Demir Eksikli i Anemisi: Klinik Hematolojinin ABC si

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Demir Eksikli i Anemisi: Klinik Hematolojinin ABC si"

Transkript

1 Tıp Eğitimi Etkinlikleri.Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Anemiler Sempozyumu 1920 isan 2001, stanbul, s Sürekli İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Komisyonu Demir Eksikli i Anemisi: Klinik Hematolojinin ABC si Prof. Dr. Birsen Ülkü Demir eksikli i anemisini Rebeka Frewin ve arkadafllar n n klinik hematolojinin ABC si olarak sunmalar n bu bulgunun önemini belirleyen çok karakteristik bir tan mlama olarak kabul ederek konuyu onlar n bafll ile aktar yorum. Demir eksikli i gerçekten de dünya genelinde anemilerin en yayg n ve pratik hekimlikte en fazla s kl kla karfl lafl lan oldu u gibi, dünya nüfusunun %30 unu di er bir ifade ile de 500 milyon insan etkilemektedir. PATOGEEZ Hemoglobinin normal biosentezi demir, protoporfirin ve globine gerek gösterir. Demir yoklu unda hemoglobinin sentezi defektif olacakt r. Bu da demir eksikli i anemisinin oluflmas kadar eksiklik geliflti inde eritrositlerin tan sal özelliklerini tafl yan normalden daha küçük "mikrositik" ve azalm fl miktarda hemoglobin içermesininde hipokromik" sebebini oluflturacakt r. Tam geliflmifl bir demir eksikli inde ortalama eritrosit hacmini gösteren MCV de eri 80 femtolitrenin alt na düfltü ünde hücre mikrositik ve her bir eritrosite düflen ortalama hemoglobin konsantrasyonunu gösteren MCHC de eri de 31g/dL nin alt na indi inde hücre hipokromikdir. Belirtilen bu karakteristik bulgular aras nda ayr ca ortalama eritrosit hemoglobinini belirleyen MCH de erinin 27 pikogramdan küçük olmas da yer al r. Ancak demir eksikli inin geliflmesinin uzun bir süreç oldu unu ve hipokrommikrositer anemilerin prototipini oluflturmakla birlikte olay n erken dönemlerinde hücrelerin normositiknormokrom olabilece ini bilmek hekimi hem tan atlamalar ndan hem de yanl fl tan ya yönelmekten koruyaca için önemlidir. Demir dengesinin negatif oldu u durumlarda önce karaci er, dalak ve kemik ili inin demir depolar boflal r ve baz kaynaklar bu durumu prelatent demir eksikli i olarak isimlendirir. Bunu plazma demir azal m izler ve hemoglobinin normal rejenerasyonu için gerekli olan kemik ili ine demir sunumu 23

2 Birsen Ülkü Tablo 1. Demir eksikli inin geliflim evreleri 1 ormal Prelatent Latent Demik eksiklik anemisi dönem dönem dönem Erken dönem Geç dönem lik demiri Serum ferritini < 12 < 12 < 12 Transferrin Sat. < 16 < 16 < 16 FEP Hb 814 < 8 MCV, Epitelyal de iflim + FEP: Eritrosit serbest protoporfin, : ormal yetersiz hale gelir,takiben de serbest eritrosit protoporfirini artar ve kan hemoglobin düzeyi azal r (Tablo 1). DEM R METABOL ZMASI Demir birçok metabolik olayda hayati bir rol oynamaktad r. Bir eriflkin ortalama 35 g demir içerir ve bunun 2/3 ü de oksijen tafl ma molekülü olan hemoglobinin içindedir. Vücutta fonksiyonel ve depo demiri olarak 2 major grupta bulunur. Depo demiri g aras ndad r. Günlük Besinsel Demir Gereksinimi 5 Erkek 1 mg Adolesan 23 mg Reprodüktif yafltaki kad n 23 mg Gebeler 34 mg ormal diyetteki demirden maksimum bioyararl l k 4 mg olarak belirtilmektedir. Bir Bat ülke diyeti günde 15 mg demir içermektedir ve bunun da %510 u absorbe edilmektedir. Demir absorpsiyonu bafll ca doudenum ve üst jejunum bölgesinde hem ya da ferro fleklinde olmaktad r, buran n asidik ortam ferro (iki de erli) halindeki demirin emilimine yard mc d r. Hidroklorik asit, askorbik asit gibi di er indirgeyici maddeler de absorpsiyona yard mc olurken; fosfatlar, fitatlar, tannat, antasitler absorpsiyonu olumsuz etkiler. "Hem" flekli ise ne gastrik asiditeden ne de g dadaki kompozisyonundan etkilenmeden emilir. Vücut gebelik, laktasyon dönemi, büyüme ve demir eksikli i anemisi gibi ihtiyac n artt durumlarda demir emilimini artt rma kapasitesine sahiptir, k saca demir depolar ile demir emilimi aras nda ters orant bulunmaktad r. Ferrik (3 de erli) demir ise ancak mide asiti ile 2 de erli ferro ha 24

3 Demir Eksikli i Anemisi: Klinik Hematolojinin ABC si line indirgendikten sonra absorbe edilebilir. Total veya parsiyel gastrektomi, aklorhidri varl nda ve h zl barsak geçifllerinde emilim bozukluklar olabilir. Demir barsaklardan emilince mukozal hücrelerden kana geçer, transferrin proteini ile ilikteki geliflmekte olan eritrositlere tafl n r. lik, karaci er ve dalakta bafll ca retiküloendotelyal hücrelerde depolan r. Demir depolar n demir için kullan ma haz r kaynak olan, birçok hücrede bulunan, apoferritin içeren ferritin ve a rl kl olarak makrofajlarda bulunan insolubl hemosiderin oluflturur. Günde yaklafl k 1 mg demir idrar, d flk, ter ve cild ile gastrointestinal sistemden dökülen hücrelerle kaybedilir. Menstrüel ayl k kay p ayr ca bir 20 mg ek gerektirir, gebelik içinde mg bir artm fl gereksinim olur ve sonuçta bu faktörler prodüktif ça daki kad nlarda demir eksikli i geliflimini kolaylaflt r r. Beslenme flekli ise bir eriflkinde özellikle erkeklerde nadiren tek bafl na eksiklik nedenidir. Demir metabolizmas n n incelenmesinde bafllang ç noktas n genelde serum demiri ve demir ba lama kapasitesinin ölçümü oluflturur. Tam demir ba lama kapasitesi (TDBK) transferrinin indirekt ölçümüdür, demirin ba lanaca miktar gösterir. Plasmada normalde bulunan total demir miktar 3 mg d r. Depo demir bölgelerinden plasma ile ili e tafl nan günlük demir miktar da 2030 mg d r. Demirin normal de erleri laboratuarlara göre farkl l klar gösterse de s n rlar µg/dl ve TDBK n n da kad n ve erkek için normal de erleri s ras ile dir. Serum demiri x 100/TDBK transferrin saturasyonunu gösterir ve %2045 s n rlar normal de erleri oluflturur. Transferrin saturasyonunun < %5 olmas ise hemen daima demir eksikli i anemisine iflaret etmektedir. Transferrin bir beta1globulin olup majör demir tafl ma proteinidir ve 1/3 ü ferrik demir ile saturedir. Transferrin reseptörleri ise ço u hücre yüzeyinde bulunan, transferrine ba l demirin hücreye giriflini kolaylaflt ran disülfid ba l transmembran proteinleridir. Solubl protein formu plasmada tesbit edilebilir. Demir eksikli inde miktar artt ndan kronik hastal k anemilerinin birlikte oldu u durumlarda solubl transferrin reseptör düzeyi öiçümü ay r c tan da önemli bir yard mc testdir. Depo demir karaci er ve kemik ili i biopsisi ile de erlendirilir. Demir eksikli inde ilikte hemosiderin bulunmaz. Hemokromatozisli flebotomi ile kontrol edilenlerde ilik depo demiri düflük iken hepatik düzeyi yüksek bulunabilir yani baz özel durumlarda ilik hemosiderini tüm vücut demirini yans tamayabilir. Serum ferritini bafll ca intraselüler demir depo proteinidir ama az miktarda plazmada da bulunur ve ço u kez serum miktar ile tüm demir deposu aras nda uyum vard r. Ancak bir akut faz reaktan d r ve demir eksikli ine iflaret eden de eri < 1012 µg/dl dir. Hipotiroidi ve C vitamin eksikli inde de demir eksikli i kadar belirgin olmamakla beraber düflük bulunabilir. 25

4 Birsen Ülkü ormal koflullarda eritrosit prekürsörleri "hem" yap m için gerekenden biraz fazla protoporfirin sentez ederler ve bu fazlal k hücrede yaflam boyunca kal r, buna serbest eritrosit protoporfirini (FEP) denilir. Kandaki hipokromik hücrelerin oran ile korrelasyon gösterir ve demir eksikli inde aneminin a rl ndan ziyade süresi ile ilgili bir artma olur. DEM R EKS KL KL K TABLOSU Tüm anemiler gibi demir eksikli i anemisi de bir hastal n belirtisidir. Demir eksikli ine efllik eden semptomlar aneminin hangi h zla geliflti ine ba l d r. Kronik, yavafl geliflen kay plarda geliflen anemiye uyum sa lan r, hasta çok düflük Hb de erlerine bile tahammül eder, örne in 7 g/dl Hb de erlerinde az semptom görülebilir. Hastalar genellikle hekime 13 y l içinde giderler. Yak nmalar n ço unu halsizlik, dispne oluflturur, en mutad olmayanlar bafl a r s, ç nlama ve tat de iflimleridir. Kronik demir eksikli i anemisinde cilt, t rnak ve di er epitelyal doku de iflimleri görülebilir. Hastalar n 1/3 ünde cilt atrofileri bulunur ve kafl k t rna a "koilonychia" kadar ilerleyen de iflimler geliflir. A z kenarlar nda a r l çatlaklar yani anguler stomatit, bazen k rm z, parlak, a r l dil "glossit" ve dil papillalar nda atrofi oluflur. Mutad olmasa da özofageal ve farengeal halka "web"da demir eksikli inin bir tablosu olabilir, disfaji ile belirir ve tan mlayanlara izafeten "PatersonKelly" ya da "Plummer Vinson sendromu" veya "sideropenik disfaji" olarak isimlendirilir. Baryum yutturularak yap lan özofagus grafisi ile tespit edilebilir, optimal uygulama ise multipl sineradyografik incelemedir. Daha çok orta yafl kad nlarda görülür ve epitelyum ile gastrointestinal sistemde demir içeren enzimde azalmadan kaynakland na inan l r. Demir eksikli inde gastrik atrofi ve beraberinde asit, pepsin ve intrensek faktör eksikli ine kadar gidebilen sekresyon de iflimleri bulunabilir. Hastalar n 1/3 kadar nda mekanizmas bilinmeyen muhtemelen gastritisle ilgili oldu u düflünülen paryetal hücrelere karfl antikorlar saptanabilir. Demir eksikli inde immünite ve enfeksiyonlara yatk nl k aras ndaki iliflkiler kesin olmasa da defektif hücresel ba fl kl k ve fagositoz bozuklu unun varl kabul edilmektedir. Hastalar n %10 kadar nda ancak hissedilebilen ve patogenezi bilinmeyen bir splenomegali bulunabilmektedir. Artan taflikardi ve kalp yetersizli i a rlaflan anemi nedeni ile geliflen kardiak dekompansasyona iflaret eder, bunlara hemen gerekli önlemler al nmal d r. De iflik tipte nöromusküler sistem belirtileri ve LDH düzeyinde tedavi ile düzelen art fllar da bildirilmifltir. LABORATUAR BULGULARI Semptomlar geliflmifl ise Hb düzeyi genellikle < 8g/dL dir. Anemi süresine ve a rl na ba l olarak MCV, MCH, MCHC de erleri normalden düflük olur. Demir eksikli i anemisinin erken belirtisi anizositozdur ve Coulter Elect 26

5 Demir Eksikli i Anemisi: Klinik Hematolojinin ABC si ronics gibi baz sayaçlarda bu kantite edilebilmekte ve RDW göstergesi içinde verilmektedir. ormal de eri %13.4 ± 1.2dir, demir eksikli inde ve megaloblastik anemilerde artm flt r, kronik hastal k anemilerinde de benzer de erler bildirilir ama heterozigot talasemide normaldir. Retikülosit yüzde ve salt say s normal ya da hafifçe artm flt r. Trombosit ve lökosit de erleri normal s n rlardad r. Hipokromi, mikrositoz, anizositoz yan nda orta derecede poikilositoz da bulunur. Serum demiri ve ferritin düzeyleri azalm fl, TDBK artm flt r. Bazen malabsorpsiyon gibi birden fazla aneminin birlikte oldu u ya da gebelik gibi indekslerin yorumunun güç oldu u veya enflamasyon varl nda serum ferritin düzeyinin normal hatta artm fl oldu u durumlarda de erlendirmelerde güçlükler olabilir. Enflamasyon varl nda sedimentasyon h z ve CRP de erleri de yard mc bilgiler sa layabilir. Ayr ca karaci er harabiyetinde de ferritin deposu boflalarak serum düzeyini artt rabilir. Böyle durumlarda demir eksikli i için normalde rutin bir inceleme olmayan kemik ili i aspirasyonu uygulan r. lik hücreselli i ve depo demiri de erlendirilir. Eritroid hiperplazi ve hemosiderin yoklu u karakteristiktir. Tablo 2. Hipokromik anemilerin ay r c tan s Bulgu Demir eksikli i Kronik hastal klar Talasemi Sideroblastik anemi MCV Serum ferritin TDBK Serum demiri Transferrin sat. lik demiri FEP HbA2, HbF,,, + +, (beta),,, + : ormal, TDBK: Tam demir ba lama kapasitesi, MCV: Ortalama eritrosit hacmi Tan s ras nda demir eksikli i anemisinin di er hipokrom, mikrositer anemilerden ay r m nda dikkatli olunmal (Tablo 2) ve tan kesinlefltikten sonra da eksikli in nedeni araflt r lmal d r. D flk da gizli kan bak m yararl bir tarama testidir, kolorektal karsinomun tespitinde sensitiviesi %5075 dir, ama negatif sonuç ihtimali uzaklaflt rmaz; endoskopi ve baryum enema gibi di er görüntüleme yöntemleri de kullan lmal d r. 27

6 Birsen Ülkü DEM R EKS KL AEM S EDELER Atm fl fizyolojik demir gereksiniminin karfl lanamad ya da demir dengesini olumsuz yönde etkileyen patolojik faktörlerin varl ndan oluflur. Bu durumlar n s k karfl lafl lan örnekleri sistemlere göre afla da verilmektedir. 1. Artm fl Gereksinim Gebelik Süt verme Geliflme yafllar 2. Artm fl Demir Kayb Reprodüktif sistem Menorajimetroraji ntrauterin kontraseptiv aletler Gastrointestinal sistem Kanama Özofajitis, özofagus varisleri Hiatal herni Peptik ülser nflamatuar barsak hastal Hemoroidler Karsinoma: mide, kolorektal Herediter anjiodisplasi, hemorajik telenjiektaz Salisilat, nonsteroidal antienflamatuar ilaçlar n kullan m Divertikülozis Ülseratif kolit Parasitozlar (ankilostomiazis, flistosomiazis, trikurazis) Üriner sistem Kronik böbrek yetersizli i ve hemodializ Hemoglobinüriparoksismal gece hemoglobinürisi Kronik kan verenler (donörler) Her bir unite kan 250 mg demir içermektedir, serum ferritin de erleri ile kontrol edilmelidirler Hemostaz bozukluklar Solunum sistemi dyopatik pulmoner fibrozis 28

7 Demir Eksikli i Anemisi: Klinik Hematolojinin ABC si 3. Yetersiz Demir Al m Besinsel Vejetaryen Yafll lar Emilim bozukluklar Aklohidri Mide cerrahisi Celiac hastal Pika Eksikli in en önemli sebebini kan kay plar oluflturur zira 1 ml kan 0.5 mg demir içermektedir. Eriflkin bir erkekte ve post menopozal dönemdeki kad nlarda demir eksikli inin en mutad sebebi gastrointestinal sistem kanamalar d r. Semptomlar geliflinceye kadar da farkedilmeyebilir. Pika normal besinler d fl nda toprak (geofaji), kil, buz (pagofaji) ve benzeri mutad olmayan maddeleri yeme al flkanl d r. Ülkemizde de bilinmektedir. Çavdar ve ark. taraf ndan incelenmifltir. Hepatosplenomegali, hipogonadizm, cücelik ve demir eksikli i birlikte bulunur. Ço unda çinko eksikli i de saptanm flt r. DEM R EKS KL GEL fi M DE R SK FAKTÖRLER Yafl, cins (kad nlarda artm fl, menstruasyon), ilaçlar (özellikle aspirin, nonsteroidal antienflamatuarlar), diet (vejetaryenler), fizyolojik (gebelik,v.d.), gastro ntestinal sistem (rektum kanamalar, melena, midebarsak cerrahi giriflimleri) özelliklerinden geliflebilir. Demir Eksikli i Anemisinin Tan s için Yönlendirici Bulgular Hb azalmas Erkek < 13.5 g/dl, kad n < g/dl MCV < 80 fl MCH < 27 pg MCHC < 3031 g/dl Yayma preparat Mikrositik, hipokromik hücreler RDW de erinde Artma Serum ferritini Erkek < 10 µg/l, kad nda (postmenopozal) < 10 µg/l, (premenepozal) < 5 µg/l Serum demiri Erkek < 14 µmol/l, kad n < 11 µmol/l TDBK de erinde Artma FEP düzeyinde Artma Transferrin reseptörü Artma Transferrin satürasyonu < %5 hemen daima demir eksikli i 29

8 Birsen Ülkü TEDAV Demir eksikli inin gerçek kontrolu iki kademededir. Bunlar: a) alttaki hastal n tedavisi ve b) demir eksikli inin giderilmesidir. Demir tedavisinden amaç azalm fl hemoglobin ile boflalm fl demir depolar n kademeli bir flekilde normal de erlere yükseltmektir. Oral ferro, 2 + de erli demir tuzlar genelde seçilecek standart tedavidir, zira ferrik (3 + ) tuzlardan daha iyi emilirler. Günlük doz üç kez 200 mg ferro sülfat al m d r. Bu da toplam günlük 195 mg elemental demir demektir. Di er alternatif preparatlar ferro glukonat ve fumarat oluflturur. Her üçü de yüksek oranda bulant, kab zl k ve diare gibi yan etkiler olufltururlar. laçlar n yemekten sonra ya da yemek ortas nda al m ile k smen bu etkiler azalt labilir. Doz hesab elemental demir olarak yap lmal d r ve eriflkinlerde optimal yan t dozu günlük 200 mg dir. Yan etkisi az emilimi iyi yeni oral preparatlar üzerinde çal fl lmaktad r, karbonil demir bunlardan biridir ama henüz kullan m onay al nmam flt r. Barsakta çözünenler daha ziyade aklorhidrik bireyler için planlanm flt r ama burada da emilimin en aktif oldu u ince barsak bölgesi atlan lmaktad r. Farkl Oral Demir Preparatlar n Elemental Demir De erleri Preparat mg/tablet Elemental demir (mg) Ferrous fumarate Ferous glukonat Ferrous succinate Ferrous sulphate Tedaviye Yan t Etkili bir demir tedavisinde hemoglobin konsantrasyon art fl günde 1 g/l ya da 3 haftada 20 g/l olmal d r. Hemoglobin konsantrasyonu normal de erlere eriflince tedaviye demir depolar n doldurmak için en az üç ay daha devam edilmelidir. Tedaviye yan t n de erlendirilmesinde demir eksikli inde hemoglobin düzeyi, hematokrit den daha sa l kl bilgi vermektedir. Tedavinin 5. ve 10. günlerinde hemoglobin düzeyi ile ters orant l olarak ve maksimum %510 aras nda bir art flla geliflen retikülositoz tedaviye yan t n en erken verisi olarak da yorumlan r. Hemoglobin art fl da aneminin a rl ile orant l d r, a r anemilerde daha çabuk artt belirtilir. Epitelyal belirtilerden dil, t rnak de iflimleri tedaviye en çok yan t al nanlar d r. Biriki haftada filiform papillalarda rejenerasyon geliflir, kafl k t rnak dahil üç ayda normalleflebilir. Özellikle yafll larda olmak üzere mide sekresyonunda düzelme olmaz, < 30 yafl alt ndakilerde iyileflmeler olabilece i bildirilir. Sideropenik disfajinin a r olmayan formlar nda da düzelmeler olabilmektedir. Oral demir tedavisine yan t al nmad nda kanaman n absorbe edilen günlük demir miktar n aflt, kombine eksiklikler olma ihtimali ya da alttaki has 30

9 Demir Eksikli i Anemisi: Klinik Hematolojinin ABC si tal n yan t etkiledi i veya tan n n do ru olmad ve de hastan n ilaçlar n almad düflünülmelidir. Parenteral demir tedavisi oral preparatlara tolerans n olmad, G S kanamalar n n devam gibi kay plar n günlük absorpsiyonu afld, ülseratif kolit gibi mevcut hastal n oral demir al m ile alevlendi i, hemodializ nedeniyle demir tedavisinin devam ettirilemedi i, otolog transfüzyon için büyük miktarlarda kan verilen durumlarda uygulanabilir. Ama parenteral uygulamaya yan t n oral demir tedavisinden daha h zl olmad da bilinmelidir. ngiltere gibi baz ülkelerde parenteral preparatlar serbest bulunmamakta, reçete ile temin edilmektedir. Intravenöz uygulamalarda anaflaksiye kadar uzanan ciddi yan etkiler geliflebilmektedir, bu nedenle kontrol alt nda ve her türlü t bb resusitasyon müdahelelerinin yap labilece i kurumlarda uygulanmal, epinefrin, oksijen bulundurulmal d r. Demir sorbitol, demir dekstran parenteral preparatlard r. ntravenöz olarak tek uygulamada yüksek doz demir verebilme avantaj bulunabilir. Parenteral tedavi i.v ya da i.m olarak uygulanabilir. Demir dekstran her iki flekilde de verilebilir. Demir dekstran 50 mg demir/ml solüsyon uygun bir seçimdir. Verilecek demir dozu (mg): (15hasta Hb g/dl) x vücut a rl (kg) x 2.2 (sabite) formülü ile hesaplanabilir. Bu de ere ayr ca kad n için 600 ve erkek için de 1000 mg kadar depolar doldurmak için eklenilerek tam doz hesaplan r. ntramuskuler uygulama gluteal üstd fl kadrana, derine ve önce 0.5 ml verilerek hipersensitivite de erlendirilmesini takiben tam doz bir saat sonra uygulan r. Günlük maksimal doz 2 ml100 mg demirdir. Enjekte edildikten sonra 72 saatte %65 i emilir ve %25 i en az 4 hafta orada kal r; belki de hiç yararlan lmaz. ntravaskuler uygulamada ciddi riskler vard r; resüsitasyon yap labilen hastaneler d fl nda uygulanmal d r. Hipersensitivite testinden sonra 2 ml dilue edilmemifl dekstran 1 ml/dakika/gün fleklinde verilebilir, ama bunun yaln z Amerika Birleflik Devletleri nde uyguland belirtilir, ya da tam doz hesapland ktan sonra 5 ml demir dekstran/100 ml salin solüsyonunda olacak flekilde suland r l p verilebilir ya da tam doz üçe bölünerek uygulanabilir, yani modifikasyonlar yap labilir. Bafllang ç solüsyon ak fl h z ilk 5 dakika için 20 damla/dakika d r ve yan etki görülmez ise 40 damlaya kadar artt r labilir. Yan etkiler: Lokal ve sistemik olabilir. Enjeksiyon yerlerinde a r, renk de iflimi, bölgesel lenf dü ümü hassasiyeti lokal etkilerdir. Damar içi uygulamalarda da vende a r, k zar kl k yapabilir, metalik tat hissedilir. Sistemik belirtilerde her 2 uygulamada erken ve geç olarak geliflebilir. Hipotansiyon, bafl a r s, ürtiker, bulant, anaflaktoid reaksiyonlar erken; lenfadenomegali, myalji, artralji, atefl ve serum hastal n and ran bulgular geç belirtiler aras nda yer al r. 31

10 Birsen Ülkü Demir eksikli i anemisinde kan transfüzyonu hemoglobin konsantrasyonu bir dekompensasyon oluflturacak düzeye inmedikçe, angina oluflmad kça ya da birlikte bulunan pulmoner hastal nda hipoksiye ba l bir bozulma geliflmedikçe veya beraberinde devam eden ciddi bir kanama olmad kça gerekli de ildir. Akut Demir Entoksikasyonu Suisid ya da yanl fll kla 310 g demir al nd nda geliflmektedir ve mortalite oran %50 olarak belirtilmektedir. Bu nedenle ilaç çocuklar n eriflemeyece i yerlerde muhafaza edilmelidir. Semptomlar zamana göre kusma, diare, dispne, letarji, koma, flok un geliflebilece i ilk 6 saat, geçici ya da kal c iyileflmelerin geliflebilece i 624 saat, sebebi bilinmeyen metabolik asidozun ortaya ç kabilece i 1248 inci saatler ve hipoksi, intestinal kanama, nedbelerin olabilece i sonraki geç dönem olarak ayr labilir. Bu etkiler demirin lokal irritasyonundan geliflir, mukozal ülserasyon, kapiller geniflleme, eritrosit diapedezi ve plazman n ba layabilece inden fazla demir varl dahil pek çok faktör floktan sorumlu olabilir. Fazla demir ald ndan kuflkulan lan her hastan n sodyum bikarbonat ile midesi y kanmal, mide aspirasyonu yap lmal d r. Serum demiri ve TDBK için kan örne i al nd ktan sonra desferoksamin 3 g/50 ml distile suda eritilerek nazogastrik tüple veya 100 mg/l %5 dekstroz suda i.v. verilebilir, ama hipotansiyondan kaç nmak içinde 15 mg/kg geçmemesi gerekir. Deferoksaminin uygun olmad durumlarda 80 mg/kg kalsium disodyum EDTA önerilmektedir. Profilaktik ya da Preventif Demir Tedavisi Yaklafl mlar n n klasik örneklerini gebeler, laktasyondaki kad nlar, devaml kan veren donörler, gastrektomililer, yüksek doz devaml aspirin alanlar ve benzeri yüksek risk tafl yanlar olufltururlar. Bunlara düflük dozda demir içeren preparatlar verilebilir. Bu ba lamda son zamanlarda gebeli in 2024 üncü haftalar nda Hb < 11g/dL ve ferritin düflük olanlara rutin olarak destek demir tedavisi verilmektedir. Baz ülkelerde tüketiciye demirden zenginlefltirilmifl g dalar da sunulmaktad r. KAYAKLAR 1. Lee RG. Anemia: General aspects. Anemia a diagnostic strategy. Iron deficiency and iron deficiency anemia. In: Wintrobe s Clinical Hematology, Vol. 2. Ed: Maxwell Wintrobe et al. 10th Edition. Baltimore, Mass Publ. Co, Egypt, 1999; 897, 908, Massey CA. Microcytic anemia. Differential diagnosis and management of iron deficiency anemia. In: Anemia. Medical Clinics of orth America. Guest Ed: Musey S. Wheby. Saunders Comp. Filadelfia, 1992; 76(3): Okçuo lu A, et al. Pica in Turkey: Incidence and association with anemia. Am J Clin utr 1966; 19:125; Clin Pediatr (Phila) 1972; 11: Provan D, Weatheral D. Red cell II: acquired anaemias and polycythemia. Lancet 2000; 355: Rebecca F, et al: ABC of Clinical haematology: Iron deficiency anaemia. Clinical review. BMJ 1997; 314:360 (1 February). 6. Say B, et al: Geophagia associated with iron deficiency anemia, hepatosplenomegaly, hipogonadism and dwarfism. Clin Pediatr 1970; 8:18; Scand J Haematol 1970; 7: Weatherall D, Provan A: Red cells 1: Inherited anaemias. Lancet 2000; 395:

IX. BÖLÜM KRONİK HASTALIK ANEMİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011

IX. BÖLÜM KRONİK HASTALIK ANEMİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011 ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011 KRONİK HASTALIK ANEMİSİ IX. BÖLÜM TANI VE TEDAVİ KILAVUZU KRONİK HASTALIK ANEMİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU KRONİK HASTALIK ANEMİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU GİRİŞ VE TANIM Kronik

Detaylı

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE DEMİR EKSİKLİĞİ ANEMİSİ. Prof. Dr. Özcan Bör Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Bilim Dalı

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE DEMİR EKSİKLİĞİ ANEMİSİ. Prof. Dr. Özcan Bör Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Bilim Dalı DÜNYADA VE TÜRKİYE DE DEMİR EKSİKLİĞİ ANEMİSİ Prof. Dr. Özcan Bör Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Bilim Dalı Demir Yerkabuğunda en çok bulunan minerallerden biri Demir

Detaylı

ERİTROSİTLER ANEMİ, POLİSİTEMİ

ERİTROSİTLER ANEMİ, POLİSİTEMİ ERİTROSİTLER ANEMİ, POLİSİTEMİ 2009-2010,Dr.Naciye İşbil Büyükcoşkun Dersin amacı Eritrositlerin yapısal özellikleri Fonksiyonları Eritrosit yapımı ve gerekli maddeler Demir metabolizması Hemoliz Eritrosit

Detaylı

fiekil 2 Menapoz sonras dönemde kistik, unilateral adneksiyel kitleye yaklafl m algoritmas (6)

fiekil 2 Menapoz sonras dönemde kistik, unilateral adneksiyel kitleye yaklafl m algoritmas (6) over kanseri taramas ndaki yetersizli ini göstermektedir. (1) Transvaginal ultrasonografinin sensitivitesinin iyi olmas na ra men spesifitesinin yeterli olmamas kullan m n k s tlamaktad r. Son yay nlarda

Detaylı

TAM KAN SAYIMININ DEĞERLENDİRMESİ

TAM KAN SAYIMININ DEĞERLENDİRMESİ TAM KAN SAYIMININ DEĞERLENDİRMESİ 60. Türkiye Milli Pediatri Kongresi 9-13 Kasım 2016; Antalya Dr. Mehmet ERTEM Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji Bilim Dalı Tam Kan Sayımı Konuşmanın

Detaylı

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ 5. SINIF PEDİATRİ PDÖ KONUSU ÇOCUKLARDA DEMİR EKSİKLİĞİ ANEMİSİ TANI VE TEDAVİ

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ 5. SINIF PEDİATRİ PDÖ KONUSU ÇOCUKLARDA DEMİR EKSİKLİĞİ ANEMİSİ TANI VE TEDAVİ 0101100250 KÜBRA KIRANATLIOĞLU İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ 5. SINIF PEDİATRİ PDÖ KONUSU ÇOCUKLARDA DEMİR EKSİKLİĞİ ANEMİSİ TANI VE TEDAVİ Demir eksikliği, hemoglobin (Hb) oluşumunu engellemeyecek miktarda vücut

Detaylı

Demir eksikli i ve anemisine yaklafl m

Demir eksikli i ve anemisine yaklafl m Demir eksikli i ve anemisine yaklafl m Tiraje CELKAN Dünya nüfusunun % 30 unda demir eksikli i vard r. Dünya çocuk nüfusunda demir eksikli i geliflmifl ülkelerde % 10, geliflmemifl ülkelerde % 50 dir.

Detaylı

DEMİR EKSİKLİĞİ ANEMİSİNDE REÇETE YAZIM İLKELERİ ve REÇETE ÖRNEKLERİ. Dr. Ayhan DÖNMEZ

DEMİR EKSİKLİĞİ ANEMİSİNDE REÇETE YAZIM İLKELERİ ve REÇETE ÖRNEKLERİ. Dr. Ayhan DÖNMEZ DEMİR EKSİKLİĞİ ANEMİSİNDE REÇETE YAZIM İLKELERİ ve REÇETE ÖRNEKLERİ Dr. Ayhan DÖNMEZ ANEMİ Hemogram (periferik yayma, retikülosit, Fe, TDBK) Ferritin Sedimantasyon ve CRP Hamile Laktasyon Genç bayan Erkek

Detaylı

Demir Eksikliği Nedenleri Klinik Bulgular. Prof. Dr. Özcan Bör Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi

Demir Eksikliği Nedenleri Klinik Bulgular. Prof. Dr. Özcan Bör Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Demir Eksikliği Nedenleri Klinik Bulgular Prof. Dr. Özcan Bör Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Demir eksikliğinin nedenleri Demir depolarının yetersiz olması Prematürelik,

Detaylı

Fen ve Mühendislik Dergisi 2000, Cilt 3, Sayı 1 167 KAHRAMANMARAŞ MERKEZ İLÇEDE ORTA ÖĞRETİM KURUMLARINDA ANEMİ TARAMASI

Fen ve Mühendislik Dergisi 2000, Cilt 3, Sayı 1 167 KAHRAMANMARAŞ MERKEZ İLÇEDE ORTA ÖĞRETİM KURUMLARINDA ANEMİ TARAMASI Fen ve Mühendislik Dergisi 2000, Cilt 3, Sayı 1 167 KAHRAMANMARAŞ MERKEZ İLÇEDE ORTA ÖĞRETİM KURUMLARINDA ANEMİ TARAMASI Mustafa ÇELİK Hüseyin TANIŞ Metin T. UĞUZ KSÜ., Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji

Detaylı

TAM KAN SAYIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ

TAM KAN SAYIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ 1945 ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI TAM KAN SAYIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ Dr. Mehmet ERTEM Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji Bilim Dalı Tam Kan Sayımı

Detaylı

Kansız kişilerde görülebilecek belirtileri

Kansız kişilerde görülebilecek belirtileri Kansızlık (anemi) kandaki hemoglobin miktarının yaş ve cinsiyete göre kabul edilen değerlerin altında olmasıdır. Bu değerler erişkin erkeklerde 13.5 g/dl, kadınlarda 12 g/dl nin altı kabul edilir. Kansızlığın

Detaylı

Gebelik ve Postpartum dönemde Demir Eksikliği Anemisi Yeni Tedaviler. Prof. Dr. Cansun Demir

Gebelik ve Postpartum dönemde Demir Eksikliği Anemisi Yeni Tedaviler. Prof. Dr. Cansun Demir Gebelik ve Postpartum dönemde Demir Eksikliği Anemisi Yeni Tedaviler Prof. Dr. Cansun Demir Neden Önemli? Demir eksikliği Dünyada en sık rastlanan anemi Demir eksikliği 4-5 milyar (dünya nüfusunun %66

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. 62

Detaylı

HEREDİTER SFEROSİTOZ. Mayıs 14

HEREDİTER SFEROSİTOZ. Mayıs 14 HEREDİTER SFEROSİTOZ İNT.DR.DİDAR ŞENOCAK Giriş Herediter sferositoz (HS), hücre zarı proteinlerinin kalıtsal hasarı nedeniyle, eritrositlerin morfolojik olarak bikonkav ve santral solukluğu olan disk

Detaylı

ANEMİYE YAKLAŞIM. Dr Sim Kutlay

ANEMİYE YAKLAŞIM. Dr Sim Kutlay ANEMİYE YAKLAŞIM Dr Sim Kutlay KBH da Demir Eksikliği Nedenleri Gıda ile yetersiz demir alımı Üremiye bağlı anoreksi,düşük proteinli (özellikle hayvansal) diyetler Artmış demir kullanımı Eritropoez stimule

Detaylı

KULLANMA TALİMATI FERICOSE

KULLANMA TALİMATI FERICOSE KULLANMA TALİMATI FERICOSE 100mg/5ml İ.V. Enjeksiyonluk Çözelti İçeren Ampul Damar içine uygulanır. Etkin madde: 5 ml lik her bir ampul, 100 mg (20 mg/ml) elementer demire eşdeğer 2700 mg demir hidroksit

Detaylı

LÖKOSİT. WBC; White Blood Cell,; Akyuvar. Lökosit için normal değer : Lökosit sayısını arttıran sebepler: Lökosit sayısını azaltan sebepler:

LÖKOSİT. WBC; White Blood Cell,; Akyuvar. Lökosit için normal değer : Lökosit sayısını arttıran sebepler: Lökosit sayısını azaltan sebepler: LÖKOSİT WBC; White Blood Cell,; Akyuvar Lökositler kanın beyaz hücreleridir ve vücudun savunmasında görev alırlar. Lökositler kemik iliğinde yapılır ve kan yoluyla bütün dokulara ulaşır vücudumuzu mikrop

Detaylı

TRANSFERRİN ERİTROSİT. Transferrinin normal değerleri: Transferin seviyesini düşüren sebepler. Eritrosit; RBC: Red Blood Cell = Alyuvar

TRANSFERRİN ERİTROSİT. Transferrinin normal değerleri: Transferin seviyesini düşüren sebepler. Eritrosit; RBC: Red Blood Cell = Alyuvar TRANSFERRİN Transferin kanda demiri taşıyan bir proteindir. Her bir trasferrin molekülü iki tane demir taşır. Transferrin testi tek başına bir hastalığı göstermez. Beraberinde serum demiri, ferritin, demir

Detaylı

Diyabet te Sağlık Önerileri. Diyabet

Diyabet te Sağlık Önerileri. Diyabet Diyabet te Sağlık Önerileri Diyabet BR.HLİ.041 Diyabette Sağlık Önerileri Her sağlıklı birey gibi diyabetli birey de bireysel bakımını sağlamalı; diyabete bağlı gelişen özellikli durumlarda gereken uygulamaları

Detaylı

Romatizmal Ateş ve Streptokok Enfeksiyonu Sonrası Gelişen Reaktif Artrit

Romatizmal Ateş ve Streptokok Enfeksiyonu Sonrası Gelişen Reaktif Artrit www.printo.it/pediatric-rheumatology/tr/intro Romatizmal Ateş ve Streptokok Enfeksiyonu Sonrası Gelişen Reaktif Artrit 2016 un türevi 1. ROMATİZMAL ATEŞ NEDİR? 1.1 Nedir? Romatizmal ateş, streptokok adı

Detaylı

ANEMİLİ HASTAYA GENEL YAKLAŞIM. Dr Mustafa ÇETİN Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı

ANEMİLİ HASTAYA GENEL YAKLAŞIM. Dr Mustafa ÇETİN Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı ANEMİLİ HASTAYA GENEL YAKLAŞIM Dr Mustafa ÇETİN Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Dersin içeriği Aneminin tanımlanması. Anemi tanısında fizik muayene, öykü Semptom ve Bulgular Anemili

Detaylı

08.11.2008 VİTAMİN D VE İMMÜN SİSTEM VİTAMİN D

08.11.2008 VİTAMİN D VE İMMÜN SİSTEM VİTAMİN D VİTAMİN D VE İMMÜN SİSTEM VİTAMİN D Vitamin D ve İmmün Sistem İnsülin Sekresyonuna Etkisi Besinlerde D Vitamini Makaleler Vitamin D, normal bir kemik gelişimi ve kalsiyum-fosfor homeostazisi için elzem

Detaylı

III. BÖLÜM YETİŞKİNDE DEMİR EKSİKLİĞİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011

III. BÖLÜM YETİŞKİNDE DEMİR EKSİKLİĞİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011 ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011 YETİŞKİNDE DEMİR EKSİKLİĞİ III. BÖLÜM TANI VE TEDAVİ KILAVUZU YETİŞKİNDE DEMİR EKSİKLİĞİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU YETİŞKİNDE DEMİR EKSİKLİĞİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU GİRİŞ Aneminin

Detaylı

HEPATİT C SIK SORULAN SORULAR

HEPATİT C SIK SORULAN SORULAR HEPATİT C SIK SORULAN SORULAR Hepatit C nedir? Hepatit C virüsünün neden olduğu karaciğer hastalığıdır. Hepatit C hastalığı olarak bilinir ve %70 kronikleşir, siroz, karaciğer yetmezliği, karaciğer kanseri

Detaylı

Şeker Hastalığı Nedir? Neden Önemlidir?

Şeker Hastalığı Nedir? Neden Önemlidir? Aile Hekimliği Sürekli Mesleki Gelişim Programı Hayatınız boyunca öngöremediğiniz ve hayat kalitenizi düşürecek pek çok sorun yaşayabilirsiniz. Şeker hastalığı(kısa olarak Diyabet diyebiliriz) ve obezite

Detaylı

ÇOCUK ve ERGENL KTE GUATR

ÇOCUK ve ERGENL KTE GUATR ÇOCUK ve ERGENL KTE GUATR GUATR NED R? Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Tiroid bezi Guatr Tiroid

Detaylı

Tam Kan; Hemogram; CBC; Complete blood count

Tam Kan; Hemogram; CBC; Complete blood count TAM KAN SAYIMI Tam Kan; Hemogram; CBC; Complete blood count Tam kan sayımı kanı oluşturan hücrelerin sayılmasıdır, bir çok hastalık için çok değerli bilgiler sunar. Test venöz kandan yapılır. Günümüzde

Detaylı

Akdeniz Anemisi; Cooley s Anemisi; Talasemi Majör; Talasemi Minör;

Akdeniz Anemisi; Cooley s Anemisi; Talasemi Majör; Talasemi Minör; TALASEMİ Akdeniz Anemisi; Cooley s Anemisi; Talasemi Majör; Talasemi Minör; Talasemi kırmızı kan hücrelerinin üretimini bozan genetik hastalıklardır. Ülkemizde çok sık görülmektedir. Hastaların kırmızı

Detaylı

Anemi modülü 3. dönem

Anemi modülü 3. dönem Anemi modülü 3. dönem Olgu 1 65 yaşında kadın hasta, ev hanımı Şikayeti: Halsizlik, halsizlikten dolayı dengesinin bozulması, zor yürüme Hikayesi: 3 yıl önce halsizlik şikayeti olmaya başlamış, doktora

Detaylı

V. BÖLÜM HEREDİTER SFEROSİTOZ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011

V. BÖLÜM HEREDİTER SFEROSİTOZ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011 ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011 HEREDİTER SFEROSİTOZ V. BÖLÜM TANI VE TEDAVİ KILAVUZU HEREDİTER SFEROSİTOZ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU HEREDİTER SFEROSİTOZ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU GİRİŞ Herediter sferositoz (HS);

Detaylı

II. BÖLÜM ÇOCUKLARDA DEMİR EKSİKLİĞİ ANEMİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011

II. BÖLÜM ÇOCUKLARDA DEMİR EKSİKLİĞİ ANEMİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011 ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011 ÇOCUKLARDA DEMİR EKSİKLİĞİ ANEMİSİ II. BÖLÜM TANI VE TEDAVİ KILAVUZU ÇOCUKLARDA DEMİR EKSİKLİĞİ ANEMİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU ÇOCUKLARDA DEMİR EKSİKLİĞİ ANEMİSİ TANI VE TEDAVİ

Detaylı

Anemili Çocuk Prof. Dr. Yeşim Aydınok

Anemili Çocuk Prof. Dr. Yeşim Aydınok Anemili Çocuk Prof. Dr. Yeşim Aydınok yesim.aydinok@ege.edu.tr Anemi nedir? 1) Solukluk, halsizlik, çabuk yorulma 2) 1+ kan hemoglobinde (Hb) azalma 3) Kan Hb düzeyinde azalma 4) Kan Hb düzeyi azalması

Detaylı

GENÇ YET fik NLERDE BÜYÜME HORMONU EKS KL

GENÇ YET fik NLERDE BÜYÜME HORMONU EKS KL Hasta Rehberi Say 7 GENÇ YET fik NLERDE BÜYÜME HORMONU EKS KL Orta kolayl kta okunabilir rehber Genç Yetiflkinlerde Büyüme Hormonu Eksikli i - Say 7 (A ustos 2006 da güncellenmifltir) Bu rehber Reading

Detaylı

LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir.

LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir. LENFOMA LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir. LENF SİSTEMİ NEDİR? Lenf sistemi vücuttaki akkan dolaşım sistemidir. Lenf yolu damarlarındaki bağışıklık hücreleri,

Detaylı

Çocukta Anemiye Yaklaşım

Çocukta Anemiye Yaklaşım Çocukta Anemiye Yaklaşım Prof. Dr. Kaan Kavaklı Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesi Hematoloji Bilim Dalı TO B.E.G Çocukta en sık anemi nedenleri 1- DEMİR EKSİKLİĞİ ANEMİSİ 2- TALASEMİ TAŞIYICILIĞI 3- ENFEKSİYON

Detaylı

Çocuklarda Demir Eksikliği Anemisi Tanı ve Tedavi Kılavuzu

Çocuklarda Demir Eksikliği Anemisi Tanı ve Tedavi Kılavuzu Çocuklarda Demir Eksikliği Anemisi Tanı ve Tedavi Kılavuzu Demir eksikliği, hemoglobin oluşumunu engellemeyecek miktarda vücut demirinin eksik olmasıdır. Demir eksikliği anemisi (DEA) ise demir eksikliği

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

HEMATOLOJİ ANEMİLER 24.03.2015 ANEMİLERDE GENEL BULGULAR ANEMİLERDE GENEL SEMPTOMLAR

HEMATOLOJİ ANEMİLER 24.03.2015 ANEMİLERDE GENEL BULGULAR ANEMİLERDE GENEL SEMPTOMLAR ANEMİLER HEMATOLOJİ Erkekte Hb < 13.5 gr/dl'nin Kadında Hb < 12gr/dl'nin, Sistemik semptomlar: halsizlik ve yorgunluk en sık görülen semptomdur İştahsızlık, sebebi bilinmeyen ateşe neden olabilir Kardiyovasküler:

Detaylı

Altının parıltısına ve gümüşün parlaklığına sahip olmayan fakat biyolojik önem bakımından bu metalleri gölgede bırakan esansiyel bir elementtir

Altının parıltısına ve gümüşün parlaklığına sahip olmayan fakat biyolojik önem bakımından bu metalleri gölgede bırakan esansiyel bir elementtir Renal Anemi Tedavisinde Güncel Yaklaşım Hemodiyaliz Hastalarında Optimal Demir Kullanımı Dr. Celalettin Usalan Gaziantep Üniversitesi Fe +++ Fe ++ Fe ++ DEMİR Fe +++ Altının parıltısına ve gümüşün parlaklığına

Detaylı

Hemoglobinopatilere Laboratuvar Yaklaşımı

Hemoglobinopatilere Laboratuvar Yaklaşımı Hemoglobinopatilere Laboratuvar Yaklaşımı Dr. Çağatay Kundak DÜZEN LABORATUVARLAR GRUBU 1949 yılında Orak Hücre Anemisi olan hastalarda elektroforetik olarak farklı bir hemoglobin tipi tanımlanmıştır.

Detaylı

NUTRİSYONEL VİTAMİN B12 EKSİKLİĞİNDE TEDAVİ

NUTRİSYONEL VİTAMİN B12 EKSİKLİĞİNDE TEDAVİ NUTRİSYONEL VİTAMİN B12 EKSİKLİĞİNDE TEDAVİ Prof. Dr. Aziz Polat Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji B.D. Denizli VİTAMİN B12 TEDAVİSİ Tedavi oldukça kolay ve yüz güldürücüdür. Çoğunlukla

Detaylı

D VİTAMİNİ TARİHSEL BAKI 01.11.2008. 25-D vitamini miktarına göre değişir. öğünde uskumru yesek de, böbrekler her

D VİTAMİNİ TARİHSEL BAKI 01.11.2008. 25-D vitamini miktarına göre değişir. öğünde uskumru yesek de, böbrekler her VİTAMİN BİYOKİMYASI D VİTAMİNİ BU BÖLÜMDE ANLATILACAK KONULAR: Tarihsel Bakış D vitamininin kimyasal ve biyolojik fonksiyonları Besin kaynakları Hazırlayan: V. Murat BOSTANCI Toksisite 1 2 TARİHSEL BAKI

Detaylı

DEMİR TEDAVİSİ. Doç.Dr. Özkan GÜNGÖR KSÜ Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı

DEMİR TEDAVİSİ. Doç.Dr. Özkan GÜNGÖR KSÜ Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı DEMİR TEDAVİSİ Doç.Dr. Özkan GÜNGÖR KSÜ Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı 1 NİSAN 2017 SUNUM PLANI Demir ve metabolizması hakkında bilgiler KBY de demir eksikliği tanımlaması ve nedenleri Demir tedavileri

Detaylı

Tarifname KRONİK YORGUNLUK SENDROMUNUN TEDAVİSİNE YÖNELİK BİR KOMPOZİSYON

Tarifname KRONİK YORGUNLUK SENDROMUNUN TEDAVİSİNE YÖNELİK BİR KOMPOZİSYON 1 Tarifname Teknik Alan KRONİK YORGUNLUK SENDROMUNUN TEDAVİSİNE YÖNELİK BİR KOMPOZİSYON Buluş, kronik yorgunluk sendromunun tedavisine yönelik oluşturulmuş bir kompozisyon ile ilgilidir. Tekniğin Bilinen

Detaylı

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM D YABETLE YAfiAMAK Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Diyabet,

Detaylı

PERİOPERATİF ANEMİ. Dr. Hüseyin İlksen TOPRAK İnönü Ün. Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Rean AD

PERİOPERATİF ANEMİ. Dr. Hüseyin İlksen TOPRAK İnönü Ün. Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Rean AD PERİOPERATİF ANEMİ Dr. Hüseyin İlksen TOPRAK İnönü Ün. Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Rean AD 1 SORU? Anemi Neden Önemli? 2 SORU? 3 İnsidans Önemi ANEMİ Tanı Tedavi 4 Anemi Nedir? WHO Hb < 13 g/dl Hb

Detaylı

Buzağılarda Protein Beslemesi ve Buzağı Mamasının Önemi. Sayı:2013/Rm-37 Sayfa:205-210

Buzağılarda Protein Beslemesi ve Buzağı Mamasının Önemi. Sayı:2013/Rm-37 Sayfa:205-210 Buzağılarda Protein Beslemesi ve Buzağı Mamasının Önemi Sayı:2013/Rm-37 Sayfa:205-210 KONU İLGİ Buzağılarda Protein Beslemesi ve Buzağı Mamasının Önemi Besleme TERCÜME VE DERLEME Ürün Müdürü Esra ÇINAR

Detaylı

Venöz Tromboembolizmin Önlenmesinde Antitrombotik Tedavi (Birincil Koruma)

Venöz Tromboembolizmin Önlenmesinde Antitrombotik Tedavi (Birincil Koruma) .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Kanama ve Tromboza E ilim Sempozyum Dizisi No: 36 Kas m 2003; s. 185-189 Venöz Tromboembolizmin Önlenmesinde Antitrombotik Tedavi (Birincil

Detaylı

4.SINIF HEMATOLOJI DERSLERI

4.SINIF HEMATOLOJI DERSLERI 4.SINIF HEMATOLOJI DERSLERI DERS 1: HEMOLİTİK ANEMİLER Bir otoimmun hemolitik aneminin tanısı için aşağıda yazılan bulgulardan hangisi spesifiktir? a. Retikülosit artışı b. Normokrom normositer aneminin

Detaylı

Hücre zedelenmesi etkenleri. Doç. Dr. Halil Kıyıcı 2015

Hücre zedelenmesi etkenleri. Doç. Dr. Halil Kıyıcı 2015 Hücre zedelenmesi etkenleri Doç. Dr. Halil Kıyıcı 2015 Homeostaz Homeostaz = hücre içindeki denge Hücrenin aktif olarak hayatını sürdürebilmesi için homeostaz korunmalıdır Hücre zedelenirse ne olur? Hücre

Detaylı

KULLANMA TALİMATI SOMATOSTATİN EUMEDICA 250 µg i.v. İnfüzyon için Liyofilize Toz içeren Flakon Damardan uygulanır. Etkin madde: Her flakonda etkin madde olarak, 250 µg somatostatine eşdeğer miktarda hidratlanmış

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MEDOTİLİN 1000 mg/4ml İ.M./İ.V. enjeksiyonluk çözelti içeren ampul

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MEDOTİLİN 1000 mg/4ml İ.M./İ.V. enjeksiyonluk çözelti içeren ampul KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MEDOTİLİN 1000 mg/4ml İ.M./İ.V. enjeksiyonluk çözelti içeren ampul 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin Madde: Her bir ampul 1000 mg Kolin alfoskerat a

Detaylı

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar.

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar. Cerebral palsi gibi hareket ve postüral kontrol bozukluklar na yol açan hastal klar olan çocuklar, hastal klar n n derecesine ba l olarak yürüme güçlü ü çekmekte veya hiç yürüyememektedir. Hart Walker,

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM)

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle /AIDS Dr. Aygen Tümer Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada /AIDS Dünya Sa l k Örgütü (DSÖ)/UNAIDS taraf ndan Aral k 2010 tarihinde

Detaylı

Dicle Tıp Dergisi, 2007 Cilt: 34, Sayı: 2, (88-93)

Dicle Tıp Dergisi, 2007 Cilt: 34, Sayı: 2, (88-93) Dicle Tıp Dergisi, 2007 Cilt: 34, Sayı: 2, (88-93) Demir Eksikliği Anemisi ve Kronik Hastalık Anemisinin Ayırıcı Tanısında Eritrosit İndeksleri, Eritrosit Dağılım Genişliği ve Serum Ferritin Düzeylerinin

Detaylı

KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ

KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ Hasta Rehberi Say 6 KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ Orta kolayl kta okunabilir rehber Konjenital Adrenal Hiperplazi - Say 6 (A ustos 2006 da güncellenmifltir) Bu rehber Reading Üniversitesi, Sa l k Bilimleri

Detaylı

Kalp Damar Hastal klar

Kalp Damar Hastal klar Kalp Damar Hastal klar Kalp damar hastal klar (kardiyovasküler hastal klar) dünyada en fazla ölüme sebep olan hastal klar n bafl nda gelmektedir. 2005 y l nda ölen her üç kifliden birinin hayat n kalp

Detaylı

CROSSMATCH (ÇAPRAZ KARŞILAŞTIRMA TESTİ)

CROSSMATCH (ÇAPRAZ KARŞILAŞTIRMA TESTİ) CROSSMATCH (ÇAPRAZ KARŞILAŞTIRMA TESTİ) Dr. İhsan Karadoğan V. Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kongresi 18-22 Kasım 2012 Antalya 1111 1111 1111 1111 UYGULAMA BASİT YORUM SON DERECE KARMAŞIK

Detaylı

PREMATÜRE BEBEKLERİN FİZYOLOJİSİ

PREMATÜRE BEBEKLERİN FİZYOLOJİSİ PREMATÜRE BEBEKLERİN FİZYOLOJİSİ TANIMLAR Preterm/Prematüre Bebek- 37 gestasyon haftasından önce doğan Gestasyon yaşına göre sınıflandırma Prematüre (erken doğan)

Detaylı

standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika

standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika Standartlar ve Sertifikalar.1. Genel Önceki bölümlerde paslanmaz çeliklere ait pek çok özellikler, standartlar ve karfl l klar hakk nda baz bilgiler verilmiflti.

Detaylı

2. Çocukluk çağında demir eksikliği anemisi?

2. Çocukluk çağında demir eksikliği anemisi? DEMİR EKSİKLİĞİ 1. Demir eksikliği anemisi nedir? Demir eksikliği anemisi : kan hücrelerinin yapımı için gerekli olan demirin dışarıdan besinlerle yetersiz alınması yada vücuttan aşırı miktarda kaybedilmesi

Detaylı

Hepatit B. HASTALIK Hepatit B nin etkeni nedir? Hepatit B hepatit B virüsü (HBV) ile meydana getirilen bir hastal kt r.

Hepatit B. HASTALIK Hepatit B nin etkeni nedir? Hepatit B hepatit B virüsü (HBV) ile meydana getirilen bir hastal kt r. Hepatit B HASTALIK Hepatit B nin etkeni nedir? Hepatit B hepatit B virüsü (HBV) ile meydana getirilen bir hastal kt r. HBV nas l yay l r? Hepatit B, hepatit B li kiflilerin kan veya vücut s v lar yoluyla

Detaylı

EOZİNOFİLİK ÖZOFAJİT ANTALYA 2016 DR YÜKSEL ATEŞ BAYINDIR HASTANESİ ANKARA

EOZİNOFİLİK ÖZOFAJİT ANTALYA 2016 DR YÜKSEL ATEŞ BAYINDIR HASTANESİ ANKARA EOZİNOFİLİK ÖZOFAJİT ANTALYA 2016 DR YÜKSEL ATEŞ BAYINDIR HASTANESİ ANKARA 1. vaka S.P ERKEK 1982 DOĞUMLU YUTMA GÜÇLÜĞÜ ŞİKAYETİ MEVCUT DIŞ MERKEZDE YAPILAN ÖGD SONUCU SQUAMOZ HÜCRELİ CA TANISI ALMIŞ TEKRARLANAN

Detaylı

KRONİK HASTALIK ANEMİSİ. İNT.DR.KÜBRA ÖZATA Ocak 2012

KRONİK HASTALIK ANEMİSİ. İNT.DR.KÜBRA ÖZATA Ocak 2012 KRONİK HASTALIK ANEMİSİ İNT.DR.KÜBRA ÖZATA Ocak 2012 1 GİRİŞ VE TANIM Kronik hastalık anemisi (KHA); infeksiyon, inflamasyon, neoplastik hastalıklar, ağır travmalar, kalp yetersizliği, diabetes mellitus,

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİLERİ. Tablet. Bir yüzü çentikli beyaz ila beyaza yakın kapsül şeklinde tablet.

KISA ÜRÜN BİLGİLERİ. Tablet. Bir yüzü çentikli beyaz ila beyaza yakın kapsül şeklinde tablet. KISA ÜRÜN BİLGİLERİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI AMİNESS-N film tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Etkin madde: Her tablet; 45 mg L-Histidin, 60 mg L-İzolösin, 90 mg L-Lösin, 96 mg L- Lizin asetat

Detaylı

Çocukta Fe Eksikliği Dışındaki Anemiler

Çocukta Fe Eksikliği Dışındaki Anemiler Çocukta Fe Eksikliği Dışındaki Anemiler Anemi, eritrosit sayısı veya hemoglobin düzeyinin normal değerlerin altında olmasıdır. Dokulara hemoglobin tarafından oksijen taşınmasının yetersiz olduğu, pediatri

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

5.) Aşağıdakilerden hangisi, kan transfüzyonunda kullanılan kan ürünlerinden DEĞİLDİR?

5.) Aşağıdakilerden hangisi, kan transfüzyonunda kullanılan kan ürünlerinden DEĞİLDİR? DERS : KONU : MESLEK ESASLARI VE TEKNİĞİ KAN VE KAN ÜRÜNLERİ TRANSFÜZYONU 1.) Kanın en önemli görevini yazın : 2.) Kan transfüzyonunu tanımlayın : 3.) Kanın içinde dolaştığı damar çeşitlerini yazın : 4.)

Detaylı

Prof.Dr. Alaattin Yıldız İstanbul Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı

Prof.Dr. Alaattin Yıldız İstanbul Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Prof.Dr. Alaattin Yıldız İstanbul Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Eritrosit Yaşam Süreci 120 gün Dolaşım Globin Amino asid Kemik iliğinde Eritropoez Fe Fe 3+ Transferrin Hem Biliverdin Dalak karaciğer

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

KAN- LENFOİD SİSTEM SEMİYOLOJİSİ

KAN- LENFOİD SİSTEM SEMİYOLOJİSİ KAN- LENFOİD SİSTEM SEMİYOLOJİSİ AMAÇ: Hematolojik sisteme ait yakınmaları, öykünün, fizik bakının temel noktalarını ve ilk basamak tanı yöntemlerini öğrenmek. HEDEFLER 1-Hematolojik sistemi oluşturan

Detaylı

Pnömokokal hastal klar

Pnömokokal hastal klar Pnömokokal hastal klar HASTALIK Pnömokokal hastal klar n etkeni nedir? Pnömokokal hastal klara Streptococcus pneumoniae ad verilen bir bakteri neden olur. Bu bakterinin 80 den fazla tipi vard r. Bunlar

Detaylı

YOĞUN BAKIM EKĐBĐNDE HEMŞĐRE ve REHABĐLĐTASYON. Yrd. Doç. Dr. Nilay Şahin Selçuk Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD.

YOĞUN BAKIM EKĐBĐNDE HEMŞĐRE ve REHABĐLĐTASYON. Yrd. Doç. Dr. Nilay Şahin Selçuk Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD. YOĞUN BAKIM EKĐBĐNDE HEMŞĐRE ve REHABĐLĐTASYON Yrd. Doç. Dr. Nilay Şahin Selçuk Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD. Rehabilitasyonun Tanımı Fizyolojik veya anatomik yetersizliği

Detaylı

BALIK YAĞI MI BALIK MI?

BALIK YAĞI MI BALIK MI? BALIK YAĞI MI BALIK MI? Son yıllarda balık yağı ile ilgili kalp damar hastalıklarından tutun da romatizma, şizofreni, AIDS gibi hastalıklarda balık yağının kullanılmasının yararları üzerine çok sayıda

Detaylı

Ödem, hiperemi, konjesyon. Doç. Dr. Halil Kıyıcı 2015

Ödem, hiperemi, konjesyon. Doç. Dr. Halil Kıyıcı 2015 Ödem, hiperemi, konjesyon Doç. Dr. Halil Kıyıcı 2015 1 Hemodinamik bozukluklar Ödem Hiperemi / konjesyon Kanama (hemoraji) Trombüs / emboli İnfarktüs Şok 2 Hemodinamik bozukluklar Ödem 3 Ödem Tanım: İnterstisyel

Detaylı

Tarifname BÖBREKÜSTÜ BEZĠ YETMEZLĠĞĠNĠN TEDAVĠSĠNE YÖNELĠK BĠR FORMÜLASYON

Tarifname BÖBREKÜSTÜ BEZĠ YETMEZLĠĞĠNĠN TEDAVĠSĠNE YÖNELĠK BĠR FORMÜLASYON 1 Tarifname Teknik Alan BÖBREKÜSTÜ BEZĠ YETMEZLĠĞĠNĠN TEDAVĠSĠNE YÖNELĠK BĠR FORMÜLASYON Buluş, böbreküstü bezi yetmezliğinin tedavisine yönelik oluşturulmuş bir formülasyon ile ilgilidir. Tekniğin Bilinen

Detaylı

Cerrahi Hastada Beslenme ve Metabolizma. Prof.Dr. İsmail Hamzaoğlu

Cerrahi Hastada Beslenme ve Metabolizma. Prof.Dr. İsmail Hamzaoğlu Cerrahi Hastada Beslenme ve Metabolizma Prof.Dr. İsmail Hamzaoğlu Travma ve cerrahiye ilk yanıt Total vücut enerji harcaması artar Üriner nitrojen atılımı azalır Hastanın ilk resüsitasyonundan sonra Artmış

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. 35, 50 ve 100 gramlık alüminyum tüplerde, uygulayıcısı ve kullanma talimatı ile birlikte karton kutuda kullanıma sunulmaktadır.

KULLANMA TALİMATI. 35, 50 ve 100 gramlık alüminyum tüplerde, uygulayıcısı ve kullanma talimatı ile birlikte karton kutuda kullanıma sunulmaktadır. ESTRIOL Vajinal Krem, 1 mg Vajinal yolla veya haricen uygulanır. KULLANMA TALİMATI Etkin madde: 1 gramında 1 mg östriol bulunur. Yardımcı maddeler: Dekalinyum klorür, Parfüm yağı, Dokusat sodyum, Propilen

Detaylı

Yeni Anket Verisi Girişi

Yeni Anket Verisi Girişi Yeni Anket Verisi Girişi lara ait kimlik verileri kesinlikle başka bir alanda paylaşılmayacaktır. ya ait özel veriler, sadece bilimsel çalışma merkezinin kendisi tarafından görüntülenebilecektir. proje

Detaylı

Yetişkinde Demir Eksikliği Anemisi (DEA) Tanı ve Tedavi Kılavuzu

Yetişkinde Demir Eksikliği Anemisi (DEA) Tanı ve Tedavi Kılavuzu Yetişkinde Demir Eksikliği Anemisi (DEA) Tanı ve Tedavi Kılavuzu GĐRĐŞ 1. Aneminin saptanması Dünya Sağlık Örgütü nün tanımlamasına göre anemi: hemoglobinin, 15 yaşın üstünde erkekte 13g/dl altında, 15

Detaylı

KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ 1. BEŞERĐ TIBBĐ ÜRÜNÜN ADI. LACDIGEST 2250 u/tab Çiğneme Tableti 2. KALĐTATĐF VE KANTĐTATĐF BĐLEŞĐM

KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ 1. BEŞERĐ TIBBĐ ÜRÜNÜN ADI. LACDIGEST 2250 u/tab Çiğneme Tableti 2. KALĐTATĐF VE KANTĐTATĐF BĐLEŞĐM 1. BEŞERĐ TIBBĐ ÜRÜNÜN ADI KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ LACDIGEST 2250 u/tab Çiğneme Tableti 2. KALĐTATĐF VE KANTĐTATĐF BĐLEŞĐM Etkin madde: Her bir çiğneme tableti 2250 ünite tilaktaz içerir. Yardımcı maddeler:

Detaylı

ANNE KANINDAKİ DEMİR, TOTAL DEMİR BAĞLAMA KAPASİTESİ VE FERRİTİN DÜZEYLERİNİN FETAL DEĞERLER İLE İLİŞKİSİ

ANNE KANINDAKİ DEMİR, TOTAL DEMİR BAĞLAMA KAPASİTESİ VE FERRİTİN DÜZEYLERİNİN FETAL DEĞERLER İLE İLİŞKİSİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAKIRKÖY DOĞUMEVİ KADIN VE ÇOCUK HASTALIKLARI EĞİTİM HASTANESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM KLİNİK ŞEFİ DOÇ. DR. AHMET GÜLKILIK ANNE KANINDAKİ DEMİR, TOTAL DEMİR BAĞLAMA KAPASİTESİ

Detaylı

Endokrin Testler Cep K lavuzu

Endokrin Testler Cep K lavuzu Deomed Medikal Yay nc l k Endokrin Testler Cep K lavuzu Prof. Dr. fiazi mamo lu Prof. Dr. Canan Özyard mc Ersoy Uzm. Dr. Sinem K y c Uzm. Dr. Metin Güçlü Uzm. Dr. Özen Öz Gül Uzm. Dr. Soner Cander Uzm.

Detaylı

Enfeksiyon, Kalp, Karaci er Hastal klar nda Anemi

Enfeksiyon, Kalp, Karaci er Hastal klar nda Anemi itimi Etkinlikleri.Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Anemiler Sempozyumu 19-20 Nisan 2001, stanbul, s. 189-196 Sürekli T p E.Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi

Detaylı

YETİŞKİNLERDE DEMİR EKSİKLİĞİ ANEMİSİ. Hazırlayan :Dr.Mine CEYLAN DOĞAN Danışman:Yrd.Doç.Dr.Ayşe Gülsen CEYHUN PEKER

YETİŞKİNLERDE DEMİR EKSİKLİĞİ ANEMİSİ. Hazırlayan :Dr.Mine CEYLAN DOĞAN Danışman:Yrd.Doç.Dr.Ayşe Gülsen CEYHUN PEKER YETİŞKİNLERDE DEMİR EKSİKLİĞİ ANEMİSİ Hazırlayan :Dr.Mine CEYLAN DOĞAN Danışman:Yrd.Doç.Dr.Ayşe Gülsen CEYHUN PEKER SUNUM AKIŞI Prevelans Demir Tanım Etyoloji Klinik ve Lab.bulguları Gebelik Tedavi Prevelans

Detaylı

Eriflkinde Anemilere Genel Yaklafl m

Eriflkinde Anemilere Genel Yaklafl m .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Anemiler Sempozyumu 19-20 Nisan 2001, stanbul, s. 9-16 Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi

Detaylı

Akdeniz Anemisi; Cooley s Anemisi; Talasemi Majör; Talasemi Minör;

Akdeniz Anemisi; Cooley s Anemisi; Talasemi Majör; Talasemi Minör; TALASEMİ Akdeniz Anemisi; Cooley s Anemisi; Talasemi Majör; Talasemi Minör; Talasemi kırmızı kan hücrelerinin üretimini bozan genetik hastalıklardır. Ülkemizde çok sık görülmektedir. Hastaların kırmızı

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

HEMOGRAMI NASIL DEĞERLENDİRELİM? Dr Reyhan Küçükkaya

HEMOGRAMI NASIL DEĞERLENDİRELİM? Dr Reyhan Küçükkaya HEMOGRAMI NASIL DEĞERLENDİRELİM? Dr Reyhan Küçükkaya Hemogramı nasıl değerlendirelim? Demir eksikliği? Talasemi? Trombositopeni? Lökositoz? Demir desteği nasıl verilmeli? Dr Reyhan Küçükkaya Hemogram için

Detaylı

stanbul Üniversitesi Cerrahpafla T p Fakültesi, Çocuk Sa l ve Hastal klar Anabilim Dal, Pediatrik Hematoloji-Onkoloji Bilim Dal, stanbul, Türkiye

stanbul Üniversitesi Cerrahpafla T p Fakültesi, Çocuk Sa l ve Hastal klar Anabilim Dal, Pediatrik Hematoloji-Onkoloji Bilim Dal, stanbul, Türkiye 14 Derleme Review Iron deficiency anemia stanbul Üniversitesi Cerrahpafla T p Fakültesi, Çocuk Sa l ve Hastal klar Anabilim Dal, Pediatrik Hematoloji-Onkoloji Bilim Dal, stanbul, Türkiye Özet dünyada en

Detaylı

Akdeniz Anemisi; Cooley s Anemisi; Talasemi Majör; Talasemi Minör;

Akdeniz Anemisi; Cooley s Anemisi; Talasemi Majör; Talasemi Minör; TALASEMİ Akdeniz Anemisi; Cooley s Anemisi; Talasemi Majör; Talasemi Minör; Talasemi kırmızı kan hücrelerinin üretimini bozan genetik hastalıklardır. Ülkemizde çok sık görülmektedir. Hastaların kırmızı

Detaylı

BÜYÜME HORMONU EKS KL

BÜYÜME HORMONU EKS KL Hasta Rehberi Say 2 BÜYÜME HORMONU EKS KL Kolay okunabilir rehber Büyüme Hormonu Eksikli i - Say 2 (A ustos 2006 da güncellenmifltir) Bu rehber Reading Üniversitesi, Sa l k Bilimleri Enstitüsü, Reading,

Detaylı

NORMAL EKMEK ANKARA HALK EKMEK

NORMAL EKMEK ANKARA HALK EKMEK NORMAL EKMEK ANKARA HALK EKMEK NORMALEKMEK ekmek k vam nda sofralar n gözdesi Normal ekmek; un, su, tuz, maya ve gerekli durumlarda katk maddesi ilave edilerek üretilmektedir. nsan beslenmesi aç s ndan

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Doktor tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediği takdirde aşağıdaki dozlarda kullanılır.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Doktor tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediği takdirde aşağıdaki dozlarda kullanılır. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI GRİZİNC 15 mg/ 5 ml şurup 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Etkin Madde: Çinko sülfat heptahidrat Yardımcı maddeler: Şeker (sükroz) Gliserin Sunset yellow

Detaylı

Hipofiz adenomu; Prolaktin salgılayan hipofiz adenomu;

Hipofiz adenomu; Prolaktin salgılayan hipofiz adenomu; PROLAKTİNOMA Hipofiz adenomu; Prolaktin salgılayan hipofiz adenomu; Prolaktinoma beyinde yer alan hipofiz bezinin prolaktin salgılayan tümörüdür. Kanserleşmez ancak hormonal dengeyi bozar. Prolaktin hormonu

Detaylı

(İlk iki harfleri - TR)

(İlk iki harfleri - TR) VET-A Kayıt Tarihi:. /. /.. THD Veritabanları Kemik İliği Yetmezliği Veritabanı Hasta Kayıt Formu VET-A HEKİM BİLGİLERİ 1. Merkez 2. Hekim HASTA BİLGİLERİ 3. Hasta Kodu Sistem tarafından otomatik olarak

Detaylı

2. TRİMESTER GEBELERDE ANEMİNİN DEMİR EKSİKLİĞİ ÖLÇÜMLERİ VE YENİDOĞAN DOĞUM KİLOSU İLE İLİŞKİSİ

2. TRİMESTER GEBELERDE ANEMİNİN DEMİR EKSİKLİĞİ ÖLÇÜMLERİ VE YENİDOĞAN DOĞUM KİLOSU İLE İLİŞKİSİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAKIRKÖY DR. SADİ KONUK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM KLİNİĞİ 2. TRİMESTER GEBELERDE ANEMİNİN DEMİR EKSİKLİĞİ ÖLÇÜMLERİ VE YENİDOĞAN DOĞUM KİLOSU İLE İLİŞKİSİ

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

İLK YARDIM KURSUNUN KONULARI ZEH RLENMELER

İLK YARDIM KURSUNUN KONULARI ZEH RLENMELER İLK YARDIM KURSUNUN KONULARI ZEH RLENMELER Zehirlenme Nedir? Vücuda toksik bir maddenin girmesi ile normal fonksiyonlar n n bozulmas d r. Vücudun ya amsal fonksiyonlar na zarar verebilece inden vücuda

Detaylı