KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ"

Transkript

1 Lahey in adaleti: Soykýrým var; ama Sýrbistan masum Uluslararasý Adalet Divaný, Srebrenitsa da yaþayan 8 bin Müslüman ýn 1995 yýlýnda Sýrplar tarafýndan katledilmesini soykýrým olarak nitelendirdi. Ancak Sýrbistan devletinin, hukukî açýdan sorumlu olmadýðýna hükmederek Belgrad ý akladý. Bosna Savaþý sýrasýnda oðullarýný, eþlerini ve yakýnlarýný kaybeden Srebrenitsa anneleri, Lahey deki mahkemenin, Sýrbistan ý aklayan kararýný gözyaþlarý içinde izledi. Mahkemenin Sýrbistan aleyhine karar vermesi halinde Bosnalý Müslümanlara tazminat yolu açýlacaktý. Can ve mal kaybýna karþýlýk olarak Belgrad yönetiminden milyarlarca dolar talep etmeye hazýrlanan Boþnaklar, hayal kýrýklýðýna uðradý. Lahey deki mahkemenin verdiði karar nihai olduðu için temyize gitme þansý yok. Birleþmiþ Milletler in en yüksek yargý organý olan Adalet Divaný, Boþnaklarýn kitlesel þekilde öldürüldüðü diðer olaylarýn da soykýrým olarak kabul edilemeyeceðini belirtti. devamý sayfa 9 da KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ SAYI: 366 YIL: 9 Fiyatý: 0.50 Ve görüþmeler start aldý Merakla beklenen görüþmelerin startý verildi. Taraflar arasýnda son tango olarak görülen Viyana görüþmeleri 21 Þubatta Athisari baþkanlýðýnda heyetler arasý toplantýlar ile baþladý. Viyana da 13 Þubata yapýlmasý gereken ama ertelenen görüþmeler 21 Þubatta Austria Center Viena sarayýnda 10:00 sularýnda start aldý. BM Kosova Baþ müzakerecisi Marthi Ahtisari nin baþkanlýðýnda startý verilen toplantýda Athisari nin yardýmcýsý Albert Rohan, AB Kosova özel temsilcisi Stefan Lehne, UNOSEK temsilcileri ile UNMIK yöneticisini siyasi danýþmaný da hazýr bulundular. Priþtine yi görüþmelerde Veton Suroi baþkanlýðýnda Stratejin Siyasi temsil ederken gurubu görüþmelerin ilk gününde Baþbakan yardýmcýsý ve Yerel Yönetim Bakaný Lütfi Haziri yalnýz býrakmadý. Görüþmelerde Belgrat tý ise Leon Koen ve Slobodan Samarciç temsil ettiler. Kosova Stratejik Siyasi gurubu baþkaný Veton Suroi görüþme öncesi gazetecilere yaptýðý açýklamada Viyana görüþmelerinin Kosova yý baðýmsýzlýða taþýyacaðýný belirtirken, Viyana ya bu inançla geldik ve onunla döneceðiz dedi. Kosova statüsünün belirlenmesi ile ilgili bir yýl görüþtüklerinin altýný çizen Suroi, Viyana ya Marthi Ahtisari nin paketinde deðiþmeler yapýlmasý için gelmediklerini hatýrlattý. Suroi, Biz Ahtisari nin planýný kabul ediyoruz. Plana sadece ek önerilerde bulunacaðýz. Sonra da önerilerimizi yetkili makamlara sunacaðýz dedi. Sýrp tarafýnýn önerilerini kabul edip etmeyecekleri sorununa Suroi, kendilerinin Sýrplara hiçbir zaman kapýlarý kapatmadýklarýný ifade erken, Belgrat ýn bir yýl içinde kaçýrdýðý fýrsatlarý bir yýl içinde yerine getirmek çok zor. Belgrat oradaki Sýrplar için deðil, toprak için görüþmelerde bulunuyor. Biz ise insanlar için konuþmaktan yanayýz. Halkýmýzý görüþmelerin sonunda kadar sabýrlý olmalarýný istiyoruz dedi.toplantý, taraflarýn Ahtisari nin paketinin genel ilkeleri ve paketin genel deðerlendirmesi ile baþladý. BM Kosova baþ müzakerecisi Marthi Ahtisari görüþmeler baþlamadan önce görüþmelerden çýkacak sonuç için iyimser olmadýðý açýklamasýnda bulundu. Ahtisari, Viyana da yapýlacak görüþmelerde Priþtine ile Belgrat ta yaptýðý ziyaretler sýrasýnda sunduðu çözüm planýnýn taraflar arasýnda bir anlaþmayla sonuçlanmasýnýn iyi bir fýrsat olduðunu söyledi. Ahtisari, Bu görüþmelerin yeniden baþladýðý anlamýna gelmemektedir. Þimdiye dek taraflar arasýnda 15 görüþme yapýldý. UNOSEK yetkilileri Priþtine ile Belgrat ta 25 görüþme gerçekleþtirdi. Taraflarýn, plana yapacaklarý önerilerin birden bire kabul edilmesini beklemiyoruz. Taraflarýn birbirlerine yapacaklarý öneriler çok büyük önem arz etmektedir dedi. Ýki taraf arasýnda görüþmelerin gelecek haftaya kadar devam etmesini planladýðýný belirten Ahtisari, 10 Martta final görüþmelerinin yapýlacaðýný söyledi. Athisari nin yardýmcýsý Albert Rohan ýn ise daha Athisari ye oranla daha iyimser olduðu gözlenirken, taraflarýn paketin bazý bölümlerinde anlaþmaya varabileceklerini söyledi. Rohan, taraflarýn ademi merkezciliðin bazý noktalarý, din objeleri ile güvenlik bölgelerinin korunmasýnda taraflarýn anlaþmaya varabileceklerine inandýðýný söyledi. devamý sayfa 6 da Bosna Savaþý sýrasýnda oðullarýný, eþlerini ve yakýnlarýný kaybeden Srebrenitsa anneleri, Lahey deki mahkemenin, Sýrbistan ý aklayan kararýný gözyaþlarý içinde izledi. TÝKA, Kosovalý çiftçiye sahip çýktý Türk Ýþbirliði Ve Kalkýnma Ýdaresi Baþkanlýðý-TÝKA Kosova çiftçisine sahip çýktý. Bugüne kadar her türlü destekle Kosova halkýnýn yanýnda olan TÝKA; din, dil, ýrk ayrýmý gözetmeksizin ihtiyaç sahiplerinin yanýnda olmaya devam ediyor.týka Kosova Koordinatörü Metin Arslanbaþ dün Mamuþa ve Büyük Kruþa da toplam 276 çiftçiye 24 bin 622 kilogram sera naylonu daðýttý. Enis TABAK Türk Ýþbirliði Ve Kalkýnma Ýdaresi Baþkanlýðý-TÝKA Kosova çiftçisine sahip çýktý. Bugüne kadar her türlü destekle Kosova halkýnýn yanýnda olan TÝKA; din, dil, ýrk ayrýmý gözetmeksizin ihtiyaç sahiplerinin yanýnda olmaya devam ediyor. TÝKA Kosova Koordinatörü Metin Arslanbaþ geçtiðimiz Çarþamba günü Mamuþa ve Büyük Kruþa da toplam 276 çiftçiye 24 bin 622 kilo aðýrlýðýnda sera naylonu daðýttý. devamý sayfa 6 da Azýnlýk medyalarý sýkýntýda Kosova da azýnlýk dillerindeki medyalarýn karþýlaþtýklarý sorunlar, Medya ve Azýnlýklar konulu konferansta masaya yatýrýldý. Kosova da savaþýn sona erdiði 1999 yýlýndan sonra azýnlýk dillerinde sayýsý hýzla artan yazýlý, görsel ve iþitsel medyanýn maddi sýkýntýlarla boðuþtuðu belirtilen konferansta, baðýþçýlarýn desteðiyle kurulan bu medyalarýn giderek azalan baðýþçý desteði yüzünden ayakta duramayacaðýna dikkat çekildi. Kosova da azýnlýk dillerindeki medyalarýn karþýlaþtýklarý sorunlar, 24 Þubat Cumartesi günü Medya ve Azýnlýklar konulu konferansta masaya yatýrýldý. Toplantýda Kosova da özellikle Türkçe ve Boþnakça yayýn yapan özel medyanýn maddi durumunun alarm verici olduðu belirtildi. devamý sayfa 2 de

2 Yasalaþma sürecinde el ele Hafta içinde bir araya gelen Þuk ile Beriþa, Priþtine de meydana gelen patlamayý kýnarken, Meclis ile UNMIK in kanunlarýn yasalaþma sürecinde iþbirliðini süreceðini belirttiler. Kosova UNMIK vekili Peter Þuk, Kosova Meclis Baþkaný Kol Beriþa ile bir araya geldi. Kosova da son günlerde yaþanan güncel konularýn ele alýndýðý toplantýda Priþtine nin Dodona semtinde yaþanan ve üç UNMIK aracýnýn kullanýlmaz hale gelmesine neden olan patlama kýnandý. Kosova Meclisi Haberleþme Bürosu tarafýndan yapýlan açýklamada Beriþa ve Þuk arasýnda yapýlan görüþmelerde UNMIK Yasalar Bürosu ile Kosova Meclisi nin özellikle yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesinde iþbirliðinin yapýlmasýnýn ele alýndý bildirildi. Þuk ve Beriþa nýn iki taraf arasýnda son zamanlarda yapýlan iþbirliði sayesinde baþta yasalarýn kabul edilmesi olmak üzere yürütülen iliþkilerden memnun olduklarý duyuruldu. Ýki üst düzey yetkilinin de iþbirliðinin devam etmesi için elinden gelen her þeyi yapacaklarýnýn sözünü verdiklerinin altý çizilirken son günlerde ki Kosova Ombusman seçiminde yaþanan olumsuzluklarýn da en kýsa zaman içinde çözüleceðine inandýklarý bildirildi. Beriþa ile Þuk görüþme ardýndan yaptýklarý açýklamada Kosova için büyük önem taþýyan bu dönemde her tür þiddet olayýnýn Kosova nýn geleceði için tehlikeli olacaðýný belirtirken halký bu süreçte daha yapýcý olmaya davet ettiler. Kosova Meclis Baþkaný Kol Beriþa Dodona semtinde yaþanan olayý kýnarken güvenlik güçlerinin olayýn aydýnlatýlmasý için ellerinden geleni yapacaklarýna inandýðýný dile getirdi. Görüþmeye katýlan UNMIK Yasalar Bürosu þefi Aleksandar Borg Olivier, bu hafta içinde dokuz yasanýn kabul edildiðini belirtirken önümüzdeki iki hafta içinde diðer yasallarýn da kabul edileceðini ileri sürdü. Önümüzdeki günlerde kabul edilmesi beklenen yasalarla hiçbir sorun olmadýðýný belirten Olivier, bazý makamlardan yasalarla ilgili görüþ beklediklerini söyledi. Askerler görüþtü General Kater, son günlerde gündemden düþmeyen Kosova da Arnavut Kurtuluþ Ordusu nun gizliden oluþturulduðuyla ilgili herhangi bir kanýta ulaþamadýklarýný belirtti. KFOR Komutaný Alman General Roland Kater, Sýrbistan Genel Kurmay Baþkaný General Zdravko Ponoþ ile Niþ te bir araya geldi. Görüþme ardýndan gazetecilerin sorularýný yanýtlayan General Kater, KFOR birliklerinin Kosova da olasý þiddet olaylarýna izin vermeyeceðini söyledi. Kosova da Arnavut Kurtuluþ Ordusunun kurulduðuna inanmadýðýný belirten General Kater, Kosova da yaþanan son þiddet olaylarý ardýnda adý geçen örgütün olduðuna inanmadýðýný ifade etti. General Kater Böyle bir örgütün var olduðuyla ilgili þimdiye kadar hiçbir delile ulaþamadýk. Son günlerde Kosova siyasi liderleri baþta olmak üzere diðer yetkili makamlarla konuyla ilgili görüþmelerde bulundum. Herkes bu eylemlerin ardýnda kriminel elemanlarýn bulunduðuna inanmaktadýr. Durumu UNMIK ve yerel yönetim yetkilileri ile dikkatle izliyoruz. Þiddet olaylarýna izin vermeyeceðiz dedi. Kosova da güvenlik durumun sakin olduðuna dikkat çeken General Kater, Kosova vatandaþlarýnýn çoðunun þiddet olaylarýný desteklemediðini belirtti. General Kater, Kosova - Sýrbistan sýnýrýnda durumun sakin olduðunu belirtirken bazý küçük kriminel etkinliklerin ara sýra yaþandýðýný belirtti. UNMIK ve Sýrbistan üst düzey askeri yetkilileri teknik sorunlarý görüþmek için zaman zaman bir araya geliyorlar. K o s o v a 2 Kosova ya baðýmsýzlýk yok Tadiç: Kosova yý baðýmsýzlýða taþýyacak herhangi bir çözümü kabul etmeyeceðiz. Viyana görüþmelerinde Sýrbistan heyetti tarafýndan sunulacak öneri ile baþta Kosova daki Sýrplar ile Arnavut olmayan diðer topluluklar güvenlik altýna alýnacaktýr dedi. Sýrbistan Cumhurbaþkaný Boris Tadiç Belgrat ziyaretinde bulunan Bulgaristan Cumhurbaþkaný Georgi Parvanov ile bir araya geldi. Görüþme ardýndan gazetecilere açýklamada bulunan Boris Tadiç, Viyana görüþmelerinin kolay olmayacaðýný belirtirken, Kosova nýn baðýmsýzlýðý ile bu yöndeki hiçbir çözümü kabul etmeyeceklerini yineledi. Tadiç gazetecilere yaptýðý konuþmasýnda Viyana da görüþmelere katýlan heyettin Ahtisari nin kendilerine sunduðu planýna ek önerilerde bulunacaklarýný bildirdi. Tadiç, Sýrbistan heyetti tarafýndan sunulacak öneri ile baþta Kosova daki Sýrplar ile Arnavut olmayan topluluklarýn da güvenlik altýna alýnacaðýný ileri Ýpek te patlama sabahý saat üç sularýnda Ýpek te patlayan 2 bomba sonucu Avrupa 26Þubat Güvenlik ve Ýþbirliði Teþkilatý na ait 6 araç hasar gördü. Olayla ilgili hiçbir görgü tanýðýnýn olmadýðý ve güvenlik birimlerinin içeride olduðu belirlendi. AGÝT araç park sürdü. Sýrbistan ýn Kosova sorununun görüþmeler çerçevesinde çözümünden yana olduðunu belirten Tadiç, Kosova da þiddet olaylarýn önlenmesi için UNMIK ve KFOR un sorumlu olduðunu belirtti. Bulgaristan Cumhurbaþkaný Georgi Parvanov ise görüþme sonrasý yaptýðý konuþmada BM Kosova Baþ müzakerecisi Marthi Ahtisari tarafýndan sunulan planýn taraflar arasýnda görüþmelerin sürdürülmesine olanaðýný yarattýðýný belirtirken, Bulgaristan ýn uluslararasý birliði tarafýndan kabul edilecek planý destekleyeceðini söyledi. yerinde bulunan araçlardan 6 sý AGÝT, 1 i Ombudsperson 2 si de yakýnlarda park edilmiþ özel araçlardan oluþuyor. Ýpek Polis Basýn Sözcüsü Avni Cevukay, park yerine iki el bombasýndan birinin patlamadýðýný, patlamada 9 araçta hasar tespit edildiðini söyledi. Polis, park yeri güvenliðine bakan kiþinin patlama sýrasýnda dýþarýda olmadýðýný, patlamanýn meydana geldiði sýrada dairelerinde bulunduðunu açýkladý. Berns, Rusya Kosova konusunda net bir tutum sergilemedi Amerika Devlet Sekreteri Yardýmcýsý Nikolas Berns, Rusya Kosova hakkýnda hala net bir tutum sergilemedi dedi. Berns, Amerika Birleþik Devletleri ile Batý ülkelerin statüyle ilgili düþüncelerinin galip geleceðini söyledi. Amerika Devlet Sekreteri Yardýmcýsý Nikolas Berns, Rusya Kosova hakkýnda hala net bir tutum sergilemedi dedi. Berns, açýklamasýnda, Kosova nýn nihai statüsü hakkýnda Rusya nýn net bir tutum sergilemediðini, ancak Amerika Birleþik Devletleri ile Batý ülkelerin statüyle ilgili düþüncelerinin galip geleceðini söyledi. Berns, Ahtisari planýný açýkladýktan sonra uluslararasý topluluk tarafýnca uzlaþma saðlanacaðýný ve siyasi süreçten çözüm olarak çýkacak nihai statüyü Amerika Birleþik Devletlerinin güçlü bir þeklide destekleyeceðini ileri sürdü. Azýnlýk medyalarý sýkýntýda Medya temsilcileri, azýnlýk medyalarýnýn mutlaka Kosova hükümeti tarafýndan desteklenmesi ve bütçeden kaynak saðlanmasý gereðini ortaya attýlar. Kendi kendilerini finanse edemeyen azýnlýk medyalara pek fazla reklam da verilmediðinden þikayetçi olan medya temsilcileri, mali destek saðlanmamasý halinde azýnlýk medyalarýn yayýn hayatlarýný sürdürmelerinin mümkün olamayacaðýnýn altýný çizdiler. Konferansta, kamu kuruluþu olan Kosova Radyo Televizyon kurumunda azýnlýk dillerinde yayýn sürelerinin ve çalýþan sayýsýnýn artýrýlmasý talep edildi. Prizren yakýnlýðýndaki Boþnak köyü Reçan da gerçekleþtirilen konferans, ABD Priþtine Ofisi ve Prizren merkezli Etnik Topluluklarýn Entegrasyon Merkezi tarafýndan düzenlendi. Kosova Baðýmsýz Medya Komiserliði, ABD Priþtine Ofisi, Kosova Meclisi Medya Komisyonu, Kosova Radyo Televizyonu Kurumu ve medyalara destek veren ABD nin ÝREX kuruluþu temsilcileri, azýnlýk medyalarýnýn yer aldýðý konferansta, Kosova da çok uluslu, demokratik ve çok kültürlü toplumun kurulmasýnda tartýþýlmaz rölü olduðuna vurgu yapýldý. Ayrýca azýnlýk dillerindeki medyanýn entegrasyon konusunda da büyük önem taþýdýðý ifade edildi. Kosova da gazeteler haricinde, toplam 115 radyo ve televizyon bulunuyor. Arnavutça yayýn yapan 73 radyo ve 15 televizyon, Sýrpça yayýn yapan 35 radyo ve 6 televizyon, Türkçe yayýn yapan 4 radyo ve 1 televizyon, Boþnakça yayýn yapan 7 radyo kanalý bulunuyor.

3 3 K o s o v a Güzel sözler Lavrov, Sýrbistan a baský yok Lavrov: Rusya, Sýrbistan a Kosova nýn baðýmsýzlýðýný kabul ettirmek için bir görev üstlenmeyecek dedi. Rusya Dýþiþleri Bakaný Sergey Lavrov Almanya ziyareti sýrasýnda Almanya Dýþiþleri bakaný Frank Walter Steinmeier ile bir araya geldi. Almanya Dýþiþleri Bakaný Steinmeier ile yaptýðý görüþme ardýndan gazetecilerin sorularýný yanýtlayan Lavrov, Rusya nýn Sýrbistan a Kosova nýn baðýmsýzlýðýný kabul etmek için görevlendirmeyeceðini söyledi. Lavrov, Ýki taraf yani Belgrat ve Priþtine Kosova için çözüm kararýný alabilirler. Kimse onlara baský yapamaz. Rusya bu tür oyunlara karýþamamakta kararlýdýr dedi. Marthi Ahtisari nin çalýþmalarýný desteklediðini belirten Lavrov, Athisari nin Kosova için karar verme yetkisi olmadýðýný söyledi. Lavrov, Biz sadece bu iþin tamamlanmasý için anlaþtýk. Baþka þeyler için deðil dedi. Rusya nýn BM 1244 kararýn gerçekleþmesinden memnun olmadýðýný belirten Lavrov, Sadece Arnavutlarý konu alan bölümler hayata gerçekleþti dedi. Kosova da güvenlik duruma da deðinen Lavrov, Kosova yý terk etmek zorunda kalan yüzde doksan Sýrp, Rom ve diðer topluluklar hala evlerine dönemediler. Uluslararasý birliðinin çabalarýna raðmen Kosova da hala güvenlik saðlanmýþ deðildir dedi. Sýrbistan sonunda doðru yolu buldu Tadiç, Sýrbistan ýn Kosova yý savaþla deðil, diplomatik yollarla savunacaðýný söyledi. Budapeþte de düzenlenen Macaristan Sosyalist Demokrat partisi toplantýsýna katýlan Sýrbistan Cumhurbaþkaný Boris Tadiç, Macaristan Baþbakaný Ferenc Curçany ve Avusturya kanselarý ve Avusturya Sosyalist Demokrat partisi baþkaný Alfred Guzenbauer ile bir araya geldi. Tadiç, Macaristan Sosyalist Demokrat partisi toplantýsýnda yaptýðý konuþmada Sýrbistan ýn Kosova yý savaþla deðil, diplomatik yollarla savunacaðýný ifade etti. Tadiç, Sýrbistan þu anda büyük sorunlarla karþý karþýyadýr. Biz bu sorunlarý savaþla deðil de Avrupa ölçütleri ile yani diplomatik yollarla çözmek için çaba göstermekteyiz dedi. Viyana daki görüþmelerin iki tarafý memnun edecek bir sonuçla sonuçlanmasýnýn büyük önem taþýdýðýný belirten Tadiç, bunun Balkanlarýn istikrara kavuþmasýna katkýda bulunacaðýný ileri sürdü. Belgrat ýn bütün eski Yugoslavya cumhuriyetleri ile iþ birliðini devam etmeye hazýr olduðunu belirten Tadiç, Sýrbistan ýn esas amacýnýn AB ve NATO ya üye olmak olduðunu belirtti. Sýrbistan Cumhurbaþkaný Boris Tadiç toplantýdan sonra Macaristan baþbakaný Ferenc Curçany ile bir araya geldi. Macaristan Baþbakaný görüþme sonrasý yaptýðý açýklamada hükümetinin Viyana görüþmelerini özenle izlediklerini belirtirken Kosova sorununun çözümünün Balkanlarýn istikrara kavuþmasýna katkýda bulunacaðýný söyledi. Avusturya Kanselarý Guzenbauer, Kosova sorununun barýþ yoluyla çözülmesinden yana olduðunu belirtirken Sýrp tarafýnýn da Avrupa ya entegrasyonunda iyi niyet göstermesi gerektiðini söyledi. Guzenbauer, Sýrbistan ýn Avrupa ya yönelik bir hükümeti göreve getirmesinin büyük önem taþýdýðýný söyledi. Ýnsanlarý sevip, sevdiðini de hissettirmek aklýn yarýsýdýr. Bu Prizren`in yerlisidir. Üstelik de LDK üyesi deðil. Müdür olamaz. Kosova UNMIK Yöneticisi Yoakim Rüker ve Baþbakan Agim Çeku geleneksel haftalýk görüþmeleri çerçevesinde cuma günü bir araya geldiler. Gerçekleþen görüþmede, Viyana görüþmeleri, BM Güvenlik Konseyi standartlar deðerlendirme toplantýsý, UNMIK yetkilerinin Kosova kurumlara devredilmesi gibi konular masaya yatýrýldý. Görüþme ardýndan gazetecilere açýklamada bulunan Baþbakan Çeku, Rüker ile yaptýðým görüþmede ona Kosova tarafýnýn Viyana görüþmelerinde yapýcý bir tutum sergileyeceðinin sözünü verdim. Kosova statüsünün belirlenmesi için hazýrlanan dokümanýn daha fonksiyonel olmasý için çabamýzý sarf edeceðiz. Biz görüþmelerin sona ereceði 10 Martta kadar yapýcý tutumumuzu devam ettireceðiz. Ahtisari nin nisan ayýnýn baþýnda BM Güvenlik Konseyi ne Kosova statüsü ile ilgili önerisini sunmasý ve bizlerle paylaþmasýný bekliyoruz dedi. Baþbakan, Rüker ile gerçekleþtirdiði görüþmede ayrýca Kosova kurumlarýna uluslararasý birliði tarafýndan yetkilerin devredilmesi konusunun da ele alýndýðýný söyledi. Baþbakan Çeku, (M. F. GÜLEN) Çeku dan Rüker e söz Rüker ile bir araya gelen Baþbakan Çeku, Viyana görüþmelerinde Kosova heyetinin yapýcý bir tavýr içinde olacaðýnýn sözünü verdi. Kosova baðýmsýzlýðýný kazanmasýyla vatandaþlarýmýz kendi devlet belgelerine sahip olmalýdýrlar. Bunun gerçekleþmesinde herhangi bir gecikmenin olmamasý gerekiyor dedi. Çeku, Kosova vatandaþlarýndan Kosova Müzakere ekibine güvenmelerini ve siyasi süreç devam ederken güvenliði ihlal etmemeleri isteminde bulundu. Kosova Baþbakaný Agim Çeku dan Viyana görüþmeleri hakkýnda bilgi aldýðýný belirten Kosova UNMIK Yöneticisi Yoakim Rüker, Ahtisari nin önerisini sayfa sayfa incelediklerini söyledi. Çeku ile yaptýðý görüþmede Kosova standartlarýnýn gerçekleþmesi konusu da deðerlendirdiklerini belirten Rüker, BM Güvenlik Konseyi nde Kosova ile ilgili sunacaðým raporu görüþtük. Toplantýya beraber katýlacaðýz. Mart ayýnýn ortasýnda yapýlacak toplantýda, Kosova Standartlarýnýn siyasi ve teknik deðerlendirmesini yapacaðým dedi. Kosova UNMIK Yöneticisi Yoakim Rüker in mart ayýnda Kosova Standartlarýnýn üç aylýk serüveni hakkýnda BM Güvenlik Konseyi nde rapor sunmasý bekleniyor.

4 Sýrplardan protesto Kosovalý Sýrplar Graçaniça da Athisari planýný protesto ederken, Kosova nýn Sýrbistan dan ayrýlmasýný öngören kararlarý kabul etmeyeceklerini dile getirdiler. Sýrplarýn yoðun yaþadýklarý Graçaniça da bir araya gelen iki bin kadar Sýrp Ahtisari nin Kosova planýný protesto ettiler. Graçaniça da bir araya gelen Sýrplar, Ahtisari nin planýnýn Sýrplara karþý olduðunu ve bunun kabul edilemez olduðunu ileri sürdüler. Protesto gösterilerinde konuþan Kosova Sýrp temsilcisi Sýrcan Vasiç, protestolarýn kimseye karþý olmadýðýnýn altýný çizerken buranýn Kosova Sýrp halkýnýn meclisi olduðunu ifade etti. Sýrp yetkililer protesto gösterilerinde yaptýklarý konuþmalarda kendilerinin Ahtisari nin sunmuþ olduðu Kosova planýna karþý olduklarýný belirtirken Sýrbistan ýn bölünmesine yol açacak her türlü plana karþý olduklarýný ve hiçbir zaman kabul etmeyeceklerini savundular. Yetkililer, Sýrbistan ýn Kosova da eðitim, saðlýk ve sosyal alanlardaki hakimiyetini savunurken Athisari nin sunduðu çözüm önerisinin ise bunlarý ortadan kaldýrýlmasýný amaçladýðýný ileri sürdüler. Yetkililer ayrýca, 27 Þubata ABD Belgrat Büyükelçiliði önünde düzenlenecek olan protestolara katýlým çaðrýsýnda bulundular. Protestolar, Graçaniça daki Sýrp Ortodoks manastýrý etrafýný yapýlan yürüyüþ ile olaysýz bir þekilde noktalandý. K o s o v a 4 Danimarka dan destek sözü Moller, Kosova çözüm paketini destekliyoruz. Kosova ya dün, bugün olduðu gibi yarýn da desteklerimizi sunacaðýz dedi. Danimarka Dýþiþleri Bakaný Per Stig Moeller Cuma günü Priþtine ye yaptýðý ziyaret sýrasýnda Baþkan Fatmir Seydiu ve Baþbakan Agim Çeku ile bir araya geldi. Moeller in Kosova üst düzey yetkilileri ile yaptýðý görüþmelerde BM Kosova Baþ müzakerecisi Marthi Ahtisari nin Kosova paketi ile diðer güncel konularý görüþtüðü öðrenildi. Moeller Seydiu ile yaptýðý görüþme ardýndan yaptýðý açýklamada BM Kosova Baþ müzakerecisi Marthi Ahtisari nin Kosova ile ilgili hazýrladýðý paketi desteklediklerini belirtti. BM Güvenlik Konseyi nin Kosova ile ilgili alacaðý kararý destekleyeceklerini belirten Moeller, Danimarka bölgede sorunlarýn çözülmesinde büyük çaba sarf etmektedir. Þimdiye dek sunduðumuz finans yardýmlarý ileride de sürdürmeye kararlýyýz dedi. Ahtisari nin BM Güvenlik Konseyi ne sunacaðý raporun destek göreceðini belirten Moeller, Güvenlik Konseyi toplantýsýnda Kosova nýn geleceðinin belli olacaðýný ileri sürdü. Kosova da olumlu geliþmeleri her zaman desteklediklerinin altýný çizen konuk bakan, her zaman Kosova ya her tür yardým sunmaya devam edeceklerinin sözünü verdi. Moeller ile yaptýðý görüþme sonrasý medya mensuplarý karþýsýna çýkan Baþbakan Çeku, Danimarka nýn Kosova sorununun çözülmesinde takýndýðý olumu tavrýný desteklediklerini ifade erken Kosova sorununun olumlu çözülmesinin sadece Kosova ya deðil bölgeye de olumlu etki edeceðini ileri sürdü. Çeku, Kosova sürecinde olumlu adýmlarla ilerleniyor. Bu sürecin sonucunda Kosova nýn baðýmsýzlýðýna kavuþacaðýna inanýyorum dedi. Danimarka nýn Kosova nýn yeniden kalkýnmasýnda büyük katkýda bulunduðunu için müteþekkir olduðunu ifade eden Çeku, bu tür yardýmlarýn ileride de devam edeceðine inandýðýný söyledi. Alman Askerlerinin gece tatbikatý... General Fröhlich: Þiddete Hayýr Enis TABAK Kosova nýn statüsüne iliþkin görüþmelerin baþladýðý þu günlerde Çokuluslu Güney Tugayý Alman Komutanlýðýnýn hafta içerisinde akþam geç saatlerde düzenlediði tatbikat, olaydan habersiz vatandaþlarýn yüreklerini aðýzlarýna getirdi. Tarihi olduðu kadar kritik bir dönemde geçen Kosova da son günlerde yaþanan çatýþmalarda 2 kiþi ölmüþ, 80 kiþi de yaralanmýþtý. Herhangi bir olaya karþýn NATO nun 5 gün süreyle baþlattýðý Balkan Þahini tatbikatý çerçevesinde Alman askerlerinin Prizren bölgesinde bir tatbikat düzenledi. Ana caddelerin kapatýldýðý ve askeri konvoylarýn arda arda geçtiði, köprülerin kapatýldýðý, helikopterlerin havada uçtuðu tatbikatta olaydan habersiz vatandaþlar bir anlýk panik yaþadý. Zýrhlý araçlarý, sokaklarý dolduran askerleri biranda karþýlarýnda gören halk, yaþananlarýn bir tatbikat olduðunu öðrenince rahatladý. Kosovalý üst düzey yetkililere UNMIK binasý terasýnda brifing veren Alman askeri yetkililer, yaþanabilecek herhangi olasý bir þiddet karþýsýnda ne gibi önlemler alacaklarýný anlattý. Yaklaþýk bir buçuk saat süren tatbikat ardýndan basýn mensuplarýnýn sorularýný yanýtlayan Çokuluslu Rusya Dýþiþleri Bakaný Sergey Lavrov, Moskova da düzenlediði basýn toplantýsýnda diðer güncel konular yanýnda BM Kosova Baþ müzakerecisi Marthi Ahtisari nin paketine de deðindi. Kosova statüsünün belirlenmesi için Belgrad ile Priþtine aralarýnda bir anlaþmanýn yapýlmasý gerektiðini belirten Lavrov, Biz Rusya olarak iki taraf arasýnda var Güney Tugayý Komutaný General Hans-Joachim Fröhlich, yaþanabilecek her hangi bir þiddet olayýna karþý Kosova Polis teþkilatýyla birlikte hareket edeceklerini ve þiddet olaylarýna müsaade etmeyeceklerinin söyledi. Fröhlich, Bizim sorumluluk bölgemizde bu tür olaylar yaþanýrsa, Alman KFOR u olarak müdahale ederiz ifadelerini kullandý. Fröhlich, son olarak Kosova da güvenlik durumunun sakin olduðunu dolayýsýyla da Prizren de de her hangi bir olayýn yaþanmadýðýný belirtti. Rusya vetolamayacak Rusya Dýþiþleri Bakaný Lavrov, Rusya olarak kendilerinin iki taraf arasýnda var olacak bir anlaþmanýn yapýlmasýndan yana olduklarýný belirtirken, Kosova ile ilgili alýnacak olasý kararý veto etmeyeceklerini yineledi. olacak bir anlaþmayý kabul edeceðiz dedi. Rusya nýn BM Güvenlik Konseyi toplantýsýnda veto hakkýný kullanýp kullanmayacaðý sorusuna Lavrov, bunun için gereksinme olmadýðýný ifade ederken, BM Güvenlik Konseyi ne Kosova ile ilgili hiçbir ön karar sunulmadý dedi. Sayý:366 KOSOVA TÜRKLERÝ NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ H a f t a l ý k g a z e t e Sahibi ve Genel Müdürü: Mehmet BÜTÜÇ Ýç Haberler: Fevzi KARAMUÇO Kültür: Ýskender MUZBEG Balkan ve Ankara Muhabiri: Erhan TÜRBEDAR Muhabirler: Taner GÜÇLÜTÜRK Enis TABAK Yüksel POMAK Gilan Muhabiri: Celal MUSTAFA Mamuþa Muhabiri: Suphi MAZREK Kadýn: Sezen HASKUKA Gençlik: Sinem ÞÝÞKO Çocuk Sayfasý: Eda BÜTÜÇ Spor:Ýsmail MAKASÇÝ,Luan MORÝNA Mizanpaj: Eren BÜTÜÇ Yazýlarda ortaya atýlan fikirler, yazarlara aittir. Gazetemizin resmi görüþü deðildir. Yazýlarýn sorumluluðu yazarlara aittir. Web: Web tasarýmý ve günceleme: Erhan JABLE Adres: Adem Yaþari No: 8, Prizren/Kosova Tel Fax: (0) Banka: Raiffeisen Bank Yeni Dönem Hesap No: Baský: SIPRINT basýmevi Prizren Yeni Dönem Kosova Türk Medyasý yayýnýdýr. Yeni Dönem KTM Þirketi Danýþma Kurulu: Fikri Þiþko (Ýl Mahkeme Yargýcý) Refki Taç (Avukat, Uluslararasý Hukuk Uzmaný) Cemil Luma (Esnaf ÝE Derneði Baþkaný) Zeynel Beksaç (Türkçem Dergisi Sahibi) Agim Rifat Yeþeren (Belediye Kamu Avukatý) Levent Koro (UNDP Ekonomi Uzmaný) Elsev Brina (Türk Dili Öðretmeni)

5 5 Koþtuniça dan Ahtisari ye eleþtiri Sýrbistan Baþbakaný Koþtuniça, BM Kosova Baþ müzakerecisi Marthi Ahtisari nin Taraflar aralarýnda statü için bir anlaþmaya varamazlar açýklamasýný eleþtirirken Kosova statüsünün uluslararasý anlaþmalar çerçevesinde çözülmesini istediklerini dile getirdi. Sýrbistan Baþbakaný Voyislav Koþtuniça Sýrbistan da bir dizi temaslarda bulunan Bulgaristan Cumhurbaþkaný Georgi Parvanov ile bir araya geldi. Görüþme ardýndan gazetecilerin karþýsýna çýkan Koþtunica, BM Kosova Baþ müzakerecisi Marthi Ahtisari nin Taraflarýn aralarýnda statü için anlaþamazlar açýklamasýný sert bir dille eleþtirdi. Koþtunica, Eðer uluslararasý anlaþmalar, nice ki BM Beyannamesine, BM nin almýþ olduðu 1244 sayýlý karara saygýlý davranýlýrsa Kosova statüsü ile ilgili bir anlaþmaya çok kýsa bir zaman içinde varýlabilir. Yok ama bunlarý dýþlayacak bir karar Kosova statüsünün kalýcý bir çözüme varýlmasýný engelleyecektir dedi. Konuk Cumhurbaþkaný Parvanov, Viyana da taraflar arasýnda yapýlan görüþmelerin yapýcý geçmesini temeni ederken belli edilen zaman sürecinde görüþmelerin yapýlmasýndan yana olduðunu söyledi. Haradinay Lahey e yol aldý AAK Partisi Baþkaný Ramuþ Haradinay, Pazartesi günü Laheye yol aldý. Haradinay 5 Mart tarihinde mahkeme önüne çýkacak. Evi önünde bekleyen çok sayýda vatandaþ, Haradinay ý hava alanýna kadar uðurladý. AAK Partisi Baþkaný Ramuþ Haradinay, 26 Þubat Pazartesi sabahý Lahey e yol aldý. Haradinay ý, Kosova kurum temsilcileri, Baþbakan Agim Çeku, Hükümet Bakanlarý ile iþ arkadaþlarý uðurladý. Lahey e gitmeden önce Haradinay, parti yönetimini bir araya toplayarak süreçlere zarar veren faaliyetlerden uzak durmalarýný istedi. Kendisine yürütülen hukuki süreçle ilgili Haradinay, nihayetinde adaletin kazanacaðýný ve yakýnda Kosova ya döneceði inancýný paylaþtý. Kosova eski Baþbakaný Ramuþ Haradinay, Lahey e gitmeden önce yerli ve uluslararasý üst düzey yetkiliklerle yaptýðý görüþmelerde, üst düzey yetkililer, Kosova daki süreçlere sunduðu katký nedeniyle Haradinay ýn çalýþmalarýný takdir etti ve suçsuz olduðunu ispatlayarak Kosova Kurtuluþ Ordusunun mücadelesini temize çýkartacaðý ümidini dile getirdiler. Kosova ve Türkiye Adalet Bakanlýklarý arasýnda iþbirliði giriþimi K o s o v a Suroi, umut daðýttý Viyana görüþmeleri ile izlenimlerini basýnla paylaþan Suroi, Biz Athisari paketinin büyük bir kýsmýný kabul ettiðimizi belirttik. Görüþmeler sonrasý Kosova nýn baðýmsýzlýðýna kavuþacaðýna inancýmýz tam dedi. Viyana görüþmelerine katýlan Kosova Strateji Siyasi gurubu baþkaný Veton Suroi Kosova ya döndü. Veton Suroi, ORA partisi merkezinde düzenlediði basýn toplantýsýnda Kosova tarafýnýn Ahtisari paketinde yer alan önerilerin büyük bir kýsmýný desteklediðini belirtirken Sýrp tarafýnýn Kosova nýn Sýrbistan ýn bir özerk bölgesi olduðu tutumunu savunduðunu söyledi. Suroi Ýki gün yaptýðýmýz görüþmelerde Ahtisari nin paketine genel deðerlendirmede ve üç ek öneride bulunduk. Ahtisari nin paketine yaptýðýmýz bu üç ek öneri görüþmelerimizin esas platformunu oluþturuyor dedi. Veton Suroi, Sýrp tarafý ile Ahtisari tarafýndan sunulan planla ilgili yapacaklarý görüþmelerin baðýmsýzlýkla noktalanacaðýný ileri sürdü. Sýrbistan dan her tür iyi niyetli adýmlarý kabul edeceklerini belirten Suroi, Kosova statüsünün belirlenmesi ardýnda Sýrbistan la bir sürü paket anlaþma imzalayacaklarýný belirtti. Viyana görüþmelerinde taraflar aralarýnda sadece bir konu üzerinde anlaþtýklarýný belirten Suroi, o da Kosova baþkaný topluluklarla ilgili alýnan karardan memnun olmadýðý takdirde kararý yeniden meclise iade edilmesi olduðunu söyledi. Görüþmelerde Kosova da uluslararasý birliðinin sivil ve askeri görevini sürdürmesi ile ilgili bir açýklamalarda bulunduklarýný belirten Suroi, Kosova da uluslararasý birliðinin sivil ve askeri görevde bulunmasýnýn Kosova yetkili makamlarý tarafýndan kabul edilmesini ortaya attýk. Kosova da onlarýn görevde olmasý iliþkilerin kurulmasý açýsýndan önem arz etmektedir. Ýki taraf da bunu kabul edeceðine inanýyorum dedi. Suroi ye göre, Kosova da uluslararasý birliðinin görevine devam etmesinin Kosova nýn Kuzey Atlantik örgütlerine entegre olmasýnda büyük önem arz etmektedir dedi. Suroi, Haviyer Solana nýn Kosova ya yaptýðý son ziyaret sýrasýnda Kosova nýn Avrupa Birliði ne katýlmasý için yardýmda talep ettiklerini söyledi. Topluluklar ve Arabuluculuk Komitesi Ortak Toplantý Düzenledi Prizren Belediye Meclisi Salonunda 27 Þubat Salý günü ortak olarak Topluluklar ve Arabuluculuk Komitesi toplantý düzenledi. Yüksel POMAK Prizren Belediye Baþkan Yardýmcýsý Çemayl Kurteþi, UNMÝK ve AGÝT temsilcilerinin de katýldýðý Topluluklar ve Arabuluculuk Komitesi ortak toplantýsý 2 si Sýrp olmak üzere toplam 3 kiþinin geri dönüþ yaptýðýný bildirdi. Eyupagiç ayrýca yardýmlaþma kuruluþlarýnýn iþbirliðiyle geri dönüþ yapanlara yardým edileceðini de vurguladý. UNMÝK temsilcisi Sait Aticulah, Prizren de dillerin kullanýmý ve finansý Türk Ýþbirliði ve Kalkýnma Ýdaresi Baþkanlýðý Kosova Program Koordinatörü Metin Arslanbaþ, Kosova Adalet Bakaný Jonuz Salihay ve yardýmcýsý Altay Suroy ile görüþmelerde bulundu. Görüþmede Türkiye ve Kosova arasýnda çok eskiye dayanan ve günümüze kadar süren dostluk iliþkilerinden duyulan memnuniyet dile getirildi. Tanýþma niteliðindeki görüþmede, Kosova ve Türkiye Adalet Bakanlýðý arasýnda iþbirliðine zemin yaratýlmasý gereðine de iþaret edildi. TÝKA Kosova Koordinatörü Metin Arslanbaþ, Kosova Adalet Bakanlýðý tarafýndan gönderilecek projelerin desteklenmesinin önem taþýdýðýný söyledi. Arslanbaþ, hakim ve savcýlara bilgilendirme ve uzmanlaþma içerikli seminerler ve ziyaretler, ayrýca TÝKA nýn Adalet Bakanlýðý na teknik donaným yardýmýnda da bulunmaya hazýr olduðunu bildirdi. Adalet Bakanlýklarý arasýnda bilgi deðiþtokuþu yaný sýra Adli Týp Kurumlarý arasýnda da iþbirliði gereðine iþaret edilen görüþmede, bir an önce projelerin þekillendirilmesi karara baðlandý. 27 Þubat Salý günü Prizren Belediyesi Meclis Salonunda düzenlendi. Adnan Yaðcýlar tarafýndan yürütülen toplantýda Prizren Belediyesi Topluluklar Dairesi nin bir aylýk raporu ve iki komitenin bundan böyle ortak çalýþmalarý konusu görüþüldü. Topluluklar Dairesi Müdürü Bedriya Eyupagiç sunmuþ olduðu raporda, son bir ay içerisinde Prizren e 1 i Boþnak araçlarýn daðýtýmý konusunda þikâyetlerin var olduðunu belirtirken, komitelerin bu konularla daha yakýndan ilgilenmeleri gerektiðini belirtti. Jupa bölgesinde ki çöplerin belli belirsiz yerlere atýlmasýyla ilgili konuþan Prizren Belediyesi Baþkan Yardýmcýsý Çemayl Kurteþi bu konunun en kýsa bir süre içinde çözümlenmesi gerektiðini dile getirdi.

6 Ve görüþmeler start aldý Görüþme ardýndan gazeteciler açýklamada bulunan Kosova Strateji Siyasi gurubu baþkaný Veton Suroi, Sýrbistan müzakere ekibinin Kosova yý baðýmsýzlýða taþýyacak olan planýný kabul etmemek için direndiðini söyledi. Sýrbistan ekibinin esas amacýnýn görüþmeleri baþlangýç noktasýna getirmek olduðunu ifade eden Suroi, Sýrbistan, Ahtisari nin sunduðu pakette esas deðiþmelerin yapýlmasýný amaçlýyor. Bundan dolayý da tutumlarýmýzýn ortak bir noktaya nasýl varacaðýný tahmin edemiyorum. Biz karþý taraf ile bazý noktalarda anlaþma saðlamaya hazýrýz. Ama Sýrbistan ýn izlemekte olduðu tutumu buna izin vermiyor dedi. Sýrp tarafýnýn yeni görüþmelerin yapýlmasýný amaçladýklarýný belirten Suroi, Sýrplar Ahtisari nin önerisini deðil, Sýrbistan ýn 1997 yýlýnda ortaya attýðý tutumunu görüþmek istediðini söyledi. Sýrbistan Müzakere ekibi koordinatörü Leon Koen görüþme ardýndan yaptýðý açýklamada görüþmelerde Sýrbistan ýn tutumunu açýkladýklarýný ve BM Kosova baþ müzakerecisi Marthi Ahtisari nin kendilerine sunmuþ olduðu çözümle ilgili ek önerilerde bulunduklarýný söyledi. Koen, Ahtisari nin paketinde Sýrbistan ýn Kosova üzerindeki toprak bütünlüðünü ve egemenliðini hiçe sayan bölümlere önerilerimizi sunmuþ bulunuyoruz dedi. Sýrbistan Müzakere ekibi ikinci koordinatörü Slobodan Samarciç, Sýrp ekibinin yapýcý tavýr sergilediðini ileri sürdü. Samarciç, Ahtisari nin tüm planýna karþý deðiliz. Yalýnýz Sýrbistan ýn egemenliðini ve toprak bütünlüðünü hiçe sayan bölümlere Sona doðru adým adým Athisari, Kosova statüsü ile ilgili planýna Mart ayýnýn ortasýna kadar son halini vereceðini belirtti. Baþ müzakerecisi Marthi Ahtisari, BMKosova Belgrat ýn B 92 ve Priþtine nin Koha vizyon tarafýndan gerçekleþen ortak yayýnýna verdiði demeçte 2 ila 10 Martta önerisinin final versiyonunu tamamlayacaðýný söyledi. BM Güvenlik Konseyi ne mart ayýnda Kosova statüsünün son þekliyle sunacaðýný belirten Ahtisari, Temas Artý gurubunun Kosova statüsünün halkýn iradesi ile çözülmesi ilkesini destekliyor dedi. Kosova da hazýrlamýþ olduðu planla ile ilgili düzenlenen protestolara deðinen Ahtisari, protestocularýn çözüm planýný okumadýklarýna inandýðýný belirtti. Ahtisari, Önerimi okusaydýlar, bunlar yaþanmazdý. Onlar hayal ettiklerini engellemeye çalýþýyorlar dedi. Ahtisari, uluslararasý birliði tarafýndan çözüm planýnýn destekleneceðine inandýðýný sözlerine ekledi. karþýyýz dedi. Ýkinci günde de taraflardan ayný tutum Viyana görüþmelerinin ikinci gününde Ahtisari paketinde yer alan I. ek bölüm Anayasa, II. ek bölüm Topluluklarý haklarý ve IV. Ek bölüm Adalet düzeni gündemin ana noktalarýný oluþturdu. Sýrp tarafý görüþmelerin ikinci gününde Ahtisari planýna ek öneriler getirirken planda birçok deðiþme yapýlmasý isteminde bulundu. Ahtisari paketinin anayasa bölümünde deðiþmeler yapýlmasýný talep eden Sýrp tarafý, Kosova Anayasasý nýn Sýrbistan Anayasasýna uygun olmasýný, Kosova nýn Sýrbistan ýn bir özerk bölgesi olduðu tanýnýn yapýlmasý yönünde tavýr bildirdiler. Üç saat görüþülen bu noktalarda taraflar farklý görüþler ortaya atarken herhangi bir somut ilerleme kaydedilemedi. Veton Suroi, görüþme ardýndan gazeteciler yaptýðý açýklamada Sýrp tarafýnýn 90 lý yýllardaki hatta 80 li yýllarda tutumunu savunduðunu söyledi. Suroi, Aramýzdaki farklar derinleþiyor. Sýrbistan, Kosova anayasasýnýn Sýrbistan anayasasý ile uygun olmasý isteminde bulundu. Bu kabul edilemez ve anakronik tir. Sýrbistan heyeti bununla kalmayýp Sýrbistan anayasasýnda Kosova nýn Sýrbistan ýn bir parçasý olduðuna dair bir maddenin konulmasýný talep etti dedi. Sýrp heyeti görüþmelerin ikinci gününde Kosova da Sýrp bölgelerinin kurulmasýný dile getirdiler. Sýrp heyeti üyesi Duþan Batakoviç e göre Kosova da Sýrplar yapýcý unsur ve dillerinin ikinci resmi dil olduðundan G ü n c e l 6 dolayý topluluk olarak gösterilmesini kabul etmeyeceklerini söyledi. Batakoviç Ahtisari nin bize sunmuþ olduðu çözüm önerisinde Kosova da Arnavutça ve Sýrpça iki resmi dil olarak kabul ediliyor. Bu gösteriyor ki Sýrp halký Kosova da de facto yani yapýcý unsur olarak tanýmlanýyor. Þimdi ise bu haklar topluluk olarak kýsýtlanmaya çalýþýlýyor diye konuþtu. Topluluklar haklarý görüþmelerine katýlan Fatmir Limay, Kosova da Sýrplarýn yapýcý unsur olarak tanýmasýnýn yeni çatýþmalara yol açacaðýný ileri sürdü. Limay, Devlet kurma konsepsiyonu çatýþmalara yol açacaktýr. Bunu Hýrvatistan, Bosna ve Kosova da gördük. Biz baþka bir yönde çalýþmalarýmýzý sürdürüyoruz. Biz vatandaþ konseptinden yanayýz. Kosova orada yaþayan tüm vatandaþlarýnýndýr. Vatandaþlar arasýnda milliyetlerine göre farklar bulunmamaktadýr. Kosova da vatandaþlýk ilkelerine göre bir devlet kurulmasýndan yanayýz. Tüm Kosovalýlar arasýnda hak ve görevler ayný þekilde paylaþýlacaktýr dedi. Üçüncü noktada da yapýlan görüþmeler taraflar arasýnda anlaþmazlýklarla noktaladý. Sýrp tarafý Ahtisari paketinde yer alan polis, adalet, eðitim, kültür alanýnda Sýrplara daha yetki verilmesini talep ettiler. Sýrp heyeti tarafýndan ortaya atýlan bu ek önerileri Kosova heyeti tarafýndan kabul görmedi ve bu noktada da herhangi bir ilerleme saðlanmadý. Ekonomi sorunlar üzerinde de uzlaþma yok Viyana görüþmelerin üçüncü gününde taraflarýn ana gündem noktasýný ekonomik sorular ile özel ve kamu mülkiyet gibi oluþturdu. Kosova tarafý Ahtisari paketinde yer alan önerilerin büyük bir bölümünü kabul ettiklerini açýklarken Sýrp tarafý ise hazýrladýðý ek önerilerle pakette çok sayýda deðiþmenin yapýlmasý isteminde bulundular. Kosova Strateji Siyasi ekibi ekonomi koordinatörü Skender Hüseni görüþme sonrasý gazetecilere verdiði demeçte Ahtisari paketinde yer alan ekonomik noktalarý kabul ettiklerini ifade etti. Kosova da ekonomik sorunlarýn çözümünün kolay olacaðýný ileri süren Hüseni, Sýrp tarafý ile uzlaþmaya varýlmasýnýn çok zor olduðunu söyledi. Kosova tarafýnýn Sýrbistan ýn uluslararasý birliðine var olan borçlarýný kabul etmeye hazýr olduðunu belirten Hüseni, bu sorunu Kosova statüsünün belirlenmesi ardýndan Belgrat la bire bir çözeceklerini ileri sürdü. Hüseni, Belgrat la bu sorun bir yýl içinde çözülmezse uluslararasý arabuluculuða baþvuracaðýz. Kosova nýn borçlanmasý sosyalist Yugoslavya nýn borçlanmasýyla paralellik arz etmektedir. Bundan dolayý Kosova da bu paylaþmaya katýlmalýdýr dedi. Sýrp müzakere ekibi ekonomi koordinatörü Deyan Popoviç, Ahtisari paketinde yer alan ekonomi sorunlarýn sosyalist Yugoslavya nýn suksesiyon (mallarýn paylaþýmý) ile ilgisi olmadýðýnýn vurgularken Badenter komisyonu tarafýndan bu sorunun çözüldüðünü söyledi. Popoviç, Bu sorun Badenter komisyonu tarafýndan sosyalist cumhuriyetler arasýnda paylaþýlmasýna karar verilerek sonuçlanmýþtýr. Kosova Sosyalist Yugoslavya zamanýnda cumhuriyet deðildi. Bundan dolayý sosyalist Yugoslavya nýn mallarýnýn bölünmesine katýlma hakký bulunmamaktadýr. Biz bu hakký kabul etmiyoruz dedi. TÝKA, Kosovalý çiftçiye sahip çýktý Mamuþa Belediyesini ziyaret eden TÝKA Kosova Koordinatörü Metin Arslanbaþ, Mamuþa Belediye Baþkaný Arif Bütüç tarafýndan karþýlandý. Görüþmeler ardýndan çiftçiye sera naylonlarýný daðýtan Arslanbaþ, TÝKA olarak her türsü destekle Kosova halkýnýn yanýnda olacaklarýný söyledi. Mamuþa Belediyesi Baþkaný Arif Bütüç ise, TÝKA nýn sunmuþ olduðu yardýmlardan dolayý Türkiye ye ve TÝKA temsilcisine teþekkür etti. Mamuþa daki sera naylonu daðýtým ardýndan savaþ sýrasýnda en çok hasar gören ve 200 ün üzerinde kiþinin öldüðü Büyük Kruþa ya gidildi. Burada da Per Drini Tarýmcýlar Derneði aracýlýðýyla 62 çiftçiye 110 kilo aðýrlýðýnda sera naylonu daðýtýldý. Per Drini Tarýmcýlar Derneði Ýsa Dina yaptýðý konuþmasýnda Türkiye ve TÝKA ya teþekkürlerini sundu. Drina, zor durumda olan çiftçimize TÝKA nýn sahip çýkmasý bizleri çok mutlu etmiþtir açýklamasýnda bulundu yýlýndaki NATO müdahalesi sýrasýnda atýlan on binlerce bombanýn etkisiyle Kosova da tarýmcýlýk büyük hasara uðradý. Açýk alanda sebzelerin yetiþmemesi nedeniyle Kosovalý çiftçi büyük zarara uðradý. Sebzelerini seralarda yetiþtirmeye baþlayan çiftçi, maddi sýkýntýlar yüzünden sera naylonlarýný alamýyordu. TÝKA nýn bu desteði hem Kosovalý çiftçiyi hem de tüketiciyi memnun etti.

7 7 G ü n c e l / K o s o v a Deðerli basýn mensuplarý, Kosova Demokratik Türk Partisi Prizren Þubesi Basýn Sözcüsü olarak, göreve baþladýðým günden itibaren faaliyetlerimizle ilgili basýna nesnel bir biçimde faaliyetleri aktarma çabasýnda içerisindeyim. Görevimi icra ederken, basýn yayýn organlarýna ve basýn mensuplarýna ayný mesafede yaklaþmak ve çalýþmalarý her zaman kolaylaþtýrmak için azami gayret sarf ettiðimi belirtmek isterim. KDTP Prizren ªubesi nin 6 Þubat 2007 tarihinde düzenlediði toplantýda, Ahtisaari nin öneri paketiyle ilgili 8 Þubat ta Prizren deki Türk sivil toplum kuruluþlarý temsilcileri, konunun uzmanlarý ve ilgili kiþilerle bilgilendirme ve danýþma nitelikli bir toplantý düzenleme kararý aldýðýna dair bir bildiri yayýnlamýþtým. 8 Þubat ta düzenlenen toplantýyla iliþkili olarak bazý basýn yayýn kuruluþlarýnýn temsilcileri benimle temasa geçmiþtir. Kendilerine toplantýnýn basýn tarafýndan takibiyle ilgili KDTP Prizren Þubesi nin belirlediði tutum hakkýnda bilgi verilmiþtir. Yeni Dönem Gazetesi nin 27 Þubat 2007 tarihli baskýsýnýn 7 inci sayfasýnda yayýnlanan KDTP Ahtisaari nin önerisini de basýna kapalý kapýlar ardýnda görüþtü baþlýklý haberin son paragrafýnda, Basýna kapalý kapýlar ardanda toplantý düzenlemeyi sürdüren KDTP nin, Kosova Haber Gazetesi Yeni Dönem Gazetesi ne Tekzip Talebi 25 Þubat 2007, Prizren eþliðinde böyle bir toplantý düzenlemesi, basýna kapalý kapýlar tutumuna sadýk kalmadý ve basýn söz konusu iken ayrýmcýlýðý gözler önüne serdi denilmektedir. Bu tür bir iddianýn asýlsýz olduðunu vurgularken, toplantýya katýlan Kosova Haber Gazetesi Editörü Sayýn Raif Kýrkul un gazeteci kimliðiyle deðil, Kosova Türk toplumunun bir aydýný olarak toplantýya iþtirak ettiðini, ayný toplantýya Yeni Dönem KTM Sahibi ve Genel Müdürü Sayýn Mehmet Bütüç ün de davet edildiðini, ancak kendilerinin bu toplantýya katýlmadýklarýný bildirme ihtiyacý duyuyorum. Toplantýyla ilgili Yeni Dönem KTM muhabiri Enis Tabak ýn benimle devamlý temasta olduðunu ve kendisine her tür kolaylýðý saðladýðýmý da ifade etmek isterim. Ayrýca toplantýyla ilgili 9 Þubat tarihinde bir basýn açýklamasý yaptýðýmýzý ve KDTP ile toplantýya katýlan sivil toplum kuruluþlarýnýn ortak kaygýlarýný dile getirdiðimizi vurgulama gereði duyuyorum. Bu tür bir hatanýn Yeni Dönem KTM nin çok deðerli çalýþanlarý tarafýndan düzeltileceðini umuyor, tüm kamuoyuna, KDTP Prizren Þubesi olarak Kosova Türk basýn yayýn organlarý arasýnda kimseye ayrýmcýlýk yapma ve kimseye ayrýcalýk tanýma niyetinde olmadýðýmýzý bildiririm. Saygýlarýmla, Güner Ureya KDTP Prizren Þubesi Basýn Sözcüsü Almanya dan destek var Shefer: Güvenlik Konseyi nin Ahtisari nin paketini desteklemesini bekliyorum dedi. Almanya Dýþiþleri Bakanlýðý Siyasi müdürü Michael Shefer cuma günü Kosova ziyareti sýrasýnda Kosova üst düzey siyasi temsilcileri ile bir dizi temaslarda bulundu. Baþkan Fatmir Seydiu ile gerçekleþtirdiði görüþme ardýndan gazetecilere açýklmalarda bulunan Shefer, Almanya nýn Avrupa Birliði Dönem Baþkanlýðý sýrasýnda Kosova statüsünün belirleneceðine inandýðýný söyledi. Almanya olarak BM Kosova Baþ müzakerecisi Marthi Ahtisari nin Kosova statüsü ile ilgili çalýþmalarýný desteklediðini belirten Schefer, Kosova sürecinin baþarýyla sonuçlanacaðýna inandýðýný söyledi. Schefer, Taraflarýn önerilerini göz önünde bulunduracak olan Ahtisari, önümüzdeki ay içinde BM Güvenlik Konseyi ne önerisini teslim edeceðine inanýyorum dedi. Seydiu, Shefer ile yaptýðý görüþmeyi yapýcý olarak deðerlendirirken Kosova sürecinin kýsa bir süre içinde tamamlanacaðýný ve baðýmsýzlýðýna kavuþacak olan Kosova nýn Avrupa Birliði ne katýlmasý yönünde çalýþmalarý sürdüreceklerini belirtti. Almanya Dýþiþleri Bakanlýðý Siyasi müdürü Michael Shefer, Seydiu ile temaslarýný tamamladýktan sonra Baþbakan Çeku ile bir araya geldi. Baþbakanlýk tarafýndan görüþme ile ilgili yayýnlanan bildiride Kosova da mevcut durum olmak üzere BM Kosova Baþ müzakerecisi Marthi Ahtisari nin Kosova paketini ele alýndýðý duyuruldu. Bildiride, Baþbakan Çeku nun Marthi Ahtisari nin kendilerine verdiði ödevleri yerine getirmeye hazýr olduklarýný söylediði belirtiliyor. Diðer taraftan Schefer, AB nin Ahtisari nin planýný desteklediðini belirttiðinin altý çizilirken Kosova statüsünün çözümünde belirtilen süreçlere saygýlý davranmasýndan yana olduklarýný dile getirdiði belirtiliyor. Almanya Dýþiþleri Bakanlýðý Siyasi müdürü Michael Shefer ayrýca Kosova Meclis Baþkaný Kol Beriþa, PDK Baþkaný Haþim Thaçi ve ORA Baþkaný Veton Suroi ile de bir araya geldi. Sayýn okuyucularýmýz, Sayýn KDTP üyeleri ve üst düzey yöneticileri, tarihli ve 366 sayýlý gazetemizde KDTP Ahtisaari nin önerisini de basýna kapalý kapýlar ardýnda görüþtü adlý haberimizle ilgili yayýnladýðýmýz ve KDTP tarafýndan gönderilen TEKZÝP mektubuna þu açýklamayý yapma gereði duyuyoruz: Böyle kýsýtlý bilgilerle dar bakýþlý bir haber, KDTP ve yine onun basýna koyduðu engellemelerin ürünüdür. Basýna kapalý kapýlar derken ilk önce þunu belirtmek istiyoruz. Bugüne kadar KDTP nin sadece seçim kampanyalarý dýþýnda bütün toplantýlarýnýn basýna kapalý olmasý sadece bizim deðil bütün basýn yayýn kuruluþlarýnýn ve mensuplarýnýn dikkatini çekmiþtir. Partilerin kimi toplantýlarýnýn basýna kapalý olmasý gerektiði de herkesçe anlayýþla karþýlanacak bir durumdur. Ancak kamuoyunun ve bilhassa Kosova Türk Toplumunun bilmesi gereken, onlarý ilgilendiren önemli konularýn da ele alýndýðý KDTP toplantýlarýn her defasýnda basýn mensuplarýna kapalý kapýlar ardýnda düzenlenmesi düþündürücüdür. Hele KDTP nin Ahtisari nin Kosova nýn geleceðiyle ilgili sunduðu planý sivil toplum kuruluþlarýyla ele aldýðý son toplantýsý gibi... Veya Kosova Türklerini yakýndan ilgilendiren buna benzer hayati konularýn ele alýndýðý toplantýlar gibi... Bugün Kosova daki bütün siyasi partiler ve bütün kuruluþlar Ahtisari nin paketi ve buna benzer hayati konularý halkla ve sivil toplum kuruluþlarýyla, basýnla birlikte yaptýðý toplantýlarda açýk bir þekilde ele alýrken, KDTP nin her defasýndaki böyle bir yanaþýmý tercih etmesi, dikkatimizi çekmemesi mümkün deðildir. Devlet sýrrý teþkil etmediðini zannettiðimiz Ahtisar i paketi karþýsýnda, KDTP ile Türk Sivil Toplum Kuruluþlarýnýn tutumu da kamuoyu için gizem içerisinde kalmasý gereken bir toplantý olmamasý gerektiði inancýndayýz. Basýna servis edilen bildirilerin ise arkasýna nasýl gizlenilebileceði, üzerinde her zaman rahatça kelime oyunlarýyla manipüle edilebileceði ve þekilden þekile sokulabileceðini vurgulamaya gerek kalmamalý. KDTP nin basýnla iletiþim ve iliþkilerinde sadece basýn bildiri yöntemini tercih etmesi, ayný zamanda ne derece saðlýklý bir iletiþim kurma felsefe ve mantýðýný da tercih ettiðini en güzel bir þekilde gözler önüne sermektedir. Böyle bir iletiþim dururken, basýn toplantýlarýna ve buna benzer basýn eþliðindeki organizasyonlara ne gerek vardýr deðil mi? Yeni Dönem Kosova Türk AÇIKLAMA Medyasý bünyesindeki yayýn birimlerinin, okuyucusunu, dinleyicisini ve izleyicisini, geniþletilmiþ toplantýlarý yakýndan takip etmek ve ayrýntýlarýyla kamuoyuyla paylaþma giriþimleri her defasýnda KDTP tarafýndan engellenmiþtir. Muhabirlerimiz dýþarý atýlmýþ, kamermanlarýmýzýn görtüntü almasýna müsaade edilmemiþtir. Bize konan bu engellemenin sadece Yeni Dönem Kosova Türk Medyasýna konan bir engel deðil, onun hitap ettiði kamuoyuna da engel konulduðunun farkýnda olunmamýþtýr. Yine aynýsýný vurguluyoruz, böyle kýsýtlý bilgilerle dar bakýþlý bir haber, KDTP ve yine onun basýna koyduðu engellemelerin ürünüdür. KDTP nin Ahtisari nin sunduðu planýný Kosova Türk Sivil Toplum kuruluþlarýyla ele aldýðý son toplantýsýný izlemek isteyen muhabirimiz Taner Güçlütürk e, KDTP Prizren Þubesi Yönetim Kurulu ve Medya Ýliþkiler Komisyon Baþkaný Ergin Kala tarafýndan, parti genel baþkanýndan aldýðý talimata göre toplantýnýn basýna yine kapalý olduðu bilgilendirilmiþ ve toplantýda basýn mensuplarýnýn yer alýp izleyemeyeceði vurgulanmýþtýr. Muhabirimiz Enis Tabak a verilen demeç, bilgi ve saðlanan kolaylýklar ise Yeni Dönem adýna deðil, Türkiye nin CÝHAN Haber Ajansý adýna olmuþtur. KDTP üst düzey yöneticileri tarafýndan konan engeller, Medyamýzýn KDTP nin çalýþmalarýný daha yakýndan izleyebilmesini imkansýz kýlmýþtýr. Gazetemiz, radyomuz ve televizyonumuz halkýnýn ve kamuoyunun sesi olduðu gibi onun da hizmetindedir. Sýrasý geldiðinde halký ve kamuoyu adýna baþarýlarýnýzý alkýþladýðýmýz, kampanyalarda manþetlere taþýdýðýmýz gibi, sýrasý geldiðinde de yapýlan yanlýþlara göz yummayýp tenkit etme sorumluluðunu yerine getirmiþtir. Basýn mensuplarý sürekli kapýdan kovulup bacadan girmeye barýþýktýr. Engellenirse bilgiyi doðrudan deðil de dolaylý yollardan almaya beceriklidir. Tercihimiz bu deðil, sizin de olmamalý. Seçim kampanyalarýnýzda ve baþarýlarýnýzda basýný yanýnýzdan ayýrmamaya gösterdiðiniz hassasiyet gibi, önemli olan ayný cesareti ve olgunluðu da hatalarýnýz tenkit edilip dersler çýkarýrken göstermeyi öðrenebilmektir. Seçmenlerinize, üyelerinize, basýna ve toplumunuza, açýk ve þeffaf bir siyaset adýna günahýnýzla sevabýnýzla, hatalarýnýzla baþarýlarýnýzla, basýna kapýlarýnýzý açmaya hazýrsanýz, biz burdayýz. Yoksa siz hala basýn bildirilerinizin arkasýnda mý gizleniyorsunuz? Yeni Dönem KTM

8 E k o n o m i 8 Cemil LUMA Yýllar öncesi yapýlan araþtýrmalara dayanarak, Kosova nýn bölgede enerji üretiminde lider olabileceðini göstermektedir. Kosova da enerji üretimi genellikle linyite yani kömüre dayanarak planlarýný yapmaktadýr. Fakat yüzdelikleri daha az olsa da, Enerji ve Madencilik Bakanlýðý tarafýndan yapýlan analizlere göre kömürle çalýþan termik santralleri üretim kapasitesinin sadece %60 ýný üretmektedir. Bugünkü var olan üretim þöyle özetlenebilir. Kosova Elektrik Enerjisi Üretimi genellikle linyite, kömüre dayalý ve baðýmlýdýr. Bugün Kosova da iki büyük kömür yataklarý kullanýlmaktadýr. Biri Kosova ve diðeri Dugacini yataklarýdýr. Bu yataklarýn linyit rezervleri milyar ton olarak tespit edilmiþtir. Þu an yani günlük kullanýmda açýk olan iki maden ocaðý çalýþmaktadýr. Bunlarda Miraþ ve Bardhi dýr ve bu maden ocaklarýndan termik santrallerine yýlda 7 milyon ton kömür temin edilmektedir. Kosova da elektrik enerji daðýtýmýnýn ve iþletmesinin Kosova Enerji Stratejisi (1) Kosova nýn Bugünkü Enerji Durumu tümünü devlete ait olan Kosova Enerji Þirketi KEK yürütmektedir. Enerji bakýmýnda bugünkü aktüel durum þöyle sýrala nabilir: Elektrik enerji kapasitesi Kosova da son 10 yýl elektrik enerjisine ihtiyaçlarýn tüketiciler tarafýndan deðiþtiði görülmektedir. Bu dönemdeki durumun, elektrik enerji harcamalarýnda kategorilerin de deðiþmesine neden olmuþtur. 10 yýl önce fabrikalarýn tam kapasite ile çalýþmalarý, elektrik enerji üretiminin büyük bir kýsmýný tüketmekteydi. Fakat son yýllarda fabrikalarýn faaliyette olmamasý ve endüstriyel geliþmenin durmasý, elektrik tüketimi hizmet sektörü ve aile tüketimi elektrik harcamalarý %26 dan %75 e üretimde yükselirken, endüstri harcamalarý ise %67 den %12 ye düþmüþtür. Yapýlan araþtýrmalara göre elektrik enerji ihtiyaçlarý þöyle görünmektedir: Elektro enerjisinin yüksek gerilim ihtiyacý yýlda %5,5 büyümektedir ve yýlda 3,769 GWh ihtiyaç vardýr yýlýna kadar bu ihtiyacýn GWh olacaðýný araþtýrmalar tespit etmektedir. Bu ihtiyaçlarýn ise 2020 yýlýnda GWh olacaðý tahmin edilmektedir. En yüksek maksimum ihtiyaçlar 2005 yýlýnda 796 MW tan 2010 yýlýnda ise MW ve 2020 yýlýnda 1960 MW Haber Yorum Analiz olacaðý tahmin edilmektedir. Araþtýrmalarýn orta gerilimin ise 3,9% büyümesi beklenmektedir. Taþýyýcý Hatlar ve Daðýtýmý Kosova da bulunan bütün elektrik taþýyýcý hatlarýn uzunluðu (400KV, 220 KV ve 110 KV) KM dir. Kosova da ana taþýyýcý hatlar 400 KV lýk ve 220 KV lýktýr ve bunlar bölge entegre sistemine baðlý olan vericilerdir. Taþýyýcý sistem komþu ülkelerle 400 KV gücüne baðlýdýr. Bir tek Arnavutluk ta sadece 220 KV güce baðlý olmaktadýr. Daðýtým sisteminde yaklaþýk %44,4 kayýp vardýr. Bu daðýtým sisteminde %17 teknik nedenlerden enerji kaybýna uðramaktadýr. Ayný zamanda %27,4 ticari kayýplar da vardýr. Bu durumun yýllardýr devam ettiði gözükmektedir. Bunun düzeltilmesi için her ne kadar giriþimler yapýlmýþsa da, enerjide kayýplarýn azaltýlmasýný yetkililer baþaramamýþtýr. Kömür yatak zenginliði olmasýna raðmen, bir yandan eskimiþ teknoloji diðer yandan da sorumsuzluk yaný sýra yolsuzluklarýn da büyük olduðu göz önüne alýnýrsa, yýllardýr Kosova nýn karanlýkta kalmasýný büyük ölçüde etkilemiþtir. Elektrik enerji sisteminin plansýz kesintileri, üreticilere uzun yýllardýr büyük sorunlar yaratmaktadýr. Elektriðin kesilme ve yeniden verilmesi arasýnda, dikkatsizliklerden ve sorumsuzluklardan dolayý, aynýca elektriðin öncekinden ters yöne deðiþtirilmesi, çok büyük zararlara neden olmuþtur. Ekonominin enerji eksiklikleri ve sabit olmamasý nedenlerinden dolayý, geliþmesi de imkansýzdýr. Yeni üretim sistemlerinin, kesintisiz ve sabit enerji kaynaklarýna ihtiyacý var. Dýþ yatýrýmlarýn olmamasý nedeninden, Kosova nýn bu kötü enerji durumu en büyük ölçüde etkilenmiþtir. AB elektriðe ÖTV istedi Avrupa Birliði, elektriðin de enerji ürünleri kapsamýnda özel tüketim vergisine (ÖTV) tabi tutulmasýný istedi. Avrupa Birliði yetkilileri, AB Direktifleri çerçevesinde, Türkiye de konutlarda kullanýlan elektriðe asgari yüzde 1, sanayide kullanýlan elektriðe ise yüzde 0.5 oranýnda özel tüketim vergisi uygulanmasý talebinde bulundu. T.C. Maliye Bakanlýðý bürokratlarý da, AB ye uyum çalýþmalarý çerçevesinde özel tüketim vergisi uygulamasýnda bu yönde bir deðiþiklik yapýlabileceðine belirtiyor. Maliye bürokratlarý, Bakan Unakýtan ile Enerji Bakanlýðý na þu öneriyi götürmeye hazýrlanýyor: Elektrikteki yüzde 2 lik TRT payý kaldýrýlsýn ve TRT, bütçeden finanse edilsin. Bunun yerine elektriðe ya herhangi bir ayrým yapýlmaksýzýn yüzde 1 lik ya da sanayi için yüzde 0.5, konutlar için de yüzde 1 oranýnda özel tüketim vergisi getirilsin. Bu þekilde, hem elektrik üzerindeki vergi yükü azaltýlýr ve sanayicilerin elektrik fiyatlarýyla ilgili þikayetleri bir ölçüde azaltýlarak, sanayinin elektrik girdi maliyetleri düþürülür. Hem de, AB Direktifleri çerçevesinde hareket edilerek, AB ye uyum saðlanýr. Gelir Ýdaresi Baþkanlýðý ndan bir üst düzey yetkili de, elektrik üzerindeki TRT payýnýn sürekli eleþtiri konusu yapýldýðýna dikkati çekerek, þu deðerlendirmeyi yaptý: TRT payý kaldýrýlarak, bunun yerine ÖTV nin konulmasý en akýlcý yol. ÖTV oraný daha düþük tutularak, elektriðin tüketiciye maliyeti de azaltýlýr. TRT ye de istenirse bütçeden kaynak aktarýlmasý, hem içerdeki, hem de AB nezdindeki sorunlarý çözer diye düþünüyoruz. Elektrikte halen yüzde 18 lik KDV nin yaný sýra brüt hasýlat üzerinden hesaplanan yüzde 2 TRT payý, yüzde 1 Enerji Fonu, sanayi kullanýmýnda yüzde 1, konutlarda da yüzde 5 oranýnda tahsilat esasýna dayalý Belediye Tüketim Vergisi bulunuyor. KDV ÝNDÝRÝMÝ ÝÇÝN ÇALIÞMA SÜRÜYOR Öte yandan Maliye Bakanlýðý nda baþta gýda maddeleri ve turizm olmak üzere, çeþitli mal ve hizmetlerdeki KDV indirimine dönük deðerlendirme çalýþmalarý da sürüyor. Bu çalýþmalarda olasý bir KDV indiriminin, bütçeye ve iç turizme ne kadar yansýyacaðý da tartýþýlýyor. T.C. Maliye Bakanlýðý yetkilileri, turizmde yüzde 18 lik KDV nin yüzde 8 e düþürülmesi halinde, bundan sadece dýþ operatörlerin yararlanabileceði endiþesi taþýyor.

9 9 Lahey in adaleti: Soykýrým var; ama Sýrbistan masum Bosnalýlar, etnik temizlik planlarý yapan Sýrbistan ýn, yýllarý arasýnda 200 bin kiþinin ölümüne sebep olduðunu vurguluyordu. Sýrbistan ise suçlamalarý reddederek olaylarýn iç savaþ sonucu meydana geldiðini savunuyordu. Ýkinci Dünya Savaþý ndaki Nazi soykýrýmýndan sonra BM nin 1948 deki sözleþmesi uyarýnca soykýrýmdan ilk kez bir devletin yargýlandýðý davada karar dün açýklandý. Birleþmiþ Milletler in en yüksek yargý organý olan Uluslararasý Adalet Divaný, Sýrbistan aleyhine açýlan soykýrým davasýnýn karar duruþmasýnda Srebrenitsa da 1995 te Boþnaklara yönelik yapýlan katliamýn, soykýrým tanýmýnýn þartlarýný karþýladýðýný bildirdi. Kararý okuyan Adalet Divaný nýn Baþkaný Yargýç Rosalyn Higgins, mahkemenin, Srebrenitsa da yapýlanlarýn, Soykýrým Sözleþmesi (1948) uyarýnca soykýrýma girdiði sonucuna vardýðýný kaydetti. Srebrenitsa dýþýnda, Boþnaklarýn kitlesel þekilde öldürüldüðü diðer olaylarýn soykýrým kabul edilemeyeceðine hükmeden mahkeme, Sýrbistan ýn Srebrenitsa soykýrýmýndan doðrudan sorumlu olmadýðý ve soykýrýma iþtirak etmediði yolundaki kararýný 13 e karþý 2 oyla aldý. Böyle kritik bir davada yargýçlarýn birlik içinde karar vermesinin olaðandýþý olduðu belirtiliyor. Ancak ayný kararda, Sýrbistan ýn soykýrýmý önlemeyerek uluslararasý hukuku ihlal ettiði bildirildi. Yargýçlar, Sýrp liderlerin, Bosna Sýrp ordusu üzerindeki nüfuzlarýný kullanmadýðýný belirterek, bu nüfuzun yeterince güçlü olmadýðý savunmasýný reddetti. Belgrad ýn, ayrýca sorumlularý cezalandýrmayarak suç iþlediði de kaydedildi. Tepkiler çýð gibi büyüyor Adalet Divaný nýn Srebrenitza kararý Boþnaklar da hayal kýrýklýðý yarattý. Birleþmiþ Milletlere baðlý Uluslararasý Adalet Divaný nýn, Sýrbistan devletini Srebrenitza katliamýndan aklamasý, Boþnak ve Hýrvat temsilcilerin tepkisi sürüyor. Uzmanlar, olayda maðdur olanlarýn hakkýný Bosna mahkemelerinde aramaya devam edebileceklerine iþaret ediyorlar. Bosna üçlü baþkanlýk konseyinin Boþnak üyesi Haris Sladziç, Sýrbistan ve Karadað ýn soykýrýmdan ve soykýrýma karýþmaktan mahkum olmamasýndan üzüntü duyduðunu söyledi. Boþnaklar isyan etti: Belgrad nasýl suçlu olmaz? Uluslararasý Adalet Divaný nýn Sýrbistan ý soykýrým suçundan aklayan kararý Bosnaklarý isyan ettirdi. Davayý izlemek üzere Adalet Divaný nýn önünde toplanan 150 kadar Srebrenitsa Anneleri Derneði temsilcisi, Sýrbistan ý dolaylý olarak suçlayan ifadelerin yer aldýðý kararýn, acýlarýný dindirmediði mesajý verdi. Srebrenitsa Kurbanlarý Derneði Baþkaný Münire Subasiç, Avrupa, bir kez daha Müslümanlara karþý olduðunu gösterdi. ifadesini kullandý. Zaman a konuþan Edin Salkoviç, Karar yeterince adil deðil. Srebrenitsa da 10 bin Boþnak ýn Sýrp General Krstiç tarafýndan öldürülmesi soykýrým olarak tescillendi. Oysa Bosna- Hersek te 300 bin kiþi katledildi. Bunlara neden soykýrým denilmiyor? Kararda Sýrplarýn gücünü kullanmadýðý ve bu katliamlarý durduramadýðý ifadeleri yer aldý. Bu, acýmýzý dindiremez. Karara itiraz edeceðiz. dedi. 4 oðlu ile eþi, Sýrplar tarafýndan katledilen Selma Elviroviç ise, Adalet Divaný na soruyorum: Soykýrým olmasý için daha ne olmasý lazým? Bir milletin topyekûn yok edilmesi mi gerekir? diye konuþtu. Adalet Divaný nýn önünde toplanan Boþnaklar, Sýrplarý ve Sýrbistan ý protesto etti, mahkemeden çýkan Sýrplara da katiller diye baðýrdý. Avrupa Birliði nin memnuniyetle karþýladýðý karara Hýrvatlar da tepkili. Bosna Üçlü Baþkanlýk Konseyi nin Hýrvat üyesi Zeljko Komsiç, Belgrad ýn soykýrýmdan mahkum olmamasýndan üzüntü duyduðunu söyleyerek, Bosna da olan bizler, savaþýn baþlangýcýndan itibaren neler olduðunu biliyoruz ve çocuklarýmýza ne öðreteceðimizi biliyoruz. dedi. Bu arada, kararýn ardýndan bir açýklama yapan Sýrbistan Devlet Baþkaný Boris Tadiç, parlamentoyu, Srebrenitsa da Boþnaklarýn katledilmesi olayýný kýnamaya çaðýrdý. Lahey in adaleti Miloseviç in partisini de þaþýrttý Eski Yugoslavya Devlet baþkaný Slobodan Miloþeviç in Sirbistan Sosyalist Partisinin lideri Ývica Daciç, Uluslararasý Adalet Divanýnýn Sýrbistan kararýnýn, Uluslararasý Savaþ Suçlarý Mehkemesinin Miloseviç e yönelttiði suçlamalarla çeliþtiðini savundu. Daciç, yaptýðý açýklamada, Devletimiz soykýrým yapmadýysa Miloseviç e ve diðer eski Yugoslav liderlerine yöneltilen suçlamalarý haklý çýkarmanýn zor olacaðýný ifade etti. Parti lideri, mahkemenin kararýnýn, Miloþeviç hakkýndaki suçlamalarý gülünç duruma düþürdüðünü ileri sürdü. Soykýrýmla suçlanan dönemin Devlet Baþkaný Miloþeviç, BM savaþ suçlarý mahkemesinde 4 yýldýr süren davasýnýn sona ermesine haftalar kala geçen yýl Lahey de gözetim altýnda ölmüþtü. B a l k a n 1993 te, Birleþmiþ Milletlerin (BM) Soykýrým 20Mart Suçunun Önlenmesi ve Cezalandýrýlmasý Sözleþmesi nin (Soykýrým Sözleþmesi) ihlal edildiði gerekçesiyle, Bosna-Hersek dönemin Yugoslavya Federal Cumhuriyeti ne (YFC) karþý Uluslararasý Adalet Divaný (UAD) huzurunda dava açtý. 13 yýllýk bir aradan sonra dava, 27 Þubat 2006 da görülmeye baþladý ve duruþmalar 9 Mayýs 2006 ya kadar sürdü. 15 kiþiden oluþan hakimler heyeti, davayla ilgili kararý 26 Þubat 2006 da açýkladý. Açýklanan kararla ise, adaletsizlik zafer kazandý. Açýklanan kararýn metni 170 sayfa civarýnda. Nitekim kararýn açýklanmasý tam üç saat sürdü. Kararda, deðiþik hukuki-teknik hususlar tartýþýlýyor. Her þeyden evvel, dava Yugoslavya Federal Cumhuriyeti ne açýlmýþ, bugün ise bu ülkenin yerine baðýmsýz iki devlet Sýrbistan ve Karadað var. Bu konudaki hukuki sorumluluklar ve UAD nin davaya bakmaya yetkili olduðu meselesi netliðe kavuþturularak, Bosnalý Müslümanlar üzerinde soykýrým iþlenip iþlenmediði ve Sýrbistan ýn bu konuda rolünün ne olduðu üzerine karar kýlýnýyor. Bu son hususu deðerlendirmeden önce, soykýrým hukukunu hatýrlamakta fayda var. Soykýrým Hukuku Bosna: Yüzyýlýn Davasýna Yüz Kýzartýcý Karar Bir tarihçi, bir sosyolog veya bir siyaset bilimcisi, çok sayýda ölümle sonuçlanan bir fiili soykýrým olarak nitelemeye eðilimlidir. Ancak uluslararasý hukukta durum farklýdýr. Bilindiði gibi 9 Aralýk 1948 de Soykýrým Suçunun Önlenmesi ve Cezalandýrýlmasý Sözleþmesi (Soykýrým Sözleþmesi) kabul edilmiþtir. Bu sözleþmenin 2. maddesine göre, soykýrým; bir milli, etnik, ýrki veya dini grubu, grup niteliðiyle, kýsmen veya tümüyle, yok etmek kastýyla; grubun mensuplarýný katletmek ya da ciddi bedensel ve psikolojik zarar vermek, grubun bedeni varlýðýnýn kýsmen veya tamamen yok olmasýna yol açacak hayat þartlarýna kasten tabi tutmak, ya da grup içinde doðumlarý önlemek amacýyla önlemler dayatmak, grubun çocuklarýný bir baþka gruba zorla nakletmektir. Ayný sözleþmenin 3. maddesi gereðince ise soykýrýmda bulunmak, bulunulmasý için iþbirliði yapmak, soykýrýmda bulunulmasýný doðrudan ve aleni surette kýþkýrtmak, soykýrýmda bulunmaya teþebbüs etmek, soykýrýma iþtirak etmek biçiminde sýnýflandýrýlan suçlardan yargýlananlara ve suçlu bulunanlara etkili cezalar verileceði belirtiliyor. ERHAN TÜRBEDAR Ankara Mektubu Aslýnda Soykýrým Sözleþmesi nin tam bir tanýmlar labirenti olduðu söylenebilir. Bu yüzden soykýrým araþtýrmacýlarý arasýnda tanýmlar hususunda görüþ birliði bulunmyor. Soykýrým hukukunu ayrýntýlarýyla tartýþmak, bu yazýnýn amacýný aþýyor. Ancak yine de kaba hatlarýyla, tartýþmanýn genel olarak þu dört tanýmlama çerçevesinde sürdürüldüðünü belirtmekte fayda var: Korunan grup, niyet, saik ve korunan grubun tam veya kýsmi yok ediliþi. Soykýrým Sözleþmesi nde korunan grup milli, etnik, ýrki veya dini grup olarak tanýmlanýyor. Bu tanýmlama günümüz koþullarýnda yetersiz kalýyor ise de, bu makale açýsýndan korunan grup Boþnaklardýr. Diðer taraftan, soykýrým suçunda iki unsur aranýyor. Birincisi actus reus dur ve korunan grup üzerinde iþlenen suçun fiziksel unsurunu (öldürmek, bedensel veya psikolojik zarar vermek, hayat þartlarýný yok etmek vb.) oluþturuyor. Suçun ikinci unsuru mens rea olarak adlandýrýlmakta ve suç iþleme anýnda var olmasý gereken zihni durumu belirtiyor. Türkçe de bu zihni duruma genel olarak niyet deniyor. UAD tüzüðünün 30. maddesinde, suçun bu zihni unsuru þu þekilde tanýmlanýyor. Aksi öngörülmediði sürece, bir kiþinin iþlediði suçtan dolayý sorumlu tutulmasý ve UAD ýn yargýlama yetkisiyle cezaya çarptýrýlabilmesi için, suçun maddi unsuru niyet ve bilgi ile gerçekleþmiþ olmasý gerekiyor. Þahýs bir davranýþta bulunmayý ve bu davranýþla ortaya çýkacak sonucun da gerçekleþmesini isterse veya söz konusu sonucun, olaylarýn doðal akýþý içinde gerçekleþeceðinin bilincindeyse, kiþinin suçun gerçekleþmesini niyet ettiði kabul ediliyor. Soykýrým hukuku açýsýndan niyet tek baþýna yeterli deðil, suçun hangi sebeple gerçekleþtirildiði de son derece önemli. Hukukçular bu sebebi saik olarak adlandýrýyor. Suçun niyet ve saik unsurlarý kesinlikle birbirinin yerine geçen kavramlar deðil. Örneðin, birkaç kiþi ayný suçu iþlemeyi niyet etmiþ olabilir, ancak bunlarýn suçu iþleme sebepleri (saik) birbirinden çok farklý olabilir. Son olarak, korunan grubun tam veya kýsmi yok ediliþi etrafýndaki tartýþmadan anlaþýldýðý gibi, bir suçun soykýrým sayýlabilmesi için, korunan grubun ne kadarýnýn veya hangi kýsmýnýn yok edilmiþ olmasý gerektiði meselesi sorgulanýyor. devamý gelecek sayýda

10 Dünya yý kurtarmak için sadece 13 yýlýmýz kaldý Almanya nýn yüksek tirajlý gazetesi Bild, manþetten duyurduðu haberde, gizli iklim raporunu açýkladý. Gizli iklim raporu baþlýðý ile yayýnlanan haberde, Dünyayý kurtarmak için sadece 13 yýlýmýz kaldý. Gereken önlemler alýnmazsa iklim felaketi yaþanacak denildi. Torunlarýmýz deðil, bizler maðdur olacaðýz yazýlý haberde, 2020 yýlýna kadar iklim felaketinin önlenmesi için 10 acil önlemi açýkladý: Yenilenebilir enerji kaynaklarý yaratýlmalý. Güneþ ve rüzgar santralleri, atom santralleri kurulmalý. Otomobiller daha küçük ve hafif yapýlmalý. Hybrid otolar, benzinli otolarýn yerini almalý. Evler iyi izole edilmeli. Uçak seyahatlerine kýsýtlama getirilmeli. Daha az et D ü n y a 10 tüketilmeli, metan gazý daha az üretilmeli. Özel otomobil kullanýmýndan vazgeçilerek, toplu taþým araçlarýna yönelmeli. Enerji tasarruf lambalarý kullanýlmalý, stand by lý elektronik aletler yasaklanmalý. Daha az gübre kullanýlmalý, geliþmekte olan ülkelerde kuru tarým desteklenmeli. Geçtiðimiz günlerde Paris te açýklanan Birleþmiþ Milletler Hükümetler Arasý Ýklim Deðiþikliði Uzmanlar Grubu Raporu nda, küresel ýsýnmanýn son 50 yýlda yüzde 90 oranýnda insan eliyle yaratýldýðý ve asýrlarca süreceði belirtilmiþ ve 2100 yýlýna kadar sýcaklýðýn 1.8 ila 4 derece artacaðý, okyanuslardaki su seviyesinin 18 ila 59 santimetre yükseleceði vurgulanmýþtý Irak taki Azýnlýklar Yok Olacak Mý? Azýnlýk haklarý konusunda çalýþan Minority Rights Group un (Azýnlýk Haklarý Grubu) raporunda, Irak nüfusunun yüzde 10 unu oluþturan etnik ve dini azýnlýklarýn görülmemiþ oranda þiddete maruz kaldýklarý ve yok olma tehlikesiyle karþý karþýya olduklarý belirtildi. Asimilasyon, göç, ortadan kaldýrma: Irak ta 2003 den bu yana azýnlýk toplumlarý adlý raporda, Irak taki etnik ve dini azýnlýklar görülmemiþ oranda bir þiddetle karþý karþýyadýr ve ülkelerinden tamamen yok olma riski bulunmaktadýr uyarýsýnda bulunuldu. Raporda, bazýlarýnýn 2 bin yýldan daha fazla bir süredir Irak ta yaþadýðý belirtilen bu azýnlýklarýn arasýnda, Türkmenler, Ermeni Hristiyanlarý, Asuri-Keldaniler, Filistinliler, Yahudiler, Bahailer ve Yezidiler in bulunduðu, bu azýnlýklarýn, toprak ve iktidar için savaþýmýn fiilen artýþý çerçevesinde Þii, Sünni ve Kürt toplumlarýnýn hedefi olduðu ifadeleri yer aldý. Raporda, saldýrý, kaçýrýlma ve tehdit kurbaný olan bu azýnlýklarýn güvenilmez bir durumda olduklarý belirtildi. Raporun yazarý Preti Taneja, uluslararasý toplum ve Irak hükümetine, ülkedeki azýnlýklarýn bu özel durumunu kabul etmeleri çaðrýsýnda bulunduklarýný kaydetti. Ahmedinejad: Nükleer trenin freni ve geri vitesi yok Ý ran Cumhurbaþkaný Mahmud Ahmedinejad, nükleer programdan vazgeçmeyeceklerini belirterek, Ýran ýn nükleer treninin freni ve geri vitesi yok dedi. ÝSNA nýn haberine göre, Ahmedinejad, baþkent Tahran da, polis yetkilileri ve bazý din adamlarýný kabulünde, nükleer programa deðindi. Nükleer yakýt teknolojisini elde ettiklerini ve nükleer programdan vazgeçmelerinin mümkün olmadýðýný belirten Ahmedinejad, þunlarý söyledi: Ýran ýn nükleer teknolojide ilerlemesi, freni ve geri vitesi olmayan, tek yönlü ray üzerinde hareket eden bir tren gibidir. Onda duraklama, geri vites ve fren yok. Biz daha önce bu trenin geri vitesini, frenini söktük ve uzaða fýrlattýk Ýran a askeri saldýrý tehditlerine de deðinen Ahmedinejad, þunlarý kaydetti: Düþmanlarýmýz bize güçleri yetmediði için silaha davranýyor. Silah dönemi, nükleer silahý kullanma dönemi bitmiþtir. Artýk nükleer silahlarýn bir etkisi de yoktur. Eðer nükleer silahýn bir faydasý olsaydý ABD Irak ta baþarýlý olurdu. Ýran Dýþiþleri Bakan Yardýmcýsý Manuçehr Muhammedi, yeni bir BM Güvenlik Konseyi kararýna raðmen, nükleer faaliyetleri sürdüreceklerini belirterek, Savaþ dahil bütün koþullara karþý kendimizi hazýrladýk dedi. Rumlarýn Türkleri Yok Etme Planlarý Kýbrýs Rum yönetimi eski liderlerinden Glafkos Klerides, Rum yönetimi lideri Tasos Papadopulos un Kýbrýslý Türkleri hiçbir zaman toplum olarak görmediðini, onlara klasik azýnlýk haklarýndan baþka hak tanýmayý asla kabul etmediðini belirterek, Papdopulos, Kýbrýslý Türkleri azýnlýk olarak görüyor dedi. Rumlarýn Kýbrýslý Türkleri yok etme planlarýný içeren Akritas Planýnýn büyük bölümünü Papadopulos un yazdýðýný kaydeden Klerides, Papadopulos un, 1964 te ABD Büyükelçiliðine giderek meþhur, Türkler adaya çýkmaya kalkýþýrlarsa Kýbrýs tan Türkleri temizlemek için 1 saat 45 dakikamýz var sözlerini söylediðini de doðruladý. Sonunda olacak olan, Kuzey deki rejimin doðrudan ayrý egemenlik olarak deðil hukuki olarak tanýnmasýdýr diyen Klerides, Kendisine birkaç yýl verecekler ve ayrýlýþ bugünkü bölücü hatlar temelinde gerçekleþecek ifadesini kullandý. Klerides, 1960 Anayasasýnýn iþlevsel olduðunu ve Türkiye nin arzusunun da anayasanýn iþlemesi yönünde olduðunu ifade ederek, o dönemde, Kýbrýs sorunununu, iki tarafýnýn aþýrýlarýnýn görüþtüðüne dikkati çekti. Klerides, Tasos Papadopulos un Kýbrýslý Türkleri hiçbir zaman toplum olarak tanýmadýðýný, aksine, onlarýn (Türklerin) Kýbrýs Cumhuriyeti içerisinde azýnlýk olarak var olduklarýna inandýðýný dile getirdi. ABD, Ýran a Hava Saldýrýsý Planlarý Yapýyor Pulitzer ödüllü Amerikalý araþtýrmacý gazeteci Seymour Hersh, ABD nin Ýran a karþý düzenleyebileceði hava saldýrýlarýnýn planlarýný hazýrlamak üzere Pentagon da bir birim oluþturulduðunu ve Baþkan George W. Bush un esas hedefinin Ýran rejiminin devrilmesi olduðunu yazdý. Hersh, The New Yorker dergisinde yayýmlanan son makalesinde, isimlerini belirtmediði görevdeki ve eski yönetim yetkililerine dayanarak bu birimin, vurulabilecek nükleer ve askeri hedefler üzerinde çalýþtýðýný belirtti. Yazýda, Amerikan özel kuvvetlerinin de, Ýran a sýzarak Tahran yönetimine karþý mücadele eden Kürt, Azeri ve Belucý gruplarýyla birlikte çalýþtýðý kaydedildi. Bu özel kuvvetlerin, hem havadan vurulabilecek hedeflere iliþkin bilgi topladýðý, hem de daha genel olarak etnik gerginliði artýrmayý ve Ýran yönetiminin altýný oymayý amaçladýðý yazýda dile getirildi. Hersh, Bush yönetimindeki bazý yetkililerin, askeri kanadýn karþý çýkmasýna raðmen, Ýran ýn nükleer tesislerine karþý gerektiðinde küçük boyutlu nükleer taktik silahlar kullanýlmasý seçeneðini de göz ardý etmediðini belirtti. Yazýda, Ýran ýn nükleer tesislerinin yaný sýra önemli bütün askeri imkanlarýnýn da potansiyel hedefler arasýnda yer aldýðýna iþaret edildi. Bush yönetiminin esas arzusunun, Tahran daki dini rejimin devrilmesi olduðu vurgulandý. Sözcü, ABD, Ýran ile savaþa girmeyi planlamýyor. Bunun tersini savunan her iddia, yanlýþ ve yanýltýcý dedi. Vietnam Savaþý nda Mai Lai katliamýný ortaya çýkarmasýnýn ardýndan Pulitzer ödülüne layýk görülen Seymour Hersh, Irak taki Ebu Greib cezaevi skandalýný da aydýnlatan isim olarak biliniyor. Hocalý Katliamýnýn 15. Yýlý Hocalý katliamýnýn 15. yýldönümünde soykýrýmda hayatýný kaybedenler Bakü de törenle anýldý. Ermenilerin Hocalý da iþledikleri insanlýk suçundan, bu soykýrýmdan dünya kamuoyunu haberdar etmek amacýyla Azerbaycan da çeþitli etkinlikler düzenlendi. Cumhurbaþkaný Ýlham Aliyev, baþkent Bakü deki Hocalý Anýtý na çelenk koyarak saygý duruþunda bulundu. Azerbaycan Milli Meclisi de 613 Türkün katledildiði Hocalý katliamýna dünyanýn dikkatini çekmek amacýyla Azerbaycan daki yabancý ülke büyükelçilerinin de davetli olduðu özel bir gündemle toplandý. Düzenlenen sergilerde yeralan fotoðraflar, Ermenilerin iþlediði bu insanlýk suçunu, bu soykýrýmý bütün çýplaklýðýyla gözler önüne serdi. Ülke Doðal Afetlerle Boðuþuyor Küresel ýsýnmanýn yol açtýðý iklim Dünya Turu deðiþiklikleri ve doðal olaylardaki þiddetlenme deðiþik ülkelerde kendini hissettiriyor. Bolivya ve Zambia þiddetli yaðýþlarýn sebep olduðu sel ve su baskýnlarýyla mücadele ediyor. Amerika Birleºik Devletleri nin Arkansas eyaletinde ise ºiddetli hortum büyük zarara yol açtý.

11 11 T ü r k i y e Baykal dan Kuzey Irak Tepkisi CHP Genel Baþkaný Deniz Baykal, ulusal egemenliðin, toprak bütünlüðünün müzakere konusu olmamasý gerektiðini belirterek, Toprak bütünlüðünü, ulusal egemenliðini tartýþma konusu yapmak isteyenlerle bunu görüþmeye hazýr olduðunu söylüyorsan, sen hiçbir kutsalý kalmamýþ bir noktaya gelmiþsin demektir dedi. Baykal, partisinin TBMM grubunda yaptýðý konuþmada, hiçbir ülkenin parçalanmasýndan mutluluk duymayacaklarýný ifade etti. Irak ta yaþananlarýn acý bir tablo olduðunu dile getiren Baykal, bu durumun baþka ülkelere yansýmasý olasýlýðýnýn, sorumlu olan herkesi ilgilendirmesi gerektiðini vurguladý. Deniz Baykal, herkese saygýlarýnýn olduðunu, Türkiye nin güvenliðini, ulusal bütünlüðünü sahiplenmek ve sürdürmek istediklerini belirtti. Kürdistan a Alýþýn Açýklamasýna Tepki Irak ýn kuzeyindeki bölgesel Kürt yönetiminin lideri Mesud Barzani nin, Kürdistan a alýþýn sözleri Türkiye de rahatsýzlýk yarattý. Barzani ye yanýt veren Baþbakan Erdoðan, gelecek ay Irak ý ziyaret edeceði yönündeki haberleri de yalanladý. Bakanlar ve AK Parti li milletvekilleri de Barzani nin sözlerini deðerlendirdi. Bunu kendisine sormak lazým. Alýþan olur, alýþmayan olur, onu bilmek mümkün deðil tabi dedi. Fýrat, Türkiye nin siyaseti belli, açýk, net. Bu konuda tereddüt hasýl edecek bir þey yok. Baþbakan, Dýþiþleri Bakaný bu konudaki tavýrlarýný ortaya koymuþlardýr. Bunun üstüne ilave edecek bir þey göremiyorum cevabýný verdi. Devlet Bakaný Kürþad Tüzmen de ayný konudaki deðerlendirmesinin sorulmasý üzerine, Türkiye nin uluslararasý platformda, Irak la olan iliþkilerde hep merkezi Irak hükümetini muhatap aldýðýný söyledi. Yani iç politikaya dönük birtakým sýkýntýlarý kaþýyýcý mesajlar verilmemesi lazým. Bizim Irak ta Türkmen, Kürt ve Arap kardeþlerimiz var. Biz hepsiyle de barýþ içerisinde huzurlu bir þekilde yaþamak istiyoruz. Daha önce yaptýðýmýz çalýþmalar, bugüne kadar petrol ticareti ve petrol karþýlýðý gýda yardýmý programlarý, hep bu bölgedeki insanlarýn gelir seviyesinin artmasý, eðitim ve saðlýk hizmetlerinin iyi bir þekilde yapýlabilmesi için yaptýðýmýz çalýþmalardýr. Üniversiteye yeni model YÖK Baþkaný Prof. Dr. Erdoðan Teziç baþkanlýðýnda oluþturulan Strateji Komisyonunca hazýrlanan rapor, kitap haline getirildi. YÖK Baþkaný Erdoðan Teziç, kitabýn önsözünde raporun son yýllarda yükseköðretim üzerinde yoðunlaþan tartýþlamalara açýklýk getirmeyi amaçladýðýný kaydederek, çalýþmanýn bunun yaný sýra doðrudan yasal düzenlemeden yola çýkýlarak yükseköðretim sorununun aþýlamayacaðý ya da bir sonuca ulaþmanýn mümkün olamayacaðý endiþesinin bir ürünü olarak ortaya çýktýðýný ifade etti. 251 sayfadan oluþan raporda, Türkiye nin Yükseköðretim Stratejisi, Yükseköðretim Sistemlerinden Beklentiler: Dünya ve Türkiye deki Yeni Eðilimler, Türkiye de Yükseköðretim Sisteminin Bugünkü Yapýsý ve Performansý, Türkiye Ýçin Yükseköðretim Stratejisi baþlýklarý ile ele alýndý. Kitabýn Sunuþ bölümünde Yükseköðretim Kurulunun sürekli olarak Türkiye nin gündeminde önemli bir yer tuttuðu, deðiþik dönemlerde eleþtirildiði, bazý bakýmlardan baþarýlý olduðu, bazý sorunlarý çözmede ise yeterince baþarýlý olamadýðý kaydedilerek, Türkiye nin yükseköðretim sisteminin, geliþerek 68 devlet, 25 vakýf üniversitesinden oluþan toplam 93 üniversite ile daha karmaþýk bir duruma geldiði belirtildi. Son yýllarda, üniversitelerle ilgili tartýþmalarýn öncelikli konularýnýn türban ve katsayý konularý olduðu kaydedilerek, þöyle denildi: Türban diye adlandýrýlan ve Ýslami simge haline getirilen, genç kýzlarýn örtünme biçiminin, kamusal alanda kullanýlmasýnýn yasaklanmasý ile ilgili bir ön tespit yapmakta yarar vardýr. Zira bu örtünme biçiminin, kamusal alanda yasaklanmasý, önce ulusal yargý organlarýmýzýn, ardýndan da uluslar arasý mahkemelerin baðlayýcý kararlarýna dayanmaktadýr. Üniversiteler de diðer bütün kurumlar gibi, bu kararlara uymakla yükümlüdür. Hemen ekleyelim, bu tür yasaklamalardan hoþnut olmayanlar, bunlarýn deðiþtirilmesinin hukuki yollarýný hiç kuþkusuz kullanabilirler. Ancak, bir hukuk devletinde, kurallara ve mahkeme kararlarýna uymak bir yurttaþlýk görevi olduðu gibi, aksi yöndeki tutum ve davranýþlar karþýsýnda uygulanacak yaptýrýmlara katlanma sorumluluðu da vardýr. Bu açýklamalar dikkate alýnmadan YÖK ü ve üniversiteleri sürekli olarak töhmet altýnda býrakmak isabetli olmamaktadýr. Sunuþ bölümünde katsayý konusuna da deðinildi. Üniversiteye giriþ sýnavýnda öðrencilere uygulanan farklý katsayýlarýn, meslek liselerinden mezun olanlar için üniversiteye giriþ yolunu týkadýðý iddiasý ile sýð bir tartýþmanýn baþlatýlmýþ olduðu ifade edilerek, katsayý ile ilgili düzenlemeler, ortaöðretim (meslek liseleri ve genel liseler) öðrencilerinin, üniversite giriþ sýnavýndaki baþarýlarý deðerlendirilirken, lise döneminde seçmiþ olduklarý alanlara göre kendilerine bir avantaj saðlamayý hedeflemektedir. Hiçbir ayrým yapmadan, bütün lise mezunlarýna üniversiteye giriþte tek bir katsayý uygulamasý yapmak, koþullarý eþit olmayan bir yarýþma yaptýrmakla eþ anlamlýdýr. Bu iki konu etrafýnda kümelenen tartýþmalar, yeni ufuklar açmaktan çok, týkanýklar ve gerilemeler yaratmýþtýr denildi. Kerkük te referandum olacak mý?! Irak Anayasasý nýn 140. maddesine göre bu sene sonuna kadar Kerkük te nüfus sayýmý, ona göre de referandum yapýlmasý gerekiyor. Aðzýný açan her Amerikan yetkilisi de Anayasa uygulanacak diyor; yani Kerkük te referandum yapýlacak. Acaba öyle mi?! Çeþitli kaynaklardan derlediðim bilgilere dayanarak yazýyorum: Sene sonuna doðru ABD, Kerkük te referandum için uygun þartlar yok diyerek referandumu ertelerse, bu sürpriz olmaz! Peki öyleyse neden ABD durmadan, Irak Anayasasý nýn 140. maddesini hatýrlatýyor? ABD nin kendisinin de Irak ta yeni düzeni kurmasýnýn dayanaðý Irak Anayasasý dýr. Bunu kendisi kolay kolay delebilir mi? Bunun için zorlayýcý þartlarýn ortaya çýkmasý lazým, bu bir. Ýkincisi, ABD, Bush un 20 bin asker takviyesiyle baþlattýðý asayiþ operasyonunda baþarý saðlamalýdýr, bu süreçte bir de baþýna Kürt ve Kerkük sorunlarýný açmak istemediði için, anayasa uygulanacak diyor. Nüfus sayýmý?! Görüþtüðüm kaynaklar, referandumun ertelenmesine yol açacak hukuki faktöre de dikkat çekiyor: Irak Anayasasý na göre, Kerkük te önce nüfus sayýmý yapýlacak. Ondan sonra referanduma gidilecek; Baðdat a mý, Kürt özerk bölgesine mi baðlanmak istiyorsunuz diye! Kerkük te þiddetin týrmanmaya baþlamasý, Amerikalý Baker-Hamilton raporunda da Kerkük ün saatli bomba olmasý nýn göstergesi sayýlmýþ ve referandumun ertelenmesi istenmemiþti. Bush yönetimi bu raporu benimsememiþ gözüküyor ama, demokrasilerde bir çözüm mekanizmasý olan referandumun Kerkük te bir dinamit etkisi yapacaðýný Bush yönetimi de görüyor elbette. Kerkük referandumunu Sünni olsun, Þii olsun Araplar ve Türkmenler meþru kabul etmeyecek. Zaten Irak Kürdistaný nda yüzde 99 oranýnda evet oyu alan Yeni Irak Anayasasý, Sünni Musul da ancak yüzde 14, hele de ABD nin adeta terör bataðýna saplandýðý Anbar eyaletinde sadece yüzde 2 oranýnda evet oyu alabilmiþti. Bush yönetimi de görüyor ki, Kerkük te mevcut þartlarda sayým ve referandum yaptýrmak, Baðdat hükümetinin Þii Araplar nezdinde de meþruiyetini kaybettirecektir; bunu görmemeleri imkânsýz. Göze almalarý da çok zor! Zamanlama sorunu Öyleyse neden ABD çýkýp açýkça Nüfus sayýmýný bile yapmak çok zor, referandumu bu þartlarda yapamayýz demiyor? ABD yönetimi bunu þimdiden söylerse, anayasaya dayanan Baðdat hükümetinin meþruiyet zeminini yok etmiþ, mevcut mezhep þiddetine erken bir Kerkük þiddeti eklemiþ, kendi çekilme takvimini çýkmaza sokmuþ olur. Ýlave 20 bin askerle Baðdat ta ve bir ölçüde Anbar eyaletinde asayiþ saðlanabilirse, ABD bunu canýna minnet bilecek, yýl sonuna doðru bir de Kerkük yüzünden yeni bir kan ve þiddet fýrtýnasý çýkmasýný istemeyecektir! Referandum ertelenecek mi yani? Zemin öyle kaygan ki, yine de kesin deðil, büyük ihtimalle demek daha iyi. O zaman Kürtler þiddete baþvurmaz mý? ABD yi o çapta rahatsýz etmeyi, karþýlarýna almayý, ABD yle birlikte Baðdat la çatýþmayý göze alabilirler mi? Bu konuda tecrübeleri vardýr. Herkesin lehine olan, Kerkük Iraklýlarýndýr formülüdür. (Taha Akyol imzalý yazý, Milliyet ten alýnmýþtýr)

12 BALKANLARDA KADÎM BÝR OSMANLI ÞEHRÝ : PRÝZREN Rýdvan CANIM Düþtük yollara Asfalt yerine yüreðimizi döþeyerek Göç bizim hasret bizim Bir söðüt dalý gibi soyulan Ömür bizimdi Böyle söylüyor bir þiirinde Prizrenli þair Zeynel Beksaç.. Tarihin derinliklerine doðru bir yolculuða çýkarsanýz eðer karþýnýza kanlý bir savaþ çýkacaktýr. Bir milletin padiþahýný þehit verdiði bir savaþtýr bu.. Adý Kosova Savaþý dýr.. Uðruna Murad Hüdâvendigâr gibi bir alpereni þehid verdiðimiz Kosova.. Bu yer babamýn yeri Babamýn, babasýnýn Gidenlerimizin, soðuk kalanlarýmýzýn sýcak teri Dünyaya gelecek olanlarýmýzýn sýcak teri Bu yer benim yerim Köylümün, kentlimin Bu ter benim terim. Bu mezar dedemin mezarý Dedemin, dedesinin Gidenlerimizin kapanýk, kalanlarýmýzýn açýk mezarý Dünyaya gelecek olanlarýmýzýn açýk mezarý Bu mezar benim mezarým Köylümün, kentlimin Bu ölü benim ölüm Fethin üzerinden uzun asýrlar geçmiþ, devir dönmüþtür.. Osmanlý nýn tam 500 yýl adaletle yönetip medeniyetler kurduðu bu topraklar bugün öksüz, üzerindekiler yetim kalmýþtýr.. Yaklaþýk ll.000 km2 lik bir toprak parçasý üzerinde, müstakil bir devlet olmanýn mücadelesini veren Kosova da yaþayanlarýn neredeyse üçte ikisi Arnavut bugün.. Türkler de þimdi hatýrý sayýlýr bir topluluk Kosova da.. Ülke topraklarýnda konuþulan üç dil de Arnavutça, Türkçe ve Sýrp-Hýrvatça dan ibaret.. Kosova nýn toplam nüfusu ise 2 milyon civarýnda. Þimdi Balkanlarda, neredeyse Ýstanbul ile beraber Türk vataný olmuþ bir þehir düþünün... Bu þehir, Osmanlý nýn bu topraklardaki kadîm þehirlerinden biri, Prizren dir.. Tarih boyunca Prisren, Prisrend, Prezdra, Perzerin gibi adlar taþýyan bugünkü Prizren e giden yolumuz üzerinde Ferizaj, Stimne ve Suha Reka (Suvareka=Susuz Dere) yý ardýmýzda býrakýyoruz birer birer.. Ýþte Osmanlý nýn bir zamanlar þairler yurdu adýný verdiði Prizren.. Osmanlý þuara tezkireleri bu þehri tanýtýrken þöyle diyorlar : Prizren de bir erkek çocuk dünyaya gelse diviti belinde doðar. Yani bu þehrin çocuklarý analarýndan þair olarak doðarlar. Evet, bahçeli evleriyle, cami, tekke ve mescitleriyle, çeþme ve sebilleriyle, Bitriça üzerindeki taþ köprüleriyle, han ve hamamlarýyla, hepsinden öte güzel insanlarýyla Prizren þehridir burasý.. Ýnce, bembeyaz minareleriyle Bursa nýn maketi, þairler yurdu Prizren.. Osmanlýlarýn buralarý fethinden önce l4. asýrda, eski Sýrbistan ýn baþkenti imiþ þairler ve ozanlar yurdu, civanlar otaðý Prizren.. Bugün 100 bini aþan nüfusuyla eskiden beri bir kültür ve ticaret merkezi olmuþ Prizren. Hatta öyle ki bir zamanlar Adriyatik denizinde Dubrovnik in önemi ne ise Balkanlarda Prizren in önemi de o imiþ.. Bu yüzden bazý yazarlar Prizren e Balkanlarýn Dubrovnik i adýný takmýþlar. Ben de ona Balkanlarýn Bursa sý adýný verdim.. Nice kavimlere yurt olmuþ, nice kültürlerle yoðrulmuþ, havasýyla ve suyuyla Balkanlarýn bu güzel þehri, güneyinde yer alan Þar daðlarýnýn kuzey eteklerine kurulmuþ.. Osmanlý ile tanýþmasý ise taa Fatih dönemine gidiyor.. Ýstanbul un fethinden iki yýl sonraya, yani 1455 yýlýna kadar.. Bu tarihten sonra Prizren artýk bir serhat þehri, bir akýncýlar þehridir. Prizren de ilk Cuma namazý Fatih tarafýndan Ortodoks kilisesinde kýldýrýlýr. Zamanla Evrenosoðullarýnýn þehri imar faaliyetleri; köprüler, camiler, hanlar, hamamlar ve daha nice eserlerle süsler Prizren i.. Osmanlý ordularýnýn Adriyatik in güney kýyýlarýný fethetmesiyle birlikte Prizren-Ýþkodra yolu, tabiri caizse doðubatý arasýnda bir atardamar olur. Artýk Prizren, kervanlarýn uðrak yeridir. Örneðin XVI. yüzyýlda þehrin en büyük zenginlerden biri olan Kukli Bey in Prizren de 117 dükkaný, 6 deðirmeni 1 kervansarayý vardýr. Romen tarihçisi Beldicenu, Balkanlarda yeni bir kent uygarlýðýnýn ilk temellerini Türklerin burada attýðýný ve Türk kültürü etkisinin günümüzde hâlâ yaþadýðýný söyler. Zaman izçinde Prizren de, Arnavut, Türk ve Sýrp edebiyatýna önemli katkýlarý olmuþ çok sayýda edib yetiþir. Bunlar arasýnda, beyitlik ünlü Gazavatname siyle Prizrenli tarihçi ve þair Suzi Çelebi, kardeþi Nehari Çelebi, þair Þem i ve Sücûdî, yaþadýðý çaðda Bosna tarihini de yazan Pyeter Mazreku sayýlabilir. 17. asýrda Prizren, Balkan Yarýmadasý nýn önemli sancak merkezlerinden biridir. Bugün ismi Fatih Sultan Mehmed Namazgahý na çevrilen Namazgah, diðer ismiyle Kýrýk Cami, Suzi Çelebi, Kukli Beg ya da Saraçhane, Mehmet Paþa Külliyesi ya da Bayraklý, Beylerbeyi Sinan Paþa nýn yaptýrdýðý Sinanpaþa, Maksut Paþa ya da Maraþ camileriyle Gazi Mehmet Paþa Hamamý, Prizren deki Osmanlý yadigarlarýndan sadece birkaçýdýr. 18. asýr sonlarýnda Prizren, Ýstanbul, Selanik, Ýþkodra, Dubrovnik, Sarayova, Belgrad ile birlikte balkanlarýn büyük kentlerinden biri haline gelir. 19. asýr G ü n c e l 12 baþlarýnda ise þehirde ham derici, demirci, saraç ve terzilerden baþka mutafçý, býçakçý ve tüfekçi esnaflarý geliþir. Hatta tüfekçilik o kadar geliþir ki Prizren de yüze yakýn tüfekçi dükkaný açýlýr. Martinka diye de anýlan Prizren tüfeklerinin þöhreti Anadolu ve Mýsýr a kadar yayýlýr. Osmanlý ile fiilen beraberliði 1912 yýlýna kadar sürmüþ Prizren in.. Bu beraberlik asýrlarýnda Prizren altýn çaðlarýný yaþamýþ tabiri caizse.. Kültür, sanat ve edebiyatta, zanaat ve ticarette bugün çoðuna hasret kaldýðý muhteþem günler yaþayan Prizren de hâlâ Türk kültür ve sanatý adýna birbirinden deðerli ürünler veren þair ve sanatkârlarýn varlýðý insaný sevnidiriyor kuþkusuz.. Zeynel Beksaç, Osman Baymak, Naim Þaban, Murtaza Büþra, Etem Baymak, Mehmet Bütüç, Ýskender Muzbeg, Altay Suroy, Bayram Ýbrahim, Esin Muzbeg, Ahmet Ýðciler, Agim Rifat ve Özcan Micalar gibi.. Bugün 30 civarýnda ibadete açýk caminin bulunduðu þehirde, Þar Daðýnýn eteklerinde kurulmuþ Maraþ Camii nden baþlýyoruz gezmeye Prizren i.. Nedense Maraþ Camii isminden çok etkileniyorum. Bilindiði üzere Maraþ ýn Elbistan kazasýnda da muhteþem bir Þar Daðý vardýr.. Hem Maraþ, hem Þar Daðý.. Ýþte Osmanlý coðrafyasýnda belki birbirinden habersiz iki ayrý güzel mekân.. Makedonyalý þair Aziz Serbest de Prizren adlý þiirinde bu güzel þehir karþýsýndaki duygularýný þu dizelerle dile getiriyor.. Yitirilmiþ bir ahþap evin Bir sevgiyi doðrulamasýdýr bu Cumbadan yükselen sesler gibi Derenin aðlamýsýdýr duyulan Taþ köprü neyi anlatýr bizlere Hadi artýk saçlarýný yalayan rüzgârla Prizren in gönençli bahçývanlarýna sor Ýlkyaz ikindilerinin sessiz sokaklarýnda Nedir ihtiyar atlarýna taþýttýklarý? Prizren in ortasýndan geçen þirin Bistriça Nehri nin sularý hayli azalmýþ.. Ýçinde gezerek elleriyle balýk tutmaya çalýþanlarý görüyorum.. Ve Bistriça üzerindeki taþ köprülerden birinde bir hatýra fotoðrafý çektiriyoruz ardýndan.. Köprünün ayaðýnda kasetler satan delikanlýya bize Prizren den hatýra kalacak orijinal Prizren halk müziðine dair birþeyler istiyorum ama nafile.. Türkçe birþey yok diyor.. Aah Rumeli türkülerim neredesiniz ve niçin Prizren de yoksunuz þimdi? Biz de Arnavutça bir müzik kaseti alýyoruz çaresiz.. Bir ara þehir merkezindeki tarihî Sûfî Sinan Paþa Camii nin þerefesinde dalgalanmakta olan kýrmýzý bayrak dikkatimi çekiyor.. l6l5 yýlýnda aslen Prizrenli olan Sinan Paþa yaptýrmýþ bu güzel eseri.. Çarþý pazarýyla, o daracýk sokaklarýyla, köhnemiþ kahvehaneleriyle Türklüðün nabzý Rumeli deki can damarlarýndan birisinde, burada, Prizren de atýyor hâlâ.. Kosova nýn þu andaki statüsü çok belirgin olmasa bile gelecekte az çok ne olabileceði konusunda yüreklere su serpen bir tablonun habercisi gibi geliyor bu bizlere.. Bayraklý Camii, yanýndaki hamamla birlikte Sultan Mehmed zamanýnda Gazi Mehmet Paþa tarafýndan yaptýrýlmýþ.. Ramazan günlerinde iftar vakti, bu caminin minarelerine çekilen bayrakla bildirildiði için bu ismi almýþ Bayraklý Camii.. Camiin hemen yanýbaþýndaki sokakta cývýl cývýl oynaþan Türk çocuklarýna Türkiye den getirebildiðimiz hediyeleri daðýtýyoruz.. Sevinçten neredeyse boynumuza sarýlacaklar.. Prizren de þu anda önemli eðitim kurumlarýndan birisi de yaklaþýk 200 civarýndaki öðrencisi ile Prizren Medresesi imiþ.. Savaþ süresince de hep açýk kalmýþ burasý.. Bugünlerde Prizren de en fazla konuþulan Suzi Çelebi köprüsünü görme(?!) fýrsatýný da buluyoruz gezilerimiz esnasýnda.. Tabii hemen yakýnýndaki Suzi Çelebi Camii ve kabristanýnda uzun asýrlarýn uykusuna yatmýþ meþhur Gazavatname yazarý, þair Suzi Çelebi nin kabrini de ziyaret ediyoruz. O anda Prizrenli þair Mehmet Bütüç ün mýsralarý geliyor hatýrýma.. Þimdi yaðmurlar yýkar Sûzî Çeþmesi nin susamýþlýðýný bir gözyaþý misâli Bistriça deresinde yýkanýp sevinç dolu çocuk çýðlýklarý geçmiþte kaldý renkli bir masal misâli Dalgalarýn ve köprünün seviþme türküsü duyulmaz oldu yeni tarihin gürültüsünden Unutturulmuþ Türkçem den sessiz oldu Sûzî Camiindeki vaazlar Bi tek dizeleri duyulur kaldýrým taþlarýnda Prizren in Resmî yetkililer köprü için; Zaten yýkýlmak üzereydi, aslýna sadýk kalýnarak yenisi yapýlacak açýklamasýný yapadursun, Prizrenli dostlarýmýz, bugüne kadar bu þehirdeki neredeyse- bütün ata-dede yâdigârý eserlerin ayný bahanelerle ya da benzer gerekçelerle tarihin derinliklerine gömüldüðünü söylüyorlar ve ne yazýk ki çoðu bu resmi açýklamalarý samimi bulmuyorlar. Köprü inþaatý devam ediyor gerçi ama bir süre sonra ortaya çýkacak köprünün ne kadar Suzi Köprüsü olacaðý meçhul..! Ya da mâlum..!! Üstüne üstlük Prizren Belediye Meclisi, bugünlerde düzenlediði bir toplantýyla Prizren sokaklarýnýn, meydanlarýn ve semtlerin daha çok Arnavutlarýn isimlerinden oluþan yeni isimlerini de kabul etmiþ.. Bakalým gelecek günler ne getirir.. Bu küçük þehir gezintisinin ardýndan Mehmet Bütüç ün sahibi bulunduðu haftalýk Yeni Dönem Gazetesi ne uðruyoruz kýsa süreli de olsa.. Esin Muzbeg, gazetenin genel yayýn yönetmeni yýlýndan bu yana, Kosova Türklerinin ilk baðýmsýz gazetesi olmuþ Yeni Dönem e ulaþan tiraja sahip.. Bu sayýnýn 500 kadarý Makedonya ya gidiyormuþ.. Ve genç gazeteci Muzbeg ; Yeni Dönem bugün, hem ilk sayýsýnýn çýktýðý günden itibaren 6. yýlýný doldurmanýn gururunu, hem de 300 üncü sayýsýna ulaþmanýn heyecanýný yaþýyor. 300 sayýsýný telâffuz etmek dile kolay. Ýçinde hem zorlu ama azimli, hem de çok zevkli dönemler oldu. (devamý gelecek sayýda)

13 13 K ü l t ü r ÝZLENÝMLER Yeni Anayasa Hazýrlýklarý ve Biz Ahtisaari nin Kosova nýn Nihai Statü Öneri Paketi ne göre Kosova nýn ileride kendi insanlarý tarafýndan hazýrlanmýþ ve kabul edilmiþ Anayasasý olacaktýr. Yine Ahtisaari Öneri Paketi ne göre, sözkonusu anayasa diðerleri arasýnda þunlarý mecburen saðlamalýdýr: Kosova tüm vatandaþlarýnýn eþitliðine dayanan bir multietnik birliktir; Kosova nýn multietnik karakterinin bir belirtisi olan kendi bayraðý ( ), milli marþý olacaktýr; resmi dillere gelince, Kosova nýn resmi dilleri Arnavutça ve Sýrpça dýr. Anlaþýlacaðý üzere, Türkçe bu mecburiyetin dýþýnda býrakýlmýþtýr. Dil konusunda böyle bir düzenleme, þimdiye kadar Kosova da anayasal nitelikteki düzenlemelerde dillerin kapsanmasý bakýmýndan, eksik bir düzenlemedir. Bunu anlamamýz için Kosova nýn anayasa tarihine ve eski anayasalarýndaki düzenleme kurallarýna bakmamýz yeter. Þimdiye kadar ister 1969 Anayasa Kanunu nda, ister 1974 Anayasasý nda ister de 1990 Kaçanik Anayasasý nda Türkçe ye belli bir yer verilmiþtir. Böylece, Kosova da 1969 yýlýndan itibaren, anayasal düzenlemelere gereklik duyulduðu çeþitli zaman dilimlerinde Türkçe, dolayýsýyla Kosova da yüzyýllarca yaþayan Türkler göz ardý edilmemiþ, Kosova Türkleri nin sayýsý, bunu izleyen matematikler veya matematik oyunlarý nazari dikkate alýnmamýþ, aksine, Kosova da Türkçe nin varlýðýna anayasal nitelik kazandýrýlmýþ, dilimizin bu niteliði çeþitli zaman dilimlerinde yeniden gündeme getirilmiþ, teyit edilmiþtir yani burada Türkçe nin garanti trendi, bir takým gelgitler dýþýnda, durmadan yükselmiþtir. Geçen yazýlarýmýn birinde bu konuyla ilgili ileri sürülen örneklerin burada bir daha belirtilmesi uygundur: 1969 Kosova Sosyalist Özerk Bölgesi nin Anayasa Kanunu Kosova nýn anayasa niteliðinde ilk temel yasasý sayýlan Kosova Sosyalist Özerk Bölgesi nin Anayasa Kanunu ndaki (1969) düzenlemelere göre Kosova SÖB`nde Arnavut, Sýrphýrvat ve Türk dilinin ve bu dillerin yazýlarýnýn hak eþitliði saðlanýr. (madde 10, fýkra 1); Türklerin de yaþadýðý yerlerde Arnavut, Sýrphýrvat ve Türk dili ve bu dillerin yazýlarý eþit olarak kullanýlýr. (madde 70, fýkra 2). Bu Anayasa Kanunu nda dillerin eþitliði konusunda çok sayýda düzenlemelerin yanýnda Türkçe ile ilgili þöyle somut bir düzenleme de yer almýþtýr: Bu Anayasa Kanunu Kosova SÖB Resmi Gazetesi nde özdeþ metinler olarak Arnavut, Sýrphýrvat ve Türk dilinde yayýnlanýr ( 153. madde, 1. fýkra). Anayasa Kanunu`nun Ýkinci Baþlýðý`nda, Kosova SÖB`nin hak ve görevleri çerçevesinde dil ve yazýlarýn hak eþitliðine özel bir yer verilmiþ, bu hak eþitliði altý maddeyle düzenlenmiþtir Kosova Anayasasý 1974 Kosova Anayasasý nda Türkçe ile ilgili þu düzenleme yer almýþtý: Kosova SÖ Bölgesi nde Arnavut, Sýrphýrvat ve Türk dilinin ve bunlarýn yazýlarýnýn hak eþitliði saðlanýr. (madde 221) Anayasasý nda Arnavut, Sýrphýrvat ve Türk dilinin eþitliði bir anayasal ilke olarak düzenlenmiþtir. Bu eþitlik ilkesinin Kosova da gerçekleþtirilmesi ve dillerin eþitliði ilkesinin somut bir biçimde uygulanmasýyla ilgili koþullar yasa ile ve diðer genel düzenleme kurallarýyla saptanýr (madde 221) denmiþtir Kaçanik Anayasasý 1990 Kaçanik Anayasasý nda da Türkçe ile ilgili þu düzenleme yer almýþtýr: Kosova(...) nýn diðer milliyetlerinin yaþadýðý bölgelerde, Sýrphýrvat ve Türk dili ve yazýlarý da, yasaya uygun bir biçimde eþit resmi kullanýþtadýr (madde 11, fýkra 2). Görüldüðü üzere, Türk halkýnýn varlýðý baþta olmak üzere, somut toplumsal siyasal düzenin sunduðu olanaklar, bu olanaklara dayanarak Türk halký ve mensuplarý tarafýndan olduðu gibi, yýllar boyunca çeþitli görevleri üstlenen diðer kimseler tarafýndan da gerçekleþtirilen etkinlikler ve giriþimler Kosova da Türkçe nin anayasal nitelik kazanma sürecine katkýda bulunmuþtur. Kosova nýn yeni anayasasý hazýrlanacaktýr. Bu anayasa hazýrlýklarýnýn baþladýðý bugünlerde biz, durumumuz ve konumumuz itibariyle her zamandan daha çok çalýþmalý, çok didinmeli; anayasayla ilgili hazýrlýklar sürecinde giriþim ardýna giriþim yapmalý, dil bakýmýndan yýllar boyunca kazanýlmýþ, son birkaç yýl içinde ise elimizden alýnmýþ haklarýmýzýn yeni anayasa ile bize iade edilmesini istemeli, dilimizin ÝSKENDER MUZBEG son zamanlarda uðramakta olduðu erozyondan ötürü duyduðumuz rahatsýzlýðý her fýrsatta ve her yerde dile getirmeliyiz. Böyle bir çalýþma, giriþkenlik ve azim ister, bilgi ve görgü ister, yetenek ister. Böyle bir çalýþmanýn gerçekleþtirilebilmesi için ilgili ve yetkililer dil konusunda kiþisel çýkarlarý kenara atabilmeli, halkla bütünleþme coþkusuna ulaþma becerisine sahip olabilmelidirler. Kosova nýn yeni anayasasý hazýrlanýrken biz dilimizin yeniden anayasal nitelik kazanmasýyla ilgili önerilerimizi sunarken siyasal otorite olarak da, sivil toplum kuruluþlarý olarak da tarihsel sorumluluk merdiveninin en son basamaðýna çýkmalý, bu basamaktan yola baþlayarak sen ben çekiþmesini kenara atmalý, dil eþitliði enginlerine topluca açýlmalýyýz. Bu enginlere doðru giderken her þeyden önce, yukarýda belirtilen anayasalardaki eþitlik ilkelerinin bizim için birer kazanýlmýþ hak olduðunu ileri sürmeli, bunu hiç çekinmeden, korkmadan ve býkmadan savunmalýyýz. Dünyada dil eþitliði ilkelerini düzenleyen çok sayýda anayasa vardýr. Biz demin belirtilen enginlere doðru giderken, dünyada dil eþitliði ilkelerine geniþ yer veren anayasalarý da örnek göstermeli, yolumuzun doðru bir yol olduðunu ispatlamalýyýz. Biz bu dönemde bütün kültürel etkinliklerimizi dilimizin yeniden anayasal ilke niteliðine ulaþmasý doðrultusunda gerçekleþtirmeliyiz. Resim sergimiz de, geleneksel etkinliklerimiz de, þiir saatimiz de, tiyatro oyunumuz da, konserimiz de, dergi ve gazetelerimiz de dilimizin anayasal niteliðini çaðrýþtýran içeriklere yer vermelidirler. Gideceðimiz her yerde, yapacaðýmýz her görüþmede bunu dile getirmeliyiz. Yani sen ben olarak deðil, halk olarak, topluluk olarak, toplum olarak bunu yapmalýyýz. Bunu herkese öyle hissettirmeliyiz ki, bizim dilimizin anayasal niteliðini çalanlar yaptýklarý bu hatanýn farkýna varmalý, bu hatayý düzeltmek için bize yanaþmalýdýrlar. Bizim burada biz olarak kalma ve dilimizi koruma stratejimizin birinci noktasý bu olmalýdýr. Kosova nýn yeni anayasasý hazýrlanýrken bunu dil stratejimize ikinci nokta olarak yerleþtirir isek, bu, bizim bu konuda baþarýsýzlýk yolunu kendimizin seçtiðimiz anlamýna gelir. Mitroviça da Türkçe nin resmiyeti gündeme geliyor Kosova haber gazetesi internet sayfasýnda Mitroviça da Türkçe nin Resmileþmesinde Ýlk Adým atýldýðýný yazdý. Türk topluluðunun baþvurusundan sonra Mitroviça da Türkçe nin geleneksel dil kapsamýnda resmi kullanýmda dil olmasý için ilk adýmlar atýldý. Cuma günü, KDTP Mitroviça Þubesi baþvurusunu görüþen ilgili komiteler evet dedi ve Mitroviça Belediyesi nin ilk meclis toplantýsýnda gündeme alýnmasýný karara baðladý. Türk Dili nin görüþüleceði Mitroviça Belediye Meclisi nin sýralý oturumunun 10 Mart 2007 tarihinde yapýlmasý bekleniyor. KDTP Mitroviça Þube Baþkaný Ergin Köroðlu, belediye meclisi iktidar partileri, muhalefet partileri, Mitroviça AGÝT ve UNMÝK temsilcileriyle gerçekleþtirdiði görüþme turlarýnda Mitroviça Türklerinin dil üzere taleplerini ileterek, bu yöndeki ilk giriþimlerini baþlattý. Köroðlu, Türkçe nin Mitroviça da Dillerin Kullanýmý Yasasý na dayanarak, geleneksel bir dil olarak hiçbir baraja tabi tutulmadan Resmi Kullanýmda Dil olarak kabul edilmesi baþvurusunda bulunmuþtu. 23 Ocak Cuma günü Mitroviça Belediye Meclis komiteleri bu baþvuruyu görüþerek, Türkçe nin resmileþmesi yönünde yeþil ýþýk yaktý. KDTP Mitroviça Þube Baþkaný Ergin Köroðlu, Topluluklar Komitesi nde AGÝT temsilcisi ve Komite üyeleriyle konuyu görüþürken, ayný saatlerde Mitroviça Belediyesi Mali ve Siyasi Komitesi de Türkçe nin resmileþmesi konusunu görüþmek üzere bir araya geldi. Komiteler, Dillerin Kullanýmý Yasasý nýn saðladýðý olanakla, Türkçe nin bu belediyede Resmi Kullanýmda Dil olarak kabul edilmesini onayladý. Prosedür gereði komiteler, kararlarýný Mitroviça Belediye Meclisi toplantýsýna sunacak. Türk Dili nin görüþüleceði Mitroviça Belediye Meclisi nin sýralý oturumunun 10 Mart 2007 tarihinde yapýlmasý bekleniyor.

14 K ü l t ü r 14 Kosova Türk Toplumunun Mihenk Taþlarýndan Doðru Yol Derneði ve Kosova da Türkçe Eðitim Gerçekler Iþýðýnda Kosova da Türkçe Eðitimin 55. Yýldönümü Emektar Öðretmenlerimizin Türk Eðitimine Katkýlarý TEFRÝKA 22 Raif VIRMÝÇA Doðru Yol Türk Kültür Sanat Derneðinin 55. Kuruluþ Yýldönümü TEFRÝKA YIL ETKÝNLÝKLERÝ Sayýn Necat Matrancý Gerçekler Iþýðýnda Kosova da Türkçe eðitimin 55. yýldönümü kutlamalarý adý altýnda baþlattýðýmýz tefrikamýzýn ilk konuðu, Kosova da Türkçe eðitimin çok deðerli ve en baþta gelen öðretmenlerinden Kosova da Türkçe Öðretimin Babasý ve Öðretmenlerin Öðretmeni olarak bilinen Sayýn Necat Matrancý dýr yýlýnda Türk dilinde okullarýn açýlmasýyla, Prizren de yaþayan Türk ailelerin çocuklarý ana dilinde Türkçe olarak açýlan yeni sýnýflara geçiþ yaparak eðitimlerini devam ettirmeye baþlamýþlardýr. Güçlüklerle baþlayan bu geçiþ kýsa bir zamanda büyük boyut kazanarak, Türk sýnýflarýnýn ve öðrenci sayýsýnýn artmasýna sebep olmuþtur. Dolayýsýyla o dönemdeki demokratik bir sistemin muhtevasýnda bu topraklarda Türkçe eðitimin ve Türklüðün ilk kaideleri de atýlmaya baþlanmýþtýr. Türkçe eðitimin baþlamasýyla o dönemde önemli ve deðerli bir eðitim kadrosu olarak bilinen Sayýn Necat Matrancý ve arkadaþý Ülkü Jýlta ile birlikte Devlet Türk Real Lisesinin üst sýnýflarýna öðretmen olarak tayin olurken, meslektaþlarý Cemil Þengör ve Abidin Ýmam lisenin alt sýnýflarýna tayin edilmiþti. Necat Matrancý, Türkçe eðitimin baþladýðý ilk günden günümüze kadar mesleðine sadýk kalmýþ, yüzlerce öðrenciye ders vermiþ, nesilden nesle yetiþtirdiði öðrencilerinin çoðunun þimdiye kadar ulaþtýklarý baþarýlara kuþkusuz en çok payý geçen öðretmenlerden biridir. Hayat boyunca yapmýþ olduðu çalýþmalarýnda kendi mesleðinde örnek olmuþ. Genç meslektaþlarýna ve bütün öðrencilerine her türlü yardýmda bulunmuþ, sevdalý tutumuyla öðretmen mesleðini sevdirmiþ, çalýþmalarýyla ve davranýþlarýyla öðrenciöðretmen arasýndaki sevgi ve saygýnýn nasýl olduðunun numunesini vermiþtir. Bilgisiyle ve dürüstlüðüyle öðrencileri tarafýndan büyük bir otoriteye sahip olan Necat Matrancý, öðrencilerine okumanýn, bilginin ve Türkçemizin, rengini, tadýný, içtenliðini ve bütün zenginliðini aþýlamýþ, bu Türklüðün ve Türk kalmanýn köklerini dikmeye baþarmýþtýr lerde Türkçe okullarýn ve diðer Türk dernek ve kuruluþlarýn açýlmasýnda, daha sonraki yýllarda Türkçe eðitimimizin geliþmesinde ve Türkçe okullarýmýza yeni kadrolarýn saðlanmasýnda sunmuþ olduðu katkýlarý büyük saygýya deðerdir. Uzun yýllar doðduðu evde huzur içinde aile hayatýný sürdüren Sayýn Necat Matrancý, yaþlarýnýn ilerlemesine raðmen bizi kýrmayýp, evine konuk ederek gazetemize demeç verdi. Demeci verdiðinden dolayý ona bütün Türk öðretmenleri ve öðrencileri ve Yeni Dönem Medyasý çalýþanlarý adýna teþekkür ederek ilk önce kendilerine hayat öyküsünü anlatmasýný istedik. Necat Matrancý. 6 Aðustos 1921 yýlýnda Prizren de doðmuþtur. Annesi Þasivar ailesinden olan Naciye hatundu, babasý Recep Þuaip Efendi de Jandarma Çavuþuydu. Küçük Necat ailenin birinci çocuðuydu. Beþ yýl sonra dünya gelen bir kýs kardeþi oldu. Bu dört kiþilik mesut ailede, Necatýn anneannesi de birlikte yaþamaktaydý. Hemen doðuþtan ve daha sonraki çocuk dönemlerinde yapmýþ olduðu davranýþ ve faaliyetleriyle yabancý dillere özel bir sevdasý ve özlemi vardý. Ýlkokulun birinci ve ikinci sýnýfýný 1927/28 okul yýlýnda bitirdikten sonra, 1929 yýlýnda babasý Recep Efendinin hizmetle Makedonya nýn, Gradsko adýnda kasabaya tayin edilmesiyle Necat ilköðrenimin kalan sýnýflarýný bu küçük kasabada tamamladýktan sonra, Gevgeli de liseye kaydýný yaptýrdý ve 1935/36 eðitim yýlýnda bu okuldan mezun olduktan sonra, lisenin yüksek sýnýflarýný tamamlamasý kaydýyla eðitimine Kalkandelen de devam etti iþgal yýlýnda ailesiyle birlikte Kalkandelen den Prizren e döndüler. 1941/42 okul yýlýnda Pnþtine de Arnavut dilindeki eðitime öðretmen kadrolarýný saðlamak amacýyla Priþtine de düzenlenen üç aylýk pedagoji kursunu bitirdi. Büyük bir baþarýyla bitirdiði kurstan sonra iki yýl Prizren belediyesine tabi olan köylerde Arnavut dilinde öðretmenlik yaptý tarihinde Sultan Murat kýþlasýnda konser düzenlendi. Konserden elde edilen gelir (642 E) Reþat Sinik in ailesine verildi tarihinde Namazgâh ýn açýlýþ nedeninden Kültür evinde konser düzenlendi tarihinde Namazgâh ýn açýlýþ törenine derneðin Halk danslarý ekibi katýldý tarihinde 1. Balkan Ülkeleri Çocuk Festivaline Erkan Laya Halk danslarý ekibi katýldý tarihinde demek sanatçýlarý ve folklor ekibi Manisa ve Salihlide düzenlenen Hýdrellez þenliklerine katýldý. Bu iki þehirde konserler düzenlendi tarihinde Makedonya nýn Kocacýk köyünde Gençlik ve Spor Bayramý Uluslararasý Þenliklerine derneðimizin halk danslar ekibi katýldý tarihinde Doðru Yol derneði salonunda Gerçek dergisinin tanýtýmý yapýldý. Bu vesileyle Nazým Hikmet ve Naim Þaban yazýn kollan üyeleri ortaklaþa bir yazýn saati düzenlediler tarihinde Doðru Yol demeði Tekirdað Kiraz festivaline folklor ekibiyle katýldý Temmuz 2002 tarihinde Doðru Yol demeðinin giriþimiyle Kosova da tüm Türk Kültür sanat dernekleri ortaklaþa faaliyetler düzenlediler. Bu etkinlikler çerçevesinde Hamamda resim sergisi, þiir dinletisi, Ata çocuklarý resitali yapýldýktan sonra Kültür evinde konser düzenlendi tarihinde TTGKK komutanýnýn devir teslim töreni için demeðimiz müzik ve folklor ekibi ile özel bir programla katýldý tarihinde Demek binasýný T.C. Emniyet Genel Müdürü ve Eþgüdüm daire þefi sayýn Metin Kýlýç ziyaret etmesi þerefine folklor ekibi, Ata çocuklarý ve Rehan Kantarcý bir program düzenlediler yýlýnýn ekim ayýnda KDTP in tanýtýmý dolayýsýyla Derneðimiz konserler düzenledi. Derneðimiz ayný amaçla Prizren den baþka Priþtine, Gilan ve Mamuþa da konserler düzenledi Kasým tarihinde T.C. Cumhuriyeti Bayramý dolayýsýyla Kültür evinde demeðimiz konser düzenledi tarihinde Atatürk ün ölüm yýldönümü nedeniyle tüm demeklerle ortaklaþa yapýlan programa demeðimiz de iþtirak etti YIL ETKÝLÝKLERÝ tarihinde Doðru Yol derneðini Kosova UNMNÝK Yöneticisi Mihayel Þtayner ziyaret etti tarihinde TTGK konuðu olan Orgeneral Oktar Ataman ýn þerefine hazýrlanan Mena restoranýnda demeðimiz bir program düzenledi tarihinde 23 Nisan Çocuk ve Egemenlik Bayramý dolayýsýyla Atat Çocuklarý Spor merkezinde düzenlenen Çocuk Þenliðine katýldý tarihinde Ýstanbul ve Ýzmit þehirlerinden gelen bir heyet Demeðimizi ziyaret ettiler. Bunlarýn þerefine dernekte bir program sunuldu tarihinde Doðru Yol derneði Durmiþ Aslano, Þarski Behar, ver Agimi kültür- sanat demekleriyle Hýdýrlez-Bahar Bayramý nedeniyle Kültür evinde ortaklaþa bir konser düzenledik tarihinde Kutlu Doðum haftasý nedeniyle Tasavvuf müziði konseri düzenlendi tarihinde Kurila semtinde Gençlik Parký nýn açýlýþý nedeniyle folklor ekibi bir folklor gösterisi sundu tarihinde Azerbaycan televizyonu 45 dakikalýk bir program derneðimiz hakkýnda çizdi tarihinde Doðru Yol derneði ikinci kez Tekirdað Kiraz festivali ne katýldý tarihinde Mehmetçiðin Kosova ya geliþi yýl dönümü þerefine Hamamda düzenlenen programa resim, kolu, Atat Çocuklarý ve Ýrfan Þekerci katýldý Temmuz ve 4 Temmuz 2003 tarihlerinde Derneðimiz Mamuþa ve Priþtine de konser düzenlediler. 12. Mehmetçiðin toplu sünnet yaptýðý nedeniyle Demeðimiz 6 Temmuz Pnzren de ve 10 Aðustos 2003 tarihinde Výçitýrýn da sünnet törenlerini katýldý (program sundu) Aðustos 2003 tarihinde folklor ve müzisyen ekibi Sultan Murat kýþlasýnda bir konser düzenledi tarihinde demeðimizi T.C. Genel Emniyet Müdürü, Eþgüdüm baþkaný Metin Kýlýç ve KDTP yöneticileri ziyaret ettiler. Bu vesileyle Ata Çocuklan kýsa bir program sundular tarihinde Cumhuriyet Bayramým dolayýsýyla Taburda düzenlenen programa derneðimizin sanatçýlarý da katýldý., tarihinde derneðimizi Belgrat askeri ataþesi ziyaret etti. Derneðimizde kýsa bir program verildi tarihinde demek binasýnda Atatürk için anma saati düzenlendi. Þiir yanaþmasýnda derece alan öðrencilere ödüller daðýtýldýktan baþka Atatürk ün sevdiði þarkýlar dile getirildi ve 22.t tarihilerinde Priþtine ve Prizren de Baþkim Çabrat yönetiminde ilahiler konseri düzenlendi YIL ETKÝLÝKLERÝ 1. t tarihinde 8. uluslararasý Süleyman Brina Türk Kültür Hizmet ödülü töreni yapýldý tarihinde demek binasýnda Tekerlekli sandalye kitabý tanýtýldý tarihinde Nüsret Diþo ya adanmýþ bir þiir saati düzenlendi tarihinde demek binasýnda Org. Fevzi Türker i ve Korg. Ömer Keçecigil i aðýrladý. Bu misafirlere foklar ekibi ve Müzik gurubumuz bir program sundular. 5. Çocuk ve egemenlik bayramý dolayýsýyla 22 Nisanda Taburda ve 24 Nisanda Spor merkezinde derneðimiz programa katýldýlar tarihinde Kültür evinde Kutlu doðum hafta nedeniyle Baþkim Çabrat yönetiminde ilahiler konseri düzenlendi. 7. Gençlik Bayramý nedeniyle t tarihinde demek binasýnda Atat çocuklan ve Yazýn kolu ortaklaþa bir program yaptýlar. 8. Demeðimize tarihinde Tümgeneral Ýsmail Hakký Pekin,

15 15 G ü n c e l Türkçenin Kosova sý SÝLÝNMEZ MÜHÜR Geçenlerde yolum Ýstanbul a düþtü. Yolum ilk kez Ýstanbul a düþmemiþti ama bu kez, uzun bir aranýn sonunda ve daha da bilinçli bir þekilde Ýstanbul daydým. Oldukça güzel ve anlamlý bir zaman geçirdim. Evime döndüðümde, kafamdaki birçok þey tamamen yerine oturmuþtu. Zihnime, hiçbir þekilde silinmez bir mühür vuruldu. Büyüklüðünü bildiðim birçok deðeri bir kez daha tasdik ettim ve ruh ferahlýðý içinde Ýstanbul dan ayrýldým. Bu satýrlarda, insanlýðýn en büyük devletlerinden Osmanlý Devleti nden birçok kez söz açmýþýmdýr. Bazen doðrudan Osmanlý dan bahsetmiþimdir, bazen de cümleler beni Osmanlý ya götürmüþtür. Osmanlý medeniyeti uzunca bir süre bu dünyada, gerçekliðiyle yaþandý. Osmanlý Devleti nin yýkýlmasýyla o da yok olmadý, bugüne dek geldi. Gelmesine geldi ama tarz deðiþtirdi; her geçen yýlda biraz daha silikleþti, biraz daha kayboldu, izlerinin silinmesi için çok çabalar sarf edildi... Günümüzde artýk, kulaklarda kalan hoþ bir sada oldu. Gururla ve ruh ferahlýðýyla hatýrlanan muazzam dönemler ve hayýflanmayla dile gelen ibret verici olaylar... Üsküp, Prizren, Ýzmir ve Baðdat ýn ayný evin öz çocuklarý olduðu dönemleri düþünür, o dönemlerin nasýl zamanlar olduðunu anlamaya çalýþýrým. Bu kadar geniþ bir bölgede yüzyýllarca yaþayabilen bir devlet nasýl bir devletti? Türk, Arnavut, Arap, Yahudi, Fars, Boþnak, Yunan, Sýrp, Macar, Habeþ ve daha birçok millet bunca sene beraber yaþadý. Bunu iyice düþünmek ve anlamak lazýmdý. Ben tarihe daldýðým anlarda bu sorulara yanýtlar aradým, bunlarýn örneklerini bulmaya çalýþtým. Osmanlý döneminde doðmadýðým, yaþamadýðým için kitaplardaki bilgilerin dýþýnda, elle tutabileceðim kanýtlarýn olmasý önemliydi. Þadýrvan ýn bekçisi Sinan Paþa Camisi ne her dokunuþumda duyduðum güzel duyguyu Ýstanbul Sultanahmet Camisi nde de duydum. Ýstanbul a ulaþtýðým ilk andan itibaren o malum yerlere gitmek için zaman yaratmaya baþladým. Malum yerler dediðim de Osmanlý eserlerinden baþkasý deðil. Uzun bir aradan sonra, alanýnda geliþmiþ ve daha bilinçli olmuþ bir kiþi olarak onlarý görecektim. Onlarý algýlamam daha da kolaylaþacaktý. Halletmem gereken iþlerim bitmiþ ve esas iþim baþlamýþtý. Her yaný tarihle dolu bu þehirde ve özellikle de bu þehrin tarihî yarýmadasýnda gezerken zamanda yolculuðum baþlamýþtý bile. Bu zaman yolculuðuyla ben Osmanlý yý bir kez daha algýlamaya çalýþýyordum. Bugünlerde dünyada düzensizlik çoktu ve düzeni kuran Osmanlý Devleti bu bakýma dikkate deðerdi. Acaba düþüncelerimde yanýlýyor muydum? Osmanlý, düþündüðüm kadar büyük ve önemli miydi? Zihnimdeki sorular çoktu. Prizrenli bir Balkan çocuðu için hiç de basit olmayan sorulardý bunlar. Biz zaten o medeniyeti doðduðumuzdan itibaren daha da belirgin biçimde yaþayan kiþileriz. Osmanlý bizim için her zaman daha farklý olmuþtur. Ýþte ben de Ýstanbul da gezerken tarih kokan eserlere bu gözle bakýyordum. Biz, Osmanlý hoþgörüsünü Arnavut, Boþnak dostlarýmýzla beraber yaþarken görmüþ, öðrenmiþizdir. Osmanlý nýn mimarîsini Taþ Köprü de hissetmiþizdir. Size Ýstanbul u sýrasýyla anlatacak deðilim. Zaten birçoðumuz Ýstanbul u defalarca görmüþtür. Ben size kendi iç muhasebemin bir kýsmýný yansýtacaðým. Ýçimdeki silinmez mührün hükmünden söz edeceðim. Belki siz de benzer duygularý yaþamýþsýnýzdýr. Havanýn kararmaya baþladýðý bir gündü ve yaðmur hafiften yaðýyordu. Sarayburnu nda yürüdükten sonra Sultanahmet tarafýna doðru yol almýþtým. Ýstanbul surlarýný seyrede seyrede ilerliyordum. Yanýmda arkadaþlarým vardý ve sohbet ediyorduk. Yaðmura aldýrýþ etmiyordum. Sahil yolundan içeri kývrýlýp sokaklardan geçtim ve beni karþýlayan muazzam mabetle göz göze geldim. Ýstanbul da beni ilk karþýlayan büyük eser Fatih in eseriydi: Aya Sofya Camisi. Yaðmur artýk yaðmýyordu, hava da son derece ýlýktý. Aydýnlatma ve ay ýþýðýyla aydýnlanan Aya Sofya, bana bilge bir derviþ edasýyla selam vermiþti. Kýzýl rengi ve kalýnca minareleriyle asýrlarýn tanýðý bilge Aya Sofya dan öðrenilecek çok þey vardý. Fethin önemli anýtlarýndandý ve Türk Ýstanbul un imzasýydý. Ona büyülü gözlerle bakarken kafamý azcýk çevirdiðimde dev bir eserle Türkçe mize bypass gerek! Özcan MÝCALAR Kimi yazýlar ilaç gibidir. Uykuya dalmýþlarý faaliyete geçirir. Gurup çalýþmasý baþlar. Yanlýþlarý görür, gözünü, kulaðýný kapatmayanlar hemen iþbaþýna geçer hatalarý düzeltmeye çalýþýr. Ya rüyalarýna devam edenlere ne denilmeli? Kendilerinden bir gün hesap sorulmaz mý? Ne yazýk günbegün zehirleniyor Kosova Türklerinin ciðeri. Bol oksijenle doldurmak gerek. Zehirleri temizleyecek bir güç, bir pompa gerek. Ýþte o güç bizleriz. Organlarýmýz parçalanmýþ, kalbimizde çarpýntý var. Kosova da Türkçe miz kalp krizi geçiriyor. Parçalarý toplayacak ilaç elimizde kendimize güvenip bypass yaptýralým Türkçe mize. Virüs kapmadan aþý yaptýralým genç nesle. Bizleri eritip yok etmeye çalýþanlar kendini bir gün ateþte bulacak. Biz Türk gençleri kendilerinden bir gün hesap sormaz mýyýz? Türkçe m bir dünya dilidir, anamýn dilidir. Ýnsan anasýný ret eder mi? Ýnsan canýndan vazgeçer mi? Ýnsan kolay kolay kendini katil eder mi? Türlüðümüzden vazgeçmek kendimizi katil etmek demektir. Atalarýmýza ihanettir! Türkçe mizin aþký o kadar kolay söner mi? Biran önce temiz havanýn, oksijenin bol olduðu bir ortam yaratmalýyýz daha karþýlaþtým: Aya Sofya nýn kardeþi Sultanahmet Camisi. Onlarý ilk kez görmüyordum. Heyecaným bundan deðil, onlarý bir kez daha yerlerinde dimdik görmektendi. Onlar geçmiþle bugünün baðlarýydý, onlar güzel günlerin yadigârlarýydý. Altý minareli Sultanahmet Camisi heybetiyle duruyordu. Ýstanbul dan ayrýldýðýmda düþündüðüm gibi, bu ve bunlar gibi eserler Osmanlý Devleti nin nasýl bir devlet olduðunu gösteren kanýtlardý. Onun büyüklüðü biraz da bunlardandý. Ýlk karþýlaþmalarý Topkapý Sarayý, Kapalýçarþý, Kýz Kulesi ve daha birçok eser izledi. Ýlk selamlaþma gününün akþamýnda tarihî Sultanahmet Köftecisi nde köfte yedim. Bizim Prizren köftesini andýran köfte lezzet doluydu. Günün güzelliði köfteye ayrý bir tat katmýþtý. Benim gezdiðim yerlere, baktýðým eserlere birçoðunuz da bakmýþ olabilir. Sultanahmet köftesini tatmýþ olabilir. Bakmak deðil görmektir mesele. Eminim o eserlerden herkesin çýkaracaðý benzer ve farklý dersler vardýr. Herkes kendisine göre bir þeyler bulur. Size Ýstanbul gezimi anlatmamýn en büyük sebebi Ýstanbul u tanýtmaktan ziyade Osmanlý nýn soluk aldýðýný ve büyüklüðünü hatýrlatmak içindir. Ýstanbul, bu büyük medeniyetin merkeziydi. Prizren, Selanik, Halep, Kahire gücünü ondan aldý ve ona güç verdi. Topkapý Sarayý na girdiðimde ve onun son kapýsýndan çýktýðýmda durup bakakalmýþtým. Topkapý Sarayý kapýlarýnýn büyüklüðü ve iþlemeleri beni düþüncelere sevk etmiþti. Osmanlý yý kavramak için Ýstanbul a, bu bahsettiðim yerlere gelmek lazýmdýr. Topkapý Sarayý nýn en dýþ kapýsý çýkýþýnda, Aya Sofya Camisi yanýnda bulunan büyük çeþmedeki iþlemeler benim için son noktaydý. O anlarda ben sadece bu yerlerin eski hâlini, eski sahiplerini düþünüyordum. Topkapý Sarayý ndan çýkan padiþah ilerlerken saðýnda kalan Aya Sofya ya bakýnca neler düþünmüþtür acaba? Aklýmdan bu geçti. Osmanlý Devleti kuruldu, yaþadý ve sona erdi. Yerinde bugün birçok farklý devlet var. Bazý bölgeleri rahat ama birçok yerinde de savaþlar var. Balkanlar, bir türlü rahata ulaþmadý. Bu mantýkla ulaþamayacak da. Osmanlý Devleti egemenliðinden çýktýktan sonra bir sürü savaþ geçirdi ve hâlâ rahat deðil. Orta Doðu nun durumu daha da kötü. Kanýn akmadýðý zaman yok. Irak tan söz etmeme gerek yok. Televizyonlarda bazen ama beyinlerde her zaman o kötü görüntülerle yer alacaktýr. Kafkaslar ýn altý ve üstünde de huzursuzluk eksik olmadý. Azerbaycan ýn Karabað ýnda Ermeni iþgali, Çeçenistan da sorun, Gürcistan da huzursuzluk... Afrika nýn durumu da ayrý bir dert. Osmanlý coðrafyasý, Osmanlý Devleti nin sonlarýnda kaynadý. Kanlarla boyandý, Osmanlý Devleti parçalandý. Yerine devletler kuruldu. Bunlardan biri olan Yugoslavya kanlarla boyanýp paramparça oldu. Filistin topraklarý oyulup Ýsrail kuruldu. Azerbaycan ile Türkiye arasýna Ermenistan sokuldu. Yunanistan ýn Batý Trakya daki Türkiye sýnýrý bana hep tekme indiren bir çizmeli ayaðý andýrdý. Bunlarýn yanýna birçok örnek daha getirilebilir. Bu konular beni düþündürüyor. Osmanlý yý bir kez daha incelemeye veya ona bir kez daha hayran olmaya sebep oluyor. Son dönemlerinde yapýlan tarihî yanlýþlar da benim için büyük ibretlik olaylar oluyor. Osmanlý, sadece güzellikleriyle var olmadý. Statü üzerine düþüncelerin yürütüldüðü, kafalarýn yorulduðu böyle bir zaman bile bana Osmanlý yý hatýrlatýyor. Geçmiþle yaþanmaz; yaþanmamalý. Bu kesin ama geçmiþten ders almak ve ondaki güzellikleri sürdürmek lazým a, 1455 e dönülemez. Dönülmemeli ama 1455 in bu topraklara getirdiði düzenin nasýl bir þey olduðunu iyi deðerlendirmek lazýmdýr. Resmî belgelerde Türkçenin yer alýp almamasý, Türklerin haklarýnýn olup olmamasý beni cidden sýkmaða baþladý. Bu topraklardaki herkes Türkçenin derinliðini ve baðlayýcýlýðýný iyice bilmeli. Balkanlar ý güzelleþtiren bir medeniyetin dilini bu topraklardan çýkarmaya çalýþan zavallýlarý Ýstanbul a Sultanahmet e davet ediyorum. Ýstanbul a gelemezlerse de zararý yok. Prizren Þadýrvan ýnda durup Sinan Paþa Camisi ne iyice baksýnlar. Ýnsan isteyince küçücük bir nesneden bile koskocaman þeyler çýkarabilir. Ýstanbul, Osmanlý medeniyetinin baþkentiydi. O nedenle eserlerine bakýnca birçok þey görünebiliyor. Osmanlý yok edildi, artýk hükmü yok. Ondan bize eserleri, hoþgörüsü, anlayýþý, yaþam tarzý vb büyüklükleri kaldý. Tabii, ayný zamanda, Osmanlý dan kötü miras da devraldýk ama örnek iyiden olur. Kosova nýn yeni yapýlanmasýnda herkes Osmanlý yý durup düþünmeli. kendimize, saðlýklý düþünüp saðlýklý karar vermeliyiz. Türkçe konuþuyorsak, Türkçe miz için mücadele veriyorsak, Türkçe mizle eðitelim çocuklarýmýzý, daha kaliteli bir eðitim ortamý yaratalým kendimize. Gün gelir, beni niye Türkçe mle okutmadýn diye çocuklarýmýz hesap sormaz mý? Kendimizi eleþtirelim, eleþtiriye baþladýðýmýz an baþarýya bir adým atmýþ olacaðýmýza inanýyor yolumuz geleceðimiz aydýn olsun diyorum.

16 M.Tevfik Yücesoy Size, Hiç mikrop yediniz mi? diye bir soru sorulsa, herhalde Mikrop da yenilir miymiþ?! diye cevap verirsiniz. Halbuki yediðimiz gýdalarýn birçoðu mikroplar ile hazýrlanmaktadýr. Prof. Dr Selahaddin Sert in mikroplarla kuþatýlmýþ hayatýmýzý anlatýyor. Meselâ, her gün üç vakit soframýzdan eksik etmediðimiz ekmek, bunlardan sadece birisi. Bilindiði gibi, hamura maya denilen bir madde ilâve edilir. Ýþte, bu maya içerisinde faydalý mikroplar bulunmaktadýr. Maya mikroplarý hamura katýlmasaydý, yediðimiz ekmeðin, ne buram buram tüten kokusu, ne o lezzetli tadý, ne de sünger gibi yumuþaklýðý olurdu. Biz de kaskatý bir ekmek yemek zorunda kalýrdýk. Evimize gelecek misafir için, çeþit çeþit çörekler ve pastalar hazýrlanýr. Bunlarýn içerisine hamur mayasý veya baþka isimle satýlan mayalardan katýlýr. Ýþte bu mayalar da, pastalarýn kabarmasýný, yumuþamasýný ve tadýnýn güzel olmasýný Din ve Toplum HÝÇ MÝKROP YEDÝNÝZ MÝ? saðlar. Yoðurt da mikroplarýn bize bir hediyesidir. Bildiðiniz gibi, yoðurt yapmak için süt içerisine yine yoðurt katýlýr. Katýlan bu yoðurtta baþlýca iki tür bakteri vardýr. Bu bakteriler çoðalarak sütü yoðurt haline getirirler. Böylece biz de yoðurt yeme imkânýna kavuþmuþ oluruz. Bu bakteriler olmasaydý, seve seve yediðimiz çok faydalý bir gýda olan yoðurttan mahrum kalacaktýk. Sirkenin nasýl hazýrlandýðýný görenleriniz olmuþtur. Sirke çoðunlukla üzüm suyundan yapýlýr. Önce üzüm sýkýlarak suyu çýkarýlýr. Bu su, birkaç hafta kendi haline býrakýlýr. Bu süre içerisinde tadý, kokusu deðiþir ve üzüm suyu sirkeye dönüþür. Acaba, üzüm suyu bekletilmeyle neden sirke olmuþtur? Bu iþte de mikroplar rol oynamýþtýr. Mikroplar toprakta, havada, suda kýsaca her tarafta bulunur. Üzüm üzerinde de mikroplar vardýr. Bu mikroplar üzüm sýkýlýrken üzüm suyuna geçerler. Ayrýca havadaki mikroplar da T o p l u m 16 üzüm suyuna düþerler.ýþte bu faydalý mikroplar faaliyete geçerek, üzüm suyunu sirkeye çevirirler. Midesi saðlam olanlarýn zevkle yediði turþular da mikroplarýn mârifetiyle olur. Turþusu yapýlacak ürünler ayýklanarak temizce yýkanýr. Plâstik bidon, fýçý veya küplere koyulur. Üzerine tuzlu su doldurulur. Arzu edilirse acý biber, sarýmsak, hardal gibi tat ve koku verici maddeler de katýlýr. Kapaklarý kapatýlarak birkaç hafta beklenir. Bu bekleme sýrasýnda, ürünlerde bulunan faydalý mikroplar derhal çalýþmaya koyulurlar. Sebze veya meyvelere güzel bir tat ve lezzet kazandýrarak onlarý turþuya dönüþtürürler. Peynir yapýmýnda da mikroplardan yararlanýlýr. Penisilyum adý verilen küf mikroplarý bazý peynirlere özel olarak katýlýr. Bunlar peynire hoþ bir koku ve lezzet verir. Katýlan küf türüne göre, çok deðiþik tat ve lezzette peynirler elde edilir. Bazý peynirlerde mavi-yeþil benekler görmüþsünüzdür. Ýþte bunlar çoðunlukla penisilyum küfleridir. Bu küflerin, antibiyotik elde edilmesinde de kullanýlýrlar. Mikroplarýn peynirlere katkýsý sadece bu kadarla kalmaz. Bilirsiniz, peynir yapýldýktan hemen sonra tüketilmez. Ýþtahla yenilebilmesi için birkaç ay bekletilir. Bu süre içerisinde peynir olgunlaþarak, daha lezzetli bir tada ve hoþ bir korkuya kavuþur. Ýþte bu olgunlaþmayý da yine mikroplar yapar. Ayrýca, olgunlaþma sýrasýnda faydalý mikroplar, çýkardýklarý bazý maddelerle, peynirdeki zararlý mikroplarý da öldürürler. Sabah kahvaltýsýnda parlak siyah rengi, kendine has bir tadý ve güzelliði ile soframýzý süsleyen zeytini, pek çoðumuz severek yeriz. Ancak, aðacýndan yeni koparýlmýþ zeytinde o nefis tat ve lezzeti bulmak mümkün deðildir. Üstelik bu zeytinler yenilemeyecek kadar da acýdýr. Bu iþte de mikroplarýn rol oynamaktadýr. Þöyle ki: Önce, zeytinler aðaçtan toplanýr. Yaralý-bereli olanlar ayrýlýr. Saðlam zeytinler, içerisinde tuzlu su bulunan fýçýlara veya havuzlara koyulur. Birkaç ay bekletilir. Ýþte bu esnada faydalý mikroplar faaliyete geçerler. Fermantasyon denilen bir olay meydana getirirler. Fermantasyon ile acýlar gider, yerini hoþ bir tada býrakýr. Mikroplar sayesinde ekmek, yoðurt yiyebiliyor, ayran içebiliyoruz. çeþit çeþit peynirler, sirke ve turþular hep mikroplarýn hediyesi. Öyle ise, bu mikroplar ordusunu bizim hizmetimize koþturan ve bize sayýsýz nimetleri yedirip içiren Allah a þükretmeliyiz... Teþekkür Geçenlerde ansýzýn geçirdiðim hastalýk esnasýnda ve yaþanan can pazarýnda Allah u (c.c) lütfü ve izniyle tedavimin baþarýlý geçmesinde payý geçen aþaðýda adýný zikrettiðim veya zikretmediklerime en derin saygýlarýmla yürekten büyük bir insana Teþekkür etmek istiyorum. Ýlk önce atak esnasýnda hastaneye kaldýrýldýðým acil servis doktoru ve þoförüne, 3. katta bulunan dairemden kucaklarýnda taþýdýklarý ve indirdikleri teknisyenlere, hastanede ilkyardým veren nöbetçi dahiliye doktor ve hemþirelerine, hastalýðýmýn bütün esnasýnda baþarýlý tedaviyi yürüten Dr. Þemso ve diðer doktorlara, kroner ünitesi ve yoðun bakým hemþire ve teknisyenlerinden kapýcý ile temizleyicilerine kadar sonsuz teþekkürler. Tüm bu zaman içinde baþýmdan ayrýlmayan ve seferber olan çocuklarýma, hanýmýma, kardeþim ve ailesine, kýz kardeþlerim ve ailelerine ve bilhassa ertesi gün Türkiye den gelen kýz kardeþim ve aslan gibi, Hýzýr (a.s) gibi yetiþen ve tedavimin baþarýlý geçmesinde büyük payý olan Dr. Celal e hissettiðim dualarý ile haftalarca beni yalnýz býrakmayan tüm akraba, arkadaþ, tanýdýk bir sözle caný dostlarýma; tedavim devamýnda T.C. Kocaeli Üniversitesi Týp Fakültesi Hastanesi Kardiyoloji Bölümünden Doç. Dr. Ertan Bey e ve Yrd. Doç. Dr. Tayfun Bey e ve arada çalýþan tüm doktor, hemþire ve personele, tüm bu süre esnasýnda hizmetimde bulunan ve bütün hastalýðýmýn aðýrlýðýný taþýyan kýz kardeþim ve eniþteme, yeðenim Bekir Bey ve ailesine ve bilhassa yeðenim Bahar Haným ve ailesine sonsuz teþekkürler. Hepsinden Allah (c.c) razý olsun. Saygýlarýmla Dr. Güner Ramadan BUÞ Oðlum, eþim, babam ve damadýmýz Muharrem KÝSERÝ yi Ölümünün 7. gününde rahmetle anýyoruz. Aramýzdan ani ayrýlýþýn bizleri derinden üzdü. Gençliðin ve yaþamýn en güzel dönemindeki ebediyete terk ediþinin acýsý içimize kor gibi düþtü. Sevginle varlýðýný, hatýralarýnla güler yüzünü unutmak mümkün olamayacak. Kalbimizin her atýþýnda bizle birlikte yaþayacaksýn. Rahmetle anar, mekanýnýn Cennette olmasý için yüce Mevla ya duacýyýz. Seni hiçbir zaman unutamayan Annen Neime, Eþin Nesrin, Kýzýn Sara, Kayýnpederin Þükrü, Kayýnvaliden Ramize ve Kayýnbiraderin Nehari. Deðerli eþim, babamýz... Hamze BRAHA Aramýzdan ayrýlýþýnýn 6. ayýnda seni rahmetle anýyoruz. Seni hiçbir zaman unutamýyoruz, gittiðin günden bu yana dualarýmýz hep seninle. Topraðýn bol, mekanýn cennet olsun.seni hiçbir zaman unutamayan: Eþin: Feriha, Kýzýn: Nadire Damadýmýz ve deðerli dostumuz Muharrem KÝSERÝ yi Ölümünün 7. gününde rahmetle anýyoruz. Aradan yýllar geçse de dünde, bu günde, yarýnlarýmýzda, hasretinle canýmýzda, özleminle kalbimizde, hayalinle özümüzde, sýcaklýðýnla her an yer yerde bizimle birliktesin. Aldýðýmýz her nefeste sen varsýn, yaþadýðýmýz her an senle ve senin için... Dayýsý Ýbrahim, Eþi Makiþa, Kýzý Leyla ve Eþi Ergin, Oðullarý Erdoðan ve Ömer. Tacudin ZURNACÝ Deðerli kardeþim ölümünün 3. senesinde seni rahmetle anýyoruz. Mekanýnýn cennette olmasý için yüce Mevla ya her gün duacýyýz. Seni hiçbir zaman unutamayan: Ablan: Hadiye

17 17 G ü n c e l Oscar ýn yýldýzý Köstebek Sinema dünyasýnýn zirvesinde yer alan Akademi Ödülleri 79. kez sahiplerini buldu. Emmy ödüllü talk showcu Ellen Degeneres in sunduðu Oscar ödül töreninde büyük sürprizler yaþanmadý. The Departed en iyi film dalýnda Oscar a layýk görülürken, filmin yönetmeni Martin Scorsese en iyi yönetmen Oscar ýný havaya kaldýran isim oldu. William Monahan da The Departed la en iyi uyarlama senaryo ödülünü kazandý. En iyi kurgu dalýnda da ödül The Departed a gitti. En iyi kadýn oyuncu ödülünü The Queen deki performansýyla Helen Mirren alýrken, Forest Whitaker, The Last King of Scotland daki rolüyle en iyi erkek oyuncu Oscar ýný kucakladý. Gecenin ilk sürprizini Alan Arkin yaptý. Arkin, Dreamgirls filminde oynayan Eddie Murphy nin favorisi olarak gösterildiði en iyi yardýmcý aktör kategorisinde ödüle, Little Miss Sunshine daki rolüyle layýk görüldü. En iyi yardýmcý kadýn oyuncu ödülünü Dreamgirls teki rolüyle Jennifer Hudson aldý. Eski ABD Baþkan Yardýmcýsý Al Gore un hazýrlayýp sunduðu küresel ýsýnmanýn zararlarýný konu alan belgesel film Uygunsuz Gerçek en iyi belgesel ve En iyi orjinal þarký: I Need to Wake Up la 2 Ahmet S. Ýðciler CEMRE Cemre, ilkbahara doðru, önce havada, sonra suda, nihayet toprakta, yediþer gün aralýkla meydana geldiði kabul edilen bir sýcaklýk yükseliþidir. Cemre, yanmýþ kömür parçasý, kor anlamýna gelen Arapça bir kelimedir. Cemrenin düþüþü, Kasým günlerine göre olur. Birinci cemre Kasýmýn 105 inde, ikinci cemre 112 sinde, üçüncü cemre de 119 unda düþer (20 Þubat, 27 Þubat ve 6 Mart). Üçüncü cemre artýk yýllardýr Mart ayýnýn 5 ine rastlar. Birinci cemre, kýþýn soðuk günlerini artýk arkada býrakmak üzere olduðumuzun müjdecisidir. Ýnsana ilk umut verici haberi cemreler getirir. Çünkü herkes, aðýr ve uzun soðuklu kýþ günlerinden kurtulmayý bir an önce ister ve sýcak günlerin geliþini sabýrsýzlýkla bekler. Bu nedenle cemreler düþmeye baþlayýnca, insanlarda yeni umut tohumlarýn boy verdiði iþaretleri görülür. dalda ödül aldý. 6 dalda aday gösterilen, Meksikalý yönetmen Guillermo del Toro nun filmi Pan ýn labirenti, en iyi görüntü yönetmeni, en iyi sanat yönetmenliði ve en iyi makyaj olmak üzere 3 dalda Oscar aldý. Yönetmen Alejandro González Iñárritu nun 7 dalda aday gösterilen Babil i ise Oscarlar da aradýðýný bulamadý ve sadece en iyi film müziði dalýnda Oscar alabildi. En iyi yabancý film, The Lives of Others la Almanya ya gitti. En iyi kýsa metraj filmi ödülü de Batý Þeria Hikayesi nin oldu. Onur ödülüne, Ýtalyan besteci Ennio Morricone layýk görüldü. Ödülünü Clint Eastwood un elinden alan Morricone, aralarýnda Cinema Paradiso ile Ýyi, Kötü, Çirkin filmlerinin de bulunduðu 400 den fazla filme müzik yaptý. Çevre kirliliðine karþý duyarlý olunmasý, sosyal bir vazife olarak ön plana çýkartýldý ve bu konudaki duyarlýlýðýyla bilinen eski ABD baþkan yardýmcýsý Al Gore ile Leonardo Di Caprio, daha fazla gayret sarfedilmesi gerektiði mesajýný verdi. George Clooney, en iyi yardýmcý aktris ödülünün takdiminden önce yaptýðý konuþmada, Al Gore ile içerde içiyorduk. Sanýyorum artýk baþkan olmayacak þeklinde esprisi salonda kahkahalara neden oldu. Celine Dion, Onur Ödülü alacn Morricone ya ait I Knew I Loved You adlý yeni þarkýsýný ilk kez seslendirdi. Zarfa bir daha bakar mýsýnýz? Daha önce 7 kez Oscar a aday gösterilen Martin Scorsese, hayatýnýn ilk Oscar ýný bu yýl kazandý. Scorsese karar açýklandýðýnda, Zarfa bir daha bakabilir misiniz? dedi. O ana kadar, Amerika nýn Oscar kazanmamýþ en büyük sinemacýlarýndan biri olarak gösterilen Scorsese, ödülü aldýðý ilan edildiðinde, Acaba zarfa tekrar bakabilir misiniz demekten kendini alamadý. Ýlk kez 26 yýl önce Kýzgýn Boða (Raging Bull) ile 1981 de en iyi yönetmen ödülüne aday gösterilen Scorsese, daha sonra Sýký Dostlar (Goodfellas-1991), Günaha Son Çaðrý (The Last Temptation of Christ-1989), New York Çeteleri (The Gangs of New York-2003) ve Göklerin Hakimi (The Aviator-2005) filmleri ile en iyi yönetmen, Sýký Dostlar (1991) ve Masumiyet Çaðý (The Age of Innocence- 1994) filmleri için de en iyi senaryo ödülüne aday gösterilmiþ, ancak hiç ödül alamamýþtý. KÝM, HANGÝ KATEGORÝDE KAZANDI En iyi film: The Departed En iyi yönetmen: Martin Scorsese (The Departed) En iyi kadýn oyuncu: Helen Mirren (The Queen) En iyi erkek oyuncu: Forest Whitaker (The Last King Of Scotland) En iyi sanat yönetmenliði: Eugenio Caballero ve Pilar Revuelta (Pan s Labyrinth) En iyi belgesel: An Inconvenient Truth En iyi film müziði: Gustavo Prizren de sýcak günlerin müjdecileri olan cemrelerle ilgili çeþitli inançlar vardýr. Derler ki, cemreler düþtükten sonra havalar ýsýnmaya, göçmen kuþlarý dönmeye, çayýrlar, ovalar yeþermeye, dað tepelerindeki karlar erimeye, kardelen çiçekleri boy vermeye baþlar. Tek sözle, cemreler düþtükten sonra bütün doða baþka türlü nefes alýr ve tüm canlýlar þen ve neþeli davranýrlar. Prizren halký, cemrelerin düþmesinden önce baharýn gelmeye baþladýðýný kumrularýn ötmesinden anlar. Çünkü bu güzelim kuþlarýn guguklamalarý baharýn geliþini bildirirler. Cemrelerin düþmesiyle, evlerde temizleme iþleri baþlar. Ýnsanlar neþeli görünür, kuþlar sevinçle uçar, rüzgârlar daha tatlý eser, çiftçi ise tarlasýna konmak için hazýrlýklarýna baþlar. Birinci cemre Kasým günlerinin 105 inde düþtüðü nedeniyle, Prizren halkýnda Yüz on tarlaya kon deyimi geçmektedir. Baþka bir sözle, cemrelerin düþmesiyle insanlar daha sevinçli düþünür, daha canlý hareket eder, yeni umutlar belirmeye baþlar. Bundan dolayý sýcak günlerin Santaolalla (Babil) En iyi özgün senaryo: Michael Arndt (Little Miss Sunshine) En iyi orjinal þarký: I Need to Wake Up - Melissa Etheridge (An Inconvenient Truth) En iyi kurgu: The Departed En iyi makyaj: David Marti, Montse Ribe (Pan s Labyrinth) En iyi kýsa animasyon: Danish Poet En iyi kýsa metraj: West Bank Story En iyi ses kurgusu: Alan Robert Murray, Bub Asman (Letters From Iwo Jima) En iyi ses miksajý: Michael Minkler, Bob Beemer ve Willie Burton (Dreamgirls) En iyi yardýmcý erkek oyuncu: Alan Arkin (Little Miss Sunshine) En iyi animasyon: Happy Feet Sinemaya uyarlanan en iyi senaryo: William Monahan (The Departed) En iyi kostüm: Milena Canonero (Marie Antoinette) En iyi görüntü yönetmeni: Guillermo Navarro (Pan s Labyrinth) En iyi görsel efekt: John Knoll, Hal Hickel, Charles Gibson ve Allen Hall (Pirates Of The Caribbean: Dead Man s Chest) En iyi yabancý film: The Lives Of Others (Almanya) En iyi yardýmcý kadýn oyuncu: Jennifer Hudson (Dreamgirls) En iyi kýsa metraj belgesel: The Blood Of Yingzhou District gelmesi sabýrsýzlýkla beklenir. Cemrelerin düþmesiyle günler de uzamaya baþlar. Günün uzamasý ile ilgili inançlar bir yana, zamaný mevsimlere göre deðiþtiðini görmek gerekir. Çünkü, herkesin bildiði gibi, günün uzamasý Erbainin girmesiyle baþlar. Bununla ilgili Prizren de halk þöyle der: Günün uzamasý horozun adým attýðý mesafeyle olur. Yani her günün uzamasý, bir horoz adýmý kadar olurmuþ. Düþtü mü birinci cemre havaya Birden baþlar tabiat ýsýnmaya Ýkincisi suya düþtükten sonra Üçüncüsü iner geniþ ovaya Not: Yazý, yazarýn henüz yayýmlanmamýþ PRÝZREN DE ESKÝ HALK ÝNANÇLARI kitabýndan alýnmýþtýr.

18 G ü n c e l / K o s o v a Çeku: Haradinay ýn davranýþý bir örnektir Baþbakan Çeku haftalýk konuþmasýný, Haradinay ýn Lahey mahkemesine gidiþi ve onun, Kosova nýn geliþmesine yönelik katkýlarýna adadý. Kosova Baþbakaný Agim Çeku, Kosova eski baþbakaný Ramuþ Haradinay ýn Lahey mahkemesine hareket etmeden önce, Haradinay ýn davranýþýný örnek bir davranýþ olarak deðerlendirdi. Çeku ya göre böyle bir davranýþ eski Yugoslavya nýn hiçbir yerinde görülmemiþtir. Haradinay konusu ile Kosova kurtuluþ savaþý arasýnda bir baðlantý yaparak, Lahey mahkemesinde de doðruluðun hüküm süreceði inancýný belirtti. Kosova Baþbakaný Agim Çeku, Haradinay ýn sadece kendisini deðil, kurtuluþ savaþýný da savunacaðýný vurguladý. AAK Partisi liderini barýþýn elçisi olarak adlandýran Çeku, Kosova için önemli olan tüm süreçlerde katkýsýný deðerlendirdi. Ramuþ Haradinay ve diðer arkadaþlarýnýn Lahey mahkemesiyle yüzleþmelerini Baþbakan Çeku, Kosova için büyük bir fedakârlýk ve mücadele olarak deðerlendirdi. Konuþmasýnýn sonunda Kosova Baþbakaný Agim Çeku, AAK Baþkaný Ramuþ Haradinay ýn kýsa bir zaman içerisinde geri döneceðini ve Kosova nýn, onun katkýsýna ihtiyacý olduðunu sözlerine ekledi. Omega 3 kalp ve böbrek için yararlý Bilim adamlarý bazý balýk çeþitlerinde bulunan Omega-3 yaðý bakýmýndan zengin gýdalarýn çok yararlý olduðunu vurguluyor. Yeni araþtýrmalarýn sonuçlarý Omega 3 ün kalp krizi ve böbrek kanserine yakalanma riskini azaltabileceðini gösteriyor. Soðuk su balýðý, somon, uskumru, alabalýk ve ton balýðý gibi en yaygýn yaðlý balýk çeþitlerinin az bir miktar da olsa civa içerdiði biliniyor. Ancak birçok bilim adamýna göre yararlarý zararlarýndan çok daha fazla. Ýsveç in en büyük týp eðitim ve araþtýrma merkezi olan Karolinska Enstitüsü nden Doktor Alicja Wolk, hastalarýna daha fazla balýk yemelerini tavsiye ediyor. Araþtýrmalara göre kalp krizi ve böbrek kanseri riskini azaltmasýnýn yanýnda, Omega-3 yaðý, Alzheimer hastalýðýnýn ilerlemesini de önlüyor ve depresyonu azaltýyor. Amerika Ulusal Saðlýk Enstitüsü Omega 3 yaðlarýný kullanarak alkol ve sinir bozukluðu sorunu olan hastalarý iyileþtirmek için de bir çalýþma yürütüyor. Doktorlar Omega 3 yaðlarýnýn, ani kalp krizlerine yol açan düzensiz kalp atýþý riskini de önlediðini söylüyor. Omega 3 yaðlarý ayrýca kan dolaþýmýndaki yaðlarý ve atardamarlarda týkanýklýk riskini de azaltýyor. Bu verileri duyan tüketiciler, balýk yaðý ve Omega 3 haplarý kullanmaya baþladý. Omega 3 takviyeli besinler arasýnda tahýl, margarin ve yumurta da var. Omega 3 yaðlarýyla zenginleþtirilmiþ yüzlerce ürün mevcut ve yenileri geliþtiriliyor. Amerikalýlar dan Ahtisaari planýna tam not Amerika lýlar, Marti Ahtisari nin planý üzerine yaptýklarý deðiþik analizler neticesinde, Kosova nýn nihai statüsüyle ilgili sunulan planýn þimdiye dek en iyi olduðunu, dolayýsýyla da bu planýn bir an önce resmileþtirilmesi için uluslar arasý topluluðuna çaðrýda bulundu. Amerika lýlar, Marti Ahtisari nin planý üzerine yaptýklarý deðiþik analizler neticesinde, Kosova nýn nihai statüsüyle ilgili sunulan planýn þimdiye dek en iyi olduðunu, dolayýsýyla da bu planýn bir an önce resmileþtirilmesi için uluslar arasý topluluðuna çaðrýda bulundu. Amerika nýn The New York Times günlük ancak etkili gazetesi, makalesinde, Ahtisari planýnýn taraflarýn memnun kalmadýðý, ancak Kosova nýn ileriye gitmesi için bu planýn iyi bir þansý ve kimi sýnýrlandýrmalarla birlikte baðýmsýzlýk saðladýðýný yazýyor. Gazete, sürecin hýzlandýrýlmasýnda Ahtisari paketinin etkili olduðunu, ancak bu yönde yaþanan duraksamalar için Avrupa nýn sorumlu olduðunu savunuyor. Ahtisaari, statü taným içerikli önerisini BM ye Martta iletiyor Birleþmiþ Milletler Kosova Statü Özel temsilcisi Marti Ahtisaari, statünün tanýmý içerikli önerisini BM Güvenlik Konseyi ne Mart ayýnda ileteceðini belirtti. Ahtisaari, Kosova statüsü önerisini 2-10 Mart tarihleri arasýnda tamamlayacaðýný söyledi. Ahrtisaari Viyana müzakerelerinin, Priþtine ve Belgrat arasýnda uzlaþma için son þans olduðunu vurgularken, müzakerelerde Balkanlarda daha önce görev almýþ uzman kiþilerin yer aldýðýný ve þimdiye kadar yapýlan çalýþmalarla memnun olduðunu da belirtti. Marti Ahtisaari, durumu iyi tanýyanlarýn yorumlarý deðerlendirilirse görüþülen önerinin iyi olduðuna inandýðýný söyledi. Ýhale Mobitel ve Ýpko Net in 18 Kosova Telekomünikasyon Denetleme Kurumu tarafýndan yapýlan açýklamada; Kosova nýn ikinci cep telefonu operatörü lisansýný Slovenya Telekomu/Mobitel ve Ýpko Net konsorsiyumuna verilme kararýnýn alýndýðý bildirildi. Adý geçen kuruluþ alýnan bu karar ardýndan 75 milion euro deðerinde belirlenen miktarýn tamamýný Kosova Telekomünikasyon Denetleme Kurumu hesabýna yatýrdýðý ve o günden itibaren Kosova nýn ikinci cep telefonu operatörü lisansý Slovenya Telekomu/Mobitel ve Ýpko Net e verilmesi resmen karara baðlandýðý açýklandý. Açýklamanýn devamýnda Kosova Telekomünikasyon Denetleme Kurumu komisyonu tarafýndan deðerlendirmeye alýnan dört þirketin notlamalarýný da basýna daðýtýldý. Bu güne kadar gizli tutulan bu notlamalara göre, Avusturya nýn Mobilkom 631, Kosmocell 630, Slovenya Telekomu/Mobitel ve Ýpko Net 589 ve Team Kosova 630 puan aldýðý açýklandý. Avusturya Mobilkom þirketi yetkilileri tarafýndan yapýlan açýklamada, Avusturya nýn Mobilkom þirketi daha önce de lisans için düzenlenen ihalenin yeterli derecede þeffaf olmadýðý gerekçesiyle Kosova Telekomünikasyon Denetleme Kurumuna þikayette bulunulduysa da þimdilik konu ile ilgili gereken cevabý alýnmadýðý, söz konusu kuruma üçüncü defa þikayette bulunulduðu ve mahkeme tarafýnca alýnacak kararlarýn merakla beklendiði duyuruldu. Ademi Merkeziyetçilik de masaya yatýrýldý, ancak... Viyana daki Kosova statü müzakerelerine Salý günü devam edildi. Priþtine ile Belgrat arasýnda yapýlacak müzakerelerin gündeminde, teknik sorunlarýn en hassas noktasýný oluþturan ademi merkeziyetçilik yer aldý. Priþtine tarafý etnik esasýna dayanmayan bir vatandaþlýk âdemi merkeziyetçiliðini isterken, Belgrat, Sýrp belediyeleri için daha fazla yetkinin verilmesini ve bu belediyelerin Sýrbistan makamlarýyla daha sýký iþbirliðin kurulmasýný istedi. Kosova heyetine baþkanlýk yapan Lütfi Haziri, etnik çizgisi üzere ilkesel ayýrýmýn, tutumlarýn yakýnlaþmasýný engelleyeceðini belirtti. Haziri, Sýrbistan heyeti, ademi merkeziyetçilik sürecine ait ilkelerini, iki topluluðun ayrýlmasý üzerine, çoðunluðun ve azýnlýðýn ayrýlmasýna, baþka deðiþle bu etnik gruplarý arasýndaki toprak ayrýmý üzerine kurmuþ bulunuyor dedi. Haziri, Sýrp tarafýnýn Kosova konusunda, bölgesel açýsýndan ayrýlmýþ bulunan Arnavut çoðunluðu ve Sýrp azýnlýðý olarak bir yaklaþýmda bulunduðunu ifade etti.

19 19 Sevgili okuyucularýmýz, Düzenlediðimiz yarýþmamýz sonuçlanmýþtýr. Katýlýmlarýnýzdan dolayý teþekkür ederiz. Ders Kitaplarým, Bilgi Kaynaðým adlý konunun kazananlarý: 1.Aiþa Haciahmetoviç, Mustafa Baki Ýlköðretim okulu II-5 sýnýf öðrencisi 2. Berk Paçolar, Emin Durak Ýlköðretim okulu V-5 sýnýf öðrencisi 3. Hira Sipahi, Mustafa Baki Ýlköðretim okulu III-5 sýnýf öðrencisi 2007 Yýlýndan Beklentilerim adlý konunun kazananlarý: 1. Senem Sipahi, Emin Durak Ýlköðretim okulu VI-5 sýnýf öðrencisi 2. Arzu Dýrvar, Çiriaz Kardeþler Ýlköðretim okulu VII-7 sýnýf öðrencisi 3. Demet Volkan Emin Durak Ýlköðretim Okulu VI-5 sýnýf öðrencisi Hediyelerinizi 8 Mart 2007 tarihinden itibaren Yeni Dönem binasýndan gelip alabilirsiniz. Ders Kitaplarým, Bilgi Kaynaðým Ben kitaplarýmý çok severim. Kitaplarýmý güzel güzel okur, onlarý korurum, hiç yýrtmam ve içinde hiç yazmam. Bazen küçük kýz kardeþim kitaplarýmý karalýyor, ben çok öfkeleniyorum ve çok kýzýyorum. Ama kardeþimi üzmemek için sinirimi belli etmiyorum. Benim için her kitap deðerlidir. Her bir kitap insaný eðitir ve bilgi edindirir. Biz öðrencilerin bilgi kaynaðýmýz kitaplardýr. Daha bir yýl önce ders kitaplarýmdan ve öðretmenlerimden okumayý öðrendim. Þu anda ikinci sýnýfa gidiyorum ve okumayý, yazmayý tamamen çözmüþ oldum. Ben kitaplarýmdan bilgiyi, saygýyý, sevgiyi ve güzel dinimiz olan Müslümanlýðý öðrendim. Umarým bu yeni yýlda her çocuðun kitap okuma imkaný ve her çocuðun öðrenebileceði ve bilgi kaynaðý olacaðý kitabý olur. Ben öðretmenim Lumniye Muzbek i çok seviyorum. Aiþa Haciahmetoviç 2007 Yýlýndan Beklentilerim Ben 2007 yýlýnda saðlýklý ve huzurlu bir yaþam diliyorum. Türkçe Dili nin her yerde yaygýn olmasý bence çok önemlidir. Çünkü hemen bazýlarýmýz diðer dilleri bilmiyoruz. Kurila semtinde bulunan meydan tabelasýnda anlamsýz yanlýþlýðýn 2007 yýlýnda tekrarlanmamasýný bekliyorum. Ayrýca 2007 yýlýnda daha fazla Türkçe ders kitabýn basýlmasý biz öðrenciler için çok önemlidir. Her yýl olduðu gibi bu yýlda Kosova nýn elektrik sorunu var yýlýnda bu sorunun giderilmesini Ders Kitaplarým, Bilgi Kaynaðým Benim öðretmenimin bir sözü vardýr: Kitap en iyi arkadaþtýr. Çünkü o ne küstürür, ne küser. Ders kitaplarýmý çok temiz tutarým. Çünkü onlar benim geleceðime önem veriyor. Bazý çocuklar derslerimi çalýþýp ne olacaðým diyor. Bu çok yanlýþ bir karar. Bu çocuklarý uyarýyorum çalýþmazlýk yapmasýnlar ilerde piþmanlýk duyacaklardýr. Ders kitaplarýmý okuduðum zamanlar içinde hiçbir yalan olmadýðýndan kitaplarýmla gurur duyuyorum. Zaten kitaplar bizim doðruyu ve yanlýþý ayýrmamýz için basýlýyor. Kitaplar bize bilgili olma imkaný veriyor. Bilgili olursak bize neler yok neler ama bilgisiz çoban mý?, hamal mý? oluruz bilemiyorum. Bazý çocuklar zor iþte yapamýyoruz diyorlar. Bunlara yanýtým yine bir öðretmenimin sözü olan: Çalýþýnca hiçbir þey zor gelmez. Ders kitaplarýmý okumazsam uzaydaki 9 gezegeni, hücre kýsýmlarýný, duyu organlarýný, kesirleri, asal ve asal olmayan sayýlarý nereden bilebilirim. Kitaplarýmý okumazsam notlarýmýn hepsi kýrýk not olur ama ben kitaplarýmý okuyup derslerime iyi çalýþtýðým için þimdiye kadar ki tüm notlarým pek iyidir. Hayatta her insan kitap okuyup bilgi kazanmalýdýr. Bunlarý söylememe bana fýrsat verdiði için Yeni Dönem gazetesine teþekkür ederim. Berk Paçolar Ders Kitaplarým, Bilgi Kaynaðým Bence biz küçüklerin en iyi dostu ders kitaplarýdýr. Yalnýzca biz küçüklerin deðil, bizden büyük olan aðabey ve ablalarýnda en iyi dostu kitaplardýr bence. Ama bazý çocuklar ders kitaplarýný korumuyorlar, yýrtýp karalýyorlar. Size sesleniyorum kitaplarýnýzý yýrtmayýn, güzel kaðýtla sararak, kardeþlerinize kalsýn bu güzel 2007 Yýlýndan Beklentilerim Doðrusu 2007 yýlýndan o kadar çok beklentim yok ama bende her kiþi gibi 2007 yýlýnýn bana ve tüm çocuklara iyi bir ders yýlý ve tüm büyüklere baþarýlý bir yýl getirmesini dileri. Ýsterim kin, nefret ve savaþýn yerini, iyilik, mutluluk ve barýþ alsýn. Sevginin deðerini tüm dünya anlasýn. Ýnsanlar bu yýlda içlerindeki temiz sevgiyi daha çok ortaya atsýnlar. Çocuklar her kiþiye yeniden bir kez daha sevginin deðerini anlatsýnlar. Sevginin deðerini bilmeyen mutluluðu tatmamýþ olan insanlar bu yýlda sevginin deðerini bilip mutluluðu tatsýn. Hiçbir zaman unutmayýn: Dünyada en büyük beklenti sevgi, dostluk ve mutluluðun bir arada 2007 Yýlýndan Beklentilerim Yeni bir yýl yeni bir baþlangýç demektir. Sevdiklerimizle, bu yeni baþlangýca baþlamamýz ayrý bir sevinçtir bizim için. Önümüzde koskoca 365 günlük bir yýl bizleri bekliyor. Kollarýný bize sonuna kadar açmýþ onun sürprizlerle dolu dünyasýna girmemizi sabýrsýzlýkla bekliyor sanki. Ýster istemez hepimiz giriyoruz ve acý veya tatlý birçok sürprizlerle karþýlaþýyoruz. Sürprizlerle beraber biz de birçok hatalar yapabiliyoruz. Ama yine de 365 gün acýsýyla tatlýsýyla bitiveriyor yýlý da böyle baþladý ve böyle bitti yýlýnda her þeyden önce saðlýk ve mutluluk bizimle olsun. Paranýn satýn alamayacaðý manevi deðerler bizimle oldukça biz dünyanýn en zengin insanlarý oluruz. Çevremize de bu manevi deðerlerden pay sunabiliriz. Böylece dünyamýzý, vatanýmýzý, kentimizi zor da olsa yaþanýlýr bir hale dönüþtürebiliriz yýlýnda: umutla bekliyorum. Sadece bu deðil, sokaklarda gezen birçok iþsizin bu yýl iþ bulmalarý bizleri sevindirir. Çünkü sokaklarda birçok iþsiz geziniyor. Ýnþallah her yýl olduðu gibi bu yýlda sevgi, saygý, hoþgörü ve mutluluðun eksik olmadýðý bir yýl olur. Yeni Dönem gazetesinin bizlere bu yarýþmayý düzenlediði için çok teþekkür ederim ve bu yarýþma beni çok sevindirdi. Arzu Dýrvar olmasýdýr. Ne mutlu bize ki bunu biraz olsun hissedebiliyoruz, ne mutlu bize ki bunu birazcýk da olsa anýmsýyoruz ve ne mutlu bana ki sevgi, dostluk ve merhamet dolu bir yerde yaþýyorum. Sanmanýn ki bu yazýyla dünyada dilekler gerçekleþmeyecek, sanmanýn ki bunu okuyan bazý taþ kalplilerin yüreðinde sevgi tomurcuðu yetiþmeyecek ama bilin ki bunlarý bilenin içinden sevgi, barýþ ve yüzünde gülücük eksilmeyecek. Benim ise sevgi ve dostluktan baþka 2007 yýlýnda dileyeceðim hiçbir þey yok. Çünkü dünyada en büyük varlýk sevgidir, bunu asla kimse unutmasýn. Demet Volkan - Her yerde barýþ olsun, savaþlar dursun artýk! - Filistin de, Irak ta masum çocuklar ölmesin! - Herkes kendi çýkarlarý için yaþamaktan vazgeçsin! - Para için insanlýk satýlmasýn! - Herkes okula gidebilme imkaný bulsun! - Afrika da çocuklar aç kalmasýn. - Çocuklar sigaraya bulaþmasýn. - Uyuþturucu, alkol kimseye bulaþmasýn. - Herkes kitap okuyabilme imkaný bulsun. - Prizren de yeni ders kitaplarý basýlsýn. Eski (Türkçe olan) kitaplarýmýzýn yerine yeni Türkçe kitaplar basýlsýn. Bunlar beklentilerimin sadece bir bölümü, tüm beklentilerimi yazmaya kalkýþsam satýrlar yetmez ki... Yeni bir yýlda mutluluklarýmýz denizdeki dalgalar kadar kalýcý, hüzünlerimiz deniz köpükleri kadar geçici olsun. Senem Sipahi ve temiz kitaplar. Biz ders kitaplarýmýzdan bilgiyi, saygýyý, sayý saymayý, resim yapmayý ve güzel dinimiz olan Müslümanlýðý öðreniriz. Bizim ders kitaplarýmýz olmasaydý düþünebiliyor musunuz? Ne kötü olurdu. Mesleðimiz olmazdý... Mesela öðretmen, doktor, mühendis ve en önemlisi yazar olamazdýk. Çünkü yazý yazmayý bilmiyor olurduk. Böylece ders kitaplarýmýzýn deðerini bilmeliyiz. Ýki yýl önce birinci sýnýfa gidiyordum. Daha ilk günlerde öðretmenim A, B, C... harflerini söylüyordu. Bir de ders kitabýmýzý almýþtý eline, yazýyordu tahtada bizim için kýsa ama eðlenceli yazýlan okuma parçalarýný. Þimdi ise üçüncü sýnýftayým ders kitabýmýzda yazýlan alfabeyi çözdüm artýk. Öðretmenimin ve ders kitabýmýn sayesinde okuma parçalarýný gayretsizlikle okuyorum. Yazýyý çok kýsa bir þekilde bitirmek istiyorum bizim bilgi kaynaðýmýz ders kitaplarýmýzdýr bence. Hira Spahi

20 Kartal Trabzon`da Karadeniz Fýrtýnasýa Kapýldý 3-2 Turkcell Süper Lig de Trabzonspor, sahasýnda Beþiktaþ ý 3-2 yendi. Trabzonspor Teknik Direktörü Ziya Doðan, bordo-mavili takýmýn futbolcularýnýn, ikinci yarýdta maçý çevirmesini bildiklerini söyledi. Beþiktaþ Teknik Direktörü Jean Tigana ise yenilgiden dolayý üzgün olduðunu söyledi. Tigana, Trabzonspor karþýsýnda çok iyi bir ilk yarý 22.HAFTA K.Erciyes -V.Manisa 1: 0 Galatasaray -Denizli 1-1 A.gücü -Gaziantep 2-1 Trabzon -Beþiktaþ 3-2 Sakarya Bursa 1: 3 Ç.Rize -Ankaraspor 1:1 Sivasspor -Konya 1:3 G.Birliði -Kayseri 2:2 Antalya -Fenerbahçe 1: 0 çýkardýklarýný belirterek, Ama ikinci yarýnýn baþýnda, ilk 20 dakikada bunlarý yitirdik. Ersen Martin in oyuna girmesi bizi olumsuz etkiledi dedi. Maçý 2-0 dan çevirmek bana takým olduðumuzun çaðrýþýmýný yapýyor. Futbolda 45 dakikanýn uzun süre olduðunu futbolculara söyledik. Onlar da maçý çevirdi. Ýlk 10 dakika gol bulmak önemliydi, golü bulduktan sonra Beþiktaþ takýmýnýn psikolojik olarak tedirgin olacaðýný biliyorduk. 2. gol de peþinden gelince çok farklý bir Trabzonspor u sahada seyretmeye baþladýk. Gerets le 1 yýl daha GALATASARAY da, Beþiktaþ derbisi öncesinde sürpriz geliþme yaþandý. Sarý kýrmýzýlý kulüpte aylardýr tartýþýlan teknik direktör krizine son nokta konuldu ve þampiyonluk maratonunda kritik bir viraja giren G.Saray da yönetim dün gece Erik Gerets ile Florya da masaya oturarak, sözleþmesini bir yýllýðýna uzattý. G.Saray idarecilerinin alýnan her baþarýsýz sonucun Gerets ile olan sözleþme krizine dayanmasý üzerine takýmdaki kenetlenmeyi saðlamak adýna bu adýmý attýðý ortaya çýktý. Özellikle G.Saray yönetiminin, Belçikalý çalýþtýrýcýnýn takým içinde futbolcularýna söz geçiremediði iddialarý ve yönetimle problem yaþadýðý söylentilerinin önüne geçmek için bu kararý aldýðý ifade edildi. Ben olsam Zico yu gönderir, Rýdvan ý getirirdim... FENERBAHÇE eski baþkaný Ali Þen, özel açýklamalarda bulundu. Þen, Zico nun bu imkanlarý hiç bir yerde bulamayacaðýný kaydederek, Ben olsam Zico yu göndermiþtim. Rýdvan Dilmen i takýma getirmiþtim ifadelerini kullandý. Aziz Yýldýrým ve yönetim kurulunun bu kulübe her þeyi verdiðini söyleyen Ali Þen, söyle konuþtu: Dünya daki en büyük 10 takýmda ne varsa, Fenerbahçe de de var. Zico da çok büyük hayal kýrýklýðýna uðradým. Zico bu parayý, bu yönetimi hiçbir yerde bulamaz. Ben olsam Zico yu göndermiþtim. Rýdvan Dilmen i takýma getirmiþtim. Þen, futbolculara da üzüldüðünü belirterek, Bu verilen imkanlarý deðerlendiremiyorlar. Futbolcular bu kötü gidiþe dur diyecek. Ayýp oluyor. Hem taraftarlara, hem de Aziz Yýldýrým a ayýp oluyor. Adam her þeyini verdi kulübe. Her takýmda 3-4 tane cazgýr futbolcu olmalý. Takýma bazen müdahale edecek. Aziz Yýldýrým futbolculara her türlü desteði veriyor. Ben de bu kadar sabýr olmazdý diye konuþtu. Büyükler kayýp S p o r Turkcell Süper Lig de 22. haftaya en yakýn rakibiyle arasýnda 7 puan farkla önde lider giren Fenerbahçe, Antalyaspor a deplasmanda 1-0 maðlup oldu. Açýlýþ maçlarýnda Galatasaray, Denizlispor u Kayseri Erciyesspor da Vestel Manisaspor u konuk etti. Þampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, Ali Sami Barcelona, Beþiktaþ ýn 12 yaþýndaki yýldýzý Muhammed Demirci için kesenin aðzýný açtý. Ýspanyol kulübü, yetiþtirme parasý olarak siyah beyazlýlara 3 milyon Euro önerdi. Beþiktaþ alt yapýsýndan yetiþen Yerli Maradona lakaplý Muhammed Demirci, özel davetle gittiði Ýspanya da izleyenleri hayran býrakýrken, transferi için Barcelona kesenin aðzýný açtý. Witty, Muhammed in tekniðine 23.Hafta Bursa-Antalya Kayseri-Ç.Rize Denizli- Ankaragücü Beþiktaþ- Galatasaray Gaziantep- K.Erciyes V.Manisa -G.Birliði Ankaraspor -Sakarya Konya Trabzon Fenerbahçe- Sivasspor Takým O P 1 Fenerbahçe Galatasaray Beþiktaþ Kayseri Konya G.Birliði Bursa Sivasspor Trabzon V.Manisa Ankaragücü Antalya Ankaraspor Gaziantep Ç.Rize Denizli K.Erciyes Sakarya Yen de karþýlaþtýðý Denizlispor karþýsýnda tutuk bir oyun ortaya koyarken, beraberliði de zor kurtardý. 26 golün atýldýðý ligin bu haftasýnda 4 maçý ev sahibi takýmlar kazanýrken, 2 maçta da deplasman takýmlarý galip geldi. 3 karþýlaþma ise beraberlikle sonuçlandý. Gol krallýðý yarýþmasýnda Galatasaraylý Ümit Karan ile Fenerbahçeli Alex 12 þer golle ilk sýrada yer alýyorlar. Bu oyuncularý 10 golle Trabzonsporlu Umut Bulut, 9 golle Beþiktaþlý Bobo, 8 golle Galatasaraylý Ýliç, Vestel Manisasporlu Rafael ve Gençlerbirliði nden Okan. Barcelona dan Muhammed e açýk çek Sezon sonunda Manchester United ý býrakýp Ýspanya ya transfer olacaðý iddia edilen Cristiano Ronaldo, gitmek istediði takýmý açýkladý. Barcelona ve Real in ýsrarla istediði yýldýz, Madrid ekibinin ilk tercihi olduðunu söyledi. Portekizli yýldýzýn menajeri Jose Mendes, Ronaldo nun idolünün Luis Figo fiyat biçilmez. Bu nedenle onun tüm okul masraflarýný, aile geçimini temin edecek bir iþ teklif ediyoruz. Ayrýca Beþiktaþ Kulübü de bu transferde önemli miktarda para kazanacak. Muhammed, B takýmýnda oynarsa 1 milyon Euro, A takýmýnda yer alýrsa 3 milyon Euro yu Beþiktaþ Kulübü ne vermeye hazýrýz dedi. Ronaldo nun gönlü R.Madrid de Sýrbistan derbisinde Kýzýlyýldýz, Partizan a 6 yýl sonra kaybedince taraftarlar polisle çatýþtý. Sýrbistan Süper Ligi nde þamipyonluk mücadelesi veren iki takýmdan Kýzýlyýldýz ýn ezeli rakibi Partizan a 4-2 yenildiði maçýn ardýndan Belgrad da olaylar çýktý. 6 yýl sonra ilk kez Partizan a yenilen Kýzýlyýldýz ýn yüzlerce taraftarý, takýmlarýný prostesto etmek için Belgrad caddelerinde gösteri yaparken, taraftarý daðýtmak için müdahale eden polis, topluluðun hedefi haline geldi. Taraftarlar, güvenlik güçlerine taþ ve çeþitli maddeler atarken, polis öfkeli kalabalýða jopla karþýlýk verdi. Olaylar sonucu biri polis 13 kiþi olduðunu bu nedenle Real Madrid te futbol hayatýný sürdürmek istediðini söyledi. Mendes, Mijatovic ve baldini ile ilk görüþmeyi yaptýklarýný bile söyledi. Real Madrid Baþkaný Calderon, Portekizli için 35 milyon pound ödemeyi düþünüyor ancak United, açýk artýrmaya 45 milyon poundtan baþlayacaðýný açýklamýþtý. Belgrad da olay var yaralandý, 27 kiþi de tutuklandý. Sýrbistan Süper Ligi nde 18 hafta sonunda Kýzýlyýldýz, Partizan ýn 9 puan önünde lider durumda bulunuyor.

Viyana nýn Horburg sarayýnda

Viyana nýn Horburg sarayýnda Kosova Türk Sivil Toplum Örgütleri nin Tepki Mektubu, Ahtisaari yi harekete geçirdi BM nin Özel Kosova Elçisi Baþmüzakereci Martti Ahtisaari nin, Kosova nýn nihai statüsüyle ilgili olarak taraflara sunacaðý

Detaylı

Priþtine deki Amerika Birleþik Devletleri Ofisi nin daveti üzerine, Kosova Türk Sivil Toplum Örgütleri (KTSTÖ) Heyeti 16 Mart

Priþtine deki Amerika Birleþik Devletleri Ofisi nin daveti üzerine, Kosova Türk Sivil Toplum Örgütleri (KTSTÖ) Heyeti 16 Mart Priþtine ABD Ofisi Kosova Türk Sivil Toplum Örgütleri Heyetini Kabul Etti Priþtine deki Amerika Birleþik Devletleri Ofisi nin daveti üzerine, Kosova Türk Sivil Toplum Örgütleri (KTSTÖ) Heyeti 16 Mart 2007,

Detaylı

TOBB - ETÜ (AA) KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

TOBB - ETÜ (AA) KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ PRÝÞTÝNE ULUSLARARASI ÜNÝVERSÝTESÝ Kosova da Türkiye Odalar Borsalar Birliði (TOBB) Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (ETÜ) iþbirliðiyle uluslararasý üniversite açýlýyor. Yeni açýlacak Uluslararasý Priþtine

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Polt: Kosova baðýmsýz olacak Polt, Konseyin bölgeyi ziyaret etmesini taraflar arasýnda görüþmelerin yeniden baþlatýlmasýnýn bir adýmý olarak algýlanmasýna þiddetle karþý çýkarken, Kosova nýn yaza kadar

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ. Kosova Türk Taburu Komutaný Kurmay Binbaþý Kerim Acar

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ. Kosova Türk Taburu Komutaný Kurmay Binbaþý Kerim Acar Tuðgeneral Tarçýn: Kosova da güvenlik durumu istikrarlý Çok Uluslu Güney Kuvvet Komutanlýðý görevini üstlenen Tuðgeneral Uður Tarçýn, ilk kez Prizren de basýn mensuplarýyla bir araya geldi. Tarçýn, Çok

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Uzlaþmaya Barzani engeli Irak Baþbakaný Nuri El Maliki nin Ankara ziyaretinde, Türkiye ile Irak arasýnda imzalanmasý planlanan terörle mücadele iþbirliði anlaþmasý üzerinde uzlaþma saðlanamadý.bunun yerine,

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Yağcılar: Stratejimiz Oylarımızı Artırmak KDTP Genel Başkanı ve milletvekili adayı Mahir Yağcılar ile seçim öncesinde yaptığımız söyleşide, KDTP nin seçim stratejisini, beklentilerini, seçim sistemini,

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ. Erdoðan a tebrik mesajlarý devam ediyor

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ. Erdoðan a tebrik mesajlarý devam ediyor 12-21 Temmuz tarihlerinde Türk Dünyasý Yalova da buluþtu Filizler Yalova da gururumuz oldu Yalova daki 10. Türk Boylarý Kültür Þöleni, Türk Dünyasý temsilcilerinin buluþmasý, halk oyunlarý gösterileri

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ. 19 da kapanacak. Ýhtiyaç duyulmasý halinde oy kullanma hakkýna sahip olan her vatandaþa,

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ. 19 da kapanacak. Ýhtiyaç duyulmasý halinde oy kullanma hakkýna sahip olan her vatandaþa, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk 10 Kasýmda Kosova da anýldý Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, Kosova Türk Öðretmenler Derneði organizasyonuyla düzenlenen törenle anýldý. Ulu Önder Mustafa

Detaylı

İHA KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

İHA KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Türkçe Priştine de Resmi Dil Oldu Priştine Belediye Meclisi üyeleri, Türkçe'nin geneksel diller kapsamı çerçevesinde Türkçe'nin resmi dil olmasına karar verdi. Belediye Meclisi'nin toplantısında, Belediye

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ SAYI: 428 YIL: 10 Haber sayfa 8 de EULEX Misyonu Þefi Uves De Kermabon, Prizren ziyareti çerçevesine Prizren adli makamlarý yaný sýra Belediyesi Baþkaný Ramadan Muya ve Prizren Polis birlikleri yetkilileriyle

Detaylı

Kosova'nýn Baðýmsýz ve Egemen bir devlet olmasý Kosova Halkýnýn Politik istemi bir kez daha tasdýklanmaktadýr KOSOVA MECLÝSÝ'NÝN REZOLÜSYONU

Kosova'nýn Baðýmsýz ve Egemen bir devlet olmasý Kosova Halkýnýn Politik istemi bir kez daha tasdýklanmaktadýr KOSOVA MECLÝSÝ'NÝN REZOLÜSYONU UNITED NATIONS United Nations Interim Administration Missionin Kosovo NATIONS UNIES Mission d'administration Intérimaire des Nations Unies au Kosovo KUVENDI I KOSOVËS SKUP{TINA KOSOVA ASSEMBLY OF KOSOVO

Detaylı

ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI

ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI Türkiye Ýnþaat ve Tesisat Müteahhitleri Ýþveren Sendikasý (ÝNTES) 01 Haziran 2001 tarihinde Ýstanbul'da Hilton Otelinde

Detaylı

KANUNSUZ TALÝMATLARI YERÝNE GETÝRMEK ZORUNDA DEÐÝLSÝNÝZ. Çünkü Anayasa ve yasalar bizden yana: 2 Nisan 2007 Onlarca film ve dizi, 3 yýllýðýna kiraya verildi. TRT ye 40 milyon dolar gelir getirmesi gerekirken,

Detaylı

KABUL EDİLMEZLİK KARARI

KABUL EDİLMEZLİK KARARI Priştine, 21 Ekim 2013 Nr. ref.: RK484/13 KABUL EDİLMEZLİK KARARI Başvuru No: 135 /12 Svetozar Nikolić Kosova Yüksek Mahkemesi nin Rev. No: 36/2010 sayı ve 12 Eylül 20 12 tarihli kararı hakkında anayasal

Detaylı

Þiddete Maruz Kalan Kadýnlara Sunulan Hizmetler Þiddete Maruz Kalan Kadýnlara Sunulan Hizmetler Hazýrlayan Ebru Özberk T.C. Baþbakanlýk Kadýnýn Statüsü Genel Müdürlüðü Ekim 2008 Bu kitabýn basým, yayýn,

Detaylı

Vergi Ýdaresindeki Deðiþimler (1.Bölüm) Pazar, 22 Ocak 2012

Vergi Ýdaresindeki Deðiþimler (1.Bölüm) Pazar, 22 Ocak 2012 Vergi Ýdaresindeki Deðiþimler (1.Bölüm) Pazar, 22 Ocak 2012 Vergi Ýdaresindeki Deðiþimler (1.Bölüm) Vergi Ýdaresindeki Deðiþimin Farkýnda mýsýnýz? Türkiyede pek çok kurumda gerçekleþen deðiþimler özellikle

Detaylı

EKONOMÝDE GELÝÞMELER

EKONOMÝDE GELÝÞMELER 03 Þubat 2011 Perþembe Kemal AKAR Ýl Baþkan Yard. Ekonomi Ýþleri EKONOMÝDE GELÝÞMELER Kiþi Baþýna Milli Gelir 10 Bin Dolarý Aþtý Teþkilatýmýzýn Deðerli Mensuplarý, Kýymetli Yol Arkadaþlarým, Ak Parti bayraðýnýn

Detaylı

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Saðlýk emekçilerinin 2 gün süren grevleri baþladý. Ülke genelindeki hastanelerin nereyse tamamýnda hastanede

Detaylı

ÝÞSÝZLÝK SÝGORTASI UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI

ÝÞSÝZLÝK SÝGORTASI UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI ÝÞSÝZLÝK SÝGORTASI UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI 36 Soldan saða: Türkiye Ýþ Kurumu Ankara Ýl Müdür Yardýmcýsý Gürol UÇ, Sendikamýz Genel Sekreteri Av. Sancar BAYAZIT, Türkiye Ýþ Kurumu Genel Müdürü

Detaylı

SOSYAL BÝLÝMLER 1 TESTÝ (Sos 1)

SOSYAL BÝLÝMLER 1 TESTÝ (Sos 1) Dershanede doðru þýkkýnýz SOSYAL BÝLÝMLER1 TESTÝ (Sos1) Bu testte sýrasýyla, Tarih (113) Coðrafya (1423) Felsefe (2430) ile ilgili 30 soru vardýr. 1. Tarih öncesinde yaþayan insanlar, araç gereç yapýmýnda

Detaylı

TÜRK TURİSTİN İLGİSİNİ ÇEKEN OSMANLI MİRASINA SAHİBİZ

TÜRK TURİSTİN İLGİSİNİ ÇEKEN OSMANLI MİRASINA SAHİBİZ TRAVEL TURKEY İZMİR FUARI NIN PARTNER ÜLKESİ KOSOVA DAN TÜRK TURİSTE DAVET VAR Bu yılki fuarda iyi bir tanıtım gerçekleştiren Kosovalılar, ülkelerine daha fazla turist gelmesiyle ekonomilerinin daha da

Detaylı

BURSA BADEMLÝ ROTARY KULÜBÜ BADEMLÝBÜLTEN KURULUÞ: 27.05.2010 / CHARTER: 21.06.2010 / KULÜP NO: 83357 2012-13 U.R. Baþkaný Sakuji TANAKA U.R. 2440. Bölge Guvernörü Güneþ ERTAÞ 1. Grup Guvernörü Yrd. Denizhan

Detaylı

Ekonomik ve Sosyal Komite - Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü AB Politikaları AB Konseyi AB Bakanlar Kurulu Schengen Alanı

Ekonomik ve Sosyal Komite - Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü AB Politikaları AB Konseyi AB Bakanlar Kurulu Schengen Alanı Avrupa Komisyonu SCHUMANN Roma Antlaşması Brüksel Almanya - Avrupa Parlamentosu Đktisadi Kalkınma Vakfı Adalet ve Özgürlükler AB - AVRO Politikaları AB Konseyi Bakanlar Kurulu Schengen Alanı Üye Devlet

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

interview INTERVIEW Ernst WELTEKE Haziran 99

interview INTERVIEW Ernst WELTEKE Haziran 99 söyleþi interview söyleþi - interview SÖYLEÞÝ(*) Ernst WELTEKE INTERVIEW Ernst Welteke is currently the Guvernor of the Central Bank of Essen State of Germany. He was recently elected as the Guvernor of

Detaylı

Theo Nichols Nadir Suður Önsöz Bu araþtýrma Sivil Toplum Diyaloðu: Ortak Çalýþma Kültürü Aracýlýðýyla AB ve Türkiye den Ýþçilerin Bir Araya Getirilmesi projesinin bir parçasý olarak gerçekleþtirilmiþtir.

Detaylı

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 4. Hafta (25 31 Ocak 2010)

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 4. Hafta (25 31 Ocak 2010) Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Haftalık Türkiye - AB Gündemi 4. Hafta (25 31 Ocak 2010) 25 OCAK 2010, PAZARTESİ 09:00-17:00 Avrupa Birliği Genel

Detaylı

Uluslararası İlişkiler ULUSLARARASI İLİŞKİLER

Uluslararası İlişkiler ULUSLARARASI İLİŞKİLER 6 ULUSLARARASI İLİŞKİLER Uluslararası İlişkiler 6. BÖLÜM ULUSLARARASI İLİŞKİLER Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Komisyonu 2012-2014 dönemine ilişkin ilk toplantısını 28 Kasım 2012 tarihinde yapmış, toplantıda

Detaylı

1 03 Ocak 2009 tarihinde, SMM Üyelerimizden; Hasan Saya, Mehmet KOCAKAYA, Sait AKÇAN ve Þ.Azad YILDIRIM ýn bürolarýna Þube Yönetim Kurulumuzca iþyeri ziyaretleri gerçekleþtirildi. 2 05 Ocak 2009 tarihinde,

Detaylı

A NADOLU I SUZU Y ILLIK R APOR. isuzu ANADOLU GRUBU

A NADOLU I SUZU Y ILLIK R APOR. isuzu ANADOLU GRUBU A NADOLU I SUZU Y ILLIK R APOR 2001 isuzu Y ý l l a r c a Y o l l a r c a Þ a m p i y o n ANADOLU GRUBU 2 Ý ÇÝNDEKÝLER Yönetim Kurulu Baþkaný nýn mesajý 3 Genel Müdür ün mesajý 4 Anadolu Grubu 5 Anadolu

Detaylı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Haftalık Türkiye - AB Gündemi 9. Hafta (25 Şubat- 3 Mart 2013)

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Haftalık Türkiye - AB Gündemi 9. Hafta (25 Şubat- 3 Mart 2013) T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Haftalık Türkiye - AB Gündemi 9. Hafta (25 Şubat- 3 Mart 2013) 25 ŞUBAT 2013 PAZARTESİ 09:45-16:30 Avrupa Birliği Bakanlığı Mali İşbirliği başkanlığı nezdinde teşkil olunan

Detaylı

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Haftalık Türkiye - AB Gündemi 17. Hafta (26 Nisan 2 Mayıs 2010) 26 NİSAN 2010, PAZARTESİ 09:00-17:00 Avrupa Birliği

Detaylı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Haftalık Türkiye - AB Gündemi 11. Hafta (12-18 Mart 2012)

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Haftalık Türkiye - AB Gündemi 11. Hafta (12-18 Mart 2012) T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Haftalık Türkiye - AB Gündemi 11. Hafta (12-18 Mart 2012) 12 Mart 2012, PAZARTESİ 09:00-17:00 Avrupa Birliği Bakanlığı Mali İşbirliği Başkanlığı AB İşleri Uzmanı Pınar Başpınar

Detaylı

TÜRK TURİSTİN İLGİSİNİ ÇEKEN OSMANLI MİRASINA SAHİBİZ

TÜRK TURİSTİN İLGİSİNİ ÇEKEN OSMANLI MİRASINA SAHİBİZ İ Bu yılki fuarda iyi bir tanıtım gerçekleştiren Kosovalılar, ülkelerine daha fazla turist gelmesiyle ekonomilerinin daha da gelişeceğine vurgu yaptılar. Sona eren Travel Turkey İzmir fuarının bu yılki

Detaylı

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB Danýþma Kurulu 38. Dönem 2. Toplantýsý 16 Nisan 2005'te Ankara'da TMMOB çalýþmalarý üzerine bilgilendirme ve TMMOB çalýþmalarýnýn deðerlendirilmesi gündemi

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ. Doç.Dr. Yunus KOÇ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ. Doç.Dr. Yunus KOÇ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ Doç.Dr. Yunus KOÇ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM ÜYESİ SAYILARI/İSTATİSTİKLER Görevlendirme: 1 profesör (yabancı

Detaylı

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Haftalık Türkiye - AB Gündemi 26. Hafta (27 Haziran 4 Temmuz 2010) 27 HAZİRAN 2010, PAZAR 10:30 Devlet Bakanı ve Başmüzakereci

Detaylı

Endi eli yimserlik Kamuoyu Beklentilerinde Pozitif Trend Devam Ediyor Genel Seçim Sürecine AKP Önde Giriyor, CHP Takipte de Bahar Havasý Türkiye nin LoveMarklarý Arçelik-Adidas-Nokia-LCWaikiki-Beko Türkiye

Detaylı

Ýçindekiler Kayseri Ýli Yardým Derneði Ýstanbul Þubesi Adýna Sahibi, Dernek Baþkaný Yayýn Yönetmeni Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü M. Orhan CEBECÝ Dergi Komisyonu Gamze POSTAAÐASI Rýfat DEDEMAN Danýþma Kurulu

Detaylı

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Haftalık Türkiye - AB Gündemi 17. Hafta ( 25 Nisan 1 Mayıs 2011) 25 NİSAN 2011, PAZARTESİ 09:30-16:00 Avrupa Birliği

Detaylı

Ýmece Evi. Ziyaret-2016

Ýmece Evi. Ziyaret-2016 Ziyaret-2016 Ýmece Evi Merhaba, Ýmece Evi ni öðrenme merkezi olmasýna neden olan öðrenme odaklý ziyaretçiler bizi daha çok araþtýrmaya yönlendirip sorumluluklarýmýzý hatýrlamamýza neden oluyor. Yaþamýný

Detaylı

Olmak ya da Olmamak. Cumhuriyetin temel niteliklerine

Olmak ya da Olmamak. Cumhuriyetin temel niteliklerine 2007y ý l ý ü l k e - m i z için bir ol-mak ya da olmamak savaþýna sahne olacaða benziyor. AKP, çeþitli kesimlerden gelen uya-rýlara raðmen ülkemizi bir is-lâm devletine dönüþtürme tutkusundan vazgeçmedi,

Detaylı

sayý 94 yýl : 17 MART - NÝSAN 2009

sayý 94 yýl : 17 MART - NÝSAN 2009 sayý yýl : 7 MART - NÝSAN 200 TEKNÝK GEZÝLERÝMÝZ DEVAM EDÝYOR eskisehir.mmo.org.tr No lu telefonu çevirin en yakýn Makina Mühendisleri Odasý Þubesi karþýnýzda olacaktýr. Cep telefonu ile arayan üyelerimiz

Detaylı

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Haftalık Türkiye - AB Gündemi 22. Hafta (29 Mayıs 6 Haziran 2010) 29 MAYIS 2010, CUMARTESİ 11:00 Devlet Bakanı ve

Detaylı

27,000 25,000 23,000 21,000 19,000. - Sosyal güvenlik tasarõsõ haftaya altkomisyonda ele. - Yabancõlara gayrimenkul satõşõna ilişkin yeni taslak

27,000 25,000 23,000 21,000 19,000. - Sosyal güvenlik tasarõsõ haftaya altkomisyonda ele. - Yabancõlara gayrimenkul satõşõna ilişkin yeni taslak PİYASA KAPANIŞLARI Kapanõş İMKB-100 25,478 -%0.2 İMKB-100 (USc/Yõlbaşõndan beri Değ.) 18,822 %1.9 $/YTL 1.3536 -%0.5 Bono Faizi (27 Ocak 2007) 16.10 %0.3 Turkcell ADR (YTL karşõlõk/ Değ.) 8.39 -%0.4 İMKB

Detaylı

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 40. Hafta (4-10 Ekim 2010)

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 40. Hafta (4-10 Ekim 2010) Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Haftalık Türkiye - AB Gündemi 40. Hafta (4-10 Ekim 2010) 4 EKİM 2010, PAZARTESİ Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın

Detaylı

TAKIM KURMA. 4) Üyeler arasýnda yüksek derecede güven duygusu geliþmiþtir. 2. TAKIM ÝLE ÇALIÞMA GRUBU ARASINDAKÝ FARKLILIKLAR :

TAKIM KURMA. 4) Üyeler arasýnda yüksek derecede güven duygusu geliþmiþtir. 2. TAKIM ÝLE ÇALIÞMA GRUBU ARASINDAKÝ FARKLILIKLAR : NOT : Bu bölüm önümüzdeki günlerde Prof.Dr. Hüner Þencan ýn incelemesinden sonra daha da geliþtirilerek son halini alacaktýr. Zaman kaybý olmamasý için büyük ölçüde- tamamlanmýþ olan bu bölüm web e konmuþtur.

Detaylı

BURSA BADEMLÝ ROTARY KULÜBÜ BADEMLÝBÜLTEN KURULUÞ: 27.05.2010 / CHARTER: 21.06.2010 / KULÜP NO: 83357 2012-13 U.R. Baþkaný Sakuji TANAKA U.R. 2440. Bölge Guvernörü Güneþ ERTAÞ 1. Grup Guvernörü Yrd. Denizhan

Detaylı

BURSA BADEMLÝ BADEMLÝBÜLTEN KURULUÞ: 27.05. / CHARTER: 21.06. / KULÜP NO: 83357 DÖRTLÜ ÖZDENETÝM Düþündüklerimiz, söylediklerimiz ve yaptýklarýmýz Gerçeðe uygun mu? Ýlgililerin tümü için adil mi? Ýyi niyet

Detaylı

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN İŞ DÜNYASI BAKIŞ AÇISIYLA TÜRKİYE DE YOLSUZLUK SEMİNERİ AÇILIŞ KONUŞMASI

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN İŞ DÜNYASI BAKIŞ AÇISIYLA TÜRKİYE DE YOLSUZLUK SEMİNERİ AÇILIŞ KONUŞMASI TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN İŞ DÜNYASI BAKIŞ AÇISIYLA TÜRKİYE DE YOLSUZLUK SEMİNERİ AÇILIŞ KONUŞMASI 26 Kasım 2014 İstanbul, Sabancı Center TÜSİAD İş Dünyası Bakış Açısıyla Türkiye de

Detaylı

DİNÇEROĞLU AVUKATLIK BÜROSU A V U K A T HÜSEYİN ENİS DİNÇEROĞLU & ESRA AKKOÇ YAREN AHMET ŞEREF UYANIK & ELİFCAN TEKELİ STJ. AV.

DİNÇEROĞLU AVUKATLIK BÜROSU A V U K A T HÜSEYİN ENİS DİNÇEROĞLU & ESRA AKKOÇ YAREN AHMET ŞEREF UYANIK & ELİFCAN TEKELİ STJ. AV. İZMİR BARO BAŞKANLIĞI NA Strasburg da yapılacak olan Doğu PERİNÇEK AİHM davasında yönetim kurulumuzun kararı ile temsilci olarak görevlendirildim. Bir çok kişi ve kuruluşun yanı sıra hukukçu olarak TÜRKİYE

Detaylı

Belediye Eğitim Müdürlüğü Veliler Kurulu (Konseyi) 200,00 700,00 700,00 //////////// 1.200,00 1.200,00 250,00 900,00 500,00 300,00 1.

Belediye Eğitim Müdürlüğü Veliler Kurulu (Konseyi) 200,00 700,00 700,00 //////////// 1.200,00 1.200,00 250,00 900,00 500,00 300,00 1. Prizren Belediyesinin 2012-2014 Döneminde Cinsiyet Eşitliği Hakkında Eylem Planı EĞİTİM ALANI Stratejik amaç: Kadın ve kızların kaliteli eğitime erişiminin sağlanması Objektifler 1. İlk ve orta öğretimde

Detaylı

Yerli otomobil hedefi

Yerli otomobil hedefi Otomotiv ve havacılık firmalarına parça üreten Alman devi PD Grup, Balıkesir OSB de 100 milyon Euro luk yatırımla üretim tesisi kuracak. Airbus uçaklarının camları, Mercedes, BMW gibi otomotiv devlerinin

Detaylı

" ENERJÝ VERÝMLÝLÝÐÝ " KONULU RESÝM ve AFÝÞ

 ENERJÝ VERÝMLÝLÝÐÝ  KONULU RESÝM ve AFÝÞ " ENERJÝ VERÝMLÝLÝÐÝ " KONULU RESÝM ve AFÝÞ YARIÞMASININ ÖDÜL TÖRENÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ Þubemizin Þubat-Nisan aylarý içerisinde düzenlediði Enerji Tasarrufu Semineri ve Enerji Verimliliði konusunda ilköðretim

Detaylı

16,000 15,000 14,000 13,000 12,000 11,000 10,000 9,000 8,000. - Erdemir Isdemir in bedelli sermaye artõrõmõna

16,000 15,000 14,000 13,000 12,000 11,000 10,000 9,000 8,000. - Erdemir Isdemir in bedelli sermaye artõrõmõna Günlük Bülten PİYASA KAPANIŞLARI Günlük Kapanõş Değişim İMKB-100 9,753 -%5.8 TL/$ 1,669,700 %1.0 Bono Faizi (2 Tem 2003) %57.0 %0.8 İMKB 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 10,370 İşlem Hacmi ($

Detaylı

T.C. GAZİEMİR KAYMAKAMLIĞI

T.C. GAZİEMİR KAYMAKAMLIĞI T.C. GAZİEMİR KAYMAKAMLIĞI Benim Naçiz Vücudum Elbet Bir Gün Toprak Olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti İlelebet Payidar Kalacaktır. K.Atatürk ATATÜRK ÜN EBEDİYETE İNTİKALİNİN 71. YILDÖNÜMÜ ANMA TÖRENİ

Detaylı

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 13. Hafta (29 Mart 4 Nisan 2010)

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 13. Hafta (29 Mart 4 Nisan 2010) Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Haftalık Türkiye - AB Gündemi 13. Hafta (29 Mart 4 Nisan 2010) 29 MART 2010, PAZARTESİ 09:00-17:00 Avrupa Birliği

Detaylı

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNDE GERİ SAYIM BAŞLADI KAMPANYASI DAHA ADİL BİR DÜNYA İÇİN YANIMDA OL

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNDE GERİ SAYIM BAŞLADI KAMPANYASI DAHA ADİL BİR DÜNYA İÇİN YANIMDA OL Arka Plan: BM Kadın, UNDP ve TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu ortaklığında yürütülmekte olan Türkiye de Cinsiyet Eşitliği ne Yönelik Elverişli Ortamın Teşvik Edilmesi Ortak Programı kapsamında

Detaylı

02.01.2013. Üç çocuk çünkü...

02.01.2013. Üç çocuk çünkü... Üç çocuk çünkü... Başbakan Recep Tayyip Erdoğan nüfusun artması gerektiğini bir kez daha altını çizdi. Erdoğan, Bizim artış hızımızı ikinin üzerinde üçlere ulaşması lazım. Bunu başarmamız gerekiyor. Batı

Detaylı

3 Mayıs 2010, Pazartesi

3 Mayıs 2010, Pazartesi Trabzon Valisi Dr. Recep Kızılcık, 23-30 Temmuz 2011 tarihlerinde Trabzon da yapılacak Avrupa Gençlik Olimpik Oyunları hazırlıklarının planlanan şekilde yürüdüğünü belirterek organizasyona en güzel şekilde

Detaylı

HAZİRAN AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. AB Liderleri Jean-Claude Juncker in AB Komisyonu Başkanı Olması İçin Uzlaştı

HAZİRAN AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. AB Liderleri Jean-Claude Juncker in AB Komisyonu Başkanı Olması İçin Uzlaştı SİYASİ GELİŞMELER HAZİRAN AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER AB Liderleri 27 Haziran da Jean- Claude Juncker i AB Komisyon Başkan adayı olarak belirledi. Schulz yeniden AP Başkanı oldu. AB Liderleri Jean-Claude

Detaylı

www.tukcev.org.tr www.tupadem.hacettepe.edu.tr Editörler: Prof. Dr. Müberra Babaoðul Araþ. Gör. Uzm. E. Betül Sürgit

www.tukcev.org.tr www.tupadem.hacettepe.edu.tr Editörler: Prof. Dr. Müberra Babaoðul Araþ. Gör. Uzm. E. Betül Sürgit Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý nýn katkýlarý ile Tüketici ve Çevre Eðitim Vakfý (TÜKÇEV) ve Hacettepe Üniversitesi, Tüketici - Pazar - Araþtýrma - Danýþma - Test ve Eðitim Merkezi (TÜPADEM) ortak çalýþmasý

Detaylı

ŞUBAT AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Macaristan a Resmi Bir Ziyaret Gerçekleştirdi

ŞUBAT AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Macaristan a Resmi Bir Ziyaret Gerçekleştirdi ŞUBAT AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER SİYASİ GELİŞMELER Cumhurbaşkanı Gül, Türk-Macar İş Forumu Açılış Oturumu da İş Adamlarına Hitap Etti. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Macaristan a Resmi Bir Ziyaret Gerçekleştirdi

Detaylı

VII. ULUSLARARASI BALKAN BÖLGESİ DÜZENLEYİCİ YARGI OTORİTELERİ KONFERANSI 28-30 MAYIS 2012, İSTANBUL

VII. ULUSLARARASI BALKAN BÖLGESİ DÜZENLEYİCİ YARGI OTORİTELERİ KONFERANSI 28-30 MAYIS 2012, İSTANBUL VII. ULUSLARARASI BALKAN BÖLGESİ DÜZENLEYİCİ YARGI OTORİTELERİ KONFERANSI 28-30 MAYIS 2012, İSTANBUL Yargının Bağımsızlığı ve Yasama ve Yürütme Güçleriyle İşbirliği Türkiye Cumhuriyeti Hâkimler ve Savcılar

Detaylı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Haftalık Türkiye - AB Gündemi 46. Hafta (14-20 Kasım 2011)

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Haftalık Türkiye - AB Gündemi 46. Hafta (14-20 Kasım 2011) T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Haftalık Türkiye - AB Gündemi 46. Hafta (14-20 Kasım 2011) 14 KASIM 2011, PAZARTESİ 10:00-17:00 Avrupa Birliği Bakanlığı Mali İşbirliği Başkanlığı AB İşleri Uzman Yardımcıları

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :5. Syf Sayfası :9. Syf Sayfası :4. Syf Sayfası :6. Syf Sayfası :7. Syf Sayfası :5. Syf Sayfası :2. Syf Sayfası :1-9. Syf SON DAKİKA GAZETESİ BALKAN GÜNLÜĞÜ GAZETESİ Sayfası :7. Syf Sayfası :11.

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Cumhuriyet Halk Partisi AB Konseyi Başkanı Herman Van Rompuy Türkiye de temaslarına CHP Lideri Kılıçdaroğlu ile görüşerek başladı. Görüşmeye katılan Loğoğlu açıklamalarda bulundu ve soruları yanıtladı.

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN HAZÝRAN 2009 / Sayý: 35 KARAYOLU ULAÞIMI ÝLE ÝLGÝLÝ UYUM YENÝ ÇED TÜZÜÐÜ ÜZERÝNDE ÇALIÞMALAR Ç A L I Þ M A L A R I K A P S A M I N D A

Detaylı

1. BÖLÜM KAVRAM, TARİHÇE VE KAVRAMLAR ARASI İLİŞKİLER BAĞLAMINDA KENDİ KADERİNİ TAYİN

1. BÖLÜM KAVRAM, TARİHÇE VE KAVRAMLAR ARASI İLİŞKİLER BAĞLAMINDA KENDİ KADERİNİ TAYİN İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...V İÇİNDEKİLER...IX KISALTMALAR...XV GİRİŞ...1 1. BÖLÜM KAVRAM, TARİHÇE VE KAVRAMLAR ARASI İLİŞKİLER BAĞLAMINDA KENDİ KADERİNİ TAYİN I. KENDİ KADERİNİ TAYİNİN ANLAMI...5 A. Terim Sorunu...8

Detaylı

Emniyet Genel Müdürlüğü nün AB Uyum Faaliyetleri

Emniyet Genel Müdürlüğü nün AB Uyum Faaliyetleri Emniyet Genel Müdürlüğü nün AB Uyum Faaliyetleri Denizli Sanayi Odası, 1 Aralık 2008 Selamettin ZÜNBÜL 3. Sınıf Emniyet Müdürü Denizli Emniyet Müdürlüğü RESİ 1 Sunum Başlıklar kları Siyasi İşler Polis

Detaylı

İZMİR BÖLGESİ ENERJİ FORUMU 31 Ekim 01 KASIM 2014

İZMİR BÖLGESİ ENERJİ FORUMU 31 Ekim 01 KASIM 2014 İZMİR BÖLGESİ ENERJİ FORUMU 31 Ekim 01 KASIM 2014 ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME SÜRECİNDE YAŞANAN HUKUKİ PROBLEMLER Av. Cem ALTIPARMAK İzmir Barosu Kent ve Çevre Komisyonu Çevre ve Ekoloji Hareketi Avukatları

Detaylı

KABUL EDİLMEZLİK KARARI

KABUL EDİLMEZLİK KARARI Priştine, 8 Temmuz 2011 Ref.Nr: RK 125/11 KABUL EDİLMEZLİK KARARI Dava no: KI 33/11 Başvurucu Kosova Aşkanlıları Demokratik Partisi Kosova Yüksek Mahkemesinin A.A. Nr. 66/2011 sayı ve 5 Şubat 2011 tarihli

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

ANAYASA HUKUKU (İKTİSAT VE MALİYE BÖLÜMLERİ) 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ ARASINAV 17 KASIM 2014 SAAT 09:00

ANAYASA HUKUKU (İKTİSAT VE MALİYE BÖLÜMLERİ) 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ ARASINAV 17 KASIM 2014 SAAT 09:00 ANAYASA HUKUKU (İKTİSAT VE MALİYE BÖLÜMLERİ) 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ ARASINAV 17 KASIM 2014 SAAT 09:00 A. ANLATIM SORUSU (10 puan) Temsilde adalet yönetimde istikrar kavramlarını kısaca açıklayınız. Bu konuda

Detaylı

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 18. Hafta (2 9 Mayıs 2010)

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 18. Hafta (2 9 Mayıs 2010) Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Haftalık Türkiye - AB Gündemi 18. Hafta (2 9 Mayıs 2010) 2 MAYIS 2010, PAZAR Avrupa Birliği Genel Sekreter Yardımcısı

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 2 7 Ekim 2012

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 2 7 Ekim 2012 ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 2 7 Ekim 2012 TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi Büyükçekmece İstanbul İÇİNDEKİLER SAYFA 1. ARAŞTIRMANIN KONUSU 3 1.1.ARAŞTIRMANIN AMACI 3 1.2.ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ VE ÖRNEK

Detaylı

HAZİRAN 2012 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

HAZİRAN 2012 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili HAZİRAN 2012 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin CHP İl Kongresine katılarak bir konuşma

Detaylı

Araştırma Notu 12/124

Araştırma Notu 12/124 Araştırma Notu 12/124 05.01.2012 YENİLENEBİLİR ENERJİ HABERLERİNDE REGÜLASYON ve FİNANSMAN ÖNE ÇIKIYOR Barış Gençer Baykan Yönetici Özeti Yenilenebilir enerjiler, gerek fosil yakıtların tükeneceği öngörüsü

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İKİLİ İLİŞKİLER VE PROTOKOL DAİRE BAŞKANLIĞI İKİLİ İLİŞKİLER VE PROTOKOL DAİRE BAŞKANLIĞI İKİLİ İLİŞKİLER

Detaylı

Haberler / News. Dizin / Index. Hayýrsever iþ adamýndan

Haberler / News. Dizin / Index. Hayýrsever iþ adamýndan Türk Kütüphaneciliði 21, 4 (2007), 516-522 Dizin / Index Hayýrsever iþ adamýndan kütüphane Kýraathaneye kitaplýk Her okula kütüphane Deðiþen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu gerçekleþtirildi Ýstanbul'a

Detaylı

MADDELER T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENÇLİK MECLİSİ YÖNETMELİĞİ

MADDELER T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENÇLİK MECLİSİ YÖNETMELİĞİ MADDELER T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENÇLİK MECLİSİ YÖNETMELİĞİ AMAÇ Madde 1 İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi Yönetmeliği nin amacı; gençlerimizin demokratik katılımını sağlayarak

Detaylı

3. Eðitim - Öðrenim ve Saðlýk Kýrsal yörelerde (köylerde) eðitim ve saðlýk

3. Eðitim - Öðrenim ve Saðlýk Kýrsal yörelerde (köylerde) eðitim ve saðlýk A) Göçler Göçler ikiye ayrýlýr. a. Ýç göçler: Bir ülke içinde bir bölgeden bir baþka bölgeye ya da bir kentten bir baþka kente yapýlan göçtür. Kýsaca ayný ülke içinde yapýlan göçlerdir. Ýç göçler ülkenin

Detaylı

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 141 Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (Resmî Gazele ile yayımı : 6.4.1990 Sayı : 20484) Kanun No. Kabul Tarihi Dış ilişkiler - MADDE 1. Türkiye Büyük Millet

Detaylı

KAYITLI ELEKTRONİK POSTA (KEP) KULLANIMI BİLGİLENDİRME SEMİNERİ (11 Mart 2013)

KAYITLI ELEKTRONİK POSTA (KEP) KULLANIMI BİLGİLENDİRME SEMİNERİ (11 Mart 2013) Sayı 42 Mart 2013 e-bülten İTO BİLİŞİM H e r a y ı n i l k h a f t a s ı İ T O w e b s i t e s i n d e y a y ı n l a n ı r KAYITLI ELEKTRONİK POSTA (KEP) KULLANIMI BİLGİLENDİRME SEMİNERİ (11 Mart 2013)

Detaylı

BURSA BADEMLÝ ROTARY KULÜBÜ BADEMLÝBÜLTEN KURULUÞ: 27.05.2010 / CHARTER: 21.06.2010 / KULÜP NO: 83357 2012-13 U.R. Baþkaný Sakuji TANAKA U.R. 2440. Bölge Guvernörü Güneþ ERTAÞ 1. Grup Guvernörü Yrd. Denizhan

Detaylı

JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2016-2017 AKADEMİK YILI FARKINDALIK ARTIRMA TOPLANTILARI

JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2016-2017 AKADEMİK YILI FARKINDALIK ARTIRMA TOPLANTILARI Burs Programı Türkiye nin Avrupa Birliğine tam üyelik sürecinde kamu kurum ve kuruluşlarından özel sektöre, sivil toplum örgütlerinden üniversitelere önemli görevler düşüyor. Bu sebeple, toplumun her

Detaylı

Günlük Bülten. 23 Eylül 2002

Günlük Bülten. 23 Eylül 2002 Günlük Bülten PİYASA KAPANIŞLARI Kapanõş Günlük Değ. İMKB-100 9,325 %0.7 TL/$ 1,651,792 -%0.5 Bono Faizi (7 Mayõs 2003) %72.4 %0.0 İMKB İşlem Hacmi ($ mn) 9,093 67 9,225 9,258 9,325 9,264 94 İMKB-100 118

Detaylı

Basın Sohbet Toplantısı. 14 Temmuz 2009, İstanbul

Basın Sohbet Toplantısı. 14 Temmuz 2009, İstanbul Basın Sohbet Toplantısı 14 Temmuz 2009, İstanbul Kuruluş : 7 Ocak 2009 Internet Adresi : www.tuyid.org Posta Adresi : Nispetiye Cad. Levent İşhanı No: 6/2 34330 Levent - İstanbul Telefon : (212) 278 30

Detaylı

Ceza veya Muamelenin Önlenmesi Komitesi (CPT)

Ceza veya Muamelenin Önlenmesi Komitesi (CPT) AVRUPA KONSEYİ CPT/Inf/E (2002) 3 Türkçe / Turkish / Turc Avrupa İşkencenin ve İnsanlõkdõşõ veya Onurkõrõcõ Ceza veya Muamelenin Önlenmesi Komitesi (CPT) CPT nin Tanõtõmõ CPT nin Tanõtõmõ İşkencenin Önlenmesine

Detaylı

Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu nun periyodik yayýný Temmuz Aðustos 2006 Sayý 4 Ana Konu: Çevre Türk araþtýrmacýlýðýnýn geleceði parlak AB nin çevre öncelikleri ayný ancak varolan sorunlar çetinleþiyor

Detaylı

Sayın Konuklar; Saygıdeğer konuklar,

Sayın Konuklar; Saygıdeğer konuklar, Türkiye Büyük Millet Meclisinin Sayın Başkanı; Yüksek Yargı Kurumlarının çok değerli Başkanları; Sayın Büyükelçiler; Avrupa Konseyinin çok değerli temsilcileri; Uluslararası Kuruluşların değerli temsilcileri

Detaylı

Àëìàçáåê Àòàìáàåâ: "Ãåíïðîêóðàòóðà áîðåòñÿ ñ êîððóïöèåé, ðàçðóøàþùåé ãîñóäàðñòâî"

Àëìàçáåê Àòàìáàåâ: Ãåíïðîêóðàòóðà áîðåòñÿ ñ êîððóïöèåé, ðàçðóøàþùåé ãîñóäàðñòâî Hцkцmette deьiшiklikler yapыldы Kazakistan Cumhurbaшkanы Nursultan Nazarbayev, hцkцmette yapыlan deьiшiklikleri onayladы. Expo 2017'ye hazыlыklarыn sцrdцьц bu dюnemde yeni bir bakanlыk kurulmasыnы kararlaшtыran

Detaylı

ĐKV DEĞERLENDĐRME NOTU

ĐKV DEĞERLENDĐRME NOTU 10 Mart 2010 ĐKV DEĞERLENDĐRME NOTU AVRUPA ĐNSAN HAKLARI MAHKEMESĐ KIBRIS TAKĐ MÜLKĐYET SORUNUNA ĐLĐŞKĐN DAVALAR HAKKINDAKĐ KARARINI AÇIKLADI Can Mindek ĐKTĐSADĐ KALKINMA VAKFI [Metni yazın] www.ikv.org.tr

Detaylı

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 2. Hafta (11 17 Ocak 2010)

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 2. Hafta (11 17 Ocak 2010) Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Haftalık Türkiye - AB Gündemi 2. Hafta (11 17 Ocak 2010) 11 OCAK 2010, PAZARTESİ 10:00-18:00 Avrupa Birliği Genel

Detaylı

2011 YILI FAALİYET RAPORU Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı

2011 YILI FAALİYET RAPORU Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı 2011 YILI FAALİYET RAPORU Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı YÖNETİM KURULU 2011 FAALİYETLERİ 13.07.2011 Batı Akdeniz bölgesinin istihdam sorununa çözüm yaratmak amacıyla Akdeniz Radyo Televizyon

Detaylı

T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı, Kütahya

Detaylı

Plaka Tahdidi Gündemi Yoğun Geçiyor

Plaka Tahdidi Gündemi Yoğun Geçiyor Plaka Tahdidi Gündemi Yoğun Geçiyor Ana Sayfa» Sektörel 02.11.2015 16:21 Yaklaşık 30 yıldır İstanbul Servisçi Esnafı gündemini meşgul eden Plaka Tahdidi konusu hakkında geçtiğimiz haftalarda oldukça ilgi

Detaylı

Tam Gün Anayasa ya aykýrýdýr!

Tam Gün Anayasa ya aykýrýdýr! Yine þiddet, yine saldýrý! Ankara da Dýþkapý Yýldýrým Beyazýt Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Dahiliye Kliniði nde çalýþan hekimler hasta yakýnlarýnýn þiddetine maruz kaldý. Çok geçmedi, bir þiddet haberi

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı