STRATEJĠK PLAN ÖNERĠLERĠ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "STRATEJĠK PLAN ÖNERĠLERĠ"

Transkript

1 STRATEJĠK PLAN ÖNERĠLERĠ Yeni hazırlanacak Revizyon Stratejik Planda yer alacak projelerin gerçekleştirilmesinde belediye kaynaklarıyla birlikte diğer kamu kurumları ve özel sektör kaynaklarından da etkin bir şekilde yararlanılması ve bu paydaşlarla ilişkilerin geliştirilmesi temel esaslardan biri olmalıdır. Sorunların ertelenmesi, ilave gelecek yeni sorunlarla birlikte aşılması çok güç problemlere neden olacaktır. Bu problemlerin yaşanmaması için sorunları çözecek yeni kaynaklar yaratılmalıdır. Böylece İzmirlinin yaşam konforunu arttıracak ve çağdaş standartlara ulaştıracak hizmetlerin biran önce hayata geçirilmesi sağlanacaktır. Bu amaçla bugüne kadar tespit edilmiş sorunlar ve çözümlerine yönelik bazı proje ve önerilerimiz aşağıda yer almaktadır. SU - ATIK SU VE ÇEVRE 1. Ġçme ve kullanma suyu temini: Temiz, sağlıklı yeraltı ve yer üstü su kaynaklarını geliştirmeli, yeni kaynaklar oluşturmalı ve arıtma tesislerini kurarak kullanıcılara ulaştırılması için ishale ve dağıtım hatları oluşturulmalıdır. 2. Ġçme suyu kaçaklarının kabul edilebilir dünya ortalamasına çekilmesi: Bu konudaki çalışmalar çok yetersizdir. Biran önce %45 ler seviyesinde olan kaçak kayıp oranı %20 lere çekilmelidir. 3. Yağmur suyu ve atık su kanallarının ayrılması: Stratejik Plan da 30 km lik yağmur suyu toplama kanalı yapılması esas alınmıştır. Yeterli olmaktan çok uzaktır. Sonucunda da 1 yıldaki atık su, şehre verilen temiz suyun 2 katından fazladır. Bu proje zamanında yeterli olarak gerçekleştirilseydi Caat 4. faz projesine dahi gerek kalmayacaktı. 4. Atık su arıtma: Şuandaki mevcut arıtma sisteminden çıkan çamur sorunu biran evvel çözülmeli çıkan çamurdan biogaz elde ederek elektrik enerjisine dönüştürülmelidir. Ancak temel amaç mevcut arıtma tesisinin minimum çamur çıkaracak şekilde revize edilmesi olmalıdır. Revize edilmiş arıtma tesisinden çıkan suyun tarım ve sanayide kullanılması sağlanmalıdır. Böylece hem ekonomik bir kazanç elde edilmiş olacaktır, hem de çevre ve körfezin kirletilmesi riski de ortadan kalkmış olacaktır. 5. Körfeze deģarj edilen biyolojik olarak arıtılmıģ atık suyun içerisindeki ağır metallerin en kısa sürede giderilmesi: Çevre ve insan sağlığı açısından hayati bir projedir. Deniz canlılarının üzerindeki çok olumsuz etkileri yanında, bu canlıları tüketen insanların (İzmirlilerin büyük bir çoğunluğu) onulmaz hastalıklara yakalanması kaçınılmazdır. 6. Körfezin temizlenmesi için Gediz Deltasının kurtarılması: Gediz nehrinin geçtiği güzergah ve körfezin ekolojisinin korunması için gerek İzmir ili sınırları içerisinde gerekse Gediz havzası bütününde alınması gereken tedbirlerde İ.B.B ve İZSU etkin olmalıdır. 7. Tarihi su yapıları ve dere ıslahları: Tarihi su yapılarını korumak temel görevlerimizdendir. Bunların restorasyonu biran evvel yapılmalıdır. Kent içindeki dere yataklarının ıslahı tamamlanmalı kaçak deşarj ve atık su önlenmeli ve bu yatakların rutin temizlikleri yapılmalıdır.

2 8. Katı atık yönetiminin AB standartlarına çıkarılması: Yeteri kadar tartışılmış bu konuda da ne yazık ki hala istenilen netice alınamamıştır. Katı atıklardan enerji elde edilen çağdaş bir yöntem kısa sürede devreye alınmalıdır. 9. Çiftçinin bilinçlendirilmesi ve organik tarımın teģvik edilmesi ve su havzalarının korunması: Stratejik Planda var olan bu proje ne yazık ki istenileni verememiştir. Organik tarımsal üretim konusunda sayılı büyük şirketler dışında üretimin çok büyük bir yüzdesini gerçekleştiren küçük ölçekteki tarımsal işletmelerde etkin bir faaliyetten söz etmek mümkün değildir. Tarım bakanlığı yerel örgütüyle birlikte çalışmanın yararlı olabileceği ve zaman kazandıracağı düşünülmektedir. 10. YeĢil bir Ġzmir için her yıl en az adet ağaç dikimi: İzmir Büyükşehir belediye sınırları içerisinde ne yazık ki zengin yeşil dokudan söz edilmesi mümkün değildir. Oksijen kaynağı ağaçların, küresel ısınmayı da önleyeceği, oksijen arttıkça ısının düşeceği malumdur. Bu nedenle Eko sistemdeki bozulan dengeyi sağlayacak ağaçlandırmanın İzmir e, ülkemize ve dünyamıza getireceği yararlar çok fazla olacaktır. Belediye bünyesindeki park ve bahçeler ile İzsu nun yanında Orman Bölge Müdürlüğüyle ve ilgili kurumlarla iyi bir koordine sonucu hedeflenen rakamda geçilecektir. Hatıra ormanı konusu da kesinlikle özendirilmelidir. 11. Temiz enerji kullanımının arttırılması ve özendirilmesi: Jeotermal enerjiden yeterince yararlanma sağlanmalıdır. Gecikmeden Seferihisar ve benzeri kaynakların verimlilik etütleri yaptırılmalı ve enerji üretimi (elektrik) yada ısıtmada kullanılmaları sağlanmalıdır. Doğalgaz dağıtım şebekesi inşaatı çok ağır ilerlemektedir. Şebekenin süratle tüm İzmir i kapsaması temin edilmelidir. 12. Yarımada ve kuzey aksında yeni hal kurulması: Büyüyen kent yapısında, tüketilen sebze-meyvelerin kontrollü girişlerinin sağlanması, ilave iki hal binasının daha yapılmasıyla bu bölgedeki alıcıların rahatlaması ve kaçak satışlara rağbet etmemelerini sağlayacak, belediye hizmetlerinin, hizmeti alana, en yakından ulaştırılmasına yardımcı olacaktır. 13. Hal binalarında kalıntı laboratuarlarının hizmete alınması: Bu hayati bir konudur. İzmirlinin sağlığını çok yakından ilgilendirdiği için çok kısa sürede faaliyete geçirilmesi yararlı olacaktır. KENTSEL KORUMA KENT DÖNÜġÜMÜ VE TASARIMI 1. Kemeraltı bölgesi potansiyelini fırsata çevirmek: Çarşının restorasyonu süratle tamamlanmalı ve yapıların değiştirilmesine kesinlikle izin verilmemelidir. Tarihi yaşatmak için büyük bir fırsat olan Kemeraltı bölgesinde ticari yapının değişmesi sağlanmalı ve konut fonksiyonu olmaması nedeniyle İzmirlinin entelektüel bir yaşam alanı olarak tercih etmelerini sağlayacak gece etkinliklerine kavuşması için gereken tedbirler alınmalıdır. Kemeraltı agora Kadifekale arasında bütünlük sağlanarak kent turizmine kazandırılmalıdır. 2. Gecekondu bölgelerinde kentsel dönüģümü hızlandırmak: İzmir in çağdaş kentler içerisindeki yerini alabilmesine engel olan en büyük etkenlerden biri de gecekondu bölgelerinin çokluğudur. Bu bölgelerde bölge halkının da görüşleri alınarak çok katlı, geniş park ve rekreasyon alanlı, otoparklı semtler oluşturulabilir. Projeleri belediyece yapılabilir. Ruhsat harçlarının çok küçük bir kısmı alınabilir. Toki ile işbirliği yapılabilir. Bu proje ile sağlıklı bir çevre yaratacağı gibi AİDİYET DUYGUSUNUN OLUŞMASI nda da fevkalade etkisi olacaktır. ĠZMĠR Ġ MARKA KENT YAPACAK VĠZYON PROJELER

3 1. Yeni opera binası yapımı: Yurtiçi ve yurtdışında İzmir i tanıtacak ölçekte bir proje yapılmalıdır. 2. Müze binası yapımı: Aynı şekilde opera binası gibi kente katkı koyacak bir projedir. Ne yazık ki komşu Yunanistan bu konuda bizden önce davranmıştır. Buna rağmen çok geç değildir. 3. Liman arkası, salhane bayraklı aksı kentsel tasarım projesi: İzmir in uluslar arası yatırımcılar için cazip bir yatırım merkezi haline getirecek etkin projedir. Bitirildiğinde İzmir in işsizlik sorununa çok büyük katkı koyacak, turizm ve ticaretin gelişmesine yardımcı olacak, kültürel gelişme sağlayacaktır. Ayrıca, İzmir in temel sorunlarından olan kamu ve özel otopark ihtiyacının çözümüne önemli katkısı olacaktır. Liman arkasındaki bölgenin karakterini bozmadan depolama alanı ve demir yolu ağları geliştirilmelidir. 4. Ege mahallesi projesi: Ege mahallesini düzenleyecek bir nevi rekreasyon projesidir. Mahalle sakinlerine iş imkanı sağlayacak bu proje ile kanal kıyıları değerlendirilecek, iç ve dış turizme istenilen bir yer kazandırılmış olacaktır. KENTSEL ALTYAPI, ULAġIM VE YENĠ GÜZERGAHLAR 1. Otopark sorununu çözülmesi: İzmir otopark konusunda çok yetersiz kalmıştır. Türkiye de 1000 kişiye düşen kamu otopark alanı ortalaması 7,2 m2 dir. Türkiye nin en kalabalık şehri olan İstanbul da bu oran 25,9 m2 iken İzmir de ise bu oran Türkiye ortalamasının da altında kalmış olup 4,4 m2 dir. Son 5 yılda İzmir de hiç kamu otoparkı yapılmamıştır. Bu amaçla gerek özel sektör gerekse resmi kurumlarca yapılan yapıların otopark ihtiyaçlarını karşılayacak bölge otoparklarının yapımı için yatırılan bedeller de bu amaçla kullanılmamıştır. Belediye bu sorunun çözümü için yeni açık ve kapalı kamu otoparkları yapmalı, özellikle metro istasyonlarının yakınlarında ücretsiz otopark alanlarını hızla hayata geçirmelidir. Özel sektör kesinlikle özendirilerek merkez ve semtler ile ilçelerde bölge (semt) otoparkları yapımı kolaylaştırılmalıdır. Yolların otopark olarak kullandırılmasından biran önce vazgeçilmelidir. Mevcut park ücretleriyle bu konuya yönelecek pek çok girişimci bulunacaktır. 2. Metro standardında raylı sistemin yaygınlaģtırılması: İzmir de 11,5 km lik raylı sistem faaliyettedir. Buna 5,5 km lik Üçyol Üçkuyular aksı eklendiğinde 17 km ye yakın bir hat mevcut olacaktır. Önümüzdeki 5 yılda özel sektörden de yararlanılarak, metro ağının 50 km ye ulaştırılması ve mevcut projelerin de günümüz şartlarına göre yenilenerek uygulanması trafik sorununu çözümünde büyük kolaylık sağlayacak hemşeri konforunu arttıracaktır. 3. Hafif raylı sistem hattının ana yerleģim bölgesinde yeraltına alınması: Bu proje ile özellikle sahil kesimde olmak üzere semtlerin bölünmüşlüğü ortadan kalkacak, sahilden içlere şehir planları aksamadan yapılacak, kent estetiğinde ve karayolu ulaşımında büyük faydalar sağlayacaktır. 4. Körfezi kucaklayacak 70 km lik tramvay hattının yapılması: Kısa zamanda çabuk yapılabilecek, düşük maliyetli (raylı sistemlere göre ¼ maliyette), hız yapmayan bu sistem ile Mavişehir - İnciraltın a bağlanmalı ve akstan ayrılan hatlar oluşturularak ring gibi kullanılmalıdır. Proje tamamlandığında İzmir in tanıtımına ve turizmine azımsanmayacak katkı sağlayacaktır. 5. Kent içi yeni ulaģım güzergahları: Araç trafiğini rahatlatacak ve ulaşım süresini kısaltacak yeni güzergahlar oluşturulmalıdır. Bu güzergahlardan uygun olanlarında raylı sistem ve karayolu en az 4 hat geçecek şekilde müşterek planlanarak inşa edilmelidir. Bu projelerin oluşturulmasında ilgili bakanlıklarla işbirliği yapılabilir. Bu projelerin önemlileri:

4 a- Üçkuyular - Çiğli tüp geçidi b- Konak Yeşildere - Buca tüneli c- Mustafa Kemal Sahil Bulvarı-Hatay (İnönü caddesi) - Eski İzmir Caddesi Karabağlar - Yeşillik Caddesi - Buca - Otokent güzergahı d- Buca - Dökümcüler Sitesi - Gökdere - Kaynaklar güzergahı e- Kuzey çevre yolu Osmangazi - Bornova bağlantı yolu v.b. 6. UlaĢımda körfezden yeterince yararlanma: Stratejik plandaki yapılacak iskeleler ne yazık ki realize edilmemiştir. Körfezden yeterince yararlanılmamaktadır. Günün koşullarına uygun hızlı ve çok büyük olmayan deniz taşıtlarıyla İzmirli karşı kıyılara yapacağı seyahati denizden yapmaya özendirilmelidir. Deniz taksisi iskeleleri oluşturularak özel sektöre açılmalıdır. Dünyada yat turizmi çok hızlı bir şekilde gelişmektedir. 12 ay turizm geliri sağlayabilecek yat limanı projeleri ile entegre turistlerin konaklamasına yönelik otel yatırımları özel sektör kullanılarak gerçekleştirilmelidir. 1/ lik nazım imar planlarında yeni yat limanı ve marina alanlarının belirlenmesi gerekmektedir. KÜLTÜR, SPOR, EĞĠTĠM, TURĠZM VE SOSYAL HĠZMETLER 1. Yüksek eğitimin geliģtirilmesi: Belediyece, İzmir de uluslararası üne sahip en az bir üniversitenin oluşmasına yardımcı olunmalıdır. Böyle bir üniversite İzmir in en büyük reklamı olacaktır. Ayrıca, devlet ve vakıf üniversitelerinin sayısını arttırmak ve bu sayede kongreler şehri ünvanını kazanmak için üniversitelerle işbirliği yapmalı, üniversite okuyacakların İzmir i tercih etmelerini sağlayacak faaliyetlerde bulunmalı, ihtiyaçlı öğrencilere ayni yardımlar yapmalı, barınma imkanlarının geliştirilmesine yardımcı olmalı v.b. tedbirler İzmir in dünya şehirleri içinde hak ettiği yeri almasını sağlayacaktır. 2. Kütüphane ve müzeler: Uluslararası üne sahip bir müze ve kütüphane kurmalı, kütüphane ve müzelerde araştırma yapacak yurtiçinden ve yurtdışından gelenlere yardımcı olmalıdır. (Özellikle İzmir konusunda araştırma yapanlara ) f- Kültür park ve yeni fuar alanı expo: Expo için gecikmeden tekrar girişimde bulunulmalıdır. Paralelinde de planlama devam etmelidir. Kültür park açık bir rekreasyon alanı haline dönüştürülmelidir. Kentin sosyal merkezi olmalıdır. Çok geciken serbest bölge bitişiğindeki fuar alanı biran önce faaliyete geçirilmelidir. Dünyadaki etkin fuar destinasyonları İzmir e çekilmelidir. g- Turizm faaliyetlerinin geliştirilmesi: Şehir içi, sahil, körfez ve şehir dışı turlar düzenleyerek, müzeleri geliştirerek gelen turistin daha uzun süre kalmasını temin etmek, merkeze, sahil bandına (güneyde Seferihisar Selçuk ve Karaburun a kadar, kuzeyde Foça bölgesine ) konaklama tesislerinin yapılmasını teşvik etmelidir. Konaklama tesislerinin yetersizliği mermer fuarı gibi ihtisas fuarlarının düzenlemelerinde fazlasıyla hissedilmiştir. Etkinliklerin sürekliliği (sıklığı) ve büyüklük olarak yeterliliği yatak sayısının arttırılmasında ve idame ettirilmesinde ana etken olacaktır. h- Sporcu ve spor kulüplerinin desteklenmesi: İzmir de amatör kulüpler doğrudan belediyece, profesyonel kulüpler ise var olan veya kurulacak vakıflar aracılığı ile desteklenmelidir. Sporcu yetiştiren amatör kulüplerden başarılı olanlara (profesyonel lige en çok oyuncu verenlere ) daha fazla katkı sağlayarak bu türden çalışmalar özendirilmelidir.

5 Aynı yöntemli amatör ve profesyonel kulüpler arası turnuvalar düzenleyerek birinci olanlar iyi bir tutarla ödüllendirilmelidir. Bu sayede süper lige en az bir takımın çıkması ve süper lig de kalması sağlanacaktır. Bu sayede İzmir in etkin bir reklamı olacaktır. İzmirlinin spor alanlarının kullanımı yeterli değildir. Mahalli görsel ve yazılı medya da kullanılarak iyi bir kampanya ile spor saha ve tesislerinin kullanımı sağlanmalıdır. i- Kadın sosyal hizmet merkezleri: Her ilçede en az bir adet olmak üzere hizmet kompleksi bulunmalıdır. Bu komplekslerde yüzme havuzu, spor merkezi, meslek edindirme, sosyal eğitim alanları, kreş gibi birimler mutlaka yapılmalıdır. j- Engelli yaşam kompleksleri: Engelli vatandaşlarımızın öncelikli bilgi envanterleri çıkartılarak ( muhtarlardan yararlanılarak ), tespit edilenlere eğitimden spora, rehabilitasyondan eğlenceye kadar tüm gereksinimlerinin karşılandığı merkezler oluşturulmalıdır. 3. Ġzmir in dünya termal tedavi merkezi haline getirilmesi: İnciraltı bölgesinin turizm bakanlığı tarafından sağlık ve turizm alanı olarak planlanmasından sonra yatırımcılar için dünya çapında bir cazibe merkezi olacaktır. Seferihisar Doğanbey Payamlı İnciraltı bölgesindeki bu yüksek potansiyelin kullanılması için dünya çapındaki yatırımcıları çekecek çalışmalar belediye tarafından yapılmalıdır. DEPREM RĠSK ANALĠZĠ Diri fay hatlarına yakınlık öncelik kriteri olmak kaydıyla, şehrin mevcut bina envanteri çıkarılmalı, zayıf yapı sahipleri uyarılmalıdır. Bina güçlendirmelerinin yapılması takip edilmeli, gecikenler uyarılmalıdır. Şehrin ulaşım sistemindeki, alt ve üst geçitler köprüler v.b. sanat yapıları incelenerek gerekli görülenlerde güçlendirmeler yapılmalıdır. Resmi bina ve tesisler ile altyapıda belediye sorumluluğunda olmayan sanat yapıları, köprüler, yeraltı ve yerüstü elektrik gerilim şebekelerinden güçlendirilmesi gerekenleri ilgililere bildirmeli ve takip etmelidir. Ayrıca çalışmalar temiz su ve pis su şebekelerinde de yapılarak deprem sonrası oluşabilecek salgın hastalıklara karşı önleyici tedbir alınmalıdır. Av. Ömür KABAK AK PARTi Ġzmir Ġl BaĢkanı

İZMİR TİCARET ODASI'NIN İZMİR KALKINMA AJANSI PROJELER RAPORU

İZMİR TİCARET ODASI'NIN İZMİR KALKINMA AJANSI PROJELER RAPORU İZMİR TİCARET ODASI İZMİR TİCARET ODASI'NIN İZMİR KALKINMA AJANSI PROJELER RAPORU Hazırlayan: Hitay BARAN, Ümit ÇİÇEK, Ahmet BÜKE, Mert İLKUTLUĞ, Dilara Sürgü ERSÖZLÜ Dış Ekonomik İlişkiler Müdürlüğü,

Detaylı

KENTiN SAKiNi DES'L, SAHiBi OLAlıM..

KENTiN SAKiNi DES'L, SAHiBi OLAlıM.. KENTiN SAKiNi DES'L, SAHiBi OLAlıM.. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği toplumsal gelişmenin ve çağdaş yaşamın gerektirdiği kentsel yaşam ' alitesine ulaşılabilmesi için kentlere ve kentlerde yaşayan

Detaylı

YENĠ KURULAN BAYRAKLI ĠLÇESĠ DEĞERLENDĠRMESĠ

YENĠ KURULAN BAYRAKLI ĠLÇESĠ DEĞERLENDĠRMESĠ YENĠ KURULAN BAYRAKLI ĠLÇESĠ DEĞERLENDĠRMESĠ Hazırlayan Kent DanıĢmanlığı Ofisi AraĢtırma ve Meslekleri GeliĢtirme Müdürlüğü ĠZMĠR Aralık 2008 Adres: Atatürk Caddesi No: 126 35210 Pasaport ĠZMĠR Çağrı

Detaylı

2008 YILI FAALİYET RAPORU KAHRAMANMARAŞ BELEDİYESİ

2008 YILI FAALİYET RAPORU KAHRAMANMARAŞ BELEDİYESİ 2 KAHRAMANMARAŞ BELEDİYESİ 2008 YILI FAALİYET RAPORU KAHRAMANMARAŞ BELEDİYESİ 3 4 Yayın Kurulu Mustafa UZUNLAR M.Fatih ERTAŞ «etin CANLI Mehmet DEMİRKOL Harun ERYILMAZ Mehmet DEMİR Yapım Kahramanmaraş

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI İZMİR TİCARET ODASI NIN T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI NIN HAZIRLAMAKTA OLDUĞU 1/100

İZMİR TİCARET ODASI İZMİR TİCARET ODASI NIN T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI NIN HAZIRLAMAKTA OLDUĞU 1/100 İZMİR TİCARET ODASI İZMİR TİCARET ODASI NIN T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI NIN HAZIRLAMAKTA OLDUĞU 1/100.000 ÖLÇEKLİ İZMİR-MANİSA-KÜTAHYA ÇEVRE DÜZENİ PLANINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ Hazırlayan: Hitay BARAN İZMİR,

Detaylı

GELECEĞİN İZMİR İ İZMİR TİCARET ODASI

GELECEĞİN İZMİR İ İZMİR TİCARET ODASI GELECEĞİN İZMİR İ İZMİR TİCARET ODASI VİZYON İZMİR TİCARETTE, ÜRETİMDE VE TURİZMDE REKABET GÜCÜNE SAHİP, YAŞAM KALİTESİ YÜKSEK BİR DÜNYA KENTİ OLMALIDIR. HEDEF MARKA KENT : GÜZEL İZMİR İZMİR İN VİZYONUNA

Detaylı

İZMİR ÇEVRE DURUM RAPORU 2009. 05.06.2009 ÇMO İzmir Şubesi TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ

İZMİR ÇEVRE DURUM RAPORU 2009. 05.06.2009 ÇMO İzmir Şubesi TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ İZMİR TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ ÇEVRE DURUM RAPORU 2009 05.06.2009 ÇMO İzmir Şubesi İçme Suyu Kaynakları ve Kaynakların Korunması, Altyapı ve Atıksu, Hava Kalitesi, Katı Atıklar, Tıbbi

Detaylı

II. PERFORMANS BİLGİLERİ... 7

II. PERFORMANS BİLGİLERİ... 7 İçindekiler I. GENEL BİLGİLER... 3 A. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 3 1. Belediyenin Görev ve Sorumlulukları... 3 2. Belediyenin Yetkileri ve İmtiyazları... 3 B. TEŞKİLAT YAPISI... 5 C. FİZİKSEL KAYNAKLAR...

Detaylı

SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Sayfa 1 / 18 DİYARBAKIR SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ (Bakanlara ve Milletvekillerine ) İçindekiler DİYARBAKIR TİCARET VE SANAYİ ODASI Sayfa 2 / 18 Sayfa Giriş..3 1. Tarım ve Hayvancılık. 4 2.1 Genel Durum......4

Detaylı

1. GENEL BİLGİLER 1.1. ÇİĞLİ İLÇESİ

1. GENEL BİLGİLER 1.1. ÇİĞLİ İLÇESİ 1. GENEL BİLGİLER 1.1. ÇİĞLİ İLÇESİ 1.1.1. KONUM Çiğli, İzmir Körfezi'nin kuzeyinde 130.000.000 metrekarelik bir bölgeyi kaplar. Kuzeyde ve batıda Menemen, doğuda ise Karşıyaka ile komşudur. Yamanlar dağ

Detaylı

TCDD nin ihracatta navlun ücretinde, ülke içinde uygulanan ücret ülke dışındakinden yüksektir. Sınır dışında uygulanan ücret esas alınmalıdır.

TCDD nin ihracatta navlun ücretinde, ülke içinde uygulanan ücret ülke dışındakinden yüksektir. Sınır dışında uygulanan ücret esas alınmalıdır. Türk girişimcisinin önündeki engellerin azaltılması ile ilgili mücadelelerin verildiği günümüzde İthalatçı Birlikleri nin kurulması hususunda çalışmalar yapılmaktadır. Böyle bir kurumun oluşturulması,

Detaylı

KARS KENTLEŞME YERLEŞME VE MEKANSAL İNCELEME RAPORU. (sayfa:41-79)

KARS KENTLEŞME YERLEŞME VE MEKANSAL İNCELEME RAPORU. (sayfa:41-79) KARS KENTLEŞME YERLEŞME VE MEKANSAL İNCELEME RAPORU (sayfa:41-79) ŞUBAT-2011 Rıza Yıldırıma ait Ev: Taşınmaz bodrum katı ile birlikte iki kattan oluşmaktadır. Baltık mimari tarzındaki taşınmaz düzgün kesme

Detaylı

Aralık 2011. Türkiye Van için tek yürek oldu. SKB üyesi belediyeler Van daki deprem felaketinin yaralarını, yardım kampanyaları ile sardılar.

Aralık 2011. Türkiye Van için tek yürek oldu. SKB üyesi belediyeler Van daki deprem felaketinin yaralarını, yardım kampanyaları ile sardılar. Aralık 2011 Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği 2005 dergisi ABANA AKÇAY ALTINOVA AMASRA ANTALYA AVANOS AYDIN BALÇOVA BANDIRMA BUHARKENT BURSA ÇANKAYA DENİZLİ DERİNCE DİDİM GEBZE GÖLCÜK ISPARTA İSTANBUL İZMİR

Detaylı

SAKARYA İLİ, GÜNEY PLANLAMA ALT BÖLGESİ 1/25000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ

SAKARYA İLİ, GÜNEY PLANLAMA ALT BÖLGESİ 1/25000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ SAKARYA İLİ GÜNEY PLANLAMA ALT BÖLGESİ 1/25000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ SAKARYA GÜNEYİ 1/25.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ DOĞUKAN İMAR İNŞ. SAYFA 1 PLAN HÜKÜMLERİ... 5

Detaylı

MEKANSAL GELİŞME. Özel İhtisas Komisyonu Raporu. Raportör: Yrd. Doç. Dr. Enver Erdinç Dinçsoy

MEKANSAL GELİŞME. Özel İhtisas Komisyonu Raporu. Raportör: Yrd. Doç. Dr. Enver Erdinç Dinçsoy MEKANSAL GELİŞME Özel İhtisas Komisyonu Raporu Raportör: Yrd. Doç. Dr. Enver Erdinç Dinçsoy Rapor içinde belirtilen görüşler komisyon katılımcılarının ve raportörün görüşlerini yansıtmaktadır. Bu görüşler

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

PERFORMANS PROGRAMI ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2009 PERFORMANS PROGRAMI ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2009 Yılı Performans Programı Yayına Hazırlık ve Baskı: Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü

Detaylı

Hizmetlerle, eserlerle, yatırımlarla ve reformlarla dolu 8,5 yıl geçirdik.

Hizmetlerle, eserlerle, yatırımlarla ve reformlarla dolu 8,5 yıl geçirdik. İZMİR PROJE ÖNSÖZ ÖNSÖZ 0 0 RECEP TAYYİP ERDOĞAN Sevgili İzmirliler Hizmetlerle, eserlerle, yatırımlarla ve reformlarla dolu, yıl geçirdik. Türkiye nin bütün illerinde, 0 bin kilometrekarelik vatan toprağının

Detaylı

ÇERKEZKÖY BÖLGESEL GELİŞİM PROJESİ

ÇERKEZKÖY BÖLGESEL GELİŞİM PROJESİ ÇERKEZKÖY BÖLGESEL GELİŞİM PROJESİ PROJE RAPORU 2011 Çerkezköy Belediye Başkanı Sn. Ali ERTEM in destekleri ile... YAYINA HAZIRLAYAN Çerkezköy Bölgesel Gelişim Çalışması Grubu adına Dr. Gökhan İNCE Endüstri

Detaylı

Büyükşehir Belediye Meclisi nin Değerli Üyeleri;

Büyükşehir Belediye Meclisi nin Değerli Üyeleri; Büyükşehir Belediye Meclisi nin Değerli Üyeleri; Öncelikle Yerel Kalkınma Hamlesi ni başlattığımız 2004 yılından bu yana geçen süre zarfında, Bursa nın geleceğinin inşası için eleştiri ve önerileriyle

Detaylı

Sağlık Sektör Raporu ve Yerel Sağlık Stratejisi

Sağlık Sektör Raporu ve Yerel Sağlık Stratejisi Sağlık Sektör Raporu ve Yerel Sağlık Stratejisi www.btso.org.tr Bu çalışma BTSO liderliğinde Pera EEMEA Büyüme Hizmetleri A.Ş. işbirliğinde hazırlanmıştır. İÇİNDEKİLER 1. ÖNSÖZ 4 2. YÖNETİCİ ÖZETİ 5 3.

Detaylı

Kamu Kalite Sempozyumu 15. Semanur KURT Antalya Kent Konseyi Başkan D E S T E K S P O N S O R L A R I O T U R U M S P O N S O R L A R I

Kamu Kalite Sempozyumu 15. Semanur KURT Antalya Kent Konseyi Başkan D E S T E K S P O N S O R L A R I O T U R U M S P O N S O R L A R I 15. Kamu Kalite Sempozyumu Semanur KURT Antalya Kent Konseyi Başkan O T U R U M S P O N S O R L A R I D E S T E K S P O N S O R L A R I Merkezi ve Yerel Yönetimlerde Katılım Merkezi Yönetimde -Ekonomik

Detaylı

1/100.000 Ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı Raporu Dördüncü Bölüm SWOT (GZFT) Analizi BÖLÜM 4. SWOT (GZFT) ANALİZİ

1/100.000 Ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı Raporu Dördüncü Bölüm SWOT (GZFT) Analizi BÖLÜM 4. SWOT (GZFT) ANALİZİ BÖLÜM 4. SWOT (GZFT) ANALİZİ 346 SWOT (GZFT) analizi, incelenen konunun güçlü ve zayıf yönlerini belirlemekte ve dış çevreden kaynaklanan fırsat ve tehditleri saptamakta kullanılan bir tekniktir. SWOT

Detaylı

TURHAL BELEDİYESİ. Osman KUŞ Celal YEL Hayrettin ÖNAL Yusuf KARAKOYUN Sami DEMİRKAYA G.Hakan ALPARSLAN Arzu KARCI

TURHAL BELEDİYESİ. Osman KUŞ Celal YEL Hayrettin ÖNAL Yusuf KARAKOYUN Sami DEMİRKAYA G.Hakan ALPARSLAN Arzu KARCI AK PARTİ MECLİS ÜYELERİ Osman KUŞ Celal YEL Hayrettin ÖNAL Yusuf KARAKOYUN Sami DEMİRKAYA G.Hakan ALPARSLAN Arzu KARCI Yusuf GENİŞ Nihat UÇAR Yahya GÖKTAŞ Ali TURAN Hasan AKMAN Celalettin ÖZKAPLAN Yahya

Detaylı

2010 BAYRAKLI BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI

2010 BAYRAKLI BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 010 PERFORMANS PROGRAMI Memleket Mutlaka Modern, Medeni ve Yeni Olacaktır. Bizim İçin Bu Hayat Davasıdır... 010 PERFORMANS PROGRAMI 4 010 PERFORMANS PROGRAMI 6 PERFORMANS PROGRAMI 010 BAŞKANIN SUNUŞU

Detaylı

Filyos Vadisi Projesi

Filyos Vadisi Projesi Filyos Vadisi Projesi Mehmet ÇETİNKAYA İnşaat Yüksek Mühendisi, Strateji Geliştirme ve Programlama Birim Başkanı, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı, Kozlu/Zonguldak. Özet Filyos Vadisi Projesi Zonguldak ın

Detaylı

ISZU KNT 522 ULAŞIM SİSTEMLERİ Dr. Muammer KANTARCI

ISZU KNT 522 ULAŞIM SİSTEMLERİ Dr. Muammer KANTARCI ISZU KNT 522 ULAŞIM SİSTEMLERİ Dr. Muammer KANTARCI Dersin amacı, kentsel planlama aracı olarak ulaşım planlama yaklaşımlarının tanımlanmasıdır. Bu amacı desteklemek için arazi kullanımı ve ulaşım modelleri

Detaylı

T.C. BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYESİ 2010 2014 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI

T.C. BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYESİ 2010 2014 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI 1 / 62 İÇİNDEKİLER 1. KALİTE P OLİTİKAM IZ... 4 2.STRATEJİK P LANLAMA... 5 2.1. STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMALARININ YASAL DAYANAKLARI... 5 2.2. ÇALIŞMA EKİPLERİ VE STRATEJİK PLANLAMA YAKLAŞIMI... 6 3. MEVCUT

Detaylı

HALKBANK KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ TURİZM SEKTÖR RAPORU

HALKBANK KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ TURİZM SEKTÖR RAPORU HALKBANK KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ TURİZM SEKTÖR RAPORU NİSAN 2011 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ 2 2 MEVCUT DURUM 3 2.1 Dünyada ve AB Ülkelerinde Turizm 3 2.2 Türkiye de Turizm Sektörü 6 3 KURUMSALSOSYAL

Detaylı

GEBZE BELEDiYESi 2010-2014 STRATEJiK PLANI

GEBZE BELEDiYESi 2010-2014 STRATEJiK PLANI PROGRAM PLAN BÜTÇE RAPOR GEBZE BELEDiYESi 2010-2014 STRATEJiK PLANI GEBZE BELEDİYESİ Güzeller Mah. Bahar Cd. No:1-41400 GEBZE Tel: 0262 642 04 30 (13 41-11 22-11 38) Fax: 0262 643 45 51 Web:www.gebze.bel.tr

Detaylı

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI İZMİR ŞUBESİ

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI İZMİR ŞUBESİ TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI İZMİR ŞUBESİ İZMİR TRAMVAYI İNCELEME RAPORU TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI İZMİR ŞUBESİ ULAŞIM KOMİSYONU AĞUSTOS 2014 1 2 İÇERİK GİRİŞ... 5 1. İZMİR TRAMVAY PROJELERİ... 7 1.1.

Detaylı