S GORTALI ve S GORTASIZ YÜK AYIRICILAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "S GORTALI ve S GORTASIZ YÜK AYIRICILAR"

Transkript

1 S ORTI ve S ORTSIZ YÜ YIRIIR

2 Sigortal Yük y r c lar Ç R S 1 00 / 1 S 0 S 1 / 0 2 / S / Özellikler Yük yırıcıların Yapısı Sigortalı Yük yırıcılar Teknik Tablo Sipariş odları Sigortasız Yük yırıcılar Teknik Tablo Sipariş odları nversörlü Yük yırıcılar Teknik Tablo Sipariş odları ksesuarlar Sipariş odları Teknik Resimleri Sigortas z Yük y r c lar S 1 1 S 0 S 0 S S 00 S S TS 97 I nversörlü Yük y r c ontaj pozisyonu : er aç da Rak m : 00 m (max) a l em : %50 (0 o ), %90 ( o ) Çevre s cakl : 5 o ile +0 o aras irlilik derecesi : III oruma s n f : I00 ullan m s n f : 2 (1...), 22 (), 21 (10)

3 S ORTI ve S ORTSIZ YÜ YIRIIR öner kontak sistemi (0,, için) ederal lektrik yük ayırıcıları; kompakt, ani açmakapamal, ayn fazda iki ayr noktadan kesme özelli ine sahip son derece kullan fll cihazlard r. ullan ld tablo ve panolarda büyük yer tasarrufu sa larlar. /1 fiekil 1 Resim 1 Resim 2 0 konumunda asma kilit ile kilitleme Terminal koruyuculu sigortal yük flalteri Sigortal ve sigortas z tip yük ayırıcıları ye uygun olarak; TS 97, I 97 standartlar na göre, 2 s n f na uygun olarak üretilmektedirler. u özellikleri sayesinde sistemleri ile motor devrelerinde anahtarlama amaçl olarak güvenle kullan l rlar. Özellikler: Yüksek kesme kapasitesi Yüksek elektrik ve mekanik dayan m endini temizleme yetene ine sahip sürtünmeli ve döner kontak sistemi er faz üzerinde iki ayr noktadan kesme odern teknoloji ve kompakt tasar m l hareketinden ba ms z h zl kapamakesme ifllemi üçük boyut Termoset malzemeden yap lm fl, aleve ve s ya dayan kl gövde anoya arkadan veya ön yüzden monte edilebilme ano derinli ine göre ayarlanabilen kumanda mil boyu ilitleme özelli i ontaklar: Yük ayırıcıları, komple ünite içine yerlefltirilmifl sabit kontak b çaklar ve kendine has kontak sisteminden oluflmufltur. u sistemle, kesme enerjisi kontaklar aras nda bölünür. nerjinin kontaklar aras nda bölünmesi ve yük kesme hücrelerindeki ark söndürücü elemanlar sayesinde; kontak yüzeyindeki yanma en aza indirilmifltir. Yanman n az olmas kontak ömrünü uzat r. 1 ay r c larda sürtünmeli, di er büyük boy ay r c larda ise döner kontak sistemi vard r. Sürtünmeli ve döner kontak sistemleri her açmakapamada temiz ve s hhatli bir temas n gerçekleflmesini temin eder. Özel yay sistemleri sayesinde kontaklardaki geçifl dirençleri ve enerji kay plar minimuma indirilmifltir. k m, ayırıcı içinde her faz içinde dört noktadan kesilir. u özellik, ayırıcının hem ak m kesme kapasitesini yükseltir, hem de buflonlar her iki ucundan devreden ay r r. öylece iki ucundan devreden ayr lan buflonlar daha emniyetli bir flekilde de ifltirilirler (fiekil1). mniyet: umanda kolu I konumunda mekanik olarak kilitlenmektedir. olay s yla ay r c da enerji varken pano aç lamaz. y r c da enerji yokken yani 0 konumunda, kumanda kolu asma kilit ile tamamen kilitlenerek yetkisiz kiflilerin devreye enerji vermesi önlenebilir (Resim 1). yırıcı gövdesinde ve yal tkan k s mlarda s ya ve atefle dayan kl, su absorbe etmeyen malzemeler kullan lm flt r. övde malzemesi cam elyafl polyester reçineden olup dielektrik ve mekanik özellikleri çok yüksektir. azlar aras ndaki yal t m mesafesi herhangi bir atlamaya karfl oldukça genifl tutulmufltur. una ra men sigortal tiplerde araya ilave seperatörler konularak hem daha iyi bir yal t m hem de olabilecek el temaslar na karfl koruma sa lanm flt r. çma kapama mekanizmas ve kumanda kolu: çma kapama mekanizmas bütün kutuplar n birlikte ve çok h zl çal flmas n sa lar. çma kapama h z el hareketinden ba ms zd r. umanda kolu geçmeli tipte olup boyu, istenen pano derinli ine göre ayarlanabilir. österge plakas ve kumanda kolu sayesinde ay r c n n hangi konumda oldu u rahatl kla görülebilir. y r c n n aç k kapal konumlar aras nda kumanda kolu 90 'lik bir de iflim göstermektedir. ç yap : k m, döner kontak sisteminde ayr noktadan kesilmektedir. u sayede hem kesme kapasitesi artt r l r hemde ayırıcı aç kken buflonlar devreden tamamen ayr l r. ekanizmadaki yaylar sayesinde çok h zl bir açmakapama ifllemi olmaktad r. Yük kesme hücrelerinde ark söndürücü elemanlar vard r. fl yap : övde ve kapak malzemesi olarak, 512 standard na göre cam elyafl polyester reçinesi kullan lm flt r (). a lant baralar gümüfl ile kaplanmaktad r. u sayede oksidasyon önlenir. sl nda gümüfl de di er metaller gibi oksitlenmektedir. ncak gümüfl oksit s n nca hemen iletken hale geçmektedir. Sigorta buflonlar n üzerinde bulundurmas ve boyutlar n n ufak olmas nedeniyle panolarda az yer kaplamaktad r. azlar aras yal t m amac yla s ya dayan kl (polikarbonat ya da ) malzemeden seperatörler bulunmaktad r. ndüstride kesintisiz güç ihtiyac her geçen gün daha da büyük önem arz etmektedir. erek enerji kesintilerindeki üretim kay plar gerekse de herhangi bir bak m için alternatif enerji kayna ndan faydalanamaman n oluflturaca kay plar çok önemlidir. avayollar ve hastaneler gibi kritik tesislerde bu kay plar n önemi daha da fazlad r. nversör yük flalterleri ana enerji kayna nda bir problem oldu unda veya bak m yap lmas gerekti inde alternatif enerji kayna n n k sa devre riski olmadan güvenli bir flekilde devreye al nmas n sa larlar.

4 S ORTI ve S ORTSIZ YÜ YIRIIR Sigortal Yük y r c lar: S 1 S 0 S S Teknik Özellikler: T S 1 S 0 S S utup Say s d.,,,, ullan m S n f nma Is l k m nma Yal t m erilimi nma arbe ayan m erilimi (Uimp) nma rekans nma Çal flma ücü 2 ondansatör ücü nma esme apasitesi nma apama apasitesi Sigortal sa evre esme apasitesi Sigorta i (Sigortas z olarak sevkedilir) ekanik Ömür lektriksel Ömür rl k a lant letken esiti (Ui) 0V 500V 90V 0V 2 2 inimum aksimum S kma Torku utup afl na üç ay plar Siparifl kodlar : ç k havada (lth) 0 o ano içinde (lthe) 0 o V kv z kvr k rms kg. mm m W x utup say s * nma k m () Siparifl kodu S 1 1 9S110 01, S 0 S 0 9S S110 0 S 9S110 0 Terminal oruyuculu Yük y r c lar S 1 1 9S111 01, S 0 S 0 9S S111 0 S 9S111 0 /2

5 S ORTI ve S ORTSIZ YÜ YIRIIR Sigortas z Yük y r c lar: S 1 S 0 S S S00 S S 10 Teknik Özellikler: T S 1 S 0 S S S 00 S S 10 utup Say s d.,,,, ullan m S n f nma Is l k m nma Yal t m erilimi nma arbe ayan m erilimi nma rekans nma Çal flma ücü ondansatör ücü nma esme apasitesi nma apama apasitesi sa evre apama apasitesi sa Süre ayanma k m ekanik Ömür lektriksel Ömür rl k a lant letken esiti ç k havada (lth) (Ui) (Uimp) 0V 500V 90V 0V Sigortal sa evre esme apasitesi inimum aksimum S kma Torku utup afl na üç ay plar 0 o ano içinde (lthe) 0 o V kv z kvr k rms k tepe k/1s kg. mm m W x x x x(0x10) Siparifl kodlar : utup say s * nma k m () Siparifl kodu S S S , S S S 9010 S /

6 S ORTI ve S ORTSIZ YÜ YIRIIR nversörlü Yük y r c lar: S 1 S 0 S S S 00 S S 10 Teknik Özellikler: T S 1 S 0 S S S 00 S S 10 utup Say s d. ullan m S n f nma Is l k m ç k havada (lth) 0 o ano içinde (lthe) 0 o nma Yal t m erilimi (Ui) V nma arbe ayan m erilimi nma rekans (Uimp) kv z nma Çal flma ücü 0V 500V ondansatör ücü 90V 0V kvr nma esme apasitesi nma apama apasitesi Sigortal sa evre esme apasitesi k rms sa evre apama apasitesi k tepe 5 5 sa Süre ayanma k m k/1s ekanik Ömür lektriksel Ömür rl k kg inimum aksimum S kma Torku m utup afl na üç ay plar W 1 11 a lant letken esiti mm x 0x12 0x 2x(0x10) nversörlü Yük y r c Siparifl kodlar : utup say s * nma k m () Siparifl kodu S 1 1 9S7001 S 0 0 9S7000 S S 9S700 9S700 S S70000 S 9S70 S S7010 /

7 S ORTI ve S ORTSIZ YÜ YIRIIR ksesuarlar: Yard mc kontak blo u: Terminal koruyucu kapak (Resim ) Özel kilit ve asma kilit sistemi afes tipi ba lant klemensi ot: Terminal koruyucu kapak, yük ayırıcılarının kablo ba lant terminallerinin ve sigorta ba lant k s mlar n n elle temas n önleyerek, normlar na uygun güvenli bir yal t m sa lar. Resim Terminal koruyucu kapak Terminal koruyucu kapak siparifl kodlar : S1 S0S S S1 S0S SS00SS10 Siparifl odu Üst terminal koruyucu kapak: Sigortal tipler için Üst örtü plakas siparifl kodlar : S1 S0S SS00SS10 Siparifl odu Yard mc kontak blo u siparifl kodlar : Sigortas z tipler için Siparifl odu umanda olu: umanda ili: ano a lant s elik Ölçüleri: /5

8 S ORTI ve S ORTSIZ YÜ YIRIIR Sigortal Yük y r c lar : urma olunun rkadan a lant fiekli. utup Sigorta Sigorta (S için montaj aya ) R S Ø S , S 0 S S Sigortas z Yük y r c lar : urma olunun rkadan a lant fiekli. utup fl (S için montaj aya ) R S Ø S , S 0 S S S 00 S S esikli çizgilerle gösterilen parçalar siparifl üzerine üretilmektedir. /

9 S ORTI ve S ORTSIZ YÜ YIRIIR Terminal oruyuculu Sigortal Yük y r c lar : R urma olunun rkadan a lant fiekli 70. utup V 12.5 ø Sigorta Terminal apa oruyucu apak (S için montaj aya ) S T U R S T U V Ø S , ,5 7,5 S 0 S S , , esikli çizgilerle gösterilen parçalar siparifl üzerine üretilmektedir. /7

10 S ORTI ve S ORTSIZ YÜ YIRIIR nversörlü Yük y r c lar: oyutlar Ø S1 S S S , S S S Üst apak: S1 S0 S S S00 S S10 oyutlar , ,5 7,5 7,5 /

11 S ORTI ve S ORTSIZ YÜ YIRIIR Terminal apa : S1 S1 S0 S0 S S S S S00 S S10 oyutlar 1 105, ,5,5 90 1,75 1, Ø19,5 Ø1 Ø0 Ø2,5 Ø Ø2 oruma apa : S1 S1 S0 S0 S S S S S00 S S10 oyutlar , , /9

DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR

DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR Dikey Sigortal Yük Ay r c lar Üç Faz Ayr Ayr Aç labilen FVS160 NH00 / 160A Üç Faz Birlikte Aç labilen Ç NDEK LER Özellikler Aksesuarlar Teknik Tablo Teknik Resimler Dikey

Detaylı

TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE DERG S DERG S EK. De erli Okurlar, En içten sayg lar mla.

TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE DERG S DERG S EK. De erli Okurlar, En içten sayg lar mla. TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE DERG S DERG S EK Temel Bilgiler, Tasar m ve Uygulama Eki Hava Kanallar Say : 1 Mart-Nisan 2003 TTMD Ad na Sahibi Bekir Erdinç Boz Yaz flleri Müdürü Abdullah Bilgin Genel

Detaylı

Polimer Bitümlü Membranlarla Temel ve Teras Su Yal t m Uygulamalar

Polimer Bitümlü Membranlarla Temel ve Teras Su Yal t m Uygulamalar M. Kemal GEL / Teknik Müdür BTM A.fi. Polimer Bitümlü Membranlarla Temel ve Teras Su Yal t m Uygulamalar Bitümlü membranlarla yap lan su yal t m, yap elemanlar n n suya maruz kalan ve suyun geldi i taraftaki

Detaylı

Orta gerilim ürünleri. UniGear ZS1 24 kv ye kadar hava izoleli ark-dayan ml, orta gerilim!alt

Orta gerilim ürünleri. UniGear ZS1 24 kv ye kadar hava izoleli ark-dayan ml, orta gerilim!alt Orta gerilim ürünleri UniGear ZS1 24 kv ye kadar hava izoleli ark-dayan ml, orta gerilim!alt "ndeks 1. UniGear ZS1 4 Tan m 8 IEC S # fland rmas 10 Tasar m özellikleri 12 Tam tip testli 14 Güvenlik 18 Vakumlu

Detaylı

4.İmalata Hazırlık Kaynak Prosedür Şartnamesi nin (KPŞ) Hazırlanması ve Onaylanması; Kaynakçı Yeterliliğinin Onaylanması

4.İmalata Hazırlık Kaynak Prosedür Şartnamesi nin (KPŞ) Hazırlanması ve Onaylanması; Kaynakçı Yeterliliğinin Onaylanması İMO 01 / 2005 BÖLÜM 4 41 4.İmalata Hazırlık Kaynak Prosedür Şartnamesi nin (KPŞ) Hazırlanması ve Onaylanması; Kaynakçı Yeterliliğinin Onaylanması 4.1. Kapsam Bu bölümde, çeliklerin EN 288 standard na göre

Detaylı

NH Sigortal yük ay r c lar

NH Sigortal yük ay r c lar SPX >>> SPX NH Sigortal yük ay r c lar NH Sigortal yük ay r c lar 6052 00 6052 02 6052 04 6052 06 6052 08 Teknik özellikler (s. 114) Ölçüler (s. 115) Amb. Ref. SPX NH Sigortal yük ay r c lar IEN 60947-3

Detaylı

BK 9621 NE BK 9621 NE SP

BK 9621 NE BK 9621 NE SP No-Frost BK 9620 NE BK 9621 NE BK 9621 NE SP Lütfen önce bu k lavuzu okuyunuz! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol ifllemlerinden geçirilmifl olan ürününüzün size en

Detaylı

Al flverifl Merkezleri Duman Kontrol Sistemleri Smoke Management For Shopping Centers

Al flverifl Merkezleri Duman Kontrol Sistemleri Smoke Management For Shopping Centers Dergisi 57 (2008) 11-17 Al flverifl Merkezleri Duman Kontrol Sistemleri Smoke Management For Shopping Centers Prof. Dr. Abdurrahman K l ç Üyesi Özet Al flverifl merkezleri; genellikle otopark, ma aza alanlar,

Detaylı

8BT2 Tipi 36 kv, 31.5 ka e Kadar Arabalı, Hava İzoleli

8BT2 Tipi 36 kv, 31.5 ka e Kadar Arabalı, Hava İzoleli www.siemens.com.tr/8bt2 8BT2 Tipi 36 kv, 31.5 ka e Kadar Arabalı, Hava İzoleli Orta Gerilim Dağıtım Panosu Katalog HA 26.41.TR - 2012 Answers for infrastructure and cities. 2 8BT2 Tipi Siemens HA 26.41.TR

Detaylı

Is ve Güç Sistemi Olarak Melez Bir Toprak Kaynakl Is Pompas Kullanan S f r Enerji Binas : Örnek Bir Çal flma

Is ve Güç Sistemi Olarak Melez Bir Toprak Kaynakl Is Pompas Kullanan S f r Enerji Binas : Örnek Bir Çal flma ISSN 1302-2415 Is ve Güç Sistemi Olarak Melez Bir Toprak Kaynakl Is Pompas Kullanan S f r Enerji Binas : Örnek Bir Çal flma Prof. Dr. Birol K lk fl; Mak. Yük. Müh. TTMD Üyesi ÖZET Bu makalede, sürdürülebilir

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. MALZEME YÖNETİMİ VE SATINALMA DAİRE BAŞKANLIĞI

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. MALZEME YÖNETİMİ VE SATINALMA DAİRE BAŞKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. MALZEME YÖNETİMİ VE SATINALMA DAİRE BAŞKANLIĞI ORTA GERİLİM AYIRICILARI TEKNİK ŞARTNAMESİ NİSAN, 1996 2013 REVİZE ORTA GERİLİM AYIRICILARI TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER BÖLÜM

Detaylı

Seramik için. pratik bak m ve döfleme önerileri. alfabesi 48

Seramik için. pratik bak m ve döfleme önerileri. alfabesi 48 Seramik in alfabesi 48 Tablo II de görüldü ü gibi ortalama toplam maliyet, ürün maliyeti ve döfleme maliyeti dikkate al narak yap lan maliyet hesab ndan çok daha farkl sonuçlar ortaya ç km flt r. Geçici

Detaylı

Yap s ve Özellikleri

Yap s ve Özellikleri Genel Tan t m Akım sınırlayıcı sigortalar, arıza akımının ortaya çıkardığı ısı enerjisiyle eriyerek arızalı devreden akan büyük kısa devre akımlarının kesilmesini sağlayan ve aynı zamanda ayırma işlemi

Detaylı

Her kumafl n ütüsü: Siemens 2008-2009 Ütü Koleksiyonu.

Her kumafl n ütüsü: Siemens 2008-2009 Ütü Koleksiyonu. utu_brosur_orijinal.fh11 9/4/08 11:46 AM Page 1 Afla daki bölge müdürlüklerinden Siemens Yetkili Sat c lar n n adreslerini ve telefon numaralar n ö renebilirsiniz. MARMARA / TRAKYA / SAMSUN Tel: (0216)

Detaylı

abcd temel afet bilinci el kitab

abcd temel afet bilinci el kitab abcd temel afet bilinci el kitab ABCD Temel Afet Bilinci El Kitab haz rlayanlar: Marla Petal, MSW. Zeynep Türkmen dan flman: Prof. Dr. Ahmet Mete Ifl kara kaynaklar: City of Los Angeles Fire Department

Detaylı

Yer-Tavan Tipi Split Klima

Yer-Tavan Tipi Split Klima Yer-Tavan Tipi Split Klima YER - TAVAN TiPi SPLiT KLiMALAR fi k görünümleri ile her ortama uyum sa layabilen Flair yer-tavan tipi klimalar, montaj alan n n yetersiz oldu u mekanlarda ek bir aparata ihtiyaç

Detaylı

TERMOKUPLLAR LE LG L GENEL B LG LER

TERMOKUPLLAR LE LG L GENEL B LG LER TEMOKUPLLA LE LG L GENEL B LG LE TEMOKUPL NED? cakl k ölçümleri giderek artan oranda önemli bir konu haline gelmifltir. cakl k tamamen fizik ile ilgili temel bir konudur. Çok çeflitli fiziksel özellikleri

Detaylı

Girifl. 1.1. Genel Tan t m. 1.2. Paslanmaz Çeliklerin Üstünlükleri

Girifl. 1.1. Genel Tan t m. 1.2. Paslanmaz Çeliklerin Üstünlükleri irifl G i r i fl Girifl.. Genel Tan t m Normal alafl ms z ve az alafl ml çelikler korozif etkilere karfl dayan kl olmad klar ndan, bu tür uygulamalar için genellikle paslanmaz çeliklerin kullan lmas gerekir.

Detaylı

NXAIR, NXAIR M ve NXAIR P, 24 kv a kadar Hava İzolasyonlu Orta Gerilim Dağıtım Panosu

NXAIR, NXAIR M ve NXAIR P, 24 kv a kadar Hava İzolasyonlu Orta Gerilim Dağıtım Panosu NXAIR, NXAIR M ve NXAIR P, 24 kv a kadar Hava İzolasyonlu Orta Gerilim Dağıtım Panosu Orta Gerilim Dağıtım Panosu HA 25.71 2011 Kataloğu Answers for energy. R-HA25-338 tif Uygulama Endüstri R-HA25-340.tif

Detaylı

Kendi kendini temizleyen boyalardan,

Kendi kendini temizleyen boyalardan, 12 Yrd. Doç. Dr. Mehmet BAYINDIR K a p a k Bilkent Üniversitesi Fizik Bölümü Ulusal Nanoteknoloji Araflt rma Merkezi Nanoteknoloji hayat m zda Kendi kendini temizleyen boyalardan, kirlenmeyen kumafllara;

Detaylı

1. Genel Ko ullar. 1.1. Kapsam. 1.2. S n rlamalar

1. Genel Ko ullar. 1.1. Kapsam. 1.2. S n rlamalar İMO - 01 / 2005 BÖLÜM 1 1-1 1. Genel Ko ullar 1.1. Kapsam Bu standart, çelik yap lar n kaynakl birleflimlerinin tasar m na, kaynak dikifllerinin mukavemet hesaplar na, imalat ve montaj na yönelik kurallar

Detaylı

So uk Büzüflmeli Ürünler 1

So uk Büzüflmeli Ürünler 1 So uk Büzüflmeli Ürünler 1 1.1 So uk Büzüflmeli zolasyon Tüpleri - 8420 Serisi........ 2 1.2 91- ACS Serisi So uk Büzüflmeli Alçak Gerilim Düz Kablo Ekleri...................... 3 1.3 QS 1000-10/15 kv

Detaylı

Temel Foto raf Semineri Ders Notlar

Temel Foto raf Semineri Ders Notlar Temel Foto raf Semineri Ders Notlar Haz rlayan: Ufuk M. Duygun Kay n a k l a r P rof. Sabit Ka l fa g i l zzet Ke r i ba r M. S.Ü. Foto raf Bölümü, Prof. Sabit Ka l fa g i l ve Ö retim Görevlisi Kamil

Detaylı

Sirkülasyon Pompalar

Sirkülasyon Pompalar Sirkülasyon Pompalar larko Sirkülasyon Pompalar konutlarda, ticari ve sanayi iflyerlerinde s tma ve su devreleri için gelifltirilmifltir. Sanayi alan nda yar m yüzy la yaklaflan bir deneyimin ve ileri

Detaylı

stanbul Sanayi Odas - stanbul Teknik Üniversitesi Doktora / Yüksek Lisans Tezlerine Sanayi Deste i Projesi

stanbul Sanayi Odas - stanbul Teknik Üniversitesi Doktora / Yüksek Lisans Tezlerine Sanayi Deste i Projesi stanbul Sanayi Odas - stanbul Teknik Üniversitesi Doktora / Yüksek Lisans Tezlerine Sanayi Deste i Projesi FAZ DE fi M MALZEMELER VE ISI ENERJ S N N DEPOLANMASI 24. Grup Temel Kimya Meslek Komitesi ad

Detaylı

ÖNEML GÜVENL K TAL MATLARI TEHL KE UYARI Ç FT YALITIMLI ÜRÜNLER N BAKIMI BU TAL MATLARI SAKLAYIN!

ÖNEML GÜVENL K TAL MATLARI TEHL KE UYARI Ç FT YALITIMLI ÜRÜNLER N BAKIMI BU TAL MATLARI SAKLAYIN! Güvenlik talimatlar 1 ÖNEML GÜVENL K TAL MATLARI Bir elektirikli makine kullan ld nda, afla dakinide kapsayan güvenlik önlemleri her zaman takip edilmelidir. Bu dikifl bilgisayar n kullanmadan önce bütün

Detaylı

Hastane At klar, Ne Yapal m?

Hastane At klar, Ne Yapal m? 019 Ozerol 25/12/01 10:17 Page 1 STER L ZASYON DEZENFEKS YON VE HASTANE NFEKS YONLARI Hastane At klar, Ne Yapal m? Doç. Dr. brahim Halil Özerol nönü Üniversitesi T p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik

Detaylı

H A V U Z E L K T A B I. www.uhe.org.tr UHE TEKN K KOM SYONU. Teknik Yay n No: 3. ll. Bas m. Mart 2009. Mart 2009

H A V U Z E L K T A B I. www.uhe.org.tr UHE TEKN K KOM SYONU. Teknik Yay n No: 3. ll. Bas m. Mart 2009. Mart 2009 H A V U Z OPERATÖR E L K T A B I UHE TEKN K KOM SYONU Teknik Yay n No: 3 Mart 2009 ll. Bas m Mart 2009 Tüm haklar UHE ne aittir. zinsiz k smen veya tamamen yay nlanamaz. Bu talimat, UHE Teknik Komisyonu

Detaylı

Arfl.Gör.Dr. Hakan DEM R Arfl.Gör.Dr.N.Alper KÜREKÇ Arfl.Gör.Dr.A.Selim DALKILIÇ

Arfl.Gör.Dr. Hakan DEM R Arfl.Gör.Dr.N.Alper KÜREKÇ Arfl.Gör.Dr.A.Selim DALKILIÇ Otomobil Radyatörlerinde Bas nç Kay plar n n Yapay Sinir A lar Yard m yla Modellenmesi Arfl.Gör.Dr. Hakan DEM R Arfl.Gör.Dr.N.Alper KÜREKÇ Arfl.Gör.Dr.A.Selim DALKILIÇ ÖZET Radyatörler; s v so utmal otomobil,

Detaylı

24kV a kadar ORTA GERİLİM METAL-CLAD ARABALI, VAKUM KESİCİLİ MODÜLER HÜCRE TEKNİK ÖZELLİKLERİ

24kV a kadar ORTA GERİLİM METAL-CLAD ARABALI, VAKUM KESİCİLİ MODÜLER HÜCRE TEKNİK ÖZELLİKLERİ 24kV a kadar ORTA GERİLİM METAL-CLAD ARABALI, VAKUM KESİCİLİ MODÜLER HÜCRE TEKNİK ÖZELLİKLERİ 1 İÇİNDEKİLER 1. KAPSAM 2. GENEL 2.1 STANDARTLAR VE YÖNETMELİKLER 2.2 ÇALIŞMA ŞARTLARI 2.3 DOKÜMANTASYON 3.

Detaylı