GİRİŞİMCİLİK. Doç. Dr. Mehmet Marangoz

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GİRİŞİMCİLİK. Doç. Dr. Mehmet Marangoz"

Transkript

1 GİRİŞİMCİLİK Doç. Dr. Mehmet Marangoz I

2 Yayın No : 2742 İşletme - Ekonomi : Baskı Eylül 2012 İSTANBUL ISBN Cop yright Bu ki ta bın bu ba sı sı nın Tür ki ye de ki ya yın hak la rı BE TA Ba sım Ya yım Da ğı tım A.ş. ye ait tir. Her hak kı sak lı dır. Hiç bir bö lü mü ve pa rag ra fı k s men ve ya ta ma men ya da özet ha lin de, fo to ko pi, fak si mi le ve ya başka her han gi bir şe kil de ço ğal tı la maz, da ğı tı la maz. Nor mal öl çü yü aşan ik ti bas lar ya pı la maz. Nor mal ve ka nu nî ik ti bas lar da kay nak gös te ril me si zo run lu dur. Dizgi : Beta Basım A.Ş. Baskı -Cilt : Lord Matbaası - Alpaslan Arıbuğa (Sertifika No: 22858) Davutpaşa Cad. Davutpaşa Emintaş San. Sitesi No: 103/430 Zeytinburnu/İstanbul (0-212) Kapak Tasarım : Müge Günbaş Beta BASIM YAYIM DAĞITIM A.Ş. Narlıbahçe Sokak Damga Binası No: 11 Cağaloğlu - İSTANBUL Tel: (0-212) Fax: (0-212) II

3 Rahmetli Annem ve Babama III

4 IV

5 ÖNSÖZ Girişimcilik dünyada herkesin ve her kesimin üzerinde önemle durduğu bir konudur. Girişimcilik ekonomik kalkınmanın, gelişmenin, küresel rekabet ortamında var olmanın temelidir. Bu noktadan hareketle girişimcilik, işsizliğin çözümünde ve ülke kalkınmasında, gelir dağılımı adaletsizliğinin giderilmesinde etkin bir role sahiptir. Üniversiteden mezun olan gençlerimizin iş arayan değil, iş kuran olmaları için girişimcilik eğilimi ve eğitimi çok önemlidir. Daha fazla çalışarak üretmek isteyenler için, orijinal fikirlerini hayata geçirmek isteyenler için de girişimcilik önemli bir araçtır. Bu bağlamda, Girişimcilik isimli bu çalışma, girişimcilikle ilgili temel kavramları, girişimciliğin önündeki engelleri, fırsatları ve son yıllarda girişimciliği etkileyen ve ilgilendiren gelişmeleri ve bu alanda tartışılan önemli konuları ele almaktadır. Kuruluş şekli ve kuruluş amacı ne olursa olsun, kurulan bütün işletmeler öncelikle kurucularına, sonra kuruldukları ülkeye ve genel olarak da ekonomiye önemli katkılar sağlamaktadır. İş kurmak için sadece orijinal bir fikir yeterli değildir. İşletme kurma süreci üzerinde titizlikle durulması ve kapsamlı bir çalışma yapılması gereken bir süreçtir. Bu kitap bu süreçleri, üniversiteden mezun olan ve olacak olan öğrencilere ve iş arayanlara, kendi işini kurmanın önemini, avantajlarını, zorluklarını ve bunun için yapılması gerekenleri anlatmaktadır. Girişimcilikle ilgili çalışmalarda yaratıcılık ve yenilikçilik, risk alma, azim ve kararlılık gibi bazı özelliklerin ve becerilerin gerekli olduğu vurgulanmaktadır. Bunların yanı sıra girişimcilik öğrenilebilir bir süreçtir ve bu süreçte eğitimin önemi büyüktür. Bu kitabın bir amacı da bunu sağlamaktır. Kitap, içerik itibariyle girişimcilikle ilgili temel kavram ve bilgilerin yanı sıra, günümüzde girişimciliği önemli kılan faktörler ve girişimciliği etkileyen güncel gelişmelere de yer verilmiştir. Kitabın bu şekliyle, bu konuda çalışma yapan akademisyenlere, öğrencilere ve ilgi duyan herkese yaralı olacağını ümit ediyorum. Kitapla ilgili olarak gelecek her türlü öneri ve eleştiriler, kitabın bir sonraki baskısının daha iyi olması açısından çok önemlidir.

6 Derslerimde sorularıyla, katkılarıyla ve eleştirileriyle katkı sağlayan öğrencilerime, kitabın baskısında desteklerini ve yardımlarını esirgemeyen başta yayıncım Beta Yayınlarından sayın Seyhan Satar a ve değerli çalışma arkadaşlarına ve kitabın yayına hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ederim. 01 Ağustos 2012 Doç. Dr. Mehmet MARANGOZ Muğla VI

7 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V BÖLÜM 1 : GİRİŞİMCİLİK KAVRAMI, TEMEL BOYUTLARI VE TARİHSEL GELİŞİM SÜRECİ Girişim ve Girişimcilik Kavramı Girişimcilikle İlgili Diğer Kavramlar Girişimciliğin Temel Fonksiyonları Girişimcilerde Bulunması Gereken Nitelikler Bağlılık, Kararlılık ve Azim Başarı İhtiyacı Fırsat Yönelimi İçsel Kontrol Odağı Belirsizliğe Karşı Tolerans Risk Almak Yenilik ve Yaratıcılık İyimserlik Liderlik Kendi Geleceğine Yön Verebilme Girişimcilik Türleri Girişimcikte Başarı ve Başarısızlık Nedenleri Girişimcilikte Başarı Nedenleri Girişimcilikte Başarısızlık Nedenleri Girişimciliğin Avantaj ve Dezavantajları Girişimciliğin Avantajları...16 VII

8 Girişimciliğin Dezavantajları Girişimciliği Etkileyen Faktörler Genel Olarak Girişimciliğin Tarihsel Gelişimi Türkiye de Girişimciliğin Tarihsel Gelişimi Türkiye de Girişimcilerin Yaşadığı Sorunlar Genç ve Dinamik Nüfus Yapısı Girişimcilik, Yöneticilik ve Mülkiyetin İşletme Sahibinde Bütünleşmesi Kurumsallaşma ve Aile İşletmeciliği Birinci Nesilden İkinci Nesile Geçiş İşletme Sahiplerinin Teknik Kökenli Olması Fizibilite Çalışmalarının Yetersizliği Piyasa Araştırması Türkiye de Tipik Yatırım Senaryosu Yenilikler ve Taklitçilik Finansman Ortaklık İşletmeler Arası İşbirliği Cesaret ve Risk Üstlenme Devlet Teşvikleri Vergi Sistemi Kalite Güvencesi Desteği Devlet İhalelerinde Kota Ayrılması Bilgiye Ulaşmada Yetersizlik Girograt (Girişimci Bürokrat)...33 BÖLÜM 2 : YARATICILIK, YENİLİKÇİLİK VE GİRİŞİMCİLİK Girişimcilik ve Yaratıcılık Yaratıcılık Kavramı ve Önemi Yaratıcılıkla İlgili Kavramlar Yaratıcılık Süreci...42 VIII

9 2.5. Yaratıcılık Teknikleri Beyin Fırtınası Ters Beyin Fırtınası Gordon Yöntemi Düşünce Haritası Matris Yöntemi Yatay Düşünme Tekniği Odak Grup Görüşmeleri Tekniği Varsayımları Sorgulama Girişimcilik ve Yenilik Yenilik Kavramı ve Önemi Yenilik Kaynakları Yenilik Süreci Yenilik Türleri Yenilik Kültürü Yaratıcılık, Yenilikçilik ve Girişimcilik Yaratıcılık, Yenilik ve Ekonomik Kalkınma...58 BÖLÜM 3 : İŞ AHLAKI, SOSYAL SORUMLULUK VE GİRİŞİMCİLİK Sosyal Sorumluluk Kavramı ve Boyutları Ekonomik Sorumluluk Yasal Sorumluluk Ahlaki Sorumluluk İhtiyari (Gönüllü) Sorumluluk Ahlak ve Ahlakla İlgili Kavramlar Girişimcilikte İş Ahlakı Oluşturma Girişimcilikte İş Ahlakı ve Sosyal Sorumluluğun Önemi Sosyal Sorumluluğu Önemli Kılan Nedenler İşletmelerin Sosyal Sorumluluk Alanları Çalışanlara Karşı Sorumluluk...76 IX

10 Müşterilere Karşı Sorumluluk Çeveye Karşı Sorumluluk Sermayedar ve Hissedarlara Karşı Sorumluluk Diğer İşletmelere Karşı Sosyal Sorumluluk...78 BÖLÜM 4 : SOSYAL GİRİŞİMCİLİK Sosyal Girişim ve Sosyal Girişimcilik Kavramı Sosyal Girişimcilerin Özellikleri Sosyal Girişimciliğin Unsurları Sosyal Girişimcilik ve Ticari Girişimcilik İlişkisi Sosyal Girişimciliğin Alanları...92 BÖLÜM 5 : KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ Girişimcilikte Cinsiyet Faktörü Girişimci Kadın ve Kadın Girişimciliği Kavramları Kadın Girişimci Tipleri Geleneksel Kadın Girişimci Tipi Aileci Kadın Girişimci Tipi (Evcil) Yenilikçi Kadın Girişimci Tipi Köktenci (Feminist) Kadın Girişimci Tipi Kadınları Girişimciliğe Yönlendiren Faktörler ve Özellikleri Kadın Girişimcilerin Karşılaştığı Sorunlar Geçmişte ve Günümüzde Kadın Girişimciliği Türkiye de Kadın Girişimciliği BÖLÜM 6 : EV EKSENLİ ÇALIŞMA Ev Eksenli Çalışmaya İlişkin Kavramsal Arka Plan Enformel Ekonomi Ev Eksenli Çalışma ve Kapsamı Ev Eksenli Çalışmanın Artış Nedenleri Ev Eksenli Çalışma Çeşitleri X

11 6.5. Ev Eksenli Çalışmanın Özellikleri Ev Eksenli İşi Yapacakların Kişilik Özellikleri Ev Eksenli Çalışanların İçinde Bulunduğu Koşullar BÖLÜM 7 : İŞ PLANI HAZIRLAMA VE İŞ KURMA Bir İşletmeyi Yaşama Geçirme Biçimleri Girişimcilik Süreci Motivasyona Sahip Olmak Fırsatların Belirlenmesi Kaynakların Bulunması ve Kontrolü İş Planının Hazırlanması Örgütsel Yapının Oluşturulması Kurulu Bir İşletmeyi Satın Almak Satın Almada Gözönünde Tutulması Gereken Faktörler Kurulu Bir İşletmeyi Satın Almanın Avantajları Kurulu Bir İşletmeyi Satın Almanın Dezavantajları Kurulu Bir İşletmeye Ortak Olmak İş Planının Tanımı ve Önemi İş Planının Kapsamı İyi Bir İş Planında Bulunması Gereken Özellikler İş Planının Kullanım Alanları ve Yararları İş Planının Başarısızlığının Nedenleri İş Planı Hazırlanmasında Temel İlkeler İş Planının Değerlendirilmesi İş Planının Dosya Haline Getirilmesi BÖLÜM 8 : FRANCHISING (İMTİYAZ HAKKI) Franchising in Tarihsel Gelişimi Franchising Kavramı ve Temel Özellikleri Franchising Kavramı İle Diğer Bazı Kavramlar Arasındaki Farklar Franchising ve Lisans Anlaşmaları XI

12 Franchising ve Bayilik Sistemi Franchising ve Distribütörlük Franchising ve Acentelik Franchising ve Dikey Bütünleşmiş Zincirler Franchising ve Ortak Girişim Genel Olarak Franchising Türleri Dağıtım Kanalındaki Aracılar Açısından Franchising Türleri Franchising de Temel İlkeler Girişimci Açısından Franchising Sisteminin Avantaj ve Dezavantajları Franchising Anlaşması BÖLÜM 9 : PAZARLAMA PLANI Pazarlama Kavramı ve Gelişimi Pazarlama Karması Pazarlama Anlayışındaki Aşamalar Pazarlama Anlayışına Girişimcinin Yaklaşımları ve Eğilimleri Pazarlama Çevresi Mikro Çevre Faktörlerinin Analizi Makro Çevre Faktörlerinin Analizi Pazar Bölümleme ve Hedef Pazar Seçimi Pazarlama Planı Girişimci Açısından Pazarlama Planının Önemi Pazarlama Planını Oluşturma Pazarlama Planının Aşamaları Durum Analizi Pazarlama Planının Uygulanması ve Kontrol Sorumlulukların Dağıtılması Bütçe Hazırlama Bütçe Hazırlama Yaklaşımları Pazarlama Performansının İzlenmesi BÖLÜM 10 : FİNANSMAN PLANI XII

13 10.1. Finansal Planlamanın Önemi Kurulacak İşletmenin Varlık Değerinin Belirlenmesi Başlangıç Yatırım Sermayesi Giderlerinin Belirlenmesi Çalışma Sermayesi Giderlerinin Belirlenmesi Toplam Yatırım İhtiyacının Belirlenmesi Finansman Kaynakları Özsermaye Kaynaklar Yabancı Sermaye Kaynakları BÖLÜM 11 : YENİ EKONOMİ VE GİRİŞİMCİLİK Yeni Ekonomi Kavramı Yeni Ekonomi ve Temel Dinamikleri Bilgi Dijitalleşme Sanallaşma Molekülleşme Entegrasyon-İnternet Aracılığı İle iletişim Aracısızlaşma Sektörel Değişim İnovasyon (Yenilikçilik) Üretici ve Tüketici Bütünleşmesi Hız Modülerleşme Küreselleşme Yeni Ekonomi de İşletmecilik ve Girişimcilik Anlayışları Tedarik Zinciri Yönetimi Dış Kaynak Kullanımı (Outsourcing) Değişim Mühendisliği (Re-engineering) Benchmarking (Karşılaştırma) Stratejik İşbirlikleri XIII

14 Küçülme Kalite Fonksiyon Göçerimi Entelektüel Sermaye Öğrenen Organizasyon Müşteri İlişkileri Yönetimi Değer Mühendisliği (Value Engineering) Ortaklaşa Rekabet Elektronik Ticaret Girişimci Bireyler Yeni Ekonomide Girişimcilik Yeni Ekonomi ve Elektronik Ticaret İnternetin Gelişimi ve E-Ticaret E-Ticaretin Girişimcilik Açısından Yeri ve Önemi Elektronik Ticaretin Girişimcilik Üzerindeki Pozitif ve Negatif Etkileri E-Ticaretin Getirdiği Değişimler ve Girişimciliğe Yansımaları BÖLÜM 12 : TEKNOPARKLAR VE GİRİŞİMCİLİK Teknoparkların Tanımı ve Kuruluş Amaçları Teknoparklar ve Ekonomik Kalkınma Teknoparkların Temel Özellikleri ve Yararları BÖLÜM 13 : NANOTEKNOLOJİ VE GİRİŞİMCİLİK Nanoteknoloji Kavramı Nanoteknoloji ve Girişimcilik Nanoteknoloji nin Kullanım Alanları ve Girişimciliğe Etkileri Nanoteknolojinin Günümüzdeki Durumu Nanoteknoloji ve Türkiye Nanoteknoloji Hayatı Nasıl Değiştirecek? EKLER XIV

15 EK 1 : İŞ PLANI ÖRNEĞİ EK 2 : ÖRNEK PAZARLAMA PLANI KUŞ CENNETİ KAFETERYASI YILI PAZARLAMA PLANI EK 3 : GİRİŞİMCİLERE DESTEK SAĞLAYAN BAŞLICA KURULUŞLAR EK 4 : TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİNDE SAĞLANAN DEZTEK VE MUAFİYETLER KAYNAKÇA İNTERNET KAYNAKLARI XV

16 TABLOLAR LİSTESİ Tablo 1.1 : Yönetici ve Lider Özelliklerinin Karşılaştırılması... 4 Tablo 2.1 : Yıllara Göre Ürün Çeşitleri ve Modelleri Tablo 2.2 : Yıllara Göre Ülkelerin Şirket Sayılarındaki Değişim Tablo 4.1 : Sosyal Girişimci ile Ticari Girişimci Arasındaki Farklar Tablo 5.1 : Kadın ve Erkek Girişimcilerin Ayırıcı Nitel Yönleri Tablo 7.1 : Kurulu Bir İşletmeyi Devralmanın ve Yeni Bir İşletme Kurmanın Yararları Tablo 7.2 : Girişimcinin Yeteneklerinin Değerlendirilmesi Tablo 7.3 : Değerlendirme Tablosu Tablo 8.1 : Franchising Örnekleri Tablo 8.2 : Lisans Anlaşması ve Franchising Arasındaki Faklılıklar Tablo 10.1 : Başlangıç Yatırım Sermayesi İhtiyacı Tablosu Tablo 10.2 : İşletme Giderleri Tablosu Tablo 10.3 : Toplam Finansman İhtiyacı ve Finansman Kaynakları Tablo 10.4 : Risk Sermayesi Kullanmanın Avantaj ve Dezavatajları Tablo 11.1 : Yeni ve Eski Ekonomisinin Karşılaştırılması Tablo 11.2 Tablo 11.3 : Klasik Tedarik Süreci İle Internet Üzerinden Tedarik Süreci Arasındaki Farklar : 42 Sayfalık Bir Metnin New York dan Tokyo ya Göndemenin Maliyeti ve Süresi Tablo 11.4 : Geleneksel Ticaret ve Elektronik Ticaret Karşılaştırması Tablo 12.1 : Türkiye deki Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Tablo 12.2 : Katma Değer Tablosu Tablo 13.1 : Dünya da En Çok Nanoteknoloji Patenti Alanlar XVI

17 ŞEKİLLER LİSTESİ Şekil 3.1 : İşletmelerin Sosyal Sorumlulukları Şekil 9.1 : Pazarlama Planının Aşamaları Şekil 12.1 : Ar-Ge Harcamalarının GSYİH ye Oranı Şekil 12.2 : TPE Tarafından Verilen Patent Tescillerinin Yıllara Göre Dağılımı XVII

18 XVIII

I. Kısım: Türev Piyasalar ve Ürünler. Prof. Dr. Sudi APAK Dr. Metin UYAR TÜREV ÜRÜNLER FİNANSAL TEKNİKLER

I. Kısım: Türev Piyasalar ve Ürünler. Prof. Dr. Sudi APAK Dr. Metin UYAR TÜREV ÜRÜNLER FİNANSAL TEKNİKLER I. Kısım: Türev Piyasalar ve Ürünler Prof. Dr. Sudi APAK Dr. Metin UYAR TÜREV ÜRÜNLER VE FİNANSAL TEKNİKLER I Türev Ürünler ve Finansal Teknikler Yay n No : 2527 flletme Ekonomi : 513 1. Baskı Ekim 2011

Detaylı

BANKACILIĞA GİRİŞ. Yrd. Doç. Dr. Mehmet YAZICI

BANKACILIĞA GİRİŞ. Yrd. Doç. Dr. Mehmet YAZICI I BANKACILIĞA GİRİŞ Yrd. Doç. Dr. Mehmet YAZICI Yay n No : 2967 flletme Ekonomi : 610 1. Baskı Kasım 2011 İSTANBUL Tıpkı 2. Baskı Eylül 2013 İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-992-6 Copyright Bu kitab n bu bas

Detaylı

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ: BAŞARILI GİRİŞİMCİLER VE ÖĞRETİM ÜYELERİNDEN ÖNERİLER

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ: BAŞARILI GİRİŞİMCİLER VE ÖĞRETİM ÜYELERİNDEN ÖNERİLER Yrd. Doç. Dr. Özlem ÇETİNKAYA BOZKURT DÜNYADA VE TÜRKİYE DE GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ: BAŞARILI GİRİŞİMCİLER VE ÖĞRETİM ÜYELERİNDEN ÖNERİLER Ankara, 2011 DETAY YAYINLARI : 438 1.Baskı : Ekim 2011 ISBN : 978-605-5437-51-0

Detaylı

BANKACILIK. Giriş ve İlkeler. dr. ferudun kaya Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi Editör

BANKACILIK. Giriş ve İlkeler. dr. ferudun kaya Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi Editör BANKACILIK Giriş ve İlkeler dr. ferudun kaya Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi Editör Konular* Banka ve Bankacılık Kavramları Temel Bankacılık Hizmet ve Ürünleri Dünyada ve Türkiye'de Bankacılığın

Detaylı

ARACI KURUMLARDA DENETİM KOMİTESİ UYGULAMASI

ARACI KURUMLARDA DENETİM KOMİTESİ UYGULAMASI I Dr. Özgür ÇATIKKAŞ Ayşe Sunay GÜRSU ARACI KURUMLARDA DENETİM KOMİTESİ UYGULAMASI Bu çalışma Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsünde 01.03.2010 tarihinde savunulmuş yüksek lisans

Detaylı

ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2846 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1803 ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Yazarlar Prof.Dr. Ramazan GEYLAN (Ünite 2, 6) Prof.Dr. Deniz TAŞÇI (Ünite 4, 5) Doç.Dr.

Detaylı

T.C HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS MÜFREDATI I.

T.C HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS MÜFREDATI I. T.C HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS MÜFREDATI I. YARIYIL ISPC 101 MATEMATİK 2 0 2 3 Temel kavramlar: kümeler, sayı sistemleri,

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezsiz Yüksek Lisans ( II Öğretim ) Programı Öğretim Planı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezsiz Yüksek Lisans ( II Öğretim ) Programı Öğretim Planı T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezsiz Yüksek Lisans ( II Öğretim ) Programı Öğretim Planı Tablo 1. Dersler ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders Kodları Dersler Kredisi T P K 501

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS AKTS AKTS T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. Dersler ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders Kodları

Detaylı

Nazilli İİBF İşletme Bölümü Ders İçerikleri (Güncelleme: 13.07.2015)

Nazilli İİBF İşletme Bölümü Ders İçerikleri (Güncelleme: 13.07.2015) Nazilli İİBF İşletme Bölümü Ders İçerikleri (Güncelleme: 13.07.2015) ISL101 - İşletme Bilimine Giriş I (Kredi: 3 - ISL102 - İşletme Bilimine Giriş II (Kredi: 3 - AKTS: 6) ISL105 - Muhasebe I (Kredi: 3

Detaylı

TÜRKİYE NİN YENİLİKÇİ GİRİŞİMCİLERİ MEHMET CANSIZ. SOSYAL SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Temmuz-2013 TÜRKİYE DE YENİLİKÇİ GİRİŞİMCİLER

TÜRKİYE NİN YENİLİKÇİ GİRİŞİMCİLERİ MEHMET CANSIZ. SOSYAL SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Temmuz-2013 TÜRKİYE DE YENİLİKÇİ GİRİŞİMCİLER TÜRKİYE NİN YENİLİKÇİ GİRİŞİMCİLERİ Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Örneği MEHMET CANSIZ SOSYAL SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Temmuz-2013 TÜRKİYE DE YENİLİKÇİ GİRİŞİMCİLER I T.C. KALKINMA BAKANLIĞI

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3002 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1955 GİRİŞİMCİLİK

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3002 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1955 GİRİŞİMCİLİK T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3002 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1955 GİRİŞİMCİLİK Yazarlar Doç.Dr. Mehmet BAŞAR (Ünite 1, 2, 5, 6) Prof.Dr. Yılmaz ÜRPER (Ünite 3, 4) Yrd.Doç.Dr. Burak Tuğberk

Detaylı

Yay n No : 1720 flletme - Ekonomi : 201. 1. Bas fiubat 2007 - STANBUL

Yay n No : 1720 flletme - Ekonomi : 201. 1. Bas fiubat 2007 - STANBUL I Dr. Selçuk Burak HAfiILO LU ELEKTRON K POSTA LE PAZARLAMA II Yay n No : 1720 flletme - Ekonomi : 201 1. Bas fiubat 2007 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-614 - 8 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye

Detaylı

BANKACILIK. Giriş ve İlkeler. dr. ferudun kaya Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi Editör. Öğretim Görevlisi

BANKACILIK. Giriş ve İlkeler. dr. ferudun kaya Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi Editör. Öğretim Görevlisi BANKACILIK Giriş ve İlkeler dr. ferudun kaya Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi Editör Konular* Banka ve Bankacılık Kavramları Temel Bankacılık Hizmet ve Ürünleri Dünyada ve Türkiye'de Bankacılığın

Detaylı

EXECUTIVE YÖNETİM, LİDERLİK, STRATEJİK PLANLAMA ve DEĞİŞİM YÖNETİMİ EĞİTİMLERİ 2015

EXECUTIVE YÖNETİM, LİDERLİK, STRATEJİK PLANLAMA ve DEĞİŞİM YÖNETİMİ EĞİTİMLERİ 2015 EXECUTIVE YÖNETİM, LİDERLİK, STRATEJİK PLANLAMA ve DEĞİŞİM YÖNETİMİ EĞİTİMLERİ 2015 Eğitimlerin Amacı İçerikler Eğitmenler Genel Yaklaşımlar Referanslar AMACIMIZ 2000 li yılların en belirgin özelliklerinden

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3018 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1970 İŞ PLANI

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3018 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1970 İŞ PLANI T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3018 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1970 İŞ PLANI Yazarlar Yrd.Doç.Dr. B. Tuğberk TOSUNOĞLU (Ünite 1, 8) Yrd.Doç.Dr. B. Kağan ÖZDEMİR (Ünite 2) Arş.Gör.Dr. Tuğba

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI STRATEJİK PERFORMANS YÖNETİM MODELİ OLARAK DENGELİ PERFORMANS YÖNETİMİ VE HİZMET SEKTÖRÜNDE ALAN ÇALIŞMASI ÖRNEKLERİ YÜKSEK

Detaylı

KOBİ lerde Rekabet Aracı Olarak İnovasyon: Farkındalık, Yatkınlık, Kullanım Düzeyi Araştırması ve Politika Önerileri

KOBİ lerde Rekabet Aracı Olarak İnovasyon: Farkındalık, Yatkınlık, Kullanım Düzeyi Araştırması ve Politika Önerileri KOBİ lerde Rekabet Aracı Olarak İnovasyon: Farkındalık, Yatkınlık, Kullanım Düzeyi Araştırması ve Politika Önerileri Prof. Dr. Arzu Tektaş Doç. Dr. E. Nur Özkan Günay Doç. Dr. Abdülmecit Karataş Yard.

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SİGORTACILIK VE SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SİGORTACILIK VE SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SİGORTACILIK VE SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI Birinci Sınıf I. Yarıyıl II. Yarıyıl Dersin DERSİN ADI T U K AKTS Dersin DERSİN ADI T U K AKTS SSG101 Sigortacılığa Giriş 3-3 4

Detaylı

Kamu Kurumlarında. inovasyon

Kamu Kurumlarında. inovasyon Kamu Kurumlarında inovasyon Kamu Kurumlarında İnovasyonun Gelişmesinde Etkili Olan Faktörlerin Analizi ve İnovatif Örgütsel Modellerin Geliştirilmesi 1 Kamu Kurumlarında İnovasyon 2 Bu çalışma İstanbul

Detaylı

T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ DÖRDÜNCÜ YIL-YEDİNCİ YARIYIL

T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ DÖRDÜNCÜ YIL-YEDİNCİ YARIYIL T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ DÖRDÜNCÜ YIL-YEDİNCİ YARIYIL ISL 403 Sermaye Piyasaları Analizi (3-0) 3 Dersle, finansal piyasaları

Detaylı

DIŞ TİCARETTE GİRİŞİMCİLİK

DIŞ TİCARETTE GİRİŞİMCİLİK T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2480 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1451 DIŞ TİCARETTE GİRİŞİMCİLİK Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Emre Ozan AKSÖZ (Ünite 1, 6) Doç.Dr. Funda Rana ÖZBEY ADAÇAY (Ünite 2, 4)

Detaylı

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DERS İ ÇERİ KLERİ İŞLETME YÖNETİMİ Düzce Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Uzunmustafa Mah. DÜZCE Tel: 0 380 514 4892 - Fax: 0 380

Detaylı

İSTİHDAMIN ARTTIRILMASINDA GİRİŞİMCİLİĞİN ÖNEMİ; GİRİŞİMCİLİĞİ DESTEKLEME MODELİ OLARAK İŞGEM LER

İSTİHDAMIN ARTTIRILMASINDA GİRİŞİMCİLİĞİN ÖNEMİ; GİRİŞİMCİLİĞİ DESTEKLEME MODELİ OLARAK İŞGEM LER T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİYEL İLİŞKİLER ANABİLİM DALI İSTİHDAMIN ARTTIRILMASINDA GİRİŞİMCİLİĞİN ÖNEMİ; GİRİŞİMCİLİĞİ DESTEKLEME MODELİ OLARAK

Detaylı

İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU Prof. Dr. MÜJDAT ŞAKAR T.C. Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilimdalı Öğretim Üyesi MESLEK YÜKSEKOKULLARI İÇİN

Detaylı

İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU Prof. Dr. MÜJDAT ŞAKAR Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi MESLEK YÜKSEKOKULLARI İÇİN İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DEĞİŞEN MEVZUATA GÖRE YENİDEN YAZILMIŞ 6. BASKI Yayın No : 3021 Hukuk Dizisi : 1480

Detaylı

Sigortacılık. Ferudun KAYA Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Sigortacılık. Ferudun KAYA Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sigortacılık [5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu ve 4632 Sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu İlaveli] Editör Ferudun KAYA Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bölüm Başlıkları* Sigorta

Detaylı

İŞLETME EĞİTİMİNDE GLOBAL PERSPEKTİF: ÇOMÜ BİGA İ.İ.B.F. ÖRNEĞİ Nazan YELKİKALAN

İŞLETME EĞİTİMİNDE GLOBAL PERSPEKTİF: ÇOMÜ BİGA İ.İ.B.F. ÖRNEĞİ Nazan YELKİKALAN İŞLETME EĞİTİMİNDE GLOBAL PERSPEKTİF: ÇOMÜ BİGA İ.İ.B.F. ÖRNEĞİ Nazan YELKİKALAN Özet Yener PAZARCIK Uluslar ötesi, uluslar üstü gibi isimlerle de anılan globalleşme olgusu, teknoloji ve iletişim alanındaki

Detaylı

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DERS İ ÇERİ KLERİ SOSYAL GÜVENLİK Düzce Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Uzunmustafa Mah. DÜZCE Tel: 0 380 514 4892 - Fax: 0 380 514

Detaylı

HERKES İÇİN FİZİBİLİTE. M. Serdar KABUKÇUOĞLU

HERKES İÇİN FİZİBİLİTE. M. Serdar KABUKÇUOĞLU HERKES İÇİN FİZİBİLİTE M. Serdar KABUKÇUOĞLU Ankara-2005 i ÖNSÖZ Baş döndürücü gelişmelerin yaşandığı içinde bulunduğumuz bilişim çağında ülkelerin karşılaştığı en önemli sorunlardan birisi şüphesiz işsizliktir.

Detaylı