ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU"

Transkript

1 Q ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU BİRİM İMAR V E ŞEH İRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞJ Tarih: TALEP SAHİBİ MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM MADDESİ TALEP KONUSU KOMİSYON RAPORU: ÖZEL ŞAHIS Büyükşehir Belediye Meclisinin tarihli toplantısında gündemin 145. maddesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmiştir. Korkuteli Belediye Meclisinin gün ve 66 sayılı kararı ile uygun bulunan, N24D-15C-2B ve N24D-15C-2A nolu imar paftalarında yer alan Küçükköy Mahallesi 5321 parselin yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesis alam(güneş enerjisine dayalı elektrik üretim santrali) olarak planlanmasına ilişkin 9434 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı. Korkuteli Belediye Meclisinin gün ve 66 sayılı kararı ile uygun bulunan, N24D-15C-2B ve N24D-15C-2A nolu imar paftalarında yer alan Küçükköy Mahallesi 5321 parselin yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesis alam(güneş enerjisine dayalı elektrik üretim santrali) olarak planlanmasına ilişkin 9434 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Komisyonumuzca Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin gün ve 34 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına göre incelenmiş, uygun olduğu görüşüne varılmıştır. Komisyon Raporu imza altına alınarak, Meclisin takdirine sunulmuştur. Esat GÖYÜK İmaKKomO Üyesi Kerim BAŞKAPTAN İmar Kom. Üvesi irfanylû/laz İmar I^Opi/Üyesi

2 l l Y > *m ' 5321 NOLU PARSELDE İM AR PLAN I Ğ Ü İ A * M Â m. - ' w* n ı om G Ö S T E R İM KUZEY â :4 PLAN ONAMA SINIRI v % YAPI YAKLAŞMA; SINIRI ÖLÇEK: 1/1000 TAŞIT YOLU ii }'. DAYALIÜRETİM TESİSİ ALANI :\;İ 'i JEOLOJİKOÜRUM '?i **! A;î-: :-' O n L e M L İ A i K n l4 İ? 5 i P l m A M M rtt İ.1 j. â P İ v 1. PLAN LA MÂ ALAN İ İÇEKİSİN D E; T E K N İK YAPILAR, G Ü N EŞ P A N ELLER İ, İDARİ, HİZMET BİRİM LERİ,PERSO N EL LOJMANI VB. BİRİM LER Y E R ALABİLİR BU ALANDA YÖNETİM BİNASI, PERSO N EL LOJMANI V B ; BİRİM LER. 2 TESİSİN T E K N İK Ö ZELLİĞ İN E GORE G ES (GÜNEŞ EN ER Jİ SANTRALİ)*NDE EN ER Jİ ÜRETİM İNE Y Ö N ELİK DONÂNIMONAYLI A V A N P R O JE S İN E GÖ RE B ELİR LEN EC EK T İR. 3. PLANLAMA ALANINDAKİ ÜRETİM E İLİŞK İN T E S İS L E R İL E» BUNLARIN TAMAMLAYICISI NİTELİĞİM DEKİ A LT YAPI V E ÜST YAPI m< i * ı / ftii' Jt mîm*- tkmw^ *t ım wiw**» Mjt v a vııv Jt fc.i' mjr \JT* O LU ŞA BİLİR.. 4.TEKN O LO JİNİN G EREKTİRD İĞ İ DURUMLARDA MAKSİMUM Y Ü K S E K L İK KO ŞU LU ARANMAZ TARİH V E SA YILI RERMİ G A ZETED E « f ;.'L 1 Q / ittdes ;; niıj* 1119M HÜKÜM LERİNE U YU LA CA KTIR TARİH V E 5346 SA YILI KABUL EDİLEN Y EN İLEN EB İLİR EN ER Jİ KAYNAKLARININ E L E K T R İK 1131.* 113 1~Ö 2\ : \ ~C» KANUN HÜKÜM LERİNE UYULACAKTIR» 7.ANTALYA-BURDUR-ISPARTA PLANLAMA BÖ LG ESİ 1/ Ö LÇ EK Lİ Ç EV R E DÜZENİ PLANI V E PLAN HÜKÜM LERİ G EÇER LİD İR TARİH V E SA YILI RESMİ G A ZETED E YAYINLANAN E L E K T R İK PİYASASINDA LİSANSS1Z E L E K T R İK ÜRETİM İNE İLİŞKİN YÖ N ETM ELİK HÜKÜM LERİNE U YU LA CA KTIR SA YILI KANUNLA D EĞ İŞİK 2872 SA YILI Ç EV R E KÂNUNU V E BU KÂNUNA İSTİNADEN ÇIKARTILAN TÜM YÖ N ETM ELİKLERİN İLG İLİ HÜKÜM LERİNE U YULACAKTIR. 10.SUHAVZALARI KORUMA V E KONTROL YÖN ETM ELİĞİ, SU K İR LİLİĞ İ KONTROL YÖ N ETM ELİĞİ, Y ER A LT I SULARININ K İR LEN M EYE V E BOZULMAYA KARŞI KORUNMASI HAKKINDA YÖ N ETM ELİK V E SU LA K ALANLARIN KORUNMASI YÖN ETM ELİĞİ HÜKÜM LERİNE U YU LA CA KTIR. 11.PLANLAMAALANI, TARİH V E SA Y ILI RESMİ GAZETE'D E YAYINLANAN "ANTALYA İLİ K IR K G Ö Z LER İÇM ESÜYU KU YU LA RI KORUMA ALANLARI İLANI' NDA B ELİR TİLEN 2. D ER EC E KORUMA ALANI ; İÇERİSİN D E Y E R ALM AKTA OLUP BU ALANDA İLAN : HÜKÜM LERİNE U YU LA CA KTIR. 12.ANTALYA SU V E A TÎK SU İDARESİ(ASÂT)*NİN TARİH V E SA YILI YÂ2İISIN ÂG Ö RE AS AT GÖMÜŞÜ ALINMADAN HERHANGİ BİR Ş E K İL D İ Y ER A LTISU Y U ÇEKİM İ YAPILM AYACAKTIR TARİH V E SA Y ILI RESMİ G A ZETED E YAYIMLANAN KATI ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETM ELİĞİNİN İLG İLİ HÜKÜM LERİNE UYULMASI ZORUNLUDUR. 14.AFET BÖ LG ELERİN D E YA PILA CA K YAPILARA İLİŞKİN YÖ N ETM ELİK ESA SLA R I UYGULANACAKTIR. 15. ALAN A İLİŞKİN O LARAK Ç E V R E V E Ş E H İR C İL İK İL MÜDÜRLÜĞÜNCE TARİHİNDE ONAYLANAN İMAR PLANINA ESA S JE O L O J İK V E JE O T E K N IK ETÜ T RAPORUNDA B ELİR TİLEN H U SU SLA R D İKKA TE ALIN ACAK OLUP P R O JE Y E ESA S ZEMİN ETÜD RAPORU HAZIRLANMADAN UYGULAM AYA G EÇİLM EZ V E İNŞAAT RUHSATI V ER İLEM EZ. 16.BELİR TİLM E YEN H U SU SLA R D A 3194 SA Y ILI İMAR KANUNU V E İLG İLİ Y Ö N ETM ELİK LER İ İLE DİĞER İLG İLİ 'i k jf ML fet HL İ f f. H Ü l «% m m m t jt & K m j r jm n***m ja & H k I j * m «PU M ja *mmm m 1% f f K % j r p â ( jat flf W*1* I H «H g *. M MW m <k S M M M Jf m V " M * İP İM WV m Mwm f% m A w i ( j r f L f j r m mm M M m. m 1 İ K m m mmm m V mm İ A 1*1

3 ... ;... v,, - \ -. < >... :' - KORKUTELİ tl d V* t. *! T X T.C. ANTALYA İLİ KORKUTELİ BELED İYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI Belediye B a şkan ı : Divan Katibi : Divan Katibi : Haşan G Ö K Ç E Ahmet M E L 1İO ĞLU Mehmet M AN AVO ĞLU Birleşim : Oturum : 1 Karar Tarihi Saati Karar No :00:00 66 KARARIN ÖZÜ K üçükköy M ahallesi nolıı parsel sınırlan içerisinde y e r alan bölgede Güneş Enerji Santrali (G ES) amaçlı 1/5000 Ölçekli N azım İm ar planının A ntalya Büyükşehir Belediyesince onaylandığı, onaylanan plana uygun olarak 1/1000 Ölçekli İm ar Planı dosyasının görüşülmesi hususunda İm ar K om isyon un 25/02/2015 tarih ve 36 sayılı raporun görüşülmesi. Ü y eler: Sadullah B A Y A R, Er.ssı İSEN, K adir S A R IC A L A R, Şefik K IL IÇ, Şevki Y Ü C E L, Veli BO ZO V A, K a tılm a y a n Ü yeler: A h m et M E M İO Ğ İ.U, A y la A L P T E K İN. M ehm et M A N A V O Ğ L U. H üseyin T O R U N, Haşan Ali İR B A N, Ö m e r Faruk K O L A N, Celal B Ü Y Ü K Y İL D IZ, H üseyin G İL İĞ, İrfan Y IL M A Z, M ehm et K1LINÇ, Haşan Ö N AL. I hılil K A R A. A bdurrahm an KINIK, A yhan T îg R A K, Süleym an M E M İO G L U, A yşe Giıl PIN A R, i brahis n Y A V A Ş. Serhat Ç O B A N, Süleym an U G U R L U nun Meeiis l v.o'i lliıse\in TO RUN K O N U iştirakleri ile toplandı. K üçükköy M ahallesi 5321 nolıı parsel sınırlan içerisinde y e r alan bölgede Güneş Eneıji Santrali (G ES) amaçlı 1/5000 Ölçekli N azım İm ar planının A ntalya Büyükşehir Belediyesince onaylandığı, onaylanan plana uygun olarak 1/1000 Ölçekli İm ar Planı dosyasının görüşülmesi hususunda İm ar Komisyoncun 25/02 ;2 )1 5 tarih ve 36 sayılı raporun görüşülmesi. KARAR K om isyonum uzda ya;^ı'an görüşm e ve inceleme neticesinde; Küçükköy M ahallesi 5321 nolıı parsel sınırları içerisinde yer alan bölgede Güneş E neıji Santrali (GES) amaçlı 1/5000 Ölçekli N azım İm ar plânının *Anîiıiya Büyükşehir Belediyesince onaylandığı, onaylanan plana uygun olarak 1/1000 Ölçekli - t, :'!:; -ı dosyasının uygun olduğuna Kom isyonum uzda yapılan açık oylam a sonucu oy birliği ilv- karar verilm iştir Kom isyon Raporu P ek. îv* y e i s i m i z d e görüşm eye açıldı. K üçükköy M ahallesi 5321 nolu parsel sınırları içensind j ::. c'vigede G üneş E n e ıji S antrali (GES) am açlı 1/5000 Ölçekli N azım İm ar planına u y g u n olarak hazırlanan 1/1000 Ö lçekli İm ar Planı dosyasının uygun olduğuna, im^r planı tadîlatının, 3194 sayılı kanunun 8/b m addesi gereğince belirtilen şekilde onanm asına, yapıjan.tadilatm "U-gın sûre ile ask ıy a çıkanlm asm a, Jisim izii», oy 1 ' Ü-llî ile kabul edildi. Mehm/t ^ N A V O Ğ L U ip Üye

4 ANTALYA - KORKUTELİ - KÜÇÜKKÖY 5321 NUMARALI PARSELDE 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU 1.PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Antalya İli Korkuteli İlçesi Küçükköy mahallesi sınırları içerisinde N24D-15C-2A ve N24D-15C-2B nolu 1/1000 ölçekli halihazır paftalarında yer alan 5321 nolu parselde Güneş Enerji Sistemi Santral Alanı (GES) amacıyla 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı yapılmak istenmektedir. Şekil 1. Hava Fotoğrafı 2. PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI Çevreyi kirletmeyen, sınırsız miktarda bulunan doğal enerji kaynaklarından biri de güneş enerji kaynağıdır. Güneş'in yaydığı ve Dünya'mıza da ulaşan enerji, Güneş'in çekirdeğinde yer alan füzyon süreci ile açığa çıkan ışınım enerjisidir. Güneşteki hidrojen gazının helyuma dönüşmesi şeklindeki füzyon sürecinden kaynaklanır. Dünya atmosferinin dışında Güneş ışınımının şiddeti, aşağı yukarı sabit ve 1370 W/m2 değerindedir; ancak yeryüzünde W/m2 değerleri arasında değişim gösterir. Bu enerjinin Dünya'ya gelen küçük bir bölümü dahi.insanlığın mevcut enerji tüketiminden kat kat fazladır. Güneş enerjisinden yararlanma konusundaki çalışmalar özellikle 1970'lerden sonra hız kazanmış, Güneş enerjisi

5 sistemleri teknolojik olarak ilerleme ve maliyet bakımından düşme göstermiş, Güneş enerjisi çevresel olarak temiz bir enerji kaynağı olarak kendini kabul ettirmiştir. Türkiye'nin ortalama yıllık toplam güneşlenme süresi, 2640 saat (günlük toplam 7,2 saat), ortalama toplam ışınım şiddeti ise 1311 kwh/m 2 yıl ( günlük toplam 3,6 kwh/m 2 ) olarak tespit edilmiştir. Bu sebeple ülkemiz alternatif enerji kaynaklarına vakit kaybetmeden yönelmelidir. Teknolojinin gelişmesi ile Güneş Enerji Kaynağından (GEK) yararlanarak Isı (termal) dönüşümü sağlanmaktadır. Anadolu da özellikle de güney bölgemizde binaların üst kısmında çok sayıda görünmektedir. Ülkemiz Güneş Enerji kaynakları bakımından 3. Dereceden kaynak kuşağı içerisinde yer almaktadır. Güneş Enerji Kaynağından yararlanarak elektrik enerjisi üreten santrallere Güneş Enerji Santrali (G ES) denilmektedir. AVF.I(mTEe«OU>Jltfil ÇC-2'JfJI ÇFTV.liK'VE 80fiUSM İW!îU#t»il R ÎK5!25> W. KÜTAHYA EîKJJfKIlİ w»5 yî k w ^awrsü»j ERZ«K1W TUMÇfı. i - ESİUflUto ışp&n ««Ti tevjîmı? u*ism etr*rcwo«) W W I Gunvüft «OMU WBDiH SÎIİ1J *xıix r* h u u Şekil 2: Ülkemizdeki güneş enerjisinin verim haritası (kaynakça:www. ayrintiteknoiojileri. com) Ülkemiz ise Avrupa daki en verimli bölgelerden biri konumundadır. Ülkemizde güneş enerjisi için yapılan ölçümlemede Güneydoğu Anadolu Bölgesinde 3016 saat, Akdeniz Bölgesinde 2923 saat, Ege Bölgesinde 2725 saat İç Anadolu Bölgesinde 2712 saat şeklindedir. Ülkemizde Antalya ili Korkuteli ilçesi güneş enerjisinin veriminin en yüksek olduğu bölgelerden birisidir. Bu sebeple planlama alanında; Güneş Enerji Üretim tesisi (G ES) yapılmak istenmektedir. İmar planı yapılması konusunda ilgili resmi kurumlardan olumlu görüşler alınmıştır. Bu kurumlardan önemli notları olanlar aşağıda belirtilmiş olup imar planı çalışması resmi kurum görüşleri dikkate alınarak hazırlanmıştır. Orman Genel Müdürlüğü Antalya Orman Bölge Müdürlüğü Kadastro ve Mülkiyet Şube Müdürlüğü'nün tarih ve sayılı yazısında; "Orman sayılmayan saha içerisinde kaldığı için imar planı yapılmasında sakınca bulunmamaktadır" denilmektedir.

6 Antalya Valiliği Halk Sağlığı Müdürlüğü'nün tarih ve 333 sayılı yazısında; İmar planı çalışması yapılmasında çevre sağlığı ve sıhhi açıdan herhangi bir sakınca görülmemektedir denilmektedir. Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin tarih ve 2805 sayılı yazısında; Zemine monte Güneş Enerjisi Sistemi(GES) yapılması amacı ile 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yapılmasında Şirketimizce bir sakınca bulunmamaktadır denilmektedir. Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Hidrolik Santraller Dairesi Başkanlığı Antalya ve Yöresi HES İşletme Müdürlüğü'nün tarih ve sayılı yazısında; "İşletme müdürlüğümüz uhdesindeki tesislerle ilişkisi bulunmamaktadır" denilmektedir. Türkiye Elektrik iletim A.Ş. Genel Müdürlüğü 19. iletim Tesis ve işletme Grup Müdürlüğü Tesis Kontrol Müdürlüğü'nün tarih ve 947 sayılı yazısında; " Teşekkülümüze ait mevcut bir Enerji İletim Hattı bulunmamaktadır" denilmektedir. Kültür ve turizm Bakanlığı Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün tarih ve 1804 sayılı yazısında; Herhangi bir kültür varlığına rastlanmadığı ve tescil edilmiş herhangi bir kültür varlığı koruma alanı ile kentsel, arkeolojik veya tarihi sit alanı dahilinde kalmadığının tespit edildiği belirtilmektedir sayılı yasanın kültür varlıklarına ilişkin hükümleri açısından herhangi bir sakınca bulunmamaktadır denilmektedir. Antalya Valiliği Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün tarih ve 884 sayılı yazısında; Bahse konu yer için diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının görüşleri saklı kalmak kaydı ile Güneş Enerjisinde Elektrik Üretim Tesisi amaçlı imar planı yapılmasında Müdürlüğümüzce sakınca bulunmamaktadır denilmektedir. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü 13. Bölge Müdürlüğü'nün tarih ve sayılı yazısında; Taşınmaz, mevcut ve tasarlanan yol güzergâhlarımız dışında bulunmaktadır denilmektedir. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü'nün tarih ve sayılı yazısında; Sulama, drenaj, toprak muhafaza ve benzeri planlama ve uygulama projeleri kapsamında olmadığı tespit edilmiş olup, bahse konu taşınmazın güneş enerji sistemi kurulması amaçlı nazım imar planı ve uygulama imar planı dahilinde değerlendirilmesinde herhangi bir sakınca bulunmamaktadır denilmektedir. Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş. Arazi inşaat ve Kamulaştırma Daire Başkanlığı nın tarih ve sayılı yazısında; Söz konusu parselde mevcut veya planlanan boru hattı ve tesisimiz bulunmadığı hususunu denilmektedir. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü nün tarih ve 1280 sayılı yazısında; Başvuru sahibinin Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubunu almaya hak kazanmasından önce verilmesi sebebi ile imar planı aşamasında kurumumuzdan ilave bir görüş istenmesine gerek olmadığı mütalaa edilmektedir denilmektedir. 3

7 Antalya Valiliği İl Gıda ve Hayvancılık Müdürlüğü nün tarih ve G sayılı yazısında; Güneş enerjisinden elektrik üretim tesisi amaçlı mevzi imar planı yapılmak istenen 10 ada 5321 ( ha)parsel numaralı Kuru Marjinal Tarım Arazisi (KTA) nin çevre arazilere zarar vermeyecek tedbirlerin alınması şartıyla Tarım Dışı Amaçlı kullanımı uygun görülmüştür denilmektedir. Antalya Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü nün tarih ve 3482 sayılı yazısında; tarihinde onaylanan 1/ ölçekli Antalya-Burdur- Isparta Çevre Düzeni Planı Plan Hükümlerinin Yenilenebilir Enerji Üretim Alanları ve Enerji Üretim Tesisleri başlıklı maddesindeki Yenilenebilir Enerji (rüzgar, güneş, jeotermal, su) üretim alanlarına ilişkin enerji üretim tesislerinde, ilgili kurum ve kuruluşlardan alınan izinler, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı nın uygun görüşü alınması koşuluyla, 1/ ölçekli çevre düzeni planı değişikliğine gerek kalmaksızın, ilgili kurum ve kuruluş görüşleri doğrultusunda hazırlanan ilgili idaresince onaylanmasını müteakip uygulamaya geçilir. İmar Planları sayısal ortamda bilgi için Bakanlığa gönderilir., Tarım Arazileri başlıklı 9.5. maddesindeki hükümleri ile yapılması planlanan faaliyetin hazırlık ve işletme döneminde çevre değerlerinin korunması amacıyla 5491 sayılı Kanunla değişik 2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu Kanuna istinaden çıkarılan yönetmelik hükümleri, 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmelikleri doğrultusunda işlem yapılması, Mer i mevzuat çerçevesinde ilgili kurum ve kuruluşlardan gerekli izinlerin alınması, ekolojik dengenin bozulmaması ve çevrenin korunmasına yönelik tedbirlere riayet edilmesi gerekmektedir denilmektedir. Antalya Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü nün tarih ve sayılı yazısında; Lisanssız Güneş Enerjisinden Elektirik Üretimi yapılacağından tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği Ek Maddesinde Güneş enerji santralleri (kapladığı alan 2 hektar ve üzeri) tanımlanan alanın altında olması sebebi ile ÇED Yönetmeliği kapsamı dışında değerlendirilmiştir denilmektedir. Antalya Büyükşehir Belediyesi Asat Genel Müdürlüğü Etüt ve Plan Dairesi Başkanlığının tarih ve sayılı yazısında; Havza içerisinde yapılacak tüm çalışmalarda öncelikle; -ASAT Su Havzaları Koruma ve Kontrol Yönetmeliği, -Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği, -Yer Altı Sularının Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik, -Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği Hükümlerinin esas alınması gerekmektedir. Söz konusu alan, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmış olan Antalya İli Kırkgözler içme suyu Kuyuları Koruma Alanları İlanT nda belirtilen 2. Derece Koruma Alanı içerisinde yer almaktadır. Bu doğrultuda söz konusu ilan hükümlerine uyulmalıdır. İnceleme sahasında kesinlikle; -ASAT görüşü alınmadan herhangi bir şekilde yeraltısuyu çekimi yapılmamalı, -Alıcı ortamlara hiçbir katı ve sıvı atık bırakılmamalıdır. Tüm risklerin hassasiyetle değerlendirilmesi ve yukarıda değinilen hususlara uyulması şartıyla, inceleme sahasında yapılacak olan çalışma Kurumumuz açısından uygundur denilmektedir.

8 Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Kamulaştırma Dairesi Başkanlığı nın tarih ve sayılı yazısında; Lisansız güneş enerjisinden elektrik üretim santrali başvuruları sürecinde, imar planı tekliflerini ve taslaklarını yapacak kamu kurum ve kuruluşlarının kendi mevzuatlarına göre konunun değerlendirilerek uygulama imar planlarının yapılmasında, Kurumumuz iş ve işlemleri açısından herhangi bir sakınca bulunmadığı değerlendirilmektedir denilmektedir. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bağlı ve İlgili Kuruluşlar Dairesi Başkanlığının tarih ve 1324 sayılı yazısında; Bakanlığımız Maden İşleri Genel Müdürlüğünce (MİGEM), proje alanında yürüyen bir ruhsat ve/veya hammadde üretim izni bulunmadığı tespit edilmiştir. Küçükköy G ES projesinin sağlayacağı kamu yararı düşünülerek GES Projesinin gerçekleştirilmesinde bir sakınca bulunmamaktadır" denilmektedir. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı nın tarih ve 1361 sayılı yazısında; Söz konusu talep kapsamında yapılan inceleme neticesinde, belirtilen alan içerisinde söz konusu imar planının yapılmasına Ortaklığımızca herhangi bir sakınca görülmemektedir denilmektedir. Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Çevre ve Kamulaştırma Dairesi Başkanlığı nın tarih ve sayılı yazısında; Teşekkülümüzce yapılan inceleme sonucunda, söz konusu alanda herhangi bir tesisimizin bulunmadığı tespit edilmiştir denilmektedir. Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü İnşaat Emlak Dairesi Başkanlığı Emlak ve Kamulaştırma Müdürlüğü nün tarih ve sayılı yazısında; Söz konusu alan ve çevresinde herhangi bir tesisimiz, plan ya da projemiz olmadığından görüşümüz bulunmamaktadır denilmektedir. Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Arazi İnşaat ve Kamulaştırma Daire Başkanlığı nın tarih ve sayılı yazısında; Söz konusu proje alanına ait yazı eki çizim ve koordinatların incelenmesiyle, sınırları belirtilen alanda mevcut ya da planlanan bir projemiz bulunmamaktadır denilmektedir. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'nün tarih ve sayılı yazısında; Söz konusu alanda Kurumumuz çalışmalarını engelleyici herhangi bir husus bulunmamaktadır denilmektedir.

9 3. BUGÜNKÜ ARAZİ KULLANIM! VE KADASTRAL DURUM Planlama alanındaki 5321 nolu kadastro parselinin alanı m2'dir Şekil 3. Kadastral Durum

10 4. PLANLAMA KARARLARI Öneri 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında alan, Yenilebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesisi Alanı(Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Santrali (GES)) şeklinde belirlenmiştir. Planlama alanı içerisinde ; teknik yapılar, güneş panelleri, idari, hizmet birimleri, personel lojmanı vb. yer alabilir. Bu alanda yönetim binası, personel lojmanı vb. birimler olarak kullanılmak üzere toplam alanı 150m2 yi ve 2 katı (6.50m) geçmeyen bir adet yapı yapılabilir. Planlama alanının kuzeyinden parsel sınırından 10 metrelik taşıt yolu önerilmiştir. Planlama alanının yapı yaklaşma mesafeleri 10 metrelik yoldan 10 metre, diğer cephelerden 5 metredir. Onaylı İmar Planına esas jeolojik ve jeofizik etüt raporunda belirtilen koşullara uyulması hususunda plan notu eklenmiştir. Ayrıca kurum görüşlerinde belirtilen önemli konularda da plan notları belirlenmiştir AMTAlYArKÖCt KVTBJ'fOlÇlAOOV' F321 KOLU PAftt'lLDZ HAZtUİİAASt KJLftt o-* K* f fes* ı*tf*4ı* OfOKCM ; u/ «e** *** o oüuacoâö; t*"** oto i I»autu rçt* tane* x tasa. I T* 9SJ» -CJlrttL*'* XV VE *»ûi> tmkvourmu Şe/c//»«V vc tû»u 1XY*J «seri 4ra*ALiK *çs*r*4 M }MMaeS*. vmnmb t)xu*^ vr»vua<u»kt>«^ tfjum kl&cnt «W V* HUİÜ'k % UArts-oCiteı tf tjiks aapo«tcoa tu nu» nwrı t KMı m» «i w ; v: t«mt Onaylı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı

11 Uygulama İmar Planı önerisi imar yasa ve yönetmeliklerine, şehircilik ilkelerine uygun, kamu yararı amacıyla hazırlanmıştır. Bilgilerinize arz ederiz. Saygılarımızla. AKDEN Fun Z PLANLAf YÖRİ BUROSU Plancısı No:13 AKal'3 12»o 8

12 T7 I::; ç; :>.:^;*.-<..i*- «. A - l %'p > 2 >.. ;i- i ; -j -s; ;!:&-.!. :? %: w! :- ; «> : 5 \ 4 ;. : -.! r*, * ı - ' > ;< :* *ı;.; ' >'*.} î*.;!.!* : * %* }*.-.. *.. :* 1 ;? : 1 ;, *! *. *. C Î A h i \ U :-j.* î.i.?» *. /.* ^.M.* İ İ -..;;T;!. Vf* yif[ <i- V-ı'y.^, Şiî* -^-;!îi * i ' «&? : ' :*5 i '' i:,»u;. ıji<:,! f e İ?.'î.i:-;:i. i.','}'*' Sİ'İ?K'vU; l i ' l Ü f S : I":;»: i l l ;V rrrrr, v;:î \ ] i; : ^ T l İ ^ V î M *.tı. : l. - * f i?? /, :x i 5;;j. ^i. / *. -:4^: \ %. î t!, ;.v - ıj t,\! \ ; ' \ :!.': ;;'. 5'1- v- ' ;.; : İ " i I r iv R? ji; - jş jiv î ; ' $& ' -,: l ^ t o - İ R â M İ ^ ı i M f ö H 1 ;s,:v: :;.vjvî - " i - " i --' :*'- f!';-" ; vıiv v ;! X!! '-?. '.'Jt : V.;1;,l.\!'[ - '!,- ', j-, :.- f * ' ' ^.'ı-'i.. i?'*.ş f;j js - f i S «i ;:!... y r:'! '*. i; : v -. [C PLAN: ONAMAS^^flRI İRİ. i- U;^- - J'-*:!X -:İ- : D r -:: *r:j.. ^ 'V I.?* -. J'' 'i?- i:;' 78S *:'!VENÂdE)^I^İUl!İ^^kRJl:kÂİİ^IÂKİJ^I^^ ^İl- ' İ - ; *-.. ;'*: -. [..; 8 ;: l. :;i :!' ' > / /» f W ı c r t > c M t n ı i o J x ı f r v A \ / A i i t ~ ı f - ^ t - r ı i ı > ' ı > n r V. J i «' t V A k i t n * I İ v ( E = H m a x ^! 5 0 ( 2 te t) ).' ' TAŞİT YOLU : : * jeolo.jik durum ' v. /; f J -~i~:. ' 0 -A.T5.fl. ÖNLEMLİ-ALANLAR5:-1.-, : = Ö LÇ EK sfl/so O.'11 P k m motel'^rbs'. ; ;::... * ;: r 1. GÜNEŞ ENERJİSİNE DÂYAL8 ELEKTtÜK ÜHETKİH SANTRALİ İÇERİSİNDE; TEKN İK YAPILAR/GÖNEŞ PA^EELLERİ, a. İDARİ, HİZMET' BİRİE3ILERİI'V^/OSİlSÜnLER Y E R ALABİLİR, sun A IU M A YAtPaiLaşm ^OŞSSLLARH Hİ[^to=K3PS!p) : (2KAT) ^ŞEKLİNDEMOİRİ- *. J.... â^tekmolojbmflki - E^ECTSMfeÖ :-W ^ni!-aik a' *: 3,:AcmlLrayra y ü k ^ekp-ök K $tuily' Â^Acnaaa- -J -» 3.İ İ1 TM İM VE SAYILI REKC3Ö' G&Z'ETEDE. YAYfiMLANAM GÖM EŞ.EMEKJSSİMİS AYALE ELEKTOİK 2^ETÛE1 TESİSLERİ ^ a M M D A YÖNETM ELİK HÜKÜMLERİNE UYULACAKTIR» : ^005. TÂRİH VE İS348 SAYİLl- KA BO L' EDİLEN *»* 'YEMd^EMEBİlİİR ENERJİ KAYNAKLARININ ELEKTttİK EMEKJföîl ÛRETÜmlI AMAÇLI KULLANIMINA İLİŞKİN' HÛKÜC3LERİİNE OiJYOLACAJîOia, * 3 AMTALYA-lBiU)RSD)IU^-BSIPAOTÂ tplamilacaa ÎSĞLG^O. 1/H 3î Ö ÖLÇEKaJ Ç EV R E DÜZEMİ-PILANB V E PLAN: * ' İHÎÜÎSlteLERfl GEÇERLfimfîR» ' ; '..* / ;! ; ' -. ' S.02.10JZ013 TARİH V E SAYILI RESrjg GÂ^ETEÛE YAYflMLAKfAM ELEKTRİK PÖYASASflIMEDA Û S A K ÎS M ' IŞLESCTRfiK ÜRETSC3SK1E 9L0ŞKİK1 Y Ö ^ E T D E İL Ö K, ^nökûdlerfime UYULACAKTDR= :' -' SAYILI KAMPALA DEĞİŞİK 2872 SAYILI ÇEVRE KANÖMÖ VE EM KAMUMA USTİMADEN ÇIKARTILAN. TÜM YÖNETMELİKLERİN İLGİLİ-HÜKÜMLERİNE UYULACAKTIR. 8.SU HAVZALARI KORUMA V E KONTROL YÖNETM ELİĞİ, SU KflRLÜLSĞll KOMTRÖL YÖM EraELİĞÎ!,.YERALTD :. SöfLAROMBKl K flr LEM EY E VE OZÖIiaAYA KARŞB KORUNMASI HAKKÜMPA YÖNETM ELİK V E SULAK ım& îtmjjilacaktbr E? LAN LAMA AILAMU, 2S.fl2o2ffi 9.TARJlH! VE SAYILI RESC30 G A ZETED E YAYINLANAN "ANTALYA İLİ S-tBRKGÖZLER UçrJIESUYU OTYlLilgJOtt KORUMA ALANLARI İLANI"NDA BELİRTİLEN 2. ĞRECİnjtORyraA ALAMİ İÇERİSİNDE Y E R ALMAKTA,OLUP SU ALANDA OLAN HÜKÜMLERİNE HiîYIüJlLACAKTIIR. 10JVNTALYA SU V E ATIKSU IDARESİ(ASAT>aN3M TAR3H V E SAYILI YAZISINA.GÖRE. ASAT GÖRpŞÜ ALINMADAN HERHİMIGİ BİR ŞpKİLDE. - * YERÂLTISUYU ÇEKİMİ YAPILMAYACAKTIR. *... ' TARİH V E SAYILI RESMİ GAZETEDE YAY5R3LAMAM KATG ATIKLARIN KONTROLÜ *. YÖNETamü^İMdM İLGİLİ MÜKÛDILERİNE UYULMASI -. ZORUMLypyR... 12JVFET BÖLGELERİN Dİ-YAPILACAK YAPILARA İLİŞKİN YÖNETMELİK ESASLAR»; UYG ULA N A CA KTIK. * 13.ALANA İLİŞKİN OLARAK Ç E V R E VE ŞEH İti& Llk İL E ^IDÜRLÜĞÛNCE TARİHİNDE ONA&SANAN ' \R PLANIMA ESAS JEÖLOJgK VE JEO TEKN İK ETÜT-!- (PORUNDA BEEL.M LEN HUSUSLAR DİKKATE - ' ALINACAK OLUP PRO JEYE ESAS &EMİN ETÖEÖ RAO^ORU MA^ÖRLAMraAEDAM ' UYGU LAPAYA G EÇ İLM EZ V E -İNŞAAT RUMSATÜ VERÜLEKIEZ.'"- i * '. - ". fl4lbel0rtöller]eyem MÜJJSySfLARfîîA 31 4 SÂYİILG İMÂU KANUNU VE İLGİLİ YÖNETM ELİKLERİ İL E DİĞER İLGİtU MEVZUAT HÜKÜMLERİNE UYULACAKTI!EL ; o *<? M P a y > <v CA

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü EXP0?()16 ANTALYA Sayı : 90852262-301.03-3 U 2 > ~ GU02/2015 Konu: Manavgat 215 ada 1 parsel, 216 ada 1

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İm ar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlam a Şube M üdürlüğü

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İm ar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlam a Şube M üdürlüğü T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İm ar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlam a Şube M üdürlüğü \ V EXP02016 AN TALYA Sayı : 90852262-301.03-5 T O S " 0.^ 0 9 /2 0 1 5 Konu: Kaş îlçesi, Sarıbelen

Detaylı

Şekil 1. Hava Fotoğrafı

Şekil 1. Hava Fotoğrafı ANTALYA İLİ, KEPEZ İLÇESİ, DURALİLER MAHALLESİ, (28092 ADA 9 VE 10 NOLU PARSELLER) BELEDİYE HİZMET ALANI 1/1.000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU 1. PLANLAMA ALANININ GENEL

Detaylı

Sayı : 90852262-301.03-3 3-01^/09/2015 Konu: Akseki Sinanhoca ve Ürünlü Mah. HES NİP hk. BAŞKANLIK MAKAMINA

Sayı : 90852262-301.03-3 3-01^/09/2015 Konu: Akseki Sinanhoca ve Ürünlü Mah. HES NİP hk. BAŞKANLIK MAKAMINA T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ' W" / İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı expo?oh Planlama Şube Müdürlüğü Sayı : 90852262-301.03-3 3-01^/09/2015 Konu: Akseki Sinanhoca ve Ürünlü Mah. HES

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU Tarih: 25.12.2014 BİRİM İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI.. i TALEP SAHİBİ Antalya Büyükşehir Belediyesi t MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA m T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü Sayı : 90852262-301.03- Konu: Kaş İlçesi, Belkonak Mah, 123 ada 2 p ve 124 ada 10 p NİP K EXP0

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI \ Y / İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI \ Y / İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA T C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI \ Y / İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı EXP02016 Planlama Şube Müdürlüğü Sayı : 90852262-301.03-

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ îmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ îmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA 1L3 T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ îmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü Sayı : 90852262-301.03- Konu: Korkuteli 2299 nolu parsel UİP. ;..# ş î \» / f ' n / EXP0.?()16 C n/06/2015

Detaylı

MANAVGAT İLÇESİ, HACIOBASI MAHALLESİ, 102 ADA 15, 16, 18, 19 NUMARALI PARSELLERE İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ RAPORU

MANAVGAT İLÇESİ, HACIOBASI MAHALLESİ, 102 ADA 15, 16, 18, 19 NUMARALI PARSELLERE İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ RAPORU 1 MANAVGAT İLÇESİ, HACIOBASI MAHALLESİ, 102 ADA 15, 16, 18, 19 NUMARALI PARSELLERE İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ RAPORU 1 PLANLAMA ALANI Planlama Alanı Konya-Manavgat Karayolu

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU BİRİM TALEP SAHİBİ MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM MADDESİ TALEP KONUSU Tarih: 25.12.2014 İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Detaylı

ASKI İLAN TUTANAĞI. Birer gün ara ile günde üç defa hoparlör ilam yapılacaktır

ASKI İLAN TUTANAĞI. Birer gün ara ile günde üç defa hoparlör ilam yapılacaktır ASKI İLAN TUTANAĞI İncesu İlçesi Sultansazı Mahallesi K34.d.24.d.2.c, K34.d.24.d.2.a, K34.d.24.d.2.d, K34.d.24.d.l.b ve K34.d.24.d.l.a paftalarda 284 ada 24 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda G.E.S.

Detaylı

N A Z I M İ M A R P L A N I D E Ğ İ Ş İ K L İ Ğ İ

N A Z I M İ M A R P L A N I D E Ğ İ Ş İ K L İ Ğ İ K A Y S E R İ B Ü Y Ü K Ş E H İ R B E L E D İ Y E S İ N A Z I M İ M A R P L A N I D E Ğ İ Ş İ K L İ Ğ İ A Ç I K L A M A R A P O R U A) PLANLAMA ALANININ TANIMI Planlama alanı; Kayseri İli, Yeşilhisar ilçesi,

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEH İR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK M AKAM INA

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEH İR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK M AKAM INA T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEH İR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü Sayı : 90852262-301.03- Konu: M anavgat 270 ada 1parsel NİP :T - ; EXP02016 /_/2015 BAŞKANLIK M AKAM INA

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU. Tarih: İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Esat GÖYÜK İmar Kom.

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU. Tarih: İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Esat GÖYÜK İmar Kom. 7 J ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU Tarih:29.06.2015 BİRİM İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TALEP SAHİBİ MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM MADDESİ TALEP KONUSU

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHIR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHIR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA 114 T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHIR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü Sayı : 90852262-301.03- t Konu: Korkuteli 177 parsel NİP. X EXP02016 0 ^ /0 6 /2 0 1 5 BAŞKANLIK MAKAMINA

Detaylı

Akhisar nüfusu (2012),Akhisar ilçe merkezi , Beldeler ( 9 adet) Köyler (86 adet) , İlçe toplam nüfusu kişidir.

Akhisar nüfusu (2012),Akhisar ilçe merkezi , Beldeler ( 9 adet) Köyler (86 adet) , İlçe toplam nüfusu kişidir. PLANLAMA ALANININ KONUMU ve TANITIMI Çalışma alanı, Manisa İli Akhisar İlçesi Akhisar Belediyesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Manisa İli Akhisar ın doğusunda Gördes, güneyinde Gölmarmara, batısında

Detaylı

BURSA İLİ, GEMLİK İLÇESİ, NARLI MAHALLESİ, 1353 VE 1466 PARSELLERE AİT UYGULAMA İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU

BURSA İLİ, GEMLİK İLÇESİ, NARLI MAHALLESİ, 1353 VE 1466 PARSELLERE AİT UYGULAMA İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU BURSA İLİ, GEMLİK İLÇESİ, NARLI MAHALLESİ, 1353 VE 1466 PARSELLERE AİT UYGULAMA İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU Bursa İli, Gemlik İlçesi, Narlı Mahallesi, 1353 Nolu Parsel ve 1466 Nolu Parsel toplam yüzölçümü,

Detaylı

Şekil 1. Hava Fotoğrafı

Şekil 1. Hava Fotoğrafı ANTALYA İLİ, KEPEZ İLÇESİ, GAZİLER MAHALLESİ KÜÇÜK SANAYİ ALANINA İLİŞKİN 1. ETAP 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI VE 2. ETAP 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLAN REVİZYONU RAPORU 1. PLANLAMA ALANININ GENEL

Detaylı

İNCESU (KAYSERİ) BELEDİYESİ İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU A) PLANLAMA ALANININ TANIMI

İNCESU (KAYSERİ) BELEDİYESİ İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU A) PLANLAMA ALANININ TANIMI İNCESU (KAYSERİ) BELEDİYESİ İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU A) PLANLAMA ALANININ TANIMI Planlama alanı; Kayseri İli, İncesu İlçesi, Vali İhsan Aras Mahallesi, 286 ada 32,33,35,36,37,38,39,40,41,42

Detaylı

PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI

PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KEPEZ İLÇESİ, DURALİLER MAHALLESİ 28092 ADA 9 NOLU PARSEL İLE TESCİL HARİCİ ALANDA KAMU KURUMLARI YÖNETİM VE HİZMET ALANI (BELEDİYE HİZMET ALANI) ÖNERİLMESİ İLE İLGİLİ 1/1.000

Detaylı

T.C. MERSİN ERDEMLİ BELEDİYE M ECLİSİ

T.C. MERSİN ERDEMLİ BELEDİYE M ECLİSİ T.C. MERSİN ERDEMLİ BELEDİYE M ECLİSİ S A Y I: 20 02/02/2015 KARAR Belediye M eclisinin 05/01/2015 tarih ve 10 sayılı ara kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Tayyar SERİN ve His.

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü r EXP02016 A N T A L Y A Sayı : 90852262-301.03- o O Konu: Elmalı Gökpınar Mah. 807 parsel NİP.

Detaylı

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I Karar No :338 KONUSU: 1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi. ö)ilimiz Milas İlçesi, Ulaş Mahallesi sınırlarında yer alan N19C1-C2

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU Tarih:

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU Tarih: /«I ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU Tarih:22.08.2014 BİRİM İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI T A L E P SAHİBİ Batı Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü MECLİS

Detaylı

T.C. ANTALYA BUYUKŞEHIR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ANTALYA BUYUKŞEHIR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA 123 T.C. ANTALYA BUYUKŞEHIR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü Sayı : 90852262-301.03- Konu: Kaş İlçesi, Çeşme Mah. 209 Ada 1 Nolu Parsel Enerji Üretim Alanı (Güneş

Detaylı

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU Q ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU Tarih:23.07.2014 BİRİM İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TALEP SAHİBİ MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM MADDESİ TALEP KONUSU

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü t.c. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü EXp^ Q16 ANTALYA Sayı : 90852262-301.03-0 9 S. 2 j0 2 3 Konu: Döşemealtı Atatürk Caddesi Yol boyu ticaret

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA Ct-S T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü K EXP02016 ANTALYA Sayı : 90852262-301.03- j O 'l i Konu: Muratpaşa 1003 ada 16 parsel UİP. Oİ-j/do/2014

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHIR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU

ANTALYA BÜYÜKŞEHIR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU ANTALYA BÜYÜKŞEHIR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU Tarih:13.09.2017 BİRİM İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TALEP SAHİBİ MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM MADDESİ TALEP KONUSU KOMİSYON

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İm ar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlam a Şube M üdürlüğü

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İm ar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlam a Şube M üdürlüğü T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İm ar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlam a Şube M üdürlüğü Sayı : 90852262-301.03- O Konu: Elmalı 288 ada 23, 24, 25, 26 parseller NİP. ' r j EXP02016 ANTALYA Ol*

Detaylı

PLAN AÇIKLAMA RAPORU. Aslıhan BALDAN Doğuş BALDAN ŞEHİR PLANCISI

PLAN AÇIKLAMA RAPORU. Aslıhan BALDAN Doğuş BALDAN ŞEHİR PLANCISI MANİSA İLİ SARIGÖL İLÇESİ, SELİMİYE MAHALLESİ, MANİSA İLİ, SARIGÖL İLÇESİ, SELİMİYE MAHALLESİ, 105 ADA 1 PARSELDE YER ALAN TAHSİS-A ALANINDA KATI ATIK TESİSLERİ ALANI BELİRLENMESİNE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ

Detaylı

KORUNAN ALANLARDA YAPILACAK PLANLARA DAİR YÖNETMELİK

KORUNAN ALANLARDA YAPILACAK PLANLARA DAİR YÖNETMELİK YETKİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI NIN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA 644 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPAN 648 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Madde-13/A. (c) Milli parklar, tabiat parkları,

Detaylı

MANİSA İLİ, SELENDİ İLÇESİ, YILDIZ MAHALLESİ, 183 ADA 26 PARSELDE KATI ATIK TESİSLERİ ALANI BELİRLENMESİNE İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI

MANİSA İLİ, SELENDİ İLÇESİ, YILDIZ MAHALLESİ, 183 ADA 26 PARSELDE KATI ATIK TESİSLERİ ALANI BELİRLENMESİNE İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI MANİSA İLİ SELENDİ İLÇESİ, YILDIZ MAHALLESİ, 183 ADA 26 PARSELE İLİŞKİN MANİSA İLİ, SELENDİ İLÇESİ, YILDIZ MAHALLESİ, 183 ADA 26 PARSELDE KATI ATIK TESİSLERİ ALANI BELİRLENMESİNE İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ

Detaylı

MANİSA İLİ, DEMİRCİ İLÇESİ, ÇAMLICA MAHALLESİ, 467 ADA 53 PARSELDE KATI ATIK TESİSLERİ ALANI BELİRLENMESİNE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI

MANİSA İLİ, DEMİRCİ İLÇESİ, ÇAMLICA MAHALLESİ, 467 ADA 53 PARSELDE KATI ATIK TESİSLERİ ALANI BELİRLENMESİNE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI MANİSA İLİ DEMİRCİ İLÇESİ, ÇAMLICA MAHALLESİ, 467 ADA 53 PARSELE İLŞİKİN MANİSA İLİ, DEMİRCİ İLÇESİ, ÇAMLICA MAHALLESİ, 467 ADA 53 PARSELDE KATI ATIK TESİSLERİ ALANI BELİRLENMESİNE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ

Detaylı

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MANİSA TURGUTLU URGANLI TERMAL TURİZM MERKEZİ 1/25000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN NOTU İLAVESİ AÇIKLAMA RAPORU 2017-ANKARA 1 ALAN TANIMI

Detaylı

a ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

a ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİRİM a ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI Tarih:29.08.2014 TALEP SAHİBİ MURATPAŞA BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU BİRİM İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI Tarih: 27.10.2014 TALEP SAHİBİ MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM MADDESİ Antalya Büyükşehir

Detaylı

İ t ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU. Tarih: BİRİM TALEP SAHİBİ

İ t ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU. Tarih: BİRİM TALEP SAHİBİ m ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU İ t Tarih: 02.05.2016 BİRİM İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TALEP SAHİBİ KEPEZ BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM

Detaylı

ANTALYA BUYUKŞEHIR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU

ANTALYA BUYUKŞEHIR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU \ ANTALYA BUYUKŞEHIR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU Tarih:23.07.2014 BİRİM İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TALEP SAHİBİ MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM MADDESİ TALEP KONUSU

Detaylı

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I Karar No :371 KONUSU: 1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi. f) İlimiz Menteşe İlçesi, Çırpı Mahallesi, tapunun 125 Ada, 1 Parselinde

Detaylı

T.C.. ANTALYA BÜYÜKSEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C.. ANTALYA BÜYÜKSEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIK MAKAMINA / Ş & s T.C.. ANTALYA BÜYÜKSEHİR BELEDİYESİ» imar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü v y, ' «İMİ EXP02016 ANTALYA Sayı : 90852262-301.03- l U S O - ^.(/07/2014 Konu: Manavgat 1080,1442

Detaylı

1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI

1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI İ Ü ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ %m İm ar v e b a y in d ir lik kom îsyo nu r a p o r u BİRİM TALEP SAHİBİ MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM MADDESİ TALEP KONUSU 1 KOMİSYON RAPORU: Tarih: 27.10.2014

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA l û l T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü EXP02016 ANTALYA Sayı : 90852262-301.03-3 6 - ^ ^ 3 ^ Konu: Döşemealtı Yeniköy 155 ada 11,

Detaylı

MANİSA İLİ, SELENDİ İLÇESİ, ESKİCAMİ MAHALLESİ, 120 ADA, 1 PARSELE İLİŞKİN NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ

MANİSA İLİ, SELENDİ İLÇESİ, ESKİCAMİ MAHALLESİ, 120 ADA, 1 PARSELE İLİŞKİN NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ MANİSA İLİ, SELENDİ İLÇESİ, ESKİCAMİ MAHALLESİ, 120 ADA, 1 PARSELE İLİŞKİN NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ Planlama Alanının Tanımlanması Manisa İli 13.810 km² yüz ölçümüne sahip olup, 2015 itibarıyla

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü Sayı : 90852262-301.03- Konu: Aksu 5 ada 7 ve 8 parseller UİP değ. I W * >. i V" y Ç 'J expo:)16

Detaylı

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlam a Şube M üdürlüğü

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlam a Şube M üdürlüğü T.C. V? ;V ANTALYA BÜYÜK ŞEH İR BELEDİYESİ expo? İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlam a Şube M üdürlüğü Sayı : 90852262-301.03-

Detaylı

T.C. A N T A LYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK M A K A M IN A

T.C. A N T A LYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK M A K A M IN A T.C. A N T A LYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü *Ö..\ i» o o * t o - _ o 9 O O EXP02016 0,^ ln!o T * r Sayı : 9 0 8 5 2 2 6 2-3 0 1. 0 3 - Qİ4fak2014

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU Q ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU Tarih:23.07.2014 BİRİM İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TALEP SAHİBİ ÖZEL ŞAHIS MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM MADDESİ TALEP

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Exp0,. İm ar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlam a Şube M üdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Exp0,. İm ar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlam a Şube M üdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Exp0,. İm ar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlam a Şube M üdürlüğü ANTALYA Sayı : 90852262-301.03- Q 9. İ O İ O C İ{.. lfco i4 Konu: Döşem ealtı 1424 ada 1 ve 2

Detaylı

Şekil 1. Hava Fotoğrafı Kepez İlçesi, Gaziler Köyü (KSS) yapılmak istenilen alan

Şekil 1. Hava Fotoğrafı Kepez İlçesi, Gaziler Köyü (KSS) yapılmak istenilen alan ANTALYA İLİ, KEPEZ İLÇESİ, GAZİLER MAHALLESİ 28254 ADA 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473 ve 474 PARSELLERE İLİŞKİN 1/25.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

Detaylı

N A Z I M İ M A R P L A N I D E Ğ İ Ş İ K L İ Ğ İ

N A Z I M İ M A R P L A N I D E Ğ İ Ş İ K L İ Ğ İ K A Y S E R İ B Ü Y Ü K Ş E H İ R B E L E D İ Y E S İ N A Z I M İ M A R P L A N I D E Ğ İ Ş İ K L İ Ğ İ A Ç I K L A M A R A P O R U A) PLANLAMA ALANININ TANIMI Planlama alanı; Kayseri İli, Özvatan ilçesi,

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü EXP0?.C)16 Sayı : 90852262-301.03-1^9^- ü T - 5 ^ Konu: Döşemealtı K.Yeniköy 713, 715 ila 724 ve 1557p.

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü Sayı : 90852262-301.03- a dil, / Konu: Kepez Varsak Eğitim Kampüsü UIP. V EXP02016 0 3 /07/2015

Detaylı

T.C. MERSİN ERDEMLİ BELEDİYE MECLİSİ KARAR

T.C. MERSİN ERDEMLİ BELEDİYE MECLİSİ KARAR \B E / T.C. MERSİN ERDEMLİ BELEDİYE MECLİSİ SA Y I: 141 01/08/2016 KARAR Belediye Meclisinin 01.07.2016 tarih ve 128 sayılı ara kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, İlçemiz Merkez

Detaylı

1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI 2 PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI

1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI 2 PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI 1 ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ ÇELTİKÇİ MAHALLESİ VE DEMİRCİLER MAHALLESİ MEVKİİNDE D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ 1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Planlama alanı

Detaylı

1 V ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ. f~) y *7 /-y. I / / y / T arih: DEPREM RİSK YÖNETİMİ VE KENTSEL İYİLEŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİRİM

1 V ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ. f~) y *7 /-y. I / / y / T arih: DEPREM RİSK YÖNETİMİ VE KENTSEL İYİLEŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİRİM ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İ Ü im a r v e b a y in d îr l ik k o m is y o n u r a p o r u BİRİM T arih: 18.07.2014 DEPREM RİSK YÖNETİMİ VE KENTSEL İYİLEŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TALEP SAHİBİ SAĞLIK İL

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı BAŞKANLIK MAKAMINA Antalya Büyukşelılr Belediyesi Planlama Şube VüOüJluğü Sayı 90852?6?-301 03-F?cr3 S - Tarih 03.1Û2Û17 Dosya Numarası- 2ü'7-i7857ö V T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi

Detaylı

Planlama Alanı Antalya İli, Kepez Belediyesi sınırları içerisinde Kızıllı Köyünde yer almaktadır. (Şekil1).

Planlama Alanı Antalya İli, Kepez Belediyesi sınırları içerisinde Kızıllı Köyünde yer almaktadır. (Şekil1). ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KEPEZ İLÇESİ KIZILLI KÖYÜ KATI ATIK DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSLERİ ALANINA İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ 1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Planlama Alanı

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü Sayı : 90852262-301.03-l"Vfc CL Konu: Korkuteli 261 ada 2 parsel ve 262 ada 2 parsel UİP değ. EXP02016 0*^/06/2015

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü T.C. \ r - f., ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ amme ANTALYA İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü Sayı : 90852262-301.03-2.3 1 - 'S b 'S 0 3/01/2015 Konu: Korkuteli İlçesi, Yukarı

Detaylı

Sayı : 90852262-301.03- )4 3 U - 3 9 3 - f Konu: Akseki İlçesi 71 ada 22 parsel UİP. BAŞKANLIK MAKAMINA

Sayı : 90852262-301.03- )4 3 U - 3 9 3 - f Konu: Akseki İlçesi 71 ada 22 parsel UİP. BAŞKANLIK MAKAMINA C M H U,,» o _ n = 6 OO 0 S - \ o T.C. \ W + ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EXP020i6 imar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü ANTALYA Sayı : 90852262-301.03- )4 3 U - 3 9 3 - f Konu:

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU Q ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU Tarih:22.04.2015 BİRİM İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TALEP SAHİBİ MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM MADDESİ TALEP KONUSU

Detaylı

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KARARI

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KARARI MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KARARI Birleşim Sayısı : (2) Oturum Sayısı : (1) Dönem Sayısı : (2) Karar Tarihi : 12/11/2015 Karar Sayısı : 1140 Büyükşehir Belediye Meclisi 12/11/2015 Perşembe günü

Detaylı

T.C. ERDEMLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ASKI İLAN TUTANAĞI

T.C. ERDEMLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ASKI İLAN TUTANAĞI T.C. ERDEMLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ASKI İLAN TUTANAĞI Mersin İli. Erdemli İlçesi, Alata Mahallesi, 644 Adanın güneyindeki park alanı içerisinde işaretlenmiş olan trafo alanında

Detaylı

T.C. ERDEMLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ASKI İLAN TUTANAĞI

T.C. ERDEMLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ASKI İLAN TUTANAĞI T.C. ERDEMLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ASKI İLAN TUTANAĞI Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinin 22.07.2016 tarih ve 735 sayılı kararı ile görüşülüp, karara bağlanan 3194 sayılı İmar

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA Sayı : 90852262-301.03- Konu: Döşemealtı İlçesi, K. Yeniköy Mahallesi, 1980 Ada 1 parsel UİP.değ. T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü

Detaylı

PLAN AÇIKLAMA RAPORU

PLAN AÇIKLAMA RAPORU BALIKESİR İLİ, EDREMİT İLÇESİ, KIZILKEÇİLİ MAHALLESİ, ADA 329, PARSEL 7 DE KAYITLI TAŞINMAZ İÇİN HAZIRLANAN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU Temmuz 2016 Balıkesir İli, Edremit

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı BAŞKANLIK MAKAMINA Antalya Büyükşehir Belediyesi Planlama Şube Müdürlüğü Sayı; 90852262-301.03-E.1523 Tarih: 10:06 Dosya Numarası: 2017-102610 T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı

Detaylı

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNE e-imzahdır Birol EKİCİ Genel Sekreter

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNE e-imzahdır Birol EKİCİ Genel Sekreter M ik d iy c i D u y u K ş e n ıı D u iu u ıy e b i Planlama Şube Müdürlüğü Sayı: 90852262-301.03-E.583 Tarih: 28.02.201719:53 Dosya Numarası: 2017-40963 T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar

Detaylı

İZMİR İLİ SEFERİHİSAR İLÇESİ SEFERİHİSAR ENERJİ A.Ş. SEFERİHİSAR RÜZGÂR ENERJİ SANTRALİ

İZMİR İLİ SEFERİHİSAR İLÇESİ SEFERİHİSAR ENERJİ A.Ş. SEFERİHİSAR RÜZGÂR ENERJİ SANTRALİ İZMİR İLİ SEFERİHİSAR İLÇESİ SEFERİHİSAR ENERJİ A.Ş. SEFERİHİSAR RÜZGÂR ENERJİ SANTRALİ 1/5000 ÖLÇEKLİ KORUMA AMAÇLI NAZIM İMAR PLANI VE 1/1000 ÖLÇEKLİ KORUMA AMAÇLI UYGULAMA İMAR PLANI PLAN ARAŞTIRMA

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Antalya Büyükşehir Belediyesi

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Antalya Büyükşehir Belediyesi ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU f BİRİM TALEP SAHİBİ MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM MADDESİ TALEP KONUSU KOMİSYON RAPORU: İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlam a Şube M üdürlüğü

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlam a Şube M üdürlüğü T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlam a Şube M üdürlüğü CT EXpQ Sayı : 90852262-301.03-

Detaylı

KENTTASARIM ŞEHİR PLANLAMA MÜHENDİSLİK MİMARLIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ A Grubu Şehir Planlama

KENTTASARIM ŞEHİR PLANLAMA MÜHENDİSLİK MİMARLIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ A Grubu Şehir Planlama KENTTASARIM ŞEHİR PLANLAMA MÜHENDİSLİK MİMARLIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ A Grubu Şehir Planlama 1 Adres : Sakarya Mahallesi Uluyol Caddesi Şevki İpekten Plaza No:28 Kat:3/304-305 Osmangazi/BURSA

Detaylı

asan Ali IRBAN nar Kom. Üyesi

asan Ali IRBAN nar Kom. Üyesi Q ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU Tarih:22.08.2014 BİRİM İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TALEP SAHİBİ MANAVGAT HALK EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ

Detaylı

BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, KAMÇILI MAHALLESİ, PARSEL 3796 DA KAYITLI TAŞINMAZ İÇİN HAZIRLANAN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU

BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, KAMÇILI MAHALLESİ, PARSEL 3796 DA KAYITLI TAŞINMAZ İÇİN HAZIRLANAN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, KAMÇILI MAHALLESİ, PARSEL 3796 DA KAYITLI TAŞINMAZ İÇİN HAZIRLANAN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU Ekim 2015 Balıkesir İli, Karesi İlçesi, Kamçılı Mahallesi,

Detaylı

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/5.000 ÖLÇEKLİ İLAVE NAZIM İMAR PLANI

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/5.000 ÖLÇEKLİ İLAVE NAZIM İMAR PLANI ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, 13322 ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/5.000 ÖLÇEKLİ İLAVE NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU EKİM.2016 1 İçindekiler 1 PLANLAMA ALANININ

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜK ŞEH İR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlam a Şube M üdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ANTALYA BÜYÜK ŞEH İR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlam a Şube M üdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA T.C. ANTALYA BÜYÜK ŞEH İR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlam a Şube M üdürlüğü Sayı : 90852262-301.03- Konu: Kepez-Sütçüler-25505 ada 8 nolu parsel 1/5000 NİP değişikliği itiraz '

Detaylı

T.C. ANTALYA BUYUKŞEHIR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ANTALYA BUYUKŞEHIR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA 130 T.C. ANTALYA BUYUKŞEHIR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü Sayı : 90852262-301.03- Konu: Kaş İlçesi, Andifli Mah. Koruma Alanı Sınırlarının İşlenmesi * * EXP02016

Detaylı

Hazırlayan: Mesut YÜKSEL

Hazırlayan: Mesut YÜKSEL ARTVİN İLİ MERKEZ İLÇESİ YENİ MAHALLESİ 579 ADA 1 PARSEL VE ÇEVRESİNDE RESMİ KURUM ALANI(MÜZE) VE KÜLTÜREL TESİS ALANI(Kültür Evi) AMAÇLI NAZIM VE UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU Hazırlayan:

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İlViAR V E BAYINDIRLIK KOM İSYONU RAPORU

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İlViAR V E BAYINDIRLIK KOM İSYONU RAPORU ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İlViAR V E BAYINDIRLIK KOM İSYONU RAPORU Tarih:23.09.2014 BİRİM İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TALEP SAH İBİ ELMALI BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜK ŞEH İR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube M üdürlüğü BAŞKANLIK M AKAM INA

T.C. ANTALYA BÜYÜK ŞEH İR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube M üdürlüğü BAŞKANLIK M AKAM INA U ff ^ T.C. ANTALYA BÜYÜK ŞEH İR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube M üdürlüğü 5 * - î EXP02016 ANTALYA Sayı : 90852262-301.03- Konu: Alanya, Tosmur 201 ada 6 parsel,

Detaylı

T.C. ANTALYA BUYUKŞEHIR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ANTALYA BUYUKŞEHIR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA T.C. ANTALYA BUYUKŞEHIR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü Sayı : 90852262-301.03- i f e Konu: Korkuteli 402 ada 14 parsel NİP değ. w EXP02016 OH /06/2015 BAŞKANLIK

Detaylı

T.C. ERDEMLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik M üdürlüğü

T.C. ERDEMLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik M üdürlüğü T.C. ERDEMLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik M üdürlüğü ASKI İLAN TUTANAĞI Mersin İli, Erdemli İlçesi, Alata Mahallesi, 410 ada 2 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik teklifi

Detaylı

T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ PLANIN İSMİ BALIKESİR İLİ, SAVAŞTEPE İLÇESİ, CUMHURİYET MAHALLESİ 297 ADA, 70-71-72-73-74-75-81-82-83-84 PARSELLERE AİT 1/5000

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI îm ar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlam a Şube M üdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI îm ar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlam a Şube M üdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI îm ar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlam a Şube M üdürlüğü r / EXP02016 ANTALYA Sayı : 90852262-301.03- U O O '^ li Konu: M uratpaşa Tahılpazarı 3341 ada

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKSEHİR BELEDİYESİ. 9 9 İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ANTALYA BÜYÜKSEHİR BELEDİYESİ. 9 9 İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA T.C. ANTALYA BÜYÜKSEHİR BELEDİYESİ 9 9 İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü \ ' O S sf ( -/ EXP02016 A N T A L Y A Sayı : 90852262-301.03-- 39'S(/ Konu: Alanya İlçesi, Cumhuriyet

Detaylı

NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU

NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU AYDIN İLİ, DİDİM İLÇESİ, YALIKÖY MAHALLESİ, 472 ADA 1,2,3,4 NUMARALI VE 477 ADA 1,2 NUMARALI PARSELLERE YÖNELİK YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAĞINA (GÜNEŞ) DAYALI ELEKTRİK ÜRETİM TESİS ALANI NAZIM İMAR PLANI

Detaylı

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I Karar No :249 KONUSU: 2. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi r) İlimiz, Menteşe İlçesi, İkizce Mahallesi, Enişdibi Mevkiinde yer

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü = / ö 7 #«' V O, s K ' p EXP02016 ANTALYA Sayı : 90852262-301.03- i Konu: Muratpaşa 7217 Ada 5, 8 ve 9 p.

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA U2. T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü EXP02016 ANTALYA Sayı : 90852262-301.03- Konu: Muratpaşa 2528 ada 16 parsel UİP. Olj. /0.iî/2014 BAŞKANLIK

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü Sayı : 90852262-301.03-262-301.03-25V3 LA 7 3 -~ 5 ^ c; L Konu: Döşemealtı 2096 ada 1 parsel UİP. EXP02016

Detaylı

Sayı : E Konu : Korkuteli İlçesi, Uzunoluk Mahallesi 128 ada 104,105,143,144,145,181, 182,183,194, 292, 293 p

Sayı : E Konu : Korkuteli İlçesi, Uzunoluk Mahallesi 128 ada 104,105,143,144,145,181, 182,183,194, 292, 293 p Antalya Büyükşehir Beieaıyesı Planlama Şube Müdüriüğü Sayı: 90852262-301.03-E.1486 Tarih: 01.06.201714:54 Dosya Numarası: 2017-101682 T.C i l ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ) ^ - i İmar ve Şehircilik

Detaylı

GÖKÇESU (MENGEN-BOLU) BELDESİ, KADILAR KÖYÜ SİCİL 112 RUHSAT NOLU KÖMÜR MADENİ SAHASI YER ALTI PATLAYICI MADDE DEPOSU NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU

GÖKÇESU (MENGEN-BOLU) BELDESİ, KADILAR KÖYÜ SİCİL 112 RUHSAT NOLU KÖMÜR MADENİ SAHASI YER ALTI PATLAYICI MADDE DEPOSU NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU GÖKÇESU (MENGEN-BOLU) BELDESİ, KADILAR KÖYÜ SİCİL 112 RUHSAT NOLU KÖMÜR MADENİ SAHASI YER ALTI PATLAYICI MADDE DEPOSU NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU Planlama Alanı : Bolu ili, Mengen ilçesi, Kadılar

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYEBAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlam a Şube M üdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYEBAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlam a Şube M üdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYEBAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlam a Şube M üdürlüğü Sayı : 90852262-301.03-6 - ( 3 ^ 3 Konu: Aksu Cihadiye 14079 ada 5 parsel UİP. t EXP02016 ANTALYA

Detaylı

BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, ÜÇPINAR MAHALLESİ, 22L-III PAFTA,5192 ADA, 19 PARSELE AİT

BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, ÜÇPINAR MAHALLESİ, 22L-III PAFTA,5192 ADA, 19 PARSELE AİT BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, ÜÇPINAR MAHALLESİ, 22L-III PAFTA,5192 ADA, 19 PARSELE AİT 1 / 1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU ÇELİK ŞEHİR PLANLAMA KASAPLAR MH. VASIFÇINAR CAD.

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü A n ta ly a B üyükşehir B elediyesi P la n la m a Ş u b e M üdürlüğü S ayı: 9 0 8 5 2 2 6 2-3 0 1.0 3 -E.4 1 1 1 Tarih: 3 0.1 2.2 0 1 6 19:11 D o sya N u m arası: 2 0 1 6-1 0 2 3 5 T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU Q ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU Tarih:22.04.2015 BİRİM İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TALEP SAHİBİ MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM MADDESİ TALEP KONUSU

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU Q ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU Tarih:16.07.2014 BİRİM İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TALEP SAHİBİ MURATPAŞA BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM

Detaylı

İNEGÖL UYGULAMA İMAR PLANI; 652 ADA, 134 NOLU PARSEL İLE 1493 ADA, 10 NOLU PARSELİN BİR KISMINA AİT PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU

İNEGÖL UYGULAMA İMAR PLANI; 652 ADA, 134 NOLU PARSEL İLE 1493 ADA, 10 NOLU PARSELİN BİR KISMINA AİT PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU İNEGÖL UYGULAMA İMAR PLANI; 652 ADA, 134 NOLU PARSEL İLE 1493 ADA, 10 NOLU PARSELİN BİR KISMINA AİT PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU Bursa İli, İnegöl İlçesi, Osmaniye Mahallesi, 652 Ada, 134 Nolu Parsel,

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ îmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ îmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ îmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü Sayı : 90852262-301.03-- 3 ^ 3 D Konu: Kepez 27530 ada 2 parsel UİP. BAŞKANLIK MAKAMINA C f 7 EXP02016 ANTALYA

Detaylı