Kullaným Kýlavuzu EEE Yönetmeliðine Uygundur

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kullaným Kýlavuzu EEE Yönetmeliðine Uygundur"

Transkript

1 FLR Serisi Duvar Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu EEE Yönetmeliðine Uygundur

2 Kod No: B Kitap Baský Tarihi: Revizyon No:

3 FLR Serisi Duvar Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu

4 ..

5 ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ Garanti ve Servis Ürünlerin Görünüþü Güvenlik Uyarýlarý Güvenli Kullaným Ýçin Uyarýlar Klimanýn Güvenliði Ýçin Uyarýlar Doðru ve Verimli Kullaným Ýçin Uyarýlar Doðru Yerleþtirme Ýçin Uyarýlar Ana Parçalar Kontrolörler - Yedek Kontrolör - Uzaktan Kumanda ve LCD Ekran - Soðutma Modunda Çalýþma - Isýtma Modunda Çalýþma - Nem Alma Modunda Çalýþma - AUTO Modunda Çalýþma - Timer Modunda Çalýþma - Sleep Modunda Çalýþma - Dikkat Edilecek Hususlar

6 - Pillerin Deðiþtirilmesi Uzaktan Kumanda Ýle Çalýþtýrma - Soðutma Çalýþmasý - Nem Alma Çalýþmasý - Fan Çalýþmasý - Isýtma Çalýþmasý - Sleep Ýþlevi - Panjur Ýþlevi Bakým Ýþlemleri - Klima ve Filtrenin Temizlenmesi - Klimayý Uzun Süre Kullanmayacaksanýz - Mevsimsel Dönemlerde Kontrol Arýza - Servis Çaðýrmadan Önce - Arýzalar ve Nedenleri

7 5 GÝRÝÞ Evinizde/iþyerinizde hava koþullandýrma gereksiniminiz için ALARKO'yu seçtiðiniz için teþekkür ederiz. ALARKO, yarým yüzyýla yaklaþan deneyimi, yurt çapýnda yaygýn bayi ve servis aðý ile sürekli hizmetinizdedir. Herhangi bir sorununuzda ALARKO'ya baþvurmanýzý rica ederiz. Bu kullanma kýlavuzunda FLAIR FLR 09, 12, 18 ve 24 AA duvar tipi split klimalarýn teknik özelliklerini ve iþlevlerini, tanýtýcý bilgilerini, çalýþtýrýlmasý ve bakýmýna iliþkin açýklamalarý bulacaksýnýz. Bu kýlavuz, kullanýcý için sürekli baþvuru kaynaðý olacak þekilde hazýrlanmýþtýr. Cihazýnýzýn ayrýlmaz parçasýdýr. Lütfen dikkatle koruyunuz. DÝKKAT! Klimanýzý çalýþtýrmadan önce kullanma kýlavuzunu lütfen dikkatle inceleyiniz. Herhangi bir sorunuz olursa klimaný zýn ilk çalýþtýrmasýný yapacak olan ALARKO YETKÝLÝ SERVÝSÝ'ne sorunuz. Bu cihaz sadece tasarým amaçlarýna ve teknik özelliklerine uygun koþullarda çalýþtýrýlabilir. Bu cihazlar ortam havasýný klimatize etmek amacýyla tasarlanmýþlardýr. Bu amaç dýþýnda kullanýldýðýnda can ve mal kaybý meydana gelebilir. Bu cihazla elektrikle çalþýþan cihazlardýr. Cihazla ilgili herhangi bir iþlem yapýlýrken elektrikli cihazlara iliþkin düzenlemelere titizlikle uyulmalýdýr. Bu cihazlarýn teknolojisi kullanýcýnýn Kullaným Kýlavuzu nda sözü edilen çalýþtýrma ve bakým iþlemleri dýþýnda cihaza herhangi bir müdahalede bulunmamalýdýr. Aksi halde can ve mal kaybý meydana gelebilir. Cihazdan verimli ve saðlýklý biçimde yararlanabilmek için bu kitapta sözü edilen çalýþtýma kurallarýna titizlikle uyulmalýdýr.

8 6 GARANTÝ ve SERVÝS Bu kýlavuz FLAIR - FLR modeli duvar tipi split klimalarýn bütün tipleri için geçerlidir. Bu kullaným kýlavuzunda belirtilen esaslara, uyarýlara ve standartlara uyulmak koþuluyla salon tipi split klimalar malzeme ve imalat hatalarýna karþý 3 (üç) yýl ALARKO CARRIER garantisindedir. Garanti koþullarý, ilgili yasa hükümlerine uygun olarak cihazla birlikte verilen Garanti Belgesi üzerinde açýklanmýþtýr. Lütfen bu bilgileri dikkatle inceleyiniz. Ürün Garanti Belgesi, cihazý satýn aldýðýnýz ALARKO CARRIER yetkili satýcýsý tarafýndan doldurulup, kaþelenecek ve size imzalattýrýlacaktýr. Daha sonra bir parçasý size verilecek, öteki parçasý ise ALARKO CARRIER Müþteri Hizmetleri Müdürlüðüne gönderilecektir. Sizdeki Garanti Belgesi ni, servis iþlemleri sýrasýnda garanti iþlemlerinin yapýlabilmesi için yetkili servis elemanýna göstermek için korumalý ve el altýnda bulundurmalýsýnýz. Cihazýn bakýmý son derece basittir. Ancak arýza durumunda onarým için yetkilendirilmiþ olan ALARKO CARRIER servisini bu kýlavuzun eki olarak verilen ALARKO CARRIER Yetkili Servisleri Adres Listesi kitapçýðýnda bulabilirsiniz. Garanti iþlemleri, ancak ALARKO CARRIER yetkili servislerinin yapacaðý iþlemler için geçerlidir. Uzman olmayan, yetkisiz kiþilerin ürüne yapacaklarý müdahaleden üretici ve satýcý þirketler sorumlu deðildir. Bu nedenle, lütfen ürününüzle ilgili en ufak sorununuzda ALARKO CARRIER yetkili servisini arayýnýz. Yetkili servislerimiz her an hizmetinizdedir. FLAIR- FLR klimalarý, size uzun yýllar sorunsuz hizmet edebilecek üstün teknolojiye ve kaliteli malzemeye sahiptir. Bu cihazlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý tarafýndan belirlenen minimum kullaným ömrü 10 (on) yýldýr. Ýlgili yasa gereði üretici ve satýcý firmalar bu süre içinde cihaza servis yapýlmasýný ve yedek parça saðlanmasýný taahüt ederler. ALARKO CARRIER Yetkili Servislerinin ücret tarifesi ve yedek parça fiatlarý listeler halinde belirlenmiþtir. Servis iþlemleri sýrasýnda listeler inceleyebilirsiniz. Sorun çýkmasý halinde bu kýlavuzun arka kapaðýnda adres ve telefonlarý verilen ALARKO CARRIER Müþteri Hizmetleri Müdürlüklerine baþ vurabilirsiniz.

9 7 CÝHAZLARIN GENEL GÖRÜNÜMÜ FLR 09, 12, 18, 24 AA Ýç Ünite Uzaktan Kumanda Dýþ Ünite

10 8 GÜVENLÝK UYARILARI Bu bölümdeki bilgiler cihazýnýzý doðru, güvenli ve verimli kullanmanýz için hazýrlanmýþtýr. Klimanýzý kullanmadan önce bu bölümü dikkatle okuyunuz. Bu kýlavuzda geçen DÝKKAT ve UYARI sözcükleri aþaðýdaki anlamlarda kullanýlmýþtýr: DÝKKAT! Bu iþaret, belirtilen koþullara uygun olarak hareket edilmediðinde kullanýcý için hayati tehlikelere, klimanýz için ciddi hasarlara yol açabilecek iþlemleri gösterir. UYARI! Bu iþaret, belirtilen koþullara uygun olarak hareket edilmediðinde kullanýcýya, cihaza ya da eþyalara zarar verebilecek iþlemleri gösterir.! EVET! Bu iþaret, mutlaka yapýlmasý ya da dikkate alýnmasý gereken iþlem ve bilgileri gösterir. HAYIR! Bu iþaret, kesinlikle yapýlmamasý gereken iþlem ve bilgileri gösterir. SERVÝS! Bu iþaret, servisin yapmasý gereken iþlemleri ya da kullanýcýnýn servise baþvurmasý gereken durumlarý gösterir. ELEKTRÝK! Bu iþaret, elektrikle ilgili iþlemlerde özellikle dikkat edilmesi gereken hususlarý gösterir.

11 9 GÜVENLÝ KULLANIM ÝÇÝN DÝKKAT Cihazýnýzý kendiniz monte etmeyin. Tüm montaj ve baðlantý iþlemleri Yetkili Servis tarafýndan yapýlmalýdýr. Cihazýnýzý topraklama hattýna baðlamadan kullanmayýn. Tüm montaj ve baðlantý iþlemleri Yetkili Servis tarafýndan yapýlmalýdýr. Kapalý Cihazýnýzý uzun süre kullanmayacaksanýz fiþini çekin ve güç baðlantýsýný kapatýn.!! Tüm onarým iþleri için Yetkili Servis elemanýna baþvurunuz. Tehlikeli bir elektrik akýmýna maruz kalmamak için cihazýn parçalarýný çýkarmak ya da bakým ve onarýmýný yapmak gibi iþlemleri kendiniz yapmaya çalýþmayýnýz. Bu cihazýn teknolojisi ve parçalarý, kullanýcýnýn bakým ve onarým yapmasýna uygun deðildir. Arýza durumunda (yanýk kokusu, vb.) cihazý hemen kapatýn, elektrik beslemesini kesin ve yetkili servis elemanýna danýþýn. Klimanýzýn yakýnýnda tutuþabilir maddeler bulundurmayýn, bu maddeleri kullanmayýn. Klimanýzý Islak bezle temizlemeyin. Fiþ ve prizler ýslak elle dokunmayýn. Tehlike Çocuklarýn cihazýnýzýn iç ve dýþ ünitesine, ulaþmamasý için gerekli önlemleri alýnýz. Beklenmedik kazalara neden olabilir. Klimanýzý doðrudan suyla temas ettirmeyin. Elektrik yalýtýmý zarar görebilir, elektrik çarpabilir.

12 10 GÜVENLÝ KULLANIM ÝÇÝN UYARILAR! Taþýnýrken, cihazýn sökülmesi ve yeniden yerleþtirilmesi için yetkili servis elemanýna baþvurunuz. Elektrik fiþinin prize iyice takýlý olduðundan emin olun. Klimanýzý fiþi takýp/ çýkararak ya da devre kesiciyi açýp/ kapatarak çalýþtýrmayýn/ durdurmayýn. Klimanýza güç beslemesini çoklu prizlerden yapmayýn.. Elektrik kablosuna zarar vermemeye dikkat ediniz. Elektrik kablosunun üzerine aðýr cisimler koymayýnýz. Bu tür uygulamalar yalýtýma zarar vererek yangýn ya da elektrik çarpmasýna neden olabilir. Klimanýzý elektrik kablosundan çekip fiþi çýkararak kapatmayýn. DÝKKAT! YÜKSEK SICAKLIK Isýtma iþlemi sýrasýnda baðlantý vanalarý ýsýnýr. Bu vanalara dokunmayýn. Yanýklara neden olabilir.! Klimanýzýn elektrik kablosu zarar gördüðünde, güvenlik açýsýndan tehlikeli bir duruma yol açmamak için yetkili servis elemaný tarafýndan deðiþtirilmesi gerekir. PÝLLERÝ RASTGELE ATMAYIN! Çocuklarýn kumanda cihazýnýn pillerini aðýzlarýna deðdirmelerini engelleyin. Ellerini bol su ile yýkayýn. Pilleri ortada býrakmayýn. Çevre koþullarýna uygun olarak atýn. Çocuklar ortada kalmýþ pilleri yutabilir. Pil yutulduðunda çok zararlý olabilir. Hemen bir doktora baþvurunuz.

13 11 KLÝMANIZIN GÜVENLÝÐÝ ÝÇÝN UYARILAR Hava giriþ veya çýkýþ panjurlarýna parmaðýnýzý ya da baþka nesneleri sokmayýnýz. Cihazýn içinde yüksek hýzda bir fan çalýþtýðý için yaralanabilirsiniz. Küçük çocuklara özellikle dikkat ediniz.! DÝKKAT! ÝÇÝLMEZ... Klimadan akan suyu içmeyiniz, temizlik için kullanmayýnýz.! Kapalý Klimanýzý temizlerken mutlaka elektrik güç beslemesini kapatýn. Cihazýnýzý uzun bir süre kullanmayacak- sanýz uzaktan kumanda ünitesinin pillerini çýkarýnýz. Pilin akmasýyla doðabilecek zararlarý önlemek için pilleri çýkarýnýz. Akan pil cildinize, gözlerinize ya da aðzýnýza deðdiðinde hemen bol suyla yýkayýnýz ve doktora baþvurunuz. Klimanýzdan ve dýþ ünitesinden anormal titreþimler ve ses gelirse montajýnýn saðlam olup olmadýðýný kontrol edin. Sallanma, çatlama, kýrýlma vb varsa yetkili servise baþvurun. Dýþ ünite insanlarýn ve özellikle çocuklarýn kolaylýkla eriþebilecekleri yerlere konulmuþsa, çocukklarýn üniteyi sallayarak, vurarak ya da üzerine çýkarak zarar vermeleri olasýlýðýna karþý önlem alýn. Hava çýkýþ ve hava giriþ panjurlarýnýn önünü kapatmayýn. Cihazýnýz þömine ya da benzeri bir ýsýtýcý aygýta yakýn olmamalýdýr.

14 12 DOÐRU ve VERÝMLÝ KULLANIM ÝÇÝN UYARILAR Soðuk hava akýmýnýn önünde uzun süre kalmayýný. Uzun süre doðrudan soðuk hava akýmýna maruz kalmak saðlýðýnýza zarar verebilir. Yatmadan önce ve çocuklarýn, yaþlýlarýn ya da hastalarýn kaldýðý odalarda özellikle dikkatli olun. Hayvan ya da bitkileri doðrudan hava akýmýnýn karþýsýnda býrakmayýnýz. Uzun süre doðrudan sýcak ya da soðuk hava akýmýna maruz kalmak bitki ve hayvanlara zarar verebilir. Kullaným sýrasýnda arada bir odayý havalandýrýnýz. Özellikle klimayla birlikte bir baþka ýsýtma cihazý kullanýlýyorsa, yeterli havalandýrma saðlamaya özen gösteriniz.!! Hava filtresini takmadan ya da kirli filtre ile cihazýnýzý çalýþtýrmayýnýz.! Zaman ayarýný ya da sleep konumu seçimini doðru yapýn. Ýç üniteyi ve uzaktan kumandayý televizyon ve radyolardan en az bir metre uzaða yerleþtiriniz. Sinyal radyasyonu sistemi olumsuz etkileyip arýzaya neden olabilir. Klimanýza doðrudan güneþ ýþýðý geliyorsa perde veya panjur kullanýnýz. Klimanýn bulunduðu ortama girip çýkarken kapýlarý uzun süre açýk býrakmayýn.

15 13 DOÐRU ve VERÝMLÝ KULLANIM ÝÇÝN UYARILAR Klimanýzýn yakýnýnda buhar çýkaran cihazlar bulunmamalýdýr. Soðutma sýrasýnda iç ortamda su damlacýklarý oluþabilir. Eðer ayný ortamda açýk yanmalý baþka bir ýsýtýcý cihaz varsa klimanýzýn hava üflemesini doðrudan ýsýtýcý cihaz üzerine yönlendirmeyin. Sönme ya da parlama olabilir.! OK Klimanýzý uygun iç ortam sýcaklýðýna ayarlayýnýz.! Klimanýzýn hava akýþ yönünü doðru ayarlayýn.! Klimanýzý kýþýn uzun bir süre kullanmadýðýnýzda yeniden çalýþtýrken elektrik anahtarýný cihazý çalýþtýrmadan en az 12 saat önce açýnýz. Böylece cihaz daha uzun süre ve düzgün çalýþabilecektir. DOÐRU YERLEÞTÝRME ÝÇÝN UYARILAR! Klimanýz nereye yerleþtirilmiþ? Klima cihazlarý aþýrý nemli (banyo vb), parlayýcý ya da aþýrý korozif gazlarýn bulunduðu ortamlara, yüksek frekans yayan cihazlarýn (kaynak makinasý, týbbi cihazlar vb.) yakýnlarýna yerleþtirilmemelidir.

16 14 ANA PARÇALAR- FLR 09, 12, 18, 24 AA ÝÇ Ünite Hava giriþi Hava çýkýþý DIÞ Ünite Hava giriþi (1) Güç Kablosu (2) Ön Panel (3) Filtre (4) Panjur (5) Geçiþ Borusu (6) Selenoid Bant (7) Baðlantý Borularý (8) (9) Drenaj Borusu Uzaktan kumanda (8) Hava çýkýþý

17 YEDEK KONTROLÖR ve GÖSTERGE LAMBALARI 15 FLR 09, 12, 18, 24 AA Yedek Kontrolör Yedek Kontrolör Yedek Kontrolör TEST AUTO RUN Ýþlevi TEST konumunda kompresör hemen devreye girer ve ünite soðutmada çalýþmaya baþlar. Bu konum fabrikada ya da servis elemaný tarafýndan cihazý test etmek için kullanýlýr. AUTO konumunda ünite uzaktan kumanda ile çalýþtýrýlamaz, enerji gelince otomatik olarak çalýþmaya baþlar. RUN konumunda ünite uzaktan kumanda ile çalýþtýrýlýr. Normal çalýþtýrmalar için bu mod seçilmiþtir. Isýtma Soðutma RUN Ayar Sýcaklýðý Nem Alma

18 16 UZAKTAN KUMANDA ve LCD EKRAN Sinyal iletim bölümü MODE (Çalýþma Modu) peþpeþe basýlarak aþaðýdaki Otomatik, Soðutma, Nem Alma, Fan, Isýtma modlarýndan birisi seçilir. ON/OFF (Açma/Kapama) Basýlýnca klima açýlýr, tekrar basýldýðýnda kapanýr. TEMP. (Sýcaklýk) + ya her basýþta sýcaklýk bir derece artar. - ye her basýþta sýcaklýk bir derece azalýr. Soðutma, Isýtma ve Nem Alma modlarýnda 16 ºC - 30 ºC arasýnda seçim yapýlabilir. FAN Basýlýnca fanýn hýzý sýrayla aþaðýdaki konumlardan birine ayarlanýr. SWING (Süpürme) Basýlýnca panjurlar otomatik olarak yukarý aþaðý hareket ederler. Tekrar basýldýðýnda dururlar. TEMP Basýlýnca iç ortam ve dýþ ortam sýcaklýk ayar deðeri seçilebilir.

19 17 UZAKTAN KUMANDA ve LCD EKRAN LCD (Likit Kristal Ekran) Bütün ayarlamalar burada görüntülenir. CLOCK (Saat) Bu tuþa basýlarak ekranda saat görüntülenebilir. Saat ayarý için +, - tuþlarý kullanýlýr. BLOW Klima kapatýldýktan sonra iç ünite fanýnýn max. 10 dk. en düþük fan hýzýnda çalýþarak bataryayý kurutmasý saðlanýr. Böylece küf oluþumu engellenir. TURBO Hýzlý ýsýtma ya da soðutmaya ihtiyaç duyulduðunda Turbo tuþuna basýlarak fan hýzý maksimuma ayarlanýr. TIMER (Timer) Çalýþma sýrasýnda basýldýðýnda 24 saat içerisinde seçilen süre sonunda klimanýn otomatik kapanmasý saðlanýr. Timer Ýptal LIGHT Basýldýðýnda kumandanýn ýþýklarýný açar. SLEEP (Uyku Modu) Basýldýðýnda Sleep modu devreye girer, ekranda simgesi görünür. Tekrar basýldýðýnda devreden çýkar.

20 18 SOÐUTMA MODUNDA ÇALIÞMA 1. ON/OFF butonuna basarak klimayý açýn. 2. MODE butonuna basarak soðutma konumunu seçin. 4. FAN butonuna basarak fan hýzýný seçin. 5. +, - butonlarýna basarak uygun sýcaklýðý seçin. 3. SWING butonuna basarak panjurlarýn otomatik hareket etmesini saðlayýn. Soðutma konumunda ayar sýcaklýðý oda sýcaklýðýndan yüksek ise klima çalýþmaz. Ayar sýcaklýðý oda sýcaklýðýndan düþük ise klima oda sýcaklýðýný ayar sýcaklýðýna düþürene kadar çalýþýr.

21 19 ISITMA MODUNDA ÇALIÞMA 1. ON/OFF butonuna basarak klimayý açýn. 4. FAN butonuna basarak fan hýzýný seçin. 2. MODE butonuna basarak ýsýtma konumunu seçin. 5. +, - butonlarýna basarak uygun sýcaklýðý seçin. 3. SWING butonuna basarak panjurlarýn otomatik hareket etmesini saðlayýn. Isýtma konumunda ayar sýcaklýðý oda sýcaklýðýndan düþük ise klima çalýþmaz, panjurlar yatay süpürme yapar. Ayar sýcaklýðý oda sýcaklýðýndan yüksek ise klima oda sýcaklýðýný ayar sýcaklýðýna çýkarana kadar çalýþýr.

22 20 NEM ALMA MODUNDA ÇALIÞMA 1. ON/OFF butonuna basarak klimayý açýn. 2. MODE butonuna basarak nem alma konumunu seçin. Bu modda fan hýzý deðiþtirilemez 4. +, - butonlarýna basarak uygun sýcaklýðý seçin. 3. SWING butonuna basarak panjurlarýn otomatik hareket etmesini saðlayýn. Nem alma konumunda ayar sýcaklýðý oda sýcaklýðýndan yüksek ise klima çalýþmaz. Oda sýcaklýðý ayar sýcaklýðýnýn 2 ºC üstünde veya altýnda ise nem alma modu devreye girer, oda sýcaklýðý ayar sýcaklýðýndan yüksek olsa bile soðutma yapýlmaz.

23 21 AUTO MODUNDA ÇALIÞMA 1. ON/OFF butonuna basarak klimayý açýn. 2. MODE butonuna basarak AUTO konumunu seçin. Oda sýcaklýðýna baðlý olarak microcomputer, konumlarýndan birini en iyi sonucu verecek þekilde seçer. AUTO konumunda stndart soðutma sýcaklýðý 25 ºC ve ýsýtma sýcaklýðý 20 ºC dir.

24 22 TIMER MODUNDA ÇALIÞMA TIMER Klima kapalý iken basýldýðýnda 24 saat içerisinde yarýmþar saat ara ile seçilebilen süre sonunda klimanýn otomatik çalýþmasý saðlanýr. Timer Ýptal

25 23 SLEEP (UYKU) MODUNDA ÇALIÞMA 1. ON/OFF butonuna basarak klimayý açýn. 4. FAN butonuna basarak fan hýzýný seçin. 6. SLEEP butonuna basarak çalýþmayý baþlatýn. 2. MODE butonuna basarak,, konumlarýndan birini seçin. 5. +, - butonlarýna basarak uygun sýcaklýðý seçin. 3. SWING butonuna basarak panjurlarýn otomatik hareket etmesini saðlayýn. Soðutma veya Nem Alma konumunda Sleep (uyku) modu devreye alýnýrsa sýcaklýk 1 saatte 1 ºC azalýr. Eðer Isýtma modunda Sleep (uyku) modu devreye alýnýrsa sýcaklýk 1 saatte 1 ºC artar (en fazla 2 ºC artar).

26 24 Uzaktan Kumanda da Dikkat Edilecek Hususlar Klima cihazýyla uzaktan kumanda cihazý arasýnda bir duvar, perde ya da benzeri bir cisim varsa, sinyaller tam olarak iletilemez. Güçlü ýþýk kaynaklarý kumanda cihazýnýn çalýþmasýný etkileyebilir. Uzaktan kumanda cihazýnýnýn, doðrudan güneþ ýþýðý ya da ýsýtma aracý gibi kaynaklardan gelebilecek sýcaklýklara maruz kalmasýna engel olunuz. Kumanda cihazýnýn üzerine aðýr bir cisim koymayýnýz. Pencereden gelen kuvvetli güneþ ýþýðý kumanda cihazýnýn çalýþmasýný etkiler. Uzaktan kumanda cihazý bir baþka elektrikli cihazý daha çalýþtýrýyorsa, bu cihazý kaldýrýnýz ya da yetkili servis elemanýna danýþýnýz. Kumanda cihazýný yere sertçe býrakmayýnýz, düþürmeyiniz ve çarpmayýnýz. Cihazý su sýçramalarýndan ve ýslanmaktan koruyunuz.

27 25 PÝLLERÝN DEÐÝÞTÝRÝLMESÝ Uzaktan kumandanýn arka tarafýnda pillerin bulunduðu bölmenin kapaðýný iþaretine basýp, ileriye doðru iterek açýn. Ýki adet pili, pil yuvasý içinde gösterilen + / - iþaretlerine dikkat ederek yuvalarýna yerleþtirin. Ön taraftaki LCD ekrana bakýn. Ekranda, bir süre, bütün iþaretler görünür ve CL yanýp söner. Piller doðru olarak takýlmýþtýr. Daha sonra saat dýþýnda bütün iþaretler kaybolur. Pil yuvasý kapaðýný yerine takýn. NOTLAR: Kullanýlan piller AAA (No 7) 1,5 V olmasýný öneririz. Eski bir pille yeni bir pili birlikte kullanmayýn. Farklý tip ve markalarda pilleri birlikte kullanmayýn. Eðer uzaktan kumanda iki aydan daha uzun bir süre kullanýlmamýþsa pillerini deðiþtirin.

28 26 UZAKTAN KUMANDA ÝLE ÇALIÞTIRMA Start Çalýþtýrma konumunun seçimi Sýcaklýk ayarý Fan hýzý seçimi Uzaktan kumandayý üniteye doðru tutarak ON/ OFF butonuna basýn. O andaki konfor ihtiyacýnýza göre COOL, HEAT, DRY, FAN butonlarýndan birisini seçin. + ve - tuþlarýna basarak sýcaklýðý ayarlayýn. Sýcaklýk ayarý sadece ýsýtma ve soðutma konumlarý için, C arasýnda yapýlabilir. FAN butonuna basarak fan hýzýný seçin. Fan hýzý kademeleri, ekranda aþaðýdaki gibi görünür: Düþük hýz Orta hýz Yüksek hýz AUTO modunda AUTO FAN yazýsý görünür. Hava yönü seçimi. Konfor ihtiyacýnýza göre SWING butonu ile panjurlarý ayarlayarak havayý istediðiniz yöne yönlendirin.

29 27 SOÐUTMA ÇALIÞMASI ON/OFF butonuna basarak klimayý açýn. MODE butonuna basarak (soðutma) konumunu seçin. +,- tuþlarý ile istediðiniz konfor sýcaklýðýný ayarlayýn. FAN butonuna basarak istediðiniz fan hýzýný seçin. SWING butonuna basarak hava akýþ yönünü ayarlayýn. Eðer odadaki nem oraný çok yüksekse (%80 nin üzerinde) panjurlarýn dýþ yüzeylerinde su yoðuþmasý oluþabilir. Bu durumda klimanýzý yüksek hýzda çalýþtýrýn. Oda sýcaklýðý çok düþükse yeþil lamba yanýp söner. Ünite emniyet devreleri tarafýndan korumaya alýnýr ve durur. NEM ALMA ÇALIÞMASI ON/OFF butonuna basarak klimayý açýn. MODE butonuna basarak (nem alma) konumunu seçin. SWING butonuna basarak hava akýþ yönünü ayarlayýn. Nem alma konumunda, klima ON/OFF çalýþýr ve ON/OFF zamaný otomatik olarak kontrol edilir. Nem alma konumunda fan düþük hýzda çalýþýr. Dolayýsýyla FAN butonu aktif deðildir. Nem alma modunda ekranda sýcaklýk görünmez ve +, - tuþlarý aktif deðildir. Sýcaklýk 15 o C den daha düþükse kurutma konumu çalýþtýrýlamaz. Kurutma konumunda sýcaklýk ayar deðerleri ekranda görünmez. SLEEP konumu aktif deðildir.

30 28 FAN ÇALIÞMASI ON/OFF butonuna basarak klimayý açýn. MODE butonuna basarak (fan) konumunu seçin. SWING butonuna basarak hava akýþ yönünü ayarlayýn. FAN butonuna basarak Düþük- Orta- Yüksek- Auto hýz seçeneklerinden birini seçin. Auto seçilirse mikroprosesör, oda sýcaklýk ve ayar sýcaklýðýna göre panjur hýzlarýný Düþük- Orta- Yüksek kademeler arasýnda otomatik olarak ayarlar. FAN konumunda SLEEP konumu aktif deðildir. Bu konumda oda sýcaklýðý ayarlanamaz. ISITMA ÇALIÞMASI ON/OFF butonuna basarak klimayý açýn. MODE butonuna basarak ýsýtma konumunu seçin. +, - tuþlarý ile istediðiniz konfor sýcaklýðýný ayarlayýn. FAN butonuna basarak istediðiniz fan hýzýný seçin. SWING butonuna basarak hava akýþ yönünü ayarlayýn. Isýtma konumunda klima ayar deðeri oda sýcaklýðýndan yüksek olmalýdýr, aksi halde klima devreye girmez. Çalýþmanýn baþlangýcýnda klimanýn soðuk hava üflememesi için fan kýsa bir süre sonra çalýþmaya baþlar. Isýtma konumunda defrost otomatik olarak kontrol edilir. Defrost iþlemi sýrasýnda ünitenin üzerindeki yeþil ýþýk yanar. Defrost sýrasýnda kompresör çalýþýr, iç ünite faný ve dýþ ünite durur. Defrost iþlemi tamamlandýktan sonra klima normal çalýþmasýna tekrar baþlar. Yeþil lamba yanýp sönerse ve klima durursa boru sýcaklýklarý çok yükselmiþtir ve ünite korumaya alýnmýþtýr. Bunlar normal iþlemlerdir. Boru sýcaklýklarý normale döndüðünde klima tekrar çalýþmaya baþlar. SLEEP ÝÞLEVÝ Otomatik, ýsýtma ve soðutmada SLEEP konumu, enerjiden tasarruf edilmesini saðlayan çok kullanýþlý bir iþleve sahiptir. SLEEP butonuna basýn. Klimanýz ýsýtma ve soðutma iþlevlerini ekonomik olarak saðlayacaktýr.

31 29 PANJUR ÝÞLEVÝ SWING butonuna basýlarak havanýn dikey yöndeki hareketini düzenleyen dikey panjurlarýn konumu ayarlanýr. Panjur hareket eder ve yukarý-aþaðý süpürme hareketi yapar. SWING butonuna tekrar basýldýðýnda süpürme hareketi durur. Panjur, havanýn yönünü istediðiniz konumda sabit olarak yönlendirir. Yatay panjurlarýn yönü, yandaki þekildeki gibi elle ayarlanýr. UYARI! Dikey panjurlarý elle döndürmeyin. Klima zarar görebilir ve uzaktan kumanda ile çalýþmayabilir. Eðer panjurlar uygun konumunu kaybederse, klimayý kapatýn, elektrik beslemesini kapatýn ve yeniden çalýþtýrarak resetleyin. Soðutma ya da kurutma iþlemi sýrasýnda iç ünitenin hava çýkýþýndan su damlarsa ortamdaki nem oraný çok yüksektir.

32 30 BAKIM ÝÞLEMLERÝ DÝKKAT! Klimanýzý verimli ve güvenli kullanabilmek için temizlik ve bakým iþlemlerini düzenli olarak yapýn. Klimanýn enerji beslemesini kesmeden temizlik ve bakým iþlemlerine baþlamayýn. Klimanýn enerji beslemesi açýkken, klimaya ýslak bezle dokunmayýn, elektrik çarpabilir.. Klima ya da filtre temizliðinde 40 0 C dan daha sýcak su kullanmayýn. Aksi halde klimanýn yüzeyinde bozulmalar olabilir.. Ucucu ve alev alabilir maddeler klimanýn yüzeyine zarar verebilir. Klimanýn ve Filtrenin Temizlenmesi Filtrelerin 2 haftada bir temizlenmesi, eðer oda çok tozlu ise temizliðin haftada bir yapýlmasý tavsiye edilir. Filtrenin Çýkarýlmasý: 1. Ön kapaðý kendinize doðru çekerek açýn. Filtreyi aþaðýya doðru çekerek çýkarýn. Filtrenin Takýlmasý: 3. Filtreyi yerine yerleþtirin. Klimanýn kapaðýný kapatýn. Filtrenin Temizlenmesi: 2. Bir elektrikli süpürge ya da soðuk su ile ile filtrenin üzerindeki tozu temizleyin. Ön Panelin Temizlenmesi: Ön paneli yerinden çýkarýp yýkayabilirsiniz.

33 31 BAKIM Klimayý uzun süre kullanmayacaksanýz; 1. Klimayý havalandýrma modunda 2-3 saat çalýþtýrarak kurutun. Klimayý kurutun. 2. Klimanýn kapatýn ve enerji beslemesini kesin. 3. Uzaktan kumandanýn pillerini çýkarýn. 4. Filtreleri, iç ve dýþ üniteleri temizleyin. 5. Dýþ ünitenin tozunu ve kirlerini temizleyin. 6. Dýþ ünitede boyasý kazýnmýþ yerler varsa boya ile kapatýn.

34 32 Mevsimsel dönemlere baþlarken ya da uzun süre kullanmadýysanýz klimayý kontrol edin; 1. Klimanýn topraklamasýnýn uygun olduðunu kontrol edin. Uygun deðilse gerekli düzenlemeleri yapmadan klimayý kullanmayýn. 3. Deþarj borunun saðlam olduðunu kontrol edin. Su kaçaðý Yoðuþma olabilir suyunun atýlmasýna engel olacak bir bükülme olmadýðýna emin olun.. 5. Uzaktan kumandaya yeni pil yerleþtirin. 2. Dýþ ünitenin önünde bir engel olup olmadýðýný kontrol edin. Engel varsa kaldýrýn ya da klimanýn hava atýþýný engellemeyecek bir yere taþýyýn. 4. Dýþ ünitenin tesbit baðlantýlarýnýn saðlamlýðýný kontrol edin. Eðer bir sorun varsa Yetkili Servise baþvurun. 6. Klimanýzý 15 dakika çalýþtýrýn. Eðer klimanýn emiþ havasý Normal! ile çýkýþ havasý arasýndaki sýcaklýk farký < 8 0 C ise klima normal çalýþýyor demektir.

35 33 SERVÝS ÇAÐIRMADAN ÖNCE UYARI! Klimanýzla ilgili her türlü sorunda Alarko Carrier in eðitimli servislerine vaþvurabilirsiniz. Ancak servise baþvurmadan önce aþaðýdaki bilgileri incelemenizi ve açýklanan ön kontrolleri yapmanýzý öneririz. Gerekli iþlermleri yapmanýza raðmen sorununuz devam ediyorsa Alarko Carrier servisine baþ vurabilirsiniz. Arýza Olmayan Durumlar Aþaðýda açýklanan durumlar klimanýn çalýþmasý sýrasýnda oluþabilecek normal durumlardýr, bir arýza deðildir. Klima hemen çalýþmýyor Cihaz kapatýldýktan hemen sonra yeniden çalýþtýrýlýrsa kompresör, sigortanýn atmasýna engel olmak için 3 dakika kadar çalýþmýyacaktýr. NORMAL. Fiþ çekildikten sonra yeniden takýldýðýnda, koruma devresi üç dakikalýðýna devreye girecek ve cihazýn bu süre içinde çalýþmasýna engel olacaktýr. NORMAL. Klimanýz üç dakika sonra devreye girmiyorsa. Bir kez daha çalýþtýrmayý deneyin. Eðer çalýþtýramazsanýz yetkili servise baþvurunuz. Ýç üniteden kokular geliyor Odada mobilya, mutfak, sigara vb. gibi kokular varsa klima bu havayý alýp koþullandýracaðý için üflenen havada kokular olabilir. Odadaki kokularý engelleyin, filtreyi temizleyin. Odayý havalandýrýn. Koku geçmiyorsa Yetkili Servise baþvurun.

36 34 SERVÝS ÇAÐIRMADAN ÖNCE Arýza Olmayan Durumlar Aþaðýda açýklanan durumlar klimanýn çalýþmasý sýrasýnda oluþabilecek normal durumlardýr, bir arýza deðildir. Dýþ üniteden su geliyor Isýtma modunda, otomatik buz çözme iþlemi nedeniyle dýþ ünitede su oluþabilir ve dýþarýya su akabilir. NORMAL Klima defrost modunda deðilken su akmasý sürüyorsa yetkili servise baþvurun.. Ýç üniteden buhar çýkýyor Soðutma ya da kurutma sýrasýnda, iç üniteden ince bir duman çýkabilir. Bu, cihazdan çýkan havanýn etkisiyle oda havasýnýn birden soðumasýyla yoðunlaþma ve buhar oluþmasýndan kaynaklanýr. NORMAL. Isýtma sýrasýnda dýþ ünite faný durabilir ve cihazdan buhar çýkabilir. Bu durum, buz çözme modunda çalýþmaktan kaynaklanabilir. Klima defrost modunda deðilken buhar çýkmasý sürüyorsa yetkili servise baþvurun. Klimadan gürültü geliyor Çalýþma sýrasýnda ve klima kapatýlýr kapatýlmaz borularýndan su sesi gelebilir. NORMAL. Klima çalýþmaya baþladýktan 2-3 dakika sonra cihaz özellikle gürültülü çalýþýyor gibi gelebilir (soðutucu akýþýnýn sesi). NORMAL. Çalýþma sýrasýnda hafif bir gýcýrtý duyulabilir. Bu ýsý deðiþimine baðlý olarak ön kapaðýn genleþme ya da büzülmesinden kaynaklanabilir. NORMAL. Ancak klima normal çalýþmasýna geçemiyor ve sesler sürekli ve þiddetli bir hal gösteriyorsa klimayý kapatýn ve yetkili servise baþvurun.

37 35 SERVÝS ÇAÐIRMADAN ÖNCE Arýza Olmayan Durumlar Aþaðýda açýklanan durumlar klimanýn çalýþmasý sýrasýnda oluþabilecek normal durumlardýr, bir arýza deðildir. Hava akýmý çok zayýf ya da klima hava üflemiyor Isýtma modu baþladýðýnda, bataryanýn ýsýnmasý için fan hýzý kýsa bir süre için çok düþük hýzda çalýþýr. Isýtma modundayken oda sýcaklýðý termostat ayarýnýn üzerine çýkarsa, dýþ ünite durur ve iç ünite çok düþük bir fan hýzýyla çalýþýr. NORMAL. Odayý daha da ýsýtmak isterseniz, termostat ayarýný yükseltiniz. Isýtma konumunda otomatik buz çözme (defrost) modu da iþlemeye baþlayacaðýndan cihaz 2-8 dakika gibi bir süre için geçici olarak durabilir. Buz çözme iþlemi uzaktan kumanda ekranýnda görünür. NORMAL. Kurutma/Nem alma konumunda ya da cihaz oda sýcaklýðýný ayarlamaya çalýþýrken fan çok yavaþ bir hýzda çalýþabilir. NORMAL. Klima AUTO da çalýþýrken, fan çok düþük bir hýzla çalýþýr. NORMAL. Ancak bu çalýþma durumlarýndan sonra klima normal çalýþma moduna geçince fan hýzý ayarlanan konuma gelemiyorsa klimaya hava giriþ ya da çýkýþýnda bir engel olup olmadýðýný kontrol edin. Varsa engeli kaldýrýn. Engel yoksa ya da kaldýrýldýðý halde fan ayar konumunda çalýþamýyorsa yetkili servise baþvurun.

38 36 SERVÝS ÇAÐIRMADAN ÖNCE Yapýlmasý Gereken Kontroller Servise baþvurmadan önce aþaðýdaki kontroller ve iþlemler yapýlmalýdýr. Klima çalýþmýyor Klima çalýþmýyor Klimanýzýn çalýþtýrma iþlemlerini uygun olarak yaptýnýz. Buna raðmen klimanýz çalýþmadý. Bir kere daha çalýþtýrmayý deneyiniz. Eðer yine çalýþmazsa Alarko Carrier yetkili servisini çaðýrmadan önce aþaðýdaki kontrolleri yapýn. Klimaya elektrik geliyor mu? Elektrik kesikse gelmesini bekleyin. Arýza var ise onartýn. Klimayý çalýþtýrmayý deneyin. Klima çalýþmýyor Otomatik sigorta veya þalter kapalý mý? Kapalýysa açýn. Timer çalýþýyor mu? Çalýþtýrýn. Elektrik fiþi prize takýlý mý? Takýn. Klimanýzý çalýþtýrmayý deneyiniz. Soðutma/Isýtma Yetersiz Klimanýz çalýþýyor. Ancak soðutma veya ýsýtma konumunda verimli çalýþmýyor. Önce klimanýzýn ayarlarýný kontrol edin. Ayarlar normal ise ve klimanýz yine verimsiz çalýþýyorsa önce aþaðýdaki kontrolleri yapýn. Klima sinyal alýcýsýna doðrudan güneþ ýþýðý geliyor mu? Güneþ ýþýðýný engelleyiniz. Klimanýza kumanda etmeye çalýþýnýz.

39 37 SERVÝS ÇAÐIRMADAN ÖNCE Yapýlmasý Gereken Kontroller Servise baþvurmadan önce aþaðýdaki kontroller ve iþlemler yapýlmalýdýr. Soðutma/Isýtma Yetersiz Ayarlanan oda sýcaklýðý uygun mu? Uygun deðilse ayarlayýn. Klimanýzý çalýþtýrmayý deneyin. Soðutma/Isýtma Yetersiz Cihazýn hava giriþ/çýkýþýnýn önü açýk mý? Kapalýysa açýn. Klimanýzý yeniden çalýþtýrmayý deneyin. Soðutma/Isýtma Yetersiz Ýç ortama doðrudan kuvvetli güneþ ýþýðý geliyor mu? Güneþ ýþýðýný engelleyin. Klimanýzý çalýþtýrmayý deneyin. Soðutma/Isýtma Yetersiz Klimanýn bulunduðu ortamýn kapý/ pencereleri açýk mý? Açýksa kapatýn. Klimanýzý çalýþtýrmayý deneyin.

40 38 SERVÝS ÇAÐIRMADAN ÖNCE Yapýlmasý Gereken Kontroller Servise baþvurmadan önce aþaðýdaki kontroller ve iþlemler yapýlmalýdýr. Soðutma/Isýtma Yetersiz Klimanýzýn hava filtresi temiz mi? Kirliyse temizleyin. Klimanýzý çalýþtýrmayý deneyin. Soðutma/Isýtma Yetersiz Klimanýn bulunduðu ortamda baþka ýsý kaynaðý var mý? Varsa kapatýnýz/söndürünüz. Klimanýzý çalýþtýrmayý deneyiniz. Soðutma/Isýtma Yetersiz Odadaki insan sayýsý fazla mý? Odada çok fazla sayýda insan olmasý klimanýn verimini etkiler. Odayý boþatýp klimanýzý çalýþtýrýn. Normal çalýþýyorsa bir arýza yoktur.! Bütün bu kontrollerden ve iþlemlerden sonra klimanýzla ilgili sorununuz sürüyorsa Alarko Carrier servisine baþvurabilirsiniz.

41 39 ARIZALAR ve NEDENLERÝ ARIZA Klima hemen çalýþmýyor 3 saniye Klimadan kötü kokular geliyor. Klima sesli çalýþýyor. NEDENLERÝ Klima normal olarak 3 dakika sonra çalýþmaya baþlar. Eðer klima daha geç devreye giriyorsa servise baþvurun. Filtre kirlenmiþtir, temizleyiniz. Filtre temizken kötü kokular sürüyorsa klima iç ortamdaki kokularý emip tekrar iç ortama veriyor. Soðutucu devresinde dolaþan soðutucunun gürültüsü olabilir. Soðutma konumundan çabuk çýkýyor Ýç ortam koþullarý saðlanýyorsa, klima havayý çabuk soðutuyor ve soðutma ihtiyacý ortadan kalktýðý için devreden çýkýyor. Klima kapalý ya da açýkken hafif bir ses geliyor. Sýcaklýk deðiþimi nedeniyle klimanýn ön kapaðýnda ve bazý parçalarýnda genleþmeler oluyor. Normal bir durum. Klima çalýþmýyor - Güç açýk mý? - Fiþ takýlý mý? - Devre kesici açýk mý? - Voltaj normal mý? - Sýcaklýk ayarý uygun mu? - Zaman ayarý doðru yapýlmýþ mý?

FLR Serisi Yer Tavan Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu

FLR Serisi Yer Tavan Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu FLR Serisi Yer Tavan Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 070910 Kitap Baský Tarihi: 070910 Revizyon No: 0 FLR Serisi Yer Tavan Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu . ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ

Detaylı

KASET TÝPÝ KLÝMA AUG SERÝSÝ

KASET TÝPÝ KLÝMA AUG SERÝSÝ KASET TÝPÝ KLÝMA AUG SERÝSÝ Kullaným Kýlavuzu web: www.alarko-carrier.com.tr e-posta: info@alarko-carrier.com.tr ÝSTANBUL: GOSB - Gebze Org. San. Bölgesi, Þ. Bilgisu Cad. 41480 Gebze-KOCAELÝ Tel: (0262)

Detaylı

VRF Sistemleri. Kullaným Kýlavuzu ALARKO CARRIER

VRF Sistemleri. Kullaným Kýlavuzu ALARKO CARRIER VRF Sistemleri Kullaným Kýlavuzu ALARKO CARRIER Bu kitap TOSHIBA Super Modular Multi Owner s Manual kitabýndan Türkçeye çevrilmiþ ve EDM/st tarafýndan düzernlenmiþtir. Nisan 2005 TOSHIBA Super ModularMulti

Detaylı

ALARKO Kanallý Tip Split Klima - SKY. Kullaným Kýlavuzu A.1.5-3 KK 00 06

ALARKO Kanallý Tip Split Klima - SKY. Kullaným Kýlavuzu A.1.5-3 KK 00 06 ALARKO Kanallý Tip Split Klima - SKY Kullaným Kýlavuzu A.1.5-3 KK 00 06 2 ÝÇÝNDEKÝLER 03 GÝRÝÞ 03 GARANTÝ ve SERVÝS 04 AÇIKLAMALAR 05 GÜVENLÝ KULLANIM ÝÇÝN 09 DOÐRU ve VERÝMLÝ KULLANIM ÝÇÝN 12 PARÇALAR

Detaylı

GENERAL Duvar Tipi Split Klima. ASG Modelleri. Kullaným Kýlavuzu

GENERAL Duvar Tipi Split Klima. ASG Modelleri. Kullaným Kýlavuzu GENERAL Duvar Tipi Split Klima ASG Modelleri Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER 2 03 GÝRÝÞ 04 GARANTÝ ve SERVÝS 05 AÇIKLAMALAR 06 GÜVENLÝ KULLANIM ÝÇÝN 10 DOÐRU ve VERÝMLÝ KULLANIM ÝÇÝN 13 PARÇALAR ve ÝÞLEVLERÝ

Detaylı

Carrier Split Klima 53QGA009 / 53QGB012 53QGC018 / 53QGD022. Kullaným Kýlavuzu

Carrier Split Klima 53QGA009 / 53QGB012 53QGC018 / 53QGD022. Kullaným Kýlavuzu Carrier Split Klima 53QGA009 / 53QGB012 53QGC018 / 53QGD022 Kullaným Kýlavuzu 2 ÝÇÝNDEKÝLER 03 GÝRÝÞ 03 GARANTÝ ve SERVÝS 04 AÇIKLAMALAR 05 GÜVENLÝ KULLANIM ÝÇÝN 08 DOÐRU ve VERÝMLÝ KULLANIM ÝÇÝN 10 PARÇALAR

Detaylı

Split Tip Klimalar RAS Serisi Kullaným, Montaj, Bakým ve Ürün Bilgileri

Split Tip Klimalar RAS Serisi Kullaným, Montaj, Bakým ve Ürün Bilgileri Split Tip Klimalar RAS Serisi Kullaným, Montaj, Bakým ve Ürün Bilgileri . Kitap Revizyon Tarihi: 150506 Kitap Baský Tarihi: 150506 Revizyon No: 1 Duvar ve Döþeme/Tavan Tipi Split Tip Klimalar RAS Serisi

Detaylı

Merkezi Kumanda TCB- SC642TLE Kullaným ve Montaj Kýlavuzu

Merkezi Kumanda TCB- SC642TLE Kullaným ve Montaj Kýlavuzu Merkezi Kumanda TCB- SC642TLE Kullaným ve Montaj Kýlavuzu ALARKO CARRIER . TOSHIBA Merkezi Kumanda TCB-SC642TLE Kullaným ve Montaj Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER 03 GÝRÝÞ 04 Garanti ve Servis 05 KULLANIM KILAVUZU

Detaylı

MINEA Doðalgaz / LPG li Kombi

MINEA Doðalgaz / LPG li Kombi MINEA Doðalgaz / LPG li Kombi Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 090806 Kitap Baský Tarihi: 090806 Revizyon No: 3 ÝÇÝNDEKÝLER Minea Kombi Kullaným Kýlavuzu 05 06 07 08 10 12 12 12 13 14 15 16 17

Detaylı

Klima Kullanma Kılavuzu 8510 D 8610 D 8650 D 8700 D 8800 D

Klima Kullanma Kılavuzu 8510 D 8610 D 8650 D 8700 D 8800 D Klima Kullanma Kılavuzu 8510 D 8610 D 8650 D 8700 D 8800 D Deðerli Müþterimiz. Modern tesislerde üretilmiþ ve titiz kalite kontrol iþlemlerinden geçirilmiþ olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasýný

Detaylı

GÝRÝÞ. Bu kýlavuzda ALARKO Hava Perdelerine ait kullaným ve bakým bilgilerini bulacaksýnýz.

GÝRÝÞ. Bu kýlavuzda ALARKO Hava Perdelerine ait kullaným ve bakým bilgilerini bulacaksýnýz. GÝRÝÞ Bu kýlavuzda ALARKO Hava Perdelerine ait kullaným ve bakým bilgilerini bulacaksýnýz. Cihazýnýzý yüksek verimle ve ekonomik çalýþtýrmak, sorunsuz ve uzun süreli kullanmak için lütfen bu kýlavuzu dikkatle

Detaylı

Doðalgazlý / LPG li Kombi Harmony Kullaným Kýlavuzu

Doðalgazlý / LPG li Kombi Harmony Kullaným Kýlavuzu Doðalgazlý / LPG li Kombi Harmony Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 090806 Kitap Baský Tarihi: 090806 Revizyon No: 5 ÝÇÝNDEKÝLER 05 05 06 07 08 09 10 10 10 10 14 15 16 17 18 19 20 21 21 22 26 23

Detaylı

Montaj Ýþletme Bakým. Sývý Yakýtlý Kat Kaloriferi

Montaj Ýþletme Bakým. Sývý Yakýtlý Kat Kaloriferi Montaj Ýþletme Bakým Sývý Yakýtlý Kat Kaloriferi Teknik Kitaplar Serisi: 4.30 Temmuz 2000 Sayfa 3 ÝÇÝNDEKÝLER 05 Giriþ 05 Uyarýlar 05 Doðru Montaj, Güvenli ve Verimli Kullaným Ýçin 06 Yetkili Servis Sorumluluklarý

Detaylı

ATAG Q Serisi Yoðuþmalý Kombi/Kazan

ATAG Q Serisi Yoðuþmalý Kombi/Kazan ATAG Q Serisi Yoðuþmalý Kombi/Kazan Kullaným Kýlavuzu . ALARKO ATAG Q - Serisi Yoðuþmalý Kombi/Kazan Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.12 Kitap Baský Tarihi:210906 Revizyon No: 210906 Ýçindekiler Giriþ

Detaylı

Kod No: D.3.1.7 Kitap Baský Tarihi: 270208 Revizyon No: 270208

Kod No: D.3.1.7 Kitap Baský Tarihi: 270208 Revizyon No: 270208 Kod No: D.3.1.7 Kitap Baský Tarihi: 270208 Revizyon No: 270208 ALD ve ALDF 400-600 Serisi ALD ALDF 400-600 Serisi HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER 05 06 07 08 09 11 12 13 14 15 15 15 17 18 19 20

Detaylı

SGT 2391 D AFB-903D ANKASTRE OCAK FIRIN KULLANIM KILAVUZU

SGT 2391 D AFB-903D ANKASTRE OCAK FIRIN KULLANIM KILAVUZU SGT 2391 D AFB-903D ANKASTRE OCAK FIRIN KULLANIM KILAVUZU Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden

Detaylı

FIRIN KULLANMA KILAVUZU (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) SLV 238

FIRIN KULLANMA KILAVUZU (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) SLV 238 FIRIN KULLANMA KILAVUZU SLV 238 (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) DEÐERLÝ MÜÞTERÝMÝZ, Öncelikle ürünümüzü satýn aldýðýnýz için teþekkür ederiz. Bu kullaným kýlavuzundaki tüm talimat ve uyarýlarý dikkatlice okuyunuz.

Detaylı

Keson Kuyu ve Sarnýçlar Ýçin Dalgýç Pompalar ALPSTAR FL 4 Serisi

Keson Kuyu ve Sarnýçlar Ýçin Dalgýç Pompalar ALPSTAR FL 4 Serisi Keson Kuyu ve Sarnýçlar Ýçin Dalgýç Pompalar ALPSTAR FL 4 Serisi Montaj, Kullaným, Bakým Kýlavuzu .. Keson Kuyu ve Sarnýçlar Ýçin Dalgýç Pompalar ALPSTAR FL 4 Serisi Montaj Kullaným Bakým Kýlavuzu .. 3

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ GARANTÝ VE SERVÝS SEMBOLLER EMNÝYET KURALLARI VE UYARILAR ÜRÜN Genel Özellikler Ürün Notasyonu Teknik Özellikler AMBALAJ MONTAJ Cihaz için Montaj Yerinin Seçimi Duvara Asýlmasý BAÐLANTILAR

Detaylı

Expressweld Model : MasterMIG 501W. Gazaltý Kaynak Makinesi KULLANMA KILAVUZU CO 2. www.askaynak.com.tr %60 500A. Kaynak Yöntemi

Expressweld Model : MasterMIG 501W. Gazaltý Kaynak Makinesi KULLANMA KILAVUZU CO 2. www.askaynak.com.tr %60 500A. Kaynak Yöntemi Kaynak Yöntemi Gazalt ý (MIG/MAG) Kaynaðý KULLANMA KILAVUZU %60 500A CO 2 Garanti Süresi ve Özellikler 2 Yýl Garanti (torç ve kablolar hariç) Eczacýbaþý - Lincoln Electric, MasterMIG 501W'den yüksek performans

Detaylı

TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG

TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG TransPocket 2500 / 3500 TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG TR Kullanim kilavuzu Yedek parça listesi Elle Kaynak Güç Kaynagi 42,0426,0041,TR 03/2011 Sayýn okuyucu Giriþ Bize karþý duymuþ

Detaylı

Digital 24 kw Bacalý Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) 28 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) KULLANMA VE MONTAJ KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

24 HM Hermetik Monotermik Kombi KULLANMA VE MONTAJ KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ GARANTÝ VE SERVÝS SEMBOLLER EMNÝYET KURALLARI VE UYARILAR ÜRÜN Genel Özellikler Ürün Notasyonu Teknik Özellikler AMBALAJ MONTAJ

Detaylı

JENERATÖR EM 50 is EM 65 is EM 70 is KULLANMA VE BAKIM EL KÝTABI ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ...2 Emniyet kurallarý...4 Kullaným - Kontroller...20 Bakým...31 Arýza bulma...43 Teknik özellikler...45 Yetkili servisler...51

Detaylı

INSTALLATION MANUAL. R410A Split Series. Models 4MXS68F3V1B 3MXS68G2V1B 3MXS68G3V1B. Installation manual R410A Split series

INSTALLATION MANUAL. R410A Split Series. Models 4MXS68F3V1B 3MXS68G2V1B 3MXS68G3V1B. Installation manual R410A Split series INSTALLATION MANUAL R410A Split Series Installation manual R410A Split series English Installationsanleitung Split-Baureihe R410A Deutsch Manuel d installation Série split R410A Français Montagehandleiding

Detaylı

Downloaded from AC-Manual.com Manuals

Downloaded from AC-Manual.com Manuals KULLANIM KILAVUZU DUVAR TÝPÝ SPLIT KLÝMA AFSW-09HRR1R AFSW-12HRR1R AFSW-18HRR1R AFSW-22HRR1R 0216 444 999 0 www.airfel.com 0216 444 999 0 www.airfel.com Deðerli Müþterimiz; Modern tesislerimizde özen ile

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 5590 W tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi ve hem de cihazýnýzý meydana

Detaylı

Bu buzdolabýný satýn aldýðýnýz için teþekkür ederiz! Ýçindekiler. Yedek Parça ve Servislerimize Nasýl Ulaþabilirsiniz?

Bu buzdolabýný satýn aldýðýnýz için teþekkür ederiz! Ýçindekiler. Yedek Parça ve Servislerimize Nasýl Ulaþabilirsiniz? Bu buzdolabýný satýn aldýðýnýz için teþekkür ederiz Lütfen bu Kullanýcý Elkitabýný dikkatle okuyun. Bu elkitabýnda doðru bakým bilgileri verilmektedir. Garanti hizmeti yetkili bir servis tarafýndan yerine

Detaylı

Bölüm 1: ÜRÜN TANITIMI VE ÖZELLiKLERi

Bölüm 1: ÜRÜN TANITIMI VE ÖZELLiKLERi OCAK AOB 6028 Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden geçirilen ürünleri kullanýmýnýza sunmaktadýr.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı