YEREL YÖNETİM BAŞARISINI VE SEÇMEN TERCİHİNİ ETKİLEYEN UNSURLAR: BUCAK İLÇESİNDE BİR ARAŞTIRMA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YEREL YÖNETİM BAŞARISINI VE SEÇMEN TERCİHİNİ ETKİLEYEN UNSURLAR: BUCAK İLÇESİNDE BİR ARAŞTIRMA"

Transkript

1 Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Journal of Süleyman Demirel University Institute of Social Sciences Yıl: 2011/1, Sayı:13 Year: 2011/1, Number:13 YEREL YÖNETİM BAŞARISINI VE SEÇMEN TERCİHİNİ ETKİLEYEN UNSURLAR: BUCAK İLÇESİNDE BİR ARAŞTIRMA Adnan KALKAN* Hasan ERDOĞAN** ÖZET Yeni kamu yönetiminde kapsamında meydana gelen gelişmeler, bütün dünyada olduğu gibi Türk yönetim sistemini de yakından etkilemektedir. Yönetimde şeffaflık, hesap verebilirlik, iletişim ve yönetişim gibi prensipler merkezi idareleri olduğu kadar yerel yönetimleride yönlendirmektedir. Bu tür uygulamalar giderek yaygınlaşmasına rağmen, özellikle yerel yönetimlerin başarısı üzerindeki etkilerini analiz eden bilimsel araştırma sayısı oldukça sınırlıdır. Burdur İli Bucak İlçesinde yaşayan seçmenlere anket uygulanarak yapılan bu araştırmada öncelikle şeffaflık, iletişim ve hesap verebilirlik prensiplerinin yerel yönetim başarısına etkileri üzerinde durulmaktadır. İkinci olarak, yerel seçimlerde seçmen tercihini etkileyen faktörler araştırılmaktadır. Araştıma bulgularının, yerel yönetimlerin yönetim ve siyasal patilerin seçim stratejilerinin oluşturulmasında yol gösterici işlev görmesi umulmaktadır. Anahtar Kelimeler: Yerel Yönetim Başarısı, Şeffaflık, İletişim, Hesap Verebilirlik, Seçmen Tercihi. * ** Yrd. Doç. Dr., Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü, Bucak/BURDURTÜRKİYE, Okt. Dr., Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Hikmet Tolunay Meslek Yüksekokulu Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü, Bucak/BURDUR-TÜRKİYE, [217]

2 Adnan KALKAN - Hasan ERDOĞAN THE FACTORS EFFECTING LOCAL MANAGEMENT SUCCESS AND VOTER S PREFERENCE: A RESEARCH IN BUCAK COUNTRY ABSTRACT Developments in new public management have a close affect both on Turkish management system and those throughout the world. Such principles as transparency in management, accountability, communication and governance not only affect central management but they also prompt local goverments. Though such implementations have increasingly become more widespread, the number of scientific researches, which analyze especially the local management success, is notably limited. Conducted by carrying out a poll among voters in Bucak County of Burdur City, this study lays an emphasis primarily on the effects of transparency, communication and accountability principles on local management success. Secondly, the factors effecting voters preference in local management is also investigated in this study. It is hoped that research findings have a leading effect on forming election strategies of political parties and management strategies of local managements. Key Words: Local Management Success, Communication, Accountability, Voter s Preference Transparency, 1. GİRİŞ Son yıllarda kamu yönetimi alanında önemli değişimler meydana gelmekte ve kamu kesiminde faaliyet gösteren birçok örgüt farklılaşan koşul ve beklentilere ayak uydurmaya çalışmaktadır. Yönetime katılma, demokratik yönetim, yerinden yönetim, toplam kalite ve performans yönetimi gibi işletme yönetimi alanında görmeye alışık olduğumuz yöntem ve tekniklerin kamu yönetiminin yapısal ve işlevsel süreçlerine dahil edilmesi önemli değişimleri beraberinde getirmektedir. Her geçen gün yaygınlaşmakta olan yeni kamu yönetimi uygulamalarından, Türk kamu yönetiminin ve yerel yönetim kuruluşlarının etkilenmemesi düşünülemez. Üstelik sunduğu hizmetlerin işletme mantığına uygun olması yerel yönetimleri, özel sektörün geliştirdiği yöntemlerden daha çok yararlanmaya sevketmektedir. Yerel yönetimler; yöre halkının ihtiyaçlarını karşılamak üzere örgütlenen, halka yerel nitelikli kamu hizmeti sağlayan ve karar organları 218]

3 Yerel Yönetim Başarısını ve Seçmen Tercihini Etkileyen Unsurlar Bucak İlçesinde Bir Araştırma yerel halk tarafından seçilen kurumlardır. Hizmetlerden yararlanan vatandaşların memnuniyet derecelerinin ölçülmesi ve vatandaş odaklı bir hizmet sunumu gerçekleştirilmesi yerel yönetimlerin üzerinde durmaları gereken önemli hususlardan biridir.1 Benzer şekilde günümüzde etkisini hissettiren küreselleşme ve demokratikleşme eğilimleri, yönetimleri âdem-i merkeziyetçiliğe, şeffaflığa, etkinlik ve verimlilik ilkelerine göre hareket etmeye ve katılımcılığa doğru yönlendirmektedir.2 Bununla birlikte açıklık, hesap verebilirlik ve iletişim gibi uygulamaların yerel yönetim başarısına etkisini araştıran çaışmaların sayısı yok denecek kadar azdır. Bu çalışma, böylesine önemli bir ihtiyaca küçükte olsa bir katkı yapma arayışlarının ürünüdür. Çalışma esas itibariyle Burdur İli Bucak İlçesi nde yapılan saha araştırmasına dayanmaktadır. Araştırma kapsamında ilk olarak yönetimde şeffaflık, hesap verebilirlik ve iletişim uygulamalarının yerel yönetim başarısına etkisinin anlaşılması amaçlanmaktadır. İkinci olarak yerel yönetim seçimlerinde seçmen tercihlerini etkileyen faktörlerin ölçülmesi hedefmektedir. Araştırma sürecinde Şehirde yaşayan ve seçme yeterliliğine sahip hedef kitleye anket uygulaması yapılmakta ve derlenen verilerek istatistik programları kullanılarak analiz edilmektedir. 2. ŞEFFAFLIK, İLETİŞİM VE HESAP VEREBİLİRLİK Çağdaş yönetim anlayışının gereği olarak görülen şeffaflık, hesap verebilirliklik ve iletişim gibi ilkeler, Türkiye de son dönemde çıkarılan birçok yasa ve yönetmelikte karşılık bulmaktadır. Yerel yönetimler getirilen hukuksal düzenlemlerle bütün faaliyet ve işlemlerinde şeffaf ve hesap verebilir davranmaya teşvik edilmektedir. Söz konusu ilkeler yerel yönetimlerde iyi yönetimi tesis etmenin3 gerekleri arasında sayılmakmaktadır Yönetimde Şeffaflık Şeffaflık, daha çok merkezi ve yerel yönetimlerin iş ve faaliyetlerini planlama ve gerçekleştirmelerine yönelik bir kavramdır. Uygulamada şeffaf yönetimden ve işlemlerin şeffaflığından söz edilmektedir. Burada yönetimin, HENDEN H. Burçin ve HENDEN Rıfkı, Yerel Yönetimlerin Hizmet Sunumlarındaki Değişim ve e-belediyecilik, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, C. 4, S. 14, ss , YILMAZ Abdullah, AB ye Uyum Sürecinde Türk Kamu Yönetiminin Dönüşümü Üzerine Notlar, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S. 17, ss , Nisan AKTAN Coşkun Can, Demokrasi ve İyi Yönetişim, Yerel Siyaset Dergisi, S. 2, ss , Mart ]

4 Adnan KALKAN - Hasan ERDOĞAN her türlü eylem ve işleminin kamuoyunun gözü önünde gerçekleşmesi ve halkın etkilerine açık olması anlatılmak istenmektedir.4 Şeffaflık; devletin görev ve fonksiyonlarının, kamu mali yönetimine ilişkin bilgi ve hesapların, ileriye dönük plan ve projeksiyonların açık, anlaşılır ve düzenli olarak güven tesis edecek şekilde kamuoyunun bilgisine sunulmasıdır. Bugünün dijital çağında şeffaflık, uygun bilgilere tam ve kolayca online erişim sağlanması olarak tanımlanmaktadır. Sadece bu erişim sağlandığı zaman gerçek bir şeffaflıktan bahsetmek mümkündür.5 Şeffaflık, hesap verilebilirlik ve katılımcılık sivil toplum örgütleri ve vatandaşların hakları olarak ele alınmaktadır. Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu Aarhus Deklarasyonu; bilgi edinmeyi, bir vatandaşlık hakkı olarak ele almaktadır. Bu açıdan bakıldığında, bilgiye erişim kamu hesap verebilirliği için bir önkoşulu olarak görülmelidir.6 Bu nedenle kamu idarlerinin her türlü karar, eylem ve işlemine ilişikin her türlü bilgiye erişik hakkı ve kolaylığı sağlanması gerekmektedir. Yönetimde şeffaflık prensibi, gelişmiş ülkelerde kamu kurum ve kuruluşlarının bütün eylem ve işlemlerini doğrudan doğruya etkilemektedir. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri nde uygulanmakta olan görüş alma sistemi ile vatandaşların yönetim sürecine doğrudan katılımlarının sağlanması hedeflenmektedir. Bu ülkede iyice yerleşmiş bulunan ilan ve yorum prosedürleri ve görüş bildirme uygulamaları sayesinde şeffaflık ilkesi, yönetim kültüründe önemli bir etik değer olarak görülmektedir.7 Benzer şekilde Fransa da yerel idarelerin bütün kararları çeşitli yöntem ve araçlarla vatandaşlara duyurulması zorunludur. Birleşik Amerika da, vatandaşlar, yerel idarelerin meclis toplantılarına katılabilirler. Sadece katılmakla kalmazlar, aynı zamanda, kendileri ile ilgili konularda söz alarak konuşabilirler. Türkiye de de gizli toplantılar hariç, belediye meclislerinin bütün toplantıları halka açıktır ŞENTÜRK Hulusi, Belediyeler İçin Avrupa Birliği Rehberi, Belediye Yönetim Dizisi, Plato Danışmanlık, FABRY Sandra, Transparency in Government Spending: An Idea Whose Time Has Come for Florida, Americans for Tax Reform, Policy Brief, 850 (386)-3131-P.O.Box , Tallahassee, FL 32315, S. 4, April NELSON Paul J., Multilateral Development Banks, Transparency And Corporate Clients: Public Private Partnerships and Public Access to Information, Public Administration and Development, S. 23, May YAMAÇ Necati, İngiltere, Hollanda ve ABD de Daha İyi Düzenleme Çalışmaları ve Bu Çalışmalardan Türkiye İçin Çıkarılabilecek Sonuçlar, Yasama Dergisi, S. 9, TORTOP Nuri, Yerel Yönetimlerde Halkla İlişkiler ve Saydamlık, Türk İdare Dergisi, S. 449, ss. 5-17, Aralık ]

5 Yerel Yönetim Başarısını ve Seçmen Tercihini Etkileyen Unsurlar Bucak İlçesinde Bir Araştırma 2.2. İletişim Bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşan gelişmelerden dolayı içinde bulunduğumuz dönem birçokları tarafından iletişim çağı olarak nitelendirilmektedir. Politika, stratesi ve yönetim uygulamalarının savunabilmesi ve kamuoyu desteğinin sağlanması kurumların iletişin beserisine bağlıdır. Bu gerçeğin farkında olan kuruluşlar geliştirdikleri iletişim stratejisi sayesinde hedeflerine kolaylıkla ulaşabilmektedir. Siyasetçi ile seçmen arasındaki ilişkide iletişim büyük önem taşımaktadır. İletişim gücü yetersiz siyasal projeler başarısız olmaya mahkûmdur. Toplumların siyasetle ilgilerinin ölçülmesinde; seçimlere katılım oranlarından, adayları değerlendirme kıstaslarına veya uluslararası gelişmelere gösterilen ilgiye uzanan birçok gösterge mevcuttur. Siyasetçiler karmaşık konularda hızlı hareket etmek, karar vermek ve bunu kamuoyuna anlatmak ve halkın desteğini almak zorundadırlar. Baskı grupları, sivil toplum kuruluşları ve lobiler değişik yöntemlerle siyasal sistemin işleyişinde rol almaktadır. Küresel ölçekten yerel ölçeğe kadar hangi konunun ne kadar süre toplum gündeminde kalacağını tahmin etmek zordur. Bu nedenle, demokrasilerde iletişim giderek belirleyici bir faktör haline gelmektedir. Toplumların eğitim seviyesinin artmasi ve bilgi teknolojilerinin ilerlemesine parale lolarak siyasal yönetim konuları daha karmaşık hale gelmektedir. Yerel yönetimler tarafından gerçekleştirilen yatırımlar, çevre temizliği, sosyal ve kültürel hizmetler ve eğitim gibi temel alanlardaki gelişmeler yerel yönetimlerin başarılarını doğrudan etkilemektedir. Bu faaliyetlerin seçmenler tarafından başarı olarak algılanmasında, yerel yönetim kuruluşunun, seçmenlerle iletişimi belirleyici bir etkendir. Yani hizmet ve proje üretilmesi kadar yapılanların, kamuoyuna doğru ve etkin şekilde anlatılması da yerel yönetimin başarısı açısından önemlidir. Başarılı bir yönetim, etkin bir iletişim sistemi ile eşdeğer görülmektedir. İyi bir iletişim ağı kurulması ve işletilmesi yönetsel çıktıların fark edilmesine yardımcı olmaktadır. Yetersiz iletişim ise, kamu kurumları ve toplum arasındaki koordinasyon ve işbirliğini zayıflatmaktadır. Yönetici, kamu hizmetlerinin etkin şekilde gerçekleştirilmesi ve kurum imajının düzetilmesi için etkili iletişim stratejisi geliştirmeli ve uygulanmasını sağlamalıdır.9 İletişim, vatandaşlara daha iyi bir hayat sağlamada ve devletin yeteneklerini arttırmada temel basamaktır. Etkin iletişim sistemi sayesinde vatandaşlar için yaratılan fırsatlar etkili şekilde duyurulmakta ve onların 9 ŞAHİN Ali, Türk Kamu Yönetiminde Yönetsel İletişim ve Bu Konuda Düzenlenen Bir Anket Çalışmasının Sonuçları, Maliye Dergisi, S. 152, ss , ]

6 Adnan KALKAN - Hasan ERDOĞAN yönetime katılmaları teşvik edilmektedir.bunun için her yerel yönetim kuruluşu bir iletişim plan ve stratejisine ve sahip olmalıdır Hesap Verebilirlik Hesap verebilirlik, kamu kurum ve kuruluşlarının yaptıkları eylem ve işlemlerin hesabını, ilgili kesimlere verebilmesi niyet ve kabiliyetini ifade eden bir kavramdır. Sinclair, kamu hesap verebilirliği olarak gayr-i resmi, fakat kamuya doğrudan hesap verebilirlikteten bahsetmektedir. O na göre kamu hesap verebilirliğinin dayanak noktası halkın bilme hakkıdır. Kamu hesap verebilirliği, temel insan haklarındandır. Bu nedenle kamuoyuna bilgi verilmesi kamu kurum ve kuruluşları açısından bir görevdir.11 Yapılan araştırmalar, şeffaflık ve hesap verebilirliğin; iş tatmini, kuruma bağlılık ve lidere duyulan güven gibi tutumlarla yakın ilişki içinde olduğunu göstermektedir. Benzer şekilde bağımsızlık ihtiyacı, görevle ilgili geri bildirim ve özü itibariyle tatmin edici görev gibi görev özellikleriyle de yakın ilişki halindedir. Yönetimde şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri, kurum dışı etkinlik ve başarıya yaptığı katkı sağlaması yanında kurum içerisinde de belirtilen olumlu sonuçların alınmasına yardımcı olmaktadır.12 Hesap verebilirlik ileri demokrasilerin üzerinde hassasiyetle durdukları konulardan biridir. İtalya da yerel yönetim istikrarını arttırmak için hesap verilebilirliği arttırıcı çabalar yerine getirilmekte ve tamamlanmaktadır. Buna ek olarak bu çabalar, halkın gereksinimlerini daha iyi karşılamak için yönetim inisiyatif ve politikalarının benimsenmesini teşvik etmektedir.13 Marco Rubio bir mektubunda; reform çabaları içinde hesap verebilirliğin gelişmenin bir gereği olduğunu, hükümet harcamalarına daha fazla şeffaflık getirmenin ve her Florida lının elektronik ortamda bunu görmesini sağlamanın gereklerinden sözetmektedir. Sözkonusu ile ve uygulamalar, sadece Florida hükümet liderlerine daha fazla hesap verebilir olmalarına yardım etmeyecek aynı zamanda, hükümetin tüm seviyelerinde güvenin kurulmasına da yardım edeceğini yazmaktadır MACKAY Ilva, Toward a System of Communication for Local Government, presented to SALGA Members Assembly, ethekwini Metropolitan Municipality, Deputy Chief Executive Officer of GCIS, ss , June RYAN Christine, STANLEY Trevor and NELSON Morton, Financial Accountability and Management, Blackwell Publishers, TAŞÇI Deniz ve KOÇ Umut, Örgütsel Vatandaşlık Davranışı-Örgütsel Öğrenme Değerleri İlişkisi: Akademisyenler Üzerinde Görgül Bir Araştırma, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C. 7, S. 2, ss , MUSSARİ Riccardo, Accounting and Accountability in Italian Local Governments: Recent Changes and Challenges for The Future, Public Budgeting and Finance, ss.54-70, FABRY, a.g.e., s ]

7 Yerel Yönetim Başarısını ve Seçmen Tercihini Etkileyen Unsurlar Bucak İlçesinde Bir Araştırma 2.4. Şeffaflık, İletişim ve Hesap Verebilirliğin Yerel Yönetim Başarısına Etkisi Etkin bir demokrasi, etkin bir hesap verme, şeffaflık ve iletişim sürecini gerektirir. Etkin hesap verme, iletişim ve şeffaflık süreci, hükümet faaliyetlerinin vatandaşlara raporlanmasını gerektirir. Yerel yönetimlerin seçmenlerine siyasi hesap verebilme derecesi, kamu hizmetlerinin dağıtımındaki hizmetleri üzerinde kritik bir etkiye sahiptir. Hükümet performansının verilen alanda politik hesap verebilirlik derecesinin bir fonksiyonu olması beklenir.15 Performans değerlendirme yöntemi, özellikle seçilmişler açısından yeniden seçilmek için başarıyı yansıtan bir ayna olarak görülmektedir. Bu görüşe göre başarı oy a eşittir ve seçilmiş yöneticiler açısından performans ölçme ve değerlendirme yönteminin ikincil bir faydası olarak değerlendirilebilir. Ancak uygulanması durumunda yöntemin yararı bununla değil sürdürülebilirlik, kaynakların etkin ve verimli bir şekilde kullanılması, vatandaşların memnuniyeti ve yaşam kalitesinde artışla birlikte değerlendirilecektir.16 Liderleri sorumlu tutmak için vatandaşların en temel yolu seçimlerdeki oylamalardır. Fakat bu, tek yol değildir. Birleşik Devletlerde ve diğer demokrasilerde, vatandaşlar hükümeti sadece seçim günlerinde değil, günlük esaslar üzerinde de etkileyebilmektedir.17 Kabul gören bir yerel seçim, başarılı yönetim kadrosunun oluşumunu sağlayacaktır. İradelerinin sandığa yansıdığını düşünen vatandaş, o yönetime sahip çıkacaktır. Oyunu kullanan seçmen, görevini tamamlamış olmaz; sadece görevinin başlangıç aşamasını geçmiş olur. Seçim sonrasında yapılan hizmetlerin değerlendirilmesi sonucu uygun olanların desteklenmesi, uygun olmayanların ise düzeltilmesi için katkı konulması istenilen bir durumdur Şeffaflığın Yerel Yönetimlerin Başarısına Etkisi Ülkemizde, özellikle genel siyasetteki gelişmeler, yerel seçimleri de etkilemektedir. Ancak bu genellemeden sapmalar da olabilmektedir. Tek tek yerel yönetimler incelendiğinde bazı yerlerde vatandaşın, genel siyasetten ECKARDT Sebastian, Political Accountability, Fiscal Conditions and Local Government Performance-Cross-Sectional Evidence From Indonesia, Public Administration and Development, S. 28, ss. 1-31, ERTEKİN Özhan ve ERKUT Gülden, Yerel Yönetimler İçin Karar Sürecinde Şehirsel Performans Değerlendirmesi, İstanbul Teknik Üniversitesi Dergisi, C. 2, S. 1, Mart KATZ Ellen M., Transparency in Government-How American Citizens Influence Public Policy, ]

8 Adnan KALKAN - Hasan ERDOĞAN etkilenmeyerek sadece yerel yönetimin başarısı nedeniyle, o yerel yönetime oy verdiği de görülmektedir. Performans yönetiminin yerel yönetimlerde yerleşmesiyle, bu örneklerin sayısı da artacaktır. Yönetsel şeffaflık, belediyelerde uygulanan performans yönetim sürecinin takibi ve performans sonuçlarının halka duyurulması noktasında, performansa dayalı bir yönetime katkıda bulunmaktadır.18 Bütün bunların ışığında yönetimde şeffaflık prensibinin, yerel yönetimlerin başarısı üzerinde pozitif etkiye sahip olduğu ifade edilebilir İletişimin Yerel Yönetimlerin Başarısına Etkisi Yerel yönetimlerde her türlü iletişim ve yönetsel açıklığın sağlanmış olması, performans yönetimini destekleyen bir olgudur. Bu doğrultuda, halka, yapılan hizmetler ile, hedefler ve planlar hakkında sürekli ve doğru bilgiler verilmelidir. Ayrıca yerel yönetim hizmetleri ile ilgili bilgiler, herkese açık olmalıdır. Böylece vatandaşlar, hizmetten kimin sorumlu olduğuna ve ihtiyaçları karşılayıp karşılamadığına karar verebilecektir. Bunun sonucunda iletişim, yerel yönetimlerin başarısı üzerinde pozitif bir etkiye sahip oldoğunu söylemek mümkündür Hesap Verebilirliğin Yerel Yönetimlerin Başarısına Etkisi Hesap verilebilirlik, bilmeye hakkı ve yetkisi olanlara performansımızı tam ve doğru olarak bildirmemizi gerekli kılan bir prosestir.19 Kamu yönetiminin; kendisine yetki veren vatandaşa karşı, bu yetkiyi ne kadar doğru ve etkin kullandığının hesabını vermesi gerekmektedir. Hesap verilebilirlik; siyasi, idari, hukuki ve mali hesap verebilirlik olmak üzere dört ana başlıkta ele alınabilir. Genel olarak, siyasi hesap verme sorumluluğu halkın seçim ve oylama mekanizması aracılığıyla vekillerini denetlemesi anlamına gelmektedir. Başka bir ifadeyle, halkın seçtiği temsilcilerin bir seçim dönemi içersinde yaptıkları faaliyetler seçmenler tarafından değerlendirilmekte ve eğer seçimle iş başına getirilen hükümet başarılı görülüyorsa yeniden seçilmekte, başarısız görülüyorsa tekrar seçilememektedir. Dolayısıyla, seçim ve oylama mekanizması başlı başına bir hesap verme yükümlülüğü mekanizmasıdır.20 Vatandaşlar seçimlerde oy kullandığı zaman kamu politikalarının yürütülmesi ve önceki dönemdeki süreçte yetkinin kullanılması için hükümetin hesap tutacağı kabul edilmiştir. Yani, vatandaşlar hesap sahipleri KÖSEOĞLU Özer, Belediyelerde Performans Yönetimi, Türk İdare Dergisi, S. 447, Haziran FABRY, a.g.e., ss. 2. AKTAN ve ÇOBAN, a.g.e., ss ]

9 Yerel Yönetim Başarısını ve Seçmen Tercihini Etkileyen Unsurlar Bucak İlçesinde Bir Araştırma gibi davranmaktadır. Demokratik hesap verebilirlik, aktif vatandaşların sorumluluğu politika üreticileri ile paylaşmasını gerektirir. Çünkü bu, demokratik yönetim ve kontrolün tek yoludur. Yerel ve bölgesel adaylar için oy kullanma bir hesap verebilirlik eylemidir.21 Vatandaşlar, hesap verebilirliğin bir parçasıdır ve Behn in demokratik hesap verebilirlik konseptine oturtulan hesap vermede, seçilmiş temsilcilerden daha fazla sorumluluğa sahiptir. Vatandaşlar seçimlerde yerel ve bölgesel yönetimleri doğrudan kontrol edebilir ve toplum örgütleri yerel ve bölgesel politikalar için hesap verme gücünü elde tutmak amacıyla baskı odaklı eleştirileri de üstlenebilir.22 Bütün bunların bir sonucu olarak; hesap verebilirlik prensibinin yerel yönetimlerin başarısı üzerinde pozitif bir etkiye sahip olduğu söylenebilir. 3. YEREL YÖNETİM BAŞARISI TERCİHLERİNİ ETKİLEYEN ARAŞTIRMASI VE SEÇMEN FAKTÖRLER 3.1. Araştırmanın Amacı ve Önemi Günümüz kamu yönetimi anlayışında, merkezi ve yerel yönetim faaliyetlerinde hesap verebilirlik, şeffaflık, iletişim gibi kavramlar vazgeçilmez vasıflar konumundadır. Bu etik değerler çok önemli kamu hizmetlerini düzenleyen kanunlara, yöneltmeliklere uygulama yönergelerine temel teşkil eder duruma gelmiştir. Bu anlayışın getirdiği açık yönetim kavramı dahilinde düşünüldüğünde toplum ve devlet arasındaki mesafeyi kaldırmak, kamu hizmetinin kalitesini artırıp bunu topluma hissettirmek ve yerel yönetim başarısının bu anlamda gerçekleştirilmesini sağlamak esas amaç olmalıdır Araştırmanın Kapsamı Yapılan bu çalışmada ana kütle olarak Burdur iline bağlı Bucak ilçesinde ikamet eden seçmen kitlesi seçilmiştir. Örnek kütle olarak Bucak ilçesindeki sivil toplum kurululuşları, kamu kurum ve kuruluşları, temel sanayi ve ticari işkollarında faaliyet gösteren çeşitli işletmeler (ana kütlenin % 2,2 si) alınmıştır. Anketörler tarafından seçmenler ziyaret edilerek yüz yüze görüşmelerle anketler uygulanmıştır. Anket uygulanacak kişi olarak; seçmen niteliklerine sahip 18 yaş üstü kişiler seçilmiştir. Bucak ta toplam 500 kişiye anket uygulanmıştır. Geri dönen anket sayısı 487 adet olmuştur HANBERGER Anders, Democratic Accountability in Decentralised Governance, Journal compilation, Scandinavian Political Studies, C. 32, S. 1, HANBERGER, a.g.e., ss ]

10 Adnan KALKAN - Hasan ERDOĞAN 3.3. Araştırmanın Kısıtları Araştırma bulguları verilen kısıtlar için geçerlidir. Bu kısıtlar; faydamaliyet ve pratik olma açısından belirlenmiştir. Örnek kütle; sivil toplum kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşları, temel sanayi ve ticari işkollarında faaliyet gösteren seçmenler arasından seçilmiştir. Böylece örnek kütle, bu alanda çalışan seçmenler olarak sınırlandırılmıştır Araştırma Modeli Bu araştırmada şeffaflık, iletişim ve hesap verebilirlik bağımsız değişkenler, yerel yönetimlerdeki başarı (yerel seçim başarısı) ise bağımlı değişkenler olarak seçilmiştir. Burada bağımlı ve bağımsız değişkenler arasındaki ilişkiler (pozitif veya negatif) araştırılmış ve ölçülmüştür. Bu konu ile ilgili olarak hipotezler geliştirilmiş ve bu hipotezlerin doğrulukları ve hipotezlerin desteklenip desteklenmediği araştırılmıştır. Değişkenlerin birlikte değişip değişmedikleri, birlikte bir değişme varsa bunun nasıl olduğu öğrenilmeye çalışılmış ve korelasyon türü ilişkiler aranmıştır. Yerel yönetimlerin başarılarında; şeffaflık, iletişim ve hesap verebilirlik olmak üzere özellikle üç ana konu üzerinde durulmuştur. Şeffaflık, iletişim ve hesap verebilirlik; yerel yönetimlerin başarılarını etkileyecek ve artış sağlayacaktır. Bütün bunların ışığında denilebilir ki; Hipotez 1: Şeffaflık, yerel yönetimlerin başarısı üzerinde pozitif bir etkiye sahiptir. Hipotez 2: İletişim, yerel yönetimlerin başarısı üzerinde pozitif bir etkiye sahiptir. Hipotez 3: Hesap verebilirlik, yerel yönetimlerin başarıs üzerinde pozitif bir etkiye sahiptir. Değişkenlerin birlikte değişip değişmedikleri, birlikte bir değişme varsa bunun nasıl olduğu öğrenilmeye çalışılmış ve korelasyon türü ilişkiler aranmıştır. Bu durum Tablo3 de gösterilmeye çalışılmıştır. Tablo 1: Bağımlı ve Bağımsız Değişkenler Bağımsız Değişkenler (Neden) İletişim Şeffaflık Hesap Verebilirlik X X1 X2 X3 226] Bağımlı Değişkenler (Sonuç) Yerel Yönetim Başarısı Y Y 1

11 Yerel Yönetim Başarısını ve Seçmen Tercihini Etkileyen Unsurlar Bucak İlçesinde Bir Araştırma Araştırma modeli olarak da Şekil1 de gösterildiği gibi simgesel bir model kullanılmıştır. Şeffaflık Yerel Yönetim Başarısı İletişim Hesap Verebilirlik Şekil 1: Şeffaflık, İletişim ve Hesap Verebilirlik ile Yerel Yönetimlerin Başarısı Arasındaki İlişkiler 3.5. Veri Toplama Yöntemi Araştırılan konuya yakınlıkları ve ilgileri nedeni ile sivil toplum kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörde çalışan kişiler, birincil veri kaynağı olarak seçilmiştir. Anket sorularının cevapları, değerlendirme ve karşılaştırma kolaylıkları sağlaması nedeni ile önceden verilecek seçeneklere göre düzenlenmiştir. Cevaplamada istenen bakış açısını davet etmesi, kaynak kişi için cevaplama kolaylığı sağlaması ve değerlendirme kolaylığı vermesi bakımından kapalı uçlu sorulara ağırlık verilmiştir. Ankette beşli seçenekleri olan sıralamalı Likert tipi (1:Kesinlikle Katılmıyorum,..., 5:Kesinlikle Katılıyorum) ölçek kullanılmıştır. Ankettin baş sayfasında ve sorulardan önce, soruların nasıl cevaplandırılacağını belirten açıklamalara (yönerge) yer verilmiştir Verilerin Analizi Toplanan veriler, bilgisayara girilmiş ve amaca uygun olarak SPSS 15.0 istatistik programı ile analiz edilmiştir. Değişkenler arasındaki ilişkilerin araştırılmasında; ilişkinin olup olmadığı, ilişkinin yönü ve derecesi dikkate alınmıştır Araştırmanın Bulguları Analizler sırası ile faktör analizi, güvenilirlik analizi, korelasyon analizi ve hipotez testleri için regresyon analizlerinden oluşmaktadır. Hipotezler, regresyon analizinde ortaya çıkan sonuçlar doğrultusunda test edilmiştir. Yapılan analizler ve sonuçları sırası ile aşağıda açıklanmıştır. Ankete katılan seçmenler; yaş durumlarına göre %32 si 35-45, %30,2 si 25-35, %18,1 i 18-25, %15 i ve %4,7 si 55 ve üstü yaş grubuna girmektedir. 227]

12 Adnan KALKAN - Hasan ERDOĞAN Eğitim durumlarına göre, ankete katılanlar arasında en yüksek oran %46 (224 kişi) ile üniversite mezunlarına aittir. Üniversite mezunlarını %30 (146 kişi) ile lise mezunları, %17,9 (87 kişi) ile ilköğretim mezunları, %5,7 (28 kişi) ile yüksek lisans mezunları, %0,4 ile doktora mezunları takip etmektedir. Çalıştıkları alanlara baktığımızda ankete katılanların %49,9 u (243 kişi) kamu sektöründe istihdam edildiği görülmektedir. Bundan sonra sırası ile katılımcıların %26,7 si (130 kişi) kendi işini yapmakta, %20,7 si (101 kişi) özel sektörde, geriye kalan %2,7lik kısım ise sivil toplum kuruluşlarında görev yapmaktadır. Ankete 333 ü bay (%68,4), 154 ü bayan (%31,6) olmak üzere toplam 487 kişi katılmıştır. İlçede ikamet etme süreleri dikkate alındığında, ankete katılanların %39 u 20 yıl ve üstü, %19,1 i 0-5 yıl, %17,5 u 5-10 yıl, %12,7 si yıl ve %11,7 si yıl süre ile Bucak ilçesinde ikamet ettikleri görülmüştür Faktör Analizi Faktör analizinde, bağımlı ve bağımsız değişkenler ayrı ayrı ele alınmış ve değişkenler bu şekilde analiz edilmiştir. Bağımlı değişkene ait faktör analizi sonuçları ve toplam açıkladığı varyans % 53,584 olarak gerçekleşmiştir. Faktör yükleri Tablo 4 de verilmiştir. Tablo 2. Bağımlı Değişkene Ait Faktör Yükleri Bağımlı Değişken Sorular B.1 B.2 B.3 C.2 C.3 C.4 D.2 D.3 D.4 Yerel Yönetim Başarısı (Y1) Rotasyonlandırılmış Bileşenler Matrisi Çözüm (Extraction) Yöntemi: Temel Bileşenler Analizi. Rotasyon Yöntemi: Kaiser Normalizasyonu ile Varimax. Rotasyon 5 iterasyonda sonuçlanmıştır. 228] Bileşen,811,825,734,706,761,767,674,626,665

13 Yerel Yönetim Başarısını ve Seçmen Tercihini Etkileyen Unsurlar Bucak İlçesinde Bir Araştırma Faktör analizinde, bağımlı ve bağımsız değişkenler ayrı ayrı ele alınmış ve değişkenler bu şekilde analiz edilmiştir. Bağımlı değişkene ait faktör analizi sonuçları ve toplam açıkladığı varyans % 41,397 olarak gerçekleşmiştir. Faktör yükleri Tablo 5 de verilmiştir. Tablo 3. Bağımlı Değişkene Ait Faktör Yükleri Bağımlı Değişken Seçmenin Tercihi (Y2) Sorular E.1 E.2 E.3 E.4 E.5 Rotasyonlandırılmış Bileşenler Matrisi Çözüm (Extraction) Yöntemi: Temel Bileşenler Analizi. Rotasyon Yöntemi: Kaiser Normalizasyonu ile Varimax. Rotasyon 5 iterasyonda sonuçlanmıştır. Bileşen,645,677,660,644, Güvenilirlik Analizi Güvenilirlik analizinde herbir değişkenin alfa katsayılarına bakılmıştır. Tablo 6 da değişkenlere ait alfa güvenilirlik katsayıları verilmiştir. Şeffaflık, iletişim ve hesap verebilirlik konularındaki tüm sorularda güvenilirlik (alfa katsayısı) %83,7 elde edilmiştir. Tablo 4: Güvenilirlik Analizi Sonuçları Alfa Katsayısı ( ),702,741,710,652 Değişkenler Yerel Yönetim Başarısı (Y1) İletişim (X1) Şeffaflık (X2) Hesap Verebilirlik (X3) Elde edilen alfa değerleri; literatürde dikkate alınması istenen Bagozzi ve Yi (1988) tarafından belirtilen en küçük alfa değerinin (0,6) ve Nunnally (1978) tarafından belirtilen alfa eşik değerinin (0,7) üzerinde olduğu için kabul edilmiştir.23 Sonuç olarak; değişkenlere ait alfa güvenilirlik katsayıları, uluslararası literatürde belirtilen ve genel kabul gören değerlerin üzerinde çıkmıştır. 23 KAYNAK, ss ]

14 Adnan KALKAN - Hasan ERDOĞAN Korelasyon Analizi Tablo 7 de değişkenlere ait Pearson korelasyon katsayılarına ait değerler görülmektedir. Korelasyon tablosunda, bağımlı değişkenlerin diğer bağımsız değişkenler ile birebir ilişkilerine bakılmıştır. Tablo 5: Korelasyon Değerleri Değişkenler Y X1 Y Yerel Yönetim Başarısı 1,000,129** 1,000 X1 İletişim **,112,109* X2 Şeffaflık **,144,321** X3 Hesap Verebilirlik Pearson Korr. (Korelasyon) ve Sig. (Anlamlılık) **. Korelasyon, =0,01 seviyesinde anlamlı (çift yönlü) *. Korelasyon, =0,05 seviyesinde anlamlı (çift yönlü) X2 X3 1,000,225** 1, Regresyon Analizleri ve Hipotez Testleri Modele ait hipotezler, regresyon analizleri yapılarak test edilmiştir. Aşağıda regresyon analizinin matematiksel ifadesi olan denkleme yer verilmiş ve analizler bu denklem doğrultusunda yapılmıştır. Bağımlı değişkenlere ilişkin hipotezleri test etmek için regresyon denklemi öne sürülmüştür. Matematiksel model olarak nitelendirilen bu denklem aşağıda verilmiştir: Y= 0+ 1X1+ 2X2+ 3X3. Burada bağımlı değişken Y, yerel yönetim başarısını ifade etmektedir. Benzer şekilde bağımsız değişkenlerden X1, şeffaflığı; X2, iletişimi; X3, hesap verebilirliği göstermektedir. Burada Xi, i. değişken; değeri ise, standardlaştırılmış beta regresyon katsayısıdır. Regresyon analizi sonucunda değişkenlerin katsayıları ve anlamlılık seviyelerine ( ) göre hipotezlerimiz kabul yada reddedilecektir. Bu tablolarda gösterilen unsurlar; bağımlı değişken, bağımsız değişken, beta katsayıları ( ), anlamlılık ( ), R2 ve F değerleridir. Regresyon tablolarında bu değerlerin aynı formatta verilmesine dikkat edilmiştir Yerel Yönetim Başarısı İçin Regresyon Sonuçları Tablo 8 de görüldüğü gibi, analizde bağımlı değişken olarak Yerel Yönetim Başarısı alınmış ve bunu etkileyen bağımsız değişkenler seçilerek regresyon analizi yürütülmüştür. Bu regresyon modelinde; R2=,134, =, ]

Yerel Hizmet Sunumunda Bilgi Teknolojisi Kullanımının Önemi Üzerine Uygulamalı Bir Çalışma: Kırşehir İl Özel İdaresi

Yerel Hizmet Sunumunda Bilgi Teknolojisi Kullanımının Önemi Üzerine Uygulamalı Bir Çalışma: Kırşehir İl Özel İdaresi Y.2014, Cilt 4, Sayı 1, ss.203-222 Y.2014, Volume 4, Issue 1, pp.203-222 Yerel Hizmet Sunumunda Bilgi Teknolojisi Kullanımının Önemi Üzerine Uygulamalı Bir Çalışma: Kırşehir İl Özel İdaresi Mustafa KOCAOĞLU

Detaylı

YEREL YÖNETİMLERİN VARLIK NEDENİ OLARAK HALKLA İLİŞKİLER

YEREL YÖNETİMLERİN VARLIK NEDENİ OLARAK HALKLA İLİŞKİLER YEREL YÖNETİMLERİN VARLIK NEDENİ OLARAK HALKLA İLİŞKİLER Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt 4, Sayı 5, 2013 ISSN : 1309-4289 M. Akif ÖZER Doç. Dr., Gazi Üniversitesi,

Detaylı

KÜÇÜK ŞEHİR BELEDİYELERİNDE WEB SİTESİ VE E-BELEDİYE KULLANIMI: BİLECİK BELEDİYESİ ÖRNEĞİ

KÜÇÜK ŞEHİR BELEDİYELERİNDE WEB SİTESİ VE E-BELEDİYE KULLANIMI: BİLECİK BELEDİYESİ ÖRNEĞİ KÜÇÜK ŞEHİR BELEDİYELERİNDE WEB SİTESİ VE E-BELEDİYE KULLANIMI: BİLECİK KÜÇÜK ŞEHİR BELEDİYELERİNDE WEB SİTESİ VE E-BELEDİYE KULLANIMI: BİLECİK Yrd. Doç. Dr., Bilecik Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü,

Detaylı

BELEDİYELERDE HALKLA İLİŞKİLER İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖRNEĞİ. Yüksek Lisans Tezi. Ömer Faruk KOCAMAN. Ankara-2006

BELEDİYELERDE HALKLA İLİŞKİLER İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖRNEĞİ. Yüksek Lisans Tezi. Ömer Faruk KOCAMAN. Ankara-2006 T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ VE SİYASET BİLİMİ YÖNETİM BİLİMLERİ ANA BİLİM DALI BELEDİYELERDE HALKLA İLİŞKİLER VE İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖRNEĞİ Yüksek Lisans

Detaylı

Belediyelerde Hizmet Yeterliliğinin ve Hizmet Kalitesinin Artırılmasını Etkileyen Faktörlerin Analizi: İzmir Karşıyaka Belediyesinde Uygulama

Belediyelerde Hizmet Yeterliliğinin ve Hizmet Kalitesinin Artırılmasını Etkileyen Faktörlerin Analizi: İzmir Karşıyaka Belediyesinde Uygulama Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt:10, Sayı:2, 2008 Belediyelerde Hizmet Yeterliliğinin ve Hizmet Kalitesinin Artırılmasını Etkileyen Faktörlerin Analizi: İzmir Karşıyaka Belediyesinde

Detaylı

BELEDİYELERDE HALKLA İLİŞKİLER YÖNETİMİ: İZMİR İLİ BELEDİYELERİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA Nilay Başok YURDAKUL *

BELEDİYELERDE HALKLA İLİŞKİLER YÖNETİMİ: İZMİR İLİ BELEDİYELERİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA Nilay Başok YURDAKUL * BELEDİYELERDE HALKLA İLİŞKİLER YÖNETİMİ: İZMİR İLİ BELEDİYELERİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA Nilay Başok YURDAKUL * Özet Müjde Ker DİNÇER ** Gül COŞKUN *** Günümüz toplumlarında belediye kavramı ve belediyecilik

Detaylı

BELEDİYE HİZMETLERİNDE BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN KULLANIMI VE E-BELEDİYE UYGULAMALARINDAKİ SON GELİŞMELER: BİR LİTERATÜR TARAMASI *

BELEDİYE HİZMETLERİNDE BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN KULLANIMI VE E-BELEDİYE UYGULAMALARINDAKİ SON GELİŞMELER: BİR LİTERATÜR TARAMASI * BELEDİYE HİZMETLERİNDE BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN KULLANIMI VE E-BELEDİYE UYGULAMALARINDAKİ SON GELİŞMELER: BİR LİTERATÜR TARAMASI * The Usage of Information and Communication Technologies at Municipal

Detaylı

ISBN 978-975 19 4032-2 (basılı nüsha)

ISBN 978-975 19 4032-2 (basılı nüsha) ISBN 978-975 19 4032-2 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazarına aittir. Yayın ve referans olarak kullanılması Devlet Planlama Teşkilatının iznini

Detaylı

TÜRKİYE DE KAMU İÇ KONTROL SİSTEMİ KAPSAMINDA HESAP VERME MEKANİZMALARI MESLEKİ YETERLİLİK TEZİ. Hazırlayan Ebru SÜMER Maliye Uzman Yardımcısı

TÜRKİYE DE KAMU İÇ KONTROL SİSTEMİ KAPSAMINDA HESAP VERME MEKANİZMALARI MESLEKİ YETERLİLİK TEZİ. Hazırlayan Ebru SÜMER Maliye Uzman Yardımcısı TÜRKİYE DE KAMU İÇ KONTROL SİSTEMİ KAPSAMINDA HESAP VERME MEKANİZMALARI MESLEKİ YETERLİLİK TEZİ Hazırlayan Ebru SÜMER Maliye Uzman Yardımcısı Tez Danışmanı Doç. Dr. Ahmet KESİK Strateji Geliştirme Başkanı

Detaylı

TÜRKİYE DE DEMOKRASİDEN E-DEMOKRASİYE GEÇİŞ SÜRECİ VE KARŞILAŞILAN SORUNLAR

TÜRKİYE DE DEMOKRASİDEN E-DEMOKRASİYE GEÇİŞ SÜRECİ VE KARŞILAŞILAN SORUNLAR TÜRKİYE DE DEMOKRASİDEN E-DEMOKRASİYE GEÇİŞ SÜRECİ VE KARŞILAŞILAN SORUNLAR Yrd. Doç. Dr. Ali Şahin Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi alisahin@selcuk.edu.tr Arş. Gör. Handan Temizel

Detaylı

BELEDİYE HİZMETLERİ VE HİZMET KALİTESİNE YÖNELİK VATANDAŞ MEMNUNİYETİNİN ÖLÇÜMÜ (KONYA İL MERKEZİ ÖRNEĞİ)

BELEDİYE HİZMETLERİ VE HİZMET KALİTESİNE YÖNELİK VATANDAŞ MEMNUNİYETİNİN ÖLÇÜMÜ (KONYA İL MERKEZİ ÖRNEĞİ) T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BELEDİYE HİZMETLERİ VE HİZMET KALİTESİNE YÖNELİK VATANDAŞ MEMNUNİYETİNİN ÖLÇÜMÜ (KONYA İL MERKEZİ ÖRNEĞİ) Hazırlayan Kübra ŞAHİN Kamu Yönetimi

Detaylı

Karşılaştırmalı Bir Yaklaşımla Kamu Yönetimi ve Özel Sektörde Halkla İlişkiler

Karşılaştırmalı Bir Yaklaşımla Kamu Yönetimi ve Özel Sektörde Halkla İlişkiler Karşılaştırmalı Bir Yaklaşımla Kamu Yönetimi ve Özel Sektörde Halkla İlişkiler Hatice Metin * Mustafa Altunok ** Özet: Karşılaştırmalı Bir Yaklaşımla Kamu Yönetimi ve Özel Sektörde Halkla İlişkiler isimli

Detaylı

KAMU YÖNETĐMĐNDE HALKLA ĐLĐŞKĐLERĐN YERĐ VE ÖNEMĐ

KAMU YÖNETĐMĐNDE HALKLA ĐLĐŞKĐLERĐN YERĐ VE ÖNEMĐ KAMU YÖNETĐMĐNDE HALKLA ĐLĐŞKĐLERĐN YERĐ VE ÖNEMĐ Yrd.Doç.Dr.Ahmet Ferda ÇAKMAK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Đşletme Anabilim Dalı Sacide KĐLCĐ Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme

Detaylı

OTEL İŞLETMELERİNDE ÖĞRENEN ÖRGÜT YAPISI VE VERİMLİLİK İLİŞKİSİ

OTEL İŞLETMELERİNDE ÖĞRENEN ÖRGÜT YAPISI VE VERİMLİLİK İLİŞKİSİ İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimleri Dergisi Yıl:13 Sayı:25 Bahar 2014 s.191-210 OTEL İŞLETMELERİNDE ÖĞRENEN ÖRGÜT YAPISI VE VERİMLİLİK İLİŞKİSİ Asım SALDAMLI1 ÖZET Otel işletmelerinde öğrenen

Detaylı

İl Düzeyinde Stratejik Planlama ve Sivas İli Uygulamalarının Değerlendirilmesi

İl Düzeyinde Stratejik Planlama ve Sivas İli Uygulamalarının Değerlendirilmesi H. CANPOLAT İl Düzeyinde Stratejik Planlama ve Sivas İli Uygulamalarının Değerlendirilmesi Hasan CANPOLAT* Özet Dünyada birçok ülkede kamu yönetimini etkileyen YKİ (Yeni Kamu İşletmeciliği) anlayışı 1980

Detaylı

Yerel ve Bölgesel Kalkınma: Küresel ve Yerel Bakış Açıları

Yerel ve Bölgesel Kalkınma: Küresel ve Yerel Bakış Açıları T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Yerel ve Bölgesel Kalkınma: Küresel ve Yerel Bakış Açıları Doç. Dr. Süleyman Yaman KOÇAK a Armağan Editörler: Dr. Buğra ÖZER Dr. Güven ŞEKER Manisa-2013

Detaylı

YEREL YÖNETİMLERDE DEĞİŞİM VE YEREL YÖNETİM HİZMETLERİNDE MÜŞTERİ ODAKLI PAZARLAMA YAKLAŞIMI

YEREL YÖNETİMLERDE DEĞİŞİM VE YEREL YÖNETİM HİZMETLERİNDE MÜŞTERİ ODAKLI PAZARLAMA YAKLAŞIMI Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi Cilt: 2 Sayı: 1 2013 Manas Journal of Social Studies Vol.: 2 No: 1 2013 YEREL YÖNETİMLERDE DEĞİŞİM VE YEREL YÖNETİM HİZMETLERİNDE MÜŞTERİ ODAKLI PAZARLAMA YAKLAŞIMI Doç.

Detaylı

Kamu Mali Yönetiminin ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemine Entegrasyonu

Kamu Mali Yönetiminin ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemine Entegrasyonu H. Kitapçı ve Ö. Erdoğan, Cilt: 2, Sayı: 1, ss. 39-61, Bahar 2012 Kamu Mali Yönetiminin ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemine Entegrasyonu Hakan KİTAPÇI Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü İşletme Fakültesi kitapci@gyte.edu.tr

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİNDE İÇ DENETİM SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA

İL ÖZEL İDARELERİNDE İÇ DENETİM SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA İL ÖZEL İDARELERİNDE İÇ DENETİM SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA ÖZET Süleyman Yaman KOÇAK Tamer KAVAKOĞLU Yönetim kavramı olarak bir örgüt yönetimi nin ifade edildiği organizasyonlarda

Detaylı

Kamu Harcamalarında Etkinlik ve Verimlilik: Karaman Belediyesi Hizmetleri Üzerine Bir Uygulama 1

Kamu Harcamalarında Etkinlik ve Verimlilik: Karaman Belediyesi Hizmetleri Üzerine Bir Uygulama 1 Kamu Harcamalarında Etkinlik ve Verimlilik: Karaman Belediyesi Hizmetleri Üzerine Bir Uygulama 1 Nihat IŞIK * Filiz DEMİR ** Özet Bu çalışmada, Karaman Belediyesi üzerinde bir alan araştırması yapılarak

Detaylı

KENT KONSEYLERİ SEMPOZYUMU

KENT KONSEYLERİ SEMPOZYUMU KENT KONSEYLERİ SEMPOZYUMU BİLDİRİ KİTABI 6-7 MAYIS 2011 BURSA Düzenleyen: Bursa Kent Konseyi Bursa Kent Konseyi Bilimsel Yayınlar Dizisi - 1 KENT KONSEYLERİ SEMPOZYUMU BİLDİRİ KİTABI Editör Enes Battal

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARININ YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE ANALİZİ

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARININ YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE ANALİZİ T. C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI SAYISAL YÖNTEMLER BİLİM DALI DOKTORA TEZİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARININ YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE ANALİZİ ERGÜN EROĞLU

Detaylı

PERSONEL GÜÇLENDİRME YÖNETİMİNDE GÜÇLENDİRİCİ LİDERLİK DAVRANIŞLARI UYGULAMASI: KEMER BÖLGESİ BEŞ YILDIZLI OTEL İŞLETMELERİ ÖRNEĞİ GÖZDE ARAS

PERSONEL GÜÇLENDİRME YÖNETİMİNDE GÜÇLENDİRİCİ LİDERLİK DAVRANIŞLARI UYGULAMASI: KEMER BÖLGESİ BEŞ YILDIZLI OTEL İŞLETMELERİ ÖRNEĞİ GÖZDE ARAS PERSONEL GÜÇLENDİRME YÖNETİMİNDE GÜÇLENDİRİCİ LİDERLİK DAVRANIŞLARI UYGULAMASI: KEMER BÖLGESİ BEŞ YILDIZLI OTEL İŞLETMELERİ ÖRNEĞİ GÖZDE ARAS YÜKSEK LİSANS TEZİ İşletme Ana Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Sedat

Detaylı

İŞLETMELERDE KURUMSAL YÖNETİM ANLAYIŞI VE MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİ İLİŞKİSİ: İMKB 100 ŞİRKETLERİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ARAŞTIRMA

İŞLETMELERDE KURUMSAL YÖNETİM ANLAYIŞI VE MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİ İLİŞKİSİ: İMKB 100 ŞİRKETLERİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ARAŞTIRMA İŞLETMELERDE KURUMSAL YÖNETİM ANLAYIŞI VE MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİ İLİŞKİSİ: İMKB 100 ŞİRKETLERİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ARAŞTIRMA Relationships Between Corporate Governance and Accounting Information Systems

Detaylı

SAĞLIK HİZMETLERİNDE KALİTE. Tuncer Asunakutlu

SAĞLIK HİZMETLERİNDE KALİTE. Tuncer Asunakutlu SAĞLIK HİZMETLERİNDE KALİTE Tuncer Asunakutlu I. GİRİŞ Bir Japon kız çocuğu doğduğunda 85 yaşına kadar yaşama beklentisine sahipken, Sierra Leone de doğan diğer kız çocuğunu 36 yaşına kadar sürebilecek

Detaylı

KAMU VE ÖZEL HASTANELERDE HASTA MEMNUNİYETİ: KAHRAMANMARAŞ TA BİR ALAN ÇALIŞMASI

KAMU VE ÖZEL HASTANELERDE HASTA MEMNUNİYETİ: KAHRAMANMARAŞ TA BİR ALAN ÇALIŞMASI KAMU VE ÖZEL HASTANELERDE HASTA MEMNUNİYETİ: KAHRAMANMARAŞ TA BİR ALAN ÇALIŞMASI Mustafa TAŞLIYAN *, Sibel GÖK ** ÖZET Hastaneler sundukları sağlık hizmetlerinin ertelenemez özellikte olması sebebiyle,

Detaylı

POLİS TEŞKİLATINDA HALKLA İLİŞKİLERİN ÖNEMİ: BİR ALAN ARAŞTIRMASI

POLİS TEŞKİLATINDA HALKLA İLİŞKİLERİN ÖNEMİ: BİR ALAN ARAŞTIRMASI Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Fırat University Journal of Social Science Cilt: 14, Sayı: 2, Sayfa: 255-272, ELAZIĞ-2004 POLİS TEŞKİLATINDA HALKLA İLİŞKİLERİN ÖNEMİ: BİR ALAN ARAŞTIRMASI The

Detaylı

Cemalettin ÇOĞURCU * Özet. Abstract

Cemalettin ÇOĞURCU * Özet. Abstract Stratejik Planlama, Stratejik Yönetim ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğünde Sosyal Yardım Politikalarına Yönelik Gerçekleştirilen Projeler Özet Kamu hizmetlerinin daha etkin hale gelebilmesi

Detaylı

Yerel Demokrasinin Sağlanmasında Katılımcılık Süreci ve Kent Konseylerinin Rolü

Yerel Demokrasinin Sağlanmasında Katılımcılık Süreci ve Kent Konseylerinin Rolü Yerel Demokrasinin Sağlanmasında Katılımcılık Süreci ve Kent Konseylerinin Rolü Özhan ÇETİNKAYA * Rükan Kutlu KORLU ** Özet İnsanların yerel ihtiyaçlarının belirlenmesinde yerel demokrasiyi ve katılımcılığın

Detaylı

T.C ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ

T.C ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ T.C ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ İŞLETMELERDE YÖNETİCİLERİN KARAR VERME SÜRECİ VE BU SÜREÇTE BİLİŞİM SİSTEMLERİNİN KULLANIMI : ANKARA

Detaylı