BORSA BAŞKANLIĞI DUYURULARI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BORSA BAŞKANLIĞI DUYURULARI"

Transkript

1 BORSA BAŞKANLIĞI DUYURULARI Yaşanan olağan dõşõ gelişmeler sonucunda Borsa da işlem gören hisse senetlerinin değerini değiştirebilecek ve yatõrõmcõlarõn yatõrõm kararlarõnõ etkileyebilecek önemde bilgilerin kamuya tam, doğru ve eşit olarak duyurulamamasõ ve sağlõklõ bir piyasa teşekkül etmesini engelleyen belirsizlikler oluşmasõ nedeniyle işlem sõralarõ kapatõlan şirket hisse senetleri ile ilgili olarak, Sermaye Piyasasõ Kurulu (Kurul) nun tarih ve 35/1059 sayõlõ kararõ ile uygulamaya konulan düzenlemelerin Geçici Maddesi nde, halihazõrda hisse senedi işlem sõralarõ kapalõ olan şirketlerden Kamuyu Aydõnlatma Bilgi Formu (KABF) talep edilenlerin, SPK ve İMKB tarafõndan yapõlan incelemeler sonucunda istenilen düzeltmeleri, en geç 09/08/2002 tarihine kadar Borsamõza göndermesi ve bu sürenin bitimini takip eden 5 işgünü içerisinde mevcut bilgi ve belgeler çerçevesinde şirket bazõnda değerlendirme yapõlarak Kurul Düzenlemesi nin 3 ve 4. maddesi kapsamõnda Borsamõzca işlem tesis edilmesi gerektiği belirtilmiştir. Sözkonusu düzenleme hükümleri gereğince, halihazõrda hisse senedi işlem sõrasõ kapalõ olan şirketlerin İMKB Mevzuatõ karşõsõndaki durumlarõnõn mevcut bilgi ve belgeler çerçevesinde değerlendirilmesi sonucunda Borsamõz Yönetim Kurulu nun tarihli toplantõsõnda; 1) ÇUKUROVA ELEKTRİK A.Ş. (ÇEAŞ/Şirket) ile ilgili olarak; a) Borsa Yönetim Kurulunun tarihli toplantõsõnda alõnan, ÇEAŞ hisse senetlerinin işlem sõrasõnõn kapalõlõk halinin devamõna ilişkin karara esas teşkil eden T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlõğõ ndan (Bakanlõk) Borsamõz Başkanlõğõ nca istenen, Danõştay õn ÇEAŞ ile ilgili kararõ ve sözkonusu dava karşõsõnda Bakanlõkça yapõlacak işlemler ile Şirketin faaliyetlerine etkisine ilişkin açõklamalarõn Borsamõz Başkanlõğõ na ulaştõğõ, b) Bakanlõk õn tarih ve B.15.0.EGM /2339 sayõlõ yazõsõnda, TEDAŞ a ait dağõtõm tesislerinin fiili devrinin yapõlamadõğõ, deneme üretimine başlayan Berke Barajõ nõn geçici ve kesin kabul işlemlerinin henüz yapõlmadõğõ, Berke Barajõ nõn durumu hakkõnda 4628 sayõlõ Elektrik Piyasasõ Kanunu (EPKn) kapsamõnda ilgili değerlendirmenin Elektrik Piyasasõ Düzenleme Kurulu (EPKr) tarafõndan yapõlacağõ, EPKn nda belirlenen hazõrlõk dönemi sonunda ÇEAŞ õn faaliyet kapsamõ ve dolayõsõyla Şirket in durumunun açõklõğa kavuşacağõ, ÇEAŞ hakkõnda, Danõştay da görülmekte olan İmtiyaz Sözleşmesinin iptaline ilişkin davalarda verilecek yargõ kararlarõ doğrultusunda gerekli idari işlemlerin tesis edileceğinin belirtildiği ancak; - Kanun da öngörülen Hazõrlõk Dönemi nin Eylül 2002 itibariyle dolacağõ, sözkonusu tarih itibariyle, birden fazla piyasa faaliyetini sürdürmekte olan tüzel kişilerin lisans başvurusunda bulunabilmeleri için, görev verilmesine ilişkin imtiyaz sözleşmelerinde, Kanun un ilgili maddeleri hükümlerine göre yapõlmasõ gerekli görülen değişikliklerin kapsamõ ve süresinin, Hazõrlõk Döneminin sona erdiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde Kurul tarafõndan çõkarõlacak yönetmelik çerçevesinde belirlenerek bu tüzel kişilere bildirileceği, iletim faaliyetlerine ilişkin tüm hak ve yetkilerin ise TEİAŞ a geçeceği, - Lisans başvurularõna ilişkin olarak, Geçici 1, Geçici 2 ve Geçici 3. Madde ile bu madde kapsamõnda belirlenen takvim çerçevesinde tüzel kişilere lisanslarõ verilinceye kadar, 36. Maddenin (a) bendi hükümlerinin uygulanmayacağõ, ancak bu sürenin hiçbir şekilde Hazõrlõk Dönemi nin sona erdiği tarihten başlamak üzere 300 günü aşamayacağõ, - Danõştay da görülmekte olan İmtiyaz Sözleşmesi nin iptaline ilişkin davanõn devam etmekte olduğu, c) Diğer taraftan, Şirket in faaliyetlerini sürdürüyor olduğu ve itibariyle 167 trilyon TL net kar elde ettiği, d) Kurul tarafõndan, - ÇEAŞ ile ilgili devam eden davalar dikkate alõndõğõnda, Şirket in faaliyetleri üzerindeki belirsizliğin sürdüğü kanaatinin muhafaza edildiği belirtilmesine karşõn, ÇEAŞ ile ilgili Bakanlõk görüşlerinin Şirket tarafõndan hazõrlanan KABF ekinde yeralmasõ, - Ayrõca Şirket tarafõndan KABF nda, Kurulca düzeltilen ve ilan edilen mali tablolara yer verilmemesi halinde, sözkonusu mali tablolara KABF nun ekinde Borsamõzca yer verilmesi yönünde görüş verildiği hususlarõ gözönüne alõnarak; i) ÇEAŞ a ait KABF nun yanõsõra, Bakanlõk yazõlarõ, Kurul görüş yazõlarõ ile ÇEAŞ õn Kurulca düzeltilmiş , ve tarihli mali tablolarõnõn Borsa Günlük Bülteni nde yayõnlanmasõnõ takip eden 5. işgününden ( tarihinden) itibaren ÇEAŞ hisse senetlerinin Gözaltõ Pazarõ ndaki sõrasõnõn yeniden işleme açõlmasõna, ii) iii) Bakanlõğõn tarih ve B.15.0.EGM /220 sayõlõ yazõsõnda ifade edilen Şirketler ile TETAŞ arasõnda 3096 sayõlõ Kanun un 9. Ve İmtiyaz Sözleşmesi nin 12. maddesi çerçevesinde akdedilmesi gereken ve Şirketlere makul bir temettü verilmesini öngören Enerji Satõş Anlaşmasõ nda (ESA) henüz mutabakat ve ilerleme sağlanamadõğõ, bu nedenle de ESA nõn henüz imzalanamadõğõ, buna göre şirketlere verilecek makul temettünün belirlenmemiş olmasõ sebebiyle, şirketlerin bilançolarõndaki karlarõn dönemsel olarak gelir-gider farkõnõ ifade ettiği, 3096 sayõlõ Kanun a göre Bakanlõkça şirketlere verilecek makul temettü anlamõna gelmediği ifadesinin, ÇEAŞ õn tarafõndan bundan sonra kamuya açõklanacak tüm bağõmsõz denetim raporlarõnda ve mali tablolarõnda belirtilmesi yönünde Kurul a öneri sunulmasõna, KABF nda (özellikle III. Mali Tablolara İlişkin Açõklamalar ve VIII.Şirket ve Grup Şirketleri ile İlgili Mevcut ve Muhtemel Riskler başlõklõ bölümlerinde) bundan sonra ortaya çõkacak, hisse senedinin fiyatõnõ değiştirebilecek ve yatõrõmcõlarõn kararlarõnõ etkileyebilecek her türlü gelişmenin öğrenildiğinde veya oluştuğunda derhal kamuya açõklanmak üzere Borsa ya iletilmesi gerektiğinin ÇEAŞ a bildirilmesi ve konu hakkõnda EPKr ve Bakanlõk a bilgi verilmesine,

2 iv) Devam eden davalar konusunda her türlü gelişmede Borsa ya açõklama gönderilmesinin Şirket ten ve Bakanlõk tan istenmesine, v) ÇEAŞ ile ilgili olarak, Danõştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu'nun tarih, 2001/92 E., 2001/505 K. sayõlõ kararõ ile, Bakanlõk ile ÇEAŞ arasõnda "Görev Verme Sözleşmesi" ve TEDAŞ ile ÇEAŞ arasõnda "İşletme Hakkõ Devir Sözleşmesi" imzalanmasõna ilişkin işlemlerin iptali isteminin reddine dair Danõştay 10'uncu Dairesi'nin tarih, 1998/4829 E., 2000/4919 K. sayõlõ kararõnõ bozduğuna ilişkin açõklamayõ, konu ile ilgili vekilinin tarihinde tebellüğ etmesine rağmen, SPKr nun Seri: VIII, No: 20 sayõlõ Özel Durumlarõn Kamuya Açõklanmasõna İlişkin Tebliği'nin 3/H-d, 7. ve 8. maddeleri gereği en seri haberleşme vasõtasõ ile aynõ gün gönderilmesi gerekirken, Borsa Başkanlõğõ nõn tarih ve 1110/23356 sayõlõ yazõsõ üzerine, tarihinde saat 21:34 itibariyle gecikmeli olarak Borsamõza gönderilmesi nedeniyle, İ.M.K.B. Kotasyon Yönetmeliği nin 5/B, 16/d, 16/e ve 18/A maddeleri uyarõnca Şirket in yazõlõ olarak uyarõlmasõna, 2) KEPEZ ELEKTRİK T.A.Ş. (Kepez) ile ilgili olarak; a) Borsa Yönetim Kurulunun tarihli toplantõsõnda alõnan, Kepez hisse senetlerinin işlem sõrasõnõn kapalõlõk halinin devamõna ilişkin karara esas teşkil eden Bakanlõk tan Borsamõz Başkanlõğõ nca istenen, Danõştay õn ÇEAŞ ile ilgili kararõ ve Kepez ile ilgili olarak aynõ konuda sürmekte olan dava karşõsõnda Bakanlõkça yapõlacak işlemler ile Şirketlerin faaliyetlerine etkisine ilişkin açõklamalarõn Borsamõz Başkanlõğõ na ulaştõğõ, b) Bakanlõk õn tarih ve B.15.0.EGM /2339 sayõlõ yazõsõnda, TEDAŞ a ait dağõtõm tesislerinin fiili devrinin yapõlamadõğõ, DSİ tarafõndan Şirket aleyhine trilyon TL nin tahsili için iki adet dava açõlmõş olduğu, EPK nda belirlenen hazõrlõk dönemi sonunda Kepez in faaliyet kapsamõ ve dolayõsõyla Şirket in durumunun açõklõğa kavuşacağõ, İmtiyaz Sözleşmesinin iptaline ilişkin davalarda verilecek yargõ kararlarõ doğrultusunda gerekli idari işlemlerin tesis edileceğinin belirtildiği, ancak; - Kanun da öngörülen Hazõrlõk Dönemi nin Eylül 2002 itibariyle dolacağõ, sözkonusu tarih itibariyle, birden fazla piyasa faaliyetini sürdürmekte olan tüzel kişilerin lisans başvurusunda bulunabilmeleri için, görev verilmesine ilişkin imtiyaz sözleşmelerinde, Kanun un ilgili maddeleri hükümlerine göre yapõlmasõ gerekli görülen değişikliklerin kapsamõ ve süresinin, Hazõrlõk Döneminin sona erdiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde Kurul tarafõnda çõkarõlacak yönetmelik çerçevesinde belirlenerek bu tüzel kişilere bildirileceği, iletim faaliyetlerine ilişkin tüm hak ve yetkilerin ise TEİAŞ a geçeceği, - Lisans başvurularõna ilişkin olarak, Geçici 1, Geçici 2 ve Geçici 3. Madde ile bu madde kapsamõnda belirlenen takvim çerçevesinde tüzel kişilere lisanslarõ verilinceye kadar, 36. Maddenin (a) bendi hükümlerinin uygulanmayacağõ, ancak bu sürenin hiçbir şekilde Hazõrlõk Dönemi nin sona erdiği tarihten başlamak üzere 300 günü aşamayacağõ, - Danõştay da görülmekte olan İmtiyaz Sözleşmesi nin iptaline ilişkin davanõn devam etmekte olduğu, c) Diğer taraftan, Şirket in faaliyetlerini sürdürüyor olmasõ ve itibariyle 19,8 trilyon TL net kar elde etmesi, özsermayesinin 24 trilyon TL, Şirket sermayesinin 120 milyar TL olmasõ, d) Kurul tarafõndan, Kepez ile ilgili devam eden davalar dikkate alõndõğõnda, Şirket in faaliyetleri üzerindeki belirsizliğin sürdüğü kanaatinin muhafaza edildiği belirtilmesine karşõn, Kepez ile ilgili Bakanlõk görüşlerinin Şirket tarafõndan hazõrlanan KABF ekinde yeralmasõ yönünde görüş verildiği gözönüne alõnarak; i) Kepez e ait KABF nun yanõsõra, Bakanlõk yazõlarõ ile Kurul görüş yazõlarõnõn Borsa Günlük Bülteni nde yayõnlanmasõnõ takip eden 5. işgününden ( tarihinden) itibaren Kepez hisse senetlerinin Gözaltõ Pazarõ ndaki sõrasõnõn yeniden işleme açõlmasõna, ii) iii) iv) Bakanlõğõn tarih ve B.15.0.EGM /220 sayõlõ yazõsõnda ifade edilen Şirketler ile TETAŞ arasõnda 3096 sayõlõ Kanun un 9. Ve İmtiyaz Sözleşmesi nin 12. maddesi çerçevesinde akdedilmesi gereken ve Şirketlere makul bir temettü verilmesini öngören Enerji Satõş Anlaşmasõ nda (ESA) henüz mutabakat ve ilerleme sağlanamadõğõ, bu nedenle de ESA nõn henüz imzalanamadõğõ, buna göre şirketlere verilecek makul temettünün belirlenmemiş olmasõ sebebiyle, şirketlerin bilançolarõndaki karlarõn dönemsel olarak gelir-gider farkõnõ ifade ettiği, 3096 sayõlõ Kanun a göre Bakanlõkça şirketlere verilecek makul temettü anlamõna gelmediği ifadesinin, Kepez in tarafõndan bundan sonra kamuya açõklanacak tüm bağõmsõz denetim raporlarõnda ve mali tablolarõnda belirtilmesi yönünde Kurul a öneri sunulmasõna, KABF nda (özellikle III. Mali Tablolara İlişkin Açõklamalar ve VIII.Şirket ve Grup Şirketleri ile İlgili Mevcut ve Muhtemel Riskler başlõklõ bölümlerinde) bundan sonra ortaya çõkacak, hisse senedinin fiyatõnõ değiştirebilecek ve yatõrõmcõlarõn kararlarõnõ etkileyebilecek her türlü gelişmenin öğrenildiğinde veya oluştuğunda derhal kamuya açõklanmak üzere Borsa ya iletilmesi gerektiğinin Kepez e bildirilmesi ve konu hakkõnda EPKr ve Bakanlõk a da bilgi verilmesine, Devam eden davalar konusunda her türlü gelişmede Borsa ya açõklama gönderilmesinin Şirket ten ve Bakanlõk tan istenmesine 3- EGS GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ile ilgili olarak; a) BDDK nun tarih ve 384 sayõlõ kararõ ile Ege Giyim Sanayicileri Bankasõ-EGS Bank A.Ş. nin yönetim ve denetiminin TMSF na devredilmesi üzerine işlem sõrasõ kapatõlan Şirket ve grup şirketleri ile TMSF, alacaklõ bankalar ve finans kuruluşlarõ arasõnda 9 Nisan 2002 tarihinde ön mutabakat metni imzalandõğõ, ön mutabakat metninde özetle 31 Mart 2002 tarihi itibariyle grup şirketlerinin nakdi borç toplamõnõn USD olarak tespit edildiğinin, borcun tasfiyesinde, gruba ait taşõnmazlar ekspertiz değerleri, hisse

3 senedi ve/veya başka varlõklar ise taraflarca mutabõk kalõnacak değerleme yöntemine göre tespit edilecek değerler üzerinden devralõnabileceğinin, taşõnmaz, hisse senedi veya başka varlõklarõn devralõnmasõndan sonra kalan borcun 2 yõlõ ödemesiz, takip eden 5 yõl (eşit taksitlerle) anapara ödemeli, takip eden 2 yõl faiz ödemeli olmak üzere 9 yõllõk bir ödeme planõna bağlanacağõnõn, ödeme planõna bağlanan borca her yõlõn ilk iş gününde oluşan 1 yõllõk libor + %2.5 basit faiz oranõ uygulanacağõnõn, ön mutabakat metni akdedilmesi planlanan kesin protokole esas teşkil etmek üzere bir niyet ifade ettiğinin ve hukuken bağlayõcõ bir metin olmadõğõnõn ifade edildiği; ancak sözkonusu protokolün imzalanmasõndan sonra tarih ve 326 sayõlõ TMSF yönetim kurulu kararõ ile Şirket in temettü hariç ortaklõk haklarõ ile yönetim ve denetiminin TMSF tarafõndan devir alõnmõş olduğu, b) Grubun bankasõ olan EGS Bank õn TMSF na devrolunmasõndan sonra, Şirket in projelerinin aksadõğõ, satõşlarõnõn azaldõğõ, bir kõsõm satõşlarõn iptal edildiği ve Şirket in finansman güçlüğü içerisinde olduğu, bunun sonucunda tarihli mali tablolarõnda 29,4 Trilyon TL brüt satõş zararõ yer aldõğõ, net zararõn ise 21,6 Trilyon TL olduğu, c) Şirket in aktifleri üzerinde 133 Trilyon TL tutarõnda ipotek bulunduğu, bu tutarõn tarihli aktif toplamõnõn %120 sine tekabül ettiği, ayrõca Şirket in bankalarda 718 milyar TL bloke mevduatõ bulunduğu, d) Şirket in ödeyemediği borçlarõndan dolayõ yaklaşõk 13 Trilyon TL tutarõnda alacak davasõ açõldõğõ ve 39.1Trilyon TL tutarõnda icra takibi yapõldõğõ, açõlan davalar ve icra takipleri ile ilgili olarak gayrimenkuller üzerinde 2,7 Trilyon TL haciz, 17,6 Trilyon TL ihtiyati haciz ve Milyar TL satõşa arz ve ipoteğin paraya çevrilmesi şerhi bulunduğu, Şirket in bunlara ilişkin tarihli mali tablolarõnda herhangi bir karşõlõk ayõrmadõğõ, e) Şirket in grup şirketlerinden olan toplam Milyar TL tutarõndaki alacaklar için tarihli mali tablolarõnda herhangi bir karşõlõk ayõrmadõğõ, f) Şirket in tarihi itibariyle yaklaşõk 35,767 milyar TL tutarõnda kõsa vadeli finansal borcu bulunduğu, g) Şirket'in tarihi itibariyle mali tablolarõnda 30,612 milyar TL defter değeri ile gösterilen Yeşilköy Business Park projesinin 28 Aralõk 2001 tarihli ekspertiz raporunda belirtilen değerinin 26,040 milyar TL olduğu, tarihli mali tablolarda söz konusu değer düşüklüğünün etkisinin yer almadõğõ, h) Bağõmsõz denetçi tarafõndan, i) Rapor tarihi itibariyle, ticari alacak hesabõ altõnda bulunan 4,814 milyar TL, dönen varlõklar hesabõ altõnda bulunan 182 milyar TL, ticari borçlar hesabõ altõnda bulunan 678 milyar TL, finansal borçlar hesabõ altõnda bulunan 4,346 milyar TL ve söz konusu finansal borçlara ilişkin diğer borç ve gider karşõlõklarõ hesabõ altõnda bulunan 1,289 milyar TL tutarõndaki faiz tahakkuku için mutabakat sağlanamadõğõnõn, ii) SPK nõn Seri VI-11 No lu tebliğinde gayrimenkul yatõrõm ortaklõklarõnõn yapacağõ portföyden satõş işlemlerinin ve kiralamalarõn tespit edilen ekspertiz değerlerinden düşük olamayacağõ ve kira bedelinin yenileneceği dönemlerde belirlenecek kira bedellerinin ekspertiz şirketince tespit edilecek kira rayicinden az olamayacağõ hükmünün kira sözleşmelerinde yer almasõ gerektiği ve ortaklõk portföyündeki varlõklarõn, uzun süreli olarak kiralama anlaşmasõna konu edilebileceği ancak söz konusu durumda sözleşmede yazõlõ kira bedellerinin en geç beş yõlda bir tespit edilen rayiç değerler üzerinden yenilenmesi gerektiği belirtilmekle beraber, bazõ kiralamalarõn ve satõşlarõn tespit edilen ekspertiz değerinden düşük olarak gerçekleştirildiği, bazõ kira sözleşmelerinin beş yõldan uzun süreli olduğu ve kira sözleşmelerinde, kira bedelinin yenileneceği dönemlerde belirlenecek kira bedellerinin ekspertiz şirketince tespit edilecek kira rayicinden az olamayacağõ hükmünün bulunmadõğõnõn tespit edildiğinin ifade edildiği, õ) Bağõmsõz denetçinin, tarihli mali tablolarõ hakkõnda görüş bildiremediği, i) İşlem sõrasõ kapalõ şirketlere ilişkin Kurul un tarih ve 35/1059 sayõlõ toplantõsõnda KABF üzerinde Kurul ve İMKB tarafõndan yapõlan incelemeler sonucunda talep edilen düzeltmelerin tarihinden itibaren en geç 15 iş günü içinde İMKB na gönderilmesine karar verildiği, ancak Şirket tarafõndan Borsamõza düzeltmeleri yapõlmõş KABF nun ulaştõrõlmadõğõ, j) Şirket in tarihli mali tablolarõnõn Borsamõza gönderilmesi için tarihine kadar ek süre talebinin Kurul tarafõndan uygun görüldüğü anlaşõlmõş olup, Sermaye Piyasasõ Kurulu nun tarihli onayõ çerçevesinde, halen Borsa kotunda bulunan ve işlem sõrasõ tarihinden itibaren kapalõ olan Şirket hisse senetlerinin Genel Yönetmeliğin 47. maddesi ile İ.M.K.B. Kotasyon Yönetmeliği nin 5/B ve 16. maddesinin (d), (e) ve (h) bentleri gereğince Borsa kotundan çõkarõlarak kot dõşõ pazar kaydõna alõnmasõna ve Şirket hisse senetlerinin KABF nun ve ilgili diğer belgelerin Borsa Günlük Bülteni nde yayõnlanmasõnõ takip eden 5. işgününden ( tarihinden) itibaren Gözaltõ Pazarõ nda işlem görmeye başlamasõna, 4) MEDYA HOLDİNG A.Ş. ile ilgili olarak a) Yönetim ve denetimi ile sermayesini temsil eden tüm paylarõ TMSF na (Fon) devredilen Etibank A.O. nõn eski hakim ortaklarõ ve eski yöneticilerinin Bankalar Kanunu nun 14. ve 17. maddelerine göre Fon a tarihi itibari ile iade ve tazmin etmekle yükümlü olduklarõ ve Şirket in de tümünden sorumlu olduğu borç tutarõnõn teklif edilen ödeme planõnda trilyon TL ( milyar TL anapara ve faiz) olarak yer aldõğõ, ancak tarihine kadar yerine getirilmesi gerektiği halde henüz tamamlanmayan koşullar ve ödeme planõnda yeralan ve tarihlerinde ödenmesi gereken meblağlarõn ödenmemesi ve ayrõca mahsup taleplerinde belirtilen tutarlarõn ilgili taksit ödemelerini karşõlamamasõ nedeniyle tecil ve taksitlendirme talebinin kabul edilmediği; TMSF na ve diğer bankalara olan borçlarõn bir borç ödeme ve tasfiye anlaşmasõna bağlanmasõ ile ilgili yeni taleplerin inceleme ve

4 değerlendirme çalõşmalarõnõn devam ettiği, ayrõca Şirket in diğer grup şirketlerindeki hisseleri ile üçüncü kişiler ve kamu kuruluşlarõ nezdindeki tüm hak ve alacaklarõnõn ve bankalardaki mevduatõnõn TMSF tarafõndan haciz edildiği, b) Şirket in tarihli yõllõk mali tablolarõna göre özsermayesinin yaklaşõk 216 trilyon TL negatif olduğu ( tarihli mali tablolarõna göre 251 trilyon TL negatif) ve 31 trilyon TL olan sermayesinin tamamõnõn kaybedildiği, TTK nun 324. Maddesi kapsamõnda sermayesinin en az 2/3 ünün kaybõ nedeniyle aktiflerini rayiç bedel ile değerlediği, ancak SPK tarafõndan rayiç bedel ile değerlenen aktifler arasõnda 238 Trilyon TL bedelle yeralan A-Tel Pazarlama Servisleri A.Ş. nin değer tespitinin Kurul un listesinde yer alan bağõmsõz denetim şirketlerinden en az birine yaptõrõlmasõnõn sağlanmasõ ve hesaplama yöntem ve sonucunun yatõrõmcõlarõn bilgisine sunulmasõnõ gerekli görmesine karşõn bunun yerine getirilmediği, c) tarihi itibarõ ile yõllõk 111 trilyon TL zarar ettiği ( itibariyle zararõ 38 trilyon TL), d) Yõllõk mali tablolarõna yansõyan şüpheli alacak tutarõnõn 151 trilyon TL olduğu ve bu tutarõn Şirket in tüm alacaklarõnõn % 98 sine tekabül ettiği ( tarihi itibariyle 166 trilyon ve %97), e) Yõllõk mali tablolarõnda kõsa vadeli borçlarõnõn dönen varlõklarõnõn 43 katõna ulaştõğõ ( itibariyle 27 kat), f) tarihi itibariyle Şirket aleyhine 28 adet tazminat, 69 adet alacak ve itirazõn iptali davalarõ olmak üzere toplam 97 adet dava açõldõğõ, alacak ve itirazõn iptali davalarõnõn Şirket in grup şirketleri lehine verdiği kefaletlerden ve kendi borçlarõndan dolayõ açõlmõş olduğu, bu davalarda şirketten toplam 770 trilyon TL, 6.1 milyon USD, Avusturya Şilini, F.Frangõ, Euro bedel talep edildiği, g) tarihi itibariyle Şirket tarafõndan verilen teminat mektuplarõ, teminat senetleri, garanti, kefalet ve ipoteğin toplam değerinin trilyon TL na ulaştõğõ, bu tutarõn Şirket aktifinin 18 katõ olduğu, h) Şirket in itibariyle 178 trilyon TL tutarõnda kredi borcunun ödenemediği, õ) tarihli yõllõk mali tablolarõnda iştiraklerinden, Borsa da hisse senedi işlem sõrasõ kapalõ Sabah Yayõncõlõk A.Ş. hisselerinin en son işlem gördüğü tarihindeki ortalama fiyat ile değerlendiği ve oluşan değer artõş tutarõ olan 22.6 Trilyon TL nõn özsermayede gösterildiği, bu hisselerin hamiline yazõlõ adedinin ortaklarõndan Bilgin Holding A.Ş. nin kredi teminatõ olarak Bilgin Holding A.Ş. ne teslim edildiği, adedinin Etibank A.O. (TMSF) nda teminatta bulunduğu anlaşõlmõş olup, sözkonusu tespitler çerçevesinde Şirket in mevcut idari, mali ve hukuki durumu ile faaliyetlerinin devamõna ilişkin önemli belirsizliklerin devam ettiği de gözönüne alõnarak, halen Borsa kotunda bulunan ve işlem sõrasõ tarihinden itibaren kapalõ olan Şirket hisse senetlerinin Genel Yönetmeliğin 47. maddesi ile İ.M.K.B. Kotasyon Yönetmeliği nin 5/B ve 16. maddesinin (b), (d), (e) ve (h) bentleri gereğince Borsa kotundan çõkarõlarak kot dõşõ pazar kaydõna alõnmasõna ve geçici olarak işlem görmekten men edilmesine 5) SABAH YAYINCILIK A.Ş. ile ilgili olarak a) Yönetim ve denetimi ile sermayesini temsil eden tüm paylarõ TMSF na (Fon) devredilen Etibank A.O. nõn eski hakim ortaklarõ ve eski yöneticilerinin Bankalar Kanunu nun 14. ve 17. maddelerine göre Fon a tarihi itibari ile iade ve tazmin etmekle yükümlü olduklarõ ve Şirket in de tümünden sorumlu olduğu borç tutarõnõn teklif edilen ödeme planõnda trilyon TL ( milyar TL anapara ve faiz) olarak yer aldõğõ, ancak tarihine kadar yerine getirilmesi gerektiği halde henüz tamamlanmayan koşullar ve ödeme planõnda yeralan ve tarihlerinde ödenmesi gereken meblağlarõn ödenmemesi ve ayrõca mahsup taleplerinde belirtilen tutarlarõn ilgili taksit ödemelerini karşõlamamasõ nedeniyle tecil ve taksitlendirme talebinin kabul edilmediği; TMSF na ve diğer bankalara olan borçlarõn bir borç ödeme ve tasfiye anlaşmasõna bağlanmasõ ile ilgili yeni taleplerin inceleme ve değerlendirme çalõşmalarõnõn devam ettiği, ayrõca Şirket in Trabzon daki matbaa tesisleri ve uhdelerindeki Medya Holding A.Ş. ne ait hisseler ile her türlü hak ve alacaklarõnõn haciz edildiği, diğer taraftan Şirket in her türlü mal, hak ve alacaklarõ ile ilgili olarak gecikme zammõ hariç milyar TL anapara alacağõ için TMSF tarafõndan Şirket aleyhine haciz işlemlerine başlandõğõ, b) Medya Holding A.Ş. nin sahibi bulunduğu Şirket in A grubu imtiyazlõ hisse senetlerinin MTM Haber Yatõrõm ve Ticaret A.Ş. ne satõşõ ile ilgili olarak, Sermaye Piyasasõ Kurulu nun Halka Açõk Anonim Ortaklõklar Genel Kurullarõnda Vekaleten Oy Kullanõlmasõna ve Çağrõ Yoluyla Vekalet veya Hisse Senedi Toplanmasõna İlişkin Esaslar hakkõnda Seri: IV, No:8 Tebliği nin 17. Maddesi kapsamõnda Kurul tarafõndan Şirket ten güncel bilgi ve belgeler istendiği ve sözkonusu bilgi ve belgelerin Kurul a ulaşmasõnõ müteakip konunun Kurul tarafõndan değerlendirileceği, c) tarihli yõllõk mali tablolarõna göre, Şirket in 33 trilyon TL olan sermayesinin tamamõnõn kaybedildiği ve özsermayesinin yaklaşõk 110 trilyon TL negatif olduğu, Şirket in tarihli bilanço dönemi esas alõnarak TTK nun 324. Maddesi kapsamõnda mahkemece atanmõş bilirkişilerce yapõlan değer tespiti neticesinde tamamõ duran varlõklardan olmak üzere Şirket in aktiflerinde 166,4 trilyon TL değerleme farkõ oluştuğu, sözkonusu bilirkişi raporunda itibariyle 115,6 trilyon TL negatif olan özsermayesinin 50,8 trilyon TL pozitif olarak belirtildiği, Şirket in tarihi itibariyle TTK nnun 324. Maddesi gereği düzenlediği TTK bilançosunda ise özsermayesinin 12,3 trilyon TL olarak yeraldõğõ, bu tutarla Şirket in 33 trilyon TL olan sermayesinin %62.72 sinin kaybedildiğinin anlaşõldõğõ, d) tarihi itibarõ ile 183 trilyon TL zarar ettiği ( itibari ile zarar tutarõ 33 trilyon TL), e) tarihi itibarõ ile mali tablolarõna yansõyan şüpheli alacak tutarõnõn 134 trilyon TL olduğu ( itibariyle 174 trilyon TL), bu tutarõn Şirket in tüm alacaklarõnõn % 87 sine tekabül ettiği ( itibariyle %87), f) Şirket in tarihi itibarõ ile kõsa vadeli borçlarõnõn dönen varlõklarõnõn 6 katõna ulaştõğõ ( itibariyle 5.6), g) tarihi itibariyle Şirket aleyhine 115 adet tazminat davasõ, 55 adet alacak ve itirazõn iptali davalarõ olmak üzere toplam 170 adet dava açõldõğõ ( itibariyle sõrasõyla 122, 88 ve 210 adet), alacak ve itirazõn iptali davalarõnõn Şirket in grup şirketleri

5 lehine verdiği kefaletlerden ve kendi borçlarõndan dolayõ açõldõğõ, bu davalarda şirketten toplam 321 trilyon TL ve 13.3 milyon USD talep edildiği ( itibariyle sõrasõyla 426 trilyon TL ve 16.4 milyon USD), h) tarihi itibariyle Şirket tarafõndan verilen teminat mektuplarõ, teminat senetleri, garanti, kefalet ve ipoteğin toplam değerinin trilyon TL na ulaştõğõ ( itibariyle trilyon TL), ayrõca aktifleri üzerinde 621 trilyon TL tutarõnda ihtiyati haciz bulunduğu ( itibariyle trilyon TL), anlaşõlmõş olup, Şirket in mevcut idari, mali ve hukuki durumu ile faaliyetlerinin devamõna ilişkin önemli belirsizliklerin devam ettiği de gözönüne alõnarak, halen Borsa kotunda bulunan ve işlem sõrasõ tarihinden itibaren kapalõ olan Şirket hisse senetlerinin Genel Yönetmeliğin 47. maddesi ile İ.M.K.B. Kotasyon Yönetmeliği nin 5/B ve 16. maddesinin (b), (d), (e) ve (h) bentleri gereğince Borsa kotundan çõkarõlarak kot dõşõ pazar kaydõna alõnmasõna ve geçici olarak işlem görmekten men edilmesine 6) SABAH PAZARLAMA A.Ş. ile ilgili olarak a) Şirket in 2001 yõlõnda satõşlarõnõn 2000 yõlõna göre %98 oranõnda azaldõğõ, 2002/6 döneminde herhangi bir otomobil satõşõnõn bulunmadõğõ ve diğer satõşlardan 61 milyar TL gelir elde ettiği, b) 2002/6 döneminde Şirket in 3,6 trilyon TL zarar ettiği c) Şirket in 2000 yõlõndan kalan 586 milyar TL vergisini ödeyemediği, d) Yurtdõşõndan Vakõfbank A.Ş. garantörlüğünde alõnarak Medya Holding A.Ş. ne aktarõlan Euro (2000/6 döneminde 8,6 trilyon TL) tutarlõ kredi anapara ve faiz geri ödemelerinin yapõlamadõğõ, e) Yönetim ve denetimi ile sermayesini temsil eden tüm paylarõ TMSF na (Fon) devredilen Etibank A.O. nõn eski hakim ortaklarõ ve eski yöneticilerinin Bankalar Kanunu nun 14. ve 17. maddelerine göre Fon a tarihi itibari ile iade ve tazmin etmekle yükümlü olduklarõ ve Şirket in de tümünden sorumlu olduğu borç tutarõnõn teklif edilen ödeme planõnda trilyon TL ( milyar TL anapara ve faiz) olarak yer aldõğõ, ancak tarihine kadar yerine getirilmesi gerektiği halde henüz tamamlanmayan koşullar ve ödeme planõnda yeralan ve tarihlerinde ödenmesi gereken meblağlarõn ödenmemesi ve ayrõca mahsup taleplerinde belirtilen tutarlarõn ilgili taksit ödemelerini karşõlamamasõ nedeniyle tecil ve taksitlendirme talebinin kabul edilmediği; TMSF na ve diğer bankalara olan borçlarõn bir borç ödeme ve tasfiye anlaşmasõna bağlanmasõ ile ilgili yeni taleplerin inceleme ve değerlendirme çalõşmalarõnõn devam ettiği, ayrõca Şirket in diğer grup şirketlerindeki hisseleri ile üçüncü kişiler ve kamu kuruluşlarõ nezdindeki tüm hak ve alacaklarõnõn ve bankalardaki mevduatõnõn TMSF tarafõndan haciz edildiği, f) Şirket in 2001/12 dönemi itibariyle (6 trilyon TL) tutarõnda negatif özsermayesi bulunduğu, bu nedenle Şirket in TTK nun 324. maddesi kapsamõnda girdiği, ancak Şirket tarafõndan aktiflerin satõş fiyatlarõ esas alõnarak TTK 324 bilanço hazõrlanmadõğõ, diğer taraftan ve Şirket in TTK 324. madde kapsamõnda satõş fiyatlarõ ile değerlemeye tabi tutulabilecek aktifinin bulunmadõğõ, g) Şirket aleyhine girişilen hukuki takibatlar ve grup şirketleri lehine verilen kefaletlerden dolayõ herhangi bir karşõlõk ayrõlmadõğõ, h) Şirket hisse senetlerinin %22 oranõndaki kõsmõnõn MTM Haber Yatõrõm ve Ticaret A.Ş. ne satõşõ ile ilgili olarak, Sermaye Piyasasõ Kurulu nun Halka Açõk Anonim Ortaklõklar Genel Kurullarõnda Vekaleten Oy Kullanõlmasõna ve Çağrõ Yoluyla Vekalet veya Hisse Senedi Toplanmasõna İlişkin Esaslar hakkõnda Seri: IV, No:8 Tebliği kapsamõnda Şirket ten güncel bilgiler istenmekle birikte, henüz herhangi bir cevap alõnamadõğõ, õ) Bağõmsõz denetçi tarafõndan KABF nun VIII Şirket ve Grup Şirketleri ile İlgili Mevcut ve Muhtemel Riskler bölümü ile ilgili olarak görüş bildirilmediği, ayrõca dönemi mali tablolarla ilgili olarak şartlõ görüş verilirken, tarihli ek raporunda ise olumsuz görüş verildiği anlaşõlmõş olup, Şirket in mevcut idari, mali, hukuki durumu ile faaliyetlerinin devamõna ilişkin önemli belirsizliklerin devam ettiği gözönüne alõnarak, halen Borsa kotunda bulunan ve işlem sõrasõ tarihinden itibaren kapalõ olan Şirket hisse senetlerinin Genel Yönetmeliğin 47. maddesi ile İ.M.K.B. Kotasyon Yönetmeliği nin 5/B maddesi ve 16. maddesinin (b), (d), (h) ve (r) bentleri gereğince kottan çõkarõlarak kot dõşõ pazar kaydõna alõnmasõna ve geçici olarak işlem görmekten men edilmesine, 7- EGS HOLDİNG A.Ş. ile ilgili olarak; a) BDDK nun tarih ve 384 sayõlõ kararõ ile Ege Giyim Sanayicileri Bankasõ-EGS Bank A.Ş. nin yönetim ve denetiminin TMSF na devredilmesi üzerine işlem sõrasõ kapatõlan Şirket ve grup şirketleri ile TMSF, alacaklõ bankalar ve finans kuruluşlarõ arasõnda 9 Nisan 2002 tarihinde ön mutabakat metni imzalandõğõ, ön mutabakat metninde özetle 31 Mart 2002 tarihi itibariyle grup şirketlerinin nakdi borç toplamõnõn USD olarak tespit edildiğinin, borcun tasfiyesinde, gruba ait taşõnmazlar ekspertiz değerleri, hisse senedi ve/veya başka varlõklar ise taraflarca mutabõk kalõnacak değerleme yöntemine göre tespit edilecek değerler üzerinden devralõnabileceğinin, taşõnmaz, hisse senedi veya başka varlõklarõn devralõnmasõndan sonra kalan borcun 2 yõlõ ödemesiz, takip eden 5 yõl (eşit taksitlerle) anapara ödemeli, takip eden 2 yõl faiz ödemeli olmak üzere 9 yõllõk bir ödeme planõna bağlanacağõnõn, ödeme planõna bağlanan borca her yõlõn ilk iş gününde oluşan 1 yõllõk libor + %2.5 basit faiz oranõ uygulanacağõnõn, ön mutabakat metni akdedilmesi planlanan kesin protokole esas teşkil etmek üzere bir niyet ifade ettiğinin ve hukuken bağlayõcõ bir metin olmadõğõnõn ifade edildiği; ancak sözkonusu protokolün imzalanmasõndan sonra tarih ve 326 sayõlõ TMSF yönetim kurulu kararõ ile Şirket in temettü hariç ortaklõk haklarõ ile yönetim ve denetiminin TMSF tarafõndan devir alõnmõş olduğu, b) Şirket in tarihli mali tablolarõna göre, Milyon TL olan sermayesinin % 51 inin ( tarihi itibarõ ile özsermaye Milyon TL), tarihli mali tablolarõna göre % 53 ünün ( tarihi itibarõ ile özsermaye milyon TL), tarihli mali tablolarõna göre ise % 54 ünün kaybedildiği ( tarihi itibari ile özsermaye milyon TL), c) Şirket in tarihi itibarõ ile 122 trilyon TL zarar ettiği ( itibari ile zarar milyon TL).

6 d) tarihi itibarõ ile Şirket in aktifleri üzerindeki ipotek, kefalet ve teminat tutarõ 455 trilyon TL olup ( itibari ile 487 trilyon TL), bu tutar Şirket in aktif toplamõnõn 2.8 katõna (31.03 itibari ile 2.95 katõ) ulaştõğõ, e) Kurul un tarih ve OFD/ sayõlõ yazõsõnda karşõlõk ayrõlmasõnõ gerekli gördüğü hususlarda Şirket in tarihli mali tablolarõnda karşõlõk ayõrmadõğõ, bu karşõlõklarõn toplam tutarõ; grup içi şirketlerden alacaklara ilişkin 69 trilyon TL, devam etmekte olan davalara ilişkin 326 trilyon TL, 400 trilyon TL verilen kefaletlere ve ipoteklere ilişkin olmak üzere 795 trilyon TL olduğu, ayrõca bilançoda yeralan finansal duran varlõklarõn ve diğer varlõklarõn değer düşüklüğü karşõlõklarõnõn ve net gerçekleşebilir değer karşõlõklarõnõn ayrõlmasõ gerektiği, f) BDDK nun, 29 Kasõm 2001 tarih ve sayõlõ yazõsõ ile EGS Bank õn 9 Temmuz 2001 tarihli Bankalar Yeminli Murakõplarõ tarafõndan düzenlenen devir raporunda yer alan ve devir tarihi itibariyle Şirket in kullanmõş olduğu banka kaynaklarõ nedeniyle oluşan 389 trilyon TL zararõn 30 gün içinde iadesi veya tazminini talep ettiği, aksi halde yasal yollara müracaat edileceğini ihtaren bildirdiği, Şirket yönetiminin 2 Ocak 2002 tarihli yazõsõnda söz konusu talebe itiraz ettiği ve talep edilen tutarõn bir ay içerisinde ödenmesinin gerçekçi ve mümkün olmadõğõ, ancak mutabakat sağlanacak tutar üzerinden borcun en kõsa sürede ödenmesini sağlayacak bir protokolün yapõlmasõ arzusunu taşõdõklarõ, Şirket ve grup şirketleri ile Tasarruf Mevduatõ Sigorta Fonu (TMSF), alacaklõ bankalar ve finans kuruluşlarõ arasõnda 9 Nisan 2002 tarihinde Ön Mutabakat Metni imzalandõğõ, g) Ön Mutabakat Metni nde özetle; i) 31 Mart 2002 tarihi itibariyle grup şirketlerinin nakdi borç toplamõnõn USD olarak tespit edildiği, ii) iii) iv) Borcun tasfiyesinde, Gruba ait taşõnmazlar ekspertiz değerleri, hisse senedi ve/veya başka varlõklar ise taraflarca mutabõk kalõnacak değerleme yöntemine göre tespit edilecek değerler üzerinden devralõnabileceği, Taşõnmaz, hisse senedi veya başka varlõklarõn devralõnmasõndan sonra kalan borcun 2 yõlõ ödemesiz, takip eden 5 yõl (eşit taksitlerle) anapara ödemeli, takip eden 2 yõl faiz ödemeli olmak üzere 9 yõllõk bir ödeme planõna bağlanacağõ, Ödeme planõna bağlanan borca her yõlõn ilk iş gününde oluşan 1 yõllõk libor + %2.5 basit faiz oranõ uygulanacağõ, ön mutabakat metni akdedilmesi planlanan kesin protokole esas teşkil etmek üzere bir niyet ifade ettiği, hukuken bağlayõcõ bir metin olmadõğõ, hususlarõnõn belirtildiği, h) Şirket in 31 Aralõk 2001 tarihi itibariyle toplam 4.2 trilyon TL ( itibari ile 3.2 trilyon TL) tutarõndaki mevduatõna bloke konulduğu, õ) Kurul un ayrõlmasõnõ gerekli gördüğü karşõlõklarõn ayrõlmasõ halinde Şirket in sermayesinin tamamõnõ kaybedeceği, özsermayesinin negatife dönüşeceği, i) Bağõmsõz denetim şirketinin, Şirket in ve tarihli mali tablolarõ hakkõnda görüş bildiremediği, j) İşlem sõrasõ kapalõ şirketlere ilişkin Kurul un tarih ve 35/1059 sayõlõ toplantõsõnda KABF üzerinde Kurul ve İMKB tarafõndan yapõlan incelemeler sonucunda talep edilen düzeltmelerin tarihinden itibaren en geç 15 iş günü içinde İMKB na gönderilmesine karar verildiği, ancak Şirket tarafõndan Borsamõza düzeltmeleri yapõlmõş KABF nun ulaştõrõlmadõğõ, k) Şirket in tarihli mali tablolarõnõn Borsamõza gönderilmesi için tarihine kadar ek süre talebinin Kurul tarafõndan uygun görüldüğü anlaşõlmõş olup, sözkonusu tespitler çerçevesinde Şirket in mevcut idari, mali, hukuki durumu ve faaliyetlerinin devamõna ilişkin önemli belirsizliklerin devam ettiği ve Şirket in sermayesini temsil eden tüm hisse senetlerinin, temettü hariç ortaklõk haklarõnõn TMSF tarafõndan devralõndõğõ da gözönüne alõnarak, halen Borsa kotunda bulunan ve işlem sõrasõ tarihinden itibaren kapalõ olan Şirket hisse senetlerinin Genel Yönetmeliğin 47. maddesi ile İ.M.K.B. Kotasyon Yönetmeliği nin 5/B ve 16. maddesinin (d), (e) ve (h) bentleri gereğince Borsa kotundan çõkarõlarak kot dõşõ pazar kaydõna alõnmasõna ve geçici olarak işlem görmekten men edilmesine 8- EGS EGESER GİYİM SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. ile ilgili olarak; a) BDDK nun tarih ve 384 sayõlõ kararõ ile Ege Giyim Sanayicileri Bankasõ-EGS Bank A.Ş. nin yönetim ve denetimi ve ilk sermayesini temsil eden tüm paylarõn TMSF na devredilmesi üzerine işlem sõrasõ kapatõlan Şirket ve grup şirketleri ile TMSF, alacaklõ bankalar ve finans kuruluşlarõ arasõnda 9 Nisan 2002 tarihinde ön mutabakat metni imzalandõğõ, ön mutabakat metninde özetle 31 Mart 2002 tarihi itibariyle grup şirketlerinin nakdi borç toplamõnõn USD olarak tespit edildiğinin, borcun tasfiyesinde, gruba ait taşõnmazlar ekspertiz değerleri, hisse senedi ve/veya başka varlõklar ise taraflarca mutabõk kalõnacak değerleme yöntemine göre tespit edilecek değerler üzerinden devralõnabileceğinin, taşõnmaz, hisse senedi veya başka varlõklarõn devralõnmasõndan sonra kalan borcun 2 yõlõ ödemesiz, takip eden 5 yõl (eşit taksitlerle) anapara ödemeli, takip eden 2 yõl faiz ödemeli olmak üzere 9 yõllõk bir ödeme planõna bağlanacağõnõn, ödeme planõna bağlanan borca her yõlõn ilk iş gününde oluşan 1 yõllõk libor + %2.5 basit faiz oranõ uygulanacağõnõn, ön mutabakat metni akdedilmesi planlanan kesin protokole esas teşkil etmek üzere bir niyet ifade ettiğinin ve hukuken bağlayõcõ bir metin olmadõğõnõn ifade edildiği; ancak sözkonusu protokolün imzalanmasõndan sonra tarih ve 326 sayõlõ TMSF yönetim kurulu kararõ ile Şirket in temettü hariç ortaklõk haklarõ ile yönetim ve denetiminin TMSF tarafõndan devir alõnmõş olduğu, b) tarihi itibarõ ile 7,3 Trilyon TL zarar ettiği ( tarihi itibarõ ile 1,7 Trilyon TL kar), c) tarihli mali tablolarõna göre, sermayesinin %94 ünü ( tarihi itibarõ ile özsermaye 327 Milyar TL), tarihli mali tablolarõna göre % 65 ini kaybetmiş olduğu ( tarihi itibarõ ile özsermaye 2 Trilyon TL), d) tarihi itibarõ ile kõsa vadeli borçlarõnõn dönen varlõklarõnõ 2 Trilyon TL, tarihi itibarõ ile ise 6,99 Trilyon TL aşmõş olduğu, e) Şirket in aktifleri üzerindeki ipotek ve teminatlarõn toplamõnõn tarihi itibarõ ile 5.3 Trilyon TL olduğu, f) Şirket in ödenebilirliğine ilişkin bağõmsõz denetçi tarafõndan belirsizlik görülen tarihi itibarõ ile 40 Trilyon TL ( tarihi itibarõ 45 Trilyon TL) banka kredisi ve bu kredilere ilişkin 3,9 Trilyon TL faiz karşõlõğõ olduğu ve 4,1 Trilyon TL tutarõndaki kõsa vadeli ticari borcu bulunduğu,

7 g) Grup şirketleri kredileri için verilen kefaletler nedeniyle Şirket aleyhine uygulanan ihtiyati hacizlerin toplam tutarõnõn 67 Trilyon TL ( tarihi itibarõ aynõ), gelen ödeme emirleri tutarõnõn 851Milyar TL ( tarihi itibarõ ile 881 Milyar TL), gelen kat ihtarlarõnõn ise 61,5 Trilyon TL ( tarihi itibarõ ile aynõ) olduğu ve kefaletler nedeniyle yürütülen hukuki talepler toplamõnõn Şirket aktiflerinin yaklaşõk %260 õna tekabül ettiği ( tarihi itibarõ ile aktif toplamõnõn yaklaşõk %240 õ), h) Şirket in kendi borçlarõndan dolayõ aleyhine uygulanan ihtiyati haciz toplamõnõn USD ve 31,6 Trilyon TL, gelen ödeme emirlerinin 11 Milyar TL ( tarihi itibarõ ile sõrasõyla USD ihtiyati haciz, 31,6 Trilyon TL lik tutar için fiili haciz uygulamasõ yapõlmõştõr, ödeme emirleri tutarõ ise aynõdõr), kat ihtarlarõnõn USD ve 1,5 Trilyon TL ( tarihi itibarõ ile USD ve 1,5 Trilyon TL), menkul rehinlerinin paraya çevrilmesi yoluyla takiplerin 6,7 Trilyon TL ( tarihi itibarõ ile aynõ), Şirket in Vakõfbank ve EGS Bank a olan kredi borçlarõ nedeniyle de ipoteğin nakde çevrilmesi işlemi tutarõnõn 7,7 Trilyon TL ( tarihi itibarõ ile aynõ) olduğu ve Şirket in borçlarõ nedeniyle yürütülen hukuki talepler toplamõnõn Şirket aktiflerinin tarihi itibarõ ile yaklaşõk %180 sine tekabül ettiği, õ) Yukarõda verilen hukuki takiplere ek olarak EGS Holding A.Ş., EGS Dõş Ticaret A.Ş. ve Planet Yapõ Market A.Ş. nin kendi borçlarõnõ ödeyememelerinden dolayõ Şirket te sahip olduklarõ hak ve alacaklarõ üzerinde toplam 425,3 Trilyon TL tutarõnda haciz kararõ ve ipoteğin nakde çevrilmesi yoluyla takip işlemi bulunduğu ( tarihi itibarõ ile 389,8Trilyon TL ve EURO), i) tarihli mali tablolarda, Şirket in tarihi itibarõ ile aktiflerinde yer alan 2,3 Trilyon TL tutarõndaki EGS Bank ve EGS Factoring paylarõ ile 496,5 Milyar TL değerle taşõnan Nokta A.Ş. hisselerinin tamamõna değer düşüklüğü karşõlõğõ ayrõlarak diğer faaliyetlerden giderler ve zararlar hesabõnda yansõtõldõğõ ve aktiften çõkarõldõğõ, buna karşõlõk EGS Holding hisselerinden Borsa da işlem görmeyen senetler için ise herhangi bir karşõlõk ayrõlmadõğõ, j) Hukuki takipler ve bunlarõn ortaya çõkarabileceği olasõ yükümlülüklere ilişkin olarak 31 Aralõk 2001 ve tarihli mali tablolarõnda herhangi bir karşõlõk ayrõlmadõğõ, k) tarihi itibarõ ile grup şirketlerinden yaklaşõk 31 Trilyon TL ( tarihi itibarõ ile 36,3 Trilyon TL) tutarõnda alacağõnõn bulunduğu ve bu alacaklarõn ve diğer alacaklarõnõn bir kõsmõnõn tahsilinde belirsizlikler bulunmasõna karşõn sözkonusu tutarlar için ve tarihli mali tablolarõnda karşõlõk ayrõlmadõğõ, l) İki farklõ bağõmsõz denetim şirketinin, ve tarihli mali tablolarõ hakkõnda görüş bildiremedikleri, m) İşlem sõrasõ kapalõ şirketlere ilişkin Kurul un tarih ve 35/1059 sayõlõ toplantõsõnda KABF üzerinde Kurul ve İMKB tarafõndan yapõlan incelemeler sonucunda talep edilen düzeltmelerin tarihinden itibaren en geç 15 iş günü içinde İMKB na gönderilmesine karar verildiği, ancak Şirket tarafõndan Borsamõza düzeltmeleri yapõlmõş KABF nun ulaştõrõlmadõğõ, anlaşõlmõş olup, sözkonusu tespitler çerçevesinde Şirket in mevcut idari, mali, hukuki durumu ve faaliyetlerinin devamõna ilişkin önemli belirsizliklerin devam ettiği ve Şirket in sermayesini temsil eden tüm hisse senetlerinin, temettü hariç ortaklõk haklarõnõn TMSF tarafõndan devralõndõğõ da gözönüne alõnarak, halen Borsa kotunda bulunan ve işlem sõrasõ tarihinden itibaren kapalõ olan Şirket hisse senetlerinin Genel Yönetmeliğin 47. maddesi ile İ.M.K.B. Kotasyon Yönetmeliği nin 5/B ve 16. maddesinin (d), (e) ve (h) bentleri gereğince Borsa kotundan çõkarõlarak kot dõşõ pazar kaydõna alõnmasõna ve geçici olarak işlem görmekten men edilmesine, 9- EGS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ile ilgili olarak; a) BDDK nun tarih ve 384 sayõlõ kararõ ile Ege Giyim Sanayicileri Bankasõ-EGS Bank A.Ş. nin yönetim ve denetiminin TMSF na devredilmesi üzerine işlem sõrasõ kapatõlan Şirket ve grup şirketleri ile TMSF, alacaklõ bankalar ve finans kuruluşlarõ arasõnda 9 Nisan 2002 tarihinde ön mutabakat metni imzalandõğõ, ön mutabakat metninde özetle 31 Mart 2002 tarihi itibariyle grup şirketlerinin nakdi borç toplamõnõn USD olarak tespit edildiğinin, borcun tasfiyesinde, gruba ait taşõnmazlar ekspertiz değerleri, hisse senedi ve/veya başka varlõklar ise taraflarca mutabõk kalõnacak değerleme yöntemine göre tespit edilecek değerler üzerinden devralõnabileceğinin, taşõnmaz, hisse senedi veya başka varlõklarõn devralõnmasõndan sonra kalan borcun 2 yõlõ ödemesiz, takip eden 5 yõl (eşit taksitlerle) anapara ödemeli, takip eden 2 yõl faiz ödemeli olmak üzere 9 yõllõk bir ödeme planõna bağlanacağõnõn, ödeme planõna bağlanan borca her yõlõn ilk iş gününde oluşan 1 yõllõk libor + %2.5 basit faiz oranõ uygulanacağõnõn, ön mutabakat metni akdedilmesi planlanan kesin protokole esas teşkil etmek üzere bir niyet ifade ettiğinin ve hukuken bağlayõcõ bir metin olmadõğõnõn ifade edildiği; ancak sözkonusu protokolün imzalanmasõndan sonra tarih ve 326 sayõlõ TMSF yönetim kurulu kararõ ile Şirket in temettü hariç ortaklõk haklarõ ile yönetim ve denetiminin TMSF tarafõndan devir alõnmõş olduğu, b) Şirket in tarihli mali tablolarõna göre, Milyon TL olan sermayesinin % 49 unun ( tarihi itibarõ ile özsermaye Milyon TL), tarihli mali tablolarõna göre % 27 sinin ( tarihi itibarõ ile özsermaye milyon TL) ve tarihli mali tablolarõna göre ise % 9 unun ( tarihi itibarõ ile özsermaye ) kaybedildiği, c) Şirket in tarihi itibarõ ile 9,615 milyar TL zarar ettiği, tarihli mali tablolarõna göre ise milyar TL kar ettiği, d) döneminde kõsa vadeli borçlarõ dönen varlõklarõnõn 3 katõna ulaştõğõ, e) Şirket in aktifleri üzerindeki ipotek ve teminat tutarõ toplamõnõn Milyon TL olduğu ( , ve tarihi itibarõ ile aynõ), bu tutarõn Şirket in aktif toplamõnõn %10 una tekabül ettiği, f) Kurul un tarih ve OFD/ sayõlõ yazõsõnda karşõlõk ayrõlmasõnõ gerekli gördüğü hususlarda Şirket in tarihli mali tablolarõnda karşõlõk ayõrmadõğõ, bu karşõlõklarõn toplam tutarõ; grup içi şirketlerden alacaklara ilişkin 11.3 trilyon TL, finansal kiralama alacaklarõna ilişkin 21.2 trilyon TL,devam etmekte olan davalara ilişkin 7.1 trilyon TL olmak üzere toplam 39.6 trilyon TL olduğu, ayrõca iştirakler için 716 milyar TL değer düşüklüğü karşõlõğõ ve geciken vergi ödemelerinin faizleri için karşõlõk ayrõlmasõ gerektiği, g) tarihi itibariyle, 13 numaralõ bilanço dipnotunda da belirtildiği üzere Şirket aleyhine 3.8 trilyon TL, 33 milyon Japon Yeni, 2.8 milyon ABD Dolarõ ve 900 bin Alman Markõ tutarõnda icra takibi olduğu, tarihi itibariyle bu takiplerin devam ettiği, h) tarihi itibariyle Şirket in 22,565 milyar TL (15,600,000 ABD$ õ karşõlõğõ) EGS Bank õn iştiraki EGS Offshore un garantörlüğünde kullanõlmõş kõsa vadeli banka kredileri ve bu kredilere ilişkin 6,472 milyar TL (4,474,302 ABD$ õ karşõlõğõ) tutarõnda faizleri bulunduğuõ, Şirket in vadesi gelen anapara ve faiz ödemelerini gerçekleştiremediği, õ) tarihi itibariyle Denizli Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi A.Ş. (Denser) nin borçlarõna karşõlõk olarak Şirket in ana ortağõ olan İpekyolu Vadisi Serbest Bölge Kurucusu ve İşletmecisi ne ait 1,000,000TL nominal değerli 3,594,000 adet Şirket hisse senedinin EGS Holding tarafõndan 20 Şubat 2001 tarihinde rehin alõndõğõ, ayrõca EGS Egeser Giyim Sanayi İç ve Dõş Ticaret A.Ş (Egeser) in 25

8 Nisan 2001 tarihli Yönetim Kurulu toplantõsõnda alõnan karar uyarõnca, EGS Ege Giyim Sanayi ve Dõş Ticaret A.Ş. (Dõş Ticaret) nin kredi borcuna karşõlõk olarak T. İhracat Kredi Bankasõ na (Eximbank) İstanbul daki dört ofis üzerinde ipotek tesis edildiği, bununla birlikte söz konusu borç için Dõş Ticaret in sahip olduğu 450 milyar TL nominal değerdeki Şirket hisseleri üzerinde rehin tesis edildiği, i) Şirket in 216 milyar TL sõ EGS Bank şubelerinde olmak üzere 31 Aralõk 2001 tarihi itibariyle toplam 535 milyar TL tutarõndaki mevduatõna bloke konulduğu, bu tutarõn tarihinde 328 milyar TL na düştüğü, j) Şirket in Kurul un ayrõlmasõnõ gerekli gördüğü karşõlõklarõ ayõrmasõ halinde sermayesinin tamamõnõ kaybedeceği, özsermayesinin negatife dönüşeceği, k) Bağõmsõz denetim şirketinin, Şirket in ve tarihli mali tablolarõ hakkõnda görüş bildiremediği, l) İşlem sõrasõ kapalõ şirketlere ilişkin Kurul un tarih ve 35/1059 sayõlõ toplantõsõnda KABF üzerinde Kurul ve İMKB tarafõndan yapõlan incelemeler sonucunda talep edilen düzeltmelerin tarihinden itibaren en geç 15 iş günü içinde İMKB na gönderilmesine karar verildiği, ancak Şirket tarafõndan Borsamõza düzeltmeleri yapõlmõş KABF nun ulaştõrõlmadõğõ, m) Şirket in tarihli mali tablolarõnõn Borsamõza gönderilmesi için tarihine kadar ek süre talebinin Kurul tarafõndan uygun görüldüğü anlaşõlmõş olup, sözkonusu tespitler çerçevesinde Şirket in mevcut idari, mali, hukuki durumu ve faaliyetlerinin devamõna ilişkin önemli belirsizliklerin devam ettiği ve Şirket in sermayesini temsil eden tüm hisse senetlerinin, temettü hariç ortaklõk haklarõnõn TMSF tarafõndan devralõndõğõ da gözönüne alõnarak, halen Borsa kotunda bulunan ve işlem sõrasõ tarihinden itibaren kapalõ olan Şirket hisse senetlerinin Genel Yönetmeliğin 47. maddesi ile İ.M.K.B. Kotasyon Yönetmeliği nin 5/B ve 16. maddesinin (d), (e) ve (h) bentleri gereğince Borsa kotundan çõkarõlarak kot dõşõ pazar kaydõna alõnmasõna ve geçici olarak işlem görmekten men edilmesine 10- NERGİS HOLDİNG A.Ş. ile ilgili olarak; a) tarihi itibariyle 62 trilyon TL ve tarihi itibariyle 13,9 trilyon TL zarar ettiği, b) Şirket özsermayesinin tarihi itibariyle 78 trilyon TL ve tarihi itibariyle 91,9 trilyon TL negatif olduğu, c) Şirket mevcutlarõ üzerinde 40,3 trilyon TL haciz (Şirket aktifine oranõ %26), 175,4 trilyon TL ihtiyati haciz (Şirket aktifine oranõ %112) bulunduğu, d) Şirket faaliyetleri önemli ölçüde etkilemesi muhtemel olan Şirket aleyhine açõlmõş davalarõn bulunduğu, e) İnterbank A.Ş. tarafõndan açõlan davada, Yargõtay da temyiz itirazõnõn reddedilmesi kararõ için düzeltme isteminde bulunan ve henüz karara bağlanmamõş olan tarihi itibariyle yaklaşõk 2 trilyon TL nin (1,3 milyon USD) Şirket in İnterbank a ödemesi yönünde mahkeme kararõnõn olduğu, f) Şirket in İnter Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş. nin portföyünde bulunan adet Polylen Sentetik İplik Sanayi A.Ş. ile adet Sifaş Sentetik İplik Fabrikalarõ A.Ş. hisse senedine ve ,-TL nakde İnterbank A.Ş. nin talebi üzerine ve T.C. İstanbul 6. İcra Müdürlüğü nün tarihli haciz ihbarnamesine istinaden haciz kararõ uygulandõğõ, g) Aktif toplamõnõn tarihi itibariyle 157,2 trilyon TL olmasõna karşõn, pasifte yer almayan taahhüt olarak 448 milyar TL ve USD teminat mektubunun, USD ve Euro kefaletinin bulunduğu, h) 2002 yõlõ içerisinde bazõ bankalarla kredilerin geri ödenmesi ile ilgili olarak protokoller imzalanmasõna rağmen, tarihi itibariyle yaklaşõk 15,2 milyon USD ve 2 milyon DM ertelenen ve vadesinde ödenemeyen banka kredilerinin bulunduğu, õ) Özsermayenin negatif olmasõ ve sermayenin tamamõnõn kaybedilmiş olmasõ nedeniyle, Şirket Yönetim Kurulu nun tarihli toplantõsõnda, TTK nun 324. maddesi kapsamõnda Şirket in özvarlõğõnõn tespitine yönelik olarak gerekli işlemlerin başlanmasõna karar verildiği ve sözkonusu değerleme çalõşmalarõnõn henüz sonuçlanmamõş olduğu, i) Şirket aleyhine girişilen hukuki takip ve davalarla ilgili olarak daha önce Borsa Başkanlõğõ tarafõndan Şirket e yazõlan yazõlara gelen cevaplarda ve Şirket in aylõk olarak gönderdiği bildirimlerde belirtilen dava ve tebliğler dõşõnda şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyebilecek dava, haciz, ihtiyati haciz gibi hukuki girişimler hakkõnda Seri: VIII, No: 20 sayõlõ Özel Durumlarõn Kamuya Açõklanmasõna İlişkin Tebliğ kapsamõnda özel durum açõklamasõ yapõlmadõğõ, j) tarihli Borsa Yönetim Kurulu kararõ gereği göndermekte olduğu aylõk bildirimlerin Aralõk 2001 döneminden itibaren gönderilmediği anlaşõlmõş olup, sözkonusu tespitler çerçevesinde Şirket in mali ve hukuki yapõsõ ile faaliyetlerinin devamõna ilişkin önemli belirsizliklerin halen devam ettiği de gözönüne alõnarak, halen Borsa kotunda bulunan ve tarihinden itibaren işlem sõrasõ kapalõ olan Şirket hisse senetlerinin Genel Yönetmelik in 47. maddesi, Kotasyon Yönetmeliği nin 5/B maddesi ile 16. maddesinin (b), (c), (d), (e), (h) ve (r) bendleri gereği Borsa kotundan çõkarõlarak kot dõşõ pazar kaydõna alõnmasõna ve geçici olarak işlem görmekten men edilmesine, 11. SİFAŞ SENTETİK İPLİK FABRİKALARI A.Ş. ile ilgili olarak a) tarihi itibariyle 25,3 trilyon TL ve tarihi itibariyle 4,1 trilyon TL zarar ettiği, b) Şirket özsermayesinin tarihi itibariyle 14,9 trilyon TL ve tarihi itibariyle 15,3 trilyon TL negatif olduğu,

9 c) Şirket mevcutlarõ üzerinde 36,2 trilyon TL haciz (Şirket aktifine oranõ %30), 120,4 trilyon TL ihtiyati haciz (Şirket aktifine oranõ %101), 27,1 trilyon TL ve DM ipotek (Şirket aktifine oranõ %24) ve 5 trilyon TL ipoteğin paraya çevrilmesi (Şirket aktifine oranõ %4) bulunduğu, d) Şirket faaliyetleri önemli ölçüde etkilemesi muhtemel olan Şirket aleyhine açõlmõş davalarõn bulunduğu, e) İnterbank A.Ş. tarafõndan açõlan davada, Yargõtay da temyiz itirazõnõn reddedilmesi kararõ için düzeltme isteminde bulunan ve henüz karara bağlanmamõş olan tarihi itibariyle yaklaşõk 25 trilyon TL nin (15,4 milyar TL, 8 milyon USD ve 15,9 milyon DM) Şirket in İnterbank a ödemesi yönünde mahkeme kararõnõn olduğu, f) Nergis Holding A.Ş. nin İnter Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş. nin portföyünde bulunan adet Şirket hisse senedine, İnterbank A.Ş. nin talebi üzerine ve T.C. İstanbul 6. İcra Müdürlüğü nün tarihli haciz ihbarnamesine istinaden haciz kararõ uygulandõğõ, g) Aktif toplamõnõn tarihi itibariyle 118,7 trilyon TL olmasõna karşõn, pasifte yer almayan taahhüt olarak USD ve DM teminat senedinin, milyon TL ve Euro teminat mektubunun, USD ve Euro kefaletinin ve Euro leasing borçlarõnõn bulunduğu, h) 2002 yõlõ içerisinde bazõ bankalarla kredilerin geri ödenmesi ile ilgili olarak protokoller imzalanmasõna rağmen, tarihi itibariyle yaklaşõk 25,9 milyon USD ve 5,6 milyon Euro ertelenen ve vadesinde ödenemeyen banka kredileri anapara ve faizinin bulunduğu, õ) Özsermayenin negatif olmasõ ve sermayenin tamamõnõn kaybedilmiş olmasõ nedeniyle, Şirket Yönetim Kurulu nun tarihli toplantõsõnda, TTK nun 324. maddesi kapsamõnda Şirket in özvarlõğõnõn tespitine yönelik olarak gerekli işlemlerin başlanmasõna karar verildiği ve sözkonusu değerleme çalõşmalarõnõn henüz sonuçlanmamõş olduğu, i) Şirket aleyhine girişilen hukuki takip ve davalarla ilgili olarak daha önce Borsa Başkanlõğõ tarafõndan Şirket e yazõlan yazõlara gelen cevaplarda ve Şirket in aylõk olarak gönderdiği bildirimlerde belirtilen dava ve tebliğler dõşõnda şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyebilecek dava, haciz, ihtiyati haciz gibi hukuki girişimler hakkõnda Seri: VIII, No: 20 sayõlõ Özel Durumlarõn Kamuya Açõklanmasõna İlişkin Tebliğ kapsamõnda özel durum açõklamasõ yapõlmadõğõ, j) tarihli Borsa Yönetim Kurulu kararõ gereği göndermekte olduğu aylõk bildirimlerin Aralõk 2001 döneminden itibaren gönderilmediği anlaşõlmõş olup, sözkonusu tespitler çerçevesinde Şirket in mali ve hukuki yapõsõ ile faaliyetlerinin devamõna ilişkin önemli belirsizliklerin halen devam ettiği de gözönüne alõnarak, halen Borsa kotunda bulunan ve tarihinden itibaren işlem sõrasõ kapalõ olan Şirket hisse senetlerinin Genel Yönetmelik in 47. maddesi, Kotasyon Yönetmeliği nin 5/B maddesi ile 16. maddesinin (b), (c), (d), (e), (h) ve (r) bendleri gereği Borsa kotundan çõkarõlarak kot dõşõ pazar kaydõna alõnmasõna ve geçici olarak işlem görmekten men edilmesine, 12. POLYLEN SENTETİK İPLİK SANAYİİ A.Ş. ile ilgili olarak a) tarihi itibariyle 23,2 trilyon TL ve tarihi itibariyle 6,1 trilyon TL zarar ettiği, b) Şirket özsermayesinin tarihi itibariyle 8,1 trilyon TL ve tarihi itibariyle 8,4 trilyon TL negatif olduğu, c) Şirket mevcutlarõ üzerinde 13,1 trilyon TL haciz (Şirket aktifine oranõ %10), 120,3 trilyon TL ihtiyati haciz (Şirket aktifine oranõ %93), 17,6 trilyon TL ipotek (Şirket aktifine oranõ %14) ve 5,5 trilyon TL ipoteğin paraya çevrilmesi (Şirket aktifine oranõ %4) bulunduğu, d) Şirket faaliyetleri önemli ölçüde etkilemesi muhtemel olan Şirket aleyhine açõlmõş davalarõn bulunduğu, e) İnterbank A.Ş. tarafõndan açõlan davada, Yargõtay da temyiz itirazõnõn reddedilmesi kararõ için düzeltme isteminde bulunan ve henüz karara bağlanmamõş olan tarihi itibariyle yaklaşõk 38 trilyon TL nin (57,8 milyar TL, 20,6 milyon USD ve 6,7 milyon DM) Şirket in İnterbank a ödemesi yönünde mahkeme kararõnõn olduğu, f) Nergis Holding A.Ş. nin İnter Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş. nin portföyünde bulunan adet Şirket hisse senedine, İnterbank A.Ş. nin talebi üzerine ve T.C. İstanbul 6. İcra Müdürlüğü nün tarihli haciz ihbarnamesine istinaden haciz kararõ uygulandõğõ, g) Aktif toplamõnõn tarihi itibariyle 129 trilyon TL olmasõna karşõn, pasifte yer almayan taahhüt olarak milyon TL ve Euro teminat mektubunun, USD ve Euro kefaletinin bulunduğu, h) 2002 yõlõ içerisinde bazõ bankalarla kredilerin geri ödenmesi ile ilgili olarak protokoller imzalanmasõna rağmen, tarihi itibariyle yaklaşõk 21,2 milyon USD ve 2,6 milyon Euro ertelenen ve vadesinde ödenemeyen banka kredileri anapara ve faizinin bulunduğu, õ) Özsermayenin negatif olmasõ ve sermayenin tamamõnõn kaybedilmiş olmasõ nedeniyle, Şirket Yönetim Kurulu nun tarihli toplantõsõnda, TTK nun 324. maddesi kapsamõnda Şirket in özvarlõğõnõn tespitine yönelik olarak gerekli işlemlerin başlanmasõna karar verildiği ve sözkonusu değerleme çalõşmalarõnõn henüz sonuçlanmamõş olduğu, i) Şirket aleyhine girişilen hukuki takip ve davalarla ilgili olarak daha önce Borsa Başkanlõğõ tarafõndan Şirket e yazõlan yazõlara gelen cevaplarda ve Şirket in aylõk olarak gönderdiği bildirimlerde belirtilen dava ve tebliğler dõşõnda şirket faaliyetlerini önemli ölçüde

10 etkileyebilecek dava, haciz, ihtiyati haciz gibi hukuki girişimler hakkõnda Seri: VIII, No: 20 sayõlõ Özel Durumlarõn Kamuya Açõklanmasõna İlişkin Tebliğ kapsamõnda özel durum açõklamasõ yapõlmadõğõ, j) tarihli Borsa Yönetim Kurulu kararõ gereği göndermekte olduğu aylõk bildirimlerin Aralõk 2001 döneminden itibaren gönderilmediği anlaşõlmõş olup, sözkonusu tespitler çerçevesinde Şirket in mali ve hukuki yapõsõ ile faaliyetlerinin devamõna ilişkin önemli belirsizliklerin halen devam ettiği de gözönüne alõnarak, halen Borsa kotunda bulunan ve tarihinden itibaren işlem sõrasõ kapalõ olan Şirket hisse senetlerinin Genel Yönetmelik in 47. maddesi, Kotasyon Yönetmeliği nin 5/B maddesi ile 16. maddesinin (b), (c), (d), (e), (h) ve (r) bendleri gereğince Borsa kotundan çõkarõlarak kot dõşõ pazar kaydõna alõnmasõna ve geçici olarak işlem görmekten men edilmesine, 13. FACTOFİNANS ALACAK ALIMI A.Ş. ile ilgili olarak; a) Şirket in 2001/12 dönemi itibariyle (25,7 trilyon TL) tutarõnda negatif özsermayesi bulunduğu, bu nedenle Şirket in TTK nun 324. maddesi kapsamõnda girdiği, ancak Şirket tarafõndan aktiflerin satõş fiyatlarõ esas alõnarak TTK 324 bilançosu hazõrlanmadõğõ, diğer taraftan Şirket in TTK 324. madde kapsamõnda satõş fiyatlarõ ile değerlemeye tabi tutulabilecek önemli bir aktifinin bulunmadõğõnõn Şirket tarafõndan beyan edildiği, b) Bankalara vadesi dolan 10,5 trilyon TL ve 2,7 milyon USD değerinde kredinin geri ödemelerinin yapõlamadõğõ, c) Gerek kredi geri ödemelerinin yapõlamamasõ gerekse de Şirket tarafõndan verilen teminat mektuplarõnõn tazmini nedeniyle Şirket hakkõnda 19,9 trilyon TL tutarõnda ihtiyati haciz talebinin bulunduğu, sözkonusu davalardan bazõlarõnõn duruşma tarihleri geçtiği halde KABF unda dava sonuçlarõ hakkõnda bilgi verilmediği, d) Hukuki takibatlar içinde yeralan Demir-Halk Bankasõ tarafõndan Şirkete ihtiyati haciz talebinin yanõsõra iflas istemiyle de dava açõldõğõ e) itibariyle kõsa ve uzun vadeli kredilerinin toplamõnõn 43,7 trilyon TL olduğu, f) Şirket in 2001 yõlõ birikmiş zararlar toplamõnõn 27,7 trilyon TL olduğu, g) Şirket in iki müşterisi tarafõndan ödenmesi gereken USD tutarõndaki alacağõnõ tahsil edememekle birlikte, sözkonusu alacaklar için herhangi bir karşõlõk ayrõlmadõğõ, h) Şirket denetçisi tarafõndan tarihli mali tablolar üzerinde görüş verilemediği, õ) Şirket in dahil olduğu grubun BDDK ile yürüttüğü protokol görüşmelerinin sonuçlanarak Şirket in taşõdõğõ mali ve hukuki belirsizliklerin açõklõğa kavuşmadõğõ, i) Hazine tarafõndan, Şirket in 1999, 2000 ve 2001 yõllarõnda gerçekleştirdiği yurtiçi işlemlerinin önemli bir kõsmõnda Ödünç Para Verme İşleri hakkõndaki 90 Sayõlõ KHK de tanõmlanan tefecilik suçunun işlendiği tespit edildiğinden Şirket ve sorumluluğu bulunan kişiler hakkõnda T.C. Şişli Cumhuriyet Başsavcõlõğõ na suç duyurusunda bulunulduğu ve Şirket in Factoring yapma yetkisi ile ilgili olarak idari bir karar verilmediği j) Tasarruf Mevduatõ Sigorta Fonu Yönetim Kurulu nun 4389 sayõlõ Bankalar Kanunu nun 15/7 (a) maddesine istinaden tarih ve 326 sayõlõ kararõ ile Şirket in temettü hariç ortaklõk haklarõ ile yönetim ve denetiminin Tasarruf Mevduatõ Sigorta Fonu tarafõndan devir alõnmõş olduğu anlaşõlmõş olup, Şirket in mevcut idari, mali, hukuki durumu ile faaliyetlerinin devamõna ilişkin önemli belirsizliklerin devam ettiği ve Şirket in sermayesini temsil eden tüm hisse senetlerinin, temettü hariç ortaklõk haklarõnõn TMSF tarafõndan devralõndõğõ da gözönüne alõnarak, Borsa kotunda bulunan ve işlem sõrasõ tarihinden itibaren kapalõ olan Şirket hisse senetlerinin Genel Yönetmeliğin 47. maddesi ile İ.M.K.B. Kotasyon Yönetmeliği nin 5/B maddesi ve 16. maddesinin (b), (d), (h) ve (r) bentleri gereğince kottan çõkarõlarak kot dõşõ pazar kaydõna alõnmasõna ve geçici olarak işlem görmekten men edilmesine, 14. İKTİSAT FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ile ilgili olarak; a) Şirket in 2001/12 dönemi itibariyle (40,9 trilyon TL) tutarõnda negatif özsermayesi bulunduğu, bu nedenle Şirket in TTK nun 324. maddesi kapsamõnda girdiği, bu kapsamda Şirket tarafõndan aktiflerin satõş fiyatlarõ esas alõnarak TTK nun 324. Maddesi çerçevesinde bilanço hazõrlandõğõ, hazõrlanan bilanço sonucu Şirket in varlõklarõnõn yükümlülüklerini karşõlamaya yettiği, b) itibariyle kõsa ve uzun vadeli kredilerinin toplamõnõn 133 trilyon TL olduğu, tarihi itibariyle vadesi dolan 59,6 trilyon TL tutarõnda banka kredilerininin geri ödemesinin yapõlamadõğõ, DEM tutarõnda banka kredisinin de garantör banka tarafõndan ödendiği, c) TTK nun 324. maddesi çerçevesinde Şirket tarafõndan aktiflerin satõş fiyatlarõ üzerinden yapõlan değerlemede 85 trilyon TL değerleme sonucu oluşarak 28 trilyon TL özsermaye bulunduğu halde, gerek kredi geri ödemelerinin yapõlamamasõ gerekse de Şirket tarafõndan verilen kefaletler nedeniyle hakkõnda 116,6 trilyon TL tutarõnda hukuki takip bulunduğu, sözkonusu davalardan bazõlarõnõn duruşma tarihleri geçtiği halde KABF unda dava sonuçlarõ hakkõnda bilgi verilmediği, d) Şirket aktifleri üzerinde çeşitli derecelerden 17 trilyon TL tutarõnda ipotek bulunduğu, ipoteklerden 8,5 trilyon TL lõk kõsmõnõn Avrupa ve Amerika Holding A.Ş lehine verildiği ve Halk Bankasõ tarafõndan 5 trilyon TL tutarõnda ipoteğin paraya çevrilmesi için dava açõldõğõ,

11 e) Grup şirketleri lehine EURO ve USD tutarõnda kefalet verdiği, verilen kefaletlerden Euro luk kõsõm için karşõlõk ayrõlmadõğõ, f) İktisat Bankasõ nõn TMSF una devrinden sonra Şirket in faaliyet hacminin oldukça daraldõğõ, 2000/12 döneminde 335 adet leasing sözleşmesi yapõlmasõna karşõlõk 2001 döneminde 14 adet leasing sözleşmesinin yapõldõğõ, g) Şirket denetçisi tarafõndan tarihli mali tablolar ile ilgili görüş verilemediği, h) Şirket in dahil olduğu grubun BDDK ile yürüttüğü protokol görüşmelerinin sonuçlanarak Şirket in taşõdõğõ mali ve hukuki belirsizliklerin açõklõğa kavuşmadõğõ, õ) Tasarruf Mevduatõ Sigorta Fonu Yönetim Kurulu nun 4389 sayõlõ Bankalar Kanunu nun 15/7 (a) maddesine istinaden tarih ve 326 sayõlõ kararõ ile Şirket in temettü hariç ortaklõk haklarõ ile yönetim ve denetiminin Tasarruf Mevduatõ Sigorta Fonu tarafõndan devir alõnmõş olduğu, anlaşõlmõş olup, Şirket in mevcut idari, mali, hukuki durumu ile faaliyetlerinin devamõna ilişkin önemli belirsizliklerin devam ettiği ve Şirket in sermayesini temsil eden tüm hisse senetlerinin, temettü hariç ortaklõk haklarõnõn TMSF tarafõndan devralõndõğõ da gözönüne alõnarak, işlem sõrasõ tarihinden itibaren kapalõ olan Şirket hisse senetlerinin Genel Yönetmeliğin 47. maddesi ile İ.M.K.B. Kotasyon Yönetmeliği nin 5/B maddesi ve 16. maddesinin (b), (d) ve (h) bentleri gereğince kottan çõkarõlarak kot dõşõ pazar kaydõna alõnmasõna ve geçici olarak işlem görmekten men edilmesine, 15) TÜMTEKS TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. ile ilgili olarak; a) TTK nun 324. maddesi kapsamõnda aktiflerin satõş fiyatlarõ esas alõnarak mahkemece atanan bilirkişi tarafõndan hazõrlanan tarihli bilançosuna göre, özkaynaklar toplamõnõn 32 trilyon TL negatif olarak tespit edilmesi sonucu sermayesinin tamamõnõ kaybettiği, b) Genel Kurul Toplantõsõ nda, en kõsa zamanda karşõlõksõz kalan sermayenin tamamlanmasõ için sermaye artõşõna gidilmesine karar verilmesi, tarihli Kurul Haftalõk Bülteni nde yayõnlanan, TTK 324. madde kapsamõnda düzenlenecek ara bilançoda özsermaye/sermaye oranõ 1/3 ün üzerinde bir orana ulaşõncaya ve denetçi görüşüne şart oluşturan hususlar ortadan kalkõncaya kadar, planlanan sermaye artõrõmlarõnõn tamamõnõn esas sermaye sisteminde genel kurul denetiminde tahsisli olarak yapõlmasõ gerektiği hususunda Tümteks in bilgilendirilmesine karar verdiği, c) Bankalarla Finansal Yeniden Yapõlandõrma Çerçeve Anlaşmasõ kapsamõnda görüşmelerin devam ettiği, d) Tasfiye halinde olan Emlak Bankasõ A.Ş. tarafõndan açõlmõş bulunan iflas davasõnda mahkeme depo kararõ verildiği, Şirket tarafõndan temyize gidilmesi nedeniyle 7 günlük süre içinde herhangi bir ödeme veya mahkeme veznesine depo işlemi yapõlmadõğõ, iflas davasõna ilişkin duruşmanõn tarihinde yapõlacağõ anlaşõlmõş olup, sözkonusu tespitler çerçevesinde Şirket in mali, hukuki ve faaliyetlerinin devamõna ilişkin belirsizliklerin devam ettiği gözönüne alõnarak, halen Gözaltõ Pazarõ kaydõnda olan Şirket hisse senetlerinin Genel Yönetmelik in 47 (d) ve (f) bentleri ile Kotasyon Yönetmeliği nin 5/B ve 16. Maddesinin (j) bendi kapsamõnda Borsa Pazarlarõnda işlem görmekten geçici olarak men edilmesine, 16) BOYASAN TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. ile ilgili olarak; a) Bankalarla Finansal Yeniden Yapõlandõrma Çerçeve Anlaşmasõ kapsamõnda görüşmelerin devam ettiği, b) Tasfiye halinde olan Emlak Bankasõ A.Ş. tarafõndan açõlmõş bulunan iflas davasõnda mahkeme depo kararõ verildiği, Şirket tarafõndan temyize gidilmesi nedeniyle 7 günlük süre içinde herhangi bir ödeme veya mahkeme veznesine depo işlemi yapõlmadõğõ, iflas davasõna ilişkin duruşmanõn tarihinde yapõlacağõ anlaşõlmõş olup, sözkonusu tespitler çerçevesinde Şirket in mali, hukuki ve faaliyetlerinin devamõna ilişkin belirsizliklerin devam ettiği gözönüne alõnarak, halen Gözaltõ Pazarõ kaydõnda olan Şirket hisse senetlerinin Genel Yönetmelik in 47.maddesinin (f) bendi ile Kotasyon Yönetmeliği nin 5/B ve 16.maddesinin (j) bendi kapsamõnda Borsa Pazarlarõnda işlem görmekten geçici olarak men edilmesine, 17) AKTAŞ ELEKTRİK TİCARET A.Ş. ile ilgili olarak; a) Şirket in faaliyetlerinin sürdürmesine esas teşkil eden ve Bakanlar Kurulu tarafõndan verilen 16'ncõ görev bölgesinde 30 yõl süre ile elektrik üretimi, iletimi, dağõtõmõ ve ticareti yapma görevi ile aynõ bölgede Türkiye Elektrik Dağõtõm A.Ş.'ne ait dağõtõm tesislerinin işletme haklarõnõn Şirket e verilmesine ilişkin imtiyazlarõn tarihli ve 2002/3932 sayõlõ Bakanlar Kurulu kararõ ile iptal edildiği, b) Şirket in imtiyazõn iptalinden sonra ana faaliyet konusu olan elektrik dağõtõm işini yerine getirememesi ve sözkonusu imtiyazõn iptal edildiğinin Resmi Gazete de yayõmlandõğõ tarihinden itibaren 3. ayõn sonu olan tarihine kadar Şirket in mevcut faaliyetlerinin devamõ konusunda yeni bir gelişme yaşanmadõğõ, c) Şirket ile Bakanlõk arasõnda imzalanan tarihli imtiyaz sözleşmesinin Bakanlõk tarafõndan iptali ile ilgili olarak yürütmenin durdurulmasõ amacõyla Şirket tarafõndan Danõştay nezdinde açõlan davada, Danõştay õn yürütmeyi durdurma talebinin reddedilmesine karar verdiği, d) Sürdürülen 2000 ve 2001 yõlõ mahsuplaşma işlemlerine ilişkin çalõşmalar ile TEDAŞ tarafõndan Şirket aleyhine Ankara 2. Asliye Ticaret Mahkemesi nin 2002/228 E, sayõlõ dosyasõyla açõlan ,-TL bedelli ve TETAŞ tarafõndan aynõ mahkemenin 2002/516 E sayõlõ yõllarõ arasõndaki işlemlere ilişkin olarak TL bedelli iki ayrõ alacak davalarõnõn

12 Şirket aleyhinde sonuçlanmasõ halinde, Şirket in mali yapõsõ, mali tablolarõnõn durumu ve 2000 ve 2001 yõlõ temettü dağõtõm işlemleri üzerindeki belirsizliğin sürdüğü, anlaşõlmõş olup, sözkonusu tespitler çerçevesinde halen Borsa Kot Dõşõ Pazar kaydõnda bulunan ve tarihinden itibaren işlem sõrasõ kapalõ bulunan Şirket hisse senetlerinin, Genel Yönetmeliğin 47. maddesinin (c) ve (f) bentleri ile İ.M.K.B. Kotasyon Yönetmeliği nin 5/B maddesi ve 16. maddesinin (f) ve (j) bentleri gereğince Şirket hisse senetlerinin Borsa kaydõndan çõkarõlarak Borsa Pazarlarõ nda işlem görmekten sürekli olarak men edilmesine, 18) EGS EGE GİYİM SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş. ile ilgili olarak; a) BDDK nun tarih ve 384 sayõlõ kararõ ile Ege Giyim Sanayicileri Bankasõ-EGS Bank A.Ş. nin yönetim ve denetiminin TMSF na devredilmesi üzerine işlem sõrasõ kapatõlan Şirket ve grup şirketleri ile TMSF, alacaklõ bankalar ve finans kuruluşlarõ arasõnda 9 Nisan 2002 tarihinde ön mutabakat metni imzalandõğõ, ön mutabakat metninde özetle 31 Mart 2002 tarihi itibariyle grup şirketlerinin nakdi borç toplamõnõn USD olarak tespit edildiğinin, borcun tasfiyesinde, gruba ait taşõnmazlar ekspertiz değerleri, hisse senedi ve/veya başka varlõklar ise taraflarca mutabõk kalõnacak değerleme yöntemine göre tespit edilecek değerler üzerinden devralõnabileceğinin, taşõnmaz, hisse senedi veya başka varlõklarõn devralõnmasõndan sonra kalan borcun 2 yõlõ ödemesiz, takip eden 5 yõl (eşit taksitlerle) anapara ödemeli, takip eden 2 yõl faiz ödemeli olmak üzere 9 yõllõk bir ödeme planõna bağlanacağõnõn, ödeme planõna bağlanan borca her yõlõn ilk iş gününde oluşan 1 yõllõk libor + %2.5 basit faiz oranõ uygulanacağõnõn, ön mutabakat metni akdedilmesi planlanan kesin protokole esas teşkil etmek üzere bir niyet ifade ettiğinin ve hukuken bağlayõcõ bir metin olmadõğõnõn ifade edildiği; ancak sözkonusu protokolün imzalanmasõndan sonra tarih ve 326 sayõlõ TMSF yönetim kurulu kararõ ile Şirket in temettü hariç ortaklõk haklarõ ile yönetim ve denetiminin TMSF tarafõndan devir alõnmõş olduğu, b) tarihi itibarõ ile yõllõk 23,3 trilyon TL zarar ettiği, 14 trilyon TL olan sermayesinin tamamõnõn kaybedildiği, özsermayesinin negatif Milyon TL olduğu ancak, Şirket tarafõndan TTK nun 324. Maddesi uyarõnca aktiflerin satõş fiyatlarõ ile değerlenerek bilanço düzenlenmediği, tarihli mali tablolarõna göre 3 aylõk zararõnõn 6,1 trilyon TL, özsermayesinin ise negatif 12 Trilyon TL olduğu, c) Toplam bilanço dõşõ yükümlülüklerin aktife oranõnõn %181 ine ulaştõğõ, ayrõca bankalardaki yaklaşõk 2,8 Trilyon TL tutarõndaki mevduatõna, EGS Bank õn TMSF na devrinden sonra bankalar tarafõndan bloke edildiği, d) tarihi itibariyle aleyhine açõlan davalarõn toplam tutarõnõn 47 Trilyon TL olduğu, Şirket aleyhine toplam 68 Trilyon TL tutarõnda haciz işlemi başlatõldõğõ ve Şirket e 63 Trilyon TL tutarõnda ödeme emri gönderildiği, tarihi itibariyle aktifleri üzerinde 67 Trilyon TL tutarõnda ipotek ve teminat bulunduğu, verilen teminat mektuplarõnõn 24 Trilyon TL olduğu ve bankalarda 2,8 Trilyon TL tutarõnda bloke mevduatõnõn bulunduğu, e) tarihi itibariyle 91,995 milyar TL tutarõndaki ticari ve diğer kõsa vadeli alacaklarõnõn tahsiline ilişkin belirsizlikler ile 92,768 milyar TL tutarõndaki kõsa vadeli banka kredileri, 10,396 milyar TL tutarõndaki diğer kõsa vadeli borçlar, 4,310 milyar TL tutarõndaki borç ve gider karşõlõklarõ ve 12,484 milyar TL tutarõndaki KDV borçlarõnõn ödenebilirliğine ilişkin belirsizlikler nedeniyle Şirket in faaliyetlerini sürdürebilmesi konusunda önemli boyutta bir belirsizlik bulunduğu, f) Bağõmsõz denetçi tarafõndan tarihli mali tablolarõn Şirket in tarihindeki gerçek mali durumunu ve bu tarihte sona eren dokuz aylõk ara hesap dönemine ait gerçek faaliyet sonucunu, fon ve nakit akõmlarõnõ, SPK tarafõndan yayõmlanmõş Türkiye de genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun olarak doğru bir biçimde yansõtõp yansõtmadõğõ hakkõnda görüş bildiremediği, g) 2002 yõlõ üç aylõk döneminde herhangi bir satõş faaliyetinde bulunmadõğõ, tarihi itibariyle personel sayõsõnõn 8 e düştüğü, h) tarihli mali tablolarõna göre grup şirketlerinden toplam 39 Trilyon TL alacağõ ve bu şirketlere toplam 14,4 Trilyon TL borcu bulunduğu, õ) tarihli mali tablolarda kõsa vadeli diğer alacaklar hesabõnda yer alan EGS Nakliyat, Tekstil Makina A.Ş. ve Tekstil Yatõrõm Holding A.Ş. nden olan toplam 58 Trilyon TL tutarõndaki alacaklarõn uzun süredir mali tablolarda taşõndõğõ, karşõlõk ayrõlmadõğõ ve tahsil edilemediği, i) İşlem sõrasõ kapalõ şirketlere ilişkin Kurul un tarih ve 35/1059 sayõlõ toplantõsõnda KABF üzerinde Kurul ve İMKB tarafõndan yapõlan incelemeler sonucunda talep edilen düzeltmelerin tarihinden itibaren en geç 15 iş günü içinde İMKB na gönderilmesine karar verildiği, ancak Şirket tarafõndan Borsamõza düzeltmeleri yapõlmõş KABF nun ulaştõrõlmadõğõ, anlaşõlmõş olup, sözkonusu tespitler çerçevesinde Şirket in mevcut idari, mali, hukuki durumu ve faaliyetlerinin devamõna ilişkin önemli belirsizliklerin devam ettiği ve Şirket in sermayesini temsil eden tüm hisse senetlerinin, temettü hariç ortaklõk haklarõnõn TMSF tarafõndan devralõndõğõ da gözönüne alõnarak, halen Borsa kotunda bulunan ve işlem sõrasõ tarihinden itibaren kapalõ olan Şirket hisse senetlerinin Genel Yönetmeliğin 47. maddesinin (a), (f) ve (g) bentleri ile İ.M.K.B. Kotasyon Yönetmeliği nin 5/B ve 16. maddesinin (b), (d), (e), (f) ve (h) bentleri gereğince Borsa kotundan çõkarõlarak Borsa Pazarlarõ nda işlem görmekten sürekli olarak men edilmesine, 19) KÖYTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ile ilgili olarak;

13 a) Şirket in 1999/12, 2000/12, 2001/12 ve 2002/6 dönemlerine ilişkin bağõmsõz denetim raporlarõnda da belirtildiği üzere 1999 yõlõ Haziran ayõndan itibaren üretim ve satõş faaliyetlerinin bulunmamasõ nedeniyle gayrifaal olmasõ, b) tarihleri arasõndaki ara mali tablolarõ Borsa Başkanlõğõ na göndermemesi, c) 1999 Ağustos ayõndan sonraki aylõk bildirimlerini Borsa Başkanlõğõ na göndermemesi, d) ve dönemlerine ait bağõmsõz denetim raporlarõnõn olumsuz görüş içermesi nedenleriyle, halen Kotdõşõ Pazar (Gözaltõ Pazarõ) kaydõnda bulunan hisse senetlerinin Genel Yönetmeliğin 47. maddesinin (a), (f) ve (g) bentleri ile İ.M.K.B. Kotasyon Yönetmeliği nin 5/B maddesi ve 16. maddesinin (c), (d), (e), (f) ve (m) bentleri gereğince Borsa kaydõndan çõkarõlarak Borsa Pazarlarõ nda işlem görmekten sürekli olarak men edilmesine, 20) SÖKSA SİNOP ÖRME VE KONFEKSİYON A.Ş. ile ilgili olarak; a) Şirket üretim faaliyetlerinin tarihinden bu yana 3 yõlõ aşkõn bir süredir durdurulmuş olmasõ, b) Şirket in tarihinde Borsa Başkanlõğõ na kamunun aydõnlatõlmasõ ilkelerine tamamen uyacağõnõ, aksi halde ise Borsamõzõn gerek gördüğünde önceden bir ihbarda bulunmaksõzõn ve bir süre vermeksizin derhal uygulayacağõ tüm yaptõrõmlardan ve Şirket hisse senetlerinin işlemlerinin durdurulmasõndan sorumlu olacağõnõ büyük ortağõ Ana Turizm ve Tekstil San. A.Ş. ile müşterek ve müstesesilen beyan ve kabul etmesine karşõn, sözkonusu taahhütnameye uymayarak 5-26 Ekim 1998 tarihleri arasõnda üretime ara verilmesi ve lot Doğusan A.Ş. hisse senedinin satõlmasõ hususlarõnõ Borsa Başkanlõğõna bildirmeyerek kamunun aydõnlatõlmasõ ilkelerini yeniden ihlal etmesi nedeniyle Borsa Yönetim Kurulu nun tarihli toplantõsõnda son defa Kotasyon Yönetmeliği nin 5/B, 16/c, 16/d ve 18/A maddeleri uyarõnca, bir sonraki mevzuat ihlalinde Kotasyon Yönetmeliği nin 5/B maddesi çerçevesinde hisse senetlerinin işlem görmekten sürekli men edilebileceği hususunda yazõlõ olarak uyarõlmasõna rağmen, Şirket in tarihinde Merkezi Hollanda'da bulunan Rabobank ile Şirket, Ana Turizm ve Tekstil San. A.Ş. ve Aysun Güvener arasõnda, Şirket in sahip olduğu Doğusan A.Ş. hisse senetleri ile Ana Turizm ve Tekstil San. A.Ş. ile Aysun Güvener in sahip olduğu Şirket hisse senetlerinin satõşõ için görüşmelere başlanõldõğõ hususunda yanlõş ve yanõltõcõ açõklamada bulunmasõ, c) Şirket in SPK nun Seri: XI, No:1 sayõlõ Tebliği gereğince göndermesi gereken , ve tarihli mali tablolarõnõn kamuya duyurulmak üzere Borsamõz Başkanlõğõ na ulaştõrõlmamasõ, tarihli mali tablolarõnõn ise Sermaye Piyasasõ Mevzuatõna aykõrõ olarak bağõmsõz denetimden geçmemiş şekilde ulaştõrõlmasõ, d) 2000 ve 2001 yõllarõna ait Kayõtta Kalma ücretlerinin ödenmemesi nedenleriyle, halen Kotdõşõ Pazar (Gözaltõ Pazarõ) kaydõnda bulunan hisse senetlerinin Genel Yönetmeliğin 47. maddesinin (a), (f) ve (g) bentleri ile İMKB Kotasyon Yönetmeliği nin 5/B maddesi ve 16. maddesinin (c), (d), (e), (f), (õ) ve (r) bentleri gereğince Borsa kaydõndan çõkarõlarak Borsa Pazarlarõ nda işlem görmekten sürekli olarak men edilmesine, 21) GÜMÜŞSUYU HALI VE YER KAPLAMALARI SAN. VE TİC. A.Ş. ile ilgili olarak; a) Şirket in tarihli özel durum açõklamasõnda, yürütülen herhangi bir faaliyetinin bulunmadõğõnõn bildirildiği, b) Şirket in tarihli özel durum açõklamasõnda personel sayõsõnõn 40, tarihli mali tablo dipnotlarõna göre ise Haziran 2002 itibariyle 19 kişi olduğu, c) Şirket in tarihli bağõmsõz denetim raporunda, i) 30 Haziran 2002 tarihi itibariyle hazõrlanmõş mali tablolarõnda Milyon TL değer ile yer alan banka kredi borçlarõ ve bu borçlar için ayrõlmõş Milyon TL faiz karşõlõklarõ için ilgili bankalardan mutabakat istendiği, ancak mutabakat yazõlarõnõn alõnamadõğõ, bir kõsõm bankalardan şirket hukuk servisine gelen icra yazõlarõ ve ihtarnamelerin de önemli bir kõsmõnõn eski tarihli olup şirket kayõtlarõ ile mutabõk olmadõğõ, Şirket kayõtlarõnda bankalar ile anlaşmazlõğa düşmeden önce geçerli olan anapara, faiz oranlarõ ve uzun vade kõsa vade ayõrõmõ esas alõnarak işlemler yapõldõğõnõn sözlü olarak belirtildiği, Şirket kayõtlarõnda yer alan banka borçlarõ ve bu borçlara hesap edilen faiz karşõlõklarõ mevcut icra yazõlarõ ve ihtarnamelerde yer alan banka taleplerinin oldukça altõnda kaldõğõ, ayrõca şirket yetkililerinden alõnan sözlü bilgilere göre, şirket ile borçlu olduğu bankalar arasõnda borcun vadesinin uzatõlmasõ ve faiz oranlarõnõn düşürülmesine yönelik protokol çalõşmalarõna devam edildiğinin bildirildiği, aynõ şekilde şirket kayõtlarõnda MilyonTL bedelle yer alan banka mevduatlarõ ile ilgili olarak bankalardan mutabakat istendiği, ancak ilgili bankalardan mutabakat mektuplarõna cevap alõnamadõğõnõn, ii) Şirket in bankalara, satõcõlara, personele,vergi dairelerine ve sigortaya olan borçlarõnõ ödemede güçlüğe düştüğü ve tarihinde üretim faaliyetlerini durdurarak tarihi itibariyle tüm personelin iş akdini feshettiği, Şirket stoklarõnõn ve maddi duran varlõklarõnõn tamamõnõn alacaklõ banka, satõcõ, personel tarafõndan alacaklarõna karşõlõk hacizli olduğunun, iii) Şirket in önceki dönemlere ait Milyon TL tutarõndaki vergi ve SSK borçlarõ ve işlemiş faizleri tarihi itibariyle %3 yõllõk faiz ile 18 ay tecil edilmiş olup tecilin bozulmasõ durumunda tecil faizi olarak yõllõk %3 yerine aylõk %10 gecikme zammõ oranõ üzerinden gecikme faizi uygulamasõnõn söz konusu olacağõnõn, iv) 2002 yõlõnda mevcut aktifleri için sigorta yaptõrmadõğõnõn,

14 v) tarihi itibariyle mali tablolarõnda Milyon TL değer ile yer alan alõcõlar ve Milyon TL değer ile yer alan satõcõlarõna mutabakat mektubu gönderildiği, ancak önemli bir kõsmõndan cevap alõnamadõğõ, ayrõca satõcõlara olan borçlarõn vadesinin geçtiği, şirket kayõtlarõnda ise yalnõz, şirket aleyhine dava açan satõcõlar için faiz vb. için karşõlõk gideri ayrõldõğõnõn, vi) vii) Şirket ce grup şirketleri lehine verilen kefaletlerin tutarõnõn USD olup bu kefaletlerin dava ve icra safhasõna intikal ettirildiği şirket yönetimi tarafõndan bildirilen USD lik kõsmõ için mali tablolarda şarta bağlõ olaylar çerçevesinde karşõlõk gideri ayrõlmadõğõnõn, Şirket in cari dönemde stoklarõnõ maliyet bedelinin altõnda zararla sattõğõ bunun sonucunda cari dönem mali tablolarõnda brüt satõş zararõnõn TL olarak gerçekleştiği görülmüştür. Cari dönemde fiili zorluklar nedeniyle stoklarõn piyasa değeri tespit edilemediği, stoklarõn satõşa esas değerinin tespit edilememesi nedeniyle stok değer düşüş karşõlõğõ ayrõlmadõğõnõn, belirtildiği, d) 13 no.lu Şarta Bağlõ Olaylar başlõklõ bilanço dipnotunda da belirtildiği üzere, Şirket aleyhine başlatõlmõş toplam 120 adet hukuki işlem bulunmasõ, bunlarõn 5 adedinin BNP Bank ( ABD Dolarõ) ve muhtelif yurtdõşõ satõcõlarõ tarafõndan açõlmõş iflas davalarõ olduğu, e) Şirket aktifleri üzerinde ,-$, Euro ve 18 trilyon TL tutarõnda ipotek bulunmasõ, ayrõca $ tutarõnda ihracat taahhüdü ve $ tutarõnda grup şirketleri lehine verilen kefaletinin bulunmasõ, ,-$ ve 12 trilyon TL tutarõnda haciz bulunduğu, f) Toplam 17 trilyon TL tutarõnda şüpheli alacağõnõn 14 trilyon TL lõk kõsmõnõn grup firmalarõndan olduğu, g) 33 No.lu bilanço dipnotunda, Şirket in tesislerini modernize edebilmek, genişletebilmek ve üretim kapasitesini artõrabilmek amacõyla I.F.C ile tarihinde yatõrõm finansmanõna yönelik kredi sözleşmesi imzaladõğõ, bu sözleşmeye istinaden I.F.C den alõnacak kredinin, ABD Dolarõ ve Euro tutarõnda iki bölümden oluştuğu, sözleşmeye göre I.F.C nin kredinin ikinci dilimini sermayeye dönüştürebileceği, tarihi itibariyle şirket tarafõndan birinci kredinin 4 milyon dolarlõk kõsmõ ile ikinci kredinin tamamõnõn alõndõğõ, bakiye dolarlõk tutarõn ise yatõrõm planõna göre kullanõlmasõnõn öngörüldüğü, bu krediye ilişkin alõnan anaparalarõn ilk üç yõlõ ödemesiz olmak üzere tarihinden itibaren tarihine kadar sözleşmede belirtilen eşit taksitlerle ödeneceği, Şirket in tarihinde ödemesi gereken taksidi vadesinde ödemediği, IFC den mutabakat alõnamadõğõnõn belirtildiği, h) tarihli mali tablolarõna göre Şirket özsermayesi 42 trilyon TL negatif olmasõ, Şirket in tarihli Borsa Günlük Bülteni nde de yayõnlanan TTK nun 324. Maddesi kapsamõnda hazõrlanmõş bilançolarõnda oluşan değerleme farkõ olan Milyon TL gözönüne alõndõğõnda, Şirket özsermayesi pozitife dönmekle birlikte, özsermaye/sermaye oranõnõn 0,21 olmasõ, diğer taraftan, TTK 324. Maddesi kapsamõnda Şirket sermayesinin duruma ilişkin özel durum açõklamalarõnõn , ve dönemi bilanço tarihleri itibariyle gönderilmediği, õ) Şirket in, Borsa Yönetim Kurulu nun tarihli kararõ çerçevesinde Borsa Başkanlõğõ na göndermekle yükümlü olduğu aylõk bildirimlerini en son tarihinde göndermesi, sözkonusu tarihten bu yana herhangi bir aylõk bildirimin gönderilmediği, i) tarihinde basõnda, Bankacõlõk Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) tarafõndan, Şirket in Demirbank T.A.Ş. nden kullanõlan 1 trilyon 73 Milyar TL tutarõndaki kredinin ödenememesi ve yapõlan icra takibinde borçlarõ ödeyecek yeterli aktifin olmadõğõ gerekçesiyle, Şirket in iflasõ istemiyle dava açõldõğõna ilişkin bilgilere yer verilmesi nedeniyle, sözkonusu habere ve Şirket aleyhine açõlmõş bulunan diğer iflas davalarõnda gelinen aşamaya ilişkin Şirket ten açõklama istenmesi, ancak Şirket tarafõndan henüz bir açõklama gönderilmediği, j) Şirket in tarihli mali tablolarõnõn Borsa Başkanlõğõ na gönderilmediği, k) Şirket in Borsa ya ödemekle yükümlü olduğu 2000 yõlõ kota alma ücreti, 2001 ve 2002 yõlõ pazar kaydõnda kalma ücretlerini ödemediği, anlaşõlmõş olup, sözkonusu tespitler sonucunda, Şirket in gayrifaal olduğu, aylõk bildirimlerini, tarihli mali tablolarõnõ, TTK Maddesi kapsamõndaki özel durum açõklamalarõnõ, Borsa Başkanlõğõ nca istenen diğer açõklamalarõ Borsa Başkanlõğõ na göndermediği, Şirket stoklarõnõn ve maddi duran varlõklarõnõn tamamõnõn alacaklõ banka, satõcõ, personel tarafõndan alacaklarõna karşõlõk hacizli olduğu, Borsa ya ödemekle yükümlü olduğu ücretleri ödemediği gözönüne alõnarak halen Gözaltõ Pazarõ kaydõnda olan Şirket hisse senetlerinin Genel Yönetmelik in 47. Maddesinin (a), (f) ve (g) bentleri ile Kotasyon Yönetmeliği nin 5/B ve 16. maddesinin (c), (d), (e), (f) ve (õ) bentleri kapsamõnda Borsa kaydõndan çõkarõlarak Borsa Pazarlarõ nda işlem görmekten sürekli olarak men edilmesine karar verilmiştir. Buna göre, Kurul un tarih ve 35/1059 sayõlõ kararõ çerçevesinde hisse senetlerinin işlem sõrasõ kapalõ şirketler ile ilgili yapõlan değerlendirmelere göre; A) Hisse Senetlerinin İşlem Sõralarõ Açõlacak Şirketler: 1. Çukurova Elektrik A.Ş. (Şirket) hisse senetleri KABF nun yanõsõra, Bakanlõk yazõlarõ, Kurul görüş yazõlarõ ile Şirket in Kurulca düzeltilmiş , ve tarihli mali tablolarõnõn Borsa Günlük Bülteni nde yayõnlanmasõnõ takip eden 5. işgününden ( tarihinden) itibaren Gözaltõ Pazarõ nda serbest marjla işlem görmeye başlayacaktõr.

15 2. Kepez Elektrik T.A.Ş. hisse senetleri KABF nun yanõsõra, Bakanlõk yazõlarõ ile Kurul görüş yazõlarõnõn Borsa Günlük Bülteni nde yayõnlanmasõnõ takip eden 5. işgününden ( tarihinden) itibaren Gözaltõ Pazarõ nda serbest marjla işlem görmeye başlayacaktõr. 3. EGS Gayrimenkul Yatõrõm Ortaklõğõ A.Ş. hisse senetleri Şirket in KABF nun ve ilgili diğer belgelerin Borsa Günlük Bülteni nde yayõnlanmasõnõ takip eden 5. işgününden ( tarihinden) itibaren Gözaltõ Pazarõ nda serbest marjla işlem görmeye başlayacaktõr. B) Hisse senetleri Borsa kotundan çõkarõlarak Kot Dõşõ Pazar kaydõna alõnan veya halihazõrda Kot Dõşõ Pazar kaydõnda bulunan ve geçici olarak işlem görmekten men edilen Şirketler; 1. Medya Holding A.Ş. 2. Sabah Yayõncõlõk A.Ş. 3. Sabah Pazarlama A.Ş. 4. Egs Holding A.Ş. 5. Egs Egeser Giy. San. İç. Dõş Tic. A.Ş. 6. Egs Finansal Kiralama A.Ş. 7. Nergis Holding A.Ş. 8. Sifaş Sentetik İplik Fabrikalarõ A.Ş. 9. Polylen Sentetik İplik Sanayii A.Ş. 10. Facto Finans Alacak Alõmõ A.Ş. 11. İktisat Finansal Kiralama A.Ş. 12. Tümteks Tekstil San. ve Tic. A.Ş. 13. Boyasan Tekstil San. ve Tic. A.Ş. hisse senetleri Kurul un tarih ve 35/1059 sayõlõ kararõ ile tarih ve OFD/2119/11429 sayõlõ yazõsõ ile belirlenen İMKB de İşlem Sõralarõ Kapatõlan Şirket Hisse Senetlerinin Alõş/Satõşõna İlişkin Esaslar çerçevesinde tarihinden itibaren aracõ kurumlar vasõtasõyla Borsa dõşõnda alõm satõm işlemlerine tabi olabilecektir. C) Hisse senetleri Borsa kotundan/kaydõndan çõkarõlarak Borsa Pazarlarõ nda işlem görmekten sürekli olarak men edilen Şirketler; 1. Aktaş Elektrik Ticaret A.Ş., 2. Egs Ege Giyim San. ve Dõş Tic. A.Ş. 3. Köytaş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. 4. Söksa Sinop Örme ve Konfeksiyon A.Ş. 5. Gümüşsuyu Halõ ve Yer Kaplamalarõ San. ve Tic. A.Ş. hisse senetleri Kurul un tarih ve 35/1059 sayõlõ kararõ ile tarih ve OFD/2119/11429 sayõlõ yazõsõ ile belirlenen İMKB de İşlem Sõralarõ Kapatõlan Şirket Hisse Senetlerinin Alõş/Satõşõna İlişkin Esaslar çerçevesinde aracõ kurumlar vasõtasõyla Borsa dõşõnda alõm/satõm işlemlerine konu olamayacaktõr. Sözkonusu karar çerçevesinde Şirketler den Borsamõza ulaştõrõlan en son KABF ve ilgili kurumlardan gelen yazõşmalar ile diğer belgeler KABF larõnõn ekinde ilişikte ve Borsamõzõn adresindeki internet sitesinde yayõnlanmaktadõr. Sermaye Piyasasõ Kurulu nun İMKB de işlem sõrasõ kapatõlan şirket hisse senetlerinin alõş/satõşõna ilişkin esaslar hakkõndaki 19 Temmuz 2002 tarihli düzenlemesi çerçevesinde, yaşanan olağandõşõ gelişmeler neticesinde Borsa da işlem gören hisse senetlerinin değerini değiştirebilecek ve yatõrõmcõlarõn yatõrõm kararlarõnõ etkileyebilecek önemde bilgilerin kamuya tam, doğru ve eşit olarak duyurulamamasõ ve sağlõklõ bir piyasa teşekkül etmesini engelleyen belirsizliklerin oluşmasõ nedeniyle Borsa da işlem sõralarõ kapatõlan hisse senetleri üzerinde 19 Ağustos 2002 tarihinden itibaren Borsa dõşõnda alõm-satõm işlemleri başlatõlacaktõr. Bu düzenleme kapsamõnda, Yönetim Kurulu muzun almõş olduğu kararlar neticesinde uygulamaya konu olacak hisse senetleri belirlenmiş ve her hisse senedi için belirlenen asgari işlem miktarlarõ aşağõdaki tabloda gösterilmiştir. Buna göre; gerçekleştirilecek olan işlemler en az belirtilen asgari işlem miktarõ veya üzerinde olacak ve tescil bildirimi en az bu miktarlar üzerinden yapõlacaktõr. Sermaye Piyasasõ Kurulu nun 19 Temmuz 2002 tarihinde yapmõş olduğu İMKB de işlem sõrasõ kapatõlan şirket hisse senetlerinin alõş/satõşõna ilişkin esaslar hakkõndaki düzenlemesine uygun olarak Borsa dõşõnda gerçekleştirilecek alõş/satõş işlemlerinin tescil ve ilan edilmek üzere 08 Ağustos 2002 tarihli ve 178 sayõlõ Genelgemiz ile getirilen düzenleme çerçevesinde, 1243 sayõlõ Genel Mektup ta duyurulan esaslar dahilinde aracõ kurumlar tarafõndan Borsamõza bildirilmesi gerekmektedir. Üyelerimiz tarafõndan bildirilen işlemlere ilişkin özet bilgileri içeren konsolide tablo aynõ gün Borsa Günlük Bülteni nde yayõmlanacaktõr. Tescil bildirimi ile ilgili olarak Hisse Senetleri Piyasasõ Müdürlüğü tarafõndan yapõlan duyurulara İMKB internet sitesinin Üye Özel sayfasõ aracõlõğõyla ulaşõlabilmektedir. Gereği için bilgilerinizi rica ederiz. SPK Düzenlemesi Kapsamõnda Borsa Dõşõnda Alõm-Satõma Konu Olacak Hisse Senetleri ve Asgari İşlem Miktarlarõ: Hisse Kodu Şirket Unvanõ Asgari İşlem Miktarõ (Adet) BYSAN Boyasan Tekstil San. ve Tic. A.Ş EGIYM EGS Egeser Giyim San. İç ve Dõş Tic. A.Ş

16 MMART EGFIN EGS Finansal Kiralama A.Ş EGHOL EGS Holding A.Ş FACF Factofinans Alacak Alõmõ A.Ş IKTFN İktisat Finansal Kiralama A.Ş MEDYA Medya Holding A.Ş NERGS Nergis Holding A.Ş POLYL Polylen Sentetik İplik San. A.Ş SABAH Sabah Yayõncõlõk A.Ş SAPAZ Sabah Pazarlama A.Ş SIFAS Sifaş Sentetik İplik Fabrikalarõ A.Ş TUMTK Tümteks Tekstil San. ve Tic. A.Ş Marmaris Martõ Otel İşletmeleri A.Ş. ne ait tarihleri arasõnda Birincil Piyasa da satõşa sunulan TL nominal değerdeki paylardan TL nominal değerdeki paylarõn satõşõ gerçekleşmiş, satõlamadan kalan TL nominal değerdeki paylarõn satõş süresi Sermaye Piyasasõ Kurulu nun tarih ve OFD/2197/11037 sayõlõ izni ile tarihine kadar uzatõlmõştõr. Bu nedenle şirketin Birincil Piyasa işlem sõrasõ tarihinden itibaren yeniden işleme açõlacaktõr tarihinde sermaye artõrõmõ ve/veya temettü ödemesi nedeniyle ilgili haklarõ kullanõlmõş olarak işlem görecek, Yeni sõrasõ açõlacak/kapanacak hisse senedi bulunmamaktadõr. YATIRIMCILARI KORUMA FONUNDAN KARON MENKUL KIYMETLER A.Ş. NİN TEDRİCEN TASFİYESİNE İLİŞKİN İLAN Sermaye Piyasasõ Kurulu nun tarih ve 39 sayõlõ toplantõsõnda Karon Menkul Kõymetler A.Ş. nin (Aracõ Kurum) faaliyetlerinin Sermaye Piyasasõ Kanunu nun 46. Maddesinin birinci fõkrasõnõn (h) bendi uyarõnca sürekli olarak durdurularak yetkilerinin kaldõrõlmasõna, alõm-satõma aracõlõk yetki belgesinin ve kredili menkul kõymet, açõğa satõş ve menkul kõymetlerin ödünç alma ve verme işlemleri izin belgesinin iptal edilmesine ve Aracõ Kurum un tedrici tasfiye kapsamõna alõnmasõna ve tedrici tasfiye işlemlerinin Yatõrõmcõlarõ Koruma Fonu (Fon) tarafõndan yerine getirilmesine karar verilmiştir. Bu çerçevede, Sermaye Piyasasõ Kanunu nun 46/B maddesi ve Aracõ Kurumlarõn Tedrici Tasfiye Usul ve Esaslarõ Hakkõnda Yönetmelik hükümleri uyarõnca; a) Aracõ Kurumun mal varlõğõnõn yetkilerinin kaldõrõlmasõna ilişkin Kurul kararõnõn alõndõğõ tarihinden itibaren tedrici tasfiye işlemlerinin tamamlandõğõ ilan edilinceye; tedrici tasfiyeyi takiben iflas talebinde bulunulmasõ halinde, iflas talebinin mahkemece esastan karara bağlanmasõna kadar, tedrici tasfiye çerçevesinde Fon ve Kurul tarafõndan yapõlacak işlemler hariç, üçüncü kişilere devredilemeyeceği, rehnedilemeyeceği, teminat gösterilemeyeceği, haczedilemeyeceği ve başlamõş tüm icra takiplerinin de kendiliğinden duracağõ, b) Aracõ Kurum un bütün ödemelerinin durduğu ve Aracõ Kuruma yapõlan tüm ödemelerin sadece Fona yapõlacağõ, Fona yapõlan ödemeler dõşõndaki ödemelerin borcu sona erdirmeyeceği, bu çerçevede Aracõ Kurum a borçlu olan gerçek ve tüzel kişilerin bu borçlarõna ilişkin ödemeleri bizzat Fona yapmalarõ gerektiği tarihi itibariyle Aracõ Kurum un tüm mal varlõğõ üzerinde sadece Fon tarafõndan tasarruf edilebileceği, c) Tedrici tasfiye karar ve işlemlerinde Türk Ticaret Kanunu, İcra ve İflas Kanunu ve diğer mevzuatõn tasfiye ile ilgili hükümlerinin uygulanmayacağõ, d) Aracõ Kurum un tarihinden itibaren, yasal organlarõnõn görev ve yetkilerinin, tasfiye sonuçlanõncaya kadar Fon tarafõndan yerine getirileceği, Bu çerçevede, tarihleri arasõnda Aracõ Kurumdan alacaklõ olanlarõn, haklarõnõ gösterir belgelerle birlikte bizzat veya vekil tayin kõlõnan avukatlarõ aracõlõğõyla Fona başvurmalarõ ve borcu olan gerçek ve tüzel kişilerin Ziraat Bankasõ Harbiye Şubesi nezdinde açõlmõş bulunan nolu Yatõrõmcõlarõ Konuma Fonu-Karon Menkul Kõymetler A.Ş. Tedrici Tasfiye Hesabõ na yatõrõlmasõ gerektiği, tarih ve sayõlõ Resmi Gazete de yayõmlanarak yürürlüğe giren Aracõ Kurumlarõn Tedrici Tasfiye Usul ve Esaslarõ Hakkõnda Yönetmeliğin 23. Maddesi uyarõnca ilan olunur. Yatõrõmcõ Konuma Fonu nu temsilen Merkezi Kayõt Kuruluşu A.Ş. Abide-i Hürriyet Cad. Mecidiyeköyü Yolu Sok. No: Şişli-İstanbul Tel : (212) Faks : (212) T.C. İzmir Dördüncü İcra Müdürlüğü' nce 2001/11255 sayõlõ dosyaya istinaden İMKB'de satõşõ talep edilen ve aşağõda dökümü verilen hisse senetleri Ağustos 2002 tarihlerinde, 11:00-12:00 saatleri arasõnda Resmi Müzayede yoluyla satõşa sunulacaktõr. Menkul Adõ Adet Anadolu Efes Biracõlõk ve Malt Sanayii A.Ş Batõçim Batõ Anadolu Çimento Sanayii A.Ş Ege Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş Tekstil Bankasõ A.Ş Tire Kutsan Oluklu Mukav. Kutu ve Kağõt San. A.Ş. 825 Borsa Başkanlõğõ tarafõndan ve tarihlerinde yayõmlanan Genel Mektuplar: Genel Mektup No :1245 Tarih : Konu : İşlem Yasağõ Hk. İlgili Birim : Üye İşleri Müdürlüğü Muhatap : Üyeler

17 Genel Mektup No :1246 Tarih : Konu : İşlem Yasağõ Hk. İlgili Birim : Üye İşleri Müdürlüğü Muhatap : Üyeler DİĞER ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI AYCES AYCES AYCES CYTAS DARDL DARDL FENIS IPMAT Altõnyunus Çeşme Turistik Tesisler A.Ş. ile ilgili olarak Yaşar Birleşik Pazarlama Dağõtõm Turizm ve Ticaret A.Ş. nden gelen tarihli yazõ aşağõya çõkarõlmõştõr. Konu: Hisse Senedi Satõşõ. Şirketimiz Yönetim Kurulu tarih ve 2002/20 nolu kararõ ile Altõnyunus Çeşme Turistik Tesisler A.Ş. nin çõkarõlmõş sermayesinin toplam %53.58 ine tekabül eden ,-TL tutarõndaki beheri TL nominal değerde ,5 adet A grubu nama, adet B grubu nama ve ,5 adet C grubu hamiline olmak üzere toplam adet ile Altõnyunus Çeşme Turistik Tesisler A.Ş. hissesinin Yaşar Holding A.Ş. ne toplam TL bedelle (beheri 3.146,-TL) satõlmasõna ve bu satõşta aracõ kurum kullanõlmamasõna karar vermiştir. Bu bedel tarihleri arasõndaki Borsa günlük ağõrlõklõ ortalama fiyatõ baz alõnrak tesbit edilmiştir. Bedel peşin olarak alõnacaktõr. Altõnyunus Çeşme Turistik Tesisler A.Ş. nin tarihli yazõsõ aşağõya çõkarõlmõştõr. Konu: Hisse Senedi Satõşõ. Şirketimiz ortaklarõndan Yaşar Birleşik Pazarlama Dağõtõm Turizm ve Ticaret A.Ş. nin: ,-TL nominal değerde adet Altõnyunus Çeşme Turistik Tesisler A.Ş. hisselerini Yaşar Holding A.Ş. ne bugün sattõğõnõ öğrenmiş bulunduğumuzu bilgilerinize arz ederiz. Altõnyunus Çeşme Turistik Tesisler A.Ş. ile ilgili olarak Yaşar Holding A.Ş. nden gelen tarihli yazõ aşağõya çõkarõlmõştõr. Konu: Hisse Senedi Satõşõ. Şirketimiz Yönetim Kurulu tarih ve 2002/39 nolu kararõ ile Yaşar Birleşik Pazarlama A.Ş. nin sahibi bulunduğu ve Altõnyunus Çeşme Turistik Tesisler A.Ş. ne ait ,-TL tutarõnda beheri 1.000,-TL nominal değerde ,5 adet A grubu nama, adet B grubu ana ve ,5 adet C grubu hamiline olmak üzere toplam adet hissenin Yaşar Birleşik Pazarlama Dağõtõm Turizm ve Ticaret A.Ş. nden toplam ,-TL bedelle (beheri 3.146,-TL) satõn alõnmasõna ve bu alõmda aracõ kurum kullanõlmamasõna karar vermiştir. Bu bedel tarihleri arasõndaki Borsa günlük ağõrlõklõ ortalama fiyatõ baz alõnrak tesbit edilmiştir. Bedel peşin olarak ödenecektir. Borsa Yönetim Kurulu nun tarihli toplantõsõnda aldõğõ kararõ çerçevesinde Ceytaş Madencilik Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin Borsa ya iletilmesi gereken bilgilere ilişkin olarak gönderdiği tarihli yazõsõ Ek te verilmektedir. Dardanel Önentaş Gõda Sanayi A.Ş. nin tarihli yazõsõ aşağõya çõkarõlmõştõr. Konu: Sermaye Piyasasõ Kurulu nun Seri:VIII, No: 20 sayõlõ Tebliği uyarõnca yapõlan açõklamadõr. Şirketimizin yaptõğõ başvuru sonucunda bugün yapõlan toplantõda, borçlarõnõn İstanbul Yaklaşõmõ Çerçevesinde (Finansal Yeniden Yapõlandõrma) yeniden yapõlandõrma kapsamõna alõnmasõna Alacaklõ Bankalar Konsorsiyumu tarafõndan oybirliğiyle karar verilmiştir. Dardanel Önentaş Gõda Sanayi A.Ş. nin tarihli yazõsõ aşağõya çõkarõlmõştõr. Konu: Sermaye Piyasasõ Kurulu nun Seri:VIII, No: 20 sayõlõ Tebliği uyarõnca yapõlan açõklamadõr. Şirketimizin tarihli bilançosuna ilişkin olarak varlõklarõn cari değerleri ile tespiti sonucu ilgili mahkemece milyon TL tutarõnda değerleme fonu olduğu tespit edilmişti tarihli mali tablolarõmõzda kaydi özsermayemiz milyon TL olarak yer almaktadõr. Bu fon dikkate alõndõğõnda tarihli özsermayemizin ( ) milyon TL olduğu, dolayõsõyla Şirket imizin özsermayesini koruduğu anlaşõlmaktadõr. T. Vakõflar Bankasõ T.A.O. nõn tarihli yazõsõ aşağõya çõkarõlmõştõr. Feniş Alüminyum San. ve Tic. A.Ş. firmasõnõn Bankamõzdan kullandõğõ kredilerin teminatõ olarak Rehin Sözleşmeleri ile rehinli bulunan Feniş Holding A.Ş.'ne ait TL'sõ nominal değerde Feniş Alüminyum San. ve Tic. A.Ş. hisse senetlerini İMKB'nda 1 yõl içinde satma talebimiz tarih ve 340 sayõlõ yazõmõzla Başbakanlõk SPK'ndan talep edilmiştir. İpek Matbaacõlõk Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin tarihli yazõsõ aşağõya çõkarõlmõştõr. Konu: Sermaye Piyasasõ Kurulu'nun Seri: VIII, No: 20 sayõlõ tebliği uyarõnca ve tarihli açõklamalarõmõza ektir. Bağlõ ortağõmõz Koza Davetiyeleri İmalat İthalat ve İhracat A.Ş. firmasõnõn sermayesini 2 trilyon TL'dan 4 trilyon TL'na yükseltilmesi ve artõrõlacak 1.8 trilyon TL'lõk kõsmõnõn halka arz yolu ile gerçekleştirebilmek amacõyla ana sözleşmesinin

18 OTKAR PTOFS RAYSG TNSAS TNSAS VKING VKING VKING YTFYO Sermaye Piyasasõ mevzuatõna uygun hale getirilmesi ve ana sözleşme değişikliklerinin ön izni için tarihi itibariyle Sermaye Piyasasõ Kuruluna başvuru dosyasõnõ verecektir. Otokar Otobüs Karoseri Sanayi A.Ş. nin tarihli yazõsõ aşağõya çõkarõlmõştõr. Konu: Sermaye Piyasasõ Kurulu nun Seri:VIII, No: 20 sayõlõ Tebliği uyarõnca yapõlan açõklamadõr. Otokar ve Singapur'da yerleşik Singapore Technologies Kineticks Ltd. Şirketi 8x8 askeri tip taktik tekerlekli zõrhlõ araçlarõnõ Otokar'da lisans altõnda üretmek amacõyla tarihinde bir ön anlaşma (MOU) imzalamõşlardõr. Sermaye Piyasasõ Kurulu'nca daha önce hakkõnda borsalar ve teşkilatlanmõş diğer piyasalarda sürekli olarak işlem yapma yasağõ getirilen Ali Karakaya'nõn sahibi olduğu hisse senetleri ile ilgili olarak tarihinde gelen tarihli yazõ aşağõya çõkarõlmõştõr. "Başbakanlõk Sermaye Piyasasõ Kurulu'nun tarih, 16/436 sayõlõ kararõ çerçevesinde aşağõda dökümü bulunan tarihli, OFD/2128/10554 sayõlõ yazõsõ ile Kurul kaydõna alõnan ve satõş izni verilen hisse senetlerinin satõşõ yapõlacağõndan gereğini arzederim. Şirketin Adõ Nominal Değer (TL) Petrol Ofisi A.Ş ,- Ray Sigorta A.Ş. ortaklarõndan E. Jale Özçobanoğlu'nun sahibi olduğu ,-TL nominal değerli hisse senetlerini İMKB'nda satmak istediğini bildirmiştir. Tansaş Perakende Mağazacõlõk Ticaret A.Ş. nin tarihli yazõsõ aşağõya çõkarõlmõştõr. Konu: Sermaye Piyasasõ Kurulu nun Seri:VIII, No: 20 sayõlõ Tebliği uyarõnca yapõlan açõklamadõr. Şirketimizin bugün yapõlan Yönetim Kurulu Toplantõsõnda; Uzun Yusuf Mah. Devirhan Sokak Türktaş Sitesi No:15 Kocamustafapaşa /Fatih/İstanbul adresinde faaliyet gösteren Kocamustafapaşa Mağazasõnõn kira maliyetinin yüksek olup istenilen düzeye indirilememesi sebebiyle alõnan tarihli 28 nolu karar ile idari işlemlerin başlamasõna karar verilmiş idi. Mülk sahibi ile yapõlan müzakereler sonucunda son kira düzenlemeleri ile mağazanõn aynõ yerde faaliyetinin devamõna karar verilmiştir. Tansaş Perakende Mağazacõlõk Ticaret ve A.Ş. nin tarihli yazõsõ aşağõya çõkarõlmõştõr. Konu: Sermaye Piyasasõ Kurulu nun Seri:VIII, No: 20 sayõlõ Tebliği uyarõnca yapõlan açõklamadõr. Şirketimizin tarihli Yönetim Kurulu toplantõsõnda; sermaye artõşõnda kullanõlmak üzere sermaye artõşõnõn tamamlanmasõna kadar geçecek süre içerisinde ana hissedarlarõmõzdan Doğuş Holding A.Ş., Ana Konut Danõşmanlõk A.Ş., Start Investments Ltd. ile Doğuş Otomotiv Holding A.Ş.'den sermaye avansõ talep edilmesine ve şirket hesaplarõna aktarõlmasõna karar verilmiş olup, şirketimizdeki mevcut sermaye paylarõna karşõlõk gelen tutarda olmak üzere Ana Konut Danõşmanlõk A.Ş ,-TL, Doğuş Otomotiv Holding A.Ş. ise TL, tutarõnda sermaye avansõ ödemişlerdir. Ödenilen toplam sermaye avansõ miktarõ tutarõ olan TL hesaplarõmõza aktarõlmõştõr. Viking Kağõt ve Selüloz A.Ş. ile ilgili olarak Yaşar Birleşik Pazarlama Dağõtõm Turizm ve Ticaret A.Ş. nden gelen tarihli yazõ aşağõya çõkarõlmõştõr. Konu: Hisse Senedi Satõşõ. Şirketimiz Yönetim Kurulu tarih ve 2002/20 nolu kararõ ile Viking Kağõt ve Selüloz A.Ş. nin çõkarõlmõş sermayesinin toplam %42.89 una tekabül eden ,-TL tutarõndaki beheri TL nominal değerde adet nama ve adet hamiline olmak üzere toplam adet ile Viking Kağõt ve Selüloz A.Ş. hissesinin Yaşar Holding A.Ş. ne toplam TL bedelle (beheri 3.146,-TL) satõlmasõna ve bu satõşta aracõ kurum kullanõlmamasõna karar vermiştir. Bu bedel tarihleri arasõndaki Borsa günlük ağõrlõklõ ortalama fiyatõ baz alõnrak tesbit edilmiştir. Bedel peşin olarak alõnacaktõr. Viking Kağõt ve Selüloz A.Ş. nin tarihli yazõsõ aşağõya çõkarõlmõştõr. Konu: Hisse Senedi Satõşõ. Şirketimiz ortaklarõndan Yaşar Birleşik Pazarlama Dağõtõm Turizm ve Ticaret A.Ş. nin: ,-TL nominal değerde adet Viking Kağõt ve Selüloz A.Ş. hisselerini Yaşar Holding A.Ş. ne bugün sattõğõnõ öğrenmiş bulunduğumuzu bilgilerinize arz ederiz. Viking Kağõt ve Selüloz A.Ş. ile ilgili olarak Yaşar Holding A.Ş. nden gelen tarihli yazõ aşağõya çõkarõlmõştõr. Konu: Hisse Senedi Satõşõ. Şirketimiz Yönetim Kurulu tarih ve 2002/39 nolu kararõ ile Yaşar Birleşik Pazarlama Dağõtõm Turizm ve Ticaret A.Ş. nin sahibi bulunduğu ve Viking Kağõt ve Selüloz A.Ş. ne ait ,-TL tutarõnda beheri 1.000,- TL nominal değerde adet nama, adet hamiline olmak üzere toplam adet hissenin Yaşar Birleşik Pazarlama Dağõtõm Turizm ve Ticaret A.Ş. nden toplam ,-TL bedelle (beheri 1.328,-TL) satõn alõnmasõna ve bu alõmda aracõ kurum kullanõlmamasõna karar vermiştir. Bu bedel tarihleri arasõndaki Borsa günlük ağõrlõklõ ortalama fiyatõ baz alõnrak tesbit edilmiştir. Bedel peşin olarak ödenecektir. Yatõrõm Finansman Yatõrõm Ortaklõğõ A.Ş. nin tarihli yazõsõ aşağõya çõkarõlmõştõr. Şirketimiz Yönetim Kurulu nun tarih, 69 sayõlõ toplantõsõnda; Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa eden Şeniz Yarcan õn yerine Yönetim Kurulu Üyeliğine Merih Büyüker atanmõştõr. ŞİRKET HABERLERİ SERMAYE ARTIRIMI, KAR PAYI VE GENEL KURUL AÇIKLAMALARI

19 CARSI ISAMB KOYTS Çarşõ Büyük Mağazacõlõk A.Ş. nin çõkarõlmõş sermayesinin milyar TL den milyar TL ye yükseltilmesinin tarihinde tescil edildiği bildirilmiştir. Işõklar Ambalaj Sanayii ve Ticaret A.Ş. nin tarihinde yapõlan Olağanüstü Genel Kurul toplantõsõnda, Sermaye Piyasasõ Kurulu'nun tarih OFD/ sayõ, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlõğõ İç Ticaret Genel Müdürlüğü nün ise tarih 6620 sayõ ile onaylamõş olduğu şekliyle ana sözleşmenin Maksat ve Mevzuu başlõklõ 3. maddesinin tadil edilmesine karar verildiği bildirilmiştir. Ana sözleşmenin onaylõ tadil metni tarihli Günlük Bülten ekinde yayõnlanmõştõr. Köytaş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. Denetim Kurulu üyesi Yahya Zengin imzalõ tarihli yazõ aşağõya çõkarõlmõştõr. Köytaş Tekstil A.Ş. nin tarihinde yapõlan Olağanüstü Genel Kurul Toplantõsõ 500 e yakõn Ortağõn katõlõmõyla gerekli toplantõ nisabõnõn sağlanmasõ sonucu hükümet komiserlerinin nezdinde yapõlmõş olup, gündem maddelerinin tamamõ oy birliği ile kabul edilmiştir. Genel Kurulda yeni Yönetim ve Denetim Kuruluna üç yõllõğõna seçilmişlerdir. Yönetim Kurulu üyeliklerine Alaattin Çalõşkan, İlhan Göçmençelebi, Halil Yõldõz, Davut Hacõoğlu ve Mehmet Çiğdem, Denetim Kurulu üyeliklerine Nevin Mutlu ve Hasan Elgün seçilmişlerdir. Yahya Zengin Denetci YKFIN Yapõ Kredi Finansal Kiralama A.O. nõn tarihli Yönetim Kurulu Toplantõsõ nda, çõkarõlmõş sermayenin 10 trilyon TL (%40) olağanüstü yedeklerden karşõlanmak suretiyle bedelsiz artõrõlarak 25 trilyon TL den 35 trilyon TL ye yükseltilmesine karar verildiği bildirilmiştir. MALİ TABLO AÇIKLAMALARI tarihinde sona eren 6 aylõk döneme ait bağõmsõz sõnõrlõ denetim raporlarõ ekte yayõnlanan şirketlerin, ve tarihli gelir tablolarõndaki net dönem karlarõ/(zararlarõ) aşağõda gösterilmiştir. (Milyon TL) ŞİRKET ADI DARDANEL ( ) ( )

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 02001/30 HAFTALIK BÜLTEN 23/7/2001 27/7/2001 A. 1.1.2001 27.7.2001 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 1.1.2001 27.7.2001 tarihleri arasõnda Sermaye Piyasasõ

Detaylı

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. Bağımsız Denetim'den

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. Bağımsız Denetim'den Bağımsız Denetim'den Geçmemiş Geçmemiş AYRINTILI BİLANÇO (Milyon TL) 30.09.2003 30.09.2002 I. DÖNEN VARLIKLAR 3.838.237 6.372.218 A. Hazır Değerler 1.628.294 3.373.960 1. Kasa 4.519 4.175 2. Bankalar 1.605.489

Detaylı

31 Mart 2002 ve 2001 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları

31 Mart 2002 ve 2001 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları Aktif Finans Factoring Hizmetleri Anonim Şirketi 31 Mart 2002 ve 2001 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları (Birim : Aksi belirtilmedikçe Milyon Türk Lirası) 1 İşletmenin fiili faaliyet konusu: Aktif

Detaylı

0 0 0 0 0 6.000 0 0 4.800 11.330 TOPLAM 0 6.000 9.610 0 0 6.000 9.000 14.743 4.800 11.330 MAYIS 2011 HAZİRAN 2011 EUR 0 230.000 368.

0 0 0 0 0 6.000 0 0 4.800 11.330 TOPLAM 0 6.000 9.610 0 0 6.000 9.000 14.743 4.800 11.330 MAYIS 2011 HAZİRAN 2011 EUR 0 230.000 368. ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ a) İlgili ayda (211 yılı Haziran ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri MAYIS 211 HAZİRAN 211 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN Şirket

Detaylı

31 Mart 2001 ve 2000 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları

31 Mart 2001 ve 2000 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları Aktif Finans Factoring Hizmetleri Anonim Şirketi 31 Mart 2001 ve 2000 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları (Birim : Aksi belirtilmedikçe Milyon Türk Lirası) 1 İşletmenin fiili faaliyet konusu: Aktif

Detaylı

BİLANÇO DİPNOTLARI 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu :Vana İmalatı 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : Adı Pay Oranı Pay Tutarı

BİLANÇO DİPNOTLARI 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu :Vana İmalatı 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : Adı Pay Oranı Pay Tutarı BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sayfa No: 1 BİLANÇO DİPNOTLARI 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu :Vana İmalatı 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : Adı Pay Oranı Pay

Detaylı

KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ

KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ SANKO KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ TARAFLAR Bir tarafta, SANKO MENKUL DEÐERLER A.Þ. (Bundan sonra ARACI KURUM olarak anýlacaktýr.) ile diðer tarafta.... bundan sonra kýsaca MÜÞTERÝ/LER

Detaylı

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ a) İlgili ayda (21 yılı Ağustos ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri TEMMUZ 21 AĞUSTOS 21 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN T.İş

Detaylı

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. a) İlgili ayda (2010 yılı Ekim ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. a) İlgili ayda (2010 yılı Ekim ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ a) İlgili ayda (21 yılı Ekim ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri EYLÜL 21 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN T.İş Bankası Şirket

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 YENİ BOSNA VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : 28.04.2014-13:23:37 Vergi Kimlik Numarası E-Posta Adresi 7000030965 obamuhsebem@hotmail.com

Detaylı

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU YATIRIMLARIN ENFLASYONA ENDEKSLENMİŞ DEĞERİ (TL) VARLIK GRUBUNUN PORTFÖYDE YER ALAN YATIRIM ABD DOLARI YATIRIM

Detaylı

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. a) İlgili ayda (29 yılı Kasım ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri EKİM 29 KASIM 29 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN T.İş Bankası Şirket Kredi Kartı 1.441,78.-TL

Detaylı

HDI Sigorta Anonim Şirketi 30 Haziran 2008 Tarihi İtibarıyla Bilanço

HDI Sigorta Anonim Şirketi 30 Haziran 2008 Tarihi İtibarıyla Bilanço HDI Sigorta Anonim Şirketi 30 Haziran 2008 Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR I Cari Varlıklar Dipnot Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem 30 Haziran 2008 A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 59,889,830

Detaylı

VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER

VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER ÇIKARILMIŞ SERMAYEMİZ 65.000.000 TÜRK LİRASINDAN 28.000.000 TÜRK LİRASINA AZALTILMAKTA, EŞANLI OLARAK ÇIKARILMIŞ

Detaylı

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2014-30 EYLÜL 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.)

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2014-30 EYLÜL 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2014-30 EYLÜL 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) VARLIKLAR I- Cari ( Dönen ) Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar ( Hazır Değerler ) 46.524.971,56 44.485.342,44

Detaylı

MAYIS 2010 HAZİRAN 2010 ÖDENEN TUTAR

MAYIS 2010 HAZİRAN 2010 ÖDENEN TUTAR EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ a) İlgili ayda (21 yılı Haziran ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri MAYIS 21 HAZİRAN 21 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN T.İş

Detaylı

01.01.2003 / 31.03.2003 TARİHLİ DİPNOTLARI

01.01.2003 / 31.03.2003 TARİHLİ DİPNOTLARI BİLANÇO DİPNOTLARI: 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu : Hazır Giyim eşyaları üretmek ve ticaretini yapmak. 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : (milyon TL) Adı Pay Oranı Pay Tutarı

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali

Detaylı

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ a) İlgili ayda (21 yılı Eylül ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri AĞUSTOS 21 EYLÜL 21 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN T.İş Bankası

Detaylı

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ a) İlgili ayda (21 yılı Aralık ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri KASIM 21 ARALIK 21 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN T.İş Bankası

Detaylı

TL(Karşılığı) ALACAK TEMMUZ 2011 (TL) BORÇ

TL(Karşılığı) ALACAK TEMMUZ 2011 (TL) BORÇ ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ a) İlgili ayda (211 yılı Ağustos ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri: TEMMUZ 211 AĞUSTOS 211 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN Şirket

Detaylı

Sayfa-1. b) Aralık 2011 itibarı ile banka bazında kısa ve uzun vadeli krediler,

Sayfa-1. b) Aralık 2011 itibarı ile banka bazında kısa ve uzun vadeli krediler, Sayfa-1 BERDAN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. NİN AYLIK BİLDİRİMİ DÖNEMİ: ARALIK 2011 1. Şirketimizin banka kredilerine ilişkin bilgiler; Kısa Vadeli Krediler a) alınan ve ödenen krediler, Krediler 30.11.2011

Detaylı

EK: 1 SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE)

EK: 1 SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE) EK: 1 SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE) I- Ana Sermaye A) Ödenmiş Sermaye B) Kanuni Yedek Akçeler (Muhtemel Zararlar Karşılığı) C) İhtiyari ve Fevkalade Yedek Akçeler D) Hesap

Detaylı

UŞAK SERAMİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU I GİRİŞ

UŞAK SERAMİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU I GİRİŞ Sayfa No: 1 I GİRİŞ 1. RAPORUN DÖNEMİ : 01 Ocak 2008 30 Haziran 2008 2. ORTAKLIĞIN ÜNVANI : UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş. 3. YÖNETİM KURULU - DENETİM KURULU VE YETKİLERİ YÖNETİM KURULU Ana sözleşmemizin 8.

Detaylı

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. a) İlgili ayda (2010 yılı Mart ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. a) İlgili ayda (2010 yılı Mart ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ a) İlgili ayda (21 yılı Mart ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri ŞUBAT 21 ÖDENEN AY İÇİNDE TUTAR ALINAN T.İş Bankası Şirket

Detaylı

11,000 10,500 10,000 9,500 9,000 8,500 8,000 7,500 7,000. - Merkez Bankasõ 4-haftalõk depo alõm ihalesi

11,000 10,500 10,000 9,500 9,000 8,500 8,000 7,500 7,000. - Merkez Bankasõ 4-haftalõk depo alõm ihalesi Günlük Bülten PİYASA KAPANIŞLARI Kapanõş Günlük Değ. İMKB-100 9,944 -%1.9 TL/$ 1,654,404 %0.0 Bono Faizi (2 Tem 2003) %70.0 -%1.0 İMKB 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 9,699 339 İşlem Hacmi ($

Detaylı

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 31 MART 2014-31 MART 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.)

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 31 MART 2014-31 MART 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 31 MART 2014-31 MART 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) VARLIKLAR I- Cari ( Dönen ) Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar ( Hazır Değerler ) 46.048.530 50.309.627

Detaylı

30.9.2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO HESAPLARI Hesap Kodu Hesap Adı Tutar (TL) VARLIKLAR 365,961,234 1 Cari Varlıklar 244,999,355 10 Nakit ve Nakit

30.9.2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO HESAPLARI Hesap Kodu Hesap Adı Tutar (TL) VARLIKLAR 365,961,234 1 Cari Varlıklar 244,999,355 10 Nakit ve Nakit 30.9.2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO HESAPLARI Hesap Kodu Hesap Adı Tutar (TL) VARLIKLAR 365,961,234 1 Cari Varlıklar 244,999,355 10 Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 71,729,286 100 Kasa 2,581 101 Alınan

Detaylı

HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 18 Mayıs 2016 METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna ilişkin Değerlendirme Raporu VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası Vadesiz Hesap No 1. AMAÇ KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Tarih :././.. İşbu Kredili Mevduat Hesabı Sözleşmesi ( Sözleşme ) ile Türkiye Garanti Bankası A.Ş. ( Banka

Detaylı

OCAK 2010 ŞUBAT 2010

OCAK 2010 ŞUBAT 2010 EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ a) İlgili ayda (21 yılı Şubat ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri OCAK 21 ÖDENEN AY İÇİNDE TUTAR ALINAN T.İş Bankası Şirket

Detaylı

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. Sayfa No: 1 BİLANÇO DİPNOTLARI: 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu : Hazır Giyim eşyaları üretmek ve ticaretini yapmak. 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : (milyon TL) Adı Pay Oranı

Detaylı

DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER

DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER ÇIKARILMIŞ SERMAYEMİZ 226.027.699,46 TÜRK LİRASINDAN 50.000.000 TÜRK LİRASINA AZALTILMAKTA, EŞANLI

Detaylı

ZURICH SİGORTA A.Ş. Yeniden Düzenlenmiş

ZURICH SİGORTA A.Ş. Yeniden Düzenlenmiş VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 356.748.314 309.044.079 1- Kasa 2.12-13 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12 ve 14 337.414.881 287.777.816 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon")

Detaylı

ANKARA ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş)

ANKARA ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş) ( ) VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 99.567.085 97.070.280 1- Kasa 760 230 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 84.593.042 84.166.580 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) - 5.

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda sunulmuştur.

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI 4 Temmuz 2006 tarihli 6591 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde yayınlanan ilana göre Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı

Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Cari Dönem Önceki Dönem I- Cari Varlıklar Dipnot

Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Cari Dönem Önceki Dönem I- Cari Varlıklar Dipnot LAR VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 238.443.489 164.377.494 1- Kasa 1.051 871 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 212.990.487 140.890.987 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri

Detaylı

TARİH: 30/12/2011 SAYI : MUH 44 İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BAŞKANLIĞI REŞİTPAŞA MAH. TUNCAY ARTUN CAD EMİRGAN/ İSTANBUL

TARİH: 30/12/2011 SAYI : MUH 44 İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BAŞKANLIĞI REŞİTPAŞA MAH. TUNCAY ARTUN CAD EMİRGAN/ İSTANBUL TARİH: 30/12/2011 SAYI : MUH 44 İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BAŞKANLIĞI REŞİTPAŞA MAH. TUNCAY ARTUN CAD. 34467- EMİRGAN/ İSTANBUL KONU:AYLIK BİLDİRİM. ŞİRKETİMİZDEN KASIM 2011 İTİBARİYLE AYLIK BİLGİLER

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda

Detaylı

a) İlgili ayda (2009 yılı Nisan ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri : MART 2009 (TL)

a) İlgili ayda (2009 yılı Nisan ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri : MART 2009 (TL) a) İlgili ayda (9 yılı Nisan ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri : MART 9 NİSAN 9 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN TL Kredi 1.833.474,4 1.833.474,4 T.İş

Detaylı

TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL )

TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL ) TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL ) AKTİF (2009) (2010) I. Dönen Varlıklar 278.827.718,11 156.613.412,26. A. Hazır Değerler 143.598.822,66 128.750.991,10. 1. Kasa

Detaylı

Garanti Faktoring Hizmetleri Anonim Şirketi 30 Eylül 2002 ve 2001 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları

Garanti Faktoring Hizmetleri Anonim Şirketi 30 Eylül 2002 ve 2001 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları Garanti Faktoring Hizmetleri Anonim Şirketi 30 Eylül 2002 ve 2001 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları (Birim : Aksi belirtilmedikçe Milyon Türk Lirası) 1 İşletmenin fiili faaliyet konusu: Garanti Faktoring

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FİNANSAL TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

Detaylı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 31Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu na Göre Yönetim Kurulu Tarafından Hazırlanan Bağlı Şirket Raporu 26 Şubat 2014

Detaylı

S.S. KORU SİGORTA KOOPERATİFİ 31.03.2015 SONU İTİBARİYLE SOLO BİLANÇO (Tutarlar Türk Lirası ''TL'' olarak ifade edimiştir.

S.S. KORU SİGORTA KOOPERATİFİ 31.03.2015 SONU İTİBARİYLE SOLO BİLANÇO (Tutarlar Türk Lirası ''TL'' olarak ifade edimiştir. S.S. KORU SİGORTA KOOPERATİFİ 31.03.2015 SONU İTİBARİYLE SOLO BİLANÇO (Tutarlar Türk Lirası ''TL'' olarak ifade edimiştir.) VARLIKLAR I Cari Varlıklar A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 6.237.511 1 Kasa

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 BAŞKENT VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2012 Onay Zamanı : 17.04.2013-11:54:31 Vergi Kimlik Numarası 6190406571 E-Posta Adresi Ticaret Sicil No İrtibat

Detaylı

KONSOLİDE EDİLMEMİŞ MALİ TABLOLAR ESAS ALINARAK DÜZENLENE SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE)

KONSOLİDE EDİLMEMİŞ MALİ TABLOLAR ESAS ALINARAK DÜZENLENE SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE) EK : 1 KONSOLİDE EDİLMEMİŞ MALİ TABLOLAR ESAS ALINARAK DÜZENLENE SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE) I- Ana Sermaye A) Ödenmiş Sermaye B) Kanuni Yedek Akçeler C) İhtiyari ve

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 GÜNGÖREN VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2012 Onay Zamanı : 26.04.2013-16:06:58 Vergi Kimlik Numarası 5930020571 E-Posta Adresi Ticaret Sicil No İrtibat

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FİNANSAL TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") finansal tablo dipnotları

Detaylı

BANKA MUHASEBESİ 2 YATIRIM AMAÇLI DEĞERLER VE DİĞER AKTİFLER. Yrd. Doç. Dr. Figen Esin

BANKA MUHASEBESİ 2 YATIRIM AMAÇLI DEĞERLER VE DİĞER AKTİFLER. Yrd. Doç. Dr. Figen Esin BANKA MUHASEBESİ 2 YATIRIM AMAÇLI DEĞERLER VE DİĞER AKTİFLER Yrd. Doç. Dr. Figen Esin 2 YATIRIM AMAÇLI DEĞERLER VE DİĞER AKTİFLER Kısa vade içinde likide çevrilebilme kabiliyeti taşımayan veya kısa vadede

Detaylı

TÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO

TÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR I. CARİ VARLIKLAR 13.717.290 A. NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR 6.201.151 a.) Kasa b.) Alınan Çekler c.) Bankalar 4.485.851 d.) Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () e.) Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU BİN YENİ TÜRK LİRASI CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2005 ) ( 31/12/2004) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA İNCELEME RAPORU Oyak Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Karma Emeklilik Yatırım Fonu Fon Kurulu na Giriş Oyak Emeklilik

Detaylı

AKTİF FİNANS FACTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. NİN 31 ARALIK 2000 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

AKTİF FİNANS FACTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. NİN 31 ARALIK 2000 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Sayfa No: 1 AKTİF FİNANS FACTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. NİN 31 ARALIK 2000 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Aktif Finans Factoring Hizmetleri Anonim Şirketi nin (Şirket) 31 Aralık 2000 tarihi itibariyle

Detaylı

31 Mart 2003 ve 2002 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları

31 Mart 2003 ve 2002 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları Aktif Finans Factoring Hizmetleri Anonim Şirketi 31 Mart 2003 ve 2002 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları (Birim : Aksi belirtilmedikçe Milyon Türk Lirası) 1 İşletmenin fiili faaliyet konusu: Aktif

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon")

Detaylı

EK-1 YABANCI PARA NET GENEL POZİSYON / ÖZKAYNAK STANDART ORANI BİLDİRİM CETVELİ

EK-1 YABANCI PARA NET GENEL POZİSYON / ÖZKAYNAK STANDART ORANI BİLDİRİM CETVELİ EK-1 YABANCI PARA NET GENEL POZİSYON / ÖZKAYNAK STANDART ORANI MEVDUAT BANKASI A.Ş./KALKINMA VE YATIRIM BANKASI Kapanış Kuru: Hesaplama Tarihi: Sıra No Hesap Kodu Hesap Adı DÖVİZ VARLIKLARI Bin YTL I -

Detaylı

BİRLİK HAYAT SİGORTA A.Ş AYRINTILI BİLANÇO (YTL)

BİRLİK HAYAT SİGORTA A.Ş AYRINTILI BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Dipnot 30.09.2007 31.12.2006 I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 686.426 548.065 1- Kasa 1.119 772 2- Alınan Çekler 0 0 3- Bankalar 685.307 547.293 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 31 Aralık 2011 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 31 Aralık 2011 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 31 Aralık 2011 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO VARLIKLAR Dipnot 31 Aralık

Detaylı

KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş. BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş. BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş. BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Giriş : Şirketimizin 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 25.03.2015 Çarşamba

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2004 ) ( 31/12/2003) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 84 541 625 168 1,101 1,269 1.1.Kasa

Detaylı

ZURICH SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 30.06.2013 ve 31.12.2012 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR

ZURICH SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 30.06.2013 ve 31.12.2012 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR ZURICH SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 30.06.2013 ve 31.12.2012 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR I- Varlıklar DİPNOT 30/06/2013 31/12/2012 I- Varlıklar 414.976.300 377.590.795 A- Nakit Ve Nakit

Detaylı

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. 1 OCAK 2003-30 HAZİRAN 2003 ARA DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. 1 OCAK 2003-30 HAZİRAN 2003 ARA DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK 2003-30 HAZİRAN 2003 ARA DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi İşletmeleri A.Ş.'nin 30 Haziran 2003 ve 2002 tarihleri itibariyle düzenlenmiş bilançolarını

Detaylı

Garanti Faktoring Hizmetleri Anonim Şirketi 30 Eylül 2003 ve 2002 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları

Garanti Faktoring Hizmetleri Anonim Şirketi 30 Eylül 2003 ve 2002 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları Garanti Faktoring Hizmetleri Anonim Şirketi 30 Eylül 2003 ve 2002 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları (Birim : Aksi belirtilmedikçe Milyon Türk Lirası) 1 İşletmenin fiili faaliyet konusu: Garanti Faktoring

Detaylı

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. Bağımsız Denetim'den

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. Bağımsız Denetim'den Bağımsız Denetim'den Geçmemiş Geçmemiş AYRINTILI BİLANÇO (Milyon TL) 31.03.2003 31.03.2002 I. DÖNEN VARLIKLAR 2.496.618 3.303.499 A. Hazır Değerler 890.658 1.553.884 1. Kasa 1.906 2.591 2. Bankalar 888.752

Detaylı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 31Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu na Göre Yönetim Kurulu Tarafından Hazırlanan Bağlı Şirket Raporu 27 Şubat 2015

Detaylı

ERGO SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VARLIKLAR

ERGO SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VARLIKLAR VARLIKLAR 1 Cari Dönem Önceki Dönem A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12 ve 4.2 140,189,744 84,308,388 1- Kasa 1,241 1,451 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 55,478,005 40,790,095 4- Verilen Çekler ve

Detaylı

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 30 HAZİRAN 2014-30 HAZİRAN 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.)

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 30 HAZİRAN 2014-30 HAZİRAN 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 30 HAZİRAN 2014 30 HAZİRAN 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) VARLIKLAR I Cari ( Dönen ) Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar ( Hazır Değerler ) 44.570.887 46.750.559

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Açıklayıcı Dipnotları

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Açıklayıcı Dipnotları Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Açıklayıcı Dipnotları 30 Eylül 2014 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar

Detaylı

1 Ocak - (Para birimi - 1. organizasyonu ve faaliyet konusu. Genel TGS. Nisan halka. Faaliyet konusu

1 Ocak - (Para birimi - 1. organizasyonu ve faaliyet konusu. Genel TGS. Nisan halka. Faaliyet konusu 1. organizasyonu ve faaliyet konusu Genel TGS Nisan 2003 n - halka Faaliyet konusu atma D etmek Vergisi (KDV) iadelerini tahsil etmektir. (Tekstil 2. 2.1 (6) 2. ilan. nda ve kanuni finansal Bu konsolide

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI ESNEK TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek Turuncu Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Esnek Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda sunulmuştur. a) Birim Pay Değeri 31 Aralık 2008 31 Aralık 2007 Net Varlık

Detaylı

TARİH: SAYI : MUH 22 İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BAŞKANLIĞI REŞİTPAŞA MAH. TUNCAY ARTUN CAD EMİRGAN/ İSTANBUL

TARİH: SAYI : MUH 22 İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BAŞKANLIĞI REŞİTPAŞA MAH. TUNCAY ARTUN CAD EMİRGAN/ İSTANBUL TARİH: 30.06.2011 SAYI : MUH 22 İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BAŞKANLIĞI REŞİTPAŞA MAH. TUNCAY ARTUN CAD. 34467- EMİRGAN/ İSTANBUL KONU:AYLIK BİLDİRİM. ŞİRKETİMİZDEN MAYIS 2011 İTİBARİYLE AÇIKLANMASI

Detaylı

YDA İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. 2. TERTİP TAHVİL İHRACINA İLİŞKİN HÜKÜM VE ŞARTLAR

YDA İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. 2. TERTİP TAHVİL İHRACINA İLİŞKİN HÜKÜM VE ŞARTLAR YDA İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. 2. TERTİP TAHVİL İHRACINA İLİŞKİN HÜKÜM VE ŞARTLAR Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu nca yurtiçinde nitelikli yatırımcılara satılmak üzere onaylanan tahvillerinin yatırımcı

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SÝGORTA FONU

TASARRUF MEVDUATI SÝGORTA FONU TASARRUF MEVDUATI SÝGORTA FONU C EKÝM 2009 TASARRUF MEVDUATI SÝGORTA FONU Büyükdere Caddesi No:143 Esentepe/ÝSTANBUL Tel.: (212) 340 22 00 Faks: (212) 288 53 35 www.tmsf.org.tr Proje Ekibi Proje Lideri:

Detaylı

ERGO SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur. VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmiş Geçmiş Önceki Cari Dönem

ERGO SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur. VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmiş Geçmiş Önceki Cari Dönem VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12, 4.2 213,507,060 133,722,172 1- Kasa 14 2,413 2,067 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 156,849,494 70,133,616 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri 5- Banka

Detaylı

AKTIF FINANS FACTORING HIZMETLERI A.S.

AKTIF FINANS FACTORING HIZMETLERI A.S. Sayfa No: 1 BİLANÇO DİPNOTLARI: (Milyon TL) 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu :Aktif Finans Factoring Hizmetleri A.Ş. (Şirket) Türkiye ve Yurtdışında Endüstriyel ve Ticari şirketlere Factoring Hizmetleri

Detaylı

DENİZBANK A.Ş. MİLYAR TÜRK LİRASI

DENİZBANK A.Ş. MİLYAR TÜRK LİRASI DENİZBANK A.Ş. 30 HAZİRAN 2003 VE 31 ARALIK 2002 TARİHLERİ İTİBARİYLE ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOLAR Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot

Detaylı

30 Eylül 2001 ve 2000 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları

30 Eylül 2001 ve 2000 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları Aktif Finans Factoring Hizmetleri Anonim Şirketi 30 Eylül 2001 ve 2000 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları (Birim : Aksi belirtilmedikçe Milyon Türk Lirası) 1 İşletmenin fiili faaliyet konusu: Aktif

Detaylı

17,250 16,500 15,750 15,000 14,250 13,500 12,750 12,000

17,250 16,500 15,750 15,000 14,250 13,500 12,750 12,000 Bülten PİYASA KAPANIŞLARI Kapanõş Değişim İMKB-100 16,272 -%0.7 TL/$ 1,448,131 -%0.2 Bono Faizi (15 Aralõk 2004) %28.6 -%1.1 İMKB 1500 1250 1000 750 500 250 0 14,618 325 İşlem Hacmi ($ mn) 16,008 535 İMKB-100

Detaylı

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. KASIM 2014 AYLIK BİLDİRİM

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. KASIM 2014 AYLIK BİLDİRİM EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ AYLIK BİLDİRİM a) İlgili ayda (2014 yılı Kasım ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri: EKİM 2014 KASIM 2014 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE

Detaylı

31 MART 2016 VE 31 ARALIK 2015 TARİHLERİ İTİBARIYLA AYRINTILI BİLANÇOLAR (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir.

31 MART 2016 VE 31 ARALIK 2015 TARİHLERİ İTİBARIYLA AYRINTILI BİLANÇOLAR (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir. VARLIKLAR Dipnot 31-Mart-2016 31-Aralık-2015 A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12, 4.2, 14 218,469,092 265,650,443 1- Kasa 14 1,386 1,066 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 136,663,768 132,620,174 4-

Detaylı

MİLLİ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ( SİNGAPUR ŞUBESİ DAHİL ) AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO VARLIKLAR (31/03/2009)

MİLLİ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ( SİNGAPUR ŞUBESİ DAHİL ) AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO VARLIKLAR (31/03/2009) VARLIKLAR I- Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 443.645.999,64 1- Kasa 14 19.250,24 2- Alınan Çekler 14 11.758,00 3- Bankalar 4.2.3,12.4 443.614.991,40 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-)

Detaylı

UŞAK SERAMİK SAN.A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU I GİRİŞ

UŞAK SERAMİK SAN.A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU I GİRİŞ Sayfa No: 1 I GİRİŞ 1. RAPORUN DÖNEMİ : 01 Ocak 2008 31 Mart 2008 2. ORTAKLIĞIN ÜNVANI : UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş. 3. YÖNETİM KURULU - DENETİM KURULU VE YETKİLERİ YÖNETİM KURULU Ana sözleşmemizin 8. Maddesi

Detaylı

UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş. 30.06.2009 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT MALİ TABLOLAR

UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş. 30.06.2009 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT MALİ TABLOLAR OCAK 2 HAZİRAN 2 DÖNEMİ NAKİT AKIM TABLOSU..2 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT MALİ TABLOLAR OCAK 2 HAZİRAN 2 DÖNEMİ NAKİT AKIM TABLOSU 2..2 TARİHİ İTİBARİ İLE BİLANÇO (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni

Detaylı

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. ARALIK 2014 AYLIK BİLDİRİM

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. ARALIK 2014 AYLIK BİLDİRİM AYLIK BİLDİRİM a) İlgili ayda (2014 yılı Aralık ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri: KASIM 2014 ARALIK 2014 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN Şirket Kredi

Detaylı

Aktif Finans Factoring Hizmetleri Anonim Şirketi. 30 Haziran 2000 ve 1999 Ara Hesap Dönemlerine Ait Mali Tablolar ve Bağımsız Sınırlı Denetim Raporu

Aktif Finans Factoring Hizmetleri Anonim Şirketi. 30 Haziran 2000 ve 1999 Ara Hesap Dönemlerine Ait Mali Tablolar ve Bağımsız Sınırlı Denetim Raporu Sayfa No: 1 Aktif Finans Factoring Hizmetleri Anonim Şirketi 30 Haziran 2000 ve 1999 Ara Hesap Dönemlerine Ait Mali Tablolar ve Bağımsız Sınırlı Denetim Raporu Cevdet Suner Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik

Detaylı

ŞİRKETİN ÜNVANI. Sayfa No: 1

ŞİRKETİN ÜNVANI. Sayfa No: 1 Sayfa No: 1 BİLANÇO DİPNOTLARI: 1- Bankalar Hesabının...0.- Milyon TL sı, Menkul Değerler Cüzdanı Hesabının 412.949.685.- Milyon TL sı, İştirakler Hesabının...0.- Milyon TL sı, Gayrimenkuller Hesabının...0.-

Detaylı

1 -Gelecek yıllara ait gelirler

1 -Gelecek yıllara ait gelirler MALİ TABLOLARIN DENETİMİNE İLİŞKİN ÖRNEK UYGULAMA AŞ. 31.12.2006 TARİHLİ BİLANÇOSU (TL) AKTİF (VARLIKLAR) Cari Dönem PASİF (KAYNAKLAR) Cari Dönem 31.12.2006 31.12.2006 I-DÖNEN VARLIKLAR I-KISA VADEKİ YABANCI

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2010/19 HAFTALIK BÜLTEN 03/05/2010 07/05/2010 A. 04.01.2010 07.05.2010 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (TL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ a) İlgili ayda (211 yılı Mayıs ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri NİSAN 211 MAYIS 211 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN Şirket Kredi

Detaylı

Bağımsız denetimden geçmiş I- Cari Varlıklar Dipnot 30 Haziran 2015 31 Aralık 2014

Bağımsız denetimden geçmiş I- Cari Varlıklar Dipnot 30 Haziran 2015 31 Aralık 2014 Varlıklar sınırlı I- Cari Varlıklar Dipnot 30 Haziran 2015 31 Aralık 2014 A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12, 14 634.309.928 550.717.185 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 499.459.722

Detaylı

VARLIKLAR. Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar

VARLIKLAR. Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar VARLIKLAR Sınırlı I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 226.230.862 208.419.503 1- Kasa 14 4.723 4.295 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 201.568.745 177.740.692 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

IŞIK SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

IŞIK SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 195.499.009 193.182.892 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 170.270.957 169.408.873 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) -

Detaylı

KOÇ ALLIANZ SİGORTA A.Ş VE TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI AYRINTILI BİLANÇOLAR (YTL)

KOÇ ALLIANZ SİGORTA A.Ş VE TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI AYRINTILI BİLANÇOLAR (YTL) VARLIKLAR I- (Dönen) Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar (Hazır Değerler) 39.642.317,57 30.080.026,38 1- Kasa 17,30 29,85 2- Alınan Çekler 0,00 0,00 3- Bankalar 39.642.300,27 30.079.996,53 4-

Detaylı

30 EYLÜL 2016 VE 31 ARALIK 2015 TARİHLERİ İTİBARIYLA AYRINTILI BİLANÇOLAR (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir.

30 EYLÜL 2016 VE 31 ARALIK 2015 TARİHLERİ İTİBARIYLA AYRINTILI BİLANÇOLAR (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir. VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12, 4.2 198,312,375 265,650,443 1- Kasa 1,883 1,066 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 126,104,557 132,620,174 4- Verilen Çekler ve Ödeme

Detaylı

102 BANKALAR HESABI TL MEVDUAT 642. FAİZ GELİRİ

102 BANKALAR HESABI TL MEVDUAT 642. FAİZ GELİRİ 102 BANKALAR HESABI TL MEVDUAT 642. FAİZ GELİRİ DÖNEM İÇİ X işletmesi 01.02.2014 tarihinde A Bankasında 100 000 TL lik 6 ay vadeli %12 faiz oranlı vadeli mevduat hesabı açtırmıştır. İKİ DÖNEM ARASI tarihinde

Detaylı