Ali Metin POLAT ASMMMO BAfiKANI. koyduk. inflaat na bafllayaca z. akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ali Metin POLAT ASMMMO BAfiKANI. koyduk. inflaat na bafllayaca z. akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü"

Transkript

1

2 Ali Metin POLAT ASMMMO BAfiKANI D e erli meslektafllar m Kuracağımız Sizlerden ald m z ASMMMO emaneti, Akademisi nde; mesluuk uluslararası onuruna standartlarda yak fl r bir biçimde hizmet verebilecek tafl ma sorumlulu u meslek mensuplarının ile bilgi birikimine katkı sağlamak için; Vergi, Sosyal Güvenlik, İş öncelikli hedefimiz; meslektafllar n bilgi Hukuku, Maliyet ve Yönetim Muhasebesi, Kobi Projeleri, birikimlerini gelifltirecekleri, sorunlar n paylaflarak ortaklafla çözüm yollar üretecekleri, Şirket İyileştirmeleri, Risk Yönetimi, İç Denetim, İleri düzeyde TFRS, Finansal Yönetim, Dış Ticaret, Ticaret Hukuku, Stratejik Yönetim, modern Adli ve ça dafl Denetim bir ve Basel hizmet II konularında binas na kavuflmak oldu. oluşturarak; En k satsürede teknolojik yeni birikimi hizmet ve gelişimi binam z meslek eğitimin alt yapısını mensuplarının projelendirerek hizmetine inflaat na sunmayı, bafllayaca z. hedef olarak önümüze koyduk. Tüm Yeni faaliyetlerimizin bafllang çlar için, temel geçmiflin ekseni; mesleğimizin do ru muhasebesi hak ettiği yap larak, saygınlığın eksikliklerin giderilmesi büyük önem ta- daha da güçlendirilmesidir. Gelinen aşamada mesleki ve toplumsal haklarımız için verdiğimiz fl r. Do ru mücadeleyi hedefler belirlenerek yeterli bulmak yeni elbette yol haritalar n n mümkün değil ortaya ama, konmas ; bugün meslektaşlarımız bireyler için oldu u ekonomik kadar, işleyişin kurumlar vazgeçilmez için de baflar n n bir parçası anahtar d r. olarak saygınlığı daha da artan bir konumuna ulaştıysa; bu Her önemli zaman başarıda bu bilinçle hepimizin hareket çabalarının eden payı Oda var. yönetimimiz ad na, geride b - Oda mız, rakt m z her bir türlü y l çıkar içerisinde çatışmalarından gerçeklefltirdi imiz kalarak, mesleki faaliyetlerin bağımsızlığımızı baz lar n uzak koruyarak sizlerle paylaflmak, dürüstlük, istiyorum. tarafsızlık ve toplumsal bilinç ilkeleri çerçevesinde; ağır Sizlerden sorumluluklar ald m z taşıyan emaneti, meslek meslektaşlarımızın onuruna yak fl r bir ortak biçimde iradesi tafl ma olarak saygınlığını sorumlulu u artırdı. ile öncelikli hedefimiz; Her meslektafllar n yasa değişikliği bilgi bizleri birikimlerini yakından ilgilendirmektedir. gelifltirecekleri, sorunlar n Bu bağlamda, paylaflarak ortaklafla yeniden çözüm yapılanma yollar ürete- Odalarımızın, süreçlerinin dışında kalması cekleri, modern ve ça dafl bir düşünülemez. Başkentimizde olması, odamızın hizmet binas na bu konuda kavuflmak üzerine düşen oldu. görev ve En sorumluluklarını büyük hayalimiz; daha meslektafllar n da artırdı. Daima kolay, ulaflabilecekleri, mesleki ilkelere rahatl kla bağlı hareket ederek, ifllerini karar takip alma edebilecekleri, süreçlerine teknolojik olanaklarla donat lm fl genifl aktif katılımı ve ilgilileri mesleki konularda doğru bir biçimde yönlendirmeyi esas alarak, toplant yükümlülüğümüzü salonlar ve derslikleri yerine getirmek olan için ve büyük her zaman, çaba gösterdik. meslektafllar m z n, Gelişmiş Oda yöneticileri dünya ülkelerinin ve di er aldığı meslektafllar yakın ile iletiflim gelecekte kurabilecekleri, mesleğimizde bir dizi karar, de sohbet yeni yapılanmanın edebilecekleri olacağına mekanlar işaret ile etmektedir. hizmetlerin Bu aksamadan bağlamda, gelişmelerin yürütüldü ü dışında hizmet kalmamak binas n n ve meslek meslektaşlarımızı camias na geleceğe hazırlamak, temel hedefi miz oldu. kazand r lmas yd. Göreve geldi imizden bu yana, titizlikle sürdürdü ümüz çal flmalar m z sonucun- Toplumsal sorumluluğumuzun gereği olarak, haklı ve doğru bulduğumuz her konuda da, bu diğer hayalimizin sivil toplum gerçe e kuruluşlarıyla dönüfltürülmesi olmaya yönünde özen gösterdik. önemli ad mlar birlikte Geleceğe att k. Art k, yönelik bu niteliklere projeleriyle, haiz üyelerinin bir gelişimini hizmet binas n sağlayan; infla şeffafl etmek ığı, denetimi, için gerekli bir arsam z var. En k sa yeniliği sürede savunan yeni hizmet ve çevre binam z sorunlarına projelendirerek duyarlı; toplumumuzun inflaat na bafllayaca z. aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği Geride yaparak b rakt m z ekonomik dönemde, kalkınmaya katkı çal flmalar m z n sunan kurum a rl k olma yolundaki noktas n ; idealimizi mesle imizin gerçekleştirmek uluslar aras için standartlar çerçevesinde yap land r lmas na büyük çaba gösterdik. Finansal bilgi, yönetim muhasebeciliği, danışmanlık konularında, sürekli yönelik eğitimler e itim çal flmalar ve yayınlarla, oluflturdu. meslek mensuplarının Geliflmelerin d fl nda bilgi birikimini, kalmamay kariyerini ve geliştiren, uzmanlaşmasını sağlayan meslektafllar m z gelece e haz rlamay ilke bilimsel edinen ve teknolojik Oda m z; çalışmalar düzenle- ve muhasebe ile ilgili uygulamalara yön veren yaptık. di i panel, seminer ve sempozyumlarla, mesleki Üyelerimizin, sosyal alandaki ve eğitsel geliflmeleri faaliyetlerimize önemli ölçüde daha üyelerimize kolay erişebilmeleri aktard. için, Mesle in Çukurambar geçmiflini bölgesindeki ve gelecekte arsamız üzerinde üstlenece i yapacağımız ifllevini, düzenledi imiz modern, çağdaş, yeni Mesle in teknolojilerle Dünü ve donatılmış Gelece i Oda binamızı, konulu panelde en kısa de erlendirdik. sürede hizmete sunma çalışmalarımız bütün hızı ile devam Bu panelimizde yap lan de erlendirme metinleri, kitap haline getiril- etmektedir. Yeni erek, binamız sadece tamamlandığında, Ankara ile s n rl halen kalmayarak, tüm meslektafllar m z n Oda mızın hizmetlerini sürdürdüğü Kumrular Caddesi ndeki binamızı ulaşım bilgilerine kolaylığı sunuldu. nedeniyle, bütünüyle üyelerimizin Geçti imiz y l ve içinde stajyerlerimizin de ifliklikler kurs ve eğitim yap lan çalışmalarının ve süresi uzat lan, gerçekleştirilmesi Varl k amacıyla kurulacak ASMMMO Bar fl Yasas, düzenledi imiz iki Akademisine tahsis edilecektir. ayr seminerde bütün yönleriyle Kuracağımız tart fl ld. fl yo unlu umuzun ASMMMO Akademisi nde; büyük uluslararası standartlarda hizmet bir bölümünü oluflturan Dönemsonu fllemleri, fiahsi Gelirlerin verebilecek meslek mensuplarının bilgi birikimine katkı sağlamak için; Vergi, Sosyal Vergilendirilmesi Güvenlik, İş ve Hukuku, Beyan, Maliyet ve Yönetim Kurum Kazançlar n n Muhasebesi, Kobi Vergilendirilmesi İyileştirmeleri, ve Beyan, Risk Özel Yönetimi, Tüketimİç Denetim, Vergisi, İleri Mali düzeyde Mevzuatta TFRS, Yaflanan Finansal Projeleri, Şirket Yönetim, Güncel Sorunlar Dış Ticaret, ve Ticaret çal flma Hukuku, hayat Stratejik ile ilgili düzenlemeler, Yönetim, Adli Denetim Oda m z ve taraf ndan Basel II konularında düzenlenen eğitimin seminerlerde alt yapısını oluşturarak; teknolojik birikimi ve bütün yönleriyle ele al nd. gelişimi meslek mensuplarının hizmetine sunmayı, Oda m z, hedef Vergi, olarak Sosyal önümüze Güvenlik, koyduk. Mesleki Mevzuat, Genel Hukuk ve fl-meslektaşlar Hukuku konular nda arasındaki meslektafllar n haksız rekabetin ortadan karfl laflabilecekleri kaldırılması, sorunlar için -Zamana do rudan endeksli bilgi alabilecekleri ücret tarifesinin dan flmanl k uygulanmasının hizmetlerini sağlanması, bafllatt ve sürdürmeye -Tahsilat sorununun devam ediyor. çözülmesi, Art k, -Meslek iflleri mensupları ile ilgili herhangi için mücbir sebep hallerinin tanımlanması, sorunla karfl laflan meslektafllar - m z, -Başta konular nda Maliye Bakanlığı uzman olmak dan flmanlar m za ulaflarak, do rudan bilgi üzere diğer kamu kurumları ile yaşanan sorunların çözülmesi, alma olana na kavufltular. -Meslek mensuplarının haklarını gözeten, Ankara uluslararası SMMM standartlarla Odas, mesleki uyumlu bir aç dan Meslek bir Yasası nın dönüm noktas oluşturulmasına oluflturankatkı SM den sağlanması, SMMM ye geçifl ve SMMM yeterlilik -Bağımlı s navlar n n, çalışan meslek herhangi mensuplarının bir sorun sorunlarının yaflanmadan çözülmesi, gerçeklefltirilmesi -Yeni do rultusunda TTK nin yasallaşması büyük özen için gerekli gösterdi. çalışmaların S navlar yapılması, öncesi düzenlenen -Oda da toplant larla Hızlı ve meslektafllar kaliteli hizmet bilgilendiren verebilmek Ankara için kurumsallaşmanın SMMM Odas, sağlanması, düzenledi i kurslarla meslektafllar n s nava -Mesleki haz rlanmas na çıkarları güçlü önemli bir şekilde savunabilmek için ASMMMO nun katk sa lad. kamuoyunda etkinliğinin ve saygınlığının Meslektafllar m z n daha da artırılması, ekonomik krizle birlikte - Kayıt artan dışı ekonomi s k nt lar na ile etkin ra men, mücadele Oda m z n edilmesi ve mali yap s n güçlendirerek, - Toplumun faaliyetlerini tüm kesimlerinde h z kesmeden vergi sürdürdük. bilincinin geliştirmesi Bunu yaparken konuları yasalara genel faaliyet programımızın temelini oluşturdu. uymaya ve fleffaf olmaya büyük özen Kurumsal gösterdik. yapının, Bize işlerliğini duydu unuz artıracak güven bilgi ve ve insan destekle, gücüyle belirledi imiz donatılmasının gerekliliğinin bilincinde olduk. Çağdaş ve hedefe demokratik sa lam bir ad mlarla yönetim anlayışıyla, daha h zl görev ulaflaca m za süremiz boyunca inan yoruz. eğitim faaliyetlerini Kuflku yok önceliğimiz ki, Odam z n, kıldık. sayg nl n Meslek örgütünün art rarak sağlıklı ve daha verimli da büyük gelişmesinin bir ailemeslek içi olmas eğitim için; programları dün oldu u ile başarılabileceğine gibi yar n inandık. Bu inancımızı yeni dönemde de da, tüm meslektafllar m z n birlikte gerçeğe dönüştürmek dileğiyle, katk s na hepinize ihtiyac m z sevgilerimi sunuyorum. olacakt r. Sayg lar mla BÜLTEN MART - N SAN

3 Ç NDEK LER BÜLTEN Ankara SMMM Odas n n yerel süreli iki ayl k ücretsiz yay n organ d r. ISSN: Sahibi Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müflavirler Odas Ad na Ali Metin POLAT Genel Yay n Yönetmeni Canan GED K 12 SEM NER Kurumlar Vergisi, Ankara SMMM Odas n n düzenledi i seminerde de erlendirildi. Konuflmac lar YMM Sak p fieker ve Garip Ayaz konuyla ilgili bilgi verdiler. Sorumlu Yaz flleri Müdürü H d r KÖSE Yay n Kurulu Ali Metin POLAT Ahmet AKBABA H d r KÖSE Necmettin KELEfi Erkan ARSLAN Yay n Dan flmanlar Bülent AK (YMM) Sinan AYDIN (YMM) brahim DE RMENC (YMM) Sak p fieker (YMM) Kaz m YILMAZ (YMM) M. Kemal OKTAR (SMMM) Ahmet ELBAfiI (SM) Erol SÖNMEZOCAK (SM) Yönetim Yeri: Kumrular Caddesi No: K z lay / Ankara Tel: (0312) Fax: (0312) Web Adresi: E-posta: Görsel Yönetmen MAYAVE letiflim Organizasyon Dan flmanl k Ltd. fiti Bask Tarihi: Bask : Bizim Repro (312) Kaz m Karabekir Cad. Kültür Çarfl s 7/100 Ankara (Bültenimize gönderilen yaz lar yay nlans n, yay nlanmas n geri verilmez, yaz lardaki düflün ve görüfller yazarlar na aittir. Yaz lar kaynak gösterilerek aktar labilir.) 1 4 SEMPOZYUM Meslek Kuracağımız ASMMMO Akademisi nde; meslek mensuplarının Uluslararası standartlarda bilgi birikimini hizmet verebilecek artırmayı hedef meslek olarak mensuplarının önümüze hedef olarak önümüze koyduk. bilgi birikimine katkı koyduk. sağlamak için; Vergi, Sosyal Güvenlik, İş Hukuku, Maliyet ve Yönetim Muhasebesi,... Ankara SMMM Odas n n gelenekselleflen Muhasebe Uygulamalar ve Vergi Mevzuat sempozyumlar ndan 7.si Antalya da düzenlendi. Sempozyumun a rl kl konusunu KOB ler oluflturdu. 15 Ankara SMMM Odas Baflkan ve üyeleri, Vergi Haftas ETK NL K dolay s yla An tkabir i ziyaret ederek Atatürk ün huzurunda sayg duruflunda bulundular.

4 24 PANEL Prof. Serpil Sancar, Ankara SMMM Odas n n 8 Mart Dünya Kad nlar Günü nedeniyle düzenledi i panelde cinsiyet eflitsizli ini de erlendirdi Kurumlarda stisna Uygulamas ile lgili Özel Durumlar Mehmet Tahir UFUK Kamu Alaca n n Korunmas nda Teminat stenmesi Hali Fethi AYGÜN Vergi Hukukunda Sürelerin rdelenmesi Niyazi ÖZKAYA Vak flar n Kira Gelirlerinde Stopaj Uygulamas Hakan EK NC 16 SÖYLEfi 20 ETK NL K Muhasebe alan ndaki akademik kariyerini entellektüel birikimi ve müzi e olan tutkusu ile birlefltiren Prof. Dr. Ömer Lalik, Ruhunu zenginlefltirmeyen bir muhasebecinin yarat c olaca na inanmam. dedi. Ankara SMMM Odas, fl Müfettiflleri Derne i ve SBF Sosyal Politika Araflt rma ve Uygulama Merkezi nin ortaklafla düzenledi i 3. Çal flma Yasam fl Kongresi, Anka- ra Üniversitesi ATAUM salonunda yap ld. 26 ETK NL K Özel Serbest Muhasebeci Mali Müflavirlik s nav n n 2. si, 25 Nisan 2010 tarihinde yap ld. Ankara SMMM Odas, s nav öncesinde bir bilgilendirme toplant s düzenledi A.fi. Yönetim Kurulu Üyelerinin Kamu Borcu Aç s ndan Sorumluluklar Taner SARISOY Yeni Bafllayanlar çin Genel Sa l k Sigortas (GSS) Dr. Özkan B LG L 5510 Say l Yasa Kapsam nda Fazla ve Yersiz Olarak Yap lan Ödemelerin Tahsili Faruk YÜKSEL fl Görme Ediminin Ask ya Al nmas Durumunda Ücret Ödenir mi? Erol GÜNER K smi Süreli fl Sözleflmesi, Yap l fl ve Haklar n Uygulan fl Do an KESK N Kapsam D fl Personel ve flsizlik Sigortas Hamit T RYAK flverenlerin Yararland klar Baz Teflviklerin Süreleri Uzat lm flt r Ahmet A AR Kurumlarda Tasfiyeye Girifl Bilançosu Veysi SEV Sahte Belge Kullanma Suçlamas Bumin DO RUSÖZ 2010 Y l Mart-Nisan Aylar nda Mevzuatta Yap lan Önemli De ifliklikler Dan fltay Kararlar Özelgeler Pratik Bilgiler

5 G ÖZ DOLDURAN SEMPOZYUM Ankara SMMM Odas n n gelenekselleflen Muhasebe Uygulamalar ve Vergi Mevzuat sempozyumlar ndan 7.si Antalya da düzenlendi. Üç gün süren sempozyumun a rl kl konusunu Bölgesel Kalk nmada Küçük ve Orta Ölçekli flletmelerin Rolü oluflturdu. TÜRMOB Genel Baflkan Masum Türker, ABD de küresel krizden ç k fl için küçük ve orta ölçekli iflletmelere 733 milyon dolarl k fon ayr ld n belirterek, Türkiye de de bu konuya önem verilmesi gerekti ini söyledi. Ankara SMMM Odas Baflkan Ali Metin Polat, bölgesel kalk nmada KOB lerin önemli rol üstlendi ini belirterek, Bu konuda ad mlar at l rken meslek mensuplar m z n yüklenece i görev ve sorumluluklar göz ard edilmemelidir dedi. TÜRMOB Onursal Baflkan Mustafa Özyürek, iktidar n anayasa de ifliklikleri ile parti kapatmay zorlaflt rma ve yarg y siyasallaflt rmay amaçlad n belirterek, erken seçimin kaç n lmaz oldu unu söyledi. Türkiye Muhasebe Standartlar Kurulu Baflkan Bülent Üstünel, küçük ve orta ölçekli iflletmelerin Türkiye flirket yap s n n yüzde 99 unu oluflturdu una dikkati çekerek, Türkiye nin bu konuda getirilecek AB standartlar d fl nda kalmas n n mümkün olmad n vurgulad. Prof. Geoffery Hewings, bölgesel ekonomilerin önemine dikkat çekerek, Türkiye de Do u ile Bat bölgeleri aras nda ekonomik geliflmifllik aç s ndan büyük uçurum bulundu unu söyledi. 4 SEMPOZYUM MART - N SAN 2010 BÜLTEN

6 Ankara SMMM Odas n n gelenekselleflen Muhasebe Uygulamalar ve Vergi Mevzuat Sempozyumunun 7. si, Antalya Belek teki Calista Luxury Resort Hotel de 3-7 Mart 2010 tarihleri aras nda yap ld. Hem dinlence hem de meslek içi e itim amaçl toplant ya çok say da meslektafl kat ld. Üç gün süren sempozyum oturumlar n ilgi ile izleyen meslektafllar, geri kalan zamanlar n spor yaparak ve sohbet ederek de erlendirdiler. Ö retim üyeleri ve uzman uygulamac lar n sunumlar yla mesleki bilgi ve birikimlerini yenileme ve güncellefltirme f rsat bulan meslektafllar, keyifli anlar da paylaflarak mesleki dayan flman n güzel örneklerini verdiler. Sempozyumun temel konusunu, bölgesel kalk nmada küçük ve orta ölçekli iflletmelerin rolü oluflturdu. Sempozyumun Onur Kurulunda TÜRMOB Onursal Baflkan YMM Mustafa Özyürek, TÜRMOB Baflkan Dr. YMM Masum Türker, Prof. Dr. Yüksel Koç Yalk n, Prof. Dr. Nalan Akdo an, Bilim Kurulu nda ise Prof. Dr. Ercan Beyaz tl, Prof. Dr. Cemal bifl, TÜRMOB Disiplin Kurulu üyesi YMM brahim De irmenci, Vergi Konseyi üyesi YMM Sak p fieker, Doç. Dr. Ganite Kurt, Doç. Dr. Orhan Çelik, Doç. Dr. Serdar Özkan ve Yrd. Doç. Dr. Volkan Demir yer ald. TÜRMOB Genel Baflkan Dr. YMM Masum Türker, stiklal Marfl n n okunmas ve sayg duruflu ile bafllayan sempozyumun aç fl konuflmas nda, ekonomik krizin küçük ve orta ölçekli iflletmeler üzerindeki olumsuz etkileri üzerinde durdu. Yak n bir gelecekte, küçük ve orta ölçekli iflletmelerin halka aç laca n, KOB hisse senetlerinin al n p sat laca bir pazar oluflaca na dikkat çeken Türker, Bu geliflmede muhasebecilerin büyük rolü olacakt r dedi. Küçük ve orta ölçekli iflletmelerin muhasebe mesle inin gelece i aç s ndan önemli oldu unu belirten Türker, özetle flunlar söyledi: Bu iflletmelerin sermaye gereklerini ve fon ihtiyaçlar n nas l karfl layacaklar sorundur. Asl nda küçük ve orta ölçekli iflletmelerin fon ihtiyaçlar n karfl lamak için iki yol vard r. Biri bankalardan kredi almakt r, di eri ise sermaye piyasalar na hisse senedi arz ederek fonlamad r. Bu daha çok büyük iflletlemeler için sözkonusuydu. Ama art k dünyada küçük ve orta iflletmelerin halka arz yoluyla fonlanmas söz konusudur. KOB lere özel önem Dr. Masum TÜRKER TÜRMOB Genel Baflkan Türker, ABD de küresel krizden ç k fl için küçük ve orta ölçekli iflletmelere özel bir önem verildi ini belirterek, bu iflletmelerin desteklenmesi için 733 milyon dolarl k proje haz rland n söyledi. Türkiye de de krizin etkilerini azaltmak için KOB lere önem verilmesi gerekti ini ifade eden Türker, KOB lerde uygulanacak muhasebe standartlar n n tüm Dünya da oldu u gibi Türkiye de de tart flma konusu oldu unu an msatt. Ekonomik krizlerden en olumsuz etkilenen meslek grubunun muhasebeciler oldu unu ifade eden Türker, özetle flöyle konufltu: Dünyada art k muhasebe ile ilgili firmalar n bir araya gelerek ihtisaslaflmaya gittikleri görülmektedir. Muhasebe mesle inde kay ttan, dan flmanl a do ru gidifl söz konusudur. Muhasebe alan nda bilançolar tutmaktan, vergi hesaplamalar na ve dan flmanl a do ru uzmanl k alanlar oluflmaktad r. Kalk nma ve muhasebe Ali Metin POLAT Ankara SMMM Odas Baflkan Ankara SMMM Odas Baflkan Ali Metin Polat da aç fl konuflmas nda, küresel ekonomiye iliflkin geliflme ve de iflikliklerin muhasebe mesle ine aynen yans d n ifade ederek, kalk nmada küçük ve orta ölçekli iflletmelerin önemli rol üstlendi ini söyledi. Oda lar n KOB lere her zaman destek verdi ini belirten Polat, özetle flöyle konufltu: BÜLTEN MART - N SAN 2010 SEMPOZYUM 5

7 Günümüzde yeni bir kalk nma modeli olarak ele al nan bölgesel kalk nma anlay fl nda en büyük görev küçük ve orta ölçekli iflletmelerin yan nda, biz meslek mensuplar na da düflmektedir. Bu nedenle de bölgesel kalk nma modellerini tart fl rken KOB lerin rolü ile meslek mensuplar n n görev ve sorumluluklar birlikte ele al nmal d r. Ankara SMMM Odas olarak meslek mensuplar m z n yüksek mesleki bilgi ve standartlarla donat lmas n n, üstlendi imiz misyonun bir gere i oldu unun fark nday z. Yine biliyoruz ki, dünyadaki h zl geliflmelere ayak uydurmam z, önümüze ç kan ve ç kabilecek tehditlere karfl önlem almam z, f rsatlar toplum yarar na kazan mlara dönüfltürmemiz ancak sürekli bir e itim ile mümkündür. Sempozyuma kat lan Ankara Vergi daresi Baflkan fiinasi Candan, mükelleflere en h zl ve kaliteli hizmet vermeyi amaçlad klar n belirterek, bunun için tüm teknolojik imkanlar kulland klar n söyledi. KOB kredileri hsan U ur DEL KANLI BDDK Baflkan Yard mc s Bankac l k Düzenleme Denetleme Kurulu Baflkan Yard mc s hsan U ur Delikanl, 2009 y l nda bankalar n 303 milyar TL kredi verdi ini belirterek, bu kredilerin yüzde 24 inin küçük ve orta ölçekli iflletmelere verildi ini söyledi. Çok say da küçük ve orta ölçekli iflletme bulundu unu, bunlar n ço unun mikro ölçekli iflletmeler oldu unu ifade eden Delikanl, kalk nma için KOB lere verilecek desteklerin büyük önemi bulundu unu kaydetti. Muhasebe standartlar Bülent ÜSTÜNEL TMSK Baflkan Türkiye Muhasebe Standartlar Kurulu Baflkan Bülent Üstünel ise, uluslararas muhasebe standartlar n n TMSK taraf ndan yay nland na dikkat çekerek, mevzuat n n tümünün Haziran ay nda tamamlanaca n söyledi. Uluslararas muhasebe standartlar n n Bankalar, sigorta flirketleri ve halka aç k flirketleri ilgilendirdi ini belirten Üstünel, bu flirketlerin say s n n çok az oldu unu belirtti. Üstünel, konuflmas n özetle flöyle sürdürdü: Bizim yay nlad m z uluslararas muhasebe standartlar, bin kadar flirketi ilgilendirmektedir. Oysa, küçük ve orta ölçekli iflletmeler, ekonomimizin yüzde 99 unu oluflturmaktad r. TMSK taraf ndan benimsenen KOB muhasebe standartlar bulunmaktad r. UFRS temeline dayanarak haz rlanmakla birlikte baz farkl l klar olmaktad r. Çeflitli basitlefltirmeler yap lm flt r. Standartlarda KOB lerle ilgili olmayan konulara yer verilmemifltir. Birçok muhasebe ilkeleri basitlefltirilmifl, aç klanmas gereken konular azalt lm flt r. KOB ler, kamuya hesap verme yükümlülü ü olmayan iflletme olarak tan mlanmaktad r. Bu çerçevede, sigorta flirketleri, bankalar ve halka arz yapan flirketlerin d fl nda kalan bütün flirketler KOB standartlar nda kabul edilmektedir. Avrupa Birli i henüz küçük ve orta ölçekli iflletmeler konusunda kesin tavr n belirlememifltir. Ama, mikro iflletmeler için daha basit uygulamalar getirmeye çal flmaktad rlar. Sempozyuma kat lan Antalya Büyükflehir Belediye Baflkan Mustafa Akayd n ise, muhasebecilerin her zaman yak n ilgi ve deste ini gördü ünü ifade ederek, rektörlük yapt dönemde küçük ve orta ölçekli iflletmelerin ve giriflimcili in desteklenmesi konusunda özel katk lar oldu unu söyledi. TÜRMOB Onursal Baflkan Mustafa Özyürek ise, siyasi durumun bir de erlendirmesini yapt. Anayasa referandumundan hay r ç kmas halinde erken seçimin kaç n lmaz oldu unu belirten Özyürek, iktidar n yarg y siyasallaflt rma amac nda oldu unu öne sürdü. Temel sorunun iflsizlik oldu unu vurgulayan Özyürek, enflasyonun artt na da dikkat çekti. 6 SEMPOZYUM MART - N SAN 2010 BÜLTEN

8 Bölgesel farkl l k çok derin Geoffrey HEWINGS Ilinois Ekonomi Üniversitesi Ö retim Görevlisi Ilinois Economics University ö retim görevlilerinden Prof. Geoffrey Hewings, aç l fl sunumunda bölgesel ekonomilerin ulusal ekonomilere etkisini anlatt. Ulusal ekonomilerin bir bütün oldu u yolundaki varsay mlar n do ru olmad n belirten Hewigs, Ancak uluslar da bölgelere ayr l r ve uluslar aras politikalara farkl flekillerde cevap verir. dedi. Ticarette mallar n el de ifltirmesi gibi insanlar n da yer de ifltirdi ini belirten Hewings, bu nedenle uluslararas makro politikalar n tüm ülkeler için geçerli olamayaca n söyledi. Her bölgenin ekonomik olaylardan farkl etkilendi ini vurgulayan Hewing, Ülke içindeki ekonomik yap lar n ayn oldu u ve bütün ülkelerin ekonomik yap lar n n birbirine benzedi i makro ekonomistlerin yapt hatalardan biridir. diye konufltu. Hewings özetle flunlar söyledi: Türkiye için ekonomik entegrasyonunun bölgeler üzerindeki etkisinin nas l olaca n n belirlenmesi büyük önem tafl maktad r. Bu Türkiye nin AB ile iliflkileri aç s ndan da önem tafl maktad r. Asl nda ulusal ölçekte bakmaktansa, olaylar bölgesel olarak incelememiz gerekir. Bu bizim ülke ekonomisini daha iyi anlamam z sa lar. Önümüzdeki süreçte as l rekabet ülkeler aras nda de il, bölgeler aras nda olacakt r. Böylece bölgeler daha rekabetçi hale gelecektir.bir çok uluslararas kurulufl bu konuya büyük önem vermektedir. Dünya Bankas raporunda ulusal düzeyden çok bölgesel kalk nmaya odaklan lm flt r. As l ihtiyac m z olan bölgesel muhasebelerdir. Gelir da l m uçurumu Hewings, gelir da l m ndaki eflitsizlik aç s ndan Türkiye ile Brezilya aras nda benzerlik bulundu una dikkat çekti ile 2000 y llar aras nda gelirin bölgelere da l m nda çok önemli bir de ifliklik yaflanmad n belirten Hewings, Türkiye nin Do u bölgelerinin ekonomik geliflmeden yararlanamad n söyledi. Hewings, özetle flunlar söyledi: Türkiye nin Do u ve Güneydo u bölgeleri hatta Karadeniz Bölgesi nin baz yerleri kifli bafl na gelirin düflük oldu u bölgelerdir. Bat ile Do u aras nda çok keskin bir çizgi bulunmaktad r. Ülkenin do usundaki kalk nma maalesef baflar s z olmufltur. Bu durum da özellikle Latin Amerika ülkelerinde görmüfl oldu umuz bir durumdur. Adil olmayan kalk nman n problemleri nas l ele al nacak ve nas l çözülecektir? Bölgeleraras eflitsizli i göz ard edemeyiz. Neler konufluldu? Sempozyumda, bölgesel kalk nmada muhasebe, muhasebeci ve meslek odalar na düflen görevler, KOB Finansal raporlama standartlar, KOB lere yönelik teflvikler, KOB lerde bölünme ve hisse senedi de iflimi, KOB ler için Uluslar aras Finansal Raporlama Standartlar nda stoklar n vergi uygulamalar aç s ndan de erlendirilmesi, ertelenmifl vergiler ile, Vergi normlar, Varl k Bar fl n n etkileri, vergi incelemelerinde meslek mensuplar n n rolü, transfer fiyatlamas n n vergi mevzuat ve KOB Uluslar aras Finansal Raporlama standartlar aç s ndan incelenmesi, vergi hukukunda örtülü sermaye kavram gibi konular de erlendirildi. Sempozyumun son gününde Gelirin Kavranmas nda Oto Kontrol Sistemi konulu bir panel yap ld. Vergi Konseyi Baflkan YMM Mustafa Uysal n baflkanl k yapt panelde, Prof. Dr. Turalay Kenç, Gelir daresi Grup Baflkan Yüksel Yavuz, TÜRMOB Genel Baflkan yard mc s YMM Nail Sanl, YMM Mehmet Feridun Ökten ve Vergi Konseyi üyesi Yrd. Doç. Dr. Ahmet Bumin Do rusöz birer sunum yapt lar. BÜLTEN MART - N SAN 2010 SEMPOZYUM 7

9 VII. Muhasebe ve Vergi Uygulamalar Sempozyumunun Bildirilerinin De erlendirilmesi Yine Hewings konuflmas nda, bölgesel ekonomileri planlarken sektörlerin büyümesi ve küçülmesi durumunda bölge ekonomisine ne getirece i beklenmedik durumlarda ekonominin nas l cevap verece i, bölgeleraras iflbirliklerinin yan nda rekabetin hesaplanmas gerekti ini ifade etmifltir. Sempozyum alt oturum ve bir panel olarak gerçeklefltirilmifltir. Sempozyum bildirilerinin de erlendirilmesi oturumlar baz nda yap lacakt r. VII. Muhasebe ve Vergi Uygulamalar Sempozyumunun konusu, bölgesel kalk nmada küçük ve orta ölçekli iflletmelerin rolü güncel muhasebe ve vergi uygulamalar yd. Sempozyumda, Economics University of Illinois den konuflmac olarak kat lan Professor Geoffrey JD Hewings, Ekonomik Kalk nmada KOB ler Makro Ekonomik Muhasebe Sorunlar konusunda bildiri sunmufltur. Prof Hewings konuflmas nda, geleneksel ekonomi teorisinin ulusal ekonomileri homojen bir bütün olarak kabul etmelerinin bir hata oldu unu, dolay s yla ulusal s n rlar kapsam ndaki ekonomilerden bahsedilen benzerliklerden ziyade bölgesel farkl l klar n göz önünde bulundurularak planlama yapmalar gerekti i üzerinde durmufltur. I. Oturumda, iki bildiri sunulmufltur. Bu oturumda bölgesel kalk nmada muhasebe,muhasebeciye ve meslek örgütlerine düflen roller tart fl lm flt r. Bu oturumda özellikle ülkemizde uygulamas bafllat - lan bölgesel kalk nmada kalk nma ajanslar n n görev ve sorumluluklar anlat lm fl ve bölgesel kalk nman n en önemli araçlar ndan biri olan KOB lerin ve yeni giriflimcilerin desteklenmesi ve desteklenen bu birimlerin baflar ya ulaflmas nda muhasebe, muhasebeci ve meslek odalalar na önemli görevler düflece i ifade edilmifltir. Bu konuda yap lan de erlendirmeler flu flekilde belirlenmifltir. - Kaliteli finansal bilgilerin üretilmesi - Kurumsal yönetim anlay fl n n oluflturulmas - Sosyal sorumluluk muhasebesinin öne ç kar lmas - Muhasebe meslek mensuplar n n ihtisaslaflmaya yönelmeleri - Muhasebe ve muhasebe mesle inde sosyal konular n tart fl lmas - Meslek örgütlerinin bölgesel kalk nma kurullar nda etkin rol oynamas II. Oturumda, üç bildiri sunulmufltur. Bu oturumda ele al nan konular, vergi normlar n n de erlendirilmesi, varl k bar fl n n olas etkileri ve Vergi incelemelerinde meslek mensubunun rolü tart fl lm flt r. 8 SEMPOZYUM MART - N SAN 2010 BÜLTEN

10 Vergi normlar n n de erlendirilmesi konusunda, konuflmac Vergi hukukunda as l sorun bireyin vergileme konusu yap lan iktisadi sonuçtan vazgeçmeksizin, vergi yükünü etkileme yönündeki gayretleriyle ortaya ç kt n ifade etmifltir. Konuflmac, bireylerin vergi yasas nda iktisadi boyutu nedeniyle vergilendirilmesi öngörülen soyut olay tan m na uygun maddi olay soyut tan mdaki iktisadi içerikle, ancak, farkl özel hukuk form veya formlar nda sergileyerek vergi borcunu etkileme çabalar n n vergi hukuku bak m ndan geçerlili i vergi normunun yorumu ve somut maddi olay n nitelenmesi problemleriyle iç içe geçmifl oldu unu vurgulayarak de erlendirmelerini yapm flt r. Varl k bar fl n n olas etkilerinin de erlendirilmesi bildirisinde, 5811 say l Baz Varl klar n Milli Ekonomiye Kazand r lmas Hakk nda Kanun un uygulanmas sonucu afla daki bafll klar itibar yla yap lm flt r Yurtd fl Varl klar n Belgelendirilmesi flletmeye Konan Varl klar n Durumu ve Sonras Gelirlerin Durumu Ekonomiye Etkileri Vergi Tahsilat na Etkisi Kay t D fl Ekonomiye Etkisi III. Oturumda üç tebli sunulmufltur. Oturumda ortaya ç kan sonuçlar maddeler halinde afla daki biçimde özetlemek mümkündür. Küreselleflmenin oluflturdu u ekonomik iklim KOB leri daha karmafl k,daha rekabetci ve daha riskli ortamlarda faaliyet yapmaya zorlamaktad r. UFRS lerin uygulanmas bunlar n küresel ekonomik iklime uyumunu da kolaylaflt racakt r. GATS (Hizmet Ticaret Antlaflmas ) Türk Mali Müflavirlik ve hizmet sektörü için bir tehdit olarak gözükmektedir. Bu tehdidin ortadan kald r lmas hatta f rsata dönüfltürülmesi için sektörün gelece i ile ilgili proje çal flmalar na devam edilmelidir. TMSK bir an önce KOB standartlar n tart flmaya açmal d r. Uygulamas ile ilgili gerekli haz rl klar yapmal d r. UFRS lerde yer alan de erleme yöntemlerinin ço u birbiri ile örtüflmektedir. Ancak önemli farkl l klar da söz konusudur. Bunlar n birbirine uyumlaflt r lmas gibi bir zorunluluk söz konusu de ildir. Bununla birlikte vergi mevzuat nda baz düzenlemelerin yap lmas da söz konusudur. IV. Oturumda KOB lere yönelik vergisel teflvikler anlat lm fl, KOB lerde KOB ler için haz rlanan muhasebe standartlar ndan flirket birleflmeleri standard ele al nm fl, Kurumlar Vergisi ne göre flirket birleflmesi detayl olarak anlat lm flt r. Yine bu oturumda KOB lerde bölünme ve hisse de iflimi ayr nt l olarak anlat lm flt r. V. Oturumda KOB muhasebe standartlar ndan, stoklar, has lat, ve ertelenmifl vergi konular ele al nm fl, KOB muhasebe standartlar n n uluslar aras muhasebe standartlar ndan farkl l klar üzerinde durulmufl ve özellikli konular aç klanm flt r. VI. Oturumda, sunulan tebli ler, transfer fiyatland r lmas düzenlemelerinin vergi mevzuat, küçük ve orta büyüklükteki iflletmeler, "KOB " uluslararas finansal raporlama standartlar aç s ndan ele al nm flt r. Vergi hukukunda örtülü sermaye kavram ve uygulamada karfl lafl lan sorunlar üzerinde durulmufltur. Bu oturumun son bildirisinde ise transfer fiyatland r lmas nda rapor düzenleme esaslar ele al nm flt r. Sempozyum, Gelirin Kavranmas nda Oto Kontrol Sistemi Paneli ile sona ermifltir. BÜLTEN MART - N SAN 2010 SEMPOZYUM 9

11 HAYAL M Z GERÇEK OLUYOR H ZMET B NAMIZA KAVUfiACA IZ Ankara SMMM Odas, kuruluflundan bu yana ihtiyaç duydu u, tüm üyelerini kucaklayacak modern ve ifllevsel bir hizmet binas hayalini gerçe e dönüfltürdü. Ankara n n gözde semtlerinden Çukurambar da bulunan 2 bin 200 metrekarelik arsam zda hizmet binas n n infla edilmesi için gerekli tüm ön çal flmalar tamamland. Hizmet binas projesi ile, aç k ve kapal otoparklar, seminer çal flmalar n düzenleyece imiz genifl konferans salonlar, derslik olarak kullanabilecek toplant salonlar, kütüphane ve sergi salonlar ve kafeteryan n içinde yer alaca meslektafllar n bir araya gelerek çal flmalar n sürdürecekleri ve sorunlar n paylaflacaklar modern bir çal flma ortam yarat lmas hedeflendi. Meslektafllar m z n istedikleri zaman bir araya gelebilecekleri, yöneticilere sorunlar n ve önerilerini iletebilecekleri, Oda n n düzenledi i e itim çal flmalar ve etkinliklere genifl bir biçimde kat larak, bilgi birikimlerini art racaklar ve mesleki dayan flmay gelifltirecekleri sosyal bir ortam n oluflturulmas hepimizin en büyük özlemi oldu. Kurulufl y llar nda k s tl olanaklarla sat n al nan hizmet binalar, k sa sürede meslek camias n n ihtiyaçlar n karfl lamakta yetersiz kald. 9 Ocak 2004 y l ndan bu yana Kumrular Caddesindeki hizmet binam zda mesle imizdeki h zl de iflim ve geliflim karfl s nda ihtiyaçlar karfl layamaz hale geldi. Bugün üye say m z, 10 binlere ulaflt. Seminer ve panellere kat lan yüzlerce meslektafl, binam z n toplant salonuna s maz oldu. Yönetim, Disiplin ve Denetim Kurulu Baflkan ve üyelerinin çal flmalar n etkili bir biçimde sürdürmesi olanaks zlaflt. Daha da önemlisi, zaman içinde meslektafllar n bir araya gelerek sorun ve çözümlerini Oda yönetim ile de erlendirmeleri, sosyal ve kültürel faaliyetlerle aralar ndaki paylafl m ve dayan flmay art rmalar n sa layacak bir mekan n Oda m za kazand r lmas en büyük hayalimiz oldu y l nda Milli Emlak Genel Müdürlü ü nden e itim, sa l k ve sosyal kültürel tesis binas yapmak üzere 25 y ll na kiralanan ve fiubat 2002 tarihinde mülkiyeti sat n al nan Gölbafl - ncek bölgesindeki arsa üzerinde, 2005 y l nda inflaat bafllat ld. Binan n kaba inflaat na devam edilirken; genel maliyetin, öngörülen miktar n çok üstünde olaca ve daha sonraki y llarda, sosyal tesis binas iflletme e aç ld nda, gerçekleflebilecek iflletim masraflar düflünüldü ünde üyelerin üzerine büyük bir maddi külfet yüklenece i tespit edildi. Üstelik sosyal tesislerin mevkii, kent merkezinin oldukça uza ndayd. Yo un ifl yükü alt nda bulunan meslektafllar n, buraya mesai saatleri içinde ulaflmalar mümkün olmayacak, her meslektafl n kurs ve e itim çal flmalar na kat lmalar nda ciddi zorluklar ortaya ç kacakt. Tesislerin üyelerimize ek maddi yük getirmesini önlemek ve tamamlanmas halinde tüm üyelerimizin bu tesislerden yararlanmalar amac yla inflaat süren sosyal tesisleri TÜRMOB a TL karfl l nda devrettik. Sözümüzü tuttuk Yönetim Kurulumuz, Oda çal flmalar n n modern bir ortamda sürdürülmesi, ayn zamanda üyelerimizin sosyal faaliyetlerini yürütece i bir hizmet binas hayalinden hiçbir zaman vazgeçmedi. ncek teki sosyal tesislerin TÜRMOB a devri ile sa lanan gelirin bir k sm ile Ankara n n al flverifl merkezleri, hastaneleri, konut siteleri ile en gözde semtlerinden olan Çukurambar 10 MART - N SAN 2010 BÜLTEN

12 bölgesinde ihtiyaçlar m z karfl layacak arsa ,00 TL karfl l sat n al nd. H ZMET B NASI PROJE TASLAKLARI Alan metrekare olan arsam zda hizmet binas n n infla edilmesi için gerekli tüm ön çal flmalar tamamland. Arsam z üzerine kuraca m z, kapal alan metrekare olan hizmet binas ; meslektafllar m z n ihtiyaçlar do rultusunda projelendirilmektedir. Bu ba lamda, Oda m za, örnek gösterilecek çal flma mekanlar, konferans salonlar ve sosyal donat lar kazand r lacakt r. Toplant salonlar, kütüphane, sergi salonu, yaz aylar nda aç k hale dönüflebilecek kafeterya, Yönetim ve di er Kurullar ile komisyonlar n çal flmalar n daha etkin sürdürece i oda ve toplant salonlar, kurumsal hizmetlerin yerine getirilmesi için gerekli birimlerin yer alaca metrekare kapal alana ek olarak; üyelerimizin ihtiyac n karfl layacak kapal, aç k otopark ve yaklafl k kiflilik konferans salonunun da oldu u bir hizmet binas n en k sa sürede tamamlamay önümüze öncelikli hedef olarak koyduk. Yeni binam z tamamland nda, halen Oda m z n hizmetlerini sürdürdü ü Kumrular Caddesi ndeki binam z ulafl m kolayl nedeniyle bütünüyle üyelerimizin ve stajyerlerimizin kurs ve e itim çal flmalar n n gerçeklefltirilmesi amac yla kurulacak ASMMMO Akademisi ne tahsis edilecektir. Üyelerimizin, sosyal ve e itsel faaliyetlerimize daha kolay eriflebilmeleri için, Çukurambar bölgesindeki arsam z üzerinde yapaca m z modern, ça dafl, yeni teknolojilerle donat lm fl hizmet binam z en k sa sürede hizmete sunma çal flmalar m z bütün h z ile devam etmektedir. BÜLTEN MART - N SAN

13 K URUMLAR VERG S SEM NER Kurumlar Vergisi ile ilgili güncel mevzuat de ifliklikleri, Ankara SMMM Odas n n düzenledi i seminerde de erlendirildi. Ankara Vergi Dairesi Baflkan fiinasi Candan, e-fatura uygulamas n n bir devrim niteli inde oldu unu belirterek, bu uygulaman n yayg nlaflt r lmas ile birlikte kay t d fl l n önüne geçilece ini ve büyük tasarruf sa lanaca n söyledi. Seminere baflkanl k eden YMM fiefik Çakmak, mesle in geliflmesi için yorumlar n artmas gerekti ini vurgulayarak, Muhasebeciler yoruma a rl k verirse, çok daha önemli roller üstlenirler dedi. stisna, muafiyet ve indirimleri anlatan YMM Sak p fieker, bu konunun kurumlar vergisinin belkemi i oldu unu belirterek, kurumlar vergisinin, yasalardaki son düzenlemelerle ödenebilir bir orana indi ini söyledi. Vergi güvenlik sistemlerini anlatan YMM Garip Ayaz ise, Bizim kanunlar m z, Kara Avrupa s damarlar üzerine oturtulmufl ama bu damarlardan ABD kan ak tmaya çal fl yoruz dedi. Kurumlar Vergisi ile ilgili mevzuat de ifliklikleri ve uygulamada karfl - lafl lan sorunlar, Ankara SMMM Odas n n düzenledi i seminerde de erlendirildi. Çok say da meslektafl n ilgi gösterdi i seminere deneyimli YMM fiefik Çakmak baflkanl k etti. Konuflmac lar YMM Sak p fieker, istisna, muafiyet ve indirimleri anlat rken, YMM Garip Ayaz, vergi güvenlik sistemlerini ve Dünya daki uygulamalar örnekleri ile aktard. Seminere Ankara Vergi Dairesi Baflkan fiinasi Candan da kat ld. Ankara SMMM Odas Baflkan Ali Metin Polat, semineri aç fl konuflmas nda, mesleki sorunlara de inerek, küçük ve orta ölçekli iflletmelere sa lanan kolayl klardan muhasebecilerin de yararlanmas gerekti ini söyledi. Polat, mesleki sorunlara iliflkin baz çözüm önerilerini flöyle s ralad : Mükelleflerimizle yapt m z sözleflmeler Damga Vergisi nden muaf tutulmal d r. Ba-Bs formlar için düzeltme beyannamelerindeki özel usulsüzlük cezas kald r lmal, Ba-Bs formlar n n verilme süreleri yeniden düzenlenmelidir. 12 SEM NER MART - N SAN 2010 BÜLTEN

14 Ba-Bs formlar ayr bir beyanname fleklinde de il de KDV beyannamesi ekinde verilmelidir. Ba-Bs formlar ndaki al fllar ve sat fllar KDV dahil olarak yaz lmal d r. Muhtasar, 1 nolu KDV, 2 nolu KDV ve Ba-Bs beyanlar n n ayr ayr verilmeleri yerine birlefltirilerek tek formatta verilmesi sa lanmal d r. Geçici vergi beyan n n 4. dönemi kald r lmal, vergi beyannamelerindeki gereksiz bölümler ç kart lmal d r. nternet vergi dairesinde meslek mensubu kendi flifresiyle beyannamesini gönderdi i (imzalad ) mükelleflerin borçlar n ve internet vergi dairesinin hizmetlerini görmesi imkan sa lanmal d r. Buna kod listelerini de görme imkan eklenmelidir. Vergi levhalar n tastik ifllemi ve vergi dairelerine verilen müflteri bildirim listeleri kald r lmal d r. Serbest meslek ifllerinde KDV oran yüzde 8 e indirilmelidir. KDV ve Gelir Vergisi Kanunu aras ndaki çeliflkinin kald r lmas için gerekli yasal düzenlemenin bir an önce yap larak, serbest meslek erbab için gelir-kdv çeliflkisi net olarak tan mlanmal d r. Beyannamesini imzalad m z müflterilerimizle ilgili ifl takiplerinde mesleki kimli imizi göstermemiz yeterli olmal d r. E-beyannamede isim göründü ünden meslek mensubundan vekaletname istenmemelidir. Meslek mensuplar m z n yan nda çal flt rd klar stajyerlere ait vergi ve sosyal güvenlik kesintileri devletçe karfl lanmal, KOB lere sa lanan s f r faizli kredilerden meslektafllar m zda yararlanmal d r. Candan dan övgü Ankara Vergi Dairesi Baflkan fiinasi Candan, vergi matrahlar nda ve tahsilat ndaki art fl nedeniyle muhasebecileri kutlad. Özellikle Ankara daki kira gelirlerine iliflkin vergi tahsilat nda büyük art fl oldu una dikkati çeken Candan, Bu noktaya fiinasi CANDAN Ankara Vergi Dairesi Baflkan gelinmesinde, sizlerin pay çok yüksektir dedi. Elektronik uygulamalar n daha da art r laca n vurgulayan Candan, e-beyannamelerin yüzde 95 inin art k elektronik ortamda al nd n söyledi. E-fatura uygulamas n n bir devrim niteli inde oldu una dikkati çeken Candan, özetle flöyle konufltu: E-fatura uygulamas n yayg nlaflt rarak sürdürece iz. Bu uygulama, kay t d fl l n önüne geçilmesinde hayati öneme sahiptir. Ayr ca e-fatura uygulamas ile büyük tasarruf sa lanacakt r. Bir kullan - c hesab oluflturulacak, faturalar elektronik ortamda toplanarak saklanacakt r. Bu, büyük ölçüde ka t tasarrufu demektir. BÜLTEN MART - N SAN 2010 SEM NER 13

15 Yorum önemli Seminere baflkanl k eden deneyimli YMM fiefik Çakmak, mesleki gelifliminden gurur duydu unu ifade ederek, muhasebenin denetimin esas unsuru oldu unu söyledi. Her muhasebecinin ayn zamanda denetimci oldu unu belirten Çakmak, özetle flöyle konufltu: Bu mesle in yarat c s Maliye Bakanl d r. Bizler, Maliye nin öngördü ü vergi toplama görevinin yerine getirilmesine yard mc oluyoruz. Vergi, bizlerin iflinin önemli bir bölümünü kapsar. Bu noktada yorum yapmak çok önemlidir. Maliye nin genelge ve yönergelerini ço unlukla aynen al p uyguluyoruz. Örne in BA-BS formlar meslektafllar çok büyük s k nt lara sokuyor. Ama bence, BA-BS formlar n n hukuki dayana- yoktur. Çünkü BA-BS formlar bilginin istenmesine dayand r l yor. E er bilgi istenecekse, Vergi Usul Kanunu 149. maddesine göre, yaz yla Vergi Daireleri taraf ndan istenmesi gereklidir. Oysa, bizden bir tebli ile isteniyor. Mesle in geliflmesi için yasalar n yorumlanmas laz m. E er yorumlara a rl k verirsek, çok daha önemli roller üstleniriz. stisna ve muafiyetler YMM Sak p fieker ise, Kurumlar Vergisi ile ilgili istisna, muafiyet ve indirimleri anlatt. stisna, muafiyet ve indirimlerin Kurumlar Vergisi nin belkemi i oldu unu belirten fieker, Kurumlar Vergisi Yasas n n esas olarak Gelir Vergisi Yasas üzerine oturtuldu unu söyledi. Yak n bir gelece e kadar Kurumlar Vergisi nin yüzde 68 lere kadar ç kan yüksek oran nedeniyle ödenebilir bir vergi olmaktan ç kt n belirten fieker, Kurumlar Vergisi Yasas nda yap lan son de iflikliklerle bu oran n yüzde 8 e indirildi ini anlatt. Kar da t m ve ifltirak kazançlar n n istisnalar nda baz sorunlar yafland na dikkat çeken fieker, fltirak n z yüzde 1 de olsa, yüzde 100 de olsa istisnadan yararlan rs n z. Ama yabanc ülkelerdeki ifltiraklerden elde edilen kazançlar istisna kapsam nda de ildir dedi. Yurt d fl inflaat ve onarma iflleri ile ilgili özellikli konular konusunda da bilgi veren fieker, Suudi Arabistan gibi ülkelerde inflaat ifllerine iliflkin sorunlar n yeni Kurumlar Vergisi Kanunu ile giderildi ini anlatt. fl yap lan ülkede flirket kurulmas n n zorunlu oldu u hallerde, kurumlar vergisinden istisna tutulmas n n sa land n vurgulayan fieker, kazanc n intikal etmesi ile ilgili düzenlemelerin eksik oldu unu söyledi. YMM fiefik Çakmak, yurt d fl kazanc n tespit edilmesi konusunda bir düzenleme bulunmad na dikkat çekerek, Yurt d fl kazanc n ne oldu u yasalarla belirlenmedi i için, neye göre vergilendirilecek? Bu belli de ildir dedi. Polis mant hakim YMM Garip Ayaz ise, vergi güvenlik sistemlerini ve Dünya daki uygulamalar anlatt. Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi Kanunlar mekanizmalar n n vergi mant ile de il, polis mant ile oluflturuldu unu belirten Ayaz, Bizim vergi kanunlar m z, Kara Avrupa s damarlar üzerine oturtulmufltur. Ama biz bu damarlardan ABD kan ak tmaya çal fl yoruz. dedi. Vergi güvenlik sistemleri olarak getirilen, kontrol edilen yabanc kurum kavram n n Kurumlar Vergisi Kanunu nun 7, örtülü sermaye kavram n n KVK 12 ve 11/ 1-b, transfer fiyatland rmas yoluyla örtülü kazanç da t m n n KVK 13 ve 11/1-c, vergi cennetlerine yap lan ödemelerden stopaj kavram n n KVK 30/7 maddeleri ile düzenlendi ini anlatan Ayaz, bu kavramlar n OECD düzenleme ve raporlar ile ABD iç gelir kanunundan al nd n söyledi. Transfer fiyatland rmas yoluyla örtülü kazanç da t lmas kavram n n Dünyada da tart fl ld n belirten Ayaz, transfer fiyatland rmas yoluyla örtülü kazanç da t - m ndan söz edebilmek için, bir kurum taraf ndan mal veya hizmet al m sat m n n yap lm fl olmas, bu mal veya hizmet al m sat m n n iliflkili kiflilerle yap lm fl olmas ve bu mal veya hizmet al m sat m nda emsallere uygunluk ilkesine ayk r olarak fiyat veya bedel tespiti yap lm fl olmas gerekti ini kaydetti. Vergi cennetlerine iliflkin düzenlemelerin flu anda iflletilemedi ini ifade eden Ayaz, Vergi cennetlerine iliflkin Bakanlar Kurulu liste aç klamad için bu anda bir vergilendirme yap lmamaktad r. Ama liste yay nland nda o ülkelere para aktar rsan z vergilendirilecek dedi. 14 SEM NER MART - N SAN 2010 BÜLTEN

16 Ankara SMMM Odas Ata n n huzurunda Ankara SMMM Odas Baflkan ve yöneticileri, 1 Mart Muhasebeciler Günü nedeniyle An tkabir de bulufltular. An tbakir deki törene çok say da meslektafl da kat ld. BÜLTEN MART - N SAN

17 S IRADIfiI B R MUHASEBE V RTÜÖZÜ Hocal n n yan s ra sportif kiflili i, entellektüel birikimi, keman ve gitar yla, muhasebeyi yaflam n kendisi k lmay baflaran Prof. Dr. Ömer Lalik mesleki vizyonu de erlendirdi: Salt muhasebecilik afl k olunacak, aflk yaratacak bir meslek de ildir. Ruhunu zenginlefltirmeyen bir muhasebecinin yarat c olaca na inanmam. Muhasebeci profili denetçiye, muhasebe bilgisi yönetiflim bilgisine evrilmek zorunda kalacakt r. Yaflam boyu e itim, muhasebecili in temel felsefesi olmal d r. Tek ifli vergicilik olan kimi muhasebeciler, maalesef türünün son örne i olarak müzelerdeki yerini alacakt r. Canan GED K Çok yönlü kiflili i orta okul, lise ve konservatuar koridorlar ile Ankara kald r mlar nda biçimlenmeye bafllad. Bir ço u s k c gelen dersleri sürekli olarak arka s ralarda izlemesine ya da teneffüslerde okul bahçesindeki haylazl klar na bakarak hakk nda karar vermek hocalar için büyük bir yan lsama olacakt. Keman çalmaya o s ralarda merak sald. Keman tutkusu, O nu genç yaflta Ankara Radyosu Oda Orkestras, Ankara Üniversitesi Yayl Sazlar Orkestras ve Halkevleri Yayl Sazlar Orkestras na tafl d. Haylaz lise y llar n n ard ndan, 1960 l y llar Ankara s n n en iyi yüksekokullar n n birinde verilen derslerle yetinmeyip, bitmez bir enerji ile hayat n tüm renklerini kendisinde toplamaya çal flan bir ö renciydi. Her fleyi yapmak istiyordu. Arkadafl canl s yd, onlarla birlikte gezmek, e lenmek ve bilinmeyenlere yelken açmak derslerden daha çekiciydi. Ankara ktisadi ve Ticari limler Akademisi nde okurken muhasebe çok da ilgisini çeken bir konu de ildi. fi k ve zarif hocas Jale Sihay n tebeflir tozu ve kara tahta ile bar fl k olmayan mizac n n seslendirdi i yard m ça r s n n gönülsüz takipçisi olarak muhasebeye ilgi duydu. Hocan n söylediklerini kara tahtaya yazmak yerine, anlat lacak konuyu hocadan önce çal flarak özetlemesi asistanl k yolunu açt. Hiçbir zaman kitaplardaki tan mlara ba l kalmad, hiçbir kavram ezberlemedi. Bir s nav sorusunda yan tlad - biçimiyle, muhasebe ona göre yaflam n ta kendisiydi. Ölümle sonuçlanan hayat boyunca herkes, kendi muhasebesi ile yürümek zorundayd. Prof. Dr. Ömer Lalik, 40 y l aflk n göz doldurucu akademik kariyeri süresince s rad fl bir birikime imza att. Muhasebe ile ilgili birçok kitap ve bildiri haz rlayan Dr. Lalik, akademik hayat n n yan nda mesleki örgütlerle yak n iliflkide oldu. Ö retim üyeli inin yan s ra idari görevler de üstlenen Lalik, stanbul Ticaret Üniversitesi ile Yeni Yüzy l Üniversitesi nin kuruluflunda aktif görev ald. Müzik tutkusu, yo un çal flma temposu içinde daha da geliflti. Keman n yan na gitar ekledi. Ahmet Kanneci ile sürdürdü ü gitar çal flmalar na Ahmet Sar ile devam etti. Akademik kariyerinin yan s ra müzik ile doldurdu u hayat n tenis, yelken, binicilik, kayak, da c l k ile zenginlefltirdi. Halen Yeni Yüzy l Üniversitesi Rektör Vekili, Türkiye Denetim Standartlar Kurulu Baflkanl ve MÖDAV Baflkanl görevlerini sürdüren Dr.Lalik, bazen keman ve gitar yla ses oluyor, kendine hediye edebildi i zamanlarda tenis oynuyor, yelkenle denizlere aç larak rüzgarlar kokluyor ve kaya ile karl da larda sessizli in sesini dinliyor. 16 SÖYLEfi MART - N SAN 2010 BÜLTEN

18 Neden muhasebe gibi zor bir alanda akademik kariyer yapmay tercih ettiniz? Yapt m fley bir tercih miydi, yoksa yaflam m n çizdi i bir kader yolunun bafllang c m? Galiba ikincisi bask n.. Ankara ktisadi ve Ticari limler Akademisi nde üçüncü s n f ö rencisiyim; y l 1965 ve ders fiirketler Muhasebesi.. Liseden al flkanl k arka s ralarda oturuyorum. Kürsüde hepimizin hayranl kla izledi i Jale Sihay Hoca, kara tahta, tebeflir tozu her zaman fl k ve bak ml güzel hocam z n düflman.. Y l n ilk dersinde kendisine kara tahtaya yazmada yard m etsin diye davet etti i Ahmet nedense dört hafta sonraki derste yok. Ahmet in yoklu u, hocan n biriniz bana yard m etsin.. ça r s ile s n fça ö renildi i an; ben yan mda oturan Selçuk (Prof. Dr. Selçuk Uslu) taraf ndan s ralar n aras ndaki koridora itildim. Hoca iste imle kalkt m düflündü. Ben de bozuntuya vermedim. Jale Hoca her zamanki hofllu u ile dersi anlat yor ve arada bir dönüp tahtaya yaz lacak yevmiye kayd n söylüyor. Ben de bir robot gibi söyleneni aynen yaz yorum. Ders bitti tebeflir tozu içindeki ben de bittim. Ertesi hafta Ahmet yine yok ve ben tahtaya.. Ahmet ifle girmifl ve kara tahta kaderim olmufltu. Robotluktan kurtulmal yd m. Bu istek beni dersi hocan n anlat m ndan önce ö renmeye itti. Hoca dersi anlat rken ben konuyu tahtaya çoktan yazm fl oluyordum. Y l n sonuna do ru Jale Hoca asistanl k önerdi. Son s n fa devam ederken hocayla birlikte üçüncü s n flar n dersine ve tek bafl ma uygulama derslerine girer oldum. Mezuniyet sonras art k dönüflü olmayan bir yola girmifltim. Muhasebe hayatt r Muhasebe sizce nedir? nsan hayat nda muhasebe neden önemlidir? Bizim dönemlerin doktora yeterlik s nav na flimdilerde oldu u gibi sadece tek bir bilim dal ndan, örne in sadece muhasebe bilim dal ndan girilmezdi. Tanr uzun ömür versin Prof.Dr.Avni Zarakolu hepimizi titreten iktisat hocam zd. Jürime seçildi ini duydu umda yand k demifltim. Yeterlik s nav sözlü ve s n r belli olmayan gerçekten zorlayan bir s navd. Çal fl r didinirsin, ayr nt lara inersin, ö rendi ini san rs n ve s nav günü geldi inde pek çok fleyi bilmedi in duygusuna kap l rs n. S nav bafllad sorular cevaplar ve yeniden sorular cevaplar.. Ayr nt lardan bunalmak üzereyim.. Avni Hoca sizin sorunuzu sordu. Muhasebe nedir?. Muhasebe kitaplar ndaki tan m, ezberimde yok. Muhasebe yaflamd r. dedim. Bir bilim sorusuna verdi im felsefi cevaptan sonra s nav yeni bir renge büründü. Yaflam, ölüm ve muhasebe üçlüsünü tart flt k. O s nav yaflam mda bir dönüm noktas oldu. Kendimi tan ma çabalar mda, sevdiklerime, ö rencilerime, meslektafllar ma ve iflime yaklafl - m mda ve yaflam anlamada muhasebenin felsefesi, yönümü bulmada bana pusula oldu. Yaflam birbirinden farkl metaforlarla anlat labilir. Çok dramatik demezseniz yaflam n kestirilemezliklerle, gizemlerle, tehlikelerle ve sonuçta ölümle biten yolunda herkes kendi muhasebesi ile yürür. Günah yla, sevab yla muhasebenin o saydam dal na tutunarak yürür. Türkiye de muhasebe sisteminin oluflmas na önemli katk lar sa layan hocalar n asistan olarak çal flt n z. Bu süreç akademik hayat n za nas l yön verdi? Do ru söylüyorsunuz. Hocalar m Türkiye de bat tarz bir muhasebe sisteminin oluflmas na önemli katk lar verdi. O temeller üzerine bir tek tu la koyabildiysem ne mutlu bana. Yüksekö retim Kanunu nun 1982 de yürürlü e girmesi akademik yaflamda usta-ç rak iliflkisini sonland rd. Her fleye ra men biz, bugüne kadar çal flt m yüksekö retim kurumlar nda birlikte çal flt m z de erli arkadafllar mla usta-ç rak iliflkilerini sürdürüyoruz. Sermaye Piyasalar Kurulu nda görev alarak, uluslar aras standartlar n Türkiye de de uygulanmas na önemli katk lar sa lad n z. Bu çal flmalar n zda karfl laflt n z sorunlar nelerdi, bunlar nas l aflt n z? O günlerde Kurulun örgüt flemas nda, Muhasebe Standartlar Dairesi Baflkanl sadece ka t üzerinde gösterilen bir baflkanl kt. Yönetim Kurulunu ikna ederek daireyi yaflama katt k. Kurulun farkl dairelerinden çald m z uzmanlarla ilk tohumlar at ld. Bu gençlerin de erli çaba ve çal flmalar olmasayd, dairenin ulusal muhasebe dünyam za ne boyutta katk s olurdu, bilemem. Daire nitelikli ve deneyimli uzmanlar n özverili çabalar yla sermaye piyasas nda çal flan iflletmeler için ilk muhasebe standartlar n içeren tebli leri haz rlad. Tebli lerin yay mlanmas akademik çevrelerde yank s n buldu. Denetçilik üst statü Muhasebenin denetim boyutu üzerinde de önemli çal flmalar n z oldu. Denetim Standartlar Kurulunda Baflkanl k görevi üstlendiniz? Bu görevleri üstlenmenizde sizi motive eden fleyler nelerdi? Muhasebecilik mesle inde önemli bir üst statü denetçiliktir. Denetim yapma lisans na sahip bir muhasebeciye duyulan sayg y hangi cümlelerle anlataca m bilemem. TÜRMOB taraf ndan oluflturulan Türkiye Denetim Standartlar Kurulu na baflkanl k yapmam önerildi inde kendimle övündüm. Sermaye Piyasas Kurulunda ve sorumlu ortak statüsüyle ba ms z denetçi olarak alanda edindi im bilgi ve deneyimlerimi akademik alt yap mla birlefltirerek emeklemekte olan bir mesle in geliflmesinde kullanacak olmam, beni motive etmifl olmal. BÜLTEN MART - N SAN 2010 SÖYLEfi 17

19 Küresel ekonomik kriz, muhasebe sistemlerini nas l etkiledi? Uluslararas ifllere soyunan ulusal iflletmeler, çok uluslu iflletmeler, uluslararas kredi olanaklar ndan pay almak isteyen iflletmeler, uluslararas yat r mlara göz k rpan iflletmeler küresel krizin kural tan maz yumru unu yemifl ve neredeyse ringe yap flm fllard r. Krizin ilk günlerinden itibaren kriz muhasebesi yapmaya bafllayanlar, muhasebeye yeni bak fl aç s getirecek ilkeler, esaslar ve standartlar n pefline düflmüfllerdir. Uluslararas Muhasebe Meslek Örgütleri felsefi ba lamda mesle- in küresel ahlak kurallar n yeniden biçimlendirmenin ve teknik boyutu ile tüm uluslar taraf ndan anlafl labilir ve kullan labilir muhasebe standartlar n n oluflturulmas n n karar na varm fllar ve kararlar n ivedilikle yaflama geçirmifllerdir. Uluslar aras Finansal Raporlama Standartlar n n getirdi i yeni önermeler ulusal muhasebe platformlar nda etkisini bulmufltur. Nitekim Türkiye Muhasebe Standartlar Kurulu uluslar aras önermelerden yola ç karak ulusal standartlar haz rlama yolunda, KOB leri de düflünerek, oldukça önemli aflamalar geride b rakm flt r. Denetime do ru Uluslararas literatürü yak ndan izleyen bir hoca olarak, gelece in muhasebesini nas l öngörüyorsunuz? H zl veya yavafl akan bir zaman akl m zla ve bedenimizle de erlendiriyoruz. Bedenin özü do umdan ölüme de iflmiyor. Ak l kulland m z ölçüde gelifliyor. Muhasebenin özü de dün neyse, yar nlar n muhasebesi de ayn öze ba l kalacak. Bu öze sad k kalarak muhasebenin iflletmelerde yaratt haf zay, iflletmenin akl olan muhasebeyi, en iyiye eriflecek bir biçimde iflletme kararlar nda kullanma becerilerinin gelifltirildi i bir ifl yaflam bekliyor muhasebeyi ve muhasebeciyi.. Dünü biriktiren haf za, yar n biçimlendiremiyorsa küflü bilgi kime yarar.. Muhasebeci profili denetçiye, muhasebe bilgisi iyi yönetiflim bilgisine evrilmek zorunda kalacak. Bunu evrimi anlamak için kahin olmaya gerek olmad n düflünüyorum. Bu yeni yaklafl mlar, Türkiye deki muhasebe sistemini nas l etkileyecek? Yak n bir gelecekte Türkiye aç s ndan nas l bir muhasebe dünyas öngörüyorsunuz? Dünyadaki geliflmeler, potansiyel muhasebecilerin e itiminde yeni yöntem ve yordamlar n kullan lmas n ve özel e itim programlar yap lmas n gerektirir. Yaflam boyu e itim politikalar muhasebeci e itiminin temel felsefesi olmal d r. Yeni nesil muhasebecileri olmayan bir Türkiye haritas nda muhasebede üretilen bilgiye olan gereksinimler artarken ve çeflitlenirken, tek ifli vergicilik olan kimi muhasebeciler maalesef türünün son örne i olarak müzelerdeki yerini alacakt r. Sizce meslek odalar n n bu de iflim ve geliflimlerden kopmamas için nas l bir vizyon oluflturmalar gerekir? Mesle imizin vizyonunda de ifliklik yap lmas n n zorunlu oldu una inan yorum. Meslek örgütü, TÜRMOB ve ba l odalar düzenledikleri konferans, kongre, çal fltay, sempozyum, forum ve panellerde muhasebe mesle inin ve muhasebecinin gelecekteki rolü ve duruflu üzerinde kafa yoruyorlar. Bu toplant larda dillendirilenler meslektafllar vizyon de iflikli ine al flt rma turlar olmal. Bu yüzeysel al flt rma turlar hepimizi muhasebecili in vizyonu konusunda daha derinden düflünmeye sevk edecektir. Günün birinde ve çok yak n bir gelecekte k zg n ateflteki kestaneleri ç plak elle tutaca z. Kiminin eli çok yanacak, kimimizin az. Mesleki kurulufllarla ve sivil toplum örgütleriyle yak n iliflkileriniz oldu. MÖDAV Baflkanl görevini üstlendiniz. Bu anlamda hedefleriniz nelerdi, ne ölçüde gerçeklefltirebildiniz? Meslek örgütü ile iliflkilerim tüm s cakl ile sürüyor. Muhasebe Ö retim Üyeleri Bilim ve Dayan flma Vakf bu y l on beflinci yafl n kutlayacak. Mazeretim nedeniyle kat lamad m 2008 Genel Kurulu toplant s nda Vak f Baflkanl na lay k görüldüm. Vak f olarak Yüksekö retim Yasas ve ba l mevzuat na uyarak lisansüstü e itim yapacak ve konusunda mükemmeliyet merkezi olacak bir enstitüyü yaflama geçirmek, benim ve vak f üyelerimizin hayal dünyas n süslüyor. Ö rencileriniz aras nda, bilimsel titizli i ile tan nan iz b rakan hocalardan biri olarak tan mlan yorsunuz. Böylesi sayg n bir konuma ulaflman zda neler etkili oldu? Söyledikleriniz benim kula ma da geliyor. Hofl geliyor.. Özellikle bilimsel titizlik konusunda söylenenler abart l. Ben kendimi bilmeye, tan maya çaba gösteren biriyim. Geride b rakt m k rk dört (44) y l ve bu y llar n otuz üçü (33) çeflitli kademelerde yöneticiliklerle geçirilmifl.. Ankara T Akademisinde, Hacettepe Üniversitesinde, Vak f Üniversitelerinde Yüksekokul müdürlü ü, dekanl klar, rektör yard mc l klar, rektör vekillikleri, TÜB TAK, SPK, ÖSYM gibi sayg n kurumlar n denetim ve yönetimlerinde yap lan görevler beni ö rencilerimden koparmad. Yöneticilik stresini kendimi ö renci kantinlerine, amfilere, s n flara atarak dizginledim. K r p, dökmemeye özen gösterdim. Hatalar m unutmad m. Evet i, Hay r, Seni Seviyorum u, Bilmiyorum u tüm aç kl ile ifade ettim. Kurumsal yarar ad na arkadafllar mla sert tart flmalar yapt m. Bu tart flmalar dostluklar m z bozmad ve sevgilerimizi azaltmad. Düflman sözcü- ü abart l olacak ama, vurgula- 18 SÖYLEfi MART - N SAN 2010 BÜLTEN

20 mak ad na söylüyorum. Düflman mla kurumsal yarar ad na ayn masada çal flt m. Ancak onlarla meyhaneye gitmedim. Haks zl k yapmamaya özen gösterdim. Herkesin özlük hakk n korudum. Olanaklardan yararlan rken son s rada olmay ilke edindim. Çal flma arkadafllar m ve ö rencilerimi tehdit etmedim. Ödülü ve cezay hak edenin ald n san r m kan tlad m. Dost kap m aç k tuttum. Dost zengini oldum. Bu arada dost görünen bir iki kifliyi de içimde öldürdüm ve rahatlad m. Sayg n konuma ulaflmak diye bir derdim hiç olmad. Ö rencilerim ve dostlar m beni nas l görüyorlarsa öyleyim ve halimden memnunum. Ruh zenginli i Muhasebe ifli ile u raflacak olanlara önerileriniz nelerdir? Bu ifli yapacaklara önerim, yaflamlar n renklendirecek hobilere sahip olmalar d r. Salt muhasebecilik afl k olunacak, aflk yaratacak bir meslek de ildir. Onlar muhasebecilik yaparak geçimlerini sa layabilirler. Ekonomik olarak tatmin edici paralar kazanabilirler. Ruhunu zenginlefltiremeyen bir muhasebecinin yarat c olaca na inanmam. Muhasebe ile ilgili e itimi yeterli görüyor musunuz? Bu alanda bir akademi oluflturulmas görüfllerine nas l bak yorsunuz? 1981 de muhasebe fakültesi hedefi ile ç k lan yolda Türkiye nin ilk Muhasebe Yüksek Okulu nu Ankara da kurduk. ktisadi ve Ticari Bilimler Akademilerinin kapat larak üniversitelerin bünyesine kat lmalar ve muhasebenin genellikle fakültelerin iflletme bölümleri içinde s k flt r lmalar sonucu, son yirmi y lda ders planlar nda yer alan pek çok muhasebe dersi, kimi politikalarla planlardan ç kar ld. Bugün iki y ll k muhasebe önlisans programlar nda ve sosyal bilimler enstitülerinin lisanüstü programlar nda yer bulmaktad r. ktisadi ve dari Bilimler Fakültelerinde ilk kez özerk bir muhasebe bölümü tasarlama ve yaflama geçirme flans n Maltepe Üniversitesi B Fakültesi dekanl - n sürdürürken yakalad m. Di er üniversiteler bu örne i iflaret ederek kendi ad mlar n atabilirler. fiu anda Rektör vekili oldu um Yeni Yüzy l Üniversitesi nde muhasebe bölümüne akademik y l nda ilk ö rencilerimizi kabul edece iz. Tekrar olacak ama MÖDAV- TÜRMOB iflbirli i üst düzeyde muhasebe e itimi yapacak bir akademiyi, Yüksek Ö retim Kanunu nun iflaret etti i bir yüksekö retim kurumu, bir enstitü olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi nin gündemine tafl yabilirler. Yazd n z makaleler, bilimsel yaklafl m n z n yan s ra entellektüel birikiminizi de yans t yor. Günlük yaflam n zda baflka ilgi alanlar var m? Ben bir flampiyon de ilim. Bir atlet sprinterse sadece 100 ve 200 metre koflar. Tüm çal flmalar n bu mesafenin en iyi koflucusu olmak için yapar. Dünya flampiyonu bile olabilir. Beni ben yapan duygum ve akl m bana sen flampiyon olamazs n diyor. Ben 100 metre de koflmal y m, maraton da.. Da a t rmand m gibi denize de atlamal y m. Kayak kaymal, tenis oynamal ve yelkene ç kmal y m. Muhasebe yaz lar m n yan nda fliirlerim ve k sa denemelerim yoksa anlam tafl mam, keman m beni terk ettiyse gitar ma sar lmal y m. Dans etmeli, sirtaki oynamal ve flark söylemeliyim. Hiçbir dalda rekoru olmayan birini ararsan z beni bulursunuz. Hedefleriniz nelerdir? Oda nda on iki yazmayan bir hedef ar yorum. Hedefi en fazla on bir den vurabilirim. Yafl mla hedeflerim aras nda galiba do ru orant var. Yafl m artarken, hedeflerim de ço al yor. BÜLTEN MART - N SAN 2010 SÖYLEfi 19

Sempozyum Açıfl Konuflması

Sempozyum Açıfl Konuflması Sempozyum Aç fl Konuflmas - Yahya Ar kan Sempozyum Açıfl Konuflması Yahya ARIKAN SMMMO Baflkanı Yak n geçmiflte yaflanan Enron, WorldCom, Global Crossing, Adelphia Communications, Tyco ve Vivendi gibi

Detaylı

fiubat - TEMMUZ 2012 121/122

fiubat - TEMMUZ 2012 121/122 fiubat - TEMMUZ 2012 121/122 BUS AD dan Ar-Ge ve Sektörel Beklentiler Raporu TÜRKONFED: stikrar ve büyüme için TTK ve Yeni Anayasa önemli Oya Coflkunöz Yöney: Üretkenli i esas alan büyümeye odaklanmal

Detaylı

Organize Sanayi Bölgeleri'nin. OSB ortak platformu özerklik istedi. Türkiye de üretime geçmifl birçok. Mete BA DAT Sermayesiz yat r m

Organize Sanayi Bölgeleri'nin. OSB ortak platformu özerklik istedi. Türkiye de üretime geçmifl birçok. Mete BA DAT Sermayesiz yat r m Mete BA DAT Sermayesiz yat r m n 2 de lter AKINO LU Yeni bir fley laz m n 19 da Subegüm BULUT fl Gelifltirme Çevrimi olmadan Innovasyon sadece bir fantezidir n 12 de Veli SARITOPRAK Seçimler, ekonomi ve

Detaylı

Farazi Dava ve Duruflma Yar flmas Sonuçland

Farazi Dava ve Duruflma Yar flmas Sonuçland ADALET MÜLKÜN TEMEL D R KASIM 2007/11 Farazi Dava ve Duruflma Yar flmas Sonuçland Avukatlar n Beyannamelerini Elektronik Posta le Göndermeleri Kesinleflti UIA Genel Kurulu Paris te Topland Polonya Baro

Detaylı

N SAN 2006. Tamer MÜFTÜO LU. Yat r m teflviki mi? stihdam teflviki mi? n 5 te. lter AKINO LU. Bizi hiç elefltirmeseler! n 16 da.

N SAN 2006. Tamer MÜFTÜO LU. Yat r m teflviki mi? stihdam teflviki mi? n 5 te. lter AKINO LU. Bizi hiç elefltirmeseler! n 16 da. n 8 de N SAN 2006 1 Orhan AYDIN Hedef; yüksek katma de erli üretim... n 14 te Tamer MÜFTÜO LU Yat r m teflviki mi? stihdam teflviki mi? n 5 te Hakan Ömer G DER Antremanl sat flç nas l olmal? n 14 te lter

Detaylı

KOSGEB çat kuruluflu olsun

KOSGEB çat kuruluflu olsun ORGAN ZE SANAY GAZETES HAZ RAN 2008 1 fiefik ÇALIfiKAN Ekonomik önlemlerin anlam 15 te KOSGEB çat kuruluflu olsun Abdullah ÇÖRTÜ Yabanc sermaye, milli gelir ve KOB lerimiz 14 te Fettah GÜVENTÜRK fl dünyas

Detaylı

Kad n Haklar nda Çok Gerilerdeyiz...

Kad n Haklar nda Çok Gerilerdeyiz... AKRA ASLIIM K 2009 M E S L E K A N D I M I Z HUKUKA, AHLAKA, MESLE N ONURUNA VE KURALLARINA UYGUN DAVRANACA IMA NAMUSUM VE V CDANIM ÜZER NE AND ÇER M 2010 Yeni y l n z kutlu olsun Kad n Haklar nda Çok

Detaylı

Ayd n. Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te. Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te

Ayd n. Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te. Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te Ayd n 31 Ekim 2008 Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te Ayd n Tar ma Alternatif Yaratmal Sayfa 25 te Su Çal flmalar ve AB Sayfa 32

Detaylı

NfiAAT MÜHEND SLER ODASI

NfiAAT MÜHEND SLER ODASI NfiAAT MÜHEND SLER ODASI D YARBAKIR fiubes MO D YARBAKIR BÜLTEN { Ç NDEK LER } MO Diyarbak r Bülteni Y l: 1 Say :1 nflaat Mühendisleri Odas Diyarbak r fiubesi Yay n Organ d r. TMMOB nflaat Mühendisleri

Detaylı

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M A USTOS - ARALIK 2012 123/124 BUS AD Mali Genel Kurulu Ekonomi Raporu Genç Kuflak Buluflmas Söylefli: brahim Orhan Lojistik Köyü Felsefe Toplant lar Yüksek Dan flma Kurulu Toplant s Kalite süreci bafllad

Detaylı

Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım. Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz

Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım. Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz Önce kendimize inanmak, sonra da bu inanc n gereklerini yerine getirmek zorunday z! En uzun mesafe bir ilk ad mla, en büyük hedef

Detaylı

Düzce. Düzce nin Sanayi Potansiyeli Sayfa 9 da. Düzce Belediyesi ve Kaynaklar n Kullan m Sayfa 11 de

Düzce. Düzce nin Sanayi Potansiyeli Sayfa 9 da. Düzce Belediyesi ve Kaynaklar n Kullan m Sayfa 11 de Düzce 5 Mart 2008 Türkiye - AB liflkilerinde Son Geliflmeler Sayfa 2 de Düzce nin Sanayi Potansiyeli Sayfa 9 da Düzce Belediyesi ve Kaynaklar n Kullan m Sayfa 11 de Düzce Valili i AB Çal flma Grubu Sayfa

Detaylı

BUYUK KOLAYLIKLAR. UYELERiMiZE. Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir. Denizli Ticaret Odas, 5 milyon TL si Oda

BUYUK KOLAYLIKLAR. UYELERiMiZE. Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir. Denizli Ticaret Odas, 5 milyon TL si Oda Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye nin Avrupa Birliği için önemli bir fırsat olduğunu söyledi. 11 de Denizli

Detaylı

faaliyet raporu 2007

faaliyet raporu 2007 faaliyet raporu 2007 yat r m finansman menkul de erler a.fl. 2007 y l pay sahipleri ola an genel kurul toplant s 17 mart 2008 pazartesi, flirket merkezi, saat: 14:00 Gündem 1- Aç l fl ve Baflkanl k Divan

Detaylı

OSBÜK Baflkan Y lmaz,

OSBÜK Baflkan Y lmaz, ORGAN ZE SANAY GAZETES MART 2008 1 Abdullah ÇÖRTÜ çeriden bak fl... 6 da fiefik ÇALIfiKAN Piyasada para yok un anlam 7 de Fettah GÜVENTÜRK Türkiye nin gelece i mesleki e itimde 16 da Atila ÇINAR Ankara

Detaylı

BIRLIK ten. Zorunlu sigortalarda tazminat ödemesi. Sigorta flirketlerinin. sigortalarda tek ifllevi, prim toplayarak,

BIRLIK ten. Zorunlu sigortalarda tazminat ödemesi. Sigorta flirketlerinin. sigortalarda tek ifllevi, prim toplayarak, ISSN: 13057839 Temmuz - Eylül 2010 SAYI: 21 BIRLIK ten TÜRK YE S GORTA VE REASÜRANS fi RKETLER B RL YAYINIDIR Zorunlu sigortalarda tazminat ödemesi Sigorta flirketlerinin zorunlu sigortalarda tek ifllevi,

Detaylı

cat Ç karan Türkler aran yor

cat Ç karan Türkler aran yor Orhan AYDIN OSB ler ve üretimde yerel hafiflik... n 13 de Abdullah ÇÖRTÜ Üstün insanlar stratejilerle u rafl r n 10 da Subegüm BULUT fl gelifltirme çevrimi olmadan novasyon sadece bir fantazidir n 20 de

Detaylı

çindekiler Bu raporun bas m nda %100 geri dönüfltürülmüfl ka t kullan lm flt r

çindekiler Bu raporun bas m nda %100 geri dönüfltürülmüfl ka t kullan lm flt r 2009 YILLIK RAPOR çindekiler BÖLÜM 1 - Sunufl 03 Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü 04 Ola an Genel Kurul Gündemi 05 Ana Sözleflme De ifliklikleri 08 Garanti Hakk nda 10 Vizyonumuz, Misyonumuz, Stratejimiz

Detaylı

Ç NDEK LER. I. BÖLÜM Genel Bilgiler

Ç NDEK LER. I. BÖLÜM Genel Bilgiler Ç NDEK LER I. BÖLÜM Genel Bilgiler Özet Finansal Bilgiler Ola an Genel Kurul Toplant s Gündemi K saca Kuveyt Türk Tarihçe Ortakl k ve Sermaye Yap s ve Ana Sözleflmede Yap lan De ifliklikler Y ll k Faaliyet

Detaylı

Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu. Yönetim Kurulu Raporu. Denetçi Raporu. Konsolide Mali Tablolar ve Ba ımsız Denetim Raporu

Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu. Yönetim Kurulu Raporu. Denetçi Raporu. Konsolide Mali Tablolar ve Ba ımsız Denetim Raporu Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu Yönetim Kurulu Raporu Denetçi Raporu Konsolide Mali Tablolar ve Ba ımsız Denetim Raporu 1. KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI 1.1. Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum

Detaylı

Daha Fazla stihdam çin Yap lmas Gerekenler

Daha Fazla stihdam çin Yap lmas Gerekenler Çerçeve Daha Fazla stihdam çin Yap lmas Gerekenler Gelinen noktada Türkiye nin önünde çözülmesi gereken en öncelikli problem iflsizliktir. 1998 ve 2001 y l nda yaflanan krizlerden sonra iflsizlik h zla

Detaylı

REFERANS PROJE UYGULAMALAR. fi ORTAKLARIMIZ Aday nflaat Erna

REFERANS PROJE UYGULAMALAR. fi ORTAKLARIMIZ Aday nflaat Erna SAYI:29 TEMMUZ 05 ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR PUSULA Ç NDEK LER / ODE Say : 29 TEMMUZ 2005 Sahibi ODE Yal t m Sanayi ve Ticaret A.fi. Ad na Orhan Turan Kaptanpafla Mh. Halit Ziya Türkkan Sk. Famas Plaza B Blok

Detaylı

Aysberg 6. Hile Denetimi: Hilelerin Ortaya Ç kar lmas ve Önlenmesi. "Kurumsal Yönetim Güvencesi çin ç Denetim"

Aysberg 6. Hile Denetimi: Hilelerin Ortaya Ç kar lmas ve Önlenmesi. Kurumsal Yönetim Güvencesi çin ç Denetim "Kurumsal Yönetim Güvencesi çin ç Denetim" Fatih Akbulut Performans Denetimi Ba lam nda Kamuda ç ve D fl Denetim flbirli i Davut Pehlivanl Kurumsal Risk Yönetimi Temelli ç Denetim Araçlar Yeflil Kalem..........................22

Detaylı

SUNUfi. YAfiAM KAL TES N N GEL fit R LMES Yaflam Standartlar n n Yükseltilmesi Çevre ve Yaflanabilir Kentler Toplu Konut Seferberli i Spor

SUNUfi. YAfiAM KAL TES N N GEL fit R LMES Yaflam Standartlar n n Yükseltilmesi Çevre ve Yaflanabilir Kentler Toplu Konut Seferberli i Spor NiCE AK YILLARA Ç NDEK LER SUNUfi DEMOKRAS VE HUKUK DEVLET Yeni Bir Anayasa Temel Hak ve Özgürlükler Güçlü Bir Sivil Toplum Adalet ve Yarg Reformu Siyasetin Yeniden Yap land r lmas Milli Güvenlik EKONOM

Detaylı

Ça layan a Destek ziyareti. Amac m z TÜS AD gibi etkili olmak [22 da] Baflkent Yat r m dan ODTÜ ile AR-GE iflbirli i. Baflkent OSB Baflkan fiadi Türk:

Ça layan a Destek ziyareti. Amac m z TÜS AD gibi etkili olmak [22 da] Baflkent Yat r m dan ODTÜ ile AR-GE iflbirli i. Baflkent OSB Baflkan fiadi Türk: EYLÜL 2007 Ça layan a Destek ziyareti Baflkent Organize Sanayi Bölgesi Baflkan fiadi Türk ve Yönetim Kurulu üyeleri Sanayi ve Ticaret Bakan Zafer Ça layan'a ziyarette bulunarak hem kutlad lar, hem de desteklerini

Detaylı

25 Bin Çal flan m zla. Biz Bir Aileyiz... Foto raflar stanbul Sosyal Güvenlik l Müdürlü ü Personellerinden Oluflmaktad r.

25 Bin Çal flan m zla. Biz Bir Aileyiz... Foto raflar stanbul Sosyal Güvenlik l Müdürlü ü Personellerinden Oluflmaktad r. ISSN: 1307-4415 S O S Y A L G Ü V E N L K K U R U M U 25 Bin Çal flan m zla Biz Bir Aileyiz... Foto raflar stanbul Sosyal Güvenlik l Müdürlü ü Personellerinden Oluflmaktad r. içindekiler ISSN: 1307-4415

Detaylı

Kütahya Milletvekili Fehmi

Kütahya Milletvekili Fehmi ORGAN ZE SANAY GAZETES fiubat 2009 1 fiefik ÇALIfiKAN Kurlarda art fl anlams zd r 14 te Arzu AKAY Ostim de ikinci kuflak 6 da Atila ÇINAR Yine kriz üzerine 4 te Subegüm BULUT Bir KOB Patronu 2009 u nas

Detaylı

Gayrimenkul Zirvesi 2011

Gayrimenkul Zirvesi 2011 Gayrimenkul Zirvesi 2011 17 May s 2011 Lütfi K rdar Kongre ve Sergi Saray Katk lar yla Ana Sponsorlar 11. Y l Sponsoru Sponsorlar Katk da Bulunanlar Bas n Sponsorlar letiflim Sponsorlar Stratejik Ortak

Detaylı

Gayrimenkul Zirvesi 9

Gayrimenkul Zirvesi 9 2 GYODER Gayrimenkul Zirvesi 9 Turgay Tanes, GYODER Baflkan Baflkan n Mesaj 2008 y l n global finansal sistemin sars ld, küresel ekonomik krizin etkilerini gözlemledi imiz ve yans malar n yaflad m z bir

Detaylı

www.ido.org.tr Reklam sizi daha iyi bir hekim yapmaz! Da fare bile do urmad! reklam dizini Ç NDEK LER

www.ido.org.tr Reklam sizi daha iyi bir hekim yapmaz! Da fare bile do urmad! reklam dizini Ç NDEK LER Ç NDEK LER www.ido.org.tr Reklam sizi daha iyi bir hekim yapmaz! Tüm sa l k mesleklerinde oldu u gibi diflhekimli inde de reklam sa l k mevzuat taraf ndan yasaklanm flt r. Oda Haberleri..................................18

Detaylı