K A R A R. Yapılan müzakeresinde;

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "K A R A R. Yapılan müzakeresinde;"

Transkript

1

2 1

3 ...Hususi İdareler (Özel İdareler) ve Belediyeler büyük kalkınma savaşımızda başarı hasılasını artıracak vazifeler almak ve hususiyle hayat ucuzluğu temin edecek, yerine göre tedbirler bulmalı ve salahiyetlerini tam kullanmalıdır." M. Kemal ATATÜRK 2

4 K A R A R Ġlimiz Özel Ġdaresi Yılları yenilenen Stratejik Planı teklifinin uygun görüldüğüne dair ĠçiĢleri ve Özel Ġdare Komisyonu, Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Tarım ve Hayvancılık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonlarının ortak raporu okundu. Yapılan müzakeresinde; Balıkesir Ġl Özel Ġdaresi yıllarını kapsayacak olan stratejik planda öngörülen Misyon, vizyon ve ilkelerine bağlı kalınarak hizmetlerin mevcut bütçe kaynakları içersinde baģarılı bir Ģekilde uygulanabilmesi için planda yer alan amaç ve hedeflerin gerçekleģme durumlarının takip edilerek değerlendirilmesi amacıyla hazırlanan Stratejik Planının uygun görüldüğüne dair ĠçiĢleri ve Özel Ġdare Komisyonu, Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Tarım ve Hayvancılık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonlarının tarihli ortak raporunun kabulüne..iģ ari oyla yapılan oylama sonunda oybirliği ile karar verildi. Mehmet Akif OKUR Ġl Genel Meclisi BaĢkanı Ġbrahim Yılmaz DUMAN Kâtip Yakup SARP Kâtip 3

5 PLAN YAPMAYA KARAR VERMEK EN STRATEJĠK KARARR. 4

6 SUNUġ Dünyada olduğu gibi ülkemizde de son yıllardaki genel eğilim baģta yerel yönetimler olmak üzere kamusal alanda stratejik yönetim anlayıģı yönündedir. Tarihe yön verenlerin Ģehri Balıkesir de mevcut kaynakları en iyi Ģekilde kullanarak, çağdaģ ve nitelikli hizmet anlayıģıyla, çevrenin sosyal, kültürel, ekonomik ve idari yapısına katkı sağlamayı, toplumla bütünleģerek onun bir parçası olmayı misyon haline getiren Balıkesir Ġl Özel Ġdaresi bu amaçla bütün kurum ve kuruluģlarıyla fiziki ve teknik altyapısını hızla geliģtirmeyi ve insan kaynaklarını sürekli güçlendirmeyi hedeflenmiģtir. Ġl Özel Ġdaresi T.C.Anayasasının 127.maddesi kapsamında tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren 5302 sayılı Ġl Özel Ġdaresi Kanunu hükümlerine göre görev yapmaktadır. Yasada Ġl Özel Ġdaresi, il halkının mahalli müģterek nitelikteki ihtiyaçlarını karģılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenleri tarafından seçilerek oluģturulan, idari ve mali açıdan özerk, kamu tüzel kiģiliği olarak tanımlanmıģtır. Bu doğrultuda, stratejik planımız bugünkü mevcut durumu analiz eden, bu analizlerden yola çıkarak gelecekte ulaģılmak istenen durumu ortaya koyan, geleceğe yönelik yapılması gereken yatırımları ve hizmetleri katılımcılık anlayıģına göre belirleyen, bu yatırım ve hizmet ihtiyacını kaynaklarına ve Ġl in önceliklerine göre düzenlenmiģtir. Kamusal ve yerel kaynakların verimli ve etkin Ģekilde Ġl in önceliklerine göre kullanılmasını sağlayan, hazırlık, uygulama ve denetim sürecinde vatandaģa katılım ve söz hakkı veren stratejik yatırım planları gelecekte ilimizin kalkınmasında ve geliģmesinde en önemli yönetsel araç olacaktır. Bu amaçla; vizyonumuza ulaģma yolunda stratejik plan çerçevesinde gerekli yatırım ve hizmetleri her zamankinden daha kısa sürede etkin ve verimli Ģekilde yerine getirebilecek, ilimizin geliģimini destekleyerek, kurumlarımızın toplumsal sorunların aģılmasında çözüm ortağı konumuna getirerek, geleceğin daha güzel oluģmasında anlamlı katkılar sağlanacaktır. Yılmaz ARSLAN Vali 5

7 ĠÇĠNDEKĠLER K A R A R... 3 KISALTMALAR GĠRĠġBALIKESĠR HAKKINDA GENEL BĠLGĠLER... 8 BALIKESĠR HAKKINDA GENEL BĠLGĠLER... 9 A. TARĠHĠ... 9 B. ÇEVRE ANALĠZĠ BALIKESĠR ĠL ÖZEL ĠDARESĠ TEġKĠLAT ġemasi STRATEJĠK PLAN ÇALIġMASINDA UYGULANAN YÖNTEM STRATEJĠK PLAN ÇALIġMASINDA UYGULANAN YÖNTEM A. AMAÇ B. KAPSAM C. HUKUKĠ DAYANAK D. UYGULAMA E. STRATEJĠK PLANLAMA SÜRECĠ PAYDAġ ANALĠZĠ PAYDAġ ANALĠZĠ PAYDAġ ANALĠZĠ A. ĠÇ PAYDAġLAR B. DIġ PAYDAġLAR GZFT ANALĠZĠ GZFT ANALĠZĠ TRATEJĠK KONULAR (TEMALAR) KALĠTE POLĠTĠKAMIZ MĠSYON MĠSYON VĠZYON STRATEJĠK KONULAR (TEMALAR) STRATEJĠK KONULAR (TEMALAR) TEMA 1 ÇEVRESEL GELĠġĠM VE KÖYE YÖNELĠK HĠZMETLER TEMA 3 SAĞLIK HĠZMETLERĠ TEMA 4 SOSYAL HĠZMETLER TEMA 6 TARIM VE HAYVANCILIK TEMA 9 DOĞAL AFET VE ACĠL DURUM HĠZMETLERĠ STRATEJĠK PLANLAMA EKĠBĠ

8 KISALTMALAR AB AÇS/AP BĠMER CBS CD DPT D.S.Ġ. ENH Ha. HPLC KPS M.Ö. MOBESE Ph SP SSK STK TĠF TMY TCDD UAVT UNESCO YĠBO :Avrupa Birliği :Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması :BaĢbakanlık ĠletiĢim Merkezi :Coğrafi Bilgi Sistemi :Compact Disk :Devlet Planlama TeĢkilatı :Devlet Su iģleri :Enerji Nakil Hattı :Hektar :Likit Kromotografi :Kimlik PaylaĢım Sitemi :Milattan Önce : Kent Bilgi ve Güvenlik Sistemi :Asit Baz Dengesi :Stratejik Plan :Sosyal Sigortalar Kurumu :Sivil Toplum KuruluĢları :TaĢınır ĠĢlem FiĢi :TaĢınır Mal Yönetimi :Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları :Ulusal Adres Veri Tabanı :Bilim Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Kurumu :Yatılı Ġlköğretim Bölge Okulu 7

9 1. GĠRĠġ 8

10 BALIKESĠR HAKKINDA GENEL BĠLGĠLER A. TARĠHĠ Balıkesir in tarih sahnesindeki yerine bakıldığında; sırasıyla Mısırlıların, Lidyalıların, Makedonyalıların, Bergamalıların ve Romalıların hâkimiyetlerini görüyoruz. Balıkesir adının nereden geldiğiyle ilgili tarihçilerin kabul ettiği görüģ, bu bölgenin Bizans döneminde Paleo Kastro (Eski Hisar) ismi ile Ģöhret yaptığı için bu isimden bozma olarak "Balıkesir" adının verildiğidir. Öyle bir Ģehir ki; Türkiye Cumhuriyeti nin önsözü Çanakkale SavaĢı nda, ülkemizin ilk liselerinden olan Balıkesir Lisesi; yaģları küçük, yürekleri büyük öğrencilerini vatanının bağımsızlığı için Ģehit vermiģtir. Ġzmir'in iģgalinin hemen sonrasında 16 Mayıs 1919'da Balıkesir'de toplanan Redd-i Ġlhak cemiyeti silahlı direniģ kararı alarak Kuvâ-yi Milliye nin ilk ve en önemli temel taģını oluģturarak, kahramanlıkların ve zamana yön verenlerin Ģehri olarak tarihe adını yazdırmıģtır. Türkiye Cumhuriyeti nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Balıkesir'i 7 kez ziyaretleri vardır. "Balıkesir Hutbesi" diye anılan konuģmasında Millî emeller, millî irade yalnız bir şahsın düşünmesinden değil, millet fertlerinin tamamının arzularının, emellerinin birleşmesinden ibarettir diyerek kurulacak yeni devletin temel esasları ile devrimler ve cumhuriyete ıģık tutan mesajları ilimizden verdi. (7 ġubat 1923 günü öğleyin PaĢa Camii'nde yaptığı konuģması) Koca Seyit OnbaĢının, Kurtdereli Mehmet Pehlivanın, kahraman Ģehri, Sarıkızın diyarı, Ömer Seyfettin in memleketi, dünden bu güne Türklük tarihinde adına yakıģır bir Ģekilde yer almaya devam etmektedir. 9

11 B. ÇEVRE ANALĠZĠ Balıkesir tarih ve kültürel bakımdan zengin bir mirasa sahiptir. Bölgemizde M.Ö.3200 yıllarından bu yana yerleģim olduğu görülmektedir. Bölge MYSIA adıyla anılmıģtır yılları arasında Karesi Beyliği'nin kurulduğu ilin, Merkez ve çevresinde tarihi kalıntılar, konaklar, camiler, türbeler, kiliseler ve eski dönemlere ait Ģehir merkezleri bulunmaktadır. Sahip olduğu doğal, kültürel değerleriyle önemli bir kültür ve turizm merkezi durumundadır. Balıkesir Türkiye'nin en geliģmiģ bölgesi Marmara Bölgesinde, coğrafi konum olarak Ġstanbul, Bursa, Ġzmir gibi üç büyük Ģehrin ortasında yer alır. Sosyo-ekonomik geliģme düzeyi Türkiye ortalamasının üzerindedir. GENEL BĠLGĠLER Yüzölçümü km² Nüfusu Nüfus ArtıĢ Hızı % 9,96 Rakım 139 Kentsel Nüfusu Kırsal Nüfus Ġlçe Sayısı 19 Belediye Sayısı 53 Köy Sayısı 892 Balıkesir, turizm açısından bir fırsatlar Ģehridir. Hem Ege Denizi'ne, hem de Marmara Denizi'ne kıyısı bulunan Ģehrimizde Kazdağları, Kapıdağ Yarımadası, Alaçam Dağları, Madra Dağı gibi önemli doğa harikaları mevcuttur. BaĢta Kazdağları olmak üzere bütün dağlarımız ve çevresi dünyanın önde gelen ekosistemine sahiptir. Alplerden sonra Kazdağları ve çevresi dünyanın 2. oksijen deposu durumundadır. KuĢ Cenneti Milli Parkı, görülmeye değer eģsiz güzelliklerdendir. Ġlimizin hemen hemen tüm ilçelerinde alternatif turizme ev sahipliği yapacak termal su kaynakları mevcuttur. Ġlimizin en önemli turizm lokomotifi, Edremit Körfezidir. Altınova'dan Altınoluk'a kadar olan bölge deniz, kum, güneģ, tarih, termal kaynaklar, yemyeģil zeytin ve çam ormanları, endemik bitki türleri, Kaz Dağları nın efsanevi güzellikleri ve bol oksijeni ile dünyanın en güzel, en sağlıklı turizm çekim merkezidir. Bu bölge aynı zamanda Ayvalık ile birlikte Antandros, Adramytteion gibi antik Ģehirleri, açık hava müzesi görünümündedir. 10

12 Balıkesir Ġli halk kültürü açısından zengin bir yapıya sahiptir. Ġlimizin el sanatları, halk oyunları, halk mutfağı en göze çarpan örneklerdendir. Balıkesir Ġlinde Sındırgı Ġlçesinde dokunan ve adıyla ünlenen el sanatı olan Yağcıbedir Halıları Balıkesir denilince ilk akla gelen ürünlerdendir. Ülkemizde iğne oyacılığında en tanınmıģ merkezlerden biri Gönen Ġlçesidir. Balıkesir yöresinde yaygın olarak yapılan oya çeģitleri iğne ve boncuk oyacılığıdır. Balıkesir Ġli ile bütünleģmiģ olan ve dünya spor tarihinde önemli bir yeri olan Balıkesirli ünlü sporcu Kurtdereli Mehmet Pehlivan adıyla 1961'den beri her yıl Geleneksel Kurtdereli GüreĢleri Kurtdereli Köyü'nde yapılmaktadır. Ülke genelinde hayvansal ürünler üretiminde ilk sıralarda yer alan ilimizde son beģ yıl içerisinde et üretiminde yüzde 17.42, süt üretiminde yüzde 3.86, peynir üretiminde yüzde 14.50, tavuk eti üretiminde yüzde 24.32, bal üretiminde yüzde 27 artıģ yaģanırken yumurta üretiminde yüzde 7.30 azalma yaģanmıģtır. Ġlimizdeki tarım arazilerinin yüzde 7'sinde sebze üretimi yapılmakta olup en fazla üretimi yapılan sebzeler salçalık biber, domates, taze fasulye; sarımsak, karpuz ve kavundur. Ġlimizde 15 adet projeli yetiģtiricilik yapan su ürünleri iģletmesi mevcuttur. Ġlimizde ton deniz, 53 ton tatlı su, 45 ton kültür balığı ve 678 ton diğer deniz mahsulü üretimi gerçekleģtirilmiģtir. 11

13 18 ĠLÇE ÖZEL ĠDARE MÜDÜRLÜĞÜ Sayılı Kanunda Öngörülen ĠĢlemler, Muhasebe, Gelir, Gider Ġmar Çevre Tahsis Yapım Onarım. Eğitim, Sivil Savunma, Ġ.Sağlığı, Personel, Sosyal Tesisler. GSM, Maden, ĠĢyeri Denetim. Meclis, Encümen, Basın, Evrak. Donanım, Destek, Ġstatistik, E-Devlet Projesi. Strateji Plan, Performans, Ġstatistik, Bütçe, Yatırım, Planlama. Yol, Köprü, Etüt, Proje, Ġstatistik, Yolların ResmileĢmesi. Ġstatistik, Proje, Etüt, Yatırım, Planlama, Ġçme Suyu. Sulama, Arazi, Gölet, Proje, Etüt, Ġstatistik Halkla ĠliĢkiler, Ġl Zarar Tespit Komisyonu, Mikrokredi. KamulaĢtırma, ĠnĢaat, Bakım,Onarım, Kiralama. Makine, Ambar, Ġhale, Ayniyat. Mali Hizmetler Müd. Ġmar ve Kentsel ĠyileĢtir. Müd. Ġnsan Kay.ve Eğitim Md. Ruhsat ve Dent. Müd. Yazı ĠĢleri Müd. Bilgi ĠĢlem Müd. Strateji GeliĢtir. Müd. Yol ve UlaĢım Hiz. Müd. Plan Proje Yatr. ve ĠnĢ Müd. Tarımsal Hizmet. Müd. Kültür ve Sosy. ĠĢler Müd. Emlak Ġstimlak Müd. Destek Hizmet.Müd. BALIKESĠR ĠL ÖZEL ĠDARESĠ TEġKĠLAT ġemasi ĠL GENEL MECLĠSĠ VALĠ KOMĠSYONLAR GENEL SEKRETER ĠL ENCÜMENĠ ĠL AFET VE ACĠL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜġAVĠRLĠĞĠ GENEL SEKRETER YARDIMCISI GENEL SEKRETER YARDIMCISI 12

14 13

15 STRATEJĠK PLAN ÇALIġMASINDA UYGULANAN YÖNTEM A. AMAÇ Balıkesir Ġl Özel Ġdaresi olarak, kalkınma planları, programları, ilgili mevzuat ve benimsediği temel ilkeler çerçevesinde geleceğe iliģkin misyon ve vizyonunu oluģturmak, stratejik amaçları ve ölçülebilir hedefleri saptamak, performansları önceden belirlenmiģ olan göstergeler doğrultusunda izleme ve değerlendirmesini yaparak Stratejik yönetim anlayıģını geliģtirmek. B. KAPSAM Stratejik plan Balıkesir Ġl Özel Ġdaresinin yılları arasında yürüteceği faaliyetleri kapsar. C. HUKUKĠ DAYANAK Stratejik Plan hazırlama yükümlülüğü, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve 5302 Sayılı Ġl Özel Ġdaresi Kanunu 31. madde çerçevesinde; nüfusu in üzerinde olan belediyeler, tüm il özel idareleri ve 5018 sayılı kanuna ekli 1, 2 ve 4 no lu cetvellerde yer alan tüm kamu idarelerine getirilmiģtir. Bu yasal süreç doğrultusunda, Balıkesir Ġl Özel Ġdaresi Stratejik Plan çalıģmaları; gerçekçi, yerel halkın katılımını öngören, Ģeffaf ve hesap verebilirliği esas alma prensibiyle baģlatılmıģtır. Kamu Ġdarelerinde Stratejik Planlamaya ĠliĢkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik in 7.maddesi uyarınca Ġl Genel Meclisinin Tarih ve 12 sayılı kararı ile kabul edilen Yılları Stratejik Planı yenilenerek, Yılları Stratejik Planı hazırlanmıģtır. Stratejik Plan ın, uygulama aģamalarında baģarılı olabilmesi için, paydaģ kamu kurum ve kuruluģları ile yerel yönetimler ve sivil toplum örgütlerinin geniģ katılımı ve iģbirliği gerekliliği benimsenmiģtir. D. UYGULAMA Balıkesir Ġl Özel Ġdaresinin Stratejik Plânı çalıģmalarında DPT tarafından hazırlanan SP Kılavuzunda yer alan model ve yaklaģım esas alınmıģtır. 14

16 E. STRATEJĠK PLANLAMA SÜRECĠ Stratejik Planlama Koordinatörü Stratejik Planlamanın Planlaması Yasal Yükümlülükler Misyon Temel Değerler Ġç Çevre Analizi PaydaĢlar Ġç / DıĢ Stratejik Alanlar GZTF DıĢ Çevre Analizi Üst Yönetim Stratejik Planın Yapılandırılması Vizyon GeliĢtirme Stratejik Plan Gözden Geçirme ve Kabul Uygulama Stratejik Planlama Sürecinin Yeniden Değerlendirilmesi 15

17 16

18 PAYDAġ ANALĠZĠ A. ĠÇ PAYDAġLAR 1 Balıkesir Valiliği 2 Ġl Genel Meclisi 3 Ġl Encümeni 4 Ġlçe Kaymakamlıkları 5 Ġl Ġdare Kurulu 6 Ġlçe Özel Ġdare Müdürlükleri 7 Köye Hizmet Götürme Birlikleri 8 Ġl Mahalli Ġdareler Müdürlüğü 9 Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü 10 İl Sağlık Müdürlüğü 11 Tarım Ġl Müdürlüğü 12 Kültür Turizm Ġl Müdürlüğü 13 Orman Bölge Müdürlüğü 14 Çevre Orman Ġl Müdürlüğü 15 Bayındırlık ve Ġskân Ġl Müdürlüğü 16 Ġl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü 17 Gençlik Spor Ġl Müdürlüğü 18 Ġl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü 19 Sosyal Hizmetler Ġl Müdürlüğü 20 Sanayi ve Ticaret Ġl Müdürlüğü 21 Ġl Özel Ġdaresine Bağlı Ortaklıklar 22 Kooperatifler 23 Köy Muhtarlıkları 17

19 B. DIġ PAYDAġLAR 1 ĠçiĢleri Bakanlığı 2 Maliye Bakanlığı 3 SayıĢtay 4 Devlet Planlama TeĢkilatı 5 Ġller Bankası 6 Kamu Ġhale Kurumu 7 Maden iģleri Genel Müdürlüğü 8 Karayolları Genel Müdürlüğü 9 Balıkesir Üniversitesi 10 Siyasi Parti Temsilcileri 11 Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü 12 Devlet Su iģleri 25. Bölge Müdürlüğü 13 Meteoroloji Bölge Müdürlüğü 14 Devlet Malzeme Ofisi 15 Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu 16 Ġl Jandarma Alay Komutanlığı 17 Ġl Emniyet Müdürlüğü 18 Ġl Defterdarlığı 19 Türkiye Ġstatistik Kurumu Bölge Müdürlüğü 20 Sosyal Güvenlik Kurumu Ġl Müdürlüğü 21 TEDAġ il Müdürlüğü 22 Telekom Ġl Müdürlüğü 23 PTT Ġl Müdürlüğü 24 TCDD Balıkesir Gar Müdürlüğü 25 Tapu Kadastro Müdürlüğü 26 Ġl Müftülüğü 27 Ġl Nüfus ve VatandaĢlık Müdürlüğü 28 Ġl Dernekler Müdürlüğü 29 Belediyeler (Ġl-Ġlçe-Belde) 30 Ġl Özel Ġdaresinin Bağlı Ortaklıkları 31 Organize sanayi Müdürlükleri 32 Toprak Mahsulleri Ofisi 33 Vakıflar (5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa Göre) 34 Kamu Bankaları 35 MüteĢebbisler 36 ĠĢçi Sendikaları 37 Kızılay 38 Medya(Yazılı ve Görsel Basın) 39 Birlikler 40 Sivil Toplum Örgütleri 41 Hayırseverler 18

20 19

21 GZFT ANALĠZĠ Güçlü Yönler Zayıf Yönler Yönetimin desteği, YavaĢ iģleyen bürokrasi, Yerel yönetim alanındaki geliģmeler, Teknik alanlarda uzman personel eksikliği Kültürel miras ve değerlerin zenginliği, Hizmet içi eğitim yetersizliği, Balıkesir in Türk tarihindeki yeri, Çevre bilincinin yetersizliği, Toplumun eğitime olumlu bakıģı, Kurumlar arası koordinasyon eksikliği, Genç nüfusun fazla oluģu, 1/ ölçekli Çevre Düzeni Planının olmaması, Yeraltı ve yerüstü zenginliklerimiz, Tanıtım yetersizliği, Turizm kaynaklarının çeģitliliği, Tarımsal ürün zenginliği, Hayvancığın çok yaygın ve geliģmesi olması, Orman alanlarının zenginliği, Yeraltı ve yerüstü kaynakların yeterince değerlendirilememesi, Sivil hava ulaģımının olmaması, Hayvan barınaklarının yerleģim alanları içerisinde olması, Hayırsever katkıları, ĠĢ makine parkının yetersizliği, Sivil toplum kuruluģlarının aktiviteleri, Tarım arazilerinin toplulaģtırmalarının yapılmaması, GeliĢen sanayinin ekonomiye olumlu katkısı, Toprak analiz laboratuarının yetersizliği, Tarım ürün planlamasının yapılmaması, Deniz ulaģımının ticari açıdan değerlendirilememesi Fırsatlar Tehditler Coğrafi konum itibariyle ulaģımının kolay olması, Doğal afet riski, Mevsimsel nüfus yoğunluğu, Çevre kirliliği, Yeraltı ve yerüstü zenginliklerimizin çeģitliliği, Mevsimsel nüfus yoğunluğu, Eğitime %100 destek kampanyası, Gelir dağılımının eģitsizliği, Hayırseverlerin çokluğu, Nitelikli iģ gücünün göçü, Köklü ve geliģen Balıkesir Üniversitesi, Verimli tarım alanlarının imara açılması, Halkın yeniliğe ve geliģime duyarlı olması, Ġstihdam alanı yetersizliği, Tarihi ve turistik alanların zenginliği, Sivil toplum kuruluģlarının çeģitliliği, El sanatlarının zenginliği Ege ve Marmara denizine kıyısının olması, Alternatif enerji kaynaklarının zenginliği 20

22 ġekil 0-1 ġekil 0-2 TRATEJĠK KONULAR (TEMALAR) 1. Kırsal kalkınma, 2. Eğitim hizmetlerinde kalitenin arttırılması 3. Sağlık hizmetlerinde kalitenin arttırılması, 4. Tarımsal altyapı ve teģkilatlanmanın güçlendirilmesi, 5. Hayvancılık altyapı ve teģkilatlanmanın desteklenmesi, 6. Doğal kaynaklarının geliģtirilmesi, 7. Çevresel geliģim ve çevre bilincinin arttırılması, 8. Turizm ve kültürel yaģamın zenginleģtirilmesi, 9. Doğal afet önlemlerinin planlanması 10. Kurumlar arası iģbirliğinin güçlendirilmesi, 21

23 KALĠTE POLĠTĠKAMIZ 22

24 ĠLKELER Güvenilirlik Verimlilik Planlılık Sorumluluk ve Hesap verebilirlik Sürekli GeliĢim-DeğiĢim ĠĢbirliği-katılımcılık UlaĢılabilirlik Saygı-HoĢgörü Çevre bilinci Bilimsellik 23

25 24

26 MĠSYON Balıkesir de eğitim, kültür, sağlık, tarım, çevre, ekonomi, imar ve sosyal alanda sürekli geliģmeyi temel ilke alarak kaynakların il öncelikleri doğrultusunda, katılımcı, stratejik yönetim anlayıģıyla, plan dâhilinde rasyonel kullanımını sağlayarak, yaģam kalitesini yükseltmek. 25

27 VĠZYON 26

28 STRATEJĠK KONULAR (TEMALAR) 1. Çevresel GeliĢim ve Kırsal Kalkınma, 2. Eğitim Hizmetlerinde Kalite ve Verimliliğin Arttırılması 3. Sağlık Hizmetlerinde Kalite ve Verimliliğin Arttırılması, 4. Sosyal Hizmetler 5. Gençlik ve Spor 6. Tarımda ve Hayvancılıkta Altyapı ve TeĢkilatlanmanın Güçlendirilmesi, 7. Çevre, Orman ve Doğal Kaynakların Korunması ve GeliĢtirilmesi, 8. Turizm ve Kültürel YaĢamın ZenginleĢtirilmesi, 9. Doğal Afet Önlemlerinin Planlanması 10. Kurumsal Kapasitenin Arttırılması ve Kurumlararası ĠĢbirliğinin Güçlendirilmesi, 27

29 TEMA 1 ÇEVRESEL GELĠġĠM VE KÖYE YÖNELĠK HĠZMETLER 28

30 MEVCUT DURUM KÖY YOLLARI VE SANAT YAPILARI: Balıkesir ili köy yolları ağı olarak 5113 km. yola sahiptir km si birinci öncelikli yol, 965 km si ikinci öncelikli yoldur km köy yolu ağının halen 2554 km si asfalt (% 49,9), 2288 km si stabilize (% 44,7) kaplamadır. Stabilize kaplama yol ağının 150 km si standart yol olup asfalt yapımına hazırdır. Geri kalan 257 km tesviyeli yol (% 5), 14 km si de ( % 0, 4) henüz hiç girilmeyen ham yol niteliğindedir. Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yaptırılan Köy yolları Master Planı na uygun olarak stratejik programı nda da grup yolları öncelikli olarak ele alınmıģtır. Asfalt yolların devamı ve asfalt yollara ulaģım sağlayan bazı münferit yollar da asfalt yapımına geçiģ sağlayabilmek için plan içerisinde değerlendirilmiģ olup, yılları 500 km. stabilize kaplama yapılması planlanmaktadır. KÖY ĠÇME SULARI: Balıkesir iline bağlı 19 ilçede hizmet alanı içerisinde 892 köy, 253 mahalle olmak üzere toplam 1145 ünite bulunmaktadır. Bu yerleģim birimlerinden 875 köy, 201 mahalle ile toplam 1076 ünite sulu Ģebekeli, 5 köy 37 mahalle ile toplam 42 ünite sulu çeģmelidir. Önceki yıllarda yapılmıģ, mevsim ve meteorolojik Ģartlarına bağlı olarak geliģen kaynaklarda ve sondaj kuyularında meydana gelen debi azalmaları ve yer altı suyu seviyesi düģmesi nedeniyle suyu yetersiz hale gelen ünite sayısı 27 adet olup, bu ünitelerin 19 u Ģebekeli ve 8 i çeģmelidir. KANALĠZASYON: Balıkesir ili envanter kayıtlarımıza göre tarihi itibariyle 636 köyümüzde kanalizasyon olup, 257 köyde kanalizasyon bulunmamaktadır. KĠLĠT PARKE TAġ DÖġEME PROGRAMI: Ġlimiz Özel Ġdaresi ve 2009 yılları özel idare yatırım programında yer alan 538 köy ve 9 bağlısı olmak üzere toplam 592 yerleģim biriminde köy içi kilit parke taģ döģeme iģleri programlanmaktadır. GeçmiĢ dönemde ihtiyaç duyulan köylerde yeni Köy konağı yapımı ile birlikte mevcut konakların ikmal, bakım ve onarımları yapılmıģtır. 29

31 TARIMSAL SULAMA : Ġl Özel Ġdaresince bu güne kadar sulama ve toprak iģleri çalıģmaları kapsamında 12 adet Gölet tesisi yapılmıģtır. Söz konusu 12 adet göletten 9 adedinin sulama tesisi de tamamlanmıģ randımanlı olarak sulama hizmeti verilmektedir. 2 adet Gölet Sulama Tesisi proje çalıģmaları tamamlanmıģ olup yeterli ödenek ayrıldığında inģaatı yapılacaktır. 1 adet Gölet Sulama Tesisi proje çalıģmaları devam etmektedir. Bu güne kadar yapılan küçük su sulama tesisi 68 adettir. Bunlardan 10 yıllık ekonomik ömrünü doldurup, bakım onarım gerektiren tesislerin yenilenmesi için 2014 yılına kadar yeterli ödenek verildiği takdirde çalıģmalarımızın tamamlanması hedeflenmektedir. Toplam hayvan içme suyu gölet sayımız 10 ad. olup, adet küçükbaģ, 2355 adet de büyükbaģ hayvan bu göletlerin suyundan istifade etmektedir. Yeraltı sulama tesisi 3 ilçede uygulanmıģ ve 5534 ha. arazi sulamaya açılmıģtır Ha. lık alanda 26 adet toprak muhafaza çalıģması yapılmıģtır Ha. lık alanda 4 adet tarla içi geliģtirme hizmetleri yapılmıģtır. 22 adet Proje ile Drenaj ve toprak ıslahı çalıģması yapılmıģtır adet çiftçiye zirai kredi proje uygulaması yapılmıģtır. Bu güne kadar 10 proje ile toplam Ha. alanda arazi toplulaģtırma çalıģmaları tamamlanmıģtır. Sulama hizmetleri adı altında yapılabilecek gölet tesisleri, kanalları, hayvan içme suları göletleri, arazi toplulaģtırma çalıģmaları, drenaj ve devalopman çalıģmalarının önümüzdeki 5 yıl içerisinde önceliğin acil ihtiyacı olan projelere verilmesi suretiyle, araç, gereç, personel ve ayrılacak ödenek nispetinde azami miktarda yapılması ve uygulanması benimsenmiģtir. 30

32 DESTEK HĠZMETLERĠ MAKĠNE PARKI: Makine parkımızda mevcut 14 adet dozerin 12 adedi 1986 model, 17 adet greyderin 9 adedi 1986 model, 40 adet damperli kamyondan 16 adedi 1994 model ve altı olup mevcut binek araçların 10 tanesi 1992 model ve altıdır. STRATEJĠK AMAÇ 1. (Köy Yolları, çevre düzenlemeleri ) UlaĢımın hızlı ve güvenli bir Ģekilde sağlanabilmesi için bütün köy yollarını yapmak. Köy içinde insanların yaģadıkları ortamları daha modern hale getirmek. Stratejik Hedef 1.1: 2010 yılından baģlayarak köy yollarının 5 yıllık plan süresince her yıl 1/5 inin Periyodik olarak bakım ve onarımları yapılarak, devamlı ulaģıma açık tutulması için gerekli fiziki iyileģtirmeler ile kıģın kar mücadelesi çalıģmalarını yürütmek. Faaliyet 1.1.1: Plan dönemi içerisinde köy yolları ağı içerisinde, tesviye yol halinde bulunan toplam 257 Km. yol, standartlara uygun hale getirilerek iyileģtirilmesi ve stabilize kaplaması yapılacaktır. Faaliyet 1.1.2: 5 yıllık plan süresi boyunca, gereksiz yol ağı artıģları kontrol altına alınarak, yol çalıģmaları fen ve sanat kaidelerine ve geometrik standartlara uygun Ģekilde yapılması sağlanacak. Köy yolları asfalt çalıģmaları ileriye dönük araģtırılacaktır. Faaliyet 1.1.3: Mevcut asfalt yolların korunabilmesi için her yıl 100 Km. II. Kat asfalt kaplama yapılması sağlanacaktır. Faaliyet 1.1.4: Plan dönemi içinde Stabilize halde bulunan köy yollarından, her yıl 100 Km. sinin I Kat asfalt kaplamaları yapılarak,2014 yılı sonuna kadar stabilize yol uzunluğunun 2288 km.den, 1788 Km..ye düģürülmesi sağlanacaktır. Faaliyet 1.1.5: Plan dönemi içinde onarılacak, iyileģtirilecek ve yeniden yapılacak tüm yollarda öncelikli olarak grup yolları tercih edilecektir. 31

33 Faaliyet 1.1.6: Mevcut köy yollarını afetlerden korumak, geometrik standartlarını yükseltmek ve sanat yapısı eksikliklerini tamamlamak için her yıl 2 adet köprü ile 10 adet çeģitli ebatlarda Bax Menfez ve Ø 60 ila Ø 80 cm. çaplı büzden oluģan 2000 m. uzunluğunda yol alt yapı (Menfez) iģi yapılacaktır. Faaliyet 1.1.7: Asfalt ve Stabilize kaplı yolların trafik güvenliğinin sağlanabilmesi amacıyla, trafik levhalarını 5 yıl içinde tamamlayarak bakımlarını yapmak. Faaliyet 1.1.8: Plan dönemi içinde köy yolları ile demiryollarının kesiģtiği yerlerde, acilen yapılması gereken hemzemin, alt ve üst geçitleri yapmak. Faaliyet 1.1.9: Plan dönemi içerisinde ihtiyaç duyulan köylerde tarlalara ulaģım için yol yapımı ve bakımını yapmak. Faaliyet : Her yıl asfalt köy yollarının tamamının yama, tamir ve bakımlarını yapmak. Faaliyet : Plan dönemi içerisinde m2 köy içi çevre düzenlemesi yapılması sağlanacaktır. Faaliyet : Ġdaremize ait taģ ocaklarından malzeme üretilmesi amacıyla patlayıcı madde alımını yapmak. Faaliyet : Plan dönemi içerisinde, çocukların sağlıklı geliģimlerini desteklemek amacıyla çocuk sayısı fazla olan ve ihtiyaç duyulan köylerde oyun parkları yapmak. Faaliyet : Plan dönemi içerisinde nüfusu fazla olan ve pazar kurulan köylerimizde pazar yeri alanları oluģturmak. Stratejik Hedef 1.2: Plan dönemi içerisinde en az 300 köyde ihtiyaca göre kilit parke taģ döģeme çalıģmalarını tamamlamak. Faaliyet 1.2.1: Plan dönemi içerisinde alt yapıları tamamlanmıģ köylere öncelik verilmek üzere, her yıl en az 50 köyde kilit parke taģ döģeme çalıģmaları yapmak. 32

34 STRATEJĠK AMAÇ 2. ( Ġçme Suları, Kanalizasyon, Köy Konakları ve Dere Islahı ) Sürdürülebilirlik ilkesinden hareketle kırsalda ekonomik, ekolojik ve sosyolojik kalkınmanın sağlanabilmesi için kırsal altyapı sorunlarının giderilmesini, doğal kaynakların korunmasını ve verimliliğinin artırılmasını, köy ile kent arasındaki yaģam standartlarının en aza indirilmesini, köylerde kültürel değerlerin korunması ve geliģtirilmesini sağlamak. Stratejik Hedef 2.1: Balıkesir ili envanterine göre 8 ünite çeģmeli, 19 ünite Ģebekeli olmak üzere Suyu yetersiz olduğu tespit edilen toplam 27 ünitenin içme suyu ile köylerimizin tamamını kapalı Ģebeke ve sağlıklı içme suyuna kavuģturmak, arıtma tesisi ihtiyacı olan köylerde arıtma tesisi inģa etmek ve grup içme sularının sağlıklı çalıģmasını temin etmek. Faaliyet 2.1.1: Plan dönemi içerisinde öncelikli durumda bulunan, Merkez ve Ġlçelerde Ģebekesi olmayan ve suyu azalan toplam 91 ünitenin içme suyu yapım, yenileme ve suyu yetersiz ünitelerin sondaj ve kaynak araģtırmaları ile inģaatlarının ihale edilerek yaptırılması, inģaatları tamamlanan terfili içme suyu tesislerinin motopomp alımı ve, ENH inģaat ve onarımlarını yapmak, Faaliyet 2.1.2: Balıkesir Ġli sınırları içindeki askeri tesislerin talepler doğrultusunda yerinde incelemeleri yapılıp ihtiyaçları varsa içme suyu sondaj kuyu açılması ve inģaatlarının yapılması, Faaliyet 2.1.3: Ġçme suyu ve Toprak analiz laboratuarında faaliyetlerin devam ettirilebilmesi için gerekli cihaz ve kimyasal maddelerin alınması Stratejik Hedef 2.2: Balıkesir Ġl envanter kayıtlarına göre tarihi itibariyle, 636 köyümüzde kanalizasyon olup, kanalizasyonu olmayan 257 adet köyümüz bulunmamaktadır. Plan dönemi içerisinde kanalizasyonu bulunmayan köylerimizin kanalizasyonlarının yapılması, mevcut olanların ise yenileme, fosseptik ve arıtma tesisleri ile ilgili inģaatların yapılmasını sağlamak. Faaliyet 2.2.1: Plan dönemi içerisinde her yıl için, en az 40 Ad. kanalizasyon, Fosseptik, Arıtma tesisine kavuģturulmasını sağlamak. Ünitenin 33

35 Stratejik Hedef 2.3: Plan dönemi içerisinde ihtiyaca göre köylerimizde yeni köy konağı yapımı ve mevcut konakların ikmal, bakım ve onarımlarını yapmak. Faaliyet 2.3.1: Köy muhtarları ile iģbirliği halinde, köy konağı olmayan ve ikmal bakım ve onarıma ihtiyaç duyulan konakları tespit ederek gerekli desteği sağlamak. Stratejik Hedef 2.4: Plan dönemi içerisinde ihtiyaç duyulan köylerdeki dere ıslah çalıģmalarını yapmak. Faaliyet 2.4.1: Plan dönemi içerisinde har yıl çalıģmalarını gerçekleģtirmek en az iki köydeki dere ıslah STRATEJĠK AMAÇ 3. ( Makine Parkı ) Makine teçhizat yönünden hizmetlerin daha verimli ve ekonomik bir Ģekilde yürütülmesini sağlamak. Stratejik Hedef 3.1: Ġl Özel Ġdaresi makine parkına ait iģ makineleri ve araçların genel itibari ile daha ekonomik ve verimli çalıģabilmeleri için yaģlarına paralel iģletme masrafları dikkate alındığında, plan dönemi içinde makine parkının yeniden yapılandırılmasını sağlamak. Faaliyet 3.1.1: Makine parkında mevcut hizmet aracı, kamyon ve iģ makinelerinden ekonomik ömrünü dolduranları tasfiye ederek, yerine yenilerini almak veya kiralamak. STRATEJĠK AMAÇ 4. (Tarımsal Hizmetler) Tarımsal üretimi artırmak ve çeģitlendirmek amacıyla sulanan arazi miktarını artırmak için gerekli çalıģmalar yapmak. Stratejik Hedef 4.1: Sulama hizmetleri adı altında yapılabilecek gölet tesisleri, kanalları, hayvan içme suyu göletleri, arazi toplulaģtırma çalıģmaları, drenaj ve devalopman çalıģmalarının önümüzdeki 5 yıl içerisinde önceliğin acil ihtiyacı olan projelere verilmesini sağlamak. 34

36 Faaliyet 4.1.1: Sulama hizmetleri adı altında yapılabilecek gölet tesisleri, kanalları, hayvan içme suyu göletleri, arazi toplulaģtırma çalıģmaları, drenaj ve devalopman yapımının önceliklere göre yapılması sağlanacaktır. Faaliyet 4.1.2: Plan dönemi içerisinde ihtiyaç duyulan köylerde tarım ve hayvancılık faaliyetlerini destekleyecek araç gereç ve alan desteğinde bulunmak. STRATEJĠK AMAÇ 5. (Ġmar ve Kentsel ĠyileĢtirme) Ġl genelinde insan, toplum ve çevre münasebetlerinde kiģi ve aile mutluluğu ile toplum hayatını yakından etkileyen fiziksel çevreyi sağlıklı bir yapıya kavuģturmak. Stratejik Hedef 5.1: Ġl genelinde mekansal geliģmeyi yönlendirecek, yaģam kalitesini yükseltecek uygulanabilir üst ve alt ölçekli planların yapılması ve uygulanmasını sağlamak. Faaliyet 5.1.1: Plan dönemi içinde Ġl genelini kapsayan 1/ ölçekli Çevre Düzeni Planı çalıģmaları tamamlanacaktır. Faaliyet 5.1.2: 1/ Ölçekli Çevre Düzeni Planı onaylandıktan sonra planda belirlenen alanlar için 1/ ölçekli Çevre Düzeni Planı yapılacaktır. Faaliyet 5.1.3: Coğrafi Bilgi Sistemi kurularak Çevre Düzeni Planı yerel bilgi bankasında kullanılacaktır. Stratejik Hedef 5.2: Üst ölçekli planlara uygun biçimde yapılaģmanın planlı olarak gerçekleģmesini sağlamak. Faaliyet 5.2.1: Plan dönemi içinde yerleģik alanı belirlenmemiģ Köylerin yerleģik alan tespit çalıģmalarına devam edilecektir. Faaliyet 5.2.2: Plan dönemi içinde Ġmar mevzuatı ile ilgili Köy Muhtarlarıyla bilgilendirme toplantıları yapılacaktır. Faaliyet 5.2.3: Plan dönemi içinde dağınık ve kaçak yapılaģmanın engellenmesi için Kaymakamlıklar ve Köy Muhtarlıkları ile koordinasyon sağlanacaktır. 35

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI Projenin GELĠġĠMĠ: KDEP-EYLEM 47 (Kısa Dönem Eylem Planı ) 4 Aralık 2003 tarihli BaĢbakanlık Genelgesi yle e-dönüģüm Türkiye

Detaylı

YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ. VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA

YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ. VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA 4 Nisan 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28962 BĠRĠNCĠ BÖLÜM YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam VE SORUMLULUKLARI

Detaylı

ANKARA ÇOCUK DOSTU ġehġr PROJESĠ UYGULAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

ANKARA ÇOCUK DOSTU ġehġr PROJESĠ UYGULAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Amaç ANKARA ÇOCUK DOSTU ġehġr PROJESĠ UYGULAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Madde 1- Ankara Çocuk Dostu ġehir Projesinin amacı Ankara yı; Çocuk Hakları SözleĢmesini

Detaylı

BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ 2012 YATIRIM ve ÇALIŞMA PROĞRAMI BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ. 2012 MALİ YILI YATIRIM ve ÇALIŞMA PROĞRAMI

BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ 2012 YATIRIM ve ÇALIŞMA PROĞRAMI BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ. 2012 MALİ YILI YATIRIM ve ÇALIŞMA PROĞRAMI BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ 2012 MALİ YILI YATIRIM ve ÇALIŞMA PROĞRAMI BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI YATIRIM, ÇALIŞMA PROGRAMI ve PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ 2012 Yılı Bütçesi ödenek miktarı; Mal ve Hizmet

Detaylı

2010 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ

2010 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ MADEN TETKĠK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sondaj Dairesi Başkanlığı 21 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Faaliyet Raporu 21 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ 1 ÜST YÖNETĠM SUNUMU SONDAJ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI 21 YILI 1. 6 AYLIK

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesi

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORDU İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORDU İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORDU İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM

TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM Esin ÖZDEMİR Avrupa Birliği Daire Başkanlığı Uzman 15 Ocak 2010, Ankara 1 ĠÇERĠK Türk Eğitim Sisteminin Genel Yapısı Sorunlar Türkiye de Sanayi/Okul ĠĢbirliği TOBB ve Eğitim Oda

Detaylı

KÖYDES PROJESİ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ REHBERİ TEMMUZ-2012

KÖYDES PROJESİ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ REHBERİ TEMMUZ-2012 KÖYDES PROJESİ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ REHBERİ TEMMUZ-2012 1 SUNUM PLANI KÖYDES Projesi Genel Bilgi KÖYDES Projesi Sayısal Haritaların (Altlık Verilerin) Oluşturulması) KÖYDES Projesi CBS Çalışmaları KÖYDES

Detaylı

Arazi verimliliği artırılacak, Proje alanında yaşayan yöre halkının geçim şartları iyileştirilecek, Hane halkının geliri artırılacak, Tarımsal

Arazi verimliliği artırılacak, Proje alanında yaşayan yöre halkının geçim şartları iyileştirilecek, Hane halkının geliri artırılacak, Tarımsal Arazi verimliliği artırılacak, Proje alanında yaşayan yöre halkının geçim şartları iyileştirilecek, Hane halkının geliri artırılacak, Tarımsal kaynaklı kirlilik azaltılacak, Marjinal alanlar üzerindeki

Detaylı

2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. 016 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. 016 YILI PERFORMANS PROGRAMI BĠLECĠK, KASIM 015 i ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Ġl Özel Ġdaresinin temel amacı, Bilecik halkının mahalli müģterek nitelikte ihtiyaç duydukları

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi : 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ:

T.C. GEBZE BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi : 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ: GÖREV TANIMLARI Karar Tarihi : 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev,

Detaylı

BALIKESİR de. Yatırım Yapmak İçin 101 Neden

BALIKESİR de. Yatırım Yapmak İçin 101 Neden BALIKESİR de Yatırım Yapmak İçin 101 Neden Coğrafi Konum 1. Türkiye nin ekonomik hareketliliğinin en yüksek olduğu Marmara Bölgesi nde yer alması, 2. Marmara ve Ege Denizi ne kıyılarının bulunması, 3.

Detaylı

T.C. ELAZIĞ VALĠLĠĞĠ ĠL MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ. Sıra No Yapılacak Faaliyet Faaliyet Tarihi

T.C. ELAZIĞ VALĠLĠĞĠ ĠL MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ. Sıra No Yapılacak Faaliyet Faaliyet Tarihi T.C. ELAZIĞ VALĠLĠĞĠ ĠL MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2016 EĞĠTĠM - ÖĞRETĠM YILI ÖRGÜN VE YAYGIN EĞĠTĠM KURUMLARI ÇALIġMA TAKVĠMĠ Güncelleme Tarihi: 26/08/2015 Sıra 1. Eğitim Bölgesi DanıĢma Kurulu Toplantısı

Detaylı

S. NO İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KİŞİ VE KURULUŞLAR

S. NO İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KİŞİ VE KURULUŞLAR 1 2 DR.FEVZİ-MÜRÜVET UĞUROĞLU ORTAOKULU 2016-2017 / 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILLARI EĞİTİM ORTAMLARINDA UYUŞTURUCU KULLANIMI VE BAĞIMLILIK İLE MÜCADELE EYLEM PLANI Eğitim ortamında ortamlarında uyuģturucu

Detaylı

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu Cari: 5393 Sayılı Belediye Kanunu a) Belediye: Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ BİRLİĞİN VİZYONU Akdeniz Belediyeler Birliği, Yerel Yönetimler Reformu ve AB ile bütünleme süreçlerine destek sağlayan, hizmetlerinde kalite, verimlilik ve güvenirliği esas

Detaylı

MALATYA TURİZM GELİŞTİRME ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU 29-30 NİSAN 2011 MALATYA

MALATYA TURİZM GELİŞTİRME ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU 29-30 NİSAN 2011 MALATYA MALATYA TURİZM GELİŞTİRME ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU 29-30 NİSAN 2011 MALATYA 29-30 Nisan tarihleri arasında Malatya nın kültür ve turizmde mevcut durumunu ortaya koymak, mevcut yürütülen projeleri ele almak

Detaylı

T.C. SAKARYA SERDĠVAN BELEDĠYE MECLĠSĠ

T.C. SAKARYA SERDĠVAN BELEDĠYE MECLĠSĠ Karar No :105 Özü: 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı Tadilatı. Karar Trh : (Ġlçemiz, Arabacıalanı Mahallesi, 1895 ada, 2 no lu Parsel) (PĠN: 6010,38) Belediye Meclisi, ın BaĢkanlığında, seçilmiģ Zeynep

Detaylı

İLÇE İDARE ŞUBE BAŞKANLARI TOPLANTISI YASAL DAYANAĞI. Ġlçe Milli Eğitim Müdürü

İLÇE İDARE ŞUBE BAŞKANLARI TOPLANTISI YASAL DAYANAĞI. Ġlçe Milli Eğitim Müdürü T.C ERFELEK KAYMAKAMLIĞI 2013 YILI TOPLANTILAR TAKVİMİ İLÇE İDARE KURULU 5442 Sayılı Ġl Ġdaresi Kanunu KOORDİNATÖR KURULUŞ Ġlçe Yazı ĠĢleri Müdürlüğü lık Makam Odası Her Haftanın ÇarĢamba Günleri(Gündemde

Detaylı

YÖNETMELİK. Siirt Üniversitesinden: SĠĠRT ÜNĠVERSĠTESĠ YABAN HAYVANLARI KORUMA, REHABĠLĠTASYON UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Siirt Üniversitesinden: SĠĠRT ÜNĠVERSĠTESĠ YABAN HAYVANLARI KORUMA, REHABĠLĠTASYON UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM 2 Şubat 2015 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29255 Siirt Üniversitesinden: YÖNETMELİK SĠĠRT ÜNĠVERSĠTESĠ YABAN HAYVANLARI KORUMA, REHABĠLĠTASYON UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ulusal ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin kuruluģ amacını,

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL KARARIN ÖZÜ : Sivil Savunma Uzmanlığı nın Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği. TEKLİF : Sivil Savunma Uzmanlığı nın 31.03.2010 tarih, 2010/1043 sayılı teklifi. BAġKANLIK MAKAMI NA; Ġlgi: 18.03.2010 tarih ve 129

Detaylı

D- YAPIM VE PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR

D- YAPIM VE PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR D- YAPIM VE PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR 1-2012 YILI GENEL BÜTÇELİ YATIRIM PROGRAMINDA OLAN İŞLER; Yalova Bayındırlık ve İskan Hizmet Binası işinin sözleşmesi yapıldı. Yapım aşamasında. Altınova

Detaylı

Tarımın Anayasası Çıktı

Tarımın Anayasası Çıktı Tarımın Anayasası Çıktı Günnur BİNİCİ ALTINTAŞ Tarım sektörünün anayasası olan 5488 sayılı Tarım Kanunu iki yıllık yoğun bir çalışmanın ardından 18.04.2006 tarihinde kabul edildi. Resmi Gazete de 25.04.2006

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU 2012 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye

Detaylı

PAMUKOVA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREV DAĞILIMI

PAMUKOVA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREV DAĞILIMI PAMUKOVA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREV DAĞILIMI A) TEMEL EĞİTİM : Okul öncesi eğitimi yaygınlaģtıracak ve geliģtirecek çalıģmalar yapmak, Ġlköğretim öğrencilerinin maddi yönden desteklenmesini

Detaylı

TORTUM ĠLÇESĠ KÖYLERE HĠZMET GÖTÜRME BĠRLĠĞĠ 2008 FAALĠYETLERĠ

TORTUM ĠLÇESĠ KÖYLERE HĠZMET GÖTÜRME BĠRLĠĞĠ 2008 FAALĠYETLERĠ TORTUM ĠLÇESĠ KÖYLERE HĠZMET GÖTÜRME BĠRLĠĞĠ 2008 FAALĠYETLERĠ KÖYDES FAALĠYETLERĠ: Tortum Ġlçesine bağlı (47) köy bulunduğu, bu köylerin muhtelif alt yapı sorunları için; (2008) yılı içinde ( 11) adet

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 SUNUM AKIŞI Bölge Planı Hazırlık Süreci Paydaş Analizi Atölye Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi Mevcut Durum Analizi Yerleşim Yapısı ve Yerleşmeler Arası İlişki Analizi

Detaylı

TÜRKĠYE NĠN SAĞLIK TURĠZMĠ POTANSĠYELĠ

TÜRKĠYE NĠN SAĞLIK TURĠZMĠ POTANSĠYELĠ TÜRKĠYE NĠN SAĞLIK TURĠZMĠ POTANSĠYELĠ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEDAVĠ HĠZMETLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (SAĞLIK TURĠZMĠ KOORDĠNATÖRÜ) DR. DURSUN AYDIN 5.5. ANTALYA SUNUM ĠÇERĠĞĠ Sağlık Turizmi Koordinatörlüğü Sağlık

Detaylı

ÇEKMEKÖY BELEDĠYE BAġKANLIĞI

ÇEKMEKÖY BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÇEKMEKÖY BELEDĠYE BAġKANLIĞI SAĞLIK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU I-GENEL BĠLGĠLER A-MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN YETKĠ,GÖREV VE SORUMLULUKLARI -Müdürlüğün Görevleri: Sağlık İşleri müdürlüğü,belediye Kanunu,büyükşehir

Detaylı

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE. ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE. ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ 3 Temmuz 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28342 YÖNETMELİK Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

2016 Ankara Mali Destek Hibeleri

2016 Ankara Mali Destek Hibeleri 2016 Ankara Mali Destek Hibeleri Ankara Kalkınma Ajansı, 2015 yılı ikinci teklif çağrısı kapsamında üç ayrı mali destek programı ile toplam 21.000.000 TL tutarında desteği aşağıda belirtildiği şekilde

Detaylı

2 3 4 5 6 BİRİM GÖSTERGELERİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Str. Amaç Str. 27.75.00.02 / ÖZEL KALEM ÇalıĢan memnuniyeti ve motivasyonunu artırmak Per. Yurtiçi ve yurtdıģı toplantı ve eğitimlere katılan

Detaylı

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ HAZĠRAN AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ HAZĠRAN AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ HAZĠRAN AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 3. Toplantı Yılı 2016 Senesi HAZĠRAN

Detaylı

SAĞLIKLI ŞEHİRLER EN İYİ UYGULAMA ÖDÜLÜ / 2010

SAĞLIKLI ŞEHİRLER EN İYİ UYGULAMA ÖDÜLÜ / 2010 SAĞLIKLI ŞEHİRLER EN İYİ UYGULAMA ÖDÜLÜ / 2010 S A Ğ L I K L I K E N T L E R B Ġ R L Ġ Ğ Ġ B A ġ K A N L I Ğ I SAĞLIKLI ŞEHİRLER EN İYİ UYGULAMA ÖDÜLÜ / 2010 ÖDÜLÜN AMACI Bugün Avrupa da ve dünyada birçok

Detaylı

ŞEHİRSEL TEKNİK ALTYAPI ( ) Prof. Dr. Hülya DEMİR

ŞEHİRSEL TEKNİK ALTYAPI ( ) Prof. Dr. Hülya DEMİR ŞEHİRSEL TEKNİK ALTYAPI (2017-2018) Prof. Dr. Hülya DEMİR Mekânsal kullanım tanımları ve esasları (madde 5) i) Sosyal altyapı alanları (kentsel sosyal altyapı alanları) Birey ve toplumun kültürel, sosyal

Detaylı

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı Silivri Belediye BaĢkanlığı

Detaylı

SOSYAL HĠZMETLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI SOSYAL YARDIM ĠġLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE

SOSYAL HĠZMETLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI SOSYAL YARDIM ĠġLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE Amaç SOSYAL HĠZMETLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI SOSYAL YARDIM ĠġLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR Madde 1-

Detaylı

Oklun Öğrenci Mevcudu

Oklun Öğrenci Mevcudu Oklun Öğrenci Mevcudu Sınıfların mevcutları 34 kiģiden oluģmaktadır. Pansiyon mevcudu 132 kiģiliktir. Okulumuzda 2015 2016 eğitim öğretim yılında Laboratuvar Hizmetleri alanında 96, Hayvan YetiĢtiriciliği

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ. Bilecik Sosyal Yapı Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları 09.05.2013 Bilecik İl Genel Meclis Toplantı Salonu

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ. Bilecik Sosyal Yapı Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları 09.05.2013 Bilecik İl Genel Meclis Toplantı Salonu 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bilecik Sosyal Yapı Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları 09.05.2013 Bilecik İl Genel Meclis Toplantı Salonu Küreselleşme Küresel ekonominin bütünleşmesi Eşitsiz büyüme Ekonomik

Detaylı

TÜRK SPOR TEġKĠLATINI MEYDANA GETĠREN KURUM VE KURULUġLAR (5) DOÇ.DR.HAKAN SUNAY A.Ü.SBF

TÜRK SPOR TEġKĠLATINI MEYDANA GETĠREN KURUM VE KURULUġLAR (5) DOÇ.DR.HAKAN SUNAY A.Ü.SBF TÜRK SPOR TEġKĠLATINI MEYDANA GETĠREN KURUM VE KURULUġLAR (5) DOÇ.DR.HAKAN SUNAY A.Ü.SBF Türk Spor TeĢkilatını Meydana Getiren Kurum ve KuruluĢlar Ülkemizdeki spor kuruluşlarını hizmet ve faaliyetleri

Detaylı

ISPARTA DEFTERDARLIĞI

ISPARTA DEFTERDARLIĞI ISPARTA DEFTERDARLIĞI BRĠFĠNG RAPORU ARALIK-2013 ISPARTA DEFTERDARLIĞI ISPARTA DEFTERDARLIĞI STRATEJĠK ÇALIġMA HEDEFĠ : Verginin bir vatandaşlık görevi olduğunun benimsetilmesi, mükelleflerin vergi ile

Detaylı

2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU

2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU 2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

MAHALLĠ ĠDARELER VE SU HĠZMETLERĠ. Dr. Hasan HÜSEYĠN CAN ĠçiĢleri Bakanlığı Hukuk MüĢaviri

MAHALLĠ ĠDARELER VE SU HĠZMETLERĠ. Dr. Hasan HÜSEYĠN CAN ĠçiĢleri Bakanlığı Hukuk MüĢaviri MAHALLĠ ĠDARELER VE SU HĠZMETLERĠ Dr. Hasan HÜSEYĠN CAN ĠçiĢleri Bakanlığı Hukuk MüĢaviri Ülkemizde Mahalli Ġdareler Anayasamıza göre,mahalli idareler; il, belediye veya köy halkının mahalli müģterek ihtiyaçlarını

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ. Bursa Sosyal Yapı Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları 28.05.2013 Merinos Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ. Bursa Sosyal Yapı Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları 28.05.2013 Merinos Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Sosyal Yapı Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları 28.05.2013 Merinos Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Küreselleşme Küresel ekonominin bütünleşmesi Eşitsiz büyüme Ekonomik

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı; Espiye Belediyesi İtfaiye teşkilatının kuruluş,

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ÇEVRE KĠRLĠLĠĞĠ KONTROL VE DENETĠM ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ÇEVRE KĠRLĠLĠĞĠ KONTROL VE DENETĠM ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ÇEVRE KĠRLĠLĠĞĠ KONTROL VE DENETĠM ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ DİKİLİ SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ DİKİLİ SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ DİKİLİ SONUÇ RAPORU Tarih: 11 Ocak 2011 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 70 Katılımcı listesindeki Sayı: 62 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İL PLANLAMA VE KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ GİRESUN İLİ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI

T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İL PLANLAMA VE KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ GİRESUN İLİ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İL PLANLAMA VE KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ GİRESUN İLİ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI 03/04/2015 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM YATIRIMLARIN GENEL DURUMU İKİNCİ BÖLÜM a) Yatırımların Sektörlere

Detaylı

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18 I. GİRİŞ GENELGE 2009/18 2007-2013 döneminde Avrupa Birliğinden Ülkemize sağlanacak hibe niteliğindeki fonlar Avrupa Konseyinin 1085/2006 sayılı Katılım Öncesi Yardım Aracı Tüzüğü ve söz konusu Tüzüğün

Detaylı

EĞ İ Tİ M İ ÇERİ KLERİ

EĞ İ Tİ M İ ÇERİ KLERİ EĞ İ Tİ M İ ÇERİ KLERİ 1 Eğitimlere, Türkiye deki yerel yönetim birimlerinde çalışan tüm yöneticiler ve eğitim konusu ile ilgili personel katılabilir. Yerel Yönetimlerde Yönetici Yetkinliklerinin Artırılması

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BAYINDIR SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BAYINDIR SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BAYINDIR SONUÇ RAPORU Tarih: 4 Ocak 2011 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 65 Katılımcı listesindeki Sayı: 62 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

MECLİS KARARI. Ġlgi : Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 25/ 09/ 2012 tarih ve M.41.3.GEB sayılı yazısı.

MECLİS KARARI. Ġlgi : Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 25/ 09/ 2012 tarih ve M.41.3.GEB sayılı yazısı. Karar No Kararın Barış Mah. 1806/3 sokakta yeni yapılan parka isim 2012 / 175 Özü verilmesi talebi 1.ci oturumu / Cuma günü saat 16:00 da yapılan meclis toplantısında alınan 175 sayılı meclis karar suretidir.

Detaylı

İdari Durum. İklim ve Bitki Örtüsü. Ulaşım

İdari Durum. İklim ve Bitki Örtüsü. Ulaşım . İdari Durum İlçemizde belediye teşkilatı 1884 yılında kurulmuştur. İlçeye bağlı 16 mahalle muhtarlığı bulunmaktadır. Mezra ve oba mevcut değildir. İklim ve Bitki Örtüsü İnönü Marmara, Ege ve İç Anadolu

Detaylı

MNHRP - Aralık- 2014 TUB Çalışma Raporu

MNHRP - Aralık- 2014 TUB Çalışma Raporu MNHRP - Aralık- 2014 TUB Çalışma Raporu 1. Mikrohavza Planları teslim edilen Bingöl-Merkez-Çapakçur, Bingöl-Genç-Vahkin, Bingöl Ilıcalar- Göynük Çayı, Elazığ-Palu-Büyükdere, Elazığ-Palu-Sipini, MuĢ-Hasköy-Değirmendere,

Detaylı

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI SUNUŞ Birimimiz Performans Programı, Kamu Ġdarelerince Hazırlanacak performans Programları Hakkında Yönetmelik ile Performans Programı Hazırlama

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KİRAZ SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KİRAZ SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KİRAZ SONUÇ RAPORU Tarih: 20 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 55 Katılımcı listesindeki Sayı: 50 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ PERFORMANS DENETİM RAPORU

ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ PERFORMANS DENETİM RAPORU ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ 2014 YILI PERFORMANS DENETİM RAPORU (Kamu idaresi tarafından cevaplandırılmak üzere gönderilen rapor) Nisan 2015 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI ÇORUM ĠL ÖZEL ĠDARESĠ 2014 YILI PERFORMANS

Detaylı

Konya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği

Konya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Konya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik Konya Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

5902 SAYILI YASA, AFAD ve AFET RİSKLERİNİ AZALTMA ULUSAL PLATFORMU

5902 SAYILI YASA, AFAD ve AFET RİSKLERİNİ AZALTMA ULUSAL PLATFORMU 5902 SAYILI YASA, AFAD ve AFET RİSKLERİNİ AZALTMA ULUSAL PLATFORMU ÖMER MURAT YAVAŞ GRUP BAġKANI PLANLAMA VE ZARAR AZALTMA DAĠRESĠ BAġKANLIĞI RĠSK BELĠRLEME VE STRATEJĠ GRUP BAġKANLIĞI YERİNDEN YÖNETİM

Detaylı

DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı; Defne Belediye Başkanlığı Çevre

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÇEŞME SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÇEŞME SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÇEŞME SONUÇ RAPORU Tarih: 7 Ocak 2011 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 50 Katılımcı listesindeki Sayı: 46 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 5 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR AMAÇ Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Kırşehir Belediyesi nde faaliyet

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SU ÜRÜNLERĠ VE SU SPORLARI. UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SU ÜRÜNLERĠ VE SU SPORLARI. UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SU ÜRÜNLERĠ VE SU SPORLARI UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hitit Üniversitesi Su Ürünleri

Detaylı

T.C. MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç

Detaylı

ĠMAR ÇALIġMALARI. 1/5.000 LİK ve 1/1.000 LİK HALİHAZIR HARİTA 1/50.000 LİK ÇEVRE DÜZENİ PLANI 1/25.000 LİK ve 1/5.000 LİK NAZIM İMAR PLANLARI

ĠMAR ÇALIġMALARI. 1/5.000 LİK ve 1/1.000 LİK HALİHAZIR HARİTA 1/50.000 LİK ÇEVRE DÜZENİ PLANI 1/25.000 LİK ve 1/5.000 LİK NAZIM İMAR PLANLARI KOCAELĠ DEN SAĞLIKLI PLANLAMA ĠMAR ÇALIġMALARI 1/5.000 LİK ve 1/1.000 LİK HALİHAZIR HARİTA 1/50.000 LİK ÇEVRE DÜZENİ PLANI 1/25.000 LİK ve 1/5.000 LİK NAZIM İMAR PLANLARI ĠMAR ÇALIġMALARI Gebze Planlama

Detaylı

Türkiye Milli Eğitim Sisteminin Yasal Dayanakları. 2. Eğitim ve Öğretimi Düzenleyen Yasalar. 3. Milli Eğitim Şuraları. 4.

Türkiye Milli Eğitim Sisteminin Yasal Dayanakları. 2. Eğitim ve Öğretimi Düzenleyen Yasalar. 3. Milli Eğitim Şuraları. 4. Türkiye Milli Eğitim Sisteminin Yasal Dayanakları 1. T.C. Anayasası, 2. Eğitim ve Öğretimi Düzenleyen Yasalar 3. Milli Eğitim Şuraları 4. Kalkınma Planları 5. Hükümet Programları Milli Eğitim Temel Kanunu

Detaylı

RESMÎ / ÖZEL TEMEL EĞĠTĠM VE ORTAÖĞRETĠM KURUMLARI DEĞERLER EĞĠTĠMĠ VE SOSYAL KÜLTÜREL ETKĠNLĠKLER USÛL VE UYGULAMA ESASLARI

RESMÎ / ÖZEL TEMEL EĞĠTĠM VE ORTAÖĞRETĠM KURUMLARI DEĞERLER EĞĠTĠMĠ VE SOSYAL KÜLTÜREL ETKĠNLĠKLER USÛL VE UYGULAMA ESASLARI Din Öğretimi Genel Müdürlüğü RESMÎ / ÖZEL TEMEL EĞĠTĠM VE ORTAÖĞRETĠM KURUMLARI DEĞERLER EĞĠTĠMĠ VE SOSYAL KÜLTÜREL ETKĠNLĠKLER USÛL VE UYGULAMA ESASLARI 1. Amaç Millî Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Gençlik

Detaylı

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE MECLĠSĠ PLAN VE BÜTÇE KOMĠSYONU RAPORU. MECLĠS BAġKANLIĞINA

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE MECLĠSĠ PLAN VE BÜTÇE KOMĠSYONU RAPORU. MECLĠS BAġKANLIĞINA Belediye Meclisi nin 18.07.2016 tarihli birleģiminde Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen ĠĢletme ve ĠĢtirakler Dairesi BaĢkanlığı ibareli 14.06.2016 tarih ve 23817205-756.01-2078 sayılı yazı okundu.

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ. Eskişehir Sosyal Yapı Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları 14.05.2013 Anadolu Üniversitesi

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ. Eskişehir Sosyal Yapı Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları 14.05.2013 Anadolu Üniversitesi 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Sosyal Yapı Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları 14.05.2013 Anadolu Üniversitesi Küreselleşme Küresel ekonominin bütünleşmesi Eşitsiz büyüme Ekonomik krizler Kaynak

Detaylı

GEBZE BELEDİYESİ GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

GEBZE BELEDİYESİ GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ GEBZE BELEDİYESİ GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanaklar ve Tanımlar Amaç: Madde 1 Bu yönetmeliğin amacı, Gebze Belediyesi sınırları içerisindeki

Detaylı

HASTANE KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMLERĠNDE ISO 9001:2000 JCI AKREDĠTASYONU KARġILAġTIRMASI. Dr. Aylin Yaman Ankara Güven Hastanesi Kalite Yönetim Bölümü

HASTANE KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMLERĠNDE ISO 9001:2000 JCI AKREDĠTASYONU KARġILAġTIRMASI. Dr. Aylin Yaman Ankara Güven Hastanesi Kalite Yönetim Bölümü HASTANE KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMLERĠNDE ISO 9001:2000 JCI AKREDĠTASYONU KARġILAġTIRMASI Dr. Aylin Yaman Ankara Güven Hastanesi Kalite Yönetim Bölümü KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMĠ Bir kuruluģu kalite bakımından idare

Detaylı

KENTLERE SU SAĞLANMASINDA ĠLBANK IN VĠZYON VE MĠSYONUNDAKĠ YENĠ YAKLAġIMLAR MEHMET TURGUT DEDEOĞLU GENEL MÜDÜR

KENTLERE SU SAĞLANMASINDA ĠLBANK IN VĠZYON VE MĠSYONUNDAKĠ YENĠ YAKLAġIMLAR MEHMET TURGUT DEDEOĞLU GENEL MÜDÜR KENTLERE SU SAĞLANMASINDA ĠLBANK IN VĠZYON VE MĠSYONUNDAKĠ YENĠ YAKLAġIMLAR MEHMET TURGUT DEDEOĞLU GENEL MÜDÜR Suyun insan hayatındaki önemi herkesçe bilinen bir konudur. Ġnsan yaģamı açısından oksijenden

Detaylı

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı, İstanbul 12 Eylül 2008 Çalışma Grubu Amacı Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele M Çalışma Grubu nun amacı; Türkiye

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Ġlkeler

Detaylı

2009 YATIRIM PROGRAMI GENEL BİLGİLER VE ANALİZLER

2009 YATIRIM PROGRAMI GENEL BİLGİLER VE ANALİZLER 2009 YATIRIM PROGRAMI GENEL BİLGİLER VE ANALİZLER 2009 yılı Yatırım Programı uzun bir hazırlık, rasyonelleştirme ve değerlendirme süreci kapsamındaki çalışmalar sonunda hazırlanmış olup içeriğinde toplam

Detaylı

DOĞU KARADENĠZDE HEYELAN SORUNUNUN ÇÖZÜMÜNE ĠLĠġKĠN DÜġÜNCELER

DOĞU KARADENĠZDE HEYELAN SORUNUNUN ÇÖZÜMÜNE ĠLĠġKĠN DÜġÜNCELER DOĞU KARADENĠZDE HEYELAN SORUNUNUN ÇÖZÜMÜNE ĠLĠġKĠN DÜġÜNCELER Kayıtlara göre, Doğu Kara Denizde heyelan sorunun varlığı 1929 dan beri bilinmektedir. Bu coğrafyada, özellikle can kaybına neden olan heyelanlardan

Detaylı

ULUSAL ĠSTĠHDAM STRATEJĠSĠ EYLEM PLANI (2012-2014) EĞĠTĠM ĠSTĠHDAM ĠLĠġKĠSĠNĠN GÜÇLENDĠRĠLMESĠ

ULUSAL ĠSTĠHDAM STRATEJĠSĠ EYLEM PLANI (2012-2014) EĞĠTĠM ĠSTĠHDAM ĠLĠġKĠSĠNĠN GÜÇLENDĠRĠLMESĠ 1.EriĢilebilir Bir Eğitim Sistemi Ġçerisinde Herkese Okul Öncesinden BaĢlayarak Temel Beceri ve Yetkinliklerin Kazandırılması TEDBĠR SORUMLU ĠġBĠRLĠĞĠ YAPILACAK SÜRE AÇIKLAMA 1.1. Eğitime eriģimde özel

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. SPOR ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ. KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK. ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. SPOR ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ. KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK. ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI SPOR ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Ġlkeler

Detaylı

KALKINMA KURULU DİYARBAKIR KASIM 2015 BEŞERİ SERMAYE EĞİTİM VE İSTİHDAM KOMİSYONU TRC2 2014-2023 BÖLGE PLANI KOORDİNASYON VE İZLEME KOMİSYONLARI

KALKINMA KURULU DİYARBAKIR KASIM 2015 BEŞERİ SERMAYE EĞİTİM VE İSTİHDAM KOMİSYONU TRC2 2014-2023 BÖLGE PLANI KOORDİNASYON VE İZLEME KOMİSYONLARI KASIM 2015 T. C. KALKINMA KURULU TRC2 2014-2023 BÖLGE PLANI KOORDİNASYON VE İZLEME KOMİSYONLARI DİYARBAKIR BEŞERİ SERMAYE EĞİTİM VE İSTİHDAM KOMİSYONU İLERLEME RAPORU 2015/1 stajyer [Şirket adını yazın]

Detaylı

ĠL ÖZEL ĠDARECE VERĠLMEKTEDĠR 4- Ġfraz veya tevhid tescil dosyası 11 Köy YerleĢik Alan Sınır Haritası BaĢvuru dilekçesi ĠL ÖZEL ĠDARECE VERĠLMEKTEDĠR

ĠL ÖZEL ĠDARECE VERĠLMEKTEDĠR 4- Ġfraz veya tevhid tescil dosyası 11 Köy YerleĢik Alan Sınır Haritası BaĢvuru dilekçesi ĠL ÖZEL ĠDARECE VERĠLMEKTEDĠR MUĞLA İL ÖZEL İDARESİ ORTACA İLÇE ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Tarımsal Sulama Suyu Ġzinleri 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 3 4 Ġl Özel Ġdaresine Ait

Detaylı

Yıllar 2015 2016 2017 2018 2019 PROJE ADIMI - FAALİYET. Sorumlu Kurumlar. ÇOB, İÇOM, DSİ, TİM, Valilikler, Belediyeler ÇOB, İÇOM, Valilikler

Yıllar 2015 2016 2017 2018 2019 PROJE ADIMI - FAALİYET. Sorumlu Kurumlar. ÇOB, İÇOM, DSİ, TİM, Valilikler, Belediyeler ÇOB, İÇOM, Valilikler 1. HAVZA KORUMA PLANI KURUM VE KURULUŞLARIN KOORDİNASYONUNUN 2. SAĞLANMASI 3. ATIK SU ve ALTYAPI YÖNETİMİ 3.1. Göl Yeşil Kuşaklama Alanındaki Yerleşimler Koruma Planı'nda önerilen koşullarda önlemlerin

Detaylı

ORMANCILIK VE SU ALANLARINDA MAKEDONYA CUMHURİYETİ NE YAPILAN ÇALIŞMA ZİYARETİNE AİT RAPOR

ORMANCILIK VE SU ALANLARINDA MAKEDONYA CUMHURİYETİ NE YAPILAN ÇALIŞMA ZİYARETİNE AİT RAPOR ORMANCILIK VE SU ALANLARINDA MAKEDONYA CUMHURİYETİ NE YAPILAN ÇALIŞMA ZİYARETİNE AİT RAPOR Makedonya Tarım, Ormancılık ve Su Ekonomisi Bakanı Sayın Ljupcho DĠMOVSKĠ nin 27-28 Haziran ayında Sayın Bakanımız

Detaylı

3- Camikebir mahallesi, Yeni mahalle ve Kayacık Mahallesine m 2 kitli parke taģı döģeme iģi tamamlanmıģtır.

3- Camikebir mahallesi, Yeni mahalle ve Kayacık Mahallesine m 2 kitli parke taģı döģeme iģi tamamlanmıģtır. 1- Kasaba içi imar yolları kanalizasyon çalıģmaları sonucu kullanılamaz hale geldiğinden, bu yolların tam amı mıcır hafriyatı ile doldurup sulama ve sıkıģtırma iģlemi yapılarak asfalt yapılacak hale getirildi.

Detaylı

Çaldıran daha önceleri Muradiye İlçesinin bir kazası konumundayken 1987 yılında çıkarılan kanunla ilçe statüsüne yükselmiştir.

Çaldıran daha önceleri Muradiye İlçesinin bir kazası konumundayken 1987 yılında çıkarılan kanunla ilçe statüsüne yükselmiştir. Çaldıran Tarihçesi: İlçe birçok tarihi medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Medler, Bizanslılar, Urartular, İranlılar ve son olarak Osmanlı devleti bu ilçede hâkimiyet sürmüşlerdir. İlçenin tarih içerisindeki

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 29361

Resmî Gazete Sayı : 29361 20 Mayıs 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29361 TEBLİĞ Orman ve Su İşleri Bakanlığından: HAVZA YÖNETİM HEYETLERİNİN TEŞEKKÜLÜ, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Su Şebeke ve Arıtma

Detaylı

1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254

1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254 1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ VE İL ÖZEL İDARELERİ TARAFINDAN AFET VE ACİL DURUMLAR İLE SİVİL SAVUNMAYA İLİŞKİN YATIRIMLARA AYRILAN BÜTÇEDEN YAPILACAK HARCAMALARA

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No: 248 KARAR 248: Ali Muzaffer TUNÇAĞ, Çağlagül ÖZÇELĠK TUNÇ, Mehmet BĠLGĠN, Okan TOPAL ın mazeretlerinin kabulüne iģaret oylamayla oybirliği ile karar verildi. Karar No: 249 KARAR 249 : Cumhuriyet

Detaylı

İlimizdeki Sanayi Kuruluşu Sayısı

İlimizdeki Sanayi Kuruluşu Sayısı GĠRĠġ Tekirdağ Ġli, konumu itibarı ile; hem Ġstanbul Ġline yakınlığı hem de kara, deniz ve demiryolu güzergahı üzerinde bulunması nedeniyle yatırımcının tercihi haline gelmiģ, bu durum ise hızlı ve plansız

Detaylı

YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU

YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt Yapısı 3. Bilgi ve Teknolojik

Detaylı

B E L E D Ġ Y E L E R D E EĞĠTĠM ĠHTĠYACI ARAġTIRMASI. Ankara 2005-2006

B E L E D Ġ Y E L E R D E EĞĠTĠM ĠHTĠYACI ARAġTIRMASI. Ankara 2005-2006 B E L E D Ġ Y E L E R D E EĞĠTĠM ĠHTĠYACI ARAġTIRMASI Ankara 2005-2006 Belediyelerde Eğitim İhtiyacı Araştırması Slide 2 ARAġTIRMANIN AMACI Türkiye de Belediye Personelinin Eğitim Ġhtiyacını Belirlemek

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/5464 30 NĠSAN 2010 GENELGE 2010/11

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/5464 30 NĠSAN 2010 GENELGE 2010/11 GENELGE 2010/11 Dokuzuncu Kalkınma Planında yer alan Ġstanbul un uluslararası finans merkezi olması hedefini gerçekleģtirmek üzere yapılan çalıģmalar kapsamında, Ġstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi

Detaylı

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar:

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar: Kadın Dostu Kentler Projesi İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün ulusal ortağı ve temel paydaşı olduğu Kadın Dostu Kentler Projesi, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu-UNFPA ve Birleşmiş Milletler

Detaylı

Av. Füsun GÖKÇEN. TÜRK ÇĠMENTO SEKTÖRÜNÜN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONUSUNDA AB KATILIM MÜZAKERELERĠNDEKĠ KONUMU

Av. Füsun GÖKÇEN. TÜRK ÇĠMENTO SEKTÖRÜNÜN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONUSUNDA AB KATILIM MÜZAKERELERĠNDEKĠ KONUMU TÜRK ÇĠMENTO SEKTÖRÜNÜN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONUSUNDA AB KATILIM MÜZAKERELERĠNDEKĠ KONUMU Av. Füsun GÖKÇEN Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası 4857 sayılı ĠĢ Kanunu MADDE 77 ĠġVERENLERĠN VE ĠġÇĠLERĠN

Detaylı

KENTGES ODAKLI CBS PROJESİ KAHRAMANMARAŞ AFET BİLGİ SİSTEMİ (KABIS)

KENTGES ODAKLI CBS PROJESİ KAHRAMANMARAŞ AFET BİLGİ SİSTEMİ (KABIS) KENTGES ODAKLI CBS PROJESİ KAHRAMANMARAŞ AFET BİLGİ SİSTEMİ (KABIS) PLANLAMA VE ZARAR AZALTMA ĠÇERĠK İlimizin afetselliği Projenin Tanımı Projenin Yasal Dayanakları KENTGES Strateji Belgesi Kapsamı Proje

Detaylı