Yığın hareketi ve görev

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yığın hareketi ve görev"

Transkript

1 işçi sınıfının kurtuluşu kendi eseri olacaktır BÜTÜN ÜLKELERİN PROLETERLERİ, BİRLESİN! Mayıs 1988 S a y ı:8 Yığın hareketi ve görev Y ığın hareketi gelişiyor, öfke ve memnuniyetsizlik f iili hareket dönüşüyor. Ve olgular bunun, belki de in işli ç ık ış lı ama giderek artan bir tempoda ilerleyeceğin i gösteriyor. Genel grev sloganla rıyla birlik te, 1,5 milyonu aşkın işçinin ülke ça p ın daki toplu protestosunu, önce İstanbul Üniversitesi öğrencilerinin gözüpek eylem i, sonra, yasak ve tehditlere meydan okuyan s a y ıla rı bir kaç bini bulan iş ç i, öğrenci ve a y d ın ın İstanb u l'd a k i 1 Mayıs gösterisi takip etti. İşçi sın ıfın d a ülke çapında bugüne kadar görülmemiş derinlik ve gen işlik te b ir kaynaşma var. Bu, sermayenin tem silcileri tarafından da dile g etiriliyor ve ürkütücü bulunuyor. Peşpeşe grev kararları a lın ıy o r. Cumhuriyet gazetesinin 27 Nisanda y a p tığ ı döküme göre, hala grevde bulunan işçi sa y ıs ı 6 bini aşarken, grev kararı alınm ış işçi s a y ıs ı 32 bini, sözleşmesi uyuşm azlıkla sonuçlanmış işçi sa y ısı ise 76 bin i aşmış bulunuyor. Bu rakamlar ekonomik hareketin h ızla büyüyen boyutunu gösteriyor. Sadece alınm ış grev kararları u ygulandığında dahi 1988'in daha ilk beş ayın d a, 1987 y ılın ın rakam ları aşılm ış olacak. Bunun d ışın d a, çeşitli biçim lerde ortaya çıkan pasif veya aktif işçi direnişleri o kadar arttı ki, bir kısmı yansım adığı veya y a n sıtılm a d ı- ğı halde, günlük basında bu tür direniş haberlerinin yer alm adığı gün hemen yok g ib i. Öte yandan bizzat "a şa ğı "m n istemi ve zorlam asıyla alınm ış genel grev k a ra n tüm işçilerin talebi olarak gündemde duruyor. Şayet T ü rk -lş 'in g erici bürokrasisi pek muhtemel ve hiç de sürpriz olmayacak bir "çark "la yan çizmezse, genel grevden önce ülke çap ın d a iki saatlik b ir uyarı grevi ve onlarca ilde miting yapılm ası gerekiyor. İşçiler mücadele etmek istiyor; yasaklara ve yasalara rağmen sokağa çıkmak istiyor. Genel grev isteminin kendisi b ile, kapitalistlere, devlete, anayasa ve yasalara açıktan meydan okumayı ifade ediyor. "Bu yasaları biz yapmadık ki, uyalım " fik ri ile r i- devrimci işçiler tarafından y a y g ın la ş t ır ılıy o r. İşçi eylem leri, ezilen ve sömürülen diğer kesimlerin desteğini de a lıy o r. Sakarya ve Adana mitingine toplumun diğer kesimlerinin ve öğrencilerin katılm ası, yemek boykotunun bir çok işyerinde küçük memurlar ve bir kısım teknik personel ve a y rıca öğrenciler tarafın dan desteklenmesi bunu gösteriyor. Kürt yurtseverlerinin manevi desteklerinin y a m s ıra, diktatörlüğe darbe vuran, onun otoritesini z a y ıfla tan mücadeleleri işçi hareketine nesnel bir desteği ifade ediyor. Bu destek, işçile r toplumun diğer ezilen ve sömürülen kesimlerinin istemlerini de dile getirm eyi, onları desteklemeyi, yani bütün ezilenlerin öncüsü olmayı öğrenebild ikleri oranda artacak tır. Grev hareketini, sokak eylemini geliştirm ek, yaymak -bugün y ığ ın la r ı devrim cileştirecek, in siy a tifin i ve bağım sız hareketini geliştirecek tek yol, b iricik devrimci taktik işte budur. ica zet, y a sa cılık şeklindeki o berbat geleneği kırm anın, yasaklar rejim ini sarsmanın ve işlemez hale getirmenin, yasa tanımaz militan bir işçi ve kitle hareketini geliştirmenin nesnel koşulları mevcuttur. 1 Mayısta İsta n b u l'd a yapılan gösteri bu yolda atılm ış gözüpek bir adım dır. Devam ettirmek, gelenek haline getirmek gerekiyor. İş çile rin, sömürülen ve ezilen

2 2 EKİM Sayı:8 kitlelerin büyüyen ve bir yandan fiili eyleme dönüşen hareketi k arşısın da diktatörlüğün ve hükümetin baskı ve terörün şiddetini artırm a yoluna b aşvurmaktan başka alternatifi yok. Gittikleri her yerde yuhalanmaya başlanan Özal ve bak anları, acz ve şa şk ın lık içinde, işçilerin ve halkın "a çız" diye başlayan protestolarım tehditle cev a p lıy or, sopanın ucunu gösteriyorlar. Protesto ve grevlerin artmaya b a ş la d ığ ı, bir dizi miting ve genel grevin gündemde olduğu bir sıra d a Evren küstahça yeni bir darbe tehdidi savuruyor. Muhalefetteki burjuva partiler ise, y ığ ın la r ın memnuniyetsizliğini ve öfkesini yeni bir seçimle parlamentonun bileşim inde yapılacak bir d eğişikliğe, bir hükümet değişikliğine yöneltmeye ç a lış ıy o r la r. Burjuva demokrasisini kendine program edinen, "parlamentonun en üst organ olarak görev yapm asının sağlanm asını" en önde görev ilan eden, "T ü rk iye'n in kurtuluşunun ANAP hükümetinden kurtulmaktan geçtiğine inanan", "yüzde 65'lik çoğunluk" dediği sosyal-dem okrat, muhafazakar, din ci, faşist sermaye partilerinden oluşan muhalefet partilerin i "ANAP iktid a rın ın alternatifi" olarak sunan ve onlardan demokrasi dilenen revizyonist-liberal sol da, aynı şekilde kitlelerin öfk esini ve hareketini parlamenter eylemin yedeğine çekme rolünü üstleniyor. "Parlamento içi ve d ış ı muhalefetin birleştirilm esi" olarak adlan d ırılan bu gerici taktik, işçi s ın ıfı hareketini id eolojik -siyasa l olarak burjuvaziye bağlam aya hizmet ediyor. Devrimci tatkik bunun tam k a r ş ıtıd ır ; grev ve sokak eylem lerini geliştirm eyi, y ığ ın la r ın burjuva parlamentosu ve p a rtileri hakkındaki umut ve ön y a rg ıla rım k ın p, bağım sız devrimci hareketini yaratm ayı ve onu iktidar mücadelesine yöneltmeyi am açlar. Herkes doğal olarak kendi rolünü oyn ayacaktır. Sermaye düzeninin yeniden şiddetli bir krize doğru h ızla yol a ld ığ ı, işçilerin ve sermaye tarafından sömürülen ve ezilen diğer kitlelerin ekmek ve özgürlük istem leriyle hareket geçmeye b a şla d ık la rı bir dönemde, net bir sosyalist program ı, onlara ekmeği de, özgürlüğü de verebilecek tek düzen olarak sosyalizmi y ığ ın la ra alternatif olarak sunma gücünde ve yeteneğinde devrimci bir işçi p a rtisinin yokluğu Türkiye'nin tarihsel bir ta lih sizliğ id ir. B aşlıca ve asli görevleri henüz böyle bir partiyi yaratmak, komünist hareketi, komünist işçi hareketine dönüştürmek olan komünistler, yükselen işçi hareketinde ne kadar enerjik olarak yer a lırla rsa, bu görevi o kadar h ızla b aşaracaklard ır. Dipten gelen ve artık kendini a çığa vuran dalganın büyüklüğüyle, kendilerinin güçleri ve h a z ırlık la rı arasındaki mesafenin büyüklüğü komünistleri ü r- kütmemelidir; tersine, bunun b ilin c in de olarak ve bu yüzden de bir kaç misli daha fazla enerjiyle müdahale etmek, deyim uygunsa her şeye rağmen "büyük oynamak" gerekiyor. Gelişen işçi hareketi kendi öncülerini ve k adrolarım h ızla yaratacak tır. Bütün sorun, cesaretle, ısra rla bu kesimlere ulaşabilm ektir. Bütün pratik çaba bu işe hasredilm elidir. Bir yükselişten s ım fm ileri unsurlarının hiç olmazsa önemli sayıla bilecek bir kısm ım kapsayan, polis ve diktatörlükle savaşma yeteneğine sahip g izli devrimci bir işçi örgütü oluşturarak çıkm ak, mevcut koşullar altında* belki de en iyi kazanç sa y ıla ca k tır; ki bu, geleceğin iktidara aday ih tila lci p a rtisi olacak t ır. E K İM Okuyuculara, T.Göker' in "Sovy etler B irliğ i' nin Yeni Dış Politikası Üzerine" b a şlık lı y a z ısın ı y e r darlığı nedeniyle gelecek sa yıya b ıra k ıy o ru z. Yine y e r darlığı nedeniyle önceki sayı da ya yı nlayamadı ğı mı z K. Yayla '- nın ve A n kara'lı yold a şla rın mektupların ı gecikm eli olarak y a y ın lıy o r u z. A.Azad 'm "Halkçı Devrim A n la y ış ı" b a şlık lı seri y a z ısın ın son bölümü ise g elecek sa yıya k a ld ı. EKİM

3 Mayıs 1988 EKİM 3 1 MAYIS İŞTE BÖYLE KUTLANIR... İ s ta n b u l da 1 M ayıs k u tla n d ı. S a yıla rı birkaç: b in i bulan iş ç i, öğren ci, sen d ik a cı v e a yd ın la rd a n oluşan ik i a yrı toplu luk, 1 M ayıs sabahı is tik la l caddesinden v e S ıra selv ilerd en Taksim a la n ın a doğru yü rü y ü şe g e ç t i. P olis k u v v e tle r i g ö s te r ic ile r e kudurm uşcası na s a ld ır d ı. G östericiler p o lis le ç a tış tıla r. 100f e y a k ın g ö s te r ic i g öza ltın a a lın d ı. D iktatörlüğün teh d itlerin e, y a sa k la r a, p o lisin 1 M ayıs ön cesi estir d iğ i terö re rağmen y a s a k la r çiğn en d i, teh d itlere meydan okundu. Bu b ir b a ş la n g ıç t ır. Y asaklar ciğn en e çiğn en e sok a k la r feth ed ile cek tir. Grev dalgası büyüyor K apitalistler tarafından açlık s ın ırın a itilen işçiler, "alam ıyoruz, yiy emiyoruz, giyem iyoruz. Grevden başka çaremiz yok", ya da, "tüketmezsek, üretmeyiz" d iyorlar. Ve peşpeşe oy b irliğ iy le grev kararları a lıy o rla r. Grev dalgası büyüyor ve bütün ülkeye y a y ılıy o r. İşte geçtiğimiz aydan bazı grev h aberleri: Ç im se-lş'in örgütlü olduğu 5 çimento fabrikasın da (Adana, Bolu, Ünye, Mardin, Konya) 2100 işçi 20 Nisanda greve b a şla d ı. Yine Ç im se-lş'in toplam 9591 işçiy i kapsayan 27 işyerinde greve gitme ihtimali var. E skişehir'de kurulu Eti Gıda Sanayi ve Etimek'te ça lışa n, Tek G ıda-iş sendikasına b a ğ lı 1800 işçi 18 Nisanda greve b a ş la d ı. Yine aynı sendika T ürkiye'ye dağılm ış değişik gıd a alanlarında üretim yapan 41 işyerinde 7000 işçi için grev kararı a ld ı. Karar 21 Nisanda işyerlerine a s ıld ı. İzm it'te kurulu 1300 işçinin ç a lış tığ ı Sabancı H olding'e ait Lassa Lastik Fabrik a s ı'n d a, bağım sız Laspetkim-İş sendikasın ca alınan grev k a ra n 21 Nisanda uygulanmaya b a şla n d ı. Aynı sendika P relli Lastik F abrik ası'n d a grev k a ra n a ld ı. Buna k a rşılık Lassa patronu da lokavt k a ra n a ld ı. (Lassa 1987'de en çok kar eden fabrikalardan b ir i, %105'lik bir kar a rtışı ile 23 milyar 102 milyon lir a lık kar elde etti. Bunu %95'lik bir artış sonucu 20 milyar 750 milyonla Good Year izlior. P irelli ise 20 milyar 570 milyon kar e tti.) P etro l-lş sendikası Adana ve M ersin' de kurulu 2 bin işçinin ç a lış tığ ı Sasa, Kromson ve Toros gübre fabrikaların da grev k a ra n a ld ı. Emek İn şaat'taki grevi devam eden Tez-Koop-lş sendikası, TMO'da çalışan 2000'i aşkm işçi adına grev k a ra n aldı v b. vb. Öte yandan p a sif-a k tif oldukça yaygın b ir direniş h a re k e ti... İşçiler miting alan ların d a, "a ç ız ", "ekmek istiyoru z", "tekellerin egemenliğine (Devamı s.b'dej

4 4 EKİM S ayı:8 i ; "EYLEM KARARLARI"NIN TAKİPÇİSİ OLMAK GEREKİR T ürk-lş yönetimi tarafından belirlenen eylem program ında, Mayıs ayında otuzu aşkm ilde miting, ülke çapında iki saatlik uyarı grevi ve ardından süreli ya da süresiz genel grev bulunmasına rağmen, bunun için ciddi h içbir h a zırlık y a p ılm a d ığ ı görülüyor. Türk-İş yönetiminin sermaye işb irlik çisi n iteliğ i, işçileri her ana yüzüstü bırakabileceği b ilin iy or. Nitekim hükümetin de girişim iyle a ç ık - g iz - li p a za rlık la r yeniden ön plana ç ık t ı. Hükümet bir yandan tehdit savururken, diğer yandan önemsiz tavizlerle sorunu geçiştirmeye ç a lış ıy o r. Öte yandan, E vren'in ve Ö zal'ın yeniden yoğu n la ştırd ık la rı "12 Eylül öncesine dönmek", "anarşinin yeniden hortlam ası" propogandası eşliğin de, "yeni b ir darbe" tehdidi ve tartışm aları dikkatleri başka yere çekmeyi, işçileri ve de sen d ik aları sin dirip işçi eylem lerini gündemden çıkarm ayı da am açlıyor. Bu konularda işçileri aydınlatmak ve uyarmak, genel grev istemini sıca k tutmak, T ürk-lş yönetiminin "çark" etmesine engel olmak ve a ld ığ ı kararlara uymaya zorlamak görevi en başta ile ri, öncü işçilere düşüyor. Her işyerinde ve her bölgede işçiler tarafından belirlenm iş eylem komiteleri kurulması talep edilmeli ve uygulanm alıdır. İş çile r, muhtemel bir eylemde kaderlerini sendika b ü rok ra tla rının eline bırak m am alıd ırlar. İSTANBUL YEMEK BOYKOTU T ü r k -lş 'in 11 Marttaki yemek boykotuna, İstanbul Camialtı Tersanesi ve Haliç Tersanesi işçilerin in katılım ı tam oldu. Bunun yan sıra eylemi daha ileri götürmek isteyen Camialtı işçilerinin bir k ısm ı, fabrikadan Kasımpaşa parkına kadar sessiz yürüyüş y a p tıla r. (Yine yasalardan, yasaklardan bahseden Dok-Gemi İş Sendikasının gerici tutumu bu yürüyüşü engelleyem edi) Ancak, daha önce k ararla ş tır ıla n, Kasımpaşa parkında Haliç Tersanesi işçile riy le buluşma ve protestoyu yükseltme gerçekleştirilem edi. Haliç Tersanesi'nden çok sayıd a katılan işçi arkadaşlarla beraber bir süre sonra d a ğ ım ld ı. Mesailere kalınm adı. Taşkızak Tersanesi'nde yemek boykotu kararından önce tersane işçileri iki günlük yemek boykotu kararı alm ışlard ı. Sendikanın en gelleyici tutumuna rağmen bu kararlarından vazgeçm ediler. Aynı sendika, işçileri T ü rk -lş 'in a ld ığ ı yemek boykotuna ça ğ ırın ca, büyük protestoyla k a r ş ıla ş tı. Pendik Tersanesi'nde de bütün işçiler yemek boykotuna k a tıld ıla r. Bir takım b a tıl in an ışlara sahip olan ve araların da işverenin u şa k lığ ım yapan bazı işçiler yemeğe gitmek istedilerse de, sonradan çekinip gitm ediler. 11 Martta çıkan yemek ikinci gün yeniden verilmek istenince, işçiler 12 Martta da yemek boykotu y a p tıla r. Gripin fa brik a sın d ak i işçilerin yemek boykotu ve protestosu, yemekhaneye g irip, tabakları yere fır la tıp kırarak oldu. Yemek boykotu üç gün sürdü ve işverenin çok sadık bir uşağı hastanelik ed ild i. Daha önce onbin paketlik iş üretilirken, bugün bu sayı binbeşyüze düşürüldü. İş çile r, a ltın cı ayda yapılacak toplusözleşmede isteyecekleri zamı şimdiden b ild ird ik lerin i, yüzde iki yüz zam isteyeceklerin i ve kendilerini zor günlerin bek lediğini söy lü yorlar. Deva İla ç Fabrikası işçilerin in yemek boykotuna katılım ı tam oldu ve üretimde b e lirli oranda düşüşler g e rçek leştirild i. Yemek boykotunun b a ş a rılı geçmesine rağmen, işçilerin büyük bir çoğunluğu a lm an yemek boykotu k a ra rın ın aldatmacaya d ayan d ığı ve pasif bir eylem olduğunu söylü yorlar. (Baştarafı s.3 'de) İstan bu l'd an b ir EKİM okuru. GREV DALGASI... son", "sömürüye son vereceğiz" diye h a y k ırıy o r, işgüçlerinin kapitalistler tarafın dan hayvani b ir tutkuyla yağm alanm asını şiddetle protesto ed iy orla r. Bu yağmaya tek bir yoldan son v e rile b ilir: Kapitalistleri kovarak, onları m ülksüzleştirerek, işçilerin iktidarı ve denetimi altınd a sosyalist üretimi örgütleyerek. Fabrikalara ihtiyaç v a r, ama kapitalistlere yok!

5 Mayıs 1988 EKİM 5 MÜCADELE KİTLELERİ EĞİTİR K oyayla T ü r k -lş 'in almış olduğu eylem kararla rı sendika bürokrasisinin niteliğine bak ılarak yargılanam az. Örneğin yemek boykotu objek tif olarak sermayeyi hedefliyordu. Fakat eyleme önayak olan T ürk-lş yöneticilerinin ne böyle bir b ilin ci, ne de eylem leri gerekli sonuçlara kadar sürdürme niyetleri v a rd ır. Başta Şevket Yılmaz olmak üzere sendika p atron ları, 2 milyona y a k m işçin in örgütlü olduğu bir sendikanın y ön eticileri olarak, ya işçi y ığ ın la r ın ın taleplerine daha fazla k a yıtsız k alam azlardı, ya da k oltu k lan tehlikeye g irerd i. K ısacası Türk-iş yöneticileri bilinen eylem k a ra rla rım kendi istemleriyle almamışlar, tersine bu k a ra rla n almak zorunda k alm ışlard ı. T ü rk -iş'in y a p tığ ı her toplantıda işçiler mücadele isteklerini dile getiriyor, "yaşasın işçile rin b ir liğ i", "işçiler elele genel greve" sloganları h a y k ırıy o rla rd ı. Sendika bürok ra tla rın ın uyuşuk konuşmaları k esiliyor, mücadele isteyen konuşmalar coşkuyla k arşıla n ıyord u. Türk-iş yönetiminin "hükümetle görüşme", "kanunların elverd iğ i ölçüde" mücadele etme vb. türden oyalam alarına karşın grevler yaygın la şıyord u (D eri-lş, Seydişehir, Migros v b.). Bazı fa b rik a la r da y a sa d ışı direnişler patlak veriyordu.... Örneğin A ltm y ıld ız ' da direniş olduğu günlerde fabrikaya gelen Teksif şube başkam İbrahim Vardar ve T ürk-lş başkam Şevket Yılmaz, önce işçilere eylemlerine son vermeleri için çağrı yapm ayı düşünürlerken, eylemdeki coşkuyu ve k a r a r lılığ ı görünce, işçilerin yanında old u k larım ve mücadelelerini sonuna kadar desteklediklerini söylemek zorunda k a lıy o rla rd ı. A y n ca, T ü rk -lş 'in eylem k a ra rla n uyarınca yapılan yemek boykotunun yüzde yüze yakın bir katılım la gerçekleşmesi ve Sakarya mitingine beklenenin üzerinde k atılım, yaşanan coşku bu mücadelelerin gerçek sahiplerinin -h a lih a zırd a k i bilin ç düzeyine bakıp b a z ıla rın ın küçüm sediğiisçi k itleleri olduğunu gösterir. Bu durumu Şevket Yılmaz b ile görmekte, konuşmaların d a sık s ık, "kendileri istese de istemese de işçilerin mücadeleye a t ıld ığ ı n ı" itira f etmektedir. Bazı işyerlerinde, DİSK'in açılm ası fa aliyetlerin i ve "sendikal muhalefet" a n la y ış ım T ü rk -lş 'e karşı örgütlenmek olarak algılayan TBKP ve onun çizgisin den etkilenen işçiler, T ürk-lş yöneticilerinin g erici oldu k ları gerekçesiyle onların önderliğinde gelişen eylemlere k a tılmama doğrultusunda propaganda yapmaya b a ş la d ıla r. Fakat propagandaları tutmay ın ca eylemlere katılmak zorunda k a ld ı la r. Yasal grev ya da y a sa d ışı direniş, boykot v b. eyleme katılan işçilerin çoğunluğunun h alihazırdaki b ilin ci, içinde bulundukları ekonomik cenderenin siyasal özünü kavrayabilecek nitelikte d eğ ild ir. İŞÇİ y ığ ın la r ın ın şimdiki b ilin ci esas olarak Özal hükümetinin devrilm esini istemekle s ın ır lıd ır. Mevcut hükümetin ekonomik, siyasal b a sk ıla rın a karşı ta v ır alan işçile r, bugün için muhalefetteki SHP, DYP gibi burjuva partilerden bir şeyler bekleme eğilim indeler. Bu p a rtilerin de çık a r yol olm adığım söylemelerine rağmen, başka bir alternatif göremedikleri veya yaratabilecek bilinçte olm adıkları için ehven-i şer m an tığıyla düzen p a rtilerinden b irin i tercih ed iy orla r. Bu ortamda dini gericilik toplumsal çöküntünün kayn ağım "m aneviyattan, dinden, ahlaktan kopma" olarak gösterip, sözde mevcut düzen d ışın d a ç ık ış y o lla n göstererek a ra y ış içindeki işç ile r i etk ilemeye ç a lış ıy o r. Siyonistlerin Filistin halkına karşı izlediği vahşet p olitik a sın ı protesto etmek am acıyla özellikle fa b rik a larda yoğun b ir ajitasyon fa a liy eti yürüttüler ve mitinge katılm ayanları g e ric ilik le ^suçladılar. Ve 15 bin k işilik bir k itleyi Bayrampaşa mitingine k atabild iler. Bütün yalan ve demagojisine rağmen dini gericiliğ in sermaye ve devletle içiçe olduğu, onlardan destek gördüğü b ilin mektedir. T ü rk -lş 'in k ararıyla gerçekleşen işçi eylem leri patron ların ve on la rın devletlerinin yüreğine korku s a ld ı. İşçi ve halk k itlelerine güven v erd i. T ü rk-lş eylem k a ra rla n a lır almaz hükümet sözcüleri tehditlere b a ş la d ıla r. Tehditler ve v a a d - ler atbaşı gidiyordu. Özal ve Çalışma Bakam İmren Aykut "tam işçilerin sorunla r ın ın çözüleceği bu günlerde eylem yapmak 12 Eylül öncesine dönmek istemekten başka bir şey değild ir" d iy o rla rd ı. Bazı fa b rik a la rın patronları yemek boykotunu kırabilm ek için kesenin a ğ zım a çtıla r. Örneğin Aksu iplik fabrikasın da patron yemek boykotuna bir saat kala işçilere 120 bin borç olarak ve 80 bini k a rşılık s ız olmak üzere 200 biner lira d a ğ ıta ca ğ ım a çık la d ı. Bu iğrenç tek lifi; sadakayı h içbir işçi kabul etmedi. Bunun üzerine 200 binin tamamının k a r ş ılık s ız (Devamı s :3b* de)

6 6 EKİM Sayı: 8 E kim 'in 1 M ayısta d a ğ ıttığ ı b ild ir iy i aynen y a y ın lıy o r u z. İSÇİ ARKADAŞ, 1 MAYIS YAKLAŞIYOR! Bütün ülkelerin işçilerinin ücretli kölelikten kurtuluş için mücadelede birlik olu şla rım kutladıkları gün, emeğin sermayeye karşı toplu mücadele günü 1 Mayıs y a k la şıy or. 1 Mayısta bütün ülkelerin işçileri sokaklara, meydanlara dökülecek, kendilerini sömüren ve ezen sermayeye, kapitalizme karşı öfkelerini h aykıracak, istemlerini dile getirecekler. Kavga ve zafere dair türküler söyleyecek, geleceğe, yeni bir dünyaya, gerçekten özgür, eşit, adil ve sömürünün olm adığı bir topluma, sosyalizm e olan özlem ve um utlarını dile getirecekler. Bizdeki gibi sermayenin kaba ve keyfi diktatörlüğünün hüküm sürdüğü, yasaklarla donatılm ış, masum muhalefet girişim lerinin dahi şiddet ve tutuklanmayla cevaplan dığı rejim lerde ise, işçiler her şeye rağmen yasakları çiğneyerek grev y a p ıp, gösteriler tertiplemeye ça lışa ca k la r. Söylemeye gerek yok ki, burjuva diktatörlük, yine 1 Mayısta işçile ri jop, süngü ve nam luların gölgesinde, işten atma, tutuklama tehdidiyle zorla ça lıştırm a ya, herhangi bir direniş veya gösteri yapm alarım engellemeye ç a lış a c a k tır. Ancak, işçiler bunu kabullenecekler mi, göreceğiz. Sadece şu iki noktayı vurgulamak istiyoru z: İşçilerin gücü s a y ıla r m d a d ır ; birlik te hareket ettiklerinde tehditler ve s a ld ır ıla r geri teper. İk in cisi, mücadeleyi ilerletmek için, hak ve özgürlükler için fe d a k a rlığ ı, acı çekmeyi göze almak gerekir. Zaten işçinin yaşamı bin türlü s ık ın tı ve acı ile içiçe değil midir? Her şeyin bir bedeli v a rd ır. Özgürlük, eşitlik, adalet, insanın insan tarafından sömürülmesini yok etmek, yoksulluğun kökünü kazımak bütün bunlar güzel ve yüce am açlardır. Ama uğruna savaşmadan elde ed ileb ilirler mi? İktidardaki veya muhalefetteki, bütün burjuva partiler işçilerin yoksulluğunu ve a c ıla r ım dindirmenin yolla rın a dair tonlarca la f ediyorlar. Hepsi yalan söylü yorlar. Temel sorun şudur: Bu toplumda, bir yanda, fa b rik a la rı, b a n k a la rı, toprağın ve servetin en büyük bölümünü elinde tutan ve bu nedenle de işçilerin ve emekçilerin y a ra ttığ ı değerleri sahiplenen bir avuç kapitalist, p a ra b a b a sı, büyük toprak sahibi var. Öte yanda karın tokluğuna ça lışa n ya da işsiz m ilyonlarca mülksüz ve yoksul. Hükümet, ordu, p olis, mahkemeler»kısacası devlet kapitalist s ım fın hizm etkarı, onun ç ık a r la r ın ın b ek çisid ir. Her iş çi bunu kendi pratik tecrübesiyle görüyor. Türkiye kapitalistleri emperyalist burjuvazi (ABD, Avrupa) ile birlikte işçilerin işgücünü yağm alıyor, onları kendisi için a çlık s ın ırın d a ölesiye ç a l ış ıt ı n y o r. Yoksulluk, h a sta lık, bedeni ve ahlaki çürüme kol geziyor. Oysa işçilerin ve emekçilerin y a ra ttığ ı değerler, ekmek ve et herkese yeter de artar b ile. Ama her şeyin tekeli, en büyük bölümü kapitalistlerin, para b a b a la rın ın, büyük toprak sahiplerinin elinde bulunuyor. Tek b ir ç ık ış yolu v a r: İşçilerin ve emekçilerin bu tekeli sermayenin elinden koparıp alm aları, yani büyük burjuvazi ve büyük toprak sah iplerin i, p a ra b a b a la rm ı mülksüzleştirmeleri ve bu mülkleri işçilerin ve ça lışa n la rın denetiminde toplumun ortak mülkü haline getirm eleri. Bunun için de, işçilerin, kapitalistlerin devletini y ık ıp kendi ik tid a rım kurmaları gerekiyor. O zaman işçiler ve emekçiler sadece kendi h esap ların a ç a lış a ca k, kendileri yöneteceklerdir. İşte bu sosyalizm dir. Sosyalist Türkiye -tek kurtuluş yolu budur. Kapitalist Türkiye çürüyor, ifla s ediyor. O işçilere ve emekçilere yoksulluk ve acıdan başka bir şey veremez. Yalan ve vaatten, jop ve dipçikten başka b ir şey veremez. Sosyalist bir Türkiye ancak işçilerin ve onunla birlikte yürüyen emekçilerin eseri o la b ilir. Böyle bir düzeni ancak bir işçi ve emekçi ih tila li y a ra ta b ilir. Bunun için de, her şeyden önce, devrimci b ir işçi partisine ihtiyaç var. Bir ih tilal partisi de ancak g izli b ir parti o la b ilir. Z ira, sermaye iktidarı kendisini yıkm ayı hedefleyen gerçek b ir devrim partisine yaşam hakkı tanım az. B ilinçli her işçinin başta gelen görevi böyle b ir p a rtiy i yaratmak için ça lışa n komünistlere k atılm ak tır. İşçiler devletin icazetine sığ ın a ra k, ya da mevcut yasalar çerçevesinde sözde komünist, sosyalist ya da devrimci parti kurmaya ça lışa n la ra itib ar etmemelidirler. Böyle p artiler başka b ir şey o la b ilir, ama asla b ir devrim p artisi olam azlar. İŞÇİ ARKADAŞLAR! B irleşin, örgütlenin, harekete geçin!

7 Mayıs 1988 EKİM 7 Sendikalarınıza sahip ç ık ın, sen dikalarınızdaki hain bürokratları kovun, korkakları devirin! Komünistleri, komünist işçileri bulun, onlarla bağ kurun! Onlar size yardım edecek, yol göstereceklerdir. Gizli işçi gazetelerini ve b ild irile r i okuyun, okutun! Söz, örgütlenme, gösteri ve toplantı hakkı için, tam ve özgür grev, toplusözleşme ve sendika hakkı için, bunların en k ısa sürede elde edilmesi için mücadele edin! Sermayenin iktidarına karşı savaşın ızd a en yakın müttefiğiniz olan şehir ve k ır em ekçilerinin desteğini a lın, destek verin! Bütün işçiler ve bütün halklar kardeştir. Kahrolsun ulusal eşitsizlik, ulusal zulüm ve ulusal düşm anlık! Kürtlerin özgürlük mücadelesini destekleyin! G ençliğin, bütün ezilenlerin, zindanlardaki işçi ve halk sa v a ş çıla rın ın mücadelesini destek leyin! B urjuvazi, faşist diktatörlük 1 M ayısı yasakladı ve unutturmaya ç a lış ıy o r. Buna izin vermeyin! Şehitlerinizin kan ıyla yaratılm ış gelenekleri, 1 Mayıs geleneğini y a şa tın. - YAŞASIN 1 MAYIS! - KAHROLSUN SERMAYE DÜZENİ, KAHROLSUN SERMAYENİN FAŞİST DİKTATÖRLÜĞÜ! - YAŞASIN ÖZGÜRLÜK, YAŞASIN SOSYALİZM! - YAŞASIN BÜTÜN ÜLKELERİN İŞÇİLERİNİN BİRLİĞİ VE KARDEŞLİĞİ! EKİM (Bastarafı s.31 'de) tamamen ortadan k a ld ıra ca ğı gibi yeni işçi arama ih tiyacı bile doğuracaktır. İşsizliğin bu şekilde ortadan kalkm asıyla işsizlik kasası ve sosyal sigortala r kasasın ın a çık la rı kendiliğinden ortadan k a lk a c a k tır / D olayısıyla aile yardım ları k asasının mali im tiyazlarından yaln ız F ransızlar bol miktarda y a rarlan a bilecek lerd ir. Aynı şekilde ve sonuç olarak adi su çla r,y a n i güvenlik, esrar, eroin kaçakç ılığ ı gibi marjinal sorunların v a rlık nedeni kalm ayacaktır. Nihayet, temiz ve arınm ış bir Fransız toplumu refah ve huzura erişebilecek tir! Bu tezlerin kök salması ve doğrudan savunucusu Milli Cephe P a rtisi'n in güçlenmesine F.Mitterand klasik sağı bölme ve basit oy h esapla n açısın dan yaklaşarak iştahlı bir sessizlik gözetti. Klasik sağ partiler bu partinin gelişmesini sosyalist hükümetin göçmen politikasın a b a ğ la d ıla r. Böylece objektif olarak faşist partinin tezleri siy a si tartışm anın merkezine oturtuldu, ve her zaman, her yerde propagandası y a p ıld ı. Bu ise o tezleri en tutarlı en keskin savunan faşist partinin gelişip güçlenmesine yol açtı - Yukarıda adı geçen ekonomik veya sosyal içerik li sorunlar hakkında bilim sel araştırm a kurum lan raporlar h a z ırla d ı la r. Bu raporlar faşist partinin tüm id d ia la rın ı tek tek, rakam ve delil vererek çürüttüler, a s ıls ız lığ ım ispat ettiler ama hiç kimsenin dikkatini çekmediler, faşizmin güçlenmesini engelleyemediler ve engelleyem ezlerdi. FRANSA VE GÜÇLENEN FAŞİZM... Özetlersek, 1981'de işbaşın a gelen çok id d ia lı "sosya list" hükümetin ve p olitik a sın ın ifla s ı, klasik sağm itibar ve is tik r a r s ız lığ ı, çok denenmiş ve y ıp ra n mış olm ası, kapitalist sisteme alternatif öneren devrim perspektifli bir komünist partisinin olm ayışı Faşist Milli Cephe Partisinin güçlenmesinin objek tif ş a r tla r ı nı oluşturdu. Bu seçimlerden b a şa rıy la çık an y a ln ız faşist parti oldu. Sosyal-dem okrasinin bu tür b ir icra a t ta bulunması bir tesadüf veya kaza d eğild ir. Bu F ransa'da sosyal-dem okrasinin tarih i misyonu idi ve yerine g e tirild i. Başka ülkelerde daha önce y a p ıld ı, b a zıla rın d a da bundan sonra y a p ıla b ilir. Kapitalizmin h a sta lık la rı tedavi ed ileb ilseyd i onu en iyi bir şekilde ve herkesten önce burjuvazi kendisi y a p a rd ı. Kapitalist sistemi hedeflemeyen, kim olu r sa olsun, hangi etiketle, ne kadar vaadle hareket ederse etsin aynı sonuca varmaya mahkumdu. Sonuç bunu isp a tla d ı. Sosyalizmi kurmak v a a d iy le, kapitalizmden kopuşu gerçekleştirmek id d ia sıy la işbaşın a gelen sosyal-dem okratlar sadece kapitalizmin krizinin yön eticiliğin i y a p tıla r. Tekrar yönetime g e leb ilirler ve gelecektirler ama kimin için? İşçi s ın ıfın ın sıçram a tahtası olarak kullandıktan sonra limon gibi s ık tıla r. Bundan sonra n a sıl olur? Bu seçimlerde işçi s ın ıfın ın herhangi bir burjuva aday için seferber olmaması ve sendikaların denetiminden çıkan grevlerin artması fa rk lı işaretler veriyor.

8 Daha kitlesel ve daha militanca Öğrenciler, 12 Eylül dönemi boyunca yapılan düzenlemeler, sistem leştirilerek uygulanan çok yönlü b a sk ıla r, YÖK'le yaratılan cendere vb. bütün bu politika ve uygulam alardan y ılla r d ır bunalm ışlard ı. Son bir kaç y ıld ır biriken soru n la rına çözüm hedefiyle b e lirli bir hareketlenme ve örgütlenme çabası için d eyd iler. Bu çabalar başından itibaren polisin, YÖK1ün, ve tek tek okul yönetimlerinin ortak baskı ve engellem eleriyle k a r ş ıla ş m ıştı. Bu b a sk ıla r 1987 Nisanında, hükümetin yeni yasal düzenlemeler g ir iş i miyle birleşince öğrenci hareketi ilk büyük a tılım ım y a şa d ı. Nisan Direnişleri gerçek leşti. Bu direnişler k arşısın da geri adım atan diktatörlük, ardından, polis ve üniversite yönetimleri a r a c ılığ ıy la sistemli bir yeni sa ld ırıy a g irişti. P olis, düzmece gerekçelerle devrimci öğren cileri, özellikle dernek yöneticilerini tutukluyor, v a lilik k a ra rla rıy la yer yer dernekleri k a p a ttırıyor, okullarda, kantinlerde, yurtlarda genel bir baskı ve terör havası yaratıyordu. Polisin eksik b ır a k tığ ım yine bizzat polisin istem ve y ön len d iriciliğin d e okul id areleri tam am lıyordu. Disiplin Yönetmeliği yaygın ve keyfi olarak iş le tiliy o r, sıradan gerekçelerle soruşturmalar a ç ılıy o r, cezalar veriliyord u. Özellikle İstanbul'd a son bir ayda, Nisan ayı boyunca, bu tür s a ld ır ıla r iy ice y oğu n la ştı. Fakat beraberinde tepkiyi de m ayaladı. Öğrenciler "P olis-ld a re İşb irliğin e Son", "Soruşturmalar K alksın", "Üniversitede Polis İstemiyoruz" slogan ları eşliğinde çeşitli protestolarda bulundu. Örneğin 15 Nisanda, yüzlerce öğrenci v a liliğ e yürüdü ve istemlerini sundu. Valinin geçiştirici sözlerinin ardından b a sk ıla r devam etti. Ve nihayet sa b ır ta ştı, ayla rın b ir i kimi patlak v erd i. İstanbul Üniversitesi, 28 Nisan günü işgal ve polisle çatışm ayla sonuçlanan yeni dönemin en militan eylemlerinden birine sahne oldu. Bu eylem ve sonrası gelişm elerle, öğrenci hareketi ik in ci büyük a tılım ım y a p tı. Olay çok ani ve kendiliğinden yaşandı. Polisin b ir k ız öğrenciye sözle sa rk ın tılık etmesi öğrenciler arasında büyük bir tepki y a r a ttı. Bu tepkiyi terörle sindirmek isteyen polis, üniversite kantinini basarak 6 öğrenciyi gözaltına a ld ı. Bu saldırgan ve küstahça davranış bardağı taşıran damla oldu. Bine yakın öğrenci polis ve idare aleyhtarı sloganla rla rektörlüğe yürüdüler. Görüşme istekleri k a rşılık sız k a lın ca, rektörü istifaya çağırarak rektörlüğü işgal ettiler. Genel b a s k ıla r ı, p olis-id a re işb irliğ in i ve YÖK'ü teşhir eden konuşmalar y a p ıp, sloganlar a ttıla r. Tehditlere aldırm ayıp İstanbul Emniyet Müdürünün bizzat yönettiği operasyona militanca direndiler. Aynı anda d ışa rıd a biriken öğrenciler, direnen a rk adaşlarım destekleyen ve p olis-id a re iş b irliğ in i protesto eden slogan lar a ttıla r. Direniş ancak saatler sonra k ır ıla - b ild i. Polis 158 öğrenciyi gözaltın a a ld ı. Olay bununla kalm adı. Estirilen terör ve tutuklamalar öğrencileri geriletm edi. Tersine, b ir gün önceki eylemden a ld ık la rı güç ve moralle, ertesi gün daha k a ra rlı olarak İstanbul Ü niversitesi merkez bin ası önünde top la n d ıla r. Mücadelede k a r a r lılığ ı ve özgürlük istemini dile getiren sloganların eşlik ettiği bir açık hava formu düzenlediler. Yapılan çeşitli konuşmaların ardından, bin kadar öğrenci toplu olarak basın toplan tısı için İstanbul Tabib Odasına yürüdü. Basm a açıklanan öğrenci dernekleri b ild irisin d e, üniversitenin üniversitelilere ait olduğu, polisin derhal üniversiteden çık a rılm a sı, p olis-id a re işb irliğ in in ve öğrenci örgütleri üzerindeki b a sk ıla rın son bulm ası, özerk ve demokratik üniversite v b. görüş ve istemler dile getirild i. Gözaltına alınan öğrencilerin derhal serbest b ır a kılm ası istendi. Haklı istem ve eylem lerine ile rici kamuoyundan destek talep ed ild i. Basın toplantısın ın ardından yürüyüş yapmak isteyen öğrencileri polis dağıtm aya kalkınca yine çatışm a ç ık t ı. Öğrenciler bölünmüş k ollar halinde yürüdüle r. İstanbul Üniversitesi 'ndeki işgal ve polisle çatışma eylemi, İstanbul'un diğer b e lli b a şlı üniversitelerinde yankı y aratt ı, protestolara yol a çtı. Eylem, s ın ır lı ve z a y ıf da kalsa diğer kentlerdeki bazı okullardan da destek gördü. Öğrenciler genel b a s k ıla r ı, özellikle p olis-id a re iş b irliğ in i protesto ettiler, polisin üniversiteden atılm asın ı isted iler.

3-P C ile h a b e r le şm e y e u y g u n b ir a r a b ir im. (IS A, P C I, U S B g ib i )

3-P C ile h a b e r le şm e y e u y g u n b ir a r a b ir im. (IS A, P C I, U S B g ib i ) M O D E M N E D İR : M o d u la to r -D e m o d u la to r k e lim e le r in in k ıs a ltm a s ı M O D E M. Y a n i v e r ile r i s e s s in y a lle r in e s e s s in y a lle r in i v e r ile r e d ö n

Detaylı

İşten Atılan Asil Çelik İşçilerinin okuduğu basın açıklaması: 15/03/2012

İşten Atılan Asil Çelik İşçilerinin okuduğu basın açıklaması: 15/03/2012 15 Mart 2012 Perşembe günü işlerinden atılan Asilçelik işçileri Bursa nın Orhangazi ilçesi cumhuriyet meydanında basın açıklamasıyla İşimizi İstiyoruz talebini dile getirdikleri ve işlerine geri dönene

Detaylı

H A S T A N E E N F E K S İY O N L A R IN I Ö NLEM E. E L İF C O Ş K U N E n fe k s iy o n K o n tr o l H e m ş ir e s i

H A S T A N E E N F E K S İY O N L A R IN I Ö NLEM E. E L İF C O Ş K U N E n fe k s iy o n K o n tr o l H e m ş ir e s i H A S T A N E E N F E K S İY O N L A R IN I Ö NLEM E E L İF C O Ş K U N E n fe k s iy o n K o n tr o l H e m ş ir e s i H ip o k r a t (M.Ö. 4 6 0-3 7 0 ) Ö n c e lik le z a r a r v e r m e 2 F lo r e

Detaylı

Yeni bir dönem açılıyor: Mali çöküş, depresyon, sınıf mücadelesi

Yeni bir dönem açılıyor: Mali çöküş, depresyon, sınıf mücadelesi Yeni bir dönem açılıyor: Mali çöküş, depresyon, sınıf mücadelesi Devrimci Marksizm Yayın Kurulu Uzun vadede bu felâket konusunda suçun nasýl daðýtýlacaðý çok þeyi belirleyecektir. Ýþte bu, önemli bir entelektüel

Detaylı

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, Kapitalist Sömürü Sistemini Yıkmak için Örgütlenme ve Mücadelenin adıdır!

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, Kapitalist Sömürü Sistemini Yıkmak için Örgütlenme ve Mücadelenin adıdır! 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, Kapitalist Sömürü Sistemini Yıkmak için Örgütlenme ve Mücadelenin adıdır! Clara Zetkin haklı olarak Kadının özgürlüğünün, tüm insanoğlunun özgürlüğü gibi, emeğin sermayenin

Detaylı

Oy vermek bir şeyleri değiştirseydi yasaklanırdı Emma Goldman

Oy vermek bir şeyleri değiştirseydi yasaklanırdı Emma Goldman Oy vermek bir şeyleri değiştirseydi yasaklanırdı Emma Goldman SEÇİMİ BOYKOT ET! SOSYALİST DEVRİMİ ÖRGÜTLE! [B SÖMÜRÜ DÜZENİNE KARŞI ÇIKMAYAN HİÇ BİR PARTİYE VE KİŞİYE OY YOK 7 Haziran da genel seçimler

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş ın Elbistan İlçesi nde siyaseti sadece insan için yaptıklarını, iktidara gelmeleri halinde terörü sonlandırıp ülkeye huzuru getireceklerini

Detaylı

ULUSLARARASI İŞÇİ DAYANIŞMASI DERNEĞİ. Meslek Liseliler Ne Yaşıyor? Ne İstiyor? Boyun Eğme. Mücadele Et!

ULUSLARARASI İŞÇİ DAYANIŞMASI DERNEĞİ. Meslek Liseliler Ne Yaşıyor? Ne İstiyor? Boyun Eğme. Mücadele Et! ULUSLARARASI İŞÇİ DAYANIŞMASI DERNEĞİ Meslek Liseliler Ne Yaşıyor? Ne İstiyor? Boyun Eğme Mücadele Et! Boyun Eğme Mücadele Et! Patronlar meslek lisesi öğrencilerini sömürülecek işçi olarak görüyorlar!

Detaylı

Şimdi fazla ileri gitmiş bu gerici diktatörlüğü terbiye etmek, mümkünse biraz değiştirip halka kabul ettirmek istiyorlar.

Şimdi fazla ileri gitmiş bu gerici diktatörlüğü terbiye etmek, mümkünse biraz değiştirip halka kabul ettirmek istiyorlar. Boyun eğmeyenler bu yana BU DÜZENİ SIFIRLA AKP eliyle sürdürülen gerici diktatörlük Türkiye'nin kaderi değildir. Bu diktatörlük bir kaza veya arızanın sonucu ortaya çıkmış da değildir. Sömürü düzeni kendini

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

DEVRİM KOLEKTİF DEHADIR Toplumda her gün tekrarlanan, olup biten olaylara yüzeysel bakmak yaygındır, neredeyse bir düşünce sistemi özelliği

DEVRİM KOLEKTİF DEHADIR Toplumda her gün tekrarlanan, olup biten olaylara yüzeysel bakmak yaygındır, neredeyse bir düşünce sistemi özelliği DEVRİM KOLEKTİF DEHADIR Toplumda her gün tekrarlanan, olup biten olaylara yüzeysel bakmak yaygındır, neredeyse bir düşünce sistemi özelliği kazanmıştır. Özel mülkiyet ilişkilerine dayalı düşünce biçimi

Detaylı

DEVRÝM ÝÇÝN SAVAÞMAYANA SOSYALÝST DENMEZ!

DEVRÝM ÝÇÝN SAVAÞMAYANA SOSYALÝST DENMEZ! DEVRÝM ÝÇÝN SAVAÞMAYANA SOSYALÝST DENMEZ! Silahlý Propaganda ve Gerilla Savaþý Nikaragua da Devrim ve Seçim Proletarya ve Sosyalist Siyasal Bilinç Demokratik Muhalefette Demokrat! Türkiye Devriminde Kürt

Detaylı

PROJE BİRİM FİYAT POZ TARİFLERİ İşin Adı : MEMURSEN TOKİ İMAM HATİP ORTAOKULU SONDAJ YAPIM İŞİ

PROJE BİRİM FİYAT POZ TARİFLERİ İşin Adı : MEMURSEN TOKİ İMAM HATİP ORTAOKULU SONDAJ YAPIM İŞİ Poz No 1 1.7/002 S ıra No: 1 T an ım ı T E K A S K I T E R T İB A T I : 2 6 6 8 0 0 B irim i: T K T ü rkiye E le ktrik D a ğıtım A.Ş. (1.Bölge) (TE1) a) M a lz e m e : Ş a rtn a m e s in e, s ta n d a

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB Danýþma Kurulu 38. Dönem 2. Toplantýsý 16 Nisan 2005'te Ankara'da TMMOB çalýþmalarý üzerine bilgilendirme ve TMMOB çalýþmalarýnýn deðerlendirilmesi gündemi

Detaylı

S TR E S Y Ö N E T M İ İ

S TR E S Y Ö N E T M İ İ STR E S Y ÖN E TİMİ K ON U B A ŞL IK L A R I Stres N edir? Stresin B elirtileri Stres Ka yn a kla rı Stresin O lum lu E tkileri O lum suz Stres Ö rgütsel Stres K a yn a kla rı K işisel Stres Yön etim i

Detaylı

U MK E K A MP Ç IL IK E Ğ T İ M İ İ 2008

U MK E K A MP Ç IL IK E Ğ T İ M İ İ 2008 U MK E K A MP Ç I L I K E ĞİT İMİ 2008 K A MP Y E R İ S E Ç İMİ V E Ö ZE L L İK L E R İ (Y A Z OP E R A S Y ON L A R I ) U L A Ş I M İÇ İN A R A Ç V E Y A Y A Y A Y OL U N A Y A K I N OL MA L I D I R.

Detaylı

DEMOKRATİKLEŞME PAKETİ

DEMOKRATİKLEŞME PAKETİ DEMOKRATİKLEŞME PAKETİ 07.11.2013 Halkla İlişkiler Başkanlığı TA K D İ M Değerli; Ana Kademe, Kadın Kolları, Gençlik Kolları MKYK üyemiz, Bakan Yardımcımız, Milletvekilimiz, Ana Kademe, Kadın Kolları,

Detaylı

T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı REKTÖRLÜK MAKAMINA

T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı REKTÖRLÜK MAKAMINA Evrak Tarih ve Sayısı: 28/10/2015-6400 A t ERZURUM Tf K-NİK UN İVERSI I ISI T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı B E K A Sayı :78096178-100/ Konu :Eğitim REKTÖRLÜK

Detaylı

Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu..

Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu.. 28 Nisan 2014 Basın Toplantısı Metni ; (Konuşmaya esas metin) Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu.. -- Silahlı Kuvvetlerimizde 3-4 yıldan bu yana Hava Kuvvetleri

Detaylı

SIVI BASINCI. 3. K cis mi her iki K. sı vı da da yüzdü ğü ne gö re ci sim le re et ki eden kal dır ma kuv vet le ri eşittir. = F ky 2V.d X.

SIVI BASINCI. 3. K cis mi her iki K. sı vı da da yüzdü ğü ne gö re ci sim le re et ki eden kal dır ma kuv vet le ri eşittir. = F ky 2V.d X. BÖÜ SIVI BSINCI IŞTIRR ÇÖZÜER SIVI BSINCI 4a a a a a a a a a a 4a ka bı nın ta ba nın a ki sı vı ba sın cı, 4ag ka bı nın ta bı nın a ki sı vı ba sın cı, ag ve ba sınç la rı ta raf ta ra fa oran la nır

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

AĞUSTOS 2015 TÜRKİYE GÜNDEMİ VESEÇMEN EĞİLİMİ ARAŞTIRMASI SONUÇ RAPORU 25 AĞUSTOS 2015

AĞUSTOS 2015 TÜRKİYE GÜNDEMİ VESEÇMEN EĞİLİMİ ARAŞTIRMASI SONUÇ RAPORU 25 AĞUSTOS 2015 ARGETUS ARAŞTIRMA, DANIŞMANLIK, EĞİTİM, PROJE VE ORGANİZASYON AĞUSTOS 2015 TÜRKİYE GÜNDEMİ VESEÇMEN EĞİLİMİ ARAŞTIRMASI 25 AĞUSTOS 2015 Mehmet Akif Mah.Recep Ayan Cad. Günaydın Sok. No:6 Kat:3 Çekmeköy

Detaylı

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Saðlýk emekçilerinin 2 gün süren grevleri baþladý. Ülke genelindeki hastanelerin nereyse tamamýnda hastanede

Detaylı

Tarihte, Günümüzde ve Devrimci Mücadelede Kadýnlar

Tarihte, Günümüzde ve Devrimci Mücadelede Kadýnlar Tarihte, Günümüzde ve ERÝÞ YAYINLARI Bu broþüre yer alan yazýlardan "Tarihte ve Günümüzde Emekçi " yazýsý, Kurtuluþ Cephesi'nin Mart-Nisan 1997 tarihli 36. Sayýsýnda; " " yazýsý, Kurtuluþ Cephesi'nin Mart-Nisan

Detaylı

ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U)

ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U)

Detaylı

18. bölüm. basında bursa il koordinasyon kurulu

18. bölüm. basında bursa il koordinasyon kurulu 18. bölüm basında bursa il koordinasyon kurulu BÖLÜM 18: BASINDA TMMOB BURSA İL KOORDİNASYON KURULU Şubemizin sekreteryalığında yazılı basında toplam olarak 120 kez yer almıştır. Bunun dışında görsel

Detaylı

DÜNYA DA BARIŞ İSTİYORUZ!

DÜNYA DA BARIŞ İSTİYORUZ! DÜNYA DA BARIŞ İSTİYORUZ! DÜNYA BARIŞININ GÜVENCESİ İŞÇİ SINIFIDIR! HAKSIZ, GERİCİ VE EMPERYALİST SAVAŞLAR EMPERYALİST KAPİTALİST DEVLETLER TARAFINDAN SÜRDÜRÜLMEKTEDİR! EMPERYALİST SÖMÜRÜ SİSTEMİ İŞÇİ

Detaylı

KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK?

KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK? KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK? Dünyada mal ve hizmet hareketlerinin uluslararası dolaşımına ve üretimin uluslararasılaşmasına imkan veren düzenlemeler (Dünya Ticaret Örgütü, Uluslararası

Detaylı

DEVRÝMÝN GELÝÞÝMÝ ve Küçük-Burjuva Hareketin Yalpalamasý

DEVRÝMÝN GELÝÞÝMÝ ve Küçük-Burjuva Hareketin Yalpalamasý DEVRÝMÝN GELÝÞÝMÝ ve Küçük-Burjuva Hareketin Yalpalamasý 38. Sayý / 30 Mart-13 Nisan 2005 Devrimci dönemlerin kitle örgütlenme araçlarý genel olarak komitelerdir. Komiteler, komiteleþme üzerine düþünen

Detaylı

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu v TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ÖNSÖZ Yirmi birinci yüzyılı bilgi teknolojisi çağı olarak adlandırmak ne kadar yerindeyse insan hakları çağı olarak adlandırmak da o kadar doğru olacaktır. İnsan

Detaylı

ESP/SOSYALİST KADIN MECLİSLERİ

ESP/SOSYALİST KADIN MECLİSLERİ BASINA VE KAMUOYUNA Erkek egemen kapitalist sistemde kadınların en önemli sorunu 2011 yılında da kadına yönelik şiddet olarak yerini korudu. Toplumsal cinsiyetçi rolleri yeniden üreten kapitalist erkek

Detaylı

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinde Emeğin Örgütlenmesi

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinde Emeğin Örgütlenmesi İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinde Emeğin Örgütlenmesi Ertuğrul Bilir Makina Mühendisi İş Güvenliği Uzmanı (C) İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği - Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi ÖDENEN BEDELLER İş kazası

Detaylı

Taşeron işçinin hakları mutlaka düzenlenecek

Taşeron işçinin hakları mutlaka düzenlenecek Taşeron işçinin hakları mutlaka düzenlenecek Aralık 08, 2011-4:57:28 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Büyük Anadolu Otel'de düzenlenen Türk-İş 21. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu. Çalışma

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Eylül 2013, No: 74

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Eylül 2013, No: 74 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Eylül 2013, No: 74 i Bu sayıda; Ağustos Ayı Dış Ticaret Verileri, 2013 2. Çeyrek dış borç verileri değerlendirilmiştir. i 1 İhracatta Olağanüstü Yavaşlama

Detaylı

İŞSİZLİKTE PATLAMA!: AKP İşsizlikle Mücadelede Başarısız!

İŞSİZLİKTE PATLAMA!: AKP İşsizlikle Mücadelede Başarısız! İşsizlik ve İstihdam Raporu-Kasım 2016 15 Kasım 2016, İstanbul İŞSİZLİKTE PATLAMA!: AKP İşsizlikle Mücadelede Başarısız! İşsizlik son beş yıldır düzenli olarak artıyor! Son bir yılda 435 bin yeni işsiz!

Detaylı

TÜRKİYE SOSYAL, EKONOMİK VE POLİTİK ANALİZ SEPA 5

TÜRKİYE SOSYAL, EKONOMİK VE POLİTİK ANALİZ SEPA 5 TÜRKİYE SOSYAL, EKONOMİK VE POLİTİK ANALİZ SEPA 5 HAZİRAN 2012 Araştırmacılar Derneği üyesi olan GENAR, araştırmalarına olan güvenini her türlü denetime ve bilimsel sorgulamaya açık olduğunu gösteren Onur

Detaylı

1 MAYIS 2013 BİRLİK MÜCADELE DAYANIŞMA!

1 MAYIS 2013 BİRLİK MÜCADELE DAYANIŞMA! 1 MAYIS 2013 BİRLİK MÜCADELE DAYANIŞMA! İşçilerin burjuvaziye ve egemen sınıfa karşı mücadelesi sürdükçe, bütün talepleri karşılanana dek 1 Mayıs, bu taleplerin her yıl dile getirildiği gün olacaktır.

Detaylı

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14)

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14) 7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ TEST 1 1. I. (15) (1) II. (1) (6) III. (+8) (1) IV. (10) (1) Yukarıda verilen işlemlerden kaç tanesinin sonucu pozitiftir? A) 4 B) 3 C) 2 D) 1

Detaylı

SURİYE TÜRKMEN PLATFORMU I. TOPLANTISI ONUR VE ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİ SONUÇ BİLDİRİSİ

SURİYE TÜRKMEN PLATFORMU I. TOPLANTISI ONUR VE ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİ SONUÇ BİLDİRİSİ SURİYE TÜRKMEN PLATFORMU I. TOPLANTISI ONUR VE ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİ SONUÇ BİLDİRİSİ Bismillairrahmanirrahim 1. Suriye de 20 ayı aşkın bir süredir devam eden kriz ortamı, ülkedeki diğer topluluklar gibi

Detaylı

BİRLEŞİK METAL İŞ SENDİKASI GENEL BAŞKANI ADNAN SERDAROĞLU NUN 2011 MESS GREVLERİ İLE İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI

BİRLEŞİK METAL İŞ SENDİKASI GENEL BAŞKANI ADNAN SERDAROĞLU NUN 2011 MESS GREVLERİ İLE İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI BİRLEŞİK METAL İŞ SENDİKASI GENEL BAŞKANI ADNAN SERDAROĞLU NUN 2011 MESS GREVLERİ İLE İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI 16 ŞUBAT 2011 CVK OTEL- İSTANBUL Tarihi günler yaşıyoruz. 10 Şubat-15 Şubat tarihleri arasında

Detaylı

MESLEK ÖRGÜTÜNÜN GöREV ÇAĞRISINA KATILMAK SUÇ MUDUR? BU NEDENLE HUKUKİ BİR YAPTIRIM UYGULANABİLİR Mİ?

MESLEK ÖRGÜTÜNÜN GöREV ÇAĞRISINA KATILMAK SUÇ MUDUR? BU NEDENLE HUKUKİ BİR YAPTIRIM UYGULANABİLİR Mİ? MESLEK ÖRGÜTÜNÜN GöREV ÇAĞRISINA KATILMAK SUÇ MUDUR? BU NEDENLE HUKUKİ BİR YAPTIRIM UYGULANABİLİR Mİ? Bilindiği gibi Dr. Ersin Aslan ın, bir hasta yakını tarafından öldürülmesinin birinci yılı yaklaşıyor.

Detaylı

3 Kasım 2002 Seçimlerine Doğru: Senaryolar ve Alternatifler...

3 Kasım 2002 Seçimlerine Doğru: Senaryolar ve Alternatifler... 3 Kasım 2002 Seçimlerine Doğru: Senaryolar ve Alternatifler... Seçime Doğru Giderken Kamuoyu: 3 Kasım 2002 seçimlerine bir haftadan az süre kalmışken, seçimin sonucu açısından bir çok spekülasyon bulunmaktadır.

Detaylı

B T A n a l o g T r a n s m i t t e r. T e k n i k K ı l a v u z u. R e v 1. 2

B T A n a l o g T r a n s m i t t e r. T e k n i k K ı l a v u z u. R e v 1. 2 B T - 111 A n a l o g T r a n s m i t t e r T e k n i k K ı l a v u z u R e v 1. 2 1. Ö N G Ö R Ü N Ü M, Ü S T Ü N L Ü K L E R İ VE Ö Z E L L İ K L E R İ M i k r o k o n t r o l ö r t a b a n l ı BT- 111

Detaylı

SAÐLIKTA ÖZELLEÞTÝRME

SAÐLIKTA ÖZELLEÞTÝRME Doç. Dr. Ýlker BELEK Akdeniz Üniversitesi Týp Fakültesi Halk Saðlýðý Anabilim Dalý Öðretim Üyesi SAÐLIKTA ÖZELLEÞTÝRME Burjuva Sýnýf Saldýrýsýnýn Tepe Noktasý Yukarýda tanýmlanan saðlýk sistemi yapýsý

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM ENDÜSTRİ DEVRİMİ, SOSYAL SORUN VE SOSYAL POLİTİKA İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM SOSYAL POLİTİKA BİLİMİNİN KONUSU, KAPSAMI VE TEMEL YAKLAŞIMI

İKİNCİ BÖLÜM ENDÜSTRİ DEVRİMİ, SOSYAL SORUN VE SOSYAL POLİTİKA İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM SOSYAL POLİTİKA BİLİMİNİN KONUSU, KAPSAMI VE TEMEL YAKLAŞIMI İKİNCİ BÖLÜM İÇİNDEKİLER Sayfa No ÖNSÖZ GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM SOSYAL POLİTİKA BİLİMİNİN KONUSU, KAPSAMI VE TEMEL YAKLAŞIMI I. EKONOMİ, TOPLUM BİLİMİ VE SOSYAL POLİTİKA...7 A. EKONOMİ BİLİMİ...7 B. TOPLUM

Detaylı

İş Yeri Hakları Politikası

İş Yeri Hakları Politikası İş Yeri Hakları Politikası İş Yeri Hakları Politikası Çalışanlarımızla olan ilişkilerimize değer veririz. İşimizin başarısı, küresel işletmemizdeki her bir çalışana bağlıdır. İş yerinde insan haklarının

Detaylı

Reel Sektör Risk Yönetimi

Reel Sektör Risk Yönetimi Temel Analiz 2009 Aralık ayında vadeli piyasalarda 1230.0 dolar/ons seviyesine kadar yükselen altın fiyatları sonrasında yaklaşık % 15 düşüş ile Şubat ayı başında 1045.0 dolar/ons seviyesine geriledi.

Detaylı

BİR GRUP EĞİTİM-SEN ÜYESİ GÖREVİNDEN AYRILAN MUSTAFA ÖZCAN ALEYHİNE EYLEM YAPTI

BİR GRUP EĞİTİM-SEN ÜYESİ GÖREVİNDEN AYRILAN MUSTAFA ÖZCAN ALEYHİNE EYLEM YAPTI BİR GRUP EĞİTİM-SEN ÜYESİ GÖREVİNDEN AYRILAN MUSTAFA ÖZCAN ALEYHİNE EYLEM YAPTI Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özcan ın kurum değişikliği ile Ankara Gölbaşı belediye başkan yardıcılığı görevine

Detaylı

Türkiye Siyasi Gündem Araştırması

Türkiye Siyasi Gündem Araştırması I. AMAÇ Bu çalışmanın amacı, aylık periyotlar halinde düzenlediğimiz, Türkiye nin Siyasi Gündemine paralel konuların ele alınarak halkın görüşlerini tespit etmek ve bu görüşlerin NEDENİ ni saptamak adına

Detaylı

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ HAKKINDA HER ŞEY KISA FİLM YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ KONUŞMASI

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ HAKKINDA HER ŞEY KISA FİLM YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ KONUŞMASI TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ HAKKINDA HER ŞEY KISA FİLM YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ KONUŞMASI 7 Ocak 2015 İstanbul, Sabancı Center Sayın Konuklar, Değerli Basın Mensupları,

Detaylı

MAYIS 2010 YAŞASIN 1 MAYIS ALANLARDAYIZ!

MAYIS 2010 YAŞASIN 1 MAYIS ALANLARDAYIZ! MAYIS 2010 YAŞASIN 1 MAYIS ALANLARDAYIZ! İşçilerin birlik, mücadele ve dayanışma günü olan 1 Mayıs; tüm yurtta olduğu gibi İstanbul da da coşkuyla kutlandı.1978 1 Mayıs ın ardından ilk kez izin verilen

Detaylı

T.C. VAN VALİLİĞİ Van Halk Sağlığı Müdürlüğü

T.C. VAN VALİLİĞİ Van Halk Sağlığı Müdürlüğü T.C. VAN VALİLİĞİ Sayı : 37.811.563-934/ 19/01/2015 Konu : Teklife Davet Sayın :... T e l: F ak s: Kurumumuzun ihtiyacı olan (4) kalem AFİŞ, BROŞÜR VE PLASTİK M ÜHÜR ALIMI işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz

Detaylı

İşsizliğin Önlenemeyen Yükselişi: Son Beş Yılın Zirvesi

İşsizliğin Önlenemeyen Yükselişi: Son Beş Yılın Zirvesi İşsizlik ve İstihdam Raporu-Aralık 2016 15 Aralık 2016, İstanbul İşsizliğin Önlenemeyen Yükselişi: Son Beş Yılın Zirvesi Son Beş Yılda Bir Milyon Yeni İşsiz Geniş Tanımlı İşsiz Sayısı 6 Milyon 373 Bin

Detaylı

YAY DALGALARI. 1. m. 4. y(cm) Şe kil de 25 cm lik kıs mı 2,5 dal ga ya kar şı lık ge lir.

YAY DALGALARI. 1. m. 4. y(cm) Şe kil de 25 cm lik kıs mı 2,5 dal ga ya kar şı lık ge lir. 1. BÖÜM A DAGAARI AIŞTIRMAAR ÇÖZÜMER A DAGAARI 1.. (c) T λ 5c Şe kil de 5 c lik kıs ı,5 dal ga a kar şı lık ge lir. 0 5 (c) Bu du ru da, 5 λ = 5 λ = 10 c Dal ga nın aıla hı zı, 60 V = = = 15 t c/ s Dal

Detaylı

RAMAZAN MEYDAN OKUYOR 28 AÇIKOTURUM. R a m a z a n Ö r n e k B i r M o d e l S u n u y o r. K a t ıla n la r : M e h m e t A k i f A k,

RAMAZAN MEYDAN OKUYOR 28 AÇIKOTURUM. R a m a z a n Ö r n e k B i r M o d e l S u n u y o r. K a t ıla n la r : M e h m e t A k i f A k, ümran j g g düşünce kültür sivasei Sahibi Üm ran Yayıncılık Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti. Adına Abdullah Yıldız Yayın Danışmanı Yusuf Kaplan Yazı İşleri M üdürü Veli Kahraman Yayın K urulu Uğur Altım,

Detaylı

SUNUŞ. Birleşik Metal İşçileri Sendikası Genel Yönetim Kurulu

SUNUŞ. Birleşik Metal İşçileri Sendikası Genel Yönetim Kurulu SUNUŞ İşyeri sendika temsilcileri, işyerinde çalışan işçilerin mevzuattan, toplu iş sözleşmelerinden doğan her türlü hak ve çıkarlarını korumakla görevli olan, sendikasının örgütlenmesi ve güçlenmesi için

Detaylı

İsçi hareketi ne durumda?

İsçi hareketi ne durumda? işçi sınıfının kurtuluşu kendi eseri olacaktır BÜTÜN ÜLKELERİN PROLETERLERİ, BİRLEŞİN! S a y ı:9, H aziran 1988 İsçi hareketi ne durumda? Şunun iy i kavranm ası ve hep gözönünde bulundurulm ası g erek

Detaylı

Sendikalaşma ve Toplu İş Sözleşmesi Raporu Ağustos 2016

Sendikalaşma ve Toplu İş Sözleşmesi Raporu Ağustos 2016 Sendikalaşma ve Toplu İş Sözleşmesi Raporu Ağustos 2016 2 Ağustos 2016 Sendikalı işçilerin üçte biri toplu sözleşme kapsamı dışında Sendikalaşmada son 4 yıldır yaşanan artışın büyük bölümü yapay Toplu

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ. Disiplin cezasını gerektiren davranış ve fiiller

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ. Disiplin cezasını gerektiren davranış ve fiiller MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ MADDE 164 Disiplin cezasını gerektiren davranış ve fiiller Kınama cezasını gerektiren davranışlar ve fiiller şunlardır: a) Okulu, okul eşyasını

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ ÖLÜ ÜRESEL YNLR OEL SORU - Eİ SORULRN ÇÖZÜLERİ 4 a a a d Şe kil de ö rül dü ğü i bi, ve ışık ışın la rı yansı ma lar so nu u ken di üze rin den e ri dö ner CEVP Şekilde örüldüğü ibi, aynalar arasındaki

Detaylı

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI Uluslararası Arka Plan Uluslararası Arka Plan Birleşmiş Milletler - CEDAW Avrupa Konseyi - Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

Detaylı

OTEL SATIN ALMA MÜDÜRLERİ BULUŞTU

OTEL SATIN ALMA MÜDÜRLERİ BULUŞTU OTEL SATIN ALMA MÜDÜRLERİ BULUŞTU OSMED, BODRUM DA SEKTÖRÜ BULUŞTURDU Merkezi Antalya da bulunan Otel Satın Alma Müdürleri ve Eğitimi Derneği (OSMED), Bodrum da sektör temsilcilerini bir araya getirdi.

Detaylı

10SORUDA AİLE SİGORTASI

10SORUDA AİLE SİGORTASI 10 SORUDA AİLE SİGORTASI T.C. ANAYASASI MADDE 60: Herkes, sosyal güvenlik hakkına sahiptir. Devlet, bu güvenliği sağlayacak gerekli tedbirleri alır ve teşkilatı kurar. 1. AİLE SİGORTASI Nedir? Aile Sigortası,

Detaylı

KİMLİK, İDEOLOJİ VE ETİK Sevcan Yılmaz

KİMLİK, İDEOLOJİ VE ETİK Sevcan Yılmaz KİMLİK, İDEOLOJİ VE ETİK Sevcan Yılmaz Adem in elması nasıl boğazında kaldı? Adem: Tanrım, kime görünelim kime görünmeyelim? Tanrı: Bana görünmeyin de kime görünürseniz görünün. Kovuldunuz. Havva: Ama

Detaylı

Türkiye nin Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Karnesi

Türkiye nin Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Karnesi Türkiye nin Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Karnesi Özet Türkiye nin ILO Karnesi Zayıf! 31 Mayıs 2016, İstanbul Türkiye ILO lerini En Çok İhlal Eden Ülkelerden Uluslararası Çalışma Örgütü nün (ILO) 105.

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI YENİ DÜNYANIN YENİ YÖNETİM SİSTEMLERİ TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ 1 TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ 13.03.2014 TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

14- TMMOB/ODALARI, SENDİKALAR VE DİĞER DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİYLE İLİŞKİLER, EYLEM VE ETKİNLİKLER

14- TMMOB/ODALARI, SENDİKALAR VE DİĞER DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİYLE İLİŞKİLER, EYLEM VE ETKİNLİKLER 14- TMMOB/ODALARI, SENDİKALAR VE DİĞER DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİYLE İLİŞKİLER, EYLEM VE ETKİNLİKLER 23 dönem Çalışma Programında; Oda etkinliklerinin TMMOB örgütlülüğü ile ilişkilendirilerek ortak alanlar

Detaylı

Gezi Parkı Araştırması. GEZİ PARKI ARAŞTIRMASI Kimler, neden oradalar ve ne istiyorlar?

Gezi Parkı Araştırması. GEZİ PARKI ARAŞTIRMASI Kimler, neden oradalar ve ne istiyorlar? GEZİ PARKI ARAŞTIRMASI Kimler, neden oradalar ve ne istiyorlar? ARAŞTIRMA Araştırmayı nasıl yaptık? 6 7 Haziran Perşembe ve Cuma günleri Her 2 saatlik zaman diliminde 400 kişiyle görüşerek Gezi Parkı alanına

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

YURTTAŞLIK VE EĞİTİM

YURTTAŞLIK VE EĞİTİM r L YURTTAŞLIK VE EĞİTİM r TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ YAYINLARI YURTTAŞLIK ve EĞİTİM T Ü R K E Ğ İT İM D E R N E Ğ İ X X. E Ğ İT İM T O P L A N T I S I 21-2 2 K A S IM 1 9 S 6 ISBN 975-7583-15-4 f 3Ü ZELİŞ O

Detaylı

İÇİNDEKİLER YAZARLAR HAKKINDA...VII. ÖNSÖZ (Av. Hakan BEZGİNLİ)... XIII. ÖNSÖZ (Dr.Jur. Tuııay KOKSAL)...XV İÇİNDEKİLER...XVII GİRİŞ...

İÇİNDEKİLER YAZARLAR HAKKINDA...VII. ÖNSÖZ (Av. Hakan BEZGİNLİ)... XIII. ÖNSÖZ (Dr.Jur. Tuııay KOKSAL)...XV İÇİNDEKİLER...XVII GİRİŞ... r İÇİNDEKİLER YAZARLAR HAKKINDA...VII ÖNSÖZ (Av. Hakan BEZGİNLİ)... XIII ÖNSÖZ (Dr.Jur. Tuııay KOKSAL)...XV İÇİNDEKİLER...XVII GİRİŞ...1 Birinci Böliim KARAYOLU TAŞIMACILIĞI İLE İLGİLİ TEMEL KURALLAR 1.

Detaylı

Milletvekillerine mektup yazdı

Milletvekillerine mektup yazdı Milletvekillerine mektup yazdı 05 Nisan 2011 11:05 Kamu Harcamalarını İzleme Platformu, gözlem sonuçlarını milletvekillerine gönderdiği mektupla paylaştı. Paylaş İki yıldır kamu harcamalarını izleyen 52

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Çetin Öner. Roman GÜLİBİK. Çeviren: Aslı Özer. 26. basım. Resimleyen: Orhan Peker

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Çetin Öner. Roman GÜLİBİK. Çeviren: Aslı Özer. 26. basım. Resimleyen: Orhan Peker Çetin Öner GÜLİBİK ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Roman Çeviren: Aslı Özer Resimleyen: Orhan Peker 26. basım Çetin Öner GÜLİBİK Resimleyen: Orhan Peker cancocuk.com cancocuk@cancocuk.com Yayın Koordinatörü: İpek

Detaylı

Müdafaa-i Hukuk Hareketi bu hakları savunmak ve geliştirmek için kurulmuştur.

Müdafaa-i Hukuk Hareketi bu hakları savunmak ve geliştirmek için kurulmuştur. Parti varlık sebebi, isminden de anlaşılacağı üzere, hakların savunulmasıdır. Müdafaa-i Hukuk düşüncesine göre: 1. İnsanın 2. Toplumun 3. Milletin 4. Devletin 5. Vatanın hakları vardır. Şu anda bu haklar

Detaylı

IŞIKFX Uluslararası Piyasalar Departmanı Günlük Yorum. Piyasalarda Bugün Ne Oldu? USDTRY EURUSD ALTIN BRENT PETROL GBPUSD

IŞIKFX Uluslararası Piyasalar Departmanı Günlük Yorum. Piyasalarda Bugün Ne Oldu? USDTRY EURUSD ALTIN BRENT PETROL GBPUSD IŞIKFX Uluslararası Piyasalar Departmanı Günlük Yorum Piyasalarda Bugün Ne Oldu? USDTRY EURUSD ALTIN BRENT PETROL GBPUSD FBI Açıklaması Trump a Yaradı Cuma günü FBI Direktörü James Comey tarafından yapılan

Detaylı

TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 41. DÖNEMDE RESİMLERLE TMMOB

TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 41. DÖNEMDE RESİMLERLE TMMOB TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 41. DÖNEMDE RESİMLERLE TMMOB 2010-2012 ISBN 978-605-01-0372-4 Baskı Mattek Basın Yayın Tanıtım Tic. San. Ltd. Şti Adakale Sokak 32/27 Kızılay/ANKARA Tel: (312)

Detaylı

Polis Taksim Meydanı'na girdi

Polis Taksim Meydanı'na girdi On5yirmi5.com Polis Taksim Meydanı'na girdi Gezi Parkı eylemlerinin 15. gününde polis, Taksim Meydanı na girdi. AKM ve Cumhuriyet Anıtı ndaki afişler söküldü, barikatlar da kaldırıldı. Yayın Tarihi : 11

Detaylı

Üç Şiir. Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı

Üç Şiir. Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı Üç Şiir Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı N â z ı m H i k m e t (Se la nik, 14 Ocak 1902 Mos ko va, 3 Ha zi ran 1963) Bah ri ye M e kt eb i n i b it i rd i (1919 ), H am id iy e K r uvaz ör

Detaylı

ORSAM ORTADOĞU STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ KARİKATÜRLERİN DİLİNDEN IRAK I ANLAMAK - 3 UNDERSTANDING IRAQ THROUGH CARTOONS 3

ORSAM ORTADOĞU STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ KARİKATÜRLERİN DİLİNDEN IRAK I ANLAMAK - 3 UNDERSTANDING IRAQ THROUGH CARTOONS 3 KARİKATÜRLERİN DİLİNDEN IRAK I ANLAMAK - 3 UNDERSTANDING IRAQ THROUGH CARTOONS 3 - CENTER FOR MIDDLE EASTERN STRATEGIC STUDIES KARİKATÜRLERİN DİLİNDEN IRAK I ANLAMAK - 3 UNDERSTANDING IRAQ THROUGH CARTOONS

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MECLİS TOPLANTISI 30.09.2015

İZMİR TİCARET ODASI MECLİS TOPLANTISI 30.09.2015 İZMİR TİCARET ODASI MECLİS TOPLANTISI 30.09.2015 Ekrem DEMİRTAŞ İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Her gün gelen şehit haberlerine YETER İki yıldır bitmeyen seçim maratonuna YETER Siyasetçilerin

Detaylı

Neden TMMOB? Kıyı Kanunu, Mera Kanunu, 2B Kanunu gibi yasal düzenlemelere, Kentlerin yağmalanmasını amaç edinen kentsel dönüşüm politikalarına,

Neden TMMOB? Kıyı Kanunu, Mera Kanunu, 2B Kanunu gibi yasal düzenlemelere, Kentlerin yağmalanmasını amaç edinen kentsel dönüşüm politikalarına, Neden TMMOB? Çünkü TMMOB; Gezi Parkı direnişinin destekleyicisi, Taksim Dayanışması'nın katılımcısı olan TMMOB'nin bir gece yarısı operasyonuyla yetkilerinin alınması AKP'nin TMMOB'den intikam alma girişimidir.

Detaylı

İşsizlik ve İstihdam Raporu-Ağustos 2016

İşsizlik ve İstihdam Raporu-Ağustos 2016 İşsizlik ve İstihdam Raporu-Ağustos 2016 Geniş tanımlı işsiz 5 milyon 660 bin İstihdam artışında kamu lokomotif! Tarım dışı genç kadın işsizliği yüzde 24,8! Özet 15 Ağustos 2016, İstanbul Türkiye Devrimci

Detaylı

M Ü FE TT Ġġ Y A R D IM C ILIĞ I S IN A V I B A ġ V U R U FO R M U

M Ü FE TT Ġġ Y A R D IM C ILIĞ I S IN A V I B A ġ V U R U FO R M U M Ü FE TT Ġġ Y A R D IM C ILIĞ I S IN A V I B A ġ V U R U FO R M U S ınava girm ek istediğiniz ili seçiniz İstanbul Ankara 4,5*6 eb ad ın dakifoto ğrafın ızı yap ıştırın ız İzm ir B ilim sınavına girm

Detaylı

İşyeri Temsilcileri Rehberi

İşyeri Temsilcileri Rehberi İşyeri Temsilcileri Rehberi Bir sendika için en önemli kadrolardan birisi işyeri temsilcisidir. İşyeri düzeyinde ise işyeri temsilcisi sendika örgütlenmenin olmazsa olmazıdır. Bir işyerinde işyeri temsilcisinin

Detaylı

Seçelim ve yerleştireli. Kutlu : Merhaba. Sophie : Kutlu :. Kutlu... e?

Seçelim ve yerleştireli. Kutlu : Merhaba. Sophie : Kutlu :. Kutlu... e? Seçelim ve yerleştireli. erelisi iz? e i adı e u oldu erha a Türk ü sizi adı ız erelisi iz? Kutlu : Merhaba. Sophie : Kutlu :. Kutlu.... e? Sophie : Be i adı Sophie. Kutlu : Memnun oldum. Sophie : Be de..

Detaylı

SÜRELİ YAYINLAR (DERGİ) KATALOGU YAYIN YERİ VE TARİHİ

SÜRELİ YAYINLAR (DERGİ) KATALOGU YAYIN YERİ VE TARİHİ SÜRELİ YAYINLAR (DERGİ) KATALOGU YER NO DERGİ ADI YAYIN YERİ VE TARİHİ 984 YABANCI ÜLKELERDE KAÇAKÇILIK BÜLTENİ Ankara, 1936-435 YAĞMA Tahran, Tarih yok 2031 YAKIN SOSYALİST KÜLTÜR DERGİSİ İstanbul, 1989.

Detaylı

Sayı: 2009/18 Tarih: 09.08.2009 Aileler krize borçlu yakalandı; sorunu işsizlik katladı

Sayı: 2009/18 Tarih: 09.08.2009 Aileler krize borçlu yakalandı; sorunu işsizlik katladı Sayı: 2009/18 Tarih: 09.08.2009 Aileler krize borçlu yakalandı; sorunu işsizlik katladı - Ekonomik krizin şiddeti devam ederken, krize borçlu yakalanan aileler, bu dönemde artan işsizliğin de etkisi ile

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Tevfik Sönmez KÜÇÜK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi PARTİ İÇİ DEMOKRASİ

Yrd. Doç. Dr. Tevfik Sönmez KÜÇÜK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi PARTİ İÇİ DEMOKRASİ Yrd. Doç. Dr. Tevfik Sönmez KÜÇÜK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi PARTİ İÇİ DEMOKRASİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR...XXI TABLOLAR

Detaylı

İşçi Haberleri Cumartesi, 06 Haziran :55 -

İşçi Haberleri Cumartesi, 06 Haziran :55 - İşçi hareketi ayağa kalkıyor Türkiye'nin bir dört bir yanından haksızlığa, sömürüye, sendikasızlaştırmaya, işten çıkarmalara karşı direniş haberleri geliyor. Türk-İş üyesi işçiler ayakta. Eğitim-Sen Ankara'ya

Detaylı

ANKARA NIN OYLARI SEÇİM GÜNLÜĞÜ

ANKARA NIN OYLARI SEÇİM GÜNLÜĞÜ ANKARA NIN OYLARI SEÇİM GÜNLÜĞÜ Ortak Nokta Derneği ile Ankara Kent Forumu Derneğinin önderliğinde, sivil toplum kuruluşlarının desteği ve gönüllülerin katılımıyla bağımsız bir platform olan Ankara nın

Detaylı

SANAYİ KENTİNDE ÇALIŞANLAR -ÇATIŞANLAR

SANAYİ KENTİNDE ÇALIŞANLAR -ÇATIŞANLAR SANAYİ KENTİNDE ÇALIŞANLAR -ÇATIŞANLAR TEPKİLER PARİS 1848 ayaklanması Avrupa kentleri 1848 ayaklanmaları CHICAGO 1877 İşçi Ayaklanması 1886 Haymarket ayaklanması NEW YORK Grevler ve Triangle Yangını 1911

Detaylı

işçiokulu FASİKÜL 8: Türkiye deki sendikaları tanıyalım

işçiokulu FASİKÜL 8: Türkiye deki sendikaları tanıyalım işçiokulu FASİKÜL 8: Türkiye de sendikalar nasıl doğdu ve gelişti? Türkiye nin geç kapitalistleşmesine koşut olarak sendikalar da Avrupa ülkelerine göre daha sonra kuruldular. İlk işçi örgütleri 19. yüzyılın

Detaylı

İŞSİZLİK BÜYÜK ÖLÇÜDE ERKEKLERDE YAŞANAN İŞGÜCÜ ARTIŞI İLE İSTİHDAM KAYIPLARINDAN KAYNAKLANIYOR

İŞSİZLİK BÜYÜK ÖLÇÜDE ERKEKLERDE YAŞANAN İŞGÜCÜ ARTIŞI İLE İSTİHDAM KAYIPLARINDAN KAYNAKLANIYOR Araştırma Notu 09/31 01.03.2009 İŞSİZLİK BÜYÜK ÖLÇÜDE ERKEKLERDE YAŞANAN İŞGÜCÜ ARTIŞI İLE İSTİHDAM KAYIPLARINDAN KAYNAKLANIYOR Seyfettin Gürsel ***, Gökçe Uysal-Kolaşin ve Mehmet Alper Dinçer Yönetici

Detaylı

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited İnsan Hakları Politikası (22 Şubat 2013 tarih ve 2/2013 No'lu Yönetim Kurulu Toplantısında onaylandığı şekilde) Revizyon 1 (20 Şubat 2015 tarih ve 2/2015 No'lu

Detaylı

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları PA 101 Kamu Yönetimine Giriş (3,0,0,3,5) Kamu yönetimine ilişkin kavramsal altyapı, yönetim alanında geliştirilmiş teori ve uygulamaların analiz edilmesi, yönetim biliminin

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

Başlamadan, önce KMO Yönetim Kurulu ve şahsım adına sizleri sevgi ve saygı ile selamlarım.

Başlamadan, önce KMO Yönetim Kurulu ve şahsım adına sizleri sevgi ve saygı ile selamlarım. Sayın Birlik Başkanım, Odamızın Değerli Yöneticileri, Sevgili Öğrenci Arkadaşlarım; Başlamadan, önce KMO Yönetim Kurulu ve şahsım adına sizleri sevgi ve saygı ile selamlarım. İstanbul dan, İzmir den, Sivas

Detaylı