YEREL YÖNETİM BAŞARISINI VE SEÇMEN TERCİHİNİ ETKİLEYEN UNSURLAR: BUCAK İLÇESİNDE BİR ARAŞTIRMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YEREL YÖNETİM BAŞARISINI VE SEÇMEN TERCİHİNİ ETKİLEYEN UNSURLAR: BUCAK İLÇESİNDE BİR ARAŞTIRMA"

Transkript

1 Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Journal of Süleyman Demirel University Institute of Social Sciences Yıl: 2011/1, Sayı:13 Year: 2011/1, Number:13 YEREL YÖNETİM BAŞARISINI VE SEÇMEN TERCİHİNİ ETKİLEYEN UNSURLAR: BUCAK İLÇESİNDE BİR ARAŞTIRMA Adnan KALKAN* Hasan ERDOĞAN** ÖZET Yeni kamu yönetiminde kapsamında meydana gelen gelişmeler, bütün dünyada olduğu gibi Türk yönetim sistemini de yakından etkilemektedir. Yönetimde şeffaflık, hesap verebilirlik, iletişim ve yönetişim gibi prensipler merkezi idareleri olduğu kadar yerel yönetimleride yönlendirmektedir. Bu tür uygulamalar giderek yaygınlaşmasına rağmen, özellikle yerel yönetimlerin başarısı üzerindeki etkilerini analiz eden bilimsel araştırma sayısı oldukça sınırlıdır. Burdur İli Bucak İlçesinde yaşayan seçmenlere anket uygulanarak yapılan bu araştırmada öncelikle şeffaflık, iletişim ve hesap verebilirlik prensiplerinin yerel yönetim başarısına etkileri üzerinde durulmaktadır. İkinci olarak, yerel seçimlerde seçmen tercihini etkileyen faktörler araştırılmaktadır. Araştıma bulgularının, yerel yönetimlerin yönetim ve siyasal patilerin seçim stratejilerinin oluşturulmasında yol gösterici işlev görmesi umulmaktadır. Anahtar Kelimeler: Yerel Yönetim Başarısı, Şeffaflık, İletişim, Hesap Verebilirlik, Seçmen Tercihi. * ** Yrd. Doç. Dr., Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü, Bucak/BURDURTÜRKİYE, Okt. Dr., Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Hikmet Tolunay Meslek Yüksekokulu Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü, Bucak/BURDUR-TÜRKİYE, [217]

2 Adnan KALKAN - Hasan ERDOĞAN THE FACTORS EFFECTING LOCAL MANAGEMENT SUCCESS AND VOTER S PREFERENCE: A RESEARCH IN BUCAK COUNTRY ABSTRACT Developments in new public management have a close affect both on Turkish management system and those throughout the world. Such principles as transparency in management, accountability, communication and governance not only affect central management but they also prompt local goverments. Though such implementations have increasingly become more widespread, the number of scientific researches, which analyze especially the local management success, is notably limited. Conducted by carrying out a poll among voters in Bucak County of Burdur City, this study lays an emphasis primarily on the effects of transparency, communication and accountability principles on local management success. Secondly, the factors effecting voters preference in local management is also investigated in this study. It is hoped that research findings have a leading effect on forming election strategies of political parties and management strategies of local managements. Key Words: Local Management Success, Communication, Accountability, Voter s Preference Transparency, 1. GİRİŞ Son yıllarda kamu yönetimi alanında önemli değişimler meydana gelmekte ve kamu kesiminde faaliyet gösteren birçok örgüt farklılaşan koşul ve beklentilere ayak uydurmaya çalışmaktadır. Yönetime katılma, demokratik yönetim, yerinden yönetim, toplam kalite ve performans yönetimi gibi işletme yönetimi alanında görmeye alışık olduğumuz yöntem ve tekniklerin kamu yönetiminin yapısal ve işlevsel süreçlerine dahil edilmesi önemli değişimleri beraberinde getirmektedir. Her geçen gün yaygınlaşmakta olan yeni kamu yönetimi uygulamalarından, Türk kamu yönetiminin ve yerel yönetim kuruluşlarının etkilenmemesi düşünülemez. Üstelik sunduğu hizmetlerin işletme mantığına uygun olması yerel yönetimleri, özel sektörün geliştirdiği yöntemlerden daha çok yararlanmaya sevketmektedir. Yerel yönetimler; yöre halkının ihtiyaçlarını karşılamak üzere örgütlenen, halka yerel nitelikli kamu hizmeti sağlayan ve karar organları 218]

3 Yerel Yönetim Başarısını ve Seçmen Tercihini Etkileyen Unsurlar Bucak İlçesinde Bir Araştırma yerel halk tarafından seçilen kurumlardır. Hizmetlerden yararlanan vatandaşların memnuniyet derecelerinin ölçülmesi ve vatandaş odaklı bir hizmet sunumu gerçekleştirilmesi yerel yönetimlerin üzerinde durmaları gereken önemli hususlardan biridir.1 Benzer şekilde günümüzde etkisini hissettiren küreselleşme ve demokratikleşme eğilimleri, yönetimleri âdem-i merkeziyetçiliğe, şeffaflığa, etkinlik ve verimlilik ilkelerine göre hareket etmeye ve katılımcılığa doğru yönlendirmektedir.2 Bununla birlikte açıklık, hesap verebilirlik ve iletişim gibi uygulamaların yerel yönetim başarısına etkisini araştıran çaışmaların sayısı yok denecek kadar azdır. Bu çalışma, böylesine önemli bir ihtiyaca küçükte olsa bir katkı yapma arayışlarının ürünüdür. Çalışma esas itibariyle Burdur İli Bucak İlçesi nde yapılan saha araştırmasına dayanmaktadır. Araştırma kapsamında ilk olarak yönetimde şeffaflık, hesap verebilirlik ve iletişim uygulamalarının yerel yönetim başarısına etkisinin anlaşılması amaçlanmaktadır. İkinci olarak yerel yönetim seçimlerinde seçmen tercihlerini etkileyen faktörlerin ölçülmesi hedefmektedir. Araştırma sürecinde Şehirde yaşayan ve seçme yeterliliğine sahip hedef kitleye anket uygulaması yapılmakta ve derlenen verilerek istatistik programları kullanılarak analiz edilmektedir. 2. ŞEFFAFLIK, İLETİŞİM VE HESAP VEREBİLİRLİK Çağdaş yönetim anlayışının gereği olarak görülen şeffaflık, hesap verebilirliklik ve iletişim gibi ilkeler, Türkiye de son dönemde çıkarılan birçok yasa ve yönetmelikte karşılık bulmaktadır. Yerel yönetimler getirilen hukuksal düzenlemlerle bütün faaliyet ve işlemlerinde şeffaf ve hesap verebilir davranmaya teşvik edilmektedir. Söz konusu ilkeler yerel yönetimlerde iyi yönetimi tesis etmenin3 gerekleri arasında sayılmakmaktadır Yönetimde Şeffaflık Şeffaflık, daha çok merkezi ve yerel yönetimlerin iş ve faaliyetlerini planlama ve gerçekleştirmelerine yönelik bir kavramdır. Uygulamada şeffaf yönetimden ve işlemlerin şeffaflığından söz edilmektedir. Burada yönetimin, HENDEN H. Burçin ve HENDEN Rıfkı, Yerel Yönetimlerin Hizmet Sunumlarındaki Değişim ve e-belediyecilik, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, C. 4, S. 14, ss , YILMAZ Abdullah, AB ye Uyum Sürecinde Türk Kamu Yönetiminin Dönüşümü Üzerine Notlar, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S. 17, ss , Nisan AKTAN Coşkun Can, Demokrasi ve İyi Yönetişim, Yerel Siyaset Dergisi, S. 2, ss , Mart ]

4 Adnan KALKAN - Hasan ERDOĞAN her türlü eylem ve işleminin kamuoyunun gözü önünde gerçekleşmesi ve halkın etkilerine açık olması anlatılmak istenmektedir.4 Şeffaflık; devletin görev ve fonksiyonlarının, kamu mali yönetimine ilişkin bilgi ve hesapların, ileriye dönük plan ve projeksiyonların açık, anlaşılır ve düzenli olarak güven tesis edecek şekilde kamuoyunun bilgisine sunulmasıdır. Bugünün dijital çağında şeffaflık, uygun bilgilere tam ve kolayca online erişim sağlanması olarak tanımlanmaktadır. Sadece bu erişim sağlandığı zaman gerçek bir şeffaflıktan bahsetmek mümkündür.5 Şeffaflık, hesap verilebilirlik ve katılımcılık sivil toplum örgütleri ve vatandaşların hakları olarak ele alınmaktadır. Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu Aarhus Deklarasyonu; bilgi edinmeyi, bir vatandaşlık hakkı olarak ele almaktadır. Bu açıdan bakıldığında, bilgiye erişim kamu hesap verebilirliği için bir önkoşulu olarak görülmelidir.6 Bu nedenle kamu idarlerinin her türlü karar, eylem ve işlemine ilişikin her türlü bilgiye erişik hakkı ve kolaylığı sağlanması gerekmektedir. Yönetimde şeffaflık prensibi, gelişmiş ülkelerde kamu kurum ve kuruluşlarının bütün eylem ve işlemlerini doğrudan doğruya etkilemektedir. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri nde uygulanmakta olan görüş alma sistemi ile vatandaşların yönetim sürecine doğrudan katılımlarının sağlanması hedeflenmektedir. Bu ülkede iyice yerleşmiş bulunan ilan ve yorum prosedürleri ve görüş bildirme uygulamaları sayesinde şeffaflık ilkesi, yönetim kültüründe önemli bir etik değer olarak görülmektedir.7 Benzer şekilde Fransa da yerel idarelerin bütün kararları çeşitli yöntem ve araçlarla vatandaşlara duyurulması zorunludur. Birleşik Amerika da, vatandaşlar, yerel idarelerin meclis toplantılarına katılabilirler. Sadece katılmakla kalmazlar, aynı zamanda, kendileri ile ilgili konularda söz alarak konuşabilirler. Türkiye de de gizli toplantılar hariç, belediye meclislerinin bütün toplantıları halka açıktır ŞENTÜRK Hulusi, Belediyeler İçin Avrupa Birliği Rehberi, Belediye Yönetim Dizisi, Plato Danışmanlık, FABRY Sandra, Transparency in Government Spending: An Idea Whose Time Has Come for Florida, Americans for Tax Reform, Policy Brief, 850 (386)-3131-P.O.Box , Tallahassee, FL 32315, S. 4, April NELSON Paul J., Multilateral Development Banks, Transparency And Corporate Clients: Public Private Partnerships and Public Access to Information, Public Administration and Development, S. 23, May YAMAÇ Necati, İngiltere, Hollanda ve ABD de Daha İyi Düzenleme Çalışmaları ve Bu Çalışmalardan Türkiye İçin Çıkarılabilecek Sonuçlar, Yasama Dergisi, S. 9, TORTOP Nuri, Yerel Yönetimlerde Halkla İlişkiler ve Saydamlık, Türk İdare Dergisi, S. 449, ss. 5-17, Aralık ]

5 Yerel Yönetim Başarısını ve Seçmen Tercihini Etkileyen Unsurlar Bucak İlçesinde Bir Araştırma 2.2. İletişim Bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşan gelişmelerden dolayı içinde bulunduğumuz dönem birçokları tarafından iletişim çağı olarak nitelendirilmektedir. Politika, stratesi ve yönetim uygulamalarının savunabilmesi ve kamuoyu desteğinin sağlanması kurumların iletişin beserisine bağlıdır. Bu gerçeğin farkında olan kuruluşlar geliştirdikleri iletişim stratejisi sayesinde hedeflerine kolaylıkla ulaşabilmektedir. Siyasetçi ile seçmen arasındaki ilişkide iletişim büyük önem taşımaktadır. İletişim gücü yetersiz siyasal projeler başarısız olmaya mahkûmdur. Toplumların siyasetle ilgilerinin ölçülmesinde; seçimlere katılım oranlarından, adayları değerlendirme kıstaslarına veya uluslararası gelişmelere gösterilen ilgiye uzanan birçok gösterge mevcuttur. Siyasetçiler karmaşık konularda hızlı hareket etmek, karar vermek ve bunu kamuoyuna anlatmak ve halkın desteğini almak zorundadırlar. Baskı grupları, sivil toplum kuruluşları ve lobiler değişik yöntemlerle siyasal sistemin işleyişinde rol almaktadır. Küresel ölçekten yerel ölçeğe kadar hangi konunun ne kadar süre toplum gündeminde kalacağını tahmin etmek zordur. Bu nedenle, demokrasilerde iletişim giderek belirleyici bir faktör haline gelmektedir. Toplumların eğitim seviyesinin artmasi ve bilgi teknolojilerinin ilerlemesine parale lolarak siyasal yönetim konuları daha karmaşık hale gelmektedir. Yerel yönetimler tarafından gerçekleştirilen yatırımlar, çevre temizliği, sosyal ve kültürel hizmetler ve eğitim gibi temel alanlardaki gelişmeler yerel yönetimlerin başarılarını doğrudan etkilemektedir. Bu faaliyetlerin seçmenler tarafından başarı olarak algılanmasında, yerel yönetim kuruluşunun, seçmenlerle iletişimi belirleyici bir etkendir. Yani hizmet ve proje üretilmesi kadar yapılanların, kamuoyuna doğru ve etkin şekilde anlatılması da yerel yönetimin başarısı açısından önemlidir. Başarılı bir yönetim, etkin bir iletişim sistemi ile eşdeğer görülmektedir. İyi bir iletişim ağı kurulması ve işletilmesi yönetsel çıktıların fark edilmesine yardımcı olmaktadır. Yetersiz iletişim ise, kamu kurumları ve toplum arasındaki koordinasyon ve işbirliğini zayıflatmaktadır. Yönetici, kamu hizmetlerinin etkin şekilde gerçekleştirilmesi ve kurum imajının düzetilmesi için etkili iletişim stratejisi geliştirmeli ve uygulanmasını sağlamalıdır.9 İletişim, vatandaşlara daha iyi bir hayat sağlamada ve devletin yeteneklerini arttırmada temel basamaktır. Etkin iletişim sistemi sayesinde vatandaşlar için yaratılan fırsatlar etkili şekilde duyurulmakta ve onların 9 ŞAHİN Ali, Türk Kamu Yönetiminde Yönetsel İletişim ve Bu Konuda Düzenlenen Bir Anket Çalışmasının Sonuçları, Maliye Dergisi, S. 152, ss , ]

6 Adnan KALKAN - Hasan ERDOĞAN yönetime katılmaları teşvik edilmektedir.bunun için her yerel yönetim kuruluşu bir iletişim plan ve stratejisine ve sahip olmalıdır Hesap Verebilirlik Hesap verebilirlik, kamu kurum ve kuruluşlarının yaptıkları eylem ve işlemlerin hesabını, ilgili kesimlere verebilmesi niyet ve kabiliyetini ifade eden bir kavramdır. Sinclair, kamu hesap verebilirliği olarak gayr-i resmi, fakat kamuya doğrudan hesap verebilirlikteten bahsetmektedir. O na göre kamu hesap verebilirliğinin dayanak noktası halkın bilme hakkıdır. Kamu hesap verebilirliği, temel insan haklarındandır. Bu nedenle kamuoyuna bilgi verilmesi kamu kurum ve kuruluşları açısından bir görevdir.11 Yapılan araştırmalar, şeffaflık ve hesap verebilirliğin; iş tatmini, kuruma bağlılık ve lidere duyulan güven gibi tutumlarla yakın ilişki içinde olduğunu göstermektedir. Benzer şekilde bağımsızlık ihtiyacı, görevle ilgili geri bildirim ve özü itibariyle tatmin edici görev gibi görev özellikleriyle de yakın ilişki halindedir. Yönetimde şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri, kurum dışı etkinlik ve başarıya yaptığı katkı sağlaması yanında kurum içerisinde de belirtilen olumlu sonuçların alınmasına yardımcı olmaktadır.12 Hesap verebilirlik ileri demokrasilerin üzerinde hassasiyetle durdukları konulardan biridir. İtalya da yerel yönetim istikrarını arttırmak için hesap verilebilirliği arttırıcı çabalar yerine getirilmekte ve tamamlanmaktadır. Buna ek olarak bu çabalar, halkın gereksinimlerini daha iyi karşılamak için yönetim inisiyatif ve politikalarının benimsenmesini teşvik etmektedir.13 Marco Rubio bir mektubunda; reform çabaları içinde hesap verebilirliğin gelişmenin bir gereği olduğunu, hükümet harcamalarına daha fazla şeffaflık getirmenin ve her Florida lının elektronik ortamda bunu görmesini sağlamanın gereklerinden sözetmektedir. Sözkonusu ile ve uygulamalar, sadece Florida hükümet liderlerine daha fazla hesap verebilir olmalarına yardım etmeyecek aynı zamanda, hükümetin tüm seviyelerinde güvenin kurulmasına da yardım edeceğini yazmaktadır MACKAY Ilva, Toward a System of Communication for Local Government, presented to SALGA Members Assembly, ethekwini Metropolitan Municipality, Deputy Chief Executive Officer of GCIS, ss , June RYAN Christine, STANLEY Trevor and NELSON Morton, Financial Accountability and Management, Blackwell Publishers, TAŞÇI Deniz ve KOÇ Umut, Örgütsel Vatandaşlık Davranışı-Örgütsel Öğrenme Değerleri İlişkisi: Akademisyenler Üzerinde Görgül Bir Araştırma, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C. 7, S. 2, ss , MUSSARİ Riccardo, Accounting and Accountability in Italian Local Governments: Recent Changes and Challenges for The Future, Public Budgeting and Finance, ss.54-70, FABRY, a.g.e., s ]

7 Yerel Yönetim Başarısını ve Seçmen Tercihini Etkileyen Unsurlar Bucak İlçesinde Bir Araştırma 2.4. Şeffaflık, İletişim ve Hesap Verebilirliğin Yerel Yönetim Başarısına Etkisi Etkin bir demokrasi, etkin bir hesap verme, şeffaflık ve iletişim sürecini gerektirir. Etkin hesap verme, iletişim ve şeffaflık süreci, hükümet faaliyetlerinin vatandaşlara raporlanmasını gerektirir. Yerel yönetimlerin seçmenlerine siyasi hesap verebilme derecesi, kamu hizmetlerinin dağıtımındaki hizmetleri üzerinde kritik bir etkiye sahiptir. Hükümet performansının verilen alanda politik hesap verebilirlik derecesinin bir fonksiyonu olması beklenir.15 Performans değerlendirme yöntemi, özellikle seçilmişler açısından yeniden seçilmek için başarıyı yansıtan bir ayna olarak görülmektedir. Bu görüşe göre başarı oy a eşittir ve seçilmiş yöneticiler açısından performans ölçme ve değerlendirme yönteminin ikincil bir faydası olarak değerlendirilebilir. Ancak uygulanması durumunda yöntemin yararı bununla değil sürdürülebilirlik, kaynakların etkin ve verimli bir şekilde kullanılması, vatandaşların memnuniyeti ve yaşam kalitesinde artışla birlikte değerlendirilecektir.16 Liderleri sorumlu tutmak için vatandaşların en temel yolu seçimlerdeki oylamalardır. Fakat bu, tek yol değildir. Birleşik Devletlerde ve diğer demokrasilerde, vatandaşlar hükümeti sadece seçim günlerinde değil, günlük esaslar üzerinde de etkileyebilmektedir.17 Kabul gören bir yerel seçim, başarılı yönetim kadrosunun oluşumunu sağlayacaktır. İradelerinin sandığa yansıdığını düşünen vatandaş, o yönetime sahip çıkacaktır. Oyunu kullanan seçmen, görevini tamamlamış olmaz; sadece görevinin başlangıç aşamasını geçmiş olur. Seçim sonrasında yapılan hizmetlerin değerlendirilmesi sonucu uygun olanların desteklenmesi, uygun olmayanların ise düzeltilmesi için katkı konulması istenilen bir durumdur Şeffaflığın Yerel Yönetimlerin Başarısına Etkisi Ülkemizde, özellikle genel siyasetteki gelişmeler, yerel seçimleri de etkilemektedir. Ancak bu genellemeden sapmalar da olabilmektedir. Tek tek yerel yönetimler incelendiğinde bazı yerlerde vatandaşın, genel siyasetten ECKARDT Sebastian, Political Accountability, Fiscal Conditions and Local Government Performance-Cross-Sectional Evidence From Indonesia, Public Administration and Development, S. 28, ss. 1-31, ERTEKİN Özhan ve ERKUT Gülden, Yerel Yönetimler İçin Karar Sürecinde Şehirsel Performans Değerlendirmesi, İstanbul Teknik Üniversitesi Dergisi, C. 2, S. 1, Mart KATZ Ellen M., Transparency in Government-How American Citizens Influence Public Policy, ]

8 Adnan KALKAN - Hasan ERDOĞAN etkilenmeyerek sadece yerel yönetimin başarısı nedeniyle, o yerel yönetime oy verdiği de görülmektedir. Performans yönetiminin yerel yönetimlerde yerleşmesiyle, bu örneklerin sayısı da artacaktır. Yönetsel şeffaflık, belediyelerde uygulanan performans yönetim sürecinin takibi ve performans sonuçlarının halka duyurulması noktasında, performansa dayalı bir yönetime katkıda bulunmaktadır.18 Bütün bunların ışığında yönetimde şeffaflık prensibinin, yerel yönetimlerin başarısı üzerinde pozitif etkiye sahip olduğu ifade edilebilir İletişimin Yerel Yönetimlerin Başarısına Etkisi Yerel yönetimlerde her türlü iletişim ve yönetsel açıklığın sağlanmış olması, performans yönetimini destekleyen bir olgudur. Bu doğrultuda, halka, yapılan hizmetler ile, hedefler ve planlar hakkında sürekli ve doğru bilgiler verilmelidir. Ayrıca yerel yönetim hizmetleri ile ilgili bilgiler, herkese açık olmalıdır. Böylece vatandaşlar, hizmetten kimin sorumlu olduğuna ve ihtiyaçları karşılayıp karşılamadığına karar verebilecektir. Bunun sonucunda iletişim, yerel yönetimlerin başarısı üzerinde pozitif bir etkiye sahip oldoğunu söylemek mümkündür Hesap Verebilirliğin Yerel Yönetimlerin Başarısına Etkisi Hesap verilebilirlik, bilmeye hakkı ve yetkisi olanlara performansımızı tam ve doğru olarak bildirmemizi gerekli kılan bir prosestir.19 Kamu yönetiminin; kendisine yetki veren vatandaşa karşı, bu yetkiyi ne kadar doğru ve etkin kullandığının hesabını vermesi gerekmektedir. Hesap verilebilirlik; siyasi, idari, hukuki ve mali hesap verebilirlik olmak üzere dört ana başlıkta ele alınabilir. Genel olarak, siyasi hesap verme sorumluluğu halkın seçim ve oylama mekanizması aracılığıyla vekillerini denetlemesi anlamına gelmektedir. Başka bir ifadeyle, halkın seçtiği temsilcilerin bir seçim dönemi içersinde yaptıkları faaliyetler seçmenler tarafından değerlendirilmekte ve eğer seçimle iş başına getirilen hükümet başarılı görülüyorsa yeniden seçilmekte, başarısız görülüyorsa tekrar seçilememektedir. Dolayısıyla, seçim ve oylama mekanizması başlı başına bir hesap verme yükümlülüğü mekanizmasıdır.20 Vatandaşlar seçimlerde oy kullandığı zaman kamu politikalarının yürütülmesi ve önceki dönemdeki süreçte yetkinin kullanılması için hükümetin hesap tutacağı kabul edilmiştir. Yani, vatandaşlar hesap sahipleri KÖSEOĞLU Özer, Belediyelerde Performans Yönetimi, Türk İdare Dergisi, S. 447, Haziran FABRY, a.g.e., ss. 2. AKTAN ve ÇOBAN, a.g.e., ss ]

9 Yerel Yönetim Başarısını ve Seçmen Tercihini Etkileyen Unsurlar Bucak İlçesinde Bir Araştırma gibi davranmaktadır. Demokratik hesap verebilirlik, aktif vatandaşların sorumluluğu politika üreticileri ile paylaşmasını gerektirir. Çünkü bu, demokratik yönetim ve kontrolün tek yoludur. Yerel ve bölgesel adaylar için oy kullanma bir hesap verebilirlik eylemidir.21 Vatandaşlar, hesap verebilirliğin bir parçasıdır ve Behn in demokratik hesap verebilirlik konseptine oturtulan hesap vermede, seçilmiş temsilcilerden daha fazla sorumluluğa sahiptir. Vatandaşlar seçimlerde yerel ve bölgesel yönetimleri doğrudan kontrol edebilir ve toplum örgütleri yerel ve bölgesel politikalar için hesap verme gücünü elde tutmak amacıyla baskı odaklı eleştirileri de üstlenebilir.22 Bütün bunların bir sonucu olarak; hesap verebilirlik prensibinin yerel yönetimlerin başarısı üzerinde pozitif bir etkiye sahip olduğu söylenebilir. 3. YEREL YÖNETİM BAŞARISI TERCİHLERİNİ ETKİLEYEN ARAŞTIRMASI VE SEÇMEN FAKTÖRLER 3.1. Araştırmanın Amacı ve Önemi Günümüz kamu yönetimi anlayışında, merkezi ve yerel yönetim faaliyetlerinde hesap verebilirlik, şeffaflık, iletişim gibi kavramlar vazgeçilmez vasıflar konumundadır. Bu etik değerler çok önemli kamu hizmetlerini düzenleyen kanunlara, yöneltmeliklere uygulama yönergelerine temel teşkil eder duruma gelmiştir. Bu anlayışın getirdiği açık yönetim kavramı dahilinde düşünüldüğünde toplum ve devlet arasındaki mesafeyi kaldırmak, kamu hizmetinin kalitesini artırıp bunu topluma hissettirmek ve yerel yönetim başarısının bu anlamda gerçekleştirilmesini sağlamak esas amaç olmalıdır Araştırmanın Kapsamı Yapılan bu çalışmada ana kütle olarak Burdur iline bağlı Bucak ilçesinde ikamet eden seçmen kitlesi seçilmiştir. Örnek kütle olarak Bucak ilçesindeki sivil toplum kurululuşları, kamu kurum ve kuruluşları, temel sanayi ve ticari işkollarında faaliyet gösteren çeşitli işletmeler (ana kütlenin % 2,2 si) alınmıştır. Anketörler tarafından seçmenler ziyaret edilerek yüz yüze görüşmelerle anketler uygulanmıştır. Anket uygulanacak kişi olarak; seçmen niteliklerine sahip 18 yaş üstü kişiler seçilmiştir. Bucak ta toplam 500 kişiye anket uygulanmıştır. Geri dönen anket sayısı 487 adet olmuştur HANBERGER Anders, Democratic Accountability in Decentralised Governance, Journal compilation, Scandinavian Political Studies, C. 32, S. 1, HANBERGER, a.g.e., ss ]

10 Adnan KALKAN - Hasan ERDOĞAN 3.3. Araştırmanın Kısıtları Araştırma bulguları verilen kısıtlar için geçerlidir. Bu kısıtlar; faydamaliyet ve pratik olma açısından belirlenmiştir. Örnek kütle; sivil toplum kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşları, temel sanayi ve ticari işkollarında faaliyet gösteren seçmenler arasından seçilmiştir. Böylece örnek kütle, bu alanda çalışan seçmenler olarak sınırlandırılmıştır Araştırma Modeli Bu araştırmada şeffaflık, iletişim ve hesap verebilirlik bağımsız değişkenler, yerel yönetimlerdeki başarı (yerel seçim başarısı) ise bağımlı değişkenler olarak seçilmiştir. Burada bağımlı ve bağımsız değişkenler arasındaki ilişkiler (pozitif veya negatif) araştırılmış ve ölçülmüştür. Bu konu ile ilgili olarak hipotezler geliştirilmiş ve bu hipotezlerin doğrulukları ve hipotezlerin desteklenip desteklenmediği araştırılmıştır. Değişkenlerin birlikte değişip değişmedikleri, birlikte bir değişme varsa bunun nasıl olduğu öğrenilmeye çalışılmış ve korelasyon türü ilişkiler aranmıştır. Yerel yönetimlerin başarılarında; şeffaflık, iletişim ve hesap verebilirlik olmak üzere özellikle üç ana konu üzerinde durulmuştur. Şeffaflık, iletişim ve hesap verebilirlik; yerel yönetimlerin başarılarını etkileyecek ve artış sağlayacaktır. Bütün bunların ışığında denilebilir ki; Hipotez 1: Şeffaflık, yerel yönetimlerin başarısı üzerinde pozitif bir etkiye sahiptir. Hipotez 2: İletişim, yerel yönetimlerin başarısı üzerinde pozitif bir etkiye sahiptir. Hipotez 3: Hesap verebilirlik, yerel yönetimlerin başarıs üzerinde pozitif bir etkiye sahiptir. Değişkenlerin birlikte değişip değişmedikleri, birlikte bir değişme varsa bunun nasıl olduğu öğrenilmeye çalışılmış ve korelasyon türü ilişkiler aranmıştır. Bu durum Tablo3 de gösterilmeye çalışılmıştır. Tablo 1: Bağımlı ve Bağımsız Değişkenler Bağımsız Değişkenler (Neden) İletişim Şeffaflık Hesap Verebilirlik X X1 X2 X3 226] Bağımlı Değişkenler (Sonuç) Yerel Yönetim Başarısı Y Y 1

11 Yerel Yönetim Başarısını ve Seçmen Tercihini Etkileyen Unsurlar Bucak İlçesinde Bir Araştırma Araştırma modeli olarak da Şekil1 de gösterildiği gibi simgesel bir model kullanılmıştır. Şeffaflık Yerel Yönetim Başarısı İletişim Hesap Verebilirlik Şekil 1: Şeffaflık, İletişim ve Hesap Verebilirlik ile Yerel Yönetimlerin Başarısı Arasındaki İlişkiler 3.5. Veri Toplama Yöntemi Araştırılan konuya yakınlıkları ve ilgileri nedeni ile sivil toplum kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörde çalışan kişiler, birincil veri kaynağı olarak seçilmiştir. Anket sorularının cevapları, değerlendirme ve karşılaştırma kolaylıkları sağlaması nedeni ile önceden verilecek seçeneklere göre düzenlenmiştir. Cevaplamada istenen bakış açısını davet etmesi, kaynak kişi için cevaplama kolaylığı sağlaması ve değerlendirme kolaylığı vermesi bakımından kapalı uçlu sorulara ağırlık verilmiştir. Ankette beşli seçenekleri olan sıralamalı Likert tipi (1:Kesinlikle Katılmıyorum,..., 5:Kesinlikle Katılıyorum) ölçek kullanılmıştır. Ankettin baş sayfasında ve sorulardan önce, soruların nasıl cevaplandırılacağını belirten açıklamalara (yönerge) yer verilmiştir Verilerin Analizi Toplanan veriler, bilgisayara girilmiş ve amaca uygun olarak SPSS 15.0 istatistik programı ile analiz edilmiştir. Değişkenler arasındaki ilişkilerin araştırılmasında; ilişkinin olup olmadığı, ilişkinin yönü ve derecesi dikkate alınmıştır Araştırmanın Bulguları Analizler sırası ile faktör analizi, güvenilirlik analizi, korelasyon analizi ve hipotez testleri için regresyon analizlerinden oluşmaktadır. Hipotezler, regresyon analizinde ortaya çıkan sonuçlar doğrultusunda test edilmiştir. Yapılan analizler ve sonuçları sırası ile aşağıda açıklanmıştır. Ankete katılan seçmenler; yaş durumlarına göre %32 si 35-45, %30,2 si 25-35, %18,1 i 18-25, %15 i ve %4,7 si 55 ve üstü yaş grubuna girmektedir. 227]

12 Adnan KALKAN - Hasan ERDOĞAN Eğitim durumlarına göre, ankete katılanlar arasında en yüksek oran %46 (224 kişi) ile üniversite mezunlarına aittir. Üniversite mezunlarını %30 (146 kişi) ile lise mezunları, %17,9 (87 kişi) ile ilköğretim mezunları, %5,7 (28 kişi) ile yüksek lisans mezunları, %0,4 ile doktora mezunları takip etmektedir. Çalıştıkları alanlara baktığımızda ankete katılanların %49,9 u (243 kişi) kamu sektöründe istihdam edildiği görülmektedir. Bundan sonra sırası ile katılımcıların %26,7 si (130 kişi) kendi işini yapmakta, %20,7 si (101 kişi) özel sektörde, geriye kalan %2,7lik kısım ise sivil toplum kuruluşlarında görev yapmaktadır. Ankete 333 ü bay (%68,4), 154 ü bayan (%31,6) olmak üzere toplam 487 kişi katılmıştır. İlçede ikamet etme süreleri dikkate alındığında, ankete katılanların %39 u 20 yıl ve üstü, %19,1 i 0-5 yıl, %17,5 u 5-10 yıl, %12,7 si yıl ve %11,7 si yıl süre ile Bucak ilçesinde ikamet ettikleri görülmüştür Faktör Analizi Faktör analizinde, bağımlı ve bağımsız değişkenler ayrı ayrı ele alınmış ve değişkenler bu şekilde analiz edilmiştir. Bağımlı değişkene ait faktör analizi sonuçları ve toplam açıkladığı varyans % 53,584 olarak gerçekleşmiştir. Faktör yükleri Tablo 4 de verilmiştir. Tablo 2. Bağımlı Değişkene Ait Faktör Yükleri Bağımlı Değişken Sorular B.1 B.2 B.3 C.2 C.3 C.4 D.2 D.3 D.4 Yerel Yönetim Başarısı (Y1) Rotasyonlandırılmış Bileşenler Matrisi Çözüm (Extraction) Yöntemi: Temel Bileşenler Analizi. Rotasyon Yöntemi: Kaiser Normalizasyonu ile Varimax. Rotasyon 5 iterasyonda sonuçlanmıştır. 228] Bileşen,811,825,734,706,761,767,674,626,665

13 Yerel Yönetim Başarısını ve Seçmen Tercihini Etkileyen Unsurlar Bucak İlçesinde Bir Araştırma Faktör analizinde, bağımlı ve bağımsız değişkenler ayrı ayrı ele alınmış ve değişkenler bu şekilde analiz edilmiştir. Bağımlı değişkene ait faktör analizi sonuçları ve toplam açıkladığı varyans % 41,397 olarak gerçekleşmiştir. Faktör yükleri Tablo 5 de verilmiştir. Tablo 3. Bağımlı Değişkene Ait Faktör Yükleri Bağımlı Değişken Seçmenin Tercihi (Y2) Sorular E.1 E.2 E.3 E.4 E.5 Rotasyonlandırılmış Bileşenler Matrisi Çözüm (Extraction) Yöntemi: Temel Bileşenler Analizi. Rotasyon Yöntemi: Kaiser Normalizasyonu ile Varimax. Rotasyon 5 iterasyonda sonuçlanmıştır. Bileşen,645,677,660,644, Güvenilirlik Analizi Güvenilirlik analizinde herbir değişkenin alfa katsayılarına bakılmıştır. Tablo 6 da değişkenlere ait alfa güvenilirlik katsayıları verilmiştir. Şeffaflık, iletişim ve hesap verebilirlik konularındaki tüm sorularda güvenilirlik (alfa katsayısı) %83,7 elde edilmiştir. Tablo 4: Güvenilirlik Analizi Sonuçları Alfa Katsayısı ( ),702,741,710,652 Değişkenler Yerel Yönetim Başarısı (Y1) İletişim (X1) Şeffaflık (X2) Hesap Verebilirlik (X3) Elde edilen alfa değerleri; literatürde dikkate alınması istenen Bagozzi ve Yi (1988) tarafından belirtilen en küçük alfa değerinin (0,6) ve Nunnally (1978) tarafından belirtilen alfa eşik değerinin (0,7) üzerinde olduğu için kabul edilmiştir.23 Sonuç olarak; değişkenlere ait alfa güvenilirlik katsayıları, uluslararası literatürde belirtilen ve genel kabul gören değerlerin üzerinde çıkmıştır. 23 KAYNAK, ss ]

14 Adnan KALKAN - Hasan ERDOĞAN Korelasyon Analizi Tablo 7 de değişkenlere ait Pearson korelasyon katsayılarına ait değerler görülmektedir. Korelasyon tablosunda, bağımlı değişkenlerin diğer bağımsız değişkenler ile birebir ilişkilerine bakılmıştır. Tablo 5: Korelasyon Değerleri Değişkenler Y X1 Y Yerel Yönetim Başarısı 1,000,129** 1,000 X1 İletişim **,112,109* X2 Şeffaflık **,144,321** X3 Hesap Verebilirlik Pearson Korr. (Korelasyon) ve Sig. (Anlamlılık) **. Korelasyon, =0,01 seviyesinde anlamlı (çift yönlü) *. Korelasyon, =0,05 seviyesinde anlamlı (çift yönlü) X2 X3 1,000,225** 1, Regresyon Analizleri ve Hipotez Testleri Modele ait hipotezler, regresyon analizleri yapılarak test edilmiştir. Aşağıda regresyon analizinin matematiksel ifadesi olan denkleme yer verilmiş ve analizler bu denklem doğrultusunda yapılmıştır. Bağımlı değişkenlere ilişkin hipotezleri test etmek için regresyon denklemi öne sürülmüştür. Matematiksel model olarak nitelendirilen bu denklem aşağıda verilmiştir: Y= 0+ 1X1+ 2X2+ 3X3. Burada bağımlı değişken Y, yerel yönetim başarısını ifade etmektedir. Benzer şekilde bağımsız değişkenlerden X1, şeffaflığı; X2, iletişimi; X3, hesap verebilirliği göstermektedir. Burada Xi, i. değişken; değeri ise, standardlaştırılmış beta regresyon katsayısıdır. Regresyon analizi sonucunda değişkenlerin katsayıları ve anlamlılık seviyelerine ( ) göre hipotezlerimiz kabul yada reddedilecektir. Bu tablolarda gösterilen unsurlar; bağımlı değişken, bağımsız değişken, beta katsayıları ( ), anlamlılık ( ), R2 ve F değerleridir. Regresyon tablolarında bu değerlerin aynı formatta verilmesine dikkat edilmiştir Yerel Yönetim Başarısı İçin Regresyon Sonuçları Tablo 8 de görüldüğü gibi, analizde bağımlı değişken olarak Yerel Yönetim Başarısı alınmış ve bunu etkileyen bağımsız değişkenler seçilerek regresyon analizi yürütülmüştür. Bu regresyon modelinde; R2=,134, =, ]

15 Yerel Yönetim Başarısını ve Seçmen Tercihini Etkileyen Unsurlar Bucak İlçesinde Bir Araştırma ve F=18,638 değerleri elde edilmiştir. Elde edilen R2 ve F değerleri, modelde kullanılan değişkenlerin Yerel Yönetim Başarısını oldukça tatminkar seviyede açıkladığını göstermektedir. Tablo 6: Yerel Yönetim Başarısını Etkileyen Bağımsız Değişkenler Bağımsız Beta ( ) Anlamlılık ( ) Değişkenler ** İletişim (X1),207,000 Şeffaflık (X2),130**,005 ** Hesap Verebilirlik (X3),283,000 R2 =,134 F= 18,638 =,000a **. Korelasyon, =,01 seviyesinde anlamlı (çift yönlü) *. Korelasyon, =,05 seviyesinde anlamlı (çift yönlü) Bağımlı Değişken Yerel Yönetim Başarısı Aşağıdaki Şekil:2 de şeffaflık, iletişim ve hesap verebilirlik ile yerel yönetim başarısına ait regresyon sonuçları toplu bir şekilde şematik olarak gösterilmiştir. Kabul edilen hipotezlere ait ilişkiler kalın çizgili oklarla gösterilmiştir. Şekil 7: Şeffaflık, İletişim ve Hesap Verebilirlik ile Yerel Yönetim Başarısı Arasındaki İlişkiler Şeffaflık 130** İletişim 207 Hesap Verebilirlik ** 283**,, Yerel Yönetim Başarısı, Bulgular sonucunda matematiksel model olarak nitelendirilen denklemler sayısal olarak aşağıda verilmiştir: Y1=1,278+,207**X1+,130**X2+,283**X Hipotezlere İlişkin Sonuçlar Tablosu Hipotezlere ilişkin sonuçlar, Tablo 9 da gösterilmiştir. Modeldeki hipotezlerin tamamı tek yönlü olup, çift yönlü hipotezler bulunmamaktadır. Toplam 3 adet hipotezin sıralandığı Tabloda sonuçlara ilişkin olarak, Beta ( ), Anlamlılık ( ) ve KABUL/RED (K/R) durumları görülmektedir. Buna 231]

16 Adnan KALKAN - Hasan ERDOĞAN göre; 3 adet hipotezden 3 adedi % 1 seviyesinde anlamlı olduğundan kabul edilmiştir. Tablo 9: Hipotezlere İlişkin Sonuçlar No H1 H2 H3 Hipotezler Şeffaflık, yerel yönetimlerin başarısı üzerinde,130 ** pozitif bir etkiye sahiptir. İletişim, yerel yönetimlerin başarısı üzerinde,207 ** pozitif bir etkiye sahiptir. Hesap verebilirlik, yerel yönetimlerin başarıs,283 ** üzerinde pozitif bir etkiye sahiptir. K/R,000 K,000 K,000 K Seçmen Tercihini Etkileyen Unsurlar Siyasal partilerin, öncelikle oylarına talip oldukları seçmenleri çok iyi tanımaları, onların, oy verirken hangi davranışları sergilediklerini ve hangi etkenlerin oy verme davranışını etkilediğni çok iyi bilmeleri gerekmektedir. Seçmen davranışını iyi analiz edemeyen siyasal partilerin, seçim yarışında başarılı olacağını söylemek oldukça güçtür.24 Burdur ili, Bucak ilçesi nde yapılan çalışmada seçmenlere yerel yönetim seçimlerinde seçim kararlarında etkili olabilecek etkenler yöneltilmiş ve bu etkenlere katılıp katılmadıkları sorgulanmıştır. Yerel yönetim seçimlerinde bu etkenlerin vatandaş tercihleri üzerindeki etkisinin olup olmadığı Tablo1 de gösterilmiştir. Tablo10: Seçmen Tercihlerini Etkileyen Faktörler Vatandaşın Yerel Seçim Kararını Etkileyen Etkenler Bölgenin Ekonomik Durumu Yapılan Maddi Yardımlar YapılanYayın, Propaganda ve Anketler Parti Tarafından Seçilen Aday Seçmenin Eğitimi, Etnik Geçmişi ve SosyoEkonomik Durumu % Küm. Kararlar Kesinlikle Katılmıyorum Katılmıyorum % Küm. % Küm. % Küm. % Küm. 10,2 10,2 13,6 13,6 9,2 9,2 9,4 9,4 6,0 10,3 20,5 15,4 29,0 14,2 23,4 9,0 18,4 6,0 12 Kararsızım 12,3 32,8 14,3 43,3 14,6 38,0 14,2 32,6 8,2 20,2 Katılıyorum Kesinlikle Katılıyorum 32,0 64,8 25,2 68,5 34,2 72,2 32,1 64,9 32,2 52,4 35,2 100,0 31,5 100,0 27,8 100,0 35,3 100,0 47,6 100,0 24 6,0 ERCİNS Gülay, Türkiye de Sosyo-Ekonomik Faktörlere Bağlı Olarak Değişen Seçmen Davranışı, Cumhuriyet Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C. 8, S. 2, ss. 26, ]

17 Yerel Yönetim Başarısını ve Seçmen Tercihini Etkileyen Unsurlar Bucak İlçesinde Bir Araştırma Sorgulanan etkenlere verilen cevapların yüzdeleri Tablo1 de görüldüğü gibidir. Verilen cevapların kararsızlık halinden anlamlı oranda farklı olup olmadığı T testi yapılarak görülmeye çalışılmıştır. Tablo2 de ise verilen cevapların önem dereceleri, T değerleri ve ortalama değerleri incelendiğinde sorgulanan bütün ifadelerde anlamlı ölçülerde olumlu cevapların alındığı görülmüştür. Tablo11:Verilen Cevapların Önem Dereceleri, T ve Ortalama Değerleri Seçmen Tercihini Etkileyebilecek Etkenler Bölgenin Ekonomik Durumu Seçim Öncesi Maddi Yardımlar Yayın, Propaganda ve Anketler Siyasi partinin yerel yönetici adayı Seçmenin Eğitimi, Etnik Geçmişi ve Sosyo-Ekonomik Durumu T Değeri Önem Derecesi Ort. Std. Sapma 12,107,000 3,7202 1, ,079,000 3,4547 1, ,801,000 3,5700 1, ,799,000 3,7449 1, ,948,000 4,0947 1, Bölgenin Ekonomik Durumu Seçmen tercihinde; bölgenin ekonomik durumu, seçmene yapılan maddi yardımlar, basın tarafından yapılan yayın ve anketler, siyasi parti tarafından belirlenen aday, seçmenin eğitim durumu, etnik geçmişi ve sosyoekonomik sınıfı seçmenin tercihini etkileyecektir. Yerel seçimlerde bulunulan bölgenin ekonomik konjonktürü ve bölgede gerçekleştirilen yatırımlar seçmen kararının şekillenmesinde önemli bir etken olabilmektedir. Bölgede yaşayan kişilerin gelir seviyeleri, ekonomik kaynakları ve sektör yapıları seçmenlerin tercihlerini etkileyebilmektedir. Bölgenin ekonomik durumunun seçmenin oy tercihini kesinlikle etkilediğini düşünen seçmenler, araştırmaya katılanların %35,2lik kısmını oluşturmaktadır. Bu oranı %32 ile katılıyorum, %12,3 ile kararsızım, %10,3 ile katılmıyorum ve son olarak %10,2 ile kesinlikle katılmıyorum ifadeleri izlemektedir. 233]

18 Adnan KALKAN - Hasan ERDOĞAN Yapılan Maddi Yardımlar Bölgede seçim öncesi yapılan maddi yardımların oy tercihini kesinlikle etkilediğini düşünen seçmenler, araştırmaya katılanların %31,5lik kısmını oluşturmak da ve bu oranı %25,2 ile katılıyorum, %14,3 ile kararsızım, %15,4 ile katılmıyorum ve son olarak da %13,6 ile kesinlikle katılmıyorum ifadeleri izlemektedir Basın Tarafından Yapılan Yayın ve Anketler Yerel seçim öncesi kampanyalarda, basının rolü; partiler ve liderleri ön plana çıkaran yayınlar aracılığıyla nesnellik/tarafsızlık iddialarıyla çelişir görünmekle birlikte, seçim döneminde basın, seçmenlerin rasyonel kararlarının oluşmasında yol gösterme ve bilgilendirme rolünü üstlenmiştir. Bu dönemlerde kimi haberlere gazetenin seçim sonuçları ile ilgili tercihini gösteren başlıklar atılırken, kimi köşe yazarları da oyunun rengini belli ederek seçmeni yönlendirme işlevini sonuna kadar yerine getirmektedir. Seçim kampanyaları boyunca, siyasal partilerden aday gösterilen kişiler hakkında demeçleri, faaliyetleri, özel hayatları ve sağlıkları ile ilgili konular aracılığı ile bazı adayların ve partilerin ön plana çıkarılması sağlan-maktadır. Basın, sistemin içinde yer alan siyasal partilerle ilgili tercihlerini açık veya gizli olarak ortaya koyarken, kendi kimliğine ilişkin geliştirdiği özgürlük tanımını, siyasetin özgür-rasyonel kararlar üzerine kurulu olduğu iddiası ile bütünleştirmektedir25 Seçim öncesi yapılan araştırmalar ve anketler de söz konusu değişkenler kadar önem taşıyabilmektedir. Siyasal kanaatlerini neredeyse sandık başında belirleyen önemli ölçüde seçmenin bulunduğu bir ülkede; bilimselliği ve tutarlılığı koro halinde tasdik edilen bir araştırmanın, seçmenin karar sürecinde oldukça etkili olabileceği söylenebilir.26 Medyanın siyasal toplumsallaşma üzerinde oldukça yoğun etkisi bulunmaktadır. Yapılan çeşitli araştırmalarda siyasal toplumsallaşma sürecinde çeşitli araç ya da kurumların farklı düzeylerde etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Toplumsallaşma ile kazanılan değer, tutum, davranışlar bireyin siyasal bir dünya kurmasına yol açtığına göre, bu kurumların bireyin siyasal dünyasının mimarları olduğu söylenilebilir. Bu mimarların hangilerinin ne ölçüde etkili olacağı toplumlar arasında farklılık gösterse de, genel kabul gören siyasal toplumsallaşmada aracı kurumlar ya da siyasal toplumsallaşma etmenleri aile, okul, eğitim, çevre, kişisel ÜSTE R. Bahar, Yerel Yönetimlerde Demokratikleşme, Türk İdare Dergisi, S. 448, ss , Ankara, BOSTANCI M. Naci, 3 Kasım dan 28 Mart a Siyasal Haritadaki Şekillenme Sürüyor, Türkiye Günlüğü, S. 76, ss , Bahar ]

19 Yerel Yönetim Başarısını ve Seçmen Tercihini Etkileyen Unsurlar Bucak İlçesinde Bir Araştırma tecrübeler ve medyadır. Kitle iletişim araçlarının bireylerin siyasal değer, inanç, tutum ve değerleri üzerinde etkisi olsa da aile, okul, eğitim ve çevreden sonra gelmektedir. Genel olarak bakıldığında, aile, arkadaş çevresinin etkisinin daha fazla olduğu kabul edilse de, kitle iletişim araçlarının da siyasal kültürün oluşumunda ve aktarımında topluma hizmet eden en temel kurumlardan biri olduğu yadsınamaz. Bunlara ilaveten yerel halkın bilinçlenmesi ve yönetimi sahiplenmesinde medyanın oldukça güçlü bir etkisi bulunmaktadır.27 Bölgede seçim öncesi yapılan yayınlar, propagandalar ve anketlerin oy tercihini kesinlikle etkilediğini düşünen seçmenler, araştırmaya katılanların %27,8lik kısmını oluşturmak da ve bu oranı %34,2 ile katılıyorum, %14,6 ile kararsızım, %14,2 ile katılmıyorum ve son olarak da %9,2 ile kesinlikle katılmıyorum ifadeleri izlemektedir Siyasi Parti Tarafından Belirlenen Adaylar Seçim kampanyaları yöntemleri ne kadar gelişmiş olursa olsun, siyasi partiler ve seçmenler için siyasi partinin kimliği, ideolojisi, imaj ve vitrini hakkında fikir veren ürün karmasının en önemli unsurlarından biri de siyasi partilerin gösterdiği adaylardır. Seçmen gözünde hiçbir zaman önemini kaybetmeyen bu unsurun önemli bir tercih sebebi olduğu bilinmektedir.28 Bu nedenle siyasi partiler; ideolojik farklılık gözetmeden bütün seçmen kesimlerine kendi adaylarını tanıtmak,29 adaylarının geçmişi ve nitelikleri ile gelecekleri pozisyonların ilişkilendirilmesini sağlamak durumundadır. Siyasal partilerin uygulamada yapmak istediklerinden çok, adayların neler yapmak istedikleri üzerinde durmak çok daha mantıklı bir yaklaşım olacaktır. Yerel yönetimlerde siyasal katılım, siyasal partilerin öne çıkarılması ile değil; adayların ön plana çıkarılması ile başarıya ulaşabilir. Siyasal partilerin bölgede gösterdikleri adayları tanıtmaya çalışmak katılım açısından doğru bir ufuk açacaktır. Siyasal parti ne denli olumlu kamu politikaları oluşturmuş olursa olsun, adayın fikirleri, daha önce yaptıkları ve seçim sonrası yapmak istediklerinin önemi bir kat daha büyüktür. Seçimin akışını belirleyen adaylar olmaktadır. Adayını bölgede doğru belirleyen seçmen, siyasal katılımın seçim öncesi aşamasını tamamlamış sayılır ÜSTE, a.g.e., ss. 57 DİVANOGLU Sevilay U., Seçim Kampanyalarında Siyasal Pazarlama Karması Elemanlarının Yeri ve Önemi, Nigde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C. 1, S. 2, ss , Aralık SAKAL Mustafa, Siyasal Karar Alma Sürecinde Yer Alan Aktörler ve Rolleri, ( ). ÜSTE, a.g.e., ss ]

20 Adnan KALKAN - Hasan ERDOĞAN Siyasi partiden çok siyasi partinin aday olarak gösterdiği kişilerin oy tercihini kesinlikle etkilediğini düşünen seçmenler, araştırmaya katılanların %35,2lik kısmını oluşturmakta ve bu oranı %32,2 ile katılıyorum, %14,2 ile kararsızım, %9 ile katılmıyorum ve son olarak da %9,4 ile kesinlikle katılmıyorum ifadeleri izlemektedir Seçmenin Eğitim, Etnik Geçmiş ve Sosyo-ekonomik Sınıfı Bölgenin etnik kökeninden, gelişmişlik düzeylerinden, gelir seviyelerinden kaynaklanan tercih farklılıkları partiler için kimi zaman önemli bir avantaj kimi zaman ise ciddi bir dezavantaj olarak ortaya çıkmaktadır. Seçmenlerin demografik özellikleri ve etnik kimlikleri de oy verme tercihlerini önemli ölçüde etkilemektedir. Türkiye de, son yapılan yerel seçimlerin sonuçlarına yönelik araştırmalar; her partinin farklı eğitim düzeylerine sahip seçmeni olduğunu göstermektedir.31 Seçmenin eğitim, etnik geçmiş ve sosyo-ekonomik sınıfı, yerel seçimde oy tercihini kesinlikle etkilediğini düşünen seçmenler, araştırmaya katılanların %47,6lik kısmını oluşturmakta ve bu oranı %32,2 ile katılıyorum, %8,2 ile kararsızım, %6 ile katılmıyorum ve son olarak da %6 ile kesinlikle katılmıyorum ifadeleri izlemektedir. Kümülatif yüzdelere baktığımızda ise, ankette ifade edilen seçmen kararındaki tercih sebeplerinin bir sıralaması yapılması gerekirse, seçmenlerin %29 u yapılan maddi yardımların diğerleri arasında etkisinin daha az olduğunu ifade etmişlerdir. Bu oranı %23,4 ile yayın, propaganda ve anketlerin etkisi, % 20,5 ile bölgenin ekonomik durumunun etkisi, %18,4 ile gösterilen adayın etkisi izlemektedir. Son olarak da seçmenin seçim kararında en fazla etkiye sahip olduğunu düşündükleri değişken ise seçmenin eğitimi, etnik geçmişi ve sosyo-ekonomik sınıfı olarak görülmektedir. SONUÇ VE ÖNERİLER Araştırmaya katılan seçmenlerin %67,2 si, bölgenin ekonomik durumunun seçmenin oy tercihini etkilediğini düşünmektedir. Bölgede seçim öncesi yapılan maddi yardımların seçmenin oy tercihini etkilediğini düşünen seçmenler, araştırmaya katılanların %56,7 lik kısmını oluşturmaktadır. 31 ERCİNS, a.g.e., s ]

ŞEFFAFLIK, İLETİŞİM VE HESAP VEREBİLİRLİĞİN YEREL YÖNETİM BAŞARILARINA ETKİLERİ

ŞEFFAFLIK, İLETİŞİM VE HESAP VEREBİLİRLİĞİN YEREL YÖNETİM BAŞARILARINA ETKİLERİ ŞEFFAFLIK, İLETİŞİM VE HESAP VEREBİLİRLİĞİN YEREL YÖNETİM BAŞARILARINA ETKİLERİ Adnan KALKAN MAKÜ-Bucak Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik YO. Bucak/Burdur E-posta: adnankalkan@mehmetakif.edu.tr

Detaylı

ŞEFFAFLIK VE ETİK KÜLTÜRÜN GELİŞTİRİLMESİ

ŞEFFAFLIK VE ETİK KÜLTÜRÜN GELİŞTİRİLMESİ ŞEFFAFLIK VE ETİK KÜLTÜRÜN GELİŞTİRİLMESİ Doç.Dr. Uğur ÖMÜRGÖNÜLŞEN omur@hacettepe.edu.tr Hacettepe Universitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 1 Şeffaflık Şeffaflık, en basit anlamıyla, devletin

Detaylı

E-DEVLET UYGULAMALARINI KULLANANLARLA KULLANMAYANLAR ARASINDAKİ FARKLARIN VE ETKİLERİN İNCELENMESİ

E-DEVLET UYGULAMALARINI KULLANANLARLA KULLANMAYANLAR ARASINDAKİ FARKLARIN VE ETKİLERİN İNCELENMESİ E-DEVLET UYGULAMALARINI KULLANANLARLA KULLANMAYANLAR ARASINDAKİ FARKLARIN VE ETKİLERİN İNCELENMESİ Dr. Tuna USLU Gedik Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Programı Özel Gebze Doğa Hastanesi Sağlık Hizmetleri

Detaylı

Merakla Beklenen Anket Sonuçları Açıklandı

Merakla Beklenen Anket Sonuçları Açıklandı Merakla Beklenen Anket Sonuçları Açıklandı Marpoll Kamuoyu Araştırma Şirketi genel Başkanı Selim Işık tarafından açıklanan raporda çok dikkat çekici sonuçlar elde edildi. Raporun Kahramanmaraş Onikişubat

Detaylı

Bilgisayar ve İnternet Tutumunun E-Belediyecilik Güvenliği Algısına Etkilerinin İncelenmesi

Bilgisayar ve İnternet Tutumunun E-Belediyecilik Güvenliği Algısına Etkilerinin İncelenmesi Bilgisayar ve İnternet Tutumunun E-Belediyecilik Güvenliği Algısına Etkilerinin İncelenmesi Tuna USLU Gedik Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Programı Özel Gebze Doğa Hastanesi Sağlık Hizmetleri A.Ş.

Detaylı

The International New Issues In SOcial Sciences

The International New Issues In SOcial Sciences Number: 4 pp: 89-95 Winter 2017 SINIRSIZ İYİLEŞMENİN ÖRGÜT PERFORMANSINA ETKİSİ: BİR UYGULAMA Okan AY 1 Giyesiddin NUROV 2 ÖZET Sınırsız iyileşme örgütsel süreçlerin hiç durmaksızın örgüt içi ve örgüt

Detaylı

Performans Denetimi Hesap verebilirlik ve karar alma süreçlerinde iç denetimin artan katma değeri. 19 Ekim 2015 XIX.Türkiye İç Denetim Kongresi

Performans Denetimi Hesap verebilirlik ve karar alma süreçlerinde iç denetimin artan katma değeri. 19 Ekim 2015 XIX.Türkiye İç Denetim Kongresi Performans Denetimi Hesap verebilirlik ve karar alma süreçlerinde iç denetimin artan katma değeri 19 Ekim 2015 XIX.Türkiye İç Denetim Kongresi Place image here with reference to guidelines Serhat Akmeşe

Detaylı

ELÇİN ÜNER GfK Türkiye Yönetici Ortağı

ELÇİN ÜNER GfK Türkiye Yönetici Ortağı Sürdürülebilir Marka Şehir: İzmir Araştırması ELÇİN ÜNER GfK Türkiye Yönetici Ortağı Araştırmanın Amacı İzmir in sürdürülebilirlik konusunda bir marka şehir olması yolunda İzmir de yapılan / yapılması

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2012 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2012 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2012 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu OCAK 2013 1.1 Araştırmanın Amacı Araştırmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geliştirme

Detaylı

EKİM 2014 KAHRAMANMARAŞ SELİM IŞIK

EKİM 2014 KAHRAMANMARAŞ SELİM IŞIK EKİM 2014 KAHRAMANMARAŞ SELİM IŞIK TEMEL KAVRAMLAR Kamu Kamuoyu Bir ülkedeki halkın bütünü, halk, amme. Belirli bir konu ve olay hakkında toplumun büyük bir kesimi veya belli gruplar tarafından benimsenen

Detaylı

KENT BİLGİ SİSTEMİNİN BİR ALT SİSTEMİ OLARAK İSTATİSTİKSEL BİLGİ SİSTEMİ VE TÜRKİYE İÇİN 2008 YILINDA İSTATİSTİKSEL BİLGİ SİSTEMİ KULLANIM DURUMU *

KENT BİLGİ SİSTEMİNİN BİR ALT SİSTEMİ OLARAK İSTATİSTİKSEL BİLGİ SİSTEMİ VE TÜRKİYE İÇİN 2008 YILINDA İSTATİSTİKSEL BİLGİ SİSTEMİ KULLANIM DURUMU * KENT BİLGİ SİSTEMİNİN BİR ALT SİSTEMİ OLARAK İSTATİSTİKSEL BİLGİ SİSTEMİ VE TÜRKİYE İÇİN 2008 YILINDA İSTATİSTİKSEL BİLGİ SİSTEMİ KULLANIM DURUMU * Statistical Information System as a subsystem of Urban

Detaylı

1: YÖNETİM-YERİNDEN YÖNETİME İLİŞKİN KAVRAMSAL ÇERÇEVE...1

1: YÖNETİM-YERİNDEN YÖNETİME İLİŞKİN KAVRAMSAL ÇERÇEVE...1 bölüm 1: YÖNETİM-YERİNDEN YÖNETİME İLİŞKİN KAVRAMSAL ÇERÇEVE...1 1. Kavramsal Çerçeve: Yönetim-Yerinden Yönetim...2 1.1. Yönetim Kavramı...2 1.2. Yerinden Yönetim...4 2. Yerel Yönetimlerin Önemi ve Varlık

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu OCAK 2014 1.1 Araştırmanın Amacı Araştırmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geliştirme

Detaylı

Katılımcı Demokrasi STK ları Güçlendirme Önerileri

Katılımcı Demokrasi STK ları Güçlendirme Önerileri Katılımcı Demokrasi STK ları Güçlendirme Önerileri Ankara Çalıştayı 15 Kasım 2016 Kâr amacı gütmeyen Argüden Yönetişim Akademisi, faaliyetlerini Boğaziçi Üniversitesi Vakfı bünyesinde yürütmektedir. Argüden

Detaylı

İSTANBUL ATIK MUTABAKATI

İSTANBUL ATIK MUTABAKATI İSTANBUL ATIK MUTABAKATI 2013 ün Mayıs ayında İstanbul da bir araya gelen dünyanın farklı bölgelerinden belediye başkanları ve seçilmiş yerel/bölgesel temsilciler olarak, küresel değişiklikler karşısında

Detaylı

Kamu Sermayeli İşletmelerde (KİT) Yönetim Kurulu Uygulamaları

Kamu Sermayeli İşletmelerde (KİT) Yönetim Kurulu Uygulamaları Kamu Sermayeli İşletmelerde (KİT) Yönetim Kurulu Uygulamaları Kamu Sermayeli İşletmelerde Kurumsal Yönetim Uygulamaları Konulu Konferans, Ankara, 10 Haziran 2014 Hans Christiansen, Kıdemli Ekonomist Kurumsal

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ 1.Giriş Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı Kamu idarelerinin mali yönetimini düzenleyen 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 10.12.2003

Detaylı

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI Bölgesel Yenilik Stratejisi Çalışmaları; Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi İstanbul Bölgesel Yenilik Stratejisi Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi Önemli Not: Bu anketten elde

Detaylı

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİ OKUR- YAZARLIĞI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİ OKUR- YAZARLIĞI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ Uluslararası 9. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Kongresi SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİ OKUR- YAZARLIĞI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ Yalçın UYAR - Hakan SUNAY yuyar@ankara.edu.tr- hsunay@ankara.edu.tr

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313

Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313 Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313 Amaç MADDE 1 KENT KONSEYİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (1) Bu Yönetmeliğin amacı; kent yaşamında, kent vizyonunun

Detaylı

ANAYASAMIZI HAZIRLIYORUZ - 5-

ANAYASAMIZI HAZIRLIYORUZ - 5- ANAYASAMIZI HAZIRLIYORUZ - 5- Değerlendirme Raporu Doğrudan ve Temsili Demokrasi Merkezi ve Yerel Yönetimler Şeffaflık www.tkmm.net 1 2 ANAYASAMIZI HAZIRLIYORUZ (Halk konuşuyor, TBMM dinliyor) Türkiye

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

2015 YILI AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKET SONUÇLARI

2015 YILI AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKET SONUÇLARI T.C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ SONUÇ RAPORU Üniversitemizde 2015 yılında 30.06.2015-15.07.2015 tarihleri arasında yapılan akademik personel memnuniyet

Detaylı

Yerel Yönetim Vizyonu. Emin Dedeoğlu 16.09.2005, Eskişehir

Yerel Yönetim Vizyonu. Emin Dedeoğlu 16.09.2005, Eskişehir Yerel Yönetim Vizyonu Emin Dedeoğlu 16.09.2005, Eskişehir Yerel Yönetim Vizyonu Slide 2 Yeniden Yapılanma Kamu yönetiminde sorunlar Kötü ekonomik performans Yönetimin hantallaşması, verimsizlik ve etkinsizlik

Detaylı

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Halil Coşkun ÇELİK

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Halil Coşkun ÇELİK Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Halil Coşkun ÇELİK 15 Mayıs 2008 Hemen hemen her bilim alanındaki gelişmeler, yapılmış sistematik araştırmaların katkılarına bağlıdır. Bu yüzden genel olarak araştırma,

Detaylı

DERS BİLGİLERİ SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ Yrd. Doç. Dr. Orhan ALDANMAZ

DERS BİLGİLERİ SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ Yrd. Doç. Dr. Orhan ALDANMAZ DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ 0102313 3 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri YOK Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı

DEVLET MALZEME OFİSİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMA VE ÖDÜL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DEVLET MALZEME OFİSİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMA VE ÖDÜL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DEVLET MALZEME OFİSİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMA VE ÖDÜL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde l - Bu Yönergenin amacı, Devlet Malzeme Ofisi Merkez, Taşra Teşkilâtı ve

Detaylı

21. BM/INTOSAI SEMPOZYUMU: KAMUDA HESAP VEREBİLİRLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN SAYIŞTAY VE VATANDAŞLAR ARASINDA ETKİN İŞBİRLİĞİ

21. BM/INTOSAI SEMPOZYUMU: KAMUDA HESAP VEREBİLİRLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN SAYIŞTAY VE VATANDAŞLAR ARASINDA ETKİN İŞBİRLİĞİ 21. BM/INTOSAI SEMPOZYUMU: KAMUDA HESAP VEREBİLİRLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN SAYIŞTAY VE VATANDAŞLAR ARASINDA ETKİN İŞBİRLİĞİ Seher ÖZER ÜTÜK Birleşmiş Milletler Örgütü (BM) ve Uluslararası Sayıştaylar Birliği

Detaylı

KENTSEL YAŞAM KALİTESİ DERNEĞİ. Binalar Ağaçlardan Yüksek Olmasın

KENTSEL YAŞAM KALİTESİ DERNEĞİ. Binalar Ağaçlardan Yüksek Olmasın KENTSEL YAŞAM KALİTESİ DERNEĞİ Binalar Ağaçlardan Yüksek Olmasın Bu çalışma, 1. Yılını tamamlayan Kentsel Yaşam Kalitesi Derneği ni tanıtım amaçlı hazırlanmıştır. Grafik Tasarım / Emel Karadeniz, Craft

Detaylı

R A P O R. Doç. Dr. Fatih YARDIMCIOĞLU Arş. Gör. Furkan BEŞEL. Mayıs 2015

R A P O R. Doç. Dr. Fatih YARDIMCIOĞLU Arş. Gör. Furkan BEŞEL. Mayıs 2015 R A P O R 1 Doç. Dr. Fatih YARDIMCIOĞLU Arş. Gör. Furkan BEŞEL Mayıs 2015 Sunuş 4.264 kişi ile yüz yüze görüşme şeklinde yapılan anket bulgularına dayanan bu rapor, Mart- Nisan 2015 tarihinde Sakarya ilinin

Detaylı

KAMU YÖNETİMİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR

KAMU YÖNETİMİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. KAMU YÖNETİMİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR

Detaylı

Proje Adı: Türkiye Akademisinde Toplumsal Cinsiyet Algısı ve Yansımaları. Araştırma Şirketi Araştırma Veren Veri Toplama Firması

Proje Adı: Türkiye Akademisinde Toplumsal Cinsiyet Algısı ve Yansımaları. Araştırma Şirketi Araştırma Veren Veri Toplama Firması Proje Adı: Türkiye Akademisinde Toplumsal Cinsiyet Algısı ve Yansımaları Araştırma Şirketi Araştırma Veren Veri Toplama Firması Araştırmanın Künyesi Kullanılan yöntem(ler) Kalitatif Kantitatif Diğer (açıklayınız)

Detaylı

YERELYÖNETİM TARKANOKTAY

YERELYÖNETİM TARKANOKTAY YERELYÖNETİM REFORMUSONRASINDA İLÖZELİDARELERİ Dünyadayaşananküreseleşme,sanayitoplumundanbilgitoplumuna geçiş,şehirleşmeninartışı,ekonomikvesosyaldeğişimleryönetim paradigmalarınıveyapılarınıdaetkilemektedir.çevrefaktörlerinde

Detaylı

T.C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ SONUÇ RAPORU

T.C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ SONUÇ RAPORU T.C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 015 YILI İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ SONUÇ RAPORU Üniversitemizde 015 yılında 30.06.015-15.07.015 tarihleri arasında yapılan idari personel memnuniyet anketine

Detaylı

DİYARBAKIR BÖLGE HALKININ CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ REFERANDUMUYLA İLGİLİ DÜŞÜNCELERİNİ ÖLÇMEYE YÖNELİK SAHA ÇALIŞMASI:

DİYARBAKIR BÖLGE HALKININ CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ REFERANDUMUYLA İLGİLİ DÜŞÜNCELERİNİ ÖLÇMEYE YÖNELİK SAHA ÇALIŞMASI: DİYARBAKIR BÖLGE HALKININ CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ REFERANDUMUYLA İLGİLİ DÜŞÜNCELERİNİ ÖLÇMEYE YÖNELİK SAHA ÇALIŞMASI: Diyarbakır, Batman, Mardin, Bitlis İletişim: www.yorsam.org Prof. Dr. Selahattin

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sunuş Bölüm I: Küresel İletişim, Değişen Paradigmalar ve Reklamın Yeni Rolü Küreselleşme Sürecinin İletişime Yansımaları

İÇİNDEKİLER. Sunuş Bölüm I: Küresel İletişim, Değişen Paradigmalar ve Reklamın Yeni Rolü Küreselleşme Sürecinin İletişime Yansımaları İÇİNDEKİLER Sunuş... 13 Bölüm I: Küresel İletişim, Değişen Paradigmalar ve Reklamın Yeni Rolü... 15 1. Küreselleşme Sürecinin İletişime Yansımaları 1.1. Küreselleşme Kavramı... 15 1.1.1. Küreselleşme Sürecinin

Detaylı

SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ VE STRATEJİK İLETİŞİM PLANLAMASI

SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ VE STRATEJİK İLETİŞİM PLANLAMASI SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ VE STRATEJİK İLETİŞİM PLANLAMASI Stratejik İletişim Planlaması -1 İletişim temelinde, plan ve strateji vardır. Strateji bilgi üretimine dayanır. Strateji, içinde bulunduğumuz noktadan

Detaylı

EUROBAROMETRE 71 AVRUPA BİRLİĞİ NDE KAMUOYU

EUROBAROMETRE 71 AVRUPA BİRLİĞİ NDE KAMUOYU Standard Eurobarometer European Commission EUROBAROMETRE 71 AVRUPA BİRLİĞİ NDE KAMUOYU BAHAR 2009 ULUSAL RAPOR ÖZET TÜRKİYE Standatd Eurobarometre 71 / Bahar 2009 TNS Görüş ve Sosyal Bu araştırma Avrupa

Detaylı

Etki Değerlendirme Hülya ÖZTOPRAK YILMAZ Daire Başkanı

Etki Değerlendirme Hülya ÖZTOPRAK YILMAZ Daire Başkanı Etki Değerlendirme Hülya ÖZTOPRAK YILMAZ Daire Başkanı 1 / 30 İçerik Amaç / Hedef Önem Kamu Destekleri Temel Kavramlar Değerlendirme ne işe yarar? Yöntem 2 / 30 Amaç / Hedef Amaç Etki değerlendirme konusunda,

Detaylı

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar:

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar: Kadın Dostu Kentler Projesi İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün ulusal ortağı ve temel paydaşı olduğu Kadın Dostu Kentler Projesi, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu-UNFPA ve Birleşmiş Milletler

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BELGE YÖNETİMİ VE ARŞİV SİSTEMİ STRATEJİSİ

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BELGE YÖNETİMİ VE ARŞİV SİSTEMİ STRATEJİSİ T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BELGE YÖNETİMİ VE ARŞİV SİSTEMİ STRATEJİSİ (Doküman No: BEYAS-DK-02) Ankara Üniversitesi için aşağıda verilen temel bir Belge Yönetimi ve Arşiv Sistemi Stratejisi metni hazırlanmıştır.

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI. Öngörülen Eylem veya Eylemler

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI. Öngörülen Eylem veya Eylemler KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI Standart Öngörülen veya ler veya KOS1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi

Detaylı

Belediyeler İçin Performans Ölçüt ve Kriterlerinin Belirlenmesi

Belediyeler İçin Performans Ölçüt ve Kriterlerinin Belirlenmesi Belediyeler İçin Performans Ölçüt ve Kriterlerinin Belirlenmesi Doç. Dr. Yüksel Demirkaya, ydemirkaya@marmara.edu.tr Marmara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi Bu çalışma TÜBİTAK 113K427 nolu proje

Detaylı

T.C. ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

T.C. ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ T.C. ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ EĞİTİMİ DEĞERLEMESİ RAPORU Mart 2010 1 ÖNSÖZ İç kontrol sistemi eğitiminin değerlendirmesi amacıyla Ç.K.Ü. de 253 yanıtlayıcıya uygulanan anket çalışması,

Detaylı

KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK?

KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK? KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK? Dünyada mal ve hizmet hareketlerinin uluslararası dolaşımına ve üretimin uluslararasılaşmasına imkan veren düzenlemeler (Dünya Ticaret Örgütü, Uluslararası

Detaylı

İstatistikler ve Kanıta Dayalı Karar Verme Semineri

İstatistikler ve Kanıta Dayalı Karar Verme Semineri T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü İstatistikler ve Kanıta Dayalı Karar Verme Semineri Toplantısına İlişkin Rapor Toplantının Yeri ve Tarihi: Belçika/Brüksel (3/4 Mayıs 2012) Toplantıya Genel

Detaylı

Korelasyon, Korelasyon Türleri ve Regresyon

Korelasyon, Korelasyon Türleri ve Regresyon Korelasyon, Korelasyon Türleri ve Regresyon İçerik Korelasyon Korelasyon Türleri Korelasyon Katsayısı Regresyon KORELASYON Korelasyon iki ya da daha fazla değişken arasındaki doğrusal ilişkiyi gösterir.

Detaylı

Bölgesel kalkınmada BKA ların genel görünümü

Bölgesel kalkınmada BKA ların genel görünümü economicpolicyresearchinstitute ekonomipolitikalarıaraş tırmaenstitüsü Bölgesel kalkınmada BKA ların genel görünümü Derya Sevinç July 14, 2006, Kayseri Kalkınma Ajansları:Genel Görünüm Slide 2 Avrupa AB

Detaylı

KAMU DİPLOMASİSİNDE KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARININ VE MEDYANIN ROLÜ

KAMU DİPLOMASİSİNDE KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARININ VE MEDYANIN ROLÜ KAMU DİPLOMASİSİNDE KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARININ VE MEDYANIN ROLÜ Doç. Dr. O. Can ÜNVER 15 Nisan 2017 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ KAMU DİPLOMASİSİ SERTİFİKA PROGRAMI İletişim Nedir? İletişim, bireyler, insan grupları,

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Tevfik Sönmez KÜÇÜK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi PARTİ İÇİ DEMOKRASİ

Yrd. Doç. Dr. Tevfik Sönmez KÜÇÜK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi PARTİ İÇİ DEMOKRASİ Yrd. Doç. Dr. Tevfik Sönmez KÜÇÜK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi PARTİ İÇİ DEMOKRASİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR...XXI TABLOLAR

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER: TEORİK ÇERÇEVE...

HALKLA İLİŞKİLER: TEORİK ÇERÇEVE... İÇİNDEKİLER 1. Bölüm: HALKLA İLİŞKİLER: TEORİK ÇERÇEVE... 1 1.1. HALKLA İLİŞKİLERİN TANIMI... 1 1.1.1. Halkla İlişkilerin Farklı Tanımları... 2 1.1.2. Farklı Tanımlarda Halkla İlişkilerin Ortak Özellikleri

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KAMU İÇ KONTROL KONTROL ORTAMI İç kontrolün temel unsurlarına temel teşkil eden genel bir çerçeve olup, kişisel ve mesleki dürüstlük, yönetim ve personelin etik değerleri, iç kontrole yönelik destekleyici

Detaylı

hemşehri hukuku: Hemşehri hukuku: Herkes ikamet ettiği beldenin hemşehrisidir. Hemşehrilerin, belediye karar ve hizmetlerine katılma, belediye faaliye

hemşehri hukuku: Hemşehri hukuku: Herkes ikamet ettiği beldenin hemşehrisidir. Hemşehrilerin, belediye karar ve hizmetlerine katılma, belediye faaliye kent konseyi: Kent konseyi, kent yaşamında; kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma

Detaylı

Performans Esaslı Bütçeleme. Prof.Dr. Coşkun Can Aktan

Performans Esaslı Bütçeleme. Prof.Dr. Coşkun Can Aktan 1 Performans Esaslı Bütçeleme Prof.Dr. Coşkun Can Aktan 2 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU Bilindiği üzere uluslararası standartlara uygun daha etkin bir kamu mali yönetim ve kontrol sisteminin

Detaylı

KONAK KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KONAK KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç (13.04.2015 düzenlendi) KONAK KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 (1) Bu Çalışma Yönergesi nin amacı; İzmir İli Konak İlçesi kent yaşamında, kent

Detaylı

T M M E Türkiye Müşteri Memnuniyeti Endeksi

T M M E Türkiye Müşteri Memnuniyeti Endeksi Müşteriyi memnun ettiler, zirveye çıktılar 81 ilde, 6 bin 130 tüketici ile bilgisayar destekli telefon anketi (CATI) yapılarak hazırlanan Türkiye Müşteri Memnuniyeti Endeksi 2011 yılı 1. çeyrek sonuçlarına

Detaylı

NİLÜFER KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ

NİLÜFER KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ NİLÜFER KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bu Çalışma Yönergesi nin amacı; Bursa İli Nilüfer İlçesi kent yaşamında, kent vizyonunun ve hemşehrilik

Detaylı

ISL 201 Pazarlama İlkeleri. Doç. Dr. Hayrettin ZENGİN

ISL 201 Pazarlama İlkeleri. Doç. Dr. Hayrettin ZENGİN ISL 201 Pazarlama İlkeleri Doç. Dr. Hayrettin ZENGİN Pazarlama Bilgi Sistemi (PBS) Bir işletmenin pazarlama ile ilgili kararlarının alınmasına yardımcı olacak bilgilerin toplanması, işlenmesi, saklanması

Detaylı

GENÇ TÜRK MİLLİYETÇİLERİ NİN SİYASETTEN BEKLENTİLERİ ANKETİNİN RAPORU

GENÇ TÜRK MİLLİYETÇİLERİ NİN SİYASETTEN BEKLENTİLERİ ANKETİNİN RAPORU GENÇ TÜRK MİLLİYETÇİLERİ NİN SİYASETTEN BEKLENTİLERİ ANKETİNİN RAPORU Burçin ÖNER Selim UYSAL 30 NİSAN 2017 GENÇ TÜRK MİLLİYETÇİLERİ NİN SİYASETTEN BEKLENTİLERİ ANKETİNİN RAPORU GİRİŞ: 19 Nisan 2017 tarihinde,

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ

İŞ GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ Dr. Salih DURSUN İŞ GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ KAVRAM MODELLER UYGULAMA Beta Yay n No : 2668 İşletme - Ekonomi : 558 1. Baskı Mart 2012 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-692 - 5 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye

Detaylı

1. SOSYAL SERMAYE 1. (1) (2) 2. (3). (4) 3. (5) (6) 4.

1. SOSYAL SERMAYE 1. (1) (2) 2. (3). (4) 3. (5) (6) 4. 1. SOSYAL SERMAYE 1. Sosyal sermaye OECD tarafından grup içerisinde ya da gruplar arasında işbirliğini kolaylaştıran anlayışlar, paylaşılan değerler, normlarla birlikte ağlar olarak tanımlanmaktadır (1).

Detaylı

Medya ve Siyaset (KAM 429) Ders Detayları

Medya ve Siyaset (KAM 429) Ders Detayları Medya ve Siyaset (KAM 429) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Medya ve Siyaset KAM 429 Her İkisi 3 0 0 3 8 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin

Detaylı

ÇOK ULUSLU ŞİRKETLERDE PERSONEL SEÇİMİ

ÇOK ULUSLU ŞİRKETLERDE PERSONEL SEÇİMİ ÇOKULUSLU ŞİRKETLERDE PERSONEL SEÇİMİ VE YERLEŞTİRMELER Uluslar arası Personel Seçimi ve İşe Yerleştirmeler Personel planlarına göre ihtiyaç duyulan personelin nitelik ve miktarı önceden saptanmaktadır.

Detaylı

KAMU POLİTİKASI BELGELERİ

KAMU POLİTİKASI BELGELERİ Ünite 4 Doç. Dr. Nuray ERTÜRK KESKİN Türkiye deki kamu politikası belgelerinin tanıtılması amaçlanmaktadır. Kamu politikası analizinde görüş alanında olması gereken politika belgeleri altı başlık altında

Detaylı

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI (2011)

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI (2011) KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI (2011) Standart Kod No KOS1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır. KOS

Detaylı

BURDUR İLİNDE SPORA KATILIMIN SOSYO EKONOMİK BOYUTUNUN ARAŞTIRILMASI

BURDUR İLİNDE SPORA KATILIMIN SOSYO EKONOMİK BOYUTUNUN ARAŞTIRILMASI 996 I.BURDUR SEMPOZYUMU BURDUR İLİNDE SPORA KATILIMIN SOSYO EKONOMİK BOYUTUNUN ARAŞTIRILMASI Kemal FİLİZ * Kadir PEPE ** ÖZET Araştırmada, Burdur ilinde aktif spor yapan sporcuların sosyoekonomik profillerinin

Detaylı

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları PA 101 Kamu Yönetimine Giriş (3,0,0,3,5) Kamu yönetimine ilişkin kavramsal altyapı, yönetim alanında geliştirilmiş teori ve uygulamaların analiz edilmesi, yönetim biliminin

Detaylı

(09-11 Mayıs 2016, Ankara) Kıymetli İslam İşbirliği Teşkilatı Üye Ülkeleri Temsilcileri, Değerli Katılımcılar,

(09-11 Mayıs 2016, Ankara) Kıymetli İslam İşbirliği Teşkilatı Üye Ülkeleri Temsilcileri, Değerli Katılımcılar, SESRİC-GED İslam İşbirliği Teşkilatı Üye Ülkeleri Mesleki Eğitimin Modernizasyonu Projesi Hazırlama Amacı ile Yapılacak Çalıştay da Sayın Bakanımızın yapacağı konuşma (09-11 Mayıs 2016, Ankara) Kıymetli

Detaylı

TÜRKİYE TİPİ BAŞLANLIK SİSTEMİ MODEL ÖNERİSİ. 1. Başkanlık Sistemi Tartışmasının Temel Gerekçeleri

TÜRKİYE TİPİ BAŞLANLIK SİSTEMİ MODEL ÖNERİSİ. 1. Başkanlık Sistemi Tartışmasının Temel Gerekçeleri TÜRKİYE TİPİ BAŞLANLIK SİSTEMİ MODEL ÖNERİSİ Mehmet Uçum 1. Başkanlık Sistemi Tartışmasının Temel Gerekçeleri a. Tartışmanın Arka Planı Ülkemizde, hükümet biçimi olarak başkanlık sistemi tartışması yeni

Detaylı

Bölüm 10 Pazarlama Fonksiyonu. I) Pazarlama Stratejilerine Giriş

Bölüm 10 Pazarlama Fonksiyonu. I) Pazarlama Stratejilerine Giriş Bölüm 10 Pazarlama Fonksiyonu I) Pazarlama Stratejilerine Giriş Pazarlama Nedir? Pazarlama: Müşteriler için değer yaratmayı, bunu tanıtma ve sunmayı; örgütün ve paydaşlarının yararına olacak şekilde müşteri

Detaylı

ETKİN YÖNETİM BECERİLERİ - FERDİN HOYİ 10 MART 2010- ÇARŞAMBA İNSAN ODAKLI YÖNETİM - FERDİN HOYİ 24 MART 2010 - ÇARŞAMBA

ETKİN YÖNETİM BECERİLERİ - FERDİN HOYİ 10 MART 2010- ÇARŞAMBA İNSAN ODAKLI YÖNETİM - FERDİN HOYİ 24 MART 2010 - ÇARŞAMBA MART EĞİTİMLERİ ETKİN YÖNETİM BECERİLERİ - FERDİN HOYİ 10 MART 2010- ÇARŞAMBA İNSAN ODAKLI YÖNETİM - FERDİN HOYİ 24 MART 2010 - ÇARŞAMBA EĞİTİM PROGRAMLARI Geçmişten geleceğe köprü... MART/ 2010 10 MARTT

Detaylı

SAĞLIK ALANI AR-GE FAALİYETLERİ ÇALIŞTAYI 7-8 Mayıs 2015

SAĞLIK ALANI AR-GE FAALİYETLERİ ÇALIŞTAYI 7-8 Mayıs 2015 T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu SAĞLIK ALANI AR-GE FAALİYETLERİ ÇALIŞTAYI 7-8 Mayıs 2015 Sibel YALAZA Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Daire Başkanlığı Kurumsal Yapılanma Başkanlığımız,

Detaylı

Siyasal Partiler ve Seçim Sistemleri (KAM 314) Ders Detayları

Siyasal Partiler ve Seçim Sistemleri (KAM 314) Ders Detayları Siyasal Partiler ve Seçim Sistemleri (KAM 314) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Siyasal Partiler ve Seçim Sistemleri KAM 314 Her İkisi 3 0

Detaylı

A AMASINDA TESİ. Doç.. Dr. Ahmet KESİK Maliye Bakanlığı kanı. Afyonkarahisar,, 8 Ekim 2008 1

A AMASINDA TESİ. Doç.. Dr. Ahmet KESİK Maliye Bakanlığı kanı. Afyonkarahisar,, 8 Ekim 2008 1 BÜTÇE E UYGULAMA AŞAMASINDA A AMASINDA PARLAMENTONUN İZLEME\GÖZETİM FONKSİYONU: KOMİSYONLARIN ROLÜ VE BÜTÇE B E ANALİZ Z KAPASİTES TESİ Doç.. Dr. Ahmet KESİK Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme tirme

Detaylı

2016 YILI ÇALIŞAN MEMNUNİYET ANKET RAPORU

2016 YILI ÇALIŞAN MEMNUNİYET ANKET RAPORU 206 YILI ÇALIŞAN MEMNUNİYET ANKET RAPORU TEMMUZ 206 .. Araştırmanın Amacı Araştırmada, na bağlı olarak hizmet vermekte olan;. Bütçe ve Performans Şube Müdürlüğü 2. Stratejik Planlama Şube Müdürlüğü 3.

Detaylı

İL KOORDİNASYON VE İZLEME SİSTEMİ (İKİS)

İL KOORDİNASYON VE İZLEME SİSTEMİ (İKİS) İL KOORDİNASYON VE İZLEME SİSTEMİ (İKİS) DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü İzleme ve Değerlendirme Dairesi MERSİN 27-28 Kasım 2008 Sunum İçeriği Duyulan

Detaylı

SÖKE KENT KONSEYİ ÇOCUK MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SÖKE KENT KONSEYİ ÇOCUK MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SÖKE KENT KONSEYİ ÇOCUK MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ Madde 1- Bu yönerge, Söke Kent Konseyi Çocuk Meclisi nin oluşumunu, organlarını, görevlerini ve çalışma

Detaylı

Yerel veya Bölgesel Kalkınma? Mevcut kaynakların en etkin ve verimli şekilde kullanımı/paylaşımı Koordinasyon ve güç birliği (daha az enerji ile daha

Yerel veya Bölgesel Kalkınma? Mevcut kaynakların en etkin ve verimli şekilde kullanımı/paylaşımı Koordinasyon ve güç birliği (daha az enerji ile daha Yerel Kalkınma ve Yerel Aktörler Doç.Dr. Orhan AYDIN KTÜ Makine Mühendisliği Bölümü TTSO Danışmanı Yerel veya Bölgesel Kalkınma? Mevcut kaynakların en etkin ve verimli şekilde kullanımı/paylaşımı Koordinasyon

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER (HİT102U)

HALKLA İLİŞKİLER (HİT102U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. HALKLA İLİŞKİLER (HİT102U) KISA ÖZET

Detaylı

Proje Çevresi ve Bileşenleri

Proje Çevresi ve Bileşenleri Proje Çevresi ve Bileşenleri 1.3. Proje Çevresi Proje çevresi, proje performans ve başarısını önemli ölçüde etkiler. Proje takımı; sosyoekonomik, coğrafı, siyasi, yasal, teknolojik ve ekolojik gibi kuruluş

Detaylı

2. Uluslararası İktisadi ve İdari Perspektifler Kongresi 5-7 Ekim Tarihlerinde Fakültemiz Ev Sahipliğinde Gerçekleştirildi

2. Uluslararası İktisadi ve İdari Perspektifler Kongresi 5-7 Ekim Tarihlerinde Fakültemiz Ev Sahipliğinde Gerçekleştirildi 2. Uluslararası İktisadi ve İdari Perspektifler Kongresi 5-7 Ekim Tarihlerinde Fakültemiz Ev Sahipliğinde Gerçekleştirildi Süleyman Demirel Üniversitesi ile Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi tarafından

Detaylı

Antalya, 2015 FEP. Katılımcı Anket. Sonuçları

Antalya, 2015 FEP. Katılımcı Anket. Sonuçları FEP Katılımcı Anket Sonuçları Antalya, 2015 w Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı (TBM) Formatör Eğitim Programı (FEP) Uygulama Değerlendirme Raporu (Yönetici Özeti) Antalya da 10.11.2014 ile

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2011 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2011 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2011 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu ARALIK 2011 1.1 Araştırmanın Amacı Araştırmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geliştirme

Detaylı

KARİYER YÖNETİMİ. Kariyer teorisi iki nokta üzerinde odaklanmaktadır. Öğr. Grv.. M. Volkan TÜRKER

KARİYER YÖNETİMİ. Kariyer teorisi iki nokta üzerinde odaklanmaktadır. Öğr. Grv.. M. Volkan TÜRKER KARİYER YÖNETİMİ Öğr. Grv.. M. Volkan TÜRKER 7 KARİYER YÖNETİMİ Kariyer, bireyin mesleği ile ilgili pozisyonları, çalışma hayatı boyunca peş peşe kullanması ve organizasyonun üst kademelerine doğru ilerlemesidir.

Detaylı

e-belediye ve Kablosuz Belediye Internet Ağları

e-belediye ve Kablosuz Belediye Internet Ağları e-belediye ve Kablosuz Belediye Internet Ağları Mustafa Çoruh International School of Management, Paris Ph.D Öğrencisi mustafacoruh@ttmail.com Özet Bu makalede e-belediye ve Kablosuz Belediye Internet

Detaylı

SÖKE KENT KONSEYİ ENGELLİLER MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SÖKE KENT KONSEYİ ENGELLİLER MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SÖKE KENT KONSEYİ ENGELLİLER MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ Madde 1- (1) Bu yönerge, Söke Kent Konseyi Engelli Meclisi nin oluşumunu, organlarını, görevlerini

Detaylı

KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI ÖĞRENCĐLERĐNĐN OKULDAN BEKLENTĐLERĐ VE MESLEKĐ GELECEKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ

KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI ÖĞRENCĐLERĐNĐN OKULDAN BEKLENTĐLERĐ VE MESLEKĐ GELECEKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ MYO-ÖS 2010- Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu 21-22 EKĐM 2010-DÜZCE KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI ÖĞRENCĐLERĐNĐN OKULDAN BEKLENTĐLERĐ VE MESLEKĐ GELECEKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ Pınar

Detaylı

bireysel özgürlük dayanışma eşit haklar öz saygı katılım

bireysel özgürlük dayanışma eşit haklar öz saygı katılım bireysel özgürlük dayanışma eşit haklar öz saygı katılım Temel haklar Santé Belçika herkese vatandaşlık ve İnsan Haklarına saygıyı temin eden Demokratik Devlet hakka saygıyı temin eder. Devlet, sadece

Detaylı

Süleyman Çelebi İmam Hatip Ortaokulu

Süleyman Çelebi İmam Hatip Ortaokulu Süleyman Çelebi İmam Hatip Ortaokulu ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ VELİ MEMNUNİYETİ ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ ANKET DEĞERLENDİRME SONUÇLARI Mayıs 2015 Değerlendirme Zekeriya ERDEM TEL: 0224 271 99 00 - GSM: 0505 314 37

Detaylı

Teknik Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanlarının, Eğitim Programların Niteliğine İlişkin Görüşlerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Teknik Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanlarının, Eğitim Programların Niteliğine İlişkin Görüşlerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya Teknik Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanlarının, Eğitim Programların Niteliğine İlişkin Görüşlerinin

Detaylı

Vatandaşlar koalisyonun kurulmamasından MHP yi sorumlu tutuyor. Marpoll Kamuoyu Araştırma Şirketi, Ağustos ayı gündem araştırma sonuçlarını açıkladı.

Vatandaşlar koalisyonun kurulmamasından MHP yi sorumlu tutuyor. Marpoll Kamuoyu Araştırma Şirketi, Ağustos ayı gündem araştırma sonuçlarını açıkladı. K.MARAŞ'TA SON ANKET Anket Sonuçları MHP yi İşaret Etti Vatandaşlar koalisyonun kurulmamasından MHP yi sorumlu tutuyor. Marpoll Kamuoyu Araştırma Şirketi, Ağustos ayı gündem araştırma sonuçlarını açıkladı.

Detaylı

Dikkat!... burada ilk ünite gösterilmektedir.tamamı için sipariş veriniz SATIŞ TEKNİKLERİ KISA ÖZET KOLAYAOF

Dikkat!... burada ilk ünite gösterilmektedir.tamamı için sipariş veriniz SATIŞ TEKNİKLERİ KISA ÖZET KOLAYAOF Dikkat!... burada ilk ünite gösterilmektedir.tamamı için sipariş veriniz SATIŞ TEKNİKLERİ KISA ÖZET KOLAYAOF 2 Kolayaof.com 0 362 2338723 Sayfa 2 İÇİNDEKİLER 1. ÜNİTE- PAZARLAMADA SATIŞIN YERİ VE ÖNEMİ.

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ANAYASA HUKUKU Ders No : 0020060018 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER İÇİNDEKİLER Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1.Bölüm: TEMEL İŞLETMECİLİK KAVRAM VE TANIMLARI... 2 Giriş... 3 1.1. Temel Kavramlar ve Tanımlar... 3 1.2. İnsan İhtiyaçları... 8 1.3.

Detaylı

Rekabetçilik İçin Kaliteli Eğitim Şart

Rekabetçilik İçin Kaliteli Eğitim Şart Rekabetçilik İçin Kaliteli Eğitim Şart Bengisu Özenç Araştırmacı Selin Arslanhan Araştırmacı TEPAV Politika Notu Aralık 2010 Rekabetçilik İçin Kaliteli Eğitim Şart Aralık 2010 tarihinde yayınlanmış olan

Detaylı

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği KURUMSAL YÖNETİM SEMİNERLERİ PROJE DOSYASI Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) Hakkında Kurumsal yönetim anlayışının ülkemizde tanınması, gelişmesi ve en iyi uygulamalarıyla hayata geçirilmesi misyonuyla

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1. 1. Bölüm: SİYASAL İLETİŞİM OLGU VE SÜRECİ... 3 1.1 Siyasal İletişimin Tanımı... 3 1.2 Siyasal İletişim Olgusu ve Süreci...

İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1. 1. Bölüm: SİYASAL İLETİŞİM OLGU VE SÜRECİ... 3 1.1 Siyasal İletişimin Tanımı... 3 1.2 Siyasal İletişim Olgusu ve Süreci... İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 1. Bölüm: SİYASAL İLETİŞİM OLGU VE SÜRECİ... 3 1.1 Siyasal İletişimin Tanımı... 3 1.2 Siyasal İletişim Olgusu ve Süreci... 5 2. Bölüm: SİYASAL İLETİŞİMİN DİĞER DİSİPLİNLER VE ALANLARLA

Detaylı

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM SPORDA STRATEJİK YÖNETİM 8.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER 1 STRATEJİK YÖNETİM 2 STRATEJİ DEĞERLENDİRME VE KONTROL Stratejik yönetim sürecinin son evresi seçilen stratejinin değerlendirilmesi, değerlendirme

Detaylı

ARAŞTIRMA GRUBU. Prof. Dr. Özer SENCAR Prof. Dr. İhsan DAĞI Prof. Dr. Doğu ERGİL Dr. Sıtkı YILDIZ Dr. Vahap COŞKUN MAYIS - 2011

ARAŞTIRMA GRUBU. Prof. Dr. Özer SENCAR Prof. Dr. İhsan DAĞI Prof. Dr. Doğu ERGİL Dr. Sıtkı YILDIZ Dr. Vahap COŞKUN MAYIS - 2011 ARAŞTIRMA GRUBU Prof. Dr. Özer SENCAR Prof. Dr. İhsan DAĞI Prof. Dr. Doğu ERGİL Dr. Sıtkı YILDIZ Dr. Vahap COŞKUN MAYIS - 2011 Bu rapor Mayıs-2011 araştırmasının II. kısmıdır. Araştırmanın bu kısmında;

Detaylı

Uluslararası Öğrencilerin Ülke ve Üniversite Seçimlerini Etkileyen Faktörler

Uluslararası Öğrencilerin Ülke ve Üniversite Seçimlerini Etkileyen Faktörler Uluslararası Öğrencilerin Ülke ve Üniversite Seçimlerini Etkileyen Faktörler İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Yüksek Öğretim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Eğitim Fakültesi 2 Giriş Dünyadaki hızlı

Detaylı