T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2294 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1291 ADALET MESLEK ET. Yazar Yrd.Doç.Dr. Ertu rul UZUN

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2294 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1291 ADALET MESLEK ET. Yazar Yrd.Doç.Dr. Ertu rul UZUN"

Transkript

1 T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2294 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1291 ADALET MESLEK ET Yazar Yrd.Doç.Dr. Ertu rul UZUN Editör Yrd.Doç.Dr. Elif UZUN ANADOLU ÜN VERS TES

2 Bu kitab n bas m, yay m ve sat fl haklar Anadolu Üniversitesine aittir. Uzaktan Ö retim tekni ine uygun olarak haz rlanan bu kitab n bütün haklar sakl d r. lgili kurulufltan izin almadan kitab n tümü ya da bölümleri mekanik, elektronik, fotokopi, manyetik kay t veya baflka flekillerde ço alt lamaz, bas lamaz ve da t lamaz. Copyright 2011 by Anadolu University All rights reserved No part of this book may be reproduced or stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means mechanical, electronic, photocopy, magnetic, tape or otherwise, without permission in writing from the University. UZAKTAN Ö RET M TASARIM B R M Genel Koordinatör Prof.Dr. Levend K l ç Genel Koordinatör Yard mc s Doç.Dr. Müjgan Bozkaya Ö retim Tasar mc s Arfl.Gör.Dr. rem Erdem Ayd n Grafik Tasar m Yönetmenleri Prof. Tevfik Fikret Uçar Ö r.gör. Cemalettin Y ld z Ö r.gör. Nilgün Salur Ölçme De erlendirme Sorumlusu Ö r.gör. Gülcan Ergün Kitap Koordinasyon Birimi Yrd.Doç.Dr. Feyyaz Bodur Uzm. Nermin Özgür Kapak Düzeni Prof. Tevfik Fikret Uçar Dizgi Aç kö retim Fakültesi Dizgi Ekibi Adalet Meslek Eti i ISBN Bask Bu kitap ANADOLU ÜN VERS TES Web-Ofset Tesislerinde adet bas lm flt r. ESK fieh R, A ustos 2011

3 çindekiler iii çindekiler Önsöz... vii Etik: Kavramsal Temeller... 2 AHLÂK... 3 Ahlâk n Konusu... 3 Ahlâk Sözcü ünün Kullan mlar... 3 Pratik Ak l ve Ahlâkî Düflünüfl... 5 Ahlâk ve Toplum... 7 AHLÂK VE ET K... 8 AHLÂK SORUMLULUK: ÖZGÜRLÜK, ÖZNELL K VE GÖREL L K... 9 AHLÂK EYLEM N GAYES : Y N N GERÇEKLEfiT R LMES En Yüksek yi Olarak Mutluluk Do ru Eylem Olarak yi Özet Kendimizi S nayal m Okuma Parças Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan Kaynaklar Etik Gerekçelendirme ET K DÜfiÜNME B R NC DÜZEY GEREKÇELEND RME: SOMUT DURUMDA EYLEM SEBEB BULMAK Olguyla Gerekçelendirme Duygularla Gerekçelendirme Olas Sonuçlarla Gerekçelendirme Ahlâk Kurallar yla Gerekçelendirme Ahlâkî Otoriteyle Gerekçelendirme Vicdanla Gerekçelendirme K NC DÜZEY GEREKÇELEND RME: KURALI GENELLEfiT RMEK Kendi Ç kar Peflinde Koflmak: Bencilik Sonuçlar Dikkate Almak: Sonuççuluk Ödeve Uygun Eylemde Bulunmak: Ödev Eti i Erdemli Olmak: Erdem Eti i ÜÇÜNCÜ DÜZEY GEREKÇELEND RME: KURAMIN DO RULU UNU SINAMA Do alc l k Sezgicilik Duyguculuk ve Öznelcilik Görelilikçilik DÖRDÜNCÜ DÜZEY GEREKÇELEND RME: KURAMLARI KARfiILAfiTIRMA Temelcilik Tutarl l kç l k BEfi NC DÜZEY GEREKÇELEND RME: ET K DÜfiÜNME EYLEM NE AHLÂK KAZANDIRMA ÜN TE 2. ÜN TE

4 iv çindekiler Özet Kendimizi S nayal m Okuma Parças Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan Kaynaklar ÜN TE 4. ÜN TE 5. ÜN TE Kamu Eti i MESLEK ET OLARAK KAMU ET KAMUDA AHLÂK SORUNLARI VE ET N ÖNEM KAMU AHLÂKÎ YARATMAK TÜRK KAMU YÖNET M NDE YOLSUZLUK Özet Kendimizi S nayal m Okuma Parças Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan Kaynaklar Kamu Eti i ve nsan Haklar G R fi NSAN HAKLARININ FELSEF TEMELLER nsanlar n Haklar ve nsan Haklar nsan Haklar n n Gerekçelendirilmesi nsan Haklar n n Temel Özellikleri Evrensellik Do ufltanl k Mutlakl k Vazgeçilemezlik KAMU ET VE NSAN HAKLARI AD L YARGILANMA HAKKI Uluslararas Belgelerde Adil Yarg lanma Hakk Mahkemede Yarg lanma Hakk Ba ms z ve Tarafs z Yarg lama Hakkaniyete Uygun Yarg lanma Hakk Aleniyet lkesi Makul Sürede Yarg lanma Hakk Özet Kendimizi S nayal m Okuma Parças Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan Kaynaklar Etik Mevzuat ET K MEVZUATIN GENEL GÖRÜNÜMÜ SAYILI KANUNUN ÇER VE KAPSAMI KAMU GÖREVL LER ET K DAVRANIfi LKELER LE BAfiVURU USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMEL N ÇER VE KAPSAMI... 82

5 çindekiler v KAMU GÖREVL LER ET K KURULU: YAPISI, GÖREVLER VE YETK LER KAMU PERSONEL NE KARfiI ET K LKE HLÂL BAfiVURU VE NCELEME USULÜ hlâl Baflvurusu Baflvurunun Yap laca Yer Baflvuruda Bulunabilecek Kifliler Baflvurunun fiekli Baflvurunun Kabulü ve nceleme DENET M SONUNDA VER LEN KARARLAR VE YAPTIRIM ET K KOM SYONLARI ET K SÖZLEfiME Özet Kendimizi S nayal m Okuma Parças Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan Kaynaklar Etik Davran fl lkeleri G R fi KAMU H ZMET B L NC YLE EYLEMDE BULUNMA Görevin Yerine Getirilmesinde Kamu Hizmeti Bilinci Halka Hizmet Bilinci ve Sonuca Odakl l k Hizmet Standartlar na Uyma, Nezaket ve Sayg Amaç ve Misyona Ba l l k Kamu Mallar ve Kaynaklar n n Kullan m ve Savurganl ktan Kaç nma Yetkili Makamlara Bildirim Ba lay c Aç klamalar ve Gerçek D fl Beyan DÜRÜSTLÜK VE SAYGINLIK Dürüstlük ve Tarafs zl k Yasall k ve Takdir Yetkisi nsan Haklar, Ayr mc l k ve F rsat Eflitli i Hizmet Kay rmac l ve Siyasî Kay rmac l k Sayg nl k ve Güven HESAP VEREB L RL K VE SAYDAMLIK Yöneticilerin Hesap Verme Sorumlulu u Bilgi Verme, Saydaml k ve Kat l mc l k Mal Bildiriminde Bulunma ÇIKAR ÇATIfiMASI DURUMUNDA DAVRANIfi LKELER Ç kar Çat flmas ndan Kaç nma Görev ve Yetkilerin Menfaat Sa lamak Amac yla Kullan lmamas Kendisine ve/veya Yak nlar na Ç kar Sa lama Yap lan fl çin Ücret Alma Arac l k Görev, Unvan ve Yetki Kullanarak Ticaret Yapma Kurum, Vak f, Dernek veya Spor Kulübüne Yard m ve Ba fl Alma Görev S ras nda Elde Edilen Bilgilerin Aç klanmas Seçimlerde Kamu mkanlar n Kullanma Hediye Alma ve Menfaat Sa lama Yasa ÜN TE

6 vi çindekiler Eski Kamu Görevlileriyle liflkiler Özet Kendimizi S nayal m Okuma Parças Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan Kaynaklar Sözlük Dizin

7 Önsöz vii Önsöz Günlük hayatta kamu kurumlar n n iflleyifliyle ilgili pek çok yak nmaya flahit oluruz. Bu yak nmalar n bir k sm, mevcut kurallar n kamu görevlileri taraf ndan olmas gerekti i gibi uygulanmad ; baz kamu görevlilerinin kamu hizmetlerinin sunumunda flahsi ç kar sa lad ; kamu hizmetlerinden yararlanmada bütün vatandafllar n ayn muameleye tabi olmad, baz kiflilerin kay r ld yönündedir. Adalet hizmetlerinin sunumunda da benzer flikayetlerle karfl laflmak mümkündür. Bu flikayetlerin temelini, kamu görevlilerinin, genel olarak benimsenmifl ve bir k sm yasal düzenlemeye konu olmufl ahlak kurallar na uymamas oluflturur. Adalet Meslek Eti i bafll n tafl yan bu kitap, yard mc adalet personeline, mesleklerini icra ederken karfl laflabilecekleri ahlakî sorunlar n üstesinden gelmede yard mc olmay hedeflemektedir. Bu hedefe ulaflmak için kitab n ilk iki ünitesi, ahlak ve etik hakk nda temel bilgileri aktarmak, ahlak hakk nda düflünme tarzlar n k saca da olsa tan tmak ve bu konuda daha derin bir düflünmeye talip olanlar için ahlakla ilgili temel tart flma konular n göstermek üzere tasarland. lk iki ünitede, gündelik hayatta s kça kulland m z ve duydu umuz, zaman zaman tart flma konusu yapt m z ahlak ve etik üzerinde daha derin bir düflünmenin ipuçlar n bulacaks n z. Kitab n muhataplar n n daha çok kamuda görev alaca öngörüsüyle kitab n geri kalan k sm, kamu eti i ad verilen, daha çok kamu görevlilerinin ahlaki davran fl standartlar yla ilgili bir meslek eti i dal na e iliyor. Kamu görevlilerinin ahlak n n bir sorun haline gelifli ve bu alandaki sorunlar üçüncü ünitede yer al yor. Dördüncü ünite, ahlak ve kamu eti i düflüncesinin zorunlu kesiflim noktas insan haklar düflüncesini, yine muhataplar n n özgün durumunu dikkate alarak adil yarg lanma hakk na a rl k vermek suretiyle iflliyor. Nihayet son iki ünite, kamu eti i alan ndaki hukuki düzenlemelere yer veriyor. Bu çerçevede beflinci ünitede etik mevzuat, alt nc ünitede ise mevzuatla getirilmifl kamu görevlilerinin etik davran fl ilkeleri ele al n yor. Ünitelerin bafl nda belirlenen Amaçlar m z ile o ünitenin amac ortaya konulmaktad r. Her ünitenin bafl nda Anahtar Kavramlar ile ünitenin içindeki önemli kavramlar n dikkatinizi çekmesi amaçlanmaktad r. Ünite içinde yer alan aç k uçlu S ra Sizde çal flmalar ile ünitede edindi iniz bilgileri kendi kendinize de erlendirmeniz ve tart flman z beklenmektedir. Ünitenin sonunda yer alan Okuma Parças, konuyu farkl bir flekilde ele alan yazarlar n görüflleriyle tan flman z sa layarak, yeni yaklafl m olanaklar n de erlendirmenizi sa layacakt r. Kendimizi S nayal m ile de, ifllenen konuyu kavray p kavramad n z anlaman z amaçlanmaktad r. Editör Yrd.Doç.Dr. Elif UZUN

8 1ADALET MESLEK ET Amaçlar m z Bu üniteyi tamamlad ktan sonra; Ahlâk ve etik kavramlar n tan mlayabilecek; Eti in temel sorunlar n tart flabilecek bilgi ve beceriler kazanabileceksiniz. Anahtar Kavramlar Ahlâk De er Erdem Etik Evrensellik Faydac l k Görelilik Haz rade özgürlü ü yi Mutluluk Nesnellik Özgürlük Öznellik Pratik ak l çindekiler Adalet Meslek Eti i Etik: Kavramsal Temeller AHLÂK AHLÂK VE ET K AHLÂK SORUMLULUK: ÖZGÜRLÜK, ÖZNELL K VE GÖREL L K AHLÂK EYLEM N GAYES : Y N N GERÇEKLEfiT R LMES

9 Etik: Kavramsal Temeller AHLÂK Ahlâk n Konusu Ahlâk, hiç yabanc s olmad m z, gündelik hayatta s kça duydu umuz, kulland - m z bir sözcük. Belki flöyle demek daha do ru: Gündelik hayatta s kça duydu- umuz ve kulland m z sözcük, ahlâk de il de, ahlâks z veya ahlâks zl k. Zira ahlâkla ilgili düflüncelerimizi ço u zaman harekete geçiren, ahlâks zl k yahut ahlâka ayk r l k olarak kabul etti imiz eylemlerdir. Son cümlenin, son sözcü üyle devam edelim: eylem. Ahlâk(s zl k), bir eylemin, bir insan eyleminin niteli i olarak kullan l r. Nesneler, olaylar, durumlar; ahlâka uygun veya ahlâka ayk r olarak nitelenemez. Ayn flekilde hayvanlar n hareketleri de ahlâkla ilgili de ildir. Ahlâka uygun veya ahlâka ayk r olan, ancak ve ancak insan eylemleridir. Burada bir sözcük tercihine dikkat etmek gerekiyor: nsan eylemlerinden bahsediyoruz. Her ne kadar bu kitapta gündelik dilin kullan m esnekli iyle sürekli olarak bu tercihi ortaya koymayacaksak da, insanlar n her türlü hareket veya davran fl n n ahlâkla ilgisinin kurulmad n belirtmek üzere, insan eylemlerine iflaret ediyoruz. Zira uykusunda horlayan birisi, ne kadar çok kifliyi rahats z ederse etsin, s rf horlad için ahlâka ayk r davranm fl olmaz. En fazla, horlad n n ve baflka insanlar rahats z etti inin fark nda oldu u halde, tedavi olmak için hiçbir çaba sarf etmemesini ahlâka ayk r l k olarak niteleriz. Öyleyse ahlâka uygun veya ayk r olabilen fley, insanlar n bilinçli, iradi (istençli), isteyerek yapt klar davran fllar olarak, eylemdir. Ahlâk n konusu, insanlar n bilinçli eylemleridir. Ahlâk Sözcü ünün Kullan mlar Ahlâk n konusunun eylemler oldu unu söyledik, ancak ne oldu unu henüz söylemedik. Bunu söylemek zor, zira ahlâk sözcü ünün anlam, ancak ba lam içerisinde ortaya ç kabiliyor. Üstelik bu kelimeden türetilmifl ahlâkî, ahlâks z, ahlâka ayk r, ahlâka uygun, gayr ahlâkî, ahlâk d fl, ahlâkl l k gibi sözcük ve ifadeler ile ahlâk sözcü üne verece imiz tek bir tan m aras nda sa l kl bir iliflki kurulamayabilir. Dolay s yla farkl ba lamlarda ahlâk sözcü ünün hangi anlamlarda kullan l - yor olabilece ine bakmam z gerekiyor. Önce ilk verdi imiz kullan ma, ahlâks z kelimesine bakal m. Her ne kadar ahlâk n konusunun eylemler oldu unu söylemiflsek de, ahlâks z sözcü ü kiflilere yüklenen bir niteliktir. Bir kifliyi ahlâks z olarak nitelemekle, uyulmas gerekti ini

10 4 Adalet Meslek Eti i Erdem: Ahlâken de erli görülen bir durumun gerçeklefltirilmesi için kiflinin sahip olmas gereken yetenek, beceri kapasite ve yeterliliklerdir. Erdem, kiflilik özelli idir. Ama bu özellik, ancak eylemler vas tas yla görünür hale gelir. düflündü ümüz baz kurallara uymadan hareket etmeyi al flkanl k haline getirmifl olmay kastederiz. Ahlâks z, baz durumlarda, kötü huylulu a da gönderme yapar. Ahlâks z, anlam itibariyle muhatab hakk nda bizde olumsuz düflünceler uyand r r. Ahlâks z sözcü ünün bu kullan m, yap s itibariyle, bir yoksunluk belirtir: ahlâk yoksunlu u. Bu yoksunluk ifade etmesi aç s ndan düflündü ümüzde, ahlâks z sözcü ünün varsayd ahlâk, öncelikle, kiflili e, karaktere, huya gönderme yapar. Öyleyse ahlâks z; kötü huylu, kötü karakterli, zay f kiflilikli anlam na gelirken, ahlâk, yahut ahlâka sahip olmak, ahlâkl olmak; iyi huylulu a, dürüstlü e, iyi karakterli olmaya, sa lam kiflili e iflaret eder. Güzel ahlâk ve karfl t olarak kötü ahlâk sahibi olmak da, ayn anlam çerçevesine dahildir. Öyleyse ahlâk sözcü üyle ilgili ilk olarak, karaktere veya kiflili e gönderme yapan bir anlam tespit edebiliriz. Bu anlam n, erdem veya fazilet dedi imiz kavramlarla yak ndan iliflkili oldu u aç kt r. Bu kullan m yla ahlâkl veya güzel ahlâk sahibi insan, erdemli insand r. Mesela, dürüst, öfkesine hakim olabilen, iyiliksever, yard msever vb. bir kiflidir. Ahlâks z veya kötü ahlâk sahibi insan ise, bu erdemlerden yoksun olan insand r. Yani yalan söyleyen, öfkesine hakim olamayan, baflkalar na iyilik yapmayan, ihtiyac olanlara yard m etmeyen vb. bir kifli. fiimdi bu kullan mda yer alan iki noktan n alt n çizmemiz gerekiyor. Birincisi, uyulmas gerekti i düflünülen baz kurallar ; ikincisi ise, bir kiflilik özelli i olsa bile, erdemlerin eylem olmadan tan mlanamamas. Uyulmas gerekti i düflünülen baz kurallar düflüncesi, ahlâka ayk r (gayr ahlâkî, ahlâka mu ayir) ifadesini kulland m zda aç k bir flekilde ortaya ç kar. Bir eylemin ahlâka ayk r oldu unu söylemek, ahlâk ad verilen, uyulmas gerekti ini düflündü ümüz baz kurallar bütününe ayk r davran ld n söylemektir. Ahlâka ayk r ifadesinin karfl t olarak gündelik dilde, ahlâka uygun luktan çok, ahlâkîlik i kullan r z. Bir eylemin ahlâkî olmas, o eylemin ahlâk ad verilen, uyulmas gerekti ini düflündü ümüz baz kurallar bütününe uygun olmas d r. Erdemlerin eylem olmadan tan mlanamamas ise, erdem sözcü ünün eylemlerle ve eyleme kabiliyetiyle, potansiyeliyle ilgili olmas d r. Öyleyse bir kiflinin erdemlere gönderme yaparak ahlâks z oldu unu söylemek, onun sar saçl veya yeflil gözlü oldu unu söylemekten farkl d r. Bir kiflinin dürüst oldu unu söyleyebilmek için, ama bunu gerçekten söyleyebilmek için, o kiflinin o güne kadar flahit olunan kayda de er bir yalan söyleme eylemine flahit olunmam fl olmal d r. Üstelik dürüst oldu una kanaat getirmeye yetecek kadar say da eylemine flahit olunmufl olmal d r. Basit bir meselede do ruyu söylemifl olmak veya dürüst görünmek kifliyi dürüst yapmaz. Herhangi bir eylemine flahit olmad n z bir kiflinin yalanc oldu unu söyleyemezsiniz, ama dürüst oldu unu da söyleyemezsiniz. Dürüst olmak için, dürüst davranm fl olmak gerekir. Öyleyse kiflilik niteli i olarak kullan ld durumda bile, ahlâk sözcü ünün eylemi konu edindi i söyleyebiliriz. Ayn zamanda ahlâk, yukar daki kullan mlarda, eylemin varolan bir kurala uymas yla ilgilidir. Ahlâk sözcü ü, bir toplum, grup veya kurumla iliflkilendirilerek de kullan l r. Burjuva ahlâk veya köle ahlâk, H ristiyan ahlâk veya slam ahlâk, Alman ahlâk veya Türk ahlâk, Avrupa ahlâk veya Ortado u ahlâk gibi kullan mlar, ahlâk sözcü ünün iliflkilendirildi i toplum, grup veya kurumun davran fl kurallar bütününe gönderme yapar. Ahlâk eylemlerle ilgilidir, davran fl kurallar d r; ama her türlü eylemle ve bütün davran fl kurallar yla ilgili olarak ahlâk sözcü ünü kullanmaktan kaç n r z. Bir toplumda geçerli olan pek çok davran fl kural vard r. Ahlâk sözcü ünü çok genifl bir

11 1. Ünite - Etik: Kavramsal Temeller 5 anlamda ele al rsak, bütün davran fl kurallar na ahlâk demek mümkündür. Ama bir ülkenin hukuk sisteminde geçerli olan bir hukuk normuna ahlâk kural dersek veya o toplumun ahlâk ndan bahsederken hukuk normlar n da ahlâka katarsak, yad rgan r z. Öyleyse ahlâk sözcü ünü, kurumlaflm fl ve devlet deste ini alm fl kurallar olarak hukuktan, daha çok baz ritüelleri, törensel nitelikli eylemleri iflaret etmek anlam nda geleneklerden ayr bir anlamda kullan yoruz. Bu noktaya tekrar dönece iz. Bu örneklerden anlad m za göre, ahlâk sözcü ünün betimsel ve normatif anlam tafl yan iki kullan m vard r. Birincisi, özellikle toplum veya gruplarla ilgili oldu unda, varolan davran fl kurallar na gönderme yapar. Bir toplumun ahlâk ndan bahsederken, uyulmas gereken kurallardan de il, uyulmakta olan kurallardan bahsederiz. Bu nedenle böyle bir kullan m, tasvir etme ifllevine sahip olmak anlam nda betimseldir. kincisinde ise, uyulmas gereken kurallar düflüncesi vard r. Bu anlam yla ahlâk, insanlara uyma talebinde bulunmak anlam nda kullan l r, dolay - s yla da normatiftir. Kullan mla ilgili tart flmam z, ahlâk sözcü ünü normatif anlamda kullanmakla ne yapt m z ortaya koyarak bitirelim. Normatif anlamda ahlâk n, uyulmas gereken davran fl kurallar anlam na geldi ini söyledik. Bir eylemin ahlâka uygun olmas yla, ahlâk kurallar na uygun olmas n kastederiz. Ancak ahlâkî olmak, sadece kurala uygun olmakla aç klanmaz. Ahlâka uygun eylem do ru, uygun olmayan yanl fl olarak nitelenmifl olurken, ayn zamanda, ahlâkî eylemin iyiye yöneldi ini, ahlâka ayk r eylemin de kötüye yöneldi i söylemifl oluruz. Dolay s yla ahlâk kurallar, do ru ve iyiye yönelmifl eylemi talep eden kurallard r. Ahlâkî nitelemenin bu özelli i, ahlâk kurallar n di er davran fl kurallar ndan ay ran en önemli yönüdür. Sözgelimi yukar da, her ikisi de davran fl kural olmas na ra men ahlâk kurallar ndan bahsederken hukuk kurallar n kastetmedi imizi belirtmifltik. flte bunun en büyük nedeni, hukuk kurallar na uygun bir eylemin, en az ndan s rf hukuka uygun olmak nedeniyle ahlâkî anlamda iyi olarak nitelendirilemeyece idir. Bir eylem hukuka, geleneklere, moda kurallar na vs uydu u için do ru olmaz. Yahut farkl bir ifadeyle, ahlâka uygunlukla kastedilen do ru olma, kendine özgü bir do ru olmad r. Bu noktay afla daki bafll k alt nda biraz daha açaca z. Pratik Ak l ve Ahlâkî Düflünüfl nsan ak l sahibi bir varl kt r ve flüphesiz ak l sahibi olmak, onu di er varl klardan ay - ran en önemli özelliktir. nsan, akl sayesinde nesneleri ve olgular seyretmekle kalmaz, onlar karfl laflt r r, birbirleriyle ba lant land r r. nsan yine akl sayesinde karfl - laflt rma ve ba lant land rman n yan nda projeler yapar, bu projelere uygun araçlar tasarlar. Do a yasalar ndan tamamen ba ms zlaflamasa da, kendini tümden do an n ak fl na b rakmaz, do ay de ifltirmeye çal fl r. Filozoflar öteden beri, insan akl n n iki yönünü birbirinden ay rm flt r. Bunlar n birincisi teorik ak l olarak isimlendirilir ve nesne ve olgular seyretmeye, karfl laflt rmaya ve ba lant land rmaya karfl l k gelir. Teorik ak l, nesneler ve olgular üzerine düflünür. Neye inan lmas gerekti ine karar verir. Bunun yan nda pratik ak l, ne yap lmas gerekti ine karar verir. Pratik ak l, amaçlar ve hedefler koyar, projeler üretir, bu amaç ve hedeflere nas l ulafl laca n belirler. Dolay s yla pratik ak l, eylemleri yönlendirir. nsan n her eylemi öncesinde pratik ak l devreye girer ve kifli fark nda olsun olmas n fiimdi ne yapmal y m? sorusuna verdi i yan ta göre eylemde bulunur. Ne yap lmas gerekti ine karar verilecek durum, bazen pratik akl n salt araçsal kullan m n gerektirir. Yani ortada belli bir hedef vard r ve bu hedefin gerçekleflmesi için hangi eylemin yap lmas gerekti ine karar verilecek- Ahlâk, iyiye yönelmifl eylemi gerektirir. Teorik ak l: Akl n, nesne ve olgular hakk nda neye inan lmas gerekti iyle ilgili yap lan düflünmeyi gerçeklefltiren yönü. Pratik ak l: Akl n eylemle ilgili düflünmeyi gerçeklefltiren, ne yap lmas gerekti ine karar veren yönü.

12 6 Adalet Meslek Eti i tir. Sözgelimi, bir elmay ikiye bölmek için yumrukla vurmak, makasla kesmek veya b çakla kesmek aras nda yap lacak tercih, salt araçsal ak l vas tas yla belirlenir. Ancak pratik ak l, nas l davran lmas gerekti ine iliflkin olarak farkl bir türde daha ifller. Buna pratik akl n ahlâkî yönü diyebiliriz. Bu yönüyle pratik ak l, de erler ve normlar türetir. Eylemleri bu de erler ve normlar çerçevesinde yönlendirir. Yukar da, ahlâk n kulland iyi ve do ru nitelemesinin, kendine özgü anlam oldu unu belirtmifltik. Bu kendine özgü anlam, elmay ikiye bölmek için belirlenecek do ru eylem ile yalan söylemenin do ru mu yanl fl m oldu u hakk nda verilecek karar aras ndaki farkta ortaya ç kar. Ayn flekilde iyi b çak nitelemesi ile iyi insan nitelemesi birbirinden farkl d r. Öyleyse, pratik akl n genel olarak iki tür yarg da bulundu unu söyleyebiliriz: Konusuna de er yükleyen de er yarg lar ile yap lmas gereken bir eyleme iflaret eden yükümlülük yarg lar. Bu yarg lar n da, ahlâkî olan ve olmayan iki yönü bulunur. Söz konusu yarg lar, Frankena n n (2007: 30-31) tablosundaki örneklerde yapaca m z küçük de iflikliklerle afla daki gibi gösterebiliriz: Ahlâkî de er yarg lar Tekil yarg örnekleri: Genel yarg örnekleri: a. Dedem iyi bir insand. a. yi niyetlilik bir erdemdir. DE ER YARGILARI Ahlâkî olmayan de er yarg lar Tekil yarg örnekleri: Genel yarg örnekleri: a. Bu, iyi bir arabad r. a. Haz, kendi bafl na iyidir. b.yapt fleyden sorumludur. b. K skançl k utan lacak bir fleydir. b. Zebercet in iyi bir yaflam olmad. b. Demokrasi en iyi yönetim fleklidir. c.cezaland r lmay hak ediyorsun. d.karakteri takdire de er. c. Böyle bir dikkatsizli i ba fllayabilecek bir insan evliyad r. d. yi insan, sahtekarl k yapmaz ya da çalmaz. e. Niyeti iyiydi. Ahlâkî yükümlülük yarg lar Tekil yarg örnekleri (terimlerin ahlâkî anlamlar yla kullan ld varsay larak): a. fiu anda, hapisten kaçmamam gerekir. b. Bir görev adam olman gerekir. YÜKÜMLÜLÜK YARGILARI Genel yarg örnekleri: a. Sözleflmelere uymam z gerekir. b. Sevgi, ahlâk yasas n n yerine getirilmesidir. c. Yapt fley yanl flt. c. Özgürlük her insan n hakk d r. Ahlâkî olmayan yükümlülük yarg lar Tekil yarg örnekleri: a. Yeni bir tak m elbise alman gerekiyor. b. Bu konsere mutlaka gitmelisin. Genel yarg örnekleri: a. Kitapl k kurarken, kifli çivi kullanmal, yap flkan bant de il. b. Kaleciyle karfl karfl ya kalm flken yap lacak do ru fley kaleye flut atmakt r.

13 1. Ünite - Etik: Kavramsal Temeller Ahlâk ve Toplum Buraya kadar yapt m z tart flmadan, ahlâk n de er yarg lar içeren, iyiye yönelmifl davran fl kurallar olarak belirlenebilece i sonucuna varmak mümkün. Ancak halen aç kl a kavuflturulmas gereken bir nokta bulunuyor: Kurallar n kayna veya koyucusu sorunu. Öncelikle ahlâk n do adan ve olgudan kaynaklanmad n söylemeliyiz. Ahlâk beflerîdir. nsan ürünüdür. Do ada ahlâk olmaz; do an n ahlâk olmaz. Do an n yasalar vard r. E er mecazi olarak suyun ahlâk ndan bahsetseydik, bunun anlam, mesela buharlaflmakla ahlâk na uygun davranmas olurdu. Ama suyun ahlâks zl - ndan bahsetmek, tamamen fliirsel (poetik) bir ifadedir. Su, mecazi anlamda bile ahlâks zl k yapamaz. Olgular bizatihi de er yaratmaz. Yafll bir insan n varl, kendisine yard m edilmesini do al olarak gerektirmez. Karn n doyurmak için sürekli baflkalar n öldüren bir aslan, ahlâks z de ildir. E er insan n de erlendirme özelli i, yani ahlâkî yönü veya boyutu olmasayd, bir insan n bugün vahflet kabul etti imiz herhangi bir eyleminin vahflet oldu unu söyleme imkan olmayacakt. Dolay s yla, ahlâk, insan n ürünüdür ve insana ba l d r. Ne var ki ahlâk n befleri olmas, insan ürünü olmas, toplumsall ktan ayr düflünülemez. Hepimiz, ad nas l konmufl olursa olsun, uyulmas gereken kurallar bütünü olarak ahlâk, do makla kat ld m z toplumda haz r buluruz. Hatta dahil oldu umuz toplumsal gruplar de ifltikçe, yeni ahlâklarla tan fl r z. Ailenin ahlâk ndan kopan çocuk, soka n ahlâk yla ve ö rencilerin ahlâk yla tan fl r. Sonra dahil oldu u meslek grubunun, kendine ait bir ahlâk vard r. Suç iflleyip de hapishaneye düflerse, mahkumlar n ahlâk n tan ma imkan bulur. Her grubun kendine has ama üyelerinden ba ms z oluflturulmufl bir ahlâk vard r. Ahlâkla ilk olarak çocuklukta tan fl l r. Uzunca bir süre, neyin do ru neyin yanl fl oldu u ö renilir. Baz de er yarg lar n reddetmifl bile olsa, çocuk, de erlendirme sistemini ö renmifltir. Bu gerçek, ahlâk n toplumsal, topluma ba l oldu unu, ahlâk kurallar n n toplum taraf ndan belirlendi ini söylemek için oldukça güçlü bir nedendir. Ama ö retilen de er yarg lar n reddetme imkan daima vard r. Ço umuz, toplumun ahlâkî yarg lar ndan zaman zaman flikayet etmiflizdir. Belli bir olgunluk seviyesine erifltikten sonra, toplumdan ö rendi imiz ahlâkî yarg lar kendi içimizde sorgular, de erlendirir ve de erlendirmemize göre farkl bir ahlâkî yarg ya tutunabiliriz. Herkesin yaflad bu deneyim ise, ahlâk n bireyin kendi koydu u kurallar oldu unu düflündürür. Ne var ki hiçbir zaman ahlâkî yarg lar m z bizzat kendimizin mi oluflturdu u yoksa toplumun küçüklükten bilinçalt m za kaz d inançlar m oldu u konusunda kesin bir karar veremeyiz. Üstelik, ahlâk n bireysel oldu unu savunurken, pek çok ahlâkî konuda pek çok kifliyle anlaflabilmek tuhaft r. Dolay s yla pek çok konuda toplumsal mutabakat n sa lanm fl olmas, bireysellik ile toplumsall k aras nda karar vermeyi güçlefltirir. Bu konuda kesin bir karar veremesek bile, en az ndan flunu söyleyebiliriz: Ahlâkî yarg lar öncelikle toplumdan ö renilir. Bu durumda ahlâk d flar dad r. Ama bir eylemin ahlâkî bir eylem olmas, iyiye yönelmeye ve isteyerek yapmaya ba l ise, kiflinin derin bir düflünme yapmaks z n kabullendi i ve yöneldi i hedefin iyili i konusunda hiç düflünmedi i bir eylem standard, zaten ahlâkî de ildir. Do ada yasalar vard r; olgular ve nesneler yasalara tabidir. Ahlâk, insan ürünüdür, insan taraf ndan yarat lm flt r. 7

14 8 Adalet Meslek Eti i Etik düflünme, sadece filozoflara ait de ildir. Ne yapmal y m sorusunun soruldu u bir durumda, herkes etik düflünme gerçeklefltirmek durumundad r. AHLÂK VE ET K Bir önceki bölümü, tümüyle ahlâka ay rd k ve ahlâk hakk nda konufltuk. Halbuki kitab m z n bafll nda yer alan ve gündelik dilde yukar da de indi imiz anlamlara karfl l k gelen bir sözcük daha vard r: etik. Eflanlaml gibi kullan lan bu iki sözcü ü, etimolojileriyle ve yukar da anlatt klar m z da bir anlamda özetleyecek flekilde k saca ele alal m: Etik sözcü ünün kökeni, Yunanca bir sözcük olan ethos tur. Yunancada ethos, ikili bir anlam yap s na sahiptir. Birincisinde al flkanl k, töre, görenek gibi sözcükleri iflaret eder; ikincisinde ise toplumda haz r buldu u töre, al flkanl k ve görenekleri aynen uygulamay p, bunlar n üzerine düflünerek, sorgulayarak, elefltirerek içsellefltirme ve bunu kiflili- in belirleyici özelli i haline getirme anlam na gelir. Ayn flekilde, Latince ortak kökenli bat dillerindeki ve zaman zaman Türkçe kullan m yla da karfl laflt m z moral sözcü ü ikili bir anlam yap s na sahiptir. Eski Latincedeki mos (ço ulu mores) sözcü ünden türetilen moral, öncelikle belirli bir insan toplulu unda, bu insan toplulu unun üyelerinin birbirleriyle iliflkilerini belirleyen eylem modellerini veya normlar n ifade eder. kinci olarak ise bu normlarla ba l olman n, kifli aç s ndan bir kiflilik meselesi oluflunu yans t r. Nitekim aslen Arapça hulk sözcü ünün ço ulu olan ahlâk da, huy, seciye, tabiat, f trat, yarat l fl anlamlar na gelir. Görüldü ü üzere, kökleri itibariyle etik, moral ve ahlâk sözcükleri, temel olarak ikili bir anlama sahiptir ve bu flekilde ele al nd klar nda neredeyse efl anlaml olarak da kabul edilebilirler. Bununla birlikte, zaman içerisinde konuya iliflkin literatürde bu sözcüklerin daha belirgin içerikleri olan terimler haline getirilmesine yönelik tart flma ve çabalara da tan k oluruz. Bu ba lamda, etik sözcü ünün, ahlâk felsefesi anlam na gelmek üzere kullan lmas n n uygun oldu u söylenebilir. Ahlâk ise, insan eylemlerinin do ru ve yanl fl gibi de er ölçüleriyle ifade edilmesini mümkün k lan yarg, tutum, davran fl, ilke ve kurallard r. Dolay s yla, etik, ahlâk konu edinen bir derin düflünme faaliyetidir. Ahlâk, eylem taleplerini kiflilere yöneltmifl görünüyorsa da, hepimizin, ahlâk bir kurum olarak haz r buldu umuzu belirtmifltik. Ne var ki, ahlâk ve di er toplumsal normlar n bizim varl m z önceleyifli, bireyler olarak eylemde bulunurken, bu eylemlerin do ru veya yanl fl oldu u konusunda de erlendirme yapmam z engellemez. Böyle bir de erlendirme, tam da yukar daki tan ma uygun flekliyle, ahlâk felsefesi alan na girmek veya etik eylemde bulunmak demektir. Bütün bir etik tarihi, bir eyleme ne zaman do ru ne zaman yanl fl demek gerekti i sorunuyla biçimlenmifltir. Öyleyse, eti in temel sorununun, Ne yapmal y m? sorusunun cevab n vermek oldu unu söyleyebiliriz. Etik tarihi demekle, her ne kadar nispeten kurumlaflm fl ve somutlaflm fl felsefi bir disipline gönderme yap yor gözüksek de, esasen, eylem öncesinde eyleminin do rulu u konusunda yetkin düflünceye yönelen ve böylece ahlâkî özne olan her bir birey, bu konudaki tefekkürüyle etik bir eylem gerçeklefltirmifl olur. Bu belirlemenin aç kça gösterdi i bir nokta, etik eylemin bir felsefe uzmanl na ba lanm fl olmad d r. Baflka bir flekilde ifade edecek olursak, buraya kadar yapt m z tart flma, felsefe tarihine geçecek, halis bir felsefi düflünme prati i olmayabilir; ama yapt m z, etiktir. Sadece burada de il, zaman zaman gündelik hayat m zda ahlâk n ne oldu unu sorgulad m z, ahlâkî yarg lar m z n nas l do ru olabilece ini gelifligüzel de il, ciddi argümanlarla tart flt m z, baflkalar n n ahlâkî tutum veya görüfllerini bir ahlâk sistemi aç s ndan elefltirdi imiz her an yap lan, etik düflünme faaliyetidir. Filozoflar ve felsefecilerin fark, bu prati i daha fazla argümanla, daha sistematik bir flekilde yapmalar ; argümanlar n ço unca yaz ya geçirmeleridir.

15 1. Ünite - Etik: Kavramsal Temeller 9 Bir eylemin ahlâken do ru olmas n toplumun ahlâk na uygun olmaya SIRA ba layan S ZDE bir görüfl tutarl olabilir mi?tart fl n z. AHLÂK SORUMLULUK: ÖZGÜRLÜK, ÖZNELL K DÜfiÜNEL M VE GÖREL L K Ahlâk n iyi yi gerçeklefltirmeye yönelmifl, kurall ve istençli eylem S ORU kurallar oldu- unu belirtmifltik. Ahlâkî yarg lar, baz eylemleri do ru baz lar n yanl fl, baz insanlar iyi baz lar n kötü olarak niteler. Ahlâk, ahlâkî kural ve ilkelere uyulmas gerekti ini söyler. Dolay s yla ahlâk n dili, olgular ve nesneleri betimlerken kullan- D KKAT d m z dilden farkl d r. Ahlâk n dili, di er normatif sistemlerin dili gibi, yasaklar, izin verir veya buyurur. Çalmamal s n! der, Kullanabilirsin! der SIRA veya S ZDE Yard m etmelisin! der. Böyle bir ahlâk kural n n varl na inan ld anda, kurala uymayan eylemin sahibini elefltirebilece imizi, k nayabilece imizi, ay playabilece imizi biliriz. flte bu durumda, kiflinin ahlâken sorumlu oldu unu söylemifl oluyoruz. nsan n ahlâken sorumlu olmas, önündeki eylem seçenekleri aras nda tercih yapabilece ini, bu tercihin bizzat kendisine ait oldu unu ve eylemin ahlâka uygun K T A P kabul edilebilmesi için, ahlâk dikkate alarak, ahlâka uygun hareket etmesi gerekti i anlam na gelir. Dolay s yla sorumluluk, insan n iradesini kullanmakta özgür oldu unu varsayar. Ne var ki günlük hayatta ço unca tart flmaks z n benimsedi imiz TELEV ZYON bu düflünce, filozoflar n çözmeye çal flt zor bir sorunu temsil eder. SIRA S ZDE DÜfiÜNEL M SORU Ahlâk n dili normatiftir: Yasaklar, izin verir, D KKAT buyurur. SIRA S ZDE AMAÇLARIMIZ AMAÇLARIMIZ 1 K T A P TELEV ZYON Baz fleyler kesinlikle kontrolünüz d fl ndad r. Siz do madan geçmiflte olanlar, içinde yaflad n z evren -bunlarda hiçbir flekilde size b rak lm fl bir fley yoktur. T pk bizatihi sahip oldu unuz pek çok özelli in de kontrolünüz d fl nda oldu u gibi -insan NTERNET olman z ve dolay s yla da ölecek olman z, göz renginiz, etraf n zda olup bitenlerle ilgili inand n z fleylere neden olan deneyimleriniz, hatta flu anda sahip oldu unuz arzu ve duygular n z. Fakat baz fleyler vard r ki, onlar kontrol edebilirsiniz. Bunlar, sizin halihaz rdaki ve gelecekteki eylemlerinizdir. Önünüzdeki birkaç saati eve gidip kitap okuyarak m yoksa sinemaya giderek mi geçirece iniz; bu y l tatil için nereye gidece iniz; bir sonraki seçimlerde oy kullan p kullanmayaca n z ve kullanacaksan z kime oy ataca n z; bir büroda çal flmaya devam m edece iniz yoksa istifa edip yazarl k kariyerinde mi flans n z deneyece iniz -iflte bunlar kontrol edebilirsiniz. Kontrol edebilirsiniz zira sizin kas tl eylemlerinizden oluflur veya kas tl eylemlerinize dayan rlar -bu eylemleri yap p yapmamak size kalm flt r. Normal, ak l sa l na sahip bir yetiflkin olarak nas l hareket edece iniz, do adaki olaylar n veya di er insanlar n size dayatt bir fley de ildir. Kendi eylemleriniz söz konusu oldu unda, iflin bafl nda siz vars n zd r. Hangi eylemde bulunaca m z kontrol ediyor oldu umuz -eylemlerimizin bize kalm fll - düflüncesi, herkesin paylaflt bir düflüncedir. Düflünüflümüzün sabit ve temel bir özelli idir, ve herkes bu düflünceyi kabul edebilir. Ve ayr ca, karfl koyulamaz bir düflüncedir bu. Felsefe yaparken ne kadar flüpheci olursak olal m, gündelik hayata döndü ümüzde, nas l hareket edece imizin bize ait bir mesele oldu unu düflünmeye devam ederiz. Nas l hareket edece imizi kontrol ediyor oldu umuzu düflünmek, k smen, hayat oldukça de erli bir fley olarak görmeyi mümkün k lar. Ancak ve ancak eylemlerimizi yönlendirebiliyor ve kontrol edebiliyor oldu umuz müddetçe hayatlar m z gerçekten kendi baflar veya baflar s zl m z olabilir. Hayat m z bu flekilde bizim olur; sadece hofllan lan veya katlan lan de il, bizzat kendimiz için yönlendirdi imiz ve yapt m z bir fley. NTERNET

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2655 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1621 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Ertu rul UZUN (Ünite 1, 2) Yrd.Doç.Dr. Haluk ATALAY (Ünite 3) Yrd.Doç.Dr. Tolga

Detaylı

filetmelerde SOSYAL SORUMLULUK VE ET K

filetmelerde SOSYAL SORUMLULUK VE ET K T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2605 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1573 filetmelerde SOSYAL SORUMLULUK VE ET K Yazarlar Prof.Dr. Ömer TORLAK (Ünite 1) Prof.Dr. Mahmut ARSLAN (Ünite 2) Prof.Dr. Sabahat

Detaylı

NG L ZCE Ö RETMENL NDE Ö RET M TEKNOLOJ LER VE MATERYAL TASARIMI-I

NG L ZCE Ö RETMENL NDE Ö RET M TEKNOLOJ LER VE MATERYAL TASARIMI-I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2203 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1211 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES NG L ZCE Ö RETMENL L SANS PROGRAMI NG L ZCE Ö RETMENL NDE Ö RET M TEKNOLOJ LER VE MATERYAL TASARIMI-I

Detaylı

SOSYOLOJ DE ARAfiTIRMA YÖNTEM VE TEKN KLER

SOSYOLOJ DE ARAfiTIRMA YÖNTEM VE TEKN KLER TC. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1963 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1043 SOSYOLOJ DE ARAfiTIRMA YÖNTEM VE TEKN KLER Yazarlar Prof.Dr. Nadir SU UR (Ünite 1) Ö r.gör.dr. Ayfl n KOÇAK (Ünite 1) Doç.Dr.

Detaylı

KAMU PERSONEL HUKUKU

KAMU PERSONEL HUKUKU T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2701 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1667 KAMU PERSONEL HUKUKU Yazar/Editör Doç.Dr. Onur Ender ASLAN ANADOLU ÜN VERS TES Bu kitab n bas m, yay m ve sat fl haklar Anadolu

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2579 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1549 PAZARLAMA YÖNET M

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2579 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1549 PAZARLAMA YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2579 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1549 PAZARLAMA YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Bayram Zafer ERDO AN (Ünite 1) Prof.Dr. Ahmet Ercan GEGEZ (Ünite 2) Prof.Dr. Yavuz ODABAfiI

Detaylı

TOPLUMSAL C NS YET ÇALIfiMALARI

TOPLUMSAL C NS YET ÇALIfiMALARI T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2312 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1309 TOPLUMSAL C NS YET ÇALIfiMALARI Yazarlar Prof.Dr. Fatmagül BERKTAY (Ünite 1) Prof.Dr. Y ld z ECEV T (Ünite 2) Prof.Dr. Ayfle

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3004 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1957. TOPLU fi HUKUKU

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3004 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1957. TOPLU fi HUKUKU T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3004 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1957 TOPLU fi HUKUKU Yazarlar Doç.Dr. Süleyman BAfiTERZ (Ünite 1, 5) Prof.Dr. Haluk Hadi SÜMER (Ünite 2, 4) Prof.Dr. Ercan AKY T

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2847 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1804. ÖRGÜTSEL DAVRANIfi

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2847 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1804. ÖRGÜTSEL DAVRANIfi T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2847 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1804 ÖRGÜTSEL DAVRANIfi Yazarlar Prof.Dr. Enver ÖZKALP (Ünite 1-3) Prof.Dr. Abdülkadir VARO LU (Ünite 4) Doç.Dr. Demet VARO LU (Ünite

Detaylı

ULUSLARARASI EKONOM POL T K

ULUSLARARASI EKONOM POL T K T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2941 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1897 ULUSLARARASI EKONOM POL T K Yazar Prof.Dr. Mehmet ALTAN (Ünite 1-8) Editör Yrd.Doç.Dr. Murat ÇET N ANADOLU ÜN VERS TES Bu kitab

Detaylı

B NA VE YAPIM B LG S

B NA VE YAPIM B LG S T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1942 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1023 B NA VE YAPIM B LG S Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Berna ÜSTÜN (Ünite 1, 2) Yrd.Doç.Dr. Emrah GÖKALTUN (Ünite 3, 4) Ö r.gör. Birol AKÇORAL

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2900 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1857 NSAN KAYNAKLARI YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Ramazan GEYLAN (Ünite 7) Doç.Dr. H. Zümrüt TONUS (Ünite 2, 3) Doç.Dr. Deniz KA NICIO

Detaylı

TÜRK YE N N TOPLUMSAL YAPISI

TÜRK YE N N TOPLUMSAL YAPISI T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2665 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1631 TÜRK YE N N TOPLUMSAL YAPISI Yazarlar Doç.Dr. Zerrin SUNGUR (Ünite 1, 2) Yrd.Doç.Dr. Nadide KARKINER (Ünite 3) Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

FOTO RAF VE V DEO PROJE GEL fit RME

FOTO RAF VE V DEO PROJE GEL fit RME T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2428 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1409 FOTO RAF VE V DEO PROJE GEL fit RME Yazarlar Doç. Coflgül YÜKSEL (Ünite 1) Prof. Tevfik Fikret UÇAR (Ünite 2) Özcan YURDALAN

Detaylı

YEN TOPLUMSAL HAREKETLER

YEN TOPLUMSAL HAREKETLER T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2345 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1342 YEN TOPLUMSAL HAREKETLER Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Aylin AKPINAR (Ünite 1) Yrd.Doç.Dr. Filiz GÖKTUNA YAYLACI (Ünite 2, 3, 4) Prof.Dr.

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1761 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 912 ANTROPOLOJ

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1761 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 912 ANTROPOLOJ T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1761 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 912 ANTROPOLOJ Yazarlar Prof.Dr. Suavi AYDIN (Ünite 1-3, 6-10) Prof.Dr. Y lmaz Selim ERDAL (Ünite 4, 5) Editör Doç.Dr. Handan ÜSTÜNDA

Detaylı

KLAS K SOSYOLOJ TAR H

KLAS K SOSYOLOJ TAR H T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2284 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1281 KLAS K SOSYOLOJ TAR H Yazarlar Dr. Temmuz GÖNÇ-fiAVRAN (Ünite 1, 2, 6) Yrd.Doç.Dr. Fatime GÜNEfi (Ünite 3, 4, 5, 8) Doç.Dr.

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2618 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1586 DENET M

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2618 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1586 DENET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2618 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1586 DENET M Yazarlar Prof.Dr. Melih ERDO AN (Ünite 1, 5) Prof.Dr. Nurten ERDO AN (Ünite 2, 6) Prof.Dr. Nuran CÖMERT (Ünite 3, 7)

Detaylı

Tüketici Davran fllar

Tüketici Davran fllar A N A D O L U ÜN VERS TES YAYINLARI nsanl k yaflam ilk ça lardan bugüne dek üretim ve tüketim üzerine kurulmufltur. Do al kaynaklardan bafllayan üretim eylemi, giderek çeflitlenmifl ve geliflen üretim

Detaylı

D YANET filer BAfiKANLI I. Ahlâk m

D YANET filer BAfiKANLI I. Ahlâk m D YANET filer BAfiKANLI I Ahlâk m AHLÂKIM Editör: Prof. Dr. Mehmet Emin Özafflar - Prof. Dr. Recai Do an Yay n Yönetmeni: Dr. Yüksel Salman Yay n Koordinasyon: Dr. Ömer Menekfle Proje: D B. Din E itimi

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1993 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1060 MARKA VE YÖNET M. Yazar Güven BORÇA. Editör Prof.Dr.

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1993 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1060 MARKA VE YÖNET M. Yazar Güven BORÇA. Editör Prof.Dr. T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1993 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1060 MARKA VE YÖNET M Yazar Güven BORÇA Editör Prof.Dr. Ferruh UZTU ANADOLU ÜN VERS TES Bu kitab n bas m, yay m ve sat fl haklar

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2980 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1934 PROJE YÖNET M

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2980 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1934 PROJE YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2980 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1934 PROJE YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Ender SUVACI (Ünite 1, 2) Yrd.Doç.Dr. fienay LEZK (Ünite 3) Oktay UYSAL (Ünite 4, 6) Prof.Dr.

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2850 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1807. PAZARLAMA LET fi M

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2850 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1807. PAZARLAMA LET fi M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2850 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1807 PAZARLAMA LET fi M Yazarlar Prof.Dr. B. Zafer ERDO AN (Ünite 1) Prof.Dr. Ferruh UZTU (Ünite 2) Arfl.Gör. Emrah GÜLMEZ (Ünite

Detaylı

B R NC BÖLÜM I. ÇEVRE SORUNLARI ÇEVREN N KORUNMASINDAK HUKUK ÇERÇEVE -HAKLARIMIZ-

B R NC BÖLÜM I. ÇEVRE SORUNLARI ÇEVREN N KORUNMASINDAK HUKUK ÇERÇEVE -HAKLARIMIZ- B R NC BÖLÜM ÇEVREN N KORUNMASINDAK HUKUK ÇERÇEVE -HAKLARIMIZ- I. ÇEVRE SORUNLARI A. Sorunlar ve Ekolojik Gerçekler Hava, su ve toprak kirlili i; gürültü; asit ya murlar ; küresel s nma ve bunun olumsuz

Detaylı

OKULÖNCES NDE ÇOCUK EDEB YATI

OKULÖNCES NDE ÇOCUK EDEB YATI T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1815 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 941 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES OKULÖNCES Ö RETMENL L SANS PROGRAMI OKULÖNCES NDE ÇOCUK EDEB YATI Yazarlar Prof.Dr. Sedat SEVER (Ünite

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2938 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1894 PARA POL T KASI

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2938 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1894 PARA POL T KASI T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2938 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1894 PARA POL T KASI Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Bengül Gülümser ARSLAN (Ünite 1) Prof.Dr. Muharrem AFfiAR (Ünite 2, 3) Yrd.Doç.Dr. Etem

Detaylı

YÖNET M ORGAN ZASYON

YÖNET M ORGAN ZASYON TC. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1457 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 774 YÖNET M ORGAN ZASYON Yazarlar Prof.Dr. nan ÖZALP (Ünite 1-3, 14, 15) Prof.Dr. Mehmet fiah N (Ünite 4, 5, 10, 13) Prof.Dr. Günefl

Detaylı

ESK TÜRK EDEB YATINA G R fi: SÖZ SANATLARI

ESK TÜRK EDEB YATINA G R fi: SÖZ SANATLARI T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2366 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1363 ESK TÜRK EDEB YATINA G R fi: SÖZ SANATLARI Yazar Prof.Dr. M.A. Yekta SARAÇ (Ünite 1-4) Editör Prof.Dr. Abdülkadir GÜRER ANADOLU

Detaylı

ESK TÜRK EDEB YATINA G R fi: SÖZ SANATLARI

ESK TÜRK EDEB YATINA G R fi: SÖZ SANATLARI T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2366 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1363 ESK TÜRK EDEB YATINA G R fi: SÖZ SANATLARI Yazar Prof.Dr. M.A. Yekta SARAÇ (Ünite 1-4) Editör Prof.Dr. Abdülkadir GÜRER ANADOLU

Detaylı

MÜZ K VE GÖRSEL SANATLAR Ö RET M

MÜZ K VE GÖRSEL SANATLAR Ö RET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1799 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 934 MÜZ K VE GÖRSEL SANATLAR Ö RET M Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Ali ÖZTÜRK (Ünite 1-6) Yrd.Doç.Dr. Hakan SAVAfi (Ünite 7, 8) Yrd.Doç.Dr.

Detaylı