için gereken bilgi altyapısını, eleştirel ve disiplinlerarası

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "için gereken bilgi altyapısını, eleştirel ve disiplinlerarası"

Transkript

1

2 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ site yaşamı boyunca farklı disiplinleri tanıması, aşırı derinleşmiş alan bilgisi yerine dozunda alan bilgisi fakat birden fazla yan alan bilgisi artık oluşmakta olan üniversite programlarının can alıcı noktası olma yolundadır (ASHE, 2009; Şimşek, 1997; UCLA, 2006; Ulusoy, 2007). İşverenlerin son zamanlarda eleman alımında göz önüne aldıkları çok yönlü bir eğitimden geçmiş geliştirilebilir kişi arayışı bu beklentinin iş yaşamına yansıması olarak da düşünülebilir. Bu paradigmatik dönüşümün etkileri üniversite programlarında sosyal bilimler, fen bilimleri ve mühendislik bilimleri arasında da görülmektedir. Günümüzde bilgisayar alanında öğrenim gören bir öğrencinin belirli ölçülerden de olsa sosyoloji biliminden toplumlara bakmaya ve psikoloji biliminden bireye bakmayı da öğrenmesi gerektiğine ilişkin anlayış yavaş yavaş yerleşmeye başlamıştır (Şimşek, 1997). Günümüz toplumunda sosyal ve ekonomik sorunlar beraberinde donanımlı işgücünü gerekli kılmaktadır. İstihdam ve nitelikli işgücü sorunu her geçen gün artmakta ve bireylerden beklenilen niteliklerin boyutları daha geniş bir alana yayılmaktadır. Bu kapsamda, yükseköğretim kurumları bireyleri bu zorlu sürece gerek akademik gerekse sosyal yönden hazırlamakla yükümlüdür. Sa (2007), tek disiplinli anlayışın sürdürülmesinin bireye olduğu kadar kurumun ilerlemesine ve gelişmesine de ket vuracağını belirtmektedir. Bu konuda ABD başta olmak üzere bir çok ülkede girişimler görülmektedir. Örneğin, 2005 yılında Amerikan Üniversiteler Birliği, bu kapsamda üniversitelerde araştırma merkezlerinin açılmasına, programların oluşturulmasına ve enstitülerin kurulmasına yönelik çalışmalara başlamıştır. Disiplinlerarası bu anlayış ABD nin önde gelen yükseköğretim kurumlarını farklılaştıran bir özellik olarak ön plana çıkmıştır. Bunun yanında öğrencinin öğrenme döngüsünün kampüs dışına çıktığı ve toplum yaşamıyla harmanlandığı bakış açısı toplum ihtiyaçlarını karşılayan nitelikte bir bireyi hedeflemektedir (American Association of Universities, 2005). Newell (2007) günümüz karmaşık toplumlarına uyum sağlayabilmek ve bu düzende farklı bakış açıları sunabilmek için disiplinlerarası anlayışın önemine işaret etmektedir yılı üniversitelerin sıralamalarının aktarıldığı U.S. News and World Report a göre (2006), beşeri bilimler fakültelerinin (liberal arts institutions) yüzde 62 si disiplinler arası uzmanlaşma fırsatları sağlamaktadır. Bunun yanında, Teagle Vakfı Araştırma Raporu na göre de (Teagle Foundation Study) üniversitelerin yüzde 99 u bir şekilde disiplinlerarası odaklı eğitim öğretim yaptıklarını belirtmişlerdir (akt., Boix Mansilla, 2008). Bu paradigmatik dönüşüm süreci, Türk yükseköğreniminde de son yıllarda etkisini göstermektedir. 10 yıl önce Sabancı Üniversitesi ile başlanan bölümsüz üniversite yaklaşımı, Işık ve Okan Üniversiteleri tarafından da uygulanmaya başlamıştır yılında bu uygulamanın devlet üniversitesinde yer almasına yönelik girişimler görülmüştür. Bu anlayışta geleneksel akademik bölüm sistemi, disiplinlerarası yaklaşımı kimi zaman engellediği, öğrenimde erken ve kısıtlı uzmanlaşmaya neden olduğu gerekçesiyle farklı bir şekilde ele alınmıştır. Geliştirilen özgün öğrenim sisteminin altyapısını Ortak Temel Geliştirme Programı oluşturmaktadır. Ortak Temel Geliştirme Programı nın ilk aşamasında, tüm öğrenciler aynı dersleri alarak, ilerisi için gereken bilgi altyapısını, eleştirel ve disiplinlerarası düşünebilme kapasitelerini geliştirmektedirler. Temel Geliştirme Programı nın ikinci aşamasında, her bir öğrenci, almak istediği programın giriş derslerini özgürce belirlemekte, eğitim almak istediği diploma programını mevcut 11 program arasından seçerek öğrenimine devam etmektedir. Öğrenim, üç fakülte aracılığıyla yürütülmektedir: Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi ve Yönetim Bilimleri Fakültesi (Sabancı Üniversitesi, 2011). Yükseköğretim Kurulu tarafından bu modelin pilot olarak, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Ardahan Üniversitesi, Artvin Çoruh Üniversitesi ve Bayburt Üniversitesi nde uygulanmasına karar verilmiştir (Ek Yerleştirme Haberler, 2010). Bu sistemde öğrenciler, üniversite giriş sonucuna göre tercih yaparken bölüm değil, program grupları bazında seçim yapacaklardır. İlk yıllık sürede öğrencilerin tümü Temel Geliştirme Programı kapsamında aldıkları üniversite dersleri ile aralarındaki eğitim farklılıklarını giderip, eşit düzeye gelmektedir. Fakülteye yerleştirilen öğrenci, öğretim üyelerinin danışmanlığında ilk iki yıl süresince lisans programlarından farklı dersler seçerek tüm lisans programlarını detaylı biçimde tanıma fırsatına kavuşmakta ve ikinci sınıf sonunda herhangi bir sınava girmeden kendi diploma alanını belirleyebilmektedir. Böylece öğrenciye kendi yetenek ve ilgi alanlarını keşfederek, okumak istediği alanı seçme fırsatı verilmektedir (Gürsoy, 2009). Fen Edebiyat Fakültelerinde de böylesi bir yapısal değişikliğe duyulan ihtiyaç, 2006 yılındaki Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlar Toplantısında dile getirilmiştir. Toplantıda program geliştirme konusunun günümüzün hızla değişen insan ve toplum dünyasını ve yeni ihtiyaçları dikkate alarak, sürekli fakülte gündeminde tutulması gerektiği 732

3 ŞİMŞEK, HACIFAZLIOĞLU dile getirilmiştir. Bu görüş ile paralel olarak, fenedebiyat fakültelerinde öğrenim gören öğrencilerin kalkınmış ülke öğrencileri ile aynı düzeye gelebilmeleri, gerek ulusal, gerekse uluslararası platformda istihdam olanaklarının sağlanabilmesi için disiplinlerarası anlayışın desteklemesi gerektiği belirtilmiştir. Bunun yanında, komisyon tarafından disiplinlerarası anlayışa yönelik olarak çift anadal ve yandal programlarının, hem fen-edebiyat fakülteleri kapsamında, hem de başka fakülteler bağlamında özendirilmesi gerektiği önemle vurgulanmıştır (Fen Edebiyat Fakülteleri Dekanlar Toplantısı, 2006). Birçok üniversite disiplinlerarası programları uyarlamaya yönelik girişimlerde bulunmaktadırlar. Ancak bu süreç birçok kurum için halen bir deneme yanılma şeklinde yürütülmektedir. Bu noktada yükseköğretim kurumlarının disiplinlerarası yaklaşımı kurumsal öncelik politikası kapsamında ele alıp bu konuda gerek akademik gerekse idari çok yönlü yapılanma girişimlerinde bulunması gereklidir. Yapılan literatür incelenmelerinde, üniversitelerde disiplinlerarası eğitim alanında yapılmış kapsamlı çalışmanın bulunmadığı görülmektedir. Bu noktada üniversitelerdeki disiplinlerarası programların sayıca ve nitelik yönünden artırmaya yönelik girişimlerde, bilimsel çalışmalara da ihtiyaç duyulmaktadır. Yükseköğretim kurumlarında disiplinlerarası anlayışın yerleşmesi günümüz toplumuna çok yönlü yetişmiş bireylerin kazandırılması açısından önem taşımaktadır. Bu çalışmada, üniversite kavramında son 20 yılda ortaya çıkan en özgün gelişmelerden birisi olan disiplinlerarası yaklaşım ile yandal ve çift anadal uygulamalarından hareketle, mezunları açısından Türkiye de üniversite oluşumunun en sorunlu alanlarından birisi olan Fen-Edebiyat Fakülteleri ne nefes aldırma potansiyeli olduğuna inandığımız yeni bir yapı önerilecektir. Disiplinlerarası Yaklaşım Klein (1990), disiplinlerarası anlayışın çok disiplinli anlayış kavramından farklı olduğunu belirterek, disiplinlerarası anlayışın bütünleştirici özelliğine dikkat çekmektedir. Bilginin sentezlenmesi ve bütünleştirilmesi disiplinlerarası anlayışın en temel özelliğidir. Boix Mansilla, Miller ve Gardner e (2000) göre, disiplinlerarası yaklaşım tek disiplinle açıklanması mümkün olmayan bir olgunun açıklanmasını, bir problemin çözümünü ya da bir ürünün yaratılmasını, farklı disiplinlerdeki bilgi ve düşünme becerilerini kullanarak bilişsel gelişmesini olanaklı kılar. Parker a göre, çoğu zaman alan ve disiplin kelimeleri birbirinin yerine kullanılmalarına rağmen disiplin alan kelimesinden farklı anlamlar taşır. Bir alan belirli konuları içeren bir bilgi tabanıdır, oysa disiplin daha çok kabile, kültür ve lonca gibi kavramlarla açıklanabilecek bir kelimedir (Parker, 2002, s. 374). Her disiplin kendine özgü profesyonel bir dil ve yazın geliştirme, kendi alanını veya bölgesini dışarıdan gelebilecek saldırılara karşı koruma konusunda mekanizmalar geliştirmiştir (Becher, 1989, s. 25). Van Merriënboer (1997) disiplinler arası anlayış geliştirme sürecinin zaman aldığını ve beraberinde farklı alt becerileri de gerektirdiğini vurgulamaktadır. Biglan (1973) tarafından ileri sürülmüş olan tipoloji, disiplinlerle ilgili araştırmalarda önemli bir kaynak niteliğindedir. Biglan ın kategorileri şu şekilde sınıflandırılmıştır: - Kuramsal Pozitif Bilimler (Hard Pure Science) (Örneğin, Fizik) - Uygulamalı Pozitif Bilimler (Hard Applied) (Örneğin, Mühendislik) - Kuramsal Sosyal Bilimler (Soft Pure) (Örneğin, Sosyoloji) - Uygulamalı Sosyal Bilimler (Soft Applied) (Örneğin, Eğitim) Benzer şekilde, Kuhn da (1962) disiplinlerin birbirleriyle olan etkileşimine dikkat çekmiştir. Clark ise (1987) disiplinlerin birbirlerinden öğrenmelerinin gerekliliğini vurgulamıştır. Disiplinlerarası farklılıkları ele aldığı araştırmasında, Becher (1994), Kuramsal Sosyal Bilimler kategorisinde yer alan bilimlerin dış dünya ile sınırlı düzeyde etkileşimde bulunduklarını belirlemiştir. Disiplinlerarası eğitim 2000 li yıllarda daha yoğun bir şekilde tartışılmaya başlanmış, yükseköğretim kurumlarında uygulamaya yönelik çeşitli girişimler hız kazanmıştır. Alanyazında disiplinlerarası eğitimin uygulanması konusunda farklı görüşler ortaya çıkarken, zaman zaman bazı tutarsızlıklar ve çelişkiler de görülmektedir. Alanyazın incelendiğinde görüşler çoğunlukla, disiplin odaklı veya disiplinlerarası odaklı olmak üzere iki grup altında toplanmıştır. Belirli bir disiplin üzerine derinlikli çalışma, bir grup araştırmacı tarafından halen vurgulanmaktadır. Disiplin odaklı görüş benimseyen anlayış, çoğunlukla aynı disiplin üzerinde kariyer basamaklarında ilerlenmesinin önemli olduğunu savunmaktadırlar. Becher (1989), Shulman (1993), Braxton ve Hargens (1996), Clark (1996, 2004), Cashin (1990), Klein (1990), Franklin ve Teall (1995), 733

4 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ Feller (2002), Eckel ve Kezar (2003), Jacobsen, Hels ve McLaughlin (2004), Wuff ve Austin (2004), Newell (2007), Sa (2008) ve Krometis, Clark, Gonzales ve Leslie (2011) ise disiplinlerarası düşüncenin bilime çok farklı boyutlarla katkıda bulunacağını ve üniversitelerdeki uygulamalarda disiplinlerarası yaklaşımın önemli olduğunu savunmaktadırlar. Benzer şekilde, Turner (2000) farklı disiplinlerden öğretim elemanlarının beraber çalışmalarının çok disiplinli anlayışa katkıda bulunacağını belirtmiştir. Neumann, Parry ve Becher (2002) bazı bilimlerin yukarıda belirtilmiş olan özelliklerden aynı anda birden fazlasını gösterdiklerini belirtmişlerdir. Örneğin Biyoloji hem kuramsal pozitif hem de kuramsal sosyal bilim olma özelliğini taşımaktadır. Sosyometri de kuramsal sosyal özellik ön plana çıkarken, alt bir bilim alanı olarak kuramsal pozitif bilimden de faydalanmaktadır. Programlar hazırlanırken, disiplinler arasındaki pozitif/sosyal ve kuramsal/uygulamalı arasında farklı eşleştirmeler yapılabilmektedir. Hativa ve Marincovich (1995), öğretme ve öğrenme süreçlerinde disiplinlerarası farklılıkları ele aldığı araştırmasında, Sosyal Bilimler alanlarında öğrenim gören öğrencilerin eleştirel düşünce konusunda başarılı olduklarını ortaya çıkarmıştır. Donald da (2002), Düşünmeyi Öğrenme: Disiplinlerarası Bakış Açıları isimli çalışmasında, benzer görüşler ileri sürmüştür. Smart ve Ethington (1995), lisans düzeyinde ders veren öğretim elemanları üzerinde yürüttükleri araştırma sonucunda üç faktör belirlemişlerdir. Bu faktörler: - Bilgi Kazanma (knowledge acquisition): Çok disiplinli genel bilginin kazanılması - Bilgi Uygulama (knowledge application): Öğrencinin belirli bir disiplinde derinlikli bilgiyi özümseyip kariyerinde kullanabilmesinin sağlanması - Bilgi Entegrasyonu (knowledge integration): Bilginin yaratıcı ve bütünleyici şekilde kullanılabilmesi Çağdaş üniversite kavramında disiplinlerarası yönelime de kaynaklık eden yükselen bilim paradigması bilimin nesnel bilgi üretme süreci olmadığını, bilimsel sürecin dünyanın göreliliğini temel alan bir süreç olduğunu vurgular. Sosyal olgular, sosyal davranışı belirleyen genellenebilir yasalar türetmek yoluyla değil, bir durumun kendine özgü boyutlarının ayrıştırılması ile anlaşılabilir. Bilimin bir amacı olarak açıklama, üzerinde çalışma yapılan olgunun kendisi ve durumlar arasında benzerlikler ve farklılıkların anlaşılması ile sınırlıdır. Ölçme ve araştırma desenleri sistematik analizi amaçlarken genellemelerle ilgilenmek yerine bir olayın daha iyi anlaşılmasını sağlamakla yetinir. Sonuçları genelleyebilmek için, yükselen paradigmanın ilkeleri ile çalışan bir araştırmacı katı kurallar kullanmaksızın durumdan duruma geçer. Pozitivizm ötesi ve akılcılık ötesi paradigma gerçek, <bilgi ve doğru>nun (truth) sosyal kurgular (social constructs) olduğunu iddia eder. Yani, insanlar anlamların yaratılması sürecine aktif olarak katılırlar. Büyük söylemler, büyük kuramlar ve tekil Doğru lar (singular Truth) çoklu gerçekliklerle yer değiştirir. Bilginin örgütlenmesi ve sunulmasında tek, en doğru bir biçem (style) yoktur. Aynı şekilde, yükselen paradigma, doğal bilimlerin yöntemi, kavramları ve amaçlarının sosyal bilimlere uygulanamayacağını varsayar (Şimşek, 1997). Yükseköğretim kurumlarındaki öğretmen, öğrenme ve araştırma süreçleri bu çerçevede düzenlenmeli ve öğrenciler bu bağlamda toplumla bütünleşik bir şekilde yetiştirilmelidirler. Alanyazında yer alan araştırmaların çoğu disiplinlerarası eğitimin önemine yöneliktir. Disiplinlerarası yaklaşımın uygulandığı fakültelerde görülen sıkıntılar veya yürütülmesinde yaşanan zorluklarla ilgili alanyazında yürütülmüş sınırlı sayıda araştırma bulunmaktadır (Spelt, Biemans, Tobi, Luning ve Mulder, 2009). Araştırmaların çoğu, disiplinlerarası felsefenin üniversitelerde öğretim, araştırma ve hizmet gibi süreçlerin nasıl yürütüldüğüne ilişkin olarak ele alınmıştır. Benzer şekilde, Krometis ve arkadaşları (2011), öğretim ve öğrenme süreçlerinde disiplinlerarası yaklaşımın önemine işaret ederken, sınıf içindeki uygulamalara yönelik değerlendirmelerin ve gözlemlerin sınırlı olduğunu dile getirmişlerdir. Disiplinlerarası eğitim konusunda fakültelerdeki özgün uygulamalara yönelik araştırma sayısı kısıtlıdır. Fen Edebiyat Fakülteleri nde disiplinlerarası eğitim konusunda empirik bulgular ise yok denecek kadar azdır. Bu konuda yapılan araştırmalardan biri Pennee (2007) tarafından yürütülmüştür. Pennee, Fen Edebiyat Fakültesi Disiplinlerarası Lisans Programı nın başkanı olduğu ilk zamanlarda yaşadığı zorluğu; bir filme yarısında girmiş gibi hissettim ifadesi ile dile getirmiştir. Programda yer alan öğrencilerin yaşadıkları en büyük zorluk disiplinlerarası düşünceye uyarlanmalarıdır. Farklı programlardaki arkadaşları öğrencilere çoğunlukla şu soruyu sormaktadırlar:.. Programının adı ne? (Pennee, s. 60). Pennee gerek yönetici gerekse araştırmacı olarak, üniversite yönetiminin, öğretim elemanlarının, öğretimin, müfredatın, öğrenim gören öğrencilerin başta olmak üzere süreçle ilgili 734

5 ŞİMŞEK, HACIFAZLIOĞLU her bir parametrenin önemine işaret etmiştir. Bu konuda farklı ülkelerde yapılan araştırma sonuçları incelendiğinde, Helfand (2010) disiplinlerarası yaklaşımın bazı bölümlerde uygulanması konusunda ihtiyatlı davranıldığından söz etmektedir. Ona göre disiplinlerarası anlayış önemlidir çünkü karmaşıklıklarla dolu olan yaşam kendi içinde disiplinlerarası özellik taşımaktadır. Sabancı Üniversitesi nde uygulanan disiplinlerarası programdaki deneyimlerinden yola çıkarak Ulusoy (2007), bu anlayışın dünyadaki sosyo ekonomik ve politik sorunların çözümünde de fayda sağlayacağını belirtmektedir. Turner ve Bowen (1990), Fen Edebiyat Fakültelerinden Ayrılma isimli çalışmalarında, Fen Edebiyat fakültelerindeki tek disiplinli bölümlerin sayılarının hızla azaldığını belirtmektedirler. Brint ve Cantwell (2011) araştırmalarında, her geçen gün disiplinlerarası yaklaşımın öneminin arttığına işaret ederek, gelecek yıllar için disiplinlerarası eğitimde kategorilerin ve sınıflandırmaların tehlikeli olduğunu ortaya çıkarmışlardır. Benzer şekilde, Abbott (2001) yeni yüzyılda bölümlerin farklı bir yapı ile yeniden şekilleneceğini söylemektedir. Neumann (2001) ise disiplinler arasındaki ilişkiyi derinlemesine ele alan çalışmalara daha fazla dikkat çekilmesi gerektiğini vurgulamıştır. Haworth ve Conrad a göre (1997), üniversiteler eğitim ve öğretim kalitelerinin arttırılmasında kendilerini farklılaştıracak ve özgün kılacak yöntemler geliştirmelidirler. Bu noktada çok disiplinli yaklaşım üniversitelerin başarısında anahtar olarak vurgulanmaktadır. Haworth ve Conrad a göre aşağıdaki 4 bileşen yükseköğretim kurumlarının başarısını belirlemektedir: - farklı alanlar ve çevrelerden gelen katılımcılar - katılımcı kültürler - etkileşime dayalı öğretme ve öğrenme - yeterli kaynaklar (s ). Haworth ve Conrad ın görüşleri dikkatlice incelendiğinde, fakülte öğretim üyeleri, öğrenciler ve yöneticilerin, farklı disiplinler, çalışma alanları ve çevrelerden gelmelerinin programa özgünlük kattığı anlaşılmaktadır. Bununla beraber öğretim etkililiği de ancak etkin bir etkileşim ve paylaşma süreci ile gerçekleşebilecektir. Brint, Turk, Proctor, Murphy ve Hanneman (2009b) üniversitelerin muhafazakar olduklarını söyleyerek, yükseköğretim kurumlarının özellikle fen ve sanat disiplinlerinde disiplinlerarası anlayışa yönelik uzun soluklu olarak planlama yapmalarının önemine vurgu yapmışlardır. Bu bağlamda Beşeri Bilimler fakültelerinin müfredatının önemli olduğunu belirtmektedirler. Üniversitelerdeki disiplinlerarası programların açılması ve bu yönde bölümler arası işbirliğinini artması kadar derslerin nasıl yürütüldüğü de önem taşımaktadır. Bu durumda vurgulanması gereken diğer bir nokta, ders içeriklerinin disiplinlerarası yaklaşımla oluşturulmasıdır. İnan (2003), Türkiye de disiplinlerarası program uygulayan Sabancı Üniversitesi nde ders programları kadar derslerin içeriğinin de disiplinlerarası nitelik taşımasının önem verildiğini belirtmektedir. Buna örnek olarak Doğa ve Bilim dersi verilebilir: Lisans programının birinci sınıfında iki dönemlik olarak sunulan bu ders, fizik, kimya ve biyolojiden kavramları biraraya getirerek sunmaktadır (akt., Ulusoy, 2007). Bu örnek, fizik, kimya ve biyoloji disiplinlerini birbirinden ayrı olarak ele alınmalarını iddia eden görüşlerin aksine, disiplinlerarası bütünleşmenin nasıl gerçekleştirilebileceğini göstermektedir. Stark, Lowther, Benthley ve Martens (1988) araştırmalarında, müfredat hazırlama sürecinde kurumların dış faktörleri göz önüne alarak öğrencilerin gelecekteki kariyerlerini olumlu etkileyecek şekilde çalışmalar yaptıklarını belirlemişlerdir. Krometis ve arkadaşları (2011), araştırmalarında, insanoğlunun ölümsüzlük arayışı konulu, birinci sınıftaki dersinde öğrencilerini disiplinlerarası özellik taşıyan bir sürece dahil etmişlerdir. Araştırma sonucuna göre, öğrenciler dersle ilgili olumlu geri bildirimler vermişler ve dönem boyunca çok keyifli ve heyecan verici bir deneyim kazandıklarını belirtmişlerdir. Klein a (2005) göre, disiplinlerarası programlardaki içerik problem odaklı özellik taşımaktadır. Bu nedenle, belirli bir disipline odaklanmak yerine öğrencinin farklı bakış açılarını kullanarak problem çözmeye odaklanması önem taşımaktadır. Newswander ve Borrego (2009), disiplinlerarası eğitim yaklaşımında öğrencilerin gerçek yaşamda karşılaşılan zorluklarla mücadele etme konusunda daha yaratıcı olduklarını belirlemişlerdir. Bok (2006), Amerikan Üniversiteleri nin sınıflandırılmasında düşük başarılı (under achievement) ifadesini kullanmış ve bazı Amerikan Üniversiteleri nde yapılan disiplinler arasındaki keskin sınıflandırmayı eleştirmiştir. Araştırmasında, öğrencilerin çalışma saatlerinin ve çalışmaya yönelik tutumlarının disiplinlerine göre farklılaştığını belirtmiştir. Benzer şekilde, öğrencilerin analitik ve eleştirel düşünme becerilerinin de disiplinlere göre farklılıklar gösterdiğini ifade etmiştir. Bu durumda disiplinlerarası bakış açısı öğrencilerin çok yönlü düşünmeleri ve farklı bakış açıları geliştirmelerinde olumlu olarak gösterilmiştir. Feller (2002), disiplinlerarası bütünleşme sürecinin ger- 735

6 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ çekleştirilebilmesinde, disiplinlerarası kültürün yerleşmesinin gerekli olduğunu belirtmektedir. Spelt ve arkadaşları (2009) yükseköğretim kurumlarında disiplinlerarası öğretim üzerine yaptıkları tarama çalışmasında alanyazında empirik bulguların sınırlı sayıda olmasına dikkat çekmektedirler. Alanyazın incelendiğinde, çalışmalar arasında öğrencinin öğrenmesine yönelik bilgi sahibi olmak kadar beceri sahibi olmanın önemli olduğu görülmektedir. Araştırmalarda, disiplinlerarası düşünebilmeyi desteklemek için şu bileşenlerin önemi vurgulanmıştır: Kişisel özellikler, öğrencinin geçmiş deneyimleri, müfredat, öğretmen, pedagoji, değerlendirme, yöntem, öğrenme aktiviteleri. Araştırmalarda disiplinlerarası düşünmeyi oluşturan beceriler iki başlık altında toplanmıştır: - Bilgi sahibi olmak: Araştırmalarda bilgi sahibi olmak da üç başlık altında toparlanmıştır; bireyin disiplinler, disiplinlerdeki paradigmalar ve disiplinlerarası anlayış hakkında bilgi sahibi olması (Boix Mansilla ve Duraising, 2007; Eisen, Hall, Soon ve Zupko, 2009; Spelt ve ark., 2009, s. 373; Szostak, 2003). - İletişim becerileri ve bütünleştirme becerileri: Öğrencilerin bilgiyi araştırma, bulma, anlama, eleştirel bir gözle inceleme ve bilgileri bütünleştirmeye ilişkin becerilere sahip olması (Klein, 1990; Newell, 2001; Ivanitskaya, Clark, Montgomery ve Primeau, 2002; Manathunga, Lant ve Mellick, 2006; Boix Mansilla ve Duraising, 2007; Woods, 2007; Spelt ve ark., 2009, s. 373). Disiplinlerarası yaklaşımın üniversite kültürü içinde yer bulabilmesi için şu 6 alanda çeşitli stratejilerin geliştirilmesi gereklidir: Disiplinlerarası bir program anlayışı, uygulama ilkeleri, örgütsel ve fiziksel yapılanma, öğrenci merkezli pedagoji, öğrenme ve öğretim yöntemleri ve yeni üniversite kavramı (ASHE, 2009). Disiplinlerarası Program: Yükseköğretim kurumlarındaki disiplinlerarası yaklaşım, büyük ölçüde kurumsal kültüre, kurumda çalışan öğretim üyelerine, öğrencilere ve kurumun işbirliği yaptığı toplumun yapısına bağlı olarak şekillenmektedir. Davis e göre (1995) iki veya daha fazla disiplinin beraber ele alınması çok farklı şekillerde ortaya çıkabilir. Bunun yanında disiplinlerarası programın uygulanmasında, dersin bir öğretim üyesi tarafından mı ya da takım öğretimi yapan birden fazla öğretim elemanları tarafından mı yapılması gerektiği programın başarısını belirleyebilmektedir. Bu bağlamda ASHE Raporu, disiplinlerarası programlardaki temel benzerlikleri aşağıdaki şekilde ele almıştır (ASHE, 2009). Tablo 1 de görüldüğü gibi disiplinlerarası program iki temel amaca odaklanmaktadır. Bu amaçlardan ilki, öğrencilere birbirine bağlı bir bilgi arka planı sunmak, ikincisi de öğrencilerin bu bilgileri daha geniş bir anlayış ve bakış açısı ile bütünleştirmelerini sağlamaktır. Bu anlayış yoluyla öğrenciler araştırma yapma, belirli bir bilim dalının sınırları içinde kalmadan sorgulayabilme, yenilikçi ve sıra dışı düşünceler geliştirme ve bu bilgileri ve becerileri geniş alanlara uyarlayabilme becerilerine sahip olmaktadırlar (Newell, 1990; Kavaloski, 1979 dan akt., ASHE, 2009). Huber (2006), disiplinlerarası programı bütünleşik öğrenme ifadesiyle beraber ele almıştır. Bu noktada disiplinlerarası programda işbirlikçi öğrenim kavramı disiplinlerarası programın içine harmanlanması gereken pedagojik bir yaklaşım olarak önemle vurgulanmıştır. Rhode Island daki Regina Üniversitesi nde uygulanan bütünleşik öğrenme bu yaklaşıma örnek olarak verilebilir. Üniversitede, öğrencileri yaşam boyu öğrenen ve sorumluluk sahibi global vatandaşlar olarak yetiştirmek adına, öğrencilerin ilk 2 yıl içinde 4 zorunlu ders ve bir de proje çalışması yapmaları istenmektedir. Öğ- Tablo 1. Disiplinler Arası Programın Özellikleri Amaç Bileşen (Component) (Purpose) Öğretim Elemanları Genellikle işbirliği içinde ve öğretimde takım çalışmasını sağlamak Program Tamamlayıcı Disiplinler Bütünleşme Programa katkıda bulunan disiplinlerin anahtar kavramlarını göz önüne alarak şekillendirmek. Aynı zamanda dersin teması ve problemini belirlemek Belirli bir tema ve problem üzerine farklı ve özgün bakış açıları geliştirmek Paylaşılan tema ya da problemi farklı bilim dallarıyla bütünleştirerek ele almak Mantık (Rationale) Her bir öğretim üyesinin deneyimlerini işbirliği içinde aktararak, öğrencinin gelişimine katkıda bulunması Ders içeriğinde belirli bir tema hakkında odaklanmaya fırsat tanınmak Belirli bir bilim dalında uzmanlaşma yerine, belirli bir konu hakkında çok boyutlu bakış açıları sunmak Öğrencilerin belirli bir problem için farklı disiplinlerarası bakış açılarını bütüncül bir düşünce anlayışıyla ele almalarını sağlamak 736

7 ŞİMŞEK, HACIFAZLIOĞLU rencilerin alacakları diğer dersler (yabancı diller, matematik ve din gibi) bu temel dersleri bütünleştirecek yapıda oluşturulmuştur. Benzer şekilde Kaliforniya da San Mateo Üniversitesi nde, bütünleşik öğrenme tüm kuruma yayılmaya çalışılarak, öğrencilerin öğrenme topluluklarının içinde aktif olarak yer almaları beklenmektedir. Bu kapsamda, üniversitede hazırlanan program, öğrenme ve öğretim merkezleriyle uyumlu olacak şekilde tasarlanmıştır (ASHE, 2009). Disiplinlerarası bütünleşme sürecinin ele alınma yöntemleri kurumlara göre farklılık gösterebilmektedir. Tüm disiplinlerarası programların ortak özelliği olarak bir seminer dersine yer verildiği söylenebilir yılında Sonoma Üniversitesi nde kurulmuş olan Hutchins Beşeri Bilimler Okulu nda (The Hutchins School of Liberal Studies), öğrencilere genel bir program sunulmaktadır. Bu programın içeriği oldukça geniş bir yelpazede yayılmıştır. Öğrenciler, derslerini insani bilimler, sosyal bilimler ve doğa bilimlerinden seçebilmektedirler. Bu programın özelliği öğrencilerin ders programlarını belirli bir problem veya temaya göre farklı disiplinlerden seçerek oluşturmalarıdır. Birinci sınıfta öğrencilerin yazma sanatı odaklı disiplinlerarası bir seminer dersinde, insan gelişimini toplumdaki bireysel ve kültürel değerler bağlamında ele almaları beklenmektedir (ASHE, 2009). Bu modelde öğrencilerin, Toplum ve Birey, Birey ve Materyal Dünya, Sanat ve İnsan Deneyimi, Bilinç ve Gerçek isimli dört temel alana odaklanmaları ve buna bağlı ek bir dal seçmelerine yönelik destek verilmektedir (ASHE, 2009; Sonoma State University, 2011). Disiplinlerarası Anlayış ve Uygulama: Brint, Turk, Proctor ve Murphy, (2009a) üniversitelerin muhafazakar bir yapıya sahip olabileceklerini belirterek, bu kurumların özellikle sanat ve fen alanlarında belirli disiplinlerin egemenliğine uzun yıllar izin verdiğini eleştirmektedirler. Gumport ve Snydman (2002), üniversitelerin bilgi üretiminden soyutlanamayacağını ve bu üretimin de ancak sağlıklı öğrenme ve gelişim ortamlarında yeşerebileceğini vurgulamaktadır. Bu bağlamda, Boix Mansilla ve arkadaşları (2000) disiplinlerarasılaşma kavramını, iki veya üç disiplindeki düşünce yapısının bilgi ve bilişsel gelişim ile beraber harmanlanması şeklinde tanımlamıştır. Amerikan Ulusal Bilim Vakfı (National Science Foundation) gelecek yıllar için disiplinlerarası programlara duyulan ihtiyacı gösteren raporlar hazırlatmaktadır (NSF, 2004). Clark (1996, 1998, 2004), Eckel ve Kezar (2003), Kogan (2000) ve Holley (2009a), disiplinlerarası programların amacının, belirli bir disiplinin sınırlarını aşarak, öğrencilere etkileşimde bulunma, öğrenme ve araştırma fırsatlarının yaratılması olduğunu belirtmektedirler. Holley (2009a) ABD deki 21 araştırma üniversitesindeki disiplilerarası anlayışa geçiş sürecinde kullanılan stratejileri incelediği araştırmasında, her bir üniversitenin birbirinden farklı stratejileri kullanabildiklerini belirlemiştir. Güney Kaliforniya Üniversitesi, dönüşümü gerçekleştirmek için disiplinlerarası araştırmalar yapan ve bu konuda ders verecek öğretim elemanı istihdamına öncelik verirken, Duke Üniversitesi böyle bir sisteme geçişte yönetimsel yapılanmayı ön plana çıkarmıştır (Holley, 2009a). Massachusettes Teknoloji Enstitüsü (MIT) kurumlarındaki yenileşme girişimlerine fiziksel ve kültürel yapıda dönüşüm gerçekleştirerek başlamışlardır yılında başlatılan bu hareketin felsefesi, kampüs yaşamının olabildiğince farklılığa, çeşitliliğe, yenilikçiliğe ve girişimciliğe hitap edecek şekilde oluşturulmasına dayanmaktadır. Binaların yapısı disiplinlerarası anlayışla örtüşecek şekilde tasarlanmıştır. MIT bu felsefeyi onları diğer yükseköğretim kurumlarından ayıran bir strateji olarak da vurgulamaktadır (Campbell, 2005). Böyle bir değişimi gerçekleştirmek için üst yönetimin desteğinin sağlanması gerekmektedir. Bu bağlamda, Eckel ve Kezar (2003) dönüşüm sürecinde göz önüne alınması gereken faktörleri şu şekilde sıralamışlardır: Üst yönetimin desteği, işbirlikçi liderlik, esnek bir vizyon, fakülte ve çalışanların katılımı ve eylem planı. Böyle bir dönüşüm süreci, tüm üniversitenin yönetim yapısını ve işleyişini değiştirebileceği gibi aynı zamanda öğretim üyelerinin kuruma bakış açılarını da etkileyebilecektir (Holley, 2009b). Bu konuda üniversitelerin etkili örgütsel stratejileri kullanmaları gerekmektedir. Örneğin, 1998 yılında, Duke Üniversitesi nde disiplinlerarası araştırmalarla ilgilenen Rektör Yardımcılığı na bağlı bir birim kurulmuştur. Böyle bir yapılanma, disiplinlerarası yaklaşımın sadece fakülteler ve bölümler düzeyinde kalmasını engelleyerek disiplinlerarası bütünleşmeyi ve işbirliğini kurum genelinde yaymayı kolaylaştırmaktadır (ASHE, 2009). Disiplinlerarası programın amaç, içerik ve yapısı, kurum, fakülte ve öğrenci bileşenlerinin disiplinlerarası sınırlılıkları aşacak şekilde birbirleri ile bağlantılı olmasına bağlıdır. Bu kapsamda ASHE tarafından disiplinlerarası programları uygulayan kurumlardaki iyi örnekler araştırılarak aşağıdaki ortak özellikler belirlenmiştir. - Disiplinlerarası anlayışla uyumlu örgütsel ve fiziksel yapılanma 737

Eğitim Alanındaki Değişimler ve Hukuk Öğretimi: Bologna Süreci ne Dayalı Örnek İnceleme *

Eğitim Alanındaki Değişimler ve Hukuk Öğretimi: Bologna Süreci ne Dayalı Örnek İnceleme * DOI: 10.5961/jhes.2015.104 Yükseköğretim ve Bilim Dergisi/Journal of Higher Education and Science Eğitim Alanındaki Değişimler ve Hukuk Öğretimi: Bologna Süreci ne Dayalı Örnek İnceleme * Changes in the

Detaylı

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PEDAGOJİK ALAN BİLGİLERİNİN İNCELENMESİ

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PEDAGOJİK ALAN BİLGİLERİNİN İNCELENMESİ PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PEDAGOJİK ALAN BİLGİLERİNİN İNCELENMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Dönay TUZCU Anabilim Dalı: Programı: İlköğretim Fen Bilgisi Eğitimi

Detaylı

DİSİPLİNLERARASI BİLİM TARİHİ DERSİ VE GEREKÇESİ

DİSİPLİNLERARASI BİLİM TARİHİ DERSİ VE GEREKÇESİ Tarih Okulu Mayıs-Ağustos 2010 Sayı VII, 7-23. DİSİPLİNLERARASI BİLİM TARİHİ DERSİ VE GEREKÇESİ Haydar ÇORUH Özet Ülkemizde uzun yıllar Bilim Tarihi dersleri okutulmuştur. Bu dersler her bilimin kendi

Detaylı

Dünya ve Türkiye Üniversitelerinde Girişimcilik Eğitimi: Karşılaştırmalı Bir Analiz

Dünya ve Türkiye Üniversitelerinde Girişimcilik Eğitimi: Karşılaştırmalı Bir Analiz KMÜ Sosyal ve Ekonomi k Araştırmalar Dergi si 12 (19): 51-59, 2010 ISSN: 1309-9132, www.kmu.edu.tr Dünya ve Türkiye Üniversitelerinde Girişimcilik Eğitimi: Karşılaştırmalı Bir Analiz Nazan YELKİKALAN 1

Detaylı

İŞLETME EĞİTİMİNDE GLOBAL PERSPEKTİF: ÇOMÜ BİGA İ.İ.B.F. ÖRNEĞİ Nazan YELKİKALAN

İŞLETME EĞİTİMİNDE GLOBAL PERSPEKTİF: ÇOMÜ BİGA İ.İ.B.F. ÖRNEĞİ Nazan YELKİKALAN İŞLETME EĞİTİMİNDE GLOBAL PERSPEKTİF: ÇOMÜ BİGA İ.İ.B.F. ÖRNEĞİ Nazan YELKİKALAN Özet Yener PAZARCIK Uluslar ötesi, uluslar üstü gibi isimlerle de anılan globalleşme olgusu, teknoloji ve iletişim alanındaki

Detaylı

Trends in Primary Education Programs in the World and Turkey 1. Mehmet GÜLTEKİN 2

Trends in Primary Education Programs in the World and Turkey 1. Mehmet GÜLTEKİN 2 Elementary Education Online, 13(3), 726-745, 2014. İlköğretim Online, 13(3), 726-745, 2014. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Trends in Primary Education Programs in the World and Turkey 1 Mehmet

Detaylı

2010-2011 İÇİNDEKİLER

2010-2011 İÇİNDEKİLER 20102011 İÇİNDEKİLER 20102011 I. KOÇ ÜNİVERSİTESİ HAKKINDA Koç Üniversitesi Tarihçesi Koç Üniversitesi nin Misyonu ve Vizyonu Neden Koç Üniversitesi Araştırma Olanakları 03 04 04 07 ii. İşletme Enstitüsü

Detaylı

Yönetim Eğitiminde Yeni Yaklaşımlar ve Hastanelerde Profesyonel Yönetici İhtiyacı

Yönetim Eğitiminde Yeni Yaklaşımlar ve Hastanelerde Profesyonel Yönetici İhtiyacı Yönetim Eğitiminde Yeni Yaklaşımlar ve Hastanelerde Profesyonel Yönetici İhtiyacı Songül ÇINAROĞLU ÖZET Bugün tüm dünyada yönetim eğitimi ile ilgili lisansüstü programlar büyük bir ilgi görmektedir. Bu

Detaylı

TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ

TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ Ankara, 2009 Türk Eğitim Derneği ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ Türk Eğitim Derneği ISBN 978-9944-5128-6-2 1. Basım, Kasım 2009 Copyright 2009, TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ Bu kitabın

Detaylı

OKUL YÖNETİCİLERİNİN SEÇİMİ VE YETİŞTİRİLMESİ: TÜRKİYE VE SEÇİLMİŞ ÜLKELERDEN FARKLI UYGULAMALAR, KARŞILAŞTIRMALAR *

OKUL YÖNETİCİLERİNİN SEÇİMİ VE YETİŞTİRİLMESİ: TÜRKİYE VE SEÇİLMİŞ ÜLKELERDEN FARKLI UYGULAMALAR, KARŞILAŞTIRMALAR * AİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Güz 2012, Cilt:12, Yıl:12, Sayı:2, 12:1-30 OKUL YÖNETİCİLERİNİN SEÇİMİ VE YETİŞTİRİLMESİ: TÜRKİYE VE SEÇİLMİŞ ÜLKELERDEN FARKLI UYGULAMALAR, KARŞILAŞTIRMALAR * Uğur

Detaylı

Türkçe Dersi Öğretim Programındaki Ara Disiplin Alan Kazanımlarına İlişkin Bir Araştırma

Türkçe Dersi Öğretim Programındaki Ara Disiplin Alan Kazanımlarına İlişkin Bir Araştırma Türkçe Dersi Öğretim Programındaki Ara Disiplin Alan Kazanımlarına İlişkin Bir Araştırma Arş. Gör. Hasan Basri Kansızoğlu Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi ABD hbkansizoglu@bartin.edu.tr

Detaylı

New High School Instructional Programs in Turkey: Problems, Expectations and Suggestions

New High School Instructional Programs in Turkey: Problems, Expectations and Suggestions Elementary Education Online, 11(1), 35-50, 2012. İlköğretim Online, 11(1), 35-50, 2012. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr New High School Instructional Programs in Turkey: Problems, Expectations

Detaylı

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ, FİNLANDİYA, SİNGAPUR VE TÜRKİYE DE ÖĞRETMEN EĞİTİMİNDEKİ DÖNÜŞÜMLER

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ, FİNLANDİYA, SİNGAPUR VE TÜRKİYE DE ÖĞRETMEN EĞİTİMİNDEKİ DÖNÜŞÜMLER AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ, FİNLANDİYA, SİNGAPUR VE TÜRKİYE DE ÖĞRETMEN EĞİTİMİNDEKİ DÖNÜŞÜMLER Dr. Erdem Aksoy Çankaya Üniversitesi Dr. Dilek Gözütok Ankara Üniversitesi Özet Bu çalışmada öğretmen eğitimi

Detaylı

T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 2014-2018 STRATEJİK PLANI

T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 2014-2018 STRATEJİK PLANI T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 2014-2018 STRATEJİK PLANI İ Ç İ N D E K İ L E R 1. REKTÖRÜN MESAJI 5 1.1 YÖNETİCİ ÖZETİ 1.2 STRATEJİ GELİŞTİRME SÜRECİ 7 2. MİSYON VİZYON 11 2.1 MİSYON 12 2.2 VİZYON:

Detaylı

Singapur eğitim sisteminin başarısına etki eden faktörlerin incelenmesi*

Singapur eğitim sisteminin başarısına etki eden faktörlerin incelenmesi* Eğitim Bilimleri Dergisi / Journal of Educational Sciences Yıl / Year: Ocak / January 2014 Cilt-Sayı / Volume-Issue: 39 ss/pp: 121-143 ISSN: 1300-8889 DOI: 10.15285/EBD.2014397401 Singapur eğitim sisteminin

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM POLİTİKALARI VE TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ NE ETKİLERİ

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM POLİTİKALARI VE TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ NE ETKİLERİ Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi. Aralık 2011, Cilt:VIII, Sayı:I, 87 109 http://efdergi.yyu.edu.tr 87 AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM POLİTİKALARI VE TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ NE ETKİLERİ Prof. Dr. Mustafa

Detaylı

Türkiye deki Siyasal Partilerin Eğitim Söylemleri ve Siyasaları

Türkiye deki Siyasal Partilerin Eğitim Söylemleri ve Siyasaları Educational Administration: Theory and Practice 2012, Vol. 18, Issue 2, pp: 273-312 Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi 2012, Cilt 18, Sayı 2, ss: 273-312 Türkiye deki Siyasal Partilerin Eğitim Söylemleri

Detaylı

EYTPE Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programlarında Açılan Derslerin Karşılaştırmalı Analizi

EYTPE Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programlarında Açılan Derslerin Karşılaştırmalı Analizi Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 15, Sayı 1, Nisan 2014, Sayfa 15-34 EYTPE Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programlarında Açılan Derslerin Karşılaştırmalı Analizi İbrahim

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENİ YETİŞTİRME PROGRAMLARININ ÖRNEK ÜLKELER KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ (Türkiye, Japonya, Amerika ve İngiltere Örnekleri)

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENİ YETİŞTİRME PROGRAMLARININ ÖRNEK ÜLKELER KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ (Türkiye, Japonya, Amerika ve İngiltere Örnekleri) FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENİ YETİŞTİRME PROGRAMLARININ ÖRNEK ÜLKELER KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ (Türkiye, Japonya, Amerika ve İngiltere Örnekleri) Gürsoy MERİÇ 1 Ramazan TEZCAN 1 Çanakkale 18 Mart Üniversitesi

Detaylı

ÖĞRETİM ELEMANLARININ 21. YÜZYIL ÖĞRENEN STANDARTLARI VE YAŞAM BOYU ÖĞRENMEYE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

ÖĞRETİM ELEMANLARININ 21. YÜZYIL ÖĞRENEN STANDARTLARI VE YAŞAM BOYU ÖĞRENMEYE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 22 (2014) 185-213 209 ÖĞRETİM ELEMANLARININ 21. YÜZYIL ÖĞRENEN STANDARTLARI VE YAŞAM BOYU ÖĞRENMEYE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ Instructors Views on Standards

Detaylı

FİNLANDİYA, ALMANYA, SİNGAPUR VE TÜRKİYE NİN EĞİTİM SİSTEMLERİ AÇISINDAN KADEMELER ARASI GEÇİŞ SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ÖZET

FİNLANDİYA, ALMANYA, SİNGAPUR VE TÜRKİYE NİN EĞİTİM SİSTEMLERİ AÇISINDAN KADEMELER ARASI GEÇİŞ SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ÖZET FİNLANDİYA, ALMANYA, SİNGAPUR VE TÜRKİYE NİN EĞİTİM SİSTEMLERİ AÇISINDAN KADEMELER ARASI GEÇİŞ SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ÖZET Belgin BAL*, Erdoğan BAŞAR** Günümüz dünyasında hemen hemen tüm ülkelerin

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2005 2010

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2005 2010 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2005 2010 Mart 2005 ODTÜ SP 2005-2010 (Sür. 1.0) Mart 2005 ii ODTÜ Stratejik Planı 2005 2010 8 Mart 2005 tarihli Senato Yönetim Kurulu Ortak Toplantısı nda

Detaylı

Küreselleşmenin Eğitimin Farklı Boyutları Üzerindeki Etkileri 1 Impacts Of Globalization On Various Aspects Of Education. Oya USLU ÇETİN 2.

Küreselleşmenin Eğitimin Farklı Boyutları Üzerindeki Etkileri 1 Impacts Of Globalization On Various Aspects Of Education. Oya USLU ÇETİN 2. Küreselleşmenin Eğitimin Farklı Boyutları Üzerindeki Etkileri 1 Impacts Of Globalization On Various Aspects Of Education Oya USLU ÇETİN 2 Özet Rekabetin ve değişimin hızlı yaşandığı günümüzde, teknoloji

Detaylı

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE FİZİKSEL ÇEVREYE İLİŞKİN KALİTE STANDARTLARININ BELİRLENMESİ

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE FİZİKSEL ÇEVREYE İLİŞKİN KALİTE STANDARTLARININ BELİRLENMESİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÇOCUK GELİŞİMİ ve EV YÖNETİMİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÇOCUK GELİŞİMİ ve EĞİTİMİ BİLİM DALI OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE FİZİKSEL ÇEVREYE İLİŞKİN KALİTE STANDARTLARININ

Detaylı

TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ ÖZET RAPOR. Öğretmene Yatırım, Geleceğe Atılım

TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ ÖZET RAPOR. Öğretmene Yatırım, Geleceğe Atılım TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ ÖZET RAPOR Öğretmene Yatırım, Geleceğe Atılım Ankara, 2009 Türk Eğitim Derneği ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ ÖZET RAPOR Türk Eğitim Derneği ISBN 978-9944-5128-7-9 1. Basım,

Detaylı

Öğretmenlerin Hizmet Öncesi Öğretmenlik Eğitimlerini Değerlendirmeleri

Öğretmenlerin Hizmet Öncesi Öğretmenlik Eğitimlerini Değerlendirmeleri DURU / Uyum Zorluklarını Yordamada Yalnızlık, Sosyal Destek ve Sosyal Bağlılık Arasındaki... 1085 Öğretmenlerin Hizmet Öncesi Öğretmenlik Eğitimlerini Değerlendirmeleri Ahmet AYPAY* Öz Bu çalışmanın amacı,

Detaylı

İLKÖĞRETİM PROGRAMLARININ İLKYARDIM VE TEMEL SAĞLIK EĞİTİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ (SİVAS İLİ ÖRNEKLEMİ)

İLKÖĞRETİM PROGRAMLARININ İLKYARDIM VE TEMEL SAĞLIK EĞİTİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ (SİVAS İLİ ÖRNEKLEMİ) T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM PROGRAMLARININ İLKYARDIM VE TEMEL SAĞLIK EĞİTİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ (SİVAS İLİ ÖRNEKLEMİ) Hazırlayan Serap KÖŞE Eğitim Bilimleri

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU STRATEJİK PLANI 2009 2014

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU STRATEJİK PLANI 2009 2014 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU STRATEJİK PLANI 2009 2014 Şubat 2009 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU STRATEJİK PLANI 2009 2014 Şubat 2009 ii ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu

Detaylı

Puan Türüne Göre Programlar

Puan Türüne Göre Programlar Puan Türüne Göre lar www.emu.edu.tr 1 2015 2 DİL1 Mütercim - Tercümanlık... 1 İngilizce Öğretmenliği... 2 MF1 Matematik ve Bilgisayar Bilimleri İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF3 Moleküler Biyoloji

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI: GENEL EĞİTİM PROGRAMI ÇERÇEVESİNDE YÜKSEK ÖĞRETİM ALANINDA AB PROGRAMI (ERASMUS) ALİ RENÇBER DEVLET

Detaylı