Maksillofasiyal Cerrahide Piezoelektrik Aygıtların Kullanımı

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Maksillofasiyal Cerrahide Piezoelektrik Aygıtların Kullanımı"

Transkript

1 Maksillofasiyal Cerrahide Piezoelektrik Aygıtların Kullanımı Doç. Dr. Zekai Yaman Amerikan Hastanesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü, Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı, Nişantaşı, İstanbul. Özet P ezoelektr k prens pler uyarınca oluşturdukları ultrason k v brasyon vasıtasıyla kem k kes s yapab len aygıtlar prat kte p ezoelektr k aygıtlar (p ezocerrah ) olarak adlandırılmaktadır. P ezoelektr k aygıtlar, dental mplantoloj başta olmak üzere ağız ve çene cerrah s, plast k cerrah, kulak burun boğaz, ortoped ve el cerrah s g b çeş tl branşlarda, kem k le lg l şlemlerde g tt kçe yaygınlaşan b r kullanım alanı bulmaktadır. P ezoelektr k aygıtların başlıca özell kler arasında, yumuşak dokulara zarar vermeden seç c kem k kesme özell kler, net b r cerrah görüş sağlamaları, m kron hassas yet nde kes yapılab lmes ve ısı oluşturmaması sayılab l r. Bu çalışmada, p ezoelektr k aygıtların temel çalışma prens pler özetlenerek, maks llofas yal cerrah de kem k le lg l g r ş mlerdek uygulama alanları kl n k örnekler eşl ğ nde sunulmuştur. Anahtar kel meler: Maks llofas yal cerrah, p ezoelektr k, ultrason k v brasyon, p ezocerrah. Doç. Dr. Zekai Yaman 1989 yılında Ankara Ün vers tes D ş Hek ml ğ Fakültes nden mezun oldu. Aynı Ün vers ten n Ağız, D ş, Çene Hastalıkları ve Cerrah s Anab l m Dalında Doktora eğ t m n tamamladı yılında Japonya B l m ve Eğ t m Bakanlığı bursunu kazanarak Osaka Ün vers tes 1. Oral ve Maks llofas yal Cerrah Kl n ğ ne kabul ed ld. İk yıl süreyle ler maks llofas yal cerrah, ortognat k cerrah ve dudak-damak yarıkları konularında kl n k çalışmalara ayrıca, çene nörof zyoloj s konusunda deneysel çalışmalara katıldı. 18 ay sürel Oral ve Maks llofas yal Cerrah de ler eğ t m programını başarıyla tamamladı yılında Ün vers te Doçent ünvanını aldı yılları arasında Istanbul da özel kl n ğ nde çalıştı yılından t baren Vehb Koç Vakfı Amer kan Hastanes Ağız ve D ş Sağlığı Bölümünde, Ağız ve Çene Cerrah s Uzmanı olarak h zmet vermekted r. G r ş Ağız ve çene cerrah s nde sert dokuları lg lend ren şlemlerde osteotom, guj ve çek ç g b mekan k el aletler n n kullanımı çok esk b r geçm şe sah pt r. Tar hsel gel ş m ç nde mekan k aletlere alternat f olarak hava basıncı veya elektr k enerj s le çalışan motorlu aygıtlar kullanılmaya başlanmıştır. Kem k cerrah s nde kullanılan da resel, ler -ger veya sağ-sol yönde hareketler yapan motorlu aygıtların yol açtığı başlıca sorunlar arasında: kem ğ n aşırı ısınmasına bağlı görülen nekrozlar; kes c ucun basınçla uygulanmasına bağlı cerrahın nce dokunma hassas yet n kaybetmes ; kes m der nl ğ n n tesp t ndek zorluklar; döner başlığın veya testeren n hızının tam ayarlanamamasına bağlı sten lmeyen bölgelerde yatrojen k hasar oluşturulması; maks ller s nüs veya mand büler kanal g b öneml anatom k oluşumlar le yumuşak dokularda hasar oluşturma ht maller sayılab l r (G raud ve ark. 1991). Er ksson ve ark. (1984), döner aletler n teması sonucu kem k ısısının 1 dak ka boyunca 470 C derece üstüne çıktığı durumlarda lokal nekroz oluştuğu b ld r lm şt r. Bu durum, kem k cerrah s nde özell kle dental mplant uygulamalarında özel b r öneme sah p olup mplant başarısını doğrudan etk lemekted r. Mekan k veya elektr kl konvans yo- 36 Dental Klinik Dergisi 02/2012

2 Res m 1. P ezoelektr k aygıtların lk model Vercollott ve ark. (2000) tarafından gel şt r lm şt r. P ezoelektr k aygıtlar, lk modele atfen genel olarak P ezosurgery olarak adlandırılmaktadır. Res mde, P ezosurgery 3 (Mectron, İtalya) aygıtı (A); ve d ğer b r markaya a t (Surgyson c, Esacrom, İtalya) uçlar zlenmekte (B). nel kem k cerrah s enstrümanlarına alternat f olarak basınçla su püskürtmek suret yle kem k kes s sağlayan Su-Jet (water jet) aygıtı geliştirilmiştir (Schwieger ve ark. 2004). Ancak su-jet kl n k kullanıma g rmem şt r. Er: YAG (2940 nm) ve Er, Cr:YSGG (2780 nm) laserler g b sert doku laserler kulanılarak yapılan kem k cerrah s yalnızca lokal uygulamalarda başarılı sonuçlar vereb lmekted r (Coluzz ve Conv ssar 2007). Laser n kem k kesmek amacıyla uygulandığı durumlarda aşırı ısınmaya bağlı termal nekroz oluşturduğu, yen gel şt r len s stemlerde se der nl k kontrolüne da r sorunlar bulunduğu b ld r lm şt r (Stüb nger ve ark. 2009). Sert doku kes c özell ğe sah p dalga boyları le lg l çalışmalar artarak devam etmekted r. Ağız ve çene cerrah s nde kem kle lg l şlemlerde son olarak gündeme gelen ve gen ş b r kullanım alanı bulan yöntem, p ezoelektr k prens pler ne göre çalışarak ultrason k v brasyon vasıtasıyla kesme yapab len p ezoelektr k aygıtlardır (Vercollott ve ark. 2001). P ezoelektr k aygıtlar prat kte, lk p yasaya çıkan aygıtın sm ne atfen P ezocerrah (P ezosurgery) olarak adlandırılır. P ezocerrah n n genel d şhek ml ğ ve mplantoloj de çeş tl kullanımları yazar tarafından güncel derg lerde tar f ed lm şt r (Yaman 2009, Yaman 2010a, b, c, d, Yaman ve ark. 2011, Yaman ve Süer 2011). Bu çalışmada, maks llofas yal cerrah alanında kullanımı örnek olgular üzer nde tar f ed lm şt r. P ezoelektr k Etk ve Ultrason k T treş m Oluşumu P ezoelektr k etk, üzer ne mekan k b r basınç uygulanan quartz g b bazı kr staller ve seram k malzemelerde b r elektr ksel ger l m n oluşmasıdır. Malzeme gen şley p daralarak t treş r ve ultrason k v brasyon oluşturur. Basınç elektr klenmes olarak da adlandırılan bu etk, Yunanca basınç anlamına gelen p eze- n sözcüğünden türet len p ezo sözcüğü le tanımlanmıştır (Poblete-M chel ve M chel 2009). P ezoelektr k etk le oluşturulan ultrason k v brasyonun sert dokulardak kes c etk s lk olarak Ca- Res m 2. P ezoelektr k prens pler uyarınca oluşturulan ultrason k v brasyon, alet n uç kısmına takılan uçta ( nsert) t treş me sebep olur. Long tüd nal t treş m n genl ğ, markaya göre değ şmekle b rl kte m kron arasında vert kal t treş m se m kron arasındadır. tuna (1953) tarafından tanımlanmıştır. Volkov ve Shepeleva (1974) tak ben Aro ve ark. (1981) ortoped k cerrah de, Horton ve ark (1975, 1981) tarafından da çene cerrah s ndek kullanımını tar f ed lm şt r. Güncel p ezoelektr k aygıtların lk model Vercollott ve ark. (2000) tarafından gel şt r lerek halen yoğun olarak araştırmalara konu ed lmekted r (Vercollott ve ark. 2001a, 2001b, 2005). P ezoelektr k aygıtlar, d şhek ml ğ prat ğ nde rut n olarak kulanılan p ezoelektr k d ştaşı tem zleme c hazlarına benzer prens plerle çalışır, ancak ultrason k d ştaşı tem zleme c - Res m 3. V brasyonun oluştuğu uç kısımda, devamlı m kropatlamalar ve b r şok dalgası oluşur. Bu şok dalgası kav tasyon olarak adlandırılır. Kem k cerrah s nde kav tasyon etk s öneml d r. Kav tasyon esnasında enerj açığa çıkarak lokal ısı artışı ve basınç değ ş m ne sebep olur. Walmsly ve ark. (1988) kav tasyonun bakter hücre duvarını parçaladığını ve ant bakter yel etk nl ğe sah p olduğunu b ld rm şt r. Ayrıca kav tasyon etk s le hemostaz sağlanarak kansız b r operasyon sahası elde ed l r. 02/2012 Dental Klinik Dergisi 37

3 Res m 4. Kem k kes ler n n yapılmasında standart olarak düz testere uçlar terc h ed l r (A). Ramus greft alınmasında alt yatay kes ler ç n özel gel şt r lm ş ç ft açılı uçlar şlemlerde kolaylık sağlar (B). hazlarının sert dokuları kes c özell kler yoktur (van der We jden 2005). P ezoelektr k aygıtların kl n k uygulamalara get rd ğ en büyük yen l k, seç c kesme özell ğ d r. P ezocerrah kem k g b m neral ze dokuları keserken, damar, s n r g b yumuşak dokuları kesmemekted r (Schaeren ve ark. 2008). P ezoelektr k aygıtlar ayak pedalı le kontrol ed len elektr k ün tes, ün te üzer nde ayar düğmeler, p yasemen benzer handp ece ve el parçasına v dalanan değ ş k şek llerdek uçlardan ( nsert) oluşur (Res m 1A-B). Ultrason k v brasyonu üreten ve t treş mler hal nde kullanıma sunan bölüm handp ece ç nded r ve transduser olarak adlandırılır. Elektr k akımı handp ece uç kısmına yakın konumlanmış p ezoelektr k özell ktek seram k halkalarda deformasyon ve elektr klenme oluşturur. Halkalar gen şley p daralarak t treş rler. Transduser boyunca let len t treş m n ş ddet ucta bulunan ampl f katör tarafından arttırılır. Böylece akt f uç long tüd nal eksende ve daha az m ktarda vert kal eksende t treş r (Res m 2). Res m 5. Ramus greft alınmasında uygulanan kem k kes ler : l nea obl qua eksterna boyunca ön-arka yönde uzanan üst yatay kes (A); buna d k olacak şek lde arkada ramus üst bölges nde arka d key kes ; y ne l nea kes s ne d k olacak şek lde önde korpus bölges nde, ön d key kes ve son olarak alt yatay kes olmak üzere 4 osteotom hattından barett r (B). Kem k greft tabandan b r osteotom yardımıyla ayrılır (C). Greft genell kle 2-3 cm uzunluğunda ve 3-5 mm kalınlığındadır (D). Osteotom ler n p ezocerrah vasıtasıyla yapılması kansız ve net b r cerrah alan sağlar. P ezoelektr k Ultrason k Aygıtların Etk Mekan zmaları Ultrason k aygıtların etk mekan zmaları arasında kabarcık oluşumu ve kav tasyon etk s başta olmak ısı etk s, ultramasaj etk s, elektr ksel etk ve vme etk s temel ayırt ed c özell kler olarak sayılab l r (Van der We jden 2005). Kem k cerrah s nde kav tasyon etk s öneml d r. Ultrason k enstrü- Res m 6. Mand büler ramus greft onley tarzda, kem k kalınlığını arttırmak amacıyla terc h ed l r. İl ak Kem k Greft Uygulaması 38 Dental Klinik Dergisi 02/2012

4 mentasyon esnasında soğutucu sıvı uç kısıma doğru devamlı akarak rr gasyon sağlar. Ultrason k v brasyona maruz kalan sıvı üzer nde devamlı tekrarlayan baskı ve çekme kuvvetler etk l d r. Bu kuvvetler sıvı üzer ndek atmosfer k basıncı düşürerek sıvıyı buharlaşma sev yes ne çeker. V brasyonun en hızlı olduğu alet n uç kısmında halka benzer kabarcıklar oluşur. Bu kabarcıklar sıvı veya gaz dolar ve v brasyona devam eder. G tt kce büyüyen kabarcıklar b r aşamada patlayarak çok sayıda küçük kabarcığa dönüşür. Bu m kropatlamalar b r şok dalgası oluşturur ve kav tasyon adı ver l r (Res m 3). Res m 7. Üst tam d şs z hasta, mplant retans yonlu sab t b r protet k restorasyon yapılması steğ yle başvurdu. Operasyon önces değerlend rmede alveoler kretlerde bel rg n atrof tesp t ed ld ve l ak kem k greftlemes vasıtasıyla çene augmentasyonu planlandı (A). Özell kle, anter or bölgede, estet k sorunları g derecek onley tarzda greftleme düşünüldü (B). P ezoelektr k ultrason k aygıtların kullanım alanları arasında: Kem k cerrah s nde, Kem k greft yatağının hazırlanması Alveoler dekort kasyon, kort kotom Otojen greft alınması İmplant soket hazırlanması Çek m soket n n tem zlenmes Kret düzelt lmes Kret ayırma ve gen şletme Ortognat k cerrah Alveoler d straks yon K st çıkartılması Ortodont k m kro-cerrah Mental s n r repoz syonu Res m 8. Anter or med yal yaklaşımla alınan l ak kem k greft, b yomodel üzer nde deal formu alıncaya kadar şek llend r ld (A). Greftler n çenede yerleşeceğ poz syonlar bel rlend (B). S nüs cerrah s nde, Lateral yaklaşımda kem k penceres hazırlanması S nüs mukozası atravmat k d seks yonu İnternal s nüs tabanı yükselt lmes Res m 9. Model üzer nde planlanan lokal zasyona uygun olarak greftler çeneye f kse ed ld. İşlemler esnasında p ezocerrah kullanılması suret yle, greft kaybı m n mal ze ed ld. D şlerle lg l g r ş mlerde, D ş kökler n ayırma Hem seks yon Kök amputasyonu Odontektom (gömülü d şler n bölünmes ) Per odontal cerrah Ap kal rezeks yon ve Ayrıca endodont k tedav lerde kullanım alanı bulmaktadır. Res m 10. Genç bayan hastada, maks lla anter or bölgede lokal ze ve oldukca büyük boyutlara ulaşmış dent geröz k st (A), p ezocerrah kullanılarak enükle ed ld. K st n oluşturduğu defekt bölges, y ne p ezocerrah kullanılarak mand büler ramus bölges nde alınan kem k greft vasıtasıyla rekonstrükte ed ld (B). 02/2012 Dental Klinik Dergisi 39

5 greftler n adaptasyonunda da p ezocerrah kullanımı bel rg n avantajlar sağlayab lmekted r (Res m 7 ve 9). Çene K stler Enükleasyonu ve Rekonstrüks yonunda P ezocerrah n n b r d ğer uygulama alanı çene k stler n n enükleasyonudur (Yaman 2010). K stler n üzer n örten nce kompakt lam nanın p ezocerrah vasıtasıyla kaldırılması, k st ep tel n n zarar görmes n engelleyerek nüks açısından önem taşıyab l r. Res m 11. Genç erkek hasta üst çene molar bölgede, daha önceden odontoma tanısı alan odontojen k tümörün tedav s ç n başvurdu. Res m 12. B lg sayarlı Tomograf k (BT) ncelemede, lezyonun maks ller s nüs poster or bölgeden, med yalde burun yan kenarına ve yukarıda göz tabanına uzandığı ve poster or bölgede retromaks ller bölge le yakın komşulukta olduğu zlend (A ve B). Res m 13. BT görüntüler nde elde ed len b yomodel üzer nde lezyonun komşulukları detaylı olarak ncelend ve operasyon planlaması yapıldı. Maks llofas yal Cerrah de Kl n k Uygulamalar Mand büler Ramus Kem k Greft Alınması Dental mplantoloj ve çene cerrah s g r ş mler nde, otojen kem k greft olarak, mand büler ramus bölges sıklıkla terc h ed lmekted r (Yaman 2010 a ve b). Ramus greft alınmasında, p ezoelektr k aygıt kullanımının bel rg n avantajlar taşıdığı göster lm şt r (Yaman ve Süer 2011 ). Greft alınmasında, kem k kes ler ve cerrah tekn kler Res m 4 le 6 arasında tar f ed lm şt r. Çene defektler n n rekonstrüks yonunda ve preprotet k cerrah de, 3 cm y geçen defektler n onarımında sıklıkla l ak kem k greftler terc h ed lmekted r. İl ak greftleme şlemler nde alıcı saha ve ver c sahaya a t g r ş mlerde olduğu g b, Çene Tümörler Rezeks yonunda ve Rekonstrüks yonunda Odontojen k tümörler n çıkartılmasında, p ezocerrah kullanımı l teratürde az sayıda yayına konu ed lm ş oldukca güncel b r yaklaşımdır. Yaman ve ark. (2011) tarafından aşağıda sunulan olgu p ezocerrah n n avantajlarını ortaya koyması açısından oldukca lg çek c d r Tartışma Ağız ve çene cerrah s nde kem k le lg l şlemlerde kullanılan mekan k el aletler ve motor ze aletlere alternat f yöntem arayışları p ezoelektr k ultrason k aygıtların gel şt r lmes le devam etmekted r. Güncel l teratür ncelend ğ nde hemen tüm araştırmacılar tarafından p ezoelektr k aygıtların konvans yel yöntemlere alternat f olab leceğ b ld r lmekted r. Horton ve ark. (1975, 1981) kem k kesk s, frez ve ultrason k aygıtla yaptıkları deneysel çalışmalarında ultrason k aygıtla yapılan kem k kes s n n daha hızla y leşt ğ n tesp t etm şlerd r. Vercellott ve ark. (2005) p ezocerrah, karb d frez ve elmas frez kullanılarak kem kte yapılan ostektom ve osteoplast şlemler n n y leşme üzer ne olan etk ler n deneysel b r çalışmada ncelem şlerd r. H stoloj k sonuçlar, frez kullanılarak yapılan şlemler n kem k kaybına, p ezoelektr k kulanılarak yapılan şlemler n se kem k kazancına yol açtığını gösterm şt r. 40 Dental Klinik Dergisi 02/2012

6 h (Rob ony ve ark. 2007) ve el cerrah s (Ho gne ve ark. 2006) alanlarında da uygulama alanı bulmaktadır. P ezocerrah aygıtların çene k st ve tümörler tedav s nde kullanımı oldukca yen olup l teratürde az sayıda rapor ed lm şt r (Yaman 2011, Yaman ve ark. 2011). Özell kle odontoma g b son derece sert lezyonların çıkartılmasında, komşu anatom k yapılarda göz önüne alındığında p ezocerrah n n avantajları daha bel rg n hale gelmekted r (Yaman ve ark. 2011). Res m 14. Operasyonda maks lla ön duvarı kaldırıldı ve tümöre d rekt ulaşım sağlandı. Son derece sert olan tümör p ezocerrah yardımıyla küçük parçalar hal nde, komşu anatom k yapılara zarar vermeden çıkartıldı. Berengo ve ark. (2006), otojen part küle kem k greft alma yöntemler n n kem k hücreler üzer ne olan etk ler n araştırdıkları kl n k çalışmalarında, yavaş veya hızlı dev rde dönen rond frez le sp ral mplant frez kullanılarak alınan kem k örnekler nde canlı osteos te rastlamadıklarını ve kem ğ n tamamen ölü olduğunu tesp t etm şlerd r. Mekan k alet ve p zeocerrah le alınan greftlerde se osteos tler n canlı kaldıklarını gözlem şlerd r. Ağız ve çene cerrah s nde, osteotom operasyonlarında (Munoz-Guerra ve ark. 2009), alveoler d straks yonlarda (González-García ve ark. 2008), s nüs ogmentasyonlarında (Wallace ve ark. 2007, Barone ve ark. 2008), ramus greft alınmasında (Happe 2007), maks ller ekspans yonda (Rob ony ve ark. 2004) ve d ğer ağız ç cerrah g r ş mlerde (Eggers ve ark. 2004, Vercollott 2004) p ezoelektr k ultrason k aygıtların bel rg n avantajlar taşıdığı vurgulanmıştır. Son yıllarda se kulak burun boğaz (Salam ve ark. 2009), plast k cerra- P ezoelektr k ultrason k aygıtların konvans yonel yöntemlere göre taşıdığı başlıca avantajlar şu şek lde sıralanab l r. Kuvvetl ve basınçlı rr gasyon ve kav tasyon etk s le cerrah saha net görülür, Kav tasyon etk s vasıtasıyla çalışan alanda hemostaz sağlanır, M krometr k hassas yette kem k kes s yapılab l r, Sert dokuları keserken temas ett ğ yumuşak dokularda hasar oluşma ht mal yoktur, Canlı osteos tlere hasar vermed ğ nden y leşme hızla gerçekleş r, P ezocerrah otojen greft alınmasını kolaylaştırır ve otojen greft n avantajlarından faydalanılmasını sağlar, Çeş tl açılara sah p uçları vasıtasıyla görülmes zor bölgelerde rahatlıkla kullanılab l r. Res m 15. Tümörün eks zyonunu tak ben oluşan kem k defekt y ne p ezocerrah vasıtasıyla, mand bula ramus bölges nde alınan kem k greft kullanılarak rekonstrükte ed ld. 02/2012 Dental Klinik Dergisi 41

7 P ezocerrah aygıtları avantajlarının yanısıra bazı dezavantajlara da sah pt r. Bu dezavantajlar şu şek lde sıralanab l r: Pacemaker taşıyan hastalarda kullanılmaması öner l r, Alet n satın alınması başlangıçta mal b r yük get r r, P ezocerrah kullanarak kem k kes lmes daha uzun sürede gerçekleş r, Elektr kl testere g b daha agrez f aletlere ve hızlı çalışmaya alışmış hek mler ç n p ezocerrah kullanılması zaman alıcı olab l r, P ezocerrah n n kl n k uygulamalara adapte ed leb lmes ç n b r öğrenme zamanına ht yaç vardır. Bu süre zarfında hek m n devamlı prat k yapması öner l r (Vercollott 2004). KAYNAKLAR 1. Aro H, Kall on em H, Aho AJ, Kellokumpu-Leht nen P. (1981) Ultrason c dev ce n bone cutt ng. A h stolog cal and scann ng electron m croscop cal study. Acta Orthop Scand. 52(1): Barone A, Sant n S, Marconc n S, G acomell L, Gherlone E, Covan U. (2008) Osteotomy and membrane elevat on dur ng the max llary s nus augmentat on procedure. A comparat ve study: p ezoelectr c dev ce vs. convent onal rotat ve nstruments. Cl n Oral Implants Res. 19(5): Berengo M, Bacc C, Sartor M, Per n A, Della Barbera M, Valente M. (2006) H stomorphometr c evaluat on of bone grafts harvested by d fferent methods. M nerva Stomatol. 55(4): Catuna MC. (1953) Son c energy. A poss ble dental appl cat on. Prel m nary report of an ultrason c cutt ng method. Ann Dent. 112: (Bakınız Poblete-M chel MG ve M chel JF. 2009) 5. Coluzz DJ, Conv ssar RA. (2007) Atlas of Laser Appl cat ons n Dent stry. Qu ntessence Books. 6. Eggers G, Kle n J, Blank J, Hassfeld S. (2004) P ezosurgery: an ultrasound dev ce for cutt ng bone and ts use and l m tat ons n max llofac al surgery. Br J Oral Max llofac Surg. 42(5): Er ksson AR, Albrektsson T, Albrektsson B. (1984) Heat caused by dr ll ng cort cal bone. Temperature measured n v vo n pat ents and an mals. Acta Orthop Scand. 55(6): G raud JY, V llem n S, Darmana R, Cahuzac JP, Autefage A, Morucc JP. (1991) Bone cutt ng. Cl n Phys Phys ol Meas. 12(1): González-García A, D n z-fre tas M, Somoza-Martín M, García-García A. (2008) P ezoelectr c and convent onal osteotomy n alveolar d stract on osteogenes s n a ser es of 17 pat ents. Int J Oral Max llofac Implants. 23(5): Happe A. (2007) Use of a p ezoelectr c surg cal dev ce to harvest bone grafts from the mand bular ramus: report of 40 cases. Int J Per odont cs Restorat ve Dent. 27(3): Ho gne DJ, Stüb nger S, Von Kaenel O, Shamdasan S, Hasenboehler P. (2006) P ezoelectr c osteotomy n hand surgery: first experiences with a new technique. BMC Musculoskelet D sord. 12;7: Horton JE, Tarpley TM Jr, Wood LD. (1975) The heal ng of surg cal defects in alveolar bone produced with ultrason c nstrumentat on, ch sel, and rotary bur. Oral Surg Oral Med Oral Pathol. 39(4): Horton JE, Tarpley TM Jr, Jacoway JR. (1981) Clinical applications of ultrason c nstrumentat on n the surg cal removal of bone. Oral Surg Oral Med Oral Pathol.51(3): Lekholm U, Zarb GA. (1985) Pat ent select on. In: Brenemark P-I, Zarb GA, Albrektsson T (eds). T ssue- Intergrated Prosthes s: Osseo ntegrat on n Cl n cal Dent stry. Qu ntessence: Muñoz-Guerra MF, Naval-Gías L, Capote-Moreno A. (2009) Le Fort I osteotomy, b lateral s nus l ft, and nlay bone-graft ng for reconstruct on n the severely atroph c maxilla: a new vision of the sandwich techn que, us ng bone scrapers and p ezosurgery. J Oral Max llofac Surg.67(3): Poblete- M chel MG, M chel JF. (2009) Cl n cal Success n Bone Surgery with Ultrasonic Devices. Quintessence Books. 17. Rob ony M, Pol n F, Costa F, Vercellott T, Pol t M. (2004) P ezoelectr c bone cutt ng n mult p ece max llary osteotom es. J Oral Max llofac Surg. 62(6): Rob ony M, Toro C, Costa F, Sembron o S, Pol n F, Pol t M. (2007) Piezosurgery: a new method for osteotom es n rh noplasty. J Cran ofac Surg. 18(5): Salam A, Dellep ane M, Proto E, Mora R. (2009) P ezosurgery n otolog c surgery: four years of exper ence. Otolaryngol Head Neck Surg. 140(3): Schaeren S, Jaqu éry C, Heberer M, Tolnay M, Vercellott T, Mart n I. (2008) Assessment of nerve damage us ng a novel ultrason c dev ce for bone cutt ng. J Oral Max llofac Surg. 66(3): Schwieger K, Carrero V, Rentzsch R, Becker A, B shop N, H lle E, Lou s H, Morlock M, Honl M. (2004) Abrasive water jet cutting as a new procedure for cutt ng cancellous bone-- n vitro testing in comparison with the oscillating saw. J Biomed Mater Res B Appl B omater. 15;71(2): Stüb nger S, Ghanaat S, Saldaml B, K rkpatr ck CJ, Sader R. (2009) Er:YAG laser osteotomy: prel m nary cl n cal and h stolog cal results of a new technique for contact-free bone surgery. Eur Surg Res.42(3): Van der We jden F. (2005) The Power of Ultrasonics. Quintessence Books. 24. Vercellott T. (2000) P ezoelectr c surgery n mplantology: a case report--a new piezoelectric ridge expans on techn que. Int J Per odont cs Restorat ve Dent. 20(4): Vercollott T, Crocave A, Palermo A, Molfetta A. (2001a) The p ezoelectr c osteotomy n orthoped cs: cl n cal and h stolog cal evaluat ons (p lot study n an mals). Med terranean J Surg Med.9: Vercellott T, De Paol S, Nev ns M. (2001b) The p ezoelectr c bony window osteotomy and sinus membrane elevat on: ntroduct on of a new technique for simplification of the s nus augmentat on procedure. Int J Per odont cs Restorat ve Dent. 21(6): Vercellott T. (2004) Technolog cal character st cs and cl n cal nd cat ons of p ezoelectr c bone surgery. M nerva Stomatol.53(5): Vercellott T, Nev ns ML, K m DM, Nev ns M, Wada K, Schenk RK, F orell n JP. (2005) Osseous response following resective therapy with piezosurgery. Int J Per odont cs Restorat ve Dent.25(6): Volkov MV, Shepeleva IS. (1974) The use of ultrason c nstrumentat on for the transect on and un t ng of bone t ssue n orthopaed c surgery. Reconstr Surg Traumatol.14: (Bakınız Poblete-M chel MG ve M chel JF. 2009). 30. Wallace SS, Mazor Z, Froum SJ, Cho SC, Tarnow DP. (2007) Schneider an membrane perforat on rate dur ng s nus elevat on us ng p ezosurgery: cl n cal results of 100 consecut ve cases. Int J Per odont cs Restorat ve Dent. 27(5): Walmsley AD, La rd WRE, W ll ams AR. (1988) Dental plaque removal by cav tat onal act v ty dur ng ultrason c scal ng. J Cl n Per o.15: Yaman Z. P ezoelektr k ultrason k aygıtların ağız cerrah s ve mplantoloj de kl n k uygulamaları. D şhek ml ğ nde Estet k ve Implant. 2009;14: Yaman Z. Maks ller s nüs kem k greftleme operasyonlarında p ezoelektr k ultrason k aygıtların kullanımı. Qu ntessence Türk ye. 2010;2: Yaman Z. Oral cerrah ve mplantoloj de mand büler ramus kem k greftler n n kullanımı. I. Bölüm: Cerrah ve radyoloj k anatom. D şhek ml ğ nde Estet k ve Implant. 2010;16: Yaman Z. Oral cerrah ve mplantoloj de mand büler ramus kem k greftler n n kullanımı. II. Bölüm: Cerrah tekn kler. D şhek ml ğ nde Estet k ve Implant. 2010;17: Yaman Z. Enucleation of the jaw cysts us ng a p ezoelectr c ultrason c dev ce. Presentat on. The 1st Sc ent f c Congress of Hellen c, Israel and Turk sh Assoc at ons of Oral and Max llofac al Surgeons (HITAOMS) October 2010, Istanbul, Turkey. 37. Yaman Z, Süer BT, Cebe P, Keleş M. P ezosurg cal exc s on of a large max llary odontoma. Presentat on. Soc eta Ital ana d Ch rurg a Max llofacc ale (SICMF) XVII Congresso Naz onale Magg o 2011, Como, Italy. 38. Yaman Z, Süer BT. Cl n cal eff c eny of p ezoelectr c dev ces for harvest ng of ramus bone graft.. Presentat on. 2nd Balkan Assoc at on of Max llofac al Congress (BAMFS) and 5 th Oral and Max llofac al Surgery Soc ety (ACBID) Conference May 2011, Antalya, Turkey. 42 Dental Klinik Dergisi 02/2012

Antares AVM Kurumsal K ml k Kılavuzu

Antares AVM Kurumsal K ml k Kılavuzu Antares AVM Kurumsal K ml k Kılavuzu Antares AVM Kurumsal K ml k Kılavuzu 01. Antares AVM Kurumsal K ml k Unsurları 01.01 01.02 01.03 01.04 01.05 01.06 Logo Güvenl Alan Logo Vers yonları Logo Kullanım

Detaylı

Hayati Risk Taşıyan Virüslerden Korunmanın En Kolay Yolu. 14 ve ÜZERİ YAŞLAR İÇİN TASARLANMIŞ EL DEZENFEKSİYON İSTASYONU

Hayati Risk Taşıyan Virüslerden Korunmanın En Kolay Yolu. 14 ve ÜZERİ YAŞLAR İÇİN TASARLANMIŞ EL DEZENFEKSİYON İSTASYONU BandCleaner OXILITE R EL DEZENFEKTAN İSTASYONLARI Hayati Risk Taşıyan Virüslerden Korunmanın En Kolay Yolu 14 ve ÜZERİ YAŞLAR İÇİN TASARLANMIŞ EL DEZENFEKSİYON İSTASYONU Hava Meydanları, Okullar, Hastaneler,

Detaylı

Authorized Steel Service Center for. DEMİR ÇELİK SAN. ve TİC. A.Ş.

Authorized Steel Service Center for. DEMİR ÇELİK SAN. ve TİC. A.Ş. Soğuk şek lleneb l r yüksek mukavemetl özel yapısal çel k kullanımı sonucu S355'le mukayese ed ld ğ nde elde ed len kalınlık azalması Kamyon üret m, gros yükü azaltarak daha fazla yük taşınmasını sağlayacak

Detaylı

THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA Isıtma - Soğutma - Klima - Havalandırma Sistemleri VI. BÖLÜM HAVA KONTROL ELEMANLARI

THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA Isıtma - Soğutma - Klima - Havalandırma Sistemleri VI. BÖLÜM HAVA KONTROL ELEMANLARI THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA Isıtma - Soğutma - Klima - Havalandırma Sistemleri VI. BÖLÜM HAVA KONTROL ELEMANLARI HAVA KONTROL ELEMANLARI Çok Yönlü D füzör Havalandırma s stemler nde yüksek tavan

Detaylı

KULLANICI KILAVUZU T-BOSS

KULLANICI KILAVUZU T-BOSS Erdemir Ar-Ge Elektrik Elektronik Makine Ltd.Şti. KULLANICI KILAVUZU Otomat k Tankerl Sulama S stem TR 0600078 Tip/Type:TBOSS-CNJV Model/Model: Rev:0 Erdem r Ar-Ge TÜm Hakları Saklıdır-06 Tanıtım park

Detaylı

İŞYERİ BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ - İBYS NEDİR?

İŞYERİ BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ - İBYS NEDİR? 22.10.2017 İŞYERİ BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ - İBYS NEDİR? İ.Murat BAYIK 01 Ek m 2017 Pazar 22:29 Malumunuz 13.09.2017 tar h nde genel müdürlüğümüzün sgkat p duyuru s stem üzer den yayınladığı duyuru le İBYS

Detaylı

Pompalı ve Pompasız Kab nl. Tezgahaltı RO S stem 5 Aşamalı

Pompalı ve Pompasız Kab nl. Tezgahaltı RO S stem 5 Aşamalı 6T-75 WOP Pompalı ve Pompasız Tezgahaltı RO S stem 6 Aşamalı - 10 Şeffaf Haus ng (Ç ft Or ng) - 10 Beyaz Mat Haus ng (Ç ft Or ng) - 10 PP Spun 5µ Sed ment F ltre - 10 UDF Akt f Karbon F ltre - 10 CTO Blok

Detaylı

ENERJİMİZİ GÜNEŞTEN ALIYORUZ

ENERJİMİZİ GÜNEŞTEN ALIYORUZ ENERJİMİZİ GÜNEŞTEN ALIYORUZ MiniSolar-2012 SOLAR KUTU Kullanma Kılavuzu **Önemli** Ürünlerimizi tercih ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Cihazın doğru çalışmasını sağlamak ve etkili kullanmak için lütfen

Detaylı

V tam nler (Konu Anlatımı)

V tam nler (Konu Anlatımı) V tam nler (Konu Anlatımı) V tam nler n görevler nelerd r? V tam nler n özell kler nelerd r? V tam nler n çeş tler ve görevler nelerd r? Suda çözünen v tam nler nelerd r? Yağda çözünen v tam nler nelerd

Detaylı

TUBTARA somun perç nler

TUBTARA somun perç nler TUBTARA somun perç nler güven l r bağlantı elemanınız! Belçika Malı EN 9100 Sertifikalı Somun perç n ned r? Tubtara somun perç n, levha veya prof l çer s nde güçlü b r bağlantı sağlayan, arka yüzeyden

Detaylı

EKSTENT. Model ATS-W KULLANMA KILAVUZU. Dokunmat k Ekranlı Ağrılık Tak p S stem. Hasta Ağırlığı Tak b HBS Uyumlu

EKSTENT. Model ATS-W KULLANMA KILAVUZU. Dokunmat k Ekranlı Ağrılık Tak p S stem. Hasta Ağırlığı Tak b HBS Uyumlu EKSTENT Model ATS-W KULLANMA KILAVUZU Dokunmat k Ekranlı Ağrılık Tak p S stem Hasta Ağırlığı Tak b HBS Uyumlu Ürün Tanımı Öncel kl hedefi yoğun bakım serv sler nde yatmakta olan hastaların ağırlıklarını

Detaylı

BİLİMSEL DOĞRULARLA KANATLI SAĞLIĞI YETİŞTİRİLMESİ VE BESLENMESİ

BİLİMSEL DOĞRULARLA KANATLI SAĞLIĞI YETİŞTİRİLMESİ VE BESLENMESİ BİLİMSEL DOĞRULARLA KANATLI SAĞLIĞI YETİŞTİRİLMESİ VE BESLENMESİ İÇİNDEKİLER > 1 14 > 2 > 26 > 32 > 36 > 56 > 18 > 128 > 13 > 138 > 144 6 İÇİNDEKİLER > 154 > 38 164 > 168 > 2 > 232 > 246 > 248 > 36 > 318

Detaylı

B zler; s z müşter ler m z n tem zl k ve h jyen le lg l problemler n n çözümü ç n lke ed nd ğ m z;

B zler; s z müşter ler m z n tem zl k ve h jyen le lg l problemler n n çözümü ç n lke ed nd ğ m z; Havuz Bakım Başlarken; Profesyonel tem zl k sektörü, Avrupa'da 1900 lü yılların başlarında başlamış. B r nc ve İk nc Dünya Savaşı sırasında asker ht yaçlar arasında tem zl k ve h jyen öneml yer tutmuştur.

Detaylı

THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA

THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA Isıtma - Soğutma - Klima - Havalandırma Sistemleri Hakkımızda; T HS Mühend sl k 2004 yılında koşulsuz müşter memnun yet n temel lke ed nerek Tes sat, havalandırma,

Detaylı

ENERJİMİZİ GÜNEŞTEN ALIYORUZ

ENERJİMİZİ GÜNEŞTEN ALIYORUZ ENERJİMİZİ GÜNEŞTEN ALIYORUZ MiniSolar-5A PWM Solar Şarj Kontrol Cihazı Kullanma Kılavuzu **Önemli** Ürünlerimizi tercih ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Cihazın doğru çalışmasını sağlamak ve etkili

Detaylı

DEVA ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK & AKADEMİK ANADOLU LİSESİ. Çocuklarımızı yaşadığımız çağa göre değil; yaşayacakları çağa göre yetiştiriyoruz.

DEVA ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK & AKADEMİK ANADOLU LİSESİ. Çocuklarımızı yaşadığımız çağa göre değil; yaşayacakları çağa göre yetiştiriyoruz. DEVA ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK & AKADEMİK ANADOLU LİSESİ Çocuklarımızı yaşadığımız çağa göre değil; yaşayacakları çağa göre yetiştiriyoruz. Deva Ün vers teye Hazırlık ve Akadem k Anadolu L ses, l se eğ t m

Detaylı

ASANSÖR BAKIM, ONARIM VE REVİZYON ÇALIŞMALARI

ASANSÖR BAKIM, ONARIM VE REVİZYON ÇALIŞMALARI 2016-2017 NELER YAPIYORUZ? ASANSÖR BAKIM, ONARIM VE REVİZYON ÇALIŞMALARI ASANSÖR BAKIM ZORUNLULUĞU? AVRUPA'DAKİ ASANSÖR KAZALARININ YÜZDE 75'İ TÜRKİYE'DE GERÇEKLEŞİYOR! "Yan 43 k ş n n ölümünden 32's Türk

Detaylı

Başlığında F nansal Kr z İfades Yer Alan Er ş m İz nl L sansüstü Tezlere Genel B r Bakış ( )

Başlığında F nansal Kr z İfades Yer Alan Er ş m İz nl L sansüstü Tezlere Genel B r Bakış ( ) Başlığında F nansal Kr z İfades Yer Alan Er ş m İz nl L sansüstü Tezlere Genel B r Bakış Öz Bu çalışmada, Yükseköğret m Kurulu (YÖK)'na a t olan nternet adres üzer nde yer alan Ulusal Tez Merkez h zmet

Detaylı

GKD KALÇA AMELİYATI ONAM /RIZA BELGESİ

GKD KALÇA AMELİYATI ONAM /RIZA BELGESİ Hasta Adı Soyadı : Doğum tarihi : T.C. Kimlik No : Doğum yeri : Cinsiyeti : Protokol No : Adres : Telefon : Sayın Hastamız / Hasta Vekili/ Kanuni Temsilcisi, Sağlık durumunuz ve size önerilen tıbbi, cerrahi

Detaylı

T.C KARABAĞLAR BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C KARABAĞLAR BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK T.C KARABAĞLAR BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GENEL HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmel ğ n amacı,yapı

Detaylı

>> MUTLAKA OKUYUN: B 韽 yoloj 韽 Nasıl Çalışılır? Pol 韽 sakkar 韽 tler ned 韽 r? Öneml 韽 pol 韽 sakkar 韽 tler nelerd 韽 r? Yapısal Pol 韽 sakkar 韽 tler ve

>> MUTLAKA OKUYUN: B 韽 yoloj 韽 Nasıl Çalışılır? Pol 韽 sakkar 韽 tler ned 韽 r? Öneml 韽 pol 韽 sakkar 韽 tler nelerd 韽 r? Yapısal Pol 韽 sakkar 韽 tler ve Pol 룾 sakkar 룾 tler (Çok Şekerler, Kompleks Şekerler) Yen 룾 B 룾 yoloj 룾 N 룾 san 27, 2017 >> MUTLAKA OKUYUN: B 韽 yoloj 韽 Nasıl Çalışılır? Pol 韽 sakkar 韽 tler ned 韽 r? Öneml 韽 pol 韽 sakkar 韽 tler nelerd

Detaylı

ÖZELLİKLER. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM ve DENETİM SİSTEMİ. G r ş. 1) Tekn k Özell kler

ÖZELLİKLER. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM ve DENETİM SİSTEMİ. G r ş. 1) Tekn k Özell kler G r ş ÖZELLİKLER İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM ve DENETİM SİSTEMİ 1) Tekn k Özell kler Web tabanlıdır. Tarayıcı bağımsızdır(chrome, F refox, Safar, Yandex, Opera, nternet Explorer, V vald, UC, ron, Andro

Detaylı

www.microcent.com.tr info@microcent.com.tr +90 372 316 32 00 05309650334

www.microcent.com.tr info@microcent.com.tr +90 372 316 32 00 05309650334 Plaka Tanıma S stem? Plaka Tanma S stem Ned r? Plaka Tanma S stem (PTS); Yazlm teknoloj s nde kayded len gel meyle beraber, kameralardan alnan görüntüler n üzer nde, b lg sayarda çalmakta olan plaka tanıma

Detaylı

Model Kodu. Maks mum Ağırlık kg

Model Kodu. Maks mum Ağırlık kg Model Kodu Motor Gücü 197 PS (145 kw) Maks mum Ağırlık 17 710 kg Kova Kapas tes 3.3 m³ % 20'ye Varan Yakıt Tasarrufu *Öncek ser 80ZV-2 model ne kıyasla Yen Kawasak 80Z6 last kl yükley c, yakıt tasarrufu

Detaylı

II. BÖLÜM ASPİRATÖR ve VANTİLATÖR

II. BÖLÜM ASPİRATÖR ve VANTİLATÖR THS MÜHENDİSLİK THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA Isıtma - Soğutma - Klima - Havalandırma Sistemleri II. BÖLÜM ASPİRATÖR ve VANTİLATÖR 1-HÜCRE ASPİRATÖRLER Hücrel Asp ratör Isıtma ve soğutma stenmeyen

Detaylı

Soyunma. Dolapları 2017 F yat L stes

Soyunma. Dolapları 2017 F yat L stes Soyunma Dolapları 2017 F yat L stes İç ndek ler Tek Kapaklı Soyunma Dolabı 2 Kapaklı Soyunma Dolabı Z Kapaklı Soyunma Dolabı Özel Soyunma Dolabı F yat L stes 04 06 08 10 12 Tek Kapaklı Soyunma Dolabı

Detaylı

5- Mesleki Denetim ve Teknik Hizmetler

5- Mesleki Denetim ve Teknik Hizmetler 5- Mesleki Denetim ve Teknik Hizmetler 5- Mesleki Denetim ve Teknik Hizmetler 5.1 MESLEKİ DENETİM Mak na Mühend sler Odası, 6235 sayılı TMMOB Kanunu uyarınca kend s ne ver lm ş olan görev ve yetk ler çerçeves

Detaylı

SIVA FİLELERİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

SIVA FİLELERİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ SIVA FİLELERİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ Sıva fileler sıvalı ya da macunlu yüzeylerde çeş tl nedenlerle oluşmuş çatlakları önlemek amacıyla kullanılır. Cam pl ğ nden dokunmuştur. İpl kler dokumadan sonra özel

Detaylı

https://yoks s.yok.gov.tr/ lansayfa/?sess on d= /3

https://yoks s.yok.gov.tr/ lansayfa/?sess on d= /3 Akadem k Kadro İlanları Yazdır Anasayfa Yönetmel kler Üyel k Duyurular İlet ş m Arama Seçenekleri Tümünde ara Seç n z Ara İlan No : 1021189 İlanın Çıkılacağı yer SİNOP ÜNİVERSİTESİ--->MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK

Detaylı

YÖNETMELİK KİMYASALLARIN ENVANTERİ VE KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK KİMYASALLARIN ENVANTERİ VE KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 26 Aralık 2008 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27092 (Mükerrer) YÖNETMELİK Çevre ve Orman Bakanlığından: KİMYASALLARIN ENVANTERİ VE KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Ç 瀝 çeğ 瀝 n Yapısı, Kısımları ve Ç 瀝 çek Çeş 瀝 tler 瀝

Ç 瀝 çeğ 瀝 n Yapısı, Kısımları ve Ç 瀝 çek Çeş 瀝 tler 瀝 Ç 瀝 çeğ 瀝 n Yapısı, Kısımları ve Ç 瀝 çek Çeş 瀝 tler 瀝 Yen 瀝 B 瀝 yoloj 瀝 Eylül 9, 2017 >> MUTLAKA OKUYUN: B 㟀 yoloj 㟀 Nasıl Çalışılır? Tohumlu b 㟀 tk 㟀 lerde bulunan üreme organı ç 㟀 çek d 㟀 r. B 㟀 tk 㟀

Detaylı

THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA Isıtma - Soğutma - Klima - Havalandırma Sistemleri IV. BÖLÜM CHİLLER CİHAZLARI

THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA Isıtma - Soğutma - Klima - Havalandırma Sistemleri IV. BÖLÜM CHİLLER CİHAZLARI THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA Isıtma - Soğutma - Klima - Havalandırma Sistemleri IV. BÖLÜM CHİLLER CİHAZLARI TANIM Ch ller c hazları, endüstr yel amaçla soğutma yapılması gereken tüm teçh zat ve

Detaylı

KARABAĞLAR BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KARABAĞLAR BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KARABAĞLAR BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 - (1) Bu yönetmel ğ n amacı, Karabağlar Beled

Detaylı

Authorized Steel Service Center for. DEMİR ÇELİK SAN. ve TİC. A.Ş.

Authorized Steel Service Center for. DEMİR ÇELİK SAN. ve TİC. A.Ş. NAXTRA ve XABO en başarılı kullanım alanları arasında ThyssenKrupp Steel Europe'un ları, basınçlı kaplar ve boru hatları da bulunmaktadır. kullanılır. Gaz korumalı ark kaynak tır. Kaynak esnasında kullanılan

Detaylı

DEFORMİTE DÜZELTME BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM/RIZA BELGESİ

DEFORMİTE DÜZELTME BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM/RIZA BELGESİ Hasta Adı Soyadı : Doğum tarihi : T.C. Kimlik No : Doğum yeri : Cinsiyeti : Protokol No : Adres : Telefon : Sayın Hastamız / Hasta Vekili/ Kanuni Temsilcisi, Sağlık durumunuz ve size önerilen tıbbi, cerrahi

Detaylı

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2017 AĞUSTOS AYI E-BÜLTENİ

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2017 AĞUSTOS AYI E-BÜLTENİ UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2017 AĞUSTOS AYI E-BÜLTENİ UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI YÖNETİM KURULU BAŞKANIMIZ EGEMEN ASLAN TRAKYA İLLERİ TARIM SEKTÖRÜ DEĞERLENDİRME TOPLANTISINA KATILDI ıda, Tarım ve Hayvancılık

Detaylı

LAMARCK TEORİSİ VE GÖRÜŞLERİ

LAMARCK TEORİSİ VE GÖRÜŞLERİ Evr m İle İlg l Görüşler (Darw n ve Lamarck Teor s ) İlk canlının oluşumunu açıklamaya çalışan b l m nsanları, yapmış oldukları gözlemler ve çalışmalar sonucunda farklı evr m görüşler ortaya atmışlardır.

Detaylı

2015 YILI ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KLİNİK ARAŞTIRMALAR ETİK KURULU BAŞVURU ÜCRETLERİ

2015 YILI ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KLİNİK ARAŞTIRMALAR ETİK KURULU BAŞVURU ÜCRETLERİ Duyuru ve Genel B lg ler Kurul Üyeler Yönetmel k Kılavuzlar Formlar Gündemler İlet ş m Sık Sorulan Sorular Ana Sayfa Bilgi Edinme Bilişim Yardım İletişim English Genel B lg ler >Ankara Ün vers tes Tıp

Detaylı

İmplant Tedavisinin Etkileri Yeni bir bakış

İmplant Tedavisinin Etkileri Yeni bir bakış Gen ş Kapsamda Yapılan İlk Çalışmalar Kl n k Kanıtlara Dayalı B l msel Bağımsız Yayınlar İmplant Tedavisinin Etkileri Yeni bir bakış, Derks Studies 05 Kl n k Kayıtlara Dayalı Bulgular EN ÇOK OKUNAN M A

Detaylı

Elektriğimizi artık güneşten üretiyoruz.

Elektriğimizi artık güneşten üretiyoruz. Elektriğimizi artık güneşten üretiyoruz. www.bfijahasolar.com 2000 yılında Almanya'nın Stuttgart şehr nde kurulan ve Baden Württemberg eyalet nde faal yetler ne başlayan Enerj Loj st k GES (Güneş enerj

Detaylı

GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmel ğ n amacı Park ve Bahçeler Müdürlüğü nün görev alanını, sorumluluk ve yetk ler n, görevler n yer

Detaylı

MONTAJ VE BAKIM TALİMATI

MONTAJ VE BAKIM TALİMATI düşten gerçeğe... SG 1001 SPIDER GROUP MONTAJ VE BAKIM TALİMATI CEMER KENT EKİPMANLARI SAN. ve TİC. A.Ş. Bahçelievler Mah. 430 Sokak No:16 35375 TORBALI / İZMİR Tel: 0232 853 87 04 / Fax: 0232 853 97 58

Detaylı

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2017 OCAK AYI E-BÜLTENİ

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2017 OCAK AYI E-BÜLTENİ 2017 OCAK AYI E-BÜLTENİ UZUNKÖPRÜ ÖZEL EĞİTİM İŞ UYGULAMA OKULUNDAN BORSAMIZA ZİYARET 01 zunköprü Özel Eğ t m İş Uy- Ugulama Okulu Müdürü El f Çoruhlu 03.01.2017 tar h nde borsamızı z yaret ederek Mecl

Detaylı

Soluk Alıp Verme Konu Anlatımı

Soluk Alıp Verme Konu Anlatımı Soluk Alıp Verme Konu Anlatımı Yen B yoloj Eylül 16, 2017 >> OKUYUNCA ŞAŞIRACAKSINIZ: B yoloj Hakkında İlg nç B lg ler? B r canlı organ zma metabol k ve hayat fonks yonlarını yer ne get rmek ç n enerj

Detaylı

Radar ve Ultrason k. Sev ye Ölçüm C hazları

Radar ve Ultrason k. Sev ye Ölçüm C hazları Radar ve Ultrason k Sev ye Ölçüm C hazları İç ndek ler -1987'den bugüne DURKO...2 -Temassız Ölçüm...3 -MICROLEVEL...4 -Tasarım & Ekran...5 -Radar Sev ye Ölçümü...6 -Güçlü Sensör & Montaj Yer...7 -Hava

Detaylı

Logo Tasarımı Logo tasarımı; b r firmanın yapacağı her şte kullanılacağı ve tüm mecralarda markayı tems l edeceğ ç n, gerekl anal zler doğrultusunda,

Logo Tasarımı Logo tasarımı; b r firmanın yapacağı her şte kullanılacağı ve tüm mecralarda markayı tems l edeceğ ç n, gerekl anal zler doğrultusunda, Grafik Tasarım Türkay Matbaa bünyes ndek kreat f d rektörler, art d rektörler ve grafikerlerden oluşan gen ş grafik tasarım kadrosuyla basılı ve d j tal mecralar ç n yüksek etk leş ml tasarımlara hayat ver

Detaylı

KABLOSUZ HABERLEŞME ÇÖZÜMLERİ KAREL DECT SİSTEM

KABLOSUZ HABERLEŞME ÇÖZÜMLERİ KAREL DECT SİSTEM KABLOSUZ HABERLEŞME ÇÖZÜMLERİ KAREL DECT SİSTEM YÜKSEK PERFORMANSLI VE ESNEK BİR ÇÖZÜM: IP DECT IP DECT Karel IP-DECT s stem, ş rketler n g derek artan kablosuz haberleşme ht yaçlarına ve şyer nde hareket

Detaylı

10. Sınıf Matemat k Ders İşleme Defter. Altın Kalem Yayınları

10. Sınıf Matemat k Ders İşleme Defter. Altın Kalem Yayınları 10. Sınıf Matemat k Ders İşleme Defter OLASILIK Altın Kalem Yayınları KOŞULLU OLASILIK Bas t olayların olma olasılıklarını 9. sınıf matemat k konularında şlem şt k. Ş md yapacağımız se daha karmaşık olayların

Detaylı

Akadem k Kadro İlanları

Akadem k Kadro İlanları Akadem k Kadro İlanları Yazdır Anasayfa Yönetmel kler Üyel k Duyurular İlet ş m Arama Seçenekleri Tümünde ara Seç n z Ara İlan No : 1019692 İlanın Çıkılacağı yer ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ--->ESKİŞEHİR

Detaylı

Hücre ç S nd r m ve Hücre Dışı S nd r m

Hücre ç S nd r m ve Hücre Dışı S nd r m Hücre ç S nd r m ve Hücre Dışı S nd r m Yen B yoloj Eylül 18, 2017 >> OKUYUNCA ŞAŞIRACAKSINIZ: B yoloj Hakkında İlg nç B lg ler? B r çok canlı türünde bes nler n alınımı, s nd r m ve s nd r lmeyen atıkların

Detaylı

13 Ocak 2017 CUMA Resmî Gazete Sayı : TEBLİĞ

13 Ocak 2017 CUMA Resmî Gazete Sayı : TEBLİĞ 13 Ocak 2017 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29947 TEBLİĞ Mal ye Bakanlığından: MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 54) (PARASAL SINIRLAR VE ORANLAR) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebl ğ n amacı,

Detaylı

TEOG 1 Açık Uçlu Sorular Denemes -1

TEOG 1 Açık Uçlu Sorular Denemes -1 Açık Uçlu Sorular Denemes - 9 9 9 9 fades 'ün kaçıncı kuvvet ne eş tt r? 0 sayısının farklı asal çarpanlarının çarpımı kaçtır? 5 Al kalemler n üçer üçer veya beşer beşer saydığında her sefer nde kalem

Detaylı

24 Haz 耂耂 ran 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK

24 Haz 耂耂 ran 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK 24 Haz 耂耂 ran 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29396 YÖNETMELİK B 耂耂 l 耂耂 m, Sanay 耂耂 ve Teknoloj 耂耂 Bakanlığından: ASANSÖR İŞLETME, BAKIM VE PERİYODİK KONTROL YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Akadem k Kadro İlanları

Akadem k Kadro İlanları Akadem k Kadro İlanları Yazdır Anasayfa Yönetmel kler Üyel k Duyurular İlet ş m Arama Seçenekleri Tümünde ara Seç n z Ara İlan No : 1019126 İlanın Çıkılacağı yer ORDU ÜNİVERSİTESİ--->BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR

Detaylı

MÜDÜRÜN MESAJI SAYI:1 OCAK HAZİRAN 2017

MÜDÜRÜN MESAJI SAYI:1 OCAK HAZİRAN 2017 BATIOYO OCAK HAZİRAN 2017 MÜDÜRÜN MESAJI Doç. Dr. Umut BALCI BATIOYO Müdür V. Batman Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu (BATIOYO) Turizm ve Otel İşletmeciliği, Konaklama İşletmeciliği,

Detaylı

MATEMATİK-6 Üslü fadeler

MATEMATİK-6 Üslü fadeler Üslü fadeler 1 5 üslü sayısının okunuşu aşağıdak lerden hang s d r? A) 5 n kares C) çarpı 5 4 Aşağıdak lerden hang s n n okunuşu yanlış ver lm şt r? A) 4 4'ün kares B) 5 üssü C) üssü 5 B) 5 üssü 5 C) 7

Detaylı

ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK I-BİRİNCİ BÖLÜM A-) AMAÇ : Madde-1 : Bu yönetmel k; Karabağlar Beled yes B lg İşlem Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetk ve sorumluluk çalışmalarında

Detaylı

TEŞKİLAT, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

TEŞKİLAT, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK TEŞKİLAT, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK B r nc Bölüm Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç: Madde 1- Bu yönetmel k: Karabağlar Beled yes Fen İşler Müdürlüğünün 5393, 3194, 2863, 634, 5216, 5846/4630,4734,4735,657,7269,4857

Detaylı

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2016 MAYIS AYI E-BÜLTENİ

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2016 MAYIS AYI E-BÜLTENİ 2016 MAYIS AYI E-BÜLTENİ AYLIK PERSONEL TOPLANTIMIZI GERÇEKLEŞTİRDİK orsamızın aylık perso- Bnel toplantısı Yönet m Kurulu Başkanımız Egemen Aslan ın başkanlığında, Personel m z n katılımı le 02.05.2016

Detaylı

B r Çanta, S z n G b Benzers z... B r Çanta, Yüzlerce Farklı Tarz...

B r Çanta, S z n G b Benzers z... B r Çanta, Yüzlerce Farklı Tarz... B r Çanta, S z n G b Benzers z... B r Çanta, Yüzlerce Farklı Tarz... www.bibag.com B r Çanta, S z n G b Benzers z... B r Çanta, Yüzlerce Farklı Tarz... İk Çanta, Sen n... Tarzını Bel rle... Model n Seç...

Detaylı

3. ÇVÖ Anlaşmaları Hükümler ne Göre Anlaşmaya Taraf D ğer Ülke Muk mler n n Serbest Meslek Kazancının Türk ye de Verg lend r lmes

3. ÇVÖ Anlaşmaları Hükümler ne Göre Anlaşmaya Taraf D ğer Ülke Muk mler n n Serbest Meslek Kazancının Türk ye de Verg lend r lmes Başlık 4 SERİ NO'LU ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARI GENEL TEBLİĞİ Resm Gazete No 30192 Resm Gazete Tar h 26/09/2017 Kapsam 1. Amaç Bu Tebl ğde, ülkem z n akdetm ş olduğu ç fte verg lend rmey önleme

Detaylı

B R NC Amaç, Kapsam, Dayanak ve. Kanun: Entegre Devre Topo Entegre devre: Elektron k b r lev veya bunun g b d er

B R NC Amaç, Kapsam, Dayanak ve. Kanun: Entegre Devre Topo Entegre devre: Elektron k b r lev veya bunun g b d er Entegre Devre Topo ekl n B R NC Amç, Kpsm, Dynk ve Amç Mdde 1 enlemekt r. Kpsm Mdde 2 k n usul ve Dynk Mdde 3 Mdde 4 geçen; b vurusunun er vuru Entegre Devre Topo Bu Ptent Knun: Entegre Devre Topo Entegre

Detaylı

FİRMA PROFİLİ. ODTÜ Teknokent S l kon Blok No: Zk16 ODTÜ Yerleşkes / Ankara / TÜRKİYE Tel: +90 312 210 18 62 Faks : +90 312 210 00 07

FİRMA PROFİLİ. ODTÜ Teknokent S l kon Blok No: Zk16 ODTÜ Yerleşkes / Ankara / TÜRKİYE Tel: +90 312 210 18 62 Faks : +90 312 210 00 07 FİRMA PROFİLİ ODTÜ Teknokent S l kon Blok No: Zk16 ODTÜ Yerleşkes / Ankara / TÜRKİYE Tel: +90 312 210 18 62 Faks : +90 312 210 00 07 www.hemosoft.com e-posta: nfo@hemosoft.com Hemosoft Kimdir? Hemosoft

Detaylı

KABLOSUZ HABERLEŞME ÇÖZÜMLERİ KAREL DECT SİSTEM

KABLOSUZ HABERLEŞME ÇÖZÜMLERİ KAREL DECT SİSTEM KABLOSUZ HABERLEŞME ÇÖZÜMLERİ KAREL DECT SİSTEM YÜKSEK PERFORMANSLI VE ESNEK BİR ÇÖZÜM: IP DECT IP DECT Karel IP-DECT s stem, ş rketler n g derek artan kablosuz haberleşme ht yaçlarına ve şyer nde hareket

Detaylı

SMM BİLİŞİM ERP R sk Consult ng

SMM BİLİŞİM ERP R sk Consult ng Kamu Sektöründe Arama Konferansı ve Stratejik Plan Hazırlama H zmet Kapsamı Türk ye de 5018 sayılı Kanun kapsamında tüm kamu kurumlarının stratej k amaç ve hedefler n bel rlemes ve buna uygun olarak stratej

Detaylı

DALYAN YAPI ve ZEMİN LABORATUVARI

DALYAN YAPI ve ZEMİN LABORATUVARI DALYAN YAPI ve ZEMİN LABORATUVARI Mehmet Ak f Mah. 45032. Sok. No:9-A Dulkad roğlu / Kahramanmarş Telefax: 0344 215 66 44 www.dalyan nsaat.com.tr TS EN 708/N san 2010 DEMİR ÇEKME DENEYİ Mühend sl k malzemeler

Detaylı

Tur zm profesyoneller ve stajyerler ne hızlı, ekonom k, kolay ve tek b r noktadan yan tam sted ğ n z g b ulaşın!

Tur zm profesyoneller ve stajyerler ne hızlı, ekonom k, kolay ve tek b r noktadan yan tam sted ğ n z g b ulaşın! Tur zm profesyoneller ve stajyerler ne hızlı, ekonom k, kolay ve tek b r noktadan yan tam sted ğ n z g b ulaşın! www.tur zm- k.com Türk ye n n lk ve tek tur zm ş lanları, elaman ve kar yer portalı Hakkımızda

Detaylı

SÖVE - MANTOLAMA 0 (850) 520 00 20 0 (232) 854 70 90. www.karplus.com.tr

SÖVE - MANTOLAMA 0 (850) 520 00 20 0 (232) 854 70 90. www.karplus.com.tr SÖVE - MANTOLAMA 0 (850) 520 00 20 0 (232) 854 70 90 KARPLUS DEKORATiF KAPLAMALAR KARPLUS ürünler esk yada yen her türlü yap da dekorat f ve yal t m amaçl kullan lan ha f d cephe elemanlar d r. ESTETiK

Detaylı

Akadem k Kadro İlanları

Akadem k Kadro İlanları 31.12.2016 Akadem k Kadro İlanları Akadem k Kadro İlanları Yazdır Anasayfa Yönetmel kler Üyel k Duyurular İlet ş m Arama Seçenekleri Tümünde ara Seç n z Ara İlan No : 1015554 İlanın Çıkılacağı yer SAĞLIK

Detaylı

HV 71XX SERİSİ ARAÇ İÇİ GÖRÜNTÜLEME VE KAYIT SİSTEMİ KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU

HV 71XX SERİSİ ARAÇ İÇİ GÖRÜNTÜLEME VE KAYIT SİSTEMİ KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU HV 71XX SERİSİ ARAÇ İÇİ GÖRÜNTÜLEME VE KAYIT SİSTEMİ KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU 1)GENEL KURULUM Açıklama Kamera, mon tör ve mob l kayıt c hazına güç vereb lmen z ç n tek b r elektr k kablosu le aküden

Detaylı

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2016 MART AYI E-BÜLTENİ

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2016 MART AYI E-BÜLTENİ 2016 MART AYI E-BÜLTENİ UZUNKÖPRÜ SERBEST MUHASEBECİ VE MALİ MÜŞAVİRLER BİRLİĞİNDEN BORSAMIZA ZİYARET -7 Mart Muhasebec ler Haf- 1tası dolayısıyla, Serbest Muhasebec ve Mal Müşav rler B rl ğ Başkanı F

Detaylı

Prof. Dr. Hayati DEVELİ

Prof. Dr. Hayati DEVELİ Prof. Dr. Hayati DEVELİ Röportaj: Ar fe HASKUKA Yerl Düşünce Derg s olarak Türk ye Cumhur yet n n en öneml devlet kurumlarından b r olan Yunus Emre Enst tüsü nün başkanı Sayın Prof. Dr. Hayat DEVELİ le

Detaylı

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2016 OCAK AYI E-BÜLTENİ

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2016 OCAK AYI E-BÜLTENİ UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2016 OCAK AYI E-BÜLTENİ UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI rakya Kalkınma Ajansı TGenel Sekreter Mahmut Şah n ve Uzman İsmet Zümer Cabbar 05 Ocak 2016 tar h nde borsamızı z yaret ederek

Detaylı

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2017 MART AYI E-BÜLTENİ

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2017 MART AYI E-BÜLTENİ 2017 MART AYI E-BÜLTENİ İTALYA VERCELLİ FİERA İN CAMPO ÇELTİK TARIM FUARI GEZİMİZ SONA ERDİ zunköprü T caret Borsası Uüyeler n n, İtalya nın en öneml Çelt k Tarım Fuarı olan Vercell F era n Campo Çelt

Detaylı

28.05.2016. Yarışma yeri: Limak Eurasia Hotel Rüzgarlıbahçe Mahallesi Şehit Yüzbaşı Sinan Eroğlu Caddesi, No:5 Kavacık Beykoz İstanbul

28.05.2016. Yarışma yeri: Limak Eurasia Hotel Rüzgarlıbahçe Mahallesi Şehit Yüzbaşı Sinan Eroğlu Caddesi, No:5 Kavacık Beykoz İstanbul 28.05.2016 Yarışma yeri: Limak Eurasia Hotel Rüzgarlıbahçe Mahallesi Şehit Yüzbaşı Sinan Eroğlu Caddesi, No:5 Kavacık Beykoz İstanbul TURNUVA PROGRAMI 09:30-10:00 Kayıt 10:00-10:45 Açılış ve Yönerge Açıklamaları

Detaylı

YÖNETMELİK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ 20 N 䠸 san 2016 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29690 Yükseköğret 䰡 m Kurulu Başkanlığından: YÖNETMELİK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam

Detaylı

ODA YÖNETĐM KURULU FAALĐYET RAPORU 17.11.2009 29.12.2009

ODA YÖNETĐM KURULU FAALĐYET RAPORU 17.11.2009 29.12.2009 ODA YÖNETĐM KURULU FAALĐYET RAPORU 17.11.2009 29.12.2009 ODA MECLĐSĐ TOPLANTISI Tarih: 29.12.2009 Sayı: 06/13 100 ĐŞLETME 2.5 MĐLYAR TL KREDĐ DESTEĞĐ BĐLGĐLENDĐRME TOPLANTISI KOSGEB TARAFINDAN UYGULAMAYA

Detaylı

YÖNETMELİK SAĞLIK BAKANLIĞI İLE BAĞLI KURULUŞLARININ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK SAĞLIK BAKANLIĞI İLE BAĞLI KURULUŞLARININ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK 15 Mayıs 2017 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 30067 Sağlık Bakanlığından: YÖNETMELİK SAĞLIK BAKANLIĞI İLE BAĞLI KURULUŞLARININ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

Sınavı Kazanan Adaylar İç 봑 n Staja Başlama Evrak L 봑 stes 봑

Sınavı Kazanan Adaylar İç 봑 n Staja Başlama Evrak L 봑 stes 봑 Sınavı Kazanan Adaylar İç 봑 n Staja Başlama Evrak L 봑 stes 봑 STAJA GİRİŞ SINAVINI KAZANAN ADAYLARIN STAJ BAŞLATMA BAŞVURU İŞLEMLERİ Staja G 봑 r 봑 ş sınavını başarmanız, staja başlamaya hak kazandığınız

Detaylı

YÖNETMELİK TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ 10 Ağustos 2016 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29797 B 숭 l 숭 m, Sanay 숭 ve Teknoloj 숭 Bakanlığından: YÖNETMELİK TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Detaylı

YÖNETMELİK. f) Coğraf bölge: Akden z, Doğu Anadolu, Ege, Güney Doğu Anadolu, İç Anadolu, Karaden z ve Marmara

YÖNETMELİK. f) Coğraf bölge: Akden z, Doğu Anadolu, Ege, Güney Doğu Anadolu, İç Anadolu, Karaden z ve Marmara 24 Haz 紀ran 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29396 YÖNETMELİK B l m, Sanay ve Teknoloj Bakanlığından: ASANSÖR İŞLETME, BAKIM VE PERİYODİK KONTROL YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

MATEMATİK-6 Üslü fadeler

MATEMATİK-6 Üslü fadeler TEST Üslü fadeler 0 5 üslü sayısının okunuşu aşağıdak lerden hang s d r? ) 5 n kares C) çarpı 5 4 şağıdak lerden hang s n n okunuşu yanlış ver lm şt r? ) 4 4'ün kares ) 5 üssü C) üssü 5 ) 5 üssü 5 C) 7

Detaylı

B lg Teknoloj ler ve İlet ş m Kurumu. IMEI Kayıt H zmet KULLANIM KILAVUZU

B lg Teknoloj ler ve İlet ş m Kurumu. IMEI Kayıt H zmet KULLANIM KILAVUZU B lg Teknoloj ler ve İlet ş m Kurumu IMEI Kayıt H zmet KULLANIM KILAVUZU 1 Başlamadan Önce... Bu h zmetten faydalanarak, yurt dışından k ş sel kullanım amacı le yanınızda get rd ğ n z cep telefonlarını

Detaylı

Kalite, güvenlik ve konfor aradığınızı biliyoruz.

Kalite, güvenlik ve konfor aradığınızı biliyoruz. Kalite, güvenlik ve konfor aradığınızı biliyoruz. Doğru yerdes n z. Caz p f yatlarımızla s z aradığınız otomob le b r adım daha yaklaştırıyoruz. Detaylı b lg ç n lütfen bay ler m zle temasa geç n z. 01

Detaylı

ÜNSPED GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ VE LOJİSTİK HİZMETLERİ A.Ş. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI YÖNETMELİĞİ

ÜNSPED GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ VE LOJİSTİK HİZMETLERİ A.Ş. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI YÖNETMELİĞİ ÜNSPED GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ VE LOJİSTİK HİZMETLERİ A.Ş. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI YÖNETMELİĞİ İşbu yönetmel k 6698 sayılı K ş sel Ver ler n Korunması Kanunu na uyum sağlamak, ş rket ç koord

Detaylı

YÖNETMELİK. laboratuvar uygulamaları prens pler ne uygunluğunun denetlenmes ve çalışmaların kontrolünü

YÖNETMELİK. laboratuvar uygulamaları prens pler ne uygunluğunun denetlenmes ve çalışmaların kontrolünü 9 Mart 2010 SALI Resmî Gazete Sayı : 27516 Çevre ve Orman Bakanlığından: YÖNETMELİK İYİ LABORATUVAR UYGULAMALARI PRENSİPLERİ, TEST BİRİMLERİNİN UYUMLAŞTIRILMASI, İYİ LABORATUVAR UYGULAMALARININ VE ÇALIŞMALARIN

Detaylı

23 Mart 2015 MSCI GOP. Özgür Yurtdaşseven 0212 384 1128 oyurtdasseven@garanti.com.tr. Kaynak : Reuters

23 Mart 2015 MSCI GOP. Özgür Yurtdaşseven 0212 384 1128 oyurtdasseven@garanti.com.tr. Kaynak : Reuters Glokal Tekn k Anal z P yasalar FED le soluklandı... FED n son toplantısında duyurduğu makro rev zyonlar ve FED Başkanı Yellen ın güverc n tonda kabul ed len açıklamaları geçt ğ m z haftaya damgasını vurdu.

Detaylı

Aksaray Ün vers tes nden: AKSARAY ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

Aksaray Ün vers tes nden: AKSARAY ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 25 Temmuz 2008 CUMA Resmî Gazete Sayı : 26947 YÖNETMELİK Aksaray Ün vers tes nden: AKSARAY ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

>Sayfa7. Özgür Yurtdaşseven 0212 384 1128 oyurtdasseven@garanti.com.tr

>Sayfa7. Özgür Yurtdaşseven 0212 384 1128 oyurtdasseven@garanti.com.tr Glokal Tekn k Anal z H sse p yasalarında Ek m ayı kayıpları kısmen telaf ed ld... Global dolar taleb n n vme kaybett ğ ortamda h sse p yasalarında toparlanma fırsatı tepk alımlarıyla değerlend r ld. Zayıf

Detaylı

Hakkımızda SemTr o SemTr o SemTr o

Hakkımızda SemTr o SemTr o SemTr o Hakkımızda SemTr o; Ürün sürdürüleb l rl ğ, LCA Yaşam Döngüsü Değerlend rmes, EPD Belgelend rmes, Yeş l B na LCA Modelleme, LEED Yeş l B na Danışmanlığı, Karbon Ayak z ve GRI - Kurumsal Sürdürüleb l rl

Detaylı

güneş ve rüzgar enerj kaynakları çevreye dostu, enerj tüket m düşük, her koşulda çalışan ve en... serv s h zmet let ş m ve haberleşme teknoloj ler

güneş ve rüzgar enerj kaynakları çevreye dostu, enerj tüket m düşük, her koşulda çalışan ve en... serv s h zmet let ş m ve haberleşme teknoloj ler Dünyada, özell kle son yıllarda doğal enerj kaynaklarına karşı c dd b r yönelme olmuştur. Bunun en büyük neden, mevcut enerj kaynaklarının sınırlı ve pahalı olmasıdır. Tükenmekte olan ve alım gücü yüksek

Detaylı

YÖNETMELİK Başbakanlık Mevzuatı Gel şt rme ve Yayın Genel Müdürlüğü. 8 Mart 2017 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 30001

YÖNETMELİK Başbakanlık Mevzuatı Gel şt rme ve Yayın Genel Müdürlüğü. 8 Mart 2017 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 30001 8 Mart 2017 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 30001 YÖNETMELİK Sosyal Güvenl k Kurumu Başkanlığından: SAĞLIK HİZMETİ SUNUCULARININ FATURALARININ İNCELENMESİNE VE BEDELLERİNİN ÖDENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

Detaylı

Door Assembl es, Yangın Dayanım sert fikası le tesc l ed lm ş Kartlı K l t modeller mevcuttur.

Door Assembl es, Yangın Dayanım sert fikası le tesc l ed lm ş Kartlı K l t modeller mevcuttur. BE- TECH BAŞLARKEN güvenl k s stemler n üreten ve 48 ülkede faal yet gösteren Guangdong Be-Tech Secur ty Systems L m ted firması le anlaşma yaparak 2016 yılının başından t baren TÜRKİYE d str bütörü olmuştur.be-tech

Detaylı

BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2016 YILI 1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A. M syon ve V zyon B. Yetk, Görev ve Sorumluluklar C. İdareye

Detaylı

Merkez s n r s stem, s n r s stem n n bey n ve omur l ğ çeren bölümüdür. Bu bölgelerde bütün mpulslar değerlend r l r ve yönlend r l r.

Merkez s n r s stem, s n r s stem n n bey n ve omur l ğ çeren bölümüdür. Bu bölgelerde bütün mpulslar değerlend r l r ve yönlend r l r. Merkez S n r S stem ; Ön, Orta, Arka Bey n ve Omur l k Merkez s n r s stem, s n r s stem n n bey n ve omur l ğ çeren bölümüdür. Bu bölgelerde bütün mpulslar değerlend r l r ve yönlend r l r. 1. Bey n http://www.yenibiyoloji.com/?p=3529&preview=true

Detaylı

Yönetmelik Yönergeler

Yönetmelik Yönergeler Kocaeli Kent Konseyi Yönetmelik ve Yönergeler kapak ç Kocael Kent Konsey Yönetmel k ve Yönergeler Kocael Kent Konsey Yayınları Yönetmel k ve Yönergel k Yayına Hazırlayan Gültek n Görüm D zg ve Tasarım

Detaylı

Üstten askı s stemlerde alüm nyum profil kapak uygulamasıyla ahşabın eğ lme (bel verme) r sk n ortadan kaldırıyoruz.

Üstten askı s stemlerde alüm nyum profil kapak uygulamasıyla ahşabın eğ lme (bel verme) r sk n ortadan kaldırıyoruz. YAKUT RAY - MOBİLYAYA DEĞER KATAR Üstten askı s stemlerde alüm nyum profil kapak uygulamasıyla ahşabın eğ lme (bel verme) r sk n ortadan kaldırıyoruz. 8 mm ahşap panel le b rl kte 4 mm cam - ayna uygulayab

Detaylı

PROJECT MANAGEMENT COMPANY

PROJECT MANAGEMENT COMPANY PROJECT MANAGEMENT COMPANY Kurumsal Hakkımızda HANEDAN ENERJİ olarak, enerj sektöründe faal yet gösteren yerl ve yabancı tüm yatırımcılara, dar ve tekn k konularda müşav rl k, mühend sl k, danışmanlık

Detaylı

YANGIN VE GÜVENLİK SİSTEMLERİ www.etsguvenl k.com.tr

YANGIN VE GÜVENLİK SİSTEMLERİ www.etsguvenl k.com.tr HAKKIMIZDA YANGIN VE GÜVENLİK SİSTEMLERİ Ş rket m z; Yangın Algılama, Söndürme ve Güvenl k s stemler konularında teknoloj ve kal te açısından sektördek 15 yılı aşkın sürel b r k m yle l der b r kuruluş

Detaylı

TÜRKĐYEDE TERMAL TURĐZMĐ GELĐŞTĐRME ÇALIŞMALARI

TÜRKĐYEDE TERMAL TURĐZMĐ GELĐŞTĐRME ÇALIŞMALARI TÜRKĐYEDE TERMAL TURĐZMĐ GELĐŞTĐRME ÇALIŞMALARI 1.Uluslar arası Sağlık k Turizmi Kongresi ANTALYA Yatırım m ve Đşletmeler Genel MüdürlM rlüğü KÜLTÜR R VE TURĐZM BAKANLIĞI Termal Turizm Şubesi Türkiye

Detaylı