Bu tepkimede; ile CO 2 konjuge asit baz çiftidir. O ile OH konjuge asit baz çiftidir. CO 3 ÖRNEK 1 HCN (suda)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "www.kimyahocam.com Bu tepkimede; ile CO 2 konjuge asit baz çiftidir. O ile OH konjuge asit baz çiftidir. CO 3 ÖRNEK 1 HCN (suda)"

Transkript

1 SULU ÇÖZELT LERDE AS T VE BAZ DENGELER I AS T BAZ TANIMLARI Arrhenius Tanımı Arrhenius a göre, suda çözündüğünde iyonlaşarak H iyonu verebilen maddeler asit, H iyonu verebilen maddeler bazdır. Bu tanım gereğince, HCI, HN, HF, H C, H gibi maddeler asit, NaH, KH, Ca(H), Fe(H) gibi maddeler bazdır. Bu maddelerin suda çözünme tepkimesinin denklemlerine örnek verelim: HN (suda) H N (suda) (suda) NaH (suda) Na H (suda) (suda) Arrhenius teorisi, C, NH gibi maddelerin asit ya da baz özelliği göstermesini açıklayamaz. Genişletilmiş Arrhenius teorisi (suda çözündüklerinde H iyonu deri imini artıran maddeler asit, H iyonu deri imini artıran maddeler bazdır), bu tür maddelerin de asit ya da baz özelliği gösterdiğini açıklar. C (gaz) (sıvı) H HC (suda) (suda) NH (gaz) (sıvı) NH H 4(suda) (suda) Not : Yapısında H grubu içeren organik bileşikler baz değildir. Örneğin C H 5 H (etil alkol) nötral, CH CH (asetik asit) asittir. Yapısında H iyonu içermeyen C, S, S, P 5, N 5 gibi bazı ametal oksitleri asit özelliği gösterir. Yapısında H iyonu içermeyen Ca, Na, K gibi metal oksitleri ile NH ve NH ün bazı organik türevleri (aminler) bazik özellik gösterir. Bronsted Lowry Tanımı ve Konjuge (E lenik) Asit Baz Çiftleri Bu tanımda, karşısındaki maddeye proton (H iyonu) verebilen madde asit, karşısındaki maddeden proton (H iyonu) alabilen madde baz olarak gösterilir. Örneğin, 1 C H HC H (suda) (sıvı) (suda) (suda) tepkimesi 1 yönünde ilerlerken H, C iyonuna H iyonu verdiğinden asit, C iyonu H iyonu aldığından baz olarak; yönünde ilerlerken HC asit, H baz olarak davranmıştır. Bu tepkimede; HC ile C konjuge asit baz çiftidir. H ile H konjuge asit baz çiftidir. ÖRNEK 1 HCN (suda) (sıvı) tepkimesi ile ilgili, CN H (suda) (suda) I. CN iyonu, HCN nin konjuge bazıdır. II. H, baz olarak davranmıştır. III. HCN çözeltisi, asidik özellik gösterir. Tepkime, ürünler yönünde ilerlerken HCN, H ya proton (H iyonu) verir. Bu nedenle HCN asit, H baz davranışı gösterir. Tepkime, girenler yönünde ilerlerken H, CN ye proton (H iyonu) verir. Bu nedenle, H asit, CN baz davranışı gösterir. CN iyonu, HCN nin konjuge bazı, H, H nın konjuge bazıdır. Yanıt : I, II ve III ÖRNEK Aşağıda bazı maddeler ve bu maddelerin sulu çözeltilerinin özelliği verilmiştir: Madde Sulu çözeltisinin özelliği I NH Bazik II CH CH Bazik III S Asidik Buna göre, bu maddelerin hangilerinde sulu çözeltisinin özelli i do ru verilmi tir? NH (amonyak) sulu çözeltisinde baz davranışı gösterir. CH CH (sirke) sulu çözeltisinde asit davranışı gösterir. S, S, C, N gibi ametal oksitleri asidik oksit olup bu oksitlerin sulu çözeltileri asidik özellik gösterir. Yanıt : I ve III

2 AS T VE BAZLARIN DE ERL Anorganik asitlerin değerliği formüllerindeki H iyonu sayısına, organik asitlerin değerliği formüllerindeki CH (karboksil) grubu sayısına eşittir. Öyleyse, HCI (hidroklorik asit), HCI (klorik asit), HN (nitrik asit) 1 değerli; H C (karbonik asit), H (sülfürik asit) değerli; CH CH (asetik asit) 1 değerli asitlerdir. Bazların değerliği formüllerindeki H iyonu sayısına eşittir. Örneğin, NaH (sodyum hidroksit) 1 değerli, Ba(H) (baryum hidroksit) değerli, AI(H) (alüminyum hidroksit) değerli bazlardır. AS T VE BAZLARIN KUVVET Asitlerin ve bazların değerliği, onların kuvvetini belirlemez. Örneğin, 1 değerli asitlerden HN kuvvetli asit, CH CH zayıf asittir; değerli asitlerden H kuvvetli asit, H C zayıf asittir. Asit ve bazların kuvveti, suda iyonlaşabilme yüzdeleriyle ölçülebilir. Kuvvetli asit ve kuvvetli bazların, suda % 1 iyonlaştığı kabul edilir. Suda iyonlaşma tepkimeleri, HN (suda) H N ( suda) ( suda) KH (suda) K H ( suda) ( suda) şeklinde tek yönlü ok ile gösterilir.,1 molar HN H = N çözeltisinde =,1 molar,,1 molar KH çözeltisinde [K ] = [H ] =,1 molardır. Zayıf asit ve zayıf baz çözeltilerinde iyonlaşma % 1 den daha düşüktür ve çok az iyonlaşırlar. Suda iyonlaşma tepkimeleri, CH CH (suda) CH C H ( suda) ( suda) NH (gaz) (sıvı) NH H 4( suda) ( suda) şeklinde çift yönlü ok ile gösterilir.,1 molar CH CH çözeltisinde [CH C ] = [H ] <,1 molar,,1 molar NH NH = H çözeltisinde <,1 molardır. 4 Asitlik ve Bazlık Kuvvetinin Elementlerin Periyodik Cetveldeki Yerine Ba lı larak De i imi Elementlerin; Periyodik cetvelde aynı periyotta soldan sağa gidildikçe, aynı grupta yukarıdan aşağıya gidildikçe hidrojenli bile iklerin asitlik kuvveti artar. Periyodik cetvelde aynı periyotta soldan sağa gidildikçe, aynı grupta aşağıdan yukarıya gidildikçe oksijenli bile iklerin bazlık kuvveti azalır, asitlik kuvveti artar. ÖRNEK NaH, KH, Mg(H) bile iklerinin bazlık kuvvetlerini kar ıla tırınız. ( 11 Na, 1 Mg, 19 K) Elementlerin periyodik cetveldeki yerleri ve bazlık kuvvetinin artış yönü şöyledir. 1A A. periyot Na Mg Bazlık kuvvetinin artış yönleri 4. periyot K Öyleyse, bileşiklerin bazlık kuvvetleri, KH > NaH > Mg(H) dir. ÖRNEK 4 HF, HCI, HBr bile iklerinin asitlik kuvvetlerini kar ıla tırınız. ( 9 F, 17 CI, 5 Br) Elementlerin periyodik cetveldeki yerleri ve hidrojenli bileşiklerinin asit kuvvetinin artış yönü şöyledir: 7A. periyot F. periyot CI H li bileşiklerin asitlik 4. periyot Br kuvvetinin artış yönleri Öyleyse, bileşiklerin asitlik kuvvetleri, HBr > HCI > HF dir. ÖRNEK 5 Asit ve bazlarla ilgili, I. Asitlerin formülündeki H atomu sayısı arttıkça, asitlik kuvveti de artar. II. Sulu çözeltileri elektrik akımını iletir. III. Aynı gruptaki metallerin hidroksitli bileşiklerinin bazlık kuvvetleri birbirine eşittir. Asit kuvvetinin, asit değerliği (formüldeki H atomu sayısı) ile anlamlı bir ilişkisi yoktur. Başka bir deyişle asit kuvveti formüldeki H atomu sayısına bağlı değildir. Asitler ve bazlar suda iyonlaşarak çözünürler. Bu nedenle asit ve baz çözeltileri elektrik akımını iletir. Aynı grupta yukarıdan aşağıya doğru inildikçe, metal hidroksitlerinin bazlık kuvveti artar. Öyleyse, I. ve III. açıklamalar yanlış, II. açıklama doğrudur. Yanıt : Yalnız II Not : Bir asit ya da bazın kuvveti, kimyasal tepkimelere girme oranını ve oluşan ürün miktarını değiştirmez. Örneğin, molar derişimleri ve hacimleri eşit olan HCI (kuvvetli asit) ve HF (zayıf asit) çözeltileri, yeterli miktarda Fe metali ile tepkimeye girdiğinde, aynı miktarda H gazı açığa çıkarır. Asit ve bazların tepkimeye girdiğinde oluşturdukları ürün miktarını, mol sayıları ve değerlikleri belirler. SUYUN YNLA MASI VE SULU RTAMLARDA H VE H YNLARININ DER M Su (H ) kovalent bir bileşik olmasına karşın az da olsa iyonlaşarak H ve H iyonları oluşturur.

3 Suyun iyonlaşma tepkimesinin denklemi H (sıvı) H suda H ( suda) ( HCI kuvvetli bir asit olduğundan % 1 iyonlaşır. HCI (suda) H CI (suda) (suda) denklemine göre, [H ] = [CI ] =, molardır. [H ]. [H ] = olduğundan.1. X = X = molardır. ) şeklindedir da koşullarında, arı sudaki H ve H iyonları molar derişimleri birbirine eşittir. [H ] = [H ] = mol/litredir. Bütün sulu çözeltilerde oda koşullarında, [H ].[H ] = tür. Asitlerin sulu çözeltilerinde [H ] > M > [H ] Bazların sulu çözeltilerinde [H ] < M < [H ] Nötr çözeltilerde, [H ] = [H ] = M dir. ÖRNEK 6 Kuvvetli bir asit olan HCI nin, molar çözeltisinde H iyonları deri imi kaç molardır? Yanıt : molar ÖRNEK 7 HA zayıf asit çözeltisinin,,1 molarlık çözeltisinde H iyonları derişimi, molardır. Buna göre,,1 molarlık çözeltide HA zayıf asidi yüzde kaç oranında iyonla mı tır? [H ]. [H ] = bağıntısına göre, [H ]., = [H ] = molardır İyonlaşma yüzdesi =.1 = 4 tür.,1 Yanıt : % 4 ÖRNEK 8 I.,1 M CH CH (zayıf asit) çözeltisi II.,1 M HCI (kuvvetli asit) çözeltisi III.,1 M NH (zayıf baz) çözeltisi Yukarıda molar deri imi verilen çözeltilerin H iyonu deri imlerini kar ıla tırınız. Asit çözeltilerinde, [H ] > M > [H ], Baz çözeltilerinde, [H ] < M < [H ] dir. Bu nedenle, NH çözeltisinin H iyonu derişimi, I. ve II. çözeltilerinin H iyonu derişiminden daha büyüktür. Eşit derişimli çözeltilerinde kuvvetli bir asit olan HCI nin H iyonu derişimi, zayıf bir asit olan CH CH nin H iyonu derişiminden daha büyüktür. H iyonu derişimi büyük olan çözeltinin, H iyonu derişimi daha küçüktür. Yanıt : III > I > II ÖRNEK 9 KH kuvvetli baz, NH ise zayıf bazdır. Buna göre, molar deri imleri e it olan KH ve NH çözeltileri ile ilgili, I. KH çözeltisinin H iyonu molar derişimi, NH çözeltisinin H iyonu molar derişiminden daha büyüktür. II. Elektriksel iletkenlikleri aynıdır. III. Aynı sıcaklıkta K su ([H ].[H ]) değerleri eşittir. Kuvvetli bir baz olan KH nin iyonlaşma yüzdesi daha fazla olduğu için, KH çözeltisinin H iyonu molar derişimi, NH çözeltisinin H iyonu molar derişiminden daha fazladır ve elektriksel iletkenliği daha yüksektir. Sulu çözeltilerin tümünde, aynı sıcaklıkta [H ].[H ] değeri, yani K su değeri birbirine eşittir. Öyleyse, I. ve III. açıklamalar doğru, II. açıklama yanlıştır. Yanıt : I ve III SULU ÇÖZELT LERDE ph ve ph ph ve ph, çözeltilerin asitlik bazlık derecelerini gösteren kavramlardır. ph ve ph aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır: ph = log [H ] ve ph = log [H ] 5 C de sulu çözeltilerde [H ]. [H ] = olduğundan, ph ph = 14 tür. Bir çözeltide [H ] = 1 X molar ise, ph = log 1 X = X, ph = 14 X tir. Bir çözeltide [H ] = 1 Y molar ise, ph = log 1 Y = Y, ph = 14 Y dir. ÖRNEK 1 H iyonları deri imi molar olan bir çözeltinin ph ve ph de erleri kaçtır? ph = log [H ] = log = 4, ph ph = 14 ph = 14 4 = 1 dur. Yanıt : ph = 4, ph = 1 ÖRNEK 11 NaH, kuvvetli bir bazdır. Buna göre, 8 gram NaH ile hazırlanan litrelik bir çözeltinin ph de eri kaçtır? (NaH = 4)

4 8 NaH nin mol sayısı, n = =, mol 4, Çözeltinin derişimi, M = =,1molar,1 molar NaH çözeltisinde [H ] =,1 M = 1 1 M dir. ph = log 1 1 = 1, ph = 14 1 = 1 tür. NH (amonyak) çözeltisi bazik, NaCI (yemek tuzu) çözeltisi nötral, CH CH (sirke) çözeltisi asidiktir. Su eklendiğinde bazik çözeltilerin ph değeri azalır, nötral çözeltilerin ph değeri değişmez, asidik çözeltilerin ise ph değeri artar. Yanıt : Yalnız I Yanıt : ph = 1 Asit ortamlarda; [H ] > M > [H ] olduğundan, ph < 7 ve ph > 7, ph < 7 < ph dir. Bazik ortamlarda; [H ] < M < [H ] olduğundan, ph > 7 ve ph < 7, ph > 7 > ph dir. Nötral ortamlarda; [H ] = M = [H ] olduğundan, ph = 7 ve ph = 7, ph = ph = 7 dir. ph ve ph kavramları, 1 molardan daha düşük derişimli çözeltiler için tanımlandığından, ile 14 arasında değerler alır. Nötral ortam Asit ortam Bazik ortam ph : 7 14 ÖRNEK 1 ph : Asitlik artar, bazlýk azalýr. Nötral ortam Bazik ortam Asit ortam 7 14 Asitlik artar, bazlýk azalýr. ph değeri olan bir çözeltiye bir miktar su ekleniyor. Buna göre, olu an çözeltinin, I. ph değeri II. H iyonu molar derişimi III. H iyonu molar derişimi niceliklerinden hangileri ba langıç de erinden daha büyüktür? ph = olan çözelti, bir asit çözeltisidir. Bu çözeltide, [H ] = 1.1 molardır. Asit çözeltisine su eklendiğinde; H iyonu molar derişimi azalır, ph değeri büyür. [H ].[H ] = olduğundan, H iyonu molar derişimi azalırsa, H iyonu molar derişimi artar. Yanıt : I ve III ÖRNEK 1 I. NH çözeltisi II. NaCI çözeltisi III. CH CH çözeltisi Yukarıdaki çözeltilere aynı sıcaklıkta su eklenirse, hangilerinin ph de eri azalır? AS T VE BAZLARIN GENEL ÖZELL KLER Asit ve bazların genel özelliklerini şöyle özetleyebiliriz. Hem asit hem de bazların sulu çözeltileri elektrik akımını iletir. Asit çözeltilerinde [H ] > M > [H ], Baz çözeltilerinde [H ] < M < [H ] dir. Hem asit hem de baz çözeltilerinde, 5 C sıcaklıkta, [H ].[H ] = tür. Asitlerin tadı ekşi, bazıların tadı acıdır. Örneğin limon suyu, portakal suyu ve sirke çözeltisi asit (tadı ekşi), sabunlu su, diş macunu, amonyak çözeltisi baz (tadı acı) dır. İndikatörler ile özel renkler oluştururlar. Örneğin turnusol boyası, asit çözeltileri ile kırmızı, baz çözeltileri ile mavi renk oluşturur. ÖRNEK 14 X indikatörü, ph < 4 olan ortamlarda kırmızı, ph 4 olan ortamlarda sarı renklidir. Buna göre, X indikatörü eklenmi a a ıdaki çözeltilerin, alaca ı renkler nedir? I. 1.1 M HCI çözeltisi II. H iyonları derişimi M olan Y çözeltisi III. 1.1 M NaN çözeltisi I. HCI kuvvetli bir asittir. 1.1 M HCI çözeltisinde ph = tür. X indikatörü ile, çözelti kırmızı renk alır. II. [H ] = M olan Y çözeltisinde ph = 1, ph = dir. X indikatörü ile, çözelti kırmızı renk alır. III. NaN, kuvvetli asit (HN ) ve kuvvetli bazdan (NaH) oluşan bir tuzdur. Çözeltileri nötraldir (ph = 7 dir.). NaN çözeltisi, X indikatörü ile sarı renk alır. Yanıt : I. ve II. kırmızı, III. sarı renkli ÖRNEK 15 I. Alkollü su II. Sabunlu su III. Limon suyu IV. Tuzlu su Yukarıdakilerden hangileri, a) Elektrik akımını iyi iletir? b) Turnusol ile mavi renk oluşturur?

5 Alkollü su, nötraldır, iyon içermez. Sabunlu su, baziktir, iyon içerir. Limon suyu, asidiktir, iyon içerir. Tuzlu su, nötraldır, iyon içerir. a) Suda çözündüğünde iyon oluşturan maddelerin çözeltileri elektrik akımını iletir. Yanıt : II, III ve IV b) Baz özelliği gösteren çözeltiler, turnusol ile mavi renk oluşturur. Yanıt : Yalnız II Asitler, karbonat tuzları (Na C, CaC ) ile tepkime verir ve C gazı açığa çıkar. Bazlar, karbonatlar ile tepkime vermez ve C gazı açığa çıkarmaz. CaC HN Ca(N ) C CaC KH Tepkime olmaz. CaC, asitlerle C gazı açığa çıkarır, bazlarla tepkime vermez. Turnusol boyası, bazlarla mavi, asitlerle kırmızı renk oluşturur. AI metali, amfoter özellik gösterir, hem bazlarla hem de asitlerle H gazı açığa çıkarır. Mg metali, aktif metaldir, amfoter özellik göstermez, yalnızca asitlerle H gazı açığa çıkarır. Yanıt : I, II ve IV Asitlerle bazlar birleşerek tuz oluşturur. Bu olaya nötrle me denir. Ca(H) HCI CaCI H Baz Asit Tuz NaH HN NaN Baz Asit Tuz KH K H Baz Asit Tuz Asitler, aktif metallerle (Na, K, Ca, Mg, AI, Zn, Fe, ) tepkime vererek H gazı açığa çıkarır. Bazlar, aktif metallerden amfoter özellik gösteren AI, Zn gibi metallerle tepkime vererek H gazı açığa çıkarır, diğer metallerle tepkime vermezler. Fe HCI FeCI Fe KH Tepkime olmaz. Zn HCI ZnCI Zn KH K Zn Aktif özellik göstermeyen Cu, Hg, Ag, Au, Pt soy metalleri, asitler ve bazlarla H gazı açığa çıkarmaz. Bu metallerden bazıları (Cu, Ag, ), HN ve H gibi yükseltgen asitler ile tepkime verir, ancak H gazı açığa çıkarmazlar. ksijensiz asitlerle ise hiçbir koşulda tepkime vermezler. Cu H Cu S H Cu HCI Tepkime olmaz. Cu KH Tepkime olmaz. ÖRNEK 16 İki ayrı kaptan birinde NaH çözeltisi, diğerinde CH CH çözeltisi bulunmaktadır. Bu çözeltilerden hangisinin NaH çözeltisi oldu unu tanımak için, I. Katı CaC II. Turnusol boyası III. AI metali IV. Mg metali maddelerinden hangilerinin kullanılması tek ba ına yeterlidir? NaH çözeltisini tanımak için, kullanılan maddenin NaH ve CH CH çözeltileri karşısında farklı davranış göstermesi gerekir. NaH baz, CH CH asittir. ÖRNEK 17 I. KH ile CH CH II. Ca(H) ile C III. NaH ile NH Yukarıda verilen madde çiftlerinden hangileri birbiri ile nötrle me tepkimesi vererek tuz olu turabilir? KH, Ca(H), NaH ve NH baz, CH CH ve C asit özellik gösteren maddelerdir. İki asit ya da iki baz birbiriyle tuz oluşturmaz. Bir baz ile bir asit ise nötrleşme tepkimesi vererek tuz oluşturur. Yanıt : I ve II ÖRNEK 18 X, Y ve Z metalleri ile ilgili, aşağıdaki bilgiler veriliyor: X metali, HN çözeltisi ile H gazı açığa çıkarırken, NaH çözeltisi ile tepkime vermiyor. Y metali, hem HN hem de NaH çözeltisi ile tepkime vermiyor. Z metali, hem HN hem de NaH çözeltisi ile H gazı açığa çıkarıyor. Buna göre, X, Y ve Z metalleri ile ilgili, I. X ve Z aktif metallerdir. II. Z metali, amfoter özellik gösterir. III. Y metali, soy metaldir. Hem asit hem de bazla H gazı açığa çıkaran metaller (Z), amfoterdir. Asitle H gazı çıkaran metaller (X ve Z), aktif metaldir. HN çözeltisi ile tepkime vermeyen metaller (Y), soy metaldir. Üç açıklama da doğrudur. Yanıt : I, II ve III

6 1. LÜ TEST H P HC 4 HP H C 4 N H 4 HCH NH HC 5 Yukarıda verilen asit baz tepkimeleri ile ilgili, I. HP ve HP 4 4 iyonları asit olarak etki etmektedir. II. N H 4 ve HC baz olarak etki etmektedir. III. HC iyonu, H C ün konjuge bazıdır. A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III CH CH zayıf asidinin suda çözünme tepkimesinin denklemi, CH CH ( suda) CH C ( suda) H şeklindedir. ( suda) CH CH çözeltisine su eklenirse, çözeltideki iyonların derişimi azaldığından, çözeltinin elektriksel iletkenliği azalır. H iyonu derişimi azaldığı için, çözeltinin ph değeri artar. Zayıf asit ve zayıf baz çözeltileri aynı sıcaklıkta su ile seyreltilirse, iyonlaşma yüzdeleri artar (Le Chatelier İlkesini anımsayalım.) Tepkimenin denge sabiti (CH CH nin asitlik sabiti, K a ), yalnızca sıcaklıkla değişir. Öyleyse, sıcaklık değişmediği için K a değeri de değişmez. Yanıt : B Sulu çözeltilerde proton (H iyonu) verebilen maddeler asit, proton (H iyonu) alabilen maddeler baz özelliği gösterir. H P HC 4 HP H C 4 H H Asit 1 Baz Baz 1 Asit HP ve H 4 C asit, HC ve HP baz özelliği 4 gösterir. HP iyonu, HP iyonunun; HC iyonu 4 4 H C bileşiğinin konjuge bazıdır. N H 4 HCH NH HC 5 H H Baz Asit 1 Asit Baz 1 HCH ve NH asit, N H 4 ve HC baz özelliği gösterir. HC iyonu, HCH nin; N H 4 bileşiği, NH iyo- 5 nunun konjuge bazıdır. 5 Öyleyse, I. açıklama yanlış, II. ve III. açıklamalar doğrudur. Yanıt : D. CH CH zayıf asittir. CH CH çözeltisine aynı sıcaklıkta bir miktar su eklenirse, a a ıdaki niceliklerden hangisi de i mez? A) Çözeltinin elektriksel iletkenliği B) Asitlik sabiti (K a ) değeri C) Çözeltinin ph değeri D) Asidin iyonlaşma yüzdesi E) Çözeltinin H iyonu derişimi. I HBr çözeltisi II KH çözeltisi X metali, yalnız I. kaptaki çözelti ile, Y metali ise, I. ve II. kaptaki çözeltiler ile tepkime vererek H gazı açığa çıkarmaktadır. Z metali ise, her iki kaba atıldığında hiçbir değişiklik gözlenmemektedir. Buna göre, X, Y ve Z metalleri a a ıdakilerden hangisi olabilir? X Y Z A) Cu Zn Na B) Fe AI Mg C) Fe Zn Ag D) Zn Cu Ba E) Zn Ag AI HBr kuvvetli asit, KH kuvvetli bazdır. Hem bazlarla hem de asitlerle H gazı açığa çıkaran metaller, amfoter özellik gösterir. AI, Zn, gibi metaller, amfoterdir. Asitlerle H gazı açığa çıkaran metaller, aktif metallerdir. Asitle tepkime vererek H gazı açığa çıkaran, baz ile tepkime vermeyen önemli aktif metaller, Na, K, Ca, Mg, Fe dir. Asitlerle ve bazlarla tepkime vermeyen metaller, soy metaldir. Cu, Ag, Hg, Pt, Au gibi metaller soy metaldir. Öyleyse, X metali, amfoter özellik göstermeyen aktif bir metaldir. Y metali, amfoter özellik gösteren aktif bir metaldir. Z metali, soy metaldir. Bu koşullara uyan metaller C seçeneğinde verilmiştir. Yanıt : C

7 KNU TEST 1. X, Y ve Z çözeltileri ile ilgili, aşağıdaki bilgiler verilmektedir. X çözeltisinin ph değeri 7 dir, elektrik akımını iletmez. Y çözeltisinin ph değeri 7 dir, elektrik akımını iletir. Z çözeltisinin ph değeri 7 den büyüktür, elektrik akımını iletir. Buna göre, X, Y ve Z çözeltileri a a ıdakilerden hangisi olabilir? X Y Z A) Tuzlu su Şekerli su Limonlu su B) Tuzlu su Şekerli su Sabunlu su C) Şekerli su Tuzlu su Sabunlu su D) Şekerli su Tuzlu su Limonlu su E) Şekerli su Sabunlu su Tuzlu su. X, Y ve Z elementlerinden biri alkali metal, biri soy metal diğeri ise amfoter metaldir. Bu metallerin HBr ve NaH çözeltilerindeki davranışları aşağıdaki tabloda verilmiştir. NaH çözeltisinde HBr çözeltisinde X Y Z Tepkime Tepkime Tepkime verir vermez vermez Tepkime Tepkime Tepkime verir vermez verir Buna göre, X, Y ve Z metallerinin sınıflandırması a a ıdakilerden hangisinde do ru olarak verilmi tir? Alkali Soy Amfoter metal metal metal A) Y Z X B) Z X Y C) X Y Z D) Y X Z E) Z Y X. X maddesinin sulu çözeltisinin 5 C sıcaklıkta ph değeri 7 dir. Buna göre, bu çözeltiye 5 C sıcaklıkta, I. Arı su II. Katı NaCI III. Katı NaH IV. Limon suyu maddelerinden hangileri eklenirse, çözeltinin ph de eri de i mez? A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) III ve IV E) I, II ve IV 4. A a ıdakilerden hangisi asit özelli i gösteren bir karı ımdır? A) Amonyak çözeltisi B) Sabunlu su C) Sofra tuzu çözeltisi D) Etil alkol E) Gazoz 5. Sıcaklı ı 5 C, deri imi,1 molar olan HCI nin sulu çözeltisine aynı sıcaklıkta, I., molar HCI çözeltisi ekleme II. AI metali ekleme III., molar NaCI çözeltisi ekleme i lemlerinden hangileri uygulanırsa, çözeltinin ph de eri azalır? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III 6. Birinin kuvvetli baz, birinin kuvvetli asit, diğerinin zayıf asit olduğu bilinen X, Y ve Z maddelerinin sulu çözeltileri ile ilgili, aşağıdaki bilgiler veriliyor. X çözeltisi kuvvetli elektrolittir ve Mg metali ile tepkime vererek H gazı açığa çıkarır. Y çözeltisi zayıf elektrolittir ve KH ile tepkime vererek tuz oluşturur. Z çözeltisi kuvvetli elektrolittir ve Fe metali ile tepkime vermez. Buna göre, X, Y ve Z çözeltileri ile ilgili, I. X çözeltisinin ph değeri 7 den büyüktür. II. Z çözeltisi, X çözeltisi ile nötrleşme tepkimesi verir. III. Y, zayıf asit özelliği gösterir. A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III 7. I. H S H HS II. HS H H S H III. NH H NH H 4 Yukarıda denklemleri verilen tepkimelerde olu an ürünlerden asit davranı ı gösteren tanecikler a a ıdakilerden hangisinde do ru olarak verilmi tir? I II III A) HS H H B) H H S H C) H H H D) H H S NH E) HS H S H 8. Sulu çözeltiler ile ilgili, I. [H ] > [H ] ise, çözelti baziktir. II. ph > 7 ise çözelti, mavi turnusolu kırmızıya çevirir. III. ph = ph ise, çözelti nötraldir. açıklamalarından hangileri yanlı tır? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III

8 9. B zayıf bazı, B BH H denklemine göre tepkime vermektedir. Buna göre, B bazından n mol çözülerek hazırlanan bir sulu çözelti ile ilgili, I. ph değeri II. Özkütlesi III. Bazın iyonlaşma yüzdesi (%) IV. BH iyonları mol sayısı niceliklerinden hangileri bilinirse, çözünen bazın mol sayısı (n) hesaplanabilir? A) I ve III B) II ve III C) III ve IV D) I, II ve III E) I, II ve IV 1. HBr kuvvetli asit, CH CH zayıf asit, NH zayıf bazdır. Buna göre, molar deri imleri e it olan bu maddelerin sulu çözeltilerinin ph de erleri için, a a ıdaki kar ıla tırmalardan hangisi do rudur? A) NH > HBr = CH CH B) NH > HBr > CH CH C) HBr > CH CH > NH D) CH CH > NH > HBr E) NH > CH CH > HBr 1. HX bileşiği, oda sıcaklığındaki sulu çözeltisinde tamamen iyonlaşabilen bir asittir. Buna göre, I. Çözeltisi elektrik akımını iletir. II. Çözeltisi H iyonu içermez. III. 5 C de,1 molarlık çözeltisinin ph değeri 1 dir. yargılarından hangileri do rudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III 11.,1 molar HA çözeltisinde H iyonu derişimi 1.1 molardır. Buna göre, bu çözelti ile ilgili, I. HA zayıf asittir. II. HA molekülleri % 1 oranında iyonlaşmıştır. III. Su eklenerek hacmi katına çıkarılırsa, H iyonu derişimi yarıya iner. A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III litre suya,1 mol NaH katısı eklenerek tamamen çözünmesi bekleniyor. Bu olayda, çözeltinin ph de erinin zamanla de i- im grafi i a a ıdakilerden hangisinde do ru olarak verilmi tir? (Hacim değişikliği önemsenmeyecektir.) A) 7 D) 7 B) 1 7 E) 14 C) İki kaptan birinde asit çözeltisi, diğerinde baz çözeltisi bulunmaktadır. Aynı sıcaklıkta her iki kaba da su eklenirse, çözeltilerin, I. Elektriksel iletkenlik II. Toplam iyon derişimi III. ph değeri niceliklerinden hangileri birinde azalırken, di erinde artar? A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) I ve III E) II ve III 15. Arı suya N 5 gazı gönderildikten bir süre sonra oluşan çözeltinin ph değerinin 1 olduğu ve çözeltide N iyonlarının bulunduğu gözlenmiştir. Buna göre, olu an çözelti için, a a ıdaki açıklamalardan hangisi yanlı tır? A) Elektrik akımını iletir. B) Baz ile nötrleşme tepkimesi verir. C) Fe parçaları atılırsa, H gazı açığa çıkarır. D) Turnusol boyasının kırmızı rengini, maviye dönüştürür. E) NH gazı ile tuz oluşturur. 1.C.E.A 4.E 5.A 6.D 7.B 8.A 9.C 1.D 11.C 1.B 1.E 14.B 15.D

ÇÖZELTİLERDE DENGE (Asit-Baz)

ÇÖZELTİLERDE DENGE (Asit-Baz) ÇÖZELTİLERDE DENGE (AsitBaz) SUYUN OTOİYONİZASYONU Saf suyun elektrik akımını iletmediği bilinir, ancak çok hassas ölçü aletleriyle yapılan deneyler sonucunda suyun çok zayıf da olsa iletken olduğu tespit

Detaylı

ASİT-BAZ DENGESİ ÖSS DE ÇIKMIŞ SORULAR

ASİT-BAZ DENGESİ ÖSS DE ÇIKMIŞ SORULAR 1. Amonyağın, NH 3, baz özelliği gösterdiğini açıklayan denklem aşağıdakilerden hangisidir? A) NH 3(gaz) NH 3(sıvı) B) N 2(gaz) + 3H 2(gaz) 2NH 3(gaz) C) 2NH 3(gaz) +5/2O 2(gaz) 2NO (gaz) + 3H 2 O (gaz)

Detaylı

Bileşikteki atomların cinsini ve oranını belirten formüldür. Kaba formül ile bileşiğin molekül ağırlığı hesaplanamaz.

Bileşikteki atomların cinsini ve oranını belirten formüldür. Kaba formül ile bileşiğin molekül ağırlığı hesaplanamaz. BİLEŞİKLER Birden fazla elementin belirli oranlarda kimyasal yollarla bir araya gelerek, kendi özelligini kaybedip oluşturdukları yeni saf maddeye bileşik denir. Bileşikteki atomların cins ve sayısını

Detaylı

ASİT-BAZ VE ph. MÜHENDİSLİK KİMYASI DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN. Yrd. Doç. Dr. Atilla Evcin Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi 2006

ASİT-BAZ VE ph. MÜHENDİSLİK KİMYASI DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN. Yrd. Doç. Dr. Atilla Evcin Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi 2006 ASİT-BAZ VE ph MÜHENDİSLİK KİMYASI DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Asitler ve bazlar günlük yaşantımızda sıkça karşılaştığımız kavramlardan biridir.insanlar, her nekadar asetil salisilik asit ve

Detaylı

4. 25 o C de sulu çözeltilerin özellikleri ile ilgili olarak, 5. ph 7 olan sulu çözelti için,

4. 25 o C de sulu çözeltilerin özellikleri ile ilgili olarak, 5. ph 7 olan sulu çözelti için, 1. ( ) ( ) ( ( ) Yukarıda verilen asit baz tepkimesinde asit özellik gösteren maddeler hangileridir? A), 4. 25 o C de sulu çözeltilerin özellikleri ile ilgili olarak, I. ph poh ise OH 1x10 7 II. OH H ise

Detaylı

ASİTLER VE BAZLAR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI M.DEMİR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI 1

ASİTLER VE BAZLAR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI M.DEMİR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI 1 ASİTLER VE BAZLAR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI M.DEMİR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI 1 Asit ve baz, değişik zamanlarda değişik şekillerde tanımlanmıştır. Bugün bu tanımların hepsi de kullanılmaktadır. Hangi tanımın

Detaylı

5.111 Ders Özeti #21 21.1

5.111 Ders Özeti #21 21.1 5.111 Ders Özeti #21 21.1 AsitBaz Dengesi Bölüm 10 Okunsun Konular: Asit ve Bazların Sınıflandırılması, Suyun Öziyonlaşması, ph Fonksiyonları, Asit ve Baz Kuvvetleri, Zayıf Asit İçeren Dengeler. Asit ve

Detaylı

KİMYA II DERS NOTLARI

KİMYA II DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi 007 KİYA II DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Asit Baz Tanımları Asit ve baz, değişik zamanlarda değişik şekillerde tanımlanmıştır.

Detaylı

5.111 Ders Özeti #22 22.1. (suda) + OH. (suda)

5.111 Ders Özeti #22 22.1. (suda) + OH. (suda) 5.111 Ders Özeti #22 22.1 Asit/Baz Dengeleri Devamı (Bölümler 10 ve 11) Konular: Zayıf baz içeren dengeler, tuz çözeltilerinin ph sı ve tamponlar Çarşamba nın ders notlarından 2. Suda Baz NH 3 H 2 OH Bazın

Detaylı

PERİYODİK CETVEL-ÖSS DE ÇIKMIŞ SORULAR

PERİYODİK CETVEL-ÖSS DE ÇIKMIŞ SORULAR PERİODİK CETVEL-ÖSS DE ÇIKMIŞ SORULAR 1. Bir elementin periyodik cetveldeki yeri aşağıdakilerden hangisi ile belirlenir? A) Atom ağırlığı B) Değerliği C) Atom numarası D) Kimyasal özellikleri E) Fiziksel

Detaylı

ÜNİTE 3 ELEMENTLER ve ÖZELLİKLERİ Sayfa -1-

ÜNİTE 3 ELEMENTLER ve ÖZELLİKLERİ Sayfa -1- ÜNİTE 3 ELEMENTLER ve ÖZELLİKLERİ Sayfa -1- Sayfa - 2- Sayfa - 3 - Sayfa - 4 - Sayfa - 5 - Sayfa - 6 - Sayfa - 7-4 Sayfa - 8 - NaCl (Sodyum Klorür) Yemek Tuzu Ġyonik Bağlı bileşik molekülleri bir örgü

Detaylı

PERİYODİK CETVEL Mendeleev Henry Moseley Glenn Seaborg

PERİYODİK CETVEL Mendeleev Henry Moseley Glenn Seaborg PERİYODİK CETVEL Periyodik cetvel elementleri sınıflandırmak için hazırlanmıştır. İlkperiyodik cetvel Mendeleev tarafından yapılmıştır. Mendeleev elementleri artan kütle numaralarına göre sıralamış ve

Detaylı

ASİTLER-BAZLAR VE TUZLAR SU ARITIMI. Hazırlayan: Arif Özgür ÜLGER

ASİTLER-BAZLAR VE TUZLAR SU ARITIMI. Hazırlayan: Arif Özgür ÜLGER ASİTLER-BAZLAR VE TUZLAR SU ARITIMI Hazırlayan: Arif Özgür ÜLGER ASİTLER Sulu çözeltilerinde Hidrojen İyonu maddelere asit denir. veren HCI H + + CI CH 3 COOH CH 3 COO + H + ASİTLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ

Detaylı

HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME

HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ KĐMYA ÖĞRETMENLĐĞĐ ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME 8. SINIF FEN VE TEKNOLOJĐ DERSĐ 3. ÜNĐTE: MADDENĐN YAPISI VE ÖZELLĐKLERĐ KONU: BAZLAR ÇALIŞMA YAPRAĞI

Detaylı

ÇÖZELTILERDE DENGE. Asitler ve Bazlar

ÇÖZELTILERDE DENGE. Asitler ve Bazlar ÇÖZELTILERDE DENGE Asitler ve Bazlar Zayıf Asit ve Bazlar Değişik asitler için verilen ph değerlerinin farklılık gösterdiğini görürüz. Bir önceki konuda ph değerinin [H₃O + ] ile ilgili olduğunu gördük.

Detaylı

Araş. Gör. Can GÜNGÖREN

Araş. Gör. Can GÜNGÖREN 1 ph KAVRAMI VE HESABI Araş. Gör. Can GÜNGÖREN 2 ph ın Önemi Sulu çözeltilerde hidrojen iyonu aktivitesi çok önemli bir rol oynar. Kimyada, çözünmüş hidrojen iyonu aktivitesinin ölçüsüne ph denir. ph bir

Detaylı

Hidroklorik asit ve sodyum hidroksitin reaksiyonundan yemek tuzu ve su meydana gelir. Bu kimyasal olayın denklemi

Hidroklorik asit ve sodyum hidroksitin reaksiyonundan yemek tuzu ve su meydana gelir. Bu kimyasal olayın denklemi KİMYASAL DENKLEMLER İki ya da daha fazla maddenin birbirleri ile etkileşerek kendi özelliklerini kaybedip yeni özelliklerde bir takım ürünler meydana getirmesine kimyasal olay, bunların formüllerle gösterilmesine

Detaylı

PERİYODİK CETVEL

PERİYODİK CETVEL BÖLÜM4 W Periyodik cetvel, elementlerin atom numaraları esas alınarak düzenlenmiştir. Bu düzenlemede, kimyasal özellikleri benzer olan (değerlik elektron sayıları aynı) elementler aynı düşey sütunda yer

Detaylı

ARRHENIUS KURAMI ASITLER VE BAZLAR

ARRHENIUS KURAMI ASITLER VE BAZLAR ARRENIUS KURAMI Arrhenius kuramına göre, sulu çözeltide iyonlaşarak hidronyum iyonu, (aq), oluşturan maddelere asit; sulu çözeltide iyonlaşarak hidroksit, - (aq), oluşturan maddelere baz adı verilir. CMU,

Detaylı

PROJE TABANLI DENEY UYGULAMALARI

PROJE TABANLI DENEY UYGULAMALARI PROJE TABANLI DENEY UYGULAMALARI KONU: ASĐTLER VE BAZLAR DERS: ORTAÖĞRETĐM KĐMYA DENEYLERĐ DERS SORUMLUSU: PROF. DR. ĐNCĐ MORGĐL HAZIRLAYAN: NAZLI KIRCI 20338561 HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ ANKARA 2007 PROJE

Detaylı

$e"v I)w ]/o$a+ s&a; %p,{ d av aa!!!!aaa!a!!!a! BASIN KİTAPÇIĞI 00000000

$ev I)w ]/o$a+ s&a; %p,{ d av aa!!!!aaa!a!!!a! BASIN KİTAPÇIĞI 00000000 BASIN KİTAPÇIĞI 00000000 AÇIKLAMA 1. Bu kitapç kta Lisans Yerle tirme S nav - Kimya Testi bulunmaktad r.. Bu test için verilen toplam cevaplama süresi 5 dakikadır.. Bu kitapç ktaki testlerde yer alan her

Detaylı

[H + ] > [OH ] ortam asidiktir. [H + ]. [OH ] = 10 14 'tür. [H + ] < [OH ] ise ortam baziktir. NİTELİK Yayıncılık [H + ] = [OH ] = 10 7 M

[H + ] > [OH ] ortam asidiktir. [H + ]. [OH ] = 10 14 'tür. [H + ] < [OH ] ise ortam baziktir. NİTELİK Yayıncılık [H + ] = [OH ] = 10 7 M BÖLÜM - 3 Suyun Otoiyonizasyonu Çok hassas ölçüm aletleri ile yapılan ölçümlerde suyun mutlak bir yalıtkan olmadığı az da olsa elektriği ilettiği tespit edilmiştir. Bu durum suyun çok az iyonlaşabildiğini

Detaylı

ELEKTROKİMYA II. www.kimyahocam.com

ELEKTROKİMYA II. www.kimyahocam.com ELEKTROKİMYA II ELEKTROKİMYASAL PİLLER Kendiliğinden gerçekleşen redoks tepkimelerinde elektron alışverişinden yararlanılarak, kimyasal bağ enerjisi elektrik enerjisine dönüştürülebilir. Kimyasal enerjiyi,

Detaylı

Suda HCl. + - Suda 3H + + (PO ) Suda HNO 3. Suda 2H + + (CO ) H CO 2 3. Suda H PO. (Nitrik asit) SO (Sülfürik asit) (Karbonik asit) H CO H O.

Suda HCl. + - Suda 3H + + (PO ) Suda HNO 3. Suda 2H + + (CO ) H CO 2 3. Suda H PO. (Nitrik asit) SO (Sülfürik asit) (Karbonik asit) H CO H O. Asitler çözündüklerinde ortama H iyonu verebilen bileşiklere asit denir. Bazı Önemli Asitler HCl : Hidroklorik asit H SO : Sülfürik asit Asitler metal kaplarda saklanamazlar. Çünkü metallerle tepkimeye

Detaylı

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR Kavramlar / Terimler Asit Baz Tuz Nötralleşme İndikatör p Aktif metal Soy metal Neler Öğreneceğiz? Bu ünitede, asitleri ve bazları gündelik deneyimlerimiz ile ilişkilendirerek

Detaylı

3. ASİTLER VE BAZLAR 3.1. GİRİŞ

3. ASİTLER VE BAZLAR 3.1. GİRİŞ 3. ASİTLER VE BAZLAR 3.1. GİRİŞ Asitler ve bazlar günlük yaşantımızda sıkça karşılaştığımız kavramlardan biridir. İnsanlar, her ne kadar asetil salisilik asit ve magnezyum hidroksit gibi kimyasal isimlerini

Detaylı

A A A A A KİMYA TESTİ. 4. Aynı periyotta bulunan X ve Y elementleri 5... C 3 2. X 2 6. CH mol XY gazı ile 4 mol Y 2 Ö Z G Ü N D E R S A N E

A A A A A KİMYA TESTİ. 4. Aynı periyotta bulunan X ve Y elementleri 5... C 3 2. X 2 6. CH mol XY gazı ile 4 mol Y 2 Ö Z G Ü N D E R S A N E KİMY TTİ 1. Bu testte 30 soru vardır. Testin tümü için verilen cevaplama süresi 45 dakikadır. 1. Yukarıda eşit hacimli iki kapta aynı koşullar altında bulunan gazlar aradaki musluk sabit sıcaklıkta açıldığında

Detaylı

TG 8 ÖABT KİMYA. KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ 7 8 Haziran 2014

TG 8 ÖABT KİMYA. KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ 7 8 Haziran 2014 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ 7 8 Haziran 2014 TG 8 ÖABT KİMYA Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

ASİTLER VE BAZLAR 1. ASİT VE BAZLARI TANIYALIM. Asitlerin Özellikleri

ASİTLER VE BAZLAR 1. ASİT VE BAZLARI TANIYALIM. Asitlerin Özellikleri ASİTLER VE BAZLAR 1. ASİT VE BAZLARI TANIYALIM Asitlerin Özellikleri Tatları ekşidir. Aşındırıcı özellikleri vardır. Cildi, mermer yüzeyi aşındırırlar ancak asitlerin çoğu plastik, cam veya metal yüzeyleri

Detaylı

ASİTLER-BAZLAR VE TUZLAR. Hazırlayan: Arif Özgür ÜLGER Muğla-2016

ASİTLER-BAZLAR VE TUZLAR. Hazırlayan: Arif Özgür ÜLGER Muğla-2016 ASİTLER-BAZLAR VE TUZLAR Hazırlayan: Arif Özgür ÜLGER Muğla-2016 ASİTLER Sulu çözeltilerinde Hidrojen İyonu maddelere asit denir. veren HCI H + + CI CH 3 COOH CH 3 COO + H + ASİTLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ

Detaylı

DENEY 4 KUVVETLİ ASİT İLE KUVVETLİ BAZ TİTRASYONU

DENEY 4 KUVVETLİ ASİT İLE KUVVETLİ BAZ TİTRASYONU DENEY 4 KUVVETLİ ASİT İLE KUVVETLİ BAZ TİTRASYONU 4.1. AMAÇ Asit ve baz çözeltilerinin hazırlanması, nötralleşme tepkimelerinin yapılışlarının öğrenilmesi. 4.2.TEORİ Asit ve baz kavramı günlük hayatta

Detaylı

ATOM BİLGİSİ I ÖRNEK 1

ATOM BİLGİSİ I  ÖRNEK 1 ATOM BİLGİSİ I Elementlerin özelliklerini ta ıyan en küçük yapıta ı atomdur. Son çözümlemede, bütün maddelerin atomlar toplulu u oldu unu söyleyebiliriz. Elementler, aynı tür atomlardan, bile ik ve karı

Detaylı

Çözünürlük kuralları

Çözünürlük kuralları Çözünürlük kuralları Bütün amonyum, bileşikleri suda çok çözünürler. Alkali metal (Grup IA) bileşikleri suda çok çözünürler. Klorür (Cl ), bromür (Br ) ve iyodür (I ) bileşikleri suda çok çözünürler, ancak

Detaylı

ÜNİTE 11. Asitler ve Bazlar. Amaçlar. İçindekiler. Öneriler

ÜNİTE 11. Asitler ve Bazlar. Amaçlar. İçindekiler. Öneriler ÜNİTE 11 Asitler ve Bazlar Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra, Asit ve baz kavramlarını bilecek, Zayıf asit, zayıf baz, kuvvetli asit, kuvvetli baz kavramlarını tanıyacak, Titrasyon ve ph kavramlarını

Detaylı

Sulu Çözeltiler ve Kimyasal Denge

Sulu Çözeltiler ve Kimyasal Denge Sulu Çözeltiler ve Kimyasal Denge Sulu Çözeltiler Çözelti: iki veya daha fazla maddenin meydana getirdiği homojen karışımdır. çözücü, Kütlece fazla olan (veya çözme işlemini yapan) bileşene çözücü denir.

Detaylı

Kimya Mühendisliği Bölümü, 2014/2015 Öğretim Yılı, Bahar Yarıyılı 0102-Genel Kimya-II Dersi, Dönem Sonu Sınavı

Kimya Mühendisliği Bölümü, 2014/2015 Öğretim Yılı, Bahar Yarıyılı 0102-Genel Kimya-II Dersi, Dönem Sonu Sınavı Kimya Mühendisliği Bölümü, 2014/2015 Öğretim Yılı, Bahar Yarıyılı 0102-Genel Kimya-II Dersi, Dönem Sonu Sınavı 20.05.2015 Soru (puan) 1 (20 ) 2 (20 ) 3 (20 ) 4 (25) 5 (20 ) 6 (20 ) Toplam Alınan Puan Not:

Detaylı

BASIN KİTAPÇIĞI ÖSYM

BASIN KİTAPÇIĞI ÖSYM BASIN KİTAPÇIĞI 00000000 AÇIKLAMA 1. Bu kitapç kta Lisans Yerle tirme S nav - Kimya Testi bulunmaktad r.. Bu test için verilen toplam cevaplama süresi 5 dakikadır.. Bu kitapç ktaki testlerde yer alan her

Detaylı

TAMPON ÇÖZELTİLER. Prof.Dr.Mustafa DEMİR M.DEMİR 09-TAMPON ÇÖZELTİLER 1

TAMPON ÇÖZELTİLER. Prof.Dr.Mustafa DEMİR M.DEMİR 09-TAMPON ÇÖZELTİLER 1 TAMPON ÇÖZELTİLER Prof.Dr.Mustafa DEMİR M.DEMİR 09-TAMPON ÇÖZELTİLER 1 Tampon çözeltiler Kimyada belli ph larda çözelti hazırlamak ve bunu uzun süre kullanmak çok önemlidir. Ancak bu çözeltilerin saklanması

Detaylı

PERİYODİK CETVEL. Yanıt : D. www.kimyahocam.com. 3 Li : 1s2 2s 1 2. periyot 1A grubu. 16 S : 1s2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 4 3.

PERİYODİK CETVEL. Yanıt : D. www.kimyahocam.com. 3 Li : 1s2 2s 1 2. periyot 1A grubu. 16 S : 1s2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 4 3. PERİODİK CETVEL Periyodik cetvel, elementlerin atom numaraları temel alınarak düzenlenmiş bir sistemdir. Periyodik cetvelde, nötr atomlarının elektron içeren temel enerji düzeyi sayısı aynı olan elementler

Detaylı

HAZIRLAYAN Mutlu ġahġn. Hacettepe Fen Bilgisi Öğretmenliği DENEY NO: 3 DENEYĠN ADI: ASĠT, BAZ VE TUZLARIN ĠLETKENLĠĞĠ

HAZIRLAYAN Mutlu ġahġn. Hacettepe Fen Bilgisi Öğretmenliği DENEY NO: 3 DENEYĠN ADI: ASĠT, BAZ VE TUZLARIN ĠLETKENLĠĞĠ HAZIRLAYAN Mutlu ġahġn Hacettepe Fen Bilgisi Öğretmenliği DENEY NO: 3 DENEYĠN ADI: ASĠT, BAZ VE TUZLARIN ĠLETKENLĠĞĠ DENEYĠN AMACI: ASĠT, BAZ VE TUZLARIN SULU ÇÖZELTĠLERĠNDE ĠYONLARINA AYRIġARAK ELEKTRĠK

Detaylı

GAZLAR GAZ KARIŞIMLARI

GAZLAR GAZ KARIŞIMLARI DALTON KISMİ BASINÇLAR YASASI Aynı Kaplarda Gazların Karıştırılması Birbiri ile tepkimeye girmeyen gaz karışımlarının davranışı genellikle ilgi çekicidir. Böyle bir karışımdaki bir bileşenin basıncı, aynı

Detaylı

PERİYODİK ÖZELLİKLER 1.ATOMLARIN BÜYÜKLÜĞÜ VE ATOM YARIÇAPI: Kovalent yarıçap: Van der Waals yarıçapı: İyon yarıçapı:

PERİYODİK ÖZELLİKLER 1.ATOMLARIN BÜYÜKLÜĞÜ VE ATOM YARIÇAPI: Kovalent yarıçap: Van der Waals yarıçapı: İyon yarıçapı: PERİYODİK ÖZELLİKLER 1.ATOMLARIN BÜYÜKLÜĞÜ VE ATOM YARIÇAPI: Elementlerin fiziksel ( erime ve kaynama noktaları, yoğunluk, iletkenlik vb.) ve kimyasal özellikleri ( elektron alma ve verme ) atom yarıçaplarıyla

Detaylı

1H: 1s 1 1.periyot 1A grubu. 5B: 1s 2 2s 2 2p 1 2.periyot 3A grubu. 8O: 1s 2 2s 2 2p 4 2.periyot 6A grubu. 10Ne: 1s 2 2s 2 2p 6

1H: 1s 1 1.periyot 1A grubu. 5B: 1s 2 2s 2 2p 1 2.periyot 3A grubu. 8O: 1s 2 2s 2 2p 4 2.periyot 6A grubu. 10Ne: 1s 2 2s 2 2p 6 PERİYODİK CETVEL Periyodik cetvel, benzer kimyasal özellik gösteren elementlerin alt alta gelecek şekilde artan atom numaralarına göre sıralandıkları çizelgelerdir. Periyodik cetveli oluşturan yatay satırlara

Detaylı

5. ÇÖZÜNÜRLÜK DENGESİ

5. ÇÖZÜNÜRLÜK DENGESİ 5. ÇÖZÜNÜRLÜK DENGESİ Birçok tuz suda çok az çözünür. Tuzların sudaki çözünürlüğünden faydalanarak çökelek oluşumu kontrol edilebilir ve çökme olayı karışımları ayırmak için kullanılabilir. Çözünürlük

Detaylı

PERİYODİK SİSTEM. Kimya Ders Notu

PERİYODİK SİSTEM. Kimya Ders Notu PERİYODİK SİSTEM Kimya Ders Notu PERİYODİK SİSTEM Elementler atom numaralarının artışına göre arka arkaya sıralanırken benzer özellikte olanların alt alta getirilmesiyle oluşturulan tabloya (periyodik

Detaylı

ÖZET. Asitler ve Bazlar ASİTLER VE BAZLAR

ÖZET. Asitler ve Bazlar ASİTLER VE BAZLAR Asitler ve Bazlar Asitlerin Genel Özellikleri Suda çözündüklerinde suya hidrojen (H + ) iyonu verir. Tatları ekşidir. Bunu asidik özellikteki limon, domates ve sirke gibi maddelerin tadına bakarak söyleyebiliriz.

Detaylı

SULU ÇÖZELTİLERDE DENGE

SULU ÇÖZELTİLERDE DENGE İMYASAL DENGE SULU ÇÖZELTİLERDE DENGE Prof. Dr. Mustafa DEMİR M.DEMİR 06-İMYASAL DENGE 1 SULU ÇÖZELTİLERDE DENGE Bileşikler suda, özelliklerine göre az veya çok oranda ayrışarak iyonlaşırlar. İyon içeren

Detaylı

İÇİNDEKİLER TEMEL KAVRAMLAR - 2. 1. Atomlar, Moleküller, İyonlar...36. 1.2. Atomlar...36. 1.2. Moleküller...37. 1.3. İyonlar...37

İÇİNDEKİLER TEMEL KAVRAMLAR - 2. 1. Atomlar, Moleküller, İyonlar...36. 1.2. Atomlar...36. 1.2. Moleküller...37. 1.3. İyonlar...37 vi TEMEL KAVRAMLAR - 2 1. Atomlar, Moleküller, İyonlar...36 1.2. Atomlar...36 1.2. Moleküller...37 1.3. İyonlar...37 2. Kimyasal Türlerin Adlandırılması...38 2.1. İyonların Adlandırılması...38 2.2. İyonik

Detaylı

DENEY 4. ASİT BAZ TİTRASYONLARI (indikatörlü, potansiyometrik)

DENEY 4. ASİT BAZ TİTRASYONLARI (indikatörlü, potansiyometrik) DENEY 4 ASİT BAZ TİTRASYONLARI (indikatörlü, potansiyometrik) AMAÇ: Asit baz titrasyon işlemini öğrenmek ve asit-baz titrasyonu ile derişimi bilinmeyen bir asit ve/veya bir baz çözeltisinin derişimini

Detaylı

5.111 Ders Özeti #23 23.1

5.111 Ders Özeti #23 23.1 5.111 Ders Özeti #23 23.1 Asit/Baz Dengeleri (Devam) Konu: Titrasyon Cuma günü ders notlarından Asidik tampon etkisi: Zayıf asit, HA, protonlarını ortamdaki kuvvetli bazın OH iyonlarına aktarır. Zayıf

Detaylı

ASĐTLĐK-BAZLIK KAVRAMI

ASĐTLĐK-BAZLIK KAVRAMI ASĐTLĐK-BAZLIK KAVRAMI DERS SORUMLUSU: PROF. DR. ĐNCi MORGĐL HAZIRLAYANLAR: NAZLI KIRCI ESRA ÇECE SUPHĐ SEVDĐ SÜRE:10 DERS SAATĐ HEDEF VE DAVRANIŞLAR HEDEF:Asitlik ve bazlık konusunu kavratabilme DAVRANIŞLAR

Detaylı

Asitler-Bazlar-Tuzlar. Prof Dr Arif ALTINTAŞ

Asitler-Bazlar-Tuzlar. Prof Dr Arif ALTINTAŞ Asitler-Bazlar-Tuzlar Prof Dr Arif ALTINTAŞ Asitler Asitler kimyada önemli bir bileşik sınıfını oluşturur. Günlük gıda maddelerinin bir çoğunda asit vardır. Canlıların yaşamsal faaliyetlerinde asitlerin

Detaylı

a. Yükseltgenme potansiyeli büyük olanlar daha aktifdir.

a. Yükseltgenme potansiyeli büyük olanlar daha aktifdir. ELEKTROKİMYA A. AKTİFLİK B. PİLLER C. ELEKTROLİZ A. AKTİFLİK Metallerin elektron verme, ametallerin elektron alma yatkınlıklarına aktiflik denir. Yani bir metal ne kadar kolay elektron veriyorsa bir ametal

Detaylı

Öğretimde Planlama ve Değerlendirme. DERS SORUMLUSU: Prof. Dr. Đnci MORGĐL

Öğretimde Planlama ve Değerlendirme. DERS SORUMLUSU: Prof. Dr. Đnci MORGĐL Öğretimde Planlama ve Değerlendirme DERS SORUMLUSU: Prof. Dr. Đnci MORGĐL LĐMONATAMI GAZLI ĐÇECEK YAPABĐLĐR MĐYĐM? Günlük Yaşam Olayı: Günlük hayatta pek çok kez içtiğimiz limonlu içeceklere karbonat katılmasıyla

Detaylı

ASİT BAZ TİTRASYONU TEORİ

ASİT BAZ TİTRASYONU TEORİ ASİT BAZ TİTRASYONU AMAÇ Bu deneyde öğrenciler asit-baz titrasyonu ve standart çözelti hazırlamayı öğreneceklerdir. Ayrıca aspirin tableti içindeki asetil salisilik asit yüzdesini ve aspirin çözeltisinin

Detaylı

YENİDEN DÜZENLENMİŞTİR.

YENİDEN DÜZENLENMİŞTİR. 10. Sınıf KİMYA SORU KİTABI Hakan SÖYLEMEZ T.C MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı KİMYA Öğretim programında yaptığı son güncelleme doğrultusunda YENİDEN DÜZENLENMİŞTİR. PALME YAYINCILIK

Detaylı

İÇİNDEKİLER KİMYASAL DENKLEMLER

İÇİNDEKİLER KİMYASAL DENKLEMLER KİMYASAL DENKLEMLER İÇİNDEKİLER BASİT DENKLEM DENKLEŞTİRME DENKLEM KATSAYILARININ YORUMU ve ANLAMI REAKSİYON TİPLERİ REDOKS REAKSİYONLARI YÜKSELTGENME (ELEKTRON VERME) İNDİRGENME (ELEKTRON ALMA) REDOKS

Detaylı

ASĐTLER ve BAZLAR. Yrd.Doç.Dr. İbrahim İsmet ÖZTÜRK

ASĐTLER ve BAZLAR. Yrd.Doç.Dr. İbrahim İsmet ÖZTÜRK ASĐTLER ve BAZLAR Yrd.Doç.Dr. İbrahim İsmet ÖZTÜRK Asit-Baz Kimyası Asit-baz kavramı, farklı tanımlarla sürekli kapsamı genişletilen ender kavramlardan biridir. Đlk zamanlarda, tadı ekşi olan maddeler

Detaylı

8. SINIF KAZANIM TESTLERİ 1.SAYI. Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİZGİ & TASARIM İBRAHİM CANBEK MEHMET BOZKURT

8. SINIF KAZANIM TESTLERİ 1.SAYI. Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİZGİ & TASARIM İBRAHİM CANBEK MEHMET BOZKURT 8. SINIF ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAZANIM TESTLERİ TÜRKÇE MATEMATİK T.C İNKİLAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK FEN VE TEKNOLOJİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ İNGİLİZCE Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır 1.SAYI

Detaylı

KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ

KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ KİMYASAL TEPKİMELERDE IZ TEPKİME IZI Kimyasal bir tepkime sırasında, tepkimeye giren maddelerin miktarı giderek azalırken, ürünlerin miktarı giderek artar. Bir tepkimede, birim zamanda harcanan ya da oluşan

Detaylı

(A) 10 6 (B) 10 4 (C) 10 2 (D) t (K)= t ( o C) dür. 400 K kaç o C dir?

(A) 10 6 (B) 10 4 (C) 10 2 (D) t (K)= t ( o C) dür. 400 K kaç o C dir? 2013-2014 Güz Dönemi Mühendislik Fakültesi Genel Kimya Sınavı Soruları 23.01.2014 TEST SRUSU: 40 soru (50 PUAN) KLASİK SRULAR 5 soru 50 Puan 1. Bilimsel yöntemle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangi yanlıştır?

Detaylı

KİMYA II DERS NOTLARI

KİMYA II DERS NOTLARI KİMYA II DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Sulu Çözeltilerin Doğası Elektrolitler Metallerde elektronların hareketiyle elektrik yükü taşınır. Saf su Suda çözünmüş Oksijen gazı Çözeltideki moleküllerin

Detaylı

6.4. Çözünürlük üzerine kompleks oluşumunun etkisi ------------ 6.5. Çözünürlük üzerine hidrolizin etkisi ---------------------------- 6.6.

6.4. Çözünürlük üzerine kompleks oluşumunun etkisi ------------ 6.5. Çözünürlük üzerine hidrolizin etkisi ---------------------------- 6.6. iii İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ ------------------------------------------------------------------- 2. TANIMLAR ------------------------------------------------------------ 2.1. Atom-gram -------------------------------------------------------

Detaylı

Genel Kimya. Bölüm 7: ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK. Yrd. Doç. Dr. Mustafa SERTÇELİK Kafkas Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü

Genel Kimya. Bölüm 7: ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK. Yrd. Doç. Dr. Mustafa SERTÇELİK Kafkas Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü Genel Kimya Bölüm 7: ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK Yrd. Doç. Dr. Mustafa SERTÇELİK Kafkas Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü ÇÖZELTİ VE TÜRLERİ Eğer bir madde diğer bir madde içinde molekül, atom veya iyonları

Detaylı

ÖĞRENCİLERİN ASİT- BAZ KONUSUNDA KAVRAM YANILGILARI VE FARKLI MADDE TÜRLERİNİN KAVRAM YANILGILARINI SAPTAMA AMACIYLA KULLANIMI

ÖĞRENCİLERİN ASİT- BAZ KONUSUNDA KAVRAM YANILGILARI VE FARKLI MADDE TÜRLERİNİN KAVRAM YANILGILARINI SAPTAMA AMACIYLA KULLANIMI ÖĞRENCİLERİN ASİT- BAZ KONUSUNDA KAVRAM YANILGILARI VE FARKLI MADDE TÜRLERİNİN KAVRAM YANILGILARINI SAPTAMA AMACIYLA KULLANIMI İnci MORGİL, Ayhan YILMAZ, Oya ŞEN, Soner YAVUZ Hacettepe Üniversitesi, Eğitim

Detaylı

GENEL KİMYA. 4. Konu: Kimyasal türler, Kimyasal türler arasındaki etkileşimler, Kimyasal Bağlar

GENEL KİMYA. 4. Konu: Kimyasal türler, Kimyasal türler arasındaki etkileşimler, Kimyasal Bağlar GENEL KİMYA 4. Konu: Kimyasal türler, Kimyasal türler arasındaki etkileşimler, Kimyasal Bağlar Kimyasal Türler Doğada bulunan bütün maddeler tanecikli yapıdadır. Maddenin özelliğini gösteren küçük yapı

Detaylı

GRUP:İNDİKATÖR Mustafa ORDUERİ

GRUP:İNDİKATÖR Mustafa ORDUERİ İLKÖĞRETİMDE DOĞAL BELİRTEÇLER KULLANILARAK ASİT ve BAZLARIN BELİRLENMESİ Asıl alt başlık stilini düzenlemek için tıklatın GRUP:İNDİKATÖR Mustafa ORDUERİ TUBİTAK BİDEB YİBO ÖĞRETMENLERİ FEN ve TEKNOLOJİ-FİZİK,KİMYA,BİYOLOJİ-MATEMATİK

Detaylı

GENEL KİMYA. 5. Konu: Kimyasal Bileşiklerin Formülleri, Yazılması ve Adlandırılması

GENEL KİMYA. 5. Konu: Kimyasal Bileşiklerin Formülleri, Yazılması ve Adlandırılması GENEL KİMYA 5. Konu: Kimyasal Bileşiklerin Formülleri, Yazılması ve Adlandırılması Kimyasal Bileşik Çeşitleri En az iki farklı elementin kimyasal özelliklerini kaybederek belirli kütle oranlarında birleşmesiyle

Detaylı

10. SINIF. $ + - şeklinde olduğuna göre NH 3. Asitler, Bazlar ve Tuzlar I ( Asitleri ve Bazları Tanıyalım ) TEST. ün suda çözünme denklemi; 1.

10. SINIF. $ + - şeklinde olduğuna göre NH 3. Asitler, Bazlar ve Tuzlar I ( Asitleri ve Bazları Tanıyalım ) TEST. ün suda çözünme denklemi; 1. 10. SINIF K Asitler, Bazlar ve Tuzlar I ( Asitleri ve Bazları Tanıyalım ) 1. NH 3 ün suda çözünme denklemi; $ + - NH3^aqh+ HO^sh NH4 ^aqh+ OH ^aqh şeklinde olduğuna göre NH 3 ün sulu çözeltisi için aşağıdaki

Detaylı

ÇÖZELTİLERİN KOLİGATİF ÖZELLİKLERİ

ÇÖZELTİLERİN KOLİGATİF ÖZELLİKLERİ ÇÖZELTİLERİN KOLİGATİF ÖZELLİKLERİ Çözeltilerin sadece derişimine bağlı olarak değişen özelliklerine koligatif özellikler denir. Buhar basıncı düşmesi, Kaynama noktası yükselmesi, Donma noktası azalması

Detaylı

TURUNCU RENGĐN DANSI NASIL OLUR?

TURUNCU RENGĐN DANSI NASIL OLUR? KĐMYA EĞĐE ĞĐTĐM M SEMĐNER NERĐ PROF. DR. ĐNCĐ MORGĐL TURUNCU RENGĐN DANSI NASIL OLUR? HAZIRLAYAN: GÜLÇĐN YALLI KONU: ÇÖZELTĐLER KONU BAŞLIĞI: TURUNCU RENGĐN DANSI NASIL OLUR? ÇÖZELTĐLER Fiziksel özellikleri

Detaylı

KĐMYA EĞĐTĐMĐ DERSĐ PROF.DR.ĐNCĐ MORGĐL

KĐMYA EĞĐTĐMĐ DERSĐ PROF.DR.ĐNCĐ MORGĐL KĐMYA EĞĐE ĞĐTĐMĐ DERSĐ PROF.DR.ĐNC NCĐ MORGĐL SINIF:11 DERS SAATĐ:4 KĐMYASAL REAKSĐYONLAR Sulu çözeltilerde olan reaksiyonlar Sulu çözeltilerde çökelme ve çözünme ile ilgili kurallar Gaz çıkışıışı olan

Detaylı

3) Oksijenin pek çok bileşiğindeki yükseltgenme sayısı -2 dir. Ancak, H 2. gibi peroksit bileşiklerinde oksijenin yükseltgenme sayısı -1 dir.

3) Oksijenin pek çok bileşiğindeki yükseltgenme sayısı -2 dir. Ancak, H 2. gibi peroksit bileşiklerinde oksijenin yükseltgenme sayısı -1 dir. 5.111 Ders Özeti #25 Yükseltgenme/İndirgenme Ders 2 Konular: Elektrokimyasal Piller, Faraday Yasaları, Gibbs Serbest Enerjisi ile Pil-Potansiyelleri Arasındaki İlişkiler Bölüm 12 YÜKSELTGENME/İNDİRGENME

Detaylı

ÇOK DEĞERLİKLİ ASİTLER ve BAZLA

ÇOK DEĞERLİKLİ ASİTLER ve BAZLA ÇOK DEĞERLİKLİ ASİTLER ve BAZLA Prof. Dr. Mustafa DEMİR http://web.adu.edu.tr/akademik/mdemir/ 00910ÇOK DEĞERLİKLİ ASİTLER ve 1 ÇOK DEĞERLİKLİ ASİTLER Çok değerli asitler, molekülünde birden fazla asidik

Detaylı

KİMYASAL DENGE. AMAÇ Bu deneyin amacı öğrencilerin reaksiyon denge sabitini,k, deneysel olarak bulmalarıdır.

KİMYASAL DENGE. AMAÇ Bu deneyin amacı öğrencilerin reaksiyon denge sabitini,k, deneysel olarak bulmalarıdır. KİMYASAL DENGE AMAÇ Bu deneyin amacı öğrencilerin reaksiyon denge sabitini,k, deneysel olarak bulmalarıdır. TEORİ Bir kimyasal tepkimenin yönü bazı reaksiyonlar için tek bazıları için ise çift yönlüdür.

Detaylı

TAMPONLAR-pH ve pk HESAPLAMALARI

TAMPONLAR-pH ve pk HESAPLAMALARI Genel tanımlamalar TAMPONLAR-pH ve pk HESAPLAMALARI YRD. DOÇ.DR SEDAT MOTOR Tamponlarla ilgili açıklamalara geçmeden önce asit, baz, ph ve pk kavramlarını hatırlayalım. Suda çözündügü zaman (H + ) iyonu

Detaylı

YENİDEN DÜZENLENMİŞTİR.

YENİDEN DÜZENLENMİŞTİR. 10. Sınıf KİMYA KONU KİTABI Hakan SÖYLEMEZ T.C MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı KİMYA Öğretim programında yaptığı son güncelleme doğrultusunda YENİDEN DÜZENLENMİŞTİR. PALME YAYINCILIK

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. H. Hasan YOLCU. hasanyolcu.wordpress.com

Yrd. Doç. Dr. H. Hasan YOLCU. hasanyolcu.wordpress.com Yrd. Doç. Dr. H. Hasan YOLCU hasanyolcu.wordpress.com En az iki atomun belli bir düzenlemeyle kimyasal bağ oluşturmak suretiyle bir araya gelmesidir. Aynı atomda olabilir farklı atomlarda olabilir. H 2,

Detaylı

Aşağıdaki bileşiklerde atomlar arasmda oluşan bağlan noktalı yerlere yazınız. (fi» jh» w& 12^S»ııNa, çf, 17CI) ı. ch4... 2...

Aşağıdaki bileşiklerde atomlar arasmda oluşan bağlan noktalı yerlere yazınız. (fi» jh» w& 12^S»ııNa, çf, 17CI) ı. ch4... 2... Aşağıdaki bileşiklerde atomlar arasmda oluşan bağlan noktalı yerlere yazınız. (fi» jh» w& 12^S»ııNa, çf, 17CI) ı. ch4... 2.... 3. MgCI2... 4. NaF... Bileşik Formülleri Bileşik formüllerinin yazılması İki

Detaylı

TEMEL KĐMYA YASALARI A. KÜTLENĐN KORUNUMU YASASI (LAVOISIER YASASI)

TEMEL KĐMYA YASALARI A. KÜTLENĐN KORUNUMU YASASI (LAVOISIER YASASI) TEMEL KĐMYA YASALARI A. KÜTLENĐN KORUNUMU YASASI (LAVOISIER YASASI) Kimyasal olaylara giren maddelerin kütleleri toplamı oluşan ürünlerin toplamına eşittir. Buna göre: X + Y Z + T tepkimesinde X ve Y girenler

Detaylı

00213 ANALİTİK KİMYA-I SINAV VE ÇALIŞMA SORULARI

00213 ANALİTİK KİMYA-I SINAV VE ÇALIŞMA SORULARI 00213 ANALİTİK KİMYA-I SINAV VE ÇALIŞMA SORULARI A) TANIMLAR, KAVRAMLAR ve TEMEL HESAPLAMALAR: 1. Aşağıdaki kavramları birer cümle ile tanımlayınız. Analitik kimya, Sistematik analiz, ph, Tesir değerliği,

Detaylı

H 3 O + iyonuna hidronyum iyonu denir. Buna göre suyun iyon dengesi daha tam olarak şöyle yazılabilir : H 2 O(s) + H 2 O(s) H 3 O + (aq) + OH (aq)

H 3 O + iyonuna hidronyum iyonu denir. Buna göre suyun iyon dengesi daha tam olarak şöyle yazılabilir : H 2 O(s) + H 2 O(s) H 3 O + (aq) + OH (aq) 5. BÖLÜM ASİTLER, BAZLAR ve TUZLAR ASİTLER, BAZLAR ve TUZLAR Svante ARRHENIUS (1859-197) Elektrolitlerin ayrışması konusunda çağını aşandüşünceler üreten İsveç li kimyacı Arrhenius, 190 te Nobel Ödülünü

Detaylı

Üçüncü Tek Saatlik Sınav 5.111

Üçüncü Tek Saatlik Sınav 5.111 Sayfa 1 /10 Üçüncü Tek Saatlik Sınav 5.111 İsminizi aşağıya yazınız. Sınavda kitaplarınız kapalı olacaktır. 6 problemi de çözmelisiniz. Bir problemin bütün şıklarını baştan sona dikkatli bir şekilde okuyunuz.

Detaylı

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ KİMYA

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ KİMYA YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ KİMYA SORU 1: 32 16X element atomundan oluşan 2 X iyonunun; 1.1: Proton sayısını açıklayarak yazınız. (1 PUAN) 1.2: Nötron sayısını açıklayarak yazınız. (1 PUAN) 1.3: Elektron

Detaylı

(1) (2) (A) (B) (C) (D) (E)

(1) (2) (A) (B) (C) (D) (E) Analitik Kimya-1 Aşağıda verilen çözeltiler NaH, Na 2 C 3 ve NaHC 3 ten birini veya ikisini içermektedir. Çözeltiden alınan 25.0 ml lik kısımlar (1) fenolftaleyn ve (2) bromokrezol yeşili indikatörleri

Detaylı

Komisyon ÖABT KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ PİYASA 9 DENEME ISBN 978-605-318-199-6. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.

Komisyon ÖABT KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ PİYASA 9 DENEME ISBN 978-605-318-199-6. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Komisyon ÖABT KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ PİYASA 9 DENEME ISBN 978-605-318-199-6 Kitata yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Pegem Akademi

Detaylı

Tepkimeler ve Mekanizmaları

Tepkimeler ve Mekanizmaları 3. BölümB ORGANĐK K TEPKĐMELERE GĐRĐŞG ĐŞ Tepkimeler ve Mekanizmaları Genel olarak tepkimeler dört sınıfa ayrılabilir: Yer değiştirmeler Katılmalar Ayrılmalar Çevrilmeler MEKANĐZMA: Reaktanların ürünlere

Detaylı

BİLEŞİKLERİN ADLANDIRILMASI. Bileşikleri isimlendirmek için elementlerin ve bazı köklerin değerliklerinin ve isimlerinin bilinmesi gerekir.

BİLEŞİKLERİN ADLANDIRILMASI. Bileşikleri isimlendirmek için elementlerin ve bazı köklerin değerliklerinin ve isimlerinin bilinmesi gerekir. BİLEŞİKLERİN ADLANDIRILMASI Bileşikleri isimlendirmek için elementlerin ve bazı köklerin değerliklerinin ve isimlerinin bilinmesi gerekir. Bileşiklerin İsimlendirilmesi: 1.METAL-AMETAL(İYONİK ) BİL. İSİMLENDİRİLMESİ

Detaylı

Soygazların bileşik oluşturamamasının sebebi bütün orbitallerinin dolu olmasındandır.

Soygazların bileşik oluşturamamasının sebebi bütün orbitallerinin dolu olmasındandır. KİMYASAL BAĞLAR Kimyasal bağ, moleküllerde atomları birarada tutan kuvvettir. Bir bağın oluşabilmesi için atomlar tek başına bulundukları zamankinden daha kararlı (az enerjiye sahip) olmalıdırlar. Genelleme

Detaylı

EVDE KİMYA SABUN. Yağ asitlerinin Na ve ya K tuzuna sabun denir. Çok eski çağlardan beri kullanılan en önemli temizlik maddeleridir.

EVDE KİMYA SABUN. Yağ asitlerinin Na ve ya K tuzuna sabun denir. Çok eski çağlardan beri kullanılan en önemli temizlik maddeleridir. EVDE KİMYA SABUN Yağ asitlerinin Na ve ya K tuzuna sabun denir. Çok eski çağlardan beri kullanılan en önemli temizlik maddeleridir. CH 3(CH 2) 16 COONa: Sodyum stearat (Beyaz Sabun) CH 3(CH 2) 16 COOK:

Detaylı

2013-2014.EĞĐTĐM ÖĞRETĐM YILI 2.DÖNEM FEN VE TEKNOLOJĐ ORTAK SINAV SORULARI S.1)K:2.2.2 S.6)K:3.1.2 S.7) K:3.1.4

2013-2014.EĞĐTĐM ÖĞRETĐM YILI 2.DÖNEM FEN VE TEKNOLOJĐ ORTAK SINAV SORULARI S.1)K:2.2.2 S.6)K:3.1.2 S.7) K:3.1.4 S.1)K:2.2.2 S.6)K:3.1.2 Şekildeki dikdörtgenler prizmasının alt tabanı B3 yüzeyi üzerine konulması durumunda bulunduğu zemine uygulayacağı basınç kaç Pascal dır? A) 40 B) 80 C) 20 D) 10 S.2)K:2.2.4 Çizelgedeki

Detaylı

TAMPON ÇÖZELTİLER-2. Prof.Dr.Mustafa DEMİR M.DEMİR(ADU) 12-TAMPON ÇÖZELTİLER-2 1

TAMPON ÇÖZELTİLER-2. Prof.Dr.Mustafa DEMİR M.DEMİR(ADU) 12-TAMPON ÇÖZELTİLER-2 1 TAMPON ÇÖZELTİLER-2 Prof.Dr.Mustafa DEMİR M.DEMİR(ADU) 12-TAMPON ÇÖZELTİLER-2 1 Tampon çözelti Tampon çözelti: Konjuge asit-baz çiftinin bulunduğu ve ph değişmelerine karşı direnç gösteren çözeltilere

Detaylı

Öğretmen fen ve teknoloji dersinde asitlerin aşındırıcı etkisini göstermek için bir miktar asidin içerisine. www.fenokulu.net

Öğretmen fen ve teknoloji dersinde asitlerin aşındırıcı etkisini göstermek için bir miktar asidin içerisine. www.fenokulu.net 1-2- 8. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi 3. Ünite Deneme 8 çinko parçaları atıyor. Gaz çıkışını,deney tüpünün ısınışını ve çinko parçalarının neredeyse kaybolduğunu gözlemleyen Arda şaşkın bir şekilde Şimdi

Detaylı

MADDENİN YAPISI ve ÖZELLİKLERİ

MADDENİN YAPISI ve ÖZELLİKLERİ MADDENİN YAPISI ve ÖZELLİKLERİ Elementlerin Sınıflandırılması [Anahtar kavramlar : periyodik sistem(çizelge), grup, periyot (=orbital = yörünge), metal, ametal, yarımetal,iyon hali, değerlik, değerlik

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞĐŞĐM ÜNĐTE 3 : MADDENĐN YAPISI VE ÖZELLĐKLERĐ

ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞĐŞĐM ÜNĐTE 3 : MADDENĐN YAPISI VE ÖZELLĐKLERĐ ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞĐŞĐM ÜNĐTE 3 : MADDENĐN YAPISI VE ÖZELLĐKLERĐ C- BĐLEŞĐKLER VE BĐLEŞĐK FORMÜLLERĐ (4 SAAT) 1- Bileşikler 2- Đyonik Yapılı Bileşik Formüllerinin Yazılması 3- Đyonlar ve Değerlikleri

Detaylı

Çözeltiler. MÜHENDİSLİK KİMYASI DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN. Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi 2006

Çözeltiler. MÜHENDİSLİK KİMYASI DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN. Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi 2006 Çözeltiler Çözelti, iki veya daha fazla maddenin homojen bir karışımı olup, en az iki bileşenden oluşur. Bileşenlerden biri çözücü, diğeri ise çözünendir. MÜHENDİSLİK KİMYASI DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

3. Ünite MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ Periyodik Tablo

3. Ünite MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ Periyodik Tablo 3. Ünite MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ Periyodik Tablo Madde: Kütlesi, hacmi ve eylemsizliği olan her şeye madde denir. Atom: Maddenin en küçük yapıtaşıdır. Element: Aynı cins atomlardan oluşan, fiziksel

Detaylı

s, p, d Elementleri f Elementleri Asal Gazlar

s, p, d Elementleri f Elementleri Asal Gazlar s, p, d Elementleri Hidrojen 1A Grubu: Alkali metaller 2A Grubu: Toprak Alkali Metaller 3A Grubu: Toprak Metalleri 4A Grubu 5A Grubu 6A Grubu: Kalkojenler 7A Grubu: Halojenler B Grubu: Geçiş Metalleri

Detaylı

HAZIRLAYAN Mutlu ŞAHİN. Hacettepe Fen Bilgisi Öğretmenliği DENEY NO: 5 DENEYİN ADI: SUYUN ELEKTRİK ENERJİSİ İLE AYRIŞMASI

HAZIRLAYAN Mutlu ŞAHİN. Hacettepe Fen Bilgisi Öğretmenliği DENEY NO: 5 DENEYİN ADI: SUYUN ELEKTRİK ENERJİSİ İLE AYRIŞMASI HAZIRLAYAN Mutlu ŞAHİN Hacettepe Fen Bilgisi Öğretmenliği DENEY NO: 5 DENEYİN ADI: SUYUN ELEKTRİK ENERJİSİ İLE AYRIŞMASI DENEYİN AMACI: ELEKTRİK ENERJİSİNİ KULLANARAK SUYU KENDİSİNİ OLUŞTURAN SAF MADDELERİNE

Detaylı

DENEY 5. ASİDİK VE BAZİK ÇÖZELTİLER ph Skalası ve ph Ölçümleri

DENEY 5. ASİDİK VE BAZİK ÇÖZELTİLER ph Skalası ve ph Ölçümleri DENEY 5 ASİDİK VE BAZİK ÇÖZELTİLER ph Skalası ve ph Ölçümleri AMAÇ: Çeşitli asit ve baz çözeltileri için ph nın ve ph skalasının ne olduğunun anlaşılması, ph kağıtları ve ph-metre yardımı ile hazırlanmış

Detaylı