ÖZEL GÜNDEM DÜZELTME MEKANİZMALARI ORHAN ELÇİ MART T.C. Maliye Bakanlığ ı Avrupa Birliğ i ve Dış İ lişkiler Dairesi Başkanlığ ı

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZEL GÜNDEM DÜZELTME MEKANİZMALARI ORHAN ELÇİ MART 2014. T.C. Maliye Bakanlığ ı Avrupa Birliğ i ve Dış İ lişkiler Dairesi Başkanlığ ı"

Transkript

1 ÖZEL GÜNDEM AVRUPA BİRLİĞİ BÜTÇESİ DÜZELTME MEKANİZMALARI ORHAN ELÇİ MART 2014 T.C. Maliye Bakanlığ ı Avrupa Birliğ i ve Dış İ lişkiler Dairesi Başkanlığ ı

2 Giriş 1 Avrupa Birliğ i nin Uzun Vadeli Harcama Planı 1 Avrupa Birliğ i nde Harcamalar 2 Avrupa Birliğ i nin Gelirleri 5 Du zeltme Mekanizmaları 7 İ nğiliz Çeki ve AB Bu tçesi 10 Sonuç ve Değ erlendirme 12 EK 1: AB Bu tçeleme Su reci 13 EK 2: O z Kaynaklar Sistemi Reform O nerileri 15 Kaynakça 18 KISALTMALAR AB GSMG KDV : Avrupa Birliğ i : Gayri Safi Milli Gelir : Katma Değ er Verğisi

3 Giriş Kömür ve çelik üretimini ulus-üstü bir güce devrederek belki de dünyanın en iyi ekonomik bütünleşmesinin temellerini atan Avrupa Birliği (AB), bir çekim merkezi haline gelerek çevresindeki Avrupa ülkelerini de bu bütünleşmeye dahil etmiştir. Bu süreçte, zamanla genişlemenin merkezden uzaklaşması ve böylelikle merkezkaç etkisinin zayıflamasının bir sonucu olarak, Birliğe kabul edilecek adayların 1993 Kopenhag Zirvesi ile belli kriterleri sağlaması şart koşulmuştur. Kopenhag kriterleri olarak adlandırılan bu kriterler 3 başlık altında toplanmaktadır. Siyasi kriter demokrasi, hukukun üstünlüğü, insan hakları ve azınlıkların korunmasına duyarlılığı garanti eden kurumların istikrarlı olmasını; ekonomik kriter işleyen bir piyasa ekonomisinin ve Birlik içi rekabet baskısı ve piyasa gücü ile baş edebilme kapasitesinin olmasını; AB müktesebatının kabulü kriteri ise siyasi, ekonomik ve parasal birlik amaçlarına uyum dahil üyelik yükümlülüklerinin yerine getirilmesini gerektirmektedir. Ortak Pazarın sağlıklı işlemesini teminen, Pazara dahil olmak isteyen ülkelerin adaylık statüsü kazanabilmeleri için getirilen bu kriterler, aslında ileride üye olarak kabul edilecek ülkelerin AB ortak politikaları ile bütünleşmelerine de yardımcı olacaktır. Bölgesel farklılıkların giderilmesi, istihdam ve tarım gibi çeşitli alanları kapsayan AB nin ortak politikaları, Üye Devletlerin elde ettikleri çeşitli gelirlerden AB bütçesine aktardıkları öz kaynaklar ve bu grupta yer almayan diğer kaynaklar ile finanse edilmektedir. Toplam kaynakların %99 unu öz kaynakların oluşturduğu hesaba katıldığında, AB bütçe sistemi Üye Devletler açısından daha da önemli hale gelmektedir. Özellikle AB bütçesinin donörü olan Üye Devletlerin AB bütçesi ile ilgili hususlarda seslerini daha yüksek çıkartmaları kaçınılmaz bir sonuç olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çerçeve, çalışmanın ilk bölümünde AB nin Harcama Planı, AB de Harcamalar, AB nin Gelirleri ve Düzeltme Mekanizmaları ile ilgili hususlar AB nin resmi internet sitesinde sunulan bilgi ve belgeler ışığında ele alınacaktır. İlerleyen bölümde, düzeltme mekanizmaları içinde önemli bir yer tutan İngiliz Çeki ile ilgili hususlar incelenecek ve bütünlüğü sağlamak üzere çalışmanın ekinde AB bütçeleme süreci ile öz kaynaklar sistemine ilişkin reform önerilerine yer verilecektir. Avrupa Birliğ i nin Uzun Vadeli Harcama Planı AB nin yürüttüğü faaliyetlerin finansmanı esasen Üye Devletlerin çeşitli kaynaklarından AB bütçesine transfer ettikleri katkılar ile sağlanmaktadır. Bu katkılar çerçevesinde AB nin farklı politika alanlarında harcayabileceği yıllık maksimum tutarlar (tavanlar) en az beş yıllık bir dönem için hazırlanan Çok Yıllı Mali Çerçeve ile belirlenmektedir. Yeni dönem yıllarını kapsayacak şekilde yedi yıllık olarak belirlenmiştir. 1

4 Ancak Mali Çerçeve, AB nin yedi yıllık bütçesi değildir. Bunun yerine, AB nin belirlenen dönemde ilgili politika alanlarına yapacağı harcamaların öngörülebilir olmasını ve belirli sınırlar içinde kalmasını sağlayarak finansal programlama ve bütçe disiplini açısından çerçeve çizen bir araç olarak işlev görmektedir. Aynı zamanda, AB nin ortak politikalarının geniş bir zaman diliminde etkili bir şekilde uygulanabilmesini mümkün kılmaktadır. Bu uzun vadeli vizyon AB fonlarının potansiyel yararlanıcıları ve eş finansman otoriteleri için de önemlidir. AB nin yedi yıllık dönemde hangi alanlara yatırım yapacağını belirleyen Mali Çerçeve, bütçe planlama aracı olduğu kadar politik öncelikleri de ortaya koyan bir belgedir. Bunun yanında yıllık bütçe, bu Çerçeve dahilinde kabul edilir ve öngörülemeyen ihtiyaçların karşılanmasında esnek olunabilmesi için çoğunlukla harcama tavanının altında tutulmaktadır. AB Komisyonu nun önerisi, Parlamento nun onayı ve Bakanlar Konseyi tarafından oybirliği ile kabul edilen Mali Çerçeve, AB öz kaynakları ve her bir AB harcama programı için uygunluk koşulları ve tahsisat kriterlerini belirleyen ve çeşitli sektörleri ilgilendiren mevzuatın yer aldığı kapsamlı bir paketin parçasıdır. Mali Çerçeve, bu çalışmanın Avrupa Birliği nde Harcamalar başlıklı bir sonraki bölümünde ele alınacak olan altı politika alanında AB nin döneminde yıllık olarak harcayabileceği tutarların tavanını belirlemektedir. Bu tavanlar her başlık için yıllık olarak belirlendiği gibi taahhüt ve harcama ödenekleri için yıllık genel tavan olarak da uygulanabilmektedir. Bununla birlikte, Çerçevesi 2016 yılında Komisyon tarafından o zaman ki ekonomik durum ve makroekonomik projeksiyonlar ışığında gözden geçirilecektir. Avrupa Birliğ i nde Harcamalar AB Bakanlar Konseyi 2 Aralık 2013 tarihli ve 1311/2013 sayılı Tüzük ile dönemi Çok Yıllı Mali Çerçeve yi kabul etmiştir. AB bütçesinin uygulama alanı ve miktarı bakımından bağlayıcı olan bu Çerçeve çok yıllı bir perspektif ile uygulanacak AB politikalarının etkisini artırma amacındadır. AB nin harcama yapabileceği alanlar ile bu alanlara ne kadar harcama yapabileceğini ortaya koyan ve 960 milyar avro taahhüt ödeneği veren Mali Çerçeve dönemi için politika alanlarını aşağıdaki gibi belirlemiştir: 1. Akıllı ve Kapsayıcı Büyüme: a. Büyüme ve iş imkanları için rekabet edebilirlik: araştırma ve yenilikçilik, eğitim ve mesleki eğitim, Trans-Avrupa enerji, ulaştırma ve telekomünikasyon ağları, sosyal politika; girişimlerin geliştirilmesi. 2

5 b. Ekonomik, sosyal ve mekansal uyum: AB ülke ve bölgeleri arasındaki gelişmişlik farklılıklarının giderilmesine yardımcı olmak için bölgesel politika, tüm bölgelerde rekabet edebilirliğin artırılması ve bölgeler arası işbirliğinin geliştirilmesi. 2. İstikrarlı Büyüme: Ortak tarım politikası, ortak balıkçılık politikası, kırsal kalkınma ve çevresel tedbirler. 3. Güvenlik ve Vatandaşlık: Adalet ve içişleri, sınır koruma, göç ve iltica politikası, kamu sağlığı, tüketicinin korunması, kültür, gençlik, bilgi ve vatandaşlarla diyalog. 4. Küresel Avrupa: Avrupa Kalkınma Fonu hariç olmak üzere AB nin kalkınma ve insani yardımlar gibi dış eylemleri. 5. İdare: Avrupa Kurumları, emeklilik fonu ve Avrupa okullarının idari masrafları. 6. Telafi: Hırvatistan ın üye olduktan sonraki ilk yıl AB bütçesine yararlandığından daha fazla katkı yapmaması için geçici ödeme. Aşağıdaki grafikte dönemi Mali Çerçevesi nin 960 milyar avroluk taahhüt ödeneğinin yıllara göre dağılımı gösterilmektedir. Grafik 1: Dönemi Yıllık Taahhüt Ödenekleri (2011 fiyatlarıyla - milyon avro) 3

6 Aşağıdaki grafikte ise Çerçevesi ile Çerçevesi karşılaştırılmaktadır. Grafik 2: Çerçevesi ile Çerçevesi nin Başlıklar İtibarıyla Karşılaştırılması (2011 fiyatlarıyla - milyon avro) MFF: Multiannual Financial Framework (Çok Yıllı Mali Çerçeve) Aşağıdaki grafikte2014 yılı AB bütçesinin harcama kalemlerine göre güncellenmiş dağılımı gösterilmektedir. Grafik 3: 2014 Yılı AB Bütçesinin Harcama Kalemlerine Göre Güncellenmiş Dağılımı (taahhüt ödenekleri - milyon avro) 1a. Büyüme ve iş imkanları için rekabet edebilirlik 1b. Ekonomik, sosyal ve mekansal uyum 2. İstikrarlı Büyüme: Doğal Kaynaklar 3.Güvenlik ve Vatandaşlık 4. Küresel Avrupa 5. İdare 6. Telafi Özel Araçlar 4

7 Aşağıdaki tabloda 2014 yılı AB bütçesinin harcama kalemlerine göre taahhüt ve harcama ödeneklerinin dağılımı gösterilmektedir. Tablo 1: 2014 yılı AB bütçesinin harcama kalemlerine göre taahhüt ve harcama ödeneklerinin dağılımı (milyon avro) HARCAMA KALEMİ TAAHHÜT HARCAMA 1. Akıllı ve Kapsayıcı Büyüme , ,79 1a. Büyüme ve iş imkanları için rekabet edebilirlik , ,32 1b. Ekonomik, sosyal ve mekansal uyum , ,46 2. İstikrarlı Büyüme , ,93 3. Güvenlik ve Vatandaşlık 2.171, ,04 4. Küresel Avrupa 8.325, ,23 5. İdare 8.405, ,01 6. Telafi 28,60 28,60 Özel Araçlar 456,18 350,00 TOPLAM , ,61 Ödeneklerin GSMG ye oranı (%) 1,06 1,00 Avrupa Birliğ i nin Gelirleri AB Bütçesi öz kaynaklar, diğer gelirler ve bir önceki yıldan kalan bütçe fazlası ile finanse edilmektedir. 1. Öz kaynaklar: a. Geleneksel Öz Kaynaklar: Geleneksel öz kaynaklar, ekonomik birimlerin ödediği ve Üye Devletlerin AB adına topladıkları gelirlerden oluşmaktadır. Üye Devletler bu şekilde topladıkları gelirin %25 ini toplama maliyeti olarak keserek kalan tutarı doğrudan AB bütçesine aktarmaktadır. Esas olarak geleneksel öz kaynaklar gümrük ve şeker vergilerinden elde edilen gelirlerdir. Gümrük vergileri üye olmayan ülkelerden ithal edilen ürünler üzerine uygulanmaktadır. Üye Devletler bu uygulamada ortak gümrük tarifesi kullanmaktadırlar. AB Komisyonu verilerine göre 2012 yılında gümrük vergilerinden AB bütçesine 16,3 milyar avro aktarılmıştır. Bu tutar toplam gelirlerin %11,65 i kadardır. Şeker vergilerinden elde edilen 192,6 milyon avroluk gelir ile birlikte 16,5 milyar avroya ulaşan geleneksel öz kaynaklar, toplam gelirlerin %11,79 unu oluşturmaktadır. 5

8 b. Katma Değer Vergisi (KDV) Katkısı: Üye Devletler elde ettikleri KDV gelirlerinin %0,3 lük kısmını AB bütçesine aktarmaktadırlar. Üzerinden katkı hesaplanacak KDV tabanı ise her Üye Devletin Gayri Safi Milli Gelirinin (GSMG) %50 si ile sınırlandırılmıştır. Bunun sebebi; refah seviyesi düşük olan ülkelerin katkı kapasitelerinin ötesinde ödeme yapmalarını engellemektir. Zira refah seviyesi düştükçe tüketim ve buna bağlı olarak da KDV gelirleri ülkelerin milli gelirinde daha büyük pay tutmaktadır yılında %50 sınırlaması İrlanda, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Malta ve Slovenya nın yanında Lüksemburg a da uygulanmıştır. Aynı yıl KDV katkısı ile 14,9 milyar avroluk öz kaynak elde edilmiştir ve bu tutar toplam gelirlerin %10,66 sı kadardır. c. GSMG Katkısı: Gelirler ile harcamaları dengelemek üzere 1988 yılında üçüncü öz kaynak olarak GSMG katkısı sisteme dahil edilmiştir. Bu katkının miktarı toplam harcamalar ile diğer tüm gelirler arasındaki farka bağlıdır. Bir denge mekanizması olarak geliştirilen GSMG katkısı zaman içinde en önemli öz kaynak halini almıştır.2012 yılında toplam GSMG katkısı 98,2 milyar avro ile toplam gelirlerin %71 ini oluşturmuştur. 2. Diğer Kaynaklar: AB bütçesinin diğer kaynakları ise AB kurumlarında çalışanların maaşlarından alınan vergi ve diğer kesintiler, banka faizleri, AB üyesi olmayan ülkelerin AB programlarına katkıları, kullanılmayan AB mali yardımlarının geri ödemeleri, gecikme faizi ve önceki yıla ait bütçe fazlası, bağışlar ve rekabet ihlalleri nedeniyle firmalarca ödenen para cezalarından oluşmaktadır. AB bütçesinin diğer kaynaklarının toplam gelirler içindeki payı yaklaşık %1 kadardır. Aşağıdaki grafikte AB Bütçesi gelirlerinin 2012 yılında kaynaklara göre dağılımı gösterilmektedir. Grafik 4: AB nin 2012 Yılı Gelirleri (Toplam: 139,54 milyar avro) 6

9 Aşağıdaki grafikte ise 2012 yılı AB öz kaynaklarının ülkelere göre dağılımı gösterilmektedir. Grafik 5: 2012 Yılı AB Öz Kaynaklarının Ülkelere Göre Dağılımı (milyon avro) Du zeltme Mekanizmaları Daha önce de belirtildiği üzere AB harcamaları esas olarak Üye Devletlerin katkıları ile finanse edilmektedir. Ancak Üye Devletlerin GSMG farklılıkları, topladıkları gümrük ve şeker vergileri ile KDV farklılıkları, bu devletlerin AB bütçesine olan katkılarının da farklılaşması gerektiği, bir başka ifadeyle her ülke oransal olarak eşit katkı sağladığı için farklılıkların tazmin edilmesi yani düzeltilmesi gerektiği düşüncesini doğurmuştur. Buna göre bir Üye Devlet göreli refah düzeyine kıyasla aşırı bir bütçe yükünün altında kalıyorsa bir bütçe düzeltmesinden yararlanabilmelidir. Bu çerçevede, Haziran 1984 tarihli Fontainebleau Zirvesi nde dönemin 10 Üye Devleti (Almanya, Belçika, Danimarka, Fransa, İngiltere, İrlanda, İtalya, Lüksemburg, Hollanda ve Yunanistan) İngiltere nin Topluluk bütçesine katkısını azaltmak için bir indirim yapılmasına karar vermiştir. 1. İngiliz Çeki (UK Rebate) 1985 yılında İngiltere ye uygulanmaya başlanan düzeltme mekanizmasına göre dengesizlik İngiltere nin AB harcamalarındaki payı ile toplam KDV ve GSMG katkısı arasındaki farka göre hesaplanmaktadır. Yüzde puan olarak bu fark Üye Devletlere tahsis edilen toplam AB harcamaları ile çarpılmaktadır. İngiltere ye bu bütçe dengesizliğinin %66 sı geri ödenmektedir. Düzeltme maliyetleri de diğer Üye Devletler tarafından AB GSMG sindeki payları ölçüsünde yüklenilmektedir. Ancak Almanya, Hollanda, Avusturya ve İsveç bu şekilde hesaplanan payların dörtte birini öderken kalan kısım diğer üyelere dağıtılmaktadır. 7

10 1 Mart 2009 tarihinde 2007 ve 2008 yılları için de geçerli olmak üzere yürürlüğe giren 7 Haziran 2007 tarihli ve 2007/436/EC sayılı Bakanlar Konseyi Kararı, İngiltere lehine yapılan bu düzeltmenin hesaplanmasına çeşitli değişiklikler getirmiştir. Bu değişiklikler aşağıdaki gibidir: KDV katkısının %0,30 a sabitlenmesi ve Almanya, Hollanda, Avusturya ve İsveç için geçici indirimli oranlar uygulanması, AB nin katılım öncesi işbirliği çerçevesinde yaptığı harcamaların düzeltme kapsamı dışında tutulması, 2008 yılı düzeltmesinden başlamak üzere, tarımsal doğrudan harcamalar, piyasayla ilgili harcamalar ve Avrupa Tarımsal Yönlendirme ve Garanti Fonu nun garanti bölümünden gelen kırsal kalkınma harcamaları hariç 30 Nisan 2004 tarihinden sonra üye olan devletlere yapılan harcamaların toplam harcamalardan indirilmesi. İngiliz Çeki olarak adlandırılan bu düzeltme mekanizması çerçevesinde, 2012 yılında İngiltere ye 3,8 milyar avro düzeltme ödemesi yapılmıştır. Aşağıdaki grafikte Üye Devletlerin ulusal katkıları ile AB adına toplanan geleneksel öz kaynaklar gösterilmektedir. Grafik 6: 2012 Yılı Ulusal Katkılar ve Öz Kaynakların Ülkelere Göre Dağılımı (milyon avro) İngiliz Çeki GSMG katkısı KDV katkısı Geleneksel öz kaynaklar İngiliz lehine düzeltme 3,8 milyar avro Düzeltme sonrası İngiltere nin ödemesi 16,2 miyar avro 8

11 2. Danimarka, İrlanda ve İngiltere İçin Adalet ve İç İşleri Düzeltmesi AB Antlaşması ve AB nin İşleyişi Hakkında Antlaşma ya ekli Danimarka Protokolü nün 3. maddesi ile İngiltere ve İrlanda Protokolü nün 5.maddesi uyarınca bu ülkeler idari maliyetler hariç özgürlük, güvenlik ve adalet politikalarını finanse etmekten muaf tutulmuşlardır. Bu düzeltme ilgili toplam harcama (üye olmayan ülkelerin katkıları hariç) bu ülkelerin GSMG lerinin AB GSMG sine yüzdesi ile çarpımına eşittir. Düzeltmenin finansmanı da katılan Üye Devletlerin GSMG paylarına göre sağlanmaktadır. 3. Hollanda ve İsveç İçin Götürü İndirim 2007/436/EC sayılı ve 7 Haziran 2007 tarihli Bakanlar Konseyi Kararının 2(5). maddesi sadece dönemi için olmak üzere yıllık GSMG katkısından (2004 fiyatlarıyla) Hollanda nın 605 milyon avro ve İsveç in 150 milyon avro indirmesini karara bağlamıştır. Bu tutarlar Komisyon tarafından taslak bütçe hazırlandığında ortaya çıkan son Gayri Safi Yurtiçi Hasıla deflatörü ile yeniden hesaplanmaktadır. Söz konusu indirim de İngiliz Çeki hesaplandıktan sonra gerçekleştirilmektedir. 4. KDV Katkı Oranlarında İndirim Bir diğer düzeltme mekanizması ile de Avusturya, Almanya, Hollanda ve İsveç için farklı KDV katkı oranları belirlenmiştir. Bu düzenlemeye göre söz konusu ülkeler topladıkları KDV gelirlerinden AB bütçesine yapacakları katkıyı aşağıdaki oranlara göre hesaplayacaktır: Avusturya %0,025 Almanya %0,15 Hollanda %0,1 İsveç %0,1 Öz Kaynaklar Sisteminin Geleceği ve Düzeltme Mekanizmaları: 2013 yılı Şubat ayında düzenlenen AB Zirvesi ile dönemi için öz kaynak sisteminde bazı değişikliklere gidilmesine karar verilmiştir. Ancak, bu değişikliklere ilişkin Konsey Kararı yürürlüğe girene kadar mevcut sistem uygulanmaya devam edecektir. Karar verilen değişiklikler aşağıdaki gibi sıralanabilir: Geleneksel öz kaynakları toplama maliyeti olarak Üye Devletlerin kendilerine alacakları oran %20 ye indirilecektir. İngiliz Çeki uygulanmaya devam edecektir. Danimarka 130, Hollanda 695, İsveç 185 milyon avro, Avusturya ise 2014 yılında 30, 2015 yılında 20 ve 2016 yılında 10 milyon avro götürü ödeme alacaktır. KDV katkı oranında indirim Almanya, Hollanda ve İsveç için sabit %0,15 olarak uygulanacaktır. Bunlarla birlikte Komisyon, öz kaynaklar sistemini gözden geçirecek yüksek düzeyli bir grubun bulgularına göre yeni bir reforma ihtiyaç olup olmadığını değerlendirecektir. 9

12 İ nğiliz Çeki ve AB Bu tçesi Önceki bölümlerde vurgulandığı üzere, İngiliz Çeki, AB bütçesi kapsamında oluşturulan düzeltme mekanizmaları açısından önemli bir konuyu teşkil etmektedir. Bu konudaki gelişmelerin anlaşılmasında, İngiltere nin AB ile ilişkilerinin geçmişinin incelenmesi faydalı olacaktır. Bu çerçevede, Jensen The UK rebate or rethinking the EU budget? başlıklı çalışmasında İngiltere nin AB ye katılım nedenlerini ele alarak konuya açıklık getirmeye çalışmıştır. Dönemin İngiltere Başbakanı Winston Churchill 1946 yılında Zürih Üniversitesi nde Avrupa Birleşik Devletleri nin kurulması gerektiğinden bahisle bütün Avrupa devletleri Birliğe katılmaya yanaşmazsa veya katılamasa da isteyenler ve bu birleşmeye uygun olan ülkelerin bir araya gelmesini önermiştir. Buna rağmen, Avrupa ya duyulan kuşkunun bir neticesi olarak İngiltere hızlı bir bütünleşme ve uyumlaşma konusunda en isteksiz ülkelerden biri olmuştur. Nitekim, 16. yüzyılın sonlarından itibaren sömürgeleştirme politikaları neticesinde dünyanın en büyük imparatorluğu haline gelen ve diğer Avrupa ülkelerinden tarihi, geleneksel, kurumsal ve stratejik açıdan farklı bir yapıya sahip olan İngiltere, Avrupa nın kanun ve kurumlarının kısıtlayıcı olacağını düşünmüştür. Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu na yönelik müzakereler sürerken, uluslarüstü bir otorite fikrinden hoşlanmayan İngiltere, bu sürecin dışında kalmıştır. Öte yandan, Topluluğu kuran altı ülkenin ekonomisinde büyüme gözlemlenirken, İngiltere ekonomisinde sürekli bir düşüş yaşanması, ülkenin 1961 yılında Avrupa Ekonomik Topluluğu na üyelik başvurusunda bulunmasına zemin hazırlamıştır. Ancak bu başvuru Fransa tarafından İngiltere nin ABD ye ve Milletler Topluluğu na (Commonwealth) olan yakınlığının Topluluğa yapacağı katkıları engelleyeceği gerekçesiyle veto edilmiştir. İngiltere 1967 yılında üyelik için tekrar başvurmuş, Fransa bu başvuruyu da veto etmiştir yılında Fransa nın söz konusu vetoyu kaldırmasının ardından İngiltere 1973 yılında Topluluğa katılmıştır. Üyelik sonrasında ise, İngiltere nin mevcut yasal düzenlemelerin oluşturulması aşamasında yer almamış olması ve Avrupa müktesebatının Üye Devletlerin kendi hukuklarından üstün sayılması, İngiltere de Topluluk hukukunun uygulanmasında güçlükler yaşanmasına yol açmıştır. İngiltere, Topluluk ile ilişkilerini siyasi bütünleşmeden çok hükümetler arası nitelikte sürdürmeyi tercih etmiştir. Bunun da ötesinde, 1975 yılında Topluluktan ayrılma konusu referanduma sunulmuş ve yapılan oylamada ayrılmama kararı çıkmıştır. Ancak İngiltere nin Topluluğa karşı olumsuz tutumunun devam etmesi ülkenin Avrupa dan izole edilmesiyle sonuçlanmıştır. İzolasyondan duyulan memnuniyetsizliğin de etkisiyle İngiltere 1984 yılında Topluluğa yaptığı katkılardan geri ödeme talep etmiş ve İngiltere nin Topluluk bütçesi ile karşılaştırıldığında ortak tarım politikası sübvansiyonlarından düşük düzeyde yararlandığı gerekçesiyle net katkısının %66 sının geri ödenmesine karar verilmiştir. 10

13 Bu çerçevede, Jensen İngiltere nin üç nedenle bütçeye net katkı sağladığını ileri sürmektedir. Herşeyden önce İngiltere diğer Üye Devletlerden çok Topluluk dışı ülkelerle ticaret yapmaktaydı. Bunun sonucunda ise İngiltere nin Topluluk bütçesine aktardığı gümrük vergisi katkısı daha fazla oluyordu. İkincisi, diğer ülkelere göre tarım İngiltere ekonomisinde daha küçük bir yer tutmaktaydı ve bu nedenle İngiltere Topluluğun tarım harcamalarından çok az yararlanabilmekteydi. Son olarak, 1984 yılında İngiltere de ortalama gelir Topluluk ortalamasının %90,6 sı kadar olduğundan İngiltere oransal olarak - örneğin Almanya dan (%109,6) - Topluluğa daha fazla katkıda bulunuyor ve net katkı sağlayan üyeler arasında refah seviyesi en düşük ülke oluyordu. İngiltere 1979 yılında dile getirdiği indirim talebinde 1984 yılında başarılı olmuş ve dönemi için indirim almıştır. Ardından yine 1984 yılında verilenden daha yüksek bir indirim talep etmiş, aksi takdirde harcamaları veto edeceğini bildirmiştir. Bu da yetmeyince İngiltere, Topluluğu bütçeye yaptığı katkının tamamını durdurmakla tehdit etmiş ve daha önce değinilen Fontainebleau Zirvesi nde İngiltere ye Topluluk bütçesine yaptığı katkının üçte ikisinin geri ödenmesi kararlaştırılmıştır. Ancak, bu indirim de İngiltere nin Topluluğa karşı tutumunu değiştirmemiştir tarihinde yürürlüğe giren ve AB yi oluşturan Maastricht Antlaşması sonrasında İngiltere yine Antlaşma nın parasal birlik gibi bazı bölümlerinin dışında kalmayı başarmıştır. AB bütçesinin denklik ilkesine uygun olarak hazırlanıp yönetilmesi İngiltere ye yapılan bu geri ödemenin de dengelenmesini zorunlu kılmaktadır. Bu durum, diğer ülkelerin bu finansmanı sağlamak üzere AB bütçesine olduğundan daha fazla katkı sağlamalarına yol açmaktadır. Bununla birlikte, 2000 yılından bu yana Almanya, Avusturya, Hollanda ve İsveç e İngiliz Çekinden kaynaklanan finansman yükümlülüklerinde %75 indirim verilmesi diğer Üye Devletlerin katkılarını daha da artırmaktadır. 11

14 Sonuç ve Değ erlendirme Demokrasi, hukukun üstünlüğü, insan hakları ve azınlıklara saygı değerlerinin üzerine kurulmuş olan Avrupa Birliği subsidiarite ilkesi çerçevesinde AB vatandaşlarına sunulacak hizmetin vatandaşlara en yakın yönetim seviyesi tarafından yerine getirilmesini uygun bulmuştur. Bununla birlikte vatandaşların tamamını ilgilendiren hususların Birlik seviyesinde ele alınması gerekmektedir. Bu çerçevede işleyen bir rekabetçi piyasa ekonomisini hedefleyen Avrupa Birliği üye devletlerarasında kişi, mal, hizmet ve sermayenin serbest dolaşımını sağlamış, gümrük birliği oluşturarak dış ticaret engellerini kaldırmış ve üçüncü ülkelere karşı ortak dış ticaret politikası belirlemiştir. Bunların yanında AB, tarım, balıkçılık, kültür gibi pek çok alanda da ortak politikalar yürütmektedir. Üye Devletler kendi egemenlik güçlerine dayanarak topladıkları vergi gelirlerinden ve kendi uyguladıkları politikaların neticesinde elde ettikleri milli gelirlerinden pay aktarmak suretiyle AB bütçesine katkı sağladıklarından, bu katkılarından kendi ülkelerine ne kadarının geri döndüğünü de hesaba katmaktadırlar. Her ne kadar yukarıda bahsedilen politika alanları ortak bir bakış açısıyla uygulansa da örneğin İngiltere ortak tarım politikasından diğer ülkelere kıyasla daha az yararlandığını öne sürerek AB bütçesine yaptığı katkılardan indirim talep etmiş ve bu indirimi almıştır. Aralarındaki farklılıklara rağmen Üye Devletlerin aynı formülle AB bütçesine katkı sağlamaları sonucunda İngiltere ye verilen çekin ardından Almanya, Avusturya, Danimarka, Hollanda, İrlanda ve İsveç e de çeşitli adlar altında indirimler uygulanmaktadır. Ortak bir kaderi paylaşan ülkelerin bir araya gelerek oluşturdukları bir Birliğin, AB vatandaşlarının çıkarları için kullanılacak ortak bütçeye verecekleri katkıların nasıl hesaplanacağı bir tartışma konusu olarak güncelliğini korumakla birlikte, döneminde uygulaması devam edecek olan düzeltme mekanizmaları meşruiyetini korumaktadır. AB deki tartışmalar, öz kaynaklar sisteminin reforma tabi tutulması gerekliliğini ortaya koymuştur. Bunun üzerine Komisyon tarafından hazırlanan öneri doğrultusunda Üye Devlet katkılarının basitleştirilmesi, yeni öz kaynakların belirlenmesi ve düzeltme mekanizmalarında reform planlanmaktadır. Bu planlar henüz yasalaşmamış olmakla birlikte önümüzdeki dönemlerde AB bütçesinin finansman sisteminde değişiklikler yapılması kuvvetle muhtemeldir. Reform çalışmalarında AB bütçesinin Üye Devletler için ayrı ayrı harcanmadığı, ortak bütçenin henüz bir siyasi birlik halini almamış olsa da AB vatandaşlarının tamamı için kullanıldığı göz önünde bulundurulmalıdır. 12

15 EK 1: AB Bu tçeleme Su reci AB bütçesi, AB Antlaşmaları, Tüzük ve Kararlar ile AB kurumlar arası anlaşmalar olmak üzere üç yasal dayanağa sahiptir. Bunlardan AB nin İşleyişi Hakkında Antlaşma nın 314. maddesine göre yıllık bütçe prosedürü 1 Eylül-31 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilir. Bu çerçevede, bütçe taslağına girdi oluşturmak üzere tüm AB kurumları 1 Temmuz tarihine kadar tahminlerini kendi iç prosedürlerine göre hazırlarlar. AB Komisyonu bu tahminleri konsolide ederek hazırladığı yıllık bütçe taslağını 1 Eylül tarihine kadar AB Konseyi ve AB Parlamentosu na gönderir. Konsey taslak bütçe hakkındaki pozisyonunu ve varsa değişiklik önerilerini gerekçeleri ile birlikte 1 Ekim tarihine kadar Parlamento ya gönderir. Parlamento 42 gün içinde Konsey in pozisyonu ve değişiklik önerilerini görüşür. Konsey 10 gün içinde Parlamento nun değişiklik önerilerini değerlendirir. Değişiklikleri kabul ederek taslak bütçeyi onaylayabilir. Konsey Parlamento nun değişiklik önerilerini kabul etmezse Parlamento ve Konsey den eşit sayıda temsilci ile bir uzlaşma komitesi oluşturulur. Uzlaşma Komitesi nin 21 gün içinde ortak bir metin hazırlaması gerekir. Kasım ayının başında Komite ortak bir metin hazırlamış olursa Konsey ve Parlamento nun bu metni görüşüp karara bağlamak için 14 günü kalır. Konsey ortak metni reddetse bile Parlamento kabul edebilir. Hem Konsey hem de Parlamento metni kabul etmezse bütçe reddedilmiş olur. Uzlaşma süreci başarısız olduğunda Komisyon yeni bir taslak bütçe hazırlar. Bir mali yılın başında bütçe hala kabul edilmemiş olursa, önceki yıl ödeneklerinin on ikide birinden fazla olmamak üzere her ay harcama yapılabilir. 13

16 Önlenemeyen, istisnai veya öngörülemeyen durumlarda Komisyon yıl içinde bütçe değişikliği taslağı ile onaylanmış bütçede değişiklik önerisinde bulunabilir. Bunun yanında taslak bütçe hazırlığında mevcut olmayan bilgilerin edinilmesi üzerine Komisyon kendi inisiyatifiyle veya diğer kurumların isteği ile taslak bütçeye ilişkin değişiklik mektubu sunabilir. Değişiklik bütçesi ve değişiklik mektubu genel bütçe ile aynı sürece tabidir. Bu şekilde hazırlanarak harcamaları ortaya koyan bütçenin finansmanı için gerekli gelirler de hazine yönetimi sistemi çerçevesinde toplanır. AB bütçesinin neredeyse tamamı (%99 u) öz kaynaklar yani AB ye ait olan fakat onun adına Üye Devletlerce toplanan fonlar ile finanse edilir. Bu fonlar yılda iki kez Üye Devletlerin hazine veya merkez bankalarında AB Komisyonu adına açılan hesaplara aktarılır. Komisyon da yararlanıcılara ödeme yapmak üzere bu hesaplardan fonları ticari bankalardaki hesaplarına aktarır. AB hazine yönetimi tam zamanında ilkesine dayanır. Komisyon fonları Üye Devletlerdeki hesaplarında tutar ve günlük ödemelerini yapmak için gerekli olan fonları ticari bankalardaki hesaplarına aktarır, Üye Devletlerdeki hesapları dışında bir hesapta fonları stoklamaz. 14

17 EK 2: O z Kaynaklar Sistemi Reform O nerileri AB düzeyinde politikaların ortak yürütülmesine olan ihtiyaç ve bu ihtiyacın finansmanı için gerekli fonların Üye Devlet katkıları ile sağlanması öz kaynaklar sisteminin daha dikkatli bir şekilde ele alınmasını gerektirmektedir. Ayrıca, ülkeler arası farklılıklar nedeniyle bazı ülkelere sağlanan indirim ve geri ödemeler düşünüldüğünde, sistemin daha objektif bir şekilde tasarlanması da zorunlu hale gelmektedir. Bu zorunluluk karşımıza çeşitli reform önerileri çıkarmaktadır. Bunlardan ilki, AB Komisyonu nun 29 Haziran 2011 tarihli ve 0183 sayılı Avrupa Birliği nin Öz Kaynaklar Sistemi Hakkında Konsey Kararı önerisidir. Söz konusu öneride öz kaynaklar sistemine ilişkin yapılması gereken reformun gerekçeleri şu şekilde sıralanmaktadır: AB finansman sisteminin eskimiş olması, AB finansmanı için yeni bir paradigmanın ortaya çıkmış olması, Lizbon Antlaşması ile yeni bir yasal çerçevenin oluşturulmuş olması. Buna göre 1957 yılına dayanan AB finansman sistemi, 1970 yılında geliştirilen öz kaynaklar sistemi ile şekillenmiş, ancak öz kaynaklar sistemine ilave edilen yeni kaynaklarla AB politika öncelikleri arasında bir bağlantı kurulmamıştır yılından başlayarak eklenen düzeltme mekanizmaları da sistemi karmaşıklaştırmıştır. Sonuç olarak mevcut sistem karmaşık bir görünüme sahiptir, birçok değerlendirme kriterine göre iyi işlememektedir ve uzmanlar dışında anlaşılmamaktadır. Ayrıca AB finansmanı için iki temel üzerine oturan yeni bir paradigma doğmuştur. İlk olarak AB finansman sisteminin ekonomik ve finansal krizlerle mücadele edecek nitelikte olması ihtiyacıdır. İkincisi ise geleneksel öz kaynaklar dışındaki kaynaklar ile AB politikaları arasında bir bağlantı kurulması ihtiyacıdır. Lizbon Antlaşması nın getirdiği yeni yasal çerçeve de AB Konseyi nin Öz Kaynaklar Kararı çerçevesinde yeni bir kategori belirlemesini veya mevcut bir kategoriyi kaldırabilmesini ve ayrıca sistem için uygulama tedbirleri belirlemesini mümkün kılmaktadır. Böylelikle hem öz kaynak sayısının azaltılması ve yeni kaynakların oluşturulması hem de sistemin uygulanması bakımından çeşitli önlemlerin alınması söz konusu olacaktır. Bu gerekçeler ışığında Komisyon un üç önerisi bulunmaktadır: 1. Üye Devlet katkılarının basitleştirilmesi, 2. Yeni öz kaynakların belirlenmesi, Finansal işlemler vergisi Yeni bir KDV kaynağı 15

18 Bu kaynakların uygun bir teknik hazırlık sürecinin ardından döneminde uygulanması 3. Düzeltme mekanizmalarının reformu yılında gerçekleştirilen Fontainebleau Zirvesi nde İngiltere için kararlaştırılan indirimin gerekçesi İngiltere nin diğer Üye Devletlere kıyasla düşük gelirli olmasına rağmen, AB bütçesine en çok net katkı sağlayan ülke olmasıdır. Bunun nedeni de AB bütçesinde tarım harcamaları büyük yer tutarken İngiltere nin bütçe katkısının esas olarak KDV gelirlerinden kaynaklanmasıdır. Ancak zamanla hem ortak tarım politikasının bütçedeki payının hem de KDV katkıları ile sağlanan kaynakların azalmış olması İngiltere çekinin yeniden değerlendirilmesini gündeme getirmektedir. Komisyon un 0183 sayılı önerisinde İngiltere ye sağlanan indirime ilişkin olarak 1984, 2005 ve 2011 yılları için temel parametrelere yer verilmektedir. Rakamlar bir yandan tarım harcamaları ve Üye Devletlerin AB bütçesine yaptıkları KDV katkılarının azaldığını, diğer taraftan ise İngiltere nin zaman içinde zenginleştiğini göstermektedir. Bu durum aşağıdaki tabloda rakamsal olarak ifade edilmektedir. Tablo 2: Temel Parametrelerdeki Gelişim ( ) Ortak Tarım Politikasının bütçedeki payı KDV katkısının toplam gelirler içindeki payı İngiltere nin AB ülkelerine göre refah seviyesi (Kişi başı GSMG) %69 %50 %44 %57 %16 %11 10 üyeli AB nin %93 ü 25 üyeli AB nin %117 si 27 üyeli AB nin %111 i Bununla birlikte, genişleme maliyetlerinin zengin üyeler arasında adil bir şekilde dağıtılması, İngiltere dahil birkaç ülkenin aşırı bütçe yüküne maruz kalmasını sürdürmektedir. Bu çerçevede Almanya, Hollanda, İsveç ve İngiltere için düzeltmelerin devam ettirilmesi gerekmektedir. İkinci olarak yeni düzeltme sistemi saydam, basit, kamu ve parlamento denetimine tabi, öngörülebilir ve etkin olmalıdır. Ayrıca, Üye Devletlere eşit muamele yapılmalıdır. İngiltere ye verilen indirimin hesaplanmasındaki karmaşık yapıya karşı da mevcut indirimlerin yerini alacak şekilde yeni bir götürü indirim sistemi önerilmektedir. Saydamlık ve adaletin sağlanması için de Komisyon, Üye Devletlerin AB bütçesine katkılarının bir kısmını idari masraflar adı altında kendilerinde tutmaları suretiyle ortaya çıkan gizli 16

19 düzeltmeyi ortadan kaldırmak için %25 olan oranın %10 a düşürülmesini önermektedir sayılı öneride Komisyon bir Öz Kaynaklar Paketini de ele almaktadır. Komisyon un yukarıda bahsedilen önerisine paralel bir öneri de Fransız Senatör Pierre Bernard- Reymond tarafından ortaya koyulmuştur. Senatörün 2012 yılında Senato ya sunduğu ve öz kaynaklar sisteminde bir reformu ele alan raporunda 1 dile getirilen temel öneriler aşağıdaki gibi sıralanabilir: 1. Düzeltme mekanizmaları arasında yer alan indirimlerin yeni bir götürü sistem ile değiştirilmesi, 2. Yeni kaynaklar oluşturulması, Finansal işlemler vergisi Tütün vergisi Alkol vergisi 3. Diğer yeni öz kaynak çeşitlerinin değerlendirilmesi, Kurumlar vergisi, enerji vergisi Çevrimiçi şans oyunları vergisi, silah ticareti vergisi 4. Yeni bir harcama oluşturmadan, ulusal düzeydeki bazı harcamaları AB düzeyine aktararak AB bütçesinin GSMG ye oranının %1 den %2 ye çıkarılması, 5. Borçlanma imkanı getirilmesi. 1 So z konusu rapora adresinden ulaşılabilir. 17

20 Kaynakça AB BÜTÇESİ DÜZELTME MEKANİZMALARI Bernard-Reymond, P. (2012). RAPPORT D'INFORMATION FAIT au nom de la commission des affaires européennes sur les ressources propres du budget de l'union européenne. European Commission. (2011). Proposal for a COUNCIL DECISION on the system of ownresources of the European Union. European Commission. (2013). EU budget 2012 Financial Report. Publications Office of theeuropean Union. European Commission. (2013). Multiannual financial framework and EU budget2014 The Figures. Publications Office of the European Union. Jensen, A. N. (2011). The UK rebate - or rethinking the EU budget? Institutt for sprog ogerhvervskommunikation, Aarhus Universitet. 15 Ocak (Kapak Resmi) İngiliz anahtarı Ocak 2014 (Harita) Ocak

AVRUPA BİRLİĞİ BÜTÇESİ

AVRUPA BİRLİĞİ BÜTÇESİ AVRUPA BİRLİĞİ BÜTÇESİ NİSAN 2016 ANKARA İçindekiler GİRİŞ... 2 AVRUPA BİRLİĞİ BÜTÇESİ... 2 I. AB BÜTÇESİNİN GELİRLERİ... 2 II. AB BÜTÇESİNİN HARCAMALARI... 4 1. Akıllı ve Kapsayıcı Büyüme... 4 2. Sürdürülebilir

Detaylı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI KATILIM MÜZAKERELERİ ÇERÇEVESİNDE 33 NO LU MALİ VE BÜTÇESEL HÜKÜMLER FASLININ MÜZAKERELERE AÇILMASI

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI KATILIM MÜZAKERELERİ ÇERÇEVESİNDE 33 NO LU MALİ VE BÜTÇESEL HÜKÜMLER FASLININ MÜZAKERELERE AÇILMASI KATILIM MÜZAKERELERİ ÇERÇEVESİNDE 33 NO LU MALİ VE BÜTÇESEL HÜKÜMLER FASLININ MÜZAKERELERE AÇILMASI 18 Mart 2016 tarihinde gerçekleştirilen Türkiye-AB Zirvesi nde 33 No lu Mali ve Bütçesel Hükümler Faslının

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GELİŞİMİ, KURUMLARI ve İŞLEYİŞİ

AVRUPA BİRLİĞİ GELİŞİMİ, KURUMLARI ve İŞLEYİŞİ AVRUPA BİRLİĞİ GELİŞİMİ, KURUMLARI ve İŞLEYİŞİ İLKER GİRİT 04.11.2015 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AVRUPA BİRLİĞİ ANABİLİM DALI İÇERİK Birliğin Kuruluşu Birliğin Gelişimi Antlaşmalar

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Münevver Cebeci Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü

Yrd. Doç. Dr. Münevver Cebeci Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü Yrd. Doç. Dr. Münevver Cebeci Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü AVRUPA BİRLİĞİNEDİR? Hukuki olarak: Uluslar arası örgüt Fiili olarak: Bir uluslararası örgütten daha fazlası Devlet gibi hareket

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ TARİHÇESİ

AVRUPA BİRLİĞİ TARİHÇESİ AVRUPA BİRLİĞİ TARİHÇESİ Bilindiği üzere; Belçika, Federal Almanya, Fransa, Hollanda, İtalya ve Lüksemburg tarafından, 1951 yılında Paris te imzalanan bir Antlaşma ile Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (AKÇT)

Detaylı

Ortak Tarım Politikasında Korumacılık

Ortak Tarım Politikasında Korumacılık Ortak Tarım Politikasında Korumacılık Topluluk İçinde Koruma Toplulukta 3 Farklı Fiyat Uygulandı Hedef fiyat Müdahale fiyatı Eşik Fiyat Hedef fiyat En kötü koşullarda çalışan (verim düşük) üreticileri

Detaylı

11 Eylül: AET Bakanlar Konseyi, Ankara ve Atina nın Ortaklık başvurularını kabul etti.

11 Eylül: AET Bakanlar Konseyi, Ankara ve Atina nın Ortaklık başvurularını kabul etti. ARAŞTIRMA RAPORU ÖZEL ARAŞTIRMA--AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE KRONOLOJİSİ 20/06/2005 1959 1963 1964 1966 1968 1970 1971 1972 1973 31 Temmuz: Türkiye, AET ye ortaklık için başvurdu. 11 Eylül: AET Bakanlar Konseyi,

Detaylı

Ekonomik ve Sosyal Komite - Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü AB Politikaları AB Konseyi AB Bakanlar Kurulu Schengen Alanı

Ekonomik ve Sosyal Komite - Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü AB Politikaları AB Konseyi AB Bakanlar Kurulu Schengen Alanı Avrupa Komisyonu SCHUMANN Roma Antlaşması Brüksel Almanya - Avrupa Parlamentosu Đktisadi Kalkınma Vakfı Adalet ve Özgürlükler AB - AVRO Politikaları AB Konseyi Bakanlar Kurulu Schengen Alanı Üye Devlet

Detaylı

1.- GÜMRÜK BİRLİĞİ: 1968 (Ticari engellerin kaldırılması + OGT) 2.- AET den AB ye GEÇİŞ :1992 (Kişilerin + Sermayenin + Hizmetlerin Serbest Dolaşımı.

1.- GÜMRÜK BİRLİĞİ: 1968 (Ticari engellerin kaldırılması + OGT) 2.- AET den AB ye GEÇİŞ :1992 (Kişilerin + Sermayenin + Hizmetlerin Serbest Dolaşımı. TÜRKİYE AB İLİŞKİLERİ HAFTA 2 Roma Antlaşması Avrupa Ekonomik Topluluğu AET nin kurulması I. AŞAMA AET de Gümrük Birliğine ulaşma İngiltere, Danimarka, İrlanda nın AET ye İspanya ve Portekiz in AET ye

Detaylı

Bu nedenle çevre ve kalkınma konuları birlikte, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde ele alınmalıdır.

Bu nedenle çevre ve kalkınma konuları birlikte, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde ele alınmalıdır. 1992 yılına gelindiğinde çevresel endişelerin sürmekte olduğu ve daha geniş kapsamlı bir çalışma gereği ortaya çıkmıştır. En önemli tespit; Çevreye rağmen kalkınmanın sağlanamayacağı, kalkınmanın ihmal

Detaylı

AVRUPA TOPLULUKLARININ TARİHSEL GELİŞİMİ

AVRUPA TOPLULUKLARININ TARİHSEL GELİŞİMİ AVRUPA TOPLULUKLARININ TARİHSEL GELİŞİMİ 1. AVRUPA TOPLULUKLARI 1.1. Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (AKÇT) Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu nun kurulması yönündeki ilk girişim, 9 Mayıs 1950 tarihinde Fransız

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve KADIN Avrupa Birliği Bakanlığı Sunum İçeriği AB nin kadın-erkek eşitliği ile ilgili temel ilkeleri AB nin kadın istihdamı hedefi AB de toplumsal cinsiyete duyarlı

Detaylı

AB ĠLE MÜZAKERE SÜRECĠNDE AB MÜKTESEBATINA UYUMUN VE BU BAĞLAMDA ÇEVĠRĠNĠN ÖNEMĠ. Nilgün ARISAN ERALP TEPAV AB ENSTİTÜSÜ DİREKTÖRÜ

AB ĠLE MÜZAKERE SÜRECĠNDE AB MÜKTESEBATINA UYUMUN VE BU BAĞLAMDA ÇEVĠRĠNĠN ÖNEMĠ. Nilgün ARISAN ERALP TEPAV AB ENSTİTÜSÜ DİREKTÖRÜ AB ĠLE MÜZAKERE SÜRECĠNDE AB MÜKTESEBATINA UYUMUN VE BU BAĞLAMDA ÇEVĠRĠNĠN ÖNEMĠ Nilgün ARISAN ERALP TEPAV AB ENSTİTÜSÜ DİREKTÖRÜ 1 AB ÜYELİK (KOPENHAG) KRİTERLERİ Siyasi Kriterler demokrasiyi, hukukun

Detaylı

DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE - AVRUPA BİRLİĞİ MALİ İŞBİRLİĞİ TARİHSEL GELİŞİM Avrupa Komisyonu tarafından sunulan öneri üzerine, Avrupa Konseyi 17 Temmuz 2006 tarihinde yeni bir Katılım

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM... 1 KAYIT DIŞI İSTİHDAM... 1 I. KAYIT DIŞI EKONOMİ...

BİRİNCİ BÖLÜM... 1 KAYIT DIŞI İSTİHDAM... 1 I. KAYIT DIŞI EKONOMİ... İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 KAYIT DIŞI İSTİHDAM... 1 I. KAYIT DIŞI EKONOMİ... 1 A. Kayıt Dışı Ekonominin Tanımı ve Kapsamı... 1 B. Kayıt Dışı Ekonominin Nedenleri... 4 C. Kayıt Dışı Ekonominin Büyüklüğü...

Detaylı

2014-2020 AVRUPA BİRLİĞİ ÇOK YILLI MALİ ÇERÇEVESİNE İLİŞKİN BİLGİ NOTU

2014-2020 AVRUPA BİRLİĞİ ÇOK YILLI MALİ ÇERÇEVESİNE İLİŞKİN BİLGİ NOTU 2014-2020 AVRUPA BİRLİĞİ ÇOK YILLI MALİ ÇERÇEVESİNE İLİŞKİN BİLGİ NOTU ŞUBAT 2013 ANKARA 7-8 ŞUBAT 2013 TARİHLİ AB ZİRVESİNDE KABUL EDİLEN 2014-2020 AVRUPA BİRLİĞİ ÇOK YILLI MALİ ÇERÇEVESİNE İLİŞKİN GENEL

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ İLE KATILIM MÜZAKERELERİ

AVRUPA BİRLİĞİ İLE KATILIM MÜZAKERELERİ AVRUPA BİRLİĞİ İLE KATILIM MÜZAKERELERİ SÜRECİ ÇİSEL İLERİ 10-14 Ekim 2011 Katılım Müzakereleri Nedir? AB ile katılım müzakereleri klasik anlamda bir müzakere değildir. Aday ülke AB müktesebatının tümünü

Detaylı

TBMM DIŞİLİŞKİLER VE PROTOKOL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR

TBMM DIŞİLİŞKİLER VE PROTOKOL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR AVRUPA BİRLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİNİN KURULUŞ NEDENLERİ Tarihin en kanlı iki dünya savaşını yaşamış Avrupa Kıtasında sürdürülebilir bir barışın tesisi, Daha yüksek yaşam standartları ve tam istihdamın sağlanmasını

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI

AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI Hazırlayan: Ömer Faruk Altıntaş Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Daire Başkanı ANKARA 5 Nisan 2007 Birincil Kurucu Antlaşmalar Yazılı kaynaklar

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİNE ÜYE VE ADAY ÜLKELERDE TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER. (Kasım 2011) Ankara

AVRUPA BİRLİĞİNE ÜYE VE ADAY ÜLKELERDE TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER. (Kasım 2011) Ankara AVRUPA BİRLİĞİNE ÜYE VE ADAY ÜLKELERDE TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER (Kasım 2011) Ankara İÇİNDEKİLER NÜFUS VE İŞGÜCÜ PİYASASI TASARRUFLAR 1. Nüfus 28. Gayri Safi Ulusal Tasarruflar 2. İstihdam 29. Gayri

Detaylı

AB Bütçesi ve Ortak Tarım Politikası

AB Bütçesi ve Ortak Tarım Politikası AB Bütçesi ve Ortak Tarım Politikası OTP harcamalarının AB bütçesinin önemli bölümünü kapsaması, bu politikayı bütçe tartışmalarının da odak noktası yaparken, 2014-2020 Mali Çerçeve içinde tarım, kırsal

Detaylı

ĐLKÖĞRETĐMDE PROJESĐ AVRUPA BĐRLĐĞĐ NEDEN KURULMUŞ, NASIL VE NE YÖNDE GELĐŞMĐŞTĐR? Doç. Dr. Çiğdem Nas

ĐLKÖĞRETĐMDE PROJESĐ AVRUPA BĐRLĐĞĐ NEDEN KURULMUŞ, NASIL VE NE YÖNDE GELĐŞMĐŞTĐR? Doç. Dr. Çiğdem Nas ĐLKÖĞRETĐMDE PROJESĐ AVRUPA BĐRLĐĞĐ NEDEN KURULMUŞ, NASIL VE NE YÖNDE GELĐŞMĐŞTĐR? Doç. Dr. Çiğdem Nas Đktisadi Kalkınma Vakfı Araştırma Müdürü, Genel Sekreter Vekili ĐKTĐSADĐ KALKINMA VAKFI 6-9 KASIM

Detaylı

Göç ve Serbest Dolaşım Eğilimler ve Engeller. Ayşegül Yeşildağlar 16.09.2010 Ankara, Turkey

Göç ve Serbest Dolaşım Eğilimler ve Engeller. Ayşegül Yeşildağlar 16.09.2010 Ankara, Turkey Göç ve Serbest Dolaşım Eğilimler ve Engeller Ayşegül Yeşildağlar 16.09.2010 Ankara, Turkey Türkiye den AB ne Göç 1961 den itibaren göçün değişen doğası 60 lar : Batı Avrupa da niteliksiz işgücü ihtiyacı

Detaylı

MALİYE BAKANLIĞI TÜRKİYE DE ÇOK YILLI BÜTÇELEME SÜRECİ 03.02.2011

MALİYE BAKANLIĞI TÜRKİYE DE ÇOK YILLI BÜTÇELEME SÜRECİ 03.02.2011 MALİYE BAKANLIĞI TÜRKİYE DE ÇOK YILLI BÜTÇELEME SÜRECİ 03.02.2011 SUNUM PLANI I. KAVRAMSAL ÇERÇEVE II. TÜRKİYE DE ÇOK YILLI BÜTÇELEME III. SONUÇ 2 ÇOK YILLI BÜTÇELEME (ORTA VADELİ HARCAMA ÇERÇEVESİ) NEDİR?

Detaylı

ÜYE DEVLET HÜKÜMETLERİ TEMSİLCİLERİ KONFERANSI. Brüksel, 25 Ekim 2004 CIG 87/1/04 EK 2 REV 1. Konu :

ÜYE DEVLET HÜKÜMETLERİ TEMSİLCİLERİ KONFERANSI. Brüksel, 25 Ekim 2004 CIG 87/1/04 EK 2 REV 1. Konu : ÜYE DEVLET HÜKÜMETLERİ TEMSİLCİLERİ KONFERANSI Brüksel, 25 Ekim 2004 CIG 87/1/04 EK 2 REV 1 Konu : Hükümetlerarası Konferans Nihâi Senedi ne ek Bildirgeler ve Nihâî Senet NİHÂÎ SENET NS / Anayasa 1 30

Detaylı

tepav Küresel Kriz e Karşı ş TEPAV Politika Önerileri TBB İstanbul , 28 Nisan 2009

tepav Küresel Kriz e Karşı ş TEPAV Politika Önerileri TBB İstanbul , 28 Nisan 2009 tepav Küresel Kriz e Karşı ş TEPAV Politika Önerileri TBB İstanbul, 28 Nisan2009 Küresel Krize Karşı TEPAV Politika Önerileri Slide 2 Çerçeve Krizi Türkiye ye taşıyan kanallar Krizin Türkiye üzerindeki

Detaylı

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU. Mali Yardımlar ve IPA N. Alp EKİN/Uzman

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU. Mali Yardımlar ve IPA N. Alp EKİN/Uzman TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU Mali Yardımlar ve IPA N. Alp EKİN/Uzman 2 AB MALİ YARDIMLARI Ekonomik ve sosyal gelişmişlik farklılıklarını gidermek 3 AB MALİ YARDIMLARI AB Üyeliğine hazırlanmaları

Detaylı

AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4.

AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4. AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4. Ülkelerin Büyüme Oranı 5. Ülkelerin Kişi Başına Gayri Safi Yurtiçi

Detaylı

Kıbrıs Türk toplumunun ekonomik kalkınmasını teşvik etmek amacıyla mali destek aracı oluşturan ve Avrupa Yeniden Yapılanma Ajansı na ilişkin 2667/2000 sayılı Konsey Tüzüğü nü değiştiren 27 Şubat 2006 tarihli

Detaylı

FARKLI AB ÜLKELERİNDE GÖÇMEN POLİTİKALARINDAKİ GENEL YAKLAŞIMLAR

FARKLI AB ÜLKELERİNDE GÖÇMEN POLİTİKALARINDAKİ GENEL YAKLAŞIMLAR FARKLI AB ÜLKELERİNDE GÖÇMEN POLİTİKALARINDAKİ GENEL YAKLAŞIMLAR AB Göç politikalarında uyum ve koordinasyon için: Amsterdam Anlaşması 2.10.1997 Tampere Zirvesi 15-16.10.1999 GÖÇ VEGÖÇMEN POLİTİKALARININ

Detaylı

KURUL KARARI ORTA VADELİ MALİ PLAN (2010-2012)

KURUL KARARI ORTA VADELİ MALİ PLAN (2010-2012) 18 Eylül 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27353 KURUL KARARI Yüksek Planlama Kurulundan: Tarih : 17/9/2009 Karar No : 2009/29 Konu : Orta Vadeli Mali Plan. Yüksek Planlama Kurulunca; Maliye Bakanlığının 14/9/2009

Detaylı

ALMANYA DA SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ SEÇKİN KESGİN

ALMANYA DA SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ SEÇKİN KESGİN ALMANYA DA SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ SEÇKİN KESGİN Almanya; Orta Avrupa da bir ülkedir. Kuzeyinde Kuzey denizi, Danimarka, ve Baltık denizi; doğusunda Polonya ve Çek cumhuriyeti; güneyinde Avusturya ve İsviçre;

Detaylı

TBMM DIŞİLİŞKİLER VE PROTOKOL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR

TBMM DIŞİLİŞKİLER VE PROTOKOL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR A V R U P A B İİ R L İİ Ğ İİ H U K U K U 1)) AVRUPPA TOPPLLULLUK HUKUKUNU OLLUŞŞTURAN TEEMEELL ANTLLAŞŞMALLAR BİRİNCİ İL HUKUK 1951-Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu Antlaşması 18/3/1951 de Paris'de imzalandı.

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ İLE KATILIM MÜZAKERELERİ ANA UNSURLAR TOBB AB MÜDÜRLÜĞÜ -30 ARALIK 2004

AVRUPA BİRLİĞİ İLE KATILIM MÜZAKERELERİ ANA UNSURLAR TOBB AB MÜDÜRLÜĞÜ -30 ARALIK 2004 AVRUPA BİRLİĞİ İLE KATILIM MÜZAKERELERİ ANA UNSURLAR TOBB AB MÜDÜRLÜĞÜ -30 ARALIK 2004 AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİK MÜZAKERELERİ Avrupa Birliği üyesi devlet ve hükümet başkanları, 16-17 Aralık 2004 tarihinde

Detaylı

MAYIS AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. Avrupa Parlamentosu Seçimleri nde Aşırı Sağın Yükselişi

MAYIS AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. Avrupa Parlamentosu Seçimleri nde Aşırı Sağın Yükselişi MAYIS AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER SİYASİ GELİŞMELER Avrupa Parlamentosu Seçimleri sonuçlandı. Avrupa Parlamentosu Seçimleri nde Aşırı Sağın Yükselişi 2014 Avrupa Parlamentosu Seçimleri, 22-25 Mayıs tarihlerinde

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ NİN 2014-2020 MALİ ÇERÇEVESİ

AVRUPA BİRLİĞİ NİN 2014-2020 MALİ ÇERÇEVESİ ÖZEL GÜNDEM AVRUPA BİRLİĞİ NİN 2014-2020 MALİ ÇERÇEVESİ MÜ GE H. GÜ VENÇ OCAK 2014 T.C. Maliye Bakanlığ ı Avrupa Birliğ i ve Dış İ lişkiler Dairesi Başkanlığ ı İÇİNDEKİLER Giriş 1 29 Haziran 2011 Tarihli

Detaylı

DTÖ İLERİ TARIM MÜZAKERELERİ

DTÖ İLERİ TARIM MÜZAKERELERİ DTÖ İLERİ TARIM MÜZAKERELERİ Aykut Ordukaya AB Uzmanı AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Ekonomik ve Teknik İlişkiler Daire Başkanlığı 19 Haziran 2013 İleri Tarım Müzakereleri 2000 yılında başlatıldı

Detaylı

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU 21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 21.1 Topluluk standartlarına uygun hukuki ve idari çerçeve ile bölgesel politikaların programlanması, yürütülmesi,

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ SİGORTA MÜKTESEBAT REHBERİ

AVRUPA BİRLİĞİ SİGORTA MÜKTESEBAT REHBERİ AVRUPA BİRLİĞİ SİGORTA MÜKTESEBAT REHBERİ Hazırlayan: Berna Özşar Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği AB, Mevzuat ve Projeler Birimi Uzmanı AVRUPA BİRLİĞİ SİGORTA MÜKTESEBAT REHBERİ TSRŞB Yayın

Detaylı

ÇEVRE DENETİMİNDE KÜRESEL GÜNDEM VE EUROSAI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN DENETİMİ SEMİNERİ

ÇEVRE DENETİMİNDE KÜRESEL GÜNDEM VE EUROSAI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN DENETİMİ SEMİNERİ YÜKSEK DENETİM DÜNYASINDAN HABERLER ÇEVRE DENETİMİNDE KÜRESEL GÜNDEM VE EUROSAI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN DENETİMİ SEMİNERİ ÇEVRE DENETİMİNDE KÜRESEL GÜNDEM VE EUROSAI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN DENETİMİ SEMİNERİ

Detaylı

HAZİRAN AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. AB Liderleri Jean-Claude Juncker in AB Komisyonu Başkanı Olması İçin Uzlaştı

HAZİRAN AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. AB Liderleri Jean-Claude Juncker in AB Komisyonu Başkanı Olması İçin Uzlaştı SİYASİ GELİŞMELER HAZİRAN AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER AB Liderleri 27 Haziran da Jean- Claude Juncker i AB Komisyon Başkan adayı olarak belirledi. Schulz yeniden AP Başkanı oldu. AB Liderleri Jean-Claude

Detaylı

Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi. Avrupa Birliği Hukukuna Giriş

Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi. Avrupa Birliği Hukukuna Giriş Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Avrupa Birliği Hukukuna Giriş İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX TABLOLAR CETVELİ... XIX KISALTMALAR...XXI BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

Avrupa Birliği Bütçesi: 2014-2020 Yıllarına ĠliĢkin Çok Yıllı Mali Çerçeve

Avrupa Birliği Bütçesi: 2014-2020 Yıllarına ĠliĢkin Çok Yıllı Mali Çerçeve M.H. GÜVENÇ Avrupa Birliği Bütçesi: 2014-2020 Yıllarına ĠliĢkin Çok Yıllı Mali Çerçeve Müge Hayriye GÜVENÇ Özet Avrupa Birliği nin 2014-2020 Çok Yıllı Mali Çerçevesi 14.11.2013 tarihinde kabul edilmiştir.

Detaylı

TÜRKİYE Lİ AVRUPA AVRUPALI TÜRKİYE. 1. Avrupa Birliği Tarihi. 2. Avrupa Birliği Kurumları. 3. Türkiye-AB İlişkileri. 4.

TÜRKİYE Lİ AVRUPA AVRUPALI TÜRKİYE. 1. Avrupa Birliği Tarihi. 2. Avrupa Birliği Kurumları. 3. Türkiye-AB İlişkileri. 4. AB Treni Balıkesir den Geçiyor TÜRKİYE Lİ AVRUPA AVRUPALI TÜRKİYE 1. Avrupa Birliği Tarihi 2. Avrupa Birliği Kurumları 3. Türkiye-AB İlişkileri 4. Müktesebat Uyumu II. Dünya Savaşı sonrası Avrupa da refahı

Detaylı

AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4.

AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4. AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4. Ülkelerin Büyüme Oranı 5. Ülkelerin Kişi Başına Gayri Safi Yurtiçi

Detaylı

AB nin Kurumları 26. AB kurumları 27. Birliği Yöneten Kurumlar; 02: Avrupa Birliği nin Yapısı ve Yöne6mi. otonus@anadolu.edu.tr

AB nin Kurumları 26. AB kurumları 27. Birliği Yöneten Kurumlar; 02: Avrupa Birliği nin Yapısı ve Yöne6mi. otonus@anadolu.edu.tr AB nin Kurumları 26 İKT461 AB Türkiye İlişkileri 02: Avrupa Birliği nin Yapısı ve Yöne6mi AT larını kuran Paris ve Roma Antlaşmaları, bir ulusal devleke olduğu gibi yasama, yürütme ve yargı görevlerini

Detaylı

BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI!

BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI! BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI! Birleşmiş Milletler Genel Kurulu; kooperatiflerin sosyo-ekonomik kalkınmaya, özellikle yoksulluğun azaltılmasına, istihdam yaratılmasına ve sosyal bütünleşmeye olan

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE ÖZEL OKULLAR Murat YALÇIN > muratmetueds@yahoo.com

AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE ÖZEL OKULLAR Murat YALÇIN > muratmetueds@yahoo.com AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE ÖZEL OKULLAR Murat YALÇIN > muratmetueds@yahoo.com Özel okul anlayışı, tüm dünyada olduğu gibi Avrupa Birliği ülkelerinde de farklı uygulamalar olmakla birlikte vardır ve yaygınlık

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM AVRUPA KÖMÜR VE ÇELİK TOPLULUĞU, AVRUPA EKONOMİK TOPLULUĞU VE AVRUPA ATOM ENERJİSİ TOPLULUĞU

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM AVRUPA KÖMÜR VE ÇELİK TOPLULUĞU, AVRUPA EKONOMİK TOPLULUĞU VE AVRUPA ATOM ENERJİSİ TOPLULUĞU İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM AVRUPA KÖMÜR VE ÇELİK TOPLULUĞU, AVRUPA EKONOMİK TOPLULUĞU VE AVRUPA ATOM ENERJİSİ TOPLULUĞU I. AVRUPA DA BİR B İR LİK YARATILMASI FİK R İN İN DOĞUŞU... 1 II. 9 MAYIS 1950 BİLDİRİSİ

Detaylı

OECD Ticaretin Kolaylaştırılması Göstergeleri - Türkiye

OECD Ticaretin Kolaylaştırılması Göstergeleri - Türkiye OECD Ticaretin Kolaylaştırılması Göstergeleri - Türkiye OECD, hükümetlerin sınır (gümrük dahil) prosedürlerini geliştirmeleri, ticaret maliyetlerini azaltmaları, ticareti artırmaları ve böylece uluslar

Detaylı

KAMUDA KAYNAK KULLANIMI VE DENETİMİ

KAMUDA KAYNAK KULLANIMI VE DENETİMİ KAMUDA KAYNAK KULLANIMI VE DENETİMİ KAMU KAYNAĞI Kamu Kaynağı: Borçlanma suretiyle elde edilen imkânlar dahil kamuya ait gelirler, taşınır ve taşınmazlar, hesaplarda bulunan para, alacak ve haklar ile

Detaylı

Türkiye deki Ar-Ge Faaliyetlerinde Son Durum

Türkiye deki Ar-Ge Faaliyetlerinde Son Durum Türkiye deki Ar-Ge Faaliyetlerinde Son Durum Makina Mühendisi Hasan ACÜL Türkiye Ġstatistik Kurumu (TÜĠK), 13 Kasım 2008 tarihinde yayınladığı 2007 Yılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri Araştırması

Detaylı

Avrupa Birliği Maddi Hukuku

Avrupa Birliği Maddi Hukuku Avrupa Birliği Maddi Hukuku Avrupa Birliği nde Yetki Avrupa Birliği nde Karar Alma Avrupa Birliği Hukukunun Kaynakları -3. Ders- Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Lisans Programı 2012-2013 Güz Dönemi

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran: Türkiye ile AB arasındaki gelir uçurumu azalmadı arttı Tarih : 14.12.2012 2011 DE HIZLI KALKINMA MASALINA ULUSLARARASI YALANLAMA TÜİK, EUROSTAT ve OECD işbirliğiyle

Detaylı

AVRUPA KOMİSYONU TARAFINDAN DE MINIMIS YARDIMLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA YÖNELİK OLARAK HAZIRLANAN TASLAK YÖNETMELİK

AVRUPA KOMİSYONU TARAFINDAN DE MINIMIS YARDIMLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA YÖNELİK OLARAK HAZIRLANAN TASLAK YÖNETMELİK AVRUPA KOMİSYONU TARAFINDAN DE MINIMIS YARDIMLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA YÖNELİK OLARAK HAZIRLANAN TASLAK YÖNETMELİK İç pazarın tamamlanması ve sağlıklı olarak devam edebilmesi için vazgeçilmez olarak

Detaylı

Avrupa Birliği ve Türkiye Yerel Yönetimler Analizi

Avrupa Birliği ve Türkiye Yerel Yönetimler Analizi Büyükdere Cad. No. 106 34394 Esentepe - İstanbul AçıkDeniz Telefon Bankacılığı: 444 0 800 www.denizbank.com Avrupa Birliği ve Türkiye Yerel Yönetimler Analizi 2013 Mali Verileri DenizBank bir Sberbank

Detaylı

Haziran 2017 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri. Ocak-Haziran 2017 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri

Haziran 2017 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri. Ocak-Haziran 2017 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri 217 217 Dönemi Gerçekleşmeleri 216 yılı ayında 7,9 milyar TL açık veren bütçe, 217 yılı ayında 13,7 milyar TL açık vermiştir. 216 yılı ayında 5,7 milyar TL faiz dışı açık verilmiş iken 217 yılı ayında

Detaylı

Türkiye de Dünya Bankası: Öncelikler ve Programlar

Türkiye de Dünya Bankası: Öncelikler ve Programlar Türkiye de Dünya Bankası: Öncelikler ve Programlar Dünya Bankası Grubu Hakkında Dünya Bankası nedir? 1944 te kurulan Banka, kalkınma desteği konusunda dünyanın en büyük kaynağıdır 184 üye ülke sahibidir

Detaylı

Polonya'da Yatırım 2014-01-13 13:45:47

Polonya'da Yatırım 2014-01-13 13:45:47 Polonya'da Yatırım 2014-01-13 13:45:47 2 Devlet Hibeleri, Yatırım Teşvikleri Devlet Hibeleri Devlet hibeleri, Bakanlar Kurulu tarafından kabul edilen 2011-2020 yılları arasında Polonya Ekonomisi için Önemli

Detaylı

İKV DEĞERLENDİRME NOTU

İKV DEĞERLENDİRME NOTU 27 Aralık 2010 İKV DEĞERLENDİRME NOTU Avrupa Birliği nin Bölgesel Politikası ve Bölgesel Yönetimler Damla Cihangir [Metni yazın] İKTİSADİ KALKINMA VAKFI www.ikv.org.tr Avrupa Birliği nin Bölgesel Politikası

Detaylı

Dış Borç Ödeme Hesabı Oluşturulması ve İşleyişine İlişkin Esas ve Usullere Dair Yönetmelik

Dış Borç Ödeme Hesabı Oluşturulması ve İşleyişine İlişkin Esas ve Usullere Dair Yönetmelik Devlet Bakanlığından: Dış Borç Ödeme Hesabı Oluşturulması ve İşleyişine İlişkin Esas ve Usullere Dair Yönetmelik Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, büyükşehir belediyeleri, belediyeler ve bunlara bağlı

Detaylı

2011-2012 YEKDEM UYGULAMALARI

2011-2012 YEKDEM UYGULAMALARI 2011-2012 YEKDEM UYGULAMALARI Nezir AY TEİAŞ Elektrik Piyasaları İşletme Dairesi Başkanı 07 Kasım 2012 İstanbul 1 Dünya da yenilenebilir enerji kaynakları için uygulanan bazı teşvik mekanizmaları Dünyada,

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENİŞLEMESİ DOĞRULTUSUNDA YASAMA USULLERİNDEKİ DEĞİŞİMLER

AVRUPA BİRLİĞİ GENİŞLEMESİ DOĞRULTUSUNDA YASAMA USULLERİNDEKİ DEĞİŞİMLER ARALIK 2015 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AVRUPA BİRLİĞİ ANABİLİM DALI AVRUPA BİRLİĞİ GENİŞLEMESİ DOĞRULTUSUNDA YASAMA USULLERİNDEKİ DEĞİŞİMLER İLKER GİRİT Ders Avrupa Birliği nin Genişleme

Detaylı

TÜRKİYE-HIRVATİSTAN-MAKEDONYA CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ MÜZAKERE SÜRECİ

TÜRKİYE-HIRVATİSTAN-MAKEDONYA CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ MÜZAKERE SÜRECİ İZMİR TİCARET ODASI TÜRKİYEHIRVATİSTANMAKEDONYA CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ MÜZAKERE SÜRECİ DENİZ İNAN Dış Ekonomik İlişkiler Müdürlüğü Stajyeri TEMMUZ TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ MÜZAKERE SÜRECİ Avrupa

Detaylı

GIDA GÜVENCESİ-GIDA GÜVENLİĞİ

GIDA GÜVENCESİ-GIDA GÜVENLİĞİ GIDA GÜVENLİĞİ GIDA GÜVENCESİ-GIDA GÜVENLİĞİ Dünyada 800 Milyon İnsan Kronik Yetersiz Beslenme, 1.2 Milyar İnsan Açlık Korkusu Yaşamakta, 2 Milyar İnsan Sağlıklı, Yeterli ve Güvenli Gıda Bulma Konusunda

Detaylı

6- REKABET POLİTİKASI

6- REKABET POLİTİKASI 6- REKABET POLİTİKASI 8 Mart 2001 tarihli Katılım Ortaklığı Belgesinin yayımlanmasından bugüne kadar yapılmış olan idari düzenlemeler Ek 6.1 de gösterilmiştir. I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 6.1 Rekabet

Detaylı

Avrupa Birliği nin Mali Perspektifi nin Oluşumu, Geleneksel Uzlaşmalık Alanları ve Türkiye Üzerine Olası Etkileri

Avrupa Birliği nin Mali Perspektifi nin Oluşumu, Geleneksel Uzlaşmalık Alanları ve Türkiye Üzerine Olası Etkileri Avrupa Birliği nin 2006-2013 Mali Perspektifi nin Oluşumu, Geleneksel Uzlaşmalık Alanları ve Türkiye Üzerine Olası Etkileri 2005 yılının ikinci yarısında İngiltere Dönem Başkanlığı süresince AB dâhilinde

Detaylı

GRAFİKLERLE FEDERAL ALMANYA EKONOMİSİNİN GÖRÜNÜMÜ

GRAFİKLERLE FEDERAL ALMANYA EKONOMİSİNİN GÖRÜNÜMÜ GRAFİKLERLE FEDERAL ALMANYA EKONOMİSİNİN GÖRÜNÜMÜ Hazırlayan: Fethi SAYGIN Mart 2014 Kaynak :DESTATIS (Alman İstatistik Enstitüsü) GENEL DEĞERLENDİRME Ekonomi piyasalarındaki durgunluk ve sorunlara rağmen,

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM AVRO BÖLGESİNDE BORÇ KRİZİNİN GELİŞİMİ VE NEDENLERİ III. AVRO BÖLGESİNDEKİ BORÇ KRİZİNİN SİSTEMİK NEDENLERİ 10

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM AVRO BÖLGESİNDE BORÇ KRİZİNİN GELİŞİMİ VE NEDENLERİ III. AVRO BÖLGESİNDEKİ BORÇ KRİZİNİN SİSTEMİK NEDENLERİ 10 İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ GRAFİKLER LİSTESİ ŞEKİLLER LİSTESİ KISALTMALAR LİSTESİ vii ix xiv xvi GİRİŞ 1 BİRİNCİ BÖLÜM AVRO BÖLGESİNDE BORÇ KRİZİNİN GELİŞİMİ VE NEDENLERİ I. EKONOMİK VE PARASAL BİRLİKTE

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BÜLTENİ AB SERVİSİ SAYI:15 NİSAN 2004/2

AVRUPA BİRLİĞİ BÜLTENİ AB SERVİSİ SAYI:15 NİSAN 2004/2 Hazırlayan: Müge ÇAKAR İÇİNDEKİLER 1. AB- TÜRKİYE SON DAKİKA 1.1. AB-Türkiye İlişkileri nde Kıbrıs 2. AB den ÖNEMLİ BAŞLIKLAR 2.1. Avrupa Birliği nde Tarihi Genişleme AVRUPA BİRLİĞİ BÜLTENİ AB SERVİSİ

Detaylı

ÖZET. Ekim 2016 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri

ÖZET. Ekim 2016 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri 216 EKİM ÖZET 216 Dönemi Gerçekleşmeleri 215 yılı ayında 7,2 milyar TL fazla veren bütçe, 216 yılı ayında 14 milyon TL açık vermiştir. 215 yılı ayında 9,9 milyar TL faiz dışı fazla verilmiş iken 216 yılı

Detaylı

2012 yılı merkezi yönetim bütçesine bakış

2012 yılı merkezi yönetim bütçesine bakış Değişmeyen yapısal sorunlar ışığında 2012 yılı merkezi yönetim bütçesine bakış GİRİŞ Bütçe, öncelikle yürütme organının kamunun ihtiyaçlarını belirlemesi ve bunların karşılanması için halktan toplanacak

Detaylı

ÖZET. Eylül 2016 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri

ÖZET. Eylül 2016 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri 216 EYLÜL ÖZET 216 Dönemi Gerçekleşmeleri 215 yılı ayında 14,1 milyar TL açık veren bütçe, 216 yılı ayında 16,9 milyar TL açık vermiştir. 215 yılı ayında 7,7 milyar TL faiz dışı açık verilmiş iken 216

Detaylı

Yeni Sosyal Güvenlik Sistemi Üzerine Notlar

Yeni Sosyal Güvenlik Sistemi Üzerine Notlar Yeni Sosyal Güvenlik Sistemi Üzerine Notlar Recep Kapar Muğla Üniversitesi recepkapar@sosyalkoruma.net www.sosyalkoruma.net Sosyal Güvenlik Harcamaları Yüksek Değildir Ülke İsveç Fransa Danimarka Belçika

Detaylı

AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE

AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE Eskişehir Sanayi Odası 25 Kasım 2015 Mali Yardımlar IPA Fonları 2014-2020 Döneminde 4.453,9 milyon avro Ana yararlanıcı kamu, bakanlıklar Türkiye AB Programları Toplam bütçe

Detaylı

ÖZET. Ağustos 2016 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri

ÖZET. Ağustos 2016 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri 2016 AĞUSTOS ÖZET 2016 Dönemi Gerçekleşmeleri 2015 yılı ayında 5,2 milyar TL fazla veren bütçe, 2016 yılı ayında 3,6 milyar TL fazla vermiştir. 2015 yılı ayında 8,9 milyar TL faiz dışı fazla verilmiş iken

Detaylı

ÇEVRESEL TARIM POLİTİKASI

ÇEVRESEL TARIM POLİTİKASI ÇEVRESEL TARIM POLİTİKASI Prof. Dr. Emine Olhan A.Ü.Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü olhan@agri.ankara.edu.tr TARIMA MÜDAHALE ŞEKİLLERİ 1.Doğrudan Gelire Yönelik Müdahaleler a. Fark ödeme sistemi

Detaylı

Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi. Avrupa Ekonomik ve Sosyal

Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi. Avrupa Ekonomik ve Sosyal Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi ve y Uzun bir ortak tarih Türkiye, Avrupa Ekonomik Topluluğu na (EEC) katılmak için ilk kez Temmuz 1959'da başvuru yaptı. EEC yanıt

Detaylı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI SOSYAL, BÖLGESEL VE YENİLİKÇİ POLİTİKALAR BAŞKANLIĞI

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI SOSYAL, BÖLGESEL VE YENİLİKÇİ POLİTİKALAR BAŞKANLIĞI T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI SOSYAL, BÖLGESEL VE YENİLİKÇİ POLİTİKALAR BAŞKANLIĞI UMUT AZAK AB İŞLERİ UZMANI 0312 218 16 60 uazak@ab.gov.tr adım adım üyelik 1996 Ticaret Gümrük Birliği 1999 Adaylık 2002

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI TÜRKİYE VE DÜNYADA ALACAK SİGORTASI

İZMİR TİCARET ODASI TÜRKİYE VE DÜNYADA ALACAK SİGORTASI İZMİR TİCARET ODASI TÜRKİYE VE DÜNYADA ALACAK SİGORTASI HAZIRLAYAN: EKİN SILA ÖZSÜMER AB VE ULUSLARARASI ORGANİZAYONLAR MASASI UZMAN YARDIMCISI 1 TİCARİ ALACAK SİGORTASI Ticari alacak sigortası, alıcılar

Detaylı

LİZBON ANTLAŞMASININ AVRUPA BİRLİĞİ BÜTÇE SÜRECİNE GETİRDİĞİ YENİLİKLER VE 2010 AVRUPA BİRLİĞİ BÜTÇESİ

LİZBON ANTLAŞMASININ AVRUPA BİRLİĞİ BÜTÇE SÜRECİNE GETİRDİĞİ YENİLİKLER VE 2010 AVRUPA BİRLİĞİ BÜTÇESİ Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi YIL 2010, CİLT XXVIII, SAYI I, S. 161-170 ÖZET LİZBON ANTLAŞMASININ AVRUPA BİRLİĞİ BÜTÇE SÜRECİNE GETİRDİĞİ YENİLİKLER VE 2010 AVRUPA BİRLİĞİ BÜTÇESİ Sevda AKAR *

Detaylı

En az 8 saat ders vermek şartı ile en az 2 iş günü ve en fazla 2 ay (seyahat süresi hariç).

En az 8 saat ders vermek şartı ile en az 2 iş günü ve en fazla 2 ay (seyahat süresi hariç). 2016 / 2017 DÖNEMİ ERASMUS+ DERS VERME HAREKETLİLİĞİ BAŞVURULARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA Erasmus+ Ders Verme Hareketliliği Faaliyetine başvurmak isteyen AKADEMİK personelin; 05 Haziran 2017 25 Haziran 2017

Detaylı

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayı: TİM.OAİB.GSK.ORG.2014/1583-23954 Ankara, 20/11/2014 Konu: Paraguay Yatırım Ortamı Hk. Sayın Üyemiz, SİRKÜLER (G/2014) Türkiye İhracatçılar Meclisi

Detaylı

Yükseköğretimde Avrupa Kalite Güvencesi Kayıt Ajansı. EQAR (European Quality Assurance Register for Higher Education)

Yükseköğretimde Avrupa Kalite Güvencesi Kayıt Ajansı. EQAR (European Quality Assurance Register for Higher Education) Yükseköğretimde Avrupa Kalite Güvencesi Kayıt Ajansı EQAR (European Quality Assurance Register for Higher Education) YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI Uluslararası İlişkiler Birimi Çok Taraflı İlişkiler

Detaylı

G20 BİLGİLENDİRME NOTU

G20 BİLGİLENDİRME NOTU G20 BİLGİLENDİRME NOTU A. Finans Hattı Gündemi a. Büyüme Çerçevesi Güçlü, sürdürülebilir ve dengeli büyüme için küresel politikalarda işbirliğinin sağlamlaştırılması Etkili bir hesap verebilirlik mekanizması

Detaylı

SİRKÜLER NO: 2014 / 06

SİRKÜLER NO: 2014 / 06 SİRKÜLER NO: 2014 / 06 23.01.2014 Konu: 1 Ocak 2014 31 Aralık 2014 tarihleri arasında geçerli gelir vergisinden istisna edilen yurt içi, yurt dışı ve KKTC gündelik tutarları hk. Bilindiği üzere, gelir

Detaylı

Mali İzleme Raporu Eylül 2005 Ön Değerlendirme

Mali İzleme Raporu Eylül 2005 Ön Değerlendirme economicpolicyresearchinstitute ekonomipolitikalarıaraştırmaenstitüsü Mali İzleme Raporu Eylül 2005 Ön Değerlendirme Yönetişim Etütleri Programı uğur mumcu caddesi 80/3 g.o.p ankara türkiye tel: +90 312

Detaylı

FASIL 5 KAMU ALIMLARI

FASIL 5 KAMU ALIMLARI FASIL 5 KAMU ALIMLARI Öncelik 5.1 Kamu alımları konusunda tutarlı bir politika oluşturulması ve bu politikanın uygulanmasının izlenmesi görevinin bir kuruma verilmesi 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 5.1.1

Detaylı

ÜST FONLARA KAYNAK AKTARIMINA İLİŞKİN KARAR. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÜST FONLARA KAYNAK AKTARIMINA İLİŞKİN KARAR. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÜST FONLARA KAYNAK AKTARIMINA İLİŞKİN KARAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kararın amacı, tam mükellef sermaye şirketlerine iştirak etmek suretiyle finansman

Detaylı

ÖZET. Kasım 2016 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri

ÖZET. Kasım 2016 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri 216 KASIM ÖZET 216 Dönemi Gerçekleşmeleri 215 yılı ayında 798 milyon TL fazla veren bütçe, 216 yılı ayında 1 milyar TL fazla vermiştir. 215 yılı ayında 4,7 milyar TL faiz dışı fazla verilmiş iken 216 yılı

Detaylı

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir?

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir? T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KİHBİ Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL MAYIS 2014 ANKARA 1- Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini sürekli

Detaylı

Türkiye ve Avrupa Birliği

Türkiye ve Avrupa Birliği Türkiye ve Avrupa Birliği Türkiye ve Avrupa Birliği İlişkisi Avrupa Birliği 25 Mart 1957 tarihinde imzalanan Roma Antlaşması'yla Avrupa Ekonomik Topluluğu adı altında doğdu. Türkiye 1959 yılında bu topluluğun

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖN SÖZ...i GİRİŞ...1. Birinci Bölüm MİLLETLERARASI ÖRGÜT TEORİSİ

İÇİNDEKİLER. ÖN SÖZ...i GİRİŞ...1. Birinci Bölüm MİLLETLERARASI ÖRGÜT TEORİSİ İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...i GİRİŞ...1 Birinci Bölüm MİLLETLERARASI ÖRGÜT TEORİSİ I. MİLLETLERARASI ÖRGÜTLERİN DOĞUŞ NEDENLERİ...3 II. MİLLETLERARASI ÖRGÜTLERİN AMAÇLARI...5 III. MİLLETLERARASI ÖRGÜTLER VE ULUSLARARASI

Detaylı

Tarımın Anayasası Çıktı

Tarımın Anayasası Çıktı Tarımın Anayasası Çıktı Günnur BİNİCİ ALTINTAŞ Tarım sektörünün anayasası olan 5488 sayılı Tarım Kanunu iki yıllık yoğun bir çalışmanın ardından 18.04.2006 tarihinde kabul edildi. Resmi Gazete de 25.04.2006

Detaylı

Avrupa Birliği Bütçesi nin Finansmanı: Öz Kaynaklar Sistemi

Avrupa Birliği Bütçesi nin Finansmanı: Öz Kaynaklar Sistemi M.H. GÜVENÇ Avrupa Birliği Bütçesi nin Finansmanı: Öz Kaynaklar Sistemi Müge H. GÜVENÇ * Özet Avrupa Birliği (AB) bütçesi, Avrupa bütünleşme sürecinde Birlik politikalarının finansmanı ve kamu mallarının

Detaylı

Kalkınma Bakanlığı Sanayi Dairesi Başkanlığına, Kalkınma Bakanlığı Ankara. İstanbul, 21 Ocak 2013 Ref: HA/gu/13-87

Kalkınma Bakanlığı Sanayi Dairesi Başkanlığına, Kalkınma Bakanlığı Ankara. İstanbul, 21 Ocak 2013 Ref: HA/gu/13-87 Kalkınma Bakanlığı Sanayi Dairesi Başkanlığına, Kalkınma Bakanlığı Ankara İstanbul, 21 Ocak 2013 Ref: HA/gu/13-87 Onuncu Kalkınma Planı İmalat Sanayiinde Dönüşüm Özel İhtisas Komisyonu nca 15 Ocak 2013

Detaylı

139 Makarios Avenue, Zavos Business Center, 3. Kat 3021 Limasol, Kıbrıs Investments Ltd Tel: , F:

139 Makarios Avenue, Zavos Business Center, 3. Kat 3021 Limasol, Kıbrıs Investments Ltd Tel: , F: YATIRIM TAZMİNAT FONU POLİTİKASI RELIANTCO INVESTMENTS LTD Nisan 2017 YATIRIMCI TAZMİNAT FONU POLİTİKASI Şirket, 2002 Yatırım Firmaları Yasası ile kurulan ve 144(I)/2007 ("Yasa") ile değiştirilerek yenilenen

Detaylı

tepav Tasarruf kamudan başlar Nisan2012 N201124 DEĞERLENDİRMENOTU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı

tepav Tasarruf kamudan başlar Nisan2012 N201124 DEĞERLENDİRMENOTU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı DEĞERLENDİRMENOTU Nisan2012 N201124 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Sarp KALKAN 1 Analist, Ekonomi Etütleri Tasarruf kamudan başlar Türkiye nin cari açık sorunu ve bunun altında yatan

Detaylı

Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler

Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü Ekonomik Analiz ve Değerlendirme Dairesi Küresel Ekonomik Görünüm OECD 6 Mayıs ta yaptığı değerlendirmede 2014 yılı için yaptığı

Detaylı

6728 Sayılı Kanun un Transfer Fiyatlandırması ile İlgili Getirdiği Değişiklikler / /Transfer Fiyatlandırması

6728 Sayılı Kanun un Transfer Fiyatlandırması ile İlgili Getirdiği Değişiklikler / /Transfer Fiyatlandırması 6728 Sayılı Kanun un Transfer Fiyatlandırması ile İlgili Getirdiği Değişiklikler 19.09.2016 /2016-68 /Transfer Fiyatlandırması 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik

Detaylı