BİREYSEL EMEKLİLİK SEKTÖRÜNÜN GELİŞMİ VE BİLGİ - BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN KULLANIMI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BİREYSEL EMEKLİLİK SEKTÖRÜNÜN GELİŞMİ VE BİLGİ - BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN KULLANIMI"

Transkript

1 Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi 2007, Cilt: II, Sayı:II GÜZ BİREYSEL EMEKLİLİK SEKTÖRÜNÜN GELİŞMİ VE BİLGİ - BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN KULLANIMI Yusuf BAYRAKTUTAN Mustafa ġahġn Özet Türkiye de sosyal güvenlik kurumlarının rehabilitasyonu yönünde baģlatılan süreçle 07 Ekim 2001 de Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu yürürlüğe girmiģ; sosyal güvenlik sisteminin tamamlayıcısı olarak Bireysel Emeklilik Sistemine imkan verilmiģtir. Kasım 2003 te 11 emeklilik Ģirketinin sisteme dahil olmaları ile birlikte bireysel emeklilik planlarının satıģ ve pazarlama süreci baģlamıģtır. Sektördeki en son verilere bakıldığında, yaklaģık e yaklaģan katılımcı sayısı ve YTL ye yaklaģan fon büyüklüğü ile finans sektörü içinde bankacılık ve sigorta sektöründen sonra dikkatleri üzerinde toplamaya baģlayan Bireysel Emeklilik Sektörü aynı zamanda kuruluģ aģamasından baģlayarak, hem Bireysel Emeklilik Sistemi Kanunu gereği, hem de satıģ pazarlama, müģteri iliģkileri yönetimi, operasyonel süreçler gibi stratejik ve Ģirket için hayati önem taģıyan konularda bilgi ve biliģim teknolojilerine yaptığı ve yapmaya devam ettiği altyapı yatırımları ile de dikkat çekmektedir. Emeklilik Ģirketlerinin büyük bir çoğunluğunun banka iģtiraki olması özelliği ve Bank Insurance uygulamalarının da yoğun olarak kullanılması sonucunda, özellikle kullanılan teknolojik altyapı ve bilgi yönetim sistemlerinin sektörde rekabet edilebilmesi açısından yeniden gözden geçirilmesi zorunlu olmuģtur. Türkiye sigorta sektöründe teknolojik altyapı yatırımlarının önemi ve Ģirketlere geri dönüģümünde görülen kazançların farkındalığı, Bireysel Emeklilik Sektörünün oluģum aģamasında çok iyi tespit edilmiģ ve uygulanmasına hızlı bir Ģekilde geçilerek Ģirketlerin hizmet sunma becerileri önemli ölçüde rekabet edebilir düzeye getirilmiģtir. DEVELOPMENT OF INDIVIDUAL RETIREMENT SECTOR AND KNOWLEDGE DATA PROCESSING TECHNOLOGIES Abstract As a part of rehabilitation process of social security system in Turkey, the Act of Individual Retirement, Saving and Investment System, a complementary of social insurance system, was put into effect, as of October 7, In November 2003, with 11 private private organization joining the system, the pocess of providing and marketing individual retirement plans took start. The most recent data indicate that, with about participant and YTL of fund size, this sector follows banking and insurance. Both the requirements of the related laws and marketing, CRM, and operational processes necessiate infrastructural investments in knowledge and data processing. Because of bank insurance practices, technological infrastructure and data managing systems have to be revised, in order to be able to compete in the sector. The importance of the issue has been well recognized, and the industry is growing by adapting technological/innovative requirements. Giriş GeliĢmiĢ ülkelerde sosyal güvenlik sisteminin tamamlayıcısı olarak uzun zamandır bilinen ve yakın zamanlarda artan bir önemle bütün dünyada yaygınlaģan bireysel emeklilik sektörü, Türkiye için yeni ve hızlı geliģen bir alandır. Sektörün genel geliģimi ve tek tek faal firmaların pazar payını artırabilmeleri, mevzuatın zorunlu kılmasının ötesinde rekabet baskısı ile bilgi ve biliģim teknolojilerinin artan oranlı kullanımını zaruret haline getirmektedir. Doç. Dr., Kocaeli Üniversitesi ĠĠBF Ġktisat Bölümü Umuttepe/Kocaeli. Kurumsal Pazarlama Yönetmeni, Vakıf Emeklilik A.ġ. Ġstanbul.

2 Bu çalıģmada, bireysel emeklilik kavramı ve tarihsel geliģimi yanında dünya ve Türkiye deneyimi özetlendikten sonra, sektörün Türkiye deki oluģum-geliģim süreci bakımından bilgi ve biliģim teknolojilerinin önemi tartıģılacaktır. 1. Özel Emeklilik Fonlarının Tanımı ve Gelişimi Özel emeklilik fon sistemi, Ģartları önceden belirlenmiģ bir sözleģme çerçevesinde, çalıģanların bireysel hesaplarına düzenli olarak yatırılan katkı paylarının emeklilik döneminin baģlangıcına kadar etkin bir fon yönetimiyle değerlendirilmesi esasına dayalı organize bir emeklilik sigortası türüdür (ġen ve Tekin, 2000: 29). Özel emeklilik fonları, çalıģanların çalıģma hayatı süresince elde ettikleri gelirden tasarruf ederek, emeklilik dönemlerinde sürdürülebilir bir hayat düzeyi sağlamalarına olanak tanıyan ve önceden belirlenmiģ bir emeklilik planı çerçevesinde iģverenler, çalıģanlar veya her iki grubun ya da herhangi bir iģverene bağlı olarak çalıģmayan bireylerin, düzenli olarak yaptıkları belirli tutardaki katkıların bir fonda toplanarak, profesyonel portföy yönetim ilkeleri çerçevesinde yönetildiği kurumsal yapılar olarak tanımlanmaktadır (Derelioğlu, 2000: 15). Yani, bu fonlar, çalıģanların üretime katıldıkları süre içinde yarattıklarını tasarruf ederek ileri yaģlarda makul bir hayat seviyesi sağlamalarına imkan tanıyan araçlardır. ÇalıĢanların tasarruflarından oluģan özel emeklilik fonları, sosyal güvenlik sisteminin demografik değiģimden dolayı yaģadığı krizlerin de etkisiyle zaman içerisinde giderek artan boyutta tasarrufları çatısı altında toplayarak finans piyasalarında iģlem yapan baģlıca yatırımcı gruplarından biri haline gelmiģtir (Çağatay,1998:1). Bireysel emeklilik fonları 12,5 trilyon $ düzeyindeki varlık birikimi ile dünyadaki ikinci büyük kurumsal tasarruf sistemidir Dünya da Özel Emeklilik Sistemlerinin Gelişimi Genel olarak dünya da mevcut kamu sosyal güvenlik sistemlerinin zayıfladığı veya yetersiz hale geleceği düģüncesinden hareketle Bireysel Emeklilik Sistemleri ni gönüllü veya zorunlu kılma eğilimi gözlenmektedir (OECD, 1997: 15). Özel emeklilik fonlarını diğer kurumsal yatırımcılardan ayıran en önemli özellik, cebri müeyyideler taģıyan bir sözleģmeyle üyelerin programa yapacağı periyodik ödemelerin (istisnalar bulunmakla birlikte genellikle) emeklilikten önce geri çekilemeyecek Ģekilde garanti altına alınmıģ olmasıdır (Çağatay, 1998: 2). ĠĢ hayatının baģlangıcından özel emeklilik sistemine giren bir çalıģanın yaklaģık yıl gibi uzun bir zaman dilimi boyunca düzenli olarak, önceden tespit edilmiģ tutarda ödemeler yapması, doğal olarak özel emeklilik kurumlarını, faaliyette bulundukları piyasa ve ekonomilerdeki en büyük kurumsal yatırımcılardan biri konumuna getirmiģtir. (Çağatay, 2001: 15). GeliĢmiĢ ülkelerde, özel emeklilik fonu uygulamalarının çalıģanların ya da bireylerin çabaları sonucunda baģladığı görülmektedir. Burada belirtilmesi gereken bir diğer önemli husus, özel emeklilik fonlarının zorunlu veya gönüllü olması konusunun geliģmekte olan ülkelerle geliģmiģ ülkelerde farklı olduğudur. Genellikle geliģmekte olan ülkelerde, özel emeklilik fonlarına iliģkin reformlar, zorunlu uygulamalar Ģeklinde ve devletin giriģimiyle baģlatılmaktadır. Özel emeklilik programlarının geçmiģine bakıldığında 19. yüzyılın son çeyreğine kadar uzanmakta olduğu görülmektedir döneminde ABD ve Kanada da 421 özel emeklilik programı kurulmuģ durumdadır. Ġngiltere de ilk özel emeklilik fonu, esnaf ve zanaatkarlar için 1375 yılında Londra da oluģturulan Of St. James at Garlekhithe of London olarak bilinmektedir (Derelioğlu, 2000: 18). ABD de ilk özel emeklilik sistemi 1875 yılında Amerikan Demiryolu ġirketi (The American Express Company) tarafından kurulmuģtur. Özel emeklilik sistemi için asıl ivmenin baģladığı dönem, büyük ekonomik sıkıntıların birikimleri erittiği, güvensizlik ve gelecek kaygısının arttığı 1929 Büyük Bunalım sonrasıdır (ġen ve Tekin, 2000: 29). Uygulamanın Avrupa da yaygınlık kazanması 1940 lı yıllarda olmuģtur. ABD de sistemin çok geç baģlamıģ olmasından dolayı kökleģmiģ emeklilik fonları bilhassa 97

3 büyük iģletmelerde varlıklarını sürdürmüģlerdir (Ġlhan, 2002: 84). ABD de Ekonomik krizin geniģ toplum kesimleri üzerindeki yıkıcı etkisini hafifletmek ve ülke çapında dayanıģma sağlamak üzere 1931 yılında kurulan emeklilik fonu sistemi, Türkiye deki SSK ile benzer bir fonksiyonu yerine getirmektedir. Avustralya da bilinen ilk özel emeklilik fonu 1862 yılında Bank of New South Wales tarafından oluģturulmuģ; onu, 1875 yılında ABD firması American Express Co. takip etmiģtir (Buzlupınar, 1996: 6). Özel emeklilik fonlarının tarihine bakıldığında, American Express Company tarafından kurulan fon kendi türünün ilk örneğini oluģturmaktadır yılında Ġngiltere de Equitable Life Assurance Society tarafından sunulan emeklilik aylığı planı, hayat sigortası poliçesiyle annuite sağlayan ilk ürün olmuģtur (Çağatay, 2001: 89). Emeklilik fonları dünya ölçeğinde son 25 yıl içerisinde gayri safi milli hasıla (GSMH) artıģının iki katını sağlamaları ile dikkat çekmiģlerdir (Al, 2002: 37) ta ABD de özel sektör iģçilerinin yaklaģık % 15 i (4.1 milyon kiģi) özel emeklilik sisteminin çatısı altında iken bu oran 1990 da % 43 e (39.5 milyon kiģi) çıkmıģtır (ġen ve Tekin, 2000: 29). ABD deki emeklilik pazarında biriken hesapların toplamı 2001 yılı sonu itibari ile 10.9 trilyon $ a ulaģmıģ bulunmaktadır. Bu tutarın % 22 si yani 2.41 trilyon dolarlık bölümü Bireysel Emeklilik Hesapları ndan oluģmaktadır. ABD de bireysel emeklilik fonları 1990 dan bu yana her yıl ortalama % 13 oranında büyüme kaydetmiģtir yılı itibari ile 50 milyon hanede, yani çalıģan nüfus barındıran toplam hane sayısının % 42 sinde bireysel emeklilik hesabı bulunmaktadır. ABD de toplam bireysel emeklilik hesaplarındaki paranın % 49 u yatırım fonlarında tutulmaktadır; toplam yatırım fonları içinde bireysel emeklilik sisteminden sağlanan fonlar 2001 de % 17 ye ulaģmıģtır (Çağatay, 2001: 160). ABD de ülke bazında yayılmıģ bulunan eyaletler, yerel hükümet birimleri, federal hükümet ve bireysel bazda çok sayıda emeklilik fonları ve planları bulunmaktadır. Söz konusu fonlar ve planlar önemli miktarda fonların birikmesine ve bu fonların finansal sektör içerisinde hareketine sahne olmaktadır. Emeklilik fonları, özellikle özel fonlar, finansal enstrümanlar için önemli miktarda talep oluģturmakta ve bu özelliği ile sistemi olumlu veya olumsuz yönde etkileyebilme gücüne sahip olmaktadırlar. Finansal varlıklar içerisinde büyüklük açısından özel emeklilik fonları ilk sırada yer almakta, bunu eyalet ve yerel hükümet birimlerinin oluģturdukları fonlar izlemektedir. Hayat sigortası Ģirketleri tarafından yönetilen planlar ise üçüncü sırada yer almaktadır (Çağatay, 2001: 162). Tablo-1: Seçilmiş OECD Ülkelerinde Özel Emeklilik Fonları (1995) Ülkeler Özel Emeklilik Fonlarının Özel Emeklilik Fonlarının Kurumsal Portföy Büyüklüğü (Milyar $) Yatırımlar Ġçindeki Payı (%) ABD Ġngiltere Hollanda Kanada Ġsviçre Avustralya Almanya Ġtalya Danimarka Güney Kore Kaynak: OECD, Institutional Investors Statistical Yearbook, Paris, OECD ülkelerinde menkul kıymetlerin tamamına yakını kurumsal yatırımcıların portföyündedir lerin baģında geliģmiģ OECD ülkelerinde kurumsal yatırımların 98

4 GSYĠH ya oranı ortalama olarak % 30 lar seviyesinde iken 2000 yılında bu oran % 100 ler seviyesine çıkmıģtır. Dünyada Kurumsal Yatırımcı kavramı içinde en büyük bölümü emeklilik fonları oluģturmaktadır. Kurumsal yatırımcı kimliği ile emeklilik fonları, gerek geliģmiģ piyasalarda, gerekse geliģmekte olan piyasalarda oldukça büyük boyutlara ulaģmıģtır. Emeklilik fonlarında toplanan kaynaklar, ülke ekonomisini ve özellikle mali piyasaları önemli ölçüde rahatlatmaktadır. Yaratılan büyük kaynakların bir bölümü devlet borçlanma senetlerine gitmekte ve devletin kısa vadeli yüksek faizle borçlanmasının önüne geçmekte ve dıģ borca olan ihtiyacı azaltmaktadır. Kaynakların diğer bir bölümü ise, hisse senedi yatırımları olarak sermaye piyasasına aktarılmakta ve Ģirketlere çok büyük bir mali kaynak sağlamaktadır. Ayrıca bireysel emeklilik sermaye piyasalarındaki büyük dalgalanmaları da önleyebilecek bir sistemdir. Tablo-2: OECD Ülkelerinde Özel Emeklilik Fonları (2001) Ülkeler Toplam Varlıklar (Milyar $) GSYİH Oranı (%) Hollanda 383,2 113 Ġsviçre 268,6 102 BirleĢik Krallık 1226,3 85 Ġzlanda 7,2 83 ABD 5115,9 75 Avustralya 417,9 62 Ġrlanda 48,5 52 Kanada 418,8 48 Danimarka Japonya 811,6 21 Portekiz 12,4 12 Yeni Zelanda 8,6 11 Finlandiya 10,9 9 Norveç 12,9 8 Belçika 13,4 6 Macaristan 2,3 5 Çek Cum. 1,8 4 Yunanistan 4,7 4 Ġtalya 48,1 4 Almanya 63 3 Güney Kore 11,5 3 Polonya 4,9 3 Ġsveç 6,8 3 Meksika 11,4 3 Ġspanya 12,8 3 Avusturya 22,8 3 Slovak Cum. Fransa Lüksemburg Türkiye 8985,3 Kaynak: OECD, Institutional Investors Statistical Yearbook, Paris, OECD ülkelerinde özel emeklilik fonlarının ulusal ölçekteki kurumsal yatırım portföyü içindeki payı giderek artmakta ve bu ülkelerde kurumsal yatırımcıların finansal varlıklarının GSMH ya oranı karģılaģtırıldığında kurumsal yatırımcıların ve özel emeklilik programlarının geliģmiģlik düzeyleri arasında yakın iliģki bulunduğu ortaya çıkmaktadır. Özel emeklilik fonları, faaliyet gösterdikleri ülkelerde tasarruf ve yatırımları arttırmak suretiyle günümüzün 99

5 birçok geliģmiģ ekonomilerinin yüksek refah düzeyine ulaģmasında hayati bir fonksiyon üstlenmiģtir. Dünyada özel emeklilik fonları konusunda en radikal adımların atıldığı ġili de tarihinde kabul edilen Emeklilik Fonları Kanunu yla, dağıtım modeline dayalı sosyal güvenlik sistemi, tedricen, fonlama modeline dayalı bireysel emeklilik fonlarıyla ikame edilmiģtir (Çağatay, 2001: 89). Benzer uygulamalar özellikle Latin Amerika ülkelerinde uygulanmaya baģlanmıģtır. ġili de uygulanan emeklilik sistemi bütünüyle özel sigorta fonu iģleticilerine bırakılmıģtır. ġili özel sosyal güvenlik sisteminin baģarısı, Güney Amerika nın diğer üç ülkesine de örnek olmuģtur (Yılmaz, 2003: 2). Arjantin (1994), Peru (1993) ve Meksika (1995) benzer reformlar gerçekleģtirmiģlerdir. Bugün için sadece ġili, Arjantin, Peru ve Kolombiya da 11 milyon civarında bireysel emeklilik hesabı bulunmaktadır (ġen ve Tekin, 2000: 51). Tablo-3: OECD Ülkelerinde GSYĠH ya Oranla Emeklilik Fonlarının Toplam Yatırımları Ülkeler Avustralya Avusturya Belçika Kanada Çek Cum Danimarka Finlandiya Fransa Almanya Yunanistan Macaristan Ġzlanda Ġrlanda Ġtalya Japonya Güney Kore Lüksemburg Meksika Hollanda Yeni Zelanda Norveç Polonya Portekiz Slovak Cum Ġspanya Ġsveç Ġsviçre Türkiye BirleĢik Krallık ABD OECD Toplamı Kaynak: OECD, Pension Markets in Focus, Issue 3, October, 2006, p. 3. ġili de emeklilik fonları tarafından yönetilen kaynaklar 1995 yılı itibariyle 25 milyar ABD Dolarına ulaģmıģtır. Bu rakam 1995 yılı GSMH nın YaklaĢık olarak % 40 ına denk gelmektedir (Önal, 2001: 3). Sosyal güvenlik reformu yapılan ġili deki uygulamalar diğer bazı ülkeler tarafından yakından takip edilmektedir. Bu uygulama, Güney Amerika nın diğer üç ülkesine de örnek olmuģtur. Arjantin (1994), Peru (1993) ve Kolombiya (1994) da buna 100

6 benzer reformlar gerçekleģtirmiģtir. Bu dört Güney Amerika ülkesinde yaklaģık 11 milyon çalıģanın kiģisel emeklilik hesabının olduğu düģünülmektedir (ġen ve Tekin, 2000: 51). Tüm dünyada örnek olarak gösterilen ve çalıģanlar için zorunlu tutulan, sosyal güvenlik sisteminin özelleģtirildiği ġili de, 1981 yılında askeri rejimin hüküm sürdüğü bir ortamda uygulamalar baģlamıģ ve askerler kendilerini bu sistemden ayrı tutmuģlardır. ġili de sosyal güvenlik sisteminin özelleģtirilmesi, sermaye ve iģgücü piyasalarının geliģmesini sağlamıģ ve böylece ġili ekonomisinin yıllık büyüme hızının % 3 ten, ortalama % 6.5 e çıkmasında önemli rol oynamıģtır. Söz konusu reformu takiben, ġili deki tasarruf oranı GSMH nın % 27 sine yükselmiģ; iģsizlik oranı ise % 5 e gerilemiģtir. Arjantin, Meksika, Bolivya, El Salvador da da uygulamalar zorunludur (ġen ve Tekin, 2000: 51). Tablo-4: Güney Amerika Ülkelerinde Bireysel Emeklilik Başlama Tarihi Emeklilik Sistemleri Katılımcı (milyon) Fon Büyüklüğü (Milyar $) * Arjantin 1994 ĠHTĠYARĠ Bolivya 1997 ZORUNLU Brezilya 1997 ĠHTĠYARĠ Şili 1981 ZORUNLU Kolombiya 1994 ĠHTĠYARĠ Meksika 1997 ZORUNLU Peru 1994 ĠHTĠYARĠ Uruguay 1995 ĠHTĠYARĠ Kaynak: Salomon Smith Barney, Private Pension Funds in Latin America Report, (*) Tahmini değerler. GeliĢmekte olan ekonomilerde özel emeklilik fonları henüz yeni yeni uygulamaya girmektedir ın ortalarına gelinceye kadar dünyanın pek ilgisini çekmeyen bu yeni sistem 2000 li yıllarda oldukça popüler hale gelmiģtir. Günümüz dünyasında, devletlerin sosyal güvenlik harcamalarını kısmak ve bütçe içindeki ağırlıklarını azaltmak için özel emeklilik sistemlerini teģvik edici kararlar aldıkları görülmektedir. Çok sayıda iģtirakçiye ait küçük tasarrufların uzun yıllar boyunca birikerek nemalanması sonucunda ortaya çıkan devasa boyutlu emeklilik fonları, ekonomik geliģmenin finansmanında önemli kaynak oluģturmuģtur yılı itibariyle global özel emeklilik tasarruflarının toplam miktarının 12,5 trilyon $ düzeyinde bulunduğu tahmin edilmektedir. Bireysel emeklilik fonlarında biriken varlıklar, bu sistemin uygulandığı birçok ülkede kayda değer miktarlara ulaģmıģtır. ABD ekonomisinin % 17'sini, Hollanda özel sektör varlıklarının % 40'ını temsil eden menkul kıymetler özel emeklilik portföylerinde yer almaktadır. Bireysel emeklilik programı varlıklarının GSMH'ye oranı 2000 yılı itibariyle Ġsviçre'de % 117, Hollanda'da % 87, Ġngiltere'de % 75 düzeyinde bulunmaktadır. Emeklilik fonları, sermaye piyasalarında finansal yeniliklerin meydana gelmesi ve sermaye piyasalarının modernizasyonu için önemli bir kaynaktır. Emeklilik fonlarının büyüklüğü ve sosyal güvenlik içerisindeki önemi arttıkça, bu fonlar yeni finansal araçlara ihtiyaç duyacaktır. Emeklilik fonlarının sermaye piyasalarına bir baģka katkısı da, menkul kıymetlere sabit bir talep yaratması sonucunda, piyasada likidite ve istikrar sağlayarak yatırımcılar için iģlem maliyetlerini düģürmeleri olacaktır Türkiye de Bireysel Emeklilik Sistemi Günümüzde geliģmiģ ülkelerin yanı sıra sosyal güvenlik alanında reform gerçekleģtirmiģ ülkelerin birçoğunda özel emeklilik fonları sermaye piyasalarındaki en önemli kurumsal yatırımcılardan biri haline gelmiģtir. Bu açıdan gerek özel emeklilik fonları, gerekse sigorta Ģirketleri tarafından sunulan uzun vadeli emeklilik programlarındaki kapsamlı birikimler, Ġngiltere, Hollanda, Ġsviçre baģta olmak üzere birçok ülkede gayrisafi milli hasılanın önemli oranına ulaģırken, Türkiye de bu oran çok düģüktür. ĠĢte bu noktada, tüm dünyada önemli bir kurumsal yatırımcı olarak kabul edilen ve uzun vadeli bir yatırım perspektifi olan özel 101

7 emeklilik fonlarının Türkiye de faaliyete geçmesi ile birlikte sermaye piyasasında etkinliğin ve derinliğin artması, reel sektöre daha fazla kaynak aktarılması ve bununda büyüme ve istihdam üzerinde olumlu etkiler yaratması beklenmektedir. Türkiye de 1999 yılında 4447 sayılı kanun ile sosyal güvenlik sistemimize önemli düzenlemeler getirilmiģtir. Türk sosyal güvenlik mevzuatında yapılan bu değiģikliklerle emeklilik yaģı, prime esas kazanç gibi hususlarda değiģiklikler yoluyla sosyal güvenlik sistemimizde düzenlemeler yapılmaya çalıģılmıģtır. 7 Ekim 2001 de Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu nun yürürlüğe girmesiyle sosyal güvenlik sistemini tamamlayıcı olarak Bireysel Emeklilik Sistemi ne baģlangıç verilmiģtir. Gönüllü katılıma dayalı, kamu emeklilik sistemini tamamlayıcı, uzun vadeli fon birikimi sağlayan özelliği ile sistem, genel olarak hem kamu kesimine, hem de özel kesime olumlu katkı yapacaktır. Tablo-5: Türkiye de Emeklilik Şirketlerinin Banka Dağıtım Kanalları ve Emeklilik Yatırım Fonlarını Yöneten Portföy Yönetim Şirketleri (2005) Emeklilik Şirketi Banka Portföy Yönetim Şirketi AkEmeklilik AkBank Ak Portföy Anadolu Hayat Emeklilik ĠĢBankası, HBC,TEB ĠĢ Portföy, HSBC Portföy, TEB Portföy Ankara Emeklilik ġekerbank Ata Portföy, EczacıbaĢı-UBP Portföy Aviva Hayat Emeklilik - Bender Portföy BaĢak Emeklilik Ziraat Bankası AnadoluBank Ziraat Portföy Fortis Emeklilik FortisBank Fortis Portföy Garanti Emeklilik GarantiBankası, DenizBank Garanti Portföy, Deniz Portföy KoçAllianz Emeklilik KoçBank Koç Portföy Oyak Emeklilik OyakBank Oyak Portföy Vakıf Emeklilik VakıfBank Vakıf Portföy Yapı Kredi Emeklilik YapıKredi Bankası Yapı Kredi Portföy Kaynak: Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM), 2005 Yıllık Faaliyet Raporu, s Tablo-6 : Türkiye de Bireysel Emeklilik Şirketleri Sözleşme Sayıları ġirket Adı Yapı kredi Emeklilik Garanti Emeklilik Anadolu Hayat Emeklilik Ak Emeklilik OYAK Emeklilik Vakıf Emeklilik Aviva Hayat Emeklilik Ankara Emeklilik Koç Allianz Emeklilik Fortis Emeklilik BaĢak Emeklilik Toplam Kaynak: Tablo-7 : Türkiye de Bireysel Emeklilik Şirketleri Portföy Değerleri Şirket Adı Anadolu Hayat Emeklilik Yapı Kredi Emeklilik Ak Emeklilik Aviva Hayat Emeklilik Garanti Emeklilik BaĢak Emeklilik Vakıf Emeklilik OYAK Emeklilik Koç Allianz Emeklilik Fortis Emeklilik

8 Ankara Emeklilik Toplam Kaynak: Sosyal güvenlik sisteminin özel emeklilik fonları gibi tamamlayıcı sosyal güvenlik kurumları ile desteklenmemesi halinde, gün geçtikçe devletin sosyal güvenliğe daha fazla kaynak aktarması kaçınılmaz hale gelecektir. Devletin bu kaynağı aktaramaması ise, mevcut emeklilere daha az sosyal gelir verilmesine yol açacaktır. Türkiye de sosyal güvenlik sisteminin tamamlayıcısı olarak Bireysel Emeklilik Sistemi, özel emeklilik fonları aracılığıyla bireylerin emeklilik dönemlerinin finansmanına yönelik olarak uzun vadeli birikim yapılmasının sağlanması, bu birikimlerin sermaye piyasalarına aktarılarak etkin bir Ģekilde değerlendirilmesi ve bunun neticesinde de makro düzeyde sosyal refahın sağlanarak sosyal güvenlik sistemlerinin finansman yükünün hafifletilmesi amaçlarını kapsamaktadır. Bu nedenle, hayat sigortası Ģirketlerinin önemli bir bölümünün emeklilik Ģirketine dönüģmesi, sistem için olumlu bir geliģmedir. 2. Bireysel Emeklilik Şirketleri Bakımından Bilgi -Bilişim Teknolojisi Hedefi liderlik olan Ģirketin ilk yapması gereken Ģeyden biri de teknolojik altyapısını gözden geçirip ve mevcut ihtiyaçlara uyumlu hale getirmektir (Egemen, 2006: 8). BiliĢim teknolojileri (BT), birkaç yıl öncesine kadar, genel olarak bir firmanın operasyonunda destekleyici bir yapı Ģeklinde algılanmaktaydı. Ancak günümüzde artan rekabet ortamı, hızlanan yaģam, müģteri odaklı yaklaģımlar, BT nin rolünü değiģtirdi; özellikle hizmet odaklı Ģirketler için merkezi konuma taģıdı (Cülcüoğlu ve Sözüdoğru, 2006: 8). Teknoloji, rekabet ve global pazarlamanın geliģmesi sonucu günümüz müģterileri çok daha fazla sayıda ürün ve hizmet seçeneği arasından tercihleri yapmakta ve kendilerine daha iyi hizmet verenlere doğru yönelmekte; müģteri iliģkileri yönetimi önemini iyice arttırmaktadır. Burada, müģteri iliģkileri yönetimi, daha çok bir iģletme felsefesi, müģteri merkezli yönetim anlayıģının ön plana çıktığı, teknolojinin müģteri iliģkilerinde etkin olarak kullanıldığı, yeni ekonomi prensiplerine göre biçimlenen bir iģ yapma stratejisi ve müģterilerin belirlenmesi ve geniģletilmesi yanında, yeni teknolojilerin verimli kullanılabilmesi için müģteri temas noktalarındaki süreçlerin de gözden geçirilmesini içermektedir (HamĢioğlu, 2003: 157). BaĢka sektörlerde olduğu gibi, kendine has yapısı itibari ile BEġ de de bilgi ve biliģim teknolojilerinin kullanımı kaçınılmaz bir durum teģkil etmektedir. Türkiye de özellikle finans piyasalarında güven hizmet sürecini etkileyen en önemli faktörlerin baģında gelmektedir. Türk insanı finansal konularda karar verirken karģısında firma temsilcisini bizzat görme eğilimindedir. Sigorta sektörü için de aynı durum geçerlidir. Ġlaveten, sektörde sunulan ürün ve hizmetler teknik ve yasal bilgi aktarımını zorunlu kıldığı için, birebir insan iliģkileriyle bu iletiģimi kurmak alternatif dağıtım kanallarına göre daha olumlu sonuçlar vermektedir. Ayrıca, bazı yasal zorunluluklar da birebir müģteri hizmetini zorunlu kılmaktadır. Örneğin, Bireysel Emeklilik Sisteminde sadece lisanslı emeklilik aracıları ıslak imza karģılığı ürün satıģı yapabilmektedir. Bunun yanında sektörde satıģ öncesi ve sonrası hizmetler için alternatif dağıtım kanalları uygulamasına yönelik innovasyon çalıģmalarının yapılması kaçınılmazdır. Ürünün homojen olduğu sektörlerde rekabet avantajı yaratacak en önemli unsurlardan biri, alternatif dağıtım kanalları ve teknoloji kullanarak üstün ve hızlı müģteri hizmeti verebilmektir. Bu nedenle sektör, doğrudan dağıtım kanallarına göre öncelikli olmasa da alternatif dağıtım kanallarında yenilikçi uygulamalar geliģtirmelidir (Turkishtime, 2006: 17) Bireysel Emeklilik Sistemi nde Bilgi-Teknolojik Altyapının Gerekliliği ve Türkiye Bireysel Emeklilik Sistemi Mevzuatı gereği, sisteme dahil olan katılımcıların kesintisiz bilgi alması ve Ģeffaflık sektör Ģirketlerinin en önemli yükümlülüklerindendir. Bu durum, bilgi ve biliģim teknolojilerinin kullanımını vazgeçilmez kılmaktadır. Bireysel Emeklilik ġirketleri bilgi teknolojileri yatırımları açısından ülkemizin en bilinçli ve ileri sektörlerinden birini oluģturmaktadır. Büyük Ģirketlerin etrafında kümelenmiģ bir tür tedarikçi yapısını andıran 103

9 acentelerle, banka Ģubeleri ve diğer dağıtım kanalları ile çalıģan sektör, teknoloji odaklı yatırımlarını sürdürmektedir (IT Business Weekly, 2003: 24). Bankalar, sigorta Ģirketleri için çok önemli bir dağıtım kanalıdır. Bankasürans uygulayan sigorta Ģirketleri, bankaların Ģube ağlarının geniģ alanlara yayılmıģ olması sebebi ile daha çok müģteriye ulaģabilmekte, ayrıca onların hazır portföylerinden yararlanabilmektedirler. Türkiye de, Bireysel Emeklilik Sistemi ile birlikte birçok hayat sigortası Ģirketi bankasürans sistemini kullanmaya baģlamıģtır. Avrupa ülkelerinde bireysel emeklilik ve sigortacılık iģlemlerinin bankalar aracılığı ile gerçekleģtirildiği gözlenmektedir. Hayat ve bireysel emeklilik sigortalarının dağıtımındaki önemini 1990 lı yıllarda artıran bankalar, Avrupa nın birçok ülkesinde en önemli dağıtım kanalı haline gelmiģ durumdadır. Ġspanya, Fransa ve Ġtalya gibi pazarlarda banka kanallarının toplam dağıtım kanalları içerisinde aldığı pay, % lara kadar çıkmaktadır (IT Business Weekly, 2003: 1). Hızlı büyümesi beklenen özel emeklilik pazarına Türkiye de faaliyetlerini sürdüren öncü sigorta Ģirketlerinin yanı sıra yurt dıģından yeni oyuncuların da girmeye baģladığı göz önüne alınırsa kıyasıya rekabetin yaģanacağı bu pazarda, belirli bir pazar payını ve fon büyüklüğünü yakalayacak sigorta Ģirketleri ekonomik karlılığa ulaģacaklardır. Hedefledikleri pazar paylarına ulaģamayan özel emeklilik Ģirketlerinin ise zaman içerisinde pazardan kaybolması riski görülmektedir. Nitekim, 1994 yılı içinde özel emeklilik sistemine geçen Çek Cumhuriyeti nde, baģlangıçta 43 olan Ģirket sayısı, beģ yıl içerisinde satın alma ve birleģmeler ya da devlet tarafından kapatılmalar ile 20 ye düģmüģtür Bu ülkede toplam fon büyüklüğü üzerinden % 9 larda olan operasyon maliyeti de ancak beģ sene içerisinde % 2.5 seviyelerine gerilemiģtir (Angoulvant ve Kerney, 2002: 15). Bu oranlar, belirli bir ekonomik büyüklüğe ulaģamayan Ģirketlerin, maliyetlerinin yüksek seviyelerde seyir etmesi problemi ile karģı karģıya kalacaklarını göstermektedir. Özel emeklilik pazarında önemli bir ekonomik büyüklüğe sahip olmayı, sürekli ve karlı bir büyümeyi hedefleyen Ģirketlerin, müģteri odaklı ve rakiplerden farklılık yaratıcı bir yaklaģım ile pazara girmeleri gerekmektedir. Hayat ve bireysel emeklilik pazarlarında görüldüğü gibi, Türkiye pazarında kazananları ve kaybedenleri bu unsurlar belirleyecektir. Türkiye de yaklaģık 3 yıllık bir geçmiģe sahip olan bireysel emeklilik sektörü, yoğun rekabetin yaģandığı, kar marjı düģük bir sektör olarak karģımıza çıkmaktadır. Sektörde, müģterilerle ortalama yıl süren uzun vadeli iliģkiler kurulmakta, yeni bir müģterinin Ģirket için karlı hale gelebilmesi ancak 5-6 yıl sistemde kalması ve düzenli olarak katkı payı ödemesiyle mümkün olmaktadır. Sürdürülebilir karlılık için, müģterilerin sürekliliğinin sağlanması ve verimliliğe odaklanılması kritiklik arz etmektedir. Bu açıdan bakıldığında, MüĢteri ĠliĢkileri Yönetimi (CRM) odaklı bir örgütsel yapılanma ve teknolojik altyapı ile müģteri memnuniyetinin en üst seviyede tutulması ve müģteri ihtiyaçlarının eksiksiz karģılanması bir zorunluluk olarak ortaya çıkmaktadır. Bu vizyon çerçevesinde CRM yaģam döngüsü içerisinde uçtan uca kesintisiz biçimde gerçekleģtirilmiģ olmalıdır (Turkishtime, 2006: 18). Hayat ve bireysel emeklilik pazarında yer alacak Ģirketlerin, öncelikli olarak hedef müģteri ihtiyaç ve beklentilerine yanıt veren ürün ve hizmetleri sunabilecek gerekli bilgi ve teknolojik altyapıyı oluģturmaları gerekmektedir Türkiye de Bireysel Emeklilik Şirketlerinin Bilgi İşlem ve Teknolojik Altyapı Bağlamında Kanuni Sorumlulukları Türkiye de Bireysel Emeklilik Sistemi ne iliģkin yasanın uygulama esaslarını ortaya koyan yönetmelik, çeģitli maddelerinde bilgi-iģlem ve teknoloji altyapısı ve uygulamalarına iliģkin düzenlemeler içermektedir (Emeklilik ġirketleri KuruluĢ ve ÇalıĢma Esasları Hakkında Yönetmelik, 2002). Nitekim, Madde-18.a, katılımcıya ve fon portföyüne iliģkin bilgilerin saklama hesaplarına yansıtılabilmesi için gerekli bilgileri saklayıcıya zamanında ve doğru bir Ģekilde iletmek görevine yer verirken Madde-23 e göre, MüsteĢarlık,. sağlıklı ve kıyaslanabilir bilgi üretimi ve akıģını sağlayacak bir alt yapı oluģturulması ve bu suretle 104

10 Ģirketin malî durumunun izlenebilir ve değerlendirilebilir hale gelmesi için tek düzen hesap planı, malî tablolar ile bunların uygulama ve düzenleme esaslarını belirler. Günlük Gözetim ve Denetim Sistemi baģlıklı Madde-29, bilgi-iģlem altyapısı ilintili Ģu hükümleri içermektedir:...müsteģarlık, Ģirketlerin faaliyetlerinin günlük olarak gözetim, denetim, iģlem konsolidasyonu, katılımcılara ait bilgilerin saklanması, kamuyu ve katılımcıları bilgilendirme ile istatistik üretimi ve fonksiyonlarının yürütülmesini teminen emeklilik gözetim merkezini görevlendirir. ġirket,... iģlemlerine yönelik katılımcılar ve MüsteĢarlık nezdinde Ģeffaf olmasını sağlayacak çağdaģ bilgi teknolojisi alt yapısını oluģturmak zorundadır. ġirket, katılımcı bazında gerçekleģtirilen tüm iģlemleri, gerçek zamanlı olarak, iliģkisel veri tabanı yönetim sistemleriyle takip etmek, geriye dönük olarak katılımcı ve MüsteĢarlık tarafından elektronik sorgulamaya açık tutmak ve standartlaģtırılmıģ veri tabanı kayıtlarını emeklilik gözetim merkezine gün sonu itibarıyla iletir. MüsteĢarlık, tek tip ve özel veri tabanı sorgulamalarını, Ģirketin veri tabanı sunucuları üzerinde de standartlaģmıģ yapısal sorgulama yöntemleriyle veya Internet protokol ve teknolojileri esaslı olarak uzak alan bağlantısıyla gerçekleģtirebilir. MüsteĢarlık, bu sorgulamalarda kullanılacak veri tabanı kayıt deseninin asgari kümesini belirler. ġirket kullanacağı bilgi teknolojisi alt yapı bileģenleri ve gerekli arayüzlerle, elektronik sorgulamaları gerçek zamanlı olarak yanıtlayacak mekanizmayı bünyesinde oluģturur ve katılımcılara Internet ve otomatik sesli yanıtlama teknolojileri kullanılmak suretiyle hizmet verir. ġirketler, Kanunda belirtilen koģulları ve iģleyiģi temin etmek üzere, donanım, iletiģim teknolojileri ve yazılımları kapsayan bir bilgi teknolojileri planı oluģturmak zorundadır. Bu plan, kısa, orta ve uzun vadeli geliģmeleri ve öngörülen iģlem hacmini esas alarak belirlenir ve faaliyete geçilmesi ile birlikte her aģamaya yönelik olarak arz edilecek hizmetleri süreleriyle birlikte açıklar. (Emeklilik ġirketleri KuruluĢ ve ÇalıĢma Esasları Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2002/1), Madde 6). Hazine MüsteĢarlığı tarafından, Ģirketlerin faaliyetlerinin günlük olarak gözetimi, denetimi, iģlem konsolidasyonu, katılımcılara ait bilgilerin saklanması, kamunun ve katılımcıların bilgilendirmesi ile istatistik üretimi ve fonksiyonlarının yürütülmesini teminen Emeklilik Gözetim Merkezine (EGM) gönderilecek Gözetime Esas Veri Kümesi (GEVK) transfer tanımlamalarını düzenlemek üzere bir de genelge yayınlanmıģtır (Gözetime Esas Veri Kümesi (GEVK) Transfer Tanımlamalarına ĠliĢkin Genelge, Genelge No:2004/6) Bireysel Emeklilik Şirketlerinde Bilişim ve Teknolojik Altyapı Kullanımı Özellikleri ve tercihleri giderek farklılaģan ve Ģirketlere bağlılıkları azalan müģterilerin hakim olacağı öngörülen bireysel emeklilik pazarında karlı büyümenin ve değer yaratabilmenin anahtarının, müģteri odaklı ve farklılaģtırıcı iģ modellerini, strateji, organizasyon, operasyon ve teknoloji alanlarında oluģturabilmek ve bu Ģekilde gerçek bir rekabet farklılığı yaratabilmek olduğu görülmektedir. Teknolojiyi en etkin biçimde kullanmanın Ģirket genel merkezlerine yansıması, büyük bilgi iģlem kadrolarıyla gerçekleģmektedir. Hemen hemen tüm sigorta ve emeklilik Ģirketleri, bünyelerinde gerek yazılım, gerekse donanım açısından uzman ekipleri bulundurmaktadırlar. ġirketlerin yazılım alanında izledikleri yöntemler ise farklılık göstermektedir (IT Business Weekly, 2003: 24). Bazı Ģirketler yazılımlarını çekirdek ekipleriyle yürütürken, diğerleri de bu konuda kendini ispat etmiģ önde gelen yazılım firmalarıyla çalıģmayı tercih etmektedir. Bireysel Emeklilik Sisteminde kullanılan biliģim sistemleri incelendiğinde, sadece otomasyon çözümü değil, ölçülebilir stratejik rekabet avantajları da sunan sistemlerin de mevcut olduğu görülmektedir. Data-mining uygulamaları yaparak müģteriler segmente edilebilmekte; çapraz ve dikey satıģ fırsatları için sonuçlar değerlendirilebilmektedir. Bu sistemler Bireysel Emeklilik Kanunu doğrultusunda çalıģacak Ģirketlerin müģteriye ulaģımında kullandıkları tüm ön ofis proseslerinde satıģı hızlandırmak, hızlı ve hatasız servis sunabilmek, müģteri odaklı çalıģmak, acenteleri ve doğrudan satıģ örgütleri de dahil olmak üzere tüm birimlerin birbiri ile 105

11 bilgi paylaģımı içinde bulunmasını sağlamak için kullanılmakta ve müģteri odaklı çalıģma, müģterilerin segmente edebilme, satıģ ve fırsat yönetimi, müģterilere daha hızlı ve daha kaliteli hizmet gibi çok önemli kullanımları da içermektedir (www.sfs.com.tr/ ). Burada dikkat edilmesi gereken husus bütün operasyonel adımlar yazılım destekli yapıldığından, Otomasyon Müdürlüğü ile iģbirliği yapılmadan olumlu sonuç alınamayacağıdır. Kapıdaki güvenlik görevlisinden, müģteri hizmetlerine, otomasyon müdürlüğünde çalıģan bir programcıdan, Genel Müdür e kadar herkes bir Ģekilde yazılımlar aracılığıyla iģlerini yapmakta ve birbirleriyle haberleģmektedirler. Otomasyon destekli yapılan bir iģin manuel olarak yapılması da mümkün olmaktadır. Fakat bu durumda, hem iģin süresi çok uzayacak, hem de Ģüphesiz iģin kalitesi düģecektir. Emeklilik Ģirketleri, ayrıca, teknoloji yatırımlarını yaparken müģteri odaklı düģünmek zorunda olduklarından, müģteriye en hızlı ve en sağlıklı hizmeti sağlama konusunda, internet Ģubesi, SMS ve ile bilgilendirme, sesli yanıt sistemi, backup alma prosedürleri, iģ akıģ yönetimi, Ģirket içi ve bölgelerarası güvenli mesajlaģma imkanının sağlanması gibi konularda da yatırımlar yapmaktadırlar. Genel olarak bakıldığın da emeklilik Ģirketlerinin sesli yanıt sistemleri (IVR: Intelligent Voice Recognition) aģağıdaki hizmetleri vermektedir: - bireysel emeklilik planları ve hayat sigortaları hakkında bilgi verme, - sözleģme / poliçe detayları hakkında bilgi verme, - teklif hazırlanması, - kampanyalar hakkında bilgi verilmesi, - tahsilat makbuzu gönderimi, - sözleģme veya poliçe satın alma, - bireysel emeklilik iģlemleri, - hayat sigortası iģlemleri /ferdi kaza iģlemleri, - internet iģlemleri. ÇalıĢanların cinsiyeti ve eğitim düzeyine iliģkin gözlemler de sektörün niteliğine iliģkin anlamlı sonuçlar türetilmesine imkan sunacaktır. Türkiye de faal bireysel emeklilik Ģirketlerinde, Tablo-8 de verileri kullanılanlara benzer bir eğilim gözlenmekte; bayan çalıģanların Türkiye ortalamasının çok üstünde bir istihdam imkanı bulduğu bu sektörde oran olarak erkeklerden daha fazla istihdam edildiği ve çalıģanların büyük çoğunluğunun üniversite mezunu olduğu görülmektedir. Personelin yüksek eğitim niteliği, sektöre, bilgi ve biliģim teknolojilerini kullanma ve uyarlama vb konularda hareket kabiliyeti kazandırmaktadır. Tablo-8 : Bireysel Emeklilik Şirketlerinde Çalışanların Cinsiyeti ve Eğitim Düzeyi ġirket Adı ÇalıĢanların Cinsiyeti ÇalıĢanların Eğitim Düzeyi Erkek Bayan Lise Üniversite Y.Lisans Vakıf Emeklilik Ak Emeklilik Aviva Hayat Emeklilik Kaynak: Ġlgili ġirketlerin Ġnsan Kaynakları Departmanı. Sonuç Bireysel emeklilik sektörü, bireyler açısından gelecek güvencesi sağlayan ve ülkeler açısından finansal birikimlerin miktar ve niteliğini geliģtiren özelliği ile bütün dünyada önemi her gün artan bir sektördür lerden itibaren finansal türevlerin ve biliģim teknolojilerinin yaygın liberalizasyon eģliğinde geliģimi, bireysel emeklilik sistemi ile bilgi-biliģim teknolojilerini, karģılıklı olarak birbirini destekleyen unsurlar haline getirmiģtir. Türkiye de bireysel emeklilik sistemi ile ilgili yasal mevzuatın geliģimi çok yenidir. Ancak genç, teknolojik geliģmelere uyum kabiliyeti olan üniversite mezunu nüfusun artan oranı, bireysel emeklilik sektörünün hızla geliģimi için teknik koģulları uygun hale getirmekte; yasal mevzuat da sektör kuruluģlarının bilgi-iģlem altyapıları için bağlayıcı düzenlemeler içermektedir. 106

12 Bireysel emeklilik sektöründe baģarı, baģka sektörlerde olduğundan daha fazla, bilgi ve biliģim teknolojilerini izleme, uyarlamaya ve geliģtirmeye bağlı olacaktır. KAYNAKLAR Al, Hüseyin, Özel Emeklilik Fonları ve ABD Uygulaması, Activeline, (Mayıs-Haziran) Angoulvant, Cristophe ve A. T. Kerney, DeğiĢime Hazır mısınız?, Activeline, (Temmuz) Buzlupınar, Elif, Emeklilik Fonları Sermaye Piyasalarına Kaynak Aktarımı Türkiye Üzerine Değerlendirmeler, Sermaye Piyasası Kurulu Yayını, Yayın No: 47. Cansızlar, DOĞAN, Bireysel Emeklilik Sistemi ve Sermaye Piyasaları, / Cülcüoğlu, Eylem ve Deniz Sözüdoğru, IT Business Weekly, (ġubat) 2006, S: 277. Derelioğlu, Deniz, Türkiye de Özel Emeklilik Fonu Uygulamaları, TÜGĠAD, Ġstanbul, Ege, Ġlhan, Dünyada Özel Emeklilik Sistemleri ve Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununa EleĢtirisel Bir BakıĢ, İktisat İşletme ve Finans Dergisi, (Temmuz) Egemen, Meral, Ak Emeklilik Mucizesi/BT ile Sıfırdan Zirveye, IT Business Weekly, (ġubat) 2006, S Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM), Yıllık Faaliyet Raporu, Emeklilik ġirketleri KuruluĢ ve ÇalıĢma Esasları Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2002/1) Emeklilik ġirketleri KuruluĢ ve ÇalıĢma Esasları Hakkında Yönetmelik, 2002 Ergenekon, ÇAĞATAY, Vergilendirme Rejiminin Özel Emeklilik Fonlarının GeliĢimi Üzerindeki Etkisi: Sermaye Piyasası na Yansımalar, II. ODTÜ Ekonomi Kongresi, (9-12 Eylül) 1998, Ankara. Ergenekon, Çağatay, Sosyal Güvenlik Fonları ve Sermaye Piyasaları, İktisat Dergisi, (Nisan) Ergenekon, Çağatay, Emekliliğin Finansmanı, Emin Ofset Matbaacılık Ltd., Ġstanbul, Gözetime Esas Veri Kümesi (GEVK) Transfer Tanımlamalarına ĠliĢkin Genelge, Genelge No: 2004/6. Günaydın, KürĢad, Sosyal güvenlikte reform için bireysel emeklilik, Activeline, (Haziran) HamĢioğlu, Buğra Ahmet, Pazarlamada Yeni Açılım Birebir Pazarlama ve MüĢteri ĠliĢkileri Yönetiminin Değerlendirilmesi, Kafkas Üniversitesi İİBF, 2003: 2. HeriĢ, NeĢe, Dünyada Bireysel Emeklilik Uygulamaları, ww.insankaynaklari.com/ IT Business Weekly, Ne Kadar Teknoloji, O Kadar Poliçe, 2003: 24 KYYD, Kurumsal Yatırımcıların Ülke Kalkınması ve Ekonomik İstikrar Üzerinde Etkileri, Kurumsal Yatırımcılar Yöneticileri Derneği, Ġstanbul, Mirza, Doğa, ABD de Bireysel Emeklilik Uygulamaları, Ernst & Young Vergi Bölümü, Ġstanbul, OECD, Institutional Investors Statistical Yearbook, Paris, OECD, Maintaining Prosperity in an Aging Society, Paris, OECD, Pension Markets in Focus, Issue 3, October, Önal, Beyazıt, Türkiye de Bireysel Özel Emeklilik Sistemi, TÜGĠAD Ekonomi Ödülleri 2000, Rota Yayını, Ġstanbul, Salomon Smith Barney, Private Pension Funds in Latin America Report, ġen, Murat ve Tekin MemiĢ, Özel Emeklilik ve Türkiye için Sistem Önerisi, TUGĠAD, Turkishtime, (Ağustos) Dünya da Emeklilik Fonları BES. Yılmaz, Recep, ġili Sosyal Güvenlik Sisteminde Sağlık ve Emeklilik Sigortalarında YaĢanan DeğiĢimler, 107

13 Ekler Grafik-1: OECD Ülkelerinde GSYĠH Yüzdesi Olarak Emeklilik Fonları, 2005 Kaynak: OECD, Pension Markets in Focus, Issue 3, October, 2006, p

14 Grafik-2: SeçilmiĢ OECD-dıĢı Ülkelerde GSYĠH Yüzdesi Olarak Emeklilik Fonları, 2005 Kaynak: OECD, Pension Markets in Focus, Issue 3, October, 2006, p

T.C. GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞI Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü

T.C. GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞI Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü T.C. GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞI Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü TÜRKİYE KOOPERATİFÇİLİK STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 2012 2016 0 ĠÇĠNDEKĠLER TABLO VE GRAFĠKLER LĠSTESĠ KISALTMALAR LĠSTESĠ ii iii 1. GĠRĠġ

Detaylı

Kurumsal Yatırımcı Olarak Özel Emeklilik Fonları: Türkiye'de Oluşturulan Sisteme Yönelik Değerlendirme ve Geleceğe Yönelik Bir Tahmin

Kurumsal Yatırımcı Olarak Özel Emeklilik Fonları: Türkiye'de Oluşturulan Sisteme Yönelik Değerlendirme ve Geleceğe Yönelik Bir Tahmin Kurumsal Yatırımcı Olarak Özel Emeklilik Fonları: Türkiye'de Oluşturulan Dr. Suphi Aslanoğlu Sisteme Yönelik Değerlendirme ve Geleceğe Yönelik Bir Tahmin Dr. İsrafil Zor Dr. İsrafil ZOR Dr. Suphi ASLANOĞLU

Detaylı

Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları: Devlet, Özel Sektör ve Sivil Toplum Örgütlerinin Rolü

Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları: Devlet, Özel Sektör ve Sivil Toplum Örgütlerinin Rolü Çukurova Üniversitesi İİBF Dergisi Cilt:10.Sayı:2.Aralık 2006 ss.60-94 Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları: Devlet, Özel Sektör ve Sivil Toplum Örgütlerinin Kayahan TÜM 1 Efendiler, iktisadiyat sahasında

Detaylı

Türkiye de Bireysel Emeklilik Sisteminin Makro Ekonomik Dinamiklere Etkisi Kapsamında Swot Analizi

Türkiye de Bireysel Emeklilik Sisteminin Makro Ekonomik Dinamiklere Etkisi Kapsamında Swot Analizi Muhasebe ve Finansman Dergisi Ekim/2012 Türkiye de Bireysel Emeklilik Sisteminin Makro Ekonomik Dinamiklere Etkisi Kapsamında Swot Analizi Gülsün İŞSEVEROĞLU Zeynep HATUNOĞLU ÖZET Türkiye de 27 Ekim 2003

Detaylı

CORPORATE GOVERNANCE UNDER THE COMPANIES THE IMPORTANCE OF INTERNAL AUDIT: A STUDY İN ISTANBUL STOCK EXCHANGE

CORPORATE GOVERNANCE UNDER THE COMPANIES THE IMPORTANCE OF INTERNAL AUDIT: A STUDY İN ISTANBUL STOCK EXCHANGE İŞLETMELERDE KURUMSAL YÖNETİM KAPSAMINDA İÇ DENETİMİN YERİ VE ÖNEMİ: BORSA İSTANBUL DA BİR ARAŞTIRMA Öğr. Gör. Selim CENGİZ * ÖZET Son yıllarda yaģanan iģletme skandallarından sonra, kurumsal yönetim ve

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARET UYGULAMASININ STOK YÖNETİMİ BOYUTUNDA ANALİZİ VE BİR UYGULAMA

ELEKTRONİK TİCARET UYGULAMASININ STOK YÖNETİMİ BOYUTUNDA ANALİZİ VE BİR UYGULAMA T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA BİLİM DALI ELEKTRONİK TİCARET UYGULAMASININ STOK YÖNETİMİ BOYUTUNDA ANALİZİ VE BİR UYGULAMA Fatma

Detaylı

KAMU ÇALIġANLARI EMEKLĠLĠK SĠSTEMLERĠ SIGMA BELGE NO. 10 1997

KAMU ÇALIġANLARI EMEKLĠLĠK SĠSTEMLERĠ SIGMA BELGE NO. 10 1997 SIGMA YönetiĢim ve Yönetimde GeliĢim için Destek Finansmanı esas olarak AB tarafından sağlanan bir OECD ve Avrupa Birliği ortak bir giriģimi KAMU ÇALIġANLARI EMEKLĠLĠK SĠSTEMLERĠ SIGMA BELGE NO. 10 1997

Detaylı

T.C. GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ TURĠZM ĠġLETMECĠLĠĞĠ EĞĠTĠMĠ ANABĠLĠM DALI

T.C. GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ TURĠZM ĠġLETMECĠLĠĞĠ EĞĠTĠMĠ ANABĠLĠM DALI T.C. GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ TURĠZM ĠġLETMECĠLĠĞĠ EĞĠTĠMĠ ANABĠLĠM DALI KONAKLAMA ĠġLETMELERĠ ĠÇĠN ULUSLARARASILAġMA YOLLARI VE ULUSLARARASILAġMA YOLU OLARAK DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE

Detaylı

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 13, Sayı 1, 2012 17

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 13, Sayı 1, 2012 17 C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 13, Sayı 1, 2012 17 KAMU YÖNETİMİNDE AÇIK KAYNAK KODLU YAZILIMLAR Fulya AKYILDIZ Özet Bilgi teknolojilerinde kullanılan açık kaynak kodlu yazılımlar (AKKY),

Detaylı

SON YAġANAN KÜRESEL FĠNANSAL KRĠZ VE TÜRK FĠNANS SEKTÖRÜ ÜZERĠNDEKĠ ETKĠLERĠ. Latest Global Financial Crisis and Its Effects on Turkish Finance Sector

SON YAġANAN KÜRESEL FĠNANSAL KRĠZ VE TÜRK FĠNANS SEKTÖRÜ ÜZERĠNDEKĠ ETKĠLERĠ. Latest Global Financial Crisis and Its Effects on Turkish Finance Sector SON YAġANAN KÜRESEL FĠNANSAL KRĠZ VE TÜRK FĠNANS SEKTÖRÜ ÜZERĠNDEKĠ ETKĠLERĠ Latest Global Financial Crisis and Its Effects on Turkish Finance Sector Yrd. Doç. Dr. Ramazan AKBULUT Harran Üniversitesi,

Detaylı

BANKACILIK SEKTÖRÜNDE PAZARLAMA UYGULAMALARI: GARANTĠ BANKASI ÖRNEĞĠ

BANKACILIK SEKTÖRÜNDE PAZARLAMA UYGULAMALARI: GARANTĠ BANKASI ÖRNEĞĠ T.C. TRAKYA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ĠġLETME ANABĠLĠM DALI YÜKSEK LĠSANS DÖNEM PROJESĠ BANKACILIK SEKTÖRÜNDE PAZARLAMA UYGULAMALARI: GARANTĠ BANKASI ÖRNEĞĠ SERKAN KARASLAR PROJE DANIġMANI

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü TÜRKİYE OTOMOTİV SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2011 2014

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü TÜRKİYE OTOMOTİV SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2011 2014 T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü TÜRKİYE OTOMOTİV SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2011 2014 ŞUBAT 2011 ĠÇĠNDEKĠLER ĠÇĠNDEKĠLER... 1 ġekġller LĠSTESĠ... 2 TABLOLAR LĠSTESĠ...

Detaylı

8. Bölüm ÖZEL EMEKLİLİK SİSTEMLERİ. Yrd. Doç. Dr. Faruk AKIN

8. Bölüm ÖZEL EMEKLİLİK SİSTEMLERİ. Yrd. Doç. Dr. Faruk AKIN 8. Bölüm ÖZEL EMEKLİLİK SİSTEMLERİ Yrd. Doç. Dr. Faruk AKIN AMAÇLARIMIZ Bu bölümü tamamladıktan sonra; aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz: Özel emeklilik sistemlerinin dünya genelinde

Detaylı

Alternatif Politika, Cilt. 4, Sayı. 1, 84-128, Şubat 2012 84 AB NĠN ZAYIF EKONOMĠK HALKASI YUNANĠSTAN IN EKONOMĠK KRĠZĠ DĠNECEK MĠ?

Alternatif Politika, Cilt. 4, Sayı. 1, 84-128, Şubat 2012 84 AB NĠN ZAYIF EKONOMĠK HALKASI YUNANĠSTAN IN EKONOMĠK KRĠZĠ DĠNECEK MĠ? Alternatif Politika, Cilt. 4, Sayı. 1, 84-128, Şubat 2012 84 AB NĠN ZAYIF EKONOMĠK HALKASI YUNANĠSTAN IN EKONOMĠK KRĠZĠ DĠNECEK MĠ? Serap DURUSOY * Ömür ġamġloğlu** ÖZET 2007 nin ikinci çeyreğinde ABD

Detaylı

TÜRKİYE VE DÜNYA DA ORGANİK TARIMIN EKONOMİK BOYUTU: ORGANİK TARIMIN ADANA İLİ EKONOMİSİNDEKİ YERİ (YÜKSEK LİSANS TEZİ) Dursun HATUNOĞLU DURMAZ

TÜRKİYE VE DÜNYA DA ORGANİK TARIMIN EKONOMİK BOYUTU: ORGANİK TARIMIN ADANA İLİ EKONOMİSİNDEKİ YERİ (YÜKSEK LİSANS TEZİ) Dursun HATUNOĞLU DURMAZ TÜRKİYE VE DÜNYA DA ORGANİK TARIMIN EKONOMİK BOYUTU: ORGANİK TARIMIN ADANA İLİ EKONOMİSİNDEKİ YERİ (YÜKSEK LİSANS TEZİ) Dursun HATUNOĞLU DURMAZ Eskişehir 2010 i TÜRKĠYE VE DÜNYA DA ORGANĠK TARIMIN EKONOMĠK

Detaylı

T.C. DOĞUġ ÜNĠVERSĠTESĠ

T.C. DOĞUġ ÜNĠVERSĠTESĠ T.C. DOĞUġ ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ KOBĠ BANKACILIĞI HĠZMETLERĠNĠN KOBĠLERĠN ĠHTĠYAÇLARINA CEVAP VEREBĠLME DURUMU Yüksek Lisans Bitirme Tezi Nalan TEKĠN 200782046 Tez DanıĢmanı: Dr. Nurperi

Detaylı

REASÜRÖR. Dergide yer alan yazıların içeriğinden yazı sahipleri sorumludur. İÇİNDEKİLER

REASÜRÖR. Dergide yer alan yazıların içeriğinden yazı sahipleri sorumludur. İÇİNDEKİLER Tarih: Ekim 2008 Millî Reasürans T.A.Ş. adına sahibi Cahit NOMER İnceleme Kurulu BAŞKAN Barbaros YALÇIN ÜYE Hüseyin YUNAK ÜYE Ali N. YÜCEL ÜYE Feridun ÖZÜNAL ÜYE Güneş KARAKOYUNLU Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Detaylı

BÖLÜM II FİKİRDE VE HİZMETTE ÖNCÜ İZMİR TİCARET ODASI

BÖLÜM II FİKİRDE VE HİZMETTE ÖNCÜ İZMİR TİCARET ODASI BÖLÜM II FİKİRDE VE HİZMETTE ÖNCÜ İZMİR TİCARET ODASI 1. 1885 ten Günümüze İzmir Ticaret Odası Ġzmir Ticaret Odası, 1884 yılında baģlatılan iģlemler sonunda 1885 te kurularak Ġzmir in ticaret hayatına

Detaylı

Ortadoğu Ticaret, Fuar ve Kongre Merkezi

Ortadoğu Ticaret, Fuar ve Kongre Merkezi Ortadoğu Ticaret, Fuar ve Kongre Merkezi PROJESĠ FĠZĠBĠLĠTE RAPORU HAZIRLAYAN FĠRMA SERDEM Mak. ĠnĢ. Gıda. Turizim ve Tarım Ürünleri San. Tic. Ltd. ġti. Peyas Mh., Sellahattin Üyubi Blv., Azizoğlu Sitesi,

Detaylı

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 1. Raporun Dönemi 01.01.2011-31.12.2011 2. Ortaklığın Unvanı HektaĢ Ticaret T.A.ġ. 3. Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince ġirketimiz Ana

Detaylı

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 1. Raporun Dönemi 01.01.2012-31.12.2012 2. Ortaklığın Unvanı HektaĢ Ticaret T.A.ġ. 3. Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince ġirketimiz Ana

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI DENETĠM ELEMANLARININ AVRUPA ĠSTĠHDAM VE SOSYAL POLĠTĠKALARI HAKKINDA MESLEKĠ EĞĠTĠMĠ

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI DENETĠM ELEMANLARININ AVRUPA ĠSTĠHDAM VE SOSYAL POLĠTĠKALARI HAKKINDA MESLEKĠ EĞĠTĠMĠ T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI LEONARDO DA VĠNCĠ HAREKETLĠLĠK PORJESĠ DENETĠM ELEMANLARININ AVRUPA ĠSTĠHDAM VE SOSYAL POLĠTĠKALARI HAKKINDA MESLEKĠ EĞĠTĠMĠ ĠNGĠLTERE PROJE GRUBU RAPORU 2008 HAZIRLAYANLAR

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ĠġLETME YÖNETĠMĠ ANA BĠLĠM DALI. HOLDĠNG ĠġLETMELERĠNDE ĠÇ DENETĠM SÜRECĠ VE FAYDALARI

T.C. ATILIM ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ĠġLETME YÖNETĠMĠ ANA BĠLĠM DALI. HOLDĠNG ĠġLETMELERĠNDE ĠÇ DENETĠM SÜRECĠ VE FAYDALARI T.C. ATILIM ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ĠġLETME YÖNETĠMĠ ANA BĠLĠM DALI HOLDĠNG ĠġLETMELERĠNDE ĠÇ DENETĠM SÜRECĠ VE FAYDALARI YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Hazırlayan Alparslan AVġAR Tez DanıĢmanı Yrd.Doç.Dr.Zeki

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER. Türkiye Kalkınma Bankası Yayını TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. NĠSAN HAZĠRAN 2014 Sayı: 72. e-dergi OLARAK YAYINLANMAKTADIR.

ĠÇĠNDEKĠLER. Türkiye Kalkınma Bankası Yayını TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. NĠSAN HAZĠRAN 2014 Sayı: 72. e-dergi OLARAK YAYINLANMAKTADIR. Türkiye Kalkınma Bankası Yayını NĠSAN HAZĠRAN 2014 Sayı: 72 TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. Adına Sahibi Ahmet BUÇUKOĞLU Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanı Yazı İşleri Sorumlusu Hatice BAKIR İnsan Kaynakları

Detaylı

DUBAĠ GROUP SĠGORTA A.ġ. FAALĠYET RAPORU 2008

DUBAĠ GROUP SĠGORTA A.ġ. FAALĠYET RAPORU 2008 DUBAĠ GROUP SĠGORTA A.ġ. FAALĠYET RAPORU 2008 ĠÇĠNDEKĠLER Yönetim Kurulu Üyeleri... 1 Genel Müdür Yardımcıları ve Grup Müdürleri... 2 Ġç Denetim... 2 Denetim Kurulu... 3 Yönetim Kurulu BaĢkanı Mesajı...

Detaylı

ÇAĞRI MERKEZĠNDE MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠNĠ ARTIRMA ÇALIġMALARI VE BĠR UYGULAMA

ÇAĞRI MERKEZĠNDE MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠNĠ ARTIRMA ÇALIġMALARI VE BĠR UYGULAMA T.C. BAHÇEġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ ÇAĞRI MERKEZĠNDE MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠNĠ ARTIRMA ÇALIġMALARI VE BĠR UYGULAMA Yüksek Lisans Tezi AYġE MELEK TOPALAK ĠSTANBUL, 2014 T.C. BAHÇEġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER

Detaylı

TÜRKĠYE DE ĠNTERNET BANKACILIĞI ADAPTASYONUNU ETKĠLEYEN FAKTÖRLERĠN TEKNOLOJĠ-ORGANĠZASYON- ÇEVRE MODELĠ ĠLE ARAġTIRILMASI

TÜRKĠYE DE ĠNTERNET BANKACILIĞI ADAPTASYONUNU ETKĠLEYEN FAKTÖRLERĠN TEKNOLOJĠ-ORGANĠZASYON- ÇEVRE MODELĠ ĠLE ARAġTIRILMASI T.C. KADĠR HAS ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ TÜRKĠYE DE ĠNTERNET BANKACILIĞI ADAPTASYONUNU ETKĠLEYEN FAKTÖRLERĠN TEKNOLOJĠ-ORGANĠZASYON- ÇEVRE MODELĠ ĠLE ARAġTIRILMASI Doktora Tezi SavaĢ BAYOĞLU

Detaylı

HAYAT SĠGORTALARI VE BĠREYSEL EMEKLĠLĠK SĠSTEMĠ

HAYAT SĠGORTALARI VE BĠREYSEL EMEKLĠLĠK SĠSTEMĠ DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. HAYAT SĠGORTALARI VE BĠREYSEL EMEKLĠLĠK

Detaylı

Ortaklığın Ünvanı : YAPI KREDĠ B TĠPĠ YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ.

Ortaklığın Ünvanı : YAPI KREDĠ B TĠPĠ YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. A.GENEL BĠLGĠLER: Raporun Dönemi : 01.01.2013-31.03.2013 Ortaklığın Ünvanı : YAPI KREDĠ B TĠPĠ YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. Adres : Büyükdere Caddesi Yapı Kredi Plaza A Blok Kat 10 34330 Leven, BeĢiktaĢ/ ĠSTANBUL

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Madencilik Sektörü

Dünyada ve Türkiye de Madencilik Sektörü -1- İçerik 1. Giriş 3 2. Dünyada Madencilik 4 2.1. Genel Görünüm 4 2.2. Üretim 5 2.3. Tüketim 6 2.4. Dünya Madenciliği 8 2.4.1. Gelişmiş Bazı Ülkelerde Madencilik Faaliyetleri 8 3. Türkiye de Madencilik

Detaylı