NH BIÇAKLI S GORTALAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "NH BIÇAKLI S GORTALAR"

Transkript

1 NH IÇAKLI S GORTALAR

2 NH çakl Sigortalar Ç NDEK LER NHC-F A...A NH-F A...A NH-F A...A NH-F A...A NH-F 8A...4A NH-F A...A Özellikler ıçaklı Sigorta Altlıkları Selektif Koruma (Seçicilik) Karakteristik Eğrileri Süper Flink NH Sigortalar Sipariş Kodları NH Sigorta Sipariş Kodları ve Teknik Resimleri Çift Göstergeli NH Sigorta Sipariş Kodları ve Teknik Resimleri NH Sigorta Altlıkları Sipariş Kodları Teknik Resimler Güç Kayıpları Tablosu 4 7 NH çakl Sigorta Altl klar MC NH-FA MC NH-FA MC NH-FA MC NH-FA MC NH-FA STEAT T NH-FA STEAT T NH-FA STEAT T NH-FA TS EN 9- EN 9- IEC 9- TS 8 STEAT T NH-FA Montaj pozisyonu : Serbest Rak m : m (max) a l Nem : % (4 o C), %9 ( o C) Çevre s cakl : - o C ile +4 o C aras

3 NH IÇAKLI S GORTALAR Sigorta koruyucu bir cihaz olup, içindeki telin erimesi suretiyle ak m keser ve devresini afl r ak m tehlikelerine karfl korur. Federal NH b çakl sigorta buflon ve altl klar ye uygun olarak imal edilmektedir. Federal b çakl sigortalar steatit malzemeden imal edilmifl olup karms e kadar k sa devre ak mlar n kesecek güçtedir. Anma gerilimleri, V AC ve 44V DC, anma ak mlar ise A ya kadar olan Federal Elektrik b çakl sigortalar ; trafo, kablo, flalter, pano gibi bir çok cihaz ve tesisi afl r yükleme ve k sa devreye karfl emniyetle korurlar. fiekil- da sigortalar n ak m-zaman karakteristikleri görülmektedir. u e riler, yük ak m na ba l olarak sigortan n açma süresi (t) yi göstermektedir. Ak m yükseldikçe, sigortan n açma zaman k sal r. Federal sigorta buflonlar gecikmeli karakterdedirler. Asenkron motorlar n yol alma ak mlar na dayan kl d rlar. K sa devre ve afl r ak mlara karfl ise iyi bir koruma yapar ve gecikmesiz devreyi açarlar. gl/gg iflareti hat koruma anlam na gelir ve bu s n ftaki buflonlar özellikle kablo ve iletkenlerin korunmas için kullan l rlar. Gerilim Ak m Io : Geçen ak m Ik(t) : eklenen k sa devre ak m Ip : K sa devre ak m n n tepe de eri ts : Erime süresi tl : Sönme süresi fiekil - Ar za Ak m n n Sigorta Taraf ndan Kesilmesi S ras nda Ak m Ve Gerilim De iflimleri Grafi i. Siparifl kodu 8C-A- 8C-A- 8C-A- NH -FA NH -FA ts tl Io Pertinaks ölçüleri (mm) oy h x w NH -FA NH -FA x x x Ip Ik(t) NH -FA NH -FA fiekil - a fiekil - b fiekil - c Ak m-zaman e risinde de görülece i gibi sigortalar nominal ak m n, kat nda çal fl rlar ve x In gibi bir ak mda da saniye içinde devreyi açarlar. uflonlarda kullan lan erime telleri, sigorta ak m n n büyüklü üne göre de iflen çeflitli flekil ve formlarda imal edilmektedir. Erime telleri üzerinde ayn boyutlarda hücrecikler (eriyecek ince teller) oluflturulmufltur. Afl r yük ve k sa devre halinde, tel boyunca ayn kesitli birçok noktadan erimeler ve k smi arklar oluflacakt r. u flekilde bir erimede k sa devre ak mlar kesilecek ve s cakl k bütün sigorta boyunca da lacakt r. Sigortalar n d fl gövdesi, kesilen ak m n ortaya ç kard yüksek bas nca ve s cakl a dayan kl olmal d r. Zira sigorta telinin ak m kesebilmesi için erimesi, yani kesece i ak m n sigorta telinin direnci üzerinde bir s enerjisi üretmesi gerekir. Kesilecek ak m taraf ndan ts erime süresi boyunca üretilen bu s enerjisi ile, sigorta telinin boyutland r ld erime s cakl n n geçilmesi durumunda, ak m, önce s v laflm fl metal üzerinden, sonra metal buhar üzerinden akmaya devam eder. Kesme iflleminin bu son safhas nda ak m bir ark fleklindedir (fiekil-). u ark tl sönme süresi boyunca, sigorta gövdesi içindeki s cakl kla birlikte bas nc nda artmas na neden olur. Sigorta gövdesinin bu iki etkiye karfl da dayanmas gerekmektedir. Sigorta telinin eriyip erimeyece inin belli olmad, erime yapsa dahi çok uzun süreler boyunca akabilecek bu ak mlar n sigorta direnci üzerinde üretti i s miktarlar n n sigortay harap etmesi, sigorta gövdesinin yüksek s lara dayan kl malzemeden yap lmas yla önlenebilir. Federal buflonlar nda kullan lan malzeme, flok s nmalara ve dinamik kuvvetlere mukavemetli olan steatit malzemedir. Federal buflonlar n n kontak b çaklar özel pirinç veya bak r malzemeden yap lm fl olup, üzeri gümüfl kaplanm flt r. Gümüfl, hava ile temas ederek zamanla sülfürlenir ve karar r. Ancak bu önemli de ildir. Çünkü devreden geçen ak m n meydana getirdi i s ile gümüfl sülfür iletken duruma geçer. Kuvarz Kumu: Sigorta içinde, ak m kesme ifllemi s ras nda ortaya ç kacak ark söndürme ortam olarak yüksek safl k ve temizlikte, rutubetsiz ve tane büyüklü ü s k kontrol edilen kuvarz kumu kullan l r. Titreflim ile gövde içine yerlefltirilen kumun ak m hatt n tamamen kuflatmas na ve iç bünyedeki havan n mümkün mertebe tamamen azalt lmas na çal fl l r. K smi erimeler sa lanarak uniform bir hale gelen kuvarz kumu, kopan sigorta telleri aras na yerleflerek hem ark n sönmesine, hem de kopan sigorta tellerinin aras n n yal t lmas na yard mc olur. çakl sigorta altl klar : efl ayr boyda ve ihtiyaca göre steatit veya MC malzemeden üretilmektedirler. Altl klar n ba lant yerleri müflteri iste ine ba l olarak ve boylarda klemensli veya civatal ; di er boylarda ise civatal ba lant yap labilecek flekilde üretilmektedir. Elektrolitik bak rdan üretilen b çakl sigorta altl klar n n yayl kontaklar kendi s kma ve yaylanma özelliklerine ek olarak özel çelik yaylarla takviye edilmifltir. Kontaklar n s kma gücü piyasadaki altl klardan fazla; fakat TSE nin öngördü ü maksimum s kma de erinin de alt ndad r. Altl klar n yanyana monte edilmesi durumunda, istendi inde aksesuar olarak verilen pertinaks seperatörler ile fazlar aras izolasyon artt r labilir. uflonlar altl klara tak l rken, buflon b çaklar n n altl a tam oturmas na dikkat edilmelidir. Aksi takdirde iyi olmayan temas direnci, s nmaya ve güç kayb na neden olacak ve ar zalar oluflacakt r. Di er önemli bir konu da, altl klara standardlara uygun kesitlerde iletkenler ba lanmas d r. Federal ve boy altl klar na, bara veya kablolar n kolayl kla ba lanabilmesi için üç ayr modelde ba lant flekli gelifltirilmifltir. ki taraf civatal : Kablo pabuçlu, ince, çok telli kablolar veya baralar için (fiekil-a). ki taraf köprü klemensli: Tek damarl kablolar için (fiekil-b). ir taraf civatal di er taraf köprü klemensli: Tek damarl kablolar ve baralar için (fiekil-c). Steatit: Alçak gerilimde NH sigorta izole edici olarak kullan lmaktad r. Yüksek s karfl s nda dayan kl bir malzemedir. Steatit porselenin bir türevidir. Geliflen teknolojinin elektrik sektöründe kullan lan malzeme kalitesine yans mas ile art k normal porselen malzeme OG ve AG tafl y c lar nda, izole amaçl kullan l rken; NH buflonlarda da porselen malzemeye göre daha üstün, termal flok direnci ve mukavemeti yüksek olan steatit malzeme kullan lmaya bafllanm flt r. MC (ulk Moulding Compound): Hamura benzeyen ve uzunca elyafla takviye edilmifl polyester kal plama malzemesi olup istenilen özelli e göre katk maddelerinin oranlar de ifltirilerek ayarlanabilme özelli ine sahip kompozit bir malzemedir. MC, termoset plastikler s n f nda olup bakalit ve melamin ile benzerlikler tafl maktad r. Fakat proses flartlar nda ve nihai ürün olarak bak ld nda belirgin üstünlüklere sahiptir. Dinamik kuvvetlere ve termal floklara karfl dayan kl d r. /

4 NH IÇAKLI S GORTALAR Selektif koruma (seçicilik): fiebekenin herhangi bir noktas nda meydana gelen hatan n (ar zan n), yaln z o hatal iflletme eleman üzerindeki koruma eleman taraf ndan ortadan kald r lmas n n sa lanmas ve sistemin di er k s mlar n n ise çal flmaya devam edecek flekilde olmas n n tasarlanmas d r. gl/gg iflletme s n f na göre, nominal ak m fark % olan NH b çakl sigorta buflonlar n n, yüksek k sa devre ak mlar nda, devreyi selektif olarak açmas gerekir. Seçicili in sa lanabilmesi için buflonlar n fiekil- deki tabloya göre seçilmesi gereklidir.. S GORTA. S GORTANIN NOM NAL AKIMI üç faz 8 V da selektivite üç faz V da selektivite fiekil - Selektivite Tablosu. S GORTANIN NOM NAL AKIMI S GORTA ka Tepe Ak m n max. de eri 7 fiekil - 4 Kesme ak m karakteristi i 7 eklenen ak m A 4 A A A A ka rms Ip 7 7 A S 4 fiekil - Termik zorlanma e risi Anma Ak m (A) /

5 NH IÇAKLI S GORTALAR Açmazaman saniye,,, fiekil-: NH sigorta buflonlar n n ak m-zaman karakteristi i gl/gg 7 Yükleme ak m (rms de er) 7 A Açmazaman saniye Yükleme ak m A 4 fiekil-7: Süper flink NH buflonlar n ak m-zaman karakteristi i gr Süper Flink NH çakl Sigorta uflonlar Diyod, tristör gibi güç elektroni i elemanlar n n bulundu u, AC ve DC güç devrelerinin afl r ak m ve k sa devrelere karfl korunmas nda kullan lan sigortalard r. Süper flink sigortalar n, NH b çakl sigortalardan ay ran en önemli özellik, buflonlar n içerisinde kullan lan eriyen flerit telin malzeme cinsidir. Süper flink sigortalarda eriyen flerit olarak saf gümüfl malzeme kullan lmaktad r. Süper flink sigortalar n s cakl k art fl, ak m-zaman karakteristik e rilerinden de görüldü ü gibi, iflletme s n f gl/gg olan koruma cihazlar na nazaran daha yüksektir (fiekil-7). öylece anma ak m veya anma ak m na yak n de erlerde süper flink sigortalarla hassas koruma sa lanmaktad r. Çal flma karakteristigi : Süper flink (h zl ) Anma gerilimi : AC V flletme s n f : gr Kesme kapasitesi : ka (rms) Süper Flink Sigortalara Ait Siparifl Kodlar : Tip NHG-F NHG-F NHG-F NHG-F NHG-F NHG-F NHG-F NHG-F NHG-F NHG-F NHG-F NHG-F NHG-F NHG-F NHG-F NHG-F NHG-F NHG-F NHG-F NHG-F NHG-F oy Anma ak m A A 4 A A A 8 A A A A A A A A A A A 4 A A 4 A A A I T Toplam I T Erime Siparifl kodu 9C-H- 9C-H- 9C-H-4 9C-H- 9C-H- 9C-H-8 9C-H- 9C-H- 9CD-H- 9CD-H- 9CD-H- 9CD-H- 9CD-H- 9CE-H- 9CE-H- 9CE-H- 9CE-H-4 9CF-H- 9CF-H-4 9CF-H- 9CF-H- /

6 NH IÇAKLI S GORTALAR NHC-F NH-F Siparifl Kodu oy Anma Ak m (A) 9CA-G- 9CA-G- 9CA-G- 9CA-G- 9CA-G- 9CA-G- 9CA-G-4 9CA-G- 9CA-G- 9CA-G-8 9CA-G- 9C-G- 9C-G- 9C-G- 9C-G- 9C-G- 9C-G- 9C-G-* 9C-G-4 9C-G- 9C-G- 9C-G-8 9C-G- 9C-G- 9C-G- C C C C C C C C C C C Adet / Kutu kg. / Kutu oyutlar (mm) a a a a4 b e e e A A A E E E NH-F 9CC-G- 9CC-G- 9CC-G-4 9CC-G- 9CC-G- 9CC-G-8 9CC-G- 9CC-G- 9CC-G A A A E E NH-F NH-F 9CD-G-* 9CD-G-* 9CD-G-8 9CD-G- 9CD-G- 9CD-G- 9CD-G- 9CD-G- 9CE-G-8* 9CE-G-* 9CE-G-* 9CE-G- 9CE-G- 9CE-G- 9CE-G- 9CE-G-4 9CF-G-* 9CF-G- 9CF-G-4 9CF-G- 9CF-G A A A A A A E E A A A A E E E E E E E E NH-F * iflaretli ak mlara ait ürünler siparifl üzerine üretilirler. A A E /4

7 NH IÇAKLI S GORTALAR Çift Göstergeli NH-F Siparifl Kodu oy Anma Ak m (A) 9C-G- 9C-G- 9C-G- 9C-G- 9C-G- 9C-G- 9C-G-* 9C-G-4 9C-G- 9C-G- 9C-G-8 9C-G- 9C-G- 9C-G- 4 8 Adet / Kutu kg. / Kutu oyutlar (mm) a a a a4 b e e e NH-F NH-F A A A A A A A A A E E 9CD-G-* 9CD-G-* 9CD-G-8 9CD-G- 9CD-G- 9CD-G- 9CD-G- 9CD-G- 9CE-G-8* 9CE-G-* 9CE-G-* 9CE-G- 9CE-G- 9CE-G- 9CE-G- 9CE-G-4 9CF-G-* 9CF-G- 9CF-G-4 9CF-G- 9CF-G- A E E E E E E E E NH-F * iflaretli ak mlara ait ürünler siparifl üzerine üretilirler. A A E * iflaretli ak mlara ait ürünler siparifl üzerine üretilirler. /

8 NH IÇAKLI S GORTALAR NH-FA MC Siparifl kodu : NH Sigorta Steatit oy : Anma ak m : A Adet / kutu : Kg. / kutu :.79 (MC). (Steatit) NH-FA Siparifl kodu: MC oy : Anma ak m : A Adet / kutu : Kg. / kutu :. Tip Ölçüler (mm) NH-FA MC Siparifl kodu : 9CD-CC- (MC) 9CD-AC- (Steatit) oy : Anma ak m : A Adet / kutu : Kg. / kutu :.7 (MC).84 (Steatit) NH Sigorta Steatit NH-FA MC Siparifl kodu : 9CE-CC- (MC) 9CE-AC- (Steatit) oy : Anma ak m : 4 A Adet / kutu : Kg. / kutu :.74 (MC).9 (Steatit) Steatit MC NH-FA Siparifl kodu : 9CF-CC- (MC) 9CF-AC- (Steatit) oy : Anma ak m : A Adet / kutu : Kg. / kutu :.8 (MC).7 (Steatit) Tip Ölçüler (mm) Steatit /

9 NH IÇAKLI S GORTALAR Güç kay plar : Devreden anma ak m geçerken, kararl s cakl a eriflmifl buflon üzerinde harcanan güç tüketimidir. ir buflondan anma ak m geçti inde, buflonun ba lant noktalar ndaki s cakl k (mesela boyda ve A'de) K y geçmez. Federal Elektrik buflonlar n n güç kay plar standardlar n belirledi i de erlerin alt ndad r. u de erler TS EN 9 / IEC9 / VDE ya göre afla daki tabloda karfl laflt rmal olarak gösterilmifltir. oy Anma ak m (A) Maksimum güç kayb de erleri TS EN 9 IEC 9 VDE Federal W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W 4 W 4 W 4 W 4 W 4 W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W 4 W 4 W 4 W 4 W 4 W 7. W 7. W 7. W 7. W 7. W 7. W 7. W 7. W 7. W 7. W 7. W W W W W W W W W W W W W W W W 4 W 4 W 4 W 4 W 4 W.7 W. W. W.7 W. W 4. W 4. W.8 W. W 8. W. W. W.4 W 4. W. W.7 W 7. W 7. W 8. W. W 4. W 7. W 9. W. W. W 7. W. W. W 7. W. W. W. W. W. W. W 4. W /7

KATALOG. A.G. Da t m, Koruma, Kontrol, Kumanda, Enerji Kalitesi, Ölçüm Ürünleri ve Pano Sistemleri

KATALOG. A.G. Da t m, Koruma, Kontrol, Kumanda, Enerji Kalitesi, Ölçüm Ürünleri ve Pano Sistemleri KATALOG 00 A.G. Da t m, Koruma, Kontrol, Kumanda, Enerji Kalitesi, Ölçüm Ürünleri ve Pano Sistemleri Kompakt Devre Kesiciler Aç k Devre Kesiciler Sigortal ve Sigortas z Yük Ay r c lar Dikey Sigortal Yük

Detaylı

DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR

DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR Dikey Sigortal Yük Ay r c lar Üç Faz Ayr Ayr Aç labilen FVS160 NH00 / 160A Üç Faz Birlikte Aç labilen Ç NDEK LER Özellikler Aksesuarlar Teknik Tablo Teknik Resimler Dikey

Detaylı

A.G. GÜÇ KONDANSATÖRLER

A.G. GÜÇ KONDANSATÖRLER A.G. GÜÇ KONDANSATÖRLER Alçak Gerilim Güç Kondansatörleri 5...30 kvar 40-50 kvar Ç NDEK LER Alçak Gerilim Güç Kondansatörleri Hakk nda Genel Bilgiler MKP Teknolojisi ve Kondansatörlerin Ar za Durumundaki

Detaylı

GÜÇ KONDANSATÖRLER GÜÇ KONDANSA

GÜÇ KONDANSATÖRLER GÜÇ KONDANSA C Serisi Alçak Gerilim Güç Kondansatörleri FECSAKP1 (Trifaze V) 0 kvar - 0 kvar K Serisi Alçak Gerilim Güç Kondansatörleri FEK-13 (Trifaze V) kvar... kvar Ç NDEK LER Güç Faktörü Düzeltme etotları KP Teknolojisinin

Detaylı

N Sistem cihazlar komple seri olarak raya montaja uygundur. N Sistem zengin çeflit ve bol aksesuar sunmaktad r.

N Sistem cihazlar komple seri olarak raya montaja uygundur. N Sistem zengin çeflit ve bol aksesuar sunmaktad r. N Sistem N Sistem enstalasyon cihazlar nda tekil çözümler yerine komple bir seri sunmaktad r. Bu serinin cihazlar ile her türlü flalt ve kumanda ifllemi eksiksiz ve güvenli bir flekilde gerçeklefltirilir.

Detaylı

GÜÇ KONDANSATÖRLER GÜÇ KONDANSA

GÜÇ KONDANSATÖRLER GÜÇ KONDANSA C Serisi Alçak Gerilim Güç Kondansatörleri FECSAKP1 (Trifaze V) 0 kvar - 0 kvar K Serisi Alçak Gerilim Güç Kondansatörleri FEK-13 (Trifaze V) kvar... kvar Ç NDEK LER Güç Faktörü Düzeltme etotları KP Teknolojisinin

Detaylı

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG Teknik Yayınları No: 1 Klima Santralleri Teknik Katalog HSK Teknik Yay nlar No:1 2. Bas m A ustos 2010 Ç NDEK LER 1. KL MLEND RME 1.1 klimlendirmenin Amac ve Uygulama Alanlar

Detaylı

S GORTALI ve S GORTASIZ YÜK AYIRICILAR

S GORTALI ve S GORTASIZ YÜK AYIRICILAR S ORTI ve S ORTSIZ YÜ YIRIIR Sigortal Yük y r c lar Ç R S 1 00 / 1 S 0 S 1 / 0 2 / S / Özellikler Yük yırıcıların Yapısı Sigortalı Yük yırıcılar Teknik Tablo Sipariş odları Sigortasız Yük yırıcılar Teknik

Detaylı

Schneider Electric. SM6-36 Modüler Hücre Serisi 36 kv

Schneider Electric. SM6-36 Modüler Hücre Serisi 36 kv Schneider Electric SM6-36 Modüler Hücre Serisi 36 kv çindekiler Sayfa Sunum 2 Uygulama alanlar 4 Fonksiyonlar n tan t m 5 flletme koflullar 8 Genel özellikler 9 Fabrika yap m haz r tesislerin tan m 10

Detaylı

Nas l korumal? Teknoloji. Pratik bilgiler. puçlar. Schneider çözümleri. / s. 5. / s. 7. Elektromekanik bir röle mi yoksa elektronik bir röle mi?

Nas l korumal? Teknoloji. Pratik bilgiler. puçlar. Schneider çözümleri. / s. 5. / s. 7. Elektromekanik bir röle mi yoksa elektronik bir röle mi? Teknoloji Elektromekanik bir röle mi yoksa elektronik bir röle mi? / s. 5 Pratik bilgiler Topraklama sistemleri / s. 7 puçlar Montaj önerileri / s. 10-11 Schneider çözümleri Ayr toroidli kaçak ak m rölelerinden

Detaylı

M MARIN TES SAT ELK TABI

M MARIN TES SAT ELK TABI M MARIN TES SAT ELK TABI BÖLÜM 10 ISITMA TES SATI ELEMANLARI 10.1. SICAK SU KAZANLARI 10.1.1. Döküm Kazanlar 10.1.2. Çelik Kazanlar 10.1.3. Standart Do al Gaz Kazanlar 10.1.4. Modern Düflük S cakl k Kazanlar

Detaylı

E-KAB N B SER S BAKIR BARA DÜZENEKLER UYGULAMA KILAVUZU

E-KAB N B SER S BAKIR BARA DÜZENEKLER UYGULAMA KILAVUZU E-KAB N B SER S BAKIR BARA DÜZENEKLER UYGULAMA KILAVUZU SER S BAKIR BARA DÜZENEKLER www.eae-et.com.tr EAE Elektroteknik A.fi.u katalog içinde yer alan ilgilerde haer vermeksizin de ifliklik yapma hakk

Detaylı

1.1. Görevleri ve Çe itleri

1.1. Görevleri ve Çe itleri 1. KES LER 1.1. Görevleri ve Çe itleri Yüksek gerilimli ve büyük ak ml ebeke ve tesislerde, yük ak mlar açmaya ve kapamaya yarayan alt cihazlar na kesici (disjonktör) denir. 1.1.1. Kesici Kullan lma Sebepleri

Detaylı

1. KANAL S STEM TASARIMINA GENEL YAKLAfiIM

1. KANAL S STEM TASARIMINA GENEL YAKLAfiIM . KANAL S STEM TASARIMINA GENEL YAKLAfiIM.. STANDART KANALLAR VE ELEMANLARI Yuvarlak kanal sistemlerinin elemanlar standartlaflt r lm flt r. Böylece kolayca standart seri üretim yapmak, üretimi stoklamak

Detaylı

BÖLÜM 7 7. P S SU BORULARI VE TES SATTA KULLANILAN ELEMANLAR

BÖLÜM 7 7. P S SU BORULARI VE TES SATTA KULLANILAN ELEMANLAR BÖLÜM 7 7. P S SU BORULARI VE TES SATTA KULLANILAN ELEMANLAR Pis su tesisat nda kullan lacak borular s zd rmaz olmal, çökelmeye izin vermemeli; korozyona, kimyasal ve fiziksel etkilere ve 45 C s cakl klara

Detaylı

D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI

D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI SAYIN EMSA JENERATÖR KULLANICISI; Öncelikle, Emsa Jeneratör ü seçti iniz için teflekkür ederiz. Bu Kullanma ve Bak m El Kitab sizlere Emsa Jeneratör

Detaylı

ELEKTR K BAKIM, ARIZA BULMA VE GÜVENL K

ELEKTR K BAKIM, ARIZA BULMA VE GÜVENL K T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2781 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1739 ELEKTR K BAKIM, ARIZA BULMA VE GÜVENL K Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Asuman ÖZGER (Ünite 1, 2, 4-7) Mine SERTSÖZ (Ünite 1, 8) Ç nar

Detaylı

BÖLÜM 7 7- BORULAR, VANALAR, POMPA VE BORU ÇAPI HESABI

BÖLÜM 7 7- BORULAR, VANALAR, POMPA VE BORU ÇAPI HESABI BÖLÜM 7 7- BORULAR, VANALAR, POMPA VE BORU ÇAPI HESABI 7.1. BORULAR Kalorifer tesisat nda DIN 2440 normuna uygun dikiflli siyah borular (kalorifer borular ) kullan l r. Daha kaliteli boru kullanmak isteniyorsa,

Detaylı

BÖLÜM 5 5. TEM Z SU TES SATI BORULARI VE ARMATÜRLER

BÖLÜM 5 5. TEM Z SU TES SATI BORULARI VE ARMATÜRLER BÖLÜM 5 5. TEM Z SU TES SATI BORULARI VE ARMATÜRLER 5.1. BORULAR Temiz su tesisat nda kullan lan borular kullan m amac na uygun su kalitesini etkilemeyen ve korozyona dayan kl malzemeden yap lmal d r.

Detaylı

fiekil 12.1. ISISAN GOODMAN DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJI

fiekil 12.1. ISISAN GOODMAN DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJI 12. SPLIT VE PAKET KL MA S STEMLER Pencere ve oda tipi paket klima cihazlar, split klimalar, iç ve d fl mekanlara konulan paket klimalar bireysel klima sistemlerini olufltururlar ve fabrikasyon olarak

Detaylı

Montaj ve Kullanma K lavuzu

Montaj ve Kullanma K lavuzu & 240 280 330 Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Cihaz n z

Detaylı

OTOMAT K KONTROL FORMLARI

OTOMAT K KONTROL FORMLARI OTOMAT K KONTROL FORMLARI Otomatik kontrol döngüsünde kontrol edici blok yerine yerlefltirilecek herhangi bir kontrol cihaz set de eri etraf nda çal flmas gereken hassasiyette sistemi kontrol etmelidir.

Detaylı

Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu

Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu FALKE MASTER Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Cihaz

Detaylı

Buhar Sistemlerinde Enerji Tasarrufu

Buhar Sistemlerinde Enerji Tasarrufu Buhar Sistemlerinde Enerji Tasarrufu Rüknettin Küçükçal ; Mak.Yük. Müh. TTMD Üyesi ÖZET Buhar sistemlerinde çeflitli kay plar dolay - s yla toplam sistem verimi çok düflüktür. Bu kay plar aras nda baca

Detaylı

De erli ifl orta m z,

De erli ifl orta m z, De erli ifl orta m z, Dünyan n en büyük LPG da t m grubu SHV Gas n bir üyesi olan pragaz, 96 y l ndan beri dünyadaki tüm teknik geliflmeleri izliyor, ülkemizde uygulamaya koyuyor. Yenilikçi felsefesiyle

Detaylı

SiSTEM LPG KAPSAMLI REHBER. SiSTEM LNG

SiSTEM LPG KAPSAMLI REHBER. SiSTEM LNG SiSTEM LPG KAPSAMLI REHBER SiSTEM LNG De erli ifl orta m z, Dünyan n en büyük LPG da t m grubu SHV Gas n bir üyesi olan pragaz, 96 y l ndan beri dünyadaki tüm teknik geliflmeleri izliyor, ülkemizde uygulamaya

Detaylı

Nabucco dan daha önemli. Kapak / Devre kesiciler. yapabilmesi için periyodik bak m flart

Nabucco dan daha önemli. Kapak / Devre kesiciler. yapabilmesi için periyodik bak m flart 1 çindekiler 8 Kapak Devre kesiciler Reklam ndeksi 4 Halefflan Sümen Nabucco dan daha önemli Kapak / Devre kesiciler 8 SF6 gazl kesiciler ve uygulamalar 10 Kesicilerin görevlerini sa l kl yapabilmesi için

Detaylı

Mekanik Tesisat Sistemlerinde Kullan lan Borular

Mekanik Tesisat Sistemlerinde Kullan lan Borular Temel Bilgiler, Tasar m ve Uygulama Eki Say : 10 TTMD Ad na Sahibi Bekir Erdinç Boz Yaz flleri Müdürü Abdullah Bilgin Genel Yay n Yönetmeni Prof. Dr. T. Hikmet Karakoç Yay n Kurulu Gürkan Ar. Zeki Aksu

Detaylı

Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu

Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu 0051 YYY009261971 Rev. 00-14.11.08 De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl

Detaylı

VER ML AYDINLATMA EL K TABI

VER ML AYDINLATMA EL K TABI VER ML AYDINLATMA EL K TABI BURSA SANAY C LER ve fiadamlari DERNE BUS AD Enerji Uzmanlık Grubu busiad.bursa busiad www.busiad.org.tr VER ML AYDINLATMA EL K TABI 2015 BURSA BUS AD Enerji Uzmanlık Grubu

Detaylı