Yığın hareketi ve görev

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yığın hareketi ve görev"

Transkript

1 işçi sınıfının kurtuluşu kendi eseri olacaktır BÜTÜN ÜLKELERİN PROLETERLERİ, BİRLESİN! Mayıs 1988 S a y ı:8 Yığın hareketi ve görev Y ığın hareketi gelişiyor, öfke ve memnuniyetsizlik f iili hareket dönüşüyor. Ve olgular bunun, belki de in işli ç ık ış lı ama giderek artan bir tempoda ilerleyeceğin i gösteriyor. Genel grev sloganla rıyla birlik te, 1,5 milyonu aşkın işçinin ülke ça p ın daki toplu protestosunu, önce İstanbul Üniversitesi öğrencilerinin gözüpek eylem i, sonra, yasak ve tehditlere meydan okuyan s a y ıla rı bir kaç bini bulan iş ç i, öğrenci ve a y d ın ın İstanb u l'd a k i 1 Mayıs gösterisi takip etti. İşçi sın ıfın d a ülke çapında bugüne kadar görülmemiş derinlik ve gen işlik te b ir kaynaşma var. Bu, sermayenin tem silcileri tarafından da dile g etiriliyor ve ürkütücü bulunuyor. Peşpeşe grev kararları a lın ıy o r. Cumhuriyet gazetesinin 27 Nisanda y a p tığ ı döküme göre, hala grevde bulunan işçi sa y ıs ı 6 bini aşarken, grev kararı alınm ış işçi s a y ıs ı 32 bini, sözleşmesi uyuşm azlıkla sonuçlanmış işçi sa y ısı ise 76 bin i aşmış bulunuyor. Bu rakamlar ekonomik hareketin h ızla büyüyen boyutunu gösteriyor. Sadece alınm ış grev kararları u ygulandığında dahi 1988'in daha ilk beş ayın d a, 1987 y ılın ın rakam ları aşılm ış olacak. Bunun d ışın d a, çeşitli biçim lerde ortaya çıkan pasif veya aktif işçi direnişleri o kadar arttı ki, bir kısmı yansım adığı veya y a n sıtılm a d ı- ğı halde, günlük basında bu tür direniş haberlerinin yer alm adığı gün hemen yok g ib i. Öte yandan bizzat "a şa ğı "m n istemi ve zorlam asıyla alınm ış genel grev k a ra n tüm işçilerin talebi olarak gündemde duruyor. Şayet T ü rk -lş 'in g erici bürokrasisi pek muhtemel ve hiç de sürpriz olmayacak bir "çark "la yan çizmezse, genel grevden önce ülke çap ın d a iki saatlik b ir uyarı grevi ve onlarca ilde miting yapılm ası gerekiyor. İşçiler mücadele etmek istiyor; yasaklara ve yasalara rağmen sokağa çıkmak istiyor. Genel grev isteminin kendisi b ile, kapitalistlere, devlete, anayasa ve yasalara açıktan meydan okumayı ifade ediyor. "Bu yasaları biz yapmadık ki, uyalım " fik ri ile r i- devrimci işçiler tarafından y a y g ın la ş t ır ılıy o r. İşçi eylem leri, ezilen ve sömürülen diğer kesimlerin desteğini de a lıy o r. Sakarya ve Adana mitingine toplumun diğer kesimlerinin ve öğrencilerin katılm ası, yemek boykotunun bir çok işyerinde küçük memurlar ve bir kısım teknik personel ve a y rıca öğrenciler tarafın dan desteklenmesi bunu gösteriyor. Kürt yurtseverlerinin manevi desteklerinin y a m s ıra, diktatörlüğe darbe vuran, onun otoritesini z a y ıfla tan mücadeleleri işçi hareketine nesnel bir desteği ifade ediyor. Bu destek, işçile r toplumun diğer ezilen ve sömürülen kesimlerinin istemlerini de dile getirm eyi, onları desteklemeyi, yani bütün ezilenlerin öncüsü olmayı öğrenebild ikleri oranda artacak tır. Grev hareketini, sokak eylemini geliştirm ek, yaymak -bugün y ığ ın la r ı devrim cileştirecek, in siy a tifin i ve bağım sız hareketini geliştirecek tek yol, b iricik devrimci taktik işte budur. ica zet, y a sa cılık şeklindeki o berbat geleneği kırm anın, yasaklar rejim ini sarsmanın ve işlemez hale getirmenin, yasa tanımaz militan bir işçi ve kitle hareketini geliştirmenin nesnel koşulları mevcuttur. 1 Mayısta İsta n b u l'd a yapılan gösteri bu yolda atılm ış gözüpek bir adım dır. Devam ettirmek, gelenek haline getirmek gerekiyor. İş çile rin, sömürülen ve ezilen

2 2 EKİM Sayı:8 kitlelerin büyüyen ve bir yandan fiili eyleme dönüşen hareketi k arşısın da diktatörlüğün ve hükümetin baskı ve terörün şiddetini artırm a yoluna b aşvurmaktan başka alternatifi yok. Gittikleri her yerde yuhalanmaya başlanan Özal ve bak anları, acz ve şa şk ın lık içinde, işçilerin ve halkın "a çız" diye başlayan protestolarım tehditle cev a p lıy or, sopanın ucunu gösteriyorlar. Protesto ve grevlerin artmaya b a ş la d ığ ı, bir dizi miting ve genel grevin gündemde olduğu bir sıra d a Evren küstahça yeni bir darbe tehdidi savuruyor. Muhalefetteki burjuva partiler ise, y ığ ın la r ın memnuniyetsizliğini ve öfkesini yeni bir seçimle parlamentonun bileşim inde yapılacak bir d eğişikliğe, bir hükümet değişikliğine yöneltmeye ç a lış ıy o r la r. Burjuva demokrasisini kendine program edinen, "parlamentonun en üst organ olarak görev yapm asının sağlanm asını" en önde görev ilan eden, "T ü rk iye'n in kurtuluşunun ANAP hükümetinden kurtulmaktan geçtiğine inanan", "yüzde 65'lik çoğunluk" dediği sosyal-dem okrat, muhafazakar, din ci, faşist sermaye partilerinden oluşan muhalefet partilerin i "ANAP iktid a rın ın alternatifi" olarak sunan ve onlardan demokrasi dilenen revizyonist-liberal sol da, aynı şekilde kitlelerin öfk esini ve hareketini parlamenter eylemin yedeğine çekme rolünü üstleniyor. "Parlamento içi ve d ış ı muhalefetin birleştirilm esi" olarak adlan d ırılan bu gerici taktik, işçi s ın ıfı hareketini id eolojik -siyasa l olarak burjuvaziye bağlam aya hizmet ediyor. Devrimci tatkik bunun tam k a r ş ıtıd ır ; grev ve sokak eylem lerini geliştirm eyi, y ığ ın la r ın burjuva parlamentosu ve p a rtileri hakkındaki umut ve ön y a rg ıla rım k ın p, bağım sız devrimci hareketini yaratm ayı ve onu iktidar mücadelesine yöneltmeyi am açlar. Herkes doğal olarak kendi rolünü oyn ayacaktır. Sermaye düzeninin yeniden şiddetli bir krize doğru h ızla yol a ld ığ ı, işçilerin ve sermaye tarafından sömürülen ve ezilen diğer kitlelerin ekmek ve özgürlük istem leriyle hareket geçmeye b a şla d ık la rı bir dönemde, net bir sosyalist program ı, onlara ekmeği de, özgürlüğü de verebilecek tek düzen olarak sosyalizmi y ığ ın la ra alternatif olarak sunma gücünde ve yeteneğinde devrimci bir işçi p a rtisinin yokluğu Türkiye'nin tarihsel bir ta lih sizliğ id ir. B aşlıca ve asli görevleri henüz böyle bir partiyi yaratmak, komünist hareketi, komünist işçi hareketine dönüştürmek olan komünistler, yükselen işçi hareketinde ne kadar enerjik olarak yer a lırla rsa, bu görevi o kadar h ızla b aşaracaklard ır. Dipten gelen ve artık kendini a çığa vuran dalganın büyüklüğüyle, kendilerinin güçleri ve h a z ırlık la rı arasındaki mesafenin büyüklüğü komünistleri ü r- kütmemelidir; tersine, bunun b ilin c in de olarak ve bu yüzden de bir kaç misli daha fazla enerjiyle müdahale etmek, deyim uygunsa her şeye rağmen "büyük oynamak" gerekiyor. Gelişen işçi hareketi kendi öncülerini ve k adrolarım h ızla yaratacak tır. Bütün sorun, cesaretle, ısra rla bu kesimlere ulaşabilm ektir. Bütün pratik çaba bu işe hasredilm elidir. Bir yükselişten s ım fm ileri unsurlarının hiç olmazsa önemli sayıla bilecek bir kısm ım kapsayan, polis ve diktatörlükle savaşma yeteneğine sahip g izli devrimci bir işçi örgütü oluşturarak çıkm ak, mevcut koşullar altında* belki de en iyi kazanç sa y ıla ca k tır; ki bu, geleceğin iktidara aday ih tila lci p a rtisi olacak t ır. E K İM Okuyuculara, T.Göker' in "Sovy etler B irliğ i' nin Yeni Dış Politikası Üzerine" b a şlık lı y a z ısın ı y e r darlığı nedeniyle gelecek sa yıya b ıra k ıy o ru z. Yine y e r darlığı nedeniyle önceki sayı da ya yı nlayamadı ğı mı z K. Yayla '- nın ve A n kara'lı yold a şla rın mektupların ı gecikm eli olarak y a y ın lıy o r u z. A.Azad 'm "Halkçı Devrim A n la y ış ı" b a şlık lı seri y a z ısın ın son bölümü ise g elecek sa yıya k a ld ı. EKİM

3 Mayıs 1988 EKİM 3 1 MAYIS İŞTE BÖYLE KUTLANIR... İ s ta n b u l da 1 M ayıs k u tla n d ı. S a yıla rı birkaç: b in i bulan iş ç i, öğren ci, sen d ik a cı v e a yd ın la rd a n oluşan ik i a yrı toplu luk, 1 M ayıs sabahı is tik la l caddesinden v e S ıra selv ilerd en Taksim a la n ın a doğru yü rü y ü şe g e ç t i. P olis k u v v e tle r i g ö s te r ic ile r e kudurm uşcası na s a ld ır d ı. G östericiler p o lis le ç a tış tıla r. 100f e y a k ın g ö s te r ic i g öza ltın a a lın d ı. D iktatörlüğün teh d itlerin e, y a sa k la r a, p o lisin 1 M ayıs ön cesi estir d iğ i terö re rağmen y a s a k la r çiğn en d i, teh d itlere meydan okundu. Bu b ir b a ş la n g ıç t ır. Y asaklar ciğn en e çiğn en e sok a k la r feth ed ile cek tir. Grev dalgası büyüyor K apitalistler tarafından açlık s ın ırın a itilen işçiler, "alam ıyoruz, yiy emiyoruz, giyem iyoruz. Grevden başka çaremiz yok", ya da, "tüketmezsek, üretmeyiz" d iyorlar. Ve peşpeşe oy b irliğ iy le grev kararları a lıy o rla r. Grev dalgası büyüyor ve bütün ülkeye y a y ılıy o r. İşte geçtiğimiz aydan bazı grev h aberleri: Ç im se-lş'in örgütlü olduğu 5 çimento fabrikasın da (Adana, Bolu, Ünye, Mardin, Konya) 2100 işçi 20 Nisanda greve b a şla d ı. Yine Ç im se-lş'in toplam 9591 işçiy i kapsayan 27 işyerinde greve gitme ihtimali var. E skişehir'de kurulu Eti Gıda Sanayi ve Etimek'te ça lışa n, Tek G ıda-iş sendikasına b a ğ lı 1800 işçi 18 Nisanda greve b a ş la d ı. Yine aynı sendika T ürkiye'ye dağılm ış değişik gıd a alanlarında üretim yapan 41 işyerinde 7000 işçi için grev kararı a ld ı. Karar 21 Nisanda işyerlerine a s ıld ı. İzm it'te kurulu 1300 işçinin ç a lış tığ ı Sabancı H olding'e ait Lassa Lastik Fabrik a s ı'n d a, bağım sız Laspetkim-İş sendikasın ca alınan grev k a ra n 21 Nisanda uygulanmaya b a şla n d ı. Aynı sendika P relli Lastik F abrik ası'n d a grev k a ra n a ld ı. Buna k a rşılık Lassa patronu da lokavt k a ra n a ld ı. (Lassa 1987'de en çok kar eden fabrikalardan b ir i, %105'lik bir kar a rtışı ile 23 milyar 102 milyon lir a lık kar elde etti. Bunu %95'lik bir artış sonucu 20 milyar 750 milyonla Good Year izlior. P irelli ise 20 milyar 570 milyon kar e tti.) P etro l-lş sendikası Adana ve M ersin' de kurulu 2 bin işçinin ç a lış tığ ı Sasa, Kromson ve Toros gübre fabrikaların da grev k a ra n a ld ı. Emek İn şaat'taki grevi devam eden Tez-Koop-lş sendikası, TMO'da çalışan 2000'i aşkm işçi adına grev k a ra n aldı v b. vb. Öte yandan p a sif-a k tif oldukça yaygın b ir direniş h a re k e ti... İşçiler miting alan ların d a, "a ç ız ", "ekmek istiyoru z", "tekellerin egemenliğine (Devamı s.b'dej

4 4 EKİM S ayı:8 i ; "EYLEM KARARLARI"NIN TAKİPÇİSİ OLMAK GEREKİR T ürk-lş yönetimi tarafından belirlenen eylem program ında, Mayıs ayında otuzu aşkm ilde miting, ülke çapında iki saatlik uyarı grevi ve ardından süreli ya da süresiz genel grev bulunmasına rağmen, bunun için ciddi h içbir h a zırlık y a p ılm a d ığ ı görülüyor. Türk-İş yönetiminin sermaye işb irlik çisi n iteliğ i, işçileri her ana yüzüstü bırakabileceği b ilin iy or. Nitekim hükümetin de girişim iyle a ç ık - g iz - li p a za rlık la r yeniden ön plana ç ık t ı. Hükümet bir yandan tehdit savururken, diğer yandan önemsiz tavizlerle sorunu geçiştirmeye ç a lış ıy o r. Öte yandan, E vren'in ve Ö zal'ın yeniden yoğu n la ştırd ık la rı "12 Eylül öncesine dönmek", "anarşinin yeniden hortlam ası" propogandası eşliğin de, "yeni b ir darbe" tehdidi ve tartışm aları dikkatleri başka yere çekmeyi, işçileri ve de sen d ik aları sin dirip işçi eylem lerini gündemden çıkarm ayı da am açlıyor. Bu konularda işçileri aydınlatmak ve uyarmak, genel grev istemini sıca k tutmak, T ürk-lş yönetiminin "çark" etmesine engel olmak ve a ld ığ ı kararlara uymaya zorlamak görevi en başta ile ri, öncü işçilere düşüyor. Her işyerinde ve her bölgede işçiler tarafından belirlenm iş eylem komiteleri kurulması talep edilmeli ve uygulanm alıdır. İş çile r, muhtemel bir eylemde kaderlerini sendika b ü rok ra tla rının eline bırak m am alıd ırlar. İSTANBUL YEMEK BOYKOTU T ü r k -lş 'in 11 Marttaki yemek boykotuna, İstanbul Camialtı Tersanesi ve Haliç Tersanesi işçilerin in katılım ı tam oldu. Bunun yan sıra eylemi daha ileri götürmek isteyen Camialtı işçilerinin bir k ısm ı, fabrikadan Kasımpaşa parkına kadar sessiz yürüyüş y a p tıla r. (Yine yasalardan, yasaklardan bahseden Dok-Gemi İş Sendikasının gerici tutumu bu yürüyüşü engelleyem edi) Ancak, daha önce k ararla ş tır ıla n, Kasımpaşa parkında Haliç Tersanesi işçile riy le buluşma ve protestoyu yükseltme gerçekleştirilem edi. Haliç Tersanesi'nden çok sayıd a katılan işçi arkadaşlarla beraber bir süre sonra d a ğ ım ld ı. Mesailere kalınm adı. Taşkızak Tersanesi'nde yemek boykotu kararından önce tersane işçileri iki günlük yemek boykotu kararı alm ışlard ı. Sendikanın en gelleyici tutumuna rağmen bu kararlarından vazgeçm ediler. Aynı sendika, işçileri T ü rk -lş 'in a ld ığ ı yemek boykotuna ça ğ ırın ca, büyük protestoyla k a r ş ıla ş tı. Pendik Tersanesi'nde de bütün işçiler yemek boykotuna k a tıld ıla r. Bir takım b a tıl in an ışlara sahip olan ve araların da işverenin u şa k lığ ım yapan bazı işçiler yemeğe gitmek istedilerse de, sonradan çekinip gitm ediler. 11 Martta çıkan yemek ikinci gün yeniden verilmek istenince, işçiler 12 Martta da yemek boykotu y a p tıla r. Gripin fa brik a sın d ak i işçilerin yemek boykotu ve protestosu, yemekhaneye g irip, tabakları yere fır la tıp kırarak oldu. Yemek boykotu üç gün sürdü ve işverenin çok sadık bir uşağı hastanelik ed ild i. Daha önce onbin paketlik iş üretilirken, bugün bu sayı binbeşyüze düşürüldü. İş çile r, a ltın cı ayda yapılacak toplusözleşmede isteyecekleri zamı şimdiden b ild ird ik lerin i, yüzde iki yüz zam isteyeceklerin i ve kendilerini zor günlerin bek lediğini söy lü yorlar. Deva İla ç Fabrikası işçilerin in yemek boykotuna katılım ı tam oldu ve üretimde b e lirli oranda düşüşler g e rçek leştirild i. Yemek boykotunun b a ş a rılı geçmesine rağmen, işçilerin büyük bir çoğunluğu a lm an yemek boykotu k a ra rın ın aldatmacaya d ayan d ığı ve pasif bir eylem olduğunu söylü yorlar. (Baştarafı s.3 'de) İstan bu l'd an b ir EKİM okuru. GREV DALGASI... son", "sömürüye son vereceğiz" diye h a y k ırıy o r, işgüçlerinin kapitalistler tarafın dan hayvani b ir tutkuyla yağm alanm asını şiddetle protesto ed iy orla r. Bu yağmaya tek bir yoldan son v e rile b ilir: Kapitalistleri kovarak, onları m ülksüzleştirerek, işçilerin iktidarı ve denetimi altınd a sosyalist üretimi örgütleyerek. Fabrikalara ihtiyaç v a r, ama kapitalistlere yok!

5 Mayıs 1988 EKİM 5 MÜCADELE KİTLELERİ EĞİTİR K oyayla T ü r k -lş 'in almış olduğu eylem kararla rı sendika bürokrasisinin niteliğine bak ılarak yargılanam az. Örneğin yemek boykotu objek tif olarak sermayeyi hedefliyordu. Fakat eyleme önayak olan T ürk-lş yöneticilerinin ne böyle bir b ilin ci, ne de eylem leri gerekli sonuçlara kadar sürdürme niyetleri v a rd ır. Başta Şevket Yılmaz olmak üzere sendika p atron ları, 2 milyona y a k m işçin in örgütlü olduğu bir sendikanın y ön eticileri olarak, ya işçi y ığ ın la r ın ın taleplerine daha fazla k a yıtsız k alam azlardı, ya da k oltu k lan tehlikeye g irerd i. K ısacası Türk-iş yöneticileri bilinen eylem k a ra rla rım kendi istemleriyle almamışlar, tersine bu k a ra rla n almak zorunda k alm ışlard ı. T ü rk -iş'in y a p tığ ı her toplantıda işçiler mücadele isteklerini dile getiriyor, "yaşasın işçile rin b ir liğ i", "işçiler elele genel greve" sloganları h a y k ırıy o rla rd ı. Sendika bürok ra tla rın ın uyuşuk konuşmaları k esiliyor, mücadele isteyen konuşmalar coşkuyla k arşıla n ıyord u. Türk-iş yönetiminin "hükümetle görüşme", "kanunların elverd iğ i ölçüde" mücadele etme vb. türden oyalam alarına karşın grevler yaygın la şıyord u (D eri-lş, Seydişehir, Migros v b.). Bazı fa b rik a la r da y a sa d ışı direnişler patlak veriyordu.... Örneğin A ltm y ıld ız ' da direniş olduğu günlerde fabrikaya gelen Teksif şube başkam İbrahim Vardar ve T ürk-lş başkam Şevket Yılmaz, önce işçilere eylemlerine son vermeleri için çağrı yapm ayı düşünürlerken, eylemdeki coşkuyu ve k a r a r lılığ ı görünce, işçilerin yanında old u k larım ve mücadelelerini sonuna kadar desteklediklerini söylemek zorunda k a lıy o rla rd ı. A y n ca, T ü rk -lş 'in eylem k a ra rla n uyarınca yapılan yemek boykotunun yüzde yüze yakın bir katılım la gerçekleşmesi ve Sakarya mitingine beklenenin üzerinde k atılım, yaşanan coşku bu mücadelelerin gerçek sahiplerinin -h a lih a zırd a k i bilin ç düzeyine bakıp b a z ıla rın ın küçüm sediğiisçi k itleleri olduğunu gösterir. Bu durumu Şevket Yılmaz b ile görmekte, konuşmaların d a sık s ık, "kendileri istese de istemese de işçilerin mücadeleye a t ıld ığ ı n ı" itira f etmektedir. Bazı işyerlerinde, DİSK'in açılm ası fa aliyetlerin i ve "sendikal muhalefet" a n la y ış ım T ü rk -lş 'e karşı örgütlenmek olarak algılayan TBKP ve onun çizgisin den etkilenen işçiler, T ürk-lş yöneticilerinin g erici oldu k ları gerekçesiyle onların önderliğinde gelişen eylemlere k a tılmama doğrultusunda propaganda yapmaya b a ş la d ıla r. Fakat propagandaları tutmay ın ca eylemlere katılmak zorunda k a ld ı la r. Yasal grev ya da y a sa d ışı direniş, boykot v b. eyleme katılan işçilerin çoğunluğunun h alihazırdaki b ilin ci, içinde bulundukları ekonomik cenderenin siyasal özünü kavrayabilecek nitelikte d eğ ild ir. İŞÇİ y ığ ın la r ın ın şimdiki b ilin ci esas olarak Özal hükümetinin devrilm esini istemekle s ın ır lıd ır. Mevcut hükümetin ekonomik, siyasal b a sk ıla rın a karşı ta v ır alan işçile r, bugün için muhalefetteki SHP, DYP gibi burjuva partilerden bir şeyler bekleme eğilim indeler. Bu p a rtilerin de çık a r yol olm adığım söylemelerine rağmen, başka bir alternatif göremedikleri veya yaratabilecek bilinçte olm adıkları için ehven-i şer m an tığıyla düzen p a rtilerinden b irin i tercih ed iy orla r. Bu ortamda dini gericilik toplumsal çöküntünün kayn ağım "m aneviyattan, dinden, ahlaktan kopma" olarak gösterip, sözde mevcut düzen d ışın d a ç ık ış y o lla n göstererek a ra y ış içindeki işç ile r i etk ilemeye ç a lış ıy o r. Siyonistlerin Filistin halkına karşı izlediği vahşet p olitik a sın ı protesto etmek am acıyla özellikle fa b rik a larda yoğun b ir ajitasyon fa a liy eti yürüttüler ve mitinge katılm ayanları g e ric ilik le ^suçladılar. Ve 15 bin k işilik bir k itleyi Bayrampaşa mitingine k atabild iler. Bütün yalan ve demagojisine rağmen dini gericiliğ in sermaye ve devletle içiçe olduğu, onlardan destek gördüğü b ilin mektedir. T ü rk -lş 'in k ararıyla gerçekleşen işçi eylem leri patron ların ve on la rın devletlerinin yüreğine korku s a ld ı. İşçi ve halk k itlelerine güven v erd i. T ü rk-lş eylem k a ra rla n a lır almaz hükümet sözcüleri tehditlere b a ş la d ıla r. Tehditler ve v a a d - ler atbaşı gidiyordu. Özal ve Çalışma Bakam İmren Aykut "tam işçilerin sorunla r ın ın çözüleceği bu günlerde eylem yapmak 12 Eylül öncesine dönmek istemekten başka bir şey değild ir" d iy o rla rd ı. Bazı fa b rik a la rın patronları yemek boykotunu kırabilm ek için kesenin a ğ zım a çtıla r. Örneğin Aksu iplik fabrikasın da patron yemek boykotuna bir saat kala işçilere 120 bin borç olarak ve 80 bini k a rşılık s ız olmak üzere 200 biner lira d a ğ ıta ca ğ ım a çık la d ı. Bu iğrenç tek lifi; sadakayı h içbir işçi kabul etmedi. Bunun üzerine 200 binin tamamının k a r ş ılık s ız (Devamı s :3b* de)

6 6 EKİM Sayı: 8 E kim 'in 1 M ayısta d a ğ ıttığ ı b ild ir iy i aynen y a y ın lıy o r u z. İSÇİ ARKADAŞ, 1 MAYIS YAKLAŞIYOR! Bütün ülkelerin işçilerinin ücretli kölelikten kurtuluş için mücadelede birlik olu şla rım kutladıkları gün, emeğin sermayeye karşı toplu mücadele günü 1 Mayıs y a k la şıy or. 1 Mayısta bütün ülkelerin işçileri sokaklara, meydanlara dökülecek, kendilerini sömüren ve ezen sermayeye, kapitalizme karşı öfkelerini h aykıracak, istemlerini dile getirecekler. Kavga ve zafere dair türküler söyleyecek, geleceğe, yeni bir dünyaya, gerçekten özgür, eşit, adil ve sömürünün olm adığı bir topluma, sosyalizm e olan özlem ve um utlarını dile getirecekler. Bizdeki gibi sermayenin kaba ve keyfi diktatörlüğünün hüküm sürdüğü, yasaklarla donatılm ış, masum muhalefet girişim lerinin dahi şiddet ve tutuklanmayla cevaplan dığı rejim lerde ise, işçiler her şeye rağmen yasakları çiğneyerek grev y a p ıp, gösteriler tertiplemeye ça lışa ca k la r. Söylemeye gerek yok ki, burjuva diktatörlük, yine 1 Mayısta işçile ri jop, süngü ve nam luların gölgesinde, işten atma, tutuklama tehdidiyle zorla ça lıştırm a ya, herhangi bir direniş veya gösteri yapm alarım engellemeye ç a lış a c a k tır. Ancak, işçiler bunu kabullenecekler mi, göreceğiz. Sadece şu iki noktayı vurgulamak istiyoru z: İşçilerin gücü s a y ıla r m d a d ır ; birlik te hareket ettiklerinde tehditler ve s a ld ır ıla r geri teper. İk in cisi, mücadeleyi ilerletmek için, hak ve özgürlükler için fe d a k a rlığ ı, acı çekmeyi göze almak gerekir. Zaten işçinin yaşamı bin türlü s ık ın tı ve acı ile içiçe değil midir? Her şeyin bir bedeli v a rd ır. Özgürlük, eşitlik, adalet, insanın insan tarafından sömürülmesini yok etmek, yoksulluğun kökünü kazımak bütün bunlar güzel ve yüce am açlardır. Ama uğruna savaşmadan elde ed ileb ilirler mi? İktidardaki veya muhalefetteki, bütün burjuva partiler işçilerin yoksulluğunu ve a c ıla r ım dindirmenin yolla rın a dair tonlarca la f ediyorlar. Hepsi yalan söylü yorlar. Temel sorun şudur: Bu toplumda, bir yanda, fa b rik a la rı, b a n k a la rı, toprağın ve servetin en büyük bölümünü elinde tutan ve bu nedenle de işçilerin ve emekçilerin y a ra ttığ ı değerleri sahiplenen bir avuç kapitalist, p a ra b a b a sı, büyük toprak sahibi var. Öte yanda karın tokluğuna ça lışa n ya da işsiz m ilyonlarca mülksüz ve yoksul. Hükümet, ordu, p olis, mahkemeler»kısacası devlet kapitalist s ım fın hizm etkarı, onun ç ık a r la r ın ın b ek çisid ir. Her iş çi bunu kendi pratik tecrübesiyle görüyor. Türkiye kapitalistleri emperyalist burjuvazi (ABD, Avrupa) ile birlikte işçilerin işgücünü yağm alıyor, onları kendisi için a çlık s ın ırın d a ölesiye ç a l ış ıt ı n y o r. Yoksulluk, h a sta lık, bedeni ve ahlaki çürüme kol geziyor. Oysa işçilerin ve emekçilerin y a ra ttığ ı değerler, ekmek ve et herkese yeter de artar b ile. Ama her şeyin tekeli, en büyük bölümü kapitalistlerin, para b a b a la rın ın, büyük toprak sahiplerinin elinde bulunuyor. Tek b ir ç ık ış yolu v a r: İşçilerin ve emekçilerin bu tekeli sermayenin elinden koparıp alm aları, yani büyük burjuvazi ve büyük toprak sah iplerin i, p a ra b a b a la rm ı mülksüzleştirmeleri ve bu mülkleri işçilerin ve ça lışa n la rın denetiminde toplumun ortak mülkü haline getirm eleri. Bunun için de, işçilerin, kapitalistlerin devletini y ık ıp kendi ik tid a rım kurmaları gerekiyor. O zaman işçiler ve emekçiler sadece kendi h esap ların a ç a lış a ca k, kendileri yöneteceklerdir. İşte bu sosyalizm dir. Sosyalist Türkiye -tek kurtuluş yolu budur. Kapitalist Türkiye çürüyor, ifla s ediyor. O işçilere ve emekçilere yoksulluk ve acıdan başka bir şey veremez. Yalan ve vaatten, jop ve dipçikten başka b ir şey veremez. Sosyalist bir Türkiye ancak işçilerin ve onunla birlikte yürüyen emekçilerin eseri o la b ilir. Böyle bir düzeni ancak bir işçi ve emekçi ih tila li y a ra ta b ilir. Bunun için de, her şeyden önce, devrimci b ir işçi partisine ihtiyaç var. Bir ih tilal partisi de ancak g izli b ir parti o la b ilir. Z ira, sermaye iktidarı kendisini yıkm ayı hedefleyen gerçek b ir devrim partisine yaşam hakkı tanım az. B ilinçli her işçinin başta gelen görevi böyle b ir p a rtiy i yaratmak için ça lışa n komünistlere k atılm ak tır. İşçiler devletin icazetine sığ ın a ra k, ya da mevcut yasalar çerçevesinde sözde komünist, sosyalist ya da devrimci parti kurmaya ça lışa n la ra itib ar etmemelidirler. Böyle p artiler başka b ir şey o la b ilir, ama asla b ir devrim p artisi olam azlar. İŞÇİ ARKADAŞLAR! B irleşin, örgütlenin, harekete geçin!

7 Mayıs 1988 EKİM 7 Sendikalarınıza sahip ç ık ın, sen dikalarınızdaki hain bürokratları kovun, korkakları devirin! Komünistleri, komünist işçileri bulun, onlarla bağ kurun! Onlar size yardım edecek, yol göstereceklerdir. Gizli işçi gazetelerini ve b ild irile r i okuyun, okutun! Söz, örgütlenme, gösteri ve toplantı hakkı için, tam ve özgür grev, toplusözleşme ve sendika hakkı için, bunların en k ısa sürede elde edilmesi için mücadele edin! Sermayenin iktidarına karşı savaşın ızd a en yakın müttefiğiniz olan şehir ve k ır em ekçilerinin desteğini a lın, destek verin! Bütün işçiler ve bütün halklar kardeştir. Kahrolsun ulusal eşitsizlik, ulusal zulüm ve ulusal düşm anlık! Kürtlerin özgürlük mücadelesini destekleyin! G ençliğin, bütün ezilenlerin, zindanlardaki işçi ve halk sa v a ş çıla rın ın mücadelesini destek leyin! B urjuvazi, faşist diktatörlük 1 M ayısı yasakladı ve unutturmaya ç a lış ıy o r. Buna izin vermeyin! Şehitlerinizin kan ıyla yaratılm ış gelenekleri, 1 Mayıs geleneğini y a şa tın. - YAŞASIN 1 MAYIS! - KAHROLSUN SERMAYE DÜZENİ, KAHROLSUN SERMAYENİN FAŞİST DİKTATÖRLÜĞÜ! - YAŞASIN ÖZGÜRLÜK, YAŞASIN SOSYALİZM! - YAŞASIN BÜTÜN ÜLKELERİN İŞÇİLERİNİN BİRLİĞİ VE KARDEŞLİĞİ! EKİM (Bastarafı s.31 'de) tamamen ortadan k a ld ıra ca ğı gibi yeni işçi arama ih tiyacı bile doğuracaktır. İşsizliğin bu şekilde ortadan kalkm asıyla işsizlik kasası ve sosyal sigortala r kasasın ın a çık la rı kendiliğinden ortadan k a lk a c a k tır / D olayısıyla aile yardım ları k asasının mali im tiyazlarından yaln ız F ransızlar bol miktarda y a rarlan a bilecek lerd ir. Aynı şekilde ve sonuç olarak adi su çla r,y a n i güvenlik, esrar, eroin kaçakç ılığ ı gibi marjinal sorunların v a rlık nedeni kalm ayacaktır. Nihayet, temiz ve arınm ış bir Fransız toplumu refah ve huzura erişebilecek tir! Bu tezlerin kök salması ve doğrudan savunucusu Milli Cephe P a rtisi'n in güçlenmesine F.Mitterand klasik sağı bölme ve basit oy h esapla n açısın dan yaklaşarak iştahlı bir sessizlik gözetti. Klasik sağ partiler bu partinin gelişmesini sosyalist hükümetin göçmen politikasın a b a ğ la d ıla r. Böylece objektif olarak faşist partinin tezleri siy a si tartışm anın merkezine oturtuldu, ve her zaman, her yerde propagandası y a p ıld ı. Bu ise o tezleri en tutarlı en keskin savunan faşist partinin gelişip güçlenmesine yol açtı - Yukarıda adı geçen ekonomik veya sosyal içerik li sorunlar hakkında bilim sel araştırm a kurum lan raporlar h a z ırla d ı la r. Bu raporlar faşist partinin tüm id d ia la rın ı tek tek, rakam ve delil vererek çürüttüler, a s ıls ız lığ ım ispat ettiler ama hiç kimsenin dikkatini çekmediler, faşizmin güçlenmesini engelleyemediler ve engelleyem ezlerdi. FRANSA VE GÜÇLENEN FAŞİZM... Özetlersek, 1981'de işbaşın a gelen çok id d ia lı "sosya list" hükümetin ve p olitik a sın ın ifla s ı, klasik sağm itibar ve is tik r a r s ız lığ ı, çok denenmiş ve y ıp ra n mış olm ası, kapitalist sisteme alternatif öneren devrim perspektifli bir komünist partisinin olm ayışı Faşist Milli Cephe Partisinin güçlenmesinin objek tif ş a r tla r ı nı oluşturdu. Bu seçimlerden b a şa rıy la çık an y a ln ız faşist parti oldu. Sosyal-dem okrasinin bu tür b ir icra a t ta bulunması bir tesadüf veya kaza d eğild ir. Bu F ransa'da sosyal-dem okrasinin tarih i misyonu idi ve yerine g e tirild i. Başka ülkelerde daha önce y a p ıld ı, b a zıla rın d a da bundan sonra y a p ıla b ilir. Kapitalizmin h a sta lık la rı tedavi ed ileb ilseyd i onu en iyi bir şekilde ve herkesten önce burjuvazi kendisi y a p a rd ı. Kapitalist sistemi hedeflemeyen, kim olu r sa olsun, hangi etiketle, ne kadar vaadle hareket ederse etsin aynı sonuca varmaya mahkumdu. Sonuç bunu isp a tla d ı. Sosyalizmi kurmak v a a d iy le, kapitalizmden kopuşu gerçekleştirmek id d ia sıy la işbaşın a gelen sosyal-dem okratlar sadece kapitalizmin krizinin yön eticiliğin i y a p tıla r. Tekrar yönetime g e leb ilirler ve gelecektirler ama kimin için? İşçi s ın ıfın ın sıçram a tahtası olarak kullandıktan sonra limon gibi s ık tıla r. Bundan sonra n a sıl olur? Bu seçimlerde işçi s ın ıfın ın herhangi bir burjuva aday için seferber olmaması ve sendikaların denetiminden çıkan grevlerin artması fa rk lı işaretler veriyor.

8 Daha kitlesel ve daha militanca Öğrenciler, 12 Eylül dönemi boyunca yapılan düzenlemeler, sistem leştirilerek uygulanan çok yönlü b a sk ıla r, YÖK'le yaratılan cendere vb. bütün bu politika ve uygulam alardan y ılla r d ır bunalm ışlard ı. Son bir kaç y ıld ır biriken soru n la rına çözüm hedefiyle b e lirli bir hareketlenme ve örgütlenme çabası için d eyd iler. Bu çabalar başından itibaren polisin, YÖK1ün, ve tek tek okul yönetimlerinin ortak baskı ve engellem eleriyle k a r ş ıla ş m ıştı. Bu b a sk ıla r 1987 Nisanında, hükümetin yeni yasal düzenlemeler g ir iş i miyle birleşince öğrenci hareketi ilk büyük a tılım ım y a şa d ı. Nisan Direnişleri gerçek leşti. Bu direnişler k arşısın da geri adım atan diktatörlük, ardından, polis ve üniversite yönetimleri a r a c ılığ ıy la sistemli bir yeni sa ld ırıy a g irişti. P olis, düzmece gerekçelerle devrimci öğren cileri, özellikle dernek yöneticilerini tutukluyor, v a lilik k a ra rla rıy la yer yer dernekleri k a p a ttırıyor, okullarda, kantinlerde, yurtlarda genel bir baskı ve terör havası yaratıyordu. Polisin eksik b ır a k tığ ım yine bizzat polisin istem ve y ön len d iriciliğin d e okul id areleri tam am lıyordu. Disiplin Yönetmeliği yaygın ve keyfi olarak iş le tiliy o r, sıradan gerekçelerle soruşturmalar a ç ılıy o r, cezalar veriliyord u. Özellikle İstanbul'd a son bir ayda, Nisan ayı boyunca, bu tür s a ld ır ıla r iy ice y oğu n la ştı. Fakat beraberinde tepkiyi de m ayaladı. Öğrenciler "P olis-ld a re İşb irliğin e Son", "Soruşturmalar K alksın", "Üniversitede Polis İstemiyoruz" slogan ları eşliğinde çeşitli protestolarda bulundu. Örneğin 15 Nisanda, yüzlerce öğrenci v a liliğ e yürüdü ve istemlerini sundu. Valinin geçiştirici sözlerinin ardından b a sk ıla r devam etti. Ve nihayet sa b ır ta ştı, ayla rın b ir i kimi patlak v erd i. İstanbul Üniversitesi, 28 Nisan günü işgal ve polisle çatışm ayla sonuçlanan yeni dönemin en militan eylemlerinden birine sahne oldu. Bu eylem ve sonrası gelişm elerle, öğrenci hareketi ik in ci büyük a tılım ım y a p tı. Olay çok ani ve kendiliğinden yaşandı. Polisin b ir k ız öğrenciye sözle sa rk ın tılık etmesi öğrenciler arasında büyük bir tepki y a r a ttı. Bu tepkiyi terörle sindirmek isteyen polis, üniversite kantinini basarak 6 öğrenciyi gözaltına a ld ı. Bu saldırgan ve küstahça davranış bardağı taşıran damla oldu. Bine yakın öğrenci polis ve idare aleyhtarı sloganla rla rektörlüğe yürüdüler. Görüşme istekleri k a rşılık sız k a lın ca, rektörü istifaya çağırarak rektörlüğü işgal ettiler. Genel b a s k ıla r ı, p olis-id a re işb irliğ in i ve YÖK'ü teşhir eden konuşmalar y a p ıp, sloganlar a ttıla r. Tehditlere aldırm ayıp İstanbul Emniyet Müdürünün bizzat yönettiği operasyona militanca direndiler. Aynı anda d ışa rıd a biriken öğrenciler, direnen a rk adaşlarım destekleyen ve p olis-id a re iş b irliğ in i protesto eden slogan lar a ttıla r. Direniş ancak saatler sonra k ır ıla - b ild i. Polis 158 öğrenciyi gözaltın a a ld ı. Olay bununla kalm adı. Estirilen terör ve tutuklamalar öğrencileri geriletm edi. Tersine, b ir gün önceki eylemden a ld ık la rı güç ve moralle, ertesi gün daha k a ra rlı olarak İstanbul Ü niversitesi merkez bin ası önünde top la n d ıla r. Mücadelede k a r a r lılığ ı ve özgürlük istemini dile getiren sloganların eşlik ettiği bir açık hava formu düzenlediler. Yapılan çeşitli konuşmaların ardından, bin kadar öğrenci toplu olarak basın toplan tısı için İstanbul Tabib Odasına yürüdü. Basm a açıklanan öğrenci dernekleri b ild irisin d e, üniversitenin üniversitelilere ait olduğu, polisin derhal üniversiteden çık a rılm a sı, p olis-id a re işb irliğ in in ve öğrenci örgütleri üzerindeki b a sk ıla rın son bulm ası, özerk ve demokratik üniversite v b. görüş ve istemler dile getirild i. Gözaltına alınan öğrencilerin derhal serbest b ır a kılm ası istendi. Haklı istem ve eylem lerine ile rici kamuoyundan destek talep ed ild i. Basın toplantısın ın ardından yürüyüş yapmak isteyen öğrencileri polis dağıtm aya kalkınca yine çatışm a ç ık t ı. Öğrenciler bölünmüş k ollar halinde yürüdüle r. İstanbul Üniversitesi 'ndeki işgal ve polisle çatışma eylemi, İstanbul'un diğer b e lli b a şlı üniversitelerinde yankı y aratt ı, protestolara yol a çtı. Eylem, s ın ır lı ve z a y ıf da kalsa diğer kentlerdeki bazı okullardan da destek gördü. Öğrenciler genel b a s k ıla r ı, özellikle p olis-id a re iş b irliğ in i protesto ettiler, polisin üniversiteden atılm asın ı isted iler.

GELECEĞİ DÜŞÜNEN ÇEVREYE SAYGILI % 70. tasarruf. Sokak, Park ve Bahçelerinizi Daha Az Ödeyerek Daha İyi Aydınlatmak Mümkün

GELECEĞİ DÜŞÜNEN ÇEVREYE SAYGILI % 70. tasarruf. Sokak, Park ve Bahçelerinizi Daha Az Ödeyerek Daha İyi Aydınlatmak Mümkün www.urlsolar.com S L D-S K -6 0 W ile 1 5 0 W St an d art S o kak L a m ba sı F iya t K arşılaşt ırm a sı kw h Ü c reti Yıllık Tü ke tim Ü cre ti Y ıllık T ü ketim Fa rkı kw Sa at G ü n A y Stan d art

Detaylı

3-P C ile h a b e r le şm e y e u y g u n b ir a r a b ir im. (IS A, P C I, U S B g ib i )

3-P C ile h a b e r le şm e y e u y g u n b ir a r a b ir im. (IS A, P C I, U S B g ib i ) M O D E M N E D İR : M o d u la to r -D e m o d u la to r k e lim e le r in in k ıs a ltm a s ı M O D E M. Y a n i v e r ile r i s e s s in y a lle r in e s e s s in y a lle r in i v e r ile r e d ö n

Detaylı

İşten Atılan Asil Çelik İşçilerinin okuduğu basın açıklaması: 15/03/2012

İşten Atılan Asil Çelik İşçilerinin okuduğu basın açıklaması: 15/03/2012 15 Mart 2012 Perşembe günü işlerinden atılan Asilçelik işçileri Bursa nın Orhangazi ilçesi cumhuriyet meydanında basın açıklamasıyla İşimizi İstiyoruz talebini dile getirdikleri ve işlerine geri dönene

Detaylı

H A S T A N E E N F E K S İY O N L A R IN I Ö NLEM E. E L İF C O Ş K U N E n fe k s iy o n K o n tr o l H e m ş ir e s i

H A S T A N E E N F E K S İY O N L A R IN I Ö NLEM E. E L İF C O Ş K U N E n fe k s iy o n K o n tr o l H e m ş ir e s i H A S T A N E E N F E K S İY O N L A R IN I Ö NLEM E E L İF C O Ş K U N E n fe k s iy o n K o n tr o l H e m ş ir e s i H ip o k r a t (M.Ö. 4 6 0-3 7 0 ) Ö n c e lik le z a r a r v e r m e 2 F lo r e

Detaylı

Kırsal Kesimde Kadınlar Arası Yardımlaşma ve Bunu Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Araştırma (Niksar Ovası Örneği)

Kırsal Kesimde Kadınlar Arası Yardımlaşma ve Bunu Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Araştırma (Niksar Ovası Örneği) Türkiye V. T arım Eko nom isi Kongresi 18-20 E y lü l 2002 Erzurum Kırsal Kesimde Kadınlar Arası Yardımlaşma ve Bunu Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Araştırma (Niksar Ovası Örneği) A. Ahmet Yl'CER1 Nurettin

Detaylı

AB ve Türkiye de Tarım Kesiminde Çalışanların Sosyal Güvenlik Açısından Değerlendirilmesi

AB ve Türkiye de Tarım Kesiminde Çalışanların Sosyal Güvenlik Açısından Değerlendirilmesi T ü r k iy e V. T a r ım E k on om isi Kongresi 18-20 Eylül 2002 Eminim AB ve Türkiye de Tarım Kesiminde Çalışanların Sosyal Güvenlik Açısından Değerlendirilmesi i. Bülent GÜRBÜZ Orhan YAVUZ Uludağ Üniversitesi

Detaylı

GENÇLER ÜRETİYOR SANAYİ GELİŞİYOR

GENÇLER ÜRETİYOR SANAYİ GELİŞİYOR GENÇLER ÜRETİYOR SANAYİ GELİŞİYOR Bu proje, T.C. Ankara Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilmektedir. Bu araştırmada kullanılan veri toplama araçları ve raporu Sn. Dr. Özgür Dirim Özkan ve Sn. Oğuzhan

Detaylı

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, Kapitalist Sömürü Sistemini Yıkmak için Örgütlenme ve Mücadelenin adıdır!

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, Kapitalist Sömürü Sistemini Yıkmak için Örgütlenme ve Mücadelenin adıdır! 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, Kapitalist Sömürü Sistemini Yıkmak için Örgütlenme ve Mücadelenin adıdır! Clara Zetkin haklı olarak Kadının özgürlüğünün, tüm insanoğlunun özgürlüğü gibi, emeğin sermayenin

Detaylı

AĞUSTOS / 2017 AYI İTİBARİYLE K TÜRÜ YETKİ BELGESİ SÜRESİ BİTECEK FİRMALAR

AĞUSTOS / 2017 AYI İTİBARİYLE K TÜRÜ YETKİ BELGESİ SÜRESİ BİTECEK FİRMALAR AĞUSTOS / 2017 AYI İTİBARİYLE K TÜRÜ YETKİ BELGESİ SÜRESİ BİTECEK FİRMALAR SIR A NO U -N ET NO FİRM A Ü N VANI BELGE TÜ RÜ BELG E G E Ç ER LİLİK TA R İH İ 1 47894 E R H A LLA R D.Ç SA N. T İC.A.Ş K İ 2

Detaylı

Yeni bir dönem açılıyor: Mali çöküş, depresyon, sınıf mücadelesi

Yeni bir dönem açılıyor: Mali çöküş, depresyon, sınıf mücadelesi Yeni bir dönem açılıyor: Mali çöküş, depresyon, sınıf mücadelesi Devrimci Marksizm Yayın Kurulu Uzun vadede bu felâket konusunda suçun nasýl daðýtýlacaðý çok þeyi belirleyecektir. Ýþte bu, önemli bir entelektüel

Detaylı

Oy vermek bir şeyleri değiştirseydi yasaklanırdı Emma Goldman

Oy vermek bir şeyleri değiştirseydi yasaklanırdı Emma Goldman Oy vermek bir şeyleri değiştirseydi yasaklanırdı Emma Goldman SEÇİMİ BOYKOT ET! SOSYALİST DEVRİMİ ÖRGÜTLE! [B SÖMÜRÜ DÜZENİNE KARŞI ÇIKMAYAN HİÇ BİR PARTİYE VE KİŞİYE OY YOK 7 Haziran da genel seçimler

Detaylı

SİYASET ÜSTÜ DÜŞÜNMEK Pazar, 30 Kasım :00

SİYASET ÜSTÜ DÜŞÜNMEK Pazar, 30 Kasım :00 Türkiye de siyaset yalnızca oy kaygısı ile yapılıyor Siyasete popülizm hakimdir. Bunun adı ucuz politika dır ve toplumun geleceğine maliyet yüklemektedir. Siyaset Demokrasilerde yapılır. Totaliter rejimler

Detaylı

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş ın Elbistan İlçesi nde siyaseti sadece insan için yaptıklarını, iktidara gelmeleri halinde terörü sonlandırıp ülkeye huzuru getireceklerini

Detaylı

19 EYLÜL MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILAR DAYANIŞMA GÜNÜ

19 EYLÜL MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILAR DAYANIŞMA GÜNÜ 19 EYLÜL MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILAR DAYANIŞMA GÜNÜ BASIN AÇIKLAMASI 19.09.2014 Bugün 19 Eylül. Bugün bu ülkenin mühendis, mimar ve şehir plancılarının örgütü TMMOB nin mücadele dolu tarihi açısından

Detaylı

ULUSLARARASI İŞÇİ DAYANIŞMASI DERNEĞİ. Meslek Liseliler Ne Yaşıyor? Ne İstiyor? Boyun Eğme. Mücadele Et!

ULUSLARARASI İŞÇİ DAYANIŞMASI DERNEĞİ. Meslek Liseliler Ne Yaşıyor? Ne İstiyor? Boyun Eğme. Mücadele Et! ULUSLARARASI İŞÇİ DAYANIŞMASI DERNEĞİ Meslek Liseliler Ne Yaşıyor? Ne İstiyor? Boyun Eğme Mücadele Et! Boyun Eğme Mücadele Et! Patronlar meslek lisesi öğrencilerini sömürülecek işçi olarak görüyorlar!

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

Şimdi fazla ileri gitmiş bu gerici diktatörlüğü terbiye etmek, mümkünse biraz değiştirip halka kabul ettirmek istiyorlar.

Şimdi fazla ileri gitmiş bu gerici diktatörlüğü terbiye etmek, mümkünse biraz değiştirip halka kabul ettirmek istiyorlar. Boyun eğmeyenler bu yana BU DÜZENİ SIFIRLA AKP eliyle sürdürülen gerici diktatörlük Türkiye'nin kaderi değildir. Bu diktatörlük bir kaza veya arızanın sonucu ortaya çıkmış da değildir. Sömürü düzeni kendini

Detaylı

TMMOB TEMSİLCİLERİNE AÇILAN DAVALAR

TMMOB TEMSİLCİLERİNE AÇILAN DAVALAR 4.19.4 TMMOB TEMSİLCİLERİNE AÇILAN DAVALAR 1) Dosya No : 2013/551 E. : Ankara 17. Asliye Ceza si : 1- TMMOB YK Başkanı Mehmet Soğancı 2- TMMOB Genel Sekreteri N. Hakan Genç :2911 sayılı Toplantı ve Gösteri

Detaylı

Genel Başkanımız Haydar Arslan ın okuduğu basın açıklaması metni aşağıdadır. KGM Önünde Basın Açıklaması Yaptık

Genel Başkanımız Haydar Arslan ın okuduğu basın açıklaması metni aşağıdadır. KGM Önünde Basın Açıklaması Yaptık Sendikamız Yapı-Yol Sen 12 Nisan 2012 tarihinde Karayolları Genel Müdürlüğü önünde ve eşzamanlı olarak tüm şube binaları önünde, Otoyol ve Köprülerin özelleştirilmesi, görevde yükselme ve unvan değişikliği

Detaylı

Halk devriminin düşmanları: diktatör rejim ve karşıdevrimci gerici güçler

Halk devriminin düşmanları: diktatör rejim ve karşıdevrimci gerici güçler Halk devriminin düşmanları: diktatör rejim ve karşıdevrimci gerici güçler Geçtiğimiz ay Suriye de Irak Şam İslam Devleti ve diğer muhalif güçler arasında yaşanan çatışmaya ilişkin, Suriye Devrimci Sol

Detaylı

YÖNETMELİK TEHLİKELİ M ADDELER VE M ÜSTAHZARLARA İLİŞKİN GÜVENLİK BİLGİ FORMLARININ HAZIRLANMASI VE DAĞITILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK TEHLİKELİ M ADDELER VE M ÜSTAHZARLARA İLİŞKİN GÜVENLİK BİLGİ FORMLARININ HAZIRLANMASI VE DAĞITILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM 26 A ralık 2008 C U M A Resm î G azete S ayı : 27092 (M ü kerrer) YÖNETMELİK Çevre ve Orm an Bakanlığından: TEHLİKELİ M ADDELER VE M ÜSTAHZARLARA İLİŞKİN GÜVENLİK BİLGİ FORMLARININ HAZIRLANMASI VE DAĞITILMASI

Detaylı

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ NEDİR? GERÇEK BİR TOPLU SÖZLEŞME İÇİN

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ NEDİR? GERÇEK BİR TOPLU SÖZLEŞME İÇİN TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ NEDİR? Toplu İş Sözleşmesi (TİS), çok genel anlamı ile emekçilerin temsilcisi sendika ile işveren temsilcilerinin, ekonomik, özlük ve çalışma koşullarını birlikte belirlemeleridir.

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

PROJE BİRİM FİYAT POZ TARİFLERİ İşin Adı : MEMURSEN TOKİ İMAM HATİP ORTAOKULU SONDAJ YAPIM İŞİ

PROJE BİRİM FİYAT POZ TARİFLERİ İşin Adı : MEMURSEN TOKİ İMAM HATİP ORTAOKULU SONDAJ YAPIM İŞİ Poz No 1 1.7/002 S ıra No: 1 T an ım ı T E K A S K I T E R T İB A T I : 2 6 6 8 0 0 B irim i: T K T ü rkiye E le ktrik D a ğıtım A.Ş. (1.Bölge) (TE1) a) M a lz e m e : Ş a rtn a m e s in e, s ta n d a

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 SÖZCÜ / AKP de bir kişi konuşur, diğerleri asker gibi bekler! Tarih : 06.01.2012 CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu hem AKP deki tek adamlığı hem de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ın üslubunu ve liderliğini

Detaylı

DEVRİM KOLEKTİF DEHADIR Toplumda her gün tekrarlanan, olup biten olaylara yüzeysel bakmak yaygındır, neredeyse bir düşünce sistemi özelliği

DEVRİM KOLEKTİF DEHADIR Toplumda her gün tekrarlanan, olup biten olaylara yüzeysel bakmak yaygındır, neredeyse bir düşünce sistemi özelliği DEVRİM KOLEKTİF DEHADIR Toplumda her gün tekrarlanan, olup biten olaylara yüzeysel bakmak yaygındır, neredeyse bir düşünce sistemi özelliği kazanmıştır. Özel mülkiyet ilişkilerine dayalı düşünce biçimi

Detaylı

DEVRÝM ÝÇÝN SAVAÞMAYANA SOSYALÝST DENMEZ!

DEVRÝM ÝÇÝN SAVAÞMAYANA SOSYALÝST DENMEZ! DEVRÝM ÝÇÝN SAVAÞMAYANA SOSYALÝST DENMEZ! Silahlý Propaganda ve Gerilla Savaþý Nikaragua da Devrim ve Seçim Proletarya ve Sosyalist Siyasal Bilinç Demokratik Muhalefette Demokrat! Türkiye Devriminde Kürt

Detaylı

Çalışma hayatında barış egemen olmalı

Çalışma hayatında barış egemen olmalı Çalışma hayatında barış egemen olmalı Ocak 19, 2012-3:31:16 olduğunu belirtti. olduğunu belirterek, ''Bu bakış açısı çerçevesinde diyalog merkezli çalışmalarımızı özellikle son 7 aydır yoğun bir şekilde

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

SENDİKALAŞMA EYLEMİ İÇİN İLERİ

SENDİKALAŞMA EYLEMİ İÇİN İLERİ grevli,toplu sözleşmeli SENDİKALAŞMA EYLEMİ İÇİN İLERİ [TfH TüR K iy E [-C JTEK N İK ELEMAN i ^ M k u r u lta y i 22-23 Mayısı Maltepe Alemdar Sineması 'saat X) > T ü rk iy e 3. t e k n ik elem a n k u

Detaylı

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB Danýþma Kurulu 38. Dönem 2. Toplantýsý 16 Nisan 2005'te Ankara'da TMMOB çalýþmalarý üzerine bilgilendirme ve TMMOB çalýþmalarýnýn deðerlendirilmesi gündemi

Detaylı

ASIL KRİZ İŞSİZLİKTE! Geniş Tanımlı İşsiz Sayısı 7 Milyona Yaklaştı

ASIL KRİZ İŞSİZLİKTE! Geniş Tanımlı İşsiz Sayısı 7 Milyona Yaklaştı İşsizlik ve İstihdam Raporu- 2017 15 2017, İstanbul ASIL KRİZ İŞSİZLİKTE! Geniş Tanımlı İşsiz Sayısı 7 Milyona Yaklaştı Bir yılda 670 bin yeni işsiz Resmi işsiz sayısı 3 milyon 872 bine yükseldi İşsizlik

Detaylı

Hükümet ile Gülen cemaatinin tartışması neyi ifade ediyor?

Hükümet ile Gülen cemaatinin tartışması neyi ifade ediyor? Hükümet ile Gülen cemaatinin tartışması neyi ifade ediyor? Gezi olaylarından bu yana Hükümetin dikişlerinin tutmadığını ve sadece patronlar tarafından değil, çeşitli cemaatler ve muhafazakar sektörler

Detaylı

DEMOKRATİKLEŞME PAKETİ

DEMOKRATİKLEŞME PAKETİ DEMOKRATİKLEŞME PAKETİ 07.11.2013 Halkla İlişkiler Başkanlığı TA K D İ M Değerli; Ana Kademe, Kadın Kolları, Gençlik Kolları MKYK üyemiz, Bakan Yardımcımız, Milletvekilimiz, Ana Kademe, Kadın Kolları,

Detaylı

Dünya da ve Türkiye'de Kırsal Turizm

Dünya da ve Türkiye'de Kırsal Turizm T ü r k iy e V. T a rım E k o n o m is i K o n g re s i 18-20 E y lü l 2 0 0 2 E rz u ru m Dünya da ve Türkiye'de Kırsal Turizm I. Uiilcnt C;URBtZ A.Orkuıı EROL Orhan VAVLZ Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

İşsizlik İstikrarlı Biçimde Yükseliyor! Son 10 Yılın En Yüksek İşsiz Sayısı

İşsizlik İstikrarlı Biçimde Yükseliyor! Son 10 Yılın En Yüksek İşsiz Sayısı İşsizlik ve İstihdam Raporu-Şubat 2017 15 Şubat 2017, İstanbul İşsizlik İstikrarlı Biçimde Yükseliyor! Son 10 Yılın En Yüksek İşsiz Sayısı Bir yılda 590 bin yeni işsiz Resmi işsiz sayısı 3 milyon 715 bine

Detaylı

S TR E S Y Ö N E T M İ İ

S TR E S Y Ö N E T M İ İ STR E S Y ÖN E TİMİ K ON U B A ŞL IK L A R I Stres N edir? Stresin B elirtileri Stres Ka yn a kla rı Stresin O lum lu E tkileri O lum suz Stres Ö rgütsel Stres K a yn a kla rı K işisel Stres Yön etim i

Detaylı

İ Ç İ N D E K İ L E R

İ Ç İ N D E K İ L E R İ Ç İ N D E K İ L E R ÖN SÖZ.V İÇİNDEKİLER....IX I. YURTTAŞLIK A. YURTTAŞLIĞI YENİDEN GÜNDEME GETİREN GELİŞMELER 3 B. ANTİK YUNAN-KENT DEVLETİ YURTTAŞLIK İDEALİ..12 C. MODERN YURTTAŞLIK İDEALİ..15 1. Yurttaşlık

Detaylı

Teröre karşı mücadele cephesi!

Teröre karşı mücadele cephesi! Teröre karşı mücadele cephesi! Türkiye, teröre karşı mücadele adı altında, birlik ve beraberlik içinde emekçilere yönelik bir terör rejimine sürüklenmek isteniyor. Bu nedenle milli seferberlik dahi ilan

Detaylı

U MK E K A MP Ç IL IK E Ğ T İ M İ İ 2008

U MK E K A MP Ç IL IK E Ğ T İ M İ İ 2008 U MK E K A MP Ç I L I K E ĞİT İMİ 2008 K A MP Y E R İ S E Ç İMİ V E Ö ZE L L İK L E R İ (Y A Z OP E R A S Y ON L A R I ) U L A Ş I M İÇ İN A R A Ç V E Y A Y A Y A Y OL U N A Y A K I N OL MA L I D I R.

Detaylı

İşsizlik Dikiş Tutmuyor İşsizlikte Kriz Günlerine Dönüş

İşsizlik Dikiş Tutmuyor İşsizlikte Kriz Günlerine Dönüş İşsizlik ve İstihdam Raporu-Ocak 2017 16 Ocak 2017, İstanbul İşsizlik Dikiş Tutmuyor İşsizlikte Kriz Günlerine Dönüş Bir yılda 500 bin yeni işsiz Resmi işsiz sayısı 3 milyon 647 bine yükseldi Geniş Tanımlı

Detaylı

DEVLET TEŞKİLATINA TEORİK YAKLAŞIMLAR PROF. DR. TURGUT GÖKSU VE PROF. DR. HASAN HÜSEYIN ÇEVIK

DEVLET TEŞKİLATINA TEORİK YAKLAŞIMLAR PROF. DR. TURGUT GÖKSU VE PROF. DR. HASAN HÜSEYIN ÇEVIK DEVLET TEŞKİLATINA TEORİK YAKLAŞIMLAR PROF. DR. TURGUT GÖKSU VE PROF. DR. HASAN HÜSEYIN ÇEVIK 2 Takdim Planı Modernleşme Süreci Açısından Devlet Devlet-Toplum İlişkileri Açısından Devlet Teşkilatlanma

Detaylı

Cezayir'den yükselen bir ses: Yalnızca İslam hükmedecek!

Cezayir'den yükselen bir ses: Yalnızca İslam hükmedecek! Cezayir'den yükselen bir ses: Yalnızca İslam hükmedecek! Cezayir'de 1990'lı yıllardaki duvar yazıları, İslamcılığın yükseldiği döneme yönelik yakın bir tanıklık niteliğinde. 10.07.2017 / 18:00 Doksanlı

Detaylı

Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu..

Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu.. 28 Nisan 2014 Basın Toplantısı Metni ; (Konuşmaya esas metin) Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu.. -- Silahlı Kuvvetlerimizde 3-4 yıldan bu yana Hava Kuvvetleri

Detaylı

T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı REKTÖRLÜK MAKAMINA

T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı REKTÖRLÜK MAKAMINA Evrak Tarih ve Sayısı: 28/10/2015-6400 A t ERZURUM Tf K-NİK UN İVERSI I ISI T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı B E K A Sayı :78096178-100/ Konu :Eğitim REKTÖRLÜK

Detaylı

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Saðlýk emekçilerinin 2 gün süren grevleri baþladý. Ülke genelindeki hastanelerin nereyse tamamýnda hastanede

Detaylı

SIVI BASINCI. 3. K cis mi her iki K. sı vı da da yüzdü ğü ne gö re ci sim le re et ki eden kal dır ma kuv vet le ri eşittir. = F ky 2V.d X.

SIVI BASINCI. 3. K cis mi her iki K. sı vı da da yüzdü ğü ne gö re ci sim le re et ki eden kal dır ma kuv vet le ri eşittir. = F ky 2V.d X. BÖÜ SIVI BSINCI IŞTIRR ÇÖZÜER SIVI BSINCI 4a a a a a a a a a a 4a ka bı nın ta ba nın a ki sı vı ba sın cı, 4ag ka bı nın ta bı nın a ki sı vı ba sın cı, ag ve ba sınç la rı ta raf ta ra fa oran la nır

Detaylı

AĞUSTOS 2015 TÜRKİYE GÜNDEMİ VESEÇMEN EĞİLİMİ ARAŞTIRMASI SONUÇ RAPORU 25 AĞUSTOS 2015

AĞUSTOS 2015 TÜRKİYE GÜNDEMİ VESEÇMEN EĞİLİMİ ARAŞTIRMASI SONUÇ RAPORU 25 AĞUSTOS 2015 ARGETUS ARAŞTIRMA, DANIŞMANLIK, EĞİTİM, PROJE VE ORGANİZASYON AĞUSTOS 2015 TÜRKİYE GÜNDEMİ VESEÇMEN EĞİLİMİ ARAŞTIRMASI 25 AĞUSTOS 2015 Mehmet Akif Mah.Recep Ayan Cad. Günaydın Sok. No:6 Kat:3 Çekmeköy

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U)

ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U)

Detaylı

Tarihte, Günümüzde ve Devrimci Mücadelede Kadýnlar

Tarihte, Günümüzde ve Devrimci Mücadelede Kadýnlar Tarihte, Günümüzde ve ERÝÞ YAYINLARI Bu broþüre yer alan yazýlardan "Tarihte ve Günümüzde Emekçi " yazýsý, Kurtuluþ Cephesi'nin Mart-Nisan 1997 tarihli 36. Sayýsýnda; " " yazýsý, Kurtuluþ Cephesi'nin Mart-Nisan

Detaylı

ESP/SOSYALİST KADIN MECLİSLERİ

ESP/SOSYALİST KADIN MECLİSLERİ BASINA VE KAMUOYUNA Erkek egemen kapitalist sistemde kadınların en önemli sorunu 2011 yılında da kadına yönelik şiddet olarak yerini korudu. Toplumsal cinsiyetçi rolleri yeniden üreten kapitalist erkek

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

TÜRKİYE TİPİ BAŞLANLIK SİSTEMİ MODEL ÖNERİSİ. 1. Başkanlık Sistemi Tartışmasının Temel Gerekçeleri

TÜRKİYE TİPİ BAŞLANLIK SİSTEMİ MODEL ÖNERİSİ. 1. Başkanlık Sistemi Tartışmasının Temel Gerekçeleri TÜRKİYE TİPİ BAŞLANLIK SİSTEMİ MODEL ÖNERİSİ Mehmet Uçum 1. Başkanlık Sistemi Tartışmasının Temel Gerekçeleri a. Tartışmanın Arka Planı Ülkemizde, hükümet biçimi olarak başkanlık sistemi tartışması yeni

Detaylı

KANLI PAZAR'DAN MECLİS BAŞKANLIĞI'NA

KANLI PAZAR'DAN MECLİS BAŞKANLIĞI'NA TBMM 27. Dönem Başkanı İsmail Kahraman'ın "Laiklik anayasada olmamalıdır" sözleri, Kahraman'ın ülkedeki en büyük gerici ayaklanmalardan biri olan ve tarihe Kanlı Pazar olarak geçen saldırının faillerinden

Detaylı

3 Kasım 2002 Seçimlerine Doğru: Senaryolar ve Alternatifler...

3 Kasım 2002 Seçimlerine Doğru: Senaryolar ve Alternatifler... 3 Kasım 2002 Seçimlerine Doğru: Senaryolar ve Alternatifler... Seçime Doğru Giderken Kamuoyu: 3 Kasım 2002 seçimlerine bir haftadan az süre kalmışken, seçimin sonucu açısından bir çok spekülasyon bulunmaktadır.

Detaylı

Yeni anayasa neyi hedefliyor?

Yeni anayasa neyi hedefliyor? Yeni anayasa neyi hedefliyor? Siyasal iktidar Yeni Anayasanın yazımına kapalı kapılar ardında devam ederken, yeni anayasanın yazılma sürecine dair öğrenebildiğimiz yegâne şey, mecliste oluşturulan uzlaşma

Detaylı

İşçi Birlik Cephesi [Söz: Bertolt Brecht (1934), Müzik: Hanns Eisler (1935)] İşçi Yürüyor Baştan [Söz:? (?), Müzik: Saadettin Kaynak (?

İşçi Birlik Cephesi [Söz: Bertolt Brecht (1934), Müzik: Hanns Eisler (1935)] İşçi Yürüyor Baştan [Söz:? (?), Müzik: Saadettin Kaynak (? Devrimci Ezgiler Gerek yaşadığımız coğrafyada, gerekse tüm dünyada işçi sınıfın kitlesel mücadeleleri ile özdeşleşmiş, deyim yerindeyse klasikleşmiş devrimci ezgilerden seçkiler ve bu ezgilerin öyküleri

Detaylı

Türkiye işçi sınıfı tarihinin en büyük eylemi Haziran Perşembe, 18 Haziran :54 -

Türkiye işçi sınıfı tarihinin en büyük eylemi Haziran Perşembe, 18 Haziran :54 - Doğan TARKAN Türkiye de büyük işçi eylemi denince akla hemen gelebilenler oldukça sınırlı. Grev hakkının kazanılmasında büyük önemi olan Saraçhane Mitingi, KESK in sendika yasası henüz çıkmamışken gerçekleşen

Detaylı

Direnişteki Trakya Otocam işçileriyle söyleşi

Direnişteki Trakya Otocam işçileriyle söyleşi Direnişteki Trakya Otocam işçileriyle söyleşi 24. Toplu İş Sözleşmesi sürecinde işverenle sendika arasında anlaşma sağlanamaması üzerine Şişecam işçileri 10 fabrikada 5800 işçiyle greve gitme kararı almıştı.

Detaylı

DÜNYA DA BARIŞ İSTİYORUZ!

DÜNYA DA BARIŞ İSTİYORUZ! DÜNYA DA BARIŞ İSTİYORUZ! DÜNYA BARIŞININ GÜVENCESİ İŞÇİ SINIFIDIR! HAKSIZ, GERİCİ VE EMPERYALİST SAVAŞLAR EMPERYALİST KAPİTALİST DEVLETLER TARAFINDAN SÜRDÜRÜLMEKTEDİR! EMPERYALİST SÖMÜRÜ SİSTEMİ İŞÇİ

Detaylı

İŞSİZLİKTE PATLAMA!: AKP İşsizlikle Mücadelede Başarısız!

İŞSİZLİKTE PATLAMA!: AKP İşsizlikle Mücadelede Başarısız! İşsizlik ve İstihdam Raporu-Kasım 2016 15 Kasım 2016, İstanbul İŞSİZLİKTE PATLAMA!: AKP İşsizlikle Mücadelede Başarısız! İşsizlik son beş yıldır düzenli olarak artıyor! Son bir yılda 435 bin yeni işsiz!

Detaylı

Asgari ücret 1900 net! DİSK ten basın açıklaması

Asgari ücret 1900 net! DİSK ten basın açıklaması Asgari ücret 1900 net! DİSK ten basın açıklaması 8 Aralık öğlen saat 12 de Mecidiyeköy de toplanan DİSK yönetimi ve işçiler asgari değil insanca yaşam, asgari ücret, bin dokuz yüz net taleplerini dile

Detaylı

Metalde sözleşme dönemi: Hükümetin savaş planları grev kırıcıdır!

Metalde sözleşme dönemi: Hükümetin savaş planları grev kırıcıdır! Metalde sözleşme dönemi: Hükümetin savaş planları grev kırıcıdır! Metal işkolunda bir yandan yeni sözleşme dönemi açılırken, bir yandan da olağanüstü toplanan Meclis ve Milli Güvenlik Kurumu, Kuzey Irak

Detaylı

Taşeron işçinin hakları mutlaka düzenlenecek

Taşeron işçinin hakları mutlaka düzenlenecek Taşeron işçinin hakları mutlaka düzenlenecek Aralık 08, 2011-4:57:28 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Büyük Anadolu Otel'de düzenlenen Türk-İş 21. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu. Çalışma

Detaylı

18. bölüm. basında bursa il koordinasyon kurulu

18. bölüm. basında bursa il koordinasyon kurulu 18. bölüm basında bursa il koordinasyon kurulu BÖLÜM 18: BASINDA TMMOB BURSA İL KOORDİNASYON KURULU Şubemizin sekreteryalığında yazılı basında toplam olarak 120 kez yer almıştır. Bunun dışında görsel

Detaylı

SURİYE TÜRKMEN PLATFORMU I. TOPLANTISI ONUR VE ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİ SONUÇ BİLDİRİSİ

SURİYE TÜRKMEN PLATFORMU I. TOPLANTISI ONUR VE ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİ SONUÇ BİLDİRİSİ SURİYE TÜRKMEN PLATFORMU I. TOPLANTISI ONUR VE ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİ SONUÇ BİLDİRİSİ Bismillairrahmanirrahim 1. Suriye de 20 ayı aşkın bir süredir devam eden kriz ortamı, ülkedeki diğer topluluklar gibi

Detaylı

KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK?

KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK? KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK? Dünyada mal ve hizmet hareketlerinin uluslararası dolaşımına ve üretimin uluslararasılaşmasına imkan veren düzenlemeler (Dünya Ticaret Örgütü, Uluslararası

Detaylı

NEDEN. Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem

NEDEN. Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem NEDEN Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem YERLi VE MiLLi BiR SiSTEM Türkiye, artık daha büyük. Dünyada söz söyleyen ülkeler arasında. Milletinin refahını artırmaya başladı. Dünyanın en büyük altyapı

Detaylı

KKTC SİYASİ ARAŞTIRMA RAPORU

KKTC SİYASİ ARAŞTIRMA RAPORU KKTC SİYASİ ARAŞTIRMA RAPORU Ekim, 2017 1 Araştırmanın Amacı ve Önemi Bu araştırma Gezici Araştırma Merkezi tarafından, KKTC genelinde sosyal, ekonomik, politik konular ile ilgili seçmenin düşüncesini

Detaylı

İŞSİZLİK HIZLA ARTARKEN İSTİHDAM ARTIŞI YETERSİZ KALDI

İŞSİZLİK HIZLA ARTARKEN İSTİHDAM ARTIŞI YETERSİZ KALDI İşsizlik ve İstihdam Raporu-Haziran 2017 15 Haziran 2017, İstanbul İŞSİZLİK HIZLA ARTARKEN İSTİHDAM ARTIŞI YETERSİZ KALDI Bir yılda 619 bin yeni işsiz Resmi işsiz sayısı 3 milyon 642 bine yükseldi Geniş

Detaylı

DEVRÝMÝN GELÝÞÝMÝ ve Küçük-Burjuva Hareketin Yalpalamasý

DEVRÝMÝN GELÝÞÝMÝ ve Küçük-Burjuva Hareketin Yalpalamasý DEVRÝMÝN GELÝÞÝMÝ ve Küçük-Burjuva Hareketin Yalpalamasý 38. Sayý / 30 Mart-13 Nisan 2005 Devrimci dönemlerin kitle örgütlenme araçlarý genel olarak komitelerdir. Komiteler, komiteleþme üzerine düþünen

Detaylı

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu v TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ÖNSÖZ Yirmi birinci yüzyılı bilgi teknolojisi çağı olarak adlandırmak ne kadar yerindeyse insan hakları çağı olarak adlandırmak da o kadar doğru olacaktır. İnsan

Detaylı

TÜRKİYE SOSYAL, EKONOMİK VE POLİTİK ANALİZ SEPA 5

TÜRKİYE SOSYAL, EKONOMİK VE POLİTİK ANALİZ SEPA 5 TÜRKİYE SOSYAL, EKONOMİK VE POLİTİK ANALİZ SEPA 5 HAZİRAN 2012 Araştırmacılar Derneği üyesi olan GENAR, araştırmalarına olan güvenini her türlü denetime ve bilimsel sorgulamaya açık olduğunu gösteren Onur

Detaylı

Kazova: Patronsuz üretim devam ediyor; herkes mutlu, herkes çalışmak istiyor.

Kazova: Patronsuz üretim devam ediyor; herkes mutlu, herkes çalışmak istiyor. Kazova: Patronsuz üretim devam ediyor; herkes mutlu, herkes çalışmak istiyor. İşçi Cephesi: Direnişiniz nasıl başladı? Kazova dan bir işçi: Bizim direnişimiz ilk önce 4 aylık maaşımızı, kıdem ve tazminat

Detaylı

Necla Akgökçe den bilgi aldık. - İlk olarak ülkede kadınların iş gücüne katılım ve istihdam konusuyla başlayalım isterseniz

Necla Akgökçe den bilgi aldık. - İlk olarak ülkede kadınların iş gücüne katılım ve istihdam konusuyla başlayalım isterseniz İstanbul YDK: 1 Mayıs itibariyle başlamış olan Eme(K)adın kampanyamız kapsamında güvencesiz, görünmeyen ve yok sayılan kadın emeği üzerine araştırmalar yapmaya devam ediyoruz. Bu kez bu konuda sendikal

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14)

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14) 7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ TEST 1 1. I. (15) (1) II. (1) (6) III. (+8) (1) IV. (10) (1) Yukarıda verilen işlemlerden kaç tanesinin sonucu pozitiftir? A) 4 B) 3 C) 2 D) 1

Detaylı

RAMAZAN MEYDAN OKUYOR 28 AÇIKOTURUM. R a m a z a n Ö r n e k B i r M o d e l S u n u y o r. K a t ıla n la r : M e h m e t A k i f A k,

RAMAZAN MEYDAN OKUYOR 28 AÇIKOTURUM. R a m a z a n Ö r n e k B i r M o d e l S u n u y o r. K a t ıla n la r : M e h m e t A k i f A k, ümran j g g düşünce kültür sivasei Sahibi Üm ran Yayıncılık Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti. Adına Abdullah Yıldız Yayın Danışmanı Yusuf Kaplan Yazı İşleri M üdürü Veli Kahraman Yayın K urulu Uğur Altım,

Detaylı

1 MAYIS 2013 BİRLİK MÜCADELE DAYANIŞMA!

1 MAYIS 2013 BİRLİK MÜCADELE DAYANIŞMA! 1 MAYIS 2013 BİRLİK MÜCADELE DAYANIŞMA! İşçilerin burjuvaziye ve egemen sınıfa karşı mücadelesi sürdükçe, bütün talepleri karşılanana dek 1 Mayıs, bu taleplerin her yıl dile getirildiği gün olacaktır.

Detaylı

ÖRNEK SORU: 1. Buna göre Millî Mücadele nin başlamasında hangi durumlar etkili olmuştur? Yazınız. ...

ÖRNEK SORU: 1. Buna göre Millî Mücadele nin başlamasında hangi durumlar etkili olmuştur? Yazınız. ... ÖRNEK SORU: 1 1914 yılında başlayan Birinci Dünya Savaşı, Osmanlı Devleti açısından, 30 Ekim 1918 de, yenilgiyi kabul ettiğinin tescili niteliğinde olan Mondros Ateşkes Anlaşması yla sona erdi. Ancak anlaşmanın,

Detaylı

SUNUŞ. Birleşik Metal İşçileri Sendikası Genel Yönetim Kurulu

SUNUŞ. Birleşik Metal İşçileri Sendikası Genel Yönetim Kurulu SUNUŞ İşyeri sendika temsilcileri, işyerinde çalışan işçilerin mevzuattan, toplu iş sözleşmelerinden doğan her türlü hak ve çıkarlarını korumakla görevli olan, sendikasının örgütlenmesi ve güçlenmesi için

Detaylı

MAYIS 2010 YAŞASIN 1 MAYIS ALANLARDAYIZ!

MAYIS 2010 YAŞASIN 1 MAYIS ALANLARDAYIZ! MAYIS 2010 YAŞASIN 1 MAYIS ALANLARDAYIZ! İşçilerin birlik, mücadele ve dayanışma günü olan 1 Mayıs; tüm yurtta olduğu gibi İstanbul da da coşkuyla kutlandı.1978 1 Mayıs ın ardından ilk kez izin verilen

Detaylı

Engellilere Yönelik Tutumların Değiştirilmesi ZEÖ-II 2015

Engellilere Yönelik Tutumların Değiştirilmesi ZEÖ-II 2015 Engellilere Yönelik Tutumların Değiştirilmesi ZEÖ-II 2015 Ön yargı Farklılık Tutumlar Korkular Kaygılar Tabular Hoşgörü Tahammül Farklılıklar Hepimiz birbirimizden farklıyız. Aşağıdakileri kabul ettiğimizde

Detaylı

TARİHİ REKOR İŞSİZ SAYISI 7 MİLYONU AŞTI! HALKIN DERDİ BAŞKANLIK DEĞİL İŞSİZLİK!

TARİHİ REKOR İŞSİZ SAYISI 7 MİLYONU AŞTI! HALKIN DERDİ BAŞKANLIK DEĞİL İŞSİZLİK! İşsizlik ve İstihdam Raporu-Nisan 2017 18 Nisan 2017, İstanbul TARİHİ REKOR İŞSİZ SAYISI 7 MİLYONU AŞTI! HALKIN DERDİ BAŞKANLIK DEĞİL İŞSİZLİK! Bir yılda 700 bin kişi işsizler ordusuna katıldı Geniş tanımlı

Detaylı

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı Evrak Tarih ve Sayısı: 17/06/2015-26320 T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı *BEACS1FR* Sayı :83768245/300/ Konu :Felsefe Yaz Okulu FELSEFE BÖLÜM BAŞKANLIĞINA Fakültemiz

Detaylı

GİRİŞ CÜMLESİ. Giriş ü lesi, ko uya girişi yapıldığı, ko u u ta ıtıldığı ü ledir.

GİRİŞ CÜMLESİ. Giriş ü lesi, ko uya girişi yapıldığı, ko u u ta ıtıldığı ü ledir. PARAGRAF TAMAMLAMA GİRİŞ CÜMLESİ Giriş ü lesi, ko uya girişi yapıldığı, ko u u ta ıtıldığı ü ledir. Paragrafı konusu u ü lede ortaya atılır. Tü de geli ge elde özele yö te i i uygula dığı paragraflarda

Detaylı

Milletvekillerine mektup yazdı

Milletvekillerine mektup yazdı Milletvekillerine mektup yazdı 05 Nisan 2011 11:05 Kamu Harcamalarını İzleme Platformu, gözlem sonuçlarını milletvekillerine gönderdiği mektupla paylaştı. Paylaş İki yıldır kamu harcamalarını izleyen 52

Detaylı

BİR GRUP EĞİTİM-SEN ÜYESİ GÖREVİNDEN AYRILAN MUSTAFA ÖZCAN ALEYHİNE EYLEM YAPTI

BİR GRUP EĞİTİM-SEN ÜYESİ GÖREVİNDEN AYRILAN MUSTAFA ÖZCAN ALEYHİNE EYLEM YAPTI BİR GRUP EĞİTİM-SEN ÜYESİ GÖREVİNDEN AYRILAN MUSTAFA ÖZCAN ALEYHİNE EYLEM YAPTI Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özcan ın kurum değişikliği ile Ankara Gölbaşı belediye başkan yardıcılığı görevine

Detaylı

Sendikalaşma ve Toplu İş Sözleşmesi Raporu Ağustos 2016

Sendikalaşma ve Toplu İş Sözleşmesi Raporu Ağustos 2016 Sendikalaşma ve Toplu İş Sözleşmesi Raporu Ağustos 2016 2 Ağustos 2016 Sendikalı işçilerin üçte biri toplu sözleşme kapsamı dışında Sendikalaşmada son 4 yıldır yaşanan artışın büyük bölümü yapay Toplu

Detaylı

SAÐLIKTA ÖZELLEÞTÝRME

SAÐLIKTA ÖZELLEÞTÝRME Doç. Dr. Ýlker BELEK Akdeniz Üniversitesi Týp Fakültesi Halk Saðlýðý Anabilim Dalý Öðretim Üyesi SAÐLIKTA ÖZELLEÞTÝRME Burjuva Sýnýf Saldýrýsýnýn Tepe Noktasý Yukarýda tanýmlanan saðlýk sistemi yapýsý

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Eylül 2013, No: 74

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Eylül 2013, No: 74 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Eylül 2013, No: 74 i Bu sayıda; Ağustos Ayı Dış Ticaret Verileri, 2013 2. Çeyrek dış borç verileri değerlendirilmiştir. i 1 İhracatta Olağanüstü Yavaşlama

Detaylı

İş Yeri Hakları Politikası

İş Yeri Hakları Politikası İş Yeri Hakları Politikası İş Yeri Hakları Politikası Çalışanlarımızla olan ilişkilerimize değer veririz. İşimizin başarısı, küresel işletmemizdeki her bir çalışana bağlıdır. İş yerinde insan haklarının

Detaylı

KARİKATÜRLERİN DİLİNDEN IRAK I ANLAMAK - 1

KARİKATÜRLERİN DİLİNDEN IRAK I ANLAMAK - 1 Rapor No: 41, Mart 2011 KARİKATÜRLERİN DİLİNDEN IRAK I ANLAMAK - 1 UNDERSTANDING IRAQ THROUGH CARTOONS Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi Center for Mıddle Eastern Strategıc Studıes mezhepçilik Irak

Detaylı

İkrime Sabri: Mescidi Aksa nın. Bir Karışından Bile Taviz Vermeyiz

İkrime Sabri: Mescidi Aksa nın. Bir Karışından Bile Taviz Vermeyiz İkrime Sabri: Mescidi Aksa nın Bir Karışından Bile Taviz Vermeyiz Mescidi Aksa hatibi Şeyh İkrime Sabri, Filistinlilerin Mescidi Aksa daki haklarına bağlı olduklarını, bunun bir karışından bile taviz vermeyeceklerini

Detaylı

MESLEK ÖRGÜTÜNÜN GöREV ÇAĞRISINA KATILMAK SUÇ MUDUR? BU NEDENLE HUKUKİ BİR YAPTIRIM UYGULANABİLİR Mİ?

MESLEK ÖRGÜTÜNÜN GöREV ÇAĞRISINA KATILMAK SUÇ MUDUR? BU NEDENLE HUKUKİ BİR YAPTIRIM UYGULANABİLİR Mİ? MESLEK ÖRGÜTÜNÜN GöREV ÇAĞRISINA KATILMAK SUÇ MUDUR? BU NEDENLE HUKUKİ BİR YAPTIRIM UYGULANABİLİR Mİ? Bilindiği gibi Dr. Ersin Aslan ın, bir hasta yakını tarafından öldürülmesinin birinci yılı yaklaşıyor.

Detaylı