EYUPSULTAN S,EMPOZYUMU IX

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EYUPSULTAN S,EMPOZYUMU IX"

Transkript

1 E Y Ü P S U L T A N S E M P.O Z Y U M U I X TARİHİ, KÜL TÜRÜ VE SANATIYLA EYUPSULTAN S,EMPOZYUMU IX TEBLiGLER EYÜP BELEDİYESİ KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜGÜ Tel: (0212) Fax: (O 212) http:

2 T A R H K Ü L T Ü R Ü V E S A N A T Y L A EYÜP BELEDİYESİ KÜLTÜR YA YlNLARI 35 GENEL YÖNETİM AHMET MALA TY ALI YAYlN SORUMLUSU, İRFAN ÇALIŞAN GRAFiK TASARlM, Y AZIEVi İLETiŞiM HİZMETLERİ BASKL FSF PRİNTİNG HOUSE BASILDIGI YER İSTANBUL BASKI T ARİHL ARALIK 2005 ISBN Eyüpsultan Sempozyumu kitabında kullanılan, tebliğ sahiplerine ait olanlar dışındaki görsel malzemeler Eyüp Belediyesi, Kazım Zaim ve Yazıevi İletişim Hizmetleri arşivlerine aittir. Kitaptaki tüm yazıların ve görsel malzemelerin yayın hakkı Eyüp Belediyesi'ne aittir. Bir başka yerde izinsiz olarak yayınlanamaz ve kullanılamaz. l r

3 T A R H K Ü L T Ü R Ü V E S A N A T I Y L A fieh R VE KUTSALLIK VE KUTSAL BELDE EYÜP Z Dr.Y.Müh.Mimar Hatice Fahrünnisa ENSAR KARA stanbul Büyükflehir Belediyesi fiehir Planlama Müdürlü ü nden emeklidir. stanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik (Fizik) bölümü ve.d.g.s.a. Mimarl k Y.O. den ve.t.ü. Mimarl k Fakültesi nden mezundur..t.ü. Mimarl k Fakültesi, Mimarl k Ana Bilim Dal, Mimarl k Tarihi Program nda doktora yapm fl, mar ve skan Bakanl Büyük stanbul Naz m Plan Bürosu nda araflt rmac, planc, teknik yönetici, stanbul Büyükflehir belediyesi Bo aziçi mar Müdürlü ü nde planc, Eyüp Belediyesi Planlama Müdürlü ü nde planc, müdür yard mc s, müdür, stanbul Belediyesi fiehir Planlama Müdürlü ünde müdür yard mc s, müdür olarak çal flm fl, ayn müdürlükten 1997 y l nda emekli olmufltur. Yay nlanm fl yaz lar bulunmakta olup, çeflitli sempozyum ve seminerlere bildirilerle kat lm flt r. 456

4 E Y Ü P S U L T A N S E M P O Z Y U M U I X Benim ben, senin Rabbin! Hadi, pabuçlar n ç kar; sen kutsal vadide, Tuva das n. Kur an Kerim;Taha-12 G R fi Kutsal (kut tan kut-sal) kelimesi; Çok derin bir dini sayg uyand ran veya uyand rmas gereken (Üzerinde harfler, yaz lar tafl yan bir ka t parças kutsal bir fleydi. Çünkü Kur an ka tlara yaz l rd. fi.s. Aydemir); bozulmamas, dokunulmamas, karfl ç k lmamas gereken (Kutsal bir hak. Esk. Kutsi. Eflanl. Mukaddes); anlamlar n tafl maktad r. Kutsal kavram ; Felsefede, tanr ya adanm fl olan, tanr sal olan ifade etmektedir. Sosyolojide ise dini olgular n yorumunda birinci derecede önemli bir kavramd r. Genel olarak kutsal, mutlak bir de- ere sahip olan, insan aflan ve onun sayg ve hayranl ndan çok, R. Otto nun yarat k olma duygusu olarak niteledi i, kendine özgü bir aflk ve flevk yaratan özelliktir. Bu duygu, mutlak kudret karfl s nda bir korku unsuru, bilinmezlik karfl s nda bir s r unsurunu kapsar, muazzam duygusu ile bir dereceye kadar benzerli i vard r, ayn zamanda da kutsal nesne tamam yla kendine özgü bir büyüleyici güce sahiptir. Nihayet, günah ve kefaret gibi dini duygular, kutsal duygusunun çevresinde toplan r. Dinsel Hayat n lkel fiekilleri adl eserinde Durkheim, kutsal olan ile din d fl olan fleyleri tamamen z t iki dünyaya ait olarak birbiri karfl s na ç kart r. Bununla beraber, kutsal olan, din d fl olan etkileyebilen bir enerji, bir güç merkezi olarak sunulmufl, fakat bunun tersinin imkans z oldu u ileri sürülmüfltür [1, s ]. Kutsal kelimesinden türeyen kutsall k kelimesi; kutsal, mukaddes olma hali, olarak tan mlanmaktad r [1, s.681]. Ve kutsall k, inanç ile birlikte geliflen bir olgu olmufltur. 457 nanç kelimesi, buradaki çal flmaya konu olan de erler aç s ndan; Tanr ya, bir dine inanma; iman anlam n tafl maktad r [1, s.300]. Din (din, inanç, töre, gelenek) ise, insan n kaderini ba l gördü ü üstün bir güç veya ilkeye inanç; bu inanc n sonucu olan ve bir yaflama kural yaratabilecek zihni ve ahlaki tutum; ansiklopedik olarak ise, bir dini inanc n kapsad do malar n ve ibadet flekillerinin bütünüdür [1, s ]. Sonuçta din; kiflinin kutsalla iliflkilerini belirleyen inançlar ve dogmalar bütünüdür. Din; kiflinin, al n yazg s na ba l gördü- ü üstün bir güç ya da ilkeye olan inanc ve bu inanc n sonucu olan bir yaflama kural yaratabilecek zihinsel ve ahlaksal tutum olarak; bir yandan, insanlar n anlayamad klar, al n yazg lar n ba l gördükleri ve karfl s nda güçsüz kald klar do a ve toplum olaylar n üstün güçlerle aç klama e ilimlerini, bir yandan da, bu nitelikteki tasar mlar n, kurallar, kurumlar, törenler v.b. biçimlerde örgütlenmesini belirtir. slam düflüncesine göre din duygusu, insanda do ufltan var olan sa duyudan kaynaklan r. nsan, Tanr n n yeryüzünde varl - n gösteren kan tlara bakarak yarat c s n, yani Tanr y bulur. Dinin gerçek kurucusu Tanr d r. Peygamberler, insandaki din duygusunu gelifltirmekle, Tanr n n çeflitli yollarla onlara bildirdi i din gereklerini yaymakla görevli kiflilerdir. lkel inan fllar n yaratt düflünce sistemi ile insanlar; ölümden sonra dirilifle inanma nedeni ile mezarlar n çeflitli eflya ile doldurulmas, günefle ve aya tap nman n ortaya ç kard inan fl ve gelenekler, tabiat kuvvetlerinin ortaya ç kard olaylar karfl s nda duyulan korku, ata ruhlar na tap nma, cinler, periler, çeflitli varl k ve olaylara ba lanan Tanr lara ait inançlar, rüyalar, ilahlara kurban ayinleri, hastal klarla ilgili inançlar, sihir, büyü gelecekten haber verme gibi, tekil ve toplu halde ge- (1) Hacc n, slam dini için gerekli oldu unu bildiren ve Hac konusunda emir ve aç klamalara yer veren ayetler: Bakara (158); flüphesiz, Safa ile Merve Allah n (dininin) niflanelerindendir. Onun için her kim hac ve umre niyetiyle Kâ be yi ziyaret eder ve onlar da tavaf ederse bunda bir günah yoktur. Her kim de gönlünden koparak bir hay r ifllerse flüphesiz, Allah onu bilir, karfl l - n verir. Bakara (189); sana, hilalleri soruyorlar. De ki: Onlar, insanlar ve hac için vakit ölçüleridir. yilik, evlere arkalar ndan girmeniz de ildir. Ama iyi davran fl, takva sahibi (Allah a karfl gelmekten sak nan) insan n davran fl d r. Evlere kap lar ndan girin. Allah a karfl gelmekten sak n n ki kurtulufla eresiniz. Bakara (196); hacc da, umreyi de Allah için tamamlay n. E er (düflman, hastal k ve benzer sebeplerle) engellenmifl olursan z art k size kolay gelen kurban gönderin. Bu kurban, yerine var ncaya kadar bafllar n z t rafl etmeyin. çinizden her kim hastalan r veya bafl ndan rahats z olur (da t rafl olmak zorunda kal r)sa fidye olarak ya oruç tutmas, ya sadaka vermesi, ya da kurban kesmesi gerekir. Güvende oldu unuz zaman hacca kadar umreyle faydalanmak isteyen kimse, kolay na gelen kurban keser. Kurban bulamayan kimse üçü hacda, yedisi de döndü ünüz zaman (olmak üzere) tam on gün oruç tutar. Bu (durum), ailesi Mescid-i Haram civar nda olmayanlar içindir. Allah a karfl gelmekten sak n n ve Allah n cezas n n çetin oldu unu bilin. Bakara (197); hac (aylar ), bilinen aylard r. Kim o aylarda hacca bafllarsa, art k ona hacda cinsel iliflki, günaha sapmak, kavga etmek yoktur. Siz ne hay r yaparsan z Allah onu bilir. (Ahiret için) az k toplay n. Kuflkusuz, az n en

5 T A R H K Ü L T Ü R Ü V E S A N A T I Y L A hay rl s takva (Allah a karfl gelmekten sak nma)d r. Ey ak l sahipleri, bana karfl gelmekten sak n n. Bakara (200); Hac ibadetinizi bitirdi inizde, art k (cahiliye döneminde) atalar n z and n z gibi, hatta ondan da kuvvetli bir an flla Allah an n. nsanlardan, Ey Rabbimiz! Bize (verece ini) bu dünyada ver diyenler vard r. Bunlar n ahirette bir nasibi yoktur. Bakara (203); Say l günlerde Allah an n (telbiye ve tekbir getirin). Kim iki gün içinde acele edip (Mina dan Mekke ye) dönerse, ona günah yoktur. Kim geri kal rsa, ona da günah yoktur. Bu, Allah a karfl gelmekten sak nanlar içindir. Allah a karfl gelmekten sak n n ve onun huzurunda toplanaca n z bilin. Al-i mran (97); Onda apaç k deliller, Makam- brahim vard r. Oraya kim girerse, güven içinde olur. Yolculu una gücü yetenlerin haccetmesi, Allah n insanlar üzerinde bir hakk d r. Kim inkâr ederse (bu hakk tan nmazsa), flüphesiz Allah bütün âlemlerden müsta nidir. (Kimseye muhtaç de ildir, her fley ona muhtaçt r.) Maide (2); Ey iman edenler! Allah n (koydu u din) niflanelerine, haram aya, hac kurban na, (bu kurbanl klara tak l ) gerdanl klara ve de Rab lerinden bol nimet ve hoflnutluk isteyerek Kâ be ye gelenlere sak n sayg s zl k etmeyin. hramdan ç kt n zda (isterseniz) avlan n. Sizi Mescid-i Haram dan al - koydular diye bir tak mlar na besledi iniz kin, sak n ha sizi, haddi aflmaya sürüklemesin. yilik ve takva (Allah a karfl gelmekten sak nma) üzere yard mlafl n. Ama günah ve düflmanl k üzere yard mlaflmay n. Allah a karfl gelmekten sak - n n. Çünkü Allah n cezas çok fliddetlidir. Maide (97); Allah; Ka be yi, o sayg de er evi, haram ay hac kurban n ve (bu kurbanlara tak l ) gerdanl klar insanlar ( n din ve lifltirdikleri, bir tak m ritüeller ve davran fl biçimleri oluflturmufllar ve inançlar ile ilgili olmak üzere; kifli, nesne ve mekanlara kutsall k atfetmifllerdir. KUTSAL MEKAN, KUTSAL fieh R Mekana atfedilen kutsall k, insanl k tarihinde ilk inanç düflüncesinin oluflmas yla birlikte geliflmeye bafllam flt r. lk inanç tefekkürünün Asya da yaflamakta olan insanlar aras nda do up geliflti ine inan lm flt r. Buna göre, fiamanizm evrenin yarad l fl düflüncesidir ve en eski inanç sistemidir. Türklerin, Mo ollar n, Asya göçebelerinin eski dinidir. Bu inanç sisteminde, bir yanda gök yüzünü mesken tutmufl iyilik Tanr lar, bir yanda yeralt n n karanl na gömülmüfl kötülük Tanr lar, a açta, taflta da da, suda, ateflte, ayda, güneflte uyuyan ruhlar ve bu Tanr ve ruhlarla insanlar aras nda arac l k yapan flamanlar vard r. A açlara, tafllara, su kaynaklar n n etraf na bez ba lamak fiamanizm de önemli bir ritüeldir. Gökteki Tanr lara beyaz, yer-su ruhlar na k rm z, yeralt Tanr lar na ve ruhlar na ise siyah bez parçalar kullanmakta, bu yolla, Tanr lara dilek ve isteklerini ilettiklerine inanmaktad rlar. fiamanizm de, bir tepenin en yüksek noktas, onun ruhunun aç l m noktas olarak kabul edilmektedir. Bu noktalarda oluflturulan ova/oba lar (tafl y n ) tepe ruhunun fetiflidir asl nda. Do ada gizli güçlerin bulunmas inanc, Orhun yaz tlar nda yer-su (yarsub) terimiyle yans t lm flt r. Bu aç dan yer-su kutsal sözcü üyle nitelendirilmifltir. Genellikle bu tür inançlarda, maddi yaflam koflullar n n, ekonomik ve toplumsal etkenlerin rol oynad kabul edilmektedir. Orhun yaz tlar nda, Türkler in yarar na çal flan manevi güçler anlam nda kullan lan yer-su sözcü- üne oldukça s k rastlan r. Eski Türkler de kutsall k duk kavram yla dile getirilmifl, 458 özellikle Göktürkler de sular, da lar duk say lm flt r. Her boyun her oban n bir kutsal da olmufl, bu da duk olarak benimsenmifltir. Gök-Tanr ya sunulan bütün kurbanlar, adaklar ilgili da a götürülerek orada törenle, flölenle gere i yap lm flt r. fiamanizm e inananlar özellikle da doruklar nda ya da geçitlerinde tafllar üst üste y arak kutsal alanlar oluflturmufllard r ve inançlar gere i, her gelip geçenin y - na bir tafl koymas ya da bez ba layarak ruhlara sunuda bulunmas gerekmektedir. Da lar n yan s ra baz tepeler, ormanlar, sular, atefl, gök gürültüsü, ay ve günefl de kutsal say lm flt r: Bizans elçisi Zemakhos Orta Asya da Bat Göktürk s n r na vard - nda, Türkler in onu ve arkadafllar n alevler üstünden atlatarak kötü ruhlardan ar nd rd klar n belirtmifltir. Ancak, kökü flamanizme kadar inen, inançlarla ve kutsall kla ilgili baz davran fl biçimleri, günümüzde de geçerlili ini hala korumaktad r. Örne in; kap dan içeri girilirken efli e bas lmamas eski Türk inanc ndan (fiamanizmden) kalma bir inan flt r (semboldür). Eflik kap d r. Kap ise yeni bir dünyaya aç lmaktad r. Bu nedenle sayg nd r, kutsald r. Anadolu, Balkanlar ve Türkistan daki din büyüklerinin yatt yat rlar kitleler taraf ndan ziyaret edilirken eflikleri niyaz edilir, o kap dan flefaat beklenir. Anadolu da evlenip yeni evine giren gelin, yeni evine (yeni hayata) girerken evin efli ini niyaz edip eve öyle girer [2, 2/1]. Bildi imiz ilk büyük uygarl k giriflimi ise, MÖ 4000 lere dayanan tarihiyle Mezopotamya daki Sumerler dir. Sümer tarihinin bafllar (M.Ö e do ru) efsaneden güçlükle ay rt edilir. III. Kifl sülalesinden Meflilim, bilinen ilk krallar aras ndad r. Sumer, birçok flehir devletinin kültürel birli iydi. M.Ö.IV. biny l n ikinci yar s na tarihlenen ve Ur, Kifl, Uruk gibi afla Mezopotamya n n çeflitli yerlerinde,

6 E Y Ü P S U L T A N S E M P O Z Y U M U I X 459 Cemdet Nasr kültürüne ait eserler veren tabakalar n üzerinde yer alan Cemdet Nasr kültüründen daha üstün ve oldukça de iflik bir kültür varl bulundu u tespit edilmifltir. Bu kültürde yaz l belgelerin çok oldu u ve bunlarda birtak m kral adlar n n belirtildi i görülmüfl, lk sülaleler ça- veya Arkaik Sümer Medeniyeti Ça denilen bu devirde, birtak m küçük flehir devletleri ortaya ç km flt r. Bir flehir ve çevresindeki topraklardan meydana gelen bu flehir devletlerinin bafl nda ise; Patesi veya Ensi ad n tafl yan rahip krallar vard. Patesi ler tanr n n yeryüzündeki temsilcisiydi ve tanr ad na flehri yönetirdi. Sümer ülkesinde bugüne kadar, araflt - r lm fl flehirler, Uruk, Kifl, Eridu, Lagafl ve Lippur dur. Büyüden ilham alan, törenleri zengin olan Sümer dini, her flehirde hüküm süren tanr lara sayg gösterirdi. Ziggurat ad verilen tap nak, saraydan daha etkili merkezdi. Ülkenin iktisadi yaflay fl, ziggurat n çevresinde olufluyordu. Sümerler, medeniyetlerini komflular na ve özellikle Akkadlara aktarm fllard. Afla Mezopotamya da Sümerler ile kar flan Akkadlar, kuzeyde ço unlukta (Akkadlar ülkesi), güneyde az nl ktayd lar (Sümer ülkesi). leriki tarihlerde, Mezopotamyaya hakim olan kavimler taraf ndan, Sümer ülkesi köklü bir flekilde samilefltirilmifl olsa ve dili ölü bir dil olsa da, Basra körfezi çamurla dolarak Deniz ülkesi ad yla arami göçebeleri ve asilerin bar na haline gelmifl bulunsa da (M.Ö.1650 den sonra), hepsi taraf ndan kabul edilen Sümer medeniyeti, Helenistik devre kadar devam etmifltir [1, s ]. lkel dinlerden sonra, geliflen insanl k ile beraber oluflan yeni dinler; tarih öncesi inan fl ve geleneklerin bir k sm n n b rak lmas na karfl yenilerini ortaya ç karm flt r. Örne in, H ristiyanl n Avrupa da yay lmas, birçok M s r, Yunan, Roma, Yahudi gelenek ve inançlar n n çeflitli milletler aras nda görülmesini sa lam fl; Orta Asya dan çeflitli ülkelere da lan Türkler, din de ifltirdikçe, eski flaman inan fllar na yeni inançlar katarken, kendilerininkini de oralara götürmüfllerdir. Çok uzun süren kanl savafllar sonunda kabul edilen Müslümanl a Türkler eski inançlar n da tafl - m fllar, Arabistan da do an slam aynen benimseme yerine kendi inançlar yla harman edip yeni bir sentez oluflturmufltur. Küçük yerli dinlerden sonra Budizm, Mazdeizm, Musevilik, H ristiyanl k ve slamiyet gibi dinlerin dünyaya yay lmalar, birçok yerli ve milli inançlar n milletleraras bir nitelik almas na yol açm flt r. Ayr - ca göçler, büyük istila savafllar, imparatorluklar n kuruluflu, sömürgecilik hareketleri, ülkeden ülkeye, milletten millete, dinden dine birtak m inanç ve gelenekleri tafl m flt r. Kutsall k atfedilen mekanlar da giderek geliflmifltir. Araflt rmac lar, nsan topluluklar n n belli yerlerde yerleflmesinde dini etkenlerin önemli rol oynad n bildirmektedir. klimlerin, topraklar n ve dolay s yla ürün ve hasatlar n karars zl karfl s nda, insanlar göçebeli e ve yaylac l a yönelmifllerdir. nsanl n bir yerde yerleflme gibi güç bir duruma ulaflmas n, belki de din adamlar sa lam flt r. Bir yerde yerleflme; tar m topra n n y ldan y la de iflebilen veriminden do an sak ncalar önlemek için, uza görme, ölçülü davranma, zahire saklama gibi bir tak m tedbirlerin al nmas n gerektirmekte idi. Bir yerde yerleflme olay, ayr ca uzun süre kutsal bir karakter tafl m fl olan s n r kavram n getirmifl ve topra yararl duruma sokma ihtiyac do urmufltur. Ancak din düflüncesinin kendisinde de bir çeflit hareket, bir yer de ifltirme niteli i vard r. nsan n yer de ifltirmesi sadece tabii ihtiyaç meselesi ile olmam fl, yer de ifltirmelerin bir k sm, kutsal bir yer arama ihtiyac ndan do mufltur. Güneflin do du u veya batt kutsal yerlere, dünyalar ) için ayakta kalma (ve canlanma) sebebi k ld. Bunlar, göklerde ve yerde ne varsa hepsini Allah n bildi ini ve Allah n (zaten) her fleyi hakk yla bilmekte oldu unu bilmeniz içindir. Tevbe (3); hacc- ekber gününde1, Allah ve Resûlünden bütün insanlara bir bildiridir: Allah ve Resûlü, Allah a ortak koflanlardan uzakt r. E er tövbe ederseniz, bu sizin için hay rl d r. Ama yüz çevirirseniz, flunu iyi bilin ki, siz Allah âciz b rakabilecek de ilsiniz. nkârc lara, elem dolu bir azab müjdele! Tevbe (19); Siz hac lara su da- tmay ve Mescid-i Haram n bak m ve onar m n, Allah a ve âhiret gününe iman edip Allah yolunda cihad eden kimse(lerin amelleri) gibi mi tuttunuz? Bunlar Allah kat nda eflit olmazlar. Allah zâlim toplulu u do ru yola erdirmez. Hac (27); nsanlar aras nda hacc ilan et ki, gerek yaya olarak, gerek uzak yollardan gelen yorgun develer üzerinde sana gelsinler. (2) Mekke ve Medine nin; Hac farezesinin yerine getirildi i; slam dünyas n n din merkezi ve önemli iki kutsal flehri oldu una yer veren ayetler: Al-i mran (96); fiüphesiz, insanlar için kurulan ilk ibadet evi elbette Mekke de, âlemlere rahmet ve hidayet kayna olarak kurulan Kâ be dir. fiura (7); Böylece biz sana Arapça bir Kur an vahyettik ki, flehirlerin anas olan Mekke de ve çevresinde bulunanlar uyaras n. Hakk nda asla flüphe olmayan toplanma günüyle onlar uyaras n. Bir grup cennette, bir grup ise cehennemdedir. Fetih (24); O, Mekke nin göbe- inde, sizi onlara karfl üstün k ld ktan sonra, onlar n ellerini sizden, sizin ellerinizi onlardan çekendir. Allah, yapt klar n z hakk yla görmektedir. Fetih (25); Onlar, inkar edenler ve sizi Mescid-i Haram ziyaretten ve (ibadet amac yla) bekletilen kur-

7 T A R H K Ü L T Ü R Ü V E S A N A T I Y L A banl klar yerlerine ulaflmaktan al - koyanlard r. E er, oradaki henüz tan mad n z inanm fl erkeklerle, inanm fl kad nlar bilmeyerek ezmeniz ve böylece size bir eziyet gelecek olmasayd, (Allah Mekke ye girmenize izin verirdi). Allah, diledi ini rahmetine koymak için böyle yapm flt r. E er, inananlarla inkarc lar birbirinden ayr lm fl olsalard, onlardan inkar edenleri elem dolu bir azaba u rat rd k. Kamer (43); (Ey Mekkeliler!) Sizin kafirleriniz onlardan daha m hay rl? Yoksa sizin için kitaplarda bir berat m var? Müzzemmil (15); (Ey Mekkeliler!) fiüphesiz biz size üzerinize flahitlik edecek bir peygamber gönderdik. Nitekim, Firavun a da bir peygamber göndermifltik. Tevbe (101); Çevrenizdeki bedevîlerden birtak m münaf klar vard r. Medine halk ndan da münaf kl kta direnenler var ki sen onlar bilmezsin. Biz onlar biliriz. Onlara iki defa azap edece iz. Sonra da büyük bir azaba itileceklerdir. Tevbe (120); Medine halk ve onlar n çevresinde bulunan bedevîlere, Allah n Resûlünden geri kalmak, kendi canlar n onun can ndan üstün tutmak yaraflmaz. Çünkü onlar n, Allah yolunda çektikleri susuzluk, yorgunluk, açl k, kâfirleri öfkelendirmek üzere bir yere ad m atmalar ve düflmana karfl herhangi bir baflar kazanmalar gibi hiçbir olay yoktur ki karfl l - nda kendilerine iyi bir amel (in sevab ) yaz lm fl olmas n. fiüphesiz Allah iyilik yapanlar n mükafat n elbette zayi etmez. Ahzab (14); E er Medine nin her taraf ndan üzerlerine gelinse ve orada kar fl kl k ç karmalar istenseydi, onu mutlaka yaparlard ; o konuda fazla gecikmezlerdi. Ahzab (61); Andolsun, e er münaf klar, kalplerinde bir hastal k bulunanlar ve Medine de kötü haberler yay p ortal kar flt ranlar (tuttuklar yoldan) vazgeçmezlerse, mev ut topraklar veya kaybolmufl cennetleri bulma amac yla yap lan yolculuklar n; Lourdes, Benares, Kayrevan gibi kutsal flehirlerin; Dawson ve Coolgardie gibi alt n flehirlerinden daha farkl birer çekicili i vard r. Santiago de Compestele veya Mekke gibi flehirleri ziyaret etmeyi hayatlar n n tek amac yapan insanlar n say s hesaps zd r. Eski atasözleri dini yolculuklar n ne kadar önemli oldu unu göstermektedir: Katolik dünyas nda Bütün yollar Roma ya ç kar denir. Dindarlar n bu kutsal yerlerde toplanmalar, çok defa merkezileflip y nlaflmay gerektirmektedir. Bu nedenle de, Hac flehirleri çok özel bir flehircilik yaklafl m ve planlamas n gerektirir. fiehir; Hac döneminde gelecek kalabal a yeterli hizmeti verecek alt yap (ulafl m, iletiflim, su, kanalizasyon) ve fonksiyonlar (konaklama, yeme-içme v.b.) ile donat lmal d r. Hac flehri, ayr ca, kendisine özgü eylemlere uygun, örne in geçit alaylar na imkan veren genifl caddeler ve meydanlar ile çevrili bulunur. fiehir bazen de geçici bir karakter tafl r, örne in; günümüzde bile Endülüs ün (Andalucio) güneyindeki Notre- Dame-Du-Rocio dini merkezi, ancak Hamsin yortusu süresince kurulan yüz kadar saman daml kulübeyle çevrilir, bu yortu için süslenen, boyanan ranzal binlerce yol arabas, buray geçerek bir y lma merkezi haline getirir. Lourdes flehrinin nüfusu onbeflbini geçmez. Nüfusu yüzbini aflan dini merkezlerin ise say s azd r. Öte yandan Benares flehri, üçyüzbin nüfusu, ikibin tap na ve beflyüz heykeli ile Dünyan n Lotusu ad yla an lan garip bir y nak merkezi görüntüsü tafl r. Bu yo unlaflmalar önemli bir dini a rl kl turizm ve hizmet sektörünün [konaklama (otel, pansiyon v.b.) ;yeme-içme (lokanta v.b.); ulafl m, iletiflim (altyap )] geliflmesini de sa lam flt r. Mekke de otelleflmenin ötesinde, yaflayanlar, evlerindeki 460 odalar hac lara kiralarlar. Lourdes flehrinde ola anüstü bir h zla geliflmifl olan pansiyon ve oteller vard r. Dini ziyaretlerin yap ld flehirler; mimari, sanat ve edebiyat alan nda hat r say l r bir rol oynam fllard r. Böylece, Roma- Bizans tarz kubbeli kiliselerin yay lmas, Santiago-de-Compostela hac yollar sayesinde olmufl; ayn hac yollar, Ortaça destanlar n n ve Charlemagne ile Roland destanlar n n zenginleflerek yay lmas n da sa lam flt r. Hac yolculuklar, merkezlere yeni unsurlar n gelmesini sa layarak çok defa kolonilefltirme iflinde de rol oynam flt r; hac yolcular n n bir k sm bölgede veya yol boylar nda yerleflmifllerdir. Birçok Frans z hac s n n spanya da koloni halinde yerleflti i bilinmektedir. Kutsal ziyaret yerleri kendi çevrelerinde, dini eflya ve hat ralardan meydana gelen, bütün bir ticaret ve üretim sektörünün geliflmesine de neden olmufltur. Jura daki Saint Claude da, Ortaça dan beri, tahtadan dini eflya yap m sanat do mufltu. Sonralar bu üretim, biçim de ifltirip pipo yap m na yöneldi, hac ziyaretleri, böylece tüm bir sanata yönelik üretim sektörünün kayna n meydana getirdi. Bu tür ziyaretler çok defa para ve kambiyo ifllerinin de canlanmas na yol açm fl, birçok ibadet merkezi etraf nda önemli fuarlar kurulmufl, ünlü Lendit fuarlar Saint-Denis manast r civar nda do mufltur. Hac ziyaretleri, dünyan n bütün bölgelerinde büyük hareketlilik yaratm fl ve büyük ölçüde al flverifle yol açm flt r; kapal ekonomi ve durgunluktan kurtulma, fikir ve ürün al flveriflinin sa lanmas, ço u kere dini ziyaretlerde ortaya ç km flt r [1, s ]. Önemli dini ziyaret yerleri ve kutsal mekanlar; eskiden oldu u gibi bugün de say s zd r. Eski Yunanl larda, halk en çok çeken kehanet merkezleri; Delphoi, Epidauros ve Dodone idi. Eski M s r da Siwa vahas ndaki Amon tap na, çöl ortas nda

8 E Y Ü P S U L T A N S E M P O Z Y U M U I X Mekke, Kabe-i Muazzama Yaz evi Arflivi olmas na ra men, M s rl lar n ziyaret merkezi idi. Suriye de en ünlü tap nak, Hieropolis teki Atargatis tap na idi. Hindistan da halk kendine en çok çeken Benares flehriydi. H ristiyanl n Roma mparatorlu u ndan beri, özellikle kutsal say lan merkezleri, Kudüs, Roma (havarilerin mezarlar, yer alt kabirleri), Tours (Aziz Martin), Kartaca Aziz Cyprianus), hatta bazen Nola d r (Aziz Paulinus). Kudüs ve Roma her devirde, hatta yolculu un güç koflullar alt nda yap ld devirlerde bile H ristiyan hac lar n ziyaret merkezleriydi. Ortaça da Santiago de Compostela daha da önem kazand. Günümüzde H ristiyan hac merkezlerinin bafll calar flunlard r: Loreto, Fatima, La Salette, Pontmain, Lourdes, Lisieux, Chartes, Roc-Amadour v.b. Fransa da hiçbir bölge dini ziyaret yerinden yoksun de ildir [1, s.490]. Ancak, bunlar n hiçbiri, Müslümanlar n hac merkezi Mekke ve Medine kadar önemli olamam flt r. Müslümanl n kutsal flehirler hiyerarflisinde Kudüs üçüncü s rada gelir. Mekke deki bir ibadetin onbin, Medine dekinin bin ve Kudüs tekinin beflyüz kat sevab oldu u fleklindeki hadis bu hiyerarfliyi ifade eder. 461 Üç Kutsal fiehir Mekke, Medine, Kudüs Hac - Mekke ve Medine nin Kutsiyeti Hacc n Medine de farz oldu una dair de iflik görüfller ileri sürülür. Bunlar aras nda hacc n hicretin 9. y l nda farz oldu- u inanc en uygunudur. Kur an Kerim de hacc n slam dini için gerekli oldu unu bildiren birçok ayet vard r. nsanlar içinde hacc ilan et. Gerek yaya, gerek uzak yoldan ar k develere binerek sana gelsinler. (El-Hace, 27). Gerek bu ayete, gerekse; Hacc da Umre yi de Allah için tam yap n (Bakara 196) diye bafllayan ayete dayanarak hac slam n befl flart ndan birisi olarak kabul edilmifltir. Bunlardan baflka baz surelerde de hac konusunda emir ve aç klamalar yer almaktad r (1), [3]. Hz. Muhammed (s.a.v.) de birçok hadisiyle hacc n, slam n befl flart ndan biri oldu unu belirtmifltir. Hz. Ömer den (r.a.) rivayet edilen; Kendim iflittim, Allah n elçisi flöyle dedi: slam befl fley üzerine kurulmufltur; Allah tan baflka bir ilah yoktur. Muhammed O nun kulu ve elçisidir. Namaz k lma, zekat verme, Beytullah ziya- elbette seni onlar n üzerine gitmeye teflvik edece iz. Onlar da (bundan sonra) orada lanete u ram fl kimseler olarak seninle pek az süre komflu kalacaklard r. Nerede bulunurlarsa, yakalan rlar ve yaman bir flekilde öldürülürler. Haflr (12); Andolsun, e er (kardeflleri Medine den) ç kar l rsa, onlarla beraber ç kmazlar. Kendilerine karfl savafl l rsa, onlara yard m etmezler. Yard m edecek olsalar bile, andolsun mutlaka arkalar n dönüp kaçarlar, sonra kendilerine de yard m edilmez. Münafikun (8); Onlar, Andolsun, e er Medine ye dönersek, üstün olan, zay f olan oradan mutlaka ç karacakt r diyorlard. Halbuki as l üstünlük, ancak Allah n, Peygamberinin ve mü minlerindir. Fakat münaf klar (bunu) bilmezler. Tevbe (101); Çevrenizdeki bedevîlerden birtak m münaf klar vard r. Medine halk ndan da münaf kl kta direnenler var ki sen onlar bilmezsin. Biz onlar biliriz. Onlara iki defa azap edece iz. Sonra da büyük bir azaba itileceklerdir. Tevbe (120); Medine halk ve onlar n çevresinde bulunan bedevîlere, Allah n Resûlünden geri kalmak, kendi canlar n onun can ndan üstün tutmak yaraflmaz. Çünkü onlar n, Allah yolunda çektikleri susuzluk, yorgunluk, açl k, kâfirleri öfkelendirmek üzere bir yere ad m atmalar ve düflmana karfl herhangi bir baflar kazanmalar gibi hiçbir olay yoktur ki karfl l - nda kendilerine iyi bir amel (in sevab ) yaz lm fl olmas n. fiüphesiz Allah iyilik yapanlar n mükafat n elbette zayi etmez. Ahzab (14); E er Medine nin her taraf ndan üzerlerine gelinse ve orada kar fl kl k ç karmalar isten-

9 T A R H K Ü L T Ü R Ü V E S A N A T I Y L A seydi, onu mutlaka yaparlard ; o konuda fazla gecikmezlerdi. Ahzab (61); Andolsun, e er münaf klar, kalplerinde bir hastal k bulunanlar ve Medine de kötü haberler yay p ortal kar flt ranlar (tuttuklar yoldan) vazgeçmezlerse, elbette seni onlar n üzerine gitmeye teflvik edece iz. Onlar da (bundan sonra) orada lanete u ram fl kimseler olarak seninle pek az süre komflu kalacaklard r. Nerede bulunurlarsa, yakalan rlar ve yaman bir flekilde öldürülürler. Haflr (12); Andolsun, e er (kardeflleri Medine den) ç kar l rsa, onlarla beraber ç kmazlar. Kendilerine karfl savafl l rsa, onlara yard m etmezler. Yard m edecek olsalar bile, andolsun mutlaka arkalar n dönüp kaçarlar, sonra kendilerine de yard m edilmez. Münafikun (8); Onlar, Andolsun, e er Medine ye dönersek, üstün olan, zay f olan oradan mutlaka ç karacakt r diyorlard. Halbuki as l üstünlük, ancak Allah n, Peygamberinin ve mü minlerindir. Fakat münaf klar (bunu) bilmezler [3]. ret ve Ramazan orucu. bni Abbas ise; Allah n elçisi bize hutbe okudu ve fiüphesiz Allah sizin üzerinize hacc farz k ld dedi, der. Bunlar hacc n slam dini için tafl d önemi gösterir. Gerek Kur andaki ayetler, gerekse belirtilen hadisler, slam dininde hac farizas n n, belirli flartlara sahip olan her Müslüman taraf ndan ömründe bir defa olsun yerine getirilmesi gerekti ini gösterir. Mekke ve Medine ise; Hz. Allah taraf ndan farz k l nd Kur an Kerim de ayetler ve Hz. Peygamber in (s.a.v.) hadislerinde dile getirilen, hac farizesinin yerine getirildi i; slam dünyas n n din merkezi ve en önemli iki kutsal flehridir (2). F khî bir terim olarak, iki kutsal flehir Mekke ve Medine nin çevresinde belirli alana kadar olan yerlere harem; yasak k l nm fl, mukaddes olan fley (ço ulu ehram)-, iki harem bölgesi anlam nda harameyn veya haremân denilmifltir. lk olarak Yavuz Sultan Selim in kulland Hâdimü l-haremeyn ünvân, ki harem bölgesinin hizmetkâr anlam na gelmektedir [4]. 462 Mekke Mekke, Allah Teâlâ n n r zas için yeryüzünde ilk infla edilen mescid; Beytullah n bulundu u Mukaddes flehirdir. Bu flehrin Kur ân- Kerim de geçen Bekke, Ümmü l-kura ve Beledü l-emin fleklinde de iflik isimleri vard r. Baz lar Mekke nin, hem flehir hem de Beyt i karfl layan bir isim oldu unu söylerlerken; di er baz lar da Mekke nin, Harem in tamam n kapsayan k sm na; Bekke nin ise mescite has bir isim oldu unu ifade etmifllerdir [ bn Kuteybe, Tefsiru Garîbi l-kur an, Beyrut 1978, ; Hasan brahim Hasan, Tarihu l- slâm, M s r 1979, I, 45 (dipnot 2)]. Mekke ve Bekke, Babil dilinde beyt ev anlam nda olup, Amal kal lar taraf ndan bu yerin ismi olarak kullan lm flt r. Kimisi mescitin bulundu u yere Bekke, onun çevresine ise Mekke denildi ini söylemekte; dilciler ise Mekke ile Bekke nin ayn fleyi ifade etti ini kabul etmektedirler (Abdullah el-endelûsî, Mu cemu Ma ste ceme, Beyrut 1983, I, 269). Co rafyac Batlamyus Mekke yi Macorabba ad yla bilmekteydi (H. Commens, A. Mekke Maddesi). Mekke nin ortaya ç k fl Hz. Adem (a.s.) a kadar uzan r Adem (a.s.) yeryüzüne indirildi inde Mekke de Beytullah n bulundu u bu günkü yerde bir mabet infla etmekle görevlendirilmiflti. Tarihçiler, Adem (a.s) n Hindistan taraf ndan yeryüzüne indi ini kabul etmifllerdir (Taberi, Tarih, Beyrut 1967, I, 122). Onun, k rk defa Mekke ye giderek haccetti i kabul edilirse bu durum bizi Mekke vadisinin ilk insanla birlikte, seçilerek kutsal k l nd sonucuna ulaflt r r ( bnü l-esir et-kâmil fi t-tarih, Beyrut 1979, I, 36-38). Hz. Âdem (a.s.) taraf ndan infla edilen Beytullah, Nuh (a.s.) zaman na kadar varl n sürdürdü. Tevhidden yüz çevirip putperest bir hayat yaflamaya bafllayan Nuh kavmi, tufanla helâk edilince, Beytullah yeryüzünden kald r lm flt (Taberî, Tefsir, M s r 1968 IV, 8). Baflka bir rivayete göre ise, Beytullah n bulundu u noktaya, Cennetten bir yakut indirilmifl, Tufan esnas nda bu yakut gö e kald r lm flt (Taberî, Tarih, I, 123). Bu rivayetler çerçevesinde düflünüldü- ünde Mekke nin insanl k tarihinin bafllang c ile birlikte, bir yerleflim yeri olma özelli i göstermeye bafllad anlafl l r. Ayetlerde zikredildi i gibi Beytullah, insanlar n ibadet etmesi için yeryüzünde infla edilen ilk yap (Âl-i mrân, 3/96) ve Mekke flehirlerin anas (Ümmü l-kura) d r (el-en am, 6/92). Kur an- Kerimdeki bu tür ifadeler, yukardaki nakilleri do rular niteliktedir. Ancak Taberi nin Ebu Zer (r.a.) den nakletti i bir hadisi flerifte flöyle denilmektedir: Ya Resulallah! Yeryüzünde ilk mescit hangisidir. dedim. O, Mescid-i Haramd r dedi. Sonra hangisidir. dedim. Mescid-i Aksa d r dedi. Aralar n-

12-14 Yafl Ders Program

12-14 Yafl Ders Program YAZ OKULU 12-14 Yafl Ders Program Medeniyet Derne i E itim Komisyonu Medeniyet Derne i E itim Komisyonu Kapak- ç Düzen: Artus Bas m Bask -Cilt: Artus Bas m Organize Sanayi Bölgesi ESKOOP Sanayi Sitesi

Detaylı

IGMG Kurban Kampanyas tamamlan yor PERSPEKTIVE

IGMG Kurban Kampanyas tamamlan yor PERSPEKTIVE YIL/JAHRGANG: 13 SAYI/NR.: 145 OCAK / JANUAR 2007 PERSPEKTIVE Monatliche Zeitschrift der Islamischen Gemeinschaft Milli Görüfl slam Toplumu Millî Görüfl aylık yay n organ IGMG Kurban Kampanyas tamamlan

Detaylı

Din leri Yüksek Kurulu karar : 12. 03. 2002/34. 7. Bask. 2012-06-Y-0003-581 ISBN: 978-975-19-3393-5 Sertifika No: 12930. Diyanet leri Ba kanl

Din leri Yüksek Kurulu karar : 12. 03. 2002/34. 7. Bask. 2012-06-Y-0003-581 ISBN: 978-975-19-3393-5 Sertifika No: 12930. Diyanet leri Ba kanl HZ MUHAMMED ve EVRENSEL MESAJI 01.indd 1 17.04.2012 16:04:00 Diyanet leri Ba kanl Yay nlar / 581 lmî Eserler / 92 Tashih Altan ÇAP Mehmet Ali SOY Bask Takip Hac Duran NAMLI Bask Takip Mücella TEK N Emre

Detaylı

Avrupa 19. Kur an Tilavet Yar flmas yap ld PERSPEKTIVE

Avrupa 19. Kur an Tilavet Yar flmas yap ld PERSPEKTIVE YIL/JAHRGANG: 13 SAYI/NR.: 150 HAZ RAN / JUNI 2007 PERSPEKTIVE Monatliche Zeitschrift der Islamischen Gemeinschaft Milli Görüfl slam Toplumu Millî Görüfl aylık yay n organ Avrupa 19. Kur an Tilavet Yar

Detaylı

Stratejik aç dan Pakistan neden önemlidir? PERSPEKTIVE

Stratejik aç dan Pakistan neden önemlidir? PERSPEKTIVE YIL/JAHRGANG: 14 SAYI/NR.: 158 fiubat / FEBRUAR 2008 PERSPEKTIVE Monatliche Zeitschrift der Islamischen Gemeinschaft Milli Görüfl slam Toplumu Millî Görüfl aylık yay n organ Stratejik aç dan Pakistan neden

Detaylı

Zaman n Allah a En Yak n Zirveleri. ÜÇ AYLAR ve KAND LLER

Zaman n Allah a En Yak n Zirveleri. ÜÇ AYLAR ve KAND LLER Zaman n Allah a En Yak n Zirveleri ÜÇ AYLAR ve KAND LLER 1 4 20 32 40 60 3 ED TÖR 4 ÜÇ AYLAR 6 BEREKET DOLU ÜÇ AY B ZLER BEKL YOR 8 GECE ALEM N N TAÇLARI 10 70 YIL BEKLENEN ÜÇ AYLAR 12 MÜBAREK GÜN VE GECELER

Detaylı

IGMG yard m heyeti Lübnan yard mlar n da tt PERSPEKTIVE

IGMG yard m heyeti Lübnan yard mlar n da tt PERSPEKTIVE YIL/JAHRGANG: 12 SAYI/NR.: 141-142 EYLÜL-EK M / SEPTEMBER-OKTOBER 2006 PERSPEKTIVE Monatliche Zeitschrift der Islamischen Gemeinschaft Milli Görüfl slam Toplumu Millî Görüfl aylık yay n organ IGMG yard

Detaylı

KUR AN VER LER AÇISINDAN DE ERLEND R LMES

KUR AN VER LER AÇISINDAN DE ERLEND R LMES slâmî limler Dergisi, Y l 2, Say 1, Bahar 2007 (63-85) DAM CEZASININ KALDIRILMASININ KUR AN VER LER AÇISINDAN DE ERLEND R LMES Ahmet NAN * THE EVALUAT ON OF DEATH PENALTY S ABOL T ON ACCORD NG TO QORAN

Detaylı

Umran Dergisi Abone Hatt : 0212 640 01 22

Umran Dergisi Abone Hatt : 0212 640 01 22 Tuzak: Kardefl Kavgas! Çözüm: Allah n pine Sar lmak! Buâs Harbi ni bilir misiniz? Medine deki Evs ve Hazreç kabilelerinin 120 y ll k savafl Hicretten 5 y l önce bu harple sona ermiflti. Uzun savafl her

Detaylı

ARAfiTIRMA YAYINCILIK

ARAfiTIRMA YAYINCILIK Bu kitapta kullan lan ayetler, Ali Bulaç' n haz rlad "Kur'an- Kerim ve Türkçe Anlam " isimli mealden al nm flt r. I. Bask : Temmuz, 2003 II. Bask : Ocak, 2006 ARAfiTIRMA YAYINCILIK Talatpafla Mah. Emirgazi

Detaylı

TÜRK YE D YANET VAKFI

TÜRK YE D YANET VAKFI Baflyaz....................................3 TÜRK YE D YANET VAKFI HABER BÜLTEN Sahibi Türkiye Diyanet Vakf Ad na A. hsan SARIMERT Genel Müdür Yay n Koordinatörü Yusuf ERDO DU Genel Müdür Yard mc s Sorumlu

Detaylı

TAR H DERS K TAPLARI VE NSAN HAKLARINA DA R: BAZI SATIRBAfiLARI 1

TAR H DERS K TAPLARI VE NSAN HAKLARINA DA R: BAZI SATIRBAfiLARI 1 242 Ders Kitaplar nda nsan Haklar II 243 TAR H DERS K TAPLARI VE NSAN HAKLARINA DA R: BAZI SATIRBAfiLARI 1 Mutlu Öztürk 2 lk Ders Kitaplar nda nsan Haklar (DK H-I) projesinin bafll ca ifllevlerinden biri,

Detaylı

EDEB VE TAR H. fiahs YETLER YLE ANKARA

EDEB VE TAR H. fiahs YETLER YLE ANKARA ANKARA TAR H VE KÜLTÜRÜ D Z S : 6 ANKARA TAR H VE KÜLTÜRÜ EDEB VE TAR H fiahs YETLER YLE ANKARA EDEB VE TAR H fiahs YETLER YLE ANKARA ANKARA BÜYÜKfiEH R BELED YES 2007 ANKARA BÜYÜKfiEH R BELED YES KÜLTÜR

Detaylı

D YANET filer BAfiKANLI I. Ahlâk m

D YANET filer BAfiKANLI I. Ahlâk m D YANET filer BAfiKANLI I Ahlâk m AHLÂKIM Editör: Prof. Dr. Mehmet Emin Özafflar - Prof. Dr. Recai Do an Yay n Yönetmeni: Dr. Yüksel Salman Yay n Koordinasyon: Dr. Ömer Menekfle Proje: D B. Din E itimi

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3035 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1985 ORTA DO UDA S YASET

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3035 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1985 ORTA DO UDA S YASET T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3035 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1985 ORTA DO UDA S YASET Yazarlar Prof.Dr. Davut DURSUN (Ünite 1) Prof.Dr. Tayyar ARI (Ünite 2, 5) Yrd.Doç.Dr. Ferhat P R NÇÇ (Ünite

Detaylı

ORTA ASYA TÜRK TAR H

ORTA ASYA TÜRK TAR H T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2288 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1285 ORTA ASYA TÜRK TAR H Yazarlar Prof.Dr. Ahmet TAfiA IL (Ünite 1-4) Yrd.Doç.Dr. M. Bilal ÇEL K (Ünite 5) Dr. lyas KAMALOV (Ünite

Detaylı

Bugün, Orta Asya n n gelece inde söz sahibi olmas

Bugün, Orta Asya n n gelece inde söz sahibi olmas Praksis 11 Sayfa: 191-220 Kazakistan da Bir Ulus-Devlet Kurmak Y. Emre Gürbüz Bugün, Orta Asya n n gelece inde söz sahibi olmas beklenen iki ülke var: Özbekistan ve Kazakistan. Her iki ülke de Orta Asya

Detaylı

ünite ÖĞRETİCİ METİNLERİ İNCELEME YÖNTEMİ ÖĞRETİCİ METİN TÜRLERİNİ TANIMA VE KARŞILAŞTIRMA

ünite ÖĞRETİCİ METİNLERİ İNCELEME YÖNTEMİ ÖĞRETİCİ METİN TÜRLERİNİ TANIMA VE KARŞILAŞTIRMA 4 ünite ÖĞRETİCİ METİNLERİ İNCELEME YÖNTEMİ ÖĞRETİCİ METİN TÜRLERİNİ TANIMA VE KARŞILAŞTIRMA ÜNİTE - 4 Öğretici Metinler ÖĞRETİCİ METİNLERİ İNCELEME YÖNTEMİ Belirli bir mant k düzeni içinde planlanan,

Detaylı

Türkiye'de "Amerika'n n Kürt Kart "dan flimdiye kadar çokça söz edildi. ABD'nin Kuzey Irak'taki Kürt hareketini destekleyerek Ortado u'da bir Kürt

Türkiye'de Amerika'n n Kürt Kart dan flimdiye kadar çokça söz edildi. ABD'nin Kuzey Irak'taki Kürt hareketini destekleyerek Ortado u'da bir Kürt Türkiye'de "Amerika'n n Kürt Kart "dan flimdiye kadar çokça söz edildi. ABD'nin Kuzey Irak'taki Kürt hareketini destekleyerek Ortado u'da bir Kürt Devleti kurdurmak isteyip istemedi i sorusu üzerinde ateflli

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2694 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1660 S YAS TAR H-I

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2694 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1660 S YAS TAR H-I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2694 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1660 S YAS TAR H-I Yazarlar Prof.Dr. Ça r ERHAN (Ünite 1-3) Prof.Dr. Ömer KÜRKÇÜO LU (Ünite 4) Prof.Dr. Ömer KÜRKÇÜO LU, Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

Aliya y rahmetle an yoruz

Aliya y rahmetle an yoruz YIL/JAHRGANG: 14 SAYI/NR.: 167 KASIM / NOVEMBER 2008 PERSPEKTIVE Monatliche Zeitschrift der Islamischen Gemeinschaft Milli Görüfl slam Toplumu Millî Görüfl aylık yay n organ Aliya y rahmetle an yoruz Amerika,

Detaylı

PEYGAMBER M Ö REN YORUM

PEYGAMBER M Ö REN YORUM PEYGAMBER M Ö REN YORUM Diyanet flleri Baflkanl Yay nlar : 639 Çocuk Kitaplar : 160 Peygamberimi Ö reniyorum (Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi ö retmenlerinden oluflan bir komisyon taraf ndan haz rlanm flt

Detaylı

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3. TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri 9

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3. TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri 9 GEÇM fiten GELECE E YEREL K ML K Say 11 Temmuz-A ustos-eylül 2007 Ç NDEK LER SUNUfi Mehmet Özhaseki 2 YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3 TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri

Detaylı

Esnaf da Halk da Periflan

Esnaf da Halk da Periflan Divri i Külliyesi ve Darüflifas n n Do u cephesi 158 Ada 3 Parsel de bafllat lan kaz çal flmalar devam ediyor. Darüflifa ya a rl k olarak bask yap p yap n n bozulmalar na neden olan toprak y nt lar temizleniyor.

Detaylı

BÜYÜK SELÇUKLU TAR H

BÜYÜK SELÇUKLU TAR H T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2357 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1354 BÜYÜK SELÇUKLU TAR H Yazarlar Prof.Dr. Gülay Ö ÜN BEZER (Ünite 1-4) Doç.Dr. Adnan ÇEV K (Ünite 5, 6) Yrd.Doç.Dr. Abdurrahim

Detaylı

Askeri Vesayet Anayasas Ekonominin En Büyük Kamburu

Askeri Vesayet Anayasas Ekonominin En Büyük Kamburu dosya MAKRO EKONOM Doç. Dr. brahim ÖZTÜRK Askeri Vesayet Anayasas Ekonominin En Büyük Kamburu 1924 Anayasas bir kenara b rak lacak olursa, tarihte ilk defa Türk halk kendi özgür iradesiyle, son darbeden

Detaylı

Ka thane yi 500 bin Kiflilik Bir Aile Yönetiyor

Ka thane yi 500 bin Kiflilik Bir Aile Yönetiyor Türkiye nin lk Ka t Üretim Atölyesi, Ka thane de Yeniden Hayat Buluyor Baflta Ka thanelilerin olmak üzere tüm stanbullar n tarih bilincini kuvvetlendirmeye çal flan Ka thane Belediyesi, Evliya Çelebi nin

Detaylı

ATATÜRK LKELER VE NKILAP TAR H -II

ATATÜRK LKELER VE NKILAP TAR H -II T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3038 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1988 ATATÜRK LKELER VE NKILAP TAR H -II Yazarlar Prof.Dr. Cezmi ERASLAN (Ünite 1, 2, 7, 8 ) Prof.Dr. Süleyman BEYO LU (Ünite 3)

Detaylı

25 Bin Çal flan m zla. Biz Bir Aileyiz... Foto raflar stanbul Sosyal Güvenlik l Müdürlü ü Personellerinden Oluflmaktad r.

25 Bin Çal flan m zla. Biz Bir Aileyiz... Foto raflar stanbul Sosyal Güvenlik l Müdürlü ü Personellerinden Oluflmaktad r. ISSN: 1307-4415 S O S Y A L G Ü V E N L K K U R U M U 25 Bin Çal flan m zla Biz Bir Aileyiz... Foto raflar stanbul Sosyal Güvenlik l Müdürlü ü Personellerinden Oluflmaktad r. içindekiler ISSN: 1307-4415

Detaylı

birinci bask : istanbul, may s 2005

birinci bask : istanbul, may s 2005 Farabi 1 insan yay nlar : 439 k lavuz kitaplar dizisi : 15 birinci bask : istanbul, may s 2005 isbn 975-574-426-6 farabi flahin filiz içdüzen mürettibhane kapak düzeni harun tan bask -cilt kurtifl matbaas

Detaylı