JACK GOODY 27 Temmuz 1919 tarihinde, Britanya da, St Albans, Velwyn Garden City de do an sosyal antropolog Sir John (Jack) Rankine Goody, Cambridge

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "JACK GOODY 27 Temmuz 1919 tarihinde, Britanya da, St Albans, Velwyn Garden City de do an sosyal antropolog Sir John (Jack) Rankine Goody, Cambridge"

Transkript

1 JACK GOODY 27 Temmuz 1919 tarihinde, Britanya da, St Albans, Velwyn Garden City de do an sosyal antropolog Sir John (Jack) Rankine Goody, Cambridge Üniversitesi nin önde gelen hocalar ndan biridir ve British Academy ve US National Academy of Sciences n üyesidir. kinci Dünya Savafl na kat lm fl, Kuzey Afrika cephesinde savaflm fl, Almanlara esir düflmüfl ve üç y l esir kamp nda kalm flt r ten 1984 e kadar Cambridge Üniversitesi nde sosyal antropoloji dersleri vermifl; antropolojinin her alan nda, özellikle aile, miras, çiçekler, yiyecek, okuryazarl k konular nda kitaplar yazm fl ve say s z makale yay mlam flt r. Bafll ca eserlerini flöyle s ralayabiliriz: Death, Property and the Ancestors (Stanford University Press, 1962); Literacy in Traditional Societies (Cambridge University Press, 1968); The Myth of the Bagre (Oxford University Pres,1972); The Character of Kinship (Cambridge University Press, 1973); Production and Reproduction: A Comparative Study of the Domestic Domain (Cambridge University Press, 1976); The Domestication of the Savage Mind (Cambridge University Press, 1977) [Yaban Akl n Evcillefltirilmesi, Dost Kitabevi Yay nlar, 2001]; Cooking,Cuisine and Class: A Study in Comparative Sociology (Cambridge University Pres, 1982); The Development of the Family and Marriage in Europe (Cambridge University Pres,1983); The Logic of Writing and the Organisation of Society (Cambridge University Press, 1986); The Interface Between the Written and the Oral (Cambridge University Press, 1987); The Oriental, the Ancient and the Primitive: (Cambridge University Press, 1990); The Expansive Moment: The Rise of Social Anthropology in Britain and Africa, (Cambridge University Press,1995); The East in the West (Cambridge, Cambridge University Press, 1996) [Bat daki Do u, Dost Kitabevi Yay nlar, 2002]; Representations and Contradictions: Ambivalence towards Images, Theatre, Fictions, Relics and Sexuality (Blackwell Publishers, 1997); Food and Love: A Cultural History of East and West (Verso, 1998); The European Family: An Historico-anthropological Essay (Blackwell Publishers, 2000) [Avrupa da Aile, Literatür Yay nc l k, 2004]; Islam in Europe (Polity Press, 2004) [Avrupa da slam Damgas, Etkileflim Yay nlar, 2005]; The Theft of History Cambridge University Pres, 2007

2 Ayr nt :554 A r Kitaplar Dizisi:26 Çiçeklerin Kültürü Do u ve Bat Toplumlar nda Çiçek Kullan m ve Çiçek Sembolizmi Jack Goody Kitab n Özgün Ad The Culture of Flowers ngilizce den Çeviren Mehmet Beflikçi Yay ma Haz rlayan Melih Pekdemir Düzelti Mehmet Celep Cambridge University Press, 1993 Bu çevirinin Türkçe yay m haklar Ayr nt Yay nlar na aittir. Kapak llüstrasyonu Sevinç Altan Kapak Düzeni Gökçe Alper Dizgi Esin Tapan Bask ve Cilt Mart Matbaac l k Sanatlar (0 212) (Pbx) Merkez Mah. Burcu Sok. 6/1 Kâ thane- stanbul Birinci Bas m 2010 Bask Adedi 2000 ISBN SERT F KA NO: AYRINTI YAYINLARI Hobyar Mah. Cemal Nadir Sok. No: 3 Eminönü - stanbul Tel.: (0212) Faks: (0212) &

3 Çiçeklerin Kültürü Do u ve Bat Toplumlar nda Çiçek Kullan m ve Çiçek Sembolizmi Jack Goody

4 A IR K TAPLAR D Z S K TLE VE KT DAR Elias Canetti NSANLI IN MAHREM TAR H Theodore Zeldin RUJ LEKES Yirminci Yüzy l n Gizli Tarihi Greil Marcus B Z B Z YAPAN H KÂYELER Kendimizi Yaratma Üzerine Bir Deneme William Lowell Randall MARKS ZM, AHLÂK VE TOPLUMSAL ADALET R. G. Peffer MPARATORLUK Michael Hardt & Antonio Negri D S PL N Askeri taat Üretiminin Sosyolojisi ve Tarihi Ulrich Bröckling HEP YUVAYA DÖNMEK Ursula K. LeGuin AHLÂK PROTESTO SANATI Toplumsal Hareketlerde Kültür, Biyografi ve Yarat c l k James M. Jasper KAMUSAL NSANIN ÇÖKÜfiÜ Richard Sennett CAZ K TABI Ragtime dan Fusion ve Sonras na Joachim-Ernst Berendt KURTLARLA KOfiAN KADINLAR Vahfli Kad n Arketipine Dair Mit ve Öyküler Clarissa Pinkola Estés C NSELL N TAR H Michel Foucault SEKS SYANLARI Toplumsal Cinsiyet, Baflkald r ve Rock n roll Simon Reynolds & Joy Press SÜRÜDEN DEVLETE Toplumsal Ba Üzerine Psikanalitik Deneme Eugène Enriquez ÇOKLUK mparatorluk Ça nda Savafl ve Demokrasi Michael Hardt & Antonio Negri B R AHLÂK KURAMI Genel Etik & Bir Ahlâk Felsefesi & Bir Kiflilik Eti i Agnes Heller MUTFAK SAVAfiI Damak Zevkinin Jeopoliti i Christian Boudan KT SAD ADALET VE DEMOKRAS Rekabetten flbirli ine Robin Hahnel TAR H BOYUNCA KENT Kökenleri, Geçirdi i Dönüflümler ve Gelece i Lewis Mumford AÇIKLAMALI DÜZÜLKE Çok Boyutlu Bir Macera Edwin A. Abbott MET N ÇÖZÜMLEMELER Yasemin G. nceo lu & Nebahat A. Çomak Diflillik, Güzellik ve fiiddet Sarmal nda KADIN VE BEDEN Yasemin G. nceo lu & A. Kar AVRUPA F KR Anthony Pagden

5 çindekiler Resimlerin Listesi Teflekkür Kitaptaki Baz Terimlere Dair Bir Not Önsöz Birinci Bölüm AFR KA DA H Ç Ç ÇEK YOK MU? Çiçek Nedir? Bali deki Bereket Afrika daki Eksiklik Neden? Amaç kinci Bölüm BAfiLANGIÇ: BAHÇELER VE CENNET, ÇELENKLER VE KURBAN Mezopotamya daki Bahçeler Nil Vadisi Kitab Mukaddes Çiçekleri Desenin Yayg nlaflmas ve Formelleflmesi M s r ve Klasik Dünya Bahçelerin Geliflmesi De iflen Çiçek Kültürü Resmedilen Çiçekler Çiçeklerin Pazarlanmas Lüks Mallar n Ticareti ve Onu Elefltirenler Çiçeklerden Ç kar lan Parfümler Taç ve Çelenk Kullan m Tanr lara Sunu Olarak Kan ve Çiçekler

6 Üçüncü Bölüm AVRUPA DA Ç ÇEK KÜLTÜRÜNÜN GER LEMES Bahçeler ve Çiçekler Taçlar Heykeller Kurban Di er Sunular Çilecilik ve Lüks Gül Sanat ve Sadelik Botanik Bilgisinin Maruz Kald Etkiler Roma ve Bat Avrupa n n Periferisi Dördüncü Bölüm SLAMDA TASV RS Z Ç ÇEKLER Bahçeler Edebiyat Yarat l fl ve Elefltiri Hükümdarlar ve Lüks Hal lar Do u Asya dan Gelen Natüralist Etkiler H ristiyan Bat n n Etkisi Beflinci Bölüm ORTAÇA BATI AVRUPA SINDA GÜLÜN GER DÖNÜfiÜ XII. Yüzy ldan Önce Çiçekler ve Manast r Bahçeleri Edebiyatta Çiçekler Sanatta Çiçekler konlar ve konoklazm Heykellerin Geri Dönüflü Kutsal Emanet Sand Heykellerinin Geliflimi Karolenj Canlanmas Daha Sonraki Dönem Romanesk Gotik Uygulamada Çiçekler Dinsel Sembolizm Gündelik Yaflamda Çiçekler Sivil Bahçeler Pazar ve Loncalar Üsttekiler ve Alttakiler

7 Alt nc Bölüm RÖNESANS TA KONLAR VE KONOKLAZM talyan Rönesans nda Taçlar Tezhip Edilmifl Çiçekler Afla Ülkeler de Natürmort Edebiyatta Çiçekler Çiçekler ve Bahçeler Çiçek Kültürüne Tepkiler Ev çindeki Çiçekler Lale Tutkusu Dinsel ve Siyasal Araçlar Olarak Festivaller Çiçeklerin Restorasyonu Yedinci Bölüm PAZARIN BÜYÜMES Do u dan Gelen Dekorasyon Çiçekleri Do u dan Gelen Çiçekler Kent Pazar Çiçek Sat c lar Çiçekçi K z n Rolü ve Çiçekçi K z Miti Çiçek Üreticileri ve Kent Sekizinci Bölüm FRANSA DA Ç ÇEKLER N G ZL D L : UZMANLIK B LG S M, KURGUSAL ETNOGRAF M? Dinsel Gelenek Bilimsel Gelenek Bat ni Bilgi (Okült) Gelene i Ça dafl Sahne Gelene in cad Dilin Statüsü Dokuzuncu Bölüm YABANCI Z HN YET N AMER KANLAfiTIRILMASI Amerikanlaflt rma Süreci Amerikan Prati i

8 Onuncu Bölüm AVRUPA DA Ç ÇEKLER N POPÜLER KÜLTÜRÜ Folklor ve Yak n Geçmifl: Ölüm Ritüelleri Damgal Çiçekler Köy Çiçekleri Püritenli in natç Varl Sosyalizmde Güller Arma an Verme Britanya ve Fransa da Çiçek Sat n Al m On Birinci Bölüm H ND STAN IN ÇELENKLER : KAD FEÇ ÇE VE YASEM N Erken Dönem Hindu Toplumunda Çiçekler Çiçekler ve Kurban Budizmde Çiçekler konlara Yönelik Müphemlik Çiçeklere Yönelik Müphemlik slam, Bahçeler ve Çiçekler Ça dafl Çiçekler Ahmedabad daki Çiçek Pazar Hindistan daki Çiçekler On kinci Bölüm Ç N DE DÖRT BEYEFEND Ç ÇEK Ekoloji ve Tar m Botanik Bilgisi Sanat n Erken Dönemlerinde Çiçek Motifleri ve Desenleri Çiçek fiiirleri ve Çiçek Resimleri fiiirde ve Resimde Çiçekler ve Kad nlar Çiçek Resimleri Hakk ndaki Elkitaplar Çiçek Düzenlemeleri Çiçek Sembolizminin Ba lamsall Çiçek Kullan m Çiçeklerin Dinsel Kullan m : Budizm ve Konfüçyüsçülük Elitler ve Popüler Kültür

9 On Üçüncü Bölüm YÜZ Ç ÇEK AÇSIN : GÜNEY Ç N DE YEN YIL Yeni Y l Çiçekleri Üretim Pazar ve Pazaryeri Çiçek Kültüründeki Gerilimler ve Çeliflkiler On Dördüncü Bölüm MESAFEL B R YORUM Afrika ya Geri Dönüfl Çiçekler ve Din Çiçekler ve Lüks Avrupa da Çiçekler Kaynakça Dizin

10 Resimlerin Listesi Renkli resimler I.1. Bali de bir tap nak sunusu. II.1. Duvar resimleriyle sütunlu bir bahçe, Venus Marina n n evi, Pompei. IV.1. Firdevsi nin fiahname sinden flairin pikni i. IV.2. ran bahçe hal s. V.1. Moutier-Grandval ncil inden, Tours. V.2. Sainte-Foy heykeli, Conques. V.3. Aratea tac. VI.1. Lady Margaret Beaufort un Saatler Kitab ndan, Aziz Yuhanna ncil inin aç l fl sayfas. VI.2. Jan Breughel, A Vase of Flowers. VII.1. XVII. yüzy la ait çiçek-a aç duvar örtüsü. X.1. Ambalajlar içinde cenaze çiçekleri, Bethnal Green, Londra. XI.1. ran giysili kad n, Mo ol okulu. XI.2. Pazarda kadifeçiçekleri, Ahmedabad. XI.3. Bir çiçek tezgâh nda çelenkler, Ahmedabad. XII.1. Budist bir rahibenin altar, Xiaolan, Çin. XIII.1. Yeni y l için eve mandalina a ac götürürken, Chencun pazar, Guangdong. XIII.2. Aile fleftali a ac, Hong Kong, yeni y l. XIII.3. Çince yeni y l pankart, San Francisco. XIII.4. Guangdong da Chencun pazar nda bir üretici. Siyah beyaz resimler 1.1. Wayang kulit gölge oyununda kullan lan kuklalardan biri olan Hayata ac (Tuba) Taze çiçeklerle süslü bafll yla bir dansç k z, Bali Assurbanipal ve kraliçesi bir bahçede akflam yeme i yerken Kral Sargon elinde kutsal çiçek oldu u halde, bir da keçisini kurban ediyor Lotus ve palmet desenleriyle süslü bir tafl hal Üzüm asmalar ve di er çitli alanlar, su tanklar ve ufak bir eviyle büyük bahçe Teb kentinin sayfiye bölgesinde kutsal bir mabedin bahçesi Horus ya da genç günefl, lotustan ç k yor Tehoutihotep in k z, beyaz lotuslardan yap lma bir taç giyiyor ve elinde mavi bir lotus tutuyor.

11 2.8. Bir M s r e lencesinde baz kad nlar tek tek lotus çiçe i, baz lar vazo içinde çiçekler, baz lar ise gerdanl klar al rken Bir Girit hydria s nda, kemerli sapl, lotus ve palmet kenar süslemesi Acantos yapraklar n n kullan ld, lotus ve palmet kenar süslemesi Tezgâhlar ve seyyar çelenk sat c lar yla, Romal çiçek sat c lar resimleri Çiçek sat c lar olarak cupidolar ve ruhlar Botanik bahçesi, Oxford Bir K r Manzaras nda Aslanlar Stefano da Zevio, Gül Bahçesindeki Madonna Aziz Cuthbert in flal nda peygamber Daniel Aziz Aetheldreda elinde bir zambak tutuyor Aziz John Chrysostom, Aziz Matta ncil i üzerine vaazlar Geç imparatorluk döneminden bir imparatora ait defne taçl yüz kal - b [maskesi] La fôret, gotik duvar örtüsü Jan Breughel (P. P. Rubens le birlikte), Garland of Flowers with the Virgin, Infant Jesus and Angels H. Memling, Flowers Sacred to the Virgin N. Poussin, Alt n Buza ya Tap nma N. Poussin, Flora Krall Çiçekçi k z ve sepeti, Paris Çiçekçi k z ve el arabas, Paris Bir çiçekçi kulübesi, Paris May s dire i Bakire Çelengi, Abbot s Ann Kilisesi, Hampshire Mary isminin phyllanthography de ifade edilmesi 9.4. St. Lawrence Katolik mezarl, New Haven Çiçekler ve papatya: XX. yüzy l bafllar na ait bir Frans z kartpostal nda, ayr nt l bir Seviyor, sevmiyor illüstrasyonu Gülün politik kullan m : flçi Partisi amblemi Askerlere çiçek veren k z, Prag La rosière tac Lotustan Ç kan Buda Budist tap naklar için yap lan kiremitlerin uçlar ndaki lotus desenleri Lu Chih, Krizantem Ekerken Tabut üzerinde çiçekler, Xiaolan, Guangdong Bir cenaze için haz rlanm fl pankartl çelenk, Hong Kong. Tablolar 2.1. Eski M s r hanedanlar Çin hanedanlar Çin de önemli bahçe çiçeklerinin kökenleri, H. L. Li den sonra, 1959:6.

12 TEfiEKKÜR Kitapta kullan lan görsel malzemeleri sa lad klar için yay mc lar afla daki kurumlara teflekkürü bir borç bilir. Görsel malzemelerin kullan m izninin al nmas için her çaba gösterilmifltir ve Cambridge University Press resmi kullan m izni veren kurumlara müteflekkirdir: British Museum; British Library; Topkap Saray Müzesi; Musei Civici di Verona; Museum of Archaeology and Anthropology, University of Cambridge; Oxford University Press; Österreichische Nationalbibliothek, Viyana; Museo Nacional del Prado, Madrid; M. H. de Jong Museum, San Francisco; Staatliche Kunstsammlungen, Dresden; Musée National des Arts et Traditions Populaires, Paris; Bibliothèque Nationale, Paris; Victoria and Albert Museum; Thyssen-Bornenisza Collection, Lugano; Cambridge University Library; Metropolitan Museum of Art, New York; St. John s College, Cambridge, Simon Jervis, Fitzwilliam Museum, Cambridge. Telif hakk sahiplerine ulaflmak için her çaba gösterilmifltir. Fark nda olunmadan ihlal edilen haklar n bildirilmesinden yay mc lar mutluluk duyacakt r.

13 K TAPTAK BAZI TER MLERE DA R B R NOT Kültür sözcü ü gündelik hayatta ve akademik dilde farkl biçimlerde kullan l r ve bu kullan mlar ço unlukla tatmin edici olmaktan uzakt r. Ben kültür terimini, insan etkinlikleri arenas n iflaret eden bir tabela olarak kullan yorum; daha ziyade toplumsal olana aittir ve baz - lar n n kültürel tarihi toplumsal tarihten, antropolojiyi sosyolojiden ay rt etmeye çal flt yol bak m ndan hiçbir flekilde aksi bir istikamet oluflturmaz. Faydac ve estetik bahçecilikten de benzer bir biçimde bahsediyorum; çiçeklerden bazen ilaç, parfüm, yiyecek elde etmek ama hepsinden ziyade tanr lara ya da tanr lar için sunular olarak faydalan lsa da, çiçek yetifltirmeyi estetik bir fley olarak de erlendiriyorum. Bu kullan mlar savunmak gibi bir derdim yok; neolojizmden [varolan kelimelerin yeni anlat m ] baflka meram m ifade edecek bir yol bilmiyorum. Temsiller [tasvirler] ilke olarak duyular n alan n kapsar, ama benim özellikle vurgulad klar m, sözcükler [imgelem] ve görüntüler [imgeler]; ikon terimini ise genellikle dinsel anlamlarla yüklü ya da damgalanm fl suretleri anlatmak için kullan yorum.

14

15 Önsöz K TABININ ARGÜMANI Derelerin, çiçeklerin, kufllar n ve çardaklar n flark s n söylüyorum, Nisan, may s, haziran ve temmuz çiçeklerinin. May s dire inin, harman sepetlerinin, içki âlemlerinin, sabahlamalar n flark s n, Damatlar n, gelinlerin ve onlar n dü ün pastalar n n. Gençli i, aflk yaz yorum, Ve bunlara sahip olup vurdumduymazca flark söylüyorum. fiebnemlerin, ya murlar n flark lar n söylüyorum tek tek, O ulotunun, bitki ya n n, baharat n ve kehribar Yunanistan n n. Yer de ifltiren zaman n flark s n söylüyorum; Ve güllerin nas l k rm z, zambaklar nsa beyaz oldu unu yaz yorum. Korular, flafaklar yaz yorum, Ve Mab kraliçesinin ve peri kral n n saray n n flark s n söylüyorum. Cehennemi yaz yorum; cennetin flark s n söylüyorum (ve hep söyleyece im), Ve en sonunda oraya girmeyi umut ediyorum. (R. Herrick, Hesperides, sat rlar) Bu meseleleri araflt rd m için pek çok insan asl nda bana gülüyor ve kafam v r z v rla meflgul etmekle suçlan yorum. Ama bu afla lamaya sadece kendimin de il Do a n n da maruz kald n bilmek, bu külliyetli meflakkatte bana büyük bir teselli veriyor. (Plinius, Natural History, XXII.vii.15) Bu giriflimi iki nedenden dolay kiflisel bir etnografi çal flmas ola- 15

16 Çiçeklerin Kültürü rak niteliyorum. Birincisi, burada kulland m malzemelerin büyük bir k sm baflkalar n n gezginler, flairler, her alandan araflt rmac lar n yazd kitaplardan derlenmifl olsa da, araflt rmam baflka iki hat üzerinde yürüttü üme iflaret etmek istiyorum. Bu ifle giriflirken en baflta sordu um soru k smen Afrika da yapt m gözlemlerimden do du; bu gözlemler, odakland klar nitelikler aç s ndan yo un, niyetleri aç s ndan ise akademik bir karakterdeydi. Öte yandan, belirli bir flekil almalar baflka kültürlere yapt m yolculuklarla gerçekleflti. Gözlemlerimin çap n Hindistan, Japonya, Çin ve baflka baz kültürleri kapsayacak flekilde geniflletmeye karar vermifltim; oysa ne bu kültürler ne buralarda konuflulan diller hakk nda fazla bir bilgim vard. Afrika üzerine, kendi bafl ma derleyebildi imden daha fazla bilgiye ihtiyac m vard ; kitaplarda pek az malumat bulabildi im için baflka baz etnograflar n yard m - na baflvurdum. En önemli noktalardan biri de ça dafl Avrupa üzerine bilgi edinmekti. Bu çal flmay böylesine kiflisel bir anlat haline sokmak ve hem arkadafllar m n deneyimlerine hem kendi deneyimime dayanmak zorunda kal fl m n nedenlerinden biri, ilgilendi im konu hakk nda sistematik karakterde çok az fley yaz lm fl olmas yd. Botanik, çiçekler ve bahçeler üzerine tabii ki say s z kitap mevcuttu. Ama etnografik bir niteli e sahip, yani çiçeklerin pratik ve sembolik kullan mlar n toplumsal özgüllükler ba lam nda inceleyen çal flma say s dikkati çekecek derecede azd. Böylesi kullan mlar n tüm toplumlarda ald biçimleri karfl laflt ran ve bu karfl laflt rman n ortaya ç kard tablonun iç ve d fl veçheleri hakk nda sorular sormaya bafllayan bir çal flma ise hiç yoktu. Bu kitab n, sözü edilen kullan m biçimlerini kayda geçirmek anlam nda bir etnografi olmas n hedefledim. Ama süreç içinde ortaya ç kan sorular, gözleme dayanman n yan s ra tarihsel bir de erlendirme yapmay da gerekli k ld ve böylece o yönde de budama yap p kendime yol açmak durumunda kald m. Yapt m araflt rman n niteli i çok çeflitli kaynaklar elden geçirmeme yol açt. Bunlar n en faydal lar ndan biri, hükümetler ve ticar kurulufllar taraf ndan yapt r lan tarama çal flmalar yd ; zira bunlar n varl, günümüzün ulusal ve uluslararas ekonomileri için çiçeklerin sahip oldu u muazzam öneme iflaret ediyor. Araflt rmam esnas nda, esasen uzman ve gündelik kullan m aras ndaki iliflki sorunu nedeniyle XIX. yüzy lda Avrupa da geliflen Çiçeklerin Dili yle ilgilenmeye bafllad m; bu ilgi, daha önce yemek kültürüne iliflkin terimlere duydu um ilgiyle paralellik arz ediyordu. Varsay m m fluydu: Bu dil, o ana de in gizli kalm fl mevcut prati in temelini teflkil eden bir göstergebilimi de il, tikel/özel koflullarda oluflturulmufl ama yaz l kültürde ve edebiyatç lar aras ndaki geliflmelerden 16

17 de çokça etkilenen bir uzman sistemini temsil ediyordu. Paris teki Bibliothéque National de bu yeni gelene in tarihini incelerken Beverley Seaton un (ve daha sonra Philip Knight n) çal flmalar yla karfl laflt m. Bu eserler baz bak mlardan benim araflt rmamdan çok daha derine inmifllerdi ve baz boflluklar doldurmamda bana yard mc oldular. Daha sonra Yale Üniversitesi ndeki Sterling Library de, Library of Congress te ve baflka baz kütüphanelerde Amerika ya ait malzemenin bir k sm na bakma imkân buldum. Ne var ki, kal c l hedeflemeyen bir karakterde olmalar bu yay nlara ulaflman n genellikle çok zor oldu- u anlam na geliyordu. Bu kitab n konusunu çiçeklerin kültürü olufltursa da, münhas ran çiçekler üzerine odaklanm yorum; zira süsleme amaçl yapraklar [folyaj] kavram na da de iniyorum. Buketlerden ve çelenklerden, çobanpüskülü ve sarmafl k gibi dekorasyon amaçl kullan lan bitkilerden bahsederken bu iki kategoriyi birbirinden tamamen ay ramazs n z. Di er toplumlar bu ikisi aras nda bizim çizdi imiz türden s n rlar çizmiyor olabilirler. Gerçi araflt rmalar mda bu iddiay önemli ölçüde destekleyecek verilere rastlamad m. Daha önemlisi, araflt rmalar m esnas nda giderek çiçeklerin ibadette ve temsili sanatlarda kullan lmas yla ilgilenir oldum. Bu ilgi beni zaman zaman çiçeklerin, kullan labilecekleri (ve baflka dönemlerde kullan lm fl olduklar ) durumlarda bile neden reddedildikleri üzerine kafa yormaya itti. Bu ise, kitlesel tüketim kültürünü önceleyen lüks kültürleri içindeki çeliflkiler sorunsal n ; Püriten, devrimci ve baflka birçok grubun, sadece lüks olanlara de il her türden tasvire verdikleri farkl tepkiler ve bu tepkilerin yol açt ikonoklazm ve yasaklama biçimleri sorunsal n ortaya ç kard. Soruflturmam n istikameti bu yönde oldu. Bu yolculuk beni, kendi etnografik gözlemlerime ek olarak kütüphanelere, arkadafllara ve baflka araflt rmac lar n eserlerine ba ml k ld. Çiçeklerin kültürü üzerine bir veda semineri vermeye, uzun y llar çal flt m Sosyal Antropoloji Bölümü nden ayr laca m s rada karar verdim; bu ilgimin nas l do du unu 1. Bölüm de aç kl yorum. Asha Sarabhai ve Deborah Swallow maharetli parmaklar yla konuflmam esnas nda bir çelenk haz rlad lar; birçok noktan n yan nda çiçeklerin kullan m, çiçek pazarlar ve bahç vanlar araflt rmak üzere çal flmam n kapsam n geniflletmeme ve Ahmedabad a gitmeme yol açan fley de büyük oranda onlar n Hindistan la olan ba lant lar yd. Beni Osaka daki Ulusal Etnografya Müzesi nde birkaç ay geçirmeye ça ran davet, Japonya daki çiçekler hakk nda bir miktar bilgi edinmeme yard mc oldu. Daha sonra ise zihnimde ayn fikirle Güney Çin i ziyaret ettim. 17 Önsöz

18 Çiçeklerin Kültürü Çiçek konusu arkadafllar, tan d klar ve ara s ra karfl laflt m kiflilerle sonu hiç gelmeyen bir sohbete yol açt. Antropologlar n, kendi arkadafllar na kibar olmayan bir biçimde verdikleri adla bilgi vericiler imin (bu deyim bana hep rlanda tarihinde ad kötüye ç km fl rolleriyle ispiyoncular hat rlat r) tam bir listesini veremem. Ama bilhassa Centre d Ethnologie française den Martine Segalen e, baflkan oldu- u bir dinleyici grubuna Fransa yla ilgili bir konu üzerine konuflma yapmam sa lad için minnettar m. London School of Economics ten Jean La Fontaine ve University of East Anglia dan Cesare Poppi beni ngiliz orta s n f ve Coton, Plough daki talyan âdetleri hakk nda bilgiye bo dular; Ecole des Hautes Etudes den Julian Pitt-Rivers ngiltere, Fransa ve Meksika daki daha zevkli ortamlar hakk nda bana yard mc oldu. Sheila Murnaghan projeyle yak ndan ilgilendi ve Bütün Azizler Yortusu nda New Haven daki Katolik mezarl n ziyaretimde bana efllik etmekle kalmad, New England ve Karayipler deki baflka mezarl klar n resimlerini de yollad. Bogota daki And Da lar Üniversitesi ne yapt m bir ziyaret esnas nda konunun uzmanlar n n tavsiyelerinden faydaland m. Sandy Robertson 1988 y l n n Noel günü Santa Barbara daki mezarl klar ziyaretimizde bize efllik etti. Ayn flekilde, Bütün Azizler Yortusu nda Los Angeles taki mezarl klar ziyaret ederken Ellen Paden, Aziz Valentine Yortusu nda Glendale dekileri ziyarette Christine Klapisch ve paskalya yortusunda Santa Monica dakileri ziyarette Pam Blackwell bize efllik ettiler. Olga Linares bir Panama mezarl n gezerken bize rehberlik etti; Barbara Sahlins bana Chicago daki mezarl klar gezdirdi; Birgit Müller Do u ve Bat Berlin in Friedhöfe sini dolaflt rd ; Manuela Carneiro da Cunha beni São Paulo daki çiçek pazarlar na götürdü; Patricia MacGrath bana Washington daki bahçeleri ve bahçe kataloglar n gösterdi; ve Arthur Wolf, California ziyaretlerimde ve Tayvan konusunda bana yard mc oldu. International Cultural Society arac l yla Kore ye düzenlenen bir ziyaret esnas nda Seul Üniversitesi nden Kim Kwang-ok, beni Konfüçyüsçü soy ayinlerine götürdü. Minpaku dan Shigehu Tanabe, Japonya da geçirdi im üç ay boyunca bana harika bir ev sahipli i yapt ; ayn ilgiyi Hong Kong da Lucia Szeto Yiu dan da gördüm. nci Nehri deltas ndaki Krizantem Kent iyle olan ba lant s sayesinde Yale den Helen Fung-Har Siu nun bana Çin e iliflkin meseleler konusunda çok yard m dokundu; beni hem kendi araflt rma sahas na götürdü hem Hong Kong ve Guangdong daki çiçek kültürleriyle tan flt rd. Bu flehirlerdeyken, Guangzhou daki Guangdong Sosyal Bilimler Akademisi ö retim üyelerinden Ye Xian en ve Guangzhou daki Zongshan Üniversitesi ö re- 18

19 tim üyelerinden Liu Xhiwei bize efllik ve yard m ettiler. Çin deki ça dafl duruma iliflkin anlat, Helen Fung-Har Siu ya çok fley borçludur ve onun ad n yazar olarak benim ad m n yan na eklemek gerekir. Çiçeklerin ortaça tarihinin edebi taraflar üzerine Joe MacDermott Çin konusunda, Londra daki Victoria and Albert Museum dan Deborah Swallow ise Hindistan a ait kaynaklara ulaflmada yard mc oldular. SSRC den David Allen araflt rma malzemelerine ulaflmam sa lad ve kaynakçalardaki eserleri bulmamda yard mc oldu. Cambridge de Stephen Hugh-Jones, Gilbert Lewis ve Stephen Levinson, eski dünya önyarg lar ma ket vurmaya çal flt lar. Birçok kifliyle yapt m tart flmalar da hat rl yorum: Ray Abrahams, Fred Adler, Jeanne Augustins, Pascale Baboulet, John Baines, Chris Bayly, John Aubrey, Maria Pia di Bella, George Bush, Brendan Bradshaw, David Brockenshaw, Peter Brooks, Elizabeth Colson, Elizabeth Copet-Rougier, Marie-Paul Ferry, Anthony Forge, Takeo Funabiki, Ariane Gastambide, Michelle Gilbert, Heather Glen, Aaron Gurevich, Colette de la Cour Grandmaison, François Héritier-Augé, Alicia Holy, Christine Hugh-Jones, Sara d Incal, Joseph Kandert, Junzo Kawada, John Kerrigan, Pratina Khilnani, Hilda Kuper, Stephen Lansing, Peggy McCracken, Malcolm McLeod, John Middleton, Birgit Müller, Rheinhold Müller, Gyoko Murakami, Sue Naquin, Colette Piault, Zdenka Polednová, Elaine Scarry, Regina Schulte, Michaela Settis, Monika Zweite-Steinhausen, Amrit Srinivasan, Lucia Szeto, Francine Thérondel, Douglas Tsui, Dan Sperber ve Ruth Watt. Ekleri ve yaz flmalar Griet Kershaw, Beverley Seaton ve Roy Vickery sa lad lar. Ellie Apter bende olmayan bir kitap buldu. Esther Goody çok say da mezarl dolaflmaktan y lmad ve Marc Goody Londra daki çiçekçilerin ve çiçek pazarlar n n resmini çekti. Ayn ifllemi John Sawyer Bütün Azizler Yortusu nda Cambridge in mezarl klar, Claudio Poppi ayn tarihte Bologna dakiler, Mike ve Sonia Cole San Diego dakiler, Bogumil Jewsiewicki Quebec tekiler, Pam Blackwell Los Angeles takiler ve Helen Siu New Haven dakiler için gerçeklefltirdi. Ayr ca, çiçeklerin hep unutulmaz oldu u Ahmedabad daki Asha ve Suhrid Sarabhai ye daima müteflekkirim. Lokamitra ya da bana Budizm e girifl dersi verdi i için, gelinim Ranjana ya ise Pune de çiçeklerin daha dünyevi kullan mlar na iliflkin örnekler verdi- i için teflekkür ederim. Paris te Bibliothèque National ve Maison des Sciences de l Homme da, Yale de Sterling Library de, Stanford daki Green Library de, Harvard daki Widener Library de, Smithsonian Libraries de (ve Library of Congress de), Chicago daki Newberry Library de, Wissens- 19 Önsöz

20 Çiçeklerin Kültürü chafts Kolleg zu Berlin de; daha kapsaml olarak The Library of Getty Center for the History of Art and Humanities de (Los Angeles taki University of California n n kütüphanesinde de) ve Cambridge deki University Library de kaynakça çal flmalar yapt m. Baz kütüphaneler ise o kadar yard mc de ildi; çal flanlar n ve yöneticilerini daha yard msever bir tutuma teflvik için onlar n adlar n n da zikredilmeyi hak etti ini hep düflünmekle birlikte, burada adlar n vermeme konusunda ikna edildim. Centre d Ethnologie française den Josselyne Chamarat ya, Fransa daki çiçekler konusunda kendi referanslar na ulaflmam sa lad için minnettar m; Norwich Museum daki Resimde Çiçekler adl yirmi alt ciltlik koleksiyonu ba fllad için dolayl olarak A. de Carle Smith e (ve ona dikkatimi çeken Jane Thistlewaite e) teflekkür ederim. Her zaman oldu u gibi genel tavsiyeler için Patricia Williams a ve Cambridge University Press ten Richard Fisher e müteflekkirim. Kitab m oluflturan bölümlerin de iflik versiyonlar n flu kifliler okudu: 1. Bölümü Anthony Forge, Stephen Hugh-Jones, Christine Hugh-Jones, Gilbert Lewis, Cesare Poppi; 2. Bölümü Dick Whittaker (3. Bölümü de okudu), Salvatore Settis, Graeme Clark (3. Bölümü de okudu); 3. Bölümü Aaron Gurevich; 4. Bölümü Ziba Mir-Hoseini; 5. ve 7. Bölümleri Richard Beadle; 6. ve 7. Bölümleri Peter Burke; 10. Bölümü Martine Segalen, Pascale Baboulet; 11. Bölümü Asha Sarabhai, Chris Bayly, André Béteille, Lokamitra; 12. ve 13. Bölümleri Helen Siu, Joe McDermott, David McMullen, Francesca Bray. Keith Hart yi itçe hepsine giriflti. Sözcük ifllemcili i için Cambridge de Antonia Lovelace, Dafna Capobianco, Janet Reynolds, Andrew Serjent, Jaya Pankhurst, Sue Kemsley, Hamish Park ve Samata ya minnettar m; Santa Monica da bana çok yard mc olan Bill Young, Neil Hathaway, Brigitte Buethner ve özellikle de Julie Deichmann a teflekkürlerimi sunuyorum. Çince sözcüklerin Latin harfleriyle yaz m n n kontrolü için Oliver Moore a teflekkür ediyorum. Yaz m yanl fllar n n düzeltilmesi için Ruth Daniel e ve birçok kontrol için de Sue Kemsley e müteflekkirim. Daha önce yemek piflirme konusunda oldu u gibi çiçeklere iliflkin pratik becerilerim de asgari düzeyde. S n rl empirik bilgimi kitaplardan ve hatta gözlemlerden de il, evden edindim; bana bu bilgiyi annem Lilian Rankine Goody ve özellikle eflim Esther Newcomb Goody, ayr ca k z m Rachel Mead Goody sa lad lar. Borçlu oldu um teflekkürlerin de iflaret etti i gibi, benzer birçok çal flma gibi bu kitap da pek çok aç dan ya mac bir çal flmad r ve er- 20

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER I MURAT YÜKSEL FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER III DR. MURAT YÜKSEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö retim Görevlisi FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER IV Yay

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Celal Bayar Üniversitesi 2007 Y. Lisans Tarih - Ortaçağ Celal Bayar Üniversitesi

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Celal Bayar Üniversitesi 2007 Y. Lisans Tarih - Ortaçağ Celal Bayar Üniversitesi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Zafer Duygu 2. Doğum Tarihi : 11.08.1976 3. Unvanı : Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Celal Bayar Üniversitesi 2007 Y.

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim 3.2 Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim Zihinden Toplayal m ve Ç karal m 1. Afla da verilen ifllemleri zihinden yaparak ifllem sonuçlar n yaz n z. 50 YKr + 900 YKr = 300 + 300 = 998 100

Detaylı

ISBN 978-975-539-230-1 Sertifika No.: 10704

ISBN 978-975-539-230-1 Sertifika No.: 10704 ELIAS CANETTI (D. 25.07.1905 - Ö. 14.08.1994) Elias Canetti Rusçuk ta (Bulgaristan) do du, üç erkek kardeflin en büyü üydü. Ailesi 15. yüzy lda Osmanl mparatorlu u na s nan spanyol Yahudilerindendi. lk

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

TÜRK YE DE A LE Ç fi DDET Ülke Çap nda Kriminolojik-Viktimolojik Alan Araflt rmas ve De erlendirmeler

TÜRK YE DE A LE Ç fi DDET Ülke Çap nda Kriminolojik-Viktimolojik Alan Araflt rmas ve De erlendirmeler 1 TÜRK YE DE A LE Ç fi DDET Ülke Çap nda Kriminolojik-Viktimolojik Alan Araflt rmas ve De erlendirmeler stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku ve Kriminoloji Araflt rma ve Uygulama Merkezi 2003

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

OSMAN HAMDİ BEY ÜLKEMİZE MÜZECİLİK

OSMAN HAMDİ BEY ÜLKEMİZE MÜZECİLİK OSMAN HAMDİ BEY ÜLKEMİZE MÜZECİLİK 2009 8.SINIF SBS SINAV SORUSU 6. Yukarıdaki tablo 1906 yılında Osman Hamdi Bey tarafından yapılmıştır. Tablonun adı Kaplumbağa Terbiyecisi dir. Bu tabloyla ilgili aşağıdaki

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

İçindekiler Şekiller Listesi

İçindekiler Şekiller Listesi 1 İçindekiler 1.GĠRĠġ 3 2. Mekânsal Sentez ve Analiz ÇalıĢmaları... 4 3. Konsept....5 4. Stratejiler.....6 5.1/1000 Koruma Amaçlı Ġmar Planı.....7 6.1/500 Vaziyet Planı Sokak Tasarımı....7 7.1/200 Özel

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

İçindekiler. 5 BİRİNCİ KISIM Araştırmanın Kavram sal ve Metodolojik Çerçevesi. 13 Çocuğun İyi Olma Hali

İçindekiler. 5 BİRİNCİ KISIM Araştırmanın Kavram sal ve Metodolojik Çerçevesi. 13 Çocuğun İyi Olma Hali İçindekiler x Önsöz ı Giriş 5 BİRİNCİ KISIM Araştırmanın Kavram sal ve Metodolojik Çerçevesi 7 BİR İN C İ B Ö L Ü M Araştırmanın Kavramsal Çerçevesi 7 Çocukluğa Dair Kavramsal Çerçeve ıo Çocukların Mekânsallığı

Detaylı

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul Yay n no: 07 Sohbet : 01 stanbul 2008, 1. Bask ISBN 978-975-8757-08-4 Editör: Necdet Y lmaz Hadis Tahriçleri Süleyman Sar Kitap konsept ve tasar m : GNG TANITIM Kitap iç uygulama: TN LET fi M Bask : Acar

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz:

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Yorumlar: Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Ekibin yapt n görmekten en çok hoflland m fley: Ekip Yönetimi çin Araçlar 85 EK P K ML DE ERLEND RMES Ekibinizin

Detaylı

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Otopsi Cengiz Özak nc JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Amerikan And : Herkes için adalet ve özgürlükle bölünmez tek ulusa dayanan Cumhuriyet e ve bayra ma ba l olaca ma and içerim. Yer

Detaylı

T bbi Makale Yaz m Kurallar

T bbi Makale Yaz m Kurallar .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Araflt rmalar ve Etik Sempozyum Dizisi No: 50 May s 2006; s. 7-11 T bbi Makale Yaz m Kurallar Dr. Sebahattin Yurdakul ÖZGÜN ARAfiTIRMA USULE

Detaylı

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER nternet, her fleyi de ifltirdi Hat rlamak ve zihnimizi kullanmak konusunda, geleneksel yöntemlerimizden h zla uzaklafl yoruz. Be endi imiz bir yeme in tarifini,

Detaylı

3 9 12 13 14 29 2 5 Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-4:

Detaylı

Osmancık İsmail Karataş Sağlık Meslek Lisesi

Osmancık İsmail Karataş Sağlık Meslek Lisesi Ünite Planı Öğretmenin Adı, Soyadı Okulunun Adı Okulunun Bulunduğu Mahalle Okulun Bulunduğu İl Emine ÇELİKCİ Osmancık İsmail Karataş Sağlık Meslek Lisesi Koyunbaba mahallesi ÇORUM Ünit Bilgisi Ünite Başlığı

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

Temel Kaynak 4. Ülkeler

Temel Kaynak 4. Ülkeler SOSYAL B LG LER Temel Kaynak 4 Uzaktaki Arkadafl m Ülkeler Dünya n n 1/4 i karalarla kapl d r. Karalar, büyük parçalar hâlinde de bulunmaktad r. Buna k ta denir. Dünya da 6 k ta vard r. Bunlar, Asya Amerika

Detaylı

YENİ DÜNYA DÜZENİNDE İNSANIN ÖRGÜTTE DEĞİŞEN ROLÜ

YENİ DÜNYA DÜZENİNDE İNSANIN ÖRGÜTTE DEĞİŞEN ROLÜ I Doç. Dr. Yonca Deniz GÜROL YENİ DÜNYA DÜZENİNDE İNSANIN ÖRGÜTTE DEĞİŞEN ROLÜ II YENİ DÜNYA DÜZENİNDE İNSANIN ÖRGÜTTE DEĞİŞEN ROLÜ Yay n No : 2377 flletme-ekonomi Dizisi : 447 1. Bask Ocak 2011 - STANBUL

Detaylı

Cep Yönderi Dizisi. Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar

Cep Yönderi Dizisi. Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar Koçluk Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü ve zay f yanlar

Detaylı

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d Matematik ve Sonsuz G erek konuflma vermeye gitti im okullarda, gerek bana gelen okur mektuplar nda, ö renci ve ö retmenlerin matematikteki sonsuzluk kavram n pek iyi bilmediklerini gözlemledim. Örne in,

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl.

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl. Bölünebilme B ir tamsay n n üçe ya da dokuza tam olarak bölünüp bölünmedi ini anlamak için çok bilinen bir yöntem vard r: Say - y oluflturan rakamlar toplan r. E er bu toplam üçe (dokuza) bölünüyorsa,

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1. Projenin Amacı... 2. 2. Proje Yönetimi... 2. 3. Projenin Değerlendirilmesi... 2. 4. Projenin Süresi... 2. 5. Projenin Kapsamı...

İÇİNDEKİLER. 1. Projenin Amacı... 2. 2. Proje Yönetimi... 2. 3. Projenin Değerlendirilmesi... 2. 4. Projenin Süresi... 2. 5. Projenin Kapsamı... 0 İÇİNDEKİLER 1. Projenin Amacı...... 2 2. Proje Yönetimi... 2 3. Projenin Değerlendirilmesi... 2 4. Projenin Süresi... 2 5. Projenin Kapsamı... 2 6. Projenin Saklanması... 3 7. Proje ve Raporlama... 3

Detaylı

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL D ü n y a Ü n i v e r s i t e l e r S e r v i s i Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL BAfiLANGIÇ nsan Haklar Evrensel Beyannamesinin 40. y ldönümünde 6-10 Eylül tarihleri

Detaylı

Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar

Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar 2013 / 2014 SAYI: 04 Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar Haftanın Bazı Başlıkları Sağ ve Sol Beynin Şifreleri Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE Ü N T E L E N D R L M fi Y I L L I K P L A N ARAÇ GEREÇLER, YÖNTEM VE Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, proje ve performans formlar, resim kâ - d, boya, sözlük, yaz m k lavuzu Gözlem ve inceleme, tart

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005 I B&M Prof. Dr. Erdener YURTCAN KABAHATLER KANUNU VE YORUMU stanbul 2005 Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : 718 1. Bas - Ekim 2005 ISBN 975-295 - 494-4 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n

Detaylı

Marmara Üniversitesi..B.F. Ticaret Hukuku Ana Bilim Dal Baflkan

Marmara Üniversitesi..B.F. Ticaret Hukuku Ana Bilim Dal Baflkan Prof. Dr. Ayfle Nur BERZEK Marmara Üniversitesi..B.F. Ticaret Hukuku Ana Bilim Dal Baflkan F KR VE SINAÎ HUKUK MEVZUAT I - Kanunlar - Kanun Hükmünde Kararnameler - Yönetmelikler - Tüzükler - Uluslararas

Detaylı

Anne baba olmaya. Evde Pedagog. ile haz rlan n

Anne baba olmaya. Evde Pedagog. ile haz rlan n Anne baba olmaya Evde Pedagog ile haz rlan n Bebek bekliyorsunuz ve çok yo un duygular içindesiniz. Bebe inizin geliflimini en iyi flekilde sa lamak istiyorsunuz. flte tam bu durumdaki anne baba adaylar

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

Örgüt Yönetimi E itim K lavuzu

Örgüt Yönetimi E itim K lavuzu STK Çal flmalar - E itim Kitaplar Dizisi ne hofl geldiniz. stanbul Bilgi Üniversitesi STK E itim ve Araflt rma Birimi nin, STK lar için düzenledi i kapasite gelifltirme e itimleri 2003 y l nda bafllamadan

Detaylı

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev EGEM MARLIK 00/ - 0 Yap Tan t m Genel görünüm O live Park Evleri Mimari Tasar m : M art D Mimarl k, Metin K l ç Mimari Proje ve Uygulama Ekibi: Özgür Dinçer, Gökhan Yadel, Okan Taflk ran, brahim Deniz,

Detaylı

fl Hayat nda, Bilimde ve Günlük Yaflamda Ba lant lar Albert-László Barabási Çeviren Nurettin Elhüseyni

fl Hayat nda, Bilimde ve Günlük Yaflamda Ba lant lar Albert-László Barabási Çeviren Nurettin Elhüseyni Ba lant lar fl Hayat nda, Bilimde ve Günlük Yaflamda Ba lant lar Albert-László Barabási Çeviren Nurettin Elhüseyni ISBN 978-605-5655-35-8 Albert-László Barabási Orijinal ad ve yay nc s : Linked Plume-Penguin

Detaylı

MAĞARA RESİMLERİ 40 BİN YIL ÖNCESİNDEN BİZE ULAŞTI

MAĞARA RESİMLERİ 40 BİN YIL ÖNCESİNDEN BİZE ULAŞTI MAĞARA RESİMLERİ 40 BİN YIL ÖNCESİNDEN BİZE ULAŞTI İlk insanlar Taş Devri boyunca, çoğu Avrupa da olan mağara resimleri yaptı. Dinsel amaçlı olduğu sanılan resimlerde, hayvan ve insan figürleri vardır.

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

Seramik nedir? alfabesi 6

Seramik nedir? alfabesi 6 Seramik in alfabesi 6 Seramik nedir? Seramik, en basit tarifiyle, çok yüksek s cakl kta piflirilmifl toprak demektir. Serami in tarihi, uygarl k tarihi kadar eskidir. lk serami in Milattan Önce 6000 y

Detaylı

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet Tasarım Raporu Grup İsmi Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK Kısa Özet Tasarım raporumuzda öncelikle amacımızı belirledik. Otomasyonumuzun ana taslağını nasıl oluşturduğumuzu ve bu süreçte neler yaptığımıza karar

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

AKADEM K MAKALELER. M. Esad Coflan

AKADEM K MAKALELER. M. Esad Coflan M. Esad Coflan ...M. ESAD COfiAN çindekiler K saltmalar... 9 Sunufl... 11 Elyazmas Kitaplar 1... 13 Elyazmas Nedir?... 13 Türkiye deki Yazmalar... 14 Elyazmas Kitaplar 2... 17 Elyazmas Kitap Nedir?...

Detaylı

Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri

Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri Prof. Dr. Yunus Kishalı Beykent Üniversitesi İstanbul Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebliğleri Tekdüzen Hesap Çerçevesi Tekdüzen Hesap Planı

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

TORKIYE'DE MiSYONERLİK

TORKIYE'DE MiSYONERLİK TÜRKIYE DiYANET VAKFI YAYINLARI/200 ( ~--- -------- --- ------------------------- - TORKIYE'DE MiSYONERLİK FAALİYETLERİ ANKARA 1996 YEHOVA ŞAHiTLERİNİN İNANÇ SİSTEMİ NASILDIR? Prof. Dr. Günay TÜMER Yehova

Detaylı

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU Bülent SEZG N* 1-G R fi: Bilindi i üzere 3065 say l Katma De er Vergisi Kanununun Verginin konusunu teflkil eden ifllemler bafll

Detaylı

Bir Çal flan fle Almak

Bir Çal flan fle Almak Bir Çal flan fle Almak Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta,

Detaylı

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları.

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları. HASTA İŞİ İnsanların içlerinde barındırdıkları ve çoğunlukla kaçmaya çalıştıkları bir benlikleri vardır. O benliklerin içinde yaşadıkları olaylar ve onlardan arta kalan üzüntüler barınır, zaten bu yüzdendir

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler . ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m Basit Kesirler. Afla daki flekillerde boyal k s mlar gösteren kesirleri örnekteki gibi yaz n z. tane............. Afla daki flekillerin belirtilen kesir

Detaylı

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 18 Aral k 1979 da Birle mi Milletler Genel cinsiyet ayr mc l n yasaklayan ve kad n haklar n güvence alt na alan

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo Sayfa 1 / 6 OCAK 2016 SAYI: 92 Gelişen teknolojiye ayak uydurabilen, teknik bilgi ve becerilere sahip fark yaratacak lider makine mühendisleri yetiştirmek üzere yola çıktıklarını belirten MEF Üniversitesi

Detaylı

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN SAYLAR Do al Say lar Parças ve fl n 6. SNF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YLLK PLAN Süre/ KAZANMLAR Ders AÇKLAMALAR 1. Do al say larla ifllemler yapmay gerektiren problemleri çözer ve kurar. Do al say

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI 46 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU BA IMSIZ DENET M RAPORU Türkiye

Detaylı

ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (Yard mc tercüme metin) YAT 1/11/85. Bu sigorta ngiliz Yasa ve Uygulamas na ba l d r.

ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (Yard mc tercüme metin) YAT 1/11/85. Bu sigorta ngiliz Yasa ve Uygulamas na ba l d r. ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (Yard mc tercüme metin) 1/11/85 YAT Bu sigorta ngiliz Yasa ve Uygulamas na ba l d r. 1. TEHL KELER Bu sigorta, her zaman burada gönderme yap lan istisnalara ba l olarak,

Detaylı

KİM OLDUĞUMUZ. Bireyin kendi doğasını sorgulaması, inançlar ve değerler, kişisel, fiziksel, zihinsel, sosyal ve ruhsal sağlık, aileleri,

KİM OLDUĞUMUZ. Bireyin kendi doğasını sorgulaması, inançlar ve değerler, kişisel, fiziksel, zihinsel, sosyal ve ruhsal sağlık, aileleri, 3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (09 Eylül 2013 25 Ekim 2013 ) Sayın Velimiz, Sizlerle daha önce paylaştığımız gibi okulumuzda PYP çalışmaları yürütülmektedir. Bu kapsamda; PYP disiplinler üstü temaları ile

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Geleneksel Türk El Sanatları I Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (x ) Uzaktan

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor?

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Doç.Dr. Nilgün GÖRER TAMER (Şehir Plancısı) Her fakülte içerdiği bölümlerin bilim alanına bağlı olarak farklılaşan öznel

Detaylı

KİTAP İNCELEMESİ. Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri. Tamer KUTLUCA 1. Editörler. Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice AKKOÇ

KİTAP İNCELEMESİ. Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri. Tamer KUTLUCA 1. Editörler. Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice AKKOÇ Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (2012) 287-291 287 KİTAP İNCELEMESİ Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri Editörler Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

Kent Yoksulluğu ve Gecekondu

Kent Yoksulluğu ve Gecekondu I Kent Yoksulluğu ve Gecekondu NAİL YILMAZ / YÜCEL BULUT İstanbul, 2009 Yay n No : 2225 Sosyoloji Dizisi : 03 1. Bas Eylül 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-143 - 2 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Kıbrıs Sorunu PSIR 464 7-8 3 + 0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Kıbrıs Sorunu PSIR 464 7-8 3 + 0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Kıbrıs Sorunu PSIR 464 7-8 3 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Seçmeli Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı

Etkili letiflim. Mesaj n bafll takip eden metine göre çok daha fazla okunuyor.

Etkili letiflim. Mesaj n bafll takip eden metine göre çok daha fazla okunuyor. Etkili letiflim Mesaj n bafll takip eden metine göre çok daha fazla okunuyor. Resim ve bafll n iki görevi vard r: Okuyucuyu durdurmak ve mesaj n gerisini okutmak. Reklam n z n amac ürünü satmak de il vermek

Detaylı

IV. BÖLÜM. Hac Bektafl Velî /

IV. BÖLÜM. Hac Bektafl Velî / IV. BÖLÜM TANITIM VE HABER YAZILARI Hac Bektafl Velî / 2005-35 293 Bofl 294 Hac Bektafl Velî / 2005-35 D METOKA DAN ERZ NCAN A B R ALEV Afifi RET: BALABANLILAR Baflflaak UYSAL Vatan Özgül, Dimetoka dan

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

ANTHONY PAGDEN: John Hopkins Üniversitesi nde Harry C. Black Tarih Profesörü dür. Yak n zamana kadar Cambridge Üniversitesi nde Modern Entelektüel

ANTHONY PAGDEN: John Hopkins Üniversitesi nde Harry C. Black Tarih Profesörü dür. Yak n zamana kadar Cambridge Üniversitesi nde Modern Entelektüel ANTHONY PAGDEN: John Hopkins Üniversitesi nde Harry C. Black Tarih Profesörü dür. Yak n zamana kadar Cambridge Üniversitesi nde Modern Entelektüel Tarih dersleri verdi. Avrupa Üniversitesi Enstitüsü nde

Detaylı