Millî Görüfl&PERSPEKTIVE BU SAYIDA... IGMG AYLIK YAYIN ORGANI Selamlar n en güzeli ile...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Millî Görüfl&PERSPEKTIVE BU SAYIDA... IGMG AYLIK YAYIN ORGANI http://www.igmg.de E-Mail: dergi@igmg.de. Selamlar n en güzeli ile..."

Transkript

1 Resmî ay r mc l k... Selamlar n en güzeli ile Eylül olaylar n n arkas ndan bafllayan tart flmalar istisna edilirse, geçti imiz Ocak ve fiubat ay kadar hiç bir ayda, yo un bir flekilde slâm tart fl lmad Avrupa da. Bu seferki tart flman n boyutu rahats z edicici oldu u kadar, müslümanlara karfl ayar mc l yasallaflt rmaya, yani, resmîlefltirmeye var yordu. Fransa daki merkezî hükümet ile Almanya da Hristiyan Demokratlar n öncülü ünü çekti i eyaletlerde, müslüman kad nlara karfl ay r mc l yasal hale getirmek için yasama çal flmalar yap ld. Almanya da, Müslüman kad nlar n baflörtüsü ile ö retmenlik yapmas ve hatta di er kamu alanlar nda hizmet vermesi yasaklan rken, Fransa da müslüman k z ö rencilerin okullara girmeleri yasakland. Tek sebeb ise, baflörtüsünün siyasal veya dinî sembol olarak görülmesi. Bu konuda pek çok uzman konufltu. Ama uzmanlar n sözleri dinlenilenlerin hiç biri de müslüman olmad gibi, slam a karfl düflmanl k derecesinde nefreti olanlar da vard. Müslümanlar... Dinlenilmedi. Dinlenmek istenmedi... Ve... Geçen ay, ümmete karfl sorumluluklar m z çerçevesinde düzenlenen büyük bir kurban organizesi baflar ile tamamlanm fl oldu. Tabiî ki 4 binden fazla hac n n hizmet gördü ü Hacc organizesi de. Allah kurbanlar n z, hacc n z kabul etsin Bar fl ve huzur dolu bir dünya niyaz yla... Allah'a emanet olunuz! BU SAYIDA... IGMG Genel Baflkan Yavuz Çelik Karahan n Hicrî Y lbafl Mesaj (Kapak içi) Kurban Kampanyas Bir HACC daha idrak ettik... Abdurrahman D ZMAN IGMG, 4 bini aflk n hac ya hizmet verdi Baflörtüsü yasa, dinî ay r mc l resmilefltiriyor Fransa da, baflörtüsünün yasaklanma süreci Dr. Ahmet BAKCAN Avrupa Fetva Konseyi Jacques Chirac a bir mektup yazd : Baflörtüsü dinî sembol de il, dinî emirdir IGMG deprem yard mlar Bem kentine ulaflt Erbakan istifa ettmek zorunda kald ; SP seçime yeni genel baflkanla girecek Almanya çiflleri Bakanl yay n nda ZAMAN dan hatal al nt yap ld Devleti, iflte böyle kullan yorlar! Kofi Annan: slam fobisi, nefretin yeni flekli Bir tek esir var: Eski dost Saddam! Baflka bir dünya mümkün! Papa, dinleraras dayan flma konseri düzenledi Europa Wahlk(r)ampf O uz ÜÇÜNCÜ Rau für Gleichbehandlung religiöser Symbole "Auch für das Kopftuch muss das Grundgesetz gelten" Über Unterdrückungen und politische Symbole Abdulbaki E. KARAHAN Islamrat: "Kopftuchverbot ist Ausgrenzung" Böckenförde: "Gesetzgeber in Bayern und Baden- Württemberg machen sich zum Schrittmacher des Weges in die laicité" Auch Niedersachsen will Lehrerinnen das Kopftuch verbieten "Wie mag eine Frau empfinden, die man gewaltsam entblößt?" Annan prangert Islam- und Judenfeindlichkeit an Hamburger Verwaltungsgericht weist Antrag auf Befreiung vom Sexualkundeunterricht ab Die islamische Kultur Millî Görüfl&PERSPEKTIVE IGMG AYLIK YAYIN ORGANI fiubat / FEBRUAR 2004 Y l/jg.: 10, Say /Nr.: 110 Herausgeber: Islamische Gemeinschaft Millî Görüfl - IGMG Genel Yay n Yönetmeni (Chef Redakteur): Ali BOZKURT Yay n Kurulu: (Redaktion): O uz ÜÇÜNCÜ Abdurrahman D ZMAN D ZG -LAYOUT: M LLÎ GÖRÜfi BASKI (Druck): YAVUZSÖHNE-DUISBURG Yay nlanan makale ve fikir yaz lar n n sorumluluklar yazarlar na aittir. Die in der Zeitschrift veröffentlichten Meinungen binden die Autoren, nicht die IGMG. Adres: Millî Görüfl Dergisi Boschstr , D Kerpen Tel.: 02237/ Fax: 02237/ lan ve Reklam Al n r. IGMG Genel Merkez Üyelerine Ücretsizdir. Y ll k abone ücreti: 59,-EURO Jahresabonnement: 59,-EURO SEB-AG Köln. Kontonr.: BLZ

2 IGMG 2004 y l Kurban Kampanyas baflar yla tamamland IGMG 2004 y l Kurban Kampanyas, baflar yla tamamland. Konu ile ilgili olarak, rflad ve Tan tma Baflkanl bünyesinde oluflturulan Kurban Komisyonu flu aç klamay yapt : lki 1985 y l nda bafllat lan bu hay rl hizmet, her y l oldu u gibi bu y l da selamlaflamad m z, hasbihal edemedi imiz, hat rlar n soramad m z uzaklardaki kardefllerimizle yak nlaflma ve kucaklaflmaya vesile oldu. Her y l yap lan ciddî haz rl klarla, baflta Türkiye deki ihtiyaç sahibi kardefllerimize, savafllar n ve krizlerin yafland co rafyalarda, afetlerin ve yokluklar n içinde kalan insanlar m - za ulaflarak onlar n, s k nt lar n ve ac lar n Kurban sevinci ile dindirmeye çal flt k. Yaral gönüllerine merhem olmak için Kurbanlar m z onlarla paylaflt k. IGMG bünyesindeki bölgelere hedefler verilerek bafllanan bu kampanya, her bölge ve flubeden tesbit edilen Kurban sorumlular yla mübarek Ramazan ay nda start 2 ald. Öncelikle tarihinde bölge kurban sorumlular ile yap lan toplant ile birlikte, yap lan ve yap lacak olan çal flmalar gözden geçirildi. Bu y l, bölgelerin kurban hedefleri olarak tesbit edilmiflti. Bölgelere verilen hedeflere ulaflma oran ise % 90 lara ulaflt. Almanya içinden ve Almanya d fl ndan 4 er bölge verilen hedeflerini geçtiler. Bir çok bölge de verilen hedeflere çok yaklaflarak iyi bir çal flma temposu yakalad lar. Tüm bölgeler aras nda % 107,6 ile Hannover bölgesi ile, verilen hedefini aflan ve say ca en çok kurban ba fl toplayan Avusturya-1 bölgeleri 1. li i paylaflt lar. Tüm bölgelerimizden kurban kampanyas çerçevesinde toplam ba fl gerçeklefltirildi. Bölge ve Kurban kesim görevlilerinin verdi i ilk

3 bilgiler neticesinde toplam kurban kesimi gerçeklefltirildi. KURBAN KES LEN BÖLGE VE ÜLKELER Kurban Kampanyas n n en önemli ayaklar ndan biri olan Kurban Kesilecek ülkeler, miktarlar ve kesim görevlisi olarak gönderilecek görevlilerin organizeleri yine baflar l bir flekilde gerçeklefltirildi. Bu y l, özellikle Türkiye nin 42 ilinde a rl kl bir flekilde kesilen ve da t lan kurbanlar ayr ca, halk yoksulluk içerisinde k vranan, savafl ve dogal afetlere maruz kalm fl Afrika ve Asya ülkeleri ile Balkanlar da da her y l oldu u gibi önemli bir dayan flma göstergesi oldu; ma dur, mazlum ve ihtiyaç sahiplerinin duas al nd. Kesim görevlisi olarak bir çok bölgemizden müracaatlar oldu. Komisyon olarak kesim görevlilerinde aranan flartlara uygun olan kiflilerin, Genel Merkez de yap lan kesim görevlileri e itim toplant s ndan sonra, kesim ve da t - m n yap laca ilgili ülke ve bölgelere ulaflmas temin edildi. Allah a flükürler olsun ki, kesim ve da t m görevlisi kardefllerimizin tümü, verilen vazifelerini en güzel bir flekilde yerine getirerek, heyecan ve sevinçle geri döndüler. Kendileri bu bayram çocuklar ile geçiremedi ama, uzaktaki, hiç bir zaman tan fl olmad klar kardeflleri ile bayram yapmay, tercih ettiklerinden dolay da her türlü takdir ve teflekkürü hak ediyorlar. KURBAN KES M GÖ- REVL LER DE ERLEN- D RME TOPLANTISI Kurban Bayram sonras görevlerini baflar ile yerine getiren 47 Kurban kesim ve da t m görevlisi ile bir toplant yap ld. toplant da Kurban Kampanyas n n bir de erlendirmesi yap ld. De erlendirme de kampanyayla ilgili flu bilgiler verildi: 3

4 Kurbanlar; 1-Afet ve savafl bölgelerinde, 2- Açl k ve sefalet içinde olan bilhassa Etyopya, Ogedan, Somali, Mozambik gibi Afrika ülkelerinde, 3- Baflta, Türkiye olmak üzere, Balkan ve kafkasya ülkelerinde kesildi. Kurban kampanyas için gidilen ülkelerde fakirlik ve ihtiyaçlar n had safhada olmas nedeniyle gelecek y l yap lacak olan kampanya ile kurban say s n n art r lmas gerekti i üzerinde durulurken, ayr ca, kurban haricinde de di er insanî yard mlar n yap lmas gerekti i vurguland. Örne in, pek çok bölgenin temiz içme suyu ve okul malzemelerine ihtiyac duyuldu u tesbit edildi. Kurbanlar, ülkelerin K z lay gibi resmî yard m kurulufllar n n yan s ra, insanî yard m ve hizmetleriyle öne ç km fl pek çok sivil toplum kurulufllar arac l yla kesildi. Kesilen kurbanlar, bir k sm daha önceden tesbit edilen ma dur, mazlum ve ihtiyaç sahiplerine, düflkün, yafll ve yetimlerin bar nd yurt, okul, gibi kurumlara da t ld. Kurban kesim ve da t m n n yan - s ra gidilen ülkelerde üniversiteler, okullar, dinî ve resmî kurum ve kurulufllar ile sivil toplum kurulufllar ziyaret edilerek, kendilerine kampanya ve IGMG ile ilgili bilgiler verildi. Ayr ca gidilen ülkelerde bas n ve büyükelçilikler ziyaret edilerek kamuoyu bilgilendirildi. Uganda, Tanyanza, Kenya, Güney Afrika ve Mozambik gibi ülkelerde dinleraras diyalog çal flmas çerçevesinde resepsiyonlar verildi. S f r n alt nda -30 derece olan Mo- olistan dan derece Afrika ülkerinde büyük bir meflakkatle Avrupa da yaflayan müslümanlar n tevdi ettikleri kurban ba fllar samimiyet ve Azad Keflmir Cumhurbaflkan Muhammed Serdar Enver Han da kurbanlar n da t m nda bulundu ve teflekkür etti. ihlasla ma dur ve mazlumlara ulaflt - r ld. Yard m alan insanlar n mutluluklar yüzlerinden okunuyordu. Güzelim bayram sabahlar nda, Allah r zas için yap lan bu büyük hay - r, Avrupa da yaflayan müslümanlar olarak hep birlikte gerçeklefltirdik. Bu y l da müslümanlar; ihtiyaç sahiplerine yard m etmek, zor durumda kalanlara destek olmak için Milli Görüfl te bütünleflti, onun arac l yla dinî vecibelerini gönül rahatl yla yerlerine getirdiler. Ve bu ülke ve bölgelerde yaflayan müslümanlar, Kurbanlar dolay s yla Avrupada ki müslümanlara flükranlar n bildirdiler. Bu kampanya vesilesi ile, dünyan n her yerindeki mazlum ve ma durlar n yan nda Millî Görüfl varl bir daha tescil edildi... Kurban çal flmalar n n baflar l olmas için gece gündüz, canla baflla çal flan, baflta Bölge baflkanlar m z a, bölge sorumlular m za, fiube baflkan ve Kurban sorumlular m za, Hocalar - m za ve fedakar üyelerimize teflekkürlerimizi sunar, tüm kardefllerimizi bu katk lar ndan dolay can gönülden tebrik ederiz. Allah kabul etsin, bereket versin... Allah raz olsun... Kurban ile ilgili olarak haz rlayaca m z genifl raporumuzu bekleyiniz. 4

5 Bir HACC daha idrak ettik... den s yr l yorsa, gönlünde de bu hislerden ar nacak ve mahfler fluuru ile nefsi ile bafl bafla kalmay hissedecektir. Kabe: Kabe, bu dünyada Allah a en yak n noktad r. nsanlar için kurulan lk Ev (Ka be) ayn zamanda O nun Evi dir (Beytullah) : Gerçek flu ki, insanlar için ilk kurulan Ev, Bekke (Mekke)de, o kutlu ve bütün alemler için hidayet olan (Ka be)dir. Orada apaç k ayetler (ve) brahim in makam vard r. Kim oraya girerse o güvenliktedir. Ona bir yol bulup güç yetirenlerin Ev i haccetmesi Allah n insanlar üzerindeki hakk d r. Kim inkar ederse, flüphesiz Allah alemlere karfl muhtaç olmayand r. (3/Al-i mran, ) Kabe, Beytullah t r, ilk evdir ve Bekke de -Mekke de- infla olunmufltur. Kabe de tavaf bir yörüngede seyretmektir. Atomdaki proton ve nötron gibi veya günefl sistemindeki ay, dünya ve gezegenlerin, meleklerin de Beyt-i Ma mur u tavaf ettikleri gibi. Bu kainat n iradeli olan varl olan Hac da itaatinin bir ifadesi olarak tam bir teslimiyyetle tavaf eder; yöründe döner. Tavaf, Hz.Adem in, Hz. brahim in ve Hz.Muhammed in ve bu mübarek insanlar n aralar nda gelip geçen peygamberlerin ibadet fleklidir. Adem aleyhisselemdan nice zaman sonra brahim (AS) atas Adem (AS) n tesbitini yapt mekanda Allah n emri ile Kabe nin duvarlar n yükseltti. Rabbimiz ona flu emri verdi: (Ey brahim) nsanlara hacc n farz oldu unu ilan et. Ki, gerek yay olarak, gerekse her uzak yoldan yorgun arg n develer (binekler) üzerinde sana (yani senin infla etti- in Kabe nin yan na Hac için) gelsinler. (Hacc-27-28) buyurmak suretiyle bu hakikate dikkat çekiyor. Allah-u Teala fiüphesiz, alemlere bere- 5 Bu y l da her safhas hikmetlerle dolu olan Hacc ibadetini yerine getirmenin tatl bir heyecan n yaflad k. Her hacca gidiflte bambaflka özelli i ve güzelli i ile hacc ibadeti mü minleri kuflat - veriyor, mü min olman n hazz n insana duyumsat yor. Bu yaz - m zda anlayabildi imiz ve tadabildi imiz kadar na iflaret etmek istiyoruz. (Bizden daha kapsaml tadabilenlerin ve hikmeti anlayabilenlerin bilgilerine ulaflabilmek temennimizdir) Allah Teala n n, hikmetlerle bezedi i ve gücü yeten müslümanlar için ömürde bir def a farz k ld Hac ibadetinin özeti nedir? sorusuna, Hz. Adem den itibaren gelen peygamberlerin önemli bir bölümünün u rak yeri olan Kabe yi ve Kabe nin etraf ndaki mekanlarda, örne in Arafat, Müzdelife ve Mina da insanl k tarihi boyunca cereyan eden geliflmelerin hat rat n ziyarettir; ve bu ziyaretleri belli menasik ile yerine getirmektir, diye cevap verebiliriz. Kimlerin hat rat yok ki; Adem (a.s), Havva validemiz, brahim ve smail atalar m z, Safa ve Merve deki kofluflturma, Kabe ve Hacerul Esvet, Mina n n, Allah için kurban olmaya fedakarl k ve teslimiyyete flahit olmas, Ebrehe ve fillere mezar olan Fil vak as n n yafland müzdelife- Mina ortam, Sevgili Peygamberimiz, Akabe biatlar ve daha niceleri.. Bilindi i gibi Hacc menasikinin üç önemli farz vard r: 1) hrama girmek, 2) Arafatta vakfeye durmak, 3) Ziyaret (Farz tavaf ) tavaf n yapmak. Bu farzlar n üçünün de sembolik olmaktan öte derinlemesine anlam var. Bu yaz m zda bu anlamlara iflaret edelim istiyorum. hrama girmek ve ihram elbisesini giymek: hram, sanki kefen.. Erkek müslümanlar için iki parça bir bezden ibaret bir örtü, kad nlar için ise üzerlerinde mevcut olan giysileri.. hram, adeta dünyal klardan s yr - larak, Allah a ait olman n resmi geçit elbisesi.. Lebbeyk.. hayk rmas yla, bir anlamda teslimiyyetin bir ifadesidir, ihram. Bir di er ifade ile, ihram, maddiyyattan, makam ve rütbelerden, nefsin insana a rl k verdi i her türlü flatafat ndan ar nmas n n bir sembolü k yafettir. hrama niyet eden yasaklarla s n rland rm flt r kendisini ve ihram niyetiyle ihram elbisesini giyen bir kimse hiç bir fleye zarar veremez. Canl mahlukat n can - na kastedemez, harem hudutlar nda bitkileri koparamaz, t rnak kesemez, trafl olamaz, koku sürünemez, f trata ve do all a müdahale say lacak her fleyden uzak durmak mecburiyetindedir. Has l ihram elbisesini giyen bir kifli, nas l ki, makam n, sosyal mevkiini ve rütbelerini gösteren alametlerket ve hidayet kayna olarak insanlar için kurulan ilk ev Bekke (Mekke)deki (Kabe)dir. (Ali mran S./ 96) ayet-i kerimesi ile, Kabe nin bulundu u mekan n bereket ve hidayet kayna oldu- unu ifade buyuruyor. Ve devamla: Orada apaç k niflaneler, (ayr ca) brahim in makam vard r. Oraya giren emniyette olur. Yoluna gücü yetenlerin o evi haccetmesi, Allah n insanlar üzerinde bir hakk d r. Kim inkar ederse bilmelidir ki, Allah bütün alemlerden müsta nidir (hiç bir fleye muhtaç de ildir). (Al-î mran S. A:97) buyuruyor. Ayetin bu bölümünden yola ç karak bir çok izah getirebiliriz. Örne in, flehir planlamac lar na göre son derece dar bir yerleflim mekan olan Mekke nin normal flartlarda 200 bin nufusu bar nd rabilmesi mümkün görülürken, Hacc mevsiminde Mekke nin nufusu milyonlara var - yor. Böyle dar bir ortamda, bu kadar büyük nufus yo unlu u nas l oluyor da, bar nma imkan bulabiliyor? Milyonlarca insan n yemesi, içmesi, ihtiyaçlar n karfl lanmas oldukça zordur. Emniyet, sa l k hususlar ise cabas.. Hay r, bunlar Allah a, kendi ziyaretçileri için zor de ildir. Orada brahim makam var ki, brahim aleyhisselam ki, bereket sembolü. Oraya giren emniyette olur deniyor ayet-i kerime de.. Birilerinin akl na madem oras emniyet mekan d r, neden her y l yüzlerce insan fleytan tafllamada birbirlerini eziyor ve her y l hac ibadet olmaktan ziyade insanlara afet haline geliyor? sorusu tak labilir. Bu, ayet-i kerimede ifade olunan emin belde kaziyye-i muhkemesini nakz etmez. Çünkü, fleytan tafllamada husule gelen ölümler, insanlar n kendi elleriyle ve beceriksizlikleriyle kendilerine yapt klar d r. Emin beldeden maksat kanaatimizce Kabe nin yer kürenin jeolojik etkilenmelere karfl dünyan n hiç bir yeri ile k yaslanamayacak kadar dayan kl olarak yarat lm fl ve di er baflka hassasiyetlere karfl korunmufl olmas d r. Örne in Kabe ye hacc mevsiminde dünyan n binbir yerinden insanlar binbir çeflit mikrop tafl maktad rlar. Bir mikro biyoloji uzman n n ifadesine göre, Mekke nin iklimsel yap s, d flar dan gelen bir çok farkl mikrobu dezenfekte edici özellik tafl maktad r. Yine ayn iklimsel özelliktir ki, 33 y lda bir her mevsimde hac yap ld n göz önünde bulundurursak, hac lara, ihram bir vaziyette, Arafat, Müzdelife ve Mina da gecelemek gereklili ini kolay bir flekilde yerine getirme kolayl sa lamaktad r. Kabe nin Kuzey veya Güney Yar m kürede, örne in stanbul da veya Konya da oldu unu farz edelim, k fla tekabül eden dönemlerde Hacc n menasiki nas l yerine getirilebilirdi? Kim bilir daha nice hikmetlerle

6 bezenmifl bir emin belde dir, Mekke.. Allah bütün her hefleyi en iyi bilendir ve O, her fleye kadirdir, gücü yetendir... Arafat Meydan ve Arafat Vakfesi: Dünyan n merkezi olan Kabe nin bulundu u flehre, yani Mekke ye km uzal kta bulunan Arafat meydan, ad n, insanl n atas Adem aleyhisselam ile Havva validemizin bu meydan n hemen ortas nda bulunan Cebel-i Rahme de yeniden buluflmas ndan (tan flmas ndan) al yor. Rivayetlerde anlat ld na göre, Adem ile Havva, Cennet ten ç kar ld ktan sonra uzun bir süre dünyada birbirlerini ararlar. Adem (AS) Hindistan yak nlar ndaki Serendip adas na, Havva ise Cidde yak nlar na inerler. Uzun bir süre birbirlerini ararlar ve bir müddet sonra Arafat vadisinde buluflurlar. Adem ile Havva atalar m z, bu buluflman n akabinde k blemiz Kabe nin yerini tesbit ederler ve ilk temel tafl n koyarlar. Bizler de Hacc n önemli farz n bu mekanda eda etmekteyiz. Ve bu mekanda Zilhiccenin 9. günü vakfeye durmak Hacc n olmazsa olmaz bir farz - d r. Ayn gaye için gelmifl, ayn ilaha yönelmifl, tevhidle, tekbirle, kelime-i flehadetle, tevbe ve isti far Dua ve niyazla yek vücud olmufl Müslümanlar olarak niyaz m z, dualar m z ve yakar fl m z öyle ki bu meydanda reddolunmaz. Burada günahlardan ar nma var ve dualar n kabulü var. Arafat meydan, Resulullah n veda hutbesini irad etti i, insanlara evrensel de- erleri ö retti i, onlara tebli etti ine Allah flahid tuttu u ve VEDA etti i mekan lk insan haklar beyannamesi niteli indeki Veda Hutbesi Peygamberimiz taraf ndan burada okunmufltur. Peygamberimiz hutbesinde Bütün insanlar n tarak diflleri gibi eflit olduklar n burada aç klam flt r. Kan davalar na son vermifltir. Faizi kald rm fl. Kad nlar haklar na kavuflturmufl, çocuk haklar n belirlemifltir. Rabbiniz bir, baban z da birdir, hepiniz Âdem in çocuklar s - n z. Âdem ise topraktand r. Allah kat nda en k ymetli olan n z, Ondan en çok korkan n zd r, Arap n Arap olmayana-takvadan baflka-bir üstünlü ü yoktur. evrensel anlay fl - n insanl n idrakine sunmufltur. Safa ve Merve Bu mekanlarda brahim (AS) n, efli Hacer in ve o lu smail in hat rat n ziyaret ediyoruz. Susuzluktan k vranan bebe i smail (AS) e su ararken Safa ve Merve de koflufluna benzer bir koflma ile Hacer validemizin Safa ve Merve deki hat rat n yad ediyoruz. Safa tepesi için; safl n, yoksunlu un; Merve tepesi için ise susuzlu a kanman n ifadesidir, denir. Hz.Hacer validemiz kendisi ve bebe i için iki tepe aras nda koflmufl, kul olarak güçsüzlü ünü hissetmifl, ancak, IGMG, 4 bini aflk n hac ya hizmet verdi ümitsizli e kap lmam fl. brahim aleyhisselam o lu smail i Hacer le baflbafla, orac kta yaln z bafl na b rak p geri dönerken, Hacer efline: Bizi burada yaln z kime b rak p terkedip, gidiyorsun? dedi inde O, Sizi Allah a emanet ediyorum diye cevap vermifl idi. Allah (CC) da, yoksunluktan ve yanl zl ktan, hem o ikisini, hem de k yamete kadar Müslümanlar kurtararak, onlar n susuzlu unu giderecek zemzemi bahfletti. Zemzem bafll bafl na bir yüksek de er ve hikmet. Kurak, çorak ve tafll k bir zemine sahip Mekke arz nda sonsuza dek devam edecek, ça layan gibi akan sudur, zemzem.. Di er hat ralar n ziyareti: Hac da, Peygamberlerin sonuncusu ve alemlere rahmet Hz. Muhammed aleyhisselam ait hat ralar ziyaret ediyoruz. O nun do umundan k sa bir müddet önce Kabe yi y kmak için gelen Ebrehe nin, askerlerinin ve fillerinin mezarl Mekke ye 5-6 km uzakta Müzdelife de duruyor. Mina ve Cemerât: Hz. brahim ve Hz. smail in kurban olay n n geçti i yer. Allah a teslimiyette ve itaatta var olan n yok olmay göze alabilmesi. fade: E er Allah emrediyorsa tam teslimiyet Hatta fleytan araya girerse onu da tafla tutmak, defetmek ve bunu zamanlar aflarak Hz. brahim gibi smail in yerine fidye olarak verilmifl olan kurbanl keserken hem de fieytan tafllayarak yapmak.. Ve lebbeyk nidas yla Allah a teslimiyyet ve yöneliflin ilan : Müslümanlar Allah n Ona bir yol bulup güç yetirenlerin Ev i haccetmesi Allah n insanlar üzerindeki hakk d r. Kim inkar ederse, flüphesiz Allah alemlere karfl muhtaç olmayand r. (3/Al-i mran, ) ilahi emrine uyarak Hacca geliyorlar ve vas tas z olarak, do rudan do ruya Allah a hitap ederek, O nun davetine icabet ettiklerini, emrine âmâde ve hizmete haz r olduklar n : Lebbeyk, Allahümme Lebbeyk, lebbeyke lâ flerike leke lebbeyk, nne l-hamde ve nni mete leke ve l-mülk, Lâ flerike lek... yani, Rabbim, dâvetine sözüm ve; özümle tekrâr tekrâr icâbet ettim, emrine boyun e dim. Rabbim senin dâvetine icâbet, boynumun borcudur. Senin eflin ve orta n yoktur. Rabbim, bütün varl mla sana yöneldim. Hamd senin, nimet senin, mülk de senin. Bütün bunlarla eflin ve orta n yoktur senin. nidalar ile ilan ediyorlar. Bu nida, 6 Allah a karfl bir söz vermedir ve müminlerin kendi aralar nda da bir kardefllik anlaflmas d r. Has l, Hac, birlik ve kardefllik mefhumunun fikir halinden fiil haline gelmesini temin eden bir ibadettir. Hac; renk, dil, rk,ülke, kültür, makam ve mevki fark gözetmeksizin ayn amaç ve gayeleri tafl yan milyonlarca müslüman bir araya getirerek eflitlik ve kardeflli in çok canl bir tablosudur. Hac, kendi ülkesinde, flehrinde Müslümanl s n rl yaflayan insanlar n bütün Dünya Müslümanlar yla buluflmas neticesi slam n evrenselli inin hissedildi i bir ibadettir. Ayr yerlerdeki, farkl dilleri konuflan çeflitli renklerdeki insanlar n tek ibadet kültüründe birleflmesidir. Müslüman fert, hacta, hacc n mükemmel hikmetleri sayesinde üstün meziyetler elde edecektir ve bu meziyetleri hayat n n sonuna kadar korumaya and içmelidir. Müslümanlar, aralar nda selam yaymal, irtibatlar n kuvvetlendirmelidir. nsanlara ikramda ve infakta bulunmal, ibadetlerinde titiz davranmal, hayat n n her safhas n ibadetle zenginlefltirmelidir. Has l kendimizi Cennete girmeye vesile ibadetlere yöneltmeliyiz. Hac kifliyi olumlu istikamette de- ifltirmelidir. Kötü huylardan ve münkere yöneliflten vazgeçilmeli, iyiye, güzel ahlaka yönelinmelidir. Unutulmamal d r ki, Kâbe den daha k ymetli olan insan n gönül dünyas d r. Mü minler, birbirlerinin gönüllerini incitmemelidirler. Rabbimiz flöyle buyuruyor: Hac (vakti) bilinen aylard r. Kim bu aylarda hacca niyet ederse hac da fahifl söz söylemek, günah ifllemek ve kavga etmek yoktur. (Bakara 197) Bu güzel ahlak, hactan sonra da sürmeli; ömrün bitimine dek kifli, mükemmele do ru kemalat (olgunluk) kazanmal - d r. Bu hususta Yunus Emre flöyle der: Ak sakall pir koca Bilmez ki hali nice Emek vermesin hacca Bir gönül y kar ise. Bu y l birlikte hacceti imiz bütün kardefllerimiz ile birlikte tüm Hüccac n haclar n n ve yap lan dualar n kabul, günahlar - m z n af olmas n diliyor, slam alemi ve insanl n saadetine vesile olmas n Cenab- Hakk tan niyaz ediyorum. Abdurrahman D ZMAN

7 Fransa müslümanlarla alay ediyor: Görüfllerini,uygulamada alaca z Baflörtüsü yasa, dinî ay r mc l resmilefltiriyor... Müslümanlara karfl hakaret ve sad r lar ço al yor... u tasar n n, okul müdürleri ve yarg da yaflanan bu s k nt n n afl lmas na imkan sa layaca n düflünüyor. Dinî cemaatlere dan fl lacak??? Milli E itim Bakan Luc Ferry, tasar n n onaylanmas ndan sonra okullardaki uygulamas na yönelik haz rlanacak genelgeden önce, dinî ve kültürel cemaatlerle görüflece ini söyledi. Müslümanlar ise, yap lan slam Konseyi seçimlerine ra men, henüz tam dinî cemaat olarak kabul edilmedikleri için, bu konuda kendi görüfllerinin al nmayaca ndan endifle ediyor. Ayr ca, karar n müslüman çocuklara yönelik olarak al nmas gerçe i ortada iken ve meclisten geçtikten sonra görüfllerinin al nmas gibi bir davran fl, kendileriyle alay etmek olarak de erlendiren müslümanlar, Frans z çiflleri Bakanl n n, müslüman cemaat- Fransa meclisi, müslümanlar hedef alan ''devlet okullar nda aç k dinî simge ve giysilerin yasaklanmas n '' öngören yasa tasar s n büyük oy ço unlu uyla kabul etti. Hükümetin sundu u tasar ya, iktidardaki Halkç Hareket Birli i Partisi (UMP) d fl nda, ana muhalefet konumundaki Sosyalist Partisi'ne üye milletvekillerinin de destek verdi i gözlendi. Tasar ya, 494 milletvekili ''evet'' derken, ''hay r'' oylar n n say s 36'da kald. Liberal e ilimli Fransa Demokrasi Birli i'ne üye milletvekilleri oylamaya kat lmazken, Komünist Parti milletvekilleri tasar ya ''ret'' oyu verdi. Tasar senatoya gidecek Kamuoyunda genifl yank uyand - ran tasar, 3-4 Mart'ta senatoda tart fl - larak bir kez daha oylanacak. Tasar, yasalaflmas halinde gelecek ö renim y l nda yürürlü e girecek. Dün mecliste kabul edilen tasar, baflörtüsü, büyük haç kolye ve kippa beresinin devlet okullar nda yasaklanmas n öngörüyor. Fransa'da dinî simgelerin devlet okullar nda yasaklanmas na yönelik 1993 y l nda dönemin e itim bakan François Bayrou taraf ndan yay nlanan genelgenin uygulanmas, mahkemelerde ve okul idarelerinde önemli bir problem oluflturmufltu. Ülkede genelgenin uygulanmas na yönelik davalarda, idarî ve temyiz mahkemelerinde farkl yorumlar n ortaya ç kmas, yarg dünyas nda son y llarda çeflitli s k nt - lara neden olmufltu. Hükümet, sunduten, bakanl n isteklerini kabul edecek bir önderlik atama çabas - n da slam dinine müdahele olarak de erlendiriyorlar. Öte yandan, Alsace bölgesinde, baflörtüsü takt için okuldan at lan 11 yafl ndaki Türk as ll bir ö rencinin baflörtüsü yerine bandana takarak baflka bir okulda tekrar derslere girmesine izin verilmesi, amac n, müslümanlara karfl ay r mc l k yapmak oldu unu bir kez daha göstermifl oldu. Müslümanlar n hayatlar na, giyim ve kuflamlar na müdahele anlamlar na gelen bu uygulaman n, afla lay c oldu u bir kez daha ortaya ç k yor. Thann kasabas nda e itim gördü ü ''Charles-Walch'' ortaokulundan, baflörtüsü takt gerekçesiyle ayr lmak zorunda kalm flt. Bölge e itim müfettiflli i yine ayn kasabada bulunan ''Remy-Saesch'' ortaokulu, Türk as ll müslüman k z n bandana takmas kofluluyla derslere girmesine izin verdi. Fransa Cumhurbaflkan Jacques Chirac n giriflimiyle getirilen türban yasa 2005 y l sonuna kadar geçerli olacak. Müslüman kad nlara sald r ço ald Bu arada, yasan n meclisten geçmesi üzerine, müslüman kad nlara karfl yap lan sald r lar da ço ald. Pek çok iflyeri müslüman kad n çal flt rlmayaca n bildirirken, baz iflyerleri de, müslüman kad nlar n ifl sözleflmelerini uzatmayacaklar n bildirdiler. 7

8 Fransa da, baflörtüsünün yasaklanma süreci Baflörtüsü meselesi, Fransa da slami duyarl l n bir sembolüdür li y llardan beri üst üste y lan ve kendilerini çok yak ndan alakadar eden bir çok sosyo-ekonomik ve politik mesele karfl s nda müslümanlar sessiz kalm fl, Baflörtüsü ile bu sessizlik bozulmufl, demokratik bir hukuk mücadelesinin bafllamas na vesile olmufltur y l müslümanlar için zor bir y l olarak tarihe geçmifltir. fiubat ay nda, Salman Rüfldü nün fieytan Ayetleri kitab n n Fransa da yay nlanaca karar n n ard ndan ; 16 a ustos 1989 tarihinde, ser Bölgesi, Charvieu-Chavigneux Kasabas Belediye Baflkan, restorasyon bahanesiyle müslümanlara ait bir mescidi, sabah n en erken saatlerinde dozerlerle y kt rmas ; ve nihayet 1989 Sonbahar nda Creil de okullar na baflörtüsü ile giden 2 Fas l ve 1 Türk k z n n okul dan uzaklaflt r lmas, barda tafl ran son damla olmufltur. Bunun üzerine Büyük Paris Camii nin haricinde, slami teflkilatlar n ekseriyeti harekete geçmifl, Fransa da son zamanlarda müslümanlara karfl yap lan haks zl klara art k yeter denilmifltir. Gerek okul idaresinin, gerekse Bölge idarî mahkemelerinin çözemedi i bu mesele hakk nda, Fransa çap nda hem siyasî camiada, hem de müslüanlar aras nda tart flmalar bafllat lm fl, zaman n Sosyalist Parti nin Baflkan ve Milli E itim Bakan olan Lionel Jospin (sonradan Baflbakan) sorunu çözmek için Laik düzen içerisinde baflörtüsünün yeri nedir fleklindeki bir soruyla konuyu Dan fltay a havale ederek bu konuda fikir teatisinde bulunmufltur. Dan fltay çok hukuki bir karar al r 1. Buna göre baflörtüsü gibi bütün dinî sembollerin tafl nmas gösterifl e yönelik olmayacak ve bir bask, provo- kasyon, inanç yayma ya da propaganda eylemi oluflturmamas flart yla okullarda ve di er kamusal alanda kullan labilecektir. Bu tarihten itibaren 250 ye yak n Müslüman k z ö renci mahkeme karar yla baflörtüleriyle okullar na dönerlerse de Dan fltay n inanç yaymaya ret flerhi ö renciler aleyhine kullan lmak istenir. Dolay s yla sorun tam olarak çözülmüfl olmaz. Bu arada okullardaki baflörtülü ö rencilerin oran sürekli artar. Tabi tart flmalar gündemdeki yerini sürekli korur. Fransa n n en yüksek hukuk mercii olan Dan fltay n, slamî Baflörtüsü lehine alm fl oldu u bu karara ra men baz Kolej ve Lise Müdürleri bu karar protesto etmifller hatta uygulanmas na bile karfl ç km fllard r. Benzeri bir olay Nantua ve Vendôme da yaflanm flt r. Vendôme Ronsard Lisesi nin Müdürü Defrène Chéneaux ile yapt m z görüflmelerde, kendileri, resmen, Dan fltay taraf ndan al nan bu karar yanl fl buldu unu ve dolay s yla kendi lisesine flamil olmad n iddia ederek Nefle ve Nevim Önder kardefllerin bir y l boyunca okuldan uzaklaflt r lmalar na sebeb olmufltur. Fakat Nefle ve Nevim Önder kardefllerin ebeveynleri Orléans 8 darî Mahkemesinde, 6 aral k 1993 tarihinde Vendôme Ronsard Lisesi Müdürü ve Yönetmeli ine karfl dava açm fl ve nihayetinde, 17 may s 1994 tarihinde Mahkeme karar, Nefle ve Nevim Önder lehine sonuçlanm flt r 2. Vendôme Ronsard Lisesi nin 4 Ekim 1993 tarihli, Nefle ve Nevim Önder kardefllerin, slami Bayan K yafeti ile derslere girmelerini yasaklayan okul yönetmelik karar iptal olunmufltur. Yukar da örne ini verdi imiz iki durum, slami Baflörtü nün derslerde dahi tak labilmesine müsaade etmesine ra men Dan fltay ve mahkemeler bu karar n uygulanmas n Milli E itim Bakanl na tevdi etmifl, Sosyalist Partiden Sa c Parti ye geçen iktidar n E itim Bakan François Bayrou, bunun aksine, 20 eylül 1994 tarihinde bir iç yönetmelik ç kartarak slamî Baflörtüsünün ve dinî tak lar n kendilerinin birer ayr mc unsur tafl d n ve E itim Kurumlar nda bir dinî ve siyasî propaganda arac oldu unu iddia ederek derslerde ve okulda Baflörtüsü tak lmas n tekrar yasaklam flt r y l ndan beri verilen bütün mücadelelere ra men, devletin kendi mekanizmas içerisinde bir tezat oluflmas nedeniyle bu çok mühim mesele hala halledilememifltir. K sacas, Baflörtüsü, Fransa da, Hukuki meseleden daha ziyade, Siyasi nedenlerden dolay çözümlenememifltir. Halbuki, Fransa Anayasas, gayet aç k bir flekilde, Baflörtünün, laiklik için bir engel teflkil etmedi ini ifade etmektedir y llar nda kimi okul yönetimleri iç tüzüklerinde yapt klar de iflikliklerle baflörtülü ö rencileri okuldan uzaklaflt r r. Özellikle bu tarihlerde okul idareleriyle ö renci velileri aras ndaki davalar bir hayli ço al r. 4 Aral k

9 1993 te disiplin kurulu karar yla okuldan uzaklaflt r lan iki ö renci mahkemeye baflvurur. Ancak bu karara itiraz edilir ve 11 May s 1994 tarihinde Lyon Mahkemesi baflörtüsü nedeniyle iki ö rencinin okullar ndan uzaklaflt r lmas karar n onaylar döneminde ise gerçekleflen hükümet de iflikli i Müslümanlar n aleyhine olan havay daha da yo- unlaflt r r. Sa c yeni hükümetin Milli E itim Bakan, Dan fltay n 1989 y l nda ald karar n göreceli bir karar oldu unu ileri sürerek yay nlad bir tamim ile okullarda baflörtüsü yasa n resmîlefltirir. Bu süreç içerisinde kimi ö renciler baflörtülerini ç kartarak okullar na gitmek ya da okullar ndan ayr lmak zorunda kal r. Kimileri de mektupla ö renim gibi bir yöntemi tercih ederler. Ancak eylül 1995 tarihinde Nancy dari Mahkemesi, devleti, Baflörtüsünü yasaklamakla, ma dur duruma düfltüklerinden dolay, baflörtülü k zlar lehine FF tazminat ödemeye mahkum etmifltir Kas m ay nda Dan fltay, Baflörtüsü ile aç lan 20 davan n üzerinden 2 tanesinin lehinde, di erleri hakk nda e itim kurumunun düzenini rahats z edici tav rlar nda bulunduklar ndan dolay aleyhte karar vermifltir. Durum hukuk aç s ndan ne kadar müslüman k zlar n lehine sonuçlanm fl gibi görünse de, baz bölge mahkemeleri baflörtüsü aleyhine kararlar dahi alarak bir çok say da müslüman genç k z, e itim ve ö retimden mahrum b - rakm fllard r. Bafllang ç itibariyle, okullarda slamî baflörtüsü takan k zlar n say s, 1800 ün üzerinde bulunmaktayken, son 15 y l içerisinde yap lan siyasî, hukukî manevra ve bask lar sonucu, baz lar okullar n ; baz lar baflörtülerini terketmifl; baz lar ise okul idarecileri ile anlaflarak, her iki taraf n da benimsedi i bir k yafetle okullar na devam etmifllerdir. Son olarak, Milli E itim Bakan François Bayrou, okullarda, slami Baflörtünün yasaklanmas na iliflkin kanun nam nda bir kararnameyi ç kartmak suretiyle okullarda tam bir müslüman k z ö renci k y m yapm flt r. Bu kararname daha sonra Dan fltay, her ne kadar hukuka ayk r oldu una ve iptaline karar verdiyse de mesele temelden halledilememifl ve okul müdürlerinin inisiyatiflerine b rak lm flt r de Sosyalistler yeniden iktidara gelir. çiflleri Bakan Jean Pierre Chevènement, Müslümanlar n da Fransa daki di er din mensuplar gibi devlet taraf ndan tan nm fl, dinî kurumlar olan bir cemaat haline gelmeleri gerekir diyerek bir giriflimde bulunur. Bu çerçevede Fransa da slam Konseyi nin kurulmas na ön ayak olur. Ancak çiflleri Bakanl taraf ndan bafllat lan bu iyi niyet giriflimine ra men, ayn hükümetin Milli E itim Bakanl baflörtüsü konusundaki yasakç tavr nda bir de iflikli e gitmez. Hükümet de iflikliklerine ra men bu politika 2003 y l na kadar devam eder. Sorunun günden güne büyümesi üzerine de Cumhurbaflkan Jacques Chirac, Bernard Stasi baflkanl nda 20 kifliden oluflan bir heyeti sadece baflörtüsü sorunu de il, laiklik düzen içerisinde tüm dinî düzenlemelerin ne flekilde olmas gerekti i konusunda bir rapor haz rlay p hükümete sunmakla görevlendirir. Ve bugünlere gelinir slam Konseyi seçimleri akabinde, 19 Nisan günü, UOIF genel kuruluna kat lan Nicolas Sarkozy, y llard r ask ya al nm fl baflörtüsü meselesine dokunarak: Dost olarak geldim, ancak ben herfleyi aç kça söyleyen bir dostunuzum. Laikli e ayk r bir slam, illegal slam olacakt r. Kimlik kartlar nda müslüman kad nlara bir ayr cal n tan nmas söz konusu olmayacakt r, deyince salondaki 10 bini aflk n kalabal k taraf ndan uzun süre yuhaland. Yaflanan bu kriz üzerine, tam 10 gün sonra, 29 nisan 2003 günü, parlementoda Baflbakan Jean-Pierre Raffarin: okullar m zda göze çarpan dinî sembollerin olmamas n gözetlemekle birlikte, herhangi bir karara varmadan önce, laiklik hakk nda bir tart flmay yak nda parlementoya tafl yaca- n ve bu çerçevede, okullarda yeni bir düzenlemenin söz konusu olaca n ifade etti kanunu çerçevesinde din ile devletin tamamen birbirinden ayr ld hür Fransa da laikli in parlementoya 9 getirilip tart fl lmaya aç lmas ilk etapta güzel bir geliflme olarak alg land ysa da ihdas edilen laiklik komisyonu antidemokratik bir tavsiyede bulunmufltur. Boyutlar ülkelerine göre de iflse de neredeyse tüm Avrupa da baflörtüsü etraf nda ciddî tart flmalar yaflan yor. Fransa, Avrupa ülkeleri içerisinde bu tart flmay en yo un flekilde yaflayan ülkelerin bafl nda geliyor. Okullarda baflörtüsünün yasaklanmas gerekti ini savunan gelenekçi laikler ile çocuklar n n inançlar gere i örtündü ünü ve bu flekilde okutmak istediklerini belirten Müslüman aileler aras nda uzun bir süredir devam eden tart flma içinden ç k lmaz bir hal al nca Cumhurbaflkan Jacques Chirac, sorunun çözümü için Bilgeler Komisyonu ad alt nda 20 kifliden oluflan bir komisyon kurdurdu. Komisyon Baflkan Bernard Stasi nin ad ndan yola ç kar larak Stasi Komisyonu diye adland r lan bu komisyonun haz rlad raporla birlikte, hem de genel anlamda Fransa baflta olmak üzere Avrupa da yaflayan Müslümanlar n yaflad klar sorunlar, bu komisyonun çal flmalar çerçevesinde tesbit edilerek Fransa Cumhurbaflkan na sunulmufl ve bir tak m tavsiyelerde bulunmufltu. Chirac da bu raporu 17 aral k 2003 tarihinde onaylayarak yasallaflma sürecini bafllatm flt. Komisyon bütün siyasî ve dinî simgelerin devletin ilkö retim ve liselerinde, kolejlerde yasaklanmas gerekti ini savunuyor. Bu simgelerin özelliklerini de flöyle tasvir ediyor. Büyük bir haç, baflörtüsü ve Yahudileri kippas gibi dinî aidiyetler yasakt r diyor. Ancak bunun haricinde her türlü gizli kalan mesela küçük haç, küçük Kur an, Davut y ld z gibi küçük simgelerin serbest olabilece i belirtiliyor. Bu dinî aidiyetleri simgeleyen k l k k yafetlere getirilen yasaklar daha önce de söyledi imiz gibi sadece ilkokul, orta okul ve liseler için düflünülüyor. Komisyon üniversitelerin özgür birer müessese olarak kalmas gerekti ini savunuyor ve flöyle bir yorumda bulunuyor. Üniversite ö rencisi siyasî, ideolojik ve felsefî olarak belli bir hayat tarz n kabul etmifl, belirli bir fikrî olgunlu a ulaflm flt r, bu insanlara k l k k yafet konusunda her-

10 hangi bir telkinde bulunmak yanl flt r. Dolay s yla üniversitelerde her türlü k - l k k yafet ve simgenin serbest b rak lmas gerekti i görüflünü savunuyor. Bu konuda her hangi bir yasaklama getirmemeleri yönünde tüm üniversite rektörleri uyar l yor. slamî Araflt rmalar Yüksek Okulunun ( lahiyat Fakültesi mahiyetinde) kurulmas, Müslümanlar n bayramlar ndan sadece Kurban Bayram n n ve yine sadece ö renciler için tatil ilan edilmesi gerekti i komisyonun tavsiye kararlar aras nda yer al yor. (Bu tavsiye Cumhurbaflkan Chirac taraf ndan reddedildi). fiunu çok net olarak ifade edelim ki yap lmak istenilen fley; önce devletin, ard ndan da toplumun ve fertlerin dinî unsurlardan ar nd r lmas gayretidir. Bu yasa tasar s ç kmadan 10 gün önce Fransa Kiliseler Birli i Baflkan Monseigneur Ricard Devlet laiktir ancak toplum laik de ildir. Bu yasayla toplumun dinî unsurlardan tamamen ar nd - r lmas isteniyor. Oysa dinsiz bir hayat düflünülemez demifltir. Fransa daki gelenekçi laikler mademki Müslümanlar da Yahudi ve H - ristiyanlarla birlikte laik düzene dahil oluyor. O halde öyle bir slam istiyoruz ki bu slam, yaflan lan, müflahede edilen, duyulan bir slam olmas n. Dört duvar içinde mi olur, kiflilerin kendi özel hayatlar nda m olur bunu art k kendileri bilir der gibiler. Dinî de erlerinizi koruyarak topluma kar flmak istiyorsunuz olmaz deniliyor. Kendi cemaatinize dönüyorsunuz, neden toplum d fl kal yorsun, ayr mc l k yap yorsun diyorlar. Müslümanlar ne yaps n. Özellikle son yirmi y l içerisinde mevcut dinlerini, yavafl yavafl terk eden ama slam a karfl hoflgörüsü bulunan, slam kucaklamaya çal flan bir toplumun önü kesilmeye çal fl l yor. Ayr ca kendi Müslüman kimli ini koruma ve yaflatma gayreti içinde müslümanlar bask alt nda tutulmak isteniyor. Müslümanlar bu çal flmalar yaparken, birileri bizim yaflant m zdan, çal flmam zdan etkilenmiflse ve kendi araflt rmalar n n ard ndan da slamiyeti din olarak kabul etmiflse, bunu problem olarak görmek ve önünün kesilmesini planlamak devletin görevi de ildir. (Yap lan araflt rmalara göre, hergün Fransa da 50 ye yak n insan Müslüman oluyor.) Üstelik bu problemi, slam de il, yürüttü ünüz siyaset ve medeniyet ortaya ç karm flt r. Asl nda istenilen fley, müslüman toplumu ürkütmek ve toplumun dinle ilgisini azaltmaktan baflka bir fley de il. Bu durum tüm Avrupa için geçerli ama Fransa da biraz daha bask n. Yani dinî unsurlardan uzaklaflt r lm fl bir hayat tesis edilmek isteniyor. Maalesef böyle bir çaban n getirece- i toplumsal tahribat göremiyorlar. Bugün Fransa da sekt de imiz din ile alakas olmayan üç binin üzerinde kurum ve kurulufl var. Bunlar toplumun manevi bofllu unu doldurmak iddias yla ortaya ç km fl sahtekarlardan olufluyor. Adam ç k yor benim atalar m Mars tan geldi ben de manevi liderim diyor. Aray fl içerisindeki pek çok insan da manevî bir lider oldu una inand rabiliyor. Yahudi, Katolik, Ortodoks, Protestan cemaatleri ve Müslümanlar bu yasa tasar s na büyük tepki gösterdiler ve yasa tasar s ç kmadan önce gerekli deklarasyonlar yapt lar. Yasaklar n lüzumsuz ve tehlikeli oldu unu aç klad lar. Gelenekçi laikler diye tan mlad - m z çevreler ise özellikle okullarda ö rencilerin birbirlerine karfl sayg ve sevginin muhafazas, bir kamplaflman n, kutuplaflman n önüne geçilebilmesi için her türlü dinî, siyasî simgenin yasaklanmas gerekti i tezini ileri sürüyorlar. Kiliseler Birli i bu teze kesinlikle karfl ç k yor. slamiyet ve H ristiyanl k aras diyalog komisyonunun genel sekreterli ini de yürüten Michel Le Long bu tezi savunanlara flöyle seslenmiflti Sizler okullar, toplumun farkl l n zenginlik olarak kabul edecek insan tipleri yetifltirmeyi amaçlayan bir kurum olarak görüyorsunuz. Do rudur. Ancak farkl l n olmad bir mekanizma içerisinde farkl l kabul edecek ve sevecek olan bir toplulu u nas l yetifltireceksiniz?. 10 fiubat 2004 tarihinde Frans z 10 parlementosunun genel oturumunda sosyalist ve sa c partilein ittifak yla ezici bir ço unl kla kabul edilen bu yasa ile farkl l a sayg y oluflturabilecek, bir kaynaflma zemini ortadan kald r lm flt r. Bu sayg ve sevgi zemininin yerine kutuplaflma, gettolaflma zemini yerleflme e bafllam flt r. Avrupa da yaflayan Müslümanlar olarak bir geçifl süreci içerisindeyiz. Avrupa n n tarihine bakt n z zaman dinî hayat n toplum içerisinde tesis edilmesi, resmîlefltirilmesi çok zor dönemeçlerden sonra gerçekleflmifltir. Bir Frans z politikac Müslümanlar meflrulaflmak istiyorsa bunun bedelini ödemelidir gibi son derece rahats z edici bir beyanatta bulunmufltu. Asl nda Avrupa da yaflayan bütün Müslümanlar bunun bedelini zaten ödüyorlar. Psikolojik, sosyolojik, ekonomik ve siyasî olarak bunun bedelini ödüyorlar. Mevcut yasal düzenleme içerisinde Yahudiler, Protestanlar, Ortodokslar, Katolikler, sosyal, kültürel hatta dinî anlamda devletin bütün imkanlar ndan yararlan yor. Ama ben Müslüman olarak yararlanam yorum. Katoliklerin özel okullar nda 500 bin tane talebesi var. Devlet bu okullar n %80 masraf n karfl l yor. Katolik ö retisiyle ö rencilerini yetifltiriyor. Protestanlar ayn flekilde öyle. Yahudilerin 26 bin çocu u kendi okullar nda okuyor. Laik devlet bu okullar n masraflar n n %80 ni karfl l - yor. Müslümanlar ise zor bela açt klar okullar ise (sadece 2 adet ve 200 ö renci) kendi imkanlar yla yürütmek zorunda. Ayr ca baflka sindirme politikalar yla bunun bedelini ötüyoruz. Siyasîlerin, gazetecilerin, entelektüellerin k flk rtmalar nedeniyle çarfl da pazarda kad nlar m za yap lan sözlü, fiilî sald - r lara, psikolojik bask lara maruz kalmak bir bedeldir. Sokakta yürürken yan n zdan geçen bir rkç ya da fanatik laik, baflörtülü eflinizi, kardeflini iflaret ederek Bak bir tane daha geçiyor, yine mi baflörtüsü al bir baflörtülü daha gibi tepkilerle karfl lafl yorsan z bu bir bedel ödemedir. Veya baflörtüsünün dini bir k yafet olmaktan ziyade afla lama simgesi, teflhis formu oldu-

11 una dair söylenen sözler bunlar Müslüman kesime bir bedel ödetmektir. fiu anda s k nt l bir dönemine girmifl bulunuyoruz. Gerek Fransa da gerekse di- er Avrupa ülkelerinde Müslümanlar maalesef bir hayli tedirgin günler yafl - yorlar. Avrupa her ne kadar insan haklar n n befli i gibi görünüyorsa da bu çok da gerçe i yans tmamaktad r. Ama her fleye ra men Allah tan ümit kesilmez diyorum. Chirac, 21. yüzy l dünyam z için bir etik ve maneviyat yüzy l olacak demifltir. Fakat bu etik ve manevî de erlerin temeli ne olacakt r. Müslümanlara göre bunu temeli slam olacakt r. Kiliseye göre Hristiyanl k, Yahudilere göre de Yahudilik. Çünkü, siz her hangi bir manevî veya etik de eri olan insana yeni bir maneviyat yüklemeye kalk flt n zda bu özgürlüklerin ayaklar alt na al nmas demektir. Ancak, görülüyor ki, özellikle y l içerisinde yap lan anket çal flmalar na bakarsak Avrupa da H ristiyanl k toplum bünyesinden çekilmekte ve %20 oran nda azalm flt r. Bu tespit edilebilen resmî rakamlard r. Bu H ristiyanl k aç s ndan çok kayg verici bir rakam. Ortaya bir boflluk ç km flt r. Bu bofllu u kim doldurursa baflar onun olacakt r. 1 DANIfiTAY KARARI 2 kas m 1992 tarihli Dan fltay karar konu hakk ndaki düflüncelerini, aç lan bir dava sonucunda, afla daki gibi belirtmifltir : 10 temmuz 1989 tarihli kanunun 10. maddesi gere ince okulda, ö rencilerin, bir dine mensubiyetlerini ifade etmek istedikleri iflaretler tak p giymeleri, düflünce ve dini inançlar n ifadesi özgürlü ünün kullan lmas oldu una göre, laiklik ilkesine ayk r de ildir. Halbuki Montfermeil Jean Jaurès Kolejinin ç Yönetmeli inin 13.maddesi tarihli kararla kaleme al nd flekliyle, dini, siyasi veya felsefi anlaml k yafet ve sair belirtici iflaret takma ve giymenin yasak oldu u hükmünü getirmektedir. fadesinin genelli iyle, an - lan madde, yukar da hat rlat lan ilkeleri ve özellikle, kamu e itiminin tarafs zl k ve laikli i ilkeleri çerçevesinde ö rencilere tan nm fl düflünceyi ifade özgürlü ünü hiçe sayan genel ve mutlak bir yasak getirmifl olmaktad r.bu yüzden, talep sahipleri hakl görülmüfl ve buna göre : Madde 1-Bay KHEROUA, Bn. KACHOUR, Bay BALO ve Bn. KIZIC n, Montfermeil Jean Jaurès Koleji ç Yönetmeli inin 13.maddesinin ve K zlar Samira, Hatice ve Ayfle nin okuldan uzaklaflt r lmas kararlar n n iptali taleplerini reddeden tarihli Paris dari mahkemesi karar iptal edilmifltir. Madde 2-Montfermeil Jean Jaurès Koleji ç Yönetmeli inin da kabul edildi i flekliyle 13 maddesi ve ad geçen Kolejin disiplin Kurulunun Samira Kheroua, Hatice ve Ayfle Balo nun okuldan kesin uzaklaflt r lmalar na dair verdi i tarihli karar n onaylayan, tarihli Créteil Akademisi Rektörlü ü kararlar iptal olunmufltur. 2 Orléans dari Mahkemesinin verdi i karar n özeti flöyledir : 26 a ustos 1789 tarihli nsan ve Vatandafl Haklar Beyannamesinin 10.maddesine göre : fadeleri, kanunla tesis edilen asayifli bozmad kça, kimse, dini dahi olsa fikirleri sebebiyle rahats z ve takip edilemez. 4 ekim 1958 tarihli Anayasa n n 2.maddesine göre: Fransa, bölünmez, laik, demokratik ve sosyal bir Cumhuriyet olup, milliyet, rk ya da din fark gözetmeksizin, bütün vatandafllar n kanun karfl s nda eflitli ini sa lar.bütün inançlara sayg gösterir. Ve yine 10 temmuz 1989 tarihli kanunun 10.maddesinin, Kamu e itiminin laikli i prensibi gere ince, Fransa, imzas n koydu u Uluslararas yükümlülükler aras nda, e itim konusunda ö rencilerin dini inanç ve özgürlüklerini hedef alan her türlü ayr mc tav r yasaklanm fl olup e itim kurumlar içerisinde, ö rencilerin kendi din ve inaçlar n d fla vurma ve ifade etme özgürlü ü mevcuttur. Dr. Ahmet BAKCAN Avrupa Fetva Konseyi Jacques Chirac a bir mektup yazd : Baflörtüsü dinî sembol de il, dinî emirdir Avrupa Fetva ve lmî Araflt rmalar Konseyi Fransa n n okullarda baflörtüsünü yasaklamas na tepki gösterdi. IGMG Din stiflare Kurulu nun da üye oldu u Avrupa Fetva ve lmî Araflt rmalar Konseyi rlanda n n baflkenti Dublin deki merkezinde yapt toplant da, baflörtüsünün bir dinî sembol olarak de erlendirilemeyece ini bildirdi ve dini yaflama hakk olarak de erlendirilmesi gerekti ini aç klad. Avrupa da yaflayan müslüman az nl - n dinî problemlerine cevap vermek üzere çeflitli aral klarla toplanan Avrupa Fetva ve lmî Araflt rmalar Konseyi, IGMG Din stiflare Kurulu Üyesi Mustafa Mollao lu nun da kat ld toplant da da çeflitli konular inceledi. Avrupa Fetva Konseyi toplant s n n ilk gündemi Fransa Cumhurbaflkan Jacques Chirac n baflörtüsü konusundaki yasakç 11 tutumunun de erlendirilmesi oldu. Karar de erlendiren Konsey, bu karar n talihsiz bir karar oldu unu, bütün slâm alemini derinden üzüp yaralad n, bunun için mutlaka gözden geçirilmesi gerekti ini vurgulad. Konsey taraf ndan Fransa Cumhurbaflkan na bir de mektup yaz ld. Mektupta flu görüfllere yer verildi: Baflörtüsünün bir simge/sembol de il,

12 slâm dininin bir emri ve vecibesidir. fiekil ve usulu flah slara b rak lm flt r. Sadece d - flar da de il, okul ve her yerde ayn hükmü tafl r. Bu konuda bütün ehl-i sünnet ve di er mezheplerin ihtilafs z icmalar vard r. Cumhurbaflkan, bütün ülke ailesinin baflkan ve bafl e itimcisi konumundad r ve cumhurbaflkan n n, bütün aile fertleri aras nda adil olmas gerekmektedir. Herkesin istedi i gibi giyinme ve inand gibi yaflama hakk bir insan hakk d r ve bütün insanlar için evrensel haklardan bir hakt r. Toplumsal bar fl n ve huzurun sa lanmas, müsbet entegrasyonun gerçekleflmesi, ülke menfaat ve gelece i, farkl inanç ve dinlere sahip bütün ülke insanlar n n inand klar gibi yaflayabilmelerinden geçmektedir. Say n Jacques Chirac, bu talihsiz karar n zdan vazgeçece inizi ümit ediyoruz. Konsey ad na konuflan Baflkan Prof. Dr. Yusuf el-kardavi, gündemdeki konulara de indi ve konuflmas n n büyük bir bölümünü Fransa hükümetinin baflörtüsü konusundaki tak nm fl oldu u yasakç tavr na ay rd. Kardavî flunlar söyledi: fiüphesiz baflörtülü kad n bafl n örtmekle Rabb inin emrine icabet etmektedir. Bafl n örtmekle de herhangi bir simgeyi kastetmemektedir. Kad n n ve erke in istedikleri gibi giyinmeleri laiklik gelene inde ferdî hürriyet anlam na gelmektedir. Kad - n n bafl n örtmesiyle ise devlet ifllerine kar flmas diye birfley olamaz. Baflörtüsü meselesi ferdî ve dinî bir hürriyettir. Madem ki Fransa aç kl ve serbestli i yasaklam yorsa neden müslüman kad nlar n baflörtülerini yasakl yor? Say n Chirac: nanç hürrüyeti her vatandafl ve her insan için garatilenmifltir, demiflti. nanç ise ya sözlü olur ya da hayat tarz fleklinde olur. Müslüman kad n ise inanc n baflörtüsü ile ifade ediyor. Öyle ise Chirac in ifadesinin ne anlam kal r? Ka t üzerinde veya faydas z bir sözden baflka bir anlam ifade etmez. Kardavî müslümanlar n farkl din mensuplar n n yaflam biçimlerine gösterdikleri hoflgörüye de de inerek flunlar söyledi: Müslümanlar n inançlar gere i, herkesin inand klar gibi yaflamalar onlar n hem inanç hem de ferdî haklar oldu una inan - yorlar. Herkesce malumdur ki, slam, mensuplar n baflkalar na karfl hoflgörülü olmaya davet ediyor. Peki müslüman olmayanlar neden müslümanlara karfl hoflgörülü olmuyorlar? Chirac n müslüman kad nlardan istedi i fley, kendi emirlerinin uygulanmas ve Allah n emirlerine ise asî olmalar d r. Biz müslümanlar, müslüman olmayanlara, kendi fleriatlar nda kendilerine mübah olan fleyler konusunda onlar yad rgamay z ve onlara zorluk ç kartmay z. Kuran- Kerim de domuz eti kesin haram k l nm fl oldu u halde, onlar domuz etini yiyebilirler. çki kötülüklerin bafl olarak bildirildi i halde, onlar içkilerini içebilirler. Hatta mam Ebu Hanife ye göre: Kim bir zimmînin flarab n telef ederse fiyat n ödemek mecburiyetindedir, çünkü o flarap, zimmî için k ymetli bir mald r. Prof. el-kardavî daha sonra herkesi itidalli (ortayollu) olmaya davet etti ve itidalin dinî inanç ve hayattan taviz verme anlam nda olamayaca n bildirdi. Ortayolu takip etmenin ilkelerini ise flöyle s ralayabiliriz: 1- fier an sabit, de iflmez esaslarla, asr n de iflen flartlar aras nda denge. 2- Kuran ve Sünnet in cüz î naslar n, genel maksadlar n n fl nda anlamak. 3- Fetvada kolaylaflt mak, davette müjdeleyici olmak. 4- Hedefte sebat etmek, vesilelerde kolaylaflt r c olmak. 5- Usul ve külliyattan taviz vermemek, furu ve cüziyyatta kolaylaflt r c yol izlemek. 6- fiekilden önce iflin cevherine (ruhuna-manas na), zahirinden önce bat n na ve organlar n fiillerinden önce de kalbî amellere önem vermek. 7- slam bir bütün olarak anlamak. Zira slam, hem akide, hem din, hem dünya, hem davet anlay fl n kapsar. 8- Müslümanlar hikmetle davet etmek, müslüman olmayanlarla da güzellikle diyalog kurmak, iyilikle muamele etmek. 9- Müslümanlarla dostluk kurarken, 12 müslüman olmayanlara da hoflgörülü olmak. 10- Sald rganlara karfl mücadele ederken, bar fl ve diyalogtan yana olanlarla bar fl ve diyalog halinde olmak. 11- slamî cemaatlerle ortak noktalarda yard mlaflma va dayan flma halinde olup, ihtilafl konularda ise müsamahal olmak. 12- Zaman n, mekan n, insan n, davet, talim ve kanunlar n flartlar n n de iflken oluflunun dikkate al nmas. 13- De iflen flartlara göre: Davet, talim ve fetvada hikmetli, kademeli bir metod takip edilmeli. 14- lim ile man n,maddî geliflmelerle manevî yükseliflin, ekonomik güç ile ahlakî gücün birlefltirilmesi. 15- Adalet, flura, hürriyet ve insan haklar gibi insanî ve toplumsal de erlerin üzerinde odaklaflmak. 16- Kad n, gelene in bask s ndan ve kültür emperyalizminin k skac ndan kurtarmak. 17- Dini, kendi usulü dairesinde zaman n flartlar na göre izah etmek, ictihad da ehli taraf ndan ihya etmek. 18- Y kma de il, infla etmek; tefrika de il birleflmek; uzaklaflt rma de il yak nlaflt rma gayretleri içerisinde olmak ve bu konularda titizlik göstermek. 19- Tarihî ve dinî servetimizin tamam ndan en iyi bir flekilde istifade etmek, kelam ve felsefe ehlinin ak la önem vermesinden, mutasavviflarin ruhaniyetlerinden, güvenilir eser b rakanlar n eserlerinden, usulcülerin ve fukahan n ictihad ve ortaya koyduklar kaidelerden istifade etmek. 20- Geçmiflin birikimini, asr n geliflmifl flartlar yla birlefltirerek gelece i flereflendirmek. Konuflmas n n sonunda el-kardavi bütün müslümanlar Allah n insanl a enbüyük lutfu ve nimeti olan slam a sar lmaya,ittifak ve birlik halinde olmaya ve Allah n yilikte ve takvada yard mlafl n, düflmanl kta ve kötülüklerde yard mlaflmay n (Maide: 2) emrine uymaya davet etti.

13 IGMG deprem yard mlar Bem kentine ulaflt - IGMG 9 s n fl ve 18 bölümlü bir okul yap yor. - Bem kentinde, yo unlukta kurban kesimi planland. 13 Geçen Aral k ay nda ran n 200 bin nüfuslu tarihî Bem kentinde meydana gelen deprem dolay s yla yard m toplayan slam Toplumu Milli Görüfl, toplad yard mlar bölgeye ulaflt rd. Yard mlar n Bem kentine ulaflt r lmas için IGMG Genel Merkezi nden Zeki Baflaran ve Hamburg Bölge Baflkan Ramazan Uçar görevlendirildi. 41 bin kiflinin hayat n kaybetti i

14 zi nin de tavsiyesi üzerine aynî yard mlar yerine, tesbit edilen ihtiyaç sahiplerine nakdî yard m yap ld. Böylece, ihtiyaç sahibi her depremzede kendi ihtiyaç duydu u eflya veya malzemeyi alma imkan na kavufltu. ran Bay nd rl k Bakanl ile ya- Bem kenti için da t lan yard mlar n bir k sm, ran n Berlin Büyükelçili- inin organizesinde yap lan yard mlarla birlikte, acil sa l k ve g da malzemelerinin temini için gönderilirken geri kalan k sm da do rudan Bem de yaflayan halka ulaflt r ld. Bem Valili- i Deprem Koordinasyon Merkep lan görüflmelerden sonra ise Bem kentinde bir okul yap lmas için anlaflmaya var ld. Yap lan anlaflmaya göre 18 bölüm ve 9 s n ftan oluflan bir okul projesi hayata geçirilecek. Okulun yap m masraflar n slam Toplumu Milli Görüfl üstlenecek. yap lacak olan bir törenle temeli at - 14

15 bir hassasiyet ve duyarl l a sahip olan insan m z n gösterdi i ümmet fluuruna bir örneklik teflkil etti. Bem için yap lan yard mlar ulaflt rmakla görevlendirilen IGMG heyetinden Zeki Baflaran ve Ramazan Uçar Bem kenti ziyaretini flöyle anlat yor: fiehre vard m zda gördük ki, ortada flehir diye bir fley kalmam fl; yerle bir olmufltu. Her evden en az 1 den 12 ye varan say da insan hayat n kaybetmiflti. Sonradan kurulan çad rlardan a layan çocuklar n, a lalacak olan okulun, gelecek e itim döneminde hizmete sokulmas planland. Deprem haberlerinin geldi i andan itibaren harekete geçen IGMG, Avrupa genelinde genifl kapsaml bir yard m kampanyas bafllatarak, ma dur Bem flehri depremzedelerinin yaralar - n sarmaya, onlar n bu ac ve zor günlerinde yanlar nda bulunarak her türlü insanî yard m bir an önce ulaflt rmak için seferber oldu. Bem depremi, geçmiflte deprem gibi bir afet hakk nda çok ac tecrübeler yaflam fl, ola anüstü yan ninelerin, çocu unu arayan babalar n, a t yakan analar n feryatlar yükseliyordu. fiehirde, ölüler kepçelerle aç lan mezarlara aileler halinde toplu olarak gömülmüfllerdi. Hayatta kalan insanlar heyecanla gözlerimize bak yor, acaba bir yaflam haberi mi getirdiler diye merak ediyorlard. Toplanan yard mlar n önemli bir bölümünü daha önceden ran' n Berlin Büyük elçili ine takdim etmifltik. Tahran'a uçarken yan m zda götürdü ümüz di er bir bölümünü ise va- 15

16 IGMG olarak, bügün bu çal flmalar m z dünyan n dört bir yerinde kâh Kurban kampanyalar m zla, kâh Fitre ve Zekatlar m zla sürdürece iz, mazlum, ma dur ve ihtiyaç sahibi kardefllerimizin yan nda olmaya devam edece iz. Bu sorumlulu umuzun fark nday z; ümmet olarak, kardefller cemaati olman n gerektirdi i bu büyük yükümlülü ü Allah' n bir lütfü olarak telakki ediyoruz. Buna ilaveten Kurban kampanyas çerçevesinde, Bem kentinde kesilmek üzere kurbanl k hayvanlar ayarlilikle yap lan istiflareler sonucunda, Bem kentinin harabeye dönmüfl sokaklar n dolafl rken çad rlarda kalan insanlara nakit olarak elden da tmay tercih ettik. Bay nd rl k Bakanl ile yapt - m z görüflmelerde, IGMG olarak, 1160 m2lik bir arsa üzerine, 9 s n fl k ve 18 bölümden oluflacak bir okul yap lmas hususunda mutabakata var ld. Maliyetinin takriben 130 Bin Euro civar nda olaca n düflündü ümüz bu güzel eserden, güzel ve insanl a faydal olacak insanlar yetiflece ine inan yoruz. land. Bu organize, Merage Belediye Baflkanl ile yap ld. Kurbanlar n kesim ve da t m ortalama 2-3 kiloluk pofletlerle evlere, çad rlara bizzat teslim edilerek yap lacak. ran halk bu zor günlerinde yanlar nda hissettikleri Avrupa daki kardefllerine teflekkürlerini sunuyor. Bu arada, ran Bay nd rl k Bakanl yap lan yard mlardan dolay, IGMG Genel Merkezine bir flükran plaketi gönderdi. Plaket, Bölge Baflkanlar toplant s nda IGMG Genel Baflkan Yavuz Çelik Karahan'a taktim edildi. 16

17 Erbakan istifa etmek zorunda kald ; SP seçime yeni genel baflkanla girecek 2 y l 4 ayl k hapis cezas onaylanan Saadet Partisi (SP) lideri Necmettin Erbakan, genel baflkanl ktan istifa etti. SP, 45 gün içinde ola anüstü kongreye giderek yeni genel baflkan n seçecek. Yarg tay Cumhuriyet Baflsavc l - 'n n Erbakan dahil 6 kiflinin parti üyeli inden ç kar lmas için SP'ye tan - d 30 günlük süre dün doldu. Refah Partisi'ne 1997 y l nda verilen Hazine yard m n n sahte belgelerle harcanm fl gibi gösterildi i iddias yla hapis cezas na çarpt r lan Erbakan, siyaset hayat na flimdilik son noktay koydu. stifas n yaz l bir aç klamayla duyuran Necmettin Erbakan, Yasalara sayg l olarak adli hata en k sa zamanda düzeltilinceye kadar SP üyeli inden ayr l yorum, dedi. Demokratik hayat n vazgeçilmez unsurlar olan partilerin, Anayasa'n n özel teminat alt nda bulundu una iflaret eden Erbakan, gelir ve giderlerin sadece Anayasa Mahkemesi taraf ndan incelenebilece ini vurgulad. Kendisiyle ilgili davada adli hata yap ld n savunan Erbakan, iade-i muhakeme yoluyla hükmün düzeltilmesini istedi. Özel kanun varken genel hükümlerin uygulanamayaca n ifade eden Erbakan, flu görüflleri dile getirdi: Anayasa Mahkemesi'nde bulunan denetim yetkisinin idari veya yarg sal herhangi bir merciye verilmesi Anayasa'n n 69. ve Siyasi Partiler Kanunu'nun maddelerine ayk r d r. Refah Partisi Genel Merkez ve taflra teflkilatlar n n 1997 y l mali faaliyetleri ile ilgili bütün resmi kay tlar, Maliye Bakanl Milli Emlak Genel Müdürlü- ü'nce muhafaza edilmektedir. Bu evraklar n hepsi, Ankara 9. A r Ceza Mahkemesi karar n n dayand r ld, (Refah Partisi'nin 14 ayl k süre boyunca genel merkez ve taflra teflkilatlar n n hiçbirinde bir tek kuruflluk dahi harcama yap lmad ) kabulünün gerçe e ayk r oldu unu aç k bir flekilde ispat etmektedir. Sadece bu sebep dahi mahkeme karar n n isabetli olmad n ispat için yeterlidir. E r b a - kan' n istifas sebebiyle Saadet Partisi önce genel baflkan vekili seçecek, ard ndan da ola- anüstü kongreye gidecek. 28 Mart seçimlerinden yaklafl k 2 hafta önce Erbakan' n yerine kimin geçece i belirlenecek. SP'yi yerel seçimlere götürecek yeni genel baflkan için Erbakan' n iflaret etti i veya ön plana ç kan bir isim bulunmuyor. Ancak vekillik için Recai Kutan ismi üzerinde duruluyor. Necmettin Erbakan, Kay p Trilyon Davas ''nda özel belgede sahtecilik suçundan 2 y l 4 ay hapis cezas na çarpt r lm fl ve bu ceza 2 Aral k 2003 te Yarg tay 11. Ceza Dairesi'nce onanarak kesinleflmiflti. Erbakan' n cezas - n n infaz Ankara Numune Hastanesi'nin raporu do rultusunda bir y l ertelenmiflti. Erbakan' n mah- kumiyetine esas al nan özel evrakta sahtecilik suçu, ilgili yasalarda yüz k - zart c suçlar aras nda say l yor ve kamu haklar ndan yararlanmaya engel oluflturuyor. Anayasa'n n 76'nc, Milletvekili Seçimi Kanunu'nun 11'inci ve Mahalli dareler Seçimi Kanunu'nun 9'uncu maddelerine göre Erbakan art k parti yöneticisi, üyesi, milletvekili ve dernek kurucusu olamayacak. Bu ceza ileride affa u rasa bile sonuç de iflmeyecek. 17

18 Almanya çiflleri Bakanl yay n nda ZAMAN dan hatal al nt yap ld Devleti, iflte böyle kullan yorlar! kan Bir paralel topluma ihtiyac m z var aç klamas nda bulundu. ifadelerine yer verdi. Mehmet Sabri Erbakan ne demiflti? Ancak Mehmet Sabri Erbakan gazetemizde yay nland röportaj nda Bir paralel topluma ihtiyac m z var aç klamas nda bulunmad gibi aksine buna karfl ç k yor. Ayr olaca- z fleklinde bir anlay fllar n n olmad n vurgulayan Erbakan, sözlerinin tamam okundu unda paralel toplum istemeleri halinde anayasaya göre buna haklar n n olaca n, ancak buna inançlar gere i ihtiyaç duymad n söylüyor. Mehmet Sabri Erbakan "Siz paralel toplumdan ne anl yorsunuz? sorusuna flöyle cevap veriyor: "Bir an için evet bunlar paralel toplum istiyorlar diyelim, ayr okullar, ayr kurumlar, ayr ifl yerleri, ayr hastane, ayr ana okulu vs., "Bütün yaflam ortamlar n ayr istiyor bu adamlar. diyelim. Ama senin anayasana göre bu bir insan n hür iradesine kalm fl. stedi i gibi yaflar. Katoliklerin kurumlar n flöyle bir say bakal m. Bir Katolik isterse do umundan ölümüne kadar isterse kendi kurumlar nda ömrünü geçirir. ( ) Varsa toplum herkes için var. ( ) bundan do al ne var. Ben paralel toplum istiyorsam, bunu iste- 18 Federal çiflleri Bakanl yay nlar aras nda ç kan Islamismus ( slamc l k) kitab nda Alman gazeteci Claudia Dantschke ZAMAN'da Mehmet Sabri Erbakan'la yap lan bir röportaja atfen Erbakan' n paralel toplum istedi ini yazd. Erbakan' n böyle konuflmad n hat rlatt m z Dantschke "Türk arkadafllar da böyle anlad " demekle yetindi. Almanya da çiflleri Bakanl n n yay nlar aras nda geçti imiz ay ç kan "Islamismus kitab nda ZAMAN dan hatal al nt yap ld. Önsöz ünü Almanya çiflleri Bakan Otto Schily nin yazd ve 7 ayr makalede Almanya daki Müslümanlar ve slamc l n ele al nd kitapta bir yaz s bulunan Alman gazeteci Claudia Dantschke ZAMAN dan da al nt yapt. Gazeteci Claudia Dantschke "Fikri-Siyasi Tart flma Özgürlü ü - Sivil Toplum Aktörlerine slamc Bask bafll kl yaz - s nda gazetemizde 5 Haziran 2002 tarihinde slam Toplumu Milli Görüfl Genel Baflkan Mehmet Sabri Erbakan ile yapt m z röportaja at fta bulundu. Claudia Dantschke kitab n 107. sayfas nda, "Türk- slami Zaman gazetesinde Almanya daki siyasi slam n en büyük teflkilat olan slam Toplumu Milli Görüfl ün dönemin Genel Baflkan Mehmet Sabri Erbakan ile yap lan bir röportaj yay nland. Bu röportajda Mehmet Sabri Erbamekte yerden gö e kadar hakk m var. Bunun ne hukuki, ne de içtimai bir sorunu var. Kald ki bizim her fleyimizle ayr olaca z diye ne bir anlay fl m z var, ne de bir iddiam z var, ne de dinimiz bunu bizden istiyor. Dinimizin gereklili i tam tersi, ç k p senin içine kar fl p bizim do ru bildiklerimizi anlatmam z. Türk arkadafllar da öyle anlad Söz konusu yaz y kaleme alan gazeteci Claudia Dantschke ise olay n bir yorumdan ibaret oldu unu söyledi. Mehmet Sabri Erbakan n "Bir paralel topluma ihtiyac m z var fleklinde bir sözü olmad halde bu sözü t rnak içine alarak kendisine izafe etmenin ne kadar do ru oldu u sorusu üzerine Claudia Dantschke flu cevab verdi: "Söz konusu röportaj n Almanca metnini okudum. Ayn flekilde Türkçe metni Türk arkadafllara da okuttum. Onlar da ayn fleyi söylediler. Yani onlar da röportaj benim yazd m flekilde anlam fllar. Bunun üzerine yazd m. Erbakan n orijinal sözlerinin daha ayr nt l oldu unu biliyorum, ama benim için önemli olan Erbakan n sözlerindeki düflüncenin özünü vurgulamakt. Benim yazd m asl nda bir yorumlamad r. Yaz n n devam nda da Milli Görüfl ün hedefi özetlenmifltir. Frankfurt, Zaman,

19 Kofi Annan: slam fobisi, nefretin yeni flekli - BM Genel Sekreteri slam ve Yahudi düflmanl n elefltirdi Birleflmifl Milletler (BM) Genel Sekreteri Kofi Annan, 11 Eylül den sonra Amerika ve baz Bat toplumlar nda görülen slam fobisi ni elefltirdi. Nefretin günümüzde en rahats z edici tezahürlerinden birisi slam fobisidir. diyen Annan, fobi konusunu ayr mc l - n, yeni bir kelime ile insanlar n karfl s na ç kmas olarak niteledi. Annan, Müslüman ve Yahudilere yönelik ba nazl n sona ermesini diledi. New York ta BM Binas nda ünlü skoçyal flair Robert Burns an s na düzenlenen bir programda konuflan Annan, ABD de 11 Eylül de düzenlenen terörist sald r dan sonra özellikle Bat da birçok Müslüman n flüphenin, fliddetin ve ayr mc l n merkezine yerlefltirildi ini kaydetti. Annan, Haçl seferleri ve sömürgecilik, Müslümanlar tehlikeli olarak gösteren zehirlenmifl geçmiflten sadece iki örnek. Geçti imiz dönemlerde baz lar Müslüman ülkelerin kültürel olarak demokrasiye yak flmad - n düflündü. Bat n n Bosna daki etnik temizli e geç cevap vermesi, Filistinliler ve srail aras nda devam eden mücadele, birçok Müslüman n hal ve derdinin dünya vicdan nda eflit karfl l k bulmad ndan flüphe etmesine yol aç yor. Birçoklar slamiyet i temel olarak Bat ya karfl görüyor; ama Bat insan ile Müslümanlar n uzun y llard r devam eden iliflkisi buna en güzel cevapt r. diye konufltu. Annan, ayn flekilde antisemitizmi de dünyam z tehdit eden baflka bir düflmanl k olarak niteledi. Annan, Avrupa da, Türkiye de ve dünyan n de iflik köflelerinde sinagoglara ve Yahudi mezarl klar na düzenlenen sald r lar n, bu kinin günümüzde de yaflad n gösterdi ini ifade etti. Annan, srail e duyulan öfkenin anti-semitizme izin vermemesi gerekti ini vurgulad. Hapishane ziyaretçileri afla lan yor... Türkiye'de insan haklar ihlallerinin en yo un yafland yerlerin bafl nda, hiç flüphesiz cezaevleri geliyor. Devletin siyasi tutuklulara bak fl, özellikle siyasi tutuklular üzerinde yo un bask oluflmas - na neden oluyor. Tutukluluk statüsünden kaynakl olarak birçok vatandafll k hakk ndan mahrum olan bu insanlara yönelik bask lara, cezaevinden sorumlu kurum ve kiflilerin hukuk d fl bask s eklenince ister istemez cezaevleri Türkiye'nin en önemli sorunlar ndan biri haline geliyor. Bunun en son örne i Mufl Cezaevi'nde yafland. Tutuklular n ailelerine "terör" mührü vuran idare, tutuklulara yönelik psikolojik bask y aileleri üzerinden yürütmeye bafllad. Elaz ' n Karakoçan ilçesinde oturan Nazime Polat, yeni y l dolay s yla yap lan aç k görüflten faydalanmak için 4 Ocak'ta k zlar Alev ve Nadire Polat 19 ile birlikte, Mufl E Tipi Kapal Cezaevi'nde tutuklu olarak bulunan efli Ali Polat' ziyarete gitti. Cezaevine giriflte asker ve gardiyan aramas ndan geçen Polat ve k zlar n n bileklerine, daha önce siyasi tutuklular n yak nlar n n bileklerine vurulan "siyasi" mühür yerine "terör" mührü vuruldu. Konuya iliflkin olarak bir aç klama yapan Özgür-Der bir bildiri yay nlayarak olay k nad. Aç klamada flöyle denildi: nsanlar siyasi görüflleri nedeniyle böyle afla lanamazlar. Bu sald rgan bir tutumdur. nsanlar n kollar na böyle bir damgan n vurulmas insan haysiyetine, onuruna bir sald r d r.

20 ABD ve ngiltere Irak sald r s n n hesab n vermekte zorlan yor: Silahlar yok olmufl Bir tek esir var: Eski dost Saddam! Saddam la Birlikte Bat l iflbirlikçileri da yarg lanmal! ABD'nin devirmek ve yakalamak için muazzam kaynaklar seferber etti i Saddam, Bat 'n n Ortado u'daki 'sa lam adam 'yd. Bat ülkelerinin, Saddam' n halka yapt zulmü görüp bahane etmesi için de epey zaman geçmesi gerekti. 24 y l boyunca ac mas z bir bask rejimiyle yönetti i Irak' n bütün kaynaklar n bölgesel savafllar için seferber eden Saddam' n s rt, Bat taraf ndan uzun y llar s vazland. Saddam, 1990'da Kuveyt'i iflgal edip bölgedeki siyasi dengeleri altüst edince Bat ülkeleri için bir gecede istikrarl bir müttefikten, kurtulunmas gereken bir belaya dönüfltü. Silahlar ABD ve Bat 'dan ran'da 1979'da gerçeklefltirilen devrimin emperyalizm karfl t ve ba ms zl kç tutumunun Ortado u'ya yay lmas ndan kayg duyan Bat ülkeleri, sekiz y l süren ran-irak savafl nda Saddam'dan askeri ve mali desteklerini esirgemedi. Sözgelimi Saddam, sonradan ABD'nin savafl gerekçesi sayaca kimyasal silahlar n yap m nda kulland maddeleri, Fransa'dan sat n ald ve bu silahlar ran ordusuna karfl kulland. On binlerce ran askeri, kimyasal silahlarla öldürüldü. Baas rejimini deviren askeri harekât n beyni konumundaki ABD Savunma Bakan Donald Rumsfeld de, vaktiyle Ba dat'ta boy gösterip Saddam Hüseyin'le samimi pozlar vermiflti. 20 Aral k 1983 de, Saddam bizzat Rumsfeld le pazarl k yap yordu. Baflta ABD olmak üzere Bat ile iliflki- lerinin son derece iyi oldu u dönemlerde iktidar n Sünnî az nl a dayand ran Saddam Hüseyin, güneydeki fiiî ço unlu a ve kuzeydeki Kürtlere karfl katliamlara giriflmekten çekinmedi. Saddam bununla birlikte, Sünnî az nl k ürzerinde de büyük bask lar uygulad. Önüne geleni idam ettiren Saddam, 1988 y l nda Halepçe'de 5 bin Kürt sivili kimyasal silah kullanarak katletti sonras nda ABD ve Körfez ülkelerinin deste ini alan Saddam, Irak'ta her türlü muhalefeti ezerek efline az rastlan r bir korku rejimi oluflturdu. Ortado u'daki di er diktatörlüklere ç karlar gerektirdi i sürece göz yummakta tereddüt etmeyen ABD ve Bat ülkeleri, Saddam' n kendi halk na karfl uygulad zulmü de on y llarca görmezden geldi. Etnik ve dini farkl l klar n yo un oldu- u Irak' demir yumrukla bir arada tutmas sebebiyle Saddam' uzun süre bölgede bir istikrar kayna sayan ABD ve Avrupa ülkeleri, Halepçe katliam n k nama gere i bile duymad lar. 20 Baflta ABD olmak üzere, Bat 'n n ikiyüzlü tutumu, Kuveyt iflgaliyle bafllayan Birinci Körfez Savafl 'n n bir felaketle sonuçlanmas na yol açt. Irak ordusu Kuveyt'ten çekildikten sonra Ba dat'a ilerleyip Saddam' devirme plan ndan vazgeçen ve harekâta son veren ABD, kendisine güvenerek silahl ayaklanma bafllatan kuzeydeki Kürtleri ve güneydeki fiiileri yaln z b rakt. Amerikan deste inin yoklu unda inisiyatifi tekrar ele alan Saddam, bu ayaklanmalar kanla bast rd. Ancak on binlerce Kürt ve fiiinin öldürülmesinden sonra müttefik güçler, Kürtleri ve fiiileri korumak amac yla Irak' n kuzeyinde ve güneyinde uçufla yasak bölge uygulamas bafllatt. Evet flimdi Saddam Hüseyin yakaland ve ABD taraf ndan flov amaçl yarg lanacak. Ayn mahkemede bu katliamlar n Saddam diktatörünün as l imalatç lar olanlar da yarg lanmal yd. Sorguda kendini savundu Saddam n ne zaman yakaland ke-

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir.

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir. Dün, Bugün, Yar n ZAMAN GEÇ YOR Zaman Dilimleri nsanlar yaflad klar zaman üçe ay rm fllar. 1. Geçmifl zaman dün 2. fiimdiki zaman bugün 3. Gelecek zaman yar n Zaman dilimlerinden geçmifli hat rlar z. fiimdiki

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

ZEKAT FITIR SADAKASI SADAKA FARZ VACİP SÜNNET HÜKMÜ ŞARTI NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM HERKEZ

ZEKAT FITIR SADAKASI SADAKA FARZ VACİP SÜNNET HÜKMÜ ŞARTI NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM HERKEZ HÜKMÜ ŞARTI ZEKAT FITIR SADAKASI SADAKA FARZ VACİP SÜNNET NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM HERKEZ

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

TEVRAT VE İNCİL DE İSLÂM A UYGUN ABDEST, NAMAZ, ORUÇ, HAC, ZEKAT, KURBAN İBÂDETİ VE ÎMAN ESASLARI

TEVRAT VE İNCİL DE İSLÂM A UYGUN ABDEST, NAMAZ, ORUÇ, HAC, ZEKAT, KURBAN İBÂDETİ VE ÎMAN ESASLARI TEVRAT VE İNCİL DE İSLÂM A UYGUN ABDEST, NAMAZ, ORUÇ, HAC, ZEKAT, KURBAN İBÂDETİ VE ÎMAN ESASLARI Halil YAVUZ Emekli müftü ÖNSÖZ Hamd, şânı yüce olan Allah(c.c) a, salât-ü selâm O nun kulu ve Rasûlü Muhammed

Detaylı

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya 287 MAKEDONYA E T M S STEM NDE TÜRKLER N KADRO SORUNU VE GET R LEN ÖNER LER Bayramali LUfi Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya Genel olarak Makedonya ve Nüfus Da l m Güneybat Avrupa da Balkan yar

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

Kur an ın Bazı Hikmetleri

Kur an ın Bazı Hikmetleri Kur an ın Bazı Hikmetleri Allah Teala kıble hususunda derin tartışmalara giren insanların görüşünü: İyilik, yüzlerinizi doğuya ve batıya çevirmeniz değildir. ayetiyle reddetmiştir. Ki onların bir kısmı,

Detaylı

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 141 Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (Resmî Gazele ile yayımı : 6.4.1990 Sayı : 20484) Kanun No. Kabul Tarihi Dış ilişkiler - MADDE 1. Türkiye Büyük Millet

Detaylı

AİLE DİNİ REHBERLİK BÜROSU

AİLE DİNİ REHBERLİK BÜROSU DİN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TİREBOLU MÜFTÜLÜĞÜ AİLE VE DİNİ REHBERLİK BÜROSU MUTLULUĞUNUZA REHBERLİK EDER Yüce Allah ın aileye bahşettiği sevgi ve rahmetin çeşitli unsurlarla beslenmesi gerekir. Bunların

Detaylı

ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA. M. Esad Coflan

ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA. M. Esad Coflan ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA M. Esad Coflan çindekiler Sunufl... 7 Dünyan n En Güçlü nsanlar... 11 En Büyük Amaç... 15 Cennetin Anahtarları... 19 Süslü Köflkler ve Bahçeler... 23 Vefalı Bir Kızın Hikâyesi... 25

Detaylı

8. SINIF 4. ÜNİTE İSLAM DÜŞÜNCESİNDE YORUMLAR 1. Din Ve Din Anlayışı Kazanım :Din ve din anlayışı arasındaki farklılığı ayırt eder.

8. SINIF 4. ÜNİTE İSLAM DÜŞÜNCESİNDE YORUMLAR 1. Din Ve Din Anlayışı Kazanım :Din ve din anlayışı arasındaki farklılığı ayırt eder. 8. SINIF 4. ÜNİTE İSLAM DÜŞÜNCESİNDE YORUMLAR 1. Din Ve Din Anlayışı Kazanım :Din ve din anlayışı arasındaki farklılığı ayırt eder. Soru : Din nedir? Din, Allah tarafından gönderilmiştir. Peygamberler

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

CMK 135 inci maddesindeki amir hükme rağmen, Mahkemenizce, sanığın telekomünikasyon yoluyla iletişiminin tespitine karar verildiği görülmüştür.

CMK 135 inci maddesindeki amir hükme rağmen, Mahkemenizce, sanığın telekomünikasyon yoluyla iletişiminin tespitine karar verildiği görülmüştür. Mahkememizin yukarıda esas sayısı yazılı dava dosyasının yapılan yargılaması sırasında 06.05.2014 günlü oturum ara kararı uyarınca Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı ndan sanık... kullandığı... nolu,

Detaylı

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL D ü n y a Ü n i v e r s i t e l e r S e r v i s i Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL BAfiLANGIÇ nsan Haklar Evrensel Beyannamesinin 40. y ldönümünde 6-10 Eylül tarihleri

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

13. HAFTA PFS105 TÜRK EĞİTİM TARİHİ. Prof. Dr. Zeki TEKİN. ztekin@karabuk.edu.tr

13. HAFTA PFS105 TÜRK EĞİTİM TARİHİ. Prof. Dr. Zeki TEKİN. ztekin@karabuk.edu.tr 13. HAFTA PFS105 TÜRK EĞİTİM TARİHİ Prof. Dr. Zeki TEKİN ztekin@karabuk.edu.tr Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 2 İçindekiler CUMHURİYET DÖNEMİNDE MESLEKÎ TEKNİK EĞİTİMDE

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

F inansal piyasalar n küreselleflmesi, çokuluslu flirketlerin say lar nda yaflanan

F inansal piyasalar n küreselleflmesi, çokuluslu flirketlerin say lar nda yaflanan PERAKENDE SATIfi YÖNTEM NE GÖRE fiüphel T CAR ALACAKLAR VE B R ÖNER Yrd.Doç.Dr. Bar fl S PAH Marmara Üniversitesi,..B.F., flletme Bölümü, Ö retim Üyesi 1.G R fi F inansal piyasalar n küreselleflmesi, çokuluslu

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI

YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI KARAR ELEfiT R S YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI KARAR ELEfiT R S Av. MEHMET BAYRAKTAR* I- G R fi 2003, 2004 ve 2005 Mali Y l Bütçe Kanunlar ile; 3095 say l Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine

Detaylı

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES mral DURAN* I- G R fi Anayasa Mahkemesi taraf ndan verilen bir Karar ile 5479 say l Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklar n n Tahsil

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

YARGITAY 2. HUKUK DA RES

YARGITAY 2. HUKUK DA RES YARGITAY 2. HUKUK DA RES 2674 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 2. HUKUK DA RES E: 2005/20742 K: 2006/5715 T: 18.04.2006 M RASÇILIK SIFATI M RASIN NT KAL ZAMAN YÖNÜNDEN UYGULANACAK

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK

GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK Atatürk çocuktu: Yenili in, dönüflümün y lmadan ard nda koflabilen, düfl dünyas genifl, merakl, araflt ran. Atatürk çocuktu ve cumhuriyetin çocuk kalmas n istedi hep: Her dem taze,

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005 I B&M Prof. Dr. Erdener YURTCAN KABAHATLER KANUNU VE YORUMU stanbul 2005 Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : 718 1. Bas - Ekim 2005 ISBN 975-295 - 494-4 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U Cengiz SAZAK* 1.G R fi Bilindi i üzere Katma De er Vergisi harcamalar üzerinden al n r ve nihai yüklenicisi, (di er bir

Detaylı

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme 8. SINIF Sevgili Ö renciler, SBS nin kald r lmas ile bunun yerine yaz l s navlar n merkezî bir uygulamayla yap lmas n esas alan bir sistem getirilmifltir.

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 :

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : CO RAFYA DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : K rk nc paralel üzerindeki bir noktan n hangi yar mkürede yer ald afla dakilerin hangisine bak larak saptanamaz? A) Gece-gündüz süresinin

Detaylı

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU?

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? Rıza KARAMAN Kamu İhale Mevzuatı Uzmanı 1. GİRİŞ İdareler, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarına çıkarken

Detaylı

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve ÖZEL MATRAH fiekl NE TAB ALKOLLÜ ÇK SATIfiLARINDA SON DURUM H.Hakan KIVANÇ Serbest Muhasebeci Mali Müflavir I. G R fi K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve modern

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Prof.Dr. Cevat NAL Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarl k Fakültesi Dekan Y.Doç.Dr. Esra YEL Fakülte Akreditasyon Koordinatörü

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 18 Aral k 1979 da Birle mi Milletler Genel cinsiyet ayr mc l n yasaklayan ve kad n haklar n güvence alt na alan

Detaylı

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*)

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) Amaç Madde 1. Bu Esaslar, kurulufllar n teknolojik AR-GE yapma yetene inin TÜB TAK taraf ndan de erlendirilmesine iliflkin usul ve esaslar belirlemektedir. Kapsam

Detaylı

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz:

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Yorumlar: Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Ekibin yapt n görmekten en çok hoflland m fley: Ekip Yönetimi çin Araçlar 85 EK P K ML DE ERLEND RMES Ekibinizin

Detaylı

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d Matematik ve Sonsuz G erek konuflma vermeye gitti im okullarda, gerek bana gelen okur mektuplar nda, ö renci ve ö retmenlerin matematikteki sonsuzluk kavram n pek iyi bilmediklerini gözlemledim. Örne in,

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

BINGOL VALILIGI ii Milli Eğitim Müdürlüğü ...,... "". 2015-2016 EGITIM-OGRETIM YILI ÇALIŞMA TAKVIMI. BiNGÖL

BINGOL VALILIGI ii Milli Eğitim Müdürlüğü ...,... . 2015-2016 EGITIM-OGRETIM YILI ÇALIŞMA TAKVIMI. BiNGÖL T.C.........,. BINGOL VALILIGI ii Milli Eğitim Müdürlüğü...,.... "". 2015-2016 EGITIM-OGRETIM YILI ÇALIŞMA TAKVIMI BiNGÖL ÖNSÖZ 2015-2016 Eğitim ve öğretim yılı örgün ve yaygın eğitim kurumları "Çalışma

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ GİRİŞ Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) yeni yapısıyla göreve başladığı günden bugüne yargının daha etkin ve verimli bir

Detaylı

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER:

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER: YASAL TEMERRÜT FA Z ORHAN YILMAZ (*) A- G R fi: Bilindi i üzere, gerek yasal kapital faizi ve gerekse yasal temerrüt faizi yönünden uygulanmas gereken hükümler, 19.12.1984 gün ve 18610 say l Resmi Gazete

Detaylı

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Otopsi Cengiz Özak nc JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Amerikan And : Herkes için adalet ve özgürlükle bölünmez tek ulusa dayanan Cumhuriyet e ve bayra ma ba l olaca ma and içerim. Yer

Detaylı

HAC YÜCE ALLAH IN (c.c) EMRİDİR.

HAC YÜCE ALLAH IN (c.c) EMRİDİR. HAC YÜCE ALLAH IN (c.c) EMRİDİR. Hac Allah Teala nın (c.c) emri, İslam ın beş temel şartından biridir: Ona varmaya gücü yeten kimsenin Kâbe yi tavaf etmesi Allah ın insanlar üzerindeki hakkıdır. (Al-i

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

YARGITAY 7. HUKUK DA RES

YARGITAY 7. HUKUK DA RES YARGITAY 7. HUKUK DA RES 2260 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 7. HUKUK DA RES E: 2006/1028 K: 2006/1293 T: 24.04.2006 T CARET HUKUKU T CAR DAVA KAVRAMI HAKSIZ EYLEMDEN DO AN DAVA

Detaylı

YARGITAY 14. HUKUK DA RES

YARGITAY 14. HUKUK DA RES YARGITAY 14. HUKUK DA RES 408 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 14. HUKUK DA RES E: 2007/9988 K: 2007/10710 T: 25.09.2007 TAPU TAHS S BELGES N N N TEL MÜLK YET HUKUKU Özet: Bir mülkiyet

Detaylı

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz.

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz. - Günlük siyaset acının üstünü nasıl örter? - Gazze yi ve Filistin i içselleştirmek yerine farz olarak görenlerin destansı trajik hali - BM Genel Sekreteri, AKP Kadın Kolları ve Hrant Dink Ortak paydası

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi :

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi : 2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ Anayasa nın 49. Maddesi : A. Çalışma Hakkı ve Ödevi Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek,

Detaylı

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır.

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır. SAYI: 2013/03 KONU: ADİ ORTAKLIK, İŞ ORTAKLIĞI, KONSORSİYUM ANKARA,01.02.2013 SİRKÜLER Gelişen ve büyüyen ekonomilerde şirketler arasındaki ilişkiler de çok boyutlu hale gelmektedir. Bir işin yapılması

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

MALATYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI CHAMBER OF CERTIFIED ACCOUNTANTS OF MALATYA. Sayı : 2010/134 Malatya : 02/06/2010

MALATYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI CHAMBER OF CERTIFIED ACCOUNTANTS OF MALATYA. Sayı : 2010/134 Malatya : 02/06/2010 Sayı : 2010/134 : 02/06/2010 TÜRMOB GENEL BAŞKANLIĞINA ANKARA Başbakanlık tarafından hazırlanan ve TBMM Plan ve Bütçe komisyonunda görüşülecek olan GELİR VERGİSİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE

Detaylı

HAC ve UMRE. Memduh ÇELMELİ

HAC ve UMRE. Memduh ÇELMELİ HAC UMRE Memduh ÇELMELİ HAC-UMRE: AYET HADİSLER Şüphesiz insanlar için kurulan ilk mabet, Mekke deki çok mübarek bütün âlemlere hidayet kaynağı olan ev (Kâbe) dir. ( Âl-i İmrân suresi, 96) ) «Gücü yetenlerin

Detaylı

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNERGE 10 BÜTÇE YÖNERGESİ T E T A Ş TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE YÖNERGESİ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

İnşaat Mühendisleri Odası Kurum İçi Eğitim Kitabı (1 Eylül 2015) Öğrenci Üye İşlemleri

İnşaat Mühendisleri Odası Kurum İçi Eğitim Kitabı (1 Eylül 2015) Öğrenci Üye İşlemleri 213 Öğrenci Üye İşlemleri 214 Öğrenci üye işlemleri Öğrenci üye işlemleri Öğrenci Üye Yönetmeliği, Öğrenci Üye Sınıf ve Üniversite Temsilcileri ise İMO Öğrenci Üye Örgütlülüğü Sınıf ve Üniversite Temsilciliği

Detaylı

HAKSIZ REKABET KURULU ÇALIŞMA RAPORU ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ANTALYA HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE KURULU FAALİYET RAPORU

HAKSIZ REKABET KURULU ÇALIŞMA RAPORU ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ANTALYA HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE KURULU FAALİYET RAPORU ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ANTALYA HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE KURULU FAALİYET RAPORU DÖNEMİ : 2014 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 BAŞKANIN SUNUŞU 4 HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE KURULU NUN SUNUŞU

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER Bülent SEZG N* 1-G R fi Katma de er vergisinde vergilendirme dönemi, 3065 Say l Katma De- er Vergisi Kanununun 39 uncu maddesinin 1

Detaylı

YARGITAY 6. HUKUK DA RES

YARGITAY 6. HUKUK DA RES YARGITAY 6. HUKUK DA RES 354 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 6. HUKUK DA RES E: 2007/7994 K: 2007/9777 T: 24.09.2007 CRA TAK B NE VEK L TARAFINDAN YAPILAN T RAZ SONUCU C- RA MAHKEMES

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı