THE CAUSALITY RELATION BETWEEN CONSUMER CONFIDENCE AND STOCK PRICES: CASE OF TURKEY. Abstract

Save this PDF as:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "THE CAUSALITY RELATION BETWEEN CONSUMER CONFIDENCE AND STOCK PRICES: CASE OF TURKEY. Abstract"

Transkript

1 Ekonomik ve Sosyal Araşırmalar Dergisi, Bahar 20, Cil:7, Yıl:7, Sayı:, 7:53-65 TÜKETİCİ GÜVENİ VE HİSSE SENEDİ FİYATLARI ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ * Yusuf Volkan TOPUZ ** THE CAUSALITY RELATION BETWEEN CONSUMER CONFIDENCE AND STOCK PRICES: CASE OF TURKEY Öz Bu çalışmada ükeici güveni ve hisse senedi fiyaları arasındaki nedensellik ilişkisi ele alınmışır. Hisse senedi fiyalarının seyri ile ükeicilerin güveni arasında iki yönlü nedensellik ilişkisi olabileceği varsayımı ile yapılan bu çalışmada, ükeici güven endeksi ve İMKB-00 endeksi arasındaki nedensellik ilişkisi 2004:0-2009:0 dönemlerini kapsayacak şekilde Granger nedensellik esi ile incelenmişir. Farklı gecikme uzunlukları dikkae alınarak yapılan esler sonucunda hisse senelerinden ükeici güvenine doğru ek yönlü bir nedensellik belirlenmişir. Anahar Kelimeler: Tükeici güveni, hisse senedi fiyaları, Granger nedensellik esi Absrac In his sudy, he causaliy relaion beween consumer confidence and sock price is discussed. This sudy is based on he assumpion of poenial bi-direcional casualiy which is from sock prices owards consumer confidence as here migh also be causaliy from consumer confidence owards sock prices. To his end, in his sudy he causaliy relaion beween consumer confidence index and ISE-00 index during he erms of 2004:0-2009:0 is examined by using Granger Causaliy es. One-direcion causaliy from sock prices owards consumer confidence is idenified as a resul of he ess run by aking ino accoun differen lag lenghs. Key Words: Consumer confidence, sock prices, Granger causaliy es * Çalışmanın ilk hali Econanadolu İkisa Kongresi nde (2009) ebliğ olarak sunulmuşur. ** Aban İzze Baysal Üniversiesi İİBF İşleme Bölümü Gölköy/Bolu, 53

2 The Inernaional Journal of Economic and Social Research, Spring 20, Vol:7, Year:7, Issue:,7: Giriş Genel anlamda ükeici güven endeksi, ükeicilerin mevcu durumları hakkındaki görüşlerini ve gelecek ile ilgili beklenilerini yansıan, ekonomik bir göserge olarak kabul edilmekedir (Özsağır, 2007). Garner (99) a göre ükeici güveni, geleneksel makro ekonomik değişkenlerle güçlü şekilde ilişkilidir. Tükeicilerin duygu ve düşünceleri; psikolojik, sosyal ve poliik fakörlerin yanında milli gelir, emia fiyaları, döviz kurları, sanayi üreimi ve enflasyon gibi birçok ekonomik fakörden ekilenmekedir. Bu nedenle bir ülkedeki genel ekonomik durumun gösergelerinden biri olan hisse senedi fiyalarının seyri ükeicilerin geleceğe yönelik beklenilerini ekileyebilmekedir (Jansen ve Nahuis, 2003). Bu durum hisse senedi fiya harekelerinin gelir ve serve ekisi yaramasından kaynaklanmakadır. Özellikle hisse senedi sahiplerinin harcamaları hisse senedi geirileri ile yakından ilişkilidir (Dynan ve Maki, 200). Oo (999) ya göre yüksek hisse senedi geirileri, serve ekisi yaramakla birlike, ekonominin ajanları üzerinde gelecekeki ekonomik koşulların daha uygun olacağı izlenimini yaramakadır. Lieraürde yapılan çalışmalarda ükeici güveni ve hisse senedi fiyaları/geirileri arasında güçlü bulgular elde edildiği görülmekedir. Örneğin Jansen ve Nahuis (2003), AB üyesi ülke için yapıkları çalışmada, ülkenin 9 unda ükeici güveni ile hisse senedi geirileri arasında poziif yönlü ilişki olduğunu belirlemişlerdir. Bununla birlike çalışmada, 2 hafalık ve aylık kısa dönem hisse senedi geirilerinin ükeici güveninin Granger nedeni olduğu oraya çıkarılmışır. Bremmer (2008), ükeici güven endeksi ile 9 farklı hisse senedi fiya endeksi arasında uzun dönemli ilişki olmadığını, buna karşın kısa dönemde, hisse senedi fiyalarının ükeici güveninin Granger nedeni olduğunu espi emişir. Diğer bir çalışmada Oo (999), Wilshise 5000 hisse senedi endeksi ile Michigan ükeici güven endeksi cari değerleri arasında güçlü korelasyon ilişkisi belirlemişir. Söz konusu çalışmada VAR esi sonuçları, hisse senedi fiyalarındaki değişmenin ükeici güvenini yönlendirdiğini gösermişir. Hisse senedi geiri ve fiyalarının ükeici güveni üzerinde ekili olduğunu ileri süren bu çalışmalara karşın, ükeici güvenindeki değişimlerin, Tükeici güven endeksinin dayandığı Tükeici Eğilim Ankei ile; ükeicilerin, genel ekonomik duruma, iş bulma olanaklarına, piyasalardaki gelişmelere ve kişisel mali durumlarına ilişkin eğilimlerinin ve beklenilerinin öğrenilmesi, yakın geleceke yapılması planlanan harcamalara ilişkin aylık ükeici eğilimlerinin sapanması amaçlanmakadır (TCMB, 2009). 54

3 Ekonomik ve Sosyal Araşırmalar Dergisi, Bahar 20, Cil:7, Yıl:7, Sayı:, 7:53-65 üreim ve ükeim gibi emel ekonomik faaliyeler üzerinde ekili olduğu pek çok çalışmada doğrulanmışır (Chen, 20). Masusaka ve Sbordone (995) ükeici güveninin konjonkürel dalgalanmaları, iş dünyasının ve poliik liderlerin durumunu açıklamada da ekili rol oynadığı ileri sürmekedirler. Charoenrook (2005) e göre ükeici güveni, hisse senedi fiyalarındaki değişmenin önemli ekonomik ve isaisiksel gösergelerinden biridir. Bu yaklaşıma göre, ekonomik koşulların köüleşeceğine inanan yaırımcılar, ileride yaşanacak fiya düşüşlerinden korunmak için ellerindeki hisseleri saarak hisse senedi pazar fiyalarının düşmesine neden olmakadırlar (Chen, 20). Bununla birlike saın alma öncesi ükeici davranışları hakkındaki eori ve araşırmalar, beklenilerdeki güven düzeyinin saın alma davranışı üzerindeki ekisinin önemini kabul emekedir (Spreng ve Page, 200). Tükeiciler harcamalarını sadece büçe kısılarına bağlı olarak değil, aynı zamanda gelecekeki ekonomik koşulların sağladığı güven oramına bağlı olarak da arırmakadırlar (Allenby vd. 996). Öyleyse ükeicilerin diğer birçok fakörlere bağlı olarak ekonomiye güvenlerinin azalması, ükeici harcamalarının azalmasına neden olabilmekedir. Diğer bir ifadeyle azalan ükeici güveni işleme saışlarının ve saışlara bağlı olarak da hisse senedi fiyalarının düşmesi sonucunu doğurabilmekedir. O halde hisse senelerinden ükeici güvenine doğru bir nedensellik olabileceği gibi, ükeici güveninden hisse senedi fiyalarına yönelik de bir nedensellik söz konusu olabilecekir. Niekim Charoenrook (2005), ükeici güvenindeki değişmelerin bir aylık ve bir yıllık yaay kesilerde hisse senedi geirilerini öngörebildiğini oraya çıkarmışır. Lemmon ve Porniaguina (2006) ABD verileri ile yapıkları çalışmada, ükeici güven endeksinin düşük prim sağlayan hisse senedi geirilerini öngördüğünü espi emişlerdir. Fisher ve Saman (2003), ükeici güveni ile bireysel yaırımcıların güveni arasında anlamlı ve poziif ilişki olduğunu faka aran ükeici güveninin sonraki dönemlerde elde edilecek hisse senedi geirileri üzerinde negaif eki yapığını belirlemişlerdir. Tükeici güvenindeki değişme ile urizm sekörü hisse senedi geirilerinin ilişkili olduğunu ileri süren Singal (20), ükeici güvenindeki değişmenin urizm sekörü hisse senedi fiyalarındaki değişmeyi öngördüğünü oraya koymuşur. Türkiye verileri kullanarak yapığı çalışmada Kandır (2006), CNBC-E ükeici güven endeksini İsanbul Menkul Kıymeler Borsası (İMKB) mali sekör hisselerinin geirilerini açıklamak için kullanmışır. Söz konusu çalışmada es sonuçları, ükeici güven endeksi değişmelerinin mali sekör hisse senedi geirilerini açıklama gücü olduğunu gösermişir. 55

4 The Inernaional Journal of Economic and Social Research, Spring 20, Vol:7, Year:7, Issue:,7:53-65 Tükeici güveni ve hisse seneleri arasındaki karşılıklı ilişkiler hakkında ileri sürülen bu iki yaklaşımdan farklı olarak Asgary ve Gu (2005), dör farklı ülke (ABD, İngilere, Fransa ve Almanya) için yapıkları çalışmada, ükeici güvenindeki değişme ile hisse senedi geirileri arasında poziif yönlü ve isaisiksel olarak anlamlı ilişki bulmalarına karşın, bu değişkenler arasında bir nedensellik ilişkisi belirleyememişlerdir. Neal ve Whehey (998) ise güven krierleri ile uzun dönem hisse senedi geirileri arasındaki ilişkinin isaisiksel olarak anlamsız olduğunu ileri sürmüşlerdir. Bu çalışmada ise, Türkiye verileri kullanılarak, ükeici güveni ve hisse senedi fiyaları değişimleri arasındaki ilişkinin yönü belirlenmeye çalışılmışır. Bu amaçla çalışmada Türkiye İsaisik Kurumu (TÜİK) arafından hesaplanan Tükeici Güven Endeksi ve İsanbul Menkul Kıymeler Borsası (İMKB) 00 endeksi değişken olarak kullanılmışır. Söz konusu endekslerin değişimleri arasındaki ilişkinin yönü Granger nedensellik esi ile incelenmişir. Bu doğruluda çalışmanın sonraki ilk bölümünde veri ve model kısmı ele alınmışır. Bulgular başlığı alında esler sonucunda elde edilen bulgular, sonuç kısmında ise çalışma sonuçları değerlendirilmişir. 2. Veri ve Model Aylık verilerin kullanıldığı bu çalışmada örneklem dönemi 2003:2-2009:0 arihlerini kapsamakadır. Modelde kullanılan ükeici güven endeksi ve İMKB-00 endeksi verileri, Türkiye Cumhuriyei Merkez Bankası (TCMB) Elekronik Veri Dağıım Siseminde elde edilmişir. Aylık yüzdelik değişim değeri olarak ifade edilen serilere ilişkin grafikler Şekil de göserilmişir. Çalışmada, değişkenler arasındaki nedensellik ilişkisi belirlemek için Granger (969) arafından gelişirilen nedensellik esi kullanılmışır. Bu nedenle veriler öncelikle durağanlık sınamasına abi uulmuşur. Durağanlık sınamasında Dickey ve Fuller (98) arafından ileri sürülen Gelişirilmiş Dickey-Fuller (ADF) birim kök esinden yararlanılmışır. 56

5 Ekonomik ve Sosyal Araşırmalar Dergisi, Bahar 20, Cil:7, Yıl:7, Sayı:, 7: TG IMKB Şekil. Tükeici Güven Endeksi ve İMKB-00 Endeksi Değişim Değerleri Granger nedensellik esinin gecikme uzunluğuna duyarlı bir es olması sebebiyle iki farklı sınama yönemi benimsenmişir. İlk sınama verilere ilişkin orak gecikme uzunluğu belirlenerek yapılmışır. Faka bağımlı ve bağımsız değişkenlerin farklı gecikme uzunlukları olabileceği varsayımı ile çalışmada, bağımlı ve bağımsız değişkenler için farklı gecikme uzunlukları belirlenerek ikinci bir sınama daha yapılmışır. 3. Bulgular Çalışmada kullanılan değişkenlere ilişkin anımlayıcı isaisikler ve değişkenler arasındaki korelasyon değeri Ek- ve Ek-2 de göserilmişir. Ek-2 de de görüleceği üzere ükeici güven endeksi değişim değeri ile İMKB-00 endeksi değişim değeri arasında 0,34 oranında poziif yönlü korelasyon ilişkisi vardır. Aşağıda yer alan Tablo de ise, aylık yüzdelik değişim olarak ifade edilen ükeici güven endeksi (TG) ve İMKB-00 endeksi (IMKB) için elde edilen ADF birim kök esi sonuçları görülmekedir. 57

6 The Inernaional Journal of Economic and Social Research, Spring 20, Vol:7, Year:7, Issue:,7:53-65 Tablo. Birim Kök Tesi Değişkenler Augmened Dickey-Fuller (ADF) Sabi* Trend ve Sabi** IMKB (0) (0) TG () () * Trendli ve sabi kasayılı model için Mac Kinnon Kriik Değerleri %, %5 ve %0 güven düzeylerinde sırasıyla , ve dir. ** Sabi kasayılı model için Mac Kinnon Kriik Değerleri %, %5 ve %0 güven düzeylerinde sırasıyla , ve dir. ( ): Akaike Bilgi Krieri (AIC) göre belirlenen gecikme uzunluğudur. Tablo de sabi erimli ve sabi erimli-rendli ADF modellerine ilişkin sonuçlar verilmişir. Birim kök esi sonuçlarına göre değişkenlerin düzey değerlerine ai ADF isaisiklerinin mulak değerleri, % anlamlılık düzeyindeki MacKinnon kriik değerlerinin mulak değerlerinden büyükür. Dolayısıyla IMKB ve TG I(0) yani durağandırlar. Tablo 2. IMKB ve TG için Belirlenen Orak Gecikme Uzunlukları Gecikme Uzunluğu LogL LR FPE AIC SC HQ NA * * * *.94036* * İlgili kriere göre belirlenen en uygun gecikme uzunluğu 58

7 Ekonomik ve Sosyal Araşırmalar Dergisi, Bahar 20, Cil:7, Yıl:7, Sayı:, 7:53-65 Değişkenler arasındaki ilişkinin yönünü belirlemek amacıyla yaygın olarak kullanılan Granger nedensellik esinin ilk aşamalarından biri durağanlık sınaması olmakla birlike sonraki aşamada modelde kullanılacak gecikme uzunluğunun belirlenmesi gerekir. Bu amaçla değişkenlerin gecikme uzunlukları birlike belirlenmişir (Tablo 2). Tablo 2 de yer alan sonuçlara göre, TG ve IMKB için orak gecikme uzunluğu LR, SC ve HQ için iken FPE ve AIC için 2 dir. Bu çalışmada AIC krierine göre belirlenen 2 gecikme uzunluğu dikkae alınacakır. Dolayısıyla Granger nedenselliğini hesaplamak için aşağıda yer alan Model () ve Model (2) kullanılacakır. IMKB 2 2 = b j IMKB + c jtg + ε () j= j= TG 2 2 = b jtg + i= j= c IMKB + ε (2) j Tablo 3 de, 2 gecikme uzunluğu ile hesaplanan Granger nedensellik esi sonuçları göserilmişir. Tablo 3. Orak Gecikmeler için Yapılan Granger Nedensellik Tesi Sonuçları Sıfır Hipoezi F- Tesi Olasılık TG, IMKB nin Granger Nedeni değildir IMKB, TG nin Granger Nedeni değildir Tablo 3 de yer alan sonuçlardan görüleceği üzere TG, IMKB nin Granger Nedeni değildir şeklindeki sıfır hipoezi %5 olasılık düzeyinde reddedilemezken, IMKB, TG nin Granger Nedeni değildir şeklindeki sıfır hipoezi %5 olasılık düzeyinde F Wald esine göre reddedilmekedir. Buna göre değişkenler arasında IMKB den TG ye olmak üzere ek yönlü nedensellik ilişkisi vardır. Daha açık bir ifadeyle 59

8 The Inernaional Journal of Economic and Social Research, Spring 20, Vol:7, Year:7, Issue:,7:53-65 İMKB-00 endeksindeki değişme ükeici güveninde meydana gelen değişmenin nedenidir denilebilir. Granger nedensellik esi gecikme sayısına oldukça duyarlı olup, nedenselliğin yönü gecikmeli erim sayısına bağlı olarak değişebilmekedir. Bu nedenle Granger nedensellik esi, farklı gecikme uzunlukları ile ekrar yapılabileceği gibi, modelde yer alan bağımsız değişkenler için ayrı ayrı gecikme uzunlukları belirlenerek de yapılabilir. Bu doğruluda çalışmada bağımlı ve bağımsız değişkenler için ayrı gecikme uzunluğu belirlenerek yeniden Granger nedensellik esi yapılmışır. 2 Söz konusu yönem dikkae alınarak belirlenen gecikme uzunlukları Tablo 4 de göserilmişir. 2 Bu yönemde öncelikle bağımlı değişkenin farklı gecikmeleri üzerinde model çalışırılmaka, bu modellerde elde edilen en küçük bilgi krieri değerine sahip gecikme uzunluğu bağımlı değişkenin gecikme uzunluğu olarak kabul edilmekedir. Sonrasında bağımlı değişkenin gecikme uzunluğu veri iken bağımsız değişkenin farklı gecikmeleri için en küçük bilgi krieri değeri aranmakadır. Bu modellerde en küçük bilgi krierine sahip gecikme uzunluğu bağımsız değişkenin gecikme uzunluğu olarak kabul edilmekedir. Yukarıda kısaca özelenen bu süreç bağımsız değişkenin bağımlı değişken olduğu model için yeniden ekrarlanmakadır (Kamas ve Joyce, 993). 60

9 Ekonomik ve Sosyal Araşırmalar Dergisi, Bahar 20, Cil:7, Yıl:7, Sayı:, 7:53-65 Değiş ken Tablo 4. IMKB ve TG için Ayrı Ayrı Belirlenen Gecikme Uzunlukları IMKB 2 = j= b j IMKB TG 2 = + ε i= c TG Gecikme Akaike Bilgi Krieri Akaike Bilgi Krieri Uzunluğu IMKB TG IMKB TG 7,25 7,284 4,709 4, ,266 7,36 4,743 4, ,305 7,32 4,790 4, ,323 7,34 4,845 5, ,300 7,378 4,880 4, ,308 7,388 4,805 4, ,354 7,47 4,80 4,92 8 7,395 7,479 4,703 4, ,405 7,524 4,79 4, ,459 7,558 4,773 5,038 7,495 7,537 4,724 5,02 2 7,534 7,57 4,756 5,59 * Bu değerler en küçük Akaike Bilgi Krierleridir ve en uygun gecikme uzunluğuna karşılık gelir. Tablo 4 de yer alan sonuçlara göre bağımlı değişkenin IMKB olduğu modelde gecikme uzunlukları IMKB için ve TG için 3 ür. TG nin bağımlı değişken olduğu modelde ise gecikme uzunlukları İMKB için ve TG için 2 dir. Dolayısıyla Granger nedensellik esi için kullanılacak modeller aşağıdaki gibi olacakır. j + ε IMKB 3 = b j IMKB + c jtg + ε (3) j= j= TG 2 = b jtg + c j IMKB + ε (4) i= j= 6

10 The Inernaional Journal of Economic and Social Research, Spring 20, Vol:7, Year:7, Issue:,7:53-65 Aşağıda yer alan Tablo 5 de bağımlı ve bağımsız değişkenleri için belirlenen farklı gecikmeler dikkae alınarak hesaplanan Granger nedensellik esi sonuçları verilmişir. Tablo 5. Farklı Gecikmeler için Yapılan Granger Nedensellik Tesi Sonuçları Sıfır Hipoezi F- Tesi Olasılık TG, IMKB nin Granger Nedeni değildir 0,889 0,452 IMKB, TG nin Granger Nedeni değildir 4,879 0,03 Bir önceki es sonuçlarında olduğu gibi burada da TG, IMKB nin Granger Nedeni değildir şeklindeki sıfır hipoezi F Wald esine göre reddedilemezken, IMKB, TG nin Granger Nedeni değildir şeklindeki sıfır hipoezi %5 anlamlılık düzeyinde reddedilmekedir. Buna göre İMKB-00 endeksindeki değişme ükeici güvenindeki değişmenin Granger nedenidir. Elde edilen sonuçlar ekonominin genel seyri hakkında bilgi veren hisse senedi fiya harekelerinin ükeicilerin beklenilerini ve davranışlarını yönlendirdiğini oraya koymakadır. Bu durum hisse senelerinin ekonominin seyri hakkında öncü göserge olmasından ve hisse senedi geirilerinin gelir ve serve ekisi yaramasından kaynaklanabilir. Niekim yapılmış olan birçok çalışmada güven endeksinin ekonominin genel seyri hakkında iyi bir göserge olduğu ileri sürülmesine karşın, sandar ekonomik eori hane halklarının gelir ve serve ekisine bağlı olarak epki göserdiğini varsaymakadır. Bununla birlike bir ekonominin içinde bulunduğu durumun ükeicilere nasıl davranmaları gerekiğini dike eiği (Ramaseshan 2009) varsayıldığında, birçok kişisel ve ekonomik fakörden ekilenen ükeici güven düzeyi kaçınılmaz olarak hisse senedi fiya harekelerinde de ekilenecekir. 3. Sonuç ve Öneriler Bu çalışmada, ükeicilerin ekonominin geleceği hakkındaki beklenilerini yansıan ükeici güveni ile ekonomik durumun genel gösergelerinden olan hisse senedi fiyaları değişimleri arasında iki farklı yönde de ilişki olabileceği varsayımı ile nedensellik esi yapılmışır. İlişkinin yönünü belirlemek için kullanılan Granger nedensellik esi gecikme 62

11 Ekonomik ve Sosyal Araşırmalar Dergisi, Bahar 20, Cil:7, Yıl:7, Sayı:, 7:53-65 uzunluklarına duyarlı bir es olduğu için gecikme uzunlukları iki farklı yönemle belirlenmişir. İlk uygulamada değişkenler için AIC göre belirlenen orak gecikme uzunluğu kullanılmışır. İkincisinde ise bağımlı ve bağımsız değişkenler için farklı gecikme uzunlukları belirleme yoluna gidilmişir. Çalışmada, ükeici güven endeksi ve hisse seneleri fiya harekeleri arasında poziif yönlü korelasyon ilişkisi olduğu belirlenmişir. Buna göre her iki değişkenin cari değerleri aynı yönde hareke emekedir. Farklı gecikme uzunlukları dikkae alınarak yapılan her iki Granger nedensellik esi sonucunda ise hisse senedi fiyalarındaki değişme, ükeici güveninde yaşanan değişmenin Granger nedeni olmuşur. Sonuç olarak, ele alınan örneklem kapsamında hisse senedi fiyalarının ükeicilerin beklenilerini ve davranışlarını yönlendirdiği ifade edilmelidir. Oo (999) ya göre bu sonuç, hisse senedi fiya harekelerinin serve ekisi yaramasından ve ekonominin gelecekeki seyri hakkında öncü göserge olmasından kaynaklanmakadır. Bu nedenle ükeici güven endeksinin seyri, hisse senedi fiyalarının ve geirilerinin öngörülmesi bakımından yaırımcılar ve işleme yöneicileri için sağlıklı bir göserge değildir. Ancak çalışmanın sekör ya da her bir hisse senedi bazında ekrarlanması durumunda farklı sonuçlar elde edilebileceği göz önünde uulmalıdır. Kaynakça Allenby G.M., L. Jen and R.P. Leone (996). Economic Trends and Being Trendy: The Influence of Consumer Confidence on Reail Fashion Sales Journal of Business & Economic Saisics, 4 (), pp.03-. Asgary, N. and A.Y. Gu, (2005). "The Sock Marke and Consumer Confidence: An Inernaional Comparison", Journal of Accouning and Finance Research, Vol. 3 (3), Bremmer, D. (2008). Consumer Confidence and Sock Prices 72nd Annual Meeing of he Midwes Economics Associaion Hya Regency, Chicago, Illinois, ( ). Charoenrook, A. (2005). Does Senimen Maer? Working paper , Vanderbil Universiy, 63

12 The Inernaional Journal of Economic and Social Research, Spring 20, Vol:7, Year:7, Issue:,7:53-65 hp://apps.olin.wusl.edu/workingpapers/pdf/ pdf, ( ). Chen, S.S. (20). Lack of consumer confidence and sock reurns, Journal of Empirical Finance, 8, pp Dickey, D.A. and W.A. Fuller (98). Likelihood Raio Saisics for Auoregressive Time Series wih a Uni Roo, Economerica, 49, No: 4, pp Dynan, K.E and D.M.Maki (200). Does Sock Marke Wealh Maer for Consumpion?, Federal Reserve Board Finance and Economics Discussion Series, No:200-23, Washingon. Fisher L.K. and M. Saman (2003). Consumer Confidence and Sock Reurns, The Journal of Porfolio Managemen, Fall, pp Garner, A. (99). Forecasing Consumer Spending: Should Economiss Pay Aenion o Consumer Confidence Surveys?, Economic Review, May/June, pp Granger, C.W.J. (969). Invesigaing Causal Relaions by Economeric Models and Cross-Specral Mehods, Economerica, 37, pp Jansen, W.J. and N.J. Nahuis, (2003). The sock marke and consumer confidence: European evidence, Economics Leers, 79, pp Kandır, S.K. (2006) Tükeici Güveni ve Hisse Senedi Geirileri İlişkisi: İmkb Mali Sekör Şirkeleri Üzerinde Bir Uygulama, Ç.Ü. Sosyal Bilimler Ensiüsü Dergisi, 5 ( 2), s Kamas, L. and J.P., Joyce (993). Money, Income and Prices under Fixed Exchange Raes: Evidence from Causaliy Tess and VARs, Journal of Macroeconomics, 5 (4), pp Lemmon, M. and E. Porniaguina (2006). Consumer Confidence and Asse Prices: Some Empirical Evidence, The Review of Financial Sudies, 9 (4), pp Neal, R. and S. M. Whealey (998). Do Measures of Invesor Senimen Predic Reurns?, Journal of Financial and Quaniaive Analysis, 33, pp Masusaka, J.G. and A.M. Sbordone (995). Consumer confidence and economic flucuaions Economic Inquiry, 33 (2), pp Oo, M.W. (999). Consumer Senimen and The Sock Marke, Federal Reserve Board Finance and Economics, Discussion 64

13 Ekonomik ve Sosyal Araşırmalar Dergisi, Bahar 20, Cil:7, Yıl:7, Sayı:, 7:53-65 Paper, November, Discussion Series No: 60, hp:// s.hml, ( ). Özsağır, A. (2007). Ekonomide Güven Fakörü, Elekronik Sosyal Bilimler Dergisi, 6, (20), ss , hp:// ( ). Ramseshan, B. (2009). The Changing Markeing Environmen, In. Markeing Managemen: Inernaional Perspecive, Ed. M.S. Raju and D. Xardel, 2 nd ed. Taa McGraw Hill, pp Singal, M. (20). Effec of consumer senimen on hospialiy expendiures and sock reurns Inernaional Journal of Hospialiy Managemen, (Aricle in Press) Spreng, R.A. and T.J.Page (200). The Impac of Confidence in Expecaions on Consumer Saisfacion, Psychology & Markeing, 8(), pp TCMB (2009). Tükeici Eğilim Ankei ve Tükeici Güven Endeksi- Genel Açıklama, ( ). Ekler EK-: Tanımlayıcı isaisikler Değişkenler Mean Media Sandar n Max. Min. n Sapma IMKB TG EK-2: Korelasyon Marisi Değişkenler IMKB TG IMKB TG

14 66

Tüketici Güveni ve Hisse Senedi Fiyatları Arasındaki Nedensellik İlişkisi: Türkiye Örneği (2004: :01)

Tüketici Güveni ve Hisse Senedi Fiyatları Arasındaki Nedensellik İlişkisi: Türkiye Örneği (2004: :01) June 7-9, 2009, Eskişehir, Turkey. Tükeici Güveni ve Hisse Senedi Fiyaları Arasındaki Nedensellik İlişkisi: Türkiye Örneği (2004:0-2009:0) Yusuf Volkan Topuz * İkisadi İdari Bilimler Fakülesi, İşleme Bölümü,

Detaylı

Hisse Senedi Fiyatlarıyla Yabancı İşlem Hacmi Arasında Nedensellik:

Hisse Senedi Fiyatlarıyla Yabancı İşlem Hacmi Arasında Nedensellik: Hisse Senedi Fiyalarıyla abancı İşlem Hacmi Arasında Nedensellik: Toda-amamoo aklaşımı Dr. Cüney AKAR Balıkesir Üniversiesi, Bandırma İİBF. Öze Bu çalışmada İsanbul Menkul Kıymeler Borsasında (İMKB) IMKB100

Detaylı

TÜRKİYE DE EKONOMİK BÜYÜME VE DÖVİZ KURU CARİ AÇIK ÜZERİNDE ETKİLİ MİDİR? BİR NEDENSELLİK ANALİZİ

TÜRKİYE DE EKONOMİK BÜYÜME VE DÖVİZ KURU CARİ AÇIK ÜZERİNDE ETKİLİ MİDİR? BİR NEDENSELLİK ANALİZİ ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cil 3, Sayı 6, 2007, ss. 8 88. TÜRKİYE DE EKONOMİK BÜYÜME VE DÖVİZ KURU CARİ AÇIK ÜZERİNDE ETKİLİ MİDİR? BİR NEDENSELLİK ANALİZİ Arş.Gör. Erman ERBAYKAL Balıkesir Üniversiesi

Detaylı

NET YABANCI İŞLEM HACMİ İLE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ ARASINDA UZUN DÖNEMLİ İLİŞKİ VAR MIDIR? Cüneyt AKAR (*)

NET YABANCI İŞLEM HACMİ İLE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ ARASINDA UZUN DÖNEMLİ İLİŞKİ VAR MIDIR? Cüneyt AKAR (*) NET YABANCI İŞLEM HACMİ İLE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ ARASINDA UZUN DÖNEMLİ İLİŞKİ VAR MIDIR? Cüney AKAR (*) Öze: Bu çalışmada ne yabancı işlem hacmiyle hisse senedi geirileri arasında uzun dönemli bir ilişkinin

Detaylı

BJSS Balkan Journal of SocialSciences / Balkan Sosyal Bilimler Dergisi Cilt:7, Sayı 14, Temmuz 2018

BJSS Balkan Journal of SocialSciences / Balkan Sosyal Bilimler Dergisi Cilt:7, Sayı 14, Temmuz 2018 ASYMMETRIC RELATIONSHIP BETWEEN EXCHANGE RATE VOLATILITY AND STOCK MARKET INDEX VOLATILITY * Yazar / Auhor: Prof. Dr. / Prof. Dr. Nebiye Yamak Ass. Prof. Dr. / Dr. Öğr. Üyesi Fama Kolcu 2 Absrac Lecurer.

Detaylı

Reel Kesim Güven Endeksi ile İMKB 100 Endeksi arasındaki dinamik nedensellik ilişkisi

Reel Kesim Güven Endeksi ile İMKB 100 Endeksi arasındaki dinamik nedensellik ilişkisi İsanbul Üniversiesi İşleme Fakülesi Dergisi Isanbul Universiy Journal of he School of Business Adminisraion Cil/Vol:38, Sayı/No:1, 009, 4-37 ISSN: 1303-173 - www.ifdergisi.org 009 Reel Kesim Güven Endeksi

Detaylı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sayı: 2010-8 / 24 Mayıs 2010 EKONOMİ NOTLARI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sayı: 2010-8 / 24 Mayıs 2010 EKONOMİ NOTLARI Türkiye Cumhuriye Merkez Bankası Sayı: 2010-8 / 24 Mayıs 2010 EKONOMİ NOTLARI TCMB Faiz Kararlarının Piyasa Faizleri Ve Hisse Senedi Piyasaları Üzerine Ekisi Mura Duran Refe Gürkaynak Pınar Özlü Deren

Detaylı

PETROL FİYATLARININ BORSA İSTANBUL SANAYİ FİYAT ENDEKSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

PETROL FİYATLARININ BORSA İSTANBUL SANAYİ FİYAT ENDEKSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ PETROL FİYATLARININ BORSA İSTANBUL SANAYİ FİYAT ENDEKSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Yrd.Doç.Dr. Cüney KILIÇ Çanakkale Onsekiz Mar Üniversiesi Biga İ.İ.B.F., İkisa Bölümü Yrd.Doç.Dr. Yılmaz BAYAR Karabük Üniversiesi

Detaylı

İŞSİZLİK VE İNTİHAR İLİŞKİSİ: 1975 2005 VAR ANALİZİ Ferhat TOPBAŞ *

İŞSİZLİK VE İNTİHAR İLİŞKİSİ: 1975 2005 VAR ANALİZİ Ferhat TOPBAŞ * İşsizlik ve İnihar İlişkisi: 1975 2005 Var Analizi 161 İŞSİZLİK VE İNTİHAR İLİŞKİSİ: 1975 2005 VAR ANALİZİ Ferha TOPBAŞ * ÖZET İşsizlik, birey üzerinde olumsuz birçok soruna neden olan karmaşık bir olgudur.

Detaylı

HİSSE SENEDİ FİYATLARI VE DÖVİZ KURU İLİŞKİSİ

HİSSE SENEDİ FİYATLARI VE DÖVİZ KURU İLİŞKİSİ The Journal of Academic Social Science Sudies Inernaional Journal of Social Science Doi number:hp://dx.doi.org/10.9761/jasss2963 Number: 37, p. 399-408, Auumn I 2015 Yayın Süreci Yayın Geliş Tarihi Yayınlanma

Detaylı

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI NDA EŞHAREKETLİLİK VE ASİMETRİK AYARLAMA

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI NDA EŞHAREKETLİLİK VE ASİMETRİK AYARLAMA Yıl: 24 Sayı:88 Temmuz 2010 97 İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI NDA EŞHAREKETLİLİK VE ASİMETRİK AYARLAMA Ebru Yüksel* - Güldal Güleryüz** 32 Öze Bu makale, İsanbul Menkul Kıymeler Borsası na (İMKB) ai

Detaylı

TCMB FAĐZ KARARLARININ HĐSSE SENEDĐ PĐYASALARI ÜZERĐNE ETKĐSĐ

TCMB FAĐZ KARARLARININ HĐSSE SENEDĐ PĐYASALARI ÜZERĐNE ETKĐSĐ Cenral Bank Review Vol. 10 (July 2010), pp.23-32 ISSN 1303-0701 prin / 1305-8800 online 2010 Cenral Bank of he Republic of Turkey hp://www.cmb.gov.r/research/review/ TCMB FAĐZ KARARLARININ HĐSSE SENEDĐ

Detaylı

Enflasyonun Borsa Performansı Üzerindeki Etkisi

Enflasyonun Borsa Performansı Üzerindeki Etkisi Kocaeli Üniversiesi Sosyal Bilimler Ensiüsü Dergisi (7) 2004 / 1 : 23-35 Enflasyonun Borsa Performansı Üzerindeki Ekisi Osman Karamusafa * Ayku Karakaya ** Öze: Bu çalışmanın amacı, enflasyon oranının

Detaylı

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda haftanın günü etkisi ve Ocak ayı anomalilerinin ARCH-GARCH modelleri ile test edilmesi

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda haftanın günü etkisi ve Ocak ayı anomalilerinin ARCH-GARCH modelleri ile test edilmesi İsanbul Üniversiesi İşleme Fakülesi Dergisi Isanbul Universiy Journal of he School of Business Adminisraion Cil/Vol:37, Sayı/No:2, 2008, 98-110 ISSN: 1303-1732 - www.ifdergisi.org 2008 İsanbul Menkul Kıymeler

Detaylı

ULUSAL HİSSE SENETLERİ PİYASASI NDA ETKİNLİK

ULUSAL HİSSE SENETLERİ PİYASASI NDA ETKİNLİK ULUSAL HİSSE SENETLERİ PİYASASI NDA ETKİNLİK Nuray ERGÜL ÖZET Son yıllarda, Türk Sermaye Piyasalarında hukuk, muhasebe ve deneim alanlarında, uluslararası kuralların uygulanması için büyük değişiklikler

Detaylı

Borsa Getiri Oranı ve Faiz Oranı Arasındaki İlişkinin Doğrusal Olmayan Yöntemlerle Analizi: Türkiye Örneği

Borsa Getiri Oranı ve Faiz Oranı Arasındaki İlişkinin Doğrusal Olmayan Yöntemlerle Analizi: Türkiye Örneği Volume 4 Number 3 03 pp. -40 ISSN: 309-448 www.berjournal.com Borsa Geiri Oranı ve Faiz Oranı Arasındaki İlişkinin Doğrusal Olmayan Yönemlerle Analizi: Türkiye Örneği Yusuf Ekrem Akbaşa Öze: Bu çalışmada,

Detaylı

ÜCRET-FİYAT SPİRALİ: TÜRK İMALAT SANAYİ ÖRNEĞİ

ÜCRET-FİYAT SPİRALİ: TÜRK İMALAT SANAYİ ÖRNEĞİ 45 ÜCRET-FİYAT SPİRALİ: TÜRK İMALAT SANAYİ ÖRNEĞİ Zehra ABDİOĞLU * ÖZET Bu çalışma Türkiye için 2005-2012 dönemi iibariyle ara malı, dayanıklı ükeim malı, dayanıksız ükeim malı, enerji ve sermaye malı

Detaylı

HİSSE SENEDİ FİYATLARI, ALTIN FİYATLARI VE HAM PETROL FİYATLARI ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİNİN ANALİZİ

HİSSE SENEDİ FİYATLARI, ALTIN FİYATLARI VE HAM PETROL FİYATLARI ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİNİN ANALİZİ EKEV AKADEMİ DERGİSİ Yıl: 23 Sayı: 77 (Kış 2019) 161 HİSSE SENEDİ FİYATLARI, ALTIN FİYATLARI VE HAM PETROL FİYATLARI ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİNİN ANALİZİ Fama TEMELLİ (*) Dilek ŞAHİN (**) Öz Bu çalışmanın

Detaylı

AVRASYA Uluslararası Araştırmalar Dergisi. Cilt : 6 Sayı : 15 Sayfa: Kasım 2018 Türkiye. Araştırma Makalesi

AVRASYA Uluslararası Araştırmalar Dergisi. Cilt : 6 Sayı : 15 Sayfa: Kasım 2018 Türkiye. Araştırma Makalesi AVRASYA Uluslararası Araşırmalar Dergisi Cil : 6 Sayı : 15 Sayfa: 808825 Kasım 2018 Türkiye Araşırma Makalesi TÜRKİYE DE EKONOMİK BÜYÜME, İHRACAT VE HİSSE SENEDİ FİYATLARI ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİNİN

Detaylı

BİR YATIRIM ARACI OLARAK ALTIN İLE HİSSE SENEDİ ENDEKSİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ANALİZİ: TÜRKİYE ÜZERİNE AMPİRİK UYGULAMA 1

BİR YATIRIM ARACI OLARAK ALTIN İLE HİSSE SENEDİ ENDEKSİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ANALİZİ: TÜRKİYE ÜZERİNE AMPİRİK UYGULAMA 1 BİR YATIRIM ARACI OLARAK ALTIN İLE HİSSE SENEDİ ENDEKSİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ANALİZİ: TÜRKİYE ÜZERİNE AMPİRİK UYGULAMA 1 Bülen DOĞRU* Musafa UYSAL** ÖZET Bu çalışmanın amacı 2000:1-2012:09 döneminde Türkiye

Detaylı

İMKB de Fiyat-Hacim İlişkisi - Asimetrik Etkileşim

İMKB de Fiyat-Hacim İlişkisi - Asimetrik Etkileşim YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:009 Cil:6 Sayı: Celal Bayar Üniversiesi İ.İ.B.F. MANİSA İMKB de Fiya-Hacim İlişkisi - Asimerik Ekileşim Yrd. Doç. Dr. Koray KAYALIDERE Celal Bayar Üniversiesi,U.B.Y.O., Bankacılık

Detaylı

HAM PETROL FİYATLARININ BİST 100 VE BİST ULAŞTIRMA ENDEKSLERİ İLE İLİŞKİSİ

HAM PETROL FİYATLARININ BİST 100 VE BİST ULAŞTIRMA ENDEKSLERİ İLE İLİŞKİSİ Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Nisan 2016, Sayı:12 HAM PETROL FİYATLARININ BİST 100 VE BİST ULAŞTIRMA ENDEKSLERİ İLE İLİŞKİSİ Selçuk KENDİRLİ 1 Muhammet ÇANKAYA 2 Özet:

Detaylı

Mücahit AYDIN * Keywords: Stock Exchange, Exchange Rates, Symmetry, Asymmetric Causality JEL Classification: G10, G15, F30

Mücahit AYDIN * Keywords: Stock Exchange, Exchange Rates, Symmetry, Asymmetric Causality JEL Classification: G10, G15, F30 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ EKONOMETRİ VE İSTATİSTİK Ekonomeri ve İsaisik Sayı:27 2017 1-15 DERGİSİ GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE BORSA İLE DÖVİZ KURLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ: SİMETRİK ve ASİMETRİK

Detaylı

ENFLASYON BELİRSİZLİĞİ İLE PAY SENEDİ GETİRİSİ VE VOLATİLİTESİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

ENFLASYON BELİRSİZLİĞİ İLE PAY SENEDİ GETİRİSİ VE VOLATİLİTESİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ ENFLASYON BELİRSİZLİĞİ İLE PAY SENEDİ GETİRİSİ VE VOLATİLİTESİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ Doç. Dr. Emrah İsmail Çevik Namık Kemal Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi eicevik@nku.edu.r

Detaylı

KALDOR BÜYÜME YASASININ AMPİRİK ANALİZİ: TÜRKİYE VE AB ÜLKELERİ ÖRNEĞİ ( )

KALDOR BÜYÜME YASASININ AMPİRİK ANALİZİ: TÜRKİYE VE AB ÜLKELERİ ÖRNEĞİ ( ) KALDOR BÜYÜME YASASININ AMPİRİK ANALİZİ: TÜRKİYE VE AB ÜLKELERİ ÖRNEĞİ (1981-2007) ÖZET Mura ÇETİN Kaldor un büyüme yasası, sanayi sekörünün ekonomik büyümenin mooru olduğunu kabul eder. Bu çalışmanın

Detaylı

BİRİM KÖK TESTLERİNDE YAPISAL KIRILMA ZAMANININ İÇSEL OLARAK BELİRLENMESİ PROBLEMİ: ALTERNATİF YAKLAŞIMLARIN PERFORMANSLARI

BİRİM KÖK TESTLERİNDE YAPISAL KIRILMA ZAMANININ İÇSEL OLARAK BELİRLENMESİ PROBLEMİ: ALTERNATİF YAKLAŞIMLARIN PERFORMANSLARI BİRİM KÖK TESTLERİNDE YAPISAL KIRILMA ZAMANININ İÇSEL OLARAK BELİRLENMESİ PROBLEMİ: ALTERNATİF YAKLAŞIMLARIN PERFORMANSLARI Arş. Gör. Furkan EMİRMAHMUTOĞLU Yrd. Doç. Dr. Nezir KÖSE Arş. Gör. Yeliz YALÇIN

Detaylı

Anahtar Kelimeler Harvey Testi, Doğrusallık, Finansal Piyasalar, Etkin Piyasa Hipotezi.

Anahtar Kelimeler Harvey Testi, Doğrusallık, Finansal Piyasalar, Etkin Piyasa Hipotezi. Borsa İsanbul da Piyasa Ekinliğinin Analizi: Harvey Doğrusallık Tesi (Analysis of Marke Efficiency a Borsa İsanbul: Harvey Lineariy Tes) Gürkan MALCIOĞLU a Mücahi AYDIN b a Arş.Gör., Sakarya Üniversiesi,

Detaylı

PETROL FİYATLARININ İMKB ENDEKSLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ IMPACT OF OIL PRICES ON ISE INDICES

PETROL FİYATLARININ İMKB ENDEKSLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ IMPACT OF OIL PRICES ON ISE INDICES Ekonomik ve Sosyal Araşırmalar Dergisi, Güz 2013, Cil:9, Yıl:9, Sayı:2, 9:7997 PETROL FİYATLARININ İMKB ENDEKSLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Sevinç GÜLER * Halime TEMEL NALIN * * IMPACT OF OIL PRICES ON ISE INDICES

Detaylı

TÜRKİYE DE İNŞAAT SEKTÖRÜ VE PARA POLİTİKALARI ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİLERİ

TÜRKİYE DE İNŞAAT SEKTÖRÜ VE PARA POLİTİKALARI ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİLERİ TÜRKİYE DE İNŞAAT SEKTÖRÜ VE PARA POLİTİKALARI ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİLERİ Eem Hakan ERGEÇ Eskişehir Osmangazi Üniversiesi Mura TAŞDEMİR Eskişehir OsmangaziÜniversiesi Öze İnşaa sekörü çıkısının

Detaylı

Türk Sermaye Piyasasında Fiyat ve İşlem Hacmi İlişkisi: Zamanla Değişen Asimetrik Nedensellik Analizi

Türk Sermaye Piyasasında Fiyat ve İşlem Hacmi İlişkisi: Zamanla Değişen Asimetrik Nedensellik Analizi EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Cil: 4 Sayı: 2 Nisan 204 ss. 2-220 Türk Sermaye Piyasasında Fiya ve İşlem Hacmi İlişkisi: Zamanla Değişen Asimerik Nedensellik Analizi Price and Trade Volume Relaionship

Detaylı

Türkiye nin İthalat ve İhracat Bağımlılığı: Seçilmiş Ülke Örnekleri Üzerine Ampirik Bir Uygulama

Türkiye nin İthalat ve İhracat Bağımlılığı: Seçilmiş Ülke Örnekleri Üzerine Ampirik Bir Uygulama EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Cil: 3 Sayı: 2 Nisan 203 ss. 9-208 Türkiye nin İhala ve İhraca Bağımlılığı: Seçilmiş Ülke Örnekleri Üzerine Ampirik Bir Uygulama Dependency of Impor and Expor of

Detaylı

8.Ders(EK) Zaman Serileri Analizi

8.Ders(EK) Zaman Serileri Analizi 8.Ders(EK) Zaman Serileri Analizi SPSS Projec: Airline Passengers daa se is used for various analyses in his online raining workshop, which includes: Times series analysis [building ARIMA models] Proje:

Detaylı

İŞSİZLİK VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNDE ASİMETRİ ASYMMETRY IN THE RELATIONSHIP BETWEEN UNEMPLOYMENT AND ECONOMIC GROWTH

İŞSİZLİK VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNDE ASİMETRİ ASYMMETRY IN THE RELATIONSHIP BETWEEN UNEMPLOYMENT AND ECONOMIC GROWTH Doğuş Üniversiesi Dergisi, (), 57-65 İŞSİZLİK VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNDE ASİMETRİ ASYMMETRY IN THE RELATIONSHIP BETWEEN UNEMPLOYMENT AND ECONOMIC GROWTH Serve CEYLAN Giresun Üniversiesi İİBF, İkisa

Detaylı

TÜRKİYE DE ELEKTRİK TÜKETİMİ, İSTİHDAM VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ

TÜRKİYE DE ELEKTRİK TÜKETİMİ, İSTİHDAM VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ Süleyman Demirel Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi Dergisi Y.2011, C.16, S.1 s.349-362. Suleyman Demirel Universiy The Journal of Faculy of Economics and Adminisraive Sciences Y.2011, Vol.16,

Detaylı

Şeyma Çalışkan Çavdar Yildiz Technical University ISSN : 1308-7444 scavdar@yildiz.edu.tr 2010 www.newwsa.com Istanbul-Turkey

Şeyma Çalışkan Çavdar Yildiz Technical University ISSN : 1308-7444 scavdar@yildiz.edu.tr 2010 www.newwsa.com Istanbul-Turkey ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2011, Volume: 6, Number: 4, Aricle Number: 3C0085 SOCIAL SCIENCES Received: May 2011 Acceped: Ocober 2011 Şeyma Çalışkan Çavdar Series : 3C Yildiz

Detaylı

Türkiye nin Kabuklu Fındık Üretiminde Üretim-Fiyat İlişkisinin Koyck Yaklaşımı İle Analizi

Türkiye nin Kabuklu Fındık Üretiminde Üretim-Fiyat İlişkisinin Koyck Yaklaşımı İle Analizi TÜRK TARIM ve DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ TURKISH JOURNAL of AGRICULTURAL and NATURAL SCIENCES www.urkjans.com Türkiye nin Kabuklu Fındık Üreiminde Üreim-Fiya İlişkisinin Koyck Yaklaşımı İle Analizi Şenol ÇELİK*

Detaylı

Yaz Saati Uygulaması Anomalisinin İMKB 100 Endeks Getirisine Etkisinin Test Edilmesi

Yaz Saati Uygulaması Anomalisinin İMKB 100 Endeks Getirisine Etkisinin Test Edilmesi EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Cil: 10 Sayı: 4 Ekim 2010 ss. 1139-1153 Yaz Saai Uygulaması Anomalisinin İMKB 100 Endeks Geirisine Ekisinin Tes Edilmesi Tesing he Effec of he Dayligh Saving Time

Detaylı

Türkiye de Döviz Kuru ve Enflasyon Arasındaki Nedensellik İlişkisinin Analizi

Türkiye de Döviz Kuru ve Enflasyon Arasındaki Nedensellik İlişkisinin Analizi Çukurova Üniversiesi İİBF Dergisi Cil:22. Sayı:2. Aralık 208 ss.39-408 Analysis of Relaionship Causaliy Beween Exchange Rae and Inflaion in Turkey Dilek ŞAHİN ÖZ Bu çalışmanın esas amacı, Türkiye de reel

Detaylı

Ekonomik Güven Endeksi İle Hisse Senedi Fiyatları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Türkiye Örneği

Ekonomik Güven Endeksi İle Hisse Senedi Fiyatları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Türkiye Örneği Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 19/2 (2017) 603-614 Ekonomik Güven Endeksi İle Hisse Senedi Fiyatları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Türkiye Örneği Kemal EYÜBOĞLU * Sinem

Detaylı

Türkiye Ekonomisinde Enerji Tüketimi ve Ekonomik Büyüme

Türkiye Ekonomisinde Enerji Tüketimi ve Ekonomik Büyüme Türkiye Ekonomisinde Enerji Tükeimi ve Ekonomik Büyüme Mehme MUCUK * Doğan UYSAL ** Öze Genel olarak enerji, ekonomik ve endüsriyel kalkınma için önemli bir girdi kabul edilmekedir. Ancak enerjinin bazı

Detaylı

TÜRKİYE DE FAİZ, DÖVİZ VE BORSA: FİYAT VE OYNAKLIK YAYILMA ETKİLERİ

TÜRKİYE DE FAİZ, DÖVİZ VE BORSA: FİYAT VE OYNAKLIK YAYILMA ETKİLERİ TÜRKİYE DE FAİZ, DÖVİZ VE BORSA: FİYAT VE OYNAKLIK YAYILMA ETKİLERİ Doç. Dr. Macide Çiçek Dumlupınar Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi Öze Bu çalışmada Türkiye de devle iç borçlanma seneleri,

Detaylı

TÜRK & AMERİKAN ENERJİ PİYASALARI NDA PİYASA ETKİNLİĞİNİN TEST EDİLMESİ

TÜRK & AMERİKAN ENERJİ PİYASALARI NDA PİYASA ETKİNLİĞİNİN TEST EDİLMESİ Yıl: 24 Sayı:86 Ocak 2010 101 TÜRK & AMERİKAN ENERJİ PİYASALARI NDA PİYASA ETKİNLİĞİNİN TEST EDİLMESİ Nuray ERGÜL ÖZET Bu çalışmada, Türk ve Amerikan Enerji Piyasaları na yer verilmişir. Araşırmada kullanılan

Detaylı

İMKB NİN LATİN AMERİKA BORSALARIYLA İLİŞKİSİ ÜZERİNE ÇOK DEĞİŞKENLİ GARCH MODELLEMESİ

İMKB NİN LATİN AMERİKA BORSALARIYLA İLİŞKİSİ ÜZERİNE ÇOK DEĞİŞKENLİ GARCH MODELLEMESİ Sosyal Bilimler Dergisi 2010, (4), 25-32 İMKB NİN LATİN AMERİKA BORSALARIYLA İLİŞKİSİ ÜZERİNE ÇOK DEĞİŞKENLİ GARCH MODELLEMESİ Özlem YORULMAZ - Oya EKİCİ İsanbul Üniversiesi İkisa Fakülesi Ekonomeri Bölümü

Detaylı

TÜRKİYE DE DÖVİZ KURU KANALININ İŞLEYİŞİ: VAR MODELİ İLE BİR ANALİZ. Seyfettin ERDOĞAN * Durmuş Çağrı YILDIRIM **

TÜRKİYE DE DÖVİZ KURU KANALININ İŞLEYİŞİ: VAR MODELİ İLE BİR ANALİZ. Seyfettin ERDOĞAN * Durmuş Çağrı YILDIRIM ** 95 İ.Ü. Siyasal Bilgiler Fakülesi Dergisi No:39 (Ekim 2008) TÜRKİYE DE DÖVİZ KURU KANALININ İŞLEYİŞİ: VAR MODELİ İLE BİR ANALİZ Seyfein ERDOĞAN * Durmuş Çağrı YILDIRIM ** Öze Para poliikası kararlarındaki

Detaylı

Rasyonel Beklentiler Hipotezinin Testi: Enflasyon, Faiz ve Kur 1

Rasyonel Beklentiler Hipotezinin Testi: Enflasyon, Faiz ve Kur 1 Çukurova Üniversiesi İİBF Dergisi Cil:17 Sayı:1 Haziran 2013 ss.17-35 Rasyonel Bekleniler Hipoezinin Tesi: Enflasyon, Faiz ve Kur 1 Tes of he Raional Expecaions Hypohesis: Inflaion, Ineres Rae and Exchange

Detaylı

HİSSE SENEDİ PİYASALARINDA SÜRÜ DAVRANIŞI: BİST TE BİR ARAŞTIRMA HERDING IN STOCK MARKETS: A RESEARCH IN BIST Bahadır ERGÜN Hatice DOĞUKANLI

HİSSE SENEDİ PİYASALARINDA SÜRÜ DAVRANIŞI: BİST TE BİR ARAŞTIRMA HERDING IN STOCK MARKETS: A RESEARCH IN BIST Bahadır ERGÜN Hatice DOĞUKANLI Uluslararası Sosyal Araşırmalar Dergisi The Journal of Inernaional Social Research Cil: 8 Sayı: 40 Volume: 8 Issue: 40 Ekim 2015 Ocober 2015 www.sosyalarasirmalar.com Issn: 1307-9581 HİSSE SENEDİ PİYASALARINDA

Detaylı

ENFLASYON ve DOLAYLI VERGĐLERDEN ELDE EDĐLEN GELĐRLER ARASINDAKĐ ĐLĐŞKĐNĐN VAR YÖNTEMĐYLE ANALĐZĐ

ENFLASYON ve DOLAYLI VERGĐLERDEN ELDE EDĐLEN GELĐRLER ARASINDAKĐ ĐLĐŞKĐNĐN VAR YÖNTEMĐYLE ANALĐZĐ ENFLASYON ve DOLAYLI VERGĐLERDEN ELDE EDĐLEN GELĐRLER ARASINDAKĐ ĐLĐŞKĐNĐN VAR YÖNTEMĐYLE ANALĐZĐ Dr. Burcu GÜVENEK Selçuk Üniversiesi Đ.Đ.B.F. Đkisa Bölümü Dr. Volkan ALPTEKĐN Selçuk Üniversiesi Đ.Đ.B.F.

Detaylı

KONYA İLİ SICAKLIK VERİLERİNİN ÇİFTDOĞRUSAL ZAMAN SERİSİ MODELİ İLE MODELLENMESİ

KONYA İLİ SICAKLIK VERİLERİNİN ÇİFTDOĞRUSAL ZAMAN SERİSİ MODELİ İLE MODELLENMESİ KONYA İLİ SICAKLIK VERİLERİNİN ÇİFTDOĞRUSAL ZAMAN SERİSİ MODELİ İLE MODELLENMESİ İsmail KINACI 1, Aşır GENÇ 1, Galip OTURANÇ, Aydın KURNAZ, Şefik BİLİR 3 1 Selçuk Üniversiesi, Fen-Edebiya Fakülesi İsaisik

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Geliş Tarihi: 13.11.2013

Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Geliş Tarihi: 13.11.2013 Dokuz Eylül Üniversiesi Yayın Geliş Tarihi: 13.11.2013 Sosyal Bilimler Ensiüsü Dergisi Yayına Kabul Tarihi: 05.07.2014 Cil: 16, Sayı: 2, Yıl: 2014, Sayfa: 281-302 Online Yayın Tarihi: 30.09.2014 ISSN:

Detaylı

İMKB VE SEÇİLMİŞ AVRUPA HİSSE SENEDİ PİYASALARI ARASINDAKİ ULUSLARARASI ÇEŞİTLENDİRME FIRSATLARI

İMKB VE SEÇİLMİŞ AVRUPA HİSSE SENEDİ PİYASALARI ARASINDAKİ ULUSLARARASI ÇEŞİTLENDİRME FIRSATLARI İMKB VE SEÇİLMİŞ AVRUPA HİSSE SENEDİ PİYASALARI ARASINDAKİ ULUSLARARASI ÇEŞİTLENDİRME FIRSATLARI MÖDAV 2009/4 89 Arş. Grv. Dr. Koray KAYALIDERE 1* Yrd. Doç. Dr. Sibel KARĞIN 2* Yrd. Doç Dr. Hüseyin AKTAŞ

Detaylı

The Roles of Financial Factors on the Real Money Demand: Turkey Case

The Roles of Financial Factors on the Real Money Demand: Turkey Case FİNANSAL FAKTÖRLERİN REEL PARA TALEBİ ÜZERİNDEKİ ROLÜ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ The Roles of Financial Facors on he Real Money Demand: Turkey Case Musafa SEVÜKTEKİN * Mehme NARGELEÇEKENLER * BAÜ 8() 45 ÖZ Araşırmanın

Detaylı

İMKB DE YABANCI İŞLEMLERİ VE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ İLİŞKİSİ THE RELATIONSHIP BETWEEN FOREIGN INVESTMENTS AND STOCK RETURNS ON ISE

İMKB DE YABANCI İŞLEMLERİ VE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ İLİŞKİSİ THE RELATIONSHIP BETWEEN FOREIGN INVESTMENTS AND STOCK RETURNS ON ISE Doğuş Üniversiesi Dergisi, 12 (2) 2011, 256-264 İMKB DE YABANCI İŞLEMLERİ VE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ İLİŞKİSİ THE RELATIONSHIP BETWEEN FOREIGN INVESTMENTS AND STOCK RETURNS ON ISE H. Aydın OKUYAN (1),

Detaylı

KOŞULLU DEĞİŞEN VARYANS MODELLERİ İLE TÜRKİYE ALTIN PİYASASI ENDEKSİ VOLATİLİTELERİNİN TAHMİN EDİLMESİ

KOŞULLU DEĞİŞEN VARYANS MODELLERİ İLE TÜRKİYE ALTIN PİYASASI ENDEKSİ VOLATİLİTELERİNİN TAHMİN EDİLMESİ Cil/Volume: 15 Sayı/Issue: Haziran/June 017 ss./pp. 163-181 İ. E. Kayral Doi: hp://dx.doi.org/10.11611/yead.6404 KOŞULLU DEĞİŞEN VARYANS MODELLERİ İLE TÜRKİYE ALTIN PİYASASI ENDEKSİ VOLATİLİTELERİNİN TAHMİN

Detaylı

Türkiye de Kırmızı Et Üretiminin Box-Jenkins Yöntemiyle Modellenmesi ve Üretim Projeksiyonu

Türkiye de Kırmızı Et Üretiminin Box-Jenkins Yöntemiyle Modellenmesi ve Üretim Projeksiyonu Hayvansal Üreim 53(): 3-39, 01 Araşırma Türkiye de Kırmızı E Üreiminin Box-Jenkins Yönemiyle Modellenmesi ve Üreim Projeksiyonu Şenol Çelik Ankara Üniversiesi Fen Bilimleri Ensiüsü Zooekni Anabilim Dalı

Detaylı

Zaman Serisi Modelleri: Birim Kök Testleri, Eşbütünleşme, Hata Düzeltme Modelleri

Zaman Serisi Modelleri: Birim Kök Testleri, Eşbütünleşme, Hata Düzeltme Modelleri Yıldız Teknik Üniversiesi İkisa Bölümü Ekonomeri II Ders Noları Ders Kiabı: J.M. Wooldridge, InroducoryEconomericsA Modern Approach, 2nd. ed., 2002, Thomson Learning. Zaman Serisi Modelleri: Birim Kök

Detaylı

DÖVİZ KURU VE HİSSE SENETLERİ FİYATLARI ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ

DÖVİZ KURU VE HİSSE SENETLERİ FİYATLARI ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ Gazi Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi Dergisi 8 / 2 (2006). 1-14 DÖVİZ KURU VE HİSSE SEETLERİ FİYATLARI ARASIDAKİ EDESELLİK İLİŞKİSİ Özlem AYVAZ * Öze : Bu çalışmada Türkiye de hisse seneleri

Detaylı

YAPISAL KIRILMALI TESTLERLE TÜRKİYE DE BANKACILIK SEKTÖRÜ KREDİLERİ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN ANALİZİ

YAPISAL KIRILMALI TESTLERLE TÜRKİYE DE BANKACILIK SEKTÖRÜ KREDİLERİ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN ANALİZİ 29(5), 33-54 YAPISAL KIRILMALI TESTLERLE TÜRKİYE DE BANKACILIK SEKTÖRÜ KREDİLERİ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN ANALİZİ ANALYSIS OF RELATIONSHIP BETWEEN BANKING SECTOR CREDITS AND ECONOMIC GROWTH IN TURKEY

Detaylı

Bankaların Hisse Senedi Getirilerinde Faiz Oranı Riski: Dalgacıklar Analizi ile Türk Bankacılık Sektörü Üzerine Bir Uygulama

Bankaların Hisse Senedi Getirilerinde Faiz Oranı Riski: Dalgacıklar Analizi ile Türk Bankacılık Sektörü Üzerine Bir Uygulama Bankacılar Dergisi, Sayı 59, 26 Bankaların Hisse Senedi Geirilerinde Faiz Oranı Riski: Dalgacıklar Analizi ile Türk Bankacılık Sekörü Üzerine Bir Uygulama Dr. Alper Özün * - Ailla Çifer ** Bu makale göserge

Detaylı

Sabit Sermaye Yatırımları ve Ekonomik Büyüme: Ampirik Bir Analiz

Sabit Sermaye Yatırımları ve Ekonomik Büyüme: Ampirik Bir Analiz Sabi Sermaye Yaırımları ve Ekonomik Büyüme: Ampirik Bir Analiz Mura ÇETİN Doç. Dr., Bozok Üniversiesi, İİBF İkisa Bölümü mura.cein@bozok.edu.r Sabi Sermaye Yaırımları ve Ekonomik Büyüme: Ampirik Bir Analiz

Detaylı

TÜRKİYE DE FISHER ETKİSİNİN GEÇERLİLİĞİ: DOĞRUSAL OLMAYAN EŞBÜTÜNLEŞME YAKLAŞIMI

TÜRKİYE DE FISHER ETKİSİNİN GEÇERLİLİĞİ: DOĞRUSAL OLMAYAN EŞBÜTÜNLEŞME YAKLAŞIMI TÜRKİYE DE FISHER ETKİSİNİN GEÇERLİLİĞİ: DOĞRUSAL OLMAYAN EŞBÜTÜNLEŞME YAKLAŞIMI Tayfur BAYAT ÖZ Bu çalışmada 2002M-20M5 dönemine ai aylık verilerle alernaif nominal vadeli mevdua faiz oranları ile ükeici

Detaylı

Doğal Gaz ve Petrol Fiyatları ile BIST Sanayi Sektörü Endeksleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi 1

Doğal Gaz ve Petrol Fiyatları ile BIST Sanayi Sektörü Endeksleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi 1 Doğal Gaz ve Perol Fiyaları ile BIST Sanayi Sekörü Endeksleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi 1 Examining he Relaionship among he Naural Gas, Oil Prices and Sub- Indexes of BIST-Indusrial Kemal Eyüboğlu,

Detaylı

Is Average Propensity to Consume Stationary? A Time Series Analysis for Turkish Economy

Is Average Propensity to Consume Stationary? A Time Series Analysis for Turkish Economy Anadolu İkisa ve İşleme Dergisi, 1 (1) 2017, 50-65 Journal of Anaolian Economics and Business, 1 (1) 2017, 50-65 Oralama Tükeim Eğilimi Durağan Mıdır? Türkiye Ekonomisi için Bir Zaman Serisi Analizi Öze

Detaylı

Belirsizliğin Özel Tüketim Harcamaları Üzerindeki Etkisi: Türkiye Örneği

Belirsizliğin Özel Tüketim Harcamaları Üzerindeki Etkisi: Türkiye Örneği Kocaeli Üniversiesi Sosyal Bilimler Ensiüsü Dergisi () 1 / : 17 16 Belirsizliğin Özel Tükeim Harcamaları Üzerindeki Ekisi: Türkiye Örneği Burçak Müge Vural * Şevke Alper Koç ** Koray Vural *** Öze: Tükeim

Detaylı

Box-Jenkıns Modelleri ile Aylık Döviz Kuru Tahmini Üzerine Bir Uygulama

Box-Jenkıns Modelleri ile Aylık Döviz Kuru Tahmini Üzerine Bir Uygulama Kocaeli Üniversiesi Sosyal Bilimler Ensiüsü Dergisi (6) 2003 / 2 : 49-62 Box-Jenkıns Modelleri ile Aylık Döviz Kuru Tahmini Üzerine Bir Uygulama Hüdaverdi Bircan * Yalçın Karagöz ** Öze: Bu çalışmada geleceği

Detaylı

DEĞİŞKENLER ARASINDAKİ GECİKMELİ İLİŞKİLER: Dağıtılmış Gecikme ve Otoregresiv Modeller

DEĞİŞKENLER ARASINDAKİ GECİKMELİ İLİŞKİLER: Dağıtılmış Gecikme ve Otoregresiv Modeller DEĞİŞKENLER ARASINDAKİ GECİKMELİ İLİŞKİLER: Dağıılmış Gecikme ve Ooregresiv Modeller 1 Zaman serisi modellerinde, bağımlı değişken Y nin zamanındaki değerleri, bağımsız X değişkenlerinin zamanındaki cari

Detaylı

24.05.2010. Birim Kök Testleri. Zaman Serisi Modelleri: Birim Kök Testleri, Eşbütünleşme, Hata Düzeltme Modelleri

24.05.2010. Birim Kök Testleri. Zaman Serisi Modelleri: Birim Kök Testleri, Eşbütünleşme, Hata Düzeltme Modelleri Yıldız Teknik Üniversiesi İkisa Bölümü Ekonomeri II Ders Noları Ders Kiabı: J.M. Wooldridge, Inroducory Economerics A Modern Approach, 2nd. ed., 2002, Thomson Learning. Zaman Serisi Modelleri: Birim Kök

Detaylı

Mevsimsel Kointegrasyon Analizi: Güney Afrika Örneği. Seasonal Cointegration Analysis: Example of South Africa

Mevsimsel Kointegrasyon Analizi: Güney Afrika Örneği. Seasonal Cointegration Analysis: Example of South Africa Gazi Üniversiesi Sosyal Bilimler Dergisi Vol/Cil 3, No/Sayı 6, 216 Mevsimsel Koinegrasyon Analizi Güney Afrika Örneği Jeanine NDIHOKUBWAYO Yılmaz AKDİ Öze Bu çalışmada 1991-2134 dönemi Güney Afrika ekonomik

Detaylı

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 11, Sayı 1, 2010 141

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 11, Sayı 1, 2010 141 C.Ü. İkisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cil 11, Sayı 1, 2010 141 BİR MALİYE POLİTİKASI ARACI OLARAK BORÇLANMA VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ (1990 2009) Hali ÇİÇEK *, Süleyman GÖZEGİR ** ve

Detaylı

Getiri Volatilitisi İle İşlem Hacmi Arasındaki İlişki: İMKB de Ampirik Bir Çalışma

Getiri Volatilitisi İle İşlem Hacmi Arasındaki İlişki: İMKB de Ampirik Bir Çalışma 200 18 19 Yrd. Doç. Dr.Melek Acar Boyacıoğlu 20 Dr. Burcu Güvenek Geiri Volailiisi İle İşlem Hacmi Arasındaki İlişki: İMKB de Amirik Bir Çalışma Dr. Volkan Alekin Yrd. Doç. Dr. Melek ACAR BOYACIOĞLU Dr.

Detaylı

PARA ARZININ ÇIKTI ÜZERİNE ETKİLERİ

PARA ARZININ ÇIKTI ÜZERİNE ETKİLERİ Marmara Üniversiesi İ.İ.B.F. Dergisi YIL 2007, CİLT XXIII, SAYI 2 PARA ARZININ ÇIKTI ÜZERİNE ETKİLERİ Öze Araş. Gör. Burak Güriş * Araş. Gör. Burcu Kıran * Çalışmada para arzının çıkı üzerindeki ekileri

Detaylı

TÜRKİYE DE CARİ İŞLEMLER DENGESİ VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ. Özet. Anahtar Kelimeler: Ekonomik Büyüme, Cari Denge.

TÜRKİYE DE CARİ İŞLEMLER DENGESİ VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ. Özet. Anahtar Kelimeler: Ekonomik Büyüme, Cari Denge. TÜRKİYE DE CARİ İŞLEMLER DENGESİ VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ Öze Yakup Koray Duman 1 Türkiye ekonomisinin 1980 den sonra en önemli ekonomik sorunu haline gelen cari işlemler açığı, yıllar geçikçe

Detaylı

REEL DÖVİZ KURU VE DIŞ TİCARET DENGESİ İLİŞKİSİ:

REEL DÖVİZ KURU VE DIŞ TİCARET DENGESİ İLİŞKİSİ: Ekonomeri ve İsaisik Sayı: 005 9 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ EKONOMETRİ VE İSTATİSTİK DERGİSİ REEL DÖVİZ KURU VE DIŞ TİCARET DENGESİ İLİŞKİSİ: Prof.Dr. Rahmi YAMAK; Abdurrahman KORKMAZ * Absrac

Detaylı

AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi ISSN: X Sayı: 10 Eylül 2006

AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi ISSN: X Sayı: 10 Eylül 2006 İkisa ve Girişimcilik Üniversiesi Türk Dünyası Kırgız Türk Sosyal Bilimler Ensiüsü Celalaba KIRGIZİSTAN TÜRKİYE DE İHRACATA VE TURİZME DAYALI BÜYÜME HİPOTEZİNİN ANALİZİ: EŞBÜTÜNLEŞME VE NEDENSELLİK İLİŞKİSİ

Detaylı

Birim Kök Testleri 3/24/2016. Bir stokastik sürecin birim kök içerip içermediğini nasıl anlarız? Hatırlarsak aşağıdaki AR(1) sürecinde

Birim Kök Testleri 3/24/2016. Bir stokastik sürecin birim kök içerip içermediğini nasıl anlarız? Hatırlarsak aşağıdaki AR(1) sürecinde Yıldız Teknik Üniversiesi İkisa Bölümü Ekonomeri II Ders Noları Ders Kiabı: J.M. Wooldridge, Inroducory Economerics A Modern Approach, 2nd. ed., 2002, Thomson Learning. Zaman Serisi Modelleri: Birim Kök

Detaylı

Birim Kök Testleri. Random Walk. Bir stokastiksürecin birim kök içerip içermediğini nasıl anlarız? Hatırlarsak aşağıdaki AR(1) sürecinde

Birim Kök Testleri. Random Walk. Bir stokastiksürecin birim kök içerip içermediğini nasıl anlarız? Hatırlarsak aşağıdaki AR(1) sürecinde Yıldız Teknik Üniversiesi İkisa Bölümü Ekonomeri II Ders Noları Ders Kiabı: J.M. Wooldridge, Inroducory Economerics A Modern Approach, 2nd. ed., 02, Thomson Learning. Zaman Serisi Modelleri: Birim Kök

Detaylı

OECD ÜLKELERİNDE SATINALMA GÜCÜ PARİTESİ: PANEL EŞBÜTÜNLEME YAKLAŞIMI

OECD ÜLKELERİNDE SATINALMA GÜCÜ PARİTESİ: PANEL EŞBÜTÜNLEME YAKLAŞIMI Marmara Üniversiesi İ.İ.B.F. Dergisi YIL 2009, CİLT XXVI, SAYI 1 OECD ÜLKELERİNDE SATINALMA GÜCÜ PARİTESİ: PANEL EŞBÜTÜNLEME YAKLAŞIMI Doç. Dr. Ebru ÇAĞLAYAN 1 Nazan ŞAK 2 Öze Bu çalışma OECD ülkeleri

Detaylı

YÜKSEK ENFLASYON ENFLASYON BELİRSİZLİĞİNİ ARTIRIYOR MU?

YÜKSEK ENFLASYON ENFLASYON BELİRSİZLİĞİNİ ARTIRIYOR MU? YÜKSEK ENFLASYON ENFLASYON BELİRSİZLİĞİNİ ARTIRIYOR MU? Doç. Dr. Harun TERZİ Karadeniz Teknik Üniversiesi İİBF İkisa Bölümü Öğreim Üyesi 618 Trabzon Tel : (462) 3773311 Fax : (462) 3257281 e-mail : herzi@ku.edu.r

Detaylı

İMKB İLE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİN HİSSE SENEDİ PİYASALARININ ETKİLEŞİMİ: EŞBÜTÜNLEŞME VE NEDENSELLİK YAKLAŞIMI

İMKB İLE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİN HİSSE SENEDİ PİYASALARININ ETKİLEŞİMİ: EŞBÜTÜNLEŞME VE NEDENSELLİK YAKLAŞIMI İMKB İLE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİN HİSSE SENEDİ PİYASALARININ ETKİLEŞİMİ: EŞBÜTÜNLEŞME VE NEDENSELLİK YAKLAŞIMI Onur GÖZBAŞI * ÖZ Bu çalışmanın amacı, İMKB ile gelişmeke olan yedi ülkenin (Arjanin, Brezilya,

Detaylı

İMKB 100 endeksindeki kaldıraç etkisinin ARCH modelleriyle iki alt dönemde incelenmesi

İMKB 100 endeksindeki kaldıraç etkisinin ARCH modelleriyle iki alt dönemde incelenmesi İsanbul Üniversiesi İşleme Fakülesi Dergisi Isanbul Universiy Journal of he School of Business Adminisraion Cil/Vol:41, Sayı/No:, 1, 14-6 ISSN: 133-173 www.ifdergisi.org 1 İMKB 1 endeksindeki kaldıraç

Detaylı

Satın Alma Gücü Paritesinin Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan İçin Geçerliliği: Birim Kök ve Eşbütünleşme Analizi

Satın Alma Gücü Paritesinin Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan İçin Geçerliliği: Birim Kök ve Eşbütünleşme Analizi 259-284 Saın Alma Gücü Pariesinin Azerbaycan, Kazakisan ve Kırgızisan İçin Geçerliliği: Birim Kök ve Eşbüünleşme Analizi Turhan Korkmaz Emrah İsmail Çevik ** Nüke Kırcı Çevik *** Öz Bu çalışmada Azerbaycan,

Detaylı

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü, Ankara e-posta: selma@kayalak.com. Geliş Tarihi/Received:30.05.2012

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü, Ankara e-posta: selma@kayalak.com. Geliş Tarihi/Received:30.05.2012 Türkiye de Fındık Üreim Alanlarının Armasında Deseklemelerin Ekisi Selma KAYALAK 1 Ahme ÖZÇELİK 2 1 Çanakkale Onsekiz Mar Üniversiesi Ziraa Fakülesi Tarım Ekonomisi Bölümü, Çanakkale 2 Ankara Üniversiesi

Detaylı

FİRMALARIN BANKA KREDİSİ KULLANIMINDA GÜVEN FAKTÖRÜNÜN ETKİSİ * THE EFFECT OF CONFIDENCE FACTOR ON USED OF BANK CREDIT BY FIRMS

FİRMALARIN BANKA KREDİSİ KULLANIMINDA GÜVEN FAKTÖRÜNÜN ETKİSİ * THE EFFECT OF CONFIDENCE FACTOR ON USED OF BANK CREDIT BY FIRMS ANADOLU ÜNİVERS İTES İ S OS YAL BİLİMLER DERGİS İ ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES Cil/Vol. : - S ayı/no: 2 : 33 42 (20) FİRMALARIN BANKA KREDİSİ KULLANIMINDA GÜVEN FAKTÖRÜNÜN ETKİSİ * Yrd.

Detaylı

MEVSİMSEL EŞBÜTÜNLEŞME TESTİ: TÜRKİYE NİN MAKROEKONOMİK VERİLERİYLE BİR UYGULAMA

MEVSİMSEL EŞBÜTÜNLEŞME TESTİ: TÜRKİYE NİN MAKROEKONOMİK VERİLERİYLE BİR UYGULAMA Aaürk Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cil: 5, Sayı:, 3 MEVSİMSEL EŞBÜTÜNLEŞME TESTİ: TÜRKİE NİN MAKROEKONOMİK VERİLERİLE BİR UGULAMA Özlem AVAZ KIZILGÖL (*) Öze: Bu çalışmada, GSİH, ihraca,

Detaylı

Reel ve Nominal Şokların Reel ve Nominal Döviz Kurları Üzerindeki Etkileri: Türkiye Örneği

Reel ve Nominal Şokların Reel ve Nominal Döviz Kurları Üzerindeki Etkileri: Türkiye Örneği Reel ve Nominal Şokların Reel ve Nominal Döviz Kurları Üzerindeki Ekileri: Türkiye Örneği Öze Ahme Mura ALPER Bu çalışma Türkiye deki reel döviz kuru dalgalanmalarının kaynaklarını açıklamayı amaçlamakadır.

Detaylı

KAR KALİTESİ VE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İMKB DE TEST EDİLMESİ *

KAR KALİTESİ VE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İMKB DE TEST EDİLMESİ * Uluslararası Yöneim İkisa ve İşleme Dergisi, Cil 8, Sayı 16, 2012 In. Journal of Managemen Economics and Business, Vol. 8, No. 16, 2012 KAR KALİTESİ VE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İMKB

Detaylı

THE IMPACT OF EXCHANGE TRADED FUNDS ON THE LONG TERM RELATIONSHIP OF INDEX MARKETS: AN EMPRICAL ANALYSIS ON THE ISE-30 INDEX

THE IMPACT OF EXCHANGE TRADED FUNDS ON THE LONG TERM RELATIONSHIP OF INDEX MARKETS: AN EMPRICAL ANALYSIS ON THE ISE-30 INDEX Dumlupınar Üniversiesi Sosyal Bilimler Dergisi / Dumlupınar Universiy Journal of Social Sciences BORSA YATIRIM FONLARININ ENDEKS PİYASALARDA UZUN DÖNEMLİ İLİŞKİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: İMKB-30 ENDEKSİ ÜZERİNE

Detaylı

REEL KURLAR VE BALASSA- SAMUELSON HİPOTEZİ. Arş. Gör. Almıla BURGAÇ ÇİL

REEL KURLAR VE BALASSA- SAMUELSON HİPOTEZİ. Arş. Gör. Almıla BURGAÇ ÇİL REEL KURLAR VE BALASSA- SAMUELSON HİPOTEZİ Arş. Gör. Almıla BURGAÇ ÇİL Çalışmanın Amacı Finansal serbesinin başladığı 1990 sonrası dönemini kapsayan süreçe Türk Lirası nın değerlenmesinin Balassa- Samuelson

Detaylı

BELİRSİZ FİYAT VE TALEP KOŞULLARI ALTINDA SATINALMA POLİTİKALARI. Ercan ŞENYİĞİT*

BELİRSİZ FİYAT VE TALEP KOŞULLARI ALTINDA SATINALMA POLİTİKALARI. Ercan ŞENYİĞİT* Erciyes Üniversiesi Fen Bilimleri Ensiüsü Dergisi 24 (1-2) 165-176 (2008) hp://fbe.erciyes.edu.r/ ISSN 1012-2354 BELİRSİZ FİYAT VE TALEP KOŞULLARI ALTINDA SATINALMA POLİTİKALARI ÖZET Ercan ŞENYİĞİT* Erciyes

Detaylı

Finansal İstikrarın Bankacılık Sisteminin Borç Verme Politikaları Üzerindeki Etkisi: 2008 Küresel Krizi Çerçevesinde Türkiye Üzerine Bir İnceleme

Finansal İstikrarın Bankacılık Sisteminin Borç Verme Politikaları Üzerindeki Etkisi: 2008 Küresel Krizi Çerçevesinde Türkiye Üzerine Bir İnceleme Finansal İsikrarın Bankacılık Siseminin Borç Verme Poliikaları Üzerindeki Ekisi: 2008 Küresel Krizi Çerçevesinde Türkiye Üzerine Bir İnceleme Öze Ekrem ERDEM * M. Faih İLGÜN ** Cüney DUMRUL *** 2008 yılında

Detaylı

eyd Ekonomik Yaklaşım Derneği / Association

eyd Ekonomik Yaklaşım Derneği / Association eyd Ekonomik Yaklaşım Derneği / Associaion Ekonomik Yaklaşım 016, 7(99): 1-15 www.ekonomikyaklasim.org doi: 10.5455/ey.35908 BIST-100 Endeksinin Volail Davranışlarının Simerik Ve Asimerik Sokasik Volailie

Detaylı

FAİZ ORANINDAKİ BİR ARTIŞ CARİ İŞLEMLER AÇIĞINI ARTIRIR MI?

FAİZ ORANINDAKİ BİR ARTIŞ CARİ İŞLEMLER AÇIĞINI ARTIRIR MI? FAİZ ORANINDAKİ BİR ARTIŞ CARİ İŞLEMLER AÇIĞINI ARTIRIR MI? Ehem ESEN, Zekeriya YILDIRIM, S. Faih KOSTAKOĞLU FAİZ ORANINDAKİ BİR ARTIŞ CARİ İŞLEMLER AÇIĞINI ARTIRIR MI? Ehem ESEN Yrd.Doç.Dr. Anadolu Üniversiesi,

Detaylı

ALTIN FİYATLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN TESPİTİ ÜZERİNE: MGARCH MODELİ İLE BİR İNCELEME

ALTIN FİYATLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN TESPİTİ ÜZERİNE: MGARCH MODELİ İLE BİR İNCELEME ALTIN FİYATLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN TESPİTİ ÜZERİNE: MGARCH MODELİ İLE BİR İNCELEME ÖZET Prof.Dr.Cengiz TORAMAN Balıkesir Üniversiesi, İİBF,İşleme Bölümü Cengizoraman4@yahoo.com Öğr.Gör.Çağaay BAŞARIR

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt:22 Sayı:2, Yıl:2007, ss:49-66

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt:22 Sayı:2, Yıl:2007, ss:49-66 Dokuz Eylül Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi Dergisi Cil:22 Sayı:2, Yıl:2007, ss:49-66 SPOT VE VADELİ İŞLEM FİYATLARININ VARYANSLARI ARASINDAKİ NEDENSELLİK TESTİ Emrah İsmail ÇEVİK * Mehme

Detaylı

Dolar Kurundaki Günlük Hareketler Üzerine Bazı Gözlemler

Dolar Kurundaki Günlük Hareketler Üzerine Bazı Gözlemler Dolar Kurundaki Günlük Harekeler Üzerine Bazı Gözlemler Türkiye Bankalar Birliği Ekonomi Çalışma Grubu Toplanısı 28 Nisan 2008, İsanbul Doç. Dr. Cevde Akçay Koç Finansal Hizmeler Baş ekonomis cevde.akcay@yapikredi.com.r

Detaylı

Crude Oil Import and Economic Growth: Turkey

Crude Oil Import and Economic Growth: Turkey MPRA Munich Personal RePEc Archive Crude Oil Impor and Economic Growh: Turkey Erginbay Ugurlu and Aydın Ünsal Isanbul Aydın Universiy, Gazi Universiy 28 May 2009 Online a hps://mpra.ub.uni-muenchen.de/69923/

Detaylı

VAR YAKLAŞIMI İLE VERİMLİLİK ŞOKLARININ ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ

VAR YAKLAŞIMI İLE VERİMLİLİK ŞOKLARININ ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ VAR YAKLAŞIMI İLE VERİMLİLİK ŞOKLARININ ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ Leven ERDOĞAN ÖZET. Bu çalışmada verimliliğin devrevi harekei, ekonomik faaliyelerle ilişkisi ve verimliliği nelerin belirlediği açıklanmaya

Detaylı

Tüketici Güven Endeksi İle Borsa İstanbul Sektör Endeksleri Arasındaki İlişkinin Araştırılması 1

Tüketici Güven Endeksi İle Borsa İstanbul Sektör Endeksleri Arasındaki İlişkinin Araştırılması 1 Yayın Geliş Tarihi: 09.11.2017 Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Kabul Tarihi: 16.02.2018 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Online Yayın Tarihi: 20.04.2018 Cilt:33, Sayı:1, Yıl:2018, ss.235-259

Detaylı

Eurasian Journal of Researches in Social and Economics Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi ISSN:

Eurasian Journal of Researches in Social and Economics Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi ISSN: Eurasian Journal of Researches in Social and Economics Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araşırmaları Dergisi ISSN:2148-9963 www.asead.com Dr. Merer MERT Gazi Üniversiesi, İİBF, İkisa Bölümü merermer@gazi.edu.r

Detaylı

Araştırma Makalesi. Selçuk Üniversitesi Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 26 (2): (2012) ISSN:

Araştırma Makalesi.  Selçuk Üniversitesi Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 26 (2): (2012) ISSN: Araşırma Makalesi www.ziraa.selcuk.edu.r/ojs Selçuk Üniversiesi Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 26 (2): (2012) 63-69 ISSN:1309-0550 Türkiye nin Tarım Ürünleri İhraca Fonksiyonu ve Döviz Kuru Belirsizliğinin

Detaylı

Türkiye de Büyükbaş Hayvan Sayıları ve Nüfus Arasındaki Nedensellik İlişkisi. Şenol Çelik

Türkiye de Büyükbaş Hayvan Sayıları ve Nüfus Arasındaki Nedensellik İlişkisi. Şenol Çelik Adıyaman Üniversiesi Fen Bilimleri Dergisi 5 (1) (2015) 80-93 Türkiye de Büyükbaş Hayvan Sayıları ve Nüfus Arasındaki Nedensellik İlişkisi Şenol Çelik Bingöl Üniversiesi Ziraa Fakülesi Zooekni Bölümü,

Detaylı