Başlığında F nansal Kr z İfades Yer Alan Er ş m İz nl L sansüstü Tezlere Genel B r Bakış ( )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Başlığında F nansal Kr z İfades Yer Alan Er ş m İz nl L sansüstü Tezlere Genel B r Bakış ( )"

Transkript

1 Başlığında F nansal Kr z İfades Yer Alan Er ş m İz nl L sansüstü Tezlere Genel B r Bakış Öz Bu çalışmada, Yükseköğret m Kurulu (YÖK)'na a t olan nternet adres üzer nde yer alan Ulusal Tez Merkez h zmet aracılığı le er ş m zn ver len, başlığında finansal kr z fades yer alan ve yılları arasında hazırlanmış olan l sansüstü (yüksek l sans ve doktora) tezler ele alınarak taranmıştır. Çalışmanın amacı, bu alanda yapılab lecek yen çalışmalara ufakta olsa b r katkı sağlama ve konunun önem n n ortaya konulması noktasında yardımcı b r kaynak oluşturmaktır. Bu kapsamda 51 ün vers ten n enst tüler bünyes nde hazırlanmış olan, başlığında finansal kr z fades yer alan, yılları arası t barı le kaleme alınmış ve er ş m zn bulunan toplam 165 l sansüstü tez türler ne, d ller ne, hazırlandıkları anab l m dalları ve ün vers telere göre çok kısa b r şek lde sınıflandırılmaya çalışılmıştır. Anahtar Kel meler: F nansal Kr z, L sansüstü Tezler, Ulusal Tez Merkez Burcu AKKAYA Selçuk BALI An Overv ew of Access Perm ss on Graduate D ssertat ons Include F nanc al Cr s s Statement n the Headl ne Abstract In th s study, perm tted postgraduated d ssertat ons wh ch n are n Turk sh and Engl sh were raked through that nclude financ al cr s s statement n the headl ne wh ch belonged to , were reached from Nat onal D ssertat on Center of Counc l of H gher Educat on. The a m of th s study s to create a supplementary resource n order to determ ne new d ssertat on top cs and br ng up the mportance on th s top c wh ch was g ven by un vers t es. W th n th s context, n 51 un vers t es postgraduated d ssertat ons were exam ned and class fied wh ch nclude financ al cr s s statement n the headl ne. Keywords: F nanc al Cr s s, Postgraduated D ssertat ons, Nat onal D ssertat on Center * ** * Y ü k s e k L s a n s Ö ğ r e n c s, G r e s u n Ü n v e r s t e s S B E İ ş l e t m e A B D, resuntso.org.tr ** Doç. Dr., G resun Ün vers tes İİBF, İşletme Bölümü, resun.edu.tr 53

2 Burcu AKKAYA-Selçuk BALI Başlığında F nansal Kr z İfades Yer Alan Er ş m İz nl L sansüstü Tezlere Genel B r Bakış G r ş F nansal kr z; döv z ve h sse sened p yasaları g b finans p yasalarındak ş ddetl fiyat dalgalanmaları veya bankacılık s stem nde batık kred ler n aşırı derecede artması sonucunda yaşanan c dd ekonom k sorunlar olarak kabul ed lmekted r. Kr zler, finansal yatırımcıların ülke koşullarının r skl hale geld ğ konusundak beklent ler ne bağlı olarak, g r şt kler spekülat f ataklar sonucu başlar ve bu atakların yoğunluğu ölçüsünde ş ddet kazanır (K br tç oğlu, 2000; Aslan ve Süslü, 2001). Dünya ekonom ler ç n b r fenomen hal ne gelen finansal kr zler, finansal serbestleşme hareketler ve d ğer ekonom k gel şmelere bağlı olarak farklı şek llerde ortaya çıkmaktadır. Özell kle 1990'lardan t baren ekonom ler n l beralleşmes ne de bağlı olarak ülkeler arası faktör hareketl l ğ hızlanmış ve gel şmekte olan ülkeler n ekonom ler d ğer ülkelerde özell kle de gel şm ş ülkelerde yaşanan ekonom k sorunlardan daha fazla etk lenmeye başlamışlardır (Çoban ve Doğanalp, 2011). Süreç açısından ele alındığında kr zler n sürekl olarak b rb r n tak p ett ğ, dünyanın herhang b r ülkes nde ortaya çıkan b r kr z n dom no taşlarının peş sıra devr lmes g b d ğer ülkeler de etk led ğ görülmekted r. Hal böyle olunca ekonom k kr zler sürekl olarak kt satçıların gündem n şgal etm ş ve üzer nde çalıştıkları b r alan olmuştur (Durmuş, 2010). F nansal kr zler; car hesap kr zler, b lanço kr zler, banka pan kler n n n e d e n o l d u ğ u p a r a k r z l e r, s p e k ü l a s y o n k r z l e r o l a r a k gruplandırılab lmekted r. Ayrıca finansal kr zler finansal pan kler, pol t ka tutarsızlıklarının neden olduğu kr zler, finansal fiyatlardak ş şk nl kler n patlaması sonucu oluşan kr zler ve ahlak tehl ke kr zler olarak dört başlık altında toplamak da mümkündür. Son dönemlerde yükselen p yasalarda yaşanan finansal kr zler d kkate alındığında kr zler genel olarak; para kr zler, bankacılık kr zler, dış borç kr zler olarak b r ayrıma tab tutulab lmekted r (Del ce, 2003). Bu kapsamda oldukça araştırma yapılan ülkem zde finansal kr z konuları yükseköğret m kurumlarının müfredatlarında çeş tl başlıklar altında dolaylı veya doğrudan yer almakta ve l sansüstü (yüksek l sans ve doktora) düzeyde b rçok tez çalışmasına da konu olmaktadır. Bu araştırma çerçeves nde kullanılan ver ler n a t olduğu yılları arasını kapsayan ve er ş m zn olan l sansüstü tezlere YÖK Ulusal Tez Merkez 'nden ulaşılarak tez türler ne, d ller ne, hazırlandıkları anab l m dalları ve ün vers telere göre kısa b r değerlend rme yapılmaya çalışılmıştır. Bu kapsamda yıllara, ün vers telere ve ana b l m dallarına göre söz konusu l sansüstü tezler n dağılımlarını gösteren stat st ksel tablolara çalışmanın Bulgular kısmında ulaşılab l r. 54

3 KSBD, S. 13, Sonbahar 2015, y. 7, s Yöntem Yapılan araştırmanın evren n finansal kr z konusunda hazırlanan l sansüstü tezler oluştururken, örneklem n YÖK Ulusal Tez Merkez 'nde bulunan başlığında finansal kr z fades yer alan er ş m zn bulunan, arasında Türkçe veya İng l zce olarak hazırlanmış l sansüstü tezler oluşturmaktadır. Bulgular Elde ed len ver ler bu bölümde öncel kle frekans (f) ve yüzde (%) tablolarına dönüştürülerek bu çerçevede oluşturulan bulgular sunulmuştur. Ayrıca bazı ver ler grafikler yardımı le yorumlanmıştır. Çalışma kapsamında yılları arasında başlığında finansal kr z fades yer alan ve er ş m zn bulunan Türkçe veya İng l zce toplam 165 tez saptanmıştır. Bu tezler n %76,36'sı (126 tez) yüksek l sans, %23,64'ü (39 tez) se doktora düzey nde hazırlanmıştır (Tablo 1). Tablo 1. L sansüstü Tezler n Türler ne Göre Yüzde ve Frekans Dağılımları ( ) Çalışmaya konu olan tezler n %80' n n (132 tez) Türkçe, %20's n n (33 tez) se İng l zce olarak hazırlandığı görülmekted r (Grafik 1). Grafik 1. Yazıldığı D l Açısından L sansüstü Tezler Çalışmaya konu olan tezler n 132's n n Türkçe hazırlandığı ve bunların %73,48' n n (97 tez) yüksek l sans, %26,52's n n (35 tez) se doktora tez olduğu görülmekted r (Tablo 2). 55

4 Burcu AKKAYA-Selçuk BALI Başlığında F nansal Kr z İfades Yer Alan Er ş m İz nl L sansüstü Tezlere Genel B r Bakış Tablo 2. Türkçe L sansüstü Tezler n Türler ne Göre Yüzde ve Frekans Dağılımları Çalışmaya konu olan tezler n 33'ünün İng l zce hazırlandığı ve bunların %87,88' n n (29 tez) yüksek l sans, %12,12's n n (4 tez) se doktora tez olduğu görülmekted r (Tablo 3). Tablo 3. İng l zce L sansüstü Tezler n Türler ne Göre Yüzde ve Frekans Dağılımları Çalışmaya konu olan tezler n türler ne ve yıllara göre dağılımları Tablo 4'te göster lmekted r. Tablo 4. L sansüstü Tezler n Türler ne ve Yıllara Göre Dağılımı YL Doktora Yıl Toplam f % 0,79 7,14 7,94 15,87 13,49 21,43 9,52 2,38 2,38 4,76 5,56 5,56 2,38 0, Yıl Toplam f % 2,56 15,38 5,13 28,21 5,13 7,69 5,13 2,56 7,69 2,56 2,56 10,26-5, TOPLAM Yıl Toplam f % 1,21 9,09 7,27 18,79 11,52 18,18 8,48 2,42 3,64 4,24 4,85 6,67 1,82 1, Tablo 4'e göre, çalışmaya konu olan tezler bağlamında en fazla yüksek l sans tez n n hazırlandığı yıl olarak %16,36 oranıyla (27 tez) 2010 yılı, en az yüksek l sans tez n n hazırlandığı yıllar olarak se %0,61 oranlarıyla (1'er tez) 2015 ve 2002 yılları görülmekted r. Ayrıca en fazla doktora tez %6,67 oranıyla (11 tez) 2012 yılı, en az doktora tez n n hazırlandığı yıl olarak se %0,61 oranlarıyla (1'er tez) 2015, 2008, 2006 ve 2005 yılları görülmekted r. Bel rtmek gerek r k 2015' n henüz sona ermem ş olması neden yle bu yıla a t 2 l sansüstü tez sayısının artab lmes mümkündür. Mevcut durum göz önünde bulundurulduğunda, en ver ms z yılların 2015, 2008, 2003 ve 2002 olduğu göze çarpmaktadır. 56

5 KSBD, S. 13, Sonbahar 2015, y. 7, s Ülkem z ün vers teler nde çalışma konusu ve dönem kapsamında Türkçe olarak 132 l sansüstü tez olup, söz konusu tezler n türler ne ve yıllara göre dağılımını gösteren Tablo 5 ele alındığında, en fazla yüksek l sans çalışmasının yapıldığı yıl %14,39 oranıyla (19 tez) 2010 ken en fazla doktora tez n n yapıldığı yıl %6,06 oranıyla (8 tez) 2012'd r. Tablo 5. Türkçe L sansüstü Tezler n Türler ne ve Yıllara Göre Dağılımı YL Doktora Yıl Toplam f % 1,03 7,22 8,25 16,49 12,37 19,59 8,25 3,09 2,06 4,12 6,19 7,22 3,09 1, Yıl Toplam f % 2,86 17,14 5,71 22,86 5,71 8,57 5,71 2,86 8,57 2,86 2,86 8,57-5, TOPLAM Yıl Toplam f % 1,52 9,85 7,58 18,18 10,61 16,67 7,58 3,03 3,79 3,79 5,30 7,58 2,27 2, Ülkem z ün vers teler nde çalışma konusu ve dönem kapsamında İng l zce olarak 33 l sansüstü tez olup, söz konusu tezler n türler ne ve yıllara göre dağılımını gösteren Tablo 9 ele alındığında, en fazla yüksek l sans çalışmasının yapıldığı yıl %24,24 oranıyla (8 tez) 2010 ken en fazla doktora tez n n yapıldığı yıl %9,09 oranıyla (3 tez) 2012'd r. Tablo 6. İng l zce L sansüstü Tezler n Türler ne ve Yıllara Göre Dağılımı ( ) YL Doktora Yıl Toplam f % - 6,90 6,90 13,79 17,24 27,59 13,79-3,45 6,90 3, Yıl f % Toplam Yıl Toplam TOPLAM f % - 6,06 6,06 21,21 15,15 24,24 12,12-3,03 6,06 3,03 3, Tablo 5 ve Tablo 6 b rl kte değerlend r ld ğ nde çalışma konusu ve dönem kapsamında yer alan tezler noktasında hem İng l zce hem de Türkçe olarak hazırlanmış en fazla yüksek l sans tez n n 2010'da, en fazla doktora tez n n se 2012'de olduğu görülmekted r. Grafik 2'de görüldüğü üzere çalışma konusu ve dönem kapsamında yer alan l sansüstü tezler ele alındığında en fazla yüksek l sans çalışmasının yapıldığı yıl 27 tez le 2010 ken en fazla doktora tez n n yapıldığı yıl 11 tez le 2012'd r. Tezler n yıllara göre dağılımlarına bakıldığında düzenl b r artışın olmadığı görülmekted r arasında her yıla a t adında finansal kr z fades yer alan yüksek l sans tez hazırlanmış olup, 2003'te bu konuda doktora tez hazırlanmadığı görülmüştür. Fakat 2002 le 2015 arasındak d ğer yıllarda doktora tez n n hazırlandığı da y ne grafik üzer nde görülmekted r. 57

6 Burcu AKKAYA-Selçuk BALI Başlığında F nansal Kr z İfades Yer Alan Er ş m İz nl L sansüstü Tezlere Genel B r Bakış Grafik 2. L sansüstü Tezler n Türler ne ve Yıllara Göre Dağılımı Er ş m zn bulunan Türkçe hazırlanmış l sansüstü tezler n türler ne ve yıllara göre dağılımını gösteren Grafik 3 le İng l zce hazırlanmış l sansüstü tezler n türler ne ve yıllara göre dağılımını gösteren Grafik 4 karşılaştırıldığında, İng l zce hazırlanmış tez sayısının az olduğu ortaya çıkmaktadır. İk grafikte görülen en bel rg n durum se 2010'da hem Türkçe hem de İng l zce olarak hazırlanmış yüksek l sans tez sayısının d ğer yıllara göre fazla olmasıdır. Grafik 3. Türkçe L sansüstü Tezler n Türler ne ve Yıllara Göre Dağılımı Grafik 4. İng l zce L sansüstü Tezler n Türler ne ve Yıllara Göre Dağılımı ( ) Tablo 7'de çalışma konusu ve dönem kapsamında Türkçe veya İng l zce olarak hazırlanmış l sansüstü tezler n toplam 51 ün vers teye ve türler ne göre dağılımları göster lmekted r. Bu noktada 49 ün vers tede yüksek l sans tez hazırlanmışken, doktora tez hazırlanmış ün vers te sayısı se 18'd r. Hem yüksek l sans hem de doktora tez hazırlanmış ün vers te sayısı se 16'dır. 58

7 KSBD, S. 13, Sonbahar 2015, y. 7, s Tablo 7. L sansüstü Tezler n Ün vers telere ve Türler ne Göre Dağılımı 59

8 Burcu AKKAYA-Selçuk BALI Başlığında F nansal Kr z İfades Yer Alan Er ş m İz nl L sansüstü Tezlere Genel B r Bakış Tablo 8'de çalışma konusu ve dönem kapsamında Türkçe olarak hazırlanmış ve er ş m zn bulunan l sansüstü tezler n toplam 44 ün vers teye göre dağılımları göster lmekted r. Tabloya göre 42 ün vers tede yüksek l sans tez hazırlanmışken, doktora tez hazırlanmış ün vers te sayısı se 14'dür. Hem yüksek l sans hem de doktora hazırlanmış ün vers te sayısı se 12'd r. Yüksek l sans tezler n n en fazla Marmara Ün vers tes 'nde hazırlandığı d kkat çekmekted r (15 tez). Doktora tezler n n se en fazla İstanbul 60

9 KSBD, S. 13, Sonbahar 2015, y. 7, s Ün vers tes 'nde hazırlandığı d kkat çekmekted r (10 tez). Bu noktada, Marmara Ün vers tes 'nde hazırlanan l sansüstü tezler toplam l sansüstü tezler n % 18,18's n (25 tez) kapsamaktadır. Tablo 8. Türkçe L sansüstü Tezler n Ün vers telere ve Türler ne Göre Dağılımı 61

10 Burcu AKKAYA-Selçuk BALI Başlığında F nansal Kr z İfades Yer Alan Er ş m İz nl L sansüstü Tezlere Genel B r Bakış Tablo 9'da se, çalışma konusu ve dönem kapsamında İng l zce l sansüstü tezler n toplam 12 ün vers teye göre dağılımları göster lmekted r. Tabloya göre 10 ün vers te tarafından yüksek l sans tez hazırlanmışken, doktora hazırlanmış ün vers te sayısı se 4'dür. Hem yüksek l sans hem de doktora hazırlanmış ün vers te sayısı se 2'd r. Yüksek L sans tezler n n en fazla Boğaz ç Ün vers tes, İstanbul B lg Ün vers tes ve Marmara Ün vers tes (5'er tez)'nde hazırlandığı d kkat çekmekted r. 62

11 KSBD, S. 13, Sonbahar 2015, y. 7, s Tablo 9. İng l zce L sansüstü Tezler n Ün vers telere ve Türler ne Göre Dağılımı Tablo 10, çalışma konusu ve dönem kapsamında Türkçe ve İng l zce l sansüstü tezler n ün vers teler n hang anab l m dallarında yapıldığına l şk n ver ler göstermekted r. Tablo ncelend ğ nde, söz konusu l sansüstü tezler n çoğunun %49,09 oranıyla (81 tez) İkt sat Anab l m Dalı'nda gerçekleşt r ld ğ görülmekted r. Bu anab l m dalındak çalışmaların 62's yüksek l sans, 19'u se doktora tez d r. 63

12 Burcu AKKAYA-Selçuk BALI Başlığında F nansal Kr z İfades Yer Alan Er ş m İz nl L sansüstü Tezlere Genel B r Bakış Tablo 10. L sansüstü Tezler n Anab l m Dallarına ve Türler ne Göre Dağılımı ( ) Tablo 11, çalışma konusu ve dönem kapsamındak Türkçe l sansüstü tezler n ün vers teler n hang anab l m dallarında yapıldığına l şk n ver ler göstermekted r. Tablodan söz konusu l sansüstü tezler n %50,76'sının (67 tez) İkt sat Anab l m Dalı'nda gerçekleşt r ld ğ görülmekted r. Bu anab l m dalındak l sansüstü çalışmaların 48' yüksek l sans, 19'u se doktora tez d r. 64

13 KSBD, S. 13, Sonbahar 2015, y. 7, s Tablo 11. Türkçe L sansüstü Tezler n Anab l m Dallarına Göre Dağılımı Tablo 12 se, çalışma konusu ve dönem kapsamında İng l zce l sansüstü tezler n ün vers teler n hang anab l m dallarında yapıldığına l şk n ver ler göstermekted r. Söz konusu l sansüstü tezler n %42,42 (14 tez)'s n n İkt sat Anab l m Dalı bünyes nde hazırlandığı görülürken, bu çalışmaların tamamı yüksek l sans tez d r. 65

14 Burcu AKKAYA-Selçuk BALI Başlığında F nansal Kr z İfades Yer Alan Er ş m İz nl L sansüstü Tezlere Genel B r Bakış Tablo 12. İng l zce L sansüstü Tezler n Anab l m Dallarına ve Türler ne Göre Dağılımı Sonuç ve Öner ler Bu bölümde, elde ed len ver ler ve bu ver ler ışığında ortaya çıkan bulgulara a t sonuçlar le öner ler sunulmuştur. YÖK Ulusal Tez Merkez 'nden ed n len b lg ler doğrultusunda, yılları arasında hazırlanmış ve başlığında finansal kr z fades yer alan er ş m zn bulunan tezler türler ne, d ller ne, hazırlandıkları anab l m dalları ve ün vers telere göre çok kısa b r şek lde sınıflandırılmaya çalışılmıştır. Çalışma sonucunda d kkat çeken noktalar; yılları arasını kapsayan 14 yıllık süreç çer s nde 165 l sansüstü teze ulaşılmış, bu tezler n 126'sının yüksek l sans, 39'unun se doktora düzey nde yapıldığı tesp t ed lm şt r. Doktora tezler n n sayısının yüksek l sans tezler n n sayısına göre daha düşük olmasının neden doktora öğrenc sayısının görece olarak daha az olmasına bağlanab l r. 165 l sansüstü tez n 132's Türkçe, 33'ü se İng l zce hazırlanmıştır. D ğer b r fade le söz konusu l sansüstü tezler n %80' n n Türkçe, %20's n n se İng l zce hazırlandığı görülmekted r. Türkçe hazırlanan 132 l sansüstü tez n 97's yüksek l sans tez ken 35' se doktora tez d r. İng l zce hazırlanan 33 l sansüstü tez n 29'u yüksek l sans tez ve 4'ü se doktora tez d r. 66

15 KSBD, S. 13, Sonbahar 2015, y. 7, s Yapılan 165 l sansüstü tez n ün vers telere göre dağılımları ncelend ğ nde, ülkem zde çalışma konusu ve dönem kapsamında 51 ün vers tede l sansüstü tez araştırması yapıldığı saptanmıştır. En çok yüksek l sans tez 20 tez le Marmara Ün vers tes 'nde hazırlanırken, en çok doktora tez 10 tez le İstanbul Ün vers tes 'nde hazırlanmıştır. Marmara Ün vers tes tarafından hazırlanan l sansüstü tezler toplam l sansüstü tezler n % 17,58' n (29 tez) kapsamaktadır. Bu noktada Marmara Ün vers tes 'n n finansal kr z konusuna lg s n n görece olarak daha fazla olduğu söyleneb l r. Türkçe ve İng l zce olarak toplamda en çok tez 31 l sansüstü tez le 2012'de hazırlanmıştır. Türkçe olarak en çok tez 24 l sansüstü tez le 2012'de hazırlanmıştır. İng l zce olarak en çok tez 8 l sansüstü tez le 2010'da hazırlanmıştır. Ülkem zde 2015 Ek m ayı t bar le 193 ün vers te bulunmaktadır. Bu noktada toplam 51 ün vers te bünyes nde çalışma konusu ve dönem kapsamında l sansüstü tez hazırlanırken; 49 ün vers tede yüksek l sans tez hazırlanmışken, doktora tez hazırlanmış ün vers te sayısı se 18'd r. Hem yüksek l sans hem de doktora tez hazırlanmış ün vers te sayısı se 16'dır. Çalışma konusu ve dönem kapsamında 42 ün vers te'de Türkçe yüksek l sans tez hazırlanmışken, doktora tez hazırlanmış ün vers te sayısı se 14'dür. Hem yüksek l sans hem de doktora tez hazırlanmış ün vers te sayısı se 12'd r. Çalışma konusu ve dönem kapsamında 10 ün vers te'de İng l zce yüksek l sans tez hazırlanmışken doktora tez hazırlanmış ün vers te sayısı se 4'dür. Hem yüksek l sans hem de doktora tez hazırlanmış ün vers te sayısı se 2'd r. Hazırlanan l sansüstü tezler n yıllara göre dağılımlarına bakıldığında en ver ms z yılların 2015, 2008, 2003 ve 2002 olduğu göze çarpmaktadır. Araştırma kapsamında ortaya çıkan bulgular ve sonuçlardan hareketle, daha fazla ün vers ten n finansal kr z konusunda çalışmalar yapması ve özell kle bu konuda doktora düzey nde tez çalışmalarının yapılmasının faydalı olacağı görülmekted r. 67

16 Burcu AKKAYA-Selçuk BALI Başlığında F nansal Kr z İfades Yer Alan Er ş m İz nl L sansüstü Tezlere Genel B r Bakış Kaynaklar Aslan, E. ve Süslü, B. (2001). F nansal Kr z Teor ler Işığında Türk ye'de Yaşanan Kr zler n Genel B r Değerlend rmes. Yen Türk ye, 41. Çoban, O. ve Doğanalp, N. (2011). Küresel F nansal Kr z n Temel Kalkınma Göstergeler Üzer ndek Etk s : Türk ye Örneğ, 2. Internat onal Conference of Pol t cal Economy, Kocael Un vers tes. Del ce, G., (2003). F nansal Kr zler: Teor k ve Tar hsel B r Perspekt f. Erc yes Ün vers tes İİBF Derg s, 20, Durmuş, S. (2010). F nansal Kr zler Açıklamaya Yönel k Yaklaşımlar, Kafkas Ün vers tes Sosyal B l mler Enst tüsü Derg s, 5, Bahar, K br tç oğlu, B. (2000). Parasal Kr zler. Haz ne Müsteşarlığı Yayınlanmamış Uzmanlık Tez. YÖK, Ulusal Tez Merkez, ( ) 68

Akadem k Kadro İlanları

Akadem k Kadro İlanları Akadem k Kadro İlanları Yazdır Anasayfa Yönetmel kler Üyel k Duyurular İlet ş m Arama Seçenekleri Tümünde ara Seç n z Ara İlan No : 1019126 İlanın Çıkılacağı yer ORDU ÜNİVERSİTESİ--->BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR

Detaylı

>Sayfa7. Özgür Yurtdaşseven 0212 384 1128 oyurtdasseven@garanti.com.tr

>Sayfa7. Özgür Yurtdaşseven 0212 384 1128 oyurtdasseven@garanti.com.tr Glokal Tekn k Anal z H sse p yasalarında Ek m ayı kayıpları kısmen telaf ed ld... Global dolar taleb n n vme kaybett ğ ortamda h sse p yasalarında toparlanma fırsatı tepk alımlarıyla değerlend r ld. Zayıf

Detaylı

Prof. Dr. Hayati DEVELİ

Prof. Dr. Hayati DEVELİ Prof. Dr. Hayati DEVELİ Röportaj: Ar fe HASKUKA Yerl Düşünce Derg s olarak Türk ye Cumhur yet n n en öneml devlet kurumlarından b r olan Yunus Emre Enst tüsü nün başkanı Sayın Prof. Dr. Hayat DEVELİ le

Detaylı

İŞYERİ BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ - İBYS NEDİR?

İŞYERİ BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ - İBYS NEDİR? 22.10.2017 İŞYERİ BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ - İBYS NEDİR? İ.Murat BAYIK 01 Ek m 2017 Pazar 22:29 Malumunuz 13.09.2017 tar h nde genel müdürlüğümüzün sgkat p duyuru s stem üzer den yayınladığı duyuru le İBYS

Detaylı

https://yoks s.yok.gov.tr/ lansayfa/?sess on d= /3

https://yoks s.yok.gov.tr/ lansayfa/?sess on d= /3 Akadem k Kadro İlanları Yazdır Anasayfa Yönetmel kler Üyel k Duyurular İlet ş m Arama Seçenekleri Tümünde ara Seç n z Ara İlan No : 1021189 İlanın Çıkılacağı yer SİNOP ÜNİVERSİTESİ--->MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK

Detaylı

T.C KARABAĞLAR BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C KARABAĞLAR BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK T.C KARABAĞLAR BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GENEL HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmel ğ n amacı,yapı

Detaylı

2015 YILI ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KLİNİK ARAŞTIRMALAR ETİK KURULU BAŞVURU ÜCRETLERİ

2015 YILI ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KLİNİK ARAŞTIRMALAR ETİK KURULU BAŞVURU ÜCRETLERİ Duyuru ve Genel B lg ler Kurul Üyeler Yönetmel k Kılavuzlar Formlar Gündemler İlet ş m Sık Sorulan Sorular Ana Sayfa Bilgi Edinme Bilişim Yardım İletişim English Genel B lg ler >Ankara Ün vers tes Tıp

Detaylı

Hayati Risk Taşıyan Virüslerden Korunmanın En Kolay Yolu. 14 ve ÜZERİ YAŞLAR İÇİN TASARLANMIŞ EL DEZENFEKSİYON İSTASYONU

Hayati Risk Taşıyan Virüslerden Korunmanın En Kolay Yolu. 14 ve ÜZERİ YAŞLAR İÇİN TASARLANMIŞ EL DEZENFEKSİYON İSTASYONU BandCleaner OXILITE R EL DEZENFEKTAN İSTASYONLARI Hayati Risk Taşıyan Virüslerden Korunmanın En Kolay Yolu 14 ve ÜZERİ YAŞLAR İÇİN TASARLANMIŞ EL DEZENFEKSİYON İSTASYONU Hava Meydanları, Okullar, Hastaneler,

Detaylı

YÖNETMELİK KİMYASALLARIN ENVANTERİ VE KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK KİMYASALLARIN ENVANTERİ VE KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 26 Aralık 2008 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27092 (Mükerrer) YÖNETMELİK Çevre ve Orman Bakanlığından: KİMYASALLARIN ENVANTERİ VE KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

YÖNETMELİK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ 20 N 䠸 san 2016 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29690 Yükseköğret 䰡 m Kurulu Başkanlığından: YÖNETMELİK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam

Detaylı

YÖNETMELİK ANADOLU ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK ANADOLU ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 28 Ağustos 2016 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29815 Anadolu Ün 耂耂 vers 耂耂 tes 耂耂 nden: YÖNETMELİK ANADOLU ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

3. ÇVÖ Anlaşmaları Hükümler ne Göre Anlaşmaya Taraf D ğer Ülke Muk mler n n Serbest Meslek Kazancının Türk ye de Verg lend r lmes

3. ÇVÖ Anlaşmaları Hükümler ne Göre Anlaşmaya Taraf D ğer Ülke Muk mler n n Serbest Meslek Kazancının Türk ye de Verg lend r lmes Başlık 4 SERİ NO'LU ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARI GENEL TEBLİĞİ Resm Gazete No 30192 Resm Gazete Tar h 26/09/2017 Kapsam 1. Amaç Bu Tebl ğde, ülkem z n akdetm ş olduğu ç fte verg lend rmey önleme

Detaylı

KARABAĞLAR BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KARABAĞLAR BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KARABAĞLAR BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 - (1) Bu yönetmel ğ n amacı, Karabağlar Beled

Detaylı

Akadem k Kadro İlanları

Akadem k Kadro İlanları 31.12.2016 Akadem k Kadro İlanları Akadem k Kadro İlanları Yazdır Anasayfa Yönetmel kler Üyel k Duyurular İlet ş m Arama Seçenekleri Tümünde ara Seç n z Ara İlan No : 1015554 İlanın Çıkılacağı yer SAĞLIK

Detaylı

SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ

SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ 11 İKTİSAT PROF. DR. H. NEŞE ERİM PROF. DR. GÜLFETTİN ÇELİK PROF. DR. SEYFETTİN ERDOĞAN DOÇ.DR. İBRAHİM GÜRAN YUMUŞAK DO Ç. DR. MURAT TAŞDEMİR DO Ç.

Detaylı

Akadem k Kadro İlanları

Akadem k Kadro İlanları Akadem k Kadro İlanları Yazdır Anasayfa Yönetmel kler Üyel k Duyurular İlet ş m Arama Seçenekleri Tümünde ara Seç n z Ara İlan No : 1020073 İlanın Çıkılacağı yer BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ--->REKTÖRLÜK

Detaylı

Özgür Yurtdaşseven

Özgür Yurtdaşseven Glokal Tekn k Anal z Kısa vadede satış baskısına karşın gel şmekte olan h sse p yasaları olumlu ayrışıyor... Gel şm ş p yasaları baz alan MSCI Dünya endeks n n 1 yıl ler ye dönük F/K çarpanları bazında

Detaylı

DEVA ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK & AKADEMİK ANADOLU LİSESİ. Çocuklarımızı yaşadığımız çağa göre değil; yaşayacakları çağa göre yetiştiriyoruz.

DEVA ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK & AKADEMİK ANADOLU LİSESİ. Çocuklarımızı yaşadığımız çağa göre değil; yaşayacakları çağa göre yetiştiriyoruz. DEVA ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK & AKADEMİK ANADOLU LİSESİ Çocuklarımızı yaşadığımız çağa göre değil; yaşayacakları çağa göre yetiştiriyoruz. Deva Ün vers teye Hazırlık ve Akadem k Anadolu L ses, l se eğ t m

Detaylı

Logo Tasarımı Logo tasarımı; b r firmanın yapacağı her şte kullanılacağı ve tüm mecralarda markayı tems l edeceğ ç n, gerekl anal zler doğrultusunda,

Logo Tasarımı Logo tasarımı; b r firmanın yapacağı her şte kullanılacağı ve tüm mecralarda markayı tems l edeceğ ç n, gerekl anal zler doğrultusunda, Grafik Tasarım Türkay Matbaa bünyes ndek kreat f d rektörler, art d rektörler ve grafikerlerden oluşan gen ş grafik tasarım kadrosuyla basılı ve d j tal mecralar ç n yüksek etk leş ml tasarımlara hayat ver

Detaylı

MÜDÜRÜN MESAJI SAYI:1 OCAK HAZİRAN 2017

MÜDÜRÜN MESAJI SAYI:1 OCAK HAZİRAN 2017 BATIOYO OCAK HAZİRAN 2017 MÜDÜRÜN MESAJI Doç. Dr. Umut BALCI BATIOYO Müdür V. Batman Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu (BATIOYO) Turizm ve Otel İşletmeciliği, Konaklama İşletmeciliği,

Detaylı

Türk ye'n n Nüfus Değ ş m ne Göre İl Bazında Kentleşmes ne B r Bakış ( )

Türk ye'n n Nüfus Değ ş m ne Göre İl Bazında Kentleşmes ne B r Bakış ( ) Türk ye'n n Nüfus Değ ş m ne Göre İl Bazında Kentleşmes ne B r Bakış (1965-2014) Rece ved/gel ş: 09/03/2016 Accepted/Kabul: 26/12/2016 Ahmet M that KİZİROĞLU * Öz Kentleşme; kent sayısının artması, kentler

Detaylı

EKSTENT. Model ATS-W KULLANMA KILAVUZU. Dokunmat k Ekranlı Ağrılık Tak p S stem. Hasta Ağırlığı Tak b HBS Uyumlu

EKSTENT. Model ATS-W KULLANMA KILAVUZU. Dokunmat k Ekranlı Ağrılık Tak p S stem. Hasta Ağırlığı Tak b HBS Uyumlu EKSTENT Model ATS-W KULLANMA KILAVUZU Dokunmat k Ekranlı Ağrılık Tak p S stem Hasta Ağırlığı Tak b HBS Uyumlu Ürün Tanımı Öncel kl hedefi yoğun bakım serv sler nde yatmakta olan hastaların ağırlıklarını

Detaylı

KULLANICI KILAVUZU T-BOSS

KULLANICI KILAVUZU T-BOSS Erdemir Ar-Ge Elektrik Elektronik Makine Ltd.Şti. KULLANICI KILAVUZU Otomat k Tankerl Sulama S stem TR 0600078 Tip/Type:TBOSS-CNJV Model/Model: Rev:0 Erdem r Ar-Ge TÜm Hakları Saklıdır-06 Tanıtım park

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmel 쀀 k; 4/11/1981 tar 쀀 hl 쀀 ve 2547 sayılı Yükseköğret 쀀 m Kanununun 14 üncü maddes 쀀 ne dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmel 쀀 k; 4/11/1981 tar 쀀 hl 쀀 ve 2547 sayılı Yükseköğret 쀀 m Kanununun 14 üncü maddes 쀀 ne dayanılarak hazırlanmıştır. 9 Şubat 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28554 Bezm 쀀 âlem Vakıf Ün 쀀 vers 쀀 tes 쀀 nden: BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

3- İhalen n a) Yapılacağı yer : DSİ 2. Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu - Sanay Cad. No: 39 Bornova / İZMİR b) Tar h ve saat :

3- İhalen n a) Yapılacağı yer : DSİ 2. Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu - Sanay Cad. No: 39 Bornova / İZMİR b) Tar h ve saat : DERE ISLAHI YAPTIRILACAKTIR DSİ. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ / İZMİR İzm r-selçuk Efes Ant k Kanalı Ve Den ze Çıkış Yapısı yapım ş 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddes ne göre açık hale usulü le hale ed

Detaylı

30 Mart 2015. Özgür Yurtdaşseven 0212 384 1128 oyurtdasseven@garanti.com.tr. 5 Yıl 6 Yıl. Kaynak : Reuters

30 Mart 2015. Özgür Yurtdaşseven 0212 384 1128 oyurtdasseven@garanti.com.tr. 5 Yıl 6 Yıl. Kaynak : Reuters Glokal Tekn k Anal z B lanço dönem yaklaşırken ABD h sse p yasalarında baskı sürüyor... ABD de 8 N san da başlayacak lk çeyrek f nansalları açıklama dönem önces nde Wall Street endeksler nde FED kaynaklı

Detaylı

TEOG 1 Açık Uçlu Sorular Denemes -1

TEOG 1 Açık Uçlu Sorular Denemes -1 Açık Uçlu Sorular Denemes - 9 9 9 9 fades 'ün kaçıncı kuvvet ne eş tt r? 0 sayısının farklı asal çarpanlarının çarpımı kaçtır? 5 Al kalemler n üçer üçer veya beşer beşer saydığında her sefer nde kalem

Detaylı

www.microcent.com.tr info@microcent.com.tr +90 372 316 32 00 05309650334

www.microcent.com.tr info@microcent.com.tr +90 372 316 32 00 05309650334 Plaka Tanıma S stem? Plaka Tanma S stem Ned r? Plaka Tanma S stem (PTS); Yazlm teknoloj s nde kayded len gel meyle beraber, kameralardan alnan görüntüler n üzer nde, b lg sayarda çalmakta olan plaka tanıma

Detaylı

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2017 AĞUSTOS AYI E-BÜLTENİ

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2017 AĞUSTOS AYI E-BÜLTENİ UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2017 AĞUSTOS AYI E-BÜLTENİ UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI YÖNETİM KURULU BAŞKANIMIZ EGEMEN ASLAN TRAKYA İLLERİ TARIM SEKTÖRÜ DEĞERLENDİRME TOPLANTISINA KATILDI ıda, Tarım ve Hayvancılık

Detaylı

Akadem k Kadro İlanları

Akadem k Kadro İlanları Akadem k Kadro İlanları Yazdır Anasayfa Yönetmel kler Üyel k Duyurular İlet ş m Arama Seçenekleri Tümünde ara Seç n z Ara İlan No : 1019978 İlanın Çıkılacağı yer BAYBURT ÜNİVERSİTESİ--->BAYBURT SAĞLIK

Detaylı

Akadem k Kadro İlanları

Akadem k Kadro İlanları Akadem k Kadro İlanları Yazdır Anasayfa Yönetmel kler Üyel k Duyurular İlet ş m Arama Seçenekleri Tümünde ara Seç n z Ara İlan No : 1019692 İlanın Çıkılacağı yer ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ--->ESKİŞEHİR

Detaylı

ODA YÖNETĐM KURULU FAALĐYET RAPORU 17.11.2009 29.12.2009

ODA YÖNETĐM KURULU FAALĐYET RAPORU 17.11.2009 29.12.2009 ODA YÖNETĐM KURULU FAALĐYET RAPORU 17.11.2009 29.12.2009 ODA MECLĐSĐ TOPLANTISI Tarih: 29.12.2009 Sayı: 06/13 100 ĐŞLETME 2.5 MĐLYAR TL KREDĐ DESTEĞĐ BĐLGĐLENDĐRME TOPLANTISI KOSGEB TARAFINDAN UYGULAMAYA

Detaylı

Tur zm Önl sans Öğrenc ler n n Eğ t mler ne İl şk n Beklent ler

Tur zm Önl sans Öğrenc ler n n Eğ t mler ne İl şk n Beklent ler Tur zm Önl sans Öğrenc ler n n Eğ t mler ne İl şk n Beklent ler Rece ved/gel ş: 23/11/2015 Atınç OLCAY * Accepted/Kabul: 05/08/2016 Met n SÜRME ** Mehmet DÜZGÜN *** Murat ÇİNPOLAT **** Öz Bu araştırmanın

Detaylı

Antares AVM Kurumsal K ml k Kılavuzu

Antares AVM Kurumsal K ml k Kılavuzu Antares AVM Kurumsal K ml k Kılavuzu Antares AVM Kurumsal K ml k Kılavuzu 01. Antares AVM Kurumsal K ml k Unsurları 01.01 01.02 01.03 01.04 01.05 01.06 Logo Güvenl Alan Logo Vers yonları Logo Kullanım

Detaylı

İsrail. Nijerya. Özgür Yurtdaşseven 0212 384 1128 oyurtdasseven@garanti.com.tr. Seçim. Seçim-1Ay Seçim. Seçim-1Ay

İsrail. Nijerya. Özgür Yurtdaşseven 0212 384 1128 oyurtdasseven@garanti.com.tr. Seçim. Seçim-1Ay Seçim. Seçim-1Ay Glokal Tekn k Anal z H sse p yasalarında son açıklanan ABD ver ler kısa vadede destekley c... İlk çeyrek f nansalları açıklama dönem önces nde Wall Street endeksler ndek zayıflık devam ed yor. 8 N san

Detaylı

>> MUTLAKA OKUYUN: B 韽 yoloj 韽 Nasıl Çalışılır? Pol 韽 sakkar 韽 tler ned 韽 r? Öneml 韽 pol 韽 sakkar 韽 tler nelerd 韽 r? Yapısal Pol 韽 sakkar 韽 tler ve

>> MUTLAKA OKUYUN: B 韽 yoloj 韽 Nasıl Çalışılır? Pol 韽 sakkar 韽 tler ned 韽 r? Öneml 韽 pol 韽 sakkar 韽 tler nelerd 韽 r? Yapısal Pol 韽 sakkar 韽 tler ve Pol 룾 sakkar 룾 tler (Çok Şekerler, Kompleks Şekerler) Yen 룾 B 룾 yoloj 룾 N 룾 san 27, 2017 >> MUTLAKA OKUYUN: B 韽 yoloj 韽 Nasıl Çalışılır? Pol 韽 sakkar 韽 tler ned 韽 r? Öneml 韽 pol 韽 sakkar 韽 tler nelerd

Detaylı

MATEMATİK-6 Üslü fadeler

MATEMATİK-6 Üslü fadeler Üslü fadeler 1 5 üslü sayısının okunuşu aşağıdak lerden hang s d r? A) 5 n kares C) çarpı 5 4 Aşağıdak lerden hang s n n okunuşu yanlış ver lm şt r? A) 4 4'ün kares B) 5 üssü C) üssü 5 B) 5 üssü 5 C) 7

Detaylı

Eğ t m B lg ler. Akadem k Çalışmalar

Eğ t m B lg ler. Akadem k Çalışmalar Akadem k Personel B lg Bankası Yrd. Doç. Dr. Sevan NART Güzel Sanatlar Eğ t m Bölümü Müz k Eğ t m ABD Başkanı e posta: sevannart@bart n.edu.tr Telefon: 0 387 223 52 04. Faks: 0 378 223 52 08 Eğ t m B lg

Detaylı

9 Kasım 2016 ÇARŞAMBA Sayı : 29883

9 Kasım 2016 ÇARŞAMBA Sayı : 29883 9 Kasım 2016 ÇARŞAMBA Sayı : 29883 Düzce Ün vers tes nden: (1) Bu Yönetmel ğ n amacı, Düzce Ün vers tes nde yürütülen tezl ve tezs z yüksek l sans, doktora ve sanatta yeterl k programlarından oluşan l

Detaylı

ÇÖP TOPLAMA VE NAKİL HİZMETİ ALINACAKTIR TURGUTLU BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

ÇÖP TOPLAMA VE NAKİL HİZMETİ ALINACAKTIR TURGUTLU BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 23.0.207 EKAP (Elektron k Kamu Alımları Platformu) ÇÖP TOPLAMA VE NAKİL HİZMETİ ALINACAKTIR TURGUTLU BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Turgutlu Beled yes Çöp Toplama ve Nakl h zmet alımı 4734 sayılı

Detaylı

Aksaray Ün vers tes nden: AKSARAY ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

Aksaray Ün vers tes nden: AKSARAY ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 25 Temmuz 2008 CUMA Resmî Gazete Sayı : 26947 YÖNETMELİK Aksaray Ün vers tes nden: AKSARAY ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

28.05.2016. Yarışma yeri: Limak Eurasia Hotel Rüzgarlıbahçe Mahallesi Şehit Yüzbaşı Sinan Eroğlu Caddesi, No:5 Kavacık Beykoz İstanbul

28.05.2016. Yarışma yeri: Limak Eurasia Hotel Rüzgarlıbahçe Mahallesi Şehit Yüzbaşı Sinan Eroğlu Caddesi, No:5 Kavacık Beykoz İstanbul 28.05.2016 Yarışma yeri: Limak Eurasia Hotel Rüzgarlıbahçe Mahallesi Şehit Yüzbaşı Sinan Eroğlu Caddesi, No:5 Kavacık Beykoz İstanbul TURNUVA PROGRAMI 09:30-10:00 Kayıt 10:00-10:45 Açılış ve Yönerge Açıklamaları

Detaylı

https://yoks 詃 s.yok.gov.tr/ 詃 lansayfa/?sess 詃 on 詃 d=52019

https://yoks 詃 s.yok.gov.tr/ 詃 lansayfa/?sess 詃 on 詃 d=52019 09.09.2016 https://yoks 詃 s.yok.gov.tr/ 詃 lansayfa/?sess 詃 on 詃 d=52019 Yazdır Anasayfa Yönetmel 丁Ȁ kler Üyel 丁Ȁ k Duyurular İlet 丁Ȁ ş 丁Ȁ m Arama Seçenekleri Tümünde ara Seç 詃 n 詃 z Ara İlan No : 1010469

Detaylı

Sınavı Kazanan Adaylar İç 봑 n Staja Başlama Evrak L 봑 stes 봑

Sınavı Kazanan Adaylar İç 봑 n Staja Başlama Evrak L 봑 stes 봑 Sınavı Kazanan Adaylar İç 봑 n Staja Başlama Evrak L 봑 stes 봑 STAJA GİRİŞ SINAVINI KAZANAN ADAYLARIN STAJ BAŞLATMA BAŞVURU İŞLEMLERİ Staja G 봑 r 봑 ş sınavını başarmanız, staja başlamaya hak kazandığınız

Detaylı

Ün vers te Gençler n n Kur an a Da r İlg, Algı ve B lg ler : G resun Ün vers tes Örneğ

Ün vers te Gençler n n Kur an a Da r İlg, Algı ve B lg ler : G resun Ün vers tes Örneğ Ün vers te Gençler n n Kur an a Da r İlg, Algı ve B lg ler : G resun Ün vers tes Örneğ Rece ved/gel ş: 09/02/2017 Accepted/Kabul: 13/03/2017 Abdullah AYGÜN * Hayrett n KARADENİZ ** Öz Ün vers telerde öğren

Detaylı

23 Mart 2015 MSCI GOP. Özgür Yurtdaşseven 0212 384 1128 oyurtdasseven@garanti.com.tr. Kaynak : Reuters

23 Mart 2015 MSCI GOP. Özgür Yurtdaşseven 0212 384 1128 oyurtdasseven@garanti.com.tr. Kaynak : Reuters Glokal Tekn k Anal z P yasalar FED le soluklandı... FED n son toplantısında duyurduğu makro rev zyonlar ve FED Başkanı Yellen ın güverc n tonda kabul ed len açıklamaları geçt ğ m z haftaya damgasını vurdu.

Detaylı

Türk ye'n n Savunma Sanay Pol t kasının Anal z : Türk Savunma Sanay Pol t kası ve Stratej s Esasları Dokümanı Örneğ *

Türk ye'n n Savunma Sanay Pol t kasının Anal z : Türk Savunma Sanay Pol t kası ve Stratej s Esasları Dokümanı Örneğ * Türk ye'n n Savunma Sanay Pol t kasının Anal z : Türk Savunma Sanay Pol t kası ve Stratej s Esasları Dokümanı Örneğ * Rece ved/gel ş: 28/08/2016 Cenk ÖZGEN ** Accepted/Kabul: 11/10/2016 Öz Kamu pol t kası

Detaylı

ÖZELLİKLER. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM ve DENETİM SİSTEMİ. G r ş. 1) Tekn k Özell kler

ÖZELLİKLER. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM ve DENETİM SİSTEMİ. G r ş. 1) Tekn k Özell kler G r ş ÖZELLİKLER İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM ve DENETİM SİSTEMİ 1) Tekn k Özell kler Web tabanlıdır. Tarayıcı bağımsızdır(chrome, F refox, Safar, Yandex, Opera, nternet Explorer, V vald, UC, ron, Andro

Detaylı

Akadem k Kadro İlanları

Akadem k Kadro İlanları Akadem k Kadro İlanları Yazdır Anasayfa Yönetmel kler Üyel k Duyurular İlet ş m Arama Seçenekleri Tümünde ara Seç n z Ara İlan No : 1019385 İlanın Çıkılacağı yer ANADOLU ÜNİVERSİTESİ--->REKTÖRLÜK Kadro

Detaylı

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2016 NİSAN AYI E-BÜLTENİ

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2016 NİSAN AYI E-BÜLTENİ 2016 NİSAN AYI E-BÜLTENİ BORSAMIZIN AYLIK PERSONEL TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ kred te b r borsa olarak AÜyeler m ze daha kal - tel ve standart h zmet vereb l- me adına Bu sürec n sürekl l ğ - n sağlamak

Detaylı

B zler; s z müşter ler m z n tem zl k ve h jyen le lg l problemler n n çözümü ç n lke ed nd ğ m z;

B zler; s z müşter ler m z n tem zl k ve h jyen le lg l problemler n n çözümü ç n lke ed nd ğ m z; Havuz Bakım Başlarken; Profesyonel tem zl k sektörü, Avrupa'da 1900 lü yılların başlarında başlamış. B r nc ve İk nc Dünya Savaşı sırasında asker ht yaçlar arasında tem zl k ve h jyen öneml yer tutmuştur.

Detaylı

THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA Isıtma - Soğutma - Klima - Havalandırma Sistemleri VI. BÖLÜM HAVA KONTROL ELEMANLARI

THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA Isıtma - Soğutma - Klima - Havalandırma Sistemleri VI. BÖLÜM HAVA KONTROL ELEMANLARI THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA Isıtma - Soğutma - Klima - Havalandırma Sistemleri VI. BÖLÜM HAVA KONTROL ELEMANLARI HAVA KONTROL ELEMANLARI Çok Yönlü D füzör Havalandırma s stemler nde yüksek tavan

Detaylı

HV 71XX SERİSİ ARAÇ İÇİ GÖRÜNTÜLEME VE KAYIT SİSTEMİ KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU

HV 71XX SERİSİ ARAÇ İÇİ GÖRÜNTÜLEME VE KAYIT SİSTEMİ KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU HV 71XX SERİSİ ARAÇ İÇİ GÖRÜNTÜLEME VE KAYIT SİSTEMİ KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU 1)GENEL KURULUM Açıklama Kamera, mon tör ve mob l kayıt c hazına güç vereb lmen z ç n tek b r elektr k kablosu le aküden

Detaylı

9 Mart 2015. olumsuz ayrıştı. Özgür Yurtdaşseven 0212 384 1128 oyurtdasseven@garanti.com.tr. Kaynak : Reuters

9 Mart 2015. olumsuz ayrıştı. Özgür Yurtdaşseven 0212 384 1128 oyurtdasseven@garanti.com.tr. Kaynak : Reuters Glokal Tekn k Anal z Mart ayına g r l rken gel şmekte olan h sse p yasaları FED gölges altında... Mart ayının lk şlem haftasında gel şmekte olan h sse p yasalarında görece zayıf eğ l m devam ett. Özell

Detaylı

Hakkımızda SemTr o SemTr o SemTr o

Hakkımızda SemTr o SemTr o SemTr o Hakkımızda SemTr o; Ürün sürdürüleb l rl ğ, LCA Yaşam Döngüsü Değerlend rmes, EPD Belgelend rmes, Yeş l B na LCA Modelleme, LEED Yeş l B na Danışmanlığı, Karbon Ayak z ve GRI - Kurumsal Sürdürüleb l rl

Detaylı

MATEMATİK-6 Üslü fadeler

MATEMATİK-6 Üslü fadeler TEST Üslü fadeler 0 5 üslü sayısının okunuşu aşağıdak lerden hang s d r? ) 5 n kares C) çarpı 5 4 şağıdak lerden hang s n n okunuşu yanlış ver lm şt r? ) 4 4'ün kares ) 5 üssü C) üssü 5 ) 5 üssü 5 C) 7

Detaylı

https://yoks s.yok.gov.tr/akademikilan/menu.zul;jsess on d=mhqvwuh0x LTYaARaajweUDSby0oPPzdHlwpLWzbtSWbTzBtuwy_!

https://yoks s.yok.gov.tr/akademikilan/menu.zul;jsess on d=mhqvwuh0x LTYaARaajweUDSby0oPPzdHlwpLWzbtSWbTzBtuwy_! İlan B lg ler Akadem k İlanlar Modülü İlan L steleme Arş v ÖYP Arş v İlan No : 1019864 Yazdır Kapat İLAN LİSTESİ Üniversite İlan çıkılan Yer Seç n z Gönderilme Durumu Gönder ld YÖK Karar Durumu İlanın

Detaylı

KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ. Foreks 50 P yasaları SORUDA. Foreks Dünyası B z m İş m z

KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ. Foreks 50 P yasaları SORUDA. Foreks Dünyası B z m İş m z KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ Foreks 50 P yasaları Foreks Dünyası B z m İş m z 50 Foreks P yasaları Foreks 50 P yasaları 3 50 Soruda Foreks P yasaları ÜLKELERİN para b r mler n n karşılıklı değ şt r

Detaylı

Fırsatlar Dünyası na. Hoş Geldiniz!

Fırsatlar Dünyası na. Hoş Geldiniz! Fırsatlar Dünyası na Hoş Geldiniz! Kısa bir hatırlatma! Para nın gelişimi Kripto Para Para nın bugünkü hali Nakit Para Standartlaştırılmış Madeni Para Mal karşılığı Para Barter Mart 2010 0,01 $ Kasım Mart

Detaylı

KABLOSUZ HABERLEŞME ÇÖZÜMLERİ KAREL DECT SİSTEM

KABLOSUZ HABERLEŞME ÇÖZÜMLERİ KAREL DECT SİSTEM KABLOSUZ HABERLEŞME ÇÖZÜMLERİ KAREL DECT SİSTEM YÜKSEK PERFORMANSLI VE ESNEK BİR ÇÖZÜM: IP DECT IP DECT Karel IP-DECT s stem, ş rketler n g derek artan kablosuz haberleşme ht yaçlarına ve şyer nde hareket

Detaylı

Elektriğimizi artık güneşten üretiyoruz.

Elektriğimizi artık güneşten üretiyoruz. Elektriğimizi artık güneşten üretiyoruz. www.bfijahasolar.com 2000 yılında Almanya'nın Stuttgart şehr nde kurulan ve Baden Württemberg eyalet nde faal yetler ne başlayan Enerj Loj st k GES (Güneş enerj

Detaylı

YÖNETMELİK Başbakanlık Mevzuatı Gel şt rme ve Yayın Genel Müdürlüğü. 8 Mart 2017 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 30001

YÖNETMELİK Başbakanlık Mevzuatı Gel şt rme ve Yayın Genel Müdürlüğü. 8 Mart 2017 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 30001 8 Mart 2017 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 30001 YÖNETMELİK Sosyal Güvenl k Kurumu Başkanlığından: SAĞLIK HİZMETİ SUNUCULARININ FATURALARININ İNCELENMESİNE VE BEDELLERİNİN ÖDENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

Detaylı

Sağlık H zmetler Meslek Yüksek Okulu Öğrenc ler n n Benl k Saygısı, Atılganlık ve Özgec l k Düzeyler le Aralarındak İl şk n n İncelenmes

Sağlık H zmetler Meslek Yüksek Okulu Öğrenc ler n n Benl k Saygısı, Atılganlık ve Özgec l k Düzeyler le Aralarındak İl şk n n İncelenmes Sağlık H zmetler Meslek Yüksek Okulu Öğrenc ler n n Benl k Saygısı, Atılganlık ve Özgec l k Düzeyler le Aralarındak İl şk n n İncelenmes Rece ved/gel ş: 18/03/2016 Erhan KILINÇ * Accepted/Kabul: 09/10/2016

Detaylı

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2016 HAZİRAN AYI E-BÜLTENİ

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2016 HAZİRAN AYI E-BÜLTENİ 2016 HAZİRAN AYI E-BÜLTENİ HARMAN ÖNCESİ ÜYELERİMİZ İLE İSTİŞARE TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ aklaşan 2016 yılı Buğ- Yday Harmanı önces nde Üyeler m z le b rl kte güzel, sorunsuz ve bereketl b r harman

Detaylı

YÖNETMELİK ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ 29 Kasım 2016 SALI Resmî Gazete Sayı : 29903 Adnan Menderes Ün vers tes nden: YÖNETMELİK ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Tur zm profesyoneller ve stajyerler ne hızlı, ekonom k, kolay ve tek b r noktadan yan tam sted ğ n z g b ulaşın!

Tur zm profesyoneller ve stajyerler ne hızlı, ekonom k, kolay ve tek b r noktadan yan tam sted ğ n z g b ulaşın! Tur zm profesyoneller ve stajyerler ne hızlı, ekonom k, kolay ve tek b r noktadan yan tam sted ğ n z g b ulaşın! www.tur zm- k.com Türk ye n n lk ve tek tur zm ş lanları, elaman ve kar yer portalı Hakkımızda

Detaylı

KABLOSUZ HABERLEŞME ÇÖZÜMLERİ KAREL DECT SİSTEM

KABLOSUZ HABERLEŞME ÇÖZÜMLERİ KAREL DECT SİSTEM KABLOSUZ HABERLEŞME ÇÖZÜMLERİ KAREL DECT SİSTEM YÜKSEK PERFORMANSLI VE ESNEK BİR ÇÖZÜM: IP DECT IP DECT Karel IP-DECT s stem, ş rketler n g derek artan kablosuz haberleşme ht yaçlarına ve şyer nde hareket

Detaylı

BİLİMSEL DOĞRULARLA KANATLI SAĞLIĞI YETİŞTİRİLMESİ VE BESLENMESİ

BİLİMSEL DOĞRULARLA KANATLI SAĞLIĞI YETİŞTİRİLMESİ VE BESLENMESİ BİLİMSEL DOĞRULARLA KANATLI SAĞLIĞI YETİŞTİRİLMESİ VE BESLENMESİ İÇİNDEKİLER > 1 14 > 2 > 26 > 32 > 36 > 56 > 18 > 128 > 13 > 138 > 144 6 İÇİNDEKİLER > 154 > 38 164 > 168 > 2 > 232 > 246 > 248 > 36 > 318

Detaylı

YURTDIŞI PİYASALARDA TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

YURTDIŞI PİYASALARDA TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ YURTDIŞI PİYASALARDA TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ göstergelere, sermaye p yasası araçlarına, mala, kıymetl madenlere, döv ze ve organ ze p yasalarda standart

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmel k, 21/6/1927 tar hl ve 1111 sayılı Askerl k Kanununun 35 nc maddes ne dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmel k, 21/6/1927 tar hl ve 1111 sayılı Askerl k Kanununun 35 nc maddes ne dayanılarak hazırlanmıştır. 17 Ek m 2009 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27379 YÖNETMELİK M llî Savunma Bakanlığından: MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI SEVK TEHİRİ İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

ENERJİMİZİ GÜNEŞTEN ALIYORUZ

ENERJİMİZİ GÜNEŞTEN ALIYORUZ ENERJİMİZİ GÜNEŞTEN ALIYORUZ MiniSolar-5A PWM Solar Şarj Kontrol Cihazı Kullanma Kılavuzu **Önemli** Ürünlerimizi tercih ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Cihazın doğru çalışmasını sağlamak ve etkili

Detaylı

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2017 MART AYI E-BÜLTENİ

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2017 MART AYI E-BÜLTENİ 2017 MART AYI E-BÜLTENİ İTALYA VERCELLİ FİERA İN CAMPO ÇELTİK TARIM FUARI GEZİMİZ SONA ERDİ zunköprü T caret Borsası Uüyeler n n, İtalya nın en öneml Çelt k Tarım Fuarı olan Vercell F era n Campo Çelt

Detaylı

13 Ocak 2017 CUMA Resmî Gazete Sayı : TEBLİĞ

13 Ocak 2017 CUMA Resmî Gazete Sayı : TEBLİĞ 13 Ocak 2017 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29947 TEBLİĞ Mal ye Bakanlığından: MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 54) (PARASAL SINIRLAR VE ORANLAR) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebl ğ n amacı,

Detaylı

Coğrafya Öğret m nde EBA İçer kler n n Öğrenc Başarısına Etk s

Coğrafya Öğret m nde EBA İçer kler n n Öğrenc Başarısına Etk s Coğrafya Öğret m nde EBA İçer kler n n Öğrenc Başarısına Etk s Rece ved/gel ş: 25/01/2016 Duran AYDINÖZÜ * Accepted/Kabul: 23/09/2016 Ufuk SÖZCÜ ** * Vedat AKBAŞ *** Öz Teknoloj k değ şme ve bu değ ş me

Detaylı

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2017 EYLÜL AYI E-BÜLTENİ

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2017 EYLÜL AYI E-BÜLTENİ 2017 EYLÜL AYI E-BÜLTENİ UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI AKREDİTASYON DENETİMİNİ BAŞARI İLE TAMAMLADI zunköprü T caret Borsası, Uakred tasyon denet m nden başarıyla geçerek, üyeler ne beş yıldızlı h zmet vermeye

Detaylı

SMM BİLİŞİM ERP R sk Consult ng

SMM BİLİŞİM ERP R sk Consult ng Kamu Sektöründe Arama Konferansı ve Stratejik Plan Hazırlama H zmet Kapsamı Türk ye de 5018 sayılı Kanun kapsamında tüm kamu kurumlarının stratej k amaç ve hedefler n bel rlemes ve buna uygun olarak stratej

Detaylı

INCOTERMS ULUSLARARASI TESLİM ŞEKİLLERİ. Mutlu Yılmaz Ahmet Özken

INCOTERMS ULUSLARARASI TESLİM ŞEKİLLERİ. Mutlu Yılmaz Ahmet Özken INCOTERMS ULUSLARARASI TESLİM ŞEKİLLERİ Mutlu Yılmaz Ahmet Özken ISBN 978-605-4538-88-1 2011 Optimist Yayım ve Dağıtım Optimist Yay nlar Telefon : 0216 481 29 17-18 Faks : 0216 521 10 64 e-posta: optimist@optimistkitap.com

Detaylı

YÖNETMELİK TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ 10 Ağustos 2016 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29797 B 숭 l 숭 m, Sanay 숭 ve Teknoloj 숭 Bakanlığından: YÖNETMELİK TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Detaylı

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2017 OCAK AYI E-BÜLTENİ

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2017 OCAK AYI E-BÜLTENİ 2017 OCAK AYI E-BÜLTENİ UZUNKÖPRÜ ÖZEL EĞİTİM İŞ UYGULAMA OKULUNDAN BORSAMIZA ZİYARET 01 zunköprü Özel Eğ t m İş Uy- Ugulama Okulu Müdürü El f Çoruhlu 03.01.2017 tar h nde borsamızı z yaret ederek Mecl

Detaylı

ÇALIŞMA USUL ve ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNETMELİK

ÇALIŞMA USUL ve ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNETMELİK ÇALIŞMA USUL ve ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 - Bu Yönetmel ğ n amacı; Mal H zmetler Müdürlüğü nün çalışma usul ve esaslarını düzenlemekt

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİMDE BÜYÜME, FARKLILAŞMA VE REORGANİZASYON: İSTANBUL ÖRNEĞİ ( ) *

YÜKSEKÖĞRETİMDE BÜYÜME, FARKLILAŞMA VE REORGANİZASYON: İSTANBUL ÖRNEĞİ ( ) * Sosyoloji Konferansları No: 54 (2016-2) / 199-243 Özet YÜKSEKÖĞRETİMDE BÜYÜME, FARKLILAŞMA VE REORGANİZASYON: İSTANBUL ÖRNEĞİ (1980-2015) * Al m ARLI ** Bu makalede, 1980 ler n başından 2015 sonuna kadar

Detaylı

ÜNSPED GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ VE LOJİSTİK HİZMETLERİ A.Ş. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI YÖNETMELİĞİ

ÜNSPED GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ VE LOJİSTİK HİZMETLERİ A.Ş. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI YÖNETMELİĞİ ÜNSPED GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ VE LOJİSTİK HİZMETLERİ A.Ş. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI YÖNETMELİĞİ İşbu yönetmel k 6698 sayılı K ş sel Ver ler n Korunması Kanunu na uyum sağlamak, ş rket ç koord

Detaylı

Sınıf. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN 2016 / osmankarakaya.net

Sınıf. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN 2016 / osmankarakaya.net 7. Sınıf.... Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN 2016 / 2017 1. Ün te 1. Hafta 19-23 Eylül Öğrenc lerle tanışma ve ders müfredatı. Vatan sevg s mandandır. Had s. Ün te Adı: MELEK

Detaylı

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2017 NİSAN AYI E-BÜLTENİ

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2017 NİSAN AYI E-BÜLTENİ 2017 NİSAN AYI E-BÜLTENİ AK PARTİ EDİRNE MİLLETVEKİLİ RAFET SEZEN BORSAMIZI ZİYARET ETTİ k Part Ed rne M lletvek l ARafet Sezen, Ak Part İlçe Başkanı Çağatay Yılmaz, Ak Part Beled ye Mecl s Üyeler ve İlçe

Detaylı

B R NC Amaç, Kapsam, Dayanak ve. Kanun: Entegre Devre Topo Entegre devre: Elektron k b r lev veya bunun g b d er

B R NC Amaç, Kapsam, Dayanak ve. Kanun: Entegre Devre Topo Entegre devre: Elektron k b r lev veya bunun g b d er Entegre Devre Topo ekl n B R NC Amç, Kpsm, Dynk ve Amç Mdde 1 enlemekt r. Kpsm Mdde 2 k n usul ve Dynk Mdde 3 Mdde 4 geçen; b vurusunun er vuru Entegre Devre Topo Bu Ptent Knun: Entegre Devre Topo Entegre

Detaylı

9. Sınıf Matemat k Ders İşleme Defter. Altın Kalem Yayınları

9. Sınıf Matemat k Ders İşleme Defter. Altın Kalem Yayınları 9. Sınıf Matemat k Ders İşleme Defter KÜMELER - 1 Altın Kalem Yayınları Küme: B rb r nden farklı nesneler n oluşturduğu topluluklar küme şekl nde adlandırılır. Kümey oluşturan nesneler n y bel rlenm ş

Detaylı

1 / :16

1 / :16 1 / 9 22.03.2017 10:16 22 Mart 2017 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 30015 YÖNETMELİK Alanya Alaadd n Keykubat Ün vers tes nden: ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM ÖĞRETİM VE

Detaylı

Sağlıkta Dış İl şk ler ve Avrupa B rl ğ Bülten

Sağlıkta Dış İl şk ler ve Avrupa B rl ğ Bülten d sab.ed@sagl k.gov.tr tw tter.com/d sabgm / www.d sab.sagl k.gov.tr Şubat 2015 - Sayı: 23 Ayda b r yayınlanır. - Sayın Cumhurbaşkanımızın Somal, C but ve Et yopya Programına Refakat - DSÖ Türk ye Ofis

Detaylı

Türkü Söylemeye Yönel k Öğret m Model. (Elazığ Yöres Örneğ )

Türkü Söylemeye Yönel k Öğret m Model. (Elazığ Yöres Örneğ ) Türkü Söylemeye Yönel k Öğret m Model * (Elazığ Yöres Örneğ ) Serkan ÖZTÜRK Sadık ÖZÇELİK ** *** Öz Bu b r ar-ge (araştırma-gel şt rme) araştırmasıdır. Gaz Ün vers tes Gaz Eğ t m Fakültes Güzel Sanatlar

Detaylı

Ç 瀝 çeğ 瀝 n Yapısı, Kısımları ve Ç 瀝 çek Çeş 瀝 tler 瀝

Ç 瀝 çeğ 瀝 n Yapısı, Kısımları ve Ç 瀝 çek Çeş 瀝 tler 瀝 Ç 瀝 çeğ 瀝 n Yapısı, Kısımları ve Ç 瀝 çek Çeş 瀝 tler 瀝 Yen 瀝 B 瀝 yoloj 瀝 Eylül 9, 2017 >> MUTLAKA OKUYUN: B 㟀 yoloj 㟀 Nasıl Çalışılır? Tohumlu b 㟀 tk 㟀 lerde bulunan üreme organı ç 㟀 çek d 㟀 r. B 㟀 tk 㟀

Detaylı

B lg Teknoloj ler ve İlet ş m Kurumu. IMEI Kayıt H zmet KULLANIM KILAVUZU

B lg Teknoloj ler ve İlet ş m Kurumu. IMEI Kayıt H zmet KULLANIM KILAVUZU B lg Teknoloj ler ve İlet ş m Kurumu IMEI Kayıt H zmet KULLANIM KILAVUZU 1 Başlamadan Önce... Bu h zmetten faydalanarak, yurt dışından k ş sel kullanım amacı le yanınızda get rd ğ n z cep telefonlarını

Detaylı

ASİ ŞEHİRLER; ŞEHİR HAKKINDAN KENTSEL DEVRİME DOĞRU REBEL CITIES; FROM THE RIGHT TO THE CITY TO THE URBAN REVOLUTION

ASİ ŞEHİRLER; ŞEHİR HAKKINDAN KENTSEL DEVRİME DOĞRU REBEL CITIES; FROM THE RIGHT TO THE CITY TO THE URBAN REVOLUTION Sosyoloji Konferansları No: 54 (2016-2) / 353-359 ASİ ŞEHİRLER; ŞEHİR HAKKINDAN KENTSEL DEVRİME DOĞRU REBEL CITIES; FROM THE RIGHT TO THE CITY TO THE URBAN REVOLUTION HARVEY, DAVID (2013), METİS YAY.;

Detaylı

MONTAJ VE BAKIM TALİMATI

MONTAJ VE BAKIM TALİMATI düşten gerçeğe... SG 1001 SPIDER GROUP MONTAJ VE BAKIM TALİMATI CEMER KENT EKİPMANLARI SAN. ve TİC. A.Ş. Bahçelievler Mah. 430 Sokak No:16 35375 TORBALI / İZMİR Tel: 0232 853 87 04 / Fax: 0232 853 97 58

Detaylı

Mevzuat B 錀㤂 lg 錀㤂 S 錀㤂 stem 錀㤂

Mevzuat B 錀㤂 lg 錀㤂 S 錀㤂 stem 錀㤂 Oturum Aç ANASAYFA MEVZUAT TÜRÜ RESMİ GAZETE İHTİSAS KONUSU KANUNLAR FİHRİSTİ FAYDALI LİNKLER HAKKIMIZDA İLETİŞİM Resm 錀㤂 Gazete Tar 錀㤂 h 錀㤂 : 03.04.2007 Resm 錀㤂 Gazete Sayısı: 26482 KURUMLAR VERGİSİ GENEL

Detaylı

B yoekonom : Mav Büyüme ve Su Ürünler Yet şt r c l ğ n n Rolü. B oeconomy: The Role of Blue Growth and Aquaculture

B yoekonom : Mav Büyüme ve Su Ürünler Yet şt r c l ğ n n Rolü. B oeconomy: The Role of Blue Growth and Aquaculture B yoekonom : Mav Büyüme ve Su Ürünler Yet şt r c l ğ n n Rolü Rece ved/gel ş: 21/04/2016 İsa ŞEN * Accepted/Kabul: 29/09/2016 Öz Küresel nüfus artışına bağlı olarak gıda güvenl ğ, enerj ve hammadde ht

Detaylı

Meb V tam n Yazılımı Kullanımının Matemat k Öğretmenler n n Görüşler ne Göre Değerlend r lmes S vas İl Örneğ

Meb V tam n Yazılımı Kullanımının Matemat k Öğretmenler n n Görüşler ne Göre Değerlend r lmes S vas İl Örneğ Meb V tam n Yazılımı Kullanımının Matemat k Öğretmenler n n Görüşler ne Göre Değerlend r lmes S vas İl Örneğ Hasan Hüsey n AKSU * Öz Matemat k öğretmenler n n MEB V tam n yazılımının kullanımına l şk n

Detaylı

TEŞKİLAT, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

TEŞKİLAT, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK TEŞKİLAT, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK B r nc Bölüm Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç: Madde 1- Bu yönetmel k: Karabağlar Beled yes Fen İşler Müdürlüğünün 5393, 3194, 2863, 634, 5216, 5846/4630,4734,4735,657,7269,4857

Detaylı

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2016 OCAK AYI E-BÜLTENİ

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2016 OCAK AYI E-BÜLTENİ UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2016 OCAK AYI E-BÜLTENİ UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI rakya Kalkınma Ajansı TGenel Sekreter Mahmut Şah n ve Uzman İsmet Zümer Cabbar 05 Ocak 2016 tar h nde borsamızı z yaret ederek

Detaylı

Kalite, güvenlik ve konfor aradığınızı biliyoruz.

Kalite, güvenlik ve konfor aradığınızı biliyoruz. Kalite, güvenlik ve konfor aradığınızı biliyoruz. Doğru yerdes n z. Caz p f yatlarımızla s z aradığınız otomob le b r adım daha yaklaştırıyoruz. Detaylı b lg ç n lütfen bay ler m zle temasa geç n z. 01

Detaylı

Hücre ç S nd r m ve Hücre Dışı S nd r m

Hücre ç S nd r m ve Hücre Dışı S nd r m Hücre ç S nd r m ve Hücre Dışı S nd r m Yen B yoloj Eylül 18, 2017 >> OKUYUNCA ŞAŞIRACAKSINIZ: B yoloj Hakkında İlg nç B lg ler? B r çok canlı türünde bes nler n alınımı, s nd r m ve s nd r lmeyen atıkların

Detaylı