ER, CR:YSGG LAZER UYGULAMASININ DENTNN KOMPOZSYONU VE MKROSERTL ÜZERNE ETKS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ER, CR:YSGG LAZER UYGULAMASININ DENTNN KOMPOZSYONU VE MKROSERTL ÜZERNE ETKS"

Transkript

1 ER, CR:YSGG LAZER UYGULAMASININ DENTNN KOMPOZSYONU VE MKROSERTL ÜZERNE ETKS EFFECT OF ER, CR:YSGG LASER IRRADIATION ON THE COMPOSITION AND MICROHARDNESS OF DENTIN Esra UZER ÇELK * Zeynep ERGÜCÜ * L. &ebnem TÜRKÜN * Murat TÜRKÜN * ÖZET Amaç: Bu çalmann amac, Er, Cr:YSGG lazerle hazrlanm kavite tabannn kompozisyonu ve mikrosertlik de!erlerini geleneksel yöntemle hazrlanm kavitelerle karlatrmaktr. Gereç ve Yöntem: Bu çalmada 10 adet çürüksüz insan molar dii kullanld. Dilerin yarsnn bukkal ve lingual yüzeyinde Er, Cr:YSGG lazerle (Waterlase MD, Biolase, ABD) kutu eklinde kaviteler hazrlanrken, di!er yarsnda kavite preparasyonlar geleneksel yöntemle gerçekletirildi. Diler polyester rezin içine gömüldü ve ikiye ayrld. Her kavitenin bir yarsnn tabanndan sertlik ölçümleri Vickers yüzey sertli!i ölçüm cihaz ile kaydedildi. Kavitelerin di!er yarlar SEM-EDX (IXRF Inc., ABD) ile atomik analize tabi tutuldu. Sonuçlar istatistiksel olarak Ba!msz t-testi ve Mann Whitney U testi ile de!erlendirildi (p=0.05) Bulgular: Lazer ve geleneksel yöntemle hazrlanan kavitelerin mikrosertlik de!erleri, Ca (Ca % a!rlk), P (P % a!rlk) içerikleri ve Ca/P oranlar arasnda istatistiksel fark gözlenmedi (p>0.05). Sonuç: Bu çalmada kullanlan lazer cihaznn dentin dokusunun kompozisyonu ve mikrosertli!ini geleneksel kavite preparasyon yöntemine benzer ekilde etkiledi!i belirlendi. Anahtar kelimeler: Er, Cr:YSGG lazer, mikrosertlik, atomik analiz SUMMARY Purpose: The aim of this study was to compare the composition and microhardness values of the cavity floor prepared by Er, Cr:YSGG with those of the conventional method. Material and Methods: Ten non-carious human molar teeth were used in this study. While the box-shaped cavities were prepared on the buccal and lingual surfaces of the half of the teeth by the Er, Cr:YSGG laser (Waterlase MD, Biolase, USA), cavity preparations of the other halves were carried out by the conventional method. The teeth were embedded into polyester resins and were cross-sectioned. The microhardness measurements from the floor of the half of each cavity were recorded with the Vickers surface hardness tester. The other halves of the cavities were subjected to SEM-EDX (IXRF Inc., USA) atomic analysis. The results were evaluated statistically by Independent t-test and Mann Whitney U test (p=0.05). Results: No significant differences were observed among the microhardness values, quantities of Ca (Ca weight %), P (P weight %) and Ca/P ratio of the laser and conventionally prepared cavities (p>0.05). Conclusion: It was determined that the laser device used in this study affected the composition and microharness of dentin tissues similarly to conventional cavity preparation method. Key words: Er; Cr:YSGG laser, microhardness, atomic analysis GR& Ruby lazerin Maiman tarafndan 1960 ylnda gelitirilmesinin ardndan, bu lazerin çürük dokusunun uzaklatrlmasndaki etkinlii ilk olarak Goldman ve ark. 1 tarafndan incelenmitir. Bu tarihten itibaren farkl lazer sistemlerinin sert dokular üzerindeki etkisi birçok aratrmac tarafndan ele alnmtr. 2-4 Ancak yaplan çalmalarda, ilk gelitirilen CO 2 ve Nd:YAG lazerlerin di sert dokularn uzaklatrmak için yüksek enerji younluuna gereksinim duyduu belirlenmitir. 5-8 Bu yüksek enerji, ulat dokularda karbonizasyon, erime, di yüzeyinin çatlamas ve termal hasara neden olmaktadr. Termal etkiler sonucunda, tedavi uygulanan bölgeye komu pulpa, periodontal ligament ve kemikte geriye dönüümsüz deiiklikler meydana gelmektedir. Bu nedenle, CO 2 ve Nd:YAG lazerlerin kullanm alanlar yumuak doku uygulamalar ile snrl kalmtr. Lazer n, sert dokularda morfolojik ve kimyasal deiimlere de neden olabilmektedir. 9,10 Bu deiimin * Ege Üniversitesi, Di Hekimlii Fakültesi, Di Hastalklar ve Tedavisi Anabilim Dal, 'ZM'R. 15

2 iddeti; lazer enerjisinin tipine, younluuna ve dokunun absorbsiyon karakterine baldr. Ayrca, di sert dokularnn inorganik bileenlerindeki deiim, mine ve dentin dokusunun eriyebilirliini etkilemektedir. 11 Sert doku uygulamalar srasnda oluabilecek termal yan etkileri azaltmak ve sistemin kesme etkinliini arttrmak amacyla farkl lazer tipleri gelitirilmitir. Bu sistemlerden biri de Erbiyum, Krom: Yittriyum-Selenyum-Galyum-Garnet (Er, Cr:YSGG) lazerlerdir. Er, Cr:YSGG lazerleri 2,78 µm dalga boyunda olup, mine ve dentini etkili bir ekilde uzaklatran YSGG lazer enerjisi ve hava-su soutma sistemini birarada içermektedir. Hava-su spreyi cihaza bitiiktir ve n demeti yaylrken safir uca doru hava-su ak olur. 12 Bu dalga boyundaki lazer enerjisi su molekülleri tarafndan maksimum derece emilir. Di dokusunda bulunan su buharlar, su moleküllerinin kinetik enerjisi artar ve ilgili alanlarda mikropatlamalar meydana getirerek kavitasyon gerçekleir. Ayrca, bu lazer sistemi hidroksil gruplarn da hedef aldndan, suyun hidrokinetik etkisi ile kesme ilemi de yaplmaktadr. 12,13 Er, Cr:YSGG lazer cihaznda bulunan hava-su spreyi, pulpa ve periodontal dokular üzerinde zararl termal etkiler oluturmadan mine, dentin, sement ve kemikte kesim yaplmasna olanak salamaktadr. 14 Hava-su spreyi ile birlikte Er, Cr:YSGG lazer uygulamas kavite preparasyonu srasnda çok az s artna neden olur. 'nsan dilerinin kullanld in vitro ve tavan dilerinin kullanld in vivo çalmalarda, Er,Cr:YSGG lazer sisteminin pulpaya zarar verecek ölçüde s artna neden olmad belirlenmitir. 14,15 Er, Cr:YSGG lazer ile hazrlanm di yüzeyleri taramal elektron mikroskobu (SEM) ile incelendiinde smear tabakasnn etkili bir ekilde uzaklatrld, yüzeydeki mikrodüzensizliklere ramen mine prizmalar ve dentinal tübül yapsnn korunduu gözlenmitir. 16 Bu lazerin dentin dokusunun ultrastrüktürel ve morfolojik yaps üzerine etkisini inceleyen bir çalmada, dentin dokusunda s nedeniyle minimal düzeyde hasar olutuu belirlenmitir. 17 Bu olumlu özelliklerine karn, Er, Cr:YSGG lazerin kavite preparasyonu ve çürük temizleme ileminde rutin olarak güvenle kullanlabilmesi için, çevre dokulardaki etkilerini inceleyen daha fazla aratrmaya gerek duyulmaktadr. Er, Cr:YSGG lazerin dentinin yapsal içerii ve sertlii üzerindeki etkisini inceleyen snrl sayda yayn bulunmaktadr. Bu çalmann amac, Er, Cr:YSGG lazerle hazrlanm kavitelerin tabanlarnn kompozisyonu ve mikrosertlik deerlerini geleneksel yöntemle hazrlanm kavitelerle karlatrmaktr. GEREÇ ve YÖNTEM Bu çalmada 10 adet çürüksüz insan molar dii kullanld. Diler eit sayda (n=5) iki gruba ayrld. Ayn aratrmac tarafndan 1. grup dilerin bukkal ve lingual yüzeylerine su soutmas altnda silindirik elmas frezlerle kutu eklinde kaviteler açld. 'kinci grup dilerin kaviteleri Er, Cr:YSGG lazerle (Waterlase MD, Biolase, Kaliforniya, ABD) hazrland. Her iki grup için 10 ar kavite açld. Her kavitenin meziyo-distal genilii 3 mm, bukko-lingual genilii 2 mm ve derinlii 1.5 mm olacak ekilde hazrland. Çalmamzda lazer cihaz uygulanrken kullanlan parametreler Tablo I de verilmitir. Tablo I. Çalmamzda kullanlan lazer cihaznn özellikleri ve parametreleri LAZER CHAZI DALGA BOYU KULLANILAN UÇ PARAMETRELER MNE DENTN Er, Cr: YSGG lazer (Waterlase MD, Biolase, Kaliforniya, ABD) 2,78 µm S75/750 µmuç 6,5 W, 25 Hz 4 W, 25 Hz %30 su, %70 hava %30 su, %70 hava Diler polyester rezin içine gömüldü ve 0.2 mm kalnlnda elmas separe (Isomet, Buehler Ltd, Lake Bluff, IL, ABD) yardmyla ikiye ayrld. Her kavitenin bir yarsnn tabanndan sertlik ölçümleri Vickers yüzey sertlii ölçüm cihaz (Shimadzu, Kyoto, Japonya) ile kaydedildi. Kavitelerin dier yars SEM- EDS (IXRF Inc., Teksas, ABD) ile atomik analiz için kullanld. SEM-EDS ölçümü Her grup için 10 örnek incelendi. Örnekler %10 formalin solüsyonunda 48 saat fikse edildi ve ardndan oda scaklnda fosfatlanm tampon solüsyon ile birkaç kez ykand. Dehidratasyon ilemi, örneklerin % 70, 80, 90, 95, 100 etanol konsantrasyonlarnn her birinde 24 saat bekletilmesi ile gerçekletirildi. Bu ilemi takiben örnekler yaklak 200 A kalnlkta altnla kapland ve SEM-EDS cihazyla 20 kv voltajda 350 eim açsyla 3000 büyütmede incelendi. 16

3 Yüzey sertli6inin ölçülmesi Vickers sertlik ölçümleri stereomikroskopta gerçekletirildi. Her grup için 10 örnek incelendi. Mikrosertlik ölçüm cihaznda bulunan tepe açl elmas piramit eklindeki Vickers sertlik ölçüm ucu, kavite tabannn 50 µm altna mn kuvvetle 10 sn uyguland. Yüzeyde oluan piramit izin köegenleri stereomikroskop altnda 35 büyütmede ölçüldü. Ayn ilem örnek bana 4 kez tekrarlanarak ortalamas alnd. Bu deer, ilgili formülde yerine konularak Vickers sertlik deeri belirlendi. VSD: yük(kgf) / [köegen uzunluu (mm)] 2 Sonuçlar istatistiksel olarak Bamsz t-testi ve Mann Whitney U testi ile karlatrld (p=0.05). BULGULAR SEM-EDS atomik analizi ve Vickers yüzey sertlik ölçümü sonucunda örneklerden elde edilen veriler Tablo II de verildi. Atomik analiz sonuçlar Bamsz t-testi ile deerlendirildiinde, geleneksel yöntem ve Er, Cr:YSGG lazer ile hazrlanm kavitelerin tabanndaki Ca (Ca % arlk) ve P (P % arlk) miktarlar arasnda istatistiksel olarak anlaml bir fark gözlenmedi (p>0.05). Ayn kavitelerin tabanndan yaplan ölçümler sonucunda, örneklerin Ca/P oran arasnda da fark saptanmad (p>0.05). Tablo II. SEM-EDS atomik analizi ve Vickers yüzey sertlik ölçümü sonucunda örneklerden elde edilen veriler (ortalama ± std). Er, Cr: YSGG lazer Geleneksel yöntem Vickers sertlik de6eri 9.50 ± 1.34 a 8.45 ± 1.20 a Ca (% a67rl7k) 60.9 ± 2.35 b ± 2.27 b P (% a67rl7k) 39 ± 3.01 c 39.1 ± 2 c Ca/P oran d 1.57 d * Ayn7 sat7rdaki farkl7 harfler istatistiksel fark7 göstermektedir (p<0.05). Örneklerin yüzey sertlik deerleri Mann-Whitney U testi ile karlatrld. Geleneksel yöntem ve lazerle hazrlanm örneklerin yüzey sertlik deerleri arasnda istatistiksel olarak anlaml bir fark bulunmad (p>0.05). TARTI&MA Düük ve yüksek turdaki el aletleri ile mekanik kavite preparasyonu vibrasyon, s, yüksek ses ve ar oluumu gibi dezavantajlara sahiptir. Bu olumsuz özellikler di sert dokularnn uzaklatrlmasnda air abrazyon ve lazer sistemleri gibi yeni teknolojilerin gelitirilmesine neden olmutur. Keller ve Hibst in lerde Erbiyum lazerlerin çürük dokusunun uzaklatrlmasnda etkili olduunu göstermelerinden bu yana, ablatif lazerlerin di sert dokularnda kullanmlar yaygnlamtr. Lazer sistemi ile kavite preparasyonu klinikte birçok avantaja sahiptir. Lazerler selektif doku ablasyon özellikleri ile sadece çürük dokusunu uzaklatrabilmektedirler. Bu sistemler kullanldnda vibrasyon olumamakta ve oluan ar hissi çounlukla hastalar tarafndan tolere edilecek düzeydedir. Ablatif lazerlere hava-su spreylerinin ilavesi, s dolaysyla oluabilen yan etkileri ortadan kaldrmtr. 19 Her lazer sistemi farkl karakteristikte dalga boyu ve enerjiye sahiptir. Lazer nnn hedef dokularda oluturduu etki, büyük ölçüde lazerin dalga boyuna ve dokunun absorbsiyon katsaysna baldr. Lazer enerjisi uygulanan yüzeye ulatnda yansr, geçer veya absorbe olur. Ancak dokulardaki deiimler daha çok absorbe edilen enerji ile olumaktadr. 20 Günümüzde su ve hidroksiapatit kristalleri tarafndan maksimum derece absorbe edilebilen lazer enerjileri sert doku uygulamalarnda tercih edilmektedir. Orta-kzl ötesi spektrumuna yakn lazerler arasnda olan Erbiyum lazerler, su tarafndan maksimum düzeyde emilebilen dalga boyuna sahiptir. 13 Erbiyum lazerlerin su molekülleri tarafndan emilebilirlii CO 2 lazerlerden 10 kez, Nd:YAG lazerlerden ise kez fazladr. Er, Cr:YSGG lazerler hidroksiapatit kristalleri tarafndan da yüksek derece emilmektedir. Su merkezli mikropatlamalarla dokularda etkili olan ablatif lazerlerin sert dokularda kesme etkinlii, termal buharlama yoluyla etkili olan lazerlerden fazladr. 21 Di sert dokularnn morfolojik ve ultrastrüktürel deiimleri taramal elektron mikroskobu (SEM), X- n difraksiyonu, infrared absorbsiyon spektroskopisi, mikrosertlik ölçümü ve SEM-EDS atomik analiz yöntemleri ile incelenmektedir. SEM-EDS atomik analiz yönteminde nn atomlarla etkileimi sonucunda X-n emisyonu olumaktadr. Aça çkan X-n ana elementlerin enerji karakteristiine sahiptir. Enerjinin ölçümü elementer analiz olanan salar. EDS, örnein yüzeyinde (1-2 mikron derinlik) bulunan elementer bileimin miktarn hzl bir ekilde analiz etmektedir. Bu yöntemle di sert dokularnn 17

4 inorganik yapsn oluturan hidroksiapatit kristallerinde bulunan Ca ve P n % arlklar ve Ca/P oran belirlenmektedir. 22 Ca/P oranndaki deiim organik ve inorganik komponentler arasndaki orijinal orann deiimi sonucu olumakta ve dokunun geçirgenlii, eriyebilirlii ve dental materyallerin di sert dokularna adezyonunu etkileyebilmektedir. 11 Adeziv sistemler fosfat-kalsiyum balar ile dentinin hidroksiapatit ksmna balanmaktadrlar. 23 Dentinin yapsndaki Ca miktar veya Ca/P orannn deiimi adezyonu olumsuz yönde etkileyebilmektedir. 11 Dentin yüzeyinde oluan smear tabakasnn uzaklatrlmas adezyonu olumlu yönde etkilerken, 24 dentin tübüllerinin ve kollagen yapnn zarar görmesi di sert dokularna adezyonu azaltmaktadr. 25 Günümüzde adeziv sistemlerin kullanmnn oldukça yaygnlat göz önünde bulundurulursa, kavite preparasyonu için önerilen alternatif yöntemlerin dentinin kompozisyonu (Ca ve P içerii) ve yüzey özelliklerini minimal düzeyde deitirmesi istenmektedir. Lazerlerin sert dokulara uygulanmas srasnda aça çkan s ve lazer sistemlerin fototermal etkisi, dentin dokusunun ultrastrüktürel yaps ve kompozisyonunda deiimlere neden olabilmektedir. 10,11 Nelson ve ark. 10 lazer uygulamas sonrasnda dentin apatit kristallerinin eriyerek daha az karbonat içeren daha büyük apatit kristallerine dönütüünü bildirmitir. Rohanizadeh ve ark. 11 Nd:YAG lazer uygulamas sonrasnda dentinde rekristalizasyon ve faz transformasyonu olutuunu saptamtr. Ayn çalmada lazer uygulanan alanlarda Ca/P orannda da azalma belirlenmitir. Dentin apatit kristalleri dier tüm biyolojik apatitler (mine, kemik ve patolojik kalsifikasyonlar) gibi magnezyum, sodyum, HPO 4 gibi minör elementleri içeren karbonat hidroksiapatitleri olarak tanmlanmaktadr. 26 Lazer uygulamas srasnda s deiimleri hzldr ve dokulardaki s ksa zamanda C ye ulaabilmektedir. 11 Lazer atmlar arasnda dentin apatit kristalleri erir ve ardk iki atm arasnda rekristalize olur. Hzl rekristalizasyon baz iyonlarn birlemesine ve apatitik olmayan kalsiyum fosfat fazlarnn (b-trikalsiyum fosfat ve tetrakalsiyum fosfat) oluumuna neden olur; ve ayrca apatit yapsnda kristal defektleri meydana gelir. Apatit kristallerinin yaps ve içeriindeki bu deiim Ca/P orannda deiiklie neden olabilmektedir. Dentinde sya bal deiimler suyun yüksek s sonucu buharlamas, proteinlerin dekompozisyonu ve karbonatn apatit kristallerden ayrlmas ile gerçeklemektedir. 16 Buna karn, lazerin hava-su spreyi ile birlikte kullanm lazerin uyguland bölgedeki fazla enerjiyi absorbe ederek s oluumunu azaltmaktadr. Hava-su spreyi ile birlikte kullanlan sistemlerle yaplan çalmalarda, lazer uygulanm dentin yüzeyinin Ca/P orannda deiim gözlenmemitir. 16,17 Çalmamzda, Er, Cr:YSGG lazer ile hazrlanan kavitelerin Ca/P oran geleneksel yöntemle hazrlanan kavitelerden elde edilen deerlerden daha düük olmasna ramen, aralarnda istatistiksel fark bulunmamtr. Dentinin mikrosertlii mm 2 bana düen kalsifiye matriksin miktaryla doru orantldr. 29 Mikrosertlik sert dokularn kompozisyonu, yüzey yaps ve mineral alm/kaybndan etkilenir. 30 Kinney ve ark. 31 sertlikteki azalmann kollagen matriksteki mineral fazn heterojen dalm sonucu intertübüler dentin matriksin sertliinin azalmasyla olutuunu ileri sürmütür. Dentin dokusunun mikrosertliinin asidik demineralizasyon yapan kimyasal ajanlar, kollagenden zengin intertübüler dentini etkileyen organik doku çözücüleri, sya bal oluan deiimler, iyon alverii gibi faktörlerden etkilendii bildirilmitir. 27,28,32 Lazer uygulamas sonrasnda dentin dokusunun kompozisyonun dnda sertlik deerlerinde de deiimlerin oluabildii belirlenmitir. Lazer uygulamasna bal mikrosertlik deerlerinde gözlenen deiimler lazer cihazlarnn fototermal etkisine ve bu cihazlarn oluturduu sya balanmtr. 32,33,34,35 Lazer cihazlar, fototermal etkileri nedeniyle sert dokularn su ve organik içeriini yüksek syla buharlatrarak mikrosertlik deerinde arta yol açabilir. 33 Ayrca bu cihazlarn oluturduu s yüzeyde erime, karbonizasyon ve füzyon oluturarak dentin dokusunun sertliini etkileyebilmektedir. Nd:YAG lazerin dentin dokusu üzerindeki etkilerini inceleyen bir çalmada lazer nlarnn dokuda oluturduu füzyon nedeniyle Knoop sertlik deerinde art tespit edilmitir. 32 Kuramoto ve ark. 34 ise lazer uygulamas sonras aça çkan yüksek enerji younluunun di sert dokularnn mikrosertliini azalttn tespit etmitir. Hava-su soutmas ile birlikte kullanlan lazer sistemleriyle açlan kavitelerin tabannda s artna bal yüzey sertlik deerinde deiim olmad bildirilmitir. 11,35 18

5 Er:YAG lazerin dentin dokusundaki etkisini inceleyen histopatolojik çalmada, lazer uygulanm dentinin yüzeyel bazofilik tabakasnda termal ve mikrostrüktürel dejenerasyonlar tespit edilmitir. 35 Ancak ayn çalmada histopatolojik düzeydeki bu deiimin dentinin mikrosertliini geleneksel yönteme göre anlaml bir ekilde deitirmedii bildirilmitir. Çalmamzda Erbiyum lazerle yaplm çalmalara benzer ekilde, lazer ve geleneksel yöntemle hazrlanan kavitelerin yüzey mikrosertlik deerleri arasnda fark gözlenmedi. Farkl çalmalardan elde edilen farkl sonuçlarn kullanlan lazer enerjisinin tipine, parametrelerine ve su soutmasndaki farkllklara bal olduunu düünmekteyiz. SONUÇ Bu çalmada, Er, Cr:YSGG lazer uygulamasnn, dentinin kompozisyonu ve mikrosertliini geleneksel kavite preparasyon yöntemine benzer ekilde etkiledii belirlenmitir. Çalmamzn snrlar içerisinde, dentinin kompozisyonu ve mikrosertlii üzerine etkisi göz önünde bulundurulduunda, Er, Cr:YSGG lazerin kavite preparasyonu için kullanlabileceini düünmekteyiz. Ancak Er, Cr:YSGG lazerlerin mine ve dentinin yaps ve adezyon karakteristii üzerine etkilerinin doru deerlendirilebilmesi için in vitro çalmalardan elde edilen sonuçlarn klinik aratrmalarla da desteklenmesi gerekmektedir. KAYNAKLAR 1. Goldman L, Hornby P, Meyer R, Goldman B. Impact of laser beam impacts on teeth. Nature 1964; 203: Kinersly T, Jarabak JP, Phatak NM, Dement J. Laser effects on tissue and materials related to dentistry. J Am Dent Assoc 1965; 70: Moshonov J, Stabholz A, Bar-Hilel R, Peretz B. Chemical analysis and morphology of enamel and dentin following 9.6 mu CO 2 laser irradiation versus high speed drilling. J Dent 2005; 33: Stern RH, Vahl J, Sognnaes RF. Lased enamel: ultrastructural observations of pulsed carbon dioxide laser effects. J Dent Res 1972; 51: Goldman L, Gray JA, Goldman J, Goldman B, Meyer R. Effect of laser beam impacts on teeth. J Am Dent Assoc 1965; 70: Frentzen M, Koort HJ. Lasers in dentistry: new possibilities with advancing laser technology? Int Dent J 1990; 40: Lobene RR, Bhussry BR, Fine S. Interaction of carbon dioxide laser radiation with enamel and dentin. J Dent Res 1968; 47: Wigdor HA, Abt E, Ashrafi S, Walsh JT Jr. The effect of lasers on dental hard tissues. J Am Dent Assoc 1993; 124: Fowler BO, Kuroda S. Changes in heated and in laser-irradiated human tooth enamel and their probable effects on solubility. Calcif Tissue Int 1986; 38: Nelson DG, Wefel JS, Jongebloed WL, Featherstone JD. Morphology, histology and crystallography of human dental enamel treated with pulsed low-energy infrared laser radiation. Caries Res 1987; 21: Rohanizadeh R, LeGeros RZ, Fan D, Jean A, Daculsi G. Ultrastructural properties of laser-irradiated and heat-treated dentin. J Dent Res 1999; 78: Eversole LR, Rizoiu IM. Preliminary investigations on the utility of an erbium, chromium YSGG laser. J Calif Dent Assoc 1995; 23: Hadley J, Young DA, Eversole LR, Gornbein JA. A laserpowered hydrokinetic system for caries removal and cavity preparation. J Am Dent Assoc 2000; 131: Rizoiu I, Kohanghadosh F, Kimmel AI, Eversole LR. Pulpal thermal responses to an erbium, chromium: YSGG pulsed laser hydrokinetic system. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 1998; 86: Carpenter W, Eversole R, Hadley J. Human pulp responses to cavity preparation with a laser powdered hydrokinetic system. J Dent Res 1999; 78: Hossain M, Nakamura Y, Yamada Y, Murakami Y, Matsumoto K. Compositional and structural changes of human dentin following caries removal by Er, Cr:YSGG laser irradiation in primary teeth. J Clin Pediatr Dent 2002; 26: Hossain M, Nakamura Y, Tamaki Y, Yamada Y, Murakami Y, Matsumoto K. Atomic analysis and knoop hardness measurement of the cavity floor prepared by Er, Cr:YSGG laser irradiation in vitro. J Oral Rehabil 2003; 30: Keller U, Hibst R. Effects of Er:YAG laser in caries treatment: a clinical pilot study. Lasers Surg Med 1997; 20: Van As G. Erbium lasers in dentistry. Dent Clin North Am 2004; 48: Coluzzi DJ. Fundamentals of dental lasers: science and instruments. Dent Clin North Am 2004; 48:

6 21. Koort HJ, Frentzen M. Yag-lasers in restorative dentistry: A histological investigation. Proc SPIE 1992; 1643: Briggs D, Brady J, Newton B. Scanning electron microscopy and x-ray microanalysis, Dayangaç B. Kompozit rezin restorasyonlar. Ankara: Öncü Basmevi; Martinez-Insua A, Da Silva Dominguez L, Rivera FG, Santana- Penin UA. Differences in bonding to acid-etched or Er:YAG-lasertreated enamel and dentin surfaces. J Prosthet Dent 2000; 84: Ceballos L, Toledano M, Osorio R, Tay FR, Marshall GW. Bonding to Er:YAG laser trated dentin. J Dent Res 2002;81: LeGores RZ. Apatites in biological systems. Prog Cryst Growth Charact 1981; 4: Cohen S, Stewart GG, Laster LL. The effects of acids, alkalies, and chelating agents on dentine permeability. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Endod 1970; 9: Gordon TM, Damato D, Christner P. Solvent effect of various dilutions of sodium hypochlorite on vital and necrotic tissue. J Endod 1981; 7: Pashley D, Okabe A, Parham P. The relationship between dentin microhardness and tubule density. Endod Dent Traumatol 1985; 1: Arend J, ten Bosch JJ. Demineralization and remineralization evaluation techniques. J Dent Res 1992; 71: Marquez F, Quintana E, Roca I, Salgado J. Physical-mechanical effects of Nd:YAG laser on the surface of sound dental enamel. Biomaterials 1993; 14: Konishi N, Fried D, Staninec M, Featherstone JD. Artificial caries removal and inhibition of artificial secondary caries by pulsed CO 2 laser irradiation. Am J Dent 1999; 12: Kuramoto M Jr, Matson E, Turbino ML, Marques RA. Microhardness of Nd:YAG laser irradiated enamel surfaces. Braz Dent J 2001; 12: Aoki A, Ishikawa I, Yamada T, Otsuki M, Watanabe H, Tagami J, Ando Y, Yamamoto H. Comparison between Er:YAG laser and conventional technique for root caries treatment in vitro. J Dent Res 1998; 77: Yaz7Lma Adresi : Dt. Esra UZER ÇEL'K Ege Üniversitesi Di Hekimlii Fakültesi Di Hastalklar ve Tedavisi Anabilim Dal Bornova / 'ZM'R Tel: Fax: Kinney JH, Marshall SJ, Marshall GW. The mechanical properties of human dentin: a critical review and re-evaluation of the dental literature. Crit Rev Oral Biol Med 2003; 14:

Dental lazerler ve sert doku uygulamaları

Dental lazerler ve sert doku uygulamaları DERLEME Gülhane Tıp Derg 2013; 55: 70-75 Gülhane Askeri Tıp Akademisi 2013 doi:10.5455/gulhane.35173 Dental lazerler ve sert doku uygulamaları Hasan Alper Uyar (*) ÖZET Lazerler, 20 yıldır kullanımda olmalarına

Detaylı

ÇİNKO KATKILI ANTİBAKTERİYEL ÖZELLİKTE HİDROKSİAPATİT ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU

ÇİNKO KATKILI ANTİBAKTERİYEL ÖZELLİKTE HİDROKSİAPATİT ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU ÇİNKO KATKILI ANTİBAKTERİYEL ÖZELLİKTE HİDROKSİAPATİT ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU SÜLEYMAN ÇINAR ÇAĞAN MERSİN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ANA BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ JOURNAL OF HEALTH SCIENCES Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yayın Organıdır

SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ JOURNAL OF HEALTH SCIENCES Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yayın Organıdır SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ JOURNAL OF HEALTH SCIENCES Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yayın Organıdır Topçuoğlu H.S, Kesim B ENDODONTİDE LAZERİN UYGULAMA ALANLARI THE APPLICATION AREAS OF

Detaylı

J Dent Fac Atatürk Uni Cilt:22, Sayı: 3, Yıl: 2012, Sayfa: 340-349

J Dent Fac Atatürk Uni Cilt:22, Sayı: 3, Yıl: 2012, Sayfa: 340-349 ŞİRİN KARAARSLAN, Derleme/ Review YILDIRIM, RESTORATİF TEDAVİDE LAZER UYGULAMALARI LASER APPLICATIONS in RESTORATIVE DENTISTRY Yrd Doç Dr Emine ŞİRİN KARAARSLAN* Prof Dr Aslıhan *** Yrd Doç Dr Cihan YILDIRIM**

Detaylı

TEKSTLDE KULLANILAN SUYUN ÖNEM VE ÖRNEK BR LETMEDE YAPILAN SU ANALZ ÇALIMALARI

TEKSTLDE KULLANILAN SUYUN ÖNEM VE ÖRNEK BR LETMEDE YAPILAN SU ANALZ ÇALIMALARI ISSN 1019-1011 Ç.Ü.MÜH.MM.FAK.DERGS C$LT.19 SAYI.2 Aral-k December 2004 Ç.Ü.J.FAC.ENG.ARCH. VOL.19 NO.2 TEKSTLDE KULLANILAN SUYUN ÖNEM VE ÖRNEK BR LETMEDE YAPILAN SU ANALZ ÇALIMALARI Serin MAVRUZ ve R.

Detaylı

FARKLI T!PTEK! II. SINIF KAV!TE D!ZAYNI KULLANILAN D!)LER!N KIRILMA D!RENÇLER!N!N DE,ERLEND!R!LMES!

FARKLI T!PTEK! II. SINIF KAV!TE D!ZAYNI KULLANILAN D!)LER!N KIRILMA D!RENÇLER!N!N DE,ERLEND!R!LMES! FARKLI T!PTEK! II. SINIF KAV!TE D!ZAYNI KULLANILAN D!)LER!N KIRILMA D!RENÇLER!N!N DE,ERLEND!R!LMES! EVALUATION OF THE FRACTURE RESISTANCE OF TEETH USED DIFFERENT CLASS II CAVITY DESIGN Yrd. Doç. Dr. Ertu2rul

Detaylı

DİŞ HEKİMLİĞİNDE İLERİ TEKNOLOJİ İLE MİNİMAL İNVAZİV OPERATİF TEKNİKLER Prof. Dr. Nuran Ulusoy

DİŞ HEKİMLİĞİNDE İLERİ TEKNOLOJİ İLE MİNİMAL İNVAZİV OPERATİF TEKNİKLER Prof. Dr. Nuran Ulusoy DİŞ HEKİMLİĞİNDE İLERİ TEKNOLOJİ İLE MİNİMAL İNVAZİV OPERATİF TEKNİKLER Prof. Dr. Nuran Ulusoy Buonocore tarafından 1950 ve 60 lı yıllarda öne sürülen asit-etch tekniği restoratif diş hekimliğinde önemli

Detaylı

MİNE PÜRÜZLENDİRME YÖNTEMLERİ

MİNE PÜRÜZLENDİRME YÖNTEMLERİ MİNE PÜRÜZLENDİRME YÖNTEMLERİ ENAMEL ETCHING TECHNIQUES Elif SUNGURTEKİN 1 Mehmet BANİ 1 Nurhan ÖZTAŞ 2 ÖZET Mineye bağlanmanın bulunması, son 50 yılda diş hekimliğindeki en anlamlı gelişmelerden biri

Detaylı

ER: YAG LAZER İLE PÜRÜZLENDİRMENİN FİSSÜR ÖRTÜCÜLERİN BAĞLANMA KUVVETLERİ ÜZERİNE OLAN ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

ER: YAG LAZER İLE PÜRÜZLENDİRMENİN FİSSÜR ÖRTÜCÜLERİN BAĞLANMA KUVVETLERİ ÜZERİNE OLAN ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi Cilt: 44, Sayı: 1 Sayfa: 1-6, 2010 ARAŞTIRMA ER: YAG LAZER İLE PÜRÜZLENDİRMENİN FİSSÜR ÖRTÜCÜLERİN BAĞLANMA KUVVETLERİ ÜZERİNE OLAN ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Detaylı

DOKTORA TEZİ PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ ANABİLİM DALI

DOKTORA TEZİ PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ ANABİLİM DALI ZİRKONYA SERAMİK, LİTYUM DİSİLİKAT CAM SERAMİK VE ZİRKONYA İLE GÜÇLENDİRİLMİŞ LİTYUM SİLİKAT CAM SERAMİKLERE UYGULANAN FARKLI YÜZEY İŞLEMLERİNİN, KOMPOZİT REZİNLERİN TAMİR BAĞLANMA DAYANIMI ÜZERİNE ETKİSİ

Detaylı

HAREKETL BASINÇ YÜKLEMES ALTINDAK HDROLK SLNDRN DNAMK ANALZ

HAREKETL BASINÇ YÜKLEMES ALTINDAK HDROLK SLNDRN DNAMK ANALZ 12. ULUSAL MAKNA TEORS SEMPOZYUMU Erciyes Üniversitesi, Kayseri 09-11 Haziran 2005 HAREKETL BASINÇ YÜKLEMES ALTINDAK HDROLK SLNDRN DNAMK ANALZ Kutlay AKSÖZ, Hira KARAGÜLLE ve Zeki KIRAL Dokuz Eylül Üniversitesi,

Detaylı

NANO KURġUN ÜRETĠMĠ VE KARAKTERĠZASYONU

NANO KURġUN ÜRETĠMĠ VE KARAKTERĠZASYONU NANO KURġUN ÜRETĠMĠ VE KARAKTERĠZASYONU AHMET GÜNGÖR MERSĠN ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ KĠMYA MÜHENDĠSLĠĞĠ ANA BĠLĠM DALI YÜKSEK LĠSANS TEZĠ MERSĠN TEMMUZ 2015 NANO KURġUN ÜRETĠMĠ VE KARAKTERĠZASYONU

Detaylı

SINIF II KAV TELERDEK ÜÇ FARKLI ADEZ V S STEM N M KROSIZINTILARININ SEM LE N V TRO OLARAK NCELENMES

SINIF II KAV TELERDEK ÜÇ FARKLI ADEZ V S STEM N M KROSIZINTILARININ SEM LE N V TRO OLARAK NCELENMES SINIF II KAV TELERDEK ÜÇ FARKLI ADEZ V S STEM N M KROSIZINTILARININ SEM LE N V TRO OLARAK NCELENMES ANALYZING IN VITRO MICROLEAKAGE OF THREE DIFFERENT SELF ETCHING ADHESIVE SYSTEMS IN CLASS II CAVITIES

Detaylı

FARKLI PÜRÜZLENDİRME YÖNTEMLERİYLE UYGULANAN FİSSÜR ÖRTÜCÜLERİN 18 AYLIK KLİNİK PERFORMANSLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

FARKLI PÜRÜZLENDİRME YÖNTEMLERİYLE UYGULANAN FİSSÜR ÖRTÜCÜLERİN 18 AYLIK KLİNİK PERFORMANSLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ FARKLI PÜRÜZLENDİRME YÖNTEMLERİYLE UYGULANAN FİSSÜR ÖRTÜCÜLERİN 8 AYLIK KLİNİK PERFORMANSLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 8-MONTH CLINICAL PERFORMANCE OF FISSURE SEALANTS APPLIED WITH DIFFERENT ETCHING METHODS

Detaylı

Dolay s yla, elektromanyetik sabit c ile elektriksel geçirgenli i ve manyetik geçirgenlik aras nda bir ili ki vard r. 3

Dolay s yla, elektromanyetik sabit c ile elektriksel geçirgenli i ve manyetik geçirgenlik aras nda bir ili ki vard r. 3 Optik Özellikler Elektromanyetik radyasyon Ik malzeme üzerinde çarptnda nasl bir etkileme olur? Malzemelerin karakteristik renklerini ne belirler? Neden baz malzemeler saydam ve bazlar yarsaydam veya opaktr?

Detaylı

YÜZEY SERTLEŞTİRİCİ BİR AJANIN ALÇI MODEL YÜZEYİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ* Cihan AKÇABOY** Sevda SUCA** Caner YILMAZ*** GİRİŞ

YÜZEY SERTLEŞTİRİCİ BİR AJANIN ALÇI MODEL YÜZEYİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ* Cihan AKÇABOY** Sevda SUCA** Caner YILMAZ*** GİRİŞ G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt VI, Sayı 1, Sayfa 203-211, 1989 YÜZEY SERTLEŞTİRİCİ BİR AJANIN ALÇI MODEL YÜZEYİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ* Cihan AKÇABOY** Sevda SUCA** Caner YILMAZ*** GİRİŞ Protetik laboratuar

Detaylı

SLKON KARBD DSK KULLANILARAK HAZIRLANAN DÖRT FARKLI DENTAL ALAIM YÜZEYNN TOPOGRAFK ÖZELLKLERNN NCELENMES

SLKON KARBD DSK KULLANILARAK HAZIRLANAN DÖRT FARKLI DENTAL ALAIM YÜZEYNN TOPOGRAFK ÖZELLKLERNN NCELENMES SLKON KARBD DSK KULLANILARAK HAZIRLANAN DÖRT FARKLI DENTAL ALAIM YÜZEYNN TOPOGRAFK ÖZELLKLERNN NCELENMES Doç. Dr. Engin KOCABALKAN * Dr. Funda DÖNMEZ ** ÖZET Metal altyap$l$ porselen sistemlerinde porselen

Detaylı

SCANNING ELECTRON MICROSCOPE AND MICROHARDNESS EVALUATION OF GIC SEALANT APPLICATION AFTER DIFFERENT ENAMEL TREATMENT PROCEDURES ÖZET ABSTRACT

SCANNING ELECTRON MICROSCOPE AND MICROHARDNESS EVALUATION OF GIC SEALANT APPLICATION AFTER DIFFERENT ENAMEL TREATMENT PROCEDURES ÖZET ABSTRACT Araştırma/ Research Article FARKLI YÜZEY HAZIRLAMA TEKNİKLERİ KULLANARAK UYGULANAN CAM İYONOMER ESASLI FİSSÜR ÖRTÜCÜNÜN MİNE MİKROSERTLİĞİNE ETKİSİNİN VE MİNEYLE BAĞLANTISININ TARAYICILI ELEKTRON MİKROSKOP

Detaylı

A4. Özsezer E, Inan U, Aydın U. In vivo evaluation of ProPex electronic apex locator. J Endod 2007; 33(8): 974 977.

A4. Özsezer E, Inan U, Aydın U. In vivo evaluation of ProPex electronic apex locator. J Endod 2007; 33(8): 974 977. ESERLER A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : A1. Taşdemir T, Aydemir H, İnan U, Ünal O. Canal preparation with Hero 642 rotary NiTi instruments compared with stainless steel hand K-file

Detaylı

Cam Iyonomer Simana Komþu Minenin Demineralizasyona Direncinin in vitro Olarak Karþýlaþtýrýlmasý

Cam Iyonomer Simana Komþu Minenin Demineralizasyona Direncinin in vitro Olarak Karþýlaþtýrýlmasý EÜ Diþhek Fak Derg 2001; 22: 3- Cam Iyonomer Simana Komþu Minenin Demineralizasyona Direncinin in vitro Olarak Karþýlaþtýrýlmasý The Resistance of Enamel Adjacent to Glass lonomer to Demineralization:

Detaylı

Ultrasonik veya Er,Cr:YSGG lazer ile hazırlanan retrograd kavitelere farklı kendinden pürüzlendirmeli adeziv sistemlerin adaptasyonu

Ultrasonik veya Er,Cr:YSGG lazer ile hazırlanan retrograd kavitelere farklı kendinden pürüzlendirmeli adeziv sistemlerin adaptasyonu Acta Odontologica Turcica 2013;30(1):18-24 Özgün araştırma makalesi Ultrasonik veya Er,Cr:YSGG lazer ile hazırlanan retrograd kavitelere farklı kendinden adeziv sistemlerin adaptasyonu Seda Arslan, 1 *

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Fikret YILMAZ Doğum Tarihi: 31 Mart 1968 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Diş Hekimliği Ankara Üniversitesi 1991 Y. Lisans Diş

Detaylı

Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi

Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi Özgün Araştırma / Original Investigation Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi Effect of Body Mass Index on the Determination of Bone Mineral Density in Postmenopausal

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 2. SINIF RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ TEORİK DERS PROGRAMI

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 2. SINIF RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ TEORİK DERS PROGRAMI 2. SINIF RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ TEORİK DERS PROGRAMI 1. hafta Konservatif Diş Tedavisine giriş, Diş yüzeyi terminolojisi 2. hafta Kavite sınıflandırması ve kavite terminolojisi (Sınıf I ve II kaviteler)

Detaylı

RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ

RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ Ders Koordinatörü: Prof. Dr. Nuran Ulusoy, nulusoy@neu.edu.tr Ders Sorumluları: Prof. Dr. Nuran Ulusoy, nulusoy@neu.edu.tr Prof. Dr. Hikmet Solak, hsolak@neu.edu.tr Prof. Dr. Arzu

Detaylı

DENEY RAPORU. Atomik Absorbsiyon Spektroskopisiyle Bakır Tayini (1 No lu deney)

DENEY RAPORU. Atomik Absorbsiyon Spektroskopisiyle Bakır Tayini (1 No lu deney) M.Hilmi EREN 04-98 - 66 Enstrümantel Analiz II Lab. 9.Deney Grubu DENEY RAPORU DENEY ADI Atomik Absorbsiyon Spektroskopisiyle Bakır Tayini (1 No lu deney) DENEY TARH 14 Kasım 200 Cuma AMAÇ Atomik Absorbsiyon

Detaylı

FARKLI YÜZEY İŞLEMLERİ UYGULANMIŞ DENTİNE ÜNİVERSAL BAĞLAYICI AJANIN BAĞLANMA DAYANIMININ İNCELENMESİ

FARKLI YÜZEY İŞLEMLERİ UYGULANMIŞ DENTİNE ÜNİVERSAL BAĞLAYICI AJANIN BAĞLANMA DAYANIMININ İNCELENMESİ Araştırma/ Research BARUTCİGİL, Article KÜRKLÜ, FARKLI YÜZEY İŞLEMLERİ UYGULANMIŞ DENTİNE ÜNİVERSAL BAĞLAYICI AJANIN BAĞLANMA DAYANIMININ İNCELENMESİ BOND STRENGTH OF THE UNIVERSAL ADHESIVE TO DENTIN WITH

Detaylı

Mine dokusunun yapısı, organik ve inorganik yapı bileşenleri

Mine dokusunun yapısı, organik ve inorganik yapı bileşenleri 2.Sınıf Ders Notu (Prof.Dr.Engin Ersöz) Sert Doku Histolojisi Mine Mine dokusunun sertliği, rengi, kalınlığı Mine kalınlıg ı ayrıca dis sınıfları arasında da farklılık gösterir; kesici dis lerin insizal

Detaylı

: Fulya Sokak Mehmetçik Cad. Gündüz Apt. No. 29 D5 Şişli İstanbul. : 0505 687 81 37 : eeliguzeloglu@hotmail.com

: Fulya Sokak Mehmetçik Cad. Gündüz Apt. No. 29 D5 Şişli İstanbul. : 0505 687 81 37 : eeliguzeloglu@hotmail.com ÖZGEÇMİŞ 1.Adı Soyadı: Evrim Eligüzeloğlu Dalkılıç İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail : Fulya Sokak Mehmetçik Cad. Gündüz Apt. No. 29 D5 Şişli İstanbul : 0505 687 81 37 : eeliguzeloglu@hotmail.com 2.

Detaylı

ARTVN L GELME PLANI. Artvin l Geneli-2000. Bilinmeyen 80+ 75-79 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4

ARTVN L GELME PLANI. Artvin l Geneli-2000. Bilinmeyen 80+ 75-79 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4 ARTVN L GELME PLANI Artvin l Geneli-2000 Bilinmeyen Erkek 80+ 75-79 70-74 65-69 60-64 Kad n Y a Gruplar 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34. 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4 12 9 6 3 0 3 6 9 12 % NÜFUS

Detaylı

VİTAL PULPA TEDAVİLERİNDE LAZER UYGULAMASI

VİTAL PULPA TEDAVİLERİNDE LAZER UYGULAMASI VİTAL PULPA TEDAVİLERİNDE LAZER UYGULAMASI THE APPLICATION OF LASER IN VITAL PULP THERAPY Mesut Enes ODABAŞ 1 ÖZET Lazer, vital pulpa tedavilerinde hemoraji kontrolü ve sterilizasyon gibi önemli avantajlar

Detaylı

KAN KONTAMNASYONUNUN DAM VE GEÇC YAPITIRMA SMANLARININ KOMPRESSF DAYANIKLILIK VE SERTL*NE ETKSNN NCELENMES

KAN KONTAMNASYONUNUN DAM VE GEÇC YAPITIRMA SMANLARININ KOMPRESSF DAYANIKLILIK VE SERTL*NE ETKSNN NCELENMES KAN KONTAMNASYONUNUN DAM VE GEÇC YAPITIRMA SMANLARININ KOMPRESSF DAYANIKLILIK VE SERTL*NE ETKSNN NCELENMES EFFECT OF BLOOD CONTAMINATION ON THE COMPRESSIVE STRENGTH AND HARDNESS OF PERMANENT AND TEMPORARY

Detaylı

AA1050A VE AA3003 ALÜMNYUM ALAIMLARINDA TERMOMEKANK PROSESLERN EKLLENDRLEBLRLE ETKS

AA1050A VE AA3003 ALÜMNYUM ALAIMLARINDA TERMOMEKANK PROSESLERN EKLLENDRLEBLRLE ETKS AA15A VE AA33 ALÜMNYUM ALAIMLARINDA TERMOMEKANK PROSESLERN EKLLENDRLEBLRLE ETKS Seda ERTAN ÖZET Bu çalımada çift merdaneli döküm yöntemiyle üretilmi AA15A ve AA33 alaımındaki malzemelerin ekillendirilebilirlii

Detaylı

1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar:

1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar: 01/01/2005-30/06/2005 DÖNEMNE LKN YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU FAALYET RAPORU 1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar: 2005 yl gelimekte olan ülke

Detaylı

LDPE/EVOH Harmanlarının Hazırlanması, Karakterizasyonu ve Bazı Özellikleri

LDPE/EVOH Harmanlarının Hazırlanması, Karakterizasyonu ve Bazı Özellikleri LDPE/EVOH Harmanlarının Hazırlanması, Karakterizasyonu ve Bazı Özellikleri Melike Demirci, Nevra Ercan, Ali Durmuş, Ahmet Kaşgöz * İstanbul Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü,

Detaylı

2 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir:

2 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir: SORU 1: 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir: (i) Ayla dönütürülebilir yllk nominal %7,8 faiz oran ile her ay eit taksitler halinde

Detaylı

MKRODALGA, UV VE HOT PLATE LE BOZUNDURULMU SRKE ÖRNEKLERNDE KADMYUM, KURUN VE BAKIR ÇERNN POTANSYOMETRK SIYIRMA ANALZ LE NCELENMES

MKRODALGA, UV VE HOT PLATE LE BOZUNDURULMU SRKE ÖRNEKLERNDE KADMYUM, KURUN VE BAKIR ÇERNN POTANSYOMETRK SIYIRMA ANALZ LE NCELENMES T.C. EGE ÜNVERSTES FEN FAKÜLTES KMYA BÖLÜMÜ MKRODALGA, UV VE HOT PLATE LE BOZUNDURULMU SRKE ÖRNEKLERNDE KADMYUM, KURUN VE BAKIR ÇERNN POTANSYOMETRK SIYIRMA ANALZ LE NCELENMES Danıman: Doç. Dr. H. smet

Detaylı

EFFECTS OF SODIUM HYPOCHLORITE, CHLORHEXIDINE GLUCONATE AND PROPOLIS SOLUTIONS USED WITH POTASSIUM TITANIUM PHOSPHATE LASER ON CANDIDA ALBICANS

EFFECTS OF SODIUM HYPOCHLORITE, CHLORHEXIDINE GLUCONATE AND PROPOLIS SOLUTIONS USED WITH POTASSIUM TITANIUM PHOSPHATE LASER ON CANDIDA ALBICANS SODYUM H POKLOR T, KLORHEKS D N VE PROPOL S ÇER KL SOLÜSYONLARIN POTASYUM T TANYUM FOSFAT LAZER LE B RL KTE KULLANIMLARININ CANDDA ALBCANS ÜZER NE ETK NL KLER N N NCELENMES EFFECTS OF SODIUM HYPOCHLORITE,

Detaylı

Malzemelerin Elektriksel. Özellikleri. Elektron hareketlili i letkenlik Enerji bant yap lar. Tan mlar

Malzemelerin Elektriksel. Özellikleri. Elektron hareketlili i letkenlik Enerji bant yap lar. Tan mlar Bölüm 7: Elektriksel Özellikler CEVAP ARANACAK SORULAR... Elektriksel iletkenlik ve direnç nasl tarif edilebilir? letkenlerin, yariletkenlerin ve yaltkanlarn ortaya çkmasnda hangi fiziksel süreçler bulunmaktadr?

Detaylı

KÖK KANAL TEDAVİSİNDE ER:YAG LAZERİN SMEAR TABAKASI ÜZERİNE ETKİSİ: SEM ÇALIŞMASI

KÖK KANAL TEDAVİSİNDE ER:YAG LAZERİN SMEAR TABAKASI ÜZERİNE ETKİSİ: SEM ÇALIŞMASI Araştırma/ TANBOĞA, Research EREN, Article ALTINOK, KÖK KANAL TEDAVİSİNDE ER:YAG LAZERİN SMEAR TABAKASI ÜZERİNE ETKİSİ: SEM ÇALIŞMASI EFFECT OF ER:YAG LASER ON SMEAR LAYER REMOVAL OF EXTRACTED HUMAN TEETH

Detaylı

KATILAR DA BALANMA L ( 3.2) R = A

KATILAR DA BALANMA L ( 3.2) R = A KATILAR DA BALANMA Katlar elektriksel iletkenliklerine göre üçe ayrlr: letken, Yar iletken, Yaltkan Metaller iletken katlardr. Bir metal ve bir yar iletken arasndaki fark, elektriksel iletkenliklerinin

Detaylı

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com ISSN:1304-4141 Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi 2007 (3) 61-66 TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR Teknik Not Ferhat BÜLBÜL Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Makine

Detaylı

AMELOGENEZS MPERFEKTALI HASTALARDA ANTEROR DLERN KOMPOZT REZN LE RESTORASYONU: OLGU SUNUMU

AMELOGENEZS MPERFEKTALI HASTALARDA ANTEROR DLERN KOMPOZT REZN LE RESTORASYONU: OLGU SUNUMU AMELOGENEZS MPERFEKTALI HASTALARDA ANTEROR DLERN KOMPOZT REZN LE RESTORASYONU: OLGU SUNUMU RESTORATION WITH COMPOSITE RESIN OF ANTERIOR TEETH IN TWO PATIENTS WITH AMELOGENESIS IMPERFECTA: A CASE REPORT

Detaylı

SERT KAYAÇLARDA DELNEBLRLK TAYN

SERT KAYAÇLARDA DELNEBLRLK TAYN SERT KAYAÇLARDA DELNEBLRLK TAYN Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi Maden Mühendisli$i Bölümü, Maden 'letme Anabilim Dal) Engin KARAMAN Aral)k, 2008 ZMR YÜKSEK LSANS TEZ

Detaylı

Diş Dokularına Adezyon ve Dentin Bağlayıcı Sistemler

Diş Dokularına Adezyon ve Dentin Bağlayıcı Sistemler Diş Dokularına Adezyon ve Dentin Bağlayıcı Sistemler Prof. Dr. L. Şebnem TÜRKÜN Diş sert dokuları ile restoratif materyaller arası bağlanma, restorasyonların başarısı açısından büyük önem taşır. Adezyon,

Detaylı

FARKLI IIK KAYNAKLARININ KOMPOZT POLMERZASYONUNA ETKS

FARKLI IIK KAYNAKLARININ KOMPOZT POLMERZASYONUNA ETKS FARKLI IIK KAYNAKLARININ KOMPOZT POLMERZASYONUNA ETKS Ara). Gör. Özcan ÇAKMAKCIO/LU* Prof. Dr. Bülent TOPBAI* EFFECT OF DIFFERENT CURING UNITS ON COMPOSITE POLYMERIZATION ÖZET Estetik restorasyonlara olan

Detaylı

BOR KATKILI HİDROKSİAPATİT ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU

BOR KATKILI HİDROKSİAPATİT ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU BOR KATKILI HİDROKSİAPATİT ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU MUSTAFA UĞURLU MERSİN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ANA BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ MERSİN HAZİRAN - 2015 BOR KATKILI

Detaylı

EVALUATING THE RELATIONS OF THE ANXIETY DURING PERIODONTAL TREATMENT APPLICATION WITH AGE, SEX AND DENTAL PREVIOUS HISTORY

EVALUATING THE RELATIONS OF THE ANXIETY DURING PERIODONTAL TREATMENT APPLICATION WITH AGE, SEX AND DENTAL PREVIOUS HISTORY PERODONTAL TEDAV ESNASINDAK ANKSYETE LE YA, CNSYET VE D HEKMNE GTME DURUMU ARASINDAK LKNN NCELENMES EVALUATING THE RELATIONS OF THE ANXIETY DURING PERIODONTAL TREATMENT APPLICATION WITH AGE, SEX AND DENTAL

Detaylı

Lazerler ve Protez Öncesi Uygulama Alanları

Lazerler ve Protez Öncesi Uygulama Alanları Derleme EÜ Dişhek Fak Derg 2010; 31: 1-8 Derleme EÜ Dişhek Fak Derg 2005; 26: 1-5 Lazerler ve Protez Öncesi Uygulama Alanları Lasers and Their Applications Before Prosthetic Arrangements Selma ŞEN Göknil

Detaylı

Tarifname DENTİN FORMASYONUNU TEŞVİK EDEN BİR KOMPOZİSYON

Tarifname DENTİN FORMASYONUNU TEŞVİK EDEN BİR KOMPOZİSYON 1 Tarifname DENTİN FORMASYONUNU TEŞVİK EDEN BİR KOMPOZİSYON Teknik Alan Buluş, dentin formasyonunu teşvik etmeye yönelik oluşturulmuş bir kompozisyon ile ilgilidir. Tekniğin Bilinen Durumu 1 Günümüzde

Detaylı

HAVACILIKTA TERSİNE MÜHENDİSLİK UYGULAMALARI. Özgecan YILDIZ 1

HAVACILIKTA TERSİNE MÜHENDİSLİK UYGULAMALARI. Özgecan YILDIZ 1 HAVACILIKTA TERSİNE MÜHENDİSLİK UYGULAMALARI Özgecan YILDIZ 1 Tersine Mühendislik Nedir? Tersine mühendislik, teknik bilgi paketi mevcut olmayan bir sistem, cihaz ya da parçanın üretim aşamalarını da içerecek

Detaylı

ÜÇ FARKLI HASSASĐYET GĐDERĐCĐ AJANIN DENTĐN MĐKROSKOBU ĐLE ĐNCELENMESĐ

ÜÇ FARKLI HASSASĐYET GĐDERĐCĐ AJANIN DENTĐN MĐKROSKOBU ĐLE ĐNCELENMESĐ ÜÇ FARKLI HASSASĐYET GĐDERĐCĐ AJANIN DENTĐN TÜBÜLLERĐ ÜZERĐNE ETKĐSĐNĐN N TARAMALI ELEKTRON MĐKROSKOBU ĐLE ĐNCELENMESĐ EVALUATION OF THE EFFECT OF THREE DIFFERENT DESENSITIZERS ON THE DENTIN TUBULES USING

Detaylı

PARAFORMALDEHTN NEDEN OLDU)U GNGVAL VE MANDBULAR KEMK NEKROZU (OLGU SUNUMU)

PARAFORMALDEHTN NEDEN OLDU)U GNGVAL VE MANDBULAR KEMK NEKROZU (OLGU SUNUMU) PARAFORMALDEHTN NEDEN OLDU)U GNGVAL VE MANDBULAR KEMK NEKROZU (OLGU SUNUMU) GINGIVAL AND MANDIBULAR BONE NECROSIS FOLLOWING THE USE OF PARAFORMALDEHYDE (CASE REPORT) Dr Serhat ATILGAN * Prof. Dr. Gülten

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ER-YAG LAZER KULLANILARAK HAZIRLANAN ÇÜRÜKTEN ETKİLENMİŞ DENTİNDE FARKLI SELF-ADEZİV KOMPOZİTLERİN BAĞLANTILARININ VE MİKROSIZINTILARININ KARŞILAŞTIRILMASI

Detaylı

KANAL TEDAVL DLERDE MEYDANA GELEN KRON-KÖK KIRIKLARININ LAZER DESTEKL TEDAVLER: OLGU SUNUMLARI

KANAL TEDAVL DLERDE MEYDANA GELEN KRON-KÖK KIRIKLARININ LAZER DESTEKL TEDAVLER: OLGU SUNUMLARI KANAL TEDAVL DLERDE MEYDANA GELEN KRON-KÖK KIRIKLARININ LAZER DESTEKL TEDAVLER: OLGU SUNUMLARI MANAGEMENT OF CROWN AND ROOT FRACTURES IN ENDODONTICALLY TREATED TEETH WITH LASER APPLICATION: CASE REPORTS

Detaylı

3 1 x 2 ( ) 2 = E) f( x) ... Bir sigorta portföyünde, t poliçe yln göstermek üzere, sigortal saysnn

3 1 x 2 ( ) 2 = E) f( x) ... Bir sigorta portföyünde, t poliçe yln göstermek üzere, sigortal saysnn SORU : Aada tanm verilen f fonksiyonlarndan hangisi denklemini her R için salar? f + = f t dt integral e A) f = e B) f = e C) f D) f = E) f = e ( ) = e ( ) SORU : Bir sigorta portföyünde, t poliçe yln

Detaylı

ÇELK KUMA PANELLERNN ISINMA DAVRANILARI

ÇELK KUMA PANELLERNN ISINMA DAVRANILARI ÇELK KUMA PANELLERNN ISINMA DAVRANILARI Ar.Gör. Ozan KAYACAN Doç.Dr. Ender Yazgan BULGUN Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Tekstil Müh. Böl. ÖZET Günlük ya antmzn ayrlmaz bir parças olan konfeksiyon

Detaylı

DENEYSEL PERİODONTİTlS SONRASI UYGULANAN KÜRETAJ VE SİTRİK ASİT İŞLEMLERİNİN PULPA DOKUSUNA ETKİLERİ*

DENEYSEL PERİODONTİTlS SONRASI UYGULANAN KÜRETAJ VE SİTRİK ASİT İŞLEMLERİNİN PULPA DOKUSUNA ETKİLERİ* G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt II, Sayı 2, Sayfa 11-23, 1985 DENEYSEL PERİODONTİTlS SONRASI UYGULANAN KÜRETAJ VE SİTRİK ASİT İŞLEMLERİNİN PULPA DOKUSUNA ETKİLERİ* Koksal BALOŞ** Coşkun BARAN*** Kaya EREN***

Detaylı

Görevler: Görev Unvanı Görev Yeri Yıl Dok. Öğr. Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

Görevler: Görev Unvanı Görev Yeri Yıl Dok. Öğr. Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Mustafa Murat KOÇAK Doğum Tarihi ve Yeri: 22.03.1977-Karabük E-mail: mmuratkocak@yahoo.com Telefon: 0372 2613404 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Diş Hekimliği

Detaylı

Borlama Süresinin Düşük Karbonlu Mikro Alaşımlı Çeliklerin Sertlik Değerleri Üzerine Etkisi

Borlama Süresinin Düşük Karbonlu Mikro Alaşımlı Çeliklerin Sertlik Değerleri Üzerine Etkisi Borlama Süresinin Düşük Karbonlu Mikro Alaşımlı Çeliklerin Sertlik Değerleri Üzerine Etkisi Nursen Turku 1, Şule Doğan 1, Nazım Uçar 1,*, Adnan Çalık 2 1 Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi,

Detaylı

Yatay Kuvvet yd-akm Fotoğrafı

Yatay Kuvvet yd-akm Fotoğrafı Yatay Kuvvet yd-akm Fotoğrafı Si(111) Yüzeyinde TTM Topografisi ve Yatay Kuvvet Görüntüsü: Atomik teraslar Topography image of atomic steps of Si(111)(7x7) using dithering special cantilever. Topography

Detaylı

Matematiksel denklemlerin çözüm yöntemlerini ara t r n z. 9. FORMÜLLER

Matematiksel denklemlerin çözüm yöntemlerini ara t r n z. 9. FORMÜLLER ÖRENME FAALYET-9 AMAÇ ÖRENME FAALYET-9 Gerekli atölye ortam ve materyaller salandnda formülleri kullanarak sayfada düzenlemeler yapabileceksiniz. ARATIRMA Matematiksel denklemlerin çözüm yöntemlerini aratrnz.

Detaylı

EKG Sinyallerinde Gürültü Gidermede Ayrk Dalgack Dönüümünde Farkl Ana Dalgacklarn Ve Ayrtrma Seviyelerinin Karlatrlmas

EKG Sinyallerinde Gürültü Gidermede Ayrk Dalgack Dönüümünde Farkl Ana Dalgacklarn Ve Ayrtrma Seviyelerinin Karlatrlmas EKG Sinyallerinde Gürültü Gidermede Ayrk Dalgack Dönüümünde Farkl Ana Dalgacklarn Ve Ayrtrma Seviyelerinin Karlatrlmas Cengiz Tepe 1 Hatice Sezgin 1, Elektrik Elektronik Mühendislii Bölümü, Ondokuz May#s

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Yüksek Lisans Diş Hekimliği Fakültesi Ege Üniversitesi 2004 Doktora

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Yüksek Lisans Diş Hekimliği Fakültesi Ege Üniversitesi 2004 Doktora ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Ayşe Atay 2. Doğum Tarihi : 29.01.1982 3. Unvanı : Yard. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Yüksek Lisans Diş Hekimliği Fakültesi Ege Üniversitesi

Detaylı

Marmara Üniversitesi 2003

Marmara Üniversitesi 2003 1. Adı Soyadı: Funda ÖZTÜRK BOZKURT 2. Doğum Tarihi: 30.05.1972 3. Unvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Y. Lisans Diş Hekimliği Marmara Üniversitesi 1996 Doktora Diş Hastalıkları

Detaylı

YRD. DOÇ. DR. EBRU HAZAR BODRUMLU

YRD. DOÇ. DR. EBRU HAZAR BODRUMLU YRD. DOÇ. DR. EBRU HAZAR BODRUMLU ÖZGEÇMİŞ FORMU Adı-Soyadı Ebru HAZAR BODRUMLU Doğum Yeri : Tosya Tarihi : 06/ 06 / 1979 E mail hazarebru@yahoo.com Telefon 0 372 2613659 EĞİTİM-ÖĞRETİM YAPTIĞI KURUMLAR:

Detaylı

PGM ID & PGM-G ID Yol kaplamas bak m

PGM ID & PGM-G ID Yol kaplamas bak m PGM ID & PGM-G ID Yol kaplamas bakm 30 YILI AKIN SÜREDR DÜNYA TENCATE ÜZERNE KURULUDUR Bunun çok geçerli bir nedeni var. TenCate, çok çeitli modern inaat mühendislii uygulamalarna yönelik geosentetikler

Detaylı

Araştırma EÜ Diş Hek Fak Derg 2013; 34(2) 99-104

Araştırma EÜ Diş Hek Fak Derg 2013; 34(2) 99-104 Araştırma EÜ Diş Hek Fak Derg 2013; 34(2) 99-104 Üç Farklı Akışkan Kompozitin ve Bir Kendinden Adezivli Akışkan Kompozitin Sınıf V Restorasyonlardaki Mikrosızıntı Değerlerinin İn-vitro Olarak İncelenmesi

Detaylı

MODE DENTAL IMPLANT SYSTEM

MODE DENTAL IMPLANT SYSTEM MODE DENTAL IMPLANT SYSTEM 2 MODE DENTAL IMPLANT SYSTEM 3 Kemik Dostu HA Kalsiyum Fosfat Morfolojisi Hydroxyapatite Calcium Phosphate CaP Kasiyum-Fosfat seramikler HA Hidroksiapatit ve TCP Trikalsiyum

Detaylı

SVAS L MERKEZNDE BULUNAN LKÖRETM ÇAINDAK ÇOCUKLARIN AIZ D SALII YÖNÜNDEN DEERLENDRLMES

SVAS L MERKEZNDE BULUNAN LKÖRETM ÇAINDAK ÇOCUKLARIN AIZ D SALII YÖNÜNDEN DEERLENDRLMES SVAS L MERKEZNDE BULUNAN LKÖRETM ÇAINDAK ÇOCUKLARIN AIZ D SALII YÖNÜNDEN DEERLENDRLMES DETERMINING ORAL HEALTH CONDITION OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS IN CENTRAL SIVAS Yrd.Doç.Dr.&hsan HUBBEZO5LU * Yrd.Doç.Dr.Gülüan

Detaylı

Bileenler arasndaki iletiim ise iletiim yollar ad verilen kanallar yardm ile gerçekleir: 1 Veri Yollar 2 Adres Yollar 3 Kontrol Yollar

Bileenler arasndaki iletiim ise iletiim yollar ad verilen kanallar yardm ile gerçekleir: 1 Veri Yollar 2 Adres Yollar 3 Kontrol Yollar Von Neumann Mimarisinin Bileenleri 1 Bellek 2 Merkezi lem Birimi 3 Giri/Çk Birimleri Yazmaçlar letiim Yollar Bileenler arasndaki iletiim ise iletiim yollar ad verilen kanallar yardm ile gerçekleir: 1 Veri

Detaylı

ALT VE ÜST BÜYÜK AZI DİŞLERİN KOK KANAL MORFOLOJİLERİNİN ŞEFFAFLAŞTIRMA. Sis DARENDELİLER YAMAN*, Hülya ERTEN CAN*, Tayfun ALAÇAM**

ALT VE ÜST BÜYÜK AZI DİŞLERİN KOK KANAL MORFOLOJİLERİNİN ŞEFFAFLAŞTIRMA. Sis DARENDELİLER YAMAN*, Hülya ERTEN CAN*, Tayfun ALAÇAM** G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt XIII, Sayı 1, Sayfa 67-73, 1996 ALT VE ÜST BÜYÜK AZI DİŞLERİN KOK KANAL MORFOLOJİLERİNİN ŞEFFAFLAŞTIRMA YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ Sis DARENDELİLER YAMAN*, Hülya ERTEN CAN*, Tayfun

Detaylı

YENI JENERASYON DENTIN BONDING AJANLARIN AMALGAM RESTORASYONLARDA MARJINAL SIZINTIYA ETKISI

YENI JENERASYON DENTIN BONDING AJANLARIN AMALGAM RESTORASYONLARDA MARJINAL SIZINTIYA ETKISI YENI JENERASYON DENTIN BONDING AJANLARIN AMALGAM RESTORASYONLARDA MARJINAL SIZINTIYA ETKISI *Yrd.Doç.Dr.Feridun Hürmüzlü *Dr.Şeyda Hergüner Siso *Dt.Diğdem Işın ÖZET Bu çalışmanın amacı sınıf V amalgam

Detaylı

YORULMA TESTNN, ÜÇ FARKLI TAM SERAMK YAPIM SSTEM VERTKAL KIRILMA DRENC ÜZERNE ETKS

YORULMA TESTNN, ÜÇ FARKLI TAM SERAMK YAPIM SSTEM VERTKAL KIRILMA DRENC ÜZERNE ETKS YORULMA TESTNN, ÜÇ FARKLI TAM SERAMK YAPIM SSTEM VERTKAL KIRILMA DRENC ÜZERNE ETKS THE EFFECT OF FATIQUE TEST ON THE COMPRESSIVE FRACTURE STRENGTH OF THREE ALL CERAMIC CROWNS Yrd.Doç.Dr.Mustafa ZORTUK

Detaylı

FARKLI TÜRKYE MERMER TÜRLERNN TOPLAM ALFA VE TOPLAM BETA RADYOAKTVTE SEVYELERNN TAYN

FARKLI TÜRKYE MERMER TÜRLERNN TOPLAM ALFA VE TOPLAM BETA RADYOAKTVTE SEVYELERNN TAYN FARKLI TÜRKYE MERMER TÜRLERNN TOPLAM ALFA VE TOPLAM BETA RADYOAKTVTE SEVYELERNN TAYN E. Songül KARAMAN, A. Beril TU RUL stanbul Teknik Üniversitesi-Enerji Enstitüsü Ayazaa Kampüsü, Maslak-STANBUL ÖZET

Detaylı

Görsel Tasar m. KaliteOfisi.com

Görsel Tasar m. KaliteOfisi.com Görsel Tasarm KaliteOfisi.com KaliteOfisi.com un bir hizmetidir. zin alnmaksn alnt ve çoaltma yaplabilir. 2 www.kaliteofisi.com KaliteOfisi Hakknda Kalite ofisi; ülkemizde kalite bilincinin yerlemesine

Detaylı

İKİ FARKLI SERAMİK İNLEY SİSTEMİNİN BAĞLANMA DAYANIMINA KALAN DENTİN KALINLIĞININ ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

İKİ FARKLI SERAMİK İNLEY SİSTEMİNİN BAĞLANMA DAYANIMINA KALAN DENTİN KALINLIĞININ ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI Cumhuriyet Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi Cilt 4, Sayı 2, 2001 İKİ FARKLI SERAMİK İNLEY SİSTEMİNİN BAĞLANMA DAYANIMINA KALAN DENTİN KALINLIĞININ ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI Dr. Dt. A. Nilgün ÖZTÜRK*

Detaylı

ENDODONTİDE LAZER KULLANIMI

ENDODONTİDE LAZER KULLANIMI T.C. Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Restoratif Diş Tedavisi ve Endodonti Anabilim Dalı ENDODONTİDE LAZER KULLANIMI BİTİRME TEZİ Stj. Diş Hekimi Ayşe Tuğçe TUNAÇ Danışman Öğretim Üyesi: Prof. Dr.

Detaylı

KENT KARAYOLLARINDA KAPAS TEN N BULANIK MANTIK LE MODELLENMES CAPACITY MODELLING OF URBAN HIGHWAYS BY FUZZY LOGIC

KENT KARAYOLLARINDA KAPAS TEN N BULANIK MANTIK LE MODELLENMES CAPACITY MODELLING OF URBAN HIGHWAYS BY FUZZY LOGIC Say 24, Nisan 2011 Kent Karayollarnda Kapasitenin Bulank Mantk le Modellenmesi N.Bargan,.ahinolu KENT KARAYOLLARINDA KAPASTENN BULANIK MANTIK LE MODELLENMES Nuran BAIRGAN 1, lker AHNOLU 2 1 Dumlupnar Üniversitesi,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: IŞIL DOĞRUER İletişim Bilgileri: Adres: Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 34959 Akfırat-Tuzla / İSTANBUL Telefon: 0 (216) 677 16 30-3856 Mail: isil.dogruer@okan.edu.tr 2.

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FARKLI KAVİTE PREPARASYONLARI VE DEZENFEKSİYON YÖNTEMLERİNİN ADEZİV SİSTEMLERİN DENTİNE BAĞLANMA DAYANIMINA VE MİKROSIZINTISINA ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Detaylı

Doç.Dr.İhsan HUBBEZOĞLU * Dr.Recai ZAN ** Dt.Oğuzhan GÖRLER ***

Doç.Dr.İhsan HUBBEZOĞLU * Dr.Recai ZAN ** Dt.Oğuzhan GÖRLER *** Araştırma/ Research HUBBEZOĞLU, Article ZAN, ND:YAG VE KTP:YAG LAZER UYGULAMASI SIRASINDA EKSTERNAL KÖK KANAL YÜZEYİNDEKİ ISI DEĞİŞİMLERİ TEMPERATURE CHANGES ON THE EXTERNAL ROOT CANAL SURFACE DURING ND:YAG

Detaylı

DİŞ HEKİMLİĞİNDE LAZER: BİR LİTERATÜR DERLEMESİ 5. kök yüzeyi LASER IN DENTISTRY: A LITERATURE düzleştirilmesi, REVIEW ÖZET ABSTRACT

DİŞ HEKİMLİĞİNDE LAZER: BİR LİTERATÜR DERLEMESİ 5. kök yüzeyi LASER IN DENTISTRY: A LITERATURE düzleştirilmesi, REVIEW ÖZET ABSTRACT Derleme / Review DİŞ HEKİMLİĞİNDE LAZER: BİR LİTERATÜR DERLEMESİ 5. kök yüzeyi LASER IN DENTISTRY: A LITERATURE düzleştirilmesi, REVIEW Arş. Gör. Dt. Dilek UYSAL* Yrd. Doç. Dr. Çiğdem GÜLER* Makale Kodu/Article

Detaylı

K FARKLI CO-CR HBP ALAIMININ MEKANK ÖZELLKLERNN KARILATIRILMASI. COMPARISON OF MECHANICAL PROPERTIES OF TWO DIFFERENT Co-Cr RPD ALLOYS

K FARKLI CO-CR HBP ALAIMININ MEKANK ÖZELLKLERNN KARILATIRILMASI. COMPARISON OF MECHANICAL PROPERTIES OF TWO DIFFERENT Co-Cr RPD ALLOYS K FARKLI CO-CR HBP ALAIMININ MEKANK ÖZELLKLERNN KARILATIRILMASI COMPARISON OF MECHANICAL PROPERTIES OF TWO DIFFERENT Co-Cr RPD ALLOYS Yrd.Doç.Dr.Yurdanur UÇAR * Yrd.Doç.Dr.Cem KURTO2LU * ÖZET Amaç: Bu

Detaylı

Üniversal bir adezivin ER:YAG lazerle prepare edilmiş çürükten etkilenmiş dentine mikrogerilim bağlanma dayanımı *

Üniversal bir adezivin ER:YAG lazerle prepare edilmiş çürükten etkilenmiş dentine mikrogerilim bağlanma dayanımı * ARAŞTIRMA Üniversal bir adezivin ER:YAG lazerle prepare edilmiş çürükten etkilenmiş dentine mikrogerilim bağlanma dayanımı * Zeynep Aslı Güçlü 1, Nazmiye Dönmez 2, Tamer Tüzüner 3, Barış Karabulut 4 Selcuk

Detaylı

Đki Aşamalı Adeziv Sistemlerin, Dentin ve Rezin-Dentin Arayüzeyine Etkilerinin, Yüzey Tarama Elektron Mikroskop Altında Đncelenmesi

Đki Aşamalı Adeziv Sistemlerin, Dentin ve Rezin-Dentin Arayüzeyine Etkilerinin, Yüzey Tarama Elektron Mikroskop Altında Đncelenmesi Đki Aşamalı Adeziv Sistemlerin, Dentin ve Rezin-Dentin Arayüzeyine Etkilerinin, Yüzey Tarama Elektron Mikroskop Altında Đncelenmesi ANALYSIS OF DENTIN AND RESIN-DENTIN INTERFACE UTILISING TWO-STEP DENTAL

Detaylı

SUALTI ve SUÜSTÜ GEM LER N N AKUST K Z ÇIKARTIMI

SUALTI ve SUÜSTÜ GEM LER N N AKUST K Z ÇIKARTIMI SUALTI ve SUÜSTÜ GEMLERNN AKUSTK Z ÇIKARTIMI Erkul BAARAN (a), Ramazan ÇOBAN (b), Serkan AKSOY (a) (a) Yrd. Doç. Dr., Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Elektronik Müh. Böl., 41400, Gebze, Kocaeli erkul@gyte.edu.tr

Detaylı

PEDODONTTDE Nd.YAG LAZER KULLANIMININ İNCELENMESİ

PEDODONTTDE Nd.YAG LAZER KULLANIMININ İNCELENMESİ İ Ü Diş Hek Fak Der 1994: 28: 91-96 PEDODONTTDE Nd.YAG LAZER KULLANIMININ İNCELENMESİ (OLGU BİLDİRİMİ) ÖZET Koray Gençay* Yayın kuruluna tesüm tarihi: 19.10.1993 Yayına kabul tarihi: 8.04.1994 Bu çalışmada,

Detaylı

Dişhekimliği Öğrencileri Tarafından Dentin Çürüğünün Bir Çürük Saptayıcı Boya ile İn Vivo Olarak Değerlendirilmesi

Dişhekimliği Öğrencileri Tarafından Dentin Çürüğünün Bir Çürük Saptayıcı Boya ile İn Vivo Olarak Değerlendirilmesi Derleme EÜ Dişhek Fak Derg 2007; 28: 61-66 Derleme EÜ Dişhek Fak Derg 2005; 26: 1-5 Dişhekimliği Öğrencileri Tarafından Dentin Çürüğünün Bir Çürük Saptayıcı Boya ile İn Vivo Olarak Değerlendirilmesi In

Detaylı

BÖLÜM 2 D YOTLU DO RULTUCULAR

BÖLÜM 2 D YOTLU DO RULTUCULAR BÖLÜ 2 DYOTLU DORULTUCULAR A. DENEYN AACI: Tek faz ve 3 faz diyotlu dorultucularn çalmasn ve davranlarn incelemek. Bu deneyde tek faz ve 3 faz olmak üzere tüm yarm ve tam dalga dorultucular, omik ve indüktif

Detaylı

Prof.Dr. MUSA ŞAMİL AKYIL

Prof.Dr. MUSA ŞAMİL AKYIL Prof.Dr. MUSA ŞAMİL AKYIL Klinik Bilimler Bölümü Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri 1991-1998 Lisans Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Pr. 2000-2005 Doktora Atatürk Üniversitesi Klinik

Detaylı

ESERLER LİSTESİ. A2. Tunga, U. ve E. Bodrumlu, Assessment of the sealing ability of a new root canal obturation material, J Endod, 32, 876-878 (2006).

ESERLER LİSTESİ. A2. Tunga, U. ve E. Bodrumlu, Assessment of the sealing ability of a new root canal obturation material, J Endod, 32, 876-878 (2006). ESERLER LİSTESİ A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : A1. Erten, H., Z. Zafersoy Akarslan ve E. Bodrumlu, Dental fear and anxiety levels of patients attending a dental clinic, Quintessence

Detaylı

TÜRKYE DE DI TCARETN GELM (2000-2007) EVOLUTION OF FOREIGN TRADE IN TURKEY (2000-2007)

TÜRKYE DE DI TCARETN GELM (2000-2007) EVOLUTION OF FOREIGN TRADE IN TURKEY (2000-2007) TÜRKYE DE DI TCARETN GELM (2000-2007) Yrd.Doç.Dr.Sevim AKDEMR * Ar.Gör.Fatih KONUR ** ÖZET Türkiye ekonomisinde 2001 y(l(ndan itibaren yüksek oranlarda büyüme gerçeklemitir. Ancak ekonomide yüksek büyüme

Detaylı

diastema varlığında tedavi alternatifleri

diastema varlığında tedavi alternatifleri diastema varlığında tedavi alternatifleri Prof. Dr. L. Şebnem TÜRKÜN Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı Etken Muayene Tedavi Planı Etiyoloji Süt/daimi diş geçiş

Detaylı

KLORHEKSİDİNİN KOMPOZİT REZİN RESTORASYONLARININ ÇEVRESİNDEN GEÇİŞİNİN İNCELENMESİ ÖZET

KLORHEKSİDİNİN KOMPOZİT REZİN RESTORASYONLARININ ÇEVRESİNDEN GEÇİŞİNİN İNCELENMESİ ÖZET G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt IX, Sayı 2, Sayfa 135-142, 1992 KLORHEKSİDİNİN KOMPOZİT REZİN RESTORASYONLARININ ÇEVRESİNDEN GEÇİŞİNİN İNCELENMESİ Dr. N. Meserret TİRİTOĞLU*. Doç. Dr. Alev ÖNEN** ÖZET Bu çalışmada;

Detaylı

D HEKML ÖRENCLERNDE SOSYAL DURUM LE ÇÜRÜK VE PERODONTAL SORUN GÖRÜLME SIKLII LKS (EPDEMYOLOJK BR ÇALIMA)

D HEKML ÖRENCLERNDE SOSYAL DURUM LE ÇÜRÜK VE PERODONTAL SORUN GÖRÜLME SIKLII LKS (EPDEMYOLOJK BR ÇALIMA) D HEKML ÖRENCLERNDE SOSYAL DURUM LE ÇÜRÜK VE PERODONTAL SORUN GÖRÜLME SIKLII LKS (EPDEMYOLOJK BR ÇALIMA) RELATIONSHIP BETWEEN SOCIAL STATUS, CARIES AND PERIODONTAL DISORDER PREVALENCE IN DENTAL STUDENTS

Detaylı

novasyon KalDer zmir ubesi 8. Mükemmellii Aray Sempozyomu zmir, 18 Nisan 2007 irin Elçi Technopolis Türkiye Direktörü Teknoloji Yönetim Dernei Bakan

novasyon KalDer zmir ubesi 8. Mükemmellii Aray Sempozyomu zmir, 18 Nisan 2007 irin Elçi Technopolis Türkiye Direktörü Teknoloji Yönetim Dernei Bakan novasyon KalDer zmir ubesi 8. Mükemmellii Aray Sempozyomu zmir, 18 Nisan 2007 irin Elçi Technopolis Türkiye Direktörü Teknoloji Yönetim Dernei Bakan novasyon Ekonomik ve toplumsal fayda yaratmak için ürünlerde,

Detaylı

RESTORAT F D fi HEK ML VE ENDODONT DE LAZER KULLANIMI LASER USAGE IN RESTORATIVE DENTISTRY AND ENDODONTICS. Hacer DEN Z ARISU 1 ÖZET

RESTORAT F D fi HEK ML VE ENDODONT DE LAZER KULLANIMI LASER USAGE IN RESTORATIVE DENTISTRY AND ENDODONTICS. Hacer DEN Z ARISU 1 ÖZET DERLEME RESTORAT F D fi HEK ML VE ENDODONT DE LAZER KULLANIMI LASER USAGE IN RESTORATIVE DENTISTRY AND ENDODONTICS Hacer DEN Z ARISU 1 ÖZET Lazerler 20 y l aflk n süredir difl hekimli inde pek çok farkl

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: ESRA UZER ÇELİK Doğum Tarihi: 13 09 1978 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Y. Lisans Diş Hekimliği Fakültesi Ankara Üniversitesi 2001

Detaylı

Diş Dokularına Adezyon ve Dentin Bağlayıcı Sistemler (2)

Diş Dokularına Adezyon ve Dentin Bağlayıcı Sistemler (2) Diş Dokularına Adezyon ve Dentin Bağlayıcı Sistemler (2) Prof. Dr. L. Şebnem TÜRKÜN Asitleme ve yıkamadan sonra, bağlayıcı ajan nemli dentine uygulanmalı. Kollagen fibriller arasında 15-20nm aralığı koruyup

Detaylı