Serum 25 (OH)D düzeyi için öneriler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Serum 25 (OH)D düzeyi için öneriler"

Transkript

1

2

3 Serum 25 (OH)D düzeyi için öneriler İntoksikasyon riski Vit D Yeterli Vit D Yetersizliği Vit D Eksikliği >150 ng/ml 30 ng/ml( 75 nmol/l) ng/ml 20 ng/ml ( 50 nmol/l) < 11 ng/ml(aap ve IOM,1997) Holick MF, Am J Clin Nutr,2008

4

5 Lokal 1- Hydroxylase(CYP27B) Aktivitesi Gösteren Dokular Böbrek Paratiroid bez Beyin, kolon, meme, prostat dokusu Solunum yolu epitel hücresi Monosit,Makrofaj Dendritik hücre Handsdottir S, J Immunol, 2008

6 Aktif Vit D İskelet Sistemi Dışı Etkileri Hücre diferansiyasyon ve proliferasyon kontrolü Renin regülasyonu Doğal Bağışıklık İmmün Modülasyon

7 Vitamin D ve İmmun Sistem 1988 yılında VDR klonlanmış ve Nükleer Reseptör ailesinin bir üyesi olduğu gösterilmiştir. VDR insan vücudunda periferal kan mononükleer hücreler ve aktive T hücreleri de içeren çok çeşitli hücre ve dokularda lokalizedir.

8 Doğal immunite Monositlerde VitD nin TLR2-4 ekspresyonunu azalttığı gösterilmiştir. VitD nin antimikrobiyal fonksiyonlarından sorumlu olan peptid hcap-18 nötrofillerde, alveolar makrofajlarda, keratinositlerde bulunur. hcap-18 gen promoter bölgesi VDRE içerir, kalsitriol çeşitli hücre dizelerinde bunun ekpresyonunu arttırır.

9

10

11 Sitokinler ve T hücreler üzerine etkileri Aktif olan ve olmayan CD4 + T lenfositlerinin VDRs eksprese ettiklerini gösterdiler. Ayrıca 1-25 (OH) 2 vitd nin Th1 ve Th2 nin proliferasyonunu, IFN-gama, IL-5, IL-2 üretimini azalttığı, IL-4 üretimini ise arttırdığı gösterilmiştir. Science 1984:221 (4656): Pikomolar konsantrasyonda VitD nin IL-2 aktivitesini azalttığı ve mitojenle aktive edilen lenfositlerin proliferasyonunu azalttığı gösterilmiştir. J Cell Biochem 2003:89(5):

12 Sitokinler ve T hücreler üzerine etkileri VDR knockout (KO) fareler ile wild tip olan fareler karşılaştırıldığında KO farelerde daha fazla IFN-gama üretildiği, IL-2, IL-4, IL-5 in üretiminde azalma olduğu gösterilmiştir. Bir başka çalışmada vitd nin IFN-gama üretimini inhibe ettiği IL-4, IL-5,IL-10 üretimini ise arttırdığı gösterilmiştir. Bu çalışmalarda VitDnin Th1 yanıtı süprese ederken Th2 yanıtı arttırdığı ileri sürülmektedir. Mol Endocrinol. 2003:17(12); J Immunol 2001:167(9):

13 Sitokinler ve T hücreler üzerine etkileri VitD nin Th2 yanıtta inhibitör rol oynadığını gösteren çalışmalarda vardır. murin modelinde pulmoner eozinofilik infiltrasyon oluşturulmuş allerjenin indüklediği T hücre proliferasyonu VitD ile erken dönemde desteklendiğinde BAL ve akciğer dokusunda eozinofil göçünde azalma ve IL-5 düzeylerinde düşme saptanmıştır. Pediatr Res 2002;52(1):12 8.

14 İnsan kord hücre kültüründe yapılan bir başka çalışmada naive CD4 + Th hücrelerine 1-25 (OH) 2 vitd nin eklenmesi ile IL-4 tarafından indüklenen IL-4, IL-13 düzeyinde ve IL-12 nin indüklediği IFN-Gama üzerine inhibitör etki yaptığı gösterilmiştir. J Allergy Clin Immunol 2003;112(3):585 92

15 VitD, DC antijen sunan moleküllerin yüzey gösterimini azaltmıştır (CD1a ve MHC klas-ii ve ko stimülatör moleküller CD40, CD80, CD86). Bu durum maturasyon yetersizliğine neden olur. Pro-inflamatuar sitokin IL-12 nin üretimi azalmıştır, anti-inflamatuar sitokin IL-10 nun üretimi artmıştır. Handb. Exp. Pharmacol 2009:188;

16 Kalsitrolle işlem gören DCler T hücreleri uyarmayabilir, böylece cevapsızlığa neden olur. Ayrıca süpresif etkili CD4+ FoxP3+Treg lerin indüksiyonuna neden olur Blood 2005:106(10):

17 VitD nin Th hücreler üzerindeki etkisinin Th1 fonksiyonu baskılama ya da Th2 yi arttırma yönünde olup olmadığı çok açık değildir. Treg ler üzerinde de etkili gözükmektedir. Bu değişken sonuçların nedeni, alınan VitD miktarı, bazal VitD düzeyi, maruziyetin zamanıyla ilişkili olabilir. Immunol Allergy Clin N Am 2010: 30:

18 Bir çok hücrede VDR varlığının saptanması ve VitD eksikliğinin yaygınlığı nedeni ile vitd nin iskelet dışı etkilerine dikkat çekildi. Bu hastalıklar; Kanser, enfeksiyonlar, immun kaynaklı hastalıklar (MS, insulin bağımlı DM, astım)

19 Vitamin D ve Allerji Alerjik hastalıkların artışından VitD mi sorumlu? VitD eksikliği nedeni ile mi allerjik hastalıklar artıyor? Allergy 1999;54: JAllergy Clin ImmunoL 2007:120;

20 Astım gelişimini önler mi? İn utero ve yaşamın erken döneminde vitd eksikliği astım riskinde artışla birliktedir. Doğum kohort çalışması ; maternal vitd alımı ile çocukluk çağında 3 yaşında vizing ve astım arasında ters ilişki saptanmış. Camargo CA;Am J Clin Nutr 2007:85: Yeni Zelenda doğum kohort çalışması kord kanı 25(OH)vitD düzeyi ile 5 yaşında astım çıkma insidansı arasında fark saptanmamış. Camargo CA; Am J Respir Crit Care 2008:177;A993

21 İnfant döneminde düzenli yüksek doz ( 2000IU) vitd alımı 31 yaşında AD ve astım insidansında artışa eşlik ediyor. Hypponene E, AnnNY Acad Sci 2004;1037: Yüksek serum maternal vitd 9 aylıkta egzemada artışa ve 9 yaşında astımda artışa eşlik ediyor. Gale CR,Eur J Clin Nutr 2008;62;68-77

22 Astımın fenotipik özelliklerine etkili mi? Hava yolu duyarlılığı Akciğer fonksiyon testleri Tedaviye yanıt Atak riski

23 100 ASTIMLI ÇOCUK hastaların %47 sinde serum vitd düzeyi yetersiz VitD düzeyi ile kullanılan total steroid dozu ve IgE arasında ters yönde ilişki FEV1 ve FEV1/FVC arasında ise pozitif bir ilişki olduğu gösterilmiştir. 54 ERİŞKİN ASTIMLI HASTA J Allergy Clin Immunol. 2010:125: VitD düzeyi arttıkca FEV1 de artış,ahr azalma, GC yanıtında artış saptanmıştır. Am J Respir Crit Care Med 2010; 181:

24 DOĞUM KOHORT ÇALIŞMASI 7288 KİŞİDE IgE düzeyi ile vitd arasında lineer olmayan bir ilişki saptanmış, IgE düzeyleri çok düşük olanlarda ve yüksek olanlarda VitD düzeyinin düşük olduğu saptanmıştır (eşik etkisi) Allergy 2009:64: Costa Rika 616 hasta 6-14 yaş %28 vitd düzeyi yetersiz VitD de görülen her Log10 luk artış ile hastaneye başvuru oranı, antiinflamatuar ilaç kullanımı arasında, total eozinofil ve IgE düzeyi arasında negatif yönde bir ilişki saptanmış. Am J Respir Crit Care Med 2009:179:

25 VitD yetersizliği ve astım arasında orta düzeyde bir ilişki olduğunu ve bununda hayatın erken döneminde geçirilen respiratuar enfeksiyonlarda artış yoluyla olabileceğini ileri sürmüşlerdir. NHANES verilerinde VitD düzeyi düşük olanlarda USYE daha sık olarak saptanmış, astımlılar da ise bu ilişki daha belirgin bulunmuştur. Current Allergy and Asthma Reports 2009:9;81-87 Arch Intern Med Feb 23;169(4):

26 CAMP (Chilhood Asthma Management Program) 1024 orta-ağır astımlı Kuzey Amerikalı çocuk %35 inde VitD düzeyi yetersiz düşük olanların 4 yıllık izlem periyodunda acile başvuru sıklığının daha fazla J Allergy Clin Immunol 2010;126:52-8.

27 Astımlı kişiler solunum yolu enfeksiyonlarının alt düzeye inmesine, uzamasına ve ağır seyretmesine daha yatkın, VitD nin doğal immunitedeki rolü duyarlı kişilerde astım atakları ve enfeksiyonlara yatkınlığı açıklayabilir. VitD nin solunum yolu enfeksiyonlarını azaltarak hem astımın başlamasına hem de atakları üzerine etkili olabileceği ileri sürülmektedir.

28 Tedavide VitD nin Rolü Var mı? Steroidlerin antiinflamatuar mekanizmalarında rol oynayan bir yolakta bulunan Mitojen aktive protein (MAPK) aktivitesini vitd nin arttırdığı saptanmıştır. J Allergy Clin Immunol 2009;123(2):121

29 VitD 30ng/ml, GC kullanan çocuklarda astım atakları daha az saptanmış.» Am J Respir Crit Care Med 2009:179: SR ASTMATİK HASTALARDA CD4 + T lenfositlerinde dexametazon + VitD eklenmesinin IL-10 salınımını arttırdığı saptanmıştır.» J Clin Invest 2006; 116(1):

30 PBMNC den hazırlanan kültür ortamına dexametazon+1,25(oh) 2 D eklenmesi MAPK-1 ve IL-10 mrna da tek Dexametazon verilmesine göre daha belirgin artış saptanmıştır. T hücre populasyonunda önemli oranda doza bağlı süpresyon gözlenmiştir.» J Allergy Clin Immunol. 2010:125:

31 Effektör immun yanıt kontrolü VĠTAMĠN D Regulatuar immun yanıtın artırılması DOĞAL immun yanıtın harekete geçirilmesi APC CD4+hücre APC CD4+hücre Doğal immun hücreler ve respiratuvar epitel TLR2-4, MHCI-II CD80,86 IL-12 IL-2, IFNδ IL-4,5, IL-13, IL-17 IL-10 IL-10 FOXP3 KATHELİSİDİN DEFENSİN AC SAĞLIĞININ KORUNMASI

32 Anaflakside VitD ABD nin kuzeyinde Epipen Kullanma oranı daha yüksek Neden? Yüksek enlem bölgesinde yaşayanların güneş ışığına maruziyeti az, bu da VitD düzeyini düşürmekte. Melanoma insidansında da Epipen kullanımı ile ters orantılı olarak bulunmuştur. J Allergy Clin Immunol 2007;120:

33 VDR yok edilen ile edilmeyen fareler KO farelerde IFN-δ daha fazla IL-2, IL-4, IL-5 in üretiminde azalma VitD nin IFN-δ üretimini inhibe ettiği IL-4, IL-5,IL-10 üretiminde artma Bu çalışmalarda VitDnin Th1 yanıtı süprese ederken Th2 yanıtı arttırdığı ileri sürülmektedir. Mol Endocrinol. 2003:17(12); J Immunol 2001:167(9):

34 VitD nin Th2 yanıtta inhibitör rol oynar Murin modelinde allerjenin indüklediği pulmoner eozinofilik infiltrasyon oluşturulmuş T hücre proliferasyonu VitD ile erken dönemde desteklendiğinde BAL ve akciğer dokusunda eozinofil göçünde azalma ve IL-5 düzeylerinde düşme saptanmıştır. Pediatr Res 2002;52(1):12 8.

35 Gıda Allerjisi VitD eksikliği İmmun toleransı baskılayarak, İnfeksiyonlara yatkınlığı arttırarak, Gastrointestinal traktusta mukozal yüzeyde mikrobial yapıyı değiştirerek etkili olabilir. J Allergy Clin Immunol 2010;126:217-22

36 Atopik dermatit AD hastalarda AMP lerin düşük olması bakteriyal ve viral enfeksiyonlara duyarlılığını arttırır. VitD kathelisidin düzeylerini arttırarak etkili olabilir. Dermatologic Therapy 2010:23;13-22.

37 14 AD, 14 normal 4000U/g (3 hafta) vitd3 Kathelisidin düzeylerinde AD lilerde 6 kat artış Keratinositlerde bulunan CYP27B1 enzimi yaralanma ve enfeksiyonlarda artar. Yeterli substrat varlığında keratonistler lokal 1,25(OH) 2 vitd yaparak kathelisidin düzeyini arttırmaktadırlar J Allergy Clin Immunol 2008; 122(4):

38 Vitamin D doğal immun yanıtı arttırarak solunum yolu infeksiyonlarına karşı koruyucu rol oynayabilir. Bu mekanizmada Kathelisidin önemli rol oynamaktadır. Ayrıca Th1-Th2 ayarında kritik rol oynayan Treg hücre aktivitesini ve IL-10 salınımını düzenler.

39 SONUÇ Gelecek çalışmalarda otoimmun hastalıklar, astım ve allerjik hastalıkların önlenmesinde ya da kontrolünün sağlanmasında vitd nin gelişimin hangi basamaklarında, ne kadar dozda ve ne kadar süre verileceği açıklığa kavuşturulacaktır.

40

D Vitamininin kardiyovasküler ve metabolik etkileri

D Vitamininin kardiyovasküler ve metabolik etkileri 398 JCEI / Kıdır. D Vitamininin kardiyovasküler ve metabolik etkileri 2013; 4 (3): 398-404 Journal of Clinical and Experimental Investigations doi: 10.5799/ahinjs.01.2013.03.0314 DERLEME / REVIEW ARTICLE

Detaylı

Hashimoto Tiroiditinde 25 Hidroksi D Vitamini Ve Paratiroid Hormon Düzeyi

Hashimoto Tiroiditinde 25 Hidroksi D Vitamini Ve Paratiroid Hormon Düzeyi T.C Sağlık Bakanlığı Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi II. Dahiliye Kliniği Şef: Prof. Dr. Aytekin Oğuz Hashimoto Tiroiditinde 25 Hidroksi D Vitamini Ve Paratiroid Hormon Düzeyi DR. SAFĐYE ARIK ( UZMANLIK

Detaylı

İmmün Sistemin Tanıtımı

İmmün Sistemin Tanıtımı İmmün Sistemin Tanıtımı Nurşen DÜZGÜN 97 İmmünite, yabancı ve zararlı olan her türlü maddeye (mikroorganizma, protein ve polisakkarid gibi) karşı organizmanın verdiği reaksiyonu tanımlayan bir kavramdır.

Detaylı

Kronik Böbrek Hastalarında ve Diyaliz Hastalarında 25 (OH) Vitamin D : öneminin yeniden anlaşılması

Kronik Böbrek Hastalarında ve Diyaliz Hastalarında 25 (OH) Vitamin D : öneminin yeniden anlaşılması Kronik Böbrek Hastalarında ve Diyaliz Hastalarında 25 (OH) Vitamin D : öneminin yeniden anlaşılması Prof. Dr. Hülya Taşkapan İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Nefroloji rehberlerinde

Detaylı

Kronik Böbrek Hastalarında ve Diyaliz Hastalarında 25 (OH) Vitamin D 25 (OH) Vitamin D in Patients with Chronic Kidney Disease, and Dialysis Patients

Kronik Böbrek Hastalarında ve Diyaliz Hastalarında 25 (OH) Vitamin D 25 (OH) Vitamin D in Patients with Chronic Kidney Disease, and Dialysis Patients doi: 10.5262/tndt.2012.1003.02 Derleme/Review Kronik Böbrek Hastalarında ve 25 (OH) Vitamin D in Patients with Chronic Kidney Disease, and Dialysis Patients Öz Vitamin D nin kalsiyum hemostazının yanı

Detaylı

Đlk yayın tarihi: 01.05.2007 Rev No : 00 Rev Tarihi : Hazırlayan AD/BD/Birim(ler): ÇSH Anabilim Dalı, Çocuk Đmmünoloji Bilim Dalı Sayfa 1 / 25

Đlk yayın tarihi: 01.05.2007 Rev No : 00 Rev Tarihi : Hazırlayan AD/BD/Birim(ler): ÇSH Anabilim Dalı, Çocuk Đmmünoloji Bilim Dalı Sayfa 1 / 25 ĐMMÜN YETMEZLĐK HASTALIKLARI FR-HYE-04-424-01 ĐMMÜN YETMEZLĐK HASTALIKLARI Bağışıklık sistemi hücrelerinin kökeni, kemik iliğinin kök hücre adı verilen ve farklı yönde gelişme yeteneği olan hücrelerdir.

Detaylı

Pro-, Pre- ve Sinbiyotikler

Pro-, Pre- ve Sinbiyotikler Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2006; 49: 128-148 Derleme Pro-, Pre- ve Sinbiyotikler Turgay Coşkun Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Profesörü SUMMARY: Coşkun T. (Department of Pediatrics,

Detaylı

Astım patogenezi üzerine omega-3 yağ asitlerinin olası etkileri

Astım patogenezi üzerine omega-3 yağ asitlerinin olası etkileri İzmir Dr Behçet Uz Çocuk Hast Dergisi 2012; 2(2):55-61 doi:105222/buchd2012055 Derleme Astım patogenezi üzerine omega-3 yağ asitlerinin olası etkileri The potential effects of omega-3 fatty acids on asthma

Detaylı

KURULLAR & KOMİTELER..3 KURS PROGRAMI 4 BİLİMSEL PROGRAM.5-8 SÖZEL BİLDİRİLER.9-28 POSTER BİLDİRİLER..29-106. Alerji ve İnflamasyon 29-32

KURULLAR & KOMİTELER..3 KURS PROGRAMI 4 BİLİMSEL PROGRAM.5-8 SÖZEL BİLDİRİLER.9-28 POSTER BİLDİRİLER..29-106. Alerji ve İnflamasyon 29-32 1 İÇİNDEKİLER KURULLAR & KOMİTELER..3 KURS PROGRAMI 4 BİLİMSEL PROGRAM.5-8 SÖZEL BİLDİRİLER.9-28 POSTER BİLDİRİLER..29-106 Alerji ve İnflamasyon 29-32 Doğal immünite.33-40 Edinsel immünite...41-43 Enfeksiyon

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE KESİN RAPORU EGE UNIVERSITY SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT REPORT

EGE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE KESİN RAPORU EGE UNIVERSITY SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT REPORT EGE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE KESİN RAPORU EGE UNIVERSITY SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT REPORT PROJE NO: 2008- DİŞ- 003 (Doktora) TEDAVİSİ PLANLANMIŞ VİTAL SÜT DİŞİ PULPALARINDAKİ ENFLAMASYONUN

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KLİNİĞİ KLİNİK ŞEFİ: Prof. Dr. Asiye NUHOĞLU UZMANLIK TEZİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KLİNİĞİ KLİNİK ŞEFİ: Prof. Dr. Asiye NUHOĞLU UZMANLIK TEZİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KLİNİĞİ KLİNİK ŞEFİ: Prof. Dr. Asiye NUHOĞLU KLİNİK OLARAK ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONU TANISI KONULAN 0 1 YAŞ

Detaylı

YENİ TANI KONMUŞ TİP I DİYABETLİ ÇOCUKLARDA PLAZMA GLUCAGON-LIKE PEPTIT 1 DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

YENİ TANI KONMUŞ TİP I DİYABETLİ ÇOCUKLARDA PLAZMA GLUCAGON-LIKE PEPTIT 1 DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI YENİ TANI KONMUŞ TİP I DİYABETLİ ÇOCUKLARDA PLAZMA GLUCAGON-LIKE PEPTIT 1 DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Dr. Abdi Burak USLU

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NEFROLOJİ BİLİM DALI

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NEFROLOJİ BİLİM DALI BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NEFROLOJİ BİLİM DALI Kronik Böbrek Yetmezliği Hastalarında Vasküler Kalsifikasyon ve Belirteçlerinin İlişkisi ve Bu İlişkiye Etki Eden Faktörler YAN DAL UZMANLIK TEZİ

Detaylı

DİŞ ETİ BÜYÜMESİNE NEDEN OLAN İLAÇLAR VE TEDAVİLERİ

DİŞ ETİ BÜYÜMESİNE NEDEN OLAN İLAÇLAR VE TEDAVİLERİ ŞT.C. EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FARMAKOLOJİ ANABİLİM DALI DİŞ ETİ BÜYÜMESİNE NEDEN OLAN İLAÇLAR VE TEDAVİLERİ BİTİRME TEZİ Stj.Diş Hekimi Gülçin SARI Danışman Öğretim Üyesi: Doç. Dr. Murat OLUKMAN

Detaylı

Astma ve alerjik rinitli çocuklarda total IgE, C-reaktif protein ve kan sayım parametrelerinin değerlendirilmesi

Astma ve alerjik rinitli çocuklarda total IgE, C-reaktif protein ve kan sayım parametrelerinin değerlendirilmesi Dicle Tıp Dergisi / F. Tülübaş ve ark. Bronsiyal astım ve allerjik rinitte CRP, IgE ve kan parametreleri 2013; 40 (1): 57-61 Dicle Medical Journal doi: 10.5798/diclemedj.0921.2013.01.0225 ÖZGÜN ARAŞTIRMA

Detaylı

Serum 25(OH) D vitamin düşüklüğü çocukluk çağı pnömonileri için bir risk faktörü müdür?

Serum 25(OH) D vitamin düşüklüğü çocukluk çağı pnömonileri için bir risk faktörü müdür? Dicle Tıp Dergisi / T. Ünal ve ark. Çocuklarda vitamin D eksikliği ve pnömoni 2012; 39 (4): 531-535 Dicle Medical Journal doi: 10.5798/diclemedj.0921.2012.04.0195 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Serum

Detaylı

Metabolik Kemik Hastalıkları

Metabolik Kemik Hastalıkları Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği Metabolik Kemik Hastalıkları Editör Prof. Dr. Tümay SÖZEN Yardımcı Editör Prof. Dr. Dilek GOGAS YAVUZ METABOLİK KEMİK HASTALIKLARI Editör Dr. Tümay SÖZEN Yardımcı

Detaylı

Astım Tedavisinde Yeni Tartışmalar

Astım Tedavisinde Yeni Tartışmalar Derlemeler Astım Tedavisinde Yeni Tartışmalar A. BAKIRTAŞ*, İ. TÜRKTAŞ* * Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatrik Allerji ve Astım Bilim Dalı, ANKARA Astımın fizyopatolojisi, genetiği ve klinik fenotipleri

Detaylı

HER2 POZİTİF METASTATİK MEME KANSERİNDE PTEN, p27 VE PI3K EKSPRESYONUNUN PREDİKTİF VE PROGNOSTİK ÖNEMİ

HER2 POZİTİF METASTATİK MEME KANSERİNDE PTEN, p27 VE PI3K EKSPRESYONUNUN PREDİKTİF VE PROGNOSTİK ÖNEMİ T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİMDALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİMDALI HER2 POZİTİF METASTATİK MEME KANSERİNDE PTEN, p27 VE PI3K EKSPRESYONUNUN PREDİKTİF VE PROGNOSTİK ÖNEMİ

Detaylı

ASEPTİK MENENJİT/ENSEFALİTLİ HASTALARDA HERPES GRUBU VİRUSLARIN ARAŞTIRILMASI

ASEPTİK MENENJİT/ENSEFALİTLİ HASTALARDA HERPES GRUBU VİRUSLARIN ARAŞTIRILMASI T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ T IP FAKÜLTESİ MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI ASEPTİK MENENJİT/ENSEFALİTLİ HASTALARDA HERPES GRUBU VİRUSLARIN ARAŞTIRILMASI DR. FATMA POLAT SEMERCİ UZMANLIK TEZİ TEZ DANIŞMANI PROF.

Detaylı

Uzm. Dr. Zekayi KUTLUBAY*, Dr. Özge KARAKUŞ*, Doç. Dr. Burhan ENGİN*, Prof. Dr. Server SERDAROĞLU*

Uzm. Dr. Zekayi KUTLUBAY*, Dr. Özge KARAKUŞ*, Doç. Dr. Burhan ENGİN*, Prof. Dr. Server SERDAROĞLU* Psoriasis: Klinik Tiplere Göre Tedavi Yaklaşımı Uzm. Dr. Zekayi KUTLUBAY*, Dr. Özge KARAKUŞ*, Doç. Dr. Burhan ENGİN*, Prof. Dr. Server SERDAROĞLU* * İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Deri

Detaylı

Çocukluk Çağı Astımında İnhalan Allerjenlerin Cinsi ile Astım Şiddeti ve Prognozu Arasındaki İlişki

Çocukluk Çağı Astımında İnhalan Allerjenlerin Cinsi ile Astım Şiddeti ve Prognozu Arasındaki İlişki Araştırma Çocukluk Çağı Astımında İnhalan Allerjenlerin Cinsi ile Astım Şiddeti ve Prognozu Arasındaki İlişki M. KILIÇ*, D.U. ALTINTAŞ**, S. GÜNEŞER KENDİRLİ**, M. YILMAZ**, G. BİNGÖL KARAKOÇ**, A. İNAL**

Detaylı

İNFLAMATUVAR BARSAK HASTALIKLARINDA P-ANCA VE ASCA NIN TANIDAKİ ROLÜ

İNFLAMATUVAR BARSAK HASTALIKLARINDA P-ANCA VE ASCA NIN TANIDAKİ ROLÜ T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI İNFLAMATUVAR BARSAK HASTALIKLARINDA P-ANCA VE ASCA NIN TANIDAKİ ROLÜ Dr. Bilal AYGÜN UZMANLIK TEZİ TEZ DANIŞMANI Prof. Dr. Macit Ümran

Detaylı

30 Mayıs 1 Haziran 2014. Konuşma Özetleri ve Bildiriler

30 Mayıs 1 Haziran 2014. Konuşma Özetleri ve Bildiriler 30 Mayıs 1 Haziran 2014 Konuşma Özetleri ve Bildiriler BİLİMSEL SEKRETERYA Doç. Dr. Ener Çağrı Dinleyici Uzm. Dr. Ayşe Bozkurt Turhan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Bilim

Detaylı

GRAFT-versus-HOST HASTALIĞININ FİZYOPATOLOJİSİ

GRAFT-versus-HOST HASTALIĞININ FİZYOPATOLOJİSİ TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ Dr. Sacit Altuğ Kesikli Dr. Emin Kansu Hacettepe Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Temel Onkoloji Anabilim Dalı e-mail: ekansu@ada.net.tr Tel: 0312 305 43 22 Anahtar Sözcükler Hematopoietik

Detaylı

KOAH HASTALARINDAKİ OKSİJEN SATÜRASYONUNUN PULSE OKSİMETRE İLE TESBİTİNİN ARTER KAN GAZI TETKİKİ İLE KORELASYONU VE BU KORELASYONU ETKİLEYEN FAKTÖRLER

KOAH HASTALARINDAKİ OKSİJEN SATÜRASYONUNUN PULSE OKSİMETRE İLE TESBİTİNİN ARTER KAN GAZI TETKİKİ İLE KORELASYONU VE BU KORELASYONU ETKİLEYEN FAKTÖRLER T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ Şef Dr. MELAHAT KURUTEPE KOAH HASTALARINDAKİ OKSİJEN SATÜRASYONUNUN PULSE OKSİMETRE İLE TESBİTİNİN

Detaylı

ALOPESİ AREATALI HASTALARDA TİROİD OTOİMMÜNİTESİNİN ROLÜ

ALOPESİ AREATALI HASTALARDA TİROİD OTOİMMÜNİTESİNİN ROLÜ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERİ VE ZÜHREVÎ HASTALIKLAR ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Prof. Dr. Adnan GÖRGÜLÜ ALOPESİ AREATALI HASTALARDA TİROİD OTOİMMÜNİTESİNİN ROLÜ (Uzmanlık Tezi) Dr. Hatice

Detaylı

FAKTÖR VIII DÜZEYİ İLE KORONER ARTER HASTALIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

FAKTÖR VIII DÜZEYİ İLE KORONER ARTER HASTALIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HASEKİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1. İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ Şef: Doç. Dr. Mehmet KENDİR FAKTÖR VIII DÜZEYİ İLE KORONER ARTER HASTALIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ (

Detaylı

her hakki saklidir onderyaman.com

her hakki saklidir onderyaman.com PROSTAT SAĞLIĞI Bilindiği gibi prostat kanseri sıklığı yaşla birlikte artan ve erkeklerde ikinci sıklıkta görülen kanserdir. Kırklı yaşlarda çok nadir olsa da görülür, 50 yaşından itibaren insidansı artar.

Detaylı

BAŞKE T Ü ĐVERSĐTESĐ TIP FAKÜLTESĐ. Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı

BAŞKE T Ü ĐVERSĐTESĐ TIP FAKÜLTESĐ. Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı BAŞKE T Ü ĐVERSĐTESĐ TIP FAKÜLTESĐ Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı A JĐYOGE EZĐS Đ HĐBĐTÖRLERĐ Đ RAT MODELĐ DE E DOMETRĐAL ĐMPLA TLAR VE PERĐTO EAL SIVI VASKÜLER E DOTELYAL BÜYÜME FAKTÖRÜ ÜZERĐ

Detaylı