AÇIK TOPLUM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AÇIK TOPLUM 2001-2005"

Transkript

1

2 AÇIK TOPLUM

3 YAYIMLAYAN OPEN SOCIETY INSTITUTE ASSISTANCE FOUNDATION TÜRK YE TEMS LC L KONSEPT VE YAYIMA HAZIRLAYAN HAKAN ALTINAY, GÖKÇE TÜYLÜO LU, NAF Z GÜDER GRAF K TASARIM BURCU KAYALAR RENK AYRIMI, BASKI VE C LT STAMPA GÜNCELLENM fi K NC BASKI STANBUL, MAYIS 2005

4 ÖNSÖZ 6-9 AÇIK TOPLUM DANIfiMA KURULUNDAN TESP TLER AVRUPA B RL 15 Ba ms z Türkiye Komisyonu Avrupa Birli i-türkiye liflkisinin Gelece i Müzakere Sürecinde AB ve Türkiye ye Strateji Önerileri Avrupa Birli i zleme Raporlar Projesi stihdam ve AB-Türkiye liflkilerinde Göç Olgular Araflt rmas Avrupa Türkleri Araflt rmas Türkiye de Avrupa fiüphecili i Araflt rmas fiimdi-now Avrupa Birli i Ansiklopedisi E T M 37 Do u ve Güneydo u da fllevsel Yetiflkin Okuryazarl Güneydo u da Okulöncesi E itimi Ders Kitaplar nda nsan Haklar Taramas E itim Reformu Giriflimi Kültür Kar ncalar Çocuk ve Müze REFORM 57 TESEV Sosyal Politika Forumu Özel Sektör Madencili inde Ekonomik ve Sosyal Haklar nsan Haklar Merkezi Kapasite Geliflim Projesi Mültecilere Adli Destek Projesi Herkes için Adalet Projesi Grameen Mikrokredi Projesi Araflt rma Projeleri Uluslararas Çingene Sempozyumu, Türkiye de Çingene Haklar Psikiyatrik Rahats zl klar Olan Kiflilerin nsan Haklar Projesi Uluslararas Bireysel Silahs zlanma Sempozyumu Sürdürülebilir fiehir Modeli: Yalova Yirmi lde nsan Haklar Filmleri Gösterimi nsan Haklarında Yeni Taktikler KADIN 91 Kad n Fonu Namus Ad na fllenen Cinayetleri Önleme Projesi Hukuk Dan flmanl Projesi Kad nlar n Kat l m n n Önündeki Hukuk D fl Engellerin Araflt r lmas Batman Kad n Merkezi, Kad n n nsan Haklar Programlar Gelifltirme ve Yayma Projesi Kad n Filmleri Festivali Kad n Filmleri Belgesel Gösterimi Kad n Belediye Baflkanlar Toplant s KÜLTÜR SANAT 111 Anadolu Kültür Ebru Projesi - Çok Kültürlülü ü Foto raflama Gezici Avrupa Filmleri Festivali stanbul Yaya Sergisi Video Yerlefltirme Gösterimi Seni Öldürece im çin Çok Üzgünüm Sergisi Do u ile Batı nın Anadolu Buluflması !F stanbul Uluslararas Ba ms z Filmler Festivali S V L TOPLUM 131 Türk Sivil Toplum Kurulufllar ve AB Reform Süreci Uluslararas Konferans STK E itim Merkezi STK Rehberi Gezici Afet E itim Merkezi Toplumsal Duyarl l k Projesi MEDYA 145 Aç k Site, Aç k Radyo Medyakronik Beyo lu Gazetesi Gazeteci E itimi DÜNYADA AÇIK TOPLUM ENST TÜLER 154 Ç NDEK LER 4 Ç NDEK LER 5

5 AÇIK TOPLUM S ZE AÇIK TOPLUM ENST TÜSÜ NDEN VE TÜRK YE DEK ÇALIfiMALARININ GEL fi M NDEN BAHSETMEK ST YORUZ. Aç k Toplum Enstitüsü nün tarihi, New York ta kuruldu u 1979 y l na kadar uzan yor. lk y llardan beri demokrasi, insan haklar ve en baflta da e itim, Aç k Toplum Enstitüsü için en öncelikli konular oldu. O y llarda yap lan en önemli ifl, rkç düzenin hüküm sürmekte oldu u Güney Afrika da siyah ö rencilere beyazlar n gitti i üniversitelere gidebilmeleri için burslar sa lamakt lerin ortalar nda Orta Avrupa daki rejimlere muhalif ayd nlar, yaz lar n devletin tekelindeki bas mevlerinde bast ramad klar için bu ülkelerdeki muhalif ayd nlara fotokopi makineleri yolland y l nda Budapeflte de Central European University kuruldu. Yine doksanlar n bafl nda abluka alt ndaki Saraybosna ya elektrik ve su götürüldü; Saraybosna sakinlerine, abluka süresince kendi yiyeceklerini yetifltirebilmeleri için meyve-sebze tohumlar da t ld. Totaliter bir rejimin sonras nda aç k toplumun otomatik olarak kurulamayaca na inanan ve so uk savafl sonras Rusya n n durumu konusunda Bat n n kendini sorumlu hissetmesi gerekti ini düflünen Aç k Toplum Enstitüsü, Rusya ya toplam bir milyar dolar destek sa lad. Bu deste in 100 milyon dolarl k k sm, Rus bilim insanlar n n ülkelerini terk etmelerinin önüne geçmek için harcand. Son y llarda küreselleflmenin olumsuz yönlerine de dikkat çekmeye çal flan Aç k Toplum Enstitüsü, ayn zamanda uluslararas hukuk alan n n geniflletilmesine de büyük önem verdi ve bunun en önemli araçlar ndan olan Uluslararas Ceza Mahkemesi nin kuruluflunu her aflamas nda destekledi. Aç k Toplum Enstitüsü, 11 Eylül 2001 sald r lar n n hemen sonras nda artan güvenlik önlemlerinin özgürlükleri ortadan kald rmas n önlemek için insan haklar kurulufllar na deste ini art r rken, göçmenlerin -özellikle de Müslüman göçmenlerin- haklar n koruyan kurulufllara 2.5 milyon dolarl k acil destek sa lad. Aç k Toplum Enstitüsü günümüzde elliyi aflk n ülkede faaliyet göstermekte, faaliyetleri için gerek duydu u kaynaklar kurucusu olan George Soros sa lamaktad r. Wall Street tarihinin en baflar l yat r mc s say lan George Soros, Business Week e göre mal varl n n üçte ikisini Aç k Toplum Enstitüsü ne ba fllam fl durumda. Soros, kendisine, servetini niçin bu yolda kulland soruldu unda, hem faflizm hem de komünizm alt nda yaflad n ve bu iki rejim alt nda yaflamaktan duydu u rahats zl a karfl en iyi çözümü London School of Economics te hocas olan filozof Karl Popper in aç k toplum felsefesinde buldu u cevab n veriyor. Karl Popper, gerçe i alg lay fl m z n mükemmeliyetten uzak ÖNSÖZ 7

6 oldu unu söyler, tespitlerimizde ve görüfllerimizde yan labilece imizi bilerek davranmam z, toplumlar da bu fark ndal n fl nda düzenlememizi önerir. Popper a göre, büyük do rularda srarc olmak yerine, do ruya giden yola önem vermek gerekir. Bu da her görüflü elefltirel analize tabi tutmay, farkl görüfllerin yeflerdi i canl sivil toplumlar oluflturmay, anlaflmazl klar fliddet yoluyla de il, hukukun üstünlü üne baflvurarak çözmeyi, egemen görüflleri cesurca s nayan sanat ve bilim gibi etkinliklere gerekli kaynaklar ay rmay gerektirir. Aç k Toplum Enstitüsü nün Türkiye deki çal flmalar na gelince y l n n Aral k ay nda Türkiye nin Avrupa Birli i ne aday ülke oluflunun karara ba lanmas, Aç k Toplum Enstitüsü nün Türkiye yi düflünmeye bafllamas na vesile oldu. Avrupa Birli i ne aday ülke olman n Orta Avrupa ülkelerinde ne tür olumlu dönüflümlere vesile oldu unu birinci elden izlemifl olan Aç k Toplum Enstitüsü, Türkiye de de bu süreci desteklemenin önemli olabilece i tespitinden yola ç karak, Ocak 2000 de bafllayan ve 15 ay süren bir Türkiye yi düflünme süreci yaflad. Bu süreçte, Türkiye deki 100 ü aflk n sivil toplum temsilcisi, akademisyen ve siyasetçi ile görüflülerek, Aç k Toplum Enstitüsü nün Türkiye de var olup olmamas gerekti i, e er Türkiye de var olacaksa hangi konular n öncelikli olabilece i üzerine detayl görüfl al fl veriflinde bulunuldu. Bu süreçte, konufltu umuz pek çok kifliden, daha önceki y llarda Aç k Toplum Enstitüsü nün Türkiye de var olmas gerekti ini düflünerek enstitü ile ba lant kurmaya çal flt klar n, geç de olsa bunun flimdi gerçeklefliyor olmas ndan memnuniyet duyduklar n gördük. Yine ayn süreçte, son derece yarat c, becerikli, sebatkâr aktivistlerle tan flt k. Türkiye de var olma konusundaki flevkimiz daha da artt. Türkiye de var olma karar n ald ktan sonra, Temmuz 2001 de kurulufl baflvurumuzu yapt k ve dört gün gibi k sa bir sürede baflvurumuz kabul edildi. A ustos 2001 de Bebek teki ofisimizde çal flmaya bafllad k. A ustos 2001 den sonra neler oldu undan söz etmeden önce genel çal flma prensiplerimizi aç klamak yararl olacakt r. Aç k Toplum Enstitüsü nün son derece ademi merkezîyetçi bir çal flma biçimi vard r. Aç k Toplum teorisinin temel birtak m ilkeleri olmakla birlikte, her toplumun daha aç k bir toplum olma yönünde evrilmesinin farkl yollar ve öncelikleri olabilece inin ayr m nda olan Aç k Toplum Enstitüsü, çal flt ülkelerde o ülkenin önde gelen kiflilerinden oluflan Yönetim Kurullar ya da Dan flma Kurullar rehberli inde hareket eder. Türkiye de de kuruluflumuzun ertesinde dokuz kiflilik bir Dan flma Kurulu oluflturuldu ve proje baflvurular Dan flma Kurulu toplant lar nda de erlendirilmeye baflland. Desteklenmesinde yarar görülen projeler New York taki merkezimize tavsiye ediliyor. Tamamen gönüllü olarak ve büyük bir özveriyle çal flan Dan flma Kurulu üyelerimize çok müteflekkiriz. Kendilerinin aç k toplumla, Türkiye nin daha aç k bir topluma do ru evrilmesi hakk ndaki, ve Aç k Toplum Enstitüsü nün bu konuda oynayabilece i rolle ilgili görüfllerini bir sonraki bölümde, 2001 den bu yana görev yapan kurul üyelerinin isimlerini ise kitab n sonunda bulabilirsiniz. Aç k Toplum Enstitüsü nün Türkiye deki çal flma biçimi ile di er ülkelerdeki çal flma biçimi aras nda baz önemli farklar var. Aç k Toplum Enstitüleri bir çok ülkede, kendileri d fl nda yap lan projelere kaynak sa lamakla birlikte, esasen kendi program ve projelerini uygular. Türkiye de ise, Aç k Toplum Enstitüsü nün geleneksel olarak çal flt bir çok alanda faaliyet gösteren gayet baflar l kurulufllar bulundu u için, bu kurulufllar n yapt klar n tekrar etmek yerine onlar n çal flmalar na destek olmay seçtik. Bunu yaparken, yeni kat ld m z bu yetkin orkestrada iyi bir ikinci keman olmaya çal flt k. Yine di er ülkelerdeki uygulamalardan farkl laflan bir baflka yönümüz de, a rl kl olarak Türkiye deki kifli ve kurumlar taraf ndan desteklenmeyen hiçbir projeye destek vermeme karar m z idi. leriki sayfalarda 2001 sonbahar ndan bu yana destekleme mutlulu una eriflti imiz projeler hakk nda özet bilgiler bulacaks n z. Dört y la yaklaflan süre içinde, burada bahsi geçen projelere alt milyon dolar aflk n destek sa land. Bu projeler aras nda kamuoyu taraf ndan en iyi tan nan, Akil Adamlar olarak da bilinen Ba ms z Türkiye Komisyonu oldu. Aç k Toplum Enstitüsü'nün giriflimiyle kurulan bu komisyon, aç k toplum dayan flmas n n iyi bir örne i olmay hâlen sürdürüyor. Komisyon gerçekten özveriyle çal flt ve Türkiye için kritik olan Aral k 2004 AB zirvesinden hemen önce Avrupa'da, Türkiye hakk nda aç k fikirli bir anlay fl oluflmas nda çok etkili oldu. Lâkin biz, Türkiye'de zihinsel engelliler ve göçmenler gibi sesini duyuramayan gruplar n haklar n savunan, sinema festivallerini Anadolu'nun her köflesine ulaflt ran, ö rencilere elefltirel ve analitik düflünme becerileri kazand ran, namus cinayetleri konusunda fark ndal k ve duyarl l k yaratan di er projelerle de, en az Ba ms z Türkiye Komisyonu ile duydu umuz ölçüde gurur duyuyoruz. HAKAN ALTINAY AÇIK TOPLUM ENST TÜSÜ TÜRK YE D REKTÖRÜ MAYIS 2005 ÖNSÖZ 8 ÖNSÖZ 9

7 aç k toplum ideali nedir? Aç k toplum ideali kan mca flöyle özetlenebilir: Rekabet hukukunun geçerli oldu u bir d fla aç k piyasa ekonomisi, uluslararas standartlara ve sözleflmelere dayal bir insan haklar hukuku, tümü ile saydam bir kamu maliyesi. ESER KARAKAfi Aç k toplum çok temel bir yaflam fleklinin felsefesidir asl nda. Hiçbir tabu dinlemeksizin her fleyin tart flmaya aç k olmas olgusudur. Aç k toplum sürekli de iflime aç k olmal, toplumun tüm bireylerinin kat l m na aç k olmal. CAN PAKER Aç k toplum ideali fleffaf ve halk için çal flan bir devlet anlay fl n n peflinde koflan, hak ve özgürlüklerinin bilincinde olan, kendi ve di erlerinin haklar na sayg gösteren ve savunan, karfl l kl hoflgörü ve dayan flma içinde olan bilinçli ve elefltirel bak fl aç s na sahip, sorumlu insanlar bütünüdür. ÖZLEM DALKIRAN Hiçbir fikrin, inanc n, politikan n, kurumun ve -tabii- yaflam tarz n n tek ve mutlak do ru olarak kabul edilmedi i; dolay s yla alternatif fikirlerin bast r lmas na dayanan kuvvet iliflkileri yerine tart flma ve elefltirinin hâkim oldu u; k sacas, mutlak ve total do rular d fl nda farkl olan her fleye aç k, ço ulcu, demokratik, özgür toplum. ÖMER MADRA Aç k toplum, liberal demokrasinin belki en önemli kuramc s olan bilim ve siyaset felsefecisi Karl R. Popper n, baflta faflizm ve komünizm olmak üzere özgürlükçü demokratik düzenin karfl s nda olan ideolojilerin öldürücü bir elefltirisini yapt Aç k Toplum ve Düflmanlar adl kitab nda ortaya att bir kavram. Bana göre aç k toplum her fleyden önce, farkl fikir ve önerilerin serbestçe ileri sürülebildi i, serbestçe tart fl labildi i; insanlar n düflüncelerini, teorilerini serbestçe de ifltirebildikleri toplumdur. Do ru nun hiçbir kiflinin, grubun ya da partinin tekelinde olmad aç k toplumlar önlerindeki sorunlar çözmek, giderek daha özgür, daha müreffeh ve daha adil düzenler kurmak yetene ine sahiptir. Çünkü denenip yanl fll anlafl lan politikalardan vazgeçmek, yerine yenilerini geçirmek imkân aç k toplumlarda mevcuttur. fiah N ALPAY Kan mca Aç k Toplum ve Demokratik Toplum idealleri örtüflmekle beraber; demokratik toplum un vurgusunun siyasal sistem ve regülasyon üzerine, aç k toplum un vurgusunun ise bireysel-toplumsal sivil inisiyatif, serbesti ve mobilite üzerine oldu u söylenebilir. O UZ ÖZERDEN Toplumumuzda aç k toplum idealine denk düflen önemli etik ve kültürel figürler bulunmaktad r. Bunlardan en önemlisi, kuflkusuz Mevlana n n Ya oldu un gibi görün, ya da göründü ün gibi ol sözüdür. Yap itibari ile kiflisel bir tavsiye gibi görünen bu sözü, kifliselden öte, kurumsal ve toplumsal bir planda ele almakta fayda vard r. Kendimizde, evimizde, flirketimizde, sendikam zda, enstitümüzde ve genel olarak toplumsal iliflkilerimizde yukar daki sözün gere ine uygun davrand m zda bu ideale ulaflmada önemli mesafeler kat edece imizi düflünüyoruz. Günlük hayat m zda fleffafl k diye tan mlanan olgunun asl nda aç k insan, aç k flirketi, aç k toplumu ve aç k devleti ça r flt rd n biliyoruz. Aç k toplum idealini öngören bir di er ifade de Niçin yapmad n z söylüyorsunuz? ifadesidir. Aç k toplum ideali asl nda; kiflinin kendisine, ailesine, iflyerine, partisine, sendikas na kolay hesap verebilme ve hesap sorabilme yetisini ifade etmektedir. SAL M USLU Bana göre aç k toplum ideali; bireylerin tüm farkl l klar n koruyarak ve kendilerini her anlamda güvende hissederek, dünyal bir yurttafl olabilmesidir. NEBAHAT AKKOÇ Bireylerin ve sivil toplum örgütlerinin hiçbir k s tlamaya tabi olmadan o toplumun ortak sorunlar hakk nda görüfl bildirebildikleri, karar verme mekanizmalar na kat labildikleri bir ortamd r. Aç k toplumun olmazsa olmaz koflullar (1) devletin bu sivil ortam sa layan yasal düzenlemeleri yapmas, (2) bireylerin ve sivil toplum örgütlerininse hoflgörü ve de iflik olabilmeye hürmet kültürüne sahip olabilmeleridir. ÜSTÜN ERGÜDER Denir ki; hiçbir özgürlük di erinden daha az önemli, hiçbir hak ihlali bir di erinden daha az önemsiz de il. Do ru, ama yine de ifade özgürlü ü az c k önde duruyor bence. O olmay nca, hiçbiri olam yor ki... NAD RE MATER Kendine aitleri ortaya koyup tan mlamak isteyen bireye aç k olan; bireyin, kendisini ilgilendiren her etkiyi anlamas na, de erlendirmesine f rsat veren ve bireye cevap hakk tan yan; ve bu hakk n en çok da, birey ad na karar verme iddias nda olan yetkilendirilmifl kiflilere karfl savunuldu u; kamunun, ay rmaks z n, bütün farkl l klar ile bireylerin tamam, her bireyin ise kamu olarak kabullenildi i; her iliflkinin te et noktalar n n hoflgörü ile bafllad, çat flmalar n uzlaflmaya dönüfltü ü toplumdur. SAB H ATAÇ türkiye nin daha aç k bir toplum olmas neleri içerir? Bence Türkiye nin daha aç k bir toplum olmas, ülkenin her taraf nda ve kamu alan n n her düzeyinde kad nlar n ve gençlerin katk lar na aç k bir toplum olmay içerir. Sivil toplum örgütlenmesinden parlamentonun iflleyifline, üniversitelerden cezaevlerine kadar uzanan genifl bir alanda çeflitli barajlar n, k s tlamalar n kald r lmas n içerir. Az nl k gruplar n kendilerini ço unluk gibi hissedebilmelerini içerir. E itimin kalitesinin yükselmesini, yoksul ailelerin çocuklar için ulafl labilir hale gelmesini, üniversitelerin özgürleflmesini, medyada özgür ve ço ulcu bir yap n n var olmas n gerektirir. Düflüncenin ve düflünmenin gerçekten laikleflmesine ihtiyaç gösterir. OSMAN KAVALA Kan mca 2004 Temmuz unda bu sorunun cevab art k tümü ile AB üyeli ine endeksli... ESER KARAKAfi Kuvvet ve servet merkezlerinin, siyasi ve askeri otoritenin hiçbir eyleminin hukuk ve elefltiri mekanizmas n n d fl nda kalamayaca, az nl k haklar n n ve temel haklarla özgürlüklerin garanti alt na al nm fl oldu u, s n rs z düflünce özgürlü ünün hüküm sürdü ü, hukukun üstünlü üne dayanan bir toplum yap s na ulaflmay mümkün k lacak kurumlar n, bar fl, adalet ve do an n korunmas gibi kamusal yararlar garanti edecek kurumlar n oluflturulmas n ve gelifltirilmesini içerir. ÖMER MADRA Türkiye de aç k toplum idealinin önündeki temel engelin zihniyet ve inanç sistemleri düzeyinde oldu unu düflünüyorum. Reformlar k sa sürede yap labilir, ancak zihniyet dönüflümü zaman alan, meflakkatli bir süreçtir. O UZ ÖZERDEN Türkiye nin daha aç k bir toplum olabilmesi için (1) devletin siyasal hayat ndaki rolünün yeniden tan mlanmas ve (2) toplumda aç k toplum kültürünün gelifltirilmesi, yeni bir vatandafl kavram na sahip olmam zdan geçmektedir. Bu kültürün gelifltirilmesi için de iki sürecin çok önemli oldu unu AÇIK TOPLUM 10 AÇIK TOPLUM 11

8 düflünüyorum: (a) temel e itim sisteminde bu hedef göz ard edilmemeli; (b) daha çok örgütlü siyasi kat l m ve demokrasi. ÜSTÜN ERGÜDER Türkiye nin daha aç k bir toplum olabilmesi için; öncelikle tabular n y k lmas, evrensel insan haklar normlar na uyulmas, cinsiyet eflitli i, fleffafl k ve tüm bunlar n do al sonucu olarak geliflecek olan insani ve ekonomik kalk nma gereklidir. NEBAHAT AKKOÇ Türkiye nin daha aç k bir toplum olmas öncelikli olarak, verginin, ödenebilir düzeyde, tüm kesimlere uzanan bir yap da ve karmafl k olmayan bir mevzuatla al nmas n içerir. Çünkü insanlar bedelini ödedikleri fleyi daha rahat ve yo un bir flekilde sorgulayabilirler. Kolay sorgulanabilen kifli, kurum ve devlet aç k ve fleffaf olma zorunlulu unu hisseder. Demokrasinin, eksiksiz, defosuz, ülkeye özel flarts z, tüm kurum ve kurallar ile iflletilmesini içerir. Dünyada daha fazla demokrasiden, daha aç k yönetimden ve daha fleffaf denetimden dolay da lan toplumlar, parçalanan devletler yoktur. Farkl düflüncelere tahammül, fliddet unsuru içermedi i sürece her türlü propaganda ve yayma özgürlü ünü içerir. Bu flekilde tekelci akl n düflebilece i yan lg lar bertaraf edilebilece i gibi, yeni düflüncelere, yeni fikirlere ve yeni bulufllara, ortak akla uygun bir ortam haz rlanm fl olunacakt r. SAL M USLU Türkiye de demokratikleflmenin yayg nlaflmas ve derinleflmesinin önemli koflullar ndan birisi, toplumun zihniyet ve kurum olarak otoriter devletten özerkleflebilmesidir. Yurttafll k bilincinin güçlenmesi kadar, özerk toplumsal örgütlenmelerin geliflmeleri ve siyasi kat l m n yayg nlaflmas, Türkiye topraklar üzerinde yaflayanlar n kendilerini sadece hak sahibi olarak de il ayn zamanda bu toplumun daha iyi yaflanabilir hale gelmesi için sorumlu hissetmelerini sa layabilecektir. Cumhuriyet rejiminin asabiyyesi eflitlik idealidir. E itimden sa l a, gelir da l m ndan siyasal ve kültürel haklara uzanan bu eflitlik ideali alan n n hareketlenmesi, toplumsal yaflam n kal c biçimde demokratikleflmesini sa layacakt r. AHMET NSEL Öncelikle her iliflki için demokratik yöntem, diyalog ve uzlaflmaya dair estetik bir dil ve söylem. Devletin, tüm yurttafllara ait oldu u duygusunun yarat lmas, birey ve birey kümelerinin gerek do al olarak, gerek tercihleri sonucu kifliliklerinde bar nd rd de erlere yaflam hakk, beslenme özgürlü üne yönelik kamusal de iflim. Bireylerin, dinleme, alg lama, tan ma ve sorgulama sonucunda kendinde olan kat l k ve olumsuzlu u terk edip, eksikli ini ötekinin güzelli i ile tamamlamaya çal flmas n, al p verme sorumlulu unu içerir. SAB H ATAÇ Türkiye nin aç k bir toplum olmas n n ön koflulu, baflkalar ndan farkl düflünebilmekten kaç nmayan ve baflkalar yla beraber olabilmek için kendisini sansüre tabi tutmayan insanlar n var olmas d r. Bu ön koflulun sa lanmas ndan sonra aç k topluma yönelebilmek için gerekli ortam n oluflturulmas gerekir. Bu ise ancak smet nönü nün Türkoca binas nda yaz l sözünün konuya uyarlan p ciddiye al nmas yla olanakl d r. HASAN ERSEL aç k toplum enstitüsü türkiye nin daha aç k bir toplum olmas na nas l destek verebilir/ veriyor? Benim düflüncem, demokratikleflmeye destek olmayan hiçbir projeye destek olmamal y z. CAN PAKER Bütün dünyada oldu u gibi Türkiye de de toplum içinde yavafl yavafl evrimleflti i görülen insan haklar kültürünün yayg nlaflt r l p gelifltirilmesine verdi i deste i sürdürmek ve art rmak suretiyle. Az nl klar n, kad nlar n ve gelecek kuflaklar n (çevre) haklar n n korunmas ve geniflletilmesi mücadelesini yürüten hareketlere verdi i destek ve dayan flmay sürdürüp geniflleterek. ÖMER MADRA Aç k Toplum Enstitüsü, birçok ülkede oldu u gibi Türkiye de de Aç k Toplum fikrinin geliflmesi, bu idealin gerçekleflmesinin önündeki bafll ca engellerin neler oldu unun saptanmas ve bu engellerin ortadan kald r lmas için yap lmas gerekenlerin belirlenmesi faaliyetlerinde sivil topluma destek veriyor. Bu ba lamda Aç k Toplum Enstitüsü nün Avrupa Birli i üyeli inin koflullar n yerine getirmesine yönelik araflt rma ve çal flmalara sa lad fikri ve maddi destek, Türkiye nin Aç k Toplum olma mücadelesine sa lad en önemli destek olarak görülebilir. fiah N ALPAY E itim ve kültür alan ndaki projelere öncelik vererek. O UZ ÖZERDEN Aç k Toplum Enstitüsü, burada var oldu undan beri aç k topluma ulaflmada önem tafl yan hukuk, kad n, medya ve benzeri alanlarda çal flan grup ve sivil toplum kurulufllar na destek verdi. Destek çok daha yayg nlaflacak, zenginleflecek elbette. NAD RE MATER Aç k Toplum Enstitüsü Türkiye de, do al afetlerden, anneçocuk sa l na, bilimden sanata, e itimden kültüre, küçük ve orta ölçekli projelerden, medya ve hukuk alanlar na kadar genifl bir yelpazede haz rlanan projelere destek veriyor. Enstitü, Türkiye nin AB ye üyelik sürecinde AB için aç k toplum dinami i oluflturuyor. SAL M USLU Aç k Toplum Enstitüsü nün destekledi i projelerin bu hedefe çok uygun oldu unu düflünüyorum. E itimde reform ve sivil toplum örgütlerinin ülkenin toplumsal ve siyasal hayat na kat l m n destekleyecek, bu örgütlerin hem kapasitelerini art racak hem de aç k toplum kültürünün geliflmesine katk s olacak projelerin artan bir flekilde benimsenmesine devam edilmelidir. ÜSTÜN ERGÜDER Aç k Toplum Enstitüsü; aç k toplum idealini hedefleyerek çal flmaktad r. Bugüne kadar destekledigi her çesit çal flma bu perspektife uygun olarak seçilmistir. NEBAHAT AKKOÇ Destek talep eden projeler aras ndan, aç k topluma götürebilecek en iyileri seçiliyor. Daha iyi sonuçlar için sivil toplum taraf ndan sürekli daha iyi projelerin üretilip sunulmas na ihtiyaç var. SAB H ATAÇ Aç k toplum idealine ters düflmeyen iyi düflünülmüfl ve yeni bir bak fl aç s getiren projelere destek vermek ve kamuoyunun onlar tan mas na yard m etmek. HASAN ERSEL AÇIK TOPLUM 12 AÇIK TOPLUM 13

9 avrupa birli i Avrupa Birli i, Türkiye için bir aç k toplum dinami i niteli inde. Türkiye nin kat l m da Avrupa y daha aç k bir toplum haline getirecektir. Aç k Toplum Enstitüsü olarak, Türkiye nin Avrupa Birli i ne girifl sürecini destekleyen reform izleme projelerini önemsiyoruz. Ayn zamanda Avrupa da Türkiye ye yönelik endiflelere fl k tutabilecek bilimsel araflt rmalar da destekliyoruz. Avrupa n n önde gelen vizyonerlerinin ve düflünce üretim kurulufllar n n Türkiye konusunu aç k fikirli bir flekilde de erlendirmelerine ön ayak oluyoruz. 14

10 Türkiye ye Avrupa Birli i yolunda ba ms z bir destek! Ba ms z Türkiye Komisyonu TÜRK YE AVRUPA NIN HAYAT S GORTASIDIR. MICHEL ROCARD, FRANSA ESK BAfiBAKANI AVRUPA B RL 'N N 17 ARALIK'TA ALACA I KARAR KONUSUNDA EN ETK N MÜDAHALE B R S V L TOPLUM ÖRGÜTÜNDEN GELD. AÇIK TOPLUM ENST TÜSÜ'NÜN G R fi M YLE KURULAN BA IMSIZ TÜRK YE KOM SYONU MÜTH fi B R RAPOR HAZIRLADI. RAPORUN ALTINDAKI MZALAR RAPOR KADAR ÖNEML. Z RA, HER B R SON DERECE SAYGIN VE K MSEYE LÜTUFTA BULUNMAYAN, ÇIKAR KARfiILI I TEK KEL ME ETMEYECEK K fi LER. AYRICA, B R DE RAPORUN ÇER VAR. BEN fi MD YE KADAR TÜRK YE HAKKINDA BÖYLES NE DERL TOPLU, NEF S B R D LLE KALEME ALINMIfi VE AB ÜLKELER NDE TÜRK YE ALEYHTARI GÖRÜfiLER ÇÜRÜTEN BAfiKA BIR RAPOR LE KARfiILAfiMADIM. GÖRMED YSEN Z NANAMAZSINIZ. BU DOKUZ K fi L K GRUP, TÜRK YE'N N AVRUPA B RL NDE MÜZAKERE TAR H ALAB LMES VE TÜRKIYE N N AB CAM ASI TARAFINDAN REDDED LMEMES Ç N ÖYLES NE ETK L, ÖYLES NE MÜTH fi B R ÇALIfiMA YAPIYORLAR K, HAYRAN KALMAMAK MKÂNSIZ. AVRUPA'NIN ÇEfi TLI BAfiKENTLER NDE ZLED M, KONFERANSLARDA D NLEDIM. AVRUPA PARLAMENTOSU'NDAK MÜCADELELER N GÖRDÜM. AB'N N ÖNEML TV PROGRAMLARINDA SEYRETT M. H ÇB R TÜRK RESM YETK L, S YASETÇ VEYA RESM OLMAYAN TEMS LC N N YAPAMAYACA I KADAR ETK L B R KAMPANYA SÜRDÜRÜYORLAR. KULLANDIKLARI GEREKÇELER, SEÇT KLERI D L VE GENEL YAKLAfiIMLARI LE KARfiI TARAFI S L P GEÇ YORLAR. BU NSALARIN BU ÇALIfiMADAN H ÇB R MADD ÇIKARLARI YOK... SADECE DÜfiÜNCE NAMUSLARI VAR. MEHMET AL B RAND, POSTA GAZETES Türkiye nin Avrupa Birli i ne kat l m n tüm yönleriyle araflt rmak için vakf m z n giriflimiyle kurulan Ba ms z Türkiye Komisyonu, Avrupa Birli i ülkelerinde Cumhurbaflkanl, Baflbakanl k, D fliflleri Bakanl ve Avrupa Komisyonu Üyeli i yapm fl önde gelen devlet adamlar ndan ve ayd nlardan olufltu. Komisyon un Baflkanl n Finlandiya eski Cumhurbaflkan Martti Ahtisaari yapt. AB BA IMSIZ TÜRK YE KOM SYONU Di er üyeler ise; Fransa eski Baflbakan Michel Rocard Hollanda D fliflleri eski Bakan ve Avrupa Komisyonu eski üyesi Hans van den Broek spanya D fliflleri eski Bakan ve Avrupa Konseyi eski Genel Sekreteri Marcelino Oreja Aguirre Avrupa Parlamentosu üyesi ve Avrupa Komisyonu eski üyesi Emma Bonino Tony Blair in dan flman merkez sol ideolog Anthony Giddens Polonya D fliflleri eski Bakan Bronislaw Geremek 16 AB BA IMSIZ TÜRK YE KOM SYONU Almanya Saksonya Eyaleti eski Baflkan Kurt Biedenkopf Avusturya D fliflleri Bakanl eski Müsteflar Albert Rohan (Raportör) üstteki resim: Martti Ahtisaari; soldan sa a: Hans van den Broek, Martti Ahtisaari, Michel Rocard, Albert Rohan 17

11 2004 y l içinde alt ay çal flan, iki defa Brüksel de ve bir defa da Türkiye de toplanan Ba ms z Türkiye Komisyonu nun haz rlad rapor, 2004 sonbahar nda Avrupa n n dokuz baflkentinde (Brüksel, Berlin, Lahey, Londra, Barselona, Viyana, Paris, Roma ve Varflova), Avrupa kamuoyuna sunuldu. Avrupa da Türkiye konusunda duyulan endiflelerin giderilmesi ve Türkiye ye karfl aç k fikirli bir yaklafl m benimsenmesi do rultusunda çok önemli bir rol oynad na inand m z Komisyon, Avrupa y Türkiye konusunda ayd nlatmay önümüzdeki dönemde de sürdürecek. yukar dan afla ya: Milliyet, Vatan, Sabah gazeteleri, 7 Eylül AB BA IMSIZ TÜRK YE KOM SYONU 18 AB BA IMSIZ TÜRK YE KOM SYONU 19

12 Tehdit mi, f rsat m? Avrupa Birli i-türkiye liflkisinin Gelece i TÜRK YE N N ÜYEL K TALEB AVRUPA NIN BÜTÜNLÜ Ü AÇISINDAN B R TEHD TM fi G B ALGILANSA DA, ASLINDA AVRUPA B RL Ç N NANILMAZ DERECEDE BÜYÜK B R FIRSATTIR. TÜRK YE fi MD YE KADAR ÜYEL K Ç N BAfiVURAN ÜLKELER ARASINDA EN BÜYÜK VE STRATEJ K AÇIDAN EN ÖNEML ÜLKED R. E ER AVRUPA B RL L DERLER MÜZAKERE TAR H N BU YIL B R KEZ DAHA ERTELERSE, AB YE KATILIM PERSPEKT F NDEN B R DIfi POL T KA ARACI OLARAK FAYDALANMAYI R SKE ATMIfi OLURLAR. E ER AVRUPA B RL, TÜRK YE G B ÖNEML B R ORTA IN KABULÜ Ç N MANTIKLI B R TAKV M ÖNEREMEZSE, SADECE TÜRK YE N N GÖZÜNDE DE L, D ER B R ÇOK ADAY ÜLKEN N GÖZÜNDE DE NANDIRICIL INI Y T RECEKT R. DR. HEATHER GRABBE, CENTRE FOR EUROPEAN REFORM ngiltere nin önde gelen araflt rma kurulufllar ndan Centre for European Reform (CER), Avrupa Birli i ve Türkiye için Türkiye nin Avrupa Birli i ne Adayl k Süreci Stratejisi bafll kl projesiyle Türkiye nin Avrupa Birli i adayl n her iki taraf aç s ndan da inceleyen 4 rapor haz rl yor. Raporlar n üçü 2004 ün ikinci yar s nda uluslararas kamuoyuna sunuldu, son rapor ise 2005 yaz nda sunulacak. Türkiye nin Avrupa Birli i ne giriflinin avantaj ve dezavantajlar konusunda ba ms z ve tarafs z araflt rma say s n n ço almas amac yla bu projeyi destekliyoruz. Bu tür araflt rmalar destekleyerek, Türkiye nin AB üyeli i konusunda daha verimli tart flmalara olanak sa lanabilece i kan s nday z. Steven Everts, Heather Grabbe, Charles Grant AB AVRUPA B RL -TÜRK YE L fik S N N GELECE 20 AB AVRUPA B RL -TÜRK YE L fik S N N GELECE 21

13 Müzakereler bafllay nca neler olacak? Müzakere Sürecinde Avrupa Birli i ve Türkiye ye Strateji Önerileri TÜRK YE ÖRNE, DEMOKRAS DE ERLER N N, NSAN HAKLARININ, HUKUKUN ÜSTÜNLÜ ÜNÜN VE LA KL N HERHANG B R KÜLTÜRE YA DA D NE ÖZGÜ OLMADI INI GÖSTER YOR. TAM TERS NE, BUNLAR CO RAF, KÜLTÜREL VEYA D N SINIRLARI OLMAYAN EVRENSEL DE ERLER. STAT K B R DEMOKRAS MODEL NDENSE, TÜRK YE N N DEVAM EDEN DEMOKRAT KLEfiME SÜREC KOMfiULARI Ç N B R LHAM KAYNA I OLAB L R. TÜRK YE N N AB YE KABULÜ, AB N N ÇOK KÜLTÜRLÜ VE FARKLI DE ERLER KABUL EDEN B R TOPLUM SUNMA PROJES NDEK AZM N HAKLI ÇIKARACAKTIR. MICHAEL EMERSON VE NATHALIE TOCCI, CEPS Brüksel in en sayg n düflünce kuruluflu Centre for European Policy Studies (CEPS), bu projede, Ekonomi ve D fl Politika Forumu ile birlikte, Avrupa Birli i üyeli i için görüflmeler bafllad takdirde, Türkiye nin ekonomik yap s n n Avrupa Birli i ne uyum konusunda zorluk yaflayabilece i alanlarda yarat c çözümler ve politikalar üretti. CEPS in, Ekonomi ve D fl Politika Forumu (EDPF) ile iflbirli i içinde haz rlad 12 rapor, 2004 sonbahar nda yay mland, Brüksel ve stanbul da düzenlenen toplant larla kamuoyuna sunuldu, AB-Türkiye iliflkileri aç s ndan önemli birer referans niteli i kazand. AB MÜZAKERE SÜREC NDE AB VE TÜRK YE YE STRATEJ ÖNER LER 22 AB MÜZAKERE SÜREC NDE AB VE TÜRK YE YE STRATEJ ÖNER LER 23

14 neyi kendimize, çuvald z baflkas na... Avrupa Birli i zleme Raporlar Projesi AVRUPA B RL MERCEK ALTINDA: AB ÜYEL K SÜREC N ZLEME RAPORLARI S ML ÇALIfiMA, KOPENHAG S YAS KR TERLER N YER NE GET RMEK ÜZERE TÜRK YE N N BÜYÜK B R SÜRAT VE C DD YETLE REFORM ÇALIfiMALARINI GERÇEKLEfiT RD B R DÖNEMDE, B RÇO U GEÇT M Z MAYIS AYINDA ÜYE OLMUfi BULUNAN ÜLKELER N S YAS KR TERLER ALANINDA YÜRÜTTÜKLER ÇALIfiMALARI ÖZETLER. PROJE, B R REFERANS BELGES OLARAK BAfiTA AB GENEL SEKRETERL OLMAK ÜZERE BU ALANDA ÇALIfiMALARI YÜRÜTENLERE BÜYÜK B R FAYDA SA LAMIfiTIR. KAMU KURULUfiLARININ, HÜKÜMET DIfiI KURULUfiLARLA ORTAKLAfiA YÜRÜTTÜ Ü BU T P ÇALIfiMALAR, MÜZAKERELER AÇILDIKTAN SONRA YÜRÜTÜLECEK ÇALIfiMALARA SA LAM B R TEMEL OLUfiTURMASI AÇISINDAN DA Y B RER ÖRNEK TEfiK L ETMEKTED R. MURAT SUNGAR, AVRUPA B RL GENEL SEKRETER Sabanc Üniversitesi stanbul Politikalar Merkezi nin, Avrupa Birli i üyelik sürecine destek olmas düflünülen, Az nl klar n Korunmas, Yolsuzluk ve Yolsuzlukla Mücadele Politikas, Yarg Ba ms zl ve Yarg Kapasitesi konular n içeren EUMAP raporlar ndan yararlanmak amac yla yürüttü ü projeye vak f olarak biz de destek veriyoruz. EUMAP raporlar, AB ye aday on ülkedeki ba ms z uzmanlar ve/ veya kurumlar taraf ndan, vakf m z n uluslararas bir dan flma kurulunun deste iyle oluflturdu u yöntembilim çerçevesinde haz rlanm flt r. Raporlar Türkiye için de önemli olan konular n analizlerini, de erlendirmelerini ve bu konularda çeflitli tavsiyeleri içermektedir y l sonunda ise, Kad nlar ve Erkekler için Eflit F rsatlar: Türkiye bafll kl araflt rma raporu yay mland. Böylece, yaln zca var olan raporlar n Türkçe ye çevrilmesinin ötesinde, yeni Avrupa normlar n n oluflmas na Türk akademisyenleri ve aktivistleri de do rudan kat lmaya bafllad. AB AVRUPA B RL ZLEME RAPORLARI PROJES 24 AB AVRUPA B RL ZLEME RAPORLARI PROJES 25

15 Göç tehdidi gerçek mi? stihdam ve AB-Türkiye liflkilerinde Göç Olgular Araflt rmas TÜRK YE DEN OLASI B R GÖÇ DALGASI VE G TT KLER TOPLUMLARA UYUM SA LAYAMAYAN YURTTAfiLARIMIZ AVRUPA B RL ÜLKELER N N KORKULU RÜYASI. ASLINDA, ÇOK OLUMLU SENARYOLAR DA MÜMKÜN. AVRUPA B RL LE MÜZAKERE SÜREC NE G REN, EKONOM S BU TOPLULU A ÇAPALANMIfi TÜRK YE B R ÇEK M MERKEZ OLAB L R. GÖÇMENLER N UYUMU KONUSUNDA DA UMUT VER C Ö ELER MEVCUTTUR. NET VE DO RU POL T KALAR GÖÇÜN YAPISINI VE UYUMLULU UNU DAHA OLUMLU YÖNE ÇEKEB L R. PROF. REF K ERZAN, PROF. KEMAL K R fiç, BO AZ Ç ÜN VERS TES Bo aziçi Üniversitesi nden Prof. Refik Erzan n koordinasyonunu yürüttü ü stihdam ve Avrupa Birli i - Türkiye liflkilerinde Göç Olgular Araflt rma Projeleri ne, Bo aziçi Üniversitesi Araflt rma Fonu ile birlikte biz de destek veriyoruz. Projenin istihdam aflamas, Türkiye de ekonomik büyüme h z ve iflsizlik aras ndaki iliflkinin farkl aç lardan irdelemenin yan s ra, Türkiye de iflgücü konusunda çal flan kurulufllar aras ndaki iletiflime de önemli katk da bulundu. Yeni ifl alanlar gelifltirmek için uygulanmas gereken politikalar da araflt ran birinci aflaman n bulgular, ikinci aflama olan göç araflt rmas na da zemin oluflturdu. Göç araflt rmas, Türkiye nin olas Avrupa Birli i üyeli i sonucunda göç senaryolar n, göç politikalar n her iki taraf n konuyu nas l ele almas gerekti ini ortaya koymay amaçl yor. Cumhuriyet Gazetesi, 18 Haziran AB ST HDAM VE AB-TÜRK YE L fik LER NDE GÖÇ OLGULARI ARAfiTIRMASI 26 AB ST HDAM VE AB-TÜRK YE L fik LER NDE GÖÇ OLGULARI ARAfiTIRMASI 27

16 Köprü mü, engel mi? Avrupa Türkleri Araflt rmas N CEL K VE N TEL K AÇISINDAN BÜYÜK ÖLÇEKL OLAN BU PROJE, ALMANYA VE FRANSA DAK EURO-TÜRK LER N, YAfiADIKLARI ÜLKEYE, ANAVATANLARINA, AVRUPA B RL NE, AVRUPALI OLMAYA, SLAM A VE D ER K ML KLER LE LG L KONULARA BAKIfi AÇILARINI ORTAYA KOYUYOR; AYNI ZAMANDA UYUM SA LAMA, AS M LE ED LME, A D YET VE DIfiLANMA G B KAVRAMLARI DA SORGULUYOR. DOÇ. DR. AYHAN KAYA, B LG ÜN VERS TES Bilgi Üniversitesi nden Doç. Dr. Ayhan Kaya ve Dr. Ferhat Kentel taraf ndan y llar nda yürütülen Avrupa Türkleri: Türkiye ile AB aras nda köprü mü engel mi? isimli araflt rmaya destek verdik. Fransa ve Almanya da yaflayan 1,665 Türk üzerinde uygulanan araflt rman n amac, Türk göçmenlerin Avrupa Birli i ve Avrupal lar ile ilgili görüfllerini ö renmek ve içinde yaflad klar toplumlara ne ölçüde uyum sa layabildiklerini anlamaya çal flmakt. Araflt rman n sonucu bugüne kadar hem Türkiye hem de Avrupa Birli i nde Avrupa Türkleri hakk nda söylenenlerin oldukça önyarg l oldu unu ve %40 l k bir kesimin Türkiye ile Avrupa Birli i aras nda köprü görevi görebilece ini gösterdi. Araflt rma sonuçlar stanbul, Brüksel ve Paris te önde gelen Avrupal düflünürlere, akademisyenlere, Türkiye deki resmi kurumlara, uluslararas kurulufllara sunulman n yan s ra, Türk ve yabanc bas nda da genifl yer ald ve büyük ilgiyle karfl land. ngilizce bask s CEPS taraf ndan yap lan araflt rma raporunun Türkçe bask s ise Bilgi Üniversitesi taraf ndan haz rlan yor. Radikal Gazetesi, 4 Ekim 2004 AB AVRUPA TÜRKLER ARAfiTIRMASI 28 AB AVRUPA TÜRKLER ARAfiTIRMASI 29

17 fiüpheci, ama özgüvenli... Türkiye de Avrupa fiüphecili i Araflt rmas BU PROJEN N AVRUPA B RL NE ÜYEL K KONUSUNDA TÜRK HALKININ TUTUMU LE LG L LK TEMEL SONUCU, %74 G B TARTIfiILMAZ B R ÇO UNLU UN TÜRK YE N N AB YE ÜYEL LE LG L B R REFERANDUMDA EVET OYU KULLANACA INI SÖYLEM fi OLMASIDIR. BUNA KARfiIN %17, HAYIR OYU KULLANACA INI SÖYLEM fit R. KASIM 2003 TEK %74 LÜK EVET OYUNUN, HAZ RAN 2002 DEK TESEV ARAfiTIRMAMIZDAK %64 BULGUSUNA GÖRE %10 LUK B R ARTIfi GÖSTERD NE D KKAT ED LMEL D R. BENZER fiek LDE HAYIR OYLARI HAZ RAN 2002 DEK %30 ORANINDAN, KASIM 2003 TE %17 YE DÜfiMÜfiTÜR. BU ARAfiTIRMADAN ÇIKARILAB LECEK BELK DE EN ETK LEY C SONUÇ, TIPKI D ER ADAY HATTA ÜYE ÜLKELERDE OLDU U G B TÜRK YE DE DE, DE fiken DERECEDE VE ÇEfi TTE AVRUPA fiüphec L OLMASINA RA MEN AVRUPA REDD YEC L OLMADI IDIR. D ER B R DEY file, TÜRK YE DE YÜKSEK, ORTA VE DÜfiÜK DERECEDE AVRUPA DESTEKÇ S GRUPLAR VARDIR, ANCAK H ÇB R GRUP ÜLKEN N AB ÜYEL LE LG L B R KARfiI DURUfi ALMAMAKTADIR. DOÇ. DR. HAKAN YILMAZ, BO AZ Ç ÜN VERS TES Bo aziçi Üniversitesi nden Doç. Dr. Hakan Y lmaz n yürüttü ü Türkiye de Avrupa fiüphecili i Araflt rmas na Bo aziçi Üniversitesi Araflt rma Fonu ile birlikte biz de destek verdik. Projenin amac Türk halk n n AB konusundaki flüphe, kayg ve korkular n derinlemesine araflt rmakt y l nda 2,123 kifliden oluflan bir örneklem üzerinde yap lan anket çal flmas ndan, Türkler in, AB konusunda flüpheci olmakla birlikte özgüvenlerinin çok yüksek oldu u ve bu nedenle flüphecili in toplumun %74.4 ünün AB üyeli ini desteklemesine engel oluflturmad sonucu ç kt. Araflt rman n sonuçlar stanbul, Ankara, Brüksel ve Roma da kamuoyuna sunuldu ve büyük ilgiyle karfl land. Radikal Gazetesi, 24 Aral k 2003 AB AVRUPA fiüphec L ARAfiTIRMASI 30 AB AVRUPA fiüphec L ARAfiTIRMASI 31

18 fiimdi söz sanat n! fiimdi-now STANBUL KÜLTÜR VE SANAT VAKFI, 1973 YILINDAN BU YANA, SANAT ARACILI IYLA ULUSLARARASI BIR D YALOG ORTAMI OLUfiTURARAK DÜNYA BARIfiINA KATKIDA BULUNMAK, FARKLI KÜLTÜRLER VE D NLER ARASINDA B R HOfiGÖRÜ ORTAMI YARATMAK AMACIYLA ÇALIfiMALARINI SÜRDÜRMEKTEDIR. fi MD -NOW, SANATIN EVRENSEL GÜCÜYLE, DEMOKRASI KÜLTÜRÜ NÜN GEL fimes NE KATKIDA BULUNMANIN, KÜRESEL TOPLUMUN ÖNCEL KLERI ARASINDA fi MD YER ALMASI GEREKT DÜfiÜNCES NDEN YOLA ÇIKARAK, STANBUL KÜLTÜR VE SANAT VAKFI, HARRISON PARROTT VE WERKSTATT DER KULTUREN N G R fi MLER YLE 27 A USTOS - 4 EYLÜL 2004 TAR HLER ARASINDA BERL N DE DÜZENLENM fit R. GÖRGÜN TANER, KSV GENEL MÜDÜRÜ stanbul Kültür ve Sanat Vakf Türkiye nin hem geleneksel hem de ça c l kültürünün Avrupa da daha iyi tan t lmas amac yla A ustos 2004 te Berlin de fiimdi-now isimli genifl kapsaml bir festival gerçeklefltirdi. Türk sanatç lar n ürünü olan 60 a yak n müzik, dans, tiyatro, görsel sanatlar ve edebiyat etkinli i 20,000 i aflk n Alman ve Türk izleyici ile bulufltu, Alman ve Türk bas n nda genifl yer buldu. Vak f olarak, Avrupa kamuoyunun Türkiye nin Avrupa Birli i ne kat lmas konusundaki negatif yaklafl m n n, ça dafl Türkiye yi tan mamaktan kaynakland n düflünüyor, festivale verdi imiz destekle Avrupa kamuoyunun bu konuda bilgilenmesine katk da bulundu umuza inan yoruz. KSV vas tas yla destekledi imiz ikinci bir uluslararas proje de, K br s da gerçeklefltirilen Leaps of Faith etkinli idir. Emre Koyuncuo lu, Home Sweet Home; Pina Bausch, Nefes AB fi MD -NOW 32 AB fi MD -NOW 33

19 Madde madde Avrupa Avrupa Birli i Ansiklopedisi GERÇEK B R ANS KLOPED...DO RUDAN, AYRINTILI, AKICI, KAPSAYICI, GERÇEKLERE DAYANAN B R ESER. BU UZUN ZAMANDIR GÖRDÜ ÜM EN Y BAfiVURU KAYNAKLARINDAN B R. LIBRARY REVIEW ANS KLOPED N N, UZMAN DIIfiNDAK OKURLAR TARAFINDAN KOLAY ANLAfiILIRLI I, K ANS KLOPED LER ZATEN BÖYLE YAZILMALIDIR, ONDAN YARARLANMA KATSAYIMIZI ARTIRMAKTADIR... AVRUPA B RL LE LG LENMEK ZORUNDAYIZ. LG N N SA LIKLI OLMASI Ç N DE B LG GEREK YOR. HER EVE LAZIM YARGISINA RAHATÇA VARAB L R M. DO AN HIZLAN, HÜRR YET, 30 N SAN 2005 Avrupa Birli i Ansiklopedisi, Avrupa Birli i nin temel kavramlar, geliflimi, kurumlar, politikalar, ana tart flma alanlar ve antlaflmalar hakk nda derinlemesine ve yetkin biçimde yaz lm fl bafll klar yla, Avrupa bütünleflmesinde önemli rolleri olan kiflilerin biyografileriyle AB aday üyesi Türkiye için çok önemli bir baflvuru kayna. Uluslararas üne sahip akademisyenlerin yazd yedi yüzden fazla bafll k Avrupa Birli i nin her alan n kaps yor. Avrupa Birli i kronolojisi, çeflitli tablolar ve ekler de bu benzersiz eseri tamaml yor. Türkiye de akademisyenlerin gerçeklefltirdi i güncelleme çal flmas ise, sa lad ek bilgiler ve yeni bafll klarla Avrupa Birli i nin 31 Aral k 2004 teki eksiksiz foto raf n n okurlara sunulmas na olanak sa l yor. Bu önemli eserin, Türkiye ye uyarlanmas nda bizim de küçük bir deste imiz oldu. AB AVRUPA B RL ANS KLOPED S 34 AB AVRUPA B RL ANS KLOPED S 35

20 e itim Herkes taraf ndan ulafl labilir, kaliteli, elefltirel ve analitik düflünce al flkanl klar n n oluflmas n sa layan temel e itim uygulamalar aç k toplumlar için vazgeçilmez ö eler. Kuruluflumuzdan beri bu konulardaki öncü projelere destek verdik. Önümüzdeki dönemde de, elefltirel ve analitik düflünme becerilerinin yayg nlaflmas ve ö retmen e itimi konular na nas l katk sa layabilece imizi düflünmeye devam ediyoruz. 36

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL D ü n y a Ü n i v e r s i t e l e r S e r v i s i Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL BAfiLANGIÇ nsan Haklar Evrensel Beyannamesinin 40. y ldönümünde 6-10 Eylül tarihleri

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

A Ç I K T O P L U M 2001-2006

A Ç I K T O P L U M 2001-2006 AÇIK TOPLUM 2001-2006 YAYIMLAYAN OPEN SOCIETY INSTITUTE ASSISTANCE FOUNDATION TÜRK YE TEMS LC L KONSEPT VE YAYIMA HAZIRLAYAN HAKAN ALTINAY, GÖKÇE TÜYLÜO LU, NAF Z GÜDER GRAF K TASARIM BURCU KAYALAR RENK

Detaylı

3 9 12 13 14 29 2 5 Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-4:

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 36 nsan Kaynaklar SMMMO Kurumsallaflma çal flmalar çerçevesinde; 2008 y l nda nsan Kaynaklar Birimi oluflturulmufltur. nsan Kaynaklar Biriminin

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE Ü N T E L E N D R L M fi Y I L L I K P L A N ARAÇ GEREÇLER, YÖNTEM VE Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, proje ve performans formlar, resim kâ - d, boya, sözlük, yaz m k lavuzu Gözlem ve inceleme, tart

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER I MURAT YÜKSEL FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER III DR. MURAT YÜKSEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö retim Görevlisi FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER IV Yay

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

Küresel Ekonomik İlişkiler Komisyonu - I

Küresel Ekonomik İlişkiler Komisyonu - I Küresel Ekonomik İlişkiler Komisyonu - I KOMİSYON BAŞKANI: OSMAN FEYZİ BOYNER Amaç: Küresel ekonomik trendler çerçevesinde gelişen dış ticaret ve yatırım olanaklarını takip ve analiz etmek, Doğrudan yabancı

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi Yüksel Baykara ACAR YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yrd. Doç. Dr. Yüksel Baykara Acar Hacettepe Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü nde Ö retim Üyesi olarak görev

Detaylı

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI CANSEN BAŞARAN-SYMES IN "INSTITUT DU BOSPHORE YILLIK SEMİNERİ AÇILIŞ KONUŞMASI

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI CANSEN BAŞARAN-SYMES IN INSTITUT DU BOSPHORE YILLIK SEMİNERİ AÇILIŞ KONUŞMASI TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI CANSEN BAŞARAN-SYMES IN "INSTITUT DU BOSPHORE YILLIK SEMİNERİ AÇILIŞ KONUŞMASI 18 Mart 2016 İstanbul, Hilton Hotel Harbiye Sayın Büyükelçiler, Değerli Konuklar, 2009 yılında

Detaylı

1.2.1. Varolmak... 7 1.2.2. Ö renmek...7 1.2.3. Paylaflmak...7 1.2.4. Etkilemek ve Yönlendirmek...7 1.2.5. Mutlu Olmak...7

1.2.1. Varolmak... 7 1.2.2. Ö renmek...7 1.2.3. Paylaflmak...7 1.2.4. Etkilemek ve Yönlendirmek...7 1.2.5. Mutlu Olmak...7 V Ç NDEK LER BÖLÜM I TEMEL LET fi M B LG LER 1. LET fi M N KAVRAMSAL ÇERÇEVES, AMAÇ, TÜR VE ÖZELL KLER...2 1.1. letiflim Kavram...2 1.2. letiflimde Amaç...6 1.2.1. Varolmak... 7 1.2.2. Ö renmek...7 1.2.3.

Detaylı

Prof. Dr. Neslihan OKAKIN

Prof. Dr. Neslihan OKAKIN I Prof. Dr. Neslihan OKAKIN Marmara Üniversitesi..B.F. Çal flma Ekonomisi ve Endüstri liflkileri Bölümü Yönetim ve Çal flma Psikolojisi Anabilim Dal Ç a l fl m a Y a fl a m n d a nsan Kaynaklar Yönetimi

Detaylı

SORUMLULUK PROJELERİ

SORUMLULUK PROJELERİ YAŞAR ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ Sosyal Sorumluluk Projesi, Yaşar Üniversitesi nin kurumsal bilim iddiasının unsurlarından biridir; bu iddianın, akademik ve idari

Detaylı

TMMOB HKMO ANKARA ŞUBESİ 11. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI

TMMOB HKMO ANKARA ŞUBESİ 11. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI TMMOB HKMO ANKARA ŞUBESİ 11. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI 1. GENEL TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ankara Şubesi üyelerinin görüşlerine açılarak hazırlanmış olan program yaklaşımları, ilkeler, önermeler

Detaylı

10. Performans yönetimi ve bütçeleme bağlantıları

10. Performans yönetimi ve bütçeleme bağlantıları 10. Performans yönetimi ve bütçeleme bağlantıları girdi süreç çıktı etki, sonuç Üretkenlik,verimlilik, etkinlik Kaynaklar Nihai Hedefler 4.10.2006 1 Yönetim anlaşması en azından aşağıdakileri içermelidir

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo Sayfa 1 / 6 OCAK 2016 SAYI: 92 Gelişen teknolojiye ayak uydurabilen, teknik bilgi ve becerilere sahip fark yaratacak lider makine mühendisleri yetiştirmek üzere yola çıktıklarını belirten MEF Üniversitesi

Detaylı

fen eğitim kurumları www.fenkoleji.com

fen eğitim kurumları www.fenkoleji.com fen eğitim kurumları www.fenkoleji.com K 8 Fen Koleji'nde, anas n f ndan 8. S n fa kadar bütünlük ve devaml l k arz eden bir e itim program uygulan r. Bu programla tüm s n f düzeylerinde ö rencilere temel

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

BEYKENT OKULLARI MYP GRUBU BĠLGĠ OKURYAZARLIĞI PROGRAMI ESASLARI OluĢturulma Tarihi: 21 Ağustos 2015

BEYKENT OKULLARI MYP GRUBU BĠLGĠ OKURYAZARLIĞI PROGRAMI ESASLARI OluĢturulma Tarihi: 21 Ağustos 2015 BEYKENT OKULLARI MYP GRUBU BĠLGĠ OKURYAZARLIĞI PROGRAMI ESASLARI OluĢturulma Tarihi: 21 Ağustos 2015 1. Tüm çalıģma ünitelerinde araģtırma ödevi verilmesi esastır. Açıklama: Ünite çalıģmaları kapsamında

Detaylı

TÜRK YE DE A LE Ç fi DDET Ülke Çap nda Kriminolojik-Viktimolojik Alan Araflt rmas ve De erlendirmeler

TÜRK YE DE A LE Ç fi DDET Ülke Çap nda Kriminolojik-Viktimolojik Alan Araflt rmas ve De erlendirmeler 1 TÜRK YE DE A LE Ç fi DDET Ülke Çap nda Kriminolojik-Viktimolojik Alan Araflt rmas ve De erlendirmeler stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku ve Kriminoloji Araflt rma ve Uygulama Merkezi 2003

Detaylı

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI 46 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU BA IMSIZ DENET M RAPORU Türkiye

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİ Akdeniz Müftülüğü

YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİ Akdeniz Müftülüğü YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİ Akdeniz Müftülüğü YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİNİN TANIMI Yetişkinler din eğitimi kavramını tanımlayabilmek için önce yetişkinler eğitimini tanımlayalım. En çok kullanılan ifade ile yaygın

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

Prof. Dr. Necmi YÜZBAfiIO LU Galatasaray Üniv. Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dal Ö retim Üyesi ANAYASA HUKUKU EL K TABI

Prof. Dr. Necmi YÜZBAfiIO LU Galatasaray Üniv. Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dal Ö retim Üyesi ANAYASA HUKUKU EL K TABI I Prof. Dr. Necmi YÜZBAfiIO LU Galatasaray Üniv. Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dal Ö retim Üyesi ANAYASA HUKUKU EL K TABI II III Yay n No : 2029 Hukuk Dizisi : 947 1. Bask - Ocak 2007 - STANBUL

Detaylı

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Otopsi Cengiz Özak nc JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Amerikan And : Herkes için adalet ve özgürlükle bölünmez tek ulusa dayanan Cumhuriyet e ve bayra ma ba l olaca ma and içerim. Yer

Detaylı

İçindekiler. 5 BİRİNCİ KISIM Araştırmanın Kavram sal ve Metodolojik Çerçevesi. 13 Çocuğun İyi Olma Hali

İçindekiler. 5 BİRİNCİ KISIM Araştırmanın Kavram sal ve Metodolojik Çerçevesi. 13 Çocuğun İyi Olma Hali İçindekiler x Önsöz ı Giriş 5 BİRİNCİ KISIM Araştırmanın Kavram sal ve Metodolojik Çerçevesi 7 BİR İN C İ B Ö L Ü M Araştırmanın Kavramsal Çerçevesi 7 Çocukluğa Dair Kavramsal Çerçeve ıo Çocukların Mekânsallığı

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVLARI LE SERBEST MUHASEBEC MAL MÜ AV RL K STAJA BA LAMA SINAVINA HAZIRLIK KURSLARI ÇERÇEVE PROGRAMI

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVLARI LE SERBEST MUHASEBEC MAL MÜ AV RL K STAJA BA LAMA SINAVINA HAZIRLIK KURSLARI ÇERÇEVE PROGRAMI T.C. M LLÎ E T M BAKANLI I Talim ve Terbiye Kurulu Ba kanl KAMU PERSONEL SEÇME SINAVLARI LE SERBEST MUHASEBEC MAL MÜ AV RL K STAJA BA LAMA SINAVINA HAZIRLIK KURSLARI ÇERÇEVE PROGRAMI ANKARA 2011 GENEL

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI I. KURUMSALLA MA VE ÖRGÜTLENMEN N GEL LMES Trabzon ubesi nin kurumsal ve örgütlenme yap güçlendirerek daha etkin ve verimli

Detaylı

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2 Atütürk ün Dünyas Cengiz Önal Ekonomik kalk nma, Türkiye'nin özgür, ba ms z ve daima daha kuvvetli olmas n n ve müreffeh bir Türkiye idealinin bel kemi idir. Tam ba ms zl k ancak ekonomik ba ms zl kla

Detaylı

Bölümlerimiz. İletişim Bilimleri Bölümü. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü. Gazetecilik Bölümü

Bölümlerimiz. İletişim Bilimleri Bölümü. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü. Gazetecilik Bölümü Bölümlerimiz İletişim Bilimleri Bölümü Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Gazetecilik Bölümü İletişim Bilimleri Bölümü Lisans programı 2012-2013 yılında 60 öğrenciyle

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012 Hazırlayanlar Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi Laura D. Tyson, Kaliforniya Berkeley Üniversitesi Saadia Zahidi, Dünya Ekonomik Forumu Raporun

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

S V L TOPLUM, YEREL YÖNET MLER VE GENÇL K AB ÜYEL YOLUNDA" S V L TOPLUMLA D YALOG TOPLANTISI 4 SONUÇ B LD RGES 11 ARALIK 2010, STANBUL

S V L TOPLUM, YEREL YÖNET MLER VE GENÇL K AB ÜYEL YOLUNDA S V L TOPLUMLA D YALOG TOPLANTISI 4 SONUÇ B LD RGES 11 ARALIK 2010, STANBUL S V L TOPLUM, YEREL YÖNET MLER VE GENÇL K AB ÜYEL YOLUNDA" S V L TOPLUMLA D YALOG TOPLANTISI 4 SONUÇ B LD RGES 11 ARALIK 2010, STANBUL "Sivil Toplum, Yerel Yönetimler ve Gençlik AB Üyeli i Yolunda Sivil

Detaylı

NDEK LER. 6 Eylül de aç klanan ve lerleme Raporu öncesi Türkiye ye moral verdi i söylenen raporda unlardan bahsedilmi tir:

NDEK LER. 6 Eylül de aç klanan ve lerleme Raporu öncesi Türkiye ye moral verdi i söylenen raporda unlardan bahsedilmi tir: NDEK LER 1.. AB TÜRK YE SON DAK KA 1..1.. BA IMSIZ TÜRK YE RAPORU YAYINLANDI! 1..2.. YE L HAT TÜZÜ Ü 1..3.. ULUSAL VE BÖLGESEL DÜZEYDE KÜÇÜK LETME POL KALARININ EK LLENLENMES NDE PAYDA LARA DANI ILMASI

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ 2015 MALĠ YILI. Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğü FAALĠYET RAPORU

SİİRT ÜNİVERSİTESİ 2015 MALĠ YILI. Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğü FAALĠYET RAPORU SİİRT ÜNİVERSİTESİ 2015 MALĠ YILI Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğü FAALĠYET RAPORU Ocak 2016 1 SUNUġ Siirt Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği 14.10.2008 tarih ve 27024 sayılı Resmî Gazetede

Detaylı

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba 1.1 Ara rman n Amac Ara rmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba olarak hizmet vermekte olan; 1. Bütçe ve Performans Program ube Müdürlü ü 2. Stratejik Yönetim ve Planlama

Detaylı

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005 I B&M Prof. Dr. Erdener YURTCAN KABAHATLER KANUNU VE YORUMU stanbul 2005 Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : 718 1. Bas - Ekim 2005 ISBN 975-295 - 494-4 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi :

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi : 2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ Anayasa nın 49. Maddesi : A. Çalışma Hakkı ve Ödevi Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek,

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz:

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Yorumlar: Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Ekibin yapt n görmekten en çok hoflland m fley: Ekip Yönetimi çin Araçlar 85 EK P K ML DE ERLEND RMES Ekibinizin

Detaylı

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama 21 G R fi Araflt rman n amac na ba l olarak araflt rmac ayr ayr nicel veya nitel yöntemi kullanabilece i gibi her iki yöntemi bir arada kullanarak da araflt rmas n planlar. Her iki yöntemin planlama aflamas

Detaylı

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek Performans Ölçmek Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

KAR YER GÜNLER PROJES. Murat F DAN

KAR YER GÜNLER PROJES. Murat F DAN KAR YER GÜNLER PROJES Murat F DAN 2012-2013 AYBASTI ANADOLU L SES KAR YER GÜNLER PROJES PROJE SAH OLAN OKUL AYBASTI ANADOLU L SES PROJEN N ADI KAR YER GÜNLER PROJEN N AMACI rencilerin meslekleri her yönüyle

Detaylı

Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad!

Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad! Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad! Yay nc l kta ilklere imza atmay bir gelenek hâline getirmifl olan Morpa flimdi de okul öncesi yay nc l nda gelmifl oldu u son noktay büyük bir gurur ve heyecanla sizlerle

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

ARAŞTIRMA PROJESİ NEDİR, NASIL HAZIRLANIR, NASIL UYGULANIR? Prof. Dr. Mehmet AY

ARAŞTIRMA PROJESİ NEDİR, NASIL HAZIRLANIR, NASIL UYGULANIR? Prof. Dr. Mehmet AY ARAŞTIRMA PROJESİ NEDİR, NASIL HAZIRLANIR, NASIL UYGULANIR? Prof. Dr. Mehmet AY Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü 29.03.2012 / ÇANAKKALE Fen Lisesi ARAŞTIRMA PROJESİ

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

Parti Program ve Tüzüklerin Feminist Perspektiften Değerlendirilmesi i

Parti Program ve Tüzüklerin Feminist Perspektiften Değerlendirilmesi i Parti Program ve Tüzüklerin Feminist Perspektiften Değerlendirilmesi i Parti içi disiplin mekanizması (cinsel taciz, aile içi şiddet vs. gibi durumlarda işletilen) AKP CHP MHP BBP HDP Parti içi disiplin

Detaylı

KDU (Kazanım Değerlendirme Uygulaması) nedir?

KDU (Kazanım Değerlendirme Uygulaması) nedir? KDU (Kazanım Değerlendirme Uygulaması) nedir? Kazanım Değerlendirme Uygulaması (KDU), Vitamin Ortaokul Kurumsal üyesi olan özel okullarda, öğrencilerin bilgi ve beceri düzeylerinin bilişsel süreçler çerçevesinde

Detaylı

Anaokulu /aile yuvası anketi 2015

Anaokulu /aile yuvası anketi 2015 Anaokulu /aile yuvası anketi 2015 Araştırma sonucu Göteborg daki anaokulları ve aile yuvaları ( familjedaghem) faaliyetlerinde kalitenin geliştirilmesinde kullanılacaktır. Soruları ebeveyn veya veli olarak

Detaylı

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor?

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Doç.Dr. Nilgün GÖRER TAMER (Şehir Plancısı) Her fakülte içerdiği bölümlerin bilim alanına bağlı olarak farklılaşan öznel

Detaylı

Ö RENC B L M fienl NE HAZIR MISIN?

Ö RENC B L M fienl NE HAZIR MISIN? Ö RENC B L M fienl NE HAZIR MISIN? MED POL ÜN VERS TES Ö RENC B L M fienl NE HAZIR MISIN? lk ad mlar n 2011-2012 e itim döneminde atan Medipol Üniversitesi Ö renci Bilim fienli i nin 2 ncisi bafll yor.

Detaylı

ÇÖZÜM Say : 90-2008. Mustafa BAfiTAfi* I-G R fi

ÇÖZÜM Say : 90-2008. Mustafa BAfiTAfi* I-G R fi ÇÖZÜM Say : 90-2008 KISM SÜREL VEYA ÇA RI ÜZER NE ÇALIfiANLAR LE BU KANUNA GÖRE EV H ZMETLER NDE AY ÇER S NDE 30 GÜNDEN AZ ÇALIfiANLAR 01.10.2010 TAR H NE KADAR YEfi L KART ALAB LECEKLER Mustafa BAfiTAfi*

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

ÖZEL VEGA OKULLARI OYUN SANDIĞIM SORGULAMA ÜNİTESİ BÜLTENİ DİSİPLİNLERÜSTÜ TEMA

ÖZEL VEGA OKULLARI OYUN SANDIĞIM SORGULAMA ÜNİTESİ BÜLTENİ DİSİPLİNLERÜSTÜ TEMA ÖZEL VEGA OKULLARI OYUN SANDIĞIM SORGULAMA ÜNİTESİ BÜLTENİ DİSİPLİNLERÜSTÜ TEMA KENDİMİZİ İFADE ETME BİÇİMİMİZ: Düşünceleri duyguları, doğayı, kültürü, inançları, değerleri keşfetme ve ifade etme yollarını

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU ETİK YÖNERGE TASLAĞI. GEREKÇE: TTB UDEK kararı gereğince, Federasyon Yönetim

PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU ETİK YÖNERGE TASLAĞI. GEREKÇE: TTB UDEK kararı gereğince, Federasyon Yönetim PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU ETİK YÖNERGE TASLAĞI GEREKÇE: TTB UDEK kararı gereğince, Federasyon Yönetim Kurulunun önerileri doğrultusunda bu çalışma yapılmıştır. GENEL KONULAR: Madde 1.Tanım: 1.1.

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM)

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle /AIDS Dr. Aygen Tümer Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada /AIDS Dünya Sa l k Örgütü (DSÖ)/UNAIDS taraf ndan Aral k 2010 tarihinde

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı