AÇIK TOPLUM

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AÇIK TOPLUM 2001-2005"

Transkript

1

2 AÇIK TOPLUM

3 YAYIMLAYAN OPEN SOCIETY INSTITUTE ASSISTANCE FOUNDATION TÜRK YE TEMS LC L KONSEPT VE YAYIMA HAZIRLAYAN HAKAN ALTINAY, GÖKÇE TÜYLÜO LU, NAF Z GÜDER GRAF K TASARIM BURCU KAYALAR RENK AYRIMI, BASKI VE C LT STAMPA GÜNCELLENM fi K NC BASKI STANBUL, MAYIS 2005

4 ÖNSÖZ 6-9 AÇIK TOPLUM DANIfiMA KURULUNDAN TESP TLER AVRUPA B RL 15 Ba ms z Türkiye Komisyonu Avrupa Birli i-türkiye liflkisinin Gelece i Müzakere Sürecinde AB ve Türkiye ye Strateji Önerileri Avrupa Birli i zleme Raporlar Projesi stihdam ve AB-Türkiye liflkilerinde Göç Olgular Araflt rmas Avrupa Türkleri Araflt rmas Türkiye de Avrupa fiüphecili i Araflt rmas fiimdi-now Avrupa Birli i Ansiklopedisi E T M 37 Do u ve Güneydo u da fllevsel Yetiflkin Okuryazarl Güneydo u da Okulöncesi E itimi Ders Kitaplar nda nsan Haklar Taramas E itim Reformu Giriflimi Kültür Kar ncalar Çocuk ve Müze REFORM 57 TESEV Sosyal Politika Forumu Özel Sektör Madencili inde Ekonomik ve Sosyal Haklar nsan Haklar Merkezi Kapasite Geliflim Projesi Mültecilere Adli Destek Projesi Herkes için Adalet Projesi Grameen Mikrokredi Projesi Araflt rma Projeleri Uluslararas Çingene Sempozyumu, Türkiye de Çingene Haklar Psikiyatrik Rahats zl klar Olan Kiflilerin nsan Haklar Projesi Uluslararas Bireysel Silahs zlanma Sempozyumu Sürdürülebilir fiehir Modeli: Yalova Yirmi lde nsan Haklar Filmleri Gösterimi nsan Haklarında Yeni Taktikler KADIN 91 Kad n Fonu Namus Ad na fllenen Cinayetleri Önleme Projesi Hukuk Dan flmanl Projesi Kad nlar n Kat l m n n Önündeki Hukuk D fl Engellerin Araflt r lmas Batman Kad n Merkezi, Kad n n nsan Haklar Programlar Gelifltirme ve Yayma Projesi Kad n Filmleri Festivali Kad n Filmleri Belgesel Gösterimi Kad n Belediye Baflkanlar Toplant s KÜLTÜR SANAT 111 Anadolu Kültür Ebru Projesi - Çok Kültürlülü ü Foto raflama Gezici Avrupa Filmleri Festivali stanbul Yaya Sergisi Video Yerlefltirme Gösterimi Seni Öldürece im çin Çok Üzgünüm Sergisi Do u ile Batı nın Anadolu Buluflması !F stanbul Uluslararas Ba ms z Filmler Festivali S V L TOPLUM 131 Türk Sivil Toplum Kurulufllar ve AB Reform Süreci Uluslararas Konferans STK E itim Merkezi STK Rehberi Gezici Afet E itim Merkezi Toplumsal Duyarl l k Projesi MEDYA 145 Aç k Site, Aç k Radyo Medyakronik Beyo lu Gazetesi Gazeteci E itimi DÜNYADA AÇIK TOPLUM ENST TÜLER 154 Ç NDEK LER 4 Ç NDEK LER 5

5 AÇIK TOPLUM S ZE AÇIK TOPLUM ENST TÜSÜ NDEN VE TÜRK YE DEK ÇALIfiMALARININ GEL fi M NDEN BAHSETMEK ST YORUZ. Aç k Toplum Enstitüsü nün tarihi, New York ta kuruldu u 1979 y l na kadar uzan yor. lk y llardan beri demokrasi, insan haklar ve en baflta da e itim, Aç k Toplum Enstitüsü için en öncelikli konular oldu. O y llarda yap lan en önemli ifl, rkç düzenin hüküm sürmekte oldu u Güney Afrika da siyah ö rencilere beyazlar n gitti i üniversitelere gidebilmeleri için burslar sa lamakt lerin ortalar nda Orta Avrupa daki rejimlere muhalif ayd nlar, yaz lar n devletin tekelindeki bas mevlerinde bast ramad klar için bu ülkelerdeki muhalif ayd nlara fotokopi makineleri yolland y l nda Budapeflte de Central European University kuruldu. Yine doksanlar n bafl nda abluka alt ndaki Saraybosna ya elektrik ve su götürüldü; Saraybosna sakinlerine, abluka süresince kendi yiyeceklerini yetifltirebilmeleri için meyve-sebze tohumlar da t ld. Totaliter bir rejimin sonras nda aç k toplumun otomatik olarak kurulamayaca na inanan ve so uk savafl sonras Rusya n n durumu konusunda Bat n n kendini sorumlu hissetmesi gerekti ini düflünen Aç k Toplum Enstitüsü, Rusya ya toplam bir milyar dolar destek sa lad. Bu deste in 100 milyon dolarl k k sm, Rus bilim insanlar n n ülkelerini terk etmelerinin önüne geçmek için harcand. Son y llarda küreselleflmenin olumsuz yönlerine de dikkat çekmeye çal flan Aç k Toplum Enstitüsü, ayn zamanda uluslararas hukuk alan n n geniflletilmesine de büyük önem verdi ve bunun en önemli araçlar ndan olan Uluslararas Ceza Mahkemesi nin kuruluflunu her aflamas nda destekledi. Aç k Toplum Enstitüsü, 11 Eylül 2001 sald r lar n n hemen sonras nda artan güvenlik önlemlerinin özgürlükleri ortadan kald rmas n önlemek için insan haklar kurulufllar na deste ini art r rken, göçmenlerin -özellikle de Müslüman göçmenlerin- haklar n koruyan kurulufllara 2.5 milyon dolarl k acil destek sa lad. Aç k Toplum Enstitüsü günümüzde elliyi aflk n ülkede faaliyet göstermekte, faaliyetleri için gerek duydu u kaynaklar kurucusu olan George Soros sa lamaktad r. Wall Street tarihinin en baflar l yat r mc s say lan George Soros, Business Week e göre mal varl n n üçte ikisini Aç k Toplum Enstitüsü ne ba fllam fl durumda. Soros, kendisine, servetini niçin bu yolda kulland soruldu unda, hem faflizm hem de komünizm alt nda yaflad n ve bu iki rejim alt nda yaflamaktan duydu u rahats zl a karfl en iyi çözümü London School of Economics te hocas olan filozof Karl Popper in aç k toplum felsefesinde buldu u cevab n veriyor. Karl Popper, gerçe i alg lay fl m z n mükemmeliyetten uzak ÖNSÖZ 7

6 oldu unu söyler, tespitlerimizde ve görüfllerimizde yan labilece imizi bilerek davranmam z, toplumlar da bu fark ndal n fl nda düzenlememizi önerir. Popper a göre, büyük do rularda srarc olmak yerine, do ruya giden yola önem vermek gerekir. Bu da her görüflü elefltirel analize tabi tutmay, farkl görüfllerin yeflerdi i canl sivil toplumlar oluflturmay, anlaflmazl klar fliddet yoluyla de il, hukukun üstünlü üne baflvurarak çözmeyi, egemen görüflleri cesurca s nayan sanat ve bilim gibi etkinliklere gerekli kaynaklar ay rmay gerektirir. Aç k Toplum Enstitüsü nün Türkiye deki çal flmalar na gelince y l n n Aral k ay nda Türkiye nin Avrupa Birli i ne aday ülke oluflunun karara ba lanmas, Aç k Toplum Enstitüsü nün Türkiye yi düflünmeye bafllamas na vesile oldu. Avrupa Birli i ne aday ülke olman n Orta Avrupa ülkelerinde ne tür olumlu dönüflümlere vesile oldu unu birinci elden izlemifl olan Aç k Toplum Enstitüsü, Türkiye de de bu süreci desteklemenin önemli olabilece i tespitinden yola ç karak, Ocak 2000 de bafllayan ve 15 ay süren bir Türkiye yi düflünme süreci yaflad. Bu süreçte, Türkiye deki 100 ü aflk n sivil toplum temsilcisi, akademisyen ve siyasetçi ile görüflülerek, Aç k Toplum Enstitüsü nün Türkiye de var olup olmamas gerekti i, e er Türkiye de var olacaksa hangi konular n öncelikli olabilece i üzerine detayl görüfl al fl veriflinde bulunuldu. Bu süreçte, konufltu umuz pek çok kifliden, daha önceki y llarda Aç k Toplum Enstitüsü nün Türkiye de var olmas gerekti ini düflünerek enstitü ile ba lant kurmaya çal flt klar n, geç de olsa bunun flimdi gerçeklefliyor olmas ndan memnuniyet duyduklar n gördük. Yine ayn süreçte, son derece yarat c, becerikli, sebatkâr aktivistlerle tan flt k. Türkiye de var olma konusundaki flevkimiz daha da artt. Türkiye de var olma karar n ald ktan sonra, Temmuz 2001 de kurulufl baflvurumuzu yapt k ve dört gün gibi k sa bir sürede baflvurumuz kabul edildi. A ustos 2001 de Bebek teki ofisimizde çal flmaya bafllad k. A ustos 2001 den sonra neler oldu undan söz etmeden önce genel çal flma prensiplerimizi aç klamak yararl olacakt r. Aç k Toplum Enstitüsü nün son derece ademi merkezîyetçi bir çal flma biçimi vard r. Aç k Toplum teorisinin temel birtak m ilkeleri olmakla birlikte, her toplumun daha aç k bir toplum olma yönünde evrilmesinin farkl yollar ve öncelikleri olabilece inin ayr m nda olan Aç k Toplum Enstitüsü, çal flt ülkelerde o ülkenin önde gelen kiflilerinden oluflan Yönetim Kurullar ya da Dan flma Kurullar rehberli inde hareket eder. Türkiye de de kuruluflumuzun ertesinde dokuz kiflilik bir Dan flma Kurulu oluflturuldu ve proje baflvurular Dan flma Kurulu toplant lar nda de erlendirilmeye baflland. Desteklenmesinde yarar görülen projeler New York taki merkezimize tavsiye ediliyor. Tamamen gönüllü olarak ve büyük bir özveriyle çal flan Dan flma Kurulu üyelerimize çok müteflekkiriz. Kendilerinin aç k toplumla, Türkiye nin daha aç k bir topluma do ru evrilmesi hakk ndaki, ve Aç k Toplum Enstitüsü nün bu konuda oynayabilece i rolle ilgili görüfllerini bir sonraki bölümde, 2001 den bu yana görev yapan kurul üyelerinin isimlerini ise kitab n sonunda bulabilirsiniz. Aç k Toplum Enstitüsü nün Türkiye deki çal flma biçimi ile di er ülkelerdeki çal flma biçimi aras nda baz önemli farklar var. Aç k Toplum Enstitüleri bir çok ülkede, kendileri d fl nda yap lan projelere kaynak sa lamakla birlikte, esasen kendi program ve projelerini uygular. Türkiye de ise, Aç k Toplum Enstitüsü nün geleneksel olarak çal flt bir çok alanda faaliyet gösteren gayet baflar l kurulufllar bulundu u için, bu kurulufllar n yapt klar n tekrar etmek yerine onlar n çal flmalar na destek olmay seçtik. Bunu yaparken, yeni kat ld m z bu yetkin orkestrada iyi bir ikinci keman olmaya çal flt k. Yine di er ülkelerdeki uygulamalardan farkl laflan bir baflka yönümüz de, a rl kl olarak Türkiye deki kifli ve kurumlar taraf ndan desteklenmeyen hiçbir projeye destek vermeme karar m z idi. leriki sayfalarda 2001 sonbahar ndan bu yana destekleme mutlulu una eriflti imiz projeler hakk nda özet bilgiler bulacaks n z. Dört y la yaklaflan süre içinde, burada bahsi geçen projelere alt milyon dolar aflk n destek sa land. Bu projeler aras nda kamuoyu taraf ndan en iyi tan nan, Akil Adamlar olarak da bilinen Ba ms z Türkiye Komisyonu oldu. Aç k Toplum Enstitüsü'nün giriflimiyle kurulan bu komisyon, aç k toplum dayan flmas n n iyi bir örne i olmay hâlen sürdürüyor. Komisyon gerçekten özveriyle çal flt ve Türkiye için kritik olan Aral k 2004 AB zirvesinden hemen önce Avrupa'da, Türkiye hakk nda aç k fikirli bir anlay fl oluflmas nda çok etkili oldu. Lâkin biz, Türkiye'de zihinsel engelliler ve göçmenler gibi sesini duyuramayan gruplar n haklar n savunan, sinema festivallerini Anadolu'nun her köflesine ulaflt ran, ö rencilere elefltirel ve analitik düflünme becerileri kazand ran, namus cinayetleri konusunda fark ndal k ve duyarl l k yaratan di er projelerle de, en az Ba ms z Türkiye Komisyonu ile duydu umuz ölçüde gurur duyuyoruz. HAKAN ALTINAY AÇIK TOPLUM ENST TÜSÜ TÜRK YE D REKTÖRÜ MAYIS 2005 ÖNSÖZ 8 ÖNSÖZ 9

7 aç k toplum ideali nedir? Aç k toplum ideali kan mca flöyle özetlenebilir: Rekabet hukukunun geçerli oldu u bir d fla aç k piyasa ekonomisi, uluslararas standartlara ve sözleflmelere dayal bir insan haklar hukuku, tümü ile saydam bir kamu maliyesi. ESER KARAKAfi Aç k toplum çok temel bir yaflam fleklinin felsefesidir asl nda. Hiçbir tabu dinlemeksizin her fleyin tart flmaya aç k olmas olgusudur. Aç k toplum sürekli de iflime aç k olmal, toplumun tüm bireylerinin kat l m na aç k olmal. CAN PAKER Aç k toplum ideali fleffaf ve halk için çal flan bir devlet anlay fl n n peflinde koflan, hak ve özgürlüklerinin bilincinde olan, kendi ve di erlerinin haklar na sayg gösteren ve savunan, karfl l kl hoflgörü ve dayan flma içinde olan bilinçli ve elefltirel bak fl aç s na sahip, sorumlu insanlar bütünüdür. ÖZLEM DALKIRAN Hiçbir fikrin, inanc n, politikan n, kurumun ve -tabii- yaflam tarz n n tek ve mutlak do ru olarak kabul edilmedi i; dolay s yla alternatif fikirlerin bast r lmas na dayanan kuvvet iliflkileri yerine tart flma ve elefltirinin hâkim oldu u; k sacas, mutlak ve total do rular d fl nda farkl olan her fleye aç k, ço ulcu, demokratik, özgür toplum. ÖMER MADRA Aç k toplum, liberal demokrasinin belki en önemli kuramc s olan bilim ve siyaset felsefecisi Karl R. Popper n, baflta faflizm ve komünizm olmak üzere özgürlükçü demokratik düzenin karfl s nda olan ideolojilerin öldürücü bir elefltirisini yapt Aç k Toplum ve Düflmanlar adl kitab nda ortaya att bir kavram. Bana göre aç k toplum her fleyden önce, farkl fikir ve önerilerin serbestçe ileri sürülebildi i, serbestçe tart fl labildi i; insanlar n düflüncelerini, teorilerini serbestçe de ifltirebildikleri toplumdur. Do ru nun hiçbir kiflinin, grubun ya da partinin tekelinde olmad aç k toplumlar önlerindeki sorunlar çözmek, giderek daha özgür, daha müreffeh ve daha adil düzenler kurmak yetene ine sahiptir. Çünkü denenip yanl fll anlafl lan politikalardan vazgeçmek, yerine yenilerini geçirmek imkân aç k toplumlarda mevcuttur. fiah N ALPAY Kan mca Aç k Toplum ve Demokratik Toplum idealleri örtüflmekle beraber; demokratik toplum un vurgusunun siyasal sistem ve regülasyon üzerine, aç k toplum un vurgusunun ise bireysel-toplumsal sivil inisiyatif, serbesti ve mobilite üzerine oldu u söylenebilir. O UZ ÖZERDEN Toplumumuzda aç k toplum idealine denk düflen önemli etik ve kültürel figürler bulunmaktad r. Bunlardan en önemlisi, kuflkusuz Mevlana n n Ya oldu un gibi görün, ya da göründü ün gibi ol sözüdür. Yap itibari ile kiflisel bir tavsiye gibi görünen bu sözü, kifliselden öte, kurumsal ve toplumsal bir planda ele almakta fayda vard r. Kendimizde, evimizde, flirketimizde, sendikam zda, enstitümüzde ve genel olarak toplumsal iliflkilerimizde yukar daki sözün gere ine uygun davrand m zda bu ideale ulaflmada önemli mesafeler kat edece imizi düflünüyoruz. Günlük hayat m zda fleffafl k diye tan mlanan olgunun asl nda aç k insan, aç k flirketi, aç k toplumu ve aç k devleti ça r flt rd n biliyoruz. Aç k toplum idealini öngören bir di er ifade de Niçin yapmad n z söylüyorsunuz? ifadesidir. Aç k toplum ideali asl nda; kiflinin kendisine, ailesine, iflyerine, partisine, sendikas na kolay hesap verebilme ve hesap sorabilme yetisini ifade etmektedir. SAL M USLU Bana göre aç k toplum ideali; bireylerin tüm farkl l klar n koruyarak ve kendilerini her anlamda güvende hissederek, dünyal bir yurttafl olabilmesidir. NEBAHAT AKKOÇ Bireylerin ve sivil toplum örgütlerinin hiçbir k s tlamaya tabi olmadan o toplumun ortak sorunlar hakk nda görüfl bildirebildikleri, karar verme mekanizmalar na kat labildikleri bir ortamd r. Aç k toplumun olmazsa olmaz koflullar (1) devletin bu sivil ortam sa layan yasal düzenlemeleri yapmas, (2) bireylerin ve sivil toplum örgütlerininse hoflgörü ve de iflik olabilmeye hürmet kültürüne sahip olabilmeleridir. ÜSTÜN ERGÜDER Denir ki; hiçbir özgürlük di erinden daha az önemli, hiçbir hak ihlali bir di erinden daha az önemsiz de il. Do ru, ama yine de ifade özgürlü ü az c k önde duruyor bence. O olmay nca, hiçbiri olam yor ki... NAD RE MATER Kendine aitleri ortaya koyup tan mlamak isteyen bireye aç k olan; bireyin, kendisini ilgilendiren her etkiyi anlamas na, de erlendirmesine f rsat veren ve bireye cevap hakk tan yan; ve bu hakk n en çok da, birey ad na karar verme iddias nda olan yetkilendirilmifl kiflilere karfl savunuldu u; kamunun, ay rmaks z n, bütün farkl l klar ile bireylerin tamam, her bireyin ise kamu olarak kabullenildi i; her iliflkinin te et noktalar n n hoflgörü ile bafllad, çat flmalar n uzlaflmaya dönüfltü ü toplumdur. SAB H ATAÇ türkiye nin daha aç k bir toplum olmas neleri içerir? Bence Türkiye nin daha aç k bir toplum olmas, ülkenin her taraf nda ve kamu alan n n her düzeyinde kad nlar n ve gençlerin katk lar na aç k bir toplum olmay içerir. Sivil toplum örgütlenmesinden parlamentonun iflleyifline, üniversitelerden cezaevlerine kadar uzanan genifl bir alanda çeflitli barajlar n, k s tlamalar n kald r lmas n içerir. Az nl k gruplar n kendilerini ço unluk gibi hissedebilmelerini içerir. E itimin kalitesinin yükselmesini, yoksul ailelerin çocuklar için ulafl labilir hale gelmesini, üniversitelerin özgürleflmesini, medyada özgür ve ço ulcu bir yap n n var olmas n gerektirir. Düflüncenin ve düflünmenin gerçekten laikleflmesine ihtiyaç gösterir. OSMAN KAVALA Kan mca 2004 Temmuz unda bu sorunun cevab art k tümü ile AB üyeli ine endeksli... ESER KARAKAfi Kuvvet ve servet merkezlerinin, siyasi ve askeri otoritenin hiçbir eyleminin hukuk ve elefltiri mekanizmas n n d fl nda kalamayaca, az nl k haklar n n ve temel haklarla özgürlüklerin garanti alt na al nm fl oldu u, s n rs z düflünce özgürlü ünün hüküm sürdü ü, hukukun üstünlü üne dayanan bir toplum yap s na ulaflmay mümkün k lacak kurumlar n, bar fl, adalet ve do an n korunmas gibi kamusal yararlar garanti edecek kurumlar n oluflturulmas n ve gelifltirilmesini içerir. ÖMER MADRA Türkiye de aç k toplum idealinin önündeki temel engelin zihniyet ve inanç sistemleri düzeyinde oldu unu düflünüyorum. Reformlar k sa sürede yap labilir, ancak zihniyet dönüflümü zaman alan, meflakkatli bir süreçtir. O UZ ÖZERDEN Türkiye nin daha aç k bir toplum olabilmesi için (1) devletin siyasal hayat ndaki rolünün yeniden tan mlanmas ve (2) toplumda aç k toplum kültürünün gelifltirilmesi, yeni bir vatandafl kavram na sahip olmam zdan geçmektedir. Bu kültürün gelifltirilmesi için de iki sürecin çok önemli oldu unu AÇIK TOPLUM 10 AÇIK TOPLUM 11

8 düflünüyorum: (a) temel e itim sisteminde bu hedef göz ard edilmemeli; (b) daha çok örgütlü siyasi kat l m ve demokrasi. ÜSTÜN ERGÜDER Türkiye nin daha aç k bir toplum olabilmesi için; öncelikle tabular n y k lmas, evrensel insan haklar normlar na uyulmas, cinsiyet eflitli i, fleffafl k ve tüm bunlar n do al sonucu olarak geliflecek olan insani ve ekonomik kalk nma gereklidir. NEBAHAT AKKOÇ Türkiye nin daha aç k bir toplum olmas öncelikli olarak, verginin, ödenebilir düzeyde, tüm kesimlere uzanan bir yap da ve karmafl k olmayan bir mevzuatla al nmas n içerir. Çünkü insanlar bedelini ödedikleri fleyi daha rahat ve yo un bir flekilde sorgulayabilirler. Kolay sorgulanabilen kifli, kurum ve devlet aç k ve fleffaf olma zorunlulu unu hisseder. Demokrasinin, eksiksiz, defosuz, ülkeye özel flarts z, tüm kurum ve kurallar ile iflletilmesini içerir. Dünyada daha fazla demokrasiden, daha aç k yönetimden ve daha fleffaf denetimden dolay da lan toplumlar, parçalanan devletler yoktur. Farkl düflüncelere tahammül, fliddet unsuru içermedi i sürece her türlü propaganda ve yayma özgürlü ünü içerir. Bu flekilde tekelci akl n düflebilece i yan lg lar bertaraf edilebilece i gibi, yeni düflüncelere, yeni fikirlere ve yeni bulufllara, ortak akla uygun bir ortam haz rlanm fl olunacakt r. SAL M USLU Türkiye de demokratikleflmenin yayg nlaflmas ve derinleflmesinin önemli koflullar ndan birisi, toplumun zihniyet ve kurum olarak otoriter devletten özerkleflebilmesidir. Yurttafll k bilincinin güçlenmesi kadar, özerk toplumsal örgütlenmelerin geliflmeleri ve siyasi kat l m n yayg nlaflmas, Türkiye topraklar üzerinde yaflayanlar n kendilerini sadece hak sahibi olarak de il ayn zamanda bu toplumun daha iyi yaflanabilir hale gelmesi için sorumlu hissetmelerini sa layabilecektir. Cumhuriyet rejiminin asabiyyesi eflitlik idealidir. E itimden sa l a, gelir da l m ndan siyasal ve kültürel haklara uzanan bu eflitlik ideali alan n n hareketlenmesi, toplumsal yaflam n kal c biçimde demokratikleflmesini sa layacakt r. AHMET NSEL Öncelikle her iliflki için demokratik yöntem, diyalog ve uzlaflmaya dair estetik bir dil ve söylem. Devletin, tüm yurttafllara ait oldu u duygusunun yarat lmas, birey ve birey kümelerinin gerek do al olarak, gerek tercihleri sonucu kifliliklerinde bar nd rd de erlere yaflam hakk, beslenme özgürlü üne yönelik kamusal de iflim. Bireylerin, dinleme, alg lama, tan ma ve sorgulama sonucunda kendinde olan kat l k ve olumsuzlu u terk edip, eksikli ini ötekinin güzelli i ile tamamlamaya çal flmas n, al p verme sorumlulu unu içerir. SAB H ATAÇ Türkiye nin aç k bir toplum olmas n n ön koflulu, baflkalar ndan farkl düflünebilmekten kaç nmayan ve baflkalar yla beraber olabilmek için kendisini sansüre tabi tutmayan insanlar n var olmas d r. Bu ön koflulun sa lanmas ndan sonra aç k topluma yönelebilmek için gerekli ortam n oluflturulmas gerekir. Bu ise ancak smet nönü nün Türkoca binas nda yaz l sözünün konuya uyarlan p ciddiye al nmas yla olanakl d r. HASAN ERSEL aç k toplum enstitüsü türkiye nin daha aç k bir toplum olmas na nas l destek verebilir/ veriyor? Benim düflüncem, demokratikleflmeye destek olmayan hiçbir projeye destek olmamal y z. CAN PAKER Bütün dünyada oldu u gibi Türkiye de de toplum içinde yavafl yavafl evrimleflti i görülen insan haklar kültürünün yayg nlaflt r l p gelifltirilmesine verdi i deste i sürdürmek ve art rmak suretiyle. Az nl klar n, kad nlar n ve gelecek kuflaklar n (çevre) haklar n n korunmas ve geniflletilmesi mücadelesini yürüten hareketlere verdi i destek ve dayan flmay sürdürüp geniflleterek. ÖMER MADRA Aç k Toplum Enstitüsü, birçok ülkede oldu u gibi Türkiye de de Aç k Toplum fikrinin geliflmesi, bu idealin gerçekleflmesinin önündeki bafll ca engellerin neler oldu unun saptanmas ve bu engellerin ortadan kald r lmas için yap lmas gerekenlerin belirlenmesi faaliyetlerinde sivil topluma destek veriyor. Bu ba lamda Aç k Toplum Enstitüsü nün Avrupa Birli i üyeli inin koflullar n yerine getirmesine yönelik araflt rma ve çal flmalara sa lad fikri ve maddi destek, Türkiye nin Aç k Toplum olma mücadelesine sa lad en önemli destek olarak görülebilir. fiah N ALPAY E itim ve kültür alan ndaki projelere öncelik vererek. O UZ ÖZERDEN Aç k Toplum Enstitüsü, burada var oldu undan beri aç k topluma ulaflmada önem tafl yan hukuk, kad n, medya ve benzeri alanlarda çal flan grup ve sivil toplum kurulufllar na destek verdi. Destek çok daha yayg nlaflacak, zenginleflecek elbette. NAD RE MATER Aç k Toplum Enstitüsü Türkiye de, do al afetlerden, anneçocuk sa l na, bilimden sanata, e itimden kültüre, küçük ve orta ölçekli projelerden, medya ve hukuk alanlar na kadar genifl bir yelpazede haz rlanan projelere destek veriyor. Enstitü, Türkiye nin AB ye üyelik sürecinde AB için aç k toplum dinami i oluflturuyor. SAL M USLU Aç k Toplum Enstitüsü nün destekledi i projelerin bu hedefe çok uygun oldu unu düflünüyorum. E itimde reform ve sivil toplum örgütlerinin ülkenin toplumsal ve siyasal hayat na kat l m n destekleyecek, bu örgütlerin hem kapasitelerini art racak hem de aç k toplum kültürünün geliflmesine katk s olacak projelerin artan bir flekilde benimsenmesine devam edilmelidir. ÜSTÜN ERGÜDER Aç k Toplum Enstitüsü; aç k toplum idealini hedefleyerek çal flmaktad r. Bugüne kadar destekledigi her çesit çal flma bu perspektife uygun olarak seçilmistir. NEBAHAT AKKOÇ Destek talep eden projeler aras ndan, aç k topluma götürebilecek en iyileri seçiliyor. Daha iyi sonuçlar için sivil toplum taraf ndan sürekli daha iyi projelerin üretilip sunulmas na ihtiyaç var. SAB H ATAÇ Aç k toplum idealine ters düflmeyen iyi düflünülmüfl ve yeni bir bak fl aç s getiren projelere destek vermek ve kamuoyunun onlar tan mas na yard m etmek. HASAN ERSEL AÇIK TOPLUM 12 AÇIK TOPLUM 13

9 avrupa birli i Avrupa Birli i, Türkiye için bir aç k toplum dinami i niteli inde. Türkiye nin kat l m da Avrupa y daha aç k bir toplum haline getirecektir. Aç k Toplum Enstitüsü olarak, Türkiye nin Avrupa Birli i ne girifl sürecini destekleyen reform izleme projelerini önemsiyoruz. Ayn zamanda Avrupa da Türkiye ye yönelik endiflelere fl k tutabilecek bilimsel araflt rmalar da destekliyoruz. Avrupa n n önde gelen vizyonerlerinin ve düflünce üretim kurulufllar n n Türkiye konusunu aç k fikirli bir flekilde de erlendirmelerine ön ayak oluyoruz. 14

10 Türkiye ye Avrupa Birli i yolunda ba ms z bir destek! Ba ms z Türkiye Komisyonu TÜRK YE AVRUPA NIN HAYAT S GORTASIDIR. MICHEL ROCARD, FRANSA ESK BAfiBAKANI AVRUPA B RL 'N N 17 ARALIK'TA ALACA I KARAR KONUSUNDA EN ETK N MÜDAHALE B R S V L TOPLUM ÖRGÜTÜNDEN GELD. AÇIK TOPLUM ENST TÜSÜ'NÜN G R fi M YLE KURULAN BA IMSIZ TÜRK YE KOM SYONU MÜTH fi B R RAPOR HAZIRLADI. RAPORUN ALTINDAKI MZALAR RAPOR KADAR ÖNEML. Z RA, HER B R SON DERECE SAYGIN VE K MSEYE LÜTUFTA BULUNMAYAN, ÇIKAR KARfiILI I TEK KEL ME ETMEYECEK K fi LER. AYRICA, B R DE RAPORUN ÇER VAR. BEN fi MD YE KADAR TÜRK YE HAKKINDA BÖYLES NE DERL TOPLU, NEF S B R D LLE KALEME ALINMIfi VE AB ÜLKELER NDE TÜRK YE ALEYHTARI GÖRÜfiLER ÇÜRÜTEN BAfiKA BIR RAPOR LE KARfiILAfiMADIM. GÖRMED YSEN Z NANAMAZSINIZ. BU DOKUZ K fi L K GRUP, TÜRK YE'N N AVRUPA B RL NDE MÜZAKERE TAR H ALAB LMES VE TÜRKIYE N N AB CAM ASI TARAFINDAN REDDED LMEMES Ç N ÖYLES NE ETK L, ÖYLES NE MÜTH fi B R ÇALIfiMA YAPIYORLAR K, HAYRAN KALMAMAK MKÂNSIZ. AVRUPA'NIN ÇEfi TLI BAfiKENTLER NDE ZLED M, KONFERANSLARDA D NLEDIM. AVRUPA PARLAMENTOSU'NDAK MÜCADELELER N GÖRDÜM. AB'N N ÖNEML TV PROGRAMLARINDA SEYRETT M. H ÇB R TÜRK RESM YETK L, S YASETÇ VEYA RESM OLMAYAN TEMS LC N N YAPAMAYACA I KADAR ETK L B R KAMPANYA SÜRDÜRÜYORLAR. KULLANDIKLARI GEREKÇELER, SEÇT KLERI D L VE GENEL YAKLAfiIMLARI LE KARfiI TARAFI S L P GEÇ YORLAR. BU NSALARIN BU ÇALIfiMADAN H ÇB R MADD ÇIKARLARI YOK... SADECE DÜfiÜNCE NAMUSLARI VAR. MEHMET AL B RAND, POSTA GAZETES Türkiye nin Avrupa Birli i ne kat l m n tüm yönleriyle araflt rmak için vakf m z n giriflimiyle kurulan Ba ms z Türkiye Komisyonu, Avrupa Birli i ülkelerinde Cumhurbaflkanl, Baflbakanl k, D fliflleri Bakanl ve Avrupa Komisyonu Üyeli i yapm fl önde gelen devlet adamlar ndan ve ayd nlardan olufltu. Komisyon un Baflkanl n Finlandiya eski Cumhurbaflkan Martti Ahtisaari yapt. AB BA IMSIZ TÜRK YE KOM SYONU Di er üyeler ise; Fransa eski Baflbakan Michel Rocard Hollanda D fliflleri eski Bakan ve Avrupa Komisyonu eski üyesi Hans van den Broek spanya D fliflleri eski Bakan ve Avrupa Konseyi eski Genel Sekreteri Marcelino Oreja Aguirre Avrupa Parlamentosu üyesi ve Avrupa Komisyonu eski üyesi Emma Bonino Tony Blair in dan flman merkez sol ideolog Anthony Giddens Polonya D fliflleri eski Bakan Bronislaw Geremek 16 AB BA IMSIZ TÜRK YE KOM SYONU Almanya Saksonya Eyaleti eski Baflkan Kurt Biedenkopf Avusturya D fliflleri Bakanl eski Müsteflar Albert Rohan (Raportör) üstteki resim: Martti Ahtisaari; soldan sa a: Hans van den Broek, Martti Ahtisaari, Michel Rocard, Albert Rohan 17

11 2004 y l içinde alt ay çal flan, iki defa Brüksel de ve bir defa da Türkiye de toplanan Ba ms z Türkiye Komisyonu nun haz rlad rapor, 2004 sonbahar nda Avrupa n n dokuz baflkentinde (Brüksel, Berlin, Lahey, Londra, Barselona, Viyana, Paris, Roma ve Varflova), Avrupa kamuoyuna sunuldu. Avrupa da Türkiye konusunda duyulan endiflelerin giderilmesi ve Türkiye ye karfl aç k fikirli bir yaklafl m benimsenmesi do rultusunda çok önemli bir rol oynad na inand m z Komisyon, Avrupa y Türkiye konusunda ayd nlatmay önümüzdeki dönemde de sürdürecek. yukar dan afla ya: Milliyet, Vatan, Sabah gazeteleri, 7 Eylül AB BA IMSIZ TÜRK YE KOM SYONU 18 AB BA IMSIZ TÜRK YE KOM SYONU 19

12 Tehdit mi, f rsat m? Avrupa Birli i-türkiye liflkisinin Gelece i TÜRK YE N N ÜYEL K TALEB AVRUPA NIN BÜTÜNLÜ Ü AÇISINDAN B R TEHD TM fi G B ALGILANSA DA, ASLINDA AVRUPA B RL Ç N NANILMAZ DERECEDE BÜYÜK B R FIRSATTIR. TÜRK YE fi MD YE KADAR ÜYEL K Ç N BAfiVURAN ÜLKELER ARASINDA EN BÜYÜK VE STRATEJ K AÇIDAN EN ÖNEML ÜLKED R. E ER AVRUPA B RL L DERLER MÜZAKERE TAR H N BU YIL B R KEZ DAHA ERTELERSE, AB YE KATILIM PERSPEKT F NDEN B R DIfi POL T KA ARACI OLARAK FAYDALANMAYI R SKE ATMIfi OLURLAR. E ER AVRUPA B RL, TÜRK YE G B ÖNEML B R ORTA IN KABULÜ Ç N MANTIKLI B R TAKV M ÖNEREMEZSE, SADECE TÜRK YE N N GÖZÜNDE DE L, D ER B R ÇOK ADAY ÜLKEN N GÖZÜNDE DE NANDIRICIL INI Y T RECEKT R. DR. HEATHER GRABBE, CENTRE FOR EUROPEAN REFORM ngiltere nin önde gelen araflt rma kurulufllar ndan Centre for European Reform (CER), Avrupa Birli i ve Türkiye için Türkiye nin Avrupa Birli i ne Adayl k Süreci Stratejisi bafll kl projesiyle Türkiye nin Avrupa Birli i adayl n her iki taraf aç s ndan da inceleyen 4 rapor haz rl yor. Raporlar n üçü 2004 ün ikinci yar s nda uluslararas kamuoyuna sunuldu, son rapor ise 2005 yaz nda sunulacak. Türkiye nin Avrupa Birli i ne giriflinin avantaj ve dezavantajlar konusunda ba ms z ve tarafs z araflt rma say s n n ço almas amac yla bu projeyi destekliyoruz. Bu tür araflt rmalar destekleyerek, Türkiye nin AB üyeli i konusunda daha verimli tart flmalara olanak sa lanabilece i kan s nday z. Steven Everts, Heather Grabbe, Charles Grant AB AVRUPA B RL -TÜRK YE L fik S N N GELECE 20 AB AVRUPA B RL -TÜRK YE L fik S N N GELECE 21

13 Müzakereler bafllay nca neler olacak? Müzakere Sürecinde Avrupa Birli i ve Türkiye ye Strateji Önerileri TÜRK YE ÖRNE, DEMOKRAS DE ERLER N N, NSAN HAKLARININ, HUKUKUN ÜSTÜNLÜ ÜNÜN VE LA KL N HERHANG B R KÜLTÜRE YA DA D NE ÖZGÜ OLMADI INI GÖSTER YOR. TAM TERS NE, BUNLAR CO RAF, KÜLTÜREL VEYA D N SINIRLARI OLMAYAN EVRENSEL DE ERLER. STAT K B R DEMOKRAS MODEL NDENSE, TÜRK YE N N DEVAM EDEN DEMOKRAT KLEfiME SÜREC KOMfiULARI Ç N B R LHAM KAYNA I OLAB L R. TÜRK YE N N AB YE KABULÜ, AB N N ÇOK KÜLTÜRLÜ VE FARKLI DE ERLER KABUL EDEN B R TOPLUM SUNMA PROJES NDEK AZM N HAKLI ÇIKARACAKTIR. MICHAEL EMERSON VE NATHALIE TOCCI, CEPS Brüksel in en sayg n düflünce kuruluflu Centre for European Policy Studies (CEPS), bu projede, Ekonomi ve D fl Politika Forumu ile birlikte, Avrupa Birli i üyeli i için görüflmeler bafllad takdirde, Türkiye nin ekonomik yap s n n Avrupa Birli i ne uyum konusunda zorluk yaflayabilece i alanlarda yarat c çözümler ve politikalar üretti. CEPS in, Ekonomi ve D fl Politika Forumu (EDPF) ile iflbirli i içinde haz rlad 12 rapor, 2004 sonbahar nda yay mland, Brüksel ve stanbul da düzenlenen toplant larla kamuoyuna sunuldu, AB-Türkiye iliflkileri aç s ndan önemli birer referans niteli i kazand. AB MÜZAKERE SÜREC NDE AB VE TÜRK YE YE STRATEJ ÖNER LER 22 AB MÜZAKERE SÜREC NDE AB VE TÜRK YE YE STRATEJ ÖNER LER 23

14 neyi kendimize, çuvald z baflkas na... Avrupa Birli i zleme Raporlar Projesi AVRUPA B RL MERCEK ALTINDA: AB ÜYEL K SÜREC N ZLEME RAPORLARI S ML ÇALIfiMA, KOPENHAG S YAS KR TERLER N YER NE GET RMEK ÜZERE TÜRK YE N N BÜYÜK B R SÜRAT VE C DD YETLE REFORM ÇALIfiMALARINI GERÇEKLEfiT RD B R DÖNEMDE, B RÇO U GEÇT M Z MAYIS AYINDA ÜYE OLMUfi BULUNAN ÜLKELER N S YAS KR TERLER ALANINDA YÜRÜTTÜKLER ÇALIfiMALARI ÖZETLER. PROJE, B R REFERANS BELGES OLARAK BAfiTA AB GENEL SEKRETERL OLMAK ÜZERE BU ALANDA ÇALIfiMALARI YÜRÜTENLERE BÜYÜK B R FAYDA SA LAMIfiTIR. KAMU KURULUfiLARININ, HÜKÜMET DIfiI KURULUfiLARLA ORTAKLAfiA YÜRÜTTÜ Ü BU T P ÇALIfiMALAR, MÜZAKERELER AÇILDIKTAN SONRA YÜRÜTÜLECEK ÇALIfiMALARA SA LAM B R TEMEL OLUfiTURMASI AÇISINDAN DA Y B RER ÖRNEK TEfiK L ETMEKTED R. MURAT SUNGAR, AVRUPA B RL GENEL SEKRETER Sabanc Üniversitesi stanbul Politikalar Merkezi nin, Avrupa Birli i üyelik sürecine destek olmas düflünülen, Az nl klar n Korunmas, Yolsuzluk ve Yolsuzlukla Mücadele Politikas, Yarg Ba ms zl ve Yarg Kapasitesi konular n içeren EUMAP raporlar ndan yararlanmak amac yla yürüttü ü projeye vak f olarak biz de destek veriyoruz. EUMAP raporlar, AB ye aday on ülkedeki ba ms z uzmanlar ve/ veya kurumlar taraf ndan, vakf m z n uluslararas bir dan flma kurulunun deste iyle oluflturdu u yöntembilim çerçevesinde haz rlanm flt r. Raporlar Türkiye için de önemli olan konular n analizlerini, de erlendirmelerini ve bu konularda çeflitli tavsiyeleri içermektedir y l sonunda ise, Kad nlar ve Erkekler için Eflit F rsatlar: Türkiye bafll kl araflt rma raporu yay mland. Böylece, yaln zca var olan raporlar n Türkçe ye çevrilmesinin ötesinde, yeni Avrupa normlar n n oluflmas na Türk akademisyenleri ve aktivistleri de do rudan kat lmaya bafllad. AB AVRUPA B RL ZLEME RAPORLARI PROJES 24 AB AVRUPA B RL ZLEME RAPORLARI PROJES 25

11-12 KASIM TÜ MAÇKA KAMPÜSÜ

11-12 KASIM TÜ MAÇKA KAMPÜSÜ 11-12 KASIM TÜ MAÇKA KAMPÜSÜ www.aileicisiddeteson.com Ç NDEK LER Hep Birlikte, Bir Kez Daha Aile çi fiiddete Son! 1 Konferans Hakk nda Genel Bilgiler 2 Program Ak fl 4 Konuflmac lar ve Sunumlar 12 Atölye

Detaylı

Düzce. Düzce nin Sanayi Potansiyeli Sayfa 9 da. Düzce Belediyesi ve Kaynaklar n Kullan m Sayfa 11 de

Düzce. Düzce nin Sanayi Potansiyeli Sayfa 9 da. Düzce Belediyesi ve Kaynaklar n Kullan m Sayfa 11 de Düzce 5 Mart 2008 Türkiye - AB liflkilerinde Son Geliflmeler Sayfa 2 de Düzce nin Sanayi Potansiyeli Sayfa 9 da Düzce Belediyesi ve Kaynaklar n Kullan m Sayfa 11 de Düzce Valili i AB Çal flma Grubu Sayfa

Detaylı

Ayd n. Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te. Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te

Ayd n. Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te. Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te Ayd n 31 Ekim 2008 Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te Ayd n Tar ma Alternatif Yaratmal Sayfa 25 te Su Çal flmalar ve AB Sayfa 32

Detaylı

GÜÇLÜ DEMOKRAS GÜÇLÜ SOSYAL YAPI GÜÇLÜ EKONOM

GÜÇLÜ DEMOKRAS GÜÇLÜ SOSYAL YAPI GÜÇLÜ EKONOM 1 OCAK 2014 TAR H NDE AVRUPA B RL NE TAM ÜYEL K HEDEF NE DO RU: GÜÇLÜ DEMOKRAS GÜÇLÜ SOSYAL YAPI GÜÇLÜ EKONOM TÜS AD SEÇ M PLATFORMU TARTIfiMA GÜNDEM Haziran 2007 (Yay n No: T-2007-06-441) Meflrutiyet

Detaylı

SUNUfi. YAfiAM KAL TES N N GEL fit R LMES Yaflam Standartlar n n Yükseltilmesi Çevre ve Yaflanabilir Kentler Toplu Konut Seferberli i Spor

SUNUfi. YAfiAM KAL TES N N GEL fit R LMES Yaflam Standartlar n n Yükseltilmesi Çevre ve Yaflanabilir Kentler Toplu Konut Seferberli i Spor NiCE AK YILLARA Ç NDEK LER SUNUfi DEMOKRAS VE HUKUK DEVLET Yeni Bir Anayasa Temel Hak ve Özgürlükler Güçlü Bir Sivil Toplum Adalet ve Yarg Reformu Siyasetin Yeniden Yap land r lmas Milli Güvenlik EKONOM

Detaylı

Sivil Toplum. Avrupa Komisyonu TŸrkiye DelegasyonuÕnun periyodik yayýný Sonbahar 2007 SayÝ 9

Sivil Toplum. Avrupa Komisyonu TŸrkiye DelegasyonuÕnun periyodik yayýný Sonbahar 2007 SayÝ 9 Avrupa Komisyonu TŸrkiye DelegasyonuÕnun periyodik yayýný Sonbahar 2007 SayÝ 9 Sivil Toplum Sivil Toplum: ABÕye katýlým gšrÿßmelerindeki eksik halka mý? Genißleme: birlikte gÿ lÿyÿz TŸrkiyeÕde Sivil Toplum

Detaylı

ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL

ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL UNICEF:ÇOCUKLARA GELECEK SA LAMA ÇABASINDA 60 YIL Konuk Baflyazar Prof. Dr. hsan Do ramac York taki UNICEF binas nda bir

Detaylı

Kars. Kars ta Yürütülen AB Projeleri Sayfa 4 de. Kars linin Ekonomik ve Sosyal Durumu Sayfa 15 te. Kars ta Turizm Öncelik Kazan yor Sayfa 29 da

Kars. Kars ta Yürütülen AB Projeleri Sayfa 4 de. Kars linin Ekonomik ve Sosyal Durumu Sayfa 15 te. Kars ta Turizm Öncelik Kazan yor Sayfa 29 da Kars 23 May s 2008 AB Sürecinde Kars ta F rsatlar - Avantajlar - Öncelikler Sayfa 3 te Kars ta Yürütülen AB Projeleri Sayfa 4 de STK lara Hibe Ça r s Sayfa 14 te Kars linin Ekonomik ve Sosyal Durumu Sayfa

Detaylı

TÜS AD, BUSINESSEUROPE, BUSINESSMED

TÜS AD, BUSINESSEUROPE, BUSINESSMED TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜS AD 2007 YILI ÇALIfiMALARI TÜS AD, Anayasa n n ve Dernekler Kanunu nun ilgili hükümlerine uygun olarak kurulmufl, kamu yarar na çal flan bir dernek olup, gönüllü

Detaylı

NfiAAT MÜHEND SLER ODASI

NfiAAT MÜHEND SLER ODASI NfiAAT MÜHEND SLER ODASI D YARBAKIR fiubes MO D YARBAKIR BÜLTEN { Ç NDEK LER } MO Diyarbak r Bülteni Y l: 1 Say :1 nflaat Mühendisleri Odas Diyarbak r fiubesi Yay n Organ d r. TMMOB nflaat Mühendisleri

Detaylı

Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 42 KASIM 2006

Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 42 KASIM 2006 Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 42 KASIM 2006 6 Baflbakan Erdo an Washington da 2. Ola an Büyük Kongre de yeni bir bafllang ç Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, ABD Baflkan George W. 11

Detaylı

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 14 TEMMUZ 2004

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 14 TEMMUZ 2004 Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 14 TEMMUZ 2004 10 12 32 42 Bush Baflbakan n Ankara da NATO Zirvesi KÖ Toplant s AB Sempozyumu Baflbakan Erdo an n NATO Zirvesi de erlendirmesi 6 Baflbakan

Detaylı

editörden AK PARTi nin aln ad gibi AK t r!

editörden AK PARTi nin aln ad gibi AK t r! Türkiye Bülteni Kasım-Aralık 2008 editörden AK PARTi nin aln ad gibi AK t r! Türkiye yerel seçimlere giderken AK PARTi ad gibi AK bir al nla milletin huzurunda. Halka hizmet siyasetinin gereklerini yerine

Detaylı

TÜS AD, BUSINESSEUROPE, BUSINESSMED

TÜS AD, BUSINESSEUROPE, BUSINESSMED TÜS AD 2008 2009 ÇALIfiMALARI PROGRAMI TÜS AD, Anayasa n n ve Dernekler Kanunu nun ilgili hükümlerine uygun olarak kurulmufl, kamu yarar na çal flan bir dernek olup, gönüllü bir sivil toplum kurulufludur.

Detaylı

TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜS AD. YILI ÇALIfiMALARI

TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜS AD. YILI ÇALIfiMALARI TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜS AD 2005 YILI ÇALIfiMALARI TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜS AD 2005 YILI ÇALIfiMALARI TÜS AD, Anayasa n n ve Dernekler Kanunu nun ilgili hükümlerine uygun

Detaylı

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3. TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri 9

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3. TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri 9 GEÇM fiten GELECE E YEREL K ML K Say 11 Temmuz-A ustos-eylül 2007 Ç NDEK LER SUNUfi Mehmet Özhaseki 2 YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3 TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri

Detaylı

fiubat - TEMMUZ 2012 121/122

fiubat - TEMMUZ 2012 121/122 fiubat - TEMMUZ 2012 121/122 BUS AD dan Ar-Ge ve Sektörel Beklentiler Raporu TÜRKONFED: stikrar ve büyüme için TTK ve Yeni Anayasa önemli Oya Coflkunöz Yöney: Üretkenli i esas alan büyümeye odaklanmal

Detaylı

TÜRK YE DE KÜRTLER. BARIfi SÜREC Ç N TEMEL GEREKS N MLER

TÜRK YE DE KÜRTLER. BARIfi SÜREC Ç N TEMEL GEREKS N MLER TÜRK YE DE KÜRTLER BARIfi SÜREC Ç N TEMEL GEREKS N MLER TÜRK YE DE KÜRTLER BARIfi SÜREC Ç N TEMEL GEREKS N MLER Heinrich Böll Stiftung Derne i Türkiye Temsilcili i nönü Caddesi, Hac Han m Sk. No: 10/12

Detaylı

47 YILLIK ARANIN ARDINDAN B RLEfiM fi M LLETLER GÜVENL K KONSEY ÜYES OLDUK 151 ÜLKE TÜRK YE DED. BU BAfiARI TÜRK YE N N...

47 YILLIK ARANIN ARDINDAN B RLEfiM fi M LLETLER GÜVENL K KONSEY ÜYES OLDUK 151 ÜLKE TÜRK YE DED. BU BAfiARI TÜRK YE N N... 47 YILLIK ARANIN ARDINDAN B RLEfiM fi M LLETLER GÜVENL K KONSEY ÜYES OLDUK 151 ÜLKE TÜRK YE DED BU BAfiARI TÜRK YE N N... Türkiye Bülteni Eylül-Ekim 2008 editörden Ekonomimiz güçlü, emin ad mlarla yola

Detaylı

Gönüllü K lavuzu. Hollanda D fliflleri Bakanl, Matra Program n n katk s yla bas lm flt r.

Gönüllü K lavuzu. Hollanda D fliflleri Bakanl, Matra Program n n katk s yla bas lm flt r. Gönüllü K lavuzu Hollanda D fliflleri Bakanl, Matra Program n n katk s yla bas lm flt r. Rubicon Vakf Roghorst 117, 6708 KE, Wageningen, Hollanda http://www.rubiconfoundation.org/ Rubicon Vakf Hollanda

Detaylı

TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜS AD. ÇALIfiMALARI

TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜS AD. ÇALIfiMALARI TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜS AD 2003 YILI ÇALIfiMALARI TÜS AD stanbul Merkez Binas TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜS AD 2003 YILI ÇALIfiMALARI TÜS AD, Anayasa n n ve Dernekler Kanunu

Detaylı

Farazi Dava ve Duruflma Yar flmas Sonuçland

Farazi Dava ve Duruflma Yar flmas Sonuçland ADALET MÜLKÜN TEMEL D R KASIM 2007/11 Farazi Dava ve Duruflma Yar flmas Sonuçland Avukatlar n Beyannamelerini Elektronik Posta le Göndermeleri Kesinleflti UIA Genel Kurulu Paris te Topland Polonya Baro

Detaylı

ÇOCUK ODAKLI HABERC L K

ÇOCUK ODAKLI HABERC L K IPS letiflim Vakf Yay nlar : 11 Hak Habercili i Dizisi: 3 ÇOCUK ODAKLI HABERC L K Haz rlayan: SEVDA ALANKUfi IPS letiflim Vakf Yay nlar : 11 Hak Habercili i Dizisi: 3 ÇOCUK ODAKLI HABERC L K IPS letiflim

Detaylı

DEVLETTE ET KTEN ET K DEVLETE: KAMU YÖNET M NDE ET K

DEVLETTE ET KTEN ET K DEVLETE: KAMU YÖNET M NDE ET K TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE DEVLETTE ET KTEN ET K DEVLETE: KAMU YÖNET M NDE ET K KAVRAMSAL ÇERÇEVE VE ULUSLARARASI UYGULAMALAR C LT 1 TÜS AD DEVLETTE ET K ALTYAPI D Z S No: 1 Kas m 2005 (Yay n

Detaylı

May s 2005 (Yay n No. TÜS AD-T/2005-05/396)

May s 2005 (Yay n No. TÜS AD-T/2005-05/396) TÜRK SANAY C LER VE fi ADAMLARI DERNE May s 2005 (Yay n No. TÜS AD-T/2005-05/396) Meflrutiyet Caddesi, No.74 34420 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212) 249 07 23 Telefax: (0212) 249 13 50 2005, TÜS AD Tüm

Detaylı

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 17 EK M 2004

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 17 EK M 2004 Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 17 EK M 2004 10 18 44 50 D fl Baflbakan n Temaslar E itim y l bafllad Avrupal Türkiye YTL hakk nda Halktan ald m z gücü, halk n hizmetine sunuyoruz...

Detaylı

Anadolu Sohbetleri Uflak

Anadolu Sohbetleri Uflak Anadolu Sohbetleri Uflak 9 Haziran 2006 Üyelik Sürecinde KOB leri neler bekliyor Sayfa 9 da AB den yeni hibe Programlar Sayfa 13 ve 19'da KOB ler için yararl adresler Sayfa 17'de Tar m ticaretinde AB yle

Detaylı

Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Yasa Tasar s na liflkin

Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Yasa Tasar s na liflkin 18 Mart 2008 Bas n Aç klamas Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Yasa Tasar s na liflkin Mimarlar Odas Merkez Yönetim Kurulu, yeni seçilen flube yöneticilerinin de kat l m yla 14-15 Mart 2008 tarihlerinde

Detaylı

TÜRK YE B YOET K DERNE. Birinci Bask, Mart 2008, Ankara. kinci Bask, Kas m 2011, Ankara ISBN 978 975 7041 07 8

TÜRK YE B YOET K DERNE. Birinci Bask, Mart 2008, Ankara. kinci Bask, Kas m 2011, Ankara ISBN 978 975 7041 07 8 TÜRK YE B YOET K DERNE Birinci Bask, Mart 2008, Ankara kinci Bask, Kas m 2011, Ankara ISBN 978 975 7041 07 8 Bask Haz rl k: Mucize Reklam Matbaac l k Tasar m Hizmetleri Tel: (0312) 417 10 56 Bask : Rulo

Detaylı

Çin den Gaziantep e. Ay n Gündemi. Küresel Vizyon. nsan Kaynaklar. letiflim. Divan Sohbetleri. Hayata Dair. Kültürel Vizyon.

Çin den Gaziantep e. Ay n Gündemi. Küresel Vizyon. nsan Kaynaklar. letiflim. Divan Sohbetleri. Hayata Dair. Kültürel Vizyon. ç i n d e k i l e r Ay n Gündemi 4 Anadolu Buluflmalar Gaziantep teydi Küresel Vizyon 8 pek Yolu nda Türk zleri Otoyol-Iveco Ortakl nda Yeni At l mlar Koç Holding Die Zeit gazetesinde: Almanya ya da Koç

Detaylı