Keson Kuyu ve Sarnýçlar Ýçin Dalgýç Pompalar ALPSTAR FL 4 Serisi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Keson Kuyu ve Sarnýçlar Ýçin Dalgýç Pompalar ALPSTAR FL 4 Serisi"

Transkript

1 Keson Kuyu ve Sarnýçlar Ýçin Dalgýç Pompalar ALPSTAR FL 4 Serisi Montaj, Kullaným, Bakým Kýlavuzu

2 ..

3 Keson Kuyu ve Sarnýçlar Ýçin Dalgýç Pompalar ALPSTAR FL 4 Serisi Montaj Kullaným Bakým Kýlavuzu

4 ..

5 3 ÝÇÝNDEKÝLER 05 Giriþ 05 Garanti ve Servis 06 Doðru ve Güvenli Kullaným Ýçin 06 - Genel Bilgiler 07 - Kullaným Bilgileri 08 Çalýþtýrma Koþullarý 0 Teknik ve Fiziksel Özellikler- ALPSTAR FL Teknik ve Fiziksel Özellikler- ALPSTAR FL Montaj Bilgi ve Talimatlarý 4 Taþýma ve Ambalaj 4 Montaj Ön Ýþlemleri 5Montaj Ýþlemleri 8 Ýlk Çalýþtýrma 8 Ön Kontroller 8 Çalýþtýrma 8 Bakým 9 Besleme Kablosu Seçimi 20 Olasý Sorunlar- Nedenleri- Çözüm 2 Maksimum Daldýrma Derinliði

6 .

7 5 GÝRÝÞ Bu kitap kuyu ve sarnýçlar için Alarko ALPSTAR serisi FL 4 tipi dalgýç pompalarýn teknik özellikleri hakkýnda bilgileri, pompalarýn kuyuya indirilmesi ve montajlarýnýn yapýlmasý konusunda gerekli prosedür ve tavsiyeleri, pompalarýn iþletmeye alýnmasý ve çalýþtýrýlmasý ile ilgili talimatlarý içerir.! Pompanýzla ilgili herhangi bir iþlem yapmadan önce lütfen bu kitapçýðý dikkatle okuyunuz. Bu kitaptaki bilgi ve talimatlara uyun. Burada belirtilen bilgilere, tavsiye ve talimatlara aykýrý olarak yapýlacak iþlerin sonucunda oluþabilecek zararlardan üretici ve satýcý firmalar sorumlu deðildir.! Pompanýz iþletmeye alýndýktan sonra, ilerde gerektiðinde baþvurmak üzere bu kitapçýðý saklayýnýz. GARANTÝ ve SERVÝS Alarko dalgýç pompalarý, malzeme ve iþçilik hatalarýna karþý bir () yýl garantilidir. Garanti koþullarý ilgili bakanlýðýn düzenlemesiyle Garanti Belgesi üzerinde açýklanmýþtýr. Dalgýç pompalarýn yasalarýn belirlediði kullaným ömrü 0 (on) yýldýr. Pompanýzýn bakýmý ve çalýþtýrýlmasý ile ilgili bilgiye ihtiyacýnýz olduðunda ya da bir sorunla karþýlaþtýðýnýzda bölgenizdeki Alarko Carrier yetkili servislerine baþvurabilirsiniz.! Alarko Carrier Yetkili Servislerinin listesini bu kitapçýkla birlikte verilen Yetkili Servis Adres Listesi kitapçýðýnda bulabilirsiniz. Daha fazla bilgiye ihtiyaç duyduðuýnuzda veya yetkili servisle ilgili sorunlarýnýzda bu kitabýn arka kapaðýnda telefon ve adresleri verilen, bölgenizden sorumlu olan Müþteri Hizmetleri Müdürlüðü ne telefonla, mektupla, faksla, le ya da bizzat giderek baþvurabilirsiniz. Alarko Carrier yurt çapýnda yaygýn servis teþkilatýyla pompanýzýn arýza ve bakýmý için hizmetinizdedir.

8 6 DOÐRU ve GÜVENLÝ KULLANIM ÝÇÝN Genel Bilgiler ALPSTAR FL 4 serisi dalgýç pompalar, uygun tesisat ve montaj koþullarýnda, bu kitapta belirtilen tavsiye ve talimatlar doðrultusunda kullanýldýðý sürece uzun yýllar ekonomik ve verimli biçimde hizmet edecek tasarým ve imalat özelliklerine sahiptir. Dalgýç pompalar içme ve kullaným suyu olarak mevcut yer üstü su kaynaklarýnýn yetersiz kaldýðý durumlarda yer altý sularýnýn kullanýlmasýný saðlar. Alarko ALPSTAR FL 4 serisi dalgýç pompalarý keson kuyu, sarnýç ve sondaj kuyularýnda kullanýlmak üzere tasarlanmýþtýr. Sadece broþür ve bu kýlavuzda belirtilen tasarým amaçlarýna ve teknik özelliklerine uygun koþullarda kullanýlabilir. Amaç ve özellikleri dýþýnda kullanýmlar nedeniyle doðabilecek sorunlardan üretici ve satýcý firma sorumlu tutulamaz. Dalgýç pompalarýn çalýþtýrýlmasý ve kullanýcý tarafýndan yapýlacak bakýmlarý için bu kýlavuzda belirtilen tavsiye ve talimatlara uyulmasý can ve mal güvenliðiniz için gereklidir. Bakým ve onarýmlarda yetkili olmayan kiþiler pompaya müdahale etmemeli, pompanýn orijinal yedek parçalarý kullanýlmalýdýr.! DÝKKAT: Dalgýç pompalar elektrik enerjisiyle çalýþýr. Bu nedenle pompanýzý çalýþtýrýken ya da bakýmýný yaparken elektrikli cihazlarýn kullanýmý konusunda belirlenmiþ genel koruma esaslarýna uyulmalýdýr. Pompanýzýn çocuklar ya da ehliyetsiz kiþiler tarafýndan kullanýlmasýna izin vermeyiniz.

9 7 DOÐRU VE GÜVENLÝ KULLANIM ÝÇÝN Kullaným Bilgileri Dalgýç pompa grubu pompa ve motordan oluþur. Çok kademeli, dik olarak çalýþan bir santrifüj pompa su içinde çalýþmaya uygun bir elektrik motoruna sýzdýrmaz olarak baðlanmýþtýr. Uygulama Alanlarý Minimum çapý 00 mm olan açýk kuyular için çok kademeli dalgýç pompa. (Maksimum daldýrma derinliði için sayfa 27 ye bakýnýz) Sulama ve yaðmurlama iþlerinde ve hidropnömatik setleri için. Pompa Özellikleri ALPSTAR FL 4 Serisi 0,3-8 m 3 /saat debi ile 5-80 mss basma yüksekliðine sahiptir. Çok hafif ve kompakt, küçük boyutlu. Taþýnmasý ve yerleþtirilmesi kolay. 00 gr/m 3 kumlu suda çalýþabilir. Noryl/camla güçlendirilmiþ fanlar. Emme kutusu, ventil gövdesi, filtre, motor gövdesi AISI 304 e uygun paslanmaz çelikten. Motor Özellikleri Motor þaftý AISI 420 ye uygun paslanmaz çelikten. Yaðlý tandem tip mekanik salmastra. 230, 3 230/400 V besleme gerilimi, tek ve üç fazlý. 50 Hz. Asenkron, 2 kutuplu. IP 68 koruma. F sýnýfý izolasyon. Sürekli çalýþmaya uygun. Su soðutmalý. Tek fazlý motorlarda dahili ýsýl koruma.

10 8 DOÐRU ve GÜVENLÝ KULLANIM ÝÇÝN Kullaným Bilgileri Çalýþma Koþullarý! Pompa susuz kuyularda ve kuyu dýþýnda kesinlikle çalýþtýrýlmamalýdýr. Suyun içinde bulunacak maksimum kum miktarý: 00 gr/m 3 Minimum kuyu suyu sýcaklýðý 0 0 C Maksimum kuyu suyu sýcaklýðý 35 0 C!! Kuyu suyundaki kum miktarý bir laboratuarda kontrol ettirilmelidir. Suda normalden fazla kum varsa pompa çalýþtýrýlmamalýdýr. Aksi halde pompanýn bazý parçalarý aþýnýr, arýzalanabilir ve ömrü kýsalýr. Garanti süresi içinde bu nedenle doðabilecek arýzalardan imalatçý ve satýcý sorumlu tutulamaz. Bu durumda kuyunun inkiþafýnýn ve islahýnýn yapýlmasý, kum miktarýnýn normale inmesi saðlanmalýdýr. Dalgýç pompa motorunun elektrik besleme deðerleri (gerilim, faz sayýsý, akým þiddeti ve frekans) pompa etiketi üzerinde belirtilmiþtir. Þebeke verileri bu deðerlere uygun olmalýdýr.

11 9 DOÐRU VE GÜVENLÝ KULLANIM ÝÇÝN Kullaným Bilgileri Pompanýn termik ayarý ile kesinlikle oynamayýn. Atan sigortalarý ayný deðerdeki yeni bir sigorta ile deðiþtirin. Eski sigortayý onarmayýn. Pompa koruyucu elemanlarý (ýsýl koruma,seviye elektrodu vb.) kesinlikle devre dýþý býrakmayýn, köprülemeyin. Besleme gerilimi pompa etikerinde belirtilen deðerlerde deðilde pompayý çalýþtýrmayýn. Elektrik besleme kablosu hasar gördüðünde onarmayýn, uzman teknik servise yenisi ile deðiþtirtin. Kabloya ek yapmak gerekiyorsa uzman teknik servis tarafýndan yapýlmasýný saðlayýn. Pompalarý check valfsiz kullanmayýn. Pompa panosundan sadece pompayý besleyin.! Her türlü elektrik ve mekanik pompa arýzalarýnýn onarýmý ve pompalarýn bakýmý için Alarko Carrier Yetkili Servislerine baþvurunuz. Servis kademeleri ve görevleri: -. Kademe: Pompanýn kuyuya yerleþtirilmesi - 2. Kademe: Pompanýn kuyuya yerleþtirilmesi + Pompa bakým onarýmý - 3. Kademe: Pompanýn kuyuya yerleþtirilmesi + Pompa bakým onarýmý + Motor bakým onarýmý

12 0 TEKNÝK ÖZELLÝKLER ALPSTAR FL 4002 ELEKTRÝKSEL DEÐERLER ELEKTRÝKSEL DEÐERLER 230 V 50Hz 230/400 V 50Hz l/dak m 3 /h 0,3 0,6,2,8 2,4 3,0 3,6 4,2 ALPSTAR FL M ALPSTAR FL ALPSTAR FL M ALPSTAR FL ALPSTAR FL M ALPSTAR FL ALPSTAR FL M ALPSTAR FL ALPSTAR FL M ALPSTAR FL POMPA DEBÝ (Q) - BASINÇ (H) TABLOSU Q(l/dak.) P P: Kademe baþýna pompa giriþ gücü η%: Pompa verimi

13 TEKNÝK ÖZELLÝKLER ALPSTAR FL 4002 DEBÝ (Q) - BASINÇ (H) DEÐERLERÝ A P (kw) 230 V 50Hz 230/400 V 50Hz ~ 3~ kw HP µf ~ 3~ 230 V 230 V 400 V ALPSTAR FL M ALPSTAR FL ,6 2,6,5 0,8 0,8 0,7 6 ALPSTAR FL M ALPSTAR FL ,6 2,,2,2 0,8, 25 ALPSTAR FL M ALPSTAR FL ,5 5,7 3,3,5,5 0,9,2 25 ALPSTAR FL M ALPSTAR FL ,5 6,3 3,6,8,7 0,9,2 25 ALPSTAR FL M ALPSTAR FL ,2 7,6 4,4 2,4 2,4, FÝZÝKSEL ÖZELLÝKLER Alarko ALPSTAR FL ALPSTAR FL ALPSTAR FL ALPSTAR FL ALPSTAR FL A mm 556, ,5 37,5 B mm C inç Aðýrlýk kg 2,2 3,

14 2 TEKNÝK ÖZELLÝKLER ALPSTAR FL 4003 DEBÝ (Q) - BASINÇ (H) DEÐERLERÝ 230 V 50Hz 230/400 V 50Hz l/dak m 3 /h 0,6,2 2,4 3,0 3,6 4,2 4,8 5,4 ALPSTAR FL M ALPSTAR FL ALPSTAR FL M ALPSTAR FL ALPSTAR FL M ALPSTAR FL POMPA DEBÝ (Q) - BASINÇ (H) TABLOSU Q(l/dak.) P P: Kademe baþýna pompa giriþ gücü η%: Pompa verimi

15 3 TEKNÝK ÖZELLÝKLER ALPSTAR FL 4003 ELEKTRÝKSEL DEÐERLER A P (kw) 230 V 50Hz 230/400 V 50Hz ~ 3~ kw HP µf ~ 3~ 230 V 230 V 400 V ALPSTAR FL M ALPSTAR FL ,2 7,6 4,4 2,4 2,4, ALPSTAR FL M ALPSTAR FL ,8 6,4 3,7,7,7 0,9,2 25 ALPSTAR FL M ALPSTAR FL ,9 3,5 2,, 0,8, 25 FÝZÝKSEL ÖZELLÝKLER Alarko ALPSTAR FL ALPSTAR FL ALPSTAR FL ALPSTAR FL ALPSTAR FL A mm 556, ,5 37,5 B mm C inç Aðýrlýk kg 2,2 3,

16 4 MONTAJ BÝLGÝ ve TALÝMATLARI Taþýma ve Ambalaj Bilgileri Bilgileri Alarko dalgýç pompalarý fabrikada güvenli biçimde ambalajlanmýþtýr. Pompalar montaj yerine kadar, ambalajýyla birlikte, dikkatle taþýnmalýdýr.!! Pompa ambalajsýz veya ambalajlý olarak taþýnýrken ve ambalajý sökülürken, hiçbir þekilde darbeye maruz kalmamalý ve enerji kablosu hasar görmemelidir. Pompa, yetkili satýcýdan, bütün parça ve aksesuarlarýnýn tam ve saðlam durumda olduðu kontrol edilerek alýnmalýdýr. Kullanýcý pompayý teslim aldýktan sonra taþýma sýrasýnda oluþabilecek hasarlar garanti kapsamý dýþýndadýr. Montaj Ön Hazýrlýklarý! Pompanýn montajý ve kuyuya indirilmesi deneyimli teknik elemanlar tarafýndan yapýlmalýdýr.! Pompa ambalajý montajýn yapýlacaðý yerde söküldüðünde pompanýn taþýma sýrasýnda zarar görmediði Alarko Carrier Yetkili Servisi tarafýndan kontrol edilmelidir. Bir zarar yoksa montaj iþlemlerine baþlanabilir. Her hangi bir zarar görülüyorsa Alarko Carrier Yetkili Servisi nin kontrolü ve sonucuna göre hareket edilmeli ve pompanýn çalýþmasýnda sakýnca varsa onarýlmadan montajý yapýlmamalýdýr. Enerji kablosunun üzerinde yýrtýlmalar ve çizilmeler olup olmadýðýný inceleyin. Kabloda hasar varsa Alarko Carrier Yetkil Servisi tarafýndan deðiþtirilmelidir. Kablonun çýplak uçlarýný yaðmur ve nemden koruyun. Elektrik besleme panosunun uygun biçimde, pompa kablosunun uzanacaðý bir yere yerleþtirilmiþ olmalý ve panoda pompa deðerlerine uygun elektrik beslemesi olmalýdýr. Elektriðin olmadýðý yerlerde jeneratörden yararlanýlabilir. Uygun jeneratör seçimi için Alarko Carrier Yetkili Satýcýsýna baþvurun.

17 5 Montaj Ýþlemleri - Pompa baðlantý ve yerleþtirme iþlemlerine baþlamadan önce su kum olmadýðýndan ya da kum miktarýnýn 00 gr/m 3 ten düþük olduðuna emin olun. Deðilse suyun temizlenmesi gerekir. - Kuyu temizlenmeden pompa yerleþtirme iþlemlerine baþlamayýn. - Kuyu suyu sýcaklýðýnýn C arasýnda olduðuna emin olun. Pompanýn maksimum daldýrma derinliði (a) için Bkz. sayfa 2. - Kuyunun, pompanýn kuyunun dibine deðmeyecek ve kuyu duvarlarýna çok olmayacak þekilde yerleþtirilmesi gerekir. (Þekil 2) Þekil a m MAX Seviye Göstergesinin Çalýþma Prensibi Þekil 2 Þekil 3

18 6 Montaj Ýþlemleri (devam) - Kuyunun su beslemesinin, pompanýn susuz çalýþmasýný ya da süreli çalýþtýrýlýp durdurulmasýný gerektirmeyecek seviyede olduðundan emin olun. (Þekil 3) Eðer su seviyesi yeterli deðilse mutlaka seviye anahtarý kullanýlmalýdýr. - Bütün pompalar, koruma sistemlerine göre ve uygun bir kuyu seviyesine yerleþtirilmelidir. (Þekil 4 ve 5) - Eðer deþarj borusu plastikse, pompa, dýþ muhafazanýn üst kýsmýndaki delikten çelik bir kablo ile asýlýr. Deþarj Borusu Baðlantýsý - Basýnç kayýplarýný ve sürtünmeyi olabildiðince azaltmak ve mümkün olan en fazla hidrolik performansa ulaþabilmek için daha geniþ çaplý boru kullanýlmasý önerilir. - Check valfi pompanýn çýkýþýna monte edin. Bu pompanýn sýk sýk durmasýný engelleyecektir. - Metal boru yerine plastik boru seçilirse pompanýn basýncýna karþý daha fazla direnç oluþur. - Boruda dirsek olmamasýna dikkat edilmelidir. Aksi halde pompanýn verimi düþer. Þekil 4 Þekil 5

19 7 Elektrik Baðlantýlarý - Pompalar diferansiyel anahtarla monte edilmelidir ( =30mA). sanahtarýn kontaklarýnýn açýlma aralýðý en az 3 mm olmalýdýr. - Pompalar elektrik kablolarý ve fiþleriyle birlikte verilir. - Elektrik kablolarýný uzatmak için yalnýzca reçine kablo baðlantýlarý kullanýlmalýdýr. Uzatýlan kablonun rengiyle pompa kablosunun rengi ayný olmalýdýr. - Yeþil-sarý toprak kablosunu topraklanmalýdýr. - Isýl koruma kullanýcý tarafýndan saðlanýr. (Montaj kurallarýna uygun olarak) - Doðru elektriksel baðlantý için, Þekil6-7 ye bakýn. F F2 S Q... 2 M L L2 L3 PE F F2 Þekil 6 Þekil X X2 C Q... M L N PE C- Kapasitör. : Mavi; 2- Siyah; 3- Kahverengi; 4- Sarý/Yeþil

20 8 ÝLK ÇALIÞTIRMA ÝÞLEMLERÝ Ön Kontroller - Besleme voltajý deðerlerinin pompa etiketindeki deðerler uygun olduðunu kontrol edin. - Kapasitör deðerinin pompa etiketinde belirtilen deðerlerle ayný olduðundan emin olun (Yalnýzca tek fazlý tiplerde). - Pompanýn tamamen suya daldýrýldýðýný kontrol edin. - Pompa kuyunun içine indirildikten ve çalýþtýrýldýktan sonra, suyun yüzeye çýkmasý için bir kaç saniye bekleyin. - Eðer basýnç göstergesi hesaplanandan daha düþük bir basýnç gösterirse pompanýn dönüþ yönü yanlýþtýr. - Pompanýn dönüþ yönünü deðiþtirmek için pompanýn güç baðlantýsýnda iki fazýn yerini deðiþtirin (Yalnýzca 3 fazlý tiplerde).! ÇOK ÖNEMLÝ: Pompayý asla kuru çalýþtýrmayýn. ÝÞLETMEYE ALMA - Eðer ana giriþ vanasý varsa sonuna kadar açýn. - Elektrik baðlantýlarýný yapýn. - Suyun akmasý biraz zaman alýr. Eðer uzun boru kullanýlmýþsa bir kaç dakika bekleyin. - Çekilen akýmýn ürün etiketinde belirtilen deðerle ayný olmasýna dikkat edin, uygun termal gecikmeyi ayarlayýn (Yalnýzca 3 fazlý tiplerde). - Eðer motor çalýþmazsa ya da borudan su gelmezse, olasý hatalara, nedenlerine ve çözümlerine bakýnýz. BAKIM Bu pompalar bakým gerektirmez. Eðer pompalar çok düþük ortam sýcaklýðýnda çalýþacaksa, pompa çalýþmadýðý zaman borularýn boþ olmasýna dikkat edin. Pompa uzun süre kullanýlmayacaksa, pompa yerinden sökülmeli ve iyi havalandýrýlan bir yerde saklanmalýdýr. DÝKKAT: Elektrik besleme kablolarýnýn deðiþtirilmesi özel alet kullanýmýný gerektirir. Bu nedenle deðiþtirme iþlemleri yetkili servisler tarafýndan yapýlmalýdýr.

21 9 BESLEME KABLOSU SEÇÝMÝ Motor Tipi Kablo Kesiti (mm 2) HP 0,5 kw 0, , , Tek Faz V 0,75,5 2 0,55 0,75,0, ,6 2,2 0, Üç Faz V 0,75, ,5 7,5 0,5 0,55 0,75,0,50 2, ,5 0,37 Maksimum Kablo Uzunluðu m ,75 0, , Üç Faz V, ,0,50 2, , ,5 5,

22 20 SORUNLAR - OLASI NEDENLERÝ - ÇÖZÜM Arýza. Pompa çalýþmýyor 2. Pompa çalýþýyor, fakat su akýþý yok 3. Pompa otomatik olarak duruyor 4. Pompa istenilen kapasiteyi saðlayamýyor Olasý Neden Güç gelmiyor Su seviyesi düþük Voltaj deðeri yanlýþ Toplam manometrik yükseklik sanýlandan daha yüksektir Termal koruma uygun deðil Deþarj borusu baðlý deðil Kuyudaki suyun hacmi uygun deðil Pompanýn iç filtresi týkalý Su seviye anahtarý durduruyor Check valf yanlýþ baðlanmýþ Pompa kuyunun dibine deðiyor Kapasitör yanlýþ baðlanmýþ (tek fazda) Deþarj borusu deforme olmuþ Elektrik kablosu kopmuþ Çözümler Sigorta ve öteki koruma devrelerini kontrol edin. Emme yüksekliðini ayarlayýn Etiket üzerinde yazan voltaj deðerini saðlayýn Geometrik basýnç saðlayýn. Basýncý kaldýrýn. Isýl koruma anahtarýný soðuyuncaya kadar kapatýn. Deþarj borusunu pompaya baðlayýn Pompanýn giriþine bir vana koyarak su giriþini ayarlayýn Emme filtresini temizleyin Su seviyesinin uygun seviyeye yükselmesini bekleyin Valfin sensörünü ters baðlayýn Teknik servisi arayýn Baðlantý þemasýna bakýn Boruyu deðiþtirin Elektrik kablosunu deðiþtirin

23 2 MAKSÝMUM DALDIRMA DERÝNLÝÐÝ Model ALPSTAR FL 4002/35 Ma Basýnç Bar 5 (A) Ma.* m 20 (B) Ma.** m 0 ALPSTAR FL 4002/ ALPSTAR FL 4002/ ALPSTAR FL 4002/ ALPSTAR FL 4002/ ALPSTAR FL 4003/ ALPSTAR FL 4003/ ALPSTAR FL 4003/ Maksimum Dalma Derinliði = Çalýþma Yüksekliði + Dalma Derinliði < Maksimum Basýnç * (A): Maksimum performansta (m) maksimum daldýrma derinliði ** (B): Uygun olmayan noktada (m) maksimum daldýrma derinliði

24 .

25 .

26 web: e-posta: ÝSTANBUL : GOSB - Gebze Org. San. Bölgesi, Þ. Bilgisu Cad Gebze-KOCAELÝ Tel: (0262) Fa: (0262) ANKARA : Sedat Simavi Sok. No: 48, Çankaya - ANKARA Tel: (032) Fa: (032) ÝZMÝR : Akdeniz Cad. No : 4, Kat.6, Daire Çankaya - ÝZMÝR Tel: (0232) Fa: (0232) ADANA : Ziyapaþa Bulvarý Çelik Ap. No : 25/5-6, 030 ADANA Tel: (0322) Fa: (0322) ANTALYA : Metin Kasapoðlu Cad. Küçükkaya Sitesi A Blok No: D. 4, ANTALYA Tel: (0242) Fa: (0242)

MINEA Doðalgaz / LPG li Kombi

MINEA Doðalgaz / LPG li Kombi MINEA Doðalgaz / LPG li Kombi Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 090806 Kitap Baský Tarihi: 090806 Revizyon No: 3 ÝÇÝNDEKÝLER Minea Kombi Kullaným Kýlavuzu 05 06 07 08 10 12 12 12 13 14 15 16 17

Detaylı

FLR Serisi Yer Tavan Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu

FLR Serisi Yer Tavan Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu FLR Serisi Yer Tavan Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 070910 Kitap Baský Tarihi: 070910 Revizyon No: 0 FLR Serisi Yer Tavan Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu . ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ

Detaylı

Doðalgazlý / LPG li Kombi Harmony Kullaným Kýlavuzu

Doðalgazlý / LPG li Kombi Harmony Kullaným Kýlavuzu Doðalgazlý / LPG li Kombi Harmony Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 090806 Kitap Baský Tarihi: 090806 Revizyon No: 5 ÝÇÝNDEKÝLER 05 05 06 07 08 09 10 10 10 10 14 15 16 17 18 19 20 21 21 22 26 23

Detaylı

Montaj Ýþletme Bakým. Sývý Yakýtlý Kat Kaloriferi

Montaj Ýþletme Bakým. Sývý Yakýtlý Kat Kaloriferi Montaj Ýþletme Bakým Sývý Yakýtlý Kat Kaloriferi Teknik Kitaplar Serisi: 4.30 Temmuz 2000 Sayfa 3 ÝÇÝNDEKÝLER 05 Giriþ 05 Uyarýlar 05 Doðru Montaj, Güvenli ve Verimli Kullaným Ýçin 06 Yetkili Servis Sorumluluklarý

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ GARANTÝ VE SERVÝS SEMBOLLER EMNÝYET KURALLARI VE UYARILAR ÜRÜN Genel Özellikler Ürün Notasyonu Teknik Özellikler AMBALAJ MONTAJ Cihaz için Montaj Yerinin Seçimi Duvara Asýlmasý BAÐLANTILAR

Detaylı

24 HM Hermetik Monotermik Kombi KULLANMA VE MONTAJ KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ GARANTÝ VE SERVÝS SEMBOLLER EMNÝYET KURALLARI VE UYARILAR ÜRÜN Genel Özellikler Ürün Notasyonu Teknik Özellikler AMBALAJ MONTAJ

Detaylı

ATAG Q Serisi Yoðuþmalý Kombi/Kazan

ATAG Q Serisi Yoðuþmalý Kombi/Kazan ATAG Q Serisi Yoðuþmalý Kombi/Kazan Kullaným Kýlavuzu . ALARKO ATAG Q - Serisi Yoðuþmalý Kombi/Kazan Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.12 Kitap Baský Tarihi:210906 Revizyon No: 210906 Ýçindekiler Giriþ

Detaylı

Split Tip Klimalar RAS Serisi Kullaným, Montaj, Bakým ve Ürün Bilgileri

Split Tip Klimalar RAS Serisi Kullaným, Montaj, Bakým ve Ürün Bilgileri Split Tip Klimalar RAS Serisi Kullaným, Montaj, Bakým ve Ürün Bilgileri . Kitap Revizyon Tarihi: 150506 Kitap Baský Tarihi: 150506 Revizyon No: 1 Duvar ve Döþeme/Tavan Tipi Split Tip Klimalar RAS Serisi

Detaylı

Expressweld Model : MasterMIG 501W. Gazaltý Kaynak Makinesi KULLANMA KILAVUZU CO 2. www.askaynak.com.tr %60 500A. Kaynak Yöntemi

Expressweld Model : MasterMIG 501W. Gazaltý Kaynak Makinesi KULLANMA KILAVUZU CO 2. www.askaynak.com.tr %60 500A. Kaynak Yöntemi Kaynak Yöntemi Gazalt ý (MIG/MAG) Kaynaðý KULLANMA KILAVUZU %60 500A CO 2 Garanti Süresi ve Özellikler 2 Yýl Garanti (torç ve kablolar hariç) Eczacýbaþý - Lincoln Electric, MasterMIG 501W'den yüksek performans

Detaylı

Oda Termostatý RAB10/ RAB10.1. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu

Oda Termostatý RAB10/ RAB10.1. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Oda Termostatý RAB10/ RAB10.1 Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Alarko Carrier Eðitim ve Dokümantasyon Merkezi Mayýs 2004 Fan Coiller Ýçin Oda Termostatý RAB10/ RAB10.1 Montaj ve Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

Digital 24 kw Bacalý Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) 28 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) KULLANMA VE MONTAJ KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

SMT 225 SMT 200AC SMT 140AC

SMT 225 SMT 200AC SMT 140AC SMT 225 SMT 200AC SMT 140AC ÝÇÝNDEKÝLER 1 GENEL... 2 1.1 Telif Hakký... 2 1.2 Genel Talimatlar... 3 1.3 Taþýma ve Depolama... 4 1.4 Ýzin Verilen Çalýþma Þartlarý... 4 1.5 Motorun Tanýmý... 4 2 MOTOR ÖLÇÜLERÝ

Detaylı

TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG

TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG TransPocket 2500 / 3500 TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG TR Kullanim kilavuzu Yedek parça listesi Elle Kaynak Güç Kaynagi 42,0426,0041,TR 03/2011 Sayýn okuyucu Giriþ Bize karþý duymuþ

Detaylı

Oda Termostatý RAA 20 Montaj ve Kullaným Kýlavuzu

Oda Termostatý RAA 20 Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Oda Termostatý RAA 20 Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Alarko Carrier Eðitim ve Dokümantasyon Merkezi Nisan 2003 Oda Termostatý RAA 20 Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER GARANTÝ ve SERVÝS GÝRÝÞ Kullaným Alanlarý

Detaylı

JENERATÖR EM 50 is EM 65 is EM 70 is KULLANMA VE BAKIM EL KÝTABI ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ...2 Emniyet kurallarý...4 Kullaným - Kontroller...20 Bakým...31 Arýza bulma...43 Teknik özellikler...45 Yetkili servisler...51

Detaylı

SGT 2391 D AFB-903D ANKASTRE OCAK FIRIN KULLANIM KILAVUZU

SGT 2391 D AFB-903D ANKASTRE OCAK FIRIN KULLANIM KILAVUZU SGT 2391 D AFB-903D ANKASTRE OCAK FIRIN KULLANIM KILAVUZU Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden

Detaylı

MOTORLU TIRPAN UMK 425 E UMK 435 E KULLANMA VE BAKIM EL KÝTABI ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ...2 Emniyet kurallarý...4 Teknik özellikler...9 Kullaným - Kontroller...11 Bakým...32 Arýza bulma...36 Depolama...37 Aksesuarlar...38

Detaylı

Elektrikli çok turlu akçuatörler

Elektrikli çok turlu akçuatörler Elektrikli çok turlu akçuatörler SA 07.1 SA 30.1 SAR 07.1 SAR 30.1 Akçuatör kontrol ünitesi AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1 ile Kullanma kýlavuzu Çok turlu akçuatörler SA 07.1 SA 30.1/SAR 07.1 SAR 30.1 Kullanma

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler

Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalajýn Açýlmasý ve Seviye Ayarý, 2 Elektrik ve Su Baðlantýlarý, 2-3 Ýlk Yýkama Devri, 3 Teknik Veriler, 3 Çamaþýr Makinesinin Tanýtýmý

Detaylı

Bölüm 1: ÜRÜN TANITIMI VE ÖZELLiKLERi

Bölüm 1: ÜRÜN TANITIMI VE ÖZELLiKLERi OCAK AOB 6028 Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden geçirilen ürünleri kullanýmýnýza sunmaktadýr.

Detaylı

FIRIN KULLANMA KILAVUZU (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) SLV 238

FIRIN KULLANMA KILAVUZU (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) SLV 238 FIRIN KULLANMA KILAVUZU SLV 238 (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) DEÐERLÝ MÜÞTERÝMÝZ, Öncelikle ürünümüzü satýn aldýðýnýz için teþekkür ederiz. Bu kullaným kýlavuzundaki tüm talimat ve uyarýlarý dikkatlice okuyunuz.

Detaylı

INSTALLATION MANUAL. R410A Split Series. Models 4MXS68F3V1B 3MXS68G2V1B 3MXS68G3V1B. Installation manual R410A Split series

INSTALLATION MANUAL. R410A Split Series. Models 4MXS68F3V1B 3MXS68G2V1B 3MXS68G3V1B. Installation manual R410A Split series INSTALLATION MANUAL R410A Split Series Installation manual R410A Split series English Installationsanleitung Split-Baureihe R410A Deutsch Manuel d installation Série split R410A Français Montagehandleiding

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU ALL10 SERÝSÝ ELEKTRÝKLÝ GRES POMPALARI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 1.00 SANAYÝ ve TÝCARET BAKANLIÐINCA TESPÝT EDÝLEN KULLANIM ÖMRÜ 10 YIL. GÝRÝÞ Bu tanýtma ve kullanma kýlavuzu, ALLFETT Mekanik

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Ýçindekiler IWB 5085 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ

Kullanma Kýlavuzu. Ýçindekiler IWB 5085 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe,1 IWB 5085 Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalajýn çýkartýlmasý ve seviye ayarý getirilmesi Su ve elektrik baðlantýlarý Ýlk yýkama Teknik veriler Çamaþýr makinesinin

Detaylı

Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ. Ýçindekiler

Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ. Ýçindekiler Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ Türkçe, 1 PK 644 D GH X /HA PKQ 644 D GH /HA PK 755 D GH X/HA PKQ 755 D GH /HA Ýçindekiler Montaj, 2-5 Yerleþtirme Elektrik baðlantýsý Gaz baðlantýsý Özellikler etiketi Brülör

Detaylı

50 Hz. GVF11-GVF12-GVF13 Serisi. e-sv SERÝSÝ ÇOK KADEMELÝ DÝKEY ELEKTRÝKLÝ POMPALAR ÝLE BÝRLÝKTE DEÐÝÞKEN HIZLI HÝDROFOR SETLERÝ

50 Hz. GVF11-GVF12-GVF13 Serisi. e-sv SERÝSÝ ÇOK KADEMELÝ DÝKEY ELEKTRÝKLÝ POMPALAR ÝLE BÝRLÝKTE DEÐÝÞKEN HIZLI HÝDROFOR SETLERÝ Hz GVF11-GVF12-GVF13 Serisi e-sv SERÝSÝ ÇOK KADEMELÝ DÝKEY ELEKTRÝKLÝ POMPALAR ÝLE BÝRLÝKTE DEÐÝÞKEN HIZLI HÝDROFOR SETLERÝ Kod 19121 Rev.A Baský 11/211 ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ... 3 Seçim ve tercih... 7 GVF.../SV

Detaylı

OERLIKON KAYNAK ELEKTRODLARI VE SANAYÝ A.Þ. Kullanma Kýlavuzu HALKALI TURBO 180

OERLIKON KAYNAK ELEKTRODLARI VE SANAYÝ A.Þ. Kullanma Kýlavuzu HALKALI TURBO 180 OERLIKON KAYNAK ELEKTRODLARI VE SANAYÝ A.Þ. Kullanma Kýlavuzu HALKALI ÝÇÝNDEKÝLER 1. Güvenlik Kurallarý...2 GÜVENLÝK BÝLGÝLERÝNÝN TANIMLANMASI Bu semboller potansiyel tehlikelerin tanýmlanmasýnda kullanýlýr.

Detaylı

YOĞUŞMALI FAMILY COND 30 KIS FAMILY COND 35 KIS

YOĞUŞMALI FAMILY COND 30 KIS FAMILY COND 35 KIS YOĞUŞMALI FAMILY COND 30 KIS FAMILY COND 35 KIS Poland RUG Riello Urządzenia Grzewcze S.A. ul. Kociewska 28/30 87-100 Toruń +48 56 6571600 +48 56 6571650 0694 0694BQ0479 677 FAMILY COND kombisi aþaðýdaki

Detaylı

Ýþletim Talimatlarý. Ýçindekiler DFP 277 BULAÞIK MAKÝNESÝ

Ýþletim Talimatlarý. Ýçindekiler DFP 277 BULAÞIK MAKÝNESÝ Ýþletim Talimatlarý BULAÞIK MAKÝNESÝ Türkçe, 1 Ýçindekiler Kurulum 2-3 Yerleþtirme ve Seviyelendirme Su ve elektrik kaynaklarýnýn baðlanmasý Ýlk yýkama devri hakkýnda öneri Teknik bilgi Ecodesign Regulation

Detaylı

DIÞTAN TAKMA DENÝZ MOTORU

DIÞTAN TAKMA DENÝZ MOTORU DIÞTAN TAKMA DENÝZ MOTORU BF 135 A BF 150 A KULLANMA VE BAKIM EL KÝTABI ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ...2 Emniyet kurallarý...5 Teknik özellikler...7 Kullaným - Kontroller...15 Bakým...75 Depolama...102 Arýza Bulma...105

Detaylı