Utanç baskýnlarý. Çoruma uzandý. Kuduz vakalarý azaldý

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Utanç baskýnlarý. Çoruma uzandý. Kuduz vakalarý azaldý"

Transkript

1 TKDK destekli iþletmeler OSB'de yükseliyor Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu kuruluþundan günümüze IPARD-1 Programý kapsamýnda 14 adet çaðrýya çýkarken ve bu çaðrýlar neticesinde Çorum Organize Sanayi Bölgesinde farklý sektörlerde faaliyet göstermek üzere yapýlan 8 adet yatýrým projesi ile hibe desteði vermek üzere sözleþme imzalamýþtý. SAYFA 5 TE Ýl Genel Meclisi Çevre ve Saðlýk Komisyonu Baþkaný Ahmet Tuna, 2014 yýlýnda Çorum'da 21 adet, 2015'de ise 1 adet kuduz hastalýðý mihraký çýktýðýný kaydetti. Kuduz vakalarý azaldý Ahmet Tuna Çevre ve Saðlýk Komisyonu, Çorum'da bulunan sokak hayvanlarý hakkýnda bir rapor hazýrladý. Hazýrlanan rapor, Ýl Genel Meclisi'nin dünkü toplantýsýnda meclis üyelerinin bilgisine sunuldu. SAYFA 7 DE 03 EYLÜL 2015 PERÞEMBE 40 KURUÞ Utanç baskýnlarý Hasan Karayol "Haber Arkasý"na konuk oldu 1 Eylül Barýþ Günü etkinlikleri kapsamýnda Çorum'a konser için gelen Basbariton Hasan Karayol Umut Radyo'da yayýnlanan "Haber Arkasý" programýna konuk oldu. Program süresince okuduðu opera tadýndaki birbirinden güzel halk türküleri ilgiyle dinlenen Karayol, Uður Çýnar'ýn sorularýný yanýtladý. SAYFA 2 DE Çoruma uzandý Ankara talimatlý Türkiye genelinde sudan sebeplerle baskýn operasyonlar yapýlýrken dün Çorum ve ilçelerinde eðitim veren 2 okul ve 4 dershaneye polis ve maliye görevlilerince baskýn yapýldý. Baskýnda, eðitim kurumlarýndaki bilgisayar hard diski ve bazý dizüstü bilgisayarlara incelenmek üzere el konuldu. Türkiye'nin çeþitli yerlerinde gerçekleþtirilen okul ve dershane baskýnlarýna bir yenisi de Çorum'da eklendi. Ankara Cumhuriyet Baþsavcýlýðý Anayasal Düzene Karþý Ýþlenen Suçlar Soruþturma Bürosu'nun þikayeti ile Çorum'daki 2 okul ve 2 dershaneye polis ve maliye görevlilerince baskýn yapýldý. Eþ zamanlý olarak Alaca ve Osmancýk'taki Fem Dershanesi þubelerinde de arama yapýldý. Baskýnlarýn, Çorum Sulh Ceza Hakimliði'nin baþlattýðý soruþturma kapsamýnda, vergi usul kanununa muhalefet suçunun iþlenmiþ olabileceðine yönelik kuvvetli suç þüphesinin bulunduðu iddiasýyla gerçekleþtirildiði öðrenildi.baskýna Vergi Dairesi yetkilileri de katýldý. SAYFA 3 TE Ýskilip cezaevinde proje süreci baþladý AK Parti Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý ve Çorum Milletvekili Dr. Cahit Baðcý, Ýskilip ve Sungurlu Cezaevleri yatýrýmlarýný takip etmek ve talepleri iletmek üzere Adalet Bakaný Kenan Ýpek'i ziyaret etti. SAYFA 2 DE Eþ durumu tayinlerindeki 3 yýl þartý kalktý Saðlýk Sen Çorum Þubesi Basýn ve Ýletiþimden Sorumlu Baþkan Yardýmcýsý Hacý Nuri Lafcý eþ durumu tayinlerindeki 3 yýl þartýnýn kaldýrýlmasý ile ilgili basýn açýklamasý yayýmladý. SAYFA 3 TE Samanyolu Ýlköðretim Kolejine kayýt yaptýrmaya gelen ancak içerdeki aramalardan dolayý merdivenlerde basýn mensuplarýnýn yanýsýra anne ve babasýyla bekleyen öðrenci adayý çocuk kapýdan çýkan polislere, Amca uyuþturucu mu arýyorsunuz diye sormasýna orda bulunan herkes þaþýrdý. Osmancýk üst geçidi yeniden trafiðe açýldý TSO'dan bürokratlara tebrik Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Çorum'da yeni göreve baþlayan Vali Yardýmcýsý Orhan Þefik Güldibi ile KOSGEB Ýl Müdürü Hami Danýþ'ý makamlarýnda ziyaret etti. SAYFA 11 DE Hacý Nuri Lafcý Osmancýk üstgeçidi elektrik direklerinin yaya geçidini rahatlatacak þekilde yeniden dizayn edilmesi, yayalarýn kullandýðý alanýn ve merdivenlerin yaya geçiþine uygun bir þekilde yapýlmasý için bir ay bakýma alýnýyor. SAYFA 9 DA Necati Gül Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðünde personel eksikliði had safhada Türk Tarým Orman Sen Ýl Baþkaný Necati Gül Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðünde personel eksikliðinin had safhada olduðunu belirtti. SAYFA 6 DA Çilek yetiþtiriciliði kursuna ilgi yüksek 2 9 Hýdýrlýk Caddesi modernleþiyor Belediyeden dolandýrýcý uyarýsý! 10 Dr. DE DA DA Çorum Tabip Odasý'ndan teröre sert tepki! Çorum Tabip Odasý Baþkaný Dr. Mustafa Azak, yaptýðý yazýlý açýklamada Diyarbakýr'ýn Kulp ile Lice Ýlçeleri arasýnda yol kesen PKK'lý teröristler tarafýndan Dr. Abdullah Biroðul'un acýmasýzca katletildiðini dile getirerek, SAYFA 3 TE Mustafa Azak

2 Ýmsâk : Güneþ : Öðle : Ýkindi : Akþam : Yatsý : TEK 2 AJANDA 04:31 06:02 12:47 16:24 19:19 20: Tavþanlý, Dursunbey, Emet ve Ödemiþ'in kurtuluþlarý (1922) - (Eskiþehir) Seyyid Battal Gâzi'yi Anma Haftasý Âlimin hatasý, kaptanýn hatasýna benzer. Gemi batýnca, onunla beraber birçok insan da batar. Ýmâm-ý Mâverdî Rahmetullahi Aleyh Günün Þiiri BALKON Ýskilip cezaevinde proje süreci baþladý AK Parti Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý ve Çorum Milletvekili Dr. Cahit Baðcý, Ýskilip ve Sungurlu Cezaevleri yatýrýmlarýný takip etmek ve talepleri iletmek üzere Adalet Bakaný Kenan Ýpek'i ziyaret etti. Baðcý ziyarette, "Sungurlu ve Ýskilip Cezaevlerimiz Merkezi Hükümet Yatýrým Programýnda Proje+Ýnþaat olarak yer alan 2 önemli yatýrýmýmýzdýr. Bakanlýðýnýza sunulan arsalar üzerinde teknik incelemeler ve zemin etütleri tamamlandý. Ancak yapýlan zemin etütleri sonucu Sungurlu Cezaevi arsasýnda taban suyu yoðunluðu nedeniyle yer deðiþikliði yapýlmasý yönünde Bakanlýk görüþü hakimdir. Biz de bu konuda alternatif çalýþmalar yaparak Bakanlýðýmýza bir dosya sunduk. Bir an önce yerinde inceleme yapýlarak önerilen taþýnmazlarda zemin etütlerinin yapýlmasý ve uygun görülen arsaya proje çalýþmasý yapýlmasý hususunda talimatlarýnýzý ve desteðinizi bekliyoruz" dedi. Bakan Ýpek ise konuyu ileteceðini söyledi. ÝSKÝLÝP CEZAEVÝ PROJESÝ HAZIRLANIYOR Baðcý Ýskilip Cezaevi ile ilgili olarak da þu ifadelere yer verdi: "Ýskilip Ýlçemize Hacý Piri Mahallesi Kazanlý Mevkiinde bulunan m2 arsaya yeni bir cezaevi yapýlmasý yönünde, önerilen bu arsadaki teknik çalýþmalarýn tamamlandýðýný ve Bakanlýkta deðerlendirildiðini biliyoruz. Talimatlarýnýzla projenin hazýrlanmasýný ve onaylanmasýný, akabinde 2016 yýlýnda Cezaevi yapýmýna baþlanmasýný arzu ediyoruz" dedi. Adalet Bakaný Ýpek'de konuyla ilgili Teknik Ýþler Baþkanlýðýný arayarak Ýskilip Cezaevi hakkýnda bilgi aldýktan sonra, proje aþamasýnda geçilmesi talimatýný verdi. Hasan Karayol "Haber Sezai KARAKOÇ Çocuk düþerse ölür çünkü balkon Ölümün cesur körfezidir evlerde Yüzünde son gülümseme kaybolurken çocuklarýn Anneler anneler elleri balkonlarýn demirinde Ýçimde ve evlerde balkon Bir tabut kadar yer tutar Çamaþýrlarýnýzý asarsýnýz hazýr kefen Þezlongunuza uzanýn ölü Gelecek zamanlarda Ölüleri balkonlara gömecekler Ýnsan rahat etmeyecek Öldükten sonra da Bana sormayýn böyle nereye Koþa koþa gidiyorum Alnýndan öpmeye gidiyorum Evleri balkonsuz yapan mimarlarý Arkasý"na konuk oldu 1 Eylül Barýþ Günü etkinlikleri kapsamýnda Çorum'a konser için gelen Basbariton Hasan Karayol Umut Radyo'da yayýnlanan "Haber Arkasý" programýna konuk oldu. Program süresince okuduðu opera tadýndaki birbirinden güzel halk türküleri ilgiyle dinlenen Karayol, Uður Çýnar'ýn sorularýný yanýtladý. "Dünyayý aydýnlatan sevgi ve hoþgörü güneþi tarih öncesi çaðlardan günümüze Hitit uygarlýðýnýn izlerini taþýyor" diyen sanatçý Hasan Karayol, Kadeþ Barýþ antlaþmasý ile 'barýþ' kavramýný insanlýk ve uygarlýklar tarihine armaðan eden Hitit topraklarýnda bulunmaktan kývanç duyduðunu belirterek, "'Ýncinsen de incitme' diyen ve yetmiþ iki milleti bir gözle gören Hacý Bektaþ Veli'nin derviþleri bence Anadolu'nun ilk aydýnlanmacýlarýdýr. Onlarýn izinden yürüyen onlarýn felsefesinden beslenen bir milletin asla sýrtý yere gelmez. Yeter ki hoþ görmeyi ve sevmeyi bilelim" dedi. Uður ÇINAR YÝTÝK Almanya Hamburg Konsolosluðundan almýþ olduðum mavi kartýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Satýlmýþ oðlu 1955 doðumlu Cavit Dumanlý EKER BOYA Her Türlü Boya Ýþleri Yapýlýr. Daire-Dükkan-Apartman Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,9405 2,9420 EUR 3,3130 3,3137 STERLiN 4,4943 4,4955 2,4483 2, JPY YENi HAVA DURUMU SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi Afad Çilek yetiþtiriciliði kursuna ilgi yüksek Uðurludað Halk Eðitim Merkezi, ÝÞKUR ve Ýl Tarým Gýda ve Hayvancýlýk Müdürlüðü iþbirliðiyle açýlan Çilek yetiþtiriciliði kursu ilçede çok büyük ilgi görüyor. 25 kadýn kursiyerin katýlýmý ile gerçekleþen kurs ilçede büyük mutluluk yarattý. Uðurludað Halk Eðitim Müdürlüðünce Çilek projesi yapýlýrken 20 dönümlük çilek bahçesinde uygulama yaptýrýlýp kursiyerler ve Uðurludað halký çilek yetiþtiriciliðine teþvik ediliyor. Haber Servisi AK Parti'den TÜMSÝAD'a ziyaret AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Yaþar Anaç ve beraberinde Tüm Sanayici ve Ýþ Adamlarý Derneði (TÜMSÝAD) Çorum Þubesini ziyaret etti. Ziyarette TÜMSÝAD Çorum Þube Baþkaný Abdurrahman Kýlýç ile görüþen AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Yaþar Anaç TÜMSÝAD'ýn faaliyetlerini yakýnda takip ettiklerini söyledi. Anaç siyasilerin ve STK'larýn her iki kesiminde ortak hedefinin insana ve insanlýða hizmet etmek olduðunu kaydetti. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren TÜMSÝ- AD Çorum Þube Baþkaný Abdurrahman Kýlýç ise AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Yaþar Anaç ve heyetine teþekkür etti ve her siyasi partiye eþit mesafede olduklarýný doðrunun yanýnda olduklarýný ifade etti. Haber Servisi Tel: Satýlýk Komple Vücut Geliþtirme Aletleri Ýþ yoðunluðu nedeniyle salon tipi vücut geliþtirme ve fitness aletleri satýlýktýr. Dolaplar, masalar ve sauna aletide verilecektir. Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Yýlmaz MERT Kubilay Kaan YÜCEL Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro TEL: Yýl: 11 Sayý: EYLÜL PERÞEMBE 2015 Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý : 55 TL. : 160 TL. : 100 Euro Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Yasin Þevket YÜCEL Tasarým Fethi SÜMÜÞ Baský Yapýldýðý Yer: Gümüþ Basýn- Yayýn- Promosyon -Matbaacýlýk Çöplü Mah.Osmancýk.Cad.No:27/22 Çorum Özel Ýlan Reklam (cmxsütun): : 1.50 TL Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.) : TL Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : TL Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : TL Kongre Ýlanlarý : TL Tüzük Ýlanlarý (maktu) : TL Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : TL Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Ücretsiz Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : 50 KR e-posta :

3 3 Berat Uzun AK Parti'den aday adayý 7 Haziran 2015 genel seçimlerinde AK Parti'den Çorum Milletvekili aday adayý olan Berat Uzun, 1 Kasým 2015 genel seçimleri içinde AK Parti'den Çorum Milletvekili aday adayý oldu. Berat Uzun aday adaylýðý baþvurusunu AK Parti Genel Merkezine yaptý. Berat Uzun, baþvurusunu yaptýktan sonra þu açýklamalarda bulundu: "Öncelikle ülkemizde son günlerde meydana gelen terör olaylarýnda þehit olan güvenlik görevlilerimize, gazilerimize ve hayatýný kaybeden vatandaþlarýmýza Allah'tan rahmet diliyor, bu acýlarýn bir daha yaþanmamasýný temenni ediyorum. Bugün, 1 Kasým 2015 Genel Seçimleri için AK Parti Çorum Milletvekili aday adaylýðý baþvurumuzu yaptýk. Halkýmýza vermiþ olduðumuz sözü yerine getirmek, güçlü demokrasimizin devamýný saðlamak, ekonomik ve siyasi istikrarý sürdürülebilmek, Yeni Türkiye'nin inþasýnda yer almak, millete hizmet eden tarafta olmak için, davamýzýn peþinde koþmaya devam edeceðiz. Millete hizmet yolunda aldýðýmýz kararýn, bizlere, Çorum'umuza ve milletimize hayýrlý olmasýný temenni ediyorum. Bu vesile ile tüm Çorum'lu hemþehrilerimize, sevgi ve muhabbetlerimi iletiyor, dua ve desteklerini bekliyorum." Çorum Tabip Odasý'ndan teröre sert tepki! Dr. Mustafa Azak Çorum Tabip Odasý Baþkaný Dr. Mustafa Azak, yaptýðý yazýlý açýklamada Diyarbakýr'ýn Kulp ile Lice Ýlçeleri arasýnda yol kesen PKK'lý teröristler tarafýndan Dr. Abdullah Biroðul'un acýmasýzca katletildiðini dile getirerek, "Asker, polis ve sivil canlarýmýza kasteden terör örgütü PKK'yý, destekçilerini ve teröre göz yumanlarý bir kez daha lanetliyoruz" dedi. Azak'ýn açýklamasý þöyle: "Dil, din, ýrk ve mezhepsel ayrýmcýlýða nasýl karþýysak; ülkemizin birlik ve beraberliðine, bölünmez bütünlüðüne göz diken terör örgütlerine de o derece karþýyýz. Ýyi bilinmelidir ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti sahipsiz deðildir. En temel hak olan yaþama hakký hunharca elinden alýnan meslektaþýmýza ve tüm þehitlerimize Allah'tan rahmet, yakýnlarýna baþsaðlýðý dileriz. Baþýmýz saðolsun." Utanç baskýnlarý Çoruma uzandý JANDARMALI BASKIN Merkez Bayat köyü sýnýrlarý içerinde yer alan özel bir okula düzenlenen baskýna jandarmada katýldý. Uzun namlulu silahla dýþ kapýda nöbet tutan bir asker, velileri ve gazetecileri okul bahçesine almadý. HARD DÝSK VE BÝLGÝSAYARLA RA EL KONULDU Çorum ve ilçelerinde 6 okul ve 4 dershaneye yönelik yapýlan baskýnlarda eðitim kurumlarýnýn vergi kayýtlarý incelendi. Okul ve dershanelerdeki çok sayýda hard diske, bazý dizüstü bilgisayarlara ve çeþitli evraklara el konuldu. Hard disklere, imaj cihazýnýn Çorum'da bir tane olmasý ve imaj alma çalýþmalarýnýn uzun süreceði gerekçesiyle el konulduðu bildirildi. Okul avukatlarý, hard disklerin el konulmasýna yönelik hazýrlanan tutanaða þerh düþtü. ÖÐRENCÝ VELÝLERÝ KAYIT YAPTIRAMADI Polis baskýný esnasýnda özel okullara öðrenci kaydý yaptýrmak için gelen veliler içeri alýnmadý. Kayýt için geri dönenler arasýnda, baþvurusu bugün sona eren özel okul teþvik eðitim desteðinden yararlanmak isteyen bir veli de vardý. Öðrenci velisi, bugün kayýt yaptýramamasý durumunda özel okul desteðinden yararlanamayacaðýný ifade etti. Okul yöneticileri, hard disklere el konulmasý nedeniyle kayýt iþlemlerinde aksama yaþanacaðýný söyledi. "EÐÝTÝM MÜESSESESÝNÝN TERÖR ÖRGÜTÜYLE NASIL ÝLGÝSÝ OLUR?" Ankara Cumhuriyet Savcýlýðý'nýn þikayeti üzerine Çorum Sulh Ceza Hakimliði kararýyla okullarda arama yapýldýðýný belirten Okul Avukatý Fazlý Ölçek, bilgisayar ve hard disklere el konulduðunu, tüm evraklarýn tek tek incelendiðini söyledi. "Baþkada bir suç unsurunun olmadýðý görülünce arama bitirildi" diyen Ölçek, þunlarý söyledi: "Aramanýn genel gerekçesi sözde bir terör örgütüyle ilgili bir bulgu bulunup bulunmayacaðýna iliþkindi. Burasý bir eðitim müessesesi. Eðitim müessesesinde hangi terör örgütü olur. Bir terör örgütü ile nasýl bir ilgisi alakasý olabilir. Geldiler arama yaptýlar ve bir þey bulamadan gittiler. Bilgisayar ve hard disklere el koydular. Þuan okulumuz ne kayýt yapabiliyor ne de gelen velilerle irtibat kurabiliyor. Zararýmýz olursa bunun tazmini için de mahkemeye müracaat edeceðiz." Baskýn yapýlan ilköðretim okulunun müdürü ise, "Biz bir eðitim kurumuyuz. Burasý bir okul. Çorum'daki saygýn ailelerin çocuklarýný emanet ettiði bir okul. Ama bugün sözde ve uydurma bir terör örgütü yaftasýyla okulumuza bir baskýna gelindi. Velilerimiz bu tür iddialara itibar etmiyor. Kayýtlarýmýz her geçen gün artýyor. Geçen sene SBS'de ilk birincisi bu okullardan çýktý. Biz zaten son 2 yýl içinde onlarca teftiþ geçirdik. Hiçbir tanesinde kanuna aykýrý bir durum tespit edilemedi." dedi. Genel Saðlýk-Ýþ Ýl Temsilciliðinde Yalçýn Çiftçi dönemi Eþ durumu tayinlerindeki 3 yýl þartý kalktý Saðlýk Sen Çorum Þubesi Basýn ve Ýletiþimden Sorumlu Baþkan Yardýmcýsý Hacý Nuri Lafcý eþ durumu tayinlerindeki 3 yýl þartýnýn kaldýrýlmasý ile ilgili basýn açýklamasý yayýmladý. Açýklamasýnda "Sendikamýzýn toplu sözleþme kazanýmý olan ve eþ durumu tayinlerindeki eþi özel sektörde çalýþan ve kesintisiz 3 yýl sigortalý olma þartýný kaldýran yazý Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan yayýnlandý" diyen Lafcý, "Geçtiðimiz hafta Resmi Gazete'de yayýnlanan ve bugün ise Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan yayýnlanan yeni düzenlemeye göre son 2 yýl içerisinde 360 gün prim ödenmiþ olmasý yeterli olacak. Hayýrlý olsun" dedi. Hacý Nuri Lafcý Genel Saðlýk-Ýþ Sendikasý Ýl Temsilciliðine Yalçýn Çiftçi getirildi. Yalçýn Çiftçi düzenlediði basýn toplantýsýnda yeni yönetim kurulu üyelerini de tanýttý. Sözlerine ülkemizde son zamanlarda meydana gelen terör olaylarý nedeniyle þehit düþen saðlýk çalýþanlarý ve güvenlik güçlerine Allah'tan rahmet, yakýnlarýna baþ saðlýðý dileyerek baþlayan Yalçýn Çiftçi, "Bu vesileyle bir kez daha tüm terör faaliyetlerini lanetliyoruz. Ülkemizin standartlarý, istihdam yapýsý ve mevcut imkanlarý gözetilmeden üretilen saðlýk politikalarý uygulama sahasýnýn her katmanýnda derin çatlaklar oluþturmaktadýr. Akýl dýþý saðlýk uygulamalarýnýn doðurduðu sorunlar bürokratik hiyerarþi ile örtülmeye çalýþýlmaktadýr" dedi.çalýþma þartlarýnýn günden güne aðýrlaþan, sorumluluk-gelir orantýsý giderek bozulan saðlýk çalýþanlarýnýn hak arama yollarýnýn tehdit ve baský ile kapatýldýðýný iddia eden Çiftçi, "Bunun yaný sýra, saðlýk çalýþanlarýnýn haklarýnýn aranmasý noktasýnda yürütülen mevcut sendikal faaliyetlerin, saðlýk camiasýnda yeterli tatmini saðlamadýðý apaçýk bir gerçektir. Hal böyleyken gücünü hukuktan alan, tehdit ve baskýya boyun eðmeyen, hiçbir siyasi zümrenin güdümüne girmeyen yeni bir sendikal birlik saðlamak mecburiyet haline gelmiþtir. Mücadele biçimi ve ilkeli duruþu ile ulusal çapta takdir toplayan Genel Saðlýk-Ýþ sendikasýný, Çorum bazýnda yetkili il temsilciliði seviyesine ulaþtýrmamýzdan doðan mutluluðu kamuoyuyla paylaþýyoruz. Yeni dönemde, ilkelerimiz ve hedeflerimiz doðrultusunda yürüttüðümüz sendikal faaliyetlerimizi geniþ bir tabana yaymak ve çalýþmalarýmýza hýzla devam edebilmek için saðlýk çalýþanlarýný sendikal pozisyonlarýný tekrar gözden geçirmeye ve çalýþma þartlarýmýzda hakkaniyetin saðlanmasý için verdiðimiz mücadelede yanýmýzda yer almaya davet ediyoruz" þeklinde kaydetti.konuþmanýn ardýndan Genel Saðlýk-Ýþ Sendikasý Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Selçuk Önce, Yetkili Ýl Temsilcisi sýfatý almaya hak kazanan Yalçýn Çiftçi'ye yetki belgesini takdim etti. Genel Saðlýk-iþ Sendikasý Çorum Ýl Temsilciliðinin yeni yönetimi ise þöyle oluþtu:"yalçýn Çiftçi Ýl Temsilcisi, Dr. Ahmet Kutlu Ýl Temsilcilik Sekreteri, Dr. Veli Nayman Ýl Hukuk Sekreteri,Erhan Avcý Ýl Örgütlenme Sekreteri, Þükrü Divan Ýl Mali Sekreteri, Özcan Güngör Ýl Basýn ve Yayýn Sekreteri ve Münevver Kabasakal Ýl Eðitim Sekreteri." Bahadýr YÜCEL

4 Korsan taksilerle mücadele devam ediyor Sungurlu Þoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasý Denetim Kurulu Baþkaný Ali Balku, ilçede korsan taksicilerle mücadelenin devam ettiðini, polis ve jandarmanýn denetimlerini artýrdýðýný söyledi. Balku, bu denetimlerde yakalanan bir korsan taksicinin 800 TL para cezasý ve 15 gün boyunca trafikten men cezasý aldýðýný ve aracýn 15 gün Þoförler Odasý oto parkýnda kaldýðýný belirtti. Balku, "Baþkanýmýz Hacý Karatekin'de bu korsan taksici üzerinde çok duruyor. Bu haksýz kazancýn mümkün olduðunca önüne geçeceðini söyledi. Taksici arkadaþlarýmýz, tespit ettikleri korsan taksicileri 155 polis ve 156 jandarmayý arayarak bildirmelerini istiyorum." dedi. Zeka ve Akýl Oyunlarý sertifika programýna baþvurular baþladý Eylül 2015 tarihleri arasýnda Süleyman Demirel Üniversitesi Liderlik Kariyer Eðitim Araþtýrma Merkezi Altýn Hamle Gençlik ve Spor Kulübü iþbirliði ile gerçekleþtirilecek olan Zeka ve Akýl Oyunlarý Eðitmenliði sertifika programý kayýtlarýna baþvurular baþladý. Eðitim Süresi 20 saat teorik 20 saat uygulamalý toplam 40 saat sürecek olan kursta 50'ye yakýn oyunun eðitimi verilecek. Çorum'da açýlacak Zeka ve Akýl Oyunlarý Eðitmenliði Eðitimi Sertifikasý programýndan Anaokulu, Ýlkokul, Ortaokul ve Lise öðretmenleri yararlanabilecek. Sertifikayý almaya hak kazanlara yapacaklarý eðitimlerde kullanmak üzere Zeka ve Akýl oyunlarýna iliþkin materyallerde daðýtýlacak. Kurstan faydalanmak isteyenler tarihine kadar kesin kayýtlarýný Altýn Hamle Gençlik ve Spor Kulübü'nün Yunus Emre Ýþ Merkezinde bulunan bürosunda yaptýrabilirler. Ýskilip'te YEDAÞ'tan inceleme Ýlk depreme mukavemet bina kodlarýyla ilgili Kanun 1944 de kanunlaþtý. Devletin sorumluluðunda olduðu zamanlarda, depremlerden sonraki bina kayýplarýnýn yerine getirilmesinde özel kanuna geçilmek zorunda kalýndý, gücü yetebildiði ölçüde yýkýlan evleri inþa edebilmek için Özel Kanuna geçildi ve de kolay anlaþýlýr oldu. Yasal ve fiziksel hazýrlýklar doðal felaketi hafifleten 4 ÝLK DEPREM KANUNU Mahir Odabaþý Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný temel bir maddeydi ve önceden alýnmasý gereken tedbirler 22 Temmuz 1944 de geçerliydi. Bu kanunun hedefi hayati tehlikeyi azaltmaktý ve vatandaþýn mülkünü korumak ve geçici ev sistemini kurmaktý. Devletin üstlendiði rol, özel teþebbüsün yapamayacaðý hizmetleri ve iþleri üstlenmekti. Öncelikle oteller, hastaneler, tiyatrolar, okular ve kamu hizmetlerinin yürüdüðü kamuya ait binalar ve ayakta kalabilen küçük ya da büyük yerleþim alanlarýnýn kapasitelerini belirleyen merkezi otoritenin çýkaracaðý bir kanuna ihtiyaç vardýr.1945 de Devlet Bakanlýðý ile Üniversiteler ilk zorunlu yerleþim ve deprem alanlarýný içeren bölgelerin haritalarýný yapmada iþbirliði yaptýlar. Bu haritalar geçmiþte depremden etkilenmiþ ve muhtemelen de etkilenecek olan baþlýca iki deprem bölgesinden ibarettir. Bu projede esas amaç geçmiþin zararýnýn derecesiydi. * * Kent tarihleri incelendiðinde hiçbirinin rast gele bir yerde kurulmadýðý görülecektir. Kent, çevresindeki yaþam kaynaklarýndan yararlanan insan topluluklarýný barýndýran büyükçe bir sosyal birimdir. Mimarisi, kültürü ve ekonomisi ile zaman içinde geliþir. Kuruluþ amaçlarý ve coðrafi konumu itibariyle çeþitli iþlevleri ve özellikleri vardýr. Örneðin, liman kentleri, sanayi kentleri, kültür ve ticaret kentleri olabildiði gibi, bu özellikleri bir arada bulunduran kentlerde vardýr. Varlýklarýný iþlevleriyle sürdürebilirler. Doðal afetler veya doðal engellerle baþ eden veya coðrafi konumu nedeniyle kurulma güçlüðü olan kentler pek çoktur. Venedik denize çakýlan kazýklar üzerine kurulmuþtur. Hollanda kentleri okyanusta yükseltilen set duvarlarý ile korunmaktadýr. Bruges yavaþ yavaþ kum iþgaline uðrayan bir bölgeye yerleþmeye itilmektedir. Pamukkale 'deki antik kent ise depremlerde yýkýlmýþ ve terk edilmiþtir. * * ''Yalan, dolan, hile, pusu / Kim demiþ ki kurtulursun / Etme bulma dünyasý bu / Ben ederim, sen bulursun.'' Bir neslin kaderini bir önceki nesil tayin eder. Dedelerin hatasýný, torunlar çeker. Geçmiþi iyi okumayan milletler, geleceði inþa ederken hata edebilirler. Bu baðlamda; Hiç deprem olmayacakmýþ gibi soðuk kanlý, ancak bunun yanýnda her an deprem olacakmýþ gibi de daima hazýrlýklý olmak, yerleþim alanlarýnýn seçiminden baþlayýp, inþaatlarýn anahtar teslimine kadar, her aþamasýnda temel afet bilincine sahip olmak ve buna göre hassasiyet göstermek zorundayýz. Eðer gelecekte torunlarýn torunlarýnýn enkaz altýnda can vermesini arzu etmiyorsak Ýnsanlarýn hayatlarýndaki en büyük piþmanlýklar, fýrsat olduðunda yapmadýklarý þeylerdir. Elektrik hatlarýnýn yeraltýna alýnmasý çalýþmalarý kapsamýnda sorunlu bölgelerde incelemelerde bulunmak amacýyla YEDAÞ Proje Tesisi Müdürü Metin Leblebici Ýskilip Belediye Baþkaný Recep Çatma'nýn daveti üzerine beraberindeki teknik heyetle Ýskilip'te incelemelerde bulundu. Çalýþmalara Belediye Baþkaný Recep Çatma, YEDAÞ Ýskilip Ýþletme Þefi Mehmet Fatih Durmuþ, Ýskilip Belediyesi Fen ve Ýmar Ýþleri Müdürlüðü yetkilileri katýldý. 4 kilometrelik alanda tamamlanmakta olan havai iletkenlerin yeraltýna alýnma iþinin diðer altyapý çalýþmalarý ile birlikte eþ zamanlý olarak hýzla tamamlanmasý ve peþinden ana yollarýn asfaltlanmasý hedefleniyor. Netice olarak; dün gitti ders alalým. Bugün imkân var, yaþayalým. Yarýn henüz gelmedi, o zaman olasý afetleri afiyete çevirebilecek þekilde çok iyi planlayalým. Sivil savunmacýlarýn tavsiyelerini yabana atmayalým. Ne dersiniz? Saygýlarýmla. TAZÝYE: Elim bir trafik kazasýnda hakkýn rahmetine kavuþan Mecitözü ilçesinde imam -hatip olarak görev yapan Mehmet GÜL hocamýzýn oðluna Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine sabrý cemil dilerim. ''Evlat acýsý bu ki yüreðine iþledi / Koþup katil arabanýn tekerleðini diþledi'' misali Rabbim kimseye evlat acýsý göstermesin. (tel: ) Kaymakam Demircioðlu'ndan Baþkan Karataþ'a ziyaret Osmancýk Kaymakamý Cemalettin Demircioðlu, Osmancýk Belediye Baþkaný Hamza Karataþ'a iade-i ziyarette bulundu. Mahalli Ýdareler Genel Müdürlüðü Þube Müdürlüðü görevinde iken kýsa bir süre önce Osmancýk Kaymakamlýðýna atanan Cemalettin Demircioðlu, Belediye Baþkaný Hamza Karataþ'ý makamýnda ziyaret etti. Ziyarette bir süre görüþen Demircioðlu ve Baþkan Karataþ, ilçedeki yatýrýmlar hakkýnda bilgi alýþveriþinde bulundular. Kaymakam Demircioðlu, Baþkan Karataþ'a çalýþmalarýnda baþarýlar diledi. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Baþkan Karataþ ise beraberlik içerisinde çalýþarak Osmancýk'a daha fazla hizmet etmek için gayret edeceklerini ifade etti. Osmancýk'ta Çay Mahallesine yapýlacak TOKÝ konutlarý dolayýsýyla üç mahallenin muhtarlarý Belediye Baþkaný Hamza Karataþ'ý ziyaret ederek teþekkür ettiler. Çay Mahallesi Muhtarý Dursun Yançizer, Gemici Mahallesi Muhtarý Ümit Atasoy ve Gürleyik Mahallesi Muhtarý Osman Sivritepe, Osmancýk Belediye Baþkaný Hamza Karataþ'a ziyarette bulundular.çay Mahallesine yapýlacak TOKÝ konutlarýnýn üç mahalleyi de etkileyeceðini dile getiren muhtarlar, Baþkan Karataþ'a teþekkür ettiler. Muhtarlardan TOKÝ teþekkürü Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Baþkan Karataþ ise "Ev sahibi olmak isteyen dar gelirli vatandaþlarýmýz için TOKÝ bir fýrsattýr.toký konutlarý Çay Mahallesi, Gemici Mahallesi ve Gürleyik Mahallesi için önemli bir kazaným olacak. En çok talep bu üç mahallemizden gelmiþti. Bu nedenle de TOKÝ konutlarýnýn Çay Mahallesine yapýlmasýna karar verildi. TOKÝ konutlarýnýn hem nüfusun artmasýna hem de üç mahallemizde kentleþmeye katký saðlayacaðýný düþünüyorum" þeklinde kaydetti.

5 5 TKDK destekli iþletmeler OSB'de yükseliyor Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu kuruluþundan günümüze IPARD-1 Programý kapsamýnda 14 adet çaðrýya çýkarken ve bu çaðrýlar neticesinde Çorum Organize Sanayi Bölgesinde farklý sektörlerde faaliyet göstermek üzere yapýlan 8 adet yatýrým projesi ile hibe desteði vermek üzere sözleþme imzalamýþtý. -ÇORUM'UN ÝLK MODERN SOÐUK HAVA DEPOSU- Çorum'da TKDK aracýlýðýyla ilk kurulan soðuk hava deposu olan Saray Ýnþaat Soðuk Hava Deposu Projesi; Ýlimiz Merkez Ýlçe Organize Sanayi Bölgesinde kurulmuþ ve faaliyete geçmiþ durumdadýr. Toplam sözleþme uygun harcama tutarý ,17 TL olup ,91 TL hibe ödemesi yapýlmýþtýr. Ýþletmede doðrudan 17 kiþi, dolaylý olarak da 30 kiþi istihdam edilmektedir. Soðuk hava deposu m kapasiteye sahiptir. Ýþletme sahibi Mustafa Ilýca verdiði bilgide; Organize Sanayi Bölgesine TKDK aracýlýðýyla 5 bin tonluk soðuk hava deposu yaptýklarýný, sadece elmaya yönelik deðil çeþitli meyve sebzelerinde depoda muhafaza edilebileceðini, bu depo ile Çorum bölgesine ve üreticilere de hizmet vereceklerini söyledi. Soðuk hava deposunu dinamik atmosfer kontrollü olarak kurduklarýný anlatan Ilýca; normal bir depoda elmanýn 4 ay saklanabildiðini, ancak dinamik atmosfer kontrollü soðuk hava deposunda 12 ay saklama garantisi verdiklerini ifade etti. Bu projelerden bir kýsmýnýn hibe ödemeleri tamamlanarak üretime geçerken, bir kýsmý ile de sözleþmeler yeni imzalanarak inþa çalýþmalarý baþladý TKDK Çorum Ýl Koordinatörü Hakan Körpýnar ve Yerinde Kontrol Birim Amiri Bülent Albayrak, Çorum Organize Sanayi Bölgesinde bulunan 8 adet yatýrým projesine bir dizi ziyarette bulunarak iþletme sahibi ve yetkililerinden bilgi aldýlar. IPARD-1 Programýnýn toplam 14 çaðrýda alýnan projelerle tamamlandýðýný ve Çorum Ýl Koordinatörlüðüne 768 adet proje baþvurusunun yapýldýðýný belirten TKDK Çorum Ýl Koordinatörü Hakan Körpýnar konu hakkýnda yaptýðý açýklamada þu bilgileri verdi: "Ýlk 13 çaðrýda alýnan projelerden 486 adeti ile kurum tarafýndan sözleþme imzalanmýþ ve faaliyete baþlamalarý istenmiþtir. 14. Çaðrýda alýnan 16 adet projenin ise Ýl Koordinatörlüðündeki incelemesi tamamlanmýþ ve Kurum Merkezine gönderilmiþtir. 13 çaðrý toplamýnda ise 326 adet projenin hibe desteði ödemesi tamamlanmýþtýr. Ýlk 13 çaðrý ile sözleþmeye baðlanan 486 proje neticesinde, Ýlimize ,31 TL. toplam yatýrým saðlanacaktýr. Bu projelerin tamamlanmasý ile ,40 TL. hibe desteði verilecek olup, ,09 TL.'lik kýsmý ödenmiþtir. 14. Çaðrý kapsamýnda ise 17 proje müracaat etmiþ ve bunlardan 16 tanesi Kurum Merkezimize gönderilmiþtir. Bu 16 projeyi Kurum Merkezimizin onaylamasý ve Sözleþme imzalanmasý halinde Ýlimize ,85 TL. toplam yatýrým kazandýrýlmýþ olacaktýr. Bu 16 adet yatýrým projesinin tamamlanmasý durumunda ,42 TL. hibe ödemesi yapýlacaktýr. Yine IPARD-1 Programý kapsamýnda desteklenen yatýrýmlar neticesinde 525 kiþinin istihdam edilmesi öngörülmektedir. Proje sahiplerinden 103'ü 40 yaþ altý genç faydalanýcý olup; kadýn faydalanýcý sayýsý 32 kiþidir. Yine projeler kapsamýnda 249 adet traktör ve adet makine-ekipmana hibe desteði verilmiþtir." IPARD-2 Programý ile ilgili de açýklamalarda bulunan Hakan Körpýnar "2015 Ekim-Kasým aylarý gibi IPARD-2 programýyla alakalý projelerin alýnmasýnýn planlandýðýný, bu programda IPARD-1 deki proje konularýna ek olarak; kaz yetiþtiriciliði, manda sütü üretimi, yumurta tavukçuluðu, mantar yetiþtiriciliði, makine-ekipman parký ve yenilenebilir enerji kaynaklarýna destek gibi konularda proje kabul edeceklerini ve destek oranlarýnýn artacaðýný söyledi. Körpýnar, Çorum Organize Sanayi Bölgesinde kurulup üretime geçen veya sözleþme imzalanarak yapým iþlerine baþlanan 8 adet yatýrým projesi hakkýnda ise þu bilgileri verdi: -TÜRKÝYE'NÝN ÝLK KUBBELÝ SOÐUK HAVA DEPOSU- Meyve ve Sebzelerin Ýþlenmesi ve Pazarlanmasý sektöründe TKDK'nýn hibe desteði ile kurulacak olan soðuk hava deposu hakkýnda bilgi veren iþletme sahibi Rafet Altuntaþ; "Ýlimiz Merkez ilçe organize sanayi bölgesinde kurulumuna baþlanan projenin, TKDK'nýn hibe verdiði soðuk hava deposu sistemlerinin içinde kubbe þeklindeki farklý mimarisi ile Türkiye'de ilk olduðuna iþaret etti. Dinamik atmosfer kontrollü soðuk hava depolarý olarak ifade edilen sistemin çalýþma þekli hakkýnda kýsaca bilgi alýndý. Çorum tarýmýnda ürün kaybýnýn önlenmesi ve ürün katma deðerinin korunarak, daha yüksek ekonomik kazançlar elde edilmesi için atýlan yeni adýmlar hakkýnda bilgi verildi. TKDK (IPARD) programý ile meyve ve sebzelerin iþlenmesi ve pazarlanmasý alanýnda bölgemize destek vermeye devam edildiði ve bu kapsamda desteklenen bu projenin sözleþmedeki uygun harcama tutarýnýn ,56 TL olduðu ifade edildi. Soðuk hava deposu kapasitesinin m³ hacme sahip olduðu ve iþletme faaliyete geçtiðinde tahmini olarak 10 kiþinin istihdam edileceði belirtildi. -SON TEKNOLOJÝ 'SOÐUK HAVA DEPOSU' meyve ve sebzelerin iþlenmesi ve pazarlanmasý tedbirindeki diðer tesis ise River soðuk hava deposudur. Ýlimiz merkez ilçe organize sanayi bölgesinde bulunmaktadýr tedbiri kapsamýndaki projenin sözleþmedeki uygun harcama tutarý ,16 TL'dir. Dinamik atmosferik basýnçlý odalara sahip olan River soðuk hava deposu, sahip olduðu teknik özellikleri ile Avrupa'daki örneklerine benzer en son teknoloji ile kurulacak olan ve Türkiye'de bu özelliklere sahip ikinci tesistir. Ýþletmenin yýlda 1600 ton meyve ve sebze iþleme kapasitesi olup, soðuk hava deposunun hacmi m3 olacaktýr. -'MODERN ET ÝÞLEME TESÝSÝ'- Et ürünlerinin iþlenmesi ve pazarlanmasý tedbirinde yer alan; Osman Ýzgi' ye ait Yeni Ciðerci Osman Ýzgi Et Parçalama ve Sakatat Tesisi Projesi, Ýlimiz Merkez Ýlçe Organize Sanayi Bölgesinde bulunmaktadýr tedbiri kapsamýndaki projenin sözleþmedeki uygun harcama tutarý ,44 TL'dir. Projenin amacý Kýrmýzý Et Ýþleyen Yatýrým Tesisi (Ýþletme) Kurulmasý olup, tahmini 10 kiþinin istihdam edileceði öngörülmektedir. Et Ýþleme Tesisi faaliyete geçtiðinde, 5 Ton/Gün kapasiteye sahip olacaktýr. LEBLEBÝ ÜRETÝMÝNDE ÇORUM DAMGASI Çorumda þehir içinde bulunan iþletmeler haricinde fabrikasyon üretim yapacak ilk leblebi üretimi tesisi olacak olan Ömer Karakuþ Kuruyemiþ Gýda Üretim Sanayi Ve Ticaret Limited Þirketi; organize sanayi bölgesinde TKDK'nýn hibe desteði kurulmaktadýr tedbiri kapsamýndaki projenin sözleþme uygun harcama tutarý ,20 TL'dir. Leblebi üretimi tesisi 750 ton/yýl kapasiteye sahip olacaktýr. 3,360 m2 alana kurulacak iþletmede günlük ortalama 6 tona yakýn leblebi üretimi yapýlacaktýr. Ömer Karakuþ; hammadde için çiftçilerle anlaþma yapýp nohut yetiþtirilmesi için tohum daðýtýmý yapacaklarýný ve çiftçiyi nohut için teþvik edeceklerini belirtti. Karakuþ, yaklaþýk 30 kiþi istihdam edeceklerini söyledi. -'YÖRESEL LEZZETLER'- Çorum'da yöresel ürünler ile alakalý olarak kurumumuza baþvuran Anadolu Hitit Firmasý, Çorum'da mantý ve eriþte üretimi alanýnda bir ilki barýndýrmaktadýr. Þirket yetkilisi Serkan Çatar'ýn yaptýðý bilgilendirmede, ürettikleri yerel ürünlerin raf ömrüyle ciddi bir avantaj yakalandýðýný belirtti. 6 ay raf ömrü sunan firma ayný zamanda bu teknolojinin patentini almýþtýr. Firma ürettiði ürünleri iç piyasaya arz etmekle birlikte ihracata da baþlamýþtýr. Baþta Almanya, Hollanda ve Ýsviçre olmak üzere çeþitli ülkelere düzenli olarak ürün satýþý yapmaktadýr. Ýþletmede domatesli ve yumurtalý eriþtenin yaný sýra çorum mantýsý, kýymalý mantý, peynir tatlýsý, katmer, bazlama, yufka ekmek ve çorbalýk üretiliyor. 13 kiþinin istihdam edildiði iþletme 1500 m2 alana kurulmuþ durumda ve günde 1,5 ton üretim kapasitesine sahiptir. MODERN SÜT ÝÞLEME TESÝSÝ Eren Gýda Endüstrisi Sanayi ve Ticaret Limited Þirketinin Kurumumuz tarafýndan hibe destekli yapýlan süt iþleme tesisi, gerek AB standartlarýnda modern bir tesis olmasý, gerek saðladýðý istihdam kapasitesi ve gerekse Ýl bazýnda yerel bir marka oluþturarak ulusal bazda pazarda kendini kabullendirmesiyle en baþarýlý yatýrýmlardan birisi olarak göze çarpmaktadýr. Eren Gýda Süt Ve Süt Ürünleri Ýþleme Tesisi Projesi üretime geçmiþ olup, Dalgýçlar Çiftliði adý altýnda beyaz peynir, tereyaðý, kaþar, yoðurt, ayran, pastörize süt, dondurma, lor üretimi yapmaktadýr. Projenin sözleþmedeki uygun harcama tutarý TL. olup, toplam ödenen hibe tutarý TL.'dir. Süt iþleme kapasitesi kg/gündür ve doðrudan 34 kiþiyi istihdam etmektedir. Baþka bir süt iþleme tesisi olan Azýk Süte ait iþletmenin ise yapým iþleri devam etmektedir. TKDK hibe desteklerinden faydalanan yatýrýmcýlar, kurumumuz hibe desteðini kullanmýþ olmalarýndan dolayý memnuniyetlerini ifade ederek kurum desteði olmadan bu yatýrýmlarý yapamayacaklarýný dile getirdiler." Yapýlan ziyaretlerde proje sahipleri ile görüþen Ýl Koordinatörü Hakan Körpýnar, Çorum'un farklý ilçelerinde saðlamýþ olduklarý hibe destekleri neticesinde kurulan ve kurulacak olan iþletmelerin saðladýðý katma deðer ve istihdamýn kendilerini motive ettiðini belirterek sözlerini tamamladý.

6 6 ÜRÜNLERÝMÝZ -PVC Kaplý Tel Örgü -Beton Direk -Panel Çit -Dikenli Tel -Jiletli Tel -Bahçe Kapýlarý Ödeme Kolaylýðý Firmamýz tüm kredi kartlarýna ödeme kolaylýðý yapmaktadýr. Ürün montajý için uzman personelimiz bulunmaktadýr. TARLA -BAÐ-BAHÇE VE OKUL ETRAFLARINA PANEL ÇÝT VE TEL ÖRGÜ YAPILIR AK-KARYA TEL ÖRGÜ & BETON DÝREK Ücretsiz Keþif Firmamýz tüm müþterilerimize hiç bir ücret talep etmeden ücretsiz keþif hizmeti veriyor. Bir telefon kadar yakýnýz. Ak-Karya Tel Sanayi Ticaret Ltd.Þti ÇORUM Tel: Gsm: Gsm: Gsm: Mail Adres: Küçük Sanayi 25. Cadde No:78 ÇORUM Her türlü bað, bahçe, tarla, arazi kenarlarýna beton direk ve kafes tel montajýmýz mevcuttur. Apartman, fabrika, villa kenarlarýna panel çit çeþitlerimiz mevcuttur. Ayrýca her türlü bahçe kapýlarý, yaya kapýsý ve raylý kapý sistemleri deneyimli kadromuz usta montaj ekibimizle 24 saat hizmetinizdeyiz. Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðünde personel eksikliði had safhada Necati Gül Türk Tarým Orman Sen Ýl Baþkaný Necati Gül Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðünde personel eksikliðinin had safhada olduðunu belirtti. Yaptýðý yazýlý açýklamada, Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðýnýn görevinin; bitkisel ve hayvansal üretim ile su ürünleri üretiminin geliþtirilmesi, tarým sektörünün geliþtirilmesine ve tarým politikalarýnýn oluþturulmasýna yönelik araþtýrmalar yapýlmasý, gýda üretimi, güvenliði ve güvenirliði, kýrsal kalkýnma, toprak, su kaynaklarý ve biyoçeþitliliðin korunmasý, verimli kullanýlmasýnýn saðlanmasý, çiftçinin örgütlenmesi ve bilinçlendirilmesi, tarýmsal desteklemelerin etkin bir þekilde yönetilmesi, tarýmsal piyasalarýn düzenlenmesi gibi ana faaliyet konularýnýn gerçekleþtirilmesine yönelik çalýþmalar yapmak; gýda, tarým ve hayvancýlýða yönelik genel politikalarý belirlemek, uygulanmasýný izlemek ve denetlemek olduðunu dile getiren Necati Gül, "Bu görevin açýklamasý; Buðdayý, arpasý, pancarý, mýsýrý, çeltiði, domatesi, biberi, elmasý, armudu, haþhaþý, kirazý, balýðý, tavuðu, koyunu, keçisi, ineði, danasý Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk il Müdürlüðü personeline sorulur. Markette-bakkalda satýlan; yaðý, tuzu, unu ve helvasý gibi bütün ürünlerin son kullanma tarihlerine kadar Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk il Müdürlüðü personeline sorulur. Sucuðu-pastýrmasý, yem fabrikalarý, meyhanedeki meze, restorandaki kaçak raký, süt iþleme tesisleri, ette, sütte ve yumurtadaki ilaç kalýntýlarý, göletlerdeki kirliliðin hesabý Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk il Müdürlüðü personeline sorulur. Hayvan pazarý, fidan pazarý, halk pazarý, buðday pazarý, gecenin ikinde kaçak kesilen hayvanýn hesabý, kuþ gribi, domuz gribi, brucellasý, þarbonu ve kuduz hastalýðýnýn hesabý Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk il Müdürlüðü personeline sorulur. Meyve, tohum, soðan, patates, koyun, keçi, et, süt, yumurta ve daha birçok birlikler, serbest hekimler, ilaç bayileri, gübre bayileri, patatesteki kanser, mýsýrdaki GDO, fidandaki mantar, kirazdaki iç kurdu, yayladaki ineðin hastalýðý hep Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk il Müdürlüðü personeline sorulur. Belediyenin yapacaðý imar, iþ adamýn yapacaðý fabrika, kiremit fabrikasýnýn kullanacaðý kil, zenginin villasýnýn önündeki kuruyan çim, Ulaþtýrma Bakanlýðýnýn yapacaðý yol, DSÝ'nin yapacaðý baraj, vatandaþýn satacaðý tarla, belediyenin yapmadýðý halk pazarý, kuraklýk, aþýrý yaðýþ, teröristtin bomba yapmak için kullandýðý amonyum nitrat, daðdaki domuz, kuduza yakalanan hýrsýz tilki ve daha niceleri Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk il Müdürlüðü personeline sorulur. Organik tarým, çiftçi kayýt sistemi, yem bitkileri desteklemeleri, alet makine destekleri, mazot desteði, gübre desteði, kýrsal yatýrým destekleri, tohum desteði, fidan desteði, ürün desteði, suni tohumlama desteði, süt desteði, buzaðý desteði, meralarýn tespiti, meralara yapýlan tecavüz Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk il Müdürlüðü personeline sorulur. Fakat biriside çýkýp siz bunlarý nasýl hangi þartlarda ve hangi personelle yapýyorsunuz demez. Ancak basýna sayfa sayfa demeç verir. Biz þunu yaptýk, þu kadar destek saðladýk dýk dýk dýk. Siyasetçimizi, bürokratlarýmýzý, bakanlarýmýzý, milletvekillerimizi ve idarecilerimizi bizi dinlemeye davet ediyoruz. Çorum Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðünün web sayfasýna girip bakýn. Ýl içi tayinleri nedeni ile norm kadrolar yayýnladý. Gerek il merkezi gerekse ilçelerimizde personel eksikliði hat safhada. Veteriner Hekimden Ziraat Teknisyenine, Ziraat Mühendisinden Veteriner Saðlýk Teknikerine hepsine eksiklik var. Toplamda 402 personel bulunmasý gerekirken 186 personel bulunmaktadýr. Açýkçasý %54 personel eksikliði var. Kimse çýkýp ahkam kesmesin þu kadar Mühendis þu kadar Veteriner Hekim, þu kadar tekniker teknisyen çalýþýyor diye. Norm kadrosu olduðu halde mühendisi, veteriner hekimi, teknikeri yada teknisyeni olmayan ilçemiz var. Kene korkusundan þehir merkezindeki parka oturmaya korkanlar þunu bilsin ki Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk il Müdürlüðü personelini hergün kene ile iç içe yaþamaktadýr" dedi. Gül açýklamasýný þu ifadelerle tamamladý: "Sendikacý olduklarýný söyleyen birileri de bunlarý bilmiyor olsa gerek dilleri lal olmuþ ses çýkarmamaktadýr. Biz Türk Tarým Orman Sendikasý olarak bu eksikliðin acil olarak tamamlanmasýný talep ediyoruz. Gerek il dýþý gerekse il içi tayinlerde kimin hakký ise onun o kadroya atanmasýný talep ediyoruz. Kimseye de sýrf sendikamýza üye olsun diye tayin taahhüdünde bulunmuyoruz. Ýdarecilerimize de bunlarýn çanaðýna su taþýmamalarýný tavsiye ediyoruz. Bunlarý dile getirmekle kimseyi suçlamýyoruz. Biz sadece mevcut durumu ortaya koyuyoruz. Biz yanlýþ yapýyor, sizde bu yanlýþý gördüðünüz halde bizi uyarmýyorsanýz yaptýðýmýz yanlýþa ve hataya ortaksýnýz. Öyleyse hakkýmýzý size helal etmiyoruz. Biz sizi uyarýyoruz." Baþkan Karataþ, Zabýta Haftasýný kutladý Osmancýk Belediye Baþkaný Hamza Karataþ, Zabýta Teþkilatý'nýn kuruluþunun 189'ncu yýldönümü nedeniyle zabýta personeline kahvaltý verdi. Osmancýk Belediyesi basýn bürosundan konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre personelin Zabýta Haftasýný kutlayan Baþkan Karataþ "Zabýta teþkilatýmýz çok önemli bir görevi yerine getiriyor. Kamu düzenini korunmak amacýyla görev yapan zabýtamýzýn amacý özünde vatandaþýmýza hizmet etmektir. Zabýta, halkýmýzýn saðlýðýnýn korunmasýna yönelik denetimler baþta olmak üzere birçok alanda kamu düzenini saðlayan bir kolluk görevidir. Dolayýsý ile halkýmýz ile iç içe görev yapan zabýta teþkilatý görevini yerine getirirken halkýn memnuniyeti için çalýþmaktadýr. Mesai saati gözetmeksizin halkýn güvenliði için gece gündüz demeden çalýþan Zabýta Teþkilatýmýzýn 189. Kuruluþ yýldönümünü kutluyor, çalýþmalarýnda baþarýlar diliyorum" dedi. Baþkan Karataþ, zabýta memurlarýný ayrý ayrý tebrik ederek hediyelerini takdim etti. "3-9 EYLÜL HALK SAÐLIÐI HAFTASI" "GÜVENDESÝNÝZ; ÇÜNKÜ HALK SAÐLIÐI MÜDÜRLÜÐÜ YANINIZDA" Toplumun saðlýk bilincinin yükseltilerek, koruyucu hekimliðin daha etkin saðlanmasý ve hayat standartlarýnýn yükseltilmesi için; tüm dünyada olduðu gibi ülkemizde de her yýl Eylül ayýnýn ilk haftasý "Halk Saðlýðý Haftasý" olarak kutlanmaktadýr. Bu kutlamanýn amacý; halka saðlýðýnýn önemini anlatmak ve halk saðlýðýný birey ve toplum olarak ele almaktýr. Halk saðlýðý uygulamasý saðlýklý bireyin saðlýklý toplumu oluþturacaðý anlayýþýndan yola çýkarak, bireyin anne rahminden hayatýnýn sonuna kadar olan tüm süreçte saðlýklý yaþam sürmesini ve hastalýklardan korunmasýný amaçlar. Bireyi fiziksel, biyolojik ve sosyal çevresi ile bir bütün olarak görür, saðlýk hizmetini kiþiye hem saðlýklý iken hem hasta iken sunar. Sadece hastaneye ulaþanlarý deðil tüm toplumu kapsar. "Koruyucu Saðlýk Hizmetleri", tedavi edici saðlýk hizmetlerine göre sabýr gerektiren bir süreç olup, bu süreçte halkýn desteðine ihtiyaç duyulmaktadýr. Çorum Halk Saðlýðý Müdürlüðü'nün hizmetleri; BULAÞICI OLMAYAN HASTALIK- LAR, PROGRAMLAR ve KANSER ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ Obezite Birimi; Yeterli ve dengeli beslenme konusunda, Fiziksel aktivetinin yaþam tarzý haline getirilmesinde, Obezite ile mücadelede, Okul çaðý çocuklarýnda obezitenin önlenmesinde yanýnýzda! Kanser Birimi; Kanser taramalarýyla, Kanserde erken teþhisle, Kanserle mücadelede yanýnýzda! Bulaþýcý Olmayan Hastalýklar Kronik Durumlar Birimi; Kronik Obstrüktif Akciðer Hastalýðý (KOAH) konusunda bilinçlendirmede, Kronik kalp-damar ve böbrek hastalýklarý konusunda bilinçlendirmede, Yaþlý saðlýðý konusunda yanýnýzda! Çocuk Ergen Kadýn ve Üreme Saðlýðý Birimi; Riskli gebeliklerin önlenmesi konusunda, Anne ve bebek ölümlerinin önlenmesi konusunda, Yenidoðan döneminde "Topuk Kaný Taramalarý"yla zekâ ve bedensel geriliklerin önlenmesinde, Ýþitme ve görme taramalarýyla, Aile planlamasý hizmetleriyle, Gebe sýnýfý hizmetleriyle, Anne ve bebek saðlýðý ( güvenli annelik ) hizmetleri konusunda yanýnýzda! Ruh Saðlýðý ve Tütün Birimi; Kadýna yönelik aile içi þiddeti önlemede, Ýntiharýn önlenmesinde, Çocuða yönelik ihmal ve istismarýn önlenmesinde, 0-6 yaþ çocuðun psikososyal geliþiminin desteklenmesinde, Uyuþturucu ile mücadele konusunda, Ruh saðlýðýna yönelik koruyucu hizmetlerde, Tütün ve baðýmlýlýk yapýcý maddelerle mücadele ve denetim konusunda, Sigara býrakma polikliniði hizmetiyle yanýnýzda! BULAÞICI HASTALIKLAR KONTROL PROGRAMLARI ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ Erken Uyarý Birimi; Toplum saðlýðýný tehdit edebilecek durumlarda ve salgýnlarda yanýnýzda! Aþý Birimi; Aþý ile önlenebilir hastalýklarýn önlenmesi konusunda, Yeni doðan bebeklerin ve okul çaðý çocuklarýn aþýlanmasý, Hac ve umre aþýlarý, Kuduz hastalýðýna karþý koruma ile yanýnýzda! Bulaþýcý Hastalýklar Birimi; Bulaþýcý hastalýlardan korunmada, Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi hastalýðýndan (KKKA) korunmada, Tüberküloz hastalýðýndan korunmada yanýnýzda! Aile Hekimliði uygulamasý hizmetleri ile yanýnýzda! Evde saðlýk hizmetleri, 6-13 yaþ grubu okul çocuklarýnýn koruyucu aðýz - diþ saðlýðý hizmetleri ile yanýnýzda! ÇEVRE SAÐLIÐI ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ Yerleþim yerlerine yeterli ve saðlýklý içme-kullanma suyunun tüketime sunulmasýný saðlamakla, Doðal kaynak ve içme suyu üretim tesislerinin izin iþlemlerini ve saðlýklý su üretilmesini saðlamakta, Kaplýca tesislerinin izin ve denetimlerini yürüterek saðlýklý ortamlarda þifa bulunmasýný saðlamakla, Umuma açýk yüzme havuzlarýnýn denetimlerini yaparak saðlýklý ortamlarda eðlenceli vakit geçirmenizi saðlamakla yanýnýzda! Bu kapsamda; Çorum Halk Saðlýðý Müdürlüðü olarak, 03 Eylül 2015 Perþembe günü hafta açýlýþý yapýlarak, hafta boyunca çeþitli etkinliklerimiz devam edecektir. Tüm etkinliklerimizde ve bütün çalýþmalarýmýzdaki ortak amacýmýz; Çorum halkýnýn saðlýðýný korumak, daha kaliteli bir hayat sürmelerini saðlamaktýr. Tüm halkýmýza saðlýklý ve mutlu günler dileriz Çorum Halk Saðlýðý Müdürlüðü

7 7 Kuduz vakalarý azaldý T.C. ÇORUM 4. ÝCRA DAÝRESÝ 2012/290 TLMT. TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI Ýl Genel Meclisi Çevre ve Saðlýk Komisyonu Baþkaný Ahmet Tuna, 2014 yýlýnda Çorum'da 21 adet, 2015'de ise 1 adet kuduz hastalýðý mihraký çýktýðýný kaydetti. Çevre ve Saðlýk Komisyonu, Çorum'da bulunan sokak hayvanlarý hakkýnda bir rapor hazýrladý. Hazýrlanan rapor, Ýl Genel Meclisi'nin dünkü toplantýsýnda meclis üyelerinin bilgisine sunuldu. Komisyon raporu hakkýnda bilgi veren Çevre ve Saðlýk Komisyonu Baþkaný Ahmet Tuna, "2014 yýlýnda ilimizde 21 adet kuduz hastalýðý mihraký çýkmýþ olup kedi ve köpeklerde 8038 doz kuduz aþýsý uygulanmýþtýr yýlýnda ise bir adet kuduz hastalýðý mihraký çýkmýþ olup 5271 doz kuduz aþýsý uygulanmýþtýr" dedi. Merkez'de 2007 yýlý Nisan ayýnda Bahabey Çamlýðý içerisinde 5119 sayýlý hayvanlarý koruma kanunu kapsamýnda sahipsiz hayvanlar geçici bakým evi olarak kurulduðunu ve halen ayný yerde hizmetini sürdürdüðünü ifade eden Tuna, "Sahipsiz hayvanlar bakým evimiz m2lik bir hizmet sahasýna sahip olup bir müdür, veteriner hekim, bir memur, beþ þoför 16 iþçi olmak üzere toplam 24 personel ile 7/24 esasýna göre 3 vardiya 365 gün sürekli olarak hizmetlerimiz sürdürülmektedir" dedi. -"16 YAÞINDAN BÜYÜKLERE ÜCRETSÝZ"- Toplanan sahipsiz sokak hayvanlarý merkeze getirilerek burada gerekli medikal tedavi, parazit tedavi, aþýlama ve durumu uygun olanlara üremenin engellenmesi amacýyla kýsýrlaþtýrma ameliyatý uygulandýðýný Ahmet Tuna anlatan Tuna, "Kýsýrlaþtýrma operasyonlarý büyük çoðunlukta diþi hayvanlara uygulanmakta ve öncelik verilmektedir. Kýsýrlaþtýrman hayvanlara küpe takýlarak iþaretlenmekte ve kayýt altýna alýnmaktadýr. Merkezimizin birinci önceliði kanunda da öngörüldüðü gibi rehabilitasyonu saðlanmýþ hayvanlarýn sahiplendirilmesi ve hayvanlara yuva bulunmasýdýr. Sahiplendirme iþlemi 16 yaþýndan büyüklere ücretsiz ve doldurulan bir form mukabilinde yapýlmaktadýr. Sahiplendirilemeyen hayvanlar kanun gereði alýndýklarý ortama tekrar býrakýlmaktadýr" diye konuþtu. -"809 KÖPEÐE MÝKRO ÇÝP UYGULANDI"- Tuna, komisyon raporu hakkýnda þu bilgileri verdi: "Kýsýrlaþtýrman hayvanlar kulak küpesi takýlarak kýsýrlaþtýrýlmayan hayvanlar ise mikroçip takýlarak iþaretlenmekte ve kayýt altýna alýnmaktadýr yýlý nisan-temmuz 2015 tarihleri arasýnda toplam 3713 sokak köpeðine kýsýrlaþtýrma ameliyatý uygulanmýþ 1161 hayvan sahiplendirilmiþtir. Ayrýca 809 köpeðe mikroçip uygulanmýþtýr yýlýnda hizmete baþladýðýmýz ilk yýlda þehir merkezinde yaptýðýmýz incelemede yaklaþýk 1000 kadar sahipsiz hayvanýn olabileceði deðerlendirilmiþ ve kýsýrlaþtýrma çalýþmalarýna baþlanmýþtýr. Kýsa süre de þehir merkezide bulunan neredeyse tüm yavru yapabilecek hayvanlarýn kýsýrlaþtýrmasýna raðmen ilerleyen yýllarda popülasyon da fazla bir deðiþikliðin olmadýðý gözlenmiþtir. Kýsýrlaþtýrma çalýþmalarý, Ýl belediyemizle birlikte eþ güdümlü olarak çevre tüm belediyelerde ve köylerde yapýlmalý ve uygulamalar süreklilik arz etmelidir. Sahipsiz hayvanlarda üreme kontrolü saðlanmalýdýr. Hayvanlar bulunduklarý mahallerde rehabilite edilmeli il merkezine hayvan býrakma engellenmelidir. Ýlçe belediyeleri ilçede bulunan veteriner hekimlerden bu konuda hizmet alabilirler, (örneðin bir doðrudan temin limiti miktarý hizmet alýmýnda yaklaþýk hayvanýn kýsýrlaþtýrmasý saðlanabilir) Köylere yönelik mobil kýsýrlaþtýrma üniteleri oluþturularak çalýþmalar yapýlabilir. önemli olan hizmetlerin süreklilik arz etmesidir. Kararlýlýkla üzerinde durulduðunda zamanla þehrimizin tamamýnda yapýlan çalýþmalar netice verecektir. Belediyemizin yapmýþ olduðu bu güzel hizmetlerden dolayý Çevre Saðlýk Komisyonumuz baþta Belediye Baþkanýmýz olmak üzere tüm belediye çalýþanlarýna teþekkür ederiz." Yýlmaz MERT Kurusaray grup yolu incelenecek Satýlmasýna karar verilen taþýnmazýn cinsi, niteliði, kýymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAÞINMAZIN Özellikleri : Çorum Ýli Merkez Ýlçesi Gülabibey mah 294 Ada, 332 Parselde kayýtlý B Blok 5 kat 25 Baðýmsýz Bölümdür. 2 bodrum zemin 5 normal kattan oluþmaktadýr, binada asansör bulunmaktadýr. Kuzey Dogu cephelidir. 3 oda salon mutfak banyo 2 balkon olmak üzere toplam 105 m2 alana sahiptir Adresi : Gülabibey Mah Fevzi Çakmak Cad Özkent Sitesi B Blok No 50/25 Merkez / ÇORUM Yüzölçümü : 1517,10 m2 arsa üzerinde bulunmaktadýr. Arsa Payý : 11/590 Ýmar Durumu : Ýnþaat tarzý Ayrýk nizam 6 kat konut alanýndadýr Kýymeti : ,00 TL KDV Oraný : %1 Kaydýndaki Þerhler : 24/01/2014 tarihli rapora göre, bu baðýmsýz bölümün, projede belirlenen ba ðýmsýz bölüm numarasý ile fiili kullanýmý uyumsuzdur. 1. Satýþ Günü : 12/10/2015 günü 10:20-10:30 arasý 2. Satýþ Günü : 10/11/2015 günü 10:20-10:30 arasý Satýþ Yeri : ÇORUM ADLÝYE MÜZAYEDE SALONU 2 NO'LU TAÞINMAZIN Özellikleri : Çorum Ýli, Merkez Ýlçesi, Bahçelievler mah 795 Ada,3l Parsel de kayýtlý 3 kat 17nolu Baðýmsýz Böliimdür.Asansörlü ve doðalgaz tesisatý mevcuttur. 3 oda salon mutfak banyo ve 3 balkon hacimlerinden oluþmaktadýr 135 m2 kullaným alanýna sahiptir. Kuzey doðu cephelidir Adresi : Bahçelievler Mah Altýnevler Sok Kardelen Apt 8/17 Merkez/ÇORUM Yüzölçümü : 955,70 m2 arsü üzerinde bulunmaktadýr Arsa Payý : 4/80 Ýmar Durumu : Ýnþaat tarzý Ayrýk nizam 5 kat konut alanýndadýr, yapýlaþma talebi halinde yola terkin ve 28 numaralý parsel ile birleþtirilmesi gereklidir Kýymeti : ,00 TL KDV Oraný : %1 Kaydýndaki Þerhler : Diðer : tapu kaydýndaki gibi 1. Satýþ Günü : 12/10/2015 günü 10:40-10:50 arasý 2. Satýþ Günü : 10/11/2015 günü 10:40-10:50 arasý Satýþ Yeri : ÇORUM ADLÝYE MÜZAYEDE SALONU Satýþ þartlarý : 1- Ýhale açýk artýrma suretiyle yapýlacaktýr. Birinci artýrmanýn yirmi gün öncesinden, artýrma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artýrmada tahmin edilen deðerin %50 sini ve rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý toplamýný ve satýþ giderlerini geçmek þartý ile ihale olunur. Birinci artýrmada istekli bulunmadýðý takdirde elektronik ortamda birinci artýrmadan sonraki beþinci günden, ikinci artýrma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artýrmada da malýn tahmin edilen deðerin %50 sini, rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý toplamýný ve satýþ giderlerini geçmesi þartýyla en çok artýrana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alýcý çýkmazsa satýþ talebi düþecektir. 2- Artýrmaya iþtirak edeceklerin, tahmin edilen deðerin % 20'si oranýnda pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazýmdýr. Satýþ peþin para iledir, alýcý isteðinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcý ile teslim masraflarý alýcýya aittir. Tellâliye resmi, taþýnmazýn aynýndan doðan vergiler satýþ bedelinden ödenir. 3- Ýpotek sahibi alacaklýlarla diðer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarýný özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarýný dayanaðý belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazýmdýr; aksi takdirde haklarý tapu sicil ile sabit olmadýkça paylaþmadan hariç býrakýlacaktýr. 4- Satýþ bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse Ýcra ve Ýflas Kanununun 133 üncü maddesi gereðince ihale feshedilir. Ýhaleye katýlýp daha sonra ihale bedelini yatýrmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alýcýlar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasýndaki farktan ve diðer zararlardan ve ayrýca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardýr. Ýhale farký ve temerrüt faizi ayrýca hükme hacet kalmaksýzýn dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alýnacaktýr. 5- Þartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açýk olup gideri verildiði takdirde isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir. 6- Satýþa iþtirak edenlerin þartnameyi görmüþ ve münderecatýný kabul etmiþ sayýlacaklarý, baþkaca bilgi almak isteyenlerin 2012/290 Tlmt. sayýlý dosya numarasýyla müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur.02/09/2015 Basýn: Resmi ilanlar de Ýskilip Ýlçesi'nde bulunan 4. km'lik stabilize yolun, kýþ dönemlerinde geçit vermediði belirtilerek, bu nedenle Ýl Özel Ýdaresi aðýna alýnmasý talep edildi. Halil Ýbrahim Kaya baþkanlýðýnda yapýlan Ýl Genel Meclisinin dünkü toplantýsýnda Ýskilip Ýl Genel Meclis Üyeleri Üzeyir Esenkaya ve Yusuf Kaya'nýn imzasýyla meclise yazýlý önerge teklifi verildi. Önerge hakkýnda bilgi veren Üzeyir Esenkaya, Kurusaray Köyü, Yanoðlan Köyü, Seyirçayý Köyü ve Çomu köylerini birbirine baðlayan ve bu köylerin ortaklaþa kullandýklarý stabilize yolun kýþ aylarýnda kullanýmýnýn çok büyük sýkýntýlara sebep olduðunu söyledi. Esenkaya, "Her hafta cumartesi günleri Kurusaray köyümüzde 1980'I i yýllarda kurulmuþ olan, halen devam eden pazardan halkýmýzýn daha kolay yararlanabilmesi için 4 km.1 lik bu yolun Özel Ýdaremizin yol aðýna alýnarak bakým ve onarýmýnýn yapýlmasý zaruri hale gelmiþtir" dedi. Önerge teklifi, incelenmek ve rapora baðlanmak üzere Ýmar ve Bayýndýrlýk Komisyonu'na havale edildi. Yýlmaz MERT Ýncesu Kanyonu'na ahþap el ürünleri tanýtým ve satýþ yeri yapýlacak Bayata Belediyesi güneþ enerjisi tesisi kuracak Ýl Genel Meclisi toplantýsýnda Bayat Ýlçesi'nde atýl durumda bulunan bir taþýnmazýn Bayat Belediyesi'ne devri veya satýþý gündeme geldi. Bayat Ýlçesi'nde bulunan, mülkiyeti Ýl Özel Ýdaresi'ne ait Yatukçu Mahallesi Ýðdeli mevkii 569 ada, 49 parselde kayýtlý m2 yüz ölçüme sahip taþýnmazýn Bayat Belediye Baþkanlýðý adýna satýþý veya tahsisinin yapýlýp yapýlmayacaðý ile ilgili konu, incelenmek ve rapor hazýrlanmak üzere Plan Bütçe Komisyonu'na havale edildi. Tarým ve Kýrsal Kalkýnma Destekleme Kurumu tarafýndan yerel yönetimlere kendi elektrik tüketimlerini karþýlayabilmelerine yönelik yenilenebilir enerji (güneþ, rüzgar enerjisi vb.) yatýrýmlarýnda yüzde 100 oranýnda hibe desteði saðlanacaðýndan dolayý Bayat Ýlçesi'nde bulunan m2 yüz ölçüme sahip taþýnmazýn Bayat Belediye Baþkanlýðý adýna satýþý veya tahsisinin yapýlmasý halinde belediyenin bu alaný enerji üretiminde kullanacaðý edinilen bilgiler arasýnda. Belediyenin bu alana güneþ enerji sistemi kuracaðý öðrenildi. Yýlmaz MERT Ýl Genel Meclisi, Ýncesu Kanyonu'na 2 adet ahþap el ürünleri pazarlama ve tanýtým yeri yaptýrýlmasý için 37 bin liralýk maddi destek aktarýlmasýný kabul etti. Ýl Genel Meclisi, Eylül ayý olaðan toplantýlarý kapsamýnda Meclis Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya'nýn baþkanlýðýnda toplanarak gündeme alýnan maddeleri görüþtü. Toplantýda; Ortaköy Ýlçesi Ýncesu Köyü'nde bulunan Ýncesu Kanyonu Kültür Parký'na yerli halk tarafýndan üretilen el ürünlerinin pazarlanmasý, deðerlendirilmesi, tanýtýmýnýn yapýlmasý ve yöre halkýnýn ekonomik seviyelerinin artýrýlmasý amacýyla 2 adet ahþap el ürünleri pazarlama ve tanýtým yeri yaptýrýlmasý için kullanýlmak üzere 37 bin 170 TL'nin Ortaköy Köylere Hizmet Götürme Birliði eliyle yapýlmak üzere tahsis edilmesi konusu görüþüldü. Konu, Ýl Genel Meclisi'nde yapýlan oylamada oy birliðiyle kabul edildi. Toplantýda daha sonra Ýmar ve Bayýndýrlýk Komisyonu tarafýndan Merkeze baðlý Küçükdüvenci, Küçükgülücek ve Mühürler köylerine ait yerleþik alan ve civarý hakkýnda hazýrlanan rapor görüþülerek meclis üyelerince oy birliðiyle kabul edildi. Ýmar ve Bayýndýrlýk Komisyonu tarafýndan hazýrlanan rapor, komisyon baþkaný Erhan Akar tarafýndan meclisin bilgisine sunuldu. Yýlmaz MERT

8 YAÞAM 8 Karaciðer kanserinin en Avukat Olunca Adam yolda giderken 100 TL bulur ve hemen koþarak önünde giden adamýn omzuna dokunarak: -Bu para sizden mi düþtü acaba?adam, hayýr, der parayý evirir çevirir cebine koyar. Bu duruma bir anlam veremeyen kiþi ise merakýndan sorar: -Beyefendi hem para bana ait deðil diyorsun hem de cebine atýyorsun nasýl bir iþtir bu böyle? Adam cevaben þöyle der: -Ben avukatým, danýþma ücretim 100 TL... Günün Sudoku Bulmacasý Kelime Avý bulmacasýnýn çözümü Kelime Avý Sudoku bulmacasýnýn çözümü Önemli nedeni hepatitler Dünyada en yaygýn kanser türleri arasýnda 6. sýrada yer alan karaciðer kanseri, ülkemizde de her yýl binlerce kiþinin hayatýný tehdit ediyor. Karaciðer kanserinin en önemli nedenini ise Hepatit B ve C enfeksiyonlarý oluþturuyor. Memorial Ataþehir Hastanesi Organ Nakli ve Genel Cerrahi Bölüm Baþkaný Prof. Dr.Yalçýn Polat, karaciðer kanseri için en fazla riski taþýyan grubun hepatitli kiþiler olduðunu söyledi. Polat, vücudun fabrikasý olan karaciðerin vücudun tüm sistemlerini etkileyen bir merkez, kan deposu, savunma sisteminin bir parçasý olduðunu söyledi. Karaciðer kanseri erken dönemde belirti vermediði için erken taný ihtimalinin düþük olduðunu kaydeden Polat; "Bu kanserlerin yüzde 80'i daha çok siroz olan kiþilerde geliþmektedir, bu nedenle hastalar yakýndan takip edilmelidir. Risk altýnda olmayan bireylere göre Hepatit B ve C hastasý kiþilerin karaciðer kanseri olma riski 200 kat daha fazladýr. Hepatit B, aþýlanma ile önlenebilir. Hepatit C için geliþtirilen tedaviler de oldukça olumlu sonuçlar vermektedir. Siroz, karaciðer hücrelerinin alkol, hepatit ve baðýþýklýk sistemi ile ilgili nedenlerle hasar görmesi sonucu oluþan bir hastalýktýr. Siroz hastalarýnýn yüzde 5'inde karaciðer kanserine yakalanma riski vardýr. Obezite de karaciðer yaðlanmasý ve sirozu tetiklediði için karaciðer önemli riskler arasýnda yer almaktadýr" dedi. "ANÝ KÝLO KAYBI, KARIN ÞÝÞLÝÐÝ VE HALSÝZLÝÐE DÝKKAT" Karaciðer kanserinin bazý vakýalarda ileri bir aþamaya gelene kadar herhangi bir belirti göstermeyebildiðini anlatan Prof. Dr. Polat, sözlerini þöyle sürdürdü:"kanser ilerledikçe nedensiz kilo kaybý, karnýn sürekli þiþ olmasý, sývý birikimi, iþtah kaybý ve sürekli halsizlik, sarýlýk gibi belirtiler ortaya çýkmaya baþlayabilir. Bu tür belirtiler yaþayan kiþilerin en kýsa sürede doktora baþvurmasý gerekmektedir. Karaciðer kanserleri, dünyada görülen kanser türlerinde 6. sýrada yer alsa da, ülkemizde siroz ile ilgili hastalýklar fazla olduðu için daha sýk olduðunu söylenebilir. Bu nedenle kronik hepatit ve erken evre sirozlu hastalar tümör geliþme riskine karþý 6 ay-1 yýllýk periyotlarla radyolojik olarak MR ve ultrason ile takip edilmelidir." "EN ÝDEAL TEDAVÝ ORGAN NAKLÝ" Ultrasonografi ve kanda tümör göstergelerine bakýlarak karaciðer kanserinin tanýsýnýn konulabildiðini ifade eden Prof. Dr.Yalçýn Polat; "Kötü huylu tümörlerin tespitinin ardýndan; onkolog, radyolog ve cerrahlardan oluþan bir ekip ile tedavi planý oluþturulur. Karaciðer tümörlerinin cerrahi olarak çýkarýlmasýnýn yanýnda, radyolojik olarak ilaçla ve radyofrekans ile tedavi saðlanabilir. Karaciðer dokusunun kendini yenileyebilmesi nedeniyle tümörlü kýsým çýkarýlabilir. Cerrahide dikkat edilmesi gereken, geriye kalacak karaciðerin hastanýn yaþamýný saðlýklý bir þekilde sürdürmesine yetecek nitelikte ve boyutta olmasýdýr. Karaciðerde yer alan tümörün cerrahi olarak çýkarýlmasý uygun deðilse, karaciðer nakli ile tedavi saðlanabilir. Hastayý karaciðer nakline götüren birçok sebep bulunmaktadýr. Karaciðer tümörleri de bunlardan biridir. Tümör uygun kriterlere sahipse sonuçlarý açýsýndan en ideal tedavi, karaciðer naklidir. Karaciðer nakli ile potansiyel olarak tümör geliþme riski olan hastalýklý karaciðer tamamen çýkarýlýr. Yerine saðlýklý karaciðer nakledilir. Nakil yapýlan hastalarda tümörün yeniden çýkma riski, daha azdýr." diye konuþtu. "KANSERÝ ENGELLEMEK ÝÇÝN HEPATÝT VÝRÜSLERÝNDEN KORUNMAK GEREKLÝ" Karaciðer kanserini engellemek için hepatit virüslerinden korunulmasý gerektiðini kaydeden Polat, þu uyarýlarda bulundu; "Hepatit B virüsüne karþý aþýlanma geç olmadan saðlanmalýdýr. Siroza ve uzun dönemde karaciðer kanserine neden olabileceði için aþýrý alkol tüketiminden de uzak durmak gerekir. Saðlýklý beslenme ile obezite ve diyabet riski düþürülerek beraberinde oluþabilecek karaciðer yaðlanmasý, siroz ve karaciðer kanseri riski de azaltýlmýþ olacaktýr." (CÝHAN) Sinema 20:00 Monte Cristo Kontu Dürüst ve çalýþkan bir denizci olan Edmond Dantes, güzel Mercedes'le evlenmek üzeredir. Fakat Edmond un en yakýn arkadaþý Fernand da Mercedes'e aþýktýr. Fernand, arkadaþýna bir oyun oynayarak, onun ülkenin en zorlu hapishanelerinden biri olan Chateau D'If'e düþmesine neden olur. Edmond un artýk tek amacý vardýr. Bu hapishaneden kurtulup bir an önce Fernand dan intikamýný almak... Bunun için hapishane arkadaþý Farria'yla bir kaçýþ planý hazýrlayarak hapishaneden firar eder. Eðlence 20:30 Güldür Güldür Günlük hayatta yaþanan olaylara farklý bir bakýþ açýsý ile yaklaþan Güldür Güldür Show'da, her hafta önemli bir konu mizahi bir dille ele alýnýyor. Oyuncular aileden aþka, þöhretten teknolojiye, futboldan arkadaþlýða, birçok konuyu kendi mizah anlayýþlarý, farklý yaklaþýmlarý ve çözümleriyle sergiliyor.oyuncular : Ali Sunal, Alper Kul, Doða Rutkay, Onur Atilla, Çaðlar Çorumlu Yönetmen : Meltem Bozoflu Limit Yok 21:45 Sinema Daðýnýk, derbeder bir yaþam süren, beþ parasýz bir yazar olan Edward Morra, eski kayýnbiraderinin verdiði enerji hapýný içince çok deðiþir. Bu sayede paraya, akla ve çekiciliðe sahip olur. Fakat Edward kýsa bir süre sonra sonsuz güce bedelsiz sahip olunamayacaðýný anlar. Saat : 21:45-23:45 (120 dakika) Tür : Sinema (Gizem, Bilimkurgu,Gerilim) Oyuncular : Bradley Cooper, Robert De Niro, Abbie Cornish, Andrew Howard, Anna Friel Yönetmen : Neil Burger II. Bayezid II. Bayezid'in doðum tarihi tarihçiler arasýnda tartýþmaya yol açmaktadýr. Güvenilir bir Osmanlýlar bibliyografya ansiklopedisi doðum tarihinde bu tartýþmayý karþýlamak amacý ile bu tarihi Aralýk 1447/Ocak 1448 olarak vermektedir.[3] Bazý kaynaklar bu tarihi 3 Aralýk 1447 [8], digerleri de 1448 olarak vermektedirler.[9]. Doðum yeri bugün Yunanistan sýnýrlarý içerisinde kalan, Osmanlýlar zamanýnda ise Edirne'ye baðlý bir kaza merkezi olan Dimetoka'daki Dimetoka Sarayý'nda dünyaya geldi. Babasý Fatih Sultan Mehmet ilme karþý büyük bir sevgi beslediði için, oðlu Bayezid'e her þeyden evvel kuvvetli bir tahsil verdirmeyi düþündü. Ýstanbul'un fethi'nden sonra, Þehzade Beyazid 7 yaþlarýndayken Hadým Ali Paþa danýþmanlýðýnda Amasya valisi olan Bayezid, burada o dönemin en ünlü âlimlerinden dersler aldý ve padiþah olacak þekilde yetiþtirildi. O günlerde Amasya kenti bir eðitim ve kültür merkeziydi [10]. Devrin meþhur âlimlerinden dersler aldý, Ýslami ilimlerin pek çoðunu öðrendi. Ýslam ilmi alanýnda ders aldýðý hocalarýndan birisi de Þeyh Yavsi - Hünkar Þeyhi olarak bilinen Bayrami tarikat þeyhi de olan Muhyiddîn Mehmed-i Ýskilibî olmuþtur. Ýslami ilmin yaný sýra matematik ve felsefe tahsili de aldý. Ayrýca Þeyh Hamdullah'tan da hat dersleri aldý. Arapça ve Farsçanýn yaný sýra; Çaðatay lehçesi ve Uygur alfabesini de öðrendi. MANTARLI BÝFTEK Malzemeler 2 Çorba Kaþýðý Sývý Yað 1 Adet Soðan Yarým Kg. Mantar 2 Diþ Sarmýsak 4 Adet Biftek 1 Su Bardaðý Rendelenmiþ Kaþar Tuz Yemeðin Tarifi Bir tencereye 2 çorba kaþýðý sývý yað koyup,birkaç dakika kýzdýrýn.daha sonra 1 adet soðaný yemeklik doðrayýp,yaðýn içine atýn.pembeleþinceye kadar kavurun.soðanlarýn yanýna yarým kg mantarý ekleyin.sürekli karýþtýrarak kavurun.dövülmüþ 2 diþ sarmýsaðý ve yeterli miktarda tuzu ilave edin.malzemeleri birkaç dakika daha kavurduktan sonra,ocaktan alýn. Ey özden habersiz gafil! Sen hala kabukla öðünüyorsun! Hz.Mevlana Baþka bir kabýn içinde 4 adet bifteði kendi suyuyla piþirin.daha sonra etlerin içine önceden hazýrladýðýnýz mantarlý malzemeyi koyun.mantarlarýn üzerine rendelenmiþ 1 su bardaðý kaþar peynirini serpin. Ýçleri dolan etleri geniþçe bir tepsiye koyun.önceden ýsýtýlmýþ 180 derecelik fýrýnda kaþarlar eriyene dek piþirin. 08:45 2. Sayfa 10:40 Dudaktan Kalbe 12:30 Öðle Haberleri 12:50 Derya nýn Dünyasý 15:00 Dudaktan Kalbe Yerli Dizi 16:40 Dolu Dolu Anadolu 17:40 Gagguk 18:00 Ana Haber 18:30 Spor Bülteni 19:45 Eragon 21:45 Limit Yok 23:45 Bilinmeyen 08:00 Yasemince Yerli Dizi Þehit in Annesi Aliye Telgrafýn Telleri Ebru Yaþar la Her Gün Kumarbazýn Karýsý 18:00 Ana Haber 19:00 Tv Filmi 20:45 Haber Saati 22:00 Kaçýrýlma 23:45 Tatlý Sert 07:00 Pis Yedili 08:00 Ayý Kardeþler 08:30 Pepee 09:00 Show Dünyasý 10:00 Her Þey Dahil 12:00 Nursel in Mutfaðý 13:00 Bu Tarz Benim 16:30 Asla Vazgeçme 19:00 Ana Haber 19:15 Piramit 20:30 Güldür Güldür 21:15 Maça Doðru 21:45 Türkiye-Letonya 04:45 Denize Hançer Düþtü Geniþ Aile Yerli Dizi Acemi Cadý Akasya Duraðý Çok Güzel Hareketler Bunlar Evim Þahane Arka Sokaklar 18:50 Koca Kafalar 19:00 Ana Haber 20:00 Buyur Burdan Bak 21:50 Güneþin Kýzlarý Böyle Bitmesin Yerli Dizi Beni Böyle Sev Haber Küçük Hanýmefendi Hayat Yokuþu Zengin Kýz Fakir Oðlan Gönül Köprülerimiz 18:55 Spor 19:00 Ana Haber 20:00 Monte Cristo Kontu 22:40 Güle Güle 09:10 Maceracý 10:40 Ayna Tv Filmi Ritmini Arayan Kalpler 14:45 Yetim Gönüller 15:30 Beþinci Boyut Yerli Dizi 16:40 Ötesiz Ýnsanlar Ana Haber Bülteni 19:00 Çýnarýn Gölgesinde 21:15 Sungurlar 23:00 Çýnarýn Gölgesinde

9 2 AÐUS- 03 EYLÜL 2015 PERÞEMBE 9 Tüm Bel Sen'den "Zabýta Haftasý" mesajý Tüm Bel Sen Çorum Þube Baþkaný Nevzat Veldet "Zabýta Haftasý" nedeniyle kutlama mesajý yayýmladý. Açýklamasýna, "Kent yaþamýnda baþýmýza istemediðimiz bir olay geldiðinde ilk aradýðýmýz kiþiler olmasý baðlamýnda yerel yönetimlerin belki de en fazla yükünü omuzlayanlar olan zabýtalarýn haftasý kutlu olsun" diyerek baþlayan Nevzat Veldet, "Yerel yönetimlerin hemen bütün hizmetlerinde emekleri olan zabýta çalýþanlarý özverili çalýþmalarýna raðmen, gerek ekonomik ve sosyal haklarý bakýmýndan, gerekse de özlük haklarý bakýmýndan birçok sorun yaþamaktadýr. Zabýta çalýþanlarý diðer kamu çalýþanlarýndan farklý olarak uzun süreli olarak, gece gündüz demeden görev yapmakta, buna karþýlýk gerçek emeklerinin çok altýnda maaþ almaktadýrlar. Kendilerine verilen görevleri yerine getirmek amacýyla zorluklara göðüs germekte ve özveriyle çalýþmaktadýrlar. Zaman zaman sokaktaki dilencilere veya seyyar satýcýlara müdahale etmek zorunda kalan Zabýtalara bu yüzden maalesef ki vicdansýz ve kötü kimselermiþ gibi bakýlmakta ama bu müdahalelerin onlarýn kiþisel tercihi deðil kendilerine verilen görev gereði olduðu unutulmaktadýr. Ülkemizde her geçen gün daha da derinleþen iþsizliðin ve bunun bir sonucu olan dilencilerin veya seyyar satýcýlarýn sokaklara çýkmasýnýn sorumlusu zabýtalar deðildir. Kentin düzenini oluþturan imardan çevre saðlýðýna, saðlýktan kentin esenliðinden ekonomik yapýdan kolluk gücüne varan kadar 60'ýn üzerinde kanun ve yönetmelikle üzerlerine birçok görev yüklenen zabýtalar, 1930'lu yýllardan bu güne ne bir iþ yapma teçhizatý, ne günün koþullarýna göre eðitim düzeyi, ne de denetlenebilirlik ve baðýmsýz hareket edebilme açýsýndan çaðdaþ geliþmeye uygun hale getirilmemiþtir. Bir anlamda kamu düzeninin saðlanmasý görevini yerine getiren Zabýta çalýþanlarý, bu görevleri sýrasýnda oldukça sýk þekilde saldýrýya uðramaktadýrlar. Kimi zaman yaralanmakta, kimi zaman ölümle sonuçlanan saldýrýlara maruz kalmaktadýrlar. Ayrýca, asli görevleri arasýnda yer almayan birçok iþi yapmalarý istenmektedir. Zabýtalarýn yaþadýklarý sorunlarýn bir kýsmý yasa ve yönetmeliklerden kaynaklanýrken, bir bölümü de her yerelin kendi özgül koþullarýndan ve belediyelerin özel uygulamalarýndan kaynaklanmaktadýr. Ve maalesef ki bu sorunlar hem belediye yönetimleri, hem de merkezi hükümetler tarafýndan görmezlikten gelinerek yýllardan beri birikmiþ ve kangrenleþmiþtir. Sendikamýz yerel yönetim hizmetlerinin temel direklerinden olan zabýta çalýþanlarýnýn sorunlarýný, iþkolumuzdaki öncelikli sorunlar arasýnda ele alýyor ve sorunlarýn çözüm için gerekli yasal ve idari düzenlemeler yapýlmasý için gerek TBMM nezdinde, gerek hukuksal alanda gerekse fiili ve meþru mücadele anlayýþýmýz doðrultusunda iþyerlerimizde ve sokakta sorunlarý gündem yapýyor, çözüm için mücadele ediyor. Yýllardýr sürdürdüðümüz bu mücadeleye ilk günkü kararlýlýk ve azimle aþaðýdaki taleplerimizle devam ediyoruz" þeklinde kaydetti. Veldet sendika olarak taleplerini ise þöyle sýraladý: "Genel Ýdari Hizmetler sýnýfýnda olan zabýtalar yaptýklarý görev zorluðu nedeniyle bu hizmet sýnýfýndan çýkarýlmalý ve 657 sayýlý D.M.K. 36. maddesine Belediye Zabýtasý Hizmetleri Sýnýfý ibaresi eklenmelidir: Böylece zabýtalara mesleki statüsü saðlanmalýdýr. Zabýta memurlarýna yýpranma hakký tanýnmalý, fiili hizmet zammýndan yararlanmalarý saðlanmalýdýr. Görevlerinin niteliði gereði süreklilik arz eden iþler kapsamýnda bulunan ve günün 24 saatinde devamlýlýk gösteren hizmetlerde çalýþan Zabýta personeline her ay maktuen kadro karþýlýðý ödenmekte olan maktu "fazla çalýþma" ücreti kamu emekçilerinin maaþýna ilave edilerek, emekli maaþ ve ikramiyesi hesaplamasýna esas teþkil eden parametlere katýlýmý saðlanmalýdýr. Zabýtaya her ay kadro karþýlýðý ödenen maktu "fazla çalýþma" ücretinin, görevin yapýlmasý sýrasýnda veya görevden dolayý hastalanma, yaralama ve sakatlanma hallerinde olduðu gibi çalýþanýn dinlenme hakký olan yýllýk izin dönemi ile hastalýk raporlarýndan da kesilmemelidir. Merkezi Bütçe Kanunu ile aylýk ödenen maktu fazla çalýþma ücret (mesai) miktarlarýnýn yalnýzca alt sýnýrý belirlenmelidir. Fazla mesai ücretini belediyeler kendi yerel konumu ve bütçelerine göre, günün þartlarý ve yoksulluk sýnýrýný dikkate alarak maaþa orantýlý bir endeksle belirlemelidir. Yerel yönetimlerde personel yetersizliði ve kadrosuz çalýþtýrmalar nedeniyle zabýta hizmetlerinin geçici iþçi ya da belediyenin diðer birimlerinden memurlar geçici görevlendirilmelerle verilmesi uygulamasýna durdurulmalý; Kentlerin ihtiyacý olan zabýta sayýsý uluslararasý standartlar çerçevesinde belirlenerek yeterli sayýda kadrolu zabýta istihdamý saðlanarak adrese dayalý nüfus bilgilerine göre her yýl çalýþan sayýsý yeniden belirlenerek boþ zabýta kadrolarý doldurulmalýdýr. Zabýta çalýþanlarýnýn görevlerinden dolayý maruz kaldýklarý yaralanma ve sakat kalma veya ölümleri halinde, 2330 sayýlý Maddi Tazminat ve Aylýk Baðlanmasý hakkýndaki kanuna bir fýkra eklenerek zabýta çalýþanlarýna da nakdi tazminat ödenmesi saðlanmalýdýr Özellikle metropol ve büyükþehir belediyelerinde her belediye zabýta biriminin farklý uygulama ve anlayýþý hem hizmeti alan halk açýsýndan hem de çalýþanlar açýsýndan ciddi olumsuzluklar yaratmaktadýr. Bu nedenle, büyükþehir, ilçe ve belde belediyelerin zabýta müdürlükleri tek bir çatý altýnda birleþtirilmeli ve uygulamada birlik saðlanmalýdýr. Her ilde zabýta müdürlükleri oluþturularak bölgenin konumu ve nüfus yoðunluðuna göre görev daðýlýmý tek merkezden yapýlmalýdýr. Zabýta çalýþanlarýnýn görev yerlerinin belediye baþkanlarýnýn keyfi tutumlarýna göre deðiþtirilmesi ve yasalara ve yönetmeliklere aykýrý çalýþtýrýlmasý önlenmelidir. Zabýta personeline yönelik görevde yükselme sýnavlarý yýllardýr yapýlmadýðýndan bir çok belediyede zabýta amirliði gibi görevler baþkanýn oluru ile vekaleten yürütülmektedir. Hizmet üretiminin kalitesini düþüren ve iþ barýþýný bozan bu uygulamaya son verilmeli ve merkezi olarak görevde yükselme sýnavý yapýlarak, görevlendirmeler asaleten buna göre yapýlmalýdýr." ÇESOB yöneticileri Gümrük Bakaný Aþcý'yý ziyaret etti Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði (ÇESOB) Yöneticileri, Birliðin ve Çorum esnafýnýn sorunlarýnýn çözümü noktasýnda Ankara'da sürdürdüðü temaslarýna devam ediyor. ÇESOB Baþkan Vekili Recep Gür, hem esnafýn sorunlarýný aktarmak hem de hayýrlý olsun ziyaretinde bulunmak amacýyla Gümrük ve Ticaret Bakaný Cenap Aþcý'yý ziyaret etti. AK Parti Çorum Milletvekili Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt, ÇESOB Yönetim Kurulu üyeleri Lütfi Barut ve Necmettin Uzun'un hazýr bulunduðu ziyarette Baþkan Vekili Recep Gür, Bakan Aþcý'ya hayýrlý olsun dileklerini iletirken ayrýca Birliðin ve Çorum esnaf ve sanatkarýnýn içinde bulunduðu sorunlarý aktarma fýrsatý buldu. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Bakan Cenap Aþcý ise, Çorum esnafýnýn sorunlarýnýn çözümü için elinden gelen gayreti göstereceðini ifade etti. Milletvekili Kurt ile ÇESOB yöneticileri Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý ziyaretinin ardýndan Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürü Necmettin Erkan'ý da ziyaret ederek, bir süre görüþtüler. 2 bin 250 kiþi Çanakkale gitti Çorum Belediyesi, Çanakkale Zaferi'nin 100 yýlý münasebetiyle, 2 bin 250 kiþiyi Çanakkale'ye götürüyor. Ýlk kafile önceki akþam Çanakkale'ye uðurlandý. 17 kafile halinde Çanakkale'yi gezecek olan 135 kiþiden oluþan ilk grup 1 Ekim Salý günü yola çýktý. Bu yýl Çanakkale Zaferi'nin 100'üncü yýl dönümü olmasý sebebiyle bu gezilerin ayrý bir önem taþýdýðý için Çanakkale'ye gidecek olan Çorumlular rehberler eþliðinde, birinci gün Gelibolu Yarýmadasý'na geçerek. Daha sonra en kanlý çarpýþmalarýn yaþandýðý cepheleri; Kilitbahir, Mecidiye, Namazgah, Ertuðrul Koyu ve tabyalarý, Soðanlýdere ve Þahindere Hastane þehitlikleri, Alçý Tepe, Þehitler Abidesi, Yahya Çavuþ Þehitliði'ni gezecekler. Aru Burnu, Anzac Koyu, Mehmetçiðe Saygý Anýtý, Kanlýsýrt, Tüneller ve Siperler, 57. Alay Þehitliði, Kesikdere Þehitliði, Bomba Sýrtý, Cesarettepe, Mehmet Çavuþ Anýtý, Conkbayýrý ziyaret edilecek. Gezinin ikinci günü Çanakkale þehir merkezi ve burada bulunan Çimenlik Kalesi, Nusret Mayýn Gemisi, Troia Antik Kent Maketi, Askeri Müze, Aynalý Çarþýyý gibi yerleri gezdikten sonra Bursa'ya geçerek burada da Orhangazi, Osman Gazi Türbelerini ziyaret edecekler. Geziye katýlan vatandaþlar son olarak Bursa Ulu Cami ziyaretinde bulunup Çorum'a doðru yola çýkacaklar. Çanakkale'ye uðurlama programýna, Belediye Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürü Mustafa Ercan ve geziye gidenlerin aileleri katýldý. Hýdýrlýk Caddesi modernleþiyor Çorum Belediyesi tarafýndan geniþletme çalýþmasý yapýlan, Hýdýrlýk Caddesinde son rötuþlar yapýlýyor. 30 metreye geniþletilen yolun bordür ve refüj çalýþmalarý tamamlanmak üzere. Þehrin iþlek caddelerinden olan Hýdýrlýk Caddesi'nde ki çalýþmalarda son aþamaya gelindiðini ifade eden Belediye Baþkan Yardýmcýsý Alper Zahir, " Hýdýrlýk Caddesi þehri çevreyoluna baðlayan önemli bir cadde, ayrýca yeni terminal ve yapýmý tamamlanmak üzere olan Ýmam Hatip Lisesi Kampüsü ile þehrin arasýnda baðlantýyý saðlayan cadde olmasý sebebiyle de önem arz ediyor. Modern ve geliþmiþ Çorum'a yeni giriþ kapýsý olacak olan Hýdýrlýk Caddesi'nin yapýmýnda son aþamaya geldik. Tamamlandýðýnda 30 metre geniþliðinde olacak yolun kaldýrým ve bordürünü bitirdik. Orta refüje çim ekimi ve yetiþmiþ aðaç dikimi yapacaðýz. Bunlarý sulamak için de tam otomatik sulama sistemini Hýdýrlýk Caddesi'ne yapýyoruz" dedi. Zahir, caddenin ýþýklandýrma çalýþmasýna da baþlayacaklarýný ve bu çalýþmalarý en kýsa sürede tamamlayýp yolu hizmete açacaklarýný söyledi. Ýskilip Derekargýn Göletinin yapýmýna baþlanýyor Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Devlet Su Ýþleri 5. Bölge Müdürlüðü tarafýndan tarihinde ihalesi yapýlan Ýskilip Derekargýn Göleti yapým iþi için Bölge Müdürlüðü ile yüklenici firma arasýnda 28 Aðustos tarihinde sözleþme imzalandý. Uslu açýklamasýnda þu ifadeleri kullandý: "Sözleþme bedeli TL (KDV hariç)olan iþin kapsamýnda; Temelden yüksekliði 48,10 m, talvegden yüksekliði 34,0 m olan kil çekirdekli kum-çakýl dolgu tipinde gölet inþaatý yapýlacaktýr. Ayrýca Uðurludað ilçemiz Gökçeaðaç Köyü Dere ýslahý 3 milyon TL Keþif Bedeli ile yatýrým programýna alýnmýþtýr. Her iki projemizde hayýrlý uðurlu olsun." Osmancýk üst geçidi yeniden trafiðe açýldý Osmancýk üstgeçidi elektrik direklerinin yaya geçidini rahatlatacak þekilde yeniden dizayn edilmesi, yayalarýn kullandýðý alanýn ve merdivenlerin yaya geçiþine uygun bir þekilde yapýlmasý için bir ay bakýma alýnýyor. Bakým çalýþmalarý nedeniyle tarihinde Osmancýk yolu üstgeçidi trafiðe kapatýldý. Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu Karayollarý 7. Bölge Müdürü Mehmet Çetin ile görüþerek yolun yeniden trafiðe açýlmasýný istedi tarihinde saat14.00'da kapatýlan yolda akþam saat 20.20'de trafik yeniden açýldý. Uslu, Karayollarý Bölge Müdürden Bakým çalýþmalarý esnasýnda trafiðin aksamamasý için yeni bir çalýþmanýn yapýlmasýný istedi. Uslu'nun isteði üzerine Samsun Bölge Müdür Yardýmcýsý, 73. Çorum Þube Þefliði yetkilileri ile bir araya gelerek üst geçitte incelemelerde bulundu.

10 10 Bebeðiniz için ideal doktor nasýl olmalý? Çorum'da bazý iþ adamlarýný arayýp kendilerini belediye baþkan yardýmcýsý olarak tanýtan dolandýrýcýlar, iþ adamlarýndan kimsesizler, yoksullar ve mülteciler için yardým talebinde bulundu. Belediyeden dolandýrýcý uyarýsý! Daha önce Belediye Baþkan Yardýmcýlarý Zeki Gül ve Turhan Candan'ýn adlarýný kullanarak iþ adamlarýný arayan dolandýrýcýlar bu kez de Belediye Baþkan Yardýmcýsý Ahmet Yabacýoðlu'nun adýný kullanarak dolandýrýcýlýk yapmaya kalkýþtý. Ýþ adamlarýna telefonla ulaþýp, "Ben belediye baþkan yardýmcýsýyým, 100 tane fakiri giydiriyoruz, bunlardan 17 tanesini de sizin giydirmenizi talep ediyoruz.", "Suriyeliler için yardým topluyoruz." gibi ifadeler kullanarak dolandýrýcýlýk yapmaya çalýþan dolandýrýcýlar, iþ adamlarýndan olumlu cevap aldýktan sonra hesap numarasý vererek belirledikleri sözde yardým miktarýný hesaba yatýrmalarýný istediler. Dolandýrýcýlýk olayý, durumdan þüphelenen iþ adamlarýnýn Çorum Belediyesi'ni aramasýyla ortaya çýktý. Konuyla ilgili inceleme baþlatýldý. Belediye Basýn ve Halkla Ýliþkiler biriminden konu ile ilgili yapýlan açýklamada þu ifadeler yer aldý: "Belediyemiz tarafýndan, telefonla veya aracý kullanarak her hangi bir þekilde kiþi ve kurumlara ulaþýlarak yardým talebinde bulunma durumu söz konusu deðildir. Belediyemiz yardým etmek isteyen vatandaþlarla yardýma ihtiyacý olan vatandaþlar arasýnda köprü görevi görerek alan elle veren eli buluþturuyor. Yardým etmek isteyenler belediyemiz ilgili birimlerine(çorum Belediyesi Gýda Bankasý) müracaat ederek ihtiyaç sahiplerine yardým edebiliyorlar. Bu iþlemlerin hepsi kayýt altýna alýnarak resmi bir þekilde yapýlýyor. Bunun haricinde belediyemiz hiç bir þekilde yardým talebinde bulunmamaktadýr. Bu konuda vatandaþlarýmýzýn dikkatli olmasýný, bu tür kiþilere itibar etmemesini, karþýlaþacaklarý benzeri durumlarda belediyemizle irtibata geçmelerini ve 155'i arayarak durumu polise bildirmelerini önemle rica ederiz." Bebeðinizin doðumundan itibaren birçok soru kafanýzý kurcalamaya baþlar. Doyuyor mu, boy-kilo geliþimi yerinde mi, nasýl beslenmeli vs. diye liste uzar gider. Her konuda fikir sahibi olan bir toplum olarak da mutlaka etrafýnýzda bebeðinizin geliþimi ile ilgili farklý farklý fikir yürüten insanlar olacaktýr. Yapýlacak en güzel þey kulaklarý týkamak ve seçeceðiniz bir çocuk doktoruyla bebeðinizin geliþimi esnasýnda ortak hareket etmektir. Uzmanlar da sadece anne sütüyle beslenen saðlýklý bir bebeðin ilk 6 aylýk sürede her ay, daha sonraki dönemde de 3-6 ay arasý doktor kontrolüne getirilmesini tavsiye ediyor. Biz çocuk doktoru konusunda pek þanslý deðildik. Yusuf Emin on altý aylýk olana kadar dört tane doktor deðiþtirdik. Ýlk doktorumuzdan çok memnun olmamýza raðmen kendisinin ani bir þehir dýþýna yerleþme kararýyla ortada kaldýk. Daha sonralarý ise ya ilgisiz ya da henüz bebeði karþýdan görür görmez ilaç yazanlara denk geldik. Sýk sýk doktor deðiþtirdiðimiz için de her biri bebeðimin geliþimiyle ilgili farklý yorumlarda bulundu. O yüzden hâlâ bir arayýþ içindeyiz. Bu doktor deðiþimleri süresince ve diðer anne adaylarýnýn da yaþadýklarýndan tecrübe ettikleriyle sizin için bir liste hazýrladýk. Bebeðinize ideal doktoru ararken aþaðýdaki kriterleri göz önünde bulundurmanýzda fayda var. Çocuk doktorunu seçerken 1- Doktor belirlemede ilk kriter evinize yakýnlýðý olmalý. Özellikle büyükþehirde yaþýyorsanýz ani rahatsýzlýk durumunda trafik kriterini mutlaka göz önünde bulundurun. 2- Yakýn çevrenizdeki doktorlarý belirledikten sonra seçiminizi yapmadan önce internetten doktorlar hakkýndaki görüþleri okumayý unutmayýn. 3- Bebekler, karþýsýndakinin elektriðini hemen alýrlar. Bu sebeple doktorun þefkatle, sevgiyle ve istekle ona yaklaþmasý muayene sürecini kolaylaþtýrýr. 4- Doktorunuz ne kadar iyi olsa da eðer çok yoðunsa size istediðiniz faydayý saðlamayacaktýr. Bu sebeple randevu alma kolaylýðýný göz ardý etmeyin. 5- Benim için önemli bir kriter de ne yeterli tecrübeyi edinemeyecek kadar genç ne de güncel yeniliklere ayak uyduramayacak kadar yaþlý olmamasý. 6- Rutin muayenelerin sadece baþ, boy, kilo ölçümünden ibaret olmamasýna, sorulan her soruya sabýrla cevap vermesine ve her dönem deðiþen bebeðinizle ilgili daha soru sormadan sizi bilgilendirmesine dikkat edin. 7- Ýlaçlarýn bir yandan iyileþtirirken diðer yandan zarar verdiði bir gerçek, hele ki söz konusu minicik bir bedenken. Bu sebeple doktorun hemen çözümü ilaçta arayan biri olmamasý ve bitkisel tedaviyle ilgili bilgi sahibi olmasý da önemli bir kriter. 8- Doktorunuzun tatil ya da kongre gibi þehir dýþýna çýkacaðý durumlarda sizi yönlendirebileceði baþka bir doktor olmalý. 9- Bana göre doktorun çocuk sahibi olmasý sizinle empati kurabilmesi açýsýndan da onu diðerlerine göre bir adým önde tutuyor. Kalp yetersizliðinde ölümleri 2 kat azaltan ilaç bulundu Türkiye'nin de aralarýnda bulunduðu 43 ülkede 9 bine yakýn kalp hastasý üzerinde denenen yeni bir ilaç, kalp hastalarýna umut oldu. Araþtýrmada ilacýn, kalp damar hastalýðýna baðlý ölümleri, kalp yetersizliðine baðlý ölümleri ve ani ölümleri mevcut tedavilere göre 2 kat azalttýðý gözlendi. Söz konusu ilacýn Türkiye'de ruhsat baþvurusu yapýldý. Türk Kardiyoloji Derneði'nin verilerine göre (TKD) Avrupa ülkelerinde 15 milyon, ABD'de 6 milyon, Türkiye'de ise 1,5 milyon kalp yetersizliði hastasý bulunuyor. Bu rakamýn yaþlýlýk, obezite, hipertansiyon, þeker hastalýðý gibi risk faktörlerine baðlý olarak önümüzdeki 10 yýl içinde 3 kat artacaðý tahmin ediliyor. Konu hakkýnda bilgi veren Eskiþehir Osmangazi Üniversitesi Kardiyoloji Anabilim Dalý Öðretim Üyesi Prof. Dr. Yüksel Çavuþoðlu, kalp yetmezliði hastalýðýnýn kalp performansýnýn azalmasý sonucu kalbin doku ve organlara gerekli ve yeterli kaný pompalayamamasý sonucu ortaya çýktýðýný aktarýyor. Hastalýðýn, nefes darlýðý, ayak ve bacaklarda þiþlik, çabuk yorulma, çarpýntý, gece uykudan öksürükle veya sýkýntýyla uyanma, gece sýk idrara çýkma, iþtahsýzlýk ve bulantý, karýnda þiþlik, hýzlý kilo alýmý ve baþ dönmesi gibi belirtilerle kendini gösterdiðini aktarýyor. Prof. Çavuþoðlu, hastalýðýn nedenlerini þöyle sýralýyor: Hipertansiyon, þeker hastalýðý, kalp damar hastalýðý, geçirilmiþ kalp krizi, kalp ritim bozukluklarý, kalp kapak hastalýðý, kalp kasý hastalýðý veya doðumsal kalp hastalýðý, uzun süre alkol kullanýmý, kronik akciðer hastalýðý, kronik böbrek yetmezliði, kalbin kasýlmasýný bozan ilaç kullanýmý kalp yetersizliðine zemin hazýrlayan nedenlerdir. 40 YAÞ SONRASI HER 5 KÝÞÝDEN 1'ÝNDE KALP YETERSÝZLÝÐÝ GÖRÜ- LÜYOR Yaþ ilerledikçe kalp yetersizliði görülme oranýnýn artýþ gösterdiðini aktaran Çavuþoðlu þunlarý söyledi: Çünkü yaþ ilerledikçe, kalp yetersizliðine zemin hazýrlayan hipertansiyon, þeker hastalýðý, kalp-damar hastalýðý gibi durumlarýn görülme oraný da artmaktadýr. 40 yaþ sonrasý yaþam boyu kalp yetersizliði geliþme riski yüzde 20'dir. Bu da 40 yaþ sonrasý her 5 kiþiden birinde kalp yetersizliði geliþeceði anlamýna gelmektedir. Kalp yetersizliði görülme oraný 70 yaþ sonrasý yüzde 10'a, 80 yaþ sonrasý yüzde 15-20'lere çýkmaktadýr. Çavuþoðlu, kalp yetersizliði tedavisinde aðýrlýklý olarak ilaç tedavisi ve cihaz tedavisi kullanýldýðýný belirtiyor. Ýlaç tedavisinde kullanýlan 3 temel ilaç olduðunu aktararak Bu ilaçlar hastanýn yakýnmalarýný azaltýr ve yeniden geliþmesini önler, efor kapasitesini artýrýr, yaþam kalitesini düzeltir ve belki de daha önemlisi ölümleri ve sýk hastaneye yatma ihtiyacýný azaltýr. diyor. Onay alan yeni ilacýn Türkiye'de ruhsat baþvurusu yapýldý Novartis tarafýndan geliþtirilen ve 43 ülkede 9 bine yakýn hasta üzerinde geliþtirilen yeni ilacýn ise hastalýðýn tedavisi için yeni bir umut olduðunu aktaran Çavuþoðlu, Bugün için kalp yetersizliði tedavisinde kullanýlan 3 temel ilacýn, hastalýk kontrolüyle beraber ölümleri ve hastane yatýþlarýný anlamlý azalttýðýný biliyoruz. Ancak söz konusu ilaçlarla ölümlerde saðlanan anlamlý azalmaya raðmen kalp yetersizliðinde kötü sonuçlar halen yüksektir. Bu nedenle yeni veya daha güçlü tedavi arayýþlarý devam etmektedir. þeklinde konuþuyor. Çavuþoðlu þunlarý söylüyor: Bugünkü ilaçlardan farklý olarak LCZ696 bir taraftan kötüye iþleyen mekanizmalarý bloke ederken diðer taraftan kalp yetersizliðinde iyiye iþleyen mekanizmalarýn da aktivitesini artýrarak daha güçlü klinik yararlar ortaya koymaktadýr. Amerika'da FDA'den onay alan ilacýn, Türkiye'de ruhsat baþvurusu yapýldý. Hastalar bunlara dikkat etmeli Çavuþoðlu, kalp yetmezliði hastalarýna þu önerilerde bulunuyor: Kullanýlan günlük tuz miktarý 2 silme çay kaþýðýný geçmemeli. Vücutta sývý birikimine baðlý ödem bulunan olgularda günlük sývý alýmý 1,5-2 litre ile sýnýrlandýrýlýr. Ýlaç tedavisine dirençli sývý birikimi olanlarda sývý alýmý hekim önerisiyle bazen 1 litreye kadar sýnýrlandýrýlabilir. Sebze-meyve aðýrlýklý diyet ile az miktarda sýk yemek önerilir. Kalp yetersizliðini aðýrlaþtýracak aðrý kesici, steroid veya kalp kasýlmasýný olumsuz etkileyen hipertansiyon ilaçlarýndan ve alkol kullanýmýndan kaçýnýlmasý gerekir. Haftanýn 5 günü dakikalýk yürüyüþ egzersizleri yapýlabilir. Yakýnmalarý son zamanlarda artmýþ hastalarýn uzun ve yorucu seyahatlerden kaçýnmasý gerekir.

11 2 AÐUS- 03 EYLÜL 2015 PERÞEMBE 11 TSO'dan bürokratlara tebrik Ýtalya baþbakanýndan Brüksel'e sert çýkýþ Ýtalya Baþbakaný Matteo Renzi, gerçekleþtirmeyi hedeflediði vergi reformuna Brüksel'in karþý çýkmasýna, "Göçmen sorununu konuþmamýz gerektiðinde tatildesiniz, yüzünüzü baþka yere çeviriyorsunuz, ama vergi iþlerimize karýþmaya gelince uyanýyorsunuz" diye tepki gösterdi. Euro Bölgesi'nin 3'üncü büyük ekonomisi olan, ancak 2007 yýlýndan bu yana 3 kez resesyon yaþayýp, ekonomisi yüzde 10 kadar küçülen Ýtalya, ekonomik reformlar kapsamýnda bazý vergileri kaldýrýyor. Baþbakan Matteo Renzi, 2016 yýlýndan itibaren kimseden IMU (belediye vergisi) ve Tasi (hizmet vergisi) alýnmamasýna iliþkin bir plan hazýrladýklarýný açýkladý. Renzi ayrýca, Aralýk ayýndaki IMU'nun ikinci taksitinin de vatandaþlardan alýnmayacaðýný duyurarak, "Sonra bu vergilerin cenazesini yapacaðýz" ifadelerini kullandý. Avrupa Birliði'nin (AB) baþkenti Brüksel'in ise, bu vergi planýna karþý çýktýðýna dikkat çeken Renzi, RTL adlý radyo kanalýna yaptýðý açýklamada, "Vergileri ortadan kaldýrmaya biz karar veririz, Brüksel'dekiler deðil" dedi. Umarým sýcak havanýn etkisindendir' Havalarýn ýsýnmasýyla artan göçmen dramýna Brüksel'in kayýtsýz kaldýðýna iþaret eden Renzi, "Göçmen konularý konuþulmasý gerektiðinde AB'dekilerin hepsi tatilde, hepsi yüzünü baþka yere çeviriyor, ama söz konusu nasýl vergilendirme Minik Zehra'yý annesinin dikkati kurtardý Özellikle aðrýsý ile meþhur olan böbrek taþlarý, yetiþkinler kadar çocuklarý da tehdit edebiliyor. Ýzmirli 2,5 yaþýndaki Emine Zehra Düzgün, annesinin dikkatli takibi ile böbreklerini kaybetmekten kurtuldu. Doktor kontrollerini aksatmamasýna raðmen, böbreklerinde taþ geliþtiði farkedilmeyen Zehra'nýn huzursuzluðu, annesinin dikkatini çekti. Özellikle sýk sýk idrar yapmasýndan þüphelenen Mualla Düzgün, çocuðunu doktora götürdü. Röntgeni çekilen Zehra'nýn her iki böbreðinin içinin adeta taþla dolduðu tespit edildi. Þifa Üniversitesi Hastanesi'nde, Yrd. Doç. Dr. Hakan Öztürk tarafýndan mini perkütan nefrolitotomi yöntemiyle böbrek taþlarýndan kurtulan Zehra için aðrýsýz sýzýsýz bir hayat baþlamýþ oldu. KARIN AÐRISI VE DEVAMLI HUZUR- SUZLUK Hastasýyla ilgili bilgi veren Yrd. Doç. Dr. Öztürk, "Minik Zehra, doðduðundan beri aralýklý olarak karýn aðrýsý ve huzursuzluk yaþýyor ve sürekli aðlýyor. Bu þikayetlerle doktora gidildiðinde ilk önce çocuk hastalýklarý hekimi, idrar yolu enfeksiyonu tanýsý koyuyor. Tekrarlayan þikayetleri üzerine hastanemize getirildi. Yapýlan ileri analizler sonucunda, her iki böbreðinde 4 cm. boyunda, geyik boynuzu olarak adlandýrýlan staghorn taþ saptandý. yapacaðýmýz olunca hepsi uyanýyor. Umarým tüm bunlar sadece sýcak havalarýn etkisindendir" diye sözlerini sürdürdü. AB'nin göçmen sorunu konusunda uyanmasý ve üzerine düþeni yapmasý gerektiðinin esas olduðunu dile getiren genç Baþbakan, "Göçmenleri aðýrlama, sýnýr dýþý etme ve onlarýn yaþamýný kurtarma gibi konularda ortak bir politikamýz olmalý" ifadelerini kullandý. Avrupa Konseyi'nde göçmen sorununa iliþkin iki kez ciddi tartýþmalar yaþandýðýný anlatan Renzi, "Orada sesimi de yükselttim, çünkü iki yeni üye ülke, göçmenler konusunda Ýtalya'nýn sürekli polemik çýkardýðýný, baþlarýna neredeyse silah dayadýðýmýzý öne sürdü. Ben de, Ýtalya olmazsa, Ýtalya olmasaydý bu idealin (AB ideali) ölmüþ olacaðýný söyledim. Bu nedenle, ülkemiz hakkýnda konuþmadan önce aðýzlarýný yýkamalýlar" diye tepkili açýklamalarýný sürdürdü. Bu arada, Þubat 2014'ten beri görevde bulunan Renzi, beklendiði gibi hýzlý bir þekilde ekonomik ve anayasal reformlarý gerçekleþtirememiþ olduðu gerekçesiyle eleþtiriliyor. Gençler arasýnda iþsizlik oraný yüzde 44'e týrmanýrken, ülkenin kamu borcu ise 2,2 trilyon Euro'ya ulaþtý. Öte yandan son anketler, 2014 yýlýndaki Avrupa Parlamentosu seçimlerinde kendi rekorunu kýrarak, yüzde 40 oy almýþ olan Renzi'nin partisi Demokrat Parti'nin (PD) halk desteðinin ise yüzde 32'lere kadar düþtüðünü gösteriyor. Bunun üzerine her iki böbrekteki taþlarý, mini perkütan nefrolitotomi yöntemi ile almaya karar verdik. Bu yöntemde, 6 mm. çapýnda tek bir delikten böbrek içerisine girilerek, böbreðin tümünü dolduran taþ, lazerle kýrýlýr. Daha sonra taþlar, idrar yoluyla vücuttan atýlýr. Biz de hastamýzýn önce sað böbreðindeki, bir ay sonra da sol böbreðindeki taþlarý bu yöntemle kýrarak, böbrekleri taþlardan tam olarak temizledik." diye konuþtu. ENFEKSÝYON SEBEP OLMUÞ Bilinenin aksine çocuklarda da böbrek taþýna sýklýkla rastlandýðýný belirten Öztürk, böbreklerden çýkan taþlarýn kimyevi tahlillerini de yaptýrdýklarýný söyledi. Öztürk, "Taþ kimyasal yapýsýnýn özellikle çocuk hastalarda bilinmesi, ilerideki yaþantýsýnýn taþsýz seyredebilmesi için oldukça önemlidir. Yaptýðýmýz taþ analizinde, magnezyum amonyum fosfat ve karbonat apatit, diðer bir deðiþle enfeksiyon taþý saptadýk." dedi. ÇOCUKTA BELÝRTÝLERÝ DEÐÝÞÝYOR Çocuklardaki böbrek taþlarýnýn, yetiþkinlere göre farklý belirtiler verdiðini de vurgulayan Öztürk, "Çocukluk dönemi taþ hastalýðý, eriþkin dönem taþ hastalýðý açýsýndan farklýlýklar gösterir. Çocukluk çaðýndaki böbrek taþlarý ani kramp tarzýnda karýn aðrýsý, bulantý, kusma, huzursuzluk gibi taþa özgü olmayan belirtiler gösterir. Eriþkinlerde daha çok renal kolik olarak adlandýrýlan yan aðrýsý, en önemli belirti olarak kabul edilir. Eriþkin grupta daha çok erkeklerde görülmesine karþýn çocuk yaþ grubunda kýz ve erkek çocuklar, böbrek taþýna eþit oranda maruz kalýr. Tüm taþ hastalarýnýn ülkemizde yaklaþýk yüzde 17'sini çocuklar oluþturur." diye konuþtu. Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Çorum'da yeni göreve baþlayan Vali Yardýmcýsý Orhan Þefik Güldibi ile KOSGEB Ýl Müdürü Hami Danýþ'ý makamlarýnda ziyaret etti. TSO Yönetim Kurulu Baþkan Yardýmcýsý Fikret Tepençelik'in de eþlik ettiði ziyaretlerde Baþaranhýncal, Vali Yardýmcýsý Güldibi ve KOSGEB Müdürü Danýþ'a Çorum'daki görevlerinde baþarýlar diledi. Ziyaretlerde, Çorum'da kamu kurumlarý arasýnda ahenkli bir çalýþma ortamýnýn bulunduðunu ifade eden Baþaranhýncal, "Çorum, nüfus olarak ortalama bir Anadolu ili olsa da, ekonomik hacmi, endüstriyel üretim yapýsý olarak geliþmiþ ve dinamik bir þehir. Çorum'da Çocuklar kime emanet? Eþler arasýndaki en ciddi çatýþma sebeplerinden birinin de 'çocuklarýn eðitimi' konusu olduðu görülmektedir. Evlenirken çocuk sahibi olma düþüncesiyle evlenen ve çocuklarý için yaþayan insanlar adeta çocuklarýna baðýmlý oluyorlar ya da kendilerine baðýmlý çocuklar yetiþtiriyorlar. Ýngiltere'de basýnýn dikkatini çekecek kadar kabiliyetli ve yaþýnýn üzerinde baþarýlara imza atmýþ olan bir çocuk, dokuz yaþýna geldiðinde vefat eder. Cenaze töreni sonrasý gazeteciler çocuðun annesine Biliyoruz çok üzgünsünüz ama bizimle duygularýnýzý paylaþýr mýsýnýz? derler. Anne; Hayýr! Ben üzgün deðilim. Böyle harika bir çocukla dokuz yýl birlikte yaþama fýrsatý verdiði için Tanrý'ya þükrediyorum. Ýsterdim ki daha uzun yýllar birlikte olayým ama bu benim elimde deðil diye cevap verir. Anne-baba, çocuklarýna bize emanet diye bakmaz da benim çocuk nazarýyla bakarsa, her ikisi de kendi hayallerini onlarýn üzerinde gerçekleþtirmeye kalkarsa ikiyüzlü, karaktersiz çocuklar yetiþtirmiþ olurlar. Ayrýca çocuklarýmýz, bizim çocukluðumuzda karþýlanmamýþ arzularýmýzý tatmin etmek için bize verilmemiþtir. Onlarýn kendilerine ait hayalleri ve hayatlarý olacaktýr. Emanete malýmýz gibi davranýrsak ihanet görev yapan bürokratlarýmýz, görev sürelerinin sonuna geldiklerinde ilimizden ayrýlmak istemiyorlar. Hatta kimi bürokratlarýmýz, emekli olduktan sonra ikametlerini Çorum'a taþýyorlar. Ýlimize saðlayacaðýnýz katma deðerden dolayý þimdiden teþekkür ediyorum" dedi. Bölge Komutaný'ndan Vali Kara'ya ziyaret Tokat Jandarma Bölge Komutaný Tuðgeneral Adnan Aslan Vali Ahmet Kara'yý ziyaret etti. Ýl Jandarma Komutan Vekili J. Albay Metin Özbek'inde hazýr bulunduðu ziyaretten duyduðu memnuniyeti belirten Vali Ahmet Kara ile Tuðgeneral Adnan Aslan bir süre sohbet ettiler. Ziyarette ayrýca Ýl ve Bölgenin asayiþ ve emniyet durumu da deðerlendirilerek bilgi alýþveriþinde bulunuldu. Ýsviçre medyasý: Savcýlýk, Erdoðan'a asistanlýk yapýyor! Bugün gazetesinin dahil olduðu Koza Ýpek Grubuna yapýlan baskýn Ýsviçre'nin önde gelen gazetesi Neue Zürcher Zeitung'ta (NZZ) geniþ bir þekilde iþlendi. NZZ, Bugün gazetesinin dün manþetten yayýnladýðýn IÞÝD'e silah teslimatý haberlerine atýfta bulunarak savcýlarýn Cumhurbaþkaný Erdoðan'a asistanlýk yaptýklarý yorumunu yaptý. Gazete, "Koza-Ýpek, hükümete eleþtirel bakan 'Bugün' gazetesini yayýnlayan holding. Bugün gazetesinin polis tarafýndan basýldýðý gün yayýnlanan manþette Türkiye'nin IÞÝD'e yapýlan silah teslimatýndan haberdar olduðunu ve yardým ettiði yazýyordu." ifadeleri yer aldý. Neue Zürcher Zeitung, Cumhurbaþkaný Erdoðan'ýn benzer bir haber yayýnlayan Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayýn Yönetmeni Can Dündar'ý da geçmiþte tehdit ettiðini hatýrlattý. Ýsviçre'nin ünlü günlük gazetesinde çýkan haberin devamýnda: "Ýktidara sadýk gazeteler polis baskýnlarýný Fethullah Gülen'e yönelik terör baskýný olarak deðerlendirdi. Erdoðan, Gülen'e karþý yürüttüðü kampanyayý bizzat yönetiyor. Savcýlýk ise Gülen'i seven medya kuruluþlarýna ve holdinglere baskýn düzenleyerek Erdoðan'a asistanlýk yapýyor." yorumunda bulunarak savcýlýðýn Erdoðan'ýn emrine girdiðini öne sürdü. etmiþ oluruz. Anne-baba olarak bizim vazifemiz, evlatlarýmýzý içinde yaþayacaklarý dünyanýn þartlarýna göre hazýrlamak, onlara rehberlik yapmak ve destek olmaktýr. Onlarý ve eþimizi yok sayarak onlar adýna tek baþýmýza karar veremeyiz. Çocuk eðitiminde annenin ve babanýn rolleri farklýdýr. Hem annenin hem de babanýn sorumluluk bilinciyle hareket etmesi ve kendi sýnýrlarý içinde kalmasý gerekir. Gerek çocuðun gerekse eþin sorumluluk alanýna müdahale, onlara karþý bir saygýsýzlýk olacaktýr.

12 Kupada kuralar çekiliyor 03 EYLÜL 2015 PERÞEMBE Ziraat Türkiye Kupasý 1. Eleme Turu Kura Çekimi, 4 Eylül Cuma günü yapýlacak. TFF'nin Beykoz-Riva'da bulunan idari merkezindeki Seminer Salonu'nda saat 17.00'de baþlayacak kura çekimine, Spor Toto 3. Lig Kulüplerini temsilen Ýstanbul'da yer alan 7 Spor Toto 3. Lig kulübü ve Ziraat Türkiye Kupasý Ön Eleme Turu sonucunda tur atlayan 15 Bölgesel Amatör Lig kulübü temsilcisi katýlacak. BAL fikstürü yarýn çekiliyor Sezonunda 12 grupta oynanacak Bölgesel Amatör Lig fikstür çekiminin 4 Eylül'de Ýstanbul'da yapýlacak. TFF'nin Beykoz Riva'da bulunan merkezindeki Orhan Saka Konferans Salonu'nda saat 15.00'te baþlayacak. Kura çekiminde birden fazla grupta bulunan Ankara, Ýzmir ve Ýstanbul takýmlarýnýn hangi gruplarda yer alacaðýný belirlenecek ve 12 grubun fikstür çekimi yapýlacak. Kulüplerin sezonu BAL Statüsü konusunda bilgilendirileceði toplantýya, 157 BAL takýmýnýn temsilcileri ASKF Baþkanlarý ve TFF yetkilileri katýlacak. BAL'da 12 grup birincisi statüde belirlendiði þekilde play-off turuna yükselecek. Bu turda oluþan 6 eþleþme tarafsýz sahada tek maç eleme usulüyle oynanacak ve galipler Spor Toto 3. Lig'e yükselecek. Bu turda maðlup olan 6 takým bir kez daha statüye göre eþleþtirilecek ve yine tarafsýz sahada tek maç üzerinden oynanacak 3 eþleþmenin galibi Spor Toto 3. Lig'e çýkacak son 3 takýmý oluþturacak. Sabah çalýþtýlar Çorum Belediyespor cumartesi günü kendi sahasýnda oynayacaðý Tavþanlýspor maçý hazýrlýklarýna dün yaptýðý tek antrenmanla sürdürdü. Ulukavak Nazmi Avluca Sahasý'nda saat 10.00'da baþlayan antrenmana sakatlýðý bulunan Gökhan katýlmazken, diðer futbolcular hazýr bulundu. Teknik Direktör Fahrettin Taþ'tan Ercan'a ziyaret Çorum Belediyespor'un, Avrupa Judo Þampiyonasý'nýn son kampýna çaðrýlan milli judocusu Merve Taþ ve antrenörü Hüseyin Üstündað, Çorum Belediyespor Amatör Sporlardan Sorumlu As Baþkan Mustafa Ercan'ý ziyaret etti Eylül tarihleri arasýnda yapýlacak Avrupa Þampiyonasý'na Türkiye'den katýlacak olan 7 bayan judocudan biri olan Taþ, Çorum Belediyespor'un bugüne kadar kendisine çok büyük destek verdiðini söyledi ve desteklerinden dolayý Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Belediye Baþkan Yardýmcýsý ve Çorum Belediyespor Baþkaný Zeki Gül, Çorum Belediyespor Amatör Sporlardan Sorumlu As Baþkan Mustafa Ercan ve emeði geçen herkese teþekkür etti. Ercan, Merve Taþ'ýn ziyaretinden duyduðu memnuniyeti dile getirdi ve "Bizim judodaki gururumuz olan Merve Taþ, Eylül tarihinde Avusturya'da düzenlenecek Avrupa Þampiyonasýnda Türkiye'yi temsil edecek. Ben inanýyorum ki bu þampiyonadan dereceyle dönecektir." dedi ve kendisine baþarýlar diledi. Avrupa Þampiyonasý'nda mücadele edecek yedi bayan judocu, 6-15 Eylül tarihleri arasýnda Trabzon Kamp Eðitim Merkezi'nde kampa girecek. Spor Servisi Sayhan antrenman öncesinde futbolcularýyla yine kýsa bir konuþma yaptý. Hafta sonu oynanacak olan maçýn önemine deðinen tecrübeli teknik adam bu maçý kazanmalarý gerektiðini söyledi. Tavþanlýspor maçýnýn provasý niteliðindeki taktik çift kalelerle hazýrlýklarýný sürdüren Çorum Belediyespor'da futbolcularýn oldukça hýrslý olduklarý gözlendi. Özellikle antrenmanýn son bölümünde yapýlan taktik çift kale Teknik heyetin yüzünü güldürdü. Teknik Direktör Fahrettin Sayhan futbolcularýnýn maç içerisinde bireysel hatalardan uzak durmalarý konusunda sýk sýk uyarýlarda bulundu. Yasin Yücel Murat Yýldýrým, imzayý attý PTT 1. Lig ekiplerinden Gaziantep Büyükþehir Belediyespor, Kayseri Erciyesspor'un baþarýlý orta saha oyuncusu Çorumlu futbolcu Murat Yýldýrým'la 2 yýllýk sözleþme imzaladý Gaziantep Büyükþehir Belediyespor, Kayseri Erciyesspor'un baþarýlý orta saha oyuncusu Çorumlu Murat Yýldýrým'ý, 2 yýllýðýna renklerine baðladý. Daha önce Gaziantep'e deplasmanlara geldiðini söyleyen Murat Yýldýrým, "Güzel anýlarýmýz var burada, güzel bir baþkanla tanýþtýðým için çok memnun oldum. Daha önce Ptt 1. Lig'de oynamýþtým, o zaman ki ismi Bank Asya'ydý. Þampiyonluk yaþadým. Tekrardan Ptt 1. Lig'de oynamak nasip oldu. Ýnþallah baþarýlý bir sezon geçiririz. Süper Lig'e çýkma gibi bir hedefimiz var, inþallah bunu da baþarýrýz. Baþarýlý bir takým olduðumuza inanýyorum. Ýnþallah benim içinde hayýrlý olur, takýmýmýz içinde hayýrlý olur" ifadelerini kullandý. Özel Ýdare malzeme daðýtacak Sefer Kurtaran Ýl Özel Ýdarespor tarafýndan Çorum amatör kulüplerine alýnan malzemeler yarýn düzenlenecek törenle daðýtýlacak. Her yýl geleneksel olarak Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafýndan yapýlan organize ile Ýl Özel Ýdare tarafýndan alýnan malzemeler yarýn saat 15.00'de Ýl Özel Ýdare bahçesinde düzenlenecek törenle kulüplere daðýtýlacak. ASKF tarafýndan yapýlan açýklamaya göre yarýn düzenlenecek törende 18 kulübe malzemesi daðýtýlacak. Ligleri daha sonra baþlayacak yedi kulübün malzemesi ise daha sonra daðýtýlacak. Buna göre yarýn yapýlacak malzeme daðýtýmýnda Alaca Belediyespor, Bayat Belediyespor, Çorumspor, Çorum Belediyespor, Çimentospor, Eti Lisesi Gençlikspor, Gençlerbirliði, Gençlik Mimar Sinan, HE Kültürspor, Hitit Gençlikspor, Ýl Özel Ýdarespor, Ýskilipgücüspor, Ortaköyspor, Osmancýkspor, Osmancýk Belediyespor, Osmancýk Gençlikspor, Ulukavakspor ve Ýþitme Engelliler takýmlarý malzemelerini alacaklar. Ýskilipspor, Kargýgücüspor, Mecitözüspor, PTT Gençlikspor, Sungurluspor, Uðurludað Belediyespor ve Osmancýkgücüspor ise malzemeleri ligleri baþladýðý tarihte alacaklar, ASKF Baþkaný Sefer Kurtaran, yarýn saat 15.00'de Ýl Özel Ýdare bahçesinde düzenlenecek malzeme daðýtým törenine kulüp temsilcilerinin katýlmasýný istedi. Ýl Özel Ýdaresi bütçesinden bu yýl kulüplere daðýtýlacak malzemenin toplam tutarýnýn 98 bin lira olduðu açýklandý. Spor Servisi

Kıymeti: 30.000,00 TL. KDV Oranı: %1

Kıymeti: 30.000,00 TL. KDV Oranı: %1 T.C. BÜYÜKÇEKMECE 2. İCRA DAİRESİ 2013/323 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri:

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

T.C. Çorum 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2013/ 3 - SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. Çorum 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2013/ 3 - SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. Çorum 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2013/ 3 - SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN

Detaylı

T.C. KORKUTELİ İCRA DAİRESİ 2010/990 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. KORKUTELİ İCRA DAİRESİ 2010/990 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. KORKUTELİ İCRA DAİRESİ 2010/990 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: Antalya

Detaylı

T.C. ÖDEMİŞ 1. İCRA DAİRESİ 2014/780 ESAS

T.C. ÖDEMİŞ 1. İCRA DAİRESİ 2014/780 ESAS T.C. ÖDEMİŞ 1. İCRA DAİRESİ 2014/780 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri:İzmir,

Detaylı

T.C. SAMSUN 9. İCRA DAİRESİ 2015/82555 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. SAMSUN 9. İCRA DAİRESİ 2015/82555 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. SAMSUN 9. İCRA DAİRESİ 2015/82555 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: Samsun

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

T.C. SERİK 1. İCRA DAİRESİ 2014/47 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. SERİK 1. İCRA DAİRESİ 2014/47 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. SERİK 1. İCRA DAİRESİ 2014/47 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: Antalya

Detaylı

T.C. GEDİZ İCRA DAİRESİ 2014/49 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. GEDİZ İCRA DAİRESİ 2014/49 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. GEDİZ İCRA DAİRESİ 2014/49 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: Kütahya İl,

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

T.C. ILGAZ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2015/3 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. ILGAZ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2015/3 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. ILGAZ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2015/3 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri:

Detaylı

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydı gibi.

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydı gibi. T.C. BAFRA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ 2015/3 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri:

Detaylı

T.C. ENEZ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2013/2 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. ENEZ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2013/2 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. ENEZ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2013/2 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri:

Detaylı

T.C. KORKUTELİ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2014/24 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. KORKUTELİ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2014/24 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. KORKUTELİ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2014/24 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

T.C. ŞARKÖY (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2015/15 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. ŞARKÖY (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2015/15 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. ŞARKÖY (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2015/15 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri:

Detaylı

T.C. HAYMANA İCRA DAİRESİ 2013/196 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. HAYMANA İCRA DAİRESİ 2013/196 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. HAYMANA İCRA DAİRESİ 2013/196 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: Ankara

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

(İİK m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

(İİK m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. T.C. BALIKESİR 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2015/34 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN

Detaylı

T.C. BÜYÜKÇEKMECE 3. İCRA DAİRESİ 2014/2234 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. BÜYÜKÇEKMECE 3. İCRA DAİRESİ 2014/2234 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. BÜYÜKÇEKMECE 3. İCRA DAİRESİ 2014/2234 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN sadece dairelerin

Detaylı

T.C. HAYMANA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2014/2 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. HAYMANA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2014/2 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. HAYMANA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2014/2 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri:

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

T.C. ANTALYA 6. İCRA DAİRESİ 2012/4710 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. ANTALYA 6. İCRA DAİRESİ 2012/4710 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. ANTALYA 6. İCRA DAİRESİ 2012/4710 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: Antalya

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

T.C. KARŞIYAKA 2. İCRA DAİRESİ 2013/12046 ESAS

T.C. KARŞIYAKA 2. İCRA DAİRESİ 2013/12046 ESAS T.C. KARŞIYAKA 2. İCRA DAİRESİ 2013/12046 ESAS 1 NO'LU TAŞINMAZIN TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : Tapu Kaydı ve

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

T.C. BÜYÜKÇEKMECE 2. İCRA DAİRESİ 2013/2018 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. BÜYÜKÇEKMECE 2. İCRA DAİRESİ 2013/2018 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. BÜYÜKÇEKMECE 2. İCRA DAİRESİ 2013/2018 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : TAŞINMAZLARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

T.C. BOR İCRA DAİRESİ 2015/15 ESAS

T.C. BOR İCRA DAİRESİ 2015/15 ESAS T.C. BOR İCRA DAİRESİ 2015/15 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Tapu Kaydı: Niğde İli, Bor

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

T.C. BÜYÜKÇEKMECE 1. İCRA DAİRESİ 2012/3184 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. BÜYÜKÇEKMECE 1. İCRA DAİRESİ 2012/3184 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. BÜYÜKÇEKMECE 1. İCRA DAİRESİ 2012/3184 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : TAŞINMAZLARIN ANA ÖZELLİKLERİ

Detaylı

T.C. KIRIKKALE 2. İCRA DAİRESİ 2012/968 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. KIRIKKALE 2. İCRA DAİRESİ 2012/968 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. KIRIKKALE 2. İCRA DAİRESİ 2012/968 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Kırıkkale

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI. Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK

PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI. Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI % 100 Yerli Teknoloji Ýle Üretilmiþ, Ýçme Suyu, Atýk Su, Tarým Uygulamalarý Kimyasal Sývý Depolamarýnda En Ýyi Çözm Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK MODÜLER PRÝZMATÝK DEPO

Detaylı

OSB de 8 yatýrýma TKDK desteði. Çorum da kent merkezi ve iki ilçedeki bazý özel okul ile dershanelerde arama yapýdý.

OSB de 8 yatýrýma TKDK desteði. Çorum da kent merkezi ve iki ilçedeki bazý özel okul ile dershanelerde arama yapýdý. OSB de 8 yatýrýma TKDK desteði TKDK Çorum Ýl Koordinatörü Hakan Körpýnar ve Yerinde Kontrol Birim Amiri Bülent Albayrak, OSB de tesisleri ziyaret etti. Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu (TKDK)

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

T.C. KONYA 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2011/34 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. KONYA 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2011/34 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. KONYA 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2011/34 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN

Detaylı

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 2007-50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 108 seri numaralý KDV Genel Tebliði ile, katma deðer vergisi uygulamalarý konusunda

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

T.C. ADANA 7. İCRA DAİRESİ 2014/4671 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. ADANA 7. İCRA DAİRESİ 2014/4671 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. ADANA 7. İCRA DAİRESİ 2014/4671 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri:TAPU KAYDI:

Detaylı

T.C. İNEGÖL 2. İCRA DAİRESİ 2013/578 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. İNEGÖL 2. İCRA DAİRESİ 2013/578 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. İNEGÖL 2. İCRA DAİRESİ 2013/578 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: Bursa

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

T.C. BURSA 2. İCRA DAİRESİ 2013/12256 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. BURSA 2. İCRA DAİRESİ 2013/12256 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. BURSA 2. İCRA DAİRESİ 2013/12256 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri:Bursa

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

T.C. İZMİR 5. İCRA DAİRESİ 2000/18167 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. İZMİR 5. İCRA DAİRESİ 2000/18167 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. İZMİR 5. İCRA DAİRESİ 2000/18167 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN TAPU KAYDI : İzmir

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

T.C. ANKARA 5. İCRA DAİRESİ 2015/8144 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. ANKARA 5. İCRA DAİRESİ 2015/8144 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. ANKARA 5. İCRA DAİRESİ 2015/8144 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: Ankara

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

T.C. NAZİLLİ 2.İCRA DAİRESİ 2012/6059 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. NAZİLLİ 2.İCRA DAİRESİ 2012/6059 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. NAZİLLİ 2.İCRA DAİRESİ 2012/6059 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: Aydın

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

T.C. İZMİR 5. İCRA DAİRESİ 2005/3709 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. İZMİR 5. İCRA DAİRESİ 2005/3709 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. İZMİR 5. İCRA DAİRESİ 2005/3709 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN TAPU KAYDI : Bayraklı

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

GAYRÝMENKUL ÝHALESÝ 2008 MÜZAYEDE YERÝ TMSF BÝNASI(KONFERANS SALONU) ADRES: BÜYÜKDERE CADDESÝ NO: 143 ESENTEPE ÝSTANBUL GAYRÝMENKUL ÝHALESÝ 2008 14-15 EKÝM TAHSÝLAT DAÝRE BAÞKANLIÐI SAAT:09:57 ÝMAR BANKASI

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

T.C. YAYLADAĞI İCRA DAİRESİ 2015/10 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. YAYLADAĞI İCRA DAİRESİ 2015/10 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. YAYLADAĞI İCRA DAİRESİ 2015/10 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: Gözlüce

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

Orta Anadolu Geliþim Projesi adý verilen Ankara, Amasya, Eskiþehir,

Orta Anadolu Geliþim Projesi adý verilen Ankara, Amasya, Eskiþehir, 09 EKÝM 2015 CUMA www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Kent Konseyi güzel çalýþmalara imza atýyor Kent Konseyi Baþkan Yardýmcýsý Halil Ýbrahim Aþgýn, Kent Konseyi'nin son yýllarda güzel çalýþmalara imza attýðýný

Detaylı

(İİK m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

(İİK m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. 2-323 Ada 10 parsel tapu kayıtlarında tarla vasfında, 5.482,00 m² miktarlı, Bakılar Mahallesi Küçük Basırlı mevkiinde yer almaktadır. 323 Ada 10 parsel boş bakımsız kuru hububat arazisidir. Parsel içersinde

Detaylı

TÜRKÝYE / Fabrika SWITZERLAND. Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA

TÜRKÝYE / Fabrika SWITZERLAND. Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA TÜRKÝYE / Fabrika Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA SWITZERLAND Tel : ( 0041 ) 56 610 48 43 Cep Natel : ( 0041 ) 79 605 72 93 E-mail : tuerkel@dplanet.ch

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı