KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ. Kosova Türk Taburu Komutaný Kurmay Binbaþý Kerim Acar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ. Kosova Türk Taburu Komutaný Kurmay Binbaþý Kerim Acar"

Transkript

1 Tuðgeneral Tarçýn: Kosova da güvenlik durumu istikrarlý Çok Uluslu Güney Kuvvet Komutanlýðý görevini üstlenen Tuðgeneral Uður Tarçýn, ilk kez Prizren de basýn mensuplarýyla bir araya geldi. Tarçýn, Çok Uluslu Güney Komutanlýðý nýn emir ve komutasýný önümüzdeki 12 ay için almýþ olmak, benim için büyük bir gurur kaynaðýdýr. Görevimizi çok açýk ve dostça bir þekilde gerçekleþtireceðiz, ancak ayný zamanda sýký ve kararlý da olacaðýz. Bize ne zaman ve nerede ihtiyaç duyulursa, derhal orada olacaðýz dedi. Çok Uluslu Güney Kuvvet Komutanlý Tuðgeneral Uður Tarçýn basýna düzenlediði toplantýda, KFOR un Kosova da bir baþarý öyküsü olduðunu, 1999 dan beri Çok Uluslu Güney Görev Kuvveti Komutanlýðý mensubu ülkelere ait olan birliklerin, sorumluluk sahasýnýn genelinde, omuz omuza baþarýyla görev yaptýklarýný söyledi. Birliklerimize verdikleri büyük destek ve misafirperverlikleri için Kosova halkýna ve yetkililerine teþekkür ederim. Bu desteðin, emir ve komutanýn Türkiye`de bulunduðu dönemde ve sonrasýnda da devam edeceðine olan inancým tamdýr diyen Tuðgeneral Uður Tarçýn, Türkiye nin 1999 yýlýndan bu yana Kosova ya sürekli destek sunduðunu, Türk Birliklerinin, 1999 Temmuz`undan itibaren, diðer ülkelerin birlikleri ile yakýn bir iþbirliði içinde, sorumluluk sahasý genelinde, kendisine verilen görevleri, Mustafa Kemal Atatürk`ün Yurtta Barýþ, Dünyada Barýþ ilkesi ýþýðýnda baþarý ile icra ettiðini vurguladý. Bu bakýþ açýsý ile, Çok Uluslu Güney Kuvvet Komutanlýðýnýn sorumluluk sahasýnda, güvenlik ve istikrarýn Çok Uluslu Güney Kuvvet Komutanlýðý Komutaný Tuðgeneral Uður Tarçýn saðlanmasý ve geliþtirilmesinde, duvara bir tuðla da Türk askerinin koyacaðýný ifade etti. devamý sayfa 5 te KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ SAYI: 383 YIL: 9 Fiyatý: 0.50 Kosova Türk Taburunda devir teslim Askeri törenle Kurmay Yarbay Mehmet Partigöç Kosova Türk Tabur Görev Kuvvet Komutaný görevini Kurmay Binbaþý Kerim Acar a devretti. Prizren in Sultan Murat Kýþlasý nda 23 Haziran Cumartesi günü devir teslim münasebetiyle düzenlenen törende, tabur komutaný Kurmay Yarbay Mehmet Partigöç, görevini Kurmay Binbaþý Kerim Acar a devretti. Kosova Türk Taburu forsunun devir teslimi Çok Uluslu Güney Tugayý Komutaný Tuðgeneral Uður Tarçýn tarafýndan yapýldý. Yarbay Mahmet Partigöç baþarýlý çalýþmalarý nedeniyle NATO nun Üstün Hizmet Madalyasý ný Tuðgeneral Uður Tarçýn ýn elinden aldý. Üst düzey yetkililerle çok sayýda askeri ve sivil davetlinin hazýr bulunduðu tören, Türk bayraðýnýn geçidiyle baþladý. Ardýndan törene katýlan KFOR bünyesindeki Çok Uluslu Güney Tugayý Komutaný Tuðgeneral Uður Tarçýn, Kosova Türk Taburu komutaný Kurmay Yarbay Mehmet Partigöç eþliðinde tören kýtasýný selamladý. Avrupa Birliði nin (AB) Kosova Özel Temsilcisi Stephan Lehne, Kosova liderlerinden, Kosova nýn nihai statüsünün belirlenmesi sürecine zarar verebileceði gerekçesiyle tek taraflý karar almaktan uzak durmalarýný talep etti. Lehne, Tek taraflý bir adým ya da sorumsuz bir hareket, Kosova nýn topladýðý bütün iyi Kosova Türk Taburu Komutaný Kurmay Binbaþý Kerim Acar Törende konuklara ve askerlere önce Ýngilizce, ardýndan da Türkçe seslenen Tuðgeneral Uður Tarçýn, Kosova Türk Taburu nun 1999 yýlýndan beri Atatürk ün Yurtta barýþ, dünyada barýþ ilkesi ýþýðýnda barýþ ve güvenliðin saðlanmasý için kahramanca hem Türkiye Cumhuriyeti Devletini hem de Türk Silahlý Kuvvetleri ni temsil ederek, görevini þerefle yerine getirdiðini vurguladý. devamý sayfa 5 te AB, Kosova nýn tek taraflý baðýmsýzlýk ilan etmemesini istedi Avrupa Birliði (AB) Kosova Özel Temsilcisi Stefan Lehne, Kosova nýn tek taraflý baðýmsýzlýk ilan etmemesi konusunda uyardý. Lehne, Kosovalýlarýn tek taraflý baðýmsýzlýk ilan etmesinin davalarýna büyük bir darbe vuracaðý imasýnda bulundu. niyeti kaybetmesine yol açar. Böyle bir adým, önünüzdeki zorluklarý kaldýrmaz yenilerin ekler. uyarýsýnda bulundu. Kosova ya beklenmedik bir ziyarette bulunan AB temsilcisi Stephan Lehne, Priþtine de Kosova Baþkaný Fatmir Seydiu ile bir araya geldi. devamý sayfa 5 te RTK Bordu na adaylarýn atanmasýna tepki Kosova Türk Gazeteciler Derneði (KTGD) Yönetim Kurulu, RTK Bordu na atanan adaylar listesini görüþerek, RTK Bordu na yapýlan aday atamasýndan memnuniyetsizlik duyduðunu belirtmektedir. KTGD, Kosova Radyo Televizyon Bordu na yapýlan adaylar atamasýnda Ad-Hoc Komisyonu nun ilgili çalýþmasýnda, RTK ya ait Kanunla ilgili öngörülen kriterlere saygý gösterilmediði düþüncesindedir. Bu durumda, belirlenen 18 kiþilik adaylar listesine, önerilen 5 Türk adayýndan hiçbirinin alýnmamasý, ilgili Komisyonun RTK ya ait Kanuna ve ilgili Maddesi ne saygýlý davrandýðý konusunda kuþku yaratmaktadýr. Dolayýsýyla, Kosova Radyo Televizyon programlarý çerçevesinde Türkçe programlarýn varlýðýný göz önünde bulundurarak, Enver Petrovci, Burbuçe Beriþa, Þkelzen Maliçi, Baþkim Ýbiþi (Rom), Mimoza Kusari-Lila, Dukacin Gorani, Ekrem Krüeziu, Ana Kostiç (Sýrp), Remziye Þahini-Hocay, Ýliryana Kaçaniku, Rahman Paçarizi, Haçif Muliçi, Eçrem Baþa, Ali Podrimla, Hilmniyeta Apuk (Boþnak), Þukriye Gaþi, Radica Jivkoviç-Beriþay (Sýrp) ve Ýbrahim Gaþi den oluþan RTK Bordu adaylar listesine, hiçbir Türk adayýnýn yer almamasý üzücüdür. Düþüncemize göre, önerilen liste ne Kosova ne de RTK nýn çok uluslu oluþumuyla baðdaþmamaktadýr. Liste ayný zamanda RTK ýn Türk abonelerinin beklentilerini de karþýlamamaktadýr. Sýrp ve Boþnak dilleri benzer diller olabilir, ancak Türkçe nin ne Arnavutça, ne Sýrpça ne de Boþnakça yla hiçbir benzerliði yoktur.böyle bir seçim, RTK nýn yayýn politikasýna olumlu katký sunmak isteyen Türk seyirci ve dinleyicileri yaný sýra Türkçe yi anlayanlar için bir engeli oluþturmaktadýr. Türkçe programlarý izleyebilecek ve bu programlarýn kalitesinin artýrýlmasýna katkýda bulunabilecek ölçüde Türkçe Dilini tanýyan tek bir adayýn bu listede yer almamasý, RTK nýn Türkçe programlarý yayýn politikasýna da olumsuz yansýyabilir. KTGD her defasýnda, RTK Borduna bir Türk temsilcisinin seçilmesinin faydalý olacaðýný belirtmiþtir. Dolayýsýyla KTGD, RTK Bordu nda bir Türk adayýnýn da yer almasý için yetkili kurumlarýn bu doðrultuda gereken hamleyi yapacaklarý inancýndadýr. KTGD, Kosova Parlamentosu nun ilgili Komisyonu nun RTK Bordu yla iþbirliði yaparak, söz konusu Ad-Hoc Komisyonu tarafýndan RTK Bordu na önerilen adaylar listesini bir kez daha gözden geçireceðine ve RTK Bordu nda bir Türk temsilcisinin de yer almasýný saðlayacak þekilde seçimin yenilenmesini isteyeceðine olan güvencini belirtmektedir. Saygýlarýmýzla KTGD Yönetim Kurulu Mektup þu kurumlara gönderilmiþtir: - Kosova medyasýna - Kosova Meclisi ilgili komisyonlarý - UNMIK - AGÝT Kosova Misyonu - Demokratikleþme Departmaný - Kosova Baðýmsýz Medya Komitesi

2 Tek çýkýþ yolu seçim mi? Statünün ertelenmesinden sonra Kosova iç gündemine seçimler damgasýný vurdu. Statünün geleceði için bir yýl önce statü sonrasýna ertelenen seçimler, statünüm dört aylýk ertelenmeden dolayý Kosova da bu süreçte oluþacak boþluðun seçimler ile kapatýlmasý tartýþýlmaya baþlandý. AAK partisi dýþýnda tüm partiler seçimin statü öncesi yapýlabileceðini dile getirirken, AAK ise seçimlerin statü sonrasýna býrakýlmasýný istiyor. ABD ve Batý Avrupa ülkeleri tarafýndan hazýrlanan yeni karar tasarýsý ile Kosova statüsünün belirlenmesi dört ay ertelendi. Bu erteleme Kosova da seçimi gündeme getirdi. Marthi Ahtisari tarafýndan hazýrlanan ve Kosova ya uluslararasý gözetim altýnda baðýmsýzlýk öngören Kosova çözüm öneri paketinde seçimlerin Kosova nýn baðýmsýzlýðý kazandýktan altý ay sonra yapýlmasýný öngörülmüþtü. Kosova UNMIK eski yöneticisi Soren Yesen Petersen, geçen yýl Kosova siyasi parti ve Eþgüdüm bürolarýnýn desteði ile Kosova da seçimleri statü sonrasýna erteleme kararý aldý. Petersen, seçim sürecinde siyasi partilerin yapacaðý kampanyalarýn Kosova statüsünün belirlenmesine olumsuz etki edebileceðini göz önünde bulundurarak seçimleri statü sonrasýna býrakmayý uygun buldu. Petersen in aldýðý bu erteleme kararýndan sekiz ay kadar bir zamaný geride býrakmýþ bulunuyoruz. Bu sekiz aylýk zaman diliminde Kosova siyasi sahnesi çok Kosova siyasi partilerin tutumlarý sayýda deðiþime sahne oldu. En büyük deðiþmelerden biri kuþkusuz ki Kosova eski meclis baþkaný Necat Daci nin LDK dan ayrýlýp LDD partisini kurmasý oldu. LDD partisinin kurulmasýyla iktidarda olduðu gibi belediye yönetimlerinde de dengeler baþ gösterdi. Kimi belediyelerde kýsa vadeli koalisyonlar kurularak, kimi belediyelerde ise meclis çalýþmalar yapýlamýyor. Kosova statüsünün dört ay bir ertelemeye tabii tutulmasý sonrasý Kosova da seçimlerin yapýlmasý opsiyonunu tartýþýlmaya baþlandý. Ahtisari nin Kosova çözüm öneri paketinde genel seçimlerin statüden sonra yapýlmasý öngörülmesine raðmen, Kosova da seçim senaryolarý konuþulmaya baþlandý bile. Ahtisari, paket önerisinde Kosova da seçimlerin yapýlmasý için meclisten dört seçim yasasýnýn kabul edilmesini ile seçimlerin 120 gün sürecek olan geçiþ döneminden sonra yapýlmasýný öngörülmüþtü. Kosova hükümeti ve diðer siyasi Kosova da genel seçimlerin yapýlmasý için siyasi partiler arasýnda fikir ayrýlýklarý baþ göstermeye baþladý bile. AAK bu yýl içinde seçimlerin yapýlmasýna karþý olduklarýný duyurdu. AAK asbaþkaný Ahmet Ýsufi, kendilerinin seçimlerin yapýlmasýna karþý olduklarýný belirtirken, aðýrlýðýn Kosova statüsünün belirlenmesine verilesi gerekliliðine dikkat çekti. Kosova nýn en büyük ve en köklü partisi olan LDK tarafýndan yapýlan açýklamada kendilerinin ilke olarak seçimlerin yapýlmasýndan yana olduklarý bildirilirken, konu ile ilgili parti baþkanlýðýnda herhangi bir kararýn alýnmadýðý belirtildi. LDK asbaþkaný Fadil Ferati yaptýðý açýklamasýnda LDK nýn ilkesel olarak seçimlerin yapýlmasýndan yana tavýr takýndýðýný belirtti. LDK Basýn sözcüsü Vehbi Miftari, konu ile ilgili yaptýðý açýklamada ilk bakýþta, seçimlerin yapýlmasýnýn kolay bir þey olmadýðýný belirtirken, seçimlerin yapýlmasý için tüm siyasi etkenlerin ortak bir karar alýnmasý gerekliliðine iþaret etti. Kosova da þu anda en büyük muhalefet partisi olan PDK, devamlý seçimlerin yapýlmasýna iþaret ediyordu. PDK Genel sekreteri Yakup Krasniçi yaptýðý açýklamada Kosova iç sorunlarýnýn statü gibi sorunlardan ayrýlmasý gerektiðini belirtti. Krasniçi, Kosova statüsünün ertelenmesinden sonra yapýlacak en iyi þey seçimlerdir. Kosova Meclisi, Hükümet ve Müzakere heyeti görev sürecini tamamlamýþtýr. Bu yüzden de seçimlerin yapýlmasý en doðru karar olacaktýr dedi. ORA partisi yetkilisi Üli Hoca, yaptýðý açýlmada partisinin baþtan beri seçimin yapýlmasýný istediðini dile getirirken, Kosova da siyasi hayatýn statü görüþmelerine etki etmeden normal süreceðine inandýðýný belirtti. LDK Basýn Sözcüsü Besa Gaceri yaptýðý açýklamasýnda parti olarak seçimlerin bu yýl içinde yapýlmasýndan yana olduklarýný belirtirken Vatandaþlar için tek çözüm ve kurtuluþ seçimlerin yapýlmasýdýr. Hükümet gereken ödevini yerine getirmiyor dedi. Kosova Yeni Aleansa partisinden de yapýlan açýklamada Kosova statüsü görüþmelerin sürmesine raðmen Kosova da genel seçimlerin yapýlmasý gerektiðini duyurdu. K o s o v a 2 Güvenlik Konseyi tarafýndan hazýrlanan Kosova ile ilgili üçüncü yeni karar önerisi ile Kosova statüsünün belirlenmesi için dört aylýk bir süre öngörülüyor. Bu süre içinde Priþtine ile Belgrat arasýnda görüþmelerin yapýlmasý yer alýyor. Paris te geçtiðimiz günlerde bir araya gelen Batý liderler Fransa Cumhurbaþkaný Nikolas Sarkozy Kosova statüsü önerisinde bazý deðiþiklikler önermesinden sonra, liderler Kosova statüsünün belirlenmesi için yeni bir karar önerisi üzerinde anlaþmaya vardýlar. Bu güne dek yapýlan görüþmelerin gerçek görüþmeler olmadýðýný dile getiren Sýrbistan yetkilileri olasý yapýlacak olan yeni görüþmelere katýlmayacaklarýný dile getirdiler. Sýrbistan Baþbakaný Voyislav Koþtuniça, kendilerinin yeni görüþmelerde yana olmadýklarýnýn bilinmesi gerektiðini belirtti. Sýrbistan baþbakaný Basýn danýþmaný Srcan Curiç, iki taraf arasýnda yapýlmasý düþünülen yeni görüþmelerin, þimdiye dek yapýlan diðer görüþmelerin çýplak bir þekli olacaðýný belirtti. Batý liderlerinin kabul ettiði bu yeni öneri ile gündeme gelen görüþmeler ile ilgili Kosova tarafý bu yönde hiçbir açýklama yapmazken, ABD tarafýndan hazýrlanan öneriyi ret etmesi beklenmiyor. Kosova müzakere heyeti taraflar arasýnda Viyana da yapýlan 15 görüþmeye katýlýrken, bugüne kadar Washington un tüm çaðrýlarýný olumlu karþýladý. ABD Baþkaný Bush un Arnavutluk ziyareti esnasýnda Kosova nýn baðýmsýzlýðýný destekleyen açýklamalardan sonra Kosova tarafýnýn yeni görüþmelere katýlmazlýk yapacaðý uzak bir ihtimal olarak çevrelerde genel seçimlerin yapýlmasýnýn Kosova statüsünün belirlenmesine olumsuz etki etmeyeceði dile getiriliyor. Resmi olmayan açýklamalara göre Kosova hükümetinin, Kosova statüsünün ertelenmesi ile ortaya çýkan boþluðu genel seçimleri ile doldurmayý düþündüðü ileri sürüldü. Kosova müzakere heyeti de bu yönde yani seçimler ile ilgili hiçbir karar almadý. Kosova da seçim senaryolarý tartýþýlýrken siyasiler bu konuda sessiz kalmayý tercih ediyor. Kosova da seçimler tartýþýla dursun Kosova da seçimlerin yapýlabilmesi için gerekli yasal düzenleme boþluðunun var olduðu da bir gerçek. Ahtisari çözüm öneri paketinde Kosova da yeni seçimlerin açýk listeler baþta olmak üzere Avrupa standartlarýna uygun bir þekilde yapýlmasý öngörülmüþtü. Kosova da yeni seçimlerin yapýlmasý yönünde açýklamalar yapýla dursun, seçimlerin yapýlabilmesi için uluslararasý toplumun bu yönde takýnacaðý tutum önem kazanmaya baþladý. Çünkü, statü ile Kosova nýn geleceðinin ne olacaðý muðlak bir konu haline bürünmüþ bulunuyor. Bazý siyasi parti yetkilileri Kosova statüsünün belirlenmesini beklemeden seçimlerin yapýlabileceðini dile getirmeye baþladýlar. Alan ve Çevre bakaný Ardian Cini de bu fikri paylaþan siyasiler arasýnda bulunuyor. Cini konu ile yaptýðý açýklamada Kosova statü süreci dýþýnda doðal olarak seçimler de yapýlabilir. Bence seçimler de yapýlmalýdýr. Siyasi partiler arasýnda imzalanacak anlaþma ile seçimlerin baþarýyla sonuçlanmasý için seçimler kýsa bir süre daha ertelenmeye tabii tutulabilir. Kosova statüsü ertelensin yada ertelenmesin Kosova da seçimler yapýlmalýdýr dedi. Kosova Baþ müzakere heyeti basýn sözcüsü Skender Hüseni, statünün ertelenmesi sonrasý gündeme gelen seçimlerin yapýlmasý için ortaya çýkacak olan sorunlarýn farkýnda olduklarýný belirtti. Hüseni, Normal olarak müzakere heyeti bununla ilgili çalýþmalara baþladý. Müzakere heyeti uluslararasý toplumun bu konuda tutumunu dile getirmeden önce bizlerin bu konuda karar almasý imkansýzdýr dedi. Hüseni, ne Ahtisari nin bürosundan ne de Temas artý gurubundan statünün ertelenmesi ile ilgili kendilerine resmi bir açýklamanýn yapýlmadýðýný söyledi. Hüseni, uluslararasý toplum tarafýndan yapýlacak resmi açýklama ardýndan Kosova Baþ müzakere heyetinin tutumunu açýklayacaðýný ifade etti. Hüseni, Kosova statüsünün olasý ertelenmesi Kosova da kuþkusuz bir boþluk yaratacaktýr. Seçimlerin oluþan bu boþluðun doldurulmasýna katkýda bulunacaðý açýktýr. Ama bu konuda son sözü uluslararasý toplum verecektir. Kosovalýlarýn bu konuda isteði ne olursa olsun konu ile ilgili son noktayý uluslararasý toplum koyacaktýr. Þu an yapmamýz gereken tek þey var o da sabýrla beklemek dedi. Yeni görüþmeler yapýlacak mý? Kosova statüsünün dört aylýk bir ertelemeye tabi tutulmasý sonrasý taraflarýn tekrar bir araya gelip gelmeyecekleri tartýþýlmaya baþlandý. Kosovalý yetkililer bu konuda sessizliklerini korurken, Sýrp yetkililer yaptýklarý açýklamalarda görüþmelerin baþlamasý taraftarý olmadýklarýný dile getirdiler. karþýmýzda duruyor. Kosova müzakere ekibi, yeni görüþmelere kabul etse dahi Marthi Ahtisari nin Kosova için hazýrlamýþ olduðu çözüm öneri paketinin dýþarýsýna çýkmasý beklenemez. Çünkü öneri Kosova Meclisi nde oy birliði ile kabul edilmiþti. Olasý yeni görüþmelerin yapýlmasý tartýþýlýrken bu görüþmelerin kimin baþkanlýðýnda yapýlacaðý asýl sorulmasý gereken sorularýn baþýnda geliyor. Görüþmelerin dün olduðu gibi bugün de Marthi Ahtisari baþkanlýðýnda yapýlýp yapýlmayacaðý bilinmiyor. Taraflarýn Ahtisari ye bakýþ açýlarýnda büyük deðiþiklikler gösteriyor. Sýrp tarafý bu güne dek Marthi Ahtisari yi taraf tutmakla suçlarken olasý yeni yapýlacak olan görüþmelere baþkanlýk etmesini istemeyecek ve yerine yeni birinin görevlendirilmesi için direnecekler gibi gözüküyor. Kosova tarafý ise, görüþmelerin Ahtisari nin arabuluculuðunda yapýlmasý için diretecek ve onun tarafýndan hazýrlanan Kosova çözüm önerisi dýþýnda hiçbir sonucu kabul etmeyecekleri bekleniyor. Kosova müzakere heyetti üyesi Ülber Hüsa görüþmeler ile ilgili yaptýðý açýklamada Kosova tarafýnýn yeni görüþmeleri kabul etmesinin Ahtisari nin paket önerisine olumsuz etki edeceðinin altýný çizdi. BM Genel sekreteri Ban Ki Mun geçenlerde yaptýðý açýklamada önümüzdeki ayýn baþlangýcýnda Bush ile Putin arasýnda yapýlacak olan görüþme ardýndan Kosova sorunu hýzlanacaðýný belirtmiþti. Siyasi yorumcular Temmuz ayýnýn baþýnda bir araya gelmesi beklenen Bush ile Putin görüþmesinden Kosova ile ilgili bir anlaþmaya varmalarýnýn zor olduðu dile getiriliyor.

3 3 B Ý L D Ý R Ý 1 Nisan 2007 tarihinde KDTP Gilan-Doburçan Þubesi nin yeni Þube Baþkaný ve Yönetim Kurulu iki hassas konuya öncelik tanýyarak, çalýþmalarýna baþlamýþtýr. 1. Gilan Belediyesinde Türkçe nin Resmi Dil olmasý için, KDTP Gilan- Doburçan Þubesi ilk defa 5 Nisan 2007 tarihinde resmi yazýlý dilekçesini Gilan Belediye Meclisine sunmuþtur, ayný zamanda Gilan Belediyesi nde faaliyet gösteren tüm Arnavut partilerine ve Topluluk Komitesine yazýlý bildiri sunulmuþ ve onlardan destek istenmiþtir. 20 Nisan 2007 tarihinde Gilan Topluluklar Komitesi toplantýsýnda, olumlu alýnan karar Gilan Belediyesi nin Siyasi ve Mali Komitesine sunulmuþtur. 14 Haziran 2007 tarihinde Gilan Belediye Meclisi toplantýsýnda bu dilekçe gündeme alýnmýþ ve ayný toplantýda da onaylanmýþtýr ve böylece Türkçe Resmi Dil olarak kabul edilmiþtir. K o s o v a Güzel sözler Kör ata ha göz kýrpmýþsýn, ha baþýný sallamýþsýn. (ÝNGÝLÝZ ATASÖZÜ) 2. KDTP Gilan-Doburçan Þubesi nin incelemesine göre, geçen 2006/2007 eðitim yýlýnda Gilan daki ilköðretim okullarýnda Türk Dilinde bir birinci sýnýfýn açýlmamasý, Gilan daki Türklerin hatta Kosova da yaþayan Türk toplumunun üzüntüleri ve tepkilerine neden olmuþtur. Bundan dolayý Gilan da 2007/2008 eðitim yýlý için Türkçe bir Anaokulu ve ilk öðretim okullarýnda bir sýnýfýn açýlmasý için hazýrlýklar yapýlmaktadýr ve Gilan da Türkçe Eðitiminin devamý için mücadele verilmektedir. Saygýlarýmla Þükrü Þerif KDTP Gilan-Doburçan Þubesi Basýn Sözcüsü Akýl karýþtýran soruþturma Kosova da son günlerde en çok tartýþýlan konularýn baþýnda UNMIK Vekili Peter Þuk la ilgili BM tarafýndan bir soruþturma açýlýp açýlmadýðý. UNMIK vekili yaptýðý açýklamada bir araþtýrma heyetinin Kosova ya geldiðini doðrularken, bu heyetin kendi çalýþmalarýný deðil de bütün UNMIK çalýþmalarýný araþtýrmak ve incelemek için Kosova da bulunduðunu söyledi. Kosova UNMIK vekili Peter Þuk a karþý bir soruþturmanýn baþlattýðý Kosova iç gündeminde bomba etkisi yarattý. Konu ile ilgili yapýlan açýklamalarda bu iddialarý araþtýrmak üzere Viyana dan dört BM yargýcýn Kosova ya geldiði ileri sürüldü. BM örgütü mensuplarýnýn çalýþmalarýný araþtýran ve inceleyen OIOS yargýçlarý Kosova da UNMIK organlarý ile beraber Kosova UNMIK vekilinin çalýþmalarýný inceleyecek. Yapýlacak olan araþtýrmalarda Þuk un örgüt çalýþmalarýna uyup uymadýðý ile yasa dýþý iþlere karýþýp karýþmadýðý araþtýrýlacak. Berlin de merkezi olan Avrupa Siyasi enstitüsü tarafýndan hazýrlanan raporda Kosova UNMIK vekili Þuk un örgütün çalýþmalarýna ters çalýþmalarda bulunduðu belirtiliyor. Alman Ýstihbarat örgütü için hazýrlanan raporda Þuk un mesai saati dýþýnda özel hayatýna dikkat etmediðine vurgu yapýlýyor. Þuk un bu hareketi örgüt çalýþma standartlarýna aykýrý olduðu belirtilirken, raporda detaylý olarak Þuk un kontrol edilmeyen davranýþlarý yer alýyor. Alman Ýstibaratý için hazýrlanan raporda UNMIK in Kosova da yasa dýþý iþlerle de uðraþtýðý belirtiliyor. Bir yetkilinin Expres gazetesine verdiði demeçte Viyana dan gelen heyetin, Kosova da çalýþmalarýna baþladýðý ve konu ile ilgili birkaç kiþinin bilgisine baþvurduklarýný ileri sürdü. UNMIK basýn sözcüsü Alex Ývanko, Viyana dan gelen heyet sadece Þuk un çalýþmalarýný deðil de tüm UNMIK yönetiminin çalýþanlarý araþtýrýyor dedi. Ývanko, bu güne dek UNMÝK çalýþmalarý ile ilgili çok sayýda inceleme yapýldýðýný hatýrlatýrken, Bu ilk defa yapýlan bir þey deðildir dedi. UNMIK Polis basýn sözcüsü Mcdonald, Þuk ile ilgili basýnda çýkan haberleri asýlsýz olarak deðerlendirirken Bu konuda söyleyecek hiçbir þeyim yok. Böyle bir þey ne duydum ne de þahit oldum dedi. Kosova UNMIK vekili Þuk, Rahovça ziyareti sýrasýnda kendisine soruþturma ile ilgili sorulan sorularý yanýtladý. Þuk, Basýnda çýkan haberlerin gerçekle hiçbir alakasý bulunmamaktadýr. Soruþturma benim þahsýma yapýlmýyor. Kosova ya gelen heyet UNMIK misyonunun çalýþmalarýný incelmek için buraya gelmiþtir dedi. Þuk un konu ile ilgili daha geniþ bilgileri hafta içinde düzenlemesi beklenen basýn toplantýsýnda yapmasý bekleniyor. Ekonomik çýkmaz kapýda Miloþeviç döneminde iyice gerileyen Kosova ekonomisi, NATO müdahalesi ile bir diðer büyük bir darbe yedi. Müdahale sonrasý herkes Kosova da bir ekonomik geliþme beklerken, sekiz yýllýk süre zarfýnda geliþme olmaktan çok ekonomik gerileme ile karþý karþýya kaldýk. Siyasiler son yýllarda bütün enerjilerini statüye aktarýrken ekonomiyi ikinci planda tutmalarý bugün karþýya karþýya kalmýþ olduðumuz panoramanýn açýk bir yansýmasý. Kosova da tüm ekonomik sorunlarýn baðýmsýzlýk ile çözüme kavuþturulacaðý fikri hakim. Bütün enerji Kosova statüsüne harcanýrken, genel seçimler, ekonomi, sosyal ve diðer sorunlar ise þu anda arka plana atýlmýþ durumda. Baðýmsýzlýk tüm sorunlarý çözecek bir ilaç gibi görülüyor. Kosovalý siyasiler diðer konularda olduðu gibi ekonomi ile ilgili de çalýþmalarý ihmal ediyor. Kosova statüsünün dört ay ertelenmesinin Kosova da ekonomik sorunlarýnýn daha da artmasýndan korkuluyor. NATO güçlerinin Kosova ya konuþlanmasýndan bu güne dek ekonomik sorunlarýn çözülmesi için gerekli özen gösterilmedi. Bu süreçte kurtuluþ yolu olarak özelleþtirme süreci göründü. Ama kamu þirketlerinin özelleþtirilmesi ekonomik soruna ilaç olamadý. Özelleþtirme sürecinde elde edilen gelirler üretime, yeni iþ yerlerinin açýlmasýna deðil de sosyal sorunlarýn giderilmesine harcandý. Bu da ekonominin düzelmesine hiçbir yardýmda bulunmadý. Kosova iktisatçýlarý Kosova statüsünün dört ay ertelenmesini eleþtirdiler. Kosova iktisatçýlarý konu ile ilgili yaptýklarý açýklamalarda Kosova statüsünün ertelenmesinin Kosova nýn ekonomisine olumsuz etki edeceðini dile getirdiler. Kosova nýn kurtuluþu olarak görülen baðýmsýzlýðýn bir türlü gelmemesi dýþ sermeyenin de giriþini engelliyor. Yatýrýmcýlarýn statüsü belli olmayan yani geleceði belirsiz bir yere yatýrým yapmak istememeleri çok normal bir þey. Kosova statüsü ertelemeye tabi tutulmasýna raðmen Kosova kurumlarý ekonomik ve sosyal sorunlar ile ilgili çözüm arayýþlarýný sürdürmeleri gerekiyor. Þu an Kosova statü belirsizliðinden dolayý Avrupa nýn en fakir ülkeleri arasýnda yer alýyor. Miloþeviç döneminde büyük sorunlarla karþýlaþan Kosova ekonomisi, o dönemde aldýðý darbelerin etkisinden hala kurtulamadýðý görülen bir gerçek. Bunun yanýnda NATO bombardýmaný sýrasýnda da Kosova ekonomisi ve alt yapýsý büyük zararlar gördü. Savaþtan sonra ekonominin düzeltilmesine yönelik yapýlayan hiçbir çalýþma ekonominin daha da kötüleþmesinde baþ rol oynadýðýný söyleyebiliriz. Þu anda Kosova da güdülmekte olan politikanýn bir kýsmýnýn yanlýþ olduðu aþikar. Siyasiler þu anda her þeyi Kosova statüsünün çözümüne baðlamýþ durumda. Ama statüsün çözümünün daha uzun yýllar sürmesi durumunda Kosovalýlarýn sonu ne olacak. Bir yýl içinde Kosova baðýmsýz olmazsa her þeyin son bulacaðýný kabul etmemiz mi gerekiyor. Böyle bir yanýlgýya düþmek kaçýnýlmaz olarak sonumuzu da getirecektir. Burada araya Kosova iþ adamlarýnýn girmesi gerekiyor. Kosova nýn þu anda geleceði küçük ekonomiden geçmektedir. Kosovalý iþ adamlarý banka destekleri ile iþ yerleri açarak Kosova ekonomisine büyük yardýmlar sunabilirler. Bunun yanýnda Kosova doða zenginliklerini de ekonominin geliþimi yönünde kullanabilir. Savaþtan sonra Kosova nýn ekonomik geliþimine destek veren uluslar arasý baðýþçýlardan da bu aralar ses seda çýkmýyor. Uzun zamandan beri onlar da Kosova daki ekonomik durum ile ilgili bir araya gelmediler. Baðýþçýlarýn kýsa bir zaman içinde bir konferansta bir at-raya gelmeleri bekleniyor. Bu konuda Kosovalýlar iyimserliðini sürdürmeye devam ediyorlar. Kosova statüsünün dört ay ertelenmesi ekonomi için büyük bir felaket anlamýna gelmemektedir. Ama ekonomik sorunlarýn sosyal sorunlara yol açacaðý gözlerden kaçmamaktadýr.

4 20 asker ile TMK Son günlerde en tartýþmalý konularýn baþýnda bulunan Kosova Savunma birlikleri TMK nýn geleceði oluþturuyor. Uluslararasý yönetim Kosova savaþýndan sonra UÇK nýn yerine TMK yý oluþturdu. UÇK mensuplarý tarafýndan oluþan TMK silahlandýrýlmýþ bir askeri yapýlanma hüviyetine sahip. Þu anda TMK personelden oluþtuðu biliniyor. Bu personel arasýnda yalýnýz 20 sinin asker olduðu verilen bilgiler arasýnda. Askeri personeli general, komutan, bin baþý ve diðer üst düzey yetkililer temsil ediyor. Buradan þöyle bir sonuç çýkarýlabilir. TMK de 20 askeri yetkili 2480 kiþiye komuta ediyor. TMK Basýn sözcüsü Þemsi Süla konu ile ilgili yaptýðý açýklamada TMK nýn basýnda devamlý tartýþýldýðýný aksine 20 askerden oluþtuðunu ve bunlarýnda farklý rütbelere sahip olduklarýný belirtti. Süla, Gerçek anlamda TMK nýn 20 askeri bulunmaktadýr. Diðerleri ise farký rütbelerdir diye konuþtu. Süla ya göre TMK nin bu kadar az sayýda askere sahip olmasýnýn nedeni ileride kurulacak olan orduya askeri kadronun yetiþtirilmesinden kaynaklandýðýný belirtirken, TMK nin kurulmasýnda komuta kadrosunun yetiþtirilmesine ve askerler sayýsýnýn az olmasýna önem verilmiþtir dedi. TMK nýn da Kosova statüsünün belirlenmesi beklentisi içinde olduðunu belirten Süla, statüsün belirlenmesi ardýndan güvenlik güçlerinin daha K o s o v a 4 geniþlenme olanaðýna sahip olabileceðini ifade etti. Kosova BM Baþ müzakerecisi Marthi Ahtisari nin Kosova çözüm öneri paketinde TMK birliklerini yerine Kosova Savunma birliklerinin kurulmasý öngörülüyor. Üst düzey TMK komutanlarý statü sonrasýnda TMK mensuplarýnýn sayýsýnýn olmasý için bir öneri sundular. Süla bu konu ile ilgili yaptýðý açýklamada Birkaç defa askerler sayýsýnýn artýrýlmasý için talepte bulunduk. Ama, bu önerilerimiz görüþülmedi bile. Bizler þu anda Kosova statüsünün belirlenmesini bekliyoruz dedi. TMK geçenlerde, TMK ile ilgili bir yasa tasarýsýný hazýrladý. Bu yasa tasarýsýna göre Kosova Güvenlik güçleri içinde yer almayacak olan 40 yaþýný doldurmuþ TMK mensuplarýna aylýk maaþ verilecek. Yani bir TMK mensubu ne gelirsiz ne de emekli maþsýz kalmayacak. Kosova güvenlik güçleri mensuplarýnýn aylýk gelirleri Kosova da belirlenecek olan asgari ücrettim üstünde olacak. TMK tarafýndan hazýrlanan bu yasa tasarýsý, Kosova hükümeti ve Meclise gönderildi. TMK saflarýnda þu anda 1 korgeneral 1 tuð general, 1 tüm general, 60 yarbay, 90 yarbay, 120 binbaþý, 180 yüz baþý, 220 teðmen, 280 üst çavuþ, 320 çavuþ ve 1200 on baþý bulunuyor. Fried: Kosova özel bir durumdur Son günlerde Kosova nýn dünyadaki diðer sorunlu bölgelere kýyasla uluslararasý iliþkilerde a prirori yani kendine has bir özel durum olup olmadýðý tartýþmasý devam ediyor. Rusya ve Sýrbistan, Kosova nýn diðer bölgelerle ayný olduðunu savunurken özellikle ABD Kosova sorununun özel bir duruma tekabül ettiðini savunmaya devam ediyor. ABD Dýþiþleri bakan yardýmcýsý Daniel Fried, ABD senato dýþ iliþkiler üyelerine yaptýðý konuþmada Kosova sorununun a prirori yani kendine has bir özel durum tekabül ettiðini tekrarladý. Rusya nýn BM Güvenlik Konseyi nde Kosova ile ilgili yeni kararýn alýnmasýna karþý gelmesine deðinen Fried, Rusya nýn bu uzlaþmaz tutumunu eleþtirdi. Fried, Rusya, Sýrbistan ý destekleyerek her bir öneriye karþý gelmekten baþka bir þey yapmýyor dedi. Rusya nýn Kosova statüsünün belirlenmesine karþý tutumunu eleþtiren Fried, Kosova nýn baðýmsýzlýðýnýn bölgede istikrarsýzlýða katkýda bulunacaðýný söyledi. Kosova nýn uluslararasý iliþkilerde özel bir durum olduðunun altýný çizen Fried, dünyanýn diðer bölgelerinde özellikle Rusya da istikrarý tetiklemeyeceðini belirtti. Fried, Rusya nýn takýndýðý tutumu kabul edilemez olarak görüyorum. Bu tutumun da istikrarsýzlýða yol açacaðýný düþünüyorum dedi Kosova nýn dünyada özel bir durum olduðunu tekrarlayan Fried, Miloþeviç rejimin uyguladýðý þiddet ve etnik temizleme yüzünden Kosova nýn özel bir durum niteliði vardýr dedi. ABD için Kosova baðýmsýzdýr ABD Dýþiþleri bakanlýðý basýn sözcüsü Þon Mekkormik düzenlediði basýn toplantýsýnda Priþtine ile Belgrat arasýnda yeni görüþmelerin yapýlabilme olasýlýðýný dile getirdi. Ýki taraf arasýnda yeni görüþmelerin yapýlmasýnýn iþaretini veren Sözcü Mekkormik, olasý yapýlacak olan görüþmelerin çok bileþik olacaðýný söyledi. Mekkormik Taraflar arasýnda çözüme varýlmasý için olanaklar saðlayacaðýz. Ama bu görüþmeler için bir takvim çizilecektir. Bizim için Kosova nýn baðýmsýzlýðý görüþmelerde sorun olmayacaktýr dedi. Kosova nýn baðýmsýzlýðýnýn uluslararasý iliþkilerde özel bir durum olduðunu belirten Sözcü Mekkormik, Kosova nýn baðýmsýzlýðýnýn dünyanýn diðer bölgelerinde çatýþmalarýn canlanmasýna etki edemeyeceðini belirtti. Rusya ile Kosova sorununun çözümü için çalýþacaklarýný belirten Mekkormik, Baþkan Bush un ABD nin tutumunu yaptýðý konuþmalarýnda açýkça dile getirdiðini belirtirken, Baþkan Bush, G-8 zirve toplantýsýnda ABD nin Kosova ile ilgili tutumunu açýkça dünyaya duyurmuþtur dedi. Mekkormik e ABD Dýþiþleri bakan yardýmcýsý Deniyel Fried in ABD nin Kosova yý baðýmsýz bir devlet olarak kabul ettiði sorusu yöneltildi. Mekkormik, Fried ne konuþtuðu farkýndadýr. Yani düþüncesi açýk ve nettir. Fried, Baþkan Bush un tutumu dikkate alarak böyle bir açýklama yaptýðýný düþünüyorum. Fried, baþkanla beraber G-8 zirve toplantýsýna katýldý. Onlar orada tutumumuzu ortaya attýlar dedi. Polt: Kosova baðýmsýz olacak Kosova statü çözümünün yeni bir ertelenmeye tabii tutulmasýndan sonra umutsuzluða kapýlan Kosovalýlara Polt, umut mesajlarý daðýttý. Polt, Eninde sonunda Kosova baðýmsýz olacaktýr. Liderler ne kadar ivedi görüþmeleri tamamlarsalar Kosova vatandaþlarý o kadar çabuk normal hayatlarýna kavuþabilecektir dedi. ABD den Kosova nýn baðýmsýzlýðýna desteði sürüyor. ABD Baþkaný Bush un Tiran da Kosova nýn baðýmsýzlýðýna sunduðu destek ardýndan diðer ABD yetkilileri de bu desteði dile getirmeye devam ediyorlar. ABD Belgrat Büyükelçisi Maykýl Polt, Belgrat a gazeteciler düzenlediði basýn toplantýsýnda Kosova nýn baðýmsýzlýðýný destekler açýklamalarda bulundu. ABD nin kimseyi baþkasýnýn egemenliði altýnda kalmasýný buyurma gibi bir hakký olmadýðýný belirten Büyükelçi Polt, ABD nin Kosovalýlardan da bunu isteme hakký olmadýðýný söyledi. Polt, Eninde sonunda Kosova baðýmsýz olacaktýr. Liderler ne kadar ivedi görüþmeleri tamamlarsalar Kosova vatandaþlarý o kadar çabuk normal hayatlarýna kavuþabilecektir dedi. Sýrbistan da bazý yöneticileri de eleþtiren Polt, bazý Sýrbistan yöneticilerinin Kosova ile ilgili gerçek olmayan tutumlarý sergilemek için direndiðini ifade etti. Sayý:383 KOSOVA TÜRKLERÝ NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ H a f t a l ý k g a z e t e Sahibi ve Genel Müdürü: Mehmet BÜTÜÇ Ýç Haberler: Fevzi KARAMUÇO Kültür: Ýskender MUZBEG Balkan ve Ankara Muhabiri: Erhan TÜRBEDAR Muhabirler: Taner GÜÇLÜTÜRK Enis TABAK Yüksel POMAK Gilan Muhabiri: Celal MUSTAFA Mamuþa Muhabiri: Suphi MAZREK Kadýn: Sezen HASKUKA Gençlik: Sinem ÞÝÞKO Çocuk Sayfasý: Eda BÜTÜÇ Spor: Ýsmail MAKASÇÝ Luan MORÝNA Mizanpaj: Eren BÜTÜÇ Yazýlarda ortaya atýlan fikirler, yazarlara aittir. Gazetemizin resmi görüþü deðildir. Yazýlarýn sorumluluðu yazarlara aittir. Adres: Adem Yaþari No: 8, Prizren/Kosova Tel Fax: (0) Banka: Raiffeisen Bank Yeni Dönem Hesap No: Baský: SIPRINT basýmevi Prizren Yeni Dönem Kosova Türk Medyasý yayýnýdýr. Yeni Dönem KTM Þirketi Danýþma Kurulu: Fikri Þiþko (Ýl Mahkeme Yargýcý) Refki Taç (Avukat, Uluslararasý Hukuk Uzmaný) Cemil Luma (Esnaf ÝE Derneði Baþkaný) Zeynel Beksaç (Türkçem Dergisi Sahibi) Agim Rifat Yeþeren (Belediye Kamu Avukatý) Levent Koro (UNDP Ekonomi Uzmaný) Elsev Brina (Türk Dili Öðretmeni)

5 5 Tuðgeneral Tarçýn: Kosova da güvenlik durumu istikrarlý Tuðgeneral Tarçýn, görevlerini, BM güvenlik konseyi kararlarýna ve NATO`nun talimatlarýna uygun þekilde, uluslararasý hukuk ve yerel kurallara baðlý kalarak ve Kosova halkýný destekleyerek gerçekleþtirmeye devam edeceklerinin altýný çizdi.bu konuda UNMIK, UNMIK Polisi, AGÝT ve Kosova Polisi ile diðer yerel kuruluþlarla iþbirliðini sürdüreceklerini kaydeden Tarçýn, görevi süresince sorumluluk sahasýndaki insanlarýn barýþ içinde yaþayýp çalýþmasýnýn saðlanmasý; huzurlu ve güvenli bir ortamýn tesis edilmesi ve insanlarýn kendilerine daha iyi bir gelecek saðlamak üzere, özgürce hareket edebilmesine önem vereceklerini belirtti. Kosova genelindeki durumu sakin olarak deðerlendiren Tuðgeneral Uður Tarçýn, Bu güzel ülkede böyle bir ortamla karþýlaþmýþ olmaktan dolayý çok mutluyum. Bu herþeyi çok daha kolaylaþtýrýyor dedi. Halkýn yaþam standartlarýnýn yükselmesine katký saðlayacak Sivil Asker Ýþbirliði (CIMIC) projelerine de devam edeceklerini ifade eden Tuðgeneral Uður Tarçýn, atýk su, yol, okul, gýda ve saðlýk yardýmý gibi alt yapý ve insani projelerine devam edeceklerini vurguladý. Kosova Türk Taburundan eðitime yönelik destek Bayram Curi Semti ilk okulu bahçesinin düzenleme çalýþmalarýný yapan Türk askerleri, tabur araçlarýyla 825 metre karelik bir alaný okulun spor faaliyetleri ve beden eðitimi için uygun hale getirecek. K o s o v a Kosova Türk Taburunda devir teslim Kurmay Yarbay Mehmet Partigöç ise, asker ve konuklarý Ýngilizce, Azerice, Gürcüce ve Türkçe selamlayarak, Türk Taburu ve tabur bünyesinde görev yapan Azeri ile Gürcü askerlerinin çalýþmalarýndan övgüyle bahsetti. Törende Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan milli marþlarýnýn okunmasýnýn ardýndan bayrak geçidiyle devir teslim töreni sona erdi. Daha sonra kýþla bahçesinde davetlilere kokteyl verildi. Görevini devreden Kurmay Yarbay Mehmet Partigöç, tören sonunda bir yýllýk izlenimleriyle ilgili basýna yaptýðý açýklamada, Kosova nýn kültürü, tarihi ve insanlarýnýn Anadolu dan çok farklý olmadýðýný, ayný tarih ve kültüre sahip olmanýn vermiþ olduðu kardeþlik ve akrabalýk iliþkileri nedeniyle kendilerini evlerinde hissettiklerini ifade etti. Partigöç, tüm Kosovalýlarýn barýþ ve sükunet ortamýnda geleceðe adým adým ilerlemeleri ve kendi geleceklerini arzu ettikleri þekilde kurmalarýný istedi. Görevi devralan Yarbay Binbaþý Kerim Acar da, bir yýllýk süre içerisinde öncelikle Kosova halkýnýn beklentilerini karþýlamayý hedeflediklerini belirterek, Tüm halkýmýzla Kosova nýn umduðu beklentileri karþýlamayý umuyoruz dedi. Törene Çokuluslu Güney Tugay Komutaný ve Kosova Türk Temsil Heyeti Baþkaný Tuðgeneral Uður Tarçýn yaný sýra Türkiye Cumhuriyeti Eþgüdüm Bürosu Þefi Volkan Türk Vural, KDTP Genel Baþkaný Mahir Yaðcýlar, bakan yardýmcýlarý, belediye baþkan ile yardýmcýlarý ve çok sayýda dernek, kurum ile kuruluþ temsilcisi katýldý. Kosova Türk Taburunun eðitime yönelik destekleri sürüyor. Bayram Curi Semti ilk okulu bahçesinin düzenleme çalýþmalarýný yapan Türk askerleri, tabur araçlarýyla 825 metre karelik bir alaný okulun spor faaliyetleri ve beden eðitimi için uygun hale getirecek. Okul müdürlüðünün talebi üzerine baþlatýlan çalýþmalarda okulun arka ve ön bahçesinin düzenlemeleri yapýlacak. Kosovalý çocuklarýn uygun ortamda eðitim görmeleri maksadýyla taburun istikam takýmýnýn 3 kamyon, 2 loder, 1 dozer ve 1 çekiciyle birlikte çalýþmalara baþladýðýný ifade eden Yüzbaþý Halil Bulut, 1000 metre küp topraðýn bahçeden tahliye edileceðini söyledi. Yüzbaþý Bulut, çalýþmalarýn sonucunda alanýn okulun sportif faaliyetlerine uygun bir hale getirileceðini kaydetti. Türk KFOR uyla ilk günden itibaren var olan iþbirliðinden memnun olduklarýnýn altýný çizen Bayram Curi Ýlkokulu Müdürü Selim Buçay, okulun bahçesi düzensiz ve gerekli alt yapý imkanlarý yetersiz olduðu için dört yýldan bu yana öðrencilerinin beden eðitimi derslerini yapamadýklarýný ifade etti. Bu iyiliði hiçbir zaman unutmayacaðýz diyen okul müdürü Buçay, Türk askerine desteklerinden dolayý teþekkürler etti. AB, Kosova nýn tek taraflý baðýmsýzlýk ilan etmemesini istedi Ý kilinin görüþmede, Kosova nýn statüsünün belirlenmesi sürecine iliþkin en yeni geliþmeler ve Rusya nýn Birleþmiþ Milletler (BM) Güvenlik Konseyi nde Kosova konusunda karar önerisini reddetmesi gibi konularý ele aldýklarý öðrenildi. Lehne, görüþmenin ardýndan yaptýðý açýklamada, Kosovalýlar ýn statü konusunda tek taraflý karar almasýnýn statünün belirlenmesi sürecini riske sokabileceðine dikkat çekti. Lehne, Kosova nýn statü sorununun yalnýzca BM Güvenlik Konseyi tarafýndan alýnacak kararla çözülebileceðini, bunun dýþýnda baþka bir seçeneðin olmadýðýný söyledi. Statünün belirlenmesi için baþka yollara baþvurulmasýnýn iyi olmayacaðýna vurgu yapan Stephan Lehne, Kosova nihai statüsünün belirlenmesi kararý, tarihi bir önem taþýmaktadýr. Bu nitelikteki kararlar, zaman, dayanak ve gerekli olan meþruiyeti ister. O yüzden Kosova sorununun BM Güvenlik Konseyi nin kararý dýþýnda baþka seçeneklerle çözümlenmesi kalýcý neticeler getirmez dedi. Lehne, AB nin baþmüzakereci Ahtisaari nin Kosova statü planýný tümüyle desteklediðini de ifade etti. Kosova Baþkaný Fatmir Seydiu da yaptýðý açýklamada, Rusya nýn Kosova konusunda BM Güvenlik Konseyi nde tartýþmaya sunulan en yeni karar önerisini reddetmesinden sonra Kosova nýn, baþta ABD olmak üzere AB ve uluslararasý camia ile iþbirliðini sürdüreceðini belirtti. BM Güvenlik Konseyi nden Kosova nýn statüsünün belirlenmesi için tarih verilmesini talep eden Seydiu, Kosova nýn statüsü, (Rusya yý kastederek), bir ülkenin isteði ya da tavrýnýn esiri olamaz. Kosova nýn baðýmsýzlýðý ise tartýþmaya açýk deðildir diye konuþtu. AB li diplomat Lehne, Kosova Baþkaný Agim Çeku ve muhalefet lideri Haþim Taçi ile de ayrý ayrý temaslarda bulundu.

6 Ahtisaari rüþvet aldý Sýrp basýný, BM Güvenlik Konseyi ne sunduðu raporla Kosova nýn baðýmsýzlýðýnýn yolunu açan BM Özel Temsilcisi Martti Ahtisaari nin, Arnavutlardan 40 milyon avro rüþvet aldýðýný öne sürdü. Bosna Hersek in, Sýrp yönetiminde olan Banyaluka kentinde yayýmlanan Fokus dergisi, Alman Ýstihbarat Hizmetleri nin, BM Genel Sekreteri Ban Ki- G ü n c e l 6 Moon a sunduðu raporda, rüþveti doðruladýðýný iddia etti. Ayrýca Yeni Kosova Ýttifaký lideri iþadamý Behcet Pacoli nin, Ahtisaari nin Almanya daki hesabýna 2 milyon avro yatýrdýðý da ileri sürüldü. Sýrbistan Meclis Baþkaný Oliver Duliç de, olayýn araþtýrýlmasýný istedi. Sýrbistan: Baðýmsýz Kosova yý tanýmayacaðýz (AA) Sýrbistan ýn Devlet Baþkaný Boris Tadiç, Kosova 100 yýllardýr Sýrbistan ýn, benim ülkemin parçasýdýr. Uluslararasý yasalara tabi ki saygýlýyýz ama özerk bir Kosova yý tanýmayacaðýz dedi. Cumhurbaþkaný Ahmet Necdet Sezer in baþkanlýðýnda devlet ve hükümet baþkanlarý katýlýmýyla düzenlenen toplantýda Kosova ya iliþkin Arnavutluk ve Sýrbistan arasýnda gerginlik yaþandý. Arnavutluk Baþbakaný Sali Berisha, Kosova nýn statüsüne iliþkin AB nin açýklamalarýyla hem fikir olduklarýný söyleyerek, 1999 da yaþananlar 1945 te yaþananlarýn yanýnda hiç kalýr. NATO þimdiye kadarki Ýkinci Dünya Savaþý ndan sonraki en büyük mücadelesini verdi. Sýrbistan-Kosova baðlarý kopartýldý dedi. BM Kosova Statü Müzakerelerindeki Özel Elçisi Martti Ahtisaari, Kosova ya uluslararasý denetim altýnda baðýmsýzlýk verilmesi anlayýþýnýn Kosova nýn baðýmsýzlýðý yönünde çok güçlü temel teþkil edebileceðini söyledi. Sýrbistan ýn Devlet Baþkaný Boris Tadiç, Sýrbistan olarak baþka ülkenin topraklarýndan beklentileri olmadýðýný belirterek, Kosova 100 yýllardýr Sýrbistan ýn benim ülkemin parçasýdýr. Uluslararasý yasalara tabi ki saygýlýyýz, ama özerk bir Kosova yý tanýmayacaðýz. Savaþmýyoruz, tehdit etmiyoruz, çözüm arýyoruz. Bölgedeki bütün ülkelerle daha iyi iliþkiler istiyoruz dedi. Makedonya ve Kosova sýnýr polisi iþbirliði Bölgede istikrarý saðlamak ve vatandaþlara sýnýr geçiþlerinde daha kaliteli hizmet verebilmek için Makedonya ile Kosova Ýçiþleri Bakanlýklarý arasýnda iþbirliði ve iletiþim devam edecek. Ý çiþleri Bakaný Gordana Yankulovska ve Kosova Ýçiþleri Bakaný Blerim Kuçi Pazartesi günü Üsküp te gerçekleþtirdikleri görüþmede, bölgedeki durumu gözden geçirip alýnmasý gereken tedbirleri görüþtüler. Ýçiþleri Bakaný Gordana Yankulovska, Kosovalý meslektaþý ile sýnýrýn denetimini daha güçlü bir þekilde yapmak için Kosova ile Makedonya sýnýr polislerinin ortak denetim yapmalarýný kararlaþtýrdýklarýný söyledi. Yankulovska ayrýca, organize suçlarla mücadelede daha baþarýlý olunmasý için Kosova polisi ile iþbirliðinin kaçýnýlmaz olduðunu belirtti. Sýnýr geçiþlerinde vatandaþlara daha kaliteli bir hizmet verilebilmesi için de böyle bir anlaþmaya vardýklarýný ifade eden Yankulovska, bu þekilde polis güçlerinin uluslararasý standartlarda sýnýr güvenliðini saðlayacaðýný ümit ettiðini söyledi. Kosova Ýçiþleri Bakaný Blerim Kuçi, bu anlamda ilk defa gerçekleþtirdikleri temaslarýn ileride de devam edeceðini, ve bölgede istikrarýn saðlanmasý için ayný görüþmelerin Karadað ve Arnavutluk ile de yapýlmasýnýn gerekeceðini belirtti. Mitroviça kuzeyinde Türkler tehdit edilerek göçe zorlanýyor Mitroviça nýn Kuzey bölümünde bulunan Boþnak mahallesindeki Türklere ve Sýrp olmayan diðer topluluklara yönelik baskýlarýn her geçen gün arttýðý öðrenildi. 23 Haziran 2007 Cumartesi günü bir Sýrp ailesinin yaþadýðý eve bombalý saldýrý düzenlenirken, Türk ailelerinin diðer Sýrp olmayan komþularýyla birlikte asýlsýz suçlamalarla ve tehditlere maruz kalarak, saldýrýnýn sorumluluðu kendilerine yüklenmek isteniyor. Kosova Demokratik Türk Partisi Mitroviça Þubesi yetkilileri, Kuzey kýsmýndaki Türklere yönelik baskýlarýn günden güne arttýðýna dikkati çekiyor. Yetkililer, bazý güçlerin çeþitli baskýlarla kuzey kesimdeki Türk ailelerini evlerini satýp göçe zorlama politikalarýný yürüttükleri gelen haberler arasýnda. KDTP Mitroviça Þubesi yetkilileri, Sýrplarýn çoðunlukta yaþadýðý Kuzey Mitroviça da Türk, Arnavut ve Boþnaklarýn baský altýnda yaþadýklarýný, bu son yaþananlarýn demokrasiye yönelik bir darbe olduðunu ileri sürdüler. Yetkililer, Kosova Türk topluluðuna yönelik yaþanan bu tür olaylarýn KDTP Mitroviça Þube toplantýlarýnda sýk sýk ele alýndýðýný, konunun KFOR, Kosova Polisi, AGÝT, UNMÝK temsilcileri ve hükümet temsilcilerine de bildirildiðini kaydediyor. Belediye bütçesi öngörüldüðü þekilde gerçekleþtiriliyor Hafta içerisinde Prizren Belediyesinin Mübera Mustafa Baþkanlýðýnda düzenlenen 19. yürütme kurulu toplantýsýnda 2007 yýlýnda ilk üç ayýnda belediye bütçesinden saðlanan kaynak ile eðitim ile saðlýk sektöründe gerçekleþtirilen çalýþmalar ele alýndý yýlýnýn ilk 6 aylýk harcamalarý ve önümüzdeki dönem harcamalarýyla ilgili sorumlu müdürlüðün Belediye Meclisine rapor vermesi beklenirken, ilk 3 aylýk harcamalarýn belirlenen çerçeve içerisinde gerçekleþtiði kaydedildi. Toplantýda 2007 bütçesinin öngörülen plana göre baþarýyla gerçekleþtirilmesi beklentisi dile getirildi. Eðitim Müdürlüðünün, birkaç okul giriþi beton döþemesiyle ilgili ihale talebini onaylayan Yürütme Kurulu, Podgorski Biseri Derneðinin Haziran 2007 tarihlerinde Arnavutluk uluslar arasý festivaline katýlýmý için gerekli maddi desteðin ayrýlmasýný kararlaþtýrdý. Ayrýca Durmiþ Aslano Derneðinin Makedonya Üsküp ve Kumanova þehirlerinde gerçekleþtireceði kültürel faaliyetlerine talep ettiði maddi destek istemi için gerekli bütçenin ayrýlmasý onaylandý. Yürütme Kurulu, son saðanak yaðmur yaðýþlarýnda Lübeçeva köyünde Çerim Krüeziu ve Naser Krüeziu nun evlerinde meydana gelen maddi hasarlarýn onarýmý için 500 avro ayýrdý. Kosova Türk Taburu futbol kursu açýyor Kosova Türk Tabur Görev Kuvvet Komutanlýðý tarafýndan yapýlan açýklamada, Prizren de gençlerin tatilini daha faydalý geçirmesi amacýyla bir ay süreli futbol kursu açýlacaðý bildirildi. Kursa katýlmak isteyen yaþ arasýndaki gençler ebeveynleri ile birlikte Kosova Türk Tabur Görev Kuvvet Komutanlýðýna baþvurabilecekler. Baþvuru tarihi 25 Haziran 29 Haziran tarihleri arasýnda yapýlacaðý belirtilirken, futbol kursuna kayýt için 2 adet fotoðraf, kimlik fotokopisi ve spor yapmasýna engel olmadýðýný gösteren saðlýk raporunun gerektiði kaydedildi. Kursa katýlmak isteyen gençler için servis hizmeti yapýlacaktýr.

7 7 G ü n c e l Açýn Kapýlarý! Sabahýn en turuncu renkli ýþýnlarýyla parlar hanlarýn duvarlarý, besteler en güzel þarkýlarý bülbüller. Asýrlarca kanlarla yýkanmýþ çarþý yollarý, kaldýrýmlar nemli bakar. Çarþýnýn ortasýnda çeþmelerden gül suyu akar. Her yer kahve kokar, çay kokar. Karanlýðýn tülü terk etmiþti bu þehri. Sözcükler savaþmaz, kelimeler çoktan uyumuþtur. Bir yolculuða baþladým kendimle, onunla bitirdim, þehirlerde dinlendim. Biraz dostluk diledim, biraz da hak. Gitmek istedim, gitme isteðim yok, gidilecek mekânlar çok olduðu kadar aslýnda hiç yok. Yankýlanýr kulaðýmda feryat sesleri, duymaya çalýþtýðýmda deðiþir naðmeleri, bir aþk þarkýsýna dönüþürler çile yolunda. Sessiz bir denize benzer her taþ, içinde derinlik, tarih, emek, beyin, hizmet, barikat ve daha birçok þeyi temsil ederken, dýþý sessiz bir denizdir. Dalgasýz, limaný belli olan, yumuþamýþ yüreðini kaplamýþ soðuk taþ. Evsizim. Evim barkým yok. Baþýmýn üstünde bir çatý yok. Gidebilecek, dertleþecek, sevinip sevincimi, kahve fincanýmý, paylaþabilecek bir dost, içtiðim yudumlarda muhabbetle coþacak hiçbir yerim hiç kimsem yok. Özümü anlatacak, dilimden anlayacak, ruhumu okþayacak, yüreðimi sýzlatacak o kadar çok yer varken benim ta kendim olan yapýlar boþ dururken, içine girebilecek huzuru tadabileceðim bir mekaným yok. Ülkemin çiçekleri çok, daðýnýk bahçelerde açarlarken tek tek sulanýrlar. Toplu bir bahçede ayný çatý altýnda kokularýný duymaya mahrum kalmýþ yüreðim. Doðusunda, batýsýnda, güneyinde, kuzeyinde ayrý ayrý gözler. Uzak kalmýþ topraklar içinde yandýðým ondandýr en çok. Evet! O kadar çok var ki, bu çokluklar aslýnda onlar hiçe mahkûmlar maalesef. Ýsterdim ki, bu boþluðu hisseden her beldeye, düþen her cemreye, hatta ateþe uzansýn elim. Ýsterdim ki, kültür yumaðýna dönüþsün gönlüm. Ben yaptýðýmý orada anlatayým, uzaklardan biri gelsin, selam verip rahatça girebilsin, dost kahveleri içinde çemberi tamamlasýn. Penceremden girsin, kapýyý çalmadan açsýn, yüreði daralmadan suyundan içsin. Seyre dalayým, yorulayým sýrtýmý dayayayým soðuk taþlarýna, bir dost eli derdime derman olsun. Ýstiyorum, evet istiyorum Balkanlarda, ülkemde bana ait, bana has, beni toplayacak, beni baðlayacak, yeniden kardeþ edecek, birliðe dayanacak tomurcuk açtýracak bir mekâným olsun, bunu çok istiyorum. Ellere uzanmak istemedi yüreðim, elimle dostumun omuzunu sývazlayýp özü yaþamak, orada yoðrulup, güç olup davul bulup, destur deyip yola koyularak yeniden yeþertmek istedim hep. Ruhumun o en derin, o en engin yerinde bütün bu düþüncelerle doldururken kalbimin en özel odalarýný gezdim avare avare, aradým benim olacak o evimi, kültür merkezimi, sen orada ben burada demeden dizlerime derman bulup, koþtum aradým ama bulamadým. Gönlümde aradým, dilimde deðil. Bu feryat, çekilir gibi deðil. Bir yavrunun anasýný aradýðý gibi aradým. Buldum, buldum onu! Her sokakta karþýma çýktý, her köprüde gördüm, taþta, kalede, handa, hamamda, kaldýrýmlarda buldum onu. Bir taþý söküp köprüden iki sütünü alýp, kaleden toprak avuçlayýp, hanlardan kubbeler alýp, hamamlardan su taþýdým. Ellerimle, yüreðimle yoðurup hepsini, evimi yapmak istedim. Yaptým da, gönlümde o þimdi. Aþkýn kervaný geçiyor içinden, Rumeli türküleri eþliðinde þalvarlý kýzlar Vardar ovasýný söylüyorlar, duvarlarýnda renklerden oluþan armoniler, ebruli duvarlar içinde seyre daldým. Ayþe kýz güzel bir resim çizmiþ asmýþtý duvara, yiðit Mehmet baðlama çalmayý öðrenirken gönlünün naðmelerini sýzlatýyordu. Yaþlý bir amca gözlüklerini silerken aðýr aðýr bir edayla, aldýðý bir kitaptan Dede Korkut hikâyelerini okuyordu sevimli çocuklara. Kültür kokularý bütün Balkana yayýlýyordu, herkes bu evi soruyordu, nerededir diyordu nerede bulalým onu. Bizde size katýlabilir miyiz, sorularý ardý ardýna diziliyordu. Elimizin biri gelecekte diðeri mazide kalmýþ semaya dönenler gibi aklým dönüyordu. Bayýlacak gibi oldum. Kendime döndüm, çoktan kendimdeymiþim bunun farkýna vardým. Hiç kaybolmamýþým bu hayal içinde, bu hayal aslýnda beni döndüre döndüre kendime getirmiþti. Olsa, bir olabilse, gerçeðe kavuþsa hayallerim, sevincimden aðlayabilirim, bunu istiyorum buna ihtiyacýmýz var döne döne içinde, özümüzü bulmak için bu hayal olarak kalmamalý. Kültür tohumunu ekmeliyiz yeniden bu topraklara, atalarýmýzýn yaptýðý gibi, hoþgörü ve adalet çerçevesi içinde biraz daha modern olarak, teknolojinin nimetlerinden yararlanarak çok daha hýzlý bir þekilde açtýrmalýyýz güllerimizi bahçelerimizde. Ben bu ülkede nasýl ki varsam, benimle beraber kültürüm de var olmalý. Bunu yaþatmak için de her þey yapýlmalý. Ama neden yýllardýr hep avutulduk, yoksa dilde miydi sadece söylenenler?! Kimsenin yüreði alev alev olmadý mý? Yangýn toplarý atarcasýna kýzmadý mý kimse kendi tarihi eserlerinin, mekânlarýnýn ellere verilmesine. Ýstemesini bilmedik mi biz, istetmediler mi? Kapýlar çalýndý mý, tak tak tak diye gürletebildik mi kapýlarý? Yoksa utana sýkýla ellerimizi ovuþturarak komþudan ödünç yumurta istermiþ gibi mi çaldýk o kapýlarý? Aldýðýmýz yanýtla beraber arkamýzý dönmeden özür dileyerek mi çýktýk olumsuz cevaplarla? Elimizi masaya vurup, davul zurna ile düðüne gidercesine zamaný geldi açmanýn kapýlarý. Yanýyorum yangýnlar içinde, kývranýyorum dikenler üzerinde, mihraptýr o yýkýlmaz, yýktýlar. Çarþýdýr o kazanýr, iflas ettiler. Taþýn üzerine taþ diktiler, yarama tuz döktüler... Ben yanmayayým da kimler yansýn, biz feryat figan etmeyelim de kimler etsin, a dostlar?! Ya benle gelin ya da yalnýz gideceðim ucu nereye dokunsa dokunsun, yorulup hiç durmayacaðým. Utancýmdan kýskývrak olup kýzarýp, bozarýp terlemeyeceðim. Hakkýmý kimseye ezdirmeyeceðim, ezdirenler utansýn. Yarýna alným ak, gözüm pek gireceðim. Ýstemesini bildikten sonra, neden bizim de bir Türk Kültür Merkezimiz olmasýn. Yerini biz seçelim. Bizden olsun, yabancý olmasýn bize o mekân. Þunu istiyoruz diyelim onu alalým, bizimken, özümüzdeyken bugün de biz kullanalým ne çýkar. Onlarý alýp kaçmayacaðýz ki, içine kapanýp sallanmayacaðýz ki, onlar bu topraklara hediye edilmiþ bu topraðýn sevdalýsý olmuþ, ama bize emanet her zerresi. Açacaðýz kapýlarýný, buradan çýkýp, dört bir yana açtýracaðýz kültürümüzü Balkanlara. Halay çekip güle oynaya, omuz omuza, kol kola vererek buluþmak üzere yeni mekânýmýzda dilekleriyle gece yataðýmýzda baþýmýzý rahatça býrakabilelim yastýðýmýza. Ya Makedon ol, ya da Arnavut, olmazsa terk et... Mürteza Sülooca Her yazýdan sonra kendime söz vermeye çalýþýyorum; Bu son diyorum, artýk insanýmýz karamsarlýk içinde býrakmak, usanç olmak istemiyorum. Kemal Sunal ýn filminde olduðu gibi martýlardan bahsetmek istiyorum, ama karýn aç olunca, kasaba, bakkala birikmiþ borç olunca olmuyor. Bazen korkumdan deðil, insanlarý kýrmamak için yazmayayým diyorum, hatta bir iki hafta yazmýyorum. Ýnsanlarla karýþmayayým diyorum, çünkü görüþtüðüm herkesin içinde bir þeyler var onu dökmek istiyor, yaz diye. Geçen hafta içinde Türklerle ilgili bir sürü olay oldu, buna raðmen yazmayacaðým dedim. Fakat hafta sonunda anlatýlanlar yine beni bilgisayarýmýn önüne gitmeye zorladý beni. Hafta baþýnda Köprü derneðine hýrsýzlar girerek bilgisayarlarý çaldýlar. Olur böyle vakalar demem gerekirken diyemiyorum. Bana ne deyip pas geçemiyorum. Þu veya bu þekilde gençlere hizmet sunuluyor, orada bir Türkçe dergi çýkartýlýyor. Ýster istemez insanýn içine bir cýz ediyor. Ayný gece Resne de bir Türk bakkalýn camlarý kýrýlýyor, yine tam olur böyle vakalar deyecem diyemiyorum. Failler meçhul, yetkililerce aranýyorlar. Bir olay Üsküp ün ortasýnda diðeri Resne nin. Minareyi çalan hýrsýzýn misali kýlýf hazýr; Derneði içimizden biri soymuþtur burasýný iyi bilen, bizi iyi tanýyan. Dükkaný da yine bizlerden biri kýrmýþtýr, borç, haraç meselesinden iþ dünyasýnda olur böyle vakalar. Sonuç, Türk dernekleri istiyoruz, Türk iþadamlarý da istiyoruz ama baþarýlý deðil, sýradan bir dernek sýradan bir esnaf. Baþýmýzý aðartmayacak bir þey olsun. Geçen hafta Türkiyeli birisi de bir toplantýda, niye Arnavutlarla evlilik yapýyor buralý Türkler, Makedonlarla yapsýn bu þekilde milli kimlik ve benliklerini daha iyi korurlar. Þimdi diyeceksiniz yine bize ayný þeyleri tekrarlama, fakat baþta dedim ya belirtmeden yapamayacaðým zihniyet ayný zihniyet. Bizi ya Makedon ya da Arnavut yapmak isteyen zihniyeti. Burada ne kiþi ne de kurumlara kastým yok, cahilliklerine baðýþlýyorum. Adam nerden bilsin ki, Makedonlarla evliliklerinin bir çoðunun sonunda Türklerin: Türkçeyi unuttuklarýný, çocuklarýnýn isimlerine Makedon ismi koyduklarýný ve Ortodoks mezarlýklarýnda gömüldüðünü, bunu delillerle anlatmak lazým. Gelelim beni bu hafta yazý yazmaya zorlayan konuya: Cumartesi günü yakýn bir dostumla Ohri ye kýsa bir ziyaret yapalým derken, masum ve kýsa bir akraba ziyareti yapmak istedim. Kýsa ziyaret uzun bir dert dökme seansýna dönüþtü. Uzun lafýn kýsasý: Bu yýl Yarý Mezuniyet töreninde Ohri de skandal niteliðinde bir olay yaþanmýþ. 8. sýnýf öðrencileri en mutlu gününde Makedonya da Türk olarak yaþamanýn ilk hesabýný ödemiþ oldular. Kutlamadan bir gün önce okul Müdürü Türk sýnýfý öðrencilerine iki seçenek ortaya koyuyor: Kutlamayý ya Makedon sýnýflarý ile ya da Arnavut öðrencileriyle kutlayabilirsiniz seçim sizin demiþ. Hala saf olan, beyinleri Leyla ÞERÝF zehirlenmemiþ olan öðrenciler þaþa kalmýþlar. Ebeveynlerin organizasyonu sonucunda onlar da kendi baþlarýna kutlamayý yapmýþlar. Daha doðrusu üçüncü bir þýkký ortaya koymuþlar. Peki bu açýk asimilasyona kim dur diyecek. Bunu yapan bir yönetici nasýl olur da hala görev baþýnda durur. Ýnsan Lan okulunu baþýna yýkarým, demez mi? Deyip de yýkmaz mý?. Demez de, yýkamaz da. Çünkü bunu yapan Müdür Arnavut, Müdürü de atayan ve bunlarý yapmasýna izin veren Makedon. Okulun da ismi Kardeþlik ve Birlik. Makedon ve Arnavutlarýn bize uyguladýðý asimilasyon politikasýyla, bazý Türkiyelilerin de biz empoze ettiði düþünce tarzýyla Makedonya Türkünün üç þýkký var: Ya Makedon Ol, Ya da Arnavut, Türk kalmak istersen burasýný terk et. Seçim sizin. Ben Türküm ve dördüncü þýkký seçiyorum; Ne Makedon olurum ne Arnavut ne de vatanýmý terk ediyorum, Makedonyalý bir Müslüman Türkü olarak Üsküp te kalýyorum, gelecek olan dertlere de göðüs germeye çoktaaaan hazýrým. Murteza Sulooca / com.mk

Viyana nýn Horburg sarayýnda

Viyana nýn Horburg sarayýnda Kosova Türk Sivil Toplum Örgütleri nin Tepki Mektubu, Ahtisaari yi harekete geçirdi BM nin Özel Kosova Elçisi Baþmüzakereci Martti Ahtisaari nin, Kosova nýn nihai statüsüyle ilgili olarak taraflara sunacaðý

Detaylı

TOBB - ETÜ (AA) KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

TOBB - ETÜ (AA) KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ PRÝÞTÝNE ULUSLARARASI ÜNÝVERSÝTESÝ Kosova da Türkiye Odalar Borsalar Birliði (TOBB) Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (ETÜ) iþbirliðiyle uluslararasý üniversite açýlýyor. Yeni açýlacak Uluslararasý Priþtine

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Lahey in adaleti: Soykýrým var; ama Sýrbistan masum Uluslararasý Adalet Divaný, Srebrenitsa da yaþayan 8 bin Müslüman ýn 1995 yýlýnda Sýrplar tarafýndan katledilmesini soykýrým olarak nitelendirdi. Ancak

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Polt: Kosova baðýmsýz olacak Polt, Konseyin bölgeyi ziyaret etmesini taraflar arasýnda görüþmelerin yeniden baþlatýlmasýnýn bir adýmý olarak algýlanmasýna þiddetle karþý çýkarken, Kosova nýn yaza kadar

Detaylı

Priþtine deki Amerika Birleþik Devletleri Ofisi nin daveti üzerine, Kosova Türk Sivil Toplum Örgütleri (KTSTÖ) Heyeti 16 Mart

Priþtine deki Amerika Birleþik Devletleri Ofisi nin daveti üzerine, Kosova Türk Sivil Toplum Örgütleri (KTSTÖ) Heyeti 16 Mart Priþtine ABD Ofisi Kosova Türk Sivil Toplum Örgütleri Heyetini Kabul Etti Priþtine deki Amerika Birleþik Devletleri Ofisi nin daveti üzerine, Kosova Türk Sivil Toplum Örgütleri (KTSTÖ) Heyeti 16 Mart 2007,

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Uzlaþmaya Barzani engeli Irak Baþbakaný Nuri El Maliki nin Ankara ziyaretinde, Türkiye ile Irak arasýnda imzalanmasý planlanan terörle mücadele iþbirliði anlaþmasý üzerinde uzlaþma saðlanamadý.bunun yerine,

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Yağcılar: Stratejimiz Oylarımızı Artırmak KDTP Genel Başkanı ve milletvekili adayı Mahir Yağcılar ile seçim öncesinde yaptığımız söyleşide, KDTP nin seçim stratejisini, beklentilerini, seçim sistemini,

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ. 19 da kapanacak. Ýhtiyaç duyulmasý halinde oy kullanma hakkýna sahip olan her vatandaþa,

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ. 19 da kapanacak. Ýhtiyaç duyulmasý halinde oy kullanma hakkýna sahip olan her vatandaþa, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk 10 Kasýmda Kosova da anýldý Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, Kosova Türk Öðretmenler Derneði organizasyonuyla düzenlenen törenle anýldý. Ulu Önder Mustafa

Detaylı

İHA KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

İHA KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Türkçe Priştine de Resmi Dil Oldu Priştine Belediye Meclisi üyeleri, Türkçe'nin geneksel diller kapsamı çerçevesinde Türkçe'nin resmi dil olmasına karar verdi. Belediye Meclisi'nin toplantısında, Belediye

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ. Erdoðan a tebrik mesajlarý devam ediyor

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ. Erdoðan a tebrik mesajlarý devam ediyor 12-21 Temmuz tarihlerinde Türk Dünyasý Yalova da buluþtu Filizler Yalova da gururumuz oldu Yalova daki 10. Türk Boylarý Kültür Þöleni, Türk Dünyasý temsilcilerinin buluþmasý, halk oyunlarý gösterileri

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ SAYI: 428 YIL: 10 Haber sayfa 8 de EULEX Misyonu Þefi Uves De Kermabon, Prizren ziyareti çerçevesine Prizren adli makamlarý yaný sýra Belediyesi Baþkaný Ramadan Muya ve Prizren Polis birlikleri yetkilileriyle

Detaylı

Theo Nichols Nadir Suður Önsöz Bu araþtýrma Sivil Toplum Diyaloðu: Ortak Çalýþma Kültürü Aracýlýðýyla AB ve Türkiye den Ýþçilerin Bir Araya Getirilmesi projesinin bir parçasý olarak gerçekleþtirilmiþtir.

Detaylı

Kosova'nýn Baðýmsýz ve Egemen bir devlet olmasý Kosova Halkýnýn Politik istemi bir kez daha tasdýklanmaktadýr KOSOVA MECLÝSÝ'NÝN REZOLÜSYONU

Kosova'nýn Baðýmsýz ve Egemen bir devlet olmasý Kosova Halkýnýn Politik istemi bir kez daha tasdýklanmaktadýr KOSOVA MECLÝSÝ'NÝN REZOLÜSYONU UNITED NATIONS United Nations Interim Administration Missionin Kosovo NATIONS UNIES Mission d'administration Intérimaire des Nations Unies au Kosovo KUVENDI I KOSOVËS SKUP{TINA KOSOVA ASSEMBLY OF KOSOVO

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

Endi eli yimserlik Kamuoyu Beklentilerinde Pozitif Trend Devam Ediyor Genel Seçim Sürecine AKP Önde Giriyor, CHP Takipte de Bahar Havasý Türkiye nin LoveMarklarý Arçelik-Adidas-Nokia-LCWaikiki-Beko Türkiye

Detaylı

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ 5899 ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 16/4/2012 No : 2012/3073 Yayımlandığı

Detaylı

" ENERJÝ VERÝMLÝLÝÐÝ " KONULU RESÝM ve AFÝÞ

 ENERJÝ VERÝMLÝLÝÐÝ  KONULU RESÝM ve AFÝÞ " ENERJÝ VERÝMLÝLÝÐÝ " KONULU RESÝM ve AFÝÞ YARIÞMASININ ÖDÜL TÖRENÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ Þubemizin Þubat-Nisan aylarý içerisinde düzenlediði Enerji Tasarrufu Semineri ve Enerji Verimliliði konusunda ilköðretim

Detaylı

TÜRK TURİSTİN İLGİSİNİ ÇEKEN OSMANLI MİRASINA SAHİBİZ

TÜRK TURİSTİN İLGİSİNİ ÇEKEN OSMANLI MİRASINA SAHİBİZ TRAVEL TURKEY İZMİR FUARI NIN PARTNER ÜLKESİ KOSOVA DAN TÜRK TURİSTE DAVET VAR Bu yılki fuarda iyi bir tanıtım gerçekleştiren Kosovalılar, ülkelerine daha fazla turist gelmesiyle ekonomilerinin daha da

Detaylı

ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI

ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI Türkiye Ýnþaat ve Tesisat Müteahhitleri Ýþveren Sendikasý (ÝNTES) 01 Haziran 2001 tarihinde Ýstanbul'da Hilton Otelinde

Detaylı

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB Danýþma Kurulu 38. Dönem 2. Toplantýsý 16 Nisan 2005'te Ankara'da TMMOB çalýþmalarý üzerine bilgilendirme ve TMMOB çalýþmalarýnýn deðerlendirilmesi gündemi

Detaylı

TÜRK TURİSTİN İLGİSİNİ ÇEKEN OSMANLI MİRASINA SAHİBİZ

TÜRK TURİSTİN İLGİSİNİ ÇEKEN OSMANLI MİRASINA SAHİBİZ İ Bu yılki fuarda iyi bir tanıtım gerçekleştiren Kosovalılar, ülkelerine daha fazla turist gelmesiyle ekonomilerinin daha da gelişeceğine vurgu yaptılar. Sona eren Travel Turkey İzmir fuarının bu yılki

Detaylı

ÝÞSÝZLÝK SÝGORTASI UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI

ÝÞSÝZLÝK SÝGORTASI UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI ÝÞSÝZLÝK SÝGORTASI UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI 36 Soldan saða: Türkiye Ýþ Kurumu Ankara Ýl Müdür Yardýmcýsý Gürol UÇ, Sendikamýz Genel Sekreteri Av. Sancar BAYAZIT, Türkiye Ýþ Kurumu Genel Müdürü

Detaylı

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Saðlýk emekçilerinin 2 gün süren grevleri baþladý. Ülke genelindeki hastanelerin nereyse tamamýnda hastanede

Detaylı

BURSA BADEMLÝ ROTARY KULÜBÜ BADEMLÝBÜLTEN KURULUÞ: 27.05.2010 / CHARTER: 21.06.2010 / KULÜP NO: 83357 2012-13 U.R. Baþkaný Sakuji TANAKA U.R. 2440. Bölge Guvernörü Güneþ ERTAÞ 1. Grup Guvernörü Yrd. Denizhan

Detaylı

haber TMMOB ESKÝÞEHÝR KENT SEMPOZYUMU GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði Eskiþehir Ýl

haber TMMOB ESKÝÞEHÝR KENT SEMPOZYUMU GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði Eskiþehir Ýl ESKÝÞEHÝR KENT SEMPOZYUMU GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði Eskiþehir Ýl Koordinasyon Kurulu nun düzenlemiþ olduðu ESKÝÞEHÝR KENT SEMPOZYUMU 28-2 Þubat tarihinde Eskiþehir Anemon

Detaylı

Halil Kurt'tan Esnafı Sevindirecek Talep

Halil Kurt'tan Esnafı Sevindirecek Talep Halil Kurt'tan Esnafı Sevindirecek Talep 09 Kasım 2015 Haber Linki: http://www.egehabergazetesi.com/halil-kurttan-esnafi-sevindirecek-talep/1651/ Ekonomi nin candamarını oluşturan Esnaf ve Kobi ler Karabağlar

Detaylı

Kafkaslarda Barýþa Giden Yol Savaþtan mý Geçmeli?

Kafkaslarda Barýþa Giden Yol Savaþtan mý Geçmeli? Kafkaslarda Barýþa Giden Yol Savaþtan mý Geçmeli? Dr. Ali Asker (*) AGÝT Minsk Grubu = AGÝT Turizmi Son birkaç aydan beri Azerbaycan siyasi terminolojisine yeni bir terim dahil edilmiþtir: AGÝT Turizmi.

Detaylı

TAKIM KURMA. 4) Üyeler arasýnda yüksek derecede güven duygusu geliþmiþtir. 2. TAKIM ÝLE ÇALIÞMA GRUBU ARASINDAKÝ FARKLILIKLAR :

TAKIM KURMA. 4) Üyeler arasýnda yüksek derecede güven duygusu geliþmiþtir. 2. TAKIM ÝLE ÇALIÞMA GRUBU ARASINDAKÝ FARKLILIKLAR : NOT : Bu bölüm önümüzdeki günlerde Prof.Dr. Hüner Þencan ýn incelemesinden sonra daha da geliþtirilerek son halini alacaktýr. Zaman kaybý olmamasý için büyük ölçüde- tamamlanmýþ olan bu bölüm web e konmuþtur.

Detaylı

BURSA BADEMLÝ BADEMLÝBÜLTEN KURULUÞ: 27.05. / CHARTER: 21.06. / KULÜP NO: 83357 DÖRTLÜ ÖZDENETÝM Düþündüklerimiz, söylediklerimiz ve yaptýklarýmýz Gerçeðe uygun mu? Ýlgililerin tümü için adil mi? Ýyi niyet

Detaylı

Ambalaj - Geri Kazaným - Çevre Sanayide Atýk Yönetimi Semineri Hazýrlayan: Ýlkay Kýran, ASD Araþtýrma ve Bilimsel Konular Uzmaný Türkiye de Ambalaj Sektörünün geliþmesi misyonu ile hareket eden ASD - Ambalaj

Detaylı

Ýmece Evi. Ziyaret-2016

Ýmece Evi. Ziyaret-2016 Ziyaret-2016 Ýmece Evi Merhaba, Ýmece Evi ni öðrenme merkezi olmasýna neden olan öðrenme odaklý ziyaretçiler bizi daha çok araþtýrmaya yönlendirip sorumluluklarýmýzý hatýrlamamýza neden oluyor. Yaþamýný

Detaylı

EKONOMÝDE GELÝÞMELER

EKONOMÝDE GELÝÞMELER 03 Þubat 2011 Perþembe Kemal AKAR Ýl Baþkan Yard. Ekonomi Ýþleri EKONOMÝDE GELÝÞMELER Kiþi Baþýna Milli Gelir 10 Bin Dolarý Aþtý Teþkilatýmýzýn Deðerli Mensuplarý, Kýymetli Yol Arkadaþlarým, Ak Parti bayraðýnýn

Detaylı

T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı, Kütahya

Detaylı

Ýçindekiler Kayseri Ýli Yardým Derneði Ýstanbul Þubesi Adýna Sahibi, Dernek Baþkaný Yayýn Yönetmeni Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü M. Orhan CEBECÝ Dergi Komisyonu Gamze POSTAAÐASI Rýfat DEDEMAN Danýþma Kurulu

Detaylı

02.01.2013. Üç çocuk çünkü...

02.01.2013. Üç çocuk çünkü... Üç çocuk çünkü... Başbakan Recep Tayyip Erdoğan nüfusun artması gerektiğini bir kez daha altını çizdi. Erdoğan, Bizim artış hızımızı ikinin üzerinde üçlere ulaşması lazım. Bunu başarmamız gerekiyor. Batı

Detaylı

AB Kulisi. Ajanda Türkiye nin AB katılım sürecinde önemli tarihler ve dönüm noktaları...

AB Kulisi. Ajanda Türkiye nin AB katılım sürecinde önemli tarihler ve dönüm noktaları... AB Kulisi Nisan 2010 Editör den AB Kulisi nin bu ayki Editör den bölümü, Almanya Şansölyesi Angela Merkel in mart ayı sonunda Türkiye ye yaptığı ziyareti değerlendirirken Türkiye nin AB üyeliğine ilişkin

Detaylı

BURSA BADEMLÝ ROTARY KULÜBÜ BADEMLÝBÜLTEN KURULUÞ: 27.05.2010 / CHARTER: 21.06.2010 / KULÜP NO: 83357 2012-13 U.R. Baþkaný Sakuji TANAKA U.R. 2440. Bölge Guvernörü Güneþ ERTAÞ 1. Grup Guvernörü Yrd. Denizhan

Detaylı

Baþkan Hisarcýklýoðlu: Reformlarýn hayata geçmesi için hükümetle çalýþacaðýz

Baþkan Hisarcýklýoðlu: Reformlarýn hayata geçmesi için hükümetle çalýþacaðýz Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Baþkaný M.Rifat Hisarcýklýoðlu'na Fransa'nýn en üst düzey niþaný olan Legion D'honneur madalyasý verildi. Sayfa 5 www.dto.org.tr Yýl:7 Sayý:79-Kasým 2015 ISSN:

Detaylı

Çek Kanunu neleri getiriyor? Gönderen : abana - 21/03/2010 15:39

Çek Kanunu neleri getiriyor? Gönderen : abana - 21/03/2010 15:39 Çek Kanunu neleri getiriyor? Gönderen : abana - 21/03/2010 15:39 Çek Kanunu'nun hangi yenilikleri getirdiðini biliyormuyuz 1- KANUNUN AMAÇ VE KAPSAM Çek kanununun amaç ve kapsamý 1. maddesinde Bu Kanunun

Detaylı

ÝÞYERÝ SAÐLIK BÝRÝMLERÝ VE ÝÞYERÝ HEKÝMLERÝ ÝLE ÝLGÝLÝ YENÝ YÖNETMELÝÐÝN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ

ÝÞYERÝ SAÐLIK BÝRÝMLERÝ VE ÝÞYERÝ HEKÝMLERÝ ÝLE ÝLGÝLÝ YENÝ YÖNETMELÝÐÝN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ m e s l e k i s a ð l ý k v e g ü v e n l i k Dr. Hamdi AYTEKÝN, Prof., Uludað Ü. Týp Fak. Halk Saðlýðý AD., Baþkaný Dr. Necla AYTEKÝN Prof., Uludað Ü. Týp Fak. Halk Sað. AD Öðr. Üyesi Dr. Emel ÝRGÝL Doç.,

Detaylı

Olmak ya da Olmamak. Cumhuriyetin temel niteliklerine

Olmak ya da Olmamak. Cumhuriyetin temel niteliklerine 2007y ý l ý ü l k e - m i z için bir ol-mak ya da olmamak savaþýna sahne olacaða benziyor. AKP, çeþitli kesimlerden gelen uya-rýlara raðmen ülkemizi bir is-lâm devletine dönüþtürme tutkusundan vazgeçmedi,

Detaylı

KANUNSUZ TALÝMATLARI YERÝNE GETÝRMEK ZORUNDA DEÐÝLSÝNÝZ. Çünkü Anayasa ve yasalar bizden yana: 2 Nisan 2007 Onlarca film ve dizi, 3 yýllýðýna kiraya verildi. TRT ye 40 milyon dolar gelir getirmesi gerekirken,

Detaylı

Vergi Ýdaresindeki Deðiþimler (1.Bölüm) Pazar, 22 Ocak 2012

Vergi Ýdaresindeki Deðiþimler (1.Bölüm) Pazar, 22 Ocak 2012 Vergi Ýdaresindeki Deðiþimler (1.Bölüm) Pazar, 22 Ocak 2012 Vergi Ýdaresindeki Deðiþimler (1.Bölüm) Vergi Ýdaresindeki Deðiþimin Farkýnda mýsýnýz? Türkiyede pek çok kurumda gerçekleþen deðiþimler özellikle

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNİN DIŞ İLİŞKİLERİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNİN DIŞ İLİŞKİLERİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN 7117 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNİN DIŞ İLİŞKİLERİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 6/4/1990 Sayı : 20484 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

HAZİRAN 2012 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

HAZİRAN 2012 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili HAZİRAN 2012 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin CHP İl Kongresine katılarak bir konuşma

Detaylı

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 141 Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (Resmî Gazele ile yayımı : 6.4.1990 Sayı : 20484) Kanun No. Kabul Tarihi Dış ilişkiler - MADDE 1. Türkiye Büyük Millet

Detaylı

Sosyal Güvenlik Alanındaki Hukuki İhtilafların Azaltılması Çalıştayı

Sosyal Güvenlik Alanındaki Hukuki İhtilafların Azaltılması Çalıştayı Sosyal Güvenlik Alanındaki Hukuki İhtilafların Azaltılması Çalıştayı ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI MÜSTEŞARI FATİH ACAR: -BU SÜRECİ OLUMLU BİR ŞEKİLDE TAMAMLAYABİLİRSEK TÜRKİYE YE ÇOK DAHA KALİTELİ

Detaylı

16,000 15,000 14,000 13,000 12,000 11,000 10,000 9,000 8,000. - Erdemir Isdemir in bedelli sermaye artõrõmõna

16,000 15,000 14,000 13,000 12,000 11,000 10,000 9,000 8,000. - Erdemir Isdemir in bedelli sermaye artõrõmõna Günlük Bülten PİYASA KAPANIŞLARI Günlük Kapanõş Değişim İMKB-100 9,753 -%5.8 TL/$ 1,669,700 %1.0 Bono Faizi (2 Tem 2003) %57.0 %0.8 İMKB 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 10,370 İşlem Hacmi ($

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ. Doç.Dr. Yunus KOÇ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ. Doç.Dr. Yunus KOÇ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ Doç.Dr. Yunus KOÇ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM ÜYESİ SAYILARI/İSTATİSTİKLER Görevlendirme: 1 profesör (yabancı

Detaylı

FESTİVALİMİZ BU YIL 21-22-23 AĞUSTOS TARİHLERİNDE YAPILIYOR

FESTİVALİMİZ BU YIL 21-22-23 AĞUSTOS TARİHLERİNDE YAPILIYOR FESTİVALİMİZ BU YIL 21-22-23 AĞUSTOS TARİHLERİNDE YAPILIYOR 1 / 29 konuklara kültürel Geleneksel 43.sü ulusal varlıklarımızın düzenlenecek çapta ev hale sahipliği da gelmiş, adını yapmaya olan duyurmuş

Detaylı

Türkiye küçük Millet Meclisleri Nisan 2011 Raporu Libya ya Uluslararası Müdahale ve Türkiye

Türkiye küçük Millet Meclisleri Nisan 2011 Raporu Libya ya Uluslararası Müdahale ve Türkiye Türkiye küçük Millet Meclisleri Nisan 2011 Raporu Libya ya Uluslararası Müdahale ve Türkiye Nükleer Enerji Santralleri ve Türkiye nin Enerji Politikası Ortak Paydalar Ortadoğu ve Kuzey Afrika da ki rejimlerin

Detaylı

UKBA. e Bülten TACİKİSTAN DAN TÜRKİYE YE UKBA DERNEĞİ AMERİKA DA SOHBET MECLİSLERİ KURDU KARDEŞLERİMİZLE PİKNİKTEYİZ

UKBA. e Bülten TACİKİSTAN DAN TÜRKİYE YE UKBA DERNEĞİ AMERİKA DA SOHBET MECLİSLERİ KURDU KARDEŞLERİMİZLE PİKNİKTEYİZ UKBA e Bülten UKBA - ULUSLARARASI KARDEŞLİK BARIŞ VE AHLÂK DERNEĞİ YAYIN ORGANI EYLÜL - ARALIK 2012 SAYI / 1 TACİKİSTAN DAN TÜRKİYE YE KARDEŞLERİMİZLE PİKNİKTEYİZ ŞEMSEDDİN BEKTAŞOĞLU İLE HİNDİSTAN DAYIZ

Detaylı

ABD Büyükelçiliği Ekonomi Müşaviri Treiber den SGK ya ziyaret

ABD Büyükelçiliği Ekonomi Müşaviri Treiber den SGK ya ziyaret ABD Büyükelçiliği Ekonomi Müşaviri Treiber den SGK ya ziyaret SGK BAŞKANI ACAR; - AR-GE YE ÖNEM VEREN, YATIRIM YAPMAK İSTEYEN, GELİŞMEYE AÇIK FİRMALARA KAPIMIZ HER ZAMAN AÇIK VE BU FİRMALARI AYDINLIK BİR

Detaylı

Haftalık ders sayısı 2, yıllık toplam 74 ders saati Kategoriler Alt kategoriler Ders içerikleri Kazanımlar Dersler arası ilişki IV.

Haftalık ders sayısı 2, yıllık toplam 74 ders saati Kategoriler Alt kategoriler Ders içerikleri Kazanımlar Dersler arası ilişki IV. 339 GENEL LİSE Haftalık ders sayısı 2, yıllık toplam 74 ders saati Kategoriler Alt kategoriler Ders içerikleri Kazanımlar Dersler arası ilişki IV. Yeniçağ 3. Yeniçağda Avrupa 6. Eğitim, kültür, bilim ve

Detaylı

GEMLİK TİCARET ve SANAYİ ODASI

GEMLİK TİCARET ve SANAYİ ODASI GEMLİK TİCARET ve SANAYİ ODASI EKONOMİK SOSYAL DURUM ARAŞTIRMASI Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası na bağlı üyelerin Türkiye ve Gemlik Ekonomisi ve Sosyal durumu hakkındaki yorumlarının istatistiki yöntemler

Detaylı

OKA akar, Çorum bakar Baþkanlardan gazetemize ziyaret

OKA akar, Çorum bakar Baþkanlardan gazetemize ziyaret Ceylan, Cumhurbaþkaný'yla Amerika'ya gidiyor umhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan bir Chaftalýk yurtdýþý gezisine çýkýyor. Güney Amerika ülkelerinden Þili, Peru ve Ekvator'u kapsayan ziyarette Cumhurbaþkaný'na

Detaylı

interview INTERVIEW Ernst WELTEKE Haziran 99

interview INTERVIEW Ernst WELTEKE Haziran 99 söyleþi interview söyleþi - interview SÖYLEÞÝ(*) Ernst WELTEKE INTERVIEW Ernst Welteke is currently the Guvernor of the Central Bank of Essen State of Germany. He was recently elected as the Guvernor of

Detaylı

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 20 MAYIS 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler Federasyona katıldılar TÜRKİYE Spor Yazarları Derneği nde İstanbul Muhtarlar Federasyonu Yönetim Kurulu ve Beşiktaş Muhtarlar Derneği

Detaylı

İRAN İSLAM CUMHURİYETİ BIE DELEGESİNİN ODAMIZI ZİYARETİ

İRAN İSLAM CUMHURİYETİ BIE DELEGESİNİN ODAMIZI ZİYARETİ İRAN İSLAM CUMHURİYETİ BIE DELEGESİNİN ODAMIZI ZİYARETİ İran BIE Delegesi Mr. Kazem Akbarpour, 16 Mayıs 2012 tarihinde Odamızı ziyaret etmiş, heyeti Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş ve Meclis Başkanı

Detaylı

NATO Zirvesi'nde Gündem Suriye ve Rusya

NATO Zirvesi'nde Gündem Suriye ve Rusya NATO Zirvesi'nde Gündem Suriye ve Rusya Zirveye, aralarında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Obama nın da bulunduğu 28 ülkenin devlet ve hükümet başkanı katılıyor. 09.07.2016 / 10:21 Türkiye'yi Cumhurbaşkanı

Detaylı

www.tukcev.org.tr www.tupadem.hacettepe.edu.tr Editörler: Prof. Dr. Müberra Babaoðul Araþ. Gör. Uzm. E. Betül Sürgit

www.tukcev.org.tr www.tupadem.hacettepe.edu.tr Editörler: Prof. Dr. Müberra Babaoðul Araþ. Gör. Uzm. E. Betül Sürgit Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý nýn katkýlarý ile Tüketici ve Çevre Eðitim Vakfý (TÜKÇEV) ve Hacettepe Üniversitesi, Tüketici - Pazar - Araþtýrma - Danýþma - Test ve Eðitim Merkezi (TÜPADEM) ortak çalýþmasý

Detaylı

MAHİR ÜNAL DÜNYA TURİZM FORUMU AÇILIŞINA KATILDI

MAHİR ÜNAL DÜNYA TURİZM FORUMU AÇILIŞINA KATILDI MAHİR ÜNAL DÜNYA TURİZM FORUMU AÇILIŞINA KATILDI Bakan Ünal: Terörün bir savaş aracı ve daha da kötüsü uluslararası rekabette bir avantaj aracı haline dönüştürülme isteği hepimizin birlikte karşı çıkması

Detaylı

Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı

Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı Muğla Valisi Amir Çiçek in katılımı ile Menteşe Belediyesi nin katkıları ile Konakaltı Kültür Merkezi nde gerçekleştirilen törenle sanatçı Eda Özdemir in Bir Kadın Üç Sanat

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 4. Hafta (25 31 Ocak 2010)

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 4. Hafta (25 31 Ocak 2010) Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Haftalık Türkiye - AB Gündemi 4. Hafta (25 31 Ocak 2010) 25 OCAK 2010, PAZARTESİ 09:00-17:00 Avrupa Birliği Genel

Detaylı

Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri.

Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri. C i h a n D e m i r c i Damdaki Mizahçý 90 Yaþýnda Eskimeyen Bir Usta: Haldun Taner Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri. 1986'da yitirdiðimiz Haldun Taner

Detaylı

BALKANLARDA TÜRKÇE RADYO YAYINCILIĞI ÇALIŞTAYI HABER METNİ VE SONUÇ BİLDİRGESİ Perşembe, 22 Aralık :56

BALKANLARDA TÜRKÇE RADYO YAYINCILIĞI ÇALIŞTAYI HABER METNİ VE SONUÇ BİLDİRGESİ Perşembe, 22 Aralık :56 Balkanlarda Türkçe yayıncılık yapan radyolar, Kosova'nın başkenti Priştine'de düzenlenen "Balkanlarda Türkçe Radyo Yayıncılığı ve Türkiye'nin Etkin Tanıtımı" adlı, yoğun ilgi gören bir çalıştayla bir araya

Detaylı

Kuzey Kıbrıs ta. Bir Çay Molası. Ekonomik ve Kültürel İşbirliği Buluşması. 19-24 Kasım 2012. Lefkoşa - Güzelyurt - Girne - İskele - Gazimağusa

Kuzey Kıbrıs ta. Bir Çay Molası. Ekonomik ve Kültürel İşbirliği Buluşması. 19-24 Kasım 2012. Lefkoşa - Güzelyurt - Girne - İskele - Gazimağusa Kuzey Kıbrıs ta Bir Çay Molası Ekonomik ve Kültürel İşbirliği Buluşması 19-24 Kasım 2012 Lefkoşa - Güzelyurt - Girne - İskele - Gazimağusa FAALİYET RAPORU K.K.T.C. NİN 29. KURULUŞ YILDÖNÜMÜNDE KUZEY KIBRIS

Detaylı

HER ZAMAN YANINDAYIZ

HER ZAMAN YANINDAYIZ HER ZAMAN YANINDAYIZ Balıkesir Sanayi Odası Başkanı İsmail Uğur, Üyelerimizin isteklerini dikkate alıp, sanayi ve ekonomik alanda Balıkesir in sürekli gelişimini sağlayacağız dedi Balıkesir Sanayi Odası

Detaylı

KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ

KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ SANKO KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ TARAFLAR Bir tarafta, SANKO MENKUL DEÐERLER A.Þ. (Bundan sonra ARACI KURUM olarak anýlacaktýr.) ile diðer tarafta.... bundan sonra kýsaca MÜÞTERÝ/LER

Detaylı

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ 5899 ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 16/4/2012 No : 2012/3073 Yayımlandığı

Detaylı

SOSYAL BÝLÝMLER 1 TESTÝ (Sos 1)

SOSYAL BÝLÝMLER 1 TESTÝ (Sos 1) Dershanede doðru þýkkýnýz SOSYAL BÝLÝMLER1 TESTÝ (Sos1) Bu testte sýrasýyla, Tarih (113) Coðrafya (1423) Felsefe (2430) ile ilgili 30 soru vardýr. 1. Tarih öncesinde yaþayan insanlar, araç gereç yapýmýnda

Detaylı

BURDURLU HOCA DAN YURT SÖYLENCELERÝ

BURDURLU HOCA DAN YURT SÖYLENCELERÝ BURDURLU HOCA DAN YURT SÖYLENCELERÝ Her yönüyle edip (edebiyatçý) ve öðretmen Ýbrahim Zeki Burdurlu nun ölümsüz bir yapýtý elinizi öpüyor. Burdurlu bu çalýþmasýnda, cennet Anadolu nun deðiþik yörelerinden

Detaylı

Şerafettin TUĞ Kaymakamı

Şerafettin TUĞ Kaymakamı T.C. GAZİEMİR KAYMAKAMLIĞI İLÇE YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ SAYI :BO54VLK4354802.880,01/ 1462 08.09.2010 KONU :19 Eylül 2010 Gaziler günü... GAZİEMİR Gaziemir İlçesi 19 Eylül 2010 Gaziler Günü Anma Tören Programı

Detaylı

Bu bağlamda katılımcı bir demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları alanındaki çalışmalarımız, hız kesmeden devam etmektedir.

Bu bağlamda katılımcı bir demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları alanındaki çalışmalarımız, hız kesmeden devam etmektedir. İçişleri Bakanı Sayın İdris Naim ŞAHİN nin Entegre Sınır Yönetimi Eylem Planı Aşama 1 Eşleştirme projesi kapanış konuşması: Değerli Meslektaşım Sayın Macaristan İçişleri Bakanı, Sayın Büyükelçiler, Macaristan

Detaylı

2011 YILI FAALİYET RAPORU Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı

2011 YILI FAALİYET RAPORU Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı 2011 YILI FAALİYET RAPORU Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı YÖNETİM KURULU 2011 FAALİYETLERİ 13.07.2011 Batı Akdeniz bölgesinin istihdam sorununa çözüm yaratmak amacıyla Akdeniz Radyo Televizyon

Detaylı

Bu yılki fuarda iyi bir tanıtım gerçekleştiren Kosovalılar, ülkelerine daha fazla turist gelmesiyle ekonomilerinin daha da gelişeceğine vurgu

Bu yılki fuarda iyi bir tanıtım gerçekleştiren Kosovalılar, ülkelerine daha fazla turist gelmesiyle ekonomilerinin daha da gelişeceğine vurgu Bu yılki fuarda iyi bir tanıtım gerçekleştiren Kosovalılar, ülkelerine daha fazla turist gelmesiyle ekonomilerinin daha da gelişeceğine vurgu yaptılar.. Dün sona eren Travel Turkey İzmir fuarının bu yılki

Detaylı

BODRUM, RES LERE KARŞI BİRLİK

BODRUM, RES LERE KARŞI BİRLİK BODRUM, RES LERE KARŞI BİRLİK OLDU KOCADON: HALKIN İSTEMEDİĞİ PROJE, BODRUM DA OLMAZ BODRUM BELEDİYE BAŞKANI KOCADON, RES KONUSUNDAKİ TAVRINI KOYDU: MÜCADELEYE DEVAM KOCADON, ŞİRKETİN BELEDİYE BİZİ BAĞLAMAZ

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Cumhuriyet Halk Partisi AB Konseyi Başkanı Herman Van Rompuy Türkiye de temaslarına CHP Lideri Kılıçdaroğlu ile görüşerek başladı. Görüşmeye katılan Loğoğlu açıklamalarda bulundu ve soruları yanıtladı.

Detaylı

BURSA BADEMLÝ ROTARY KULÜBÜ BADEMLÝBÜLTEN KURULUÞ: 27.05.2010 / CHARTER: 21.06.2010 / KULÜP NO: 83357 2012-13 U.R. Baþkaný Sakuji TANAKA U.R. 2440. Bölge Guvernörü Güneþ ERTAÞ 1. Grup Guvernörü Yrd. Denizhan

Detaylı

BURSA BADEMLÝ ROTARY KULÜBÜ BADEMLÝBÜLTEN KURULUÞ: 27.05.2010 / CHARTER: 21.06.2010 / KULÜP NO: 83357 2012-13 U.R. Baþkaný Sakuji TANAKA U.R. 2440. Bölge Guvernörü Güneþ ERTAÞ 1. Grup Guvernörü Yrd. Denizhan

Detaylı

SGK Başkanı Fatih Acar CNBC-E nin Canlı Yayın Konuğu Oldu

SGK Başkanı Fatih Acar CNBC-E nin Canlı Yayın Konuğu Oldu SGK Başkanı Fatih Acar CNBC-E nin Canlı Yayın Konuğu Oldu SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 11 İŞÇİNİN ACI BİR ŞEKİLDE HAYATINI KAYBETMESİ HERKESİ DERİNDEN YARALADI. - TÜRKİYE ÇOK ÖNEMLİ VE

Detaylı

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş ın Elbistan İlçesi nde siyaseti sadece insan için yaptıklarını, iktidara gelmeleri halinde terörü sonlandırıp ülkeye huzuru getireceklerini

Detaylı

TÜRSAB UITT KİEV 2016 ULUSLARARASI TURİZM FUAR RAPORU

TÜRSAB UITT KİEV 2016 ULUSLARARASI TURİZM FUAR RAPORU TÜRSAB UITT KİEV 2016 ULUSLARARASI TURİZM FUAR RAPORU Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) bu yıl 30 Mart 1 Nisan tarihleri arasında Ukrayna nın başkenti Kiev de 22 inci kez gerçekleştirilen UITT

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

1 von 5 21.11.2013 22:24

1 von 5 21.11.2013 22:24 Anasayfa Hamburg GEZİ + POLİS + ORUÇ = İFTAR Tarih : 2013.07.27 17:17:32 Hamburg Sivasspor Taraftar Derneği nin iftar yemeğinde, Gezi Parkı ve Hamburg polisinin Türk gençlerine karşı baskılı tutumuna yönelik

Detaylı

Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yüksek Öğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği

Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yüksek Öğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yüksek Öğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği Resmi Gazete Tarihi: 20.09.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25942 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ KONSEYLERİ

Detaylı

Pilot Belediye Birimlerinden tam teşekküllü belediyelere: İlk Yılın İncelemesi

Pilot Belediye Birimlerinden tam teşekküllü belediyelere: İlk Yılın İncelemesi Alan Değerlendirme Raporu Pilot Belediye Birimlerinden tam teşekküllü belediyelere: İlk Yılın İncelemesi Mart 2010 Sorumluluğu üstlenmiyoruz: bu rapordaki bulgular 2009 yılının Ağustos dönemine kadardır.

Detaylı

KENT KONSEYİ YÜRÜTME KURULU KARARLARI

KENT KONSEYİ YÜRÜTME KURULU KARARLARI KENT KONSEYİ YÜRÜTME KURULU KARARLARI Karar No:1 Türk Kızılayı Zeytinburnu Şube Başkanlığının, tabii afetler karşısında acil olarak kullanacağı yardım malzemelerini depolayabilmesi için, ilçemiz sınırları

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası. 2014 Yılı Faaliyet Raporu

Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası. 2014 Yılı Faaliyet Raporu Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası 2014 Yılı Faaliyet Raporu BAŞKANDAN Odamızın kurumsal yapısı ve yarım asırlık tarihinden elde ettiği tecrübe ve birikim sayesinde, son derece sağlam temeller üzerinde yapılanmıştır.

Detaylı

25-31 EKIM ANKARA BÜLTEN. 27 Ekim 2010 Çarþamba. www.turkdunyasi.gazi.edu.tr Yer: Gazi Üniversitesi Rektörlük Yerleþkesi Teknikokullar ANKARA TÜRKÝYE

25-31 EKIM ANKARA BÜLTEN. 27 Ekim 2010 Çarþamba. www.turkdunyasi.gazi.edu.tr Yer: Gazi Üniversitesi Rektörlük Yerleþkesi Teknikokullar ANKARA TÜRKÝYE 25-31 EKIM 2010 ANKARA BÜLTEN 27 Ekim 2010 Çarþamba www.turkdunyasi.gazi.edu.tr Yer: Gazi Üniversitesi Rektörlük Yerleþkesi Teknikokullar ANKARA TÜRKÝYE 2 RESMÝ PROGRAM (OFFICIAL PROGRAM) 25 Ekim 2010

Detaylı

BÝLECÝK ÜNÝVERSÝTESÝ MAKÝNA ve ÜRETÝM MÜHENDÝSLÝÐÝ BÖLÜMÜ'NDE BÖLÜME HOÞGELDÝN KOKTEYLÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

BÝLECÝK ÜNÝVERSÝTESÝ MAKÝNA ve ÜRETÝM MÜHENDÝSLÝÐÝ BÖLÜMÜ'NDE BÖLÜME HOÞGELDÝN KOKTEYLÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ BÝLECÝK ÜNÝVERSÝTESÝ MAKÝNA ve ÜRETÝM MÜHENDÝSLÝÐÝ BÖLÜMÜ'NDE BÖLÜME HOÞGELDÝN KOKTEYLÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 04.03.2009 tarihinde Bilecik Ýl Temsilciliðimiz tarafýndan Bilecik Üniversitesi'nde Makina ve Üretim

Detaylı

T.C. GAZİEMİR KAYMAKAMLIĞI

T.C. GAZİEMİR KAYMAKAMLIĞI T.C. GAZİEMİR KAYMAKAMLIĞI Benim Naçiz Vücudum Elbet Bir Gün Toprak Olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti İlelebet Payidar Kalacaktır. K.Atatürk ATATÜRK ÜN EBEDİYETE İNTİKALİNİN 71. YILDÖNÜMÜ ANMA TÖRENİ

Detaylı

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Haftalık Türkiye - AB Gündemi 26. Hafta (27 Haziran 4 Temmuz 2010) 27 HAZİRAN 2010, PAZAR 10:30 Devlet Bakanı ve Başmüzakereci

Detaylı

Ortak Ýsmi Hisse Tutarý Ortaklýk Payý (%) Ýzulaþ A.Þ. 33.170.075 YTL 18,13. Ýzbeton A.Þ. 27.494.525 YTL 15,03. Ýzenerji A.Þ. 4.773.

Ortak Ýsmi Hisse Tutarý Ortaklýk Payý (%) Ýzulaþ A.Þ. 33.170.075 YTL 18,13. Ýzbeton A.Þ. 27.494.525 YTL 15,03. Ýzenerji A.Þ. 4.773. ÝZELMAN A.Þ. GÖREV TANIMI Ýzelman Genel Hizmet Temizlik Ýþleri Özel Eðitim Reklam ve Taþýmacýlýk Tic.Ltd.Þti,1992 yýlýnda Ýzmir Büyükþehir Belediyesi Yayýncýlýk ve Tanýtým Hizmetleri Tic.ve San.A.Þ. ve

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN HAZÝRAN 2009 / Sayý: 35 KARAYOLU ULAÞIMI ÝLE ÝLGÝLÝ UYUM YENÝ ÇED TÜZÜÐÜ ÜZERÝNDE ÇALIÞMALAR Ç A L I Þ M A L A R I K A P S A M I N D A

Detaylı

"Türkiye, Gürcistan'a ilham kaynağı olabilir"

Türkiye, Gürcistan'a ilham kaynağı olabilir Wider Black Sea: Perspectives for International and Regional Security Yerevan, 14-15.01.2008 гÛÏ³Ï³Ý ÙÇç³½ ³ÛÇÝ ïýï»ë³ï³ý ѻﳽáïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ËáõÙµ Turkish Media Reactions (In Turkish) "Türkiye, Gürcistan'a

Detaylı

Günlük Bülten. 23 Eylül 2002

Günlük Bülten. 23 Eylül 2002 Günlük Bülten PİYASA KAPANIŞLARI Kapanõş Günlük Değ. İMKB-100 9,325 %0.7 TL/$ 1,651,792 -%0.5 Bono Faizi (7 Mayõs 2003) %72.4 %0.0 İMKB İşlem Hacmi ($ mn) 9,093 67 9,225 9,258 9,325 9,264 94 İMKB-100 118

Detaylı

Þiddete Maruz Kalan Kadýnlara Sunulan Hizmetler Þiddete Maruz Kalan Kadýnlara Sunulan Hizmetler Hazýrlayan Ebru Özberk T.C. Baþbakanlýk Kadýnýn Statüsü Genel Müdürlüðü Ekim 2008 Bu kitabýn basým, yayýn,

Detaylı