EĞĠTĠM VE BĠLĠM ĠġGÖRENLERĠ SENDĠKASI ĠSTANBUL 2 NOLU ġube 3.OLAĞAN KONGRE RAPORU MAYIS 2014

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EĞĠTĠM VE BĠLĠM ĠġGÖRENLERĠ SENDĠKASI ĠSTANBUL 2 NOLU ġube 3.OLAĞAN KONGRE RAPORU MAYIS 2014"

Transkript

1 EĞĠTĠM VE BĠLĠM ĠġGÖRENLERĠ SENDĠKASI ĠSTANBUL 2 NOLU ġube 3.OLAĞAN KONGRE RAPORU MAYIS 2014

2 Siyasal Analiz-Sendikal Değerlendirme-Hedefler EğitimiĢ Türkiye nin içinde bulunduğu koģullarda zorunluluk olarak doğmuģ bir direnç örgütüdür. Siyasal iktidarın uzun dönemdir devam eden anti-demokratik politikalarına karģı hem eğitim çalıģanlarının haklarını sahiplenmekte, hem eğitim sisteminin gericileģmesine engel olmaya çalıģmakta ve hem de ülkesinin bağımsızlığını ve özgürlüğünü savunup sahiplenmektedir. Sendikal örgütlenmede odak, sınıf bilincinden siyasal bilince (ya da bilinçsizliğe) kaymıģtır, EğitimiĢ bu örgütlenme anlayıģındaki değiģikliğin içinden doğmuģ bir sendikadır. Etnik, ırkçı, gerici ve bölücü temelde yapılan sendikacılık anlayıģına itirazı en yüksek sesle dile getirmek EğitimiĢ çatısı altında örgütlenen yurtsever emekçilerin en temel söylemi haline gelmiģtir. EğitimiĢ in kuruluģu yalnızca güncel değerlendirmelerin bir uzantısı olarak biçimlenmemiģ, Türkiye Öğretmen Hareketinin tarihsel mirasına sahiplenme amacıyla da geliģmiģtir. Encümen-i Muallim, TÖS ve TÖB-DER in mücadeleci mirasına sahip çıkan sendikamız aydınlanma mücadelesinin bir neferi olarak çağdaģ dönemde yerini tekrar almıģtır.

3 EğitimiĢ in mücadelesindeki en önemli rehber baģöğretmen Mustafa Kemal ATATÜRK ve yol arkadaģlarıdır. Sendikamız bu doğrultuda çalıģmalarını yürütmekte ve örgütlenmektedir. EğitimiĢ, bir sendika-emek örgütü olduğu kadar, ülkedeki siyasi geliģmelere tepki veren cumhuriyetçi bir refleks örgütü olarak da iģlev görmektedir. Bu Ģekliyle yalnızca bir sendika olarak nitelenmesi hem kendi tabanı ve hem de karģıtlarınca mümkün değildir. Bu çözümleme bizi EğitimiĢ in yüklendiği üç önemli görevi tarif etmeye götürmektedir. Birincisi, EğitimiĢ sendikasının eğitim çalıģanlarının özlük haklarını koruyup geliģtirmeyi amaç edinen bir örgüt olduğu gerçeğidir. Bu durum aynı zamanda sınıfsal bir taraf tutmayı da gerektirir. Doğal olarak eğitim çalıģanlarının sınıfsal çıkarlarını kapitalist sisteminin saldırılarına karģı savunurken, ücretli emek kesimlerinin tamamıyla dayanıģma içinde yer almaktadır. Bu dayanıģmayı örgütlemek ve güçlendirmek temel hedeflerden biri olarak karģımızda durmaktadır. EğitimiĢ in ikincisi temel görevi, Türkiye deki Eğitim Politikalarıyla ilgilidir. Yani yalnızca eğitim çalıģanlarının özlük ve sınıfsal haklarıyla ilgili değil, aynı zamanda onların yaptığı iģin niteliğiyle de ilgili mücadele vermektedir. Eğitim sisteminin nasıllığı üzerine kafa yoran bir anlayıģ bu örgütlenmenin temel amaçlarından biridir. EğitimiĢ, Cumhuriyetin

4 ortaya koyduğu bilimsel-demokratik-ücretsiz eğitimden yana taraftır. Eğitim sisteminin gericileģtirilmesine karģı hem bilimsel ve hem de eylemsel olarak tavır almaktadır. Üçüncüsü de EğitimiĢ in siyasi atmosfere dönük tutumlarını içermektedir. EğitimiĢ Kemalist Cumhuriyetin tüm kazanımlarını yalnızca eğitim alanında değil aynı zamanda bütün alanlarda savunan ve sahiplenen bir örgüttür. Doğal olarak Cumhuriyete dönük saldırılara karģı siper olmak gibi bir görevi de mevcuttur. EğitimiĢ Türkiye nin bağımsızlığına ve yurttaģların özgürlüğüne kasteden siyasal iktidarın gerici politikalarına her alanda direnmeyi kendisine yüklenmiģ bir görev olarak kabul etmektedir. Hiç kuģku yok, bu üç adımda tarif edilen görevlerin tamamı aynı kutsal hedefe varmaya çalıģan herkesin ortaklaģtığı görevlerdir. Ezilenlerin yanında tavır takınmak, geleceğin aydınlık yarınlarını yetiģtirecek eğitim politikalarının savunucusu olmak ve ülkesinin bağımsızlığını sahiplenmek birbirini tamamlayan parçalardan ibarettir. Bu üç görev, EğitimiĢ in varlık nedenidir.

5 Mektep ten Medrese ye AKP iktidarının politikaları geriye çekimi olanaklı hale getirmeye çalıģan bir çabayı içermektedir. Bu çaba tekrar ve sinsice Medrese zihniyetini örgütlemekte ve bu politikalara yatırım yapılmaktadır.

6 Medrese ders kökünden gelen bir sözcüktür, ders verilen yer anlamındadır. Mektep ise kitap kökünden gelir, yazmaya ve okumaya dayalıdır. Bugün için ilginçtir; eğitim kurumlarımız mektepten çıkartılıp medreseleģtirilmektedir. Tevhid-i Tedrisat a Gelirken Tevhid-i Tedrisat ise 4 lük sistemin Türkiye de kurumsallaģtırılmaya çalıģılmasının çabasıyla doğrudan iliģkili bir sorundur ġubatında, adeta bir rövanģ gözetircesine, AKP nin hepsi imam hatipli olan ama hiçbiri eğitimci olmayan grup baģkanvekillerince bir yasa tasarısı meclise gönderildi. Türkiye de Cumhuriyet dönemi boyunca eğitimin çağdaģlaģması adına ne varsa hepsini alaģağı edecek olan bu yapı, meclisteki parmak sayısının çokluğuna bakarak yasalaģtı. 4 lük sistem yasalaģırken, CHP dıģındaki tüm partilerin AKP ile ortak hareket ettiğine Ģahit olduk. Bu süreç Ġmralı ya Altan Tan ın çağırılması ve Öcalan ın emriyle Tevhid-i Tedrisat Kanunun kaldırılmasıyla ilgili önerinin meclise verilmesiyle pekiģti. Bir diğeri Furkan Vakfı ki, bu vakıf NakĢibendi Ġsmailağa Cemaatinin vakfıdır, Osmanlı Sıbyan Medresesi Eğitimleri Verilir ilanlarının açıktan yayınlamıģtır. Can alıcı noktadayız, Tevhid-i Tedrisat, Medreseleri ortadan kaldırdı. BDP nin de bu yasanın ortadan kalkmasına dönük teklif vermesiyle ilgili denklem tamamlanıyor sayılır. MHP nin öteden beri savunduğu milliyetçi mukaddesatçı tezlerin Medreselerin kurgusuna hayır demesi zaten düģünülemez.

7 Tüm bunları topladığınızda bir sonuç çıkıyor karģınıza, eğitim anlayıģına dönük birbiriyle çatıģan iki bakıģ açısı uç veriyor. Biri köreltiyor öteki gözlerinizi açıyor. AKP- MHP-BDP çağdaģ eğitimi baltalamak için var güçleriyle vurmaktadır. 4 lük Sistem Ne Anlama geliyor AKP iktidarı döneminde Cumhuriyetin eğitim anlayıģı kademeli olarak darp edilmiģ ve 4 lük sistemle öldürücü bir darbe vurulmuģtur. Siyasal iktidarın bakıģ açısı ezberciliği pekiģtiren, düģünmeyen zihinler yetiģtirmek ve eğitim sistemi yoluyla kendisine seçmen devģirecek bir mekanizma yaratmaktır. Mevcut durum incelendiğinde bu amaçlarına büyük oranda ulaģtıklarını söylemek güç değildir. Cumhuriyetten yana olanların sisteme dönük en ciddi eleģtirisi Ġmam Hatiplerin açılması oldu. Ortaokullar tüm Türkiye de ikiye ayrıldı, Ġmam Hatip olanlar ve olmayanlar. Bu tipik bir rövanģ anlayıģı Ama eklentiler önemlidir, seçmeli ders adı altında yapılan, bütün okulların Ġmam HatipleĢmesidir. Burası dikkat çekicidir çünkü iģ yalnızca Kuran-ı Kerim öğretmek iģi değildir. GeçmiĢe dönük öykünmedir yaģadığımız ki, Kuran dersleri Arapça okutulmaktadır. Yüz yıl öncesine bir dönüģ diyebiliriz Oysa iģ Ġmam Hatipleri açmakla ilgili de değildir, bütün okullar Ġmam HatipleĢtirilmesiyle karģı karģıyayız. Ġmam Hatip okulları için Ģu soru sorulabilir, insanların dinini öğrenebilecek yerleri olmasın mı? TartıĢmanın buradan çoktan çıktığını hepimiz

8 biliyoruz, bu okullar, bir siyasal anlayıģın kendisine oy ve seçmen devģirmek için kullandığı sömürü mekanizmaları. Eğitim sistemine hakim olarak bütün geleceği belirlemek istiyorlar. Eğitim Politikaları Bilimtanımazdır Siyasal iktidarın bilim tanımaz tutumunun en çok resmedildiği yerdir eğitim. Onlar eğitimi teknolojik aletlerle donatarak reklam ediyorlar. Oysa teknoloji, eğitime destek olabilir ama onu baģtan yaratamaz. Tablet dağıtmak eğitimin kalitesini artırmıģ olsaydı PISA verilerinde son sıralarda olmamız söz konusu olmazdı. Ġkinci bilimtanımaz tutum, 5 yaģ sürecinde gerçekleģmiģtir. 5 yaģ bugün anayasal zorunluluktur, kendi çıkardıkları yasayı uygulayamaz hale gelmiģler ve yönetmeliklerle delmiģlerdir. Bugün 5 yaģın birinci sınıf için uygun olmadığı siyasal iktidarın bilimtanımaz kadrolarınca da kanıksanmıģtır. Geri adım atmak için yer eģelemektedirler. Eğitimin TicarileĢmesi AKP iktidarının tamamında eğitim ticaretin metası haline dönüģtürülmüģtür. Parası olanların eğitim sisteminin nimetlerinden sonuna kadar yararlandıkları, yoksul aile çocuklarının ise eğitimlerinin tesadüflere terk edildiği bir dönemi en vahģi sonuçlarıyla sonuna kadar yaģadık. Eğitim AKP zihniyetinin elinde sınıfsal sömürü mekanizmasının yeniden üretim yerlerine dönüģtü: Yoksulların yoksullukları zenginlerin zenginlikleri eğitim yoluyla

9 pekiģtirildi, pekiģtirilecek. Bugün eğitim sisteminin özelleģtirilmesinin altında yatan temel gerçek sınıfların devamlılığını sağlamasından baģka bir Ģey değildir. Eğitimin Sonuçları Eğitim, bir toplumu uzun vadede Ģekillendiren en önemli araçtır. Kendine göre bir yontma süreci, bu aracı ele geçirenler için kolaylıkla gerçekleģtirilebilir. ġu an yapılan da budur. Ayrıca iyi bir eğitim politikası üretmenin bir takım koģulları olduğunu biliyoruz. Kötü eğitim politikalarının fotoğrafını çekebiliyoruz. Bir rapor yazılacak olsa, Eğitim Sistemleri için söylenecek en anlamlı söz Ģu olurdu: Eğitim sistemleri o toplumun sınıfsal yapısını resmeder. Toplum ne kadar sınıflara bölünmüģse, toplum ne kadar tabakalaģmıģsa o kadar çok çeģitlilikte okul kendisini gösterir. Okullar da, bu halkın çocukları okumaktadır. Özel okullar zaten, kastlaģmıģ bir yapının ispatıdır. Burada iğreti duran, devlet okullarının da toplumsal tabakalaģmaya göre biçim almasıdır. Eğitim ve dolayısıyla da gelecek parayla satılmakta ve satın alınmaktadır. Böyle bir sistemin eģit, adil ve özgür bir gelecek üretmesi mümkün değildir. Cumhuriyet, kimsesizlerin kimsesi olmak için kuruldu Parası olanların hükmetmesi için değil!

10 Son Olarak Seçimle iktidara gelip yönettiğiniz ülkeyi bir açık hava hapishanesine dönüģtürürseniz kimseyi demokrat olduğunuza inandıramazsınız. Taksim DireniĢi göstermiģtir ki çanlar artık

11 siyasal iktidar için çalmaktadır." Halk ayaklanması gerçektir, tedirgin edicidir, herhangi bir baģkaldırı sürecine siyasal iktidarın karģı durabilmesi artık mümkün değildir. Zira bu Ģüpheci tarz, kendisini tehdit altında görmekte, Taksim olaylarını da bir darbe ve komplo olarak nitelemektedir. Ġktidar sallanmaktadır, tutunmaya çalıģmaktadır: Saldırganlığı, bu tutunma telaģının ispatıdır. TelaĢ, iktidarları götürür, siyasal iktidar gidecektir, sonun baģlangıcındadır Yerine gerçek yurtseverler hazırlanmalıdır Türkiye de siyaset, yoksulluğun devam ettirilmesine dayalı yürütülmektedir. Bir baģka deyiģle yoksulluktan siyaset üretilmekte ve yoksulluğun varlığından beslenilmektedir. Özellikle son on yıllık politik dönüģümün yarattığı yoksulluktan oy devģirme ve dini sömürü üzerine kurulu siyasi alıģkanlıklar, iktidar için uygun bir toplumsal taban yaratmıģ durumda. Bu gidiģi tersine çevirmek demek, kapitalizmi tanımak demektir. Sömürü politikalarının çok mesafe katettiği bir ülkede, sınıf çatıģması nedir bilmeyenlerin bu sürece bir tedbir geliģtirmesi mümkün değildir. Hayata bakıģ açınız, yerleģik düzenin yazılı olmayan kurallarıyla çeliģtiğinde, sizi yok etmek için yazılı kuralları bile hiçe sayabilirler. EğitimiĢ her türlü zulme ve baskıya karģı direnmeye devam edecek ve Cumhuriyeti savunmak için mücadelesini sürdürecektir.

12 ÇALIġMALARIMIZ Sendikamızı ve Ģubemizi kuran bugünlere gelmesinde emeği desteği olan eski yeni emekli olmuģ bütün üyelerimize yöneticilerimize sonsuz teģekkürü borç biliriz. Üyesi olmaktan onur duyduğumuz Eğitim ĠĢ sendikamız ve BirleĢik Kamu ĠĢ Konfederasyonumuza emeği geçen bütün eğitim emekçilerini saygıyla ve sevgiyle anıyoruz.

13 Mevcut yönetimimiz 23 Mart 2013 tarihinde yapılan 2. Olağanüstü Kongrede seçilerek göreve gelmiģtir. 2 Nisan 2013 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında alınan kararla görev dağılımı yapılmıģtır. Görev dağılımı sonucunda; ġube baģkanlığına MEHMET YEġĠLDAĞ

14 Sekreterliğine CAVĠT SOYDAġ Mali sekreterliğe ZĠYA KALAFAT Örgütlenme sekreterliğine AHMET GÜNGÖR Eğitim sekreterliğine SEDAT COġGUN Basın yayın sekreterliğine SERKAN SENEM getirilmiģtir. Bilindiği gibi Ģubemiz organlarında görev alan yöneticilerimiz gönüllülük esasına göre çalıģmaktadır. Herhangi bir ücret yada sosyal yardım almadan hem sendika görevlerini hem de okullardaki görevlerini yürütmektedirler. Okul temsilciliğinden genel merkeze kadar gönüllü çalıģan sorumluluk duygu ve yüküyle hareket eden meslektaģlarımız dostlarımız her türlü takdirin üzerindedir. Sendikamızda yer alan bütün Ģube ve temsilcilikler bilindiği gibi her türlü iģ, iģlem ve harcamalarını Genel Merkez adına yapmaktadır. Genel Merkez dıģında kendi baģına hareket etmek hukuk açısından da uygun ve mümkün değildir. ġube ve temsilcilikler Ģube denetim kurullarınca denetlendiği gibi Genel Merkezce de denetlenmekte ve her ay Ģubelerce Genel Merkeze rapor verilmektedir.

15 Ġstanbul 2 No lu ġube son 3 yılda 2 olağan, 2 olağanüstü kongre ve birde atama yönetim ile karģılaģmıģtır. Son 3 yıldaki en uzun süre iģbaģında kalan yönetim kurulu olarak görev yapmaktayız. 1.Olağanüstü kongrenin iptali üzerine Genel Merkezce Ģubeye el konmuģ ve her türlü kayıt ile doküman alınmıģtır. Genel Merkez Ģubeye bir atama yönetim oluģturmuģtur. Bu atama yönetim Kadıköy de iģ hanında 1 oda tutmuģ ayrıca Tuzla ilçesinde lokal amaçlı bir yer oluģturmuģtur. Olağanüstü kongrede yönetimimiz seçilmiģ ve nisan 2013 te göreve baģlamıģtır. Göreve baģladığımızda Ģube sanki ilk defa kuruluyor gibi hiçbir bilgi, belge olmadan ve çok az iletiģim olanaklarıyla sıfırdan baģlanmıģtır. Kadıköy de uzun uğraģlardan sonra mevcut Ģube yerimiz bulunmuģ ve taģınılmıģtır. Kadıköy Altıyol da olan Ģube yerimiz ulaģım ve bilinirlik açısından son derece uygundur. ġube bilgisayarında bulunan çok az sayıdaki üye bilgilerini güncellemek ve geliģtirmek için üye takip programı yapılmıģ, okul ziyaretleri ve toplantılarda üye bilgileri iğneyle kuyu kazarcasına toplanmaya çalıģılmıģtır. ġubemizin açılıģı için kokteyl düzenlenmiģ sivil toplum örgütleri, siyasi partiler ve MYK davet edilmiģtir.

16 Üyelerimizle iletiģim sorununu çözmek üzere Genel Merkezle beraber ortak mesaj sistemi oluģturulmuģ ve uzun zamandır yapılamayan sağlıklı ve sürekli mesaj gönderimi yapılmıģtır. Hukuksal sorunları aģmak için Ģubemize özel bir çözüm üzerinde durulmuģ ve sonunda Ġstanbul Ģubelerinin ortak avukat sisteminden ayrılarak sadece Ģubemize hizmet veren bir avukat arkadaģımız sendikamız için göreve baģlamıģtır. Göreve baģladığımızda en büyük sorunlardan birisinin de örgütlenme olduğu görülmüģtür. Her ilçede ve bölgede ilçe temsilciliklerimizin olmadığı olanların da yaģanan kongre süreçlerinde motivasyonlarını kaybettiği görülmüģtür. Tabandan yukarıya çıkan örgüt modeli benimsenmiģ ve ilçe yönetimlerinin oluģturulması çalıģmasına giriģilmiģtir. ġubemize bağlı bütün ilçelerde çalıģan ilçe temsilcilik yönetimleri kurulmuģtur. Okul temsilcilikleri oluģturulmaya baģlanmıģtır. Örgüt ve Ģube arasındaki kademeler örülmeye baģlanmıģtır. Üye, okul temsilcisi, ilçe temsilcisi ve Ģube arasındaki iletiģim için gerekli irade ortaya konmuģtur. ġubenin kurumsallaģmasının bu yapıların belirginleģmesi ve iģleyiģinden geçtiği bilerek hareket edilmiģtir. KurumsallaĢma yolunda iyi niyetle atmıģ olduğumuz her türlü adıma rağmen bazı grup ve kiģiler örgüt hiyerarģisine uymayan tutum ve davranıģları göstermiģ ve bu davranıģlarda ısrarcı olmuģlardır.

17 YaĢanan olağanüstü kongre süreçleri nedeniyle istifalar gerçekleģmiģ, bunların önlenebilmesi için her türlü tedbir alınmaya çalıģılmıģtır. Bunların yanı sıra iç çekiģmeler nedeniyle bazı arkadaģlarımız mahkemelerde ağır cezalarda yargılanmıģtır. Yargılanan arkadaģlarımız her konuda beraat etmiģler ve iddialar reddedilmiģtir. Ancak sürecin sendikamıza verdiği zarar önemlidir ve bu süreçten bazı dersler çıkarılmalıdır. ġube yönetimi olarak sorunların iletiģim kurarak çözümlenmesinden yana olduk ve sürecin en az zararla atlatılmasını sağlamaya çalıģtık. Hem Genel Merkezle, hem temsilciliklerle ve hem de üye tabanımızla bozulan iliģkilerin onarılması için iletiģime ve karģılıklı ikna sürecine her zaman açık olduk. Bir sendikanın en önemli iģlevlerinden birisinin eylemsellik olduğu gerçeğini hiç akıldan çıkarmadan sınıf tavrının gereklerini yerine getirdik. Sendikayı iģ ve çalıģkanlık üzerinde örgütlemeye ve sorunların onarılmasında güven iliģkisine son derece önem verdik. Ġlçelerde ayrı ayrı üye toplantıları düzenlenmiģtir. Yeni temsilcilikler oluģturulmuģ (Adalar, Beykoz, Kadıköy), var olan bazı temsilcilikler (Pendik, Kartal, Maltepe, Üsküdar) güncellenmiģtir. Yönetime geldiğimiz Nisan ayından Mayıs 2014 e kadar toplam 309 okul ziyaret edilmiģ, 505 üye kaydı yapılmıģtır. Üyelerimizin hukuki sorunlarıyla ilgili okullara

18 ziyaretlerde bulunulmuģtur. Örgütlenme çalıģması raporları her ay mali bilançolarla birlikte Genel Merkezimize gönderilmiģtir. Her ay her ilçeye üye listesi gönderilerek kayıp, kaçak ve kesintisi yapılmayan üyelerin takibi yapılmıģtır. İLÇE ADI 2013 NİSAN 2013 MAYIS 2013 HAZİRAN 2013 TEMMUZ 2013 AĞS EYLÜL 2013 EKİM 2013 KASIM 2013 ARALIK 2014 OCAK 2014 ŞUBAT 2014 MART 2014 NİSAN ADALAR ATAŞEHİR BEYKOZ ÇEKMEKÖY KADIKÖY KARTAL MALTEPE PENDİK

19 SANCAKTEPE SULTANBEYLİ ŞİLE TUZLA ÜMRANİYE ÜSKÜDAR MARMARA ÜNV TOPLAM

20

21 Tabloda sadece kesintisi yapılan üye sayıları görülmektedir. üye oldugu halde herhangi bir nedenle kesintisi yapılmayan üyeler görülmemektedir. ġube MALĠ SEKRETERLĠĞĠ Yönetime geldiğimiz günden bugüne kadar Ģube adına yapılan bütün harcamalar düzenli olarak iģletme defterine iģlenmiģ, bilançolar her ay düzenli olarak Genel Merkeze gönderilmiģtir. Ayrıca bilançolar incelemek isteyen üyelerimiz için her ay için Ģube panosuna

22 asılmaktadır. Mali sekreterliğimizin bütün çalıģmaları yönetmeliğe uygun olarak yapılmaktadır. ġubemiz gelirleri üye aidat kesintilerinin bir bölümünün genel merkezce Ģubelere avans olarak gönderilmesinden oluģmaktadır. ġubemiz olarak bunun dıģında herhangi bir gelirimiz olmadığı gibi kendi öz kaynağı dıģında gelir olmasını da uygun görmüyoruz. GĠDER TOPLAM ,11 GELĠRLER TOPLAMI 84493,58 KASA 18947,47 KATILDIĞIMIZ, DÜZENLEDĠĞĠMĠZ EYLEM VE ETKĠNLĠKLER ile ZĠYARETLER 1) 8 Nisan 2013 Ergenekon duruģması için Silivri deydik. 2) 23 Nisan 2013 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nda Kadıköy ve Kartal da düzenlenen yürüyüģlere katıldık.

23 3) 1 Mayıs 2013 ĠĢçi Sınıfının Birlik ve DayanıĢma Günü nde Kadıköy Rıhtım da düzenlenen mitinge katıldık. 4) Mayıs 2013 tarihleri arasında düzenlenen nöbet eylemi için afiģ ve kokartlar dağıtıldı. 5) 19 Mayıs 2013 Atatürk ü Anma Gençlik ve Spor Bayram ında Kadıköy ve Kartal da düzenlenen yürüyüģlere katıldık. 6) 5 Haziran 2013 tarihinde genel merkez kararıyla Ġstanbul Ģubeleri olarak geniģ katılımlı bir iģ bırakma eylemi gerçekleģtirdik. 7) 9 Haziran 2013 tarihinde Taksim de düzenlenen Gezi Parkı destek mitingine katıldık.

24 8) Temmuz 2013 Darphane iģçilerinin eylemlerine destek verdik. 9) Cevizli Tekel dayanıģması eylemlerine destek verdik, yapılan yürüyüģlere katıldık. 10) Kadıköy CHP kadın kolları temsilcileri, Atatürkçü DüĢünce Derneği yöneticileri ve Milli Merkez Kadıköy temsilcileri Ģubemizi ziyaret etmiģtir. 11) 5 Ekim 2013 Dünya Öğretmenler Gününde ġimdi Ders Zamanı konulu basın açıklaması düzenledik. 12) 27 Ekim 2013 ilçe temsilcilik yönetimleriyle öğretmenevinde toplantı düzenledik.

25 13) 29 Ekim 2013 Bağdat Caddesindeki yürüyüģe katıldık. 14) 3 Kasım 2013 Hikmet KIVILCIMLI yı anma gecesine katıldık. 15) 4 Kasım 2013 Sancaktepe üyelerimizle örgütlenme toplantısı düzenledik. 16) 16 Kasım 2013 açılıģ kokteyli düzenledik. 17) 29 Kasım 2013 Ġstanbul ġubeleri olarak Sürgünlere Hayır eylemi düzenledik. 18) Aralık 2013 tarihlerinde Kadıköy de düzenlenen Yolsuzluğa Hayır eylemlerine katıldık. 19) 11 Ocak 2014 Sınıf Tavrı Türkiye toplantısına katıldık. 20) 18 Ocak 2014 Tuzla Temsilciliği üyeleri ile kahvaltılı üye toplantısı düzenledik. 21) 24 Ocak 2014 Uğur Mumcu yu Anma yürüyüģüne katıldık. 22) Ocak 2014 BirleĢik Kamu ĠĢ Ģube baģkanları toplantısına katıldık. 23) 29 Ocak 2014 Sınıf Tavrı Ģubemizi ziyaret etti. 24) Pendik CHP Belediye BaĢkan Aday Adayı Tuncer ÖZYAVUZ ve Üsküdar CHP Belediye BaĢkan Aday Adayı Nezih KÜÇÜKERDEN Ģubemizi ziyaret etti. 25) ġube yönetimimiz de kendilerini ve Beykoz CHP Belediye BaĢkan Adayı Hızır YILMAZ ı ziyaret etti. 26) 2 ġubat 2014 Sol Cephenin Kartal da düzenlediği panele katıldık.

26 27) 4 ġubat 2014 Kartal Ulusal Akademi Forumuna katıldık. 28) 15 ġubat 2014 Pendik Temsilciliği üyeleriyle kahvaltılı söyleģide buluģtuk. 29) 22 ġubat 2014 Torba yasayı protesto ettik. 30) 26 ġubat 2014 Genel Merkez kararıyla 1 günlük ĠĢ Bırakma Eylemi düzenledik. 31) 1 Mart 2014 Üsküdar Temsilciliği üyelerimizle kahvaltılı söyleģi düzenledik. 32) 2 Mart 2014 Kartal Temsilciliği üyeleriyle dayanıģma kahvaltısında buluģtuk. 33) 12 Mart tarihinde Berkin Elvanın cenaze törenine katıldık.

27 34) 21 Mart 2014 CHP Kadıköy Belediye BaĢkan Adayı Aykurt NUHOĞLU Ģubemizi ziyaret etti. 35) 10 Nisan 2014 Milli ġehit Boğazlıyan Kaymakamı Kemal Bey i mezarı baģında andık. 36) 1 Mayıs 2014 ĠĢçinin ve emekçinin Birlik ve DayanıĢma gününü Taksim de kutlamak için BeĢiktaĢ ta direndik.

28 YENĠ DÖNEMDEKĠ HEDEFLER ve YAPILACAKLAR 1-ĠĢyeri temsilcilikleri güçlendirilecek ve geliģtirilecektir. Bunun için yeterli kaynak aktarılacak ve gerekli giriģimler gerçekleģtirilecektir. ġubenin büyümesi ilçe temsilciliklerinden geçmektedir. 2-Eğitim planlaması ile tabandan baģlayan faaliyetler yapılacaktır. 3-ġube ve ilçe yönetimlerine destek olmak üzere aģağıdaki komisyonlar kurulacaktır: a-eğitim komisyonu b-hukuk ve özlük komisyonu c-sosyal iģler komisyonu d-ġletiģim komisyonu e-eylem komisyonu f-kadın komisyonu g-basın yayın komisyonu Komisyonlar bağımsız çalıģacak ve Ģube yönetimi komisyon faaliyetleri için her türlü desteği verecektir. 4-Kadıköy Belediyesi ile iģbirliğimizin sonucu sendikamız faaliyetlerimiz için salon tahsis edilecektir.

29 5-Kartal Belediyesine temsilcilik salonu-yeri olarak müracaat edilmiģtir. Kartal temsilciliğimiz için büro buradan gelecek sonuca göre oluģturulacaktır. 6-BirleĢik Kamu ĠĢ bileģenleri ile iliģkiler geliģtirilmiģtir, bununla beraber ortak geliģim ve eylem planlaması ile hareket edilecektir. 7-ġube ve ilçe bazında geliģim planlaması ile hedeflerle yönetim çalıģması yapılacaktır. 8-Üyelerimizin kiģisel geliģimleri için eğitim ve kurslar düzenlenecektir. fotoğrafcılık, tiyatro, vs 9-Eğitimcilerin eğitimi için kurumsal iģbirliği (Örneğin Üniversiteler) ile çalıģmalar yapılacaktır. 10-Yüksek lisans ve üzeri eğitimler için genel merkezle çalıģma yürütülecektir. 11-Basılı yayın dağıtım ağımız daha da geliģtirilecektir. 12-Okullarımızda pano ve yer alma konusunda ilerleme sağlanacaktır. 13-Medyada daha çok yer alınması sağlanacaktır. 14-Genel merkez-ģube-ilçe temsilciliği-bölge ve okul temsilciliği iģbirliği ile en geniģ katılım ve eğitim çalıģanına ulaģma imkanı aranacaktır. 15-Ġlçe temsilcilerimizin ve yöneticilerinin haftada 1 gün yasal izinlerini kullanarak örgütlenme faaliyetlerinin büyütülmesi sağlanacaktır.

30 16-Sanat ve sosyal faaliyetlere ağırlık verilecektir. 17-Kamuoyunda sendikamız algısını geliģtirmek ve pekiģtirmek üzere panel-konferans ve seminerler düzenlenecektir. 18-Üyelerimizden gelen öneri ve çalıģmaları değerlendirmek üzere proje birimi oluģturulacaktır. Sonuç Değerlendirmemiz: Mustafa Kemal Atatürk, vatan savunmasında iki cephenin varlığından bahseder: Dahili cephe, görünürdeki cephe Asıl olan dahili cephedir. Bu cephe bütün memleketin, bütün milletin vücuda getirdiği cephedir. Görünürdeki cephe, doğrudan doğruya ordunun düģman karģısındaki silahlı cephesidir. Bu cephe sarsılabilir, değiģebilir, mağlup olabilir. Fakat bu hal, hiçbir vakit bir memleketi, bir milleti mahvedemez. Mühim olan, memleketi temelinden yıkan, milleti esir ettiren dahili cephenin düģmesidir. Bu hakikate bizden ziyade vakıf olan düģmanlar, bu cephemizi yıkmak için asırlarca çalıģmıģlar ve çalıģmaktadırlar. Bugüne kadar muvaffak da olmuģlardır. Hakikaten kaleyi içinden almak dıģından zorlamaktan çok kolaydır.

31 -BĠRLEġĠK KAMU Ġġ KONFERASYONU VE EĞĠTĠM Ġġ DAHĠLĠ CEPHENĠN EN SAĞLAM KALESĠDĠR. -EĞĠTĠMĠġ EMEK VE HAK MÜCADELESĠNDE ESAS ÇELĠġKĠNĠN SINIF MÜCADELESĠ OLDUĞUNU BĠLĠR VE BU MÜCADELEDE SINIFIN BĠRLĠĞĠNĠ VE ORTAK MÜCADELESĠNĠ SAVUNUR. -ANTĠ EMPERYALĠST VE TAM BAĞIMSIZLIKTAN YANADIR. -SINIF MÜCADELESĠNDE HER TÜRLÜ ETNĠK, DĠNĠ, CĠNSĠYET VE BENZERĠ AYRIMCILIĞA VE BÖLÜNMEYE KARġIDIR. -SINIF BĠRLĠĞĠNĠ BOZACAK HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞA KARġIDIR.

32 -EMPERYALĠZM, YERLĠ ĠġBĠRLĠKÇĠLERĠ VE HER TÜRLÜ UZANTISI ĠLE KESĠNLĠKLE HĠÇBĠR ĠLĠġKĠ KURMAZ VE MUTLAKA KARġISINDA MÜCADELE EDER. -HĠÇ BĠR PARTĠNĠN UZANTISI, ARKA BAHÇESĠ, DESTEKÇĠSĠ DEĞĠLDĠR. -YUKARIDAKĠ ĠLKELERE DAYALI BÜTÜN DÜġÜNCE, ANLAYIġ VE YAġAYIġ BĠÇĠMLERĠNE SAYGILIDIR. -HUKUK VE TÜZÜK KURALLARI ARAMIZDAKĠ EN GÜÇLÜ BAĞDIR. KESĠNLĠKLE TAVĠZ VERĠLEMEZ. DEĞĠġTĠRĠLMESĠ VE GELĠġTĠRĠLMESĠ ĠÇĠN HER TÜRLÜ ÇABA SAYGINDIR VE GEREKLĠDĠR. -KĠġĠLER VE SĠYASĠ PARTĠ SEMPATĠZANLARININ SENDĠKA ĠÇĠNDE GRUP VE TARAF OLUġTURARAK SENDĠKA ĠMKANLARINI KULLANMALARINA ĠZĠN VERĠLEMEZ.

33 -HER TÜRLÜ EYLEM VE ETKĠNLĠKTE SENDĠKANIN BAĞIMSIZ KĠġĠLĠĞĠ TĠTĠZLĠKLE KORUNUR. SINIF TEMELLĠ SENDĠKAL EYLEMLERDE SĠYASĠ PARTĠLERLE BERABER HAREKET ETMEZ. SENDĠKAMIZDA AġAĞIDAKĠ TALEPLERĠMĠZĠ HAYATA GEÇĠRMEK ĠSTĠYORUZ; -KURUMSALLAMANIN GELĠġTĠRĠLMESĠ ĠLE KĠġĠ VE GRUPLARIN VARLIĞINA ĠHTĠYAÇ DUYMADAN GELĠġĠMĠMĠZĠ SÜRDÜRMEK. -SENDĠKA ĠÇĠ VE KAMUOYU ĠLE SÜREKLĠ, KARġILIKLI, HER ORTAMDA, ZAMANINDA ĠLETĠġĠM. -HUKUK VE TÜZÜK KURALLARININ UYGULANMASI.

34 -ġeffaf VE HESAP VERĠLEBĠLĠR UYGULAMA, Ġġ VE ĠġLEMLER. -KAMU ÇALIġANI VE EĞĠTĠM ÇALIġANLARININ ACĠL TALEPLERĠNĠN GÜNDEME GETĠRĠLMESĠ A-EMEKLĠLĠK B-NÖBET C-EKDERS D-UZMANLIK E-GÖREVDE YÜKSELME -KURUM MEMURLARIMIZIN SORUNLARININ GÜNDEME TAġINMASI -EĞĠTĠM FAKÜLTELERĠ ĠLE ĠLĠġKĠ KURULMASI -GENEL MERKEZ VE ġubelerde ÖZEL OKUL ÇALIġANLARI ĠÇĠN ÇALIġMA YAPILMASI VE SORUMLU ATANMASI. -GENEL MERKEZ VE ġubelerġn KĠRACILIKTAN KURTARILMASI.

35 -GENEL MERKEZ VE ġubeler ĠÇĠN ÜYE BÜYÜME HEDEFLERĠ KONULARAK ULAġILMASI. -HER SEVĠYEDE UZMANLARLA SENDĠKA ĠÇĠ EĞĠTĠM VERĠLMESĠ. -HUKUK, TÜZÜK VE YÖNETMELĠK DIġI HER TÜRLÜ UYGULAMAYA KARġI ÜYELERĠMĠZĠN KORUNMASI VE ÇOK SÜRATLĠ HUKUKĠ YOLLARA BAġVURULMASI. BU KONUDA EN ETKĠN SENDĠKA OLMAK.

KONYA ŞUBESİ 4. OLAĞAN GENEL KURUL ÇALIŞMA RAPORU

KONYA ŞUBESİ 4. OLAĞAN GENEL KURUL ÇALIŞMA RAPORU KONYA ŞUBESİ 4. OLAĞAN GENEL KURUL ÇALIŞMA RAPORU 2014 Beyazıt Mahallesi Dokuz Eylül Sokak No:11 Selçuklu/KONYA Tel:353 88 53 Fax: 353 88 53 Cep: 0 507 973 61 05 e-mail:konyaegitimis@gmail.com İnternet

Detaylı

11 NĠSAN 2012 27 NĠSAN 2013. ARA GENEL KURUL ÇALIġMA RAPORU

11 NĠSAN 2012 27 NĠSAN 2013. ARA GENEL KURUL ÇALIġMA RAPORU 11 NĠSAN 2012 27 NĠSAN 2013 ARA GENEL KURUL ÇALIġMA RAPORU 1 ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa No Bir Yıl Böyle Geçti 3 Merkez Büro Faaliyetleri 8 Komisyon Raporları 15 Basın Açıklamaları 52 Güncel Bilgi Notları 134 Etkinlikler

Detaylı

FEZLEKENĠZĠ REDDEDĠYORUZ

FEZLEKENĠZĠ REDDEDĠYORUZ Sayı:4 Ocak 2012 CHP Kadın Kolları Resmi Aylık Yayın Organı FEZLEKENĠZĠ REDDEDĠYORUZ 9 OCAK 2012 GÜNÜ SİLİVRİ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI CHP GENEL BAŞKANI KILIÇDAROĞLU NU SUÇLADI SUÇ: SİLİVRİ YARGILAMASINI

Detaylı

HARĠTA VE KADASTRO SEKTÖRÜNDE BĠR YENĠDEN DÜZENLEMENĠN PARADĠGMASI

HARĠTA VE KADASTRO SEKTÖRÜNDE BĠR YENĠDEN DÜZENLEMENĠN PARADĠGMASI KÖKTÜRK, Erol, Harita ve Kadastro Sektöründe Bir Yeniden Düzenlemenin Paradigması, 6. Harita Kurultayı, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, 3-7 Mart 1997, Ankara, 22 s. HARĠTA VE KADASTRO SEKTÖRÜNDE

Detaylı

CEZA ĠNFAZ KURUMUNDAN EĞĠTĠM KURUMUNA (1)

CEZA ĠNFAZ KURUMUNDAN EĞĠTĠM KURUMUNA (1) CEZA ĠNFAZ KURUMUNDAN EĞĠTĠM KURUMUNA (1) Ceza infaz kurumları hem dünyada hem Türkiye de toplumun önemli bir bölümünü ilgilendiren yerlerdir. Zaman zaman 70 bine varan hükümlü ve tutuklu sayısı, insan

Detaylı

TÜRKĠYE KOMÜNĠST PARTĠSĠ MERKEZ KOMĠTESĠ'NĠN DUYURUSU

TÜRKĠYE KOMÜNĠST PARTĠSĠ MERKEZ KOMĠTESĠ'NĠN DUYURUSU TKP MK Genel Sekreteri Haydar Kutlu Yoldaşın MK 5. Plenumunda Okuduğu Politik Büro Çalışma Raporu Aralık 1985 TKP Yayınları Herausgeber ERMĠġ Verlag Postfach 10 10 16 43 ESSEN 1 ĠÇĠNDEKĠLER 1- TKP Merkez

Detaylı

BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU

BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU 2009 BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU SUNUġ Belediye Meclisimizin Saygın Üyeleri, 29 Mart 2009 tarihinde yapılan yerel seçimler sonucunda oluģan yeni meclisimizi en içten duygularımla kutlar, ilçemizin

Detaylı

ESKİŞEHİR ŞUBESİ. 11. DÖNEM ÇALIġMA RAPORU (2012-2014)

ESKİŞEHİR ŞUBESİ. 11. DÖNEM ÇALIġMA RAPORU (2012-2014) ESKİŞEHİR ŞUBESİ ÇALIġMA RAPORU (2012-2014) ESKĠġEHĠR OCAK 2014 TMMOB Mimarlar Odası EskiĢehir ġubesi 11. Dönem ÇalıĢma Raporu Yayımlayan TMMOB Mimarlar Odası EskiĢehir ġubesi Derleyen Yönetim Kurulu adına

Detaylı

FAKÜLTELERĠ DEKANLARI TOPLANTISI

FAKÜLTELERĠ DEKANLARI TOPLANTISI 18. ĠLETĠġĠM FAKÜLTELERĠ DEKANLARI TOPLANTISI KONUġMALAR Hazırlayan: Prof. Dr. Asaf Varol Fırat Üniversitesi 2010 ĠLDEK Yürütme Kurulu Üyeleri (2009-2010) Prof. Dr. Asker KARTARI, Prof. Dr. Asaf VAROL,

Detaylı

İçindekiler. Ara Faaliyet Raporu, Ocak- Haziran 2011

İçindekiler. Ara Faaliyet Raporu, Ocak- Haziran 2011 h İçindekiler ÖNSÖZ... 3 GİRİŞ... 5 1.GENEL BİLGİLER... 7 1.1.VİZYON, MİSYON ve İLKELER... 9 1.2.YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLAR... 10 1.3. AJANSA İLİŞKİN BİLGİLER... 11 1.3.1.Fiziksel Yapı... 11 1.3.2.Teşkilat

Detaylı

Fen Bilimleri Lisansüstü Eğitim Sempozyumu

Fen Bilimleri Lisansüstü Eğitim Sempozyumu Fen Bilimleri Lisansüstü Eğitim Sempozyumu Yürütme Kurulu Prof. Dr. Yavuz COġKUN Prof. Dr. Ramazan KOÇ Prof. Dr. Canan ÖZGEN Prof. Dr. Erdem YAZGAN Prof. Dr. Ali DEMĠR Prof. Dr. Nail ÜNSAL Prof. Dr. Kemal

Detaylı

Bu rapor, dağdan iniģ ve PKK nin silahlarını sonsuza dek nasıl bırakabileceği konusuyla sınırlı tutulmuģtur.

Bu rapor, dağdan iniģ ve PKK nin silahlarını sonsuza dek nasıl bırakabileceği konusuyla sınırlı tutulmuģtur. Dağdan İniş - PKK Nasıl Silah Bırakır? Kürt Sorunu nun Şiddetten Arındırılması Cengiz Çandar TESEV YAYINLARI Temmuz 2011 CENGİZ ÇANDAR Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ni bitirdikten sonra

Detaylı

BÖLÜM II FİKİRDE VE HİZMETTE ÖNCÜ İZMİR TİCARET ODASI

BÖLÜM II FİKİRDE VE HİZMETTE ÖNCÜ İZMİR TİCARET ODASI BÖLÜM II FİKİRDE VE HİZMETTE ÖNCÜ İZMİR TİCARET ODASI 1. 1885 ten Günümüze İzmir Ticaret Odası Ġzmir Ticaret Odası, 1884 yılında baģlatılan iģlemler sonunda 1885 te kurularak Ġzmir in ticaret hayatına

Detaylı

AYDIN IN 13-17 MAYIS 2009 GÜNLERĠ ANTALYA RĠXOS OTEL DE DÜZENLENEN YMM DENETĠM VE TASDĠKĠ SEMPOZYUMU NUN YMM MESLEĞĠNĠN BAĞIMSIZ DENETĠMDEKĠ YERĠ

AYDIN IN 13-17 MAYIS 2009 GÜNLERĠ ANTALYA RĠXOS OTEL DE DÜZENLENEN YMM DENETĠM VE TASDĠKĠ SEMPOZYUMU NUN YMM MESLEĞĠNĠN BAĞIMSIZ DENETĠMDEKĠ YERĠ AYIN MAKALESĠ 1 Ünal Aydın ĠZYMMO BaĢkanı ĠZYMMO BġK. ÜNAL AYDIN IN 13-17 MAYIS 2009 GÜNLERĠ ANTALYA RĠXOS OTEL DE DÜZENLENEN YMM DENETĠM VE TASDĠKĠ SEMPOZYUMU NUN YMM MESLEĞĠNĠN BAĞIMSIZ DENETĠMDEKĠ YERĠ

Detaylı

AHġAP VE MOBĠLYA SEKTÖRÜNÜN 6331 SAYILI Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNU AÇISINDAN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ

AHġAP VE MOBĠLYA SEKTÖRÜNÜN 6331 SAYILI Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNU AÇISINDAN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ YENĠ YÜZYIL ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ AHġAP VE MOBĠLYA SEKTÖRÜNÜN 6331 SAYILI Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNU AÇISINDAN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ Bitirme Projesi Ġ.Yusuf YILDIRIM 131101140 Bölüm:

Detaylı

T.C BEYOĞLU BELEDĠYESĠ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI BEYOĞLU BELEDĠYESĠ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2

T.C BEYOĞLU BELEDĠYESĠ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI BEYOĞLU BELEDĠYESĠ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2 T.C 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2 SunuĢ Beyoğlu, hem Türkiye nin, hem de dünyanın en önemli cazibe merkezlerinden biri. Çok-dinli, çok-dilli, çok-kültürlü, çok-renkli bir

Detaylı

CORPORATE GOVERNANCE UNDER THE COMPANIES THE IMPORTANCE OF INTERNAL AUDIT: A STUDY İN ISTANBUL STOCK EXCHANGE

CORPORATE GOVERNANCE UNDER THE COMPANIES THE IMPORTANCE OF INTERNAL AUDIT: A STUDY İN ISTANBUL STOCK EXCHANGE İŞLETMELERDE KURUMSAL YÖNETİM KAPSAMINDA İÇ DENETİMİN YERİ VE ÖNEMİ: BORSA İSTANBUL DA BİR ARAŞTIRMA Öğr. Gör. Selim CENGİZ * ÖZET Son yıllarda yaģanan iģletme skandallarından sonra, kurumsal yönetim ve

Detaylı

ĠHLAS GAZETECĠLĠK A.ġ. 01.01.2011 / 30.09.2011 HESAP DÖNEMĠNE AĠT YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU

ĠHLAS GAZETECĠLĠK A.ġ. 01.01.2011 / 30.09.2011 HESAP DÖNEMĠNE AĠT YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU ĠHLAS GAZETECĠLĠK A.ġ. 01.01.2011 / 30.09.2011 HESAP DÖNEMĠNE AĠT Sayfa No: 2 a) Raporun dönemi : 01.01.2011 30.09.2011 Dönemi Faaliyet Raporu Ortaklığın Ünvanı : Ġhlas Gazetecilik Anonim ġirketi Dönem

Detaylı

Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığı

Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığı Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığı ÖZÜRLÜ VE YAŞLILARA İLİŞKİN YURT DIŞI RAPORLARI Editör: Doç. Dr. Mustafa CAN Alaattin DeĢdemir Adana Huzurevi Slovakya Öninceleme Raporu ADANA HUZUREVĠ YAġLI BAKIM VE REHABĠLĠTASYON

Detaylı

UMKE BÜLTENĠ HAZĠRAN 2012 ULUSAL MEDĠKAL KURTARMA EKĠPLERĠ BURSA'DA AFET MÜDAHALE EKĠPLERĠNDEN ORTAK TATBĠKAT

UMKE BÜLTENĠ HAZĠRAN 2012 ULUSAL MEDĠKAL KURTARMA EKĠPLERĠ BURSA'DA AFET MÜDAHALE EKĠPLERĠNDEN ORTAK TATBĠKAT UMKE BÜLTENĠ HAZĠRAN 2012 ULUSAL MEDĠKAL KURTARMA EKĠPLERĠ BURSA'DA AFET MÜDAHALE EKĠPLERĠNDEN ORTAK TATBĠKAT Bursa'da, itfaiye, UMKE ve AFAD birimleri ortak bir tatbikat düzenledi. Ġznik ilçesindeki tatbikata

Detaylı

Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları: Devlet, Özel Sektör ve Sivil Toplum Örgütlerinin Rolü

Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları: Devlet, Özel Sektör ve Sivil Toplum Örgütlerinin Rolü Çukurova Üniversitesi İİBF Dergisi Cilt:10.Sayı:2.Aralık 2006 ss.60-94 Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları: Devlet, Özel Sektör ve Sivil Toplum Örgütlerinin Kayahan TÜM 1 Efendiler, iktisadiyat sahasında

Detaylı

www.isguygulama.com Sinan Akduman Sayfa 1

www.isguygulama.com Sinan Akduman Sayfa 1 İSG ÖZET DERS NOTLARI KONU BAŞLIKLARI SAYFA 1- Açılış ve Ders Listesi 1 2.İş Sağlığı ve Güvenliğinin Kavram ve Kurallarının Gelişimi 2 3.İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış ve Güvenlik Kültürü 5 4.Türkiye'de

Detaylı

TOKAT TĠCARET VE SANAYĠ ODASI STRATEJĠK PLANI (2014-2017)

TOKAT TĠCARET VE SANAYĠ ODASI STRATEJĠK PLANI (2014-2017) TOKAT TĠCARET VE SANAYĠ ODASI STRATEJĠK PLANI (2014-2017) 1 ĠÇĠNDEKĠLER 1. BÖLÜM : GĠRĠġ 3 Sayfa No. 2. BÖLÜM : STRATEJĠK PLANLAMA YAKLAġIMI 5 3. BÖLÜM : DURUM ANALĠZĠ.. 6 3.1- Tarihsel GeliĢim.. 6 3.2-

Detaylı

Strateji GeliĢtirme ve Kalite Yönetim Temsilcisi

Strateji GeliĢtirme ve Kalite Yönetim Temsilcisi BÖLÜM ADI : İÇİNDEKİLER KONU YürürBaşvuru:lük Tarihi : Sayfa No 1 SAYFA NO GĠRĠġ 3 Tarihçe 4-13 Avcılar ın Ġstanbul daki Yeri 14 Mevcut Durum Analizi 15 Mevcut Örgütsel ġema 16 STRATEJĠK PLAN ÇALIġMASINDA

Detaylı

Yılı Faaliyet Raporu ĠÇĠNDEKĠLER

Yılı Faaliyet Raporu ĠÇĠNDEKĠLER ĠÇĠNDEKĠLER SUNUġ... 3 GĠRĠġ... 4 I-GENEL BĠLGĠLER... 5 A-) MİSYON VE VİZYON... 5 B-)YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 5 C-)İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER... 6 1-FĠZĠKSEL YAPI... 6 2-ÖRGÜT YAPISI... 7 3-BĠLGĠ

Detaylı

AZERBAYCAN CUMHURĠYETĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI AZERBAYCAN DEVLET ĠKTĠSAT ÜNĠVERSĠTESĠ YÜKSEK LĠSANS MERKEZĠ. BenövĢe Aslanova Babek qızının

AZERBAYCAN CUMHURĠYETĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI AZERBAYCAN DEVLET ĠKTĠSAT ÜNĠVERSĠTESĠ YÜKSEK LĠSANS MERKEZĠ. BenövĢe Aslanova Babek qızının AZERBAYCAN CUMHURĠYETĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI AZERBAYCAN DEVLET ĠKTĠSAT ÜNĠVERSĠTESĠ YÜKSEK LĠSANS MERKEZĠ Elyazması hukukunda BenövĢe Aslanova Babek qızının AZERBAYCANDA FAALĠYET GÖSTEREN ĠġLETMELERDE KURUMSAL

Detaylı

POLĠTĠKA ANALĠZĠ KAMU POLĠTĠKALARININ ANALĠZ. EDĠLMESĠNE ĠLĠġKĠN DÜNYA UYGULAMALARI

POLĠTĠKA ANALĠZĠ KAMU POLĠTĠKALARININ ANALĠZ. EDĠLMESĠNE ĠLĠġKĠN DÜNYA UYGULAMALARI T.C. BAġBAKANLIK POLĠTĠKA ANALĠZĠ VE KAMU POLĠTĠKALARININ ANALĠZ EDĠLMESĠNE ĠLĠġKĠN DÜNYA UYGULAMALARI BAġBAKANLIK UZMANLIK TEZĠ Hazırlayan M. NURĠ DĠLEKCĠ Tez DanıĢmanı AYTEKĠN YILMAZ Ankara-2013 BaĢbakanlık

Detaylı

GĠRĠġ 1. UZAKTAN EĞĠTĠM. 1.1 Uzaktan Eğitimin Tanımları

GĠRĠġ 1. UZAKTAN EĞĠTĠM. 1.1 Uzaktan Eğitimin Tanımları GĠRĠġ 1. UZAKTAN EĞĠTĠM 1.1 Uzaktan Eğitimin Tanımları Uzaktan eğitim teriminden ilk olarak Wisconsin Üniversitesi'nin 1892 Yılı Kataloğu'nda bahsedilmiģ olup, yine ilk kez aynı üniversitenin yöneticisi

Detaylı

2010 YILI FAALĠYET RAPORU

2010 YILI FAALĠYET RAPORU ADANA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU 2 ADANA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU 3 4 Değerli Meclis Üyeleri, 5393 sayılı Kanunu ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol

Detaylı

BĠRĠNCĠ KISIM AVRUPA KONSEYİ AİHS VE AİHM

BĠRĠNCĠ KISIM AVRUPA KONSEYİ AİHS VE AİHM BĠRĠNCĠ KISIM AVRUPA KONSEYİ AİHS VE AİHM 1 2 1. BÖLÜM AVRUPA KONSEYĠ VE ĠNSAN HAKLARI SÖZLEġMESĠ I.AVRUPA KONSEYĠ 1.KURULUġU VE FAALĠYETLERĠ Avrupa Konseyi'nin oluģturulması fikri, Ġkinci Dünya SavaĢı'ndan

Detaylı