Mazbatalar bugün mecliste

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Mazbatalar bugün mecliste"

Transkript

1 Ýsrail Türkiye'den özür diledi, ama AKP hükümeti Uludere'de katledilen 34 Kürt için Kürtlerden özür dilemedi. Özür için Obama'nýn Türkiye'ye gelip Erdoðan'ýn baþýna mý dikilmesi gerekir? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Mart 2013 Perþembe YIL: 12 SAYI: 4112 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý SUÇLULAR SUÇLULARI MI YAKALAYACAK? 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... ÖZÜR BORCU VATAN BORCU NAMUS BORCU Erdoðan Baybars BU DA BÝZDEN OLSUN... Ali Osman ANCAK ZOR ELDE EDÝLENLERÝN DEÐERÝ BÝLÝNÝR Dolgun Dalgýçoðlu KOLTUKLAR KIÇ MI DEÐÝÞTÝRÝYOR? Mehmet Levent SÝLAH, ÝNCÝL VE KOKAÝN Elvan Levent Yeni yasaya baro isyaný Avukatlar: Maðdur olacaðýz Hazýrlanan yasa önerilerinin anayasaya aykýrý olduðunu öne süren avukatlar Anayasa Mahkemesi'nde iptal davasý açmaya hazýrlanýyor sayfada Mazbata maðdurlarýnýn uzun bir süreden beri sabýrsýzlýkla beklediði borçlarýn yeniden yapýlandýrýlmasý yasasý revize ediliyor... Mazbatalar bugün mecliste Mecliste oluþturulan geçici komitenin hazýrladýðý 2 yasa önerisi bugün genel kurulda görüþülüyor. Yasa önerileri, geçmiþ borçlarýn yeniden yapýlandýrýlmasýnda 4 kriter getiriyor ve uygulanan katsayýlar kolaylaþtýrýlýyor. Süre de 31 Temmuz 2013'e kadar uzatýlýyor... Sorunlarý gidermek, taraflar arasýnda çýkan anlaþmazlýklarý, yapýlan itiraz ve þikayetleri deðerlendirmek, uzlaþý saðlamak için de 4 üyeli hakem heyeti oluþturuluyor... Borç miktarý þöyle belirlenecek: Borcun donuða düþtüðü tarihten sonraki faiz ve diðer masraflar dikkate alýnmayacak... Borç meblaðýnýn ait olduðu yýl esas alýnacak... Yasaya ekli cetvelde düzenlenen katsayýlar ile çarpýlacak... Donuða düþtüðü tarihten sonra ödemeler varsa borçtan düþülecek ve 1 Nisan 2013 tarihi itibarýyla yapýlandýrýlacak... Yapýlandýrma talebinde bulunan kiþinin talebi banka veya kredi saðlayýcý tarafýndan kabul edilmezse yargýya baþvurulacak... Ayrýntýlý haber 3. sayfada 'Afrika' güneyin nabzýný tuttu Sokaklar tenha, halk kaygýlý Anna Maria Victoria Tolidore "Hiç kimsenin cüzdanýnda 10 Euro'dan fazla para yok... Onu da birþeyler yiyebilmek için harcýyorlar." Louis Cometes: Dün bir müþteri geldi, saat kayýþý istedi. 5 Euro dedim. Ceplerini yokladý ve "Üzgünüm, ama Eurom yok" dedi ve gitti... Anna Maria: Ýlk defa tüm taraflar hangi tarafta olduklarýný düþünmeden biraraya geldi. Düþman olarak bilinen APOEL ve OMONÝA bile birleþti. Bu umut verici bir þey. Paralarýný kaybetme korkusu onlarý biraraya getirdi... Hasan Yýkýcý'nýn röportajý 10. sayfada Gözler askeri kantinlere çevrildi Birleþik Market ve Süpermarketler Birliði askeri kantinler için üretilen ürünlerin kaçak yollarla bazý süpermarketlerde satýldýðýný açýkladý... Ürünlerin üzerine "Askeri kantinler dýþýnda satýlamaz" ibaresinin konmasý istendi sayfada Altýn Kumsal gitti gider KTMMOB Þehir Plancýlarý Odasý sahildeki kaçak inþaatlara hala göz yumulduðunu duyurdu sayfada UBP allem gallem UBP Parti Meclisi'nde yine istifa tehditleri savruldu sayfada

2 YAÐMUR YOK Meteoroloji Dairesi, önümüzdeki günlerde yaðmur beklenmediðini bildirdi. Dairenin, bugünden itibaren 3 Nisan'a kadar olan süreyi kapsayan raporuna göre, hava sýcaklýðý ise derece dolayýnda seyredecek. TUTUKLU SAYISI 5'E ÇIKTI Lefkoþa'da geçen hafta ele geçirilen ve 4 kiþinin tutuklandýðý uyuþturucuyla ilgili bir kiþi daha tutuklandý. Polisten yapýlan açýklamaya göre, ileri soruþturmada, meseleyle baðlantýsý olduðu tespit edilen D.A (E-27) da tutuklandý. Polisin 21 Mart tarihli basýn bülteninde, Lefkoþa'da bir otoparkta yapýlan operasyon sonucunda sentetik cannabinoid türü uyuþturucu olduðuna inanýlan madde bulundurmaktan G.E(E-27), D.D (E-18), O.K (E-17) ve C.D (E- 20)'nin tutuklandýðý bildirilmiþti. SÝGORTADAN PARA ALMAK ÝÇÝN BABA- OÐULDAN "SAHTE KAZA" Sigortadan para almak için kendi araçlarýna çarparak sahtekarlýk yapan baba-oðul hakkýnda yasal iþlem baþlatýldý. Polis bültenine göre, dün yaþanan olayda 22 yaþýndaki M.R, 46 yaþýndaki babasý Ý.R'nin teþvikiyle Lefkoþa Mehmet Akif Caddesi üzerinde park halindeki ME 423 plakalý kendi aracýna, henüz tespit edilemeyen bir þahsa ait araçla çarparak hasara uðrattý. Ardýndan polise kaza ihbarýnda bulunarak yalan beyanda bulundu ve baba Ý.R. Polis Genel Müdürlüðü'nden sahte trafik kaza raporu alarak aracý tamir ettirmek için Artesa Ltd'e götürdü. Olayýn ortaya çýkmasýyla baba-oðul hakkýnda yasal iþlem baþlatýldý. SAHTE KREDÝ KARTIYLA 5 BÝN TL ÇEKÝLDÝ Öte yandan 20 Mart'ta Lefkoþa'da "Coþkun Erdance Clup" isimli iþ yerinde bulunan bir bankaya ait post cihazýndan, baþka bir þahýs adýna sahte olarak düzenlenmiþ kredi kartýyla 5 bin TL nakit para çekildi. Polis, meseleyle ilgili olarak konu iþyerinin iþletmecisi Y.C'yi (E-47)tutukladý. GÖÇMENKÖY'DE BIÇAKLA YARALAMA Göçmenköy'de Rauf Denktaþ Caddesi içerisinde E.Þ (E-37), aralarýnda çýkan tartýþma sonucu Mustafa Gargunsu'yu býçak sallayarak tehdit etmeye çalýþýrken, olayý yatýþtýrmaya çalýþan Mahmut Ýri'yi kol bileðinden yaraladý. Dün saat sýralarýnda yaþanan olayýn zanlýsý aranýyor. BÜFE'DEN PARA VE SÝGARA ÇALINDI Gazimaðusa'da ise Hüseyin Öksüzoðlularý'na ait büfenin camý kýrýlarak 356 TL para ve 3 karton sigara çalýndý. KUMAR ÇÝPLERÝNÝ ÇALARAK NAKÝTE ÇEVÝRDÝLER Girne'de de Viva Casino'da kasiyer olarak çalýþan T.Þ.(E-27) ile M.D.'nin(E-28) kumarhaneye ait oyun çiplerini çalarak kasada nakit paraya çevirmek suretiyle hýrsýzlýk yaptýklarý tespit edildi. EÞÝNÝN YAPTIÐI KAZAYI ÜSTLENDÝ Lefkoþa'da GM 022 plakalý araçla eþi kaza yapmasýna raðmen, kazayý kendisi yapmýþ gibi ifade veren M.Y. (E-29) hakkýnda "amme fesatçýlýðý" suçundan yasal iþlem baþlatýldý. LARNAKA-MÝLANO ARASINDA DOÐRUDAN UÇUÞLAR Havayolu þirketi "EasyJet"in Larnaka ile Milano arasýnda doðrudan uçuþlar gerçekleþtirmeye baþlayacaðý haber verildi. Þirketin Larnaka- Milano arasýdaki ilk doðrudan uçuþunu dün yapmasý bekleniyordu. UBP allem gallem... Parti Meclisi'nde istifa tehditleri 6 belediye baþkaný protesto ederek toplantýya katýlmadý... Afrika (Özel)- Dün gerçekleþen UBP Parti Meclisi toplantýsý büyük tartýþmalara sahne oldu... Geçtiðimiz günlerde 7 UBP'li belediye baþkanýnýn, devletten alýnan katkýlarýn azlýðý dolayýsýyla UBP'den istifa edebilecekleri haberleri basýnda yer almýþtý... Dün yapýlan Parti Meclisi toplantýsýna bu belediye baþkanlarýndan 6 tanesi yine katýlmadý. Sadece Akdoðan Belediye Baþkaný Adem Ademgil katýldý. UBP Parti Meclisi toplantýsýnda söz alan Ýskele Belediye Baþkaný Halil Orun da UBP ile iliþkilerini dondurabileceðini ve gerekirse belediye baþkanlýðýndan da istifa edebileceðini söyledi. Kendisiyle görüþtüðümüz Orun konuyla ilgili bize þunlarý aktardý: "Parti Meclisi'nde yaþananlar doðrudur. Olay þudur... Kenan Akýn'ýn Tarým Bakanlýðý GÜNEY KIBRIS Valizlerle Euro taþýyorlar Güney Kýbrýs'ta ekonomik krizler birlikte yaþanan geliþmelerin ardýndan, bazý kiþilerin Güney Kýbrýs'taki bankalarda bulunan paralarý yurtdýþýndaki daha güvenlik alanlara aktarmaya çalýþtýðý, bazý kiþilerin de valizlerle Güney Kýbrýs'a para götürdüðü belirtildi. Politis gazetesi, Larnaka Havaalaný'nda son günlerde, içerisinde binlerce Euro'nun bulunduðu valizlerle giriþ veya çýkýþ yapan "Kýbrýslýlarýn" saptandýðýný yazdý. Atina'dan Güney Kýbrýs'a giden 30 yaþýndaki bir kiþi üzerinde gümrükte yapýlan aramada dergilerin içerisinde gizlenmiþ 96 bin Özel sektör çalýþanlarý ödenmeyebilir Güney Kýbrýs'ta, yaklaþýk on beþ güne yakýn bir süredir bankalarýn kapalý olmasý nedeniyle, özel sektör çalýþanlarýnýn Mart ayý maaþlarýnýn ödenmeme riskinin bulunduðu belirtildi. Gazeteler, özel sektör çalýþanlarýnýn, en iyi durumda, Mart ayý maaþlarýný geç alacaðýný; zira iþletmelere, bankalar aracýlýðýyla, ödeme emri vermesi için zaman saðlanmayacaðýný, zaman olsa dahi, bankalarýn ilgili uygulamalarý yapma konumunda olup olmayacaðýnýn ise bilinmediðini yazdý. Habere göre Rum Ýþverenler ve Sanayiciler Federasyonu'ndan (OEV) bir kaynak, Politis'e yaptýðý açýklamada, iþverenlerin, çalýþanlarýn hesaplarýna para aktarma faaliyetinin, bankalar konusunda yaþanan karýþýklýk nedeniyle, doðru olup olmadýðý konusunda tereddüt içerisinde olduklarýný söyledi. En büyük sorunlardan birinin, maaþlardaki Kýbrýslý Türk yasadýþý olduðu iddia edilen tarým ilaçlarýyla yakalandý Güney Kýbrýs'ta, bir Kýbrýslý Türk'ün, trafik kontrolü sýrasýnda arabasýnda yasadýþý olduðu iddia edilen tarým ilaçlarýyla yakalandýðý ve gözaltýna alýndýðý haber verildi. Fileleftheros gazetesi, Kýbrýslý Türk'ün sürdüðü Kýbrýs Türk plakalý aracýn, geçen Pazartesi günü, Lefkoþa Rum kesimi-larnaka yolu güzergahýnda döneminde Ýskele Boðazý'nda bulunan Alçak Orman Arazilerinin bir kýsmý Necati Solmaz diye birisine kiralandý. Biz oraya inþaat yapýlmasýna müsade etmedik. Bu arazinin yan tarafýnda askerin kontrolünde bir sahil kýsmý vardý. Asker oradan ayrýlýnca turistik tesis yapmak için belediye olarak birisine izin verdik. Ancak bir gün baktýk kli birileri bu arazinin içerisinde dozerlerle kepçelerle uðraþýyor, makileri küçük aðaçlarý söküyor. Hemen müdahale ettik. Adam bize elindeki sözleþmeyi gösterdi. Tarim Bakanlýðý'na baðlý Orman Dairesi burayý ilgili þahsa kiralamýþ. Hatta Necati Solmaz da haklarýný bu þahýsa devretmiþ. Adamýn elindeki sözleþme 2012 yýlýnýn Aðustos ayýna ait. Solmaz'ýn ne hakký vardý ki böyle bir devir yaptý? Neyse ben de elimdeki dosyalarý alýp Parti Meclisi'ne gittim ve orada benim haberim olmadan benim bölgemde yapýlanlarý dile getirdim. Bu yapýlanlarýn iptal edilmemesi halinde UBP ile olan iliþkilerimi donduracaðýmý ve gerekirse belediye baþkanlýðýndan da istifa edebileceðimi söyledim. Yapýlacaklarý bekliyorum. Kararlýyým da..." Euro saptandýðýný kaydeden gazete, edinilen bilgilere göre bahse konu þahsýn, Yunan bankalarýndaki mevduatlarda da "týraþlama" olacaðý korkusuyla Yunanistan bankasýndaki paralarýný, evinde muhafaza etmek üzere Güney Kýbrýs'a getirmiþ oluðunu belirtti. Önceki gün de, valizinin içerisinde yaklaþýk 100 bin Euro taþýyan Atina'dan bir yolcunun saptandýðýný aktaran gazete, yaklaþýk bir hafta önce ise Limasollu bir iþ insanýnýn havaalanýnda, Güney Kýbrýs'tan 450 bin Euro çýkarmaya çalýþýrken yakalandýðýný yazdý. gecikme deðil, iþverenlerin, çalýþanlarýný ödeyememe ve iþletmelerini finanse edememe zaafiyeti olduðunu yazan gazete "Laiki ve Kýbrýs Bankasý'"ndaki 100 bin Euro'nun altýndaki mevduatlarýn dondurulmasýnýn, bir çok iþletmeyi, faaliyet göstermeleri için gerekli olan likiditeden mahrum býraktýðýný belirtti. KAMU'DA DURUM FARKLI Gazete, kamudaki durumun ise daha farklý olduðunu, Rum Sayýþtaylýðýn, ay sonunda maaþlarýn, çalýþanlarýn hesaplarýna yatýrmasý amacýyla bankalara talimat verilmesi için gerekli olan ilgili belgeleri hazýrladýðýný yazdý. Gazete ayrýca sorunun þimdilik Rum Merkez Bankasý'nda ve süreçte yapýlan deðiþikliklerle ilgili olduðunu memurlarýn ay sonunda ödenmemesi durumunda ise ödemenin Nisan ayýnýn ilk günlerinde gerçekleþtirileceðini belirtti. seyrederken trafik kontrolü yapan polislerce durdurulduðunu yazdý. Araçta yapýlan aramada, Güney Kýbrýs'a giriþi yasak olan, içerisinde tarým ilacý dolu þiþelerin bulunduðu 35 kutu, yaklaþýk 25 kilo aðýrlýðýnda bir baþka tür tarým ilacý ve tarým ilacý dolu iki bidonun saptandýðýný kaydeden gazete, araçta bulunanlara el konulduðunu, Kýbrýslý Türk'ün de gözaltýna alýndýðýný aktardý. Çiziktirdi Þener LEVENT Açý SUÇLULAR SUÇLULARI MI YAKALAYACAK? Güneydeki bu facianýn tesadüf veya iyi niyetle yola çýkýlýp da kötü sonuçlar elde edilmiþ iþler olduðunu sanmýyorum hiç... Zaten halk da buna inanmadýðý için sokaklara dökülmedi mi? Suçlular var... Yeyip yutanlar var... Bunlarý araþtýrýp bulmak, hele de avuç içi kadar bir memlekette hiç de zor deðil... Bulunur elbette... Ama istenirse bulunur... Ýstenmezse bulunmaz... Yaptýðý iþten herkesin ne kadar para kazanabileceði belli deðil mi? O halde araþtýrýn bakalým... Bunun elli katýný, yüz katýný kimler kazanmýþ... Nasýl kazanmýþ... Hazine mi bulmuþ? Her tuttuðu altýn mý olmuþ? Bazýlarýnýn sahip olduðu göz kamaþtýrýcý servet ancak yasadýþý, karanlýk yollarla elde edilir bu dünyada... Baþka türlü olmaz... Ya vergi kaçýracak... Ya kaçakçýlýk yapacak... Ya uyuþturucuya bulaþacak... Devlet adam gibi bir devlet olsa bunlarýn hiçbirine izin vermez tabii... Bu örnekte devletin de tamam bir devlet olmadýðý çýktý ortaya... Hükümet... Polis... Yargý... Müdür müsteþar takýmý... Hiçbiri tamam deðil... Kamuda karanlýk yollarla elde edilen kazançtan nemalananlar oldukça, hiçbir þey düzelmez... Anastasiadis, suçlularýn saptanmasý için bir araþtýrma komisyonu kurulacaðýný açýklamýþ... Umarým halkýn öfkesini yatýþtýrmaya yönelik bir þey deðil bu... Bizde de kuruldu da gördük... Yeni hükümet eski hükümetin yolsuzluklarýný ve sahtekarlýklarýný araþtýracaktý hesapta... Bir denetleme kurulu oluþturuldu... Araþtýrmalar ve soruþturmalar yapýldý aylarca... Dosyalar hazýrlandý ve polise sunuldu sonra... Polisten sonra da savcýlýða... Toplam 11 dosya vardý trilyonluk sahtekarlýklarla... Dört yýl geçti aradan... Bir teki bile sonuçlandýrýlmadý... Dava mava da yok... Hepsi de kapatýldý... Bu krizin nasýl meydana geldiði hakkýnda bir ses çýkýyor her kafadan... Çok þeyler yazýlýyor... Bilimsel açýklamalar yapýyor ekonomistler... Ekonomi dilinden pek anlamayanlarýn kafalarýný karýþtýran þeyler... O kadar izaha gerek yok oysa... Mesele gün gibi ortada... Suyun baþýnda olanlar yeyip yuttu... Faturasý da halka çýkarýldý... Ýyi niyetle yola çýkýlýp da kötü sonuçlar elde edilmiþ iþler deðil bunlar... Tabii bir de 'anavatan' aþký var... Ýlle de Yunaistan'ýn kuyruðuna takýlacak 'te aðýr bir bedel ödendi... Bunca yýl sonra bir aðýr bedel daha iþte... Baðýmsýzlýk duygusunu, Kýbrýslýlýk kimliðini kimse hazmedemedi... Kýbrýs bayraðý, uðrunda kimsenin ölmeyeceði bir bayrakmýþ! Al da Yunan bayraðý altýnda mutlu öl o halde... Biz Türk bayraðý altýnda eriyip gidiyoruz... Sen de Yunan bayraðý altýnda... Türkiye hapþýrýnca biz nezle oluruz... Yunanistan öksürürse sýtmaya yakalanýrsýn sen de... Yalnýz anavatan aþký deðil, Avrupa aþký da çok pahalýya patladý... Ama Avrupa'nýn da fedaileri var burda... Ki þimdi de tüm bu meselede Avrupa'nýn hiçbir günahý olmadýðýný kanýtlamaya çalýþýyorlar size... Bilmem ki, Avrupa'dan daha nasýl bir tokat yemeleri gerekir vaziyeti anlamak için... Her türlü zulme ve aþaðýlanmaya raðmen efendilerine itaat eden uþaklarýný hatýrlatýyorlar bana... Bu süreçte çok daha aðýr darbeler de gelebilir Avrupa'dan... Ekonomik darbeye bir de siyasi darbe eklenebilir... Türkiye'nin Avrupa ve Amerika'nýn gözünde yükselen deðerine baksanýza... Yoksa hiç düþündürmüyor mu sizi bu? Hiç mi endiþelendirmiyor? Sanýr mýsýnýz ki olacak olan kuzeyde bize olacak yalnýz? Bize olan oldu zaten... Kuzey tamam... Þimdi güney var sýrada...

3 Mazbatalar bugün mecliste oraný TL cinsi borçlarda 1.5 katýný, döviz cinsi borçlarda 2.5 katýný aþamayacak. MECLÝS'TE OLUÞTURULAN GEÇÝCÝ (AD-HOC) KOMÝTE'NÝN HAZIRLADIÐI 2 YASA ÖNERÝSÝ, BÜGÜN GENEL KURUL'DA GÖRÜÞÜLECEK YASA ÖNERÝLERÝ, GEÇMÝÞ BORÇLARIN YENÝDEN YAPILANDIRILMASINDA 4 KRÝTER GETÝRÝYOR VE UYGULANAN KATSAYILAR KOLAYLAÞTIRILIYOR SÜRE DE 31 TEMMUZ 2013'E KADAR UZATILIYOR Borç Ýliþkilerinden Kaynaklanýp Tahsili Geciken ve/veya Tahsil Edilemez Hale Gelen Borçlarýn Ekonomik Ýyileþtirme Kapsamýnda Yeniden Yapýlandýrýlmasý Yasasý revize ediliyor. Cumhuriyet Meclisi, Borç-Alacak Ýliþkilerini Düzenleyen Tüm Mevzuata Ýliþkin Deðiþiklikleri Hazýrlamak ve Görüþmek Üzere Oluþturulan Geçici (Ad-Hoc) Komitesi'nin hazýrladýðý, "Borç Ýliþkilerinden Kaynaklanýp Tahsili Geciken ve/ veya Tahsil Edilemez Hale Gelen Borçlarýn Ekonomik Ýyileþtirme Kapsamýnda Yeniden Yapýlandýrýlmasý (Geçici Kurallar) (Deðiþiklik) Yasa Önerisi " ile "Hukuk Muhakemeleri Usulü (Geçici Kurallar) (Deðiþiklik) Yasa Önerisi" bugün Genel Kurul'da görüþülecek. Yasa Önerileri Cumhuriyet Meclisi'nde onaylanmasý, cumhurbaþkaný tarafýndan imzalanmasýnýn ardýndan Resmi Gazete'de yayýnladýðý tarihte yürürlüðe girecek. Komite Baþkaný Ulusal Birlik Partisi (UBP) milletvekili Hasan Taçoy'dan alýnan bilgiye göre, yasa önerileri geçmiþ borçlarýn yeniden yapýlandýrýlmasýnda 4 kriter getiriyor ve uygulanan katsayýlar kolaylaþtýrýlýyor. Süre de 31 Temmuz 2013'e kadar uzatýlýyor. Yasa önerisi ile, yasada yer alan tarihlerdeki kavram karmaþasý ortadan kalkýyor. BORÇLARIN YAPILANDIRILMASI Önerilerin yasalaþmasý halinde, "Aleyhinde mahkeme hükmü alýnmýþ gerçek ve tüzel kiþiler; 31 Mart 2013 tarihi itibarýyla banka tarafýndan donuk alacak kapsamýna alýnmýþ veya tebliðe göre alýnmasý gereken veya bankalar ile kredi saðlayýcýlarý tarafýndan ödenmesi için hakkýnda yasal takip baþlatýlmýþ gerçek veya tüzel kiþi borç hamilleri; Borç Ýliþkilerinden Kaynaklanýp Tahsili Geciken ve/veya Tahsil Edilemez Hale Gelen Borçlarýn Ekonomik Ýyileþtirme Kapsamýnda Yeniden Yapýlandýrýlmasý Yasasý tahtýnda yapýlandýrma yapmýþ borç hamilleri; 31 Mart 2013 tarihinden önce donuða düþüp yeniden yapýlandýrma yapmýþ borç hamillerinin donuða ilk düþtüðü meblað dikkate alýnarak" iþlem yapýlacak. Bu uygulamanýn yapýlabilmesi için Yasa, Resmi Gazete'de yayýnlandýktan sonra borçlu gerçek veya tüzel kiþiler, 4 ay içerisinde þahsen, vekilleri veya kefilleri ile banka veya kredi alýcýsýna yazýlý olarak baþvurabilecek. Yeniden yapýlandýrmada 31 Mart 2013' tarihine kadar donuða düþmüþ veya tebliðe göre donuða düþmesi gerektiði tarihteki meblaðýn esas alýnmasý kuralý getirilen Yasa Önerisine göre borç AFRÝKA dan mektup... Borç-alacak iliþkileriyle ilgili yasada yapýlan yeni düzenlemeler henüz meclise gelmeden Barolar Birliði isyan bayraðýný çekti... Kara cüppelerini giyip yeniden yollara düþerlerse þaþmayýn sakýn... Hazýrlanan iki yasa önerisi bugün mecliste görüþülecek... Geçici komite üç ay didindi durdu... Ve nihayet 31 Mart'a yaklaþýrken bu yasa önerilerini ortaya çýkardý... Barolar Birliði þikayetçi... Bu öneriler hazýrlanýrken kendileri komiteye çaðrýlmamýþ ve görüþleri alýnmamýþ... Yani yasa onlardan gizlenmiþ... Ayrýca, oluþturulmasý düþünülen hakem heyetinde yer verilmemiþ onlara... Dýþlanmýþlar kýsaca... Bu yasalarýn iptali için Anayasa Mahkemesi'ne baþvuracaklarýný ilan ettiler þimdiden... Anayasa ihlal edilmiþ... Bugüne kadar verilmiþ olan mahkeme hükümleri hiçe sayýlmýþ ve kendileri de maðdur olmuþlar bu yüzden... * Madem söz anayasadan ve Anayasa Mahkemesi'nden açýldý devam edelim öyleyse... Anayasa faiz konusunda þimdi mi miktarý belirlenmesinin þöyle yapýlmasý öngörülüyor: "Donuða düþtüðü tarihteki meblaðý hesap edilirken donuða düþtüðü tarihten sonraki faiz ve diðer masraflar dikkate alýnmaz ve borç meblaðýnýn ait olduðu yýl esas alýnarak yasaya ekli cetvelde düzenlenen katsayýlar ile çarpýlmasý ve varsa donuða düþtüðü tarihten sonraki ödemelerin de düþülmesi suretiyle 1 Nisan 2013 tarihi itibarýyla yapýlandýrýlmýþ borç miktarý belirlenir. " Yasa önerisine göre, tebliðe baðlý uygulamalar da, kredi saðlayýcýlarý tarafýndan yapýlacak yapýlandýrmalar için de esas teþkil edecek. Yapýlandýrma talebinde bulunan kiþinin talebinin banka veya kredi saðlayýcý tarafýndan kabul edilmemesi halinde ise yargý yolu açýk olacak. YAPILANDIRMA SONRASI BAKÝYENÝN ÖDENMESÝ Yasa önerisi, borç hamillerinin yeniden yapýlandýrma sonrasý oluþacak borç bakiyesini ödemesinde ise, 31 Aralýk 2010 tarihine kadar donuða düþen borç bakiyesi için belirlenen faiz oranlarý uygulanarak bulunacak güncel miktardan TL borçlarý için yüzde 10, döviz cinsinden borçlar için yüzde 5 indirim yapýlmasýný getiriyor. 1 Ocak 2011 tarihinden sonra donuða düþen borçlar ve Kalkýnma Bankasý nezdindeki borçlar için peþin ödeme yapýlmasý halinde toplam faiz miktarý üzerinden TL borçlar için yüzde 10, döviz cinsi borçlar için de yüzde 5 yapýlacak. Öneriye göre, 2001 yýlý öncesinde oluþan borç miktarlarýna da 2001 yýlý katsayýsý uygulanacak. Yasa önerisi kurallarý uyarýnca yeniden belirlenecek yapýlandýrýlmýþ borç miktarý, TL'de ve/veya dövizde TL karþýlýðý 50 bin TL'yi aþmýyorsa 5 yýla; bunun üzerindeki miktarlar için 9 yýla kadar aylýk taksitlerle ödenecek þekilde ödeme planýna baðlanýr. Bankanýn uygun görüp borçlunun kabul etmesi halinde ise 9 yýllýk süre mutabýk kalýnan süre kadar uzatýlabilir. UYGULANACAK FAÝZ Yasa önerisi kurallarý uyarýnca, yeniden yapýlandýrýlýp ödeme planýna baðlanacak tüm borçlara 1 Nisan 2013 tarihinden itibaren ilgili bankanýn veya kredi saðlayýcýsýnýn kredilere uyguladýðý ve KKTC Merkez Bankasý'na bildirdiði en düþük cari kredi faiz oraný uygulanacak. Yýllýk azami faiz oraný ise KKTC Merkez Bankasý'nýn belirlediði reeskont ticari faiz HAKEM HEYETÝ Yasanýn uygulanmasý esnasýnda çýkan sorunlarý gidermek, taraflar arasýnda çýkan sorunlarý yapýlan itirazlarý ve þikayetleri deðerlendirmek, uzlaþý saðlamak için de 4 üyeli Hakem Heyeti oluþturulacak. Heyet, bir bakanlýk temsilcisi, KKTC Merkez Bankasý temsilcisi, Kuzey Kýbrýs Bankalar Birliði temsilcisi ile Kýbrýs Türk Ticaret Odasý (KTTO), Kýbrýs Türk Sanayi Orasý (KTSO) ile Kýbrýs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odasý (KTEZO)'nun kendi aralarýnda uzlaþarak belirleyeceði bir temsilciden oluþacak. Hakem Heyeti baþvurularý en geç 15 gün içinde karara baðlanacak. BAROLAR BÝRLÝÐÝ Bugün mecliste görüþülecek olan 2 yasa önerisi ile ilgili olarak dün Kýbrýs Türk Barolar Birliði'nden aþaðýdaki açýklama yapýldý: "Bugün Borç Ýliþkilerinden Kaynaklanýp Tahsili Geciken ve/veya Tahsil Edilmez Hale Gelen Borçlarýn Ekonomik Ýyileþtirme Kapsamýnda Yeniden Yapýlandýrýlmasý (Geçici Kurallar) Yasa Önerisinin yarýn (bugün) yasallaþacaðýný öðrenmiþ bulunmaktayýz. Sözkonusu yasa tasarýsý Barolar Birliði'nden tamamen gizlenmiþ ve Barolar Birliði'nin bu yasa tasarýsý hakkýnda görüþü alýnmadan yani çoðulcu katýlýmcý demokratik kurallar ihlal edilerek mahkeme hükümlerinin ortadan kaldýrýlmasý amaçlanmaktadýr. Özellikle baromuzun faizle ilgili geçmiþte meclise gerçek ve geçmiþten gelen enkazlaþmýþ borçlara da gerektiði gibi etki edecek bir faiz yasasý için verdiði görüþler gözardý edilmiþ ve kamu yararý gözetilmemiþtir. Dolayýsýyla sözkonusu yasa tasarýsý anayasanýn öngördüðü kuvvetler ayrýlýðý prensibi ihlal edilerek yasama organý olan meclis anayasa altýnda deðiþtirilemez olan mahkeme hükümlerini ortadan kaldýrmayý amaçlamaktadýr. Bu durum mahkemelerin saygýnlýðýný ortadan kaldýracaðý gibi yargýya olan inancý da sarsacaktýr. Sözkonusu yasa tasarýsý hükümleri ortadan kaldýrýrken avukatlarýn büyük emeklerle elde ettikleri masraf emirleri de iptal edilerek avukatlar camiasý maðduriyete uðrayacaktýr. Ýlginçtir ki sözkonusu yasa tasarýsý borçlarýn yapýlandýrýlmasýndan ortaya çýkacak ihtilaflar, keyfi bir þekilde oluþturulmuþ bir Hakem Heyeti'ne havale edilmektedir, yargý organý dýþlanmaktadýr ve söz konusu Hakem Heyeti'nde Esnaf ve Zanaatkarlar Odasý'nýn temsilcisi yer alýrken Baro'nun hiçbir temsilcisi de yer almamaktadýr, yani Hakem Heyeti'nde herhangi bir hukukçu yoktur. Kýsacasý yasa tasarýsý aðýr bir þekilde anayasayý ihlal etmektedir ve bu yasa tasarýsý mahkeme hükümlerini koruyacak þekilde düzenlenmediði takdirde Barolar Birliði Anayasa Mahkemesi'nde iptal davasý açarak sözkonusu yasanýn uygulanmasýný yasaklamak üzere meclis aleyhine ara emri almak için Yüksek Mahkeme'ye baþvuracaktýr." Banka avukatlarýna deðil, toplum avukatlarýna ihtiyacýmýz var çiðnendi, yoksa uzun yýllardan beri mi çiðneniyor? Geçtiðimiz gün gazetemizin manþetini bir kere daha buna ayýrdýk... Okumayan varsa okusun... Anayasa Mahkemesi'nin 2007'de aldýðý karar var... Ülkemizde uygulanan faiz sisteminin anayasaya aykýrý olduðu açýkça vurgulanýyor bu kararda... Neden anayasaya aykýrý? Meclis yetkisini Merkez Bankasý'na devredemez çünkü... Faiz oranlarýný belirleme yetkisi Merkez Bankasý'nda olamaz... Oysa meclis 2001'de yaptýðý yasal düzenlemeyle bunu Merkez Bankasý'na devretmiþ... Anayasa Mahkemesi'nin 2007'deki kararý dikkate alýndýðýnda, bugüne kadar yapýlan tüm faiz iþlemlerinin anayasaya aykýrýlýðýnýn kabul edilmesi gerekmez mi? Þimdi anayasanýn ihlal edildiðini savunan muhterem avukatlarýmýz bunu görmüyor da þimdikini mi görüyor yalnýz? * Þimdi hazýrlanan yasa önerileri henüz elimizde olmadýðý için yeterli bir deðerlendirme yapamayýz kuþkusuz... Ancak görüldüðü gibi bu yasa da geçici bir süreyi kapsýyor... Daha önce 31 Mart 2013'e kadar süre verilmiþti. Þimdi ise bu süre 31 Temmuz 2013'e kadar uzatýldý... Geleceðe deðil, geriye dönük düzenlemeler... Ülkemizdeki acayip faiz sistemine kökten bir çözüm yok... Kaldý ki anayasaya aykýrý olarak yetki Merkez Bankasý'nýn elinde bulunmaya devam ediyor ve kimse de buna el atmýyor... Meclis komitesinin bu düzenlemeleri yaparken en baþta buna el atmasý ve Anayasa Mahkemesi'nin 8 Mart 2007 tarihli kararýnýn ruhuna uygun olarak hareket etmesi gerekmez miydi? Yalnýz geçmiþe mi bakacaðýz? Gelecek umurumuzda deðil mi? Eðer bileþik faiz denilen canavar bundan sonra da toplumumuzu yutmaya devam edecekse, þimdi yapýlanlarýn ne önemi var? Muhterem hukukçularýmýz kendilerinin maðdur olacaðýný düþünüyorlar da, toplumu neden düþünmüyorlar? Karþýmýzda banka avukatlarý deðil, toplum avukatlarý görmek istersek haksýz mýyýz? existence Elvan Levent SÝLAH, ÝNCÝL VE KOKAÝN Kokainden silaha kadar neler geçirmeye kalkmamýþlar bugüne kadar Ýncil'in içinde yýlýnda, Amerika'daki bir hapishaneden kaçtýktan sonra radikal sol bir örgüte üye olan bir mahkum, iki yýl sonra Ýncil'e sakladýðý silahý uçaða sokarak, yolcularý rehin almýþ ve uçaðý Cezayir'e kaçýrmýþ Yolculara karþýlýk fidye alarak saklanmayý baþarmýþ Ýzini ancak iki yýl önce Lizbon'da bulmuþlar ancak Portekiz hükümeti adamý iade etmeyi reddetmiþ 2000 yýlýnda ise Kolombiya'daki uluslararasý havaalanýnda oldukça yaþlý bir çifti, Ýncil'in içine sakladýklarý ve Meksika'ya götürmeye hazýrlandýklarý üç kiloluk kokainle yakalamýþlar Ýncil'in güvenlik görevlilerinin dikkatini çekmesinin nedeni çok büyük ve aðýr olmasýndanmýþ Sadece 'kutsal kitap'la kalmamýþlar elbette, haham kýlýðýna girip Paris'teki elmas borsasýndan bir milyon dolar deðerinde mücevher kaçýrandan tutun, Sankt Peterburg'taki bir hastanenin avlusuna sahte kilise inþa edip para karþýlýðýnda dua edenlere kadar uzayýp gider bu liste Yakalanýp hapis yatan gangsterlerden, sonradan kendini dine verip, rahip olanlar da var bu listede Filmlik hikayeler ama hepsi de gerçek Ýnsanlarýn büyük çoðunluðunun kutsallaþtýrdýðý deðerleri, diðerleri alýp kendi çýkarlarýna göre tepe tepe kullanýyorlar, deðil mi? Baþkalarý tarafýndan kutsallaþtýrýldýklarý için kullanabiliyorlar Moskova'daki Þeremetova havaalanýnda 780 gram kokainle yakalanan bir rahip, "Bu kesinlikle benim ahlaki deðerlerime ters düþüyor ama, beni buna mafya zorladý, karþý gelemezdim", demiþti. Esquire dergisinin Rus edisyonunun bu ayki sayýsýnda derlediði din -suç iliþkisinde, en çok ilgimi çeken noktalardan biri de, rahip kýlýðýna girip suç iþleyenlerin arasýnda yüzde 46'lýk oranla katoliklerin baþý çekmeleri oldu doðrusu. Katoliklik hristiyanlýk dininin en katý, töleransý en düþük mezhebi olarak kabul ediliyor çünkü. Ama gelin görün ki ironi de zaten bu noktada çýkýyor karþýmýza: dinin esnekliði ne kadar azsa, suçlunun o dini kullanarak iþlediði suçtan paçayý kurtarma oraný da o kadar yüksek Yani kim katolik bir rahibin gerçekte rahip olmadýðýndan kolay kolay þüphe duyabilir ki? Bu tür þüphelere düþmek de ayrý bir günah olsa gerek Geçtiðimiz hafta sonu Londra'da ölen ve ölümünün bir intihar olduðu söylenen Rusya'nýn yakýn tarihinin sayýlý zenginlerinden Berezovski'nin ailesi, cenaze seremonisi için Londra'daki en büyük ortodoks kilisesine baþvurmuþ bile. Ancak kilise yetkilileri Berezovski'nin ölüm nedeninin resmi olarak açýða kavuþmasýný beklemekte ýsrarlý Zira, eðer Berezovski'nin kesin olarak intihar ettiði sonucuna varýlýrsa, kilise ailenin isteðini geri çevirmek zorunda kalacaðýný açýkladý. Ortodoks kilisesi intihar edenler için tören düzenlemiyor çünkü. Zaten, vaftiz edildikten sonra kiliseye pek uðramamýþ Berezovski. Hiçbir baðýþta da bulunmamýþ Bu yüzden bir zamanlar Moskova dýþýndaki bir kilisenin avlusunda gömülü olan yakýnlarýnýn yanýna gömülmek istediðini söylemiþse de, din adamlarý buna pek sýcak bakmýyorlar. Kilisenin avlusuna gömülebilmek için çünkü, en azýndan kiliseye büyük bir baðýþta bulunmak gerekirdi... Mali bir krize girdiðini, bu yüzden de canýna kýydýðýný söylüyorlar Berezovski'nin 90'lý yýllarda Rusya'da cumhurbaþkaný kadar sözü geçen, radyo istasyonu, televizyon kanalý, gazetesi ve büyük þirketleri olan adamýn, borçlarýný ödeyebilmek için varýný yoðunu elden çýkardýðý yazýlýyor þimdilerde. Hatta, Andy Warhol'un son eserlerinden biri olan 'Kýrmýzý Lenin'i bile açýk artýrmada satýþa çýkarmýþ ve rekor bir fiyata, tam 110 bin sterline alýcý bulmuþ 'Kýrmýzý Lenin' Ancak Berezovski bu parayý alamadan öldü. Yine de Lenin'le karþýlaþýrsa eðer öteki dünyada, ona þimdilerde ne kadar kýymete bindiðini de anlatýr herhalde

4 A KAY A L A ÝL DÝRÝF Kýç deðiþtiriyormuþ hükümette koltuklar Hazýrlýða baþlasýnmýþ Nazým ile Hüseyin Kararý ta Ankara'da alýnmýþ diyorlar Karþý durulmaz fermaný var Recep beyin Kalay PADÝÞAH AYARINDA BÝR LÝDER VE KKTC'NÝN KIYTIRIK HÜKÜMETÝ Tayyip Erdoðan Ýsrail'i dize getirdi, yakýnda Suriye'yi de yenecek ve Ortadoðu'nun iplerini eline alacak. Böyle padiþah ayarýnda bir lider, KKTC'nin kýytýrýk hükümetini mi idare edemeyecek Hangi milletvekilinin ne zaman hangi partiden istifa edeceði, ne zaman hangi partiye geçeceði ve hangi görevlere getirileceði elbette bu dünya liderinden sorulacak. Ama bu yetmez. Tayyip bey ve AKP'si KKTC'nin "adam" olmasýný istiyorsa, derhal meclisteki diðer partilere de ayar vermeli. CTP, TDP ve DP'nin baþýna da en kýsa zamanda mesela týpký Mustafa Gökmen gibi, Turgay Avcý gibi "dini bütün" þahsiyetler görmek isteriz yani Kalaycý Ali OSMAN Sessizliðin Sesi P eriyodik Mehmet Levent BU DA BÝZDEN OLSUN... KOLTUKLAR KIÇ MI DEÐÝÞTÝRÝYOR? Bir arkadaþým telefon etti... Uzun yýllar görmediðim birisi... Yazdýklarýma takmýþ kafasýný... -Birkaç gündür yazdýklarýný okuyorum... Ancak aklýmýn ermediði bir konu var, dedi... -Nedir, dedim. -UBP, belediye baþkanlýðýna aday çýkardý... Tayyip UBP'yi destekliyor... Kabinede yapýlacak olan deðiþiklikler ters etki yapmayacak mý? -Yapacak... Zaten þu anda sen UBP'nin tümünün içtenlikle Sertoðlu'ndan yana çalýþtýðýna inanýyor musun? -Ýnanmam, ama daha bir açýk vermediler, dedi. -Kabinedeki deðiþiklikler bazýlarýnýn küskünlüðünü artýracak. Ancak unutma ki belediye baþkanlýðý seçimine çok kalmadý. Deðiþiklik ondan sonra da gerçekleþebilir, dedim... -Recep Tayyip Erdoðan'ýn hem UBP'den yana olduðunu, hem de Lefkoþa'yý CTP'li bir baþkana teslim etmek istediðini yazýyorsun... -Biliyorsun, yabancý ülkelerdeki TC elçiliklerinde mutlaka MÝT elemanlarý da çeþitli kisveler altýnda istihdam edilirler, dedim 'tan sonra sancaktar ve bayraktarlar da öyle deðil miydi? Ya öðretmen, ya elçilik görevlisi veya banka memuru olarak geliyorlardý buraya... -Doðru... TC Elçiliði'ndeki MÝT sorumlusu Ender Bey'in Fellahoðlu için çizmelerini giydiði her yerde söyleniyor, deyince... -Bu kadar karýþmacýlýk fazla deðil mi, diye sordu. -Deðil, az bile... Burasýný onlar harp ederek almadýlar mý?! Bir savaþ sonrasýnda savaþý kaybedenlerin mallarýna el koymanýn helal olduðu bir düþüncenin burada eleþtirisini yapabilir misin, dedim. -Neyse, Tayyip Bey'in hem CTP'yi, hem UBP'yi istemesine gelelim, dedi... -Gelelim... Ýki parti de Ankara'nýn emrinde... "Ben en iyi anavatancýyým" yarýþýdýr yaptýklarý. 2014'te birçok deðiþiklik yaþanacak... Ýki partinin de hükümette olmalarý lazýmdýr... -Muhalefet kalmayacak bu durumda, dedi... -Muhalefet, hükümet dýþýnda, mecliste olan büyük bir parti ise dediðin doðru... Amiral gemisini CTP alacak 'te de aðzýný açmadan koalisyona girecek... Yapýlacak olan deðiþikliklerle UBP'den kaçacak olan varsa kaçacak... Kalanlarla kurulacak koalisyon... Bunu yaparken UBP'de de temizlik harekatýyla parti içi muhalefet bitirilecek, dedim 'te baþka neler olabilir sence, diye bir soru daha sordu. -Maraþ verilebilir. NATO'ya girilir... Türkiye'ye üs verilebilir ve böylelikle AB topraðýnda iþgalci olarak durmaktan kurtulup NATO ordusunun bir bölümü olarak anýlýr... Doðalgaz boru hattýnýn ve Ýsrail'in bölgedeki korumalýðýný devam ettirip, kuzeyde kurdurduðu KKTC denen maskaralýðýn üstündeki hakimiyetini devam ettirir, cevabýný verdim... -Devlet de olsak yapabilir mi bunu? -Ne devleti? O rüya bile olamaz... Hukuksuzluk deryasýndan faydalananlar ki baþta Türkiye gelir, burada hukukun üstünlüðünü hakim kýlar mý, diye sordum. -Ýþimiz boru desene, dedi. -Boru da, Türkiye'nin ensemizden kazandýðý doðalgaz borusu deðil, dedim... Akdoðan ve Meriç köylerinde 15 yaþýndaki kýzýna birçok kez cinsel tacizde bulunan baba Mesut Kungur, kýzýn þikâyeti üzerine polis tarafýndan tutuklanmýþ. Olayýn polis tahkikat memurunun mahkemedeki ifadesine göre, zanlý Mesut Kungur, 2012 yýlý Ekim ayý ile 2013 yýlý Mart ayý arasýnda birçok kez 15 yaþýndaki öz kýzýnýn bacaklarýný, kasýklarýný, göðüslerini, vajinasýný, karnýný, boynunu ve saçlarýný okþamak suretiyle müstehcen darp suçu iþlemiþ. Bir akþam uyumak maksadýyla kýzýnýn yanýna yatan Sungur, kýzýn göðsünü okþayýp vajinasýný elledikten sonra, parmaðýný kýzýnýn vajinasýna sokmuþ! Þu anda yargý sürecinin sonuna gelinmekte olan küçük Mustafa olayýndan sonra bir kez daha mideniz aðzýnýza geldi deðil mi? Benim de... Böylesi sapýklarý lime lime doðramak için dayanýlmaz bir arzu duydunuz... Ben de... Elimde deðil... Yazmadan edemeyeceðim. Bu haberleri okuduðum zaman, kafam baþka þeylerle ne kadar meþgul olursa olsun, AKP'li bakanlarýn dillerine pelesenk ettikleri o sözler geliyor aklýma... "Türkiye'de ne varsa Kýbrýs'ta da olacak"(!!!) Dedim ya elimde deðil... Kulaklarýmýn içinde Zulu kabilesinin tamtamlarý gibi çalýnýyor bu sözler! Anlaþýldý... Bizi Türkleþtirip müslümanlaþtýrmakla kalmayacak bunlar! Manyaklaþtýracaklar! Sapýklaþtýracaklar! Canileþtirecekler! Ve korkarým bizi, kendi canýndan, kanýndan öz evlâtlarýna karþý iðrenç emeller besleyen mahlûkata dönüþtürecekler! Düþünmesi bile insanýn tüylerini diken diken etmeye, midesini bulandýrmaya yetiyor. Bize söylemiþlerdi demek istemiyorum ama bize söylemiþlerdi... Hâlâ da söylüyorlar... "Türkiye'de ne varsa Kýbrýs'ta da olacak" (!) Sýrada kimbilir Türkiye'de olup da burada olmayan hangi sapýklýk, nasýl bir manyaklýk var?! Düþünüyorum da... Ben bir yargýç olamazdým herhalde... Herhalde deðil, kesinlikle olamazdým... Olsaydým, böylelerine ömürleri boyunca güneþ yüzü görmeyecekleri mahkûmiyetler verirdim. Bu konudaki mevcut yasalarýn tümünü de yakarak... Her neyse... Sanýrým mideniz yeteri kadar bulanmýþtýr bu sapýklýk ve manyaklýktan... Daha fazla üstelemeyip kanalý deðiþtirelim ve UBP'ye koyalým isterseniz. Afrika'nýn dünkü manþetinde okudunuz... Küçük hükümetinde bazý koltuklar kýç deðiþtiriyormuþ! Önceki gün gerçekleþen Erdoðan-Küçük görüþmesinde ele alýnmýþ konu. Hüseyin Özgürgün'ün koltuðuna Turgay Avcý, Nazým Çavuþoðlu'nun koltuðuna Mustafa Gökmen oturtulacakmýþ... Erdoðan'ýn emri, Küçük'ün kavliyle! Geriye kalýr Tahsin... Ona da bir koltucuk ayarlamaya çalýþýyorlar! Yalnýz, koltuklarýn bu kýç deðiþtirmesinin rahatça gerçekleþmesi için, UBP'nin Lefkoþa Belediye Baþkanlýðý seçimini kazanmasýnýn þart olduðu söyleniyor. Bu konuda baþarýsýz olunmasý halinde, Özgürgün ile Çavuþoðlu'nu görevden almak pek kolay olmayacak. Yani UBP bu seçimi kazanýrsa, ki hiçbir tarafsýz siyasi gözlemci buna ihtimal vermiyor, Çavuþoðlu ile Özgürgün'ün bakanlýk koltuklarý altlarýndan alýnýp Avcý ve Gökmen'e verilecek! Onlara da "Bu bir bayrak yarýþýdýr" diye nutuk atma maskaralýðý kalacak! KÜTÜPHANE HAFTASI "Oku ve Hayal Et" KKTC Milli Kütüphanesi'nin 50. kuruluþ yýlý ve 49. Kütüphane Haftasý çeþitli etkinliklerle kutlanýyor. Kutlama etkinlikleri çerçevesinde dün "Okuma Þenliði" düzenlendi. Turizm Çevre ve Kültür Bakanlýðý'ndan yapýlan açýklamaya göre "Okuma Þenliði", Atatürk Ýlkokulu, Arabahmet Ýlkokulu ve Çaðlayan Cumhuriyet Ýlkokulu öðrencilerinin Sultan Mahmut Kütüphanesi önünden baþlayýp, AKM'de sona eren kortejle baþladý. Kültür Dairesi Müdürü Nurcan Namsoy'un 49.Kütüphane Haftasý ve Sultan Mahmut Kütüphanesi hakkýnda çocuklara kýsa bir bilgi vermesinin ardýndan baþlayan kortej yürüyüþü sýrasýnda çocuklar Atatürk Meslek Lisesi öðrencilerinin hazýrladýðý "Okumak Aþk'týr", "Oku oku oku", "Oku ve Hayal Et", "Okumak okumak okumak", "Kitap akýl öðreten dosttur" ve "Kitaplar bilgi hazinesidir" gibi ifadelerin yer aldýðý pankartlar taþýdý. Kütüphane kullaným alýþkanlýðýný kazandýrmak hedefiyle düzenlenen þenlikte, Milli Kütüphan'nin çocuk bölümünü en çok kullanan çocuklara ödüller daðýtýldý. Þehit Ertuðrul Ýlkokulu öðrencilerinden 10 yaþýndaki Çise Alphan, 9 yaþýndaki Kalmine Özþeker ve 7 yaþýndaki Kürþat Özþeker'e ödül ve teþekkür belgelerini Milli Eðitim Gençlik ve Spor Bakaný Mutlu Atasayan verdi. Ödül töreninin ardýndan Telsim'in çocuklara hediye ettiði kitaplar daðýtýldý.okuma Þenliði, yüz boyama, kaðýt þekillendirme (origami) ve resim yapma etkinliði ile devam etti. SEMPOZYUM Kütüphane Haftasý dolayýsýyla bugün de "50.Yýlda Bilgi Merkezleri" isimli sempozyum düzenlenecek. Lefkoþa Atatürk Kültür Merkezi'nde yer alacak sempozyum Turizm Çevre ve Kültür Bakaný Ünal Üstel'in açýlýþ konuþmasý ile saat baþlayacak. Sempozyumun açýlýþ konuþmalarýnýn ardýndan etkinlikler çerçevesinde yer alan Genç Fotoðrafçýlar Atölyesi'ne katký koyan fotoðraf sanatçýlarýna teþekkür plaketi takdim edilecek.

5 5 28 Mart 2013 Perþembe Þaziye nin Görüþü: Erdoðan Baybars Güney batarsa, biz de batar mýyýz Yoksa Güney de batarsa dipte ayný seviyeye mi geliriz Özür borcu Vatan borcu Namus borcu MÝÞ-MIÞLAR * Anastasiadis, iflas altýndaki bir devleti teslim aldýðýný söylemiþ. - Yazýk Devletin, 2013'te iflas ettiðini sanmasý ne büyük bir yanýlgý 50 yýl öncesine gitsin devletin ne zaman battýðýný öðrenmek istiyorsa! * Tiyatrocular Lefkoþa'ya sahip çýkýyormuþ. - Ne güzel Bedava sahne. * Hükümet geçici statüsü altýnda iþe aldýklarýný bayrak sallamaya gönderiyormuþ. - E insaf Sinek avlamalarýndan daha iyi deðil mi? * Lefkoþa Belediye Baþkanlýðý için 7 Nisan'da seçim yapýlacakmýþ. - Bu seçimde sadece Lefkoþalýlarýn oy vermesi çok büyük bir haksýzlýktýr... Madem Lefkoþa hepimizin baþkenti, hepimiz sandýða gidip oy kullanmalýyýz. Yalan mý yani! Sadece Lefkoþalýlara brakýnca ne hale geldiðini görüyorsunuz iþte! * Rum sigortalarý Türkleri ödeme zorluðu çekecekmiþ. - Ah ah Çalýþkan Türk iþçisi alýþkýndýr böyle felaketlere Patron deðiþir, kader deðiþmez. * Kadri Fellahoðlu Lefkoþa'nýn her yerine feslikan ekeceðini söylemiþ. - Çok güzel bir düþünce Katýlýrým. Feslikanlarý ektikten sonra feslikan oynayalým ama. Olur? * Eþcinsellerin evlenmesine ve evlatlýk edinmesi ile ilgili yasa tasarýsýna karþý çýkan binlerce kiþi, Paris'te protesto yürüyüþü yapmýþ. - Paris gibi bir yerde böyle masgaralýk mý olur Allah aþkýna. Çok ayýp. Kýnarým. Eþcinsellere laf yok. Onlar da insan! * Erülkü marketin, 4-5 yaþ grubu için yaptýracaðý dersliklerin temeli atýlmýþ. * Diðer iþadamlarýmýza da örnek olmasý dileði ile. Halkýmýzýn, komþunun baþýna gelen felaketlere gülmek gibi kötü bir alýþkanlýðýnýn olmamasý, çok güzel, onur ve gurur verici bir olgunluktur yýlýnda alýnan 9 milyar borç, 2013 yýlýnda 145 milyar olmuþ. Yok deve Bu kadar da olur mu yahu? demek, bu ülke gerçeklerinden bihaber olmak demektir ve ayýptýr! Oldu... Oluyor... Ve olacak da. Ve bu uðurda daha çoook Can lar yanacak da! Banka dediðiniz de, týpký özel hastaneler gibi, para kazanmak için kurulmuþ ticari iþletmelerdir. Banka, 10 kalemden masraf çýkarýr... Nerdeyse selam verme parasý Þubede koltuða oturdun, duvara dayandýn parasý da alacaklar Kapýsýna düþen biliyor. Faizleri saymýyorum tabii! Özel hastaneler ve özel doktorlarý da 10 tahlilden aþaðýsý kurtarmaz. Ayný þey. Bunu bileceksin ve ona göre adým atacaksýn. Þakalarý olmadýðýný da bileceksin ve ne yapýp edip gününde borcunu ödeyeceksin. Vatan borcu da Namus borcu da böyle deðil mi? Aynen böyledir Ödemedikçe Öteledikçe þartlar daha da zorlaþýr, daha da aðýrlaþýr. Ve öyle bir an gelir ki, yerine getirmek mümkün olmaz. Tutun ki bir terslik oldu, bir yanlýþ anlaþýlma oldu. Bir özür borcun doðar. Anýnda öde, kurtul. Sori de olsun bitsin... Ödedin ödedin Ama o anda ödemedin mi, aradan zaman geçtikçe, özür dilemek, özür borcunu yerine getirmek daha da BÖYLE BÝR ANDI zorlaþýr. Burnundan kýl aldýrmayan Erdoðan karþýsýnda, Netanyahu nun ne hallere düþtüðünü görmediniz mi! Örnek alýn, ders çýkarýn ve ne borcunuz varsa bir an önce ödemeye bakýn! Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS

6 Baflýnýn Köþesi Dr.Dolgun Dalgýçoðlu ANCAK ZOR ELDE EDÝLENLERÝN DEÐERÝ BÝLÝNÝR (Ýstanbul)- Aslýnda geçen gidiþimde fark etmiþtim deðiþikliði Daha önce sýrtýmda çantalarým, elimde pasaportum, merdivenleri çýkar dururdum en üstte. Önce ilk dükkâna bakar þöyle fiyatlarý beynime yazardým. Sonra ikinci dükkâna girer, ne var ne yok kestirirdim. Daha sonra hepsini dolaþýrdým Tanýdýðým bir Kýbrýslý vardý çalýþan. Talebelik yýllarýmda bile oradaydý. Alýrdýk o dönem Neskafeleri.. Kahveleri... Viski Tütün... Hatta bazen pipo Koyardým çantama Yeþilköy'e inene, hatta gümrüðü geçene kadar heyecan yaþardým. Geçtim mi hesaplar baþlardý. Kaç gün yeterdi? Ýþte o tanýdýðým kiþinin çalýþtýðý dükkâna gider, alacaklarýmý alýr, onunla ayaküstü sohbet eder, aþaðýya inerdim. Açardým Afrika Gazetesi'ni, ne yazýldý diye uçaðýn kalkýþýna kadar okurdum. Son gidiþimden bir öncesi... Yine torbalar, çanta, pasaport Terleyerek çýktým merdivenleri.. Durdum en üstte. Baktým ilk dükkâna Ýlk dükkân yok Ýleridekilere baktým.. Ýleridekiler de yok. Çalýþan Kýbrýslý? O da yok. Sordum, bu ne iþ Dediler "özelleþtirildikten sonra böyle"... Tek dükkân, tek fiyat. Kafamýz karýþmasýn istemiþler herhalde. Pazarlýðý ortadan kaldýrdýlar. Alacaklarýmý aldým Fiyat biraz zamlý gibi gelmiþti, pek önemsemedim. Ýkinci gidiþimde bilinçli gittim. Dolaþmadan ne alacaksam aldým, indim. Ýstanbul gümrüðünden geçerken oradaki freeshoplara bir göz attým. Timbu'da kazýk yemiþim. Eskiden daha ucuzdu Timbu Þimdi ilk baktýðým üründe kazýk yediðimi anladým. Dünkü haberlerde özel hava yolu þirketleri ayaklandý, diye yazýyordu. Timbu babalarýna peþkeþ çekildikten sonra adam verdiði parayý hemen geri almak için zam yapmýþ. Haliyle zam bizim gibi kerizlerden alýnacak. Ki þirketler de isyan etiler ama bu kadar da olmaz diyerek. Ve Timbu'ya bir daha inmeyiz ha dediler. Okuyunca öyle hoþuma gitti ki Öyle mutlu oldum ki.. Ah keþke dedim kendime inmeseler de uçakla gitmesek. Uçakla gitmesek de eskisi gibi yine otobüslerle önce Mersin'e gitsek Mersin'i bir daha görsek. Çarþýsýnda papalina yesek Üç beþ saat sahilinde zaman geçirsek Ve eskisi gibi Maðusa Limaný'nda mesainin baþlama saatine denk gelsin diye 10 saatlik deniz yolculuðu yapsak Ve memlekete zor gitsek. Ki biliyorsunuz kolay elde edilen her þeyin deðeri düþer Memleketin deðerini iþte o zaman daha iyi anlasak. Turist mi? Zaten faydalarý yok Boþuna gelip bir de havamýzý kirleteceklerine Hiç gelmesinler Zaten gelenler de turist deðiller KTAMS'tan saðlýk alanýnda eleþtiri KAPTAN: "SAÐLIK HÝZMETLERÝNDEN YARARLANMAK ÝÇÝN HASTANELERE BAÞVURAN VATANDAÞLAR, ACÝL DURUMLARDA DAHÝ GEREKLÝ HÝZMETÝ ALAMAMAKTADIR" Kýbrýs Türk Amme Memurlarý Sendikasý (KTAMS) Baþkaný Ahmet Kaptan, eðitim ve saðlýk alanýnda aksaklýklar ve vurdum duymazlýklar yaþandýðýný ve söz konusu hizmetlerin çöktüðünü ileri sürdü. Kaptan dün yayýnladýðý açýklamada, Saðlýk Bakanlýðý'nýn bilgisayar sistemindeki arýza ve online sistemin çökmesini eleþtirdi. UBP Hükümeti'nin iktidara geldiði günden itibaren kötü yönetim ve partizanca uygulamalar yaþandýðýný ileri süren Kaptan, Saðlýk Bakanlýðý'nýn bilgisayar sisteminin 1 Mart 2013 tarihinden itibaren arýzalý olduðunu ve hasta bilgilerinin ulaþýlamaz hale geldiðini söyledi. Kaptan, "Saðlýk hizmetlerinden yararlanmak için Lefkoþa Dr. Burhan Nalbantoðlu Hastanesi, Maðusa Devlet Hastanesi ve Girne Akçiçek Elcil: Lefkoþa çözümsüzlüðün ve bölünmüþlüðün simgesi Kýbrýs Türk Öðretmenler Sendikasý (KTÖS) Genel Sekreteri Þener Elcil, Lefkoþa Türk Belediyesi (LTB) seçimlerinin gündemi meþgul etmeye devam ettiðine iþaret ederek, "Avrupa'nýn bölünmüþ son baþkenti olan Lefkoþa'nýn aslýnda Kýbrýs'taki çözümsüzlük ve bölünmüþlüðün de simgesi olduðunu" bildirdi. Elcil yaptýðý yazýlý açýklamada þöyle dedi: "Lefkoþa Türk Belediyesi seçimleri gündemi meþgul etmeye devam etmektedir. Avrupa'nýn bölünmüþ son baþþehri olan Lefkoþa aslýnda Kýbrýs'taki çözümsüzlüðün ve TMT KURUCULARINDAN Kemal Karaderi yaþamýný yitirdi TMT kurucularýndan, Türk Cemaat Meclisi dönemi milletvekillerinden Kemal Karaderi dün yaþamýný yitirdi. Cumhuriyet Meclisi Baþkanlýk Divaný'ndan verilen bilgiye göre, Kemal Karaderi için bugün saat YKP adaylarýný tanýtacak Yeni Kýbrýs Partisi (YKP), seçim faaliyetleri çerçevesinde bu akþam Lefkoþa'da Ghetto Restoran'da etkinlik düzenliyor. YKP Seçim Komitesi'nden yapýlan açýklamaya göre, "Baþka Bir Lefkoþa Mümkün!" sloganýyla yapýlan kampanya çerçevesindeki etkinlik saat 18.30'da baþlayacak. Açýklamaya göre,16 YKP adayýnýn kýsaca kendilerini tanýtacaklarý ve düþledikleri Lefkoþa'ya ulaþmanýn ne kadar mümkün olduðunu ortaya Hastanesi'ne baþvuran vatandaþlar, acil durumlarda dahi gerekli hizmeti alamamaktadýr" dedi. Ahmet Kaptan, þöyle devam etti: "Tüm veri giriþleri elden yapýldýðýndan, hata yapma riski artmakta, hasta bilgilerine ulaþýmda sorun yaþanmakta, bu iþlemler çalýþanýn performansýný etkilediði için günlük alýnacak hasta sayýsýnda mecburi bir azalma yaþanmakta ve vatandaþ maðdur olmakta, bunlarýn yanýnda çalýþanlarýn da iþ yükü artmaktadýr. 1 aydýr süregelen bu vurdum duymazlýk, UBP Hükümeti'nin insan saðlýðýna ne derece önem verdiðini gözler önüne sermektedir. KTAMS olarak vurdum duymaz UBP Hükümeti'ne sorumluluklarýný hatýrlatýr ve Saðlýk Bakaný'ný da bir an önce istifaya çaðýrýrýz" bölünmüþlüðün de simgesidir. Lefkoþa Türk Belediyesi'nde yaþanan yolsuzluk ve sorunlar konuþulurken, her nedense bu gerçek hep gözden kaçýrýlmaktadýr. Üç yaný askeri kýþlalarla çevrili, dikenli teller, duvarlar ve kum tarlalarý ve barikatlarla kurtarýlmýþ Lefkoþa'da bu bölünmüþlüðü ortadan kaldýrmak ülkemizin birleþtirilmesi ve çözüm için atýlan en önemli adým olacaktýr. Bu talebimizi yükseltmek ve seçimde aday olanlarýn duruþunu görmek için tüm adaylarý 28 Mart Perþembe günü saat 09:30'da Maðusa Kapýsý Barikatý'nda bizimle ses vermeye davet ederiz." 10.00'da Cumhuriyet Meclisi'nde devlet töreni düzenlenecek. Karaderi, Lefkoþa'daki törenin ardýndan Gazimaðusa Lala Mustafa Paþa Camisi'nde kýlýnacak öðle namazý sonrasýnda Gazimaðusa Kabristanlýðý'na defnedilecek. koyacaklarý etkinliðe, Caravan Blue da müzikleriyle katký koyacak. Etkinliðe, "konuþtuðu dili, cinsiyeti, cinsel yönelimi, engellenme þekli, yaþý ne olursa olsun" herkesin davetli olduðu da kaydedildi. Açýklamada, "Lefkoþa Lefkoþa'da yaþayan herkesindir, hakkýnda konuþmak ve karar vermek de herkese düþecektir! Baþka Bir Lefkoþa Mümkün'ü destekleyen, önerileriyle katký koyabileceðini düþünen, ya da merak eden herkesi bekleriz!" denildi. "KKTC KÝTAP OKUYOR"- Kýbrýs Türk Kütüphaneciler Derneði, "49. Kütüphane Haftasý" kapsamýnda Türkiye'deki "81 Ýlde Kitap Okuyoruz" etkinliðiyle eþ zamanlý olarak dün Girne'de, "KKTC Kitap Okuyor" etkinliði düzenledi. "KKTC Kitap Okuyor" etkinliði saatleri arasýnda 20 Temmuz Kordonboyu Caddesi Atatürk ý Meydaný'nda yapýlan etkinlikte, günün anlam ve önemini belirten konuþmalar yapýldý, kitap ve þiirler okundu. GÜNLÜK "ÝSRAÝL'ÝN ÖZÜR DÝLEMESÝ DE, AKP'NÝN BARIÞ SÜRECÝ DE TAKTÝK" Ýsrail'in saldýrýsýna uðrayan Mavi Marmara gemisinde bulunan eski Alman Sol Parti milletvekili, hukukçu, Norman Paech, Ýsrail Baþbakaný Netanhayu'nun, Erdoðan'dan özür dilemesini "taktik" olarak deðerlendirdi. Paech, "Suriye ve Ýran'a karþý iki ülke ABD'nin de araya girmesiyle bölgesel bir güç oluþturmak istiyor. Suriye iki ülke için de ortak düþman, dolayýsýyla kuþkuluyum" dedi. Mavi Marmara saldýrýsýndan sonra gemide bulunan diðer 6 Alman politikacý ile birlikte dönemin Ýsrail yetkilileri hakkýnda 2 yýl önce Almanya Federal Savcýlýðýna suç duyurusunda bulunduðunu hatýrlatan Paech, davanýn devam ettiðine, Ýsrail hükümetinin maddi tazminat önerisini kabul etmediklerine iþaret etti. Erdoðan'ýn Kürtlerden oy çekebilmek amacýyla taktiksel olarak barýþ süreci baþlattýðýný söyleyen Paech, Kürt sorununun çözümü konusunda AKP'nin bugüne kadar hiçbir þey yapmadýðýný, bu nedenle süreç konusunda endiþeli olduðunu ifade etti. ÖZÜR YETMEZ Marmara gemisinde dokuz kiþiyi öldüren Ýsrail üç yýl sonra nihayet Türkiye'den özür diledi. O da Obama'nýn zoruyla... Ancak özür dilemek iþlenen suçu ortadan kaldýrmaz. Mahkemeye de gidecek mi Türkiye? Asýl mesele bu iþte... ULUDERE ÝÇÝN ÖZÜR YOK Ýsrail Türkiye'den özür diledi, ama AKP hükümeti Uludere'de katledilen 34 Kürt için Kürtlerden özür dilemedi. Özür için Obama'nýn Türkiye'ye gelip Erdoðan'ýn baþýna mý dikilmesi gerekir? BELEDÝYE EMEKÇÝLERÝ Üç aydýr ödenmeyen Lefkoþa Belediyesi emekçilerine paralarýný hemen ödeyeceðini vadeden adaya rastlanmadý henüz... "Lefkoþa'yý feslikanla donatacaðýz" demek yetmez... Para lazým para! HAYAL Kýbrýs'ýn güneyi ekonomik krize girince çözüm hayallerine kapýldý bazýlarý... Ancak Rum meclisinin 'OHÝ'sinden sonra bu hayal söndü... ÖDEÞME Gelecek yýl genel seçimler var... Baþbakanlýk Denetleme Kurulu'nun raporlarý ne oldu? Güya geçmiþ hükümetten hesap sorulacaktý. Sorulmadý. Bundan sonrakiler de þimdikilerden hesap sormayacak! Týrnak... "Aybaþý yaklaþtý, köþe bucak pusu kurmaya baþladýlar yine. Gelecek ayýn ilk haftasýnýn sonuna kadar sürer bu iþ, punduna getirdiklerine basarlar cezayý, sonra onbeþ gün 'tatile çýkarlar', sonra yine ay baþýna doðru köþe bucak radar tutmaya baþlarlar." Ediz TUNCEL (Star) "Evet, Ercan salt 'bütçeye yama' olsun diye güya 'özelleþtirme' ismi altýnda 'peþkeþ' çekilince... Ve yeni 'patron'u 'saldýrýnca' aç gözlü bir halde... Ucu bu þirketlere dokundu elbette... Demek ki, allayýp pullayýp önünüze koyduklarý 'özelleþtirme', buymuþ iþte!.." Cenk MUTLUYAKALI (Yenidüzen) "Tarih hepimize þunu göstermiþtir ki, bu adada din, dil, ýrk, milliyet ayýrýmý yapmak ve bunun etrafýnda kalýn duvarlar örmek Kýbrýs'ta hayatýný idame ettirmeye çalýþan insanlar için bir fayda saðlamamýþtýr." Derviþ DOÐAN (Havadis) "Her ne kadar yetkililer durumu toz pembe gösterse de KKTC de Güney Kýbrýs gibi batmýþ durumdadýr. Çarþýyý gezen herkes durumu görür." Türkay ILICAK (Kýbrýslý) Günün Kahramaný LTB TÝYATROSU 27 Mart Dünya Tiyatro Günü dolayýsýyla Lefkoþa Türk Belediye Tiyatrosu sanatçýlarýn yaptýklarý etkinlik ve yetkililere karþý takýndýklarý onurlu tavýr toplumumuzda büyük takdir topladý. Geçtiðimiz gün sembolik olarak Girne Caddesi'ni süpüren sanatçýlar, bu arada Turizm Bakaný Ünal Üstel'in kendilerine yaptýðý nazik yemek davetini de reddettiler. "Biz konu mankeni olmayýz" dediler. Uzun bir süreden beri 'Kabare Kýbrýs' oyununu kapalý giþe oynayan LTB Tiyatrosu, Dünya Tiyatro Günü dolayýsýyla bu oyunu dün akþam halka ücretsiz olarak sundu. Baþarýlarýnýn devamýný dileriz.

7 28 Mart 2013 Perþembe Kalem Yalçýn Okut Merkeeel... Ýse Budanaaa!... Baþlýktaki sözler, Troyka nýn Kýbrýs a dayattýðý sýrta hançer gibi yaptýrýmlarý protesto etmek için gençlerin Salý gün gerçekleþtirdikleri yürüyüþte attýklarý sloganlardan biriydi. Oradaydým. Yürüyüþü baþtan sona izledim, gözlemledim. Meclis in önünde toplanan binlerce genç bayraklarý, pankartlarý ve sloganlarý ile Cumhurbaþkanlýðý Sarayý na kadar yürüdüler ve protestolarýný orada da sürdürdüler. Fakat ne Anastasiadis çýktý karþýlarýna, ne de baþka bir yetkili. Polis sayýsý da yok denecek kadar azdý. Bir tek Avrupa Birliði Evi önünde kadar polis vardý. Onlar da AB ye, Troyka ya, Merkel e yönelik bütün küfürlere raðmen müdahale etmediler, seyretmekle yetindiler. Avrupa Birliði Evi karþýnda bulunan devasa Maliye Bakanlýðý binasýnýn pencerelerinde toplaþan bakanlýk çalýþanlarý ise gençleri hararetle alkýþlýyorlardý. Çok coþkulu bir yürüyüþtü gençlerin yürüyüþü. Gençlik ateþinin de verdiði hýzla ve birbirinden ilginç sloganlarýyla Troyka ya öfkelerini haykýrýyorlardý. Bana Ýstabul daki antiemperyalist yürüyüþ ve protestolarýmýzý anýmsattý. Zaten ne zaman unuttum ki o günleri, ayrý konu... Baþlýktaki sözler ilk anda erkek egemen anlayýþ ve ahlaký ný çaðrýþtýrýyor ya, genç kýzlar-kadýnlar da en az erkek gençler kadar hýnçla ya da haz la tekrarlýyorlardý o iki kelimeyi. Bu tür eylemlerde kitle psikolojisi devreye girer ve bu tür ithamlar olaðanlaþýr. Merkel Haným bilinen anlamda orospu deðilse de, orospuluðun da binbir türlüsü vardýr. Biz de gençken Ýstanbul daki yürüyüþlerimizde Hoþt Amerika, Puþt Amerika! diye az baðýrmamýþtýk... Bu slogandaki puþt kelimesi þimdilerde homofobi diye nitelendiriliyorsa da, o günlerde ve o atmosferde gerekliydi. Gençlerin pankartlarýndan birinde de: Hitler, Merkel.. The same shit (ikisi de ayný bok) yazýyordu. Merkel Cadýsý, klasik anlamda orospu olmadýðý gibi, klasik anlamda faþist de olmayabilir; fakat bu iki olguyu en geniþ anlamlarýnda ele aldýðýnýz zaman Merkel Haným ýn iki nitelemeye de layýk olduðu ortaya çýkar. Abarttým mý?.. Hayýr abartmadým... Vaktiyle, Almanya da RAF (Baader-Meinhof) Grubu tutuklandýktan sonra yargýlanýrlarken, yargýçlar o kadar yanlý ve haksýz bir tavýr içindeydiler ki, izleyicilerden biri: Böyle mahkemenin aðzýna sýçayým! diyerek tepki göstermiþ ve yargýçlarýn kendisini dýþarý atmasýný beklemeden salonu terketmiþti... Daha sonra, RAF Grubu nun lider kadrosu hepsi de çok güvenlikli ayrý ayrý hücrelere konulmuþlarken, güya haberleþmiþler ve hepsi de ayný gece intihar etmiþlerdi!.. Kamoyuna öyle bir açýklama yapýlmýþtý devlet tarafýndan... Bu da faþizm deðildir de nedir?.. Þimdilerde Merkel Rejimi bu tür yöntemleri uygulamýyorsa, hiçbir zaman uygulamayacaðýna dair bir garanti de yoktur. Nitekim, baþta anlý-þanlý Ýleri Türk Demokrasisi olmak üzere Amerkan kulu-köpeði birçok ülkedeki mahkemelerin durumu keçinin kýçý gibi apaçýk ortadadýr... Türkiye örneðinde olduðu gibi, kantarýn topuzu okadar kaydýrýlmýþtýr ki, TC en çok gazeteciyi sorgusuz-yargýsýz hapse týkayan ülkelerin en baþýnda gelmektedir. Türkiye deki mevcut rejime Ýslamo-Faþist rejim diyenler haksýzlar mý?.. Yürüyüþteki ilginç enstantanelerden biri de þuydu: Arkamýzda yürüyen -belki de ortaokul çocuðu- bir gencin telefonu çaldý. Gencin yanýtlarýný duyuyorduk. Ýmastin stin daksi baba (Okulda/sýnýftayýz baba..) Telefonun öbür ucundaki baba, muhtemelen bu sloganlar ne öyleyse diye sormuþ olacak ki, genç çocuk babasýna: Sýnýfta baðýrýyoruz baba diyerek bir beyaz yalan söyledi. Kimbilir, belki de babasý tutucu birisi idi ve oðluna sakýn bu tür anarþik eylemlere katýlma telkininde bulunuyordu. Ama oðul babasýný dinlemedi ve yürüyüþe katýldý. Nazým Hikmet in dediði gibi, yeni kuþaklar önceki kuþaklarý her zaman geçerler... Yazýlacak daha çok þey var ama, yerimiz doldu... Hüdaoðlu Çaðlayan bölgesini gezdi Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Lefkoþa Türk Belediyesi (LTB) Baþkan adayý Suphi Hüdaoðlu, Çaðlayan bölgesini ziyaret etti. TDP Basýn Bürosundan verilen bilgiye göre, Hüdaoðlu'na ziyareti sýrasýnda LTB Belediye Meclis Üyeliði adaylarýnýn yaný sýra TDP Genel Sekreter Cemal Özyiðit, Lefkoþa Ýlçe Baþkaný Memduh Çeto ile diðer yetkililer eþlik etti. Çaðlayan bölgesindeki vatandaþlara adaylarýn tanýtýldýðý broþürleri daðýtan Hüdaoðlu ve ekibi, ayrýca bölge halkýndan yaþadýklarý sýkýntýlar ve sorunlarla ilgili bilgiler aldý. OKULLARA ZÝYARET Hüdaoðlu ile bazý belediye meclisi üyeliði adaylarý, okullara da ziyaretler gerçekleþtirdi. Bu kapsamda dün Þehit Yalçýn Ýlkokulu ile Bülent Ecevit Lisesi'ni ziyaret eden Hüdaoðlu ve ekibi, bugün de 9 Eylül Ýlkokulu ve "BÝZÝM FARKIMIZ EKÝBÝMÝZ"- Demokrat Parti (DP) LTB Baþkan adayý Mustafa Arabacýoðlu ve ekibi, seçim çalýþmalarý çerçevesinde dün Citroen yanýndaki trafik ýþýklarýndaydý. DP Basýn Bürosu'ndan verilen bilgiye göre, ekibi ve partililerle birlikte vatandaþlarý ellerinde bayrak ve pankartlarla selamlayan Arabacýoðlu, "Bizim farkýmýz ekibimiz. Ekibimizde yer alan tüm adaylar bugüne kadar siyasette bulunmamýþ kendi alanýnda baþarýlý isimlerdir. Her biri temiz siyasetin yeni yüzleridir. Halkýmýzýn bu denli bize yoðun ilgi göstermesi bundandýr" dedi. Altýn Kumsal gitti gider KTMMOB Þehir Plancýlarý Odasý, Dipkarpaz bölgesinde yer alan Altýn Kumsal üzerindeki yapýlaþmalar konusunda önlem alýnmasý için ilgili devlet kurumlarýný göreve çaðýrdý. KTMMOB Þehir Plancýlarý Odasý Yönetim Kurulu'ndan yapýlan yazýlý açýklamada, Þehir Planlama Dairesi, Eski Eserler Dairesi, Orman Dairesi ve Çevre Koruma Dairesi'nin Altýn Kumsal üzerindeki yapýlaþmalar için, yasal prosedür olan kaçak inþaat ihbarý yapmaktan kaçýnmaya devam ettiði; bununla birlikte ilgili belediye ve kaymakamlýðýn bu inþaatlarýn yýkýlmasý için mahkeme kararý olmasýna raðmen hiçbir faaliyette bulunmadýðý anlatýldý. 60/94 sayýlý Eski Eserler Yasasý'nýn kaçak binalarýn yýkýlmasý için oldukça yeterli bir araç olduðu; ilgi yasa altýnda oluþturulan Anýtlar Yüksek Kurulu'nun baðýmsýz ve kararlarý kesin olan bir kurum olduðu ifade edilen açýklamada, bu kurumun bahse konu bölge için geçmiþte aldýðý Bayraktar Türk Maarif Koleji ziyaret etti. Ziyaretlerde "Saðlýklý ve Güvenli Okullar Projesi"ni anlatan Hüdaoðlu, okullarda, þebeke sularýndaki kalitesizlikten, kantinlerdeki saðlýklý gýdalar bulundurulmasýna kadar öðrenci ve öðretmenlerin saðlýðýný etkileyen tüm unsurlarý en kýsa zamanda düzenleyeceklerini kaydetti. Lefkoþa Belediye sýnýrlarý içerisinde hizmet veren ilk ve orta dereceli okullarda görev yapan öðretmenler ile öðrencilere saðlýklý ve güvenli ortamlar yaratma sözü veren Hüdaoðlu, "Gýda Güvenliði" konusunda çok önemli projeleri olduðunu da anlattý. Hüdaoðlu, göreve geldikleri takdirde bir hafta içinde etiketleme sistemine geçeceklerini ifade ederek, tüm sebze ve meyvelere etiket getireceklerini, etiketi olmayan ürünlerin Lefkoþa Belediye sýnýrlarý içinde satýlamayacaðýný söyledi. ve halen yürürlükte olan 'Doðal ve Arkeolojik Sit Alaný' kararý bulunduðu anýmsatýldý. "80 BÝN KÝÞÝLÝK FESTÝVAL TEHLÝKESÝ " Açýklamada, Altýn Kumsal'ýn, kaçak yapýlaþmanýn yaný sýra 80 bin kiþilik "Silk-Route festival organizasyonu (http:// index.php) tehlikesi" ile karþý karþýya kalmak üzere olduðu endiþesi de dile getirildi. Bu kadar büyük bir festivalin bu bölgede yapýlmak istenmesi (ya da izin verilmesi) "hayret verici" sözleriyle deðerlendirilirken "Festival sýrasýnda geçici sahne kurulumu, çöp alaný, veya seyyar tuvalet gibi kullanýmlarýn Altýn Kumsal üzerinde olacaðýný da düþünürsek konunun ciddiyetini daha iyi kavramýþ olacaðýz. Festival alaný plan ve þemalarý iþin ciddiyetini de ortaya koymaktadýr" denildi. 7 GÖR DUY KONUÞ GÖR DUY KONUÞ ALO AFRÝKA HATTI MAZBATA MAÐDURLARINA BOYKOT ÇAÐRISI Gazetemizin þikayet köþesi müdavimlerinden olan ve kendisi de mazbata maðduru olduðu için mazbata maðdurlarýnýn dertlerini sýk sýk bu köþede dile getiren Cumhur isimli vatandaþýmýzýn þikayet ve düþünceleri þöyle: "Bankacýlarýn, tefecilerin son kurbaný Canpolat Denktaþ oldu. Bundan önce intihar edenlerle birlikte bu doksanbir sayýsýna ulaþtý. Ben buradan Sayýn Serdar Denktaþ'a da seslenmek istiyorum. Hem Canpolat'ýn akrabasý olmasý hem de faize faiz yasasýnýn geçmesinde katkýsý olmasýndan dolayý Ýntihar edenlerin yanýnda adayý terk edip dönemeyenlerin haddi hesabý yoktur. Bir kýsým maðdur adayý terk ederken borçlarýný da kefillere býraktýlar. Þimdi bir iyilik yapayým diyerek imza atan insanlar zor durumda. Mazbata maðduru durumuna düþenler de var aralarýnda. Parayý alan ödemezse kefil öder derler Ben Barolar Birliði'ne de çaðrýda bulunuyorum. Birkaç avukatýn mazbatadan paralar kazanmasý için bu yasanýn deðiþtirilmesi engelleniyor. Onlar da bu cinayetlerin, göçlerin sebebidirler Þunun þurasýnda kaç kiþiyiz ki Gidenlerimiz dönmeyecek olduktan sonra bu avukatlar acaba ne yapacaklar? Yarýn, öbür gün Türkiye bankalarý yerli bankalarýn iflahýný kesince bu muhterem avukatlarýmýz müvekkil olarak kimi bulacaklar? Sayýn Serdar Denktaþ, altýnda imzanýn bulunduðu bu yasanýn kaldýrýlmasý için bir öncülük baþlat Baþýnýz saðolsun diyorum. Acýnýzýn da büyük olduðunu biliyorum. Baþka aileler, baþka anneler, babalar, çocuklar ayný acýyý yaþamasýnlar. Benim bildiðim kadarýyla beþ binden fazla insanýn bu nedenle yuvalarý da daðýldý. Bankacýlýk ve tefecilik sistemi nedeniyle her þey kötüye gidiyor. Mahkemelerimizi izliyoruz, sayýn yargýçlarýmýz tefecilere tefeci dedirtmiyorlar. Cezayý basýyorlar Yolsuzluklarýn temelidir bu Ben mazbata maðdurlarýna çaðrý yapýyorum. Mart ayý hemen hemen sonlandý. Bizimle ilgili iyi bir þey yapýlmadý. Yapýlmayacak da Hükümettekiler tefecilerden, bankacýlardan ve de avukatlardan korkmaktadýrlar. Lefkoþa Belediyesi Baþkanlýðý seçimi var. Kimsemiz de sandýða gitmeyelim. Hatta gelecek yýl yapýlacak olan genel seçimleri de þimdiden boykot edelim. Partimiz ne olursa olsun Partilerden bizlere bir hayýr gelmediðini hala daha anlayamamýþsak bundan sonra da zor anlarýz demektir. Bizi yaptýklarý yasalarla insanlýktan uzaklaþtýran, korku içinde yaþatan siyasilere en BÝZÝM DUVAR azýndan boykotla derslerini verelim. Bir ülkede fakirin SUSARAK çocuðu süt bulamaz ama KAZANDIKLARINI zenginin köpeði sütle beslenirse KONUÞARAK adalet yok demektir." HARCAMA Bizim Mandra 7 Nisan'daki LTB Baþkanlýðý seçiminde alýnacak sonuca göre, Ýçiþleri Bakaný Nazým Çavuþoðlu ile Dýþiþleri Bakaný Hüseyin Özgürgün'ün bakanlýk görevlerinden alýnýp yerlerine Turgay Avcý ile Mustafa Gökmen'in getirileceði yolundaki haberler, bir yanda UBP içinde yeni çalkantýlar yaratýrken bir yandan da gündemin tam ortasýna bomba gibi düþerek, seçim haberlerini geri plâna iter. Çavuþoðlu ile Özgürün'ün AKP tarafýndan çoktan gözden çýkarýldýðýný ve bunun için en uygun zaman ve zeminin kollandýðýný belirten vatandaþlar, "Erdoðan'ýn müritleri Avcý ve Gökmen'e en nihayet gün doðuyor" demekten kendilerini alamazlar.

8 8 28 Mart 2013 Perþembe Baðýmsýz Köþe MARJÝN Hasan YIKICI Ali Kiþmir Baraka Aktivisti 'Hayat kýsa, kuþlar uçuyor' Hiçbir sözü sonuna kadar götüremiyoruz. Susuyoruz; haykýrdýðýmýz zamanlarý saymazsak, ki o zamanlarda da yeni bir susuþ doðuyor haykýrýþýmýzdan. Hiçbir sözü sonuna kadar götüremiyoruz. Susuyoruz; kendi suskunluðumuzda tükeniyoruz. Bazen talihsiz bir zamanda yaþadýðýmýzý düþünüyorum. Hýzla tükenen deðerler, acýmasýzca yabancýlaþan mekanlar ve ürpertici bir biçimde deðiþen algýlar... Tüm renklerin yavaþ yavaþ deðil, hýzla söndüðü ve tek bir rengin; renksizliðin renginin hüküm sürdüðü bir zaman... Acýmasýzca farklýlýklarý yok etmeye veya kendine tabii kýlarak kontrol etmeye odaklanmýþ bir yapý... Büyüsü kaybedilmiþ ve tüm anlamlarý vitrinlere ve reklamlara sýkýþtýrýlmýþ bir dünya... Çok sevdiðim bir dostum, 'tutunacak bir dal lazým bize' demiþti bir keresinde. Bunu bir kaç kere de bir kaç farklý zamanda tekrarlamýþtý... Tutunduðumuz her dalýn ayaklarýmýzýn altýnda uçuruma dönüþtüðü bir dünya iþte yaþadýðýmýz... Özgürlük 'ben özgürüm' denilen yerde bitiyor. Özgürlük, ancak özgürlük için mücadele etmektir. Bir varýþ veya olmak durumu deðil; sürekli olagelmek, süregitmektir... Bizim toplumsal özgürlüðümüz ise daimi olarak ola gelememe, süre gidememe üzerine kuruludur. Bir toplum olarak kendimizi iradi bir varlýk olarak kuramadýðýmýz için bireysel olarak özgürlüðü ülkeden 'bu yaþanmaz, tükenmiþ ve gün geçtikçe de kötüye giden' ülkeden kaçma, yani göç etme özgürlüðü olarak kullanýyoruz. Bu sistemin bize bahþettiði 'özgürlük' bir yandan ortak deðerlerde bütünleþen bir kuþak olamama durumunu doðururken diðer yandan da mutsuzluk, tatminsizlik ve özlem besleyen insanlar topluluðunun oluþmasýna neden oldu. Çýkýþsýzlýðýn gittikçe kural haline geldiði bir dönemde, alternatif yaratma basiretini gösteremeyen -özellikle de 80 sonrasý doðanlar- bir kuþak haline gelemedikleri gibi bir kýsmý dünya coðrafyasý üzerinde bir kýsmý da kiþisel coðrafyalar içinde kayboldu. Kýsacasý bizim kuþak diye bir kuþak yok. O kuþaðý oluþturacak olanlar teker teker dallara tutundular ve dallarýnýn dönüþtüðü uçurumlarda kayboldular... Düþmeyenler de uçurumun köþesinde sallanýp sallanýp yer çekimine ve baþ dönmesine meydan okumaktalar... Baþka bir dünya mücadelesi ayný zamanda þeyleri ve dünyayý; insanýn, insan ile kiþinin kendisiyle ve baþta doða olmak üzere tüm yaþamla iliþkilerini yeniden tanýmlamasý, yeni deðerler yaratmasý ve bulmasý mücadelesidir de. Ayný zaman da büyüsü kaybedilmiþ bu dünyanýn büyüsünü yeniden yaratma mücadelesidir de. 'Biçim veremediðimiz þeylerin biçimini alýyoruz' demiþ bir þair... Bir diðeri de: 'Hayat kýsa, kuþlar uçuyor.' KÝMDEN ÝZÝN ALDINIZ? Erülkü Demirhan'da okul yaptýrýyor n Dersliklere merhume Ülgen Erülkü ile merhum Oktay Erülkü'nün ismi verilecek... Minareliköy Þehit Mehmet Eray Ýlkolulu'na baðlý Demirhan Anaokulu'nda 4 yaþ grubu öðrencilerin okul öncesi eðitim göreceði dersliklerin temel atma tören, dün, Baþbakan Ýrsen Küçük, Maliye Bakaný Ersin Tatar, Milli Eðitim, Gençlik ve Spor Bakaný Mutlu Atasayan, Deðirmenlik Belediye Baþkaný Osman Iþýsal'ýn da katýlýmýyla gerçekleþtirildi. Merhume Ülgen Erülkü ile merhum Oktay Erülkü'nün isminin verileceði derslikleri finansmaný Oktay Ali Erülkü Ticaret Limited Þirketi tarafýndan saðlanacak. Ýrsen Küçük törende yaptýðý konuþmada, Erülkü ailesinin yaþadýklarý yöreye yatýrým yapmasýnýn sevindirici olduðunu söyledi. Küçük, temeli atýlan dersliklerin Demirhan'a ve ülke eðitimine hayýrlý olmasýný dileyerek, Hükümet'in ülkeye yapýlan bu türden yatýrýmlarý desteklediklerini kaydetti. "ANNE VE BABALARININ ÝSMÝNÝ YAÞATACAKLAR..." Milli Eðitim, Gençlik ve Spor Bakaný Mutlu Atasayan törendeki konuþmasýnda, Hükümet'in ülke genelindeki okul öncesi eðitim kurumlarýný yaygýnlaþtýrmak için çalýþtýklarýný iþaret ederek, yüzde 40 civarýndaki okul öncesi eðitim kurumlarýnýn oranýný yüzde 100'e çýkarmak için çaba harcadýklarýný söyledi. Erülkü ailesinin anne ve babalarý Ülgen ve Oktay Erülkü'nün ismini yaþatmak için bir derslik inþa ettirme projesiyle Milli Eðitim Bakanlýðý'na baþvurduðunu anlatan Atsayan, Bakanlýðýn hedefleri doðrultusundaki bu talebi seve seve kabul ettiklerini belirtti. KKTC'de ilk kök hücre ameliyatý n YAKIN DOÐU ÜNÝVERSÝTESÝ HASTANESÝ'NDE KKTC'DEKÝ ÝLK KÖK HÜCRE AMELÝYATINI YAPAN DOÇ. DR. ERTUÐRUL OKUYAN: "KÖK HÜCRE AMELÝYATI SAYESÝNDE AYAÐI KESÝLMESÝ BEKLENEN BÝR HASTAYA UMUT IÞIÐI OLDUK" Yakýn Doðu Üniversitesi (YDÜ) Hastanesi'nde KKTC'nin ilk kök hücre nakli ameliyatý yapýldý. Ameliyatý yapan Doç. Dr. Ertuðrul Okuyan, ayaðý kesilmesi öngörülen bir hastaya kök hücre ameliyatýnýn umut ýþýðý olduðunu, önümüzdeki dönemde benzer operasyonlarla hem ada geneline hem de Ortadoðu ülkelerine hizmet vermeyi istediklerini belirtti. AA'nýn haberine göre YDÜ Hastanesi kardiyologlarýndan Doç. Dr. Ertuðrul Okuyan, kök hücre ameliyatýnýn kalp ve damar hastalýðýnda son yýllarda çok revaçta olan ve üzerinde araþtýrmalar yapýlan bir alan olduðunu belirterek, tedavinin birçok hasta için umut ýþýðý olacaðýný söyledi. Kalp ve damar hastalýklarýnýn tedavisinde günümüzde pek çok yöntem uygulandýðýný ifade eden Okuyan, kalp dokusu hasar görmüþ ve önemli ölçüde iþlevini yitirmiþ hastalarda tedavinin sýnýrlý þekilde uygulanabildiðini anlattý. Okuyan, kök hücre ameliyatýnda hastanýn kendi kemik iliðinden hücre alýndýðýný, damar içerisinde yerleþtirilerek tedavinin saðlandýðýný belirtti. Yaptýklarý kök hücre ameliyatýnýn, diz altýndan aþaðýsý tamamen iþlevini yitirmiþ ve damarlarý týkalý olan bir hastayý tedavi etmeyi amaçladýðýný belirten Okuyan, "Hastanýn bacaðý artýk diðer tedavi yöntemlerine yanýt veremez durumdaydý. Ayaðýn kesilmesi öngörülüyordu. Bu hastanýn kemik iliðinden alýp bacaðýnýn farklý bölgelerine uyguladýk. Kök hücre ameliyatý sayesinde, ayaðý kesilmesi beklenen bir hastaya umut ýþýðý olduk. Þu an elde edilen sonuçlar çok güzel ancak kesin bir þey dememiz için 6 ay gibi bir sürenin geçmesi gerekiyor" diye konuþtu. Doç. Dr. Okuyan, kök hücre tedavisinin ayak ve damar týkanýklýðý olan hastalara da uygulanabildiðini belirterek, yöntemin, ameliyat þansý olmayan, ayaðý kesilmesi kaçýnýlmaz olan hastalarda, yeni damar oluþumunu saðlamak amacýyla kullanýldýðýný söyledi. Okuyan, þu deðerlendirmede bulundu: "Bu hastalarýmýz, sorunlu bölgeleri için yapabilecek bir þey olmayan hastalarýmýz. Kök hücre tedavisini, daha önce ilaç tedavisi uygulanmýþ, bacak damarlarýna stent ile müdahale þansý kalmamýþ hastalara da uygulayabiliyoruz. Üniversite olarak, KKTC'de kök hücre ameliyatýný ilk kez gerçekleþtirmek gurur verici. Önümüzdeki dönemde hem ada geneline hem de Ortadoðu ülkelerine hizmet vermeyi istiyoruz." Güney Kýbrýs Rusya: Sýrada emlak ve inþaat krizi Rusya Ulusal Araþtýrma Üniversitesi Ekonomi Akademisi Geliþim Merkezi Enstitüsü uzmaný Dmitriy Miroþniçenko, Rum Kesimi'ndeki mali krizde Avrupa Birliði'nin müdahale þeklini eleþtirdi. Miroþniçenko, "Bu krize daha kötü nasýl yaklaþýlabilirdi diye sorduðumuzda en kötü yaklaþýmýn bu olduðunu görüyoruz. Kýbrýslýlar için henüz her þey yeni baþlýyor. Bundan sonra kriz hem inþaat alanýnda, hem de emlak sektöründe derinleþecek" yorumunu yaptý. Rum Kesimi'ndeki emlakýn büyük bölümünün banka kredileriyle alýndýðýný vurgulayan Miroþniçenko, kredilerin geri ödemesinde de sýkýntýlar yaþanacaðý öngörüsünde bulundu. Miroþniçenko, Rum Kesimi'nin para akýþýnda eski konumunu son yýllarda kaybettiðini ifade ederek, "Krizin Rus yatýrýmcýsýna doðrudan etkisi çok büyük deðil, çünkü Kýbrýs büyük Rus yatýrýmcýlarý için artýk uzun yýllardýr büyük ölçüde para akýþýnda transit ülke olarak kullanýlýyor. Yani paralar geliyor ve hatta gelmeden de sadece Kýbrýs bayraðý hukuki kimliðiyle kullanýlmak üzere kaðýt üzerinde Rusya'dan çýkýyor ve Kýbrýs banka sistemine girmeden Rusya'ya veya diðer ülkelere geçiyor" dedi. Miroþniçenko, Rum Kesimi'nin Merkez Bankasý'nýn açýklamalarýna göre, buradaki bankalarda Rus vatandaþlarý veya tüzel kiþilerine ait hesaplarda en az 4,5 milyar dolar olduðunu hatýrlatarak, bunun yaný sýra Ruslara ait olduðu açýklanmayan çok sayýda hesabýn varlýðýnýn bilindiðini söyledi. Rum Kesimi'ndeki kriz sonrasýnda Rus mevduat sahiplerinin Rusya'ya yöneleceði tartýþmalarýna da deðinen Miroþniçenko, "Paralarýn Rusya'dan çýkýþ nedenleri farklý olduðu için Rusya bankalarýna geri dönmeyecektir. Ýsveç, Lüksembourg gibi baþka ülkelerde deðerlendirilecektir" dedi. Miroþniçenko, Baþbakan Medvedyev'in, Rusya'da offshore bölge oluþturma teklifini deðerlendirerek, "Umarýn kimse bu teklifi ciddiye almamýþtýr. Çünkü böyle bir þey olursa bu Rusya ekonomisine yeni bir darbe anlamýna gelir" yorumunu yaptý. Özel günlerde birileri tüm toplum adýna konuþmaya bayýlýyor Dini bayram oldu mu, "biz dinimize baðlý, her þeyiyle Müslüman bir toplumuz" derler. Kimse çýkýp, "ey arkadaþ sen hangi dini benimsiyorsun, ya da dini inancýn var mý" diye sormaz Milli bayram yaklaþtý mý, "hepimiz Türkiye'den geldik, Türklüðümüz ile övünüyoruz" diye gür sesle konuþurlar Anýnda Kýbrýslýlýk diye bir þey kalmaz Ýþlerine gelince Kýbrýslý olur hak isteriz, iþlerine gelince de Türk olur þükran çekeriz. Hele bazý arkadaþlarýmýz var ki, tüm toplumu laik ve Atatürkçü ilan ederler Yetmez, hem Kemalist hem de Marksist'im bile derler Cezaevine atýlan tüm aydýnlarý Ergenekoncu, ezilen toplumu için savaþanlarý ise, "terörist" olarak adlandýrýrlar. Solculuðu ýrkçýlýk ile karýþtýrýp, terörü sadece devletlerin yarattýðýný görmezden gelirler. Bir de üstüne, sanki tüm Kýbrýslýtürkler haklarý için savaþan insanlarý terörist olarak görüyormuþ gibi konuþurlar. Merak ediyorum da, benim adýma konuþmak için bu kiþiler kimden izin almýþlar? Belki de ben; Hiçbir dini benimsemiyorum, ya da baþka bir dine mensubumdur Belki de PKK'yý deðil de, Sivas katliamýný yapan yobazlarý terörist olarak görüyorumdur. Benim ne düþündüðümü nereden biliyorsunuz? Daha doðrusu, toplumun genelinin ne düþündüðünü nereden biliyorsunuz? Bu topluma fikrinin ne olduðunu hiç sorma ihtiyacý duydunuz mu? Ýlla ki Türkiye'deki olaylara taraf mý olmalarý lazým? Kendi gibi ezilen Kürtleri terörist, ülkesinin bölünmemesi için mücadele veren gençleri asan faþistleri de kahraman olarak mý görmeleri lazým? Gazi Mahallesi'nde yaþananlarý görmezden mi gelsinler? Sivas katliamýný normal mi karþýlasýnlar? Deniz'i, Yusuf'u, Hüseyin'i asanlara alkýþ tutup, Mahir'i katledenlere ödül mü versinler? Bizden izin almadan, bizim adýmýza konuþmayýnýz Bu toplum kimsenin ölmesini, ya da sivile sýkýlan kurþunu asla desteklemez. Her nereden ve nasýl gelirse gelsin Din, dil, ýrk ayrýmý yapmaksýzýn her toplum ile yaþayabilen bizler adýna deðil, siz kendi adýnýza konuþunuz.

9 9 28 Mart 2013 Perþembe Posta... Posta... Posta... Tünel ALINTI Memleketimden manzaralar ARÞÝV YANAÞMA GAZETECÝLER ÝÞ BAÞINA Heey, yanaþma gazeteciyazarlar, siz siz olun, Baþbakan'a ters düþmeyin. AKP Anayasasý'na, Baþkanlýk sistemine, olasý referanduma "evet" yazýlarý yazmaya baþlayýn. Üzerine de "Ýmralý süreci" kremasý sürün. Gün baþkanlýk sistemini savunma günüdür. Size kopya vereyim; þuna vurgu yapýn; "Ne yani 12 Eylül darbe anayasasý kalsýn daha mý iyi? AKP baþkanlýk sistemi getiriyor ama bunu siviller yapýyor, karþý çýkýlýr mý? Ne ayýp. Tek adam diktasý olabilir ama bu Kürt halkýnýn haklarý için." Ýsmet Berkan CHP'yi MHP'ye yaklaþmakla korkutuyor. Peki ey yazar, sen AKP'ye yaklaþmýþ olmuyor musun? AKP'nin Baþkanlýk projesini pazarlamak sana mý kaldý? AKP anayasasýna hayýr oyu çýkarsa ülke uzun süre karanlýða gömülürmüþ! Ey saray gazetecileri; uyanýk olun, böyle yazýlar yazýn. Ýstikbal burada. Ahmet ABAKAY (sol) TARÝH 26 ÞUBAT 2012 Hastanelere getirilen ücretlere sert tepki gösteren Tabipler Birliði Baþkaný Suphi Hüdaoðlu, devletin saðlýk alanýna para ayýrmadýðý için elini halkýn cebine attýðýný söyledi... Gözden kaçmayanlar... HANGÝ CEHENNEMDEN GELDÝYSEK GELDÝK Yok "uzun zaman önce Anadolu'dan adaya geldik", yok "Hem Türklüðümüzü, hem Müslümanlýðýmýzý koruduk", yok "Biz Kýbrýs'ta doðduk ama atalarýmýz Türkiye'de doðup büyüdü", yok "Biz Osmanlý döneminde bu topraklara geldik" ve daha neler neler Anladýk Derviþ bey, anladýk. Ama, bu sözcüklerle Rauf Denktaþ 50 sene siyaset yaptý bu ülkede. Nereden geldiðimiz hiç önemli deðil, hangi cehennemden geldiysek geldik iþte Ama nereye gidiyoruz Biliyorsan bunu söyle Kapýlarý kýrýlan sendikalar ve Oral Çalýþlar'ýn utanç manþeti 25 Mart 2013 Pazartesi sabah saat 5 sularýnda sikorsky helikopterlerle destekli polis ekipleri çeþitli sendikalarýn kapýlarýný kýrarak aramalar yaptý ve sendikalarda ciddi zarara yol açtý. DÝSK Ankara Bölge Temsilciliði ve DÝSK'in en büyük sendikasý olan Genel-Ýþ ile Liman-Ýþ Sendikasý helikopterli baskýnlarla kapýlarý kýrýlan sendikalardý. Baskýnlar DHKP-C operasyonu gerekçesiyle yapýlmýþ. Ancak ne bir suç deliline rastlanmýþ ne de herhangi bir KARÝKATÜR / DÝPNOT ABD'nin Kuzey Dakota eyaletindeki yeni düzenleme, "kalp atýþý duyulan bebeðin" kürtajla alýnmasýný yasaklýyor. Bebeðin kalp atýþlarýnýn, gebeliðin 6. haftasýnda duyulabileceði biliniyor. ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ "1974'te verilen mücadele Türkiye'deki Kurtuluþ Savaþý'na eþdeðerdir." Hasan BOZER (Meclis Baþkaný) VÝRGÜL... FÝGHTING FOR PEACE ÝS LÝKE F-CKING FOR VIRGINITY Barýþ, barýþ için yapýlýrsa barýþtýr. Barýþ savaþ için yapýlýrsa, barýþ deðildir, savaþtýr. Ýsrail Türkiye'den özür dilediyse barýþ için özür dilememiþtir. Türkiye bu özrü barýþ için öpüp alnýna koymamýþtýr. Ortak düþmanlarý Suriye'ye karþý daha iyi daha güzel savaþabilmek için barýþ yaptýklarý gün gibi ortadadýr. Böylelerinden ne kendi halklarýna ne baþka halklara hayýr gelir Dünyada kimi feminist gruplarýn kullandýðý bir sözü hatýrlatmanýn tam yeridir: "Fighting for peace is like f-cking for virginity!" AVRUPA KÖTÜ ADAM DÖV ONU TÜRKÝYE "Türkiye AB'ye girdikten sonra birlik eski birlik olmayacak. Biz orada farklý konularý savunacaðýz. Þu anda göz yumduklarý bazý iþlere 'Olmaz yapamazsýnýz' diyeceðiz." Ali BABACAN (TC Devlet Bakaný) sendikacý gözaltýna alýnmýþ. Peki, o halde ne bu þiddet bu celal, ne bu vandalizm sýnýrlarýný zorlayan helikopterli kapý kýrma operasyonlarý ve bu devlet terörü? Bu devlet vandalizmine bir gazetecilik sefaletinin eþlik etmesi ise daha da vahim. Polis Liman-Ýþ Sendikasý'ný niye basmýþ? 14 yýl önce bu sendikada görev yapmýþ bir sendikacýyý arýyormuþ. Polis tarafýndan zanlý olarak aranan kiþi 14 yýl önce bu sendikadaki görevinden ayrýlmýþ. Polis Liman- Serhan Gazioðlu Ýþ Sendikasýný basarak parmak izi aramýþ!( ) Neden bu arama iþlemi kapý, çerçeve kýrýlmadan, helikopter þovu olmadan yapýlamaz. Yoksa maksat bir taþla bir kaç kuþ vurup sendikalarý itibarsýzlaþtýrmak mý? Bu baskýnda bir zanlýyý 14 yýl önce ayrýlýp bir daha uðramadýðý yerde aramak gibi saçma bir gerekçe haber deðeri taþýmaktadýr. Genel-Ýþ Sendikasý ve DÝSK Ankara Temsilciliðine yönelik baskýnlarda da polis epeyce kapý kýrýp hasar vermiþ. Ne bulmuþlar? Hiç. Bu yöntem uzun yýllardýr uygulanmakta ve muhalif örgütlenmeler çeþitli "operasyon torbalarýna" atýlarak krimininalize edilmektedir. DÝSK, KESK, HAKÝÞ ve Sendikal Güç Birliði Platformu sendikalara yönelik operasyonu kýnadý. CHP de sendikalara yönelik baskýný eleþtirdi. BDP de baskýný kýnadý. Gelelim gazeteciliðin sefaletine ve utanç manþetlerine. Bu utanç manþetlerinden biri Akit'e diðeri Taraf'a ait. Akit'i geçelim, ne söylense faydasý yok. Taraf, 26 Mart 2013 Salý günü "CHP'nin DHKP-C hassasiyeti" manþetini attý. Manþet CHP'yi DHKP-C'yi sahiplenmekle suçluyordu. Spotlarda bu ithamlar daha belirgindi: "Ankara'daki LAW silahlý saldýrýnýn DHKP-C'lý tetikçisi sendika baþkaný çýktý. Polis sendikalarý aradý, CHP sert tepki gösterdi." BDP de CHP ile benzer açýklamayý yapmasýna raðmen CHP'yi hedefe koymak nasýl bir zihniyet? Bir gazeteci veya editör bu kadar mý ön yargýlý olur? 14 yýl önce o sendikadan ayrýlan bir sendikacýyý veya ona ait parmak izini helikopterle aramaya gelen polis müdürüne hiç mi laf etmez? Aramalarýn tümü fos çýkmýþken, bunca kapýnýn kýrýlmasýný, vandalizmi hiç mi sorgulamaz? Son soru: Oral Çalýþlar, buram buram çarpýtma ve provokasyon kokan bu utanç manþeti nedeniyle özür dilemeyi düþünür mü? ( Bu yazý Aziz Çelik'in T24'te yayýmlanan "Kapýlarý kýrýlan sendikalar ve bir utanç manþeti" baþlýklý yazýsýndan kýsaltýmýþtýr )

10 10 28 Mart 2013 Perþembe Nakit paranýn tükenmeye yüz tutmasý ve kredi kartý ile alýþveriþlerinin durmasý ile birlikte caddeler de boþalmaya baþladý. Pek çok lokanta ve cafe gün boyu sinek avlarken, Ledra Street'te alýþýk olunan kalabalýktan eser de yoktu... Güney'de sokaklar tenha, halk kaygýlý n "1974'ten beri içinde bulunduðumuz en kötü durumdayýz." n "Hiç kimsenin cüzdanýnda 10 Euro'dan fazla para yok. Onu da bir þeyler yiyebilmek için harcýyorlar." n "Ekonomi kontrolden çýktý. Daha çok fakirleþeceðimize inanmýyorum ama 1974'ten beri içinde bulunduðumuz en kötü durumdayýz!" n "Ýlk defa tüm taraflar hangi tarafta olduklarýný düþünmeden bir araya geldiler. Düþman takýmlar olarak bilinen APOEL ve OMONÝA gibi hiç fark etmez, herkes birleþti. Bu umut verici bir þey. Paralarýný kaybetme korkusu onlarý bir araya getirdi." n "Yan sokakta, þiþ kebap yaptýðým bir dükkaným daha var, fiyatlarý neredeyse 3 Euro'ya düþürdüm. 1974'teki gibi olduk. Herkes sokaklarda bir þeyler konuþuyor. 1974'teki durumumuza çok benziyor." Hasan YIKICI Kýbrýs'ýn güneyinde Laiki Bankasý'nýn batýrýlmasý ile yeni bir boyut kazanan kriz Kýbrýslý Rumlarýn gündelik hayatlarýný derinlemesine etkilemiþ durumda. Lefkoþa'nýn en kalabalýk caddelerinden olan Ledra Street'e krizden önceki dönemlere kýyasla daha az insan raðbet etmekte. Pek çok dükkan, restorant ve cafeler sinek avlarken, pek çok iþletmeci ürün fiyatlarýnda indirime gitmek zorunda kaldý. Ledra Street'te esnaf olan ve akþamlarý kebap yaparak geçimini saðlamaya çalýþan Andreas Salianou insanlarýn fakirleþmekte olduðunu düþünüyor. Kýbrýslý Rumlarýn 1974'ten sonraki en kötü dönemi yaþadýklarýný ifade eden Theophanides Panayiotis nakit paralarýn tükendiðini ve pek çok kötü senaryonun ortaya çýkmaya baþladýðýndan endiþe ediyor. olduðunu düþünmekte... Ledra Street'in arka sokaklarýnda bir saatçi dükkaný iþleten Louis Cometes, günlerce satýþ yapmadýðýný vurgulayarak baþýndan geçen bir olayý þöyle anlattý: "Ýki haftadan beridir, neredeyse hiç kimse bu kapýdan içeriye girmedi. Dün bir müþteri geldi, saat kayýþý istedi. 5 Euro dedim, ceplerini yokladý ve 'Üzgünüm ama Eurom yok' dedi ve gitti. Ne kadar üzücü bir durum!" Bütün politikacýlarýn aptal insanlar olduðunu söyleyen Andreas Salianou farklý bir çýkýþ yolu aranmasý gerektiðini söylüyor: "Þimdi herkes gelecek için yeni planlar yapýyor. Politikacýlarý, Troyka'yý bekleyemeyiz. Mesajý aldýk ve þu andan itibaren herkes kendi baþýna yoluna devam edecek. Yeni bir yol denemeliyiz. Bana göre, bu politikacýlar ve bütün sistem aptal insanlarla dolu. Hepsi aptal insanlar! Bunu artýk hepimiz anladýk ve þimdi herkes bu krizi farklý bir biçimde kontrol etmek istiyor." Güven yok, gelecek kaygýsý var "Herkes bir araya geldi" Bu süreçte insanlarýn alým gücünün çok düþtüðünü ve dükkanlardan içeriye günlerce kimsenin girmediðini ifade eden esnaf ve vatandaþ, yeni planlara ve alternatiflere ihtiyaç Öðrenci olan ve daha önce Budapeþte'de de eðitim gören Anna Maria, bu krizi AB'nin diðer ülkelerinde de farklý biçimlerde yaþandýðýný belirterek, onlarýn bu krizi bir þekilde atlattýklarýný Anna Maria Theophanides Panayiotis ve sabýrlý olunmasý gerektiðini söyledi. OMONÝA'cýlar ile APOEL'cilerin bile bu süreçte bir araya geldiðini söyleyen Anna Maria, "Bir araya gelme sebepleri ekonominin bu durumda olmasý. Ýlk defa tüm taraflar hangi tarafta olduklarýný düþünmeden bir araya geldiler. APOEL, OMONÝA hiç fark etmez, herkes birleþti. Bu umut verici bir þey. Paralarýný kaybetme korkusu onlarý bir araya getirdi" þeklinde konuþtu. Kýbrýslý Rumlar ne dedi? Victoria Tolidore: "Yaþadýklarýmýzla, içinde bulunduðumuz bu durumla ilgili ciddi ciddi düþünmeli ve en iyi çözüm yolunu bulmalýyýz. Baþka bir opsiyonumuz yok! Gelecekle ilgili pek iyimser deðilim ama umudumuzu yitirmemeliyiz. Ýçinde bulunduðumuz durumun çok zor olduðunu biliyorum ama öte yandan ciddi çözümler üretmeye çalýþýrsak, her þey daha iyi olabilir." Theophanides Panayiotis: "Durum çok kötü! Nakit paramýz tükeniyor ve bu nedenden ötürü kötü senaryolar ortaya çýkmaya baþladý. Ekonomi kontrolden çýktý. Daha çok Victoria Tolidore fakirleþeceðimize inanmýyorum ama 1974'ten beri içinde bulunduðumuz en kötü durumdayýz! Euro'dan ve AB'den ayrýlmamýz mümkün deðil. Kýbrýs Bankasý batacak mý bilemiyorum. Hiç kolay deðil, burasý küçük bir ada. Bunu siz de biliyorsunuz. Bu sizin de baþýnýza geldi. Yaklaþýk 10 yýl önceydi sanýrým. Bazý bankalar batmýþtý. Burada pek çok insan bu duruma gülmüþ ve alay etmiþti. Siz atlattýnýz. Pek çok insan iþsiz kaldý. Hayal edin ki, evde yalnýzca bir kiþi çalýþýyor ve o da iþten durduruldu ve bakmasý gereken iki de küçük çocuðu var. Bu insan ne yapacak? Bir de parayla deðil, kredi kartlarýyla, borçlarla, faizlerle yaþýyoruz. Hükümet bile AB'den sürekli borç alýyor ama AB de aptal deðil. Paralarýný geri istiyorlar. Eurozone'dan ayrýlmak o kadar da kolay deðil. Eurogroup'tan belki ama Euro'dan ayrýlmamalýyýz. Bu saatten sonra Kýbrýs Lirasý'nýn da bir deðeri kalmaz. Bu gün seçim olsa AKEL kazanamaz. Hiçbir þanslarý yok! 'Kazanacak' diyenler AKEL'ciler. Herkes AKEL'cilerin Kýbrýslý Türkleri sevdiðini sanýyor. Hayýr, sevmiyorlar! Ben APOEL'ciyim ama Kýbrýslý Türkleri çok seviyorum. Benim müþterilerimin %10'u Kýbrýslý Türk." Anna Maria: Kuzeyde alýþýk olduðumuz manzaralar artýk güneyde de karþýmýza çýkmakta. Kýbrýslý Rumlarýn AB'nin ekonomi politikalarýyla yaþam koþullarý gerilemeye baþladý. Lefkoþa'nýn en iþlek caddelerden Ledra Street'teki bazý esnaf dükkanlarýný terk etmeye baþladý bile... "Bu olaylar ilk defa yaþanmýyor. Pek çok ülkede de bunlar yaþandý. Ben daha önce Budapeþte'de yaþýyordum ve belki onlarý zor durumda býrakan Troyka deðil baþka faktörlerdi ama onlar da ayný durumdaydýlar. Onlar da ekonomik problemler yaþadýlar ama ayakta kalmayý baþardýlar. Evet, bir süre her þey çok zor olacak ama bu sebepten de ölmeyeceðiz. Sadece sabýrlý olmalýyýz. Kendi sorunumuzu çözmek yerine baþka ülkelerden yardým bekliyoruz. Pek çok insan korkmuþ ve heyecanlanmýþ durumda. Herkes bir araya gelmiþ durumda! Bir araya gelme sebepleri ekonominin bu durumda olmasý. Ýlk defa tüm taraflar hangi tarafta olduklarýný düþünmeden bir araya geldiler. APOEL, OMONÝA hiç fark etmez, herkes birleþti. Bu umut verici bir þey. Paralarýný kaybetme korkusu onlarý bir araya getirdi."

11 28 Mart 2013 Perþembe 11 DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. CHP'den Yeni Akit ve Taraf'a suç duyurusu Oral Çalýþlar'ýn Taraf'ý, Yeni Akit seviyesini yakaladý. Ýkisi de sendikalara 'DHKP-C Operasyonu' bahanesiyle yapýlan hukuksuz ve pervasýz polis baskýnýný eleþtiren CHP'li Sezgin Tanrýkulu'nu hedef aldý. DÝSK Genel Ýþ ve Hak Ýþ Liman Ýþ sendikalarýnýn kapýlarýnýn kýrýldýðý, evlerin talan edildiði baskýnlarý deðil de, "DHKP-C operasyonu" bahanesiyle sendikalarýn hedef alýnmasýný eleþtiren ana muhalefet partisini hedef almayý tercih eden Taraf'ýn yazdýklarýnýn aynýsýný Yeni Akit'te de bulmak mümkün. Yeni Akit, sendika baskýnlarýný eleþtiren CHP'li Sezgin Tanrýkulu'nu "DHKP-C avukatý" diye hedef gösterdi. Böylece Taraf gazetesi de Yeni Akit'in düzeyine 'yükseldi' Taraf ve Akit gazeteleri manþetlerinde, operasyonlara tepki gösteren CHP'li milletvekillerini ve daha þüpheli durumunda bulunan kiþileri "tetikçi" ilan ederek hedefe koydular. Taraf gazetesi "CHP'nin DHKP - C hassasiyeti" manþetini atarken, Akit "CHP niye gocundu" manþetini seçti. Taraf'ýn spotunda þu satýrlar yer aldý: "Ankara'daki LAW'lý saldýrýnýn DHKP-C'li tetikçisi eski sendika baþkaný çýktý. Polis sendikalarý aradý, CHP sert tepki gösterdi." Akit'in spotunda ise "Ankara'da aralarýnda Saðlýk-Ýþ ve Liman Ýþ'in de bulunduðu 21 adrese baskýn düzenleyen emniyet güçleri 15 DHKP- C zanlýsýný gözaltýna aldý. CHP'nin operasyonlara tepki göstermesi 'Yarasý mý var ki gocunuyor' dedirtti" satýrlarý yer aldý. CHP'DEN YENÝ AKÝT VE TARAF'A SUÇ DUYURUSU CHP, Yeni Akit ve Taraf gazeteleri hakkýnda suç duyurusunda bulundu. Ankara Cumhuriyet Baþsavcýlýðý'na suç duyurusunda bulunan CHP Genel Baþkan Yardýmcýlarý Gürsel Tekin, Bülent Tezcan ve bazý milletvekilleri, gerekçede þunlarý kaydetti: "HABER HALKI ALDATMAYA YÖNELÝK" "Söz konusu haberde, DHKP-C terör örgütü ile CHP'nin tüzel kiþiliði arasýnda irtibat bulunduðu, anlamýna gelecek ifadeler kullanýlmýþ ve habercilik ahlak ve etiði ile baðdaþmayacak þekilde kamuoyunda olumsuz ve seviyesiz bir iz býrakýlmýþtýr. CHP temsilcilerinin tepkisi, yasal olarak faaliyet gösteren sendika merkezlerinin, kapýlarýnýn kýrýlmasý sureti ile temel hukuk ilke ve deðerlerini bertaraf eder þekilde baskýna tabi kýlýnmasý olmuþtur. Söz konusu haberler halký aldatmaya, CHP tüzel kiþiliðini karalamaya yöneliktir. Müteaddit kereler tekrarlanan bu hakaret, iftira ve karalama amaçlý haberden ortaya çýkan sonuç, haberi hazýrlayanlar kasýtlý bir þekilde CHP tüzel kiþiliðini ve bazý yöneticilerini terör örgütü ile bir tutmakta ve kamuoyunda CHP söz konusu terör örgütü ile birlikte olduðu yönünde kanaat oluþturmaya çalýþmaktadýr." "CHP'YE YÖNELÝK OPERASYONUN ÝÞARETÝ" Açýklama yapan CHP'li Bülent Tezcan, "CHP terör örgütü DHKP-C ile yan yana gösterilmeye çalýþýlmýþtýr" dedi. Baþbakan Yardýmcýsý Bülent Arýnç'ýn CHP Lideri Kemal Kýlýçdaroðlu'nun DHKP-C operasyonlarýný eleþtirmesi sonucu hayrete düþtükleri yolundaki açýklamasýný hatýrlatan Tezcan þöyle konuþtu: "Bülent Arýnç ile baþlayan süreçle CHP'nin benzer þekilde terör örgütleriyle irtibatlý olduðu iþaretleri yetkili, sorumlu siyasetçiye yakýþmayacak ölçüde ifade edilmiþti. Þimdi görüyoruz ki bu operasyonel gazetecilik, yeni bir operasyonun iþaret fiþeðini yakma peþindedir. Amaç CHP'ne dönük, planlanmasý düþünülen muhtemel operasyonlarýn iþaretini vermektir. Önümüzdeki süreçte AKP hegomonik bloðunun kontrolü altýna girmek istemeyen bütün yapýlarý terörist ya da terör örgütüyle birlikte iþ yapýyor suçlamasýyla tasfiye etme planlarý yürütülmektedir. Ýktidar son dönemdeki geliþmeleri de kullanarak kendi dýþýndaki bütün demokratik ve siyasal örgütlenmelere nefes alma hakký verilmeyecek bir iklim peþindedir." TWITTER'DAKÝ TEPKÝLER Taraf ve Akit'in manþetlerine sosyal medyada tepkiler vardý. Twitter'daki gazeteci ve yazarlarýn tepkilerinin bazýlarý þöyle: Ýsmail Saymaz: Taraf'ýn "CHP'nin DHKP-C hassasiyeti" manþeti Akit'inkiyle örtüþmüþ. Taraf'ta sadece, "Þehit Muhsin Yazýcýoðlu rahmetle anýldý" haberi yok. Elif Ilgaz: Genel yayýn yönetmenleri deðiþir ama 'ilkeler' deðiþmez! Taraf gazetesi hedef göstermeye devam ediyor. Fatih Yaþlý: Devlet kimi "iç düþman" kategorisine yerleþtirirse Taraf da onu düþman ilan eder. Misyonu o deðirmene su taþýmaktýr. Hilmi Hacaloðlu: Polisin Liman-Ýþ ve Genel- Ýþ baskýna tepki gösteren CHP'ye, Taraf ve Akit ayný dille manþetten çakmýþ. Ýlginç mi? Kübra Akalýn: Taraf'ta bavul biter mi hiç! (yurt/birgün/odatv/sendika.org) Yunanistan'daki 3 Rum bankasý 524 milyon Euro'ya satýldý Güney Kýbrýs'taki ekonomik kriz nedeniyle yeniden yapýlandýrýlmasý söz konusu olan Rum bankalarýnýn, Yunanistan'da bulunan þubelerinin, "Pireos" (Pire) Bankasý'na satýlmasý konusunda anlaþamaya varýldýðý belirtildi. Alithia gazetesi ve diðer gazeteler, "Pireos" Bankasý'nýn, Yunanistan'daki "Laiki", "Kýbrýs" ve son anda anlaþmaya eklenen "Helenik" bankalarýnýn þubelerini, mevduatlarýný ve kredilerini satýn aldýðýný yazdý. Habere göre anlaþma, dün öðleden sonra, söz konusu 3 Rum Bankasý ve Pireos Bankasý yetkililerinin de hazýr bulunduðu Rum Merkez Bankasý'nda imzalandý. Yunanistan'daki siyasi anlaþmazlýklar içerisinde anlaþmanýn saðlandýðýna dikkati çeken gazete, Yunanistan'daki Sol Ýttifak "SÝRÝZA" partisinin, "Yunanistan'daki Rum bankalarýnýn, hediye verildiði" yönünde açýklama yaptýðýný yazdý. Habere göre, Yunanistan Maliye Bakaný Yannis Sturnaras tarafýndan Güney Kýbrýs'ýn Euro Grubu ile vardýðý anlaþma konusunda bilgilendirilen SÝRÝZA Baþkaný Aleksis Çipras, görüþme sonrasýnda yaptýðý açýklamada, Euro Grubu'nun kararýný acý verici olarak nitelendirirken, "kim veya hangi kriterlerin, Yunanistan'daki Kýbrýs bankalarýnýn þubelerinin, kýsa bir süre öncesine kadar iflas altýnda olan bir Yunan bankasýna hediye verilmesine karar verdiði" sorusunu sordu. Yunanistan Maliye Bakaný Sturnaras ise yaptýðý açýklamada, anlaþmanýn, bu bankalarda mevduatlarý olan Yunan mevduat sahibini garanti altýna aldýðýný söyledi. Troyka heyeti ek güvenlik istedi Euro Grubu'nun kararýnýn ardýndan Güney Kýbrýs'ta hakim olan gergin atmosfer ve Troyka'ya karþý tepki seslerinin yükselmesi nedeniyle, Troyka'nýn Güney Kýbrýs'taki heyeti, kendilerine saðlanan güvenlik önlemlerinin artýrýlmasýný istedi. Haberi "Troykalýlar Güvenlik Önlemleri Ýstedi... Aðýr Hava ve Protesto Seslerinin Ardýndan Koruma Artýrýldý" baþlýklarýyla veren Fileleftheros, elde ettiði bilgilere göre, dün, Troyka heyetinin güvenliðinde deðiþiklikler olduðunu yazdý. Gazete aslýnda þimdiye kadar Troyka heyeti için herhangi bir hususi güvenliðin olmadýðýný, nakillerinde sadece bir þoförlerinin olduðunu, ancak artýk güvenlik eskortunun faaliyet göstereceðini belirtti. Troyka'nýn ve bilhassa IMF'nin Troyka heyetinde yer alan yetkilisi Delia Verkulesku'nun ek güvenlik önlemleri alýnmasýný isteme kararýnýn, Euro Grubu'nun kararýnýn ardýndan geldiðini kaydeden gazete, bir gün öncesinde, Troyka'nýn Rum Yönetimi Baþkaný Nikos Anastasiadis ve siyasi parti liderleriyle görüþtüðü Rum Baþkanlýk Köþkü'ndeki aðýr atmosferin, ilgili kararýn alýnmasýna katkýda bulunduðunu aktardý. Troyka heyetinin kaldýðý alanda da güvenlik önlemlerinin alýnacaðýný belirten gazete, Polisin, Troyka heyetinin güvenliðinin artýrýldýðýna dair herhangi bir doðrulamada bulunmadýðýný, ancak deðiþikliðin gözle görülür olduðunu yazdý. Merkez Bankasý Baþkaný Dimitriadis Hristofyas hükümetini suçladý Simerini ve diðer gazeteler, Merkez Bankasý Baþkaný Dimitriadis'in "180 derece dönüþ yaparak", 2012'de kendisini bu göreve atayan eski Rum Yönetimi Baþkaný Dimitris Hristofyas hükümetini sert dille eleþtirdiðini ve bankacýlýk sektörünün krize girmesinden Hristofyas'ý sorumlu tuttuðunu yazdý. Dimitriadis, gerek Laiki gerekse Kýbrýs bankasýnýn durumlarýnýn çok iyi olduðunu ancak Hristofyas hükümetinin, Yunanistan'daki borç týraþlanmasýna 4,5 milyar Euro'yla katýlma kararý almasýnýn bankalarý bugünkü durumuna getirdiðini belirterek, göreve geldiði günden beri uyarýlarda bulunduðunu, bu uyarýlarý sayesinde AB Destek Mekanizmasý'na baþvuru yapýldýðýný ifade etti. Dimitriadis ayrýca, Laiki Bankasý'nýn durumunun Haziran ayýndan beri bilindiðini ancak bankanýn Güney Kýbrýs'taki seçimler sebebiyle "solunum cihazýnda tutulduðunu" sözlerine ekledi. Gazeteler, Güney Kýbrýs'ýn ekonomisinin bu duruma gelmesinin sebep olan Laiki Bankasý'ndaki durumun Hristofyas hükümeti tarafýndan seçimlerin sonrasýna býrakýlmasýnýn "suç teþkil ettiði" yorumunda bulundular. Öte yandan hem Dimitriadis, hem de basýn açýklamasýnda hazýr bulunan Sarris, Kýbrýs Bankasý'nda 100 bin Euro üzerinde olan mevduatlardan yapýlacak kesinti oranýnýn yüzde 40'lara yakýn olacaðýný vurguladýlar. Rum Hükümet Sözcüsü Hristos Stilianidis ise konuya iliþkin açýklamasýnda, Dimitriadis'in Kýbrýs Bankasýna kayyum atandýðý duyurusuna izahat içeren bir de açýklamanýn eþlik etmesi gerektiðini belirterek bunun yapýlmamasýnýn "büyük bir hata olduðunu" söyledi. Diðer gazeteler konuya iliþkin haberlerini þu baþlýklarla yansýttýlar: Fileleftheros: "Laiki'nin Borçlarý Dað Gibi - Baþkan-MB Baþkaný Arasýnda Öfkeli Ýliþki". Alithia: "Kýbrýs Bankasýný Yorgunluk Yüzünden Mezata Çýkardý - Kýbrýs Bankasý'nda Panik ve Yorgunluk Yüzünden Ýletiþimsizlik - Seçimler Yüzünden Laiki'yi Hayatta Tuttuk". Haravgi: "Korku ve Þok - Merkez Bankasý Baþkaný Hakkýnda Þüpheler". Politis: "Bir Bu Eksikti! Hükümet-MB Baþkaný Anlaþmazlýðý - Kýbrýs Bankasý Konusunda Panik - Kötü Bir Þaka Gibi". Binlerce Rum öðrenci sokaklardaydý Lefkoþa'nýn Rum kesimindeki, ortaöðretim ve yükseköðretim kurumlarýna mensup binlerce öðrencinin, Troyka'nýn Güney Kýbrýs'tan gitmesi ve Rum ekonomisinin içinde bulunduðu durumun suçlularýnýn cezalandýrýlmasý için önceki gün protesto yürüyüþü yaptýklarý haber verildi. Simerini gazetesi "Hem Kendin, Hem de Ailen Ýçin Savaþ" baþlýðýyla yayýmladýðý haberinde, Rum gençlerin gelecekleri ve daha iyi bir þeye iliþkin umutlarý konusunda oldukça endiþeli olduklarýný yazdý. Gençlerin endiþelerini dün Solomu meydanýndan baþlayýp Rum Baþkanlýk Konutuna kadar gerçekleþtirdikleri barýþçýl protesto etkinliðiyle dile getirdiklerini kaydeden gazete, Rum polisinin binlerce öðrenciyi tedbirli bir þekilde gözetlediðini kaydetti. Gazete öðrencilerin protestosuyla birlikte, herkese, hiç kimsenin gelecekleri ve umutlarýyla oynayamayacaðý ayný zamanda Troyka'nýn önerdiði çözümlere karþý olduklarý mesajý vermek istediklerini anlattý. Sayýlarý tahmini olarak 3 bini bulan öðrencilerin Solomu meydanýndan Rum Meclisi'ne doðru yürüyüþe geçtiklerini kaydeden gazete, öðrencilerin Meclis'in yakýnýnda "Troyka Kýbrýs'tan Git, Troyka- Avrupa Biz Küçük Deðiliz, Merkel Go Home, Troyka Go Home vs" gibi sloganlar attýklarýný ayný zamanda "Geleceðimizin Týraþlanmasýna Hayýr, Biz Olmadan Bizim Ýçin Karar Veremezsiniz, Geleceðimizi ve Hayallerimizi Yýktýnýz, Geleceðimizi Avuçlarýnýza Býrakmayacaðýz, Sizin Hatalarýnýz Bizim Geleceðimiz" yazýlý pankartlar tuttuklarýný kaydetti. Öðrencilerin saat gibi Baþkanlýk konutuna vardýklarýný kaydeden gazete, Baþkanlýðýn giriþ kapýsýna toplanan öðrencilerin kapýya pankart astýklarýný ayný zamanda Troyka, siyasiler ve bankacýlar aleyhinde sloganlar atarak, ýsrarlý bir þekilde Rum ekonomisinin içinde bulunduðu durumdan sorumlu olanlarýn cezalandýrýlmasýný istediklerini anlattý. Bazý öðrencileri konutun giriþ kapýsýna týrmanarak içeride bulunan polislere portakal ve plastik þiþeler attýklarýný kaydeden gazete, baþka bir öðrencinin de kaðýda çizilmiþ bir Alman bayraðýný yaktýðýný belirtti. Haber Fileleftheros gazetesinde "Sizin Hatalarýnýz, Bizim Geleceðimiz Lefkoþa'daki Liselerin Öðrencileri Sokaklara Döküldü", Haravgi'de "Öðrenciler Birlik/Bütünlük Yoluna Ýþaret Ettiler", Alithia gazetesinde "Öðrenciler Sokaklarda", Politis gazetesinde ise "Öðrenciler Bayrak" baþlýklarýyla yer aldý.

12 12 Günün Manisi Kerpiçdendir evleri Gamýþdan mertegleri Bu sevdaya düþeli Zil çalar etegleri KÜLTÜR - SANAT Kitap Dünyasý Kerbela Aþk'a Bela: Hz. Hüseyin Sinan Yaðmur PROFÝL YAYINCILIK ÖZDEYÝÞLER "Size ne yapacaðýnýzý söyleyebilirler, ama ne düþüneceðinizi asla." Sokrates 28 Mart 2013 Perþembe TADIMLIK Çýkmaz aþklar sokaðýnda buluþmuþtuk Hisardý, kalbim titrerdi akþamüzerleri Fulya ve kýþ kadar imkansýzdýk Kurtarýlacak yerleri kalmamýþtý yalnýzlýðýmýzýn Tozan Alkan "Lara" adlý þiirinden

13 28 Mart 2013 Perþembe 13

14 14 28 Mart 2013 Perþembe BULMACA Soldan Saða: 1-Casino, bar gibi eðlence yerlerinde yenilip içilen þey. 2-Beraber. Ters okunuþu "Altýn, gümüþ gibi madenlerden yapýlmýþ þeylerin saflýk derecesi". Uzaklýk bildirir. 3-Sulu, cývýk hamurdan yapýlan yemek. Kýrmýzý ile mavinin karýþmasýndan oluþan renk. 4-Baþa "T" konursa "Herhangi bir kas kümesinin irade dýþý hareketi" olur. Argoda "Gizli veya ince alay". 5-Ayýrt edilemeyecek kadar benzeri. Duru, sakin havada çýkan kuru soðuk. 6-Girne'nin doðusunda bir plaj. "Diyelim ki, söz geliþi" anlamýnda kullanýlýr. 7-Naz, iþve. Ters okunuþu "Avrupa Parlamentosu'nun kýsa yazýlýþý". Aðrý, acý duyulduðunda söylenir. 8-Çok sýk hastalanan saðlýksýz kimse için kullanýlýr. 9-Manganez'in kýsaltmasý. Uyma. 10-Üzme, sýkýntý verme. KKTC'nin resmi haber ajansý. Ýspanyolca "Yaþa". 11-Sülüngillerden, güvercin büyüklüðünde, eti için avlanan bir kuþ. Eski dilde "Haberci, haber veren kimse." Dünkü bulmacanýn çözümü DÜN Hazýrlayan: Osman Levent Nöbetçi Eczaneler Lefkoþa Sonuç Eczanesi: Atatürk Cad. No:7/B Binbir (1001) Çeþit Maðazalarý Yaný Tel: Serkan Kervan Eczanesi: Hürriyet Sok. No:11/B Hamitköy Tel: Maðusa Güloðlu Eczanesi: M. Kemal Bulvarý Northerland Binalarý Alasya Park Sitesi Kaliland Apt. Karþýsý Tel: Girne Rýzký Eczanesi: Naci Talat Cad. No:3 Foto Berkant Yaný-Astro Süpermarket Karþýsý Tel: Güzelyurt Aycan Eczanesi: Ecevit Cad. No:4/3 Tel: Yukarýdan Aþaðýya: 1-Kendini büyük görmek, büyüklenmek. 2-Yaðmur sularýný damlarýn kenarlarýna toplayýp akýtan yatay konumlu genellikle çinko boru. Etrafý su ile çevrili kara parçasý. Harf okunuþu. 3-Atlarýn týrnaklarýna çakýlan demir parçasý. Ýsteklisi bulunmak. 4-Bir kýta. Geniþlik. 5-Aðaçlarla örtülü geniþ alan. Ýlâç, merhem. Titan'ýn kýsaltmasý. 6-Öðrenim ve eðitim sistemi. Elle ekin biçme aracý. 7-Ayýn ilk günlerinde aldýðý yay biçimi, hilâl. Duvar lâmbasý. 8-Vurgusuz þart eki. Bir emir. 9-Bir tür halk türküsü. Daha çok kadýnlarýn kullandýðý bir seslenme sözü. 10-Otomobil kelimesinin kýsa yazýlýþý. Üye. Gözde sarýya çalan kestane rengi. 11-Ters okunuþu "Yýlýn altýncý ayý". Eþi benzeri olmayan, biricik, yegâne. TV'DE BU AKÞAM Cehennem Melekleri TV 8 / Saat : 19:30 Tür : Sinema (Aksiyon, Gerilim) Oyuncular : Sylvester Stallone, Jason Statham, Jet Li, Dolph Lundgren Yönetmen : Sylvester Stallone Bir Güney Amerika ülkesinin kural tanýmaz diktatörünü yýkmak için ülkeye gizlice sýzan bir grup paralý askerin hikayesi... Yeni görevleri nedeniyle ülkeye gizlice giriþ yapan özel birlik, kýsa sürede hiçbir þeyin kendilerine anlatýldýðý gibi olmadýðýný fark eder. Ekip, kendini büyük bir yanýlsamanýn ve ihanetin içinde bulur. Olaylar kontrolden çýkmaya baþladýðýnda ve masum hayatlar tehlike altýna girdiðinde ise çok daha büyük bir düþmana karþý mücadele etmeye baþlarlar. Aðlayan Çayýr CINE 5 / Saat : 19:40 Tür : Sinema (Dram, Romantik) Oyuncular : Alexandra Aidini, Nikos Poursanidis, Giorgos Armenis, Vassilis Kolovos Yönetmen : Theodoros Angelopoulos Eleni, Odessa'da doðmuþ fakat savaþ döneminde hem annesi hem de babasý ölmüþtür. Alexis'in ailesi tarafýndan evlat edinilir ve aile Odessa'dan göç eder. Alexis ile Eleni arasýndaki aþk öyküsü Kýzýl Ordu'nun Odessa'yý istilasýnýn hemen ardýndan, Yunan mültecilerin anavatanlarýna döndükleri sýrada baþlar. Ýkisi birlikte büyümüþ olmalarýna raðmen, Alexis'in babasý aþklarýna rýza göstermez. Çünkü Eleni'yi kendine uygun bir eþ olarak görmektedir. Diktatörlük rejimi ve yaklaþan büyük bir savaþ Eleni'nin hayatýný daha da zorlaþtýracaktýr. Filmde sýk sýk göze çarpan su, beyaz çarþaflar ve kayýklar Angelopoulos'un sinemasýnýn karakteristiðini izleyiciye yansýtýyor. Karayip Korsanlarý: Siyah Ýncinin Laneti SHOW TV / Saat : 20:00 Tür : Sinema (Fantastik, Macera) Oyuncular : Johnny Depp, Geoffrey Rush, Orlando Bloom, Keira Knightley Yönetmen : Gore Verbinski Karayip Denizi'nin çapkýn ve yakýþýklý korsaný Kaptan Jack Sparrow için denizlerin berrak sularý macera ve gizem vaat etmektedir. Ancak Siyah Ýnci adýný verdiði gemisinin Kaptan Barbossa tarafýndan çalýnmasýyla korsanlýk hayatý bir anda alabora olur. Bu kadarla yetinmeyen vahþi Kaptan Barbossa, Port Royal kasabasýna baskýn düzenleyerek valinin güzel kýzý Elizabeth Swann'ý kaçýrýr. Bu olay üzerine Elizabeth'in çocukluk arkadaþý Will Turner devreye girerek Jack ile iþbirliði yapar. Ýngiliz Donanmasýnýn en hýzlý gemisi olarak bilinen Interceptor'un kaptanlýðýný alan Jack Sparrow, kýzý kurtarýp gemisini geri alabilmek için yoðun giriþimlere baþlar. 14 Kýlýç KANALTÜRK / Saat : 20:00 Tür : Sinema (Dram) Oyuncular : Donnie Yen, Wei Zhao, Chun Wu, Kate Tsui, Yuwu Qi Yönetmen : Daniel Lee Ming Hanedaný'nýn ilk zamanlarýnda imparator, gücünü pekiþtirmek ve soyunu sürdürmek için bir güvenlik sistemi oluþturur. Bu sistemde öksüz çocuklar katý bir disiplinle yetiþtirilmektedir. Bu savaþçýlarýn en iyisi olan Qinglong'a, harem aðasý Jia tarafýndan gizli bir görev verilir. Jia'nýn gizli planlarýndan habersiz olan Qinglong, kýsa sürede büyük bir komplonun ortasýna düþtüðünü fark eder ve adýný temize çýkarmak için büyük bir savaþa giriþir. DÜNKÜ SERBEST PÝYASA DÖVÝZ KURLARI DOLAR EURO S.T.G. Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ GÜNEY KIBRIS YUNANÝSTAN'DA ÇALINAN PARALAR GÜNEY KIBRIS'TA BULUNDU Yunanistan'da, kamudan yolsuzluk sonucu çalýnan paralarýn 21 milyon Euro deðerindeki büyük bir bölümünün, Güney Kýbrýs'ta "Kýbrýs Bankasý'"nda tespit edildiði belirtildi. Politis gazetesi, Yunanistan'da yaþanan bir yolsuzluðun araþtýrýlmasý üzerine, çalýnan paralarýn büyük bir bölümünün Güney Kýbrýs'ta tespit edildiðini bunun üzerine Lefkoþa Rum Kaza Mahkemesi'nin söz konusu hesabýn dondurulmasý yönünde karar aldýðýný yazdý. Gazete yolsuzluk olayýna Aristidis Floros ve Ahilleas Floros isimli iki kardeþin karýþtýðýný belirtti. "KIBRIS ÜNÝVERSÝTESÝ'"NDE BÜYÜK ZARAR Politis gazetesi, gelirlerinin büyük bir kýsmý Laiki Bankasý ve Kýbrýs Bankasý'nda bulunan "Kýbrýs Üniversitesi"nin de büyük zarar içerisinde olduðunu yazdý. Gazete "Kýbrýs Üniversitesi"nin her iki bankada bulunan toplam 29 milyon Euro deðerindeki mevduatýnýn, en azýndan yarýsýnýn, týraþlanmaya baðlý olarak "kaybolduðunu" belirtti. "Kýbrýs Üniversitesi"nin uðradýðý bu zararýn, üniversitenin, þu anda geliþim halinde olan, kütüphane inþasý gibi önemli çalýþmalarýný etkileyeceðini belirten gazete, ayrýca Mart ayý maaþlarýnýn ödenmesinin de gecikebileceðini yazdý. KÝT'LER DE ZARARDA Fileleftheros gazetesi, Güney Kýbrýs'taki týraþlanmanýn ardýndan, Kamu Ýktisadi Teþebbüsleri'nin (KÝT) de büyük zarara uðradýðýný yazdý. Gazete, Rum Telekomünikasyon Dairesi (CYTA-ATÝK), Elektrik Kurumu (AÝK) ve Limanlar Biriminin büyük maddi kayýplara uðradýðýný, bu kayýplarýn daha çok ihtiyat sandýðý ve emeklilik yatýrýmlarýndan olduðunu belirtti. Habere göre ATÝK'in, Laiki Bankasý ve Kýbrýs Bankasý'ndaki týraþlanma nedeniyle toplam 140 milyon Euro, AÝK'in 29 milyon Euro, Limanlar Birimi'nin ise 15.8 milyon Euro zararda olduðundan bahsediliyor. BELEDÝYELERÝN PARASI DA GÝTTÝ Fileleftheros gazetesi ve diðer gazeteler, Euro Grubu'nun Güney Kýbrýs ile ilgili kararýnýn ardýndan ekonomideki domino etkisinin yerel yönetimleri de beraberinde sürüklediðini belirttiler. Belediyelerin, mevduatlarýn týraþlanmasýndan dolayý çok para kaybetmekte olduklarýný yazan gazete belediyelerde, maaþ ödenmemesi tehlikesinin açýk olmasýnýn ötesinde, likidite bulma olanaðýnýn da bulunmadýðýný belirtti. Belediyeler Birliði Baþkaný Aleksis Galanos, uðradýklarý zararýn incelenmesi ve de ilgili tedbirlerin alýnmasý için acilen Rum Ýçiþleri Bakaný ile görüþülmesi gerektiðine dikkati çekti. Gazete büyük zarara uðrayan Lefkoþa Rum Belediyesi'nin dün S.O.S çaðrýsý yaptýðýný, söz konusu belediyenin Laiki ve Kýbrýs Bankalarýnda, emeklilik, ihtiyat sandýðý ve park vergileri ve diðer vergi tahsilatlarýnýn bulunduðunu yazdý.

15 15 28 Mart 2013 Perþembe Gözler askeri kantinlere çevrildi n BÝRLEÞÝK MARKET VE SÜPERMARKETLER BÝRLÝÐÝ: "ASKERÝ KANTÝNLER ÝÇÝN ÜRETÝLEN ÜRÜNLERÝN ÜZERÝNE 'ASKERÝ KANTÝNLER DIÞINDA SATILAMAZ' ÝBARESÝ KONSUN BU ÜRÜNLER SÜPERMARKETLERDE SATILIYOR" Birleþik Market ve Süpermarketler Birliði, askeri kantinler için üretilen ürünlerin kaçak yollardan bazý süpermarketler tarafýndan satýldýðýný iddia etti ve önlem olarak bu ürünlerin üzerine "Askeri Kantinler Dýþýnda Satýlamaz" gibi ibareler konmasýný istedi. Birlik, askeri kantinler için üretilen veya ithal edilen ürünlerin bazý süpermarketlerde satýlmasýnýn devleti vergi kaybýna uðrattýðýna dikkat çekerek, bu olayýn süratle aydýnlatýlmasý için yetkilileri göreve çaðýrdý. Birleþik Market ve Süpermarketler Birliði Yönetim Kurulu, yazýlý bir açýklama yaparak, askeri kantinler için üretilen ürünlerin iç piyasada kaçak yollardan bazý süpermarketler tarafýndan satýlmasý konusuna deðindi. Birlik, yasal olmayan yoldan ürün tedarik edip bu ürünlerin iç piyasada satýlmasýný "kaçakçýlýk" olarak deðerlendirerek, bu tür yasal olmayan yollarla yapýlan ticaretin sektörde haksýz rekabete yol açtýðýný vurguladý. Devletin görevinin piyasada haksýz rekabet koþullarýnýn önüne geçmek olduðunu ifade eden birlik, bu konuda Rekabet Kurulu'na da baþvuru yapýldýðýný kaydetti. Birlik, askeri kantinler için ülkede üretilen ya da benzer amaçla gümrüksüz ithal edilen ürünlerin bazý süpermarketlerde satýþa sunulmasýyla devletin milyonlarca TL'lik vergi kayýplarýna uðradýðýný kaydederek, Maliye Bakanlýðý'ndan vergi kayýplarýný önlemesini istedi. Yasalara uyduðu için haksýz rekabete uðrayan süpermarketler ile devlet kaybederken, diðer yandan bir takým kiþi veya kurumlarýn haksýz gelir elde ettiðini belirten birlik, buna müsamaha gösterilmemesi ve gerekli yasal iþlemin yapýlmasý gerektiðini kaydetti. "TSK DA ZARAR GÖRÜYOR" Süpermarketler Birliði, konuyla ilgili olarak Türk Silahlý Kuvvetleri'nin de zarar gördüðünü, bir takým kiþilerce haksýz kazanç uðruna TSK'nýn zan altýnda býrakmasýnýn kabul edilebilir bir durum olmadýðýný belirterek, þöyle devam etti: "Bu tür yasadýþý iþlere tevessül edenler yüzünden süpermarket sektörünün imajý da zedelenmekte, halkýmýz nezdinde sektörle ilgili þüpheler artmaktadýr. Buna tahammülümüz yoktur. Bu nedenle, bu tür yollarla haksýz kazanç elde edenlerin ilgili resmi daireler tarafýndan açýkça kamuoyunda teþhir edilmesi, sektörümüzde yasal zeminde iþ yapan meslektaþlarýmýzýn aklanmasý bakýmýndan çok önemlidir." Birleþik Market ve Süpermarketler Birliði, Koop-Süt yönetiminin, askeri kantinler için üretilen Koop-Süt helliminin bir marketin raflarýnda satýldýðýný tespit ettiðini de belirterek, bu konuda Koop-Süt'ün birliðe verdiði tespit yazýsýný paylaþtý. Koop-Süt'ten gelen bu yazýyý Baþbakanlýk, Maliye Bakanlýðý, Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliði, Kýbrýs Türk Barýþ Kuvvetleri Komutanlýðý ve Rekabet Kurulu'na ilettiklerini ifade eden birlik, þöyle devam etti: "Bir sivil toplum kuruluþu olan birliðimizin devlet ve hükümetin yasalar çerçevesinde kullanabildiði denetleme ve yargýlama yetkisi yoktur. Ancak olaylarýn gerçek yüzünün açýða çýkmasýna katký saðlayarak sektörümüzü ve halkýmýzý rahatlatmak görevimizdir. Birlik olarak beklentimiz yetkililerin bu konuyu derinliðine araþtýrmasý, iddialar hakkýnda kamuoyuna gerekli açýklamalarý yapmasý ve eðer suç unsuru varsa sorumlular hakkýnda yasal iþlem baþlatýlmasýdýr." ENGELLÝ AÝLELERLE DAYANIÞMA- Engelli Aileler Dayanýþma Derneði yararýna Çiçek Refik Bozkurt tarafýndan düzenlenen "Güvercinler" temalý resim sergisinin açýlýþý dün yapýldý. Lefkoþa'da Ýþ Kadýnlarý Derneði (ÝKD) Sergi Salonu'nda yer alan serginin açýlýþýný Engelli Aileler Dayanýþma Derneði Baþkaný Refia Arý yaptý. Çaðlayan bölgesinde bulunan ÝKD Sergi Salonu'nda yer alan sergi, 7 Nisan tarihine kadar saatleri arasýnda ziyaret edilebilecek. Aþýk Mene Atölyesi'nden Çiçek Refik Bozkurt'un düzenlediði serginin açýlýþýnda konuþan dernek baþkaný Refia Arý, Bozkurt'a dernek yararýna düzenlediði sergiden dolayý teþekkür etti ve elde edilecek gelir, Engelli Aileler Dayanýþma Derneði'ne baðýþlanacak. RESÝM YARIÞMASI- Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý, Milli Paylaþma, Trafik ve Sivil Savunma" konulu resim yarýþmasýna toplam 5 bin 674 öðrenci katýldý. Yarýþmayla; çocuklara aile, yurt sevgisi, çalýþkanlýk, çevreye karþý duyarlýlýk, paylaþma duygularýnýn güçlendirilmesi ve aþýlanmasý, trafik kurallarýna uyulmasýnýn önemi, sivil savunma bilincinin yerleþtirilmesi amaçlandý. Yarýþmada dereceye girecek eserlerin Milli Eðitim Gençlik ve Spor Bakanlýðý tarafýndan oluþturulacak seçici kurulun deðerlendirmesinin ardýndan açýklanacaðý kaydedildi. Eðitim Gençlik ve Spor Bakanlýðý ile koordineli olarak, ülke genelindeki ilkokul öðrencileri arasýnda resim yarýþmasý düzenledi. Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý'ndan verilen bilgiye göre, 5-8 ve 9-11 yaþ gruplarý olmak üzere iki ayrý kategoride düzenlenen yarýþma dün saatleri arasýnda gerçekleþtirildi. "Aile, Yurt Sevgisi, Çalýþkanlýk, Çevrecilik, Yardýmseverlik, "BEN TREMEÞELÝ MEHMET ALÝ" KÝTABI YAYINLANDI Arslan Mengüç'ün 16. kitabý "Ben Tremeþeli Mehmet Ali" yayýnlandý. Kitap, "Tremeþeli" lakabý ile TMT'nin efsane isimlerinden Mehmet Ali Ýlkman'ýn yaþamýný ve Kýbrýs Türk mücadele tarihinden bir kesiti okuyucu ile buluþturuyor. 370 sayfadan oluþan kitaptaki bazý fotoðraflar ise, daha önce hiç gün yüzüne çýkmayan, arþiv niteliðindeki belgelerden oluþuyor. Mengüç'ün "Ben Tremeþeli Mehmet Ali" kitabý Türk Kültür Kýbrýs Yayýnlarý'ndan çýktý. Kitap; "Kaç TMT vardý? Volkan'ýn ilk kurucularý kimlerdi? Volkan ne yaptý? Kaç bildiri yayýmladý? Kaç bombalama olayýna karýþtý? Mehmet Ali neden Divan-ý Harb'e verilecekti? Pile savunmasýnda Tremeþeli'nin rolü ne idi? Kýbrýs Türk Kuvvetleri Alayý nasýl çembere alýnmaktan kurtuldu? Yorgacis 'Benim 10 tane Tremeþeli gibi adamým olsa, Ada'da tek Türk kalmazdý' sözüyle neyi kastetti? Neden ilk TMT'ciler Avustralya ve Londra'ya kaçtý?" gibi sorularýn yanýtýný veriyor. "BEN FEUERBACH" GÝRNE'DE SAHNELENECEK Trabzon Devlet Tiyatrosu'nun sahneye koyduðu "Ben Feuerbach" adlý tiyatro oyunu, bugünden itibaren 3 gün Girne Belediyesi Kültür Merkezi'nde sahnelenecek. Girne Belediyesi Basýn ve Halkla Ýliþkiler Birimi'nden yapýlan yazýlý açýklamaya göre, Tankred Dorst tarafýndan yazýlan oyunu Yurdaer Okur yönetiyor. Hakan Meriçliler, Elif Þeker Saka ve Emre Ön'ün rol aldýðý oyun, Sema Engin tarafýndan Türkçeye çevrildi. Oyunun kostüm ve dekoru Efter Tunç, ýþýk tasarýmý Yüksel Aymaz, müzikleri ise Ayþen Önder'e ait. "ANADOLU'DAN EZGÝLER KONSERÝ" YAÐLIBOYA PORTRELER- Canan Cürcani'nin yaðlýboya portre sergisi, Lefkoþa Suriçi'ndeki Ýstanbul Teknik Üniversitesi (ÝTÜ) Yaþam Boyu Eðitim Merkezi'nde dün açýldý. Serginin açýlýþýný, Baþbakan Ýrsen Küçük ile eþi Gülin Küçük ve ÝTÜ-KKTC Genel Sekreteri Metin Kulaksýz yaptý. Açýlýþta konuþan Ýrsen Küçük, Canan Cürcani'nin sanatçý bir aileden geldiðini dile getirdi. Sanatseverlerin fotoðraf sanatçýsý Ümit Esinler'in kýzý olan Canan Cürcani'yi ilk sergisinde yalnýz býrakmadýðýný kaydeden Küçük, bunun sonraki sergiler için moral verdiðini kaydetti. Lefkoþa Belediye Orkestrasý'nýn 4. Müzik Günleri kapsamýnda, SOS Çocukköyü Derneði yararýna düzenlenen "Anadolu'dan Ezgiler konseri" bu akþam gerçekleþtirilecek. SOS Çocuk Köyü Derneði'nden yapýlan açýklamaya göre, Þef Can Sözer yönetimindeki konseri saat 20.30'da Lefkoþa Atatürk Kültür Merkezi'nde yer alacak. Konser giriþ ücretinin 10 TL olduðu ve biletlerin kapýda satýlacaðý belirtildi.

16 16 28 Mart 2013 Perþembe

17 28 Mart 2013 Perþembe 17

18 18 28 Mart 2013 Perþembe

19 28 Mart 2013 Perþembe GÜNEY KIBRIS BANKALARDAKÝ MEVDUATLAR ÝNGÝLTERE'DEN ÇEKÝLDÝ Rum Laiki Bankasý ve Kýbrýs Bankasý'nýn Ýngiltere'de bulunan þubelerinin, Güney Kýbrýs'ta bankalar kapalý kaldýðý süre boyunca açýk olduklarý ve Troyka tarafýndan henüz týraþlama kararý verilmeden önce bu þubelerden yüksek miktarlarda para çekildiði iddia edildi. Haravgi ve diðer gazeteler, "Reuters" haber ajansýna dayanarak verdikleri haberlerinde, Laiki Bankasý ve Kýbrýs Bankasý'nýn Ýngiltere'deki þubelerinden, Euro Grubu'nun toplantýsý sürerken ve Güney Kýbrýs'ta bankalar kapalýyken yüksek miktarlarda mevduat çýkýþý olduðunu yazdý. Haberde, bankalarda mevduatlarý bulunanlarýn çeþitli gerekçelerle hesaplarýndan milyonlarca Euro çekmesinin, Rum Merkez Bankasý'nýn aþýrý kaðýt para talep etmesinden dolayý AB yetkilileri tarafýndan anlaþýldýðý vurgulandý. Gazete, Kýbrýs Bankasý'nýn ayrýca, Rus "Uniasturm Bankasý"nýn yüzde 80'ini kontrol ettiðini ve bu bankanýn Rusya'daki þubelerindeki mevduatlara hiçbir kýsýtlama getirilmediðini belirtti. Gazete, bu iddialarýn yaný sýra, Ýngiltere hükümetinin, bu bankalarda mevduatlarý bulunanlarý koruma amaçlý önlem alma düþüncesinde olduðunu açýkladý. Habere göre, Ýngiltere Maliye Bakaný George Osbourne, Laiki Bankasý'nýn Ýngiltere'deki þubelerindeki 13 bin mevduat sahibinin karþýlaþabileceði tehlikelerin önlenmesi amacýyla önlem almayý amaçladýklarýný açýkladý. Gazete, Kýbrýs Bankasý'nýn Ýngiltere'deki þubelerinin Finansal Hizmetler Kurumu'nun (FSA) kontrolünde olduðunu ve 50 bin müþterinin mevduatlarýnýn 85 bin Sterlinlik (yaklaþýk 100 bin Euro) kýsmýnýn devlet garantisinde bulunduðunu vurguladý EMÝLÝ OTOBÜS TURU 14 Nisan Pazar Davlos, Kaplýca'da balýk ziyafeti ve sahilde yürüyüþ... Lurucina, Kýrklar'da türbe ziyareti, Boðaz'da kahve keyfi, Mardo'da mola ve sohbete varým diyorsanýz bizi arayýn. Ücret sadece 55 TL Tel: SINIRÜSTÜ HUZUREVÝ'NE ZÝYARET- Doðu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Saðlýk Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü öðrencileri Yaþlýlar Haftasý nedeniyle Sýnýrüstü Huzurevi'ni ziyaret etti. DAÜ Basýn ve Halkla Ýliþkiler Birimi'nden verilen bilgiye göre, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü 3. sýnýf öðrencileri çalýþma alanlarý olan geriatri dersi (yaþlýlarda fizyoterapi) uygulamasýný da bu ziyarette gerçekleþtirdi. DAÜ Saðlýk Bilimleri Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Hülya Harutoðlu; etkinlik sayesinde öðrencilerin uygulamalý eðitim aldýklarýný ifade ederek, etkinlikte öðrencilerin yaþlýlarýn eklemlerindeki rahatsýzlýklar, omurga problemleri ve denge problemleri gibi konularda da bilgi aldýklarýný kaydetti. Tiyatro Günü'nde sýkýntýlar dile getirildi TABÝPLER BÝRLÝÐÝ: "TÝYATRO GÜNÜ'NDE KUTLAMA YAPILMASI YERÝNE, SORUNLARIN, SIKINTILARIN DÝLE GETÝRÝLMESÝNÝ ÜZÜLEREK ÝZLÝYORUZ" Kýbrýs Türk Tabipleri Birliði (KTTB), 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nde ülkede kutlama yapýlmasý yerine, sorunlarýn, sýkýntýlarýn dile getirilmesini üzülerek izlemekte olduklarýný belirtti. Kýbrýs Türk Tabipleri Birliði Genel Sekreteri Dr. Özlem Gürkut, Tiyatro Günü dolayýsýyla yayýmladýðý bildiride, özetle þöyle dedi: "Kýbrýs Türk kültür-sanatýnýn ve tiyatrosunun geliþimi ve yaygýnlaþmasý yolunda, her türlü engele ve zorluða karþýn, yýlmadan üreten ve paylaþan sanatçýlarýmýzý kutlarken, yýllardýr yanýk olarak bekleyen devlet tiyatro binasýnýn tamirinin, inþaatý yarým kalan belediye tiyatro binasýnýn tamamlanmasýnýn, rafa kaldýrýlan yasal düzenlemelerin meclisten geçirilmesinin, gençlerimizin sanata yönlenmesinde etkili olduðuna inandýðýmýz amatör tiyatrolarýn sorunlarýnýn giderilmesinin, giderek adý kumar ve gece kulüpleri ile anýlmaya baþlayan ülkemiz için çok önemli olduðunu vurgulamak isteriz. Kýbrýs Türk kültürünün yok olma tehditi altýnda olduðu günümüzde, sanata ayrýlan bütçenin artýrýlmasý, sanatýn ve sanatçýnýn desteklenmesi giderek daha da önemli hale gelmiþtir." Tiyatronun, diðer bir deyiþle "dramatizasyon"un, çocuðun çok yönlü geliþmesinde önemli rol oynadýðýna iþaret eden Gürkut, "Çocuk, aktif, kendine güvenen, çevresi ile saðlýklý iliþkiler kuran, öðrendiklerini hayata geçirebilen bir insan olarak çok yönlü geliþir" dedi. "DIÞARDAKÝLER" Bu arada, Kýbrýs Türk Tabipleri Birliði, oyuncularýný saðlýk çalýþanlarýnýn oluþturduðu ve ilki 14 Mart Týp Bayramý'nda sahnelenen "Dýþardakiler" isimli tiyatro oyununu Tiyatrolar Günü çerçevesinde de sunacak. Oyun, Cuma günü saat 20:00'de Lefkoþa AKM'de sahnelenecek. Oyundan elde edilecek gelir, ilk oyunda olduðu gibi, yine, Sosyal Riskleri Önleme Vakfý - Kadýn Sýðýnma Evi projesine baðýþlanacak. 19 KTÖS, KTOEÖS, DAÜ-SEN ÝLE ETUCE 'DEN "OKULLARDA BARIÞ EÐÝTÝMÝ" Kýbrýs Türk eðitim sendikalarý KTÖS, KTOEÖS ve DAÜ-SEN ile üye olduklarý Eðitim Enternasyonali Avrupa Örgütü (ETUCE), Gazimaðusa'da uluslararasý konferans düzenliyor. DAÜ-SEN tarafýndan yapýlan açýklamada, 'Okullarda Barýþ Eðitimi' konulu konferansý Mayýs tarihlerinde Salamis Bay Otel'de gerçekleþtirilecek. Konferansta, "bölünmüþ toplumlarda çatýþmalarýn önlenmesi ve uyuþmazlýklarýn çözümü konusunda öðretmenlerin rolü" irdelenecek. Uluslararasý konferansa ETUCE Baþkaný Christine Blower, ETUCE Avrupa Direktörü Martin Rømer, Heidelberg Üniversitesi, Tel Aviv Üniversitesi, Queen's University Belfast'tan bilim insanlarý, Sýnýr Tanýmayan Öðretmenler Örgütü'nden, Berghof Vakfý ve Tübingen Barýþ Eðitimi Enstitüsü, Birleþmiþ Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliði ve Kýbrýs Uzlaþý Derneði temsilcileri katýlacak. Konferansa ayrýca Avrupa'dan 40 sendikacýnýn sunum yapmak üzere katýlmasý bekleniyor. Konferansa katýlmak isteyenlerin adresine baþvurmalarý gerekiyor. HASDER ÇOCUK VE MASAL ÞÖLENÝ 27 NÝSAN'DA Halk Sanatlarý Vakfý Çocuk Kulübü tarafýndan 1987 yýlýndan bu yana gerçekleþtirilen Çocuk ve Masal Þöleni'nin 21'incisi 27 Nisan- 4 Mayýs tarihleri arasýnda yapýlacak. Yakýn Doðu Üniversitesi Kütüphanesi Salon 4'te düzenlenecek þölen, ilkokul seviyesindeki tüm çocuklara açýk olacak. Yarýþmaya katýlmak isteyenler okul müdürlüklerine veya öðleden sonralarý numaralý telefondan Nisan Gürsel'e baþvurabilecek. Çocuklara topluluk içinde konuþma becerisi kazandýrmayý ve unutulmaya yüz tutmuþ masallarý gün ýþýðýna çýkarmayý amaçlayan yarýþmaya katýlan tüm çocuklara hediye de verilecek. GRAFÝK VE CÝLTLEME YAPILIR Gazete, kitap, dergi, okul tezleri, grafik, sýcak baský ve ciltleme yapýlýr. Tel: SATILIK Ruhsatlý Beretta F92 tabanca Tel: MELÝ EMLAK SATILIK * Karaaðaç ta müstakil bahçeli ev stg. * Hamitköy'de Türk koçanlý 1 evlek 1600 ayakkare satýlýk arsa, Stg. * Kaymaklý Dumlupýnar'da Türk malý müstakil sýfýr villa, Stg. * Gönyeli'de tripleks sýfýr Türk malý Stg. * Haspolat'ta 3+1 sýfýr apartman dairesi eþdeðer, Stg ARANIYOR Girne'de kaynak ve demir iþlerinde tecrübeli eleman aranýyor Tel: AYZER EMLAK Kiralýk K. Kaymaklý'da 3+1 beyaz eþyalý lüks daire * Ortaköy'de 3+1 full eþyalý daire * Kermiya sosyal konutlarýnda 3+1 zemin kat daire 220 Stg. * K. Kaymaklý Reis Market arkasýnda 2+1 eþyalý müstakil ev 850 TL * Çangar bölgesinde 2+1 beyaz eþyalý daire Satýlýk Yenikent'te 1 evlek 2000 ayakkare Türk malý arsa * Göçmenköy'de 3+1 full tadilatlý göçmen evi Stg. * Alayköy de 1 evlek 1400 ayakkare eþdeðer arsa * Taþkent te 3 evlek 1475 ayakkare eþdeðer arsa * K. Kaymaklý da devren satýlýk kuaför ve güzellik salonu MÜNHAL ÞÝRKETÝMÝZ BÜNYESÝNDE BULUNAN ÇAÐRI MERKEZÝMÝZDE ÝSTÝHDAM YAPILACAKTIR. 1) BÝLGÝSAYAR MÜHENDÝSÝ 1- KÝÞÝ BAY-BAYAN 2) ÇAÐRI MERKEZÝ GECE OPERATÖRÜ 2- KÝÞÝ BAY- BAYAN BAÞVURU ÞARTLARI: ÞAHSEN MÜRACAAT RESÝMLÝ CV Telefon: , ARANIYOR Büyükbaþ hayvan çiftliðinde çalýþacak aile aranýyor Ýþ Býrakýlmasý Nedeni Ýle Sahibinden Devren Artezyen Su Kuyusu Faal Durumda 1. Maðusa-Geçitkale yoluna çýkýþlý 2. Derinlik 110 m. Çap 10 inç 3. Devamlý su. Dakikada 1.5 ton 4. Tuz: 1235 ppmlt Kireç: 2030 lttpm 5. Koli basili yok. Sulfat yok. 200,000=00 STG. Pazarlýða Açýk Tel:

20 Siyah At Turnuvasý'nýn 24.'sü gerçekleþiyor Lefkoþa Satranç Derneði tarafýndan düzenlenen Siyah At Satranç Turnuvasý'nýn 24'üncüsü yarýn baþlýyor.7 tur üzerinden düzenlenen 24. Siyah At Satranç Turnuvasý'nda 1. Masa Birincisine kupa +150 TL, 2. Masa Birincisine kupa +100 TL,3. Masa Birincisine kupa +75 TL ve 4. Masa Birincisine kupa +50 TL ödül verilecek. Basketbol KKTC Küçük Erkekler Karmasý Niðde'deki ilk maçý kaybetti Konya'ya maðlup olduk KKTC Basketbol Küçükler Karmasý Niðde'de yapýlan Türkiye Þampiyonasý elemeleri ilk maçýnda Konya ili þampiyonuna maðlup oldu Kýbrýs Türk Basketbol Federasyonu tarafýndan oluþturulan Küçük Erkekler karmasý Türkiye Þampiyonasý elemeleri için gittiði Niðde'de ilk karþýlaþmasýný oynadý Mart tarihleri arasýnda Niðde'de yapýlacak olan Türkiye Küçük Erkekler Þampiyonasý, Merkez Güney Grubu karþýlaþmalarýnda ilk olarak dün Konya ili þampiyonu ile karþýlaþan Küçükler Karmamýz maçýn ilk yarýsýnda baþa baþ bir oyun ortaya koyarak devreyi 2 sayý farkla maðlup kapattý. Karþýlaþmanýn ikinci devresine de iyi baþlayan karmamýz karþýlaþmanýn hakemlerinin adeta hýþmýna uðradý. Oyuncularýmýza ard arda çalýnan faul düdükleri nedeniyle oyundan düþen karmamýz salondan da maðlup ayrýldý. Toplam 10 ilin þampiyonlarýnýn katýldýðý bu þampiyonada KKTC Küçükler Karmasý B Grubunda yer alýyor. Karmamýzýn bundan sonra kalan maç programý þöyle olacak; 28 Mart Saat KKTC - Gaziantep 29 Mart Saat KKTC - Karaman Saat KKTC - Osmaniye. Ralliciler Kantara'ya týrmanacak Telsim Genç Erkekler Basketbol Ligi devam ediyor Soyer, GAÜ'yü farklý geçti Basketbol Federasyonu tarafýndan organize edilen Telsim Basketbol Liglerine oynanan tek karþýlaþma ile devam edildi. Gecenin tek karþýlaþmasýnda Soyer Spor ile Girne Amerikan Üniversitesi ekipleri Genç Erkekler ligi mücadelesine çýktý. Girne Ertuðrul Apakan Spor Salonunda oynanan karþýlaþmada, bu ligin güçlü ekiplerinden olan Soyer Spor çok fazla zorlanmadýðý bu karþýlaþmayý kazanmasýný bildi. Telsim Basketbol Liglerinde bu akþam karþýlaþma bulunmuyor, ancak Büyük Erkekler Telsim Federasyon Kupasý yarý final karþýlaþmalarý bu akþam oynanacak. Lefkoþa Atatürk Spor Salonunda oynanacak karþýlaþmalarda Koop Spor ile Yakýn Doðu Üniversitesi saat 18.00'de, Yenicami ile Soyer Spor saat 20.00'de final için mücadele edecekler. FIBA Eurochallange Cup Final Four'a Karþýyaka ev sahipliði yapacak Týrmanma Rallisi' serilerinde yeni sezon haftasonu baþlýyor. Kuzey Kýbrýs Turing Otomobil Kurumu'nun sezonun ilk týrmanma rallisine 'Osmanlýzade Otomotiv Mitsubishi' destek verecek. Toplam 5 yarýþtan oluþacak yeni sezonun ilk yarýþý, 31 Mart Pazar, Osmanlýzade Kaplýca- Kantara yolunda yapýlacak. Rallinin baþlangýcý saat 12.00'de verilecek. Bu arada, Kuzey Kýbrýs Turing Otomobil Kurumu Baþkaný Hasan Macila; ençlerin 'yollarda deðil pistlerde yarýþalým sloganýyla' þampiyonada yer almasý çaðrýsýnda bulundu. Turing Otomobil Kurumu, organizasyon için kiralanacak otobüs ile seyircilerin Kantara'daki izleme noktalarýna taþýnacaðý haberini de verdi. Pýnar Karþýyaka Basketbol Þube Sorumlusu Mutlu Altuð, 2013 FIBA Erkekler Avrupa Challenge Kupasý dörtlü finalinin Ýzmir'de yapýlacaðýný belirterek, "Tüm Karþýyaka camiasýna ve Ýzmir'e hayýrlý uðurlu olsun" dedi. Altuð, Almanya'da FIBA yetkilileriyle dün geç saatlere kadar süren ve bu sabah da devam eden görüþmelerin ardýndan Pýnar Karþýyaka'nýn 2013 FIBA Avrupa Challenge Kupasý dörtlü final organizasyonunun resmi ev sahibi olduðunu kaydetti. Dörtlü final müsabakalarýnýn Nisan'da Karþýyaka Spor Salonu'nda oynanacaðýný vurgulayan Altuð, "Ýsteyince oluyor. Tüm Karþýyaka camiasýna ve Ýzmir'e hayýrlý uðurlu olsun. Emeði geçen herkese teþekkür ediyorum" dedi. Pýnar Karþýyaka'nýn Final Four'da 26 Nisan'da Alman ekibi Ewe Baskets ile karþýlaþacak. Turnuvada Pýnar Karþýyaka'nýn dýþýnda BCM Gravelines Dunkerque (Fransa), Krasnye Krylia (Rusya) ve Ewe Baskets (Almanya) takýmlarý mücadele edecek. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Sahibi AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Direktör ALÝ OSMAN TABAK Genel Yayýn Yönetmeni: ÞENER LEVENT Dizilip Basýldýðý Yer: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Tesisleri Adres: Arca Apt. Ýkinci Selim Cad. No:49, Daire 1 Lefkoþa (Meclis Yaný) Santral: Fax: Reklam servisi: Kültür-Sanat servisi: Dýþ muhabirler: Almanya: Yaþar ALTAY Sidney: Hakan LEVENT Web sayfasý:

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý 2007-18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu'nun 10 uncu maddesi uyarýnca,

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ

KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ SANKO KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ TARAFLAR Bir tarafta, SANKO MENKUL DEÐERLER A.Þ. (Bundan sonra ARACI KURUM olarak anýlacaktýr.) ile diðer tarafta.... bundan sonra kýsaca MÜÞTERÝ/LER

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 2007-50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 108 seri numaralý KDV Genel Tebliði ile, katma deðer vergisi uygulamalarý konusunda

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

Harcirahlar. Sirküler. Sirküler Numarasý : Elit /32. Harcirahlar

Harcirahlar. Sirküler. Sirküler Numarasý : Elit /32. Harcirahlar 2007-32 Harcirahlar Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/32 Harcirahlar 06.12.2007 tarih ve 2007-4 sayýlý Sirkülerimizde, 2008 yýlý baþýndan itibaren uygulanacak Gelir Vergisinden istisna yurt içi

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý 2007-17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Belediye Gelirleri Kanunu'nun Mükerrer 44 üncü maddesi uyarýnca,

Detaylı

BORÇ İLİŞKİLERİNDEN KAYNAKLANIP TAHSİLİ GECİKEN VE/VEYA TAHSİL EDİLEMEZ HALE GELEN BORÇLARIN YAPILANDIRILMASI YASASI. 29/2013 Sayılı Yasa

BORÇ İLİŞKİLERİNDEN KAYNAKLANIP TAHSİLİ GECİKEN VE/VEYA TAHSİL EDİLEMEZ HALE GELEN BORÇLARIN YAPILANDIRILMASI YASASI. 29/2013 Sayılı Yasa R.G 196 05 Aralık 2013 BORÇ İLİŞKİLERİNDEN KAYNAKLANIP TAHSİLİ GECİKEN VE/VEYA TAHSİL EDİLEMEZ HALE GELEN BORÇLARIN YAPILANDIRILMASI YASASI 29/2013 Sayılı Yasa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

Beijing 2008 Olympic Games

Beijing 2008 Olympic Games Beijing 2008 Olympic Games Onaylayan msakgun Cumartesi, 09 Aðustos 2008 Beijing 2008 Olympic Games Rakamlarla 2008 Pekin Olimpiyatlarý: 16 gün sürecek oyunlarda 302 müsabaka düzenlenecek. çinin evsahipliðinde,

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 5 Haziran 2014 tarihli Yetmişüçüncü Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan Borç İlişkilerinden Kaynaklanıp Tahsili Geciken ve/veya Tahsil Edilemez Hale

Detaylı

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Onaylayan Administrator Pazartesi, 27 Temmuz 2009 Henüz 17 yaþýndaki bir lise öðrencisi ile evlenerek kamuoyundan büyük tepkiler alan Halis Topraka, bir þok

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI Ankete Cevap Veren MESS Üyesi Ýþyeri Sayýsý 154 Toplam Çalýþan Sayýsý Erkek Çalýþan Sayýsý Kadýn Çalýþan Sayýsý Mavi Yakalý Çalýþan Sayýsý Beyaz

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

VIII MALÝ PÝYASALAR 125

VIII MALÝ PÝYASALAR 125 VIII MALÝ PÝYASALAR 125 126 MALÝ PÝYASALAR Para ve sermaye piyasalarýndan oluþan mali piyasalara iliþkin geliþmeler aþaðýdadýr. I. PARA PÝYASALARI Kýsa vadeli fonlarýn arz ve talebinin karþýlaþtýðý piyasalarýn

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

..T.C. DANýÞTAY SEKiziNCi DAiRE Esas No : 2005/1614 Karar No : 2006/1140

..T.C. DANýÞTAY SEKiziNCi DAiRE Esas No : 2005/1614 Karar No : 2006/1140 ..T.C. Davacý Davalý : Trabzon Baro Baþkanlýðý Trabzon Barosu Adliye Sarayý : 1- Maliye Bakanlýðý 2- Baþbakanlýk -TRABZON Davanýn Özeti: Karaparanýn Aklanmasýnýn Önlenmesine Dair 4208 sayýlý Kanunun Uygulanmasýna

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý

Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý 2009-29 Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý Ýstanbul, 6 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/29 Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý.. Genel Açýklamalar: 2009/4802

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ. TEOG-2 DE % 100 isabet

FEN BÝLÝMLERÝ. TEOG-2 DE % 100 isabet TEOG-2 DE % 1 isabet 1. Geyik Aslan Ot Fare ýlan Atmaca Doðal bir ekosistemde enerji aktarýmý þekildeki gibi gösterilmiþtir. Buna göre, aþaðýdaki açýklamalardan hangisi yanlýþtýr? Aslan ile yýlan 2. dereceden

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

MEVZUAT ASGARÝ GEÇÝM ÝNDÝRÝMÝ GELÝR VERGÝSÝ GENEL TEBLÝÐÝ (SERÝ NO: 265) (R.Gazete: 14 Aralýk 2007-26720)

MEVZUAT ASGARÝ GEÇÝM ÝNDÝRÝMÝ GELÝR VERGÝSÝ GENEL TEBLÝÐÝ (SERÝ NO: 265) (R.Gazete: 14 Aralýk 2007-26720) MEVZUAT 1. Giriþ ASGARÝ GEÇÝM ÝNDÝRÝMÝ GELÝR VERGÝSÝ GENEL TEBLÝÐÝ (SERÝ NO: 265) (R.Gazete: 14 Aralýk 2007-26720) 5615 sayýlý Kanunla 193 sayýlý Gelir Vergisi Kanununda yapýlan deðiþiklikler sonucu vergi

Detaylı

HER YILIN MODASI... ÝMALATÇI / ÝTHALATÇI FÝRMANIN UNVANI/TITLE MERKEZ ADRESÝ / ADDRESS TELEFON / PHONE MÜÞTERÝ HÝZMETLERÝ TELEFAKS / FAX FÝRMA YETKÝLÝSÝNÝN ÝMZA - KAÞESÝ / SIGNATURE & SEAL KARACA

Detaylı

MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015

MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015 MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015 Taþpýnar Muhasebe MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 MALÝ TATÝL NEDENÝ ÝLE BEYAN VE ÖDEME TARÝHLERÝ UZAYAN BEYANNAME VE BÝLDÝRÝMLER BEYANNAME/BÝLDÝRÝM

Detaylı

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði 2009-17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan 9 Þubat

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

6111 Sayýlý Yasa Kapsamýnda Kdv Arttýrýmýnda Bulunmak Ýsteyen Mükellefleri Bekleyen Süpriz Salý, 01 Mart 2011

6111 Sayýlý Yasa Kapsamýnda Kdv Arttýrýmýnda Bulunmak Ýsteyen Mükellefleri Bekleyen Süpriz Salý, 01 Mart 2011 6111 Sayýlý Yasa Kapsamýnda Kdv Arttýrýmýnda Bulunmak Ýsteyen Mükellefleri Bekleyen Süpriz Salý, 01 Mart 2011 Rafet KALKAN Yeminli Mali Müþavir Hilmi KÝRDAY Yeminli Mali Müþavir I. GÝRÝÞ Meclisin uzun

Detaylı

TÜRK PARASI KIYMETÝNÝ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARAR Salý, 27 Mayýs 2008

TÜRK PARASI KIYMETÝNÝ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARAR Salý, 27 Mayýs 2008 TÜRK PARASI KIYMETÝNÝ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARAR Salý, 27 Mayýs 2008 TÜRK PARASI KIYMETÝNÝ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARAR ÝLE BAÞBAKANLIK HAZÝNE MÜSTEÞARLIÐININ 91-32/5 SAYILI TEBLÝÐÝNE ÝLÝÞKÝN I-M

Detaylı

Belediye Meclisinin. Bilgi Edinme ve Denetim

Belediye Meclisinin. Bilgi Edinme ve Denetim Belediye Meclisinin Bilgi Edinme ve Denetim Yollarý Yasin SEZER * Giriþ Yerel yönetimler reformu kapsamýnda yapýlan 5393 sayýlý Belediye Kanunu, belediyelerin görev, yetki ve iþleyiþine iliþkin önemli

Detaylı