Kad n Giriflimci Sertifika Program

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "10.000 Kad n Giriflimci Sertifika Program"

Transkript

1 Kad n Giriflimci Sertifika Program

2 Gö ün Yar s Kad nlar nd r Çin Atasözü Kad nlara giriflimcilik e itimi verilmesi kifli bafl na düflen geliri 2020 y l na kadar tahminlerimizin %14 üzerinde, 2030 y l na kadar ise %20 üzerinde artt rabilir. Global Economics Paper No:164 (https://www.gs.com)

3 Geliflmekte olan ülkelerde özellikle kad nlar n giriflimcilik ve yöneticilik yönlerini güçlendirmek, kad n-erkek eflitsizli ini azaltarak daha paylafl mc bir ekonomik büyüme sa laman n en önemli yollar ndan biridir. Küresel finansal hizmetler firmas Goldman Sachs, Kad n projesini Mart 2008 de bafllatt. 5 y l süreli ve 100 milyon dolar bütçeli proje, dünyan n dört bir yan nda kad na giriflimcilik ve yöneticilik e itimleri verilerek paylafl mc ekonomik büyümenin güçlendirilmesini hedeflemektedir. fiimdi Türkiye nin de dahil oldu u proje, 18 ülkede uygulanmaktad r Kad n Giriflimci Sertifika Program Kad n projesinin Türkiye program, Özye in Üniversitesi Giriflimcilik Merkezi ve Goldman Sachs Vakf iflbirli i ile hayata geçti. Projenin temel hedefi, Türkiye nin ekonomik büyümesine ivme kazand racak küresel giriflimciler olma potansiyeline sahip ancak yeterli imkanlardan yoksun 340 kad na giriflimcilik e itimi vermektir.

4 Neden Kad n? 2008 Küresel Giriflimcilik Monitörü (GEM) Raporu na göre: Türkiye de giriflimciler yeni ifl kurmak için gerekli beceriye sahip oldu una inan yor (%44). Ancak gelecek 3 y l içinde yeni bir ifl kurma beklentisi %21 oran nda kal yor. Türkiye verimlilik bazl ekonomiler s ralamas nda %10.7 ile 12. s rada yer al yor, ancak dünya genelinde ortalaman n çok alt nda ve 33. s rada yer al yor. Türk giriflimciler yeni bir ifl kurmak için gerekli beceriye sahip olduklar na inanmakla birlikte, e itime önem vermiyor. Türkiye de okulda gönüllü olarak giriflimcilik e itimi alm fl kifli oran %1.9, zorunlu giriflimcilik e itimi alm fl kifli yüzdesi ise sadece %0.6. Yani toplamda sadece %2.5 oran nda kifli gönüllü ve/veya zorunlu giriflimcilik e itimi alm fl bulunuyor. Oysa bu oran fiili, Slovenya ve Kolombiya da %24 seviyesinde. Bu aç dan bak ld nda Türkiye giriflimcilik e itiminde en alt s rada bulunuyor. Dünyada Kad n Kad n, yerel pazarlarda 60 aflk n akademik kurum ve sivil toplum kuruluflundan oluflan bir a taraf ndan yürütülmektedir. Financial Times n dünyan n en iyisi sayd 10 iflletme okulundan 7 si de dahil olmak üzere, 37 yi aflk n lider iflletme okulu Kad n projesinde yer almaktad r. Akademik ortaklar aras nda Harvard Business School (ABD), the Wharton School of the University of Pennysylvania (ABD), Fundação Getulio Vargas Escola de Administração de Empresas (Brezilya), Saïd Business School of the University of Oxford ( ngiltere), the Indian School of Business (Hindistan), Tsinghua University of School of Economics and Management (Çin) ve Özye in Üniversitesi Giriflimcilik Merkezi (Türkiye) bulunmaktad r.

5 Kad n Giriflimci Sertifika Program Goldman Sachs n Kad n projesi kapsam nda Özye in Üniversitesi Giriflimcilik Merkezi taraf ndan yürütülecek olan Kad n Giriflimci Sertifika Program n n toplam süresi 3 y ld r. Bu üç y ll k süre içerisinde toplam 340 kad na ülkenin ekonomik büyümesine ivme kazand racak küresel giriflimciler olmalar için e itim verilmesi hedeflenmektedir. Program n hedefleri flöyle s ralanabilir: Yüksek kaliteli bir iflletme e itimi alamam fl kad nlar güçlendirmek. Sadece giriflimci de il, ülke ekonomisine ivme kazand racak küresel giriflimciler yetifltirmek. Kad nlara iflletme ve yönetim e itimi vererek paylafl mc ekonomik büyümeyi desteklemek. Kad nlar n kendi ifllerini kurarak yeni ifl alanlar yaratmas na ve ailelerine, toplumlar na ve uluslar na daha fazla zenginlik kazand rmalar na yard mc olmak. Pazarlama, insan kaynaklar yönetimi, finans&muhasebe, a kurma, finansman ve ifl planlama konular nda e itim programlar sunarak giriflimci kad nlar n kapasitelerini artt rmak. E itim gören giriflimci kad nlar birer küresel oyuncu olarak yetifltirebilmek için mentorluk, koçluk ve a oluflturma faaliyetleri ile onlara kapsaml destek hizmetleri sunmak. Ölçme ve de erlendirme. En iyi uygulamalar paylaflmak ve programla ilgili iyilefltirmeleri yapmak.

6 2010 Y l E itimleri için Proje Takvimi: Kas m Ocak 2010: Baflvuru dönemi Ocak - Mart 2010: Baflvurular n de erlendirilmesi ve adaylar n seçimi Mart - Aral k 2010: E itimlerin verilmesi Program çeri i ve Amaçlar : Projenin ilk y l olan 2010 içinde 3 grup halinde toplam 100 kad na giriflimcilik e itimi verilecektir. E itimler 6 modülden oluflmaktad r. E itimin toplam süresi 3 aya yay lm fl flekilde 6 haftad r (150 saat). Ders programlar giriflimci kad nlar n sosyal ve çal flma hayatlar dikkate al narak tasarlanm flt r. E itimler her kat l mc ya program süresince sa lanacak dizüstü bilgisayarlar deste inde gerçeklefltirilecek ve e itim dili Türkçe olacakt r. Derslerin verilmesinde hem Özye in Üniversitesi akademisyenleri; hem de profesyonel dan flman/e itmen ve konuk konuflmac lardan yararlan lacakt r. Günümüzde pek çok ifl kad n ; mentorlar, a lar, dan flmanl k ve di er önemli destek hizmetlerinden yoksundur. Sertifika alan her bir kad n giriflimci, mezun oldu u günden itibaren en az bir y l süre ile izlenecek ve kendisine gerekli olacak mentorluk ve koçluk hizmetleri de verilecektir. E itim Program : ifl plan haz rlama temel giriflimcilik becerileri muhasebe ve finans finans kaynaklar na ulaflma sat fl ve pazarlama üretim planlamas organizasyonel planlama

7 Kimler baflvurabilir? Kad n Giriflimci Sertifika Program na, Türkiye Cumhuriyeti vatandafl, En az lise, tercihen üniversite mezunu, flletme e itimi almam fl, Bir ifl fikrine, veya tercihen bir ifle sahip, En az iki y ll k ifl tecrübesi olan bütün giriflimci veya giriflimci aday kad nlar baflvurabilir. Özye in Üniversitesi Giriflimcilik Merkezi ne baflvuran adaylar yukar daki kriterlere uygunluklar aç s ndan bir elemeden geçirildikten sonra; uygun adaylar ile yap lacak mülakatlar sonucu programa kabul edilecek adaylar belirlenecektir. Programa kat lacak kad n giriflimciler bu program için gelifltirilen uluslararas kriterlere göre seçilecek ve programdan bedelsiz olarak yararlanacaklard r. De erlendirme Süreci: Baflvuru Formu ve Dökümanlar n Gönderimi Ön Eleme Giriflimcilik Testi Mülakat Programa Kay t letiflim Bilgileri: Özye in Üniversitesi Giriflimcilik Merkezi Kuflbak fl Caddesi 2 Altunizade Üsküdar / stanbul Telefon: E-posta:

8 Özye in Üniversitesi Hüsnü M. Özye in Vakf taraf ndan kurulan Özye in Üniversitesi, yaflamla iç içe, yenilikçi, yarat c ve giriflimci bir ö renim merkezi olarak topluma hizmet vermeyi amaçlamaktad r. Toplumu gelifltirmenin üniversitenin itici gücü oldu u inanc ndan yola ç kan Özye in Üniversitesi, tüm bireylere ve organizasyonlara araflt rma ve gelifltirme hizmetleri sunarak ekonomik kalk nmay desteklemeyi hedefleri aras nda görmektedir. Özye in Üniversitesi giriflimcilik ruhu yla ö rencilerine e itim verirken, onlar birer giriflimci olarak yetifltirmeyi, temel e itim ilkelerinden biri olarak benimsemektedir. Özye in Üniversitesi Giriflimcilik Merkezi: Giriflimcilik Merkezi (GM), Özye in Üniversitesi nin giriflimcilik faaliyetlerini ve hizmetlerini yürüten ve gelifltiren bir platform görevi görmektedir. Özye in Üniversitesi, bünyesinde kurulan Giriflimcilik Merkezi arac l yla ö rencilerden akademisyenlere, KOB 'lerden ifl fikri olan bireylere kadar toplumun çeflitli kesimlerine yönelik gelifltirdi i e itim, araflt rma ve eriflim programlar ile giriflimcilik kültürü ve becerileri kazand rarak bu alanda dan flmanl k sunmaktad r. Goldman Sachs Goldman Sachs, flirketler, finansal kurumlar, hükümetler ve yüksek de er sahibi kiflilerden oluflan genifl bir yelpazeye yay lm fl önemli bir müflteri taban na yat r m bankac l, menkul k ymetler ve yat r m yönetimi hizmetleri sunan önde gelen bir küresel finansal hizmetler firmas d r da kurulan firman n merkezi New York tad r ve dünya genelinde Londra, Frankfurt, Tokyo, Hong Kong ve di er önemli finans merkezlerinde de flubeleri bulunmaktad r.

2004 FAAL YET RAPORU. Gelece imizi güçlü temellerimiz üzerinde flekillendiriyoruz.

2004 FAAL YET RAPORU. Gelece imizi güçlü temellerimiz üzerinde flekillendiriyoruz. 2004 FAAL YET RAPORU Gelece imizi güçlü temellerimiz üzerinde flekillendiriyoruz. Ad yaman ili yak nlar ndaki en yüksek da zirvesinin üzerinde bulunan kaya heykelleri ve yapay Nemrut Tümülüsü, insano lunun

Detaylı

enterprise europe flletmelere Yönelik AB Destekleri Avrupa flletmeler A - STANBUL STANBUL SANAY ODASI

enterprise europe flletmelere Yönelik AB Destekleri Avrupa flletmeler A - STANBUL STANBUL SANAY ODASI enterprise europe flletmelere Yönelik AB Destekleri Avrupa flletmeler A - STANBUL STANBUL SANAY ODASI Bu broflür Avrupa Komisyonu taraf ndan desteklenen Avrupa flletmeler A stanbul Merkezi faaliyetleri

Detaylı

YEN L KÇ L K VE AR-GE DESTEKLER

YEN L KÇ L K VE AR-GE DESTEKLER YEN L KÇ L K VE AR-GE DESTEKLER 10 TEKNOLOJ YEN L KÇ L K, AR-GE TEKNOLOJ YÖNET M, TEKNOLOJ GEL fit RME TEMEL KAVRAMLAR DESTEKLER: HANG KURUMLAR HANG DESTEKLER NASIL SA LIYOR? stanbul Sanayi Odas Kalite

Detaylı

Faaliyet Raporu 2006. Deutsche Bank A.fi.

Faaliyet Raporu 2006. Deutsche Bank A.fi. Faaliyet Raporu 2006 Deutsche Bank A.fi. Uluslararas Kimli imiz Deutsche Bank A.fi. olarak biz, güçlü ve yüksek kârl l a sahip özel müflterileri olan, küresel ölçekte lider bir bankay z. Misyonumuz Misyonumuz,

Detaylı

Türkiye nin Sabanc s...

Türkiye nin Sabanc s... Türkiye nin Sabanc s... De er yaratan... 01 sabanc holding 2005 faaliyet raporu Sorumlu... 03 sabanc holding 2005 faaliyet raporu Aktif kat l mc... 05 sabanc holding 2005 faaliyet raporu Yarat c... 07

Detaylı

2010 YILI SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU

2010 YILI SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2010 YILI SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU Akbank olarak, geçen y l Türkiye de mevduat bankalar aras nda bir ilke imza atarak sizlere sundu umuz Sürdürülebilirlik Raporu nun ikincisini yay nl yor olmaktan büyük

Detaylı

Aral k 2002 (Yay n No. TÜS AD-T/2002-12/340)

Aral k 2002 (Yay n No. TÜS AD-T/2002-12/340) TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE Aral k 2002 (Yay n No. TÜS AD-T/2002-12/340) Meflrutiyet Caddesi, No.74 80050 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212) 249 07 23. Telefax: (0212) 249 13 50 2002, TÜS AD Tüm

Detaylı

Finansal Hizmetler Grubu. 2007 Faaliyet Raporu

Finansal Hizmetler Grubu. 2007 Faaliyet Raporu Finansal Hizmetler Grubu 2007 Faaliyet Raporu çindekiler Bölüm 1 Sunufl 2 Konsolide Finansal Göstergeler 3 Uluslararas Kredi Derecelendirme Kurulufllar n n DenizBank a Verdi i Notlar 4 K saca Dexia Hakk

Detaylı

www.aygaz.com.tr 444 4 999 Sürdürülebilir Kalk nma Raporu 2007 2 3 4 8 10 12 16 20 22 23 24 25 26 28 31 33 34 36 37 38 42 Ufkumuz-fiirket Profili Aygaz Genel Müdürü nün Rapor Takdimi 2007 Y l nda Aygaz

Detaylı

Faaliyet Raporu HSBC Bank A.fi.

Faaliyet Raporu HSBC Bank A.fi. Faaliyet Raporu HSBC Bank A.fi. HSBC Bank A.fi. 2006 Y l Faaliyet Raporu Ticaret Unvan : HSBC BANK A.fi. Kurulufl Tarihi : 13/09/1990 Adres : Ayaza a Mahallesi Ahi Evran Caddesi Dereboyu Sokak 34398 Maslak

Detaylı

DEVLET DESTEKLER YATIRIMLARA SA LANAN DEVLET DESTEKLER KOSGEB TARAFINDAN SA LANAN DEVLET DESTEKLER HRACATA YÖNEL K DEVLET DESTEKLER

DEVLET DESTEKLER YATIRIMLARA SA LANAN DEVLET DESTEKLER KOSGEB TARAFINDAN SA LANAN DEVLET DESTEKLER HRACATA YÖNEL K DEVLET DESTEKLER DEVLET DESTEKLER 6 YATIRIMLARA SA LANAN DEVLET DESTEKLER KOSGEB TARAFINDAN SA LANAN DEVLET DESTEKLER HRACATA YÖNEL K DEVLET DESTEKLER stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK) Sanayiye

Detaylı

Ç NDEK LER. I. BÖLÜM Genel Bilgiler

Ç NDEK LER. I. BÖLÜM Genel Bilgiler Ç NDEK LER I. BÖLÜM Genel Bilgiler Özet Finansal Bilgiler Ola an Genel Kurul Toplant s Gündemi K saca Kuveyt Türk Tarihçe Ortakl k ve Sermaye Yap s ve Ana Sözleflmede Yap lan De ifliklikler Y ll k Faaliyet

Detaylı

May s 2005 (Yay n No. TÜS AD-T/2005-05/396)

May s 2005 (Yay n No. TÜS AD-T/2005-05/396) TÜRK SANAY C LER VE fi ADAMLARI DERNE May s 2005 (Yay n No. TÜS AD-T/2005-05/396) Meflrutiyet Caddesi, No.74 34420 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212) 249 07 23 Telefax: (0212) 249 13 50 2005, TÜS AD Tüm

Detaylı

faaliyet raporu 2007

faaliyet raporu 2007 faaliyet raporu 2007 yat r m finansman menkul de erler a.fl. 2007 y l pay sahipleri ola an genel kurul toplant s 17 mart 2008 pazartesi, flirket merkezi, saat: 14:00 Gündem 1- Aç l fl ve Baflkanl k Divan

Detaylı

Firmalar Aras flbirli i Rehberi. Avrupa Yolunda Rehberiniz

Firmalar Aras flbirli i Rehberi. Avrupa Yolunda Rehberiniz Firmalar Aras flbirli i Rehberi Avrupa Yolunda Rehberiniz Firmalar aras ticari iflbirli i nedir, neleri kapsar? ki firman n bir araya gelerek ortak bir faaliyette bulunmak üzere anlaflmas ve karfl l kl

Detaylı

çindekiler 1 50 51 53 54

çindekiler 1 50 51 53 54 04Y ll k Rapor çindekiler 1 Finansal Göstergeler ve Garanti Hakk nda 2 Gündem 4 Garanti Finansal Hizmetler Grubu 6 Vizyonumuz, Misyonumuz ve Vazgeçilmez De erlerimiz 7 Stratejimiz 8 Bafll ca Rekabet Avantajlar

Detaylı

Üstün iş ahlakı ve dürüst çalışma ilkelerine uymak düsturumuzdur.

Üstün iş ahlakı ve dürüst çalışma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Üstün iş ahlakı ve dürüst çalışma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Tüm ilişkilerimizde adilane, karşılıklı yarar sağlamak amacıyla, iyi niyet ve anlayışla davranmak, yasalara ve ahlak kurallarına daima

Detaylı

, ve etkinli i yapt m z y ki operasyo irme kapasi e a m z h z

, ve etkinli i yapt m z y ki operasyo irme kapasi e a m z h z , ve etkinli i yapt m z y ki operasyo irme kapasi e a m z h z Ç NDEK LER BÖLÜM I - Sunufl 2 Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü 3 Ola an Genel Kurul Gündemi 4 Garanti Hakk nda 8 Özet Finansal Bilgiler

Detaylı

FAAL YET RAPORU 2006. Finansal Hizmetler Grubu

FAAL YET RAPORU 2006. Finansal Hizmetler Grubu FAAL YET RAPORU 2006 Finansal Hizmetler Grubu Ç NDEK LER BÖLÜM I - SUNUfi 02 Bafll ca Konsolide Finansal Göstergeler 02 Uluslararas Derecelendirme Kurulufllar n n DenizBank a Verdi i Notlar 03 K saca Dexia

Detaylı

KÖKLÜ GEÇM fi M ZLE GELECE NfiA ED YORUZ

KÖKLÜ GEÇM fi M ZLE GELECE NfiA ED YORUZ KÖKLÜ GEÇM fi M ZLE GELECE NfiA ED YORUZ FAAL YET RAPORU 2005 Ç NDEK LER I. BÖLÜM: SUNUfi a) Bafll ca Finansal Göstergeler 01 b) Sermaye Yap s 01 c) Banka da Hisse Paylafl mlar 01 d) T.C. Ziraat Bankas

Detaylı

Düzce. Düzce nin Sanayi Potansiyeli Sayfa 9 da. Düzce Belediyesi ve Kaynaklar n Kullan m Sayfa 11 de

Düzce. Düzce nin Sanayi Potansiyeli Sayfa 9 da. Düzce Belediyesi ve Kaynaklar n Kullan m Sayfa 11 de Düzce 5 Mart 2008 Türkiye - AB liflkilerinde Son Geliflmeler Sayfa 2 de Düzce nin Sanayi Potansiyeli Sayfa 9 da Düzce Belediyesi ve Kaynaklar n Kullan m Sayfa 11 de Düzce Valili i AB Çal flma Grubu Sayfa

Detaylı

SUNUM Dünden Bugüne Aksigorta...4 Aksigorta Vizyonu...5 Aksigorta Misyonu...5 Aksigorta De erleri...5 Aksigorta Kalite Politikas...

SUNUM Dünden Bugüne Aksigorta...4 Aksigorta Vizyonu...5 Aksigorta Misyonu...5 Aksigorta De erleri...5 Aksigorta Kalite Politikas... İ Ç İ N D E K İ L E R SUNUM Dünden Bugüne Aksigorta...4 Aksigorta Vizyonu...5 Aksigorta Misyonu...5 Aksigorta De erleri...5 Aksigorta Kalite Politikas...5 Özet Finansal Göstergeler...6 Sermaye Hareketleri...8

Detaylı

SABANCI HOLD NG FAAL YET RAPORU 2004. Finansal Hizmetler

SABANCI HOLD NG FAAL YET RAPORU 2004. Finansal Hizmetler SABANCI HOLD NG FAAL YET RAPORU 2004 Finansal Hizmetler Akbank, 2004 y l sonu itibariyle kârl l k ve piyasa de eri aç s ndan Türkiye nin en büyük özel sektör bankas d r. Güçlü sermayesi, istikrarl mevduat

Detaylı

Anadolu Sohbetleri Uflak

Anadolu Sohbetleri Uflak Anadolu Sohbetleri Uflak 9 Haziran 2006 Üyelik Sürecinde KOB leri neler bekliyor Sayfa 9 da AB den yeni hibe Programlar Sayfa 13 ve 19'da KOB ler için yararl adresler Sayfa 17'de Tar m ticaretinde AB yle

Detaylı

Ç NDEK LER. 02 Vizyon ve Misyon 04 Kurum Profili. SOSYAL SORUMLULUK 44 Do an Grubu ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk 47 Ayd n Do an Vakf

Ç NDEK LER. 02 Vizyon ve Misyon 04 Kurum Profili. SOSYAL SORUMLULUK 44 Do an Grubu ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk 47 Ayd n Do an Vakf Ç NDEK LER 02 Vizyon ve Misyon 04 Kurum Profili YÖNET M 08 Yönetim Kurulu Baflkan Mesaj 10 Yönetim Kurulu 2009 YILI FAAL YETLER 14 Yönetim De erlendirmesi ve Analizi 19 Verimlilik ve Operasyonel Etkinlik

Detaylı

Saray Mah. Üntel Sk. Yılmaz Plaza 2 No:1 Ümraniye - stanbul Tel: 0216-633 11 95 Faks: 0216-633 15 44. www.cagrimerkezleridernegi.

Saray Mah. Üntel Sk. Yılmaz Plaza 2 No:1 Ümraniye - stanbul Tel: 0216-633 11 95 Faks: 0216-633 15 44. www.cagrimerkezleridernegi. Saray Mah. Üntel Sk. Yılmaz Plaza 2 No:1 Ümraniye - stanbul Tel: 0216-633 11 95 Faks: 0216-633 15 44 www.cagrimerkezleridernegi.org çindekiler 04 2011 e Genel Bakıfl 14 Komisyonlar m z 06 Önsöz 16

Detaylı

Türkiye fl Bankas. Ülke kalk nmas na önemli bir katk

Türkiye fl Bankas. Ülke kalk nmas na önemli bir katk 1924 y l ndan bu yana birçok kuflak için fl Bankas ülkemizdeki günlük yaflam n bir parças, ayn zamanda da ekonomik geliflimin temel tafllar ndan biri olmufltur. Halihaz rda 849 flubeden oluflan genifl

Detaylı

FAAL YET R A P O R U 2003

FAAL YET R A P O R U 2003 FAAL YET RAPORU 2003 çindekiler 1 Kurumsal Profil 3 Bafll ca Finansal Göstergeler ve Rasyolar 6 Yönetim Kurulu Baflkan ndan Mesaj 10 Yönetim Kurulu 12 Genel Müdür ün Mesaj 18 cra Kurulu 20 Üst Yönetim

Detaylı

En büyük, en yayg n, en global

En büyük, en yayg n, en global En büyük, en yayg n, en global FAAL YET RAPORU 2004 çindekiler 4 Finansal Göstergeler 6 Yönetim Kurulu Ad na 10 Yönetim Kurulu 12 Genel Müdür ün Mesaj 16 cra Kurulu 18 Üst Yönetim 20 Görünüm ve Stratejiler

Detaylı

Sosyal ve Kültürel Faaliyetler

Sosyal ve Kültürel Faaliyetler sabanc holding 2005 faaliyet raporu 60 Sosyal ve Kültürel Faaliyetler "Mesle iyle bar fl k bireyler" yetifltirmeyi hedefleyen Sabanc Üniversitesi, lisans ö rencileri için diploma alanlar n ikinci s n f

Detaylı