Maksillofasiyal Cerrahide Piezoelektrik Aygıtların Kullanımı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Maksillofasiyal Cerrahide Piezoelektrik Aygıtların Kullanımı"

Transkript

1 Maksillofasiyal Cerrahide Piezoelektrik Aygıtların Kullanımı Doç. Dr. Zekai Yaman Amerikan Hastanesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü, Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı, Nişantaşı, İstanbul. Özet P ezoelektr k prens pler uyarınca oluşturdukları ultrason k v brasyon vasıtasıyla kem k kes s yapab len aygıtlar prat kte p ezoelektr k aygıtlar (p ezocerrah ) olarak adlandırılmaktadır. P ezoelektr k aygıtlar, dental mplantoloj başta olmak üzere ağız ve çene cerrah s, plast k cerrah, kulak burun boğaz, ortoped ve el cerrah s g b çeş tl branşlarda, kem k le lg l şlemlerde g tt kçe yaygınlaşan b r kullanım alanı bulmaktadır. P ezoelektr k aygıtların başlıca özell kler arasında, yumuşak dokulara zarar vermeden seç c kem k kesme özell kler, net b r cerrah görüş sağlamaları, m kron hassas yet nde kes yapılab lmes ve ısı oluşturmaması sayılab l r. Bu çalışmada, p ezoelektr k aygıtların temel çalışma prens pler özetlenerek, maks llofas yal cerrah de kem k le lg l g r ş mlerdek uygulama alanları kl n k örnekler eşl ğ nde sunulmuştur. Anahtar kel meler: Maks llofas yal cerrah, p ezoelektr k, ultrason k v brasyon, p ezocerrah. Doç. Dr. Zekai Yaman 1989 yılında Ankara Ün vers tes D ş Hek ml ğ Fakültes nden mezun oldu. Aynı Ün vers ten n Ağız, D ş, Çene Hastalıkları ve Cerrah s Anab l m Dalında Doktora eğ t m n tamamladı yılında Japonya B l m ve Eğ t m Bakanlığı bursunu kazanarak Osaka Ün vers tes 1. Oral ve Maks llofas yal Cerrah Kl n ğ ne kabul ed ld. İk yıl süreyle ler maks llofas yal cerrah, ortognat k cerrah ve dudak-damak yarıkları konularında kl n k çalışmalara ayrıca, çene nörof zyoloj s konusunda deneysel çalışmalara katıldı. 18 ay sürel Oral ve Maks llofas yal Cerrah de ler eğ t m programını başarıyla tamamladı yılında Ün vers te Doçent ünvanını aldı yılları arasında Istanbul da özel kl n ğ nde çalıştı yılından t baren Vehb Koç Vakfı Amer kan Hastanes Ağız ve D ş Sağlığı Bölümünde, Ağız ve Çene Cerrah s Uzmanı olarak h zmet vermekted r. G r ş Ağız ve çene cerrah s nde sert dokuları lg lend ren şlemlerde osteotom, guj ve çek ç g b mekan k el aletler n n kullanımı çok esk b r geçm şe sah pt r. Tar hsel gel ş m ç nde mekan k aletlere alternat f olarak hava basıncı veya elektr k enerj s le çalışan motorlu aygıtlar kullanılmaya başlanmıştır. Kem k cerrah s nde kullanılan da resel, ler -ger veya sağ-sol yönde hareketler yapan motorlu aygıtların yol açtığı başlıca sorunlar arasında: kem ğ n aşırı ısınmasına bağlı görülen nekrozlar; kes c ucun basınçla uygulanmasına bağlı cerrahın nce dokunma hassas yet n kaybetmes ; kes m der nl ğ n n tesp t ndek zorluklar; döner başlığın veya testeren n hızının tam ayarlanamamasına bağlı sten lmeyen bölgelerde yatrojen k hasar oluşturulması; maks ller s nüs veya mand büler kanal g b öneml anatom k oluşumlar le yumuşak dokularda hasar oluşturma ht maller sayılab l r (G raud ve ark. 1991). Er ksson ve ark. (1984), döner aletler n teması sonucu kem k ısısının 1 dak ka boyunca 470 C derece üstüne çıktığı durumlarda lokal nekroz oluştuğu b ld r lm şt r. Bu durum, kem k cerrah s nde özell kle dental mplant uygulamalarında özel b r öneme sah p olup mplant başarısını doğrudan etk lemekted r. Mekan k veya elektr kl konvans yo- 36 Dental Klinik Dergisi 02/2012

2 Res m 1. P ezoelektr k aygıtların lk model Vercollott ve ark. (2000) tarafından gel şt r lm şt r. P ezoelektr k aygıtlar, lk modele atfen genel olarak P ezosurgery olarak adlandırılmaktadır. Res mde, P ezosurgery 3 (Mectron, İtalya) aygıtı (A); ve d ğer b r markaya a t (Surgyson c, Esacrom, İtalya) uçlar zlenmekte (B). nel kem k cerrah s enstrümanlarına alternat f olarak basınçla su püskürtmek suret yle kem k kes s sağlayan Su-Jet (water jet) aygıtı geliştirilmiştir (Schwieger ve ark. 2004). Ancak su-jet kl n k kullanıma g rmem şt r. Er: YAG (2940 nm) ve Er, Cr:YSGG (2780 nm) laserler g b sert doku laserler kulanılarak yapılan kem k cerrah s yalnızca lokal uygulamalarda başarılı sonuçlar vereb lmekted r (Coluzz ve Conv ssar 2007). Laser n kem k kesmek amacıyla uygulandığı durumlarda aşırı ısınmaya bağlı termal nekroz oluşturduğu, yen gel şt r len s stemlerde se der nl k kontrolüne da r sorunlar bulunduğu b ld r lm şt r (Stüb nger ve ark. 2009). Sert doku kes c özell ğe sah p dalga boyları le lg l çalışmalar artarak devam etmekted r. Ağız ve çene cerrah s nde kem kle lg l şlemlerde son olarak gündeme gelen ve gen ş b r kullanım alanı bulan yöntem, p ezoelektr k prens pler ne göre çalışarak ultrason k v brasyon vasıtasıyla kesme yapab len p ezoelektr k aygıtlardır (Vercollott ve ark. 2001). P ezoelektr k aygıtlar prat kte, lk p yasaya çıkan aygıtın sm ne atfen P ezocerrah (P ezosurgery) olarak adlandırılır. P ezocerrah n n genel d şhek ml ğ ve mplantoloj de çeş tl kullanımları yazar tarafından güncel derg lerde tar f ed lm şt r (Yaman 2009, Yaman 2010a, b, c, d, Yaman ve ark. 2011, Yaman ve Süer 2011). Bu çalışmada, maks llofas yal cerrah alanında kullanımı örnek olgular üzer nde tar f ed lm şt r. P ezoelektr k Etk ve Ultrason k T treş m Oluşumu P ezoelektr k etk, üzer ne mekan k b r basınç uygulanan quartz g b bazı kr staller ve seram k malzemelerde b r elektr ksel ger l m n oluşmasıdır. Malzeme gen şley p daralarak t treş r ve ultrason k v brasyon oluşturur. Basınç elektr klenmes olarak da adlandırılan bu etk, Yunanca basınç anlamına gelen p eze- n sözcüğünden türet len p ezo sözcüğü le tanımlanmıştır (Poblete-M chel ve M chel 2009). P ezoelektr k etk le oluşturulan ultrason k v brasyonun sert dokulardak kes c etk s lk olarak Ca- Res m 2. P ezoelektr k prens pler uyarınca oluşturulan ultrason k v brasyon, alet n uç kısmına takılan uçta ( nsert) t treş me sebep olur. Long tüd nal t treş m n genl ğ, markaya göre değ şmekle b rl kte m kron arasında vert kal t treş m se m kron arasındadır. tuna (1953) tarafından tanımlanmıştır. Volkov ve Shepeleva (1974) tak ben Aro ve ark. (1981) ortoped k cerrah de, Horton ve ark (1975, 1981) tarafından da çene cerrah s ndek kullanımını tar f ed lm şt r. Güncel p ezoelektr k aygıtların lk model Vercollott ve ark. (2000) tarafından gel şt r lerek halen yoğun olarak araştırmalara konu ed lmekted r (Vercollott ve ark. 2001a, 2001b, 2005). P ezoelektr k aygıtlar, d şhek ml ğ prat ğ nde rut n olarak kulanılan p ezoelektr k d ştaşı tem zleme c hazlarına benzer prens plerle çalışır, ancak ultrason k d ştaşı tem zleme c - Res m 3. V brasyonun oluştuğu uç kısımda, devamlı m kropatlamalar ve b r şok dalgası oluşur. Bu şok dalgası kav tasyon olarak adlandırılır. Kem k cerrah s nde kav tasyon etk s öneml d r. Kav tasyon esnasında enerj açığa çıkarak lokal ısı artışı ve basınç değ ş m ne sebep olur. Walmsly ve ark. (1988) kav tasyonun bakter hücre duvarını parçaladığını ve ant bakter yel etk nl ğe sah p olduğunu b ld rm şt r. Ayrıca kav tasyon etk s le hemostaz sağlanarak kansız b r operasyon sahası elde ed l r. 02/2012 Dental Klinik Dergisi 37

3 Res m 4. Kem k kes ler n n yapılmasında standart olarak düz testere uçlar terc h ed l r (A). Ramus greft alınmasında alt yatay kes ler ç n özel gel şt r lm ş ç ft açılı uçlar şlemlerde kolaylık sağlar (B). hazlarının sert dokuları kes c özell kler yoktur (van der We jden 2005). P ezoelektr k aygıtların kl n k uygulamalara get rd ğ en büyük yen l k, seç c kesme özell ğ d r. P ezocerrah kem k g b m neral ze dokuları keserken, damar, s n r g b yumuşak dokuları kesmemekted r (Schaeren ve ark. 2008). P ezoelektr k aygıtlar ayak pedalı le kontrol ed len elektr k ün tes, ün te üzer nde ayar düğmeler, p yasemen benzer handp ece ve el parçasına v dalanan değ ş k şek llerdek uçlardan ( nsert) oluşur (Res m 1A-B). Ultrason k v brasyonu üreten ve t treş mler hal nde kullanıma sunan bölüm handp ece ç nded r ve transduser olarak adlandırılır. Elektr k akımı handp ece uç kısmına yakın konumlanmış p ezoelektr k özell ktek seram k halkalarda deformasyon ve elektr klenme oluşturur. Halkalar gen şley p daralarak t treş rler. Transduser boyunca let len t treş m n ş ddet ucta bulunan ampl f katör tarafından arttırılır. Böylece akt f uç long tüd nal eksende ve daha az m ktarda vert kal eksende t treş r (Res m 2). Res m 5. Ramus greft alınmasında uygulanan kem k kes ler : l nea obl qua eksterna boyunca ön-arka yönde uzanan üst yatay kes (A); buna d k olacak şek lde arkada ramus üst bölges nde arka d key kes ; y ne l nea kes s ne d k olacak şek lde önde korpus bölges nde, ön d key kes ve son olarak alt yatay kes olmak üzere 4 osteotom hattından barett r (B). Kem k greft tabandan b r osteotom yardımıyla ayrılır (C). Greft genell kle 2-3 cm uzunluğunda ve 3-5 mm kalınlığındadır (D). Osteotom ler n p ezocerrah vasıtasıyla yapılması kansız ve net b r cerrah alan sağlar. P ezoelektr k Ultrason k Aygıtların Etk Mekan zmaları Ultrason k aygıtların etk mekan zmaları arasında kabarcık oluşumu ve kav tasyon etk s başta olmak ısı etk s, ultramasaj etk s, elektr ksel etk ve vme etk s temel ayırt ed c özell kler olarak sayılab l r (Van der We jden 2005). Kem k cerrah s nde kav tasyon etk s öneml d r. Ultrason k enstrü- Res m 6. Mand büler ramus greft onley tarzda, kem k kalınlığını arttırmak amacıyla terc h ed l r. İl ak Kem k Greft Uygulaması 38 Dental Klinik Dergisi 02/2012

4 mentasyon esnasında soğutucu sıvı uç kısıma doğru devamlı akarak rr gasyon sağlar. Ultrason k v brasyona maruz kalan sıvı üzer nde devamlı tekrarlayan baskı ve çekme kuvvetler etk l d r. Bu kuvvetler sıvı üzer ndek atmosfer k basıncı düşürerek sıvıyı buharlaşma sev yes ne çeker. V brasyonun en hızlı olduğu alet n uç kısmında halka benzer kabarcıklar oluşur. Bu kabarcıklar sıvı veya gaz dolar ve v brasyona devam eder. G tt kce büyüyen kabarcıklar b r aşamada patlayarak çok sayıda küçük kabarcığa dönüşür. Bu m kropatlamalar b r şok dalgası oluşturur ve kav tasyon adı ver l r (Res m 3). Res m 7. Üst tam d şs z hasta, mplant retans yonlu sab t b r protet k restorasyon yapılması steğ yle başvurdu. Operasyon önces değerlend rmede alveoler kretlerde bel rg n atrof tesp t ed ld ve l ak kem k greftlemes vasıtasıyla çene augmentasyonu planlandı (A). Özell kle, anter or bölgede, estet k sorunları g derecek onley tarzda greftleme düşünüldü (B). P ezoelektr k ultrason k aygıtların kullanım alanları arasında: Kem k cerrah s nde, Kem k greft yatağının hazırlanması Alveoler dekort kasyon, kort kotom Otojen greft alınması İmplant soket hazırlanması Çek m soket n n tem zlenmes Kret düzelt lmes Kret ayırma ve gen şletme Ortognat k cerrah Alveoler d straks yon K st çıkartılması Ortodont k m kro-cerrah Mental s n r repoz syonu Res m 8. Anter or med yal yaklaşımla alınan l ak kem k greft, b yomodel üzer nde deal formu alıncaya kadar şek llend r ld (A). Greftler n çenede yerleşeceğ poz syonlar bel rlend (B). S nüs cerrah s nde, Lateral yaklaşımda kem k penceres hazırlanması S nüs mukozası atravmat k d seks yonu İnternal s nüs tabanı yükselt lmes Res m 9. Model üzer nde planlanan lokal zasyona uygun olarak greftler çeneye f kse ed ld. İşlemler esnasında p ezocerrah kullanılması suret yle, greft kaybı m n mal ze ed ld. D şlerle lg l g r ş mlerde, D ş kökler n ayırma Hem seks yon Kök amputasyonu Odontektom (gömülü d şler n bölünmes ) Per odontal cerrah Ap kal rezeks yon ve Ayrıca endodont k tedav lerde kullanım alanı bulmaktadır. Res m 10. Genç bayan hastada, maks lla anter or bölgede lokal ze ve oldukca büyük boyutlara ulaşmış dent geröz k st (A), p ezocerrah kullanılarak enükle ed ld. K st n oluşturduğu defekt bölges, y ne p ezocerrah kullanılarak mand büler ramus bölges nde alınan kem k greft vasıtasıyla rekonstrükte ed ld (B). 02/2012 Dental Klinik Dergisi 39

5 greftler n adaptasyonunda da p ezocerrah kullanımı bel rg n avantajlar sağlayab lmekted r (Res m 7 ve 9). Çene K stler Enükleasyonu ve Rekonstrüks yonunda P ezocerrah n n b r d ğer uygulama alanı çene k stler n n enükleasyonudur (Yaman 2010). K stler n üzer n örten nce kompakt lam nanın p ezocerrah vasıtasıyla kaldırılması, k st ep tel n n zarar görmes n engelleyerek nüks açısından önem taşıyab l r. Res m 11. Genç erkek hasta üst çene molar bölgede, daha önceden odontoma tanısı alan odontojen k tümörün tedav s ç n başvurdu. Res m 12. B lg sayarlı Tomograf k (BT) ncelemede, lezyonun maks ller s nüs poster or bölgeden, med yalde burun yan kenarına ve yukarıda göz tabanına uzandığı ve poster or bölgede retromaks ller bölge le yakın komşulukta olduğu zlend (A ve B). Res m 13. BT görüntüler nde elde ed len b yomodel üzer nde lezyonun komşulukları detaylı olarak ncelend ve operasyon planlaması yapıldı. Maks llofas yal Cerrah de Kl n k Uygulamalar Mand büler Ramus Kem k Greft Alınması Dental mplantoloj ve çene cerrah s g r ş mler nde, otojen kem k greft olarak, mand büler ramus bölges sıklıkla terc h ed lmekted r (Yaman 2010 a ve b). Ramus greft alınmasında, p ezoelektr k aygıt kullanımının bel rg n avantajlar taşıdığı göster lm şt r (Yaman ve Süer 2011 ). Greft alınmasında, kem k kes ler ve cerrah tekn kler Res m 4 le 6 arasında tar f ed lm şt r. Çene defektler n n rekonstrüks yonunda ve preprotet k cerrah de, 3 cm y geçen defektler n onarımında sıklıkla l ak kem k greftler terc h ed lmekted r. İl ak greftleme şlemler nde alıcı saha ve ver c sahaya a t g r ş mlerde olduğu g b, Çene Tümörler Rezeks yonunda ve Rekonstrüks yonunda Odontojen k tümörler n çıkartılmasında, p ezocerrah kullanımı l teratürde az sayıda yayına konu ed lm ş oldukca güncel b r yaklaşımdır. Yaman ve ark. (2011) tarafından aşağıda sunulan olgu p ezocerrah n n avantajlarını ortaya koyması açısından oldukca lg çek c d r Tartışma Ağız ve çene cerrah s nde kem k le lg l şlemlerde kullanılan mekan k el aletler ve motor ze aletlere alternat f yöntem arayışları p ezoelektr k ultrason k aygıtların gel şt r lmes le devam etmekted r. Güncel l teratür ncelend ğ nde hemen tüm araştırmacılar tarafından p ezoelektr k aygıtların konvans yel yöntemlere alternat f olab leceğ b ld r lmekted r. Horton ve ark. (1975, 1981) kem k kesk s, frez ve ultrason k aygıtla yaptıkları deneysel çalışmalarında ultrason k aygıtla yapılan kem k kes s n n daha hızla y leşt ğ n tesp t etm şlerd r. Vercellott ve ark. (2005) p ezocerrah, karb d frez ve elmas frez kullanılarak kem kte yapılan ostektom ve osteoplast şlemler n n y leşme üzer ne olan etk ler n deneysel b r çalışmada ncelem şlerd r. H stoloj k sonuçlar, frez kullanılarak yapılan şlemler n kem k kaybına, p ezoelektr k kulanılarak yapılan şlemler n se kem k kazancına yol açtığını gösterm şt r. 40 Dental Klinik Dergisi 02/2012

6 h (Rob ony ve ark. 2007) ve el cerrah s (Ho gne ve ark. 2006) alanlarında da uygulama alanı bulmaktadır. P ezocerrah aygıtların çene k st ve tümörler tedav s nde kullanımı oldukca yen olup l teratürde az sayıda rapor ed lm şt r (Yaman 2011, Yaman ve ark. 2011). Özell kle odontoma g b son derece sert lezyonların çıkartılmasında, komşu anatom k yapılarda göz önüne alındığında p ezocerrah n n avantajları daha bel rg n hale gelmekted r (Yaman ve ark. 2011). Res m 14. Operasyonda maks lla ön duvarı kaldırıldı ve tümöre d rekt ulaşım sağlandı. Son derece sert olan tümör p ezocerrah yardımıyla küçük parçalar hal nde, komşu anatom k yapılara zarar vermeden çıkartıldı. Berengo ve ark. (2006), otojen part küle kem k greft alma yöntemler n n kem k hücreler üzer ne olan etk ler n araştırdıkları kl n k çalışmalarında, yavaş veya hızlı dev rde dönen rond frez le sp ral mplant frez kullanılarak alınan kem k örnekler nde canlı osteos te rastlamadıklarını ve kem ğ n tamamen ölü olduğunu tesp t etm şlerd r. Mekan k alet ve p zeocerrah le alınan greftlerde se osteos tler n canlı kaldıklarını gözlem şlerd r. Ağız ve çene cerrah s nde, osteotom operasyonlarında (Munoz-Guerra ve ark. 2009), alveoler d straks yonlarda (González-García ve ark. 2008), s nüs ogmentasyonlarında (Wallace ve ark. 2007, Barone ve ark. 2008), ramus greft alınmasında (Happe 2007), maks ller ekspans yonda (Rob ony ve ark. 2004) ve d ğer ağız ç cerrah g r ş mlerde (Eggers ve ark. 2004, Vercollott 2004) p ezoelektr k ultrason k aygıtların bel rg n avantajlar taşıdığı vurgulanmıştır. Son yıllarda se kulak burun boğaz (Salam ve ark. 2009), plast k cerra- P ezoelektr k ultrason k aygıtların konvans yonel yöntemlere göre taşıdığı başlıca avantajlar şu şek lde sıralanab l r. Kuvvetl ve basınçlı rr gasyon ve kav tasyon etk s le cerrah saha net görülür, Kav tasyon etk s vasıtasıyla çalışan alanda hemostaz sağlanır, M krometr k hassas yette kem k kes s yapılab l r, Sert dokuları keserken temas ett ğ yumuşak dokularda hasar oluşma ht mal yoktur, Canlı osteos tlere hasar vermed ğ nden y leşme hızla gerçekleş r, P ezocerrah otojen greft alınmasını kolaylaştırır ve otojen greft n avantajlarından faydalanılmasını sağlar, Çeş tl açılara sah p uçları vasıtasıyla görülmes zor bölgelerde rahatlıkla kullanılab l r. Res m 15. Tümörün eks zyonunu tak ben oluşan kem k defekt y ne p ezocerrah vasıtasıyla, mand bula ramus bölges nde alınan kem k greft kullanılarak rekonstrükte ed ld. 02/2012 Dental Klinik Dergisi 41

7 P ezocerrah aygıtları avantajlarının yanısıra bazı dezavantajlara da sah pt r. Bu dezavantajlar şu şek lde sıralanab l r: Pacemaker taşıyan hastalarda kullanılmaması öner l r, Alet n satın alınması başlangıçta mal b r yük get r r, P ezocerrah kullanarak kem k kes lmes daha uzun sürede gerçekleş r, Elektr kl testere g b daha agrez f aletlere ve hızlı çalışmaya alışmış hek mler ç n p ezocerrah kullanılması zaman alıcı olab l r, P ezocerrah n n kl n k uygulamalara adapte ed leb lmes ç n b r öğrenme zamanına ht yaç vardır. Bu süre zarfında hek m n devamlı prat k yapması öner l r (Vercollott 2004). KAYNAKLAR 1. Aro H, Kall on em H, Aho AJ, Kellokumpu-Leht nen P. (1981) Ultrason c dev ce n bone cutt ng. A h stolog cal and scann ng electron m croscop cal study. Acta Orthop Scand. 52(1): Barone A, Sant n S, Marconc n S, G acomell L, Gherlone E, Covan U. (2008) Osteotomy and membrane elevat on dur ng the max llary s nus augmentat on procedure. A comparat ve study: p ezoelectr c dev ce vs. convent onal rotat ve nstruments. Cl n Oral Implants Res. 19(5): Berengo M, Bacc C, Sartor M, Per n A, Della Barbera M, Valente M. (2006) H stomorphometr c evaluat on of bone grafts harvested by d fferent methods. M nerva Stomatol. 55(4): Catuna MC. (1953) Son c energy. A poss ble dental appl cat on. Prel m nary report of an ultrason c cutt ng method. Ann Dent. 112: (Bakınız Poblete-M chel MG ve M chel JF. 2009) 5. Coluzz DJ, Conv ssar RA. (2007) Atlas of Laser Appl cat ons n Dent stry. Qu ntessence Books. 6. Eggers G, Kle n J, Blank J, Hassfeld S. (2004) P ezosurgery: an ultrasound dev ce for cutt ng bone and ts use and l m tat ons n max llofac al surgery. Br J Oral Max llofac Surg. 42(5): Er ksson AR, Albrektsson T, Albrektsson B. (1984) Heat caused by dr ll ng cort cal bone. Temperature measured n v vo n pat ents and an mals. Acta Orthop Scand. 55(6): G raud JY, V llem n S, Darmana R, Cahuzac JP, Autefage A, Morucc JP. (1991) Bone cutt ng. Cl n Phys Phys ol Meas. 12(1): González-García A, D n z-fre tas M, Somoza-Martín M, García-García A. (2008) P ezoelectr c and convent onal osteotomy n alveolar d stract on osteogenes s n a ser es of 17 pat ents. Int J Oral Max llofac Implants. 23(5): Happe A. (2007) Use of a p ezoelectr c surg cal dev ce to harvest bone grafts from the mand bular ramus: report of 40 cases. Int J Per odont cs Restorat ve Dent. 27(3): Ho gne DJ, Stüb nger S, Von Kaenel O, Shamdasan S, Hasenboehler P. (2006) P ezoelectr c osteotomy n hand surgery: first experiences with a new technique. BMC Musculoskelet D sord. 12;7: Horton JE, Tarpley TM Jr, Wood LD. (1975) The heal ng of surg cal defects in alveolar bone produced with ultrason c nstrumentat on, ch sel, and rotary bur. Oral Surg Oral Med Oral Pathol. 39(4): Horton JE, Tarpley TM Jr, Jacoway JR. (1981) Clinical applications of ultrason c nstrumentat on n the surg cal removal of bone. Oral Surg Oral Med Oral Pathol.51(3): Lekholm U, Zarb GA. (1985) Pat ent select on. In: Brenemark P-I, Zarb GA, Albrektsson T (eds). T ssue- Intergrated Prosthes s: Osseo ntegrat on n Cl n cal Dent stry. Qu ntessence: Muñoz-Guerra MF, Naval-Gías L, Capote-Moreno A. (2009) Le Fort I osteotomy, b lateral s nus l ft, and nlay bone-graft ng for reconstruct on n the severely atroph c maxilla: a new vision of the sandwich techn que, us ng bone scrapers and p ezosurgery. J Oral Max llofac Surg.67(3): Poblete- M chel MG, M chel JF. (2009) Cl n cal Success n Bone Surgery with Ultrasonic Devices. Quintessence Books. 17. Rob ony M, Pol n F, Costa F, Vercellott T, Pol t M. (2004) P ezoelectr c bone cutt ng n mult p ece max llary osteotom es. J Oral Max llofac Surg. 62(6): Rob ony M, Toro C, Costa F, Sembron o S, Pol n F, Pol t M. (2007) Piezosurgery: a new method for osteotom es n rh noplasty. J Cran ofac Surg. 18(5): Salam A, Dellep ane M, Proto E, Mora R. (2009) P ezosurgery n otolog c surgery: four years of exper ence. Otolaryngol Head Neck Surg. 140(3): Schaeren S, Jaqu éry C, Heberer M, Tolnay M, Vercellott T, Mart n I. (2008) Assessment of nerve damage us ng a novel ultrason c dev ce for bone cutt ng. J Oral Max llofac Surg. 66(3): Schwieger K, Carrero V, Rentzsch R, Becker A, B shop N, H lle E, Lou s H, Morlock M, Honl M. (2004) Abrasive water jet cutting as a new procedure for cutt ng cancellous bone-- n vitro testing in comparison with the oscillating saw. J Biomed Mater Res B Appl B omater. 15;71(2): Stüb nger S, Ghanaat S, Saldaml B, K rkpatr ck CJ, Sader R. (2009) Er:YAG laser osteotomy: prel m nary cl n cal and h stolog cal results of a new technique for contact-free bone surgery. Eur Surg Res.42(3): Van der We jden F. (2005) The Power of Ultrasonics. Quintessence Books. 24. Vercellott T. (2000) P ezoelectr c surgery n mplantology: a case report--a new piezoelectric ridge expans on techn que. Int J Per odont cs Restorat ve Dent. 20(4): Vercollott T, Crocave A, Palermo A, Molfetta A. (2001a) The p ezoelectr c osteotomy n orthoped cs: cl n cal and h stolog cal evaluat ons (p lot study n an mals). Med terranean J Surg Med.9: Vercellott T, De Paol S, Nev ns M. (2001b) The p ezoelectr c bony window osteotomy and sinus membrane elevat on: ntroduct on of a new technique for simplification of the s nus augmentat on procedure. Int J Per odont cs Restorat ve Dent. 21(6): Vercellott T. (2004) Technolog cal character st cs and cl n cal nd cat ons of p ezoelectr c bone surgery. M nerva Stomatol.53(5): Vercellott T, Nev ns ML, K m DM, Nev ns M, Wada K, Schenk RK, F orell n JP. (2005) Osseous response following resective therapy with piezosurgery. Int J Per odont cs Restorat ve Dent.25(6): Volkov MV, Shepeleva IS. (1974) The use of ultrason c nstrumentat on for the transect on and un t ng of bone t ssue n orthopaed c surgery. Reconstr Surg Traumatol.14: (Bakınız Poblete-M chel MG ve M chel JF. 2009). 30. Wallace SS, Mazor Z, Froum SJ, Cho SC, Tarnow DP. (2007) Schneider an membrane perforat on rate dur ng s nus elevat on us ng p ezosurgery: cl n cal results of 100 consecut ve cases. Int J Per odont cs Restorat ve Dent. 27(5): Walmsley AD, La rd WRE, W ll ams AR. (1988) Dental plaque removal by cav tat onal act v ty dur ng ultrason c scal ng. J Cl n Per o.15: Yaman Z. P ezoelektr k ultrason k aygıtların ağız cerrah s ve mplantoloj de kl n k uygulamaları. D şhek ml ğ nde Estet k ve Implant. 2009;14: Yaman Z. Maks ller s nüs kem k greftleme operasyonlarında p ezoelektr k ultrason k aygıtların kullanımı. Qu ntessence Türk ye. 2010;2: Yaman Z. Oral cerrah ve mplantoloj de mand büler ramus kem k greftler n n kullanımı. I. Bölüm: Cerrah ve radyoloj k anatom. D şhek ml ğ nde Estet k ve Implant. 2010;16: Yaman Z. Oral cerrah ve mplantoloj de mand büler ramus kem k greftler n n kullanımı. II. Bölüm: Cerrah tekn kler. D şhek ml ğ nde Estet k ve Implant. 2010;17: Yaman Z. Enucleation of the jaw cysts us ng a p ezoelectr c ultrason c dev ce. Presentat on. The 1st Sc ent f c Congress of Hellen c, Israel and Turk sh Assoc at ons of Oral and Max llofac al Surgeons (HITAOMS) October 2010, Istanbul, Turkey. 37. Yaman Z, Süer BT, Cebe P, Keleş M. P ezosurg cal exc s on of a large max llary odontoma. Presentat on. Soc eta Ital ana d Ch rurg a Max llofacc ale (SICMF) XVII Congresso Naz onale Magg o 2011, Como, Italy. 38. Yaman Z, Süer BT. Cl n cal eff c eny of p ezoelectr c dev ces for harvest ng of ramus bone graft.. Presentat on. 2nd Balkan Assoc at on of Max llofac al Congress (BAMFS) and 5 th Oral and Max llofac al Surgery Soc ety (ACBID) Conference May 2011, Antalya, Turkey. 42 Dental Klinik Dergisi 02/2012

Hayati Risk Taşıyan Virüslerden Korunmanın En Kolay Yolu. 14 ve ÜZERİ YAŞLAR İÇİN TASARLANMIŞ EL DEZENFEKSİYON İSTASYONU

Hayati Risk Taşıyan Virüslerden Korunmanın En Kolay Yolu. 14 ve ÜZERİ YAŞLAR İÇİN TASARLANMIŞ EL DEZENFEKSİYON İSTASYONU BandCleaner OXILITE R EL DEZENFEKTAN İSTASYONLARI Hayati Risk Taşıyan Virüslerden Korunmanın En Kolay Yolu 14 ve ÜZERİ YAŞLAR İÇİN TASARLANMIŞ EL DEZENFEKSİYON İSTASYONU Hava Meydanları, Okullar, Hastaneler,

Detaylı

Authorized Steel Service Center for. DEMİR ÇELİK SAN. ve TİC. A.Ş.

Authorized Steel Service Center for. DEMİR ÇELİK SAN. ve TİC. A.Ş. Soğuk şek lleneb l r yüksek mukavemetl özel yapısal çel k kullanımı sonucu S355'le mukayese ed ld ğ nde elde ed len kalınlık azalması Kamyon üret m, gros yükü azaltarak daha fazla yük taşınmasını sağlayacak

Detaylı

THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA Isıtma - Soğutma - Klima - Havalandırma Sistemleri VI. BÖLÜM HAVA KONTROL ELEMANLARI

THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA Isıtma - Soğutma - Klima - Havalandırma Sistemleri VI. BÖLÜM HAVA KONTROL ELEMANLARI THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA Isıtma - Soğutma - Klima - Havalandırma Sistemleri VI. BÖLÜM HAVA KONTROL ELEMANLARI HAVA KONTROL ELEMANLARI Çok Yönlü D füzör Havalandırma s stemler nde yüksek tavan

Detaylı

Pompalı ve Pompasız Kab nl. Tezgahaltı RO S stem 5 Aşamalı

Pompalı ve Pompasız Kab nl. Tezgahaltı RO S stem 5 Aşamalı 6T-75 WOP Pompalı ve Pompasız Tezgahaltı RO S stem 6 Aşamalı - 10 Şeffaf Haus ng (Ç ft Or ng) - 10 Beyaz Mat Haus ng (Ç ft Or ng) - 10 PP Spun 5µ Sed ment F ltre - 10 UDF Akt f Karbon F ltre - 10 CTO Blok

Detaylı

TUBTARA somun perç nler

TUBTARA somun perç nler TUBTARA somun perç nler güven l r bağlantı elemanınız! Belçika Malı EN 9100 Sertifikalı Somun perç n ned r? Tubtara somun perç n, levha veya prof l çer s nde güçlü b r bağlantı sağlayan, arka yüzeyden

Detaylı

ENERJİMİZİ GÜNEŞTEN ALIYORUZ

ENERJİMİZİ GÜNEŞTEN ALIYORUZ ENERJİMİZİ GÜNEŞTEN ALIYORUZ MiniSolar-2012 SOLAR KUTU Kullanma Kılavuzu **Önemli** Ürünlerimizi tercih ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Cihazın doğru çalışmasını sağlamak ve etkili kullanmak için lütfen

Detaylı

THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA

THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA Isıtma - Soğutma - Klima - Havalandırma Sistemleri Hakkımızda; T HS Mühend sl k 2004 yılında koşulsuz müşter memnun yet n temel lke ed nerek Tes sat, havalandırma,

Detaylı

GKD KALÇA AMELİYATI ONAM /RIZA BELGESİ

GKD KALÇA AMELİYATI ONAM /RIZA BELGESİ Hasta Adı Soyadı : Doğum tarihi : T.C. Kimlik No : Doğum yeri : Cinsiyeti : Protokol No : Adres : Telefon : Sayın Hastamız / Hasta Vekili/ Kanuni Temsilcisi, Sağlık durumunuz ve size önerilen tıbbi, cerrahi

Detaylı

B zler; s z müşter ler m z n tem zl k ve h jyen le lg l problemler n n çözümü ç n lke ed nd ğ m z;

B zler; s z müşter ler m z n tem zl k ve h jyen le lg l problemler n n çözümü ç n lke ed nd ğ m z; Havuz Bakım Başlarken; Profesyonel tem zl k sektörü, Avrupa'da 1900 lü yılların başlarında başlamış. B r nc ve İk nc Dünya Savaşı sırasında asker ht yaçlar arasında tem zl k ve h jyen öneml yer tutmuştur.

Detaylı

ENERJİMİZİ GÜNEŞTEN ALIYORUZ

ENERJİMİZİ GÜNEŞTEN ALIYORUZ ENERJİMİZİ GÜNEŞTEN ALIYORUZ MiniSolar-5A PWM Solar Şarj Kontrol Cihazı Kullanma Kılavuzu **Önemli** Ürünlerimizi tercih ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Cihazın doğru çalışmasını sağlamak ve etkili

Detaylı

DEVA ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK & AKADEMİK ANADOLU LİSESİ. Çocuklarımızı yaşadığımız çağa göre değil; yaşayacakları çağa göre yetiştiriyoruz.

DEVA ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK & AKADEMİK ANADOLU LİSESİ. Çocuklarımızı yaşadığımız çağa göre değil; yaşayacakları çağa göre yetiştiriyoruz. DEVA ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK & AKADEMİK ANADOLU LİSESİ Çocuklarımızı yaşadığımız çağa göre değil; yaşayacakları çağa göre yetiştiriyoruz. Deva Ün vers teye Hazırlık ve Akadem k Anadolu L ses, l se eğ t m

Detaylı

Model Kodu. Maks mum Ağırlık kg

Model Kodu. Maks mum Ağırlık kg Model Kodu Motor Gücü 197 PS (145 kw) Maks mum Ağırlık 17 710 kg Kova Kapas tes 3.3 m³ % 20'ye Varan Yakıt Tasarrufu *Öncek ser 80ZV-2 model ne kıyasla Yen Kawasak 80Z6 last kl yükley c, yakıt tasarrufu

Detaylı

II. BÖLÜM ASPİRATÖR ve VANTİLATÖR

II. BÖLÜM ASPİRATÖR ve VANTİLATÖR THS MÜHENDİSLİK THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA Isıtma - Soğutma - Klima - Havalandırma Sistemleri II. BÖLÜM ASPİRATÖR ve VANTİLATÖR 1-HÜCRE ASPİRATÖRLER Hücrel Asp ratör Isıtma ve soğutma stenmeyen

Detaylı

www.microcent.com.tr info@microcent.com.tr +90 372 316 32 00 05309650334

www.microcent.com.tr info@microcent.com.tr +90 372 316 32 00 05309650334 Plaka Tanıma S stem? Plaka Tanma S stem Ned r? Plaka Tanma S stem (PTS); Yazlm teknoloj s nde kayded len gel meyle beraber, kameralardan alnan görüntüler n üzer nde, b lg sayarda çalmakta olan plaka tanıma

Detaylı

DEFORMİTE DÜZELTME BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM/RIZA BELGESİ

DEFORMİTE DÜZELTME BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM/RIZA BELGESİ Hasta Adı Soyadı : Doğum tarihi : T.C. Kimlik No : Doğum yeri : Cinsiyeti : Protokol No : Adres : Telefon : Sayın Hastamız / Hasta Vekili/ Kanuni Temsilcisi, Sağlık durumunuz ve size önerilen tıbbi, cerrahi

Detaylı

Authorized Steel Service Center for. DEMİR ÇELİK SAN. ve TİC. A.Ş.

Authorized Steel Service Center for. DEMİR ÇELİK SAN. ve TİC. A.Ş. NAXTRA ve XABO en başarılı kullanım alanları arasında ThyssenKrupp Steel Europe'un ları, basınçlı kaplar ve boru hatları da bulunmaktadır. kullanılır. Gaz korumalı ark kaynak tır. Kaynak esnasında kullanılan

Detaylı

THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA Isıtma - Soğutma - Klima - Havalandırma Sistemleri IV. BÖLÜM CHİLLER CİHAZLARI

THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA Isıtma - Soğutma - Klima - Havalandırma Sistemleri IV. BÖLÜM CHİLLER CİHAZLARI THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA Isıtma - Soğutma - Klima - Havalandırma Sistemleri IV. BÖLÜM CHİLLER CİHAZLARI TANIM Ch ller c hazları, endüstr yel amaçla soğutma yapılması gereken tüm teçh zat ve

Detaylı

5- Mesleki Denetim ve Teknik Hizmetler

5- Mesleki Denetim ve Teknik Hizmetler 5- Mesleki Denetim ve Teknik Hizmetler 5- Mesleki Denetim ve Teknik Hizmetler 5.1 MESLEKİ DENETİM Mak na Mühend sler Odası, 6235 sayılı TMMOB Kanunu uyarınca kend s ne ver lm ş olan görev ve yetk ler çerçeves

Detaylı

Radar ve Ultrason k. Sev ye Ölçüm C hazları

Radar ve Ultrason k. Sev ye Ölçüm C hazları Radar ve Ultrason k Sev ye Ölçüm C hazları İç ndek ler -1987'den bugüne DURKO...2 -Temassız Ölçüm...3 -MICROLEVEL...4 -Tasarım & Ekran...5 -Radar Sev ye Ölçümü...6 -Güçlü Sensör & Montaj Yer...7 -Hava

Detaylı

KABLOSUZ HABERLEŞME ÇÖZÜMLERİ KAREL DECT SİSTEM

KABLOSUZ HABERLEŞME ÇÖZÜMLERİ KAREL DECT SİSTEM KABLOSUZ HABERLEŞME ÇÖZÜMLERİ KAREL DECT SİSTEM YÜKSEK PERFORMANSLI VE ESNEK BİR ÇÖZÜM: IP DECT IP DECT Karel IP-DECT s stem, ş rketler n g derek artan kablosuz haberleşme ht yaçlarına ve şyer nde hareket

Detaylı

10. Sınıf Matemat k Ders İşleme Defter. Altın Kalem Yayınları

10. Sınıf Matemat k Ders İşleme Defter. Altın Kalem Yayınları 10. Sınıf Matemat k Ders İşleme Defter OLASILIK Altın Kalem Yayınları KOŞULLU OLASILIK Bas t olayların olma olasılıklarını 9. sınıf matemat k konularında şlem şt k. Ş md yapacağımız se daha karmaşık olayların

Detaylı

FİRMA PROFİLİ. ODTÜ Teknokent S l kon Blok No: Zk16 ODTÜ Yerleşkes / Ankara / TÜRKİYE Tel: +90 312 210 18 62 Faks : +90 312 210 00 07

FİRMA PROFİLİ. ODTÜ Teknokent S l kon Blok No: Zk16 ODTÜ Yerleşkes / Ankara / TÜRKİYE Tel: +90 312 210 18 62 Faks : +90 312 210 00 07 FİRMA PROFİLİ ODTÜ Teknokent S l kon Blok No: Zk16 ODTÜ Yerleşkes / Ankara / TÜRKİYE Tel: +90 312 210 18 62 Faks : +90 312 210 00 07 www.hemosoft.com e-posta: nfo@hemosoft.com Hemosoft Kimdir? Hemosoft

Detaylı

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2016 MAYIS AYI E-BÜLTENİ

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2016 MAYIS AYI E-BÜLTENİ 2016 MAYIS AYI E-BÜLTENİ AYLIK PERSONEL TOPLANTIMIZI GERÇEKLEŞTİRDİK orsamızın aylık perso- Bnel toplantısı Yönet m Kurulu Başkanımız Egemen Aslan ın başkanlığında, Personel m z n katılımı le 02.05.2016

Detaylı

DALYAN YAPI ve ZEMİN LABORATUVARI

DALYAN YAPI ve ZEMİN LABORATUVARI DALYAN YAPI ve ZEMİN LABORATUVARI Mehmet Ak f Mah. 45032. Sok. No:9-A Dulkad roğlu / Kahramanmarş Telefax: 0344 215 66 44 www.dalyan nsaat.com.tr TS EN 708/N san 2010 DEMİR ÇEKME DENEYİ Mühend sl k malzemeler

Detaylı

HV 71XX SERİSİ ARAÇ İÇİ GÖRÜNTÜLEME VE KAYIT SİSTEMİ KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU

HV 71XX SERİSİ ARAÇ İÇİ GÖRÜNTÜLEME VE KAYIT SİSTEMİ KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU HV 71XX SERİSİ ARAÇ İÇİ GÖRÜNTÜLEME VE KAYIT SİSTEMİ KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU 1)GENEL KURULUM Açıklama Kamera, mon tör ve mob l kayıt c hazına güç vereb lmen z ç n tek b r elektr k kablosu le aküden

Detaylı

KABLOSUZ HABERLEŞME ÇÖZÜMLERİ KAREL DECT SİSTEM

KABLOSUZ HABERLEŞME ÇÖZÜMLERİ KAREL DECT SİSTEM KABLOSUZ HABERLEŞME ÇÖZÜMLERİ KAREL DECT SİSTEM YÜKSEK PERFORMANSLI VE ESNEK BİR ÇÖZÜM: IP DECT IP DECT Karel IP-DECT s stem, ş rketler n g derek artan kablosuz haberleşme ht yaçlarına ve şyer nde hareket

Detaylı

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2016 OCAK AYI E-BÜLTENİ

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2016 OCAK AYI E-BÜLTENİ UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2016 OCAK AYI E-BÜLTENİ UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI rakya Kalkınma Ajansı TGenel Sekreter Mahmut Şah n ve Uzman İsmet Zümer Cabbar 05 Ocak 2016 tar h nde borsamızı z yaret ederek

Detaylı

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2016 MART AYI E-BÜLTENİ

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2016 MART AYI E-BÜLTENİ 2016 MART AYI E-BÜLTENİ UZUNKÖPRÜ SERBEST MUHASEBECİ VE MALİ MÜŞAVİRLER BİRLİĞİNDEN BORSAMIZA ZİYARET -7 Mart Muhasebec ler Haf- 1tası dolayısıyla, Serbest Muhasebec ve Mal Müşav rler B rl ğ Başkanı F

Detaylı

23 Mart 2015 MSCI GOP. Özgür Yurtdaşseven 0212 384 1128 oyurtdasseven@garanti.com.tr. Kaynak : Reuters

23 Mart 2015 MSCI GOP. Özgür Yurtdaşseven 0212 384 1128 oyurtdasseven@garanti.com.tr. Kaynak : Reuters Glokal Tekn k Anal z P yasalar FED le soluklandı... FED n son toplantısında duyurduğu makro rev zyonlar ve FED Başkanı Yellen ın güverc n tonda kabul ed len açıklamaları geçt ğ m z haftaya damgasını vurdu.

Detaylı

SÖVE - MANTOLAMA 0 (850) 520 00 20 0 (232) 854 70 90. www.karplus.com.tr

SÖVE - MANTOLAMA 0 (850) 520 00 20 0 (232) 854 70 90. www.karplus.com.tr SÖVE - MANTOLAMA 0 (850) 520 00 20 0 (232) 854 70 90 KARPLUS DEKORATiF KAPLAMALAR KARPLUS ürünler esk yada yen her türlü yap da dekorat f ve yal t m amaçl kullan lan ha f d cephe elemanlar d r. ESTETiK

Detaylı

Tur zm profesyoneller ve stajyerler ne hızlı, ekonom k, kolay ve tek b r noktadan yan tam sted ğ n z g b ulaşın!

Tur zm profesyoneller ve stajyerler ne hızlı, ekonom k, kolay ve tek b r noktadan yan tam sted ğ n z g b ulaşın! Tur zm profesyoneller ve stajyerler ne hızlı, ekonom k, kolay ve tek b r noktadan yan tam sted ğ n z g b ulaşın! www.tur zm- k.com Türk ye n n lk ve tek tur zm ş lanları, elaman ve kar yer portalı Hakkımızda

Detaylı

28.05.2016. Yarışma yeri: Limak Eurasia Hotel Rüzgarlıbahçe Mahallesi Şehit Yüzbaşı Sinan Eroğlu Caddesi, No:5 Kavacık Beykoz İstanbul

28.05.2016. Yarışma yeri: Limak Eurasia Hotel Rüzgarlıbahçe Mahallesi Şehit Yüzbaşı Sinan Eroğlu Caddesi, No:5 Kavacık Beykoz İstanbul 28.05.2016 Yarışma yeri: Limak Eurasia Hotel Rüzgarlıbahçe Mahallesi Şehit Yüzbaşı Sinan Eroğlu Caddesi, No:5 Kavacık Beykoz İstanbul TURNUVA PROGRAMI 09:30-10:00 Kayıt 10:00-10:45 Açılış ve Yönerge Açıklamaları

Detaylı

ODA YÖNETĐM KURULU FAALĐYET RAPORU 17.11.2009 29.12.2009

ODA YÖNETĐM KURULU FAALĐYET RAPORU 17.11.2009 29.12.2009 ODA YÖNETĐM KURULU FAALĐYET RAPORU 17.11.2009 29.12.2009 ODA MECLĐSĐ TOPLANTISI Tarih: 29.12.2009 Sayı: 06/13 100 ĐŞLETME 2.5 MĐLYAR TL KREDĐ DESTEĞĐ BĐLGĐLENDĐRME TOPLANTISI KOSGEB TARAFINDAN UYGULAMAYA

Detaylı

YANGIN VE GÜVENLİK SİSTEMLERİ www.etsguvenl k.com.tr

YANGIN VE GÜVENLİK SİSTEMLERİ www.etsguvenl k.com.tr HAKKIMIZDA YANGIN VE GÜVENLİK SİSTEMLERİ Ş rket m z; Yangın Algılama, Söndürme ve Güvenl k s stemler konularında teknoloj ve kal te açısından sektördek 15 yılı aşkın sürel b r k m yle l der b r kuruluş

Detaylı

B lg Teknoloj ler ve İlet ş m Kurumu. IMEI Kayıt H zmet KULLANIM KILAVUZU

B lg Teknoloj ler ve İlet ş m Kurumu. IMEI Kayıt H zmet KULLANIM KILAVUZU B lg Teknoloj ler ve İlet ş m Kurumu IMEI Kayıt H zmet KULLANIM KILAVUZU 1 Başlamadan Önce... Bu h zmetten faydalanarak, yurt dışından k ş sel kullanım amacı le yanınızda get rd ğ n z cep telefonlarını

Detaylı

güneş ve rüzgar enerj kaynakları çevreye dostu, enerj tüket m düşük, her koşulda çalışan ve en... serv s h zmet let ş m ve haberleşme teknoloj ler

güneş ve rüzgar enerj kaynakları çevreye dostu, enerj tüket m düşük, her koşulda çalışan ve en... serv s h zmet let ş m ve haberleşme teknoloj ler Dünyada, özell kle son yıllarda doğal enerj kaynaklarına karşı c dd b r yönelme olmuştur. Bunun en büyük neden, mevcut enerj kaynaklarının sınırlı ve pahalı olmasıdır. Tükenmekte olan ve alım gücü yüksek

Detaylı

Prof. Dr. Hayati DEVELİ

Prof. Dr. Hayati DEVELİ Prof. Dr. Hayati DEVELİ Röportaj: Ar fe HASKUKA Yerl Düşünce Derg s olarak Türk ye Cumhur yet n n en öneml devlet kurumlarından b r olan Yunus Emre Enst tüsü nün başkanı Sayın Prof. Dr. Hayat DEVELİ le

Detaylı

>Sayfa7. Özgür Yurtdaşseven 0212 384 1128 oyurtdasseven@garanti.com.tr

>Sayfa7. Özgür Yurtdaşseven 0212 384 1128 oyurtdasseven@garanti.com.tr Glokal Tekn k Anal z H sse p yasalarında Ek m ayı kayıpları kısmen telaf ed ld... Global dolar taleb n n vme kaybett ğ ortamda h sse p yasalarında toparlanma fırsatı tepk alımlarıyla değerlend r ld. Zayıf

Detaylı

Kalite, güvenlik ve konfor aradığınızı biliyoruz.

Kalite, güvenlik ve konfor aradığınızı biliyoruz. Kalite, güvenlik ve konfor aradığınızı biliyoruz. Doğru yerdes n z. Caz p f yatlarımızla s z aradığınız otomob le b r adım daha yaklaştırıyoruz. Detaylı b lg ç n lütfen bay ler m zle temasa geç n z. 01

Detaylı

TÜRKĐYEDE TERMAL TURĐZMĐ GELĐŞTĐRME ÇALIŞMALARI

TÜRKĐYEDE TERMAL TURĐZMĐ GELĐŞTĐRME ÇALIŞMALARI TÜRKĐYEDE TERMAL TURĐZMĐ GELĐŞTĐRME ÇALIŞMALARI 1.Uluslar arası Sağlık k Turizmi Kongresi ANTALYA Yatırım m ve Đşletmeler Genel MüdürlM rlüğü KÜLTÜR R VE TURĐZM BAKANLIĞI Termal Turizm Şubesi Türkiye

Detaylı

Yönetmelik Yönergeler

Yönetmelik Yönergeler Kocaeli Kent Konseyi Yönetmelik ve Yönergeler kapak ç Kocael Kent Konsey Yönetmel k ve Yönergeler Kocael Kent Konsey Yayınları Yönetmel k ve Yönergel k Yayına Hazırlayan Gültek n Görüm D zg ve Tasarım

Detaylı

Folyo, Germe V n l, Canvas, Mesh D j tal Baskı

Folyo, Germe V n l, Canvas, Mesh D j tal Baskı 1730 Sokak No 50/A Karşıyaka - İZMİR Tel 0.232.369 46 07 Gsm 0.532.500 64 11 e-ma l b lgereklamltd@hotma l.com web İş ve Fiyat Listesi Folyo, Germe V n l, Canvas, Mesh D j tal Baskı Baskı folyosu pvc evsaflı

Detaylı

1. ULUSAL ÇOCUK ORTOPEDİSİ KONGRESİ

1. ULUSAL ÇOCUK ORTOPEDİSİ KONGRESİ 1. ULUSAL ÇOCUK ORTOPEDİSİ KONGRESİ 10-12 Mart 2016 Wyndham Grand Levent Otel İstanbul 2. DUYURU www.cocukortopedi2016.org 1. ULUSAL ÇOCUK ORTOPEDİSİ KONGRESİ DAVET De erl Meslekda lar m, 1. Ulusal Çocuk

Detaylı

YÖNETMELİK. laboratuvar uygulamaları prens pler ne uygunluğunun denetlenmes ve çalışmaların kontrolünü

YÖNETMELİK. laboratuvar uygulamaları prens pler ne uygunluğunun denetlenmes ve çalışmaların kontrolünü 9 Mart 2010 SALI Resmî Gazete Sayı : 27516 Çevre ve Orman Bakanlığından: YÖNETMELİK İYİ LABORATUVAR UYGULAMALARI PRENSİPLERİ, TEST BİRİMLERİNİN UYUMLAŞTIRILMASI, İYİ LABORATUVAR UYGULAMALARININ VE ÇALIŞMALARIN

Detaylı

THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA Isıtma - Soğutma - Klima - Havalandırma Sistemleri VIII. BÖLÜM ISITMA SİSTEMLERİ

THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA Isıtma - Soğutma - Klima - Havalandırma Sistemleri VIII. BÖLÜM ISITMA SİSTEMLERİ THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA Isıtma - Soğutma - Klima - Havalandırma Sistemleri VIII. BÖLÜM ISITMA SİSTEMLERİ 1- ELEKTRİKLİ ISITICILAR Havanın ısıtılması amacı le kanallarda kl ma santraller nde,

Detaylı

SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ

SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ 11 İKTİSAT PROF. DR. H. NEŞE ERİM PROF. DR. GÜLFETTİN ÇELİK PROF. DR. SEYFETTİN ERDOĞAN DOÇ.DR. İBRAHİM GÜRAN YUMUŞAK DO Ç. DR. MURAT TAŞDEMİR DO Ç.

Detaylı

Neotech Teknoloji Çözümleri

Neotech Teknoloji Çözümleri Neotech Teknoloji Çözümleri HAKKIMIZDA F rmamız, 2009 yılında güvenl k teknoloj ler, zayıf akım s stemler, satış, serv s ve proje taahhüt konularında faal yet göstermek amacıyla İstanbul'da kurulmuştur.

Detaylı

Üstten askı s stemlerde alüm nyum profil kapak uygulamasıyla ahşabın eğ lme (bel verme) r sk n ortadan kaldırıyoruz.

Üstten askı s stemlerde alüm nyum profil kapak uygulamasıyla ahşabın eğ lme (bel verme) r sk n ortadan kaldırıyoruz. YAKUT RAY - MOBİLYAYA DEĞER KATAR Üstten askı s stemlerde alüm nyum profil kapak uygulamasıyla ahşabın eğ lme (bel verme) r sk n ortadan kaldırıyoruz. 8 mm ahşap panel le b rl kte 4 mm cam - ayna uygulayab

Detaylı

3. Hafta Tablo İşlemler BPR255 Ver tabanı. Bu Der ste Öğr enecekler n z: 1. Tablo İşlemler

3. Hafta Tablo İşlemler BPR255 Ver tabanı. Bu Der ste Öğr enecekler n z: 1. Tablo İşlemler Bu Der ste Öğr enecekler n z: 1. Tablo İşlemler 1.1. Tablo Oluşturma 1.2. Tablo Oluşturmada Kısıtlamalar Constra nts 1.3. Tablo S lme 1. Tablo İşlemler 1.1. Tablo Oluştur ma En bas t hal yle CREATE TABLE

Detaylı

www.kebak.org KRİTİK ENERJİ ALTYAPILARININ KORUNMASI ve SİBER GÜVENLİK SEMPOZYUMU 8 ARALIK 2015 BİLKENT OTEL - ANKARA

www.kebak.org KRİTİK ENERJİ ALTYAPILARININ KORUNMASI ve SİBER GÜVENLİK SEMPOZYUMU 8 ARALIK 2015 BİLKENT OTEL - ANKARA KRİTİK ENERJİ ALTYAPILARININ 8 ARALIK 2015 BİLKENT OTEL - ANKARA Elektr k Dağıtım H zmetler Derneğ (ELDER) le B lg Güvenl ğ Derneğ (BGD) tarafından Kr t k Enerj Altyapılarının Korunması ve S ber Güvenl

Detaylı

TEBLİĞ. l) Kırsal ekonom k altyapı: Kırsal tur zm, b l ş m s stemler ve eğ t m, el sanatları ve katma değerl ürünler, ç ftl k

TEBLİĞ. l) Kırsal ekonom k altyapı: Kırsal tur zm, b l ş m s stemler ve eğ t m, el sanatları ve katma değerl ürünler, ç ftl k 21 Ek 骀 m 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29864 TEBLİĞ Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA TARIMA DAYALI YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:

Detaylı

KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ. Foreks 50 P yasaları SORUDA. Foreks Dünyası B z m İş m z

KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ. Foreks 50 P yasaları SORUDA. Foreks Dünyası B z m İş m z KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ Foreks 50 P yasaları Foreks Dünyası B z m İş m z 50 Foreks P yasaları Foreks 50 P yasaları 3 50 Soruda Foreks P yasaları ÜLKELERİN para b r mler n n karşılıklı değ şt r

Detaylı

AMPUTASYON AMELİYATI BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM/RIZA BELGESİ

AMPUTASYON AMELİYATI BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM/RIZA BELGESİ Hasta Adı Soyadı : Doğum tarihi: T.C. Kimlik No : Doğum yeri: Cinsiyeti : Protokol No: Adres : Telefon : Sayın Hastamız / Hasta Vekili/ Kanuni Temsilcisi, Sağlık durumunuz ve size önerilen tıbbi, cerrahi

Detaylı

/ 16 15.6.2015 00:48

/ 16 15.6.2015 00:48 / 16 15.6.2015 00:48 22 Mart 2007 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 26470 Çevre ve Orman Bakanlığından: YÖNETMELİK ORMAN SAYILAN ALANLARDA VERİLECEK İZİNLER HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

9 Mart 2015. olumsuz ayrıştı. Özgür Yurtdaşseven 0212 384 1128 oyurtdasseven@garanti.com.tr. Kaynak : Reuters

9 Mart 2015. olumsuz ayrıştı. Özgür Yurtdaşseven 0212 384 1128 oyurtdasseven@garanti.com.tr. Kaynak : Reuters Glokal Tekn k Anal z Mart ayına g r l rken gel şmekte olan h sse p yasaları FED gölges altında... Mart ayının lk şlem haftasında gel şmekte olan h sse p yasalarında görece zayıf eğ l m devam ett. Özell

Detaylı

MATERYAL ÇIKARIMI AMELİYATLARI BİLGİLENDİRME VE ONAM FORMU

MATERYAL ÇIKARIMI AMELİYATLARI BİLGİLENDİRME VE ONAM FORMU Hasta Adı Soyadı : Doğum Tar h : T.C. K ml k No : Doğum Yer : C ns yet : Protokol No: Adres: Telefon: Sayın Hastamız / Hasta Vek l / Kanun Tems lc s, Sağlık durumunuz ve s ze öner len tıbb, cerrah ya da

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Suzan BAYER. : Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Cad.) P.K.: 34093 Fatih / İstanbul : (212) 523 22 88 - Dahili 1139 :

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Suzan BAYER. : Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Cad.) P.K.: 34093 Fatih / İstanbul : (212) 523 22 88 - Dahili 1139 : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Suzan BAYER İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail : Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Cad.) P.K.: 34093 Fatih / İstanbul : (212) 523 22 88 - Dahili 1139 : : : 2. Doğum Tarihi : 3.

Detaylı

Merhaba Bebek BR.HLİ.077

Merhaba Bebek BR.HLİ.077 Merhaba Bebek BR.HLİ.077 K-Q TSE-ISO-EN 9000 Saray Mah. Siteyolu Cad. No:7 34768 Ümraniye / İstanbul +90 216 524 13 00 (Pbx) info@hisarhospital.com BR.HLİ.077 Sağlıklı Hamilelik Uzun süredir beklediğiniz

Detaylı

ELEGAM ASANSÖR MAKİNASI. kullanım & bakım klavuzu

ELEGAM ASANSÖR MAKİNASI. kullanım & bakım klavuzu ASANSÖR MAKİNASI kullanım & bakım klavuzu Hasmak Asansör Makine ve Motor Sanayi Ticaret Ltd. Şti 2014 - Tüm Hakları Saklıdır. Kullanım & Bakım Klavuzu Sayfa 03 İÇİNDEKİLER Sayfa 1. ÜRETİCİ VE SERVİS İRTİBAT

Detaylı

CEO nun Mesajı. Secur tas ta, sorumluluk duyulan ş n y ş olduğuna nanırız. Stockholm, 5 Mart 2012. Alf Göransson Secur tas AB Başkanı ve CEO su

CEO nun Mesajı. Secur tas ta, sorumluluk duyulan ş n y ş olduğuna nanırız. Stockholm, 5 Mart 2012. Alf Göransson Secur tas AB Başkanı ve CEO su S s v E Kodu 1 2 CEO nun Mesajı Hergün, faal yet gösterd ğ m z her yerde, Secur tas tak her çalışan, t barımızı ve markamızı güçlend rmeye yardımcı olab l r ve uzun vadel sürdürüleb l rl ğ m ze ve büyümem

Detaylı

30 Mart 2015. Özgür Yurtdaşseven 0212 384 1128 oyurtdasseven@garanti.com.tr. 5 Yıl 6 Yıl. Kaynak : Reuters

30 Mart 2015. Özgür Yurtdaşseven 0212 384 1128 oyurtdasseven@garanti.com.tr. 5 Yıl 6 Yıl. Kaynak : Reuters Glokal Tekn k Anal z B lanço dönem yaklaşırken ABD h sse p yasalarında baskı sürüyor... ABD de 8 N san da başlayacak lk çeyrek f nansalları açıklama dönem önces nde Wall Street endeksler nde FED kaynaklı

Detaylı

1 / 10 14.6.2015 23:39

1 / 10 14.6.2015 23:39 1 / 10 14.6.2015 23:39 23 Ocak 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27471 YÖNETMELİK Çevre ve Orman Bakanlığından: MADENCİLİK FAALİYETLERİ İLE BOZULAN ARAZİLERİN DOĞAYA YENİDEN KAZANDIRILMASI YÖNETMELİĞİ

Detaylı

AÇIK PLANLI OFİS ÖRNEĞİ

AÇIK PLANLI OFİS ÖRNEĞİ AYGIT IŞIK YEĞİNLİK DAĞILIMININ AYDINLIĞIN DÜZGÜN YAYILMIŞLIĞINA ETKİSİ: AÇIK PLANLI OFİS ÖRNEĞİ Günümüzde mekanların şlevsel ve estet k olmasının yanında, f z k ortam öğeler açısından kullanıcı konforuna

Detaylı

Yükseköğret m Kurulu Başkanlığı. Öğrenc Belges Sorgulama KULLANIM KILAVUZU

Yükseköğret m Kurulu Başkanlığı. Öğrenc Belges Sorgulama KULLANIM KILAVUZU Yükseköğret m Kurulu Başkanlığı Öğrenc Belges Sorgulama KULLANIM KILAVUZU 1 Başlamadan Önce... Bu h zmetten faydalanarak, eğ t m gördüğünüz okulları gösteren Öğrenc Belgeler n z elektron k ortamda ed neb

Detaylı

TÜRKIYE-İSTANBUL OTOMOBİL YAĞLAR ENDÜSTRİYEL YAĞLAR

TÜRKIYE-İSTANBUL OTOMOBİL YAĞLAR ENDÜSTRİYEL YAĞLAR TÜRKIYE-İSTANBUL ENDÜSTRİYEL YAĞLAR DÜNYANIN EN GELİŞMİŞ MOTOR YAĞI! HYUNDAI'n n KORE'de gel şt rd ğ, b r sonrak jenerasyon otomob l yağlarını tems l eden en ler teknoloj ye dayanan HYUNDAI XTeer'la deney

Detaylı

HER ŞEY HAKLAR İÇİN HAKLAR HERKES İÇİN

HER ŞEY HAKLAR İÇİN HAKLAR HERKES İÇİN Sivil Toplum Diyaloğu HER ŞEY HAKLAR İÇİN HAKLAR HERKES İÇİN Projesi Engelli Bireylerin İnsan Hakları Sivil Toplum Diyaloğu HER ŞEY HAKLAR İÇİN HAKLAR HERKES İÇİN Projesi Engelli Bireylerin İnsan Hakları

Detaylı

9. Sınıf Matemat k Ders İşleme Defter. Altın Kalem Yayınları

9. Sınıf Matemat k Ders İşleme Defter. Altın Kalem Yayınları 9. Sınıf Matemat k Ders İşleme Defter KÜMELER - 1 Altın Kalem Yayınları Küme: B rb r nden farklı nesneler n oluşturduğu topluluklar küme şekl nde adlandırılır. Kümey oluşturan nesneler n y bel rlenm ş

Detaylı

ANKARA SAĞLIK TURİZMİ ÇALIŞTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ ANKARA SAĞLIK TURİZMİ EYLEM PLANI. 30 N san 2014 Ankara

ANKARA SAĞLIK TURİZMİ ÇALIŞTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ ANKARA SAĞLIK TURİZMİ EYLEM PLANI. 30 N san 2014 Ankara ANKARA SAĞLIK TURİZMİ ÇALIŞTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ ANKARA SAĞLIK TURİZMİ EYLEM PLANI 30 N san 2014 Ankara Düzenleyen Kuruluşlar * Ankara Termal Tur zm Yatırımcılar ve İşletmec ler Derneğ * Ankara Sağlık

Detaylı

Yükseköğret m Kurulu Başkanlığı. Öğrenc Belges Sorgulama KULLANIM KILAVUZU

Yükseköğret m Kurulu Başkanlığı. Öğrenc Belges Sorgulama KULLANIM KILAVUZU Yükseköğret m Kurulu Başkanlığı Öğrenc Belges Sorgulama KULLANIM KILAVUZU 1 Başlamadan Önce... Bu h zmetten faydalanarak, eğ t m gördüğünüz okulları gösteren Öğrenc Belgeler n z elektron k ortamda ed neb

Detaylı

https://yoks 詃 s.yok.gov.tr/ 詃 lansayfa/?sess 詃 on 詃 d=52019

https://yoks 詃 s.yok.gov.tr/ 詃 lansayfa/?sess 詃 on 詃 d=52019 09.09.2016 https://yoks 詃 s.yok.gov.tr/ 詃 lansayfa/?sess 詃 on 詃 d=52019 Yazdır Anasayfa Yönetmel 丁Ȁ kler Üyel 丁Ȁ k Duyurular İlet 丁Ȁ ş 丁Ȁ m Arama Seçenekleri Tümünde ara Seç 詃 n 詃 z Ara İlan No : 1010469

Detaylı

İÇİNDEKİLER...ii İÇİNDEKİLER...iii ŞEKİLLER...iv TABLOLAR...v I. GENEL BİLGİLER...12 A. MİSYON VE VİZYON...12 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

İÇİNDEKİLER...ii İÇİNDEKİLER...iii ŞEKİLLER...iv TABLOLAR...v I. GENEL BİLGİLER...12 A. MİSYON VE VİZYON...12 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 2014 OCAK ARALIK İÇİNDEKİLER...ii İÇİNDEKİLER...iii ŞEKİLLER...iv TABLOLAR...v I. GENEL BİLGİLER...12 A. MİSYON VE VİZYON...12 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...12 C. AJANSA İLİŞKİN BİLGİLER...13 1. Fiziksel

Detaylı

UYARI, BİLGİLENDİRME VE İŞ GÜVENLİĞİ PANOLARI ORM REKLAM PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL TABELA, TOTEM, PANO VE PROMOSYON ÜRÜNLERİ

UYARI, BİLGİLENDİRME VE İŞ GÜVENLİĞİ PANOLARI ORM REKLAM PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL TABELA, TOTEM, PANO VE PROMOSYON ÜRÜNLERİ UYARI, BİLGİLENDİRME VE İŞ GÜVENLİĞİ PANOLARI ORM REKLAM PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL TABELA, TOTEM, PANO VE PROMOSYON ÜRÜNLERİ OGM Kurum K ml ğ n n Özgün B r Şek lde Korunab lmes İç n, Bütün B r mler Tarafından

Detaylı

İMPLANT VAKALARININ SINIFLANDIRILMASI

İMPLANT VAKALARININ SINIFLANDIRILMASI İMPLANT VAKALARININ SINIFLANDIRILMASI Prof. Dr. HALDUN İPLİKÇİOĞLU İmplant vakaları neden sınıflandırılmalıdır? İmplantoloji yüksek düzeyde bilgi ve deneyim gerektiren bir alandır. Bu konuda çalışmalar

Detaylı

AL001 GÜVENL GEÇ TLER AMASYA TEKN K VE ENDÜSTR MESLEK L SES YE LIRMAKTAN ELEKTR K AKIYOR

AL001 GÜVENL GEÇ TLER AMASYA TEKN K VE ENDÜSTR MESLEK L SES YE LIRMAKTAN ELEKTR K AKIYOR L SE REFERANS NO Proje ad : Okulun ad : Okulun bulundu u il AL001 GÜVENL GEÇ TLER AMASYA TEKN K VE AL002 YE LIRMAKTAN ELEKTR K AKIYOR AMASYA TEKN K VE AL003 B S KLETLE TELEFON ARJI AMASYA MERKEZ T CARET

Detaylı

YÖNETMELİK ANADOLU ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK ANADOLU ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 28 Ağustos 2016 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29815 Anadolu Ün 耂耂 vers 耂耂 tes 耂耂 nden: YÖNETMELİK ANADOLU ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

13 Ek 䤀耄 m 2016 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : TEBLİĞ

13 Ek 䤀耄 m 2016 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : TEBLİĞ 13 Ek 䤀耄 m 2016 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29856 TEBLİĞ Mal 㰀㤂 ye Bakanlığı (Gel 㰀㤂 r İdares 㰀㤂 Başkanlığı) ndan: ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (II) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

Detaylı

Sağlıkta Dış İl şk ler ve Avrupa B rl ğ Bülten

Sağlıkta Dış İl şk ler ve Avrupa B rl ğ Bülten d sab.ed@sagl k.gov.tr tw tter.com/d sabgm / www.d sab.sagl k.gov.tr Şubat 2015 - Sayı: 23 Ayda b r yayınlanır. - Sayın Cumhurbaşkanımızın Somal, C but ve Et yopya Programına Refakat - DSÖ Türk ye Ofis

Detaylı

24 Kasım 2014. BİST100 & 1 Yıl İleriye Dönük Hedef Değer BİST100 > Hedef Değer - BİST100 >

24 Kasım 2014. BİST100 & 1 Yıl İleriye Dönük Hedef Değer BİST100 > Hedef Değer - BİST100 > Glokal Tekn k Anal z H sse p yasalarında merkez bankalarının etk s Kasım ayında yen den ön planda... Ek m ayının Japonya Merkez Bankası nın ekonom y destekley c tedb rler yle tamamlanması sonrasında Kasım

Detaylı

2014 EĞİTİM TAKVİMİ. www.dentalimplantmaster-s.com

2014 EĞİTİM TAKVİMİ. www.dentalimplantmaster-s.com EĞİTİM TAKVİMİ idea & DentaSolar s mplantoloj konulu e t m etk nl kler n n y l ndak program n a a dak takv mde b lg n ze sunar z: 1 ubat Mini Sempozyum stanbul 14-16 Mart İmplantoloji Geliştirme Kursu

Detaylı

GİRİŞİMCİLİK KADINLAR İÇİN BİR SOSYAL HAREKETLİLİK ARACI OLABİLİR Mİ?: ESKİŞEHİR DE KENDİ İŞİNİ KURAN KADINLAR ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

GİRİŞİMCİLİK KADINLAR İÇİN BİR SOSYAL HAREKETLİLİK ARACI OLABİLİR Mİ?: ESKİŞEHİR DE KENDİ İŞİNİ KURAN KADINLAR ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Sosyoloji Konferansları No: 54 (2016-2) / 143-166 GİRİŞİMCİLİK KADINLAR İÇİN BİR SOSYAL HAREKETLİLİK ARACI OLABİLİR Mİ?: ESKİŞEHİR DE KENDİ İŞİNİ KURAN KADINLAR ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Özet Zübeyde DEMİRCİOĞLU

Detaylı

Sınıf YILLIK PLAN. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi. osmankarakaya.net ÜNİT E İRİL İŞ 2016 / Sınıf Din Kült. ve Ah. Bilgisi OSMANLI.

Sınıf YILLIK PLAN. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi. osmankarakaya.net ÜNİT E İRİL İŞ 2016 / Sınıf Din Kült. ve Ah. Bilgisi OSMANLI. OSMANLI 5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ÜNİT E İRİL İŞ YILLIK PLAN 2016 / 2017 1. Hafta 19-23 Eylül 1. Ün te 1. Hafta 19-23 Eylül Öğrenc lerle tanışma ve ders müfredatı. Vatan sevg s mandandır. Had

Detaylı

2 Mart 2015. Özgür Yurtdaşseven 0212 384 1128 oyurtdasseven@garanti.com.tr

2 Mart 2015. Özgür Yurtdaşseven 0212 384 1128 oyurtdasseven@garanti.com.tr Glokal Tekn k Anal z Global h sse sened p yasası yen den z rvede... ABD h sse p yasasının %51 ağırlığa sah p olduğu MSCI Tüm Ülkeler H sse P yasası endeks öncek z rves olan Temmuz 2014 ün ardından yen

Detaylı

POLİTİKA ÖNERİLERİ ve SONUÇ RAPORU

POLİTİKA ÖNERİLERİ ve SONUÇ RAPORU "Bu Proje Avrupa B rl ğ ve Türk ye Cumhur yet tarafından finanse ed lmekted r" Ç O CUKL ARA ENGEL YOK POLİTİKA ÖNERİLERİ ve SONUÇ RAPORU Sivil Toplum Geliştirme Merkezi ANTALYA POLİTİKA ÖNERİLERİ ve SONUÇ

Detaylı

F yat L stes. Versiyon 2.0.1.6.3 WWW.KAANSKY.COM.TR

F yat L stes. Versiyon 2.0.1.6.3 WWW.KAANSKY.COM.TR F yat L stes Versiyon 2.0.1.6.3 WWW.KAANSKY.COM.TR KST-K1-AHD1002 280,00 * 2 High Led KST-K2-AHD1002 KST-K3-AHD1002 KST-K4-AHD1002 * 720P 1 Megap xel IR Dome Kamera 320,00 * 4 High Led * 40M IR Mesafesi

Detaylı

FAALİYET RAPORU OCAK - ARALIK 2015. Edirne, Kırklareli, Tekirdağ

FAALİYET RAPORU OCAK - ARALIK 2015. Edirne, Kırklareli, Tekirdağ FAALİYET RAPORU OCAK - ARALIK 2015 Edirne, Kırklareli, Tekirdağ FAALİYET RAPORU 2015 OCAK ARALIK İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...ii İÇİNDEKİLER...iii TABLOLAR...iv ŞEKİLLER...v I. GENEL BİLGİLER...12 A. MİSYON

Detaylı

ADA MODLU ÇALIŞMA (ADMÇ)

ADA MODLU ÇALIŞMA (ADMÇ) FOTOVOLTAİK KAYNAKLI DAĞITIK GÜÇ SİSTEMLERİNİN ŞEBEKE İLE ETKİLEŞİMİNDE ÖNEMLİ BİR SORUN: ADA MODLU ÇALIŞMA (ADMÇ) Günümüzde fotovolta k (PV) güç s stemler, yen leneb l r enerj kaynakları çer s nde öneml

Detaylı

UYGULAMA PLANLAYICILARI SERİSİ ÖN SÖZÜ

UYGULAMA PLANLAYICILARI SERİSİ ÖN SÖZÜ UYGULAMA PLANLAYICILARI SERİSİ ÖN SÖZÜ Sorumluluk, ps koterap uygulamasının öneml b r boyutudur. Tedav programları, kamu dareler, kl n kler ve uygulamacılar, verd kler h zmetler n masraflarının karşılanması

Detaylı

ELGE 380V AC Sürücüleri Kullanım Klavuzu ELD110 Sürücüleri (3,7...11 kw) elge control products. elge

ELGE 380V AC Sürücüleri Kullanım Klavuzu ELD110 Sürücüleri (3,7...11 kw) elge control products. elge ELGE 380V AC Sürücüleri Kullanım Klavuzu ELD0 Sürücüleri (3,7... kw) elge control products elge Güvenl k Uyarı! ELD0 AC sürücüler n n tüm montaj şlemler SADECE uzman tekn k personel tarafından gerçekleşt

Detaylı

B lg Teknoloj ler ve İlet ş m Kurumu. IMEI Kayıt H zmet KULLANIM KILAVUZU

B lg Teknoloj ler ve İlet ş m Kurumu. IMEI Kayıt H zmet KULLANIM KILAVUZU B lg Teknoloj ler ve İlet ş m Kurumu IMEI Kayıt H zmet KULLANIM KILAVUZU 1 Başlamadan Önce... Bu h zmetten faydalanarak, yurt dışından k ş sel kullanım amacı le yanınızda get rd ğ n z cep telefonlarını

Detaylı

TÜRKĐYE FUTBOL FEDERASYONU

TÜRKĐYE FUTBOL FEDERASYONU 2009-2010 FUTBOL SEZONU GÖZLEMCĐ KADROSU BELĐRLEME YÖNTEMĐ SINAV, KURS, SEMĐNER TAKVĐMĐ VE TALĐMATI NĐSAN 2009 1 2009-2010 FUTBOL SEZONU GÖZLEMCĐ SINAV, KURS, SEMĐNER TAKVĐMĐ TARĐH YAPILACAK FAALĐYET 16

Detaylı

2.Başvuru Esnasında Doldurulacak Form (http://personel.karabuk.edu.tr/akadem k2.doc) Adres nden Tem n Ed leb l r.

2.Başvuru Esnasında Doldurulacak Form (http://personel.karabuk.edu.tr/akadem k2.doc) Adres nden Tem n Ed leb l r. 02.09.2016 https://yoks s.yok.gov.tr/ lansayfa/?sess on d=51958 Yazdır Anasayfa Yönetmel 뫿㴄 kler Üyel 뫿㴄 k Duyurular İlet 뫿㴄 ş 뫿㴄 m Arama Seçenekleri Tümünde ara Seç n z Ara İlan No : 1010408 İlanın Çıkılacağı

Detaylı

ASİ ŞEHİRLER; ŞEHİR HAKKINDAN KENTSEL DEVRİME DOĞRU REBEL CITIES; FROM THE RIGHT TO THE CITY TO THE URBAN REVOLUTION

ASİ ŞEHİRLER; ŞEHİR HAKKINDAN KENTSEL DEVRİME DOĞRU REBEL CITIES; FROM THE RIGHT TO THE CITY TO THE URBAN REVOLUTION Sosyoloji Konferansları No: 54 (2016-2) / 353-359 ASİ ŞEHİRLER; ŞEHİR HAKKINDAN KENTSEL DEVRİME DOĞRU REBEL CITIES; FROM THE RIGHT TO THE CITY TO THE URBAN REVOLUTION HARVEY, DAVID (2013), METİS YAY.;

Detaylı

Yarışma yeri: Limak Eurasia Hotel Rüzgarlıbahçe Mahallesi Şehit Yüzbaşı Sinan Eroğlu Caddesi, No:5 Kavacık Beykoz İstanbul ÖRNEK YARIŞMA

Yarışma yeri: Limak Eurasia Hotel Rüzgarlıbahçe Mahallesi Şehit Yüzbaşı Sinan Eroğlu Caddesi, No:5 Kavacık Beykoz İstanbul ÖRNEK YARIŞMA 28.05.2016 Yarışma yeri: Limak Eurasia Hotel Rüzgarlıbahçe Mahallesi Şehit Yüzbaşı Sinan Eroğlu Caddesi, No:5 Kavacık Beykoz İstanbul ÖRNEK YARIŞMA 2015-2016 Eğ t m Öğret m Yılı 28 Mayıs 2016 Var Mısın

Detaylı

GENEL İŞLEM KOŞULLARI KULLANILMASINI KABUL BEYANI. fkat l m.com.tr/sozlesmeler_ve_b lg _formlar.aspx adres nde b r örneğ bulunan

GENEL İŞLEM KOŞULLARI KULLANILMASINI KABUL BEYANI.  fkat l m.com.tr/sozlesmeler_ve_b lg _formlar.aspx adres nde b r örneğ bulunan Sayfa 1/7 GENEL İŞLEM KOŞULLARI KULLANILMASINI KABUL BEYANI MÜŞTERİ/TC K ml k No: MUHATAP:Vakıf Katılım Bankası A.Ş. Gülbahar Mah. Büyükdere Cad. No.97 Ş şl /İstanbul KONU :Sözleşmede genel şlem koşulu

Detaylı

Üç Şiir. Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı

Üç Şiir. Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı Üç Şiir Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı N â z ı m H i k m e t (Se la nik, 14 Ocak 1902 Mos ko va, 3 Ha zi ran 1963) Bah ri ye M e kt eb i n i b it i rd i (1919 ), H am id iy e K r uvaz ör

Detaylı

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2016 EKİM AYI E-BÜLTENİ

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2016 EKİM AYI E-BÜLTENİ UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2016 EKİM AYI E-BÜLTENİ UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI BORSAMIZ ÜYESİ EMİN TARIM SANAYİ VE TİCARET AŞ. TÜRKİYENİN EN BÜYÜK İKİNCİ 500 SANAYİ KURULUŞU İÇERİSİNDE orsamız Yönet m Kurulu

Detaylı

BÜYÜLEYİCİ MOGAN GÖLÜ MANZARASI VE YEMYEŞİL BAHÇELERİYLE HUZUR DOLU YAŞAM İÇİN İNCEKMİNAPARK. www. ncekm napark.com

BÜYÜLEYİCİ MOGAN GÖLÜ MANZARASI VE YEMYEŞİL BAHÇELERİYLE HUZUR DOLU YAŞAM İÇİN İNCEKMİNAPARK. www. ncekm napark.com BÜYÜLEYİCİ MOGAN GÖLÜ MANZARASI VE YEMYEŞİL BAHÇELERİYLE HUZUR DOLU YAŞAM İÇİN İNCEKMİNAPARK 03 ANKARA KONUT PİYASASININ YÜKSELEN YILDIZI İNCEK BÜYÜLEYİCİ MOGAN GÖLÜ MANZARASI VE YEMYEŞİL BAHÇELERİYLE

Detaylı

Sağlıkta Dış İl şk ler ve Avrupa B rl ğ Bülten

Sağlıkta Dış İl şk ler ve Avrupa B rl ğ Bülten d sab.ed@sagl k.gov.tr tw tter.com/d sabgm / www.d sab.sagl k.gov.tr Eylül 2015 - Sayı: 30 Ayda b r yayınlanır. - Sayın Bakanımız Dr. Mehmet Müezz noğlu ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge D rektörü

Detaylı

KAREL ARAÇ TAKİP SİSTEMİ

KAREL ARAÇ TAKİP SİSTEMİ KAREL ARAÇ TAKİP SİSTEMİ KAREL ARAÇ TAKİP SİSTEMİ, ARAÇ FİLOSU OLAN FİRMALARA, ARAÇLARININ SAYISAL BİR HARİTA ÜZERİNDE SÜREKLİ TAKİP EDİLMESİNİ SAĞLAR. İNTERNET ERŞİMİ OLAN HERHANGİ BİR BİLGİSAYARDAN VEYA

Detaylı

UMK İNŞAAT DEVAM EDEN PROJELER : sahip konut projesi. Ÿ Mamak Boğaziçi 3. Cadde numaralı parselde başlama aşamasında olan 150

UMK İNŞAAT DEVAM EDEN PROJELER : sahip konut projesi. Ÿ Mamak Boğaziçi 3. Cadde numaralı parselde başlama aşamasında olan 150 UMK İNŞAAT UMK İNŞAAT Umk İ, 2014 yılındaki kuruluşu i bariyle konut projeleri, özellikli yapılar, kamu projeleri, kent parkları & çevre düzenleme, sağlık projeleri ve altyapı projeleri yapmaya başlamış

Detaylı