YED TEPE ÜN VERS TES DERG S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YED TEPE ÜN VERS TES DERG S"

Transkript

1 YED TEPE ÜN VERS TES D fi HEK ML FAKÜLTES DERG S 7 1 C LT 1 SAYI YED TEPE ÜN VERS TES D fi HEK ML FAKÜLTES

2 7 Yeditepe Üniversitesi Difl Hekimli i Fakültesi Dergisi Sahibi Yeditepe Üniversitesi Diflhekimli i Fakültesi ad na Prof. Dr. Türker Sandall Editör Prof. Dr. Tülin Arun Yay n Kurulu Prof. Dr. Gündüz Bay rl (Yeditepe Üniversitesi) Prof. Dr. Senih Çal kkocao lu (Yeditepe Üniversitesi) Prof. Dr. Kenan Eratalay (Hacettepe Üniversitesi) Prof. Dr. Erdal Iflıksal (Ege Üniversitesi) Prof. Dr. Ender Kazazo lu (Yeditepe Üniversitesi) Prof. Dr. Cengizhan Keskin ( stanbul Üniversitesi) Prof. Dr. Koray Oral (Yeditepe Üniversitesi) Prof. Dr. Recep Orbak (Atatürk Üniversitesi) Prof. Dr. Yasemin Özkan (Marmara Üniversitesi) Prof. Dr. Hesna Sazak Öveço lu (Marmara Üniversitesi) Prof. Dr. Hilmi Sabuncu (Yeditepe Üniversitesi) Prof. Dr. Nüket Sandall (Yeditepe Üniversitesi) Prof. Dr. Peker Sandall (Yeditepe Üniversitesi) Prof. Dr. Kemal fiençift (Yeditepe Üniversitesi) Prof. Dr. Mübin Soyman (Yeditepe Üniversitesi) Prof. Dr. Selçuk Y lmaz (Yeditepe Üniversitesi) Yard mc Editörler Yrd. Doç. Dr. Fulya Ifl k Yrd. Doç. Dr. P nar Kurso lu Kurumsal letiflim Sorumlusu Hülya Alper Görsel Yönetmen Ömer Ülkenciler

3

4 çindekiler Dekan Prof. Dr. Türker Sandall n n Mesaj...4 Editörün Mesaj...5 Ergeneli S., Yılmaz S., Sandallı N. Amelogenesis mperfekta ve Nefrokalsinozis Sendromu...7 Arun T., Trakyalı G. Kongenital Lateral Eksikli i Olgularında Ortodontik Yaklaflım...13 Yılmaz S., Kuru B., pçi fi.d., Çakar G., Noyan Ü. Erbium:YAG Lazer ile Difleti Hiperpigmentasyonu Tedavisi (Bir Olgu Raporu)...19 Kurso lu P., Bal B., Kazazo lu E. Azalmıfl Dikey Boyutun Protetik Tedavi ile Yeniden Düzenlenmesi...25 Bayırlı G., lgüy D. Endodontik Tedavi Sırasında Sodyum Hipokloritin Difletine Zararı...29 Sandallı N, Kuvvetli S.S., Ça lar E., Çıldır, fi.k, Ergeneli S. Kuron Kırı ı Görülen Sürekli Kesici Difllerin Kendi Parçaları ile Restorasyonları (Dört Farklı Olgu Raporu)...33 Altundal H., Arslan A. Submandibuler ve Sublingual Tükürük Taflı ( ki Olgu)...41 Say E. C., Kayahan B., Özel E., Gökçe K., Soyman M., Bayırlı G. Endodontik Tedavi Görmüfl Arka Bölge Difllerinde Bir Hibrit Kompozitin Klinik De erlendirmesi...45 Haberler...51 Yayın Kuralları...55

5 De erli Meslektafllarım Yeditepe Üniversitesi Difl Hekimli i Fakültesi nin kurulufl amaçlarından bir tanesi de meslektafllarımızın mesleki geliflimlerine katkıda bulunmak üzere çeflitli çalıflmalar yapmaktır. Bu gaye ile bafllattı ımız bilimsel etkinlikler devam etmektedir. Bu etkinliklerin içerisinde, çok önem verdi imiz bilimsel yayınların ilki olarak; fakülte kliniklerimizde yıllar boyu kazandı ımız deneyimlerimizi, ilginç ve az rastlanılan vakalarımızı, yeni materyel uygulamalarını, de iflik tedavi yöntemlerini sizlere aktarabilmek ve bilgileri sizlerle paylaflabilmek amacı ile Yeditepe Klinik dergisini çıkarmaya karar verdik. Bugüne kadar fakültelerin yayınları içerisinde bilimsel fakat tamamen klinik a ırlıklı bir derginin olmayıflı da bu kararı vermemizde etkili oldu. Dergimiz aynı zamanda fakültemizin e itim faaliyetleri ile ilgili haberleri ve çeflitli sosyal etkinlikleri de sizlere duyurmayı amaçlamaktadır. Böylelikle aramızda daha etkin ve sıcak bir ba kurulaca ını umuyoruz. Dergimiz Ulusal Hakemli Dergiler statüsünde yer alacak olup yılda 2 kez yayınlanacak ve ücretsiz olacaktır. Dergimizin fakültemize siz de erli meslektafllarımıza hayırlı ve yararlı olmasını diler, saygılar sunarım. Prof. Dr. Türker SANDALLI Dekan 4

6 Sevgili Meslekdafllar m, Yeni akademik y l n bafllad sonbahar n bu l k, yo un ve tempolu günlerinin hepinize yeni heyecanlar ve tatlar getirmesi dile iyle, Yeditepe Klinik ekibi ad na hepinize merhaba diyorum. Bildi iniz gibi, Yeditepe Üniversitesi Diflhekimli i Fakültesi, stanbul E itim ve Kültür Vakf ( STEK) taraf ndan 1996 y l nda e itime bafllam fl, Türkiye'nin ilk Vak f Diflhekimli i Fakültesi'dir. Kurulufl amac, Atatürk ilke ve ink laplar na ba l, laik, ça dafl, araflt rmac ve yenilikçi diflhekimleri yetifltirebilmek olan, ayn zamanda modern ve ça dafl bir sa l k kurumu kimli ine sahip Fakültemiz, sürekli diflhekimli i e itimine de kuruldu u günden bu yana katk da bulunmaktad r. Geçti imiz y llarda Fakültemiz ö retim üyeleri taraf ndan haz rlanan konferanslar ve kurslar n, sizler taraf ndan ilgiyle takip edilmesi, bizleri bu konuda faydal olaca m z düflündü ümüz yeni bir çal flma konusunda da yüreklendirdi. Yeditepe Diflhekimli i Fakültesi olarak sizlere her an ulaflmak, ilginç klinik vakalar sunmak ve uygulad m z yaklafl m planlar n sizlerle paylaflmak amac yla okumaktan keyif alaca n z, bilimsel içeri i olan, belki birazda akademik ve sosyal aktivitelerimizi paylaflaca m z bir dergi haz rlamaya karar verdik. Yeditepe klinik ad n verdi imiz dergimiz kurgusu, dizayn ve görsel yanlar yla da bizi en iyi flekilde temsil etsin istedik. Titiz bir ekip çal flmas sonucu ilk say m z haz rlad k ve çok de erli görüfllerinize sunuyoruz. Dergi ç karma fikrimizi destekleyen, haz rlanmas aflamas nda ise katk lar n esirgemeyen baflta Say n Dekan m z Prof. Dr. Türker Sandall olmak üzere tüm ö retim üye ve yard mc lar na da bir kez daha teflekkür ediyoruz. letiflim köprümüze ulaflan, heyecan m za ortak olan ve bundan sonra da her zaman birlikte olaca m z siz meslekdafllar ma sa l kl ve huzur dolu günler, ifllerinizde baflar lar diliyorum. Bir sonraki say m zda görüflmek üzere... Editör Prof. Dr. Tülin ARUN 5

7 6

8 Amelogenesis mperfekta ve Nefrokalsinozis Sendromu (Bir Olgu Bildirimi) Dr. S. Ergeneli Yeditepe Üniversitesi Difl Hekimli i Fakültesi Pedodonti Anabilim Dal Ö retim Görevlisi Prof. Dr. S. Y lmaz Yeditepe Üniversitesi Difl Hekimli i Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dal Baflkan Prof. Dr. N. Sandall Yeditepe Üniversitesi Difl Hekimli i Fakültesi Pedodonti Anabilim Dal Baflkan Özet Amelogenesis mperfekta sistemik hastal klarla birlikte veya izole olarak tek bafl na, diflin mine dokusunun bir k sm n n ya da tamam n n bozuk oluflumu ile karakterize bir geliflim anomalisidir. Hem süt hem de sürekli difllerin minesini etkileyen genetik bir rahats zl kt r. Nefrokalsinozis, böbrek dokusunda kalsiyum tuzlar n n çökelmesi ile karakterize bir hastal kt r. Bu makalede amelogenesis imperfekta ile birlikte görülen nefrokalsinozis sendromu bir olgu nedeni ile anlat lmaktad r. Olguda süt ve sürekli difllerin minelerinde geliflim bozukluklar, gecikmifl difl sürmesi ya da sürememe, kuronal intra alveolar rezorbsiyon, pulpa kalsifikasyonlar ve yayg n difleti hiperplazileri saptanm flt r. Hastan n t bbi muayenesinde medullar nefrokalsinozis görüldü ü bildirilmifltir. Hastan n baflka herhangi bir sistemik flikayeti bulunmamaktad r. Ebeveynlerinde akrabal k iliflkisi olan 13 yafl ndaki erkek hasta ailenin tek çocu udur. Ailede amelogenesis imperfekta yada böbrek rahats zl benzeri flikayeti bulunan kimse bulunmamaktad r. Difleti hiperplazilerini tedavi amacı ile hastaya flap operasyonlar ve rezektif kemik cerrahisi ifllemlerini içeren kuron boyu uzatma operasyonu uygulanm flt r. Difleti ile kapal olan 6 yafl difllerinin üzerleri aç larak aktif sürmeye b rak lm flt r. leride difllerin sürme durumlar göz önüne al narak kal c restorasyonlar n yap lmas planlanm flt r. Oral semptomlar nedeni ile yap lan erken tan, böbrek rahats zl n n prognozunu olumlu yönde etkiler. Amelogenesis mperfekta tan s konan bütün hastalar sistemik hastal klar aç s ndan da de erlendirilerek, AI hastal nın baz sendromlarla birlikte görülebilece i göz önünde bulundurulmal d r. Anahtar sözcükler: Amelogenesis mperfekta, nefrokalsinozis Girifl Amelogenesis mperfekta (AI) ve nefrokalsinozis'in birlikte bulunmas literatürde çok nadir olarak görülmektedir. Çok az çal flmada AI ve nefrokalsinozis'in birlikte bulundu u bildirilmifltir 1,2,3,4. Amelogenesis mperfekta sistemik hastal klarla birlikte veya izole olarak tek bafl na, diflin mine dokusunun bir k sm n n ya da tamam n n bozuk oluflumu ile karakterize bir geliflim anomalisidir. Hem süt hem de sürekli difllerin minesini etkileyen genetik bir rahats zl kt r 5. Yap lan SEM (scanning electron microscopy) çal flmalar nda, AI'l difllerin minelerinin mineral oranlar 7

9 7tepe klinik ve niteliklerinde de ifliklikler meydana geldi i, mine prizmalar n n morfolojik yap s nda yap sal de ifliklikler olufltu u görülmüfltür 6,7. Amelogenesis mperfekta, Witkop C.J. taraf ndan klinik, histolojik, radyolojik ve genetik bulgulara göre 4 ana gruba (hipoplastik, hipomature, hipokalsifiye, hipomature+ taurodontizmle birlikte görülen hipoplastik amelogenesis imperfecta) ve 14 alt gruba ayr lm flt r 5. Hipoplastik Amelogenesis mperfekta mine miktar nda azalma ile karakterizedir. Klinik olarak noktal, çukurcuklu mine yap s nda olabildi i gibi mine yap s nda büyük defektler halinde de görülebilir. Hipokalsifiye Amelogenesis mperfekta'da mine kal nl normaldir fakat oluflan minenin mineralizasyonu yetersizdir. Bunun sonucunda yumuflak yap da bir mine dokusu oluflur. Oluflan bu mine diflin sürmesinden k sa bir süre sonra ortadan kalkar. Hipomature Amelogenesis mperfekta'da mine kal nl normaldir. Mine olgunlaflmas nda oluflan bir hata yüzünden mine yumuflakt r ve kolayl kla afl nabilir. Bu tipte daha az fliddette mine hipokalsifikasyonu görülür 5,8,9. Amelogenesis mperfekta tek bafl na diflin mine dokusunu etkileyebilece i gibi farkl organlar ilgilendiren sendrom ve hastal klarla birlikte de görülebilir 3. AI ile birlikte görülebilen sendromlar Tablo 1'de görülmektedir 1. Genetik geçifl genellikle otozomal dominant olarak görülse de otozomal ressesive veya X'e ba l geçiflli vakalar da bildirilmifltir 2,10. Amelogenesis mperfekta'n n görülme s kl incelenen toplumlara ba l olarak 1:700 ile 1:14000 aras nda de iflmektedir 1,5,11. Difleti büyümeleri lokal yada sistemik etkenlere ba l olarak geliflebilmektedir. Plak, difleti büyümelerinde en önemli lokal etyolojik faktördür. Çeflitli ilaçlar n kullan m veya sistemik hastal klar difleti büyümelerine neden olabilmektedir 12. Amelogenesis mperfekta'l hastalarda da difleti hiperplazisi görülebildi i bildirilmifltir 13,14. Nefrokalsinozis, böbrek dokusunda kalsiyum tuzlar n n çökelmesi ile karakterize bir hastal kt r. Hiperkalsemi ve/veya hiperkalsüri ile ilgili renal tubuler asidosis, Bartter's sendromu, medullar sponge kidney ve hiperoksalüride s kl kla görülür 2. Bu makalede Yeditepe Üniversitesi Difl Hekimli i Fakültesi Pedodonti Anabilim Dal Klini i'ne yayg n difleti büyümeleri ve difllerinde sürme gecikmesi flikayetleri ile baflvuran bir olgu raporu sunulmaktad r. Olgu Sunumu 01/01/1992 do umlu erkek hasta, Yeditepe Üniversitesi Diflhekimli i Fakültesi Pedodonti Anabilim Dal 'na 11/02/2004 tarihinde, yukar da belirtilen flikayetler ile baflvurmufltur. Hastan n anamnezinde anne ile baba aras nda akrabal k iliflkisi oldu u, annenin baban n day s n n torunu oldu u saptanm flt r. Hasta ailenin tek çocu udur. Annenin normal bir hamilelik geçirdi i bildirilmifltir. Hastan n, do umundan bu yana çocukluk hastal klar n n d fl nda önemli sistemik bir rahats zl k geçirmedi i ve sürekli olarak bir ilaç kullanmad belirlenmifltir. Hastan n a z içi muayenesinde difletlerinde yayg n ve fliddetli hiperplaziler saptanm flt r (Resim 1). Üst keser difllerin sadece 1/3 kesici k s mlar n n a z içerisinde görüldü ü tespit edilmifltir. Bölgesel olarak difltafl oluflumlar mevcuttur. A z içerisinde mevcut olan difllerin mine yap lar n n bozuk, sar ms renkte pürüzlü bir yüzey fleklinde oldu u ve baz bölgelerde tamamen ortadan kalkt görülmüfltür. Resim 1: Yaygın ve fliddetli difleti hiperplazisi ve kuron boyu yetersizli i Al nan panoramik radyografide eksik difl bulunmad saptanm flt r. Radyografilerde belirlenen difllerin zaman nda süremedikleri gözlenmifltir (Resim 2). Resim 2: Panoramik radyografide difllerin

10 Amelogenesis mperfekta ve Nefrokalsinozis Sendromu (Bir Olgu Bildirimi) Periapikal radyografilerde pulpa odalar n n kalsifikasyonla t kand, kanal devaml l n n kayboldu u görülmüfltür. Mine ve dentin tabakalar n n birbirlerinden belirgin olarak ay rt edilemedi i, gömük sürekli az difllerinin kuronlar n n difleti alt nda rezorbe oldu u saptanm flt r (Resim 3, 3a,3b). Resim 3: Periapikal radyografilerde pulpa odalar n n kalsifikasyonla t kand görülmektedir. Resim 3a: Mine ve dentin tabakalar n n birbirlerinden belirgin olarak ay rt edilmedi i görülmektedir. Hastan n a z içi flikayetlerinden baflka sistemik herhangi bir flikayeti olmad belirlenmifltir. Kesin tan koyulabilmesi için.ü. Cerrahpafla T p Fak. Genetik Bölümü'nden konsültasyon istenmifltir. Tan A zda bulunan kökleri rezorbe olmufl süt diflleri çekilerek.ü. Onkoloji Enstitüsü Tümör Patolojisi ve Onkolojik Sitoloji Bilim Dal 'na incelenmek üzere gönderilmifltir. Yap lan patolojik tetkik sonucunda; incelenen kesitlerde, ince bir sement ve predentin tabakas içeren difllerin, eksternal rezorbsiyon gösterdi i saptanm flt r. Bu difllerin pulpalar nda hiyalinleflme alanlar, çok say da küçük kireçlenme odaklar ve pulpa odas tavan ndan bafllay p pulpan n büyük bölümünü kaplayan genifl, az say da düzensiz kanallar içeren, tersiyer dentin yap s nda bir madde görülmüfltür. Biyopsi sonucunda pulpa odas nda kalsifikasyon varl tan s konulmufltur. Yap lan sistemik incelemelerde kardiyolojik olarak bir anomali saptanmam flt r. Göz muayenesi sonucunda da bir patoloji görülmemifltir. Üriner sistem ultrasonografi tetkikinde; bilateral böbreklerin boyutlar nda yafla göre azalma ( sa =82x33mm ve sol=87x38 mm) oldu u saptanm flt r. Bilateral böbrek parankim ekoslar Grade 2 artm fl olup parankim kal nl klar normalin alt s n r nda bulunmufltur. Sa tarafta biraz daha belirgin olmak üzere her iki böbrek piramitlerinde posterior gölgelenme veren hiperekoik depolanmalar izlenmifltir. Tan mlanan bulgular bilateral Patern D medüller nefrokalsinozis ile uyumlu olarak de erlendirilmifltir. Hidronefroz görülmemifltir. Mesane dolumu homojen olup, mesane duvar kal nl normal de erlendirilmifl, lümen içi patoloji izlenmemifltir. Hastan n a z içi görüntüleri, radyografik tetkikleri, al nan difllerin patoloji sonuçlar ve sistemik bulgular de erlendirilerek hastaya hipoplastik Amelogenesis imperfekta ile birlikte nefrokalsinosiz tan s konmufltur. Resim 3b: Gömük sürekli az difllerinin kuronlar n n difleti alt nda rezorbe oldu u görülmektedir. Tedavi Yeditepe Üniversitesi Diflhekimli i Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dal ile yap lan konsültasyon sonucu hastaya kuron boyu uzatma ifllemi uygulandı. Bu ifllem flap operasyonu ile birlikte rezektif kemik cerrahisi yapılarak gerçeklefltirildi. Operasyonlar 4 seansta tamamlandı. Operasyon sonrasında profilaksi amacı ile hastaya 9

11 7tepe klinik Resim 4: Kuron boyu uzatma operasyonları sonrası hastanın 2. ay görüntüsü. Amoksisilin Klavulanik Asit kombinasyonu 625 mg 2x1 bir hafta süre ile reçete edildi ve iyileflmenin sorunsuz olarak gerçekleflti i saptandı (Resim 4). Hasta ilk üç ay içerisinde ayda bir, daha sonra üç ayda bir rutin periyodik kontrollere ça rıldı. Difleti ile kapal olan 6 yafl difllerinin üzerleri aç larak aktif sürmeye b rak ldı (Resim 4a, 4b). leride difllerin sürme durumlar göz önüne al narak kal c restorasyonlar n yap lmas planlandı. Resim 4b: Üzerleri aç lan alt sol az bölgesi. vakam zda da üriner sistem ile ilgili klinik bir flikayet olmamas na ra men di er vakalarda oldu u gibi ileride böbrek yetmezli i gibi problemlerinin ortaya ç kabilece i, bu nedenle hastan n sürekli kontrol alt nda bulunmas gerekti i sonucuna var lm flt r. Periapikal radyografilerde sürekli difllerin pulpa odalar nda ve çekilen süt difllerinin histolojik incelenmesinde pulpa kireçlenmeleri görülmüfltür. Bu tip kireçlenmeler sürmüfl difllerle birlikte sürmemifl difllerde de görüldü ünden eksternal iritasyonlar sonucunda oluflamazlar. Bu oluflumlar n pulpa kanlanmas nda patolojiye yol açan içsel bir nedene ba l oldu u düflünülmektedir 13. Sonuç olarak, Amelogenesis mperfekta tan s konan bütün hastalar sistemik hastal klar aç s ndan da de erlendirilerek, AI'n n sendromlarla birlikte görülebilece i göz önünde bulundurulmal d r. Resim 4a: Difleti ile kapal olan üst 6 yafl difllerinin üzerleri aç larak aktif sürmeye b rak lm flt r. Tablo1: Amelogenesis mperfekta ile birlikte görülebilen sendromlar Tart flma Amelogenesis mperfekta literatürde s kça yer almas na ra men, bugüne kadar çok az say da çal flmada Amelogenesis mperfekta ile nefrokalsinozisin birlikte bulundu u bildirilmifltir 1,2,3,4. Bu vakalar n bir ço unda hastalar, bizim vakam zda oldu u gibi sadece difl ve difleti ilgili flikayetler ile hekime baflvurmufllard r. Hastalar n büyük k sm nda böbrekler ile ilgili bir flikayet bulunmamaktad r. Ancak yap lan tetkikler sonucunda böbrekte hiperekoik depolanmalar tespit edilmifltir. Bizim Amelo-onycho-hypohidrotik sendrom Morquio sendromu Kohlschütter sendromu Amelogenesis mperfekta ve nefrokalsinosis sendromu Tricho-dento-osseous sendromu Amelogenesis mperfekta ve taurodontizm Oculo-dento-osseous dysplasia Herediter epidermolizis bullosa 10

12 Amelogenesis mperfekta ve Nefrokalsinozis Sendromu (Bir Olgu Bildirimi) KAYNAKLAR: 1. Hall RK, Phakey P, Palamara J, McCredie DA. Amelogenesis imperfecta and nephrocalcinosis syndrome. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 1995,79: Tranchade IN, Bonarek H, Marteau JM, Boileau MJ, Nancy J. Amelogenesis imperfecta and nephrocalcinosis: a new case of this rare syndrome. J Clin Pediatr Dent 2003, 27(2): Dellow EM, Harley KE, Unwin RJ, Wrong O, Winter GB, Parkins BJ. Amelogenesis imperfecta, nephrocalcinosis, and hypocalciuria syndrome in two siblings from a large family with cosanguineous parents. Nephrol dial Transplant 1998, 13: Lubinsky M, Angle C, Marsh PW, Witkop CJ Jr. Syndrome of Amelogenesis imperfecta, nephrocalcinosis, impaired renal concentration, and possible abnormality of calcium metabolism. Am J Med Genet 1985, 20: Witkop CJ. Jr. Amelogenesis imperfecta dentinogenesis imperfecta and dentin dysplasia revisited: problems in classification. J Oral Pathol Med 1989, 17: Bäckman B, Lundgren T, Engström EU, Falk LKL, Chabala JM, Levi-Setti R, Norén JG. The absence of correlations between a clinical classification and ultrastructural findings in amelogenesis imperfekta. Acta Odontol Scand 1993, 51: Koray F, Soyman M, Erdo an G. Invesigation of the aetiopathogenesis of amelogenesis imperfecta through microscopic, submicroscopic and cytogenetic methods-a case report. J Oral Rehab 1988, 15: Seow WK. Clinical diagnosis and management strategies of amelogenesis imperfecta variants. Pediatr Dent 1993, 15: Huang RH, Ferguson FS. X-linked recessive hypomaturation amelogenesis imperfecta: report of case. JADA 1981,102: Sundell S, Valantin J. Hereditary aspects and clasification of hereditary amelogenesis imperfecta. Community Dent Oral Epidemiol 1986, 14: Backman B, Holm AK. Amelogenesis imperfekta: prevalance an incidence in a northern Swedish county. Community Dent Oral Epidemiol 1986, 14: Darbar UR, Hopper C, Speight PM, Newman HN. Combined treatment approach to gingival overgrowth due to drug theraphy. J Clin Periodontol 1996, 23: Ooya K, Nalbandian J, Noikura T. Autosomal recessive rough hypoplastic amelogenesis imperfekta. Oral Surg Oral Med Oral Pathol 1988, 65: Bab I, Lustmann J, Azaz B, Gazit D, Garfunkel A. Calcification of noncollagenous matrix in human gingiva: a light and electron microscopic study. J Oral Pathol 1985:14: TEfiEKKÜR Prof. Dr. Gülçin Erseven*, Dr. Vakur Olgaç* ve Doç. Dr. Hülya Kayserili** 'ye yard mlar ndan dolay teflekkür ederiz. *.Ü. Onkoloji Enstitüsü Tümör Patolojisi ve Onkolojik Sitoloji Bilim Dal **.Ü. Cerrahpafla T p Fak. Genetik Bölümü 11

13

14 Kongenital Lateral Eksikli i Olgular nda Ortodontik Yaklafl m Prof. Dr. Tülin Arun Yeditepe Üniversitesi Difl Hekimli i Fakültesi Ortodonti Anabilim Dal Ö retim Üyesi Uzm. Dt. Göksu Trakyal Yeditepe Üniversitesi Difl Hekimli i Fakültesi Ortodonti Anabilim Dal Ö retim Görevlisi Özet Üst lateral difller, üst ve alt ikinci küçük az difllerinden sonra, kongenital olarak eksikli i en s k görülen difllerdir. Üst lateral difl eksikli i hastan n esteti ini ve fonksiyonunu olumsuz yönde etkiledi inden, tedavisi büyük önem tafl maktad r. Bu anomalinin ortodontik tedavisi iki ana yöntemle yap lmaktad r: lateral bofllu unun aç larak implant ve/veya protetik restorasyon ile telafisi veya lateral bofllu unun kapat lmas. Tedavi planlamas s ras nda estetik, difl çevre dokular n n sa l, malokluzyon çeflidi, bofllu un geniflli i, yüz profili, vertikal yön büyüme paterni, bofllu a komflu kanin difllerin flekli ve hacmi, temporomandibular eklem fonksiyonu, hastan n kooperasyon derecesi ve sosyoekonomik durumu göz önünde bulundurulmal d r. Bu makalede, kongenital olarak eksik olan üst lateral difl boflluklar n n iki olguda ortodontik tedavi ile aç larak protetik restorasyonlar ile, bir olguda ise boflluklar n ortodontik tedavi ile kapat lmas yöntemleri ile tedavileri sunulmaktad r. Anahtar Kelimeler: kongenital lateral eksikli i, tek difl implant, üst ön köprü. Girifl Kongenital olarak eksik olan difllerin % 20 sini üst lateraller oluflturur. Üst lateral eksikli i görülme s kl, üst ve alt ikinci premolar eksikli inden sonra üçüncü s rada gelir. Kongenital difl eksikli inin özellikle ön bölgede bulunmas, dikkati çeken asimetrilere sebep olmas nedeniyle fasyal esteti i ve gülümsemeyi olumsuz etkiler. 1,2 Dolay s yla lateral eksikli i olan bireylerde gerçeklefltirilen ortodontik tedavinin hedefi sadece iyi bir oklüzyonun sa lanmas ile s n rl de ildir. deal bir oklüzyonun temini ile birlikte gülümseme simetrisinin kazand r lmas ve fasyal uyumu içerir. 3 Kongenital lateral eksikli inin tedavisinde, hastan n sahip oldu u maloklüzyon tipi, çeneleraras iliflki, bofllu un geniflli i, fasyal profil, hastan n vertikal geliflim modeli, difl boyu - ark boyu uyumsuzlu u, komflu kaninlerin flekli ve rengi, hasta kooperasyonu ve hastan n sosyo-ekonomik koflullar dikkate al narak seçilen iki farkl tedavi yaklafl m sözkonusudur. lki difl eksikli i olan bölgenin ortodontik olarak kapat lmas, di eri ise protetik restorasyon yap labilmesi için ilgili bofllu un aç l p düzenlenerek uygun hale getirilmesidir. Bofllu un kapat lmas s ras nda üst kaninler öne al n r, konturlar ve bukal yüzeyi möllenerek lateral formu verilir. Ard ndan da birinci premolar n palatinal tüberkülü 13

15 7tepe klinik möllenerek kanin formu verilir ve alt arkla kapan fl oluflturmas sa lan r. Bofllu un aç lmas durumunda ise, simetriyi sa layacak yeterli yer haz rland nda, eksik diflin yerine estetik bir köprü, tek difl implant veya baflka bir bölgeden al nan premolar ototransplantasyonu yap labilir. Hangi protetik yöntemin seçilece ine ilgili bölge kemik yap s n n de erlendirilmesi ard ndan karar verilir. Literatürlere bak ld nda, önceleri hiçbir koflulda kaninlerin lateral yerine geçmesinin kabul edilmedi ini ve sadece konvansiyonel köprü restorasyonunun kullan ld n görmekteyiz. Günümüzde ise ortodontik difl hareketi ile boflluk kapat m iyi bir estetik ve sa l kl periodontal yap için s kl kla uygulanmakta olan bir yöntemdir. 4,5 Pek çok çal flmada, maksiller kaninlere lateral formu kazand rmak amac yla yap lan düzenlemelerin son derece baflar l oldu u, orijinaline benzetildi i ve esteti i büyük ölçüde sa lad gösterilmifltir. 6,7 Yine son y llarda yap lan bir çal flmada hastalar taraf ndan da bofllu un bu flekilde kapat lmas n n olumlu karfl land, temporomandibular eklem fonksiyonlar n bozmad ve protetik uygulamalarla karfl laflt r ld nda ise periodontal sa l daha iyi korudu u ortaya konmufltur. 8 Lateral eksikli i tedavisinde, boflluk kapat lan grup ile boflluk aç lan grubun oklüzal fonksiyon yönünden birbiri ile karfl laflt r ld bir baflka çal flmada ise iki grup aras nda fark bulunmam flt r. 9 Robertson ve Mohlin 8, kaninlere lateral formu verilerek bofllu un kapat lmas durumunda sonucun son derece stabil oldu u ve periodontal sa l n çok iyi bir flekilde korundu unu ifade etmifllerdir. Yine günümüzde daha yayg n kullan m alan bulan tek difl implantlar, kongenital lateral eksikli inde de s kl kla uygulanmaktad r. Bu olgularda kanin ve santral kesici diflin genellikle orijinal yerinde sürmedi i ve komflu difl bofllu una kayd, dolay s yla protetik uygulama öncesi genellikle ortodontik tedavi gereksinimi oldu u söylenebilir. Santral kesici ve kaninlerin rotasyonlar n n düzeltimi, boflluklar n dengelenmesi, implant için yeterli bofllu un haz rlanmas ve köklerin paralelli inin sa lanmas da ortodontik tedavi s ras nda gerçeklefltirilir. Ancak kimi zaman implant n yerlefltirilece i bölgedeki alveoler kretin kal nl yeterli olmayabilir. Bu durumda ilgili bölgede kemik kal nl n n cerrahi olarak artt r lmas gereklidir. Bazen de ortodontist ilgili bofllu u implant yap labilmesi için açt nda papil yükseklikleri aras nda uyumsuzluk dikkati çekebilir. Bu durumda adolesan hastalarda ortodontik tedavi sonras nda gerçekleflen pasif sürme ile bu uyumsuzluk dengelenebilir. Böylece implant yap lmadan önce gingival kontur uyumu fizyolojik olarak gerçekleflmifl olur. 10 Bu çal flmam zda kongenital lateral eksikli i olgular nda yap lan farkl orodontik yaklafl mlar örnek olgular üzerinde sunulmufl olup, ilk grupta lateral bofllu unun ortodontik olarak kapat ld bir olgu, ikinci grupta ise lateral bofllu unun ortodontik olarak aç ld ve protetik restorasyonun uyguland iki olgu yer almaktad r. Lateral Bofllu unun Ortodontik Tedavi ile Kapat lmas Olgu 1 Klini imize difl eksikli i flikayeti ile baflvuran 17 y l 2 Resim 1 a, b,c. Birinci olgunun cephe, profil ve a z içi bafllang ç görüntüleri. 14

16 Kongenital Lateral Eksikli i Olgular nda ortodontik Yaklafl m ay yafl ndaki bayan hastaya sagittal yönde S n f I iskeletsel iliflki, vertikal yönde normal büyüme modeli ve konveks yumuflak doku profili teflhisi konmufltur (Resim 1 a,b,c). Diflsel olarak sa da ve solda S n f II molar iliflkinin mevcut oldu u ve üst orta keserlerin hafif protruzyonlu oldu u gözlemlenmifltir. Gülümseme s ras nda sa kaninin belirginli i ve yine sa da flekil bozuklu u gösteren lateral difl nedeniyle esteti i bozan bir görüntü dikkati çekmektedir. Alt difl kavsinde 2.5 mm lik ark yetersizli i hesaplanm flt r. Hastan n bu özellikleri göz önünde bulundurularak haz rlanan tedavi plan na göre lateral boflluklar n n kanin difllerin mezyalizasyonu ile kapat lmas na karar verilmifltir. Hastan n ilk randevusunda flekil bozuklu u bulunan üst sa lateral çekilmifl, üst sa ve sol kanin difller braket uygulanmas ndan önce lateral difllere benzeyecek flekilde vestibül ve insizallerinden afl nd r lm flt r. Birinci küçük az difllerinin ise palatinal tüberkülleri ayn seansta 1 mm kadar afl nd r lm flt r. Sabit mekanikle yap lan tedavi s ras nda mevcut alt keser çaprafl kl n n giderilebilmesi Resim 1 d, e,f,g. Birinci olgunun cephe, profil ve a ç içi ve adeziv restorasyon sonras a z içi bitim görüntüleri. için gerekli yeri sa lamak amac yla alt keser bölgesine stripping uygulanm flt r. S n f III elastikler yard m yla üst birinci büyük az difllerinin mezyalizasyonu sa lanm flt r. Lateral boflluklar n n ortodontik tedavi ile kapat lmas yla hastay da memnun edici bir estetik sa lanm flt r. Son olarak lateral formu verilmifl olan kanin difller adeziv restorasyonla di er difllere renk ve flekil yönünden daha uyumlu hale getirilmifltir. (Resim 1 d,e,f,g). Eksik Lateral Difl Bofllu unun Aç lmas ve Protetik Restorasyonu Olgu 2 Klini imize baflvuran 17 yafl ndaki bayan hastada S n f I iskeletsel iliflki ve üst lateral difllerin kongenital eksikli i teflhisi konulmufltur. Konkav bir yumuflak doku profiline sahip olan hastan n lateral sefalometrik röntgeninin incelenmesi sonucunda, vertikal yönde low angle büyüme modeline sahip oldu u tespit edilmifltir. Gülümseme s ras nda hastan n üst lateral difllerinin yerinde konumlanm fl olan üst kanin diflleri ve sa da kanin ile birinci küçük az diflleri aras ndaki boflluk göze çarpmaktad r. Hastan n tedavi bafl nda her iki tarafta S n f I molar ve kanin iliflkisine sahip oldu u ve üst sol segmentte süt kanin diflin persiste olarak a zda mevcut oldu u saptanm flt r (Resim 2 a,b,c,d). Tedavi plan olarak, hastan n vertikal yönde low angle büyüme modeline, orta yüzün çökük olmas nedeniyle konkav yüz profiline ve dikleflmifl üst keser difllere sahip oldu u göz önünde bulundurularak, kongenital olarak eksik lateral difllerin boflluklar n n aç lmas uygun bulunmufltur. Sabit ortodontik mekanik uygulanan hastada lateral boflluklar implant n uygulanmas için gereken 5,4 mm geniflli e eriflene dek aç lm flt r. Ortodontik tedavi sonras nda yeterli genifllikte aç lan lateral boflluklar na çap 1,8 mm olan Sendax mini implantlar uygulanm flt r (Resim 2 e,f). Hastam zda lateral boflluklar n n aç lmas ile birlikte orta keser difllerin daha ileri yönde konumlanmas ve bu difllerdeki artt r lm fl palatinal kök torku ile orta yüzdeki çöküklük giderilmifl ve tedavi bitiminde düze yak n bir yüz profili elde edilmifltir. Hasta ortodonti ve implant iflbirli i ile yap lan tedavisi sonucunda memnun edici bir esteti e kavuflmufltur (Resim 2 g,h,i,j). 15

17 7tepe klinik Resim 2 a, b, c, d. kinci olgunun cephe, profil, sefalometrik ve a z içi bafllang ç görüntüleri. Resim 2 e, f. Ortodontik olarak haz rlanan implant boflluklar ve implant uygulamas ard ndan panoramik görüntüler. Resim 2 g, h, i, j. kinci olgunun cephe, profil, sefalometrik ve a z içi bitim görüntüleri. 16

18 Kongenital Lateral Eksikli i Olgular nda ortodontik Yaklafl m Olgu 3 Klini imize baflvuran 24 yafl ndaki bayan hastada S n f I iskeletsel iliflki ve üst sa lateral diflin kongenital eksikli i teflhisi konulmufltur. Düz yumuflak doku profiline ve normal dik yön geliflimine sahip olan hastan n, klinik de erlendirmesinde dental orta hatt n 4 mm sa a deviye oldu u ve gülümseme esteti ini son derece olumsuz etkiledi i saptanm flt r (Resim 3 a,b,c). Tedavi plan olarak, öncelikle orta hatt n düzeltilebilmesi amac yla sol üst 1. küçük az diflinin çekilmesine, elde edilen bofllu a üst sol kanin al nd ktan sonra ise üst sol lateral ve üst santrallerin sola kayd r larak sa üst segmentte lateral bofllu unun aç lmas na karar verilmifltir (Resim 3 d). Sabit ortodontik tedavi sonras nda, hastan n tüm ön bölge esteti i ile kayg lar n n giderilmesi, renk ve flekil olarak daha estetik bir dental yap ya sahip olmas ve gülümseme esteti inin düzenlenmesi amac yla laminate porselen uygulamalar ve sa segmentteki eksik lateral bölgesine ise köprü uygulanmas na karar Resim 3 a,b,c. Üçüncü olgunun cephe, profil ve a z içi bafllang ç görüntüleri. Resim 3 e, f, g. Üçüncü olgunun cephe, profil ve a z içi bitim görüntüleri. verilmifltir. Hasta ortodonti ve protez iflbirli i ile yap lan tedavisi sonucunda memnun edici bir esteti e kavuflmufltur (Resim 3 e,f,g). KAYNAKLAR: Resim 3 d. Orta hatt n düzeltilmesi ard ndan protetik restorasyon için lateral bofllu unun haz rl. 1. Stricker G. Psycjological issues pertaining to malocclusion. Am J Orthod 1970, 58: Shaw WC, Addy M, Ray C. Dental and social effects of malocclusion and effectiveness of orthodontic treatment: a review. Community Dentistry 1980, 8: Stenvik A, Zachrison BU. Orthodontic closure and transplantation in the treatment of missing anterior teeth: An overview. Endod Dent Traumatol 1993, 9:

19 4. Hotz R. Orthodontics in daily practice. Bern, Hans Huber Publishers, pp. 358, Shaw WC. Common treatment procedure. Orthodontics and occlusal management. Oxford Butterworth-Heimann Ltd, pp. 116, Zachrisson BU. Improving orthodontic results in cases with maxillary incisors missing. Am J Orthod 1978, 73: Thordason A, Zachrisson BU, Mjör IA. Remodeling of canines to the shape of lateral incisors by grinding: a long-term clinical and radiographic evaluation. Am J Orthod Dentofac Ortop 1991, 100: Robertsson S, Mohlin B. The congenitally missing upper lateral incisor. A retrospective study of orthodontic space closure versus restorative treatment. Eur J Orthod 2000, 22: Nordquist GG, McNeil RW. Orthodontic vs. Retorative treatment of the congenitally absent lateral incisor-long-term periodontal and occlusal evaluation. J Periodontal 1975, 46: Kokich VG. Maxillary lateral incisor implants: planning with the aid of orthodontics J Oral Maxillofac Surg. 2004, 62: TEfiEKKÜR Prof.Dr. Ender Kazazo lu*, Prof. Dr.Kemal fiençift** ve Yard. Doç. Dr. Mustafa Ersoy'a*** yard mlar ndan dolay teflekkür ederiz. * Yeditepe Üniversitesi Protetik Difl Tedavisi Anabilim Dal ** Yeditepe Üniversitesi A z Difl Çene Hastal klar ve Cerrahisi Anabilim Dal *** Yeditepe Üniversitesi Difl Hastal klar ve Tedavisi Anabilim Dal 18

20 Erbium:YAG Lazer ile Difleti Hiperpigmentasyonu Tedavisi (Bir Olgu Raporu) Prof. Dr. Selçuk Yılmaz Yeditepe Üniversitesi Difl Hekimli i Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı Prof. Dr. Bahar Kuru Marmara Üniversitesi Difl Hekimli i Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı Dr. fiebnem Dirikan pçi Yeditepe Üniversitesi Difl Hekimli i Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı Dr. Gökser Çakar Yeditepe Üniversitesi Difl Hekimli i Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı Prof. Dr. Ülkü Noyan Marmara Üniversitesi Difl Hekimli i Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı Özet Melanin, difletinin normal rengini belirleyen do al bir pigmenttir. Difleti hiperpigmentasyonu, fizyolojik veya etnik bir durum olmas na ra men, özellikle gummy smile olgular nda estetik flikayetlere yol açar. Hiperpigmentasyonun tedavisinde son y llarda yayg n olarak kullan lan lazer; etkili, güvenilir ve hasta memnuniyetinin oldu u bir uygulama olarak kabul edilmektedir. Bu olgu raporunda, difleti hiperpigmentasyonuna ba l estetik flikayeti olan 33 yafl ndaki bir kad n hastan n, Erbium:YAG lazer ile tedavisi anlat lmaktad r. Lazer cihaz 250 mj, 4 Hz'e ayarland ve ifllem defocused olarak uyguland. Difleti yüzeyinden hiperpigmentasyon tümüyle uzaklaflt r lana dek 'f rçalama' tekni i kullan larak fl nlama yap ld. Hasta 4 ay boyunca takip edildi. Hastan n uygulamadan hemen sonra ve belirli zaman aral klar nda çal flma için özel olarak haz rlanm fl bir anket formunu doldurmas istendi. Objektif de erlendirmenin yap labilmesi için tedavi öncesinde ve sonras nda a z içi renkli foto raf kay tlar al nd. Tedavi s ras nda sadece topikal anestezi uyguland. Hastan n ifllem s ras nda ve sonras nda fliddetli a r flikayeti olmad. yileflme sorunsuz gerçekleflti ve herhangi bir destekleyici tedavi gerektirmedi. Hastada ilk haftada hafif a r ve kafl nt flikayeti tespit edildi. Uygulanan tedavi hekim ve hasta memnuniyeti ile sonuçland. Anahtar sözcükler: Erbium:YAG, Lazer, Difleti Hiperpigmentasyonu Girifl Difletinin rengini kan damarlar n n geniflli i ve say s, epitelin kal nl, keratinizasyon miktar, ve epitel içerisindeki pigmentler belirler 1. Melanin, karoten, indirgenmifl hemoglobin ve oksihemoglobin ise oral mukozan n normal rengini belirleyen esas pigmentlerdir 1. Difleti hiperpigmentasyonu, epitelin özellikle basal ve suprabasal tabakalar nda bulunan melanositlerde afl r melanin salg lanmas nedeniyle meydana gelir 1. Hormonal bozukluklar, Allbright sendromu, Peutz Jeghers sendromu, hemachromatosis, kronik akci er hastal klar, malign melanom, travma ve rksal pigmentasyon bilinen etyolojik faktörlerdir 2. Difleti hiperpigmentasyonu medikal bir problem de ildir ve düflünüldü ünün aksine sadece siyah rkta de il Frans z, Arap, Çin, Hint, Alman, talyan, Yunan ve Türk toplumlar nda da s kl kla karfl lafl labilen bir durumdur 3. Hiperpigmentasyon özellikle gummy smile olgular nda hastan n estetik flikayetlerine yol açar. Kozmetik tedavi amac yla günümüze kadar klasik cerrahi, 19

BAĞDAT CADDESİ LEVENT ACARKENT www.dentram.com

BAĞDAT CADDESİ LEVENT ACARKENT www.dentram.com BAĞDAT CADDESİ LEVENT ACARKENT www.dentram.com Yüzünüzü güldüren uzmanlık ve teknoloji DENTRAM Dentram Diş Tedavi Kliniği, 1994 yılında Bağdat Caddesi nde, Ortodonti Uzmanı Dr. Aylin Sezen Yalçın ve Çene

Detaylı

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar.

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar. Cerebral palsi gibi hareket ve postüral kontrol bozukluklar na yol açan hastal klar olan çocuklar, hastal klar n n derecesine ba l olarak yürüme güçlü ü çekmekte veya hiç yürüyememektedir. Hart Walker,

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. 62

Detaylı

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM D YABETLE YAfiAMAK Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Diyabet,

Detaylı

GENÇ YET fik NLERDE BÜYÜME HORMONU EKS KL

GENÇ YET fik NLERDE BÜYÜME HORMONU EKS KL Hasta Rehberi Say 7 GENÇ YET fik NLERDE BÜYÜME HORMONU EKS KL Orta kolayl kta okunabilir rehber Genç Yetiflkinlerde Büyüme Hormonu Eksikli i - Say 7 (A ustos 2006 da güncellenmifltir) Bu rehber Reading

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika

standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika Standartlar ve Sertifikalar.1. Genel Önceki bölümlerde paslanmaz çeliklere ait pek çok özellikler, standartlar ve karfl l klar hakk nda baz bilgiler verilmiflti.

Detaylı

fiekil 2 Menapoz sonras dönemde kistik, unilateral adneksiyel kitleye yaklafl m algoritmas (6)

fiekil 2 Menapoz sonras dönemde kistik, unilateral adneksiyel kitleye yaklafl m algoritmas (6) over kanseri taramas ndaki yetersizli ini göstermektedir. (1) Transvaginal ultrasonografinin sensitivitesinin iyi olmas na ra men spesifitesinin yeterli olmamas kullan m n k s tlamaktad r. Son yay nlarda

Detaylı

MAKSİLLER ANTERİOR SEGMENTAL OSTEOTOMİ İLE KLAS II ANTERİOR OPEN-BİTE TEDAVİSİ. Orhan GÜVEN*, Ahmet KESKİN**, Adnan ÖZTÜRK*** ÖZET

MAKSİLLER ANTERİOR SEGMENTAL OSTEOTOMİ İLE KLAS II ANTERİOR OPEN-BİTE TEDAVİSİ. Orhan GÜVEN*, Ahmet KESKİN**, Adnan ÖZTÜRK*** ÖZET G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt X, Sayı 1, Sayfa 175-180, 1993 MAKSİLLER ANTERİOR SEGMENTAL OSTEOTOMİ İLE KLAS II ANTERİOR OPEN-BİTE TEDAVİSİ Orhan GÜVEN*, Ahmet KESKİN**, Adnan ÖZTÜRK*** ÖZET Apertognati

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

BİR OLGU NEDENİYLE CLEIDOCRANIAL DYSOSTOSIS

BİR OLGU NEDENİYLE CLEIDOCRANIAL DYSOSTOSIS G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt II, Sayı 1, Sayfa 205-211, 1985 BİR OLGU NEDENİYLE CLEIDOCRANIAL DYSOSTOSIS Yıldız BATIRBAYGİL* Alparslan GÖKALP** Cleidocranial Dysostosis veya «Marie and Sainton» Sendromu

Detaylı

KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ

KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ Hasta Rehberi Say 6 KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ Orta kolayl kta okunabilir rehber Konjenital Adrenal Hiperplazi - Say 6 (A ustos 2006 da güncellenmifltir) Bu rehber Reading Üniversitesi, Sa l k Bilimleri

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Hacettepe Diflhekimli i Fakültesi Dergisi Cilt: 28, Say : 3, Sayfa 46-51, 2004

Hacettepe Diflhekimli i Fakültesi Dergisi Cilt: 28, Say : 3, Sayfa 46-51, 2004 Hacettepe Diflhekimli i Fakültesi Dergisi Cilt: 28, Say : 3, Sayfa 46-51, 2004 Süpernümere ve Gömülü Difller ile Birlikte zlenen Amelogenezis mperfekta: Bir Olgu Raporu Amelogenesis Imperfecta With Supernumerary

Detaylı

LABORATUVARIN DÖNER SERMAYE EK ÖDEME SİSTEMİNE ETKİSİ. Prof. Dr. Mehmet Tarakçıoğlu Gaziantep Üniversitesi

LABORATUVARIN DÖNER SERMAYE EK ÖDEME SİSTEMİNE ETKİSİ. Prof. Dr. Mehmet Tarakçıoğlu Gaziantep Üniversitesi LABORATUVARIN DÖNER SERMAYE EK ÖDEME SİSTEMİNE ETKİSİ Prof. Dr. Mehmet Tarakçıoğlu Gaziantep Üniversitesi Bir etkinliğin sonucunda elde edilen çıktıyı nicel ve/veya nitel olarak belirleyen bir kavramdır.

Detaylı

GAZLAR ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g)

GAZLAR ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g) ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g) Sürtünmesiz piston H (g) He Yukar daki üç özdefl elastik balon ayn koflullarda bulunmaktad r. Balonlar n hacimleri eflit oldu una göre;. Gazlar n özkütleleri. Gazlar

Detaylı

Girifl Marmara Üniversitesi Eczac l k Fakültesi Farmakoepidemiyoloji Araflt rma Birimi (MEFEB) Ecz. Neslihan Güleno lu

Girifl Marmara Üniversitesi Eczac l k Fakültesi Farmakoepidemiyoloji Araflt rma Birimi (MEFEB) Ecz. Neslihan Güleno lu G R fi Girifl Bu kitapç k Marmara Üniversitesi Eczac l k Fakültesi Farmakoepidemiyoloji Araflt rma Birimi (MEFEB) taraf ndan, befleri t bbi ürünlerin güvenlili inin izlenmesi ve de erlendirilmesi hakk

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TIPTA UZMANLIK KURULU. Endodonti Uzmanlık Eğitimi Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Komisyonu

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TIPTA UZMANLIK KURULU. Endodonti Uzmanlık Eğitimi Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Komisyonu T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TIPTA UZMANLIK KURULU Endodonti Uzmanlık Eğitimi Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Komisyonu Endodonti Uzmanlık Eğitimi Çekirdek Eğitim Müfredatı 2011 Ankara 1 TUK Endodonti

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: GÖKÇE AYKOL ŞAHİN Unvanı: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Yüksek Lisans Diş Hekimliği İstanbul Üniversitesi 2003 Doktora Periodontoloji Anabilim Dalı İstanbul

Detaylı

LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir.

LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir. LENFOMA LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir. LENF SİSTEMİ NEDİR? Lenf sistemi vücuttaki akkan dolaşım sistemidir. Lenf yolu damarlarındaki bağışıklık hücreleri,

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba 1.1 Ara rman n Amac Ara rmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba olarak hizmet vermekte olan; 1. Bütçe ve Performans Program ube Müdürlü ü 2. Stratejik Yönetim ve Planlama

Detaylı

ÇOCUK ve ERGENL KTE GUATR

ÇOCUK ve ERGENL KTE GUATR ÇOCUK ve ERGENL KTE GUATR GUATR NED R? Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Tiroid bezi Guatr Tiroid

Detaylı

BALIK YAĞI MI BALIK MI?

BALIK YAĞI MI BALIK MI? BALIK YAĞI MI BALIK MI? Son yıllarda balık yağı ile ilgili kalp damar hastalıklarından tutun da romatizma, şizofreni, AIDS gibi hastalıklarda balık yağının kullanılmasının yararları üzerine çok sayıda

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

Hasta Rehberi Say 6. KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ Kolay okunabilir rehber

Hasta Rehberi Say 6. KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ Kolay okunabilir rehber Hasta Rehberi Say 6 KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ Kolay okunabilir rehber Konjenital Adrenal Hiperplazi - Say 6 (A ustos 2006 da güncellenmifltir) Bu rehber Reading Üniversitesi, Sa l k Bilimleri Enstitüsü,

Detaylı

SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar

SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar Hmfl. Özlem SANDIKCI SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi, nfeksiyon Kontrol Hemfliresi,

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

F Z K BASINÇ. Kavram Dersaneleri 42

F Z K BASINÇ. Kavram Dersaneleri 42 F Z BASINÇ ÖRNE : ÇÖZÜ : Özdefl iki tu lan n I, II, III konumlar ndayken yere uygulad klar toplam bas nç kuvvetleri, iki tu lan n a rl klar toplamlar na eflittir. Bu nedenle F = F = F olur. yer I II III

Detaylı

Venöz Tromboembolizmin Önlenmesinde Antitrombotik Tedavi (Birincil Koruma)

Venöz Tromboembolizmin Önlenmesinde Antitrombotik Tedavi (Birincil Koruma) .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Kanama ve Tromboza E ilim Sempozyum Dizisi No: 36 Kas m 2003; s. 185-189 Venöz Tromboembolizmin Önlenmesinde Antitrombotik Tedavi (Birincil

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

Selülit ile mücadelede son nokta. Cellulaze. www.ortadoguas.com

Selülit ile mücadelede son nokta. Cellulaze. www.ortadoguas.com Be Selülit ile mücadelede son nokta Cellulaze www.ortadoguas.com Cellulite Laser Workstation Sadece tek bir uygulamadan sonra etkinli i kan tlanm fl, baflar l sonuçlar Cellulaze minimal invaziv bir selülit

Detaylı

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN SAYLAR Do al Say lar Parças ve fl n 6. SNF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YLLK PLAN Süre/ KAZANMLAR Ders AÇKLAMALAR 1. Do al say larla ifllemler yapmay gerektiren problemleri çözer ve kurar. Do al say

Detaylı

Porselen Lamina Veneerler

Porselen Lamina Veneerler Bilgi ve Kayıt 0212 481 02 20 bilgi@vyg.com.tr Eğitim Künyesi Eğitimin Adı Eğitmen Prof. Dr. Aslıhan Üşümez, Protez Uzmanı Doç. Dr. Gözde Çelik, Protez Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Özlem Kara, Protez Uzmanı Eğitim

Detaylı

T bbi Makale Yaz m Kurallar

T bbi Makale Yaz m Kurallar .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Araflt rmalar ve Etik Sempozyum Dizisi No: 50 May s 2006; s. 7-11 T bbi Makale Yaz m Kurallar Dr. Sebahattin Yurdakul ÖZGÜN ARAfiTIRMA USULE

Detaylı

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR Dikey Sigortal Yük Ay r c lar Üç Faz Ayr Ayr Aç labilen FVS160 NH00 / 160A Üç Faz Birlikte Aç labilen Ç NDEK LER Özellikler Teknik Tablo Teknik Resimler 1 2 FVS2 NH1 / 2A FVS400 NH2 / 400A FVS60 NH / 60A

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m 1.0 Girifl 1.1 Bu K lavuz Notu nun (KN) amac finansal raporlama için De erleme Raporu nu kullananlar ve haz rlayanlar Uluslararas

Detaylı

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim 3.2 Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim Zihinden Toplayal m ve Ç karal m 1. Afla da verilen ifllemleri zihinden yaparak ifllem sonuçlar n yaz n z. 50 YKr + 900 YKr = 300 + 300 = 998 100

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

İş Sağlığı İş Sağlığı nedir? Çağdaş İş Sağlığı anlayışı nedir?

İş Sağlığı İş Sağlığı nedir?    Çağdaş İş Sağlığı anlayışı nedir? İş Sağlığı İş sağlığı denilince, üretimi ve işyerini içine alan bir kavram düşünülmelidir. İşyerinde sağlıklı bir çalışma ortamı yoksa işçilerin sağlığından söz edilemez. İş Sağlığı nedir? Bütün çalışanların

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

Maksiller Orta Hatta Diş Hareketi: Olgu Bildirimi

Maksiller Orta Hatta Diş Hareketi: Olgu Bildirimi OLGU RPORU (ase Report) Hacettepe Dişhekimliği Fakültesi Dergisi ilt: 30, Sayı: 1, Sayfa: 83-89, 2006 Maksiller Orta Hatta Diş Hareketi: Olgu ildirimi Tooth Movement Through Maxillary Midline: ase Report

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

5.2 CEPHE PANEL 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL. 5.2.1.1 DÜfiEY CEPHE PANEL UYGULAMASI

5.2 CEPHE PANEL 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL. 5.2.1.1 DÜfiEY CEPHE PANEL UYGULAMASI 5.2 CEPHE PANEL Resim 5.16 Mineral yün cephe paneli 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL Is, su, ses yal t m ve yang n güvenli i özelliklerini bünyesinde bar nd ran mineral yün yal t

Detaylı

Tanı ve Tedavi Planlaması. Prof.Dr. Kıvanç Kamburoğlu Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Ana Bilim Dalı

Tanı ve Tedavi Planlaması. Prof.Dr. Kıvanç Kamburoğlu Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Ana Bilim Dalı Tanı ve Tedavi Planlaması Prof.Dr. Kıvanç Kamburoğlu Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Ana Bilim Dalı Hastalıkların uygun ve doğru tedavisi için ilk koşul doğru

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

BEZMİÂLEM. Horlama ve Uyku. Apne Sendromu VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ. Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı.

BEZMİÂLEM. Horlama ve Uyku. Apne Sendromu VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ. Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı. Horlama ve Uyku Apne Sendromu BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Uyku Polikliniği rtibat : 0212 453 17 00 GH-02 V;01/2010 Horlama ve Uyku Apne Sendromu

Detaylı

BÜYÜME HORMONU EKS KL

BÜYÜME HORMONU EKS KL Hasta Rehberi Say 2 BÜYÜME HORMONU EKS KL Kolay okunabilir rehber Büyüme Hormonu Eksikli i - Say 2 (A ustos 2006 da güncellenmifltir) Bu rehber Reading Üniversitesi, Sa l k Bilimleri Enstitüsü, Reading,

Detaylı

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR SEÇ LM fi TÜRK YE F NANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR Prof. Dr. Cemal B fi (Marmara Üniversitesi) Doç. Dr. Yakup SELV ( stanbul Üniversitesi) Doç. Dr. Fatih YILMAZ ( stanbul Üniversitesi)

Detaylı

BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu

BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu 3.Klinik Farmakoloji Sempozyumu-TRABZON 24.10.2007 Klinik ilaç araştırmalarına

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

ARAŞTIRMA RAPORU. Rapor No: 2012.03.08.XX.XX.XX. : Prof. Dr. Rıza Gürbüz Tel: 0.312.210 59 33 e-posta: gurbuz@metu.edu.tr

ARAŞTIRMA RAPORU. Rapor No: 2012.03.08.XX.XX.XX. : Prof. Dr. Rıza Gürbüz Tel: 0.312.210 59 33 e-posta: gurbuz@metu.edu.tr ARAŞTIRMA RAPORU (Kod No: 2012.03.08.XX.XX.XX) Raporu İsteyen : Raporu Hazırlayanlar: Prof. Dr. Bilgehan Ögel Tel: 0.312.210 41 24 e-posta: bogel@metu.edu.tr : Prof. Dr. Rıza Gürbüz Tel: 0.312.210 59 33

Detaylı

UÜ-SK ORGAN VE DOKU NAKLİ PROSEDÜRÜ

UÜ-SK ORGAN VE DOKU NAKLİ PROSEDÜRÜ Rev. No : 01 Rev.Tarihi : 13 Haziran 2012 1/ 1. Amaç: UÜ-SK da organ ve doku nakli hizmetlerinden yararlanacak hastaların ve/veya canlı vericilerinin başvuru kriterlerinin ve organ bekleme listelerine

Detaylı

EOZİNOFİLİK ÖZOFAJİT ANTALYA 2016 DR YÜKSEL ATEŞ BAYINDIR HASTANESİ ANKARA

EOZİNOFİLİK ÖZOFAJİT ANTALYA 2016 DR YÜKSEL ATEŞ BAYINDIR HASTANESİ ANKARA EOZİNOFİLİK ÖZOFAJİT ANTALYA 2016 DR YÜKSEL ATEŞ BAYINDIR HASTANESİ ANKARA 1. vaka S.P ERKEK 1982 DOĞUMLU YUTMA GÜÇLÜĞÜ ŞİKAYETİ MEVCUT DIŞ MERKEZDE YAPILAN ÖGD SONUCU SQUAMOZ HÜCRELİ CA TANISI ALMIŞ TEKRARLANAN

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün Veri Toplama Yöntemleri Prof.Dr.Besti Üstün 1 VERİ (DATA) Belirli amaçlar için toplanan bilgilere veri denir. Araştırmacının belirlediği probleme en uygun çözümü bulabilmesi uygun veri toplama yöntemi

Detaylı

N-3 Diz Sabitleyici (Posterior Sheel)

N-3 Diz Sabitleyici (Posterior Sheel) N-3 Diz Sabitleyici (Posterior Sheel) Laminasyon tekni i ile kaplanm fl 1 cm lik özel süngerli kumafltan yap lan dizli in sa ve sol yanlar nda 1'er adet arkada ise 3 adet cep içine yerlefltirilmifl sert

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. çindekiler

Detaylı

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER:

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER: YASAL TEMERRÜT FA Z ORHAN YILMAZ (*) A- G R fi: Bilindi i üzere, gerek yasal kapital faizi ve gerekse yasal temerrüt faizi yönünden uygulanmas gereken hükümler, 19.12.1984 gün ve 18610 say l Resmi Gazete

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

Ö renim Protokolü

Ö renim Protokolü 21 3.3. Ö renim Protokolü ve Kay t Süreci 3.3.1. Ö renim Protokolü Ö renim Protokolü bölüm baflkan veya onun görevlendirdi i bölüm koordinatörü dan flmanl nda ö renci taraf ndan haz rlanan ve de iflimi

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

ÇALIŞAN SAĞLIĞI BİRİMİ İŞLEYİŞİ Hastanesi

ÇALIŞAN SAĞLIĞI BİRİMİ İŞLEYİŞİ Hastanesi KİHG/İŞL-005 19.08.2009 07.08.2012 2 1/8 GÜNCELLEME BİLGİLERİ Güncelleme Tarihi Güncelleme No Açıklama 11.11.2009 1 Belge içeriğinde ve belge numarasında değişiklik yapılması 07.08.2012 2 Komite, başlık,

Detaylı

S-1 Silikon Tabanl k 3/4. S-2 Silikon Tabanl k 4/4 nce. Silikon Ürünler. S-3 Silikon Tabanl k 4/4 Mavi Noktal

S-1 Silikon Tabanl k 3/4. S-2 Silikon Tabanl k 4/4 nce. Silikon Ürünler. S-3 Silikon Tabanl k 4/4 Mavi Noktal S-1 Silikon Tabanl k 3/4 Yüksek kaliteli silikondan üretilen 3/4 tabanl k ark takviyesi destekli olup fazla ayakta kalan kifliler ve a r l ayaklar için ayakkab içine kolayl kla tak lmas için yar m tabanl

Detaylı

Seramik nedir? alfabesi 6

Seramik nedir? alfabesi 6 Seramik in alfabesi 6 Seramik nedir? Seramik, en basit tarifiyle, çok yüksek s cakl kta piflirilmifl toprak demektir. Serami in tarihi, uygarl k tarihi kadar eskidir. lk serami in Milattan Önce 6000 y

Detaylı

Deprem Yönetmeliklerindeki Burulma Düzensizliği Koşulları

Deprem Yönetmeliklerindeki Burulma Düzensizliği Koşulları Deprem Yönetmeliklerindeki Burulma Düzensizliği Koşulları Prof. Dr. Günay Özmen İTÜ İnşaat Fakültesi (Emekli), İstanbul gunayozmen@hotmail.com 1. Giriş Çağdaş deprem yönetmeliklerinde, en çok göz önüne

Detaylı

Deomed Medikal Yay nc l k

Deomed Medikal Yay nc l k Deomed Medikal Yay nc l k Horlama ve Obstrüktif Uyku Apnesi Editör / Prof. Dr. Cemal Cingi 44 Yazar kat l m yla 16.5 x 23.5 cm, XIV+434 Sayfa 162 Resim ve fiekil, 25 Tablo ISBN 978-975-8882-23-6 Deomed,

Detaylı

Emilebilir, Mikro gözenekli Doğal Epitelyum Eşdeğeri Sentetik Yanık ve Yara Tedavi Ürünü GEÇİCİ DERİ EŞDEĞERİ

Emilebilir, Mikro gözenekli Doğal Epitelyum Eşdeğeri Sentetik Yanık ve Yara Tedavi Ürünü GEÇİCİ DERİ EŞDEĞERİ Emilebilir, Mikro gözenekli Doğal Epitelyum Eşdeğeri Sentetik Yanık ve Yara Tedavi Ürünü UYGULAMA VİDEOSU LİTERATÜR GEÇİCİ DERİ EŞDEĞERİ SUPRATHEL Geçici Deri Eşdeğeri İle Yenilikçi Yanık ve Yara Tedavisi

Detaylı

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm)

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm) 3. KANAL KONSTRÜKS YONU Türk Standart ve fiartnamelerinde kanal konstrüksiyonu üzerinde fazla durulmam flt r. Bay nd rl k Bakanl fiartnamesine göre, bas nç s - n fland rmas na ve takviye durumuna bak lmaks

Detaylı

HASTA VE ÇALIŞAN GÜVENLĐĞĐ RĐSK DEĞERLENDĐRME PROSEDÜRÜ

HASTA VE ÇALIŞAN GÜVENLĐĞĐ RĐSK DEĞERLENDĐRME PROSEDÜRÜ Sayfa No: / 5. AMAÇ: Bu Prosedürün amacı Sakarya Yenikent Devlet Hastanesinde yapılan faaliyetlerde "Hasta ve Çalışan Güvenliği" açısından oluşabilecek tehlikeleri tanımlayarak, bu tanımlamalar neticesinde

Detaylı

PANAROMİK RADYOGRAFİ TEKNİĞİ İLE ÜST ÇENE ÖN BÖLGEDE İKİNCİ SÜRNÜMERER BİR DİŞİN TEŞHİS BAŞARISIZLIĞI

PANAROMİK RADYOGRAFİ TEKNİĞİ İLE ÜST ÇENE ÖN BÖLGEDE İKİNCİ SÜRNÜMERER BİR DİŞİN TEŞHİS BAŞARISIZLIĞI G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt III, Sayı 1, Sayfa 177-181, 1986 PANAROMİK RADYOGRAFİ TEKNİĞİ İLE ÜST ÇENE ÖN BÖLGEDE İKİNCİ SÜRNÜMERER BİR DİŞİN TEŞHİS BAŞARISIZLIĞI Yurdaer KILIÇ* Tayfun ALAÇAM** Çocuklarda

Detaylı

TIPTA UZMANLIK KURULU. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar Sayfa 1 / 14

TIPTA UZMANLIK KURULU. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar Sayfa 1 / 14 Eğitimi Yılı /0/00 tarih ve 8 sayılı Karar Sayfa / ( Uzmanları için) Acil tıp (Toplam eğitim süresi ay) (0.0.0 tarih ve 7 No lu TUK Kararıyla ( Uzmanları için ) Acil tıp (Toplam eğitim süresi ay) (0.0.0

Detaylı

Sınıf II Div 1 Anomaliler ve Tedavi Prensipleri

Sınıf II Div 1 Anomaliler ve Tedavi Prensipleri Dr. Levent Vahdettin Sınıf II Div 1 Anomaliler ve Tedavi Prensipleri Ortodontik tedavilerin başlıca hedeflerinden biri de yüz estetiği ve güzelliğini sağlayıp, geliştirmektir. Yüz profilindeki değişiklikler,

Detaylı

V-6 Külotlu Varis Çorab

V-6 Külotlu Varis Çorab V-6 Külotlu Varis Çorab çorapta %77 polyamid %23 Elastan bulunmakta ve 140 den 18-22 mm Hg bas nç Ten rengidir. Külotlu, çoraplar dünya standartlar na göre 5 boy olarak üretilmektedir. V-7 Dizüstü Varis

Detaylı

Ön Derin Çapraz Kapanışla Birlikte Görülen Sınıf III Maloklüzyonun Protetik Tedavisi: Olgu Raporu

Ön Derin Çapraz Kapanışla Birlikte Görülen Sınıf III Maloklüzyonun Protetik Tedavisi: Olgu Raporu OLGU RAPORU (Case Report) Hacettepe Dişhekimliği Fakültesi Dergisi Cilt: 30, Sayı: 3, Sayfa: 60-64, 2006 Ön Derin Çapraz Kapanışla Birlikte Görülen Sınıf III Maloklüzyonun Protetik Tedavisi: Olgu Raporu

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

Alsecco Hafif D fl Cephe S valar

Alsecco Hafif D fl Cephe S valar Alsecco Hafif D fl Cephe S valar Mineral Esasl Malzemelerle Oluflturulmufl Yap lar çin Alsecco Ürünleri Alsecco haz r s va bir Ytong ürünüdür. 2 Mineral Esasl Yüzeyler için alsecco Ürünleri Yap larda Komple

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ANABİLİM DALLARI 2015-2016 KLİNİK STAJ BARAJLARI

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ANABİLİM DALLARI 2015-2016 KLİNİK STAJ BARAJLARI DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ANABİLİM DALLARI 2015-2016 KLİNİK SINIF PEDODONTİ ANABİLİM DALI Adet AÇIKLAMA 4. SINIF 5. SINIF Kompomer, Amalgam,Kompozit dolgu 30 Anterior ve posterior dişlere yapılan tüm amalgam,

Detaylı

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER Bülent SEZG N* 1-G R fi Katma de er vergisinde vergilendirme dönemi, 3065 Say l Katma De- er Vergisi Kanununun 39 uncu maddesinin 1

Detaylı

CO RAFYA. TÜRK YE DE YERfiEK LLER VE ETK LER

CO RAFYA. TÜRK YE DE YERfiEK LLER VE ETK LER CO RAFYA TÜRK YE DE YERfiEK LLER VE ETK LER ÖRNEK 1 : 1990 nüfus say m na göre nüfus yo unluklar Türkiye ortalamas n n alt nda olan afla daki illerin hangisinde, nüfus yo unlu unun azl yüzey flekillerinin

Detaylı

KEfiKE DEMEY N, YALITIM YAPTIRIN!

KEfiKE DEMEY N, YALITIM YAPTIRIN! ZODER, yal t m konusunda kamuoyunu ve sektörü bilinçlendirmek üzere faaliyet gösteren, s, su, ses ve yang n yal t m malzemesi üretici, sat c, uygulay c ve ithalatç lar n ayn çat alt nda toplayan bir sektör

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

Tarifname SARKOPENİ NİN TEDAVİSİNE YÖNELİK BİR KOMPOZİSYON

Tarifname SARKOPENİ NİN TEDAVİSİNE YÖNELİK BİR KOMPOZİSYON 1 Tarifname SARKOPENİ NİN TEDAVİSİNE YÖNELİK BİR KOMPOZİSYON Teknik Alan Buluş, sarkopeni nin tedavisine yönelik oluşturulmuş bir kompozisyon ile ilgilidir. Tekniğin Bilinen Durumu Günümüzde sarkopeni,

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Deomed Medikal Yay nc l k

Deomed Medikal Yay nc l k Deomed Medikal Yay nc l k Schiltenwolf / Henningsen Muskuloskeletal A r lar Biyopsikososyal Yaklafl mla Tan ve Tedavi Türkçe Editörü / M. Sar do an Çeviri / A. Kasabal gil 16.5 x 24 cm, XVI + 320 Sayfa

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1 Projenin Amacı... 1. 2 Giriş... 1. 3 Yöntem... 1. 4 Sonuçlar ve Tartışma... 6. 5 Kaynakça... 7

İÇİNDEKİLER. 1 Projenin Amacı... 1. 2 Giriş... 1. 3 Yöntem... 1. 4 Sonuçlar ve Tartışma... 6. 5 Kaynakça... 7 İÇİNDEKİLER 1 Projenin Amacı... 1 2 Giriş... 1 3 Yöntem... 1 4 Sonuçlar ve Tartışma... 6 5 Kaynakça... 7 FARKLI ORTAMLARDA HANGİ RENK IŞIĞIN DAHA FAZLA SOĞURULDUĞUNUN ARAŞTIRILMASI Projenin Amacı : Atmosfer

Detaylı

diastema varlığında tedavi alternatifleri

diastema varlığında tedavi alternatifleri diastema varlığında tedavi alternatifleri Prof. Dr. L. Şebnem TÜRKÜN Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı Etken Muayene Tedavi Planı Etiyoloji Süt/daimi diş geçiş

Detaylı

DrugWipe. Uyuflturucu Testi Tan t m Kitapç.

DrugWipe. Uyuflturucu Testi Tan t m Kitapç. DrugWipe Uyuflturucu Testi Tan t m Kitapç www.aktifdiagnostik.com DrugWipe Trafik Uygulamalar nda Uyuflturucu Madde Testi 1995 2012 17 Yıllık Tecrübe DrugWipe özellikleri 1- En ileri teknoloji: Patentli,

Detaylı

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! SoloTel elero Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309400 Nr. 18 101.5401/0305 çerik Güvenlik

Detaylı