I. GENEL HÜKÜMLER. 1. Kredinin Limiti ve Kullandırım Koşulları:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "I. GENEL HÜKÜMLER. 1. Kredinin Limiti ve Kullandırım Koşulları:"

Transkript

1 Bir tarafta; Büyükdere Caddesi No: Mecidiyeköy/İstanbul adresinde mukim Finansbank A.Ş. ("Banka ) ile diğer tarafta adresinde mukim... ( Müşteri ) aşağıda belirtilen hükümlerde anlaşmışlar ve bu genel kredi sözleşmesini ( Sözleşme ) birlikte tanzim ederek imzalamışlardır. I. GENEL HÜKÜMLER 1. Kredinin Limiti ve Kullandırım Koşulları: 1.1. Banka ve Müşteri tarafından, bu Sözleşme de ve bilcümle ekleri ile taahhütnamelerde kararlaştırılan hükümler çerçevesinde Müşteri ye......( ) limitli (Hangi para biriminden olursa olsun bu tutara tekabül eden sair tutarlar da limit kapsamındadır.) kredi tahsis edilmesi kararlaştırılmıştır Banka ve Müşteri tarafından karşılıklı mutabakatla tahsis edilen limit; Müşteri ye bu Sözleşme tahtında açılacak her tür nakdî ve gayrinakdî kredi için kullanılacak toplam limittir. Bu kredi limiti Banka nın tüm şubelerinde bu Sözleşme hükümleri çerçevesinde geçerlidir Banka, Taraflarca kararlaştırılan kredi limitini, limitin tahsis edildiği tarih itibariyle Müşteri nin Banka ya beyan etmiş olduğu mali yapısı, piyasadaki iktisadi şartlar ile Banka nın kredi tesis ve idame maliyetlerini dikkate alarak tahsis etmiştir. Taraflar; Müşteri nin mali yapısında, Bankacılık sektörünü ilgilendiren iktisadi şartlarda ve/veya Banka nın kredi tesis ve idame maliyetleri kapsamında bir değişiklik olması halinde; Banka nın, tahsis edilen kredi limitini, türünü, kullanma konusunu ve/veya kullanım koşullarını, teminat verilmiş olup olmamasına bağlı bulunmaksızın, değiştirebileceği, limitin tamamını veya bir kısmını iptal edebileceği, kredinin kullanımını bir müddet için durdurabileceği veya krediyi geri çağırabileceği hususlarında mutabık kalmışlardır. 2. Kredinin Dövizli Olarak Kullandırılması: 2.1. Taraflar; Müşteri ye tahsis edilen kredi limiti TL (Türk Lirası) olarak tanımlansa dahi, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve buna bağlı mevzuat hükümlerinin çizdiği çerçeve dâhilinde kredinin kısmen veya tamamen nakdî ve/veya gayrinakdî olarak yabancı para üzerinden açılabileceği, döviz karşılığı TL ve/veya dövize endeksli olarak kullandırılabileceği hususunda mutabık kalmışlardır. Yukarıda sayılan hallerde; Müşteri, Banka'nın kullandırdığı kredinin geri ödemelerini aynı veya Banka'nın talep ettiği döviz cinsi üzerinden yapacağını kabul eder. Taraflar, Banka'nın başkaca döviz cinsinden geri ödeme kabul edebildiği durumlarda; kur riski Müşteri ye ait olmak üzere, nakdî kredilerdeki ödeme yükümlülüğünün, kredinin kullandırıldığı döviz cinsi için fiili ödeme gününde geçerli Finansbank serbest piyasa efektif döviz satış kuru üzerinden Türk Lirası na dönüştürüleceğini beyan ederler. Banka'nın verdiği/verebileceği teminat mektubu, kontrgaranti, diğer garantiler, kefaletler, aval ve kabullerin konvertibl olmayan (TCMB nin ilân ettiği konvertibl dövizler arasında yer almayan) bir döviz cinsi üzerinden olması halinde uygulanacak kur ve pariteleri Banka'nın yukarıdaki şartlar dahilinde belirleme hakkının olduğunu Müşteri kabul eder Taraflarca limiti kararlaştırılan kredinin belirlenen para cinsi üzerinden kullandırılma mecburiyeti yoktur. Müşteri nin talebi ve Banka nın kabulüyle, Taraflarca limiti belirlenen kredi TL veya yabancı para birimlerinden dilimler halinde kullandırabilir. Bu Sözleşme çerçevesinde Kod: SZL [2] 1 / 31 Yayın Tarihi:

2 limit hangi para biriminden düzenlenirse düzenlensin, kullandırılan tüm TL ve döviz cinsinden krediler bu Sözleşme kapsamındadır. 3. Uygulanacak Kur: Taraflar, bu Sözleşme kapsamındaki işlemlerde işlem tarihinde geçerli Finansbank serbest piyasa efektif döviz kurlarının esas alınacağı hususunda anlaşmışlardır. Taraflar, kredi geri ödemelerinde, kredinin kısmen veya tamamen geri ödeneceği tarihte geçerli Finansbank serbest piyasa efektif döviz satış kurunun esas alınacağı hususunda anlaşmışlardır. 4. Temlik Yasağı: Müşteri; kredi ilişkisinin doğası gereği, bu Sözleşme ve bilcümle eklerinden doğan haklarını Banka nın önceden verilmiş yazılı onayı bulunmaksızın üçüncü kişilere devir veya temlik edemez. 5. Uygulanacak Hükümler: Bu Sözleşme kapsamında kullandırılan her türlü krediye, kredi hangi tür muamelede kullanılırsa kullanılsın, bu Sözleşme hükümleri uygulanacaktır. Bu Sözleşme nin hükümden düşmüş olması veya Sözleşme de hüküm bulunmaması halinde, bankacılık işlemleriyle ilgili mevzuattaki tamamlayıcı hükümler, yetkili mercilerce verilmiş/verilecek talimat hükümleri ve bankacılık teamülleri uygulanacaktır. 6. Madde Başlıkları: Sözleşme nin çeşitli başlıklar altında tanzim edilmiş olması sadece intizamın sağlanması amacına dayalıdır. Bu nedenle tasnif ve madde başlıkları yoruma esas teşkil etmezler. 7. Temerrüt Halleri: Müşteri nin; a) Banka ca düzenlenen geri ödeme planlarında belirtilen veya ödenmesi gereken anapara, faiz, fon ve gider vergisinden oluşan taksitlerden herhangi birini vadesinde ödememesi, b) veya taksitler ve sair ödemeler Müşteri tarafından ihlal edilmeden ödeniyor olsa dahi; (i) bu Sözleşme deki yükümlülüklerinden herhangi birini yerine getirmemesi, (ii) bu Sözleşme deki beyan ya da tekeffüllerinden herhangi birine ilişkin bir aykırılık ortaya çıkması, (iii) ticari faaliyetine son vermesi, (iv) varsa Banka nezdindeki diğer kredilerinden herhangi birinin kat edilmesi (kapatılması), (v) diğer kişi ve kurumlar nezdindeki herhangi bir borcunu ödemede gecikmesi veya temerrüde düşmesi, (vi) hakkında icra takibi yapılması veya iflas prosedürü başlatılmış olması, (vii) krediye ilişkin ve krediye etki edebilecek izin, onay veya yetkilerin herhangi bir zamanda geri alınması, iptal edilmesi veya önemli bir tarzda değiştirilmesi, (viii) aktiflerinin önemli bir kısmı üzerinde tasarrufta bulunması yahut bulunacak olması yahut bunların zapt ve müsadere edilmesi, (ix) bu maddenin alt bentlerinde sayılan herhangi bir halin Müşteri nin hâkim şirketi açısından gerçekleşmesi veya (x) sayılan bu hususlardan herhangi birinin vuku bulacağına ilişkin emarelerin mevcut olması, halinde Müşteri, kredi borcunun tamamının kendiliğinden muaccel olacağını, yasal hükümler çerçevesinde, temerrüde düşmüş sayılacağını ve bu nedenle bakiye borcunun tamamını derhal ve nakden ödemekle yükümlü olduğunu kabul eder. 8. Valör: Bu Sözleşme kapsamında kullandırılacak her türlü kredi tahtında Müşteri adına açılan hesaplardan çekilecek meblağların tediye edildikleri günkü valörle, bu hesaplara kaydedilecek meblağların ise tevdi veya mahsubunu takip eden ilk iş günü valörü ile hesaba kaydedileceğini Taraflar kabul etmektedirler. Banka üzerine keşide edilen çekler karşılığında Müşteri nin namına yapılan ödemelerde ödeme tarihi, çekin herhangi bir Banka şubesine veya takas odasına ibraz edildiği tarihtir. Ancak Banka ya tahsil, ödeme vs. amaçlarla devir, temlik ve ciro edilmiş çeklerin ödeme tarihleri fiili tahsilatı takip eden ilk iş günüdür. Kod: SZL [2] 2 / 31 Yayın Tarihi:

3 9. Kredinin Açılan Hesaplar Üzerine Çek Keşide Suretiyle Kullanılması: Banka'nın, Müşteri nin kredi limitini çek keşidesi suretiyle kullanmasını kabul etmesi halinde Müşteri, çek defterinin teslimiyle birlikte kendisine bir gayrinakdî kredi açılmış olduğunu, hesapta yeterli bakiye olmaması halinde her çek yaprağı için Banka ca ödenecek meblağ kadar kredi kullanmış sayılacağını ve bu Sözleşme nin hükümlerinin geçerli olacağını kabul eder. Taraflar; işbu Sözleşme ye istinaden yeni açılacak her nevi cari hesapta kullanılmak üzere tevdi olunan ya da olunacak çek defteri ve çek yapraklarının Müşteri ile Banka arasında imza edilecek çek sözleşmesinin ve uygulanabilir olduğu ölçüde bu Sözleşme nin hükümlerine tabi olacağı hususunda mutabık kalmışlardır. Banka'nın cari hesapları kat'ı ya da kredi limitini azaltması halinde, kullanılmamış bütün çekler Banka'ya derhal iade edilecektir. 10. Kredi Tahtında Açılan Hesaplardan/Hesaplara Yapılacak Havaleler: Bu Sözleşme kapsamında kullanılan kredi tahtında açılan cari hesaplara borç kaydedilmek veya diğer alacakları ile mahsup edilmek suretiyle Müşteri nin verdiği havale emirlerinde her defasında, lehdarın adının, havalenin miktarının ve ne suretle ifa edileceğinin açıkça belirtilmesi zorunludur. Banka, havale emirleri ve diğer bilgi işlem sistemleri ile ilgili olarak doğrudan doğruya havale lehdarına bir ihbar mektubu gönderilmesi hususundaki talepleri yerine getirmekle mükellef değildir. Müşteri nin havale talebinin gerçekleştirilmesi, Banka nın kabulüne bağlıdır. Ayrıca, havale emirleri ile ilgili olarak Müşteri tarafından yazılan mektupların, yazıların postada ya da Banka ya ulaşmadan herhangi bir şekilde kaybolmasından, bu ve benzer nitelikteki yanlışlıklardan veya başka herhangi bir sebepten meydana gelen gecikmelerden, aksaklık ve yanlışlıklardan Banka'nın bir sorumluluğu yoktur. Havale bedelinin lehdara ödenmesi ile Banka'nın sorumluluğu son bulacaktır. Bu havalelerin lehdarların borcu için haczi nedeniyle Banka veya muhabiri sorumlu tutulamaz. 11. Kredinin Vekil Tarafından Kullanılması: Banka, bu Sözleşme kapsamında kullanılan kredinin kısmen ya da tamamen vekil(ler) tarafından kullanılmasını kabul ettiği takdirde, vekil ya da vekillerin adları ile yetki sınırları açıkça bildirilecektir. Şu kadar ki, Banka'nın, Müşteri yi temsile yetkili olduğunu/olduklarını usulüne uygun belgelerle tevsik eden kimse(ler) ile bu Sözleşme ye ilişkin işlemleri yapma hakkı saklıdır. Müşteri, vekâletin sona erdirildiği veya ölüm halinde mirasçıları tarafından yazılı olarak Banka'ya bildirilmediği sürece, vekil tarafından yapılan işlemlerle bağlıdır. 12. Faiz, Komisyon, Masraf, Vergi, Resim, Harç ve Fonlar: Taraflar, Banka nın, Sözleşme gereğince açılacak kredi ve hesaplar ile birlikte diğer her türlü kredi ve teminatlara, yetkili merciler, mahkemeler tarafından zorunlu kılınan bir faiz oranı belirlenmediği hallerde, Türk Lirası krediler için kredinin kullanıldığı tarihte Türkiye Bankalar Birliği tarafından ilân edilen O/N TRLIBOR un (TRLIBOR: Türkiye Bankalar Birliği tarafından adresli internet sitesinde her gün açıklanan Türkiye Bankalar Bilrliği O/N TRLIBOR referans oranını ifade eder.) on katı oranına kadar; yabancı para üzerinden kullandırılan krediler için ise, kredinin kullanıldığı yabancı para cinsine göre, kredinin kullanıldığı tarihte ilân edilen O/N LIBOR veya O/N EURIBOR oranına 20 puan eklenmek suretiyle bulunacak orana kadar akdî faiz yürüteceği hususunda mutabık kalmışlardır. Kredinin kullanıldığı tarihte TRLIBOR faiz oranı ilân edilmemiş ise; kredinin kullanıldığı tarihten bir önceki günde ilân edilen TRLIBOR faiz oranının on katı akdî faiz oranı olarak esas alınır. Kredinin tamamen ödenmesine kadar geçecek sürede akdî faiz oranının hesaplanmasına TRLIBOR faiz oranında oluşacak değişikler aynen yansıtılır. Banka belli dönemlerde Müşteri nin durumunu göz önüne alarak krediye daha düşük veya sıfır faiz uygulayabilir. Kod: SZL [2] 3 / 31 Yayın Tarihi:

4 Banka nın Müşteri lehine daha düşük veya sıfır akdî faiz tatbik etmesi, Banka nın işbu Sözleşme de kararlaştırılan akdî faiz oranlarını uygulama hakkından feragat ettiği anlamına gelmez. Türkiye Bankalar Birliği nin TRLIBOR faiz oranını açıklamasına son vermesi halinde, bu Sözleşme kapsamındaki kredi ve hesaplar ile birlikte diğer her türlü kredi ve teminatlara uygulanacak akdî faiz, Türk Lirası krediler için kredinin kullanıldığı tarihte TCMB tarafından ilân edilen iskonto faizi oranının on katına kadar işletilecektir. Kredinin tamamen ödenmesine kadar geçecek sürede bu şekilde akdî faiz oranının hesaplanmasına TCMB iskonto faiz oranında oluşacak değişikler aynen yansıtılır Banka, bu Sözleşme gereğince Müşteri nin temerrüde düşmesi halinde, temerrüde düşülen borç için, temerrüdün gerçekleştiği tarihte yukarıdaki şekilde hesaplanacak akdî faiz oranının iki katı oranında temerrüt faizi işletir Müşteri, işbu Sözleşme uyarınca kullandığı veya kullanacağı krediler nedeniyle komisyon, fon, ücret, kaynak kullanımını destekleme fonu gibi sair teferruat ve ayrıca yasalarca yetkilendirilmiş mercilerce tayin edilen miktar ve oranlarda gider vergisi, sair vergi, resim ve harçları nakden veya hesaben ödemeyi taahhüt eder Ticari senetler, hisse senetleri ve tahvillerin üzerlerinde yazılı değerleri ile, diğer teminatların ekspertiz değerleri üzerinden veya mevzuata uygun diğer şekillerde hesaplanacak her türlü komisyonlar ve gider vergileri peşin olarak nakden veya hesaben Müşteri den tahsil edilecektir Banka; döviz kredileri ile ilgili olarak, ülkede ya da uluslararası piyasalarda ortaya çıkabilecek ve Banka nın uygulamasının zorunlu olduğu ve/veya Banka kredi tesis ve idame maliyetlerini etkileyen artışları (komisyon, faiz vs.) Müşteri ye yansıtma hakkına sahiptir Bu Sözleşme ye dayanan kredi ve hesaplara mürekkep faiz yürütülecek ve hesapların açılmasından, tamamen ödenip tasfiye edilmelerine kadar aralıksız devam edilmek üzere her yıl 31 Mart, 30 Haziran, 30 Eylül ve 31 Aralık tarihlerinde tahakkuk ettirilen faizler Müşteri hesabına borç kaydedilecektir. Cari hesap kredisi yukarıda yazılı üç aylık devreler arasında açılmış ise ilk devre faizinin anaparaya eklenmesi, faiz tahsilatının yapılmamış olduğu durumlarda, hesabın açılmasından itibaren üç aylık sürenin geçmesini müteakip en yakın devresi (Mart, Haziran, Eylül, Aralık ayları) sonunda yapılacaktır Banka'ya tahsil olunmak üzere tevdi edilen senetlerin Banka'nın şubesi bulunmayan mahallerdeki bankalara tahsil için gönderilmesi halinde, aracı Banka'ya ödenecek her türlü komisyon, masraf ve gider vergileri de Müşteri tarafından derhal, nakden ödenecektir. Ayrıca; bu Sözleşme, bilcümle ekleri ve bu nedenle verilen veya verilecek her türlü teminatlarla ilgili muamelelerin gerektirdiği ve gerektireceği her türlü masrafların ve halen mevcut veya ileride konulacak, arttırılacak her türlü vergi, resim ve harçlarla, tarh edilecek cezaların, sigorta, prim ve masraflarının, bunlarda vuku bulacak artışların Müşteri ye ait olacağı ve bunların Banka'ya nakden veya hesaben ödeneceği Taraflarca kararlaştırılmıştır Müşteri, bu Sözleşme tahtında Banka nın muhabirlerinden alınacak her türlü kredi/hizmet ve muhabirleri aracılığıyla yapılacak her türlü işlemden doğan masraf ve muhabir banka komisyonlarının kendisi tarafından Banka nın ilk talebi üzerine nakden ve defaten ödeneceğini kabul eder. 13. Hesap Özetleri: Banka, yukarıdaki maddede yazılı üçer aylık dönemleri takip eden ayın ilk 15 günü içinde ya da dilediği zamanlarda Müşteri ye bir hesap özeti (ekstre) gönderebilir. Kod: SZL [2] 4 / 31 Yayın Tarihi:

5 Ancak, Banka dilediği takdirde belirli dönemler için hesap özeti göndermemek veya hiç hesap özeti göndermemek hakkına sahiptir. 14. Ulaştırma ve İletişim Araçları: Banka, teleks, telefon ve/veya, ilgili mevzuatta aksi açıkça öngörülmedikçe, diğer iletişim araçları ile yapılacak bildirimleri ya da verilecek talimatları, ayrıca yetkili imzaları taşıyan bir yazı ile teyid edilmiş olmadıkça gönderilmemiş kabul edebilir. Müşteri nin temsil ve ilzama yetkili kişilerce imzalanmış bir yazı ile talimatını teyit etmemesi nedeniyle doğabilecek zararlar, Müşteri nin kusurundan kaynaklanan zararlardır. 15. Müşteri nin Gerçek Kişi Ticari İşletme Sahibi veya Adi Ortaklık Olması: Müşteri nin, gerçek kişi ticari işletme sahibi veya adi ortaklık olması halinde, bu Sözleşme kapsamında ticari faaliyetinin icra edilmesi amacıyla kullandırılan ticari krediler uyarınca aşağıdaki hususlara uygun hareket edileceğini Taraflar kabul ederler: a) Müşteri, kredilerle ilgili yasal yükümlülüklerinin (KKDF vs.) peşin ödenmesinin uygun görülmesi halinde; Banka ya tevsik ettiği/edeceği faaliyet konusu ile ilgili olarak aldığı taşınırı/taşınmazı işletme aktifine kaydettiğini/kaydedeceğini beyan eder, aksi bir durumun Banka ve/veya yetkili kurumlar tarafından tespit edilmesi durumunda; Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (KKDF), vergi ve diğer mevzuattan kaynaklanabilecek diğer vergi, resim, harç, fon kesintisi yükümlülüklerini, tahakkuk ettirilen ve ettirilecek gecikme faizini ve cezai müeyyideleri de dahil olmak üzere ödemeyi, ayrıca kullandığı krediye ilişkin olarak Banka ca tahsil edilen Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (KKDF) için, kredi konusu taşınırı/taşınmazı işletme aktifine kaydettiğini Banka ya söz konusu kredinin ilk taksit ödeme tarihine kadar tevsik edeceğini taahhüt eder. Müşteri nin krediyi ticari işletmesiyle ilgili olarak kullandığını geç tevsik etmesi halinde, tevsik tarihine kadar, Banka ca tahsil edilerek ilgili mercilere ödenmiş KKDF tutarlarının iadesi ancak ilgili mercilerden talep edilebilir. Banka nın KKDF nin ilgili mercilerden iadesini talebe aracılık etme yükümlülüğü bulunmamaktadır. b) Müşteri nin basit usulde vergilendiriliyor olması nedeniyle, kredilerle ilgili yasal yükümlülüklerini (KKDF vs.) ödemesinin gerekli olması halinde; Müşteri, talebinin işleme alınarak ticari kredi açılmasını talep eder, kredi ticari olarak kullandırılmış olsa da söz konusu kredide vergi mevzuatı gereği gerekli vergisel şartları yerine getiremediği için Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (KKDF), vergi ve diğer mevzuattan kaynaklanabilecek diğer vergi, resim, harç, fon kesintisini ödemekle yükümlü olduğunu bildiğini ve bu bedellerin Müşteri den tahsil edilmesini kabul ettiğini, Banka ca Müşteri den tahsil edilerek ilgili mercilere ödenmiş KKDF tutarlarının iadesinin ancak ilgili mercilerden talep edilebileceğini; BANKA nın KKDF nin ilgili mercilerden iadesini talebe veya tahsile aracılık etme yükümlülüğünün bulunmadığını beyan eder. c) Müşteri nin kredileri ile ilgili yasal yükümlülüklerde muafiyet uygulanması halinde; Müşteri Banka dan kullandığı/kullanacağı kredileri ticari/zirai/mesleki faaliyetinde kullanacağını beyan eder, aksi bir durumun Banka ve/veya yetkili kurumlar tarafından tespit edilmesi durumunda; Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu, vergi ve diğer mevzuattan kaynaklanabilecek vergi, resim, harç, fon kesintisi ve diğer yükümlülükleri, tahakkuk ettirilen ve ettirilecek gecikme faizini ve cezai müeyyideler de dahil olmak üzere derhal nakden ve defaten ödemeyi taahhüt eder. II. TEMİNATA İLİŞKİN ŞARTLAR 16. Kredinin Teminat Karşılığı Kullanılabilmesi: Banka, krediyi kısmen veya tamamen uygun göreceği her türlü teminat, özellikle ipotek, rehin, ticari işletme rehni, ticari senet, emtia, emtiayı temsil eden belgeler (ithalatta ve ihracatta malı temsil eden, vesaik dahil), diğer menkul mallar, hisse senetleri ve tahvilat, nakit ve alacak rehni, alacak temliki, kefalet, haklar (sınai olan ve olmayanlar dahil) ve Kanunlarda öngörülen ve Banka tarafından uygun görülen sair teminatlar karşılığında, akreditiflerde ayrıca Kod: SZL [2] 5 / 31 Yayın Tarihi:

6 konşimentonun teminat amacı ile Banka adına/emrine tanzimi veya cirosu veya temliki yoluyla kullandırma hakkına sahiptir. Müşteri, Taraflarca kararlaştırılan kredi limitine karşılık olarak Müşteri nin mali yapısı ve Banka nın kredi tesis ve idame maliyetleri çerçevesinde Banka ca talep edilecek tür ve değerde teminat tesis etmeyi veya bu miktarda nakdi depo etmeyi ve Banka'ya vermeyi taahhüt eder. Banka nın bu Sözleşme de tayin edilen teminat değerinin altında teminat kabul etmesi, yukarıda anılan çerçevede (ilave) teminat talep etme hakkından vazgeçtiği anlamına gelmez. Banka, teminatların bu Sözleşme de kararlaştırılan değere tamamlanmasını her zaman talep edebilir. Taraflar; Banka nın Müşteri den olan alacakları muacceliyet kesbetmese dahi Banka nın, kredi teminatlarını ayrıca bir yazılı onay/muvafakatinin alınmasına gerek olmaksızın 3. kişi(ler)e ve/veya kefil(ler)e temlik edebileceğini kabul ederler. Kredinin birden fazla cari hesap şeklinde kullandırılması halinde Banka dilerse her cari hesap için bir veya birden çok teminat isteyebilir. Müşteri, Banka'nın bu taleplerini yerine getirmeyi kabul eder. Banka, Müşteri den herhangi tutarda bir alacağı bulunduğu sürece, teminatların kısmen geri verilmesi için yapılacak talepleri kabul edip etmemekte serbesttir. Teminatların, akreditif konusu malların gerek yolda bulunduğu, gerek gümrük ve transit depolarında veya diğer depolarda kaldığı sürece uğrayabileceği her türlü hasar, kayıp ve ilgili masraflar ile büyük ve küçük avaryadan, kurtarmadan ileri gelebilecek her türlü sonuçlar ve masraflar Müşteri ye aittir. Banka'nın verilen teminatlardan akreditif konusu mallardan, akreditif ve vesaikle ilgili işlemlerden, bunların her türlü araçla naklinden, muhafazasından ve geri verilmesinden dolayı bir sorumluluğu yoktur. Banka bu Sözleşme de kararlaştırılan şartlara uygun olarak, teminat tesis edilmedikçe krediyi kullandırmaya zorlanamaz. Teminatların değerlerinin tespiti, tesisi, tesciline ilişkin her türlü masraf, vergi vs. giderler Müşteri tarafından nakden karşılanacaktır. 17. Teminatların, Banka'nın Her Türlü Alacaklarının Karşılığını Teşkil Etmesi: Bu Sözleşme ye göre verilen veya verilecek olan teminatlar, bu teminatlarla ilgili olarak elde edilen her türlü haklar ve alacaklar, akreditif konusu mallar, Banka'nın merkez ve şubelerinden herhangi birinin, mevcut ve ileride doğabilecek, vadesi gelmiş veya gelmemiş bütün alacaklarının da teminatını teşkil ederler. Bunlardan senet tahsili, hisse senetleri karşılığının verilmesi, temettüler ve tahvillerin itfası, kuponların tahsili, rehinlerin paraya çevrilmesi, sigorta tazminatı, kamulaştırma bedeli alınması şeklinde veya her ne şekilde olursa olsun elde edilecek bedellerin toplamı ve rehinli hisse senetleri ve tahvillerin yerini alan yeni senet ve tahviller de asıl teminatlar gibi ve aynı şartlar içinde Banka'nın teminatını teşkil edecek ve bunlar üzerinde Banka'nın rehin hakkı devam edecektir. Banka'nın bu teminatları veya bedellerini, alacaklarından vadesi gelmiş olsun veya olmasın herhangi birine veya bir kaçına serbestçe mahsup etme veya kredi hesabına alacak kaydetme hakkı vardır. 18. Banka'nın Hapis, Rehin ve Mahsup Hakları: Müşteri nin Banka nezdinde doğmuş ve/veya ileride doğabilecek her türlü alacaklarının tamamı, her türlü hesabı, her türlü senetler ve çekler, kıymetler, menkuller ve kıymetli evrak üzerinde Banka nın bu Sözleşme ve eklerinden doğmuş, doğacak alacakları ve tazmin edilmemiş teminat mektupları için Banka nın rehin ve hapis hakkı vardır. Banka yürürlükteki mevzuat dairesinde bunların bir bölümünü veya tamamını bir rehin hesabına alıp almama, rehin hesabına aldığı paralara faiz yürütüp yürütmeme ve faiz oranını tayinde bu Sözleşme de yazılı ilgili şartlar dahilinde serbesttir. Taraflar; Banka nın vadesi gelmiş alacaklarından herhangi birini ek bir talimata gerek bulunmadan Müşteri nin Banka'dan olan her türlü alacağı, mevduat hesapları/bloke hesapları veya Müşteri hesabına Banka'nın tahsil ettiği ve edeceği çek, senet bedelleriyle takas ve mahsup etme hakkına sahip bulunduğunu, bunun gibi Müşteri lehine birlikte ya da ayrı ayrı gelmiş olan havalelerin, ihbarda bulunmadan önce de Banka tarafından kabul ve hesaba alacak kaydedilmesini, havale tutarı üzerinde Banka'nın rehin hakkının ve yukarıdaki esaslara göre takas ve mahsup yetkisinin bulunduğunu kabul ve beyan Kod: SZL [2] 6 / 31 Yayın Tarihi:

7 etmektedirler. Müşteri, kendisi tarafından, Banka'ya emaneten veya serbest depo suretiyle verilen emtia ve emtiayı temsil eden belgeler, hisse senetleri, tahviller ve sair menkul kıymetler ve bunların kuponları üzerinde, Banka ile olan işlemlerinden doğmuş ve doğacak borçları için Banka nın hapis, rehin ve yukarıdaki esaslara göre mahsup hakkına sahip bulunduğunu ayrıca kabul eder. 19. Hak Sahipliği, Tasarruf Yetkisi, Mülkiyet: Müşteri, Banka'ya rehin ettiği/edeceği gayrimenkullerin tapu kayıtlarının doğru olduğunu, menkul mallar ve sair alacak, kıymetli evrak da dahil olmak üzere bu mal ve haklar, alacaklarla ilgili olarak Banka'ya rehnine mani teşkil edecek herhangi bir muamele yapmamış veya tasarrufta bulunmamış olduğunu veya bunlar üzerinde herhangi bir borç yükü bulunmadığını beyan eder. Ayrıca; Müşteri, mezkûr rehinler üzerinde malik, hak sahibi olarak tam ve mutlak yetki ve hakimiyetinin bulunduğunu ve bunları herhangi bir şahıs firması veya şirket adına, acente, simsar, yediemin sıfatıyla veya başkaca sıfatlarla elinde bulundurmadığını beyan eder. 20. Marj: Banka, teminata tatbik edilecek marj nisbetlerini Banka nın kredi politikaları ve Müşteri nin mali yapısındaki değişiklikler uyarınca belirlemek ve bu nisbetleri artırıp azaltma hak ve yetkisine sahiptir. Müşteri, ister borsa ve piyasa dalgalanmalarından olsun, ister sair hasar, zarar ve sebeplerden doğsun herhangi bir sebepten dolayı teminatın kıymetinde Banka tarafından düşüklük görülürse, bu düşüklükten doğan her türlü farkı Banka'nın uygun göreceği şekilde gerek yeniden emtia ve senedat rehni veya ipotek tesisi suretiyle mezkur kıymetle, hesabın/hesapların borç bakiyesi arasında Banka'nın uygun göreceği kıymet marjını muhafaza etmeyi burada taahhüt eder. Banka'ya rehnedilecek kıymetler hakkında rehnin gerçekleşmesinden sonra yapılacak her türlü iddia, itiraz ve alınacak tedbirler muvacehesinde veya bu mahiyette Türk Ticaret Kanunu'nun kıymetli evrakın iptalinin şart ve hükümlerini, hamile yazılı hisse senetlerinin iptalini ve münferit kuponların ziyaı halini düzenleyen maddelerinin tatbiki söz konusu olduğu hallerde, Müşteri bahis konusu olan kıymetlerin yerine yine aynı cinsten ve Banka'nın kabul edeceği kıymetlerin derhal rehnedilmesini kabul eder. Aksi takdirde; Banka'nın açacağı avans hesaplarının muacceliyet kesb ve tamamen tasfiyesini talebe hakkı bulunduğu, bundan başka itiraz ve iddiada bulunan kişilere karşı kanunen ifası gerekli itiraz ve muamelelerin Banka tarafından değil Müşteri tarafından ifa edileceği ve rehinli kıymetler üzerinde malik sıfatıyla sahip olduğu bütün hakların Müşteri tarafından kullanılacağı hususlarında Taraflar mutabık kalmışlardır. 21. Sigorta: Taraflar, bu Sözleşme nin esasları içinde tesis edilmesi ve/veya verilmesi gerekli bütün teminatların, rehnedilmiş ve edilmemiş bütün akreditiflerin konusu malların yangına, nakliye rizikosuna ve rehin konusu mal, hak veya alacağın niteliğine göre diğer her türlü rizikolara karşı Banka ca da kabul edilecek bir sigorta şirketine yine Banka ca kabul edilecek şartlarla Müşteri nin Banka lehine sigorta yaptırmasını, sürelerinin bitmesi halinde sigorta poliçelerinin yenilemesini kararlaştırmışlardır. Tarafların anlaşması veya Müşteri nin sigorta ettirme veya süresi biten sigorta poliçesini yenileme mükellefiyetini ihlal etmesi halinde, prim ve masrafları Müşteri ye ait olmak üzere, Banka kendi veya muhabiri adına sigorta poliçesi imzalayabilir. Banka sigorta bedelini, bu bedele esas olacak piyasa rayicini de göz önünde bulundurarak tayin edebilir. Banka; sigorta bedelinin sigorta edilebilir değerden aşağı olmasını kabul ettiği takdirde Müşteri, sigortacının sigorta bedelini aşmamak şartıyla zararın tamamından sorumlu olmasını sağlamayı ve prim farkının kendisi tarafından ödeneceğini taahhüt ve garanti eder. Sigorta ettirilmiş teminatlar daha önce sigorta ettirilmiş bulunuyorsa, Müşteri bunlara ait poliçeleri dain-i mürtehin sıfatıyla Banka'ya devir ve ciro etmeyi, bununla ilgili ihbar ve işlemleri gerçekleştirmeyi, sürelerinin bitiminde yenilemeyi taahhüt eder. Kod: SZL [2] 7 / 31 Yayın Tarihi:

8 Banka nın rehin hakkı, hasar vukuunda sigortacı tarafından ödenen sigorta tazminatları üzerinde devam edecektir. Ödenen tazminat Banka'nın teminatını karşılamaya yetmezse, Müşteri, teminatı tamamlayacaktır. Banka nın muaccel alacağı mevcut ve sigortacı tazminatı Müşteri nin borcunu ödemeye yetmezse, aradaki fark Müşteri tarafından üstlenilecek ve bakiyesi Banka'ya derhal nakden ödenecektir. Banka, sigortacı ile üzerinde mutabık kaldıkları tazminat tutarına, Müşteri itiraz ettiği takdirde, Müşteri ye hasar tarihinden itibaren bir ayı aşmayacak uygun bir süre tanıyabilir. Bu süre zarfında Müşteri tazminat tutarının tamamını Banka'ya öderse sigorta poliçesinden doğan haklar kendisine devredilecektir. Aksi halde Banka, Sigorta Şirketi ile Müşteri arasındaki ihtilafın sonuçlanmasını beklemeden ve Sigorta şirketinin talep edeceği her türlü belgeyi, ibranameyi Müşteri adına imzalayarak tazminat miktarını sigorta şirketinden tahsile yetkilidir. 22. Rehinli Malların Nakli: Rehinli malların, başka yere nakli veya borcun ödenmesi ve rehnin kalkması sebebiyle bulundukları yerden alınması konusunda Müşteri nin talebi kabul edildiği takdirde, bunların talep edildiği şekilde ve yere gönderilmesine ait nakil masrafı ile hizmet komisyonu Müşteri tarafından peşinen ödenecektir. 23. Satış Yeri: Müşteri, Banka'nın, talebi üzerine derhal vermeyi, yerine getirmeyi kabul ettiği talimat mektubu veya vekâlet, beyan vs. istinaden veya diğer kanuni yollardan satmak hak ve yetkisini kullanırken, emtia, mahsul, esham ve tahvilat ve sair kıymetlere bulundukları mahalde yeterli bir fiyat elde edemezse veya bunların bulundukları mahallerde satışının Banka'yı mutazarrır edeceği kanaatine varırsa, işbu rehinlerin Türkiye'nin piyasa ve borsa rayici müsait diğer mahallerinde, dilediği yerde ve lüzum gördüğü takdirde yabancı ülkelere nakil ve orada satmak ve sattırmak yetki, hak ve ihtiyarına sahip olduğunu ve bu yüzden yapılacak bütün masrafların dahi borca ilave edebileceğini kabul eder. 24. Rehnin Satış Bedelinin Yetersizliği: Satış bedelinin, anapara, faiz ve masraflarla birlikte Banka'nın alacağını tümüyle karşılamaması halinde Müşteri, bakiye borcun ve fer ilerinin tamamını derhal nakden ödemeyi taahhüt eder. Satışın yapılması Banka'nın diğer haklarını hiçbir şekilde haleldar etmeyeceği gibi satmaya tevessül şart ve durumuna rağmen Banka'nın bu hakkını kullanmamış olması da, Banka nın satış hakkından feragat ettiği anlamına gelmez. 25. İlave/Yeni Teminat İsteme Yetkisi: Banka, işin doğası gereği, kredileri teminat karşılığında kullandırdığından; Müşteri nin mali yapısında veya piyasadaki iktisadi şartlardaki değişiklikler ve/veya Banka nın kredi tesis ve idame maliyetlerini dikkate alarak ve/veya alınan teminatın değerinde azalma olması, azalma ihtimalinin bulunması, kısmen veya tamamen teminat vasfının ortadan kalkması (örn. kefalet süresinin dolması), teminatın yetersiz olduğunun anlaşılması, temerrüt hallerinden birinin veya diğer haklı sebeplerin varlığı durumunda teminat marj oranlarını değiştirme hakkına ve/veya belirleyeceği şekil ve koşullarla Müşteri den yeniden veya munzam teminat ya da tayin ettiği, edeceği miktarda nakdin depo, bloke edilmesini veya uygun gördüğü sair teminatları talep hakkına sahiptir. Banka, kredinin kullandırılmasını veya devamını teminatların uygun şekilde teminine bağlı kılabilir. Müşteri, krediyi kullanmaya devam etmek istemesi halinde Banka nın taleplerine uygun hareket edeceğini; aksi halde Banka'nın alacaklarının tüm fer ileriyle birlikte muaccel hale geleceğini kabul eder. Munzam teminat gösterilmesi, verilmesi halinde de Müşteri nin Banka ya karşı sorumlulukları aynen devam eder. Müşteri, bu Sözleşme nin 16. maddesine göre teminat verme yükümlülüklerini yerine getirmiş olsa dahi, Banka teminat veya teminat mektubu bedelinin faiz, komisyon, gider vergisi ve diğer masrafları ile birlikte kredilerin teminatını teşkil etmek üzere nakden ve defaten, faiz getirmeyen bir hesapta rehnedilmek üzere depo edilmesini isteme hakkına sahiptir. Banka'nın teminat bedelinin veya teminat mektuplarının nakden depo edilmesini talep etmesi ve bu hususta kanuni yollara müracaat Kod: SZL [2] 8 / 31 Yayın Tarihi:

9 etmesi, Banka ya hesabı kat etme yükümlülüğü getirmediği gibi Banka nın hesabı kat etme hakkını da ortadan kaldırmaz. 26. Ticari Senet Devri ve Rehni: Taraflar, bu Sözleşme tahtında kararlaştırılan teminatın bir kısmının Banka ca kabule şayan, vadeleri uygun, alacaklısı veya borçlusu Müşteri olan ticari senetlerin rehnedilmesi veya devri suretiyle verilebileceği hususunda anlaşmışlardır. Taraflar, Banka nın rehin yahut temlik ettiği senet bedellerinin tahsili için kanuni takip işlemlerini başlatmayı yahut başlattığı işlemlere devam etmeyi tercih etmediği durumlarda; ilgili senetleri Müşteri ye iade edebileceği ve söz konusu senet bedellerinin Müşteri tarafından makul süre içerisinde depo edilmesini talep edebileceği hususunda mutabık kalmışlardır. Ticari senetlerden dolayı borçlu olanlara karşı vadeden önce başvurma hakkının doğması halinde, Banka ticari senedin tahsilini borçludan talep edebileceği gibi ticari senet bedelinin ödenmesi karşılığında ticari senedi Müşteri ye de devredebilir. Ticari senetlerdeki usulsüzlük, sahtekârlık, tahrifat ve benzeri hallerden dolayı ticari senedin geçersiz olduğunun veya ticari senede bağlanan hakkın ihtilaflı olduğunun anlaşılması halinde, Müşteri, ticari senet bedelini nakden Banka ya ödemeyi veya ihtilafsız ticari senet bedel ve şartlarını havi bir başka ticari senedi Banka ya vermeyi ve Banka da ihtilaflı senedi Müşteri ye devretmeyi kabul eder. Ticari senetlerin kaybolması halinde Müşteri, kaybolan senet bedelini derhal ve nakden Banka'ya ödemeyi yahut Banka nın talebi üzerine aynı şartlarda yeni bir senet düzenlemeyi taahhüt eder. Verilecek senetlere ait komisyonların hesabında tevdi günü başlangıç alınacaktır. Vadesinde ödenmeyen senetlerden kanunen alınması mümkün olan gecikme komisyonu Banka'ya ait olacaktır. Bu komisyonun Banka ca senet borçlusundan tahsil edilemeyen bölümü Müşteri tarafından Banka'ya ödenecektir. Vadesinde ödenmeyen senetlerden ayrıca, senet bedelinin tahsili veya yerine Banka ca kabule şayan senet verilinceye kadar geçecek süre için hesaplanacak süre komisyonu da Müşteri tarafından Banka'ya ödenir. Rehnedilen ticari senetler tahsil edildikçe, senet bedelleri açılan ayrı bir hesapta tutulacaktır. Bu hesaba kaydedilen senet bedelleri üzerinde de Banka'nın rehin hakkı bulunmakta olup, bu hesabın faiz işlemeyen bir hesap olması hususunda Taraflar mutabık kalmışlardır. Banka nın verilen ve verilecek senetleri diğer banka veya müesseseye reeskont ettirme hakkı vardır. Banka senetlerin reeskontu için gerekirse Müşteri den emtia rehni veya uygun göreceği diğer ek teminatları da isteyebilir. Reeskonta verilen senet tutarını, protesto veya ihbarname çekilmesine gerek olmaksızın senet hamiline veya Banka'ya ödemeyi Müşteri taahhüt eder. Bu reeskont işlemine ait masraflar da Müşteri ye ait olacaktır. Banka nın, rehnedilen veya reeskonta verilen senetler nedeniyle damga vergisi ve cezası ödemesi gerekli olduğu takdirde, Müşteri bu meblağları Banka'ya derhal ödemeyi kabul eder. 27. Emtia, Emtiayı Temsil Eden Belgeler ve Diğer Menkul Malların Rehni: Banka, bu Sözleşme kapsamında kullandırılan kredilerin tamamına veya bir kısmına teminat olarak, Banka ca kabule şayan emtiayı veya emtiayı temsil eden belgeleri ve diğer menkul malların rehnini talep edebilecektir. Banka gerek görürse emtiayı temsil eden belgelerin kendi adına/emrine düzenlenmesini veya kendisine devrini de talep edebilir. Kod: SZL [2] 9 / 31 Yayın Tarihi:

10 28. Malların Muhafaza Edileceği Yer: Müşteri; Banka'ya rehnedeceği emtiayı ilgili mevzuat hükümleri uyarınca; a) Banka'nın depolarında veya mal sahibinin yazılı muvafakatiyle kontratını Banka'ya ciro edeceği depolarda, her iki halde de anahtarı Banka yeddinde kalmak ve rehinli mal fiilen ve yalnızca o mahalde kalmak üzere, teslim etmeyi, b) Banka'nın göstereceği veya kabul edeceği umumi mağaza, depo, antrepo veya ambar veya yeddiemin depolarında, fiilen, yeddi devam etmemek üzere Banka namına rehin olarak depo ve bu suretle Banka'ya teslim etmeyi, c) Emtiayı temsil eden belgeler ve senetlerin tevdii suretiyle rehin tesisi hallerinde, kanuni icaplarına göre ve evrak ve senetlerin ciro ve teslimini ve yukarıdaki paragraflarda belirtilen esaslar dahilinde taalluk ettiği emtiayı Banka'nın yeddinde tutmasını, d) Üzerine keşide edilmiş ve tarafından kabul edilmiş bir poliçeyi ödeyebilmeyi teminen sevk vesaikini yediemin makbuzu mukabilinde Banka'nın tarafına tevdi etmiş olması halinde Banka adına, ahz, kabul, tahliye ve depolamayı ve yeddinde muhafazayı, taahhüt eder. 29. Emtia Hasarı ve Rehinli Emtia ile İlgili Masraflar: Taraflar, rehnedilen veya emaneten tevdi ve beyan edilen veya akreditif konusu olan emtianın ve diğer menkullerin cins, tür, ağırlık ve diğer niteliklerinin araştırılması ve tespiti hususunda Banka'nın herhangi bir mecburiyeti ve yükümlülüğü bulunmadığını kabul ve beyan ederler. Emtianın ve diğer menkullerin ister Banka'nın depolarında, isterse diğer yerlerde bulunması veya nakli dolayısıyla, bunların kaybından veya hasara uğramasından veya yok olmasından veya malın niteliğine, özel bir ayıba veya ihmalinin/kusurunun bulunmasına bağlı olan hususlardan veya fare, güve ve diğer hayvanların tahribiyle ve yahut tabiat şartları etkisiyle veya mücbir sebeplerden veya bunlara benzer bir sebepten dolayı depoda uğrayacağı ağırlık kaybı, fire verme, akma, bozulma gibi durumlar ile her türlü değişiklikten dolayı Banka'nın hiçbir sorumluluğu yoktur; meğerki Banka nın sayılan hallerin oluşmasında ağır kusurlu olduğu kesinleşmiş mahkeme kararıyla sabit olsun. Bunun gibi Müşteri ile rehin verenler, rehin konusu malların terkibini, özelliğini ve son kullanım tarihleri ile bakım, koruma usullerini, önlemleri bildiğini/bildiklerini, malların periyodik bakımları da dâhil olmak üzere tüm bakım ve önlemlerin gerekli zamanlarda kendisi/kendileri tarafından gerçekleştirileceğini, bunun için Banka'nın talep ve ihbar ya da ihtarına gerek olmadığını kabul ederler. Banka, ayrıca Müşteri nam ve hesabına ve masraf ve kamu mali yükümlülükleri Müşteri ye ait olmak üzere her türlü gümrük işlemlerini yapma, gümrük resmi ve diğer vergi ve masrafları ödemek suretiyle malları gümrükten çekme hakkına da sahiptir. Ancak Banka'nın malları gümrükten çekme mükellefiyeti yoktur. Banka, rehinli ve gümrükte bulunan malları gümrük antrepo ve ambarlarından kendi ambarlarına veya diğer ambarlara, dilediği vasıta ile naklettirmeye de yetkili olacaktır. Emtia ve diğer menkuller ile ilgili her türlü ekspertiz, bilirkişi, kira, ardiye, gümrük, sürastarya, bekçilik ve nezaretçilik, aktarma, manipulasyon, nakil, transbordman masraf ve ücretleriyle, emtianın korunması için her türlü masraflar Müşteri ye aittir. Banka nın izniyle, aktarma ve işletme faaliyetleri, zarar ve ziyanı kendisine ait olmak üzere Müşteri tarafından yapılacaktır. Banka, emtiayı temsil eden akreditif küşad metnindeki veya diğer hallerde ilgili belgelerdeki genel ve özel kayıt ve şartlardan, ihtirazî kayıtlardan, belgelerin usulüne uygun olmamasından, belgelerdeki kayıtların gerçeğe aykırı olmasından, emtianın gerek miktar, gerek cins, nitelik, ambalaj ve diğer hususlar bakımından belgelerdeki kayıtlara veya Kod: SZL [2] 10 / 31 Yayın Tarihi:

11 Müşteri nin satıcıya verdiği siparişteki şartlara uygun olmamasından, emtianın gönderilmesinden önce ve sonra bulunduğu yerlerde hasara uğramasından, eksik çıkmasından da sorumlu değildir. Banka, yükleyici ve üçüncü şahısların fiillerinden, yeddieminin nezdinde mala gelebilecek zararlardan, yeddieminin malı elinden çıkartmasından, nakliyecilerin, sigortacıların ödeme kabiliyetinden sorumlu değildir. Müşteri nin satıcı ve yükleyici veya üçüncü şahıslarla olabilecek her türlü anlaşmazlıklar münhasıran Müşteri nin sorumluluğundadır. Müşteri, emtiayı temsil eden belgeler üzerine, Banka'nın ve muhabirinin yapacağı ödemelerden dolayı Banka için doğabilecek herhangi bir alacağı veya zararı, derhal ödemeyi taahhüt eder. 30. Rehinli Malların Yeddiemin Makbuzu Mukabilinde İnançlı Olarak Devri: Banka, krediyi Müşteri üzerine keşide edilmiş ve Müşteri tarafından kabul edilmiş bulunan bir poliçenin vadesinde ödenebilmesini teminen bu poliçe ile ilgili malları temsil eden sevk vesaikinin rehni mukabilinde kullandırmayı ve ayrıca mezkur sevk vesaikinin Müşteri ye yeddiemin makbuzu ( Trust Receipt ) mukabilinde tevdi etmeyi kabul ettiği takdirde, Müşteri burada söz konusu yeddiemin olarak Banka adına ahz ve kabulü, tahliye ve depolamayı taahhüt etmektedir. Söz konusu mallar satılıp paraya çevrildiğinde satış bedelinin tamamı veya bir kısmı yeddiemin(ler) olarak kabul edilerek derhal Banka'ya ödenecektir. Müşteri; bundan başka, bu malların herhangi bir kısmını kredili olarak satmamayı, satış karşılığında sadece nakit kabul etmeyi ve talep edildiğinde malları veya mallardan henüz satılmamış olanlara ait vesaiki, mallar elinde değilse, bedellerini Banka ya tevdi etmeyi taahhüt etmektedir. Banka veya bu konuda yazılı olarak yetki vereceği herhangi bir kimse, herhangi bir zaman Müşteri nin deposuna girerek, mallara el koymaya yetkilidir. Müşteri, ayrıca mezkur malları sigorta edilebilir değerleri üzerinden yangına karşı sigorta ettirmeyi, ilgili sigorta poliçesinde Banka yı dain-i mürtehin kılmayı ve bu sigortalılık halini devam ettirmeyi, sigorta edenden alınacak herhangi bir meblağı derhal Banka ya devretmeyi, sigorta poliçelerini ve sigorta edenden Banka nam ve hesabına alacağı herhangi bir meblağı nezdinde muhafaza etmeyi ve talep vukuunda poliçeleri derhal Banka'ya teslim etmeyi taahhüt etmektedir. Bu yediemin makbuzunun kapsadığı malların ve bunlarla ilgili olarak zaman zaman tedavülde kalan paraların Müşteri tarafından buna benzer yediemin makbuzları tahtında veya başka şekillerde yediemanetinde bulunan diğer bütün mal ve paralardan ayrı ve tefrik olunur bir şekilde muhafaza edileceğini ve Banka nın Müşteri ye tahsis olunan krediyi, bu kabil mal ve paraların tamamı için verilmiş umumi bir kredi olarak almayacağını veya böyle addetmeyeceğini taahhüt etmektedir. Buradaki şartlardan herhangi birinin ihlali halinde, Banka malları veya bunların herhangi bir kısmını nerede bulunurlarsa bulunsunlar herhangi bir ihbar veya ihtarda bulunmaksızın geri almak ve bunları Banka diğer haklarına veya ihkak'ı hak çarelerine zarar gelmeksizin satmak ve net hasılasını Müşteri ye alacak kaydetmek haklarına sahiptir. Banka'nın burada açıklandığı üzere malları satması halinde satış hasılası, faiz ve masraflarla birlikte ikraz olunan meblağı karşılamaya yetmezse Banka, aleyhteki farkı Müşteri den basit bir alacak gibi tahsil etmek, bu para Banka'ya derhal ödenmezse paranın istirdatı için lüzumlu göreceği her türlü kanuni yollara başvurmak hakkına sahiptir. Banka'nın söz konusu kredi tutarını istenildiğinde geri alma hakkına zarar vermeksizin, kredinin faiz ve masraflarla birlikte ödenmesi için ve sadece Müşteri ye kolaylık olmak üzere her muamele için ayrıca imzalanacak yediemin makbuzlarındaki ödeme tablolarında işaret olunan ödeme vadesine kadar zaman tanımış olduğunu Müşteri burada kabul etmektedir. Kod: SZL [2] 11 / 31 Yayın Tarihi:

12 31. Hisse Senedi/Muvakkat İlmühaber, Tahvil, Yatırım Fonu, Hazine Bonosu, Yabancı Para Üzerinden Düzenlenmiş Bono ve Repo Rehni: Banka, işbu Sözleşme kapsamında kullandırılan kredilerin tamamına veya bir kısmına teminat olarak, Banka ca kabule şayan hisse senetlerinin, tahvillerin, yatırım fonu katılma belgelerinin ve sair menkul kıymetlerin rehnini talep edebilecektir. Banka'nın hisse senetleri, tahviller üzerindeki rehin hakkı, bu senetlerin sağladığı bütün hakları, alacakları, teferruatını, vadesi gelmiş veya gelecek olan faizlerini, temettülerini, yeni hisse senedi almaya ilişkin öncelik haklarını sermaye artırımında rehinli hisse senetleri dolayısıyla verilecek bedelsiz hisse senetlerini ve diğer imtiyazlarını kapsar. Banka, rehinli hisse senetlerinin, tahvillerin vadesi geldiği takdirde, bu kuponları vadeden gerekli göreceği gün kadar önce keserek Banka'nın tespit edeceği ortalama bir komisyon karşılığında tahsil ve alacaklarına mahsup etme haklarına sahiptir. Banka, karşılığı ödenen bütün hisse senetlerinin ve itfa edilen tahvillerin bedellerini dahi işbu Sözleşme de yazılı şekilde belirlenecek komisyon karşılığında tahsil etmeye yetkilidir. Müşteri, rehnedilen hisse senetleri ve tahviller dolayısıyla şirket genel kurullarında oy kullanırken, Banka'nın yararına hareket etmeyi, aksi takdirde bu yüzden Banka'nın doğacak her türlü zararlarını derhal ve nakden karşılamayı taahhüt eder. Müşteri, rehin olarak verdiği her türlü hisse senetleri, tahviller ile diğer bilcümle menkul değerlerden ötürü sahip olduğu hakları korumak için gerekli bütün teşebbüslerin kendisi tarafından yapılacağını ve önlemlerin alınacağını taahhüt ve bu tedbirleri almamasından doğan zarardan sorumlu olacağını kabul eder. Banka hiçbir mecburiyeti bulunmamakla beraber, rehnin değerini korumak için gerekli bütün tedbirleri alma, örneğin bedelleri tamamen tediye edilmemiş hisse senetleri bedeline mahsuben ödenmesi gerekli tutarı ödeme, yeni hisse senetlerini öncelikle satın alma hakkını kullanma, hisse senetlerini ve tahvilleri başabaşın altında ödeme ihtimalinden doğabilecek zararlara karşı sigorta ettirme, rehnedilen değerleri gerekli görürse damgalattırma ve pullatma, bunların tamamen veya kısmen geri verilen bedellerini tahsil, geçici belgeleri hisse senetleriyle veya hisse senetlerini diğer hisse senetleriyle veya tahvilleri hisse senetleriyle değiştirme ve yapılan masrafları Müşteri nin hesabına zimmet kaydetme hakkına sahiptir. Müşteri; Banka'nın rehinli hisse senedi ve tahvillerini bankalar arası muamelat icabı dilediği şekil ve işlerde kullanmasına ve zaman zaman T.C. Merkez Bankası'na karşılık göstermesine de Türk Medeni Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca burada muvafakat etmektedir. 32. Müteselsil Kefalet: Bu Sözleşme nin altında isim, unvan ve adresleri yer alan ve borçtan sorumlu olduğu azami miktarı, kefalet tarihini ve müteselsil kefil olduğunu el yazısı ile yazarak imza vazetmiş, müşterek borçlu müteselsil kefiller, Müşteri nin işbu Sözleşme ve bilcümle ekleri sebebiyle borçlandığı (kefalet dahil) veya borçlanacağı bütün paraları, işlemiş ve işleyecek faiz, masraf, ana para, akdi faizler, hesaplanacak temerrüt faizi, komisyon, her türlü masraflar, vergi ve resim gibi mevcut veya ileride yürürlüğe girebilecek her türlü kamu mali yükümlülükleri, kur farkları ve vekâlet ücreti ile birlikte, tahsil edilecek meblağın hiçbir şekilde ve hiçbir zaman faiz ve masraflar hariç aşağıda imza bölümünde belirtilen ve kefilin el yazısıyla yazılı meblağı geçmemesi şartı ile talep üzerine derhal Banka'ya ödemeyi müşterek borçlu ve müteselsil kefil sıfatıyla birbirlerinden bağımsız ve kişisel olarak üstlenmektedir. Müşterek borçlu, müteselsil kefil(ler) ayrıca aşağıdaki hususları da taahhüt etmektedirler: a) Müşterek borçlu, müteselsil kefil olarak vecibelerinin Banka'nın ihtiyarına bağlı olarak Müşteri nin vecibeleri için kendilerini birlikte birinci derecede sorumlu tutabileceğini, b) Bu kefalet, kapsadığı borçlarla ilgili olarak kefil(ler), Müşteri tarafından veya üçüncü şahıslar tarafından verilmiş diğer bütün teminatlara ilave bir teminat olmakla beraber, bunların hükümlerini hiçbir şekilde haleldar etmeyecektir. Bu açıdan kefaletin diğer teminatlardan önce Kod: SZL [2] 12 / 31 Yayın Tarihi:

13 ya da sonra verilmiş olmasının farkı bulunmamaktadır. c) Kefil; Müşteri nin cari hesabının/hesaplarının Müşteri lehine geçici olarak bir alacak bakiyesi göstermesi halinde dahi, kefalete ilişkin taahhüdünün geçerli olmaya devam edeceğini; Müşteri nin borcu geçici olarak azalmış veya cari hesap bakiyesi sıfır olsa dahi kefalet miktarının indirilemeyeceğini kabul eder. d) Kefaletin süresi bakımından; Türk Borçlar Kanunu nun ilgili hükümleri saklıdır. Ancak; gerçek kişi kefil(ler), asıl borcun ilgili kanun hükmünde yazılı bulunan süre dahilinde son bulmamış olması halinde kefalet(ler)ini yenileyeceklerini kabul eder(ler). e) Banka, uygun göreceği şekilde ve kefillere danışmadan burada tekeffül olunan borçla ilgili olarak Müşteri ye mehil tanıyabilir, borcun vadesini uzatabilir, onunla anlaşma yapabilir. Bu kapsamda; Türk Borçlar Kanunu nun ilgili emredici hükümleri saklıdır. f) Yukarıda 1. maddede kredi limiti olarak belirlenen meblağ, Banka'nın Müşteri ye kullandırdığı nakdi, gayrinakdi, Türk parası ve/veya yabancı para her nevi kredinin belirli bir andaki bakiyelerinin toplamını ifade ettiğinden, kefil(ler) bu Sözleşme kapsamında kullandırılıp kapatılan kredilerin tekeffül ettikleri meblağdan tenzil edilmesini talep edemezler. Bir başka ifade ile bu Sözleşme'de, gösterilen kefillerin yükümlendiği meblağın, bu Sözleşme kapsamında kullanılmakta olan krediler olduğu sürece, kapatılmış bulunan krediler gerekçe gösterilerek indirilmesi talep edilemez. g) Türk Borçlar Kanunu nun kefilin sorumluluğunun kapsamına ilişkin hükümlerinde yer alan hususlara ilaveten, işbu madde ve alt bentlerinde sayılan hususların da tamamından sorumlu olacaklarını Kefil(ler) kabul etmektedir(ler). h) Kefil(ler), bu Sözleşme nin kefaletin niteliğine aykırı olmayan maddelerinin haklarında da aynen uygulanmasını, bu maddelerde yer alan hususları aynen taahhüt ettiklerini beyan eder(ler). i) Kefil(ler), Müşteri veya diğer kefil(ler)den herhangi birinin iflas etmiş olduğunu, iflas erteleme veya konkordato talebinde bulunduğunu ya da vefat halini öğrenmesini/ öğrenmelerini müteakip Banka yı yazılı olarak bilgilendirecektir/bilgilendireceklerdir. j) Kefil(ler), kefalet(ler)inin devam ettiği süre içinde, menkul ve gayrimenkul malvarlıklarını bu Sözleşme ile kefil bulundukları azami tutarın altına düşürecek mahiyette işlemler yapmamayı, malvarlıklarını telef etmemeyi, Banka yı zarara uğratacak şekilde ivazlı veya ivazsız olarak elden çıkarmamayı ve üçüncü şahıslara devretmemeyi, üzerlerinde üçüncü şahıslar lehine rehin, ipotek ve benzeri aynî haklar tesis etmemeyi, bunların kıymetlerini azaltacak mahiyette tasarruflarda bulunmamayı taahhüt eder. k) Türk Borçlar Kanunu nun ilgili hükmü gereği, eşin rızasının en geç kefalet sözleşmesinin kurulması anına kadar kefil tarafından temin edilerek Banka ya ibraz edileceğini kefil kabul eder. Bu Sözleşme tahtındaki haklarının yerine getirilmesi için Banka burada imzası bulunan Kefil(ler) hakkında kanuni işleme başvurduğu takdirde, bu işlemler ile ilgili olarak Banka ca yapılan tüm masrafları İcra, Mahkeme masrafları ile Banka'nın kendi Avukatlık ücretleri ile kanuni avukatlık ücretleri arasındaki farklar da dâhil olmak üzere tüm vekâlet ücretlerini ödemeyi Kefil(ler) kabul etmektedir(ler). Taraflar; bu Sözleşme deki temerrüt faizinin Kefil(ler) bakımından da uygulanacağını beyan ederler. Kod: SZL [2] 13 / 31 Yayın Tarihi:

14 III. KREDİNİN KULLANILIŞ ŞEKLİNDEN DOĞAN DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERLE İLGİLİ ÖZEL ŞARTLAR Taraflar, bu Sözleşme uyarınca açılmış ve açılacak olan kredilerin kısmen veya tamamen bu bölümdeki maddelerde sayılan işlemlerde kullanılması halinde, bu Sözleşme nin genel hükümleri ile birlikte aşağıdaki özel hükümlerin de tatbik edileceğini kabul ederler. 33. Yatırım veya Teçhizat Kredisi: Banka, bu Sözleşme tahtında tanımlanan kredi limitinin tamamını veya bir bölümünü yatırım veya teçhizat kredisi olarak kullandırabilecektir. Taraflar, Yatırım ve Teçhizat Kredisi ile ilgili olarak aşağıdaki hususlarda mutabık kalmışlardır: a) Müşteri, krediyi kuracağı, genişleteceği veya yenileyeceği girişimlere ait finansman konusunu teşkil eden ve geçerli birer örneğini Banka ya vereceği fizibilite raporu, proje, teşvik belgesi, inşaat planı, keşif sureti veya Banka ca istenecek diğer belgelerde belirtilen mal veya hizmetlerin sağlanmasında kullanacağını kabul eder. b) Müşteri, Banka ya tesisin kesin şekline göre düzenlenmiş detaylı bir makine, teçhizat ve tesisat listesi vereceğini ve bunlarda nicelik ve nitelik bakımından herhangi bir değişiklik yapılması gerektiği takdirde de Banka nın muvafakatini alacağını, önceden Banka nın muvafakatini almadan projeye giren taşınır ve taşınmaz malları, makine, teçhizat ve tesisatı; başkalarına devir ve ferağ, rehnetme ve bunlar üzerinde başkaları lehine işletme rehni tesis etmeyeceği gibi, bunları kiraya ve ariyet olarak da vermemeyi ve başka bir yere nakletmemeyi ve bunların Banka nın teminatlarına dahil bulunduğunu kabul eder. c) Müşteri, Yatırım ve Teçhizat Kredisi nin konusunun inşaat faaliyeti olması durumunda, yapılacak inşaatın niteliklerinin Bayındırlık Bakanlığı nın fenni şartlarına uygun olacağını ve inşaatın işe başlamadan önce, Banka ya vereceği inşaat programına göre ve geciktirmeden yapılacağını, inşaat sırasında değişiklik yapılması gerekirse, gerekçesi bildirilerek hazırlık, keşif ve projesi verilmek suretiyle Banka nın onayının alınacağını, inşaata ait şartların, Banka kredisi veya diğer kaynaklar ile yapılmasa dahi, projeye giren tüm inşaata şamil olduğunu, projenin daraltılması, genişletilmesi veya bazı ilavelerin yapılması veya değiştirilmesi hallerinde keyfiyetin Banka ya bildirileceğini ve onayının alınacağını, projenin uygulanmasını önleyecek veya geciktirecek her türlü onayın derhal ve gecikmeden Banka ya bildirileceğini, Banka nın açtığı Yatırım veya Teçhizat Kredisi inşaat devresi dahil gerekli gördüğü sigortayı yaptırmakla yükümlü bulunduğunu kabul eder. d) Müşteri, muhasebe kayıtlarını, sözleşme ile finanse edilecek proje için satın alınacak mal ve hizmetlerin kullanım şeklini, projenin seyrini, işletmenin işlemlerini ve mali durumunu açıklıkla göstererek, sağlam esaslara dayalı bir şekilde tutacağını, Banka nın proje, kredi ile satın alınan mal ve hizmetler, mali durumu, firmanın sevk ve idare ve işlemleri hakkında isteyeceği her türlü bilgiyi eksiksiz vereceğini ve genel olarak Banka nın ileri sürebileceği Yatırım la ilgili sair talepleri yerine getireceğini ve proje ile ilgili malları, yerleri, inşaatı, işletme hesaplarını, kayıtlarını ve bunlara ilişkin kayıt ve belgeleri daima Banka nın tetkik ve denetimine açık bulunduracağını, bu denetimlerde Banka nın yetkilendirdiği kişiler vasıtası ile fabrika ve tesisleri, yazıhaneleri, depoları ve her türlü müştemilatı, her zaman serbestçe ziyaret ve teçhizatı, işlemleri ve faaliyeti doğrudan doğruya tetkik, kontrol ve takip edebileceğini kabul eder. e) Müşteri, krediyle ilgili projenin tahakkuku için gerekli her türlü ihtimamı göstereceğini, verimlilik ölçülerine, sağlam, idari, fenni ve mali esaslara uygun hareket etmek suretiyle basiretli bir tacir gibi davranacağını, projeye dahil bilumum makine ve teçhizatın, alet ve edevatın bakımı ve tamiratını mühendislik usullerine göre temin etmeyi, kredi konusunu teşkil eden tesisin kurulması, işletilmesi esnasında gerekli uzmanları istihdam edeceğini kabul eder. Kod: SZL [2] 14 / 31 Yayın Tarihi:

15 34. Döviz Kredisi Taraflar, bu kredinin tamamının veya bir bölümünün döviz kredisi olarak kullandırılabileceği hususunda anlaşmışlardır. Müşteri; açılacak krediyi Türk Parasının Kıymetini Koruma Mevzuatı ve Dahilde İşleme Rejimi Mevzuatı'na ve bunların değişmesi halinde, değişik hükümlerine veya bunların yerine geçecek mevzuata uygun olarak kullanacağını, Türk Parasının Kıymetini Koruma Mevzuatı ve buna bağlı kararname ve tebliğlerde gösterilen amaçlar dışında kullanmayacağını, bu kredinin yürürlükteki mevzuat ve tebliğ hükümlerine uygun olarak açılmasını teminen Banka'ya gerekli belgeleri ibraz edeceğini beyan eder. Bu döviz kredisi dolayısıyla Banka ca, Taraflarca kararlaştırılan veya kanunla belirlenen tarihlerde hesap edilerek ana borca eklenmek ve kredinin açıldığı döviz cinsi üzerinden Banka'ya ödenmek kaydıyla; işbu Sözleşme de yazılı olduğu şekilde belirlenen oranda faiz, komisyon, fon ve gider vergilerini ödemeyi; tahakkuk ettirilerek hesabına/hesaplarına borç yazılacak faiz, komisyon, fon ve gider vergilerini kredi limiti müsait olsa dahi Banka'ya derhal ve nakden ödemekle yükümlü olacağını Müşteri beyan eder. Bu kredinin vadesinin Türk Parasının Kıymetini Koruma Mevzuatı'nın izin verdiği şekilde Banka'ca saptanacağını ve ileride mevzuatta meydana gelecek bu husustaki değişikliklerin Banka tarafından talimata gerek olmaksızın uygulanabileceğini Müşteri kabul eder. Müşteri; bu krediye genel hükümler dahilinde faiz ve komisyon ödeneceğini ve vergi ve fon muafiyetlerinin kalkması veya ihracatın süresinde gerçekleşmemesi halinde, krediye uygulanan her türlü vergi, resim, harç ve fon istisnasını yürürlükteki mevzuat uyarınca hesaplanacak cezalar ile birlikte Banka'ya ödemeyi kabul eder. Müşteri, bu Sözleşme uyarınca ihracatın finansmanı amacıyla kullandığı döviz kredisi için, mevzuatın öngördüğü süreler içinde en az anapara, faiz ve diğer masraflar toplamı kadar ihracatı gerçekleştirmeyi, bu konudaki mevzuat değişikliklerine yürürlük tarihinden itibaren uymayı kabul ve beyan eder. Müşteri taahhüt ettiği ihracatı kısmen veya tamamen, mevzuatın öngördüğü süreler içinde gerçekleştiremeyerek bu kredinin anapara veya faiz geri ödemelerini Türk Lirası olarak yaptığı takdirde, bu krediye, açıldığı tarihten, kredinin vade sonuna veya kat'ı anına kadar işbu Sözleşme de belirtilen oran üzerinden faizi uygulanmasını ve bu tutarları Banka'ya ödemeyi kabul eder. Şu kadar ki Müşteri, bu kredi borcunu Banka'da kısmen döviz bozdurmak suretiyle ve kısmen Türk Lirası ile kapattığı takdirde, kredinin Türk Lirası ile ödenen kısmı için de yukarıdaki hükümlerin aynen geçerli olduğunu kabul eder, Banka'ca ayrıca uygun görülmedikçe bu kredinin Müşteri tarafından yapılacak ana para ve faiz geri ödemelerinin kredinin açıldığı döviz cinsi üzerinden olacağını, ödemelerin bu döviz cinsi üzerinden yapılması mümkün olmadığı takdirde ödenmesi gereken meblağın Türk Lirası na çevrilmesinde kredinin kat'ı anındaki veya vade sonundaki ya da ödeme tarihindeki geçerli Finansbank serbest piyasa efektif döviz satış kurlarının esas alınacağını, bu durumda işbu krediye uygulanan akdî faiz oranının 100 (yüz) puan arttırılması suretiyle bulunacak oranda, kredinin açıldığı tarihten temerrüde düştüğü tarihe kadar faiz uygulanmasını Müşteri kabul eder. Gerek Türk Lirası olarak, gerekse kredinin açıldığı döviz cinsinden başka bir dövizle ödeme yapması söz konusu olan hallerde, borcu olan döviz tutarını, aynı döviz cinsi üzerinden temin için gerekecek her türlü kur farkı, parite farkı ve diğer her türlü adlar altında ödenmesi gerekecek paraların ve Banka'nın serbestçe takdir edeceği gereklere göre anılan dövizin arbitraj yolu ile (Finansbank serbest piyasa efektif döviz alış/satış kurları kullanılarak Banka tarafından hesaplanan alış/satış kurları üzerinden) temini suretiyle ortaya çıkacak ek ödeme ve masraflarının ve kurye kredisinden yararlanarak yapılacak transferler dolayısıyla, muhabirlerce tahakkuk ettirilecek kurye kredi faizleri ile vergilerinin de kendisi tarafından Banka'ya ödeneceğini, Müşteri kabul eder. Müşteri, taahhüt ettiği ihracatı Türk Parası Kıymetini Koruma Mevzuatı usul ve esaslarına göre kısmen veya tamamen gerçekleştiremediği takdirde; İhracatı Teşvik Karar ve Tebliğleri Kod: SZL [2] 15 / 31 Yayın Tarihi:

16 uyarınca, krediye tanınmış bulunan her türlü vergi, resim, harç istisnalarını ve faiz, komisyon ve sair masraflar toplamı üzerinden hesaplanacak Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi ile kredi işlemlerinden doğan tahsil edilmemiş diğer vergi, resim ve harçların 6183 sayılı Kanun'a göre hesaplanacak gecikme zammı ile birlikte; Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu hakkındaki karar ve tebliğlere göre hesaplanacak fon ve kesintisi ile söz konusu karar ve tebliğlerde öngörülen şekil ve oranda ceza ve faizi ile birlikte; Banka'ya derhâl ödeyeceğini kabul eder. Banka'nın bu Sözleşme ye dayanarak verdiği kredi hakkındaki ilgili kararlar ve tebliğ hükümlerine göre Müşteri tarafından gerekli işlemin yerine getirilmiş olup olmadığını ve kredinin amacına uygun yerlerde kullanılıp kullanılmadığını izleme ve denetim yetkisi bulunduğunu Müşteri kabul eder. 35. Dövize Endeksli TL Kredisi Açılması: Taraflar bu Sözleşme ile açılacak kredinin tamamını veya bir bölümünün Dövize Endeksli TL Kredisi olarak kullandırılabileceği hususunda anlaşmışlardır. Banka ca bu madde gereğince kullandırılacak kredinin limiti TL cinsinden belirlenebilir. Müşteri; bu kredi borcuna vade sonunda veya bu Sözleşme de belirtildiği üzere üçer aylık dönemlerde döviz cinsinden ve bu Sözleşme de yazılı ilgili şartlar kapsamında belirlenecek oranda faiz tahakkuk ettirileceğini, dövize endekslenen kredi tutarı üzerinden, bu oranla hesaplanarak bulunacak faiz tutarının, tahakkukunun yapıldığı tarihte geçerli Finansbank serbest piyasa efektif döviz satış kuru üzerinden hesaplanacak Türk Lirası karşılığının ve Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (KKDF) ile Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin (Gider Vergisi) kendisi tarafından tahakkuk tarihinde ödeneceğini kabul eder. Bu kredinin geri ödemesini, geri ödemenin yapılacağı tarihte geçerli Finansbank serbest piyasa efektif döviz satış kuru üzerinden veya aşağıda belirtildiği şekilde Banka ca kredinin tahsisinde belirlenen farklı bir kur üzerinden Türk Lirası karşılığını ödemek suretiyle gerçekleştireceğini Müşteri kabul eder. Müşteri; Banka ca kullandırılan kredi tutarı ile faizin dışında; kullandırılan kredinin dövize endekslenen tutarı üzerinden; vade sonu faiz ödemeli olanlarda ikraz tarihinde geçerli Finansbank serbest piyasa efektif döviz alış kuru ile kredinin faizleri ile geri ödendiği tarihlerdeki geçerli Finansbank serbest piyasa efektif döviz kurları, üç aylık dönemlerde faiz ödemeli olanlarda ise ilk devre için ikraz tarihinde geçerli Finansbank serbest piyasa efektif döviz alış kuru ile devre sonu Finansbank serbest piyasa efektif döviz satış kuru, diğer devrelerde ise üçer aylık dönemlerin başlangıç tarihinde geçerli Finansbank serbest piyasa efektif döviz satış kuru ile üç aylık dönemin bitim tarihlerinde geçerli Finansbank serbest piyasa efektif döviz satış kurları; vade sonunda ise ikraz tarihinde geçerli Finansbank serbest piyasa efektif döviz alış kuru ile son devredeki Finansbank serbest piyasa efektif satış kuru arasındaki farkları üç aylık devre sonunda ve vade sonunda kur farkına tahakkuk edecek Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu ve Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (Gider Vergisi) ile birlikte ödeyeceğini kabul eder. Kur farkının tahsilindeki tahakkuk tarihlerinin esas olduğunu, tahakkuk eden ve ödemek yükümlülüğünde olduğu ve hesaben veya nakden ve kesin olarak ödediği kur farklarını, tahakkuk tarihinden sonra kurların lehine değişmesi nedeniyle Banka'dan hiçbir şekilde geri isteme hakkı bulunmadığını Müşteri kabul ve beyan eder. Müşteri; vade sonunda geçerli Finansbank serbest piyasa efektif döviz kurunun ikraz tarihindeki Finansbank serbest piyasa efektif kurdan düşük olması halinde, Banka'nın muhasebe kayıtlarında görülen TL tutar kadar borçlu olacağını ve bu tutarı Banka'ya faizi ile birlikte nakden ödeyeceğini kabul eder. Kod: SZL [2] 16 / 31 Yayın Tarihi:

17 Müşteri; bu dövize endeksli kredinin ana para geri ödemesi vade sonunda; kur farkı ve faiz ve bunlara tahakkuk edecek Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu ve Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (Gider Vergisi) toplamının ise üç aydan kısa vadeli olanlarda vade sonunda; diğerlerinde ise faiz tahakkuk dönemlerinde ve vade sonunda defaten ödenmek suretiyle yapılacağını, vade tarihinden önce kredinin kapatılmasının ancak Banka'nın onayı ile mümkün olabileceğini, defaten kapatma dışında, kısım kısım geri ödeme yapılamayacağını, bu konuda hiçbir talep ve itiraz hakkının bulunmadığını kabul eder. Banka bu Sözleşme hükümleri gereği bu krediyi kapatma hakkına sahiptir. Müşteri; vadeli olarak kullandırılacak dövize endeksli kredilerde, kredi borcunun en fazla üç ay vadeli olduğu takdirde vade sonunda ana para, kur farkı, faiz ve Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu, Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (Gider Vergisi) ile birlikte defaten ödemek suretiyle kapatacağını kabul eder. Üç aydan uzun vadeli dövize endeksli kredilerde ise, anapara borcunu kredinin vade bitiminde ödemekle birlikte, üçer aylık devre sonlarında tahakkuk ettirilecek kur farkı ve faizlerin ise Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu, Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (Gider Vergisi) ile birlikte nakden ödeneceğini, kredi limiti müsait olsa dahi, devre sonlarında hesaplanan kur farkı, faiz ve Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu, Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi nden (Gider Vergisi) oluşan toplam tutarın kredi hesabına borç kaydedilmek suretiyle işlem yapılmasının mümkün olmadığını Müşteri kabul eder. 36. İthalat Akreditifleri: Müşteri ve Banka bu kredinin tamamının veya bir bölümünün hariçteki bankalar veya Banka nın muhabirleri nezdinde akreditif açmak için kullandırılmasını kararlaştırdıkları takdirde, bu krediye ayrıca aşağıdaki hükümlerin ve halen yürürlükte bulunan veya ileride yürürlüğe girecek olan mevzuatın tatbik edilmesini kabul ederler. a) Açılacak akreditiflerin şartları, miktarları, lehtarları, mahalleri, vadeleri ve sair lüzumlu hususlar ve ayrıca Banka'nın isteyebileceği malumat, akreditif taleplerini havi müracaat mektuplarında Müşteri tarafından bildirilecektir. Bu taleplerin kabulü müracaat mektupları ve diğer belgelere bağlı olarak, Banka nın idari takdirine bağlıdır. b) Akreditif tutarı, Sözleşme ye istinaden tevdi edilecek müracaat mektuplarında gösterilecek vesaikin Banka'ya/muhabire verilmesi karşılığında ödenecektir. Banka bu vesaiki tetkike ve vesaik konusu malları muayene etmeye ve ettirmeye mecbur değildir. Vesaikin sahteliğinden veya tahrif edilmiş olmasından, vesaik üzerindeki umumi ve hususi şartlardan ve ihtirazi kayıtlardan, vesaikin usulüne uygun olmamasından, bunların şekli, yeterliliği ve muhteviyatı, malların ağırlığı, miktarı, nevi, değeri, ambalajı, akreditifin tediyesi için ibraz edilecek olan vesaikte yazılı ağırlık ve cinse ait kayıtlar arasındaki aykırılık vesaireden, keza malların halinden, miktarının eksik çıkmasından veya satıcıya verilen siparişteki şartlara uymamasından, yükleyici veya üçüncü şahısların kötü hareketlerinden ve fiillerinden, nakliyecilerin ve sigortacıların ödeme kabiliyetinden Banka Müşteri ye ve üçüncü şahıslara karşı sorumlu değildir. Müşteri ile satıcı, yükleyici ve/veya üçüncü şahıslar arasında doğabilecek uyuşmazlıklarda, işin olağan akışı gereği, Banka'nın bir sorumluluğu yoktur. Bu sebeple malları temsil eden vesaik üzerine Banka'nın ve muhabirlerinin yapacağı ödemelerden dolayı Banka için doğabilecek herhangi bir alacağı veya zararı, Müşteri, derhal nakden ve tamamen ödemeyi taahhüt etmektedir. c) Akreditiflerin tutarları Banka tarafından havale edilecektir. Akreditif bedelinin Türk Lirası karşılığını teşkil eden meblağ, buna Banka'nın eklemesi zorunlu her türlü faiz ve masraflar ve Kod: SZL [2] 17 / 31 Yayın Tarihi:

18 prim ve benzeri paralarla birlikte Banka nezdinde akreditiften mütevellit olarak Müşteri namına açılmış olan hesaplara borç kaydedilecektir. d) Akreditiflerin açılması, akreditif kuvertürlerin Türk Lirası karşılıklarının müracaat mektuplarında nispet ve tutarları belirtilen miktarların "kısmi peşin ödeme" olarak Müşteri tarafından Banka'ya nakden veya hesaben ödenmesine bağlıdır. Müşteri, akreditif muamelelerinin her safhasında Banka'nın veya T.C. Merkez Bankası'nın uygulayacağı şartlardan ve yabancı para kurlarından doğacak farkları ödemeyi kabul eder. Akreditif bedeline kur farkından dolayı tahakkuk edecek farklar da, Banka'nın tercihine göre Müşteri hesabına borç kaydedilecek ya da Müşteri tarafından derhal nakden ödenecektir. e) Müşteri, akreditif kredisini kullandığı tarihte yürürlükte olan ve ileride yürürlüğe girebilecek olan mevzuatı veya Banka'nın veya T.C. Merkez Bankası'nın düzenlemelerini tamamıyla yerine getirmeyi ve buna göre gereken bütün işlemleri yapmayı ve tamamlamayı taahhüt eder. Gereken bütün belgeler Müşteri tarafından alınarak Banka'ya verilecek, resmi daireler ve diğer müesseselere karşı lüzumlu olan işlemler yine Müşteri tarafından takip edilerek neticelendirilecektir. Gereğinde Kambiyo Murakabe Mercilerince veya T.C Merkez Bankası'nca istenilecek formülde mektup ve taahhütler verilecek ve hükümleri Müşteri tarafından yerine getirilecektir. Kambiyo Murakabe Mercilerine ve T.C Merkez Bankası'na karşı bu vesaikte mevcut bütün taahhütler o işler hakkında aynen Banka ya hitaben yapılmış taahhütlerdir. Akreditiflerden dolayı temdit, iptal ve sair işlemlerini Müşteri şahsen takiple yükümlüdür. f) Müşteri nin akreditiflerden doğan borçlu hesabına, Banka'nın bütün ödemeleri ve her türlü masrafları ile beraber muhabirlerine ödeyeceği komisyon ve masrafları da borç kaydolunacak ve bu hesaba bu Sözleşme de yazılı ilgili şartlar uyarınca belirlenecek nispette faiz yürütülecektir. Bu hesaba her yıl Mart, Haziran, Eylül ve Aralık ayları sonunda faiz hesap edilerek ana borca eklenecek ve hesabın kesilmesinden sonra da borcun tamamının ödenmesi gününe kadar aynı şekilde faiz hesap edilmesine devam olunacaktır. Banka'nın bu Sözleşme hükümleri mucibince yapacağı ikraz muamelelerinden ayrı olarak yine bu Sözleşme hükümlerine göre açılacak akreditifler için müracaat mektuplarında nispeti yazılacak bir komisyon Banka'ya ayrıca ödenecektir. g) Vesaikin Banka'ya gelmesi üzerine Banka'nın ilk davetinde mallar gelmiş olsun veya olmasın akreditiften doğan bütün borçlar tamamen ödenerek vesaikin Banka gişesinden teslim alınacağını Müşteri taahhüt eder. Müşteri vesaikin Banka'ya gelmesi ve akreditif süresinin dolmasını müteakip ihbara rağmen 7 (yedi) gün zarfında vesaiki çekerek akreditif hesaplarının tasfiyesini sağlamadığı takdirde vesaik karşılığı kredi için mevzuatın tespit ettiği komisyonu ödemekle mükellef olacaktır. h) Bu sebeple Taraflar, Müşteri nin bu Sözleşme den dolayı Banka'ya borçlu olduğu ve olacağı her türlü meblağ dahil, akreditiflerden ileri gelen diğer bütün borçların ödenmesini akreditifin kullanılması veya vesaikin gelmesine veya ibrazına bağlı olmaksızın Banka'nın istemek hakkına sahip olduğunu, Banka'nın Müşteri ye bildirimini müteakip akreditif finansmanına son verebileceğini, Banka'nın bu husustaki yazılı talebi üzerine bildirim tarihinden başlayarak en geç bir hafta içerisinde akreditiften doğan borçların masraflar, faizler, komisyonlar ve gider vergileri ile birlikte ödenmesinden sonra akreditife ait çıkacak her türlü Kod: SZL [2] 18 / 31 Yayın Tarihi:

19 diğer borçlar ve masrafların da aynı şekilde ayrıca ödeneceğini, Banka'nın akreditif işlemlerinin her safhasında Müşteri ye bildirimde bulunmak suretiyle akreditifi iptal hakkı olduğunu kabul ederler. i) Banka, Müşteri nin nam ve hesabına yapılacak tediyeler ve akreditif konusu olan vesaik ve mallar üzerinde her türlü imtiyaz, hapis ve rehin hakkını da haizdir. j) Müşteri, taahhütlerinden herhangi birini yerine getirmediği takdirde, Banka'nın, bu Sözleşme deki diğer haklarına da halel gelmemek kaydıyla malları tensibine göre piyasada veya bulundukları yerde ve yabancı ülkelerde hususi surette veya yetkili bir simsar eliyle veyahut açık arttırma suretiyle serbestçe satma hakkı vardır. Ancak bu hakkın kullanılması Banka için bir mecburiyet sayılmayacak ve Banka'nın bu satışı yapmamasından veya yapmakta gecikmesinden veya satışın geri bırakılmasından doğacak sonuçlardan Banka sorumlu olmayacaktır. Banka, satışı yapmadığı takdirde yine Banka'nın vesaik ve mallar üzerindeki hakları devam edecek ve malları dilediği gibi antrepoya koymak ve koydurmak hakları olacaktır. Banka bu hususları bizzat kendi veya muhabirlerinin teşkilatı aracılığıyla yapabileceği gibi 3. şahıslar ve nakliyeciler veya nakliye ambarları eliyle de yaptırabilecektir. Mallar Türkiye'ye sokulmadığı takdirde dahi Banka'nın malları tüm sorumlulukları Müşteri ye ait olmak üzere memleket dışında satmaya hakkı vardır. k) Vesaik arasındaki sigorta poliçesi, malları bazı rizikolara karşı temin etmediği veya süresi sona ermiş olduğu takdirde Banka, malları lüzum göreceği rizikolara ve yangına karşı dilediği meblağ için ve masrafları ile zararları Müşteri ye ait olmak üzere Müşteri hesabına sigorta ettirme hakkını haizdir; ancak Banka'nın sigorta ettirme mecburiyeti yoktur. Hasar olursa, sigortacının ödeyeceği sigorta tazminatı üzerinde dahi Banka'nın hapis ve rehin hakları mevcuttur. Banka nın Müşteri ile sigorta şirketi arasında daha sonra hesaplaşma yapılmak üzere akreditiften ileri gelen borçların tamamının Banka'ya ödemesini talep etmesi halinde Müşteri, Sigorta Şirketi nin kendisi ile olan hesaplaşmasını daha sonraya bırakarak akreditiften doğan borçlarının tamamının sigorta şirketi tarafından Banka ya ödenmesini sağlamayı taahhüt eder. l) Müşteri, malların satış tutarı yahut sigortacıdan tahsil edilecek meblağlar bütün borçlarını karşılamaya yetmezse aradaki farkı Banka'ya ödemeyi taahhüt etmektedir. Eğer Banka'nın bu tahsilatı akreditiften ileri gelen borçlardan fazla olursa, fazlası Banka'ca, her ne mahiyette olursa olsun Banka'ya bir borcunun olmaması şartıyla, Müşteri ye ödenecektir. Böyle bir borç olduğu takdirde, Banka, tahsilat fazlasını, bunlardan dilediği herhangi birine mahsup etme hakkına sahiptir. m) Malların gerek yolda bulunduğu, gerekse gümrük ve transit depolarında veya diğer depolarda kaldığı müddetçe ya da tahmil, tahliye ve sevki esnasında uğrayabileceği her türlü tehlikeler, zararlar ve hasarlar, bozulmalar, çalınma ve sairden ileri gelecek her türlü neticeler ve masraflar Müşteri ye aittir. n) Akreditiflerden dolayı ödenmesi gereken resimler ve vergiler, harçlar ve diğer her nevi masraflar Müşteri ye aittir. Bundan başka malların gümrük resimleri, her nevi vergiler, malların depolara konulması ve iyi muhafazası için yapılacak masraflar, bilirkişi ücretleri, sigorta Kod: SZL [2] 19 / 31 Yayın Tarihi:

20 masrafları, depo kiraları ve bu mallardan dolayı Banka'nın veya muhabirinin yapmaya lüzum göreceği her türlü masraflar ve umumi olarak mallara binecek her türlü masraf ve mükellefiyetler ve icabında tahakkuk edecek satış ve transbordman masrafları Müşteri tarafından peşin olarak ödenecektir. Banka dilerse yukarıdaki masrafları da Müşteri hesabına yapabilecek, gerek bu masraflar ve gerek akreditiften dolayı Banka veya muhabirinin yapacağı diğer masraflar hesaba borç yazılacaktır. Şu kadar ki, Banka'nın bu yetkisi Müşteri nin akreditif borçlarını ödemek hususundaki taahhütlerini ortadan kaldırmayacak ve Banka için malları gümrükten çıkarmak hususunda hiçbir mecburiyet doğurmayacaktır. o) Akreditiflerin temdidi veya değişikliği veya başka yere nakli hususundaki Müşteri tekliflerinin kabulü Banka için hiçbir mecburiyeti tazammum etmez. Bununla beraber tekliflerin uygun görülerek nazara alınması halinde, bunun her türlü netice ve sorumlulukları tamamen Müşteri ye aittir. Bu hallerin her birinde ve Müşteri nin teklifi üzerine yeni bir akreditifin açılmasına Banka tarafından muvafakat edildiği takdirde, bu Sözleşme deki hükümlerin aynen uygulanmasını Müşteri kabul eder. Banka, akreditifin temdit veya nakil hallerinde Müşteri ye bildirmek suretiyle yeniden aynı nispette komisyon alma hakkına sahiptir. Nakil takdirinde Müşteri yeni bir teklif mektubu tevdi edecek veya yeni bir taahhütname imzalayacaktır. p) Akreditiflerden mütevellit kısmi ödeme, vesaik bedeli, Banka ve muhabir komisyonları, gider vergisi, pul, teleks, swift, benzeri Banka'ca yapılan ve yapılacak bilcümle masraflar Müşteri nin hesabına veya Banka nezdinde veya bundan sonra açılacak hesaplardan herhangi birisine borç kaydedilecektir. r) Müşteri, akreditif süresinin herhangi bir sebeple temdidi mecburiyeti hâsıl olursa, alakalı resmi makamlardan bu hususta alacakları müsaadeye istinaden Banka'nın akreditifi uygun göreceği müddet için usulü dairesinde temdit edebileceğini ve bu takdirde de bu Sözleşme de zikredilip kabul edilen bütün vecibelerin baki kalacağını ve temdidin gerektirdiği bütün masrafları da ödeyeceğini beyan eder. s) Akreditiflere ait yükleme ve varma yerleri arasındaki nakliyatın tamamı veya bir kısmı kara yolunda olduğu takdirde, gerek taşıma işi ve belgeleri, gerek sigorta hükümleri hakkında karadan yapılan taşımalara ilişkin mevzuat hükümleri uygulanacak ve Banka'nın bu nakliyattan dolayı hiçbir sorumluluğu olmayacağı gibi, bundan doğacak her türlü masraflar da Müşteri ye ait olacaktır. t) Akreditifler ve bunların taalluk ettiği mallar, Banka'nın yazılı muvafakati olmadıkça başkasına devredilmeyecektir. Banka'nın yazılı muvafakati alınarak akreditifin başkasına devir veya malların başkasına teslimi hallerinde dahi, akreditiften doğmuş veya ileride doğacak olan bütün borçlardan dolayı Müşteri devralan/temellük eden ile birlikte Banka'ya karşı müteselsilen borçlu olmaya devam edecektir. u) Banka tarafından açılacak akreditiflerden doğabilecek her türlü ihtilafın, akreditifin açıldığı tarihte yürürlükte olan Milletlerarası Ticaret Odası tarafından yayımlanmış kurallara göre halledileceğini Taraflar kabul ve beyan ederler. Kod: SZL [2] 20 / 31 Yayın Tarihi:

GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ

GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ Bir tarafta; Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Kristal Kule Binası No: 215 Şişli/İstanbul adresinde mukim Finansbank A.Ş. ("Banka ) ile diğer tarafta adresi işbu Sözleşme nin son sayfasında yazılı bulunan...

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası Vadesiz Hesap No 1. AMAÇ KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Tarih :././.. İşbu Kredili Mevduat Hesabı Sözleşmesi ( Sözleşme ) ile Türkiye Garanti Bankası A.Ş. ( Banka

Detaylı

KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ

KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ SANKO KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ TARAFLAR Bir tarafta, SANKO MENKUL DEÐERLER A.Þ. (Bundan sonra ARACI KURUM olarak anýlacaktýr.) ile diðer tarafta.... bundan sonra kýsaca MÜÞTERÝ/LER

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU MÜŞTERİ NO : ADI SOYADI : MADDE 1 TANIMLAR İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir.

Detaylı

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 AMAÇ İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun un 23.maddesi uyarınca sözleşmenin

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 - TANIM İşbu kredi sözleşmesi metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir. Banka:

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Adı ve Soyadı:... KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Madde 1- Müşteri ile Banka arasında, aşağıda yazılı ve taraflarca kabul edilen hükümler doğrultusunda (.) TL (Yalnız ) limitli Kredili

Detaylı

ÖRNEKTIR GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ

ÖRNEKTIR GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ Bir tarafta; Büyükdere Caddesi No: 129 80300 Mecidiyeköy/İstanbul adresinde mukim Finansbank A.Ş. ("Banka ) ile diğer tarafta......... adresinde mukim... ( Müşteri ) aşağıda belirtilen hükümlerde anlaşmışlar

Detaylı

KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Tarih:.../../ Müşteri Müşteri Numarası :. :. KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ T. Garanti Bankası A.Ş. olarak biz ( Biz ), Konut Finansmanı Çerçeve Sözleşmesi ( Çerçeve Sözleşme ) ve ekinde imzalanacak

Detaylı

EV DEĞİŞTİREN MORTGAGE SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMAN KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER

EV DEĞİŞTİREN MORTGAGE SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMAN KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER Müşteri No. İşbu Ev Değiştiren Mortgage Krediye şkin Bilgiler sayfası, Ödeme Planı, Ev Değiştiren Mortgage Konut Finansman Kredisi İle İlgili Sözleşme Öncesi Bilgi Formu Kapak Sayfası, Sözleşme Öncesi

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Tarih: Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası : : SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

ÖRNEKTIR GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ

ÖRNEKTIR GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ Bir tarafta; Büyükdere Caddesi No: 129 80300 Mecidiyeköy/İstanbul adresinde mukim Finansbank A.Ş. ("Banka ) ile diğer tarafta adresi işbu Sözleşme nin son sayfasında yazılı bulunan... ( Müşteri ) aşağıda

Detaylı

ÖRNEKTİR KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU. Form No.:...[1]

ÖRNEKTİR KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU. Form No.:...[1] KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Form No.:...[1] Bu formda bilgileri yer alan konut finansmanı (mortgage) kredisinin kullanılabilmesi için konut sigortası ve hayat sigortası yaptırılması

Detaylı

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu form Banka dan talep edilen konut kredisine ve kredi sözleşmesine ilişkin koşullar hakkında bilgi verilmesi amacıyla düzenlenmiştir. Aşağıda detayları belirtilen

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Adı ve Soyadı:... KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Madde 1- Müşteri ile Banka arasında, aşağıda yazılı ve taraflarca kabul edilen hükümler doğrultusunda (.) TL (Yalnız ) limitli Kredili

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 AMAÇ İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun un 23.maddesi uyarınca sözleşmenin

Detaylı

SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.2. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul

SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.2. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.1.. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul 1.2. Ltd. Şti... MADDE 2- TANIMLAMALAR: 2.1. ALICI madde 1.2. adı geçen. yı 2.2. SATICI madde 1.1. de adı geçen. Ltd. Şti. yi 2.3.

Detaylı

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ NDEKİ GENEL İŞLEM ŞARTLARINA VE VADELİ İŞLEMLERDEKİ RİSKLERE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME FORMU

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ NDEKİ GENEL İŞLEM ŞARTLARINA VE VADELİ İŞLEMLERDEKİ RİSKLERE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME FORMU TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ NDEKİ GENEL İŞLEM ŞARTLARINA VE VADELİ İŞLEMLERDEKİ RİSKLERE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME FORMU 1- Banka, Kredi ve Kredi sayılan işlemlerde karşılaşılan

Detaylı

Ekler: Nakit Kredi Taahhütnamesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu (4 sayfa) Nakit Kredi Uygulama Esasları Hakkında Prosedür

Ekler: Nakit Kredi Taahhütnamesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu (4 sayfa) Nakit Kredi Uygulama Esasları Hakkında Prosedür .. A.Ş. Sn..( Müteselsil Kefil) Sn...( Müteselsil Kefil) Bankamız ile.. A.Ş arasındaki kredi ilişkisi çerçevesinde, ekte sizinle yapmayı arzu ettiğimiz Nakit Kredi Taahhütnamesinin bir örneği ve bu Taahhütnamenin

Detaylı

ARAÇ REHİN SÖZLEŞMESİ NDE GENEL İŞLEM KOŞULLARI KULLANILMASINI KABUL BEYANI

ARAÇ REHİN SÖZLEŞMESİ NDE GENEL İŞLEM KOŞULLARI KULLANILMASINI KABUL BEYANI ARAÇ REHİN SÖZLEŞMESİ NDE GENEL İŞLEM KOŞULLARI KULLANILMASINI KABUL BEYANI MÜŞTERİ/TC Kimlik No: MUHATAP : Vakıf Katılım Bankası A.Ş. Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:10 Ümraniye / İstanbul KONU

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER Kredi Türü Kredinin Toplam Tutarı (Anapara Tutarı) (TL) Belirli Süreli Tüketici Kredisi Kredi Vadesi/Süresi (Ay) BSMV Oranı

Detaylı

BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu form Banka dan talep edilen bireysel krediye ve kredi sözleşmesine ilişkin koşullar hakkında bilgi verilmesi amacıyla düzenlenmiştir. Aşağıda detayları belirtilen

Detaylı

KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Form No.:...[1] Bu formda bilgileri yer alan konut finansmanı (mortgage) kredisinin kullanılabilmesi için konut sigortası ve hayat sigortası yaptırılması

Detaylı

Sabit Faizli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu

Sabit Faizli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu Sabit Faizli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Konut Finansmanı Kuruluşlarınca Verilecek Sözleşme

Detaylı

ÖRNEKTİR BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ. Sözleşme No :... [1]

ÖRNEKTİR BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ. Sözleşme No :... [1] BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ Sözleşme No :... [1] Bir taraftan DenizBank A.Ş. [2] Şubesi ( Banka olarak anılacaktır), diğer taraftan [3] ( Müşteri olarak anılacaktır) ve... ile... [4] ( Kefiller olarak anılacaktır)

Detaylı

FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ (Ekonomik Nitelikli Krediler)

FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ (Ekonomik Nitelikli Krediler) FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ (Ekonomik Nitelikli Krediler) İdaremiz ile aşağıda ad- adresleri yazılı olan borçlu ve kefiller arasında, müştereken belirlenen şartlarla kredi sözleşmesi akdedilmiştir. Madde 1-

Detaylı

BİREYSEL FİNANSMAN KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

BİREYSEL FİNANSMAN KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Müşteri Müşteri Numarası Müşteri Adresi Kredi Numarası BİREYSEL FİNANSMAN KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Müşteri ve Banka arasında imzalanan Çerçeve Sözleşme nin eki ve ayrılmaz bir parçası olmak üzere, aşağıdaki

Detaylı

Ücreti, (varsa) İpotek Tesis (Yıllık Maliyet Oranı)

Ücreti, (varsa) İpotek Tesis (Yıllık Maliyet Oranı) ÜRÜNE AİT BİLGİLER Ürünün Adı/Tanımı Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı (TL) Kredi Taksit Tutarı (TL) Toplam Geri Ödeme Tutarı (TL) BSMV Oranı (%) KKDF Oranı (%) TL TKHK İhtiyaç Kredisi Banka Sigorta Muamele

Detaylı

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu form Banka dan talep edilen konut kredisine ve kredi sözleşmesine ilişkin koşullar hakkında bilgi verilmesi amacıyla düzenlenmiştir. Aşağıda detayları belirtilen

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un 33. maddesi ile Konut Finansmanı Kuruluşlarınca

Detaylı

BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ

BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ Sözleşme No : Bir taraftan BURGAN BANK A.Ş. GENEL MUHASEBE Şubesi ( Banka olarak anılacaktır) diğer taraftan ( Müşteri olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı koşullarda ve

Detaylı

Tarih :../../. Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası Başvuru Numarası

Tarih :../../. Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası Başvuru Numarası Tarih :../../. Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası Başvuru Numarası : : : Kredi türü ihtiyaç ise; TÜKETİCİ KREDİSİ KULLANDIRIM BİLGİLENDİRME FORMU (İhtiyaç Kredisi) Kredi türü taşıt ise; TÜKETİCİ KREDİSİ

Detaylı

TAŞIT KREDİSİ ÜRÜN VE SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

TAŞIT KREDİSİ ÜRÜN VE SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Form No.:...[1] TAŞIT KREDİSİ ÜRÜN VE SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu formda yer alan bilgiler ve kredi koşulları. [2] tarihi itibari ile düzenlenmiş olup, verilen bilgiler. [3] tarihine kadar geçerlidir.

Detaylı

ARTI PARA BİLGİ VE TALEP FORMU

ARTI PARA BİLGİ VE TALEP FORMU Form versiyon no : 03/2015-2 ARTI PARA BİLGİ VE TALEP FORMU Bankamızca tarafınıza sağlanacak artı para kredisi, imzalamış bulunduğunuz Bireysel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi nde (BBHS) yer verilen hükümler

Detaylı

Ön Ödemeli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgi Formu. a) Konut finansmanı kuruluşunun unvan, açık adres, telefon ve varsa diğer erişim bilgileri:

Ön Ödemeli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgi Formu. a) Konut finansmanı kuruluşunun unvan, açık adres, telefon ve varsa diğer erişim bilgileri: Ön Ödemeli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgi Formu İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Konut Finansmanı Kuruluşlarınca Verilecek Sözleşme Öncesi Bilgi

Detaylı

KONUT FİNANSMANI SİSTEMİ (MORTGAGE) SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KONUT FİNANSMANI SİSTEMİ (MORTGAGE) SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KONUT FİNANSMANI SİSTEMİ (MORTGAGE) SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU MADDE 1 AMAÇ İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun un 33. maddesi

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. TÜKETİCİ AVANS KREDİSİ SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİ BİLGİLENDİRME 1/5 T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. TÜKETİCİ AVANS KREDİSİ SÖZLEŞMESİ MADDE - 1) TARAFLAR VE KREDİ LİMİTİ Bir taraftan aşağıda

Detaylı

FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ

FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ Ek-17 FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ İdaremiz ile aşağıda adı, soyadı ve adresleri yazılı olan borçlu ve kefiller arasında, müştereken belirlenen şartlarla kredi sözleşmesi akdedilmiştir. Madde 1- Taraflar a)idare

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. TÜKETİCİ KREDİLERİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU 1- Giriş İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un 23. maddesi uyarınca tüketiciye tüketici

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ 1 KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Bir tarafta Tekstil Bankası A.Ş. adına... Şubesi (aşağıda kısaca Banka olarak anılacaktır.) ile diğer tarafta... (aşağıda kısaca Müşteri olarak anılacaktır.) ve bu sözleşmede

Detaylı

KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Müşteri Müşteri Numarası Müşteri Adresi Kredi Numarası KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Müşteri ve Banka arasında imzalanan Konut Finansmanı Çerçeve Sözleşmesi nin ( Çerçeve Sözleşme ) eki ve ayrılmaz bir parçası

Detaylı

ÖNCE SABİT SONRA DEĞİŞKEN FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

ÖNCE SABİT SONRA DEĞİŞKEN FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Tarih: Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası : : ÖNCE SABİT SONRA DEĞİŞKEN FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİLENDİRME VE TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI: MASRAF TUTARI

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİLENDİRME VE TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI: MASRAF TUTARI ÜRÜNE AİT BİLGİLER: İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİLENDİRME VE TALEP FORMU Ürünün Adı /Tanımı Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı İHTİYAÇ KREDİSİ TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI: FAİZ MASRAFIN

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ ÜRÜN VE BİLGİ FORMU Form No :

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ ÜRÜN VE BİLGİ FORMU Form No : SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ ÜRÜN VE BİLGİ FORMU Form No : 1. KREDİ VERENİN BİLGİLERİ Unvan ve Adres : Burgan Bank A.Ş. ( Banka ) Esentepe Mah. Eski Büyükdere Cad. Tekfen Tower

Detaylı

Bu Temel sözleşme sadece core sisteminden basılarak kullanılmalıdır.

Bu Temel sözleşme sadece core sisteminden basılarak kullanılmalıdır. Bu Temel sözleşme sadece core sisteminden basılarak kullanılmalıdır. MADDE 1 Bir taraftan Finansbank A.Ş. (aşağıda Banka diye anılacaktır) ile diğer taraftan borçlu.. (aşağıda Müşteri diye anılacaktır)

Detaylı

Kullanacağınız kredi sebebiyle, isteğe bağlı sigortaların (hayat sigortası, konut sigortası vb. gibi) yaptırılması zorunlu değildir.

Kullanacağınız kredi sebebiyle, isteğe bağlı sigortaların (hayat sigortası, konut sigortası vb. gibi) yaptırılması zorunlu değildir. Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Merkez Adresi: Büyükdere Caddesi No:129/1 Esentepe/Şişli/İstanbul Ticaret Sicil No:198060/250489 Mersis No: 3714 4399 8856 5282 Web Adresi: www.kuveytturk.com.tr BANKA:

Detaylı

KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Müşteri Müşteri Numarası Müşteri Adresi Kredi Numarası KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Müşteri ve Banka arasında imzalanan Konut Finansmanı Çerçeve Sözleşmesi nin ( Çerçeve Sözleşme ) eki ve ayrılmaz bir parçası

Detaylı

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun[1] 25 inci maddesi

Detaylı

BİREYSEL FİNANSMAN KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

BİREYSEL FİNANSMAN KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Müşteri Müşteri Numarası Müşteri Adresi Kredi Numarası BİREYSEL FİNANSMAN KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Müşteri ve Banka arasında imzalanan Çerçeve Sözleşme nin eki ve ayrılmaz bir parçası olmak üzere, aşağıdaki

Detaylı

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI * :

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI * : İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İŞYERİ KREDİSİ / KONUT KREDİSİ (Konut Finansmanı Harici) Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı

Detaylı

BİREYSEL FİNANSMAN KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

BİREYSEL FİNANSMAN KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Müşteri Müşteri Numarası Müşteri Adresi Kredi Numarası BİREYSEL FİNANSMAN KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Müşteri ve Banka arasında imzalanan Çerçeve Sözleşme nin eki ve ayrılmaz bir parçası olmak üzere, aşağıdaki

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU 1-Giriş İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formunda yer alan bilgiler, işbu formun tüketiciye verildiği tarihten

Detaylı

.. A.Ş. Sn..( Müteselsil Kefil) Sn...( Müteselsil Kefil)

.. A.Ş. Sn..( Müteselsil Kefil) Sn...( Müteselsil Kefil) .. A.Ş. Sn..( Müteselsil Kefil) Sn...( Müteselsil Kefil) Bankamız ile.. A.Ş arasındaki kredi ilişkisi çerçevesinde, ekte sizinle yapmayı arzu ettiğimiz Takas Kredisi Taahhütnamesinin bir örneği ve bu Taahhütnamenin

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un 10/B maddesi ile Konut Finansmanı Kuruluşlarınca

Detaylı

Mercedes-Benz Finansman Türk A.Ş. TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU

Mercedes-Benz Finansman Türk A.Ş. TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU Mercedes-Benz Finansman Türk A.Ş. ne TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU KREDİ VERENE AİT BİLGİLER Kredi Verenin Unvanı Mercedes-Benz Finansman Türk A.Ş. Mersis No 0267018932800017 Adresi

Detaylı

ÖRNEKTİR TAŞIT KREDİSİ ÜRÜN VE SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU. Form No :... [1]

ÖRNEKTİR TAŞIT KREDİSİ ÜRÜN VE SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU. Form No :... [1] TAŞIT KREDİSİ ÜRÜN VE SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Form No :... [1] Bu formda yer alan bilgiler ve kredi koşulları. [2] tarihi itibari ile düzenlenmiş olup, verilen bilgiler. [3] tarihine kadar geçerlidir.

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ MADDE 1 Bir taraftan Finansbank A.Ş. (aşağıda kısaca "Banka" diye anılacaktır) ile diğer taraftan borçlu "Sözleşmenin 20. maddesindeki tabloda BORÇLU adı altında yer almaktadır." ve kefil(ler) "Sözleşmenin

Detaylı

KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Müşteri Müşteri Numarası Müşteri Adresi Kredi Numarası KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Müşteri ve Banka arasında imzalanan Konut Finansmanı Çerçeve Sözleşmesi nin ( Çerçeve Sözleşme ) eki ve ayrılmaz bir parçası

Detaylı

HIZLI KREDİ SÖZLEŞMESİ. Kredinin Türü: Belirli süreli tüketici kredisi

HIZLI KREDİ SÖZLEŞMESİ. Kredinin Türü: Belirli süreli tüketici kredisi Müşteri Adı Soyadı Türkiye İş Bankası A.Ş. - Mersis No: 8943397612554680 Açık Adres: Konaklar Mh. Meltem S. İş Kuleleri No:1 Levent/ Beşiktaş www.isbank.com.tr Telefon: +90 850 724 0 724 Kayıtlı Elektronik

Detaylı

DEĞİŞKEN FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

DEĞİŞKEN FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Tarih: Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası : : DEĞİŞKEN FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

Müşteri Adı Soyadı Kredi Numarası

Müşteri Adı Soyadı Kredi Numarası Türkiye İş Bankası A.Ş. Mersis No: 8943397612554680 Açık Adres: Konaklar Mh. Meltem S. İş Kuleleri No:1 Levent/ Beşiktaş www.isbank.com.tr Telefon: +90 850 724 0 724 Şube Adı / Adresi: Telefon Numarası:

Detaylı

Doküman No 07.KRE.FR.1709 Sayfa No 1/5. Sabit Faizli Ön Ödemeli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgi Formu

Doküman No 07.KRE.FR.1709 Sayfa No 1/5. Sabit Faizli Ön Ödemeli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgi Formu Doküman No 07.KRE.FR.1709 Sayfa No 1/5 Türk Ekonomi Bankası A.Ş. Ticaret Sicil No: 189356 Mersis No: 0876004342000105 TEB Kampüs C ve D Blok Saray Mah. Sokullu Cad. No:7A - 7B Ümraniye/ İSTANBUL www.teb.com.tr

Detaylı

Müşteri İmzası:... 1 / 5

Müşteri İmzası:... 1 / 5 Tarih: Müşteri Müşteri Numarası KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ T. Garanti Bankası A.Ş. olarak biz ( Biz ), Konut Finansmanı Çerçeve Sözleşmesi ( Çerçeve Sözleşme ) ve ekinde imzalanacak kredi sözleşmesi

Detaylı

sigortası vb. gibi) yaptırılması zorunlu değildir. FRM.BİBÜGM.017. 0

sigortası vb. gibi) yaptırılması zorunlu değildir. FRM.BİBÜGM.017. 0 BANKA: Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.. SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU 1 SABİT KÂR ORANLI KREDİ: Kredi kâr oranının ve geri ödeme tutarlarının kredinin vadesi boyunca değişmediği finansman türüdür. Bir ya

Detaylı

KONUT FİNANSMANI KREDİ SÖZLEŞMESİ BİLGİLENDİRME VE TALEP FORMU. Aşağıda belirtilen konut finansmanı kredisi teklifi

KONUT FİNANSMANI KREDİ SÖZLEŞMESİ BİLGİLENDİRME VE TALEP FORMU. Aşağıda belirtilen konut finansmanı kredisi teklifi KONUT FİNANSMANI KREDİ SÖZLEŞMESİ BİLGİLENDİRME VE TALEP FORMU Aşağıda belirtilen konut finansmanı kredisi teklifi tarihine kadar geçerlidir. I. KREDİ KULLANDIRIM KOŞULLARI Form No : Kredi Tutarı : Kullanılabilecek

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU MÜŞTERİ NO : ADI SOYADI : MADDE 1 TANIMLAR İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir. Banka

Detaylı

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU Arşiv-Araştırma Ücreti Türkiye İş Bankası A.Ş. Mersis No: 8943397612554680 Açık Adres: Konaklar Mh. Meltem S. İş Kuleleri No:1 Levent/ Beşiktaş / İstanbul www.isbank.com.tr Telefon: +90 850 724 0 724 Şube

Detaylı

GERÇEK KİŞİ YATIRIM AMAÇLI İŞYERİ KREDİSİ İLE İLGİLİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

GERÇEK KİŞİ YATIRIM AMAÇLI İŞYERİ KREDİSİ İLE İLGİLİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU GERÇEK KİŞİ YATIRIM AMAÇLI İŞYERİ KREDİSİ İLE İLGİLİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No: İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, Gerçek Kişi Yatırım Amaçlı İşyeri Kredisi i İle İlgili Sözleşme Öncesi Bilgi

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un 33. maddesi,5582 sayılı Konut Finansmanına İlişkin Çeşitli

Detaylı

BİREYSEL FİNANSMAN KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

BİREYSEL FİNANSMAN KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Müşteri Müşteri Numarası Müşteri Adresi Kredi Numarası BİREYSEL FİNANSMAN KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Müşteri ve Banka arasında imzalanan Çerçeve Sözleşme nin eki ve ayrılmaz bir parçası olmak üzere, aşağıdaki

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, ilgili kanun ve yönetmelik koşulları hakkında genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. uyarınca tüketiciye kredi Tüketici Kredisi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı

Detaylı

OKUL AİLEM ARTI PARA BİLGİ VE TALEP FORMU

OKUL AİLEM ARTI PARA BİLGİ VE TALEP FORMU OKUL AİLEM ARTI PARA BİLGİ VE TALEP FORMU Form versiyon no : 12/2014-1 Ek.27-a Bankamızca tarafınıza sağlanacak artı para kredisi, imzalamış bulunduğunuz Bireysel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi nde (BBHS)

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Uygulamasına İlişkin

Dövize Endeksli Kredilerde Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Uygulamasına İlişkin Dövize Endeksli Kredilerde Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Uygulamasına İlişkin Tarih 14/01/2009 Sayı KKDF-1/2009-1 Kapsam T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı Kaynak Kullanımını Destekleme

Detaylı

ÜCRET VE KOMİSYON LİSTESİ Yürürlük Tarihi: 27 Mayıs 2016

ÜCRET VE KOMİSYON LİSTESİ Yürürlük Tarihi: 27 Mayıs 2016 ÜCRET VE KOMİSYON LİSTESİ Yürürlük Tarihi: 27 Mayıs 2016 TABLO 1 ) BANKACILIK HİZMEERİNDEN ALINACAK ÜCRET VE KOMİSYONLAR İşlem Bazında Başvurulacak Birim: BİREYSEL BANKACILIK YÖNETİMİ & TİCARİ BANKACILIK

Detaylı

ÖRNEKTİR BİREYSEL KREDİ ÜRÜN VE SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU. Form No :... [1]

ÖRNEKTİR BİREYSEL KREDİ ÜRÜN VE SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU. Form No :... [1] BİREYSEL KREDİ ÜRÜN VE SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Form No :... [1] Bu formda yer alan bilgiler ve kredi koşulları. [2] tarihi itibari ile düzenlenmiş olup, verilen bilgiler. [3] tarihine kadar geçerlidir.

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ. MADDE 1 - TANIM İşbu kredi sözleşmesi metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir.

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ. MADDE 1 - TANIM İşbu kredi sözleşmesi metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir. Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... Kredinin Türü :... Kredinin Limiti :... KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ MADDE 1 - TANIM İşbu kredi sözleşmesi metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları

Detaylı

MADDE 2- KAPSAM: Bu sözleşme, tamamen BORÇLU tarafından belirlenen bir ihtiyaç için kullanılmak üzere, BORÇLU ya kredi açılmasını amaçlamaktadır.

MADDE 2- KAPSAM: Bu sözleşme, tamamen BORÇLU tarafından belirlenen bir ihtiyaç için kullanılmak üzere, BORÇLU ya kredi açılmasını amaçlamaktadır. HSBC İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TANIMLAR: İşbu sözleşmede yer alan; BANKA: HSBC Bank A.Ş. yi; BORÇLU: BANKA tarafından kendisine İhtiyaç Kredisi tahsis edilen ve bu krediyi kullanma yetkisine

Detaylı

KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ AMAÇ

KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ AMAÇ KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ AMAÇ 1. Bu kredi Müşterinin satın aldığı veya alacağı taşınmazın finansmanında kullanılmak üzere tahsis edilmiş olup, Müşteri bu krediyi amacı dışında kullanamaz. TANIMLAR 2. Bu

Detaylı

TAŞIT KREDİSİ VE REHİN SÖZLEŞMESİ Kısaltmalar: TL : Türk Lirası BSMV : Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi KKDF : Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu

TAŞIT KREDİSİ VE REHİN SÖZLEŞMESİ Kısaltmalar: TL : Türk Lirası BSMV : Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi KKDF : Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Madde 1: Tanımlar İşbu sözleşmede yer alan; Banka: Türkiye İş Bankası A.Ş. yi ve özellikle işbu sözleşme konusu krediyi kullandıran şubesini, Müşteri: Banka tarafından kendisine Taşıt Kredisi tahsis edilen

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU Arşiv Araştırma Ücreti Türkiye İş Bankası A.Ş. Mersis No: 8943397612554680 Açık Adres: Konaklar Mh. Meltem S. İş Kuleleri No:1 Levent/ Beşiktaş/ İstanbul www.isbank.com.tr Telefon: +90 850 724 0 724 Şube

Detaylı

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ 1 TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Bir tarafta Tekstil Bankası AŞ adına...... Şubesi (aşağıda kısaca Banka olarak anılacaktır.) ile diğer tarafta...(aşağıda kısaca Müşteri olarak anılacaktır.) ve bu sözleşmede

Detaylı

TAKASBANK PARA PİYASASI TAAHHÜTNAMESİ

TAKASBANK PARA PİYASASI TAAHHÜTNAMESİ Bu Taahhütname, TAKASBANK -İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. (ki bundan sonra bu taahhütnamede kısaca TAKASBANK olarak anılacaktır) tarafından organize edilen TAKASBANK PARA PİYASASI (ki bundan böyle

Detaylı

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 TANIM İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir. Banka:

Detaylı

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. İHTİYAÇ VE TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. İHTİYAÇ VE TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. İHTİYAÇ VE TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU Madde 1. Taraflar ve Kredi Limiti Bir taraftan aşağıda Banka diye adlandırılacak olan Türkiye Vakıflar Bankası

Detaylı

ÖRNEKTIR TÜREV ÜRÜNLER ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ (GERÇEK KİŞİ MÜŞTERİLER)

ÖRNEKTIR TÜREV ÜRÜNLER ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ (GERÇEK KİŞİ MÜŞTERİLER) Bir taraftan... (Bundan böyle MÜŞTERİ olarak anılacaktır.) ile diğer taraftan FİNANSBANK A.Ş. (Bundan böyle BANKA olarak anılacaktır.) aşağıdaki koşullarda bu Türev Ürünler Çerçeve Sözleşmesi ni ( Sözleşme

Detaylı

Müşteri İmzası:... 1 / 7

Müşteri İmzası:... 1 / 7 Tarih : Müşteri Müşteri Numarası Kredi Numarası :. -. TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ ( İhtiyaç / Taşıt Kredisi) T. Garanti Bankası A.Ş. olarak biz ( Biz ), bu Tüketici Kredisi Sözleşmesi ( Sözleşme ) ile

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESAPLARI (EK HESAP) SÖZLEŞMESİ. Tahsilat Dönemi. Açıklama. %2,52 Aylık BSMV ve KKDF hariçtir.

KREDİLİ MEVDUAT HESAPLARI (EK HESAP) SÖZLEŞMESİ. Tahsilat Dönemi. Açıklama. %2,52 Aylık BSMV ve KKDF hariçtir. Tarih: Kredi Hesap No KREDİLİ MEVDUAT HESAPLARI (EK HESAP) SÖZLEŞMESİ KREDİ TÜRÜ: Belirsiz Süreli Tüketici Kredisi KREDNİN ADI/TANIMI: Kredili Mevduat Hesabı (Ek Hesap) TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF

Detaylı

TİCARİ TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ (Normal katkıpaysız)

TİCARİ TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ (Normal katkıpaysız) TİCARİ TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ (Normal katkıpaysız) MADDE 1-TANIMLAR: İşbu sözleşmede yer alan; BANKA: HSBC BANK A.Ş. ni, BORÇLU: BANKA tarafından kendisine Taşıt Kredisi tahsis edilen ve bu krediyi kullanma

Detaylı

Kredi Faiz Türü Kredi Tutarı : Kredi Vadesi (Ay) : Taksit Tutarı : Peşin Faiz Tutarı : Akdi Faiz Oranı (Aylık) % : Akdi Faiz Oranı (Yıllık) % :

Kredi Faiz Türü Kredi Tutarı : Kredi Vadesi (Ay) : Taksit Tutarı : Peşin Faiz Tutarı : Akdi Faiz Oranı (Aylık) % : Akdi Faiz Oranı (Yıllık) % : İPOTEK TEMİNATLI İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU MÜŞTERİ NO : ADI SOYADI : MADDE 1 TANIMLAR İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 TANIM İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir.

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ - TEMEL SÖZLEŞME Bu Temel sözleşme sadece core sisteminden basılarak kullanılmalıdır.

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ - TEMEL SÖZLEŞME Bu Temel sözleşme sadece core sisteminden basılarak kullanılmalıdır. Bu Temel sözleşme sadece core sisteminden basılarak kullanılmalıdır. MADDE 1 Bir taraftan Finansbank A.Ş. (aşağıda Banka diye anılacaktır) ile diğer taraftan borçlu... (aşağıda Müşteri diye anılacaktır)

Detaylı

ÖRNEKTIR. Asıl kart Yıllık Ek kart Yıllık. Takip eden ilk hesap %3, TL ; %3, TL özetine yansıtılır.. Yurtiçi Diğer Banka ATM Nakit Avans

ÖRNEKTIR. Asıl kart Yıllık Ek kart Yıllık. Takip eden ilk hesap %3, TL ; %3, TL özetine yansıtılır.. Yurtiçi Diğer Banka ATM Nakit Avans KREDİ KARTI ÜRÜN BİLGİ FORMU TAHSİL EDİLECEK ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI ÜRÜN ADI: KREDİ KARTI Ürün Adı Asıl kart Yıllık Ek kart Yıllık Üyelik Ücreti Üyelik Ücreti CardFinans 103TL 51.5TL CardFinans

Detaylı

BANKA MUHASEBESİ 9 BİLANÇO DIŞI HESAPLAR

BANKA MUHASEBESİ 9 BİLANÇO DIŞI HESAPLAR BANKA MUHASEBESİ 9 BİLANÇO DIŞI HESAPLAR BİLANÇO DIŞI HESAPLAR Bilanço dışı hesaplar (Nazım Hesaplar); bankanın aktif ve pasifini birinci derecede ilgilendirmeyen hesaplar olup, müşterilere sağlanan gayrinakdi

Detaylı

ÖRNEKTIR KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞMESİ

ÖRNEKTIR KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞMESİ MADDE 1 Bir taraftan Finansbank A.Ş. (aşağıda kısaca Banka diye anılacaktır) ile diğer taraftan borçlu Sözleşmenin 20. maddesindeki tabloda BORÇLU adı altında yer almaktadır. ve müşterek borçlu, müteselsil

Detaylı

BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ AMAÇ

BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ AMAÇ BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ AMAÇ 1. Bu kredi Müşteri nin satın aldığı veya alacağı taşınır/taşınmaz mal yahut yararlanacağı hizmetin finansmanında kullanılmak üzere tahsis edilmiş olup, Müşteri bu krediyi

Detaylı

Gecikme Cezası Oranı(aylık) %... * Kefil ile akdedilecek her türlü sözleşme türü; adi kefalettir. Adı Tutarı/Oranı Geçerlilik Süresi

Gecikme Cezası Oranı(aylık) %... * Kefil ile akdedilecek her türlü sözleşme türü; adi kefalettir. Adı Tutarı/Oranı Geçerlilik Süresi Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Merkez Adresi: Büyükdere Cad. No:129/1 Esentepe/Şişli/İst. Tel: 444 0 123 Ticaret Sicil No:198060/250489 Mersis No: 3714 4399 8856 5282 Web Adresi: www.kuveytturk.com.tr

Detaylı

HESAP NO... Yatırım Menkul Değerler A.Ş. KREDİLİ MENKUL KIYMET İŞLEMLER ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

HESAP NO... Yatırım Menkul Değerler A.Ş. KREDİLİ MENKUL KIYMET İŞLEMLER ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ HESAP NO... KREDİLİ MENKUL KIYMET İŞLEMLER ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ SANKO KREDİLİ MENKUL KIYMET İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ TARAFLAR Bir tarafta, SANKO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (Bundan sonra ARACI KURUM

Detaylı

İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLME MECBURİYETİ KALDIRILMIŞTIR

İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLME MECBURİYETİ KALDIRILMIŞTIR Denet Sirküler Denet Yayıncılık A.Ş. Tel : 0212 275 96 90/274 77 06 Avni Dilligil Sokak No:6 Faks : 0212-272 62 16/272 33 23 34394 Mecidiyeköy-İSTANBUL E-mail: bdo.denet@bdodenet.com.tr Web : www.bdodenet.com.tr

Detaylı

20-51 (i) 2015.10.11 Türkiye İş Bankası A.Ş. Ticaret Sicil No: 431112 Şirket Merkezi: İstanbul www.isbank.com.tr 1 / 6

20-51 (i) 2015.10.11 Türkiye İş Bankası A.Ş. Ticaret Sicil No: 431112 Şirket Merkezi: İstanbul www.isbank.com.tr 1 / 6 Madde 1: Tanımlar İşbu sözleşmede yer alan; Banka: Türkiye İş Bankası A.Ş. yi ve özellikle işbu sözleşme konusu krediyi kullandıran şubesini, Müşteri: Banka tarafından kendisine Taşıt Kredisi tahsis edilen

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI. Gelir İdaresi Başkanlığı. Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Sirküleri/1

T.C. MALİYE BAKANLIĞI. Gelir İdaresi Başkanlığı. Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Sirküleri/1 T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Sirküleri/1 Konusu : Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ile eki Cetvelin elektronik ortamda

Detaylı