Keson Kuyu ve Sarnýçlar Ýçin Dalgýç Pompalar ALPSTAR FL 4 Serisi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Keson Kuyu ve Sarnýçlar Ýçin Dalgýç Pompalar ALPSTAR FL 4 Serisi"

Transkript

1 Keson Kuyu ve Sarnýçlar Ýçin Dalgýç Pompalar ALPSTAR FL 4 Serisi Montaj, Kullaným, Bakým Kýlavuzu

2 ..

3 Keson Kuyu ve Sarnýçlar Ýçin Dalgýç Pompalar ALPSTAR FL 4 Serisi Montaj Kullaným Bakým Kýlavuzu

4 ..

5 3 ÝÇÝNDEKÝLER 05 Giriþ 05 Garanti ve Servis 06 Doðru ve Güvenli Kullaným Ýçin 06 - Genel Bilgiler 07 - Kullaným Bilgileri 08 Çalýþtýrma Koþullarý 0 Teknik ve Fiziksel Özellikler- ALPSTAR FL Teknik ve Fiziksel Özellikler- ALPSTAR FL Montaj Bilgi ve Talimatlarý 4 Taþýma ve Ambalaj 4 Montaj Ön Ýþlemleri 5Montaj Ýþlemleri 8 Ýlk Çalýþtýrma 8 Ön Kontroller 8 Çalýþtýrma 8 Bakým 9 Besleme Kablosu Seçimi 20 Olasý Sorunlar- Nedenleri- Çözüm 2 Maksimum Daldýrma Derinliði

6 .

7 5 GÝRÝÞ Bu kitap kuyu ve sarnýçlar için Alarko ALPSTAR serisi FL 4 tipi dalgýç pompalarýn teknik özellikleri hakkýnda bilgileri, pompalarýn kuyuya indirilmesi ve montajlarýnýn yapýlmasý konusunda gerekli prosedür ve tavsiyeleri, pompalarýn iþletmeye alýnmasý ve çalýþtýrýlmasý ile ilgili talimatlarý içerir.! Pompanýzla ilgili herhangi bir iþlem yapmadan önce lütfen bu kitapçýðý dikkatle okuyunuz. Bu kitaptaki bilgi ve talimatlara uyun. Burada belirtilen bilgilere, tavsiye ve talimatlara aykýrý olarak yapýlacak iþlerin sonucunda oluþabilecek zararlardan üretici ve satýcý firmalar sorumlu deðildir.! Pompanýz iþletmeye alýndýktan sonra, ilerde gerektiðinde baþvurmak üzere bu kitapçýðý saklayýnýz. GARANTÝ ve SERVÝS Alarko dalgýç pompalarý, malzeme ve iþçilik hatalarýna karþý bir () yýl garantilidir. Garanti koþullarý ilgili bakanlýðýn düzenlemesiyle Garanti Belgesi üzerinde açýklanmýþtýr. Dalgýç pompalarýn yasalarýn belirlediði kullaným ömrü 0 (on) yýldýr. Pompanýzýn bakýmý ve çalýþtýrýlmasý ile ilgili bilgiye ihtiyacýnýz olduðunda ya da bir sorunla karþýlaþtýðýnýzda bölgenizdeki Alarko Carrier yetkili servislerine baþvurabilirsiniz.! Alarko Carrier Yetkili Servislerinin listesini bu kitapçýkla birlikte verilen Yetkili Servis Adres Listesi kitapçýðýnda bulabilirsiniz. Daha fazla bilgiye ihtiyaç duyduðuýnuzda veya yetkili servisle ilgili sorunlarýnýzda bu kitabýn arka kapaðýnda telefon ve adresleri verilen, bölgenizden sorumlu olan Müþteri Hizmetleri Müdürlüðü ne telefonla, mektupla, faksla, le ya da bizzat giderek baþvurabilirsiniz. Alarko Carrier yurt çapýnda yaygýn servis teþkilatýyla pompanýzýn arýza ve bakýmý için hizmetinizdedir.

8 6 DOÐRU ve GÜVENLÝ KULLANIM ÝÇÝN Genel Bilgiler ALPSTAR FL 4 serisi dalgýç pompalar, uygun tesisat ve montaj koþullarýnda, bu kitapta belirtilen tavsiye ve talimatlar doðrultusunda kullanýldýðý sürece uzun yýllar ekonomik ve verimli biçimde hizmet edecek tasarým ve imalat özelliklerine sahiptir. Dalgýç pompalar içme ve kullaným suyu olarak mevcut yer üstü su kaynaklarýnýn yetersiz kaldýðý durumlarda yer altý sularýnýn kullanýlmasýný saðlar. Alarko ALPSTAR FL 4 serisi dalgýç pompalarý keson kuyu, sarnýç ve sondaj kuyularýnda kullanýlmak üzere tasarlanmýþtýr. Sadece broþür ve bu kýlavuzda belirtilen tasarým amaçlarýna ve teknik özelliklerine uygun koþullarda kullanýlabilir. Amaç ve özellikleri dýþýnda kullanýmlar nedeniyle doðabilecek sorunlardan üretici ve satýcý firma sorumlu tutulamaz. Dalgýç pompalarýn çalýþtýrýlmasý ve kullanýcý tarafýndan yapýlacak bakýmlarý için bu kýlavuzda belirtilen tavsiye ve talimatlara uyulmasý can ve mal güvenliðiniz için gereklidir. Bakým ve onarýmlarda yetkili olmayan kiþiler pompaya müdahale etmemeli, pompanýn orijinal yedek parçalarý kullanýlmalýdýr.! DÝKKAT: Dalgýç pompalar elektrik enerjisiyle çalýþýr. Bu nedenle pompanýzý çalýþtýrýken ya da bakýmýný yaparken elektrikli cihazlarýn kullanýmý konusunda belirlenmiþ genel koruma esaslarýna uyulmalýdýr. Pompanýzýn çocuklar ya da ehliyetsiz kiþiler tarafýndan kullanýlmasýna izin vermeyiniz.

9 7 DOÐRU VE GÜVENLÝ KULLANIM ÝÇÝN Kullaným Bilgileri Dalgýç pompa grubu pompa ve motordan oluþur. Çok kademeli, dik olarak çalýþan bir santrifüj pompa su içinde çalýþmaya uygun bir elektrik motoruna sýzdýrmaz olarak baðlanmýþtýr. Uygulama Alanlarý Minimum çapý 00 mm olan açýk kuyular için çok kademeli dalgýç pompa. (Maksimum daldýrma derinliði için sayfa 27 ye bakýnýz) Sulama ve yaðmurlama iþlerinde ve hidropnömatik setleri için. Pompa Özellikleri ALPSTAR FL 4 Serisi 0,3-8 m 3 /saat debi ile 5-80 mss basma yüksekliðine sahiptir. Çok hafif ve kompakt, küçük boyutlu. Taþýnmasý ve yerleþtirilmesi kolay. 00 gr/m 3 kumlu suda çalýþabilir. Noryl/camla güçlendirilmiþ fanlar. Emme kutusu, ventil gövdesi, filtre, motor gövdesi AISI 304 e uygun paslanmaz çelikten. Motor Özellikleri Motor þaftý AISI 420 ye uygun paslanmaz çelikten. Yaðlý tandem tip mekanik salmastra. 230, 3 230/400 V besleme gerilimi, tek ve üç fazlý. 50 Hz. Asenkron, 2 kutuplu. IP 68 koruma. F sýnýfý izolasyon. Sürekli çalýþmaya uygun. Su soðutmalý. Tek fazlý motorlarda dahili ýsýl koruma.

10 8 DOÐRU ve GÜVENLÝ KULLANIM ÝÇÝN Kullaným Bilgileri Çalýþma Koþullarý! Pompa susuz kuyularda ve kuyu dýþýnda kesinlikle çalýþtýrýlmamalýdýr. Suyun içinde bulunacak maksimum kum miktarý: 00 gr/m 3 Minimum kuyu suyu sýcaklýðý 0 0 C Maksimum kuyu suyu sýcaklýðý 35 0 C!! Kuyu suyundaki kum miktarý bir laboratuarda kontrol ettirilmelidir. Suda normalden fazla kum varsa pompa çalýþtýrýlmamalýdýr. Aksi halde pompanýn bazý parçalarý aþýnýr, arýzalanabilir ve ömrü kýsalýr. Garanti süresi içinde bu nedenle doðabilecek arýzalardan imalatçý ve satýcý sorumlu tutulamaz. Bu durumda kuyunun inkiþafýnýn ve islahýnýn yapýlmasý, kum miktarýnýn normale inmesi saðlanmalýdýr. Dalgýç pompa motorunun elektrik besleme deðerleri (gerilim, faz sayýsý, akým þiddeti ve frekans) pompa etiketi üzerinde belirtilmiþtir. Þebeke verileri bu deðerlere uygun olmalýdýr.

11 9 DOÐRU VE GÜVENLÝ KULLANIM ÝÇÝN Kullaným Bilgileri Pompanýn termik ayarý ile kesinlikle oynamayýn. Atan sigortalarý ayný deðerdeki yeni bir sigorta ile deðiþtirin. Eski sigortayý onarmayýn. Pompa koruyucu elemanlarý (ýsýl koruma,seviye elektrodu vb.) kesinlikle devre dýþý býrakmayýn, köprülemeyin. Besleme gerilimi pompa etikerinde belirtilen deðerlerde deðilde pompayý çalýþtýrmayýn. Elektrik besleme kablosu hasar gördüðünde onarmayýn, uzman teknik servise yenisi ile deðiþtirtin. Kabloya ek yapmak gerekiyorsa uzman teknik servis tarafýndan yapýlmasýný saðlayýn. Pompalarý check valfsiz kullanmayýn. Pompa panosundan sadece pompayý besleyin.! Her türlü elektrik ve mekanik pompa arýzalarýnýn onarýmý ve pompalarýn bakýmý için Alarko Carrier Yetkili Servislerine baþvurunuz. Servis kademeleri ve görevleri: -. Kademe: Pompanýn kuyuya yerleþtirilmesi - 2. Kademe: Pompanýn kuyuya yerleþtirilmesi + Pompa bakým onarýmý - 3. Kademe: Pompanýn kuyuya yerleþtirilmesi + Pompa bakým onarýmý + Motor bakým onarýmý

12 0 TEKNÝK ÖZELLÝKLER ALPSTAR FL 4002 ELEKTRÝKSEL DEÐERLER ELEKTRÝKSEL DEÐERLER 230 V 50Hz 230/400 V 50Hz l/dak m 3 /h 0,3 0,6,2,8 2,4 3,0 3,6 4,2 ALPSTAR FL M ALPSTAR FL ALPSTAR FL M ALPSTAR FL ALPSTAR FL M ALPSTAR FL ALPSTAR FL M ALPSTAR FL ALPSTAR FL M ALPSTAR FL POMPA DEBÝ (Q) - BASINÇ (H) TABLOSU Q(l/dak.) P P: Kademe baþýna pompa giriþ gücü η%: Pompa verimi

13 TEKNÝK ÖZELLÝKLER ALPSTAR FL 4002 DEBÝ (Q) - BASINÇ (H) DEÐERLERÝ A P (kw) 230 V 50Hz 230/400 V 50Hz ~ 3~ kw HP µf ~ 3~ 230 V 230 V 400 V ALPSTAR FL M ALPSTAR FL ,6 2,6,5 0,8 0,8 0,7 6 ALPSTAR FL M ALPSTAR FL ,6 2,,2,2 0,8, 25 ALPSTAR FL M ALPSTAR FL ,5 5,7 3,3,5,5 0,9,2 25 ALPSTAR FL M ALPSTAR FL ,5 6,3 3,6,8,7 0,9,2 25 ALPSTAR FL M ALPSTAR FL ,2 7,6 4,4 2,4 2,4, FÝZÝKSEL ÖZELLÝKLER Alarko ALPSTAR FL ALPSTAR FL ALPSTAR FL ALPSTAR FL ALPSTAR FL A mm 556, ,5 37,5 B mm C inç Aðýrlýk kg 2,2 3,

14 2 TEKNÝK ÖZELLÝKLER ALPSTAR FL 4003 DEBÝ (Q) - BASINÇ (H) DEÐERLERÝ 230 V 50Hz 230/400 V 50Hz l/dak m 3 /h 0,6,2 2,4 3,0 3,6 4,2 4,8 5,4 ALPSTAR FL M ALPSTAR FL ALPSTAR FL M ALPSTAR FL ALPSTAR FL M ALPSTAR FL POMPA DEBÝ (Q) - BASINÇ (H) TABLOSU Q(l/dak.) P P: Kademe baþýna pompa giriþ gücü η%: Pompa verimi

15 3 TEKNÝK ÖZELLÝKLER ALPSTAR FL 4003 ELEKTRÝKSEL DEÐERLER A P (kw) 230 V 50Hz 230/400 V 50Hz ~ 3~ kw HP µf ~ 3~ 230 V 230 V 400 V ALPSTAR FL M ALPSTAR FL ,2 7,6 4,4 2,4 2,4, ALPSTAR FL M ALPSTAR FL ,8 6,4 3,7,7,7 0,9,2 25 ALPSTAR FL M ALPSTAR FL ,9 3,5 2,, 0,8, 25 FÝZÝKSEL ÖZELLÝKLER Alarko ALPSTAR FL ALPSTAR FL ALPSTAR FL ALPSTAR FL ALPSTAR FL A mm 556, ,5 37,5 B mm C inç Aðýrlýk kg 2,2 3,

16 4 MONTAJ BÝLGÝ ve TALÝMATLARI Taþýma ve Ambalaj Bilgileri Bilgileri Alarko dalgýç pompalarý fabrikada güvenli biçimde ambalajlanmýþtýr. Pompalar montaj yerine kadar, ambalajýyla birlikte, dikkatle taþýnmalýdýr.!! Pompa ambalajsýz veya ambalajlý olarak taþýnýrken ve ambalajý sökülürken, hiçbir þekilde darbeye maruz kalmamalý ve enerji kablosu hasar görmemelidir. Pompa, yetkili satýcýdan, bütün parça ve aksesuarlarýnýn tam ve saðlam durumda olduðu kontrol edilerek alýnmalýdýr. Kullanýcý pompayý teslim aldýktan sonra taþýma sýrasýnda oluþabilecek hasarlar garanti kapsamý dýþýndadýr. Montaj Ön Hazýrlýklarý! Pompanýn montajý ve kuyuya indirilmesi deneyimli teknik elemanlar tarafýndan yapýlmalýdýr.! Pompa ambalajý montajýn yapýlacaðý yerde söküldüðünde pompanýn taþýma sýrasýnda zarar görmediði Alarko Carrier Yetkili Servisi tarafýndan kontrol edilmelidir. Bir zarar yoksa montaj iþlemlerine baþlanabilir. Her hangi bir zarar görülüyorsa Alarko Carrier Yetkili Servisi nin kontrolü ve sonucuna göre hareket edilmeli ve pompanýn çalýþmasýnda sakýnca varsa onarýlmadan montajý yapýlmamalýdýr. Enerji kablosunun üzerinde yýrtýlmalar ve çizilmeler olup olmadýðýný inceleyin. Kabloda hasar varsa Alarko Carrier Yetkil Servisi tarafýndan deðiþtirilmelidir. Kablonun çýplak uçlarýný yaðmur ve nemden koruyun. Elektrik besleme panosunun uygun biçimde, pompa kablosunun uzanacaðý bir yere yerleþtirilmiþ olmalý ve panoda pompa deðerlerine uygun elektrik beslemesi olmalýdýr. Elektriðin olmadýðý yerlerde jeneratörden yararlanýlabilir. Uygun jeneratör seçimi için Alarko Carrier Yetkili Satýcýsýna baþvurun.

17 5 Montaj Ýþlemleri - Pompa baðlantý ve yerleþtirme iþlemlerine baþlamadan önce su kum olmadýðýndan ya da kum miktarýnýn 00 gr/m 3 ten düþük olduðuna emin olun. Deðilse suyun temizlenmesi gerekir. - Kuyu temizlenmeden pompa yerleþtirme iþlemlerine baþlamayýn. - Kuyu suyu sýcaklýðýnýn C arasýnda olduðuna emin olun. Pompanýn maksimum daldýrma derinliði (a) için Bkz. sayfa 2. - Kuyunun, pompanýn kuyunun dibine deðmeyecek ve kuyu duvarlarýna çok olmayacak þekilde yerleþtirilmesi gerekir. (Þekil 2) Þekil a m MAX Seviye Göstergesinin Çalýþma Prensibi Þekil 2 Þekil 3

18 6 Montaj Ýþlemleri (devam) - Kuyunun su beslemesinin, pompanýn susuz çalýþmasýný ya da süreli çalýþtýrýlýp durdurulmasýný gerektirmeyecek seviyede olduðundan emin olun. (Þekil 3) Eðer su seviyesi yeterli deðilse mutlaka seviye anahtarý kullanýlmalýdýr. - Bütün pompalar, koruma sistemlerine göre ve uygun bir kuyu seviyesine yerleþtirilmelidir. (Þekil 4 ve 5) - Eðer deþarj borusu plastikse, pompa, dýþ muhafazanýn üst kýsmýndaki delikten çelik bir kablo ile asýlýr. Deþarj Borusu Baðlantýsý - Basýnç kayýplarýný ve sürtünmeyi olabildiðince azaltmak ve mümkün olan en fazla hidrolik performansa ulaþabilmek için daha geniþ çaplý boru kullanýlmasý önerilir. - Check valfi pompanýn çýkýþýna monte edin. Bu pompanýn sýk sýk durmasýný engelleyecektir. - Metal boru yerine plastik boru seçilirse pompanýn basýncýna karþý daha fazla direnç oluþur. - Boruda dirsek olmamasýna dikkat edilmelidir. Aksi halde pompanýn verimi düþer. Þekil 4 Þekil 5

19 7 Elektrik Baðlantýlarý - Pompalar diferansiyel anahtarla monte edilmelidir ( =30mA). sanahtarýn kontaklarýnýn açýlma aralýðý en az 3 mm olmalýdýr. - Pompalar elektrik kablolarý ve fiþleriyle birlikte verilir. - Elektrik kablolarýný uzatmak için yalnýzca reçine kablo baðlantýlarý kullanýlmalýdýr. Uzatýlan kablonun rengiyle pompa kablosunun rengi ayný olmalýdýr. - Yeþil-sarý toprak kablosunu topraklanmalýdýr. - Isýl koruma kullanýcý tarafýndan saðlanýr. (Montaj kurallarýna uygun olarak) - Doðru elektriksel baðlantý için, Þekil6-7 ye bakýn. F F2 S Q... 2 M L L2 L3 PE F F2 Þekil 6 Þekil X X2 C Q... M L N PE C- Kapasitör. : Mavi; 2- Siyah; 3- Kahverengi; 4- Sarý/Yeþil

20 8 ÝLK ÇALIÞTIRMA ÝÞLEMLERÝ Ön Kontroller - Besleme voltajý deðerlerinin pompa etiketindeki deðerler uygun olduðunu kontrol edin. - Kapasitör deðerinin pompa etiketinde belirtilen deðerlerle ayný olduðundan emin olun (Yalnýzca tek fazlý tiplerde). - Pompanýn tamamen suya daldýrýldýðýný kontrol edin. - Pompa kuyunun içine indirildikten ve çalýþtýrýldýktan sonra, suyun yüzeye çýkmasý için bir kaç saniye bekleyin. - Eðer basýnç göstergesi hesaplanandan daha düþük bir basýnç gösterirse pompanýn dönüþ yönü yanlýþtýr. - Pompanýn dönüþ yönünü deðiþtirmek için pompanýn güç baðlantýsýnda iki fazýn yerini deðiþtirin (Yalnýzca 3 fazlý tiplerde).! ÇOK ÖNEMLÝ: Pompayý asla kuru çalýþtýrmayýn. ÝÞLETMEYE ALMA - Eðer ana giriþ vanasý varsa sonuna kadar açýn. - Elektrik baðlantýlarýný yapýn. - Suyun akmasý biraz zaman alýr. Eðer uzun boru kullanýlmýþsa bir kaç dakika bekleyin. - Çekilen akýmýn ürün etiketinde belirtilen deðerle ayný olmasýna dikkat edin, uygun termal gecikmeyi ayarlayýn (Yalnýzca 3 fazlý tiplerde). - Eðer motor çalýþmazsa ya da borudan su gelmezse, olasý hatalara, nedenlerine ve çözümlerine bakýnýz. BAKIM Bu pompalar bakým gerektirmez. Eðer pompalar çok düþük ortam sýcaklýðýnda çalýþacaksa, pompa çalýþmadýðý zaman borularýn boþ olmasýna dikkat edin. Pompa uzun süre kullanýlmayacaksa, pompa yerinden sökülmeli ve iyi havalandýrýlan bir yerde saklanmalýdýr. DÝKKAT: Elektrik besleme kablolarýnýn deðiþtirilmesi özel alet kullanýmýný gerektirir. Bu nedenle deðiþtirme iþlemleri yetkili servisler tarafýndan yapýlmalýdýr.

21 9 BESLEME KABLOSU SEÇÝMÝ Motor Tipi Kablo Kesiti (mm 2) HP 0,5 kw 0, , , Tek Faz V 0,75,5 2 0,55 0,75,0, ,6 2,2 0, Üç Faz V 0,75, ,5 7,5 0,5 0,55 0,75,0,50 2, ,5 0,37 Maksimum Kablo Uzunluðu m ,75 0, , Üç Faz V, ,0,50 2, , ,5 5,

22 20 SORUNLAR - OLASI NEDENLERÝ - ÇÖZÜM Arýza. Pompa çalýþmýyor 2. Pompa çalýþýyor, fakat su akýþý yok 3. Pompa otomatik olarak duruyor 4. Pompa istenilen kapasiteyi saðlayamýyor Olasý Neden Güç gelmiyor Su seviyesi düþük Voltaj deðeri yanlýþ Toplam manometrik yükseklik sanýlandan daha yüksektir Termal koruma uygun deðil Deþarj borusu baðlý deðil Kuyudaki suyun hacmi uygun deðil Pompanýn iç filtresi týkalý Su seviye anahtarý durduruyor Check valf yanlýþ baðlanmýþ Pompa kuyunun dibine deðiyor Kapasitör yanlýþ baðlanmýþ (tek fazda) Deþarj borusu deforme olmuþ Elektrik kablosu kopmuþ Çözümler Sigorta ve öteki koruma devrelerini kontrol edin. Emme yüksekliðini ayarlayýn Etiket üzerinde yazan voltaj deðerini saðlayýn Geometrik basýnç saðlayýn. Basýncý kaldýrýn. Isýl koruma anahtarýný soðuyuncaya kadar kapatýn. Deþarj borusunu pompaya baðlayýn Pompanýn giriþine bir vana koyarak su giriþini ayarlayýn Emme filtresini temizleyin Su seviyesinin uygun seviyeye yükselmesini bekleyin Valfin sensörünü ters baðlayýn Teknik servisi arayýn Baðlantý þemasýna bakýn Boruyu deðiþtirin Elektrik kablosunu deðiþtirin

23 2 MAKSÝMUM DALDIRMA DERÝNLÝÐÝ Model ALPSTAR FL 4002/35 Ma Basýnç Bar 5 (A) Ma.* m 20 (B) Ma.** m 0 ALPSTAR FL 4002/ ALPSTAR FL 4002/ ALPSTAR FL 4002/ ALPSTAR FL 4002/ ALPSTAR FL 4003/ ALPSTAR FL 4003/ ALPSTAR FL 4003/ Maksimum Dalma Derinliði = Çalýþma Yüksekliði + Dalma Derinliði < Maksimum Basýnç * (A): Maksimum performansta (m) maksimum daldýrma derinliði ** (B): Uygun olmayan noktada (m) maksimum daldýrma derinliði

24 .

25 .

26 web: e-posta: ÝSTANBUL : GOSB - Gebze Org. San. Bölgesi, Þ. Bilgisu Cad Gebze-KOCAELÝ Tel: (0262) Fa: (0262) ANKARA : Sedat Simavi Sok. No: 48, Çankaya - ANKARA Tel: (032) Fa: (032) ÝZMÝR : Akdeniz Cad. No : 4, Kat.6, Daire Çankaya - ÝZMÝR Tel: (0232) Fa: (0232) ADANA : Ziyapaþa Bulvarý Çelik Ap. No : 25/5-6, 030 ADANA Tel: (0322) Fa: (0322) ANTALYA : Metin Kasapoðlu Cad. Küçükkaya Sitesi A Blok No: D. 4, ANTALYA Tel: (0242) Fa: (0242)

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Oda Termostatý RAA 20 / AC Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Alarko Carrier Eðitim ve Dokümantasyon Merkezi Haziran 2008 Oda Termotatý RAA 20 / AC Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER GARANTÝ ve SERVÝS GÝRÝÞ Kullaným

Detaylı

GENLEÞME TANKI Kullaným Kýlavuzu

GENLEÞME TANKI Kullaným Kýlavuzu GENLEÞME TANKI Kullaným Kýlavuzu Kod No: A.9.1.2 Kitap Baský Tarihi: 210512 Revizyon No: 210512 ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ Doðru ve Güvenli Kullaným için - Genel Uyarýlar - Garanti - Özel Uyarýlar - Taþýma ve Montaj

Detaylı

Oda Termostatý RAA 20 Montaj ve Kullaným Kýlavuzu

Oda Termostatý RAA 20 Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Oda Termostatý RAA 20 Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Alarko Carrier Eðitim ve Dokümantasyon Merkezi Nisan 2003 Oda Termostatý RAA 20 Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER GARANTÝ ve SERVÝS GÝRÝÞ Kullaným Alanlarý

Detaylı

Oda Termostatý RAB10/ RAB10.1. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu

Oda Termostatý RAB10/ RAB10.1. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Oda Termostatý RAB10/ RAB10.1 Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Alarko Carrier Eðitim ve Dokümantasyon Merkezi Mayýs 2004 Fan Coiller Ýçin Oda Termostatý RAB10/ RAB10.1 Montaj ve Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

PİS SU DALGIÇ POMPALARI GENEL KULLANIM KILAVUZU

PİS SU DALGIÇ POMPALARI GENEL KULLANIM KILAVUZU PİS SU DALGIÇ POMPALARI GENEL KULLANIM KILAVUZU ÖNSÖZ Atık Su Pompaları ürün programımızdaki pompaların tamamında motor ile pompa arasındaki sızdırmazlık iki adet mekanik salmastra ve bir adet sızdırmazlık

Detaylı

SuperCold Soðuk Odalarý SC Serisi Ürün Seçim Verileri

SuperCold Soðuk Odalarý SC Serisi Ürün Seçim Verileri SuperCold Soðuk Odalarý SC Serisi Ürün Seçim Verileri . EDM/st, Mart 2004 Ýlk baský Revizyon no: Revizyon tarihi: 7 CÝHZ SEÇÝM Ý Bu kitapta yer alan verilere dayanarak cihaz seçimi yapýlabilir. Seçim Örneði

Detaylı

APH HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu

APH HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu APH HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 070706 Kitap Baský Tarihi: 070706 Revizyon No: 4 ÝÇÝNDEKÝLER 05 06 07 08 09 11 12 13 14 15 16 17 19 Giriþ Genel Uyarýlar Garanti ve Servis Genel Özellikler

Detaylı

Dalgıç Pompa. 4 DMD-KPS Tek Pompa

Dalgıç Pompa. 4 DMD-KPS Tek Pompa Dalgıç Pompa 4 DMD-KPS Tek Pompa Alarko dalgıç pompaları, kullanım ve içme suyu alanında her an kullanıma hazır, dertsiz, yatırımı kısa sürede geri ödeyen KESİNTİSİZ, KİŞİSEL TEK SU KAYNAĞIDIR. Endüstriyel

Detaylı

SuperCold Soðuk Odalarý SCS Serisi Ürün Seçim Verileri

SuperCold Soðuk Odalarý SCS Serisi Ürün Seçim Verileri SuperCold Soðuk Odalarý SCS Serisi Ürün Seçim Verileri . EDM/st, Mart 2004 Ýlk baský Revizyon no: Revizyon tarihi: 7 CÝHZ SEÇÝM Ý Bu kitapta yer alan verilere dayanarak cihaz seçimi yapýlabilir. Seçim

Detaylı

P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB

P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB PCB içermez 3-4 5-8 9 10 13 Rev. 05.02.08 Davlumbazýnýzýn Davlumbazýnýzýn davlumbazýnýzý davlumbazýnýzý Davlumbazýnýz Davlumbazýnýzýn bükülme Davlumbazýnýzý

Detaylı

A Sýnýfý Yüksek verimli deðiþken hýzlý sirkülatörler. EA Serisi (Ecocirc Otomatik)

A Sýnýfý Yüksek verimli deðiþken hýzlý sirkülatörler. EA Serisi (Ecocirc Otomatik) A Sýnýfý Yüksek verimli deðiþken hýzlý sirkülatörler EA Serisi (Ecocirc Otomatik) KULLANIM ALANLARI KONUTSAL. UYGULAMALAR Isýtma ve iklimlendirme sistemlerinde su sirkülasyonu. Mevcut sistemlerin yenilenmesi

Detaylı

MHJ HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu

MHJ HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu MHJ HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 160905 Kitap Baský Tarihi: 160905 Revizyon No: 3 ÝÇÝNDEKÝLER 05 06 07 08 09 11 12 13 13 14 15 16 17 18 Giriþ Genel Uyarýlar Garanti ve Servis Genel

Detaylı

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSLLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTMÝ www.vitra.com.tr czacýbaþý Yapý Gereçleri San. ve Tic. A.Þ. P.K. 6 34860 Kartal, Ýstanbul INTMA Büyükdere Cad. No: 185 34394 Levent, Ýstanbul Tel: (212) 371

Detaylı

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2 Nokia Holder Easy Mount HH-12 1 4 2 3 9249387/2 5 7 6 TÜRKÇE 2006 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia i Nokia Connecting People su ¾igovi ili za¹tiæeni ¾igovi firme Nokia Corporation. Giriþ Bu montaj cihazý,

Detaylı

7210 5300-10/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu. Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB122-11/19/24/24K. Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz

7210 5300-10/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu. Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB122-11/19/24/24K. Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz U22 K 720 5300-0/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB22-/9/24/24K Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Ýçindekiler Emniyetle ilgili uyarýlar................... 5 2 Kalorifer

Detaylı

Sirkülasyon Pompasý. Kullaným Kýlavuzu

Sirkülasyon Pompasý. Kullaným Kýlavuzu Sirkülasyon Pompasý Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 080306 Kitap Baský Tarihi: 080306 Revizyon No: 3 ÝÇÝNDEKÝLER 05 06 06 07 07 08 09 10 10 11 11 11 11 12 13 14 14 14 14 15 15 15 15 15 16 16 16

Detaylı

PERFORMANS ALANI n= 2900 1/dak

PERFORMANS ALANI n= 2900 1/dak PERFORMANS ALANI n= 2900 1/dak 700 600 500 400 300 200 100 50 40 30 20 10 5 1 1 5 10 20 30 50 100 200 300 500 Debi Q AÇIKLAMA Kuyu genişliği inç Seri Maksimum debisi m 3 /s Monofaze motor Kademe sayısı

Detaylı

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU 9. SORUN GÝDERME MOTOR ÇALIÞMIYOR 2.Yakýtý kontrol edin. 1.Motor sivicini açýn. 3.Motor yaðýný kontrol edin ÝÇÝNDEKÝLER 1.JENERATÖR EMNÝYETÝ...2 2.MOTORUN ÇALIÞTIRILMASI...4

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 121206 Revizyon No: 121206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 720 90-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23 K Lütfen saklayýn Kullanma Kýlavuzu Sayýn Müþterimiz, Buderus Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23

Detaylı

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER 1.JENERATÖR EMNÝYETÝ...2 2.MOTORUN ÇALIÞTIRILMASI...4 3.KULLANIM ÖNCESÝ KONTROL...6 4.MOTORUN ÇALIÞTIRILMASI...9 5.JENERATÖR KULLANIMI...10 6.MOTORUN DURDURULMASI...15

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya ZANUSSI ZKF661LX için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki ZANUSSI ZKF661LX tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

SMART- Oda Termostatý

SMART- Oda Termostatý SMART- Oda Termostatý Montaj ve Kullaným Kýlavuzu . Kitap Rev. Tarihi: 070104 Kitap Baský Tarihi: 080104 Kitap Rev. No: 00 Oda Termostatý Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Ýçindekiler GÝRÝÞ 3 - Özelklikleri

Detaylı

ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ

ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ ROUV Serisi aþýrý e düþük gerilim röleleri ORTA GERÝLÝM e YÜKSEK GERÝLÝM elektrik þebekelerinde kullanýlmak üzere tasarlanmýþtýr. Micro controller teknolojisi

Detaylı

AL 6-7 - 8-10 - 14 SU KADAR DEĞERLİ

AL 6-7 - 8-10 - 14 SU KADAR DEĞERLİ Dalgıç Pompalar AL - - - 0 - SU KADAR DEĞERLİ Alarko dalgıç pompaları kullanım ve içme suyu alanında Her an kullanıma hazır Dertsiz Yatırımı kısa sürede geri ödeyen KESİNTİSİZ, KİȘİSEL TEK SU KAYNAĞIDIR

Detaylı

Dalgıç Pompa 4 DMD-P2 Serisi

Dalgıç Pompa 4 DMD-P2 Serisi Dalgıç Pompa 4 DMD-P2 Serisi Alarko dalgıç pompaları, kullanım ve içme suyu alanında her an kullanıma hazır, dertsiz, yatırımı kısa sürede geri ödeyen KESİNTİSİZ, KİŞİSEL TEK SU KAYNAĞIDIR. Endüstriyel

Detaylı

MiniBloc Ürün Seçim Verileri

MiniBloc Ürün Seçim Verileri MiniBloc Ürün Seçim Verileri Bu kitap Carrier Profoid Minibloc- Monoblocked Packaced Refrigeration Units kitabından Alarko Carrier EDM/ st tarafından düzenlenmiştir. Şubat 2006 CARRIER- ProFroid MiniBloc

Detaylı

50 Hz. DOC - DIWA - DOMO DOMO GRI - DN - DL Serisi ELEKTRÝKLÝ DRENAJ VE PÝS SU POMPALARI

50 Hz. DOC - DIWA - DOMO DOMO GRI - DN - DL Serisi ELEKTRÝKLÝ DRENAJ VE PÝS SU POMPALARI 50 Hz DOC - DIWA - DOMO DOMO GRI - DN - DL Serisi ELEKTRÝKLÝ DRENAJ VE PÝS SU POMPALARI Kod 191004441 Rev.A Baský 12/2009 Temiz ve kirli su için Dalgýç tipi Elektrikli Pompalar DOC pompalar çok yönlü,

Detaylı

Kod No: D.3.1.7 Kitap Baský Tarihi: 301213 Revizyon No: 301213

Kod No: D.3.1.7 Kitap Baský Tarihi: 301213 Revizyon No: 301213 Kod No: D.3.1.7 Kitap Baský Tarihi: 301213 Revizyon No: 301213 ALD ve ALDF 400-600 Serisi ALD ALDF 400-600 Serisi HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER 05 06 07 08 09 11 12 13 14 15 15 15 17 18 19 20

Detaylı

Dalgıç Pompa 4 DMD-P Serisi

Dalgıç Pompa 4 DMD-P Serisi Dalgıç Pompa 4 DMDP Serisi Alarko dalgıç pompaları, kullanım ve içme suyu alanında her an kullanıma hazır, dertsiz, yatırımı kısa sürede geri ödeyen KESİNTİSİZ, KİŞİSEL TEK SU KAYNAĞIDIR. Endüstriyel tesis

Detaylı

CARRIER Salon Tipi Split Klima 53QD6C. Kullaným Kýlavuzu

CARRIER Salon Tipi Split Klima 53QD6C. Kullaným Kýlavuzu CARRIER Salon Tipi Split Klima 53QD6C Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER 05 06 07 09 11 12 13 13 14 14 16 19 20 Giriþ Garanti ve Servis Güvenli Kullaným Ýçin Ekonomik Kullaným Ýçin Sistem Þemasý ve Ana Parçalar

Detaylı

Cihazýnýzýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn

Cihazýnýzýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn Uyumluluk Bilgileri TS EN ISO15502 standartlarýna göre Tropikal sýnýf 16 C ile 43 C arasýndaki ortam sýcaklýklarý için tanýmlanmýþtýr. Ürün EN15502,IEC60335-1 / IEC60335-2-24, 2004/10B/EC standartlarýna

Detaylı

ADX-6007 ADX-7007 ADX-9007

ADX-6007 ADX-7007 ADX-9007 Cihazýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn fonksiyonlarýný yerine getirebilmesi için gerekli yedek

Detaylı

ECU4PA SERÝSÝ ACÝL DURUM AYDINLATMA KÝTLERÝ ÝÇÝN MONTAJ, ÇALIÞMA, TEST VE BAKIM TALÝMATI

ECU4PA SERÝSÝ ACÝL DURUM AYDINLATMA KÝTLERÝ ÝÇÝN MONTAJ, ÇALIÞMA, TEST VE BAKIM TALÝMATI CUPA RÝÝ ACÝ DURUM AYDIATMA KÝTRÝ ÝÇÝ MOTAJ, ÇAIÞMA, TT V BAKIM TAÝMATI DÝKKAT : Cihazýn en iyi biçimde monte edilebilmesi ve kullanýlabilmesi için bu yazýyý sonuna kadar dikkatle okuyun. Montaj aþamasý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K /00 TR (TR) Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu. Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K /00 TR (TR) Lütfen saklayýn 7201_8700_TR.fm Page 1 Tuesday, August 1, 2000 6:21 PM 7201 8700-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 7201_8700_TR.fm Page 2 Tuesday,

Detaylı

AZ KİRLİ ve YAĞMUR SULARI İÇİN DALGIÇ POMPALAR WSD, VXM ve SCM SERİLERİ KULLANIM KILAVUZU

AZ KİRLİ ve YAĞMUR SULARI İÇİN DALGIÇ POMPALAR WSD, VXM ve SCM SERİLERİ KULLANIM KILAVUZU AZ KİRLİ ve YAĞMUR SULARI İÇİN DALGIÇ POMPALAR WSD, VXM ve SCM SERİLERİ KULLANIM KILAVUZU Kod No: D.1.1.22 Kitap Baskı Tarihi: 270317 Revizyon: 270317 AZ KİRLİ ve YAĞMUR SULARI İÇİN DALGIÇ POMPALAR WSD,

Detaylı

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 TÜRKÇE Bu kabloyla, uyumlu bilgisayarýnýzla Nokia cihazý arasýnda verileri aktarabilir ve senkronize edebilirsiniz. Ayrýca, bilgisayardan ayný anda uyumlu Nokia cihazýnýzdaki

Detaylı

EQ Kapasitif Seviye Transmitterleri, endüstride yaygýn kullanýlan, kapasite ölçüm yöntemini kullanýr. Elektrod çubuðu ile tank duvarý arasýnda prosesi oluþturan malzeme nedeniyle deðiþen kapasiteyi ölçerek

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

BAL TENEKESÝ ISITMA HAVUZU KULLANMA KILAVUZU

BAL TENEKESÝ ISITMA HAVUZU KULLANMA KILAVUZU Bal Makinalarý ve Arýcýlýk Ekipmanlarý BAL TENEKESÝ ISITMA HAVUZU KULLANMA KILAVUZU MODEL 2 0 2 0 1 6 2 2 0 2 0 1 6 3 2 0 2 0 1 6 6 2 0 2 0 1 6 8 2 0 2 0 1 7 0 MADE IN TURKEY ÜRETÝM YILI / PRODUCTION YEAR

Detaylı

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 TÜRKÇE MD-3 stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazýnýzda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3,5 mm'lik stereo ses fiþi vardýr

Detaylı

Dalgıç Pompalar AL 6-8 KPS Serisi

Dalgıç Pompalar AL 6-8 KPS Serisi Dalgıç Pompalar AL 6-8 KPS Serisi Su, istediğiniz yerde! ALARKO, DALGIÇ POMPADA HER ZAMAN 1 NUMARA kullanım ve içme suyu alanında Her an kullanıma hazır Dertsiz Yatırımı kısa sürede geri ödeyen KESİNTİSİZ,

Detaylı

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý

Detaylı

Kod No: D.3.1.7 Kitap Baský Tarihi: 210512 Revizyon No: 210512

Kod No: D.3.1.7 Kitap Baský Tarihi: 210512 Revizyon No: 210512 Kod No: D.3.1.7 Kitap Baský Tarihi: 210512 Revizyon No: 210512 ALD ve ALDF 400-600 Serisi ALD ALDF 400-600 Serisi HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER 05 06 07 08 09 11 12 13 14 15 15 15 17 18 19 20

Detaylı

GÝRÝÞ. Bu kýlavuzda ALARKO Hava Perdelerine ait kullaným ve bakým bilgilerini bulacaksýnýz.

GÝRÝÞ. Bu kýlavuzda ALARKO Hava Perdelerine ait kullaným ve bakým bilgilerini bulacaksýnýz. GÝRÝÞ Bu kýlavuzda ALARKO Hava Perdelerine ait kullaným ve bakým bilgilerini bulacaksýnýz. Cihazýnýzý yüksek verimle ve ekonomik çalýþtýrmak, sorunsuz ve uzun süreli kullanmak için lütfen bu kýlavuzu dikkatle

Detaylı

HB 6 HB 9 HBD 9 F. Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu

HB 6 HB 9 HBD 9 F. Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu HB 6 HB 9 HBD 9 F Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER Bir Ariston ürününü seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Kullanýmý kolay ve emniyetli bir cihaza sahipsiniz. Öncelikle cihazýnýzýn kalitesini

Detaylı

4 DALGIÇ POMPA MOTORLARI HI-TECH SERİSİ KULLANIM KILAVUZU

4 DALGIÇ POMPA MOTORLARI HI-TECH SERİSİ KULLANIM KILAVUZU 4 DALGIÇ POMPA MOTORLARI HI-TECH SERİSİ KULLANIM KILAVUZU Kod No: D.1.1.21 Kitap Baskı Tarihi: 120117 Revizyon: 120117 4 DALGIÇ POMPA MOTORLARI HI-TECH SERİSİ KULLANIM KILAVUZU İÇİNDEKİLER Giriş Garanti

Detaylı

DALGIÇ POMPALAR ve MOTORLARI 4 DIAMOND KPS SERİSİ KULLANIM KILAVUZU

DALGIÇ POMPALAR ve MOTORLARI 4 DIAMOND KPS SERİSİ KULLANIM KILAVUZU DALGIÇ POMPALAR ve MOTORLARI 4 DIAMOND KPS SERİSİ KULLANIM KILAVUZU Kod No: D.1.1.20 Kitap Baskı Tarihi: 060117 Revizyon: 060117 DALGIÇ POMPALAR ve MOTORLARI 4 DIAMOND KPS SERİSİ KULLANIM KILAVUZU İÇİNDEKİLER

Detaylı

Duvar Tipi Davlumbaz Kullanma Kýlavuzu ADV 5150 ADV 5150 B ADV 5150 S ADV 5170 I ADV 5300

Duvar Tipi Davlumbaz Kullanma Kýlavuzu ADV 5150 ADV 5150 B ADV 5150 S ADV 5170 I ADV 5300 Duvar Tipi Davlumbaz Kullanma Kýlavuzu ADV 5150 ADV 5150 B ADV 5150 S ADV 5170 I ADV 5300 PCB içermez 3-4 5-9 10 11 14 Rev. 05.02.08 Davlumbazýnýzýn Davlumbazýnýzýn davlumbazýnýzý davlumbazýnýzý Davlumbazýnýz

Detaylı

DALGIÇ POMPALAR ve MOTORLARI 4 DIAMOND - YENİ SERİ KULLANIM KILAVUZU

DALGIÇ POMPALAR ve MOTORLARI 4 DIAMOND - YENİ SERİ KULLANIM KILAVUZU DALGIÇ POMPALAR ve MOTORLARI 4 DIAMOND Kullaným Kýlavuzu DALGIÇ POMPALAR ve MOTORLARI 4 DIAMOND - YENİ SERİ KULLANIM KILAVUZU Kod No: D.1.1.13 Kitap Baskı Tarihi: 271212 Revizyon: 271212 DALGIÇ POMPALAR

Detaylı

ALARKO Kanallý Tip Split Klima - SKY. Kullaným Kýlavuzu A.1.5-3 KK 00 06

ALARKO Kanallý Tip Split Klima - SKY. Kullaným Kýlavuzu A.1.5-3 KK 00 06 ALARKO Kanallý Tip Split Klima - SKY Kullaným Kýlavuzu A.1.5-3 KK 00 06 2 ÝÇÝNDEKÝLER 03 GÝRÝÞ 03 GARANTÝ ve SERVÝS 04 AÇIKLAMALAR 05 GÜVENLÝ KULLANIM ÝÇÝN 09 DOÐRU ve VERÝMLÝ KULLANIM ÝÇÝN 12 PARÇALAR

Detaylı

AL 6-7 - 8-10 - 14 SU KADAR DEĞERLİ

AL 6-7 - 8-10 - 14 SU KADAR DEĞERLİ Dalgıç Pompalar AL - - - 0 - SU KADAR DEĞERLİ NUMARA KESİNTİSİZ, KİȘİSEL TEK SU KAYNAĞIDIR pompaları ım ve içme yu alanında anıma hazır Dertsiz kısa sürede eri ödeyen KİȘİSEL AĞIDIR pompaları iyel tesis

Detaylı

BAL MUMU ERÝTME TEKNESÝ KULLANMA KILAVUZU

BAL MUMU ERÝTME TEKNESÝ KULLANMA KILAVUZU Bal Makinalarý ve Arýcýlýk Ekipmanlarý BAL MUMU ERÝTME TEKNESÝ KULLANMA KILAVUZU MODEL 2 0 1 7 0 2 0 2 0 11 0 2 5 ÜRETÝM YILI / PRODUCTION YEAR MADE IN TURKEY SERÝ NO / MASS NO Basým Tarihi2013 SUNUÞ Sayýn

Detaylı

BAL SUNUM VE DÝNLENDÝRME TANKI KULLANMA KILAVUZU

BAL SUNUM VE DÝNLENDÝRME TANKI KULLANMA KILAVUZU Bal Makinalarý ve Arýcýlýk Ekipmanlarý BAL SUNUM VE DÝNLENDÝRME TANKI KULLANMA KILAVUZU MODEL 2 0 111 7 2 2 0 111 0 0 2 0 111 7 0 ÜRETÝM YILI / PRODUCTION YEAR MADE IN TURKEY SERÝ NO / MASS NO Basým Tarihi

Detaylı

PÝS SU BORU VE EK PARÇALARI TEKNÝK BOYUTLAR KANALÝZASYON BORULARI

PÝS SU BORU VE EK PARÇALARI TEKNÝK BOYUTLAR KANALÝZASYON BORULARI PÝS SU BORU VE EK PARÇALARI TEKNÝK BOYUTLAR KANALÝZASYON BORULARI PÝLSA KANALÝZASYON BORULARI MEM TEK MUFLU AnmaÇapý (mm) Dýþ Çap S 2 S 4 S 8 d1 (mm) S1 (mm) S1 (mm) S1 (mm) Muf Ýç Çapý d2 (mm) Conta Yuvasý

Detaylı

Dalg ç Pompalar AL 6 KPS Serisi

Dalg ç Pompalar AL 6 KPS Serisi Dalg ç Pompalar AL KPS Serisi Su Su kadar de erli KALİTE EM SERTİFİKA. KG Türkiye nin. Büyük Gölü Alarko dan... Alarko, 97 y l ndan bu yana üretti i ellibinden fazla dalg ç pompa ile Türkiye ye Van Gölü

Detaylı

Ortak Anten Daðýtým Santrallarý

Ortak Anten Daðýtým Santrallarý Ortak Anten Daðýtým Santrallarý MA Serisi Ortak Anten Daðýtým Santrallarý MA 302 2 MA 303 3 MA 404 4 MA 465 5 Blok Diyagramlar 6 Örnek Uygulamalar 7 MA 302 2 Giriþli 2 Tanýtým MA302 Serisi Ortak Anten

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

Motor kademeleri ile otomasyon seviyeleri arasýnda akýllý baðlantý Akýllý Baðlantý Siemens tarafýndan geliþtirilen SIMOCODE-DP iþlemcilerin prozeslerinin hatasýz çalýþmasýný saðlamak için gerekli tüm temel

Detaylı

AIRFEL HERMETIK KOMBI ECOFEL DIGIFEL DIGIFEL DUO 2009 www.airfel.com 0216 444 999 0 AIRFEL Quality Management DIN Genel bilgi Airfel, s tma ve so utma sektöründeki çal þmalar na 1999 y l nda baþlad. K

Detaylı

GÜÇ KONDANSATÖRLERİ KULLANMA KILAVUZU

GÜÇ KONDANSATÖRLERİ KULLANMA KILAVUZU Türkiye den Dünya ya GÜÇ KONDANSATÖRLERİ KULLANMA KILAVUZU 1. GÜVENLİK Dikkat Etmeniz Gerekenler Kılavuzları okuyun Montajý gerçekleþtirmeden ve ilk kez çalýþtýrmadan önce, bu kýlavuzu okuyun. Güç kondansatörlerinin

Detaylı

Kod No: D.3.1.7 Kitap Baský Tarihi: 270208 Revizyon No: 270208

Kod No: D.3.1.7 Kitap Baský Tarihi: 270208 Revizyon No: 270208 Kod No: D.3.1.7 Kitap Baský Tarihi: 270208 Revizyon No: 270208 ALD ve ALDF 400-600 Serisi ALD ALDF 400-600 Serisi HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER 05 06 07 08 09 11 12 13 14 15 15 15 17 18 19 20

Detaylı

FLR Serisi Kaset Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu

FLR Serisi Kaset Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu FLR Serisi Kaset Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 190109 Kitap Baský Tarihi: 190109 Revizyon No: 0 FLR Serisi Kaset Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu . ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ Garanti

Detaylı

Moyenne température / Medium temperature : Ürün Seçim Verileri

Moyenne température / Medium temperature : Ürün Seçim Verileri Moyenne température / Medium temperature : MiniCold Ürün Seçim Verileri Bu kitap Carrier Profoid Minicold- Monoblocked Packaced Refrigeration Units kitabından Alarko Carrier EDM/ st tarafından düzenlenmiştir.

Detaylı

AKR3 - AKR4 AKR3/R - AKR4/R ÇÝFT TARAFLI HIZ REGÜLATÖRÜ VE UZAKTAN KUMANDALI HIZ REGÜLATÖRÜ MONTAJ, ÇALIÞTIRMA VE BAKIM KILAVUZU

AKR3 - AKR4 AKR3/R - AKR4/R ÇÝFT TARAFLI HIZ REGÜLATÖRÜ VE UZAKTAN KUMANDALI HIZ REGÜLATÖRÜ MONTAJ, ÇALIÞTIRMA VE BAKIM KILAVUZU 170 KUÞE 1000 BASKI MAT SELEFON ÖRNEK KÝTAP VAR ONA GÖRE BASILACAK 1000 ADET www.akarasansor.com AKR3 - AKR4 AKR3/R - AKR4/R ASANSÖR MOTOR MAKÝNA SAN. LTD. ÞTÝ. Selimpaþa Araptepe Mevkii Sanayi ve Depolama

Detaylı

DALGIÇ POMPALAR ve MOTORLARI 4 DIAMOND-P SERİSİ KULLANIM KILAVUZU

DALGIÇ POMPALAR ve MOTORLARI 4 DIAMOND-P SERİSİ KULLANIM KILAVUZU DALGIÇ POMPALAR ve MOTORLARI 4 DIAMOND Kullaným Kýlavuzu DALGIÇ POMPALAR ve MOTORLARI 4 DIAMOND-P SERİSİ KULLANIM KILAVUZU Kod No: D.1.1.15 Kitap Baskı Tarihi: 020415 Revizyon: 020415 DALGIÇ POMPALAR ve

Detaylı

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere)

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere) Genel Özellikler Hava perdeleri yüksek debili ve ince formlu hava akýmý saðlamak amacýyla üretilmiþlerdir. Kullanýlýþ amacý birbirinden farklý sýcaklýk deðerlerine sahip iki ortamý hareket serbestisi saðlayacak

Detaylı

TS EN ISO SNT. Tek Kademeli Norm Santrifüj Pompalar TS EN 733 ATEX SNT 01 04-10

TS EN ISO SNT. Tek Kademeli Norm Santrifüj Pompalar TS EN 733 ATEX SNT 01 04-10 TS EN ISO 995 Tek Kademeli Norm Santrifüj Pompalar TS EN 733 ATEX 1-1 Genel Bilgiler Basýlabilen Sývýlar pompalar aþýndýrýcý olmayan, içinde katý parçacýklar ve elyaf bulunmayan, temiz veya çok hafif kirli,

Detaylı

ELQ Kapasitif Seviye Transmitterleri, endüstride yaygýn kullanýlan, kapasite ölçüm yöntemini kullanýr. Elektrod çubuðu ile tank duvarý arasýnda prosesi oluþturan malzeme nedeniyle deðiþen kapasiteyi ölçerek

Detaylı

FLR Serisi Kanal Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu

FLR Serisi Kanal Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu FLR Serisi Kanal Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 220109 Kitap Baský Tarihi: 220109 Revizyon No: 0 FLR Serisi Kanal Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu . ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ Garanti

Detaylı

DALGIÇ POMPALAR ve MOTORLARI 4, 6, 7, 8, 10, 14 KULLANIM KILAVUZU

DALGIÇ POMPALAR ve MOTORLARI 4, 6, 7, 8, 10, 14 KULLANIM KILAVUZU DALGIÇ POMPALAR ve MOTORLARI DALGIÇ POMPALAR ve MOTORLARI 4, 6, 7, 8, 10, 14 4, 6, 8, 10, 14 Kullaným Kýlavuzu KULLANIM KILAVUZU Kod No: D.1.1.8 Kitap Baskı tarihi: 051212 Revizyon No: 051212 DALGIÇ POMPALAR

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-4

Nokia Mini Hoparlör MD-4 Nokia Mini Hoparlör MD-4 9252824/2 TÜRKÇE Bu küçük stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazinizda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3.5-mm'lik stereo

Detaylı

Metrik Porselen Sýr Pudra pompasý

Metrik Porselen Sýr Pudra pompasý Talimat Sayfasý P/N 73573D Turkish Metrik Porselen Sýr Pudra pompasý. Giriþ Bu talimat sayfasý, Metrik Porselen Sýr Pudra Pompasý. Pompa, verimliliði yüksek venturi tipi pudra pompasý. Akýþkanlaþtýrýlmýþ

Detaylı

7210 5200 10/2002 TR(TR)

7210 5200 10/2002 TR(TR) U22 K 720 5200 0/2002 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma kýlavuzu Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB22-/9/24/24K Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Ýçindekiler Emniyetle ilgili uyarýlar.............. 3

Detaylı

TS EN ISO SCP. Kimyasal Proses Pompalarý TS EN 22858 / ISO 2858 ATEX SCP 01 02-11

TS EN ISO SCP. Kimyasal Proses Pompalarý TS EN 22858 / ISO 2858 ATEX SCP 01 02-11 TS EN ISO 9905 Kimyasal Proses Pompalarý TS EN 225 / ISO 25 ATEX 01 02-11 Genel Bilgiler Basýlabilen Sývýlar Ýçinde katý parçacýklar ve elyaf bulunmayan, temiz veya az kirli, düþük viskoziteli sývýlarý

Detaylı

ANTEN 7dBi PC, Modem ve Eriþim Noktasý Ýçin ANT-107-OB ANT-107-O KULLANIM KILAVUZU VE GARANTÝ BELGESÝ ÝÇÝNDEKÝLER Masaüstü Standý...2 Duvar Montajý (Mýknatýslý Anten Altlýðý)...3 Vidalar Hakkýnda...6 Duvara

Detaylı

K U L L A N I C I E L K Ý T A B I

K U L L A N I C I E L K Ý T A B I K U L L A N I C I E L K Ý T A B I Kesme Hızı Kesme hýzý fonksiyonlarý: Kalýnlýk ve kesilecek olan madde Akým ayarýnýn deðeri Akým ayarý kesilmiþ kenarlarýn kalitesini etkiler. Kesimin geometrik

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 7 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting people ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn ticari markalarý veya tescilli ticari markalarýdýr.

Detaylı

AL SU KADAR DEĞERLİ

AL SU KADAR DEĞERLİ Dalgıç Pompalar AL - - - 0 - SU KADAR DEĞERLİ NUM Alarko dalgıç pompaları kullanım ve içme suyu alanında Her an kullanıma hazır Dertsiz Yatırımı kısa sürede geri ödeyen KESİNTİSİZ, KİŞİSEL TEK SU KAYNAĞIDIR

Detaylı

FLR Serisi Yer Tavan Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu

FLR Serisi Yer Tavan Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu FLR Serisi Yer Tavan Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 070910 Kitap Baský Tarihi: 070910 Revizyon No: 0 FLR Serisi Yer Tavan Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu . ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ

Detaylı

DALGIÇ POMPALAR ve MOTORLARI 4 DIAMOND-P SERİSİ KULLANIM KILAVUZU

DALGIÇ POMPALAR ve MOTORLARI 4 DIAMOND-P SERİSİ KULLANIM KILAVUZU DALGIÇ POMPALAR ve MOTORLARI DIAMOND-P SERİSİ KULLANIM KILAVUZU Kod No: D.1.1. Kitap Baskı Tarihi: 513 Revizyon: 513 DALGIÇ POMPALAR ve MOTORLARI DIAMOND-P SERİSİ Kullanım Kılavuzu İÇİNDEKİLER Giriş Garanti

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

SUYA HAYAT VEREN TEKNOLOJİ. Dalgıç Pompalar AL 6-8 KPS Serisi

SUYA HAYAT VEREN TEKNOLOJİ. Dalgıç Pompalar AL 6-8 KPS Serisi SUYA HAYAT VEREN TEKNOLOJİ Dalgıç Pompalar AL -8 KPS Serisi NUM Alarko dalgıç pompaları kullanım ve içme suyu alanında Her an kullanıma hazır Dertsiz Yatırımı kısa sürede geri ödeyen KESİNTİSİZ, KİŞİSEL

Detaylı

ELG ELG MANYETÝK BY-PASS SEVÝYE GÖSTERGESÝ. ELG ELGs ELGp ELGk ELGy ELGu

ELG ELG MANYETÝK BY-PASS SEVÝYE GÖSTERGESÝ. ELG ELGs ELGp ELGk ELGy ELGu manyetik by-pass seviye göstergeleri tank, kazan ve depolarýn dýþ veya üst yüzeylerine monte edilir. Seviyeyi kolaylýkla ve yüksek doðrulukla görme imkaný verir. Diðer mekanik yöntemli ölçüm sistemlerine

Detaylı

240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244

240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244 240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244 Uygulama Çok yönlü kullanýlan kontrol vanalarý,tek oturtmalý glob veya üç

Detaylı

Sirkülasyon Pompası Optima

Sirkülasyon Pompası Optima ECO DESIGN (TASARIM) Yönetmeliklerine Uygun ilk ve Tek Yerli Üretim Sirkülasyon Pompası Optima SİSTEMİN KALBİNDE EUP READY LOW ENERGY CONSUMPTION SAVE the NATURE yılı aşkın Alarko Sirkülasyon Pompası deneyimi

Detaylı

MA 302 (2 Giriþli) UHF SMATV VHFIII MA 303 (3 Giriþli) UHF-1 UHF-2 VHFIII MA 404 (4 Giriþli) 39 / B-I UHF-1 UHF-2 VHFIII MA 465 (5 Giriþli) DVB-T UHF-

MA 302 (2 Giriþli) UHF SMATV VHFIII MA 303 (3 Giriþli) UHF-1 UHF-2 VHFIII MA 404 (4 Giriþli) 39 / B-I UHF-1 UHF-2 VHFIII MA 465 (5 Giriþli) DVB-T UHF- Ortak Anten Daðýtým Santrallarý MA Serisi Ortak Anten Daðýtým Santrallarý 38 38 MA 302 40 MA 303 41 MA 404 42 MA 465 43 MA 302 (2 Giriþli) UHF SMATV VHFIII MA 303 (3 Giriþli) UHF-1 UHF-2 VHFIII MA 404

Detaylı

DALGIÇ POMPALAR SDP SUBMERSIBLE PUMPS SDP

DALGIÇ POMPALAR SDP SUBMERSIBLE PUMPS SDP DALGIÇ POMPALAR SDP 6-8 - 10-12 SUBMERSIBLE PUMPS SDP 6-8 - 10-12 Yüksek verim, Uzun ömür, Üstün kalite, TSE 11146 standardına uygun, NEMA standardındaki motorlara uygun, Kuyuya montajı kolay, Montaj maliyeti

Detaylı

RAV-SM-BT. KANAL TÝPÝ SPLÝT KLÝMA Kullaným Kýlavuzu ALARKO CARRIER

RAV-SM-BT. KANAL TÝPÝ SPLÝT KLÝMA Kullaným Kýlavuzu ALARKO CARRIER RAV-SM-BT KANAL TÝPÝ SPLÝT KLÝMA Kullaným Kýlavuzu ALARKO CARRIER Kitap Revizyon Tarihi:150205 Kitap Baský Tarihi:150205 Revizyon No: 0 TOSHIBA Kanal Tipi Split Klima RAV-SM-BT Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu EEE Yönetmeliðine Uygundur

Kullaným Kýlavuzu EEE Yönetmeliðine Uygundur FLR Serisi Duvar Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu EEE Yönetmeliðine Uygundur Kod No: B.1.2.6 Kitap Baský Tarihi:060110 Revizyon No: 060110 FLR Serisi Duvar Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu .. ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

RAV-SM-CT. TAVAN TÝPÝ SPLÝT KLÝMA Kullaným Kýlavuzu ALARKO CARRIER

RAV-SM-CT. TAVAN TÝPÝ SPLÝT KLÝMA Kullaným Kýlavuzu ALARKO CARRIER RAV-SM-CT TAVAN TÝPÝ SPLÝT KLÝMA Kullaným Kýlavuzu ALARKO CARRIER Kitap Revizyon Tarihi:080306 Kitap Baský Tarihi:080306 Revizyon No: 1 TOSHIBA Tavan Tipi Split Klima RAV-SM-CT Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

ULTRASONÝK SEVÝYE ÖLÇER ULM-53 Açýk veya kapalý tanklarda, çukurlarda, açýk kanal vb. yerlerde, sývýlarýn (kirli olsa bile), partikül ve yapýþkan ürünlerin sürekli seviye ölçümünde kullanýlýr. Ölçüm aralýðý

Detaylı

VZO ve VZOA SERÝSÝ YAKIT SAYAÇLARI TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU

VZO ve VZOA SERÝSÝ YAKIT SAYAÇLARI TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU VZO ve VZOA SERÝSÝ YAKIT SAYAÇLARI TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU LÜTFEN KILAVUZU OKUYUNUZ... Kahraman Ýthalat, Ýhraca t, Taahhüt ve Ticaret Lt d. Þ ti. Kazým Karabekir Caddes i No :95/36 Ýskitle r - ANKARA

Detaylı

SK 2400 On-Off Seviye Kontrolörü Montaj ve Kullanım Kitapçığı

SK 2400 On-Off Seviye Kontrolörü Montaj ve Kullanım Kitapçığı SK 2400 On-Off Seviye Kontrolörü Montaj ve Kullanım Kitapçığı SK 2400 MKK v10.02-tr 1 İÇİNDEKİLER 1. ÖNEMLİ NOTLAR... 3 2. TANIMLAMA... 4 3. TEKNİK ÖZELLİKLER... 5 4. MONTAJ ve KABLOLAMA... 5 4.1. Montaj...

Detaylı

HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX. Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý

HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX. Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý Montaj Uyarý! Aský noktalarýnýn (5 Dikdörtgen ufak delikler) veya zorunlu baðlama noktalarýnýn (8 yuvarlak matkap delikler)

Detaylı

Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK. Ýçindekiler

Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK. Ýçindekiler Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK Türkçe, 1 Ýçindekiler Montaj, 13-16 Yerleþim Elektrik baðlantýsý Gaz baðlantýsý Veri tablosu Gaz beki ve hortum baþý özellikleri Cihazýn tanýtýmý, 17 Genel görünüm Çalýþtýrma

Detaylı

ALK ALD 400-600 HÝDROFOR. Kullaným Kýlavuzu

ALK ALD 400-600 HÝDROFOR. Kullaným Kýlavuzu ALK Serisi ALD 400-600 Serisi ALK ALD 400-600 HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 030805 Kitap Baský Tarihi: 030805 Revizyon No: 6 ÝÇÝNDEKÝLER 05 06 07 08 09 11 12 13 14 15 15 15 17 17 18

Detaylı

50 Hz. Z855, Z875 Z895, Z8125 Serisi 8" DALGIÇ TÝP ELEKTRÝKLÝ POMPALAR

50 Hz. Z855, Z875 Z895, Z8125 Serisi 8 DALGIÇ TÝP ELEKTRÝKLÝ POMPALAR 50 Hz Z855, Z875 Z895, Z8125 Serisi 8" DALGIÇ TÝP ELEKTRÝKLÝ POMPALAR Kod 191005961 Rev.A Baský 06/2008 Z855, Z875, Z895, Z8125 SERÝLERÝ 50 Hz de HÝDROLÝK PERFORMANS ARALIÐI BASKI 06-2008 2 ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

8 port 10/100 Mbps Ethernet Switch NSW-108 KULLANIM KILAVUZU VE GARANTÝ BELGESÝ Bu doküman AirTies Kablosuz Ýletiþim Sanayi ve Dýþ Ticaret A.Þ. tarafýndan hazýrlanmýþ olup, tüm haklarý saklýdýr. Kýlavuza

Detaylı