İMKB DE YABANCI İŞLEMLERİ VE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ İLİŞKİSİ THE RELATIONSHIP BETWEEN FOREIGN INVESTMENTS AND STOCK RETURNS ON ISE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İMKB DE YABANCI İŞLEMLERİ VE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ İLİŞKİSİ THE RELATIONSHIP BETWEEN FOREIGN INVESTMENTS AND STOCK RETURNS ON ISE"

Transkript

1 Doğuş Üniversiesi Dergisi, 12 (2) 2011, İMKB DE YABANCI İŞLEMLERİ VE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ İLİŞKİSİ THE RELATIONSHIP BETWEEN FOREIGN INVESTMENTS AND STOCK RETURNS ON ISE H. Aydın OKUYAN (1), Erman ERBAYKAL (2) (1) Balıkesir Üniversiesi, Bandırma İİBF, İşleme Bölümü (2) İsanbul Üniversiesi, Sosyal Bilimler Ensiüsü (1) (2) ÖZET: Bu çalışmada, İMKB hisse senedi piyasasında yabancılar arafından gerçekleşirilen işlemlerin hisse senedi geirileri üzerinde ekili olup olmadığı, abanın genişlemesi (base broadening) hipoezinden yola çıkılarak oraya konulmaya çalışılmışır. 1997: :12 arihleri arasındaki aylık veriler kullanılarak, iki değişken arasındaki eşbüünleşme ilişkisi Pesaran ve diğerleri (2001) arafından gelişirilen Sınır Tesi ve ARDL modelleri yardımıyla analiz edilmişir. Sonuça yabancı işlem hacmi ile hisse senedi geirileri arasında uzun dönemde poziif bir ilişki espi edilmiş ancak bu ilişkinin kısa dönemde anlamlı olmadığı görülmüşür. Bu bulgular İMKB de abanın genişlemesi hipoezinin uzun dönemde geçerli olduğu şeklinde yorumlanabilir. Anahar Kelimeler: Tabanın Genişlemesi Hipoezi; Yabancı Yaırımlar; Sınır Tesi ABSTRACT: This paper, emerging from base broadening hypohesis, invesigaes wheher he foreign ransacions have an affec on he securiy reurns in ISE. The coinegraion relaionship beween wo variables has been analyzed by he bounds esing approach developed by Pesaran e. al.(2001) and ARDL models using he monhly daa of 1997: :12. As a resul, a posiive relaionship has been deeced beween he foreign ransacions and reurns of shares in he long run. However, he same relaionship is insignifican in he shor run. This finding can be inerpreed as he validiy of base broadening hypoesis in long erm in ISE. Keywords: Base Broadening Hypoesis; Foreign Invesmens; Bounds Tes JEL Classificaions: G11; F32; C22 1. Giriş Dünyada para ve sermaye ransferlerinin önündeki eknolojik ve hukuki engellerin azalması ile özellikle gelişmeke olan ülkelere yönelen fonlarda arışlar meydana gelmişir. Bu harekein bir sonucu olarak bu fonların henüz yeerince derinleşmemiş olan gelişmeke olan piyasalardaki ekisinin arığı düşünülmekedir. French ve Poerba (1991), Lewis (1994) ve Tesar ve Werner (1995) arafından da belirildiği gibi özellikle 1990 lara kadar yaırımcıların porföylerinde ağırlıklı olarak yerli menkul kıymeler yer almakaydı larda ise yaırımcılar uluslararası çeşilendirmenin önemini kavramış ve eknolojinin de deseği ile porföylerindeki yabancı menkul kıymelerin ağırlığını arırmışlardır. Bu durum yeerince derin olmayan gelişmeke olan piyasalardaki yaırımcı abanının değişmesine yol açmışır. Sulz (1995) a göre gelişmeke olan piyasalarda yaırımcı abanındaki bu değişiklik fiyalarda arışa neden olmakadır. Yaırımcı abanındaki bu değişikliği açıklayan en

2 İMKB de Yabancı İşlemleri ve Hisse Senedi Geirileri İlişkisi 257 emel görüş abanın genişlemesi (base broadening) hipoezidir. Meron (1987) ve Errunza ve Losq (1989) a göre, yaırımcı abanında bir genişleme, piyasadaki porföy çeşilendirme ve risk dağıımı olanaklarını arırmakadır. Ayrıca Pagano (1989), Allen ve Gale (1991) ve Hargis (1995) yeni yaırımcıların piyasaya girmesinin algılanan likidie riskini de azalığını öne sürmüşlerdir. Bu fakörlerin bir sonucu olarak piyasada beklenen geirilerin azalması yani fiyaların yükselmesi beklenebilir. Warher (1995) ABD de yapığı çalışmasında abanın genişlemesi hipoezini desekler şekilde hisse senedi ve ahvil geirileri ile sermaye akımları arasında poziif bir ilişkiye işare emekedir. Clark ve Berko (1997) ise Meksika da yapıkları çalışmalarında hisse senelerinde yabancı saın alımları ile hisse senedi geirileri arasında poziif bir ilişki olduğunu öne sürmüşlerdir. Piyasa kapializasyonundaki %1 lik bir arışın hisse senelerinde %13 lük bir arışa neden olduğu sonucuna varılmışır. Clark ve Berko (1997) abanın genişlemesi hipoezini aşağıdaki şekilde formüle emişlerdir. R C 0 1 MC 1 R = piyasada zamanındaki geiriyi, C = zamanındaki yabancı sermaye akımlarını, MC -1 = piyasada -1 zamanındaki piyasa kapializasyonunu, ifade emekedir. H 0 : β 1 =0 ve H 1 : β 1 >0 hipoezleri es edilmekedir. H 0 hipoezinin reddedilmesi piyasada abanın genişlemesi hipoezinin kabul edilmesi anlamını aşımakadır. Yani bir anlamda, piyasa geirisi üzerinde yabancı sermaye akımlarının ekisinin varlığı oraya konulmakadır. Tabak (2003) aynı yönemi kullanarak Sao Paulo Menkul Kıymeler Borsasında (Bovespa) yapığı çalışmada yabancıların oplam piyasa kapializasyonu içindeki payı ile hisse senedi piyasasının geirisi arasında uzun dönemli bir ilişki olduğunu öne sürmüşür. Teorik olarak hisse senedi fiyaları yeni bilgilerin gelmesi ile değişir. İşlem hacminin gelen bilgilerden ekilendiği kabul edilirse, işlem hacminin de fiyalarla ilişkili olduğu söylenebilir. Yapılan ampirik çalışmalar fiya ve işlem hacmi arasındaki ilişkiyi deseklemekedir. Bu konudaki en emel çalışmalar Osborne (1959), Ying (1966), Rogalski (1978), Wood ve diğerleri (1985), Haris ve Gürel (1986), Richardson ve diğerleri (1986), Comiskey ve diğerleri (1987) arafından yapılmışır. Çalışmalarda varılan orak sonuç fiya değişimleri ile işlem hacmi arasında poziif korelasyon olduğudur. Hiemsra ve Jones (1994) çalışmalarında hisse senedi geirilerinin ahmin edilebilmesinde hacimlerin kullanılabileceğini ve hacimler ile fiyalar arasında çif yönlü doğrusal olmayan bir nedenselliğin olduğunu ileri sürmüşlerdir. Ayrıca Copeland (1976) ve Jennings ve diğerleri (1981) aynı sonuca ulaşarak hisse senedi fiyaları ile işlem hacimleri arasında çif yönlü bir nedensellik olduğunu söylemişlerdir. Lieraürde fiya ve hacim ilişkisini inceleyen çalışmalardan elde edilen sonuçlar yabancı işlem hacimlerinin hisse senedi fiyaları üzerinde ekili olabileceğini düşündürmekedir. Bu çalışmada, İMKB de yabancılar arafından yapılan işlemlerin hisse senedi geirileri üzerinde ekili olup olmadığı Pesaran ve diğerleri (2001) ve ARDL modelleri yardımıyla açıklanmaya çalışılmışır. Çalışmanın birinci bölümünde konuya ilişkin lieraür incelenmişir. İkinci bölümde çalışmada kullanılan veri sei

3 258 H. Aydın OKUYAN, Erman ERBAYKAL ve model anıılmışır. Üçüncü bölümde çalışmada kullanılan yönemin özellikleri açıklanmış ve elde edilen bulgular arışılmışır. Çalışma sonuç bölümü ile amamlanmışır. 2. Veri Sei ve Model Çalışmada, İMKB üm endeksinde yabancı banka/aracı kurum veya şahıs nam ve hesabına gerçekleşirilen işlemlerin aylık oplam hacminin İMKB üm endeksinin aylık oplam işlem hacmine oranı ve İMKB üm endeksinin kapanış fiyalarının logarimik değerleri kullanılmışır. Yabancı banka/aracı kurum veya şahıs nam ve hesabına gerçekleşirilen işlemlerin aylık oplam hacmi İMKB web siesinden, İMKB üm endeksi oplam işlem hacmi ve İMKB üm endeksi kapanış değerleri ise, IBS Analiz 1 siseminden elde edilmişir. Çalışmada yukarıda açıklanan değişkenlerin 1997: :12 arasındaki aylık verileri kullanılmışır. Yabancı işlem hacimlerine ai 1997 yılından önceki verilere ulaşılamadığından veri sei bu arihen başlaılmışır. Çalışmada LKF İMKB üm endeksi kapanış fiyalarının logarimik değerini, YB ise yabancı banka/aracı kurum veya şahıs nam ve hesabına gerçekleşirilen işlemlerin aylık oplam hacminin İMKB üm endeksinin oplam işlem hacmine oranını ifade emekedir. Çalışmada kullanılan 156 gözleme ai anımlayıcı isaisikler aşağıda göserilmişir. Tablo 1. Verilere Ai Tanımlayıcı İsaisikler LKF Minimum 7,25 9,88 Maksimum 10,91 73,78 Oralama 9,53 29,14 Sandar Sapma 0,99 15,62 Medyan 9,61 21,95 Basıklık 0,03-0,54 Çarpıklık -0,56 0,95 Jarque-Bera 1,68 2,46 Gözlem Sayısı Çalışmada kullanılan model aşağıda belirilmişir. LKF 1 2YB (1) İMKB üm endeksinde yabancı banka/aracı kurum veya şahıs nam ve hesabına gerçekleşirilen işlemlerin oplam hacminin İMKB üm endeksinin oplam işlem hacmine oranı ve İMKB üm endeksinin kapanış fiyalarının logarimik değerleri Şekil 1 de göserilmişir. Yabancıların işlem hacminin özellikle 2004 den sonra hızla arığı ancak 2008 yılında yaşanan global krizden sonra büyük bir düşüş göserdiği açıkça görülmekedir. YB 1

4 İMKB de Yabancı İşlemleri ve Hisse Senedi Geirileri İlişkisi Yabancı İşlem Hacminin Toplam İçindeki Oranı (Sol Eksen) İMKB Tüm Logarimik Kapanış Fiyaları (Sağ Eksen) Şekil 1. Yabancı İşlem Hacmi ve İMKB Tüm Endeksinin Zaman İçindeki Seyri 3. Yönem Ampirik çalışmalar makroekonomik zaman serilerinin büyük çoğunluğunun durağan olmayan seriler olduğunu oraya çıkarmışır. Birim kök içeren bu seriler arasında sahe regresyon sorunuyla karşılaşıldığından, bu soruna çözüm bulmak için çeşili yönemler önerilmişir. Bunlardan bir anesi serilerin farklarının alınıp regresyona sokulmasıdır. Ancak bu durumda da yeni bir problemle karşı karşıya kalınmakadır. Bu yönem uzun dönem dengesi için önemli olan bilgilerin kaybedilmesine yol açmakadır. Çünkü değişkenlerin birinci farkları kullanıldığından, bu değişkenlerin arasında olması muhemel uzun dönemli ilişkiyi görme olasılığı oradan kalkmakadır. Bu, eşbüünleşme analizinin çıkış nokası olmuşur. Engle ve Granger (1987) in gelişirdikleri eşbüünleşme yaklaşımı bu sorunu oradan kaldırmışır. Bu yaklaşıma göre, düzeyde durağan olmayan birinci farkı durağan olan zaman serileri düzey halleri ile modellenebilmeke ve böylece uzun dönem bilgi kaybı engellenmiş olmakadır. Ancak bu yaklaşım birden fazla eşbüünleşik vekör olması durumunda geçersiz olmakadır. Bu nokadan harekele Johansen (1988) in gelişirdiği yaklaşımla, üm değişkenlerin içsel olarak kabul edildikleri Vekör Ooregresif (VAR) modelinden yola çıkarak, değişkenler arasında kaç ane eşbüünleşik vekör olduğu es edilebilmekedir. Dolayısıyla, Engle ve Granger (1987) meodunda olduğu gibi, esi ek bir eşbüünleşik vekör beklenisiyle sınırlandırmadan, daha gerçekçi bir sınama gerçekleşirilebilmekedir. Faka Engle ve Granger (1987), Johansen (1988) ve Johansen ve Juselius (1990) arafından gerçekleşirilen eşbüünleşme esleri için, üm serilerin düzeyde durağan olmamaları ve aynı derecede farkı alındığında durağan hale gelmeleri gerekir. Eğer ilgili çalışmada serilerden bir veya daha fazlası düzey halinde durağan yani I(0) ise, bu esler ile eşbüünleşme ilişkisi araşırılamaz. Pesaran ve diğerleri (2001) arafından gelişirilen sınır esi yaklaşımı ise, büyük ölçüde bu sorunu oradan kaldırmakadır. Bu yaklaşıma göre, bağımlı değişken I(1), bağımsız değişkeler I(0) veya I(1) olmak şarıyla seriler arasında eşbüünleşme ilişkisinin varlığı araşırılabilmekedir. Bu noka, Pesaran ve diğerleri (2001) arafından gelişirilen sınır esinin var olan eşbüünleşme eslerine göre en büyük avanajıdır.

5 260 H. Aydın OKUYAN, Erman ERBAYKAL 4. Bulgular ve Bulguların Değerlendirilmesi İlk önce serilerin durağanlık düzeylerinin belirlenmesi gerekmekedir. Bunun için Dickey ve Fuller (1979) arafından gelişirilen Gelişirilmiş Dickey Fuller (ADF) ve Phillips ve Perron (1988) birim kök esleri kullanılmışır. Bu iki es arasındaki en önemli fark, Dickey Fuller (1979) haa erimlerinin beyaz gürülü olduğunu yani; ardışık bağımsızlık, normal dağılım ve sabi varyansa sahip olduğunu kabul emesidir. Buna karşın Phillips Perron esi, Dickey Fuller esinin ersine haa erimleri arasında zayıf bağımlılığa ve heerojenliğe izin vermekedir. Çalışmada kullanılan veri selerine ai ADF ve Phillips Perron Teslerinin sonuçları Tablo 2 de göserilmişir. Tablo 2. Birim Kök Tesi Sonuçları Değişkenler Gelişirilmiş Dickey Fuller Phillips Perron Sabili Sabi ve rendli Sabili Sabi ve rendli LKF -1,754-2,508-1,753-2,673 LKF -12,326* -12,347* -12,345* -12,355* YB -1,778-1,909-1,849-2,646 YB -16,892* -16,874* -16,999* -16,874* Kriik Değerler %1-3,472-4,018-3,472-4,018 %5-2,880-3,439-2,880-3,439 *%1 de anlamlılığı göserir. Tablo 2 de görüldüğü gibi LKF ve YB değişkenleri hem ADF hem de Phillips Perron eslerine göre birinci farkı alındığında durağan çıkmışır. Böylece Pesaran ve diğerleri (2001) arafından ön koşul olarak isenen bağımlı değişkenin I(1), bağımsız değişkenlerin ise I(0) yada I(1) olma şarı sağlanmış olmakadır. Yani çalışmada kullanılan veri, modelde kullanılabilir özelliğe sahipir Eşbüünleşme Tesi Pesaran ve diğerleri (2001) arafından gelişirilen sınır esi yaklaşımının uygulanabilmesi için ilk önce kısılanmamış haa düzelme modeli (unresriced error correcion model UECM) oluşurulur. Bu modelin yapılan çalışmaya uyarlanmış şekli aşağıdaki gibidir. LKF m m 0 1 2i LKF i 3i YB i 4LKF 1 5LYB 1 (2) i 1 i 0 Model de yer alan LKF İMKB üm endeksi kapanış fiyalarının logarimik değerini YB ise yabancı banka/aracı kurum veya şahıs nam ve hesabına gerçekleşirilen işlemlerin aylık oplam hacminin İMKB üm endeksinin oplam işlem hacmine oranını ifade emekedir. Eşbüünleşme ilişkisinin varlığının es edilmesi için bağımlı ve bağımsız değişkenlerin birinci dönem gecikmelerine F esi yapılır. Bu es için emel hipoez (H 0 : α 4 =α 5 =0) şeklinde kurulur ve hesaplanan F isaisiği Pesaran vd. (2001) deki ablo al ve üs kriik değerleri ile karşılaşırılır. Eğer hesaplanan F isaisiği Pesaran al kriik değerinden küçükse, seriler arasında eşbüünleşme ilişkisi yokur. Hesaplanan F isaisiği al ve üs kriik değeri arasındaysa, kesin bir yorum yapılamamaka ve diğer eşbüünleşme esleri yaklaşımlarına başvurulması gerekmekedir. Son olarak, hesaplanan F isaisiği üs kriik değerin üzerindeyse, seriler arasında eşbüünleşme ilişkisi olduğu kabul edilir.

6 İMKB de Yabancı İşlemleri ve Hisse Senedi Geirileri İlişkisi 261 UECM modelinde rend değişkenini, m gecikme sayısını ifade emekedir 2. Tablo 3 de sınır esi sonuçları yer almakadır. k Tablo 3. Sınır Tesi Sonuçları %5 anlamlılık düzeyindeki kriik değerler F isaisiği Al Sınır Üs Sınır 1 15,238 6,56 7,30 k, (2) numaralı denklemdeki bağımsız değişken sayısıdır. Kriik değerler Pesaran vd. (2001:300) deki Tablo CI(V) en alınmışır. Tablo 3 de görüldüğü üzere hesaplanan F isaisiği Pesaran ın üs kriik değerini aşığı için, seriler arasında eşbüünleşme ilişkisinin varlığı espi edilmişir. Seriler arasında eşbüünleşme ilişkisinin bulunması, yabancıların işlem hacmi ile hisse senedi geirileri arasında bir ilişkinin varlığına işare emekedir. Arık seriler arasında bir eşbüünleşme ilişkisi espi edildiğinden uzun ve kısa dönem ilişkileri belirlemek için ARDL (Auoregressive Disribuion Lag) modeli kurulabilir ARDL Modeli Değişkenler arasındaki uzun dönem ilişkinin incelenmesi için, ARDL modeli aşağıdaki gibi kurulmuşur. Gecikme sayılarının belirlenmesi için yine Akaike bilgi krierinden yararlanılmışır. LKF m 2i i i 1 i 0 n 0 1 LKF YB (3) 3i i Tablo 4. ARDL (1,1) Modelinin Tahmin Sonuçları Değişkenler Kasayı T isaisiği LKF(-1) 0,920 18,245* YB -0,005 2,115 YB(-1) 0,009 3,245* C 1,578 3,937* T 0,001 1,752 Tanısal Deneim Sonuçları 2 R 0,864 2 R 0,861 X 2 BG 10,573(0,542) X 2 NORM (2) 2,842(0,248) X 2 WHITE, (1) 1,856(0,726) X 2 RAMSEY (1) 0,780(0,729) *%1 de anlamlılığı göserir. 2 Gecikme sayısının belirlenmesi için Akaike, Schwarz ve Hannan-Quinn gibi kriik değerlerden yararlanılır ve en küçük kriik değeri sağlayan gecikme uzunluğu modelin gecikme uzunluğu olarak belirlenir. Ancak burada seçilen kriik değerin en küçük olduğu gecikme uzunluğu ile oluşurulan model ookorelasyon problemi içeriyorsa bu durumda ikinci en küçük kriik değeri sağlayan gecikme uzunluğu alınır eğer ookorelasyon problemi hala devam ediyorsa bu problem oradan kalkana kadar bu işleme devam edilir. Bu çalışmada incelediğimiz veri sei aylık olduğu için maksimum gecikme uzunluğu 12 olarak alınmış ve Akaike krierine göre gecikme sayısı 1 olarak belirlenmişir. Daha sonra modelde ookorelasyon problemi olup olmadığını araşırmak için LM esi yapılmışır. Yapılan es sonucuna göre ise ookorelasyon sorununa raslanmamışır.

7 262 H. Aydın OKUYAN, Erman ERBAYKAL Tablo 4 de yer alan X 2 BG, X 2 NORM, X 2 WHITE, X 2 RAMSEY kasayıları sırasıyla ookorelasyon, normallik, değişen varyans ve model kurma haası sınaması isaisikleridir. Tablodaki sonuçlara göre, oluşurulan ARDL modelinin normal dağılıma ve sabi varyansa sahip olduğu, ookorelasyon içermediği görülmekedir. Ayrıca model kurma haası da isaisiksel olarak anlamsız bulunmuşur. Dolayısıyla ARDL (1,1) modelinin sonuçlarından harekele uzun ve kısa dönem kasayılar hesaplanabilir Uzun Dönemli İlişki ARDL (1,1) modelinin ahmin sonuçlarına göre hesaplanan uzun dönem kasayıları Tablo 5 de yer almakadır. Tablo 5. ARDL (1,1) Modelinden Elde Edilen Uzun Dönem Kasayıları Değişkenler Kasayı T isaisiği YB 0,034 2,345** C 6,489 5,486* T 0,110 2,480** *%1,**%5 de anlamlılığı göserir. Tablodaki sonuçlar yabancı işlem hacmi ile hisse senedi geirileri arasında uzun dönemde anlamlı bir ilişki olduğunu gösermekedir. Yabancı işlem hacmi değişkeninin kasayısı poziif işareli ve isaisiksel olarak anlamlı çıkmışır. Bu durum, İMKB de abanın genişlemesi (base broadening) hipoezinin uzun dönemde geçerli olduğuna işare emekedir Kısa Dönemli İlişki Değişkenler arasındaki kısa dönemli ilişkinin araşırılması için ARDL yaklaşımına dayalı haa düzelme modeli aşağıdaki gibi kurulmuşur. LKF m n EC 1 3i LKF i 4i YB i i 1 i 0 (4) Buradaki EC -1 değişkeni uzun dönem ilişkisinden elde edilen haa erimleri serisinin bir dönem gecikmeli değeridir. Bu değişkenin kasayısı kısa dönemdeki dengesizliğin ne kadarının uzun dönemde düzelileceğini göserir. Tablo 6. ARDL(1,1) Yaklaşımına Dayalı Haa Düzelme Modeli Sonuçları Değişkenler Kasayı T isaisiği YB 0,175-1,115 C 1,842 3,976* T 0,182 1,347 ECT(-1) -0,168-3,875* *%1 de anlamlılığı göserir. ECT(-1) değişkeni beklendiği gibi 0 ile 1 arasında negaif işareli ve isaisiksel olarak da anlamlı bulunmuşur. Tablodaki sonuçlar yabancı işlem hacmi ile hisse senedi geirileri arasında kısa dönemde anlamlı bir ilişki bulunmadığını gösermekedir. Yabancı işlem hacmi değişkeninin kasayısı poziif işareli ancak isaisiksel olarak anlamsız çıkmışır. Bu sonuç kısa dönemli fiya

8 İMKB de Yabancı İşlemleri ve Hisse Senedi Geirileri İlişkisi 263 isikrarsızlıklarının yabancılardan kaynaklandığı görüşünü deseklememekedir. Bu sonuç, Adabag ve Ornelas (2004) ın çalışmasında elde edilen bulgular ile uarlıdır. 5. Sonuç Bu çalışmada hisse senedi piyasasında yabancı işlemlerin hisse senedi geirileri ile ilişkisi oraya konulmaya çalışmışır. Bu amaçla, İMKB üm endeksinde yabancı banka/aracı kurum veya şahıs nam ve hesabına gerçekleşirilen işlemlerin oplam hacminin İMKB üm endeksinin oplam işlem hacmine oranı ve İMKB üm endeksinin kapanış fiyalarının logarimik değerleri kullanılmışır. Bu değişkenler arasındaki uzun dönemli ilişki Pesaran ve diğerleri (2001) arafından gelişirilen sınır esi ve ARDL modelleri yardımıyla incelenmişir. Elde edilen es sonuçlarına göre, yabancı işlem hacmi ile hisse senedi geirileri arasında uzun dönemde poziif bir ilişki bulunmuşur. Ancak kısa dönemli sonuçlar aynı ilişkinin varlığını deseklememekedir. Yabancı yaırımcılar arafından gerçekleşirilen görece uzun vadeli porföy yaırımlarına ai işlemler, hisse senedi fiyaları üzerinde ekili olmakadır. Bu durum yabancıların İMKB deki payının büyük olmasından kaynaklanmakadır. Bu sonuç, İMKB de abanın genişlemesi (base broadening) hipoezinin uzun dönemde geçerli olduğunu gösermekedir. Bu sonuca göre, varsayılanın aksine İMKB de kısa vadeli sıcak paranın fiyalar üzerinde büyük bir ekisi bulunmadığı oraya konulmuşur. Ancak görece uzun vadeli porföy yaırımlarının yaırımcı abanını genişlemek yoluyla algılanan likidie riskini dolayısıyla beklenen geirileri azalıcı yani fiyaları arırıcı bir ekisi bulunduğu görülmüşür. O halde yabancı işlemlerinin yönü, İMKB de uzun dönemde yapılacak olan fiya ahminlerinde yardımcı bir göserge olarak kullanılabilir. Referanslar ADABAG, M.C., ORNELAS, J.R.H. (2004). Behavior and effecs of foreign invesors on Isanbul Sock Exchange. SSRN Working Paper Series, No ALLEN, F., GALE, D. (1991). Limied marke paricipaion and he volailiy of asse prices. American Economic Review, 84, ss. CLARK, J., BERKO, E. (1997). Foreign invesmen flucuaions and emerging marke sock reurns: he case of Mexico. Federal Reserve Bank of New York Saff Repors, 24. COMISKEY, E.E., WALKLING, R.A., WEEKS, M. (1987). Dispersion of expecaions and rading volume. Journal of Business Finance and Accouning, 14 (2), ss. COPELAND, T. (1976). A model of asse rading under he assumpion of sequenial informaion arrival. Journal of Finance, 31 (4), ss. DICKEY, D., FULLER, W. (1979). Disribuion of he esimaors for auoregressive ime series wih a uni roo. Journal of American Saisical Associaion, 74 (2), ss. ENGEL, R.F., GRANGER, C.W.J. (1987). Co-Inegraion and error correcion represenaion, esimaion and esing. Economerica, 55 (2), ss. ERRUNZA, V., LOSQ, E. (1989). Capial flow conrols, inernaional asse pricing and invesors welfare: a muli-counry framework. Journal of Finance, 44 (4), ss. FRENCH, K.R., POTERBA, J.M. (1991). Invesor diversificaion and inernaional equiy markes. American Economic Review, 81, ss. HARGIS, K. (1995). The inernaionalizaion of emerging equiy markes: Domesic marke developmen or reardaion?. Universiy of Illinois Working Paper Series. HARIS, L., GUREL, E. (1986). The price and volume effecs associaed wih changes in he S&P500 lis: New evidence for he exisance of price pressures, Journal of Finance, 41(4), ss.

9 264 H. Aydın OKUYAN, Erman ERBAYKAL HIEMSTRA, C., JONES, J.D. (1994). Tesing for linear and nonlinear casualiy in he sock price volume relaion. Journal of Finance, 49 (5), ss. JENNINGS, R., STARKS, L., FELLINGHAM, J. (1981). An equilibrum model of asse rading wih sequenial ınformaion arrival. Journal of Finance, 36 (1), ss. JOHANSEN, S. (1988). Saisical analysis of coinegraion vecors. Journal of Economic Dynamics and Conrol, 12 (2/3), ss. JOHANSEN, S., JUSELIUS, K. (1990). Maximum likelihood esimaion and inference on coinegraion - wih applicaions o he demand for money. Oxford Bullein of Economics and Saisics, 52 (2), ss. LEWIS, K.K. (1994). Puzzles in inernaional financial markes. Universiy of Pennysylvania Working Paper Series. MERTON, R.C. (1987). A simple model of capial marke equilibrum wih incomplee informaion. Journal of Finance, 42 (3), ss. OSBORNE, M. (1959). Brownian moion in he sock marke. Operaions Research, 7 (2), ss. PAGANO, M. (1989). Endogenous marke hinness and sock price volailiy. Review of Economic Sudies, 56, ss. PESARAN, M. H., SHIN, Y., SMITH, R.J. (2001). bounds esing approaches o he analysis of level relaionships. Journal of Applied Economerics, 16, ss. PHILLIPS, P.C.B., PERRON, P. (1988). Tesing for a uni roo in ime series. regression, Biomèrika, 75 (2), ss. RICHARDSON G., SEFCIK, S.E., THOMPSON, R. (1986). A es of dividend irrelevance using volume reacion o a change in dividend policy. Journal Financial Economics, 17 (2), ss. ROGALSKI, R. J. (1978). The dependence of prices and volume. Review of Economics and Saisics, 60 (2), ss. STULZ, R.M. (1995). Inernaional porfolio choice and asse pricing: an inegraive survey. NBER Working Paper Series, No TABAK, B.M. (2003). The random walk hypohesis and he behavior of foreign capial porfolio flows: he Brazilian Sock Marke case. Applied Financial Economics, 13 (5), ss. TESAR, L.L., WERNER, I.M. (1995). Home bias and high urnover. Journal of Inernaional Money And Finance, 14, ss. WARTHER, V.A. (1995). Aggregae muual fund flows and securiy reurns. Journal of Financial Economics, 39, ss. WOOD, R.A., INISH, T.H.M., ORD, J.K. (1985). An invesigaions of ransacions daa for NYSE socks. Journal of Finance, 40 (3) ss. YING, C.C. (1966). Sock marke prices and volumes of sales. Economerica, 34 (3), ss.

White ın Heteroskedisite Tutarlı Kovaryans Matrisi Tahmini Yoluyla Heteroskedasite Altında Model Tahmini

White ın Heteroskedisite Tutarlı Kovaryans Matrisi Tahmini Yoluyla Heteroskedasite Altında Model Tahmini Ekonomeri ve İsaisik Sayı:4 006-1-8 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ EKONOMETRİ VE İSTATİSTİK DERGİSİ Whie ın Heeroskedisie Tuarlı Kovaryans Marisi Tahmini Yoluyla Heeroskedasie Alında Model Tahmini

Detaylı

NET YABANCI İŞLEM HACMİ İLE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ ARASINDA UZUN DÖNEMLİ İLİŞKİ VAR MIDIR? Cüneyt AKAR (*)

NET YABANCI İŞLEM HACMİ İLE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ ARASINDA UZUN DÖNEMLİ İLİŞKİ VAR MIDIR? Cüneyt AKAR (*) NET YABANCI İŞLEM HACMİ İLE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ ARASINDA UZUN DÖNEMLİ İLİŞKİ VAR MIDIR? Cüney AKAR (*) Öze: Bu çalışmada ne yabancı işlem hacmiyle hisse senedi geirileri arasında uzun dönemli bir ilişkinin

Detaylı

Döviz Kuru Belirsizliğinin İhracata Etkisi: Türkiye İçin Bir Uygulama

Döviz Kuru Belirsizliğinin İhracata Etkisi: Türkiye İçin Bir Uygulama YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2009 Cil:16 Sayı:2 Celal Bayar Üniversiesi İ.İ.B.F. MANİSA Döviz Kuru Belirsizliğinin İhracaa Ekisi: Türkiye İçin Bir Uygulama Prof. Dr. Recep TARI Kocaeli Üniversiesi, İ.İ.B.F.,

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

Doğal Gaz ve Petrol Fiyatları ile BIST Sanayi Sektörü Endeksleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi 1

Doğal Gaz ve Petrol Fiyatları ile BIST Sanayi Sektörü Endeksleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi 1 Doğal Gaz ve Perol Fiyaları ile BIST Sanayi Sekörü Endeksleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi 1 Examining he Relaionship among he Naural Gas, Oil Prices and Sub- Indexes of BIST-Indusrial Kemal Eyüboğlu,

Detaylı

1. YAPISAL KIRILMA TESTLERİ

1. YAPISAL KIRILMA TESTLERİ 1. YAPISAL KIRILMA TESTLERİ Yapısal kırılmanın araştırılması için CUSUM, CUSUMSquare ve CHOW testleri bize gerekli bilgileri sağlayabilmektedir. 1.1. CUSUM Testi (Cumulative Sum of the recursive residuals

Detaylı

Hisse Senedi Fiyatlarıyla Yabancı İşlem Hacmi Arasında Nedensellik:

Hisse Senedi Fiyatlarıyla Yabancı İşlem Hacmi Arasında Nedensellik: Hisse Senedi Fiyalarıyla abancı İşlem Hacmi Arasında Nedensellik: Toda-amamoo aklaşımı Dr. Cüney AKAR Balıkesir Üniversiesi, Bandırma İİBF. Öze Bu çalışmada İsanbul Menkul Kıymeler Borsasında (İMKB) IMKB100

Detaylı

HİSSE SENEDİ FİYATLARI VE DÖVİZ KURU İLİŞKİSİ

HİSSE SENEDİ FİYATLARI VE DÖVİZ KURU İLİŞKİSİ The Journal of Academic Social Science Sudies Inernaional Journal of Social Science Doi number:hp://dx.doi.org/10.9761/jasss2963 Number: 37, p. 399-408, Auumn I 2015 Yayın Süreci Yayın Geliş Tarihi Yayınlanma

Detaylı

Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man

Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man 214 EK M-ARALIK DÖNEM BANKA KRED LER E M ANKET Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man nin 214 y dördüncü çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 9 Ocak 215

Detaylı

Enflasyon ve Nominal Faiz Oranı İlişkisi: Türkiye Örneği (2004-2013)

Enflasyon ve Nominal Faiz Oranı İlişkisi: Türkiye Örneği (2004-2013) YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2015 Cil:22 Sayı:2 Celal Bayar Üniversiesi İ.İ.B.F. MANİSA Enflasyon ve Nominal Faiz Oranı İlişkisi: Türkiye Örneği (2004-2013) Musa ATGÜR * N. Oğuzhan ALTAY ** ÖZ Bu çalışmada,

Detaylı

01/01/2009 30/09/2009 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş

01/01/2009 30/09/2009 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş 01/01/2009 30/09/2009 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU 9 AYLIK RAPORU BU RAPOR EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ KAMUYU AYDINLATMA

Detaylı

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVD)

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVD) AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVD) Bu rapor AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2011-31.12.2011 dönemine ilişkin gelişmelerin,

Detaylı

Zaman Serisi Modelleri: Birim Kök Testleri, Eşbütünleşme, Hata Düzeltme Modelleri

Zaman Serisi Modelleri: Birim Kök Testleri, Eşbütünleşme, Hata Düzeltme Modelleri Yıldız Teknik Üniversiesi İkisa Bölümü Ekonomeri II Ders Noları Ders Kiabı: J.M. Wooldridge, InroducoryEconomericsA Modern Approach, 2nd. ed., 2002, Thomson Learning. Zaman Serisi Modelleri: Birim Kök

Detaylı

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BIST-100, Haziran da %11,28 lik düşerek 76.295 den kapandı. Aynı dönemde Bankacılık endeksi %15,41, Sanayi endeksi

Detaylı

Enflasyonun Borsa Performansı Üzerindeki Etkisi

Enflasyonun Borsa Performansı Üzerindeki Etkisi Kocaeli Üniversiesi Sosyal Bilimler Ensiüsü Dergisi (7) 2004 / 1 : 23-35 Enflasyonun Borsa Performansı Üzerindeki Ekisi Osman Karamusafa * Ayku Karakaya ** Öze: Bu çalışmanın amacı, enflasyon oranının

Detaylı

SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com

SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com Giriş Yönetim alanında yaşanan değişim, süreç yönetimi anlayışını ön plana çıkarmıştır. Süreç yönetimi; insan ve madde kaynaklarını

Detaylı

HAYALi ihracatln BOYUTLARI

HAYALi ihracatln BOYUTLARI HAYALi ihracatln BOYUTLARI 103 Müslüme Bal U lkelerin ekonomi politikaları ile dış politikaları,. son yıllarda birbirinden ayrılmaz bir bütün haline gelmiştir. Tüm dünya ülkelerinin ekonomi politikalarında

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EKONOMETRİ ANA BİLİM DALI TÜRKİYE NİN İTHALAT FONKSİYONUNUN EKONOMETRİK TAHMİNİ

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EKONOMETRİ ANA BİLİM DALI TÜRKİYE NİN İTHALAT FONKSİYONUNUN EKONOMETRİK TAHMİNİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EKONOMETRİ ANA BİLİM DALI TÜRKİYE NİN İTHALAT FONKSİYONUNUN EKONOMETRİK TAHMİNİ Fama İdil KOÇAK YÜKSEK LİSANS TEZİ ADANA-2011 TÜRKİYE

Detaylı

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI NDA EŞHAREKETLİLİK VE ASİMETRİK AYARLAMA

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI NDA EŞHAREKETLİLİK VE ASİMETRİK AYARLAMA Yıl: 24 Sayı:88 Temmuz 2010 97 İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI NDA EŞHAREKETLİLİK VE ASİMETRİK AYARLAMA Ebru Yüksel* - Güldal Güleryüz** 32 Öze Bu makale, İsanbul Menkul Kıymeler Borsası na (İMKB) ai

Detaylı

VAKIF PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON (Eski Adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Değişken Fonu )

VAKIF PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON (Eski Adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Değişken Fonu ) (Eski Adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Değişken Fonu ) VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi : 18/10/1989

Detaylı

BEH - Groupama Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BEH - Groupama Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BEH - Groupama Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BİST-100 endeksi, Ekim ayı içerisinde %4,2 artarak ayı 77.620 seviyesinden kapattı. Aynı dönem içerisinde Bankacılık endeksi %4,1

Detaylı

(ESKİ ŞEKİL) İÇTÜZÜĞÜ

(ESKİ ŞEKİL) İÇTÜZÜĞÜ (ESKİ ŞEKİL) DENİZBANK A.Ş. A TİPİ İMKB ULUSAL 100 ENDEKSİ FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1. DENİZBANK A.Ş. tarafından 3794 sayılı Kanunla değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu nun

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

Detaylı

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. )

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ) (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ) 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN

Detaylı

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland.

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland. 21 OCAK-MART DÖNEM BANKA KRED LER E M ANKET Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man nin 21 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 1 Nisan 21 tarihinde

Detaylı

31.12.2011-31.03.2012 tarihleri arasında fon getirisi -%1,41 olarak gerçekleşirken, yönetici benchmarkının getirisi -%0,60 olarak gerçekleşmiştir.

31.12.2011-31.03.2012 tarihleri arasında fon getirisi -%1,41 olarak gerçekleşirken, yönetici benchmarkının getirisi -%0,60 olarak gerçekleşmiştir. GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI (EUROBOND) EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2012 YILI 3 AYLIK FAALİYET RAPORU 1.- Ekonominin Genel durumu Dünya ekonomisi genel olarak 2011

Detaylı

BASIN DUYURUSU 2001 YILI PARA VE KUR POLİTİKASI

BASIN DUYURUSU 2001 YILI PARA VE KUR POLİTİKASI Sayı: 42 BASIN DUYURUSU 2001 YILI PARA VE KUR POLİTİKASI Gazi Erçel Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 22 Aralık 2000 Ankara 2001 yılında uygulanacak para ve kur politikasının çerçevesi, uygulama prensipleri

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK- 31 ARALIK 2015 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi: 04/12/2003 YATIRIM

Detaylı

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU PORTFÖYE BAKIŞ Halka Arz Tarihi : 02/05/2013 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER 31/12/2015

Detaylı

SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ

SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ Belirli amaçları gerçekleştirmek üzere gerçek veya tüzel kişiler tarafından kurulan ve belirlenen hedefe ulaşmak için, ortak ya da yöneticilerin dikkat ve özen

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 30 Temmuz 2012 ĐÇĐNDEKĐLER Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların Anlamı.........

Detaylı

REEL DÖVİZ KURU VE ÇIKTI ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ (1990-2006)

REEL DÖVİZ KURU VE ÇIKTI ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ (1990-2006) REEL DÖVİZ KURU VE ÇIKTI ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ (1990-2006) Ahme AY * Şerife ŞAYLAN ** İsmail KOÇAK *** Öze Bu çalışma, reel döviz kuru ile çıkı düzeyi arasındaki nedensellik ilişkisini

Detaylı

PETROL FİYATLARININ İMKB ENDEKSLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ IMPACT OF OIL PRICES ON ISE INDICES

PETROL FİYATLARININ İMKB ENDEKSLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ IMPACT OF OIL PRICES ON ISE INDICES Ekonomik ve Sosyal Araşırmalar Dergisi, Güz 2013, Cil:9, Yıl:9, Sayı:2, 9:7997 PETROL FİYATLARININ İMKB ENDEKSLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Sevinç GÜLER * Halime TEMEL NALIN * * IMPACT OF OIL PRICES ON ISE INDICES

Detaylı

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU 1 EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A-TANITICI BİLGİLER: Euro Menkul

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

Genel Görünüm. Faiz Oranları Gelişmeleri. Fiyat Gelişmeleri EYLÜL 2010

Genel Görünüm. Faiz Oranları Gelişmeleri. Fiyat Gelişmeleri EYLÜL 2010 EYLÜL 2010 Genel Görünüm Faiz Oranları Gelişmeleri Para Politikası Kurulu(PPK) nun 16 Eylül 2010 tarihinde yaptığı toplantıda Bankalararası Para Piyasası ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Repo Ters

Detaylı

DÖVİZ. Döviz Kurları / Pariteler DÖVİZ PİYASASI GÖRÜNÜMÜ VERİ GÜNDEMİ. Ekonomik Notlar Makro Görünüm Teknik Görünüm

DÖVİZ. Döviz Kurları / Pariteler DÖVİZ PİYASASI GÖRÜNÜMÜ VERİ GÜNDEMİ. Ekonomik Notlar Makro Görünüm Teknik Görünüm DÖVİZ PİYASASI GÖRÜNÜMÜ Geçtiğimiz hafta ABD de tüketici güven endeksi beklentilerin üzerinde geriledi. ISM imalat endeksinde ise yükseliş trendinin korunduğu görülüyor. Hafta boyunca, doların güçlü seyrinin

Detaylı

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012 Hazırlayanlar Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi Laura D. Tyson, Kaliforniya Berkeley Üniversitesi Saadia Zahidi, Dünya Ekonomik Forumu Raporun

Detaylı

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BIST 100 endeksi, Nisan ayı içerisinde %0,2 lik artış göstererek 86.046 seviyesinden kapandı. Aynı dönem içerisinde

Detaylı

Uluslararası Portföy Yönetiminde Rejim Geçişken Karar Destek Modelleri: Gelişmekte Olan Menkul Kıymet Piyasaları Üzerine Bir Uygulama

Uluslararası Portföy Yönetiminde Rejim Geçişken Karar Destek Modelleri: Gelişmekte Olan Menkul Kıymet Piyasaları Üzerine Bir Uygulama İşleme ve İkisa Çalışmaları Dergisi Cil 2, Sayı 2, 2014, ss.27-43 ISSN:2147-804X hp://www.islemeikisa.com Uluslararası Porföy Yöneiminde Rejim Geçişken Karar Desek Modelleri: Gelişmeke Olan Menkul Kıyme

Detaylı

FONLAR GETİRİ KIYASLAMASI

FONLAR GETİRİ KIYASLAMASI MART 15 FON BÜLTENİ Güncel Ekonomik Veriler Büyüme Oranı(Yıllık) 4,00% Cari Açık/GSYİH 5,90% İşsizlik oranı(yıllık) 10,10% Enflasyon(TÜFE/Yıllık) 7,55% GSMH(milyar USD) 819,9 Kişi Başı Milli Gelir (USD)

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR Bu rapor Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Likit Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2015 30.06.2015 dönemine ilişkin gelişmelerin,

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONUT FİYAT ENDEKSİ Ocak 2016 İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ REEL SEKTÖR VERİLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 28 Mart 2016 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Türkiye konut piyasasındaki fiyat değişimlerini takip etmek amacıyla,

Detaylı

1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU (Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir.

1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU (Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir. A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 16 Temmuz 2014 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle Fonun Yatırım Amacı Portföy Yöneticileri Fon Toplam Değeri Portföyünde

Detaylı

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLGİLENDİRME Doküman No : INM_PR_40 Yayın Tarihi : 30/03/2016 Revizyon Tarihi ve Sayısı : - Sayfa 1 BİLGİLENDİRME 1. Amaç Bilgilendirme Politikası nın temel amacı; ticari

Detaylı

1- Ekonominin Genel durumu

1- Ekonominin Genel durumu GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2014 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU 1- Ekonominin Genel durumu 2014 yılı TCMB nin Ocak ayında faizleri belirgin şekilde arttırmasıyla

Detaylı

Türk Hava Yolları. Operasyonel performans iyileşiyor; net kar beklentiler paralelinde gerçekleşti. Şeker Yatırım Araştırma

Türk Hava Yolları. Operasyonel performans iyileşiyor; net kar beklentiler paralelinde gerçekleşti. Şeker Yatırım Araştırma 3Ç15 Sonuçları Havacılık Sektörü 9 Kasım 2015 Türk Hava Yolları Operasyonel performans iyileşiyor; net kar beklentiler paralelinde gerçekleşti R. Fulin Önder Analist fonder@sekeryatirim.com Türk Hava Yolları,

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU İKİNCİ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU İKİNCİ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU İKİNCİ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.04.2004-30.06.2004 dönemine ilişkin gelişmelerin, Fon Kurulu

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu nun

Detaylı

Söke İlçesinde Pnömatik Ekim Makinaları Talep Projeksiyonunun Belirlenmesi*

Söke İlçesinde Pnömatik Ekim Makinaları Talep Projeksiyonunun Belirlenmesi* 91 Söke İlçesinde Pnömatik Ekim Makinaları Talep Projeksiyonunun Belirlenmesi* Hakan Destici (1) Cengiz Özarslan (2) (1) Söke Ziraat Odası, Söke / Aydın (2) ADÜ Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü,

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 28 Aralık 2012 İÇİNDEKİLER Ara Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların

Detaylı

Park Elektrik Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Sayfa No: 1

Park Elektrik Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Sayfa No: 1 Sayfa No: 1 1. Raporun Dönemi 1.7.2010 30.9.2010 2. Şirketin Faaliyet Konusu Her türlü maden, maden cevheri ve bunların türevlerini aramak ve çıkarmak, işlemek, gerek kendi ürettiği ve gerekse temin ettiği

Detaylı

ELEKTRİK PİYASALARI 2015 YILI VERİLERİ PİYASA OPERASYONLARI DİREKTÖRLÜĞÜ

ELEKTRİK PİYASALARI 2015 YILI VERİLERİ PİYASA OPERASYONLARI DİREKTÖRLÜĞÜ ELEKTRİK PİYASALARI 2015 YILI VERİLERİ PİYASA OPERASYONLARI DİREKTÖRLÜĞÜ 1 GENEL MÜDÜR SUNUŞU; Gündelik hayatın vazgeçilmez unsuru haline gelen enerji, bireylerin yaşamında ve ülkelerin sosyo-ekonomik

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 30 Haziran

Detaylı

24.05.2010. Birim Kök Testleri. Zaman Serisi Modelleri: Birim Kök Testleri, Eşbütünleşme, Hata Düzeltme Modelleri

24.05.2010. Birim Kök Testleri. Zaman Serisi Modelleri: Birim Kök Testleri, Eşbütünleşme, Hata Düzeltme Modelleri Yıldız Teknik Üniversiesi İkisa Bölümü Ekonomeri II Ders Noları Ders Kiabı: J.M. Wooldridge, Inroducory Economerics A Modern Approach, 2nd. ed., 2002, Thomson Learning. Zaman Serisi Modelleri: Birim Kök

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 31.12.2004-31.12.2005 dönemine ilişkin

Detaylı

Birim Kök Testleri 3/24/2016. Bir stokastik sürecin birim kök içerip içermediğini nasıl anlarız? Hatırlarsak aşağıdaki AR(1) sürecinde

Birim Kök Testleri 3/24/2016. Bir stokastik sürecin birim kök içerip içermediğini nasıl anlarız? Hatırlarsak aşağıdaki AR(1) sürecinde Yıldız Teknik Üniversiesi İkisa Bölümü Ekonomeri II Ders Noları Ders Kiabı: J.M. Wooldridge, Inroducory Economerics A Modern Approach, 2nd. ed., 2002, Thomson Learning. Zaman Serisi Modelleri: Birim Kök

Detaylı

BİR YATIRIM ARACI OLARAK ALTIN İLE HİSSE SENEDİ ENDEKSİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ANALİZİ: TÜRKİYE ÜZERİNE AMPİRİK UYGULAMA 1

BİR YATIRIM ARACI OLARAK ALTIN İLE HİSSE SENEDİ ENDEKSİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ANALİZİ: TÜRKİYE ÜZERİNE AMPİRİK UYGULAMA 1 BİR YATIRIM ARACI OLARAK ALTIN İLE HİSSE SENEDİ ENDEKSİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ANALİZİ: TÜRKİYE ÜZERİNE AMPİRİK UYGULAMA 1 Bülen DOĞRU* Musafa UYSAL** ÖZET Bu çalışmanın amacı 2000:1-2012:09 döneminde Türkiye

Detaylı

VAKIF PORTFÖY İLKADIM DEĞİŞKEN ÖZEL FON (Eski Adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Değişken İlkadım Özel Fonu )

VAKIF PORTFÖY İLKADIM DEĞİŞKEN ÖZEL FON (Eski Adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Değişken İlkadım Özel Fonu ) (Eski Adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Değişken İlkadım Özel Fonu ) VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz

Detaylı

Birim Kök Testleri. Random Walk. Bir stokastiksürecin birim kök içerip içermediğini nasıl anlarız? Hatırlarsak aşağıdaki AR(1) sürecinde

Birim Kök Testleri. Random Walk. Bir stokastiksürecin birim kök içerip içermediğini nasıl anlarız? Hatırlarsak aşağıdaki AR(1) sürecinde Yıldız Teknik Üniversiesi İkisa Bölümü Ekonomeri II Ders Noları Ders Kiabı: J.M. Wooldridge, Inroducory Economerics A Modern Approach, 2nd. ed., 02, Thomson Learning. Zaman Serisi Modelleri: Birim Kök

Detaylı

KORELASYON VE REGRESYON ANALİZİ

KORELASYON VE REGRESYON ANALİZİ KORELASON VE REGRESON ANALİZİ rd. Doç. Dr. S. Kenan KÖSE İki ya da daha çok değişken arasında ilişki olup olmadığını, ilişki varsa yönünü ve gücünü inceleyen korelasyon analizi ile değişkenlerden birisi

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

2009 2010 Dönemi Piyasa Yapıcılığı Sözleşmesi

2009 2010 Dönemi Piyasa Yapıcılığı Sözleşmesi 2009 2010 Dönemi Piyasa Yapıcılığı Sözleşmesi Sözleşmenin tarafları Madde 1) İşbu Sözleşme, İsmet İnönü Bulvarı No:36, 06510 Emek / Ankara adresinde mukim Hazine Müsteşarlığı (bundan sonra kısaca Müsteşarlık

Detaylı

PETROL FİYATLARININ BORSA İSTANBUL SANAYİ FİYAT ENDEKSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

PETROL FİYATLARININ BORSA İSTANBUL SANAYİ FİYAT ENDEKSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ PETROL FİYATLARININ BORSA İSTANBUL SANAYİ FİYAT ENDEKSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Yrd.Doç.Dr. Cüney KILIÇ Çanakkale Onsekiz Mar Üniversiesi Biga İ.İ.B.F., İkisa Bölümü Yrd.Doç.Dr. Yılmaz BAYAR Karabük Üniversiesi

Detaylı

GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2012 DÖNEMİNE AİT VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM

Detaylı

DÖVİZ KURU OYNAKLIĞININ İHRACATA ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ (1995 2008)

DÖVİZ KURU OYNAKLIĞININ İHRACATA ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ (1995 2008) Gazi Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi Dergisi 10 / 2 (2008). 25-45 DÖVİZ KURU OYNAKLIĞININ İHRACATA ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ (1995 2008) Nezir KÖSE Ahme AY Nurgün TOPALLI Öz: Bu çalışmada reel

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Oyak Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Döviz Cinsinden Yatırım Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

Detaylı

ALPHA ALTIN RAPORU ÖZET 10 Kasım 2015

ALPHA ALTIN RAPORU ÖZET 10 Kasım 2015 ALPHA ALTIN RAPORU ÖZET 10 Kasım 2015 3 Kasım 2015 tarihli Alpha Altın raporumuzda paylaştığımız görüşümüz; RSI indikatörü genel olarak dip/tepe fiyatlamalarında başarılı sonuçlar vermektedir. Günlük bazda

Detaylı

FİYAT KAZANÇ ORANI ETKİSİNİN DEĞER YATIRIM STRATEJİLERİ KAPSAMINDA ANALİZİ: İMKB İÇİN AMPİRİK BİR UYGULAMA

FİYAT KAZANÇ ORANI ETKİSİNİN DEĞER YATIRIM STRATEJİLERİ KAPSAMINDA ANALİZİ: İMKB İÇİN AMPİRİK BİR UYGULAMA Öneri.C.9.S.35. Ocak 2011.103-115. FİYAT KAZANÇ ORANI ETKİSİNİN DEĞER YATIRIM STRATEJİLERİ KAPSAMINDA ANALİZİ: İMKB İÇİN AMPİRİK BİR UYGULAMA Başak Turan İÇKE 1, Yusuf AYTÜRK 2 1 İstanbul Üniversitesi,

Detaylı

Reuters haberine göre G7 ülkelerinden bakan ve merkez bankası yetkililerinin bugün içinde telefonla acil görüşmelerde bulunacakları açıklandı.

Reuters haberine göre G7 ülkelerinden bakan ve merkez bankası yetkililerinin bugün içinde telefonla acil görüşmelerde bulunacakları açıklandı. Günlük Yorum Piyasalar yaşadıkları sert düşüşler ardından tepki denemelerinde bulunarak yataya yakın kapandı. İMKB ise son birkaç günkü daha olumlu performansını devam ettirebildi. Nitekim bu sabah Asya

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

TÜRKİYE DE ELEKTRİK TÜKETİMİ, İSTİHDAM VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ

TÜRKİYE DE ELEKTRİK TÜKETİMİ, İSTİHDAM VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ Süleyman Demirel Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi Dergisi Y.2011, C.16, S.1 s.349-362. Suleyman Demirel Universiy The Journal of Faculy of Economics and Adminisraive Sciences Y.2011, Vol.16,

Detaylı

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 30 Eylül 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 30 Eylül 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 1 Ocak- 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar İçindekiler Sayfa Özet bilanço 1 Özet kapsamlı gelir tablosu 2 Özkaynak değişim tablosu 3 Nakit akım tablosu

Detaylı

1- Ekonominin Genel durumu

1- Ekonominin Genel durumu GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2015 YILI FAALİYET RAPORU 1- Ekonominin Genel durumu 2015 yılı yurtiçinde genel seçimler ve Merkez Bankası faiz tartışmaları,

Detaylı

RASYONEL BEKLENTLER DOAL ORAN HPOTEZ Türkiye çin Zaman Serisi Bulguları 1950-1995 1

RASYONEL BEKLENTLER DOAL ORAN HPOTEZ Türkiye çin Zaman Serisi Bulguları 1950-1995 1 RASYONEL BEKLENTLER DOAL ORAN HPOTEZ Türkiye çin Zaman Serisi Bulguları 950-995 Rahmi YAMAK * Yakup KÜÇÜKKALE ** ÖZET Bu çalımada, Rasyonel Bekleniler Doal Oran Hipoezinin, Çıkı (ya da isizliin) alep (ya

Detaylı

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR 1 ALLİANZ HAYAT VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ

Detaylı

BIST-100 GETİRİLERİ, DIŞ TİCARET AÇIĞI VE ENFLASYON BÜYÜMESİNİN NEDENSELLİK AÇISINDAN ANALİZİ

BIST-100 GETİRİLERİ, DIŞ TİCARET AÇIĞI VE ENFLASYON BÜYÜMESİNİN NEDENSELLİK AÇISINDAN ANALİZİ BIST-100 GETİRİLERİ, DIŞ TİCARET AÇIĞI VE ENFLASYON BÜYÜMESİNİN NEDENSELLİK AÇISINDAN ANALİZİ Meltem ULUSAN İstanbul Kültür Üniversitesi m.ulusan@iku.edu.tr ÖZET Finansal ve iktisadi göstergeler arasındaki

Detaylı

TÜRKİYE DE EKONOMİK BÜYÜME VE DÖVİZ KURU CARİ AÇIK ÜZERİNDE ETKİLİ MİDİR? BİR NEDENSELLİK ANALİZİ

TÜRKİYE DE EKONOMİK BÜYÜME VE DÖVİZ KURU CARİ AÇIK ÜZERİNDE ETKİLİ MİDİR? BİR NEDENSELLİK ANALİZİ ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cil 3, Sayı 6, 2007, ss. 8 88. TÜRKİYE DE EKONOMİK BÜYÜME VE DÖVİZ KURU CARİ AÇIK ÜZERİNDE ETKİLİ MİDİR? BİR NEDENSELLİK ANALİZİ Arş.Gör. Erman ERBAYKAL Balıkesir Üniversiesi

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

Groupama Emeklilik Fonları

Groupama Emeklilik Fonları Groupama Emeklilik Fonları BKB - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu Aralık ayında global piyasalara, Amerika da Mali uçurum tartışmaları

Detaylı

THE CAUSALITY RELATION BETWEEN CONSUMER CONFIDENCE AND STOCK PRICES: CASE OF TURKEY. Abstract

THE CAUSALITY RELATION BETWEEN CONSUMER CONFIDENCE AND STOCK PRICES: CASE OF TURKEY. Abstract Ekonomik ve Sosyal Araşırmalar Dergisi, Bahar 20, Cil:7, Yıl:7, Sayı:, 7:53-65 TÜKETİCİ GÜVENİ VE HİSSE SENEDİ FİYATLARI ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ * Yusuf Volkan TOPUZ ** THE CAUSALITY

Detaylı

Gündem 29.09.2015. Türkiye 7,50% İngiltere 0,50% Amerika 0,25% İsviçre -0,75% Euro Bölgesi 0,05% Japonya < 0.10%

Gündem 29.09.2015. Türkiye 7,50% İngiltere 0,50% Amerika 0,25% İsviçre -0,75% Euro Bölgesi 0,05% Japonya < 0.10% Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Açılış 1,1191 1,5187 120,495 3,0477 1145,82 Yüksek 1,1248 1,5242 120,601 3,0614 1148,34 Düşük 1,1148 1,5157 119,698 3,0291 1128,19 Kapanış 1,1244 1,5174 119,920

Detaylı

RİSK ANALİZİ VE. İşletme Doktorası

RİSK ANALİZİ VE. İşletme Doktorası RİSK ANALİZİ VE MODELLEME İşletme Doktorası Programı Bölüm - 1 Portföy Teorisi Bağlamında Risk Yönetimi ile İlgili Temel Kavramlar 1 F23 F1 Risk Kavramı ve Riskin Ölçülmesi Risk istenmeyen bir olayın olma

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 23 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı

ALPHA ALTIN RAPORU ÖZET 26 Ocak 2016

ALPHA ALTIN RAPORU ÖZET 26 Ocak 2016 ALPHA ALTIN RAPORU ÖZET 26 Ocak 2016 19 Ocak 2016 tarihli Alpha Altın raporumuzda paylaştığımız görüşümüz; Kısa dönemde 144 günlük ortalama $1110.82 trend değişimi için referans takip seviyesi olabilir.

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y. FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y. FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y. FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat. Fiyat Tespit Raporu Görüşü. Şirket Hakkında Özet Bilgi: Halka Arz Hakkında Özet Bilgi:

AvivaSA Emeklilik ve Hayat. Fiyat Tespit Raporu Görüşü. Şirket Hakkında Özet Bilgi: Halka Arz Hakkında Özet Bilgi: arastirma@burganyatirim.com.tr +90 212 317 27 27 3 Kasım 2014 Fiyat Tespit Raporu Görüşü Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmış olan bu rapor, A.Ş. için hazırlanmış olup 31 Ekim 2014

Detaylı

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 22-11-2013 Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU İş bu rapor, Galata Yatırım A.Ş. tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu nun 12/02/2013 tarihli ve 5/145 sayılı kararında yer alan; payları ilk kez halka

Detaylı

(1) 1. Tablo 1: Haftanın Günleri Bazında BIST30 Endeksinin Ortalama Getirisi ve Temel İstatistiki Özellikleri

(1) 1. Tablo 1: Haftanın Günleri Bazında BIST30 Endeksinin Ortalama Getirisi ve Temel İstatistiki Özellikleri Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 9 Sayı: 42 Volume: 9 Issue: 42 Şubat 2016 February 2016 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 VADELİ İŞLEM

Detaylı

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE GELECEĞİ

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE GELECEĞİ TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE GELECEĞİ BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU YENİ MEVDUAT SİGORTA SİSTEMİ ÖNERİSİ BANKA BİRLEŞME VE DEVİRLERİ Dr. Mehmet GÜNAL Ankara, Haziran 2001 ÖNSÖZ Türkiye

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

GÜNLÜK FOREX BÜLTENİ - 06 Haziran 2014

GÜNLÜK FOREX BÜLTENİ - 06 Haziran 2014 GÜNLÜK FOREX BÜLTENİ - 06 Haziran 2014 05.06.2014 Açılış Kapanış % EUR 1,35983 1,36599 0,45 ALTIN 1243,80 1253,40 0,77 TRY 2,11513 2,09592 0,90 EURTRY 2,87559 2,86263 0,45 JPY 102,743 102,407 0,32 GBP

Detaylı

Alternatif Yabancı Yatırım Araçlarının İMKB İndeksi Üzerine Etkisi

Alternatif Yabancı Yatırım Araçlarının İMKB İndeksi Üzerine Etkisi Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2009 13 (1): 413-423 Alternatif Yabancı Yatırım Araçlarının İMKB İndeksi Üzerine Etkisi O. Berna İPEKTEN (*) Hayati AKSU (**) Özet: Bilindiği gibi

Detaylı

ING EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU FAALİYET RAPORU 01.01.2014 30.06.2014

ING EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU FAALİYET RAPORU 01.01.2014 30.06.2014 ING EMEKLiLiK A.Ş. KATKI EMEKLiLiK YATIRIM FONU FAALİYET RAPORU 01.01.2014 30.06.2014 1. GENEL BİLGİLER Fon un Unvanı ING EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU Fon un Türü Katkı Emeklilik Yatırım

Detaylı

İŞSİZLİK VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNDE ASİMETRİ ASYMMETRY IN THE RELATIONSHIP BETWEEN UNEMPLOYMENT AND ECONOMIC GROWTH

İŞSİZLİK VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNDE ASİMETRİ ASYMMETRY IN THE RELATIONSHIP BETWEEN UNEMPLOYMENT AND ECONOMIC GROWTH Doğuş Üniversiesi Dergisi, (), 57-65 İŞSİZLİK VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNDE ASİMETRİ ASYMMETRY IN THE RELATIONSHIP BETWEEN UNEMPLOYMENT AND ECONOMIC GROWTH Serve CEYLAN Giresun Üniversiesi İİBF, İkisa

Detaylı

Bilgilendirme Politikası

Bilgilendirme Politikası Bilgilendirme Politikası Şirketin bilgilendirme politikası kurumsal internet sitesinde yayınlanmakta olup, bilgilendirme politikası ile ilgili işlerin izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi sorumluluğu

Detaylı

BÖLÜM 3 FREKANS DAĞILIMLARI VE FREKANS TABLOLARININ HAZIRLANMASI

BÖLÜM 3 FREKANS DAĞILIMLARI VE FREKANS TABLOLARININ HAZIRLANMASI 1 BÖLÜM 3 FREKANS DAĞILIMLARI VE FREKANS TABLOLARININ HAZIRLANMASI Ölçme sonuçları üzerinde yani amaçlanan özelliğe yönelik gözlemlerden elde edilen veriler üzerinde yapılacak istatistiksel işlemler genel

Detaylı

ÜNİTE 5 KESİKLİ RASSAL DEĞİŞKENLER VE OLASILIK DAĞILIMLARI

ÜNİTE 5 KESİKLİ RASSAL DEĞİŞKENLER VE OLASILIK DAĞILIMLARI ÜNİTE 5 KESİKLİ RASSAL DEĞİŞKENLER VE OLASILIK DAĞILIMLARI 1 Rassal Değişken Bir deney ya da gözlemin şansa bağlı sonucu bir değişkenin aldığı değer olarak düşünülürse, olasılık ve istatistikte böyle bir

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı