Millî Görüfl&PERSPEKTIVE BU SAYIDA... IGMG AYLIK YAYIN ORGANI Selamlar n en güzeli ile...

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Millî Görüfl&PERSPEKTIVE BU SAYIDA... IGMG AYLIK YAYIN ORGANI http://www.igmg.de E-Mail: dergi@igmg.de. Selamlar n en güzeli ile..."

Transkript

1 Resmî ay r mc l k... Selamlar n en güzeli ile Eylül olaylar n n arkas ndan bafllayan tart flmalar istisna edilirse, geçti imiz Ocak ve fiubat ay kadar hiç bir ayda, yo un bir flekilde slâm tart fl lmad Avrupa da. Bu seferki tart flman n boyutu rahats z edicici oldu u kadar, müslümanlara karfl ayar mc l yasallaflt rmaya, yani, resmîlefltirmeye var yordu. Fransa daki merkezî hükümet ile Almanya da Hristiyan Demokratlar n öncülü ünü çekti i eyaletlerde, müslüman kad nlara karfl ay r mc l yasal hale getirmek için yasama çal flmalar yap ld. Almanya da, Müslüman kad nlar n baflörtüsü ile ö retmenlik yapmas ve hatta di er kamu alanlar nda hizmet vermesi yasaklan rken, Fransa da müslüman k z ö rencilerin okullara girmeleri yasakland. Tek sebeb ise, baflörtüsünün siyasal veya dinî sembol olarak görülmesi. Bu konuda pek çok uzman konufltu. Ama uzmanlar n sözleri dinlenilenlerin hiç biri de müslüman olmad gibi, slam a karfl düflmanl k derecesinde nefreti olanlar da vard. Müslümanlar... Dinlenilmedi. Dinlenmek istenmedi... Ve... Geçen ay, ümmete karfl sorumluluklar m z çerçevesinde düzenlenen büyük bir kurban organizesi baflar ile tamamlanm fl oldu. Tabiî ki 4 binden fazla hac n n hizmet gördü ü Hacc organizesi de. Allah kurbanlar n z, hacc n z kabul etsin Bar fl ve huzur dolu bir dünya niyaz yla... Allah'a emanet olunuz! BU SAYIDA... IGMG Genel Baflkan Yavuz Çelik Karahan n Hicrî Y lbafl Mesaj (Kapak içi) Kurban Kampanyas Bir HACC daha idrak ettik... Abdurrahman D ZMAN IGMG, 4 bini aflk n hac ya hizmet verdi Baflörtüsü yasa, dinî ay r mc l resmilefltiriyor Fransa da, baflörtüsünün yasaklanma süreci Dr. Ahmet BAKCAN Avrupa Fetva Konseyi Jacques Chirac a bir mektup yazd : Baflörtüsü dinî sembol de il, dinî emirdir IGMG deprem yard mlar Bem kentine ulaflt Erbakan istifa ettmek zorunda kald ; SP seçime yeni genel baflkanla girecek Almanya çiflleri Bakanl yay n nda ZAMAN dan hatal al nt yap ld Devleti, iflte böyle kullan yorlar! Kofi Annan: slam fobisi, nefretin yeni flekli Bir tek esir var: Eski dost Saddam! Baflka bir dünya mümkün! Papa, dinleraras dayan flma konseri düzenledi Europa Wahlk(r)ampf O uz ÜÇÜNCÜ Rau für Gleichbehandlung religiöser Symbole "Auch für das Kopftuch muss das Grundgesetz gelten" Über Unterdrückungen und politische Symbole Abdulbaki E. KARAHAN Islamrat: "Kopftuchverbot ist Ausgrenzung" Böckenförde: "Gesetzgeber in Bayern und Baden- Württemberg machen sich zum Schrittmacher des Weges in die laicité" Auch Niedersachsen will Lehrerinnen das Kopftuch verbieten "Wie mag eine Frau empfinden, die man gewaltsam entblößt?" Annan prangert Islam- und Judenfeindlichkeit an Hamburger Verwaltungsgericht weist Antrag auf Befreiung vom Sexualkundeunterricht ab Die islamische Kultur Millî Görüfl&PERSPEKTIVE IGMG AYLIK YAYIN ORGANI fiubat / FEBRUAR 2004 Y l/jg.: 10, Say /Nr.: 110 Herausgeber: Islamische Gemeinschaft Millî Görüfl - IGMG Genel Yay n Yönetmeni (Chef Redakteur): Ali BOZKURT Yay n Kurulu: (Redaktion): O uz ÜÇÜNCÜ Abdurrahman D ZMAN D ZG -LAYOUT: M LLÎ GÖRÜfi BASKI (Druck): YAVUZSÖHNE-DUISBURG Yay nlanan makale ve fikir yaz lar n n sorumluluklar yazarlar na aittir. Die in der Zeitschrift veröffentlichten Meinungen binden die Autoren, nicht die IGMG. Adres: Millî Görüfl Dergisi Boschstr , D Kerpen Tel.: 02237/ Fax: 02237/ lan ve Reklam Al n r. IGMG Genel Merkez Üyelerine Ücretsizdir. Y ll k abone ücreti: 59,-EURO Jahresabonnement: 59,-EURO SEB-AG Köln. Kontonr.: BLZ

2 IGMG 2004 y l Kurban Kampanyas baflar yla tamamland IGMG 2004 y l Kurban Kampanyas, baflar yla tamamland. Konu ile ilgili olarak, rflad ve Tan tma Baflkanl bünyesinde oluflturulan Kurban Komisyonu flu aç klamay yapt : lki 1985 y l nda bafllat lan bu hay rl hizmet, her y l oldu u gibi bu y l da selamlaflamad m z, hasbihal edemedi imiz, hat rlar n soramad m z uzaklardaki kardefllerimizle yak nlaflma ve kucaklaflmaya vesile oldu. Her y l yap lan ciddî haz rl klarla, baflta Türkiye deki ihtiyaç sahibi kardefllerimize, savafllar n ve krizlerin yafland co rafyalarda, afetlerin ve yokluklar n içinde kalan insanlar m - za ulaflarak onlar n, s k nt lar n ve ac lar n Kurban sevinci ile dindirmeye çal flt k. Yaral gönüllerine merhem olmak için Kurbanlar m z onlarla paylaflt k. IGMG bünyesindeki bölgelere hedefler verilerek bafllanan bu kampanya, her bölge ve flubeden tesbit edilen Kurban sorumlular yla mübarek Ramazan ay nda start 2 ald. Öncelikle tarihinde bölge kurban sorumlular ile yap lan toplant ile birlikte, yap lan ve yap lacak olan çal flmalar gözden geçirildi. Bu y l, bölgelerin kurban hedefleri olarak tesbit edilmiflti. Bölgelere verilen hedeflere ulaflma oran ise % 90 lara ulaflt. Almanya içinden ve Almanya d fl ndan 4 er bölge verilen hedeflerini geçtiler. Bir çok bölge de verilen hedeflere çok yaklaflarak iyi bir çal flma temposu yakalad lar. Tüm bölgeler aras nda % 107,6 ile Hannover bölgesi ile, verilen hedefini aflan ve say ca en çok kurban ba fl toplayan Avusturya-1 bölgeleri 1. li i paylaflt lar. Tüm bölgelerimizden kurban kampanyas çerçevesinde toplam ba fl gerçeklefltirildi. Bölge ve Kurban kesim görevlilerinin verdi i ilk

3 bilgiler neticesinde toplam kurban kesimi gerçeklefltirildi. KURBAN KES LEN BÖLGE VE ÜLKELER Kurban Kampanyas n n en önemli ayaklar ndan biri olan Kurban Kesilecek ülkeler, miktarlar ve kesim görevlisi olarak gönderilecek görevlilerin organizeleri yine baflar l bir flekilde gerçeklefltirildi. Bu y l, özellikle Türkiye nin 42 ilinde a rl kl bir flekilde kesilen ve da t lan kurbanlar ayr ca, halk yoksulluk içerisinde k vranan, savafl ve dogal afetlere maruz kalm fl Afrika ve Asya ülkeleri ile Balkanlar da da her y l oldu u gibi önemli bir dayan flma göstergesi oldu; ma dur, mazlum ve ihtiyaç sahiplerinin duas al nd. Kesim görevlisi olarak bir çok bölgemizden müracaatlar oldu. Komisyon olarak kesim görevlilerinde aranan flartlara uygun olan kiflilerin, Genel Merkez de yap lan kesim görevlileri e itim toplant s ndan sonra, kesim ve da t - m n yap laca ilgili ülke ve bölgelere ulaflmas temin edildi. Allah a flükürler olsun ki, kesim ve da t m görevlisi kardefllerimizin tümü, verilen vazifelerini en güzel bir flekilde yerine getirerek, heyecan ve sevinçle geri döndüler. Kendileri bu bayram çocuklar ile geçiremedi ama, uzaktaki, hiç bir zaman tan fl olmad klar kardeflleri ile bayram yapmay, tercih ettiklerinden dolay da her türlü takdir ve teflekkürü hak ediyorlar. KURBAN KES M GÖ- REVL LER DE ERLEN- D RME TOPLANTISI Kurban Bayram sonras görevlerini baflar ile yerine getiren 47 Kurban kesim ve da t m görevlisi ile bir toplant yap ld. toplant da Kurban Kampanyas n n bir de erlendirmesi yap ld. De erlendirme de kampanyayla ilgili flu bilgiler verildi: 3

4 Kurbanlar; 1-Afet ve savafl bölgelerinde, 2- Açl k ve sefalet içinde olan bilhassa Etyopya, Ogedan, Somali, Mozambik gibi Afrika ülkelerinde, 3- Baflta, Türkiye olmak üzere, Balkan ve kafkasya ülkelerinde kesildi. Kurban kampanyas için gidilen ülkelerde fakirlik ve ihtiyaçlar n had safhada olmas nedeniyle gelecek y l yap lacak olan kampanya ile kurban say s n n art r lmas gerekti i üzerinde durulurken, ayr ca, kurban haricinde de di er insanî yard mlar n yap lmas gerekti i vurguland. Örne in, pek çok bölgenin temiz içme suyu ve okul malzemelerine ihtiyac duyuldu u tesbit edildi. Kurbanlar, ülkelerin K z lay gibi resmî yard m kurulufllar n n yan s ra, insanî yard m ve hizmetleriyle öne ç km fl pek çok sivil toplum kurulufllar arac l yla kesildi. Kesilen kurbanlar, bir k sm daha önceden tesbit edilen ma dur, mazlum ve ihtiyaç sahiplerine, düflkün, yafll ve yetimlerin bar nd yurt, okul, gibi kurumlara da t ld. Kurban kesim ve da t m n n yan - s ra gidilen ülkelerde üniversiteler, okullar, dinî ve resmî kurum ve kurulufllar ile sivil toplum kurulufllar ziyaret edilerek, kendilerine kampanya ve IGMG ile ilgili bilgiler verildi. Ayr ca gidilen ülkelerde bas n ve büyükelçilikler ziyaret edilerek kamuoyu bilgilendirildi. Uganda, Tanyanza, Kenya, Güney Afrika ve Mozambik gibi ülkelerde dinleraras diyalog çal flmas çerçevesinde resepsiyonlar verildi. S f r n alt nda -30 derece olan Mo- olistan dan derece Afrika ülkerinde büyük bir meflakkatle Avrupa da yaflayan müslümanlar n tevdi ettikleri kurban ba fllar samimiyet ve Azad Keflmir Cumhurbaflkan Muhammed Serdar Enver Han da kurbanlar n da t m nda bulundu ve teflekkür etti. ihlasla ma dur ve mazlumlara ulaflt - r ld. Yard m alan insanlar n mutluluklar yüzlerinden okunuyordu. Güzelim bayram sabahlar nda, Allah r zas için yap lan bu büyük hay - r, Avrupa da yaflayan müslümanlar olarak hep birlikte gerçeklefltirdik. Bu y l da müslümanlar; ihtiyaç sahiplerine yard m etmek, zor durumda kalanlara destek olmak için Milli Görüfl te bütünleflti, onun arac l yla dinî vecibelerini gönül rahatl yla yerlerine getirdiler. Ve bu ülke ve bölgelerde yaflayan müslümanlar, Kurbanlar dolay s yla Avrupada ki müslümanlara flükranlar n bildirdiler. Bu kampanya vesilesi ile, dünyan n her yerindeki mazlum ve ma durlar n yan nda Millî Görüfl varl bir daha tescil edildi... Kurban çal flmalar n n baflar l olmas için gece gündüz, canla baflla çal flan, baflta Bölge baflkanlar m z a, bölge sorumlular m za, fiube baflkan ve Kurban sorumlular m za, Hocalar - m za ve fedakar üyelerimize teflekkürlerimizi sunar, tüm kardefllerimizi bu katk lar ndan dolay can gönülden tebrik ederiz. Allah kabul etsin, bereket versin... Allah raz olsun... Kurban ile ilgili olarak haz rlayaca m z genifl raporumuzu bekleyiniz. 4

5 Bir HACC daha idrak ettik... den s yr l yorsa, gönlünde de bu hislerden ar nacak ve mahfler fluuru ile nefsi ile bafl bafla kalmay hissedecektir. Kabe: Kabe, bu dünyada Allah a en yak n noktad r. nsanlar için kurulan lk Ev (Ka be) ayn zamanda O nun Evi dir (Beytullah) : Gerçek flu ki, insanlar için ilk kurulan Ev, Bekke (Mekke)de, o kutlu ve bütün alemler için hidayet olan (Ka be)dir. Orada apaç k ayetler (ve) brahim in makam vard r. Kim oraya girerse o güvenliktedir. Ona bir yol bulup güç yetirenlerin Ev i haccetmesi Allah n insanlar üzerindeki hakk d r. Kim inkar ederse, flüphesiz Allah alemlere karfl muhtaç olmayand r. (3/Al-i mran, ) Kabe, Beytullah t r, ilk evdir ve Bekke de -Mekke de- infla olunmufltur. Kabe de tavaf bir yörüngede seyretmektir. Atomdaki proton ve nötron gibi veya günefl sistemindeki ay, dünya ve gezegenlerin, meleklerin de Beyt-i Ma mur u tavaf ettikleri gibi. Bu kainat n iradeli olan varl olan Hac da itaatinin bir ifadesi olarak tam bir teslimiyyetle tavaf eder; yöründe döner. Tavaf, Hz.Adem in, Hz. brahim in ve Hz.Muhammed in ve bu mübarek insanlar n aralar nda gelip geçen peygamberlerin ibadet fleklidir. Adem aleyhisselemdan nice zaman sonra brahim (AS) atas Adem (AS) n tesbitini yapt mekanda Allah n emri ile Kabe nin duvarlar n yükseltti. Rabbimiz ona flu emri verdi: (Ey brahim) nsanlara hacc n farz oldu unu ilan et. Ki, gerek yay olarak, gerekse her uzak yoldan yorgun arg n develer (binekler) üzerinde sana (yani senin infla etti- in Kabe nin yan na Hac için) gelsinler. (Hacc-27-28) buyurmak suretiyle bu hakikate dikkat çekiyor. Allah-u Teala fiüphesiz, alemlere bere- 5 Bu y l da her safhas hikmetlerle dolu olan Hacc ibadetini yerine getirmenin tatl bir heyecan n yaflad k. Her hacca gidiflte bambaflka özelli i ve güzelli i ile hacc ibadeti mü minleri kuflat - veriyor, mü min olman n hazz n insana duyumsat yor. Bu yaz - m zda anlayabildi imiz ve tadabildi imiz kadar na iflaret etmek istiyoruz. (Bizden daha kapsaml tadabilenlerin ve hikmeti anlayabilenlerin bilgilerine ulaflabilmek temennimizdir) Allah Teala n n, hikmetlerle bezedi i ve gücü yeten müslümanlar için ömürde bir def a farz k ld Hac ibadetinin özeti nedir? sorusuna, Hz. Adem den itibaren gelen peygamberlerin önemli bir bölümünün u rak yeri olan Kabe yi ve Kabe nin etraf ndaki mekanlarda, örne in Arafat, Müzdelife ve Mina da insanl k tarihi boyunca cereyan eden geliflmelerin hat rat n ziyarettir; ve bu ziyaretleri belli menasik ile yerine getirmektir, diye cevap verebiliriz. Kimlerin hat rat yok ki; Adem (a.s), Havva validemiz, brahim ve smail atalar m z, Safa ve Merve deki kofluflturma, Kabe ve Hacerul Esvet, Mina n n, Allah için kurban olmaya fedakarl k ve teslimiyyete flahit olmas, Ebrehe ve fillere mezar olan Fil vak as n n yafland müzdelife- Mina ortam, Sevgili Peygamberimiz, Akabe biatlar ve daha niceleri.. Bilindi i gibi Hacc menasikinin üç önemli farz vard r: 1) hrama girmek, 2) Arafatta vakfeye durmak, 3) Ziyaret (Farz tavaf ) tavaf n yapmak. Bu farzlar n üçünün de sembolik olmaktan öte derinlemesine anlam var. Bu yaz m zda bu anlamlara iflaret edelim istiyorum. hrama girmek ve ihram elbisesini giymek: hram, sanki kefen.. Erkek müslümanlar için iki parça bir bezden ibaret bir örtü, kad nlar için ise üzerlerinde mevcut olan giysileri.. hram, adeta dünyal klardan s yr - larak, Allah a ait olman n resmi geçit elbisesi.. Lebbeyk.. hayk rmas yla, bir anlamda teslimiyyetin bir ifadesidir, ihram. Bir di er ifade ile, ihram, maddiyyattan, makam ve rütbelerden, nefsin insana a rl k verdi i her türlü flatafat ndan ar nmas n n bir sembolü k yafettir. hrama niyet eden yasaklarla s n rland rm flt r kendisini ve ihram niyetiyle ihram elbisesini giyen bir kimse hiç bir fleye zarar veremez. Canl mahlukat n can - na kastedemez, harem hudutlar nda bitkileri koparamaz, t rnak kesemez, trafl olamaz, koku sürünemez, f trata ve do all a müdahale say lacak her fleyden uzak durmak mecburiyetindedir. Has l ihram elbisesini giyen bir kifli, nas l ki, makam n, sosyal mevkiini ve rütbelerini gösteren alametlerket ve hidayet kayna olarak insanlar için kurulan ilk ev Bekke (Mekke)deki (Kabe)dir. (Ali mran S./ 96) ayet-i kerimesi ile, Kabe nin bulundu u mekan n bereket ve hidayet kayna oldu- unu ifade buyuruyor. Ve devamla: Orada apaç k niflaneler, (ayr ca) brahim in makam vard r. Oraya giren emniyette olur. Yoluna gücü yetenlerin o evi haccetmesi, Allah n insanlar üzerinde bir hakk d r. Kim inkar ederse bilmelidir ki, Allah bütün alemlerden müsta nidir (hiç bir fleye muhtaç de ildir). (Al-î mran S. A:97) buyuruyor. Ayetin bu bölümünden yola ç karak bir çok izah getirebiliriz. Örne in, flehir planlamac lar na göre son derece dar bir yerleflim mekan olan Mekke nin normal flartlarda 200 bin nufusu bar nd rabilmesi mümkün görülürken, Hacc mevsiminde Mekke nin nufusu milyonlara var - yor. Böyle dar bir ortamda, bu kadar büyük nufus yo unlu u nas l oluyor da, bar nma imkan bulabiliyor? Milyonlarca insan n yemesi, içmesi, ihtiyaçlar n karfl lanmas oldukça zordur. Emniyet, sa l k hususlar ise cabas.. Hay r, bunlar Allah a, kendi ziyaretçileri için zor de ildir. Orada brahim makam var ki, brahim aleyhisselam ki, bereket sembolü. Oraya giren emniyette olur deniyor ayet-i kerime de.. Birilerinin akl na madem oras emniyet mekan d r, neden her y l yüzlerce insan fleytan tafllamada birbirlerini eziyor ve her y l hac ibadet olmaktan ziyade insanlara afet haline geliyor? sorusu tak labilir. Bu, ayet-i kerimede ifade olunan emin belde kaziyye-i muhkemesini nakz etmez. Çünkü, fleytan tafllamada husule gelen ölümler, insanlar n kendi elleriyle ve beceriksizlikleriyle kendilerine yapt klar d r. Emin beldeden maksat kanaatimizce Kabe nin yer kürenin jeolojik etkilenmelere karfl dünyan n hiç bir yeri ile k yaslanamayacak kadar dayan kl olarak yarat lm fl ve di er baflka hassasiyetlere karfl korunmufl olmas d r. Örne in Kabe ye hacc mevsiminde dünyan n binbir yerinden insanlar binbir çeflit mikrop tafl maktad rlar. Bir mikro biyoloji uzman n n ifadesine göre, Mekke nin iklimsel yap s, d flar dan gelen bir çok farkl mikrobu dezenfekte edici özellik tafl maktad r. Yine ayn iklimsel özelliktir ki, 33 y lda bir her mevsimde hac yap ld n göz önünde bulundurursak, hac lara, ihram bir vaziyette, Arafat, Müzdelife ve Mina da gecelemek gereklili ini kolay bir flekilde yerine getirme kolayl sa lamaktad r. Kabe nin Kuzey veya Güney Yar m kürede, örne in stanbul da veya Konya da oldu unu farz edelim, k fla tekabül eden dönemlerde Hacc n menasiki nas l yerine getirilebilirdi? Kim bilir daha nice hikmetlerle

6 bezenmifl bir emin belde dir, Mekke.. Allah bütün her hefleyi en iyi bilendir ve O, her fleye kadirdir, gücü yetendir... Arafat Meydan ve Arafat Vakfesi: Dünyan n merkezi olan Kabe nin bulundu u flehre, yani Mekke ye km uzal kta bulunan Arafat meydan, ad n, insanl n atas Adem aleyhisselam ile Havva validemizin bu meydan n hemen ortas nda bulunan Cebel-i Rahme de yeniden buluflmas ndan (tan flmas ndan) al yor. Rivayetlerde anlat ld na göre, Adem ile Havva, Cennet ten ç kar ld ktan sonra uzun bir süre dünyada birbirlerini ararlar. Adem (AS) Hindistan yak nlar ndaki Serendip adas na, Havva ise Cidde yak nlar na inerler. Uzun bir süre birbirlerini ararlar ve bir müddet sonra Arafat vadisinde buluflurlar. Adem ile Havva atalar m z, bu buluflman n akabinde k blemiz Kabe nin yerini tesbit ederler ve ilk temel tafl n koyarlar. Bizler de Hacc n önemli farz n bu mekanda eda etmekteyiz. Ve bu mekanda Zilhiccenin 9. günü vakfeye durmak Hacc n olmazsa olmaz bir farz - d r. Ayn gaye için gelmifl, ayn ilaha yönelmifl, tevhidle, tekbirle, kelime-i flehadetle, tevbe ve isti far Dua ve niyazla yek vücud olmufl Müslümanlar olarak niyaz m z, dualar m z ve yakar fl m z öyle ki bu meydanda reddolunmaz. Burada günahlardan ar nma var ve dualar n kabulü var. Arafat meydan, Resulullah n veda hutbesini irad etti i, insanlara evrensel de- erleri ö retti i, onlara tebli etti ine Allah flahid tuttu u ve VEDA etti i mekan lk insan haklar beyannamesi niteli indeki Veda Hutbesi Peygamberimiz taraf ndan burada okunmufltur. Peygamberimiz hutbesinde Bütün insanlar n tarak diflleri gibi eflit olduklar n burada aç klam flt r. Kan davalar na son vermifltir. Faizi kald rm fl. Kad nlar haklar na kavuflturmufl, çocuk haklar n belirlemifltir. Rabbiniz bir, baban z da birdir, hepiniz Âdem in çocuklar s - n z. Âdem ise topraktand r. Allah kat nda en k ymetli olan n z, Ondan en çok korkan n zd r, Arap n Arap olmayana-takvadan baflka-bir üstünlü ü yoktur. evrensel anlay fl - n insanl n idrakine sunmufltur. Safa ve Merve Bu mekanlarda brahim (AS) n, efli Hacer in ve o lu smail in hat rat n ziyaret ediyoruz. Susuzluktan k vranan bebe i smail (AS) e su ararken Safa ve Merve de koflufluna benzer bir koflma ile Hacer validemizin Safa ve Merve deki hat rat n yad ediyoruz. Safa tepesi için; safl n, yoksunlu un; Merve tepesi için ise susuzlu a kanman n ifadesidir, denir. Hz.Hacer validemiz kendisi ve bebe i için iki tepe aras nda koflmufl, kul olarak güçsüzlü ünü hissetmifl, ancak, IGMG, 4 bini aflk n hac ya hizmet verdi ümitsizli e kap lmam fl. brahim aleyhisselam o lu smail i Hacer le baflbafla, orac kta yaln z bafl na b rak p geri dönerken, Hacer efline: Bizi burada yaln z kime b rak p terkedip, gidiyorsun? dedi inde O, Sizi Allah a emanet ediyorum diye cevap vermifl idi. Allah (CC) da, yoksunluktan ve yanl zl ktan, hem o ikisini, hem de k yamete kadar Müslümanlar kurtararak, onlar n susuzlu unu giderecek zemzemi bahfletti. Zemzem bafll bafl na bir yüksek de er ve hikmet. Kurak, çorak ve tafll k bir zemine sahip Mekke arz nda sonsuza dek devam edecek, ça layan gibi akan sudur, zemzem.. Di er hat ralar n ziyareti: Hac da, Peygamberlerin sonuncusu ve alemlere rahmet Hz. Muhammed aleyhisselam ait hat ralar ziyaret ediyoruz. O nun do umundan k sa bir müddet önce Kabe yi y kmak için gelen Ebrehe nin, askerlerinin ve fillerinin mezarl Mekke ye 5-6 km uzakta Müzdelife de duruyor. Mina ve Cemerât: Hz. brahim ve Hz. smail in kurban olay n n geçti i yer. Allah a teslimiyette ve itaatta var olan n yok olmay göze alabilmesi. fade: E er Allah emrediyorsa tam teslimiyet Hatta fleytan araya girerse onu da tafla tutmak, defetmek ve bunu zamanlar aflarak Hz. brahim gibi smail in yerine fidye olarak verilmifl olan kurbanl keserken hem de fieytan tafllayarak yapmak.. Ve lebbeyk nidas yla Allah a teslimiyyet ve yöneliflin ilan : Müslümanlar Allah n Ona bir yol bulup güç yetirenlerin Ev i haccetmesi Allah n insanlar üzerindeki hakk d r. Kim inkar ederse, flüphesiz Allah alemlere karfl muhtaç olmayand r. (3/Al-i mran, ) ilahi emrine uyarak Hacca geliyorlar ve vas tas z olarak, do rudan do ruya Allah a hitap ederek, O nun davetine icabet ettiklerini, emrine âmâde ve hizmete haz r olduklar n : Lebbeyk, Allahümme Lebbeyk, lebbeyke lâ flerike leke lebbeyk, nne l-hamde ve nni mete leke ve l-mülk, Lâ flerike lek... yani, Rabbim, dâvetine sözüm ve; özümle tekrâr tekrâr icâbet ettim, emrine boyun e dim. Rabbim senin dâvetine icâbet, boynumun borcudur. Senin eflin ve orta n yoktur. Rabbim, bütün varl mla sana yöneldim. Hamd senin, nimet senin, mülk de senin. Bütün bunlarla eflin ve orta n yoktur senin. nidalar ile ilan ediyorlar. Bu nida, 6 Allah a karfl bir söz vermedir ve müminlerin kendi aralar nda da bir kardefllik anlaflmas d r. Has l, Hac, birlik ve kardefllik mefhumunun fikir halinden fiil haline gelmesini temin eden bir ibadettir. Hac; renk, dil, rk,ülke, kültür, makam ve mevki fark gözetmeksizin ayn amaç ve gayeleri tafl yan milyonlarca müslüman bir araya getirerek eflitlik ve kardeflli in çok canl bir tablosudur. Hac, kendi ülkesinde, flehrinde Müslümanl s n rl yaflayan insanlar n bütün Dünya Müslümanlar yla buluflmas neticesi slam n evrenselli inin hissedildi i bir ibadettir. Ayr yerlerdeki, farkl dilleri konuflan çeflitli renklerdeki insanlar n tek ibadet kültüründe birleflmesidir. Müslüman fert, hacta, hacc n mükemmel hikmetleri sayesinde üstün meziyetler elde edecektir ve bu meziyetleri hayat n n sonuna kadar korumaya and içmelidir. Müslümanlar, aralar nda selam yaymal, irtibatlar n kuvvetlendirmelidir. nsanlara ikramda ve infakta bulunmal, ibadetlerinde titiz davranmal, hayat n n her safhas n ibadetle zenginlefltirmelidir. Has l kendimizi Cennete girmeye vesile ibadetlere yöneltmeliyiz. Hac kifliyi olumlu istikamette de- ifltirmelidir. Kötü huylardan ve münkere yöneliflten vazgeçilmeli, iyiye, güzel ahlaka yönelinmelidir. Unutulmamal d r ki, Kâbe den daha k ymetli olan insan n gönül dünyas d r. Mü minler, birbirlerinin gönüllerini incitmemelidirler. Rabbimiz flöyle buyuruyor: Hac (vakti) bilinen aylard r. Kim bu aylarda hacca niyet ederse hac da fahifl söz söylemek, günah ifllemek ve kavga etmek yoktur. (Bakara 197) Bu güzel ahlak, hactan sonra da sürmeli; ömrün bitimine dek kifli, mükemmele do ru kemalat (olgunluk) kazanmal - d r. Bu hususta Yunus Emre flöyle der: Ak sakall pir koca Bilmez ki hali nice Emek vermesin hacca Bir gönül y kar ise. Bu y l birlikte hacceti imiz bütün kardefllerimiz ile birlikte tüm Hüccac n haclar n n ve yap lan dualar n kabul, günahlar - m z n af olmas n diliyor, slam alemi ve insanl n saadetine vesile olmas n Cenab- Hakk tan niyaz ediyorum. Abdurrahman D ZMAN

7 Fransa müslümanlarla alay ediyor: Görüfllerini,uygulamada alaca z Baflörtüsü yasa, dinî ay r mc l resmilefltiriyor... Müslümanlara karfl hakaret ve sad r lar ço al yor... u tasar n n, okul müdürleri ve yarg da yaflanan bu s k nt n n afl lmas na imkan sa layaca n düflünüyor. Dinî cemaatlere dan fl lacak??? Milli E itim Bakan Luc Ferry, tasar n n onaylanmas ndan sonra okullardaki uygulamas na yönelik haz rlanacak genelgeden önce, dinî ve kültürel cemaatlerle görüflece ini söyledi. Müslümanlar ise, yap lan slam Konseyi seçimlerine ra men, henüz tam dinî cemaat olarak kabul edilmedikleri için, bu konuda kendi görüfllerinin al nmayaca ndan endifle ediyor. Ayr ca, karar n müslüman çocuklara yönelik olarak al nmas gerçe i ortada iken ve meclisten geçtikten sonra görüfllerinin al nmas gibi bir davran fl, kendileriyle alay etmek olarak de erlendiren müslümanlar, Frans z çiflleri Bakanl n n, müslüman cemaat- Fransa meclisi, müslümanlar hedef alan ''devlet okullar nda aç k dinî simge ve giysilerin yasaklanmas n '' öngören yasa tasar s n büyük oy ço unlu uyla kabul etti. Hükümetin sundu u tasar ya, iktidardaki Halkç Hareket Birli i Partisi (UMP) d fl nda, ana muhalefet konumundaki Sosyalist Partisi'ne üye milletvekillerinin de destek verdi i gözlendi. Tasar ya, 494 milletvekili ''evet'' derken, ''hay r'' oylar n n say s 36'da kald. Liberal e ilimli Fransa Demokrasi Birli i'ne üye milletvekilleri oylamaya kat lmazken, Komünist Parti milletvekilleri tasar ya ''ret'' oyu verdi. Tasar senatoya gidecek Kamuoyunda genifl yank uyand - ran tasar, 3-4 Mart'ta senatoda tart fl - larak bir kez daha oylanacak. Tasar, yasalaflmas halinde gelecek ö renim y l nda yürürlü e girecek. Dün mecliste kabul edilen tasar, baflörtüsü, büyük haç kolye ve kippa beresinin devlet okullar nda yasaklanmas n öngörüyor. Fransa'da dinî simgelerin devlet okullar nda yasaklanmas na yönelik 1993 y l nda dönemin e itim bakan François Bayrou taraf ndan yay nlanan genelgenin uygulanmas, mahkemelerde ve okul idarelerinde önemli bir problem oluflturmufltu. Ülkede genelgenin uygulanmas na yönelik davalarda, idarî ve temyiz mahkemelerinde farkl yorumlar n ortaya ç kmas, yarg dünyas nda son y llarda çeflitli s k nt - lara neden olmufltu. Hükümet, sunduten, bakanl n isteklerini kabul edecek bir önderlik atama çabas - n da slam dinine müdahele olarak de erlendiriyorlar. Öte yandan, Alsace bölgesinde, baflörtüsü takt için okuldan at lan 11 yafl ndaki Türk as ll bir ö rencinin baflörtüsü yerine bandana takarak baflka bir okulda tekrar derslere girmesine izin verilmesi, amac n, müslümanlara karfl ay r mc l k yapmak oldu unu bir kez daha göstermifl oldu. Müslümanlar n hayatlar na, giyim ve kuflamlar na müdahele anlamlar na gelen bu uygulaman n, afla lay c oldu u bir kez daha ortaya ç k yor. Thann kasabas nda e itim gördü ü ''Charles-Walch'' ortaokulundan, baflörtüsü takt gerekçesiyle ayr lmak zorunda kalm flt. Bölge e itim müfettiflli i yine ayn kasabada bulunan ''Remy-Saesch'' ortaokulu, Türk as ll müslüman k z n bandana takmas kofluluyla derslere girmesine izin verdi. Fransa Cumhurbaflkan Jacques Chirac n giriflimiyle getirilen türban yasa 2005 y l sonuna kadar geçerli olacak. Müslüman kad nlara sald r ço ald Bu arada, yasan n meclisten geçmesi üzerine, müslüman kad nlara karfl yap lan sald r lar da ço ald. Pek çok iflyeri müslüman kad n çal flt rlmayaca n bildirirken, baz iflyerleri de, müslüman kad nlar n ifl sözleflmelerini uzatmayacaklar n bildirdiler. 7

8 Fransa da, baflörtüsünün yasaklanma süreci Baflörtüsü meselesi, Fransa da slami duyarl l n bir sembolüdür li y llardan beri üst üste y lan ve kendilerini çok yak ndan alakadar eden bir çok sosyo-ekonomik ve politik mesele karfl s nda müslümanlar sessiz kalm fl, Baflörtüsü ile bu sessizlik bozulmufl, demokratik bir hukuk mücadelesinin bafllamas na vesile olmufltur y l müslümanlar için zor bir y l olarak tarihe geçmifltir. fiubat ay nda, Salman Rüfldü nün fieytan Ayetleri kitab n n Fransa da yay nlanaca karar n n ard ndan ; 16 a ustos 1989 tarihinde, ser Bölgesi, Charvieu-Chavigneux Kasabas Belediye Baflkan, restorasyon bahanesiyle müslümanlara ait bir mescidi, sabah n en erken saatlerinde dozerlerle y kt rmas ; ve nihayet 1989 Sonbahar nda Creil de okullar na baflörtüsü ile giden 2 Fas l ve 1 Türk k z n n okul dan uzaklaflt r lmas, barda tafl ran son damla olmufltur. Bunun üzerine Büyük Paris Camii nin haricinde, slami teflkilatlar n ekseriyeti harekete geçmifl, Fransa da son zamanlarda müslümanlara karfl yap lan haks zl klara art k yeter denilmifltir. Gerek okul idaresinin, gerekse Bölge idarî mahkemelerinin çözemedi i bu mesele hakk nda, Fransa çap nda hem siyasî camiada, hem de müslüanlar aras nda tart flmalar bafllat lm fl, zaman n Sosyalist Parti nin Baflkan ve Milli E itim Bakan olan Lionel Jospin (sonradan Baflbakan) sorunu çözmek için Laik düzen içerisinde baflörtüsünün yeri nedir fleklindeki bir soruyla konuyu Dan fltay a havale ederek bu konuda fikir teatisinde bulunmufltur. Dan fltay çok hukuki bir karar al r 1. Buna göre baflörtüsü gibi bütün dinî sembollerin tafl nmas gösterifl e yönelik olmayacak ve bir bask, provo- kasyon, inanç yayma ya da propaganda eylemi oluflturmamas flart yla okullarda ve di er kamusal alanda kullan labilecektir. Bu tarihten itibaren 250 ye yak n Müslüman k z ö renci mahkeme karar yla baflörtüleriyle okullar na dönerlerse de Dan fltay n inanç yaymaya ret flerhi ö renciler aleyhine kullan lmak istenir. Dolay s yla sorun tam olarak çözülmüfl olmaz. Bu arada okullardaki baflörtülü ö rencilerin oran sürekli artar. Tabi tart flmalar gündemdeki yerini sürekli korur. Fransa n n en yüksek hukuk mercii olan Dan fltay n, slamî Baflörtüsü lehine alm fl oldu u bu karara ra men baz Kolej ve Lise Müdürleri bu karar protesto etmifller hatta uygulanmas na bile karfl ç km fllard r. Benzeri bir olay Nantua ve Vendôme da yaflanm flt r. Vendôme Ronsard Lisesi nin Müdürü Defrène Chéneaux ile yapt m z görüflmelerde, kendileri, resmen, Dan fltay taraf ndan al nan bu karar yanl fl buldu unu ve dolay s yla kendi lisesine flamil olmad n iddia ederek Nefle ve Nevim Önder kardefllerin bir y l boyunca okuldan uzaklaflt r lmalar na sebeb olmufltur. Fakat Nefle ve Nevim Önder kardefllerin ebeveynleri Orléans 8 darî Mahkemesinde, 6 aral k 1993 tarihinde Vendôme Ronsard Lisesi Müdürü ve Yönetmeli ine karfl dava açm fl ve nihayetinde, 17 may s 1994 tarihinde Mahkeme karar, Nefle ve Nevim Önder lehine sonuçlanm flt r 2. Vendôme Ronsard Lisesi nin 4 Ekim 1993 tarihli, Nefle ve Nevim Önder kardefllerin, slami Bayan K yafeti ile derslere girmelerini yasaklayan okul yönetmelik karar iptal olunmufltur. Yukar da örne ini verdi imiz iki durum, slami Baflörtü nün derslerde dahi tak labilmesine müsaade etmesine ra men Dan fltay ve mahkemeler bu karar n uygulanmas n Milli E itim Bakanl na tevdi etmifl, Sosyalist Partiden Sa c Parti ye geçen iktidar n E itim Bakan François Bayrou, bunun aksine, 20 eylül 1994 tarihinde bir iç yönetmelik ç kartarak slamî Baflörtüsünün ve dinî tak lar n kendilerinin birer ayr mc unsur tafl d n ve E itim Kurumlar nda bir dinî ve siyasî propaganda arac oldu unu iddia ederek derslerde ve okulda Baflörtüsü tak lmas n tekrar yasaklam flt r y l ndan beri verilen bütün mücadelelere ra men, devletin kendi mekanizmas içerisinde bir tezat oluflmas nedeniyle bu çok mühim mesele hala halledilememifltir. K sacas, Baflörtüsü, Fransa da, Hukuki meseleden daha ziyade, Siyasi nedenlerden dolay çözümlenememifltir. Halbuki, Fransa Anayasas, gayet aç k bir flekilde, Baflörtünün, laiklik için bir engel teflkil etmedi ini ifade etmektedir y llar nda kimi okul yönetimleri iç tüzüklerinde yapt klar de iflikliklerle baflörtülü ö rencileri okuldan uzaklaflt r r. Özellikle bu tarihlerde okul idareleriyle ö renci velileri aras ndaki davalar bir hayli ço al r. 4 Aral k

IGMG Kurban Kampanyas tamamlan yor PERSPEKTIVE

IGMG Kurban Kampanyas tamamlan yor PERSPEKTIVE YIL/JAHRGANG: 13 SAYI/NR.: 145 OCAK / JANUAR 2007 PERSPEKTIVE Monatliche Zeitschrift der Islamischen Gemeinschaft Milli Görüfl slam Toplumu Millî Görüfl aylık yay n organ IGMG Kurban Kampanyas tamamlan

Detaylı

Dev dalgalar Güney Asya y vurdu

Dev dalgalar Güney Asya y vurdu www.igmg.de YIL/JAHRGANG: 11 SAYI/NR.: 121 OCAK / JANUAR 2005 Monatliche Zeitschrift der Islamischen Gemeinschaft Milli Görüfl slam Toplumu Millî Görüfl aylık yay n organ Dev dalgalar Güney Asya y vurdu

Detaylı

Militarizmin iflah olmayan ruhu: Burma PERSPEKTIVE

Militarizmin iflah olmayan ruhu: Burma PERSPEKTIVE YIL/JAHRGANG: 14 SAYI/NR.: 162 HAZ RAN / JUNI 2008 PERSPEKTIVE Monatliche Zeitschrift der Islamischen Gemeinschaft Milli Görüfl slam Toplumu Millî Görüfl aylık yay n organ Militarizmin iflah olmayan ruhu:

Detaylı

Almanya da afl r sa endiflesi küçümseniyor PERSPEKTIVE

Almanya da afl r sa endiflesi küçümseniyor PERSPEKTIVE YIL/JAHRGANG: 11 SAYI/NR.: 123 MART / MÄRZ 2005 PERSPEKTIVE Monatliche Zeitschrift der Islamischen Gemeinschaft Milli Görüfl slam Toplumu Millî Görüfl aylık yay n organ Almanya da afl r sa endiflesi küçümseniyor

Detaylı

Millî Görüfl&PERSPEKTIVE BU SAYIDA... IGMG AYLIK YAYIN ORGANI http://www.igmg.de E-Mail: dergi@igmg.de

Millî Görüfl&PERSPEKTIVE BU SAYIDA... IGMG AYLIK YAYIN ORGANI http://www.igmg.de E-Mail: dergi@igmg.de ANT-I SEM T ZM, ISLAMOPHOBIA ve TERÖR Selamlar n en güzeli ile... Bu say m zda, art k oldukça tehlikeli boyutlara ulaflan üç ana konu üzerinde duruyoruz. Bunlardan birincisi k saca Yahudi düflmanl olarak

Detaylı

IGMG yard m heyeti Lübnan yard mlar n da tt PERSPEKTIVE

IGMG yard m heyeti Lübnan yard mlar n da tt PERSPEKTIVE YIL/JAHRGANG: 12 SAYI/NR.: 141-142 EYLÜL-EK M / SEPTEMBER-OKTOBER 2006 PERSPEKTIVE Monatliche Zeitschrift der Islamischen Gemeinschaft Milli Görüfl slam Toplumu Millî Görüfl aylık yay n organ IGMG yard

Detaylı

Stratejik aç dan Pakistan neden önemlidir? PERSPEKTIVE

Stratejik aç dan Pakistan neden önemlidir? PERSPEKTIVE YIL/JAHRGANG: 14 SAYI/NR.: 158 fiubat / FEBRUAR 2008 PERSPEKTIVE Monatliche Zeitschrift der Islamischen Gemeinschaft Milli Görüfl slam Toplumu Millî Görüfl aylık yay n organ Stratejik aç dan Pakistan neden

Detaylı

Aliya y rahmetle an yoruz

Aliya y rahmetle an yoruz YIL/JAHRGANG: 14 SAYI/NR.: 167 KASIM / NOVEMBER 2008 PERSPEKTIVE Monatliche Zeitschrift der Islamischen Gemeinschaft Milli Görüfl slam Toplumu Millî Görüfl aylık yay n organ Aliya y rahmetle an yoruz Amerika,

Detaylı

TÜRK YE D YANET VAKFI

TÜRK YE D YANET VAKFI Baflyaz....................................3 TÜRK YE D YANET VAKFI HABER BÜLTEN Sahibi Türkiye Diyanet Vakf Ad na A. hsan SARIMERT Genel Müdür Yay n Koordinatörü Yusuf ERDO DU Genel Müdür Yard mc s Sorumlu

Detaylı

Avrupa 19. Kur an Tilavet Yar flmas yap ld PERSPEKTIVE

Avrupa 19. Kur an Tilavet Yar flmas yap ld PERSPEKTIVE YIL/JAHRGANG: 13 SAYI/NR.: 150 HAZ RAN / JUNI 2007 PERSPEKTIVE Monatliche Zeitschrift der Islamischen Gemeinschaft Milli Görüfl slam Toplumu Millî Görüfl aylık yay n organ Avrupa 19. Kur an Tilavet Yar

Detaylı

Sivil Anayasa ile Yeni Bir Döneme Do ru

Sivil Anayasa ile Yeni Bir Döneme Do ru Meyveden Çekirde e, Çekirdekten Meyveye www.onder.org.tr MAYIS - HAZ RAN 2010 SAYI:136 ISSN 1304-5024 / 9771304502002 Sivil Anayasa ile Yeni Bir Döneme Do ru Hüseyin Korkut Art k Kalite Zaman Tar k Tufan

Detaylı

fiuayip Özcan: Grev, Toplu Sözleflme ve Yönetime- Siyasete kat lma hakk içeren Sendika Yasas istiyoruz!

fiuayip Özcan: Grev, Toplu Sözleflme ve Yönetime- Siyasete kat lma hakk içeren Sendika Yasas istiyoruz! Ö retmenlik sayg nl k, onur ve bir idealdir! Türk E itim-sengenel Baflkan fiuayip Özcan, Milli E itim bakan Hüseyin Çelik e bir mektup göndererek, Ö retmenler Gününde say n bakan n yapm fl oldu u aç klamalar

Detaylı

Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 42 KASIM 2006

Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 42 KASIM 2006 Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 42 KASIM 2006 6 Baflbakan Erdo an Washington da 2. Ola an Büyük Kongre de yeni bir bafllang ç Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, ABD Baflkan George W. 11

Detaylı

TÜRK E T M-SEN www.turkegitimsen.org.tr / tes@turkegitimsen.org.tr Biz farkl y z..!

TÜRK E T M-SEN www.turkegitimsen.org.tr / tes@turkegitimsen.org.tr Biz farkl y z..! Çal flanlara da ücretsiz da t n Milli E itim Bakanl n n çal flanlar na yönelik düzenledi i hizmetiçi e itim seminerleri çok yetersiz kalmaktad r.. Çal flanlar n eksik ve ihtiyaçlar tespit edilerek haz

Detaylı

Yazgan, Davuto lu na sorunlar n iletti. Yenimahalle de mahalle

Yazgan, Davuto lu na sorunlar n iletti. Yenimahalle de mahalle Yazgan, Davuto lu na sorunlar n iletti D fliflleri Bakan Ahmet Davuto lu ile görüflen Büro Memur-Sen Genel Baflkan Yusuf Yazgan, bakanl k çal flanlar - n n sorunlar n iletti. GÜNCEL Büro Memur-Sen Genel

Detaylı

Sudan, Orta Darfur Geneina

Sudan, Orta Darfur Geneina Sudan, Orta Darfur Geneina Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 31 ARALIK 2005 16 Mavi düfl gerçek oldu Medeniyetler ttifak nda küresel liderlik Mavi Ak m Projesi'nin resmi aç l fl Baflbakan

Detaylı

nsanlık haysiyetini ayaklar altına alan zalimce uygulamalara kar ı Bayram ve ne olacak bizim hallerimiz brahim GÜMÜ O LU

nsanlık haysiyetini ayaklar altına alan zalimce uygulamalara kar ı Bayram ve ne olacak bizim hallerimiz brahim GÜMÜ O LU nsanlık haysiyetini ayaklar altına alan zalimce uygulamalara kar ı Kurban Dr. Yusuf I IK Dosya Müslümanların hayatını kolayla tırmak Ali BOZKURT Dosya Son geli meler hakkında Rüstem ALTINKÜPE Özel Dosya

Detaylı

EYUPSULTAN S,EMPOZYUMU IX

EYUPSULTAN S,EMPOZYUMU IX E Y Ü P S U L T A N S E M P.O Z Y U M U I X TARİHİ, KÜL TÜRÜ VE SANATIYLA EYUPSULTAN S,EMPOZYUMU IX TEBLiGLER EYÜP BELEDİYESİ KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜGÜ Tel: (0212) 563 16 65-616 00 98 Fax: (O 212) 616

Detaylı

TÜRK E T M-SEN. ABD Telafer de soyk r m yap yor

TÜRK E T M-SEN. ABD Telafer de soyk r m yap yor sayfa Madde ba ml lar na karfl mücadele için el ele.. > Gencecik bedenler uyuflturucu illetinin esiri oluyor, madde ba ml l her geçen gün bir ailenin daha oca- n söndürüyor. Son olarak renkli cam n büyülü

Detaylı

De erli yol arkadafl m z,

De erli yol arkadafl m z, insani E D T Ö R D E N De erli yol arkadafl m z, yilik ve hay r için ç kt m z yolculu umuz geçti imiz Kurban Bayram nda da dünyan n pek çok ülkesinde ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürmeye devam etti.

Detaylı

GÜNDEM. Tayinli Din Adam tart flmas büyüyor. Kabine de köklü de ifliklik. Eflitlik Listesi nden nezaket ziyaretleri ABTTF 20.

GÜNDEM. Tayinli Din Adam tart flmas büyüyor. Kabine de köklü de ifliklik. Eflitlik Listesi nden nezaket ziyaretleri ABTTF 20. Gündem oku, gündemi yakala... 9 Ocak 2009 Haftalık Siyasi ve Aktüel Gazete Sayı: 616 Fiyatı: 0.80 Euro GAT e itim paneli düzenledi GENÇ Akademisyenler Toplulu u nun düzenledi i panelde az nl k e itiminin

Detaylı

Farazi Dava ve Duruflma Yar flmas Sonuçland

Farazi Dava ve Duruflma Yar flmas Sonuçland ADALET MÜLKÜN TEMEL D R KASIM 2007/11 Farazi Dava ve Duruflma Yar flmas Sonuçland Avukatlar n Beyannamelerini Elektronik Posta le Göndermeleri Kesinleflti UIA Genel Kurulu Paris te Topland Polonya Baro

Detaylı

sayfa TDK BAfiKANI Prof.Dr. fiükrü Akal n ziyaret ettik

sayfa TDK BAfiKANI Prof.Dr. fiükrü Akal n ziyaret ettik TDK BAfiKANI Prof.Dr. fiükrü Akal n ziyaret ettik Türk E itim-sen Genel Baflkan fiuayip ÖZCAN ve yönetim kurulu üyeleri; Dil Bayram dolay s yla Türk Dil Kurumu Baflkan Say n Prof. Dr. fiükrü Haluk AKALIN

Detaylı

Genç Birikim den. Siyonist terörist srail i unutmad k ve asla unutmayaca z.

Genç Birikim den. Siyonist terörist srail i unutmad k ve asla unutmayaca z. Genç Birikim den Y l: 13 Say : 138 Sahibi ve Sorumlu Yaz flleri Müdürü brahim Hakk Toprak Genel Yay n Yönetmeni Ali Kaçar Yaz flma Adresi lkiz Sokak No: 22/B S hhiye - ANKARA Yay n Türü Yerel, Süreli Yönetim

Detaylı

*T.C. Merkez Bankas geçen y l afl r kirlenme ve yapranma nedeniyle banknot yenileme çal flmalar için 30 trilyon TL. harcad. Milli servetimize sahip ç

*T.C. Merkez Bankas geçen y l afl r kirlenme ve yapranma nedeniyle banknot yenileme çal flmalar için 30 trilyon TL. harcad. Milli servetimize sahip ç *T.C. Merkez Bankas geçen y l afl r kirlenme ve yapranma nedeniyle banknot yenileme çal flmalar için 30 trilyon TL. harcad. Milli servetimize sahip ç kal m, piyasaya 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren sürülecek

Detaylı

BEKLIYORUZ. 45 milyon turist

BEKLIYORUZ. 45 milyon turist 13 MAYIS 2014 Sal YIL:40 SAYI: 13959 ISSN 1308-7614 45 milyon turist Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Kemal Pilavo lu nun 16. lahi fl k makaleleri... sayfada ÇANKAYA Çankaya da toplu temizlik

Detaylı

Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz!

Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz! Bas n Aç klamas Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz! De erli Meslektafl m z; Merkezi idare taraf ndan gündeme getirilen yasa taslaklar ile yürürlü e konulan yasalar ve yönetmelikler; bir yandan ülkemizdeki

Detaylı

ISLAMOPHOBIA KONUfiMALARI

ISLAMOPHOBIA KONUfiMALARI ISLAMOPHOBIA KONUfiMALARI Aral k 2007- Kas m 2008 Sunum Hans Koechler Saied Reza Ameli Shenaz Bunglawala Haz rlayan Sevinç Alkan Özcan Tercüme Melahat Yalç n Talha Üstünda Gülnur K l ço lu Seyyid Hüseyin

Detaylı

editörden Bizim bir derdimiz var

editörden Bizim bir derdimiz var Türkiye Bülteni May s-haziran 2009 editörden Bizim bir derdimiz var Muhalefet partileri gündelik k s r çekiflmelerle avunadursun, AK PARTi iktidar Türkiye yi güçlü gelece ine tafl ma mücadelesini kararl

Detaylı

VATANDAS IHBAR IL GIDA IMHA ETTI

VATANDAS IHBAR IL GIDA IMHA ETTI Bakkallar Odas Baflkan Aday Zekerya Murat: fiimdi bakkal kazanacak Ankara Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odas Baflkan Aday Zekerya Murat, seçildikleri takdirde dürüst, kat l mc ve fleffaf bir yönetim anlay

Detaylı