ARTIK YETER! Söz savunman n. Prof. Dr. Mehmet Haberal n Sh:14 Silivri Cezaevi ne Sevki Tepki Yaratt. BAfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YAYINI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ARTIK YETER! Söz savunman n. Prof. Dr. Mehmet Haberal n Sh:14 Silivri Cezaevi ne Sevki Tepki Yaratt. BAfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YAYINI"

Transkript

1 S p9 BAfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YAYINI SAYI: 2011 / 04 F YATI: 4 TL Prof. Dr. Mehmet Haberal 7 Y l Önce Yazd : Cumhuriyet Eserlerle Yaflar Sh:8 Söz savunman n Emin Çölaflan: Haberal Silivri de Gözleri Ayd n Sh:25 1 N SAN ARTIK YETER! Prof. Dr. Mehmet Haberal n Sh:14 Silivri Cezaevi ne Sevki Tepki Yaratt Ümit Zileli, Silivri de Tan d Te men Mehmet Ali Çelebi yi Anlat yor Sh:28 Cengiz Özak nc : Hangi Osmanl? 2. Bölüm Sh:60 Cinayeti Önledi, Yaral y Ameliyat Etti "Y l n Kad n" Seçildi Sh:100 Bekir Coflkun: çerdekiler mi, Biz mi Hapisteyiz Sh:27 Suat Türker: Genç Gazetecilere Dünü Anlat yor Sh:XXX Sh: 45

2 Prof. Dr. Mehmet Haberal 17 Nisan 2009 tarihinden bu yana hiç bir yasal gerekçe gösterilmeksizin tutuklu bulunmaktad r. Baflkent Üniversitesi Ö rencileri

3 BAfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YAYINI Bütün Dünya 1 N SAN Baflkent Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal Yay n Genel Yönetmeni Mete Akyol Yay n Genel Yönetmeni Yard mc s : Mehmet Muhsino lu Sorumlu Yaz flleri Müdürü: Gülçin Orkut Görsel Yönetmen: Turgut Keskin Teknik Yap m Yönetmeni: Faruk Güney flletme Genel Yönetmeni: Sina fien Yay n Dan flman : Yaflar Öztürk Türk Dili Dan flman : Haydar Göfer Sanat Dan flman : Süheyla Dinç Redaksiyon: Fatma Ataman Düzeltme Sorumlusu: Nükhet Aliciko lu Baflkent Üniversitesi nin bir kültür hizmeti olan Bütün Dünya 2000, Baflkent Üniversitesi kurulufllar ndan 1. Cadde, No: 77, Bahçelievler, Ankara adresindeki Aküm Reklamc l k, Dan flmanl k ve Yay nc l k Ajans Sanayi ve Ticaret A. fi. nin 3. Cadde, No: 2, Yenimahalle, Ankara adresindeki tesislerinde bas lm flt r. Seçiciler Kurulu: Prof. Dr. Nevzat Bilgin (An sal Baflkan) Prof. Dr. Ahmet Mumcu Prof. Dr. Solmaz Do anca Prof. Dr. Sevil Öksüz Prof. Dr. Ender Varinlio lu, Prof. Dr. Okay Eroskay Prof. Dr. Fuat Çelebio lu, Prof. Dr. Sedefhan O uz, Prof. Dr. Levent Peflkircio lu, Necmi Tanyolaç, Kaya Karan, Alaettin Giray, Ayhan Erten, lhan Banguo lu, Ahmet Aydede, Manuel Bilos,Cengiz Dolunay Sürekli Yazarlar: Yücel Aksoy, Nuray Bartoschek, Cahit Batum, Haluk Cans n, Ali Murat Erkorkmaz, Konur Ertop, Gürbüz Evren, Metin Gören, lyas Halil, Pelin Hazar, Çetin mir, Muzaffer zgü, Mehmet Muhsino lu, Filiz Lelo lu Oskay, Cengiz Önal, Cengiz Özak nc, Saniye Özden, Bekir Özgen, Yaflar Öztürk, Erdo an Sakman, Songül Saydam, R fat Serdaro lu, zlen fien, zmir Tolga, Suat Türker, Engin Ünsal, Mehmet Ünver, Dr. Mehmet Uhri, Orhan Velidedeo lu, Mustafa Y ld z Yönetim Merkezi: 10. Sokak No: 45, Bahçelievler, Ankara Tel: (0312) (pbx) Faks: (0312) letiflim Adresi: Sedef Cad Ada, 1. Parsel, A Blok, Kat: 3, Da: 16, Ataflehir, stanbul Tel: (0216) (pbx) Faks: (0216) Aktif Da t m: (0532) Da t m: Yaysat Renk Ay r m : Mat Yap m Bas m Tarihi: 25 / 03 /

4 BAfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YAYINI Bütün Dünya 2000 YIL:14 SAYI: 155 Ç NDEK LER AYLIK BÖLÜMLER 6 Vekiller ve... Müvekkiller Mete Akyol 8 Cumhuriyet Eserlerle Yaflar Prof. Dr. Mehmet Haberal 11 Avukatlar ve Hukukçu Akademisyenler de Artık Yeter Dediler BD Yazı flleri Bölümü 12 stanbul Barosu Baflkanl Bas n Aç klamas 14 Prof. Dr. Mehmet Haberal n Silivri Cezaevi ne Sevki Büyük Tepkiyle Karfl land 18 Herkes çin Adalet 21 Türkiye Madencili i ve Milli Güvenlik R fat Serdaro lu 24 Türkiye Hukuk Devleti Olmaktan H zla Uzaklafl yor Mülkiyeler Birli i Yönetimi 25 Haberal Silivri de Gözleri Ayd n Emin Çölaflan 8 Cumhuriyet Eserlerle Yaflar Prof. Dr. Mehmet Haberal 27 çerdekiler mi Hapiste, Biz mi Hapisteyiz? Bekir Coflkun 28 Te men Çi iltepe Ümit Zileli 30 Kafka n n 97 Y ll k Dava s Güngör Uras 32 Her fieyin Fark nday z Gülhane Park nday z Emre Kongar 35 Befliktafl ta Adliye de ve... Adliye de Kap Önünde Nuray Somer Bozbey Mart T bbiyelinin Direniflinin Öyküsüdür Prof. Dr. Erdener Özer 40 Türk Subay Kimdir? Atilla Çilingir 45 Bir Gazeteci Ö rencilerine Dünü Anlat yor Suat Türker 52 flbirli i Gürbüz Evren 57 Bir Vard Sonra Yand Bitti Yok Oldu Mehmet Muhsino lu 60 Hangi Osmanl? Cengiz Özak nc 71 Emperyalizmin ve flbirlikçilerinin Ordu Düflmanl Sinan Meydan 79 Hakimiyeti Milliye Yaz lar 81 Baflkomutan Mustafa Kemal ve Sakarya Meydan Muharebesi Cengiz Önal 89 E itim-ö retim Yan lg s Prof. Dr. Sinan Bayraktaro lu 91 Hikmet Kümbetlio lu Gibi Valiler Vard Bu Devlette Lütfü Türkkan 95 Bir Ozan n Geliflimi Konur Ertop 100 Hayat Kurtard Y l n Kad n Ödülünü Ald Sema Erdo an 103 Ça lar Boyu Anadolu da T p Çetin mir 109 Halep Oradaysa Arfl n Burada Orhan Velidedeo lu 113 Tepük Oyunu nda Bitmeyen Kavgalar Metin Gören 116 Küreselci Ö retmen Bekir Özgen 121 Otizmin Fark ndal n n Fark nda Olmak Seda Demirel 125 Tutku nun Yafl Günü Muzaffer zgü 131 Gece nin Kuyru u Ali Murat Erkorkmaz 137 Kim fiansl Nuray Bartoschek 141 Çat Kat ndaki Hüzün Mehmet Ünver 146 Aginin Böcekleri lyas Halil 34 F rçalayarak 44 lk Dersimiz Türkçe 94 Bilginizi Denetleyin 124 T p Dünyas ndan K sa K sa 130 Sudoku 148 Ufak Tefek Bilgiler 150 Yar n n Büyükleri 152 Çözümler Sayfas 153 Kareler ve Rakamlar 154 Satranç 156 Bulmaca 158 Ay n Kitaplar 160 Bir foto raf, Bin Sözcü e Bedeldir Ça lar Boyu Anadolu da T p Çetin mir 4 5

5 Vekiller ve... Müvekkiller A d stanbul un orta yeri ne ç km fl stiklal Caddesi o gün, bir ucundan, gözle görülebilen öteki ucuna kadar, Türk ulusunun belirli bir kesiminin vekaletini tafl yan avukatlar n, ellerindeki pankartlar ve s rtlar ndaki cüppeleriyle kaplanm flt. Gökten avuç avuç serpilmiflcesine caddenin sa nda solunda, bafllar nda arkalar nda bembeyazl klar yla fl l fl l par ldayan el pankartlar, cüppelerin siyah zemini üzerindeki tane tane görüntüleri ile, bir mozaik tablo görünümü oluflturuyordu. Toplumdaki öz ifllevleri hak savunuculu u olan kimi avukat, kimi akademisyen hukukçular, nezaketlerinden midir, anlams z bir y lg nl ktan m d r bilinmez, uzun bir süredir bir türlü seslerini ç karamayan müvekkileri hak sahibi halk n sesi olmufllar, kendi seslerini onlar n sesi olarak yükseltiyorlar, onlar n haklar n kendi haklar olarak hayk r yorlard. 90 y l önce iflgal ordular komutanlar ve askerlerinin at s rt nda geçit yapt klar bugünün stiklal Caddesi - nin sa l sollu kenarlar nda ise flimdi, caddenin orta yerinde neler olup bitti ine bir türlü ak l erdiremeyen kifli- 6 ler vard. Ben de aralar ndayd m, onlar gibi ben de caddenin bir o yan na, bir bu yan na gidip geliyordum ve... Neler olup bitti ine ben de bir türlü ak l erdiremiyordum. Bir farkla: Caddenin orta yerinde neler olup bitti ine de il de ben, o orta yerde neler olup bitti ini seyreden, kenardaki kiflilere ak l erdiremiyordum. Cenaze mi var? diye sordu yan mda duran bir kifli. Saçlar ndan, ayak uçlar na kadar gözlerimle tarad m boyunu, posunu: Evet, cenaze var dedim. Siz de o nedenle gelmemifl miydiniz buraya? Biraz de il, bir hayli utand : Asl nda ben buraya flöyle bir hava alay m diye gezmeye gelmifltim dedi. Bilmiyordum cenaze oldu unu... Sonra utanc n bast rarak sordu: Kalabal a bakarsan, mühim bir adam olmal dedi. Kimmifl? Yan t verseydim, biliyordum, tansiyonum yine zirve yapacakt. Onun sorusunu duymazl ktan geldim, sekiz on ad m öteye yürüdüm. Biraz soluklanmak için durdu um yerde, önümde konuflan iki kiflinin birbirlerine söyledikleri geldiler, kulaklar m n hiç suçu yok, ben isteme- den kendiliklerinden girdiler kulaklar mdan içeri: Eskiden ö renci gençler yaparlard bu nümayiflleri diyordu o iki kiflinin biri. Bunlara baksana, koca koca adamlar, kad nlar Vallahi torun sahibi olanlar bile vard r bunlar n aralar nda... Yafllar na, bafllar na baksana... Onun konufltu u kifli ise, Memleketin çivisinin çoktaaaan ç kt ndan yak n yor, caddede yürüyen nümayiflçilerin yafll bafll olmalar na pek ald rm yordu. O nlar n yan nda duramad m, nereye gitti imi, niye gitti imi düflünmeden, yürümeye devam ettim. Kenarda bir yerde, caddenin ortas n merakla izleyen bir kifliye yaklaflt m, saf saf sordum: Kim bu yürüyenler? dedim. Neden yürüyorlarm fl, biliyor musunuz? Adamca z bafl n yar m yamalak çevirdi: Avukatm fllar dedi. Niye yürüyorlar tam bilmiyorum ama, herhalde maafllar na zam istiyor olabilirler... Acele iflim varm fl gibi oradan ayr l p, Taksim e do ru h zla ilerledim. Karfl dan gelenlerin kimi, yolun ortas nda yürüyen genç, orta yafll, torun sahibi kad nlara, erkeklere bak yor, sonra bafllar n çevirip, yürümeye devam ediyordu. Kimi ise en önde tafl nan, uzun bir pankart n üzerindeki yaz y okumak için bir süre duruyor, sonra yoluna devam ediyordu. Yürüyenleri alk fllayanlar da vard. Onlar yaln zca alk fllamakla yetinmiyor, Yaflay n, var olun diye ba rarak yürüklendiriyorlard da. Yan ndaki arkadafllar na, siyasal ve toplumsal ortamdan yak nanlar ise, seslerini ötedeki birkaç kifliye de duyurmaya çal fl yorlard. Çok üzülüyorum, valla, çok, çok diyorlard... nan n bu Ergenekon meselesinde art k kantar n topuzunu kaç rd lar... diyorlard... Yaz k vallahi bunca de erli adama... Hepsi için öyle can m s k l yor ki... Do ru söylüyorsun ama, insan n elinden de birfley gelmiyor ki diyorlard y l önce iflgal ordular komutanlar n n ve askerlerinin atlar yla ya da ayaklar n yere h rsla vura vura yürüdükleri stanbul un orta yeri bugünün stiklal Caddesi nde flimdi, seslerini müvekkilleri nin sesi yap p onlar ad na yükselten, müvekkilleri nin sözünü bile etmedikleri en yasal haklar n onlar ad na hayk ran, Türk ulusunun vekilleri yürüyorlard müvekilleri ad na, onlar ay rd nda olsalar da, olmasalar da... 7

6 8 Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan yaz lan bu yaz, 7 y l önce, BütünDünya'n n Haziran 2004 tarihli say s nda yay mlanm flt r. Cumhuriyet Eserlerle Ya ar O'nun naçiz vücudu nun 65 y l önce kar flt topraklar üzerinde, eseri 80 yafl n tamamlad. Cumhuriyetin sa lad özgürlüklerle yaflayan bizlerin Atatürk e flükran duygusunun ifadesi için birçok yol vard r elbet ama, aziz hat ras önünde, eserine ne kazand rd m z n hesab n vermek, flükran duygumuzun en sahici ifadesi olacakt r kan mca. Cumhuriyet benim en büyük eserim diyordu, eserini gerçeklefltirdikten y llar sonra Atatürk. Yolun bafl nda, Benim için bir tek amaç vard r: Cumhuriyet hedefi. Bu tutulan do ru yolda, namuslu yolda çok çal flmak ve faal olmak gerekir diyerek, ç km flt yola. Atatürk için cumhuriyet, ça dafl bir yönetim biçimi olmaktan daha fazla anlamlar içeriyordu. Atatürk ün devrimci at l mlar n n tac olarak bafltan beri cumhuriyeti tasarlad bugün bilgimiz içindedir. O nun gözünde cumhuriyet, ça dafl uygarl k yolunda eserler yaratan bir eserdir. Ne olursa olsun ülke ça dafl, uygar ve yenilikçi olacakt r. Bizim için bu yaflam davas d r. Tüm özverilerimizin verimli olmas buna ba l - d r diyerek cumhuriyeti ça dafl uygarl k eserlerinin befli i, topra ve bu eserlerin yaflad iklim olarak düflünüyordu. Bugün de ölçütümüz budur. Toplumumuzun düflünce ve dav- ran fllar n n ivmesi ve yönü, O nun öngördü ü biçimde, uygarl n çizgisine ulaflmak ve onu da aflmak yönünde devinmekteyse, iflte o zaman cumhuriyet ikliminde yafl yoruz demektir. Bugün ne denli kötümser olursak olal m, dünyan n en dinamik ve istikrarl cumhuriyetlerinden birinde yaflad m z asla unutamay z. Onun gücü ve omurgas n n sa laml n n kayna, onu var eden ilkelerindedir. Cumhuriyetimizi yirminci yüzy - l n en fliddetli dalgalar na karfl dayan kl k lan ve bunlar baflar yla afl p bugüne tafl yan güç, ilkelerinin yönünü ileriye, ça dafl uygarl a ayarlamas nda odaklan r. Geçmiflin kurumlar bafltan sona ulusun bafl üstünde yumruk tutan bir dizi zorbalar kadrosundan baflka bir fley de ildir diyen Atatürk, geçmiflin ac deneylerle dolu sistemine kesin biçimde son verip insan m z n insanca yaflam sürdürebilmesinin koflulunu sa lamak için kurmufltu cumhuriyeti. Dünyada yüzlerce Cumhuriyet ad alt nda bask c yönetim biçimi kurulmufl ve y k lm flken, Türkiye nin cumhuriyet yap s, her türden engellemeye karfl n, insanl n en ileri özgürlük de erleri olan laikli e ve demokrasiye ba l l kla özdefl bir cumhuriyet olarak yoluna devam etmektedir. B unun yan s ra, ne denli iyimser olursak olal m, kuflku yok ki, 80 y l yaflam fl olmak, bu eserin ebediyen yaflamas n n güvencesi say lamaz. Çünkü, itiraf etmeliyiz ki, zaman zaman biz yurttafllar, bizden yarat c zindelik, etkin çal flkanl k ve daima yenilikler isteyen ça dafl zaman alg - lamakta zorlanmaktay z. Ülkemiz bir alg bozuklu u sürecine girmektedir kimi dönemlerde. Kuflkusuz, cumhuriyetimizin, bu Dünyada Cumhuriyet ad alt nda yüzlerce bask c yönetim biçimi kurulmufl ve y k lm flken, Türkiye nin cumhuriyet yap s, her türden engellemeye karfl n, insanl n en ileri özgürlük de erleri olan laikli e ve demokrasiye ba l l kla özdefl bir cumhuriyet olarak yoluna devam etmektedir. ters ak nt niteli indeki olumsuzluklar da aflaca na ve bu süreçlerden güçlenerek ç kaca na inan yoruz. Elbet ki inanmak yetmez; cumhuriyet de erlerini toplumda etkin k lmad kça, inanman n da bir anlam olmaz. Cumhuriyeti etkin biçimde yaflamak, onun ça dafl dünyada onurlu yerini almas n sa layacak eser yaratmak demektir. Baflka deyiflle, cumhuriyeti yaflatan, yurttafllar n eserleridir. Ülkemiz, uygarl k ailesindeki yerini ancak bu eserlerle edinir. Uygarl k yolundaki yar flta, baflar n n ölçüsü 9

7 Atatürk, Medeniyet öyle kuvvetli bir atefltir ki, ona bigâne olanlar yakar, mahveder diyordu. Bu sözün gerçekli i o denli aç kt r ki, uygarl a kay ts z kalan uluslar n dram, iflte, birer insanl k dram olarak dünya sahnesindedir. bu eserlerdir. Dünya h zl bir ak mla ilerliyor. Biz bu uyumun d fl nda kalabilir miyiz? diye canh rafl bir biçimde soran Atatürk ün uygarl k de erlerine kay ts z kalanlara uyar s unutulabilir mi? Medeniyet öyle kuvvetli bir atefltir ki, ona bigâne olanlar yakar, mahveder diyordu. Bu sözün gerçekli i o denli aç kt r ki, uygarl a kay ts z kalan uluslar n dram, iflte, birer insanl k dram olarak dünya sahnesindedir. Ça dafl uygarl n kurucu kavramlar olan laiklik ve demokrasinin, cumhuriyet de erlerinin ülkemiz ve bizler için 10 hayati önemine ra men, iktidar gücünü, kendi kiflisel ihtiraslar yolunda kullananlar n varl n kimse görmezden gelemez. Yirminci yüzy l, bu tarihsel hatalar n insanl a verdi i zararlar n ac - s yla geçmifltir ve bu insanl k için büyük tehlike tafl yan hatalar günümüzde de bütün fliddetiyle devam etmektedir. O nedenledir ki, uygarl k de erlerine sahip ç kmak, insanl a sahip ç kmak demektir. Çünkü uygarl k, insanl k için gelip geçici de il, gerçek bir var olufltur. Türk Ordusuna Merhabay ö reten ATATÜRK tür. Bilindi i gibi Osmanl ordusunda içtimalarda komutanlar askeri ''Selamün aleyküm asker''diye selamlar, asker de ''esselamün aleyküm'' diye yan tlard. Atatürk üste men. Selanik'te Alay komutan rahats zlan yor istirahat verilip gönderiliyor. Alay komutan vekilli i geçici olarak Atatürk'e veriliyor. Atatürk ilk içtima sabah at n n üstünde alay n önüne geliyor ve birden akl na selamün aleyküm yerine ''Merhaba asker'' demek geliyor. Asker önce ne cevap verece ini bilemiyor ve duraksama yaflan yor. Atatürk ikinci kez ve daha gür ve sert bir flekilde ''Merhaba asker i tekrarl yor. Asker de o an kendili inden ''Sa ol '' ile cevap veriyor. Atatürk can dostu Nuri Conker ile stanbul Florya da sohbet yaparken ''Nuri biliyor musun ''Merhaba asker''i bu orduya ben ö rettim'' diyerek yukar daki olay anlatm flt r. Avukatlar ve hukukçu akademisyenler de yürüdüler, onlar da Art k Yeter! diyerek seslerini yükselttiler. Özel yetkili mahkemelerin adil yarg lama hakk n ihlal eden hukuk d fl uygulamalar karfl s nda onlar da Art k Yeter! sözleriyle öfkelerini seslendirdiler, savunma hakk ihlallerine ve polis devletine onlar da Art k Yeter! diyerek karfl ç kt lar. Birbirleriyle kolkola girerek hakl bir bütünlük oluflturan hukukcular, siyasal iktidar n bas n özgürlü- ünü ortadan kald rma giriflimlerini de, muhalefeti sindirme çabalar n da yine ayn sözleriyle protesto ettiler. stanbul un orta yerinde, stanbul Barosu Baflkan ve Yönetim Kurulu Üyeleri nin ön cephede yer ald klar, önceki baro baflkanlar n n, hukukçu akademisyenlerin ve stanbul Barosu Üyesi avukatlar n de kat ld klar bu görkemli protestoya, o an kald r mlarda yürüyen halk da durarak ve yürüyenleri alk fllayarak destek verdi. Önde Demokrasi, Hukuk Devleti AVUKATLAR VE HUKUKÇU AKADEM SYENLER DE "ARTIK YETER!" DED LER BÜTÜNDÜNYA YAZI filer BÖLÜMÜ ve Özgürlükler çin Art k Yeter! slogan yaz l pankart tafl n yor, arkadan bir sel örne i ilerleyen hukukcular toplulu undan, çeflitli sloganlar yükseliyordu. Selle gelen pankartlarda ise avukatlar, çeflitli konulardaki kararl - l klar n ve özlemlerini flöyle dile getiriyorlard : Özgür Bas n Susturulamaz, Polis Devleti De il Hukuk Devleti, Ba ms z Yarg, Adil Yarg - lanma Hakk, Arabuluculuk Yasas - na Hay r!, Hukuka Ayk r Telefon Dinlemelerine Hay r!, Gözda na Dönüflen Gözalt na Hay r!, Savunma Hakk K s tlanamaz, Dokunan Yansa da Dokunaca z. 11

8 12 STANBUL BAROSU BAfiKANLI I BASIN AÇIKLAMASI stanbul, De erli Bas n Mensuplar, Bugün burada toplanm fl bulunan biz avukatlar ve hukukçu ö retim üyeleri; gelinen bu aflamada, yürütülen baz soruflturma ve kovuflturmalarda, bas n özgürlü ünü ortadan kald rmaya ve siyasi muhalefeti sindirmeye dönük uygulamalar ile özel yetkili a r ceza mahkemesi ve savc l n n uygulamalar na iliflkin kayg lar m z kamuoyu ile paylaflmak istiyoruz. Öncelikle belirtmek isteriz ki; hukuk devletinde kimse ceza sorumlulu- undan ba fl k olmad gibi, suç iflleme özgürlü ü ve ayr cal na da sahip de ildir. Makul ve ciddi flüphe ve delillere ba l olarak suç isnad alt ndaki herkes, elbette ki soruflturulacak ve yarg lanacakt r. Bununla birlikte; tüm bu soruflturma ve kovuflturmalar n, siyasi maksatlardan ve etkilerden uzak, hukuk kurallar na, özellikle de usul kurullar na uygun bir flekilde yap lmas zorunludur. Bu tür soruflturma ve kovuflturmalardaki en büyük tehlike, siyasi iktidara veya baflka bir iktidar oda na muhalif olan düflünürlerin, yazarlar n bir bahane ile bu davalar n içine sokulup, sindirilip susturulmaya ve etkisizlefltirmeye çal fl lmas, bu flekilde de yarg n n bir bask ve sindirme arac haline getirilmesidir. Gelinen bu aflamada, yürütülen soruflturma ve kovuflturmalar n; ço u hukuka ayk r telefon ve ortam dinlemeleri, gizli tan k beyanlar, hukuka ayk r, keyfi arama ve yakalama kararlar, gözda na dönüflen gözalt - lar, infaza dönen keyfi tutuklamalarla, hukuki hedef ve amaçlardan uzaklafl - larak hukuk devleti, adil yarg lanma hakk, özgürlükler ve demokrasi ad na kayg verici bir hal ald n vurgulamak isteriz. Son günlerde özellikle bas n mensuplar na karfl gerçeklefltirilen gözalt ve tutuklamalar, dile getirilen kayg la- r n somut bir örne ini oluflturmaktad r. Özel yetkili a r ceza mahkemelerinde, ço u soruflturma ve davalarda oldu u gibi bu soruflturmalarda ve davalarda da, istisnai olarak baflvurulmas gereken gözalt ve tutuklama önlemleri temel kural haline getirilmifl, savunmadan delil gizleme, savunma hakk n n k s tlanmas, hukuka ayk r delillere baflvurma, özel hayat n ve soruflturmalar n gizlili inin ve masumiyet karinesinin ihlali rutin bir iflleyifl haline gelmifltir. Özel yetkili savc l klar s n rs z yetkili savc l k haline dönüflürken, daha da vahimi, soruflturmalar savc l k taraf ndan de il polis taraf ndan yürütülmeye, mahkemelerce, san ktan ve savun-madan gizlenmifl delillere dayanarak, gerekçesiz yakalama ve tutuklama kararlar verilmeye bafllanm flt r. Bugün ülkemizde baflta bas n özgürlü ü olmak üzere, en temel hak ve özgürlükler siyasi iktidar n ve iktidar oda çevrelerin a r sald r s alt ndad r. Kimsenin özel hayat n n gizlili i, konut dokunulmazl, kifli güvenli i, k sacas hukuk güvenli i kalmam flt r. Savunma hakk a r flekilde ihlal edilmekte, yaln zca yarg lama faaliyeti içinde flekli bir eksikli in giderilmesi olarak görülmektedir. Bugün ülkemizde baflta bas n özgürlü ü olmak üzere, en temel hak ve özgürlükler siyasi iktidar n ve iktidar oda çevrelerin a r sald r s alt ndad r. Kimsenin özel hayat n n gizlili i, konut dokunulmazl, kifli güvenli i, k sacas hukuk güvenli i kalmam flt r. Hukuk güvenli inin kalmad bir yerde hukuk devletinden bahsedilemez. En tehlikelisi ise hukuksuzlu un ve bask n n görünürde, flekli bir hukuk eliyle, meflrulaflt r lmaya çal fl lmas - d r. Bilinmelidir ki, hukuk devleti, demokrasi ve özgürlükler tehdit alt ndayken sessiz kalamay z. Siyasi iktidarlar n bask arac haline getirilmifl olan, savunman n hiçe say ld Özel Yetkili Mahkemeler ve özel yarg lama usulleri derhal kald r lmal d r. fade ve bas n özgürlü ü üzerindeki her türlü yasa a ve bask ya derhal son verilmelidir. stanbul Barosu avukatlar ve hukukçu akademisyenler olarak; demokrasiye, temel hak ve özgürlüklere, hukuk devletine sonuna kadar sahip ç - kaca m z, bas n n sesinin k s lmas - na, usul kurallar n n çi nenmesine sessiz kalmayaca m z siz de erli bas n mensuplar arac l yla kamuoyu ile paylafl r z. STANBUL BAROSU AVUKATLARI HUKUKÇU AKADEM SYENLER 13

9 Prof. Dr. Haberal n Silivri Cezaevi ne Sevki Büyük Tepkiyle Karfl land Prof. Dr. Mehmet Haberal n bir süredir tevdavi gördü ü Mehmet Akif Ersoy Gö üs Kalp ve Damar Cerrahisi E itim ve Araflt rma Hastanesi nden Silivri Cezaevi ne nakline, siyaset dünyas ndan ve çeflitli kesimlerden tepki ya d. Yap lan aç klamalar n bir bölümünü okuyucular m z n bilgisine sunuyoruz. UMUT ORAN CHP Genel Baflkan Yard mc s Say n haberal n durumuna çok üzülüyoruz, yak nen takip ediyoruz. Bu kadar y ld r böyle eziyet çekilmemesi gerekiyor. 14 Umut Oran Hakkı Süha Okay HAKKI SÜHA OKAY CHP Ankara Milletvekili Bu süreçte, Say n Haberal üzerine özel bir flekilde gidiliyor ve heyetleri de ifltirip, hastaneleri de ifltirip, raporlar alt üst edip nihayet Silivri'ye tafl d lar. Haberal' n bafl na bir Kuddisi Okk r gibi birfley gelmez diye düflünüyorum. Maalesef baz de erlere hiç de er verilmiyor. Önemli olan yaflamd r, yaflama hakk d r! Atilla Kart AT LLA KART CHP Konya Milletvekili Türkiye'de intikam duygular yla, hu- sumet duygular yla, sürdürülen bir soruflturma sürecini yafl yoruz. Hukukla alakas yok. Daha da ötesi Türkiye'- de hukukun da siyasetin de gündemini baz istihbarat birimleri belirliyor. Sacit Yıldız SAC T YILDIZ CHP stanbul Milletvekili Uluslararas arenada çok fazla yay n vard r, böbrek nakli konusunu, Türkiyede yasalar, yönetmelikleri ortaya dökmüfltür. Bu kadar de erli bir insan n hapishanede 2 y ld r sürülmesini içimiz alm yor ve özellikle u rafl l yor. Özellikle eziyet ediliyor. Bunu çok yanl fl buluyorum. Bunun bir an evvel tutuksuz yarg lanmas laz m; yarg lanmas n demiyorum, tutuksuz yarg lanmas laz m, ona laz m olan hastalar na kavuflturulmas laz m. İsa Gök SA GÖK CHP Mersin Milletvekili Hükümet ve hükümete ba l çal flan savc lar ve ne yaz kki hükümetin bir alt birimi haline gelen yarg n n önemli bir bölümü adeta kin güdüyor. Hukuki süreç de il, kanun uygulamas de il, Haberal'a karfl bir flahsi husumetleri var... Cezaevine yat raca z, daha kötü yapaca z, adeta burnunu sürtece iz dercesine zorla hasta insanlar cezaevine gönderiyorlar. Rutubetli ortama, so uk ortama hijyen olmayan ortama gönderiyorlar. Bak n dedi im gibi inatlafl yorlar, inatlafl yorlar ve kinle sald r yorlar. Bu aç kca bir kin gütmektir baflka hiç birfley de il. Haberal hocaya ben sa l kl günler diliyorum, direnmesini istiyorum ki direnen bir insan zaten. Malik Ecder Özdemir MAL K ECDER ÖZDEM R CHP Sivas Milletvekili Art k sadece oradaki silivri'deki insanlar n, Ergenekon iddianamesiyle tutuklu olanlar n sadece özgürlüklerinden yoksun b rakmakla yetinilmiyor, kelimenin tam anlam yla cana kast fleklinde hareket ediliyor. Üzülerek, üzüntüyle izliyorum, Türkiye nin giderek h zl bir flekilde hukuk devleti olmaktan ve adaletten uzaklaflt n bütün kamuoyuyla birlikte izliyoruz. Bu olay n bafllang c nda Ergenekon iddianamesi bafllad nda bir k s m yurttafllar m z, dur bakal m, Türkiye - de ba ms z mahkemeler var e er bu tutuklamalarda bir haks zl k varsa na- 15

10 s l olsa mahkemede aklan r ç kar deniyordu. Ama flimdi geldi imiz noktada görüyoruz, özellikle bu davalara bakan özel yetkili mahkemeler ve savc lar iktidardan adeta talimat alarak ifl yap yorlar ve türkiye'nin tablosu giderek karar yor, üzülerek izliyorum. Mustafa Özyürek Eriş Bilaloğlu Süleyman Çelebi TAYFUN ÇL CHP Eskiflehir Milletvekili Anlamakta zorluk çekiyorum. Zaten neden tutukland konusunda say n Haberal' n ciddi kuflkular var. Bu konuda kitap yazd ve kamuoyu da gerçekten neden tutukland n bilmiyor. Ama tutuklanman n ötesinde yaflam hakk yla ilgili bir tak m dayatmalarla karfl karfl ya kalmas ve arkas ndan Silivri'ye nakledilmifl olmas gerçekten bende derin kayg lar uyand r yor. Umar m sa l yla ilgili olumsuz geliflmeler olmaz aksi takdirde bu ifle imza atanlar, hem vicdanlar nda hem de kamu vicdan nda ciddi flekilde sorgulanacak. MUSTAFA ÖZYÜREK CHP stanbul Milletvekili Gerçekten uygulamalar insanl k d fl. Her türlü ölçü afl ld. Hasta ise bir insan hastanede yat r l r. Fakat bunlar zorla adli t p da kullanarak sa l a uygundur raporu verip gönderdiler. 16 Tayfun İçli Öncelikle bu doktorlara çok hayret ediyorum. Ay pl yorum, k n yorum. bir insan n sa l ile oynanabilir mi? Oğuz Oyan O UZ OYAN CHP zmir Milletvekili fiu an haberal yönelik muammele, hem sa l k aç s ndan hem de insanl k haklar aç s ndan kabul edilemez bir durum. Vicdanen kabul edilemez bir ifltir. Burada nas l bir öç alma hissiyle, intikam hissiyle hareket edildi inin göstergesidir. Yar n 18 milletvekili silivriye gidiyoruz. Duruflmaya kat laca z e er imkân m z olursa ziyaretler de yapaca z. ER fi B LALO LU Türk Tabipleri Birli i Merkez Konseyi Baflkan Hekimlerin kararlar n n siyaseten de- erlendirildi i, bir süreçle karfl karfl yay z. Kim hangi raporu verirse versin tart flmal hale getirilmifl durumda. Çünkü Haberal'a bir siyasi müdahele yap lm fl durumda. Hekimlik, hekimlerin özgürce hekimliklerini uygulayabilme flanslar n n ortadan kalkt bir tabloyla karfl karfl yay z. Bu durumdan daha öte t bb medikallefltirilmifl bir tart flman n anlam yok. Bir yerden bir baflka yere nakil, bir baflka karar veren doktorlar n tutuklanmas... fiimdi hangi doktor Haberal'a kendi t bbi bilgi ve görgüsüyle davranabilir. Verilen bir karar nedeni ile yard m ve yatakl ktan yarg lanan doktorlar var. Bunun özgür oldu unu mesleki ba ms zl k koflullar içinde oldu unu söyleyebilir miyiz? Verdi iniz karar çerçevesinde daha sonra yard m ve yatakl a dönüflen bir süreci yafl yorsunuz.. Dolay s yla hangi karar hangi t bbi bilgi çerçevesinde tart flaca z? Bunu tart flamad m z bir ortamday z. fiunu srarla söylemek durumunday z, Türkiye' de kimi insanlar n sa l k haklar dahil olmak üzere tehdit alt nda. SÜLEYMAN ÇELEB D SK Eski Genel Baflkan Bir insan n sa l n n nas l riske at ld n n temel göstergesidir. Halen srarla bir insan n ölüme terkedilmesinin projesidir. Vicdan diye bir fley kalmam flt r art k AL RIZA D ZDAR Ceza Hukukçusu Hasta oldu u konusunda raporlar olan, belgeyle sabit olan ve cezaevi koflullar nda tedavisinin mümkün olmad na dair belgelenmifl bir kifliyi, özellikle cezaevi s n rlar içinde tutmak için bir tak m özel gayretler vard. Sa l ortadan kalkm fl herhangi bir koflul nede- Ali Rıza Dizdar niyle sa l n yitirmifl ve hatta yaflam n yitirmeyle karfl karfl ya gelmifl insanlar da cezaevi s n rlar içerisinde tutuklu olarak tutmak ne insan haklar yla ba dafl r, ne de yasalar n buna dair düzenlemesi vard r. Prof. Dr. BELKIS TANRIVERD Osmangazi Tıp Fakültesi Bugün kendisine reva görülen bu haks zl a karfl isyan ediyoruz. Bir an önce hakk n n verilmesi ve o yerden ç kmas için ne laz msa yapmaya haz r z. 17

11 Herkes için Adalet Amerika'n n etkin "Nature" dergisinin 24 fiubat 2011 tarihli say s nda "Herkes çin Adalet" (Rights for All) bafll alt nda yay mlanan yaz da, "Yetersiz kan tlara dayan larak tutuklanan Türk akademisyenlerinin adil bir biçimde yarg lanmalar için Türk bilim insanlar, yetkililere ve kamuoyuna seslerini duyurmal d r" denildi. Tüm bilimadamlar m za oldu u denli, tüm ayd nlar m za da "Uygarl k ve insanl k ölçütü" bir görevi an msatan bu yaz n n genifl bir özeti, Cumhuriyet Gazetesi'nin Bilim ve Teknik ekinin 11 Mart 2011 tarihli say s nda yer alm flt r. Afla da, bu yaz y bulacaks n z. fi ubat ay n n bafllar nda bir Türk mahkemesi terör olaylar - na kar flt iddias ile yarg lanan sosyolog P nar Selek'in beraat na karar verdi. Böylece Selek, 1998 y l nda 7 kiflinin ölümüne yol açan M s r Çarfl s 'ndaki patlamaya müdahil olma suçundan üçüncü kez aklan yordu. Türk hükümetine göre Selek'in gerçek suçu, akademik çal flmalar n n bir parças olarak Kürt ayr - l kç gruplar yla iliflki içinde olmas yd. Savc lar n bu karar karfl s nda yine 18 temyize baflvuracaklar n aç klamas, Avrupa'daki insan haklar gruplar n n sert tepkilerine yol açt. nsan haklar gruplar, Avrupa Birli i'ne üye olma çabalar içindeki Türkiye'nin bu davadaki tutumunu büyük bir dikkatle izliyor. Bunun kadar dikkatle izlenmese de bir di er vaka, bir düzineye yak n Türk akademisyeninin hükümete ba l derin devlet flebekesini y kma giriflimlerinde bulunduklar iddias ile tutuklu bulunmas d r. Türk polisi bu insanlar n Ergenekon denilen hiyerarflik bir or- ganizasyon ile ba lant s oldu unu düflünüyor. Yine Türk polisine göre bu örgütün amac, hükümeti siyasi fliddet kullanarak çal flamaz hale getirmek ve bu flekilde askeri bir darbenin yolunu açmak. Hükümet Ergenekon soruflturmas n demokratik reformlar n bir aflamas olarak de erlendiriyor. Ancak bu görüfle karfl olanlar, bütün bunlar n hükümete karfl olanlar susturmak ve kontrol alt nda tutmak için bir bahane oldu unu ileri sürüyor. Susturulmas gereken muhaliflerin de bafl nda e itim ve siyasette laikli i savunanlar geliyor. stanbul'da yaflayan analist Gareth Jenkins'in ba ms z araflt rmas na göre, bu tutuklanan insanlar n aralar ndaki yegâne ba, AKP'ye muhalefet etmeleri ve muhafazakâr slamc l a karfl ç kmalar. Bu da tutuklanan akademisyenleri tan mlamaya yetiyor. Bunlar n aras nda Türk üniversitelerinde türban yasa n kald rmaya yönelik giriflimleri engellemeye çal flan üniversite rektörleri de var. Ayr ca bu kifliler, hükümete ba l bilim kurumu TÜB TAK'taki kilit akademik pozisyonlara AKP yandafllar n n atanmas n da elefltiriyorlar. Tutuklanan akademisyenlerin ço- u kefalet ile serbest b rak ld, ancak ikisi hâlâ tutuklu. Bunlardan biri ABD'- de e itim alm fl, organ nakli konusunda öncü, Baflkent Üniversitesi Rektörü Mehmet Haberal; bir di eri de Malatya'daki nönü Üniversitesi eski rektörü Fatih Hilmio lu. Bu ikisi yaklafl k iki y ld r tutuklu ve serbest b rak lacaklar na iliflkin Baflkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal Tutuklanan akademisyenlerin ço u kefalet ile serbest b rak ld, ancak ikisi hâlâ tutuklu. Bunlardan biri ABD'- de e itim alm fl, organ nakli konusunda öncü, Baflkent Üniversitesi Rektörü Mehmet Haberal; bir di eri de Malatya'daki nönü Üniversitesi eski rektörü Fatih Hilmio lu. 19

Baflkent Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal. Yay n Genel Yönetmeni: Mete Akyol. Genel Koordinatör: Gülçin Orkut

Baflkent Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal. Yay n Genel Yönetmeni: Mete Akyol. Genel Koordinatör: Gülçin Orkut BfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YYINI Baflkent Üniversitesi d na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal Yay n Genel Yönetmeni: Mete kyol Genel Koordinatör: Gülçin Orkut Sorumlu Yaz flleri Müdürü: Çi dem yhan flletme

Detaylı

BAfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YAYINI. Baflkent Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal. Yay n Genel Yönetmeni: Mete Akyol

BAfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YAYINI. Baflkent Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal. Yay n Genel Yönetmeni: Mete Akyol BAfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YAYINI YEREL SÜREL YAYIN Baflkent Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal Yay n Genel Yönetmeni: Mete Akyol Yay n Genel Yönetmeni Yard mc s : Mehmet Muhsinoğlu Genel

Detaylı

BAfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YAYINI. Baflkent Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal. Yay n Genel Yönetmeni: Mete Akyol

BAfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YAYINI. Baflkent Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal. Yay n Genel Yönetmeni: Mete Akyol 9 Döneminin Osmanl toplumunu ve bas n n elefltiren ve Cevdet Kudret taraf ndan sadelefltirilen bu metin, Muallim dergisinin 11 inci cilt, 14 üncü say s nda yay mlanm flt r. 1867-1915 y llar aras nda yaflayan

Detaylı

BAfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YAYINI. Baflkent Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal. Yay n Genel Yönetmeni: Mete Akyol

BAfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YAYINI. Baflkent Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal. Yay n Genel Yönetmeni: Mete Akyol BfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YYINI YEREL SÜREL YYIN Baflkent Üniversitesi d na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal Yay n Genel Yönetmeni: Mete kyol Yay n Genel Yönetmeni Yard mc s : Mehmet Muhsinoğlu Genel

Detaylı

fiuayip Özcan: Grev, Toplu Sözleflme ve Yönetime- Siyasete kat lma hakk içeren Sendika Yasas istiyoruz!

fiuayip Özcan: Grev, Toplu Sözleflme ve Yönetime- Siyasete kat lma hakk içeren Sendika Yasas istiyoruz! Ö retmenlik sayg nl k, onur ve bir idealdir! Türk E itim-sengenel Baflkan fiuayip Özcan, Milli E itim bakan Hüseyin Çelik e bir mektup göndererek, Ö retmenler Gününde say n bakan n yapm fl oldu u aç klamalar

Detaylı

BAfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YAYINI. Baflkent Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal. Yay n Genel Yönetmeni: Mete Akyol

BAfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YAYINI. Baflkent Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal. Yay n Genel Yönetmeni: Mete Akyol BfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YYINI YEREL SÜREL YYIN Baflkent Üniversitesi d na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal Yay n Genel Yönetmeni: Mete kyol Yay n Genel Yönetmeni Yard mc s : Mehmet Muhsinoğlu Genel

Detaylı

TEDAV ve REHAB L TASYON MERKEZLER RAPORU 2002

TEDAV ve REHAB L TASYON MERKEZLER RAPORU 2002 HUMAN RIGHTS İNSAN HAKLARI FOUNDATION OF VAKFI 1990 TURKEY T HV Türkiye nsan Haklar Vakf TEDAV ve REHAB L TASYON MERKEZLER RAPORU 2002 Ankara, fiubat 2004 Türkiye nsan Haklar Vakf Yay nlar : 35 Yay na

Detaylı

BAROMUZ 130 YAfiINDA STANBUL. Baro Baflkanlar AKP nin Kapat lmas stemini De erlendirdi: HERKES YARGISAL SÜREC BEKLEMEYE DAVET ED YORUZ

BAROMUZ 130 YAfiINDA STANBUL. Baro Baflkanlar AKP nin Kapat lmas stemini De erlendirdi: HERKES YARGISAL SÜREC BEKLEMEYE DAVET ED YORUZ ADALET MÜLKÜN TEMEL D R MART 2008/03 Baro Baflkanlar AKP nin Kapat lmas stemini De erlendirdi: HERKES YARGISAL SÜREC BEKLEMEYE DAVET ED YORUZ Baro Yönetim Kurulu Aç klad : ERGENEKON SORUfiTURMASI AD L

Detaylı

Farazi Dava ve Duruflma Yar flmas Sonuçland

Farazi Dava ve Duruflma Yar flmas Sonuçland ADALET MÜLKÜN TEMEL D R KASIM 2007/11 Farazi Dava ve Duruflma Yar flmas Sonuçland Avukatlar n Beyannamelerini Elektronik Posta le Göndermeleri Kesinleflti UIA Genel Kurulu Paris te Topland Polonya Baro

Detaylı

Devlet kirli savafl rüzgar estiriyor

Devlet kirli savafl rüzgar estiriyor fiark lar Filistin ve Lübnan halklar için Halkevleri nin düzenledi i Filistin ve Lübnan halklar yla dayan flma kampanyas halktan yo- un ilgi görüyor. Halkevciler, sokak sokak, kap kap dolaflarak g da malzemesi

Detaylı

Adalet mülkün temelidir. Y l: 3 Say : 25 Aral k 2005. MORTGAGE Tasar s Elefltirildi. CMK nun Alt Ayl k Uygulamas De erlendirildi

Adalet mülkün temelidir. Y l: 3 Say : 25 Aral k 2005. MORTGAGE Tasar s Elefltirildi. CMK nun Alt Ayl k Uygulamas De erlendirildi Y l: 3 Say : 25 Aral k 2005 Adalet mülkün temelidir MORTGAGE Tasar s Elefltirildi CMK nun Alt Ayl k Uygulamas De erlendirildi Mutlu Y llar & yi Bayramlar i ç i n d e k i l e r Ayda bir yay mlan r Yay n

Detaylı

Yeni komutanlardan eski inciler...

Yeni komutanlardan eski inciler... Say : 25 iflçi-köylü Demokratik Halk ktidar çin www.iscikoylu.org umutyayimcilik@ttmail.com *Y l:1* 5-18 Eylül 2008 *Fiyat : 1 YTL *ISSN: 1307-878X Bir de yetkisi olsa... Genelkurmay n komuta kademesinin

Detaylı

fiç - K TLE GAZETES YIL: 2 SAYI: 10 F YATI 1 TL. MAYIS 2011 Yeni Parlamento ve Yeni Anayasa Hiçbir Sorunumuzu Çözmeyecek!

fiç - K TLE GAZETES YIL: 2 SAYI: 10 F YATI 1 TL. MAYIS 2011 Yeni Parlamento ve Yeni Anayasa Hiçbir Sorunumuzu Çözmeyecek! Bütün Ülkelerin flçileri Birleflin! fiç - K TLE GAZETES YIL: 2 SAYI: 10 F YATI 1 TL. MAYIS 2011 Herkesin Yetene inden, Herkese htiyac na Göre! Yeni Parlamento ve Yeni Anayasa Hiçbir Sorunumuzu Çözmeyecek!

Detaylı

Fiyat 25 Kr KAVGA. Fethullah Gülen Hocaefendi, BBC'ye konufltu: Hiçbir partiyle ayn çizgide olmad k HABER 12 DE TRABZON TUR ZM.

Fiyat 25 Kr KAVGA. Fethullah Gülen Hocaefendi, BBC'ye konufltu: Hiçbir partiyle ayn çizgide olmad k HABER 12 DE TRABZON TUR ZM. ISSN 1308-7622 28 Ocak 2014 Sal www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr Lisansl depolara talep var fiirket profili, esnaf say s Gümrük ve Ticaret Bakan Hayati Yaz c, 2013 y l nda Türkiye'deki faal durumdaki

Detaylı

Adalet DUYDUNUZ MU? Ne yapmam z istiyorsan z, söyleyin yapal m! Adalet. Adalet. 107 ölüm 107 ölüm 107 ölüm 107 ölüm

Adalet DUYDUNUZ MU? Ne yapmam z istiyorsan z, söyleyin yapal m! Adalet. Adalet. 107 ölüm 107 ölüm 107 ölüm 107 ölüm Tayyip Erdo an n emperyalist tekellere B AT etti inin belgesidir: Ekmek ve Adalet Adalet www.ekmekveadalet.net Ne yapmam z istiyorsan z, söyleyin yapal m! info@ekmekveadalet.net Halk m z n al nterini,

Detaylı

STANBUL BAROSU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI YASA TASARISI LE NEREYE?

STANBUL BAROSU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI YASA TASARISI LE NEREYE? STANBUL BAROSU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI YASA TASARISI LE NEREYE? PANEL NOTLARI 25 Mart 2008 Orhan Apayd n Konferans Salonu 2008 stanbul Barosu Yay nlar stiklal Caddesi, Orhan Adli Apayd

Detaylı

Sana nasl bulsam, nasl bilsem Nasletsem,naslyapsam da Meydanlarda barsam Sokak balarnda sazm alsam Anlatsam u kiraz mevsiminin Parakazanmak

Sana nasl bulsam, nasl bilsem Nasletsem,naslyapsam da Meydanlarda barsam Sokak balarnda sazm alsam Anlatsam u kiraz mevsiminin Parakazanmak Sana nasl bulsam, nasl bilsem Nasletsem,naslyapsam da Meydanlarda barsam Sokak balarnda sazm alsam Anlatsam u kiraz mevsiminin Parakazanmak mevsimideil Kongrevaktiolduunu... Trk DihekimleriBirlii12.Uluslararas

Detaylı

DiR E NiŞ. Tecritin k r lmas nda ad m at ld... Osmanl dan Bugüne Ermeni Katliam Sürüyor... www.yuruyus.com. info@yuruyus.com

DiR E NiŞ. Tecritin k r lmas nda ad m at ld... Osmanl dan Bugüne Ermeni Katliam Sürüyor... www.yuruyus.com. info@yuruyus.com www.yuruyus.com Haftal k Dergi / Say : 89 28 Ocak 2007 Fiyat : 1 YTL (kdv dahil) info@yuruyus.com Tecritin k r lmas nda ad m at ld... DiR E NiŞ KAZANDI! Osmanl dan Bugüne Ermeni Katliam Sürüyor... K AYDIN

Detaylı

Adalet. Adalet Ç I K. AKP konuk lar n öldürüyor! Adalet. 10. Ölüm Orucu Ekibi açl n 84. gününde

Adalet. Adalet Ç I K. AKP konuk lar n öldürüyor! Adalet. 10. Ölüm Orucu Ekibi açl n 84. gününde Türkülerin susmad halaylar n durmad yürüyüflün 19. albümü Ç I K Ekmek Adalet ve Adalet Haftal k Dergi / Say : 93 / Tarih: / F YAT (KDV Dahil) 750 000 www.ekmekveadalet.net Mail:info@ekmekveadalet.net 10.

Detaylı

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 137 *Eylül 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 137 *Eylül 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506 *192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 137 *Eylül 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506 Demokratik, bilimsel, anadilde, paras z e itim için B RLEfiEL M! - Kürt gençli i Kaypakkaya y incelemelidir

Detaylı

fiç - K TLE GAZETES YIL: 2 SAYI: 8 F YATI 1 TL. OCAK 2011 2011 de Düzen ve Kitleler

fiç - K TLE GAZETES YIL: 2 SAYI: 8 F YATI 1 TL. OCAK 2011 2011 de Düzen ve Kitleler Bütün Ülkelerin flçileri Birleflin! fiç - K TLE GAZETES YIL: 2 SAYI: 8 F YATI 1 TL. OCAK 2011 Herkesin Yetene inden, Herkese htiyac na Göre! 2011 de Düzen ve Kitleler BU SAYIDA Boyal burjuva bas n nda

Detaylı

Adalet. Medya polisin bu pisli ini gizledi. Adalet. Adalet. 82 kifli sahte belgelerle tutukland! Efsane Grup Yorum, Devrimci Sanatç l Ö retiyor

Adalet. Medya polisin bu pisli ini gizledi. Adalet. Adalet. 82 kifli sahte belgelerle tutukland! Efsane Grup Yorum, Devrimci Sanatç l Ö retiyor Efsane Grup Yorum, Devrimci Sanatç l Ö retiyor Adalet Ekmek ve Tecrite Karfl Direnifl 4. y l n tamaml yor Haftal k Dergi / Say : 126 / Tarih: / F YAT (KDV Dahil) 750 000 www.ekmekveadalet.net Mail:info@ekmekveadalet.net

Detaylı

Uncular Cad. 36/2 TR- 34672 STANBUL Tel.:0216/ 492 0504, 532 7545 Faks: 0216/ 492 1840 antenna@antenna-tr.org www.antenna-tr.org

Uncular Cad. 36/2 TR- 34672 STANBUL Tel.:0216/ 492 0504, 532 7545 Faks: 0216/ 492 1840 antenna@antenna-tr.org www.antenna-tr.org DÜfiÜNCEYE ÖZGÜRLÜK 2007 Uncular Cad. 36/2 TR- 34672 STANBUL Tel.:0216/ 492 0504, 532 7545 Faks: 0216/ 492 1840 antenna@antenna-tr.org www.antenna-tr.org Düflünce Suçu(!?)na Karfl Giriflim Düflünceye Özgürlük

Detaylı

Nepal Halk Cumhuriyeti

Nepal Halk Cumhuriyeti ±CMYK 30 y ld r bitirilemeyen proje: GAP Erdo an n aç klad GAP eylem plan yerel seçimler öncesi yap lan bir flovdan ibarettir. Fakat bu durum; GAP n enerji ve su potansiyeli nedeniyle büyük flirketlerin

Detaylı

fiç B RL Yolunu fiafl rmaman n Güvencesi: S n f n Ba ms z Tavr n Öne Ç karmak fiç - K TLE GAZETES Bütün Ülkelerin flçileri Birleflin!

fiç B RL Yolunu fiafl rmaman n Güvencesi: S n f n Ba ms z Tavr n Öne Ç karmak fiç - K TLE GAZETES Bütün Ülkelerin flçileri Birleflin! Bütün Ülkelerin flçileri Birleflin! fiç - K TLE GAZETES YIL: 3 SAYI: 13 F YATI 1 TL. fiubat 2012 Herkesin Yetene inden, Herkese htiyac na Göre! fiç LER YAZIYOR Yolunu fiafl rmaman n Güvencesi: S n f n

Detaylı

TÜRK E T M-SEN. ABD Telafer de soyk r m yap yor

TÜRK E T M-SEN. ABD Telafer de soyk r m yap yor sayfa Madde ba ml lar na karfl mücadele için el ele.. > Gencecik bedenler uyuflturucu illetinin esiri oluyor, madde ba ml l her geçen gün bir ailenin daha oca- n söndürüyor. Son olarak renkli cam n büyülü

Detaylı

www.ido.org.tr Reklam sizi daha iyi bir hekim yapmaz! Da fare bile do urmad! reklam dizini Ç NDEK LER

www.ido.org.tr Reklam sizi daha iyi bir hekim yapmaz! Da fare bile do urmad! reklam dizini Ç NDEK LER Ç NDEK LER www.ido.org.tr Reklam sizi daha iyi bir hekim yapmaz! Tüm sa l k mesleklerinde oldu u gibi diflhekimli inde de reklam sa l k mevzuat taraf ndan yasaklanm flt r. Oda Haberleri..................................18

Detaylı

Medya-Para-Siyaset Denklemi nde DO AN ve ERDO AN KAVGASI

Medya-Para-Siyaset Denklemi nde DO AN ve ERDO AN KAVGASI Say : 26 iflçi-köylü Demokratik Halk ktidar çin www.iscikoylu.org umutyayimcilik@ttmail.com *Y l:1* 19 Eylül-2 Ekim 2008 *Fiyat : 1 YTL *ISSN: 1307-878X mha ve inkar sürecek, direnifl de... 30 A ustos

Detaylı

fiç B RL HERKES N YETENE NDEN, HT YACINA GÖRE Nerede Tafleron Orada flsizlik! Tekel iflçilerinin Direnifl Günlü ü fiç - K TLE GAZETES

fiç B RL HERKES N YETENE NDEN, HT YACINA GÖRE Nerede Tafleron Orada flsizlik! Tekel iflçilerinin Direnifl Günlü ü fiç - K TLE GAZETES F YATI : 1 TL. fiç - K TLE GAZETES YIL: 1 SAYI: 2 ARALIK 2009 HERKES N YETENE NDEN, HT YACINA GÖRE Tekel iflçilerinin Direnifl Günlü ü Türkiye nin de iflik illerinden fabrikalar kapat larak iflsiz b rak

Detaylı

Nisan/ May s/ Haziran 2011

Nisan/ May s/ Haziran 2011 Nisan/ May s/ Haziran 2011 118 12. Desen yar flmas ödülleri sahiplerini buldu. KKTC D fliflleri Bakan Özgürgün BUS AD a konuk oldu. Oya Coflkunöz Yöney: Önce güvenlik. Yeni Türk Ticaret Kanunu na haz rl

Detaylı