ARTIK YETER! Söz savunman n. Prof. Dr. Mehmet Haberal n Sh:14 Silivri Cezaevi ne Sevki Tepki Yaratt. BAfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YAYINI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ARTIK YETER! Söz savunman n. Prof. Dr. Mehmet Haberal n Sh:14 Silivri Cezaevi ne Sevki Tepki Yaratt. BAfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YAYINI"

Transkript

1 S p9 BAfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YAYINI SAYI: 2011 / 04 F YATI: 4 TL Prof. Dr. Mehmet Haberal 7 Y l Önce Yazd : Cumhuriyet Eserlerle Yaflar Sh:8 Söz savunman n Emin Çölaflan: Haberal Silivri de Gözleri Ayd n Sh:25 1 N SAN ARTIK YETER! Prof. Dr. Mehmet Haberal n Sh:14 Silivri Cezaevi ne Sevki Tepki Yaratt Ümit Zileli, Silivri de Tan d Te men Mehmet Ali Çelebi yi Anlat yor Sh:28 Cengiz Özak nc : Hangi Osmanl? 2. Bölüm Sh:60 Cinayeti Önledi, Yaral y Ameliyat Etti "Y l n Kad n" Seçildi Sh:100 Bekir Coflkun: çerdekiler mi, Biz mi Hapisteyiz Sh:27 Suat Türker: Genç Gazetecilere Dünü Anlat yor Sh:XXX Sh: 45

2 Prof. Dr. Mehmet Haberal 17 Nisan 2009 tarihinden bu yana hiç bir yasal gerekçe gösterilmeksizin tutuklu bulunmaktad r. Baflkent Üniversitesi Ö rencileri

3 BAfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YAYINI Bütün Dünya 1 N SAN Baflkent Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal Yay n Genel Yönetmeni Mete Akyol Yay n Genel Yönetmeni Yard mc s : Mehmet Muhsino lu Sorumlu Yaz flleri Müdürü: Gülçin Orkut Görsel Yönetmen: Turgut Keskin Teknik Yap m Yönetmeni: Faruk Güney flletme Genel Yönetmeni: Sina fien Yay n Dan flman : Yaflar Öztürk Türk Dili Dan flman : Haydar Göfer Sanat Dan flman : Süheyla Dinç Redaksiyon: Fatma Ataman Düzeltme Sorumlusu: Nükhet Aliciko lu Baflkent Üniversitesi nin bir kültür hizmeti olan Bütün Dünya 2000, Baflkent Üniversitesi kurulufllar ndan 1. Cadde, No: 77, Bahçelievler, Ankara adresindeki Aküm Reklamc l k, Dan flmanl k ve Yay nc l k Ajans Sanayi ve Ticaret A. fi. nin 3. Cadde, No: 2, Yenimahalle, Ankara adresindeki tesislerinde bas lm flt r. Seçiciler Kurulu: Prof. Dr. Nevzat Bilgin (An sal Baflkan) Prof. Dr. Ahmet Mumcu Prof. Dr. Solmaz Do anca Prof. Dr. Sevil Öksüz Prof. Dr. Ender Varinlio lu, Prof. Dr. Okay Eroskay Prof. Dr. Fuat Çelebio lu, Prof. Dr. Sedefhan O uz, Prof. Dr. Levent Peflkircio lu, Necmi Tanyolaç, Kaya Karan, Alaettin Giray, Ayhan Erten, lhan Banguo lu, Ahmet Aydede, Manuel Bilos,Cengiz Dolunay Sürekli Yazarlar: Yücel Aksoy, Nuray Bartoschek, Cahit Batum, Haluk Cans n, Ali Murat Erkorkmaz, Konur Ertop, Gürbüz Evren, Metin Gören, lyas Halil, Pelin Hazar, Çetin mir, Muzaffer zgü, Mehmet Muhsino lu, Filiz Lelo lu Oskay, Cengiz Önal, Cengiz Özak nc, Saniye Özden, Bekir Özgen, Yaflar Öztürk, Erdo an Sakman, Songül Saydam, R fat Serdaro lu, zlen fien, zmir Tolga, Suat Türker, Engin Ünsal, Mehmet Ünver, Dr. Mehmet Uhri, Orhan Velidedeo lu, Mustafa Y ld z Yönetim Merkezi: 10. Sokak No: 45, Bahçelievler, Ankara Tel: (0312) (pbx) Faks: (0312) letiflim Adresi: Sedef Cad Ada, 1. Parsel, A Blok, Kat: 3, Da: 16, Ataflehir, stanbul Tel: (0216) (pbx) Faks: (0216) Aktif Da t m: (0532) Da t m: Yaysat Renk Ay r m : Mat Yap m Bas m Tarihi: 25 / 03 /

4 BAfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YAYINI Bütün Dünya 2000 YIL:14 SAYI: 155 Ç NDEK LER AYLIK BÖLÜMLER 6 Vekiller ve... Müvekkiller Mete Akyol 8 Cumhuriyet Eserlerle Yaflar Prof. Dr. Mehmet Haberal 11 Avukatlar ve Hukukçu Akademisyenler de Artık Yeter Dediler BD Yazı flleri Bölümü 12 stanbul Barosu Baflkanl Bas n Aç klamas 14 Prof. Dr. Mehmet Haberal n Silivri Cezaevi ne Sevki Büyük Tepkiyle Karfl land 18 Herkes çin Adalet 21 Türkiye Madencili i ve Milli Güvenlik R fat Serdaro lu 24 Türkiye Hukuk Devleti Olmaktan H zla Uzaklafl yor Mülkiyeler Birli i Yönetimi 25 Haberal Silivri de Gözleri Ayd n Emin Çölaflan 8 Cumhuriyet Eserlerle Yaflar Prof. Dr. Mehmet Haberal 27 çerdekiler mi Hapiste, Biz mi Hapisteyiz? Bekir Coflkun 28 Te men Çi iltepe Ümit Zileli 30 Kafka n n 97 Y ll k Dava s Güngör Uras 32 Her fieyin Fark nday z Gülhane Park nday z Emre Kongar 35 Befliktafl ta Adliye de ve... Adliye de Kap Önünde Nuray Somer Bozbey Mart T bbiyelinin Direniflinin Öyküsüdür Prof. Dr. Erdener Özer 40 Türk Subay Kimdir? Atilla Çilingir 45 Bir Gazeteci Ö rencilerine Dünü Anlat yor Suat Türker 52 flbirli i Gürbüz Evren 57 Bir Vard Sonra Yand Bitti Yok Oldu Mehmet Muhsino lu 60 Hangi Osmanl? Cengiz Özak nc 71 Emperyalizmin ve flbirlikçilerinin Ordu Düflmanl Sinan Meydan 79 Hakimiyeti Milliye Yaz lar 81 Baflkomutan Mustafa Kemal ve Sakarya Meydan Muharebesi Cengiz Önal 89 E itim-ö retim Yan lg s Prof. Dr. Sinan Bayraktaro lu 91 Hikmet Kümbetlio lu Gibi Valiler Vard Bu Devlette Lütfü Türkkan 95 Bir Ozan n Geliflimi Konur Ertop 100 Hayat Kurtard Y l n Kad n Ödülünü Ald Sema Erdo an 103 Ça lar Boyu Anadolu da T p Çetin mir 109 Halep Oradaysa Arfl n Burada Orhan Velidedeo lu 113 Tepük Oyunu nda Bitmeyen Kavgalar Metin Gören 116 Küreselci Ö retmen Bekir Özgen 121 Otizmin Fark ndal n n Fark nda Olmak Seda Demirel 125 Tutku nun Yafl Günü Muzaffer zgü 131 Gece nin Kuyru u Ali Murat Erkorkmaz 137 Kim fiansl Nuray Bartoschek 141 Çat Kat ndaki Hüzün Mehmet Ünver 146 Aginin Böcekleri lyas Halil 34 F rçalayarak 44 lk Dersimiz Türkçe 94 Bilginizi Denetleyin 124 T p Dünyas ndan K sa K sa 130 Sudoku 148 Ufak Tefek Bilgiler 150 Yar n n Büyükleri 152 Çözümler Sayfas 153 Kareler ve Rakamlar 154 Satranç 156 Bulmaca 158 Ay n Kitaplar 160 Bir foto raf, Bin Sözcü e Bedeldir Ça lar Boyu Anadolu da T p Çetin mir 4 5

5 Vekiller ve... Müvekkiller A d stanbul un orta yeri ne ç km fl stiklal Caddesi o gün, bir ucundan, gözle görülebilen öteki ucuna kadar, Türk ulusunun belirli bir kesiminin vekaletini tafl yan avukatlar n, ellerindeki pankartlar ve s rtlar ndaki cüppeleriyle kaplanm flt. Gökten avuç avuç serpilmiflcesine caddenin sa nda solunda, bafllar nda arkalar nda bembeyazl klar yla fl l fl l par ldayan el pankartlar, cüppelerin siyah zemini üzerindeki tane tane görüntüleri ile, bir mozaik tablo görünümü oluflturuyordu. Toplumdaki öz ifllevleri hak savunuculu u olan kimi avukat, kimi akademisyen hukukçular, nezaketlerinden midir, anlams z bir y lg nl ktan m d r bilinmez, uzun bir süredir bir türlü seslerini ç karamayan müvekkileri hak sahibi halk n sesi olmufllar, kendi seslerini onlar n sesi olarak yükseltiyorlar, onlar n haklar n kendi haklar olarak hayk r yorlard. 90 y l önce iflgal ordular komutanlar ve askerlerinin at s rt nda geçit yapt klar bugünün stiklal Caddesi - nin sa l sollu kenarlar nda ise flimdi, caddenin orta yerinde neler olup bitti ine bir türlü ak l erdiremeyen kifli- 6 ler vard. Ben de aralar ndayd m, onlar gibi ben de caddenin bir o yan na, bir bu yan na gidip geliyordum ve... Neler olup bitti ine ben de bir türlü ak l erdiremiyordum. Bir farkla: Caddenin orta yerinde neler olup bitti ine de il de ben, o orta yerde neler olup bitti ini seyreden, kenardaki kiflilere ak l erdiremiyordum. Cenaze mi var? diye sordu yan mda duran bir kifli. Saçlar ndan, ayak uçlar na kadar gözlerimle tarad m boyunu, posunu: Evet, cenaze var dedim. Siz de o nedenle gelmemifl miydiniz buraya? Biraz de il, bir hayli utand : Asl nda ben buraya flöyle bir hava alay m diye gezmeye gelmifltim dedi. Bilmiyordum cenaze oldu unu... Sonra utanc n bast rarak sordu: Kalabal a bakarsan, mühim bir adam olmal dedi. Kimmifl? Yan t verseydim, biliyordum, tansiyonum yine zirve yapacakt. Onun sorusunu duymazl ktan geldim, sekiz on ad m öteye yürüdüm. Biraz soluklanmak için durdu um yerde, önümde konuflan iki kiflinin birbirlerine söyledikleri geldiler, kulaklar m n hiç suçu yok, ben isteme- den kendiliklerinden girdiler kulaklar mdan içeri: Eskiden ö renci gençler yaparlard bu nümayiflleri diyordu o iki kiflinin biri. Bunlara baksana, koca koca adamlar, kad nlar Vallahi torun sahibi olanlar bile vard r bunlar n aralar nda... Yafllar na, bafllar na baksana... Onun konufltu u kifli ise, Memleketin çivisinin çoktaaaan ç kt ndan yak n yor, caddede yürüyen nümayiflçilerin yafll bafll olmalar na pek ald rm yordu. O nlar n yan nda duramad m, nereye gitti imi, niye gitti imi düflünmeden, yürümeye devam ettim. Kenarda bir yerde, caddenin ortas n merakla izleyen bir kifliye yaklaflt m, saf saf sordum: Kim bu yürüyenler? dedim. Neden yürüyorlarm fl, biliyor musunuz? Adamca z bafl n yar m yamalak çevirdi: Avukatm fllar dedi. Niye yürüyorlar tam bilmiyorum ama, herhalde maafllar na zam istiyor olabilirler... Acele iflim varm fl gibi oradan ayr l p, Taksim e do ru h zla ilerledim. Karfl dan gelenlerin kimi, yolun ortas nda yürüyen genç, orta yafll, torun sahibi kad nlara, erkeklere bak yor, sonra bafllar n çevirip, yürümeye devam ediyordu. Kimi ise en önde tafl nan, uzun bir pankart n üzerindeki yaz y okumak için bir süre duruyor, sonra yoluna devam ediyordu. Yürüyenleri alk fllayanlar da vard. Onlar yaln zca alk fllamakla yetinmiyor, Yaflay n, var olun diye ba rarak yürüklendiriyorlard da. Yan ndaki arkadafllar na, siyasal ve toplumsal ortamdan yak nanlar ise, seslerini ötedeki birkaç kifliye de duyurmaya çal fl yorlard. Çok üzülüyorum, valla, çok, çok diyorlard... nan n bu Ergenekon meselesinde art k kantar n topuzunu kaç rd lar... diyorlard... Yaz k vallahi bunca de erli adama... Hepsi için öyle can m s k l yor ki... Do ru söylüyorsun ama, insan n elinden de birfley gelmiyor ki diyorlard y l önce iflgal ordular komutanlar n n ve askerlerinin atlar yla ya da ayaklar n yere h rsla vura vura yürüdükleri stanbul un orta yeri bugünün stiklal Caddesi nde flimdi, seslerini müvekkilleri nin sesi yap p onlar ad na yükselten, müvekkilleri nin sözünü bile etmedikleri en yasal haklar n onlar ad na hayk ran, Türk ulusunun vekilleri yürüyorlard müvekilleri ad na, onlar ay rd nda olsalar da, olmasalar da... 7

6 8 Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan yaz lan bu yaz, 7 y l önce, BütünDünya'n n Haziran 2004 tarihli say s nda yay mlanm flt r. Cumhuriyet Eserlerle Ya ar O'nun naçiz vücudu nun 65 y l önce kar flt topraklar üzerinde, eseri 80 yafl n tamamlad. Cumhuriyetin sa lad özgürlüklerle yaflayan bizlerin Atatürk e flükran duygusunun ifadesi için birçok yol vard r elbet ama, aziz hat ras önünde, eserine ne kazand rd m z n hesab n vermek, flükran duygumuzun en sahici ifadesi olacakt r kan mca. Cumhuriyet benim en büyük eserim diyordu, eserini gerçeklefltirdikten y llar sonra Atatürk. Yolun bafl nda, Benim için bir tek amaç vard r: Cumhuriyet hedefi. Bu tutulan do ru yolda, namuslu yolda çok çal flmak ve faal olmak gerekir diyerek, ç km flt yola. Atatürk için cumhuriyet, ça dafl bir yönetim biçimi olmaktan daha fazla anlamlar içeriyordu. Atatürk ün devrimci at l mlar n n tac olarak bafltan beri cumhuriyeti tasarlad bugün bilgimiz içindedir. O nun gözünde cumhuriyet, ça dafl uygarl k yolunda eserler yaratan bir eserdir. Ne olursa olsun ülke ça dafl, uygar ve yenilikçi olacakt r. Bizim için bu yaflam davas d r. Tüm özverilerimizin verimli olmas buna ba l - d r diyerek cumhuriyeti ça dafl uygarl k eserlerinin befli i, topra ve bu eserlerin yaflad iklim olarak düflünüyordu. Bugün de ölçütümüz budur. Toplumumuzun düflünce ve dav- ran fllar n n ivmesi ve yönü, O nun öngördü ü biçimde, uygarl n çizgisine ulaflmak ve onu da aflmak yönünde devinmekteyse, iflte o zaman cumhuriyet ikliminde yafl yoruz demektir. Bugün ne denli kötümser olursak olal m, dünyan n en dinamik ve istikrarl cumhuriyetlerinden birinde yaflad m z asla unutamay z. Onun gücü ve omurgas n n sa laml n n kayna, onu var eden ilkelerindedir. Cumhuriyetimizi yirminci yüzy - l n en fliddetli dalgalar na karfl dayan kl k lan ve bunlar baflar yla afl p bugüne tafl yan güç, ilkelerinin yönünü ileriye, ça dafl uygarl a ayarlamas nda odaklan r. Geçmiflin kurumlar bafltan sona ulusun bafl üstünde yumruk tutan bir dizi zorbalar kadrosundan baflka bir fley de ildir diyen Atatürk, geçmiflin ac deneylerle dolu sistemine kesin biçimde son verip insan m z n insanca yaflam sürdürebilmesinin koflulunu sa lamak için kurmufltu cumhuriyeti. Dünyada yüzlerce Cumhuriyet ad alt nda bask c yönetim biçimi kurulmufl ve y k lm flken, Türkiye nin cumhuriyet yap s, her türden engellemeye karfl n, insanl n en ileri özgürlük de erleri olan laikli e ve demokrasiye ba l l kla özdefl bir cumhuriyet olarak yoluna devam etmektedir. B unun yan s ra, ne denli iyimser olursak olal m, kuflku yok ki, 80 y l yaflam fl olmak, bu eserin ebediyen yaflamas n n güvencesi say lamaz. Çünkü, itiraf etmeliyiz ki, zaman zaman biz yurttafllar, bizden yarat c zindelik, etkin çal flkanl k ve daima yenilikler isteyen ça dafl zaman alg - lamakta zorlanmaktay z. Ülkemiz bir alg bozuklu u sürecine girmektedir kimi dönemlerde. Kuflkusuz, cumhuriyetimizin, bu Dünyada Cumhuriyet ad alt nda yüzlerce bask c yönetim biçimi kurulmufl ve y k lm flken, Türkiye nin cumhuriyet yap s, her türden engellemeye karfl n, insanl n en ileri özgürlük de erleri olan laikli e ve demokrasiye ba l l kla özdefl bir cumhuriyet olarak yoluna devam etmektedir. ters ak nt niteli indeki olumsuzluklar da aflaca na ve bu süreçlerden güçlenerek ç kaca na inan yoruz. Elbet ki inanmak yetmez; cumhuriyet de erlerini toplumda etkin k lmad kça, inanman n da bir anlam olmaz. Cumhuriyeti etkin biçimde yaflamak, onun ça dafl dünyada onurlu yerini almas n sa layacak eser yaratmak demektir. Baflka deyiflle, cumhuriyeti yaflatan, yurttafllar n eserleridir. Ülkemiz, uygarl k ailesindeki yerini ancak bu eserlerle edinir. Uygarl k yolundaki yar flta, baflar n n ölçüsü 9

7 Atatürk, Medeniyet öyle kuvvetli bir atefltir ki, ona bigâne olanlar yakar, mahveder diyordu. Bu sözün gerçekli i o denli aç kt r ki, uygarl a kay ts z kalan uluslar n dram, iflte, birer insanl k dram olarak dünya sahnesindedir. bu eserlerdir. Dünya h zl bir ak mla ilerliyor. Biz bu uyumun d fl nda kalabilir miyiz? diye canh rafl bir biçimde soran Atatürk ün uygarl k de erlerine kay ts z kalanlara uyar s unutulabilir mi? Medeniyet öyle kuvvetli bir atefltir ki, ona bigâne olanlar yakar, mahveder diyordu. Bu sözün gerçekli i o denli aç kt r ki, uygarl a kay ts z kalan uluslar n dram, iflte, birer insanl k dram olarak dünya sahnesindedir. Ça dafl uygarl n kurucu kavramlar olan laiklik ve demokrasinin, cumhuriyet de erlerinin ülkemiz ve bizler için 10 hayati önemine ra men, iktidar gücünü, kendi kiflisel ihtiraslar yolunda kullananlar n varl n kimse görmezden gelemez. Yirminci yüzy l, bu tarihsel hatalar n insanl a verdi i zararlar n ac - s yla geçmifltir ve bu insanl k için büyük tehlike tafl yan hatalar günümüzde de bütün fliddetiyle devam etmektedir. O nedenledir ki, uygarl k de erlerine sahip ç kmak, insanl a sahip ç kmak demektir. Çünkü uygarl k, insanl k için gelip geçici de il, gerçek bir var olufltur. Türk Ordusuna Merhabay ö reten ATATÜRK tür. Bilindi i gibi Osmanl ordusunda içtimalarda komutanlar askeri ''Selamün aleyküm asker''diye selamlar, asker de ''esselamün aleyküm'' diye yan tlard. Atatürk üste men. Selanik'te Alay komutan rahats zlan yor istirahat verilip gönderiliyor. Alay komutan vekilli i geçici olarak Atatürk'e veriliyor. Atatürk ilk içtima sabah at n n üstünde alay n önüne geliyor ve birden akl na selamün aleyküm yerine ''Merhaba asker'' demek geliyor. Asker önce ne cevap verece ini bilemiyor ve duraksama yaflan yor. Atatürk ikinci kez ve daha gür ve sert bir flekilde ''Merhaba asker i tekrarl yor. Asker de o an kendili inden ''Sa ol '' ile cevap veriyor. Atatürk can dostu Nuri Conker ile stanbul Florya da sohbet yaparken ''Nuri biliyor musun ''Merhaba asker''i bu orduya ben ö rettim'' diyerek yukar daki olay anlatm flt r. Avukatlar ve hukukçu akademisyenler de yürüdüler, onlar da Art k Yeter! diyerek seslerini yükselttiler. Özel yetkili mahkemelerin adil yarg lama hakk n ihlal eden hukuk d fl uygulamalar karfl s nda onlar da Art k Yeter! sözleriyle öfkelerini seslendirdiler, savunma hakk ihlallerine ve polis devletine onlar da Art k Yeter! diyerek karfl ç kt lar. Birbirleriyle kolkola girerek hakl bir bütünlük oluflturan hukukcular, siyasal iktidar n bas n özgürlü- ünü ortadan kald rma giriflimlerini de, muhalefeti sindirme çabalar n da yine ayn sözleriyle protesto ettiler. stanbul un orta yerinde, stanbul Barosu Baflkan ve Yönetim Kurulu Üyeleri nin ön cephede yer ald klar, önceki baro baflkanlar n n, hukukçu akademisyenlerin ve stanbul Barosu Üyesi avukatlar n de kat ld klar bu görkemli protestoya, o an kald r mlarda yürüyen halk da durarak ve yürüyenleri alk fllayarak destek verdi. Önde Demokrasi, Hukuk Devleti AVUKATLAR VE HUKUKÇU AKADEM SYENLER DE "ARTIK YETER!" DED LER BÜTÜNDÜNYA YAZI filer BÖLÜMÜ ve Özgürlükler çin Art k Yeter! slogan yaz l pankart tafl n yor, arkadan bir sel örne i ilerleyen hukukcular toplulu undan, çeflitli sloganlar yükseliyordu. Selle gelen pankartlarda ise avukatlar, çeflitli konulardaki kararl - l klar n ve özlemlerini flöyle dile getiriyorlard : Özgür Bas n Susturulamaz, Polis Devleti De il Hukuk Devleti, Ba ms z Yarg, Adil Yarg - lanma Hakk, Arabuluculuk Yasas - na Hay r!, Hukuka Ayk r Telefon Dinlemelerine Hay r!, Gözda na Dönüflen Gözalt na Hay r!, Savunma Hakk K s tlanamaz, Dokunan Yansa da Dokunaca z. 11

8 12 STANBUL BAROSU BAfiKANLI I BASIN AÇIKLAMASI stanbul, De erli Bas n Mensuplar, Bugün burada toplanm fl bulunan biz avukatlar ve hukukçu ö retim üyeleri; gelinen bu aflamada, yürütülen baz soruflturma ve kovuflturmalarda, bas n özgürlü ünü ortadan kald rmaya ve siyasi muhalefeti sindirmeye dönük uygulamalar ile özel yetkili a r ceza mahkemesi ve savc l n n uygulamalar na iliflkin kayg lar m z kamuoyu ile paylaflmak istiyoruz. Öncelikle belirtmek isteriz ki; hukuk devletinde kimse ceza sorumlulu- undan ba fl k olmad gibi, suç iflleme özgürlü ü ve ayr cal na da sahip de ildir. Makul ve ciddi flüphe ve delillere ba l olarak suç isnad alt ndaki herkes, elbette ki soruflturulacak ve yarg lanacakt r. Bununla birlikte; tüm bu soruflturma ve kovuflturmalar n, siyasi maksatlardan ve etkilerden uzak, hukuk kurallar na, özellikle de usul kurullar na uygun bir flekilde yap lmas zorunludur. Bu tür soruflturma ve kovuflturmalardaki en büyük tehlike, siyasi iktidara veya baflka bir iktidar oda na muhalif olan düflünürlerin, yazarlar n bir bahane ile bu davalar n içine sokulup, sindirilip susturulmaya ve etkisizlefltirmeye çal fl lmas, bu flekilde de yarg n n bir bask ve sindirme arac haline getirilmesidir. Gelinen bu aflamada, yürütülen soruflturma ve kovuflturmalar n; ço u hukuka ayk r telefon ve ortam dinlemeleri, gizli tan k beyanlar, hukuka ayk r, keyfi arama ve yakalama kararlar, gözda na dönüflen gözalt - lar, infaza dönen keyfi tutuklamalarla, hukuki hedef ve amaçlardan uzaklafl - larak hukuk devleti, adil yarg lanma hakk, özgürlükler ve demokrasi ad na kayg verici bir hal ald n vurgulamak isteriz. Son günlerde özellikle bas n mensuplar na karfl gerçeklefltirilen gözalt ve tutuklamalar, dile getirilen kayg la- r n somut bir örne ini oluflturmaktad r. Özel yetkili a r ceza mahkemelerinde, ço u soruflturma ve davalarda oldu u gibi bu soruflturmalarda ve davalarda da, istisnai olarak baflvurulmas gereken gözalt ve tutuklama önlemleri temel kural haline getirilmifl, savunmadan delil gizleme, savunma hakk n n k s tlanmas, hukuka ayk r delillere baflvurma, özel hayat n ve soruflturmalar n gizlili inin ve masumiyet karinesinin ihlali rutin bir iflleyifl haline gelmifltir. Özel yetkili savc l klar s n rs z yetkili savc l k haline dönüflürken, daha da vahimi, soruflturmalar savc l k taraf ndan de il polis taraf ndan yürütülmeye, mahkemelerce, san ktan ve savun-madan gizlenmifl delillere dayanarak, gerekçesiz yakalama ve tutuklama kararlar verilmeye bafllanm flt r. Bugün ülkemizde baflta bas n özgürlü ü olmak üzere, en temel hak ve özgürlükler siyasi iktidar n ve iktidar oda çevrelerin a r sald r s alt ndad r. Kimsenin özel hayat n n gizlili i, konut dokunulmazl, kifli güvenli i, k sacas hukuk güvenli i kalmam flt r. Savunma hakk a r flekilde ihlal edilmekte, yaln zca yarg lama faaliyeti içinde flekli bir eksikli in giderilmesi olarak görülmektedir. Bugün ülkemizde baflta bas n özgürlü ü olmak üzere, en temel hak ve özgürlükler siyasi iktidar n ve iktidar oda çevrelerin a r sald r s alt ndad r. Kimsenin özel hayat n n gizlili i, konut dokunulmazl, kifli güvenli i, k sacas hukuk güvenli i kalmam flt r. Hukuk güvenli inin kalmad bir yerde hukuk devletinden bahsedilemez. En tehlikelisi ise hukuksuzlu un ve bask n n görünürde, flekli bir hukuk eliyle, meflrulaflt r lmaya çal fl lmas - d r. Bilinmelidir ki, hukuk devleti, demokrasi ve özgürlükler tehdit alt ndayken sessiz kalamay z. Siyasi iktidarlar n bask arac haline getirilmifl olan, savunman n hiçe say ld Özel Yetkili Mahkemeler ve özel yarg lama usulleri derhal kald r lmal d r. fade ve bas n özgürlü ü üzerindeki her türlü yasa a ve bask ya derhal son verilmelidir. stanbul Barosu avukatlar ve hukukçu akademisyenler olarak; demokrasiye, temel hak ve özgürlüklere, hukuk devletine sonuna kadar sahip ç - kaca m z, bas n n sesinin k s lmas - na, usul kurallar n n çi nenmesine sessiz kalmayaca m z siz de erli bas n mensuplar arac l yla kamuoyu ile paylafl r z. STANBUL BAROSU AVUKATLARI HUKUKÇU AKADEM SYENLER 13

9 Prof. Dr. Haberal n Silivri Cezaevi ne Sevki Büyük Tepkiyle Karfl land Prof. Dr. Mehmet Haberal n bir süredir tevdavi gördü ü Mehmet Akif Ersoy Gö üs Kalp ve Damar Cerrahisi E itim ve Araflt rma Hastanesi nden Silivri Cezaevi ne nakline, siyaset dünyas ndan ve çeflitli kesimlerden tepki ya d. Yap lan aç klamalar n bir bölümünü okuyucular m z n bilgisine sunuyoruz. UMUT ORAN CHP Genel Baflkan Yard mc s Say n haberal n durumuna çok üzülüyoruz, yak nen takip ediyoruz. Bu kadar y ld r böyle eziyet çekilmemesi gerekiyor. 14 Umut Oran Hakkı Süha Okay HAKKI SÜHA OKAY CHP Ankara Milletvekili Bu süreçte, Say n Haberal üzerine özel bir flekilde gidiliyor ve heyetleri de ifltirip, hastaneleri de ifltirip, raporlar alt üst edip nihayet Silivri'ye tafl d lar. Haberal' n bafl na bir Kuddisi Okk r gibi birfley gelmez diye düflünüyorum. Maalesef baz de erlere hiç de er verilmiyor. Önemli olan yaflamd r, yaflama hakk d r! Atilla Kart AT LLA KART CHP Konya Milletvekili Türkiye'de intikam duygular yla, hu- sumet duygular yla, sürdürülen bir soruflturma sürecini yafl yoruz. Hukukla alakas yok. Daha da ötesi Türkiye'- de hukukun da siyasetin de gündemini baz istihbarat birimleri belirliyor. Sacit Yıldız SAC T YILDIZ CHP stanbul Milletvekili Uluslararas arenada çok fazla yay n vard r, böbrek nakli konusunu, Türkiyede yasalar, yönetmelikleri ortaya dökmüfltür. Bu kadar de erli bir insan n hapishanede 2 y ld r sürülmesini içimiz alm yor ve özellikle u rafl l yor. Özellikle eziyet ediliyor. Bunu çok yanl fl buluyorum. Bunun bir an evvel tutuksuz yarg lanmas laz m; yarg lanmas n demiyorum, tutuksuz yarg lanmas laz m, ona laz m olan hastalar na kavuflturulmas laz m. İsa Gök SA GÖK CHP Mersin Milletvekili Hükümet ve hükümete ba l çal flan savc lar ve ne yaz kki hükümetin bir alt birimi haline gelen yarg n n önemli bir bölümü adeta kin güdüyor. Hukuki süreç de il, kanun uygulamas de il, Haberal'a karfl bir flahsi husumetleri var... Cezaevine yat raca z, daha kötü yapaca z, adeta burnunu sürtece iz dercesine zorla hasta insanlar cezaevine gönderiyorlar. Rutubetli ortama, so uk ortama hijyen olmayan ortama gönderiyorlar. Bak n dedi im gibi inatlafl yorlar, inatlafl yorlar ve kinle sald r yorlar. Bu aç kca bir kin gütmektir baflka hiç birfley de il. Haberal hocaya ben sa l kl günler diliyorum, direnmesini istiyorum ki direnen bir insan zaten. Malik Ecder Özdemir MAL K ECDER ÖZDEM R CHP Sivas Milletvekili Art k sadece oradaki silivri'deki insanlar n, Ergenekon iddianamesiyle tutuklu olanlar n sadece özgürlüklerinden yoksun b rakmakla yetinilmiyor, kelimenin tam anlam yla cana kast fleklinde hareket ediliyor. Üzülerek, üzüntüyle izliyorum, Türkiye nin giderek h zl bir flekilde hukuk devleti olmaktan ve adaletten uzaklaflt n bütün kamuoyuyla birlikte izliyoruz. Bu olay n bafllang c nda Ergenekon iddianamesi bafllad nda bir k s m yurttafllar m z, dur bakal m, Türkiye - de ba ms z mahkemeler var e er bu tutuklamalarda bir haks zl k varsa na- 15

10 s l olsa mahkemede aklan r ç kar deniyordu. Ama flimdi geldi imiz noktada görüyoruz, özellikle bu davalara bakan özel yetkili mahkemeler ve savc lar iktidardan adeta talimat alarak ifl yap yorlar ve türkiye'nin tablosu giderek karar yor, üzülerek izliyorum. Mustafa Özyürek Eriş Bilaloğlu Süleyman Çelebi TAYFUN ÇL CHP Eskiflehir Milletvekili Anlamakta zorluk çekiyorum. Zaten neden tutukland konusunda say n Haberal' n ciddi kuflkular var. Bu konuda kitap yazd ve kamuoyu da gerçekten neden tutukland n bilmiyor. Ama tutuklanman n ötesinde yaflam hakk yla ilgili bir tak m dayatmalarla karfl karfl ya kalmas ve arkas ndan Silivri'ye nakledilmifl olmas gerçekten bende derin kayg lar uyand r yor. Umar m sa l yla ilgili olumsuz geliflmeler olmaz aksi takdirde bu ifle imza atanlar, hem vicdanlar nda hem de kamu vicdan nda ciddi flekilde sorgulanacak. MUSTAFA ÖZYÜREK CHP stanbul Milletvekili Gerçekten uygulamalar insanl k d fl. Her türlü ölçü afl ld. Hasta ise bir insan hastanede yat r l r. Fakat bunlar zorla adli t p da kullanarak sa l a uygundur raporu verip gönderdiler. 16 Tayfun İçli Öncelikle bu doktorlara çok hayret ediyorum. Ay pl yorum, k n yorum. bir insan n sa l ile oynanabilir mi? Oğuz Oyan O UZ OYAN CHP zmir Milletvekili fiu an haberal yönelik muammele, hem sa l k aç s ndan hem de insanl k haklar aç s ndan kabul edilemez bir durum. Vicdanen kabul edilemez bir ifltir. Burada nas l bir öç alma hissiyle, intikam hissiyle hareket edildi inin göstergesidir. Yar n 18 milletvekili silivriye gidiyoruz. Duruflmaya kat laca z e er imkân m z olursa ziyaretler de yapaca z. ER fi B LALO LU Türk Tabipleri Birli i Merkez Konseyi Baflkan Hekimlerin kararlar n n siyaseten de- erlendirildi i, bir süreçle karfl karfl yay z. Kim hangi raporu verirse versin tart flmal hale getirilmifl durumda. Çünkü Haberal'a bir siyasi müdahele yap lm fl durumda. Hekimlik, hekimlerin özgürce hekimliklerini uygulayabilme flanslar n n ortadan kalkt bir tabloyla karfl karfl yay z. Bu durumdan daha öte t bb medikallefltirilmifl bir tart flman n anlam yok. Bir yerden bir baflka yere nakil, bir baflka karar veren doktorlar n tutuklanmas... fiimdi hangi doktor Haberal'a kendi t bbi bilgi ve görgüsüyle davranabilir. Verilen bir karar nedeni ile yard m ve yatakl ktan yarg lanan doktorlar var. Bunun özgür oldu unu mesleki ba ms zl k koflullar içinde oldu unu söyleyebilir miyiz? Verdi iniz karar çerçevesinde daha sonra yard m ve yatakl a dönüflen bir süreci yafl yorsunuz.. Dolay s yla hangi karar hangi t bbi bilgi çerçevesinde tart flaca z? Bunu tart flamad m z bir ortamday z. fiunu srarla söylemek durumunday z, Türkiye' de kimi insanlar n sa l k haklar dahil olmak üzere tehdit alt nda. SÜLEYMAN ÇELEB D SK Eski Genel Baflkan Bir insan n sa l n n nas l riske at ld n n temel göstergesidir. Halen srarla bir insan n ölüme terkedilmesinin projesidir. Vicdan diye bir fley kalmam flt r art k AL RIZA D ZDAR Ceza Hukukçusu Hasta oldu u konusunda raporlar olan, belgeyle sabit olan ve cezaevi koflullar nda tedavisinin mümkün olmad na dair belgelenmifl bir kifliyi, özellikle cezaevi s n rlar içinde tutmak için bir tak m özel gayretler vard. Sa l ortadan kalkm fl herhangi bir koflul nede- Ali Rıza Dizdar niyle sa l n yitirmifl ve hatta yaflam n yitirmeyle karfl karfl ya gelmifl insanlar da cezaevi s n rlar içerisinde tutuklu olarak tutmak ne insan haklar yla ba dafl r, ne de yasalar n buna dair düzenlemesi vard r. Prof. Dr. BELKIS TANRIVERD Osmangazi Tıp Fakültesi Bugün kendisine reva görülen bu haks zl a karfl isyan ediyoruz. Bir an önce hakk n n verilmesi ve o yerden ç kmas için ne laz msa yapmaya haz r z. 17

11 Herkes için Adalet Amerika'n n etkin "Nature" dergisinin 24 fiubat 2011 tarihli say s nda "Herkes çin Adalet" (Rights for All) bafll alt nda yay mlanan yaz da, "Yetersiz kan tlara dayan larak tutuklanan Türk akademisyenlerinin adil bir biçimde yarg lanmalar için Türk bilim insanlar, yetkililere ve kamuoyuna seslerini duyurmal d r" denildi. Tüm bilimadamlar m za oldu u denli, tüm ayd nlar m za da "Uygarl k ve insanl k ölçütü" bir görevi an msatan bu yaz n n genifl bir özeti, Cumhuriyet Gazetesi'nin Bilim ve Teknik ekinin 11 Mart 2011 tarihli say s nda yer alm flt r. Afla da, bu yaz y bulacaks n z. fi ubat ay n n bafllar nda bir Türk mahkemesi terör olaylar - na kar flt iddias ile yarg lanan sosyolog P nar Selek'in beraat na karar verdi. Böylece Selek, 1998 y l nda 7 kiflinin ölümüne yol açan M s r Çarfl s 'ndaki patlamaya müdahil olma suçundan üçüncü kez aklan yordu. Türk hükümetine göre Selek'in gerçek suçu, akademik çal flmalar n n bir parças olarak Kürt ayr - l kç gruplar yla iliflki içinde olmas yd. Savc lar n bu karar karfl s nda yine 18 temyize baflvuracaklar n aç klamas, Avrupa'daki insan haklar gruplar n n sert tepkilerine yol açt. nsan haklar gruplar, Avrupa Birli i'ne üye olma çabalar içindeki Türkiye'nin bu davadaki tutumunu büyük bir dikkatle izliyor. Bunun kadar dikkatle izlenmese de bir di er vaka, bir düzineye yak n Türk akademisyeninin hükümete ba l derin devlet flebekesini y kma giriflimlerinde bulunduklar iddias ile tutuklu bulunmas d r. Türk polisi bu insanlar n Ergenekon denilen hiyerarflik bir or- ganizasyon ile ba lant s oldu unu düflünüyor. Yine Türk polisine göre bu örgütün amac, hükümeti siyasi fliddet kullanarak çal flamaz hale getirmek ve bu flekilde askeri bir darbenin yolunu açmak. Hükümet Ergenekon soruflturmas n demokratik reformlar n bir aflamas olarak de erlendiriyor. Ancak bu görüfle karfl olanlar, bütün bunlar n hükümete karfl olanlar susturmak ve kontrol alt nda tutmak için bir bahane oldu unu ileri sürüyor. Susturulmas gereken muhaliflerin de bafl nda e itim ve siyasette laikli i savunanlar geliyor. stanbul'da yaflayan analist Gareth Jenkins'in ba ms z araflt rmas na göre, bu tutuklanan insanlar n aralar ndaki yegâne ba, AKP'ye muhalefet etmeleri ve muhafazakâr slamc l a karfl ç kmalar. Bu da tutuklanan akademisyenleri tan mlamaya yetiyor. Bunlar n aras nda Türk üniversitelerinde türban yasa n kald rmaya yönelik giriflimleri engellemeye çal flan üniversite rektörleri de var. Ayr ca bu kifliler, hükümete ba l bilim kurumu TÜB TAK'taki kilit akademik pozisyonlara AKP yandafllar n n atanmas n da elefltiriyorlar. Tutuklanan akademisyenlerin ço- u kefalet ile serbest b rak ld, ancak ikisi hâlâ tutuklu. Bunlardan biri ABD'- de e itim alm fl, organ nakli konusunda öncü, Baflkent Üniversitesi Rektörü Mehmet Haberal; bir di eri de Malatya'daki nönü Üniversitesi eski rektörü Fatih Hilmio lu. Bu ikisi yaklafl k iki y ld r tutuklu ve serbest b rak lacaklar na iliflkin Baflkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal Tutuklanan akademisyenlerin ço u kefalet ile serbest b rak ld, ancak ikisi hâlâ tutuklu. Bunlardan biri ABD'- de e itim alm fl, organ nakli konusunda öncü, Baflkent Üniversitesi Rektörü Mehmet Haberal; bir di eri de Malatya'daki nönü Üniversitesi eski rektörü Fatih Hilmio lu. 19

12 herhangi bir iflaret de yok. Kald ki yak nda yarg lanacaklar na iliflkin bir haber de söz konusu de il. Türk hukukuna göre suçlu oldu undan flüphelenilen bireyler ancak kaçma veya delilleri karatma tehlikesi oldu u durumlarda uzun süre tutuklu kalabiliyor. Bu kiflilerin hemen serbest b rak lmas n savunanlar bu tehlikelerin söz konusu olmad n ve sa l k durumlar - n n tutuklu kalmaya müsait olmad n ileri sürüyorlar. Bu kiflilerin lehine pek çok soru gündemde. 20 ABD Ulusal Akademileri insan haklar komitesi baflkan Carol Corillon 2009 y l n n Aral k ay nda ABD Ulusal Akademileri insan haklar komitesi baflkan Carol Corillon, bu akademisyenlerin tutukluluk halleri ile ilgili kayg lar n University Values isimli elektronik yay n organ nda dile getirdi. Ve geçen y l Türkiye Bilimler Akademisi, bu tutukluluklar Cumhurbaflkan Abdullah Gül'ün dikkatine sundu. Ne yaz k ki Gül, ba ms z mahkemelerin kararlar na müdahale edemeyece ini söyleyerek, tarafs zl n ilan etti. Ancak genelde de bir suskunluk hüküm sürüyor. Devasa Ergenekon duruflmalar çok yavafl ilerliyor ve kefalet ile sal verilenler, durumlar yla ilgili kamuda görüfl bildirmemeleri yönünde uyar lm fl bulunuyor. Bu soruflturma üniversitelerde bir korku atmosferi yarat rken, akademisyenler seslerini ç kartam yorlar. Bu kifliler samimi bir flekilde Türk bilimini AB normlar na yükseltecek çal flmalar - n sürdürüyorlar. TÜB TAK da sessizli- ini koruyor ve bilimsel konulara siyasi müdahalelerin yap lmas ndan kayg duyuyor. Jenkins raporu, Ergenekon soruflturmas kapsam nda baz derin devlet operasyonlar n n baflar yla ortaya ç - kart ld n belirtiyor. Telefon dinlemelerinden elde edilen bilgiler de suçlu görülen baz bireylerin, karanl k ve anti-demokratik sa kanat eylemlerinde yer ald klar n ortaya ç kart yor. Ne var ki Avrupa nsan Haklar Antlaflmas 'na göre herkes makul bir süre içinde adil bir flekilde yarg lanma hakk na sahiptir. Türk hükümetinin dünyan n gözünün bu davalarda oldu- unun bilincinde olmas gerekir. Ayr ca uluslararas bilim toplulu- u da tutuklu bulunan akademisyenlerle ilgili davalar n nas l görüldü ünü yak ndan izlemekle yükümlüdür. Halihaz rda araflt rmaya yap lan yat r mlar büyürken, yasal ve idari çerçevenin bu büyümeye ayak uyduramad biliniyor. Türk bilim insanlar n n, ülkenin bilimsel atmosferindeki geliflmeleri elefltirmekten korkmalar, flu anda ihtiyaç olan son fleydir! YILMADAN YORULMADAN u sözleri duyan herkes, Amerika Baflkan n n bu sözleri söylemesinin sebebini, "Türkiye nin Jeopolitik konumunun önemine, enerji köprüsü konumunda olmas na, Türk halk - na flirin görünme çabalar na ba lam flt. Amerika Baflkan n n sözlerinden birinci derecede kastedilenin; Türkiye topraklar nda, dünyan n dengelerini de ifltirecek derecede öneme haiz çok k ymetli baz madenlerin bulundu u, Türklerin bunu gere i gibi de erlendirdikleri takdirde ça dafl medeniyet seviyesinin en üstüne ç k laca gerçe i oldu u anlafl lamam flt r. Üzücü gerçek fludur; Türkiye nin sahip oldu u maden varl klar hakk ndaki somut ve bilimsel verilerin, çok aç k delil ve ipuçlar n n bulunmas na R fat Serdaro lu TÜRK YE MADENC L VE M LL GÜVENL K Bilindi i gibi 2000 y l nda AG T (Avrupa Güvenlik ve flbirli i Teflkilat ) Zirvesi için ülkemize gelen zaman n ABD Baflkan Bill Clinton, konuflmas nda Türkiye için flu sözleri sarfetmiflti; "21. Asr n gelece ini (Kaderini) Türkiye nin tavr elirleyecektir." B Bill Clinton ra men, konu ile ilgili bilgi ve gözlemleri gerekti i gibi derleyip, koordine edecek aktif bir merkez yoktur. Bugünkü yap n n bu ihtiyaca cevap vermesi mümkün de ildir. 21

13 Dolay s yla bütün bu hayati bilgiler toplan p lay k yla de erlendirmeye tabi tutulamamaktad r. Mevcut durumda veri taban n n do al olarak eksik kalmas, maden varl klar m z hakk nda istenilen düzeyde bir de erlendirme yap lamamas na yol açmaktad r. Al - nacak kararlar do rultusunda harekete geçme kabiliyetine, yetki ve donan ma sahip yepyeni bir yap n n kurulmas flartt r. Özellikle ABD, sahip oldu u üstün teknoloji (uydu-elektronik) ile Türkiye nin maden varl klar n n önemli bir k sm n tespit edecek geliflmifllik düzeyindedir. B u durumun öneminin bilincinde olan geliflmifl ülkeler, kendi ülkelerinin refah ve zenginli ine katk - da bulunan bütün flirketleri; kendi Bakanl klar, Büyükelçilikleri, Ticari Ataflelikleri, Ordular, stihbarat Teflkilatlar ile gizli veya aç k olarak bütün varl klar yla desteklemektedirler. CIA nin fiili deki darbeyi, fiili nin zengin Bak r madenleri için yapt rd art k s r de ildir. ABD ve Bat l ülkeler, Güney Afrika n n rkç hükümetinin uzun y llar iktidarda kalmas na, Ortado u nun köhne rejimlere, zalim diktatörlüklerine, k ymetli madenler ve petrol için göz yummufllar ve aç k destek vermifllerdir. Bu rejimlerin vahfli ve ilkel uygulamalar n, s rf ekonomik menfaatlerini korumak için görmezden gelmifllerdir. Bunlar n sahip olmakla övündükleri nsan Haklar anlay fl, üzerine k ymetli maden veya petrol örtülünce görünmez olmaktad r! Onmilyonlarca insan n ölümüne yol açan 1. ve 2. Dünya Savafllar n n bafllama sebebinin ekonomik gerekçelerden kaynakland kabul edilen bir gerçektir. Sonuç olarak ülkeler, di er ülkelere göre Mukayeseli Üstünlük sa layan ürünlerin en iyi flekilde de erlendirilmesini Önemli bir Milli Güvenlik Meselesi saymakta ve Milli ekonomik menfaatlerini korumak için savafl dahil her fleyi göze alarak, her türlü eylemi fütursuzca yapmakta bir sak nca görmemektedirler. Bu hususta tereddüdü bulunanlara veya yazd klar - m abart l bulanlara flu soruyu sormak gerekir; Örne in Mobil veya Shell in veya benzer uluslararas alanda etkin bir flirketin, yabanc bir ülkede bir ifl kurmas na veya yürüyen ifllerini aksatmaya, bu flirketlerin ellerindeki haklar almaya yönelik giriflimlere karfl, CIA- ngiliz Gizli Servisi veya Mossad adam öldürmek, darbe yapmak dahil, her türlü giriflimlerde bulunurlar m, bulunmazlar m? E er bulunurlar diyor isek (Yak n tarihte onlarca örnek var) bizim de, Türk Devleti olarak benzer durumlarda kendi varl klar m z korumak, gerekli müdahale ve operasyonlar yapacak karar mercilerine, imkanlara, bütçeye, yetkiye sahip olacak kurulufllara ihtiyac m z var demektir. Bor-Boraks- Throna-Wolfram- Bak r-fosfat- Vanadyum-Toryum-Uranyum- Platin Grubu k ymetli madenler-alt n-gümüfl-elmas ayr ca Mersin- skenderun aç klar nda Do al Gaz, Azerbaycan petrol yataklar n n A r Da n n al- t na uzanmas, yabanc - lar n dikkatinin üzerimizde olmas n n ve Büyük Ortado u gibi projelerin yap lmas n n en önemli nedenleridir. Türkiye deki k ymetli madenlerin hangi bölgelerde yo unlaflt konusundaki sorulara en gerçekçi cevap fludur; Ermeniler, Türkiye Cumhuriyeti nden hangi bölgeleri talep ediyorlarsa ve PKK terör örgütü vas tas yla kurulmak istenen Ba ms z Kürdistan haritalarda nereleri kaps yorsa bilin ki oralarda, ülkemizin kaderini de ifltirecek zenginlikler vard r. Atatürk ün düflüncelerinden bir parça nasibini alm fl bir Milli Hassasiyetleri olan hükümetin TBMM den flu karar ç karmas, ülkemizin önündeki problemlerimizin ço unu çözer: 'T ürkiye ye ve Türklere aç kça haks zl k veya düflmanl k yapan, Türkleri soyk r mc ilan eden, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin aleyhinde faaliyet gösteren kifli ve örgütleri ülkelerinde bar nd ran, onlara destek veren, yard m eden Devletlere ve bu Devletlerin özel teflebbüslerine, Türkiye deki do al kaynaklar n, madenlerin iflletme hakk k smen de olsa verilmez. Türkiye de ç kar lan madenlerin veya bu madenlerden elde edilen ürünlerin do rudan veya dolayl olarak bu devletlere sat lmas na veya sonuç olarak Türkiye deki k ymetli madenlerin hangi bölgelerde yo unlaflt konusundaki sorulara en gerçekçi cevap fludur; Ermeniler, Türkiye Cumhuriyetinden hangi bölgeleri talep ediyorlarsa ve PKK terör örgütü vas tas yla kurulmak istenen "Ba- ms z Kürdistan" haritalarda nereleri kaps yorsa bilin ki oralarda, ülkemizin kaderini de ifltirecek zenginlikler vard r. bu devletlere veya bu devletlerin özel kurulufllar na ulaflmas na izin verilmez " Bu dediklerimi yapacak siyasi irade Türkiye de mevcut mu? O sizin probleminiz, benim hiç de il!.. Tüpgazdan, nükleer bomba yapacak beceride, ast ast k kesti i kestik bir Baflbakan n z var. Verin yine % 50 oy, sizi uzaya bile götürmezse ben de hiçbir fley bilmiyorum Kendiniz için de il ba l bulundu unuz ulus için çal fl n z. Çal flmalar n en yükse i budur. ATATÜRK 23

14 12 Mart n 40 nc y l nda düflünce özgürlü ünü, demokratikleflmeyi savunanlar hukuk d fl yöntemlerle susturulmaya çal fl l yor. Düflünce ve ifade özgürlü ü alan nda birçok ülkede iki yüz y l önce ulafl lan hedeflerin çok gerisindeyiz. Sadece birçok ülkenin de il ülkemizin 50 y l önce y l ulaflm fl oldu u düzeyin de alt nday z. Amerika daki McCartist dönem dahil, hiçbir demokratik ülkede, hiçbir zaman flu anda ülkemizdeki kadar yayg n ve genifl bir sindirme ve y ld rma politikas uygulanmam flt r. Ergenekon soruflturmas ad alt nda sözde darbe giriflimcilerini yarg lamak bahanesiyle yaklafl k 4 y ld r AKP ktidar taraf ndan sürdürülen insan haklar na ayk r uygulamalar sonucunda birçok gazeteci, bilim adam, ayd n ile yüzlerce askerin gözalt ve tutukluluk halleri, süresi belirsiz hücre cezalar na ve iflkenceye dönüfltürülmüfltür. AKP iktidar n n ça d fl ve insan haklar na ayk r uygulamalar na karfl ç kan insanlar, yeni bir Ergenekon dalgas nda s ran n kendilerine ne zaman gelece ini bekler olmufl, toplumun bütün kesimlerinde bu korku yayg nlaflm flt r. Anayasa n n korumas alt nda olmas gereken, adil yarg lanma hakk, düflünce ve kanaat özgürlü ü, düflünceyi aç klama ve yayma özgürlü ü, bilim ve sanat özgürlü ü ve bas n özgürlü ü gibi hak ve özgürlükler ayaklar alt ndad r. Benzeri kayg ve elefltirilere Avrupa Parlamentosunun son Türkiye raporunda da genifl biçimde yer verilmifltir. Bütün bu geliflmeler karfl s nda endifle ve kayg lar m z her geçen gün art yor. Türkiye, hukuk devleti olmaktan h zla uzaklafl yor. AKP iktidar n n toplumu y ld rma, sindirme ve korkutma amaçl, insan haklar na, temel hukuk kurallar na ayk r ve ça d fl uygulamalar n k n yoruz. Toplumumuzun tüm kesimlerini ülkemizdeki özgürlük, bar fl, demokrasi, hukukun üstünlü üne sayg ve insan haklar mücadelesinde bilinçli, kararl ve cesur olmaya ça r yoruz. 24 Türkiye Hukuk Devleti Olmaktan H zla Uzaklafl yor! Mülkiyeliler Birli i Yönetimi Emin Çölaflan n Tarihinde Sözcü Gazetesi nde Yay mlanan Yaz s d r Haberal Silivri de, Gözleri Ayd n! Türkiye, dünya çapında bilim adamlarını bol kepçe yetiştiren bir ülke değil. Dünyaca tanınan az sayıda bilim adamlarımız arasında Prof. Dr. Mehmet Haberal, tıp alanında herhalde en ön sıralarda gelir. K urdu u üniversite ve hastanelerle ülkemize en büyük hizmeti yapm fl, belki onbinlerce insana ameliyat masalar nda elleriyle flifa da tm fl bir t p doktorudur. Haberal, Ergenekon iddias yla, yaklafl k iki y l önce tutukland. Suçunun ne oldu u, hangi somut suçu iflledi i bugüne kadar kendisine asla bildirilmedi Ve uzun, bildi inizi tahmin etti im bir serüven sonras nda yatmakta oldu u hastaneden apar topar al n p Silivri cezaevine gönderildi. Hastanede kendisini tedavi eden doktorlar n bile gözalt na al n p götürüldü ünü, Prof. Dr. Erhan Kans z n terör örgütüne yatakl ktan tutukland - n ve halen cezaevinde yatmakta oldu unu da unutmayal m! Son olarak Adli T p Kurumu taraf ndan bir Haberal raporu düzenlendi. (Biliyorsunuz, devletin tüm kurumlar gibi Adli T p Kurumu da tümüyle AKP nin elinde!) Bu son rapor, devletin Anadolu Ajans taraf ndan kamuoyuna duyuruldu. çinde flöyle bir bölüm var: Elde edilen bulgular fl nda Mehmet Haberal merdiven ve yokufl ç kabilir, düz yolda saatte 6 kilometre h zla yürüyebilir, k sa mesafe koflabilir, ev ifli yapabilir, eflya tafl yabilir, golf, bowling ve tenis oynayabilir, birçok spor aktivitesi yapabilir, dans edebilir. Sevgili okuyucular m, aran zda kendisi veya yak nlar için sa l k kurulu raporu alm fl olanlar mutlaka vard r. Siz hiç böyle golflü, tenisli, dansl bir sa l k raporu gördünüz veya 25

15 duydunuz mu? Adli T p bu raporu öylesine ayr nt l (!) haz rlam fl ki, tam iktidar medyas n n, yalaka medyan n a z na lay k! Nitekim bu raporu manfletlerden yay nl yorlar, flte görün, Haberal ne kadar sa lamm fl diyorlar! Bu Adli T p raporu oyçoklu u ile kabul edilmifl. Kurulda ismi olan doktorlardan uzman doktor Koray Kaptano lu ise karfl oy yaz s nda flöyle diyor: Haberal n muayenesi için Kurul içinden baz üyeler seçildi. Ancak ben Haberal muayene ETMED M. Bu nedenle, hastan n genel durumu hakk nda bilgi ve kanaat elde etmem mümkün olmam flt r. Muayenesine kat lmad m kiflinin infaz n n ertelenmesine, infaz n n hastane flartlar nda uygulanmas n n gereklili i ile cezaevi flartlar nda infaz na engel olacak bir durum olup olmad - na iliflkin görüfl bildirmemin bilimsel aç dan uygun olmayaca na dair muhalefet flerhimdir. Kurul üyesi doktorlardan biri Haberal görmemifl, muayene etmemifl. Ama raporun alt na imzas aç l yor, kendisine Bunu imzala deniliyor Ve meslek onurunu çi netmeyen Dr. Koray Kaptano lu, imzalam yor. fiimdi burada akla baz sorular geliyor! Acaba Adli T p taraf ndan isimleri imzaya aç lan heyetteki doktorlardan kaç, Haberal muayene etti? Adli T p Kurumu gerçekten tarafs z ve bilimsel mi, yokta iktidar n bir 26 Prof. Dr. Mehmet Haberal Adli Tıp Kurumu gerçekten tarafsız ve bilimsel mi, yokta iktidarın bir kurumu olarak mı görev yapıyor? E er tarafs zsa, "Golf oynayabilir, koflabilir, tenis oynayabilir, dans edebilir" gibi ifadelerin o "Bilimsel" (!) raporda ne ifli var? Baflka kaç kifliye bu sözleri kapsayan rapor verilmifl acaba? kurumu olarak m görev yap yor? E er tarafs zsa, Golf oynayabilir, koflabilir, tenis oynayabilir, dans edebilir gibi ifadelerin o Bilimsel (!) raporda ne ifli var? Baflka kaç kifliye bu sözleri kapsayan rapor verilmifl acaba? Kusura bakmas nlar, bunlar cahilli imden soruyorum! er fleyi suç aleti say l yor gazetecinin Bilgisayarlar, arflivler, diskler, monitörler Kitaplar Kâ tlar Kalemler * Her an gözalt na al nan, tutuklanan, hücrelere konulan, bast r lan, itilen, kak lan, yok edilen, bitirilen bir mesle- in mensuplar y z biz Bize gazeteci diyorlar Utanç içindeyiz Bir ulusun sesi-gözü-kula -a z -dili olmam z, evrensel bir de er ve ahlaki bir görevken Kendini savunmaktan aciz Sessiz Sinmifl Susmufl Tüymüfl * Herkes biliyor ki bu izledi imiz hukuk de il Buna dünyan n hiçbir yerinde adalet demezler Hiçbir vicdan bu olanlar n ad n yarg koyamaz Yine herkes biliyor ki cemaat ve Bekir Coflkun un Tarihinde Cumhuriyet Gazetesi nde Yay mlanan Yaz s d r çerdekiler mi Hapiste, Biz mi Hapiste?.. H tarikatülkeyi istila ediyor ve önüne ç kan her engeli yok ediyor Bunu anlamayan var m?.. Görmeyen?.. drak edemeyen?.. Bilmeyen?.. * Ülkede hukuku, demokrasiyi, özgürlü ü, insan haklar n savunmas gereken medyan n kendisi savunulacak hale gelmiflse Peki, kim savunacak gazetecinin özgürlü ünü?.. Cemiyetlerimiz, sendikalar m z, derneklerimiz, birliklerimiz, kurulufllar m z, konseylerimiz Niçin yollara düflmüyorlar?.. Niçin kalemler k r lm yor, rotatifler durmuyor, bafll klar siyah ç km yor, köfleler bofl kalm yor? Niçin yarg n n herkes için güvenilir ve inand r c oldu u bir platforma tafl nmas için kald rm yorlar dünyay aya a?.. Niçin bu sessizlik?.. Nedir bu teslimiyet?.. * Sormaz m y z kendimize: Tutsak olan kim?.. çerdekiler mi hapiste, biz mi hapiste?.. 27

16 utuklanmas ndan 29 ay sonra, cep telefonuna emniyet müdürlü ünde birileri taraf ndan "yanl fll kla!" 139 terör örgütü üyesinin telefon numaralar n n yüklendi i bizzat emniyet taraf ndan itiraf edilmiflti!.. Ama o hâlâ tutukluydu!.. Kara Pilot Te men Mehmet Ali Çelebi, 18 fiubat Cuma günü Silivri Mahkemesi nde söz istedi, kürsüye geldi.. O narin, o tutmaya kalksan z k r l verecekmifl hissi veren gencecik adam, bafl na örülmeye çal fl lan "dijital pusu"yu tek tek, belgeleriyle anlatt ktan sonra konuflmas n flu sözlerle tamamlad : "11 fiubat 2011 saat te düflman n sinsi savafl silah olan baz 28 Ümit Zileli nin Tarihli Cumhuriyet Gazetesi nde Yay nlanan Yaz s Te men Çi iltepe!.. O kadar zay f, o denli narin görünüyordu ki, sanki tutmaya kalksan z k r lacak gibiydi... Tam 30 ayd r Silivri deydi... T Teğmen Mehmet Ali Çelebi kanallardan mahkeme kap lar n n komutanlar m n üzerine kilitlendi ini duydum ve üzüntüyle izledim. Hakaret olarak kabul ediyorum.. Sebep kaçma flüphesi.. Siz Mustafa Kemal in askerlerinin cepheden kaçt n gördünüz mü? Komutanlar m s n rlar açsan z, çekip gitmezler. Onlar Hizbullahç m zannettiniz Buradan Türk milletine, Genelkurmay Baflkan nezdinde tüm komutanlar ma ve silah arkadafllar ma sesleniyorum: çiniz rahat olsun. Biliyoruz ki bu bir savaflt r. Savaflta asker yaralan r, asker esir düfler, asker ölür. Bunlar n bilincindeyiz. Biz Türk subay y z. Bizim için hak yok, vazife vard r. Merak etmeyin; buras bize zindan de il Ç LTEPE dir.. Onuru karfl s nda yaflam n hakir gören Albay Reflat Çi iltepe nin vazife anlay fl yla buraday z. Mustafa Kemal in, 'Size ölmeyi emrediyorum!' emri bizler için halen geçerlidir. Ve sonsuza kadar geçerli olacakt r. Endifle duymay n; Te men Çelebi yi geçemeyenler onu yetifltiren komutanlar na ne yapabilir!. Cephede bir Mehmet vard. fiimdi 150 Mehmet var. Cephe flimdi daha da güçlü fiimdilik bu sald r ya 3 günlük açl k greviyle karfl l k veriyorum. Bu bir Biliyoruz ki bu bir savaflt r. Savaflta asker yaralan r, asker esir düfler, asker ölür. Bunlar n bilincindeyiz. Biz Türk subay y z. Bizim için hak yok, vazife vard r. Merak etmeyin; buras bize zindan de il Ç LTEPE dir.. Onuru karfl s nda yaflam n hakir gören Albay Reflat Çi iltepe nin vazife anlay fl yla buraday z. Mustafa Kemal in, Size ölmeyi emrediyorum! emri bizler için halen geçerlidir. Ve sonsuza kadar geçerli olacakt r. kaç fl de il, komutanlar m n ve silah arkadafllar m n sinsice tuza a düflürülmesine tepkidir, hukuksuzlu u reddedifltir, ülkemin uçuruma sürüklendi inin iflaret fifle idir.. Ve bu flartlarda sizden tahliye talep etmem, benim için vatana ihanetle eflde erdir. Mevzubahis vatansa bundan gayr kalan her fley teferruatt r... fiimdi kap lar kapat n!. Yüzümüzü fl a do ru uzataca z... Giyotin inecek.. Tekrar uzataca z... necek... Uzataca z... Kesmeyecek... Kazanaca z!.." M ahkeme aras nda sevgili Balbay ve Tuncay Özkan la görüflürken, az önce san k kürsüsünde o dev konuflmay yapan gencecik te menin bana do ru geldi ini gördüm. Sayg yla uzatt elini, Do rular yazd n z için minnettar z.. diye bafllad Bo az m n dü ümlendi ini hissettim, elimi kald r p sözünü kestim ve yaln zca o üç sözcü ü söyledim: Vatan size minnettard r... 29

17 Joseph K., suçunu anlamak için ç rp nd. Ama suçunun ne oldu- unu kimse ona söylemedi. Mahkemesi belirli yerlerden uzaklarda berbat yerlerde ve flartlarda bafllad, yürütüldü. Yarg lama s ras nda hiç de beklenmedik zamanlarda saray görevlilerinin mahkeme salonunda oldu u görüldü. Hiç kimse iflin iç yüzünü anlayamad. Yarg lama y llarca sürdü? 30 Güngör Uras n Tarihinde Milliyet Gazetesi nde Yay mlanan Yaz s d r Kafka n n 97 y ll k 'Dava's Joseph K., otuz yafl nda bir gençti. Sabah n erken saatinde henüz, yataktayken kap s çal nd. Gelen iki kifli onu tutuklayacaklar n söyledi. Joseph K. y tutuklamaya gelenler Joseph K n n ne suç iflledi ini ve kanunun hangi maddesine göre tutuklanaca n ve yarg laca n bilmiyorlard... Bu yazd klar m n gerçekle ilgisi yoktur. Bunlar, Franz Kafka n n (1883 Prag-1924-Viyana), ünlü Dava roman n n kahraman Joseph K. n n bafl na gelenlerdir. Bu yaz bir roman tan t m yaz s d r. Franz Kafka n n Dava s son olarak NTV yay n olarak çizgi roman halinde yay mland (10 TL). Say n okuyucular ma tavsiye ederim. Suç belli de il. Romandan baz bölümleri aktarmak istiyorum: Joseph K. soruyor: "Benden ne istiyorsunuz?" "Tutuklusunuz" "Neden?" "Nedenini söylemek bize düflmez. Soruflturma bafllad. Vakti gelince her fleyi ö reneceksiniz." Joseph K. bir hukuk devletinde yafl yordu. Kimlerdi sabah sabah evine bask n yapanlar? Tüm bunlar belki arkadafllar n n yapt bir flakadan ibaretti. Ama flaka de ildi. Gerçekti. Joseph K. n n kafas kar fl yor: "Suçlan yorum ama suçum ne bilmiyorum. Beni neyle itham ediyorlar?" Sonra durumu fark etmeye bafll - yor: "fiimdi anl yorum ki... Benim tutuklanmam n ve bu soruflturman n arkas nda... koca bir teflkilat var. Masum insanlar tutuklayarak onlara karfl soruflturma bafllat yorlar." Savc soruyor: "Badanac m s n z?" "Hay r ben bankac y m." Badanac m s n z diye sorulmas bu soruflturman n nas l bir soruflturma oldu unu gösteriyor. Salondaki bir baflka tutuklu uyar - yor: "Bundan bir süre önce beni de badanac diye tutuklad lar. Asl nda bir badanac y tutuklamak istiyorlarm fl. Ama beni tutuklad lar." "Ne tür bir dava bu?" "Normal bir mahkeme önünde görülen bir dava de il bu." Day s Joseph K. n n moralini bozuyor... "Dava aleyhine sonuçlan rsa ne olur, biliyor musun? Mahvolursun, bitersin." diyor. Korku da lar bekliyor. Joseph K. her an davas n düflünüyor. Acaba kendi savunmas n kendi yazarak mahkemeye verse daha m iyi olur? Kendi savunmas n yazsa, savunmada hayat n n k sa bir özetine de yer verir. Mahkemeye sunulacak ilk dilekçe neredeyse haz r. Fakat bunlar n mahkemece bazen hiç okunmad söyleniyor. Mahkeme kay tlar san a ya da onu savunanlara aç k de ildi ki. Joseph K. n n kafas kar fl yor: "Suçlan yorum ama suçum ne bilmiyorum. Beni neyle itham ediyorlar?" Sonra durumu fark etmeye bafll - yor: "fiimdi anl yorum ki... Benim tutuklanmam n ve bu soruflturman n arkas nda... koca bir teflkilat var. Masum insanlar tutuklayarak onlara karfl soruflturma bafllat yorlar." Anlafl ld. Tek çare flartlar kabullenmek. Her fleyden önce de dikkati çekmemek "Sana ne kadar ters gelirse gelsin a z n kapal tut. Bu koca hukuk sisteminin hassas bir denge halinde oldu unu anla!" Bunlar Franz Kafka n n 1914 y - l nda yazd Dava roman ndan aktard m. Kafka n n yazd klar na herhangi bir ekleme yapmad m. Sak n ola ki bu yaz y 2011 de Türkiye de yap lan tutuklamalar, soruflturmalar ve süre giden Dava lar ile ilgilendirmeye kalkmay n z. Sonra unutmay n z ki Franz Kafka n n Dava da anlatt klar da gerçek de il! Kurgudan ibaret. Gerçek hayatta böyle fleyler olabilir mi ki? 31

18 Türkiye de doktorlar n, sa l k personelinin protestolar, gazetecilerin yürüyüflleri, eflleri tutuklu yarg lanan kad nlar n gösterileri, iflçilerin miting ve yürüyüflleri var Ülkemizin yöneticileri bu hareketlere kendilerine karfl yöneltilmifl sistematik sald r olarak bak yor, kamuoyumuz ise ilgisiz! *** Deprem Yeni Zelanda y, Japonya y vuruyor Ülkemizin yöneticileri ve kamuoyu büyük bir üzüntü içinde. 32 Emre Kongar n Tarihli Cumhuriyet Gazetesi nde Yay nlanan Yaz s Her fieyin Fark nday z, Gülhane Park nday z! Ortadoğu da ve Kuzey Afrika da baskıcı yönetimlere karşı halk hareketleri var... Ülkemizin yöneticileri ve kamuoyu, bu hareketlere sempati ile bakıyor. stanbul büyük bir deprem tehlikesiyle karfl karfl ya Yöneticilerimiz ve kamuoyu, ilgisiz, duyars z! *** Japonya da deprem sonras bir nükleer santral n reaktörlerinde radyoaktif s z nt var Bat, mevcut nükleer santrallar n bir bölümünü durdurma karar al yor, yeni projeleri gözden geçiriyor, erteliyor Bizim yöneticilerimiz, kamuoyumuz, bütün dünya ile birlikte s z nt y büyük bir kayg yla izliyor. Deprem kufla nda yer alan topraklar m zda bir nükleer santral kurulma karar al nd ; karfl ç kanlar, sorunlar iflaret edenler var Yöneticilerimiz bildi ini okuyor, her yat r m risklidir diyor, halk m z n büyük bir bölümü duyars z, ilgisiz! *** Ünlü ses sanatç m z brahim Tatl ses e i renç bir suikast düzenleniyor Yöneticilerimiz ve kamuoyumuz hakl olarak aya a kalk yor Haberal ve Hilmio lu gibi, t p profesörleri olan rektörlerimiz ölümcül hastal klarla parmakl klar arkas na konuyor Kamuoyumuz ilgisiz, seyrediyor! *** Türkiye dünyan n en pahal benzinini kullan yor Üstelik zam üstüne zam geliyor Kamuoyu, boynu e ik, sessizce bu yükün alt nda eziliyor! *** D fl borç birikimi art yor, cari aç k büyüyor, iflsizlik berdevam Yöneticilerimiz ekonomimizin baflar s yla övünüyor, kamuoyu bu baflar öyküleriyle avunuyor! *** Evler bas l yor, gazeteciler tutuklan - yor Bütün dünya aya a kalk yor Medyam z birbirini yemekle meflgul Ünlü ses sanatç m z brahim Tatl ses e i renç bir suikast düzenleniyor... Yöneticilerimiz ve kamuoyumuz hakl olarak aya a kalk yor Haberal ve Hilmio lu gibi, t p profesörleri olan rektörlerimiz ölümcül hastal klarla parmakl klar arkas na konuyor Kamuoyumuz ilgisiz, seyrediyor! Kamuoyumuz dizi film seyreder gibi seyrediyor! *** Yöneticilerimiz Türkiye yi ileri demokrasi ülkesi ilan ediyor The Economist, b rak n Tam Demokrasi veya Kusurlu Demokrasi demeyi, demokrasi bile diyemeden ülkemizi Melez Rejim diye s n fl - yor Freedom House, Bat ve Güney Avrupa ülkeleri aras nda tek ve biricik K smen Özgür Ülke ( Tam Özgür olmayan ülke) oldu umuzu belirtiyor. Halk m z TÜ K araflt rmas na göre mutluluktan uçuyor! *** Türkiye de üç ay sonra seçimler var: Kamuoyu her fleyin fark nda Gülhane Park nda! 33

19 FIRÇALAYARAK Serdar Günbilen BEfi KTAfi TA ADL YE'DE VE... ADL YE'DE KAPI ÖNÜNDE Yazan: NURAY SOMER BOZBEY Çanakkale flehitlerini anma günüydü o gün. Kalabal k bir grup olarak, sabah n erken saatlerinde, Befliktafl Adliyesi kap s n n önünde ÇEV ve ÇYDD üyelerinin yarg lanmalar n izlemek üzere bizleri içeri almalar n bekliyorduk. 34 Öce avukatlar ve san klar içeri al nd lar. Özverili çal flmalar nedeniyle, hemen hepsini tan d m ö retim üyelerinin mübaflir taraf ndan içeri al n fllar n izlerken,"san k" sözcü ünün onlar n sayg n adlar n n yan nda ne kadar e reti durdu unu düflündüm. Küçük duruflma salonu yirmibefl kiflilikti ve hemen dolmufltu. San klar için, belki de al fl lm fl bir öngörü ile, genifl bir oturma yeri ayr lm flt. Ayakta kald m z gören bir san k beyefendi aya a kalkt, bana bofl bir yer gösterdi ve hafifçe gülümseyerek, Bu bölümde bofl yer var ama, san r m buraya oturmak istemezsiniz dedi. Umar m ve dilerim, gelecekte o bölümdeki bofl s ralar da, bugünkü, san k benzerleriyle doldurulmazlar. Duruflma bafllad nda, hakimlerin arkas ndaki duvarda as l Adalet Mülkün Temelidir yaz s n n eskidi ini farkettim. Y llarca yöneticilik yapm fl olmamdan kaynaklanan bir titizlikle denetçi gözlerim yine görevdeydiler. Bekleme salonunda beklerken duvardaki Büyük saat in de çal flmad - n gözlemlemistim. Kim bilir, belki pili bitmiflti, belki de zembere i boflalm flt. Ah keflke diye geçirdim içimden. Keflke zaman durdurmak mümkün olsa, hatta 60 y l geriye sarabilsek de, 35

20 herfleyi sil bafltan edip, bugünkü geliflmifl bilincimiz ve deneyimimizle, y llar öncesi kald m z yerden, yeniden bafllayabilsek herfleye 36 Mahkeme baflkan, adreslerini, ayl k gelirlerini de içeren sorularla san klar n tek tek kimlik tespitini yapt ktan sonra, stanbul Barosu Baflkan Prof. Dr. Ümit Kocasakal, Baro Yönetim Kurulu olarak mahkemeyi izleme talebi - ni bildirdi. Hakim, yaz l baflvuruyla yap lm fl olmas gerekti i ni bildirerek bu istemi önce reddetti, fakat Baflkan Kocasakal n srar üzerine bir gün önce yaz l olarak verildi i tespit edilen bu istemi, kabul etmek zorunda kald. San k a- vukatlar n n savc l k iddianamesinde ileri sürülen kimi suçlamalar n hukuka ayk r oldu u için iddianameden ç kar lmalar gerekti i, Türkan Saylan art k hayatta olmad için, g yab nda suçlanamayaca, usülsüz dinlemelerin kan t olamayaca ve benzer istemleri kayda geçirildi. Mahkeme Baflkan na sorulan bir soruyu, hakimlerden birinin yan tlamas karfl s nda, Ümit Kocasakal n mahkeme salonunda muhatab n, kanunun ilgili maddesine göre, yaln zca mahkeme baflkan oldu unu an msatmas, salonda ufak bir gerginli e neden oldu. Mahkeme Baflkan olmayan hakim, Baro Baflkan n n bu an msatmas na, Ben burada tuzluk gibi oturacak m y m? diyerek tepki gösterdi. stanbul Barosu nun mahkemeyi izleme istemi ile savc l k iddianamesindeki hukuka ayk r bölümlerin, avukatlar n uyar lar üzerine ç kar lmas istemi, verilen arada kabul edildi. Avukatlar n müvekkilleri ile yan yana oturmalar na ise izin verilmeyen duruflma, gerekli haz rl klar n yap lmasi için ö leden sonraya ertelendi. Bo ucu ve kasvetli bir havan n "Ah keflke" diye geçirdim içimden. "Keflke zaman durdurmak mümkün olsa, hatta 60 y l geriye sarabilsek de, herfleyi 'sil bafltan' edip, bugünkü geliflmifl bilincimiz ve deneyimimizle, y llar önce kald m z yerden, yeniden bafllayabilsek herfleye egemen oldu u o küçücük salondan ç k p, stanbul Milletvekili Prof. Dr. Necla Arat, Prof. Dr. Aysel Çelikel ve di er izleyicilerle d flar ya ulaflabildi imizde, stanbul'a sabah ya an ya mur dinmiflti, çevreyi mis gibi bir toprak kokusunu sarm flt. Özgürce ve doyamaya doyamaya içimize çektik o havay. Hiç kimse konuflmuyordu ya da konuflam yordu. Hiçbirimiz konuflmuyorduk ya da konuflam yorduk Kim bilir, belki de sözün bitti i denilen yer buras yd, Befliktafl ta, Adliye binas n n önü 14 Mart T bbiyeli'nin Direnifl Öyküsüdür Tarih 3 fiubat fiimdi bana neden 14 Mart de il de, 3 fiubat diyebilirsiniz. Öyle de il mi: Bildi imiz, 14 Mart resmi törenlerinde, sözler 14 Mart 1827 tarihi ile bafllar Bu tarihte T bbîye-i Âmire'nin aç l fl kilometre tafl d r. Y Prof. Dr. ERDENER ÖZER zmir Tabip Odas Baflkan ani T p E itimi'nin ça dafllaflmaya bafllad tarihtir bu. Ama ben 3 fiubat 1919 tarihinden sözlerime bafllayaca m.yani stanbul'un iflgalinden 4 ay sonras ndan ngiliz birlikleri, karargâh yapmak üzere Mekteb-i T bbiye-i fiahane'ye el koyarlar. Dersler d fl nda, üç ö rencinin bile bir araya gelmesi yasaklan r. Ö renciler, okullar n kurtarmak ve e itimlerine devam edebilmek için çare aramaktad r. Üçüncü s n f ö rencilerinden S rr, 37

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan

En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan Gizli Duvarlar En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan biridir. Örne in, A noktas ndan yay lan fl k B noktas na gitmek için sonsuz tane yol aras ndan en az enerji harcayarak gidece i

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE KEPENEKLİOĞLU VE CANPOLAT - TÜRKİYE. (Başvuru no: 35363/02) KARAR STRAZBURG.

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE KEPENEKLİOĞLU VE CANPOLAT - TÜRKİYE. (Başvuru no: 35363/02) KARAR STRAZBURG. AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE KEPENEKLİOĞLU VE CANPOLAT - TÜRKİYE (Başvuru no: 35363/02) KARAR STRAZBURG 6 Eylül 2005 Bu karar, AİHS nin 44 2. maddesi uyarınca kesinlik kazanacaktır. Üzerinde

Detaylı

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Atatürk ün Dünyas Cengiz Önal 64 Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Han mlar, Beyler! stanbul dan geliyorsunuz. Hofl geldiniz. stanbul un fl k ocaklar n temsil eden yüce heyetiniz karfl s

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

YARGITAY 2. HUKUK DA RES

YARGITAY 2. HUKUK DA RES YARGITAY 2. HUKUK DA RES 2674 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 2. HUKUK DA RES E: 2005/20742 K: 2006/5715 T: 18.04.2006 M RASÇILIK SIFATI M RASIN NT KAL ZAMAN YÖNÜNDEN UYGULANACAK

Detaylı

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Otopsi Cengiz Özak nc JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Amerikan And : Herkes için adalet ve özgürlükle bölünmez tek ulusa dayanan Cumhuriyet e ve bayra ma ba l olaca ma and içerim. Yer

Detaylı

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl.

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl. Bölünebilme B ir tamsay n n üçe ya da dokuza tam olarak bölünüp bölünmedi ini anlamak için çok bilinen bir yöntem vard r: Say - y oluflturan rakamlar toplan r. E er bu toplam üçe (dokuza) bölünüyorsa,

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

CMK 135 inci maddesindeki amir hükme rağmen, Mahkemenizce, sanığın telekomünikasyon yoluyla iletişiminin tespitine karar verildiği görülmüştür.

CMK 135 inci maddesindeki amir hükme rağmen, Mahkemenizce, sanığın telekomünikasyon yoluyla iletişiminin tespitine karar verildiği görülmüştür. Mahkememizin yukarıda esas sayısı yazılı dava dosyasının yapılan yargılaması sırasında 06.05.2014 günlü oturum ara kararı uyarınca Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı ndan sanık... kullandığı... nolu,

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI Otopsi Cengiz Özak nc 8 Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI 71 Y l Sonra Dünyada ve Türkiye de lk Kez T pk Bas m ve Tam Metin 24 fiubat 1942 Struma Facias nda Türkiyenin Suçsuzlu unu Kan tlayan

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

BURSA TABİP ODASI YÖNETİM KURULU KARARLARI

BURSA TABİP ODASI YÖNETİM KURULU KARARLARI Oturum Tarihi : 21 Kasım 2013 Oturum No : 70 BURSA TABİP ODASI YÖNETİM KURULU KARARLARI 1- Cumhuriyet Savcılığından Bursa Tabip Odasına intikal eden belgelere dayanarak 04, 05, 06 ve 20 Mart 2010 tarihlerinde

Detaylı

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d Matematik ve Sonsuz G erek konuflma vermeye gitti im okullarda, gerek bana gelen okur mektuplar nda, ö renci ve ö retmenlerin matematikteki sonsuzluk kavram n pek iyi bilmediklerini gözlemledim. Örne in,

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz.

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz. - Günlük siyaset acının üstünü nasıl örter? - Gazze yi ve Filistin i içselleştirmek yerine farz olarak görenlerin destansı trajik hali - BM Genel Sekreteri, AKP Kadın Kolları ve Hrant Dink Ortak paydası

Detaylı

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL D ü n y a Ü n i v e r s i t e l e r S e r v i s i Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL BAfiLANGIÇ nsan Haklar Evrensel Beyannamesinin 40. y ldönümünde 6-10 Eylül tarihleri

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi :

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi : 2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ Anayasa nın 49. Maddesi : A. Çalışma Hakkı ve Ödevi Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek,

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

YARGITAY 15. HUKUK DA RES

YARGITAY 15. HUKUK DA RES YARGITAY 15. HUKUK DA RES YARGITAY 15. HUKUK DA RES E: 2005/6631 K: 2007/710 T: 08.02.2007 MARA AYKIRI NfiAAT ECR M S L UYGULAMASI Ö z e t : mara ayk r olarak yap lan ve y k lmas gereken tafl nmaz n ekonomik

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir Saymak San ld Kadar Kolay De ildir B ir matematikçinin bir zamanlar dedi i gibi, saymas n bilenler ve bilmeyenler olmak üzere üç tür insan vard r Bakal m siz hangi türdensiniz? Örne in bir odada bulunan

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (Yard mc tercüme metin) YAT 1/11/85. Bu sigorta ngiliz Yasa ve Uygulamas na ba l d r.

ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (Yard mc tercüme metin) YAT 1/11/85. Bu sigorta ngiliz Yasa ve Uygulamas na ba l d r. ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (Yard mc tercüme metin) 1/11/85 YAT Bu sigorta ngiliz Yasa ve Uygulamas na ba l d r. 1. TEHL KELER Bu sigorta, her zaman burada gönderme yap lan istisnalara ba l olarak,

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

YARGITAY 14. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 14. HUKUK DA RES KARARLARI YARGITAY 14. HUKUK DA RES E: 2004/5475 K: 2004/9296 T: 30.12.2004 SATIfi VAAD SÖZLEfiMES N N GERÇEKLEfiME OLANA I MAR PLANLARI (3194 SK. m. 18/son) YARGITAY 14. HUKUK DA RES KARARLARI Özet: Bir tafl nmazda

Detaylı

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2 Atütürk ün Dünyas Cengiz Önal Ekonomik kalk nma, Türkiye'nin özgür, ba ms z ve daima daha kuvvetli olmas n n ve müreffeh bir Türkiye idealinin bel kemi idir. Tam ba ms zl k ancak ekonomik ba ms zl kla

Detaylı

33. BÖLÜM İLK VE SON SORUŞTURMA İNŞAAT SAHİBİNE PARA CEZASI İNŞAATA YIKIM KARARI VE BU KARARIN İPTALİ SUÇLAMA; KARARA İTİRAZ ETMEMEK!

33. BÖLÜM İLK VE SON SORUŞTURMA İNŞAAT SAHİBİNE PARA CEZASI İNŞAATA YIKIM KARARI VE BU KARARIN İPTALİ SUÇLAMA; KARARA İTİRAZ ETMEMEK! 33. BÖLÜM İLK VE SON SORUŞTURMA İNŞAAT SAHİBİNE PARA CEZASI İNŞAATA YIKIM KARARI VE BU KARARIN İPTALİ SUÇLAMA; KARARA İTİRAZ ETMEMEK! ANLAMSIZ BİR TAVIR YARGILANMA GEREĞİ YOK; DOSYA KAPANIYOR 394 395 33.

Detaylı

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları.

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları. HASTA İŞİ İnsanların içlerinde barındırdıkları ve çoğunlukla kaçmaya çalıştıkları bir benlikleri vardır. O benliklerin içinde yaşadıkları olaylar ve onlardan arta kalan üzüntüler barınır, zaten bu yüzdendir

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

YARGITAY 14. HUKUK DA RES

YARGITAY 14. HUKUK DA RES YARGITAY 14. HUKUK DA RES 408 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 14. HUKUK DA RES E: 2007/9988 K: 2007/10710 T: 25.09.2007 TAPU TAHS S BELGES N N N TEL MÜLK YET HUKUKU Özet: Bir mülkiyet

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin

Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin Dünyan n En Zeki nsan Matematikçilere Karfl Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin büyüklü ü oldu. Arabalar, binalar, Coca Cola lar, al flverifl merkezleri, insanlar... Her fley

Detaylı

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005 I B&M Prof. Dr. Erdener YURTCAN KABAHATLER KANUNU VE YORUMU stanbul 2005 Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : 718 1. Bas - Ekim 2005 ISBN 975-295 - 494-4 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES mral DURAN* I- G R fi Anayasa Mahkemesi taraf ndan verilen bir Karar ile 5479 say l Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklar n n Tahsil

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

YARGITAY 7. HUKUK DA RES

YARGITAY 7. HUKUK DA RES YARGITAY 7. HUKUK DA RES 2260 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 7. HUKUK DA RES E: 2006/1028 K: 2006/1293 T: 24.04.2006 T CARET HUKUKU T CAR DAVA KAVRAMI HAKSIZ EYLEMDEN DO AN DAVA

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Genel S ra No: 108 2007/19 Cep Kitapl : XXV ISBN: 978-9944-234-20-7

Genel S ra No: 108 2007/19 Cep Kitapl : XXV ISBN: 978-9944-234-20-7 Genel S ra No: 108 2007/19 Cep Kitapl : XXV ISBN: 978-9944-234-20-7 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen Av. Coflkun Ongun Kapak: Can Eren Bask ve Cilt Can Matbaac l k Tel: +90 212 613 10 77-613 15 47 Birinci

Detaylı

Yalanc n n Hakk ndan Gelmek!

Yalanc n n Hakk ndan Gelmek! Yalanc n n Hakk ndan Gelmek! A c d r söylemesi, bunca ülke gördüm, bunca insan tan d m, ülkemde gördü üm kadar çok yalanc y hiçbir yerde görmedim. Do u ya az gittim, ama Bat da gitmedi im yer kalmad desem

Detaylı

Birli i nin suçu. Bas n özgürlü ü

Birli i nin suçu. Bas n özgürlü ü EVRENSEL BAKIfi AÇISI Gürbüz Evren Bas n özgürlü ü ve Avrupa Birli i nin suçu Basın özgürlüğü, adil yargılanma ve ifade özgürlüğü başta olmak üzere ülkemizde yaşanan kötü gidişle ilgili Avrupa Birliği nin

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

SR Ek 4 Değerlendirme Komitesi Tayini. Bölüm C: Diğer Bilgiler

SR Ek 4 Değerlendirme Komitesi Tayini. Bölüm C: Diğer Bilgiler SR Ek 4 Değerlendirme Komitesi Tayini Bölüm C: Diğer Bilgiler SR Ek 4 Değerlendirme Komitesi Tayini İdari Uygunluk Değerlendirme Tablosu Teklif No: Adı: Yeni Ürün ile İhracat ve Kapasitenin

Detaylı

Türk Bas n ve Gazetecilik Tarihi

Türk Bas n ve Gazetecilik Tarihi Belgeselcinin Gözüyle Çetin mir Türk Bas n ve Gazetecilik Tarihi 3 Bas n, milletin müflterek sesidir. Bir milleti ayd nlatma ve irflatta, bir millete muhtaç oldu u fikrî g day vermekte, hulâsa bir milletin

Detaylı

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz.

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Olas l k Hesaplar (I) Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Örne in tavla ya da kâ t oyunlar oynarken. ki kap ya üstüste birkaç kez gele atmayan tavlac görmedim hiç. fianss zl

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi Yüksel Baykara ACAR YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yrd. Doç. Dr. Yüksel Baykara Acar Hacettepe Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü nde Ö retim Üyesi olarak görev

Detaylı

BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu

BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu 3.Klinik Farmakoloji Sempozyumu-TRABZON 24.10.2007 Klinik ilaç araştırmalarına

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

YARGITAY 8. CEZA DA RES KARARI

YARGITAY 8. CEZA DA RES KARARI YARGITAY 8. CEZA DA RES KARARI YARGITAY 8. CEZA DA RES E: 2007/4584 K: 2007/4112 T: 24.05.2007 SEÇENEKL ADL PARA CEZASI CEZALARIN NFAZ REJ M CEZANIN N TEL K DE fit RMES (TCK m 50/1-a, 52 CGT K m 106/3)

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 01/12/2014 Sayı: 2014/107 Ref : 6/107. Konu: MISIR MENŞELİ POLİSTİREN İTHALATINDA DAMPİNG SORUŞTURMASI AÇILMIŞTIR

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 01/12/2014 Sayı: 2014/107 Ref : 6/107. Konu: MISIR MENŞELİ POLİSTİREN İTHALATINDA DAMPİNG SORUŞTURMASI AÇILMIŞTIR GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 01/12/2014 Sayı: 2014/107 Ref : 6/107 Konu: MISIR MENŞELİ POLİSTİREN İTHALATINDA DAMPİNG SORUŞTURMASI AÇILMIŞTIR 30/11/2014 tarihli ve 29191 sayılı Resmi Gazete de İthalatta Haksız

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo Sayfa 1 / 6 OCAK 2016 SAYI: 92 Gelişen teknolojiye ayak uydurabilen, teknik bilgi ve becerilere sahip fark yaratacak lider makine mühendisleri yetiştirmek üzere yola çıktıklarını belirten MEF Üniversitesi

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012 Hazırlayanlar Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi Laura D. Tyson, Kaliforniya Berkeley Üniversitesi Saadia Zahidi, Dünya Ekonomik Forumu Raporun

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER

ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER Şekil-1: BREADBOARD Yukarıda, deneylerde kullandığımız breadboard un şekli görünmektedir. Bu board üzerinde harflerle isimlendirilen satırlar ve numaralarla

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z Yoksulun fians Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z sonuca geçelim: Teorem. Yoksulun zengine karfl flans yoktur. Bu çok bilinen teorem i kan tlayabilmek için her fleyden önce önermeyi

Detaylı

AKLINIZI BAŞINIZA ALIN, KAMU ÇALIŞANLARINI SINAMAYIN! Yazar Editör Perşembe, 26 Haziran 2014 12:58

AKLINIZI BAŞINIZA ALIN, KAMU ÇALIŞANLARINI SINAMAYIN! Yazar Editör Perşembe, 26 Haziran 2014 12:58 AKLINIZI BAŞINIZA ALIN KAMU ÇALIŞANLARINI SINAMAYIN! Perşembe 26 Haziran 2014 12:58 TBMM de görüşmeleri devam eden Torba yasa içerisine memurların İŞ GÜVENCELERİNİelleri nden alacak maddeler eklenmesine

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 23-26 MAYIS 2013 - İZMİR Grup Adı : Özel Hukuk 1. Grup Konu : İş ve sosyal güvenlik davaları Grup Başkanı : Mehmet YILDIZ (Yargıtay Tetkik

Detaylı

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER nternet, her fleyi de ifltirdi Hat rlamak ve zihnimizi kullanmak konusunda, geleneksel yöntemlerimizden h zla uzaklafl yoruz. Be endi imiz bir yeme in tarifini,

Detaylı

Araştırma Notu 11/113

Araştırma Notu 11/113 Araştırma Notu 11/113 29 Nisan 2011 MİLLETVEKİLİ DAĞILIM SENARYOLARI VE YENİ ANAYASA Seyfettin Gürsel 1 Yönetici Özeti 12 Haziran milletvekili seçimlerinden çıkacak yeni TBMM nin bileşimi sadece iktidarı

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE CEZA MUHAKEMELER KANUNU NUN ARAMAYA L fik N HÜKÜMLER N N DURUMU. K l c n yapamad n adalet yapar. KANUN SULTAN SÜLEYMAN

ARAMALI VERG NCELEMES NDE CEZA MUHAKEMELER KANUNU NUN ARAMAYA L fik N HÜKÜMLER N N DURUMU. K l c n yapamad n adalet yapar. KANUN SULTAN SÜLEYMAN ARAMALI VERG NCELEMES NDE CEZA MUHAKEMELER KANUNU NUN ARAMAYA L fik N HÜKÜMLER N N DURUMU K l c n yapamad n adalet yapar. KANUN SULTAN SÜLEYMAN 80 ARAMALI VERG NCELEMES NDE CEZA MUHAKEMELER KANUNU NUN

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

Bir Ülke Bir Bayrak. Temel Kaynak 5. Toplum Hayat m z

Bir Ülke Bir Bayrak. Temel Kaynak 5. Toplum Hayat m z SOSYAL B LG LER Temel Kaynak 5 Bir Ülke Bir Bayrak Toplum Hayat m z Toplum, bireylerden oluflur. Toplum içinde bireyler sürekli birbirleriyle iletiflim hâlindedirler. liflkileri düzenleyen yaz l ve yaz

Detaylı