Utanç baskýnlarý. Çoruma uzandý. Kuduz vakalarý azaldý

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Utanç baskýnlarý. Çoruma uzandý. Kuduz vakalarý azaldý"

Transkript

1 TKDK destekli iþletmeler OSB'de yükseliyor Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu kuruluþundan günümüze IPARD-1 Programý kapsamýnda 14 adet çaðrýya çýkarken ve bu çaðrýlar neticesinde Çorum Organize Sanayi Bölgesinde farklý sektörlerde faaliyet göstermek üzere yapýlan 8 adet yatýrým projesi ile hibe desteði vermek üzere sözleþme imzalamýþtý. SAYFA 5 TE Ýl Genel Meclisi Çevre ve Saðlýk Komisyonu Baþkaný Ahmet Tuna, 2014 yýlýnda Çorum'da 21 adet, 2015'de ise 1 adet kuduz hastalýðý mihraký çýktýðýný kaydetti. Kuduz vakalarý azaldý Ahmet Tuna Çevre ve Saðlýk Komisyonu, Çorum'da bulunan sokak hayvanlarý hakkýnda bir rapor hazýrladý. Hazýrlanan rapor, Ýl Genel Meclisi'nin dünkü toplantýsýnda meclis üyelerinin bilgisine sunuldu. SAYFA 7 DE 03 EYLÜL 2015 PERÞEMBE 40 KURUÞ Utanç baskýnlarý Hasan Karayol "Haber Arkasý"na konuk oldu 1 Eylül Barýþ Günü etkinlikleri kapsamýnda Çorum'a konser için gelen Basbariton Hasan Karayol Umut Radyo'da yayýnlanan "Haber Arkasý" programýna konuk oldu. Program süresince okuduðu opera tadýndaki birbirinden güzel halk türküleri ilgiyle dinlenen Karayol, Uður Çýnar'ýn sorularýný yanýtladý. SAYFA 2 DE Çoruma uzandý Ankara talimatlý Türkiye genelinde sudan sebeplerle baskýn operasyonlar yapýlýrken dün Çorum ve ilçelerinde eðitim veren 2 okul ve 4 dershaneye polis ve maliye görevlilerince baskýn yapýldý. Baskýnda, eðitim kurumlarýndaki bilgisayar hard diski ve bazý dizüstü bilgisayarlara incelenmek üzere el konuldu. Türkiye'nin çeþitli yerlerinde gerçekleþtirilen okul ve dershane baskýnlarýna bir yenisi de Çorum'da eklendi. Ankara Cumhuriyet Baþsavcýlýðý Anayasal Düzene Karþý Ýþlenen Suçlar Soruþturma Bürosu'nun þikayeti ile Çorum'daki 2 okul ve 2 dershaneye polis ve maliye görevlilerince baskýn yapýldý. Eþ zamanlý olarak Alaca ve Osmancýk'taki Fem Dershanesi þubelerinde de arama yapýldý. Baskýnlarýn, Çorum Sulh Ceza Hakimliði'nin baþlattýðý soruþturma kapsamýnda, vergi usul kanununa muhalefet suçunun iþlenmiþ olabileceðine yönelik kuvvetli suç þüphesinin bulunduðu iddiasýyla gerçekleþtirildiði öðrenildi.baskýna Vergi Dairesi yetkilileri de katýldý. SAYFA 3 TE Ýskilip cezaevinde proje süreci baþladý AK Parti Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý ve Çorum Milletvekili Dr. Cahit Baðcý, Ýskilip ve Sungurlu Cezaevleri yatýrýmlarýný takip etmek ve talepleri iletmek üzere Adalet Bakaný Kenan Ýpek'i ziyaret etti. SAYFA 2 DE Eþ durumu tayinlerindeki 3 yýl þartý kalktý Saðlýk Sen Çorum Þubesi Basýn ve Ýletiþimden Sorumlu Baþkan Yardýmcýsý Hacý Nuri Lafcý eþ durumu tayinlerindeki 3 yýl þartýnýn kaldýrýlmasý ile ilgili basýn açýklamasý yayýmladý. SAYFA 3 TE Samanyolu Ýlköðretim Kolejine kayýt yaptýrmaya gelen ancak içerdeki aramalardan dolayý merdivenlerde basýn mensuplarýnýn yanýsýra anne ve babasýyla bekleyen öðrenci adayý çocuk kapýdan çýkan polislere, Amca uyuþturucu mu arýyorsunuz diye sormasýna orda bulunan herkes þaþýrdý. Osmancýk üst geçidi yeniden trafiðe açýldý TSO'dan bürokratlara tebrik Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Çorum'da yeni göreve baþlayan Vali Yardýmcýsý Orhan Þefik Güldibi ile KOSGEB Ýl Müdürü Hami Danýþ'ý makamlarýnda ziyaret etti. SAYFA 11 DE Hacý Nuri Lafcý Osmancýk üstgeçidi elektrik direklerinin yaya geçidini rahatlatacak þekilde yeniden dizayn edilmesi, yayalarýn kullandýðý alanýn ve merdivenlerin yaya geçiþine uygun bir þekilde yapýlmasý için bir ay bakýma alýnýyor. SAYFA 9 DA Necati Gül Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðünde personel eksikliði had safhada Türk Tarým Orman Sen Ýl Baþkaný Necati Gül Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðünde personel eksikliðinin had safhada olduðunu belirtti. SAYFA 6 DA Çilek yetiþtiriciliði kursuna ilgi yüksek 2 9 Hýdýrlýk Caddesi modernleþiyor Belediyeden dolandýrýcý uyarýsý! 10 Dr. DE DA DA Çorum Tabip Odasý'ndan teröre sert tepki! Çorum Tabip Odasý Baþkaný Dr. Mustafa Azak, yaptýðý yazýlý açýklamada Diyarbakýr'ýn Kulp ile Lice Ýlçeleri arasýnda yol kesen PKK'lý teröristler tarafýndan Dr. Abdullah Biroðul'un acýmasýzca katletildiðini dile getirerek, SAYFA 3 TE Mustafa Azak

2 Ýmsâk : Güneþ : Öðle : Ýkindi : Akþam : Yatsý : TEK 2 AJANDA 04:31 06:02 12:47 16:24 19:19 20: Tavþanlý, Dursunbey, Emet ve Ödemiþ'in kurtuluþlarý (1922) - (Eskiþehir) Seyyid Battal Gâzi'yi Anma Haftasý Âlimin hatasý, kaptanýn hatasýna benzer. Gemi batýnca, onunla beraber birçok insan da batar. Ýmâm-ý Mâverdî Rahmetullahi Aleyh Günün Þiiri BALKON Ýskilip cezaevinde proje süreci baþladý AK Parti Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý ve Çorum Milletvekili Dr. Cahit Baðcý, Ýskilip ve Sungurlu Cezaevleri yatýrýmlarýný takip etmek ve talepleri iletmek üzere Adalet Bakaný Kenan Ýpek'i ziyaret etti. Baðcý ziyarette, "Sungurlu ve Ýskilip Cezaevlerimiz Merkezi Hükümet Yatýrým Programýnda Proje+Ýnþaat olarak yer alan 2 önemli yatýrýmýmýzdýr. Bakanlýðýnýza sunulan arsalar üzerinde teknik incelemeler ve zemin etütleri tamamlandý. Ancak yapýlan zemin etütleri sonucu Sungurlu Cezaevi arsasýnda taban suyu yoðunluðu nedeniyle yer deðiþikliði yapýlmasý yönünde Bakanlýk görüþü hakimdir. Biz de bu konuda alternatif çalýþmalar yaparak Bakanlýðýmýza bir dosya sunduk. Bir an önce yerinde inceleme yapýlarak önerilen taþýnmazlarda zemin etütlerinin yapýlmasý ve uygun görülen arsaya proje çalýþmasý yapýlmasý hususunda talimatlarýnýzý ve desteðinizi bekliyoruz" dedi. Bakan Ýpek ise konuyu ileteceðini söyledi. ÝSKÝLÝP CEZAEVÝ PROJESÝ HAZIRLANIYOR Baðcý Ýskilip Cezaevi ile ilgili olarak da þu ifadelere yer verdi: "Ýskilip Ýlçemize Hacý Piri Mahallesi Kazanlý Mevkiinde bulunan m2 arsaya yeni bir cezaevi yapýlmasý yönünde, önerilen bu arsadaki teknik çalýþmalarýn tamamlandýðýný ve Bakanlýkta deðerlendirildiðini biliyoruz. Talimatlarýnýzla projenin hazýrlanmasýný ve onaylanmasýný, akabinde 2016 yýlýnda Cezaevi yapýmýna baþlanmasýný arzu ediyoruz" dedi. Adalet Bakaný Ýpek'de konuyla ilgili Teknik Ýþler Baþkanlýðýný arayarak Ýskilip Cezaevi hakkýnda bilgi aldýktan sonra, proje aþamasýnda geçilmesi talimatýný verdi. Hasan Karayol "Haber Sezai KARAKOÇ Çocuk düþerse ölür çünkü balkon Ölümün cesur körfezidir evlerde Yüzünde son gülümseme kaybolurken çocuklarýn Anneler anneler elleri balkonlarýn demirinde Ýçimde ve evlerde balkon Bir tabut kadar yer tutar Çamaþýrlarýnýzý asarsýnýz hazýr kefen Þezlongunuza uzanýn ölü Gelecek zamanlarda Ölüleri balkonlara gömecekler Ýnsan rahat etmeyecek Öldükten sonra da Bana sormayýn böyle nereye Koþa koþa gidiyorum Alnýndan öpmeye gidiyorum Evleri balkonsuz yapan mimarlarý Arkasý"na konuk oldu 1 Eylül Barýþ Günü etkinlikleri kapsamýnda Çorum'a konser için gelen Basbariton Hasan Karayol Umut Radyo'da yayýnlanan "Haber Arkasý" programýna konuk oldu. Program süresince okuduðu opera tadýndaki birbirinden güzel halk türküleri ilgiyle dinlenen Karayol, Uður Çýnar'ýn sorularýný yanýtladý. "Dünyayý aydýnlatan sevgi ve hoþgörü güneþi tarih öncesi çaðlardan günümüze Hitit uygarlýðýnýn izlerini taþýyor" diyen sanatçý Hasan Karayol, Kadeþ Barýþ antlaþmasý ile 'barýþ' kavramýný insanlýk ve uygarlýklar tarihine armaðan eden Hitit topraklarýnda bulunmaktan kývanç duyduðunu belirterek, "'Ýncinsen de incitme' diyen ve yetmiþ iki milleti bir gözle gören Hacý Bektaþ Veli'nin derviþleri bence Anadolu'nun ilk aydýnlanmacýlarýdýr. Onlarýn izinden yürüyen onlarýn felsefesinden beslenen bir milletin asla sýrtý yere gelmez. Yeter ki hoþ görmeyi ve sevmeyi bilelim" dedi. Uður ÇINAR YÝTÝK Almanya Hamburg Konsolosluðundan almýþ olduðum mavi kartýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Satýlmýþ oðlu 1955 doðumlu Cavit Dumanlý EKER BOYA Her Türlü Boya Ýþleri Yapýlýr. Daire-Dükkan-Apartman Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,9405 2,9420 EUR 3,3130 3,3137 STERLiN 4,4943 4,4955 2,4483 2, JPY YENi HAVA DURUMU SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi Afad Çilek yetiþtiriciliði kursuna ilgi yüksek Uðurludað Halk Eðitim Merkezi, ÝÞKUR ve Ýl Tarým Gýda ve Hayvancýlýk Müdürlüðü iþbirliðiyle açýlan Çilek yetiþtiriciliði kursu ilçede çok büyük ilgi görüyor. 25 kadýn kursiyerin katýlýmý ile gerçekleþen kurs ilçede büyük mutluluk yarattý. Uðurludað Halk Eðitim Müdürlüðünce Çilek projesi yapýlýrken 20 dönümlük çilek bahçesinde uygulama yaptýrýlýp kursiyerler ve Uðurludað halký çilek yetiþtiriciliðine teþvik ediliyor. Haber Servisi AK Parti'den TÜMSÝAD'a ziyaret AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Yaþar Anaç ve beraberinde Tüm Sanayici ve Ýþ Adamlarý Derneði (TÜMSÝAD) Çorum Þubesini ziyaret etti. Ziyarette TÜMSÝAD Çorum Þube Baþkaný Abdurrahman Kýlýç ile görüþen AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Yaþar Anaç TÜMSÝAD'ýn faaliyetlerini yakýnda takip ettiklerini söyledi. Anaç siyasilerin ve STK'larýn her iki kesiminde ortak hedefinin insana ve insanlýða hizmet etmek olduðunu kaydetti. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren TÜMSÝ- AD Çorum Þube Baþkaný Abdurrahman Kýlýç ise AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Yaþar Anaç ve heyetine teþekkür etti ve her siyasi partiye eþit mesafede olduklarýný doðrunun yanýnda olduklarýný ifade etti. Haber Servisi Tel: Satýlýk Komple Vücut Geliþtirme Aletleri Ýþ yoðunluðu nedeniyle salon tipi vücut geliþtirme ve fitness aletleri satýlýktýr. Dolaplar, masalar ve sauna aletide verilecektir. Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Yýlmaz MERT Kubilay Kaan YÜCEL Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro TEL: Yýl: 11 Sayý: EYLÜL PERÞEMBE 2015 Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý : 55 TL. : 160 TL. : 100 Euro Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Yasin Þevket YÜCEL Tasarým Fethi SÜMÜÞ Baský Yapýldýðý Yer: Gümüþ Basýn- Yayýn- Promosyon -Matbaacýlýk Çöplü Mah.Osmancýk.Cad.No:27/22 Çorum Özel Ýlan Reklam (cmxsütun): : 1.50 TL Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.) : TL Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : TL Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : TL Kongre Ýlanlarý : TL Tüzük Ýlanlarý (maktu) : TL Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : TL Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Ücretsiz Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : 50 KR e-posta :

3 3 Berat Uzun AK Parti'den aday adayý 7 Haziran 2015 genel seçimlerinde AK Parti'den Çorum Milletvekili aday adayý olan Berat Uzun, 1 Kasým 2015 genel seçimleri içinde AK Parti'den Çorum Milletvekili aday adayý oldu. Berat Uzun aday adaylýðý baþvurusunu AK Parti Genel Merkezine yaptý. Berat Uzun, baþvurusunu yaptýktan sonra þu açýklamalarda bulundu: "Öncelikle ülkemizde son günlerde meydana gelen terör olaylarýnda þehit olan güvenlik görevlilerimize, gazilerimize ve hayatýný kaybeden vatandaþlarýmýza Allah'tan rahmet diliyor, bu acýlarýn bir daha yaþanmamasýný temenni ediyorum. Bugün, 1 Kasým 2015 Genel Seçimleri için AK Parti Çorum Milletvekili aday adaylýðý baþvurumuzu yaptýk. Halkýmýza vermiþ olduðumuz sözü yerine getirmek, güçlü demokrasimizin devamýný saðlamak, ekonomik ve siyasi istikrarý sürdürülebilmek, Yeni Türkiye'nin inþasýnda yer almak, millete hizmet eden tarafta olmak için, davamýzýn peþinde koþmaya devam edeceðiz. Millete hizmet yolunda aldýðýmýz kararýn, bizlere, Çorum'umuza ve milletimize hayýrlý olmasýný temenni ediyorum. Bu vesile ile tüm Çorum'lu hemþehrilerimize, sevgi ve muhabbetlerimi iletiyor, dua ve desteklerini bekliyorum." Çorum Tabip Odasý'ndan teröre sert tepki! Dr. Mustafa Azak Çorum Tabip Odasý Baþkaný Dr. Mustafa Azak, yaptýðý yazýlý açýklamada Diyarbakýr'ýn Kulp ile Lice Ýlçeleri arasýnda yol kesen PKK'lý teröristler tarafýndan Dr. Abdullah Biroðul'un acýmasýzca katletildiðini dile getirerek, "Asker, polis ve sivil canlarýmýza kasteden terör örgütü PKK'yý, destekçilerini ve teröre göz yumanlarý bir kez daha lanetliyoruz" dedi. Azak'ýn açýklamasý þöyle: "Dil, din, ýrk ve mezhepsel ayrýmcýlýða nasýl karþýysak; ülkemizin birlik ve beraberliðine, bölünmez bütünlüðüne göz diken terör örgütlerine de o derece karþýyýz. Ýyi bilinmelidir ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti sahipsiz deðildir. En temel hak olan yaþama hakký hunharca elinden alýnan meslektaþýmýza ve tüm þehitlerimize Allah'tan rahmet, yakýnlarýna baþsaðlýðý dileriz. Baþýmýz saðolsun." Utanç baskýnlarý Çoruma uzandý JANDARMALI BASKIN Merkez Bayat köyü sýnýrlarý içerinde yer alan özel bir okula düzenlenen baskýna jandarmada katýldý. Uzun namlulu silahla dýþ kapýda nöbet tutan bir asker, velileri ve gazetecileri okul bahçesine almadý. HARD DÝSK VE BÝLGÝSAYARLA RA EL KONULDU Çorum ve ilçelerinde 6 okul ve 4 dershaneye yönelik yapýlan baskýnlarda eðitim kurumlarýnýn vergi kayýtlarý incelendi. Okul ve dershanelerdeki çok sayýda hard diske, bazý dizüstü bilgisayarlara ve çeþitli evraklara el konuldu. Hard disklere, imaj cihazýnýn Çorum'da bir tane olmasý ve imaj alma çalýþmalarýnýn uzun süreceði gerekçesiyle el konulduðu bildirildi. Okul avukatlarý, hard disklerin el konulmasýna yönelik hazýrlanan tutanaða þerh düþtü. ÖÐRENCÝ VELÝLERÝ KAYIT YAPTIRAMADI Polis baskýný esnasýnda özel okullara öðrenci kaydý yaptýrmak için gelen veliler içeri alýnmadý. Kayýt için geri dönenler arasýnda, baþvurusu bugün sona eren özel okul teþvik eðitim desteðinden yararlanmak isteyen bir veli de vardý. Öðrenci velisi, bugün kayýt yaptýramamasý durumunda özel okul desteðinden yararlanamayacaðýný ifade etti. Okul yöneticileri, hard disklere el konulmasý nedeniyle kayýt iþlemlerinde aksama yaþanacaðýný söyledi. "EÐÝTÝM MÜESSESESÝNÝN TERÖR ÖRGÜTÜYLE NASIL ÝLGÝSÝ OLUR?" Ankara Cumhuriyet Savcýlýðý'nýn þikayeti üzerine Çorum Sulh Ceza Hakimliði kararýyla okullarda arama yapýldýðýný belirten Okul Avukatý Fazlý Ölçek, bilgisayar ve hard disklere el konulduðunu, tüm evraklarýn tek tek incelendiðini söyledi. "Baþkada bir suç unsurunun olmadýðý görülünce arama bitirildi" diyen Ölçek, þunlarý söyledi: "Aramanýn genel gerekçesi sözde bir terör örgütüyle ilgili bir bulgu bulunup bulunmayacaðýna iliþkindi. Burasý bir eðitim müessesesi. Eðitim müessesesinde hangi terör örgütü olur. Bir terör örgütü ile nasýl bir ilgisi alakasý olabilir. Geldiler arama yaptýlar ve bir þey bulamadan gittiler. Bilgisayar ve hard disklere el koydular. Þuan okulumuz ne kayýt yapabiliyor ne de gelen velilerle irtibat kurabiliyor. Zararýmýz olursa bunun tazmini için de mahkemeye müracaat edeceðiz." Baskýn yapýlan ilköðretim okulunun müdürü ise, "Biz bir eðitim kurumuyuz. Burasý bir okul. Çorum'daki saygýn ailelerin çocuklarýný emanet ettiði bir okul. Ama bugün sözde ve uydurma bir terör örgütü yaftasýyla okulumuza bir baskýna gelindi. Velilerimiz bu tür iddialara itibar etmiyor. Kayýtlarýmýz her geçen gün artýyor. Geçen sene SBS'de ilk birincisi bu okullardan çýktý. Biz zaten son 2 yýl içinde onlarca teftiþ geçirdik. Hiçbir tanesinde kanuna aykýrý bir durum tespit edilemedi." dedi. Genel Saðlýk-Ýþ Ýl Temsilciliðinde Yalçýn Çiftçi dönemi Eþ durumu tayinlerindeki 3 yýl þartý kalktý Saðlýk Sen Çorum Þubesi Basýn ve Ýletiþimden Sorumlu Baþkan Yardýmcýsý Hacý Nuri Lafcý eþ durumu tayinlerindeki 3 yýl þartýnýn kaldýrýlmasý ile ilgili basýn açýklamasý yayýmladý. Açýklamasýnda "Sendikamýzýn toplu sözleþme kazanýmý olan ve eþ durumu tayinlerindeki eþi özel sektörde çalýþan ve kesintisiz 3 yýl sigortalý olma þartýný kaldýran yazý Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan yayýnlandý" diyen Lafcý, "Geçtiðimiz hafta Resmi Gazete'de yayýnlanan ve bugün ise Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan yayýnlanan yeni düzenlemeye göre son 2 yýl içerisinde 360 gün prim ödenmiþ olmasý yeterli olacak. Hayýrlý olsun" dedi. Hacý Nuri Lafcý Genel Saðlýk-Ýþ Sendikasý Ýl Temsilciliðine Yalçýn Çiftçi getirildi. Yalçýn Çiftçi düzenlediði basýn toplantýsýnda yeni yönetim kurulu üyelerini de tanýttý. Sözlerine ülkemizde son zamanlarda meydana gelen terör olaylarý nedeniyle þehit düþen saðlýk çalýþanlarý ve güvenlik güçlerine Allah'tan rahmet, yakýnlarýna baþ saðlýðý dileyerek baþlayan Yalçýn Çiftçi, "Bu vesileyle bir kez daha tüm terör faaliyetlerini lanetliyoruz. Ülkemizin standartlarý, istihdam yapýsý ve mevcut imkanlarý gözetilmeden üretilen saðlýk politikalarý uygulama sahasýnýn her katmanýnda derin çatlaklar oluþturmaktadýr. Akýl dýþý saðlýk uygulamalarýnýn doðurduðu sorunlar bürokratik hiyerarþi ile örtülmeye çalýþýlmaktadýr" dedi.çalýþma þartlarýnýn günden güne aðýrlaþan, sorumluluk-gelir orantýsý giderek bozulan saðlýk çalýþanlarýnýn hak arama yollarýnýn tehdit ve baský ile kapatýldýðýný iddia eden Çiftçi, "Bunun yaný sýra, saðlýk çalýþanlarýnýn haklarýnýn aranmasý noktasýnda yürütülen mevcut sendikal faaliyetlerin, saðlýk camiasýnda yeterli tatmini saðlamadýðý apaçýk bir gerçektir. Hal böyleyken gücünü hukuktan alan, tehdit ve baskýya boyun eðmeyen, hiçbir siyasi zümrenin güdümüne girmeyen yeni bir sendikal birlik saðlamak mecburiyet haline gelmiþtir. Mücadele biçimi ve ilkeli duruþu ile ulusal çapta takdir toplayan Genel Saðlýk-Ýþ sendikasýný, Çorum bazýnda yetkili il temsilciliði seviyesine ulaþtýrmamýzdan doðan mutluluðu kamuoyuyla paylaþýyoruz. Yeni dönemde, ilkelerimiz ve hedeflerimiz doðrultusunda yürüttüðümüz sendikal faaliyetlerimizi geniþ bir tabana yaymak ve çalýþmalarýmýza hýzla devam edebilmek için saðlýk çalýþanlarýný sendikal pozisyonlarýný tekrar gözden geçirmeye ve çalýþma þartlarýmýzda hakkaniyetin saðlanmasý için verdiðimiz mücadelede yanýmýzda yer almaya davet ediyoruz" þeklinde kaydetti.konuþmanýn ardýndan Genel Saðlýk-Ýþ Sendikasý Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Selçuk Önce, Yetkili Ýl Temsilcisi sýfatý almaya hak kazanan Yalçýn Çiftçi'ye yetki belgesini takdim etti. Genel Saðlýk-iþ Sendikasý Çorum Ýl Temsilciliðinin yeni yönetimi ise þöyle oluþtu:"yalçýn Çiftçi Ýl Temsilcisi, Dr. Ahmet Kutlu Ýl Temsilcilik Sekreteri, Dr. Veli Nayman Ýl Hukuk Sekreteri,Erhan Avcý Ýl Örgütlenme Sekreteri, Þükrü Divan Ýl Mali Sekreteri, Özcan Güngör Ýl Basýn ve Yayýn Sekreteri ve Münevver Kabasakal Ýl Eðitim Sekreteri." Bahadýr YÜCEL

4 Korsan taksilerle mücadele devam ediyor Sungurlu Þoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasý Denetim Kurulu Baþkaný Ali Balku, ilçede korsan taksicilerle mücadelenin devam ettiðini, polis ve jandarmanýn denetimlerini artýrdýðýný söyledi. Balku, bu denetimlerde yakalanan bir korsan taksicinin 800 TL para cezasý ve 15 gün boyunca trafikten men cezasý aldýðýný ve aracýn 15 gün Þoförler Odasý oto parkýnda kaldýðýný belirtti. Balku, "Baþkanýmýz Hacý Karatekin'de bu korsan taksici üzerinde çok duruyor. Bu haksýz kazancýn mümkün olduðunca önüne geçeceðini söyledi. Taksici arkadaþlarýmýz, tespit ettikleri korsan taksicileri 155 polis ve 156 jandarmayý arayarak bildirmelerini istiyorum." dedi. Zeka ve Akýl Oyunlarý sertifika programýna baþvurular baþladý Eylül 2015 tarihleri arasýnda Süleyman Demirel Üniversitesi Liderlik Kariyer Eðitim Araþtýrma Merkezi Altýn Hamle Gençlik ve Spor Kulübü iþbirliði ile gerçekleþtirilecek olan Zeka ve Akýl Oyunlarý Eðitmenliði sertifika programý kayýtlarýna baþvurular baþladý. Eðitim Süresi 20 saat teorik 20 saat uygulamalý toplam 40 saat sürecek olan kursta 50'ye yakýn oyunun eðitimi verilecek. Çorum'da açýlacak Zeka ve Akýl Oyunlarý Eðitmenliði Eðitimi Sertifikasý programýndan Anaokulu, Ýlkokul, Ortaokul ve Lise öðretmenleri yararlanabilecek. Sertifikayý almaya hak kazanlara yapacaklarý eðitimlerde kullanmak üzere Zeka ve Akýl oyunlarýna iliþkin materyallerde daðýtýlacak. Kurstan faydalanmak isteyenler tarihine kadar kesin kayýtlarýný Altýn Hamle Gençlik ve Spor Kulübü'nün Yunus Emre Ýþ Merkezinde bulunan bürosunda yaptýrabilirler. Ýskilip'te YEDAÞ'tan inceleme Ýlk depreme mukavemet bina kodlarýyla ilgili Kanun 1944 de kanunlaþtý. Devletin sorumluluðunda olduðu zamanlarda, depremlerden sonraki bina kayýplarýnýn yerine getirilmesinde özel kanuna geçilmek zorunda kalýndý, gücü yetebildiði ölçüde yýkýlan evleri inþa edebilmek için Özel Kanuna geçildi ve de kolay anlaþýlýr oldu. Yasal ve fiziksel hazýrlýklar doðal felaketi hafifleten 4 ÝLK DEPREM KANUNU Mahir Odabaþý Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný temel bir maddeydi ve önceden alýnmasý gereken tedbirler 22 Temmuz 1944 de geçerliydi. Bu kanunun hedefi hayati tehlikeyi azaltmaktý ve vatandaþýn mülkünü korumak ve geçici ev sistemini kurmaktý. Devletin üstlendiði rol, özel teþebbüsün yapamayacaðý hizmetleri ve iþleri üstlenmekti. Öncelikle oteller, hastaneler, tiyatrolar, okular ve kamu hizmetlerinin yürüdüðü kamuya ait binalar ve ayakta kalabilen küçük ya da büyük yerleþim alanlarýnýn kapasitelerini belirleyen merkezi otoritenin çýkaracaðý bir kanuna ihtiyaç vardýr.1945 de Devlet Bakanlýðý ile Üniversiteler ilk zorunlu yerleþim ve deprem alanlarýný içeren bölgelerin haritalarýný yapmada iþbirliði yaptýlar. Bu haritalar geçmiþte depremden etkilenmiþ ve muhtemelen de etkilenecek olan baþlýca iki deprem bölgesinden ibarettir. Bu projede esas amaç geçmiþin zararýnýn derecesiydi. * * Kent tarihleri incelendiðinde hiçbirinin rast gele bir yerde kurulmadýðý görülecektir. Kent, çevresindeki yaþam kaynaklarýndan yararlanan insan topluluklarýný barýndýran büyükçe bir sosyal birimdir. Mimarisi, kültürü ve ekonomisi ile zaman içinde geliþir. Kuruluþ amaçlarý ve coðrafi konumu itibariyle çeþitli iþlevleri ve özellikleri vardýr. Örneðin, liman kentleri, sanayi kentleri, kültür ve ticaret kentleri olabildiði gibi, bu özellikleri bir arada bulunduran kentlerde vardýr. Varlýklarýný iþlevleriyle sürdürebilirler. Doðal afetler veya doðal engellerle baþ eden veya coðrafi konumu nedeniyle kurulma güçlüðü olan kentler pek çoktur. Venedik denize çakýlan kazýklar üzerine kurulmuþtur. Hollanda kentleri okyanusta yükseltilen set duvarlarý ile korunmaktadýr. Bruges yavaþ yavaþ kum iþgaline uðrayan bir bölgeye yerleþmeye itilmektedir. Pamukkale 'deki antik kent ise depremlerde yýkýlmýþ ve terk edilmiþtir. * * ''Yalan, dolan, hile, pusu / Kim demiþ ki kurtulursun / Etme bulma dünyasý bu / Ben ederim, sen bulursun.'' Bir neslin kaderini bir önceki nesil tayin eder. Dedelerin hatasýný, torunlar çeker. Geçmiþi iyi okumayan milletler, geleceði inþa ederken hata edebilirler. Bu baðlamda; Hiç deprem olmayacakmýþ gibi soðuk kanlý, ancak bunun yanýnda her an deprem olacakmýþ gibi de daima hazýrlýklý olmak, yerleþim alanlarýnýn seçiminden baþlayýp, inþaatlarýn anahtar teslimine kadar, her aþamasýnda temel afet bilincine sahip olmak ve buna göre hassasiyet göstermek zorundayýz. Eðer gelecekte torunlarýn torunlarýnýn enkaz altýnda can vermesini arzu etmiyorsak Ýnsanlarýn hayatlarýndaki en büyük piþmanlýklar, fýrsat olduðunda yapmadýklarý þeylerdir. Elektrik hatlarýnýn yeraltýna alýnmasý çalýþmalarý kapsamýnda sorunlu bölgelerde incelemelerde bulunmak amacýyla YEDAÞ Proje Tesisi Müdürü Metin Leblebici Ýskilip Belediye Baþkaný Recep Çatma'nýn daveti üzerine beraberindeki teknik heyetle Ýskilip'te incelemelerde bulundu. Çalýþmalara Belediye Baþkaný Recep Çatma, YEDAÞ Ýskilip Ýþletme Þefi Mehmet Fatih Durmuþ, Ýskilip Belediyesi Fen ve Ýmar Ýþleri Müdürlüðü yetkilileri katýldý. 4 kilometrelik alanda tamamlanmakta olan havai iletkenlerin yeraltýna alýnma iþinin diðer altyapý çalýþmalarý ile birlikte eþ zamanlý olarak hýzla tamamlanmasý ve peþinden ana yollarýn asfaltlanmasý hedefleniyor. Netice olarak; dün gitti ders alalým. Bugün imkân var, yaþayalým. Yarýn henüz gelmedi, o zaman olasý afetleri afiyete çevirebilecek þekilde çok iyi planlayalým. Sivil savunmacýlarýn tavsiyelerini yabana atmayalým. Ne dersiniz? Saygýlarýmla. TAZÝYE: Elim bir trafik kazasýnda hakkýn rahmetine kavuþan Mecitözü ilçesinde imam -hatip olarak görev yapan Mehmet GÜL hocamýzýn oðluna Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine sabrý cemil dilerim. ''Evlat acýsý bu ki yüreðine iþledi / Koþup katil arabanýn tekerleðini diþledi'' misali Rabbim kimseye evlat acýsý göstermesin. (tel: ) Kaymakam Demircioðlu'ndan Baþkan Karataþ'a ziyaret Osmancýk Kaymakamý Cemalettin Demircioðlu, Osmancýk Belediye Baþkaný Hamza Karataþ'a iade-i ziyarette bulundu. Mahalli Ýdareler Genel Müdürlüðü Þube Müdürlüðü görevinde iken kýsa bir süre önce Osmancýk Kaymakamlýðýna atanan Cemalettin Demircioðlu, Belediye Baþkaný Hamza Karataþ'ý makamýnda ziyaret etti. Ziyarette bir süre görüþen Demircioðlu ve Baþkan Karataþ, ilçedeki yatýrýmlar hakkýnda bilgi alýþveriþinde bulundular. Kaymakam Demircioðlu, Baþkan Karataþ'a çalýþmalarýnda baþarýlar diledi. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Baþkan Karataþ ise beraberlik içerisinde çalýþarak Osmancýk'a daha fazla hizmet etmek için gayret edeceklerini ifade etti. Osmancýk'ta Çay Mahallesine yapýlacak TOKÝ konutlarý dolayýsýyla üç mahallenin muhtarlarý Belediye Baþkaný Hamza Karataþ'ý ziyaret ederek teþekkür ettiler. Çay Mahallesi Muhtarý Dursun Yançizer, Gemici Mahallesi Muhtarý Ümit Atasoy ve Gürleyik Mahallesi Muhtarý Osman Sivritepe, Osmancýk Belediye Baþkaný Hamza Karataþ'a ziyarette bulundular.çay Mahallesine yapýlacak TOKÝ konutlarýnýn üç mahalleyi de etkileyeceðini dile getiren muhtarlar, Baþkan Karataþ'a teþekkür ettiler. Muhtarlardan TOKÝ teþekkürü Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Baþkan Karataþ ise "Ev sahibi olmak isteyen dar gelirli vatandaþlarýmýz için TOKÝ bir fýrsattýr.toký konutlarý Çay Mahallesi, Gemici Mahallesi ve Gürleyik Mahallesi için önemli bir kazaným olacak. En çok talep bu üç mahallemizden gelmiþti. Bu nedenle de TOKÝ konutlarýnýn Çay Mahallesine yapýlmasýna karar verildi. TOKÝ konutlarýnýn hem nüfusun artmasýna hem de üç mahallemizde kentleþmeye katký saðlayacaðýný düþünüyorum" þeklinde kaydetti.

5 5 TKDK destekli iþletmeler OSB'de yükseliyor Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu kuruluþundan günümüze IPARD-1 Programý kapsamýnda 14 adet çaðrýya çýkarken ve bu çaðrýlar neticesinde Çorum Organize Sanayi Bölgesinde farklý sektörlerde faaliyet göstermek üzere yapýlan 8 adet yatýrým projesi ile hibe desteði vermek üzere sözleþme imzalamýþtý. -ÇORUM'UN ÝLK MODERN SOÐUK HAVA DEPOSU- Çorum'da TKDK aracýlýðýyla ilk kurulan soðuk hava deposu olan Saray Ýnþaat Soðuk Hava Deposu Projesi; Ýlimiz Merkez Ýlçe Organize Sanayi Bölgesinde kurulmuþ ve faaliyete geçmiþ durumdadýr. Toplam sözleþme uygun harcama tutarý ,17 TL olup ,91 TL hibe ödemesi yapýlmýþtýr. Ýþletmede doðrudan 17 kiþi, dolaylý olarak da 30 kiþi istihdam edilmektedir. Soðuk hava deposu m kapasiteye sahiptir. Ýþletme sahibi Mustafa Ilýca verdiði bilgide; Organize Sanayi Bölgesine TKDK aracýlýðýyla 5 bin tonluk soðuk hava deposu yaptýklarýný, sadece elmaya yönelik deðil çeþitli meyve sebzelerinde depoda muhafaza edilebileceðini, bu depo ile Çorum bölgesine ve üreticilere de hizmet vereceklerini söyledi. Soðuk hava deposunu dinamik atmosfer kontrollü olarak kurduklarýný anlatan Ilýca; normal bir depoda elmanýn 4 ay saklanabildiðini, ancak dinamik atmosfer kontrollü soðuk hava deposunda 12 ay saklama garantisi verdiklerini ifade etti. Bu projelerden bir kýsmýnýn hibe ödemeleri tamamlanarak üretime geçerken, bir kýsmý ile de sözleþmeler yeni imzalanarak inþa çalýþmalarý baþladý TKDK Çorum Ýl Koordinatörü Hakan Körpýnar ve Yerinde Kontrol Birim Amiri Bülent Albayrak, Çorum Organize Sanayi Bölgesinde bulunan 8 adet yatýrým projesine bir dizi ziyarette bulunarak iþletme sahibi ve yetkililerinden bilgi aldýlar. IPARD-1 Programýnýn toplam 14 çaðrýda alýnan projelerle tamamlandýðýný ve Çorum Ýl Koordinatörlüðüne 768 adet proje baþvurusunun yapýldýðýný belirten TKDK Çorum Ýl Koordinatörü Hakan Körpýnar konu hakkýnda yaptýðý açýklamada þu bilgileri verdi: "Ýlk 13 çaðrýda alýnan projelerden 486 adeti ile kurum tarafýndan sözleþme imzalanmýþ ve faaliyete baþlamalarý istenmiþtir. 14. Çaðrýda alýnan 16 adet projenin ise Ýl Koordinatörlüðündeki incelemesi tamamlanmýþ ve Kurum Merkezine gönderilmiþtir. 13 çaðrý toplamýnda ise 326 adet projenin hibe desteði ödemesi tamamlanmýþtýr. Ýlk 13 çaðrý ile sözleþmeye baðlanan 486 proje neticesinde, Ýlimize ,31 TL. toplam yatýrým saðlanacaktýr. Bu projelerin tamamlanmasý ile ,40 TL. hibe desteði verilecek olup, ,09 TL.'lik kýsmý ödenmiþtir. 14. Çaðrý kapsamýnda ise 17 proje müracaat etmiþ ve bunlardan 16 tanesi Kurum Merkezimize gönderilmiþtir. Bu 16 projeyi Kurum Merkezimizin onaylamasý ve Sözleþme imzalanmasý halinde Ýlimize ,85 TL. toplam yatýrým kazandýrýlmýþ olacaktýr. Bu 16 adet yatýrým projesinin tamamlanmasý durumunda ,42 TL. hibe ödemesi yapýlacaktýr. Yine IPARD-1 Programý kapsamýnda desteklenen yatýrýmlar neticesinde 525 kiþinin istihdam edilmesi öngörülmektedir. Proje sahiplerinden 103'ü 40 yaþ altý genç faydalanýcý olup; kadýn faydalanýcý sayýsý 32 kiþidir. Yine projeler kapsamýnda 249 adet traktör ve adet makine-ekipmana hibe desteði verilmiþtir." IPARD-2 Programý ile ilgili de açýklamalarda bulunan Hakan Körpýnar "2015 Ekim-Kasým aylarý gibi IPARD-2 programýyla alakalý projelerin alýnmasýnýn planlandýðýný, bu programda IPARD-1 deki proje konularýna ek olarak; kaz yetiþtiriciliði, manda sütü üretimi, yumurta tavukçuluðu, mantar yetiþtiriciliði, makine-ekipman parký ve yenilenebilir enerji kaynaklarýna destek gibi konularda proje kabul edeceklerini ve destek oranlarýnýn artacaðýný söyledi. Körpýnar, Çorum Organize Sanayi Bölgesinde kurulup üretime geçen veya sözleþme imzalanarak yapým iþlerine baþlanan 8 adet yatýrým projesi hakkýnda ise þu bilgileri verdi: -TÜRKÝYE'NÝN ÝLK KUBBELÝ SOÐUK HAVA DEPOSU- Meyve ve Sebzelerin Ýþlenmesi ve Pazarlanmasý sektöründe TKDK'nýn hibe desteði ile kurulacak olan soðuk hava deposu hakkýnda bilgi veren iþletme sahibi Rafet Altuntaþ; "Ýlimiz Merkez ilçe organize sanayi bölgesinde kurulumuna baþlanan projenin, TKDK'nýn hibe verdiði soðuk hava deposu sistemlerinin içinde kubbe þeklindeki farklý mimarisi ile Türkiye'de ilk olduðuna iþaret etti. Dinamik atmosfer kontrollü soðuk hava depolarý olarak ifade edilen sistemin çalýþma þekli hakkýnda kýsaca bilgi alýndý. Çorum tarýmýnda ürün kaybýnýn önlenmesi ve ürün katma deðerinin korunarak, daha yüksek ekonomik kazançlar elde edilmesi için atýlan yeni adýmlar hakkýnda bilgi verildi. TKDK (IPARD) programý ile meyve ve sebzelerin iþlenmesi ve pazarlanmasý alanýnda bölgemize destek vermeye devam edildiði ve bu kapsamda desteklenen bu projenin sözleþmedeki uygun harcama tutarýnýn ,56 TL olduðu ifade edildi. Soðuk hava deposu kapasitesinin m³ hacme sahip olduðu ve iþletme faaliyete geçtiðinde tahmini olarak 10 kiþinin istihdam edileceði belirtildi. -SON TEKNOLOJÝ 'SOÐUK HAVA DEPOSU' meyve ve sebzelerin iþlenmesi ve pazarlanmasý tedbirindeki diðer tesis ise River soðuk hava deposudur. Ýlimiz merkez ilçe organize sanayi bölgesinde bulunmaktadýr tedbiri kapsamýndaki projenin sözleþmedeki uygun harcama tutarý ,16 TL'dir. Dinamik atmosferik basýnçlý odalara sahip olan River soðuk hava deposu, sahip olduðu teknik özellikleri ile Avrupa'daki örneklerine benzer en son teknoloji ile kurulacak olan ve Türkiye'de bu özelliklere sahip ikinci tesistir. Ýþletmenin yýlda 1600 ton meyve ve sebze iþleme kapasitesi olup, soðuk hava deposunun hacmi m3 olacaktýr. -'MODERN ET ÝÞLEME TESÝSÝ'- Et ürünlerinin iþlenmesi ve pazarlanmasý tedbirinde yer alan; Osman Ýzgi' ye ait Yeni Ciðerci Osman Ýzgi Et Parçalama ve Sakatat Tesisi Projesi, Ýlimiz Merkez Ýlçe Organize Sanayi Bölgesinde bulunmaktadýr tedbiri kapsamýndaki projenin sözleþmedeki uygun harcama tutarý ,44 TL'dir. Projenin amacý Kýrmýzý Et Ýþleyen Yatýrým Tesisi (Ýþletme) Kurulmasý olup, tahmini 10 kiþinin istihdam edileceði öngörülmektedir. Et Ýþleme Tesisi faaliyete geçtiðinde, 5 Ton/Gün kapasiteye sahip olacaktýr. LEBLEBÝ ÜRETÝMÝNDE ÇORUM DAMGASI Çorumda þehir içinde bulunan iþletmeler haricinde fabrikasyon üretim yapacak ilk leblebi üretimi tesisi olacak olan Ömer Karakuþ Kuruyemiþ Gýda Üretim Sanayi Ve Ticaret Limited Þirketi; organize sanayi bölgesinde TKDK'nýn hibe desteði kurulmaktadýr tedbiri kapsamýndaki projenin sözleþme uygun harcama tutarý ,20 TL'dir. Leblebi üretimi tesisi 750 ton/yýl kapasiteye sahip olacaktýr. 3,360 m2 alana kurulacak iþletmede günlük ortalama 6 tona yakýn leblebi üretimi yapýlacaktýr. Ömer Karakuþ; hammadde için çiftçilerle anlaþma yapýp nohut yetiþtirilmesi için tohum daðýtýmý yapacaklarýný ve çiftçiyi nohut için teþvik edeceklerini belirtti. Karakuþ, yaklaþýk 30 kiþi istihdam edeceklerini söyledi. -'YÖRESEL LEZZETLER'- Çorum'da yöresel ürünler ile alakalý olarak kurumumuza baþvuran Anadolu Hitit Firmasý, Çorum'da mantý ve eriþte üretimi alanýnda bir ilki barýndýrmaktadýr. Þirket yetkilisi Serkan Çatar'ýn yaptýðý bilgilendirmede, ürettikleri yerel ürünlerin raf ömrüyle ciddi bir avantaj yakalandýðýný belirtti. 6 ay raf ömrü sunan firma ayný zamanda bu teknolojinin patentini almýþtýr. Firma ürettiði ürünleri iç piyasaya arz etmekle birlikte ihracata da baþlamýþtýr. Baþta Almanya, Hollanda ve Ýsviçre olmak üzere çeþitli ülkelere düzenli olarak ürün satýþý yapmaktadýr. Ýþletmede domatesli ve yumurtalý eriþtenin yaný sýra çorum mantýsý, kýymalý mantý, peynir tatlýsý, katmer, bazlama, yufka ekmek ve çorbalýk üretiliyor. 13 kiþinin istihdam edildiði iþletme 1500 m2 alana kurulmuþ durumda ve günde 1,5 ton üretim kapasitesine sahiptir. MODERN SÜT ÝÞLEME TESÝSÝ Eren Gýda Endüstrisi Sanayi ve Ticaret Limited Þirketinin Kurumumuz tarafýndan hibe destekli yapýlan süt iþleme tesisi, gerek AB standartlarýnda modern bir tesis olmasý, gerek saðladýðý istihdam kapasitesi ve gerekse Ýl bazýnda yerel bir marka oluþturarak ulusal bazda pazarda kendini kabullendirmesiyle en baþarýlý yatýrýmlardan birisi olarak göze çarpmaktadýr. Eren Gýda Süt Ve Süt Ürünleri Ýþleme Tesisi Projesi üretime geçmiþ olup, Dalgýçlar Çiftliði adý altýnda beyaz peynir, tereyaðý, kaþar, yoðurt, ayran, pastörize süt, dondurma, lor üretimi yapmaktadýr. Projenin sözleþmedeki uygun harcama tutarý TL. olup, toplam ödenen hibe tutarý TL.'dir. Süt iþleme kapasitesi kg/gündür ve doðrudan 34 kiþiyi istihdam etmektedir. Baþka bir süt iþleme tesisi olan Azýk Süte ait iþletmenin ise yapým iþleri devam etmektedir. TKDK hibe desteklerinden faydalanan yatýrýmcýlar, kurumumuz hibe desteðini kullanmýþ olmalarýndan dolayý memnuniyetlerini ifade ederek kurum desteði olmadan bu yatýrýmlarý yapamayacaklarýný dile getirdiler." Yapýlan ziyaretlerde proje sahipleri ile görüþen Ýl Koordinatörü Hakan Körpýnar, Çorum'un farklý ilçelerinde saðlamýþ olduklarý hibe destekleri neticesinde kurulan ve kurulacak olan iþletmelerin saðladýðý katma deðer ve istihdamýn kendilerini motive ettiðini belirterek sözlerini tamamladý.

SAYFA 2 DE. Çorum iþ dünyasýnýn temsilcisi

SAYFA 2 DE. Çorum iþ dünyasýnýn temsilcisi Traktör sayýsýnda 14. sýradayýz Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, Ocak, Mart, Nisan, Mayýs, Haziran aylarýnda ve 9 aylýk toplamda, geçen yýlýn ayný aylarý ve dönemine

Detaylı

Polis Okulu arazi tahsisinde son aþama Erdem Çenesiz

Polis Okulu arazi tahsisinde son aþama Erdem Çenesiz Baþkan Külcü'nün davasýnda 5 raund bugün "Þeker Pancarý mücadelemiz devam edecek" KERMAN MOBÝLYA ÝSTÝKBAL ÇORUM BAYÝSÝ Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün yargýlandýðý dava bugün yapýlacak duruþma ile

Detaylı

Ýþte 7 Haziran adaylarý

Ýþte 7 Haziran adaylarý Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir Prof. Dr. Nurcan Baykam Havalar ýsýnýyor kenelere dikkat! Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi (KKKA)'nin, birçok organ ve sistemleri etkileyen, kanamalar ve karaciðer fonksiyon bozukluðu

Detaylı

Pegasus Hava Yollarý'nda Hititleri tanýtým giriþimi

Pegasus Hava Yollarý'nda Hititleri tanýtým giriþimi Fethullah Gülen Hocaefendi, BBC'ye konuþtu Fethullah Gülen Hocaefendi, 1 yýl aradan sonra ilk kez bir televizyon kanalýna görüntülü mülakat verdi. Gülen, BBC'ye verdiði mülakatta yolsuzluklardan Kürt meselesine,

Detaylı

Okullar ticarethane deðildir!

Okullar ticarethane deðildir! Týmarlý Sulama Projesinde çalýþmalar baþladý Ýskilip'in 55 yýllýk hayali olan, 77 bin dekar tarým arazisini sulayacak Çorum'un ikinci büyük sulama projesinde çalýþmalara baþlandý. 160 milyon TL bedelli

Detaylı

Saðlýk Bakanlýðý Aile. Hekimliði'ni bitirmesin. MHP'de þok istifa. SMMMO'dan. Luca eðitim semineri. Sürpriz evlenme teklifi

Saðlýk Bakanlýðý Aile. Hekimliði'ni bitirmesin. MHP'de þok istifa. SMMMO'dan. Luca eðitim semineri. Sürpriz evlenme teklifi Havalar soðudu hastalýklara dikkat! Kýþ mevsiminin gelmesi ve havalarýn soðumasýyla birlikte hastalýklarda artýþlar meydana geldi. Vatandaþlarýn hastalýklardan doðal yollardan kurtulma ve önlem almasý

Detaylı

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var Kurtoðlu Bolvadin'i coþturdu Çorumlu ses sanatçýsý Cemalettin Kurtoðlu, Bolvadin Belediyesi tarafýndan organize edilen, Afyon Kaymak Festivali Horan Þiir Akþamlarý gecesinde konser verdi. Birbirinden deðerli

Detaylı

Eski TEKEL binasýnýn devrine onay

Eski TEKEL binasýnýn devrine onay Havalar ýsýnacak Meteoroloji Genel Müdürlüðü Samsun Bölge Müdürlüðü'nden konu hakkýnda yapýlan açýklamada Ekim Cuma gününe kadar hava sýcaklýklarýn yükseleceði bildirildi. Açýklamada iç ve yüksek kesimlerde

Detaylı

KOBÝ'lere 100 milyon lira destek

KOBÝ'lere 100 milyon lira destek Ýskilipli Atýf Hoca vefatýnýn 89. yýlýnda anýldý Ýskilipli Atýf Hoca için ölümünün 89. yýl dönümünde Ýskilip Belediyesi ve Atýf-Der tarafýndan anma programý düzenlendi. Programa Çorum Milletvekili ve TBMM

Detaylı

Meydan projesinde büyük adým

Meydan projesinde büyük adým "Yeni hastanenin malzemeleri Çorum'dan karþýlanmalý" Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili ve 25. Dönem Milletvekili adayý Tufan Köse, Çorum TSO'ya nezaket ziyaretinde bulundu. CHP Ýl Baþkaný

Detaylı

MHRS kotasý yükseltildi

MHRS kotasý yükseltildi Güney Kampüsü arazi tahsisi için Bakanlýða baþvuruldu Hitit Üniversitesinin Güney Kampüsü olarak imara iþaretlenen arazinin tahsisi için Maliye Bakanlýðýnda baþvuruda bulunulduðu belirtildi. Vali Sabri

Detaylı

Ýskilip'te Neler Oluyor Özel Ýdare yatýrýma 60 milyon lira ayýrdý

Ýskilip'te Neler Oluyor Özel Ýdare yatýrýma 60 milyon lira ayýrdý Mehmet Koçak son yolculuðuna uðurlandý SAYFA TE Mustafa Eker þehrin büyümesinin önüne set koyan bir grup olduðunu söyledi. Çorum'un büyümesine engel olanlar kim? Ýl Genel Meclisi Baþkaný Mustafa Eker,

Detaylı

Bu düþünce. ''Ýpliklerini pazara çýkaracaðýz'' Koçlar sahiplerini buldu. Uslu Polis Okulu için destek istedi

Bu düþünce. ''Ýpliklerini pazara çýkaracaðýz'' Koçlar sahiplerini buldu. Uslu Polis Okulu için destek istedi ''Ýpliklerini pazara çýkaracaðýz'' Selim Aydýn Türkiye Kamu-Sen Çorum Ýl Temsilcisi ve Türk Eðitim-Sen Þube Baþkaný Selim Aydýn, yetkili sendikanýn toplu sözleþme masasýndaki tavýrlarýný eleþtirerek, memurun

Detaylı

2013'te yatýrýmlara 207 milyon lira harcandý

2013'te yatýrýmlara 207 milyon lira harcandý "Hukukun evrensel prensipleriyle oynamak kimseye yarar getirmez" Çorum Baro Baþkaný Av. Ýbrahim Özyýlmaz yaptýðý yazýlý açýklamada ülke gündeminde yer alan bazý konularý deðerlendirdi. Kuvvetler ayrýlýðý,

Detaylı

salona sýðmadý 23 Nisan coþkusu Akýl Defteri HGYD'den Yücel'e, geçmiþ olsun Çocuklar gönüllerince eðlendi. Osmancýk'a Oto Pazarý açýlýyor

salona sýðmadý 23 Nisan coþkusu Akýl Defteri HGYD'den Yücel'e, geçmiþ olsun Çocuklar gönüllerince eðlendi. Osmancýk'a Oto Pazarý açýlýyor CHP'den Vali'ye tepki! CHP Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým Bayramý nedeniyle Atatürk Anýtýn da düzenlenen törende bir açýklamada bulunan Cumhuriyet Halk Partisi Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým, Vali Ahmet Kara'nýn

Detaylı

Polis Meslek Yüksek Okulu Yatýrým Programýnda

Polis Meslek Yüksek Okulu Yatýrým Programýnda "2 yýlda 2045 engellinin istihdamý saðlandý" Çalýþma ve Ýþ Kurumu Ýl Müdürü Zafer Eyvaz, engellilere yönelik hem Ýþsizlik Sigortasý Fonu hem de engelli çalýþtýrmayan iþverenlerden tahsis edilen Ýdari Para

Detaylı

Kan baðýþlarý ihtiyacý karþýlamýyor

Kan baðýþlarý ihtiyacý karþýlamýyor Yüzme havuzunda klor gazý zehirlenmesi Buharaevler Mahallesi'ndeki Buhara Kültür Merkezi'ne yüzme eðitimi için giden 6-12 yaþ grubu çocuklar, havuza girmeye hazýrlandýklarý esnada rahatsýzlandý. 5 TE 08

Detaylı

3 gazeteye neden ilan verilmiyor?

3 gazeteye neden ilan verilmiyor? Cazgýr'dan ülke ekonomisine büyük katký Vali Baþköy, Organize Sanayi Bölgesinde faaliyetlerini sürdüren Cazgýr AÞ. nin Fabrikasýnda incelemelerde bulundu. Ticaret Sanayi Odasý Baþkaný Çetin Baþaranhýnçal'ýnda

Detaylı

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor Oda ve Borsa Baþkanlarýndan Hisarcýklýoðlu'na destek Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Bakaný Erol Karadaþ ve Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Ticaret Borsasý Meclis Baþkaný Mustafa Boyraz

Detaylı

"Türkiye'nin demiryolu hamlesinden, Çorum'un da istifade etmesine çalýþýyoruz"

Türkiye'nin demiryolu hamlesinden, Çorum'un da istifade etmesine çalýþýyoruz Su faturalarýnýn aylýk olmasýný mahkeme istemiþ Çorum Belediye Meclisinin þubat ayý toplantýsýnda su faturalarýnýn iki ayda bir deðil de her ay kesilmesi için karar alýnmýþtý. Bu kararýn neden aldýðýný

Detaylı

Bakanlýk Müfettiþlerinden Kimse Yok Mu ya tam not

Bakanlýk Müfettiþlerinden Kimse Yok Mu ya tam not Emniyetten bayram tedbirleri Ýl Emniyet Müdürlüðü vatandaþlarýn Kurban Bayramýný daha huzurlu bir ortamda geçirmesi için tedbirlerini artýrdý. Ýl Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý, yaptýðý açýklamada

Detaylı

MHP dersini çalýþmýþ ve göreve hazýrdýr

MHP dersini çalýþmýþ ve göreve hazýrdýr BÝZÝMLE YÜRÜ ÇORUM Evi olmayan muhtaç ailelere her ay 200 lira kira yardýmý yapýlacaktýr. MHP, Osmancýk'ýn taleplerini dinledi asgari ücret net 1400 tl olacak. MHP ÇORUM 1. SIRA MÝLLETVEKÝLÝ ADAYI VAHÝT

Detaylı

CHP'den ruhsatsýz yapýya tepki!

CHP'den ruhsatsýz yapýya tepki! Mustafa Toprak Ýzmir' Valisi oluyor KERMAN MOBÝLYA ÝSTÝKBAL ÇORUM BAYÝSÝ Hükümetin onay için Çankaya Köþkü'ne gönderdiði belirtilen Valiler Kararnamesi ile Ýzmir Valisi M. Cahit Kýraç'ýn Diyarbakýr'a,

Detaylı

Aday yapýlmasam dahi bir nefer gibi çalýþacaðým

Aday yapýlmasam dahi bir nefer gibi çalýþacaðým Þubat'ta 677 konut satýldý 5 TE 25 MART 2015 ÇARÞAMBA www.yildizhaber.com 40 KURUÞ MHP aday adayý Vahit Kayrýcý: Aday yapýlmasam dahi bir nefer gibi çalýþacaðým Kredi kartý çetesine darbe Çorum ve Konya

Detaylı

"Halka raðmen iþ yapmaya çalýþanlar halkýn hafýzasýndan ebedi olarak silinecekler"

Halka raðmen iþ yapmaya çalýþanlar halkýn hafýzasýndan ebedi olarak silinecekler Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi inþaat ihalesi yarýn SAYFA TE Çorum'da trafiðe kayýtlý 1 bin 01 araç var Türkiye'de Eylül ayý sonu itibarýyla trafiðe kayýtlý toplam 17 milyon 7 bin 67 adet taþýtýn %1,'ini

Detaylı

"Eðitimin amacý, öðrencileri birbirine benzetmek deðil farklýlaþtýrmaktýr"

Eðitimin amacý, öðrencileri birbirine benzetmek deðil farklýlaþtýrmaktýr Ses dalgalarý teknolojisi cerrahi müdaheleyi azalttý Saðlýk Bakanlýðý Hitit Üniversitesi yaygýnlaþmasýyla açýk Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesinde cerrahi yönteminin üreter taþlarýnýn tedavisinde ses

Detaylı

Sulanabilir araziyi çoðaltýp ürün çeþitliliðini artýracaðýz

Sulanabilir araziyi çoðaltýp ürün çeþitliliðini artýracaðýz Erasmus+ öðrencilerine dil eðitimi HÝTÝTSEM'de Erasmus+ ile yurtdýþýna gidecek öðrencilere yoðun Ýngilizce eðitimi verilmeye baþladý.hitit Üniversitesinin her geçen gün artan ikili anlaþmalarýna istinaden

Detaylı

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de Futsal'da Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de yerini alacak.

Detaylı

Çorum Belediye Meclisi, Belediye. gayrimenkul satýþ, trampa ve takas yetkisi verildi. Belediye. Baþkaný Muzaffer Külcü'ye. Binanýn Yüksekliði

Çorum Belediye Meclisi, Belediye. gayrimenkul satýþ, trampa ve takas yetkisi verildi. Belediye. Baþkaný Muzaffer Külcü'ye. Binanýn Yüksekliði 'Baþkan Külcüye' satýþ, trampa yetkisi verildi! Çorum Belediye Meclisi, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'ye AK Parti grubunun oylarýyla gayrimenkul satýþ, trampa ve takas yetkisi verildi. Belediye Baþkaný

Detaylı

"Çorum kiremidi ihraç edilebilir bir ürün olacak"

Çorum kiremidi ihraç edilebilir bir ürün olacak Ufuk Saðlýk-Sen'den Ekrem Dumanlý ve Hidayet Karaca'ya destek Zaman Gazetesi Genel Yayýn Müdürü Ekrem Dumanlý ile Samanyolu Yayýn Gurubu Baþkaný Hidayet Karaca'nýn gözaltýna alýnmasý Çorum'da protesto

Detaylı