BİREYSEL EMEKLİLİK SEKTÖRÜNÜN GELİŞMİ VE BİLGİ - BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN KULLANIMI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BİREYSEL EMEKLİLİK SEKTÖRÜNÜN GELİŞMİ VE BİLGİ - BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN KULLANIMI"

Transkript

1 Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi 2007, Cilt: II, Sayı:II GÜZ BİREYSEL EMEKLİLİK SEKTÖRÜNÜN GELİŞMİ VE BİLGİ - BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN KULLANIMI Yusuf BAYRAKTUTAN Mustafa ġahġn Özet Türkiye de sosyal güvenlik kurumlarının rehabilitasyonu yönünde baģlatılan süreçle 07 Ekim 2001 de Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu yürürlüğe girmiģ; sosyal güvenlik sisteminin tamamlayıcısı olarak Bireysel Emeklilik Sistemine imkan verilmiģtir. Kasım 2003 te 11 emeklilik Ģirketinin sisteme dahil olmaları ile birlikte bireysel emeklilik planlarının satıģ ve pazarlama süreci baģlamıģtır. Sektördeki en son verilere bakıldığında, yaklaģık e yaklaģan katılımcı sayısı ve YTL ye yaklaģan fon büyüklüğü ile finans sektörü içinde bankacılık ve sigorta sektöründen sonra dikkatleri üzerinde toplamaya baģlayan Bireysel Emeklilik Sektörü aynı zamanda kuruluģ aģamasından baģlayarak, hem Bireysel Emeklilik Sistemi Kanunu gereği, hem de satıģ pazarlama, müģteri iliģkileri yönetimi, operasyonel süreçler gibi stratejik ve Ģirket için hayati önem taģıyan konularda bilgi ve biliģim teknolojilerine yaptığı ve yapmaya devam ettiği altyapı yatırımları ile de dikkat çekmektedir. Emeklilik Ģirketlerinin büyük bir çoğunluğunun banka iģtiraki olması özelliği ve Bank Insurance uygulamalarının da yoğun olarak kullanılması sonucunda, özellikle kullanılan teknolojik altyapı ve bilgi yönetim sistemlerinin sektörde rekabet edilebilmesi açısından yeniden gözden geçirilmesi zorunlu olmuģtur. Türkiye sigorta sektöründe teknolojik altyapı yatırımlarının önemi ve Ģirketlere geri dönüģümünde görülen kazançların farkındalığı, Bireysel Emeklilik Sektörünün oluģum aģamasında çok iyi tespit edilmiģ ve uygulanmasına hızlı bir Ģekilde geçilerek Ģirketlerin hizmet sunma becerileri önemli ölçüde rekabet edebilir düzeye getirilmiģtir. DEVELOPMENT OF INDIVIDUAL RETIREMENT SECTOR AND KNOWLEDGE DATA PROCESSING TECHNOLOGIES Abstract As a part of rehabilitation process of social security system in Turkey, the Act of Individual Retirement, Saving and Investment System, a complementary of social insurance system, was put into effect, as of October 7, In November 2003, with 11 private private organization joining the system, the pocess of providing and marketing individual retirement plans took start. The most recent data indicate that, with about participant and YTL of fund size, this sector follows banking and insurance. Both the requirements of the related laws and marketing, CRM, and operational processes necessiate infrastructural investments in knowledge and data processing. Because of bank insurance practices, technological infrastructure and data managing systems have to be revised, in order to be able to compete in the sector. The importance of the issue has been well recognized, and the industry is growing by adapting technological/innovative requirements. Giriş GeliĢmiĢ ülkelerde sosyal güvenlik sisteminin tamamlayıcısı olarak uzun zamandır bilinen ve yakın zamanlarda artan bir önemle bütün dünyada yaygınlaģan bireysel emeklilik sektörü, Türkiye için yeni ve hızlı geliģen bir alandır. Sektörün genel geliģimi ve tek tek faal firmaların pazar payını artırabilmeleri, mevzuatın zorunlu kılmasının ötesinde rekabet baskısı ile bilgi ve biliģim teknolojilerinin artan oranlı kullanımını zaruret haline getirmektedir. Doç. Dr., Kocaeli Üniversitesi ĠĠBF Ġktisat Bölümü Umuttepe/Kocaeli. Kurumsal Pazarlama Yönetmeni, Vakıf Emeklilik A.ġ. Ġstanbul.

2 Bu çalıģmada, bireysel emeklilik kavramı ve tarihsel geliģimi yanında dünya ve Türkiye deneyimi özetlendikten sonra, sektörün Türkiye deki oluģum-geliģim süreci bakımından bilgi ve biliģim teknolojilerinin önemi tartıģılacaktır. 1. Özel Emeklilik Fonlarının Tanımı ve Gelişimi Özel emeklilik fon sistemi, Ģartları önceden belirlenmiģ bir sözleģme çerçevesinde, çalıģanların bireysel hesaplarına düzenli olarak yatırılan katkı paylarının emeklilik döneminin baģlangıcına kadar etkin bir fon yönetimiyle değerlendirilmesi esasına dayalı organize bir emeklilik sigortası türüdür (ġen ve Tekin, 2000: 29). Özel emeklilik fonları, çalıģanların çalıģma hayatı süresince elde ettikleri gelirden tasarruf ederek, emeklilik dönemlerinde sürdürülebilir bir hayat düzeyi sağlamalarına olanak tanıyan ve önceden belirlenmiģ bir emeklilik planı çerçevesinde iģverenler, çalıģanlar veya her iki grubun ya da herhangi bir iģverene bağlı olarak çalıģmayan bireylerin, düzenli olarak yaptıkları belirli tutardaki katkıların bir fonda toplanarak, profesyonel portföy yönetim ilkeleri çerçevesinde yönetildiği kurumsal yapılar olarak tanımlanmaktadır (Derelioğlu, 2000: 15). Yani, bu fonlar, çalıģanların üretime katıldıkları süre içinde yarattıklarını tasarruf ederek ileri yaģlarda makul bir hayat seviyesi sağlamalarına imkan tanıyan araçlardır. ÇalıĢanların tasarruflarından oluģan özel emeklilik fonları, sosyal güvenlik sisteminin demografik değiģimden dolayı yaģadığı krizlerin de etkisiyle zaman içerisinde giderek artan boyutta tasarrufları çatısı altında toplayarak finans piyasalarında iģlem yapan baģlıca yatırımcı gruplarından biri haline gelmiģtir (Çağatay,1998:1). Bireysel emeklilik fonları 12,5 trilyon $ düzeyindeki varlık birikimi ile dünyadaki ikinci büyük kurumsal tasarruf sistemidir Dünya da Özel Emeklilik Sistemlerinin Gelişimi Genel olarak dünya da mevcut kamu sosyal güvenlik sistemlerinin zayıfladığı veya yetersiz hale geleceği düģüncesinden hareketle Bireysel Emeklilik Sistemleri ni gönüllü veya zorunlu kılma eğilimi gözlenmektedir (OECD, 1997: 15). Özel emeklilik fonlarını diğer kurumsal yatırımcılardan ayıran en önemli özellik, cebri müeyyideler taģıyan bir sözleģmeyle üyelerin programa yapacağı periyodik ödemelerin (istisnalar bulunmakla birlikte genellikle) emeklilikten önce geri çekilemeyecek Ģekilde garanti altına alınmıģ olmasıdır (Çağatay, 1998: 2). ĠĢ hayatının baģlangıcından özel emeklilik sistemine giren bir çalıģanın yaklaģık yıl gibi uzun bir zaman dilimi boyunca düzenli olarak, önceden tespit edilmiģ tutarda ödemeler yapması, doğal olarak özel emeklilik kurumlarını, faaliyette bulundukları piyasa ve ekonomilerdeki en büyük kurumsal yatırımcılardan biri konumuna getirmiģtir. (Çağatay, 2001: 15). GeliĢmiĢ ülkelerde, özel emeklilik fonu uygulamalarının çalıģanların ya da bireylerin çabaları sonucunda baģladığı görülmektedir. Burada belirtilmesi gereken bir diğer önemli husus, özel emeklilik fonlarının zorunlu veya gönüllü olması konusunun geliģmekte olan ülkelerle geliģmiģ ülkelerde farklı olduğudur. Genellikle geliģmekte olan ülkelerde, özel emeklilik fonlarına iliģkin reformlar, zorunlu uygulamalar Ģeklinde ve devletin giriģimiyle baģlatılmaktadır. Özel emeklilik programlarının geçmiģine bakıldığında 19. yüzyılın son çeyreğine kadar uzanmakta olduğu görülmektedir döneminde ABD ve Kanada da 421 özel emeklilik programı kurulmuģ durumdadır. Ġngiltere de ilk özel emeklilik fonu, esnaf ve zanaatkarlar için 1375 yılında Londra da oluģturulan Of St. James at Garlekhithe of London olarak bilinmektedir (Derelioğlu, 2000: 18). ABD de ilk özel emeklilik sistemi 1875 yılında Amerikan Demiryolu ġirketi (The American Express Company) tarafından kurulmuģtur. Özel emeklilik sistemi için asıl ivmenin baģladığı dönem, büyük ekonomik sıkıntıların birikimleri erittiği, güvensizlik ve gelecek kaygısının arttığı 1929 Büyük Bunalım sonrasıdır (ġen ve Tekin, 2000: 29). Uygulamanın Avrupa da yaygınlık kazanması 1940 lı yıllarda olmuģtur. ABD de sistemin çok geç baģlamıģ olmasından dolayı kökleģmiģ emeklilik fonları bilhassa 97

3 büyük iģletmelerde varlıklarını sürdürmüģlerdir (Ġlhan, 2002: 84). ABD de Ekonomik krizin geniģ toplum kesimleri üzerindeki yıkıcı etkisini hafifletmek ve ülke çapında dayanıģma sağlamak üzere 1931 yılında kurulan emeklilik fonu sistemi, Türkiye deki SSK ile benzer bir fonksiyonu yerine getirmektedir. Avustralya da bilinen ilk özel emeklilik fonu 1862 yılında Bank of New South Wales tarafından oluģturulmuģ; onu, 1875 yılında ABD firması American Express Co. takip etmiģtir (Buzlupınar, 1996: 6). Özel emeklilik fonlarının tarihine bakıldığında, American Express Company tarafından kurulan fon kendi türünün ilk örneğini oluģturmaktadır yılında Ġngiltere de Equitable Life Assurance Society tarafından sunulan emeklilik aylığı planı, hayat sigortası poliçesiyle annuite sağlayan ilk ürün olmuģtur (Çağatay, 2001: 89). Emeklilik fonları dünya ölçeğinde son 25 yıl içerisinde gayri safi milli hasıla (GSMH) artıģının iki katını sağlamaları ile dikkat çekmiģlerdir (Al, 2002: 37) ta ABD de özel sektör iģçilerinin yaklaģık % 15 i (4.1 milyon kiģi) özel emeklilik sisteminin çatısı altında iken bu oran 1990 da % 43 e (39.5 milyon kiģi) çıkmıģtır (ġen ve Tekin, 2000: 29). ABD deki emeklilik pazarında biriken hesapların toplamı 2001 yılı sonu itibari ile 10.9 trilyon $ a ulaģmıģ bulunmaktadır. Bu tutarın % 22 si yani 2.41 trilyon dolarlık bölümü Bireysel Emeklilik Hesapları ndan oluģmaktadır. ABD de bireysel emeklilik fonları 1990 dan bu yana her yıl ortalama % 13 oranında büyüme kaydetmiģtir yılı itibari ile 50 milyon hanede, yani çalıģan nüfus barındıran toplam hane sayısının % 42 sinde bireysel emeklilik hesabı bulunmaktadır. ABD de toplam bireysel emeklilik hesaplarındaki paranın % 49 u yatırım fonlarında tutulmaktadır; toplam yatırım fonları içinde bireysel emeklilik sisteminden sağlanan fonlar 2001 de % 17 ye ulaģmıģtır (Çağatay, 2001: 160). ABD de ülke bazında yayılmıģ bulunan eyaletler, yerel hükümet birimleri, federal hükümet ve bireysel bazda çok sayıda emeklilik fonları ve planları bulunmaktadır. Söz konusu fonlar ve planlar önemli miktarda fonların birikmesine ve bu fonların finansal sektör içerisinde hareketine sahne olmaktadır. Emeklilik fonları, özellikle özel fonlar, finansal enstrümanlar için önemli miktarda talep oluģturmakta ve bu özelliği ile sistemi olumlu veya olumsuz yönde etkileyebilme gücüne sahip olmaktadırlar. Finansal varlıklar içerisinde büyüklük açısından özel emeklilik fonları ilk sırada yer almakta, bunu eyalet ve yerel hükümet birimlerinin oluģturdukları fonlar izlemektedir. Hayat sigortası Ģirketleri tarafından yönetilen planlar ise üçüncü sırada yer almaktadır (Çağatay, 2001: 162). Tablo-1: Seçilmiş OECD Ülkelerinde Özel Emeklilik Fonları (1995) Ülkeler Özel Emeklilik Fonlarının Özel Emeklilik Fonlarının Kurumsal Portföy Büyüklüğü (Milyar $) Yatırımlar Ġçindeki Payı (%) ABD Ġngiltere Hollanda Kanada Ġsviçre Avustralya Almanya Ġtalya Danimarka Güney Kore Kaynak: OECD, Institutional Investors Statistical Yearbook, Paris, OECD ülkelerinde menkul kıymetlerin tamamına yakını kurumsal yatırımcıların portföyündedir lerin baģında geliģmiģ OECD ülkelerinde kurumsal yatırımların 98

4 GSYĠH ya oranı ortalama olarak % 30 lar seviyesinde iken 2000 yılında bu oran % 100 ler seviyesine çıkmıģtır. Dünyada Kurumsal Yatırımcı kavramı içinde en büyük bölümü emeklilik fonları oluģturmaktadır. Kurumsal yatırımcı kimliği ile emeklilik fonları, gerek geliģmiģ piyasalarda, gerekse geliģmekte olan piyasalarda oldukça büyük boyutlara ulaģmıģtır. Emeklilik fonlarında toplanan kaynaklar, ülke ekonomisini ve özellikle mali piyasaları önemli ölçüde rahatlatmaktadır. Yaratılan büyük kaynakların bir bölümü devlet borçlanma senetlerine gitmekte ve devletin kısa vadeli yüksek faizle borçlanmasının önüne geçmekte ve dıģ borca olan ihtiyacı azaltmaktadır. Kaynakların diğer bir bölümü ise, hisse senedi yatırımları olarak sermaye piyasasına aktarılmakta ve Ģirketlere çok büyük bir mali kaynak sağlamaktadır. Ayrıca bireysel emeklilik sermaye piyasalarındaki büyük dalgalanmaları da önleyebilecek bir sistemdir. Tablo-2: OECD Ülkelerinde Özel Emeklilik Fonları (2001) Ülkeler Toplam Varlıklar (Milyar $) GSYİH Oranı (%) Hollanda 383,2 113 Ġsviçre 268,6 102 BirleĢik Krallık 1226,3 85 Ġzlanda 7,2 83 ABD 5115,9 75 Avustralya 417,9 62 Ġrlanda 48,5 52 Kanada 418,8 48 Danimarka Japonya 811,6 21 Portekiz 12,4 12 Yeni Zelanda 8,6 11 Finlandiya 10,9 9 Norveç 12,9 8 Belçika 13,4 6 Macaristan 2,3 5 Çek Cum. 1,8 4 Yunanistan 4,7 4 Ġtalya 48,1 4 Almanya 63 3 Güney Kore 11,5 3 Polonya 4,9 3 Ġsveç 6,8 3 Meksika 11,4 3 Ġspanya 12,8 3 Avusturya 22,8 3 Slovak Cum. Fransa Lüksemburg Türkiye 8985,3 Kaynak: OECD, Institutional Investors Statistical Yearbook, Paris, OECD ülkelerinde özel emeklilik fonlarının ulusal ölçekteki kurumsal yatırım portföyü içindeki payı giderek artmakta ve bu ülkelerde kurumsal yatırımcıların finansal varlıklarının GSMH ya oranı karģılaģtırıldığında kurumsal yatırımcıların ve özel emeklilik programlarının geliģmiģlik düzeyleri arasında yakın iliģki bulunduğu ortaya çıkmaktadır. Özel emeklilik fonları, faaliyet gösterdikleri ülkelerde tasarruf ve yatırımları arttırmak suretiyle günümüzün 99

5 birçok geliģmiģ ekonomilerinin yüksek refah düzeyine ulaģmasında hayati bir fonksiyon üstlenmiģtir. Dünyada özel emeklilik fonları konusunda en radikal adımların atıldığı ġili de tarihinde kabul edilen Emeklilik Fonları Kanunu yla, dağıtım modeline dayalı sosyal güvenlik sistemi, tedricen, fonlama modeline dayalı bireysel emeklilik fonlarıyla ikame edilmiģtir (Çağatay, 2001: 89). Benzer uygulamalar özellikle Latin Amerika ülkelerinde uygulanmaya baģlanmıģtır. ġili de uygulanan emeklilik sistemi bütünüyle özel sigorta fonu iģleticilerine bırakılmıģtır. ġili özel sosyal güvenlik sisteminin baģarısı, Güney Amerika nın diğer üç ülkesine de örnek olmuģtur (Yılmaz, 2003: 2). Arjantin (1994), Peru (1993) ve Meksika (1995) benzer reformlar gerçekleģtirmiģlerdir. Bugün için sadece ġili, Arjantin, Peru ve Kolombiya da 11 milyon civarında bireysel emeklilik hesabı bulunmaktadır (ġen ve Tekin, 2000: 51). Tablo-3: OECD Ülkelerinde GSYĠH ya Oranla Emeklilik Fonlarının Toplam Yatırımları Ülkeler Avustralya Avusturya Belçika Kanada Çek Cum Danimarka Finlandiya Fransa Almanya Yunanistan Macaristan Ġzlanda Ġrlanda Ġtalya Japonya Güney Kore Lüksemburg Meksika Hollanda Yeni Zelanda Norveç Polonya Portekiz Slovak Cum Ġspanya Ġsveç Ġsviçre Türkiye BirleĢik Krallık ABD OECD Toplamı Kaynak: OECD, Pension Markets in Focus, Issue 3, October, 2006, p. 3. ġili de emeklilik fonları tarafından yönetilen kaynaklar 1995 yılı itibariyle 25 milyar ABD Dolarına ulaģmıģtır. Bu rakam 1995 yılı GSMH nın YaklaĢık olarak % 40 ına denk gelmektedir (Önal, 2001: 3). Sosyal güvenlik reformu yapılan ġili deki uygulamalar diğer bazı ülkeler tarafından yakından takip edilmektedir. Bu uygulama, Güney Amerika nın diğer üç ülkesine de örnek olmuģtur. Arjantin (1994), Peru (1993) ve Kolombiya (1994) da buna 100

6 benzer reformlar gerçekleģtirmiģtir. Bu dört Güney Amerika ülkesinde yaklaģık 11 milyon çalıģanın kiģisel emeklilik hesabının olduğu düģünülmektedir (ġen ve Tekin, 2000: 51). Tüm dünyada örnek olarak gösterilen ve çalıģanlar için zorunlu tutulan, sosyal güvenlik sisteminin özelleģtirildiği ġili de, 1981 yılında askeri rejimin hüküm sürdüğü bir ortamda uygulamalar baģlamıģ ve askerler kendilerini bu sistemden ayrı tutmuģlardır. ġili de sosyal güvenlik sisteminin özelleģtirilmesi, sermaye ve iģgücü piyasalarının geliģmesini sağlamıģ ve böylece ġili ekonomisinin yıllık büyüme hızının % 3 ten, ortalama % 6.5 e çıkmasında önemli rol oynamıģtır. Söz konusu reformu takiben, ġili deki tasarruf oranı GSMH nın % 27 sine yükselmiģ; iģsizlik oranı ise % 5 e gerilemiģtir. Arjantin, Meksika, Bolivya, El Salvador da da uygulamalar zorunludur (ġen ve Tekin, 2000: 51). Tablo-4: Güney Amerika Ülkelerinde Bireysel Emeklilik Başlama Tarihi Emeklilik Sistemleri Katılımcı (milyon) Fon Büyüklüğü (Milyar $) * Arjantin 1994 ĠHTĠYARĠ Bolivya 1997 ZORUNLU Brezilya 1997 ĠHTĠYARĠ Şili 1981 ZORUNLU Kolombiya 1994 ĠHTĠYARĠ Meksika 1997 ZORUNLU Peru 1994 ĠHTĠYARĠ Uruguay 1995 ĠHTĠYARĠ Kaynak: Salomon Smith Barney, Private Pension Funds in Latin America Report, (*) Tahmini değerler. GeliĢmekte olan ekonomilerde özel emeklilik fonları henüz yeni yeni uygulamaya girmektedir ın ortalarına gelinceye kadar dünyanın pek ilgisini çekmeyen bu yeni sistem 2000 li yıllarda oldukça popüler hale gelmiģtir. Günümüz dünyasında, devletlerin sosyal güvenlik harcamalarını kısmak ve bütçe içindeki ağırlıklarını azaltmak için özel emeklilik sistemlerini teģvik edici kararlar aldıkları görülmektedir. Çok sayıda iģtirakçiye ait küçük tasarrufların uzun yıllar boyunca birikerek nemalanması sonucunda ortaya çıkan devasa boyutlu emeklilik fonları, ekonomik geliģmenin finansmanında önemli kaynak oluģturmuģtur yılı itibariyle global özel emeklilik tasarruflarının toplam miktarının 12,5 trilyon $ düzeyinde bulunduğu tahmin edilmektedir. Bireysel emeklilik fonlarında biriken varlıklar, bu sistemin uygulandığı birçok ülkede kayda değer miktarlara ulaģmıģtır. ABD ekonomisinin % 17'sini, Hollanda özel sektör varlıklarının % 40'ını temsil eden menkul kıymetler özel emeklilik portföylerinde yer almaktadır. Bireysel emeklilik programı varlıklarının GSMH'ye oranı 2000 yılı itibariyle Ġsviçre'de % 117, Hollanda'da % 87, Ġngiltere'de % 75 düzeyinde bulunmaktadır. Emeklilik fonları, sermaye piyasalarında finansal yeniliklerin meydana gelmesi ve sermaye piyasalarının modernizasyonu için önemli bir kaynaktır. Emeklilik fonlarının büyüklüğü ve sosyal güvenlik içerisindeki önemi arttıkça, bu fonlar yeni finansal araçlara ihtiyaç duyacaktır. Emeklilik fonlarının sermaye piyasalarına bir baģka katkısı da, menkul kıymetlere sabit bir talep yaratması sonucunda, piyasada likidite ve istikrar sağlayarak yatırımcılar için iģlem maliyetlerini düģürmeleri olacaktır Türkiye de Bireysel Emeklilik Sistemi Günümüzde geliģmiģ ülkelerin yanı sıra sosyal güvenlik alanında reform gerçekleģtirmiģ ülkelerin birçoğunda özel emeklilik fonları sermaye piyasalarındaki en önemli kurumsal yatırımcılardan biri haline gelmiģtir. Bu açıdan gerek özel emeklilik fonları, gerekse sigorta Ģirketleri tarafından sunulan uzun vadeli emeklilik programlarındaki kapsamlı birikimler, Ġngiltere, Hollanda, Ġsviçre baģta olmak üzere birçok ülkede gayrisafi milli hasılanın önemli oranına ulaģırken, Türkiye de bu oran çok düģüktür. ĠĢte bu noktada, tüm dünyada önemli bir kurumsal yatırımcı olarak kabul edilen ve uzun vadeli bir yatırım perspektifi olan özel 101

7 emeklilik fonlarının Türkiye de faaliyete geçmesi ile birlikte sermaye piyasasında etkinliğin ve derinliğin artması, reel sektöre daha fazla kaynak aktarılması ve bununda büyüme ve istihdam üzerinde olumlu etkiler yaratması beklenmektedir. Türkiye de 1999 yılında 4447 sayılı kanun ile sosyal güvenlik sistemimize önemli düzenlemeler getirilmiģtir. Türk sosyal güvenlik mevzuatında yapılan bu değiģikliklerle emeklilik yaģı, prime esas kazanç gibi hususlarda değiģiklikler yoluyla sosyal güvenlik sistemimizde düzenlemeler yapılmaya çalıģılmıģtır. 7 Ekim 2001 de Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu nun yürürlüğe girmesiyle sosyal güvenlik sistemini tamamlayıcı olarak Bireysel Emeklilik Sistemi ne baģlangıç verilmiģtir. Gönüllü katılıma dayalı, kamu emeklilik sistemini tamamlayıcı, uzun vadeli fon birikimi sağlayan özelliği ile sistem, genel olarak hem kamu kesimine, hem de özel kesime olumlu katkı yapacaktır. Tablo-5: Türkiye de Emeklilik Şirketlerinin Banka Dağıtım Kanalları ve Emeklilik Yatırım Fonlarını Yöneten Portföy Yönetim Şirketleri (2005) Emeklilik Şirketi Banka Portföy Yönetim Şirketi AkEmeklilik AkBank Ak Portföy Anadolu Hayat Emeklilik ĠĢBankası, HBC,TEB ĠĢ Portföy, HSBC Portföy, TEB Portföy Ankara Emeklilik ġekerbank Ata Portföy, EczacıbaĢı-UBP Portföy Aviva Hayat Emeklilik - Bender Portföy BaĢak Emeklilik Ziraat Bankası AnadoluBank Ziraat Portföy Fortis Emeklilik FortisBank Fortis Portföy Garanti Emeklilik GarantiBankası, DenizBank Garanti Portföy, Deniz Portföy KoçAllianz Emeklilik KoçBank Koç Portföy Oyak Emeklilik OyakBank Oyak Portföy Vakıf Emeklilik VakıfBank Vakıf Portföy Yapı Kredi Emeklilik YapıKredi Bankası Yapı Kredi Portföy Kaynak: Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM), 2005 Yıllık Faaliyet Raporu, s Tablo-6 : Türkiye de Bireysel Emeklilik Şirketleri Sözleşme Sayıları ġirket Adı Yapı kredi Emeklilik Garanti Emeklilik Anadolu Hayat Emeklilik Ak Emeklilik OYAK Emeklilik Vakıf Emeklilik Aviva Hayat Emeklilik Ankara Emeklilik Koç Allianz Emeklilik Fortis Emeklilik BaĢak Emeklilik Toplam Kaynak: Tablo-7 : Türkiye de Bireysel Emeklilik Şirketleri Portföy Değerleri Şirket Adı Anadolu Hayat Emeklilik Yapı Kredi Emeklilik Ak Emeklilik Aviva Hayat Emeklilik Garanti Emeklilik BaĢak Emeklilik Vakıf Emeklilik OYAK Emeklilik Koç Allianz Emeklilik Fortis Emeklilik

8 Ankara Emeklilik Toplam Kaynak: Sosyal güvenlik sisteminin özel emeklilik fonları gibi tamamlayıcı sosyal güvenlik kurumları ile desteklenmemesi halinde, gün geçtikçe devletin sosyal güvenliğe daha fazla kaynak aktarması kaçınılmaz hale gelecektir. Devletin bu kaynağı aktaramaması ise, mevcut emeklilere daha az sosyal gelir verilmesine yol açacaktır. Türkiye de sosyal güvenlik sisteminin tamamlayıcısı olarak Bireysel Emeklilik Sistemi, özel emeklilik fonları aracılığıyla bireylerin emeklilik dönemlerinin finansmanına yönelik olarak uzun vadeli birikim yapılmasının sağlanması, bu birikimlerin sermaye piyasalarına aktarılarak etkin bir Ģekilde değerlendirilmesi ve bunun neticesinde de makro düzeyde sosyal refahın sağlanarak sosyal güvenlik sistemlerinin finansman yükünün hafifletilmesi amaçlarını kapsamaktadır. Bu nedenle, hayat sigortası Ģirketlerinin önemli bir bölümünün emeklilik Ģirketine dönüģmesi, sistem için olumlu bir geliģmedir. 2. Bireysel Emeklilik Şirketleri Bakımından Bilgi -Bilişim Teknolojisi Hedefi liderlik olan Ģirketin ilk yapması gereken Ģeyden biri de teknolojik altyapısını gözden geçirip ve mevcut ihtiyaçlara uyumlu hale getirmektir (Egemen, 2006: 8). BiliĢim teknolojileri (BT), birkaç yıl öncesine kadar, genel olarak bir firmanın operasyonunda destekleyici bir yapı Ģeklinde algılanmaktaydı. Ancak günümüzde artan rekabet ortamı, hızlanan yaģam, müģteri odaklı yaklaģımlar, BT nin rolünü değiģtirdi; özellikle hizmet odaklı Ģirketler için merkezi konuma taģıdı (Cülcüoğlu ve Sözüdoğru, 2006: 8). Teknoloji, rekabet ve global pazarlamanın geliģmesi sonucu günümüz müģterileri çok daha fazla sayıda ürün ve hizmet seçeneği arasından tercihleri yapmakta ve kendilerine daha iyi hizmet verenlere doğru yönelmekte; müģteri iliģkileri yönetimi önemini iyice arttırmaktadır. Burada, müģteri iliģkileri yönetimi, daha çok bir iģletme felsefesi, müģteri merkezli yönetim anlayıģının ön plana çıktığı, teknolojinin müģteri iliģkilerinde etkin olarak kullanıldığı, yeni ekonomi prensiplerine göre biçimlenen bir iģ yapma stratejisi ve müģterilerin belirlenmesi ve geniģletilmesi yanında, yeni teknolojilerin verimli kullanılabilmesi için müģteri temas noktalarındaki süreçlerin de gözden geçirilmesini içermektedir (HamĢioğlu, 2003: 157). BaĢka sektörlerde olduğu gibi, kendine has yapısı itibari ile BEġ de de bilgi ve biliģim teknolojilerinin kullanımı kaçınılmaz bir durum teģkil etmektedir. Türkiye de özellikle finans piyasalarında güven hizmet sürecini etkileyen en önemli faktörlerin baģında gelmektedir. Türk insanı finansal konularda karar verirken karģısında firma temsilcisini bizzat görme eğilimindedir. Sigorta sektörü için de aynı durum geçerlidir. Ġlaveten, sektörde sunulan ürün ve hizmetler teknik ve yasal bilgi aktarımını zorunlu kıldığı için, birebir insan iliģkileriyle bu iletiģimi kurmak alternatif dağıtım kanallarına göre daha olumlu sonuçlar vermektedir. Ayrıca, bazı yasal zorunluluklar da birebir müģteri hizmetini zorunlu kılmaktadır. Örneğin, Bireysel Emeklilik Sisteminde sadece lisanslı emeklilik aracıları ıslak imza karģılığı ürün satıģı yapabilmektedir. Bunun yanında sektörde satıģ öncesi ve sonrası hizmetler için alternatif dağıtım kanalları uygulamasına yönelik innovasyon çalıģmalarının yapılması kaçınılmazdır. Ürünün homojen olduğu sektörlerde rekabet avantajı yaratacak en önemli unsurlardan biri, alternatif dağıtım kanalları ve teknoloji kullanarak üstün ve hızlı müģteri hizmeti verebilmektir. Bu nedenle sektör, doğrudan dağıtım kanallarına göre öncelikli olmasa da alternatif dağıtım kanallarında yenilikçi uygulamalar geliģtirmelidir (Turkishtime, 2006: 17) Bireysel Emeklilik Sistemi nde Bilgi-Teknolojik Altyapının Gerekliliği ve Türkiye Bireysel Emeklilik Sistemi Mevzuatı gereği, sisteme dahil olan katılımcıların kesintisiz bilgi alması ve Ģeffaflık sektör Ģirketlerinin en önemli yükümlülüklerindendir. Bu durum, bilgi ve biliģim teknolojilerinin kullanımını vazgeçilmez kılmaktadır. Bireysel Emeklilik ġirketleri bilgi teknolojileri yatırımları açısından ülkemizin en bilinçli ve ileri sektörlerinden birini oluģturmaktadır. Büyük Ģirketlerin etrafında kümelenmiģ bir tür tedarikçi yapısını andıran 103

9 acentelerle, banka Ģubeleri ve diğer dağıtım kanalları ile çalıģan sektör, teknoloji odaklı yatırımlarını sürdürmektedir (IT Business Weekly, 2003: 24). Bankalar, sigorta Ģirketleri için çok önemli bir dağıtım kanalıdır. Bankasürans uygulayan sigorta Ģirketleri, bankaların Ģube ağlarının geniģ alanlara yayılmıģ olması sebebi ile daha çok müģteriye ulaģabilmekte, ayrıca onların hazır portföylerinden yararlanabilmektedirler. Türkiye de, Bireysel Emeklilik Sistemi ile birlikte birçok hayat sigortası Ģirketi bankasürans sistemini kullanmaya baģlamıģtır. Avrupa ülkelerinde bireysel emeklilik ve sigortacılık iģlemlerinin bankalar aracılığı ile gerçekleģtirildiği gözlenmektedir. Hayat ve bireysel emeklilik sigortalarının dağıtımındaki önemini 1990 lı yıllarda artıran bankalar, Avrupa nın birçok ülkesinde en önemli dağıtım kanalı haline gelmiģ durumdadır. Ġspanya, Fransa ve Ġtalya gibi pazarlarda banka kanallarının toplam dağıtım kanalları içerisinde aldığı pay, % lara kadar çıkmaktadır (IT Business Weekly, 2003: 1). Hızlı büyümesi beklenen özel emeklilik pazarına Türkiye de faaliyetlerini sürdüren öncü sigorta Ģirketlerinin yanı sıra yurt dıģından yeni oyuncuların da girmeye baģladığı göz önüne alınırsa kıyasıya rekabetin yaģanacağı bu pazarda, belirli bir pazar payını ve fon büyüklüğünü yakalayacak sigorta Ģirketleri ekonomik karlılığa ulaģacaklardır. Hedefledikleri pazar paylarına ulaģamayan özel emeklilik Ģirketlerinin ise zaman içerisinde pazardan kaybolması riski görülmektedir. Nitekim, 1994 yılı içinde özel emeklilik sistemine geçen Çek Cumhuriyeti nde, baģlangıçta 43 olan Ģirket sayısı, beģ yıl içerisinde satın alma ve birleģmeler ya da devlet tarafından kapatılmalar ile 20 ye düģmüģtür Bu ülkede toplam fon büyüklüğü üzerinden % 9 larda olan operasyon maliyeti de ancak beģ sene içerisinde % 2.5 seviyelerine gerilemiģtir (Angoulvant ve Kerney, 2002: 15). Bu oranlar, belirli bir ekonomik büyüklüğe ulaģamayan Ģirketlerin, maliyetlerinin yüksek seviyelerde seyir etmesi problemi ile karģı karģıya kalacaklarını göstermektedir. Özel emeklilik pazarında önemli bir ekonomik büyüklüğe sahip olmayı, sürekli ve karlı bir büyümeyi hedefleyen Ģirketlerin, müģteri odaklı ve rakiplerden farklılık yaratıcı bir yaklaģım ile pazara girmeleri gerekmektedir. Hayat ve bireysel emeklilik pazarlarında görüldüğü gibi, Türkiye pazarında kazananları ve kaybedenleri bu unsurlar belirleyecektir. Türkiye de yaklaģık 3 yıllık bir geçmiģe sahip olan bireysel emeklilik sektörü, yoğun rekabetin yaģandığı, kar marjı düģük bir sektör olarak karģımıza çıkmaktadır. Sektörde, müģterilerle ortalama yıl süren uzun vadeli iliģkiler kurulmakta, yeni bir müģterinin Ģirket için karlı hale gelebilmesi ancak 5-6 yıl sistemde kalması ve düzenli olarak katkı payı ödemesiyle mümkün olmaktadır. Sürdürülebilir karlılık için, müģterilerin sürekliliğinin sağlanması ve verimliliğe odaklanılması kritiklik arz etmektedir. Bu açıdan bakıldığında, MüĢteri ĠliĢkileri Yönetimi (CRM) odaklı bir örgütsel yapılanma ve teknolojik altyapı ile müģteri memnuniyetinin en üst seviyede tutulması ve müģteri ihtiyaçlarının eksiksiz karģılanması bir zorunluluk olarak ortaya çıkmaktadır. Bu vizyon çerçevesinde CRM yaģam döngüsü içerisinde uçtan uca kesintisiz biçimde gerçekleģtirilmiģ olmalıdır (Turkishtime, 2006: 18). Hayat ve bireysel emeklilik pazarında yer alacak Ģirketlerin, öncelikli olarak hedef müģteri ihtiyaç ve beklentilerine yanıt veren ürün ve hizmetleri sunabilecek gerekli bilgi ve teknolojik altyapıyı oluģturmaları gerekmektedir Türkiye de Bireysel Emeklilik Şirketlerinin Bilgi İşlem ve Teknolojik Altyapı Bağlamında Kanuni Sorumlulukları Türkiye de Bireysel Emeklilik Sistemi ne iliģkin yasanın uygulama esaslarını ortaya koyan yönetmelik, çeģitli maddelerinde bilgi-iģlem ve teknoloji altyapısı ve uygulamalarına iliģkin düzenlemeler içermektedir (Emeklilik ġirketleri KuruluĢ ve ÇalıĢma Esasları Hakkında Yönetmelik, 2002). Nitekim, Madde-18.a, katılımcıya ve fon portföyüne iliģkin bilgilerin saklama hesaplarına yansıtılabilmesi için gerekli bilgileri saklayıcıya zamanında ve doğru bir Ģekilde iletmek görevine yer verirken Madde-23 e göre, MüsteĢarlık,. sağlıklı ve kıyaslanabilir bilgi üretimi ve akıģını sağlayacak bir alt yapı oluģturulması ve bu suretle 104

10 Ģirketin malî durumunun izlenebilir ve değerlendirilebilir hale gelmesi için tek düzen hesap planı, malî tablolar ile bunların uygulama ve düzenleme esaslarını belirler. Günlük Gözetim ve Denetim Sistemi baģlıklı Madde-29, bilgi-iģlem altyapısı ilintili Ģu hükümleri içermektedir:...müsteģarlık, Ģirketlerin faaliyetlerinin günlük olarak gözetim, denetim, iģlem konsolidasyonu, katılımcılara ait bilgilerin saklanması, kamuyu ve katılımcıları bilgilendirme ile istatistik üretimi ve fonksiyonlarının yürütülmesini teminen emeklilik gözetim merkezini görevlendirir. ġirket,... iģlemlerine yönelik katılımcılar ve MüsteĢarlık nezdinde Ģeffaf olmasını sağlayacak çağdaģ bilgi teknolojisi alt yapısını oluģturmak zorundadır. ġirket, katılımcı bazında gerçekleģtirilen tüm iģlemleri, gerçek zamanlı olarak, iliģkisel veri tabanı yönetim sistemleriyle takip etmek, geriye dönük olarak katılımcı ve MüsteĢarlık tarafından elektronik sorgulamaya açık tutmak ve standartlaģtırılmıģ veri tabanı kayıtlarını emeklilik gözetim merkezine gün sonu itibarıyla iletir. MüsteĢarlık, tek tip ve özel veri tabanı sorgulamalarını, Ģirketin veri tabanı sunucuları üzerinde de standartlaģmıģ yapısal sorgulama yöntemleriyle veya Internet protokol ve teknolojileri esaslı olarak uzak alan bağlantısıyla gerçekleģtirebilir. MüsteĢarlık, bu sorgulamalarda kullanılacak veri tabanı kayıt deseninin asgari kümesini belirler. ġirket kullanacağı bilgi teknolojisi alt yapı bileģenleri ve gerekli arayüzlerle, elektronik sorgulamaları gerçek zamanlı olarak yanıtlayacak mekanizmayı bünyesinde oluģturur ve katılımcılara Internet ve otomatik sesli yanıtlama teknolojileri kullanılmak suretiyle hizmet verir. ġirketler, Kanunda belirtilen koģulları ve iģleyiģi temin etmek üzere, donanım, iletiģim teknolojileri ve yazılımları kapsayan bir bilgi teknolojileri planı oluģturmak zorundadır. Bu plan, kısa, orta ve uzun vadeli geliģmeleri ve öngörülen iģlem hacmini esas alarak belirlenir ve faaliyete geçilmesi ile birlikte her aģamaya yönelik olarak arz edilecek hizmetleri süreleriyle birlikte açıklar. (Emeklilik ġirketleri KuruluĢ ve ÇalıĢma Esasları Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2002/1), Madde 6). Hazine MüsteĢarlığı tarafından, Ģirketlerin faaliyetlerinin günlük olarak gözetimi, denetimi, iģlem konsolidasyonu, katılımcılara ait bilgilerin saklanması, kamunun ve katılımcıların bilgilendirmesi ile istatistik üretimi ve fonksiyonlarının yürütülmesini teminen Emeklilik Gözetim Merkezine (EGM) gönderilecek Gözetime Esas Veri Kümesi (GEVK) transfer tanımlamalarını düzenlemek üzere bir de genelge yayınlanmıģtır (Gözetime Esas Veri Kümesi (GEVK) Transfer Tanımlamalarına ĠliĢkin Genelge, Genelge No:2004/6) Bireysel Emeklilik Şirketlerinde Bilişim ve Teknolojik Altyapı Kullanımı Özellikleri ve tercihleri giderek farklılaģan ve Ģirketlere bağlılıkları azalan müģterilerin hakim olacağı öngörülen bireysel emeklilik pazarında karlı büyümenin ve değer yaratabilmenin anahtarının, müģteri odaklı ve farklılaģtırıcı iģ modellerini, strateji, organizasyon, operasyon ve teknoloji alanlarında oluģturabilmek ve bu Ģekilde gerçek bir rekabet farklılığı yaratabilmek olduğu görülmektedir. Teknolojiyi en etkin biçimde kullanmanın Ģirket genel merkezlerine yansıması, büyük bilgi iģlem kadrolarıyla gerçekleģmektedir. Hemen hemen tüm sigorta ve emeklilik Ģirketleri, bünyelerinde gerek yazılım, gerekse donanım açısından uzman ekipleri bulundurmaktadırlar. ġirketlerin yazılım alanında izledikleri yöntemler ise farklılık göstermektedir (IT Business Weekly, 2003: 24). Bazı Ģirketler yazılımlarını çekirdek ekipleriyle yürütürken, diğerleri de bu konuda kendini ispat etmiģ önde gelen yazılım firmalarıyla çalıģmayı tercih etmektedir. Bireysel Emeklilik Sisteminde kullanılan biliģim sistemleri incelendiğinde, sadece otomasyon çözümü değil, ölçülebilir stratejik rekabet avantajları da sunan sistemlerin de mevcut olduğu görülmektedir. Data-mining uygulamaları yaparak müģteriler segmente edilebilmekte; çapraz ve dikey satıģ fırsatları için sonuçlar değerlendirilebilmektedir. Bu sistemler Bireysel Emeklilik Kanunu doğrultusunda çalıģacak Ģirketlerin müģteriye ulaģımında kullandıkları tüm ön ofis proseslerinde satıģı hızlandırmak, hızlı ve hatasız servis sunabilmek, müģteri odaklı çalıģmak, acenteleri ve doğrudan satıģ örgütleri de dahil olmak üzere tüm birimlerin birbiri ile 105

11 bilgi paylaģımı içinde bulunmasını sağlamak için kullanılmakta ve müģteri odaklı çalıģma, müģterilerin segmente edebilme, satıģ ve fırsat yönetimi, müģterilere daha hızlı ve daha kaliteli hizmet gibi çok önemli kullanımları da içermektedir (www.sfs.com.tr/ ). Burada dikkat edilmesi gereken husus bütün operasyonel adımlar yazılım destekli yapıldığından, Otomasyon Müdürlüğü ile iģbirliği yapılmadan olumlu sonuç alınamayacağıdır. Kapıdaki güvenlik görevlisinden, müģteri hizmetlerine, otomasyon müdürlüğünde çalıģan bir programcıdan, Genel Müdür e kadar herkes bir Ģekilde yazılımlar aracılığıyla iģlerini yapmakta ve birbirleriyle haberleģmektedirler. Otomasyon destekli yapılan bir iģin manuel olarak yapılması da mümkün olmaktadır. Fakat bu durumda, hem iģin süresi çok uzayacak, hem de Ģüphesiz iģin kalitesi düģecektir. Emeklilik Ģirketleri, ayrıca, teknoloji yatırımlarını yaparken müģteri odaklı düģünmek zorunda olduklarından, müģteriye en hızlı ve en sağlıklı hizmeti sağlama konusunda, internet Ģubesi, SMS ve ile bilgilendirme, sesli yanıt sistemi, backup alma prosedürleri, iģ akıģ yönetimi, Ģirket içi ve bölgelerarası güvenli mesajlaģma imkanının sağlanması gibi konularda da yatırımlar yapmaktadırlar. Genel olarak bakıldığın da emeklilik Ģirketlerinin sesli yanıt sistemleri (IVR: Intelligent Voice Recognition) aģağıdaki hizmetleri vermektedir: - bireysel emeklilik planları ve hayat sigortaları hakkında bilgi verme, - sözleģme / poliçe detayları hakkında bilgi verme, - teklif hazırlanması, - kampanyalar hakkında bilgi verilmesi, - tahsilat makbuzu gönderimi, - sözleģme veya poliçe satın alma, - bireysel emeklilik iģlemleri, - hayat sigortası iģlemleri /ferdi kaza iģlemleri, - internet iģlemleri. ÇalıĢanların cinsiyeti ve eğitim düzeyine iliģkin gözlemler de sektörün niteliğine iliģkin anlamlı sonuçlar türetilmesine imkan sunacaktır. Türkiye de faal bireysel emeklilik Ģirketlerinde, Tablo-8 de verileri kullanılanlara benzer bir eğilim gözlenmekte; bayan çalıģanların Türkiye ortalamasının çok üstünde bir istihdam imkanı bulduğu bu sektörde oran olarak erkeklerden daha fazla istihdam edildiği ve çalıģanların büyük çoğunluğunun üniversite mezunu olduğu görülmektedir. Personelin yüksek eğitim niteliği, sektöre, bilgi ve biliģim teknolojilerini kullanma ve uyarlama vb konularda hareket kabiliyeti kazandırmaktadır. Tablo-8 : Bireysel Emeklilik Şirketlerinde Çalışanların Cinsiyeti ve Eğitim Düzeyi ġirket Adı ÇalıĢanların Cinsiyeti ÇalıĢanların Eğitim Düzeyi Erkek Bayan Lise Üniversite Y.Lisans Vakıf Emeklilik Ak Emeklilik Aviva Hayat Emeklilik Kaynak: Ġlgili ġirketlerin Ġnsan Kaynakları Departmanı. Sonuç Bireysel emeklilik sektörü, bireyler açısından gelecek güvencesi sağlayan ve ülkeler açısından finansal birikimlerin miktar ve niteliğini geliģtiren özelliği ile bütün dünyada önemi her gün artan bir sektördür lerden itibaren finansal türevlerin ve biliģim teknolojilerinin yaygın liberalizasyon eģliğinde geliģimi, bireysel emeklilik sistemi ile bilgi-biliģim teknolojilerini, karģılıklı olarak birbirini destekleyen unsurlar haline getirmiģtir. Türkiye de bireysel emeklilik sistemi ile ilgili yasal mevzuatın geliģimi çok yenidir. Ancak genç, teknolojik geliģmelere uyum kabiliyeti olan üniversite mezunu nüfusun artan oranı, bireysel emeklilik sektörünün hızla geliģimi için teknik koģulları uygun hale getirmekte; yasal mevzuat da sektör kuruluģlarının bilgi-iģlem altyapıları için bağlayıcı düzenlemeler içermektedir. 106

12 Bireysel emeklilik sektöründe baģarı, baģka sektörlerde olduğundan daha fazla, bilgi ve biliģim teknolojilerini izleme, uyarlamaya ve geliģtirmeye bağlı olacaktır. KAYNAKLAR Al, Hüseyin, Özel Emeklilik Fonları ve ABD Uygulaması, Activeline, (Mayıs-Haziran) Angoulvant, Cristophe ve A. T. Kerney, DeğiĢime Hazır mısınız?, Activeline, (Temmuz) Buzlupınar, Elif, Emeklilik Fonları Sermaye Piyasalarına Kaynak Aktarımı Türkiye Üzerine Değerlendirmeler, Sermaye Piyasası Kurulu Yayını, Yayın No: 47. Cansızlar, DOĞAN, Bireysel Emeklilik Sistemi ve Sermaye Piyasaları, / Cülcüoğlu, Eylem ve Deniz Sözüdoğru, IT Business Weekly, (ġubat) 2006, S: 277. Derelioğlu, Deniz, Türkiye de Özel Emeklilik Fonu Uygulamaları, TÜGĠAD, Ġstanbul, Ege, Ġlhan, Dünyada Özel Emeklilik Sistemleri ve Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununa EleĢtirisel Bir BakıĢ, İktisat İşletme ve Finans Dergisi, (Temmuz) Egemen, Meral, Ak Emeklilik Mucizesi/BT ile Sıfırdan Zirveye, IT Business Weekly, (ġubat) 2006, S Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM), Yıllık Faaliyet Raporu, Emeklilik ġirketleri KuruluĢ ve ÇalıĢma Esasları Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2002/1) Emeklilik ġirketleri KuruluĢ ve ÇalıĢma Esasları Hakkında Yönetmelik, 2002 Ergenekon, ÇAĞATAY, Vergilendirme Rejiminin Özel Emeklilik Fonlarının GeliĢimi Üzerindeki Etkisi: Sermaye Piyasası na Yansımalar, II. ODTÜ Ekonomi Kongresi, (9-12 Eylül) 1998, Ankara. Ergenekon, Çağatay, Sosyal Güvenlik Fonları ve Sermaye Piyasaları, İktisat Dergisi, (Nisan) Ergenekon, Çağatay, Emekliliğin Finansmanı, Emin Ofset Matbaacılık Ltd., Ġstanbul, Gözetime Esas Veri Kümesi (GEVK) Transfer Tanımlamalarına ĠliĢkin Genelge, Genelge No: 2004/6. Günaydın, KürĢad, Sosyal güvenlikte reform için bireysel emeklilik, Activeline, (Haziran) HamĢioğlu, Buğra Ahmet, Pazarlamada Yeni Açılım Birebir Pazarlama ve MüĢteri ĠliĢkileri Yönetiminin Değerlendirilmesi, Kafkas Üniversitesi İİBF, 2003: 2. HeriĢ, NeĢe, Dünyada Bireysel Emeklilik Uygulamaları, ww.insankaynaklari.com/ IT Business Weekly, Ne Kadar Teknoloji, O Kadar Poliçe, 2003: 24 KYYD, Kurumsal Yatırımcıların Ülke Kalkınması ve Ekonomik İstikrar Üzerinde Etkileri, Kurumsal Yatırımcılar Yöneticileri Derneği, Ġstanbul, Mirza, Doğa, ABD de Bireysel Emeklilik Uygulamaları, Ernst & Young Vergi Bölümü, Ġstanbul, OECD, Institutional Investors Statistical Yearbook, Paris, OECD, Maintaining Prosperity in an Aging Society, Paris, OECD, Pension Markets in Focus, Issue 3, October, Önal, Beyazıt, Türkiye de Bireysel Özel Emeklilik Sistemi, TÜGĠAD Ekonomi Ödülleri 2000, Rota Yayını, Ġstanbul, Salomon Smith Barney, Private Pension Funds in Latin America Report, ġen, Murat ve Tekin MemiĢ, Özel Emeklilik ve Türkiye için Sistem Önerisi, TUGĠAD, Turkishtime, (Ağustos) Dünya da Emeklilik Fonları BES. Yılmaz, Recep, ġili Sosyal Güvenlik Sisteminde Sağlık ve Emeklilik Sigortalarında YaĢanan DeğiĢimler, 107

13 Ekler Grafik-1: OECD Ülkelerinde GSYĠH Yüzdesi Olarak Emeklilik Fonları, 2005 Kaynak: OECD, Pension Markets in Focus, Issue 3, October, 2006, p

14 Grafik-2: SeçilmiĢ OECD-dıĢı Ülkelerde GSYĠH Yüzdesi Olarak Emeklilik Fonları, 2005 Kaynak: OECD, Pension Markets in Focus, Issue 3, October, 2006, p

AR&GE BÜLTEN 2010 ġubat EKONOMĠ ĠZMĠR FĠNANS ALTYAPISI VE TÜRKĠYE FĠNANS SĠSTEMĠ ĠÇĠNDEKĠ YERĠ

AR&GE BÜLTEN 2010 ġubat EKONOMĠ ĠZMĠR FĠNANS ALTYAPISI VE TÜRKĠYE FĠNANS SĠSTEMĠ ĠÇĠNDEKĠ YERĠ ĠZMĠR FĠNANS ALTYAPISI VE TÜRKĠYE FĠNANS SĠSTEMĠ ĠÇĠNDEKĠ YERĠ Erdem ALPTEKĠN Türk finans sistemi incelendiğinde en büyük payı bankaların, daha sonra ise sırasıyla menkul kıymet yatırım fonları, sigorta

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/03/2010 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/03/2010 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/03/2010 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/06/2010 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/06/2010 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/06/2010 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2009 30/06/2009 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2009 30/06/2009 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2009 30/06/2009 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/09/2010 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/09/2010 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/09/2010 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2011 30.06.2011 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2011 30.06.2011 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2011 30.06.2011 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/12/2010 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/12/2010 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/12/2010 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

11.04.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ

11.04.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ 11.04.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ ġubat ayı cari iģlemler açığı piyasa beklentisi olan -3,1 Milyar doların hafif üzerinde ve beklentilere yakın -3,19 milyar dolar olarak geldi. Ocak-ġubat cari iģlemler

Detaylı

1 OCAK- 30 HAZĠRAN 2009 DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE OLMAYAN FAALĠYET RAPORU

1 OCAK- 30 HAZĠRAN 2009 DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE OLMAYAN FAALĠYET RAPORU TURKISH BANK A.ġ. 1 OCAK- 30 HAZĠRAN 2009 DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE OLMAYAN FAALĠYET RAPORU A-BANKAMIZDAKĠ GELĠġMELER 1-ÖZET FĠNANSAL BĠLGĠLER Bankamızın 2008 yıl sonunda 823.201 bin TL. olan aktif büyüklüğü

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2011 31.03.2011 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU) 30 HAZİRAN 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR Oyak Emeklilik

Detaylı

tarihi itibarı ile ġirketin sermayesi TL. olup tamamı ödenmiģtir. ġirketin ortaklık yapısı aģağıda gösterildiği gibidir:

tarihi itibarı ile ġirketin sermayesi TL. olup tamamı ödenmiģtir. ġirketin ortaklık yapısı aģağıda gösterildiği gibidir: A- Şirket Hakkında Şirketin Kuruluşu ve Tarihsel Gelişimi Endüstriyel ve ticari Ģirketlere faktoring hizmeti sunmak amacıyla 2 Haziran 2000 tarihinde kurulan Ekspo Faktoring A.ġ. yurtiçinde ve yurtdıģında

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU) 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR Oyak Emeklilik

Detaylı

II. MALİ SEKTÖRÜN GENEL YAPISI

II. MALİ SEKTÖRÜN GENEL YAPISI II. MALİ SEKTÖRÜN GENEL YAPISI Türk mali sektörü 27 yılının ilk altı ayında büyümesini sürdürmüştür. Bu dönemde bankacılık sektörüne yabancı yatırımcı ilgisi de devam etmiştir. Grafik II.1. Mali Sektörün

Detaylı

FİNANSAL SİSTEM DÜZENLEMELERİ VE EKONOMİK BÜYÜME

FİNANSAL SİSTEM DÜZENLEMELERİ VE EKONOMİK BÜYÜME Niyazi ÖZPEHRİZ FİNANSAL SİSTEM DÜZENLEMELERİ VE EKONOMİK BÜYÜME 1. Giriş Finansal sistemin işleyişi, ekonomik büyüme üzerinde önemli etkilere sahip olabilmektedir. İyi işleyen bankacılık sistemi ve menkul

Detaylı

TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01 / 01 / 2010-30 / 06 / 2010 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01 / 01 / 2010-30 / 06 / 2010 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01 / 01 / 2010-30 / 06 / 2010 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1 OCAK 2010 30 HAZĠRAN 2010 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU 1. Rapor Dönemi, Ortaklığın unvanı, yönetim

Detaylı

MESLEKİ EMEKLİLİK PROGRAMLARININ TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ

MESLEKİ EMEKLİLİK PROGRAMLARININ TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ MESLEKİ EMEKLİLİK PROGRAMLARININ TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ ġenay GÖKBAYRAK Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi senay.gokbayrak@politics.ankara.edu.tr Refah Devletinin Krizi ve Sosyal Güvenlik

Detaylı

ORTAKLIK YAPISI ( %1'den fazla iģtiraki olanlar)

ORTAKLIK YAPISI ( %1'den fazla iģtiraki olanlar) A. GiriĢ TEB PORTFÖY YÖNETĠMĠ ANONĠM ġġrketġ 1 OCAK 2011 30 HAZIRAN 2011 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU TEB Portföy Yönetimi A.ġ. ( ġirket ), 2 Kasım 1999 tarih ve 428025-375607 sicil numarası ile Ana SözleĢmesi

Detaylı

PRİM ÜRETİMİ 1. TÜRKİYE DE SİGORTA SEKTÖRÜ Temel Göstergeler

PRİM ÜRETİMİ 1. TÜRKİYE DE SİGORTA SEKTÖRÜ Temel Göstergeler Kuzey YMM A.Ş. Büyükdere Cad. Beytem Plaza No:22 K:2-8, 34381 - Şişli İstanbul - Turkey Tel: +90 (212) 315 30 00 Fax: +90 (212) 234 10 67 www.ey.com 1. TÜRKİYE DE SİGORTA SEKTÖRÜ 1.1. Temel Göstergeler

Detaylı

TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01 / 01 / 2010-30 / 09 / 2010 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01 / 01 / 2010-30 / 09 / 2010 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01 / 01 / 2010-30 / 09 / 2010 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1 OCAK 2010 30 EYLÜL 2010 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU 1. Rapor Dönemi, Ortaklığın unvanı, yönetim ve

Detaylı

Bireysel Emeklilik Sisteminin Geliştirilmesi: Sonuçlar, Fırsatlar ve Beklentiler

Bireysel Emeklilik Sisteminin Geliştirilmesi: Sonuçlar, Fırsatlar ve Beklentiler Bireysel Emeklilik Sisteminin Geliştirilmesi: Sonuçlar, Fırsatlar ve Beklentiler Ali Haydar ELVEREN Daire Başkanı Özel Emeklilik Dairesi Hazine Müsteşarlığı Bireysel Emeklilik Sisteminin Geliştirilmesi

Detaylı

Ekonomik Performans Ġçin Olmazsa Olmaz KoĢul: Finansal GeliĢme

Ekonomik Performans Ġçin Olmazsa Olmaz KoĢul: Finansal GeliĢme Ekonomik Performans Ġçin Olmazsa Olmaz KoĢul: Finansal GeliĢme Erdem ALPTEKĠN Finansal geliģme ile ekonomik geliģme arasında güçlü bir bağ olduğu, ülke ekonomilerinin geliģim süreci izlendiğinde açık bir

Detaylı

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Doç. Dr. Turan EROL un

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Doç. Dr. Turan EROL un Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Doç. Dr. Turan EROL un Şirket Finansmanı ve Halka Açılmada Yeni Yol Haritası: Girişim Sermayesi ve Özel Sermaye Şirketleri Panelinde Yaptığı Konuşma 21.03.2008 Oditoryum,

Detaylı

ORTAKLIK YAPISI (%1'den fazla iģtiraki olanlar)

ORTAKLIK YAPISI (%1'den fazla iģtiraki olanlar) A. GiriĢ TEB PORTFÖY YÖNETĠMĠ ANONĠM ġġrketġ 1 OCAK 2011 30 EYLÜL 2011 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU TEB Portföy Yönetimi A.ġ. ( ġirket ), 2 Kasım 1999 tarih ve 428025-375607 sicil numarası ile Ana SözleĢmesi

Detaylı

BANKA DIŞI FİNANS KESİMİNİN GELİŞİMİ VE GELECEĞİ DR. GÜRMAN TEVFİK KURUMSAL YATIRIMCI YÖNETİCİLERİ DERNEĞİ

BANKA DIŞI FİNANS KESİMİNİN GELİŞİMİ VE GELECEĞİ DR. GÜRMAN TEVFİK KURUMSAL YATIRIMCI YÖNETİCİLERİ DERNEĞİ BANKA DIŞI FİNANS KESİMİNİN GELİŞİMİ VE GELECEĞİ DR. GÜRMAN TEVFİK KURUMSAL YATIRIMCI YÖNETİCİLERİ DERNEĞİ SERMAYE PİYASASI KURUMU KONFERANSI 8 MAYIS 2003 1 FİNANSAL SİSTEMİN İŞLEVLERİ I Malların, hizmetlerin

Detaylı

T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. T.C. Ziraat Bankası A.Ş. 2011 Yılı I. Üç Aylık Ara Dönem Konsolide Faaliyet Raporu Ġçindekiler Ana Ortaklık Bankanın Ortaklık Yapısı... 1 Ana Ortaklık Bankanın Hesap Dönemi Ġçerisinde Ana SözleĢmesinde

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN KAMU ALTYAPI YATIRIMLARININ SERMAYE PİYASALARI ARACILIĞIYLA FİNANSMANI KONULU

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN KAMU ALTYAPI YATIRIMLARININ SERMAYE PİYASALARI ARACILIĞIYLA FİNANSMANI KONULU SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN KAMU ALTYAPI YATIRIMLARININ SERMAYE PİYASALARI ARACILIĞIYLA FİNANSMANI KONULU SPK 7. ARAMA KONFERANSI NDA YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 ARALIK

Detaylı

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 Prof. Dr. Yıldırım Beyazıt ÖNAL 6. HAFTA 4. GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERE ULUSLAR ARASI FON HAREKETLERİ Gelişmekte olan ülkeler, son 25 yılda ekonomik olarak oldukça

Detaylı

NIN BANKA BONOSU VE/VEYA ISKONTOLU TAHVĠLLERĠ VE/VEYA TAHVĠLLERĠNĠN HALKA ARZINA

NIN BANKA BONOSU VE/VEYA ISKONTOLU TAHVĠLLERĠ VE/VEYA TAHVĠLLERĠNĠN HALKA ARZINA TÜRKĠYE Ġġ BANKASI A.ġ. NIN BANKA BONOSU VE/VEYA ISKONTOLU TAHVĠLLERĠ VE/VEYA TAHVĠLLERĠNĠN HALKA ARZINA ĠLĠġKĠN SERMAYE PIYASASI KURULU TARAFINDAN 20.01.2011 TARIHINDE ONAYLANAN 26.01.2011 TARĠHĠNDE TESCĠL

Detaylı

Bireysel Emeklilik Fon Bülteni...

Bireysel Emeklilik Fon Bülteni... Haziran 2014 Ferdi Fonlar Bireysel Emeklilik Fon Bülteni... Geleceğinizi Beraber Şekillendirelim Değerli Katılımcımız, Bireysel Emeklilik Sistemi uzun vadeli bir yatırım anlayıģına dayalı, Ģeffaf ve güvenli,

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARET ÖDEME ARAÇLARI

ELEKTRONİK TİCARET ÖDEME ARAÇLARI DERS NOTU - 2 ELEKTRONİK TİCARET ÖDEME ARAÇLARI Ġnternet üzerinden güvenli bir Ģekilde ödeme yapılabilmesi için pek çok araç geliģtirilmiģtir. Kredi Kartı Elektronik Para Elektronik Çek Diğer Ödeme Araçları

Detaylı

HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. 2006 YILI FAALİYET RAPORU

HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. 2006 YILI FAALİYET RAPORU HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. 2006 YILI FAALİYET RAPORU 27/3/2007 İÇİNDEKİLER Sayfa No I. GİRİŞ ve İDARİ FAALİYETLER 3 KISACA HSBC PORTFÖY YÖNETĠMĠ A.ġ. 3 YÖNETĠM ve DENETLEME KURULLARI 4 ÜST YÖNETĠM 5 SERMAYE

Detaylı

TÜRK HUKUKUNDA BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE VERGİLENDİRİLMESİ

TÜRK HUKUKUNDA BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE VERGİLENDİRİLMESİ Dr. SERKAN ACUNER Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Ardeşen Meslek Yüksek Okulu Öğretim Elemanı TÜRK HUKUKUNDA BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE VERGİLENDİRİLMESİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX

Detaylı

2015 Yılı Mali Sonuçlarının Değerlendirilmesi -Olağan Genel Kurul Toplantısı-

2015 Yılı Mali Sonuçlarının Değerlendirilmesi -Olağan Genel Kurul Toplantısı- Yılı Mali Sonuçlarının Değerlendirilmesi -Olağan Genel Kurul Toplantısı- 31 Mart 2016 Yılı Değerlendirmesi Aktiflerin dağılımı müşteri kaynaklı olmaya devam ediyor Aktiflerin Dağılımı (%, Milyar TL) %16

Detaylı

Sağlıkta Maliyet Kavramı. Doç. Dr. Sedat ALTIN Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Sağlıkta Maliyet Kavramı. Doç. Dr. Sedat ALTIN Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sağlıkta Maliyet Kavramı Doç. Dr. Sedat ALTIN Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sağlık Sektörü (Piyasası) Sağlık sektörünü diğer sektörlerden ayıran temel farklılık,

Detaylı

Basın Sohbet Toplantısı. 14 Temmuz 2009, İstanbul

Basın Sohbet Toplantısı. 14 Temmuz 2009, İstanbul Basın Sohbet Toplantısı 14 Temmuz 2009, İstanbul Kuruluş : 7 Ocak 2009 Internet Adresi : www.tuyid.org Posta Adresi : Nispetiye Cad. Levent İşhanı No: 6/2 34330 Levent - İstanbul Telefon : (212) 278 30

Detaylı

ÜCRET SİSTEMLERİ VE VERİMLİLİK YURTİÇİ KARGO

ÜCRET SİSTEMLERİ VE VERİMLİLİK YURTİÇİ KARGO ÜCRET SİSTEMLERİ VE VERİMLİLİK YURTİÇİ KARGO ALĠ ARIMAN:2008463007 OSMAN KARAKILIÇ:2008463066 MELĠK CANER SEVAL: 2008463092 MEHMET TEVFĠK TUNCER:2008463098 ŞİRKET TANITIMI 1982 yılında Türkiye'nin ilk

Detaylı

FİNANS KOÇ HOLDİNG 2013 FAALİYET RAPORU

FİNANS KOÇ HOLDİNG 2013 FAALİYET RAPORU FİNANS Koç-Amerikan Bank ile 1980 li yıllarda büyümeye başladığımız bankacılık sektöründe ülkemiz ekonomisi ve sektördeki değişimleri doğru okuduk ve 2005 yılında Yapı Kredi Bankası nı bünyemize katarak

Detaylı

01 OCAK EYLÜL 2011 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU. I. Giriş. 1- Raporlama Dönemi :

01 OCAK EYLÜL 2011 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU. I. Giriş. 1- Raporlama Dönemi : 01 OCAK 2011-30 EYLÜL 2011 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU I. Giriş 1- Raporlama Dönemi : 01.01.2011-30.09.2011 2- Ortaklığın Unvanı : İş Portföy Yönetimi AŞ Şirket Hakkında Genel Bilgi ĠĢ

Detaylı

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 1. Raporun Dönemi 01.01.2012-30.09.2012 2. Ortaklığın Unvanı HektaĢ Ticaret T.A.ġ. 3. Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince ġirketimiz Ana

Detaylı

I. BÖLÜM AVRUPA BİRLİĞİ FİNANSAL HİZMETLER TEK PAZARI. I.1 KURUCU ROMA ANTLAġMASI VE FĠNANSAL HĠZMETLER

I. BÖLÜM AVRUPA BİRLİĞİ FİNANSAL HİZMETLER TEK PAZARI. I.1 KURUCU ROMA ANTLAġMASI VE FĠNANSAL HĠZMETLER SUNUŞ 3 Ekim 2005 tarihinde Türkiye ile AB arasında tam üyelik müzakerelerine baģlanması kararı alınmıģtır. Bu kararın ardından Türkiye ile AB arasında katılım süreci baģlamıģtır. Katılım süreci, Türkiye

Detaylı

Bireysel Emeklilik ve Hayat Sigortaları. Ali Haydar ELVEREN. Aktüerler Derneği 24 Haziran 2008

Bireysel Emeklilik ve Hayat Sigortaları. Ali Haydar ELVEREN. Aktüerler Derneği 24 Haziran 2008 Bireysel Emeklilik ve Hayat Sigortaları Piyadaki Gelişmeler, Trendler, Mevzuat Değişiklikleri ve Etkilerinin Değerlendirilmesine İlişkin Gözlemler Ali Haydar ELVEREN Aktüerler Derneği 24 Haziran 2008 Ali

Detaylı

2001 2013 Döneminde Türk Bankacılık Sektörü

2001 2013 Döneminde Türk Bankacılık Sektörü 2001 2013 Döneminde Türk Bankacılık Sektörü Prof. Dr. Sudi Apak Beykent Üniversitesi İçerik 2 Slayt 1 - Türk Bankalarında kurum riski bulunmaktadır. 140,00% Türk Bankacılık Sektörünün Aktif Büyüklüğü /

Detaylı

LİBERTY SİGORTA TÜRKİYE DE BİRLİKTE BÜYÜYELİM

LİBERTY SİGORTA TÜRKİYE DE BİRLİKTE BÜYÜYELİM TÜRKİYE DE BİRLİKTE BÜYÜYELİM Liberty Mutual Insurance Group Amerika Boston merkezli Liberty Mutual Insurance Group, kurulduğu 1912 yılından bu yana insanların daha güvenli ve daha emniyetli hayatlar

Detaylı

TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01 / 01 / 2010-31 / 03 / 2010 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01 / 01 / 2010-31 / 03 / 2010 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01 / 01 / 2010-31 / 03 / 2010 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1 OCAK 2010 31 MART 2010 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU 1. Rapor Dönemi, Ortaklığın unvanı, yönetim ve

Detaylı

Özgörkey Otomotiv Yetkili Satıcı ve Yetkili Servisi

Özgörkey Otomotiv Yetkili Satıcı ve Yetkili Servisi Özgörkey Otomotiv Yetkili Satıcı ve Yetkili Servisi Grup ÇekoL : Ebru Tokgöz Gizem Şimşek Özge Bozdemir Emel Sema Tarihçe Temelleri 1951 yılında, Gruba ismini veren Erdoğan Özgörkey tarafından atılan

Detaylı

KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA ARAŞTIRMALARI MERKEZİ

KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA ARAŞTIRMALARI MERKEZİ Yükseköğretim Sisteminin Uluslararasılaşması Çerçevesinde Türk Üniversitelerinin Uluslararası Öğrenciler İçin Çekim Merkezi Haline Getirilmesi Araştırma Projesi KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA ARAŞTIRMALARI

Detaylı

Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar

Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar Yatırım (Sermaye Bütçelemesi) ve Finanslama Kararları Şirket Nedir? Finansal Yönetici Kimdir? Şirketin Amaçları Finansal piyasalar ve kurumların

Detaylı

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ulusal ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin kuruluģ amacını,

Detaylı

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİMİ ÇALIŞTAY RAPORU

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİMİ ÇALIŞTAY RAPORU İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİMİ ÇALIŞTAY RAPORU DENETİM GÖZETİM SORUMLUSU Ġdris YEKELER (1078) İÇ DENETÇİLER YaĢar ÖKTEM (1056) Sedat ERGENÇ (1028)

Detaylı

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Ar-Ge Destekleri

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Ar-Ge Destekleri Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Ar-Ge Destekleri Recep UZUNGİL Sanayi Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü San-Tez ve Ar-Ge Merkezleri Birimi Giriş Ar-Ge ve yenilikçilik (Ġnovasyon) günümüzde rekabetin

Detaylı

2015 MAYIS KISA VADELİ DIŞ BORÇ İSTATİSTİKLERİ GELİŞMELERİ

2015 MAYIS KISA VADELİ DIŞ BORÇ İSTATİSTİKLERİ GELİŞMELERİ 1990-Q1 1990-Q4 1991-Q3 1992-Q2 1993-Q1 1993-Q4 1994-Q3 1995-Q2 1996-Q1 1996-Q4 1997-Q3 1998-Q2 1999-Q1 1999-Q4 2000-Q3 2001-Q2 2002-Q1 2002-Q4 2003-Q3 2004-Q2 2005-Q1 2005-Q4 2006-Q3 2007-Q2 2008-Q1 2008-Q4

Detaylı

Bireysel Emeklilik Fon Bülteni...

Bireysel Emeklilik Fon Bülteni... Haziran 2015 Ferdi Bireysel Emeklilik Fon Bülteni... Geleceğinizi Beraber Şekillendirelim Değerli Katılımcımız, Bireysel Emeklilik Sistemi uzun vadeli bir yatırım anlayıģına dayalı, Ģeffaf ve güvenli,

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ) NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE

Detaylı

İÇTÜZÜK TADİL METNİ MALİ SEKTÖR DIŞI NFIST İSTANBUL 20 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

İÇTÜZÜK TADİL METNİ MALİ SEKTÖR DIŞI NFIST İSTANBUL 20 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ İÇTÜZÜK TADİL METNİ MALİ SEKTÖR DIŞI NFIST İSTANBUL 20 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ Finansbank A.ġ. Mali Sektör DıĢı NFIST Ġstanbul 20 A Tipi Borsa Yatırım Fonu içtüzüğünün 1.2, 5.3, 5.4,

Detaylı

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2008

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2008 UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2008 24 Eylül 2008 İstanbul 1 DÜNYA YATIRIM RAPORU Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü UNCTAD ın uluslararası yatırımlara ilişkin olarak hazırladığı Dünya Yatırım

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK REFORMU. A.Tuncay TEKSÖZ TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

SOSYAL GÜVENLİK REFORMU. A.Tuncay TEKSÖZ TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi SOSYAL GÜVENLİK REFORMU A.Tuncay TEKSÖZ TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İşgücünün Durumu TÜRKİYE KENT KIR 2005 2006 2005 2006 2005 2006 Kurumsal olmayan sivil nüfus (000) 71 915 72 879 44 631 45

Detaylı

ALKHAIR PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YÖNETİM KURULU 2011 YILI FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1

ALKHAIR PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YÖNETİM KURULU 2011 YILI FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 Sayfa No: 1 1-Rapor Dönemi : 01.01.2011-31.12.2011 2-Şirketin Unvanı : Alkhair Portföy Yönetimi A.ġ. 3. Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan Başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİME İLİŞKİN GENEL İLKELER. Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ

FİNANSAL YÖNETİME İLİŞKİN GENEL İLKELER. Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ FİNANSAL YÖNETİME İLİŞKİN GENEL İLKELER Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ 1 İçerik Finansal Yönetim, Amaç ve İşlevleri Piyasalar, Yatırımlar ve Finansal Yönetim Arasındaki İlişkiler İşletmelerde Vekalet Sorunu (Asil

Detaylı

FİNANS 2013 yılında bankacılık sektörü Koç Topluluğu Finans Grubu 2013

FİNANS 2013 yılında bankacılık sektörü Koç Topluluğu Finans Grubu 2013 FİNANS KOÇ-AMERIKAN BANK ILE 1980 LI YILLARDA BÜYÜMEYE BAŞLADIĞIMIZ BANKACILIK SEKTÖRÜNDE ÜLKEMIZ EKONOMISI VE SEKTÖRDEKI DEĞIŞIMLERI DOĞRU OKUDUK VE 2005 YILINDA YAPI KREDI BANKASI NI BÜNYEMIZE KATARAK

Detaylı

İÇTÜZÜK TADİL METNİ DOW JONES İSTANBUL 20 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

İÇTÜZÜK TADİL METNİ DOW JONES İSTANBUL 20 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ İÇTÜZÜK TADİL METNİ DOW JONES İSTANBUL 20 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ Finansbank A.ġ. Dow Jones Istanbul 20 A Tipi Borsa Yatirim Fonu içtüzüğünün 1.2, 5.3, 5.4, 10.2, 10.3, 10.4, 14.1,

Detaylı

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18 I. GİRİŞ GENELGE 2009/18 2007-2013 döneminde Avrupa Birliğinden Ülkemize sağlanacak hibe niteliğindeki fonlar Avrupa Konseyinin 1085/2006 sayılı Katılım Öncesi Yardım Aracı Tüzüğü ve söz konusu Tüzüğün

Detaylı

* EL KAZANDI BİZ ÖVÜNÜYORUZ *BORSA 2012 DE DE YABANCIYA ÇALIŞTI *İstanbul da kazanıp, New York ta, Londra da şampanya patlattılar

* EL KAZANDI BİZ ÖVÜNÜYORUZ *BORSA 2012 DE DE YABANCIYA ÇALIŞTI *İstanbul da kazanıp, New York ta, Londra da şampanya patlattılar Umut Oran Basın Açıklaması 06.01.2013 Yarın Aydın-Söke de pamuk üreticileriyle bir araya gelecek olan CHP Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili Umut Oran ın, yazılı açıklaması şöyle: * EL KAZANDI

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA İNCELEME RAPORU Oyak Emeklilik A.ġ. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik

Detaylı

ÜNİTE:6 Teknik Analiz ÜNİTE:7 Yatırım Politikaları ÜNİTE:8 Yatırım Şirketleri

ÜNİTE:6 Teknik Analiz ÜNİTE:7 Yatırım Politikaları ÜNİTE:8 Yatırım Şirketleri ÜNİTE:1 Finansal Piyasaların Organizasyonu/Yapısı ÜNİTE:2 Menkul Kıymetlerin Fiyatlanması ÜNİTE:3 Menkul Kıymet Yatırımları ÜNİTE:4 Yatırım İçin Bilgi Kaynakları ÜNİTE:5 Temel Analiz 1 ÜNİTE:6 Teknik Analiz

Detaylı

DOĞAL GAZ SEKTÖRÜNDE PERSONEL BELGELENDĠRMESĠ

DOĞAL GAZ SEKTÖRÜNDE PERSONEL BELGELENDĠRMESĠ Türk Akreditasyon Kurumu Personel Akreditasyon Başkanlığı Akreditasyon Uzmanı 1 Ülkemizde ve dünyada tüm bireylerin iģgücüne katılması ve iģgücü piyasalarında istihdam edilebilmeleri için; bilgiye dayalı

Detaylı

AB Krizi ve TCMB Para Politikası

AB Krizi ve TCMB Para Politikası AB Krizi ve TCMB Para Politikası Erdem Başçı Başkan 28 Haziran 2012 Stratejik Düşünce Enstitüsü, Ankara Sunum Planı I. Küresel Ekonomik Gelişmeler II. Yeni Politika Çerçevesi III. Dengelenme IV. Büyüme

Detaylı

MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER A.ġ. YÖNETĠM KURULU EYLÜL 2008 ARA DÖNEM FAALĠYET RAPORU

MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER A.ġ. YÖNETĠM KURULU EYLÜL 2008 ARA DÖNEM FAALĠYET RAPORU MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER A.ġ. YÖNETĠM KURULU EYLÜL 2008 ARA DÖNEM FAALĠYET RAPORU I. SUNUġ 1. Tarihsel GeliĢim, Ortaklık Yapısı ve Sermaye ve Ortaklık Yapısı DeğiĢimleri Merrill Lynch Menkul Değerler

Detaylı

01.01.2010 31.03.2010 Dönemi FAALİYET RAPORU

01.01.2010 31.03.2010 Dönemi FAALİYET RAPORU SERİ: XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 01.01.2010 31.03.2010 Dönemi FAALİYET RAPORU FFK FON FĠNANSAL KĠRALAMA A.ġ. ĠÇĠNDEKĠLER 1- ġġrket TANITIMI 2- LEASĠNG

Detaylı

24 Haziran 2016 Ankara

24 Haziran 2016 Ankara 24 Haziran 216 Ankara Sunum Planı I. İktisadi Görünüm II. Yapısal Konular III. Genel Değerlendirme 2 İKTİSADİ GÖRÜNÜM 3 3.15 6.15 9.15 12.15 3.16 İktisadi Faaliyet Büyümeye Katkılar (Harcama Yönünden,

Detaylı

GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI SİSTEMİ

GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI SİSTEMİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI SİSTEMİ Genellikle profesyoneller tarafından oluşturulan Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı sistemi genç, dinamik, hızlı büyüme ve yüksek karlılık potansiyeli olan

Detaylı

Büyüme Rakamları Üzerine Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme. Tablo 1. En hızlı daralan ve büyüyen ekonomiler 3. 2009'da En Hızlı Daralan İlk 10 Ekonomi

Büyüme Rakamları Üzerine Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme. Tablo 1. En hızlı daralan ve büyüyen ekonomiler 3. 2009'da En Hızlı Daralan İlk 10 Ekonomi POLİTİKANOTU Mart2011 N201126 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Sarp Kalkan 1 Politika Analisti, Ekonomi Etütleri Ayşegül Dinççağ 2 Araştırmacı, Ekonomi Etütleri Büyüme Rakamları Üzerine

Detaylı

Bölüm 1 (Devam) Finansal Piyasalar & Kurumlar

Bölüm 1 (Devam) Finansal Piyasalar & Kurumlar Bölüm 1 (Devam) Finansal Piyasalar & Kurumlar İşlenecek Konular Finansal piyasalar ve kurumların önemi Tasarrufların şirketlere akışı Finansal piyasaların ve aracıların fonksiyonları Değer maksimizasyonu

Detaylı

Örgütler bu karmaģada artık daha esnek bir hiyerarģiye sahiptir.

Örgütler bu karmaģada artık daha esnek bir hiyerarģiye sahiptir. Durumsallık YaklaĢımı (KoĢulbağımlılık Kuramı) Durumsallık (KoĢulbağımlılık) Kuramının DoğuĢu KoĢul bağımlılık bir Ģeyin diğerine bağımlı olmasıdır. Eğer örgütün etkili olması isteniyorsa, örgütün yapısı

Detaylı

BAKANLAR KURULU SUNUMU

BAKANLAR KURULU SUNUMU BAKANLAR KURULU SUNUMU Murat Çetinkaya Başkan 12 Aralık 2016 Ankara Sunum Planı Küresel Gelişmeler İktisadi Faaliyet Dış Denge Parasal ve Finansal Koşullar Enflasyon 2 Genel Değerlendirme Yılın üçüncü

Detaylı

1 OCAK- 30 HAZĠRAN 2009 ARA DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FAALĠYET RAPORU

1 OCAK- 30 HAZĠRAN 2009 ARA DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FAALĠYET RAPORU TURKISH BANK A.ġ. 1 OCAK- 30 HAZĠRAN 2009 ARA DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FAALĠYET RAPORU I- FĠNANSAL BĠLGĠLER VE GELĠġMELER Turkish Bank A.ġ, Bakanlar Kurulu nca 14 Eylül 1991 tarihli 91/2256 no lu Karar çerçevesinde

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA İNCELEME RAPORU Oyak Emeklilik A.ġ. Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım

Detaylı

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Görüş Kasım 2014 İçindekiler 1 Halka Arza İlişkin Genel Bilgiler... 4 2 Şirket Hakkında Özet Bilgi... 5 3 Sektördeki

Detaylı

GÜNEġĠN EN GÜZEL DOĞDUĞU ġehġrden, ADIYAMAN DAN MERHABALAR

GÜNEġĠN EN GÜZEL DOĞDUĞU ġehġrden, ADIYAMAN DAN MERHABALAR GÜNEġĠN EN GÜZEL DOĞDUĞU ġehġrden, ADIYAMAN DAN MERHABALAR ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BAġARILI YÖNETĠMDE ĠLETĠġĠM Hastane İletişim Platformu Hastane ĠletiĢim Platformu Nedir? Bu

Detaylı

Küme Yönetimi URGE Proje Yönetimi. Kümelenme Bilgi Merkezi Deneyimleri

Küme Yönetimi URGE Proje Yönetimi. Kümelenme Bilgi Merkezi Deneyimleri Küme Yönetimi URGE Proje Yönetimi Kümelenme Bilgi Merkezi Deneyimleri Temel Ġlkeler Mevcut durumun değiģmesi kolay değildir, ZAMAN ve ÇABA gerektirir. DeğiĢimden ziyade DÖNÜġÜM, EVRĠM sürecidir. BaĢarı

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/5464 30 NĠSAN 2010 GENELGE 2010/11

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/5464 30 NĠSAN 2010 GENELGE 2010/11 GENELGE 2010/11 Dokuzuncu Kalkınma Planında yer alan Ġstanbul un uluslararası finans merkezi olması hedefini gerçekleģtirmek üzere yapılan çalıģmalar kapsamında, Ġstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi

Detaylı

HSBC Portföy Yönetimi A.ġ YILI FAALĠYET RAPORU

HSBC Portföy Yönetimi A.ġ YILI FAALĠYET RAPORU HSBC Portföy Yönetimi A.ġ. 2007 YILI FAALĠYET RAPORU 27/03/2008 ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa No I. GĠRĠġ ve ĠDARĠ FAALĠYETLER 3 1.1. KISACA HSBC PORTFÖY YÖNETĠMĠ A.ġ. 3 1.2. YÖNETĠM ve DENETLEME KURULLARI 4 1.3.

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR Oyak Emeklilik A.ġ. Esnek Emeklilik Yatırım Fonu Fon Kurulu na Giriş ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA İNCELEME RAPORU Oyak Emeklilik A.ġ. Esnek Emeklilik

Detaylı

Yatırımcılara dünyayı vadediyoruz.

Yatırımcılara dünyayı vadediyoruz. Yatırımcılara dünyayı vadediyoruz. Akbank T.A.Ş. B Tipi Franklin Templeton Şemsiye Fonu na Bağlı Yabancı Menkul Kıymetler Alt Fonları Akbank - Franklin Templeton işbirliği ile dünya çapında yatırım fırsatı:

Detaylı

Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş. Muhafazakâr Katılım Esnek Emeklilik Yatırım Fonu (AGM)

Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş. Muhafazakâr Katılım Esnek Emeklilik Yatırım Fonu (AGM) Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş. Muhafazakâr Katılım Esnek Emeklilik Yatırım Fonu (AGM) 30 Haziran 2012 tarihi itibariyle performans sunuş raporu ve yatırım performansı konusunda kamuya açıklanan bilgilere

Detaylı

TÜRKİYE NİN 4 ANA SORUNU ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ. 11 Aralık 2015

TÜRKİYE NİN 4 ANA SORUNU ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ. 11 Aralık 2015 TÜRKİYE NİN 4 ANA SORUNU ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 11 Aralık 2015 1 KONU BAŞLIKLARI Sorun1: Tasarruf Açığı ve Cari Açık Sorun2: Dev Projelerin ve Teknoloji Yatırımlarının Finansmanı Sorun3: Bankalar ve Faize

Detaylı

Kısaca. Müşteri İlişkileri Yönetimi. Nedir? İçerik. Elde tutma. Doğru müşteri 01.06.2011. Genel Tanıtım

Kısaca. Müşteri İlişkileri Yönetimi. Nedir? İçerik. Elde tutma. Doğru müşteri 01.06.2011. Genel Tanıtım Kısaca Müşteri İlişkileri Yönetimi Genel Tanıtım Başar Öztayşi Öğr. Gör. Dr. oztaysib@itu.edu.tr 1 MİY Genel Tanıtım 2 MİY Genel Tanıtım İçerik Müşteri İlişkileri Yönetimi Nedir? Neden? Tipleri Nelerdir?

Detaylı

Bu nedenle çevre ve kalkınma konuları birlikte, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde ele alınmalıdır.

Bu nedenle çevre ve kalkınma konuları birlikte, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde ele alınmalıdır. 1992 yılına gelindiğinde çevresel endişelerin sürmekte olduğu ve daha geniş kapsamlı bir çalışma gereği ortaya çıkmıştır. En önemli tespit; Çevreye rağmen kalkınmanın sağlanamayacağı, kalkınmanın ihmal

Detaylı

5.1. Ulusal Yenilik Sistemi 2023 Yılı Hedefleri [2011/101]

5.1. Ulusal Yenilik Sistemi 2023 Yılı Hedefleri [2011/101] 5.1. Ulusal Yenilik Sistemi 2023 Yılı Hedefleri [2011/101] KARAR ADI NO E 2011/101 Ulusal Yenilik Sistemi 2023 Yılı Hedefleri ĠLGĠLĠ DĠĞER KARARLA R T...... 2005/201 Ulusal Bilim ve Teknoloji Sisteminin

Detaylı

5.1. Ulusal Bilim ve Teknoloji Sistemi Performans Göstergeleri [2005/3]

5.1. Ulusal Bilim ve Teknoloji Sistemi Performans Göstergeleri [2005/3] Ek Karar 5.1. Ulusal Bilim ve Teknoloji Sistemi Performans Göstergeleri [2005/3] KARAR NO Y 2005/3 Ulusal Bilim ve Teknoloji Sistemi Performans Göstergeleri Ülkemizin bilim ve teknoloji performansı, aşağıdaki

Detaylı

Türkiye de Yabancı Bankalar *

Türkiye de Yabancı Bankalar * Bankacılar Dergisi, Sayı 52, 2005 Türkiye de Yabancı Bankalar * I. Giriş: Uluslararası bankacılık faaliyetleri, geçen yüzyılın ikinci yarısından itibaren uluslararası ticaret akımlarının ve doğrudan yabancı

Detaylı

ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ EYLEM PLANI (2012-2014) İSTİHDAM-SOSYAL KORUMA İLİŞKİSİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ

ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ EYLEM PLANI (2012-2014) İSTİHDAM-SOSYAL KORUMA İLİŞKİSİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ 1. Sosyal yardımlar hak temelli ve önceden belirlenen objektif kriterlere dayalı olarak sunulacaktır. 1.1 Sosyal Yardımların hak temelli yapılmasına yönelik, Avrupa Birliği ve geliģmiģ OECD ülkelerindeki

Detaylı

AvivaSA CEO su Meral Eredenk: Bireysel. Emeklilik, Destekle Vites Yükseltecek

AvivaSA CEO su Meral Eredenk: Bireysel. Emeklilik, Destekle Vites Yükseltecek 4 Haziran 2012, Pazartesi AvivaSA CEO su Meral Eredenk: Bireysel Emeklilik, Destekle Vites Yükseltecek Uzun vadeli tasarrufları artırmak amacıyla Bireysel Emeklilik Sistemi ne getirilen teşviklerin sektörün

Detaylı

SEDEFED REKABET KONGRESİ Büyüme Dinamikleri Üzerine Bir Tartışma

SEDEFED REKABET KONGRESİ Büyüme Dinamikleri Üzerine Bir Tartışma SEDEFED REKABET KONGRESİ Büyüme Dinamikleri Üzerine Bir Tartışma Panel: Özel Sektörün Büyümeye Yaklaşımı, Şirketler Kesiminden Uygulama Örnekleri İstanbul 8 Kasım 2007 Ülkemiz son 5 yılda hızlı bir büyüme

Detaylı

Kentsel Dönüşümde Finans Aktörleri ve Beklentileri Doç. Dr. Erk HACIHASANOĞLU Araştırma, İş ve Ürün Geliştirme Grup Md.

Kentsel Dönüşümde Finans Aktörleri ve Beklentileri Doç. Dr. Erk HACIHASANOĞLU Araştırma, İş ve Ürün Geliştirme Grup Md. Kentsel Dönüşümde Finans Aktörleri ve Beklentileri Doç. Dr. Erk HACIHASANOĞLU Araştırma, İş ve Ürün Geliştirme Grup Md. 8 Ekim 2013 Ajanda 1- Finansal Aktörler: Güncel Durum A- Güncel Durum: Birincil Konut

Detaylı

Kamu Harcamaları Ġçinde Üniversiteler ve AraĢtırma Bütçelerinin Durumu

Kamu Harcamaları Ġçinde Üniversiteler ve AraĢtırma Bütçelerinin Durumu Kamu Harcamaları Ġçinde Üniversiteler ve AraĢtırma Bütçelerinin Durumu 21 OCAK 2011 Osman ġahġn MALĠYE BAKANLIĞI Yükseköğretim Hizmetleri Daire BaĢkanı SUNUM PLANI Yükseköğretim Kurumları Bütçeleri Ar-Ge

Detaylı

Sosyal Güvenlikte Reform Süreci ve Mali Sonuçları. Tuncay Teksöz TBB Ekonomistler Platformu 29 Temmuz 2010

Sosyal Güvenlikte Reform Süreci ve Mali Sonuçları. Tuncay Teksöz TBB Ekonomistler Platformu 29 Temmuz 2010 Sosyal Güvenlikte Reform Süreci ve Mali Sonuçları Tuncay Teksöz TBB Ekonomistler Platformu 29 Temmuz 21 SOSYAL GÜVENLİK REFORMU Nasıl Bir Dönüşüm İçindeyiz? Emeklilik hak ve yükümlülüklerin tüm çalışanlar

Detaylı

Uzun Vadeli Sürdürülebilir Kar Marjı

Uzun Vadeli Sürdürülebilir Kar Marjı Arçelik Grubu Yatırımcı Sunumu Önemli Başlıklar Temel YapıtaĢları 2011 2.Çeyrek GeliĢmeleri Uzun Vadeli Sürdürülebilir Kar Marjı 2011 Beklentileri Toplam ciro bazında Avrupa nın en büyük 3. Beyaz Eşya

Detaylı

Ekonomide Değişim. 15. ÇözümOrtaklığı Platformu. 15 Aralık

Ekonomide Değişim. 15. ÇözümOrtaklığı Platformu. 15 Aralık Ekonomide Değişim www.pwc.com.tr 15. ÇözümOrtaklığı Platformu Temel göstergelerde neler değişti? Ortalama Büyüme, % Milli gelir hesaplama yönteminde revizyon Ekonomik Büyüme Oranları % 12.0 10.0 8.0 6.0

Detaylı