Yard mc Üreme Teknolojisi ile Doğan Bebeklerde Konjenital Anomaliler ve Prognoz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yard mc Üreme Teknolojisi ile Doğan Bebeklerde Konjenital Anomaliler ve Prognoz"

Transkript

1 Derleme Yard mc Üreme Teknolojisi ile Doğan Bebeklerde Konjenital Anomaliler ve Prognoz Hüseyin BİLGİN 1, Abdulkadir EREN 1, Semra KARA 1 1 Turgut Özal Üniversitesi T p Fakültesi Çocuk Sağl ğ ve Hastal klar Anabilim Dal, Neonatoloji Bilim Dal, ANKARA ÖZET Dünyada günümüze kadar beş milyondan fazla çocuk yard mc üreme teknolojisi ile doğmuştur. Bu çocuklar takip etmek ve spontan gebelik çocuklar na göre hastal k riskinde art ş olup olmad ğ n değerlendirmek önemlidir. Son y llarda, yard mc üreme teknolojisini araşt ran birçok çal şma yap lm şt r. Bu derleme, yard mc üreme teknolojisi ile doğan çocuklar n uzun dönem sonuçlar, doğumsal defektler ve neonatal sonuçlar kapsayan sağl k durumu ile ilgili bilgileri özetleyecektir. Yard mc üreme teknolojisi çocuklar n n çoğu normaldir. Bununla beraber yard mc üreme teknolojisi çocuklar n n sağl k problemi riskinin daha yüksek olduğu yönünde giderek artan kan tlar mevcuttur. Bu risk büyük ölçüde düşük doğum ağ rl ğ, çoğul gebelik ve erken doğum s kl ğ n n yüksek olmas na bağl d r. Bu nedenle, yard mc üreme teknolojisi s ras nda tek embriyonun transfer edilmesi önerilmektedir. Anahtar Kelimeler: Yard mc üreme teknolojisi; konjenital anomaliler; prognoz ABSTRACT Over a five million children have been born with assisted conception worldwide. It is important to follow up these children and assess whether they have elevated health risks compared with naturally conceived children. In recent years there have been a lot of studies investigating assisted reproductive technology. This review will summarize the consequences of health in children born with assisted reproductive technology, encompassing neonatal outcomes, birth defects and long term outcomes. Most of the children conceived after assisted reproductive technology are normal. However, there is growing evidence that these children are at higher risk of health problem. These risks are mostly due to the high frequency of the prematurity, multiple pregnancies and low birthweight. Therefore, it is recommended that single embryo should be transferred during assisted reproductive technology. Key Words: Assisted reproductive technology; congenital anomalies; prognosis GİRİŞ Dünyada infertil çiftlerde çocuk sahibi olmak için, in vitro fertilizasyon (İVF), intrasitoplazmik sperm enjeksiyonu (ICSI) gibi yard mc üreme teknolojileri (YÜT) kullan lmaktad r. YÜT, fertilizasyonun laboratuvar ortam nda ovum ve spermin manipulasyonu ile gercekleştiği teknolojileri tan mlar y l nda İngiltere de ilk İVF bebeğinin doğmas ndan bu yana 1, YÜT kullan m giderek artm ş olup, dünyada beş milyonun üzerinde bebek bu yöntemler sonucu doğmuştur 2. Gelişmiş ülkelerde tüm gebeliklerin yaklaş k %1-4 ünü bu tip gebelikler oluşturmaktad r 3, y l ndan günümüze kadar YÜT de önemli gelişmeler olmuştur. YÜT bebekleri toplumun önemli bir k sm n oluşturmaktad r, bu nedenle uygulanan teknolojinin güvenilirliği bak m ndan çok say da araşt rma yap lm şt r. YÜT gebeliği bebeklerinin, spontan gebelik bebeklerine göre sağl k durumlar aç s ndan daha fazla risk alt nda olduğu düşünülmektedir. Yaz şma adresi: Hüseyin BİLGİN Turgut Özal Üniversitesi T p Fakültesi Neonatoloji Bilim Dal, Ankara Yaz n n geldiği tarih : Yay na kabul tarihi : YÜT uygulanmas s ras nda ovulasyonu indüklemek için kullan lan ilaçlar, gamet toplanmas, embriyo kültürü, luteal faz desteği için progesteron kullan m gibi işlemler gamete ve embriyoya zarar verebilir. Ayr ca yumurta sitoplazmas na sperm injeksiyonu şeklinde uygulanan ICSI, İVF e gore daha invazif bir yöntemdir. ICSI de genetik ve yap sal olarak anormal spermler dahi ovumu dölleyebildiğinden anormal genetik materyalin geçisine olanak tan maktad r. YÜT de çoğul gebelik riski yüksektir ve bu artm ş prematurite ve düşük doğum ağ rl ğ oran ile ilişkili olarak perinatal morbidite ve mortalite riskini art r r. Dünyada ve ülkemizde YÜT gebelikleri sonucu doğan çocuklar önemli bir say ya ulaşmas na rağmen, bu çocuklar n prognozlar ile ilgili çal şmalar n büyük çoğunluğu yaşam n ilk dönemlerinin araşt r lmas ile s n rl d r. Ancak YÜT gebeliklerinin erişkin döneme kadar izlenmesi uzun dönemli prognozun daha doğru olarak belirlenmesini sağlayacakt r. Bu derlemede, YÜT bebekleri, spontan gebelik bebekleri ile k yasland ğ nda, mevcut bilimsel çal şmalar ş ğ nda, sağl k problemleri riskinin art p artmad ğ özetlenmeye çal ş lacakt r

2 H. Bilgin ve ark. Yeni T p Dergisi 31;4: Çoğul gebelik ve prematürite YÜT obstetrik ve perinatal komplikasyonlar n insidans nda art ş ile ilişkilidir. Bu art ş çoğunlukla, multipl gebelik oran n yüksek olmas ile ilişkilidir. YÜT gebeliklerinde düşük doğum ağ rl ğ, prematüre doğum, hastanede yat ş s kl ğ daha yüksek görünmektedir 5,6. Bunun temel nedeni çok say da embriyo tranferi ile oluşan multipl gebeliklerdir. YÜT e bağl çoğul gebelik s kl ğ %25-50 aras nda değişmektedir 7-9. Son y llarda tek embriyo transferinin popülaritesi artmaktad r. Birden fazla embriyo transferi ile karş laşt r ld ğ nda, tekli embriyo transferinde daha az preterm doğum, daha az düşük doğum ağ rl kl infantlara neden olduğundan neonatal sonuçlar iyi bulunmuştur 10. Ülkemizde 2012 y l nda yap lan araşt rmada, Sağl k Bakanl ğ n n tek embriyo transferi ile ilgili düzenlemenin etkileri araşt r lm şt r11. Çal şmada düzenleme öncesindeki 277 YÜT bebeği ile düzenleme sonras ndaki 136 YÜT bebeği değerlendirilmiştir. Tek embriyo transferi ile ilgili düzenleme sonras nda, multipl doğum ve erken doğum oranlar n n azald ğ tespit etmişlerdir. Ülkemizde Kültürsay ve ark. n n 2013 y l nda 51 merkezde yapt klar araşt rmada, tek embriyo transferini destekleyen düzenlemenin, neonatal etkilerini değerlendirilmiştir 12. Hospitalizasyon ihtiyac olmayan grupta YÜT multipl gebelik oran %47,1, yoğun bak ma yat r lanlar n ise %69,1 i multipl gebelik olarak tespit edilmiştir. YÜT gebeliklerinde multipl doğum oran n n yeni düzenleme sonras nda da hala yüksek olduğu bulunmuştur. Yap lan çal şmalarda genellikle YÜT ikiz bebekleri spontan ikiz bebekler ile karş laşt r ld ğ nda, düşük doğum ağ rl ğ, düşük gestasyonel yaş, erken doğum, prenatal morbidite ve hastanede yat ş riskinin yüksek olarak tespit edilmiştir Bununla beraber başka bir çal şmada 1446 YÜT ikiz gebelik ile 2729 spontan ikiz gebelik karş laşt r lm şt r ve düşük doğum ağ rl ğ ve erken doğum riski YÜT ikiz gebeliklerinde daha düşük olarak tespit edilmiştir 16. Multipl gebelik Kötü prenatal sonuçlara neden olan faktörlerden sadece biri olduğundan, multipl gebeliği önlemek sorunu çözmeyecektir. YÜT tekiz gebelikler ile spontan tekiz gebeliği karş laşt ran birçok çal şmada, düşük doğum ağ rl ğ, SGA, erken doğum ve hastanede yat ş riskinin hala daha yüksek olduğu bulunmuştur y l nda yap lan bir meta-analizde YÜT tekiz gebeliklerde, spontan tekiz gebeliklerle k yasland ğ nda, perinatal mortalite, düşük doğum ağ rl ğ, erken doğum riskinin yüksek olduğu tespit edilmiştir 17. Başka bir çal şmada, İsveç te y llar aras nda doğan İVF bebek ile spontan gebelik bebek karş laşt r lm şt r. YÜT tekiz bebeklerinde, spontan olarak doğan tekizlere göre düşük doğum ağ rl ğ ve erken doğum riski daha yüksek olarak bulunmuştur 19. YÜT sürecinden başka infertilite etyolojisi ve infertilite durumu da kötü prognoz riskine katk da bulunabilmektedir 20,21. Ebeveynlerde infertilite durumunun bebek ve çocuklarda prognoza etkisi ile ilgili az say da çal şma bulunmaktad r. Son y llarda yap lan retrospektif kohort çal şmas nda, İVF, intrauterin inseminasyon, ovulasyon stimulasyonu veya spontan gebelikler ile doğan tekiz gebeliklerin perinatal sonuçlar karş laşt r lm şt r 20. Romundstad ve ark YÜT gebeliği ile spontan gebeliğin perinatal sonuçlar n değerlendirmişlerdir21. YÜT bebeklerinde düşük doğum ağ rl ğ, k sa gestasyon süresi, SGA ve perinatal ölüm riski belirgin olarak yüksek bulunmuştur. Ancak ayn karş laşt rma kardeşler aras nda yap ld ğ nda, gruplar aras nda fark görülmemiştir. Doğumsal defektler Günümüze kadar yap lan çal şmalarda YÜT bebeklerinde doğumsal defekt riskinde art ş olduğu görülmüştür. YÜT, ürogenital anomaliler, nöral tüp defektleri, gastrointestinal anomaliler, kas-iskelet anomalileri ve kardiyovasküler anomaliler ile ilişkili bulunmuştur. Meta-analizlerde doğumsal defektlerin spontan gebelik bebeklerine göre, YÜT ile doğan bebeklerde %30-40 daha fazla olduğu görülmüştür y l nda 46 çal şmada YÜT ile doğan çocuklar incelenmiştir 24. Spontan gebelik bebekleri ile karş laşt r ld ğ nda, İVF çocuklar nda doğumsal defekt risk art ş 1,30 kat ve ICSI çocuklar nda ise risk art ş 1,58 kat olarak değerlendirilmiştir. Güney Avustralya da son y llarda yap lan bir araşt rmada YÜT de konjenital anomali s kl ğ %8,3 olarak bulmuşlard r 25. Bununla beraber Çin de 2011 y l nda yap lan araşt rmada yedi farkl merkezde YÜT bebeği incelenmiştir. Çin toplumunda konjenital defekt s kl ğ %1,35 iken, bu çal şmada doğumsal defekt s kl ğ %1,23 olarak bulunmuştur 26. YÜT de işlemin d ş nda infertilitenin de doğumsal defekte yol açt ğ düşünülmektedir. Yap lan bir meta-analizde 19 çal şma incelenmiştir. YÜT bebekleri ile spontan gebelik bebekleri karş laşt r ld ğ nda doğumsal defekt risk art ş 1,29 kat olarak bulunmuştur. Yapt klar ikinci meta-analizde k s rl ğ göz önünde bulundurarak risk art ş n tekrar hesaplam şlar ve 1,01 kat olarak tespit etmişlerdir. Araşt rmac lar YÜT ün kendisinin tek baş na önceden bildirildiği kadar yüksek oranda konjenital defekte yol açmad ğ sonucuna varm şlard r 22,27. Bir araşt rmada infertilite öyküsü, yard mc üreme teknolojisi kullan ls n ya da kulla

3 H. Bilgin ve ark. n lmas n, doğumsal defektlerle ilişkili olarak bulunmuştur 25. ICSI, İVF e göre daha invaziv bir işlem olup embriyoya zarar vererek potansiyel olarak doğumsal defektlere yol açabilir. Avrupa da 5 ülkede çok merkezli olarak yap lan bir araşt rmada 5 yaş ndaki 540 ICSI ve 437 İVF çocuk değerlendirilmiştir. ICSI kullan lan çocuklarda major malformasyonlar n daha s k olduğu saptanm şt r. ICSI grup içerisinde erkeklerde malformasyonlar daha s k olup, özellikle ürogenital anomaliler olarak karş m za ç kmaktad r 28. İVF ve ICSI bebeklerini karş laşt ran bir çal şmada, İVF bebeklerinde doğumsal defekt s kl ğ n daha düşük olarak tespit etmişlerdir 25. Bir metaanalizde İVF ve ICSI aras nda doğumsal defekt aç s ndan fark görülmemiştir 24. Finlandiya da 4559 IVF bebeği, 4467 diğer YÜT bebeği ve kontrol bebeği içeren bir çal şmada, konjenital anomali risk art ş 1.3 kat olarak bulunmuştur. Bu riskin tekiz erkeklerde artt ğ, çoğul k zlarda ise azald ğ tespit edilmiştir. IVF tekiz erkek bebeklerde hipospadias ve diğer ürogenital ve kas-iskelet sistemi anomalileri daha s k görülmüştür 29. Buna karş l k İVF ve ICSI yöntemi ile doğan bebekler aras nda konjenital anomali riski aç s ndan fark n olmad ğ bildirilmiştir. Özellikle erkek infertilitesi nedeniyle uygulanan ICSI da say sal ve yap sal kromozomal anomalisi riskinin yüksek olduğu bildirilmiştir. Bir araşt rmada de novo seks kromozom anoploidisi ve yap sal otozomal kromozom anomalisi riskinde art ş bildirilmiştir 30. Benzer şekilde YÜT uygulanan infertil kad nlarda da kromozom anomalisi riski yüksek bulunmuştur 31. Fiziksel sağl k YÜT ile doğan çocuklar n fiziksel sağl ğ n araşt ran çal şmalar n çoğunda hastalanma oranlar n spontan gebelik çocuklar ile benzer olarak tespit etmişlerdir. Danimarka da yap lan bir araşt rmada İVF/ICSI tekiz gebelikler, İVF/ICSI çoğul gebelik ve spontan gebelik çocuklar incelenmiştir. İVF/ICSI ile spontan gebelik aras nda fiziksel sağl k durumlar benzer olarak görülmüştür 32. Başka bir çal şmada 66 ICSI, 52 İVF ve 59 spontan gebelik tekiz bebeklerin fiziksel sağl ğ incelenmiş ve gruplar aras nda fark görülmemiştir 33. Son y llarda yap lan bir araşt rmada yaşlar ndaki YÜT erişkinlerin kronik hastal klar ve genel sağl k durumlar incelenmiştir ve genel populasyon ile benzer sonuçlar elde edilmiştir 34. Bununla beraber YÜT çocuklar n hastalanmalar n n daha muhtemel olduğunu bildiren çal şmalar da bulunmaktad r. Yap lan bir araşt rmada İVF tekiz gebelik bebeklerinde 3 yaş nda hastal klara yakalanma riski yüksek tespit edilmiştir 35. Çok merkezli kohort çal şmas na 540 ICSI, 437 İVF ve 538 spontan gebelik dahil edilmiştir 28. Çocukluk çağ hastal klar, cerrahi ve hospitalizasyon riskinin YÜT çocuklar nda daha fazla olduğu görülmüştür. Son y llarda yap lan bir araşt rmada ICSI erkek çocuklar nda inmemiş testis nedeniyle ürogenital cerrahi riskinin yüksek olduğu bildirilmiştir 36. ICSI ile doğan 5 yaş ndaki çocuklar inceleyen bir çal şmada retinal vaskülarizasyonun anormal olduğu tespit edilmiştir 37. YÜT gebelikleri sonucu doğan çocuklarda çocukluk çağ hastal klar n n s kl ğ ve şiddeti ile ilgili bilgiler tart şmal d r. Büyüme ve pubertal gelişim Büyümeyi inceleyen birçok çal şmada YÜT çocuklar ile spontan gebelik çocuklar aras nda fark görülmemiştir Ancak baz çal şmalarda YÜT çocuklar daha uzun boylu olarak bulunmuştur. Bir araşt rmada YÜT ile doğan çocuklar n, spontan gebelik çocuklar na göre 5-6 yaşlar nda daha uzun boylu olduklar tespit edilmiştir 42. Ayr ca prematüre ve düşük doğum ağ rl kl İVF bebeklerinde, spontan gebelik ile k yasland ğ nda, 6-10 yaşlar nda daha uzun boylu olarak tespit edilmiştir 43. Bilindiği üzere YÜT k s rl k probleminde kullan lmaktad r. YÜT ile doğan bebeklerin ebeveynlerinde subfertilite olmas olağand r. ICSI, özellikle paternal inertilite tespit edilenlerde kullan lmaktad r. Dolay s yla ICSI ile doğan erkek çocuklara babadan fertilite ozukluğu ile ilgili genetik materyal geçebilmektedir. Yap lan çal şmalarda YÜT çocuklar n gonadal gelişimi normal olarak bulunmuştur 44,45, y l nda yap lan bir araşt rmada 8-14 yaş prepubertal ve pubertal ICSI ile doğmuş erkek çocuklar incelenmiştir ve testis ve penis boyu normal olarak bulunmuştur ICSI ve 115 spontan gebelik ile doğmuş 14 yaş ndaki adolesanlar n incelendiği bir çal şmada gruplar aras nda menarş, genital gelişim ve pubarş bak m ndan fark görülmemiştir, ancak k zlarda meme gelişimi geri olarak bulunmuştur 45. Başka bir çal şmada İVF çocuklar n pubertal gelişimi incelenmiştir. Spontan gebelik ile doğan çocuklar ile karş laşt r ld klar nda pubertal gelişimlerinin farkl olmad ğ tespit edilmiştir 46. Ancak İVF k z çocuklar kontrol grubuna göre ileri kemik yaş ile ilişkili olarak bulunmuştur. Nörogelişimsel etkiler Serebral palsi gibi nörolojik sekeller YÜT bebeklerinde daha s k izlenmektedir. Nörolojik etkilenmenin multipl doğum ve prematüriteye bağl olduğu düşünülmektedir, ancak tekiz YÜT bebeklerinde de risk art ş n gösteren bildiriler bulunmaktad r. Strömberg ve ark y l nda yapt klar araşt rmada 5680 İVF ve normal

4 H. Bilgin ve ark. Yeni T p Dergisi 31;4: gebelik sonucu doğan çocuklar karş laşt rm şlard r. Nörolojik sekel riski aç s ndan ikiz İVF ile ikiz spontan gebelik çocuklar aras nda fark olmad ğ bulunmuştur. İVF lerdeki risk art ş n n çoğul gebelik, erken doğum ve düşük doğum ağr l ğ na bağl olabileceği şeklinde değerlendirilmiştir 47. En s k nörolojik problemin serebral palsi olduğu tespit edilmiştir. Hvidtjorn ve ark. n n yapt ğ metaanalizde YÜT çocuk incelenmiş ve İVF tekiz çocuklarda, spontan gebelik çocuklar ile k yasland ğ nda, serebral palsi riskinin artt ğ bulunmuştur 48. YÜT çocuklar nda epilepsi riskininin artt ğ n destekleyen veriler bulunmaktad r. Ancak YÜT çocuklar ndaki artm ş epilepsi riskinin parental subfertilite ve prematürite ile ilişkili olduğu düşünülmektedir. İsveçte yap lan bir çal şmada 1-11 yaş aras ndaki İVF çocuklar nda, spontan gebelik çocuklar na göre epilepsi nedeniyle hospitalizasyon riski daha yüksek bulunmuştur. Ancak sadece term bebekler değerlendirildiğinde, her iki grup aras nda epilepsi riskinin farkl olmad ğ izlenmiştir 49. Bonduelle ve ark. n n yapt ğ çal şmada YÜT ve doğal gebelik çocuklar aras nda epilepsi riski bak m ndan fark görülmemiştir 28. Ancak bu çal şmada 32 haftadan önce doğanlar ve ikiz gebelikler değerlendirmeye al nmam şt r y l nda yap lan bir çal şmada üç yaş alt YÜT ve doğal gebelik çocuklar n n psikomotor gelişimleri değerlendirilmiştir ve gruplar aras nda fark görülmemiştir 35. Preimplantasyon genetik tan yap lan bebeklerde, doğal gebelik bebekleri ile karş laşt r ld ğ nda nörogelişimsel durumlar aras nda fark izlenmemiştir 50. Kanser etkileri Çocuklarda kanser s k görülmediğinden, YÜT de kanser s kl ğ n araşt ran çal şmalarda güçlük yaşanmaktad r. Vaka-kontrol ve kohort şeklinde yap lan 25 çal şman n incelendiği meta-analizde k s rl k tedavisi ile kanser aras nda ilişki bulunmuştur 51. YÜT ile doğan çocuklarda hematolojik, nöral ve diğer solid kanser s kl ğ n n artt ğ bulunmuştur. Hollanda da y llar aras nda doğan YÜT çocuklar n inceleyen bir araşt rmada retinoblastoma riskinde art ş olduğunu bildirmişlerdir y l nda kanser insidans n değerlendiren bir meta-analizde YÜT ile çocukluk çağ kanserleri aras nda bir ilişki görülmemiştir 53. Bir vaka-kohort çal şmas nda parental infertilite tedavisi görenlerde hepatoblastoma riskinin 9 kat artt ğ bildirilmiştir y l nda İsveç ve Yunanistan da yap lan vaka kontrol çal şmas nda İVF te akut lenfoblastik lösemi riskinde art ş tespit edilmiştir 55. Kanser ile YÜT aras ndaki ilişki tam olarak bilinmemektedir. YÜT çocuklar nda gözlenen kanser risk art ş n n uygulanan medikal tedavi veya uygulanan prosedüre mi bağl yoksa subfertilite ile mi ilişkili olduğu bilinmemektedir. Sonuç olarak, YÜT bebekleri ile spontan gebelik bebekleri aras nda neonatal ve uzun dönem prognozlar bak m ndan farkl l klar bulunmaktad r. YÜT de çoğul gebelik riski yüksektir ve bu artm ş prematurite ve düşük doğum ağ rl ğ oran ile ilişkili olarak perinatal morbidite ve mortalite riskini art rmaktad r. YÜT tekiz gebeliklerinde de düşük doğum ağ rl ğ, SGA, erken doğum ve hastanede yat ş riskinin hala yüksek olduğu görülmektedir. YÜT sürecinden başka infertilite etyolojisi ve infertilite durumu da kötü prognoza yol açmaktad r. YÜT ile doğan çocuklarda ürogenital anomaliler, nöral tüp defektleri, gastrointestinal anomaliler, kas-iskelet anomalileri ve kardiyovasküler anomaliler daha s k olarak görülmektedir. Bu farkl l klar n multipl gebelik, paternal subfertilite veya erken doğumlara bağl olup olmad ğ n inceleyen daha kapsaml ve uzun süreli çal şmalara ihtiyaç bulunmaktad r. YÜT gebeliklerinde tekiz ve sağl kl bebeklerin doğmas amaçlanmal d r. Yazar n beyan : Ç kar çat şmas bulunmamaktad r. (Conflict of interest statement: None declared) REFERANSLAR 1. Steptoe PC, Edwards RG. Birth after the reimplantation of a human embryo. Lancet 1978;2: Simpson JL. Birth defects and assisted reproductive technologies. Semin Fetal Neonatal Med 2014;19: Kulkarni AD, Jamieson DJ, Jones HW Jr, et al. Fertility treatments and multiple births in the United States. N Engl J Med 2013;369: Nyboe Andersen A, Goossens V, Bhattacharya S, et al. Assisted reproductive technology and intrauterine inseminations in Europe, 2005: results generated from European registers by ESHRE: ESHRE. The European IVF Monitoring Programme (EIM), for the European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE). Hum Reprod 2009;24: Schieve LA, Meikle SF, Ferre C, Peterson HB, Jeng G, Wilcox LS. Low and very low birth weight in infants conceived with use of assisted reproductive technology. N Engl J Med 2002;346: Källén B, Finnström O, Nygren KG, Olausson PO. In vitro fertilization in Sweden: child morbidity including cancer risk. Fertil Steril 2005;84: Martin J, Hamilton B, Sutton P, et al. Births: final data for Natl Vital Stat Rep 2009;57: Sunderam S, Chang J, Flowers L, et al. Assisted reproductive technology surveillance United States, MMWR Surveill Summ 2009; 58: de Mouzon J, Goossens V, Bhattacharya S, et al. Assisted reproductive technology in Europe, 2006: results generated from European registers by ESHRE. Hum Reprod 2010;25: Kjellberg AT, Carlsson P, Bergh C. Randomized single versus double embryo transfer: obstetric and paediatric outcome and a cost-effectiveness analysis. Hum Reprod 2006;21: Guzoglu N, Kanmaz HG, Dilli D, Uras N, Erdeve O, Dilmen U. The impact of the new Turkish regulation, imposing single embryo transfer after assisted reproduction technology, on neonatal intensive care unit utilization: a single center experience. Hum Reprod 2012;27: Kultursay N, Yalaz M, Koroglu OA. MAR Neonatal Study Group. Neonatal outcome following new assisted reproductive technology regulations in Turkey a nationwide multicenter point prevalence study. J Matern Fetal Neonatal Med Apr 24(epub ahead). 13. McDonald S, Murphy K, Beyene J, Ohlsson A. Perinatal outcomes of in vitro fertilization twins: a systematic review and meta-analyses. Am J Obstet Gynecol 2005;193:

5 H. Bilgin ve ark. 14. Kanat-Pektas M, Kunt C, Gungor T, Mollamahmutoglu L. Perinatal and first year outcomes of spontaneous versus assisted twins: a single center experience. Arch Gynecol Obstet 2008;278: Hansen M, Colvin L, Petterson B, Kurinczuk JJ, de Klerk N, Bower C. Twins born following assisted reproductive technology: perinatal outcome and admission to hospital. Hum Reprod 2009;24: Boulet SL, Schieve LA, Nannini A, Ferre C, Devine O, Cohen B. Perinatal outcomes of twin births conceived using assisted reproduction technology: a population-based study. Hum Reprod 2008;23: Bower C, Hansen M. Assisted reproductive echnologies and birth outcomes: overview of recent systematic reviews. Reprod Fertil Dev 2005; 17: Henningsen AK, Pinborg A, Lidegaard Ø, et al. Perinatal outcome of singleton siblings born after assisted reproductive technology and spontaneous conception: Danish national sibling-cohort study. Fertil Steril 2011;95: Sazonova A, Källen K, Thurin-Kjellberg A, Wennerholm UB, Bergh C. Obstetric outcome after in vitro fertilization with single or double embryo transfer. Hum Reprod 2011;26: Hayashi M, Nakai A, Satoh S, Matsuda Y. Adverse obstetric and perinatal outcomes of singleton pregnancies may be related to maternal factors associated with infertility rather than the type of assisted reproductive technology procedure used. Fertil Steril 2012;98: Romundstad LB, Romundstad PR, Sunde A, et al. Effects of technology or maternal factors on perinatal outcome after assisted fertilisation: a population-based cohort study. Lancet 2008;372: Rimm AA, Katayama AC, Diaz M, Katayama KP. A meta-analysis of controlled studies comparing major malformation rates in IVF and ICSI infants with naturally conceived children. J Assist Reprod Genet 2004;21: Hansen M, Bower C, Milne E, de Klerk N, Kurinczuk JJ. Assisted reproductive technologies and the risk of birth defects a systematic review. Hum Reprod 2005;20: Wen J, Jiang J, Ding C, et al. Birth defects in children conceived by in vitro fertilization and intracytoplasmic sperm injection: a meta-analysis. Fertil Steril 2012;97: Davies MJ, Moore VM, Willson KJ, et al. Reproductive technologies and the risk of birth defects. N Engl J Med 2012;366: Yan J, Huang G, Sun Y, et al. Birth defects after assisted reproductive technologies in China: analysis of offspring in seven centers (2004 to 2008). Fertil Steril 2011;95: Rimm AA, Katayama AC, Katayama KP. A meta-analysis of the impact of IVF and ICSI on major malformations after adjusting for the effect of subfertility. J Assist Reprod Genet 2011;28: Bonduelle M, Wennerholm UB, Loft A, et al. A multi-centre cohort study of the physical health of 5-year-old children conceived after intracytoplasmic sperm injection, in vitro fertilization and natural conception. Hum Reprod 2005;20: Klemetti R, Gissler M, Sevon T, Koivurova S, Ritvanen A, Hemminki E. Children born after assisted fertilization have an increased rate of major congenital anomalies. Fertil Steril 2005; 84: Van Steirteghem A, Bonduelle M, Devroey P, Liebaers I. Follow-up of children born after ICSI. Hum Reprod Update 2002;8: Reddy UM, Wapner RJ, Rebar RW, Tasca RJ. Infertility, assisted reproductive tecnology, and adverse pregnancy outcomes: executive summary of a National Institute of Child Health and Human Development Workshop. Obstet Gynecol 2007;109: Pinborg A, Loft A, Schmidt L, Andersen AN. Morbidity in a Danish national cohort of 472 IVF/ICSI twins, 1132 non-ivf/icsi twins and 634 IVF/ICSI singletons: health-related and social implications for the children and their families. Hum Reprod 2003;18: Place I, Englert Y. A prospective longitudinal study of the physical, psychomotor, and intellectual development of singleton children up to 5 years who were conceived by intracytoplasmic sperm injection compared with children conceived spontaneously and by in vitro fertilization. Fertil Steril 2003;80: Beydoun H, Sicignano N, Beydoun M, et al. A cross-sectional evaluation of the first cohort of young adults conceived by in vitro fertilization in the United States. Fertil Steril 2010; 94: Koivurova S, Hartikainen AL, Sovio U, Gissler M, Hemminki E, Järvelin MR. Growth, psychomotor development and morbidity up to 3 years of age in children born after IVF. Hum Reprod 2003;18: Ludwig AK, Katalinic A, Thyen U, Sutcliffe AG, Diedrich K, Ludwig M. Physical health at 5.5 years of age of term-born singletons after intracytoplasmic sperm injection: results of a prospective, controlled, single blinded study. Fertil Steril 2009;91: Wikstrand MH, Niklasson A, Strömland K, Hellström A. Abnormal vessel morphology in boys born after intracytoplasmic sperm injection. Acta Paediatr 2008;97: Basatemur E, Shevlin M, Sutcliffe A. Growth of children conceived by IVF and ICSI up to 12 years of age. Reprod Biomed Online 2010;20: Lee SH, Lee MY, Chiang TL, Lee MS, Lee MC. Child growth from birth to 18 months old born after assisted reproductive technology results of a national birth cohort study. Int J Nurs Stud 2010;47: Woldringh GH, Hendriks JC, van Klingeren J, et al. Weight of in vitro fertilization and intracytoplasmic sperm injection singletons in early childhood. Fertil Steril 2011;95: Bonduelle M, Bergh C, Niklasson A, Palermo GD, Wennerholm UB. Medical follow-up study of 5-year-old ICSI children. Reprod Biomed Online 2004;9: Miles HL, Hofman PL, Peek J, et al. In vitro fertilization improves childhood growth and metabolism. J Clin Endocrinol Metab 2007;92: Makhoul IR, Tamir A, Bader D, et al. In vitro fertilisation and use of ovulation enhancers may both influence childhood height in very low birthweight infants. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 2009;94: de Schepper J, Belva F, Schiettecatte J, Anckaert E, Tournaye H, Bonduelle M. Testicular growth and tubular function in prepubertal boys conceived by intracytoplasmic sperm injection. Horm Res 2009;71: Belva F, Roelants M, Painter R, Bonduelle M, Devroey P, De Schepper J. Pubertal development in ICSI children. Hum Reprod 2012;27: Ceelen M, van Weissenbruch MM, Vermeiden JP, van Leeuwen FE, Delemarre-van de Waal HA. Pubertal development in children and adolescents born after IVF and spontaneous conception. Hum Reprod 2008; 23: Strömberg B, Dahlquist G, Ericson A, Finnström O, Köster M, Stjernqvist K. Neurological sequelae in children born after in-vitro fertilisation: a population-based study. Lancet 2002;359: Hvidtjørn D, Schieve L, Schendel D, Jacobsson B, Svaerke C, Thorsen P. Cerebral palsy, autism spectrum disorders, and developmental delay in children born after assisted conception: a systematic review and metaanalysis. Arch Pediatr Adolesc Med 2009;163: Ericson A, Nygren KG, Olausson PO, Kallen B. Hospital care utilization of infants born after IVF. Hum Reprod 2002;17: Banerjee I, Shevlin M, Taranissi M, et al. Health of children conceived after preimplantation genetic diagnosis: a preliminary outcome study. Reprod Biomed Online 2008;16: Bowdin S, Allen C, Kirby G, et al. A survey of assisted reproductive technology births and imprinting disorders. Hum Reprod 2007;22: Moll AC, Imhof SM, Cruysberg JR, Schouten-van Meeteren AY, Boers M, van Leeuwen FE. Incidence of retinoblastoma in children born after invitro fertilisation. Lancet 2003;361: Raimondi S, Pedotti P, Taioli E. Meta-analysis of cancer incidence in children born after assisted reproductive technologies. Br J Cancer 2005; 93: McLaughlin CC, Baptiste MS, Schymura MJ, Nasca PC, Zdeb MS. Maternal and infant birth characteristics and hepatoblastoma. Am J Epidemiol 2006;163: Petridou ET, Sergentanis TN, Panagopoulou P, et al. In vitro fertilization and risk of childhood leukemia in Greece and Sweden. Pediatr Blood Cancer 2012;58:

Yard mc üreme teknolojisi ile do an bebeklerde perinatal ve uzun dönem prognoz

Yard mc üreme teknolojisi ile do an bebeklerde perinatal ve uzun dönem prognoz DERLEME Hacettepe T p Dergisi 2009; 40:25-31 Yard mc üreme teknolojisi ile do an bebeklerde perinatal ve uzun dönem prognoz Ayfle Korkmaz 1 1 Doç. Dr., Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı

Detaylı

YARDIMCI ÜREME TEKNİKLERİ UYGULAMALARI VE PERİNATAL/NEONATAL ETKİLER

YARDIMCI ÜREME TEKNİKLERİ UYGULAMALARI VE PERİNATAL/NEONATAL ETKİLER YARDIMCI ÜREME TEKNİKLERİ UYGULAMALARI VE PERİNATAL/NEONATAL ETKİLER Nilüfer Güzoğlu, H. Gözde Kanmaz, Dilek Dilli, Nurdan Uras, Ömer Erdeve, Uğur Dilmen İlk tüp bebeğin 1978 de doğumundan bu yana IVF

Detaylı

YARDIMCI ÜREME TEKNİKLERİNDE PERİNATAL SONUÇLAR. Beril Nisa YAŞAR* Füsun TERZİOĞLU**

YARDIMCI ÜREME TEKNİKLERİNDE PERİNATAL SONUÇLAR. Beril Nisa YAŞAR* Füsun TERZİOĞLU** DERLEME YARDIMCI ÜREME TEKNİKLERİNDE PERİNATAL SONUÇLAR Beril Nisa YAŞAR* Füsun TERZİOĞLU** Alınış Tarihi: 19.06.2014 Kabul Tarihi: 12.04.2016 ÖZET Son yıllarda önemli oranda artış gösteren yardımcı üreme

Detaylı

Arşiv Kaynak Tarama Dergisi

Arşiv Kaynak Tarama Dergisi Arşiv Kaynak Tarama Dergisi Archives Medical Review Journal Yardımcı Üreme Teknikleri Gebeliklerinde Perinatal Sonuçlar Perinatal Outcomes after Assisted Reproductive Technology Setenay Arzu Yılmaz 1,

Detaylı

İleri Anne Yaşı ve Gebelik Komplikasyonları İlişkisinin Araştırılması

İleri Anne Yaşı ve Gebelik Komplikasyonları İlişkisinin Araştırılması İleri Anne Yaşı ve Gebelik Komplikasyonları İlişkisinin Araştırılması Itır Aktürk, Sena Bahadıroğlu, S. Gayenur Büyükberber, Sümeyye Gürbüz Danışman: Prof. Dr. Filiz F. (Bilgin) Yanık ÖZET Bu çalışmada

Detaylı

Spontan ve IVF ikiz gebeliklerin obstetrik ve perinatal sonuçlarının karşılaştırılması

Spontan ve IVF ikiz gebeliklerin obstetrik ve perinatal sonuçlarının karşılaştırılması Orijinal araştırma-original research http://dx.doi.org/10.7197/1305-0028.1942 Spontan ve IVF ikiz gebeliklerin obstetrik ve perinatal sonuçlarının karşılaştırılması Comparison of obstetric and perinatal

Detaylı

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2016;8 (4):

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2016;8 (4): Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2016;8 (4): 256-262 Orijinal Makale Güler ve ark. Spontan ve Yardımcı Üreme Tekniği ile Oluşan İkiz Gebeliklerin Perinatal Sonuçları Perinatal Results of

Detaylı

İVF Gebelikleri Yüksek Preeklampsi Riski ile İlişkilidir

İVF Gebelikleri Yüksek Preeklampsi Riski ile İlişkilidir doi:10.5222/iksst.2014.001 Araştırma İVF Gebelikleri Yüksek Preeklampsi Riski ile İlişkilidir IVF Pregnancies is Associated with Increased Risk for Preeclampsia Atınç Özer *, Erbil Karaman **, Yasemin

Detaylı

TÜRKİYEDE IVF SONRASI TRANSFER EDİLECEK EMBRİYO SAYISINI BELİRLEYEN FAKTÖRLERİN ANALİZİ,

TÜRKİYEDE IVF SONRASI TRANSFER EDİLECEK EMBRİYO SAYISINI BELİRLEYEN FAKTÖRLERİN ANALİZİ, TÜRKİYEDE IVF SONRASI TRANSFER EDİLECEK EMBRİYO SAYISINI BELİRLEYEN FAKTÖRLERİN ANALİZİ, ÜREME SAĞLIĞI VE İNFERTİLİTE DERNEĞİ (TSRM) ANKETİ * Bülent URMAN 1, Turgut AYDIN 2, Barış ATA 1 1 V.K.V. Amerikan

Detaylı

Çok Merkezli Ço ul Gebelik Çal flmas IV Spontan kizlerdeki Mortalitenin Yard mla Üreme Teknikleriyle Gebe Kalanlardaki kizler ile Karfl laflt r lmas

Çok Merkezli Ço ul Gebelik Çal flmas IV Spontan kizlerdeki Mortalitenin Yard mla Üreme Teknikleriyle Gebe Kalanlardaki kizler ile Karfl laflt r lmas Perinatoloji Dergisi 2011;19(1):1-5 e-adres: http://www.perinataldergi.com/20110191001 doi:10.2399/prn.11.0191001 Çok Merkezli Ço ul Gebelik Çal flmas IV Spontan kizlerdeki Mortalitenin Yard mla Üreme

Detaylı

Gebelikte Viral Enfeksiyonlar

Gebelikte Viral Enfeksiyonlar Gebelikte Viral Enfeksiyonlar Prof. Dr. Sabahattin ALTUNYURT Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD Perinatoloji BD 2016 İzmir Gebelikte Viral Enfeksiyonlar Gebelikte geçirilen

Detaylı

Dr. Özlem Dural. İstanbul Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı

Dr. Özlem Dural. İstanbul Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Dr. Özlem Dural İstanbul Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Yardımcı üreme teknikleri sikluslarında luteal faz yetersizdir 1. OPU sırasında granüloza hücrelerinin hasarlanması 2. Hipotalamo-hipofizer

Detaylı

Prof Dr Bülent GÜLEKLİ Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD Reprodüktif Endokrinoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi

Prof Dr Bülent GÜLEKLİ Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD Reprodüktif Endokrinoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Üreme Tıbbı Derneği ve TJOD Ankara Şubesi Ortak Eğitim Toplantısı HER YÖNÜYLE PCOS 24 Şubat 2013 Prof Dr Bülent GÜLEKLİ Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD Reprodüktif

Detaylı

Prof.Dr.Sezai ŞAHMAY İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD Reprodüktif Endokrinoloji Bilim

Prof.Dr.Sezai ŞAHMAY İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD Reprodüktif Endokrinoloji Bilim Prof.Dr.Sezai ŞAHMAY İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD Reprodüktif Endokrinoloji Bilim Dalı Başkanı www.jinekolojik.org www.sahmay.com SŞ Gebeliği

Detaylı

Polikistik over sendromu olan kadınlarda, cerrahi veya Yardımcı Üreme. Teknikleri ile kanıta dayalı infertilite tedavisi

Polikistik over sendromu olan kadınlarda, cerrahi veya Yardımcı Üreme. Teknikleri ile kanıta dayalı infertilite tedavisi Polikistik over sendromu olan kadınlarda, cerrahi veya Yardımcı Üreme Teknikleri ile kanıta dayalı infertilite tedavisi Polikistik over sendromu (PKOS), 1930 yılında wedge rezeksiyonun tariflenmesinden

Detaylı

IUI endikasyonlarında IVF yapalım mı? Prof.Dr.M.Bülent Tıraş

IUI endikasyonlarında IVF yapalım mı? Prof.Dr.M.Bülent Tıraş IUI endikasyonlarında IVF yapalım mı? Prof.Dr.M.Bülent Tıraş Acıbadem Maslak Hastanesi Tüp Bebek Acıbadem Sağlık Grubu Tüp Bebek Koordinatörü IUI endikasyonları Ejekulatuar disfonksiyon, seksüel disfonksiyon,

Detaylı

Yardımcı üreme teknolojisi (YÜT) son yıllarda birçok infertil çiftin çocuk sahibi olmalarını sağlamaktadır.

Yardımcı üreme teknolojisi (YÜT) son yıllarda birçok infertil çiftin çocuk sahibi olmalarını sağlamaktadır. İlknur M. GÖNENÇ Yardımcı üreme teknolojisi (YÜT) son yıllarda birçok infertil çiftin çocuk sahibi olmalarını sağlamaktadır. Bilim adamları Miriam F. Menkin ve John Rock ın ilk olarak 1944 yılında bir

Detaylı

TÜRK YEDE IVF SONRASI TRANSFER ED LECEK EMBR YO SAYISINI BEL RLEYEN FAKTÖRLER N ANAL Z,

TÜRK YEDE IVF SONRASI TRANSFER ED LECEK EMBR YO SAYISINI BEL RLEYEN FAKTÖRLER N ANAL Z, TÜRK YEDE IVF SONRASI TRANSFER ED LECEK EMBR YO SAYISINI BEL RLEYEN FAKTÖRLER N ANAL Z, ÜREME SA LI I VE NFERT L TE DERNE (TSRM) ANKET * Bülent URMAN 1, Turgut AYDIN 2, Bar fl ATA 1 1 V.K.V. Amerikan Hastanesi

Detaylı

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2012;4 (4):23-28

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2012;4 (4):23-28 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2012;4 (4):23-28 Orijinal Araştırma Çakmak ve ark. Elektif Sezaryen Yapılan Adölesan ve İleri Yaş Gebeliklerin Maternal ve Perinatal Sonuçları Maternal

Detaylı

Progesteronun Preterm Doğumları ve Düşüğü Önlemede Yeri Var mıdır? Prof. Dr. Feride Söylemez A.Ü.T.F Kadın Hastalıkları ve Doğum AD

Progesteronun Preterm Doğumları ve Düşüğü Önlemede Yeri Var mıdır? Prof. Dr. Feride Söylemez A.Ü.T.F Kadın Hastalıkları ve Doğum AD Progesteronun Preterm Doğumları ve Düşüğü Önlemede Yeri Var mıdır? Prof. Dr. Feride Söylemez A.Ü.T.F Kadın Hastalıkları ve Doğum AD Erken doğum: İlk bir yılda görülen infant ölümlerinin %35 inin nedeni

Detaylı

Açıklanamayan infertilitede IUI ilk basamak tedavisi olmalımıdır?

Açıklanamayan infertilitede IUI ilk basamak tedavisi olmalımıdır? Açıklanamayan infertilitede IUI ilk basamak tedavisi olmalımıdır? Prof Dr Ahmet ERDEM Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Açıklanamayan İnfertilite n Toplumda fertilitenin

Detaylı

Radyasyon Koliti Oluşturulmuş Sıçanlarda Ghrelinin Barsak Anastomozu Üzerine Etkisi Dr. Ebubekir Gündeş

Radyasyon Koliti Oluşturulmuş Sıçanlarda Ghrelinin Barsak Anastomozu Üzerine Etkisi Dr. Ebubekir Gündeş Radyasyon Koliti Oluşturulmuş Sıçanlarda Ghrelinin Barsak Anastomozu Üzerine Etkisi Dr. Ebubekir Gündeş Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji Cerrahisi Kliniği Giriş

Detaylı

Bebekte doğum öncesinde kromozomsal ve genetik anormalliklerin tespiti amacıyla yapılır.

Bebekte doğum öncesinde kromozomsal ve genetik anormalliklerin tespiti amacıyla yapılır. AMNİYOSENTEZ Gebelik sırasına bebeğin genetik hastalıkları ve doğumsal anormalliklerini tespit amacıyla doğum kesesinden alınan sıvının incelenmesidir. Doğum kesesinden alınan küçük miktarda sıvıdan çalışılan

Detaylı

Makalenin Orjinal Adı: Elective Single Embryo Transfer in Women Aged 40-44 years

Makalenin Orjinal Adı: Elective Single Embryo Transfer in Women Aged 40-44 years Makalenin Orjinal Adı: Elective Single Embryo Transfer in Women Aged 40-44 years Yazarlar: M. Niinima ki 1, A.-M. Suikkari 2, S. Ma kinen 2, V. So derstro m-anttila 2, and H. Martikainen 1 1 Department

Detaylı

TABURCULUK SONRASI REHOSPİTALİZASYON VE NEDENLERİ..Dr. Ömer ERDEVE

TABURCULUK SONRASI REHOSPİTALİZASYON VE NEDENLERİ..Dr. Ömer ERDEVE TABURCULUK SONRASI REHOSPİTALİZASYON VE NEDENLERİ.Dr. Ömer ERDEVE Rehospitalizasyon - TANIM Kim? Ne kadar süre boyunca? Hangi düzey ünite? Maliyet? Mortalite ve morbidite üzerine etkisi? Rehospitalizasyon

Detaylı

Karaciğerde ve anne karnındaki bebeğin plasentasına yapılan bir proteindir. Doğumdan sonra miktarı düşer. Bkz: 4 lü test. Kandaki miktarı ölçülür.

Karaciğerde ve anne karnındaki bebeğin plasentasına yapılan bir proteindir. Doğumdan sonra miktarı düşer. Bkz: 4 lü test. Kandaki miktarı ölçülür. ALFA FETO PROTEİN AFP; Alfa feto protein; Karaciğerde ve anne karnındaki bebeğin plasentasına yapılan bir proteindir. Doğumdan sonra miktarı düşer. Bkz: 4 lü test. Kandaki miktarı ölçülür. AFP testi ne

Detaylı

Zeynep Eras, Gözde Kanmaz, Banu Mutlu, Fuat Emre Canpolat, Evrim Durgut Şakrucu, Uğur Dilmen

Zeynep Eras, Gözde Kanmaz, Banu Mutlu, Fuat Emre Canpolat, Evrim Durgut Şakrucu, Uğur Dilmen Zeynep Eras, Gözde Kanmaz, Banu Mutlu, Fuat Emre Canpolat, Evrim Durgut Şakrucu, Uğur Dilmen ZTB Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gelişimsel Pediatri Ünitesi Obstetrik tahminlerdeki belirsizliklere

Detaylı

2008 2013 YILLARI ARASINDA HASTANEMİZDE GERÇEKLEŞEN ADÖLESAN DOĞUMLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

2008 2013 YILLARI ARASINDA HASTANEMİZDE GERÇEKLEŞEN ADÖLESAN DOĞUMLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 2008 2013 YILLARI ARASINDA HASTANEMİZDE GERÇEKLEŞEN ADÖLESAN DOĞUMLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ Evaluation of the Adolescent Deliveries Between 2008 and 2013 Years: A Hospital Based Study Hasan Onur TOPÇU 1,

Detaylı

ANORMAL SPERM PARAMETRESİ OLAN ERKEĞİN DEĞERLENDİRİLMESİ (JİNEKOLOJİK BAKIŞ) Prof.Dr. Tayfun ÖZÇAKIR

ANORMAL SPERM PARAMETRESİ OLAN ERKEĞİN DEĞERLENDİRİLMESİ (JİNEKOLOJİK BAKIŞ) Prof.Dr. Tayfun ÖZÇAKIR ANORMAL SPERM PARAMETRESİ OLAN ERKEĞİN DEĞERLENDİRİLMESİ (JİNEKOLOJİK BAKIŞ) Prof.Dr. Tayfun ÖZÇAKIR Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD Tüp Bebek Ünitesi Direktörü Manisa

Detaylı

SPERM KAYNAĞININ IVF/ICSI BAŞARISINA ETKİSİ VE TESE İÇİN YENİ ENDİKASYONLAR

SPERM KAYNAĞININ IVF/ICSI BAŞARISINA ETKİSİ VE TESE İÇİN YENİ ENDİKASYONLAR SPERM KAYNAĞININ IVF/ICSI BAŞARISINA ETKİSİ VE TESE İÇİN YENİ ENDİKASYONLAR Prof. Dr. Ateş Kadıoğlu İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Androloji Bilim Dalı Sperm Kaynakları

Detaylı

ADOLESAN VE PERİMENOPOZDA İNFERTİLİTE TEDAVİSİ YAPILMALI MIDIR? Prof. Dr. Yusuf ÜSTÜN

ADOLESAN VE PERİMENOPOZDA İNFERTİLİTE TEDAVİSİ YAPILMALI MIDIR? Prof. Dr. Yusuf ÜSTÜN ADOLESAN VE PERİMENOPOZDA İNFERTİLİTE TEDAVİSİ YAPILMALI MIDIR? Prof. Dr. Yusuf ÜSTÜN ADOLESAN Çocukluktan erişkinliğe geçiş süreci DSÖ 10-19 yaş arasını kapsar Menarş sonrası ilk 2 yıl anovulatuar siklustan

Detaylı

Çok Merkezli Ço ul Gebelik Çal flmas 1 - Epidemiyoloji

Çok Merkezli Ço ul Gebelik Çal flmas 1 - Epidemiyoloji Perinatoloji Dergisi Cilt: 16, Say : 1/Nisan 2008 1 e-adres: http://www.perinataldergi.com/20080161001 Çok Merkezli Ço ul Gebelik Çal flmas 1 - Epidemiyoloji Murat Yayla 1, Yeflim Baytur 2 1 International

Detaylı

Suç Duyurusu: Dilovası = Sanayi = Hava Kirliliği = Akciğer Kanseri? / Onur Hamzaoğlu

Suç Duyurusu: Dilovası = Sanayi = Hava Kirliliği = Akciğer Kanseri? / Onur Hamzaoğlu Suç Duyurusu: Dilovası = Sanayi = Hava Kirliliği = Akciğer Kanseri? / Onur Hamzaoğlu Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı(UKAA), 17 Ekim 2013 tarihinde, hava kirliliğinin

Detaylı

Oocyte and Embryo Cryopreservation Technical and Legal Approaches

Oocyte and Embryo Cryopreservation Technical and Legal Approaches Oocyte and Embryo Cryopreservation Technical and Legal Approaches BASAK BALABAN American Hospital of Istanbul Assisted Reproduction Unit AMERICAN HOSPITAL UTCD Meeting 2015, Antalya Turkey OVERVIEW 1.

Detaylı

Yüksek Riskli Yenidoğanların Uzun Dönem Sonuçları. Doç. Dr. Ş. Suna OĞUZ Zekai Tahir Burak Kadın Sağ. EAH Yenidoğan Kliniği

Yüksek Riskli Yenidoğanların Uzun Dönem Sonuçları. Doç. Dr. Ş. Suna OĞUZ Zekai Tahir Burak Kadın Sağ. EAH Yenidoğan Kliniği Yüksek Riskli Yenidoğanların Uzun Dönem Sonuçları Doç. Dr. Ş. Suna OĞUZ Zekai Tahir Burak Kadın Sağ. EAH Yenidoğan Kliniği Sunum planı Yüksek riskli yenidoğan bebeklerin Prematüre bebekler Hipoksik iskemik

Detaylı

CVS ve AS Gebelik Kaybına Yol Açar mı?

CVS ve AS Gebelik Kaybına Yol Açar mı? 10 Haziran 2016 CVS ve AS Gebelik Kaybına Yol Açar mı? Prof.Dr. Ali ERGÜN A/S V CVS Amniosentez CVS Amnio CVS 11 16 20 40 Gestasyonel hafta 15% Fetal kayıp Randomize çalışmalar Cochrane Library, Issue

Detaylı

Term ve Tekil Gebeliklerde Kordon Prolapsusu ve Sonuçları

Term ve Tekil Gebeliklerde Kordon Prolapsusu ve Sonuçları Term ve Tekil Gebeliklerde Kordon Prolapsusu ve Sonuçları Şafak ÖZDEMİRCİ 1, Emre BAŞER¹, Eylem ÜNLÜBİLGİN 1,Deniz ESİNLER 1, Serdar YALVAÇ 2, Aykan YÜCEL 1, Özlem MORALOĞLU TEKİN 1 1 Etlik Zübeyde Hanım

Detaylı

Aile Hekimliği Uzmanı, Altıyüzevler Aile Sağlığı Merkezi, Tokat. Adres: Karşıyaka Mh. İbni. Kemal Cd. 8. Sk Göksu Evleri, Altıyüzevler Aile Sağlığı

Aile Hekimliği Uzmanı, Altıyüzevler Aile Sağlığı Merkezi, Tokat. Adres: Karşıyaka Mh. İbni. Kemal Cd. 8. Sk Göksu Evleri, Altıyüzevler Aile Sağlığı Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2014;6 (2):129-137 Orijinal Makale Oktay G. Aile Sağlığı Birimimde Kayıtlı Bebeklerin Doğum Ağırlığını Etkileyen Faktörler Factors Affecting the Birth Weight

Detaylı

BİRİNCİ BASAMAKTA DİYABETİK AYAK İNFEKSİYONLARI EPİDEMİYOLOJİSİ VE ÖNEMİ. Doç. Dr. Serap Çifçili Marmara Üniversitesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı

BİRİNCİ BASAMAKTA DİYABETİK AYAK İNFEKSİYONLARI EPİDEMİYOLOJİSİ VE ÖNEMİ. Doç. Dr. Serap Çifçili Marmara Üniversitesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı BİRİNCİ BASAMAKTA DİYABETİK AYAK İNFEKSİYONLARI EPİDEMİYOLOJİSİ VE ÖNEMİ Doç. Dr. Serap Çifçili Marmara Üniversitesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı BİRİNCİ BASAMAKTA GÜNCEL DURUM > 6330 Aile Sağlığı Merkezi

Detaylı

Dr. Sinan Özkavukcu Histoloji ve Embriyoloji Uzmanı Embriyoloji Laboratuvarı Sorumlusu

Dr. Sinan Özkavukcu Histoloji ve Embriyoloji Uzmanı Embriyoloji Laboratuvarı Sorumlusu 26 2 9 E y l ü l 2 0 1 3 4. Ü r e m e T ı b b ı D e r n e ğ i K o n g r e s i A n t a l y a eset vs. DET ne kazanıp ne kaybediyoruz? Dr. Sinan Özkavukcu Histoloji ve Embriyoloji Uzmanı Embriyoloji Laboratuvarı

Detaylı

Aralıklarla Beta HCH ölçümü ne için yapılır?

Aralıklarla Beta HCH ölçümü ne için yapılır? BETA HCG Kanda Gebelik Testi; HCG blood test quantitative; Serial beta HCG; Repeat quantitative beta HCG; Human chorionic gonadotrophin blood test quantitative; Beta-HCG blood test quantitative; Pregnancy

Detaylı

YARDIMCI ÜREME TEKNİKLERİ VE ETİK SORUNLAR 12/11/2009

YARDIMCI ÜREME TEKNİKLERİ VE ETİK SORUNLAR 12/11/2009 YARDIMCI ÜREME TEKNİKLERİ VE ETİK SORUNLAR 1 12/11/2009 Yardımcı üreme teknikleri bir açıdan kadının infertilite problemine ışık tutarken diğer yandan birçok riski ve problemi beraberinde getirmektedir.

Detaylı

Prof Dr Rıza Madazlı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı

Prof Dr Rıza Madazlı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Prof Dr Rıza Madazlı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Preeklampsi Hipertansiyon (>140/ 90) ve Proteinüri (>0.3 g / 24-s) > 20 gebelik hafta En sık medikal komplikasyon

Detaylı

İn vitro Fertilizasyon ve Çocukluk Çağı Kanserleri

İn vitro Fertilizasyon ve Çocukluk Çağı Kanserleri DERLEME İn vitro Fertilizasyon ve Çocukluk Çağı Kanserleri Dr. Dilek İNCE, a Dr. Emre ÇEÇEN b a Çocuk Onkoloji BD, Dokuz Eylül Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü, İzmir b Çocuk Onkoloji BD, Adnan Menderes

Detaylı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı X, Y, Z KUŞAĞI TÜKETİCİLERİNİN YENİDEN SATIN ALMA KARARI ÜZERİNDE ALGILANAN MARKA DENKLİĞİ ÖĞELERİNİN ETKİ DÜZEYİ FARKLILIKLARININ

Detaylı

Vajinal Doğum Bebeğin Bilişsel Gelişimini Etkiler mi?

Vajinal Doğum Bebeğin Bilişsel Gelişimini Etkiler mi? Vajinal Doğum Bebeğin Bilişsel Gelişimini Etkiler mi? Dr. Özlem Gülümser Koru Ankara Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği Gelişimsel Pediatri Ünitesi Gebelik Doğum ve Lohusalık Kongresi 2 Aralık

Detaylı

PREMATÜRE BEBEKLERİN FİZYOLOJİSİ

PREMATÜRE BEBEKLERİN FİZYOLOJİSİ PREMATÜRE BEBEKLERİN FİZYOLOJİSİ TANIMLAR Preterm/Prematüre Bebek- 37 gestasyon haftasından önce doğan Gestasyon yaşına göre sınıflandırma Prematüre (erken doğan)

Detaylı

ÖZET CEVAP: Oosit retrivalin hemen ardından intrauterin hcg uygulaması implantasyon oranlarını, kimyasal ve klinik gebelik oranlarını artırmaktadır.

ÖZET CEVAP: Oosit retrivalin hemen ardından intrauterin hcg uygulaması implantasyon oranlarını, kimyasal ve klinik gebelik oranlarını artırmaktadır. Intrauterine administration of hcg immediately after oocyte retrieval and the outcome of ICSI: a randomized controlled trial Oosit Retrivalden hemen sonra intrauterin hcg uygulamasının ICSI sonuçları üzerine

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

Yardımcı Üreme Tekniklerinde Sperm Elde Etme Yöntemleri. Prof. Dr. Bülent Alıcı İ.Ü. CTF Üroloji Anabilim Dalı

Yardımcı Üreme Tekniklerinde Sperm Elde Etme Yöntemleri. Prof. Dr. Bülent Alıcı İ.Ü. CTF Üroloji Anabilim Dalı Yardımcı Üreme Tekniklerinde Sperm Elde Etme Yöntemleri Prof. Dr. Bülent Alıcı İ.Ü. CTF Üroloji Anabilim Dalı Azoospermi Obstrüktif Normal spermatogenez Non-Obstrüktif Ciddi spermatogenez defekti Sharif

Detaylı

Gebelik Döneminde İlaç Kullanımına Dair Kanıta Dayalı Bireysel Risk Değerlendirme Raporu

Gebelik Döneminde İlaç Kullanımına Dair Kanıta Dayalı Bireysel Risk Değerlendirme Raporu Gebelik Döneminde İlaç Kullanımına Dair Kanıta Dayalı Bireysel Risk Değerlendirme Raporu 1 / 6 1. Gebenin Tıbbi, Obstetrik ve İlaç Öyküsü Adı Soyadı : F***** T****** Yaşı : 24 Son Adet Tarihi : 23.08.2016

Detaylı

Kent Hastanesi, Hepimizden Önce Çocuklarımızın Hastanesi!

Kent Hastanesi, Hepimizden Önce Çocuklarımızın Hastanesi! Kent Hastanesi, Hepimizden Önce Çocuklarımızın Hastanesi! www.kenthospital.com Kent Hastanesi, hepimizden önce çocuklarımızın hastanesi! Çünkü, çocuklarımız, hepimizin geleceği! Kuruluşumuzdan bu yana

Detaylı

İNFERTİL ÇİFTLERDE BESLENME VE YAŞAM BİÇİMİ. Dr İsmail Küçükerdoğan

İNFERTİL ÇİFTLERDE BESLENME VE YAŞAM BİÇİMİ. Dr İsmail Küçükerdoğan İNFERTİL ÇİFTLERDE BESLENME VE YAŞAM BİÇİMİ Dr İsmail Küçükerdoğan İNFERTİLİTE Olguların % 20 si nedeni açıklanamayanlar. Kötü beslenme, kimyasal maruziyeti, elektromanyetik radyasyon, x-ray, çevre kirliliği,

Detaylı

ACOG DİYOR Kİ; DOĞUM TARİHİ TAHMİN METODU. Özeti Yapan: Dr. Esra Esim Büyükbayrak ÖZET

ACOG DİYOR Kİ; DOĞUM TARİHİ TAHMİN METODU. Özeti Yapan: Dr. Esra Esim Büyükbayrak ÖZET ACOG DİYOR Kİ; DOĞUM TARİHİ TAHMİN METODU Özeti Yapan: Dr. Esra Esim Büyükbayrak ÖZET Gebeliğin doğru tarihlendirilmesi sonuçları iyileştirmek açısından oldukça önemlidir ve ayrıca halk sağlığı ve araştırmalar

Detaylı

Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği En İyi Genç Araştırıcı Ödülü-2011

Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği En İyi Genç Araştırıcı Ödülü-2011 Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği En İyi Genç Araştırıcı Ödülü-2011 Dr. Serhat IŞIK 13.10.2011 TİROİD PARATİROİD TİROİD PARATİROİD TİROİD PARATİROİD TİROİD PARATİROİD TİROİD PARATİROİD TİROİD

Detaylı

İnfertilite ile depresyon ve anksiyete ilişkisi

İnfertilite ile depresyon ve anksiyete ilişkisi İnfertilite ile depresyon ve anksiyete ilişkisi Y R D. D O Ç. D R. M İ N E İ S L İ M Y E TA Ş K I N B A L I K E S İ R Ü N İ V E R S İ T E S I TIP FA K Ü LT E S İ K A D I N H A S TA L I K L A R I V E D

Detaylı

PCOS ve GEBELİK KOMPLİKASYONLARI. Prof. Dr. Nazan Başak Yıldırım Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum A.D.

PCOS ve GEBELİK KOMPLİKASYONLARI. Prof. Dr. Nazan Başak Yıldırım Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum A.D. PCOS ve GEBELİK KOMPLİKASYONLARI Prof. Dr. Nazan Başak Yıldırım Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum A.D. PCOS hiperandrojenism, anovulasyon, overde polikistik görünüm Obezite

Detaylı

Endometrial Polip ve Submukoz Myomların Histeroskopik Tedavisi

Endometrial Polip ve Submukoz Myomların Histeroskopik Tedavisi Endometrial Polip ve Submukoz Myomların Histeroskopik Tedavisi Timur Gürgan, MD Hacettepe Universitesi, Tıp Fakültesi,Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD, Üreme Tıbbı Ünitesi Gurgan Clinic Kadın Sağlığı,İnfertilite

Detaylı

İnfertilite; Kısırlık; Erkeklerde Kısırlık;

İnfertilite; Kısırlık; Erkeklerde Kısırlık; ERKEKLERDE KISIRLIK İnfertilite; Kısırlık; Erkeklerde Kısırlık; Kısırlık ne demektir? Kısırlık bir yıllık bir denemeyi takiben çocuk sahibi olamamaktır. Kısırlık şikayetlerinin üçte biri erkeklerden kaynaklanır.

Detaylı

DOĞUM ŞEKLİNİN YENİDOĞAN ÜZERİNE ETKİLERİ

DOĞUM ŞEKLİNİN YENİDOĞAN ÜZERİNE ETKİLERİ DOĞUM ŞEKLİNİN YENİDOĞAN ÜZERİNE ETKİLERİ Doç. Dr. F. Emre CANPOLAT Zekai Tahir Burak Neonatoloji Kliniği Sunum planı Hangi doğum şekli bebek için daha uygun Doğum şekli hangi sistemlere etki eder Elektif

Detaylı

500 GEBEDE RİSK FAKTÖRLERİ NEONATAL MORBİDİTE VE MORTALİTE

500 GEBEDE RİSK FAKTÖRLERİ NEONATAL MORBİDİTE VE MORTALİTE 500 GEBEDE RİSK FAKTÖRLERİ NEONATAL MORBİDİTE VE MORTALİTE Dr. A. AMAÇ - Dr. N. SARPER. Dr. D. TANUGUR ÖZET Ekim 199l'de İstanbul Zeynep Kamil Hastanesine doğum

Detaylı

ZORUNLU TEK/fiARTLI K EMBR YO TRANSFER YÖNETMEL SONRASI GEBEL K ORANLARIMIZ

ZORUNLU TEK/fiARTLI K EMBR YO TRANSFER YÖNETMEL SONRASI GEBEL K ORANLARIMIZ ARAfiTIRMA (Clinical Investigation) ZORUNLU TEK/fiARTLI K EMBR YO TRANSFER YÖNETMEL SONRASI GEBEL K ORANLARIMIZ Seyhan GÜMÜfiLÜ, Recep Onur KARABACAK, Nuray BOZKURT, Mesut ÖKTEM, Esra KARABAY, Cengiz KARAKAYA,

Detaylı

AMH; Over Rezerv Testleri İçinde Yeri Farklı mı?

AMH; Over Rezerv Testleri İçinde Yeri Farklı mı? AMH; Over Rezerv Testleri İçinde Yeri Farklı mı? Prof.Dr. Rifat H. GÜRSOY Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum A.D Üreme Endokrinolojisi ve İnferKlite Bilim Dalı Prof.Dr.Sezai ŞAHMAY

Detaylı

İN-VİTRO FERTİLİZASYON (IVF) VE EMBRİYO TRANSFERİ (ET)

İN-VİTRO FERTİLİZASYON (IVF) VE EMBRİYO TRANSFERİ (ET) İN-VİTRO FERTİLİZASYON (IVF) VE EMBRİYO TRANSFERİ (ET) Yardımcı üreme tekniklerinin (YÜT) (Assisted Reproduction Techniques, ART) temel amacı, infertil çiftin sağlıklı bir bebek sahibi olmasıdır. IVF-ET

Detaylı

TÜLAY ÖZBĐÇER Biyolog

TÜLAY ÖZBĐÇER Biyolog TÜLAY ÖZBĐÇER Biyolog Đ L E T Đ Ş Đ M Adres : Meneviş Sk. No: 38/17 06540 A. Ayrancı, Çankaya / ANKARA E-posta : tozbicer@hotmail.com Gsm : (532) 223 39 15 Tel : (312) 427 50 45 K Đ Ş Đ S E L B Đ L G Đ

Detaylı

Gebelikte Progesteron Kullanımı. Prof. Dr. Recep Has K.Doğum/Perinatoloji İ.Ü.İstanbul Tıp Fakültesi

Gebelikte Progesteron Kullanımı. Prof. Dr. Recep Has K.Doğum/Perinatoloji İ.Ü.İstanbul Tıp Fakültesi Gebelikte Progesteron Kullanımı Prof. Dr. Recep Has K.Doğum/Perinatoloji İ.Ü.İstanbul Tıp Fakültesi Progesteron Kolesterol Pregnenolon 17-α- Hidroksi pregnenolon Dehidro-epi androsteron Östriol Progesteron

Detaylı

Genetik Tanı ve Hücre Tedavi Hizmetlerinde İnovasyon

Genetik Tanı ve Hücre Tedavi Hizmetlerinde İnovasyon Genetik Tanı ve Hücre Tedavi Hizmetlerinde İnovasyon Fikirden Faturaya.. Ürün inovasyonu: pazarda bulunanlardan farklı mamul maddeler Servis inovasyonu: Farklı hizmetlerin yaratılması veya varolan servislerin

Detaylı

Prof Dr Sabahattin ALTUNYURT Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD

Prof Dr Sabahattin ALTUNYURT Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD Prof Dr Sabahattin ALTUNYURT Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD Kistik Fibrozis Otozomal resesif geçiş gösteren genetik bir hastalık 7q kromozomdaki Fibrosis Transmembrane

Detaylı

DOĞUMSAL BÖBREK VE ÜRİNER SİSTEM ANOMALİLERİNDE PRENATAL RİSK FAKTÖRLERİ

DOĞUMSAL BÖBREK VE ÜRİNER SİSTEM ANOMALİLERİNDE PRENATAL RİSK FAKTÖRLERİ DOĞUMSAL BÖBREK VE ÜRİNER SİSTEM ANOMALİLERİNDE PRENATAL RİSK FAKTÖRLERİ Alper Soylu, Hatice Eroğlu, Seçil Arslansoyu Çamlar, Mehmet Türkmen, Salih Kavukçu Dokuz Eylül Üniversitesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Detaylı

Kliniğimizde, bir yıllık yenidoğan puls oksimetre tarama testi deneyimimiz ve doğumsal kalp hastalığı sıklığı

Kliniğimizde, bir yıllık yenidoğan puls oksimetre tarama testi deneyimimiz ve doğumsal kalp hastalığı sıklığı Kliniğimizde, bir yıllık yenidoğan puls oksimetre tarama testi deneyimimiz ve doğumsal kalp hastalığı sıklığı Kamil Şahin, Murat Elevli, Canan Yolcu, H. Nilgün Selçuk Duru Haseki Eğitim Araştırma Hastanesi,

Detaylı

NONOBSTRÜKTİF AZOSPERMİK ERKEKLERDE TESE ÖNCESİ VARİKOSEL OPERASYONU YAPILMALI

NONOBSTRÜKTİF AZOSPERMİK ERKEKLERDE TESE ÖNCESİ VARİKOSEL OPERASYONU YAPILMALI NONOBSTRÜKTİF AZOSPERMİK ERKEKLERDE TESE ÖNCESİ VARİKOSEL OPERASYONU YAPILMALI Dr. Tahsin TURUNÇ Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi Üroloji Kliniği 5 Kasım 2016,

Detaylı

IUI da Başarıyı Etkileyen Faktörler

IUI da Başarıyı Etkileyen Faktörler IUI da Başarıyı Etkileyen Faktörler Ayşin Akdoğan Ege Üniversitesi Aile Planlaması ve Kısırlık Araştırma ve Uygulama Merkezi İZMİR Dünyada %13-15 çift infertilite sorunu yaşıyor Prevalansı gelişmekte olan

Detaylı

genetic abnormalities and pregnancy. We detected neither Y chromosome deletions nor chromosomal abnormalities in the fertile control group of 10

genetic abnormalities and pregnancy. We detected neither Y chromosome deletions nor chromosomal abnormalities in the fertile control group of 10 ARAŞTIRMA Azoospermik ve Oligospermik Hastalardaki Genetik Anomalilerinin Fertilizasyona Etkisi T A D ICSI Sonrası Fertilizasyon Sonuçlarına Azoospermik ve Oligospermik Hastalardaki Genetik Anomalilerinin

Detaylı

Meme Kanserinde Fertilite Koruyucu Yaklaşımlar. Murat Sönmezer Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD

Meme Kanserinde Fertilite Koruyucu Yaklaşımlar. Murat Sönmezer Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD Meme Kanserinde Fertilite Koruyucu Yaklaşımlar Murat Sönmezer Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD Meme Kanseri Kadınlarda en yaygın kanser (tüm kanserlerin 1/3 ü) Yaşam boyu

Detaylı

İNFERTİL HASTANIN HORMON DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILMALIDIR? DOÇ. DR. ERCAN BAŞTU

İNFERTİL HASTANIN HORMON DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILMALIDIR? DOÇ. DR. ERCAN BAŞTU İNFERTİL HASTANIN HORMON DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILMALIDIR? DOÇ. DR. ERCAN BAŞTU İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Reprodük>f Endokrinoloji ve İnfer>lite

Detaylı

ETHICAL and LEGAL ASPECTS of ABORTION Due to Fötal Malformations. Prof. Dr. Oktay Kadayıfcı

ETHICAL and LEGAL ASPECTS of ABORTION Due to Fötal Malformations. Prof. Dr. Oktay Kadayıfcı ETHICAL and LEGAL ASPECTS of ABORTION Due to Fötal Malformations Prof. Dr. Oktay Kadayıfcı Hangi nedenle olursa olsun bir gebeliğin sonlandırılması son derece hassas bir konudur ve kişilerin duygularına

Detaylı

FETAL HAYATTAN ÇOCUKLUĞA ĠLK 1000 GÜNDE BESLENME VE AĠLE HEKĠMLĠĞĠ SĠSTEMĠNDE HEMŞĠRENĠN ROLÜ

FETAL HAYATTAN ÇOCUKLUĞA ĠLK 1000 GÜNDE BESLENME VE AĠLE HEKĠMLĠĞĠ SĠSTEMĠNDE HEMŞĠRENĠN ROLÜ FETAL HAYATTAN ÇOCUKLUĞA ĠLK 1000 GÜNDE BESLENME VE AĠLE HEKĠMLĠĞĠ SĠSTEMĠNDE HEMŞĠRENĠN ROLÜ Yrd.Doç.Dr. Gülten KOÇ Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Doğum-Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim

Detaylı

ADRENAL KORTİKAL KANSER TEDAVİSİNDE LAPAROSKOPİK CERRAHİ

ADRENAL KORTİKAL KANSER TEDAVİSİNDE LAPAROSKOPİK CERRAHİ ADRENAL KORTİKAL KANSER TEDAVİSİNDE LAPAROSKOPİK CERRAHİ DR GÜRHAN SAKMAN ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI ADRENAL KORTİKAL KANSER TEDAVİSİNDE LAPAROSKOPİK CERRAHİ DR GÜRHAN

Detaylı

Bebekte doğum öncesinde kromozomsal ve genetik anormalliklerin tespiti amacıyla yapılır.

Bebekte doğum öncesinde kromozomsal ve genetik anormalliklerin tespiti amacıyla yapılır. AMNİYOSENTEZ Gebelik sırasına bebeğin genetik hastalıkları ve doğumsal anormalliklerini tespit amacıyla doğum kesesinden alınan sıvının incelenmesidir. Doğum kesesinden alınan küçük miktarda sıvıdan çalışılan

Detaylı

Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulaması Yönetmeliğinin Getirdiği Yenilikler

Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulaması Yönetmeliğinin Getirdiği Yenilikler Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulaması Yönetmeliğinin Getirdiği Yenilikler Doç.Dr.Salih MOLLAHALİLOĞLU* Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi Yıldırım Beyazıt Üniversitesi * S.B. Geleneksel ve

Detaylı

GEBELİKTE DEMİR ve İYOT KULLANIMI Prof. Dr. Acar KOÇ

GEBELİKTE DEMİR ve İYOT KULLANIMI Prof. Dr. Acar KOÇ GEBELİKTE DEMİR ve İYOT KULLANIMI Prof. Dr. Acar KOÇ Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Hangi durumlarda destek gerekir? Yetersiz beslenme, diyet yetersizliği (düşük

Detaylı

Adet Yokluğu; Adet Kesilmesi; Menstruasyon un Kesilmesi; Adetlerin Durması;

Adet Yokluğu; Adet Kesilmesi; Menstruasyon un Kesilmesi; Adetlerin Durması; AMENORE Adet Yokluğu; Adet Kesilmesi; Menstruasyon un Kesilmesi; Adetlerin Durması; Genç kızlarda menstruasyon 9 ila 18 yaş arasında başlar. 12 yaş averaj yaşıdır ve birçoğu bu yaşta başlar. Adetin olmamasına

Detaylı

Op. Dr. Funda Akpınar Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma

Op. Dr. Funda Akpınar Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Op. Dr. Funda Akpınar Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Letrozol kullanımını takip eden donma- çözme tek embryo transfer sikluslarında gebelik ve neonatal sonuçlar Orijinal

Detaylı

Çok Düşük Doğum Ağırlıklı Preterm Bebeklerde Lactobacillus Reuteri'nin Fungal Profilakside Kullanımı: Randomize Kontrollü Bir Çalışma

Çok Düşük Doğum Ağırlıklı Preterm Bebeklerde Lactobacillus Reuteri'nin Fungal Profilakside Kullanımı: Randomize Kontrollü Bir Çalışma Çok Düşük Doğum Ağırlıklı Preterm Bebeklerde Lactobacillus Reuteri'nin Fungal Profilakside Kullanımı: Randomize Kontrollü Bir Çalışma Mehmet Yekta Öncel, Sema Arayıcı, Fatma Nur Sarı, Gülsüm Kadıoğlu Şimşek,

Detaylı

Endometrisisli İnfertil Hastaya Yaklaşım

Endometrisisli İnfertil Hastaya Yaklaşım Endometrisisli İnfertil Hastaya Yaklaşım Öğr Gör Uzm Dr R Emre OKYAY Dokuz Eylül Üniv. Tıp Fak. Hastanesi Kadın Hast. ve Doğum Anabilim Dalı Bu ağrılar bir gün bitecek mi? Sürekli ilaç almaktan bıktım.

Detaylı

Gec Preterm Olgularin Yonetimi

Gec Preterm Olgularin Yonetimi Gec Preterm Olgularin Yonetimi Serdar H. Ural, M.D., F.A.C.O.G. Chief, Division of Maternal Fetal Medicine Director, Fellowship Training Program Medical Director, Labor and Delivery Unit Director, Obstetrical

Detaylı

Risk Ölçütleri. Doç Dr Zeliha Öcek

Risk Ölçütleri. Doç Dr Zeliha Öcek Risk Ölçütleri Doç Dr Zeliha Öcek Risk nedir? Zarara uğrama tehlikesi, olasılığı Risk Faktörü Nedir? Hastalık oluşumu ile pozitif yönde ilişkisi olan faktör Yoksulluk verem hastalığı Annenin düşük eğitim

Detaylı

SICAKLIK VE ENTALP KONTROLLÜ SERBEST SO UTMA UYGULAMALARININ KAR ILA TIRILMASI

SICAKLIK VE ENTALP KONTROLLÜ SERBEST SO UTMA UYGULAMALARININ KAR ILA TIRILMASI Türk Tesisat Mühendisleri Derne i / Turkish Society of HVAC & Sanitary Engineers 8. Uluslararası Yapıda Tesisat Teknolojisi Sempozyumu / 8. International HVAC +R Technology Symposium 12-14 Mayıs 2008,

Detaylı

ZKTB OLGU SUNUMU ÖZET. Anahtar kelimeler: Adölesan, ileri maternalyaş, yenidoğan, yenidoğan yoğun bakım

ZKTB OLGU SUNUMU ÖZET. Anahtar kelimeler: Adölesan, ileri maternalyaş, yenidoğan, yenidoğan yoğun bakım ZKTB OLGU SUNUMU CİLT: 45 YIL: 2014 SAYI: 3 ÖZET Adölesan veya İleri Anne Yaşı: Yenidoğan İçin Risk midir? Tek Bir Merkezin Retrospektif Sonuçları Is Adolescentor Advanced Maternal Age Risky for Newborn?:

Detaylı

03.06.15 09:00 PATOLOJİ 10:00 BİYOKİMYA-MİKROBİYOLOJİ-FARMAKOLOJİ 11:00 HALK SAĞLIĞI 12:00 İYİ HEKİMLİK UYG. 6 Hafta. Kurul Süresi: 10 saat 10 saat

03.06.15 09:00 PATOLOJİ 10:00 BİYOKİMYA-MİKROBİYOLOJİ-FARMAKOLOJİ 11:00 HALK SAĞLIĞI 12:00 İYİ HEKİMLİK UYG. 6 Hafta. Kurul Süresi: 10 saat 10 saat Yeni Yüzyıl Üniversitesi TIP FAKÜLTESİ Prof. Dr. Demir Budak Dekan Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten 215 216 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DÖNEM III DERS KURULU 6 TIP TIP 332- ÜREME SİSTEMİ HASTALIKLARI

Detaylı

Klivaj Evresi ve Blastokist Embriyo Transferlerinin Over Rezervine Göre Karşılaştırılması

Klivaj Evresi ve Blastokist Embriyo Transferlerinin Over Rezervine Göre Karşılaştırılması J Kartal TR 2014;25(2):138-142 doi: 10.5505/jkartaltr.2014.14238 KLİNİK ÇALIŞMA ORIGINAL ARTICLE Klivaj Evresi ve Blastokist Embriyo Transferlerinin Over Rezervine Göre Karşılaştırılması Comparison of

Detaylı

KIZAMIKÇIK. German measles; 3 gün hastalığı; Kızamıkcık belirtileri nelerdir?

KIZAMIKÇIK. German measles; 3 gün hastalığı; Kızamıkcık belirtileri nelerdir? KIZAMIKÇIK German measles; 3 gün hastalığı; Kızamıkcık döküntü ve ateşle seyreden bulaşıcı viral bir hastalıktır. Kızamıkçık aşı ile önlenebilen bir hastalıktır. Kızamıkçık bağışıklık bırakır, geçiren

Detaylı

Neden MGB Tercih Ediyorum? DR. HALİL COŞKUN İSTANBUL

Neden MGB Tercih Ediyorum? DR. HALİL COŞKUN İSTANBUL Neden MGB Tercih Ediyorum? DR. HALİL COŞKUN İSTANBUL İdeal Bariatrik Cerrahi Kriterleri Ne Olmalıdır? 1. Düşük komplikasyon riski olmalı 2. Etkili kilo kaybı olmalı 3. Teknik olarak kolay uygulanabilmeli

Detaylı

İnsizyonel Ektopik Gebeliğin Doğru Yönetimi Nasıl Olmalıdır?

İnsizyonel Ektopik Gebeliğin Doğru Yönetimi Nasıl Olmalıdır? İnsizyonel Ektopik Gebeliğin Doğru Yönetimi Nasıl Olmalıdır? Doç. Dr. Bülent Yılmaz İzmir Katip Çelebi Üni. Tıp Fak. Kadın Hastalıkları ve Doğum AD Tepecik Eğitim Araş. Hast. Tüp Bebek Ünitesi 12. Zekai

Detaylı

UTERUS TRANSPLANTASYONU Etik ve Yasal Zorluklar. Celalettin GÖÇKEN

UTERUS TRANSPLANTASYONU Etik ve Yasal Zorluklar. Celalettin GÖÇKEN UTERUS TRANSPLANTASYONU Etik ve Yasal Zorluklar Celalettin GÖÇKEN Uterus Transplantasyonu Bağışlayanlar Açısından Risk Alıcılar Açısından Risk Doğacak Çocuklar Mevzuata Dair Zorluklar SONUÇ Uterus Transplantasyonu

Detaylı

OPU Komplikasyonlarına Yaklaşım. Doç. Dr. Gamze Sinem Çağlar Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hast. ve Doğum AD.

OPU Komplikasyonlarına Yaklaşım. Doç. Dr. Gamze Sinem Çağlar Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hast. ve Doğum AD. OPU Komplikasyonlarına Yaklaşım Doç. Dr. Gamze Sinem Çağlar Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hast. ve Doğum AD. IVF e bağlı mortalite 100,000 canlı doğumda 6 OPU IVF ilk 10 yılında Laparoskopi ile

Detaylı

hükümet tabibi olarak görev yaptıktan sonra, 1988 yılında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi nde başladığım

hükümet tabibi olarak görev yaptıktan sonra, 1988 yılında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi nde başladığım 1961 yılında Malatya da doğdum. İlk-orta ve lise öğrenimimi Malatya da tamamladım.1978 yılında girdiğim Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni 1984 yılında bitirdim. 1984-1987 yılları arasında Çanakkale ve

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

İZMİR İLİ İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI İSTATİSTİKLERİ VE İŞ GÜVENLİĞİNİNKENT YAŞAMINA ETKİLERİ. Aykut AKDEMİR Maden Mühendisi izmir@maden.org.

İZMİR İLİ İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI İSTATİSTİKLERİ VE İŞ GÜVENLİĞİNİNKENT YAŞAMINA ETKİLERİ. Aykut AKDEMİR Maden Mühendisi izmir@maden.org. 719 İZMİR İLİ İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI İSTATİSTİKLERİ VE İŞ GÜVENLİĞİNİNKENT YAŞAMINA ETKİLERİ Alpaslan ERTÜRK Maden Yüksek Mühendisi izmir@maden.org.tr Aykut AKDEMİR Maden Mühendisi izmir@maden.org.tr

Detaylı

Bir üniversite yenidoğan yoğun bakım ünitesinde izlenen düşük doğum ağırlıklı bebeklerin geriye dönük değerlendirilmesi

Bir üniversite yenidoğan yoğun bakım ünitesinde izlenen düşük doğum ağırlıklı bebeklerin geriye dönük değerlendirilmesi JCEI / 2015; 6 (3): 291-295 Journal of Clinical and Experimental Investigations doi: 10.5799/ahinjs.01.2015.03.0535 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Bir üniversite yenidoğan yoğun bakım ünitesinde izlenen

Detaylı