EĞĠTĠM VE BĠLĠM ĠġGÖRENLERĠ SENDĠKASI ĠSTANBUL 2 NOLU ġube 3.OLAĞAN KONGRE RAPORU MAYIS 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EĞĠTĠM VE BĠLĠM ĠġGÖRENLERĠ SENDĠKASI ĠSTANBUL 2 NOLU ġube 3.OLAĞAN KONGRE RAPORU MAYIS 2014"

Transkript

1 EĞĠTĠM VE BĠLĠM ĠġGÖRENLERĠ SENDĠKASI ĠSTANBUL 2 NOLU ġube 3.OLAĞAN KONGRE RAPORU MAYIS 2014

2 Siyasal Analiz-Sendikal Değerlendirme-Hedefler EğitimiĢ Türkiye nin içinde bulunduğu koģullarda zorunluluk olarak doğmuģ bir direnç örgütüdür. Siyasal iktidarın uzun dönemdir devam eden anti-demokratik politikalarına karģı hem eğitim çalıģanlarının haklarını sahiplenmekte, hem eğitim sisteminin gericileģmesine engel olmaya çalıģmakta ve hem de ülkesinin bağımsızlığını ve özgürlüğünü savunup sahiplenmektedir. Sendikal örgütlenmede odak, sınıf bilincinden siyasal bilince (ya da bilinçsizliğe) kaymıģtır, EğitimiĢ bu örgütlenme anlayıģındaki değiģikliğin içinden doğmuģ bir sendikadır. Etnik, ırkçı, gerici ve bölücü temelde yapılan sendikacılık anlayıģına itirazı en yüksek sesle dile getirmek EğitimiĢ çatısı altında örgütlenen yurtsever emekçilerin en temel söylemi haline gelmiģtir. EğitimiĢ in kuruluģu yalnızca güncel değerlendirmelerin bir uzantısı olarak biçimlenmemiģ, Türkiye Öğretmen Hareketinin tarihsel mirasına sahiplenme amacıyla da geliģmiģtir. Encümen-i Muallim, TÖS ve TÖB-DER in mücadeleci mirasına sahip çıkan sendikamız aydınlanma mücadelesinin bir neferi olarak çağdaģ dönemde yerini tekrar almıģtır.

3 EğitimiĢ in mücadelesindeki en önemli rehber baģöğretmen Mustafa Kemal ATATÜRK ve yol arkadaģlarıdır. Sendikamız bu doğrultuda çalıģmalarını yürütmekte ve örgütlenmektedir. EğitimiĢ, bir sendika-emek örgütü olduğu kadar, ülkedeki siyasi geliģmelere tepki veren cumhuriyetçi bir refleks örgütü olarak da iģlev görmektedir. Bu Ģekliyle yalnızca bir sendika olarak nitelenmesi hem kendi tabanı ve hem de karģıtlarınca mümkün değildir. Bu çözümleme bizi EğitimiĢ in yüklendiği üç önemli görevi tarif etmeye götürmektedir. Birincisi, EğitimiĢ sendikasının eğitim çalıģanlarının özlük haklarını koruyup geliģtirmeyi amaç edinen bir örgüt olduğu gerçeğidir. Bu durum aynı zamanda sınıfsal bir taraf tutmayı da gerektirir. Doğal olarak eğitim çalıģanlarının sınıfsal çıkarlarını kapitalist sisteminin saldırılarına karģı savunurken, ücretli emek kesimlerinin tamamıyla dayanıģma içinde yer almaktadır. Bu dayanıģmayı örgütlemek ve güçlendirmek temel hedeflerden biri olarak karģımızda durmaktadır. EğitimiĢ in ikincisi temel görevi, Türkiye deki Eğitim Politikalarıyla ilgilidir. Yani yalnızca eğitim çalıģanlarının özlük ve sınıfsal haklarıyla ilgili değil, aynı zamanda onların yaptığı iģin niteliğiyle de ilgili mücadele vermektedir. Eğitim sisteminin nasıllığı üzerine kafa yoran bir anlayıģ bu örgütlenmenin temel amaçlarından biridir. EğitimiĢ, Cumhuriyetin

4 ortaya koyduğu bilimsel-demokratik-ücretsiz eğitimden yana taraftır. Eğitim sisteminin gericileģtirilmesine karģı hem bilimsel ve hem de eylemsel olarak tavır almaktadır. Üçüncüsü de EğitimiĢ in siyasi atmosfere dönük tutumlarını içermektedir. EğitimiĢ Kemalist Cumhuriyetin tüm kazanımlarını yalnızca eğitim alanında değil aynı zamanda bütün alanlarda savunan ve sahiplenen bir örgüttür. Doğal olarak Cumhuriyete dönük saldırılara karģı siper olmak gibi bir görevi de mevcuttur. EğitimiĢ Türkiye nin bağımsızlığına ve yurttaģların özgürlüğüne kasteden siyasal iktidarın gerici politikalarına her alanda direnmeyi kendisine yüklenmiģ bir görev olarak kabul etmektedir. Hiç kuģku yok, bu üç adımda tarif edilen görevlerin tamamı aynı kutsal hedefe varmaya çalıģan herkesin ortaklaģtığı görevlerdir. Ezilenlerin yanında tavır takınmak, geleceğin aydınlık yarınlarını yetiģtirecek eğitim politikalarının savunucusu olmak ve ülkesinin bağımsızlığını sahiplenmek birbirini tamamlayan parçalardan ibarettir. Bu üç görev, EğitimiĢ in varlık nedenidir.

5 Mektep ten Medrese ye AKP iktidarının politikaları geriye çekimi olanaklı hale getirmeye çalıģan bir çabayı içermektedir. Bu çaba tekrar ve sinsice Medrese zihniyetini örgütlemekte ve bu politikalara yatırım yapılmaktadır.

6 Medrese ders kökünden gelen bir sözcüktür, ders verilen yer anlamındadır. Mektep ise kitap kökünden gelir, yazmaya ve okumaya dayalıdır. Bugün için ilginçtir; eğitim kurumlarımız mektepten çıkartılıp medreseleģtirilmektedir. Tevhid-i Tedrisat a Gelirken Tevhid-i Tedrisat ise 4 lük sistemin Türkiye de kurumsallaģtırılmaya çalıģılmasının çabasıyla doğrudan iliģkili bir sorundur ġubatında, adeta bir rövanģ gözetircesine, AKP nin hepsi imam hatipli olan ama hiçbiri eğitimci olmayan grup baģkanvekillerince bir yasa tasarısı meclise gönderildi. Türkiye de Cumhuriyet dönemi boyunca eğitimin çağdaģlaģması adına ne varsa hepsini alaģağı edecek olan bu yapı, meclisteki parmak sayısının çokluğuna bakarak yasalaģtı. 4 lük sistem yasalaģırken, CHP dıģındaki tüm partilerin AKP ile ortak hareket ettiğine Ģahit olduk. Bu süreç Ġmralı ya Altan Tan ın çağırılması ve Öcalan ın emriyle Tevhid-i Tedrisat Kanunun kaldırılmasıyla ilgili önerinin meclise verilmesiyle pekiģti. Bir diğeri Furkan Vakfı ki, bu vakıf NakĢibendi Ġsmailağa Cemaatinin vakfıdır, Osmanlı Sıbyan Medresesi Eğitimleri Verilir ilanlarının açıktan yayınlamıģtır. Can alıcı noktadayız, Tevhid-i Tedrisat, Medreseleri ortadan kaldırdı. BDP nin de bu yasanın ortadan kalkmasına dönük teklif vermesiyle ilgili denklem tamamlanıyor sayılır. MHP nin öteden beri savunduğu milliyetçi mukaddesatçı tezlerin Medreselerin kurgusuna hayır demesi zaten düģünülemez.

7 Tüm bunları topladığınızda bir sonuç çıkıyor karģınıza, eğitim anlayıģına dönük birbiriyle çatıģan iki bakıģ açısı uç veriyor. Biri köreltiyor öteki gözlerinizi açıyor. AKP- MHP-BDP çağdaģ eğitimi baltalamak için var güçleriyle vurmaktadır. 4 lük Sistem Ne Anlama geliyor AKP iktidarı döneminde Cumhuriyetin eğitim anlayıģı kademeli olarak darp edilmiģ ve 4 lük sistemle öldürücü bir darbe vurulmuģtur. Siyasal iktidarın bakıģ açısı ezberciliği pekiģtiren, düģünmeyen zihinler yetiģtirmek ve eğitim sistemi yoluyla kendisine seçmen devģirecek bir mekanizma yaratmaktır. Mevcut durum incelendiğinde bu amaçlarına büyük oranda ulaģtıklarını söylemek güç değildir. Cumhuriyetten yana olanların sisteme dönük en ciddi eleģtirisi Ġmam Hatiplerin açılması oldu. Ortaokullar tüm Türkiye de ikiye ayrıldı, Ġmam Hatip olanlar ve olmayanlar. Bu tipik bir rövanģ anlayıģı Ama eklentiler önemlidir, seçmeli ders adı altında yapılan, bütün okulların Ġmam HatipleĢmesidir. Burası dikkat çekicidir çünkü iģ yalnızca Kuran-ı Kerim öğretmek iģi değildir. GeçmiĢe dönük öykünmedir yaģadığımız ki, Kuran dersleri Arapça okutulmaktadır. Yüz yıl öncesine bir dönüģ diyebiliriz Oysa iģ Ġmam Hatipleri açmakla ilgili de değildir, bütün okullar Ġmam HatipleĢtirilmesiyle karģı karģıyayız. Ġmam Hatip okulları için Ģu soru sorulabilir, insanların dinini öğrenebilecek yerleri olmasın mı? TartıĢmanın buradan çoktan çıktığını hepimiz

8 biliyoruz, bu okullar, bir siyasal anlayıģın kendisine oy ve seçmen devģirmek için kullandığı sömürü mekanizmaları. Eğitim sistemine hakim olarak bütün geleceği belirlemek istiyorlar. Eğitim Politikaları Bilimtanımazdır Siyasal iktidarın bilim tanımaz tutumunun en çok resmedildiği yerdir eğitim. Onlar eğitimi teknolojik aletlerle donatarak reklam ediyorlar. Oysa teknoloji, eğitime destek olabilir ama onu baģtan yaratamaz. Tablet dağıtmak eğitimin kalitesini artırmıģ olsaydı PISA verilerinde son sıralarda olmamız söz konusu olmazdı. Ġkinci bilimtanımaz tutum, 5 yaģ sürecinde gerçekleģmiģtir. 5 yaģ bugün anayasal zorunluluktur, kendi çıkardıkları yasayı uygulayamaz hale gelmiģler ve yönetmeliklerle delmiģlerdir. Bugün 5 yaģın birinci sınıf için uygun olmadığı siyasal iktidarın bilimtanımaz kadrolarınca da kanıksanmıģtır. Geri adım atmak için yer eģelemektedirler. Eğitimin TicarileĢmesi AKP iktidarının tamamında eğitim ticaretin metası haline dönüģtürülmüģtür. Parası olanların eğitim sisteminin nimetlerinden sonuna kadar yararlandıkları, yoksul aile çocuklarının ise eğitimlerinin tesadüflere terk edildiği bir dönemi en vahģi sonuçlarıyla sonuna kadar yaģadık. Eğitim AKP zihniyetinin elinde sınıfsal sömürü mekanizmasının yeniden üretim yerlerine dönüģtü: Yoksulların yoksullukları zenginlerin zenginlikleri eğitim yoluyla

9 pekiģtirildi, pekiģtirilecek. Bugün eğitim sisteminin özelleģtirilmesinin altında yatan temel gerçek sınıfların devamlılığını sağlamasından baģka bir Ģey değildir. Eğitimin Sonuçları Eğitim, bir toplumu uzun vadede Ģekillendiren en önemli araçtır. Kendine göre bir yontma süreci, bu aracı ele geçirenler için kolaylıkla gerçekleģtirilebilir. ġu an yapılan da budur. Ayrıca iyi bir eğitim politikası üretmenin bir takım koģulları olduğunu biliyoruz. Kötü eğitim politikalarının fotoğrafını çekebiliyoruz. Bir rapor yazılacak olsa, Eğitim Sistemleri için söylenecek en anlamlı söz Ģu olurdu: Eğitim sistemleri o toplumun sınıfsal yapısını resmeder. Toplum ne kadar sınıflara bölünmüģse, toplum ne kadar tabakalaģmıģsa o kadar çok çeģitlilikte okul kendisini gösterir. Okullar da, bu halkın çocukları okumaktadır. Özel okullar zaten, kastlaģmıģ bir yapının ispatıdır. Burada iğreti duran, devlet okullarının da toplumsal tabakalaģmaya göre biçim almasıdır. Eğitim ve dolayısıyla da gelecek parayla satılmakta ve satın alınmaktadır. Böyle bir sistemin eģit, adil ve özgür bir gelecek üretmesi mümkün değildir. Cumhuriyet, kimsesizlerin kimsesi olmak için kuruldu Parası olanların hükmetmesi için değil!

10 Son Olarak Seçimle iktidara gelip yönettiğiniz ülkeyi bir açık hava hapishanesine dönüģtürürseniz kimseyi demokrat olduğunuza inandıramazsınız. Taksim DireniĢi göstermiģtir ki çanlar artık

11 siyasal iktidar için çalmaktadır." Halk ayaklanması gerçektir, tedirgin edicidir, herhangi bir baģkaldırı sürecine siyasal iktidarın karģı durabilmesi artık mümkün değildir. Zira bu Ģüpheci tarz, kendisini tehdit altında görmekte, Taksim olaylarını da bir darbe ve komplo olarak nitelemektedir. Ġktidar sallanmaktadır, tutunmaya çalıģmaktadır: Saldırganlığı, bu tutunma telaģının ispatıdır. TelaĢ, iktidarları götürür, siyasal iktidar gidecektir, sonun baģlangıcındadır Yerine gerçek yurtseverler hazırlanmalıdır Türkiye de siyaset, yoksulluğun devam ettirilmesine dayalı yürütülmektedir. Bir baģka deyiģle yoksulluktan siyaset üretilmekte ve yoksulluğun varlığından beslenilmektedir. Özellikle son on yıllık politik dönüģümün yarattığı yoksulluktan oy devģirme ve dini sömürü üzerine kurulu siyasi alıģkanlıklar, iktidar için uygun bir toplumsal taban yaratmıģ durumda. Bu gidiģi tersine çevirmek demek, kapitalizmi tanımak demektir. Sömürü politikalarının çok mesafe katettiği bir ülkede, sınıf çatıģması nedir bilmeyenlerin bu sürece bir tedbir geliģtirmesi mümkün değildir. Hayata bakıģ açınız, yerleģik düzenin yazılı olmayan kurallarıyla çeliģtiğinde, sizi yok etmek için yazılı kuralları bile hiçe sayabilirler. EğitimiĢ her türlü zulme ve baskıya karģı direnmeye devam edecek ve Cumhuriyeti savunmak için mücadelesini sürdürecektir.

12 ÇALIġMALARIMIZ Sendikamızı ve Ģubemizi kuran bugünlere gelmesinde emeği desteği olan eski yeni emekli olmuģ bütün üyelerimize yöneticilerimize sonsuz teģekkürü borç biliriz. Üyesi olmaktan onur duyduğumuz Eğitim ĠĢ sendikamız ve BirleĢik Kamu ĠĢ Konfederasyonumuza emeği geçen bütün eğitim emekçilerini saygıyla ve sevgiyle anıyoruz.

13 Mevcut yönetimimiz 23 Mart 2013 tarihinde yapılan 2. Olağanüstü Kongrede seçilerek göreve gelmiģtir. 2 Nisan 2013 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında alınan kararla görev dağılımı yapılmıģtır. Görev dağılımı sonucunda; ġube baģkanlığına MEHMET YEġĠLDAĞ

14 Sekreterliğine CAVĠT SOYDAġ Mali sekreterliğe ZĠYA KALAFAT Örgütlenme sekreterliğine AHMET GÜNGÖR Eğitim sekreterliğine SEDAT COġGUN Basın yayın sekreterliğine SERKAN SENEM getirilmiģtir. Bilindiği gibi Ģubemiz organlarında görev alan yöneticilerimiz gönüllülük esasına göre çalıģmaktadır. Herhangi bir ücret yada sosyal yardım almadan hem sendika görevlerini hem de okullardaki görevlerini yürütmektedirler. Okul temsilciliğinden genel merkeze kadar gönüllü çalıģan sorumluluk duygu ve yüküyle hareket eden meslektaģlarımız dostlarımız her türlü takdirin üzerindedir. Sendikamızda yer alan bütün Ģube ve temsilcilikler bilindiği gibi her türlü iģ, iģlem ve harcamalarını Genel Merkez adına yapmaktadır. Genel Merkez dıģında kendi baģına hareket etmek hukuk açısından da uygun ve mümkün değildir. ġube ve temsilcilikler Ģube denetim kurullarınca denetlendiği gibi Genel Merkezce de denetlenmekte ve her ay Ģubelerce Genel Merkeze rapor verilmektedir.

15 Ġstanbul 2 No lu ġube son 3 yılda 2 olağan, 2 olağanüstü kongre ve birde atama yönetim ile karģılaģmıģtır. Son 3 yıldaki en uzun süre iģbaģında kalan yönetim kurulu olarak görev yapmaktayız. 1.Olağanüstü kongrenin iptali üzerine Genel Merkezce Ģubeye el konmuģ ve her türlü kayıt ile doküman alınmıģtır. Genel Merkez Ģubeye bir atama yönetim oluģturmuģtur. Bu atama yönetim Kadıköy de iģ hanında 1 oda tutmuģ ayrıca Tuzla ilçesinde lokal amaçlı bir yer oluģturmuģtur. Olağanüstü kongrede yönetimimiz seçilmiģ ve nisan 2013 te göreve baģlamıģtır. Göreve baģladığımızda Ģube sanki ilk defa kuruluyor gibi hiçbir bilgi, belge olmadan ve çok az iletiģim olanaklarıyla sıfırdan baģlanmıģtır. Kadıköy de uzun uğraģlardan sonra mevcut Ģube yerimiz bulunmuģ ve taģınılmıģtır. Kadıköy Altıyol da olan Ģube yerimiz ulaģım ve bilinirlik açısından son derece uygundur. ġube bilgisayarında bulunan çok az sayıdaki üye bilgilerini güncellemek ve geliģtirmek için üye takip programı yapılmıģ, okul ziyaretleri ve toplantılarda üye bilgileri iğneyle kuyu kazarcasına toplanmaya çalıģılmıģtır. ġubemizin açılıģı için kokteyl düzenlenmiģ sivil toplum örgütleri, siyasi partiler ve MYK davet edilmiģtir.

16 Üyelerimizle iletiģim sorununu çözmek üzere Genel Merkezle beraber ortak mesaj sistemi oluģturulmuģ ve uzun zamandır yapılamayan sağlıklı ve sürekli mesaj gönderimi yapılmıģtır. Hukuksal sorunları aģmak için Ģubemize özel bir çözüm üzerinde durulmuģ ve sonunda Ġstanbul Ģubelerinin ortak avukat sisteminden ayrılarak sadece Ģubemize hizmet veren bir avukat arkadaģımız sendikamız için göreve baģlamıģtır. Göreve baģladığımızda en büyük sorunlardan birisinin de örgütlenme olduğu görülmüģtür. Her ilçede ve bölgede ilçe temsilciliklerimizin olmadığı olanların da yaģanan kongre süreçlerinde motivasyonlarını kaybettiği görülmüģtür. Tabandan yukarıya çıkan örgüt modeli benimsenmiģ ve ilçe yönetimlerinin oluģturulması çalıģmasına giriģilmiģtir. ġubemize bağlı bütün ilçelerde çalıģan ilçe temsilcilik yönetimleri kurulmuģtur. Okul temsilcilikleri oluģturulmaya baģlanmıģtır. Örgüt ve Ģube arasındaki kademeler örülmeye baģlanmıģtır. Üye, okul temsilcisi, ilçe temsilcisi ve Ģube arasındaki iletiģim için gerekli irade ortaya konmuģtur. ġubenin kurumsallaģmasının bu yapıların belirginleģmesi ve iģleyiģinden geçtiği bilerek hareket edilmiģtir. KurumsallaĢma yolunda iyi niyetle atmıģ olduğumuz her türlü adıma rağmen bazı grup ve kiģiler örgüt hiyerarģisine uymayan tutum ve davranıģları göstermiģ ve bu davranıģlarda ısrarcı olmuģlardır.

17 YaĢanan olağanüstü kongre süreçleri nedeniyle istifalar gerçekleģmiģ, bunların önlenebilmesi için her türlü tedbir alınmaya çalıģılmıģtır. Bunların yanı sıra iç çekiģmeler nedeniyle bazı arkadaģlarımız mahkemelerde ağır cezalarda yargılanmıģtır. Yargılanan arkadaģlarımız her konuda beraat etmiģler ve iddialar reddedilmiģtir. Ancak sürecin sendikamıza verdiği zarar önemlidir ve bu süreçten bazı dersler çıkarılmalıdır. ġube yönetimi olarak sorunların iletiģim kurarak çözümlenmesinden yana olduk ve sürecin en az zararla atlatılmasını sağlamaya çalıģtık. Hem Genel Merkezle, hem temsilciliklerle ve hem de üye tabanımızla bozulan iliģkilerin onarılması için iletiģime ve karģılıklı ikna sürecine her zaman açık olduk. Bir sendikanın en önemli iģlevlerinden birisinin eylemsellik olduğu gerçeğini hiç akıldan çıkarmadan sınıf tavrının gereklerini yerine getirdik. Sendikayı iģ ve çalıģkanlık üzerinde örgütlemeye ve sorunların onarılmasında güven iliģkisine son derece önem verdik. Ġlçelerde ayrı ayrı üye toplantıları düzenlenmiģtir. Yeni temsilcilikler oluģturulmuģ (Adalar, Beykoz, Kadıköy), var olan bazı temsilcilikler (Pendik, Kartal, Maltepe, Üsküdar) güncellenmiģtir. Yönetime geldiğimiz Nisan ayından Mayıs 2014 e kadar toplam 309 okul ziyaret edilmiģ, 505 üye kaydı yapılmıģtır. Üyelerimizin hukuki sorunlarıyla ilgili okullara

18 ziyaretlerde bulunulmuģtur. Örgütlenme çalıģması raporları her ay mali bilançolarla birlikte Genel Merkezimize gönderilmiģtir. Her ay her ilçeye üye listesi gönderilerek kayıp, kaçak ve kesintisi yapılmayan üyelerin takibi yapılmıģtır. İLÇE ADI 2013 NİSAN 2013 MAYIS 2013 HAZİRAN 2013 TEMMUZ 2013 AĞS EYLÜL 2013 EKİM 2013 KASIM 2013 ARALIK 2014 OCAK 2014 ŞUBAT 2014 MART 2014 NİSAN ADALAR ATAŞEHİR BEYKOZ ÇEKMEKÖY KADIKÖY KARTAL MALTEPE PENDİK

19 SANCAKTEPE SULTANBEYLİ ŞİLE TUZLA ÜMRANİYE ÜSKÜDAR MARMARA ÜNV TOPLAM

20

21 Tabloda sadece kesintisi yapılan üye sayıları görülmektedir. üye oldugu halde herhangi bir nedenle kesintisi yapılmayan üyeler görülmemektedir. ġube MALĠ SEKRETERLĠĞĠ Yönetime geldiğimiz günden bugüne kadar Ģube adına yapılan bütün harcamalar düzenli olarak iģletme defterine iģlenmiģ, bilançolar her ay düzenli olarak Genel Merkeze gönderilmiģtir. Ayrıca bilançolar incelemek isteyen üyelerimiz için her ay için Ģube panosuna

22 asılmaktadır. Mali sekreterliğimizin bütün çalıģmaları yönetmeliğe uygun olarak yapılmaktadır. ġubemiz gelirleri üye aidat kesintilerinin bir bölümünün genel merkezce Ģubelere avans olarak gönderilmesinden oluģmaktadır. ġubemiz olarak bunun dıģında herhangi bir gelirimiz olmadığı gibi kendi öz kaynağı dıģında gelir olmasını da uygun görmüyoruz. GĠDER TOPLAM ,11 GELĠRLER TOPLAMI 84493,58 KASA 18947,47 KATILDIĞIMIZ, DÜZENLEDĠĞĠMĠZ EYLEM VE ETKĠNLĠKLER ile ZĠYARETLER 1) 8 Nisan 2013 Ergenekon duruģması için Silivri deydik. 2) 23 Nisan 2013 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nda Kadıköy ve Kartal da düzenlenen yürüyüģlere katıldık.

23 3) 1 Mayıs 2013 ĠĢçi Sınıfının Birlik ve DayanıĢma Günü nde Kadıköy Rıhtım da düzenlenen mitinge katıldık. 4) Mayıs 2013 tarihleri arasında düzenlenen nöbet eylemi için afiģ ve kokartlar dağıtıldı. 5) 19 Mayıs 2013 Atatürk ü Anma Gençlik ve Spor Bayram ında Kadıköy ve Kartal da düzenlenen yürüyüģlere katıldık. 6) 5 Haziran 2013 tarihinde genel merkez kararıyla Ġstanbul Ģubeleri olarak geniģ katılımlı bir iģ bırakma eylemi gerçekleģtirdik. 7) 9 Haziran 2013 tarihinde Taksim de düzenlenen Gezi Parkı destek mitingine katıldık.

24 8) Temmuz 2013 Darphane iģçilerinin eylemlerine destek verdik. 9) Cevizli Tekel dayanıģması eylemlerine destek verdik, yapılan yürüyüģlere katıldık. 10) Kadıköy CHP kadın kolları temsilcileri, Atatürkçü DüĢünce Derneği yöneticileri ve Milli Merkez Kadıköy temsilcileri Ģubemizi ziyaret etmiģtir. 11) 5 Ekim 2013 Dünya Öğretmenler Gününde ġimdi Ders Zamanı konulu basın açıklaması düzenledik. 12) 27 Ekim 2013 ilçe temsilcilik yönetimleriyle öğretmenevinde toplantı düzenledik.

25 13) 29 Ekim 2013 Bağdat Caddesindeki yürüyüģe katıldık. 14) 3 Kasım 2013 Hikmet KIVILCIMLI yı anma gecesine katıldık. 15) 4 Kasım 2013 Sancaktepe üyelerimizle örgütlenme toplantısı düzenledik. 16) 16 Kasım 2013 açılıģ kokteyli düzenledik. 17) 29 Kasım 2013 Ġstanbul ġubeleri olarak Sürgünlere Hayır eylemi düzenledik. 18) Aralık 2013 tarihlerinde Kadıköy de düzenlenen Yolsuzluğa Hayır eylemlerine katıldık. 19) 11 Ocak 2014 Sınıf Tavrı Türkiye toplantısına katıldık. 20) 18 Ocak 2014 Tuzla Temsilciliği üyeleri ile kahvaltılı üye toplantısı düzenledik. 21) 24 Ocak 2014 Uğur Mumcu yu Anma yürüyüģüne katıldık. 22) Ocak 2014 BirleĢik Kamu ĠĢ Ģube baģkanları toplantısına katıldık. 23) 29 Ocak 2014 Sınıf Tavrı Ģubemizi ziyaret etti. 24) Pendik CHP Belediye BaĢkan Aday Adayı Tuncer ÖZYAVUZ ve Üsküdar CHP Belediye BaĢkan Aday Adayı Nezih KÜÇÜKERDEN Ģubemizi ziyaret etti. 25) ġube yönetimimiz de kendilerini ve Beykoz CHP Belediye BaĢkan Adayı Hızır YILMAZ ı ziyaret etti. 26) 2 ġubat 2014 Sol Cephenin Kartal da düzenlediği panele katıldık.

26 27) 4 ġubat 2014 Kartal Ulusal Akademi Forumuna katıldık. 28) 15 ġubat 2014 Pendik Temsilciliği üyeleriyle kahvaltılı söyleģide buluģtuk. 29) 22 ġubat 2014 Torba yasayı protesto ettik. 30) 26 ġubat 2014 Genel Merkez kararıyla 1 günlük ĠĢ Bırakma Eylemi düzenledik. 31) 1 Mart 2014 Üsküdar Temsilciliği üyelerimizle kahvaltılı söyleģi düzenledik. 32) 2 Mart 2014 Kartal Temsilciliği üyeleriyle dayanıģma kahvaltısında buluģtuk. 33) 12 Mart tarihinde Berkin Elvanın cenaze törenine katıldık.

27 34) 21 Mart 2014 CHP Kadıköy Belediye BaĢkan Adayı Aykurt NUHOĞLU Ģubemizi ziyaret etti. 35) 10 Nisan 2014 Milli ġehit Boğazlıyan Kaymakamı Kemal Bey i mezarı baģında andık. 36) 1 Mayıs 2014 ĠĢçinin ve emekçinin Birlik ve DayanıĢma gününü Taksim de kutlamak için BeĢiktaĢ ta direndik.

28 YENĠ DÖNEMDEKĠ HEDEFLER ve YAPILACAKLAR 1-ĠĢyeri temsilcilikleri güçlendirilecek ve geliģtirilecektir. Bunun için yeterli kaynak aktarılacak ve gerekli giriģimler gerçekleģtirilecektir. ġubenin büyümesi ilçe temsilciliklerinden geçmektedir. 2-Eğitim planlaması ile tabandan baģlayan faaliyetler yapılacaktır. 3-ġube ve ilçe yönetimlerine destek olmak üzere aģağıdaki komisyonlar kurulacaktır: a-eğitim komisyonu b-hukuk ve özlük komisyonu c-sosyal iģler komisyonu d-ġletiģim komisyonu e-eylem komisyonu f-kadın komisyonu g-basın yayın komisyonu Komisyonlar bağımsız çalıģacak ve Ģube yönetimi komisyon faaliyetleri için her türlü desteği verecektir. 4-Kadıköy Belediyesi ile iģbirliğimizin sonucu sendikamız faaliyetlerimiz için salon tahsis edilecektir.

29 5-Kartal Belediyesine temsilcilik salonu-yeri olarak müracaat edilmiģtir. Kartal temsilciliğimiz için büro buradan gelecek sonuca göre oluģturulacaktır. 6-BirleĢik Kamu ĠĢ bileģenleri ile iliģkiler geliģtirilmiģtir, bununla beraber ortak geliģim ve eylem planlaması ile hareket edilecektir. 7-ġube ve ilçe bazında geliģim planlaması ile hedeflerle yönetim çalıģması yapılacaktır. 8-Üyelerimizin kiģisel geliģimleri için eğitim ve kurslar düzenlenecektir. fotoğrafcılık, tiyatro, vs 9-Eğitimcilerin eğitimi için kurumsal iģbirliği (Örneğin Üniversiteler) ile çalıģmalar yapılacaktır. 10-Yüksek lisans ve üzeri eğitimler için genel merkezle çalıģma yürütülecektir. 11-Basılı yayın dağıtım ağımız daha da geliģtirilecektir. 12-Okullarımızda pano ve yer alma konusunda ilerleme sağlanacaktır. 13-Medyada daha çok yer alınması sağlanacaktır. 14-Genel merkez-ģube-ilçe temsilciliği-bölge ve okul temsilciliği iģbirliği ile en geniģ katılım ve eğitim çalıģanına ulaģma imkanı aranacaktır. 15-Ġlçe temsilcilerimizin ve yöneticilerinin haftada 1 gün yasal izinlerini kullanarak örgütlenme faaliyetlerinin büyütülmesi sağlanacaktır.

30 16-Sanat ve sosyal faaliyetlere ağırlık verilecektir. 17-Kamuoyunda sendikamız algısını geliģtirmek ve pekiģtirmek üzere panel-konferans ve seminerler düzenlenecektir. 18-Üyelerimizden gelen öneri ve çalıģmaları değerlendirmek üzere proje birimi oluģturulacaktır. Sonuç Değerlendirmemiz: Mustafa Kemal Atatürk, vatan savunmasında iki cephenin varlığından bahseder: Dahili cephe, görünürdeki cephe Asıl olan dahili cephedir. Bu cephe bütün memleketin, bütün milletin vücuda getirdiği cephedir. Görünürdeki cephe, doğrudan doğruya ordunun düģman karģısındaki silahlı cephesidir. Bu cephe sarsılabilir, değiģebilir, mağlup olabilir. Fakat bu hal, hiçbir vakit bir memleketi, bir milleti mahvedemez. Mühim olan, memleketi temelinden yıkan, milleti esir ettiren dahili cephenin düģmesidir. Bu hakikate bizden ziyade vakıf olan düģmanlar, bu cephemizi yıkmak için asırlarca çalıģmıģlar ve çalıģmaktadırlar. Bugüne kadar muvaffak da olmuģlardır. Hakikaten kaleyi içinden almak dıģından zorlamaktan çok kolaydır.

31 -BĠRLEġĠK KAMU Ġġ KONFERASYONU VE EĞĠTĠM Ġġ DAHĠLĠ CEPHENĠN EN SAĞLAM KALESĠDĠR. -EĞĠTĠMĠġ EMEK VE HAK MÜCADELESĠNDE ESAS ÇELĠġKĠNĠN SINIF MÜCADELESĠ OLDUĞUNU BĠLĠR VE BU MÜCADELEDE SINIFIN BĠRLĠĞĠNĠ VE ORTAK MÜCADELESĠNĠ SAVUNUR. -ANTĠ EMPERYALĠST VE TAM BAĞIMSIZLIKTAN YANADIR. -SINIF MÜCADELESĠNDE HER TÜRLÜ ETNĠK, DĠNĠ, CĠNSĠYET VE BENZERĠ AYRIMCILIĞA VE BÖLÜNMEYE KARġIDIR. -SINIF BĠRLĠĞĠNĠ BOZACAK HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞA KARġIDIR.

32 -EMPERYALĠZM, YERLĠ ĠġBĠRLĠKÇĠLERĠ VE HER TÜRLÜ UZANTISI ĠLE KESĠNLĠKLE HĠÇBĠR ĠLĠġKĠ KURMAZ VE MUTLAKA KARġISINDA MÜCADELE EDER. -HĠÇ BĠR PARTĠNĠN UZANTISI, ARKA BAHÇESĠ, DESTEKÇĠSĠ DEĞĠLDĠR. -YUKARIDAKĠ ĠLKELERE DAYALI BÜTÜN DÜġÜNCE, ANLAYIġ VE YAġAYIġ BĠÇĠMLERĠNE SAYGILIDIR. -HUKUK VE TÜZÜK KURALLARI ARAMIZDAKĠ EN GÜÇLÜ BAĞDIR. KESĠNLĠKLE TAVĠZ VERĠLEMEZ. DEĞĠġTĠRĠLMESĠ VE GELĠġTĠRĠLMESĠ ĠÇĠN HER TÜRLÜ ÇABA SAYGINDIR VE GEREKLĠDĠR. -KĠġĠLER VE SĠYASĠ PARTĠ SEMPATĠZANLARININ SENDĠKA ĠÇĠNDE GRUP VE TARAF OLUġTURARAK SENDĠKA ĠMKANLARINI KULLANMALARINA ĠZĠN VERĠLEMEZ.

33 -HER TÜRLÜ EYLEM VE ETKĠNLĠKTE SENDĠKANIN BAĞIMSIZ KĠġĠLĠĞĠ TĠTĠZLĠKLE KORUNUR. SINIF TEMELLĠ SENDĠKAL EYLEMLERDE SĠYASĠ PARTĠLERLE BERABER HAREKET ETMEZ. SENDĠKAMIZDA AġAĞIDAKĠ TALEPLERĠMĠZĠ HAYATA GEÇĠRMEK ĠSTĠYORUZ; -KURUMSALLAMANIN GELĠġTĠRĠLMESĠ ĠLE KĠġĠ VE GRUPLARIN VARLIĞINA ĠHTĠYAÇ DUYMADAN GELĠġĠMĠMĠZĠ SÜRDÜRMEK. -SENDĠKA ĠÇĠ VE KAMUOYU ĠLE SÜREKLĠ, KARġILIKLI, HER ORTAMDA, ZAMANINDA ĠLETĠġĠM. -HUKUK VE TÜZÜK KURALLARININ UYGULANMASI.

34 -ġeffaf VE HESAP VERĠLEBĠLĠR UYGULAMA, Ġġ VE ĠġLEMLER. -KAMU ÇALIġANI VE EĞĠTĠM ÇALIġANLARININ ACĠL TALEPLERĠNĠN GÜNDEME GETĠRĠLMESĠ A-EMEKLĠLĠK B-NÖBET C-EKDERS D-UZMANLIK E-GÖREVDE YÜKSELME -KURUM MEMURLARIMIZIN SORUNLARININ GÜNDEME TAġINMASI -EĞĠTĠM FAKÜLTELERĠ ĠLE ĠLĠġKĠ KURULMASI -GENEL MERKEZ VE ġubelerde ÖZEL OKUL ÇALIġANLARI ĠÇĠN ÇALIġMA YAPILMASI VE SORUMLU ATANMASI. -GENEL MERKEZ VE ġubelerġn KĠRACILIKTAN KURTARILMASI.

35 -GENEL MERKEZ VE ġubeler ĠÇĠN ÜYE BÜYÜME HEDEFLERĠ KONULARAK ULAġILMASI. -HER SEVĠYEDE UZMANLARLA SENDĠKA ĠÇĠ EĞĠTĠM VERĠLMESĠ. -HUKUK, TÜZÜK VE YÖNETMELĠK DIġI HER TÜRLÜ UYGULAMAYA KARġI ÜYELERĠMĠZĠN KORUNMASI VE ÇOK SÜRATLĠ HUKUKĠ YOLLARA BAġVURULMASI. BU KONUDA EN ETKĠN SENDĠKA OLMAK.

EĞİTİM SEN İSTANBUL 7 NOLU ŞUBE DENETLEME VE DİSİPLİN KURULLARI RAPORLARI. Eğitim Sen İstanbul 7 Nolu Şube Mart Mart 2011 Şube Çalışma Raporu

EĞİTİM SEN İSTANBUL 7 NOLU ŞUBE DENETLEME VE DİSİPLİN KURULLARI RAPORLARI. Eğitim Sen İstanbul 7 Nolu Şube Mart Mart 2011 Şube Çalışma Raporu EĞİTİM SEN İSTANBUL 7 NOLU ŞUBE DENETLEME VE DİSİPLİN KURULLARI RAPORLARI 235 EĞİTİM SEN İSTANBUL 7 NO LU ŞUBE DENETLEME KURULU RAPORU MART 2008 MART 2011 ARASI 2 Mart 2008 ile 16 ġubat 2011 tarihleri

Detaylı

T.C. ELAZIĞ VALĠLĠĞĠ ĠL MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ. Sıra No Yapılacak Faaliyet Faaliyet Tarihi

T.C. ELAZIĞ VALĠLĠĞĠ ĠL MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ. Sıra No Yapılacak Faaliyet Faaliyet Tarihi T.C. ELAZIĞ VALĠLĠĞĠ ĠL MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2016 EĞĠTĠM - ÖĞRETĠM YILI ÖRGÜN VE YAYGIN EĞĠTĠM KURUMLARI ÇALIġMA TAKVĠMĠ Güncelleme Tarihi: 26/08/2015 Sıra 1. Eğitim Bölgesi DanıĢma Kurulu Toplantısı

Detaylı

ĠZMĠR KENT KONSEYĠ GENÇLĠK MECLĠSĠ BĠLĠġĠM ÇALIġMA GRUBU ETKĠNLĠK VE EĞĠTĠMLERĠ. Simge SavaĢan & Baran Güntan

ĠZMĠR KENT KONSEYĠ GENÇLĠK MECLĠSĠ BĠLĠġĠM ÇALIġMA GRUBU ETKĠNLĠK VE EĞĠTĠMLERĠ. Simge SavaĢan & Baran Güntan ĠZMĠR KENT KONSEYĠ GENÇLĠK MECLĠSĠ BĠLĠġĠM ÇALIġMA GRUBU ETKĠNLĠK VE EĞĠTĠMLERĠ Simge SavaĢan & Baran Güntan AJANDA Kent Konseyi Nedir? Gençlik Meclisi Nedir? Ġzmir Gençlik Meclisi BiliĢim ÇalıĢma Grubu

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU 2012 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye

Detaylı

S. NO İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KİŞİ VE KURULUŞLAR

S. NO İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KİŞİ VE KURULUŞLAR 1 2 DR.FEVZİ-MÜRÜVET UĞUROĞLU ORTAOKULU 2016-2017 / 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILLARI EĞİTİM ORTAMLARINDA UYUŞTURUCU KULLANIMI VE BAĞIMLILIK İLE MÜCADELE EYLEM PLANI Eğitim ortamında ortamlarında uyuģturucu

Detaylı

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ulusal ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin kuruluģ amacını,

Detaylı

RESMÎ / ÖZEL TEMEL EĞĠTĠM VE ORTAÖĞRETĠM KURUMLARI DEĞERLER EĞĠTĠMĠ VE SOSYAL KÜLTÜREL ETKĠNLĠKLER USÛL VE UYGULAMA ESASLARI

RESMÎ / ÖZEL TEMEL EĞĠTĠM VE ORTAÖĞRETĠM KURUMLARI DEĞERLER EĞĠTĠMĠ VE SOSYAL KÜLTÜREL ETKĠNLĠKLER USÛL VE UYGULAMA ESASLARI Din Öğretimi Genel Müdürlüğü RESMÎ / ÖZEL TEMEL EĞĠTĠM VE ORTAÖĞRETĠM KURUMLARI DEĞERLER EĞĠTĠMĠ VE SOSYAL KÜLTÜREL ETKĠNLĠKLER USÛL VE UYGULAMA ESASLARI 1. Amaç Millî Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Gençlik

Detaylı

TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ

TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ FELSEFESİ,TEMEL İLKELERİ,VİZYONU MEHMET NURİ KAYNAR TÜRKIYE NIN GELECEK VIZYONU TÜRKĠYE NĠN GELECEK VĠZYONU GELECEĞIN MIMARLARı ÖĞRETMENLER Öğretmen, bugünle gelecek arasında

Detaylı

Gezi Parkı Araştırması. GEZİ PARKI ARAŞTIRMASI Kimler, neden oradalar ve ne istiyorlar?

Gezi Parkı Araştırması. GEZİ PARKI ARAŞTIRMASI Kimler, neden oradalar ve ne istiyorlar? GEZİ PARKI ARAŞTIRMASI Kimler, neden oradalar ve ne istiyorlar? ARAŞTIRMA Araştırmayı nasıl yaptık? 6 7 Haziran Perşembe ve Cuma günleri Her 2 saatlik zaman diliminde 400 kişiyle görüşerek Gezi Parkı alanına

Detaylı

Demokrasi Nöbeti Araştırması

Demokrasi Nöbeti Araştırması Meydanların Profili Araştırma Hakkında Taksim Saraçhane Salı gecesi, saat :00 00:00 arası, Demokrasi Nöbeti çağrısı yapılan meydanlardan Kısıklı, Saraçhane ve Taksim de 875 kişi ile yüz yüze görüşüldü.

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10

T.C. GEBZE BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 GÖREV TANIMLARI Karar Tarihi: 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev,

Detaylı

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı Silivri Belediye BaĢkanlığı

Detaylı

Sayı: / Aralık 2014 Konu: Aile Hekimliği Nöbet ŞUBE / TEMSİLCİLİKLERE

Sayı: / Aralık 2014 Konu: Aile Hekimliği Nöbet ŞUBE / TEMSİLCİLİKLERE Sayı: 300-2014/1847 29 Aralık 2014 Konu: Aile Hekimliği Nöbet ŞUBE / TEMSİLCİLİKLERE İlgi: a- 300-2014/862 sayı ve 14.05.2014 tarihli yazımız. b- 300-2014/930 sayı ve 02.06.2014 tarihli yazımız. Ġlgi yazılarımızda

Detaylı

SAĞLIKTA DÖNÜġÜMÜN TIP EĞĠTĠMĠNE ETKĠSĠ

SAĞLIKTA DÖNÜġÜMÜN TIP EĞĠTĠMĠNE ETKĠSĠ SAĞLIKTA DÖNÜġÜMÜN TIP EĞĠTĠMĠNE ETKĠSĠ Sağlıkta yapılan dönüģümü değerlendirirken sadece sağlık alanının kendi dinamikleriyle değil aynı zamanda toplumsal süreçler, ideolojik konumlandırılmalar, sınıflararası

Detaylı

EĞİTİM SEN İSTANBUL 7 NOLU ŞUBE MALİ ÇALIŞMALARIMIZ. Mali Sekreterlik. Eğitim Sen İstanbul 7 Nolu Şube Mart 2008 - Mart 2011 Şube Çalışma Raporu

EĞİTİM SEN İSTANBUL 7 NOLU ŞUBE MALİ ÇALIŞMALARIMIZ. Mali Sekreterlik. Eğitim Sen İstanbul 7 Nolu Şube Mart 2008 - Mart 2011 Şube Çalışma Raporu EĞİTİM SEN MALİ ÇALIŞMALARIMIZ 91 MALİ SEKRETERLİK RAPORU VE BİLANÇOLAR çalışmalarımız Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikasının genel amaç ve ilkeleri doğrultusunda, 4688 sayılı yasaya, tüzük hükümleri

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL KARARIN ÖZÜ : Sivil Savunma Uzmanlığı nın Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği. TEKLİF : Sivil Savunma Uzmanlığı nın 31.03.2010 tarih, 2010/1043 sayılı teklifi. BAġKANLIK MAKAMI NA; Ġlgi: 18.03.2010 tarih ve 129

Detaylı

TOKİ İLKOKULU/ORTAOKULU DEĞERLER EĞİTİMİ YILLIK ÇALIŞMA PLANI

TOKİ İLKOKULU/ORTAOKULU DEĞERLER EĞİTİMİ YILLIK ÇALIŞMA PLANI 2014/2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TOKİ İLKOKULU/ORTAOKULU DEĞERLER EĞİTİMİ YILLIK ÇALIŞMA PLANI 2014/2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TOKİ İLKOKULU-ORTAOKULU DEĞERLER EĞİTİMİ OKUL KOMİSYONUDUR ADI SOYADI Hüseyin ÖZCAN

Detaylı

ĠSHAKOL. Ġġ BAġVURU FORMU. Boya Sanayi A.ġ. En Son ÇekilmiĢ Fotoğrafınız. No:.. ÖNEMLĠ NOTLAR

ĠSHAKOL. Ġġ BAġVURU FORMU. Boya Sanayi A.ġ. En Son ÇekilmiĢ Fotoğrafınız. No:.. ÖNEMLĠ NOTLAR Ġġ BAġVURU FORMU ĠSHAKOL Boya Sanayi A.ġ. No:.. En Son ÇekilmiĢ Fotoğrafınız ÖNEMLĠ NOTLAR 1. BaĢvuru formunu kendi el yazınızla ve bütün soruları dikkatli ve eksiksiz olarak doldurup, imzalayınız. ĠĢ

Detaylı

YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU

YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt Yapısı 3. Bilgi ve Teknolojik

Detaylı

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE MECLĠSĠ PLAN VE BÜTÇE KOMĠSYONU RAPORU. MECLĠS BAġKANLIĞINA

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE MECLĠSĠ PLAN VE BÜTÇE KOMĠSYONU RAPORU. MECLĠS BAġKANLIĞINA Belediye Meclisi nin 18.07.2016 tarihli birleģiminde Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen ĠĢletme ve ĠĢtirakler Dairesi BaĢkanlığı ibareli 14.06.2016 tarih ve 23817205-756.01-2078 sayılı yazı okundu.

Detaylı

T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI

T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI GÜNDEM MADDE NO : 1 KARAR NO : 26 : Geçici ĠĢçi ÇalıĢtırma Vizesinin Verilmesi Belediyelerde istihdam edilecek geçici iģçi pozisyon vizesinin verilmesi, mevcut mevzua hükümleri çerçevesinde belediye meclisi

Detaylı

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ HAZĠRAN AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ HAZĠRAN AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ HAZĠRAN AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 3. Toplantı Yılı 2016 Senesi HAZĠRAN

Detaylı

KASIM 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

KASIM 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili KASIM 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Akdeniz Karaduvar Mahallesinde muhtarları

Detaylı

SAĞLIKLI ŞEHİRLER EN İYİ UYGULAMA ÖDÜLÜ / 2010

SAĞLIKLI ŞEHİRLER EN İYİ UYGULAMA ÖDÜLÜ / 2010 SAĞLIKLI ŞEHİRLER EN İYİ UYGULAMA ÖDÜLÜ / 2010 S A Ğ L I K L I K E N T L E R B Ġ R L Ġ Ğ Ġ B A ġ K A N L I Ğ I SAĞLIKLI ŞEHİRLER EN İYİ UYGULAMA ÖDÜLÜ / 2010 ÖDÜLÜN AMACI Bugün Avrupa da ve dünyada birçok

Detaylı

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU OCAK 2012 İçindekiler Bölüm 1 : Sağlık Turizminde Türkiye deki Gelişmeler... 2 Bölüm 2 : Kurumsal Kimlik Çalışmaları ve Yazışmalar... 3 Bölüm 3: Basılı Materyaller... 4 Bölüm4

Detaylı

2014 YEREL SEÇİM FAALİYET RAPORU

2014 YEREL SEÇİM FAALİYET RAPORU AK PARTİ PENDİK İLÇE KADIN KOLLARI BAŞKANLIĞI 2014 YEREL SEÇİM FAALİYET RAPORU (30 Aralık 2013 29 Mart 2014) Hazırlayan: Ayser SOY Pendik İlçe Kadın Kolları Başkanı (07 Nisan 2014) GİRİŞ Pendik İlçe Kadın

Detaylı

Trans Terapi ve Dayanışma Grubu Toplantılarının Yedincisi Gerçekleşti. SPoD CHP Beyoğlu Belediyesi Başkan Aday Adayı Gülseren Onanç ile görüştü

Trans Terapi ve Dayanışma Grubu Toplantılarının Yedincisi Gerçekleşti. SPoD CHP Beyoğlu Belediyesi Başkan Aday Adayı Gülseren Onanç ile görüştü Trans Terapi ve Dayanışma Grubu Toplantılarının Yedincisi Gerçekleşti SPoD un ve Uzman Psikiyatrist Dr. Seven Kaptan ın gönüllü işbirliğiyle düzenlenen Trans Terapi Toplantısı nın yedincisi 4 Eylül Çarşamba

Detaylı

TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM

TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM Esin ÖZDEMİR Avrupa Birliği Daire Başkanlığı Uzman 15 Ocak 2010, Ankara 1 ĠÇERĠK Türk Eğitim Sisteminin Genel Yapısı Sorunlar Türkiye de Sanayi/Okul ĠĢbirliği TOBB ve Eğitim Oda

Detaylı

TMMOB FĠZĠK MÜHENDĠSLERĠ ODASI ÖĞRENCĠ ÜYE VE ÖĞRENCĠ TEMSĠLCĠLĠKLERĠ YÖNETMELĠĞĠ

TMMOB FĠZĠK MÜHENDĠSLERĠ ODASI ÖĞRENCĠ ÜYE VE ÖĞRENCĠ TEMSĠLCĠLĠKLERĠ YÖNETMELĠĞĠ TMMOB FĠZĠK MÜHENDĠSLERĠ ODASI ÖĞRENCĠ ÜYE VE ÖĞRENCĠ TEMSĠLCĠLĠKLERĠ YÖNETMELĠĞĠ Amaç Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Fizik Mühendisleri Odası Öğrenci Üyeliği ve

Detaylı

SEVDAMIZ OKUMAK PROJESĠ

SEVDAMIZ OKUMAK PROJESĠ SEVDAMIZ OKUMAK PROJESĠ VEZĠRKÖPRÜ-2016 PROJENĠN ADI:SEVDAMIZ OKUMAK PROJENĠN AMAÇLARI: Genel Amaç(lar): Projenin temel amacı, ortaokuldaki öğrencilere kitap okuma alıģkanlığı kazandırmak; öğrencilerin

Detaylı

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No : 01 Oturum : 1 Konusu : Meclis Tatil Ayı BaĢkanlık Makamından havaleli Yazı ĠĢleri ve Kararlar Dairesi BaĢkanlığı ibareli 27.12.2016 tarih ve 39241447-301.01-E.1104 sayılı yazı Belediye Meclisinin

Detaylı

TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 41. DÖNEMDE RESİMLERLE TMMOB

TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 41. DÖNEMDE RESİMLERLE TMMOB TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 41. DÖNEMDE RESİMLERLE TMMOB 2010-2012 ISBN 978-605-01-0372-4 Baskı Mattek Basın Yayın Tanıtım Tic. San. Ltd. Şti Adakale Sokak 32/27 Kızılay/ANKARA Tel: (312)

Detaylı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/02/2012-29/02/2012)

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/02/2012-29/02/2012) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 14/03/2012 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/02/2012-29/02/2012) İÇİNDEKİLER 1- DĠĞER FAALĠYETLER... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR...

Detaylı

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU Adı Soyadı : Emre ARSLANBAY Unvanı : Uzman Konu : Hollanda ÇalıĢma Ziyareti Görev Yeri : HOLLANDA Görev Tarihi : 05-10.03.2017 RAPOR

Detaylı

MEBBİS ATAMA PUANI BELİRLEME BAŞVURUSUNDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

MEBBİS ATAMA PUANI BELİRLEME BAŞVURUSUNDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR T.C. ĠSTANBUL VALĠLĠĞĠ Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü 2 0 1 3 / 1 E Ğ Ġ T Ġ M K U R U M L A R I Y Ö N E T Ġ C Ġ L Ġ Ğ Ġ S I N A V A D A Y A L I M Ü D Ü R L Ü K v e M Ü D Ü R Y A R D I M C I L I Ğ I A T A M

Detaylı

Müdafaa-i Hukuk Hareketi bu hakları savunmak ve geliştirmek için kurulmuştur.

Müdafaa-i Hukuk Hareketi bu hakları savunmak ve geliştirmek için kurulmuştur. Parti varlık sebebi, isminden de anlaşılacağı üzere, hakların savunulmasıdır. Müdafaa-i Hukuk düşüncesine göre: 1. İnsanın 2. Toplumun 3. Milletin 4. Devletin 5. Vatanın hakları vardır. Şu anda bu haklar

Detaylı

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI SUNUŞ Birimimiz Performans Programı, Kamu Ġdarelerince Hazırlanacak performans Programları Hakkında Yönetmelik ile Performans Programı Hazırlama

Detaylı

ÖZ DEĞERLENDİRME EYLEM PLANI ŞABLONU- KURUM DÜZEYİNDE Öz Değerlendirme Eylem Planı

ÖZ DEĞERLENDİRME EYLEM PLANI ŞABLONU- KURUM DÜZEYİNDE Öz Değerlendirme Eylem Planı ÖZ DEĞERLENDİRME EYLEM PLANI ŞABLONU- KURUM DÜZEYİNDE Öz Değerlendirme Eylem Planı Okul: VAN TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ Eylem Planının Süresi: 6 ay Geliştirilecek Alanlar (ÖD Raporundan Aktarılacak)

Detaylı

KASIM 2015 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

KASIM 2015 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili KASIM 2015 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili 1 BASINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR 1. Kanal B ekranlarında Emre Saklıca nın konuğu oldu. (17.11.2015) 2. 24 Kasım Öğretmenler Günü nde basın

Detaylı

BİLGİ EVLERİNDE UYGULANAN ÖĞRENCİ KOÇLUĞU ÇALIŞMALARI

BİLGİ EVLERİNDE UYGULANAN ÖĞRENCİ KOÇLUĞU ÇALIŞMALARI BİLGİ EVLERİNDE UYGULANAN ÖĞRENCİ KOÇLUĞU ÇALIŞMALARI BİLGİ EVLERİ ÖĞRENCİ KOÇLUĞU AMAÇ: Öğrencilerin kendilerini tanımalarını, güçlü yanlarını ve yeteneklerini keģfedebilmelerini, hedef koyabilmelerini

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ KURULUŞ VE İŞLEYİŞ YÖNERGESİ

FIRAT ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ KURULUŞ VE İŞLEYİŞ YÖNERGESİ FIRAT ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ KURULUŞ VE İŞLEYİŞ YÖNERGESİ 1. BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar AMAÇ Madde 1. Bu Yönergenin amacı, Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığının 16 Mayıs 2004

Detaylı

Kasım 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

Kasım 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili Kasım 2013 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Mezitli İlçesi CHP Belediye Başkanı aday adaylarının

Detaylı

TÜRK SPOR TEġKĠLATINI MEYDANA GETĠREN KURUM VE KURULUġLAR (5) DOÇ.DR.HAKAN SUNAY A.Ü.SBF

TÜRK SPOR TEġKĠLATINI MEYDANA GETĠREN KURUM VE KURULUġLAR (5) DOÇ.DR.HAKAN SUNAY A.Ü.SBF TÜRK SPOR TEġKĠLATINI MEYDANA GETĠREN KURUM VE KURULUġLAR (5) DOÇ.DR.HAKAN SUNAY A.Ü.SBF Türk Spor TeĢkilatını Meydana Getiren Kurum ve KuruluĢlar Ülkemizdeki spor kuruluşlarını hizmet ve faaliyetleri

Detaylı

www.binnuryesilyaprak.com

www.binnuryesilyaprak.com ÇOCUKLA VE ERGENLE ĠLETĠġĠM (Anababa eğitim semineri) Prof. Dr. Binnur YEġĠLYAPRAK Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Onursal Başkanı

Detaylı

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu v TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ÖNSÖZ Yirmi birinci yüzyılı bilgi teknolojisi çağı olarak adlandırmak ne kadar yerindeyse insan hakları çağı olarak adlandırmak da o kadar doğru olacaktır. İnsan

Detaylı

DİDİM. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 78. yılında Didim de anıldı

DİDİM. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 78. yılında Didim de anıldı Sayfa 4 15 Temmuz Demokrasi Parkı törenle açıldı Hafta içi 08:00 / 17.30 saatleri arasında hizmet vermekteyiz 3 10/Kasım/2016 DİDİM VATANDAŞLARIMIZIN DAİMA HİZMETİNDE... Çağrı Merkezi ve Halk Masası 444

Detaylı

IV.ULUSLARARASI POLİMERİK KOMPOZİTLER SEMPOZYUMU SERGİ VE PROJE PAZARI SONUÇ BİLDİRGESİ 7-9 MAYIS 2015

IV.ULUSLARARASI POLİMERİK KOMPOZİTLER SEMPOZYUMU SERGİ VE PROJE PAZARI SONUÇ BİLDİRGESİ 7-9 MAYIS 2015 IV.ULUSLARARASI POLİMERİK KOMPOZİTLER SEMPOZYUMU SERGİ VE PROJE PAZARI SONUÇ BİLDİRGESİ 7-9 MAYIS 2015 TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Ege Bölge ġubesi Koordinatörlüğünde IV. Uluslararası PolimerikKompozitler

Detaylı

İSTANBUL KAMUOYU ARAŞTIRMASI MAYIS 2015

İSTANBUL KAMUOYU ARAŞTIRMASI MAYIS 2015 İSTANBUL KAMUOYU ARAŞTIRMASI 19 25 MAYIS 2015 1 İÇİNDEKİLER ARAŞTIRMANIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ...3 GENEL SİYASİ TERCİHLER...5 GÜNDEM. 28 YEREL SORUNLAR..40 DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER...42 2 ARAŞTIRMANIN TEKNİK

Detaylı

TÜRKİYE DE KOBİ UYGULAMALARI YMM. NAİL SANLI TÜRMOB GENEL BAŞKANI IFAC SMP (KOBİ UYGULAMARI) FORUMU İSTANBUL

TÜRKİYE DE KOBİ UYGULAMALARI YMM. NAİL SANLI TÜRMOB GENEL BAŞKANI IFAC SMP (KOBİ UYGULAMARI) FORUMU İSTANBUL TÜRKİYE DE KOBİ UYGULAMALARI YMM. NAİL SANLI TÜRMOB GENEL BAŞKANI IFAC SMP (KOBİ UYGULAMARI) FORUMU İSTANBUL 21 MART 2011 HOġ GELDĠNĠZ IFAC in Sayın Başkanı, Kurul Üyeleri, Dünyanın dört bir yanından gelmiş

Detaylı

ŞUBAT 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

ŞUBAT 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili ŞUBAT 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili 1 CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Mezitli CHP İlçe Örgütü ve Belediye Başkan

Detaylı

KALKINMA KURULU DİYARBAKIR KASIM 2015 BEŞERİ SERMAYE EĞİTİM VE İSTİHDAM KOMİSYONU TRC2 2014-2023 BÖLGE PLANI KOORDİNASYON VE İZLEME KOMİSYONLARI

KALKINMA KURULU DİYARBAKIR KASIM 2015 BEŞERİ SERMAYE EĞİTİM VE İSTİHDAM KOMİSYONU TRC2 2014-2023 BÖLGE PLANI KOORDİNASYON VE İZLEME KOMİSYONLARI KASIM 2015 T. C. KALKINMA KURULU TRC2 2014-2023 BÖLGE PLANI KOORDİNASYON VE İZLEME KOMİSYONLARI DİYARBAKIR BEŞERİ SERMAYE EĞİTİM VE İSTİHDAM KOMİSYONU İLERLEME RAPORU 2015/1 stajyer [Şirket adını yazın]

Detaylı

İHL'yi Ne Kadar Tanıyoruz?

İHL'yi Ne Kadar Tanıyoruz? On5yirmi5.com İHL'yi Ne Kadar Tanıyoruz? İmam Hatip Liseleri Son günlerin en gözde hedefi Katsayı, Danıştay, ÖSS ve başörtüsüyle oluşan okun saplandığı tam 12 noktası. Kimilerinin ötekileri Yayın Tarihi

Detaylı

Küme Yönetimi URGE Proje Yönetimi. Kümelenme Bilgi Merkezi Deneyimleri

Küme Yönetimi URGE Proje Yönetimi. Kümelenme Bilgi Merkezi Deneyimleri Küme Yönetimi URGE Proje Yönetimi Kümelenme Bilgi Merkezi Deneyimleri Temel Ġlkeler Mevcut durumun değiģmesi kolay değildir, ZAMAN ve ÇABA gerektirir. DeğiĢimden ziyade DÖNÜġÜM, EVRĠM sürecidir. BaĢarı

Detaylı

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş ın Elbistan İlçesi nde siyaseti sadece insan için yaptıklarını, iktidara gelmeleri halinde terörü sonlandırıp ülkeye huzuru getireceklerini

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ KADRO GÖREV TANIMLARI

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ KADRO GÖREV TANIMLARI KADRO UNVANI : Büro Destek Personeli BAĞLI OLDUĞU UNVAN : ġef Uludağ Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Enstitüler, Fakülteler, Yüksekokullar, Meslek Yüksekokulları

Detaylı

T.C. BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı. ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN)

T.C. BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı. ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN) ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN) Düzenleme Tarihi: Bingöl Üniversitesi(BÜ) Ġç Kontrol Sistemi Kurulması çalıģmaları kapsamında, Ġç Kontrol Sistemi Proje Ekibimiz

Detaylı

Eylül 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

Eylül 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili Eylül 2013 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Yenişehir İlçesi CHP Belediye Başkanı aday

Detaylı

ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ EYLEM PLANI (2012-2014) İSTİHDAM-SOSYAL KORUMA İLİŞKİSİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ

ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ EYLEM PLANI (2012-2014) İSTİHDAM-SOSYAL KORUMA İLİŞKİSİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ 1. Sosyal yardımlar hak temelli ve önceden belirlenen objektif kriterlere dayalı olarak sunulacaktır. 1.1 Sosyal Yardımların hak temelli yapılmasına yönelik, Avrupa Birliği ve geliģmiģ OECD ülkelerindeki

Detaylı

EYLÜL 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

EYLÜL 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili EYLÜL 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili 1 CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Mezitli CHP İlçe örgütünün düzenlediği Yenimahalle

Detaylı

MART 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

MART 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili MART 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. CHP Mersin Büyükşehir ve ilçe belediye başkan adaylarının

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/5464 30 NĠSAN 2010 GENELGE 2010/11

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/5464 30 NĠSAN 2010 GENELGE 2010/11 GENELGE 2010/11 Dokuzuncu Kalkınma Planında yer alan Ġstanbul un uluslararası finans merkezi olması hedefini gerçekleģtirmek üzere yapılan çalıģmalar kapsamında, Ġstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

ESNAF VE ÇİFTÇİ PARTİSİ İKİNCİ BÖLÜM

ESNAF VE ÇİFTÇİ PARTİSİ İKİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ BÖLÜM ESNAF VE ÇİFTÇİ PARTİSİ Mad.1) Partinin adı, kısaltılmıģ adı Genel merkezi ve amblemi Partinin adı Esnaf ve Çiftçi Partisi kısaltılmıģı EÇP merkezi ANKARA amblemi sarı Zemin üzerine ÇeĢmedir.

Detaylı

AR&GE BÜLTEN 2010 ġubat EKONOMĠ ĠZMĠR FĠNANS ALTYAPISI VE TÜRKĠYE FĠNANS SĠSTEMĠ ĠÇĠNDEKĠ YERĠ

AR&GE BÜLTEN 2010 ġubat EKONOMĠ ĠZMĠR FĠNANS ALTYAPISI VE TÜRKĠYE FĠNANS SĠSTEMĠ ĠÇĠNDEKĠ YERĠ ĠZMĠR FĠNANS ALTYAPISI VE TÜRKĠYE FĠNANS SĠSTEMĠ ĠÇĠNDEKĠ YERĠ Erdem ALPTEKĠN Türk finans sistemi incelendiğinde en büyük payı bankaların, daha sonra ise sırasıyla menkul kıymet yatırım fonları, sigorta

Detaylı

Beslenme Dostu Okul Projesi Yıllık Çalışma Planı

Beslenme Dostu Okul Projesi Yıllık Çalışma Planı Beslenme Dostu Okul Projesi Yıllık Çalışma Planı CUMHURĠYET ORTAOKULU 2016-2017 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI BESLENME DOSTU OKUL PROJESĠ YILLIK ÇALIġMA PLANI HEDEFLERĠMĠZ 1-"Beslenme Dostu Okul Projesi" ile öğrencilerin,

Detaylı

MAYIS 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

MAYIS 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili MAYIS 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Aydıncık CHP İlçe Yönetim Kurulu ve Belediye

Detaylı

HER YAKAYA BİR ROZET HER ARACA BİR ÇIKARTMA

HER YAKAYA BİR ROZET HER ARACA BİR ÇIKARTMA HER YAKAYA BİR ROZET 1 HER ARACA BİR ÇIKARTMA SUNUŞ 2011 Unıversıade kıģ oyunları Uluslar arası nitelik taģımaktadır. Bu nedenle organizasyonunla ilgili tanıtım çalıģmalarının sadece yerel ölçekte değil,

Detaylı

E-DEVLET ÇALIġMALARI VE TÜRKSAT TA Ġġ SÜREKLĠLĠĞĠ ÇALIġMALARI MUSTAFA CANLI

E-DEVLET ÇALIġMALARI VE TÜRKSAT TA Ġġ SÜREKLĠLĠĞĠ ÇALIġMALARI MUSTAFA CANLI E-DEVLET ÇALIġMALARI VE TÜRKSAT TA Ġġ SÜREKLĠLĠĞĠ ÇALIġMALARI MUSTAFA CANLI GĠRĠġ 1. Özet 2. E-Devlet Nedir? 3. ĠĢ Sürekliliği Ve FKM ÇalıĢmalarının E-Devlet Projelerindeki Önemi 4. ĠĢ Sürekliliği Planlaması

Detaylı

NEVŞEHİR VALİLİĞİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

NEVŞEHİR VALİLİĞİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ADI 2 29 Sayılı Kanuna Göre Yapılan Kapalı Yer Toplantısı 29 Sayılı Kanuna Göre Yapılan Açık Hava Toplantısı ve Gösteri Yürüyüşü Konferans, panel, tören, şenlik v.b toplantılar Mart 204 tarih ve 28940

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ... V İÇİNDEKİLER... XI I. BÖLÜM CHP NİN SON GENEL YÖNETİM KURULU

İÇİNDEKİLER SUNUŞ... V İÇİNDEKİLER... XI I. BÖLÜM CHP NİN SON GENEL YÖNETİM KURULU XI İÇİNDEKİLER SUNUŞ... V İÇİNDEKİLER... XI I. BÖLÜM CHP NİN SON GENEL YÖNETİM KURULU A. SON GENEL YÖNETİM KURULU NUN SEÇİLMESİ... 3 Cumhuriyet Senatosu Üçte Bir Yenileme ve Milletvekili Ara Seçimleri...

Detaylı

UTĠKAD. HOġGELDĠNĠZ 25. YILIMIZI KUTLUYORUZ! 26.01.2011

UTĠKAD. HOġGELDĠNĠZ 25. YILIMIZI KUTLUYORUZ! 26.01.2011 HOġGELDĠNĠZ 25. YILIMIZI KUTLUYORUZ! 26.01.2011 GÜNDEM UTĠKAD FAALĠYETLERĠ VE YENĠ DÖNEM HEDEFLERĠ Kosta SANDALCI UTĠKAD Yönetim Kurulu BaĢkan Yrd. ĠZMĠR BÖLGESĠ FAALĠYETLERĠ Volkan BIKMAZ UTĠKAD Ġzmir

Detaylı

NİSAN 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

NİSAN 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili NİSAN 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili 1 CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mezitli Belediye Başkanı nı makamında ziyaret ederek

Detaylı

Emeğin İktidarını Birlikte Kuracağız

Emeğin İktidarını Birlikte Kuracağız Emeğin İktidarını Birlikte Kuracağız 1 MAYIS Cumhuriyet Halk Partisi Bodrum İlçe Bayramı 1 Mayıs nedeniyle yayınladığı mesaj şöyle: İşçilerin birlik ve dayanışma günü olan, 1 Mayıs ın, tüm dünya ve ülkemiz

Detaylı

ENER TARTIŞMAYA AÇIYOR OLTU VE HINIS İL OLMALI MI?

ENER TARTIŞMAYA AÇIYOR OLTU VE HINIS İL OLMALI MI? ENER TARTIŞMAYA AÇIYOR OLTU VE HINIS İL OLMALI MI? Erzurum, COĞRAFİ VE İDARİ KÜÇÜLMEYİ EKONOMİK BÜYÜMEYE dönüştürebilir mi? TARTIŞMA ÖNERİSİNİN GEREKÇESİ Kamu hizmetlerinin ülke seviyesinde daha verimli

Detaylı

AĞUSTOS 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

AĞUSTOS 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili AĞUSTOS 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Cumhurbaşkanı adayımız Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu

Detaylı

2013 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU

2013 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU 2013 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU Kamuda stratejik yönetim anlayıģının temelini oluģturan kaynakların etkili ve verimli bir Ģekilde kullanılması ilkesi çerçevesinde,

Detaylı

7. dönem çalışma raporu TMOOB KOCAELİ İKK ÇALIŞMALARI. EMO Kocaeli Şubesi 146

7. dönem çalışma raporu TMOOB KOCAELİ İKK ÇALIŞMALARI. EMO Kocaeli Şubesi 146 TMOOB KOCAELİ İKK ÇALIŞMALARI EMO Kocaeli Şubesi 146 İKK Sekreterliği Makina Mühendisleri Odası tarafından yürütülmektedir. Şubemiz, üniversite, resmi kurum, sendika, oda ve derneklerle sürdürülebilir

Detaylı

TÜRKĠYE SĠYASĠ EĞĠLĠMLER VE BEKLENTĠLER ARAġTIRMASI. Ekim 2009

TÜRKĠYE SĠYASĠ EĞĠLĠMLER VE BEKLENTĠLER ARAġTIRMASI. Ekim 2009 TÜRKĠYE SĠYASĠ EĞĠLĠMLER VE BEKLENTĠLER ARAġTIRMASI Ekim 2009 BU SONUÇLAR, SONAR YAYINCILIK LTD. ġtġ RAPOR ABONELERĠ ĠÇĠN GERÇEKLEġTĠRĠLEN ARAġTIRMADAN ALINMIġTIR. 2 Sonar AraĢtırma A.ġ. nin, Ekim ayında

Detaylı

Şerafettin TUĞ Kaymakamı

Şerafettin TUĞ Kaymakamı T.C. GAZİEMİR KAYMAKAMLIĞI İLÇE YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ SAYI :BO54VLK4354802.880,01/ 1462 08.09.2010 KONU :19 Eylül 2010 Gaziler günü... GAZİEMİR Gaziemir İlçesi 19 Eylül 2010 Gaziler Günü Anma Tören Programı

Detaylı

HAVRAN BELEDİYEBAŞKANLIĞI 2016 YILI EYLÜL AYI FAALİYET RAPORU

HAVRAN BELEDİYEBAŞKANLIĞI 2016 YILI EYLÜL AYI FAALİYET RAPORU HAVRAN BELEDİYEBAŞKANLIĞI 2016 YILI EYLÜL AYI FAALİYET RAPORU A-KİLİT PARKE TAŞI İLE YOL YAPIM-ÇEVRE DÜZENLEMESİ VE PARK YAPIMI HİZMETLERİ : 1- Ġlçemize bağlı Kalabak mahallesi 61.65.71.117.125.136.140

Detaylı

06.11.2013 2013 toplantı döneminin 10. birleşiminin 1. oturumunun yapılması için toplandı.

06.11.2013 2013 toplantı döneminin 10. birleşiminin 1. oturumunun yapılması için toplandı. KAPAKLI BELEDĠYESĠ MECLĠS KARAR ÖZETLERĠ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Karar Tarihi: 06.11.2013 Toplantı No:

Detaylı

T.C. ĠZMĠR ĠLĠ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. ĠZMĠR ĠLĠ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :164 KARAR 164 : Bir sonraki Meclis birleģiminin 08 Mayıs 2015 Cuma günü saat 18.00 da yapılmasına iģaret oylamayla oybirliği ile arar verildi. Karar No :163 KARAR 163 : Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğünün

Detaylı

OKUL GELĠġĠM RAPORU. GĠRĠġ 2. I. OKULUN FĠZĠKĠ KAYNAKLARINI GELĠġTĠRMEYE YÖNELĠK OLARAK 2

OKUL GELĠġĠM RAPORU. GĠRĠġ 2. I. OKULUN FĠZĠKĠ KAYNAKLARINI GELĠġTĠRMEYE YÖNELĠK OLARAK 2 OKUL GELĠġĠM RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa No Okulun Adı 2 Bulunduğu Bölge 2 Bağlı Bulunduğu Ġl/Ġlçe 2 Eğitim Öğretim Yılı 2 Raporla Ġlgili Olarak Bağlantı Kurulacak KiĢinin ĠletiĢim Bilgileri 2 GĠRĠġ 2 I.

Detaylı

I. OTURUM OTURUM BAġKANI: PROF. DR. NEVZAT KOÇ (MEDĠPOL ÜNĠVERSĠTESĠ HUKUK FAKÜLTESĠ ÖĞRETĠM ÜYESĠ/TBK. BĠLĠM KOMĠSYONU ÜYESĠ)

I. OTURUM OTURUM BAġKANI: PROF. DR. NEVZAT KOÇ (MEDĠPOL ÜNĠVERSĠTESĠ HUKUK FAKÜLTESĠ ÖĞRETĠM ÜYESĠ/TBK. BĠLĠM KOMĠSYONU ÜYESĠ) I. OTURUM OTURUM BAġKANI: PROF. DR. NEVZAT KOÇ (MEDĠPOL ÜNĠVERSĠTESĠ HUKUK FAKÜLTESĠ ÖĞRETĠM ÜYESĠ/TBK. BĠLĠM KOMĠSYONU ÜYESĠ) TEBLĠĞLER : PROF. DR. VEYSEL BAġPINAR (ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ HUKUK FAKÜLTESĠ

Detaylı

ĠZMĠR ĠLĠ ÇĠĞLĠ BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI

ĠZMĠR ĠLĠ ÇĠĞLĠ BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI ĠZMĠR ĠLĠ ÇĠĞLĠ BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI Karar Tarihi:04.08.2017 Karar Sayısı: 84516765-301-05/47 Meclis BaĢkanı: ĠnĢ. Müh. Hasan ARSLAN Belediye BaĢkanı MECLĠS TOPLANTISINA KATILAN ÜYELER: SEMRA AKSU,

Detaylı

T.C. TRABZON VALİLİĞİ EĞİTİM KURUMLARI 2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. TRABZON VALİLİĞİ EĞİTİM KURUMLARI 2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. TRABZON VALİLİĞİ EĞİTİM KURUMLARI 0 0 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ AÇIKLAMALAR : -ÇalıĢma takviminde yapılacak olan değiģiklikler, www.trabzon.meb.gov.tr adresinde ilan edilecektir. -Bu çalıģma

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı GENEL MÜDÜRLÜK MAKAMINA

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı GENEL MÜDÜRLÜK MAKAMINA T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro lüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı Sayı : 26608920-010.06/ 263 09/01/2014 Konu: 2011/4 Sayılı Genelgedeki Revizyon. GENEL MÜDÜRLÜK MAKAMINA Tapu

Detaylı

2011 2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL BAHÇELİEVLER İHLAS İLKÖĞRETİM OKULU SOSYAL BİLGİLER DERSİ 5. SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

2011 2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL BAHÇELİEVLER İHLAS İLKÖĞRETİM OKULU SOSYAL BİLGİLER DERSİ 5. SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI 1 4. (10 14 EKĠM) EKĠM 3. (03 07 EKĠM) 2. (26 30 EYLÜL) EYLÜL 1. (19 23 EYLÜL) 1. ÜNĠTE ALANI : BĠREY VE TOPLUM ÜNĠTE ADI: HAKLARIMI ÖĞRENĠYORUM 1. Bulunduğu çeģitli grup ve kurumlar içinde yerini belirler.

Detaylı

EKİM 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

EKİM 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili EKİM 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Aydıncık İlçesi nde meydana gelen dolu yağışı

Detaylı

PAMUKOVA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREV DAĞILIMI

PAMUKOVA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREV DAĞILIMI PAMUKOVA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREV DAĞILIMI A) TEMEL EĞİTİM : Okul öncesi eğitimi yaygınlaģtıracak ve geliģtirecek çalıģmalar yapmak, Ġlköğretim öğrencilerinin maddi yönden desteklenmesini

Detaylı

T.C. AKYURT ĠLÇESĠ BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI. MECLĠSĠ TEġKĠL EDENLER

T.C. AKYURT ĠLÇESĠ BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI. MECLĠSĠ TEġKĠL EDENLER Karar Tarihi : 02.04.2010 Karar No : 49 Karar Konusu : Araç Parkı T.C. BAġKAN: Gültekin AYANTAġ ÜYELER: Ġlhan ġener - Hüseyin ALPASLAN Musa ÇAKMAK -Halil UYANIK - Ertekin ġan -Veysel FIRAT-Oktay BAĞCI

Detaylı

TÜRKĠYE DE OKUL ÖNCESĠ EĞĠTĠMĠN GELĠġMESĠ PROF.DR. AYLA OKTAY MALTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ. 11.Mart 2011 Uluslar arası Okul Öncesi Eğitim Kongresi ĠSTANBUL

TÜRKĠYE DE OKUL ÖNCESĠ EĞĠTĠMĠN GELĠġMESĠ PROF.DR. AYLA OKTAY MALTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ. 11.Mart 2011 Uluslar arası Okul Öncesi Eğitim Kongresi ĠSTANBUL TÜRKĠYE DE OKUL ÖNCESĠ EĞĠTĠMĠN GELĠġMESĠ PROF.DR. AYLA OKTAY MALTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ 11.Mart 2011 Uluslar arası Okul Öncesi Eğitim Kongresi ĠSTANBUL TÜRKİYEDE ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ İKİ ANA BAŞLIKTA İNCELELENEBİLİR

Detaylı

TÜRKĠYE SĠYASĠ EĞĠLĠMLER VE BEKLENTĠLER ARAġTIRMASI. Ocak - 2010

TÜRKĠYE SĠYASĠ EĞĠLĠMLER VE BEKLENTĠLER ARAġTIRMASI. Ocak - 2010 TÜRKĠYE SĠYASĠ EĞĠLĠMLER VE BEKLENTĠLER ARAġTIRMASI Ocak - 2010 BU SONUÇLAR, SONAR YAYINCILIK LTD. ġtġ RAPOR ABONELERĠ ĠÇĠN GERÇEKLEġTĠRĠLEN ARAġTIRMADAN ALINMIġTIR. 2 AMAÇ Bu çalıģmanın ana amacı, Türk

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 6331 sayılı ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 22 ve 30 uncu maddelerine göre düzenlenmiģtir.

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 6331 sayılı ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 22 ve 30 uncu maddelerine göre düzenlenmiģtir. ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, iģ sağlığı

Detaylı

ERZİNC(ANI) YAKALA FOTOĞRAF YARIŞMASI

ERZİNC(ANI) YAKALA FOTOĞRAF YARIŞMASI ERZİNC(ANI) YAKALA FOTOĞRAF YARIŞMASI 2014 İçindekiler ERZİNC(ANI) YAKALA FOTOĞRAF YARIŞMASI... 2 YARIġMANIN KONUSU... 2 YARIġMA KONUSU ĠLE ĠLGĠLĠ EK BĠLGĠ:... 2 KATILIM... 3 KATILIM ŞARTLARI... 3 DİĞER

Detaylı

SOSYAL HĠZMETLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI SOSYAL YARDIM ĠġLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE

SOSYAL HĠZMETLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI SOSYAL YARDIM ĠġLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE Amaç SOSYAL HĠZMETLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI SOSYAL YARDIM ĠġLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR Madde 1-

Detaylı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/01/2012-31/01/2012)

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/01/2012-31/01/2012) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 09/02/2012 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/01/2012-31/01/2012) İÇİNDEKİLER 1- DĠĞER FAALĠYETLER... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR...

Detaylı

Doç. Dr. MUSTAFA KĠBAROĞLU

Doç. Dr. MUSTAFA KĠBAROĞLU İran ın Nükleer Programı ve Türkiye nin Güvenliğine Etkileri Doç. Dr. MUSTAFA KĠBAROĞLU www.mustafakibaroglu.com Bilkent Üniversitesi Uluslararası ĠliĢkiler Bölümü 15 Ekim 2009 Atılım Üniversitesi Ankara

Detaylı

T.C. Sağlıklı Kentler Birliği. 2008 Faaliyet Raporu

T.C. Sağlıklı Kentler Birliği. 2008 Faaliyet Raporu T.C. Sağlıklı Kentler Birliği 2008 Faaliyet Raporu SAĞLIKLI KENTLER BİRLİĞİ FAALİYETLERİ MECLĠS TOPLANTILARI EĞĠTĠM ÇALIġMALARI KONFERANSLAR DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ AVRUPA SAĞLIKLI ġehġrler ULUSAL AĞLARI ÇALIġMALARI

Detaylı

T.C. SAKARYA SERDĠVAN BELEDĠYE MECLĠSĠ

T.C. SAKARYA SERDĠVAN BELEDĠYE MECLĠSĠ Karar No :105 Özü: 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı Tadilatı. Karar Trh : (Ġlçemiz, Arabacıalanı Mahallesi, 1895 ada, 2 no lu Parsel) (PĠN: 6010,38) Belediye Meclisi, ın BaĢkanlığında, seçilmiģ Zeynep

Detaylı