TİCARİ TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ (Normal katkıpaysız)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TİCARİ TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ (Normal katkıpaysız)"

Transkript

1 TİCARİ TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ (Normal katkıpaysız) MADDE 1-TANIMLAR: İşbu sözleşmede yer alan; BANKA: HSBC BANK A.Ş. ni, BORÇLU: BANKA tarafından kendisine Taşıt Kredisi tahsis edilen ve bu krediyi kullanma yetkisine sahip gerçek veya tüzel kişiyi, KEFİL/KEFİLLER: Bu sözleşmeyi BORÇLU ile birlikte imzalayan ve bu sözleşmeden doğacak olan her türlü borç ve yükümlülüklerde müşterek ve müteselsil sorumlu olan gerçek ve/veya tüzel kişiyi/kişileri, TİCARİ TAŞIT KREDİSİ: BANKA tarafından BORÇLU ya satın alacağı taşıtın finansmanı için bir defada kullanılmak üzere, belirlenen limitte kullanma yetkisi verilen, geri ödemelerin BANKA ca BORÇLU ya bildirilen Geri Ödeme Planı çerçevesinde taksitlerle yapılacağı ticari nitelikte krediyi, GERİ ÖDEME PLANI: BORÇLU ya tahsis edilen Taşıt Kredisi nin geri ödenmesine esas oluşturacak ve BANKA ca belirlenen Kredi Faizi, KKDF ve BSMV ile birlikte hesaplanan taksit tutarı, taksit adedi, vade sürelerini gösteren tabloyu, TAKSİT VADESİ: Geri Ödeme Planında belirtilmiş olan taksit tutarının BANKA ya ödenmesi için son ödeme tarihini, DV: Damga Vergisi; KKDF: Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu; BSMV: Banka ve sigorta Muameleleri Vergisi; GV: Gider Vergisi; TL: Türk Lirası; USD: ABD Doları; EURO: Avrupa Birliği ortak para birimi; GBP: İngiliz Sterlini, ifade eder. MADDE 2-KAPSAM: 2.1) Bu sözleşme BORÇLU nun ticari veya mesleki amaçla ya da ticari nitelikli yeni veya kullanılmış (ikinci el) bir motorlu taşıta talip olması ile aşağıda belirtilen tutarda BORÇLU ya kredi açılmasını amaçlamaktadır. 2.2) BORÇLU VE KEFİLLER sözkonusu taşıtı ticari amaçlı kullanım için satın almakta olduğunu, kredinin ve taşıtın 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve tüketici mevzuatı kapsamı dışında kaldığını beyan eder. MADDE 3-KREDİ LİMİTİ VE VADESİ: BANKA ca BORÇLU lehine açılacak... ay vadeli TL... (Yalnız...) limitli veya... USD (ABDDoları)/EURO/GBP (Yalnız...) Dövize Endeksli Taşıt Kredisi ni kullandırıp kullandırmama hususunda ve/veya dilediği tutar kadar kullandırmaya BANKA tamamen serbesttir. MADDE 4-KREDİNİN DÖVİZE ENDEKSLİ (TL) KREDİ OLARAK KULLANDIRILMASI: 4.1) BORÇLU, BANKA tarafından kendisine tahsis edilen krediyi Dövize Endeksli TL kredi olarak kullanmak istediği takdirde, aşağıdaki hükümler uygulanacaktır: 4.2) BANKA tarafından BORÇLU ya kullandırılacak kredinin TL anapara tutarı, kullandırıldığı günkü BANKA döviz alış kuruna bölünerek bulunan döviz tutarına endekslenir. 4.3) BORÇLU ile tek bir anapara ve faiz ödeme vadesi kararlaştırılmışsa: BORÇLU, kredinin anapara ve faiz ödeme vadesinde kredinin kullanıldığı tarihteki döviz alış kuru ile ödeme tarihindeki aynı döviz cinsinin banka döviz satış kuru arasındaki artış tutarının; anaparanın endekslenmiş döviz tutarı ile çarpımı sonucu oluşan tutarı ve bu tutarın BSMV ile KKDF vb.diğer yasal yükümlülüklerini bankaya öder. BORÇLU faiz olarak ise, yukarıda açıklandığı gibi TL anaparanın kullandırım tarihinde dövize endekslemek amacıyla bulunan döviz tutarına anlaşılan faiz oranının uygulanmasıyla hesaplanan döviz faiz tutarının, faiz ödeme günündeki BANKA döviz satış kuru üzerinden TL karşılığını ve bu tutarın BSMV, KKDF ve diğer yasal yükümlülüklerini nakden ödeyecektir. 4.4) BORÇLU ile ara faiz ödeme dönemleri ve/veya taksitlendirme kararlaştırılmışsa: BORÇLU, ilk faiz ödeme/taksit gününde endekslenmiş döviz anapara taksit tutarının ödeme günündeki BANKA döviz satış kuru üzerinden TL karşılığını, endekslenmiş döviz anapara tutarının, kredinin kullandırıldığı tarihteki endekslemede kullanılan döviz alış kuru ile faiz/taksit ödeme tarihinde Bankaca belirlenen döviz satış kuru arasındaki farkın çarpımı sonucu ortaya çıkacak kur farkını endekslenmiş döviz anapara tutarına kararlaştırılmış faiz oranının uygulanmasıyla hesaplanacak döviz faiz tutarının Bankaca faiz/taksit ödeme günü belirlenen döviz satış kuru ile çarpımı sonucu bulunan faiz TL karşılığını, Kur Farkı ve faiz tutarları toplamının BSMV, KKDF kesintisi ve diğer yasal yükümlülüklerini ödemeyi kabul eder. Müteakip faiz ödeme/taksit tarihlerinde ise; bir önceki ödeme tarihinde uygulanan kur ile faiz /taksit ödeme tarihindeki BANKA döviz satış kuru arasındaki fark esas alınmak suretiyle yukarda belirtilen tarzda yapılacak hesaplama ile bulunacak faiz/taksit ve kur farkı tutarlarını, BSMV, KKDF kesintisi ve diğer yasal yükümlülüklerini BORÇLU ödemeyi kabul eder. 4.5) BORÇLU, kredinin kullandırıldığı tarih ile anapara ve taksit ve faiz ödeme vadesi arasında kur azalışı olduğunda endeksleme iddiasında bulunmamayı kabul ve tahhüt eder. Bu durumda BORÇLU ile tek bir anapara ve faiz ödeme vadesi kararlaştırılmışsa kredinin kullandırıldığı tarihteki TL anapara tutarı, BORÇLU ile ara faiz ödeme dönemleri ve/veya taksitlendirme kararlaştırılmışsa TL anapara taksit tutarı esas alınacak ve BORÇLU buna göre ödeme yapacaktır. 1

2 MADDE 5-BORÇLUNUN BAŞVURU FORMUNDAN SORUMLULUĞU VE KREDİYİ KULLANIŞ ŞEKLİ: BORÇLU, Taşıt kredisi başvuru formunda belirttiği bilgilerin doğru olduğunu kabul eder. Aksi takdirde BANKA verdiği bu krediyi, taksitler muntazaman ödeniyor olsa dahi tek taraflı olarak derhal kapatıp, alacağını derhal talep ve tahsile yetkilidir. BORÇLU, işbu krediyi nakden veya kredi hesabının üzerine keşide edeceği çek ile kullanacağını kabul eder. Çek keşide ettiği takdirde çeke BANKA ca bloke kaydı konulmasını ve bu andan itibaren çek tutarının borçlu hesabından çıkartılarak hamil adına geçici bir hesaba alınmasını ve bloke kaydının konulmasından itibaren 5.maddedeki oranda faiz ödeyeceğini peşinen kabul eder. BORÇLU işbu krediyi nakden veya kredi hesabının üzerine keşide edeceği çek ile kullanacağını kabul eder. Çek keşide ettiği takdirde çeke BANKA ca bloke kaydı konulmasını ve bu andan itibaren çek tutarının borçlu hesabından çıkartılarak hamil adına geçici bir hesaba alınmasını ve bloke kaydının konulmasından itibaren 5.maddedeki oranda faiz ödeyeceğini ve kredinin blokede veya bloke çek karşılığı olarak kaldığı süre boyunca BANKA lehine rehinli olduğunu peşinen kabul eder. BORÇLU Taşıt Kredisi nin tahsis edilmemesi veya kullandırılmaması ya da kendi talep ettiğinden daha düşük bir tutarda kullandırılması durumunda, herhangi bir hak talebinde bulunmayacağını kabul eder. MADDE 6-FAİZ ORANI: BORÇLU, işbu TL kredi borcuna geri ödeme planında belirtildiği şekilde aylık %...; (yıllık %...); kredinin dövize endeksli olması halinde aylık %... (yıllık %...); oranında faiz tahakkuk ettirileceğini kabul eder. Kredi faiz oranı, aşağıda düzenlendiği şekilde BANKA tarafından BORÇLU ya bildirimde bulunulmak kaydı ile tek taraflı olarak artırılabilir. MADDE 7-VERGİ VE MASRAFLARIN BORÇLUYA AİT OLACAĞI: BORÇLU, bu sözleşme gereğince vereceği (kur farkları dahil) faizler üzerinden KKDF, BSMV ödemeyi kabul eder. Aylık taksit tutarı Kredi Faizi, KKDF ve BSMV yi içerecektir. İleride konulabilecek / değişebilecek tüm vergi, fon ve resimlerle halen mevcut vergi, fon ve resimlere yapılabilecek zamlar ve ekleri de ayrıca kendisine bir ihbara gerek kalmaksızın bunları yürürlük tarihinden itibaren ödemeyi kabul eder. Ayrıca, BORÇLU işbu Kredi Sözleşmesinin ve bu nedenle verilen veya verilecek tüm teminatlarla ilgili işlemlerin her türlü masrafları ve halen mevcut veya ileride konulacak her türlü vergi, resim ve harçlarla, tarh edilebilecek cezaları sigorta prim ve masraflarını da ödemeyi kabul eder. BORÇLU ödenmeyen taksitleri / senetleri olursa, bundan dolayı BANKA nın kendisine göndereceği ihtar ve ihbarnameler için yapacağı tüm masrafları ve benzeri giderleri nakden ve defaten ödemeyi kabul eder. İşbu kredi sözleşmesi ve geri ödeme planı ile verilen veya verilecek her türlü teminatlarla ilgili işlemlerin/sözleşmelere ilişkin tüm vergi, resim, harç ve masraflar, ipotek/rehin/teminat tesis, muhafaza ile fekke ilişkin tüm harç ve masraflar ve bunlara ilişkin her türlü noter masrafları ve bunların halen mevcut veya ileride konulacak her türlü vergi, resim ve harçlarla tarh edilebilecek cezaları, sigorta prim ve masrafların tamamı BORÇLU ya ait olup, BORÇLU bütün bunları BANKA ya ödemeyi kabul etmiştir. MADDE 8-BORÇLU NUN EMRE MUHARRER SENET TEVDİİ 8.1) BORÇLU, BANKA ca gerekli görüldüğünde; geri ödeme veya ve tutarlarına uygun ve anapara, faiz, fon ve gider vergisini içeren toplam borç tutarı kadar ve BANKA nın uygun göreceği kişilerin avallerini taşıyan emre muharrer senetleri BANKA ya temlik cirosu ile tevdi edeceğini ve her senedin anapara, faiz fon ve gider vergisinden oluşan bir taksite karşılık olduğunu ve / veya geri ödeme planındaki toplam borca karşılık hemen veya daha sonra aynı aval hükmüne tabi tek bir görüldüğünde ödemeli emre muharrer senedi derhal vermeyi ve / veya temlik cirosu ile tevdi etmeyi ve bu tevdi edilen / edilecek senetlere ait tüm damga pulu ve sair masrafların tarafınca karşılanacağını veya bu masrafları BANKA nın dilediği şekilde kredi borcuna eklemesini kabul eder. Ayrıca MADDE 6 daki beyan ve kabulü doğrultusunda ileride konulabilecek / arttırılabilecek tüm vergi ve resimlerle halen mevcut belge ve resimlere yapılabilecek zamları içeren ve BANKA nın uygun göreceği avalleri taşıyan ek senetleri vermeyi ya da emre muharrer senetleri eskileriyle değiştirmeyi kabul, eder. 8.2) BORÇLU; BANKA ya taşıt kredisi borcuna karşılık verdiği senetlerdeki usulsüzlük, sahtekarlık, tahrifat ve benzeri hallerinden dolayı her türlü sorumluluğun kendisine ait olacağını kabul eder. 8.3) BORÇLU; BANKA ya bütün bu kapsamlarda tevdi edeceği senetlerin vadelerinde ödenmemeleri halinde borçluları protesto edip etmemekte, senetteki diğer imza sahiplerine müracaat edip etmemekte,bunlar aleyhine işbu sözleşmeden ayrı olarak yasal işlem ve İcra İflas Kanunu nun ilgili maddeleri uyarınca takip yapma hakkını haiz olduğunu kabul eder. MADDE 9-KREDİNİN TEMİNAT KARŞILIĞI KULLANDIRILMASINA İLİŞKİN HÜKÜMLER: BORÇLU; BANKA nın, bu Sözleşmeyle açtığı krediyi kısmen veya tamamen BANKA nın uygun göreceği her türlü teminat, özellikle hisse senetleri, tahviller, finansman bonoları, gelir ortaklığı senetleri, hazine bonoları, yatırım fonu katılım belgeleri, Varlığa Dayalı Menkul Kıymet, mevduat, altın, taşınır mal rehni veya taşınmaz mal ipoteği veya kefalet karşılığında da kullandırılabileceğini, istenen teminatları, BANKA ca saptanacak koşul ve şekillerde tesis, tescil ve BANKA ya verilmesinden sonra kullanabileceğini, fakat teminatları verilmiş 2

3 dahi olsa BANKA nın krediyi kullandırma yükümlülüğü olmadığını, BANKA nın her zaman teminatların değiştirilmesini, BORÇLU nun krediyi ödeyemeyeceğinin BANKA tarafından tespit edilmesi durumunda yeni veya ek teminat verilmesini isteyebileceğini, BANKA nın her ne sebep ve şekilde olursa olsun alacağı bulunduğu, sürece BORÇLU nun ve / veya teminat verenin teminatların bir kısmının geri verilmesi yolundaki isteklerin kabul edip etmemekte muhtar olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. BORÇLU; işbu sözleşme gereği BANKA nın alacağı teminatlar için BANKA nın mevzuatta mer i hadler üzerinden ve cari usullere göre komisyon ve ücret tahakkuk ettirme hakkı mevcut olup bu komisyon ve ücretleri, bunlara ait gider vergilerini, diğer vergi masraflarla birlikte BANKA ya ödemeyi kabul eder. BORÇLU; bu sözleşmeye göre tarafından verilen veya verilecek olan her türlü teminatların, bu teminatlarla ilgili ve / veya başkaca her türlü hak ve alacakların, BANKA nın merkez ve tüm şubelerinden herhangi birinde her ne sebeple olursa olsun mevcut ve ileride doğabilecek vadesiz, vadesi geçmiş ve gelecek tüm alacaklarının da teminat teşkil ettiğini ve buların bu sebeple de rehinli bulunduğunu ve BANKA nın bunlara derhal hapis ve takas mahsup hakkını tek taraflı olarak kullanabileceğini kabul eder. MADDE 10-KREDİNİN MENKUL REHNİ KARŞILIĞI KULLANDIRILMASINA İLİŞKİN HÜKÜMLER: BORÇLU; bu Sözleşme ile lehine açılan kredinin motorlu taşıt alımı ile ilgili olması halinde,işbu kredinin veya hangi sebeple olursa olsun BANKA ya karşı doğmuş ve doğacak tüm borçlarının teminatı olarak; kendisince satın alınan ve mülkiyeti çekişmesiz ve takyidatsız olarak kendisine ait bulunan marka:... model:... motor:... şasi no:... plaka:... lı motorlu taşıtı işbu kredinin geri ödeme tutarı olan... -TL/USD/EURO/GBP bedel üzerinden BANKA nın... Şubesine gayrikabili rücu rehin ve teslim ettiğini, BANKA nın bu rehin keyfiyetini yukarıda ayrıntıları verilen aracın kayıtlı olduğu motorlu taşıt araçları siciline bildirip tescilini istemeye tek taraflı yetkili bulunduğunu, buna rağmen rehnin, aracın sicline ve ruhsatına şerh ettirilmesine ilişkin işlemelerin Trafik sicil memurluğu nezdinde BANKA veya uygun bulunması halinde kendisince gerçekleştirilip, rehnin aracın sicil ve ruhsatına işlendiğine ilişkin Trafik Şube Müdürlüğü yazısını BANKA ya ibraz edeceğini, rehin kredi borcu tamamiyle sona erip BANKA dan rehnin kaldırıldığına ilişkin yazılı beyan alınıncaya kadar yürürlükte kalacağını ve bu süre boyunca rehinli aracın üçüncü kişilere satılmayacağını veya satış vaadinde bulunulmayacağını, rehinli araç BANKA nın uygun göreceği bir yeddiemine verildiği takdirde bu işleme peşinen muvafakat ettiği gibi, yeddiemin makbuzun bu rehin işleminin parçası olduğunu ve yeddiemin ücretinin de kendisine ait olacağını, rehin veren borçlu sıfatıyla beyan kabul eder. BORÇLU; rehin işlemleri sırasında veya rehnin kaldırılması sırasında yapılan her türlü noter masraflarını ödemeyi kabul eder. MADDE 11-KEFALET: 11.1) Işbu Sözleşmenin sonunda imzası bulunan kefil veya kefiller, kredi müşterisinin (BORÇLU nun) bu Sözleşme ile borçlandığı ve borçlanacağı bütün meblağları, BANKA ya karşı işbu Sözleşmenin 11.maddesinde yazılmış olan geri ödenecek faizli toplam tutar kadar (ki bu tutar kefalet limiti olup) borca müşterek borçlu ve müteselsil kefil olmuşlardır. Kefil olan gerçek kişiler, en geç sözleşme imzalandığı tarihte eşlerinden kefil olmaları yönünde rızalarını aldıklarını beyan ederler. Kefalet miktarına ana paranın faizi, ana para ve akdi faizler için hesaplanacak temerrüt faizi, komisyon, her türlü masraflar ve vekalet ücreti ile tüm vergi, fon vb yasal yükümlülükler dahil olup, kefilin sorumluluğu kefalet limiti dahilinde bütün bu hususları kapsayacaktır. eder. Kefil, lehine gelmiş olan havalelerin kendisine ihbarda bulunulmadan önce Banka tarafından adına kabulünü ve adına açılacak bir hesaba veya mevcut hesabına alacak kaydedilmesini ve bu bedeller üzerinde Bankanın, bu kefaletten doğmuş veya doğacak alacaklarından dolayı rehin hakkı olduğunu ve kefilin Banka ya karşı kredi ve kredi ile ilgili her türlü borçlarıyla mahsup yetkisinin bulunduğunu kabul eder. kabul ve beyan ederler. 11.2) BANKA nın BORÇLU nun taahhütlerini bir veya birçok defa temdit etmesi, borcu taksitlendirmesi, borç için verilmiş olan teminatların tamamen veya kısmen BANKA tarafından geri verilmesi, fekkedilmesi, ibra edilmesi hallerinde de kefil bunlara şimdiden muvafakat ettiğini ve kefaletin aynen devam edeceğini kabul eder. MADDE 12-KREDİ HESABININ İŞLEYİŞİ VE GERİ ÖDEME PLANI: 12.1) BORÇLU, işbu kredi hesabının cari hesap usulüyle değil, işbu Sözleşmenin arkasındaki (ekindeki) anapara, faiz, fon ve gider vergisinden oluşan Türk Lirası. geri ödeme ve / veya dövize endeksli geri ödeme planına göre işleyeceğini ve geri ödeme vade ve tutarını gösteren bölümün TAŞIT KREDİSİ sözleşmesinin ayrılmaz bir parçası olduğunu kabul eder. Geri Ödeme Planı nın bir sureti, sözleşme 3

4 imzası sırasında sözleşme sureti ile birlikte BANKA ca BORÇLU ya verilir. BORÇLU ve BANKA ödeme planlarının birbirini tutmaması ya da BORÇLU sureti üzerinde bir tahribat, tahrifat görülmesi halinde BANKA kayıtları esas alınır. 12.2) BORÇLU, işbu Sözleşme gereği, kendisine ödenen krediyi, geri ödeme planında kabul ettiği vadelerde ve bu vadelerin karşılarında gösterilen anapara, faiz, fon ve gider vergisinden oluşan taksit tutarlarını nakden ve def aten ödeyeceğini kabul eder. 12.3) İşbu Sözleşme ile BORÇLU nun kullandığı kredi ana para tutarı. TL/USD/EUR olup, geri ödeyeceği faizli (ve fon, vergi ve sair eklentiler ile) toplam tutarı. TL/USD/EUR dur. BORÇLU, BANKA nın; bir takside karşılık olarak her bir tutarın vadesinde, kendi nezdinde BORÇLU adına TL veya döviz olarak açılmış bir hesabın bulunması halinde TL hesap tutarı ve/veya döviz hesaplarındaki tutarları kendi döviz alış kurundan kesin alışını yaparak, bulunacak miktarı bu kredi hesabının taksitlerine mahsup etmek suretiyle tahsile yetkili olduğunu kabul eder. 12.4) BORÇLU, kredinin; ilk üç ayı ödemesiz şekilde geri ödeme planına bağlanması halinde, alınan krediye ilk üç ayın faizinin ilave edilerek bulunacak meblağın esas alınması suretiyle tesbit edilen taksit ve tutarlarına (geri ödeme planına) itirazının olmadığını kabul eder. 12.5) BORÇLU, BANKA nın, işbu kredi faizini BORÇLU ya önceden bildirmek suretiyle tek taraflı olarak artırmaya yetkili olduğunu; fon, vergi ve gider vergisi veya diğer yasal kesinti oranlarında değişiklik olduğunda ya da ileride konulabilecek / artırılabilecek tüm vergi ve resimlerle, halen mevcut vergi ve resimlere yapılacak zam ve ekler nedeniyle, ayrıca BANKA tarafından faiz oranı değiştirildiğinde, BANKA nın bu değişikiliklere göre ödeme planında değişiklik yapmaya ve yeni geri ödeme planı düzenlemeye yetkili olduğunu; dilerse tüm bu değişiklikleri BANKA nın işbu krediyi aldığı şubesinden öğrenebileceğini; kendisine ayrıca bildirimde bulunmaksızın yapılacak bu değişikliklere yürürlük tarihinden itibaren yeni ödeme planı doğrultusunda derhal uymayı ve ödemeleri yeni geri ödeme planına göre yapmayı kabul eder. MADDE 13-ERKEN ÖDEME / ARA ÖDEME: 13.1) BORÇLU, dilerse kredi hesabını vadeden önce tamamen kapatabilir. Bu durumda kapama tarihi itibariyle bakiye anapara, işleyen faiz, BSMV, KKDF ile dövize endeksli kredilerde ilaveten kur farkından kaynaklanan tüm vergi ve fonlar BORÇLU tarafından BANKA ya ödenir. 13.2) BORÇLU, vadesi gelmemiş olan bir veya birkaç taksiti veya borcun bir kısmını Geri Ödeme Planında öngörülmüş olan taksit tarihinden önce ödeyebilir. BORÇLU, ara ödeme işleminden sonra yeniden bir geri ödeme planı düzenlenmesi halinde önceki geri ödeme planı sistemine göre hazırlanan ödeme planının işbu Sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olduğunu; ayrıca yeni Geri Ödeme Planına ilişkin doğabilecek DV tutarını derhal BANKA ya ödemeyi kabul eder. BANKA nın yeni bir geri ödeme planı düzenlemesi halinde bu yeni geri ödeme planını BORÇLU ya tebliğ etme yükümlülüğü bulunmayıp, BORÇLU ilk taksitte bu plana muttali olmuş sayılır ve ilk taksiti yeni geri ödeme planına göre yapar. BANKA dilerse, önceki Geri Ödeme Planına göre ödeme yapılmasına devam edebilir. Her iki tarafça imzalı yeni bir Geri Ödeme Planı düzenlenmemiş olması halinde eski önceki geri ödeme planına göre ödemeler devam eder. 13.3) Gerek erken ödeme veya gerekse ara ödeme hallerinde henüz vadesi gelmemiş dönemlere ait faizde indirim yapılır. BORÇLU, her iki halde de, BANKA nın tek taraflı olarak belirlediği erken ödeme/ara ödeme komisyonu/ücretini BANKA ya ödemeyi kabul eder. MADDE 14-MUACCELİYET: 14.1) BORÇLU, arkadaki (ekteki) ve / veya bu sözleşmeye göre, değişiklik halinde buna göre oluşturulan geri ödeme planına uygun olarak ve / veya 11.madde belirtilen şekilde borcunu, BANKA ya tam olarak ödeyeceğini, geri ödeme planında anapara, faiz, fon ve gider vergisinden oluşan taksitlerden birini dahi zamanında defaten ve tam olak ödemediği takdirde ayrıca hiçbir ihtar keşidesine gerek olmaksızın, ödeme planına göre bakiye tüm borcun muaccel hale geleceğini; bu şekilde muaccel hale gelen bakiye borcunu derhal nakden ve defaten ödemekle yükümlü olduğunu kabul eder. BORÇLU; vadesi gelmiş taksite karşılık kısmi ödeme yapmak istediği takdirde BANKA nın bunu kabul edip etmemekte tamamen muhtar olacağını, kısmi ödemeye rağmen yukarıda kabul edilen muacceliyet halinin hakkında aynen hüküm ifade edeceğini; BANKA nın kısmi ödemeyi tahsil etmesinin sadece muaccel hale gelmiş alacağa mahsuben ödeme anlamına geleceğini ve bu kısmi ödemeyi BANKA nın kabul etmesinin, borcun yenilenmesi ve / veya uzatılmasını tazammun etmeyeceğini, BANKA nın dilediği şekilde yasal yollara müracaat hakkının saklı olduğunu kabul eder. 14.2) BANKA, BORÇLU nun Sözleşme hükümlerine uymaması, ölümü, iflası, hacir altına alınması nedenleri ile veya neden göstermeksizin borcun tamamını muaccel kılmaya ve derhal ödenmesini talep etmeye yetkilidir. MADDE 15-TEMERRÜT FAİZİ VE ORANI: BORÇLU ve KEFİLLER, işbu sözleşmeden doğan borçlarının ödenmesinde BORÇLU nun temerrüde düştüğü takdirde krediyi TL olarak kullanmış ise, kredinin temerrüdün doğduğu andaki toplam faizli TL bakiyesine, dövize endeksli kredilerde ise temerrüde düşen döviz tutarının BANKA nın BORÇLU nun temerrüde düştüğü günkü döviz satış kuru esas alınarak bulunacak TL tutarın BANKA ya ödeneceği tarihe kadar yıllık % oranında temerrüt faizini ve bunun fon, vergi gibi yasal eklentilerini BANKA ya ödemeyi kabul eder. 4

5 MADDE 16-BANKANIN SORUMLU OLMAMASI : BORÇLU ve KEFİLLER, kredi talebinin kabulüyle birlikte, kredinin kendisine veriliş tarihinden sonra, kredi borçlusu olarak kendileri ile mal ve hizmet sunan kişi ve kuruluşlar arasında çıkacak uyuşmazlıklardan veya malın ayıplı olması, malın teslim edilmemesi, malın iade edilmesi, hizmetin eksik yapılması veya yapılmaması ve benzeri gibi hususlarda çıkabilecek bu ve benzeri tüm ihtilaflardan BANKA nın hiçbir şekilde sorumlu olmayacağını ve bunların da kredi anlaşmasının geri ödenmesi hususuna hiçbir etkisi olmayacağını kabul eder. MADDE 17-SİGORTA İLE İLGİLİ HÜKÜMLER: 17.1) BORÇLU, daha önceden aynı koşullarda başkaca bir hayat sigortası olmadığı takdirde, açılacak kredi sebebiyle BANKA nın bildireceği tutar ve riskler için BANKA nın dain-i mürtehin olduğu Kredi Hayat Sigortası yaptırmayı, daha önceden yapılmış var ise o sigortaya BANKA yı dain-i mürtehin yaptırmayı; 17.2) BORÇLU, teminat olarak BANKA ya rehnedilen taşınır malın ve/veya ipotek edilen taşınmazın ve/veya rehinli/hacizli taşıtların bir sigorta şirketine, BANKA nın dain-i mürtehin olarak gösterilmek suretiyle ve BANKA nın dilediği riskler için dilediği tutar ve koşullarla, sigortaya ilişkin tüm masraf ve primleri kendisine ait olmak üzere sigorta yaptırmayı/yapılmasını; 17.3) BORÇLU, işbu maddede öngörülen sigortayı/sigortaları yaptırmadığı ve/veya BANKA ya belgelemediği/ibraz etmediği takdirde, BANKA nın işbu krediyi kullandırıp, kullandırmamayayetkili olduğunu; ayrıca kredi ilişkisi devam ettiği sürece de sigortayı aynı şartlarla yenilemeyi, yenilemediği takdirde BANKA nın aynı veya başka bir sigorta şirketi ile sigortayı resen yenilemeye veya yeniden yaptırmaya yetkisi bulunduğunu; bu sigortalar ile ilgili tüm prim ve masraflarla gider vergilerini ayrıca ihbara gerek olmadan derhal ödeyeceğini; sigorta prim borçlarının öncelikle tahsil edileceğini ve/veya yatırılan taksit meblağından öncelikle sigorta borçlarının mahsup edilebileceğini, bu halde ayrıca ihbara gerek olmadığına; BANKA ca ödenen sigorta primlerini derhal BANKA ya ödemediği takdirde ve /veya BANKA ca sigortanın yenilenmesi ihtar edilmesine rağmen kendisi tarafından derhal yenilenmediği takdirde, tüm kredi borcunun muaccel hale geleceğini, BANKA nın kendisi adına ödemesi halinde bu tutarların rehin kapsamında olduğunu ve bunların BANKA ca ödendiği andan tamamını BANKA ya geri ödeyeceği zamana kadar işbu sözleşmede belirlenen oranda temerrüt faizi işletilmesini ve bu tutarlar için BANKA nın diğer alacaklarla birlikte ve/veya ayrıca dava ve talep hakkı bulunduğunu; 17.4) BORÇLU, hayat sigortası süresi içinde vefatı halinde ve/veya diğer teminat sigortalarında, sigorta şirketince ödenecek tazminatı, BANKA nın dilediği şekilde, BANKA ya olan her türlü borcuna ve/veya vade beklemeksizin kredi borcunun tamamına mahsubuna münhasıran yetkili olduğunu; ancak tüm borçlarına mahsuptan sonra eğer bir meblağ kalacak olursa yasal mirasçılarına veya kendisine ödenmesini; 17.5) BORÇLU, taşınır/taşınmaz malın hasara uğraması ve /veya kendisinin ölümü halinde, BANKA nın, sigorta sözleşmesi hükümleri uyarınca teminatın tahsili için kanunen ve usulen gerekli her türlü işlemi, kendisinin hazır bulunmasına veya izninin alınmasına gerek olmaksızın yapmaya ve tazminat tutarını tesbit ve tahsil etmeye, vadesi gelmiş ve/veya gelmemiş bütün alacaklarını sigorta bedelinden almaya kayıtsız şartsız yetkili olduğunu; sigorta şirketi ile tazminat konusunda çıkacak anlaşmazlıklar nedeniyle BANKA ca açılacak dava ve takip masraflarının tümünün kendisine ait olduğunu, anlaşmazlık sonunlanıncaya kadar her türlü borcunun temerrüt faizinin işleyeceğini kabul eder. MADDE 18-BANKA NIN REHİN VE HAPİS HAKKI BORÇLU ve KEFİLLER; BANKA ya karşı doğmuş ve doğacak tüm borçları için BANKA nın tüm şubelerinde mevcut olan ve olabilecek her türlü hak ve alacakları, mevduat hesapları, döviz tevdiat hesapları, bloke hesapları üzerinde BANKA lehine rehin hakkı tesis ettiğini, herhangi bir zaman ve şekilde BANKA nezdinde bulunabilecek senetler, çekler, nama veya hamile yazılı hisse senetleri, tahviller üzerinde BANKA nın hapis hakkı olduğunu, BANKA nın alacaklarından vadesi gelmiş olsun veya olmasın herhangi birini veya hepsini ihbarda bulunmadan BANKA da mevcut her türlü alacakları, mevduat hesapları, döviz tevdiat hesapları, bloke hesapları veya tahsil edilen çek bedelleriyle takas ve mahsup hakkının olduğunu, yine BANKA nın lehlerine gelmiş olan havaleleri ihbarda bulunmadan adlarına kabul etmeye yetkili olduğunu, havale tutarı üzerinde rehin ve mahsup hakkı bulunduğunu, ayrıca BANKA nın merkez ve şubeleri aracılığıyla yapacakları havale meblağları üzerinde de aynı şekilde rehin ve mahsup hakkı bulunduğunu kabul ve taahhüt ederler. MADDE 19-DİĞER HÜKÜMLER: 19.1) BORÇLU ve KEFİLLER aşağıda yazılı adreslerinin yasal ikametgahları olduğunu beyan ve sözü geçen yere yapılacak tebliğlerin şahıslarına yapılmış sayılacağını, o yerde bulunmasalar bile, iade edilmeyip Tebligat Kanununun 21.maddesinin uygulanmasını kabul ederler. Ikametgahlarında olabilecek değişikliği BANKA ya noter aracılığıyla bildirmedikleri takdirde bu adreslere yapılacak her türlü tebligatın sayılacağını, yine bu adresi her türlü takibat icrası için gerekli yasal ikametgah kabul ettiklerini kabul ve taahhüt ederler. 5

6 19.2) BORÇLU ve KEFİLLER, hakkında bilgi isteyen, Yasaların yetkili kıldığı kişi ve merciler ile BANKA nın uygun göreceği kişi ve kuruluşlara kredi ilişkisi ile ilgili bilgilerin verilmesini gayrikabili rücu olarak kabul eder. 19.3) BORÇLU ve KEFİLLER, işbu sözleşmeden doğan borçlarının tahsili konusunda BANKA nın mahkeme ve icra dairelerinde yasal takibat yapması halinde, BANKA nın bu yolda yapacağı bütün masrafları ve anapara, faiz ve sair her türlü masraflarla birlikte borcun tutarı üzerinden %10 (yüzde on) avukatlık ücretini ve bunun gider vergisi ve icra dairelerinde yapılan tahsilatta tahakkuk edecek cezaevi harcını BANKA ya ödemeyi peşinen kabul ve taahhüt eder. 19.4) Taraflar, işbu sözleşmeden doğacak her türlü anlaşmazlıklarda... Mahkeme ve İcra Dairelerinin yetkili olduğunu kabul ederler. 19.5) Toplam 19 (ondokuz) maddeden oluşan bu sözleşme taraflarca okunarak tam bir mutabakatla imzalanmıştır. Borçlu HSBC Bank A.Ş. Adı Soyadı/Unvan :......Şubesi Adres : İmza... Müşterek Borçlu ve Müteselsil Kefil Adı Soyadı/Unvan :... Adres : Kefil Olunan Miktar : TL ve/veya ABD Doları (Kendi el yazısı ile)... (Yalnız... dır) Kefalet Türü (a) Adi, (b) Müteselsil kefalet (Kendi el yazısı ile):... Kefalet, (a) Önceki kredileri de kapsıyor, (b) Sadece Yenileri Kapsayacak: Kefilin medeni hali: (a) Evli değilim. (b) Hakim tarafından ayrılık kararı verilmiştir. Kararı ibraz ediyorum.. (c) Evliyim. Eşimin muvafakatını ibraz ediyorum.. İmza :... Tarih:.../.../... (Kendi el yazısı ile) 6

7 İşbu sözleşmenin ve geri ödeme planının birer nüshasını elden aldım. Borçlu İmza :... HSBC BANK A.Ş. Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No: 128 Şişli 34394/İstanbul Sicile kayıtlı olduğu yer: Esentepe Mah. Büyükdere Caddesi No: 128 Şişli 34394/İstanbul. İstanbul Ticaret Sicil Md. Ticaret Sicil No: İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü T. (0212) F. (0212)

MADDE 2- KAPSAM: Bu sözleşme, tamamen BORÇLU tarafından belirlenen bir ihtiyaç için kullanılmak üzere, BORÇLU ya kredi açılmasını amaçlamaktadır.

MADDE 2- KAPSAM: Bu sözleşme, tamamen BORÇLU tarafından belirlenen bir ihtiyaç için kullanılmak üzere, BORÇLU ya kredi açılmasını amaçlamaktadır. HSBC İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TANIMLAR: İşbu sözleşmede yer alan; BANKA: HSBC Bank A.Ş. yi; BORÇLU: BANKA tarafından kendisine İhtiyaç Kredisi tahsis edilen ve bu krediyi kullanma yetkisine

Detaylı

Kredi Tutarı:.TL (. Türk Lirası) Toplam Geri Ödeme Tutarı: TL (... Türk Lirası) Yıllık Faiz Oranı: (% ) Tahsis Ücreti : TL (..

Kredi Tutarı:.TL (. Türk Lirası) Toplam Geri Ödeme Tutarı: TL (... Türk Lirası) Yıllık Faiz Oranı: (% ) Tahsis Ücreti : TL (.. ŞEKERBANK T.A.Ş. Taşıt Kredisi Sözleşmesi Borçlu Adı Soyadı: Müşteri Numarası: 1) Bir taraftan bu sözleşmede kısaca "BANKA" diye anılacak olan ŞEKERBANK T.A.Ş. ile diğer taraftan son sayfada isim ve imzaları

Detaylı

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ ve TALEP FORMU. Masrafın Adı Oran Tutar (TL) Açıklama

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ ve TALEP FORMU. Masrafın Adı Oran Tutar (TL) Açıklama ÜRÜNE AİT BİLGİLER Ürünün Adı / Tanımı Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı (TL) Kredi Taksit Tutarı (TL) Toplam Geri Ödeme Tutarı (TL) BSMV Oranı (%) KKDF Oranı (%) TL TKHK Taşıt Kredisi Banka Sigorta Muamele

Detaylı

EV DEĞİŞTİREN MORTGAGE SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMAN KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER

EV DEĞİŞTİREN MORTGAGE SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMAN KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER Müşteri No. İşbu Ev Değiştiren Mortgage Krediye şkin Bilgiler sayfası, Ödeme Planı, Ev Değiştiren Mortgage Konut Finansman Kredisi İle İlgili Sözleşme Öncesi Bilgi Formu Kapak Sayfası, Sözleşme Öncesi

Detaylı

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER Ürünün Adı / Tanımı Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı (TL) Kredi Taksit Tutarı (TL) Toplam Geri Ödeme Tutarı (TL) BSMV Oranı (%) KKDF Oranı (%) TL TKHK Taşıt Kredisi Banka Sigorta Muamele

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası Vadesiz Hesap No 1. AMAÇ KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Tarih :././.. İşbu Kredili Mevduat Hesabı Sözleşmesi ( Sözleşme ) ile Türkiye Garanti Bankası A.Ş. ( Banka

Detaylı

KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ (Kefalet Teminatlı)

KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ (Kefalet Teminatlı) KAPSAM MADDE 1 KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ (Kefalet Teminatlı) Bu Sözleşme, T.C. Merkez Bankası Mensupları Sosyal Yardım Sandığı Vakfınca Çalışan Yararlananlara kendisinin, eşinin veya velayeti altındaki

Detaylı

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 AMAÇ İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun un 23.maddesi uyarınca sözleşmenin

Detaylı

ARAÇ REHİN SÖZLEŞMESİ NDE GENEL İŞLEM KOŞULLARI KULLANILMASINI KABUL BEYANI

ARAÇ REHİN SÖZLEŞMESİ NDE GENEL İŞLEM KOŞULLARI KULLANILMASINI KABUL BEYANI ARAÇ REHİN SÖZLEŞMESİ NDE GENEL İŞLEM KOŞULLARI KULLANILMASINI KABUL BEYANI MÜŞTERİ/TC Kimlik No: MUHATAP : Vakıf Katılım Bankası A.Ş. Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:10 Ümraniye / İstanbul KONU

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 - TANIM İşbu kredi sözleşmesi metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir. Banka:

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Adı ve Soyadı:... KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Madde 1- Müşteri ile Banka arasında, aşağıda yazılı ve taraflarca kabul edilen hükümler doğrultusunda (.) TL (Yalnız ) limitli Kredili

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ ÜRÜN VE BİLGİ FORMU Form No :

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ ÜRÜN VE BİLGİ FORMU Form No : SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ ÜRÜN VE BİLGİ FORMU Form No : 1. KREDİ VERENİN BİLGİLERİ Unvan ve Adres : Burgan Bank A.Ş. ( Banka ) Esentepe Mah. Eski Büyükdere Cad. Tekfen Tower

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU MÜŞTERİ NO : ADI SOYADI : MADDE 1 TANIMLAR İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir.

Detaylı

Ücreti, (varsa) İpotek Tesis (Yıllık Maliyet Oranı)

Ücreti, (varsa) İpotek Tesis (Yıllık Maliyet Oranı) ÜRÜNE AİT BİLGİLER Ürünün Adı/Tanımı Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı (TL) Kredi Taksit Tutarı (TL) Toplam Geri Ödeme Tutarı (TL) BSMV Oranı (%) KKDF Oranı (%) TL TKHK İhtiyaç Kredisi Banka Sigorta Muamele

Detaylı

FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ (Ekonomik Nitelikli Krediler)

FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ (Ekonomik Nitelikli Krediler) FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ (Ekonomik Nitelikli Krediler) İdaremiz ile aşağıda ad- adresleri yazılı olan borçlu ve kefiller arasında, müştereken belirlenen şartlarla kredi sözleşmesi akdedilmiştir. Madde 1-

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Adı ve Soyadı:... KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Madde 1- Müşteri ile Banka arasında, aşağıda yazılı ve taraflarca kabul edilen hükümler doğrultusunda (.) TL (Yalnız ) limitli Kredili

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. TÜKETİCİ AVANS KREDİSİ SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİ BİLGİLENDİRME 1/5 T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. TÜKETİCİ AVANS KREDİSİ SÖZLEŞMESİ MADDE - 1) TARAFLAR VE KREDİ LİMİTİ Bir taraftan aşağıda

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 AMAÇ İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun un 23.maddesi uyarınca sözleşmenin

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Tarih: Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası : : SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Tarih:.../../ Müşteri Müşteri Numarası :. :. KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ T. Garanti Bankası A.Ş. olarak biz ( Biz ), Konut Finansmanı Çerçeve Sözleşmesi ( Çerçeve Sözleşme ) ve ekinde imzalanacak

Detaylı

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KREDİ VERECEK KURULUŞ : ICBC TURKEY BANK A.Ş. KREDİ TALEBİNDE BULUNAN : Müşterinin Adı Soyadı, Adresi ve Telefonu KREDİ TÜRÜ TEMİNAT GÖSTERİLEN) : KONUT KREDİSİ

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. TÜKETİCİ KREDİLERİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU 1- Giriş İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un 23. maddesi uyarınca tüketiciye tüketici

Detaylı

Kredi Tutarı: TL (Y. Türk Lirası) Toplam Geri Ödeme Tutarı: TL (Y. Türk Lirası) Yıllık Faiz Oranı: (%) Tahsis Ücreti : TL (...

Kredi Tutarı: TL (Y. Türk Lirası) Toplam Geri Ödeme Tutarı: TL (Y. Türk Lirası) Yıllık Faiz Oranı: (%) Tahsis Ücreti : TL (... Borçlu Adı Soyadı: Müşteri Numarası: Bu sözleşmede yer alan; Banka: Şekerbank T.A.Ş. yi; Borçlu: Banka tarafından kendisine Konut Kredisi tahsis edilen kişiyi; KKDF: Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu nu;

Detaylı

FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ

FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ Ek-17 FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ İdaremiz ile aşağıda adı, soyadı ve adresleri yazılı olan borçlu ve kefiller arasında, müştereken belirlenen şartlarla kredi sözleşmesi akdedilmiştir. Madde 1- Taraflar a)idare

Detaylı

BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu form Banka dan talep edilen bireysel krediye ve kredi sözleşmesine ilişkin koşullar hakkında bilgi verilmesi amacıyla düzenlenmiştir. Aşağıda detayları belirtilen

Detaylı

KONUT FİNANSMANI KREDİ SÖZLEŞMESİ BİLGİLENDİRME VE TALEP FORMU. Aşağıda belirtilen konut finansmanı kredisi teklifi

KONUT FİNANSMANI KREDİ SÖZLEŞMESİ BİLGİLENDİRME VE TALEP FORMU. Aşağıda belirtilen konut finansmanı kredisi teklifi KONUT FİNANSMANI KREDİ SÖZLEŞMESİ BİLGİLENDİRME VE TALEP FORMU Aşağıda belirtilen konut finansmanı kredisi teklifi tarihine kadar geçerlidir. I. KREDİ KULLANDIRIM KOŞULLARI Form No : Kredi Tutarı : Kullanılabilecek

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER Kredi Türü Kredinin Toplam Tutarı (Anapara Tutarı) (TL) Belirli Süreli Tüketici Kredisi Kredi Vadesi/Süresi (Ay) BSMV Oranı

Detaylı

Sabit Faizli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu

Sabit Faizli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu Sabit Faizli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Konut Finansmanı Kuruluşlarınca Verilecek Sözleşme

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un 33. maddesi ile Konut Finansmanı Kuruluşlarınca

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİLENDİRME VE TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI: MASRAF TUTARI

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİLENDİRME VE TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI: MASRAF TUTARI ÜRÜNE AİT BİLGİLER: İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİLENDİRME VE TALEP FORMU Ürünün Adı /Tanımı Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı İHTİYAÇ KREDİSİ TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI: FAİZ MASRAFIN

Detaylı

KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ KAPSAM MADDE 1 KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ (İpotek teminatlı) Bu Sözleşme, T.C. Merkez Bankası Mensupları Sosyal Yardım Sandığı Vakfının Çalışan Yararlananlara kendisinin, eşinin veya velayeti altındaki çocuklarının

Detaylı

ÖRNEKTİR KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU. Form No.:...[1]

ÖRNEKTİR KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU. Form No.:...[1] KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Form No.:...[1] Bu formda bilgileri yer alan konut finansmanı (mortgage) kredisinin kullanılabilmesi için konut sigortası ve hayat sigortası yaptırılması

Detaylı

MADDE 2- İŞBU SÖZLEŞMENİN AMACI VE TÜKETİCİ KREDİSİ TALİMATI:

MADDE 2- İŞBU SÖZLEŞMENİN AMACI VE TÜKETİCİ KREDİSİ TALİMATI: TÜKETİCİ KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ (KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER ve Ödeme Planı sayfasının ayrılmaz bir parçası olup söz konusu Sözleşme ile KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER ve Ödeme Planı sayfaları bir bütündür.)

Detaylı

MADDE 2- İŞBU SÖZLEŞMENİN AMACI VE TÜKETİCİ KREDİSİ TALİMATI:

MADDE 2- İŞBU SÖZLEŞMENİN AMACI VE TÜKETİCİ KREDİSİ TALİMATI: TÜKETİCİ KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ (KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER ve Ödeme Planı sayfasının ayrılmaz bir parçası olup söz konusu Sözleşme ile KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER ve Ödeme Planı sayfaları bir bütündür.)

Detaylı

Tarih :../../. Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası Başvuru Numarası

Tarih :../../. Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası Başvuru Numarası Tarih :../../. Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası Başvuru Numarası : : : Kredi türü ihtiyaç ise; TÜKETİCİ KREDİSİ KULLANDIRIM BİLGİLENDİRME FORMU (İhtiyaç Kredisi) Kredi türü taşıt ise; TÜKETİCİ KREDİSİ

Detaylı

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu form Banka dan talep edilen konut kredisine ve kredi sözleşmesine ilişkin koşullar hakkında bilgi verilmesi amacıyla düzenlenmiştir. Aşağıda detayları belirtilen

Detaylı

Doküman No 07.KRE.FR.1709 Sayfa No 1/5. Sabit Faizli Ön Ödemeli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgi Formu

Doküman No 07.KRE.FR.1709 Sayfa No 1/5. Sabit Faizli Ön Ödemeli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgi Formu Doküman No 07.KRE.FR.1709 Sayfa No 1/5 Türk Ekonomi Bankası A.Ş. Ticaret Sicil No: 189356 Mersis No: 0876004342000105 TEB Kampüs C ve D Blok Saray Mah. Sokullu Cad. No:7A - 7B Ümraniye/ İSTANBUL www.teb.com.tr

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU 1-Giriş İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formunda yer alan bilgiler, işbu formun tüketiciye verildiği tarihten

Detaylı

TAŞIT KREDİSİ VE REHİN SÖZLEŞMESİ Kısaltmalar: TL : Türk Lirası BSMV : Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi KKDF : Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu

TAŞIT KREDİSİ VE REHİN SÖZLEŞMESİ Kısaltmalar: TL : Türk Lirası BSMV : Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi KKDF : Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Madde 1: Tanımlar İşbu sözleşmede yer alan; Banka: Türkiye İş Bankası A.Ş. yi ve özellikle işbu sözleşme konusu krediyi kullandıran şubesini, Müşteri: Banka tarafından kendisine Taşıt Kredisi tahsis edilen

Detaylı

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI * :

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI * : İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İŞYERİ KREDİSİ / KONUT KREDİSİ (Konut Finansmanı Harici) Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı

Detaylı

Ekler: Nakit Kredi Taahhütnamesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu (4 sayfa) Nakit Kredi Uygulama Esasları Hakkında Prosedür

Ekler: Nakit Kredi Taahhütnamesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu (4 sayfa) Nakit Kredi Uygulama Esasları Hakkında Prosedür .. A.Ş. Sn..( Müteselsil Kefil) Sn...( Müteselsil Kefil) Bankamız ile.. A.Ş arasındaki kredi ilişkisi çerçevesinde, ekte sizinle yapmayı arzu ettiğimiz Nakit Kredi Taahhütnamesinin bir örneği ve bu Taahhütnamenin

Detaylı

Kısaltmalar: TL : Türk Lirası BSMV : Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi KKDF : Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu

Kısaltmalar: TL : Türk Lirası BSMV : Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi KKDF : Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Madde 1: Tanımlar İşbu sözleşmede yer alan; Banka: Türkiye İş Bankası A.Ş. yi ve özellikle işbu sözleşme konusu krediyi kullandıran şubesini, Müşteri: Banka tarafından kendisine Taşıt Kredisi tahsis edilen

Detaylı

Kullanacağınız kredi sebebiyle, isteğe bağlı sigortaların (hayat sigortası, konut sigortası vb. gibi) yaptırılması zorunlu değildir.

Kullanacağınız kredi sebebiyle, isteğe bağlı sigortaların (hayat sigortası, konut sigortası vb. gibi) yaptırılması zorunlu değildir. Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Merkez Adresi: Büyükdere Caddesi No:129/1 Esentepe/Şişli/İstanbul Ticaret Sicil No:198060/250489 Mersis No: 3714 4399 8856 5282 Web Adresi: www.kuveytturk.com.tr BANKA:

Detaylı

20-51 (i) 2015.10.11 Türkiye İş Bankası A.Ş. Ticaret Sicil No: 431112 Şirket Merkezi: İstanbul www.isbank.com.tr 1 / 6

20-51 (i) 2015.10.11 Türkiye İş Bankası A.Ş. Ticaret Sicil No: 431112 Şirket Merkezi: İstanbul www.isbank.com.tr 1 / 6 Madde 1: Tanımlar İşbu sözleşmede yer alan; Banka: Türkiye İş Bankası A.Ş. yi ve özellikle işbu sözleşme konusu krediyi kullandıran şubesini, Müşteri: Banka tarafından kendisine Taşıt Kredisi tahsis edilen

Detaylı

Borçlu Müşterek Borçlu Kefil 1 Kefil2 Şeker Mortgage Finansman A.Ş.

Borçlu Müşterek Borçlu Kefil 1 Kefil2 Şeker Mortgage Finansman A.Ş. Sayfa 1/9 1) Bu sözleşmede yer alan; Şirket: Şeker Mortgage Finansman A.Ş. yi; Borçlu: Şirket tarafından kendisine Konut Kredisi tahsis edilen kişiyi; KKDF: Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu nu; BSMV: Banka

Detaylı

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ 1 TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Bir tarafta Tekstil Bankası AŞ adına...... Şubesi (aşağıda kısaca Banka olarak anılacaktır.) ile diğer tarafta...(aşağıda kısaca Müşteri olarak anılacaktır.) ve bu sözleşmede

Detaylı

ÖRNEKTİR BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ. Sözleşme No :... [1]

ÖRNEKTİR BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ. Sözleşme No :... [1] BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ Sözleşme No :... [1] Bir taraftan DenizBank A.Ş. [2] Şubesi ( Banka olarak anılacaktır), diğer taraftan [3] ( Müşteri olarak anılacaktır) ve... ile... [4] ( Kefiller olarak anılacaktır)

Detaylı

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİ Adı Soyadı: MÜŞTERİ Numarası 1. TARAFLAR Bir taraftan bu sözleşmede kısaca "BANKA" diye anılacak olan ŞEKERBANK T.A.Ş. Ticaret Sicil Numarası: 536973 MERSİS NO: 0801004857598667 ADRES Emniyet Evleri

Detaylı

Ön Ödemeli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgi Formu. a) Konut finansmanı kuruluşunun unvan, açık adres, telefon ve varsa diğer erişim bilgileri:

Ön Ödemeli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgi Formu. a) Konut finansmanı kuruluşunun unvan, açık adres, telefon ve varsa diğer erişim bilgileri: Ön Ödemeli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgi Formu İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Konut Finansmanı Kuruluşlarınca Verilecek Sözleşme Öncesi Bilgi

Detaylı

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU FAİZ ORANI %..

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU FAİZ ORANI %.. İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İŞYERİ KREDİSİ / KONUT KREDİSİ (Konut Finansmanı Harici) Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ. MADDE 1 - TANIM İşbu kredi sözleşmesi metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir.

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ. MADDE 1 - TANIM İşbu kredi sözleşmesi metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir. Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... Kredinin Türü :... Kredinin Limiti :... KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ MADDE 1 - TANIM İşbu kredi sözleşmesi metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları

Detaylı

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Müşteri Adı Soyadı : Müşteri Numarası: Kredi Başvuru No : 1. TARAFLAR Bir taraftan bu sözleşmede kısaca "BANKA" diye anılacak olan ŞEKERBANK T.A.Ş. Ticaret Sicil Numarası: 536973 MERSİS NO: 0801004857598667

Detaylı

TAŞIT KREDISI SÖZLEŞMESI

TAŞIT KREDISI SÖZLEŞMESI Merkez Sicil No: 272902 TAŞIT KREDISI SÖZLEŞMESI Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 AMAÇ Bu sözleşmenin amacı, Fibabanka (bundan sonra Banka olarak anılacaktır.) tarafından kredi müşterisine (kefillerle

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ 1 KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Bir tarafta Tekstil Bankası A.Ş. adına... Şubesi (aşağıda kısaca Banka olarak anılacaktır.) ile diğer tarafta... (aşağıda kısaca Müşteri olarak anılacaktır.) ve bu sözleşmede

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ. KKDF: Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu nu ifade eder. Madde 1. TANIMLAR

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ. KKDF: Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu nu ifade eder. Madde 1. TANIMLAR TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ www.fibabanka.com.tr 444 88 88 Fibabanka A.Ş. Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:129 34394 Şişli / İstanbul / Türkiye Ticaret Sicil Numarası: 272902 Mersis no: 8592865278593300

Detaylı

BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ

BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ Sözleşme No : Bir taraftan BURGAN BANK A.Ş. GENEL MUHASEBE Şubesi ( Banka olarak anılacaktır) diğer taraftan ( Müşteri olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı koşullarda ve

Detaylı

TAŞIT KREDİSİ ÜRÜN VE SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

TAŞIT KREDİSİ ÜRÜN VE SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Form No.:...[1] TAŞIT KREDİSİ ÜRÜN VE SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu formda yer alan bilgiler ve kredi koşulları. [2] tarihi itibari ile düzenlenmiş olup, verilen bilgiler. [3] tarihine kadar geçerlidir.

Detaylı

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu form Banka dan talep edilen konut kredisine ve kredi sözleşmesine ilişkin koşullar hakkında bilgi verilmesi amacıyla düzenlenmiştir. Aşağıda detayları belirtilen

Detaylı

KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Form No.:...[1] Bu formda bilgileri yer alan konut finansmanı (mortgage) kredisinin kullanılabilmesi için konut sigortası ve hayat sigortası yaptırılması

Detaylı

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. İHTİYAÇ VE TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. İHTİYAÇ VE TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. İHTİYAÇ VE TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU Madde 1. Taraflar ve Kredi Limiti Bir taraftan aşağıda Banka diye adlandırılacak olan Türkiye Vakıflar Bankası

Detaylı

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 TANIM İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir. Banka:

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ MADDE 1 Bir taraftan Finansbank A.Ş. (aşağıda kısaca "Banka" diye anılacaktır) ile diğer taraftan borçlu "Sözleşmenin 20. maddesindeki tabloda BORÇLU adı altında yer almaktadır." ve kefil(ler) "Sözleşmenin

Detaylı

Müşteri Adı Soyadı : Müşteri Numarası:

Müşteri Adı Soyadı : Müşteri Numarası: Müşteri Adı Soyadı : Müşteri Numarası: Kredi Başvuru Numarası : 1) TARAFLAR Bir taraftan bu sözleşmede kısaca "BANKA" diye anılacak olan ŞEKERBANK T.A.Ş. Ticaret Sicil Numarası: 536973 MERSİS NO: 0801004857598667

Detaylı

KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ AMAÇ

KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ AMAÇ KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ AMAÇ 1. Bu kredi Müşterinin satın aldığı veya alacağı taşınmazın finansmanında kullanılmak üzere tahsis edilmiş olup, Müşteri bu krediyi amacı dışında kullanamaz. TANIMLAR 2. Bu

Detaylı

Konut Finansmanı Kredisi Sözleşmesi

Konut Finansmanı Kredisi Sözleşmesi KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞMESİ fibabanka.com.tr 444 44488 88 88 Fibabanka Fibabanka A.Ş. A.Ş. Emirhan Esentepe Caddesi Mah. Barbaros Büyükdere Plaza Caddesi İş Merkezi No:129 No. 113 Dikilitaş Beşiktaş

Detaylı

AKBANK Türk Anonim Şirketi

AKBANK Türk Anonim Şirketi AKBANK Türk Anonim Şirketi Sözleşme versiyon no : 09/2013-2 Sözleşme (Kredi Başvuru) No: SABİT FAİZLİ DÖVİZE ENDEKSLİ TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Madde 1-Taraflar Bir taraftan bu sözleşmede kısaca BANKA

Detaylı

AKBANK Sözleşme no:... Türk Anonim Şirketi TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

AKBANK Sözleşme no:... Türk Anonim Şirketi TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ AKBANK Sözleşme no:... Türk Anonim Şirketi TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Madde 1-Taraflar: Bir taraftan bu sözleşmede kısaca "BANKA" diye anılacak olan AKBANK T.A.Ş. ile diğer taraftan son sayfada isim ve

Detaylı

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU Arşiv-Araştırma Ücreti Türkiye İş Bankası A.Ş. Mersis No: 8943397612554680 Açık Adres: Konaklar Mh. Meltem S. İş Kuleleri No:1 Levent/ Beşiktaş / İstanbul www.isbank.com.tr Telefon: +90 850 724 0 724 Şube

Detaylı

GERÇEK KİŞİ YATIRIM AMAÇLI İŞYERİ KREDİSİ İLE İLGİLİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

GERÇEK KİŞİ YATIRIM AMAÇLI İŞYERİ KREDİSİ İLE İLGİLİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU GERÇEK KİŞİ YATIRIM AMAÇLI İŞYERİ KREDİSİ İLE İLGİLİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No: İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, Gerçek Kişi Yatırım Amaçlı İşyeri Kredisi i İle İlgili Sözleşme Öncesi Bilgi

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*):

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*): İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İHTİYAÇ KREDİSİ Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*): MASRAFIN ADI Faiz Oranı

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, ilgili kanun ve yönetmelik koşulları hakkında genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. uyarınca tüketiciye kredi Tüketici Kredisi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı

Detaylı

ÖRNEKTİR TAŞIT KREDİSİ ÜRÜN VE SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU. Form No :... [1]

ÖRNEKTİR TAŞIT KREDİSİ ÜRÜN VE SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU. Form No :... [1] TAŞIT KREDİSİ ÜRÜN VE SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Form No :... [1] Bu formda yer alan bilgiler ve kredi koşulları. [2] tarihi itibari ile düzenlenmiş olup, verilen bilgiler. [3] tarihine kadar geçerlidir.

Detaylı

ANINDA PARA HESABI SÖZLEŞMESİ

ANINDA PARA HESABI SÖZLEŞMESİ Sözleşme No : [1] ANINDA PARA HESABI SÖZLEŞMESİ I. TARAFLAR: Bu Anında Para Hesabı Sözleşmesi (Sözleşme), Ticaret Ünvanı : DenizBank A.Ş. Merkez Adresi : Şube Adresi (TEBLİGAT ADRESİDİR) : [2] Ticaret

Detaylı

KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ 1 KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Bir tarafta Tekstil Bankası AŞ adına..... Şubesi (aşağıda kısaca Banka olarak anılacaktır.) ile diğer tarafta.... (aşağıda kısaca Müşteri olarak anılacaktır.) ve bu sözleşmede

Detaylı

6502 SAYILI YASA KAPSAMINDA AÇILAN SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMAN KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ

6502 SAYILI YASA KAPSAMINDA AÇILAN SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMAN KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ 6502 SAYILI YASA KAPSAMINDA AÇILAN SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMAN KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ MADDE 1. TANIMLAR Bu sözleşmede ALTERNATİFBANK A.Ş. (BANKA), aşağıda imzası bulunan kredi lehtarı da (BORÇLU)

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un 33. maddesi,5582 sayılı Konut Finansmanına İlişkin Çeşitli

Detaylı

SABİT FAİZLİ TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

SABİT FAİZLİ TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ AKBANK Türk Anonim Şirketi Sözleşme versiyon no : 09/2013-2 Sözleşme (Kredi Başvuru) No: Madde 1-Taraflar SABİT FAİZLİ TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Bir taraftan bu sözleşmede kısaca BANKA diye anılacak

Detaylı

SABİT FAİZLİ TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

SABİT FAİZLİ TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Sözleşme (Kredi Başvuru) No: Madde 1-Taraflar SABİT FAİZLİ TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Bir taraftan bu sözleşmede kısaca "BANKA" diye anılacak olan AKBANK T.A.Ş. ile diğer taraftan son sayfada ismi bulunan

Detaylı

BİREYSEL FİNANSMAN KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

BİREYSEL FİNANSMAN KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Müşteri Müşteri Numarası Müşteri Adresi Kredi Numarası BİREYSEL FİNANSMAN KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Müşteri ve Banka arasında imzalanan Çerçeve Sözleşme nin eki ve ayrılmaz bir parçası olmak üzere, aşağıdaki

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İHTİYAÇ KREDİSİ Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı TAHSİL EDİLECEK FAİZ ÜCRET ve MASRAF TUTARLARI (*): FAİZİN/MASRAFIN/ÜCRETİN FAİZ MASRAF

Detaylı

Müşteri İmzası:... 1 / 7

Müşteri İmzası:... 1 / 7 Tarih : Müşteri Müşteri Numarası Kredi Numarası :. -. TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ ( İhtiyaç / Taşıt Kredisi) T. Garanti Bankası A.Ş. olarak biz ( Biz ), bu Tüketici Kredisi Sözleşmesi ( Sözleşme ) ile

Detaylı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Madde 1-Taraflar Bir taraftan bu sözleşmede kısaca BANKA diye anılacak olan Arap Türk Bankası A.Ş. ile diğer taraftan son sayfada isim ve imzaları bulunan

Detaylı

KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ

KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ SANKO KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ TARAFLAR Bir tarafta, SANKO MENKUL DEÐERLER A.Þ. (Bundan sonra ARACI KURUM olarak anýlacaktýr.) ile diðer tarafta.... bundan sonra kýsaca MÜÞTERÝ/LER

Detaylı

TAKASBANK PARA PİYASASI TAAHHÜTNAMESİ

TAKASBANK PARA PİYASASI TAAHHÜTNAMESİ Bu Taahhütname, TAKASBANK -İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. (ki bundan sonra bu taahhütnamede kısaca TAKASBANK olarak anılacaktır) tarafından organize edilen TAKASBANK PARA PİYASASI (ki bundan böyle

Detaylı

GERÇEK KİŞİ YATIRIM AMAÇLI İŞYERİ KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ

GERÇEK KİŞİ YATIRIM AMAÇLI İŞYERİ KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ GERÇEK KİŞİ YATIRIM AMAÇLI İŞYERİ KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ Müşteri No : İşbu altında Müşteri adı, soyadı ve imzası bulunan Gerçek Kişi Yatırım Amaçlı İşyeri Kredisi ve Teminat Sözleşmesi, Krediye

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İHTİYAÇ KREDİSİ Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı TAHSİL EDİLECEK FAİZ ÜCRET ve MASRAF TUTARLARI (*): FAİZİN/MASRAFIN/ÜCRETİN FAİZ MASRAF

Detaylı

.. A.Ş. Sn..( Müteselsil Kefil) Sn...( Müteselsil Kefil)

.. A.Ş. Sn..( Müteselsil Kefil) Sn...( Müteselsil Kefil) .. A.Ş. Sn..( Müteselsil Kefil) Sn...( Müteselsil Kefil) Bankamız ile.. A.Ş arasındaki kredi ilişkisi çerçevesinde, ekte sizinle yapmayı arzu ettiğimiz Takas Kredisi Taahhütnamesinin bir örneği ve bu Taahhütnamenin

Detaylı

SABİT FAİZLİ TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

SABİT FAİZLİ TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ AKBANK Türk Anonim Sirketi Sözleşme versiyon no: 03/2015-2 Sözleşme (Kredi Başvuru) No: SABİT FAİZLİ TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Madde 1-Taraflar Bir taraftan bu sözleşmede kısaca "BANKA" diye anılacak

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 TANIM İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir.

Detaylı

NAKİT KREDİ TAAHHÜTNAMESİ

NAKİT KREDİ TAAHHÜTNAMESİ Bu Taahhütname, TAKASBANK - İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. nin (ki bundan sonra bu Taahhütname de kısaca TAKASBANK olarak anılacaktır) tarafımıza Nakit Kredi vermesi, TAKASBANK tarafından çıkarılan

Detaylı

BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ AMAÇ

BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ AMAÇ BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ AMAÇ 1. Bu kredi Müşteri nin satın aldığı veya alacağı taşınır/taşınmaz mal yahut yararlanacağı hizmetin finansmanında kullanılmak üzere tahsis edilmiş olup, Müşteri bu krediyi

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESAPLARI (EK HESAP) SÖZLEŞMESİ. Tahsilat Dönemi. Açıklama. %2,52 Aylık BSMV ve KKDF hariçtir.

KREDİLİ MEVDUAT HESAPLARI (EK HESAP) SÖZLEŞMESİ. Tahsilat Dönemi. Açıklama. %2,52 Aylık BSMV ve KKDF hariçtir. Tarih: Kredi Hesap No KREDİLİ MEVDUAT HESAPLARI (EK HESAP) SÖZLEŞMESİ KREDİ TÜRÜ: Belirsiz Süreli Tüketici Kredisi KREDNİN ADI/TANIMI: Kredili Mevduat Hesabı (Ek Hesap) TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF

Detaylı

İPOTEKLİ İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ ve TALEP FORMU

İPOTEKLİ İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER Ürünün Adı / Tanımı Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı (TL) Kredi Taksit Tutarı (TL) Toplam Geri Ödeme Tutarı (TL) BSMV Oranı (%) KKDF Oranı (%) TL TKHK İpotekli İhtiyaç Kredisi Banka Sigorta

Detaylı

ÖRNEKTİR BİREYSEL KREDİ ÜRÜN VE SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU. Form No :... [1]

ÖRNEKTİR BİREYSEL KREDİ ÜRÜN VE SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU. Form No :... [1] BİREYSEL KREDİ ÜRÜN VE SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Form No :... [1] Bu formda yer alan bilgiler ve kredi koşulları. [2] tarihi itibari ile düzenlenmiş olup, verilen bilgiler. [3] tarihine kadar geçerlidir.

Detaylı

HIZLI KREDİ SÖZLEŞMESİ

HIZLI KREDİ SÖZLEŞMESİ Madde 1: Tanımlar İşbu sözleşmede yer alan; Banka: Türkiye İş Bankası A.Ş. yi ve özellikle işbu sözleşme konusu krediyi kullandıran şubesini, Müşteri: Banka tarafından kendisine tüketici kredisi tahsis

Detaylı

KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ 1 KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Bir tarafta ICBC Turkey Bank A.Ş. adına..... Şubesi (aşağıda kısaca Banka olarak anılacaktır.) ile diğer tarafta.... (aşağıda kısaca Müşteri olarak anılacaktır.) ve bu sözleşmede

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU Arşiv Araştırma Ücreti Türkiye İş Bankası A.Ş. Mersis No: 8943397612554680 Açık Adres: Konaklar Mh. Meltem S. İş Kuleleri No:1 Levent/ Beşiktaş/ İstanbul www.isbank.com.tr Telefon: +90 850 724 0 724 Şube

Detaylı

İPOTEK TEMİNATLI İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU

İPOTEK TEMİNATLI İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER Ürünün Adı / Tanımı Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı (TL) Kredi Taksit Tutarı (TL) Toplam Geri Ödeme Tutarı (TL) BSMV Oranı (%) KKDF Oranı (%) TL TKHK İpotek Teminatlı İhtiyaç Kredisi

Detaylı

KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Müşteri Müşteri Numarası Müşteri Adresi Kredi Numarası KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Müşteri ve Banka arasında imzalanan Konut Finansmanı Çerçeve Sözleşmesi nin ( Çerçeve Sözleşme ) eki ve ayrılmaz bir parçası

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ - TEMEL SÖZLEŞME Bu Temel sözleşme sadece core sisteminden basılarak kullanılmalıdır.

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ - TEMEL SÖZLEŞME Bu Temel sözleşme sadece core sisteminden basılarak kullanılmalıdır. Bu Temel sözleşme sadece core sisteminden basılarak kullanılmalıdır. MADDE 1 Bir taraftan Finansbank A.Ş. (aşağıda Banka diye anılacaktır) ile diğer taraftan borçlu... (aşağıda Müşteri diye anılacaktır)

Detaylı