T ürk hukukunda anonim flirketlerin hisse senetleri, kurulufl yada sermaye art r m

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T ürk hukukunda anonim flirketlerin hisse senetleri, kurulufl yada sermaye art r m"

Transkript

1 TÜRK HUKUKUNDA H SSE SENED HRAÇ PR MLER VE MUHASEBELEfiT R LMES Doç. Dr. Cemal B fi Marmara Üniversitesi-..B.F.- flletme Bölümü Ö retim Üyesi 1- G R fi T ürk hukukunda anonim flirketlerin hisse senetleri, kurulufl yada sermaye art r m s ras nda en az itibari de erleri üzerinden sat l r. Di er taraftan, hisse senetlerinin itibari de erinin üstünde yani primli sat lmas n engelleyen bir hüküm bulunmad gibi, buna olanak veren hükümler bulunmaktad r. Anonim flirket hisse senetlerinin primli sat lmas kuruluflta olabilece i gibi, kurulufltan sonra sermaye artt r m s ras nda da olabilir. fiirketin kuruluflu yada sermayesinin art r m s ras nda, hisse senetlerinin itibari de erlerinin üzerinde bir bedelle sat lmas halinde, pay sahiplerinden tahsil edilen, itibari de erin üzerindeki k sma hisse senedi ihraç primi veya emisyon primi ad verilmektedir. 51 Seri No lu Kurumlar Vergisi Genel Tebli i nde; Sermaye art r m na kat lmak için belirlenen süreç içerisinde rüçhan haklar n kullanmayan ortaklar n hisse senetlerinin, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasas Kanunu na göre hisse senedi ihraç eden flirketler taraf ndan nominal bedelin üzerinde sat lmas halinde sat fl bedelinin nominal bedeli aflan k sm na emisyon primi denilmektedir. Söz konusu tebli de tan m böyle yap lmakla birlikte hisse senetlerinin ilk ihraçlar nda, yani kurulufl aflamas nda da primli sat lmas mümkündür. Bu durumda da nominal bedelin üzerinde elde edilen has lat hisse senedi ihraç primi olarak adland r lmaktad r. Di er taraftan kurumlar n bilançolar n n aktifinde menkul k ymetler portföyünde bulunan baflka flirketlere ait hisse senetlerini iktisap de erlerinin üzerinde satmalar ndan elde edilen kazanc n ise hisse senedi ihraç primi ile bir ilgisi bulunmamaktad r. Ayr ca, anonim flirketlerin sermaye art r m n gerçeklefltirmeleri durumunda, bu flirketlerin hisse senetlerini aktifinde bulunduran kurumlar, bedelli veya bedelsiz olarak yap lan bu sermaye art r m na kat labilecekleri gibi yeni hisse senedi öncelikli alma (rüçhan hakk ) kuponlar n baflkalar na da satabilmektedirler. Örne- in bir anonim flirketin %20 oran nda hissesine sahip olan bir gerçek veya tüzel kifli, bu flirketin sermaye art r m na gitmesi durumunda, ç kar lacak yeni hisse se-

2 netlerinin %20 sini öncelikle alma hakk na sahiptir. Bu çal flmada, hisse senedi ihraç primlerinin Türk hukukunda düzenlendi i; Türk Ticaret Kanunu (TTK), Sermaye Piyasas Kanunu (SPK) ve Vergi Kanunlar karfl s ndaki durumu ve Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebli i düzenlemelerine uygun olarak muhasebelefltirilmesi incelenmeye çal fl lm flt r. 2- H SSE SENETLER HRAÇ PR MLER N N TTK, VERG KANUNLARI VE SPK KARfiISINDAK DURUMU 20- Hisse Senedi hraç Primlerinin TTK Karfl s ndaki Durumu Türk Ticaret Kanunu nun 466 nc maddesinin 1 numaral bendi, hisse senedi ihrac s ras nda tahsil edilen emisyon primlerinden, hisse senedi ç karmak için yap lan giderler indirildikten sonra kalan k s mdan itfalara veya hay r ve yard m ifllerine tahsis edilmeyen k sm n n yasal yedek akçe olarak ayr lmas n n zorunlu oldu u hükmünü tafl - maktad r. Buna göre anonim flirketler ç kard klar hisse senetlerinin sat fl ndan elde ettikleri hisse senedi ihraç primlerini da- tmayacaklar, yasal yedek akçelerine ilave edeceklerdir. Türk Ticaret Kanunu nun 466 nc maddesinin bafll, 1-Kanuni Yedek Akçe fleklindedir. Bu maddenin 2 nci f kras n n 1 no lu bendi ile hisse senedi ihraç primlerinin kanuni yedek akçeye eklenmesi zorunlu k l nm flt r. Türk Ticaret Kanunu nun 470 inci maddesinde kâr pay n n ancak safi kârdan ve bu gaye için ayr lan yedek akçelerden da t labilece i belirtilmifltir. Bu gaye için ayr lacak yedek akçe ise 469 uncu maddede belirtilen yedek akçelerdir. Yine 469 uncu madde uyar nca kanuni yedek akçelerin kâr pay olarak da t lmas mümkün de ildir. Türk Ticaret Kanunu nda hisse senedi ihraç primleri sermaye de il, kanuni yedek akçe niteli inde bir kalemdir. Bunlar niteli i itibariyle kârd r, fakat ortaklara da t lamaz. 21- Hisse Senedi hraç Primlerinin Vergi Kanunlar Karfl s ndaki Durumu 210- Hisse Senetleri hraç Primlerinin KVK Karfl s ndaki Durumu Kurumlar Vergisi Kanunu (KVK) nda, hisse senetleri ihraç primleri farkl kanunlarla farkl uygulamalara konu olmufltur. Bu kanunlar n baz lar nda hisse senedi ihraç primleri kurumlar vergisi kapsam na al nm fl baz lar nda ise vergi kapsam d fl nda b rak lm flt r. Halen KVK nun 8 inci maddesinin 5 numaral bent hükmüne göre; Kurumlar n rüçhan hakk kuponlar n n sat - fl ndan elde ettikleri kazançlar ile anonim flirketlerin kurulufllar nda veya sermayelerini art rd klar s rada ç kard klar hisse senetlerinin itibari de erlerinin üzerinde elden ç kar lmas ndan sa lanan kazançlar kurumlar vergisi (KV) nden istisna edilmifltir. Hisse senedi ihraç primi kazançlar kurumun dönem kazanc olmasa dahi indirim konusu yap labilen, di er bir ifade ile zararlar art r c özelli i olan istisna kazançlar ndand r. Dolay s yla

3 KV beyannamesinde ilgili sat ra yaz lmak suretiyle KV matrah ndan indirilebilecektir. Beyannamede söz konusu istisnan n indirilebilece i bir kazanç yoksa, o zaman bu gelirler kadar dönem zarar artacakt r Hisse Senetleri hraç Primlerinin GVK Karfl s ndaki Durumu 4444 Say l Kanunun 2 6 nc maddesi ile KVK ya eklenen geçici 28 inci maddenin (b) bendiyle, tarihleri aras nda uygulanmak üzere hisse senedi ihraç primleri, Gelir Vergisi Kanunu nun (GVK) 94 üncü maddesinin 6 numaral bendinin (b-ii) alt bendi uyar nca yap lacak tevkifat matrah n n d fl nda tutulmufltur. Di er taraftan 4783 say l Kanunla tarih aral fleklinde de ifltirildi inden dolay 2003 y l sonuna kadar oluflacak hisse senedi ihraç primleri stopaja da tabi tutulmayacakt r. Yeni bir düzenleme olmazsa, hisse senedi ihraç primleri tarihinden itibaren KV istisnas uygulanacak ancak GVK 94 üncü maddesinin 6 numaral bendinin ikinci f kras n n (b-ii) alt bendine göre Gelir Vergisi stopaj na tabi tutulacakt r. Hisse senedi ihraç primlerinin ortaklar taraf ndan iflletmeye ilave edilen bir de er olarak kabul edilmesi nedeniyle; ticari kazanc n saptanmas n öz sermaye karfl laflt r lmas ile yap laca na dair GVK n n 38 inci maddesi uyar nca dönem kâr n n tespitinde öz sermaye karfl laflt r lmas yoluyla yap lan hesaplamalarda emisyon priminin ortaklar taraf ndan iflletmeye ilave edilmifl de- erler olarak (dönem sonu öz sermaye - dönem bafl öz sermaye) fark ndan ç - kar lmak suretiyle vergilendirilmemesi gerekmektedir. Ayr ca; Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebli i (MSUGT) ve TTK hisse senedi ihraç primlerinin sermayeye ilave edilebilece i veya baflka amaçlarla kullan labilece ini öngörmüfltür. Bu ba lamda hisse senetleri ihraç primlerinin iç kaynaklardan sermaye art r m - na konu edilmesi, bu primleri sermayelerine ilave eden flirketlerde stopaj ve bedelsiz hisse senedini alan pay sahipleri aç s ndan da vergi do urup do urmayaca konusunda tereddütler yaflanmaktad r. Bu konudaki görüfller flu yöndedir; emisyon primlerinin iç kaynaklardan sermaye art r m ifllemine tabi tutulmas halinde ifllemi gerçeklefltiren flirketler aç s ndan stopaj do mayaca gibi bedelsiz hisseleri alan pay sahipleri aç s ndan da menkul sermaye irad (kâr pay ) geliri elde edilmifl say lmaz. Bedelsiz hisseyi elde eden taraf kurum ise vergiye tabi bir ifllem söz konusu de- ildir. Zira ifltirak edilen kurumun emisyon primlerini sermayesine ilave etmesi suretiyle edinilen hisse senetleri zaten gelir tablosu ile iliflkilendirilmez ve sermaye yedekleri hesap gru- 1 ÖZKAN, Cemali, Dernekler ve Vak flar, Yaklaşım Yayınları, Ankara 2000, s Ağustos 1999 Tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.

4 bunda 529 Di er Sermaye Yedekleri hesab nda muhasebelefltirilir Hisse Senedi hraç Primlerinin KDV Kanunu Karfl s ndaki Durumu Katma De er Vergisi (KDV) Kanunu nun sosyal ve askeri amaçl istisnalarla di er istisnalar bafll kl alt nc bölümünün 17 nci maddesinin 4 no lu di er istisnalar alt f kras n n (g) bendi uyar nca; külçe, gümüfl, döviz, para, damga pulu, harç pulu, de erli ka tlar, tafl t pulu, hisse senedi ve tahvil teslimleri ile metal, plastik, ka t, cam hurda ve at klar n n teslimi de KDV nden müstesnad r Gider Vergileri Kanunu Karfl s ndaki Durumu 6802 Say l Gider Vergileri Kanunu nun 29 uncu maddesinin (u) alt bendi uyar nca ; Banka ve sigorta flirketleri ile emeklilik flirketlerinin kurulufllar nda veya sermayelerini art rd klar s rada ç kard klar hisse senetlerinin itibari de erlerinin üzerinde elden ç kar lmas sonucu kendi lehlerine kalan paralar yani hisse senedi ihraç primleri Banka Sigorta Muamele Vergisi nden istisna edilmifltir Hisse Senedi hraç Primlerine Yönelik Yap lan Giderler Hisse senedi ve tahvil ihraç giderlerine iliflkin düzenlemelere KVK nun 14 üncü maddenin 1 inci f kras nda yer verilmifltir. Söz konusu madde ile hisse senedi ihraç giderleri olarak s ralanan; hisse senetleri ve tahviller için yap lan bask ve kâ t giderlerinin, mahkeme, noter ve di er tasdik ve tescil giderlerinin, damga resmini ve ihraç dolay s yla ödenen sair harç ve resimlerinin, ihraç dolay s yla bankalara verilen komisyonlar n, hisse ve tahvil senetlerinin borsaya kayd için yap lan giderlerin ve bunlara benzer di er her türlü giderlerin kurum kazanc n n tespitinde gider olarak dikkate al naca hükme ba lanm flt r. Bu maddede geçen bunlara benzer di- er her türlü giderler ifadesi ile ihraç giderlerinin kapsam geniflletilmifltir. Özellikle halka aç lan flirketler, kurulufllar nda veya sermayelerini art rd klar s rada ç kard klar hisse senetlerinin elde edilmesine yönelik afla da say lan baz giderlere de katlanmaktad r. Arac kurumlara ödenen komisyon ve ücretler, Sermaye Piyasas Kurulu na ödenen kay t ücreti ve di er ödemeler, stanbul Menkul K ymetler Borsas na ( MKB) ödenen kotasyon ücreti ve di er ödemeler, Hisse senetlerinin ihrac na yönelik yap lan reklam giderleri, Ba ms z denetim kurulufllar na ödenen denetim raporlar ücreti, Hisse senetlerinin bas m için ka t ve bask giderleri, Sermaye tescil ücreti. Ancak hisse senetleri ihraç primlerinin 3 Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılmasına Dair 4697 sayılı yasanın 12 nci maddesiyle eklenen bent, 10 Temmuz 2001 tarih ve ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.

5 elde edilmesine yönelik yap lan ve yukar da say lan bu giderler, hisse senetleri ihraç primlerinin mutlak istisna (tamamen vergi d fl ) kapsam na al nmas nedeniyle tarihine kadar kurum kazanc n n tespitinde gider olarak dikkate al namayacakt r. Zira KVK n n 3946 say l Kanun la de iflen 8 inci maddesinin son f kras nda Kurumlar n KV den istisna edilen kazançlara iliflkin ödemelerin kurum kazanc ndan gider olarak indirilmesi kabul edilmez hükmü yer almaktad r. Hisse Senedi ihraç primleri mutlak istisna kald müddetçe, bu harcamalar n kanunen kabul edilmeyen gider (KKEG) mahiyetinde de erlendirilmesi gerekir 4. Konuyla ilgili önemli bir di er husus da, iflletmenin kurulufl s ras nda ya da sermayenin art r lmas aflamas nda ortaya ç kan hisse senedi ve tahvil ihraç giderleri VUK un 282 inci maddesi çerçevesinde de erlendirilmek suretiyle bu tür giderlerin lk Tesis ve Taazzuv Gideri olarak aktiflefltirilerek, VUK un 326 nc maddesine göre amortismana tabi tutulmak suretiyle itfa edilmeleri mümkündür 5. Ancak hisse senedi ve tahvil ihraç giderlerinin aktiflefltirilmesinin tercih edilmesi halinde, bu giderlerin tamam n n aktiflefltirilmesi gerekir. Böylece iflletmeler diledikleri takdirde yapm fl olduklar bu giderleri, VUK un 282 nci maddesi çerçevesinde 262 Kurulufl ve Örgütlenme Giderleri hesab nda aktiflefltirebilmektedir. Ancak, aktiflefltirilmifl olan bu giderlerin amortismana tabi tutulmas esnas nda oluflan amortisman giderinin KKEG olarak dikkate al nmas gerekecektir. 22- Hisse Senedi hraç Primlerinin SPK Karfl s ndaki Durumu Hisse senedi ihraç primlerine SPK düzenlemelerinde MSUGT ve TTK ndan farkl flekilde yaklafl ld görülmektedir. Konuya iliflkin olarak SPK n n Seri:XI, 1 No.lu Tebli i nde 6 yeni ç - kar lan hisse senetlerinin primli sat - fl ndan kaynaklanan tutarlar bu bafll k alt nda toplan r. Emisyon primlerinin, sermayeyi temsil eden hisse senetlerinde bir de er art fl n ifade etmesi nedeniyle yedekler aras na al nmas mümkün de ildir. ifadesi yer almaktad r. SPK ya tabi ortakl klarca (arac kurumlar dahil) düzenlenecek ayr nt l bilançoda hisse senedi ihraç primleri; öz sermayenin bir unsuru olarak belirtilmesine ra men yedekler hesap grubunun d fl nda ayr bir hesap grubunda ele al nmaktad r. SPK hisse senedi ihraç primlerini TTK n n aksine bir kazanç unsuru say- 4 DAKIN, Mustafa; Emisyon Primi ve Kanunen Kabul Edilmeyen Gideri, Vergi Dünyası, Sayı:230, Ekim 2000, s ÖZBALCI, Yılmaz; Kurumlar Vergisi Kanunu Yorum ve Aç klamalar, Oluş Yayıncılık, Ankara, 1999, s Ocak1989 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. 7 SEKDUR, Mahmut-ALTUN, Muhsin; Mali Hukuk Ansiklopedisi, Yaklaşım Yayınları, Ankara, 2001,s.188.

6 may p, sermaye hesab n n bir uzant s olarak görmektedir 7. TTK emisyon primini 54 Kar Yedekleri hesap grubunda Yedek Akçe olarak kabul etmektedir. MSUGT de hisse senedi ihraç primleri 52 Sermaye Yedekleri Hesap grubunda Sermaye Yede i olarak görülmekle birlikte, SPK da öz sermayenin bir unsuru olarak ancak farkl bir hesap grubu oluflturulmaktad r. SPK n n söz konusu tebli ine göre, ifltirak edilen flirketlerdeki içsel kaynaklar n sermayeye ilavesi suretiyle edinilen bedelsiz hisseler, bu içsel kayna n kâr yede i mi yoksa sermaye yede i mi oldu una bak lmaks z n sermaye yedekleri aras nda yeniden de erleme de er art fllar alt nda ifltirakler ve ba l ortakl klardaki de er art fl olarak gösterilecek ve dönem kazanc ile iliflkilendirilmeyecektir. Dolay s yla, ifltirak edilen flirketlerdeki emisyon primlerinin sermayeye ilavesi suretiyle edinilen bedelsiz hisseler, sermaye yedekleri aras nda ifltirakler ve ba l ortakl klardaki de er art fl olarak gösterilecektir. 23- H SSE SENED HRAÇ PR MLER N N MUHASEBELEfiT R LMES Hisse senedi ihraç primleri ile ilgili TTK, SPK, MSUGT ve vergi kanunlar nda farkl düzenlemeler mevcuttur. Afla da verilen örne imizde vergi kanunlar, TTK ve SPK çerçevesinde paralellik sa lanmaya çal fl larak emisyon primleri muhasebelefltirilmifltir. Örnek: Hisse senetleri halka arz olunan ABC A.fi. ç kar lm fl sermayesini, 50 Trilyon TL l k kay tl sermaye tavan içerisinde TL dan TL ya yükseltme karar alm flt r. fiirket, kupürü TL nominal de ere sahip 8. tertip A grubu nama yaz l adet hisse senedi ihraç etmifltir. Hisse senetlerinin piyasa fiyat TL dir. Ayr ca halka arza yönelik olarak, TL Denetim Ücreti, TL Gazete lan Giderleri, TL MKB ye ödenen kota ücreti ve TL SP Kurul Kay t gideri yap lm flt r. Bu bilgiler fl nda emisyon priminin sermayeye ilavesine iliflkin yevmiye kay tlar n n muhasebelefltirilmesi afla daki gibi olacakt r. 1 / 501 ÖDENMEM fi SERMAYE SERMAYE Sermayenin Taahhüdü /

7 2 / 102 BANKALAR Finansbank fiiflli fib. 501 ÖDENMEM fi SERMAYE H SSE SENED HRAÇ PR M Tertip A Grubu Nama Yaz l Hisse senetlerinin nominal bedel üzerinden sat lmas 3 / 770 GENEL YÖNET M G DERLER lan Giderleri Denetim Ücreti Kotasyon Ücreti Kurul Kay t Üc KASA Hisse senedi ihrac na yönelik yap lan giderlerin kay tlara al nmas 4 / 520 H SSE SENED HRAÇ PR M Tertip A Grubu Nama Yaz l 771 GENEL YÖNET M G DERLER YANSITMA HESABI Hisse senedi ihrac na yönelik yap lan giderlerin emisyon primlerinden düflülmesi / Yukar daki kay tlar n TTK, SPK ve vergi kanunlar nda konuya iliflkin yer alan hükümlere uygunluk sa lad n düflünmekteyiz. Ayr ca, bu kay tlar n yap lmas suretiyle, hisse senedi ihrac na yönelik giderlerin hisse senedi ihraç primlerinden düflülmek suretiyle, hem TTK ve SPK ya uygun bir kay t ak fl sa lanm fl olmakta hemde bu tür giderlerin ticari kârdan mali kâra geçerken KKEG olarak dikkate al nmas n n unutulma riski ortadan kalkm fl olmaktad r. 3- SONUÇ Türk hukukunda hisse senedi ihraç primleri, MSUGT de sermaye yede i olarak, TTK da kâr yede i olarak ve SPK da ise öz sermaye unsuru olarak kabul görmektedir. Bu durum yay nlanan finansal tablolar n tekdüzen bir yap göstermemesi sonucunu do urmaktad r. Dolay s yla finansal tablolar vas tas yla iflletme

8 ilgililerine sunulan bilgiler mukayese edilebilir özelliklerini kaybetmektedir. Hisse senedi ihraç primlerine yönelik olarak, TTK, SPK ve vergi kanunlar nda yer alan düzenlemelere iliflkin tereddüt yaratan ve farkl uygulamalara konu olan hususlar n ortadan kald r lmas yararl olacakt r. YARARLANILAN KAYNAKLAR ALTU, Osman-AYBO A, Hanefi: fiirket Kurulufllar Evrim Yay nevi, stanbul, ATAMAN, Ümit: Tekdüzen Hesap Plan ve Mali Tablolar, Türkmen Kitabevi, stanbul, ATAMAN, Ümit: fiirketler Muhasebesi, Türkmen Kitabevi, stanbul, DAKIN, Mustafa: Emisyon Primi ve Kanunen Kabul Edilmeyen Gideri, Vergi Dünyas, Say :230, Ekim ER MEZ, M. Rüfltü: Emisyon Primi, Vergi Dünyas, Ekim GÜCENME, Ümit: Envanter, Marmara, Bursa, KARSAN, M. Erol: KVK da Belirtilen Esaslara Uygun fiekilde Gerçeklefltirilen Devirlerde Vergiye Tabi Emisyon Primi Do ar M? Vergi Dünyas, stanbul, Aral k ÖZBALCI, Y lmaz: Kurumlar Vergisi Kanunu Yorum ve Aç klamalar, Olufl Yay nc l k, Ankara, ÖZKAN, Cemali: Dernekler ve Vak flar, Yaklafl m Yay nlar, Ankara SEKDUR, Mahmut-ALTUN, Muhsin: Mali Hukuk Ansiklopedisi, Yaklafl m Yay nlar, Ankara, S PAH, Bar fl: Hisse Senedi hraç Primlerinin MSUGT, TTK, SPK ve Vergi Kanunlar Çerçevesinde ncelenmesi ve Muhasebelefltirilmesi, Mali Çözüm, 2001, Ekim-Kas m-aral k, Say :57. SÖYLER, Halil: Sermaye ve Kar Yedeklerinin Vergi Kanunlar Karfl s ndaki Durumu ve Muhasebelefltirilmesi, M.Ü., S.B.E., flletme Anabilim Dal,Muhasebe- Finansman Bilim Dal, Yay nlanmam fl Yüksek Lisans Tezi, stanbul, SÖYLER, Halil-Ercan Y ld r m: Hisse Senedi hraç Primlerinin Vergi Mevzuat Karfl s ndaki Durumu ve Muhasebelefltirilmesi, Vergi Raporu Dergisi, A ustos-eylül 2003, Say 66. TURMOB: Holdinglerde Al nan Kar Paylar n n Vergilendirilmesi, turmob.org.tr/yayinlar/sirküler/s17s7.html. UFUK, Mehmet Tahir: Emisyon Primleri ve Rüçhan Hakk Kupon Sat fl Kazançlar stisnas, Vergi Dünyas, Say :223, Mart YAfiAR, Nesimi: Rüçhan Haklar, Mükellefin Dergisi, fiubat 2001, Say 98. YILMAZ, Celali: Kurumlar Vergisinde Emisyon Primi stisnas, Vergi Dünyas, stanbul, Ocak 1995

Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu

Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu ERNST & YOUNG www.ey.com www.vergidegundem.com ARALIK 2006 2006 Ernst & Young All Rights Reserved. Ernst & Young is a registered trademark. Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu Not: Bu doküman 30 Ekim 2006 tarihinde

Detaylı

Önsöz. Bu çal flman n haz rlanmas nda eme i geçen Ernst & Young uzmanlar na destekleri için teflekkürlerimizi sunar z. Ernst & Young Türkiye

Önsöz. Bu çal flman n haz rlanmas nda eme i geçen Ernst & Young uzmanlar na destekleri için teflekkürlerimizi sunar z. Ernst & Young Türkiye Önsöz Toplum halinde yaflaman n ortaya ç kard kollektif ihtiyaçlar, ad na kamu hizmeti dedi imiz, Devlet ve yetkili k ld organlar taraf ndan gerçeklefltirilen ve tüm fertlerin faydalanmas na aç k hizmetlerle

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2897 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1854 GENEL MUHASEBE-II

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2897 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1854 GENEL MUHASEBE-II T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2897 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1854 GENEL MUHASEBE-II Yazarlar Prof.Dr. Ümit Gücenme GENÇO LU (Ünite 1, 2) Prof.Dr. Saime ÖNCE (Ünite 3, 4) Doç.Dr. Vedat EKERG

Detaylı

I. Kurumun ticaret unvan, yönetim merkezinin adresi, telefon ve faks numaralar, elektronik site adresi ile raporlama dönemine iliflkin aç klama:

I. Kurumun ticaret unvan, yönetim merkezinin adresi, telefon ve faks numaralar, elektronik site adresi ile raporlama dönemine iliflkin aç klama: B R NC BÖLÜM Kurum Hakk nda Genel Bilgiler I. Kurumun ticaret unvan, yönetim merkezinin adresi, telefon ve faks numaralar, elektronik site adresi ile raporlama dönemine iliflkin aç klama: Ticaret Ünvan

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2646 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1613 ÖZEL VERG HUKUKU-I

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2646 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1613 ÖZEL VERG HUKUKU-I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2646 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1613 ÖZEL VERG HUKUKU-I Yazarlar Prof.Dr. Nurettin B L C (Ünite 1, 2, 6-8) Doç.Dr. Adnan GERÇEK (Ünite 3-5) Editör Yrd.Doç.Dr. Do

Detaylı

R eklamasyon; sat lan bir mal n istenilen kalitede olmamas nedeniyle ortaya

R eklamasyon; sat lan bir mal n istenilen kalitede olmamas nedeniyle ortaya REKLAMASYON NED R? REKLAMASYON VE KOM SYON G DERLER N N VERG MEVZUATI YÖNÜNDEN DE ERLEND R LMES Talha APAK Yeminli Mali Müflavir I. G R fi R eklamasyon; sat lan bir mal n istenilen kalitede olmamas nedeniyle

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2622 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1590. DÖNEMSONU filemler

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2622 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1590. DÖNEMSONU filemler T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2622 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1590 DÖNEMSONU filemler Yazarlar Ö r.gör.dr. fiükrü DOKUR (Ünite 1,2) Prof.Dr. Kerim BANAR (Ünite 3) Doç.Dr. Vedat EKERG L (Ünite

Detaylı

ND R ML ORANA TAB MAL VE H ZMET TESL MLER MDE KDV ADE UYGULAMASI (KDVK Md 29/2)

ND R ML ORANA TAB MAL VE H ZMET TESL MLER MDE KDV ADE UYGULAMASI (KDVK Md 29/2) mali ÇÖZÜM 203 ND R ML ORANA TAB MAL VE H ZMET TESL MLER MDE KDV ADE UYGULAMASI (KDVK Md 29/2) Cengiz SAZAK* G R fi 0 2.01.2004 Tarih ve 25334 Mükerrer Say l Resmi Gazete de yay mlanarak 01.01.2004 tarihinde

Detaylı

100 Soruda Serbest Bölgeler

100 Soruda Serbest Bölgeler 100 Soruda Serbest Bölgeler Sunufl Serbest bölgeler; siyasal olarak ülke s n rlar içinde olmakla beraber gümrük hatt d fl nda say lan, ülkede geçerli ticari, mali ve iktisadi alanlara iliflkin hukuki ve

Detaylı

VERG BEYANNAMELER N N ELEKTRON K ORTAMDA ( NTERNET ÜZER NDEN) GÖNDER LMES UYGULAMASINDAN OLUMLU SONUÇLAR ALINIYOR

VERG BEYANNAMELER N N ELEKTRON K ORTAMDA ( NTERNET ÜZER NDEN) GÖNDER LMES UYGULAMASINDAN OLUMLU SONUÇLAR ALINIYOR VERG DE GÜNDEM VERG BEYANNAMELER N N ELEKTRON K ORTAMDA ( NTERNET ÜZER NDEN) GÖNDER LMES UYGULAMASINDAN OLUMLU SONUÇLAR ALINIYOR Mehmet KORKUSUZ Geçti imiz y l, vergilendirme sistemimizde önemli bir ad

Detaylı

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI SMMMO MEVZUAT SER S 2 MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebli leri Enflasyon düzeltmesi hesaplar dahil stanbul,

Detaylı

Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinde Lehe Al nan Para. BFS - 2007/10 stanbul, 13.09.2007

Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinde Lehe Al nan Para. BFS - 2007/10 stanbul, 13.09.2007 Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinde Lehe Al nan Para BFS - 2007/10 stanbul, 13.09.2007 Öncelikle arac kurumlar ve sonra da bankalar nezdinde vergi inceleme elemanlar nca bafllat lan incelemelerde,

Detaylı

VERG ve PRAT K B LG LER REHBER 2010. 2010 y l. Düzenlemeleriyle

VERG ve PRAT K B LG LER REHBER 2010. 2010 y l. Düzenlemeleriyle INTERNATIONAL ARKAN & ERG N Audit, Tax, SAS VERG ve PRAT K B LG LER REHBER 20 20 y l Düzenlemeleriyle ilgili Vergi ve Pratik Bilgiler Rehberi Gelir Vergisi Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Vergi Usul Kanunu,

Detaylı

VARLIK YÖNET M fi RKETLER N N CEBR CRA YETK LER N N BANKACILIK KANUNU ÇERÇEVES NDE DE ERLEND R LMES

VARLIK YÖNET M fi RKETLER N N CEBR CRA YETK LER N N BANKACILIK KANUNU ÇERÇEVES NDE DE ERLEND R LMES VARLIK YÖNET M fi RKETLER N N CEBR CRA YETK LER N N BANKACILIK KANUNU ÇERÇEVES NDE DE ERLEND R LMES Yrd. Doç. Dr. Güray ERDÖNMEZ* I- G R fi Bankac l k sektöründe yaflanan krizlerin en belirgin göstergelerinden

Detaylı

M uhasebe mesle inin fonksiyonlar ndaki de iflikliklerle birlikte, mesle-

M uhasebe mesle inin fonksiyonlar ndaki de iflikliklerle birlikte, mesle- mali ÇÖZÜM 11 MUHASEBE MESLE N N DÜNÜ VE BUGÜNÜNÜN KARfiILAfiTIRILMASI Yahya ARIKAN SMMMO Baflkan MUHASEBE MESLE NDE MEYDANA GELEN FONKS YONEL DE fi KL KLER M uhasebe mesle inin fonksiyonlar ndaki de iflikliklerle

Detaylı

GEL R VERG S REHBER. Tuncel ATABEY. Gelirler Kontrolörü

GEL R VERG S REHBER. Tuncel ATABEY. Gelirler Kontrolörü GEL R VERG S REHBER Haz rlayan Tuncel ATABEY Gelirler Kontrolörü Haz rl k ve Bask : KURT ½ MATBAACILIK Tel.: (0.212) 518 11 28-517 40 10 Sultanahmet - STANBUL SUNU½ Son y llarda vergi kanunlar nda yap

Detaylı

AMME ALACAKLARI VE S GORTA HUKUKU KAPSAMINDA 6111 SAYILI TORBA KANUN HÜKÜMLER

AMME ALACAKLARI VE S GORTA HUKUKU KAPSAMINDA 6111 SAYILI TORBA KANUN HÜKÜMLER AMME ALACAKLARI VE S GORTA HUKUKU KAPSAMINDA 6111 SAYILI TORBA KANUN HÜKÜMLER Av. Filiz ASKAN zmir Barosu üyesi AMME ALACAKLARI VE S GORTA HUKUKU KAPSAMINDA 6111 SAYILI TORBA KANUN HÜKÜMLER Bu kanun hukuk

Detaylı

M ükellefler bazen istemeseler de ticari faaliyetlerine iliflkin belgeler, ellerine

M ükellefler bazen istemeseler de ticari faaliyetlerine iliflkin belgeler, ellerine Dönemsellik kavram, iflletmelerin s n rs z say lan yaflam sürelerinin s n rl uzunlukta belli dönemlere bölünmesi ve her dönemin faaliyet sonuçlar n n di- er dönemlerden ayr olarak saptanmas n ifade eder.

Detaylı

TMS 12 GEL R VERG LER (KURUM KAZANCI ÜZER NDEN HESAPLANAN VERG LER)

TMS 12 GEL R VERG LER (KURUM KAZANCI ÜZER NDEN HESAPLANAN VERG LER) 1 4. B Ö L Ü M TMS 12 GEL R VERG LER (KURUM KAZANCI ÜZER NDEN HESAPLANAN VERG LER) Prof. Dr. Cemal B fi Marmara Üniversitesi BF Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 233 14. Bölüm, TMS-12 Gelir

Detaylı

Turkcell letiflim Hizmetleri A.fi. ve Ba l Ortakl klar 31 Aral k 2005 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Mali Tablolar

Turkcell letiflim Hizmetleri A.fi. ve Ba l Ortakl klar 31 Aral k 2005 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Mali Tablolar Denetim Raporu 83 85 86 31 Aral k 2005 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Mali Tablolar Ç NDEK LER KONSOL DE B LANÇOKONSOL DE GEL R TABLOSU KONSOL DE ÖZSERMAYE DE fi M TABLOSU KONSOL DE

Detaylı

2015 VERG ve PRAT K B LG LER REHBER

2015 VERG ve PRAT K B LG LER REHBER INTERNATIONAL ARKAN & ERG N Audit, Tax, SAS Turkey 2015 VERG ve PRAT K B LG LER REHBER VERG ve PRAT K B LG LER REHBER 2015 stanbul, 04 fiubat 2015 Haz rlayanlar Refik Arkan A. Cihat Kumuflo lu fieref Taflk

Detaylı

2013 VERG ve PRAT K B LG LER REHBER

2013 VERG ve PRAT K B LG LER REHBER INTERNATIONAL ARKAN & ERG N Audit, Tax, SAS Turkey 2013 VERG ve PRAT K B LG LER REHBER VERG ve PRAT K B LG LER REHBER 2013 stanbul, 28 fiubat 2013 Haz rlayanlar Refik Arkan A. Cihat Kumuflo lu fieref Taflk

Detaylı

önemli olan iflimizi nas l yapt m z.

önemli olan iflimizi nas l yapt m z. önemli olan iflimizi nas l yapt m z. Yap Kredi Finansal Kiralama A.O. Faaliyet Raporu 2004 Vizyon Dünya standartlar nda hizmet anlay fl ve geliflime aç k yap s yla art de erler yaratarak sektöründe öncü

Detaylı

fl Gayrimenkul Yat r m Ortakl Faaliyet Raporu 2004

fl Gayrimenkul Yat r m Ortakl Faaliyet Raporu 2004 fl GYO: Türkiye nin lider gayrimenkul yat r m ortakl Deneyim, güç ve sayg nl kla özdefl bir kurumsal kimli e sahip olan fl GYO, 765 milyon YTL net aktif de eri, 633 milyon YTL piyasa de eri ile Türkiye

Detaylı

Kristal Kola ve Meflrubat Sanayii Ticaret A.fi. 06 Faaliyet Raporu

Kristal Kola ve Meflrubat Sanayii Ticaret A.fi. 06 Faaliyet Raporu Kristal Kola ve Meflrubat Sanayii Ticaret A.fi 06 Faaliyet Raporu 1 Kristal Kola 06 Faaliyet Raporu Genel Müdürden Mesaj Kristal Kola sektöründe kuruluflundan bugüne kadar yerli ilk ve tek firma olman

Detaylı

Vergide Gündem. Tax Agenda. Ekim/October 2008. flverenler taraf ndan çal flanlar için ödenen bireysel emeklilik katk pay ve özel sigorta primleri

Vergide Gündem. Tax Agenda. Ekim/October 2008. flverenler taraf ndan çal flanlar için ödenen bireysel emeklilik katk pay ve özel sigorta primleri Vergide Gündem Tax Agenda Ekim/October 2008 flverenler taraf ndan çal flanlar için ödenen bireysel emeklilik katk pay ve özel sigorta primleri M. Fatih Köprü English translation Dünya dan vergi haberleri

Detaylı

Yap ve Kredi Finansal Kiralama A.O. Büyükdere Cad. No:161 Zincirlikuyu 34387 stanbul Tel : 0212 266 62 62 Faks: 0212 216 96 15 www.ykleasing.com.

Yap ve Kredi Finansal Kiralama A.O. Büyükdere Cad. No:161 Zincirlikuyu 34387 stanbul Tel : 0212 266 62 62 Faks: 0212 216 96 15 www.ykleasing.com. Yap ve Kredi Finansal Kiralama A.O. Büyükdere Cad. No:161 Zincirlikuyu 34387 stanbul Tel : 0212 266 62 62 Faks: 0212 216 96 15 www.ykleasing.com.tr 2002 F A A L Y E T R A P O R U YAPI KRED LEASING Genel

Detaylı

MAYIS/MAY 2006 ERNST & YOUNG. YATIRIM ND R M UYGULAMASINA SON VER LD Mehmet KORKUSUZ

MAYIS/MAY 2006 ERNST & YOUNG. YATIRIM ND R M UYGULAMASINA SON VER LD Mehmet KORKUSUZ ERNST & YOUNG www.ey.com www.vergidegundem.com www.insankaynaklari.com MAYIS/MAY 2006 2006 Ernst & Young All Rights Reserved. Ernst & Young is a registered trademark. stanbul Merkez Ofis Büyükdere Caddesi

Detaylı

Konut Kredileri Uygulamalar Hakk nda Yararl Bilgiler

Konut Kredileri Uygulamalar Hakk nda Yararl Bilgiler Konut Kredileri Uygulamalar Hakk nda Yararl Bilgiler Yay n No: 259 Haziran 2008, stanbul Türkiye Bankalar Birli i Nispetiye Caddesi Akmerkez B3 Blok Kat:13 34340 Etiler- STANBUL Tel : 212-282 09 73 Faks

Detaylı

ve DEVRALMALARI* *connectedthinking

ve DEVRALMALARI* *connectedthinking fiirket BiRLEfiMELERi ve DEVRALMALARI* *connectedthinking fiirket BiRLEfiMELERi ve DEVRALMALARI Haz rlayan: PricewaterhouseCoopers Türkiye Dan flmanl k Hizmetleri Bas m Tarihi Mart, 2006 Yap m nfomag Yay

Detaylı