Paratiroid Hastalıkları KALSİYUM İnsanlarda en fazla bulunan katyon kalsiyumdur Günlük diyette 0.5 gr kadar alınması gerekir Diyette genellikle

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Paratiroid Hastalıkları KALSİYUM İnsanlarda en fazla bulunan katyon kalsiyumdur Günlük diyette 0.5 gr kadar alınması gerekir Diyette genellikle"

Transkript

1 Paratiroid Hastalıkları KALSİYUM İnsanlarda en fazla bulunan katyon kalsiyumdur Günlük diyette 0.5 gr kadar alınması gerekir Diyette genellikle fosfat, karbonat, oksalat tuzları şeklinde ve magnezyum ile birlikte çözünmez fitik asit tuzu şeklinde alınır. Midede HCl etkisiyle çözünür. En fazla olarak ince bağırsağın proksimalinden aktif transport ve pasif diffüzyonla emilir. Emilen kalsiyum miktarı, vücudun gereksinimine göre düzenlenir (aktif vitamin 1,25 dihidroksi vitamin D3). Ekstraselüler kalsiyum düzeyleri intraselüler düzeylerden kat daha yüksektir ve her ikisi de çok sıkı kontrol altındadır. Ekstraselüler kalsiyum kas dokularında eksitasyon-kontraksiyon ilişkisi, sinir sisteminde sinaptik transmisyon, koagülasyon ve diğer hormonların salgılanması açısından önemlidir. İntraselüler kalsiyum ise hücre bölünmesi, motilitesi, membran geçişi ve salgılanmanın düzenlenmesinde önemli bir ikincil habercidir. Vücutta toplam kalsiyum 1-2 kg dır. İskelet (%99), İntraselüler (%1), ekstraselüler(%0,1) Plazma 2.5 mmol/l (%45 iyonlaşmış, %45 plazma proteinlerine bağlı, %10 anyonlar) Total serum kalsiyum düzeyleri mg/dl ( mmol/l) ve iyonize kalsiyum düzeyleri mg/dl ( mmol/l) arasında değişir. Bu konsantrasyonların ikisi de çok sıkı biçimde düzenlenir. Total serum kalsiyum düzeyi değerlendirilirken her zaman plazma protein düzeyleri, özellikle serum albümin düzeyi, dikkate alınmalıdır. Serum albüminde 4.0 mg/dl nin altında ya da üstünde desilitre başına her 1 gramlık değişiklik, proteine bağlanan kalsiyumda ve dolayısıyla total serum kalsiyum düzeylerinde 0.8 mg/dl lik bir artış ya da düşüş demektir. PTH PTH paratiroid bezlerdeki esas hücrelerden salgılanır. Polipeptit yapıdadır, 84 aa dan oluşur. Yarılanma ömrü 2-4 dakikadır. Karaciğerde PTH aktif N-terminal bileşenine ve görece olarak inaktif C-terminal fraksiyonlarına metabolize edilir. Plazma Ca düzeyinin düşmesi durumunda paratiroid bezleri uyarılarak PTH salgılar ve Ca değerini normal düzeye getirmeye çalışır. 1,25 dihidroksi vitamin D düzeyinin azalması, katekolaminlerde azalma ve hipomağnezemi de PTH salgılanmasını uyarır. PTH depo edilmez, sentezlenir ve salgılanır Plazma iyonize Ca düzeyi ile ilişkili bir negatif feedback mekanizması ile kontrol edilir. Plazma fosfat düzeyindeki değişimin, Hipotalamus ve hipofizin PTH salınımına etkisi yoktur PTH kemikler böbrekler ve barsaklar gibi 3 hedef organ üzerindeki etkisiyle kalsiyum düzeyini düzenleme işlevi görür. Direk etki ile kemikten kalsiyum ve fosfatın salınımını artırır Direk etki ile, Böbrekte distal tübülden Ca atılımını azaltır Fosfat ve bikarbonat atılımını artırır Na/h antiporterini inhibe eder

2 1 alfa hidroksilazı aktive edip 1,25 dihidroksikolekalsiferol oluşumunu artırır. İndirek etki ile vit D3 aracılığıyla barsaktan Ca ve P emilimini artırır. KALSİTONİN Tiroid parafoliküler C hücrelerinde sentezlenir Polipeptid yapıdadır 32 aa den oluşur Yüksek iyonize Ca kasitonin kana verilişini artırır Glukagon, gastrin ve kolesistokinin kalsitonin salınımını artırır, Somatostatin ise azaltır. Kemikte PTH a zıt etki gösterir Böbrekte Ca ve P geri emilimini azaltır PTH dan daha hızlı etki göstermesine rağmen kantitatif olarak daha az ve kısa sürelidir. Dolayısı ile Ca düzenlenmesinde rolü çok az. Medüller tiroid ca göstergesi olarak ve akut hiperkaseminin tedavisinde yararlıdır. VİTAMİN D Sterol prekürsörlerinin fotolizi sonucunda doğal olarak oluşan vitamin D2 ve D3 ü ifade eder. Vitamin D2 ticari preperatlarda bulunur, vitamin D3 en önemli fizyolojik bileşiktir ve deride bulunan 7-dehidrokolesterolden üretilir. Vitamin D karaciğerde esas biçimi olan 25-hidroksi vitamin D ye dönüşür. Böbrekte 1,25 dihidroksi vitamin D3 ile sonuçlanır ve bu vitamin D nin en aktif biçimidir. Barsaktan Ca ve P emilimini, kemikten Ca rezorsiyonunu stimüle eder. PARATİROİD BEZLER Paratiroid bezler mg ağırlığındadır, esas, oksifil ve berrak hücrelerden oluşur. Genellikle 4 adet olan paratiroid bezlerin bağ dokusundan oluşan kapsülleri vardır. Otopsi çalışmalarında beş bez olma olasılığı %4-6, üç bez olma olasılığı ise %5-13 tür. Parathormon (PTH) paratiroid bezlerin esas hücrelerinde sentezlenir ve bu hücrelerden salgılanır. Alt paratiroid bezler 3. farengeal tomurcuk, üst paratiroid bezler 4. farengeal tomurcuktan kaynaklanır. Alt paratiroid bezlerin embiriyolojik göçü timusla birlikte olduğundan, üst paratiroidlere göre daha ventral pozisyonda konumlanırlar. Üst paratiroid bezlerin göç yolu, alt paratiroid bezlere göre daha kısadır. Paratiroid bezler inferior troid arterden beslenir, %10 üst bezleri superior troid arter besler Venleri troid venleri veya troid kapsülü üzerindeki venlere dökülür Üst paratiroid bezler normal koşullarda trakeoözofageal oluğun proksimalinde ve troid bezinin üst bölümünün posteromedialinde yerleşir. Üst paratiroid bezlerin %80 i inferior larengeal sinirin kesişme noktası etrafındaki 1 cm lik alan içindedir. Alt paratiroid bezler normal koşullarda tiroit alt kutbu civarındadır. Alt paratiroid bezlerin çoğu tiroit bezi alt kutbunun posterolateralinde, %30 u tirotimik ligaman bölgesindedir. Üst paratiroidler RLN arkasında alttakiler önünde yer alır

3 PRİMER HİPERPARATİROİDİZM phpt kalsiyumun parathormonu kontrol etme mekanizmasındaki bozukluk sonucunda gelişir. phpt, serumda yüksek PTH ve kalsiyum düşük fosfor düzeyleri ile karakterizedir Hastanede yatan hastalarda hiperkalseminin en sık nedeni kemik metastazları iken, diğer hastalarda en sık neden phpt dir phpt kalsiyumun parathormonu kontrol etme mekanizmasındaki bozukluk sonucunda gelişir. phpt, serumda yüksek PTH ve kalsiyum, düşük fosfor düzeyleri ile karakterizedir. phpt %0,1-0,3 oranında görülür. 40 yaşın üzerindeki postmenapozal kadınlarda sıktır. Kadınlarda erkeklreden 3 kat fazladır. Son yıllarda yaygınlaşan biyokimyasal tarama testleri sonucu asemptomatik phpt oranında artış vardır. Semptomatik olanlarda en sık kemik ağrısı görülmektedir phpt olgularının %80 i sporadikdir. Herediter phpt olguları MEN-1 (%85), MEN- IIA ve MEN-IIB ile birlikte olabilir. Herediter phpt de paratiroid hiperplazisi %80-90 oranında görülmektedir. phpt nedenleri; paratiroid adenomu, paratiroid hiperplazisi ve paratiroid karsinomudur. phpth olgularının %80 ninde soliter paratiroid adenomu vardır. Paratiroid hiperplazisi %15-20, çoklu adenom ise %3-10 arasında bildirilmektedir. Paratiroid hiperplazisinde tüm paratiroid bezler hiperplazikdir, hiperplazik bezler farklı büyüklüklerde ise asimetrik hiperplazi olarak adlandırılır. Paratiroid karsinom oranı %1 den düşüktür. Çok yüksek PTH ve kalsiyum düzeylerinde, boyunda patolojik lenf ganglion varlığında paratiroid karsinomundan kuşkulanılır. Böbrek patolojisi (%80), HT (%50), Kemik patolojisi (%15).. Belirtiler çoğunlukla; böbrek taşları, kemik ağrısı, abdominal gurultu, psişik yakınmalar ve aşırı yorgunluk bulgularıyla ortaya çıkar Yorgunluk, polidipsi, poliüri, noktüri, kemik ve eklem ağrıları, konstipasyon, iştah azalması, bulantı ve kaşıntı ve depresyon daha sık karşılaşılan belirtiler arasındadır. Olguların çoğunda halsizlik, çabuk yorulma gibi hastalığa özel olmayan belirtiler vardır. phpt li hastalarda kemik kırığı ve kardiyovasküler hastalık insidansında artış olduğu bildirilmektedir. Diare ve tetani görülmez Komplikasyonlar Renal (en ciddi komplikasyolardır): sırt ağrısı, hematuri, renal harabiyet, ileri evrede HT irreversibl Kemik: Osteitis fibroza sistika, osteksantomlar ya da kahverengi tümörler, brown tümörler (en sık mandibulada) GIS: Ülser, pankreatit, kolelitiazis Emosyonel: Depresyon, psikoz, anksiyete, koma Diğer: Kondrokalsinozis, keratopati, pseudogut Kemik rezorbsiyonları subperiostal, intrakortikal, trabeküler, subkondrial alanlarda yoğunlaşır. El falankslarında subperiostal rezorbsiyon, phpt için en erken ve özgün bulgudur. Brown tümörleri, kemik kistleri, skleroz, osteopeni diğer bulgular arasındadır. Kemik yoğunluğunun %30-50 si kaybolabilir.

4 Kraniumda subperiostal rezorbsiyon ve skleroz sonucu tuz-biber manzarası ortaya çıkar. Kemik mineral yoğunluğunda azalma patolojik fraktürlerin gelişimine yol açar.. Bütün semptomatik olgular cerrahi paratiroidektomi adayıdır. Hastaların çoğu asemptomatik haldeyken tanınır ve bu asemptomatik olgulardan; Serum kalsiyum düzeyi > 1 mg/dl, Kreatinin klerensi >60 ml/dak, T skoru < -2,5 50 yaşından genç olgularda cerrahi girişim önerilir yılında yenilenen klavuzda hiperkalsiüri (>400mg/gün) cerrahi endikasyon kriterleri arasından çıkarılmasına karşın, pek çok merkez bu ölçümü göz önüne almaktadır. Lokalizasyon Sestamibi sintigrafi yüksek sensitiviteye (%80) sahiptir, yaygın kullanılır US sensitivitesi %75 dir, intratridal yerleşimlilerde en duyarlı testtir SPECT sensitivitesi fazla Kemik kistleri oluştuktan sonra geri dönmez, HT ise nadiren düzelir Sekonder Hiperparatiroidizm Düşük kalsiyum veya yüksek fosfor düzeylerine bağlı olarak paratiroid bezlerindeki aktivite artışıdır. Kronik böbrek yetmezliğinin sık görülen bir komplikasyonudur Kronik böbrek yetmezliği olan hastalarda fosforun atılmaması hipokalsemiye neden olur Ayrıca hiperfosfatemi D vit sentezini azaltır Nedenleri Kronik böbrek yetmezliği (en sık) Vit D eksikliği Hipomagnezemi Osteomalazi Osteoporoz Rikets Malabsorbsiyon Fenobarbütal, kolestramin, laksatif vb Kronik renal yetmezlik; Artan fosfat seviyelerine sekonder oluşan hipokalsemi D vitamini üretimi için gerekli olan 1 - hidroksilaz aktivitesinin azalması Renal diyalizde yüksek alüminyum içeriği ve fosfat bağlayan ilaçlar nedeni ile kemikte alüminyum akümilasyonu olur. Bu durum osteomalaziye ve daha sonra da PTH stimulasyonuna neden olur. Malabsorbsiyon sendromu; PTH stimulasyonunun nedeni kalsiyum ve D vitamini absorbsiyonunda yetersizliktir. Renal yetmezlik ve malabsorpsiyonda PTH önemli oranda yükselse de hastalar normokalsemik kalabilirler. Bulgular İskelet sistemi bulguları (kemik ağrıları, kırıklar) Osteoporoz Osteomalazi Yumuşak doku kalsifikasyonları

5 pruritis Tedavi Hiperfosfatemili hastalarda diyette fosfat kısıtlanması Vitamin D ve oral kalsiyum verilmesi Diyalizde alüminyumun azaltılması Cerrahi tedavide 3.5 paratiroidektomi veya total paratiroidektomi+ototransplantasyon Cerrahi endikasyonları Tedaviye dirençli hiperkalsemi ve hiperfosfatemi Yüksek PTH Fraktür, guadriseps tendon avulsiyonu vb Kalsiflaksi Bez ağırlığı> 1gr Kontrol edilemeyen kemik ağrısı Semptomatik ektopik kalsifikasyonlar İntraktabl pruritis Tersiyer Hiperparatiroidizm Sekonder hiperparatiroidizme yol açan esas hücreli hiperplazinin otonomi kazanmasıdır. Bu nadir durum en çok uzun süre renal yetmezlikten sonra başarılı renal transplantasyon uygulanan hastalarda görülür. Tersiyer hiperparatiroidizmin çoğu kısa sürelidir. PTH seviyesi fonksiyone transplant böbreğin altında normale döner. İyi fonksiyon gören transplante böbrek varlığında PTH aşırı üretimi persistan kalırsa operasyon endikedir. Paratroid karsinomu Nadirdir. Semptomları daha belirgindir. Serum Ca,PTH ve ALP seviyeleri daha yüksektir. Cerrahi olarak aynı taraf troid lobunun ve bölgesel lenf ganglionlarının çıkarılmasıdır. HİPERKALSEMİK KRİZ Kemik metaztazı bulunan ileri malignensilerde hiperkalsemiyi normalize etmek zordur. Ancak hiperparatiroidizmden kaynaklanan hiperkalsemi hidrasyon ve diürezle stabilize olur. Hipoparatiroidizm PTH sekresyonun azlığı sonucu ortaya çıkan klinik olarak nöromüsküler hiperaktivite, biyokimyasal olarak hipokalsemi ve hiperfosfatemi ile karakterize durumdur. Cerrahi komplikasyon sonucu idiopatik olarak Fonksiyonel hipoparatiroidi (ağır ve uzun süreli hipopamagnezemeli hastalarda) PTH nun etkisizliğine bağlı olarak görülür. Klinik Belirti ve Bulgular Ağız çevresinde parmak uçlarında ayaklarda parestezi, kaslarda gerginlik ve spazm, laringospazm oluşabilir. Latent tetani chvostek, trauseau, manevraları ile ortaya çıkarılabilir. Hipokalseminin santral belirtileri konfüzyondan-grandmal epilepsiye benzer ataklara kadar değişebilir. Psikiyatrik bozukluklar Saç, tırnak anormallikleri, candidiasis, Diş gelişmesinin bozulması, Lentiküler katarakt, İntestinal malabsorbsiyon, EKG de QT ve ST aralığının uzaması gibi belirtiler bulunabilir.

6 Tedavi Semptomların şiddetli olduğu durumlarda i.v kalsiyum infüzyonu ile acil tedavi Uzun süreli tedavi oral Vit D preparatları ile yapılır. kalsiterol /gün one alpha veya kalsitriol (1,2 (OH) 2 D 3 ) 0,5-1 g/gün dozda Gerektiğinde tedaviye oral kalsiyum preparatları eklenir. Özet Parathormon kalsiyum ve fosfor metabolizmasını düzenler Paratiroid bezler farinksten göğüs boşluğuna kadar değişik lokalizasyonda olabilirler Hiperparatiroidizm paratiroid fonksiyonunun en sık rastlanan bozukluğu olup, klinik olarak primer, sekonder, tersiyer olabilir. Hiperparatiroidili hastalarda fizik muayene nadiren diagnostik olup, tanı laboratuvar ve radyolojik veriler temelinde konur. Primer hiperparatiroidizm tedavisi Cerrahidir Hipoparatiroidi; PTH sekresyonun azlığı sonucu ortaya çıkan klinik ve laboratuvar tablodur. En sık neden Cerrahi komplikasyondur.

SIVI ELEKTROLİT DENGESİ. Yrd.Doç.Dr. Burak Veli ÜLGER

SIVI ELEKTROLİT DENGESİ. Yrd.Doç.Dr. Burak Veli ÜLGER SIVI ELEKTROLİT DENGESİ Yrd.Doç.Dr. Burak Veli ÜLGER 1 Sağlıklı bir vücutta, vücut sıvılarının hacimleri ve bileşimleri bir çok metabolik aktiviteye rağmen, dengede tutulur. Bu denge mekanizmasına sıvı-elektrolit

Detaylı

Metabolik Kemik Hastalıkları

Metabolik Kemik Hastalıkları Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği Metabolik Kemik Hastalıkları Editör Prof. Dr. Tümay SÖZEN Yardımcı Editör Prof. Dr. Dilek GOGAS YAVUZ METABOLİK KEMİK HASTALIKLARI Editör Dr. Tümay SÖZEN Yardımcı

Detaylı

CALS-D 3 EFERVESAN TABLET

CALS-D 3 EFERVESAN TABLET CALS-D 3 EFERVESAN TABLET FORMÜLÜ: Her efervesan tablet; 1000 mg kalsiyuma eşdeğer 2500 mg kalsiyum karbonat ve 22 µg vitamin D 3 e eşdeğer 880 IU kolekalsiferol içermektedir. Ayrıca tatlandırıcı olarak

Detaylı

OLGU ÖRNEKLERİ İLE SIVI ELEKTROLİT DENGE BOZUKLUKLARI VE TEDAVİSİ DR.GÜLTEKİN GENÇTOY

OLGU ÖRNEKLERİ İLE SIVI ELEKTROLİT DENGE BOZUKLUKLARI VE TEDAVİSİ DR.GÜLTEKİN GENÇTOY OLGU ÖRNEKLERİ İLE SIVI ELEKTROLİT DENGE BOZUKLUKLARI VE TEDAVİSİ DR.GÜLTEKİN GENÇTOY BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI A.D/ NEFROLOJİ B.D. OLGU 1 41 yaşında erkek bilinç bulanıklığı ile

Detaylı

CALCİ NET D 3 EFERVESAN TABLET

CALCİ NET D 3 EFERVESAN TABLET PROSPEKTÜS CALCİ NET D 3 EFERVESAN TABLET FORMÜLÜ Her efervesan tablet 600 mg Kalsiyum iyonuna eşdeğer 1.500 mg Kalsiyum karbonat ve 400 IU D 3 vitaminine eşdeğer 4.60 mg Kolekalsiferol içermektedir. Tatlandırıcı

Detaylı

HİPOKALSEMİ. İyonize kalsiyum (Zeisler metodu) = ((6.25 X (total kalsiyum) - ((total protein) X 3/8)) / ((total protein) + 6.5)

HİPOKALSEMİ. İyonize kalsiyum (Zeisler metodu) = ((6.25 X (total kalsiyum) - ((total protein) X 3/8)) / ((total protein) + 6.5) HİPOKALSEMİ Hastaneye yatırılan hastalarda hipokalsemi ile sık karşılaşılır. Klinikte, asemptomatikten hayati tehdit eden durumlara büyük değişiklikler görülebilir. Erişkin bir insan vücudunda çoğu (>%99)

Detaylı

Hashimoto Tiroiditinde 25 Hidroksi D Vitamini Ve Paratiroid Hormon Düzeyi

Hashimoto Tiroiditinde 25 Hidroksi D Vitamini Ve Paratiroid Hormon Düzeyi T.C Sağlık Bakanlığı Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi II. Dahiliye Kliniği Şef: Prof. Dr. Aytekin Oğuz Hashimoto Tiroiditinde 25 Hidroksi D Vitamini Ve Paratiroid Hormon Düzeyi DR. SAFĐYE ARIK ( UZMANLIK

Detaylı

HİPOFOSFATEMİ. Vücutta Fosfat

HİPOFOSFATEMİ. Vücutta Fosfat HİPOFOSFATEMİ Hipofosfatemi fosfat seviyesinin 2,5 mg/dl den az olmasına denir. Fosfat hücresel süreçte önemli bir role sahiptir. İskelet sisteminin ve kemik yapının önemli bir komponentidir. Fosfat DNA

Detaylı

bozukluklar çok belirgin sonuçlara yol açmaz iken, akut ve ciddi değişiklikler

bozukluklar çok belirgin sonuçlara yol açmaz iken, akut ve ciddi değişiklikler ASİT BAZ DENGESİ Hücre içi enzim aktivitelerinin yeterli bir şekilde yapılması ve hücre membranının bütünlüğünün korunması için kandaki serbest hidrojen konsantrasyonu [H + ] çok dar sınırlar içinde tutulur

Detaylı

TUBULUS HASTALIKLARI PROKSİMAL TÜBÜLÜSÜN GENEL DİSFONKSİYONU (RENAL FANCONI SENDROMU)

TUBULUS HASTALIKLARI PROKSİMAL TÜBÜLÜSÜN GENEL DİSFONKSİYONU (RENAL FANCONI SENDROMU) TUBULUS HASTALIKLARI PROKSİMAL TÜBÜLÜSÜN GENEL DİSFONKSİYONU (RENAL FANCONI SENDROMU) Renal Fanconi sendromu primer glomerüler tutulum olmaksızın proksimal tübülüsün disfonksiyonudur. Bu sendromda genellikle

Detaylı

SIVI ELEKTROLİT DENGESİ/DENGESİZLİĞİ VE SIVI TAKİBİ

SIVI ELEKTROLİT DENGESİ/DENGESİZLİĞİ VE SIVI TAKİBİ SIVI ELEKTROLİT DENGESİ/DENGESİZLİĞİ VE SIVI TAKİBİ TC BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HAZIRLAYAN: HİE. HEM. GÜLŞAH YAPICI 2 SIVI ELEKTROLİT

Detaylı

KRONİK BÖBREK HASTALIĞI

KRONİK BÖBREK HASTALIĞI KRONİK BÖBREK HASTALIĞI Prof. Dr. Nurol ARIK Doç. Dr. Melda DİLEK HASTA EĞİTİM KİTAPÇIĞI Bu kitapçık genel eğitim amaçlıdır. Hastaların asıl olarak kendi hekimlerinin önerilerine uymaları gereklidir. KRONİK

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ALANLAR ORTAK ENDOKRĠN SĠSTEM HASTALIKLARI 720S00037

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ALANLAR ORTAK ENDOKRĠN SĠSTEM HASTALIKLARI 720S00037 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ALANLAR ORTAK ENDOKRĠN SĠSTEM HASTALIKLARI 720S00037 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

Notlar 1 (1-7) 1 Alt GİS Kanamaları

Notlar 1 (1-7) 1 Alt GİS Kanamaları Notlar 1 (1-7) 1 Alt GİS Kanamaları Treiz ligamanının altından kaynaklanan kanamalardır. Sıklık; yılda 20/100.000 dir ve yaşla artar. Alt GİS kanamalarının % 85 i kolondan, % 10 u Üst GİS den, % 5 i ince

Detaylı

Giriş. Kalsiyum iyonları bir grup önemli fizyolojik ve biyokimyasal olayları düzenler.

Giriş. Kalsiyum iyonları bir grup önemli fizyolojik ve biyokimyasal olayları düzenler. Ca 2+ Giriş Kalsiyum iyonları bir grup önemli fizyolojik ve biyokimyasal olayları düzenler. Kas-sinir uyarılabilirliği, Kan pıhtılaşması, Salgılama olayları, Zarın bütünlüğü ve plazma zarından taşınma,

Detaylı

ŞİŞMAN ÇOCUKLARDA D VİTAMİNİ DÜZEYLERİ VE İNSÜLİN DİRENCİ İLE İLİŞKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

ŞİŞMAN ÇOCUKLARDA D VİTAMİNİ DÜZEYLERİ VE İNSÜLİN DİRENCİ İLE İLİŞKİSİNİN ARAŞTIRILMASI T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Filiz TÜTÜNCÜLER ŞİŞMAN ÇOCUKLARDA D VİTAMİNİ DÜZEYLERİ VE İNSÜLİN DİRENCİ İLE İLİŞKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

Detaylı

HEMODİYALİZ HASTASINDA SIK KARŞILAŞILAN SORUNLAR

HEMODİYALİZ HASTASINDA SIK KARŞILAŞILAN SORUNLAR KONU 27 HEMODİYALİZ HASTASINDA SIK KARŞILAŞILAN SORUNLAR Tekin AKPOLAT, Cengiz UTAŞ Hemodiyaliz hastalarında tüm sistem ve organlarda bozukluklar, sorunlar ortaya çıkabilir. Bu sorun ve bozuklukların bir

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ BİYOKİMYA LABORATUARI TEST REHBERİ

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ BİYOKİMYA LABORATUARI TEST REHBERİ CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ BİYOKİMYA LABORATUARI TEST REHBERİ Hazırlayanlar: Yrd.Doç.Dr.Köksal DEVECİ Klinik Biyokimya Lab. Sor. 1 İÇİNDEKİLER Sayfa 1. Laboratuar testlerini etkileyen

Detaylı

VİTAMİNLER VE DİŞ GELİŞİMİNE ETKİLERİ

VİTAMİNLER VE DİŞ GELİŞİMİNE ETKİLERİ T.C Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Anabilim Dalı VİTAMİNLER VE DİŞ GELİŞİMİNE ETKİLERİ BİTİRME TEZİ Stj. Dişhekimi Şaziye Esra GÖÇOĞLU Danışman Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Ali Rıza ALPÖZ

Detaylı

GENTAMİSİNLE NEFROTOKSİSİTE OLUŞTURULAN SIÇANLARDA L-ARGİNİNİN KORUYUCU ETKİSİ ÜZERİNE KATYONİK KOMPETİSYONUN OLASI KATKISI

GENTAMİSİNLE NEFROTOKSİSİTE OLUŞTURULAN SIÇANLARDA L-ARGİNİNİN KORUYUCU ETKİSİ ÜZERİNE KATYONİK KOMPETİSYONUN OLASI KATKISI T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FARMAKOLOJİ ANABİLİM DALI GENTAMİSİNLE NEFROTOKSİSİTE OLUŞTURULAN SIÇANLARDA L-ARGİNİNİN KORUYUCU ETKİSİ ÜZERİNE KATYONİK KOMPETİSYONUN OLASI KATKISI Dr. Perihan

Detaylı

VİTAMİNLERİN İNSAN SAĞLIĞINDAKİ ÖNEMİ. Prof. Dr. M. Emel Tüfekçi Alphan

VİTAMİNLERİN İNSAN SAĞLIĞINDAKİ ÖNEMİ. Prof. Dr. M. Emel Tüfekçi Alphan VİTAMİNLERİN İNSAN SAĞLIĞINDAKİ ÖNEMİ Prof. Dr. M. Emel Tüfekçi Alphan VİTAMİNLER Vitaminler, vücudun normal metabolizması için küçük miktarda gerekli olan ve vücudun hücrelerinde yapılamayan organik bileşiklerdir.

Detaylı

T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AĞIZ, DİŞ, ÇENE HASTALIKLARI VE CERRAHİSİ ANABİLİM DALI

T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AĞIZ, DİŞ, ÇENE HASTALIKLARI VE CERRAHİSİ ANABİLİM DALI T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AĞIZ, DİŞ, ÇENE HASTALIKLARI VE CERRAHİSİ ANABİLİM DALI KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ OLAN HASTALARDA ANTİMİKROBİYAL PROFİLAKSİNİN ORAL DOKULARDAKİ ETKİNLİĞİ

Detaylı

(Uzmanlık Tezi) Dr. Ali GÜNER

(Uzmanlık Tezi) Dr. Ali GÜNER T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL GÖZTEPE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 4.CERRAHİ KLİNİĞİ Klinik Şefi: Doç. Dr. M. Rafet YİĞİTBAŞI SIÇANLARDA DENEYSEL ERCP MODELİNDE PANKREATİK KANAL KANÜLASYONU, PANKREATİK

Detaylı

AKUT BİLİYER PANKREATİT TE MRKP BULGULARI İLE KLİNİK VE LABORATUVAR BULGULARININ KARŞILAŞTIRILMASI VE MRKP ZAMANLAMASININ ERKP KARARINA KATKISI

AKUT BİLİYER PANKREATİT TE MRKP BULGULARI İLE KLİNİK VE LABORATUVAR BULGULARININ KARŞILAŞTIRILMASI VE MRKP ZAMANLAMASININ ERKP KARARINA KATKISI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ I.GENEL CERRAHİ KLİNİĞİ Klinik Şefi: Doç. Dr. M. İzzet TİTİZ AKUT BİLİYER PANKREATİT TE MRKP BULGULARI İLE KLİNİK VE LABORATUVAR BULGULARININ

Detaylı

EYLÜL 2013 DÖNEMİ 3. DENEME SINAVI KLİNİK BİLİMLER TESTİ SORU VE AÇIKLAMALARI

EYLÜL 2013 DÖNEMİ 3. DENEME SINAVI KLİNİK BİLİMLER TESTİ SORU VE AÇIKLAMALARI EYLÜL 2013 DÖNEMİ 3. DENEME SINAVI KLİNİK BİLİMLER TESTİ SORU VE AÇIKLAMALARI Bu metinde sırasıyla Dahili Bilimler, Pediatri, Cerrahi Bilimler, Kadın Doğum soruları ve açıklamaları bulunmaktadır. 121.20

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Pozoloji/ uygulama sıklığı ve süresi: Kemik tutulumu olan ileri evre kanserli hastalarda iskeletle ilişkili olayların önlenmesi

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Pozoloji/ uygulama sıklığı ve süresi: Kemik tutulumu olan ileri evre kanserli hastalarda iskeletle ilişkili olayların önlenmesi KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI RONİX 4 mg/5 ml İ.V. infüzyon için konsantre çözelti içeren flakon 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde : 5 ml konsantre çözelti: Zoledronik asit

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ NÜKLEER TIP KLİNİĞİ. Klinik Şefi: Doç.Dr.Tevfik ÖZPAÇACI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ NÜKLEER TIP KLİNİĞİ. Klinik Şefi: Doç.Dr.Tevfik ÖZPAÇACI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ NÜKLEER TIP KLİNİĞİ Klinik Şefi: Doç.Dr.Tevfik ÖZPAÇACI TİROGLOBULİN SEVİYESİ YÜKSEK, IYOT-131 TÜM VÜCUT TARAMA SİNTİGRAFİSİ NEGATİF DİFERANSİYE

Detaylı

Poster Bildiriler / Poster Presentations

Poster Bildiriler / Poster Presentations Poster Bildiriler PP-01 PP-02 ENTEROPATIK ARTRITE EŞLIK EDEN OSTEOMALAZI OLGUSU Meryem Dedeoğlu, Yeşim Garip, Hatice Bodur Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Türkiye Giriş: Osteomalazi; kemik

Detaylı

KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ HASTALARINDA D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ İLE İNFLAMASYON VE AŞİKAR ATEROSKLEROZ ARASINDAKİ İLİŞKİ

KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ HASTALARINDA D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ İLE İNFLAMASYON VE AŞİKAR ATEROSKLEROZ ARASINDAKİ İLİŞKİ T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI NEFROLOJİ BİLİM DALI KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ HASTALARINDA D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ İLE İNFLAMASYON VE AŞİKAR ATEROSKLEROZ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Detaylı