24 Haz 耂耂 ran 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "24 Haz 耂耂 ran 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK"

Transkript

1 24 Haz 耂耂 ran 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK B 耂耂 l 耂耂 m, Sanay 耂耂 ve Teknoloj 耂耂 Bakanlığından: ASANSÖR İŞLETME, BAKIM VE PERİYODİK KONTROL YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmel 耂耂 ğ 耂耂 n amacı; 耂耂 nsanların, 耂耂 nsan ve yükler 耂耂 n veya sadece yükler 耂耂 n taşınmasında kullanılan asansörler 耂耂 n 耂耂 nsan can ve mal güvenl 耂耂 ğ 耂耂 n 耂耂 tehd 耂耂 t etmeyecek şek 耂耂 lde kullanımlarını sağlamak ve çevrey 耂耂 korumak üzere 耂耂 şletme, bakım, per 耂耂 yod 耂耂 k kontrol, mevcut asansörler 耂耂 n 耂耂 y 耂耂 leşt 耂耂 r 耂耂 lmes 耂耂, denet 耂耂 m, garant 耂耂 ve satış sonrası h 耂耂 zmet şartları 耂耂 le uyulması gereken kuralları bel 耂耂 rlemekt 耂耂 r. Kapsam MADDE 2 (1) Bu Yönetmel 耂耂 k; Asansör Yönetmel 耂耂 ğ 耂耂 (95/16/AT) kapsamında p 耂耂 yasaya arz ed 耂耂 len asansörler 耂耂 ve Asansör Yönetmel 耂耂 ğ 耂耂 (95/16/AT) n 耂耂 n yürürlüğe g 耂耂 rmes 耂耂 nden önce monte ed 耂耂 lm 耂耂 ş olan ve halen faal durumda bulunan asansörler 耂耂 kapsar. Dayanak MADDE 3 (1) Bu Yönetmel 耂耂 k; 3/6/2011 tar 耂耂 hl 耂耂 ve 635 sayılı B 耂耂 l 耂耂 m, Sanay 耂耂 ve Teknoloj 耂耂 Bakanlığının Teşk 耂耂 lat ve Görevler 耂耂 Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye, 3/7/2005 tar 耂耂 hl 耂耂 ve 5393 sayılı Beled 耂耂 ye Kanununa, 22/2/2005 tar 耂耂 hl 耂耂 ve 5302 sayılı İl Özel İdares 耂耂 Kanununa, 23/6/1965 tar 耂耂 hl 耂耂 ve 634 sayılı Kat Mülk 耂耂 yet 耂耂 Kanununa ve 20/6/2012 tar 耂耂 hl 耂耂 ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenl 耂耂 ğ 耂耂 Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 4 (1) Yönetmel 耂耂 kte yer alan tanımlara ek olarak bu Yönetmel 耂耂 kte geçen; a) Asansör yaptırıcısı: Asansörün monte ed 耂耂 leceğ 耂耂 b 耂耂 nada/yapıda 耂耂 nşaat 耂耂 ş 耂耂 n 耂耂 kend 耂耂 adına yapan veya sözleşme 耂耂 le devreden yapı sah 耂耂 b 耂耂 n 耂耂 veya asansörün monte ed 耂耂 leceğ 耂耂 mevcut b 耂耂 nada b 耂耂 na sorumlusunu, b) A t 耂耂 p 耂耂 muayene kuruluşu: Asansörlerde per 耂耂 yod 耂耂 k kontrol ve muayene konularını 耂耂 çerecek şek 耂耂 lde TS EN ISO IEC standardı kapsamında akred 耂耂 te olan Türk 耂耂 ye de yerleş 耂耂 k özel veya kamu kuruluşunu, c) AT uygunluk beyanı: Asansör monte eden 耂耂 n p 耂耂 yasaya arz ett 耂耂 ğ 耂耂 yen 耂耂 asansörün Yönetmel 耂耂 ğe uygunluğunu beyan ett 耂耂 ğ 耂耂 belgey 耂耂, ç) Bakanlık: B 耂耂 l 耂耂 m, Sanay 耂耂 ve Teknoloj 耂耂 Bakanlığını, d) Bakım: Asansörün h 耂耂 zmete alınmasından sonra kullanım ömrü boyunca kend 耂耂 s 耂耂 n 耂耂 n ve b 耂耂 leşenler 耂耂 n 耂耂 n, fonks 耂耂 yonlarının ve güvenl 耂耂 k gerekler 耂耂 n 耂耂 n tasarlandığı veya yürürlüktek 耂耂 mevzuata uygun olarak rev 耂耂 ze ed 耂耂 ld 耂耂 ğ 耂耂 b 耂耂 ç 耂耂 mde devamlılığını sağlamaya yönel 耂耂 k, asansör monte eden veya onun yetk 耂耂 l 耂耂 serv 耂耂 s 耂耂 tarafından per 耂耂 yod 耂耂 k olarak ayda b 耂耂 r yürütülen 耂耂 şlemler 耂耂, e) B 耂耂 na sorumlusu: Asansörün güvenl 耂耂 b 耂耂 r şek 耂耂 lde çalışmasını sağlamak amacıyla düzenl 耂耂 olarak bakımını, per 耂耂 yod 耂耂 k kontrolünü ve onarımını yaptırmaktan sorumlu olan, b 耂耂 nada/yapıda kat mal 耂耂 kler 耂耂 n 耂耂 n kend 耂耂 aralarında seçeceğ 耂耂 veya dışarıdan yetk 耂耂 vereceğ 耂耂 k 耂耂 ş 耂耂 y 耂耂 veya kat mal 耂耂 k 耂耂 n 耂耂 veya mal 耂耂 kler 耂耂 n 耂耂 veya kamu b 耂耂 nalarında/yapılarında sorumlu yetk 耂耂 l 耂耂 y 耂耂, f) Coğraf 耂耂 bölge: Akden 耂耂 z, Doğu Anadolu, Ege, Güney Doğu Anadolu, İç Anadolu, Karaden 耂耂 z ve Marmara bölgeler 耂耂 n 耂耂, g) İlg 耂耂 l 耂耂耂耂 dare: Beled 耂耂 yeler 耂耂 veya beled 耂耂 ye sınırları dışında kalan alanlardak 耂耂 yapılar 耂耂 ç 耂耂 n 耂耂 l özel 耂耂 dareler 耂耂 n 耂耂, ğ) Kom 耂耂 syon: 5393 sayılı Beled 耂耂 ye Kanununun 15 耂耂 nc 耂耂 maddes 耂耂 ve 5302 sayılı İl Özel İdares 耂耂 Kanununun 7 nc 耂耂 maddes 耂耂 çerçeves 耂耂 nde Bakanlık tarafından oluşturulan çalışma grubunu, h) Kurtarma çalışması: Asansör 耂耂 çer 耂耂 s 耂耂 nde 耂耂 nsanın veya 耂耂 nsanların mahsur kaldığına da 耂耂 r b 耂耂 lg 耂耂 n 耂耂 n alınmasıyla b 耂耂 rl 耂耂 kte kurtarma tal 耂耂 matına uygun olarak yapılan ve 耂耂 nsanın veya 耂耂 nsanların serbest kalmasıyla sonuçlanan çalışmayı, ı) Mevcut asansör: Yönetmel 耂耂 ğ 耂耂 n zorunlu uygulamaya g 耂耂 rd 耂耂 ğ 耂耂 15/8/2004 tar 耂耂 h 耂耂 nden önce monte ed 耂耂 len ve halen kullanılmakta olan asansörü, 耂耂 ) Tak 耂耂 p kontrolü: Asansör per 耂耂 yod 耂耂 k kontrolünde bel 耂耂 rlenen uygunsuzlukların g 耂耂 der 耂耂 l 耂耂 p g 耂耂 der 耂耂 lmed 耂耂 ğ 耂耂 ne da 耂耂 r A t 耂耂 p 耂耂 muayene kuruluşu tarafından yapılan gözet 耂耂 m faal 耂耂 yet 耂耂 n 耂耂, j) Tesc 耂耂 l: Asansörün resmî olarak 耂耂 lg 耂耂 l 耂耂耂耂 dare tarafından kayıt altına alınmasını, k) TS EN standardı: Asansörler Yapım ve Montaj 耂耂 ç 耂耂 n Güvenl 耂耂 k Kuralları: Yolcu ve Yük Asansörler 耂耂耂耂 ç 耂耂 n Özel Uygulamalar Bölüm 80: Mevcut Yolcu ve Yük Asansörler 耂耂 n 耂耂 n Güvenl 耂耂 ğ 耂耂 n 耂耂 Gel 耂耂 şt 耂耂 rme Kurallarını, l) TSE: Türk Standardları Enst 耂耂 tüsünü, m) TÜRKAK: Türk Akred 耂耂 tasyon Kurumunu, n) Yen 耂耂 asansör: Yönetmel 耂耂 ğ 耂耂 n zorunlu uygulamaya g 耂耂 rd 耂耂 ğ 耂耂 tar 耂耂 hten sonra p 耂耂 yasaya arz ed 耂耂 len asansörü, o) Yetk 耂耂 l 耂耂 serv 耂耂 s: Asansörlerde aylık bakım ve serv 耂耂 s h 耂耂 zmet 耂耂 n 耂耂 n yürütüleb 耂耂 lmes 耂耂耂耂 ç 耂耂 n asansör monte eden 耂耂 n kend 耂耂 adına kurduğu serv 耂耂 s 耂耂 stasyonu ve/veya sorumluluğu kend 耂耂 nde olmak üzere sözleşme 耂耂 le yetk 耂耂 verd 耂耂 ğ 耂耂 gerçek veya tüzel k 耂耂 ş 耂耂 y 耂耂, ö) Per 耂耂 yod 耂耂 k kontrol: Asansörün güvenl 耂耂 ve 耂耂 şletme yönünden uygun çalışıp çalışmadığına da 耂耂 r yılda b 耂耂 r defa yaptırılacak olan muayeney 耂耂, p) Yönetmel 耂耂 k: Asansör Yönetmel 耂耂 ğ 耂耂 (95/16/AT) n 耂耂, 耂耂 fade eder. İKİNCİ BÖLÜM Asansör K 耂耂 ml 耂耂 k Numarası, Yen 耂耂 Asansörün Yapıya Uygunluğunun Kontrolü,

2 Yen 耂耂 Asansörün Tesc 耂耂 l 耂耂 ve Mevcut Asansörün Tesc 耂耂 l 耂耂 Asansör k 耂耂 ml 耂耂 k numarası MADDE 5 (1) Bu Yönetmel 耂耂 k kapsamında bulunan her asansör, asansör k 耂耂 ml 耂耂 k numarası 耂耂 le tanımlanır. (2) Asansör k 耂耂 ml 耂耂 k numarası 耂耂 ç 耂耂 n İç 耂耂 şler 耂耂 Bakanlığı tarafından kullanılan Ulusal Adres Ver 耂耂 Tabanında b 耂耂 nalara/yapılara ver 耂耂 len b 耂耂 na numarası esas alınır. B 耂耂 nada/yapıda b 耂耂 rden fazla asansör bulunması durumunda, her b 耂耂 r asansöre b 耂耂 na/yapı 耂耂 ç 耂耂 ndek 耂耂 toplam asansör sayısına göre ver 耂耂 len sıra numarası b 耂耂 na numarasına 耂耂 lave ed 耂耂 lerek ek 1 de yer alan 耂耂 çer 耂耂 ğe uygun asansör k 耂耂 ml 耂耂 k numarası A t 耂耂 p 耂耂 muayene kuruluşu tarafından per 耂耂 yod 耂耂 k kontrol aşamasından önce oluşturulur ve alüm 耂耂 nyum esaslı yapıştırma et 耂耂 ket şekl 耂耂 nde tanımlanır. Et 耂耂 ket, üzer 耂耂 ndek 耂耂 yazılar kolay s 耂耂 l 耂耂 nemeyecek ve yapıştığı yerden kolayca sökülemeyecek n 耂耂 tel 耂耂 kte olur. (3) Et 耂耂 ket; 85x50 mm boyutlarında, asansör k 耂耂 ml 耂耂 k numarasını oluşturan rakamlar 耂耂 se Ar 耂耂 al yazı t 耂耂 p 耂耂 nde, 28 karakter boyutunda, gr 耂耂 zem 耂耂 n üzer 耂耂 ne s 耂耂 yah renkl 耂耂 yazılarak hazırlanır ve asansörün per 耂耂 yod 耂耂 k kontrolünde, asansör kab 耂耂 n 耂耂 n 耂耂 n 耂耂 çer 耂耂 s 耂耂 nde kumanda butonu h 耂耂 zasında kab 耂耂 n tabanından en az 160 cm yüksekl 耂耂 ğe kolayca sökülmeyecek b 耂耂 r şek 耂耂 lde 耂耂 l 耂耂 şt 耂耂 r 耂耂 l 耂耂 r. (4) Asansör k 耂耂 ml 耂耂 k numarası, A t 耂耂 p 耂耂 muayene kuruluşu tarafından b 耂耂 r defaya mahsus olarak oluşturulur ve er 耂耂 ş 耂耂 m 耂耂 ne 耂耂 z 耂耂 n ver 耂耂 len kend 耂耂 ver 耂耂 tabanı vasıtasıyla 耂耂 lg 耂耂 l 耂耂耂耂 dare 耂耂 le paylaşılır. (5) Asansör kab 耂耂 n 耂耂 ne 耂耂 l 耂耂 şt 耂耂 r 耂耂 len et 耂耂 ket 耂耂 n, asansörün kullanım ömrü boyunca muhafaza ed 耂耂 lmes 耂耂 ne da 耂耂 r sorumluluk, b 耂耂 na sorumlusundadır. (6) A t 耂耂 p 耂耂 muayene kuruluşu, b 耂耂 na numarasına Bakanlık üzer 耂耂 nden er 耂耂 ş 耂耂 m sağlar. Yen 耂耂 asansörün b 耂耂 naya/yapıya uygunluğunun kontrolü MADDE 6 (1) Yönetmel 耂耂 k kapsamında monte ed 耂耂 len yen 耂耂 asansörün monte ed 耂耂 ld 耂耂 ğ 耂耂 b 耂耂 naya/yapıya fenn 耂耂 uygunluğuna 耂耂 l 耂耂 şk 耂耂 n kontroller 3194 sayılı İmar Kanunu, 耂耂 lg 耂耂 l 耂耂 d 耂耂 ğer kanunlar ve bu kanunlar kapsamında yürürlükte bulunan mevzuata uygun olacak şek 耂耂 lde 耂耂 lg 耂耂 l 耂耂耂耂 dare tarafından yürütülür. Yen 耂耂 asansörün tesc 耂耂 l 耂耂 MADDE 7 (1) Yönetmel 耂耂 k kapsamında p 耂耂 yasaya arz ed 耂耂 len yen 耂耂 asansör, p 耂耂 yasaya arz ed 耂耂 ld 耂耂 ğ 耂耂 tar 耂耂 h 耂耂 t 耂耂 barıyla otuz gün 耂耂 çer 耂耂 s 耂耂 nde asansör monte eden tarafından b 耂耂 r defaya mahsus olmak üzere 耂耂 lg 耂耂 l 耂耂耂耂 dareye tesc 耂耂 l ett 耂耂 r 耂耂 l 耂耂 r. (2) Asansör monte eden, tesc 耂耂 l 耂耂 şlem 耂耂耂耂 ç 耂耂 n aşağıda bel 耂耂 rt 耂耂 len belgeler 耂耂 n suret 耂耂耂耂 le b 耂耂 rl 耂耂 kte 耂耂 lg 耂耂 l 耂耂耂耂 dareye başvurur: a) Sanay 耂耂 s 耂耂 c 耂耂 l belges 耂耂, b) Onaylanmış kuruluş tarafından düzenlenen uygunluk belges 耂耂 veya raporu, c) AT uygunluk beyanı ve 耂耂 mza s 耂耂 rküsü suret 耂耂, ç) Garant 耂耂 belges 耂耂, d) TSE h 耂耂 zmet yeterl 耂耂 l 耂耂 k belges 耂耂, e) Başvuru sah 耂耂 b 耂耂 asansör monte eden tarafından asansör yaptırıcısına kes 耂耂 len montaj ve proje bedel 耂耂 dah 耂耂 l fatura, f) İlk per 耂耂 yod 耂耂 k kontrol raporu. (3) Tesc 耂耂 l aşamasından önce asansör yaptırıcısı tarafından 耂耂 lk per 耂耂 yod 耂耂 k kontrolü yaptırılmayan ve yeş 耂耂 l b 耂耂 lg 耂耂 et 耂耂 ket 耂耂耂耂 l 耂耂 şt 耂耂 r 耂耂 lmeyen asansör, 耂耂 lg 耂耂 l 耂耂耂耂 dare tarafından tesc 耂耂 l ed 耂耂 lmez. (4) Uygun görülen tesc 耂耂 l başvurusu net 耂耂 ces 耂耂 nde, ek 2 de yer alan 耂耂 çer 耂耂 ğe uygun olacak şek 耂耂 lde onaylı tesc 耂耂 l belges 耂耂耂耂 lg 耂耂 l 耂耂耂耂 dare tarafından düzenlen 耂耂 r ve asansör monte edene sunulur. Mevcut asansörün tesc 耂耂 l 耂耂 MADDE 8 (1) Bu Yönetmel 耂耂 ğe göre A t 耂耂 p 耂耂 muayene kuruluşu tarafından tesp 耂耂 t 耂耂 yapılan ve TS EN standardı esas alınarak güvenl 耂耂 k sev 耂耂 yes 耂耂 artırılan mevcut asansör, b 耂耂 r defaya mahsus olmak üzere 耂耂 lg 耂耂 l 耂耂耂耂 dare tarafından tesc 耂耂 l ed 耂耂 l 耂耂 r. (2) B 耂耂 na sorumlusu, mevcut asansörün güvenl 耂耂 k sev 耂耂 yes 耂耂 n 耂耂 n TS EN standardına göre artırıldığını 耂耂 spatlayacak olan yeş 耂耂 l et 耂耂 ket almış per 耂耂 yod 耂耂 k kontrol raporuyla 耂耂 lg 耂耂 l 耂耂耂耂 dareye 30 gün 耂耂 çer 耂耂 s 耂耂 nde başvurur. (3) Mevcut asansörün tesc 耂耂 l belges 耂耂, ek 3 te yer alan 耂耂 çer 耂耂 ğe uygun olacak şek 耂耂 lde 耂耂 lg 耂耂 l 耂耂耂耂 dare tarafından düzenlen 耂耂 r ve b 耂耂 na sorumlusuna sunulur. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Bakım, Bakımın Kapsamı ve Bakımla İlg 耂耂 l 耂耂 D 耂耂 ğer Hususlar Bakım MADDE 9 (1) Bu Yönetmel 耂耂 k kapsamında yer alan asansörün bakımı, b 耂耂 na sorumlusu 耂耂 le bakım sözleşmes 耂耂耂耂 mzalayan asansör monte eden veya onun yetk 耂耂 l 耂耂 serv 耂耂 s 耂耂 tarafından yapılır. (2) B 耂耂 na sorumlusu 耂耂 le asansör monte eden veya onun yetk 耂耂 l 耂耂 serv 耂耂 s 耂耂 arasında 耂耂 mzalanacak olan bakım sözleşmes 耂耂 nde, bu Yönetmel 耂耂 ğe aykırı hususlara yer ver 耂耂 lemez. (3) P 耂耂 yasaya arz ed 耂耂 len her yen 耂耂 asansörün h 耂耂 zmete alındığı tar 耂耂 h, asansörün en temel tekn 耂耂 k özell 耂耂 kler 耂耂, halat ve/veya z 耂耂 nc 耂耂 rler 耂耂 n ve t 耂耂 p kontrol belges 耂耂 gerekt 耂耂 ren parçaların özell 耂耂 kler 耂耂, tes 耂耂 s planları ve elektr 耂耂 k devre şemaları g 耂耂 b 耂耂 asansörün ana fonks 耂耂 yonlarını 耂耂 çerecek unsurların ve asansör per 耂耂 yod 耂耂 k kontrol sonuçları 耂耂 le öneml 耂耂 kazaların kayıt ed 耂耂 leceğ 耂耂 asansör kayıt defter 耂耂, söz konusu asansörü p 耂耂 yasaya arz eden asansör monte eden tarafından sağlanır. Ayrıca asansör k 耂耂 ml 耂耂 k numarası, asansör kayıt defter 耂耂 nde bel 耂耂 rt 耂耂 l 耂耂 r. Asansör kayıt defter 耂耂 n 耂耂 n b 耂耂 tmes 耂耂 durumunda, yen 耂耂 defter bakım sözleşmes 耂耂耂耂 mzalayan asansör monte eden veya onun yetk 耂耂 l 耂耂 serv 耂耂 s 耂耂 tarafından tem 耂耂 n ed 耂耂 l 耂耂 r. B 耂耂 ten kayıt defter 耂耂, b 耂耂 na sorumlusu tarafından asansörün kullanım ömrü boyunca muhafaza ed 耂耂 l 耂耂 r. (4) Asansör bakım ve onarımı sonrasında oluşan atıkların yönet 耂耂 m 耂耂, 耂耂 lg 耂耂 l 耂耂 mevzuatına göre yapılır. Bakımın kapsamı MADDE 10 (1) Asansörün, asansörü oluşturan tüm aksam ve parçaların bakımı, asansör monte eden tarafından hazırlanmış olan bakım kılavuzunda yer alan tal 耂耂 matlara göre yapılır. (2) Bu Yönetmel 耂耂 ğe göre bakım;

3 a) Yağlama ve tem 耂耂 zlemey 耂耂, b) Kontroller 耂耂, c) Kurtarma çalışmalarını, ç) Ayarlama 耂耂 şlemler 耂耂 n 耂耂, d) Kullanıma veya yıpranmaya bağlı olarak meydana geleb 耂耂 len b 耂耂 leşen onarımını veya değ 耂耂 ş 耂耂 m 耂耂 n 耂耂, kapsar. (3) Bu Yönetmel 耂耂 ğe göre bakım; a) Asansörün yer 耂耂 n 耂耂 n değ 耂耂 şt 耂耂 r 耂耂 lmes 耂耂 n 耂耂, b) Tahr 耂耂 k ün 耂耂 tes 耂耂, askı s 耂耂 stem 耂耂, kumanda s 耂耂 stem 耂耂, taşıyıcı/kab 耂耂 n, durak kapısı ve/veya asansör güvenl 耂耂 k aksamlarının değ 耂耂 ş 耂耂 m 耂耂 n 耂耂, c) İtfa 耂耂 ye tarafından yapılan kurtarma çalışmalarını, ç) Asansör kuyusunun dış bölümler 耂耂 n 耂耂 n tem 耂耂 zlenmes 耂耂 n 耂耂, d) Taşıyıcı/kab 耂耂 n 耂耂 ç kısmının tem 耂耂 zlenmes 耂耂 n 耂耂, kapsamaz. (4) Bu madden 耂耂 n üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentler 耂耂 nde yer alan ve bakım çalışması olarak değerlend 耂耂 r 耂耂 lmeyen asansöre a 耂耂 t değ 耂耂 ş 耂耂 kl 耂耂 kler, asansör monte eden tarafından yer 耂耂 ne get 耂耂 r 耂耂 l 耂耂 r. (5) Beyan yükü ve/veya beyan hızı ve/veya sey 耂耂 r mesafes 耂耂 nde değ 耂耂 ş 耂耂 kl 耂耂 k yapılan asansör, Yönetmel 耂耂 k şartlarını sağlar. Bakımla 耂耂 lg 耂耂 l 耂耂 d 耂耂 ğer hususlar MADDE 11 (1) B 耂耂 na sorumlusu 耂耂 le sözleşme 耂耂 mzalayan asansör monte eden veya onun yetk 耂耂 l 耂耂 serv 耂耂 s 耂耂, söz konusu asansör 耂耂 ç 耂耂 n detaylı b 耂耂 r durum tesp 耂耂 t raporu hazırlar ve b 耂耂 na sorumlusuna 耂耂 let 耂耂 r. (2) Asansör monte eden veya onun yetk 耂耂 l 耂耂 serv 耂耂 s 耂耂 nce her bakımda yapılan 耂耂 şlemler kayıt altına alınır ve b 耂耂 r nüshası b 耂耂 na sorumlusuna 耂耂 let 耂耂 ld 耂耂 kten sonra b 耂耂 r nüshası da kend 耂耂 s 耂耂 tarafından muhafaza ed 耂耂 l 耂耂 r ve talep ed 耂耂 lmes 耂耂 durumunda 耂耂 lg 耂耂 l 耂耂 lere sunulur. (3) B 耂耂 na sorumlusu bakım kayıtlarını asansörün mak 耂耂 ne veya makara da 耂耂 res 耂耂 nde veya yönet 耂耂 m bürosunda kalıcı olarak muhafaza eder. (4) Asansör monte eden veya onun yetk 耂耂 l 耂耂 serv 耂耂 s 耂耂, 耂耂 nsan can ve mal güvenl 耂耂 ğ 耂耂 yönünden asansörün r 耂耂 sk taşıması durumunda b 耂耂 na sorumlusunu yazılı olarak b 耂耂 lg 耂耂 lend 耂耂 r 耂耂 r. Asansörün, asansör monte eden veya onun yetk 耂耂 l 耂耂 serv 耂耂 s 耂耂 nce güvenl 耂耂 hale get 耂耂 r 耂耂 lmes 耂耂 n 耂耂 sağlamakla b 耂耂 na sorumlusu yükümlüdür. (5) Asansör monte eden veya onun yetk 耂耂 l 耂耂 serv 耂耂 s 耂耂, asansörde yapılan değ 耂耂 ş 耂耂 kl 耂耂 kler 耂耂 ve kazaları asansör sey 耂耂 r defter 耂耂 ne 耂耂 şler. (6) Asansör monte eden veya onun yetk 耂耂 l 耂耂 serv 耂耂 s 耂耂, 耂耂 k 耂耂 k 耂耂 ş 耂耂 den az olmamak üzere b 耂耂 nadak 耂耂 /yapıdak 耂耂 asansör sayısını d 耂耂 kkate alarak b 耂耂 na sorumlusunun bel 耂耂 rleyeceğ 耂耂 sayıda k 耂耂 ş 耂耂 ye ac 耂耂 l durumlarda kurtarma çalışması konusunda eğ 耂耂 t 耂耂 m ver 耂耂 r. Ver 耂耂 len bu eğ 耂耂 t 耂耂 m b 耂耂 r tutanakla kayıt altına alınır. B 耂耂 na sorumlusu, eğ 耂耂 t 耂耂 m alan k 耂耂 ş 耂耂 ler 耂耂 n değ 耂耂 şmes 耂耂 hal 耂耂 nde yen 耂耂 görevl 耂耂 lere eğ 耂耂 t 耂耂 m ver 耂耂 lmes 耂耂 n 耂耂 sağlar. Kurtarma tal 耂耂 matı, kurtarma çalışmasını yapacak olanların kolaylıkla göreb 耂耂 lecekler 耂耂 yerlerde muhafaza ed 耂耂 l 耂耂 r. (7) Asansör monte eden, yaptığı her t 耂耂 p ve özell 耂耂 ktek 耂耂 asansörün yedek parçalarını en az on yıl süreyle tem 耂耂 n etmekle yükümlüdür. Asansör monte eden p 耂耂 yasaya arz ett 耂耂 ğ 耂耂 asansöre bakım h 耂耂 zmet 耂耂 veren b 耂耂 r başka asansör monte eden veya onun yetk 耂耂 l 耂耂 serv 耂耂 s 耂耂 veya b 耂耂 na sorumlusunun bu konudak 耂耂 taleb 耂耂 n 耂耂 normal p 耂耂 yasa koşullarında sağlar. (8) Bakım, onarım ve arıza g 耂耂 derme faal 耂耂 yetler 耂耂 yürütülürken gerekl 耂耂耂耂 ş sağlığı ve güvenl 耂耂 ğ 耂耂 tedb 耂耂 rler 耂耂 20/6/2012 tar 耂耂 hl 耂耂 ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenl 耂耂 ğ 耂耂 Kanunu ve 耂耂 lg 耂耂 l 耂耂 mevzuat hükümler 耂耂 doğrultusunda asansör monte eden veya onun yetk 耂耂 l 耂耂 serv 耂耂 s 耂耂 nce alınır. (9) Bakım esnasında, bakım 耂耂 şler 耂耂 nden kaynaklı nedenlerle gerek bakım personel 耂耂 n 耂耂 n gerekse bakımla 耂耂 lg 耂耂 s 耂耂 bulunmayan k 耂耂 ş 耂耂 ler 耂耂 n yaralanmasına veya ölümüne neden olab 耂耂 lecek 耂耂 hmallere da 耂耂 r sorumluluk bakım yapan asansör monte eden veya onun yetk 耂耂 l 耂耂 serv 耂耂 s 耂耂 nded 耂耂 r. (10) B 耂耂 na sorumlusu tarafından, bakım sözleşmes 耂耂 yapılan asansör monte eden veya onun yetk 耂耂 l 耂耂 serv 耂耂 s 耂耂 n 耂耂 n dışındak 耂耂 üçüncü tarafların asansöre müdahales 耂耂 ne 耂耂 z 耂耂 n ver 耂耂 lmez. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Garant 耂耂 Belges 耂耂, Satış Sonrası H 耂耂 zmetler ve Yetk 耂耂 l 耂耂 Serv 耂耂 s 耂耂 le İlg 耂耂 l 耂耂 Şartlar Garant 耂耂 belges 耂耂 MADDE 12 (1) Asansör monte eden p 耂耂 yasaya arz ett 耂耂 ğ 耂耂 yen 耂耂 asansöre 耂耂 l 耂耂 şk 耂耂 n olarak ek 4 te yer alan 耂耂 çer 耂耂 ğe uygun olacak şek 耂耂 lde garant 耂耂 belges 耂耂 n 耂耂 düzenlemek zorundadır. (2) Asansör monte eden tarafından p 耂耂 yasaya arz ed 耂耂 len her yen 耂耂 asansör, p 耂耂 yasaya arz ed 耂耂 ld 耂耂 ğ 耂耂 tar 耂耂 h 耂耂 t 耂耂 barıyla en az üç yıl süre 耂耂 le garant 耂耂 ed 耂耂 l 耂耂 r. (3) Asansör monte eden veya onun yetk 耂耂 l 耂耂 serv 耂耂 s 耂耂 tarafından asansörde değ 耂耂 şt 耂耂 r 耂耂 lecek aksam veya parça 耂耂 k 耂耂 yıldan az olmamak üzere garant 耂耂 ed 耂耂 l 耂耂 r. (4) Garant 耂耂 belges 耂耂 nde tanımlanacak olan azam 耂耂 tam 耂耂 r süres 耂耂 on beş günden fazla olamaz. B 耂耂 na sorumlusunun garant 耂耂 kapsamında yapacağı ücrets 耂耂 z onarım taleb 耂耂, azam 耂耂 tam 耂耂 r süres 耂耂耂耂 ç 耂耂 nde asansör monte eden tarafından yer 耂耂 ne get 耂耂 r 耂耂 l 耂耂 r. (5) Yönetmel 耂耂 k kapsamında p 耂耂 yasaya arz ed 耂耂 len her yen 耂耂 asansöre yönel 耂耂 k garant 耂耂 süres 耂耂 boyunca sunulacak olan bakım h 耂耂 zmet 耂耂, b 耂耂 na sorumlusunun başka b 耂耂 r asansör monte eden veya onun yetk 耂耂 l 耂耂 serv 耂耂 s 耂耂耂耂 le sözleşme 耂耂 mzalayacağını beyan etmemes 耂耂 durumunda, o asansörü p 耂耂 yasaya arz eden asansör monte eden veya onun yetk 耂耂 l 耂耂 serv 耂耂 s 耂耂 tarafından ver 耂耂 l 耂耂 r.

4 (6) B 耂耂 na sorumlusunun garant 耂耂 süres 耂耂耂耂 çer 耂耂 s 耂耂 nde b 耂耂 r başka asansör monte eden veya onun yetk 耂耂 l 耂耂 serv 耂耂 s 耂耂耂耂 le sözleşme 耂耂 mzalaması, o asansörü p 耂耂 yasaya arz eden asansör monte eden 耂耂 n garant 耂耂耂耂 le 耂耂 lg 耂耂 l 耂耂 sorumluluklarını ortadan kaldırır. (7) Garant 耂耂 süres 耂耂耂耂 çer 耂耂 s 耂耂 nde bakım ücret 耂耂耂耂 le 耂耂 lg 耂耂 l 耂耂 şartlar, asansör monte eden 耂耂 le asansör yaptırıcısı arasında 耂耂 mzalanacak olan asansör yapım sözleşmes 耂耂 nde bel 耂耂 rlen 耂耂 r. Satış sonrası h 耂耂 zmetler MADDE 13 (1) Yönetmel 耂耂 k kapsamında p 耂耂 yasaya arz ed 耂耂 len ve garant 耂耂 ed 耂耂 len her yen 耂耂 asansöre yönel 耂耂 k satış sonrası h 耂耂 zmetler, asansör monte eden veya onun yetk 耂耂 l 耂耂 serv 耂耂 s 耂耂 tarafından yer 耂耂 ne get 耂耂 r 耂耂 l 耂耂 r. (2) Bakanlık tarafından bu Yönetmel 耂耂 kte bel 耂耂 rlenm 耂耂 ş olan asgar 耂耂 kr 耂耂 terler çerçeves 耂耂 nde satış sonrası h 耂耂 zmetler 耂耂 n yer 耂耂 ne get 耂耂 r 耂耂 leb 耂耂 lmes 耂耂 amacıyla en az b 耂耂 r yetk 耂耂 l 耂耂 serv 耂耂 s 耂耂 stasyonu asansör monte eden bünyes 耂耂 nde kurulur. (3) Faal 耂耂 yet ana merkez 耂耂 n 耂耂 n bulunduğu coğraf 耂耂 bölgen 耂耂 n dışında p 耂耂 yasaya arz ed 耂耂 len her asansöre yönel 耂耂 k satış sonrası h 耂耂 zmetler, asansör monte eden tarafından yer 耂耂 ne get 耂耂 r 耂耂 l 耂耂 r. Asansörün p 耂耂 yasaya arz ed 耂耂 ld 耂耂 ğ 耂耂 coğraf 耂耂 bölgede, en az b 耂耂 r yetk 耂耂 l 耂耂 serv 耂耂 s 耂耂 stasyonu asansör monte eden tarafından kurulur veya bu Yönetmel 耂耂 k şartlarını sağlayan herhang 耂耂 b 耂耂 r asansör monte eden veya onun yetk 耂耂 l 耂耂 serv 耂耂 s 耂耂 yle yetk 耂耂 l 耂耂 serv 耂耂 s sözleşmes 耂耂 yapılır. (4) Asansör monte eden, monte ett 耂耂 ğ 耂耂 her asansör 耂耂 ç 耂耂 n en az 10 yıllık kullanım ömrü süres 耂耂 nce, yeterl 耂耂 tekn 耂耂 k personel ve yedek parça stoku bulundurmak suret 耂耂 yle, bakım ve serv 耂耂 s h 耂耂 zmet 耂耂 n 耂耂 sunmak zorundadır. (5) Yönetmel 耂耂 ğe göre b 耂耂 r 耂耂 m doğrulaması yaparak asansör monte eden statüsü kazanan gerçek veya tüzel k 耂耂 ş 耂耂, TSE H 耂耂 zmet Yeterl 耂耂 l 耂耂 k Belges 耂耂 n 耂耂 n düzenlenme tar 耂耂 h 耂耂 nden 耂耂 t 耂耂 baren yılda en az b 耂耂 r adet elektr 耂耂 k veya en az b 耂耂 r adet h 耂耂 drol 耂耂 k tahr 耂耂 kl 耂耂 asansörü p 耂耂 yasaya arz ederek asansör monte eden statüsünü sürdürdüğünü yapmış olduğu 耂耂 ş sözleşmes 耂耂 ve tesc 耂耂 l belges 耂耂耂耂 le TSE ye 耂耂 spatlamak zorundadır. Yetk 耂耂 l 耂耂 serv 耂耂 s 耂耂 le 耂耂 lg 耂耂 l 耂耂 şartlar MADDE 14 (1) Asansör monte eden 耂耂 n bünyes 耂耂 nde kurduğu ve/veya sözleşme 耂耂 mzaladığı her yetk 耂耂 l 耂耂 serv 耂耂 s 耂耂 n, TSE H 耂耂 zmet Yeterl 耂耂 l 耂耂 k Belges 耂耂 ne sah 耂耂 p olması zorunludur. (2) Yetk 耂耂 l 耂耂 serv 耂耂 s, b 耂耂 r serv 耂耂 s tekn 耂耂 k sorumlusu, en az 耂耂 k 耂耂 tekn 耂耂 k bakım personel 耂耂 ve en az b 耂耂 r 耂耂 dar 耂耂 personelden oluşturulur. (3) Serv 耂耂 s tekn 耂耂 k sorumlusunun, mak 耂耂 na veya elektr 耂耂 k veya elektr 耂耂 k elektron 耂耂 k veya mekatron 耂耂 k alanlarında mühend 耂耂 sl 耂耂 k/teknoloj 耂耂 fakülteler 耂耂 n 耂耂 n b 耂耂 r 耂耂 nden mezun olması gerek 耂耂 r. (4) Tekn 耂耂 k bakım personel 耂耂 n 耂耂 n; a) İk 耂耂 yıllık meslek yüksekokullarının mak 耂耂 ne, elektr 耂耂 k, elektron 耂耂 k, mekatron 耂耂 k, otomasyon, elektromekan 耂耂 k taşıyıcılar veya raylı s 耂耂 stemler bölümler 耂耂 nden mezun olmaları veya, b) Endüstr 耂耂 meslek l 耂耂 seler 耂耂 n 耂耂 n asansör, elektr 耂耂 k, elektron 耂耂 k, mak 耂耂 ne veya mekatron 耂耂 k bölümler 耂耂 nden mezun olmaları veya, c) Endüstr 耂耂 meslek l 耂耂 seler 耂耂 n 耂耂 n 耂耂 lg 耂耂 l 耂耂 bölümünden mezun olmamaları hâl 耂耂 nde görev ve sorumluluklarına göre yasal ustalık veya kalfalık belges 耂耂 ne sah 耂耂 p olmaları, gerek 耂耂 r. (5) Bu madden 耂耂 n dördüncü fıkrasının (b) ve (c) bentler 耂耂 nde tanımlanan tekn 耂耂 k bakım personel 耂耂 n 耂耂 n, 27/4/2012 tar 耂耂 hl 耂耂 ve mükerrer sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Ulusal Meslek Standartlarına Da 耂耂 r Tebl 耂耂 ğ kapsamında düzenlenm 耂耂 ş olan bakım ve onarım sert 耂耂 f 耂耂 kasına sah 耂耂 p olmaları gerek 耂耂 r. (6) Yetk 耂耂 l 耂耂 serv 耂耂 s sözleşmes 耂耂 noter huzurunda yapılır ve 耂耂 k 耂耂 yılda b 耂耂 r yen 耂耂 len 耂耂 r. (7) Yetk 耂耂 l 耂耂 serv 耂耂 s sözleşmes 耂耂 n 耂耂 n kapsamı, asansör monte eden 耂耂 n vereceğ 耂耂 yetk 耂耂 ve sorumluluklar çerçeves 耂耂 nde bel 耂耂 rlen 耂耂 r. (8) Yetk 耂耂 l 耂耂 serv 耂耂 s sözleşmes 耂耂, asansörlerde bakım, onarım ve serv 耂耂 s h 耂耂 zmetler 耂耂 ne 耂耂 l 耂耂 şk 耂耂 n detayları 耂耂 çermek zorundadır. Asansör montajı ve 10 uncu madden 耂耂 n üçüncü fıkrasının (b) bend 耂耂 nde bel 耂耂 rt 耂耂 len herhang 耂耂 b 耂耂 r ana unsurun değ 耂耂 ş 耂耂 m 耂耂耂耂 le 耂耂 lg 耂耂 l 耂耂 konular sözleşme kapsamının dışında tutulur. (9) Yetk 耂耂 l 耂耂 serv 耂耂 s sözleşmes 耂耂 nde, bakım h 耂耂 zmet 耂耂 sunulurken asansöre ver 耂耂 leb 耂耂 lecek hasarlara 耂耂 l 耂耂 şk 耂耂 n yetk 耂耂 y 耂耂 veren asansör monte eden 耂耂 n de sorumlu olacağı bel 耂耂 rt 耂耂 l 耂耂 r. (10) TSE H 耂耂 zmet Yeterl 耂耂 l 耂耂 k Belges 耂耂 n 耂耂 n kapsamında yetk 耂耂 y 耂耂 veren asansör monte eden 耂耂 n unvanı ve markasına 耂耂 l 耂耂 şk 耂耂 n ayrıntılar açıkça bel 耂耂 rt 耂耂 l 耂耂 r. (11) Asansör monte eden sözleşme 耂耂 mzalayacağı yetk 耂耂 l 耂耂 serv 耂耂 s personel 耂耂 n 耂耂 n eğ 耂耂 t 耂耂 m 耂耂 n 耂耂 sağlar ve bu konuda hazırlanmış olan her türlü b 耂耂 lg 耂耂 ve belgen 耂耂 n dokümantasyonunu oluşturarak muhafaza eder. (12) TSE H 耂耂 zmet Yeterl 耂耂 l 耂耂 k Belges 耂耂耂耂 ç 耂耂 n Türk Standardları Enst 耂耂 tüsüne yapılan başvurularda, 耂耂 lg 耂耂 l 耂耂 standart şartları 耂耂 le b 耂耂 rl 耂耂 kte bu maddede bel 耂耂 rt 耂耂 len gerekl 耂耂 l 耂耂 kler de aranır. BEŞİNCİ BÖLÜM B 耂耂 na Sorumlusunun Yükümlülükler 耂耂 ve Denet 耂耂 m B 耂耂 na sorumlusunun yükümlülükler 耂耂 MADDE 15 (1) B 耂耂 na sorumlusu, asansörün güvenl 耂耂 b 耂耂 r şek 耂耂 lde çalışmasını sağlamak üzere ayda b 耂耂 r kez bakımını ve yılda b 耂耂 r kez per 耂耂 yod 耂耂 k kontrolünü yaptırmaktan, bakım ve per 耂耂 yod 耂耂 k kontrol ücret 耂耂 n 耂耂 n ödenmes 耂耂 nden sorumludur. (2) B 耂耂 na sorumlusu, engell 耂耂 ler 耂耂 n er 耂耂 şeb 耂耂 l 耂耂 rl 耂耂 ğ 耂耂耂耂 ç 耂耂 n asansörün sürekl 耂耂 olarak çalıştırılmasını sağlar. (3) Per 耂耂 yod 耂耂 k kontrol ücret 耂耂 b 耂耂 na sorumlusu tarafından kontrol tar 耂耂 h 耂耂 nden 耂耂 t 耂耂 baren 30 gün 耂耂 çer 耂耂 s 耂耂 nde öden 耂耂 r. (4) B 耂耂 na sorumlusu, asansörle 耂耂 lg 耂耂 l 耂耂 herhang 耂耂 b 耂耂 r tehl 耂耂 kel 耂耂 durumu asansör monte eden veya onun yetk 耂耂 l 耂耂 serv 耂耂 s 耂耂 ne 耂耂 let 耂耂 r ve söz konusu asansöre asansör monte eden veya onun yetk 耂耂 l 耂耂 serv 耂耂 s 耂耂 tarafından müdahale ed 耂耂 lene kadar gerekl 耂耂 güvenl 耂耂 k tedb 耂耂 rler 耂耂 n 耂耂 alır. Denet 耂耂 m

5 MADDE 16 (1) Asansör monte eden tarafından garant 耂耂耂耂 le 耂耂 lg 耂耂 l 耂耂 şartların ve satış sonrası h 耂耂 zmetler 耂耂 n sağlanıp sağlanmadığı, bu Yönetmel 耂耂 k 耂耂 le bel 耂耂 rlenm 耂耂 ş olan kr 耂耂 terlere uygun bakım h 耂耂 zmet 耂耂 n 耂耂 n asansör monte eden veya onun yetk 耂耂 l 耂耂 serv 耂耂 s 耂耂 nce sunulup sunulmadığına da 耂耂 r denet 耂耂 m, Bakanlık tarafından yapılır. (2) İlg 耂耂 l 耂耂耂耂 dare 耂耂 le protokol 耂耂 mzalayan A t 耂耂 p 耂耂 muayene kuruluşunun, Bakanlığın bel 耂耂 rlem 耂耂 ş olduğu usul ve esaslara uygun faal 耂耂 yet sürdürüp sürdürmed 耂耂 ğ 耂耂 ne da 耂耂 r denet 耂耂 m, Bakanlık Sanay 耂耂 Genel Müdürlüğü ve Sanay 耂耂 Ürünler 耂耂 Güvenl 耂耂 ğ 耂耂 ve Denet 耂耂 m 耂耂 Genel Müdürlüğü koord 耂耂 nasyonunda B 耂耂 l 耂耂 m, Sanay 耂耂 ve Teknoloj 耂耂 İl Müdürlükler 耂耂耂耂 le gerekt 耂耂 ğ 耂耂 nde müştereken yapılır. ALTINCI BÖLÜM Per 耂耂 yod 耂耂 k Kontrol, Per 耂耂 yod 耂耂 k Kontrol Dönem 耂耂 ve Yaptırma Sorumluluğu, Per 耂耂 yod 耂耂 k Kontrol Esasları, Per 耂耂 yod 耂耂 k Kontrol Ücret 耂耂, Per 耂耂 yod 耂耂 k Kontrol Sonuçlarının Değerlend 耂耂 r 耂耂 lmes 耂耂 ve Protokolün Yaptırılmasına İl 耂耂 şk 耂耂 n Tedb 耂耂 rler Per 耂耂 yod 耂耂 k kontrol MADDE 17 (1) Bu Yönetmel 耂耂 k kapsamında bulunan asansörün per 耂耂 yod 耂耂 k kontrolü Bakanlık tarafından yetk 耂耂 lend 耂耂 r 耂耂 len ve 耂耂 lg 耂耂 l 耂耂耂耂 dare 耂耂 le protokol 耂耂 mzalayan A t 耂耂 p 耂耂 muayene kuruluşu tarafından yapılır. (2) İlg 耂耂 l 耂耂耂耂 dare, A t 耂耂 p 耂耂 muayene kuruluşu 耂耂 ç 耂耂 n bel 耂耂 rlenen şartları sağlaması ve Bakanlıkça yetk 耂耂 lend 耂耂 r 耂耂 lmes 耂耂 durumunda per 耂耂 yod 耂耂 k kontrol faal 耂耂 yet 耂耂 yürüteb 耂耂 l 耂耂 r. (3) A t 耂耂 p 耂耂 muayene kuruluşlarının yetk 耂耂 lend 耂耂 r 耂耂 lmes 耂耂 ve kamuoyuna duyurulmasına 耂耂 l 耂耂 şk 耂耂 n usul ve esaslar, Kom 耂耂 syon kararı doğrultusunda Bakanlık tarafından tebl 耂耂 ğ 耂耂 le bel 耂耂 rlen 耂耂 r. Per 耂耂 yod 耂耂 k kontrol dönem 耂耂 ve yaptırma sorumluluğu MADDE 18 (1) B 耂耂 nada/yapıda sürekl 耂耂 olarak kullanılan asansörün per 耂耂 yod 耂耂 k kontrolü, yılda b 耂耂 r defa yaptırılır. Per 耂耂 yod 耂耂 k kontrolün yaptırılmasına da 耂耂 r yükümlülük 耂耂 lg 耂耂 l 耂耂耂耂 dare ve b 耂耂 na sorumlusuna a 耂耂 tt 耂耂 r. (2) Yönetmel 耂耂 k kapsamında p 耂耂 yasaya arz ed 耂耂 len yen 耂耂 asansörün 耂耂 lk per 耂耂 yod 耂耂 k kontrolü tesc 耂耂 l aşamasından önce, asansör yaptırıcısının müracaatı üzer 耂耂 ne en geç 15 gün 耂耂 çer 耂耂 s 耂耂 nde A t 耂耂 p 耂耂 muayene kuruluşu tarafından yapılır. İlk per 耂耂 yod 耂耂 k kontrolün yaptırılması ve kontrol ücret 耂耂 n 耂耂 n ödenmes 耂耂 ne da 耂耂 r sorumluluk, asansör yaptırıcısındadır. Per 耂耂 yod 耂耂 k kontrol esasları MADDE 19 (1) İlg 耂耂 l 耂耂耂耂 dare kend 耂耂 sorumluluk alanı 耂耂 çer 耂耂 s 耂耂 nde bulunan asansörler 耂耂 n per 耂耂 yod 耂耂 k kontrolü 耂耂 ç 耂耂 n Bakanlık tarafından yetk 耂耂 lend 耂耂 r 耂耂 len herhang 耂耂 b 耂耂 r A t 耂耂 p 耂耂 muayene kuruluşu 耂耂 le protokol 耂耂 mzalar. (2) İlg 耂耂 l 耂耂耂耂 dare 耂耂 le protokol 耂耂 mzalayacak olan A t 耂耂 p 耂耂 muayene kuruluşu, TÜRKAK tarafından akred 耂耂 te ed 耂耂 l 耂耂 r. Akred 耂耂 tasyon belges 耂耂 n 耂耂 n kapsamını tanımlayan muayene alanı, muayene türü ve standart veya şartname bölümler 耂耂 nde, ulusal mevzuata ve ulusal mevzuatın gerekl 耂耂 l 耂耂 kler 耂耂 ne uygun atıf yapılması zorunludur. (3) İlg 耂耂 l 耂耂耂耂 dare, protokol aşamasında A t 耂耂 p 耂耂 muayene kuruluşunun yeterl 耂耂 l 耂耂 ğ 耂耂 n 耂耂 değerlend 耂耂 r 耂耂 rken, sah 耂耂 p olduğu akred 耂耂 tasyonun kapsamı, per 耂耂 yod 耂耂 k kontrol ve muayene konularını 耂耂 çerecek şek 耂耂 lde düzenlenm 耂耂 ş olan meslek 耂耂 sorumluluk s 耂耂 gortasının uygunluğu, bünyes 耂耂 nde tam zamanlı olarak çalıştırdığı tekn 耂耂 k yönet 耂耂 c 耂耂 ve muayene elemanı sayısı, per 耂耂 yod 耂耂 k kontrol ücret 耂耂 ve per 耂耂 yod 耂耂 k kontrolde kullanılmak üzere hazır halde tutulan teçh 耂耂 zatın durumu g 耂耂 b 耂耂 kr 耂耂 terler 耂耂 göz önünde bulundurur. (4) Yapılan değerlend 耂耂 rme net 耂耂 ces 耂耂 nde bel 耂耂 rlenen A t 耂耂 p 耂耂 muayene kuruluşu 耂耂 le 耂耂 lg 耂耂 l 耂耂耂耂 dare arasında protokol 耂耂 mzalanır ve 耂耂 lg 耂耂 l 耂耂耂耂 dare tarafından kamuoyuna duyurulur. (5) İlg 耂耂 l 耂耂耂耂 dare, bu Yönetmel 耂耂 ğe uygun olacak şek 耂耂 lde bel 耂耂 rleyeceğ 耂耂 A t 耂耂 p 耂耂 muayene kuruluşu 耂耂 le en az 耂耂 k 耂耂 yıllık protokol yapar. (6) A t 耂耂 p 耂耂 muayene kuruluşu, sah 耂耂 p olduğu akred 耂耂 tasyonun ve meslek 耂耂 sorumluluk s 耂耂 gortasının sürekl 耂耂 l 耂耂 ğ 耂耂 n 耂耂 yetk 耂耂 süres 耂耂 boyunca sağlar. (7) Güvens 耂耂 z veya kusurlu olarak tanımlanan asansörün 耂耂 lk tak 耂耂 p kontrolünde A t 耂耂 p 耂耂 muayene kuruluşunca b 耂耂 na sorumlusundan ayrıca ücret talep ed 耂耂 lemez. Sonrak 耂耂 tak 耂耂 p kontroller 耂耂 nden ücret alınıp alınmayacağına da 耂耂 r esaslar, 耂耂 lg 耂耂 l 耂耂耂耂 dare 耂耂 le A t 耂耂 p 耂耂 muayene kuruluşu arasında yapılacak olan protokol 耂耂 le bel 耂耂 rlen 耂耂 r. (8) İlg 耂耂 l 耂耂耂耂 daren 耂耂 n b 耂耂 r başka A t 耂耂 p 耂耂 muayene kuruluşu 耂耂 le protokol 耂耂 mzalaması durumunda, protokolden önce gerçekleşt 耂耂 r 耂耂 len per 耂耂 yod 耂耂 k kontrolün sonucuna 耂耂 l 耂耂 şk 耂耂 n tak 耂耂 p kontrolü, söz konusu per 耂耂 yod 耂耂 k kontrolü gerçekleşt 耂耂 ren ve protokolü sona eren A t 耂耂 p 耂耂 muayene kuruluşu tarafından gerçekleşt 耂耂 r 耂耂 l 耂耂 r. (9) Bakanlık tarafından A t 耂耂 p 耂耂 muayene kuruluşunun yetk 耂耂 s 耂耂 n 耂耂 n 耂耂 ptal ed 耂耂 lmes 耂耂 durumunda 耂耂 se tak 耂耂 p kontrolü, 耂耂 lg 耂耂 l 耂耂耂耂 dare 耂耂 le protokol 耂耂 mzalayan A t 耂耂 p 耂耂 muayene kuruluşu tarafından yapılır. Bu durumda tak 耂耂 p kontrolünden ayrıca ücret alınıp alınmayacağına da 耂耂 r esaslar, 耂耂 lg 耂耂 l 耂耂耂耂 dare 耂耂 le A t 耂耂 p 耂耂 muayene kuruluşu arasında yapılacak olan protokol 耂耂 le bel 耂耂 rlen 耂耂 r. (10) Per 耂耂 yod 耂耂 k kontrol, asansörün bakımını üstlenen asansör monte eden 耂耂 n veya onun yetk 耂耂 l 耂耂 serv 耂耂 s 耂耂 n 耂耂 n nezaret 耂耂 nde gerçekleşt 耂耂 r 耂耂 l 耂耂 r. Per 耂耂 yod 耂耂 k kontrole nezaret edecek olan k 耂耂 ş 耂耂 n 耂耂 n tekn 耂耂 k bakım personel 耂耂 olması ve per 耂耂 yod 耂耂 k kontrolde A t 耂耂 p 耂耂 muayene kuruluşu 耂耂 le 耂耂 şb 耂耂 rl 耂耂 ğ 耂耂 yapması asansör monte eden veya onun yetk 耂耂 l 耂耂 serv 耂耂 s 耂耂 tarafından sağlanır. (11) Per 耂耂 yod 耂耂 k kontrole nezaret eden asansör monte eden veya onun yetk 耂耂 l 耂耂 serv 耂耂 s 耂耂 n 耂耂 n bu Yönetmel 耂耂 kte bel 耂耂 rt 耂耂 len kr 耂耂 terler 耂耂 sağlamadığının bel 耂耂 rlenmes 耂耂 durumunda, denet 耂耂 m 耂耂 ç 耂耂 n asansörün bulunduğu 耂耂 ldek 耂耂 B 耂耂 l 耂耂 m, Sanay 耂耂 ve Teknoloj 耂耂 İl Müdürlüğüne gerekl 耂耂 b 耂耂 ld 耂耂 r 耂耂 m A t 耂耂 p 耂耂 muayene kuruluşu tarafından yapılır. (12) Per 耂耂 yod 耂耂 k kontrol aşamasında asansörde oluşab 耂耂 lecek hasarların tazm 耂耂 n 耂耂, A t 耂耂 p 耂耂 muayene kuruluşunun meslek 耂耂 sorumluluk s 耂耂 gortasından karşılanır. (13) Per 耂耂 yod 耂耂 k kontrol faal 耂耂 yet 耂耂 yürütülürken gerekl 耂耂耂耂 ş sağlığı ve güvenl 耂耂 ğ 耂耂 tedb 耂耂 rler 耂耂, 20/6/2012 tar 耂耂 hl 耂耂 ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenl 耂耂 ğ 耂耂 Kanunu ve 耂耂 lg 耂耂 l 耂耂 mevzuat hükümler 耂耂 doğrultusunda A t 耂耂 p 耂耂 muayene kuruluşu tarafından alınır. (14) A t 耂耂 p 耂耂 muayene kuruluşu, tanz 耂耂 m ett 耂耂 ğ 耂耂 per 耂耂 yod 耂耂 k kontrol raporunu 耂耂 lg 耂耂 l 耂耂耂耂 dareye, asansör monte edene veya onun yetk 耂耂 l 耂耂 serv 耂耂 s 耂耂 ne ve b 耂耂 na sorumlusuna 耂耂 let 耂耂 r. Bu rapor, A t 耂耂 p 耂耂 muayene kuruluşu, 耂耂 lg 耂耂 l 耂耂耂耂 dare, asansör monte

6 eden veya onun yetk 耂耂 l 耂耂 serv 耂耂 s 耂耂 ve b 耂耂 na sorumlusunca muhafaza ed 耂耂 l 耂耂 r. (15) Asansörde meydana geleb 耂耂 lecek b 耂耂 r kaza sonrasında per 耂耂 yod 耂耂 k kontrol tekrarlanır. (16) Per 耂耂 yod 耂耂 k kontrol sonuçlarının g 耂耂 r 耂耂 leceğ 耂耂 ve Bakanlık ver 耂耂 tabanı 耂耂 le entegre ed 耂耂 leceğ 耂耂 b 耂耂 r ver 耂耂 tabanı A t 耂耂 p 耂耂 muayene kuruluşu tarafından oluşturulur. Söz konusu ver 耂耂 tabanı 耂耂 lg 耂耂 l 耂耂耂耂 dareye de açık tutulur. (17) Per 耂耂 yod 耂耂 k kontrol, 耂耂 lg 耂耂 l 耂耂耂耂 daren 耂耂 n protokol yaptığı A t 耂耂 p 耂耂 muayene kuruluşu tarafından b 耂耂 na sorumlusunun taleb 耂耂 üzer 耂耂 ne veya resen yapılır. Per 耂耂 yod 耂耂 k kontrol ücret 耂耂 MADDE 20 (1) Per 耂耂 yod 耂耂 k kontrol ücret 耂耂, Kom 耂耂 syon kararı doğrultusunda tesp 耂耂 t ed 耂耂 lerek Bakanlık tarafından tebl 耂耂 ğ 耂耂 le 耂耂 lan ed 耂耂 len taban ve tavan f 耂耂 yat aralığı esas alınarak 耂耂 lg 耂耂 l 耂耂耂耂 daren 耂耂 n karar organı tarafından bel 耂耂 rlen 耂耂 r. (2) A t 耂耂 p 耂耂 muayene kuruluşu, b 耂耂 na sorumlusundan ve/veya asansör yaptırıcısından tahs 耂耂 l edeceğ 耂耂 per 耂耂 yod 耂耂 k kontrol ücret 耂耂 n 耂耂 n azam 耂耂 % 10 unu, protokol yapacağı 耂耂 lg 耂耂 l 耂耂耂耂 dareye aktarır. Per 耂耂 yod 耂耂 k kontrol ücret 耂耂 n 耂耂 n 耂耂 lg 耂耂 l 耂耂耂耂 dareye aktarılacak kısmı, 耂耂 lg 耂耂 l 耂耂耂耂 daren 耂耂 n karar organı tarafından bel 耂耂 rlen 耂耂 r ve taraflar arasında 耂耂 mzalanacak protokolde yer alır. İlg 耂耂 l 耂耂耂耂 dare bu m 耂耂 ktarın dışında A t 耂耂 p 耂耂 muayene kuruluşundan 耂耂 lave gel 耂耂 r taleb 耂耂 nde bulunamaz. (3) Per 耂耂 yod 耂耂 k kontrol taban ve tavan ücret 耂耂, her yıl Verg 耂耂 Usul Kanunu hükümler 耂耂 uyarınca tesp 耂耂 t ve 耂耂 lan olunan yen 耂耂 den değerleme oranında arttırılır. Per 耂耂 yod 耂耂 k kontrol sonuçlarının değerlend 耂耂 r 耂耂 lmes 耂耂 MADDE 21 (1) Per 耂耂 yod 耂耂 k kontrol sonuçları kusursuz, haf 耂耂 f kusurlu, kusurlu ve güvens 耂耂 z olmak üzere dört grupta değerlend 耂耂 r 耂耂 l 耂耂 r. (2) Kusursuz olarak tanımlanan asansöre, 耂耂 lg 耂耂 l 耂耂耂耂 dare adına per 耂耂 yod 耂耂 k kontrolü yapan A t 耂耂 p 耂耂 muayene kuruluşu tarafından yeş 耂耂 l renkl 耂耂 b 耂耂 lg 耂耂 et 耂耂 ket 耂耂耂耂 l 耂耂 şt 耂耂 r 耂耂 l 耂耂 r. (3) Haf 耂耂 f kusurlu olarak tanımlanan asansöre 耂耂 lg 耂耂 l 耂耂耂耂 dare adına per 耂耂 yod 耂耂 k kontrolü yapan A t 耂耂 p 耂耂 muayene kuruluşu tarafından mav 耂耂 renkl 耂耂 b 耂耂 lg 耂耂 et 耂耂 ket 耂耂耂耂 l 耂耂 şt 耂耂 r 耂耂 l 耂耂 r. (4) Kusurlu olarak tanımlanan asansöre 耂耂 lg 耂耂 l 耂耂耂耂 dare adına per 耂耂 yod 耂耂 k kontrolü yapan A t 耂耂 p 耂耂 muayene kuruluşu tarafından sarı renkl 耂耂 b 耂耂 lg 耂耂 et 耂耂 ket 耂耂耂耂 l 耂耂 şt 耂耂 r 耂耂 l 耂耂 r. (5) Güvens 耂耂 z olarak tanımlanan asansöre 耂耂 lg 耂耂 l 耂耂耂耂 dare adına per 耂耂 yod 耂耂 k kontrolü yapan A t 耂耂 p 耂耂 muayene kuruluşu tarafından kırmızı renkl 耂耂 b 耂耂 lg 耂耂 et 耂耂 ket 耂耂耂耂 l 耂耂 şt 耂耂 r 耂耂 l 耂耂 r. (6) Kırmızı renkl 耂耂 b 耂耂 lg 耂耂 et 耂耂 ket 耂耂耂耂 l 耂耂 şt 耂耂 r 耂耂 len ve güvens 耂耂 z olarak tanımlanan asansörün kullanımına b 耂耂 na sorumlusu tarafından 耂耂 z 耂耂 n ver 耂耂 lmez. Bu asansörün en fazla otuz gün 耂耂 çer 耂耂 s 耂耂 nde güvenl 耂耂 hale get 耂耂 r 耂耂 lmes 耂耂 b 耂耂 na sorumlusunca sağlanır. Bu süre sonunda, A t 耂耂 p 耂耂 muayene kuruluşu tarafından tak 耂耂 p kontrolü yapılır. Tak 耂耂 p kontrolü net 耂耂 ces 耂耂 nde güvenl 耂耂 hale get 耂耂 r 耂耂 lmed 耂耂 ğ 耂耂 bel 耂耂 rlenen asansör, 耂耂 lg 耂耂 l 耂耂耂耂 dare tarafından mühürlenerek h 耂耂 zmetten men ed 耂耂 l 耂耂 r. Söz konusu mühürleme 耂耂 şlem 耂耂 nde 耂耂 lg 耂耂 l 耂耂耂耂 dare tarafından ek 5 tek 耂耂 formata uygun tutanak üç nüsha olarak düzenlen 耂耂 r ve b 耂耂 rer nüshası A t 耂耂 p 耂耂 muayene kuruluşu 耂耂 le b 耂耂 na sorumlusuna 耂耂 let 耂耂 l 耂耂 r. (7) Güvens 耂耂 z olarak tanımlanan asansörün bu madden 耂耂 n altıncı fıkrasında bel 耂耂 rt 耂耂 len süre 耂耂 çer 耂耂 s 耂耂 nde güvenl 耂耂 hale get 耂耂 r 耂耂 lmeden çalıştırılmasından doğab 耂耂 lecek can ve mal kaybından b 耂耂 na sorumlusu mesuldür. (8) Sarı renkl 耂耂 b 耂耂 lg 耂耂 et 耂耂 ket 耂耂耂耂 l 耂耂 şt 耂耂 r 耂耂 lm 耂耂 ş olan asansördek 耂耂 uygunsuzlukların en fazla altmış gün 耂耂 çer 耂耂 s 耂耂 nde g 耂耂 der 耂耂 lmes 耂耂 b 耂耂 na sorumlusunca sağlanır. Bu süre sonunda, A t 耂耂 p 耂耂 muayene kuruluşu tarafından tak 耂耂 p kontrolü yapılır. Tak 耂耂 p kontrolü net 耂耂 ces 耂耂 nde güvenl 耂耂 hale get 耂耂 r 耂耂 lmed 耂耂 ğ 耂耂 bel 耂耂 rlenen asansör, 耂耂 lg 耂耂 l 耂耂耂耂 dare tarafından mühürlenerek h 耂耂 zmetten men ed 耂耂 l 耂耂 r. (9) İlg 耂耂 l 耂耂耂耂 dare tarafından mühürlenerek h 耂耂 zmetten men ed 耂耂 len asansörün güvenl 耂耂 hale get 耂耂 r 耂耂 lmes 耂耂 ne yönel 耂耂 k düzeltme 耂耂 şlem 耂耂 n 耂耂 n başlatılab 耂耂 lmes 耂耂耂耂 ç 耂耂 n b 耂耂 na sorumlusu tarafından 耂耂 lg 耂耂 l 耂耂耂耂 dareye ve 耂耂 şlem sonrası gerekl 耂耂 tak 耂耂 p kontrolü 耂耂 ç 耂耂 n A t 耂耂 p 耂耂 muayene kuruluşuna başvurulur. İlg 耂耂 l 耂耂耂耂 dare bu zaman zarfında asansörün kullandırılmayacağına da 耂耂 r b 耂耂 na sorumlusundan yazılı taahhüt alır ve söz konusu düzeltme 耂耂 şlem 耂耂耂耂 ç 耂耂 n gerekl 耂耂耂耂 z 耂耂 n sürec 耂耂 ek 6 dak 耂耂 formata uygun mühür bozma tutanağı 耂耂 le başlatılır. Söz konusu mühür bozma tutanağı üç nüsha olarak düzenlen 耂耂 r ve b 耂耂 rer nüshası A t 耂耂 p 耂耂 muayene kuruluşu 耂耂 le b 耂耂 na sorumlusuna 耂耂 let 耂耂 l 耂耂 r. İlg 耂耂 l 耂耂耂耂 daren 耂耂 n 耂耂 zn 耂耂耂耂 le gerçekleşt 耂耂 r 耂耂 lecek düzeltme 耂耂 şlem 耂耂 ve akab 耂耂 nde gerçekleşt 耂耂 r 耂耂 lecek olan tak 耂耂 p kontrolü net 耂耂 ces 耂耂 ne göre asansör h 耂耂 zmete sunulur. (10) Mav 耂耂 renkl 耂耂 b 耂耂 lg 耂耂 et 耂耂 ket 耂耂耂耂 l 耂耂 şt 耂耂 r 耂耂 lm 耂耂 ş olan asansörde bel 耂耂 rlenen uygunsuzlukların b 耂耂 r sonrak 耂耂 per 耂耂 yod 耂耂 k kontrole kadar g 耂耂 der 耂耂 lmes 耂耂 b 耂耂 na sorumlusunca sağlanır. (11) İlg 耂耂 l 耂耂耂耂 dare 耂耂 le protokol 耂耂 mzalayan A t 耂耂 p 耂耂 muayene kuruluşu tarafından uyulması gereken kurallar 耂耂 le per 耂耂 yod 耂耂 k kontrol net 耂耂 ces 耂耂 nde tesp 耂耂 t ed 耂耂 len uygunsuzlukların hang 耂耂 ler 耂耂 n 耂耂 n haf 耂耂 f kusurlu, kusurlu ve güvens 耂耂 z kategor 耂耂 s 耂耂 ne g 耂耂 rd 耂耂 ğ 耂耂 ne da 耂耂 r hususlar Kom 耂耂 syon kararı doğrultusunda Bakanlık tarafından yayımlanacak olan tebl 耂耂 ğ 耂耂 le bel 耂耂 rlen 耂耂 r. Protokolün yaptırılmasına 耂耂 l 耂耂 şk 耂耂 n tedb 耂耂 rler MADDE 22 (1) İlg 耂耂 l 耂耂耂耂 daren 耂耂 n herhang 耂耂 b 耂耂 r A t 耂耂 p 耂耂 muayene kuruluşu 耂耂 le protokol yapmaması veya yapamaması durumunda, Bakanlık gerekl 耂耂 tedb 耂耂 r 耂耂 alır. (2) Bu madden 耂耂 n b 耂耂 r 耂耂 nc 耂耂 fıkrasında bel 耂耂 rt 耂耂 len durumda, 耂耂 lg 耂耂 l 耂耂耂耂 dareye en yakın yerde per 耂耂 yod 耂耂 k kontrol faal 耂耂 yetler 耂耂 n 耂耂 sürdüren, yeterl 耂耂 tekn 耂耂 k donanıma ve personele sah 耂耂 p olan A t 耂耂 p 耂耂 muayene kuruluşunun 耂耂 lg 耂耂 l 耂耂耂耂 dare 耂耂 le protokol yaparak görevlend 耂耂 r 耂耂 lmes 耂耂 Bakanlık tarafından sağlanır. YEDİNCİ BÖLÜM Mevcut Asansörün Güvenl 耂耂 k Sev 耂耂 yes 耂耂 n 耂耂 n Arttırılması Mevcut asansörün güvenl 耂耂 k sev 耂耂 yes 耂耂 n 耂耂 n arttırılması MADDE 23 (1) Mevcut asansörün güvenl 耂耂 k sev 耂耂 yes 耂耂, Yönetmel 耂耂 k kapsamında monte ed 耂耂 lm 耂耂 ş olan asansörün güvenl 耂耂 k sev 耂耂 yes 耂耂 ne yakın eş değer b 耂耂 r sev 耂耂 yeye get 耂耂 r 耂耂 lerek artırılır. (2) Mevcut asansörün güvenl 耂耂 k sev 耂耂 yes 耂耂 n 耂耂 n artırılmasına yönel 耂耂 k yürütülecek 耂耂 şlemlerde, ek 7 de yer alan ve TS EN standardında bel 耂耂 rt 耂耂 len tehl 耂耂 kel 耂耂 durumlar ve söz konusu tehl 耂耂 kel 耂耂 durumlara 耂耂 l 耂耂 şk 耂耂 n bahs 耂耂 geçen standard 耂耂 le atıf yapılan çözüm öner 耂耂 ler 耂耂 esas alınır.

7 (3) Mevcut asansör 耂耂 ç 耂耂 n bel 耂耂 rt 耂耂 len tehl 耂耂 kel 耂耂 durumlar, TS EN standardına uygun olacak şek 耂耂 lde Bakanlık tarafından yayımlanacak olan tebl 耂耂 ğ ek 耂耂 ndek 耂耂 asansör per 耂耂 yod 耂耂 k kontrol l 耂耂 steler 耂耂 nde tanımlanır. (4) Ek 7 Bölüm A da bel 耂耂 rt 耂耂 len ve per 耂耂 yod 耂耂 k kontrol aşamasında mevcut asansörde tesp 耂耂 t ed 耂耂 len tehl 耂耂 kel 耂耂 durumlar haf 耂耂 f kusurlu olarak tanımlanır ve mevcut asansöre 耂耂 lg 耂耂 l 耂耂耂耂 dare adına per 耂耂 yod 耂耂 k kontrolü yapan A t 耂耂 p 耂耂 muayene kuruluşu tarafından mav 耂耂 renkl 耂耂 b 耂耂 lg 耂耂 et 耂耂 ket 耂耂耂耂 l 耂耂 şt 耂耂 r 耂耂 l 耂耂 r. Mevcut asansörde tesp 耂耂 t ed 耂耂 len söz konusu tehl 耂耂 kel 耂耂 durumların per 耂耂 yod 耂耂 k kontrol raporu düzenleme tar 耂耂 h 耂耂 nden 耂耂 t 耂耂 baren en fazla kırk sek 耂耂 z ay 耂耂 çer 耂耂 s 耂耂 nde g 耂耂 der 耂耂 lmes 耂耂 b 耂耂 na sorumlusunca sağlanır. Bu süre zarfında farklı b 耂耂 r tehl 耂耂 kel 耂耂 durumunun tesp 耂耂 t ed 耂耂 lmemes 耂耂 hal 耂耂 nde mevcut asansöre 耂耂 lg 耂耂 l 耂耂耂耂 dare adına per 耂耂 yod 耂耂 k kontrolü yapan A t 耂耂 p 耂耂 muayene kuruluşu tarafından mav 耂耂 renkl 耂耂 b 耂耂 lg 耂耂 et 耂耂 ket 耂耂耂耂 l 耂耂 şt 耂耂 r 耂耂 lmeye devam ed 耂耂 l 耂耂 r. (5) Ek 7 Bölüm B de yer alan hususların g 耂耂 der 耂耂 lmes 耂耂 tavs 耂耂 ye n 耂耂 tel 耂耂 ğ 耂耂 nde olup, per 耂耂 yod 耂耂 k kontrol net 耂耂 ces 耂耂 nde mevcut asansöre b 耂耂 lg 耂耂 et 耂耂 ket 耂耂 n 耂耂 n 耂耂 l 耂耂 şt 耂耂 r 耂耂 lmes 耂耂 noktasında söz konusu hususlar değerlend 耂耂 rme dışında tutulur. (6) 1/1/1950 tar 耂耂 h 耂耂 nden önce monte ed 耂耂 len, tar 耂耂 hsel dokusu bulunan ve halen kullanılmakta olan mevcut asansörün güvenl 耂耂 k sev 耂耂 yes 耂耂耂耂 y 耂耂 mühend 耂耂 sl 耂耂 k uygulamaları kapsamında A t 耂耂 p 耂耂 muayene kuruluşunca bel 耂耂 rlen 耂耂 r. (7) Ek 7 Bölüm A da bel 耂耂 rt 耂耂 len tehl 耂耂 kel 耂耂 durumlara yönel 耂耂 k tak 耂耂 p kontrolü, asansör per 耂耂 yod 耂耂 k kontrol raporunun onaylandığı tar 耂耂 hten 耂耂 t 耂耂 baren kırk sek 耂耂 z ay sonra 耂耂 lg 耂耂 l 耂耂耂耂 dare 耂耂 le protokolü devam etmekte olan A t 耂耂 p 耂耂 muayene kuruluşu tarafından ücret 耂耂 karşılığında yapılır. (8) Mevcut asansörün bu Yönetmel 耂耂 k kapsamında güvenl 耂耂 k sev 耂耂 yes 耂耂 n 耂耂 n arttırılmasına da 耂耂 r sorumluluk, b 耂耂 na sorumlusuna a 耂耂 tt 耂耂 r. SEKİZİNCİ BÖLÜM Çeş 耂耂 tl 耂耂 ve Son Hükümler İdar 耂耂 yaptırımlar MADDE 24 (1) Bu Yönetmel 耂耂 ğe aykırı hareket eden asansör monte eden veya onun yetk 耂耂 l 耂耂 serv 耂耂 s 耂耂 ne, A t 耂耂 p 耂耂 muayene kuruluşuna ve b 耂耂 na sorumlusuna veya kat mal 耂耂 kler 耂耂 ne 10/6/1930 tar 耂耂 hl 耂耂 ve 1705 sayılı T 耂耂 carette Tağş 耂耂 ş 耂耂 n Men' 耂耂 ve İhracatın Murakabes 耂耂 ve Korunması Hakkında Kanunun 6 ncı maddes 耂耂 nde öngörülen 耂耂 dar 耂耂 para cezası uygulanır. (2) Bu Yönetmel 耂耂 ğe göre garant 耂耂 belges 耂耂 ve tesc 耂耂 l 耂耂 le 耂耂 lg 耂耂 l 耂耂 şartları sağlamayan asansör monte edene, 4703 sayılı Ürünlere İl 耂耂 şk 耂耂 n Tekn 耂耂 k Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Da 耂耂 r Kanunun 12 nc 耂耂 maddes 耂耂 n 耂耂 n b 耂耂 r 耂耂 nc 耂耂 fıkrası (a) bend 耂耂 nde öngörülen 耂耂 dar 耂耂 para cezası uygulanır. (3) Bu Yönetmel 耂耂 ğe göre satış sonrası h 耂耂 zmetlere 耂耂 l 耂耂 şk 耂耂 n şartları sağlamayan asansör monte eden veya onun yetk 耂耂 l 耂耂 serv 耂耂 s 耂耂 ne, 1705 sayılı T 耂耂 carette Tağş 耂耂 ş 耂耂 n Men' 耂耂 ve İhracatın Murakabes 耂耂 ve Korunması Hakkında Kanunun 6 ncı maddes 耂耂 nde öngörülen 耂耂 dar 耂耂 para cezası uygulanır. (4) B 耂耂 na sorumlusunca per 耂耂 yod 耂耂 k kontrolüne 耂耂 z 耂耂 n ver 耂耂 lmeyen veya per 耂耂 yod 耂耂 k kontrol net 耂耂 ces 耂耂 nde güvens 耂耂 z olduğu tesp 耂耂 t ed 耂耂 lmes 耂耂 ne rağmen güvenl 耂耂 hale get 耂耂 r 耂耂 lmeyen asansör, per 耂耂 yod 耂耂 k kontrolü yapılıncaya kadar veya güvenl 耂耂 hale get 耂耂 r 耂耂 l 耂耂 nceye kadar 耂耂 lg 耂耂 l 耂耂耂耂 dare tarafından mühürlenerek h 耂耂 zmetten men ed 耂耂 l 耂耂 r. (5) Bu Yönetmel 耂耂 kte yer alan usul ve esaslara aykırı hareket ett 耂耂 ğ 耂耂 bel 耂耂 rlenen A t 耂耂 p 耂耂 muayene kuruluşunun yetk 耂耂 s 耂耂 Bakanlık tarafından 1705 sayılı T 耂耂 carette Tağş 耂耂 ş 耂耂 n Men' 耂耂 ve İhracatın Murakabes 耂耂 ve Korunması Hakkında Kanunun 6 ncı maddes 耂耂 ne göre geç 耂耂 c 耂耂 olarak durdurulur veya 耂耂 ptal ed 耂耂 l 耂耂 r ve/veya 耂耂 dar 耂耂 para cezası uygulanır. (6) Bakanlık tarafından yetk 耂耂 s 耂耂耂耂 ptal ed 耂耂 len A t 耂耂 p 耂耂 muayene kuruluşunun yapmış olduğu protokol 耂耂 lg 耂耂 l 耂耂耂耂 dare tarafından tek taraflı olarak feshed 耂耂 l 耂耂 r. Yürürlükten kaldırılan yönetmel 耂耂 k MADDE 25 (1) 18/11/2008 tar 耂耂 hl 耂耂 ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Asansör Bakım ve İşletme Yönetmel 耂耂 ğ 耂耂 yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük MADDE 26 (1) Bu Yönetmel 耂耂 ğ 耂耂 n; a) 14 üncü maddes 耂耂 n 耂耂 n beş 耂耂 nc 耂耂 fıkrası yayımı tar 耂耂 h 耂耂 nden on sek 耂耂 z ay sonra, b) D 耂耂 ğer hükümler 耂耂 yayımı tar 耂耂 h 耂耂 nde, yürürlüğe g 耂耂 rer. Yürütme MADDE 27 (1) Bu Yönetmel 耂耂 k hükümler 耂耂 n 耂耂 B 耂耂 l 耂耂 m, Sanay 耂耂 ve Teknoloj 耂耂 Bakanı yürütür. Ekler 耂耂耂耂 ç 耂耂 n tıklayınız.

YÖNETMELİK. f) Coğraf bölge: Akden z, Doğu Anadolu, Ege, Güney Doğu Anadolu, İç Anadolu, Karaden z ve Marmara

YÖNETMELİK. f) Coğraf bölge: Akden z, Doğu Anadolu, Ege, Güney Doğu Anadolu, İç Anadolu, Karaden z ve Marmara 24 Haz 紀ran 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29396 YÖNETMELİK B l m, Sanay ve Teknoloj Bakanlığından: ASANSÖR İŞLETME, BAKIM VE PERİYODİK KONTROL YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

ASANSÖR ĠġLETME, BAKIM VE PERĠYODĠK KONTROL YÖNETMELĠĞĠ

ASANSÖR ĠġLETME, BAKIM VE PERĠYODĠK KONTROL YÖNETMELĠĞĠ Resmi Gazete Tarihi: 24.06.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29396 ASANSÖR ĠġLETME, BAKIM VE PERĠYODĠK KONTROL YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

T.C KARABAĞLAR BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C KARABAĞLAR BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK T.C KARABAĞLAR BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GENEL HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmel ğ n amacı,yapı

Detaylı

MADDE 4 (1) Yönetmelikte yer alan tanımlara ek olarak bu Yönetmelikte geçen;

MADDE 4 (1) Yönetmelikte yer alan tanımlara ek olarak bu Yönetmelikte geçen; 24 Haziran 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29396 YÖNETMELİK Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: ASANSÖR İŞLETME, BAKIM VE PERİYODİK KONTROL YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

13 Ocak 2017 CUMA Resmî Gazete Sayı : TEBLİĞ

13 Ocak 2017 CUMA Resmî Gazete Sayı : TEBLİĞ 13 Ocak 2017 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29947 TEBLİĞ Mal ye Bakanlığından: MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 54) (PARASAL SINIRLAR VE ORANLAR) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebl ğ n amacı,

Detaylı

ASANSÖR İŞLETME, BAKIM VE PERİYODİK KONTROL YÖNETMELİĞİ. Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 24.06.2015/29396

ASANSÖR İŞLETME, BAKIM VE PERİYODİK KONTROL YÖNETMELİĞİ. Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 24.06.2015/29396 ASANSÖR İŞLETME, BAKIM VE PERİYODİK KONTROL YÖNETMELİĞİ Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 24.06.2015/29396 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

ASANSÖR İŞLETME, BAKIM VE PERİYODİK KONTROL YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

ASANSÖR İŞLETME, BAKIM VE PERİYODİK KONTROL YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 24 Haziran 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29396 YÖNETMELİK Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: ASANSÖR İŞLETME, BAKIM VE PERİYODİK KONTROL YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

YÖNETMELİK. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: ASANSÖR BAKIM VE İŞLETME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: ASANSÖR BAKIM VE İŞLETME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 5 Kasım 2011 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28106 YÖNETMELİK Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: ASANSÖR BAKIM VE İŞLETME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 18/11/2008 tarihli

Detaylı

KARABAĞLAR BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KARABAĞLAR BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KARABAĞLAR BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 - (1) Bu yönetmel ğ n amacı, Karabağlar Beled

Detaylı

DÖKERLİFT ASANSÖR Kuşadası

DÖKERLİFT ASANSÖR Kuşadası 18 Kasım 2008 SALI Resmî Gazete Sayı : 27058 YÖNETMELİK Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: ASANSÖR BAKIM VE İŞLETME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

3- İhalen n a) Yapılacağı yer : DSİ 2. Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu - Sanay Cad. No: 39 Bornova / İZMİR b) Tar h ve saat :

3- İhalen n a) Yapılacağı yer : DSİ 2. Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu - Sanay Cad. No: 39 Bornova / İZMİR b) Tar h ve saat : DERE ISLAHI YAPTIRILACAKTIR DSİ. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ / İZMİR İzm r-selçuk Efes Ant k Kanalı Ve Den ze Çıkış Yapısı yapım ş 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddes ne göre açık hale usulü le hale ed

Detaylı

YÖNETMELİK KİMYASALLARIN ENVANTERİ VE KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK KİMYASALLARIN ENVANTERİ VE KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 26 Aralık 2008 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27092 (Mükerrer) YÖNETMELİK Çevre ve Orman Bakanlığından: KİMYASALLARIN ENVANTERİ VE KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Sınavı Kazanan Adaylar İç 봑 n Staja Başlama Evrak L 봑 stes 봑

Sınavı Kazanan Adaylar İç 봑 n Staja Başlama Evrak L 봑 stes 봑 Sınavı Kazanan Adaylar İç 봑 n Staja Başlama Evrak L 봑 stes 봑 STAJA GİRİŞ SINAVINI KAZANAN ADAYLARIN STAJ BAŞLATMA BAŞVURU İŞLEMLERİ Staja G 봑 r 봑 ş sınavını başarmanız, staja başlamaya hak kazandığınız

Detaylı

ÇÖP TOPLAMA VE NAKİL HİZMETİ ALINACAKTIR TURGUTLU BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

ÇÖP TOPLAMA VE NAKİL HİZMETİ ALINACAKTIR TURGUTLU BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 23.0.207 EKAP (Elektron k Kamu Alımları Platformu) ÇÖP TOPLAMA VE NAKİL HİZMETİ ALINACAKTIR TURGUTLU BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Turgutlu Beled yes Çöp Toplama ve Nakl h zmet alımı 4734 sayılı

Detaylı

ASANSÖR İŞLETME, BAKIM VE PERİYODİK KONTROL YÖNETMELİĞİ

ASANSÖR İŞLETME, BAKIM VE PERİYODİK KONTROL YÖNETMELİĞİ ASANSÖR İŞLETME, BAKIM VE PERİYODİK KONTROL YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; insanların, insan ve yüklerin veya sadece yüklerin taşınmasında

Detaylı

c) Asansörün piyasaya arzı: Asansör monte edenin, asansörü kullanıcıya ilk olarak hazır hale getirmesini,

c) Asansörün piyasaya arzı: Asansör monte edenin, asansörü kullanıcıya ilk olarak hazır hale getirmesini, ASANSÖR BAKIM VE İŞLETME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-5/11/2011-28106) Bu Yönetmeliğin amacı, insanların ve/veya yüklerin taşınmasında kullanılan

Detaylı

GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmel ğ n amacı Park ve Bahçeler Müdürlüğü nün görev alanını, sorumluluk ve yetk ler n, görevler n yer

Detaylı

https://yoks s.yok.gov.tr/ lansayfa/?sess on d= /3

https://yoks s.yok.gov.tr/ lansayfa/?sess on d= /3 Akadem k Kadro İlanları Yazdır Anasayfa Yönetmel kler Üyel k Duyurular İlet ş m Arama Seçenekleri Tümünde ara Seç n z Ara İlan No : 1021189 İlanın Çıkılacağı yer SİNOP ÜNİVERSİTESİ--->MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK

Detaylı

Madde 1 -(Değişik madde: 05/11/2011-28106 S.R.G. Yön./1. md.)

Madde 1 -(Değişik madde: 05/11/2011-28106 S.R.G. Yön./1. md.) ASANSÖR BAKIM VE İŞLETME YÖNETMELİĞİ Asansör Bakım Ve İşletme Yönetmeliği Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: Resmi Gazete Tarihi : 18/11/2008 Resmi Gazete Sayısı : 27058 BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

ASANSÖR PERİYODİK KONTROL FAALİYETLERİ

ASANSÖR PERİYODİK KONTROL FAALİYETLERİ Asansör Sempozyumu 13-15 Ekim 2016 // İzmir 39 ASANSÖR PERİYODİK KONTROL FAALİYETLERİ Ufuk Karahan Türk Standartları Enstitüsü - Muayene ve Gözetim Merkezi Başkanlığı Endüstriyel Ekipmanlar Müdürlüğü ukarahan@tse.org.tr

Detaylı

29 Hazퟘ ran 2016 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK

29 Hazퟘ ran 2016 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK 29 Hazퟘ ran 2016 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29757 YÖNETMELİK B l m, Sanay ve Teknoloj Bakanlığından: ASANSÖR YÖNETMELİĞİ (2014/33/AB) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

T.C. KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ASANSÖR BAKIM VE İŞLETME YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA KÜTAHYA BELEDİYESİ SINIRLARI DÂHİLİNDE BULUNAN ASANSÖRLERİN YILLIK KONTROLLERİNİN YAPTIRILMASI TEKNİK ŞARTNAMESİ KÜTAHYA

Detaylı

İŞYERİ BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ - İBYS NEDİR?

İŞYERİ BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ - İBYS NEDİR? 22.10.2017 İŞYERİ BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ - İBYS NEDİR? İ.Murat BAYIK 01 Ek m 2017 Pazar 22:29 Malumunuz 13.09.2017 tar h nde genel müdürlüğümüzün sgkat p duyuru s stem üzer den yayınladığı duyuru le İBYS

Detaylı

ASANSÖR BAKIM VE İŞLETME YÖNETMELİĞİ

ASANSÖR BAKIM VE İŞLETME YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 18.11.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27058 ASANSÖR BAKIM VE İŞLETME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-5/11/2011-28106) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

ASANSÖR BAKIM VE İŞLETME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

ASANSÖR BAKIM VE İŞLETME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM ASANSÖR BAKIM VE İŞLETME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-5/11/2011-28106) Bu Yönetmeliğin amacı, insanların ve/veya yüklerin taşınmasında kullanılan

Detaylı

/ 5 15.07.2015 15:55

/ 5 15.07.2015 15:55 15 Temmuz 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29417 (2. Mükerrer) TEBLİĞ Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: ASANSÖR PERİYODİK KONTROLLERİ İÇİN YETKİLENDİRİLECEK A TİPİ MUAYENE KURULUŞLARINA DAİR TEBLİĞ

Detaylı

TEŞKİLAT, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

TEŞKİLAT, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK TEŞKİLAT, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK B r nc Bölüm Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç: Madde 1- Bu yönetmel k: Karabağlar Beled yes Fen İşler Müdürlüğünün 5393, 3194, 2863, 634, 5216, 5846/4630,4734,4735,657,7269,4857

Detaylı

ASANSÖR PERİYODİK KONTROLLERİ İÇİN YETKİLENDİRİLECEK A TİPİ MUAYENE KURULUŞLARINA DAİR TEBLİĞ (SGM: 2015/24)

ASANSÖR PERİYODİK KONTROLLERİ İÇİN YETKİLENDİRİLECEK A TİPİ MUAYENE KURULUŞLARINA DAİR TEBLİĞ (SGM: 2015/24) ASANSÖR PERİYODİK KONTROLLERİ İÇİN YETKİLENDİRİLECEK A TİPİ MUAYENE KURULUŞLARINA DAİR TEBLİĞ (SGM: 2015/24) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; asansör yıllık kontrolünde faaliyet gösterecek olan A tipi

Detaylı

5- Mesleki Denetim ve Teknik Hizmetler

5- Mesleki Denetim ve Teknik Hizmetler 5- Mesleki Denetim ve Teknik Hizmetler 5- Mesleki Denetim ve Teknik Hizmetler 5.1 MESLEKİ DENETİM Mak na Mühend sler Odası, 6235 sayılı TMMOB Kanunu uyarınca kend s ne ver lm ş olan görev ve yetk ler çerçeves

Detaylı

ÜNSPED GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ VE LOJİSTİK HİZMETLERİ A.Ş. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI YÖNETMELİĞİ

ÜNSPED GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ VE LOJİSTİK HİZMETLERİ A.Ş. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI YÖNETMELİĞİ ÜNSPED GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ VE LOJİSTİK HİZMETLERİ A.Ş. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI YÖNETMELİĞİ İşbu yönetmel k 6698 sayılı K ş sel Ver ler n Korunması Kanunu na uyum sağlamak, ş rket ç koord

Detaylı

ÇALIŞMA USUL ve ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNETMELİK

ÇALIŞMA USUL ve ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNETMELİK ÇALIŞMA USUL ve ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 - Bu Yönetmel ğ n amacı; Mal H zmetler Müdürlüğü nün çalışma usul ve esaslarını düzenlemekt

Detaylı

Akadem k Kadro İlanları

Akadem k Kadro İlanları Akadem k Kadro İlanları Yazdır Anasayfa Yönetmel kler Üyel k Duyurular İlet ş m Arama Seçenekleri Tümünde ara Seç n z Ara İlan No : 1019126 İlanın Çıkılacağı yer ORDU ÜNİVERSİTESİ--->BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR

Detaylı

Akadem k Kadro İlanları

Akadem k Kadro İlanları Akadem k Kadro İlanları Yazdır Anasayfa Yönetmel kler Üyel k Duyurular İlet ş m Arama Seçenekleri Tümünde ara Seç n z Ara İlan No : 1019692 İlanın Çıkılacağı yer ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ--->ESKİŞEHİR

Detaylı

YÖNETMELİK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ 20 N 䠸 san 2016 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29690 Yükseköğret 䰡 m Kurulu Başkanlığından: YÖNETMELİK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam

Detaylı

ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK I-BİRİNCİ BÖLÜM A-) AMAÇ : Madde-1 : Bu yönetmel k; Karabağlar Beled yes B lg İşlem Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetk ve sorumluluk çalışmalarında

Detaylı

Akadem k Kadro İlanları

Akadem k Kadro İlanları 31.12.2016 Akadem k Kadro İlanları Akadem k Kadro İlanları Yazdır Anasayfa Yönetmel kler Üyel k Duyurular İlet ş m Arama Seçenekleri Tümünde ara Seç n z Ara İlan No : 1015554 İlanın Çıkılacağı yer SAĞLIK

Detaylı

YÖNETMELİK RÜZGÂR VEYA GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI ÜRETİM TESİSİ KURMAK ÜZERE YAPILAN ÖNLİSANS BAŞVURULARINA İLİŞKİN YARIŞMA YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK RÜZGÂR VEYA GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI ÜRETİM TESİSİ KURMAK ÜZERE YAPILAN ÖNLİSANS BAŞVURULARINA İLİŞKİN YARIŞMA YÖNETMELİĞİ 13 Mayıs 2017 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 30065 Enerj P yasası Düzenleme Kurumundan: YÖNETMELİK RÜZGÂR VEYA GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI ÜRETİM TESİSİ KURMAK ÜZERE YAPILAN ÖNLİSANS BAŞVURULARINA İLİŞKİN YARIŞMA

Detaylı

Akadem k Kadro İlanları

Akadem k Kadro İlanları Akadem k Kadro İlanları Yazdır Anasayfa Yönetmel kler Üyel k Duyurular İlet ş m Arama Seçenekleri Tümünde ara Seç n z Ara İlan No : 1020073 İlanın Çıkılacağı yer BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ--->REKTÖRLÜK

Detaylı

Antares AVM Kurumsal K ml k Kılavuzu

Antares AVM Kurumsal K ml k Kılavuzu Antares AVM Kurumsal K ml k Kılavuzu Antares AVM Kurumsal K ml k Kılavuzu 01. Antares AVM Kurumsal K ml k Unsurları 01.01 01.02 01.03 01.04 01.05 01.06 Logo Güvenl Alan Logo Vers yonları Logo Kullanım

Detaylı

KULLANICI KILAVUZU T-BOSS

KULLANICI KILAVUZU T-BOSS Erdemir Ar-Ge Elektrik Elektronik Makine Ltd.Şti. KULLANICI KILAVUZU Otomat k Tankerl Sulama S stem TR 0600078 Tip/Type:TBOSS-CNJV Model/Model: Rev:0 Erdem r Ar-Ge TÜm Hakları Saklıdır-06 Tanıtım park

Detaylı

YÖNETMELİK Başbakanlık Mevzuatı Gel şt rme ve Yayın Genel Müdürlüğü. 8 Mart 2017 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 30001

YÖNETMELİK Başbakanlık Mevzuatı Gel şt rme ve Yayın Genel Müdürlüğü. 8 Mart 2017 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 30001 8 Mart 2017 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 30001 YÖNETMELİK Sosyal Güvenl k Kurumu Başkanlığından: SAĞLIK HİZMETİ SUNUCULARININ FATURALARININ İNCELENMESİNE VE BEDELLERİNİN ÖDENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

Detaylı

2015 YILI ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KLİNİK ARAŞTIRMALAR ETİK KURULU BAŞVURU ÜCRETLERİ

2015 YILI ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KLİNİK ARAŞTIRMALAR ETİK KURULU BAŞVURU ÜCRETLERİ Duyuru ve Genel B lg ler Kurul Üyeler Yönetmel k Kılavuzlar Formlar Gündemler İlet ş m Sık Sorulan Sorular Ana Sayfa Bilgi Edinme Bilişim Yardım İletişim English Genel B lg ler >Ankara Ün vers tes Tıp

Detaylı

YURTDIŞI PİYASALARDA TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

YURTDIŞI PİYASALARDA TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ YURTDIŞI PİYASALARDA TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ göstergelere, sermaye p yasası araçlarına, mala, kıymetl madenlere, döv ze ve organ ze p yasalarda standart

Detaylı

GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmel ğ n amacı Karabağlar Beled yes Hukuk İşler Müdürlüğünün Kuruluş, görev

Detaylı

YÖNETMELİK TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ 10 Ağustos 2016 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29797 B 숭 l 숭 m, Sanay 숭 ve Teknoloj 숭 Bakanlığından: YÖNETMELİK TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Detaylı

ASANSÖR BAKIM, ONARIM VE REVİZYON ÇALIŞMALARI

ASANSÖR BAKIM, ONARIM VE REVİZYON ÇALIŞMALARI 2016-2017 NELER YAPIYORUZ? ASANSÖR BAKIM, ONARIM VE REVİZYON ÇALIŞMALARI ASANSÖR BAKIM ZORUNLULUĞU? AVRUPA'DAKİ ASANSÖR KAZALARININ YÜZDE 75'İ TÜRKİYE'DE GERÇEKLEŞİYOR! "Yan 43 k ş n n ölümünden 32's Türk

Detaylı

YÖNETMELİK İç şler Bakanlığından: BELEDİYE İTFAİYE YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK İç şler Bakanlığından: BELEDİYE İTFAİYE YÖNETMELİĞİ 21 Ek m 2006 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26326 YÖNETMELİK İç şler Bakanlığından: BELEDİYE İTFAİYE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmel ğ n amacı; beled

Detaylı

ENERJİMİZİ GÜNEŞTEN ALIYORUZ

ENERJİMİZİ GÜNEŞTEN ALIYORUZ ENERJİMİZİ GÜNEŞTEN ALIYORUZ MiniSolar-5A PWM Solar Şarj Kontrol Cihazı Kullanma Kılavuzu **Önemli** Ürünlerimizi tercih ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Cihazın doğru çalışmasını sağlamak ve etkili

Detaylı

ÖZELLİKLER. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM ve DENETİM SİSTEMİ. G r ş. 1) Tekn k Özell kler

ÖZELLİKLER. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM ve DENETİM SİSTEMİ. G r ş. 1) Tekn k Özell kler G r ş ÖZELLİKLER İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM ve DENETİM SİSTEMİ 1) Tekn k Özell kler Web tabanlıdır. Tarayıcı bağımsızdır(chrome, F refox, Safar, Yandex, Opera, nternet Explorer, V vald, UC, ron, Andro

Detaylı

YÖNETMELİK SAĞLIK BAKANLIĞI İLE BAĞLI KURULUŞLARININ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK SAĞLIK BAKANLIĞI İLE BAĞLI KURULUŞLARININ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK 15 Mayıs 2017 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 30067 Sağlık Bakanlığından: YÖNETMELİK SAĞLIK BAKANLIĞI İLE BAĞLI KURULUŞLARININ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

ENERJİMİZİ GÜNEŞTEN ALIYORUZ

ENERJİMİZİ GÜNEŞTEN ALIYORUZ ENERJİMİZİ GÜNEŞTEN ALIYORUZ MiniSolar-2012 SOLAR KUTU Kullanma Kılavuzu **Önemli** Ürünlerimizi tercih ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Cihazın doğru çalışmasını sağlamak ve etkili kullanmak için lütfen

Detaylı

https://yoks s.yok.gov.tr/akademikilan/menu.zul;jsess on d=mhqvwuh0x LTYaARaajweUDSby0oPPzdHlwpLWzbtSWbTzBtuwy_!

https://yoks s.yok.gov.tr/akademikilan/menu.zul;jsess on d=mhqvwuh0x LTYaARaajweUDSby0oPPzdHlwpLWzbtSWbTzBtuwy_! İlan B lg ler Akadem k İlanlar Modülü İlan L steleme Arş v ÖYP Arş v İlan No : 1019864 Yazdır Kapat İLAN LİSTESİ Üniversite İlan çıkılan Yer Seç n z Gönderilme Durumu Gönder ld YÖK Karar Durumu İlanın

Detaylı

1 / 10 14.6.2015 23:39

1 / 10 14.6.2015 23:39 1 / 10 14.6.2015 23:39 23 Ocak 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27471 YÖNETMELİK Çevre ve Orman Bakanlığından: MADENCİLİK FAALİYETLERİ İLE BOZULAN ARAZİLERİN DOĞAYA YENİDEN KAZANDIRILMASI YÖNETMELİĞİ

Detaylı

ÇERÇEVESĠNDE DERĠNCE BELEDĠYE SINIRLARI ĠÇERĠSĠNDE BULUNAN YAPILARDAKĠ ASANSÖRLERĠN YILLIK PERĠYODĠK KONTROLÜ ĠÇĠN TEKNĠK 1. KONU

ÇERÇEVESĠNDE DERĠNCE BELEDĠYE SINIRLARI ĠÇERĠSĠNDE BULUNAN YAPILARDAKĠ ASANSÖRLERĠN YILLIK PERĠYODĠK KONTROLÜ ĠÇĠN TEKNĠK 1. KONU ASANSÖR BAKIM VE ĠġLETME YÖNETMELĠĞĠ ÇERÇEVESĠNDE DERĠNCE BELEDĠYE SINIRLARI ĠÇERĠSĠNDE BULUNAN YAPILARDAKĠ ASANSÖRLERĠN YILLIK PERĠYODĠK KONTROLÜ ĠÇĠN TEKNĠK ġartname Madde 1. KONU Bu şartnamenin konusu;

Detaylı

TEBLİĞ 6736 SAYILI KANUN KAPSAMINDA GÜMRÜK ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

TEBLİĞ 6736 SAYILI KANUN KAPSAMINDA GÜMRÜK ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ 25 Ağustos 2016 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29812 Gümrük ve T caret Bakanlığından: TEBLİĞ 6736 SAYILI KANUN KAPSAMINDA GÜMRÜK ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

https://yoks 詃 s.yok.gov.tr/ 詃 lansayfa/?sess 詃 on 詃 d=52019

https://yoks 詃 s.yok.gov.tr/ 詃 lansayfa/?sess 詃 on 詃 d=52019 09.09.2016 https://yoks 詃 s.yok.gov.tr/ 詃 lansayfa/?sess 詃 on 詃 d=52019 Yazdır Anasayfa Yönetmel 丁Ȁ kler Üyel 丁Ȁ k Duyurular İlet 丁Ȁ ş 丁Ȁ m Arama Seçenekleri Tümünde ara Seç 詃 n 詃 z Ara İlan No : 1010469

Detaylı

2.Başvuru Esnasında Doldurulacak Form (http://personel.karabuk.edu.tr/akadem k2.doc) Adres nden Tem n Ed leb l r.

2.Başvuru Esnasında Doldurulacak Form (http://personel.karabuk.edu.tr/akadem k2.doc) Adres nden Tem n Ed leb l r. 02.09.2016 https://yoks s.yok.gov.tr/ lansayfa/?sess on d=51958 Yazdır Anasayfa Yönetmel 뫿㴄 kler Üyel 뫿㴄 k Duyurular İlet 뫿㴄 ş 뫿㴄 m Arama Seçenekleri Tümünde ara Seç n z Ara İlan No : 1010408 İlanın Çıkılacağı

Detaylı

/ 16 15.6.2015 00:48

/ 16 15.6.2015 00:48 / 16 15.6.2015 00:48 22 Mart 2007 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 26470 Çevre ve Orman Bakanlığından: YÖNETMELİK ORMAN SAYILAN ALANLARDA VERİLECEK İZİNLER HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

13 Ek 䤀耄 m 2016 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : TEBLİĞ

13 Ek 䤀耄 m 2016 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : TEBLİĞ 13 Ek 䤀耄 m 2016 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29856 TEBLİĞ Mal 㰀㤂 ye Bakanlığı (Gel 㰀㤂 r İdares 㰀㤂 Başkanlığı) ndan: ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (II) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

Detaylı

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2017 AĞUSTOS AYI E-BÜLTENİ

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2017 AĞUSTOS AYI E-BÜLTENİ UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2017 AĞUSTOS AYI E-BÜLTENİ UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI YÖNETİM KURULU BAŞKANIMIZ EGEMEN ASLAN TRAKYA İLLERİ TARIM SEKTÖRÜ DEĞERLENDİRME TOPLANTISINA KATILDI ıda, Tarım ve Hayvancılık

Detaylı

YÖNETMELİK. laboratuvar uygulamaları prens pler ne uygunluğunun denetlenmes ve çalışmaların kontrolünü

YÖNETMELİK. laboratuvar uygulamaları prens pler ne uygunluğunun denetlenmes ve çalışmaların kontrolünü 9 Mart 2010 SALI Resmî Gazete Sayı : 27516 Çevre ve Orman Bakanlığından: YÖNETMELİK İYİ LABORATUVAR UYGULAMALARI PRENSİPLERİ, TEST BİRİMLERİNİN UYUMLAŞTIRILMASI, İYİ LABORATUVAR UYGULAMALARININ VE ÇALIŞMALARIN

Detaylı

EKSTENT. Model ATS-W KULLANMA KILAVUZU. Dokunmat k Ekranlı Ağrılık Tak p S stem. Hasta Ağırlığı Tak b HBS Uyumlu

EKSTENT. Model ATS-W KULLANMA KILAVUZU. Dokunmat k Ekranlı Ağrılık Tak p S stem. Hasta Ağırlığı Tak b HBS Uyumlu EKSTENT Model ATS-W KULLANMA KILAVUZU Dokunmat k Ekranlı Ağrılık Tak p S stem Hasta Ağırlığı Tak b HBS Uyumlu Ürün Tanımı Öncel kl hedefi yoğun bakım serv sler nde yatmakta olan hastaların ağırlıklarını

Detaylı

3. ÇVÖ Anlaşmaları Hükümler ne Göre Anlaşmaya Taraf D ğer Ülke Muk mler n n Serbest Meslek Kazancının Türk ye de Verg lend r lmes

3. ÇVÖ Anlaşmaları Hükümler ne Göre Anlaşmaya Taraf D ğer Ülke Muk mler n n Serbest Meslek Kazancının Türk ye de Verg lend r lmes Başlık 4 SERİ NO'LU ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARI GENEL TEBLİĞİ Resm Gazete No 30192 Resm Gazete Tar h 26/09/2017 Kapsam 1. Amaç Bu Tebl ğde, ülkem z n akdetm ş olduğu ç fte verg lend rmey önleme

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmel k, 21/6/1927 tar hl ve 1111 sayılı Askerl k Kanununun 35 nc maddes ne dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmel k, 21/6/1927 tar hl ve 1111 sayılı Askerl k Kanununun 35 nc maddes ne dayanılarak hazırlanmıştır. 17 Ek m 2009 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27379 YÖNETMELİK M llî Savunma Bakanlığından: MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI SEVK TEHİRİ İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

Akadem k Kadro İlanları

Akadem k Kadro İlanları Akadem k Kadro İlanları Yazdır Anasayfa Yönetmel 뒘 kler Üyel 뒘 k Duyurular İlet 뒘 ş 뒘 m Arama Seçenekleri Tümünde ara Seç n z Ara İlan No : 1017417 İlanın Çıkılacağı yer IĞDIR ÜNİVERSİTESİ >IĞDIR MESLEK

Detaylı

Akadem k Kadro İlanları

Akadem k Kadro İlanları Akadem k Kadro İlanları Yazdır Anasayfa Yönetmel kler Üyel k Duyurular İlet ş m Arama Seçenekleri Tümünde ara Seç n z Ara İlan No : 1019385 İlanın Çıkılacağı yer ANADOLU ÜNİVERSİTESİ--->REKTÖRLÜK Kadro

Detaylı

H zmet Standartları Tablosu

H zmet Standartları Tablosu H zmet Standartları Tablosu S.No H zmet n Adı Başvuruda İsten len Belgeler H zmet n Tamamlanma Süres (En Geç Süre) 1 İmar Durumu 2 Yazılı İmar Durumu 3 İmar Plan Kopyası 4 Yer Seç m 5 Kısıtlılık 2-Güncel

Detaylı

T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı HOŞGELDİNİZ HOŞ GELDİNİZ. İlyas Menderes BÜYÜKLÜ Şube Müdürü Vekili

T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı HOŞGELDİNİZ HOŞ GELDİNİZ. İlyas Menderes BÜYÜKLÜ Şube Müdürü Vekili T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı HOŞGELDİNİZ HOŞ GELDİNİZ İlyas Menderes BÜYÜKLÜ Şube Müdürü Vekili T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ASANSÖR PERİYODİK KONTROLLERİ Sanayi Genel Müdürlüğü

Detaylı

YÖNETMELİK Başbakanlık Mevzuatı Gel şt rme ve Yayın Genel Müdürlüğü. 30 N san 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29342

YÖNETMELİK Başbakanlık Mevzuatı Gel şt rme ve Yayın Genel Müdürlüğü. 30 N san 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29342 30 N san 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29342 YÖNETMELİK A le ve Sosyal Pol t kalar Bakanlığından: ÖZEL KREŞ VE GÜNDÜZ BAKIMEVLERİ İLE ÖZEL ÇOCUK KULÜPLERİNİN KURULUŞ VE İŞLEYİŞ ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

Detaylı

9 Kasım 2016 ÇARŞAMBA Sayı : 29883

9 Kasım 2016 ÇARŞAMBA Sayı : 29883 9 Kasım 2016 ÇARŞAMBA Sayı : 29883 Düzce Ün vers tes nden: (1) Bu Yönetmel ğ n amacı, Düzce Ün vers tes nde yürütülen tezl ve tezs z yüksek l sans, doktora ve sanatta yeterl k programlarından oluşan l

Detaylı

B lg Teknoloj ler ve İlet ş m Kurumu. IMEI Kayıt H zmet KULLANIM KILAVUZU

B lg Teknoloj ler ve İlet ş m Kurumu. IMEI Kayıt H zmet KULLANIM KILAVUZU B lg Teknoloj ler ve İlet ş m Kurumu IMEI Kayıt H zmet KULLANIM KILAVUZU 1 Başlamadan Önce... Bu h zmetten faydalanarak, yurt dışından k ş sel kullanım amacı le yanınızda get rd ğ n z cep telefonlarını

Detaylı

İLGİLİ İDARELER ASANSÖR TESCİL REHBERi

İLGİLİ İDARELER ASANSÖR TESCİL REHBERi İLGİLİ İDARELER ASANSÖR TESCİL REHBERi «Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği» 24 Haziran 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29396 İlgili İdareler: Belediyeler, belediye sınırları dışında kalan alanlarda,

Detaylı

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 29 N san 2017 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 30052 KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA BAZI DÜZENLEMELER YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Karar Sayısı: KHK/690 Olağanüstü hal kapsamında

Detaylı

Konu : Sağlık Bakanlığının Özel İznine Tabi Maddelerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/4) hk.

Konu : Sağlık Bakanlığının Özel İznine Tabi Maddelerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/4) hk. Ankara, 30 Aralık 2016, Cuma Sirküler 2016 / 447 Konu : Sağlık Bakanlığının Özel İznine Tabi Maddelerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/4) hk. Sayın Üyemiz; 30 Aralık 2016 Tarihli

Detaylı

T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI KARARIN ÖZETİ : Norm kadro düzenlemeler 윁. R A P O R VE K A R A R: 04/06/2007/2007 tar hl Mecl s toplantısında kom syonumuza havale ed len Yazı İşler Müdürlüğünün 29/05/2007 tar h ve 1027 sayılı tekl f

Detaylı

Akadem k Kadro İlanları

Akadem k Kadro İlanları Akadem k Kadro İlanları Yazdır Anasayfa Yönetmel kler Üyel k Duyurular İlet ş m Arama Seçenekleri Tümünde ara Seç n z Ara İlan No : 1019978 İlanın Çıkılacağı yer BAYBURT ÜNİVERSİTESİ--->BAYBURT SAĞLIK

Detaylı

Aksaray Ün vers tes nden: AKSARAY ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

Aksaray Ün vers tes nden: AKSARAY ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 25 Temmuz 2008 CUMA Resmî Gazete Sayı : 26947 YÖNETMELİK Aksaray Ün vers tes nden: AKSARAY ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

9. Sınıf Matemat k Ders İşleme Defter. Altın Kalem Yayınları

9. Sınıf Matemat k Ders İşleme Defter. Altın Kalem Yayınları 9. Sınıf Matemat k Ders İşleme Defter KÜMELER - 1 Altın Kalem Yayınları Küme: B rb r nden farklı nesneler n oluşturduğu topluluklar küme şekl nde adlandırılır. Kümey oluşturan nesneler n y bel rlenm ş

Detaylı

YÖNETMELİK ASANSÖR PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK ASANSÖR PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 27 Ocak 2016 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29606 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: YÖNETMELİK ASANSÖR PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

Yönetmelik Yönergeler

Yönetmelik Yönergeler Kocaeli Kent Konseyi Yönetmelik ve Yönergeler kapak ç Kocael Kent Konsey Yönetmel k ve Yönergeler Kocael Kent Konsey Yayınları Yönetmel k ve Yönergel k Yayına Hazırlayan Gültek n Görüm D zg ve Tasarım

Detaylı

H zmet Standartları Tablosu

H zmet Standartları Tablosu H zmet Standartları Tablosu S.No H zmet n Adı Başvuruda İsten len Belgeler H zmet n Tamamlanma Süres (En Geç Süre) 1 Tekn k Uygulama Sorumluluğu (TUS) -Tapu mal k n n d lekçes vek l olması durumunda ayrıca.

Detaylı

Logo Tasarımı Logo tasarımı; b r firmanın yapacağı her şte kullanılacağı ve tüm mecralarda markayı tems l edeceğ ç n, gerekl anal zler doğrultusunda,

Logo Tasarımı Logo tasarımı; b r firmanın yapacağı her şte kullanılacağı ve tüm mecralarda markayı tems l edeceğ ç n, gerekl anal zler doğrultusunda, Grafik Tasarım Türkay Matbaa bünyes ndek kreat f d rektörler, art d rektörler ve grafikerlerden oluşan gen ş grafik tasarım kadrosuyla basılı ve d j tal mecralar ç n yüksek etk leş ml tasarımlara hayat ver

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmel 쀀 k; 4/11/1981 tar 쀀 hl 쀀 ve 2547 sayılı Yükseköğret 쀀 m Kanununun 14 üncü maddes 쀀 ne dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmel 쀀 k; 4/11/1981 tar 쀀 hl 쀀 ve 2547 sayılı Yükseköğret 쀀 m Kanununun 14 üncü maddes 쀀 ne dayanılarak hazırlanmıştır. 9 Şubat 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28554 Bezm 쀀 âlem Vakıf Ün 쀀 vers 쀀 tes 쀀 nden: BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

YAZILIM İÇİN YERLİ MALI BELGESİ DÜZENLEMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI

YAZILIM İÇİN YERLİ MALI BELGESİ DÜZENLEMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI YAZILIM İÇİN YERLİ MALI BELGESİ DÜZENLEMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI Amaç MADDE 1- (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı; 13/09/2014 tarih ve 29118 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan SGM 2014/35 sayılı Yerli

Detaylı

1 / :16

1 / :16 1 / 9 22.03.2017 10:16 22 Mart 2017 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 30015 YÖNETMELİK Alanya Alaadd n Keykubat Ün vers tes nden: ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM ÖĞRETİM VE

Detaylı

YÖNETMELİK ANADOLU ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK ANADOLU ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 28 Ağustos 2016 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29815 Anadolu Ün 耂耂 vers 耂耂 tes 耂耂 nden: YÖNETMELİK ANADOLU ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

Kalite, güvenlik ve konfor aradığınızı biliyoruz.

Kalite, güvenlik ve konfor aradığınızı biliyoruz. Kalite, güvenlik ve konfor aradığınızı biliyoruz. Doğru yerdes n z. Caz p f yatlarımızla s z aradığınız otomob le b r adım daha yaklaştırıyoruz. Detaylı b lg ç n lütfen bay ler m zle temasa geç n z. 01

Detaylı

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2016 MAYIS AYI E-BÜLTENİ

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2016 MAYIS AYI E-BÜLTENİ 2016 MAYIS AYI E-BÜLTENİ AYLIK PERSONEL TOPLANTIMIZI GERÇEKLEŞTİRDİK orsamızın aylık perso- Bnel toplantısı Yönet m Kurulu Başkanımız Egemen Aslan ın başkanlığında, Personel m z n katılımı le 02.05.2016

Detaylı

Sofram Semaver. Kullanım Kılavuzu ve Garant Belges

Sofram Semaver. Kullanım Kılavuzu ve Garant Belges Sofram Semaver Kullanım Kılavuzu ve Garant Belges 2 Ürün Tanıtım Şeması 2 1 3 5 4 7 6 8 9 10 11 1- Deml k 2- Deml k Kapağı 3- Buhar Halkası 4- Taşıma Kulbu 5- Maks mum İşaret 6- Paslanmaz Çel k Gövde 7-

Detaylı

Akadem k Kadro İlanları

Akadem k Kadro İlanları 06.04.2017 Akadem k Kadro İlanları Akadem k Kadro İlanları Yazdır Anasayfa Yönetmel kler Üyel k Duyurular İlet ş m Arama Seçenekleri Tümünde ara Seç n z Ara İlan No : 1016509 İlanın Çıkılacağı yer ANKARA

Detaylı

PERİYODİK KONTROL PROSEDÜRÜ

PERİYODİK KONTROL PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ, KAPSAM VE SORUMLULAR 1.1 Amaç Bu prosedürün amacı; A ND tarafından gerçekleştirilen periyodik muayenelerin, muayene personeli tarafından ne şekilde programlandırılıp, nasıl gerçekleştirileceğini

Detaylı

10. Sınıf Matemat k Ders İşleme Defter. Altın Kalem Yayınları

10. Sınıf Matemat k Ders İşleme Defter. Altın Kalem Yayınları 10. Sınıf Matemat k Ders İşleme Defter OLASILIK Altın Kalem Yayınları KOŞULLU OLASILIK Bas t olayların olma olasılıklarını 9. sınıf matemat k konularında şlem şt k. Ş md yapacağımız se daha karmaşık olayların

Detaylı

TEBLİĞ İHRACAT, TRANSİT TİCARET, İHRACAT SAYILAN SATIŞ VE TESLİMLER İLE DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET VE FAALİYETLERDE VERGİ, RESİM VE

TEBLİĞ İHRACAT, TRANSİT TİCARET, İHRACAT SAYILAN SATIŞ VE TESLİMLER İLE DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET VE FAALİYETLERDE VERGİ, RESİM VE 5 Aralık 2008 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27075 Dış T caret Müsteşarlığından: Amaç TEBLİĞ İHRACAT, TRANSİT TİCARET, İHRACAT SAYILAN SATIŞ VE TESLİMLER İLE DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET VE FAALİYETLERDE VERGİ,

Detaylı

TEBLİĞ. l) Kırsal ekonom k altyapı: Kırsal tur zm, b l ş m s stemler ve eğ t m, el sanatları ve katma değerl ürünler, ç ftl k

TEBLİĞ. l) Kırsal ekonom k altyapı: Kırsal tur zm, b l ş m s stemler ve eğ t m, el sanatları ve katma değerl ürünler, ç ftl k 21 Ek 骀 m 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29864 TEBLİĞ Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA TARIMA DAYALI YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:

Detaylı

ASANSÖR PERİYODİK KONTROLLERİNİ GERÇEKLEŞTİRECEK MUAYENE PERSONELİNİN BELGELENDİRİLMESİNE DAİR TEBLİĞ (SGM:

ASANSÖR PERİYODİK KONTROLLERİNİ GERÇEKLEŞTİRECEK MUAYENE PERSONELİNİN BELGELENDİRİLMESİNE DAİR TEBLİĞ (SGM: 1 Ağustos 2016 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29788 TEBLİĞ Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: ASANSÖR PERİYODİK KONTROLLERİNİ GERÇEKLEŞTİRECEK MUAYENE PERSONELİNİN BELGELENDİRİLMESİNE DAİR TEBLİĞ

Detaylı

tarih sayılı Resmi Gazetede yayımlanan tarih sayılı Resmi Gazetede yayımlanan (95/16/AT) Asansör Yönetmeliğinin yürü

tarih sayılı Resmi Gazetede yayımlanan tarih sayılı Resmi Gazetede yayımlanan (95/16/AT) Asansör Yönetmeliğinin yürü ASANSÖR KONTROLLERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ Çankaya Belediyesi TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Ankara Şubesi TMMOB Makine Mühendisleri Odası Ankara Şubesi arasında 11.01.2002 tarihinde imzalanan protokol gereği

Detaylı

YÖNETMELİK AS ANS ÖR PİYAS A GÖZETİMİ VE DENETİMİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK AS ANS ÖR PİYAS A GÖZETİMİ VE DENETİMİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 27 Ocak 2016 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29606 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: YÖNETMELİK AS ANS ÖR PİYAS A GÖZETİMİ VE DENETİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

YÖNETMELİK Başbakanlık Mevzuatı Gel şt rme ve Yayın Genel Müdürlüğü. 6 Aralık 2016 SALI Resmî Gazete Sayı : 29910

YÖNETMELİK Başbakanlık Mevzuatı Gel şt rme ve Yayın Genel Müdürlüğü. 6 Aralık 2016 SALI Resmî Gazete Sayı : 29910 6 Aralık 2016 SALI Resmî Gazete Sayı : 29910 YÖNETMELİK Munzur Ün vers tes nden: MUNZUR ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

Hayati Risk Taşıyan Virüslerden Korunmanın En Kolay Yolu. 14 ve ÜZERİ YAŞLAR İÇİN TASARLANMIŞ EL DEZENFEKSİYON İSTASYONU

Hayati Risk Taşıyan Virüslerden Korunmanın En Kolay Yolu. 14 ve ÜZERİ YAŞLAR İÇİN TASARLANMIŞ EL DEZENFEKSİYON İSTASYONU BandCleaner OXILITE R EL DEZENFEKTAN İSTASYONLARI Hayati Risk Taşıyan Virüslerden Korunmanın En Kolay Yolu 14 ve ÜZERİ YAŞLAR İÇİN TASARLANMIŞ EL DEZENFEKSİYON İSTASYONU Hava Meydanları, Okullar, Hastaneler,

Detaylı

YÖNETMELİK ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ 29 Kasım 2016 SALI Resmî Gazete Sayı : 29903 Adnan Menderes Ün vers tes nden: YÖNETMELİK ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı