K A R A R. Yapılan müzakeresinde;

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "K A R A R. Yapılan müzakeresinde;"

Transkript

1

2 1

3 ...Hususi İdareler (Özel İdareler) ve Belediyeler büyük kalkınma savaşımızda başarı hasılasını artıracak vazifeler almak ve hususiyle hayat ucuzluğu temin edecek, yerine göre tedbirler bulmalı ve salahiyetlerini tam kullanmalıdır." M. Kemal ATATÜRK 2

4 K A R A R Ġlimiz Özel Ġdaresi Yılları yenilenen Stratejik Planı teklifinin uygun görüldüğüne dair ĠçiĢleri ve Özel Ġdare Komisyonu, Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Tarım ve Hayvancılık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonlarının ortak raporu okundu. Yapılan müzakeresinde; Balıkesir Ġl Özel Ġdaresi yıllarını kapsayacak olan stratejik planda öngörülen Misyon, vizyon ve ilkelerine bağlı kalınarak hizmetlerin mevcut bütçe kaynakları içersinde baģarılı bir Ģekilde uygulanabilmesi için planda yer alan amaç ve hedeflerin gerçekleģme durumlarının takip edilerek değerlendirilmesi amacıyla hazırlanan Stratejik Planının uygun görüldüğüne dair ĠçiĢleri ve Özel Ġdare Komisyonu, Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Tarım ve Hayvancılık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonlarının tarihli ortak raporunun kabulüne..iģ ari oyla yapılan oylama sonunda oybirliği ile karar verildi. Mehmet Akif OKUR Ġl Genel Meclisi BaĢkanı Ġbrahim Yılmaz DUMAN Kâtip Yakup SARP Kâtip 3

5 PLAN YAPMAYA KARAR VERMEK EN STRATEJĠK KARARR. 4

6 SUNUġ Dünyada olduğu gibi ülkemizde de son yıllardaki genel eğilim baģta yerel yönetimler olmak üzere kamusal alanda stratejik yönetim anlayıģı yönündedir. Tarihe yön verenlerin Ģehri Balıkesir de mevcut kaynakları en iyi Ģekilde kullanarak, çağdaģ ve nitelikli hizmet anlayıģıyla, çevrenin sosyal, kültürel, ekonomik ve idari yapısına katkı sağlamayı, toplumla bütünleģerek onun bir parçası olmayı misyon haline getiren Balıkesir Ġl Özel Ġdaresi bu amaçla bütün kurum ve kuruluģlarıyla fiziki ve teknik altyapısını hızla geliģtirmeyi ve insan kaynaklarını sürekli güçlendirmeyi hedeflenmiģtir. Ġl Özel Ġdaresi T.C.Anayasasının 127.maddesi kapsamında tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren 5302 sayılı Ġl Özel Ġdaresi Kanunu hükümlerine göre görev yapmaktadır. Yasada Ġl Özel Ġdaresi, il halkının mahalli müģterek nitelikteki ihtiyaçlarını karģılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenleri tarafından seçilerek oluģturulan, idari ve mali açıdan özerk, kamu tüzel kiģiliği olarak tanımlanmıģtır. Bu doğrultuda, stratejik planımız bugünkü mevcut durumu analiz eden, bu analizlerden yola çıkarak gelecekte ulaģılmak istenen durumu ortaya koyan, geleceğe yönelik yapılması gereken yatırımları ve hizmetleri katılımcılık anlayıģına göre belirleyen, bu yatırım ve hizmet ihtiyacını kaynaklarına ve Ġl in önceliklerine göre düzenlenmiģtir. Kamusal ve yerel kaynakların verimli ve etkin Ģekilde Ġl in önceliklerine göre kullanılmasını sağlayan, hazırlık, uygulama ve denetim sürecinde vatandaģa katılım ve söz hakkı veren stratejik yatırım planları gelecekte ilimizin kalkınmasında ve geliģmesinde en önemli yönetsel araç olacaktır. Bu amaçla; vizyonumuza ulaģma yolunda stratejik plan çerçevesinde gerekli yatırım ve hizmetleri her zamankinden daha kısa sürede etkin ve verimli Ģekilde yerine getirebilecek, ilimizin geliģimini destekleyerek, kurumlarımızın toplumsal sorunların aģılmasında çözüm ortağı konumuna getirerek, geleceğin daha güzel oluģmasında anlamlı katkılar sağlanacaktır. Yılmaz ARSLAN Vali 5

7 ĠÇĠNDEKĠLER K A R A R... 3 KISALTMALAR GĠRĠġBALIKESĠR HAKKINDA GENEL BĠLGĠLER... 8 BALIKESĠR HAKKINDA GENEL BĠLGĠLER... 9 A. TARĠHĠ... 9 B. ÇEVRE ANALĠZĠ BALIKESĠR ĠL ÖZEL ĠDARESĠ TEġKĠLAT ġemasi STRATEJĠK PLAN ÇALIġMASINDA UYGULANAN YÖNTEM STRATEJĠK PLAN ÇALIġMASINDA UYGULANAN YÖNTEM A. AMAÇ B. KAPSAM C. HUKUKĠ DAYANAK D. UYGULAMA E. STRATEJĠK PLANLAMA SÜRECĠ PAYDAġ ANALĠZĠ PAYDAġ ANALĠZĠ PAYDAġ ANALĠZĠ A. ĠÇ PAYDAġLAR B. DIġ PAYDAġLAR GZFT ANALĠZĠ GZFT ANALĠZĠ TRATEJĠK KONULAR (TEMALAR) KALĠTE POLĠTĠKAMIZ MĠSYON MĠSYON VĠZYON STRATEJĠK KONULAR (TEMALAR) STRATEJĠK KONULAR (TEMALAR) TEMA 1 ÇEVRESEL GELĠġĠM VE KÖYE YÖNELĠK HĠZMETLER TEMA 3 SAĞLIK HĠZMETLERĠ TEMA 4 SOSYAL HĠZMETLER TEMA 6 TARIM VE HAYVANCILIK TEMA 9 DOĞAL AFET VE ACĠL DURUM HĠZMETLERĠ STRATEJĠK PLANLAMA EKĠBĠ

8 KISALTMALAR AB AÇS/AP BĠMER CBS CD DPT D.S.Ġ. ENH Ha. HPLC KPS M.Ö. MOBESE Ph SP SSK STK TĠF TMY TCDD UAVT UNESCO YĠBO :Avrupa Birliği :Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması :BaĢbakanlık ĠletiĢim Merkezi :Coğrafi Bilgi Sistemi :Compact Disk :Devlet Planlama TeĢkilatı :Devlet Su iģleri :Enerji Nakil Hattı :Hektar :Likit Kromotografi :Kimlik PaylaĢım Sitemi :Milattan Önce : Kent Bilgi ve Güvenlik Sistemi :Asit Baz Dengesi :Stratejik Plan :Sosyal Sigortalar Kurumu :Sivil Toplum KuruluĢları :TaĢınır ĠĢlem FiĢi :TaĢınır Mal Yönetimi :Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları :Ulusal Adres Veri Tabanı :Bilim Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Kurumu :Yatılı Ġlköğretim Bölge Okulu 7

9 1. GĠRĠġ 8

10 BALIKESĠR HAKKINDA GENEL BĠLGĠLER A. TARĠHĠ Balıkesir in tarih sahnesindeki yerine bakıldığında; sırasıyla Mısırlıların, Lidyalıların, Makedonyalıların, Bergamalıların ve Romalıların hâkimiyetlerini görüyoruz. Balıkesir adının nereden geldiğiyle ilgili tarihçilerin kabul ettiği görüģ, bu bölgenin Bizans döneminde Paleo Kastro (Eski Hisar) ismi ile Ģöhret yaptığı için bu isimden bozma olarak "Balıkesir" adının verildiğidir. Öyle bir Ģehir ki; Türkiye Cumhuriyeti nin önsözü Çanakkale SavaĢı nda, ülkemizin ilk liselerinden olan Balıkesir Lisesi; yaģları küçük, yürekleri büyük öğrencilerini vatanının bağımsızlığı için Ģehit vermiģtir. Ġzmir'in iģgalinin hemen sonrasında 16 Mayıs 1919'da Balıkesir'de toplanan Redd-i Ġlhak cemiyeti silahlı direniģ kararı alarak Kuvâ-yi Milliye nin ilk ve en önemli temel taģını oluģturarak, kahramanlıkların ve zamana yön verenlerin Ģehri olarak tarihe adını yazdırmıģtır. Türkiye Cumhuriyeti nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Balıkesir'i 7 kez ziyaretleri vardır. "Balıkesir Hutbesi" diye anılan konuģmasında Millî emeller, millî irade yalnız bir şahsın düşünmesinden değil, millet fertlerinin tamamının arzularının, emellerinin birleşmesinden ibarettir diyerek kurulacak yeni devletin temel esasları ile devrimler ve cumhuriyete ıģık tutan mesajları ilimizden verdi. (7 ġubat 1923 günü öğleyin PaĢa Camii'nde yaptığı konuģması) Koca Seyit OnbaĢının, Kurtdereli Mehmet Pehlivanın, kahraman Ģehri, Sarıkızın diyarı, Ömer Seyfettin in memleketi, dünden bu güne Türklük tarihinde adına yakıģır bir Ģekilde yer almaya devam etmektedir. 9

11 B. ÇEVRE ANALĠZĠ Balıkesir tarih ve kültürel bakımdan zengin bir mirasa sahiptir. Bölgemizde M.Ö.3200 yıllarından bu yana yerleģim olduğu görülmektedir. Bölge MYSIA adıyla anılmıģtır yılları arasında Karesi Beyliği'nin kurulduğu ilin, Merkez ve çevresinde tarihi kalıntılar, konaklar, camiler, türbeler, kiliseler ve eski dönemlere ait Ģehir merkezleri bulunmaktadır. Sahip olduğu doğal, kültürel değerleriyle önemli bir kültür ve turizm merkezi durumundadır. Balıkesir Türkiye'nin en geliģmiģ bölgesi Marmara Bölgesinde, coğrafi konum olarak Ġstanbul, Bursa, Ġzmir gibi üç büyük Ģehrin ortasında yer alır. Sosyo-ekonomik geliģme düzeyi Türkiye ortalamasının üzerindedir. GENEL BĠLGĠLER Yüzölçümü km² Nüfusu Nüfus ArtıĢ Hızı % 9,96 Rakım 139 Kentsel Nüfusu Kırsal Nüfus Ġlçe Sayısı 19 Belediye Sayısı 53 Köy Sayısı 892 Balıkesir, turizm açısından bir fırsatlar Ģehridir. Hem Ege Denizi'ne, hem de Marmara Denizi'ne kıyısı bulunan Ģehrimizde Kazdağları, Kapıdağ Yarımadası, Alaçam Dağları, Madra Dağı gibi önemli doğa harikaları mevcuttur. BaĢta Kazdağları olmak üzere bütün dağlarımız ve çevresi dünyanın önde gelen ekosistemine sahiptir. Alplerden sonra Kazdağları ve çevresi dünyanın 2. oksijen deposu durumundadır. KuĢ Cenneti Milli Parkı, görülmeye değer eģsiz güzelliklerdendir. Ġlimizin hemen hemen tüm ilçelerinde alternatif turizme ev sahipliği yapacak termal su kaynakları mevcuttur. Ġlimizin en önemli turizm lokomotifi, Edremit Körfezidir. Altınova'dan Altınoluk'a kadar olan bölge deniz, kum, güneģ, tarih, termal kaynaklar, yemyeģil zeytin ve çam ormanları, endemik bitki türleri, Kaz Dağları nın efsanevi güzellikleri ve bol oksijeni ile dünyanın en güzel, en sağlıklı turizm çekim merkezidir. Bu bölge aynı zamanda Ayvalık ile birlikte Antandros, Adramytteion gibi antik Ģehirleri, açık hava müzesi görünümündedir. 10

12 Balıkesir Ġli halk kültürü açısından zengin bir yapıya sahiptir. Ġlimizin el sanatları, halk oyunları, halk mutfağı en göze çarpan örneklerdendir. Balıkesir Ġlinde Sındırgı Ġlçesinde dokunan ve adıyla ünlenen el sanatı olan Yağcıbedir Halıları Balıkesir denilince ilk akla gelen ürünlerdendir. Ülkemizde iğne oyacılığında en tanınmıģ merkezlerden biri Gönen Ġlçesidir. Balıkesir yöresinde yaygın olarak yapılan oya çeģitleri iğne ve boncuk oyacılığıdır. Balıkesir Ġli ile bütünleģmiģ olan ve dünya spor tarihinde önemli bir yeri olan Balıkesirli ünlü sporcu Kurtdereli Mehmet Pehlivan adıyla 1961'den beri her yıl Geleneksel Kurtdereli GüreĢleri Kurtdereli Köyü'nde yapılmaktadır. Ülke genelinde hayvansal ürünler üretiminde ilk sıralarda yer alan ilimizde son beģ yıl içerisinde et üretiminde yüzde 17.42, süt üretiminde yüzde 3.86, peynir üretiminde yüzde 14.50, tavuk eti üretiminde yüzde 24.32, bal üretiminde yüzde 27 artıģ yaģanırken yumurta üretiminde yüzde 7.30 azalma yaģanmıģtır. Ġlimizdeki tarım arazilerinin yüzde 7'sinde sebze üretimi yapılmakta olup en fazla üretimi yapılan sebzeler salçalık biber, domates, taze fasulye; sarımsak, karpuz ve kavundur. Ġlimizde 15 adet projeli yetiģtiricilik yapan su ürünleri iģletmesi mevcuttur. Ġlimizde ton deniz, 53 ton tatlı su, 45 ton kültür balığı ve 678 ton diğer deniz mahsulü üretimi gerçekleģtirilmiģtir. 11

13 18 ĠLÇE ÖZEL ĠDARE MÜDÜRLÜĞÜ Sayılı Kanunda Öngörülen ĠĢlemler, Muhasebe, Gelir, Gider Ġmar Çevre Tahsis Yapım Onarım. Eğitim, Sivil Savunma, Ġ.Sağlığı, Personel, Sosyal Tesisler. GSM, Maden, ĠĢyeri Denetim. Meclis, Encümen, Basın, Evrak. Donanım, Destek, Ġstatistik, E-Devlet Projesi. Strateji Plan, Performans, Ġstatistik, Bütçe, Yatırım, Planlama. Yol, Köprü, Etüt, Proje, Ġstatistik, Yolların ResmileĢmesi. Ġstatistik, Proje, Etüt, Yatırım, Planlama, Ġçme Suyu. Sulama, Arazi, Gölet, Proje, Etüt, Ġstatistik Halkla ĠliĢkiler, Ġl Zarar Tespit Komisyonu, Mikrokredi. KamulaĢtırma, ĠnĢaat, Bakım,Onarım, Kiralama. Makine, Ambar, Ġhale, Ayniyat. Mali Hizmetler Müd. Ġmar ve Kentsel ĠyileĢtir. Müd. Ġnsan Kay.ve Eğitim Md. Ruhsat ve Dent. Müd. Yazı ĠĢleri Müd. Bilgi ĠĢlem Müd. Strateji GeliĢtir. Müd. Yol ve UlaĢım Hiz. Müd. Plan Proje Yatr. ve ĠnĢ Müd. Tarımsal Hizmet. Müd. Kültür ve Sosy. ĠĢler Müd. Emlak Ġstimlak Müd. Destek Hizmet.Müd. BALIKESĠR ĠL ÖZEL ĠDARESĠ TEġKĠLAT ġemasi ĠL GENEL MECLĠSĠ VALĠ KOMĠSYONLAR GENEL SEKRETER ĠL ENCÜMENĠ ĠL AFET VE ACĠL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜġAVĠRLĠĞĠ GENEL SEKRETER YARDIMCISI GENEL SEKRETER YARDIMCISI 12

14 13

15 STRATEJĠK PLAN ÇALIġMASINDA UYGULANAN YÖNTEM A. AMAÇ Balıkesir Ġl Özel Ġdaresi olarak, kalkınma planları, programları, ilgili mevzuat ve benimsediği temel ilkeler çerçevesinde geleceğe iliģkin misyon ve vizyonunu oluģturmak, stratejik amaçları ve ölçülebilir hedefleri saptamak, performansları önceden belirlenmiģ olan göstergeler doğrultusunda izleme ve değerlendirmesini yaparak Stratejik yönetim anlayıģını geliģtirmek. B. KAPSAM Stratejik plan Balıkesir Ġl Özel Ġdaresinin yılları arasında yürüteceği faaliyetleri kapsar. C. HUKUKĠ DAYANAK Stratejik Plan hazırlama yükümlülüğü, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve 5302 Sayılı Ġl Özel Ġdaresi Kanunu 31. madde çerçevesinde; nüfusu in üzerinde olan belediyeler, tüm il özel idareleri ve 5018 sayılı kanuna ekli 1, 2 ve 4 no lu cetvellerde yer alan tüm kamu idarelerine getirilmiģtir. Bu yasal süreç doğrultusunda, Balıkesir Ġl Özel Ġdaresi Stratejik Plan çalıģmaları; gerçekçi, yerel halkın katılımını öngören, Ģeffaf ve hesap verebilirliği esas alma prensibiyle baģlatılmıģtır. Kamu Ġdarelerinde Stratejik Planlamaya ĠliĢkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik in 7.maddesi uyarınca Ġl Genel Meclisinin Tarih ve 12 sayılı kararı ile kabul edilen Yılları Stratejik Planı yenilenerek, Yılları Stratejik Planı hazırlanmıģtır. Stratejik Plan ın, uygulama aģamalarında baģarılı olabilmesi için, paydaģ kamu kurum ve kuruluģları ile yerel yönetimler ve sivil toplum örgütlerinin geniģ katılımı ve iģbirliği gerekliliği benimsenmiģtir. D. UYGULAMA Balıkesir Ġl Özel Ġdaresinin Stratejik Plânı çalıģmalarında DPT tarafından hazırlanan SP Kılavuzunda yer alan model ve yaklaģım esas alınmıģtır. 14

16 E. STRATEJĠK PLANLAMA SÜRECĠ Stratejik Planlama Koordinatörü Stratejik Planlamanın Planlaması Yasal Yükümlülükler Misyon Temel Değerler Ġç Çevre Analizi PaydaĢlar Ġç / DıĢ Stratejik Alanlar GZTF DıĢ Çevre Analizi Üst Yönetim Stratejik Planın Yapılandırılması Vizyon GeliĢtirme Stratejik Plan Gözden Geçirme ve Kabul Uygulama Stratejik Planlama Sürecinin Yeniden Değerlendirilmesi 15

17 16

18 PAYDAġ ANALĠZĠ A. ĠÇ PAYDAġLAR 1 Balıkesir Valiliği 2 Ġl Genel Meclisi 3 Ġl Encümeni 4 Ġlçe Kaymakamlıkları 5 Ġl Ġdare Kurulu 6 Ġlçe Özel Ġdare Müdürlükleri 7 Köye Hizmet Götürme Birlikleri 8 Ġl Mahalli Ġdareler Müdürlüğü 9 Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü 10 İl Sağlık Müdürlüğü 11 Tarım Ġl Müdürlüğü 12 Kültür Turizm Ġl Müdürlüğü 13 Orman Bölge Müdürlüğü 14 Çevre Orman Ġl Müdürlüğü 15 Bayındırlık ve Ġskân Ġl Müdürlüğü 16 Ġl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü 17 Gençlik Spor Ġl Müdürlüğü 18 Ġl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü 19 Sosyal Hizmetler Ġl Müdürlüğü 20 Sanayi ve Ticaret Ġl Müdürlüğü 21 Ġl Özel Ġdaresine Bağlı Ortaklıklar 22 Kooperatifler 23 Köy Muhtarlıkları 17

19 B. DIġ PAYDAġLAR 1 ĠçiĢleri Bakanlığı 2 Maliye Bakanlığı 3 SayıĢtay 4 Devlet Planlama TeĢkilatı 5 Ġller Bankası 6 Kamu Ġhale Kurumu 7 Maden iģleri Genel Müdürlüğü 8 Karayolları Genel Müdürlüğü 9 Balıkesir Üniversitesi 10 Siyasi Parti Temsilcileri 11 Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü 12 Devlet Su iģleri 25. Bölge Müdürlüğü 13 Meteoroloji Bölge Müdürlüğü 14 Devlet Malzeme Ofisi 15 Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu 16 Ġl Jandarma Alay Komutanlığı 17 Ġl Emniyet Müdürlüğü 18 Ġl Defterdarlığı 19 Türkiye Ġstatistik Kurumu Bölge Müdürlüğü 20 Sosyal Güvenlik Kurumu Ġl Müdürlüğü 21 TEDAġ il Müdürlüğü 22 Telekom Ġl Müdürlüğü 23 PTT Ġl Müdürlüğü 24 TCDD Balıkesir Gar Müdürlüğü 25 Tapu Kadastro Müdürlüğü 26 Ġl Müftülüğü 27 Ġl Nüfus ve VatandaĢlık Müdürlüğü 28 Ġl Dernekler Müdürlüğü 29 Belediyeler (Ġl-Ġlçe-Belde) 30 Ġl Özel Ġdaresinin Bağlı Ortaklıkları 31 Organize sanayi Müdürlükleri 32 Toprak Mahsulleri Ofisi 33 Vakıflar (5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa Göre) 34 Kamu Bankaları 35 MüteĢebbisler 36 ĠĢçi Sendikaları 37 Kızılay 38 Medya(Yazılı ve Görsel Basın) 39 Birlikler 40 Sivil Toplum Örgütleri 41 Hayırseverler 18

20 19

21 GZFT ANALĠZĠ Güçlü Yönler Zayıf Yönler Yönetimin desteği, YavaĢ iģleyen bürokrasi, Yerel yönetim alanındaki geliģmeler, Teknik alanlarda uzman personel eksikliği Kültürel miras ve değerlerin zenginliği, Hizmet içi eğitim yetersizliği, Balıkesir in Türk tarihindeki yeri, Çevre bilincinin yetersizliği, Toplumun eğitime olumlu bakıģı, Kurumlar arası koordinasyon eksikliği, Genç nüfusun fazla oluģu, 1/ ölçekli Çevre Düzeni Planının olmaması, Yeraltı ve yerüstü zenginliklerimiz, Tanıtım yetersizliği, Turizm kaynaklarının çeģitliliği, Tarımsal ürün zenginliği, Hayvancığın çok yaygın ve geliģmesi olması, Orman alanlarının zenginliği, Yeraltı ve yerüstü kaynakların yeterince değerlendirilememesi, Sivil hava ulaģımının olmaması, Hayvan barınaklarının yerleģim alanları içerisinde olması, Hayırsever katkıları, ĠĢ makine parkının yetersizliği, Sivil toplum kuruluģlarının aktiviteleri, Tarım arazilerinin toplulaģtırmalarının yapılmaması, GeliĢen sanayinin ekonomiye olumlu katkısı, Toprak analiz laboratuarının yetersizliği, Tarım ürün planlamasının yapılmaması, Deniz ulaģımının ticari açıdan değerlendirilememesi Fırsatlar Tehditler Coğrafi konum itibariyle ulaģımının kolay olması, Doğal afet riski, Mevsimsel nüfus yoğunluğu, Çevre kirliliği, Yeraltı ve yerüstü zenginliklerimizin çeģitliliği, Mevsimsel nüfus yoğunluğu, Eğitime %100 destek kampanyası, Gelir dağılımının eģitsizliği, Hayırseverlerin çokluğu, Nitelikli iģ gücünün göçü, Köklü ve geliģen Balıkesir Üniversitesi, Verimli tarım alanlarının imara açılması, Halkın yeniliğe ve geliģime duyarlı olması, Ġstihdam alanı yetersizliği, Tarihi ve turistik alanların zenginliği, Sivil toplum kuruluģlarının çeģitliliği, El sanatlarının zenginliği Ege ve Marmara denizine kıyısının olması, Alternatif enerji kaynaklarının zenginliği 20

22 ġekil 0-1 ġekil 0-2 TRATEJĠK KONULAR (TEMALAR) 1. Kırsal kalkınma, 2. Eğitim hizmetlerinde kalitenin arttırılması 3. Sağlık hizmetlerinde kalitenin arttırılması, 4. Tarımsal altyapı ve teģkilatlanmanın güçlendirilmesi, 5. Hayvancılık altyapı ve teģkilatlanmanın desteklenmesi, 6. Doğal kaynaklarının geliģtirilmesi, 7. Çevresel geliģim ve çevre bilincinin arttırılması, 8. Turizm ve kültürel yaģamın zenginleģtirilmesi, 9. Doğal afet önlemlerinin planlanması 10. Kurumlar arası iģbirliğinin güçlendirilmesi, 21

23 KALĠTE POLĠTĠKAMIZ 22

24 ĠLKELER Güvenilirlik Verimlilik Planlılık Sorumluluk ve Hesap verebilirlik Sürekli GeliĢim-DeğiĢim ĠĢbirliği-katılımcılık UlaĢılabilirlik Saygı-HoĢgörü Çevre bilinci Bilimsellik 23

25 24

26 MĠSYON Balıkesir de eğitim, kültür, sağlık, tarım, çevre, ekonomi, imar ve sosyal alanda sürekli geliģmeyi temel ilke alarak kaynakların il öncelikleri doğrultusunda, katılımcı, stratejik yönetim anlayıģıyla, plan dâhilinde rasyonel kullanımını sağlayarak, yaģam kalitesini yükseltmek. 25

27 VĠZYON 26

28 STRATEJĠK KONULAR (TEMALAR) 1. Çevresel GeliĢim ve Kırsal Kalkınma, 2. Eğitim Hizmetlerinde Kalite ve Verimliliğin Arttırılması 3. Sağlık Hizmetlerinde Kalite ve Verimliliğin Arttırılması, 4. Sosyal Hizmetler 5. Gençlik ve Spor 6. Tarımda ve Hayvancılıkta Altyapı ve TeĢkilatlanmanın Güçlendirilmesi, 7. Çevre, Orman ve Doğal Kaynakların Korunması ve GeliĢtirilmesi, 8. Turizm ve Kültürel YaĢamın ZenginleĢtirilmesi, 9. Doğal Afet Önlemlerinin Planlanması 10. Kurumsal Kapasitenin Arttırılması ve Kurumlararası ĠĢbirliğinin Güçlendirilmesi, 27

29 TEMA 1 ÇEVRESEL GELĠġĠM VE KÖYE YÖNELĠK HĠZMETLER 28

30 MEVCUT DURUM KÖY YOLLARI VE SANAT YAPILARI: Balıkesir ili köy yolları ağı olarak 5113 km. yola sahiptir km si birinci öncelikli yol, 965 km si ikinci öncelikli yoldur km köy yolu ağının halen 2554 km si asfalt (% 49,9), 2288 km si stabilize (% 44,7) kaplamadır. Stabilize kaplama yol ağının 150 km si standart yol olup asfalt yapımına hazırdır. Geri kalan 257 km tesviyeli yol (% 5), 14 km si de ( % 0, 4) henüz hiç girilmeyen ham yol niteliğindedir. Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yaptırılan Köy yolları Master Planı na uygun olarak stratejik programı nda da grup yolları öncelikli olarak ele alınmıģtır. Asfalt yolların devamı ve asfalt yollara ulaģım sağlayan bazı münferit yollar da asfalt yapımına geçiģ sağlayabilmek için plan içerisinde değerlendirilmiģ olup, yılları 500 km. stabilize kaplama yapılması planlanmaktadır. KÖY ĠÇME SULARI: Balıkesir iline bağlı 19 ilçede hizmet alanı içerisinde 892 köy, 253 mahalle olmak üzere toplam 1145 ünite bulunmaktadır. Bu yerleģim birimlerinden 875 köy, 201 mahalle ile toplam 1076 ünite sulu Ģebekeli, 5 köy 37 mahalle ile toplam 42 ünite sulu çeģmelidir. Önceki yıllarda yapılmıģ, mevsim ve meteorolojik Ģartlarına bağlı olarak geliģen kaynaklarda ve sondaj kuyularında meydana gelen debi azalmaları ve yer altı suyu seviyesi düģmesi nedeniyle suyu yetersiz hale gelen ünite sayısı 27 adet olup, bu ünitelerin 19 u Ģebekeli ve 8 i çeģmelidir. KANALĠZASYON: Balıkesir ili envanter kayıtlarımıza göre tarihi itibariyle 636 köyümüzde kanalizasyon olup, 257 köyde kanalizasyon bulunmamaktadır. KĠLĠT PARKE TAġ DÖġEME PROGRAMI: Ġlimiz Özel Ġdaresi ve 2009 yılları özel idare yatırım programında yer alan 538 köy ve 9 bağlısı olmak üzere toplam 592 yerleģim biriminde köy içi kilit parke taģ döģeme iģleri programlanmaktadır. GeçmiĢ dönemde ihtiyaç duyulan köylerde yeni Köy konağı yapımı ile birlikte mevcut konakların ikmal, bakım ve onarımları yapılmıģtır. 29

31 TARIMSAL SULAMA : Ġl Özel Ġdaresince bu güne kadar sulama ve toprak iģleri çalıģmaları kapsamında 12 adet Gölet tesisi yapılmıģtır. Söz konusu 12 adet göletten 9 adedinin sulama tesisi de tamamlanmıģ randımanlı olarak sulama hizmeti verilmektedir. 2 adet Gölet Sulama Tesisi proje çalıģmaları tamamlanmıģ olup yeterli ödenek ayrıldığında inģaatı yapılacaktır. 1 adet Gölet Sulama Tesisi proje çalıģmaları devam etmektedir. Bu güne kadar yapılan küçük su sulama tesisi 68 adettir. Bunlardan 10 yıllık ekonomik ömrünü doldurup, bakım onarım gerektiren tesislerin yenilenmesi için 2014 yılına kadar yeterli ödenek verildiği takdirde çalıģmalarımızın tamamlanması hedeflenmektedir. Toplam hayvan içme suyu gölet sayımız 10 ad. olup, adet küçükbaģ, 2355 adet de büyükbaģ hayvan bu göletlerin suyundan istifade etmektedir. Yeraltı sulama tesisi 3 ilçede uygulanmıģ ve 5534 ha. arazi sulamaya açılmıģtır Ha. lık alanda 26 adet toprak muhafaza çalıģması yapılmıģtır Ha. lık alanda 4 adet tarla içi geliģtirme hizmetleri yapılmıģtır. 22 adet Proje ile Drenaj ve toprak ıslahı çalıģması yapılmıģtır adet çiftçiye zirai kredi proje uygulaması yapılmıģtır. Bu güne kadar 10 proje ile toplam Ha. alanda arazi toplulaģtırma çalıģmaları tamamlanmıģtır. Sulama hizmetleri adı altında yapılabilecek gölet tesisleri, kanalları, hayvan içme suları göletleri, arazi toplulaģtırma çalıģmaları, drenaj ve devalopman çalıģmalarının önümüzdeki 5 yıl içerisinde önceliğin acil ihtiyacı olan projelere verilmesi suretiyle, araç, gereç, personel ve ayrılacak ödenek nispetinde azami miktarda yapılması ve uygulanması benimsenmiģtir. 30

32 DESTEK HĠZMETLERĠ MAKĠNE PARKI: Makine parkımızda mevcut 14 adet dozerin 12 adedi 1986 model, 17 adet greyderin 9 adedi 1986 model, 40 adet damperli kamyondan 16 adedi 1994 model ve altı olup mevcut binek araçların 10 tanesi 1992 model ve altıdır. STRATEJĠK AMAÇ 1. (Köy Yolları, çevre düzenlemeleri ) UlaĢımın hızlı ve güvenli bir Ģekilde sağlanabilmesi için bütün köy yollarını yapmak. Köy içinde insanların yaģadıkları ortamları daha modern hale getirmek. Stratejik Hedef 1.1: 2010 yılından baģlayarak köy yollarının 5 yıllık plan süresince her yıl 1/5 inin Periyodik olarak bakım ve onarımları yapılarak, devamlı ulaģıma açık tutulması için gerekli fiziki iyileģtirmeler ile kıģın kar mücadelesi çalıģmalarını yürütmek. Faaliyet 1.1.1: Plan dönemi içerisinde köy yolları ağı içerisinde, tesviye yol halinde bulunan toplam 257 Km. yol, standartlara uygun hale getirilerek iyileģtirilmesi ve stabilize kaplaması yapılacaktır. Faaliyet 1.1.2: 5 yıllık plan süresi boyunca, gereksiz yol ağı artıģları kontrol altına alınarak, yol çalıģmaları fen ve sanat kaidelerine ve geometrik standartlara uygun Ģekilde yapılması sağlanacak. Köy yolları asfalt çalıģmaları ileriye dönük araģtırılacaktır. Faaliyet 1.1.3: Mevcut asfalt yolların korunabilmesi için her yıl 100 Km. II. Kat asfalt kaplama yapılması sağlanacaktır. Faaliyet 1.1.4: Plan dönemi içinde Stabilize halde bulunan köy yollarından, her yıl 100 Km. sinin I Kat asfalt kaplamaları yapılarak,2014 yılı sonuna kadar stabilize yol uzunluğunun 2288 km.den, 1788 Km..ye düģürülmesi sağlanacaktır. Faaliyet 1.1.5: Plan dönemi içinde onarılacak, iyileģtirilecek ve yeniden yapılacak tüm yollarda öncelikli olarak grup yolları tercih edilecektir. 31

33 Faaliyet 1.1.6: Mevcut köy yollarını afetlerden korumak, geometrik standartlarını yükseltmek ve sanat yapısı eksikliklerini tamamlamak için her yıl 2 adet köprü ile 10 adet çeģitli ebatlarda Bax Menfez ve Ø 60 ila Ø 80 cm. çaplı büzden oluģan 2000 m. uzunluğunda yol alt yapı (Menfez) iģi yapılacaktır. Faaliyet 1.1.7: Asfalt ve Stabilize kaplı yolların trafik güvenliğinin sağlanabilmesi amacıyla, trafik levhalarını 5 yıl içinde tamamlayarak bakımlarını yapmak. Faaliyet 1.1.8: Plan dönemi içinde köy yolları ile demiryollarının kesiģtiği yerlerde, acilen yapılması gereken hemzemin, alt ve üst geçitleri yapmak. Faaliyet 1.1.9: Plan dönemi içerisinde ihtiyaç duyulan köylerde tarlalara ulaģım için yol yapımı ve bakımını yapmak. Faaliyet : Her yıl asfalt köy yollarının tamamının yama, tamir ve bakımlarını yapmak. Faaliyet : Plan dönemi içerisinde m2 köy içi çevre düzenlemesi yapılması sağlanacaktır. Faaliyet : Ġdaremize ait taģ ocaklarından malzeme üretilmesi amacıyla patlayıcı madde alımını yapmak. Faaliyet : Plan dönemi içerisinde, çocukların sağlıklı geliģimlerini desteklemek amacıyla çocuk sayısı fazla olan ve ihtiyaç duyulan köylerde oyun parkları yapmak. Faaliyet : Plan dönemi içerisinde nüfusu fazla olan ve pazar kurulan köylerimizde pazar yeri alanları oluģturmak. Stratejik Hedef 1.2: Plan dönemi içerisinde en az 300 köyde ihtiyaca göre kilit parke taģ döģeme çalıģmalarını tamamlamak. Faaliyet 1.2.1: Plan dönemi içerisinde alt yapıları tamamlanmıģ köylere öncelik verilmek üzere, her yıl en az 50 köyde kilit parke taģ döģeme çalıģmaları yapmak. 32

34 STRATEJĠK AMAÇ 2. ( Ġçme Suları, Kanalizasyon, Köy Konakları ve Dere Islahı ) Sürdürülebilirlik ilkesinden hareketle kırsalda ekonomik, ekolojik ve sosyolojik kalkınmanın sağlanabilmesi için kırsal altyapı sorunlarının giderilmesini, doğal kaynakların korunmasını ve verimliliğinin artırılmasını, köy ile kent arasındaki yaģam standartlarının en aza indirilmesini, köylerde kültürel değerlerin korunması ve geliģtirilmesini sağlamak. Stratejik Hedef 2.1: Balıkesir ili envanterine göre 8 ünite çeģmeli, 19 ünite Ģebekeli olmak üzere Suyu yetersiz olduğu tespit edilen toplam 27 ünitenin içme suyu ile köylerimizin tamamını kapalı Ģebeke ve sağlıklı içme suyuna kavuģturmak, arıtma tesisi ihtiyacı olan köylerde arıtma tesisi inģa etmek ve grup içme sularının sağlıklı çalıģmasını temin etmek. Faaliyet 2.1.1: Plan dönemi içerisinde öncelikli durumda bulunan, Merkez ve Ġlçelerde Ģebekesi olmayan ve suyu azalan toplam 91 ünitenin içme suyu yapım, yenileme ve suyu yetersiz ünitelerin sondaj ve kaynak araģtırmaları ile inģaatlarının ihale edilerek yaptırılması, inģaatları tamamlanan terfili içme suyu tesislerinin motopomp alımı ve, ENH inģaat ve onarımlarını yapmak, Faaliyet 2.1.2: Balıkesir Ġli sınırları içindeki askeri tesislerin talepler doğrultusunda yerinde incelemeleri yapılıp ihtiyaçları varsa içme suyu sondaj kuyu açılması ve inģaatlarının yapılması, Faaliyet 2.1.3: Ġçme suyu ve Toprak analiz laboratuarında faaliyetlerin devam ettirilebilmesi için gerekli cihaz ve kimyasal maddelerin alınması Stratejik Hedef 2.2: Balıkesir Ġl envanter kayıtlarına göre tarihi itibariyle, 636 köyümüzde kanalizasyon olup, kanalizasyonu olmayan 257 adet köyümüz bulunmamaktadır. Plan dönemi içerisinde kanalizasyonu bulunmayan köylerimizin kanalizasyonlarının yapılması, mevcut olanların ise yenileme, fosseptik ve arıtma tesisleri ile ilgili inģaatların yapılmasını sağlamak. Faaliyet 2.2.1: Plan dönemi içerisinde her yıl için, en az 40 Ad. kanalizasyon, Fosseptik, Arıtma tesisine kavuģturulmasını sağlamak. Ünitenin 33

35 Stratejik Hedef 2.3: Plan dönemi içerisinde ihtiyaca göre köylerimizde yeni köy konağı yapımı ve mevcut konakların ikmal, bakım ve onarımlarını yapmak. Faaliyet 2.3.1: Köy muhtarları ile iģbirliği halinde, köy konağı olmayan ve ikmal bakım ve onarıma ihtiyaç duyulan konakları tespit ederek gerekli desteği sağlamak. Stratejik Hedef 2.4: Plan dönemi içerisinde ihtiyaç duyulan köylerdeki dere ıslah çalıģmalarını yapmak. Faaliyet 2.4.1: Plan dönemi içerisinde har yıl çalıģmalarını gerçekleģtirmek en az iki köydeki dere ıslah STRATEJĠK AMAÇ 3. ( Makine Parkı ) Makine teçhizat yönünden hizmetlerin daha verimli ve ekonomik bir Ģekilde yürütülmesini sağlamak. Stratejik Hedef 3.1: Ġl Özel Ġdaresi makine parkına ait iģ makineleri ve araçların genel itibari ile daha ekonomik ve verimli çalıģabilmeleri için yaģlarına paralel iģletme masrafları dikkate alındığında, plan dönemi içinde makine parkının yeniden yapılandırılmasını sağlamak. Faaliyet 3.1.1: Makine parkında mevcut hizmet aracı, kamyon ve iģ makinelerinden ekonomik ömrünü dolduranları tasfiye ederek, yerine yenilerini almak veya kiralamak. STRATEJĠK AMAÇ 4. (Tarımsal Hizmetler) Tarımsal üretimi artırmak ve çeģitlendirmek amacıyla sulanan arazi miktarını artırmak için gerekli çalıģmalar yapmak. Stratejik Hedef 4.1: Sulama hizmetleri adı altında yapılabilecek gölet tesisleri, kanalları, hayvan içme suyu göletleri, arazi toplulaģtırma çalıģmaları, drenaj ve devalopman çalıģmalarının önümüzdeki 5 yıl içerisinde önceliğin acil ihtiyacı olan projelere verilmesini sağlamak. 34

36 Faaliyet 4.1.1: Sulama hizmetleri adı altında yapılabilecek gölet tesisleri, kanalları, hayvan içme suyu göletleri, arazi toplulaģtırma çalıģmaları, drenaj ve devalopman yapımının önceliklere göre yapılması sağlanacaktır. Faaliyet 4.1.2: Plan dönemi içerisinde ihtiyaç duyulan köylerde tarım ve hayvancılık faaliyetlerini destekleyecek araç gereç ve alan desteğinde bulunmak. STRATEJĠK AMAÇ 5. (Ġmar ve Kentsel ĠyileĢtirme) Ġl genelinde insan, toplum ve çevre münasebetlerinde kiģi ve aile mutluluğu ile toplum hayatını yakından etkileyen fiziksel çevreyi sağlıklı bir yapıya kavuģturmak. Stratejik Hedef 5.1: Ġl genelinde mekansal geliģmeyi yönlendirecek, yaģam kalitesini yükseltecek uygulanabilir üst ve alt ölçekli planların yapılması ve uygulanmasını sağlamak. Faaliyet 5.1.1: Plan dönemi içinde Ġl genelini kapsayan 1/ ölçekli Çevre Düzeni Planı çalıģmaları tamamlanacaktır. Faaliyet 5.1.2: 1/ Ölçekli Çevre Düzeni Planı onaylandıktan sonra planda belirlenen alanlar için 1/ ölçekli Çevre Düzeni Planı yapılacaktır. Faaliyet 5.1.3: Coğrafi Bilgi Sistemi kurularak Çevre Düzeni Planı yerel bilgi bankasında kullanılacaktır. Stratejik Hedef 5.2: Üst ölçekli planlara uygun biçimde yapılaģmanın planlı olarak gerçekleģmesini sağlamak. Faaliyet 5.2.1: Plan dönemi içinde yerleģik alanı belirlenmemiģ Köylerin yerleģik alan tespit çalıģmalarına devam edilecektir. Faaliyet 5.2.2: Plan dönemi içinde Ġmar mevzuatı ile ilgili Köy Muhtarlarıyla bilgilendirme toplantıları yapılacaktır. Faaliyet 5.2.3: Plan dönemi içinde dağınık ve kaçak yapılaģmanın engellenmesi için Kaymakamlıklar ve Köy Muhtarlıkları ile koordinasyon sağlanacaktır. 35

T.C BALIKESİR VALİLİĞİ İl Özel İdaresi STRATEJİK PLAN (2006-2008)

T.C BALIKESİR VALİLİĞİ İl Özel İdaresi STRATEJİK PLAN (2006-2008) T.C BALIKESİR VALİLİĞİ İl Özel İdaresi STRATEJİK PLAN (2006-2008) İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 1.1 Sunuş 2. MİSYON İLKELER DEĞERLER POLİTİKALAR 2.1. Misyonumuz 2.2. İlkeler Değerler Politikalar 2.3 Vizyonumuz

Detaylı

Strateji GeliĢtirme ve Kalite Yönetim Temsilcisi

Strateji GeliĢtirme ve Kalite Yönetim Temsilcisi BÖLÜM ADI : İÇİNDEKİLER KONU YürürBaşvuru:lük Tarihi : Sayfa No 1 SAYFA NO GĠRĠġ 3 Tarihçe 4-13 Avcılar ın Ġstanbul daki Yeri 14 Mevcut Durum Analizi 15 Mevcut Örgütsel ġema 16 STRATEJĠK PLAN ÇALIġMASINDA

Detaylı

2010 YILI FAALĠYET RAPORU

2010 YILI FAALĠYET RAPORU ADANA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU 2 ADANA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU 3 4 Değerli Meclis Üyeleri, 5393 sayılı Kanunu ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol

Detaylı

Samsun Büyükşehir Belediyesi 2015-2019 Stratejik Planı 1

Samsun Büyükşehir Belediyesi 2015-2019 Stratejik Planı 1 Samsun Büyükşehir Belediyesi 2015-2019 Stratejik Planı 1 ĠÇĠNDEKĠLER: 1-BAġKANDAN : 7 2-2010-2014 STRATEJĠK PLAN ÖZETĠ : 8 3-GENEL BĠLGĠLER :14 3.1 Coğrafi Konum :14 3.2 UlaĢım :14 3.3 Samsun BüyükĢehir

Detaylı

T.C. BAKIRKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI. Stratejik Plan 2010-2014

T.C. BAKIRKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI. Stratejik Plan 2010-2014 T.C. BAKIRKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI Stratejik Plan 2010-2014 1 ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa No BaĢkanın SunuĢu 1 GiriĢ 3 Bölüm 1: Durum Analizi 4 1. Tarihi GeliĢim 4 2. Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi 5 2.1.

Detaylı

ZİRVEDEN İSKENDERUN A PANORAMİK BİR BAKIŞ: YAĞMURDA İSKENDERUN

ZİRVEDEN İSKENDERUN A PANORAMİK BİR BAKIŞ: YAĞMURDA İSKENDERUN ZİRVEDEN İSKENDERUN A PANORAMİK BİR BAKIŞ: YAĞMURDA İSKENDERUN YELKENLİLERİN İSKENDERUN KÖRFEZİNDEKİ SİLUETİ (BALIKÇI BARINAĞI) İSKENDERUN VE KÖRFEZ GECEYE HAZIRLANIYOR DR. YUSUF H. CĠVELEK ĠSKENDERUN

Detaylı

DENĠZLĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ DESKĠ Genel Müdürlüğü. 2015-2019 Dönemi Stratejik Planı

DENĠZLĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ DESKĠ Genel Müdürlüğü. 2015-2019 Dönemi Stratejik Planı DENĠZLĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ DESKĠ Genel Müdürlüğü 2015-2019 Dönemi Stratejik Planı İçindekiler Sunuş... 1 Misyon... 5 Vizyon... 6 Temel Değerler... 7 I. Denizli Hakkında Genel Bilgiler... 9 II.1 Coğrafi

Detaylı

Adana Büyükşehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu

Adana Büyükşehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu Adana Büyükşehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu ĠÇĠNDEKĠLER Bölüm 1. GENEL BĠLGĠLER 1 1.1. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 1.2. Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler... 9 1.2.1. Fiziksel Yapı... 9 1.2.2. TeĢkilat

Detaylı

BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU

BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU 2009 BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU SUNUġ Belediye Meclisimizin Saygın Üyeleri, 29 Mart 2009 tarihinde yapılan yerel seçimler sonucunda oluģan yeni meclisimizi en içten duygularımla kutlar, ilçemizin

Detaylı

BALIKESĠR BELEDĠYESĠ STRATEJĠK PLANI 2009-2014

BALIKESĠR BELEDĠYESĠ STRATEJĠK PLANI 2009-2014 BALIKESĠR BELEDĠYESĠ STRATEJĠK PLANI 2009-2014 Belediyenin Adı Balıkesir Belediyesi Belediyenin Adı KuruluĢ Yılı 1864 Nüfusu (2000) 215.436 Nüfusu (2007) 241.404 Nüfusu (2008) 247.072 Belediye Sınır Alanı

Detaylı

KAYSERĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ

KAYSERĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ KAYSERĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ 2011 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU NUġeleri Kayseri BüyükĢehiz yıllarda oldua Kays SUNUġ Değerli Meclis Üyeleri Kayseri BüyükĢehir Belediyesi, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi

Detaylı

T.C BEYOĞLU BELEDĠYESĠ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI BEYOĞLU BELEDĠYESĠ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2

T.C BEYOĞLU BELEDĠYESĠ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI BEYOĞLU BELEDĠYESĠ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2 T.C 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2 SunuĢ Beyoğlu, hem Türkiye nin, hem de dünyanın en önemli cazibe merkezlerinden biri. Çok-dinli, çok-dilli, çok-kültürlü, çok-renkli bir

Detaylı

T.C. TARIM VE KÖYĠġLERĠ BAKANLIĞI 2011 YILI PERFORMANS PROGRAMI ANKARA

T.C. TARIM VE KÖYĠġLERĠ BAKANLIĞI 2011 YILI PERFORMANS PROGRAMI ANKARA T.C. TARIM VE KÖYĠġLERĠ BAKANLIĞI 2011 YILI PERFORMANS PROGRAMI ANKARA 2011 1 2 Milli ekonominin temeli ziraattır. Bunun içindir ki, ziraatta kalkınmaya büyük önem vermekteyiz. Köylere kadar yayılacak

Detaylı

ÖNSÖZ. Değerli Belediye Meclis üyeleri Saygıdeğer Silivrililer,

ÖNSÖZ. Değerli Belediye Meclis üyeleri Saygıdeğer Silivrililer, ÖNSÖZ Değerli Belediye Meclis üyeleri Saygıdeğer Silivrililer, Kamu Mali Yönetimi alanında gerçekleģtirilen reformların yasal çerçevesini oluģturan 508 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu

Detaylı

OSMANĠYE ĠLĠ STRATEJĠK YÖNELĠM ANALĠZĠ

OSMANĠYE ĠLĠ STRATEJĠK YÖNELĠM ANALĠZĠ OSMANĠYE ĠLĠ STRATEJĠK YÖNELĠM ANALĠZĠ 2000 Osmaniye Ġli Stratejik Yönelim Analizi Proje Yürütücüleri Prof. Dr. Orhan BÜYÜKALACA Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aykut GÜL Osmaniye Korkut

Detaylı

KAYSERĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI

KAYSERĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI Kayseri BüyükĢehir Belediyesi Sayfa 1 ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU Kayseri BüyükĢehir Belediyesi Sayfa 2 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I. GENEL BĠLGĠLER....... 1 A - Yetki, Görev

Detaylı

KAYSERÝ BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ 2010 MALÝ YILI FAALÝYET RAPORU

KAYSERÝ BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ 2010 MALÝ YILI FAALÝYET RAPORU KAYSERÝ BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ 2010 MALÝ YILI FAALÝYET RAPORU SUNUŞ Değerli Meclis Üyeleri Kayseri Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 2010 yılında da, ortaya konulan belediyecilik hizmetleri

Detaylı

ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2011 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI i Ekim 2010 ii ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2011 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI Ekim 2010 iii ETĠMESGUT BELEDĠYE BAġKANLIĞI STRATEJĠK

Detaylı

BEYOĞLU BELEDİYESİ 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI 1

BEYOĞLU BELEDİYESİ 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI 1 1 SunuĢ Beyoğlu; 250 bin yerleģik nüfusu, her gün ülkemizin ve dünyanın dört bir tarafından gelen yüz binlerce konuğuyla Türkiye nin vitrini, Ġstanbul un sahnesidir. Tarihi ve kültürel mirasıyla medeniyetlerin

Detaylı

T.C. MERSĠN AKDENĠZ BELEDĠYESĠ 2014 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU

T.C. MERSĠN AKDENĠZ BELEDĠYESĠ 2014 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU T.C. MERSĠN AKDENĠZ BELEDĠYESĠ 2014 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU 2 ĠÇĠNDEKĠLER KONULAR SAYFA NO ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU 4 I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon 6 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 6 C- Ġdareye

Detaylı

Bizim başka milletlerden hiçbir eksiğimiz yok. Cesuruz, zekiyiz, çalışkanız, yüksek amaçlar uğrunda ölmesini biliriz. M.

Bizim başka milletlerden hiçbir eksiğimiz yok. Cesuruz, zekiyiz, çalışkanız, yüksek amaçlar uğrunda ölmesini biliriz. M. Bizim başka milletlerden hiçbir eksiğimiz yok. Cesuruz, zekiyiz, çalışkanız, yüksek amaçlar uğrunda ölmesini biliriz. M.Kemal ATATÜRK ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Kamu Mali Yönetimi ve Belediye Kanunu nda meydana

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI ii MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı HATAY 2015 iii iv v Performans Programı Hazırlama Kurulu Prof. Dr. Veysel EREN Rektör Yardımcısı Ünal DÖNMEZ

Detaylı

A- İdarenin Amaç ve Hedefleri B- Temel Politikalar ve Öncelikler. Faaliyetlere İlişkin Bilgi Ve Değerlendirmeler

A- İdarenin Amaç ve Hedefleri B- Temel Politikalar ve Öncelikler. Faaliyetlere İlişkin Bilgi Ve Değerlendirmeler İÇİNDEKİLER Üst Yönetici Sunuşu I- Genel Bilgiler A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 2- Örgüt Yapısı 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 4- İnsan

Detaylı

T.C. BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ 2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

T.C. BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ 2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ 2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI ĠLETĠġĠM: Barbaros Cad. Bahçelievler İSTANBUL Tel : 0 212 484 38 00 Fax : 0 212 441 94 84 www.bahcelievler.bel.tr 2 ĠÇĠNDEKĠLER 3 I-GENEL BİLGİLER

Detaylı

Çalışmadan, üretmeden rahat yaşamayı alışkanlık haline getirmiş toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini, daha sonra da istikballerini

Çalışmadan, üretmeden rahat yaşamayı alışkanlık haline getirmiş toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini, daha sonra da istikballerini Çalışmadan, üretmeden rahat yaşamayı alışkanlık haline getirmiş toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini, daha sonra da istikballerini kaybederler. İÇİNDEKİLER I.SUNUŞ.03 II.MİSYON,VİZYON VE

Detaylı

T.C. TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Kasım 2014 Tekirdağ

T.C. TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Kasım 2014 Tekirdağ T.C. TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Kasım 2014 Tekirdağ Yurt sevgisi ona hizmet ile ölçülür. M.Kemal ATATÜRK

Detaylı

IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler B- Zayıflıklar V- ÖNERİ VE TEDBİRLER EKLER

IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler B- Zayıflıklar V- ÖNERİ VE TEDBİRLER EKLER 01.01.2010-31.12.2010 TARĠHLERĠ ARASI NĠĞDE BELEDĠYESĠ 2010 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU ĠÇĠNDEKĠLER I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Detaylı

T.C. TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLANI. Tekirdağ-Kasım 2014

T.C. TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLANI. Tekirdağ-Kasım 2014 T.C. TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 2019 STRATEJİK PLANI Tekirdağ-Kasım 2014 2 Yurt sevgisi ona hizmet ile ölçülür. 3 4 BAġKANIN MESAJI Ġlimizin temiz su ihtiyacını karģılayan

Detaylı

T.C. SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. SİVAS BELEDİYESİ 2013 PERFORMANS PROGRAMI Mali Hizmetler Müdürlüğü Strateji Geliştirme ve Planlama Servisi KASIM 2012 ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BİLGİLER... 3 A. YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 3 B. ÖRGÜT

Detaylı

Herkes ulusal görevini ve sorumluluğunu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düşünceyle, düşünüp çalışmayı görev edinmelidir.

Herkes ulusal görevini ve sorumluluğunu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düşünceyle, düşünüp çalışmayı görev edinmelidir. - 1 - - 2 - Herkes ulusal görevini ve sorumluluğunu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düşünceyle, düşünüp çalışmayı görev edinmelidir. -3- - 4 - İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 9 I. GİRİŞ... 11 II. STRATEJİK

Detaylı