ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU"

Transkript

1 Q ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU BİRİM İMAR V E ŞEH İRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞJ Tarih: TALEP SAHİBİ MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM MADDESİ TALEP KONUSU KOMİSYON RAPORU: ÖZEL ŞAHIS Büyükşehir Belediye Meclisinin tarihli toplantısında gündemin 145. maddesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmiştir. Korkuteli Belediye Meclisinin gün ve 66 sayılı kararı ile uygun bulunan, N24D-15C-2B ve N24D-15C-2A nolu imar paftalarında yer alan Küçükköy Mahallesi 5321 parselin yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesis alam(güneş enerjisine dayalı elektrik üretim santrali) olarak planlanmasına ilişkin 9434 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı. Korkuteli Belediye Meclisinin gün ve 66 sayılı kararı ile uygun bulunan, N24D-15C-2B ve N24D-15C-2A nolu imar paftalarında yer alan Küçükköy Mahallesi 5321 parselin yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesis alam(güneş enerjisine dayalı elektrik üretim santrali) olarak planlanmasına ilişkin 9434 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Komisyonumuzca Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin gün ve 34 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına göre incelenmiş, uygun olduğu görüşüne varılmıştır. Komisyon Raporu imza altına alınarak, Meclisin takdirine sunulmuştur. Esat GÖYÜK İmaKKomO Üyesi Kerim BAŞKAPTAN İmar Kom. Üvesi irfanylû/laz İmar I^Opi/Üyesi

2 l l Y > *m ' 5321 NOLU PARSELDE İM AR PLAN I Ğ Ü İ A * M Â m. - ' w* n ı om G Ö S T E R İM KUZEY â :4 PLAN ONAMA SINIRI v % YAPI YAKLAŞMA; SINIRI ÖLÇEK: 1/1000 TAŞIT YOLU ii }'. DAYALIÜRETİM TESİSİ ALANI :\;İ 'i JEOLOJİKOÜRUM '?i **! A;î-: :-' O n L e M L İ A i K n l4 İ? 5 i P l m A M M rtt İ.1 j. â P İ v 1. PLAN LA MÂ ALAN İ İÇEKİSİN D E; T E K N İK YAPILAR, G Ü N EŞ P A N ELLER İ, İDARİ, HİZMET BİRİM LERİ,PERSO N EL LOJMANI VB. BİRİM LER Y E R ALABİLİR BU ALANDA YÖNETİM BİNASI, PERSO N EL LOJMANI V B ; BİRİM LER. 2 TESİSİN T E K N İK Ö ZELLİĞ İN E GORE G ES (GÜNEŞ EN ER Jİ SANTRALİ)*NDE EN ER Jİ ÜRETİM İNE Y Ö N ELİK DONÂNIMONAYLI A V A N P R O JE S İN E GÖ RE B ELİR LEN EC EK T İR. 3. PLANLAMA ALANINDAKİ ÜRETİM E İLİŞK İN T E S İS L E R İL E» BUNLARIN TAMAMLAYICISI NİTELİĞİM DEKİ A LT YAPI V E ÜST YAPI m< i * ı / ftii' Jt mîm*- tkmw^ *t ım wiw**» Mjt v a vııv Jt fc.i' mjr \JT* O LU ŞA BİLİR.. 4.TEKN O LO JİNİN G EREKTİRD İĞ İ DURUMLARDA MAKSİMUM Y Ü K S E K L İK KO ŞU LU ARANMAZ TARİH V E SA YILI RERMİ G A ZETED E « f ;.'L 1 Q / ittdes ;; niıj* 1119M HÜKÜM LERİNE U YU LA CA KTIR TARİH V E 5346 SA YILI KABUL EDİLEN Y EN İLEN EB İLİR EN ER Jİ KAYNAKLARININ E L E K T R İK 1131.* 113 1~Ö 2\ : \ ~C» KANUN HÜKÜM LERİNE UYULACAKTIR» 7.ANTALYA-BURDUR-ISPARTA PLANLAMA BÖ LG ESİ 1/ Ö LÇ EK Lİ Ç EV R E DÜZENİ PLANI V E PLAN HÜKÜM LERİ G EÇER LİD İR TARİH V E SA YILI RESMİ G A ZETED E YAYINLANAN E L E K T R İK PİYASASINDA LİSANSS1Z E L E K T R İK ÜRETİM İNE İLİŞKİN YÖ N ETM ELİK HÜKÜM LERİNE U YU LA CA KTIR SA YILI KANUNLA D EĞ İŞİK 2872 SA YILI Ç EV R E KÂNUNU V E BU KÂNUNA İSTİNADEN ÇIKARTILAN TÜM YÖ N ETM ELİKLERİN İLG İLİ HÜKÜM LERİNE U YULACAKTIR. 10.SUHAVZALARI KORUMA V E KONTROL YÖN ETM ELİĞİ, SU K İR LİLİĞ İ KONTROL YÖ N ETM ELİĞİ, Y ER A LT I SULARININ K İR LEN M EYE V E BOZULMAYA KARŞI KORUNMASI HAKKINDA YÖ N ETM ELİK V E SU LA K ALANLARIN KORUNMASI YÖN ETM ELİĞİ HÜKÜM LERİNE U YU LA CA KTIR. 11.PLANLAMAALANI, TARİH V E SA Y ILI RESMİ GAZETE'D E YAYINLANAN "ANTALYA İLİ K IR K G Ö Z LER İÇM ESÜYU KU YU LA RI KORUMA ALANLARI İLANI' NDA B ELİR TİLEN 2. D ER EC E KORUMA ALANI ; İÇERİSİN D E Y E R ALM AKTA OLUP BU ALANDA İLAN : HÜKÜM LERİNE U YU LA CA KTIR. 12.ANTALYA SU V E A TÎK SU İDARESİ(ASÂT)*NİN TARİH V E SA YILI YÂ2İISIN ÂG Ö RE AS AT GÖMÜŞÜ ALINMADAN HERHANGİ BİR Ş E K İL D İ Y ER A LTISU Y U ÇEKİM İ YAPILM AYACAKTIR TARİH V E SA Y ILI RESMİ G A ZETED E YAYIMLANAN KATI ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETM ELİĞİNİN İLG İLİ HÜKÜM LERİNE UYULMASI ZORUNLUDUR. 14.AFET BÖ LG ELERİN D E YA PILA CA K YAPILARA İLİŞKİN YÖ N ETM ELİK ESA SLA R I UYGULANACAKTIR. 15. ALAN A İLİŞKİN O LARAK Ç E V R E V E Ş E H İR C İL İK İL MÜDÜRLÜĞÜNCE TARİHİNDE ONAYLANAN İMAR PLANINA ESA S JE O L O J İK V E JE O T E K N IK ETÜ T RAPORUNDA B ELİR TİLEN H U SU SLA R D İKKA TE ALIN ACAK OLUP P R O JE Y E ESA S ZEMİN ETÜD RAPORU HAZIRLANMADAN UYGULAM AYA G EÇİLM EZ V E İNŞAAT RUHSATI V ER İLEM EZ. 16.BELİR TİLM E YEN H U SU SLA R D A 3194 SA Y ILI İMAR KANUNU V E İLG İLİ Y Ö N ETM ELİK LER İ İLE DİĞER İLG İLİ 'i k jf ML fet HL İ f f. H Ü l «% m m m t jt & K m j r jm n***m ja & H k I j * m «PU M ja *mmm m 1% f f K % j r p â ( jat flf W*1* I H «H g *. M MW m <k S M M M Jf m V " M * İP İM WV m Mwm f% m A w i ( j r f L f j r m mm M M m. m 1 İ K m m mmm m V mm İ A 1*1

3 ... ;... v,, - \ -. < >... :' - KORKUTELİ tl d V* t. *! T X T.C. ANTALYA İLİ KORKUTELİ BELED İYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI Belediye B a şkan ı : Divan Katibi : Divan Katibi : Haşan G Ö K Ç E Ahmet M E L 1İO ĞLU Mehmet M AN AVO ĞLU Birleşim : Oturum : 1 Karar Tarihi Saati Karar No :00:00 66 KARARIN ÖZÜ K üçükköy M ahallesi nolıı parsel sınırlan içerisinde y e r alan bölgede Güneş Enerji Santrali (G ES) amaçlı 1/5000 Ölçekli N azım İm ar planının A ntalya Büyükşehir Belediyesince onaylandığı, onaylanan plana uygun olarak 1/1000 Ölçekli İm ar Planı dosyasının görüşülmesi hususunda İm ar K om isyon un 25/02/2015 tarih ve 36 sayılı raporun görüşülmesi. Ü y eler: Sadullah B A Y A R, Er.ssı İSEN, K adir S A R IC A L A R, Şefik K IL IÇ, Şevki Y Ü C E L, Veli BO ZO V A, K a tılm a y a n Ü yeler: A h m et M E M İO Ğ İ.U, A y la A L P T E K İN. M ehm et M A N A V O Ğ L U. H üseyin T O R U N, Haşan Ali İR B A N, Ö m e r Faruk K O L A N, Celal B Ü Y Ü K Y İL D IZ, H üseyin G İL İĞ, İrfan Y IL M A Z, M ehm et K1LINÇ, Haşan Ö N AL. I hılil K A R A. A bdurrahm an KINIK, A yhan T îg R A K, Süleym an M E M İO G L U, A yşe Giıl PIN A R, i brahis n Y A V A Ş. Serhat Ç O B A N, Süleym an U G U R L U nun Meeiis l v.o'i lliıse\in TO RUN K O N U iştirakleri ile toplandı. K üçükköy M ahallesi 5321 nolıı parsel sınırlan içerisinde y e r alan bölgede Güneş Eneıji Santrali (G ES) amaçlı 1/5000 Ölçekli N azım İm ar planının A ntalya Büyükşehir Belediyesince onaylandığı, onaylanan plana uygun olarak 1/1000 Ölçekli İm ar Planı dosyasının görüşülmesi hususunda İm ar Komisyoncun 25/02 ;2 )1 5 tarih ve 36 sayılı raporun görüşülmesi. KARAR K om isyonum uzda ya;^ı'an görüşm e ve inceleme neticesinde; Küçükköy M ahallesi 5321 nolıı parsel sınırları içerisinde yer alan bölgede Güneş E neıji Santrali (GES) amaçlı 1/5000 Ölçekli N azım İm ar plânının *Anîiıiya Büyükşehir Belediyesince onaylandığı, onaylanan plana uygun olarak 1/1000 Ölçekli - t, :'!:; -ı dosyasının uygun olduğuna Kom isyonum uzda yapılan açık oylam a sonucu oy birliği ilv- karar verilm iştir Kom isyon Raporu P ek. îv* y e i s i m i z d e görüşm eye açıldı. K üçükköy M ahallesi 5321 nolu parsel sınırları içensind j ::. c'vigede G üneş E n e ıji S antrali (GES) am açlı 1/5000 Ölçekli N azım İm ar planına u y g u n olarak hazırlanan 1/1000 Ö lçekli İm ar Planı dosyasının uygun olduğuna, im^r planı tadîlatının, 3194 sayılı kanunun 8/b m addesi gereğince belirtilen şekilde onanm asına, yapıjan.tadilatm "U-gın sûre ile ask ıy a çıkanlm asm a, Jisim izii», oy 1 ' Ü-llî ile kabul edildi. Mehm/t ^ N A V O Ğ L U ip Üye

4 ANTALYA - KORKUTELİ - KÜÇÜKKÖY 5321 NUMARALI PARSELDE 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU 1.PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Antalya İli Korkuteli İlçesi Küçükköy mahallesi sınırları içerisinde N24D-15C-2A ve N24D-15C-2B nolu 1/1000 ölçekli halihazır paftalarında yer alan 5321 nolu parselde Güneş Enerji Sistemi Santral Alanı (GES) amacıyla 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı yapılmak istenmektedir. Şekil 1. Hava Fotoğrafı 2. PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI Çevreyi kirletmeyen, sınırsız miktarda bulunan doğal enerji kaynaklarından biri de güneş enerji kaynağıdır. Güneş'in yaydığı ve Dünya'mıza da ulaşan enerji, Güneş'in çekirdeğinde yer alan füzyon süreci ile açığa çıkan ışınım enerjisidir. Güneşteki hidrojen gazının helyuma dönüşmesi şeklindeki füzyon sürecinden kaynaklanır. Dünya atmosferinin dışında Güneş ışınımının şiddeti, aşağı yukarı sabit ve 1370 W/m2 değerindedir; ancak yeryüzünde W/m2 değerleri arasında değişim gösterir. Bu enerjinin Dünya'ya gelen küçük bir bölümü dahi.insanlığın mevcut enerji tüketiminden kat kat fazladır. Güneş enerjisinden yararlanma konusundaki çalışmalar özellikle 1970'lerden sonra hız kazanmış, Güneş enerjisi

5 sistemleri teknolojik olarak ilerleme ve maliyet bakımından düşme göstermiş, Güneş enerjisi çevresel olarak temiz bir enerji kaynağı olarak kendini kabul ettirmiştir. Türkiye'nin ortalama yıllık toplam güneşlenme süresi, 2640 saat (günlük toplam 7,2 saat), ortalama toplam ışınım şiddeti ise 1311 kwh/m 2 yıl ( günlük toplam 3,6 kwh/m 2 ) olarak tespit edilmiştir. Bu sebeple ülkemiz alternatif enerji kaynaklarına vakit kaybetmeden yönelmelidir. Teknolojinin gelişmesi ile Güneş Enerji Kaynağından (GEK) yararlanarak Isı (termal) dönüşümü sağlanmaktadır. Anadolu da özellikle de güney bölgemizde binaların üst kısmında çok sayıda görünmektedir. Ülkemiz Güneş Enerji kaynakları bakımından 3. Dereceden kaynak kuşağı içerisinde yer almaktadır. Güneş Enerji Kaynağından yararlanarak elektrik enerjisi üreten santrallere Güneş Enerji Santrali (G ES) denilmektedir. AVF.I(mTEe«OU>Jltfil ÇC-2'JfJI ÇFTV.liK'VE 80fiUSM İW!îU#t»il R ÎK5!25> W. KÜTAHYA EîKJJfKIlİ w»5 yî k w ^awrsü»j ERZ«K1W TUMÇfı. i - ESİUflUto ışp&n ««Ti tevjîmı? u*ism etr*rcwo«) W W I Gunvüft «OMU WBDiH SÎIİ1J *xıix r* h u u Şekil 2: Ülkemizdeki güneş enerjisinin verim haritası (kaynakça:www. ayrintiteknoiojileri. com) Ülkemiz ise Avrupa daki en verimli bölgelerden biri konumundadır. Ülkemizde güneş enerjisi için yapılan ölçümlemede Güneydoğu Anadolu Bölgesinde 3016 saat, Akdeniz Bölgesinde 2923 saat, Ege Bölgesinde 2725 saat İç Anadolu Bölgesinde 2712 saat şeklindedir. Ülkemizde Antalya ili Korkuteli ilçesi güneş enerjisinin veriminin en yüksek olduğu bölgelerden birisidir. Bu sebeple planlama alanında; Güneş Enerji Üretim tesisi (G ES) yapılmak istenmektedir. İmar planı yapılması konusunda ilgili resmi kurumlardan olumlu görüşler alınmıştır. Bu kurumlardan önemli notları olanlar aşağıda belirtilmiş olup imar planı çalışması resmi kurum görüşleri dikkate alınarak hazırlanmıştır. Orman Genel Müdürlüğü Antalya Orman Bölge Müdürlüğü Kadastro ve Mülkiyet Şube Müdürlüğü'nün tarih ve sayılı yazısında; "Orman sayılmayan saha içerisinde kaldığı için imar planı yapılmasında sakınca bulunmamaktadır" denilmektedir.

6 Antalya Valiliği Halk Sağlığı Müdürlüğü'nün tarih ve 333 sayılı yazısında; İmar planı çalışması yapılmasında çevre sağlığı ve sıhhi açıdan herhangi bir sakınca görülmemektedir denilmektedir. Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin tarih ve 2805 sayılı yazısında; Zemine monte Güneş Enerjisi Sistemi(GES) yapılması amacı ile 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yapılmasında Şirketimizce bir sakınca bulunmamaktadır denilmektedir. Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Hidrolik Santraller Dairesi Başkanlığı Antalya ve Yöresi HES İşletme Müdürlüğü'nün tarih ve sayılı yazısında; "İşletme müdürlüğümüz uhdesindeki tesislerle ilişkisi bulunmamaktadır" denilmektedir. Türkiye Elektrik iletim A.Ş. Genel Müdürlüğü 19. iletim Tesis ve işletme Grup Müdürlüğü Tesis Kontrol Müdürlüğü'nün tarih ve 947 sayılı yazısında; " Teşekkülümüze ait mevcut bir Enerji İletim Hattı bulunmamaktadır" denilmektedir. Kültür ve turizm Bakanlığı Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün tarih ve 1804 sayılı yazısında; Herhangi bir kültür varlığına rastlanmadığı ve tescil edilmiş herhangi bir kültür varlığı koruma alanı ile kentsel, arkeolojik veya tarihi sit alanı dahilinde kalmadığının tespit edildiği belirtilmektedir sayılı yasanın kültür varlıklarına ilişkin hükümleri açısından herhangi bir sakınca bulunmamaktadır denilmektedir. Antalya Valiliği Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün tarih ve 884 sayılı yazısında; Bahse konu yer için diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının görüşleri saklı kalmak kaydı ile Güneş Enerjisinde Elektrik Üretim Tesisi amaçlı imar planı yapılmasında Müdürlüğümüzce sakınca bulunmamaktadır denilmektedir. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü 13. Bölge Müdürlüğü'nün tarih ve sayılı yazısında; Taşınmaz, mevcut ve tasarlanan yol güzergâhlarımız dışında bulunmaktadır denilmektedir. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü'nün tarih ve sayılı yazısında; Sulama, drenaj, toprak muhafaza ve benzeri planlama ve uygulama projeleri kapsamında olmadığı tespit edilmiş olup, bahse konu taşınmazın güneş enerji sistemi kurulması amaçlı nazım imar planı ve uygulama imar planı dahilinde değerlendirilmesinde herhangi bir sakınca bulunmamaktadır denilmektedir. Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş. Arazi inşaat ve Kamulaştırma Daire Başkanlığı nın tarih ve sayılı yazısında; Söz konusu parselde mevcut veya planlanan boru hattı ve tesisimiz bulunmadığı hususunu denilmektedir. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü nün tarih ve 1280 sayılı yazısında; Başvuru sahibinin Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubunu almaya hak kazanmasından önce verilmesi sebebi ile imar planı aşamasında kurumumuzdan ilave bir görüş istenmesine gerek olmadığı mütalaa edilmektedir denilmektedir. 3

7 Antalya Valiliği İl Gıda ve Hayvancılık Müdürlüğü nün tarih ve G sayılı yazısında; Güneş enerjisinden elektrik üretim tesisi amaçlı mevzi imar planı yapılmak istenen 10 ada 5321 ( ha)parsel numaralı Kuru Marjinal Tarım Arazisi (KTA) nin çevre arazilere zarar vermeyecek tedbirlerin alınması şartıyla Tarım Dışı Amaçlı kullanımı uygun görülmüştür denilmektedir. Antalya Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü nün tarih ve 3482 sayılı yazısında; tarihinde onaylanan 1/ ölçekli Antalya-Burdur- Isparta Çevre Düzeni Planı Plan Hükümlerinin Yenilenebilir Enerji Üretim Alanları ve Enerji Üretim Tesisleri başlıklı maddesindeki Yenilenebilir Enerji (rüzgar, güneş, jeotermal, su) üretim alanlarına ilişkin enerji üretim tesislerinde, ilgili kurum ve kuruluşlardan alınan izinler, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı nın uygun görüşü alınması koşuluyla, 1/ ölçekli çevre düzeni planı değişikliğine gerek kalmaksızın, ilgili kurum ve kuruluş görüşleri doğrultusunda hazırlanan ilgili idaresince onaylanmasını müteakip uygulamaya geçilir. İmar Planları sayısal ortamda bilgi için Bakanlığa gönderilir., Tarım Arazileri başlıklı 9.5. maddesindeki hükümleri ile yapılması planlanan faaliyetin hazırlık ve işletme döneminde çevre değerlerinin korunması amacıyla 5491 sayılı Kanunla değişik 2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu Kanuna istinaden çıkarılan yönetmelik hükümleri, 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmelikleri doğrultusunda işlem yapılması, Mer i mevzuat çerçevesinde ilgili kurum ve kuruluşlardan gerekli izinlerin alınması, ekolojik dengenin bozulmaması ve çevrenin korunmasına yönelik tedbirlere riayet edilmesi gerekmektedir denilmektedir. Antalya Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü nün tarih ve sayılı yazısında; Lisanssız Güneş Enerjisinden Elektirik Üretimi yapılacağından tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği Ek Maddesinde Güneş enerji santralleri (kapladığı alan 2 hektar ve üzeri) tanımlanan alanın altında olması sebebi ile ÇED Yönetmeliği kapsamı dışında değerlendirilmiştir denilmektedir. Antalya Büyükşehir Belediyesi Asat Genel Müdürlüğü Etüt ve Plan Dairesi Başkanlığının tarih ve sayılı yazısında; Havza içerisinde yapılacak tüm çalışmalarda öncelikle; -ASAT Su Havzaları Koruma ve Kontrol Yönetmeliği, -Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği, -Yer Altı Sularının Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik, -Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği Hükümlerinin esas alınması gerekmektedir. Söz konusu alan, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmış olan Antalya İli Kırkgözler içme suyu Kuyuları Koruma Alanları İlanT nda belirtilen 2. Derece Koruma Alanı içerisinde yer almaktadır. Bu doğrultuda söz konusu ilan hükümlerine uyulmalıdır. İnceleme sahasında kesinlikle; -ASAT görüşü alınmadan herhangi bir şekilde yeraltısuyu çekimi yapılmamalı, -Alıcı ortamlara hiçbir katı ve sıvı atık bırakılmamalıdır. Tüm risklerin hassasiyetle değerlendirilmesi ve yukarıda değinilen hususlara uyulması şartıyla, inceleme sahasında yapılacak olan çalışma Kurumumuz açısından uygundur denilmektedir.

8 Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Kamulaştırma Dairesi Başkanlığı nın tarih ve sayılı yazısında; Lisansız güneş enerjisinden elektrik üretim santrali başvuruları sürecinde, imar planı tekliflerini ve taslaklarını yapacak kamu kurum ve kuruluşlarının kendi mevzuatlarına göre konunun değerlendirilerek uygulama imar planlarının yapılmasında, Kurumumuz iş ve işlemleri açısından herhangi bir sakınca bulunmadığı değerlendirilmektedir denilmektedir. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bağlı ve İlgili Kuruluşlar Dairesi Başkanlığının tarih ve 1324 sayılı yazısında; Bakanlığımız Maden İşleri Genel Müdürlüğünce (MİGEM), proje alanında yürüyen bir ruhsat ve/veya hammadde üretim izni bulunmadığı tespit edilmiştir. Küçükköy G ES projesinin sağlayacağı kamu yararı düşünülerek GES Projesinin gerçekleştirilmesinde bir sakınca bulunmamaktadır" denilmektedir. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı nın tarih ve 1361 sayılı yazısında; Söz konusu talep kapsamında yapılan inceleme neticesinde, belirtilen alan içerisinde söz konusu imar planının yapılmasına Ortaklığımızca herhangi bir sakınca görülmemektedir denilmektedir. Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Çevre ve Kamulaştırma Dairesi Başkanlığı nın tarih ve sayılı yazısında; Teşekkülümüzce yapılan inceleme sonucunda, söz konusu alanda herhangi bir tesisimizin bulunmadığı tespit edilmiştir denilmektedir. Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü İnşaat Emlak Dairesi Başkanlığı Emlak ve Kamulaştırma Müdürlüğü nün tarih ve sayılı yazısında; Söz konusu alan ve çevresinde herhangi bir tesisimiz, plan ya da projemiz olmadığından görüşümüz bulunmamaktadır denilmektedir. Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Arazi İnşaat ve Kamulaştırma Daire Başkanlığı nın tarih ve sayılı yazısında; Söz konusu proje alanına ait yazı eki çizim ve koordinatların incelenmesiyle, sınırları belirtilen alanda mevcut ya da planlanan bir projemiz bulunmamaktadır denilmektedir. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'nün tarih ve sayılı yazısında; Söz konusu alanda Kurumumuz çalışmalarını engelleyici herhangi bir husus bulunmamaktadır denilmektedir.

9 3. BUGÜNKÜ ARAZİ KULLANIM! VE KADASTRAL DURUM Planlama alanındaki 5321 nolu kadastro parselinin alanı m2'dir Şekil 3. Kadastral Durum

10 4. PLANLAMA KARARLARI Öneri 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında alan, Yenilebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesisi Alanı(Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Santrali (GES)) şeklinde belirlenmiştir. Planlama alanı içerisinde ; teknik yapılar, güneş panelleri, idari, hizmet birimleri, personel lojmanı vb. yer alabilir. Bu alanda yönetim binası, personel lojmanı vb. birimler olarak kullanılmak üzere toplam alanı 150m2 yi ve 2 katı (6.50m) geçmeyen bir adet yapı yapılabilir. Planlama alanının kuzeyinden parsel sınırından 10 metrelik taşıt yolu önerilmiştir. Planlama alanının yapı yaklaşma mesafeleri 10 metrelik yoldan 10 metre, diğer cephelerden 5 metredir. Onaylı İmar Planına esas jeolojik ve jeofizik etüt raporunda belirtilen koşullara uyulması hususunda plan notu eklenmiştir. Ayrıca kurum görüşlerinde belirtilen önemli konularda da plan notları belirlenmiştir AMTAlYArKÖCt KVTBJ'fOlÇlAOOV' F321 KOLU PAftt'lLDZ HAZtUİİAASt KJLftt o-* K* f fes* ı*tf*4ı* OfOKCM ; u/ «e** *** o oüuacoâö; t*"** oto i I»autu rçt* tane* x tasa. I T* 9SJ» -CJlrttL*'* XV VE *»ûi> tmkvourmu Şe/c//»«V vc tû»u 1XY*J «seri 4ra*ALiK *çs*r*4 M }MMaeS*. vmnmb t)xu*^ vr»vua<u»kt>«^ tfjum kl&cnt «W V* HUİÜ'k % UArts-oCiteı tf tjiks aapo«tcoa tu nu» nwrı t KMı m» «i w ; v: t«mt Onaylı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı

11 Uygulama İmar Planı önerisi imar yasa ve yönetmeliklerine, şehircilik ilkelerine uygun, kamu yararı amacıyla hazırlanmıştır. Bilgilerinize arz ederiz. Saygılarımızla. AKDEN Fun Z PLANLAf YÖRİ BUROSU Plancısı No:13 AKal'3 12»o 8

12 T7 I::; ç; :>.:^;*.-<..i*- «. A - l %'p > 2 >.. ;i- i ; -j -s; ;!:&-.!. :? %: w! :- ; «> : 5 \ 4 ;. : -.! r*, * ı - ' > ;< :* *ı;.; ' >'*.} î*.;!.!* : * %* }*.-.. *.. :* 1 ;? : 1 ;, *! *. *. C Î A h i \ U :-j.* î.i.?» *. /.* ^.M.* İ İ -..;;T;!. Vf* yif[ <i- V-ı'y.^, Şiî* -^-;!îi * i ' «&? : ' :*5 i '' i:,»u;. ıji<:,! f e İ?.'î.i:-;:i. i.','}'*' Sİ'İ?K'vU; l i ' l Ü f S : I":;»: i l l ;V rrrrr, v;:î \ ] i; : ^ T l İ ^ V î M *.tı. : l. - * f i?? /, :x i 5;;j. ^i. / *. -:4^: \ %. î t!, ;.v - ıj t,\! \ ; ' \ :!.': ;;'. 5'1- v- ' ;.; : İ " i I r iv R? ji; - jş jiv î ; ' $& ' -,: l ^ t o - İ R â M İ ^ ı i M f ö H 1 ;s,:v: :;.vjvî - " i - " i --' :*'- f!';-" ; vıiv v ;! X!! '-?. '.'Jt : V.;1;,l.\!'[ - '!,- ', j-, :.- f * ' ' ^.'ı-'i.. i?'*.ş f;j js - f i S «i ;:!... y r:'! '*. i; : v -. [C PLAN: ONAMAS^^flRI İRİ. i- U;^- - J'-*:!X -:İ- : D r -:: *r:j.. ^ 'V I.?* -. J'' 'i?- i:;' 78S *:'!VENÂdE)^I^İUl!İ^^kRJl:kÂİİ^IÂKİJ^I^^ ^İl- ' İ - ; *-.. ;'*: -. [..; 8 ;: l. :;i :!' ' > / /» f W ı c r t > c M t n ı i o J x ı f r v A \ / A i i t ~ ı f - ^ t - r ı i ı > ' ı > n r V. J i «' t V A k i t n * I İ v ( E = H m a x ^! 5 0 ( 2 te t) ).' ' TAŞİT YOLU : : * jeolo.jik durum ' v. /; f J -~i~:. ' 0 -A.T5.fl. ÖNLEMLİ-ALANLAR5:-1.-, : = Ö LÇ EK sfl/so O.'11 P k m motel'^rbs'. ; ;::... * ;: r 1. GÜNEŞ ENERJİSİNE DÂYAL8 ELEKTtÜK ÜHETKİH SANTRALİ İÇERİSİNDE; TEKN İK YAPILAR/GÖNEŞ PA^EELLERİ, a. İDARİ, HİZMET' BİRİE3ILERİI'V^/OSİlSÜnLER Y E R ALABİLİR, sun A IU M A YAtPaiLaşm ^OŞSSLLARH Hİ[^to=K3PS!p) : (2KAT) ^ŞEKLİNDEMOİRİ- *. J.... â^tekmolojbmflki - E^ECTSMfeÖ :-W ^ni!-aik a' *: 3,:AcmlLrayra y ü k ^ekp-ök K $tuily' Â^Acnaaa- -J -» 3.İ İ1 TM İM VE SAYILI REKC3Ö' G&Z'ETEDE. YAYfiMLANAM GÖM EŞ.EMEKJSSİMİS AYALE ELEKTOİK 2^ETÛE1 TESİSLERİ ^ a M M D A YÖNETM ELİK HÜKÜMLERİNE UYULACAKTIR» : ^005. TÂRİH VE İS348 SAYİLl- KA BO L' EDİLEN *»* 'YEMd^EMEBİlİİR ENERJİ KAYNAKLARININ ELEKTttİK EMEKJföîl ÛRETÜmlI AMAÇLI KULLANIMINA İLİŞKİN' HÛKÜC3LERİİNE OiJYOLACAJîOia, * 3 AMTALYA-lBiU)RSD)IU^-BSIPAOTÂ tplamilacaa ÎSĞLG^O. 1/H 3î Ö ÖLÇEKaJ Ç EV R E DÜZEMİ-PILANB V E PLAN: * ' İHÎÜÎSlteLERfl GEÇERLfimfîR» ' ; '..* / ;! ; ' -. ' S.02.10JZ013 TARİH V E SAYILI RESrjg GÂ^ETEÛE YAYflMLAKfAM ELEKTRİK PÖYASASflIMEDA Û S A K ÎS M ' IŞLESCTRfiK ÜRETSC3SK1E 9L0ŞKİK1 Y Ö ^ E T D E İL Ö K, ^nökûdlerfime UYULACAKTDR= :' -' SAYILI KAMPALA DEĞİŞİK 2872 SAYILI ÇEVRE KANÖMÖ VE EM KAMUMA USTİMADEN ÇIKARTILAN. TÜM YÖNETMELİKLERİN İLGİLİ-HÜKÜMLERİNE UYULACAKTIR. 8.SU HAVZALARI KORUMA V E KONTROL YÖNETM ELİĞİ, SU KflRLÜLSĞll KOMTRÖL YÖM EraELİĞÎ!,.YERALTD :. SöfLAROMBKl K flr LEM EY E VE OZÖIiaAYA KARŞB KORUNMASI HAKKÜMPA YÖNETM ELİK V E SULAK ım& îtmjjilacaktbr E? LAN LAMA AILAMU, 2S.fl2o2ffi 9.TARJlH! VE SAYILI RESC30 G A ZETED E YAYINLANAN "ANTALYA İLİ S-tBRKGÖZLER UçrJIESUYU OTYlLilgJOtt KORUMA ALANLARI İLANI"NDA BELİRTİLEN 2. ĞRECİnjtORyraA ALAMİ İÇERİSİNDE Y E R ALMAKTA,OLUP SU ALANDA OLAN HÜKÜMLERİNE HiîYIüJlLACAKTIIR. 10JVNTALYA SU V E ATIKSU IDARESİ(ASAT>aN3M TAR3H V E SAYILI YAZISINA.GÖRE. ASAT GÖRpŞÜ ALINMADAN HERHİMIGİ BİR ŞpKİLDE. - * YERÂLTISUYU ÇEKİMİ YAPILMAYACAKTIR. *... ' TARİH V E SAYILI RESMİ GAZETEDE YAY5R3LAMAM KATG ATIKLARIN KONTROLÜ *. YÖNETamü^İMdM İLGİLİ MÜKÛDILERİNE UYULMASI -. ZORUMLypyR... 12JVFET BÖLGELERİN Dİ-YAPILACAK YAPILARA İLİŞKİN YÖNETMELİK ESASLAR»; UYG ULA N A CA KTIK. * 13.ALANA İLİŞKİN OLARAK Ç E V R E VE ŞEH İti& Llk İL E ^IDÜRLÜĞÛNCE TARİHİNDE ONA&SANAN ' \R PLANIMA ESAS JEÖLOJgK VE JEO TEKN İK ETÜT-!- (PORUNDA BEEL.M LEN HUSUSLAR DİKKATE - ' ALINACAK OLUP PRO JEYE ESAS &EMİN ETÖEÖ RAO^ORU MA^ÖRLAMraAEDAM ' UYGU LAPAYA G EÇ İLM EZ V E -İNŞAAT RUMSATÜ VERÜLEKIEZ.'"- i * '. - ". fl4lbel0rtöller]eyem MÜJJSySfLARfîîA 31 4 SÂYİILG İMÂU KANUNU VE İLGİLİ YÖNETM ELİKLERİ İL E DİĞER İLGİtU MEVZUAT HÜKÜMLERİNE UYULACAKTI!EL ; o *<? M P a y > <v CA

Dilek ÇAKANŞİMŞEK Şehir Plancısı

Dilek ÇAKANŞİMŞEK Şehir Plancısı İZMİR İLİ - KARABURUN İLÇESİ YAYLAKÖY KÖYÜ RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ 1/1 000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU DİLEK ÇAKANŞİMŞEK ŞEHİR PLANCISI 1 İZMİR İLİ - KARABURUN İLÇESİ YAYLAKÖY KÖYÜ

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI İNCELEME RAPORU

İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI İNCELEME RAPORU İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI İNCELEME RAPORU Belediye : Muratpaşa Belediyesi Mahalle : Sinan Pafta : 19K-19L Ada/ P arsel: 872 ada 34 parsel Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde, 19K-19L

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü t.c. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü Exp Sayı : 90852262-301.03-.../.../2015 Konu: Alanya Kargı HES NİP BAŞKANLIK MAKAMINA Alanya Belediyesi

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 55 Tarih: 10.07.2013 Dosya No: 2013/1382 KONUNUN ÖZÜ: Arnavutköy İlçesi, 931 parselin bir kısmına ilişkin

Detaylı

SAKARYA İLİ, GÜNEY PLANLAMA ALT BÖLGESİ 1/25000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ

SAKARYA İLİ, GÜNEY PLANLAMA ALT BÖLGESİ 1/25000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ SAKARYA İLİ GÜNEY PLANLAMA ALT BÖLGESİ 1/25000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ SAKARYA GÜNEYİ 1/25.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ DOĞUKAN İMAR İNŞ. SAYFA 1 PLAN HÜKÜMLERİ... 5

Detaylı

Eriç Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. Eriç Barajı ve HES 613.000.000 TL

Eriç Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. Eriç Barajı ve HES 613.000.000 TL Proje Sahibinin Adı : Adresi : Eriç Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. Bulgurlu Caddesi No : 60 Küçükçamlıca / İstanbul Telefon Numarası : 0216 325 73 30 Faks Numarası : 0216 339 91 77 Projenin Adı : Proje

Detaylı

MAHAL PALAS TERMAL RESORT&SPA OTEL PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU

MAHAL PALAS TERMAL RESORT&SPA OTEL PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU P R O J E S A H İ B İ ŞERİFALİ MAHALLESİ, EDEP SOKAK, NO: 58, YUKARI DUDULLU-ÜMRANİYE/İSTANBUL Tel: 0216 540 94 90 Faks: 0216 365 32 11 P R O J E A D I MAHAL PALAS TERMAL RESORT&SPA OTEL PROJESİ ÇEVRESEL

Detaylı

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü LOGO ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ Dindar ORMANOĞLU Enerji Yatırımları Şube Müdürü ARALIK 2011 İçerik Türkiye

Detaylı

Altınkum Mah. Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:28/4 07070 Konyaaltı/ANTALYA Tel: (242) 230 21 26 532 30 30 532

Altınkum Mah. Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:28/4 07070 Konyaaltı/ANTALYA Tel: (242) 230 21 26 532 30 30 532 KONYAALTI İLÇESİ BAHTILI VE ZÜMRÜT MAHALLELERİ, KARAMAN-ÇANDIR ÇAYI ARASI (KM:8+600 10+500 KISIM) BATI ÇEVRE YOLU VE ÇEVRESİ (KARAAĞAÇLIK MEVKİİ) 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ RAPORU 1.

Detaylı

T.C. KIRIKKALE VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. KIRIKKALE VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. KIRIKKALE VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü EK-2 HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA 1. Bilgi Edinme ve BİMER 2. Kooperatif Kuruluşları İMAR İSKAN VE KOOPERATİF ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 1- Başvuru sahiplerinin

Detaylı

SAMSUN DOĞAL GAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALI PROJESİ

SAMSUN DOĞAL GAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALI PROJESİ BORASCO ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Süleyman Seba Cad. No. 17 34357 Beşiktaş - İSTANBUL / TÜRKİYE Tel: +90 (212) 261 48 00 (pbx) Faks: +90 (212) 261 48 50 SAMSUN İLİ, TERME İLÇESİ SAMSUN DOĞAL

Detaylı

BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇMESUYU HAVZALARI KORUMA YÖNETMELİĞİ

BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇMESUYU HAVZALARI KORUMA YÖNETMELİĞİ BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇMESUYU HAVZALARI KORUMA YÖNETMELİĞİ Genel Kurul tarafından kabulü Karar Tarihi : 04.12.2003 Karar No : 72-18 I. BÖLÜM AMAÇ VE KAPSAM MADDE 1 : Bu Yönetmeliğin

Detaylı

İmar kelime anlamını bayındırlık, bayındır duruma getirmekten almaktadır. Bayındır, gelişip güzelleşmesi, hayat şartlarının uygun duruma getirilmesi

İmar kelime anlamını bayındırlık, bayındır duruma getirmekten almaktadır. Bayındır, gelişip güzelleşmesi, hayat şartlarının uygun duruma getirilmesi İmar kelime anlamını bayındırlık, bayındır duruma getirmekten almaktadır. Bayındır, gelişip güzelleşmesi, hayat şartlarının uygun duruma getirilmesi için üzerinde çalışılmış olan mamur (yer) anlamındadır.

Detaylı

BURSA 2020 YILI 1/100 000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN KARARLARI VE UYGULAMA HÜKÜMLERİ

BURSA 2020 YILI 1/100 000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN KARARLARI VE UYGULAMA HÜKÜMLERİ BURSA 2020 YILI 1/100 000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN KARARLARI VE UYGULAMA HÜKÜMLERİ I. AMAÇ Bursa 2020 Yılı 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı, 2020 yılını hedef alarak, Bursa İl inde sürdürülebilir,

Detaylı

KT KARACA TUNA ELEKTRİK ÜRETİM LTD. ŞTİ.

KT KARACA TUNA ELEKTRİK ÜRETİM LTD. ŞTİ. KT KARACA TUNA ELEKTRİK ÜRETİM LTD. ŞTİ. KAVAK REGÜLATÖRÜ VE HES (10,48 MW m /10,06 MW e ) BETON SANTRALİ KIRMA-YIKAMA-ELEME TESİSİ Kırıkkale İli, Merkez İlçesi, Hasandede Köyü ÇED RAPORU x NİHAİ ÇED RAPORU

Detaylı

İÇİNDEKİLER No I.BÖLÜM: GİRİŞ, ÖZET VE ÖNERİLER 5 Giriş 5 Özet 7 Öneriler 10 II.BÖLÜM: DENETİMİN KONUSU, YÖNTEMİ VE AMACI 13

İÇİNDEKİLER No I.BÖLÜM: GİRİŞ, ÖZET VE ÖNERİLER 5 Giriş 5 Özet 7 Öneriler 10 II.BÖLÜM: DENETİMİN KONUSU, YÖNTEMİ VE AMACI 13 832 sayılı Sayıştay Kanunu na 4149 sayılı Kanun ile eklenen Ek 10 uncu madde uyarınca hazırlanan bu raporun Sayıştay Genel Kurulunun 17.07.2006 tarih ve 5164/1 sayılı kararı ile Türkiye Büyük Millet Meclisine

Detaylı

ÖZEL ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ. Başvuru, Yer Seçimi, Kuruluş, Plan-Projelerin Hazırlanması, Yapımı ve İşletilmesi ve Türkiye den Örnekler

ÖZEL ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ. Başvuru, Yer Seçimi, Kuruluş, Plan-Projelerin Hazırlanması, Yapımı ve İşletilmesi ve Türkiye den Örnekler ÖZEL ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ Başvuru, Yer Seçimi, Kuruluş, Plan-Projelerin Hazırlanması, Yapımı ve İşletilmesi ve Türkiye den Örnekler Hikmet DENİZ - Uzman 08.05.2012 ÖZEL ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (OSB)

Detaylı

Türkiye Geneli Ortalama Hizmet Süresi 30 GÜN 30 GÜN 30 GÜN 15 GÜN 20 GÜN 20 GÜN 15 GÜN 15 GÜN. 15 gün. 60 gün. 30 gün. 45 gün. 45 gün. 45 gün.

Türkiye Geneli Ortalama Hizmet Süresi 30 GÜN 30 GÜN 30 GÜN 15 GÜN 20 GÜN 20 GÜN 15 GÜN 15 GÜN. 15 gün. 60 gün. 30 gün. 45 gün. 45 gün. 45 gün. BALIKESİR VALİLİĞİ ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI NOT: Hizmet süresi, başvuruda istenen belgeler eksiksiz olduğuğu takdirde veya tamamlandıkdan sonra ki hizmet süresidir. Bu

Detaylı

154 kv Olur Havza-Ayvalı HES Enerji İletim Hattı ÇED Raporu

154 kv Olur Havza-Ayvalı HES Enerji İletim Hattı ÇED Raporu TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. 154 kv Olur Havza-Ayvalı HES Enerji İletim Hattı ÇED Raporu ERZURUM İLİ, OLTU VE OLUR İLÇELERİ, ARTVİN İLİ YUSUFELİ İLÇESİ ANKARA - TEMMUZ 2013 PROJE SAHİBİNİN ADI ADRESİ

Detaylı

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SU HAVZALARI KORUMA VE KONTROL YÖNETMELİĞİ

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SU HAVZALARI KORUMA VE KONTROL YÖNETMELİĞİ ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SU HAVZALARI KORUMA VE KONTROL YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1: (1) Bu Yönetmeliğin amacı, içme ve kullanma suyu

Detaylı

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİNİN YARGI KARARLARI ÇERÇEVESİNDE İRDELENMESİ

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİNİN YARGI KARARLARI ÇERÇEVESİNDE İRDELENMESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİNİN YARGI KARARLARI ÇERÇEVESİNDE İRDELENMESİ Süheyla Suzan ALICA * ÖZET Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), çevre sorunlarının çözümüne ilişkin en önemli önleyici araçlardan

Detaylı

Korucuköy Sulama Barajı, Sulama Kanalları, Malzeme Ocakları, Kırma-Eleme Tesisi ve Beton Santralı Projesi

Korucuköy Sulama Barajı, Sulama Kanalları, Malzeme Ocakları, Kırma-Eleme Tesisi ve Beton Santralı Projesi DSİ 11. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İstasyon Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Sokak No:1- EDİRNE Tel : (284) 214 81 85 Faks : (284) 225 31 94 Korucuköy Sulama Barajı, Sulama Kanalları, Malzeme Ocakları, Kırma-Eleme Tesisi

Detaylı

ŞIRNAK-SİLOPİ TERMİK SANTRALI, SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN ASFALTİT SAHASI VE KİREÇTAŞI SAHALARI KAPASİTE ARTIŞI PROJESİ ÇED RAPORU

ŞIRNAK-SİLOPİ TERMİK SANTRALI, SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN ASFALTİT SAHASI VE KİREÇTAŞI SAHALARI KAPASİTE ARTIŞI PROJESİ ÇED RAPORU CİNER GRUBU SİLOPİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ŞIRNAK-SİLOPİ TERMİK SANTRALI, SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN ASFALTİT SAHASI VE KİREÇTAŞI SAHALARI KAPASİTE ARTIŞI PROJESİ ÇED RAPORU ŞIRNAK İLİ, SİLOPİ İLÇESİ GÖRÜMLÜ-ÇALIŞKAN

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU Q ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU Tarih:23.07.2014 BİRİM İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TALEP SAHİBİ ÖZEL ŞAHIS MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM MADDESİ TALEP

Detaylı

BALIKESİR-ÇANAKKALE PLANLAMA BÖLGESİ 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ

BALIKESİR-ÇANAKKALE PLANLAMA BÖLGESİ 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI MEKÂNSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BALIKESİR-ÇANAKKALE PLANLAMA BÖLGESİ 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ İÇİNDEKİLER 1. AMAÇ... 3 2. KAPSAM... 3 3.

Detaylı

05 MAYIS 2015 İKİNCİ DÖNEM-BEŞİNCİ TOPLANTI-1. BİRLEŞİM -1. OTURUM TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARIN ÖZETLERİ

05 MAYIS 2015 İKİNCİ DÖNEM-BEŞİNCİ TOPLANTI-1. BİRLEŞİM -1. OTURUM TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARIN ÖZETLERİ 05 MAYIS 2015 İKİNCİ DÖNEM-BEŞİNCİ TOPLANTI-1. BİRLEŞİM -1. OTURUM TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARIN ÖZETLERİ Yunusemre Belediye Meclisinin 2. Toplantı yılı, Mayıs ayı toplantısının 1.Birleşimi 05.Mayıs.2015

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ HAVZALARDA ÖZEL HÜKÜM BELİRLEME ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR TEBLİĞİ BÖLÜM I

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ HAVZALARDA ÖZEL HÜKÜM BELİRLEME ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR TEBLİĞİ BÖLÜM I 30 Haziran 2009 SALI Resmî Gazete Sayı : 27274 TEBLİĞ Çevre ve Orman Bakanlığından: SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ HAVZALARDA ÖZEL HÜKÜM BELİRLEME ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR TEBLİĞİ BÖLÜM

Detaylı

12 Mart 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28939 YÖNETMELİK

12 Mart 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28939 YÖNETMELİK 12 Mart 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28939 YÖNETMELİK Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve

Detaylı

Kavşak Bendi Hidroelektrik Santralı Kapasite Artışı Projesi

Kavşak Bendi Hidroelektrik Santralı Kapasite Artışı Projesi EnerjiSA Enerji Üretim A.Ş. Sabancı Center Kule 2, Kat 5 34330 4. Levent/ĐSTANBUL Tel : (212) 385 8825 Faks : (212) 385 8839 Kavşak Bendi Hidroelektrik Santralı Kapasite Artışı Projesi ÇEVRESEL ETKĐ DEĞERLENDĐRME

Detaylı

TOSYALI İSKENDERUN TERMİK SANTRALİ ENTEGRE PROJESİ (Endüstriyel Atık Depolama Alanı Dâhil Santralin Kurulu Gücü 1200 MW e /3012 MW t )

TOSYALI İSKENDERUN TERMİK SANTRALİ ENTEGRE PROJESİ (Endüstriyel Atık Depolama Alanı Dâhil Santralin Kurulu Gücü 1200 MW e /3012 MW t ) TOSYALI ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM TOSYALI İSKENDERUN TERMİK SANTRALİ ENTEGRE PROJESİ (Endüstriyel Atık Depolama Alanı Dâhil Santralin Kurulu Gücü 1200 MW e /3012 MW t ) ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU

Detaylı