YED TEPE ÜN VERS TES DERG S

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YED TEPE ÜN VERS TES DERG S"

Transkript

1 YED TEPE ÜN VERS TES D fi HEK ML FAKÜLTES DERG S 7 1 C LT 1 SAYI YED TEPE ÜN VERS TES D fi HEK ML FAKÜLTES

2 7 Yeditepe Üniversitesi Difl Hekimli i Fakültesi Dergisi Sahibi Yeditepe Üniversitesi Diflhekimli i Fakültesi ad na Prof. Dr. Türker Sandall Editör Prof. Dr. Tülin Arun Yay n Kurulu Prof. Dr. Gündüz Bay rl (Yeditepe Üniversitesi) Prof. Dr. Senih Çal kkocao lu (Yeditepe Üniversitesi) Prof. Dr. Kenan Eratalay (Hacettepe Üniversitesi) Prof. Dr. Erdal Iflıksal (Ege Üniversitesi) Prof. Dr. Ender Kazazo lu (Yeditepe Üniversitesi) Prof. Dr. Cengizhan Keskin ( stanbul Üniversitesi) Prof. Dr. Koray Oral (Yeditepe Üniversitesi) Prof. Dr. Recep Orbak (Atatürk Üniversitesi) Prof. Dr. Yasemin Özkan (Marmara Üniversitesi) Prof. Dr. Hesna Sazak Öveço lu (Marmara Üniversitesi) Prof. Dr. Hilmi Sabuncu (Yeditepe Üniversitesi) Prof. Dr. Nüket Sandall (Yeditepe Üniversitesi) Prof. Dr. Peker Sandall (Yeditepe Üniversitesi) Prof. Dr. Kemal fiençift (Yeditepe Üniversitesi) Prof. Dr. Mübin Soyman (Yeditepe Üniversitesi) Prof. Dr. Selçuk Y lmaz (Yeditepe Üniversitesi) Yard mc Editörler Yrd. Doç. Dr. Fulya Ifl k Yrd. Doç. Dr. P nar Kurso lu Kurumsal letiflim Sorumlusu Hülya Alper Görsel Yönetmen Ömer Ülkenciler

3

4 çindekiler Dekan Prof. Dr. Türker Sandall n n Mesaj...4 Editörün Mesaj...5 Ergeneli S., Yılmaz S., Sandallı N. Amelogenesis mperfekta ve Nefrokalsinozis Sendromu...7 Arun T., Trakyalı G. Kongenital Lateral Eksikli i Olgularında Ortodontik Yaklaflım...13 Yılmaz S., Kuru B., pçi fi.d., Çakar G., Noyan Ü. Erbium:YAG Lazer ile Difleti Hiperpigmentasyonu Tedavisi (Bir Olgu Raporu)...19 Kurso lu P., Bal B., Kazazo lu E. Azalmıfl Dikey Boyutun Protetik Tedavi ile Yeniden Düzenlenmesi...25 Bayırlı G., lgüy D. Endodontik Tedavi Sırasında Sodyum Hipokloritin Difletine Zararı...29 Sandallı N, Kuvvetli S.S., Ça lar E., Çıldır, fi.k, Ergeneli S. Kuron Kırı ı Görülen Sürekli Kesici Difllerin Kendi Parçaları ile Restorasyonları (Dört Farklı Olgu Raporu)...33 Altundal H., Arslan A. Submandibuler ve Sublingual Tükürük Taflı ( ki Olgu)...41 Say E. C., Kayahan B., Özel E., Gökçe K., Soyman M., Bayırlı G. Endodontik Tedavi Görmüfl Arka Bölge Difllerinde Bir Hibrit Kompozitin Klinik De erlendirmesi...45 Haberler...51 Yayın Kuralları...55

5 De erli Meslektafllarım Yeditepe Üniversitesi Difl Hekimli i Fakültesi nin kurulufl amaçlarından bir tanesi de meslektafllarımızın mesleki geliflimlerine katkıda bulunmak üzere çeflitli çalıflmalar yapmaktır. Bu gaye ile bafllattı ımız bilimsel etkinlikler devam etmektedir. Bu etkinliklerin içerisinde, çok önem verdi imiz bilimsel yayınların ilki olarak; fakülte kliniklerimizde yıllar boyu kazandı ımız deneyimlerimizi, ilginç ve az rastlanılan vakalarımızı, yeni materyel uygulamalarını, de iflik tedavi yöntemlerini sizlere aktarabilmek ve bilgileri sizlerle paylaflabilmek amacı ile Yeditepe Klinik dergisini çıkarmaya karar verdik. Bugüne kadar fakültelerin yayınları içerisinde bilimsel fakat tamamen klinik a ırlıklı bir derginin olmayıflı da bu kararı vermemizde etkili oldu. Dergimiz aynı zamanda fakültemizin e itim faaliyetleri ile ilgili haberleri ve çeflitli sosyal etkinlikleri de sizlere duyurmayı amaçlamaktadır. Böylelikle aramızda daha etkin ve sıcak bir ba kurulaca ını umuyoruz. Dergimiz Ulusal Hakemli Dergiler statüsünde yer alacak olup yılda 2 kez yayınlanacak ve ücretsiz olacaktır. Dergimizin fakültemize siz de erli meslektafllarımıza hayırlı ve yararlı olmasını diler, saygılar sunarım. Prof. Dr. Türker SANDALLI Dekan 4

6 Sevgili Meslekdafllar m, Yeni akademik y l n bafllad sonbahar n bu l k, yo un ve tempolu günlerinin hepinize yeni heyecanlar ve tatlar getirmesi dile iyle, Yeditepe Klinik ekibi ad na hepinize merhaba diyorum. Bildi iniz gibi, Yeditepe Üniversitesi Diflhekimli i Fakültesi, stanbul E itim ve Kültür Vakf ( STEK) taraf ndan 1996 y l nda e itime bafllam fl, Türkiye'nin ilk Vak f Diflhekimli i Fakültesi'dir. Kurulufl amac, Atatürk ilke ve ink laplar na ba l, laik, ça dafl, araflt rmac ve yenilikçi diflhekimleri yetifltirebilmek olan, ayn zamanda modern ve ça dafl bir sa l k kurumu kimli ine sahip Fakültemiz, sürekli diflhekimli i e itimine de kuruldu u günden bu yana katk da bulunmaktad r. Geçti imiz y llarda Fakültemiz ö retim üyeleri taraf ndan haz rlanan konferanslar ve kurslar n, sizler taraf ndan ilgiyle takip edilmesi, bizleri bu konuda faydal olaca m z düflündü ümüz yeni bir çal flma konusunda da yüreklendirdi. Yeditepe Diflhekimli i Fakültesi olarak sizlere her an ulaflmak, ilginç klinik vakalar sunmak ve uygulad m z yaklafl m planlar n sizlerle paylaflmak amac yla okumaktan keyif alaca n z, bilimsel içeri i olan, belki birazda akademik ve sosyal aktivitelerimizi paylaflaca m z bir dergi haz rlamaya karar verdik. Yeditepe klinik ad n verdi imiz dergimiz kurgusu, dizayn ve görsel yanlar yla da bizi en iyi flekilde temsil etsin istedik. Titiz bir ekip çal flmas sonucu ilk say m z haz rlad k ve çok de erli görüfllerinize sunuyoruz. Dergi ç karma fikrimizi destekleyen, haz rlanmas aflamas nda ise katk lar n esirgemeyen baflta Say n Dekan m z Prof. Dr. Türker Sandall olmak üzere tüm ö retim üye ve yard mc lar na da bir kez daha teflekkür ediyoruz. letiflim köprümüze ulaflan, heyecan m za ortak olan ve bundan sonra da her zaman birlikte olaca m z siz meslekdafllar ma sa l kl ve huzur dolu günler, ifllerinizde baflar lar diliyorum. Bir sonraki say m zda görüflmek üzere... Editör Prof. Dr. Tülin ARUN 5

7 6

8 Amelogenesis mperfekta ve Nefrokalsinozis Sendromu (Bir Olgu Bildirimi) Dr. S. Ergeneli Yeditepe Üniversitesi Difl Hekimli i Fakültesi Pedodonti Anabilim Dal Ö retim Görevlisi Prof. Dr. S. Y lmaz Yeditepe Üniversitesi Difl Hekimli i Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dal Baflkan Prof. Dr. N. Sandall Yeditepe Üniversitesi Difl Hekimli i Fakültesi Pedodonti Anabilim Dal Baflkan Özet Amelogenesis mperfekta sistemik hastal klarla birlikte veya izole olarak tek bafl na, diflin mine dokusunun bir k sm n n ya da tamam n n bozuk oluflumu ile karakterize bir geliflim anomalisidir. Hem süt hem de sürekli difllerin minesini etkileyen genetik bir rahats zl kt r. Nefrokalsinozis, böbrek dokusunda kalsiyum tuzlar n n çökelmesi ile karakterize bir hastal kt r. Bu makalede amelogenesis imperfekta ile birlikte görülen nefrokalsinozis sendromu bir olgu nedeni ile anlat lmaktad r. Olguda süt ve sürekli difllerin minelerinde geliflim bozukluklar, gecikmifl difl sürmesi ya da sürememe, kuronal intra alveolar rezorbsiyon, pulpa kalsifikasyonlar ve yayg n difleti hiperplazileri saptanm flt r. Hastan n t bbi muayenesinde medullar nefrokalsinozis görüldü ü bildirilmifltir. Hastan n baflka herhangi bir sistemik flikayeti bulunmamaktad r. Ebeveynlerinde akrabal k iliflkisi olan 13 yafl ndaki erkek hasta ailenin tek çocu udur. Ailede amelogenesis imperfekta yada böbrek rahats zl benzeri flikayeti bulunan kimse bulunmamaktad r. Difleti hiperplazilerini tedavi amacı ile hastaya flap operasyonlar ve rezektif kemik cerrahisi ifllemlerini içeren kuron boyu uzatma operasyonu uygulanm flt r. Difleti ile kapal olan 6 yafl difllerinin üzerleri aç larak aktif sürmeye b rak lm flt r. leride difllerin sürme durumlar göz önüne al narak kal c restorasyonlar n yap lmas planlanm flt r. Oral semptomlar nedeni ile yap lan erken tan, böbrek rahats zl n n prognozunu olumlu yönde etkiler. Amelogenesis mperfekta tan s konan bütün hastalar sistemik hastal klar aç s ndan da de erlendirilerek, AI hastal nın baz sendromlarla birlikte görülebilece i göz önünde bulundurulmal d r. Anahtar sözcükler: Amelogenesis mperfekta, nefrokalsinozis Girifl Amelogenesis mperfekta (AI) ve nefrokalsinozis'in birlikte bulunmas literatürde çok nadir olarak görülmektedir. Çok az çal flmada AI ve nefrokalsinozis'in birlikte bulundu u bildirilmifltir 1,2,3,4. Amelogenesis mperfekta sistemik hastal klarla birlikte veya izole olarak tek bafl na, diflin mine dokusunun bir k sm n n ya da tamam n n bozuk oluflumu ile karakterize bir geliflim anomalisidir. Hem süt hem de sürekli difllerin minesini etkileyen genetik bir rahats zl kt r 5. Yap lan SEM (scanning electron microscopy) çal flmalar nda, AI'l difllerin minelerinin mineral oranlar 7

9 7tepe klinik ve niteliklerinde de ifliklikler meydana geldi i, mine prizmalar n n morfolojik yap s nda yap sal de ifliklikler olufltu u görülmüfltür 6,7. Amelogenesis mperfekta, Witkop C.J. taraf ndan klinik, histolojik, radyolojik ve genetik bulgulara göre 4 ana gruba (hipoplastik, hipomature, hipokalsifiye, hipomature+ taurodontizmle birlikte görülen hipoplastik amelogenesis imperfecta) ve 14 alt gruba ayr lm flt r 5. Hipoplastik Amelogenesis mperfekta mine miktar nda azalma ile karakterizedir. Klinik olarak noktal, çukurcuklu mine yap s nda olabildi i gibi mine yap s nda büyük defektler halinde de görülebilir. Hipokalsifiye Amelogenesis mperfekta'da mine kal nl normaldir fakat oluflan minenin mineralizasyonu yetersizdir. Bunun sonucunda yumuflak yap da bir mine dokusu oluflur. Oluflan bu mine diflin sürmesinden k sa bir süre sonra ortadan kalkar. Hipomature Amelogenesis mperfekta'da mine kal nl normaldir. Mine olgunlaflmas nda oluflan bir hata yüzünden mine yumuflakt r ve kolayl kla afl nabilir. Bu tipte daha az fliddette mine hipokalsifikasyonu görülür 5,8,9. Amelogenesis mperfekta tek bafl na diflin mine dokusunu etkileyebilece i gibi farkl organlar ilgilendiren sendrom ve hastal klarla birlikte de görülebilir 3. AI ile birlikte görülebilen sendromlar Tablo 1'de görülmektedir 1. Genetik geçifl genellikle otozomal dominant olarak görülse de otozomal ressesive veya X'e ba l geçiflli vakalar da bildirilmifltir 2,10. Amelogenesis mperfekta'n n görülme s kl incelenen toplumlara ba l olarak 1:700 ile 1:14000 aras nda de iflmektedir 1,5,11. Difleti büyümeleri lokal yada sistemik etkenlere ba l olarak geliflebilmektedir. Plak, difleti büyümelerinde en önemli lokal etyolojik faktördür. Çeflitli ilaçlar n kullan m veya sistemik hastal klar difleti büyümelerine neden olabilmektedir 12. Amelogenesis mperfekta'l hastalarda da difleti hiperplazisi görülebildi i bildirilmifltir 13,14. Nefrokalsinozis, böbrek dokusunda kalsiyum tuzlar n n çökelmesi ile karakterize bir hastal kt r. Hiperkalsemi ve/veya hiperkalsüri ile ilgili renal tubuler asidosis, Bartter's sendromu, medullar sponge kidney ve hiperoksalüride s kl kla görülür 2. Bu makalede Yeditepe Üniversitesi Difl Hekimli i Fakültesi Pedodonti Anabilim Dal Klini i'ne yayg n difleti büyümeleri ve difllerinde sürme gecikmesi flikayetleri ile baflvuran bir olgu raporu sunulmaktad r. Olgu Sunumu 01/01/1992 do umlu erkek hasta, Yeditepe Üniversitesi Diflhekimli i Fakültesi Pedodonti Anabilim Dal 'na 11/02/2004 tarihinde, yukar da belirtilen flikayetler ile baflvurmufltur. Hastan n anamnezinde anne ile baba aras nda akrabal k iliflkisi oldu u, annenin baban n day s n n torunu oldu u saptanm flt r. Hasta ailenin tek çocu udur. Annenin normal bir hamilelik geçirdi i bildirilmifltir. Hastan n, do umundan bu yana çocukluk hastal klar n n d fl nda önemli sistemik bir rahats zl k geçirmedi i ve sürekli olarak bir ilaç kullanmad belirlenmifltir. Hastan n a z içi muayenesinde difletlerinde yayg n ve fliddetli hiperplaziler saptanm flt r (Resim 1). Üst keser difllerin sadece 1/3 kesici k s mlar n n a z içerisinde görüldü ü tespit edilmifltir. Bölgesel olarak difltafl oluflumlar mevcuttur. A z içerisinde mevcut olan difllerin mine yap lar n n bozuk, sar ms renkte pürüzlü bir yüzey fleklinde oldu u ve baz bölgelerde tamamen ortadan kalkt görülmüfltür. Resim 1: Yaygın ve fliddetli difleti hiperplazisi ve kuron boyu yetersizli i Al nan panoramik radyografide eksik difl bulunmad saptanm flt r. Radyografilerde belirlenen difllerin zaman nda süremedikleri gözlenmifltir (Resim 2). Resim 2: Panoramik radyografide difllerin

10 Amelogenesis mperfekta ve Nefrokalsinozis Sendromu (Bir Olgu Bildirimi) Periapikal radyografilerde pulpa odalar n n kalsifikasyonla t kand, kanal devaml l n n kayboldu u görülmüfltür. Mine ve dentin tabakalar n n birbirlerinden belirgin olarak ay rt edilemedi i, gömük sürekli az difllerinin kuronlar n n difleti alt nda rezorbe oldu u saptanm flt r (Resim 3, 3a,3b). Resim 3: Periapikal radyografilerde pulpa odalar n n kalsifikasyonla t kand görülmektedir. Resim 3a: Mine ve dentin tabakalar n n birbirlerinden belirgin olarak ay rt edilmedi i görülmektedir. Hastan n a z içi flikayetlerinden baflka sistemik herhangi bir flikayeti olmad belirlenmifltir. Kesin tan koyulabilmesi için.ü. Cerrahpafla T p Fak. Genetik Bölümü'nden konsültasyon istenmifltir. Tan A zda bulunan kökleri rezorbe olmufl süt diflleri çekilerek.ü. Onkoloji Enstitüsü Tümör Patolojisi ve Onkolojik Sitoloji Bilim Dal 'na incelenmek üzere gönderilmifltir. Yap lan patolojik tetkik sonucunda; incelenen kesitlerde, ince bir sement ve predentin tabakas içeren difllerin, eksternal rezorbsiyon gösterdi i saptanm flt r. Bu difllerin pulpalar nda hiyalinleflme alanlar, çok say da küçük kireçlenme odaklar ve pulpa odas tavan ndan bafllay p pulpan n büyük bölümünü kaplayan genifl, az say da düzensiz kanallar içeren, tersiyer dentin yap s nda bir madde görülmüfltür. Biyopsi sonucunda pulpa odas nda kalsifikasyon varl tan s konulmufltur. Yap lan sistemik incelemelerde kardiyolojik olarak bir anomali saptanmam flt r. Göz muayenesi sonucunda da bir patoloji görülmemifltir. Üriner sistem ultrasonografi tetkikinde; bilateral böbreklerin boyutlar nda yafla göre azalma ( sa =82x33mm ve sol=87x38 mm) oldu u saptanm flt r. Bilateral böbrek parankim ekoslar Grade 2 artm fl olup parankim kal nl klar normalin alt s n r nda bulunmufltur. Sa tarafta biraz daha belirgin olmak üzere her iki böbrek piramitlerinde posterior gölgelenme veren hiperekoik depolanmalar izlenmifltir. Tan mlanan bulgular bilateral Patern D medüller nefrokalsinozis ile uyumlu olarak de erlendirilmifltir. Hidronefroz görülmemifltir. Mesane dolumu homojen olup, mesane duvar kal nl normal de erlendirilmifl, lümen içi patoloji izlenmemifltir. Hastan n a z içi görüntüleri, radyografik tetkikleri, al nan difllerin patoloji sonuçlar ve sistemik bulgular de erlendirilerek hastaya hipoplastik Amelogenesis imperfekta ile birlikte nefrokalsinosiz tan s konmufltur. Resim 3b: Gömük sürekli az difllerinin kuronlar n n difleti alt nda rezorbe oldu u görülmektedir. Tedavi Yeditepe Üniversitesi Diflhekimli i Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dal ile yap lan konsültasyon sonucu hastaya kuron boyu uzatma ifllemi uygulandı. Bu ifllem flap operasyonu ile birlikte rezektif kemik cerrahisi yapılarak gerçeklefltirildi. Operasyonlar 4 seansta tamamlandı. Operasyon sonrasında profilaksi amacı ile hastaya 9

11 7tepe klinik Resim 4: Kuron boyu uzatma operasyonları sonrası hastanın 2. ay görüntüsü. Amoksisilin Klavulanik Asit kombinasyonu 625 mg 2x1 bir hafta süre ile reçete edildi ve iyileflmenin sorunsuz olarak gerçekleflti i saptandı (Resim 4). Hasta ilk üç ay içerisinde ayda bir, daha sonra üç ayda bir rutin periyodik kontrollere ça rıldı. Difleti ile kapal olan 6 yafl difllerinin üzerleri aç larak aktif sürmeye b rak ldı (Resim 4a, 4b). leride difllerin sürme durumlar göz önüne al narak kal c restorasyonlar n yap lmas planlandı. Resim 4b: Üzerleri aç lan alt sol az bölgesi. vakam zda da üriner sistem ile ilgili klinik bir flikayet olmamas na ra men di er vakalarda oldu u gibi ileride böbrek yetmezli i gibi problemlerinin ortaya ç kabilece i, bu nedenle hastan n sürekli kontrol alt nda bulunmas gerekti i sonucuna var lm flt r. Periapikal radyografilerde sürekli difllerin pulpa odalar nda ve çekilen süt difllerinin histolojik incelenmesinde pulpa kireçlenmeleri görülmüfltür. Bu tip kireçlenmeler sürmüfl difllerle birlikte sürmemifl difllerde de görüldü ünden eksternal iritasyonlar sonucunda oluflamazlar. Bu oluflumlar n pulpa kanlanmas nda patolojiye yol açan içsel bir nedene ba l oldu u düflünülmektedir 13. Sonuç olarak, Amelogenesis mperfekta tan s konan bütün hastalar sistemik hastal klar aç s ndan da de erlendirilerek, AI'n n sendromlarla birlikte görülebilece i göz önünde bulundurulmal d r. Resim 4a: Difleti ile kapal olan üst 6 yafl difllerinin üzerleri aç larak aktif sürmeye b rak lm flt r. Tablo1: Amelogenesis mperfekta ile birlikte görülebilen sendromlar Tart flma Amelogenesis mperfekta literatürde s kça yer almas na ra men, bugüne kadar çok az say da çal flmada Amelogenesis mperfekta ile nefrokalsinozisin birlikte bulundu u bildirilmifltir 1,2,3,4. Bu vakalar n bir ço unda hastalar, bizim vakam zda oldu u gibi sadece difl ve difleti ilgili flikayetler ile hekime baflvurmufllard r. Hastalar n büyük k sm nda böbrekler ile ilgili bir flikayet bulunmamaktad r. Ancak yap lan tetkikler sonucunda böbrekte hiperekoik depolanmalar tespit edilmifltir. Bizim Amelo-onycho-hypohidrotik sendrom Morquio sendromu Kohlschütter sendromu Amelogenesis mperfekta ve nefrokalsinosis sendromu Tricho-dento-osseous sendromu Amelogenesis mperfekta ve taurodontizm Oculo-dento-osseous dysplasia Herediter epidermolizis bullosa 10

12 Amelogenesis mperfekta ve Nefrokalsinozis Sendromu (Bir Olgu Bildirimi) KAYNAKLAR: 1. Hall RK, Phakey P, Palamara J, McCredie DA. Amelogenesis imperfecta and nephrocalcinosis syndrome. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 1995,79: Tranchade IN, Bonarek H, Marteau JM, Boileau MJ, Nancy J. Amelogenesis imperfecta and nephrocalcinosis: a new case of this rare syndrome. J Clin Pediatr Dent 2003, 27(2): Dellow EM, Harley KE, Unwin RJ, Wrong O, Winter GB, Parkins BJ. Amelogenesis imperfecta, nephrocalcinosis, and hypocalciuria syndrome in two siblings from a large family with cosanguineous parents. Nephrol dial Transplant 1998, 13: Lubinsky M, Angle C, Marsh PW, Witkop CJ Jr. Syndrome of Amelogenesis imperfecta, nephrocalcinosis, impaired renal concentration, and possible abnormality of calcium metabolism. Am J Med Genet 1985, 20: Witkop CJ. Jr. Amelogenesis imperfecta dentinogenesis imperfecta and dentin dysplasia revisited: problems in classification. J Oral Pathol Med 1989, 17: Bäckman B, Lundgren T, Engström EU, Falk LKL, Chabala JM, Levi-Setti R, Norén JG. The absence of correlations between a clinical classification and ultrastructural findings in amelogenesis imperfekta. Acta Odontol Scand 1993, 51: Koray F, Soyman M, Erdo an G. Invesigation of the aetiopathogenesis of amelogenesis imperfecta through microscopic, submicroscopic and cytogenetic methods-a case report. J Oral Rehab 1988, 15: Seow WK. Clinical diagnosis and management strategies of amelogenesis imperfecta variants. Pediatr Dent 1993, 15: Huang RH, Ferguson FS. X-linked recessive hypomaturation amelogenesis imperfecta: report of case. JADA 1981,102: Sundell S, Valantin J. Hereditary aspects and clasification of hereditary amelogenesis imperfecta. Community Dent Oral Epidemiol 1986, 14: Backman B, Holm AK. Amelogenesis imperfekta: prevalance an incidence in a northern Swedish county. Community Dent Oral Epidemiol 1986, 14: Darbar UR, Hopper C, Speight PM, Newman HN. Combined treatment approach to gingival overgrowth due to drug theraphy. J Clin Periodontol 1996, 23: Ooya K, Nalbandian J, Noikura T. Autosomal recessive rough hypoplastic amelogenesis imperfekta. Oral Surg Oral Med Oral Pathol 1988, 65: Bab I, Lustmann J, Azaz B, Gazit D, Garfunkel A. Calcification of noncollagenous matrix in human gingiva: a light and electron microscopic study. J Oral Pathol 1985:14: TEfiEKKÜR Prof. Dr. Gülçin Erseven*, Dr. Vakur Olgaç* ve Doç. Dr. Hülya Kayserili** 'ye yard mlar ndan dolay teflekkür ederiz. *.Ü. Onkoloji Enstitüsü Tümör Patolojisi ve Onkolojik Sitoloji Bilim Dal **.Ü. Cerrahpafla T p Fak. Genetik Bölümü 11

13

14 Kongenital Lateral Eksikli i Olgular nda Ortodontik Yaklafl m Prof. Dr. Tülin Arun Yeditepe Üniversitesi Difl Hekimli i Fakültesi Ortodonti Anabilim Dal Ö retim Üyesi Uzm. Dt. Göksu Trakyal Yeditepe Üniversitesi Difl Hekimli i Fakültesi Ortodonti Anabilim Dal Ö retim Görevlisi Özet Üst lateral difller, üst ve alt ikinci küçük az difllerinden sonra, kongenital olarak eksikli i en s k görülen difllerdir. Üst lateral difl eksikli i hastan n esteti ini ve fonksiyonunu olumsuz yönde etkiledi inden, tedavisi büyük önem tafl maktad r. Bu anomalinin ortodontik tedavisi iki ana yöntemle yap lmaktad r: lateral bofllu unun aç larak implant ve/veya protetik restorasyon ile telafisi veya lateral bofllu unun kapat lmas. Tedavi planlamas s ras nda estetik, difl çevre dokular n n sa l, malokluzyon çeflidi, bofllu un geniflli i, yüz profili, vertikal yön büyüme paterni, bofllu a komflu kanin difllerin flekli ve hacmi, temporomandibular eklem fonksiyonu, hastan n kooperasyon derecesi ve sosyoekonomik durumu göz önünde bulundurulmal d r. Bu makalede, kongenital olarak eksik olan üst lateral difl boflluklar n n iki olguda ortodontik tedavi ile aç larak protetik restorasyonlar ile, bir olguda ise boflluklar n ortodontik tedavi ile kapat lmas yöntemleri ile tedavileri sunulmaktad r. Anahtar Kelimeler: kongenital lateral eksikli i, tek difl implant, üst ön köprü. Girifl Kongenital olarak eksik olan difllerin % 20 sini üst lateraller oluflturur. Üst lateral eksikli i görülme s kl, üst ve alt ikinci premolar eksikli inden sonra üçüncü s rada gelir. Kongenital difl eksikli inin özellikle ön bölgede bulunmas, dikkati çeken asimetrilere sebep olmas nedeniyle fasyal esteti i ve gülümsemeyi olumsuz etkiler. 1,2 Dolay s yla lateral eksikli i olan bireylerde gerçeklefltirilen ortodontik tedavinin hedefi sadece iyi bir oklüzyonun sa lanmas ile s n rl de ildir. deal bir oklüzyonun temini ile birlikte gülümseme simetrisinin kazand r lmas ve fasyal uyumu içerir. 3 Kongenital lateral eksikli inin tedavisinde, hastan n sahip oldu u maloklüzyon tipi, çeneleraras iliflki, bofllu un geniflli i, fasyal profil, hastan n vertikal geliflim modeli, difl boyu - ark boyu uyumsuzlu u, komflu kaninlerin flekli ve rengi, hasta kooperasyonu ve hastan n sosyo-ekonomik koflullar dikkate al narak seçilen iki farkl tedavi yaklafl m sözkonusudur. lki difl eksikli i olan bölgenin ortodontik olarak kapat lmas, di eri ise protetik restorasyon yap labilmesi için ilgili bofllu un aç l p düzenlenerek uygun hale getirilmesidir. Bofllu un kapat lmas s ras nda üst kaninler öne al n r, konturlar ve bukal yüzeyi möllenerek lateral formu verilir. Ard ndan da birinci premolar n palatinal tüberkülü 13

15 7tepe klinik möllenerek kanin formu verilir ve alt arkla kapan fl oluflturmas sa lan r. Bofllu un aç lmas durumunda ise, simetriyi sa layacak yeterli yer haz rland nda, eksik diflin yerine estetik bir köprü, tek difl implant veya baflka bir bölgeden al nan premolar ototransplantasyonu yap labilir. Hangi protetik yöntemin seçilece ine ilgili bölge kemik yap s n n de erlendirilmesi ard ndan karar verilir. Literatürlere bak ld nda, önceleri hiçbir koflulda kaninlerin lateral yerine geçmesinin kabul edilmedi ini ve sadece konvansiyonel köprü restorasyonunun kullan ld n görmekteyiz. Günümüzde ise ortodontik difl hareketi ile boflluk kapat m iyi bir estetik ve sa l kl periodontal yap için s kl kla uygulanmakta olan bir yöntemdir. 4,5 Pek çok çal flmada, maksiller kaninlere lateral formu kazand rmak amac yla yap lan düzenlemelerin son derece baflar l oldu u, orijinaline benzetildi i ve esteti i büyük ölçüde sa lad gösterilmifltir. 6,7 Yine son y llarda yap lan bir çal flmada hastalar taraf ndan da bofllu un bu flekilde kapat lmas n n olumlu karfl land, temporomandibular eklem fonksiyonlar n bozmad ve protetik uygulamalarla karfl laflt r ld nda ise periodontal sa l daha iyi korudu u ortaya konmufltur. 8 Lateral eksikli i tedavisinde, boflluk kapat lan grup ile boflluk aç lan grubun oklüzal fonksiyon yönünden birbiri ile karfl laflt r ld bir baflka çal flmada ise iki grup aras nda fark bulunmam flt r. 9 Robertson ve Mohlin 8, kaninlere lateral formu verilerek bofllu un kapat lmas durumunda sonucun son derece stabil oldu u ve periodontal sa l n çok iyi bir flekilde korundu unu ifade etmifllerdir. Yine günümüzde daha yayg n kullan m alan bulan tek difl implantlar, kongenital lateral eksikli inde de s kl kla uygulanmaktad r. Bu olgularda kanin ve santral kesici diflin genellikle orijinal yerinde sürmedi i ve komflu difl bofllu una kayd, dolay s yla protetik uygulama öncesi genellikle ortodontik tedavi gereksinimi oldu u söylenebilir. Santral kesici ve kaninlerin rotasyonlar n n düzeltimi, boflluklar n dengelenmesi, implant için yeterli bofllu un haz rlanmas ve köklerin paralelli inin sa lanmas da ortodontik tedavi s ras nda gerçeklefltirilir. Ancak kimi zaman implant n yerlefltirilece i bölgedeki alveoler kretin kal nl yeterli olmayabilir. Bu durumda ilgili bölgede kemik kal nl n n cerrahi olarak artt r lmas gereklidir. Bazen de ortodontist ilgili bofllu u implant yap labilmesi için açt nda papil yükseklikleri aras nda uyumsuzluk dikkati çekebilir. Bu durumda adolesan hastalarda ortodontik tedavi sonras nda gerçekleflen pasif sürme ile bu uyumsuzluk dengelenebilir. Böylece implant yap lmadan önce gingival kontur uyumu fizyolojik olarak gerçekleflmifl olur. 10 Bu çal flmam zda kongenital lateral eksikli i olgular nda yap lan farkl orodontik yaklafl mlar örnek olgular üzerinde sunulmufl olup, ilk grupta lateral bofllu unun ortodontik olarak kapat ld bir olgu, ikinci grupta ise lateral bofllu unun ortodontik olarak aç ld ve protetik restorasyonun uyguland iki olgu yer almaktad r. Lateral Bofllu unun Ortodontik Tedavi ile Kapat lmas Olgu 1 Klini imize difl eksikli i flikayeti ile baflvuran 17 y l 2 Resim 1 a, b,c. Birinci olgunun cephe, profil ve a z içi bafllang ç görüntüleri. 14

16 Kongenital Lateral Eksikli i Olgular nda ortodontik Yaklafl m ay yafl ndaki bayan hastaya sagittal yönde S n f I iskeletsel iliflki, vertikal yönde normal büyüme modeli ve konveks yumuflak doku profili teflhisi konmufltur (Resim 1 a,b,c). Diflsel olarak sa da ve solda S n f II molar iliflkinin mevcut oldu u ve üst orta keserlerin hafif protruzyonlu oldu u gözlemlenmifltir. Gülümseme s ras nda sa kaninin belirginli i ve yine sa da flekil bozuklu u gösteren lateral difl nedeniyle esteti i bozan bir görüntü dikkati çekmektedir. Alt difl kavsinde 2.5 mm lik ark yetersizli i hesaplanm flt r. Hastan n bu özellikleri göz önünde bulundurularak haz rlanan tedavi plan na göre lateral boflluklar n n kanin difllerin mezyalizasyonu ile kapat lmas na karar verilmifltir. Hastan n ilk randevusunda flekil bozuklu u bulunan üst sa lateral çekilmifl, üst sa ve sol kanin difller braket uygulanmas ndan önce lateral difllere benzeyecek flekilde vestibül ve insizallerinden afl nd r lm flt r. Birinci küçük az difllerinin ise palatinal tüberkülleri ayn seansta 1 mm kadar afl nd r lm flt r. Sabit mekanikle yap lan tedavi s ras nda mevcut alt keser çaprafl kl n n giderilebilmesi Resim 1 d, e,f,g. Birinci olgunun cephe, profil ve a ç içi ve adeziv restorasyon sonras a z içi bitim görüntüleri. için gerekli yeri sa lamak amac yla alt keser bölgesine stripping uygulanm flt r. S n f III elastikler yard m yla üst birinci büyük az difllerinin mezyalizasyonu sa lanm flt r. Lateral boflluklar n n ortodontik tedavi ile kapat lmas yla hastay da memnun edici bir estetik sa lanm flt r. Son olarak lateral formu verilmifl olan kanin difller adeziv restorasyonla di er difllere renk ve flekil yönünden daha uyumlu hale getirilmifltir. (Resim 1 d,e,f,g). Eksik Lateral Difl Bofllu unun Aç lmas ve Protetik Restorasyonu Olgu 2 Klini imize baflvuran 17 yafl ndaki bayan hastada S n f I iskeletsel iliflki ve üst lateral difllerin kongenital eksikli i teflhisi konulmufltur. Konkav bir yumuflak doku profiline sahip olan hastan n lateral sefalometrik röntgeninin incelenmesi sonucunda, vertikal yönde low angle büyüme modeline sahip oldu u tespit edilmifltir. Gülümseme s ras nda hastan n üst lateral difllerinin yerinde konumlanm fl olan üst kanin diflleri ve sa da kanin ile birinci küçük az diflleri aras ndaki boflluk göze çarpmaktad r. Hastan n tedavi bafl nda her iki tarafta S n f I molar ve kanin iliflkisine sahip oldu u ve üst sol segmentte süt kanin diflin persiste olarak a zda mevcut oldu u saptanm flt r (Resim 2 a,b,c,d). Tedavi plan olarak, hastan n vertikal yönde low angle büyüme modeline, orta yüzün çökük olmas nedeniyle konkav yüz profiline ve dikleflmifl üst keser difllere sahip oldu u göz önünde bulundurularak, kongenital olarak eksik lateral difllerin boflluklar n n aç lmas uygun bulunmufltur. Sabit ortodontik mekanik uygulanan hastada lateral boflluklar implant n uygulanmas için gereken 5,4 mm geniflli e eriflene dek aç lm flt r. Ortodontik tedavi sonras nda yeterli genifllikte aç lan lateral boflluklar na çap 1,8 mm olan Sendax mini implantlar uygulanm flt r (Resim 2 e,f). Hastam zda lateral boflluklar n n aç lmas ile birlikte orta keser difllerin daha ileri yönde konumlanmas ve bu difllerdeki artt r lm fl palatinal kök torku ile orta yüzdeki çöküklük giderilmifl ve tedavi bitiminde düze yak n bir yüz profili elde edilmifltir. Hasta ortodonti ve implant iflbirli i ile yap lan tedavisi sonucunda memnun edici bir esteti e kavuflmufltur (Resim 2 g,h,i,j). 15

17 7tepe klinik Resim 2 a, b, c, d. kinci olgunun cephe, profil, sefalometrik ve a z içi bafllang ç görüntüleri. Resim 2 e, f. Ortodontik olarak haz rlanan implant boflluklar ve implant uygulamas ard ndan panoramik görüntüler. Resim 2 g, h, i, j. kinci olgunun cephe, profil, sefalometrik ve a z içi bitim görüntüleri. 16

18 Kongenital Lateral Eksikli i Olgular nda ortodontik Yaklafl m Olgu 3 Klini imize baflvuran 24 yafl ndaki bayan hastada S n f I iskeletsel iliflki ve üst sa lateral diflin kongenital eksikli i teflhisi konulmufltur. Düz yumuflak doku profiline ve normal dik yön geliflimine sahip olan hastan n, klinik de erlendirmesinde dental orta hatt n 4 mm sa a deviye oldu u ve gülümseme esteti ini son derece olumsuz etkiledi i saptanm flt r (Resim 3 a,b,c). Tedavi plan olarak, öncelikle orta hatt n düzeltilebilmesi amac yla sol üst 1. küçük az diflinin çekilmesine, elde edilen bofllu a üst sol kanin al nd ktan sonra ise üst sol lateral ve üst santrallerin sola kayd r larak sa üst segmentte lateral bofllu unun aç lmas na karar verilmifltir (Resim 3 d). Sabit ortodontik tedavi sonras nda, hastan n tüm ön bölge esteti i ile kayg lar n n giderilmesi, renk ve flekil olarak daha estetik bir dental yap ya sahip olmas ve gülümseme esteti inin düzenlenmesi amac yla laminate porselen uygulamalar ve sa segmentteki eksik lateral bölgesine ise köprü uygulanmas na karar Resim 3 a,b,c. Üçüncü olgunun cephe, profil ve a z içi bafllang ç görüntüleri. Resim 3 e, f, g. Üçüncü olgunun cephe, profil ve a z içi bitim görüntüleri. verilmifltir. Hasta ortodonti ve protez iflbirli i ile yap lan tedavisi sonucunda memnun edici bir esteti e kavuflmufltur (Resim 3 e,f,g). KAYNAKLAR: Resim 3 d. Orta hatt n düzeltilmesi ard ndan protetik restorasyon için lateral bofllu unun haz rl. 1. Stricker G. Psycjological issues pertaining to malocclusion. Am J Orthod 1970, 58: Shaw WC, Addy M, Ray C. Dental and social effects of malocclusion and effectiveness of orthodontic treatment: a review. Community Dentistry 1980, 8: Stenvik A, Zachrison BU. Orthodontic closure and transplantation in the treatment of missing anterior teeth: An overview. Endod Dent Traumatol 1993, 9:

YED TEPE ÜN VERS TES DERG S

YED TEPE ÜN VERS TES DERG S YED TEPE ÜN VERS TES D fi HEK ML FAKÜLTES DERG S 7 4 C LT 2 SAYI 4 2010 ISSN 1307-8593 YED TEPE ÜN VERS TES D fi HEK ML FAKÜLTES 7 Yeditepe Üniversitesi Difl Hekimli i Fakültesi Dergisi Sahibi Yeditepe

Detaylı

florence Ocak 2012 5/5/12 1:57 AM Page 1

florence Ocak 2012 5/5/12 1:57 AM Page 1 florence Ocak 2012 5/5/12 1:57 AM Page 1 florence Ocak 2012 5/5/12 1:57 AM Page 2 künye group florence nightingale hastaneleri yay n d r. mtiyaz Sahibi Kardiyoloji Vakf Florence Nightingale Hastanesi A.fi.

Detaylı

HASTANE. SA LIKTA DÖNÜfiÜM TAM GÜN YASASI. GÜNÜMÜZ ÜROLO U DÜfiÜNCE HAR TASI. TÜRK ÜROLOGLARI gündem MUAYENEHANE TOPLANTI KAR YER POL KL N K ROBOT

HASTANE. SA LIKTA DÖNÜfiÜM TAM GÜN YASASI. GÜNÜMÜZ ÜROLO U DÜfiÜNCE HAR TASI. TÜRK ÜROLOGLARI gündem MUAYENEHANE TOPLANTI KAR YER POL KL N K ROBOT TÜRK ÜROLOGLARI gündem DR. KENAN KORKMAZ Derne imiz üyesi ürologlar n mail adreslerine yollad m z anketler oldukça ilgi gördü ve 605 ürolog taraf nda anket formu k smen veya tamamen doldurulup gönderildi.

Detaylı

Meme Kanseriyle Bafl Etme Rehberi

Meme Kanseriyle Bafl Etme Rehberi memeensonnn 10/20/09 11:08 AM Page 1 Meme Kanseriyle Bafl Etme Rehberi Tedavide Mediko-Psikolojik Aç l mlar Doç.Dr. BAHADIR M. GÜLLÜO LU Psikolog Dr. ELV N AYDIN V V SORYANO memeensonnn 10/20/09 11:08

Detaylı

ÜROTÜRK. ESOU TOPLANTISI Ç N STANBUL A GELEN EAU BAfiKANI DR. PER-ANDERS ABRAHAMSSON VE ESU BAfiKANI DR. HEIN VON POPPEL DERNE M Z Z YARET ETT

ÜROTÜRK. ESOU TOPLANTISI Ç N STANBUL A GELEN EAU BAfiKANI DR. PER-ANDERS ABRAHAMSSON VE ESU BAfiKANI DR. HEIN VON POPPEL DERNE M Z Z YARET ETT ÜROTÜRK B R TÜRK ÜROLOJ DERNE YAYINIDIR. SAYI 6 / fiubat 2009 gazete / newspaper / zeitung / journal /giornale /periodico 7 ESOU TOPLANTISI Ç N STANBUL A GELEN EAU BAfiKANI DR. PER-ANDERS ABRAHAMSSON VE

Detaylı

A USTOS 2007 SAYISININ ÜCRETS Z EK D R Haz rlayan : Prof. Dr. Ruflen Kapucu - Ufuk Üniversitesi T p Fakültesi - Plastik Rekonstrüktif ve Estetik

A USTOS 2007 SAYISININ ÜCRETS Z EK D R Haz rlayan : Prof. Dr. Ruflen Kapucu - Ufuk Üniversitesi T p Fakültesi - Plastik Rekonstrüktif ve Estetik PLAST K CERRAH A USTOS 2007 SAYISININ ÜCRETS Z EK D R Haz rlayan : Prof. Dr. Ruflen Kapucu - Ufuk Üniversitesi T p Fakültesi - Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dal Baflkan PLAST K CERRAH

Detaylı

Derleme. E itim. Endoüroloji Bülteni 1. Girifl

Derleme. E itim. Endoüroloji Bülteni 1. Girifl Derleme E itim Laparoskopik Üroloji E itimi Ülkemizde endoüroloji e itiminin üroloji asistanlar ve genç uzmanlar taraf ndan de erlendirilmesi ve standart e itim sistemine geçme aflamas nda yurtd fl ndaki

Detaylı

Yönetim Kurulu Baflkan

Yönetim Kurulu Baflkan Sevgili Osmano lu Dostlar, Dergimizin yeni say s nda da birlikte olman n mutlulu unu yafl yoruz. Dergimizin özelli i hem sizleri güncel t bbi bilgilerden haberdar etmek ayn zamanda da Türk T bb na aktüel

Detaylı

T.K.B.B.V. Akademi Toplant lar Mezuniyet Sonras E itim Kitapç klar Serisi. Septorinoplastiler. Editör Prof. Dr. H. Halis Ünlü

T.K.B.B.V. Akademi Toplant lar Mezuniyet Sonras E itim Kitapç klar Serisi. Septorinoplastiler. Editör Prof. Dr. H. Halis Ünlü T.K.B.B.V. Akademi Toplant lar Mezuniyet Sonras E itim Kitapç klar Serisi 5 Septorinoplastiler Editör Prof. Dr. H. Halis Ünlü Celal Bayar Üniversitesi T p Fakültesi KBB Anabilim Dal Manisa Türk Kulak Burun

Detaylı

TKBBV E itsel Kurs Özetleri

TKBBV E itsel Kurs Özetleri Türk Otolarengoloji Turkish Archives of Otolaryngology Arflivi 28. Ulusal Türk Otorinolarengoloji ve Bafl Boyun Cerrahisi Kongresi, 21-26 May s 2005, Antalya TKBBV E itsel Kurs Özetleri Abstracts of the

Detaylı

Hasta Güvenli inin Sa lanmas nda Fiziksel Tespit Uygulamas ve Hemflirelik Yaklafl m - I

Hasta Güvenli inin Sa lanmas nda Fiziksel Tespit Uygulamas ve Hemflirelik Yaklafl m - I 16 Yo un Bak m Hemflireli i Dergisi Hasta Güvenli inin Sa lanmas nda Fiziksel Tespit Uygulamas ve Hemflirelik Yaklafl m - I The Nursing Approach to the Use of Physical Restraints for Patients Safety -

Detaylı

Meme Kanseri. Medikal Onkolog Dr. Sezer Sa lam Sizin Eczaneniz Hangisi. Ecz. Nesrin Gültekin Hastal klardan Korunma ve Afl lar

Meme Kanseri. Medikal Onkolog Dr. Sezer Sa lam Sizin Eczaneniz Hangisi. Ecz. Nesrin Gültekin Hastal klardan Korunma ve Afl lar PHARMETIC Y l: 2 Say : 6 Pharmetic Giriflimci Eczac lar Derne i nin ücretsiz yay n d r, sat lmaz. Meme Kanseri Medikal Onkolog Dr. Sezer Sa lam Sizin Eczaneniz Hangisi Ecz. Nesrin Gültekin Hastal klardan

Detaylı

8. ULUSAL ENDOÜROLOJ KONGRES ARDINDAN

8. ULUSAL ENDOÜROLOJ KONGRES ARDINDAN 8. Ulusal Endoüroloji Kongresi Ard ndan 8. ULUSAL ENDOÜROLOJ KONGRES ARDINDAN ki y ll k bir çal flma ve haz rl k sonras nda 4 ile 7 Kas m 2009 tarihleri aras nda Antalya n n bat k y fleridinin en sonunda

Detaylı

SELÇUK ÜN VERS TES TIP DERG S

SELÇUK ÜN VERS TES TIP DERG S SELÇUK ÜN VERS TES TIP DERG S C LT: 23, SAYI: 2, Haziran 2007 Editör (Editor-in-Chief) Nazmi ZENG N Editör Yard mc lar (Associate Editors) Mustafa fiah N Bedri ÖZER smail RE SL Zekeriya TOSUN statistik

Detaylı

Kuru Göz Hastal Doç. Dr. Orhan Karakafllar (Göz Hastal klar Uzman ) Saç Dökülmesinde Tedavi Uzm. Dr. Meriç Aksoy (Cilt Hastal klar Uzman )

Kuru Göz Hastal Doç. Dr. Orhan Karakafllar (Göz Hastal klar Uzman ) Saç Dökülmesinde Tedavi Uzm. Dr. Meriç Aksoy (Cilt Hastal klar Uzman ) Yeni Say, Yeni Ümitler... Hayat hergün yeniden bafll yor. nsan sa l na ve mutlulu una hizmet edebilmek amac yla çal flmak çok anlaml bizim için. Hergün yeni at l mlar yapmak, daha ileriye gitmek için u

Detaylı

TRK. Travma ve Resüsitasyon Kursu

TRK. Travma ve Resüsitasyon Kursu TRK Travma ve Resüsitasyon Kursu Travma ve Resüsitasyon Kursu Bu kitap, Merck Sharp Dohme laçlar Ltd. fiti. taraf ndan, Türk t bb na bir katk olarak sa lanm flt r. Bu kitab n içindekiler tamamen yazarlar

Detaylı

damla OCAK - fiubat 2000 / SAYI 34 Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derne i Bülteni

damla OCAK - fiubat 2000 / SAYI 34 Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derne i Bülteni damla OCAK - fiubat 000 / SAYI 34 Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derne i Bülteni YAYIN KURULU NDAN K ymetli okuyucular, kibin y l n n ilk say s nda yine sizlerle birlikteyiz. Bu say n n da de iflik konular

Detaylı

Merdiven Ç kmak Prof. Dr. Sad k Perek (Genel Cerrahi Uzman ) Kalsiyumun Yarar ve Kad nlar çin Önemi Dyt. Zuhal Güler Çelik (Beslenme ve Diyet Uzman )

Merdiven Ç kmak Prof. Dr. Sad k Perek (Genel Cerrahi Uzman ) Kalsiyumun Yarar ve Kad nlar çin Önemi Dyt. Zuhal Güler Çelik (Beslenme ve Diyet Uzman ) Y l n en güzel renkli günlerini yafl yoruz sonbahar aylar nda. Osmano lu Hastanesi olarak yaz aylar nda durmak bir yana SGK anlaflmas n n Osmano lu sizin ve ailenizin Hastanesi, çünkü eskiden kendileri

Detaylı

Yeniden Yap land r lan lkö retim Program Pilot Uygulamas n n De erlendirilmesi

Yeniden Yap land r lan lkö retim Program Pilot Uygulamas n n De erlendirilmesi 385 Yeniden Yap land r lan lkö retim Program Pilot Uygulamas n n De erlendirilmesi Esra BUKOVA-GÜZEL *, Hüseyin ALKAN ** Özet Ülkemizde pilot uygulamas yap lan program yap land rmac ö renme yaklafl m (YÖY)

Detaylı

10. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi. Poster Bildiriler

10. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi. Poster Bildiriler 0. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi Poster Bildiriler PP - 0 VULVAR ENDOMETR OMA VOLKAN TURAN, METE ERGENOGLU, ÖZGÜR YEN EL, GÜLRUH EM RO LU, MURAT ULUKUfi, OSMAN ZEK OGLU, EGE ÜN VERS TES KADIN

Detaylı

fi SA LI I VE GÜVENL DERG S

fi SA LI I VE GÜVENL DERG S 1 ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR ÜCRETS ZD R fl Sa l ve Güvenli i Genel Müdürlü ü Ad na Sahibi Erhan BATUR Sorumlu Yaz flleri Müdürü Dr. Rana GÜVEN fi SA LI I VE GÜVENL DERG S Yay n Kurulu Mustafa B RBENL Handan

Detaylı

XI. ULUSAL ROMATOLOJ KONGRES, 13-17 Ekim 2010, Corneila Diamond Otel, Antalya,

XI. ULUSAL ROMATOLOJ KONGRES, 13-17 Ekim 2010, Corneila Diamond Otel, Antalya, RAED DERG S (2010/2; 16-39) XI. ULUSAL ROMATOLOJ KONGRES, 13-17 Ekim 2010, Corneila Diamond Otel, Antalya, SÖZEL SUNUMLAR TEMEL S 1. Lupusa E ilimli IL-23 Reseptör Knock-out Farelerde skemi Reperfüzyon

Detaylı

dergi Kongresi ne geri sayım... DO 12. Ola an Genel Kurulu yap ld Anemi: Oral belirtileri, tedavisi ve diflhekimi yaklafl m POS cihaz kullan m

dergi Kongresi ne geri sayım... DO 12. Ola an Genel Kurulu yap ld Anemi: Oral belirtileri, tedavisi ve diflhekimi yaklafl m POS cihaz kullan m iki ayda bir yay nlan r MAYIS/HAZ RAN 2008 Say : 120 dergi STANBUL D fihek MLER ODASI iki ayda bir yay nlan r May s/haziran 2008 Say : 120 STANBUL D fihek MLER ODASI dergi DO 12. Ola an Genel Kurulu yap

Detaylı

Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi. Sözel Bildiriler

Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi. Sözel Bildiriler 8. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi Sözel Bildiriler SB 0 460 VAG N SMUSLU HASTANIN TEDAV SONUÇLARI Süleyman Eserda, Ebru Zülfikaro lu, Süleyman Akarsu, Sayg n Miçöz Kad o lu Hera Kad n Sa l ve

Detaylı

Güzelli in Tarifi; Bulgu mu, Duygu mu?

Güzelli in Tarifi; Bulgu mu, Duygu mu? Karfl m za ç kan tüm engellere karfl halk m zla omuz omuza mücadele etmeye devam edece iz. Pharmetic Eczac lar PHARMETIC Y l: 1 Say : 4 / lkbahar Pharmetic Giriflimci Eczac lar Derne i nin ücretsiz yay

Detaylı

nmede Üst Ekstremite Komplikasyonlar

nmede Üst Ekstremite Komplikasyonlar E itim / Education B23 Komplikasyonlar Upper Extremity Complications After Stroke Kaan UZUNCA Trakya Üniversitesi T p Fakültesi, Fiziksel T p ve Rehabilitasyon Anabilim Dal, Edirne, Türkiye Özet Summary

Detaylı

damla EYLÜL - EK M 2001 / SAYI 44 Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derne i Bülteni

damla EYLÜL - EK M 2001 / SAYI 44 Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derne i Bülteni damla EYLÜL - EK M 2001 / SAYI 44 Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derne i Bülteni YAYIN KURULU NDAN 1 Ç NDEK LER DERNEKTEN Kan Bankalar nda Eksternal Kalite Kontrolü METODOLOJ Laboratuvarlarda Karfl lafl

Detaylı

ANDROLOJİ BÜLTENİ TÜRK ANDROLOJİ DERNEŞİ YAYIN ORGANIDIR

ANDROLOJİ BÜLTENİ TÜRK ANDROLOJİ DERNEŞİ YAYIN ORGANIDIR ANDROLOJİ BÜLTENİ TÜRK ANDROLOJİ DERNEŞİ YAYIN ORGANIDIR Türk Androloji Derneği Cemil Aslan Güder Sok. İdil Ap. B Blok D.1 80280 Gayrettepe, İstanbul Tel: 0212 288 50 99 Faks: 0212 288 50 98 E-posta: androloji@androloji.org.tr

Detaylı

brahim Alanbay 1, Mutlu Ercan 1, Emre Karaflahin 1, Murat Dede 1, Ali Harlak 2, Müfit C.Yenen 1, skender Bafler 1

brahim Alanbay 1, Mutlu Ercan 1, Emre Karaflahin 1, Murat Dede 1, Ali Harlak 2, Müfit C.Yenen 1, skender Bafler 1 PB. 73 K NC TR MESTERDE M SOPROSTOL LE TÖREPAT K KÜRETAJ SONUCU UTER N RÜPTÜR Nilüfer Yi it Çelik, Vural Da l, Bar fl Mülayim, Burcu K sa Baflkent Üniversitesi Alanya Uygulama ve Araflt rma Merkezi, Antalya

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2371 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1368 TEMEL KL N K B LG S

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2371 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1368 TEMEL KL N K B LG S T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2371 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1368 TEMEL KL N K B LG S Yazarlar Prof.Dr. Arif KURTDEDE (Ünite 1, 2, 6, 7) Doç.Dr. Aziz Arda SANCAK (Ünite 5) Dr. rem GÜL SANCAK

Detaylı