SLKON KARBD DSK KULLANILARAK HAZIRLANAN DÖRT FARKLI DENTAL ALAIM YÜZEYNN TOPOGRAFK ÖZELLKLERNN NCELENMES

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SLKON KARBD DSK KULLANILARAK HAZIRLANAN DÖRT FARKLI DENTAL ALAIM YÜZEYNN TOPOGRAFK ÖZELLKLERNN NCELENMES"

Transkript

1 SLKON KARBD DSK KULLANILARAK HAZIRLANAN DÖRT FARKLI DENTAL ALAIM YÜZEYNN TOPOGRAFK ÖZELLKLERNN NCELENMES Doç. Dr. Engin KOCABALKAN * Dr. Funda DÖNMEZ ** ÖZET Metal altyap$l$ porselen sistemlerinde porselen materyalinin metal yüzeyine ba3lanmas$nda haz$rlanan metal alt yap$ yüzeyinin özellikleri en önemli faktörlerden biridir. Metal yüzeyinin haz$rlanmas$ amac$yla kullan$lan silikon karbid diskin farkl$ dental ala$mlarda oluturdu3u yüzey özelliklerinin atomik güç mikroskobu ve $$k mikroskobu ile arat$r$lmas$ çal$mam$z$n amac$n$ tekil etmektedir. Wiron 88, Wiron 99, Remanium CS k$ymetsiz metal ala$mlar$ ile Pontostar k$ymetli metal ala$m$ndan haz$rlanan örnekler üzerinde silikon karbid disklerin uygulanmas$yla ortaya ç$kan yüzey topografisi atomik güç mikroskobuyla incelendi. Silikon karbid diskin yüzeyde yaratt$3$ traseler $$k mikroskobu alt$nda de3erlendirildi. Silikon karbid diskin farkl$ metallerde farkl$ yüzey topografisi yaratt$3$ gösterildi. Metal yüzeylerinde de3iik miktar ve ekillerde silikon karbid art$klar$ kald$3$ $$k mikroskobunda belirlendi. Anahtar Kelimeler: Yüzey haz$rlama, Dental ala$mlar, Atomik Güç Mikroskobu SPESIFICATION OF THE SURFACES OF FOUR DIFFERENT DENTAL ALLOYS TREATED BY SILICONE CARBIDE DISCS SUMMARY Surface treatment feature is one of the most important factors in porcelain-fused to-metal restorations to bonding porcelain to metal surface. The objective of this study was to determine the effect of silicon carbide discs while were used in preparation of different dental alloy surfaces by Atomic Force Microscopy and than Light Microscopy. Surface topography which was created by silicon carbide disc on Wiron 88, Wiron 99, Remanium CS base metals and Pontostar precious metal alloys and roughness values were examined under Atomic Force Microscopy. Traces of silicon carbide on surface which also were examined under light microscopy. Different surface textures of different metal surfaces were revealed by using silicon carbide disc. Silicon carbide traces were found on all metal surfaces through light microscopic examination. Key Words: Surface treatment, dental alloys, Atomic Force Microscopy GR Metal yüzeyi döküm ilemi sonras$nda revetman art$klar$, küçük pöröziteler, stabil olmayan bir oksit tabakas$ ve düzensizlikler içermek- tedir. Bu defektlerin ortadan kald$r$lmas$, döküm objenin son ekli ve uygun kal$nl$3$n elde edilmesi amac$yla metal altyap$lara yüzey tesviyesi yap$lmaktad$r. 1 * Gazi Üniversitesi Dihekimli3i Fakültesi, Protetik Di Tedavisi Anabilim Dal$, Doç Dr. ** 75. Y$l A3$z ve Di Sa3l$3$ Merkezi, Dr 34

2 Yüzey haz$rlanmas$nda pürüzlülü3ü daha az yüzeyler oluturan silikon karbid diskler de kullan$lmaktad$r. 2 Yüzey haz$rlama yöntemlerinin yan$s$ra metal yüzeyine yabanc$ maddelerin kontaminasyonunun da metal-porselen sisteminin dayan$kl$l$3$n$ etkiledi3i bildirilmitir. 3,4 Dolay$s$yla en uygun yüzeyi haz$rlaman$n yan$s$ra kullan$lan tesviye aletlerinden meydana gelebilecek kontaminasyonun ortadan kald$r$lmas$ gerekti3i literatürde yeralmaktad$r. 2 Encelenebilen literatürde; yüzey özelliklerinin de3erlendirilmesini amaçlayan çal$malarda atomik güç mikroskobu (AGM) (Atomic Force Microscope-AFM), taramal$ tünelleme mikroskobu (Scanning Tunneling Microscope-STM), taramal$ elektron mikroskobu (Scanning Electron Microscope-SEM), iletme elektron mikroskobu (Transmission Electron Microscope-TEM) ve optik interferometrik mikroskop (Optical Interferometric Microscope-OFM) gibi cihazlar$n kullan$ld$3$ görülmütür. 5-8 Atomik güç mikroskobu (Atomic Force Microscope, TopoMetrix TMX 2000 Explorer, Santa Clara, CA, ABD), çok küçük esnek bir kolun ucuna monte edilmi bir probdan oluan merceksiz mikroskop tipidir. Di3er görüntüleme tekniklerine göre herhangi bir yüzey kaplamas$ gerektirmemesi, do3rudan yükseklik ölçümü yapabilmesi, elektriksel iletken olmayan yüzeylerde de kullan$labilmesi üstünlükleridir. 5-8 Prob örnek yüzeyi boyunca tarama yaparken örnek yüzeyinin özelliklerine ba3l$ gösterdi3i dikey sapmalar say$sal olarak belirlenir. Yükseklik farklar$n$n büyüklü3ünün saptanmas$, bir lazer prob ve dört parçal$ dedektörün yüzey boyunca tarama yaparken geri dönen sinyallerin sa3lanmas$yla yap$l$r. Tarama mikroskoplar$ aras$ndaki yeri bu özelliklerinden dolay$ farkl$d$r. 5,8-10 Bu çal$mada silikon karbid diskin, farkl$ porselen altyap$s$ metal ala$mlar$n$n yüzey haz$rlanmas$nda, yaratt$3$ yüzey özelliklerinin üç boyutlu olarak AGM ile saptanmas$ ve yüzeydeki kal$nt$lar$n $$k mikroskobuyla arat$r$lmas$ amaçlanmaktad$r. GEREÇ VE YÖNTEM Çal$mada, Remanium CS (Dentaurum, Pforzheim, Almanya), Wiron 88 (Bego, Bremen, Almanya), Wiron 99 (Bego, Bremen, Almanya) k$ymetsiz metal ala$mlar$ ve bir k$ymetli metal ala$m$ Pontostar (Bego, Bremen, Almanya) kullan$ld$. Standardize edilmi laboratuvar teknikleriyle her bir ala$mdan 1.1 mm yükseklik X 10 mm çapl$ disk eklindeki örnekler döküm yolu ile elde edildi. Revetman art$klar$ uzaklat$r$ld$ktan sonra, silikon karbit disk (Renfert, Konstanz, Almanya) ile yüzey tesviyeleri yap$ld$. Eklentilerin temizlenmesi amac$yla ultrasonik temizleyici (Ultrasoniccleaner, Health-Sonics Corporation, California, ABD) ve organik çözücü (Etil asetat, Merck, Darmstad, Almanya) kullan$ld$. Örneklerin yüzeylerinin incelenmesinde iki farkl$ yöntem kullan$ld$. Silikon karbid diskin örnek yüzeyinde ortaya ç$kard$3$ yüzey topografisinin üç boyutlu görüntülenmesi ve yüzey düzensizliklerinin ölçümlenmesi amac$yla atomik güç mikroskobu kullan$ld$. Pürüzlülük ve 35

3 ortalama yükseklik de3erleri cihaz taraf$ndan hesapland$. Silikon karbid diskin örnek yüzeyinde b$rakt$3$ izler ve kal$nt$lar$n incelenmesi amac$yla cevher mikroskobu (Ortholux II Pol- BK, Leitz, Wetzlar, Almanya) kullan$ld$. Herbir dental ala$m örne3inin objektif X 6 büyütmede foto3raflar$ elde edildi. Resim 1. Pontostar metal ala$m yüzeyinin AFM BULGULAR Dört farkl$ metal ala$m$ndan haz$rlanm$ örnek yüzeylerinin silikon karbid disk ile ilemlendikten sonra üç boyutlu AGM görüntüleri Resim 1, 3, 5, 7 de gösterilmitir. Yüzeylerde silikon karbid diskin yaratt$3$ izler ve b$rakt$3$ kal$nt$lar$n $$k mikroskobunda elde edilen görüntüleri Resim 2, 4, 6, 8 de sunulmutur. Tablo 1, AGM taraf$ndan hesaplanan pürüzlülük ve ortalama yükseklik de3erlerini göstermektedir. Remanium CS metal ala$m$ en düük pürüzlülük alan$ ve ortalama yükseklik de3erleri sergilerken, Pontostar k$ymetli metal ala$m$nda en yüksek de3erler hesaplanm$t$r. Resim 2. Pontostar metal ala$m$n$n $$k mikroskobu Tablo 1. Metal ala$mlar$nda AFM taraf$ndan ölçümlenen yüzey pürüzlülük alan$ ve ortalama yükseklikler Resim 3. Remanium CS metal ala$m yüzeyinin AFM Pürüzlülük Ortalama Metal alan1 yükseklikler Ala01mlar1 Ra (nm) Z (nm) Remanium CS Wiron Wiron Pontostar Resim 4. Remanium CS metal ala$m$n$n $$k mikroskobu 36

4 TARTIMA VE SONUÇLAR Resim 5. Wiron 88 metal ala$m yüzeyinin AFM Resim 6. Wiron 88 metal ala$m$n$n $$k mikroskobu Resim 7. Wiron 99 metal ala$m yüzeyinin AFM Resim 8. Wiron 99 metal ala$m$n$n $$k mikroskobu Porselen, metal altyap$l$ estetik kronköprü uygulamalar$nda s$k olarak kullan$lan materyal olarak yerini alm$t$r. 11 Üstün estetik görünümleri ve biyolojik uyumluluklar$ bu materyalin kullan$m$ndaki yayg$nl$3$ sa3lam$t$r. Bu üstün özelliklerine ra3men k$r$lgan materyaller olmalar$ ve zaman zaman metal altyap$ üzerinden koparak ayr$lmalar$ dezavantajlar$ndan ikisini oluturmaktad$r. 12,13 Yap$lan arat$rmalar porselen materyalinin a3$z içinde ortaya ç$kan fonksiyonel kuvvetlere kar$ yeterli dayan$ma sahip oldu3unu ortaya koymaktad$r. 1,3,12 Ortaya ç$kan defektlerin, üretim hatalar$na ba3l$ oldu3u ve yüzey kontaminasyonunun birincil nedeni oldu3u bildirilmektedir. 2 Kontaminasyon ajanlar$, temasla yüzeye bulaan ya3l$ maddeler olabildi3i gibi kullan$lan tesviye aletlerinin b$rakabilece3i art$klar da olabilmektedir. Di3er bir neden ise tesviye ilemi sonucunda ortaya ç$kan derin yar$klarda, porselenin uygulanmas$ esnas$nda hava kabarc$klar$n$n s$k$mas$ ve bunlar$n piirme ilemi s$ras$nda daha büyük hacimlere ulaarak porselen yap$y$ zay$flatmas$d$r. 2,14 Farkl$ dental ala$mlar$n tesviye ilemi s$ras$nda uygulanan tesviye materyallerinin türüne ve yüzey sertliklerine ba3l$ olarak farkl$ yüzey pürüzlülükleri olutu3u bildirilmitir AGM kullan$m$, materyalin yüzeyindeki düzensizlikler ve pürüzlülüklerin saptanmas$nda yeni bir görü getirmitir Üç boyutlu say$sal görüntünün sa3lanabilmesi, üzerinde say$sal ilemlerinin yap$labilmesi ve örnek konumu 37

5 de3itirilmeden farkl$ aç$lardan inceleme yap$labilmesi AGM nun avantajlar$n$ tekil etmektedir. Di3er yöntemlere olan bu avantajlar AGM nun bu arat$rmada kullan$lmas$n$n nedenini tekil etmitir. I$k mikroskobu ise kal$nt$lar$n cinsinin ve özelliklerinin görsel olarak saptanmas$na olanak sa3lam$t$r. AGM kullan$larak yap$lan yüzey taramas$nda dört ayr$ metal ala$m$ için farkl$ yüzey topografileri ve pürüzlülük de3erleri ortaya ç$km$t$r. Remanium CS k$ymetsiz metal ala$m$ en az pürüzlülük ve yüzey düzensizli3i gösterirken, k$ymetli metal ala$m$ olan Pontostar da en yüksek de3erler bulunmutur. Arat$rma bulgular$nda Pontostar daki bu farkl$l$3$n, yüzey sertli3inin di3er k$ymetsiz metal ala$mlar$ndan daha düük olmas$ndan kaynakland$3$ düünülmektedir. 14,17-19 Metallerin sertli3ini tayin ederken kullan$lan ucun ortaya ç$kard$3$ çökme ne kadar küçük ise, sertlik numaras$, dolay$s$yla metalin sertli3i de o kadar fazla oldu3u klasik bilgilerin $$3$nda ortaya konmaktad$r. 1 Bu sonuçla 145 VHN sertlik de3erine sahip Pontostar k$ymetli metal ala$m$, VHN de3eri ile daha yüksek sertlik de3erine sahip k$ymetsiz metal ala$mlar$ndan daha fazla pürüzlülük ve yüzey düzensizli3i göstermitir. I$k mikroskobu ile yap$lan taramalarda tüm metal ala$mlar$n yüzeylerinde farkl$ miktarlarda kal$nt$n$n derin çukurcuklar içerisinde s$k$$p kald$3$ gözlenmitir. Bu inklüzyonlar$n, tesviye ileminde kullan$lan silikon karbid diskin parçac$klar$ oldu3u mikroskobik görüntülerde belirlenmitir. Silikon ba3lay$c$ ile birbirine ba3- lanm$ karbid partiküllerinden imal edilmi silikon karbid disklerdeki a$nd$r$c$ partiküllerin ba3lant$ zay$fl$3$ndan kaynaklanan kopmalar nedeniyle, derin çukur ve oluklara karbit parçac$klar$n sapland$3$ söylenebilir. 17,14 Ala$m örneklerinin tamam$nda eklentilere rastlanmas$ ancak yüzey sertli3i fazla olan Remanium CS ala$m$nda daha az olarak saptanmas$, benzeri sertlik derecelerine sahip metallerin daha az yabanc$ madde kontaminasyonuna sahip olaca3$ ve dolay$s$yla bu maddelerden kaynaklanacak hava kabarc$3$ miktar$n$ azaltaca3$ görüü ile porselen metal alt yap$s$ olarak kullan$mlar$n$n uygun olaca3$ sonucuna var$lm$t$r. Benzer ekilde, yüzey sertli3i daha fazla olan ala$mlarda ortaya ç$kan yüzey topografisinin derin olmayan oluklara sahip olmas$, oluabilecek hava kabarc$3$ miktar$n$ da azaltacakt$r. Tesviye ilemlerinde kullan$lacak aletlerin art$k b$rakmayacak özellikte olmas$, arat$rma bulgular$ndan var$labilecek bir sonuçtur. KAYNAKLAR 1. Zaimo3lu A, Can G, Ersoy E, Aksu L. Dihekimli3inde Maddeler Bilgisi, Ankara Üniversitesi Bas$mevi, Ankara, Yamamoto M. The Metal Ceramics, Quintessence Publishing Co., Illinois, Kashiwase M. Effect of metal surface preparation on bubbles in metal-ceramics. 1978;78: Marinello CP, Luthy H, Schorer P. Influence of heat treatment on the surface texture of an etched cast Nickel-Chromium base alloy: An evaluation by profilometric records. J Prosthet Dent 1986;56:

6 5. Baselt D. The tip-sample interactions in atomic force microscopy and its implications for biological applications. Ph.D. Thesis, California Institute of Technology, California, Alexander S, Hellemans L, Marti O, Schneir J, Elling V, Hansma PK, Longmiro M, Gurley J. An atomic-resolution atomic-force microscope implemented using an optical lever. J Apply Phys 1989;65: Hoh JH, Hansma PK. Atomic force microscopy for high-resolution imaging in cell biology. Trends Cell Bio 1992;2: Meyer G, Amer NM. Novel optical approach to atomic force microscopy. Apply Phys Lett 1988;53: Bereznai M, Pelsoczi I, Toth Z, Turzo K, Radnai M, Bor Z, Fazekas A. Surface modifications induced by ns and sub-ps excimer laser pulses on titanium implant material. Biomaterials 2003;23: Sawase T, Wennerberg A, Hallgren C, Miyamoto I, Albrektson T. Atomic force microscopic study of commercially available implant abutments. Clin Implant Dent Relat Res 1999;1: Dinçkal N. Metal-porselen ba3lant$s$nda metal yüzey ilemleri ve metal-porselen birleme aç$lar$n$n etkisinin de3erlendirilmesi. Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi Sa3l$k Bilimleri Enstitüsü, Erzurum, Hondrum SO. A review of the strength properties of dental ceramics. J Prosthet Dent 1992;67: Dönmez F. Metal destekli seramik restorasyonlarda, farkl$ tesviye ilemlerinin metal ala$m yüzeyinde oluturdu3u topografinin ve ara yüzde oluan hava kabarc$klar$n$n incelenmesi. Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Sa3l$k Bilimleri Enstitüsü, Ankara, Asgar K. Casting metals in dentistry: pastpresent-future. Adv Dent Res 1988;2: Avc$ M. Metal destekli porselen restorasyonlarda kullan$lan k$ymetsiz metal ala$mlar$. AÜ Dihek Fak Derg 1990;17: Stewart GP, Maroso D, Schmidt JR. Topography and distribution of thrace surface metals (Sn, In) on alloys for porcelain-metal restoration: Influence of surface treatments. J Dent Res 1978;57: Bertolotti RL. Selection of alloys for today s crown and fixed partial denture restoration. JADA 1989;118: Baran GF. Selection criteria for base metal alloys for use with porcelains. Dent Clin North Am 1985;29: Yaz10ma Adresi: Doç Dr Engin Kocabalkan Gazi Üniversitesi Dihekimli3i Fakültesi Protetik Di Tedavisi Anabilim Dal$ Emek, Ankara Telefon: E.mail: 13. Williams TRP, Winchell PG, Phillips RW. Dental porcelain Ni alloy interface reactions and their effective prevention. J Dent Res 1994;57:

ER, CR:YSGG LAZER UYGULAMASININ DENTNN KOMPOZSYONU VE MKROSERTL ÜZERNE ETKS

ER, CR:YSGG LAZER UYGULAMASININ DENTNN KOMPOZSYONU VE MKROSERTL ÜZERNE ETKS ER, CR:YSGG LAZER UYGULAMASININ DENTNN KOMPOZSYONU VE MKROSERTL ÜZERNE ETKS EFFECT OF ER, CR:YSGG LASER IRRADIATION ON THE COMPOSITION AND MICROHARDNESS OF DENTIN Esra UZER ÇELK * Zeynep ERGÜCÜ * L. &ebnem

Detaylı

POSTEROR KOMPOZT RESTORASYONLAR POSTERIOR COMPOSITE RESTORATIONS

POSTEROR KOMPOZT RESTORASYONLAR POSTERIOR COMPOSITE RESTORATIONS POSTEROR KOMPOZT RESTORASYONLAR POSTERIOR COMPOSITE RESTORATIONS Serdar ARIKAN* ÖZET Son yllarda, restoratif di hekimliindeki gelimeler ve hastalarn estetik beklentilerindeki arta paralel olarak posterior

Detaylı

Z"RKONYUM VE SAB"T PROTEZLERDE KULLANIMI ZIRCONIUM AND USE IN FIXED DENTURES

ZRKONYUM VE SABT PROTEZLERDE KULLANIMI ZIRCONIUM AND USE IN FIXED DENTURES Z"RKONYUM VE SAB"T PROTEZLERDE KULLANIMI ZIRCONIUM AND USE IN FIXED DENTURES Dt. Seçil KARAKOCA* Prof. Dr. Handan YILMAZ* ÖZET SUMMARY Zirkonyum oksit, son yllarda tüm seramik restorasyonlarn güçlendirilmesi

Detaylı

D HEKML"NDE UYGULANAN CAD/CAM SSTEMLER DENTAL COMPUTER AIDED DESIGN-COMPUTER AIDED MANUFACTURING (CAD/ CAM) SYSTEMS ABSTRACT

D HEKMLNDE UYGULANAN CAD/CAM SSTEMLER DENTAL COMPUTER AIDED DESIGN-COMPUTER AIDED MANUFACTURING (CAD/ CAM) SYSTEMS ABSTRACT D HEKML"NDE UYGULANAN CAD/CAM SSTEMLER DENTAL COMPUTER AIDED DESIGN-COMPUTER AIDED MANUFACTURING (CAD/ CAM) SYSTEMS Ar.. Grv. Dt. Osman Fatih KARAALO"LU* Prof. Dr. Zeynep YEL DUYMU* ÖZET ABSTRACT Seramikler,

Detaylı

KANAL TEDAVL DLERDE MEYDANA GELEN KRON-KÖK KIRIKLARININ LAZER DESTEKL TEDAVLER: OLGU SUNUMLARI

KANAL TEDAVL DLERDE MEYDANA GELEN KRON-KÖK KIRIKLARININ LAZER DESTEKL TEDAVLER: OLGU SUNUMLARI KANAL TEDAVL DLERDE MEYDANA GELEN KRON-KÖK KIRIKLARININ LAZER DESTEKL TEDAVLER: OLGU SUNUMLARI MANAGEMENT OF CROWN AND ROOT FRACTURES IN ENDODONTICALLY TREATED TEETH WITH LASER APPLICATION: CASE REPORTS

Detaylı

Galvano seramik ve metal seramik üç üyeli köprü protezlerinin kırılma dirençlerinin incelenmesi

Galvano seramik ve metal seramik üç üyeli köprü protezlerinin kırılma dirençlerinin incelenmesi ARAŞTIRMA (Research Report) GALVANO SERAMİK VE METAL SERAMİK ÜÇ ÜYELİ KÖPRÜ PROTEZLERİNİN KIRILMA DİRENÇLERİNİN İNCELENMESİ* Investigation of Fracture Strength of Galvano Ceramic, Metal Ceramic Three Unit

Detaylı

FELDSPATİK SERAMİĞE REZİN SİMANIN KESME BAĞLANMA DİRENCİNE ASİT, ER:YAG VE ND:YAG LAZER UYGULAMALARI VE SİLANİZASYONUNUN ETKİSİ

FELDSPATİK SERAMİĞE REZİN SİMANIN KESME BAĞLANMA DİRENCİNE ASİT, ER:YAG VE ND:YAG LAZER UYGULAMALARI VE SİLANİZASYONUNUN ETKİSİ A.Ü. Diş Hek. Fak. Derg. 35(2) 87-93, 2008 FELDSPATİK SERAMİĞE REZİN SİMANIN KESME BAĞLANMA DİRENCİNE ASİT, ER:YAG VE ND:YAG LAZER UYGULAMALARI VE SİLANİZASYONUNUN ETKİSİ The Effect of Acid, ER:YAG, ND:YAG

Detaylı

D&'HEK&ML&*&NDE D&J&TAL GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLER& DIGITAL IMAGING METHODS IN DENTISTRY

D&'HEK&ML&*&NDE D&J&TAL GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLER& DIGITAL IMAGING METHODS IN DENTISTRY D&'HEK&ML&*&NDE D&J&TAL GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLER& DIGITAL IMAGING METHODS IN DENTISTRY Dr. Defne YALÇIN YELER* Yrd. Doç. Dr. Sevgi KAMBEK TA'VEREN ** Dr. O8uz KAYNAR *** ÖZET 1895 ylnda X nlarnn kefinden

Detaylı

SÜLEYMAN DEMREL ÜNVERSTES D HEKML FAKÜLTESNE BAVURAN HASTALARDA DENTAL KORKU DÜZEYNN NCELENMES

SÜLEYMAN DEMREL ÜNVERSTES D HEKML FAKÜLTESNE BAVURAN HASTALARDA DENTAL KORKU DÜZEYNN NCELENMES SÜLEYMAN DEMREL ÜNVERSTES D HEKML FAKÜLTESNE BAVURAN HASTALARDA DENTAL KORKU DÜZEYNN NCELENMES THE ANALYSIS OF THE DENTAL FEAR LEVELS OF THE PATIENTS ATTENDING SULEYMAN DEMIREL UNIVERSITY FACULTY OF DENTISTRY

Detaylı

EKTOPK OLARAK UYGULANAN DÜÜK DOZ REKOMBNANT NSAN KEM MORFOGENETK PROTEN-2 NN KEMK OLUUMUNU BALATICI ETKSNN DEERLENDRLMES

EKTOPK OLARAK UYGULANAN DÜÜK DOZ REKOMBNANT NSAN KEM MORFOGENETK PROTEN-2 NN KEMK OLUUMUNU BALATICI ETKSNN DEERLENDRLMES EKTOPK OLARAK UYGULANAN DÜÜK DOZ REKOMBNANT NSAN KEM MORFOGENETK PROTEN-2 NN KEMK OLUUMUNU BALATICI ETKSNN DEERLENDRLMES EVALUATION OF OSTEOINDUCTIVE EFFECTS OF LOW DOSE RECOMBINANT HUMAN BONE MORPHOGENETIC

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KARAYOLU TAŞITLARI SÜSPANSİYON SİSTEMİNDE AKTİF TİTREŞİM KONTROLÜ Abdullah ÇAKAN YÜKSEK LİSANS TEZİ Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Temmuz-2013 KONYA

Detaylı

OKLÜZAL TRAVMA OCCLUSAL TRAUMA: A REVIEW

OKLÜZAL TRAVMA OCCLUSAL TRAUMA: A REVIEW OKLÜZAL TRAVMA OCCLUSAL TRAUMA: A REVIEW Alparslan DLSZ* Hatice YA"IZ* Meltem ZHN* ÖZET Okluzal travma, insan vücudunda oluabilen ve özelikle stomatognatik sistemi etkileyen fiziksel bir travma eklidir.

Detaylı

ÇENELK TEDAVSNDE LNGUAL ARK UYGULAMASININ DENTO-ALVEOLAR YAPILAR ÜZERNDEK ETKLERNN NCELENMES

ÇENELK TEDAVSNDE LNGUAL ARK UYGULAMASININ DENTO-ALVEOLAR YAPILAR ÜZERNDEK ETKLERNN NCELENMES ÇENELK TEDAVSNDE LNGUAL ARK UYGULAMASININ DENTO-ALVEOLAR YAPILAR ÜZERNDEK ETKLERNN NCELENMES EFFECTS OF LINGUAL ARCH APPLICATION ON THE DENTO-ALVEOLAR STRUCTURES IN CHIN-CUP TREATMENT Yrd. Doç. Dr. brahim

Detaylı

ARAŞTIRMA (Research Report)

ARAŞTIRMA (Research Report) ARAŞTIRMA (Research Report) Çölgeçen Ö, Kesim B, Abay S, Topal ES DENTAL NİKEL KROM ALAŞIMINA UYGULANAN ALTIN KAPLAMANIN YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ VE BAKTERİ ADEZYONUNA ETKİLERİNİN İNCELENMESİ* The Investigation

Detaylı

ALT ÇENE GÖMÜLÜ 3. MOLAR D./ CERRAH.S.NDE VAZOKONSTR.KTÖR.ÇERMEYEN LOKAL ANESTEZ.K MADDELERE BA0LI OLU/AN HEMOD.NAM.K DE0./.KL.

ALT ÇENE GÖMÜLÜ 3. MOLAR D./ CERRAH.S.NDE VAZOKONSTR.KTÖR.ÇERMEYEN LOKAL ANESTEZ.K MADDELERE BA0LI OLU/AN HEMOD.NAM.K DE0./.KL. ALT ÇENE GÖMÜLÜ 3. MOLAR D./ CERRAH.S.NDE VAZOKONSTR.KTÖR.ÇERMEYEN LOKAL ANESTEZ.K MADDELERE BA0LI OLU/AN HEMOD.NAM.K DE0./.KL.KLER Yrd. Doç. Dr. Sinan AY Yrd. Doç. Dr. H. Hüseyin KÖ/GER Doç. Dr. Mustafa

Detaylı

AYYILDIZ, Derleme/ UYAR, Review YÜZÜGÜLLÜ DİŞ HEKİMLİĞİNDE MİKROSIZINTI VE İNCELEME YÖNTEMLERİ MICROLEAKAGE AND THE EVALUATION METHODS IN DENTISTRY Yrd. Doç. Dr.Simel AYYILDIZ* Uzman Dr.H. Alper UYAR *

Detaylı

KONVANSYONEL VE FAN TP HIZLI ÜST ÇENE GEN(LETMESNN DENTOALVEOLER YAPILAR ÜZERNDEK ETKLERNN KAR(ILA(TIRILMASI

KONVANSYONEL VE FAN TP HIZLI ÜST ÇENE GEN(LETMESNN DENTOALVEOLER YAPILAR ÜZERNDEK ETKLERNN KAR(ILA(TIRILMASI KONVANSYONEL VE FAN TP HIZLI ÜST ÇENE GEN(LETMESNN DENTOALVEOLER YAPILAR ÜZERNDEK ETKLERNN KAR(ILA(TIRILMASI A COMPARISON OF THE EFFECTS OF RAPID MAXILLARY EXPANSION AND FAN- TYPE RAPID MAXILLARY EXPANSION

Detaylı

CANDIDA ALBICANS ADHESION

CANDIDA ALBICANS ADHESION A&IZ DOKULARINA CANDDA YAPIMASI CANDIDA ALBICANS ADHESION Yrd. Doç. Dr. Arzu * ÖZET Kandida enfeksiyonlar, dihekimli+inde bilinen en yaygn mantar enfeksiyonlarndandr. C.albicans protez kaynakl stomatitisin

Detaylı

Dt. Yusuf BAYRAKTAR * Dt. Damla DOĞAN * Doç. Dr. Ertuğrul ERCAN * ABSTRACT

Dt. Yusuf BAYRAKTAR * Dt. Damla DOĞAN * Doç. Dr. Ertuğrul ERCAN * ABSTRACT Araştırma/ Research Article FARKLI POLİSAJ SİSTEM VE TEKNİKLERİNİN ÜÇ FARKLI KOMPOZİT REZİNİN YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNE ETKİSİ EFFECT OF THE DIFFERENT POLISHING SYSTEMS AND TECHNIQUES ON SURFACE ROUGHNESS OF

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ (DOKTORA TEZİ )

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ (DOKTORA TEZİ ) 1 T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ (DOKTORA TEZİ ) DENTAL İMPLANTOLOJİDE KULLANILAN TİTANYUM GRADE 4 ÜZERİNDE OLUŞTURULAN FARKLI YÜZEYLERİN, OSSEOİNTEGRASYON DÜZEYLERİNİN DENEYSEL

Detaylı

İKİ FARKLI DİŞ MACUNUNUN KOMPOZİT REZİNLER ÜZERİNDEKİ AŞINDIRICI ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI 1

İKİ FARKLI DİŞ MACUNUNUN KOMPOZİT REZİNLER ÜZERİNDEKİ AŞINDIRICI ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI 1 G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt IX, Sayı 2. Sayfa 143-158. 1992 İKİ FARKLI DİŞ MACUNUNUN KOMPOZİT REZİNLER ÜZERİNDEKİ AŞINDIRICI ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI 1 Dr. Şükran BOLAY*, Doç. Dr. Sevil GÜRGAN**, Prof.

Detaylı

PORSELEN RESTORASYONLARDA TEKRARLANAN FIRINLAMA İŞLEMİNİN ETKİSİNİN

PORSELEN RESTORASYONLARDA TEKRARLANAN FIRINLAMA İŞLEMİNİN ETKİSİNİN PORSELEN RESTORASYONLARDA TEKRARLANAN FIRINLAMA İŞLEMİNİN ETKİSİNİN DİJİTAL FOTOGRAMETRİ YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ *Dr. Serhan AKMAN **Prof.Dr.Gürcan ESKİTAŞCIOĞLU ÖZET Bu çalışmada deformasyonların mikron

Detaylı

MAL 201- MALZEME BLGS

MAL 201- MALZEME BLGS TÜ Makina Fakültesi MAL 201- MALZEME BLGS 2007-2008 Bahar Ders Notlar Prof. Dr. Ahmet Aran ÇNDEKLER 1. Giri 1 2. Atomsal Ba! 6 3. Kristal Yap&lar 10 4. Kristal Yap& Kusurlar& 17 5. Mekanik Özellikler 26

Detaylı

3.2. Avustralya (Queensland Eyaleti)

3.2. Avustralya (Queensland Eyaleti) ekil. Bamsz bölümlerin 3B temsili amacyla oluturulan ara yüz (Stoter ve Oosterom, 006) 3.. Avustralya (Queensland Eyaleti) Avustralya nn Queensland eyaletindeki kadastral yap B yüzey parselinden bamsz

Detaylı

Z RKONYA SERAM KLER N D fi HEK ML NDEK YER VE GELECE THE POSITION AND FUTURE OF ZIRCONIA CERAMICS IN DENTISTRY

Z RKONYA SERAM KLER N D fi HEK ML NDEK YER VE GELECE THE POSITION AND FUTURE OF ZIRCONIA CERAMICS IN DENTISTRY Z RKONYA SERAM KLER N D fi HEK ML NDEK YER VE GELECE THE POSITION AND FUTURE OF ZIRCONIA CERAMICS IN DENTISTRY Ifl l Çekiç NA Afi Gülfem ERGÜN ÖZET Hastalar n artan estetik talepleri ve baz alafl mlara

Detaylı

GÖRÜNTÜ LEME TEKN LE PORSELEN KAROLARIN NCELENMES

GÖRÜNTÜ LEME TEKN LE PORSELEN KAROLARIN NCELENMES Eski ehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarl k Fakültesi Dergisi Cilt : XXIV, Say : 2, 2011 Journal of Engineering and Architecture Faculty of Eski ehir Osmangazi University, Vol : XXIV, No: 2,

Detaylı

Bulank kümeleme analizi ile ülkelerin turizm istatistikleri bakmndan snflandrlmas

Bulank kümeleme analizi ile ülkelerin turizm istatistikleri bakmndan snflandrlmas www.istatistikciler.org statistikçiler Dergisi 4 (011) 31-38 statistikçiler Dergisi Bulank kümeleme analizi ile ülkelerin turizm istatistikleri bakmndan snflandrlmas brahim Klç Afyon Kocatepe Üniversitesi,

Detaylı

TAM SAYILI DORUSAL PROGRAMLAMA LE GÜCÜ PLANLAMASI VE BR UYGULAMA

TAM SAYILI DORUSAL PROGRAMLAMA LE GÜCÜ PLANLAMASI VE BR UYGULAMA TAM SAYILI DORUSAL PROGRAMLAMA LE GÜCÜ PLANLAMASI VE BR UYGULAMA Doç. Dr. Osman Çevik * ÖZET Bu çalmada Tokat il merkezinde faaliyet gösteren bir iletmede Tam Sayl Dorusal Programlama yardmyla iletmeye

Detaylı

Diş Hekimliği Pratiğinde Tamamı Seramik ve Cad-Cam Uygulamalan

Diş Hekimliği Pratiğinde Tamamı Seramik ve Cad-Cam Uygulamalan Derleme Diş Hekimliği Pratiğinde Tamamı Seramik ve Cad-Cam Uygulamalan All Ceramic and Cad-Cam Applications in Dental Practice Çağrı URAL 1 1 Yrd. Doç. Dr., Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

Detaylı

ÇOK BOYUTLU PERFORMANS DEERLEME MODELLER VE BR BALANCED SCORECARD UYGULAMASI

ÇOK BOYUTLU PERFORMANS DEERLEME MODELLER VE BR BALANCED SCORECARD UYGULAMASI ÇOK BOYUTLU PERFORMANS DEERLEME MODELLER VE BR BALANCED SCORECARD UYGULAMASI Yrd. Doç. Dr. Veysel ACA * Ar. Gör. Ender TUNÇER ** ÖZET letme baarsn tüm yönleriyle deerlendirmeyi amaçlayan performans deerleme

Detaylı