di er haberler T SK Genel Sekreteri Bülent Pirler, ILO Yönetim Kurulu Üyeli i ne Üçüncü Kez Seçildi. ILO Projesi Üçlü Yap da Çal fltay

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "di er haberler T SK Genel Sekreteri Bülent Pirler, ILO Yönetim Kurulu Üyeli i ne Üçüncü Kez Seçildi. ILO Projesi Üçlü Yap da Çal fltay"

Transkript

1 di er haberler T SK Genel Sekreteri Bülent Pirler, ILO Yönetim Kurulu Üyeli i ne Üçüncü Kez Seçildi. Uluslararas Çal flma Örgütü (ILO), 93. Uluslararas Çal flma Konferans n gerçeklefltirmek üzere 31 May s-16 Haziran tarihleri aras nda Cenevre Birleflmifl Milletler Saray nda topland. Türk flveren Grubu Delegasyonu nda yer alan Türkiye flveren Sendikalar Konfederasyonu (T SK) Genel Sekreteri Bülent Pirler, 06 Haziran 2005 te tarihinde gerçeklefltirilen Yönetim Kurulu Seçimlerini kazanarak ILO Yönetim Kurulu Üyeli i ne tekrar seçildi. Pirler, ILO Yönetim Kurulu Üyeli i ne ilk olarak 1999 y l nda yap lan seçimle getirilmiflti Malazgirt do umlu olan Pirler, ilk ö renimini stanbul fiair Nedim lkokulu nda, ortaö renimini ise Saint-Benoit Frans z Lisesi nde tamamlad y l nda Gazi Üniversitesi, BF, flletme Bölümü nden mezun olan Pirler, 1988 y l nda T SK te Araflt rma Uzman olarak göreve bafllad y l nda Yönetim Kurulu Raportörü, 1993 y l nda T SK Genel Sekreter Yard mc l, 1999 y l nda ise T SK Genel Sekreterli i ne atanan Bülent Pirler, halen bu görevini sürdürmektedir. Uluslararas Çal flma Örgütü Çal flma Enstitüsü, Frans z Sanayi ve Ticaret Odas, Avrupa Toplulu u Enstitüsü staj ve kurslar n tamamlayan Pirler, çeflitli uluslararas seminer ve toplant larda iflveren temsilcisi olarak görev yapt. Halen Asgari Ücret Tespit Komisyonu Üyesi, Yüksek Hakem Kurulu Asil Üyesi ve Resmi Arabulucular Seçici Kurulu flveren Kesimi Üyeli i görevlerini sürdürmekte olan Pirler, Dünya Endüstri liflkileri Derne i üyesidir. Uluslararas Çal flma Örgütü Çal flma Enstitüsü nde konuk e itmen olarak görev yapan Pirler, 2004 y l nda Türk Sanayici ve fl Adamlar Vakf (TÜS AV) taraf ndan Y l n Profesyonel Yöneticisi seçilerek, üstün hizmet ve baflar ödülü ald. Endüstri iliflkileri ve çal flma hayat baflta olmak üzere, ekonomik ve sosyal konularda dergi, gazete ve yay n organlar nda araflt rma, inceleme ve makaleleri yay nlanan Bülent Pirler in, birisi ortak çal flma olmak üzere iki de kitab bulunmaktad r. Frans zca ve ngilizce bilen Pirler, evli ve iki çocuk babas d r. ILO Projesi Üçlü Yap da Çal fltay Uluslararas Çal flma Teflkilat (ILO) n n 2002 Y l Konferans nda kabul edilen Üçlü Yap ve Sosyal Diyalog Karar Tasar s n n Türkiye de uygulanmas çerçevesinde ILO Türkiye Temsilcili i, Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl, Türkiye fl Kurumu, Devlet statistik Enstitüsü ile T SK, TÜRK- fi, HAK- fi ve D SK iflbirli i ile Gaziantep ve Çorum illerinde uygulanmakta olan Türkiye de stihdam n Yayg nlaflt r lmas ve Kay td fl stihdam n Ele Al nmas Projesi çerçevesinde, Haziran 2005 tarihlerinde Ankara da Üçlü Yap da Çal fltay: Yerel stihdam n Yayg nlaflt r lmas, Sosyal Diyalog ve Gaziantep ve Çorum llerine Kay td fl stihdam n Ele Al nmas konulu bir e itim program gerçeklefltirildi. Eylül 2005

2 20 Haziran 2005 tarihinde T SK Genel Merkezi nde gerçeklefltirilen flveren Çal flma Grubu Toplant s na, Çorum l stihdam Kurulu, Çorum Ticaret ve Sanayi Odas, Gaziantep Ticaret Odas, Ankara l stihdam Kurulu temsilcileri ile T SK e Üye flveren Sendikalar ndan temsilciler ifltirak etti. Toplant n n aç l fl nda, T SK Genel Sekreter Yard mc s Nurseli Tarcan, ILO Türkiye temsilcisi Gülay Aslantepe ve ILO flveren Grubu Dan flman Christian Hess birer konuflma yapt. Tarcan, Projenin Ulusal stihdam Stratejisi ve Eylem Planlar n n oluflturulmas na katk sa layaca n ; Aslantepe, proje ile iflçi ve iflveren kesimlerinin birlikte sorun çözme yeteneklerinin gelifltirilmesinin hedeflendi ini belirttiler. ILO flveren Grubu Dan flman Christian Hess in, Kay td fl Ekonomi Konusunda flveren Organizasyonlar çin Araçlar (KOB lere ulaflmak) ve Kay td fl Ekonomiye Yönelik flveren Stratejileri konulu sunumlar yapt toplant da, Çorum ve Gaziantep iflveren temsilcileri kendi illerindeki kay td fl ekonomi sorununa iliflkin görüfllerini dile getirdiler. Çorum l stihdam Kurulu iflveren temsilcisi, Sendikam z üyesi Yibitafl-Lafarge Çorum Çimento Fabrikas Genel Müdürü smail Gümüfldere de Kurumsal flveren Gözü ile Kay td fl stihdam bafll kl bir sunum yapt. Ayr ca, Türkiye nflaat Sanayicileri flveren Sendikas ( NTES) ve YOL- fi Sendikas temsilcileri taraf ndan kay td fl istihdam önleme ve sosyal diyalogda örnek bir uygulama olan NTES/YOL- fi ortak e itim giriflimi konusunda bilgi verildi. 21 ve 22 Haziran 2005 tarihlerinde ILO Türkiye Temsilcili i nde devam eden Çal fltayda ILO Uzmanlar Ümit Efendio lu, Christoper Land- Kazlauskas, Jose-Luis Daza Perez, Rafael Diez de Medina ve Ludek Rychly taraf ndan kay td fl ekonomi, istihdam, iflgücü piyasas, sosyal diyalog konular nda tebli ler sunuldu. Ayr ca oluflturulan çal flma gruplar dahilinde yerel düzeyde uygulanabilecek politika önerileri gelifltirildi. 103

3 KV Yeni Yönetimini Seçti ktisadi Kalk nma Vakf ( KV) Genel Kurulu 30 Temmuz 2005 Cumartesi günü topland. Kurucu, mütevelli ve vakf destekleyen kurum, kurulufl baflkanlar ile temsilcilerinin kat l m yla düzenlenen Genel Kurul a, Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, D fliflleri Bakan ve Baflbakan Yard mc s Abdullah Gül ile Devlet Bakan ve Baflmüzakereci Ali Babacan kat larak birer konuflma yapt lar. ktisadi Kalk nma Vakf n n stanbul da Swissotel de gerçeklefltirilen 43. Ola an Genel Kurulu nda, önümüzdeki 2 y ll k dönemde görev yapacak yeni yönetim kurulu üyeleri belirlendi. T SK Baflkan Tu rul Kudatgobilik de bu dönem KV Yönetim Kurulu na dahil oldu. ktisadi Kalk nma Vakf Yönetim Kurulu Listesi Davut ÖKÜTÇÜ (TOBB) Y lmaz KANBAK (TOBB) Zeynep BODUR OKYAY ( SO) Ömer Cihad VARDAN ( TO) Mehmet R fat AKYÜZ (TZOB) Yavuz CANEV (TOBB) Dr. Mazhar U. BASMACI ( TO) Adil GÖKSU (TOBB) Prof.Dr.Haluk KABAAL O LU (TOBB) Güney KILDIRAN ( SO) Engin KEÇEL ( SO) Tahsin ÖZT RYAK ( TO) fiaban BAfi (TOBB) Ertu YAfiAR ( TH B) Hasan BÜYÜKDEDE (TOBB) Fatih DALAN ( ZM R T CARET ODASI) Tu rul KUDATGOB L K (T SK) hsan FATO LU (TOBB) Barbaros BULUTO LU ( TO) Baflkan Baflkan Yrd. Baflkan Yrd. Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi Denetçi Denetçi Eylül 2005

4 KV Kimdir? Avrupa da bütünleflme hareketlerini yak ndan izleyen, bu hareketin ileride kazanaca yeri ve önemi zaman nda görebilmifl ve de erlendirebilmifl olan iki ifladam stanbul Ticaret Odas Baflkan Behçet OSMANA AO LU ve stanbul Sanayi Odas Baflkan Faz l ZOBU nun giriflimleriyle 26 KASIM 1965 y l nda KT SAD KALKINMA VAKFI kurulmufltur. ktisadi Kalk nma Vakf n n statüsü ve amaçlar çerçevesinde hedefleri: Türk Anayasas n n temel ilkeleri do rultusunda, Türkiye nin genel ekonomik ve sosyal kalk nmas na katk da bulunmak, Vakf n ana amac na yönelik olarak, Türkiye nin d fl ülkelerle ekonomik gruplaflmalar ve özellikle Avrupa Birli i ile olan iliflkilerini gelifltirmek için gerekli çal flmalar yapmak, Türk kamuoyunu bilgilendirmek amac yla seminerler, konferanslar, paneller ve benzeri toplant lar düzenlemek, KV nin haz rlad veya uzman kurulufllara haz rlatt çal flmalar yay nlamak, Yurt içinde ve yurt d fl nda ifl dünyas içerisindeki iflbirli ini ve eflgüdümü sa lamak, Yurtd fl nda Türkiye nin tan t m n yapmakt r. ktisadi Kalk nma Vakf, haz rlam fl oldu u çeflitli araflt rmalar, yay nlar, düzenledi i seminerler, konferanslar v.b. faaliyetler arac l ile gerek Türk özel sektörünü, gerek Türk kamuoyunu Avrupa Birli i ve Türkiye-AB iliflkileri konular nda bilgilendirmektedir y l ndan bu yana, Türkiye-Avrupa Birli i iliflkilerindeki geliflmelere paralel olarak, faaliyet alanlar geniflleyen ktisadi Kalk nma Vakf, AB nezdinde yürüttü ü çal flmalar n daha etkin bir flekilde sürdürebilmek amac yla, 1984 y l nda Brüksel de bir temsilcilik açm flt r. KV, kuruluflundan bu yana, yaklafl k 400 araflt rma ve inceleme yay nlam flt r. Türkiye de ve çeflitli AB ülkelerinde birçok seminer, panel ve konferans düzenlemifltir. Bu faaliyetlerin yan s ra gerek KV Merkez Ofisi gerek Brüksel Temsilci i arac l yla, Avrupa Birli i nin yetkili kurum ve kiflilerini Türkiye ile ilgili siyasi ve ekonomik konularda bilgilendirmifl bu çerçevede lobi faaliyetlerini sürdürmüfl, Türk ifl dünyas n n Türkiye-AB iliflkileri konusundaki görüfllerini de AB kurumlar yetkilileri ile üye ülkelerin özel sektör temsilcilerine duyurmufltur. KV, araflt rmalar ve konferanslar arac l yla Türkiye-AB iliflkileri hakk nda kamuoyunu bilgilendirmenin yan s ra, ekonomik entegrasyonun temelinde yer alan firmalararas iflbirli ini gelifltirmeye yönelik bir çok projeyi de hayata geçirmifl ve yürütmüfltür. Bu çerçevede, Avrupa Birli i taraf ndan KOB lerin uluslararas piyasalara aç l mlar n sa lamak ve çeflitli alanlarda iflbirli i imkanlar n art rmak amac yla düzenlenen iflbirli i programlar ndan Europartenariat, Medpartenariat, vb. programlar n (Türkiye nin bu programlara dahil edildi i 1992 y l ndan bu yana) resmi ve daimi temsilcili i görevini üstlenmifltir. Türkiye-Avrupa Birli i iliflkilerinden 1999 y l bir dönüm noktas olarak kabul edilmektedir Aral k 1999 tarihinde gerçekleflen Helsinki Zirvesi nde, Türkiye nin aday ülkeler kapsam na al nmas yla tam üyelik sürecine girilmifltir. Avrupa Birli i ne tam üyelik yolunda müzakere sürecini de kapsayacak olan bu dönemde, AB ile iliflkilerin etkin ve sa l kl yürütülebilmesi için e itim, tan tma, koordinasyon ve temsilde birlik konular n n büyük önem tafl d düflüncesinden hareketle, Türk ifl dünyas n n temsilci kurulufllar ndan ald destekle gerek AB gerek kamu ile iliflkilerde koordinasyon görevini de KV üstlenmifltir. Bu süreç ve anlay fl içerisinde Vakf m z çal flma program da daha yo un bir biçimde, Türkiye nin tam üyelik perspektifine yönelmesi gere ini ortaya koymufl ve bu çerçevede faaliyetlerini geniflletmifltir. KV, Türkiye nin AB ye tam üyelik amac do rultusunda, üye Devletlerle tüm ekonomik faaliyet alanlar nda iliflkilerin güçlendirilmesine çal flmaktad r. 105

5 Türkiye Yol- fl / ntes E itim fiantiyesi Sertifika Töreni 22 haziran 2005 tarihinde, Türkiye YOL- fi/ NTES E itim fiantiyesi nin ilk sertifika töreni gerçeklefltirildi. Aç l fl konuflmalar ile bafllayan tören, sertifikalar n da t m ile devam etti. Biri bayan 67 kat l mc sertifikalar n Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl Müsteflar Enis YETER, TÜRK- fi Baflkan Salim USLU, fikur Genel Müdürü Nam k ATA, YOL- fi Genel Baflkan Fikret BARIN ve NTES Yönetim Kurulu Baflkan fiükrü KOÇO LU nun elinden ald lar. Alan nda lider firmalar n kurdu u atölyelerde bugüne kadar 140 kifli e itim alm flt r. 140 kifliden 100 ü flehir d fl ndan gelen kat l mc lar olup, Türkiye E itim fiantiyesi nde konaklama imkan bulmufllard r. fiehir d fl nda bulunan ve törene kat lamayanlar n sertifikalar adreslerine postalanm flt r. Türkiye E irim fiantiyesi nde ZOCAM taraf ndan 10 kifliye teorik ve pratik olarak Terratherm- Manto usta e itimi; MARSHALL taraf ndan 20 kifliye teorik ve pratik olarak Temel Boya e itimi, TEPE KNAUF taraf ndan 12 kifliye Alç pan usta yetifltirme e itimi, A4 GRAN T taraf ndan 10 kifliye teorik ve pratik olarak Do al Tafl ve Uygulamalar e itimi, ECZACIBAfiI taraf ndan ise 15 kifliye yetkili servisleri ne yönelik e itimi verilmifltir. Eylül 2005

6 A aç ve G da flverenleri Sendikalar Genel Sekreterleri Belli Oldu. T. A aç Sanayii flverenleri Sendikas Genel Sekreterli i ne Cengiz Coflkun, T. G da Sanayii flverenleri Sendikas Genel Sekreterli i ne ise Selçuk Maruflu getirildi. Cengiz Coflkun Selçuk Maruflu 1938 y l nda do an Coflkun, stanbul Üniversitesi ktisat Fakültesi ni 1963 y l nda bitirdikten sonra meslek hayat na Türkiye Ka t ve Selüloz flletmeleri zmit tesislerinde s nai münasebetler uzman olarak bafllad. Cengiz Coflkun 30 y l insan kaynaklar müdürü olarak hizmet verdi i Efes Pilsen den 1999 y l nda emekli oldu. Mesleki sivil toplum örgütü olan PERYÖN de Baflkanl k yapm fl olan Coflkun, emeklilik tarihinden itibaren mesleki çal flmalar n Yönetim Dan flman olarak sürdürmektedir. Mülkiye yi bitirdikten sonra, London School of Economics, University of York ve University of California- Davies te ihtisas ve M.A. çal flmalar yapan Maruflu, Devlet Planlama Teflkilat n n çeflitli kademelerinde ve Tamek Holding Grubu nda Genel Müdür olarak görev yapt y llar aras nda stanbul Milletvekili olarak parlamentoda yer alan Maruflu, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi ne seçildi. Selçuk Maruflu, THY, Eximbank, Denizbank, Ektam K br s Ltd., Çevko, Türkiye Jokey Kulübü, stanbul Sanayi Odas gibi kurulufllarda görev yapt. Halen Mülkiyeliler Birli i, ktisadi Araflt rmalar Vakf, Umut Vakf, Finans Kulübü, Taksim, Marmara Gruplar, Büyük Kulüp ve Anadolu Kulübü üyesidir. Kadir Has Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyeli i görevi devam eden Maruflu nun çeflitli yay n organlar nda yay nlanan 600 ü aflk n makalesi bulunmaktad r. Çimento flveren olarak Cengiz Coflkun ve Selçuk Maruflu ya yeni görevlerinde baflar lar diliyoruz. 107

Saray Mah. Üntel Sk. Yılmaz Plaza 2 No:1 Ümraniye - stanbul Tel: 0216-633 11 95 Faks: 0216-633 15 44. www.cagrimerkezleridernegi.

Saray Mah. Üntel Sk. Yılmaz Plaza 2 No:1 Ümraniye - stanbul Tel: 0216-633 11 95 Faks: 0216-633 15 44. www.cagrimerkezleridernegi. Saray Mah. Üntel Sk. Yılmaz Plaza 2 No:1 Ümraniye - stanbul Tel: 0216-633 11 95 Faks: 0216-633 15 44 www.cagrimerkezleridernegi.org çindekiler 04 2011 e Genel Bakıfl 14 Komisyonlar m z 06 Önsöz 16

Detaylı

ILO CENEVRE DEN HABERLER - NEWS FROM ILO GENEVA

ILO CENEVRE DEN HABERLER - NEWS FROM ILO GENEVA Newsletter 2004-3: Aral k ILO CENEVRE DEN HABERLER - NEWS FROM ILO GENEVA Dünyadaki çal flanlar n yar s günde 2 dolarl k yoksulluk s n r alt nda yafl yor ILO ya göre verimlilik art fl n ve insana yak fl

Detaylı

Türkiye fl Bankas. Ülke kalk nmas na önemli bir katk

Türkiye fl Bankas. Ülke kalk nmas na önemli bir katk 1924 y l ndan bu yana birçok kuflak için fl Bankas ülkemizdeki günlük yaflam n bir parças, ayn zamanda da ekonomik geliflimin temel tafllar ndan biri olmufltur. Halihaz rda 849 flubeden oluflan genifl

Detaylı

ILO CENEVRE DEN HABERLER - NEWS FROM ILO GENEVA

ILO CENEVRE DEN HABERLER - NEWS FROM ILO GENEVA Newsletter 2005-1: Nisan ILO CENEVRE DEN HABERLER - NEWS FROM ILO GENEVA ILO Yönetim Kurulu 292. oturumunu tamamlad Ele al nan konular aras nda iflçi haklar, 2006-2007 dönemi bütçesi, küreselleflme ve

Detaylı

Ç NDEK LER. 02 Vizyon ve Misyon 04 Kurum Profili. SOSYAL SORUMLULUK 44 Do an Grubu ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk 47 Ayd n Do an Vakf

Ç NDEK LER. 02 Vizyon ve Misyon 04 Kurum Profili. SOSYAL SORUMLULUK 44 Do an Grubu ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk 47 Ayd n Do an Vakf Ç NDEK LER 02 Vizyon ve Misyon 04 Kurum Profili YÖNET M 08 Yönetim Kurulu Baflkan Mesaj 10 Yönetim Kurulu 2009 YILI FAAL YETLER 14 Yönetim De erlendirmesi ve Analizi 19 Verimlilik ve Operasyonel Etkinlik

Detaylı

KÖKLÜ GEÇM fi M ZLE GELECE NfiA ED YORUZ

KÖKLÜ GEÇM fi M ZLE GELECE NfiA ED YORUZ KÖKLÜ GEÇM fi M ZLE GELECE NfiA ED YORUZ FAAL YET RAPORU 2005 Ç NDEK LER I. BÖLÜM: SUNUfi a) Bafll ca Finansal Göstergeler 01 b) Sermaye Yap s 01 c) Banka da Hisse Paylafl mlar 01 d) T.C. Ziraat Bankas

Detaylı

TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜS AD. ÇALIfiMALARI

TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜS AD. ÇALIfiMALARI TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜS AD 2003 YILI ÇALIfiMALARI TÜS AD stanbul Merkez Binas TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜS AD 2003 YILI ÇALIfiMALARI TÜS AD, Anayasa n n ve Dernekler Kanunu

Detaylı

MÜS AD - SESRIC ULUSLARARASI Ö RENC STAJ PROGRAMI

MÜS AD - SESRIC ULUSLARARASI Ö RENC STAJ PROGRAMI MÜS AD - SESRIC ULUSLARARASI Ö RENC STAJ PROGRAMI MÜSTAK L SANAY C VE fiadamlari DERNE Sütlüce Mah. mrahor Cad. No: 28 34445 Beyo lu- STANBUL Tel: 0212 222 04 06 Faks: 0212 210 50 82 www.musiad.org.tr

Detaylı

Keyifli okumalar dileriz... Jülide Nemlio lu

Keyifli okumalar dileriz... Jülide Nemlio lu Bu güzel kare, 36 y ld r iflbirli imizi sürdürdü ümüz Kayseri bayimizle bir araya geldi imiz günden... Yalç n Besceli ve birlikte çal flt o lu Ömer Lütfi Besceli ye bizimle yapt klar keyifli görüflme için

Detaylı

HAZ RAN-TEMMUZ n 2006 n SAYI:58

HAZ RAN-TEMMUZ n 2006 n SAYI:58 T Ü R K Y E B L M S E L V E T E K N O L O J K A R A fi T I R M A K U R U M U B Ü L T E N HAZ RAN-TEMMUZ n 2006 n SAYI:58 Biz uygarl ktan, ilimden ve fenden kuvvet al yor ve ona göre yürüyoruz. M u s t

Detaylı

Düzce. Düzce nin Sanayi Potansiyeli Sayfa 9 da. Düzce Belediyesi ve Kaynaklar n Kullan m Sayfa 11 de

Düzce. Düzce nin Sanayi Potansiyeli Sayfa 9 da. Düzce Belediyesi ve Kaynaklar n Kullan m Sayfa 11 de Düzce 5 Mart 2008 Türkiye - AB liflkilerinde Son Geliflmeler Sayfa 2 de Düzce nin Sanayi Potansiyeli Sayfa 9 da Düzce Belediyesi ve Kaynaklar n Kullan m Sayfa 11 de Düzce Valili i AB Çal flma Grubu Sayfa

Detaylı

TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜS AD. YILI ÇALIfiMALARI

TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜS AD. YILI ÇALIfiMALARI TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜS AD 2005 YILI ÇALIfiMALARI TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜS AD 2005 YILI ÇALIfiMALARI TÜS AD, Anayasa n n ve Dernekler Kanunu nun ilgili hükümlerine uygun

Detaylı

dergi Kongresi ne geri sayım... DO 12. Ola an Genel Kurulu yap ld Anemi: Oral belirtileri, tedavisi ve diflhekimi yaklafl m POS cihaz kullan m

dergi Kongresi ne geri sayım... DO 12. Ola an Genel Kurulu yap ld Anemi: Oral belirtileri, tedavisi ve diflhekimi yaklafl m POS cihaz kullan m iki ayda bir yay nlan r MAYIS/HAZ RAN 2008 Say : 120 dergi STANBUL D fihek MLER ODASI iki ayda bir yay nlan r May s/haziran 2008 Say : 120 STANBUL D fihek MLER ODASI dergi DO 12. Ola an Genel Kurulu yap

Detaylı

Ayd n. Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te. Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te

Ayd n. Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te. Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te Ayd n 31 Ekim 2008 Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te Ayd n Tar ma Alternatif Yaratmal Sayfa 25 te Su Çal flmalar ve AB Sayfa 32

Detaylı

DIfi T CARETTE ÇEVRE KORUMA KAYNAKLI TAR FE DIfiI TEKN K ENGELLER VE TÜRK SANAY Ç N EYLEM PLANI

DIfi T CARETTE ÇEVRE KORUMA KAYNAKLI TAR FE DIfiI TEKN K ENGELLER VE TÜRK SANAY Ç N EYLEM PLANI T Ü R K S A N A Y C L E R V E fi A D A M L A R I D E R N E DIfi T CARETTE ÇEVRE KORUMA KAYNAKLI TAR FE DIfiI TEKN K ENGELLER VE TÜRK SANAY Ç N EYLEM PLANI TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE DIfi T CARETTE

Detaylı

Kas m 2004 (Yay n No. TÜS AD-T/2004-11/382)

Kas m 2004 (Yay n No. TÜS AD-T/2004-11/382) TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE Kas m 2004 (Yay n No. TÜS AD-T/2004-11/382) Meflrutiyet Caddesi, No.74 34420 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212) 249 07 23. Telefax: (0212) 249 13 50 2004, TÜS AD Tüm

Detaylı

Aral k 2002 (Yay n No. TÜS AD-T/2002-12/347)

Aral k 2002 (Yay n No. TÜS AD-T/2002-12/347) TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE Aral k 2002 (Yay n No. TÜS AD-T/2002-12/347) Meflrutiyet Caddesi, No.74 80050 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212) 249 07 23. Telefax: (0212) 249 13 50 2002, TÜS AD Tüm

Detaylı

Organize Sanayi Bölgeleri

Organize Sanayi Bölgeleri ORGAN ZE SANAY GAZETES MAYIS 2009 1 Abdullah ÇÖRTÜ Havalar nas l olacak? 7 de fiefik ÇALIfiKAN Kabine de iflikli i ve ekonomide stil 5 te Arzu AKAY Hannover Fuar nda Ostim ismi 12 de Atila ÇINAR KOB ler

Detaylı

Türkiye nin Sabanc s...

Türkiye nin Sabanc s... Türkiye nin Sabanc s... De er yaratan... 01 sabanc holding 2005 faaliyet raporu Sorumlu... 03 sabanc holding 2005 faaliyet raporu Aktif kat l mc... 05 sabanc holding 2005 faaliyet raporu Yarat c... 07

Detaylı

enterprise europe flletmelere Yönelik AB Destekleri Avrupa flletmeler A - STANBUL STANBUL SANAY ODASI

enterprise europe flletmelere Yönelik AB Destekleri Avrupa flletmeler A - STANBUL STANBUL SANAY ODASI enterprise europe flletmelere Yönelik AB Destekleri Avrupa flletmeler A - STANBUL STANBUL SANAY ODASI Bu broflür Avrupa Komisyonu taraf ndan desteklenen Avrupa flletmeler A stanbul Merkezi faaliyetleri

Detaylı

En büyük, en yayg n, en global

En büyük, en yayg n, en global En büyük, en yayg n, en global FAAL YET RAPORU 2004 çindekiler 4 Finansal Göstergeler 6 Yönetim Kurulu Ad na 10 Yönetim Kurulu 12 Genel Müdür ün Mesaj 16 cra Kurulu 18 Üst Yönetim 20 Görünüm ve Stratejiler

Detaylı

Aral k 2003 (Yay n No. TÜS AD-T/2003-12/375)

Aral k 2003 (Yay n No. TÜS AD-T/2003-12/375) Aral k 2003 (Yay n No. TÜS AD-T/2003-12/375) Meflrutiyet Caddesi, No.74 34420 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212) 249 07 23. Telefax: (0212) 249 13 50 2003, TÜS AD Tüm haklar sakl d r. Bu eserin tamam ya

Detaylı

Anadolu Sohbetleri Uflak

Anadolu Sohbetleri Uflak Anadolu Sohbetleri Uflak 9 Haziran 2006 Üyelik Sürecinde KOB leri neler bekliyor Sayfa 9 da AB den yeni hibe Programlar Sayfa 13 ve 19'da KOB ler için yararl adresler Sayfa 17'de Tar m ticaretinde AB yle

Detaylı

TO Heyeti Elaz da A rland

TO Heyeti Elaz da A rland AYLIK GAZETE YIL: 13 SAYI: 145 TEMMUZ 2008 TO Heyeti da A rland stanbul Ticaret Odas ( TO) Yönetim Kurulu ve Meclis Üyelerinden oluflan 67 kiflilik bir heyet, Odam z n daveti üzerine 'a geldi. 25-27 Temmuz

Detaylı

May s 2005 (Yay n No. TÜS AD-T/2005-05/396)

May s 2005 (Yay n No. TÜS AD-T/2005-05/396) TÜRK SANAY C LER VE fi ADAMLARI DERNE May s 2005 (Yay n No. TÜS AD-T/2005-05/396) Meflrutiyet Caddesi, No.74 34420 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212) 249 07 23 Telefax: (0212) 249 13 50 2005, TÜS AD Tüm

Detaylı

ATO nun iki projesi BM den ödül ald

ATO nun iki projesi BM den ödül ald TOBB TOBBÜYELER ÜYELER LER, GEL fiMELER VE GÖRÜfiLER ATO nun iki projesi BM den ödül ald Adana Ticaret Odas bünyesinde faaliyet gösteren Avrupa Birli i Bilgi Merkezi'nin; Adana Ticaret Odas ile Mersin ve

Detaylı

ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI

ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI YIL:19 / EK M 2005 / SAYI:213 ATSO ADINA SAH B : Yönetim Kurulu Baflkan Kemal ÖZGEN YAZI filer MÜDÜRÜ: Sevim KAYAHAN YAYIN KURULU: Çetin Osman BUDAK Ali R za

Detaylı

Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım. Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz

Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım. Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz Önce kendimize inanmak, sonra da bu inanc n gereklerini yerine getirmek zorunday z! En uzun mesafe bir ilk ad mla, en büyük hedef

Detaylı

Kars. Kars ta Yürütülen AB Projeleri Sayfa 4 de. Kars linin Ekonomik ve Sosyal Durumu Sayfa 15 te. Kars ta Turizm Öncelik Kazan yor Sayfa 29 da

Kars. Kars ta Yürütülen AB Projeleri Sayfa 4 de. Kars linin Ekonomik ve Sosyal Durumu Sayfa 15 te. Kars ta Turizm Öncelik Kazan yor Sayfa 29 da Kars 23 May s 2008 AB Sürecinde Kars ta F rsatlar - Avantajlar - Öncelikler Sayfa 3 te Kars ta Yürütülen AB Projeleri Sayfa 4 de STK lara Hibe Ça r s Sayfa 14 te Kars linin Ekonomik ve Sosyal Durumu Sayfa

Detaylı

YAPI ve KRED BANKASI A.fi. KURUMSAL YÖNET M LKELER UYUM RAPORU

YAPI ve KRED BANKASI A.fi. KURUMSAL YÖNET M LKELER UYUM RAPORU YAPI ve KRED BANKASI A.fi. KURUMSAL YÖNET M LKELER UYUM RAPORU 1. KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI Bankam z Yönetim Kurulu nun 29.07.2004 tarih, 61/32 No. lu toplant s nda; iki yönetim kurulu üyesi

Detaylı