Haz rl k Mavi Kare Reklamc l k (0212) Bask Nak fl Ofset (0212)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Haz rl k Mavi Kare Reklamc l k (0212) 266 55 31. Bask Nak fl Ofset (0212) 613 87 37"

Transkript

1

2 Türkiye Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derne i Ba dat Cad. Kumbarac lar Ç kmaz Birlik Apt. B Blk. No:16/24 Feneryolu Kad köy / stanbul Tel: (0216) (pbx) Faks: (0216) Web: Türk Kan Vakf Ba dat Cad. Kumbarac lar Ç kmaz Birlik Apt. B Blk. No:16/26 Feneryolu Kad köy / stanbul Tel: (0216) (pbx) Faks: (0216) Web: Haz rl k Mavi Kare Reklamc l k (0212) Bask Nak fl Ofset (0212) Bu kitapta yay mlanan yaz l dokümanlar n bir k sm n n ya da tamam n n herhangi bir ortamda yeniden yay mlanmas için Türkiye Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derne i Yönetim Kurulu ile Türk Kan Vakf Yönetim Kurulu nun yaz l izinlerinin bulunmas flartt r.

3 DÜZENLEYENLER T.C. SA LIK BAKANLI I TÜRK YE KAN MERKEZLER VE TRANSFÜZYON DERNE TÜRK KAN VAKFI ONURSAL BAfiKAN Sa l k Bakan Prof. Dr. Recep AKDA ONUR KURULU Prof. Dr. Nihat TOSUN Yrd. Doç. Dr. Hakk YEfi LYURT Doç. Dr. rfan fiencan Prof. Dr. Kaya KILIÇTURGAY Prof. Dr. Tekin KANRA Prof. Dr. fiükrü C N DÜZENLEME KURULU BAfiKAN Prof. Dr. Mahmut BAYIK GENEL SEKRETER Uzm. Dr. Ramazan ULUHAN ÜYELER Uzm. Dr. Hüsnü ALTUNAY Prof. Dr. Yeflim AYDINOK Dr. S. Haldun BAL Uzm. Dr. Rukiye BERKEM Prof. Dr. Gürol EMEKDAfi Doç. Dr. Yasemin HEPER Prof. Dr. hsan KARADO AN Uzm. Dr. Esra KARAKOÇ Dr. Tufan KUMAfi Uzm.Dr. Reha MASATLI Prof. Dr. Birsen MUTLU Prof. Dr. Gülyüz ÖZTÜRK Uzm.Dr.Nil Banu PEL T Dr. Nuri SOLAZ Prof. Dr. Okan TÖRE Prof. Dr. dil YEN CESU

4

5 Editörler Uzm. Dr. Ramazan ULUHAN Uzm. Dr. Rukiye BERKEM Prof. Dr. Gürol EMEKDAfi Prof. Dr. Mahmut BAYIK

6

7 Sevgili Kan Bankac lar; Türkiye Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derne i ve Türk Kan Vakf 3-7 Kas m 2009 tarihinde Sa l k Bakanl m zla birlikte XII. Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon T bb Kursunu gerçeklefltiriyor. Kurslar bilimsel konulardaki geliflmelerin tüm kat l mc larla birlikte paylafl ld, de erlendirildi i ve sorguland platformlard r. Kursumuza Kan Bankac l ile ilgili tüm kurum ve kurulufl çal flanlar kat lmaktad r. Üniversite ve e itim hastaneleri kan bankalar n n, Türk K z lay n n, özel sektöre ait transfüzyon birimlerinin çal flanlar, kan kullanan hekimler, konu ile ilgili endüstri temsilcileri, Sa l k Bakanl m z n temsilcileri kursa kat lmaktad r. Dolay s ile konu ile ilgili bütün kesimleri bir araya toplayan kurslar m z, "Kan Bankac l ve Transfüzyon T bb " alan nda çal flanlar n bir araya geldi i, sorunlar n tart flt, bilgi al flveriflinde bulundu u ve sosyal yönünde birlikte yafland bir bütünlük içermektedir. Kurs s ras ndaki yo un bilgi al flveriflinin yan s ra kan merkezinin çal flanlar birbirleriyle tan flm fl, bir taraftan bilimsel geliflmeleri izlemekte di er taraftan sosyal ve kültürel anlamda da hoflça vakit geçirmektedir. Bu y l yine iki farkl kurs efl zamanl yürütülecektir. "Temel Kurs", kan bankac l ve transfüzyon t bb alan nda çal flan ancak bu kurslara ilk kez kat lanlara yöneliktir. Kat l mc n n mesle i ya da görevi önemli de ildir. Temel kurs denilmesinin nedeni ayn içerikle haz rlanan temel konular n farkl konuflmac lar taraf ndan kat l mc lara aktar lmas d r. Hedef; bu alanda çal flanlara standart bir bafllang ç e itiminin verilmesidir. çerik ayn oldu undan bu kursa mükerrer kat l m önerilmemektedir. " leri Kurs" ta her y l farkl konular ifllenmekte, bazen temel bazen de güncel yaklafl mlardan yararlan labilmektedir. Bu y l n konusu: Transfüzyon Prati i ve Transfüzyonla lgili Yan Etkilerdir. Konuyu seçmemizin nedeni; transfüzyon s ras nda veya transfüzyon sonunda meydana gelebilecek erken veya geç yan etkiler konusunda sizleri daha ayr nt l bilgilendirerek ve klinisyenlerle olan iliflkilerinizde bu bilgileri kullanman z amaçl yoruz. Kurs s ras nda de erli konuflmac lar m z bu konudaki sorunlar m za çözüm getirecekler, haz rlad klar olgular bizlerle paylaflacaklard r. Kan Bankac l ve Transfüzyon T bb tüm kat l mc lar m z n katk lar ile ülkemizde yoluna yeni alanlar ve geliflmelerle devam etmektedir. Geliflmeleri yak ndan takip edebilmek, ça dafl bilimin getirilerini hastalar m z n hizmetine sunabilmek için bilimin rehberli inde çal flmalar m za devam edece iz. Hepinize baflar lar dileriz. Uzm. Dr. Ramazan Uluhan Kurs Düzenleme Kurulu Genel Sekreteri Prof. Dr. Mahmut Bay k Kurs Düzenleme Kurulu Baflkan - 7 -

8

9 De erli kat l mc lar, Türkiye Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derne i nin 1997 y l ndan bu yana düzenlemekte oldu u Kan Bankac l ve Transfüzyon T bb Kursu nun onikincisinde birlikte olmaktan mutluyuz. Bu kurs kitab Sa l k Bakanl n n hekim d fl sa l k personeli sertifka program ndaki teorik konular kapsamaktad r. Kitab n haz rlanmas nda 2004 y l nda Antalya da düzenlenmifl olan VII. kurs kitab ndaki konular temel al nm fl, baz konular eklenmifl, baz lar ise revize edilmifltir. 12 y l boyunca kurs kitaplar m zda eme i geçen tüm Bilimsel Kurul Üyelerine teflekkür ederiz. Kursun her yönüyle baflar l ve verimli geçmesi, kurs kitab n n sizlere kaynak oluflturabilmesi dile iyle. Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon T bb Kursu XII Editör Grubu - 9 -

10

11 KURS K TABI REV ZYON KURULU fiükr YE AKKOYUN GÜÇHAN ALANO LU YÜCE AYHAN HALDUN BAL NUR ART D BENZONANA MET N KALENDER SAM KARTI TUFAN KUMAfi MEHMET YAY

12

13 B L MSEL KURUL Prof. Dr. Halis AKALIN Uzm. Dr. lkay AKD K Hem. fiükriye AKKOYUN Dr. Arma an AKSOY Dr. Kamil AKSOY Yrd. Doç. Dr. Güçhan ALANO LU Prof. Dr. Davut ALBAYRAK Doç. Dr. Mustafa ALTIND fi Uzm. Dr. Hüsnü ALTUNAY Yrd. Doç. Dr. Fevzi ALTUNTAfi Prof. Dr. Sema ANAK Uzm. Dr. Bülent ARINÇ Prof. Dr. Önder ARSLAN Doç. Dr. Faruk AYDIN Prof. Dr. Yeflim AYDINOK Dr. F. Yüce AYHAN Prof. Dr. Selim BADUR Dr. Haldun BAL Prof. Dr. Mahmut BAYIK Prof. Dr. Mahmut BAYKAN YAZIfiMA ADRES Uluda Üniversitesi T p Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hastal klar ABD, BURSA Okmeydan E itim ve Araflt rma Hastanesi, Kan Merkezi, STANBUL Türkiye K z lay Derne i Çapa K z lay Kan Merkezi, STANBUL Türkiye K z lay Derne i, Kan Hizmetleri Müdürlü ü, ANKARA Antalya Atatürk Devlet Hastanesi Baflhekim Yard., ANTALYA Süleyman Demirel Üniversitesi T p Fakültesi, ç Hastal klar ABD, ISPARTA Ondokuz May s Üniversitesi T p Fakültesi, Kan Merkezi, SAMSUN Afyon Kocatepe Üniversitesi T p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji ABD, Kan Merkezi, AFYON Türkiye K z lay Derne i Çapa K z lay Kan Merkezi, STANBUL Erciyes Üniversitesi T p Fakültesi, Hematoloji BD, Aferez Ünitesi, KAYSER stanbul Üniversitesi stanbul T p Fakültesi, Çocuk Sa l ve Hastal klar, Pediatrik Hematoloji BD, STANBUL Kofluyolu Kalp E itim ve Araflt rma Hastanesi Kan Merkezi, STANBUL Ankara Üniversitesi T p Fakültesi, bni Sina Hastanesi, Kan Merkezi, ANKARA Karadeniz Teknik Üniversitesi T p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji ABD, TRABZON Ege Üniversitesi T p Fakültesi, Çocuk Sa l ve Hastal klar, Hematoloji BD, Kan Merkezi, ZM R Dr. Behçet Uz Çocuk Hastal klar Cerrahisi E itim Araflt rma Hastanesi Kan Merkezi, ZM R stanbul Üniversitesi Çapa T p Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji ABD, Çapa, STANBUL Uluda Üniversitesi T p Fakültesi, Kan Merkezi, BURSA Marmara Üniversitesi T p Fakültesi, ç Hastal klar, Hematoloji BD, STANBUL Selçuk Üniversitesi T p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji ABD, KONYA

14 Prof. Dr. Ziya BAYRAKTARO LU Uzm. Dr. Nur Arditi BENZONANA Uzm. Dr. Rukiye BERKEM Dr. smet BEYCAN Yrd. Doç. Dr. Hülya B LGEN Prof. Dr. Suat BÜKET Prof. Dr. Filiz BÜYÜKKEÇEC Prof. Dr. Duran CANATAN Uzm. Dr. Asl han CANDEV R Prof. Dr. fiükrü C N Uzm. Dr. Fuat ÇET NKAYA Gaziantep Üniversitesi T p Fakültesi, Kan Merkezi, GAZ ANTEP Dr. Lütfi K rdar Kartal E itim ve Araflt rma Hastanesi, Kan Merkezi, STANBUL S.B. Ankara E itim ve Araflt rma Hastanesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvar, Kan Merkezi, ANKARA Fatih SSK Vak f Guraba Hastanesi, Kan Merkezi, STANBUL stanbul Üniversitesi Cerrahpafla T p Fakültesi, Kan Merkezi, STANBUL zmir Kent Hastanesi, Kalp Damar Cerrahisi, ZM R Ege Üniversitesi T p Fakültesi, ç Hastal klar, Hematoloji BD, ZM R Süleyman Demirel Üniversitesi T p Fakültesi, Çocuk Sa l ve Hastal klar, Pediatrik Hematoloji BD, Kan Merkezi, ISPARTA Çukurova Üniversitesi T p Fakültesi, Balcal Hastanesi, Kan Merkezi, ADANA Özel Mesa Hastanesi, ANKARA S.B. Haydarpafla Numune E itim ve Araflt rma Hastanesi, Kan Merkezi, STANBUL Prof. Dr. Fatih DEM RKAN Dokuz Eylül Üniversitesi T p Fakültesi, ç Hastal klar, Hematoloji - Onkoloji BD, ZM R Hem. Nilay Vurgun D K C Prof. Dr. mdat D LEK Uzm. Dr. Alaattin D LS Z Dr. smail Hakk DÜNDAR Prof. Dr. Gürol EMEKDAfi Prof. Dr. Mehmet ERTEM Doç. Dr. Bülent ESER Uzm. Dr. Nigar ERTU RUL Prof. Dr. Ayflen GARGILI Türkiye K z lay Derne i Çapa K z lay Kan Merkezi, STANBUL S.B. Atatürk E itim ve Araflt rma Hastanesi, Kan Merkezi, ANKARA T.C. Sa l k Bakanl Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlü ü, ANKARA Türkiye K z lay Derne i zmir K z lay Kan Merkezi, ZM R Mersin Üniversitesi T p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji ABD, MERS N Ankara Üniversitesi Çocuk Sa l ve Hastal klar Hematoloji BD, ANKARA Erciyes Üniversitesi T p Fakültesi Hastanesi, Kan Merkezi, KAYSER S.B. D flkap Y ld r m Beyaz t E itim ve Araflt rma Hastanesi, Kan Merkezi, ANKARA stanbul Üniversitesi Cerrahpafla T p Fakültesi Mikrobiyoloji ABD, STANBUL

15 Uzm. Dr. Ece GÜL Yrd. Doç. Dr. Mustafa GÜL Prof. Dr. Türkiz GÜRSEL Uzm. Dr. Ayla HAVUK Doç. Dr. Yasemin HEPER Uzm. Dr. Mine IfiIK Uzm. Dr. Binali ÇTEN Dr. Metin KALENDER Elk. Müh. Cihan KANIfi Uzm. Dr. Abdurrahman KARA Prof. Dr. hsan KARADO AN Uzm. Dr. Esra Alp KARAKOÇ Prof. Dr. Sami KARTI Prof. Dr. Sabri KEMAHLI Uzm. Dr. Bekir KESK NKILIÇ Prof. Dr. Ahmet KOÇ Doç. Dr. Nafiz KOÇAK Uzm. Dr. Erdo an KOfiAN Dr. Tufan KUMAfi Uzm. Dr. Duru MALYALI Uzm. Dr. Reha MASATLI Zekai Tahir Burak Kad n Sa l E itim ve Araflt rma Hastanesi, Kan Merkezi, ANKARA Sütçü mam Üniversitesi T p Fakültesi, Kan Merkezi, KAHRAMANMARAfi Gazi Üniversitesi T p Fakültesi, Çocuk Sa l ve Hastal klar, Pediatrik Hematoloji BD, ANKARA S.B zmir Bozyaka E itim ve Araflt rma Hastanesi, Kan Merkezi, ZM R Uluda Üniversitesi T p Fakültesi, Kan Merkezi, BURSA S.B. Etlik Araflt rma Hastanesi, ANKARA Fethiye Devlet Hastanesi, Kan Merkezi, MU LA Türkiye K z lay Derne i, Kan Hizmetleri Müdürlü ü, ANKARA Türkiye K z lay Derne i, Kan Hizmetleri Müdürlü ü, ANKARA S.B. Doktor Sami Ulus Çocuk Hastanesi, Çocuk Sa l ve Hastal klar Klini i, Kan Merkezi, ANKARA Akdeniz Üniversitesi T p Fakültesi, ç Hastal klar, Hematoloji BD, Kan Merkezi, ANTALYA S.B. Ankara E itim ve Araflt rma Hastanesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvar, Kan Merkezi, ANKARA Yeditepe Üniversitesi T p Fakültesi Hastanesi Hematoloji BD, STANBUL Ankara Üniversitesi T p Fakültesi, Çocuk Sa l ve Hastal klar, Hematoloji BD, Serpil Akda Kan Merkezi, ANKARA T.C. Sa l k Bakanl Temel Sa l k Hizmetleri Genel Müdürlü ü, ANKARA Harran Üniversitesi T p Fakültesi Hastanesi, Kan Merkezi, fianliurfa Derince Asker Hastanesi Baflhekimi, KOCAEL Türkiye K z lay Derne i, Çapa Kan Merkezi, STANBUL Uluda Üniversitesi T p Fakültesi, Kan Merkezi, BURSA S.B. Ümraniye Devlet Hastanesi, Genel Cerrahi Bölümü, STANBUL S.B. Zeynep Kamil E itim ve Araflt rma Hastanesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvar, Kan Merkezi, STANBUL

16 Dr. Erhun MERDANO ULLARI Prof. Dr. Birsen MUTLU Uzm. Dr. Özcan NAZLICAN Ecz. Canan ORUÇ Doç. Dr. Feza OTA Prof. Dr. Ercüment OVALI Dr. fiaban ÖZBAYBURTLU Dr. Gökhan ÖZBOZ Prof. Dr. Osman ÖZCEBE Doç. Dr. Gülsüm ÖZET Uzm. Dr. Ahmet ÖZSANCAK Prof. Dr. Gülyüz ÖZTÜRK Uzm. Dr. Nil Banu PEL T Prof. Dr. Fatma SIRMATEL Dr. Hakan S REK Dr. Nuri SOLAZ Uzm. Dr. Kadriye SOVUKSU Doç. Dr. Meral SÖNMEZO LU Uzm. Dr. Rana ÇEL SUCU Doç. Dr. rfan fiencan Uzm. Dr. Günefl fienol Ömer TAfiLI S.B. Haydarpafla Numune E itim ve Araflt rma Hastanesi, Kan Merkezi, STANBUL Kocaeli Üniversitesi T p Fakültesi, Kan Merkezi, KOCAEL S. B. Haseki E itim ve Araflt rma Hastanesi, Enfeksiyon Hastal klar ve Klinik Mikrobiyoloji, Kan Merkezi, STANBUL T.C. Sa l k Bakanl Tedavi Hizmetleri Kan Hizmetleri fiube Müdürlü ü, ANKARA Mersin Üniversitesi T p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji ABD, MERS N Karadeniz Teknik Üniversitesi T p Fakültesi, ç Hastal klar, Hematoloji BD, TRABZON Türkiye K z lay Derne i, Zeynep Kamil Kan Merkezi, STANBUL Türkiye K z lay Derne i, Gaziantep Kan Merkezi, GAZ ANTEP Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi, ç Hastal klar, Hematoloji BD, Kan Merkezi, ANKARA S.B. Ankara Numune E itim ve Araflt rma Hastanesi, ç Hastal klar Hematoloji Klini i, ANKARA Antalya Devlet Hastanesi, Kan Merkezi, ANTALYA stanbul Üniversitesi stanbul T p Fakültesi, Çocuk Sa l ve Hastal klar, Pediatrik Hematoloji BD, Kan Merkezi, STANBUL Ac badem Sa l k Grubu Hastaneleri, Kan Merkezi, STANBUL Abant zzet Baysal Üniversitesi T p Fakültesi, Enfeksiyon Hastal klar ve Klinik Mikrobiyoloji ABD, BOLU S.B. Etlik htisas E itim ve Araflt rma Hastanesi, Kan Merkezi, ANKARA Galipdede Sok. No:9/5, Çankaya, ANKARA Antakya Devlet Hastanesi, Kan Merkezi, HATAY Yeditepe Üniversitesi T p Fakültesi, Kan Merkezi, STANBUL S.B. fiiflli Etfal E itim ve Araflt rma Hastanesi, Kan Merkezi, STANBUL T.C. Sa l k Bakanl Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlü ü, ANKARA Dr. Suat Seren Gö üs Hastal klar ve Cerrahisi E itim ve Araflt rma Hastanesi, Kan Merkezi, ZM R Türkiye K z lay Derne i, Genel Müdürlü ü, ANKARA

17 Doç. Dr. Naci T FT K Prof. Dr. Okan TÖRE Uzm. Dr. Ramazan ULUHAN Uzm. Dr. Rüçhan ULUTÜRK Prof. Dr. Zümrüt UYSAL Prof. Dr. Birsen ÜLKÜ Prof. Dr. Levent ÜNDAR Doç. Dr. Tevfik YAVUZ Dr. Ayla YAVUZ Bio. Mehmet YAY Prof. Dr. fiadi YENEN Prof. Dr. dil YEN CESU Doç. Dr. Emel YILMAZ Bio. Ayfle Onur YILMAZ Uzm. Dr. Sevinç YILMAZ Halil YILMAZSUR Prof. Dr. Bülent ZÜLF KAR Mersin Üniversitesi T p Fakültesi, ç Hastal klar, Hematoloji BD, Kan Merkezi, MERS N Uluda Üniversitesi T p Fakültesi, Enfeksiyon Hastal klar ve Klinik Mikrobiyoloji ABD, BURSA S.B. Zeynep Kamil E itim ve Araflt rma Hastanesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvar, Kan Merkezi, STANBUL S.B stanbul E itim ve Araflt rma Hastanesi, Kan Merkezi, STANBUL Ankara Üniversitesi T p Fakültesi, Çocuk Sa l ve Hastal klar, Pediatri Hematoloji BD, ANKARA stanbul Üniversitesi Cerrahpafla T p Fakültesi, ç Hastal klar, Hematoloji BD, STANBUL Akdeniz Üniversitesi T p Fakültesi, ç Hastal klar, Hematoloji BD, ANTALYA Düzce Üniversitesi T p Fakültesi Abdüssamed D K Kan Merkezi, DÜZCE Trabzon Numune E itim ve Araflt rma Hastanesi, Kan Merkezi, TRABZON Erciyes Üniversitesi T p Fakültesi, Kan Merkezi, KAYSER stanbul Üniversitesi stanbul T p Fakültesi, Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastal klar ABD, STANBUL Gazi Üniversitesi T p Fakültesi, Kan Merkezi, ANKARA Uluda Üniversitesi T p Fakültesi, Enfeksiyon Hastal klar ve Klinik Mikrobiyoloji ABD, BURSA Türkiye K z lay Derne i Çapa K z lay Kan Merkezi, STANBUL S.B. Yüksek htisas Hastanesi, ç Hastal klar Klini i, Kan Merkezi, ANKARA T.C. Sa l k Bakanl Tedavi Hizmetleri Kan Hizmetleri Baflkanl, ANKARA stanbul Üniversitesi stanbul T p Fakültesi, Çocuk Sa l ve Hastal klar, Pediatrik Hematoloji BD, STANBUL

18

19 Ç NDEK LER Sayfa Kan Merkezi Personelinin Görev ve Sorumluluklar Kan Merkezlerinde Bina ve Teknik Donan m Kan Merkezi Yönetimi Ba flç Kazan m Programlar Ba flç Seçimi Kan Alma Ba flç Reaksiyonlar Kan Grup Antijenleri Kan Gruplar n n Saptanmas Transfüzyon Öncesi Uygunluk Testleri Antiglobulin Testler Transfüzyonla Bulaflan Enfeksiyonlar Mikrobiyolojik Tarama Testleri Kan n Haz rlanmas, Saklanmas ve Nakli Aferez: Temel Özellikler, Ba flç Seçimi ve Yan Etkiler Transfüzyon Prati i ve Transfüzyon Uygulamalar n n Takibi Kan Bileflenleri Kullanma Endikasyonlar Pediatrik Hastan n Transfüzyonunda Yenilikler / Yenido an Rehberi Transfüzyon Reaksiyonlar Toplam Kalite Yönetimi Kan Merkezlerinde Kalite Güvencesi Kan Merkezlerinde Kay t Kan Bankalar nda Biyoemniyet

20

21 KAN MERKEZ PERSONEL N N GÖREV VE SORUMLULUKLARI kinci Dünya Savafl sonras gereklilik duyulan modern kan bankac l yaklafl m, AIDS in tan mlanmas ndan sonra önem kazanm fl ve ülkelerin gündemini oluflturmufltur. Modern kan bankac l n n gereklilik ve önemi, organizasyonlar n yenilenmesi ve sistemlerin gelifltirilmesini zorunlu k l nca, dünya ülkeleri kendi sosyo ekonomik ve co rafi koflullar na uygun yeni modeller oluflturmaya bafllam fllar, yeniden yap lanma sürecinde, görev ve sorumluluklar, kazan lan ifllevlere göre tekrar düzenleyerek, yerel ya da hastane bünyesindeki kan merkezleri yerine, bölgesel kan merkezleri veya karma sistem uygulamalar n önermifllerdir. Hastane transfüzyon komiteleri ile ulusal kan organizasyon ve otoriteleri modern kan bankac l n n kurulufl flemas n oluflturmufltur. Ülkemizde ise modern kan bankac l organizasyonu aç s ndan ilk ad m 1983 y l nda yay mlanan 2857 say l "Kan ve Kan Ürünleri Kanunu" ve "Kan ve Kan Ürünleri Yönetmeli i" ile olmufltur. Bu kanun ve yönetmelikte, kan bankalar n n tan mlar, sorumluluklar, çal flma prensipleri, bina, donan m ve personel yap lar belirtilmifl, ancak, personel görev tan mlar na ayr nt l yer verilmemifltir tarihinde yay mlanan 5624 say l yeni "Kan ve Kan Ürünleri Kanunu", 2008 y l nda yay mlanan yeni "Kan ve Kan Ürünleri Yönetmeli i" ve 2009 y l nda yay mlanan Ulusal Kan ve Kan Ürünleri Rehberi ile kan bankalar n n yeni yap lanmas, donan m ve personel görev tan mlar ayr nt l biçimde belirlenmifltir. Buna göre kan bankalar ; Bölge kan merkezi: Bakanl n belirleyece i bölgelerde kurulan, kendi bölgesindeki kan ba fl ve transfüzyon merkezleri ile iflbirli i içinde çal flan, sorumlu oldu u bölgenin kan ihtiyac n karfl layacak kapasitede olan, kan bankac l - ile ilgili bütün ifl ve ifllemlerin yap labildi i en kapsaml birimi, Kan ba fl merkezi: Ba flç dan kan alan, iflleyifl yönünden bölge kan merkezine ba l olarak çal flan birimi, Transfüzyon merkezi: Acil durumlar d fl nda kan ba flç s ndan kan alma yetkisi olmayan, temin edilen kan veya bileflenini transfüzyon için çapraz karfl laflt rma ve gerek duyulan di er testleri yaparak hastalara kullan lmas amac yla haz rlayan birimi, Hizmet birimi: Transfüzyon merkezi, kan ba fl merkezi ve bölge kan merkezini ifade eder, fleklinde tan mlan rken, personel ve görev tan mlar flu flekilde yap lm flt r: Hizmet Birimi Sorumlusu Bölge Kan Merkezi (BKM) Hizmet Birimi Sorumlusu: Pozisyon profili: Türkiye de mesle ini icra etme yetkisine sahip uzman t p doktoru veya Bakanl kça verilen kan bankac l ve transfüzyon t bb kursu sertifikas na sahip veya kan bankac l ve transfüzyon t bb konusunda yüksek lisans yapm fl t p doktoru olmal d r. Daha önce ruhsatland r lm fl kan merkezlerinde en az 3 y l çal flm fl oldu unu belgeleyebilmelidir Görev tan m : BKM nin bütün organizasyonel ve idari sorumlulu unu tafl r. Kendine ba l birimlerin görevlerini planlamak ve organize etmek; hizmet birimindeki tüm çal flmalar n yasal mevzuata, kalite standartlar na uygun olarak yürütülmesini sa lamak; kan ba flç s kazan m programlar n, bölgede etkin ve verimli bir flekilde uygulatmak gibi görevleri vard r. Görev tan m ayr nt l biçimde Ulusal Kan ve Kan Ürünleri Rehberi nde bulunmaktad r. Kan Ba fl Merkezi (KBM) Hizmet Birimi Sorumlusu: Pozisyon profili: Türkiye de mesle ini icra etme yetkisine sahip uzman t p doktoru veya Bakanl kça verilen kan bankac l ve transfüzyon t bb kursu sertifikas na sahip veya kan bankac l ve transfüzyon t bb konusunda

22 yüksek lisans yapm fl t p doktoru olmal d r. Sertifikalar n n bulunmamas halinde, atamalar n takip eden alt ay içinde Bakanl kça verilen kan bankac l ve transfüzyon t bb sertifikas kursuna kat lmas ve sertifika almas zorunludur. Görev tan m : BKM hizmet birimi sorumlusuna ba l olarak görev yapar. KBM nin organizasyonel ve idari sorumlulu unu tafl r. Sorumlusu olaca hizmet biriminin verimli, kaliteli, uyum ve iflbirli i içinde çal flmas n sa lamak, yürütülen tüm faaliyetlerle ilgili gerekli koordinasyonu sa lamak, mobil kan ba fl çal flmalar için gerekli organizasyonu sa lamak, BKM ile koordinasyonu sa lamak ve BKM sorumlusunun verece i mevzuata uygun di er görevleri yapmak gibi görevleri vard r. Görev tan m ayr nt l biçimde Ulusal Kan ve Kan Ürünleri Rehberi nde bulunmaktad r. Transfüzyon Merkezi (TM) Hizmet Birimi Sorumlusu: Pozisyon profili: Türkiye de mesle ini icra etme yetkisine sahip uzman t p doktoru veya Bakanl kça verilen kan bankac l ve transfüzyon t bb kursu sertifikas na sahip veya kan bankac l ve transfüzyon t bb konusunda yüksek lisans yapm fl t p doktoru olmal d r. Sertifikalar n n bulunmamas halinde, atamalar n takip eden alt ay içinde Bakanl kça verilen kan bankac l ve transfüzyon t bb sertifikas kursuna kat lmas ve sertifika almas zorunludur. Görev tan m : idari aç dan ba l bulundu u sa l k kuruluflu idari amirine ba l olarak görev yapar. TM nin organizasyonel ve idari sorumlulu unu tafl r. Sorumlusu olaca hizmet biriminin verimli, kaliteli, uyum ve iflbirli i içinde çal flmas n sa lamak, yürütülen tüm faaliyetlerle ilgili gerekli koordinasyonu sa lamak, hizmet birimindeki tüm çal flmalar n yasal mevzuata, ba l oldu u kalite standartlar na ve standart iflletim prosedürlerine uygun olarak yürütülmesini sa lamak, BKM ile koordinasyonu sa lamak ve ba l bulundu u sa l k kuruluflu transfüzyon komitesinin do al üyesi olmak gibi görevleri vard r. Görev tan m ayr nt l biçimde Ulusal Kan ve Kan Ürünleri Rehberi nde bulunmaktad r. Hizmet Birimi Personeli Personelin say ve çeflitleri hizmet biriminin kapasitesi do rultusunda hizmet biriminin sorumlusu taraf ndan belirlenir. Laboratuvar Yöneticisi Pozisyon profili: Kendi uzmanl k dal müfredat program nda laboratuvar e itimi alm fl Türkiye de mesle ini icra etme yetkisine sahip uzman t p doktoru olmal d r. Kan bankac l n n laboratuvar uygulamalar na yönelik alanlar nda yeterli bilgi, birikime sahip olmal ve bu konuda en az üç y ll k deneyimi olmal d r. Görev tan m : Laboratuvar n, kalite süreçlerine uygun iflletilmesi, çal flmalar n izlenmesi ve denetlenmesi, test sonuçlar n n imzalanmas, testlerde kullan lan t bbi alet ve cihazlar n, çal fl r ve haz r durumda bulundurulmas n n sa lanmas gibi görevleri vard r. Görev tan m ayr nt l biçimde Ulusal Kan ve Kan Ürünleri Rehberi nde bulunmaktad r. Doktor Pozisyon profili: Türkiye de mesle ini icra etme yetkisine sahip t p doktoru olmal d r. Görev tan m : Faaliyetlerinin ilgili mevzuat, karar ve direktiflere uygun olarak etkin, verimli ve uyumlu bir flekilde yürütülmesinden, Kan Ba fl Merkezi Yöneticisine ve Bölge Kan Merkezi Sorumlusuna karfl sorumludur. Kan ba flç s seçiminin bilimin ve t bb n gereklerine uygun olarak gerçeklefltirilmesini sa lamak, "Kan Ba flç s Bilgilendirme ve Sorgu Formu"nun ba flç lar taraf ndan doldurulmas n sa lamak, kan ba flç s adaylar na kan ba- fllanabilecek ve ba fllanamayacak durumlar hakk nda ve kan yolu ile bulaflan hastal klar ile ilgili bilgiler vermek, nöbet hizmetlerine girmek ve nöbet süresi boyunca hizmet birimine amirlik yapmak, ba l oldu u birim yöneticisi taraf ndan verilecek mevzuata uygun di er görevleri yapmak gibi görevleri vard r. Görev tan m ayr nt l biçimde Ulusal Kan ve Kan Ürünleri Rehberi nde bulunmaktad r

23 Kalite Yönetimi Sorumlusu Pozisyon profili: Üniversitelerin Sa l k Hizmetleri Meslek Yüksekokullar n n T bbi Laboratuvar Teknikerli i bölümü mezunu olmal veya Üniversitelerin Yüksek Hemflirelik Okulu mezunu olmal d r. Rehber yürürlü e girdi- i tarihte kan merkezlerinde hali haz rda çal flmakta olan personel bu görevini sürdürecektir Görev tan m : Görevlerini ilgili kalite prosedürleri, mevzuat, karar ve direktiflere uygun olarak yapmakla yükümlüdür ve görevlerinin yerine getirilmesi konusunda yöneticisine karfl sorumludur. Kan hizmetlerinde Toplam Kalite Yönetimi felsefesinin yerleflmesi için; bölge kan merkezi ve ba l lar nda gerekli e itimleri, planlama faaliyetlerini ve uygulamalar gerçeklefltirmek, kalite sistem dokümantasyonunun haz rlanmas n ve koordinasyonu sa lamak, BKM ve ba l lar nda prosedür ve talimatlar n etkin bir flekilde uygulanmas n sa lamak ve hizmet birimi sorumlusunun verdi i mevzuata uygun di er görevleri yerine getirmek gibi görevleri vard r. Görev tan m ayr nt l biçimde Ulusal Kan ve Kan Ürünleri Rehberi nde bulunmaktad r. Kalite Kontrol Teknikeri Pozisyon profili: Üniversitelerin Hemflirelik Okulu, Üniversitelerin Sa l k Meslek Yüksekokullar n n Sa l k Memurlu u Bölümü (lisans e itimi veren), Üniversitelerin Sa l k Hizmetleri Meslek Yüksek Okullar n n T bbi Laboratuvar Teknikerli i Bölümünden mezun olmal d r. Görev tan m : Kalite kontrol faaliyetlerinin ilgili mevzuatlara, bilimsel standartlara ve geliflmelere uygun bir flekilde yürütülmesinden BKM Sorumlusuna karfl sorumludur. Sorumlu oldu u kan hizmet biriminde iyi üretim uygulamalar kapsam nda ürün elde edilmesi amac ile kalite politikas do rultusunda, kan n toplanmas ndan serbest b rak lmas na kadar geçen süreci rehbere göre kontrol etmek ve iyilefltirme çal flmalar yapmak, istatistiksel ifllem kontrolü yapmak, ekipman n ve testlerin validasyonlar n yapmak gibi görevleri vard r. Görev tan m ayr nt l biçimde Ulusal Kan ve Kan Ürünleri Rehberi nde bulunmaktad r. Laboratuvar Teknikeri Pozisyon profili: Üniversitelerin Sa l k Hizmetleri Meslek Yüksek Okullar n n T bbi Laboratuvar Teknikerli i Bölümünden mezun olmal d r. Görev tan m : Bulundu u birim faaliyetlerinin ilgili mevzuatlara, bilimsel standartlara ve geliflmelere uygun yöneticisine karfl sorumludur. Çal flt birimin görevlerini kalite süreçlerine uygun olarak eksiksiz bir flekilde yerine getirmek, Laboratuvar n temizlik ve düzenini sa lamak, kulland cihazlar n bak m ve temizli ini sa lamak, testleri azami dikkat ve titizlikle çal flmak, biyoemniyet kurallar na uymak ve nöbet tutmak gibi görevleri vard r. Görev tan m ayr nt l biçimde Ulusal Kan ve Kan Ürünleri Rehberi nde bulunmaktad r. Biyomedikal Teknikeri Pozisyon profili: Üniversitelerin Biyomedikal ile ilgili e itim veren yüksek okullar ndan mezun olmal d r. Görev tan m : Görevlerini ilgili kalite prosedürleri, mevzuat, karar ve direktiflere uygun olarak yapmakla ba l oldu u yöneticisine karfl sorumludur. Sorumlu oldu u bölge veya haricinde; haz rlanan kalibrasyon ölçümleri ve bak m plan na uymak, e itim, bak m ve kalibrasyon ölçümleri gibi Biyomedikal hizmetler kapsam nda verilecek görevleri yapmak, BKM ve ba l hizmet birimlerinde kullan lmakta olan tüm t bbi cihazlar n envanterini haz rlamak, gerekli kay tlar yapmak, t bbi cihaz ve donan mlar n teknik ve/veya periyodik bak mlar n yap p, ilgili Bak m Formu doldurarak cihaz dosyalar nda muhafaza etmek gibi görevleri vard r. Görev tan m ayr nt l biçimde Ulusal Kan ve Kan Ürünleri Rehberi nde bulunmaktad r Bilgisayar Teknikeri Pozisyon profili: En az iki y ll k meslek yüksek okullar (bilgisayar, elektrik, elektronik) bölümlerinden mezun olmal d r. Görev tan m : Görevlerinin yerine getirilmesinden dolay BKM sorumlusuna karfl sorumludur. Bilgisayarlar ve

24 bilgisayar destekli di er cihazlar ile ilgili her türlü bak m-onar m ifllerini kay t alt nda tutmak, garanti sürelerini ve bak m sözleflmelerini takip etmek, bilgisayar a na dâhil tüm ürünlerin düzgün çal flmalar için gerekli koflullar sa lamak, ar za an nda sorumlulu u çerçevesinde ilk müdahaleyi yapmak gibi görevleri vard r. Görev tan - m ayr nt l biçimde Ulusal Kan ve Kan Ürünleri Rehberi nde bulunmaktad r. Teknisyen Pozisyon profili: Elektrik, elektronik, inflaat, tesisat iflleri ile ilgili yüksek okul veya meslek liselerinden birinden mezun olmal d r. Görev tan m : Görevlerini ilgili, mevzuat, karar ve direktiflere uygun olarak etkin, verimli ve uyumlu bir flekilde yapmaktan BKM sorumlusuna karfl sorumludur. Periyodik olarak sigortalar n, ampullerin, anahtar, duy ve prizlerin kontrollerini yap p, bozuk olanlar de ifltirmek, S hhi ve elektrik tesisatlar ilgili sorunlar gidermek, görevi ile ilgili malzemeler, kullan lacak alet, cihaz ve avadanl klar ifle haz r halde bulundurmak gibi görevleri vard r. Görev tan m ayr nt l biçimde Ulusal Kan ve Kan Ürünleri Rehberi nde bulunmaktad r Flebotomist Pozisyon profili: Hemflirelik okullar veya Üniversitelerin 4 y ll k Sa l k Meslek Yüksekokullar n n Sa l k Memurlu u Bölümü veya üniversitelerin Sa l k Hizmetleri Meslek Yüksek Okullar n n T bbi Laboratuvar Teknikerli i Bölümü mezunu olmal d r. Görev tan m : Görevlerini ilgili prosedürler, mevzuat, karar ve direktiflere uygun olarak yerine getirmekten genel olarak Kan Hizmet Birimi Sorumlusuna, mobil ve sabit kan alma çal flmalar nda ve nöbetlerde ise doktora karfl sorumludur. Kan ba flç s ndan kan alma ifllemlerini, belirlenmifl standart prosedürlere uygun flekilde gerçeklefltirmek, gerekli durumlarda "Kan Ba flç s Bilgilendirme ve Sorgu Formu nun doldurulmas nda ba flç ya yard mc olmak, mobil kan ba fl çal flmalar na kat lmak, gerekli olan ekip malzemelerini haz rlamak, görevli oldu u alan n, t bbi prosedürlere uygunlu unu, düzenini ve temizli ini sa lamak gibi görevleri vard r. Görev tan m ayr nt l biçimde Ulusal Kan ve Kan Ürünleri Rehberi nde bulunmaktad r. Kan Ba flç s Kazan m Personeli Pozisyon profili: Üniversitelerin sa l kla ilgili e itim veren fakültelerinden mezun olmal d r. Görev tan m : Görevlerini ilgili kalite prosedürleri, mevzuat, karar ve direktiflere uygun olarak yapmakla KBM sorumlusuna karfl sorumludur. Kan ba flç s bilinçlendirme e itimini yapar, gönüllü kazan m için sivil toplum örgütleriyle iletiflime geçerek gönüllü e itiminin sa lanmas nda aktif rol almak, mobil kan ba fl çal flmalar öncesine ait tüm planlamay yapmak ve aktif olarak araç kullanmak gibi görevleri vard r. Görev tan m ayr nt l biçimde Ulusal Kan ve Kan Ürünleri Rehberi nde bulunmaktad r. Kan ve kan ürünlerinin güvenli transfüzyonu için iyi bir organizasyon ile görev ve sorumluluklar n iyi tan mlanm fl olmas gerekir. Sorumluluk sadece kan n toplanmas, haz rlanmas, muhafazas ve da t m n de il kullan m n da kapsar. Bu nedenle kan kullanacak olan hekim ve hemflirenin görev ve sorumluluklar ndan afla da söz edilmifltir. Kan stemini Yapan Doktorun Görev ve Sorumluluklar 1. Transfüzyon gereklili inin gösterilmesine yönelik testleri yapmak, 2. Gereken kan/kan ürünü cinsi, miktar ve verilifl h z n belirlemek, 3. stem formunu uygun flekilde düzenlemek, gerekli hallerde do ru ve aç k direktifler vermek, 4. Acil transfüzyon endikasyonlar nda aciliyetin derecesini belirlemek ve kan merkezine uygun mesajlar (istem formu/telefon görüflmesi/bizzat giderek) göndermek, 5. Hasta ad na saklanan kanlarda ihtiyaç ortadan kalkm flsa kan merkezini bilgilendirmek, 6. Transfüzyon reaksiyonlar n kaydetmek, izlemek ve nedenlerini araflt rmak

Uz.Bio. Mehmet Yay, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Kan Merkezi Kayseri myay@erciyes.edu.tr

Uz.Bio. Mehmet Yay, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Kan Merkezi Kayseri myay@erciyes.edu.tr Uz.Bio. Mehmet Yay, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Kan Merkezi Kayseri myay@erciyes.edu.tr Kanun, Yönetmelik, Rehber 2 Kanun, Yönetmelik, Rehber Madde 14 (2): Hizmet Birimi Binası: Mobil alanlar dahil

Detaylı

KAN MERKEZİ PERSONELİNİN Görev ve Sorumlulukları

KAN MERKEZİ PERSONELİNİN Görev ve Sorumlulukları KAN MERKEZİ PERSONELİNİN Görev ve Sorumlulukları MELTEM EREN T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI - MARMARA ÜNİVERSİTESİ PENDİK EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ KAN MERKEZİ Bölge Kan Merkezleri Hizmet Birimi Sorumlusu Görev

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

ÖZEL KARAMAN MÜMİNE HATUN HASTANESİ

ÖZEL KARAMAN MÜMİNE HATUN HASTANESİ HASTANEMİZ KOMİTE VE EKİPLERİN İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ 1.0 AMAÇ: Hastanedeki ekip, yönetim ekibi, komisyon ve komitelerin; hizmet kalite standartları ve kalite yönetim sistemine uygunluğunun ve devamlılığının

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

YEREL ET K KURULLARLA LG L FAYDALI B LG LER fiule OKTAY, Prof. Dr., Oktay ÖZDEM R, Doç. Dr. Omega - CRO

YEREL ET K KURULLARLA LG L FAYDALI B LG LER fiule OKTAY, Prof. Dr., Oktay ÖZDEM R, Doç. Dr. Omega - CRO D ergimizin 7. sayısında yer alan ve T.C. Sa lık Bakanlı ı laç ve Eczacılık Genel Müdürlü ü nden Seyfullah Da ıstanlı, Hilal Aybars ve Sevinç Yazgan tarafından hazırlanan Türkiye de Kinilk laç Arafltırmaları

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

2. Kapsam: Bu prosedür erişkin ve çocuk hastanın yoğun bakım ünitesine kabul edilmesinden taburcu edilmesine kadar yürütülen işlemleri kapsar.

2. Kapsam: Bu prosedür erişkin ve çocuk hastanın yoğun bakım ünitesine kabul edilmesinden taburcu edilmesine kadar yürütülen işlemleri kapsar. 1 / 5 1. Amaç: Bu prosedür, UÜ-SK da yaşam desteğine gerek duyan ve komadaki erişkin ve çocuk hastalara sunulacak yoğun bakım hizmetlerinin eşit, standart ve etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamayı amaçlamaktadır.

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

ÇALIŞAN SAĞLIĞI BİRİMİ İŞLEYİŞİ Hastanesi

ÇALIŞAN SAĞLIĞI BİRİMİ İŞLEYİŞİ Hastanesi KİHG/İŞL-005 19.08.2009 07.08.2012 2 1/8 GÜNCELLEME BİLGİLERİ Güncelleme Tarihi Güncelleme No Açıklama 11.11.2009 1 Belge içeriğinde ve belge numarasında değişiklik yapılması 07.08.2012 2 Komite, başlık,

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI KAMUDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PANELİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI Uzm. Yusuf DUMAN İSG Koordinatörü / İş Güvenliği Uzmanı Mayıs/2016 (1/55) 6331 SAYILI İSG KANUNU İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

Detaylı

UÜ-SK ORGAN VE DOKU NAKLİ PROSEDÜRÜ

UÜ-SK ORGAN VE DOKU NAKLİ PROSEDÜRÜ Rev. No : 01 Rev.Tarihi : 13 Haziran 2012 1/ 1. Amaç: UÜ-SK da organ ve doku nakli hizmetlerinden yararlanacak hastaların ve/veya canlı vericilerinin başvuru kriterlerinin ve organ bekleme listelerine

Detaylı

TIBBİ LABORATUVAR DENETİM FORMU

TIBBİ LABORATUVAR DENETİM FORMU Denetim Tarihi Ek-10 TIBBİ LABORATUVAR DENETİM FORMU Kurumun Bulunduğu İl Kurumun Adı Tıbbi Laboratuvarın Adı Ruhsat Tarihi ve Sayısı Tıbbi Laboratuvar Sahipliği Tıbbi Laboratuvarın Adresi Tıbbi Laboratuvarın

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

Haz rl k Mavi Kare Reklamc l k (0212) 266 55 31. Bask Nak fl Ofset (0212) 613 87 37

Haz rl k Mavi Kare Reklamc l k (0212) 266 55 31. Bask Nak fl Ofset (0212) 613 87 37 Türkiye Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derne i Ba dat Cad. Kumbarac lar Ç kmaz Birlik Apt. B Blk. No:16/24 Feneryolu 34724 Kad köy / stanbul Tel: (0216) 414 44 17 (pbx) Faks: (0216) 414 44 19 Web: www.kmtd.org.tr

Detaylı

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Uzman Zeynep Akdo an Ankara Üniversitesi, Türkiye, zsen@ankara.edu.tr, Prof. Dr. Fahrettin Özdemirci

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

İş Sağlığı İş Sağlığı nedir? Çağdaş İş Sağlığı anlayışı nedir?

İş Sağlığı İş Sağlığı nedir?    Çağdaş İş Sağlığı anlayışı nedir? İş Sağlığı İş sağlığı denilince, üretimi ve işyerini içine alan bir kavram düşünülmelidir. İşyerinde sağlıklı bir çalışma ortamı yoksa işçilerin sağlığından söz edilemez. İş Sağlığı nedir? Bütün çalışanların

Detaylı

BÜTÜNSEL KAL TE VE SÜREÇ Y LE T RME

BÜTÜNSEL KAL TE VE SÜREÇ Y LE T RME BÜTÜNSEL KAL TE VE SÜREÇ Y LE T RME Amaç: Kat l mc lara bütünsel kalite ve bunun kurumlarda yarat laca geli im ihtiyac hakk nda geni bilgi vermek, yap labilecek uygulamalar hakk nda yöntemler sunmak. çerik:

Detaylı

HASTA VE ÇALIŞAN GÜVENLĐĞĐ RĐSK DEĞERLENDĐRME PROSEDÜRÜ

HASTA VE ÇALIŞAN GÜVENLĐĞĐ RĐSK DEĞERLENDĐRME PROSEDÜRÜ Sayfa No: / 5. AMAÇ: Bu Prosedürün amacı Sakarya Yenikent Devlet Hastanesinde yapılan faaliyetlerde "Hasta ve Çalışan Güvenliği" açısından oluşabilecek tehlikeleri tanımlayarak, bu tanımlamalar neticesinde

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ PEDİATRİK RESÜSİTASYON HİZMETLERİ YÖNERGESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ PEDİATRİK RESÜSİTASYON HİZMETLERİ YÖNERGESİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ PEDİATRİK RESÜSİTASYON HİZMETLERİ YÖNERGESİ (Sağlık Bakanlığının 29.04.2009 tarihli Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanması ve Korunmasına

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYESİ EVDE BAKIM HİZMETLERİ YÖNERGESİ

ÇANKAYA BELEDİYESİ EVDE BAKIM HİZMETLERİ YÖNERGESİ ÇANKAYA BELEDİYESİ EVDE BAKIM HİZMETLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı; Çankaya Belediye sınırları içinde yaşayan, yaş sınırı

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI ENFEKSİYON KONTROL YÖNETMELİĞİ

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI ENFEKSİYON KONTROL YÖNETMELİĞİ YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI ENFEKSİYON KONTROL YÖNETMELİĞİ Yataklı Tedavi Kurumları Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği Resmi Gazete: 11 Ağustos 2005-25903 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

filetme 1 ÜN TE III filetme YÖNET M I. flletme fllevleri a. Yönetim b. Üretim c. Pazarlama ç. Muhasebe d. Finansman e.

filetme 1 ÜN TE III filetme YÖNET M I. flletme fllevleri a. Yönetim b. Üretim c. Pazarlama ç. Muhasebe d. Finansman e. ÜN TE III I. flletme fllevleri a. Yönetim b. Üretim c. Pazarlama ç. Muhasebe d. Finansman e. Personel Yönetimi filetme YÖNET M BU BÖLÜMÜN AMAÇLARI Bu üniteye çal flt n zda; BU ÜN TEYE NEDEN ÇALIfiMALIYIZ?

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 36 nsan Kaynaklar SMMMO Kurumsallaflma çal flmalar çerçevesinde; 2008 y l nda nsan Kaynaklar Birimi oluflturulmufltur. nsan Kaynaklar Biriminin

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları*

Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları* Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitim Dalları ve Kontenjanları Abant İzzet Baysal Üniversitesi 100111016 Acil Tıp 4 K 1 - - 100111043 Anesteziyoloji ve Reanimasyon 5 K 1 - - 100111088 Çocuk Sağlığı ve

Detaylı

T bbi At k Kontrolü P80-P82. 7. Ulusal Sterilizasyon Dezenfeksiyon Kongresi - 2011 673

T bbi At k Kontrolü P80-P82. 7. Ulusal Sterilizasyon Dezenfeksiyon Kongresi - 2011 673 T bbi At k Kontrolü P80-P82 7. Ulusal Sterilizasyon Dezenfeksiyon Kongresi - 2011 673 P80 Son Dört Y ll k Kontamine Kesici Delici Alet Yaralanmalar Sürveyans Melek Meltem Göksel, Özgül Taflp nar, Fatma

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

TEBLİĞ. c) Eğitim merkezi: Bakanlık tarafından kan bankacılığı ve transfüzyon tıbbı eğitimi vermek üzere yetkilendirilmiş kan hizmet birimini,

TEBLİĞ. c) Eğitim merkezi: Bakanlık tarafından kan bankacılığı ve transfüzyon tıbbı eğitimi vermek üzere yetkilendirilmiş kan hizmet birimini, 31 Aralık 2009 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27449 (5. Mükerrer) TEBLİĞ Sağlık Bakanlığından: KAN HİZMET BİRİMLERİNDE GÖREV YAPACAK SAĞLIK PERSONELİNİN EĞİTİMİ VE SERTİFİKALANDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ BİRİNCİ

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

Girifl Marmara Üniversitesi Eczac l k Fakültesi Farmakoepidemiyoloji Araflt rma Birimi (MEFEB) Ecz. Neslihan Güleno lu

Girifl Marmara Üniversitesi Eczac l k Fakültesi Farmakoepidemiyoloji Araflt rma Birimi (MEFEB) Ecz. Neslihan Güleno lu G R fi Girifl Bu kitapç k Marmara Üniversitesi Eczac l k Fakültesi Farmakoepidemiyoloji Araflt rma Birimi (MEFEB) taraf ndan, befleri t bbi ürünlerin güvenlili inin izlenmesi ve de erlendirilmesi hakk

Detaylı

Yatakl Tedavi Kurumlar Enfeksiyon Kontrol Yönetmeli i

Yatakl Tedavi Kurumlar Enfeksiyon Kontrol Yönetmeli i Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2005; 9: 123-128 Hastane İnfeksiyonları Yatakl Tedavi Kurumlar Enfeksiyon Kontrol Yönetmeli i http://rega.basbakanlik.gov.tr/* * Bu yönetmelik T.C. Resmî Gazete 11 A ustos

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

RADYASYONDAN KORUNMA UZMANLARI DERNEĞİ (RADKOR) NİN

RADYASYONDAN KORUNMA UZMANLARI DERNEĞİ (RADKOR) NİN RADYASYONDAN KORUNMA UZMANLARI DERNEĞİ (RADKOR) NİN Taslak Yönetmelik Hakkındaki Görüşleri Taslağın geneli üzerindeki görüş ve Teklif Yönetmelik Başlığında ; test, kontrol ve kalibrasyon ifadeleri kullanılmıştır.

Detaylı

ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU. Sayfa 1 / 7

ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU. Sayfa 1 / 7 ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU 2015 Sayfa 1 / 7 10 Ocak 2016 ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. 2015 YILI KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ,

Detaylı

SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar

SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar Hmfl. Özlem SANDIKCI SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi, nfeksiyon Kontrol Hemfliresi,

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

VII. PLAST K, REKONSTRÜKT F VE ESTET K CERRAH HEMfi REL KURULTAYI

VII. PLAST K, REKONSTRÜKT F VE ESTET K CERRAH HEMfi REL KURULTAYI 1. DUYURU De erli Meslektafllar m z, VII. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Hemflireli i Kurultay 31 Ekim 2 Kas m 2012 tarihleri aras nda, 34.Ulusal Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

OHSAS 18001 fl Sa l ve Güvenli i Yönetim Sisteminde Yap lan De iflikliklere Ayr nt l Bak fl

OHSAS 18001 fl Sa l ve Güvenli i Yönetim Sisteminde Yap lan De iflikliklere Ayr nt l Bak fl OHSAS 18001 fl Sa l ve Güvenli i Yönetim Sisteminde Yap lan De iflikliklere Ayr nt l Bak fl Altan ÇET NKAL MESS fl Sa l ve Güvenli i Uzman Geliflen yeni yönetim anlay fllar, hiyerarflik yap - lanmadan

Detaylı

17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI

17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI 17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI GENEL SEKRETERLER TOPLANTI TUTANAĞI 1-Bilginin elektronik ortamda paylaşımı

Detaylı

II. AMAÇ ve HEDEFLER 6-STRATEJ K ALAN: B L fi M TEKNOLOJ LER 6.1.STRATEJ K AMAÇ: Hizmetlerin kaliteli, güvenli, verimli, h zl ve düflük maliyetle sunulmas d r. STRATEJ K HEDEF 6.1.a) Birimler aras tam

Detaylı

MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MECBURİ MESLEK KARARI

MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MECBURİ MESLEK KARARI MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MECBURİ MESLEK KARARI R.G. Tarihi : 13 Aralık 2013 R.G. Sayısı : 28850 TÜRMOB Türkiye Serbest

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

TÜRK YE FUTBOL FEDERASYONU MERKEZ HAKEM KURULU

TÜRK YE FUTBOL FEDERASYONU MERKEZ HAKEM KURULU Egitim Planlama 10/24/05 10:48 AM Page 1 TÜRK YE FUTBOL FEDERASYONU MERKEZ HAKEM KURULU E T M, PLANLAMA VE ARAfiTIRMA KOM SYONU ( EPAK ) TEfiK LATLANMA, ÇALIfiMA PRENS PLER VE GÖREVLER LE LG L Ç TAL MAT

Detaylı

LABORATUVARIN DÖNER SERMAYE EK ÖDEME SİSTEMİNE ETKİSİ. Prof. Dr. Mehmet Tarakçıoğlu Gaziantep Üniversitesi

LABORATUVARIN DÖNER SERMAYE EK ÖDEME SİSTEMİNE ETKİSİ. Prof. Dr. Mehmet Tarakçıoğlu Gaziantep Üniversitesi LABORATUVARIN DÖNER SERMAYE EK ÖDEME SİSTEMİNE ETKİSİ Prof. Dr. Mehmet Tarakçıoğlu Gaziantep Üniversitesi Bir etkinliğin sonucunda elde edilen çıktıyı nicel ve/veya nitel olarak belirleyen bir kavramdır.

Detaylı

MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MESLEK KARARI

MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MESLEK KARARI MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MESLEK KARARI BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ VE KAVRAMLAR Madde 1. AMAÇ Madde 2. KAPSAM Madde 3. HUKUKİ

Detaylı

T bbi Makale Yaz m Kurallar

T bbi Makale Yaz m Kurallar .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Araflt rmalar ve Etik Sempozyum Dizisi No: 50 May s 2006; s. 7-11 T bbi Makale Yaz m Kurallar Dr. Sebahattin Yurdakul ÖZGÜN ARAfiTIRMA USULE

Detaylı

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*)

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) Amaç Madde 1. Bu Esaslar, kurulufllar n teknolojik AR-GE yapma yetene inin TÜB TAK taraf ndan de erlendirilmesine iliflkin usul ve esaslar belirlemektedir. Kapsam

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Hepinizin bildi i gibi bilgi ça olarak adland r lan günümüzde bilim ve teknoloji alan nda

Hepinizin bildi i gibi bilgi ça olarak adland r lan günümüzde bilim ve teknoloji alan nda Say n Meslektafllar m z, Hepinizin bildi i gibi bilgi ça olarak adland r lan günümüzde bilim ve teknoloji alan nda bafl döndürücü flekilde h zl ilerlemeler olmaktad r. Bu geliflmelerin en fazla oldu u

Detaylı

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Ç NDEK LER 1 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 2 1 11 8 4 7 2 3 6 5 9 10 12 13 14 15 16 17 17A 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 1 2 3 4 5

Detaylı

ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Alanya Belediyesi

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 22-11-2013 Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU İş bu rapor, Galata Yatırım A.Ş. tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu nun 12/02/2013 tarihli ve 5/145 sayılı kararında yer alan; payları ilk kez halka

Detaylı

İKİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARININ (HASTANELERİN) ACİL SERVİSLERİNDE ÇALIŞAN SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV TANIMLARI*

İKİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARININ (HASTANELERİN) ACİL SERVİSLERİNDE ÇALIŞAN SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV TANIMLARI* İKİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARININ (HASTANELERİN) ACİL SERVİSLERİNDE ÇALIŞAN SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV TANIMLARI* Derleyen: Dr. Cem Oktay Türkiye Acil Tıp Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Görev tanımları:

Detaylı

Nüfus Planlaması Hizmetlerini Yürütecek Personelin Eğitimi. Görev, Yetki ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik

Nüfus Planlaması Hizmetlerini Yürütecek Personelin Eğitimi. Görev, Yetki ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik Nüfus Planlaması Hizmetlerini Yürütecek Personelin Eğitimi. Görev, Yetki ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik Tarih:10 Eylül 1983 Sayısı : 507 10 Eylül 1983 Tarih ve 18161 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.

Detaylı

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir.

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir. Garanti Belgesi BEKO taraf ndan verilen bu garanti, Hand Blender n normalin d fl nda kullan lmas ndan do acak ar zalar n giderilmesini kapsamad gibi, afla daki durumlarda garanti d fl d r: 1. Kullanma

Detaylı

TDS 220 İŞÇİ SAĞLIĞI ve İŞ GÜVENLİĞİ

TDS 220 İŞÇİ SAĞLIĞI ve İŞ GÜVENLİĞİ TDS 220 İŞÇİ SAĞLIĞI ve İŞ GÜVENLİĞİ Yrd.Doç.Dr. Soner METE Ders Hakkında Çalışanların sağlık ve güvenliklerini tehdit eden etmenleri, bu etmenlerin önlenmesine ilişkin yürütülen politikalar, işverenlerin

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR SEÇ LM fi TÜRK YE F NANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR Prof. Dr. Cemal B fi (Marmara Üniversitesi) Doç. Dr. Yakup SELV ( stanbul Üniversitesi) Doç. Dr. Fatih YILMAZ ( stanbul Üniversitesi)

Detaylı

YÖNETMELİK. c) Merkez (Hastane): Selçuk Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini (Selçuklu Tıp Fakültesi Hastanesini),

YÖNETMELİK. c) Merkez (Hastane): Selçuk Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini (Selçuklu Tıp Fakültesi Hastanesini), 31 Mart 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28250 Selçuk Üniversitesinden: YÖNETMELİK SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ URLA DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ URLA DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ URLA DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ Amaç Madde 1: Bu yönergenin amacı; Ege Üniversitesi Urla Denizcilik Meslek Yüksekokulu nda öğrenim gören öğrencilerin eğitim-öğretim

Detaylı

Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Asistan Sayıları

Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Asistan Sayıları Program Kodu Eğitim Süresi Puan Türü Genel Kontenjan Yabancı Uyruklu Kontenjanı 2015-TUS Tercih Program Adı Özel Koşullar ve Açıklamalar* (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

T.C AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ DÖNEM İÇİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ DÖNEM İÇİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ DÖNEM İÇİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1)Yönergenin Amacı, Ağrı İbrahim Çeçen

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan işyerlerini kapsar.

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan işyerlerini kapsar. 18 Haziran 2013 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 28681 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek Performans Ölçmek Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM KOMİSYONLARI KOMİSYONLARIN ÇALIŞMA İLKELERİ 1- Bölüm komisyonları bir komisyon başkanı ve yeterli sayıda öğretim elemanından oluşur. Komisyon üyeleri komisyon

Detaylı

EEE Yönetmeli ine Uygundur.

EEE Yönetmeli ine Uygundur. Bu ürün, çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir. EEE Yönetmeli ine Uygundur. Garanti Belgesi Arçelik taraf ndan verilen bu garanti, Cam Kapl Mutfak Robotu nun normalin

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

Üniversite Hastaneleri Mali Sorunları ve Ortak Kullanım Yönetmeliği

Üniversite Hastaneleri Mali Sorunları ve Ortak Kullanım Yönetmeliği Üniversite Hastaneleri Mali Sorunları ve Ortak Kullanım Yönetmeliği Beklentiler Sorunlar Dr. A. Sadık Kılıçturgay ÜHBD Yönetim Kurulu Üyesi, ÜHB Geri Ödeme Çalışma Kurulu Üyesi Üniversite Hastaneleri Mali

Detaylı

NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ ECZANE İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ ECZANE İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ 1 / 5 İÇİNDEKİLER 1.AMAÇ:...2 2.UYGULAMA...2 2.1. İLAÇ VE MALZEME İSTEMLERİNİN ECZANEYE BİLDİRİLMESİ... 2 2.2. İLAÇ VE MALZEMELERİN TEMİNİ... 2 2.3. TESLİM ALINMASI VE YERLEŞTİRİLMESİ... 2 2.4. SAKLAMA

Detaylı

YÖNETMELİK. a) Çocuk: Daha erken yaşta ergin olsa bile 18 yaşını doldurmamış kişiyi,

YÖNETMELİK. a) Çocuk: Daha erken yaşta ergin olsa bile 18 yaşını doldurmamış kişiyi, 27 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28246 Bingöl Üniversitesinden: YÖNETMELİK BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK ARAŞTIRMA VE REHBERLİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI I. KURUMSALLA MA VE ÖRGÜTLENMEN N GEL LMES Trabzon ubesi nin kurumsal ve örgütlenme yap güçlendirerek daha etkin ve verimli

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ AMAÇ Madde 1- Bu yönergenin amacı, Çankırı Karatekin Üniversitesi Meslek Yüksekokulunda öğrenim gören öğrencilerin öğrenim

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

Haz rl k Mavi Kare Reklamc l k (0212) 266 55 31. Bask Ümit Matbaac l k San. Tic. Ltd. fiti. (0212 565 42 69

Haz rl k Mavi Kare Reklamc l k (0212) 266 55 31. Bask Ümit Matbaac l k San. Tic. Ltd. fiti. (0212 565 42 69 Türkiye Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derne i Ba dat Cad. Kumbarac lar Ç kmaz Birlik Apt. B Blk. No:16/24 Feneryolu 34724 Kad köy / stanbul Tel: (0216) 414 44 17 (pbx) Faks: (0216) 414 44 19 Web: www.kmtd.org.tr

Detaylı

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 22 Mayıs 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28300 Kafkas Üniversitesinden: YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM),

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM), TÜRK YE B L MSEL VE TEKN K ARAfiTIRMA KURUMU YAYIN YÖNETMEL (*) B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu Yönetmelik ile; Baflkanl k, Merkez ve Enstitülere ait tüm yay nlar

Detaylı