Endodontide mikros z nt n n de erlendirilmesi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Endodontide mikros z nt n n de erlendirilmesi"

Transkript

1 Copyright stanbul 2008 TDD; May s 2008,72:87-91 Araflt rma / Research Bulem Üreyen Kaya 1 Ayfle Diljin Keçeci 1 Endodontide mikros z nt n n de erlendirilmesi Evaluation of endodontic microleakage ÖZET Kök kanal tedavisinin en önemli amaçlar ndan biri, mekanik ve kimyasal olarak do ru haz rlanm fl kanal sisteminin s zd rmaz flekilde t kanmas d r. Bunu gerçeklefltirmek için kanal sisteminin doldurulmas nda bir kor materyalinin pat ile birlikte kullan lmas standart yöntem olarak kabul görmektedir. Ancak, endodontik materyallerde devam eden çal flmalara ve geliflmelere ra men, kök kanal sisteminin tam olarak örtülenmesinin günümüzde kullan lan materyal ve dolgu teknikleri ile henüz mümkün olmad bildirilmifltir. Apikal veya kuronal yönden s z nt halen klinik bir problem olarak karfl m za ç kmakta ve baflar s zl n kayna olarak görülmektedir. Kök kanal dolgular n n mikros z nt s n direkt olarak etkileyen örtücülük özelli inin de erlendirilmesinde birçok test yöntemi kullan lsa da, in vitro s z nt çal flmalar n n direkt olarak klinik sonuçlar yans tmad düflünülmektedir. Ancak, bu çal flmalar teknik ve materyallerin birbirleriyle karfl laflt r lmalar aç s ndan endodontik literatüre önemli ipuçlar verebilirler. Günümüze de in kullan lan s z nt yöntemlerinden hiçbiri ideal bir yöntem olarak kabul edilmemifltir. Bu makalede amaç, endodontik literatürde kullan lan mikros z nt yöntemlerini, avantaj-dezavantaj veya geçerlilik aç s ndan de erlendiren çal flmalar derlemektir. Anahtar Kelimeler Glikoz penetrasyon yöntemi, kök kanal dolgusu, mikros z nt, örtüleme, s v filtrasyon yöntemi. ABSTRACT The sealing of the chemo mechanically prepared root canal system in a proper way is one of the most important requirements of the root canal treatment. For this purpose, using a core material with a sealer is regarded as the standard technique for the obturation. It was reported that despite the ongoing studies and progresses on endodontic materials, the complete sealing of the root canal system has not been achieved yet with the current obturation materials and techniques. Apical and coronal leakage, considered as the etiology of the failure, is still a clinical problem which needs to be resolved. Even though numerous testing methods have been used to evaluate the sealing of the root canal fillings which has a direct influence on the microleakage, it is widely held that in vitro leakage studies do not directly reveal the clinical findings. However, these studies provide considerable clues in endodontic literature to compare the techniques and materials. Neither the old nor the current leakage methods are proved to be an ideal method in this regard. The aim of this article is to review the previous endodontic studies evaluating benefits and drawbacks or reliability of microleakage methods. Key Words Fluid filtration, glucose penetration, microleakage, root canal filling, sealing Kök kanal tedavisinin en önemli amaçlar ndan biri, mekanik ve kimyasal olarak do ru haz rlanm fl kanal sisteminin s zd rmaz flekilde t kanmas - d r. Kanal dolgusu üç flekilde de görevini yerine getirmelidir: (i) a z bofllu- u ve periapikal dokular aras ndaki iliflkiyi engellemek yani kuronal s z nt - y önlemek, (ii) kök kanal sistemi içinde canl l n devam ettiren bakteri hücrelerini kanal dolgusu içine hapsetmek, (iii) periapikal dokulardan gelen s v n n kanal içine giriflini (apikal perkolasyon) engellemek (15,63). Periyodonsiyumun korunmas kök kanal tedavisinin uzun süreli baflar - s na ba l d r, bu da ancak apikal ve/veya kuronal yönden s z nt n n engellenmesi ile gerçekleflebilir (18,31,58). Kök kanal nda mikros z nt, kök kanal dentin duvar ile kanal dolgu maddesi aras nda bakteri, s v ve kimyasal maddelerin geçifli olarak tan mlan r (65). Gütaperkan n geçirgen olmamas nedeniyle doldurulmufl kök kanal nda s z nt n n, pat ve dentin duvar veya pat ve gütaperka veya pat içindeki hava boflluklar boyunca gerçekleflti i belirtilmektedir (12). Bu boflluk, dolgu maddesinin kanal duvar na yetersiz adaptasyonu, kanal pat n n çözünmesi veya pat n sertleflmesi s ras nda genleflmesi veya büzülmesi sonucu oluflabilir (65). Kök kanal ndaki s z nt karmafl k bir konudur. Kanal dolgu tekni i, patlar n kimyasal ve fiziksel özellikleri ve smear tabakas gibi birçok farkl l k s z nt y etkileyebilir. Kimyasal olarak aktif, adeziv kök kanal patlar hem apikal hem de kuronal s z nt n n azalt lmas nda önemli rol oynar. Bu nedenle, kök kanal patlar s z nt y azaltma yetenekleri aç s ndan de erlendirilmelidir. Wu ve ark.(75), kanal dolgular nda s z nt n n zamanla azalabilece ini veya artabilece ini iddia etmektedirler. Gütaperkan n zaman içinde su emerek genleflmesi (26,74,) ile s z nt azalabilir. Sertleflme esnas nda ço u pat büzülür (5,70) ve zaman içinde çözünür (39,51). Patlar n büzülmesi ve çözünmesi sonucu boflluklar oluflur ve bu durum s z nt için potansiyel oluflturur (74). Ayr ca uzun dönemde smear tabaka parçalanabilir ve bozulabilir, kanal duvar ve pat aras nda boflluk yarat r (39,59). S v ve mikroorganizman n kuronal-apikal yöndeki hareketi mikroorganizmalar için beslenme kayna oluflturur ve kanal içinde canl l n devam ettiren veya a z ortam ndan geçifl yapan mikroorganizmalar n periapikal enflamasyonu bafllatmas na veya devam ettirmesine neden olur (58). Ayr - ca, kan serumundan kaynaklanan ve içinde suda çözünebilen proteinler, enzimler ve tuz içeren s v, apikalde tam doldurulmadan kalm fl boflluklarda birikerek zamanla bozulur ve fizikokimyasal irritan etki göstererek periapikal enflamasyon oluflturur (31). Mikroorganizma ve ürünleri pulpa bofllu una, geçici veya daimi restorasyonda k r k, veya çatlak olmas, restorasyonun tamamen kaybedilmesi, daimi restorasyonun geç yap lmas, difl yap s nda k r k olmas veya tekrarlayan çürü ün kök kanal dolgu maddesini aç a ç kard durumlarda (61) veya dentin kanalc klar yoluyla ulaflabilir. Kurondan apekse do ru s z nt - n n de erlendirilmesi klini e daha uygundur. Ancak, kurondan apekse 1- Süleyman Demirel Üniversitesi, Diflhekimli i Fakültesi, Endodonti AD, Isparta

2 Kaya & Keçeci do ru ölçümde s z nt olmamas kök kanal n n her seviyede s v lara karfl geçirmez oldu u anlam na gelmez. Kök kanal n n biyomekanik preparasyonu sonras kanal içinde bakteri kalm flsa, iyi bir kuronal örtüleme s z nt n n tespit edilmesini engellese bile, bakteri ürünleri kanal dolgusunun s z nt yapan apikal k sm ndan periapikal dokulara geçebilir. Di er taraftan, apikal örtücülük periapikal dokulara s z nt y engeller fakat mikroorganizmalar kuronalden bir boflluk yoluyla kanala girerse, bakteri ürünleri s zd rmaz apikal k sma ra men lateral kanallar yoluyla enflamasyona neden olabilir (78). Endodontide mikros z nt n n de erlendirilmesinde kullan lan test yöntemleri Kök kanal dolgular n n örtücülüklerinin de erlendirilmesinde: 1. Boya penetrasyonu testi (2,14,62), 2 Radyoaktif izotop testi (18,28), 3. Radyoizotoplar n spektrofotometrik ölçümü (13), 4. Bakteri veya bakteri ürünlerinin s z nt testi (7,24), 5. Elektro kimyasal teknik (32,33,46) 6. Gaz kromatografi tekni i (38), 7. Elektron tarama mikroskobu (SEM) ile de erlendirme (45), 8. S v filtrasyon yöntemi (56,57,72,78)ve 9. Glikoz penetrasyon yöntemi (35,36, 60,79), gibi farkl test yöntemleri tarif edilmektedir (Tablo 1). Bu test yöntemlerinin ço- unlu u çekilmifl difllerde doldurulmufl kök kanal boyunca izleyici maddenin (tracer)? penetrasyonunu de erlendirme esas - na dayanmaktad r (37,49). Kullan lacak izleyici maddenin molekül boyutu ve fizikokimyasal özellikleri test sonuçlar n etkileyebilmektedir (78). Bakteri ve bakteri ürünleri gibi patojenik maddeler büyük parçac k 88 Resim 1 S v filtrasyon modeli. boyutuna sahip iken, mikroorganizmalar için besin oluflturacak moleküllerin boyutu (örne in fleker) daha küçüktür. A z ortam ndan besleyici moleküller kanal dolgusu içine s zarsa, temizleme, flekillendirme ve doldurma ifllemleri sonras canl l n devam ettiren bakteriler için besin kayna oluflturacakt r. Küçük moleküllere karfl geçirmez bir kök kanal dolgusu optimaldir ve s z nt çal flmalar nda küçük molekül boyutuna sahip izleyici madde kullan lmas n n (78) klinik flartlar daha iyi yans tt düflünülmektedir (20). Kullan lan izleyici maddenin molekül boyutu, iyonik de iflimi, ph, ve kimyasal reaktivitesi gibi özelliklerinin yan s ra; operatör deneyimindeki farklar, kanal dolgusunun tamamlanmas ile izleyici madde içine konmas aras ndaki süre, izleyici madde içinde bekletme periyodu, smear tabakas n n olup olmamas, termal siklus vb. gibi test yöntemindeki farkl l klar da sonuçlar etkilemektedir. Tüm bunlar n yan nda kontrol edilmesi güç baflka faktörler de vard r. Kanal dolgusu ve kanal duvar aras ndaki boflluk hava ve/veya s v ile dolu olabilir. zleyici solusyon bofllu a kapiller aksiyonla penetre olabilir. Di er taraftan s k flm fl hava s v penetrasyonunu engelleyebilir (25). Boflluk s v ile dolu ise, izleyici madde penetrasyonu eflitlik sa lanana kadar difüzyonla gerçekleflir ve böylelikle daha fazla miktarda penetre olur. Bu nedenle, izleyici maddenin fazla penetrasyonu genifl boflluk varl n göstermez, daha çok boflluk içinde s k flm fl hava veya s v n n varl n veya yoklu unu gösterir (78). Ayr ca s z nt çal flmalar, hangi arayüzeyden (dentin-pat veya gütaperka-pat arayüzeyi) s z nt n n oldu unu belirleyememektedir (40). Tüm bu sebeplerle s z nt testleri kök kanal dolgular n n klinik performanslar n de erlendiren ve klini e uygun laboratuvar testi aray fl giriflimlerinden hem en popüleri hem de en çeliflkili olan d r (50,78). In vitro s z nt çal flmalar direkt olarak klinik sonuçlar yans tamaz (78), fakat tekniklerin basitçe karfl laflt rmalar nda ve ay r mlar nda kullan labilir. Günümüze de in kullan lan s z nt yöntemlerinden hiçbiri (21,78) ideal bir yöntem olarak kabul edilmemifltir. lk s z nt testleri, apikal hastal n veya endodontik baflar s zl n kanal dolgusunun apikalinden kanal içine s zan veya burada biriken doku s v s ile iliflkili oldu u esas na dayanmaktayd. Durgun doku s v s n n veya nekrotik dokunun apikal hastal ktan sorumlu oldu u hipotezi 1960 larda çürütülmüfltür (67,68). Çal flmalar, yavafl yavafl bakteri ve bakteri ürünlerinin kuronal k - s mdan apikal uca penetrasyonuna yönelmifltir (44,66). Ancak, son y llarda bile sadece apikal bölgedeki s z nt y test eden ve yay nlayan çal flmalar mevcuttur (22,30,80). Günümüzde endodontik patolojide klini i taklit eden kuronal-apikal s - z nt kavramlar n n kabul görmesine karfl n, bu yöntemlerin halen tercih ediliyor olmas sadece kolay uygulanabilir ve ucuz olmas - na ba lanabilir. Boya penetrasyonu testi: Boya penetrasyonu test yönteminde, difl kökünün apikal k sm %2 lik metilen mavisi (11), çini mürekkebi (29) veya %0.5 lik bazik fuksin (6) gibi farkl tipte ve konsantrasyonlarda boya solüsyonlar na dald r l r. Bu yöntem do rusal boya penetrasyonunun kök kanal dolgusu ile kanal duvar aras ndaki bofllu- un uzunlu unu gösterdi i varsay m na dayanmaktad r ve boyan n hacmi hakk nda bilgi vermedi inden semi-kantitatif olarak de erlendirmesine ra men (78) apikal s - z nt n n önemini anlamak için yeterli veri sa lamaktad r. Penetrasyonu art rmak için negatif veya pozit f bas nçla (54,64) veya vakum odas nda çal fl lmas (47) önerilmifltir. Bu yöntemde penetrasyonun ölçümü için örneklerin haz rlanmas, kökün elmas disk ile uzunlamas na ayr lmas (41), fleffaflaflt rma (23) veya uzun eksenine dik kesitler al nmas (28) yoluyla yap lmaktad r. fieffaflaflt rma yöntemi kanal morfolojisi hakk nda genifl bilgi verir, kök kanal n n üç boyutlu, dolgunun derecesinin ve olas kompaksiyon defektlerinin görülmesine olanak tan r. Ayr ca lateral ve aksesuar kanallar ve dolgu maddesi ile apikal foramen aras ndaki iliflki gözlenebilir (42). Ancak, fleffaflaflt rma ile sadece dolgu materyali ile kanal duvarlar aras ndaki boya varl tespit edilebilmekte; buna karfl n çapraz kesit

3 Endodontide mikros z nt n n de erlendirilmesi veya enine kesit al nd nda kök kanal içinde ve dolgu materyalinin kendisindeki boya penetrasyonu da gözlenebilmektedir (43). Boya penetrasyonu çal flmalar, sonuçlar aras nda farkl l klar bulunmas, tekrarlanabilirli inin ve karfl laflt r labilirli inin zor olmas nedeniyle elefltirilmektedir (10,78). Bu durum, örneklerdeki, test ifllemlerindeki veya s z nt n n yorumlanmas ndaki farklara ba lanabilir (71). Örneklerin parçalanmas ölçümlerin tekrarlanabilirli ini engeller. S - z nt n n ölçümü hacimsel de ildir, çap na ve hacmine bak lmaks z n ayn uzunluktaki boflluklar benzer çizgisel boya penetrasyonu gösterir (76). De erlendirme için seçilen kesit aks n n rasgele seçilmesi nedeniyle, boya penetrasyonunun en derin oldu u yerden geçme ihtimali düflüktür. Asidik metilen mavisi solüsyonunun kullan lmas dentini demineralize ederek s z nt miktar nda art fla neden olabilir (78). Radyoaktif izotop testi: Radyoaktif izotop çal flmalar nda s z nt n n de erlendirilece i difl köklerinin apikal k s mlar 125I (27) veya 3H-timidin (1,48) gibi radyoaktif izleyici solüsyonu içerisinde belirli bir süre bekletilmesinin ard ndan köklerden horizontal kesitler al narak gamma sayac (27) veya örnek solüsyon al narak sintilasyon sayac (1,48) yard m yla s z nt ölçümleri yap lmaktad r. Bu teknikler radyasyon tehlikesi ve daha karmafl k materyal ve cihaz gerektirmesi nedenleriyle çok fazla tercih edilmemektedirler (79). Bakteriyel s z nt testi: Bakteri ve bakteri ürünlerinin periapikal dokulara invazyonunun, periradiküler hastal klar n en önemli sebebi oldu una inan lmaktad r. Bu nedenle baz çal flmalarda s z nt n n gösterilmesinde en iyi izleyici maddenin bakteri oldu u düflünülmüfltür (4,17). Test edilecek örnek ve ortam sterilize edilerek örne- in Enterococcus faecalis in kanaldan s zmas sonucu düzenekteki bakteri üremesi test edilir. Bu yöntem boflluklar n ve geçit yollar n n nicel de erlendirilmesine izin vermez fakat test de iflkenlerinin karfl laflt - r lmas nda (kanal dolgu maddeleri gibi) etkilidir (50). Di er bir çal flmada örnekler Actinomyces odontolyticus, Lactobacillus acidophilus, ve Pseudomonas fluorescens bakterilerini bar nd ran kültürlere konulmakta ve belirlenen inkübasyon sürelerinin bitiminde bakterilerin penetrasyon derinli i SEM de incelenmektedir (49). Bakteri penetrasyon çal flmalar nda hangi bakteri türlerinin kullan lmas n n güvenilir sonuçlar Glikoz penetrasyon modeli. Resim 2 verece i tart flmal d r ve deneyin tüm aflamalar nda aseptik koflullar n sa lanmas zordur (79). Elektrokimyasal teknik: Bu, Jacobsen ve Van Fraunhofer (32) taraf ndan gelifltirilen niceleyici bir yöntemdir. Kök kanal n n içerisine kanal dolgusuna temas edecek flekilde bak r bir tel sabitlenir ve difl köklerinin apikal k s mlar %1 lik potasyum klorür içine bat r l r. Difller ve bak r tel güç kayna- na ba lanarak do ru ak m uygulan r. Kanal dolgusu çevresindeki boflluklar devaml elektrolitik geçifl yolu sa lar (78). Bu devredeki empedans de erlerinin ölçümü s z nt sonuçlar n verir (34). Bu yöntemin en önemli dezavantaj bak r anot üzerinde korozyon ürünlerinin birikmesi ve iyon ak fl için difüzyon bariyeri oluflturarak s z nt sonuçlar n engelleyebilmesidir (52). S v filtrasyon yöntemi: lk olarak Derkson ve ark.(16) taraf ndan dentin geçirgenli ini ölçmek için tan t lm fl, Pashley ve ark.(53) taraf ndan geçici dolgu maddelerinin örtücülük özelliklerinin de erlendirilmesi için tasarlanm fl ve daha sonra endodontik s z nt çal flmalar için Wu ve ark.(72) taraf ndan modifiye edilmifltir. S - v filtrasyon yöntemi endodontide apikal veya kuronal mikros z nt n n ölçülmesinde kullan lmaktad r (3,52,73). ncelenecek difl kökü bas nç alt nda su ile dolu bir tüpe ba lan r. Tüp içinde bir hava kabarc yarat l r. S zd rmaz bir kanal tedavisinde bas nca ra men bu hava kabarc hareket etmez. S z nt varl nda hava kabarc n n yer de ifltirmesi ölçülür (fiekil 1). Sonuçlar genellikle µl dak 1 olarak ifade edilir. Ancak ölçüm zaman, uygulanan bas nç, hava kabarc n içeren tüpün çap, hava kabarc - n n uzunlu u gibi sonucu etkileyebilecek yöntemlerde bir standardizasyon bulunmamaktad r (55). Kullan lan bas nç psi ve ölçme zaman 1 dakika ve 3 saat aras nda de iflmektedir (72). Poiseuille s kanununa? göre (69) s v hareketi sadece bafltan sona uzanan boflluklarda oluflur, sonu kapal boflluklarda s v hareketi oluflmaz. Bu nedenle bu yöntemde s - v hareketi kanal dolgusu boyunca en az bir bafltan sona uzanan (through-and-through) boflluk varl n ispatlamaktad r. Bu yöntemle kanal dolgusu boyunca s v hareketinin hacimsel verileri elde edilir (50,76). Poiseuille s kanununda (69) s v hareketinin hacmi, boflluklar n boyu ve çap ile tan mlan r. S v hareketi boflluk çap ile 4 kat, boflluk uzunlu u ile tek kat de iflim gösterir. Bu nedenle, boflluk çap ndaki küçük bir de- ifliklik s v hareketini, boflluk uzunlu undaki küçük bir de ifliklikten çok daha fazla etkiler. Böylece uzunlukla ilgili farklar n etkisi ihmal edilebilir, s v hareketinin yüksek de erlerde olmas genifl, düflük s v hareketi de erleri dar ve bafltan sona uzanan boflluklar gösterir (76). S v filtrasyon yöntemin en büyük avantaj s z nt verilerinin niceleyici olmas (78) ve kök örneklerine zarar vermeden mikros z nt y ölçmesidir. Ayn örnekte zaman içinde örtüleme kapasitesindeki de ifliklikleri tekrarlayan ölçümlerle de erlendirmek olas d r (77). Bu yöntem, boya penetrasyonu çal flmalar nda ortaya ç kan s k flm fl hava veya s v n n neden oldu u problemleri ortadan kald rmak için pozitif bas nç kullanmaktad r (25). Buna karfl n sistemin hassasiyeti, kullan lan bas nc n veya mikropipet çap n n de ifltirilmesi ile ayarlanmas (19), ölçümlerin gözle takip edilerek yap lmas nedeniyle ölçümlerin subjektif olmas gibi faktörlerden etkilenebilir. Bilgisayarl, tamamen elektronik, hava bas nc n dijital olarak kontrol eden bir sistemin kullan lmas güvenirlili i artt r r (52). Glikoz penetrasyon yöntemi: S z nt - n n de erlendirilmesinde tüm bu yöntemle- 89

4 Kaya & Keçeci rin sonuçlar aras nda uyum olmamas ve hiçbirinin en geçerli yöntem olarak adland - r lamamas yeni yöntem aray fl n devam ettirmektedir. Son olarak gelifltirilen glikoz penetrasyon testi kök kanal dolgusu boyunca glikozun penetrasyonu ve apikalden s zmas esas na dayanmaktad r (fiekil 2). Bu test yönteminde izleyici madde olarak, bakteriler için besin kayna olan ve mikroorganizmalardan daha küçük moleküler boyuta sahip (MW= 180 Da) glikoz kullan lmaktad r (35,36,60,78,79). Bu sebeplerle, glikozun di er izleyici maddelere göre klinik daha gerçekçi oldu u düflünülmektedir (35,36,79). Seçilen bu yöntemle, kök kanal dolgusu boyunca s zan ve apikaldeki rezervuarda biriken glikozun konsantrasyonunun spektrofotometre yard m yla ölçülerek belirlenmesi ile s z nt n n miktar olarak ifade edilebilmesi mümkün olmaktad r (79). Glikoz konsantrasyonun belirlenmesinde bak r veya ferrisiyanit yöntemlerine göre daha hassas oldu u bilinen glikoz oksidaz yöntemi kullan lmaktad r (8). lk olarak glikoz oksijen varl nda glikoz oksidaz enzimi ile glikonik asite dönüflür ve hidrojen peroksit aç a ç kar. Ard ndan, peroksidaz enzimi varl nda kromojenik oksijen akseptörü (4-aminoantipirin ve fenol) hidrojen peroksitle oksitlenir ve k rm z ürün (oksitlenmifl kromojen) aç a ç kar. Bu oksitlenmifl kromojenin miktar ile ilk reaksiyondaki glikoz miktar orant l d r ve oksitlenmifl kromojenin miktar spektrofotometrik olarak belirlenebilmektedir (79). Glikoz + H 2 O+O 2 glikoz oksidaz Glikonik asit +H 2 O 2 H 2 O aminoantipirin + Fenol peroksidaz Oksitlenmifl kromojen + H 2 O Penetrasyon testlerinde teknik faktörler test sonuçlar n etkileyebilir. Dentin geçirgenli inin test edildi i çal flmalarda uygulanan bas nc n ölçüm sonuçlar n etkiledi i belirtilmifltir (9). Glikoz penetrasyon yönteminde daha önce kanal dolgular n n s z nt - lar n n belirlenmesinde test edilen ve uygunlu u ispatlanan (55) ve ayn zamanda fizyolojik de erlere yak n miktarlar olan düflük koronal bas nç (15 cm H20) kullan lmaktad r (35,36,60,79). Glikoz penetrasyon yöntemi sayesinde mikros z nt devaml olarak ölçülebilmektedir, mikros z nt miktar test süresi sonunda s zan glikozun kümülatif de eridir. Difl test periyodu boyunca glikoz solüsyonunun yaratt devaml bir bas nca maruz kalmaktad r. Glikoz penetrasyon yöntemi ile doldurulmufl kök kanal boyunca s v geçiflini benzer flekilde ölçen s v filtrasyon yönteminde ise bas nç anl k veya çok k sa süreli olarak uygulanmaktad r. Bas nc n sürekli olmas ile kanal dolgusu içindeki çok küçük boflluklar n bile tespit edilebilmesi, penetrasyon tespitinin gözle hava kabarc n n hareketini izlemek yerine spektrofotometrik olarak yap lmas, glikoz penetrasyon modelinde konvektif (tafl n ml )? s v hareketinin glikoz molekülünün difüzyonu ile birleflmesi gibi nedenlerle bu modelin s v filtrasyon yönteminden daha hassas oldu u sonucuna var lm flt r (60). 1. Abramovitz I, Tagger M, Tamse A, Metzger Z. The effect of immediate vs. delayed post space preparation on the apical seal of a root canal filling: a study in an increased-sensitivity pressure-driven system. J Endod 2000,26: Antonopoulos KG, Attin T, Hellwig E. Evaluation of the apical seal of root canal fillings with different methods. J Endod 1998,24: Bachicha WS, DiFiore PM, Miller DA, Lautenschlager EP, Pashley DH. Microleakage of endodontically treated teeth restored with posts. J Endod 1998,24: Bae KS, Baumgartner JC, Nakata TT. Development of an anaerobic bacterial leakage model. J Endod 1998,24: Bandyopadhyay S. A study of the volumetric setting shrinkage of some dental materials. J Biomed Mater Res 1982,16: Barthel CR, Losche GM, Zimmer S, Roulet JF. Dye penetration in root canals filled with AH26 in different consistencies. J Endod 1994,20: Barthel CR, Moshonov J, Shuping G, Orstavik D. Bacterial leakage versus dye leakage in obturated root canals. Int Endod J 1999,32: Bishop ML, Duben-Engelkirk JL, Fody EP. Clinical chemistry principles, procedures, correlations. 2nd edition. Philadelphia, Lippincott, 1985, Camps J, Giustiniani S, Dejou J, Franquin JC. Low versus high pressure for in vitro determination of hydraulic conductance of human dentine. Arch Oral Biol 1997,42: Camps J, Pashley D. Reliability of the dye penetration studies. J Endod 2003,29: Carman JE, Wallace JA. An in vitro comparison of microleakage of restorative materials in the pulp KAYNAKLAR chambers of human molar teeth. J Endod 1994,20: Cobankara FK, Adanr N, Belli S. Evaluation of the influence of smear layer on the apical and coronal sealing ability of two sealers. J Endod 2004,30: Czonstkowsky M, Michanowicz A, Vazquez JA. Evaluation of an injection of thermoplasticized low-temperature gutta-percha using radioactive isotopes. J Endod 1985,11: Dalat DM, Spangberg LS. Comparison of apical leakage in root canals obturated with various gutta percha techniques using a dye vacuum tracing method. J Endod 1994,20: Depraet FJ, De Bruyne MA, De Moor RJ. The sealing ability of an epoxy resin root canal sealer after Nd:YAG laser irradiation of the root canal. Int Endod J 2005,38: Derkson GD, Pashley DH, Derkson ME. Microleakage measurement of selected restorative materials: a new in vitro method. J Prosthet Dent 1986,56: Deveaux E, Hildelbert P, Neut C, Romond C. Bacterial microleakage of Cavit, IRM, TERM, and Fermit: a 21-day in vitro study. J Endod 1999,25: Dow PR, Ingle JI. Isotope determination of root canal failure. Oral Surg Oral Med Oral Pathol 1955,8: Fogel HM. Microleakage of posts used to restore endodontically treated teeth. J Endod 1995,21: Friedman S. Retrograde approaches in endodontic therapy. Endod Dent Traumatol 1991,7: Galvan RR Jr, West LA, Liewehr FR, Pashley D. Coronal microleakage of five materials used to create an intracoronal seal in endodontically treated teeth. J Endod 2002,28: Gernhardt CR, Krüger T, Bekes K, Schaller HG. 51. Apical sealing ability of 2 epoxy resin-based sealers used with root canal obturation techniques based on warm gutta-percha compared to cold lateral condensation. Quintessence Int 2007,38: Gilhooly RM, Hayes SJ, Bryant ST, Dummer PM. Comparison of cold lateral condensation and a warm multiphase gutta-percha technique for obturating curved root canals. Int Endod J 2000,33: Goldman LB, Goldman M, Kronman JH, Letourneau JM. Adaptation and porosity of poly-hema in a model system using two microorganisms. J Endod 1980,6: Goldman M, Simmonds S, Rush R. The usefulness of dye-penetration studies reexamined. Oral Surg Oral Med Oral Pathol 1989,67: Gurney BF, Best EJ, Gervasio G. Physical measurements on gutta-percha. Oral Surg Oral Med Oral Pathol 1971,32: Haikel Y, Freymann M, Fanti V, Claisse A, Poumier F, Watson M. Apical microleakage of radiolabeled lysozyme over time in three techniques of root canal obturation. J Endod 2000,26: Haikel Y, Wittenmeyer W, Bateman G, Bentaleb A, Allemann C. A new method for the quantitative analysis of endodontic microleakage. J Endod 1999,25: Horning TG, Kessler JR. A comparison of three different root canal sealers when used to obturate a moisture-contaminated root canal system. J Endod 1995,21: Inan U, Aydemir H, Tafldemir T. Leakage evaluation of three different root canal obturation techniques using electrochemical evaluation and dye penetration evaluation methods. Aust Endod J 2007,33:

5 Endodontide mikros z nt n n de erlendirilmesi 31. Ingle JI, Bakland LK. Endodontics. 5th edition, DC. Becker Inc, 2002, KAYNAKLAR 32. Jacobson SM, von Fraunhofer JA. The investigation of microleakage in root canal therapy. An electrochemical technique. Oral Surg Oral Med Oral Pathol 1976,42: Jacquot BM, Panighi MM, Steinmetz P, G'sell C. Evaluation of temporary restorations' microleakage by means of electrochemical impedance measurements. J Endod 1996,22: Karagenc B, Gencoglu N, Ersoy M, Cansever G, Kulekci G. A comparison of four different microleakage tests for assessment of leakage of root canal fillings. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2006,102: Kaya BU, Kececi AD, Belli S. Evaluation of the sealing ability of gutta-percha and thermoplastic synthetic polymer-based systems along the root canals through the glucose penetration model. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2007,104:e Kaya Üreyen B. Kanal dolgu maddelerinin apikal s z nt ve ba lanma özelliklerinin glikoz filtrasyon, push-out ve tarama elektron mikroskobu yöntemleriyle incelenmesi, Doktora Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi Sa l k Bilimleri Enstitüsü, Isparta, Kersten HW, Moorer WR. Particles and molecules in endodontic leakage. Int Endod J 1989,22: Kersten HW, ten Cate JM, Exterkate RA, Moorer WR, Thoden van Velzen SK. A standardized leakage test with curved root canals in artificial dentine. Int Endod J 1988,21: Kontakiotis EG, Wu MK, Wesselink PR. Effect of sealer thickness on long-term sealing ability: a 2-year follow-up study. Int Endod J 1997,30: Lee KW, Williams MC, Camps JJ, Pashley DH. Adhesion of endodontic sealers to dentin and gutta-percha. J Endod 2002,28: Limkangwalmongkol S, Abbott PV, Sandler AB. Apical dye penetration with four root canal sealers and gutta-percha using longitudinal sectioning. J Endod 1992,18: Lucena-Martin C, Ferrer-Luque CM, Gonzalez-Rodriguez MP, Robles-Gijon V, Navajas-Rodriguez de Mondelo JM. A comparative study of apical leakage of Endomethasone, Top Seal, and Roeko Seal sealer cements. J Endod 2002,28: Lussi A, Imwinkelried S, Stich H. Obturation of root canals with different sealers using non-instrumentation technology. Int Endod J 1999,32: Madison S, Swanson K, Chiles SA. An evaluation of coronal microleakage in endodontically treated teeth. Part II. Sealer types. J Endod 1987,13: Mannocci F, Innocenti M, Bertelli E, Ferrari M. Dye leakage and SEM study of roots obturated with Thermafill and dentin bonding agent. Endod Dent Traumatol 1999,15: Martell B, Chandler NP. Electrical and dye leakage comparison of three root-end restorative materials. Quintessence Int 2002,33: Masters J, Higa R, Torabinejad M. Effects of vacuuming on dye penetration patterns in root canals and glass tubes. J Endod 1995,21: Metzger Z, Abramovitz R, Abramovitz L, Tagger M. Correlation between remaining length of root canal fillings after immediate post space preparation and coronal leakage. J Endod 2000,26: Michailesco P, Boudeville P. Calibrated latex microspheres percolation: a possible route to model endodontic bacterial leakage. J Endod 2003,29: Ørstav k D. Materials used for root canal obturation: technical, biological and clinical testing. Endodontic Topics 2005,12: Ørstav k D. Weight loss of endodontic sealers, cements and pastes in water. Scand J Dent Res 1983,91: Orucoglu H, Sengun A, Yilmaz N. Apical leakage of resin based root canal sealers with a new computerized fluid filtration meter. J Endod 2005,31: Pashley EL, Tao L, Pashley DH. The sealing properties of temporary filling materials. J Prosthet Dent 1988,60: Pathomvanich S, Edmunds DH. The sealing ability of Thermafil obturators assessed by four different microleakage techniques. Int Endod J 1996,29: Pommel L, Camps J. Effects of pressure and measurement time on the fluid filtration method in endodontics. J Endod 2001,27: Pommel L, Camps J. In vitro apical leakage of system B compared with other filling techniques. J Endod 2001,27: Sagsen B, Er O, Kahraman Y, Orucoglu H. Evaluation of microleakage of roots filled with different techniques with a computerized fluid filtration technique. J Endod 2006,32: Saunders WP, Saunders EM. Coronal leakage as a cause of failure in root-canal therapy: a review. Endod Dent Traumatol 1994,10: Sen BH, Wesselink PR, Turkun M. The smear layer: a phenomenon in root canal therapy. Int Endod J 1995,28: Shemesh H, Wu MK, Wesselink PR. Leakage along apical root fillings with and without smear layer using two different leakage models: a two-month longitudinal ex vivo study. Int Endod J 2006,39: Siqueira JF Jr, Rocas IN, Lopes HP, de Uzeda M. Coronal leakage of two root canal sealers containing calcium hydroxide after exposure to human saliva. J Endod 1999,25: Stewart GG. A comparative study of three root canal sealing agents. Oral Surg Oral Med Oral Pathol 1958,11: Sundqvist G, Figdor D, Persson S, Sjogren U. Microbiologic analysis of teeth with failed endodontic treatment and the outcome of conservative re-treatment. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 1998,85: Tamse A, Katz A, Kablan F. Comparison of apical leakage shown by four different dyes with two evaluating methods. Int Endod J 1998,31: Timpawat S, Vongsavan N, Messer HH. Effect of removal of the smear layer on apical microleakage. J Endod 2001,27: Torabinejad M, Ung B, Kettering JD. In vitro bacterial penetration of coronally unsealed endodontically treated teeth. J Endod 1990,16: Torneck CD. Reaction of rat connective tissue to polyethylene tube implants I. Oral Surg Oral Med Oral Pathol 1966,21: Torneck CD. Reaction of rat connective tissue to polyethylene tube implants II. Oral Surg Oral Med Oral Pathol 1967,24: van Den Berg HR, Ten Seldam CA, van Der Gulik PS. Compressible laminar flow in capillary. Journal of Fluid Mechanism 1993,246: Wiener BH, Schilder H. A comparative study of important physical properties of various root canal sealers. II. Evaluation of dimensional changes. Oral Surg Oral Med Oral Pathol 1971,32: Wimonchit S, Timpawat S, Vongsavan N. A comparison of techniques for assessment of coronal dye leakage. J Endod 2002,28: Wu MK, De Gee AJ, Wesselink PR, Moorer WR. Fluid transport and bacterial penetration along root canal fillings. Int Endod J 1993,26: Wu MK, De Gee AJ, Wesselink PR. Leakage of four root canal sealers at different thickness. Int Endod J 1994,27: Wu MK, Fan B, Wesselink PR. Diminished leakage along root canals filled with gutta-percha without sealer over time: a laboratory study. Int Endod J 2000,33: Wu MK, Tigos E, Wesselink PR. An 18-month longitudinal study on a new silicon-based sealer, RSA RoekoSeal: a leakage study in vitro. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2002,94: Wu MK, van der Sluis LW, Ardila CN, Wesselink PR. Fluid movement along the coronal two-thirds of root fillings placed by three different gutta-percha techniques. Int Endod J 2003,36: Wu MK, Wesselink PR, Boersma J. A 1-year follow-up study on leakage of four root canal sealers at different thicknesses. Int Endod J 1995,28: Wu MK, Wesselink PR. Endodontic leakage studies reconsidered. Part I. Methodology, application and relevance. Int Endod J 1993,26: Xu Q, Fan MW, Fan B, Cheung GS, Hu HL. A new quantitative method using glucose for analysis of endodontic leakage. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2005,99: Zmener O, Pameijer CH, Macri E. Evaluation of the apical seal in root canals prepared with a new rotary system and obturated with a methacrylate based endodontic sealer: an in vitro study. J Endod 2005,31: YAZIfiMA ADRES Dr. Bulem Üreyen Kaya SDÜ Diflhekimli i Fakültesi Endodonti Anabilim Dal Isparta Tel: Fax: E-posta: 91

REZİN ESASLI KÖK KANAL PATLARININ KORONAL SIZINTI ÜZERİNE ETKİSİ EFFECT OF RESIN BASED ROOT CANAL SEALERS ON CORONAL LEAKAGE

REZİN ESASLI KÖK KANAL PATLARININ KORONAL SIZINTI ÜZERİNE ETKİSİ EFFECT OF RESIN BASED ROOT CANAL SEALERS ON CORONAL LEAKAGE REZİN ESASLI KÖK KANAL PATLARININ KORONAL SIZINTI ÜZERİNE ETKİSİ EFFECT OF RESIN BASED ROOT CANAL SEALERS ON CORONAL LEAKAGE Ali Çağın YÜCEL * Ebru ÖZSEZER * Eda GÜLER * Elif KALYONCUOĞLU * Ahmet Umut

Detaylı

Doğal bir denge için. Apexit Plus ApexCal. Kök kanallarının kalıcı dolgusu için kalsiyum hidroksit esaslı kök kanal dolgusu

Doğal bir denge için. Apexit Plus ApexCal. Kök kanallarının kalıcı dolgusu için kalsiyum hidroksit esaslı kök kanal dolgusu Doğal bir denge için Apexit Plus ApexCal Kök kanallarının kalıcı dolgusu için kalsiyum hidroksit esaslı kök kanal dolgusu Geçici dezenfektan pansuman için kremsi kalsiyum hidroksit patı Apexit Plus Kalsiyum

Detaylı

A4. Özsezer E, Inan U, Aydın U. In vivo evaluation of ProPex electronic apex locator. J Endod 2007; 33(8): 974 977.

A4. Özsezer E, Inan U, Aydın U. In vivo evaluation of ProPex electronic apex locator. J Endod 2007; 33(8): 974 977. ESERLER A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : A1. Taşdemir T, Aydemir H, İnan U, Ünal O. Canal preparation with Hero 642 rotary NiTi instruments compared with stainless steel hand K-file

Detaylı

Tek kon yönteminin apikal sızıntıyı engelleme yeteneğinin 3 farklı döner sistem ile şekillendirilen kanallarda değerlendirilmesi +

Tek kon yönteminin apikal sızıntıyı engelleme yeteneğinin 3 farklı döner sistem ile şekillendirilen kanallarda değerlendirilmesi + ARAŞTIRMA Tek kon yönteminin apikal sızıntıyı engelleme yeteneğinin 3 farklı döner sistem ile şekillendirilen kanallarda değerlendirilmesi + Erhan ÖZCAN *, İsmail Davut ÇAPAR #, Özlem KAHVECİ DOYDUK, Hale

Detaylı

Üç farklı kök kanal dolgu tekniğinin apikal sızıntı miktarlarının boya penetrasyon yöntemiyle incelenmesi

Üç farklı kök kanal dolgu tekniğinin apikal sızıntı miktarlarının boya penetrasyon yöntemiyle incelenmesi ARAŞTIRMA Gülhane Tıp Derg 2012; 54: 1-6 Gülhane Askeri Tıp Akademisi 2012 Üç farklı kök kanal dolgu tekniğinin apikal sızıntı miktarlarının boya penetrasyon yöntemiyle incelenmesi Demet Altunbaş (*),

Detaylı

İKİ FARKLI EĞE SİSTEMİ İLE PREPARE EDİLEN KÖK KANALLARININ APİKAL MİKROSIZINTILARININ KARŞILAŞTIRILMASI

İKİ FARKLI EĞE SİSTEMİ İLE PREPARE EDİLEN KÖK KANALLARININ APİKAL MİKROSIZINTILARININ KARŞILAŞTIRILMASI Araştırma/ KAYA, Research GANİDAĞLI Article AYAZ, İKİ FARKLI EĞE SİSTEMİ İLE PREPARE EDİLEN KÖK KANALLARININ APİKAL MİKROSIZINTILARININ KARŞILAŞTIRILMASI THE COMPARISON OF MICROLEAKAGE IN THE ROOT CANALS

Detaylı

Görevler: Görev Unvanı Görev Yeri Yıl Dok. Öğr. Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

Görevler: Görev Unvanı Görev Yeri Yıl Dok. Öğr. Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Mustafa Murat KOÇAK Doğum Tarihi ve Yeri: 22.03.1977-Karabük E-mail: mmuratkocak@yahoo.com Telefon: 0372 2613404 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Diş Hekimliği

Detaylı

KAPLAMA TEKNİKLERİ DERS NOTLARI

KAPLAMA TEKNİKLERİ DERS NOTLARI KAPLAMA TEKNİKLERİ DERS NOTLARI PVD Kaplama Kaplama yöntemleri kaplama malzemesinin bulunduğu fiziksel durum göz önüne alındığında; katı halden yapılan kaplamalar, çözeltiden yapılan kaplamalar, sıvı ya

Detaylı

Yayın kuruluna teslim tarihi: II.3.1996 Yayına kabul tarilıi: 12.4.1996

Yayın kuruluna teslim tarihi: II.3.1996 Yayına kabul tarilıi: 12.4.1996 İ Ü Diş Hek Fak Der 1996: 30: 173-178 KANAL DOLGU PATI KULLANILARAK VEYA KULLANILMADAN UYGULANAN İKİ DEĞİŞİK TERMOPLASTİK GÜTA PERKA ENJEKSİYON TEKNİĞİNİN AFİ KAL SIZINTI YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ* Faruk

Detaylı

ESERLER LİSTESİ. A2. Tunga, U. ve E. Bodrumlu, Assessment of the sealing ability of a new root canal obturation material, J Endod, 32, 876-878 (2006).

ESERLER LİSTESİ. A2. Tunga, U. ve E. Bodrumlu, Assessment of the sealing ability of a new root canal obturation material, J Endod, 32, 876-878 (2006). ESERLER LİSTESİ A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : A1. Erten, H., Z. Zafersoy Akarslan ve E. Bodrumlu, Dental fear and anxiety levels of patients attending a dental clinic, Quintessence

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ Deneyde dolu alan tarama dönüşümünün nasıl yapıldığı anlatılacaktır. Dolu alan tarama

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: ESRA PAMUKÇU GÜVEN Unvanı: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Yüksek Lisans Diş Hekimliği Ege Üniversitesi 1999 Doktora Endodonti Anabilim Dalı Yeditepe Üniversitesi

Detaylı

İKİ FARKLI KÖK KANAL DOLUM TEKNİĞİ VE İKİ FARKLI POST SİSTEMİNİN APİKAL SIZINTI ÜZERİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ

İKİ FARKLI KÖK KANAL DOLUM TEKNİĞİ VE İKİ FARKLI POST SİSTEMİNİN APİKAL SIZINTI ÜZERİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ Araştırma/ KUŞTARCI, Research TUĞUT, Article ÖZÇOBAN, İKİ FARKLI KÖK KANAL DOLUM TEKNİĞİ VE İKİ FARKLI POST SİSTEMİNİN APİKAL SIZINTI ÜZERİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ EFFECTS OF TWO DIFFERENT ROOT CANAL

Detaylı

Yeni Bir Kök Kanal Dolgu Patının Apikal Mikrosızıntısı Üzerine Smear Tabakasının Etkisi. Doç. Dr. Sema BELLİ*

Yeni Bir Kök Kanal Dolgu Patının Apikal Mikrosızıntısı Üzerine Smear Tabakasının Etkisi. Doç. Dr. Sema BELLİ* Selçuk Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi Cilt 11, Sayı 2, 102-107, 2001 Yeni Bir Kök Kanal Dolgu Patının Apikal Mikrosızıntısı Üzerine Smear Tabakasının Etkisi Dr. Funda KONT ÇOBANKARA* Doç.

Detaylı

GAZLAR ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g)

GAZLAR ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g) ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g) Sürtünmesiz piston H (g) He Yukar daki üç özdefl elastik balon ayn koflullarda bulunmaktad r. Balonlar n hacimleri eflit oldu una göre;. Gazlar n özkütleleri. Gazlar

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

7tepeklinik ÖZGÜN ARAŞTIRMA

7tepeklinik ÖZGÜN ARAŞTIRMA ÖZGÜN ARAŞTIRMA Tek kon açılı güta perka kanal dolgu yöntemi ile diğer kanal dolgu yöntemlerinin apikal sızdırmazlıklarının dört farklı kanal patı kullanılarak karşılaştırılması The comparison of apical

Detaylı

FARKLI KÖK KANAL DOLGU TEKNİKLERİNİN KORONAL SIZINTILARININ KARŞILAŞTIRILMASI

FARKLI KÖK KANAL DOLGU TEKNİKLERİNİN KORONAL SIZINTILARININ KARŞILAŞTIRILMASI A.Ü. Diş Hek. Fak. Derg. 35(1) 17-25, 2008 FARKLI KÖK KANAL DOLGU TEKNİKLERİNİN KORONAL SIZINTILARININ KARŞILAŞTIRILMASI Comparison of Coronal Leakage of Different Root Canal Obturation Techniques Dr.

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 3. AN Dincer, O Er, BC Canakci: Evaluation of apically extruded debris during root canal. 1. Adı Soyadı : Asiye Nur Dinçer

ÖZGEÇMİŞ. 3. AN Dincer, O Er, BC Canakci: Evaluation of apically extruded debris during root canal. 1. Adı Soyadı : Asiye Nur Dinçer ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Asiye Nur Dinçer 2. Doğum Tarihi : 11/06/1986 3. Unvanı : Uzman Doktor 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Yüksek Lisans Diş Hekimliği İstanbul Üniversitesi

Detaylı

AURAM NE RHODAM NE FLORESAN BOYAMA

AURAM NE RHODAM NE FLORESAN BOYAMA AURAM NE RHODAM NE FLORESAN BOYAMA Dr. Vildan AVKAN O UZ DEÜ T p Fakültesi nfeksiyon Hastal klar ve Klinik Mikrobiyoloji AD. Direkt mikroskopi teknikleri konusunun giriflinde verilen genel bilgiler ve

Detaylı

Boru S zd rmazl k ve Boflluk Doldurma

Boru S zd rmazl k ve Boflluk Doldurma TR Tesisat Ürünleri Boru S zd rmazl k ve Boflluk Doldurma Loctite 511 Düflük mukavemet boru s zd rmazl Su ve gaz tafl yan sistemlerde kullan lan, s kça sökülmesi gereken metal diflli boru ba lant lar için

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TIPTA UZMANLIK KURULU. Endodonti Uzmanlık Eğitimi Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Komisyonu

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TIPTA UZMANLIK KURULU. Endodonti Uzmanlık Eğitimi Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Komisyonu T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TIPTA UZMANLIK KURULU Endodonti Uzmanlık Eğitimi Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Komisyonu Endodonti Uzmanlık Eğitimi Çekirdek Eğitim Müfredatı 2011 Ankara 1 TUK Endodonti

Detaylı

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER I MURAT YÜKSEL FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER III DR. MURAT YÜKSEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö retim Görevlisi FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER IV Yay

Detaylı

YRD. DOÇ. DR. EBRU HAZAR BODRUMLU

YRD. DOÇ. DR. EBRU HAZAR BODRUMLU YRD. DOÇ. DR. EBRU HAZAR BODRUMLU ÖZGEÇMİŞ FORMU Adı-Soyadı Ebru HAZAR BODRUMLU Doğum Yeri : Tosya Tarihi : 06/ 06 / 1979 E mail hazarebru@yahoo.com Telefon 0 372 2613659 EĞİTİM-ÖĞRETİM YAPTIĞI KURUMLAR:

Detaylı

fiekil 2 Menapoz sonras dönemde kistik, unilateral adneksiyel kitleye yaklafl m algoritmas (6)

fiekil 2 Menapoz sonras dönemde kistik, unilateral adneksiyel kitleye yaklafl m algoritmas (6) over kanseri taramas ndaki yetersizli ini göstermektedir. (1) Transvaginal ultrasonografinin sensitivitesinin iyi olmas na ra men spesifitesinin yeterli olmamas kullan m n k s tlamaktad r. Son yay nlarda

Detaylı

Yakıt Özelliklerinin Doğrulanması. Teknik Rapor. No.: 942/7193278-00

Yakıt Özelliklerinin Doğrulanması. Teknik Rapor. No.: 942/7193278-00 Müşteri : Kozyatağı Mahallesi Sarı Kanarya Sok. No: 14 K2 Plaza Kat: 11 Kadıköy 34742 İstanbul Türkiye Konu : Seçilen Yakıt Özelliklerin Belirlenmesi için Dizel Yakıtlara İlişkin Testlerin, Doğrulanması

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

Selülit ile mücadelede son nokta. Cellulaze. www.ortadoguas.com

Selülit ile mücadelede son nokta. Cellulaze. www.ortadoguas.com Be Selülit ile mücadelede son nokta Cellulaze www.ortadoguas.com Cellulite Laser Workstation Sadece tek bir uygulamadan sonra etkinli i kan tlanm fl, baflar l sonuçlar Cellulaze minimal invaziv bir selülit

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm)

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm) 3. KANAL KONSTRÜKS YONU Türk Standart ve fiartnamelerinde kanal konstrüksiyonu üzerinde fazla durulmam flt r. Bay nd rl k Bakanl fiartnamesine göre, bas nç s - n fland rmas na ve takviye durumuna bak lmaks

Detaylı

Is Büzüflmeli Ürünler 3

Is Büzüflmeli Ürünler 3 Is Büzüflmeli Ürünler 3 3.1 CTW-602 2:1 Is ile Daralan Makaron...20 3.2 HSR 2:1 Renkli Is ile Daralan Makaron...21 3.3 MDT-A Is ile Daralan Yap flkanl Hortum...22 3.4 HDT-A Is le Daralan Yap flkanl Hortum...23

Detaylı

5.2 CEPHE PANEL 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL. 5.2.1.1 DÜfiEY CEPHE PANEL UYGULAMASI

5.2 CEPHE PANEL 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL. 5.2.1.1 DÜfiEY CEPHE PANEL UYGULAMASI 5.2 CEPHE PANEL Resim 5.16 Mineral yün cephe paneli 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL Is, su, ses yal t m ve yang n güvenli i özelliklerini bünyesinde bar nd ran mineral yün yal t

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar

SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar Hmfl. Özlem SANDIKCI SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi, nfeksiyon Kontrol Hemfliresi,

Detaylı

Koronal Restorasyon ve Kök Kanal Dolgularının Kalitesi ile Tedavi Sonrası Apikal Periodontitis İlişkisinin Retrospektif İncelenmesi

Koronal Restorasyon ve Kök Kanal Dolgularının Kalitesi ile Tedavi Sonrası Apikal Periodontitis İlişkisinin Retrospektif İncelenmesi Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi The Journal of Ondokuz Mayis University Faculty of Dentistry Koronal Restorasyon ve Kök Kanal Dolgularının Kalitesi ile Tedavi Sonrası Apikal

Detaylı

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN GEOMETR Geometrik Cisimler Uzunluklar Ölçme 6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN 1. Prizmalar n temel elemanlar n belirler. Tabanlar n n karfl l kl köflelerini birlefltiren ayr tlar tabanlara

Detaylı

Alsecco Hafif D fl Cephe S valar

Alsecco Hafif D fl Cephe S valar Alsecco Hafif D fl Cephe S valar Mineral Esasl Malzemelerle Oluflturulmufl Yap lar çin Alsecco Ürünleri Alsecco haz r s va bir Ytong ürünüdür. 2 Mineral Esasl Yüzeyler için alsecco Ürünleri Yap larda Komple

Detaylı

DOÇ. DR. EMRE BODRUMLU

DOÇ. DR. EMRE BODRUMLU DOÇ. DR. EMRE BODRUMLU ÖZGEÇMİŞ FORMU Adı-Soyadı Emre BODRUMLU Doğum Yeri, tarihi : Ankara, 1975 Email: ebodrumlu@gmail.com EĞİTİM-ÖĞRETİM YAPTIĞI KURUMLAR: Okul Yıllar İlkokul Özel Gönen İlkokulu 1982-1987

Detaylı

SYSTEM B KULLANIMINA UYGUN KÖK KANAL PREPARASYONUNUN HAZIRLANMASINDA GÜVENİLİRLİK İNCELEMELERİ: ÇALIŞMA BOYUTU KAYBI

SYSTEM B KULLANIMINA UYGUN KÖK KANAL PREPARASYONUNUN HAZIRLANMASINDA GÜVENİLİRLİK İNCELEMELERİ: ÇALIŞMA BOYUTU KAYBI SYSTEM B KULLANIMINA UYGUN KÖK KANAL PREPARASYONUNUN HAZIRLANMASINDA GÜVENİLİRLİK İNCELEMELERİ: ÇALIŞMA BOYUTU KAYBI THE EVALUATION OF THE SAFETY OF THE ROOT CANAL PREPARATIONS MADE FOR THE USING OF SYSTEM

Detaylı

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 1 2. B Ö L Ü M TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 199 12. Bölüm, TMS-19 Çal flanlara Sa lanan Faydalar

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

Mitsubishi Klima Özellikleri

Mitsubishi Klima Özellikleri Mitsubishi Klima Özellikleri Mitsubishi klimalar, havayı doğal de kötü enzim kirli Doğal kokulardan bakteriler havayı filtresiyle bir ortadan mekanizma emerek arındıran, kaldırılır, bakterileri sterilize

Detaylı

INSURAL* ATL ALUMİNYUM VE ÇİNKO İÇİN YALITKAN POTA ASTARLARI. Kolay astarlama. Yüksek enerji tasarrufu. Yüksek mekanik mukavemet

INSURAL* ATL ALUMİNYUM VE ÇİNKO İÇİN YALITKAN POTA ASTARLARI. Kolay astarlama. Yüksek enerji tasarrufu. Yüksek mekanik mukavemet BOYA FİLTRASYON BESLEYİCİ SİSTEMLERİ OCAK VE POTA ASTARLARI METALURJIK VE DÖKÜM KONTROL SISTEMLERI REÇİNELER POTALAR INSURAL* ATL ALUMİNYUM VE ÇİNKO İÇİN YALITKAN POTA ASTARLARI Kolay astarlama Yüksek

Detaylı

alsecco Hafif D fl Cephe S valar mineral esasl malzemelerle oluflturulmufl yap lar için alsecco ürünleri

alsecco Hafif D fl Cephe S valar mineral esasl malzemelerle oluflturulmufl yap lar için alsecco ürünleri alsecco Hafif D fl Cephe S valar mineral esasl malzemelerle oluflturulmufl yap lar için alsecco ürünleri 2 Mineral Esasl Yüzeyler için alsecco Ürünleri Yap larda Komple Çözümler alsecco ve mineral malzemeler

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: DR.ÖZNUR TUNCAY Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Diş Hekimliği Fakültesi Selçuk Üniversitesi 2004 Y. Lisans Diş Hekimliği Fakültesi

Detaylı

standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika

standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika Standartlar ve Sertifikalar.1. Genel Önceki bölümlerde paslanmaz çeliklere ait pek çok özellikler, standartlar ve karfl l klar hakk nda baz bilgiler verilmiflti.

Detaylı

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün Veri Toplama Yöntemleri Prof.Dr.Besti Üstün 1 VERİ (DATA) Belirli amaçlar için toplanan bilgilere veri denir. Araştırmacının belirlediği probleme en uygun çözümü bulabilmesi uygun veri toplama yöntemi

Detaylı

ARAŞTIRMA RAPORU. Rapor No: 2012.03.08.XX.XX.XX. : Prof. Dr. Rıza Gürbüz Tel: 0.312.210 59 33 e-posta: gurbuz@metu.edu.tr

ARAŞTIRMA RAPORU. Rapor No: 2012.03.08.XX.XX.XX. : Prof. Dr. Rıza Gürbüz Tel: 0.312.210 59 33 e-posta: gurbuz@metu.edu.tr ARAŞTIRMA RAPORU (Kod No: 2012.03.08.XX.XX.XX) Raporu İsteyen : Raporu Hazırlayanlar: Prof. Dr. Bilgehan Ögel Tel: 0.312.210 41 24 e-posta: bogel@metu.edu.tr : Prof. Dr. Rıza Gürbüz Tel: 0.312.210 59 33

Detaylı

Patlama önleyici ürünler

Patlama önleyici ürünler 13-797352.qxp 10/17/08 11:24 AM Page 1 Nükleer enerji Alev alabilen malzemelerden kaç nmak, patlamadan korunman n en kolay yoludur. Ancak, kimya ve eczac l k endüstrisinde ve di er endüstri alanlar nda,

Detaylı

NIR Analizleri için Hayvansal Yem ve G da Numunelerinin Haz rlanmas

NIR Analizleri için Hayvansal Yem ve G da Numunelerinin Haz rlanmas NIR Analizleri için Hayvansal Yem ve G da Numunelerinin Haz rlanmas Çiftlik hayvanlar yeti tiricili inde yem kalitesinin belirleyici etkisi vard r. Ancak, yüksek kaliteli yem besicilik maliyetlerini önemli

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

3- Kayan Filament Teorisi

3- Kayan Filament Teorisi 3- Kayan Filament Teorisi Madde 1. Giriş Bir kas hücresi kasıldığı zaman, ince filamentler kalınların üzerinden kayar ve sarkomer kısalır. Madde 2. Amaçlar İnce ve kalın filamentlerin moleküler yapı ve

Detaylı

ENDOBUTTON CL ULTRA. Etkili Polyester örgülü sutür (#5 lead and #2 flipping) kullan lm flt r

ENDOBUTTON CL ULTRA. Etkili Polyester örgülü sutür (#5 lead and #2 flipping) kullan lm flt r ENDOBUTTON CL ULTRA Daha geliflmifl güç ve sa laml k sa layan ENDOBUTTON CL ULTRA sistemi en kuvvetli femoral tespiti sa lamaktad r. Anatomik veya geleneksel Ön Çapraz Ba rekonstrüksiyonlar için idealdir

Detaylı

YEN BR BLGSAYARLI SIVI FLTRASYON ÖLÇÜM CHAZININ GÜVENLRLK ANALZ RELIABILITY ANALYSIS OF A NEW COMPUTERIZED FLUID FILTRATION DEVICE

YEN BR BLGSAYARLI SIVI FLTRASYON ÖLÇÜM CHAZININ GÜVENLRLK ANALZ RELIABILITY ANALYSIS OF A NEW COMPUTERIZED FLUID FILTRATION DEVICE YEN BR BLGSAYARLI SIVI FLTRASYON ÖLÇÜM CHAZININ GÜVENLRLK ANALZ RELIABILITY ANALYSIS OF A NEW COMPUTERIZED FLUID FILTRATION DEVICE Hasan ORUÇO LU * Abdülkadir )ENGÜN * Nihat YILMAZ ** Funda KONT ÇOBANKARA

Detaylı

IŞINLAMA PARAMETRELERİNİN KANAL PATLARININ RADYOOPASİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ

IŞINLAMA PARAMETRELERİNİN KANAL PATLARININ RADYOOPASİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ IŞINLAMA PARAMETRELERİNİN KANAL PATLARININ RADYOOPASİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ THE EFFECT OF EXPOSURE PARAMETERS ON THE RADIOPACITY OF ROOT CANAL SEALERS Erinç ÖNEM 1 B. Güniz BAKSI 2 Bilge Hakan ŞEN 3 ÖZET

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

T bbi Makale Yaz m Kurallar

T bbi Makale Yaz m Kurallar .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Araflt rmalar ve Etik Sempozyum Dizisi No: 50 May s 2006; s. 7-11 T bbi Makale Yaz m Kurallar Dr. Sebahattin Yurdakul ÖZGÜN ARAfiTIRMA USULE

Detaylı

Döküm. Prof. Dr. Akgün ALSARAN

Döküm. Prof. Dr. Akgün ALSARAN Döküm Prof. Dr. Akgün ALSARAN Döküm Döküm, sıvı haldeki akıcı olan malzemelerin, üretilmek istenen parçanın biçiminde bir boşluğa sahip olan kalıplara dökülerek katılaştırıldığı bir üretim yöntemidir.

Detaylı

6. Tabloya bakt m za canl lardan K s 1 CEVAP B. 7. Titreflim hareketi yapan herfley bir ses kayna d r ve. II. ve III. yarg lar do rudur.

6. Tabloya bakt m za canl lardan K s 1 CEVAP B. 7. Titreflim hareketi yapan herfley bir ses kayna d r ve. II. ve III. yarg lar do rudur. SES DALGALARI 1. Kesik koni biçiminde k vr lm fl bir mukavvan n dar k sm kula a tutuldu unda sesin daha iyi duyulmas sesin mukavvan n yüzeyinde çarp p yans mas n n bir sonucudur. Di erleri sesin iletimi

Detaylı

İçindekiler Şekiller Listesi

İçindekiler Şekiller Listesi 1 İçindekiler 1.GĠRĠġ 3 2. Mekânsal Sentez ve Analiz ÇalıĢmaları... 4 3. Konsept....5 4. Stratejiler.....6 5.1/1000 Koruma Amaçlı Ġmar Planı.....7 6.1/500 Vaziyet Planı Sokak Tasarımı....7 7.1/200 Özel

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM),

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM), TÜRK YE B L MSEL VE TEKN K ARAfiTIRMA KURUMU YAYIN YÖNETMEL (*) B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu Yönetmelik ile; Baflkanl k, Merkez ve Enstitülere ait tüm yay nlar

Detaylı

PLATFORM VE KÖPRÜ UGULAMALARINDA KULLANILAN AKIŞ BÖLÜCÜLER

PLATFORM VE KÖPRÜ UGULAMALARINDA KULLANILAN AKIŞ BÖLÜCÜLER 279 PLATFORM VE KÖPRÜ UGULAMALARINDA KULLANILAN AKIŞ BÖLÜCÜLER Ahmet DİNÇER ÖZET Akışı bölmek, hidrolik uygulamalarda karşılaşılan en büyük problemlerden birisidir. Hidrolik enerji en kolay hareket ettirebildiği

Detaylı

KORONAL SIZINTININ ÖNLENMESİNDE ÇEŞİTLİ GEÇİCİ RESTORATİF MATERYALLERİN ETKİLERİ

KORONAL SIZINTININ ÖNLENMESİNDE ÇEŞİTLİ GEÇİCİ RESTORATİF MATERYALLERİN ETKİLERİ A.Ü. Diş Hek. Fak. Derg. 35(2) 47-51, 2008 KORONAL SIZINTININ ÖNLENMESİNDE ÇEŞİTLİ GEÇİCİ RESTORATİF MATERYALLERİN ETKİLERİ In Vitro Examination of Effects of Various Temporary Restorative Materials in

Detaylı

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama 21 G R fi Araflt rman n amac na ba l olarak araflt rmac ayr ayr nicel veya nitel yöntemi kullanabilece i gibi her iki yöntemi bir arada kullanarak da araflt rmas n planlar. Her iki yöntemin planlama aflamas

Detaylı

KORELASYON VE REGRESYON ANALİZİ

KORELASYON VE REGRESYON ANALİZİ KORELASON VE REGRESON ANALİZİ rd. Doç. Dr. S. Kenan KÖSE İki ya da daha çok değişken arasında ilişki olup olmadığını, ilişki varsa yönünü ve gücünü inceleyen korelasyon analizi ile değişkenlerden birisi

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

JET MOTORLARININ YARI-DĐNAMĐK BENZETĐŞĐMĐ ve UÇUŞ ŞARTLARINA UYGULANMASI

JET MOTORLARININ YARI-DĐNAMĐK BENZETĐŞĐMĐ ve UÇUŞ ŞARTLARINA UYGULANMASI makale JET MOTORLARININ YARI-DĐNAMĐK BENZETĐŞĐMĐ ve UÇUŞ ŞARTLARINA UYGULANMASI Bekir NARĐN *, Yalçın A. GÖĞÜŞ ** * Y.Müh., TÜBĐTAK-SAGE ** Prof. Dr., Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Havacılık ve Uzay Mühendisliği

Detaylı

DNA Đzolasyonu. Alkaline-SDS Plasmit Minipreleri. Miniprep ler bakteri kültüründen plasmit DNA sı izole etmenizi sağlar.

DNA Đzolasyonu. Alkaline-SDS Plasmit Minipreleri. Miniprep ler bakteri kültüründen plasmit DNA sı izole etmenizi sağlar. DNA Đzolasyonu Saflaştırılmak istenen DNA ya genomik DNA dır ya da genomik olmayan mtdna, chldna, plasmit DNAsıdır.DNA izolasyon kitleri, genomik ve genomik olmayan DNA izole etmemizi sağlayan standartlaştırılmış

Detaylı

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT I MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT HARUN HAKAN BAŞ Ankara 2009 II Yay n No : 2195 Hukuk Dizisi : 1031 1. Bas Eylül 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-113 - 5 Copyright Bu kitab n

Detaylı

LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir.

LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir. LENFOMA LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir. LENF SİSTEMİ NEDİR? Lenf sistemi vücuttaki akkan dolaşım sistemidir. Lenf yolu damarlarındaki bağışıklık hücreleri,

Detaylı

RİSKLİ YAPILAR ve GÜÇG

RİSKLİ YAPILAR ve GÜÇG RİSKLİ YAPILAR ve GÜÇG ÜÇLENDİRME ÇALIŞMALARI Doç.. Dr. Ercan ÖZGAN Düzce Üniversitesi YAPILARDA OLU AN R SKLER N NEDENLER GENEL OLARAK 1. Tasar m ve Analiz Hatalar 2. Malzeme Hatalar 3. çilik Hatalar

Detaylı

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU NOT PRC 100 KULLANIM KLAVUZU 12 2 11 NOT PROGRAM AYARLARI Ç NDEK LER POWER BUTON 1- Ç NDEK LER... 3 GÖSTERGE Power buton ON konumuna getirildi inde ekranda

Detaylı

PROF. DR. EMRE BODRUMLU ÖZGEÇMİŞ FORMU

PROF. DR. EMRE BODRUMLU ÖZGEÇMİŞ FORMU PROF. DR. EMRE BODRUMLU ÖZGEÇMİŞ FORMU Adı-Soyadı Emre BODRUMLU Doğum Yeri : Ankara Tarihi : 04 / 10 / 1975 EĞİTİM-ÖĞRETİM YAPTIĞI KURUMLAR: Okul Yıllar İlkokul Özel Gönen İlkokulu 1982-1987 Ortaokul Ankara

Detaylı

FARKLI İRRİGASYON SOLÜSYONLARININ BİYOSERAMİK ESASLI PATLARIN APİKAL ÖRTÜCÜLÜĞÜ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

FARKLI İRRİGASYON SOLÜSYONLARININ BİYOSERAMİK ESASLI PATLARIN APİKAL ÖRTÜCÜLÜĞÜ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Araştırma/ BODRUMLU, Research KALYONCUOĞLU, Article FARKLI İRRİGASYON SOLÜSYONLARININ BİYOSERAMİK ESASLI PATLARIN APİKAL ÖRTÜCÜLÜĞÜ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ THE EFFECT OF DIFFERENT IRRIGATION

Detaylı

YILDIZLAR NASIL OLUŞUR?

YILDIZLAR NASIL OLUŞUR? Zeki Aslan YILDIZLAR NASIL OLUŞUR? Yıldız nedir sorusunu insanlık yüz binlerce belki de milyonlarca yıldır soruyordu? Fakat yıldızların fiziksel doğası ve yaşam çevrimleri ancak 1900 lü yıllardan sonra

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

Do algaz ve LPG çin. Gaz Yak tl Brülörler. ALG Serisi 30-1.200 kw. GARANTi

Do algaz ve LPG çin. Gaz Yak tl Brülörler. ALG Serisi 30-1.200 kw. GARANTi o algaz ve LPG çin Gaz Yak tl Brülörler ALG Serisi -. kw GARANTi ALG Serisi Gaz Brülörleri leri Teknoloji Gaz brülörleri uzun süreli testler sunucunda gaz konusunda deneyimli uzmanlar taraf ndan gelifltirildi.

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

KUDOS. Laboratuvar Cihazları. 195 www.sahinlerkimya.com Tel: (0212) 659 54 00 pbx ULTRASON K SU BANYOLARI

KUDOS. Laboratuvar Cihazları. 195 www.sahinlerkimya.com Tel: (0212) 659 54 00 pbx ULTRASON K SU BANYOLARI Laboratuvar Cihazları ULTRASON K SU BANYOLARI en yüksek kalite ultrasonic temizleyicileri dünya çap na sunmaktan gurur duyar. Ultrasonik teknoloji bir lider üreticisi olarak, Kudos yenilikçi ve patent

Detaylı

Ek 1 Kaynakl Yap larda Tasar m Prensipleri

Ek 1 Kaynakl Yap larda Tasar m Prensipleri İMO - 01 / 2005 EK 1 E 1-1 Ek 1 Kaynakl Yap larda Tasar m Prensipleri E1.1. Kayna a Uygun Tasar m Kaynak dikiflleri afla daki durumlarda çentik etkisi yarat r: a) Kesit yüksekli ince uygun olmayan gerilme

Detaylı

Kablo Kanal Sistemleri

Kablo Kanal Sistemleri Schneider Electric Kablo Kanal Sistemleri Katalog Sistem kanalları Yapısal kablolamada uzman çözümler PKS Ultra Yeni tasar m ile daha estetik daha fazla kablo tafl ma kapasitesi (11x0) ve çevreye sayg

Detaylı

D fl güzel, içi kaliteli OBO WDK Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar

D fl güzel, içi kaliteli OBO WDK Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar D fl güzel, içi kaliteli OBO Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar OBO Top Modeller LFS Kablo Kanal Sistemleri Her ölçüde çekici Kablo Döfleme Kanal YEN Gelifltirilmifl ürün kalitesi VDE Belgeli

Detaylı

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır.

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır. SAYI: 2013/03 KONU: ADİ ORTAKLIK, İŞ ORTAKLIĞI, KONSORSİYUM ANKARA,01.02.2013 SİRKÜLER Gelişen ve büyüyen ekonomilerde şirketler arasındaki ilişkiler de çok boyutlu hale gelmektedir. Bir işin yapılması

Detaylı

Hepinizin bildi i gibi bilgi ça olarak adland r lan günümüzde bilim ve teknoloji alan nda

Hepinizin bildi i gibi bilgi ça olarak adland r lan günümüzde bilim ve teknoloji alan nda Say n Meslektafllar m z, Hepinizin bildi i gibi bilgi ça olarak adland r lan günümüzde bilim ve teknoloji alan nda bafl döndürücü flekilde h zl ilerlemeler olmaktad r. Bu geliflmelerin en fazla oldu u

Detaylı

Kök kanal tedavisinin yenilenme (retreatment) insidansına etki eden faktörlerin değerlendirilmesi: Retrospektif çalışma

Kök kanal tedavisinin yenilenme (retreatment) insidansına etki eden faktörlerin değerlendirilmesi: Retrospektif çalışma Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi 2010; 11 (2) : 52-57 Kök kanal tedavisinin yenilenme (retreatment) insidansına etki eden faktörlerin değerlendirilmesi: Retrospektif çalışma Evaluation

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme 8. SINIF Sevgili Ö renciler, SBS nin kald r lmas ile bunun yerine yaz l s navlar n merkezî bir uygulamayla yap lmas n esas alan bir sistem getirilmifltir.

Detaylı

Farklı irrigasyon solüsyonlarının MTA Fillapex kanal patının bağlanma dayanımı üzerine etkisi

Farklı irrigasyon solüsyonlarının MTA Fillapex kanal patının bağlanma dayanımı üzerine etkisi Acta Odontologica Turcica 2013;30(1):1-5 Özgün araştırma makalesi Farklı irrigasyon solüsyonlarının MTA Fillapex kanal patının bağlanma dayanımı üzerine etkisi Erhan Özcan, 1 * İsmail Davut Çapar, 1 Ali

Detaylı

KALSİYUM HİDROKSİT ESASLI KANAL DOLGU PATLARI ÜZERİNE

KALSİYUM HİDROKSİT ESASLI KANAL DOLGU PATLARI ÜZERİNE KALSİYUM HİDROKSİT ESASLI KANAL DOLGU PATLARI ÜZERİNE İKİ FARKLI ÇÖZÜCÜ SOLÜSYONUN ETKİSİNİN İN VİTRO DEĞERLENDİRİLMESİ Yrd. Doç. Dr. Funda KONT ÇOBANKARA* Dr. Hasan ORUÇOĞLU Prof. Dr. Sema BELLİ* ÖZET

Detaylı

Viega Advantix Vario. Milimetrik doğruluk. Sınırsız esneklik.

Viega Advantix Vario. Milimetrik doğruluk. Sınırsız esneklik. Viega Advantix Vario Milimetrik doğruluk. Sınırsız esneklik. Viega Advantix Vario Bireyselliğin en güzel şekli. İddialı tasarım ve yüksek kaliteli malzemelerle modern banyolarda uzun süredir sıkça karşılaşılıyor

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

Uluslararas De erleme Uygulamas 2 Borç Verme Amac na Yönelik De erleme

Uluslararas De erleme Uygulamas 2 Borç Verme Amac na Yönelik De erleme Uluslararas De erleme Uygulamas 2 Borç Verme Amac na Yönelik De erleme Girifl Kapsam Tan mlar Muhasebe Standartlar yla lgisi Uygulama Tart flma Aç klama Yükümlülü ü Standartlardan Ayr lma Hükümleri Yürürlük

Detaylı

ODA STAT K BASINCI NED R?

ODA STAT K BASINCI NED R? ODA STAT K BASINCI NEDEN ÖLÇÜLMEL D R? ODA STAT K BASINCI NED R? Oda bas nc, odadaki bas nç ile bu bas nc n kar la t r ld referans bas nç aras ndaki farkt r. E er odan n bas nc +5 Pascal (Pa) / 0,02 inç

Detaylı

ÖNSÖZ. Bayram NCE 2009 / Diyarbak r

ÖNSÖZ. Bayram NCE 2009 / Diyarbak r I ÖNSÖZ Tezimin ba ndan sonuna kadar, bana hep destek olan dan man hocam Doç. Dr. Sema ÇELENK, Anabilim Dal Ba kan Yrd. Doç.Dr. Özkan ADIGÜZEL ba ta olmak üzere bölümümdeki bütün hocalar ma, tezimde eme

Detaylı