Mealli. Dua Mecmuası. Derleyen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Mealli. Dua Mecmuası. Derleyen"

Transkript

1 Mealli Dua Mecmuası Derleyen

2 مجموعة األدعية المأثورة

3 مجعها

4

5 أ ذ ك ار الص ب اح و ال م س اء SABAH ve AKŞAM DUALARI

6 أ ذ ك ار الص ب اح ب ع د ص ا ة الص ب ح ي ق ول : الل ه م أ ن ت الس ا م و م ن ك الس ا م ت ب ار ك ت 1 ام و ت ع ال ي ت ي ا ذ ا ال ج ا ل و اإل ك ر ويقول بعد ذلك: س ب ح ان اهلل و ال ح م د هلل و ال إ ل ه إ ال اهلل و اهلل أ ك ب ر و ال ح و ل و ال ق و ة 2 ال ع ل ي ال ع ظ يم إ ال ب اهلل SABAH DUALARI Sabah namazından sonra Sabah namazını kıldıktan sonra sırasıyla şunları okur: 1. Allahım, selam Sensin, selam ve selamet de Sendendir. Çok yücesin, hayrın ve bereketin sınırsızdır ya Ze l-celâli ve l-ikram. 2. Allah ı tüm noksan sıfatlardan tenzih ederim; bütün hamdler, övgüler, Âlemlerin Rabbi Allah adır; Allah tan başka tanrı yoktur; Allah çok büyüktür; güç ve kuvvet, yüce ve kuvvet sahibi olan Allah ındır. 9

7 1. Sonra Ayetü l- Kürsî yi okur. Ayetü l-kürsî nin meali: Allah ki, Ondan başka ilâh yoktur; dâima diri, (yarattıklarını) koruyup-yöneten ve hayatlarını devam ettirendir. Ona ne uyuklama ârız olur, ne de uyku. Göklerde ne varsa, yerde ne varsa hepsi Onundur. İzni olmadan ثم يقرأ: ا هلل ال إ ل ه إ ال ه و ا ل ح ي ال ق ي وم وات م الس ال ت أ خ ذ ه س ن ة و ال ن و م ل ه م ا ف ي و م ا ف ي األ ر ض م ن ذ ا ال ذ ي ي ش ف ع ع ن د ه إ ال ب إ ذ ن ه ي ع ل م م ا ب ي ن أ ي د يه م و م ا خ ل ف ه م و ال ي ح يط ون ب ش ي ء م ن ع ل م ه إ ال ب م ا ش ا ء وات و األ ر ض و ال ي ؤ د ه م ه الس و س ع ك ر س ي يم 1 ال ع ل ي ال ع ظ ح ف ظ ه م ا و ه و ثم يقول: س ب ح ان اهلل )٣٣( ا ل ح م د هلل )٣٣( ا هلل أ ك ب ر )٣٣( 2 ثم يدعو ما شاء اهلل... ثم يقول مائة مرة "ال إ ل ه إ ال اهلل " 3 kim Onun katında şefâatte bulunabilir? Önlerinde ne varsa, arkalarında ne varsa, hepsini bilmektedir. Onun ilminden, kendisinin dilediği miktarın dışında bir şey kavrayamazlar. Onun kürsüsü, gökleri ve yeri kaplamıştır. (Gökleri ve yeri) koruyup gözetmek, Ona ağır gelmez. O, yücedir, azamet sahibidir. 2. Bundan sonra 33 er defa Sübhânallah, Elhamdülillâh, Allahu Ekber çekilir. 3. Sonra dua eder. Duadan sonra da 100 defa Lâ ilâhe illâllah der. 10

8 1. Sonra istiâze ile besmele çeker. Bunların manaları şöyledir: (Allah ın rahmetinden) kovulmuş şeytandan Allah a sığınırım. Rahmân ve Rahîm Allah ın adıyla. 2. Bunu takiben şu duaları okur: ج ان الر يم ثم يقول: أ ع وذ ب اهلل م ن الش ي ط 1 ح الر يم م ن ب س م ح اهلل الر الل ه م أ ن ت ر ب ي ال إ ل ه إ ال أ ن ت خ ل ق ت ن ي و أ ن ا ع ب د ك و أ ن ا ع ل ى ع ه د ك و و ع د ك م ا ر م ا ص ن ع ت أ ب و ء اس ت ط ع ت أ ع وذ ب ك م ن ش ل ك ب ن ع م ت ك ع ل ي و أ ب و ء ل ك ب ذ ن ب ي ف اغ ف ر ل ي ف إ ن ه ال ي غ ف ر الذ ن وب إ ال أ ن ت )٣( 2 ب سم اهلل ال ذ ي ال ي ض ر م ع اس م ه ش ي ء ف ي األ ر ض و ال ف ي الس ما ء و ه و الس م يع ال ع ل يم )٣( 3 Allahım, Sen, benim Rabbimsin; Senden başka ilâh yoktur. Beni Sen yarattın; ben, Senin kulunum ve gücüm yettiğince Sana olan ahdime ve vaadime bağlıyım. İşlediklerimin (kötülüklerin) şerrinden Sana sığınırım. Üzerimdeki nimetlerini itiraf eder; günahlarımı da ikrar ederim. Beni bağışla. Zira günahları bağışlayan ancak Sensin. (3 defa) 3. Adı(nın anılması)yla ne yerde ne de gökte hiçbir şeyin zarar veremeyeceği Allah ın ismiyle ki, O Semî ve Alîm dir.(3 defa) 11

9 1. Mahlûkâtının şerrinden Allah ın tastamam kelimelerine sığınırım.(1 defa) 2. (Allah ın rahmetinden) kovulmuş şeytanın şerrinden, her şeyi işiten ve bilen Allah a sığınırım. (3 defa) 3. Rahmân ve Rahîm Allah ın adıyla.. O, öyle Allah tır ki, Ondan başka ilâh yoktur. Görülmeyeni ve görüleni bilendir. O, Rahmân, Rahîm dir. 4. O, öyle Allah tır ki, Ondan başka ilâh yoktur. Melik (her şeyin hükümdârı), Kuddûs (her şeyi م ا أ ع وذ ب ك ل مات اهلل الت ام ات م ن ش ر خ ل ق )١( 1 ط ان أ ع وذ ب اهلل الس م يع ال ع ل يم م ن الش ي 2 اهلل الر ح م ن الر ح يم ه و ج الر يم )٣( ب س م ب و الش ه اد ة اهلل ال ذ ي ال إ ل ه إ ال ه و ع ال م ال غ ي 3 ه و اهلل ال ذ ي ال إ ل ه ه و الر ح م ن الر ح يم إ ال ه و ا ل م ل ك ال ق د وس الس لا م ال م ؤ م ن ر س ب ح ان ال م ه ي م ن ال ع ز يز ال ج ب ار ال م ت ك ب اهلل ع م ا ي ش ر ك ون 4 ه و اهلل ال خ ال ق ال ب ار ئ ح ل ه م ا ف ي ر ل ه األ س ما ء ال ح س ن ى ي س ب ال م ص و يم 5 ات و األ ر ض و ه و ال ع ز يز ال ح ك الس مو tertemiz yapan ve her türlü kiri gideren ve Kendisi her türlü lekeden münezzeh), Selâm (esenlik veren), Mü min (emniyete erdiren), Müheymin (her şeyi gözetip koruyan), Azîz (üstün, gâlib), Cebbâr (kullarını iradesi istikametine yönelten), Mütekebbir (yegâne büyüklük ve azamet sahibi) dir. Allah, kendisine şirk koşup durduklarından ve şirk koşmalarından münezzehtir. 5. O, (her şeyi) Yaratan, mahlûkuna belli mertebelerden ve süzgeçlerden geçirerek varlık, ahenk ve en güzel şekli verendir. Onundur en güzel isimler. Göklerde ve yerde ne varsa, Onu tesbih eder. O Azîz dir, Hakîm dir. 12

10 ق ل ه و اهلل أ ح د ا هلل الص م د ل م ي ل د و ل م ي ول د و ل م ي ك ن ل ه ك ف وا أ ح د )٣( 1 ر م ا ق ل أ ع وذ ب ر ب ال ف ل ق م ن ش خ ل ق و م ن ش ر غ اس ق إ ذ ا و ق ب و م ن ر ح اس د ش ر الن ف اث ات ف ي ال ع ق د و م ن ش إ ذ ا ح س د )٣( 2 ق ل أ ع وذ ب ر ب الن اس م ل ك الن اس ر ال و س و اس ال خ ن اس إ ل ه الن اس م ن ش ا ل ذ ي ي و س و س ف ي ص د ور الن اس م ن ال ج ن ة و الن اس )٣( 3 1. De ki: O Allah birdir. Allah, Samed dir (her şey Ona muhtaç, fakat O, hiçbir şeye muhtaç değildir). Doğurmamıştır ve doğurulmamıştır. Hiçbir şey Onun dengi olmamıştır. (3 defa) 2. De ki: Karanlığı yarıp sabahı getiren Rabb e sığınırım, Mahlûkatının şerrinden; Karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden; * Düğümlere üfleyenlerin şerrinden; Ve hased ettiği zaman hasetçinin şerrinden. (3 defa) 3. De ki: Sığınırım insanların Rabbi ne, İnsanların Meliki ne, İnsanların İlâhı na, O sinsi mi sinsi vesvese verip duranın şerrinden ki, İnsanların göğüslerine fısıldar durur, Cinlerden ve insanlardan olur. (3 defa) 13

11 ف س ب ح ان اهلل ح ين ت م س ون و ح ين وات م الس ت ص ب ح ون و ل ه ال ح م د ف ي و األ ر ض و ع ش ي ا و ح ين ت ظ ه ر ون ي خ ر ج ت م ن ت و ي خ ر ج ال مي ال ح ي م ن ال م ي ال ح ي و ي ح ي ي األ ر ض ب ع د م و ت ه ا و ك ذ ل ك ت خ ر ج ون 1 ح ن ا و ب ك أ م سي ن ا و ب ك الل ه م ب ك أ ص ب 2 ك الن ش ور ن ح ي ا و ب ك ن موت و إ ل ي ه ان ا ب ع د م ا أ م ات ن ا و إ ل ي ا ل ح م د هلل ال ذ ي أ ح ي 3 ال إ ل ه إ ال أ ن ت ال ش ر يك ل ك 4 الن ش ور 1. Akşama girer ve sabaha ererken Allah ı tesbih edin. Göklerde ve yerde, geceye girildiğinde de, öğleye ulaştığınızda da hamd, Ona mahsustur. Ölüden diriyi çıkarıyor; diriden de ölüyü çıkarıyor ve ölümünden sonra da yeri diriltiyor. Siz de (topraktan) işte böyle çıkarılacaksınız. 2. Allahım, Senin inayetinle sabahladık, Senin inayetinle akşamladık, Senin inayetinle yaşar Senin izninle ölürüz ve dönüş Sanadır. 3. Hamd, bizi öldürdükten sonra dirilten Allah a mahsustur. Dönüş, Onadır. 4. Senden başka ilâh yoktur. Senin ortağın da bulunmaz. 14

12 1. Seni (Sana yakışmayacak her şeyden) tenzih ederim. Allahım, günahımı bağışlamanı diler ve rahmetini dilenirim. 2. Allahım, ilmimi artır ve bana hidâyet verdikten sonra kalbimi kaydırma; katından bana rahmet lütfet; şüphesiz ki Sen, çok lütufkârsın. ك ل ذ ن ب ي و أ س أ ل ك الل ه م أ س ت غ ف ر س ب ح ان ك 1 ز د ن ي ع ل ما و ال ت ز غ ر ح مت ك ا لل ه م ق ل ب ي ب ع د إ ذ ه د ي ت ن ي و ه ب ل ي م ن ل د ن ك ر ح م ة إ ن ك أ ن ت ال و ه اب 2 د ن ا م ح م د و ع ل ى ا لل ه م ص ل ع ل ى س ي د ن ا ا ل س ي د ن ا م ح م د ك م ا ص ل ي ت ع ل ى س ي إ ب ر ه يم إ ن ك ح م يد د ن ا يم و ع ل ى ا ل س ي إ ب ر ه م ج يد )١٠( 3 د ن ا م ح م د و ع ل ى ا لل ه م ب ار ك ع ل ى س ي د نا ا ل س ي د ن ا م ح م د ك م ا ب ار ك ت ع ل ى س ي د نا إ ب ر ه يم إ ن ك ح م يد يم و ع ل ى ا ل س ي إ ب ر ه م ج يد )١٠( 4 3. Allahım, Efendimiz Muhammed e ve Efendimiz Muhammed in ailesine; Efendimiz İbrâhim e ve Efendimiz İbrahim in ailesine salât ettiğin gibi salât et. Şüphesiz Sen, her bakımdan hamde lâyık ve şânı yüce olansın. (10 defa) 4. Allahım, Efendimiz İbrahim e ve Efendimiz İbrahim in ailesine bereket ihsan ettiğin gibi, Efendimiz Muhammed e ve Efendimiz Muhammed in ailesine de bereket ihsan et. Şüphesiz Sen, her bakımdan hamde lâyık ve şânı yüce olansın. (10 defa) 15

13 ا لل ه م إ ن ي أ ص ب ح ت أ ش ه د ك و أ ش ه د ح م ل ة ع ر ش ك و م ل ئ ك ت ك و ج م يع خ ل ق ك ب أ ن ك أ ن ت اهلل ال ذ ي ال إ ل ه إ ال أ ن ت و أ ن د ك و ر س ول ك )٣( 1 م ح م دا ع ب ك و س ع د ي ك ي ك ل ب ي الل ه م ل ب ك ل ب ي 2 ر ف ي ي د ي ك و م ن ك و إ ل ي ك ا لل ه م و ال خ ي م ا ق ل ت م ن ق و ل أ و ح ل ف ت م ن ح ل ف أ و ن ذ ر ت م ن ن ذ ر أ و ع م ل ت م ن ع م ل ف م ش يئ ت ك ب ي ن ي د ي ذ ل ك ك ل ه م ا ش ئ ت ك ان و م ا ل م ت ش أ ل م ي ك ن و ال ح و ل و ال ق و ة إ ال ير 3 ب ك إ ن ك ع ل ى ك ل ش ي ء ق د 1. Allahım, Senden başka ilâh olmadığına ve Muhammed (s.a.s.) in Senin kulun ve resûlün olduğuna; Seni, hamele-i arşını, meleklerini ve bütün mahlûkatını şâhit tutarak sabahladım. (3 defa) 2. Buyur Allahım buyur, emrine geldim. Hayır, Senin elindedir; Senden gelir ve yine Sana döner. 3. Allahım, bir söz söylemiş, bir yemin etmiş, bir nezir yapmış veya bir amel işlemiş olmayayım ki, hepsini Sen önceden dilemiş olmayasın. Neyi ki diledin, o olmuştur; olmamasını dilediğin şey de olmamıştır. Güç ve kuvvet ancak Sendendir; şüphesiz Senin her şeye gücün yeter. 16

14 ا لل ه م م ا ص ل ي ت م ن ص ا ة ف ع ل ى م ن ص ل ي ت و م ا ل ع ن ت م ن ل ع ن ف ع ل ى م ن ل ع ن ت م سل ما ت و ف ن ي ة إ ن ك و ل ي ي ف ي الد ن ي ا و اال خ ر و أ ل ح ق ن ي ب الص ال ح ين 1 ا لل ه م إ ن ي أ س أ ل ك الر ض ا ب ع د ال ق ض ى و ت و ل ذ ة الن ظ ر إ ل ى ش ب ع د ال م و ب ر د ال ع ي و ج ه ك و ش و قا إ ل ى ل ق ائ ك م ن غ ي ر ض ر اء ة م ض ر و ال ف ت ن ة م ض ل ة و أ ع وذ ب ك أ ن أ ظ ل م.1 Allahım, yaptığım أ و أ ظ ل م أ و أ ع ت د ي أ و ي ع ت د ى ع ل ي أ و her duâ, Senin rahmet ettiğin, ettiğim أ ك س ب خ ط يئ ة أ و ذ ن با ال ي غ ف ر 2 her lânet de Senin lânet ettiğin kimsenin üzerine olsun. Sen, dünyada ve Ahiret te benim dostum ve velimsin; beni Müslüman olarak öldür ve sâlih (kul)ların arasına ilhak buyur. 2. Allahım, Senden, muzır bir şeye ve saptırıcı bir fitneye uğramaksızın, kazâya rızâ, ölümden sonra rahat bir hayat, cemâline bakma lezzeti ve Sana kavuşma şevki istiyorum ve zulmetmekten ya da zulme uğramaktan, düşmanlık etmekten veya düşmanlığa maruz kalmaktan, hata işlemekten veya, bağışlanmayacak bir günaha girmekten Sana sığınırım. 17

15 ا لل ه م ف اط ر الس م و ات و األ ر ض ع ال م ال غ ي ب و الش ه اد ة ذ ا ال ج ا ل و اإل ك ر ام ف إ ن ي ا و أ ش ه د ك اة الد ن ي أ ع ه د إ ل ي ك ف ي ه ذ ه ال ح ي و ك ف ى ب ك ش ه يدا 1 إ ن ي أ ش ه د أ ن ال إ ل ه إ ال أ ن ت و ح د ك ال ش ر يك ل ك ل ك ال م ل ك ير 2 و ل ك ال ح م د و أ ن ت ع ل ى ك ل ش ي ء ق د و أ ش ه د أ ن م ح م دا ع ب د ك و ر س ول ك و أ ش ه د أ ن و ع د ك ح ق و ل ق ائ ك ح ق و الس اع ة ا ت ي ة ور ال ر ي ب ف يه ا و أ ن ك ت ب ع ث م ن ف ي ال ق ب و أ ن ك إ ن ت ك ل ن ي إ ل ى ن ف س ي ت ك ل ن ي إ ل ى ض ع ف و ع و ز ة و ذ ن ب و خ ط يئ ة 3 1. Gökleri ve yeri yaratan, gayb ve şehâdet âlemini bilen, celâl ve ikrâm sahibi Allahım, Sana şu dünya hayatında söz veriyor ve Seni şâhid tutuyorum. Sen, şâhid olarak yetersin. 2. Ben şehâdet ederim ki, Senden başka ilâh yoktur; birsin, ortağın bulunmaz; mülk Senindir, hamd Sana mahsustur. Sen her şeye gücü yetensin. 3. Ve yine şehâdet ederim ki, Muhammed (s.a.s.) Senin kulun ve resûlündür. Vaadinin hak, Senin huzuruna çıkmanın da hak olduğuna, Kıyâmet saatinin geleceğine -bunda hiç şüphe olmadığınave kabirdekileri dirilteceğine de şehâdet ederim. Beni nefsimle başbaşa bırakırsan, (bu takdirde) beni zaafa, muhtaçlığa, günaha ve hataya itmiş olursun. 18

16 و إ ن ي ال أ ث ق إ ال ب ر ح مت ك ف اغ ف ر ل ي ذ ن وب ي ك ل ه ا إ ن ه ال ي غ ف ر الذ ن وب إ ال أ ن ت يم 1 اب ح الر و ت ب ع ل ي إ ن ك أ ن ت الت و ق ظ ة 2 ا ل ح م د هلل ال ذ ي خ ل ق الن وم و ال ي ا ل ح م د هلل ال ذ ي ب ع ث ن ي س ال ما س و ي ا 3 أ ش ه د أن اهلل ي ح ي ي ال م و ت ى و ه و ع ل ى ك ل ش ي ء 4 أ ص ب ح ن ا و أ ص ب ح ال م ل ك هلل ع ز و ج ل ق د ير و ال ح م د هلل و ال ك ب ر ي اء و ال ع ظ م ة هلل و ال خ ل ق ك ن ف يه م ا م ر و الل ي ل و الن ه ار و م ا ي س و األ 5 اج ع ل أ و ل ه ذ ا الن ه ار هلل و ح د ه ا لل ه م ص ا حا و أ و س ط ه ف ا حا و ا خ ر ه ن ج احا 6 1. Ben ancak Senin rahmetine güveniyorum; günahlarımın hepsini bağışla, zira günahları ancak Sen bağışlarsın. Tevbemi kabûl et, zira Sen, tevbeleri kabul eden ve çok merhametli olansın. 2. Uykuyu ve uyanıklığı yaratan Allah a hamd olsun. 3. Beni sağ-sâlim ve her uzvum yerli yerinde dirilten Allah a hamd olsun. 4. Şehâdet ederim ki, Allah ölüleri diriltir ve O her şeye gücü yetendir. 5. Biz de, bütün mülk de, azîz ve celîl olan Allah a ait olarak sabahladık. Hamd, Allah a mahsustur; büyüklük ve azamet Allah ındır. Yaratma da, emir de, gece de gündüz de, gece ile gündüzü mesken tutmuş her şey de yalnızca Allah a aittir. 6. Allahım, şu günün evvelini sulh ü salâh, ortasını felâh, sonunu da her bakımdan muvaffakiyetli kıl. 19

17 ر الد ن ي ا و اال خ ر ة ي ا أ ر ح م أ س أ ل ك خ ي 1 إ ن ي أ ع وذ ب ك م ن ال ه م اح الر م ين ا لل ه م و ال ح ز ن و أ ع وذ ب ك م ن ال ع ج ز و ال ك س ل خ ل و أ ع وذ ب ك و أ ع وذ ب ك م ن ال ج ب ن و ال ب ج ال )٣( 2 ة الد ي ن و ق ه ر الر م ن غ ل ب ح ال م ل ك هلل ال ش ريك ل ه أ ص ب ح ن ا و أ ص ب ا لل ه م ف اط ر ال إ ل ه إ ال ه و و إ ل ي ه الن ش ور ب و الش ه اد ة وات و األ ر ض ع ال م ال غ ي الس م ر ب ك ل ش ي ء و م ل يك ه أ ش ه د أ ن ال إ ل ه إ ال أ ن ت أ ع وذ ب ك م ن ش ر ن ف س ي و ش ر الش ي ط ان ء ا أ و أ ن و ش ر ك ه و أ ن أ ق ت ر ف ع ل ى ن ف س ي س و م س ل م )٤( 3 أ ج ر ه ع ل ى 1. Senden dünyanın da, Ahiretin de hayrını istiyorum, ey merhamet edenlerin en merhametlisi! 2. Allahım, tasadan ve hüzünden Sana sığınırım; acizlikten ve tembellikten de Sana sığınırım; korkaklıktan ve cimrilikten yine Sana sığınırım; borca mağlub olmaktan ve düşmanların kahrından da yine Sana sığınırım. (3 defa) 3. Biz de, bütün mülk de, Allah a ait olarak sabahladık; Onun ortağı yoktur; Ondan başka ilâh yoktur ve dönüş Onadır. Gökleri ve yeri belli bir sistemde yaratan, gayb ve şehâdet âlemini bilen, her şeyin Rabbi ve Sahibi olan Allahım, şehâdet ederim ki, Senden başka ilâh yoktur. Nefsimin ve şeytanın şerrinden, onun ağından, nefsime bir kötülük yüklemekten veya bir müslümana kötülük dokundurmaktan Sana sığınırım. (4 defa) 20

18 1. Yâ Hayy, yâ Kayyûm, rahmetin hürmetine Senden yardım diliyorum; her halimi ıslah et ve göz açıp kapayıncaya kadar olsun beni nefsime bırakma. ح م ت ك أ س ت غ يث أ ص ل ح ل ي وم ب ر ي ا ح ي ي ا ق ي ن 1 ش أ ن ي ك ل ه و ال ت ك ل ن ي إ ل ى ن ف س ي ط ر ف ة ع ي ا لل ه م أ ن ت أ ح ق م ن ذ ك ر و أ ح ق م ن ع ب د و أ ن ص ر م ن اب ت غ ي و أ ر أ ف م ن م ل ك و أ ج و د م ن س ئ ل و أ و س ع م ن أ ع ط ى أ ن ت ال م ل ك ال ش ر يك ل ك و ال ف ر د ال ن د ل ك ك ل ش يء ه ال ك إ ال و ج ه ك ل ن ت ط اع إ ال ب إ ذ ن ك ر و ل ن ت ع ص ى إ ال ب ع ل م ك 2 ت ط اع ف ت ش ك ب ش ه يد و أ د ن ى ح ف يظ و ت ع صى ف ت غ ف ر أ ق ر ح ل ت د ون الن ف وس و أ خ ذ ت ب الن و اص ي و ك ت ب ت اال ث ار و ن سخ ت اال ج ال 3 2. Allahım, Sen adı anılmaya en lâyık olansın; ibadet edilmeğe ancak Sen lâyıksın; Sensin yardım istenilenlerin en çok yardım edeni, güç ve saltanat sahiplerinin en şefkatlisi; kapısında birşeyler dilenilenlerin en cömerdi ve verenlerin en eli açığı. Sensin her şeyin sahibi ve hakimi; Senin ortağın yoktur; Sensin eşi ve benzeri olmayan yegâne varlık. Senden başka her şey helâke mahkûmdur. Sana, ancak Senin müsaaden ile itaat edilir ve yine ancak malumatın dahilinde isyan edilir. 3. Sana itaat edilir, karşılığını verirsin, Sana isyan edilir, affedersin. Her şeye en yakın şâhit Sen, en yakın koruyucu da Sensin. Nefislerin (arzularının) önüne geçersin; ve ense köklerinden yakalarsın. (İnsanların) yaptıklarını yazdın ve ecellerini takdir ettin. 21

19 ة ر ع ن د ك ع ا ن ي ة و الس ا ل ق ل وب ل ك م ف ض ي ا ل ح ا ل م ا أ ح ل ل ت و ال ح ر ام م ا ح ر م ت و الد ين م ا ش ر ع ت و األ م ر م ا ق ض ي ت د ك و أ ن ت اهلل و ال خ ل ق خ ل ق ك و ال ع ب د ع ب 1 أ ل ك ب ن ور و ج ه ك يم أ س الر ؤ ف ح الر ال ذ ي أ ش ر ق ت ل ه الس م و ات و األ ر ض ك و ب ك ل ح ق ه و ل ك و ب ح ق الس ائ ل ين ع ل ي أ ن ت ق يل ن ي ف ي ه ذ ه ال غ د اة و ف ي ه ذ ه ال ع ش ي ة و أ ن ت ج ير ن ي م ن الن ار ب ق د ر ت ك 2 ح ب ي س اهلل ال إ ل ه إ ال ه و ع ل ي ه ت و ك ل ت 1. Kalbler Sana akar; gizli Senin yanında ayândır. Helâl, Senin helâl kıldığın, haram da haram kıldığındır. Din, Senin teşrî و ه و ر ب ال ع ر ش ال ع ظ يم )٧( 3 buyurduğun; emir, Senin hükmettiğin; mahlûk, Senin mahlûkun; kul, Senin kulundur. Sen, Raûf ve Rahîm Allah sın. 2. Göklerin ve yerin kendisiyle parıldadığı, yüzünün nuru hürmetine, Senin olan her bir hak hürmetine ve Senden isteyen kulların hürmetine, Senden beni şu sabah ve şu akşam affetmeni ve kudretinle ateşten korumanı diliyorum. 3. Allah, bana yeter, Ondan başka ilâh yoktur. Ona tevekkül ettim; O, Arş-ı Azîm in Rabbi dir. (7 defa) 22

20 1. Rabb olarak Allah tan, din olarak İslâm dan, resûl olarak da Hz. Muhammed (s.a.s.) den râzı olduk. Rabb olarak Allah tan, din olarak İslâm dan, nebî olarak da Hz. Muhammed (s.a.s.) den râzı oldum. (3 defa) ر ض ين ا ب اهلل ر ب ا و ب اإل س ا م د ينا و ب م ح مد ر س وال ر ض يت ب اهلل ر ب ا و ب اإل س ا م د ينا ا لل ه م )٣( 1 م ا أ ص ب ح ب ي م ن و ب م ح م د ن ب ي ا ن ع م ة أ و ب أ ح د م ن خ ل ق ك ف م ن ك و ح د ك ال ر 2 ش ر يك ل ك ف ل ك ال ح م د و ل ك الش ك ا لل ه م إ ن ي أ س أ ل ك م ن ف ج أ ة ال خ ي ر و أ ع وذ 3 إ ن ي أ ص ب ح ت ا لل ه م ب ك م ن ف ج أ ة الش ر ف أ ت م ن ع م ت ك ة و س ت ر م ن ك ف ي ن ع م ة و ع اف ي ة ا و اال خ ر ك ف ي الد ن ي ت ك و س ت ر ع لي و ع اف ي 4 ي اهلل ت و ك ل ت ع ل ى اهلل ال إ ل ه إ ال ه و ر ب 5 ت و ك ل ت و ه و ر ب ال ع ر ش ال ع ظ يم ع ل ي ه 2. Allahım, benim üzerimde veya mahlûkatından herhangi biri üzerinde şu sabaha çıkan her nimet ancak Sendendir. Ortağın yoktur; hamd, Sana mahsus şükür de Sana hastır. 3. Allahım, Senden sürpriz hayırlar diler ve beklenmedik şerlerden Sana sığınırım. 4. Allahım, şu sabaha Senden gelen bir nimet, afiyet ile ve günahlarım örtülmüş olarak çıktım. (Öyleyse) dünyada ve Ahiret te üzerimdeki nimetini, âfiyetini ve günahlarımı örtmeni tamamla. 5. Rabbim Allah, tevekkülüm de Allah adır. Ondan başka ilâh yoktur. Ona tevekkül ettim. O, Arş-ı Azîm in Rabbi dir. 23

21 ال إ ل ه إ ال اهلل ال ع ل ي ال ع ظ يم م ا شا ء اهلل ك ان و م ا ل م ي ش أ ل م ي ك ن أ ع ل م أ ن اهلل ع ل ى ك ل ير و أ ن اهلل ق د أ ح اط ب ك ل ش ي ء ع ل ما ش ي ء ق د 1 أ ن ت ر ب ي ال إ ل ه إ ال أ ن ت ع ل ي ك ا لل ه م ت و ك ل ت و أ ن ت ر ب ال ع ر ش ال ع ظ يم م ا ش اء ل م ي ك ن ال ح و ل و ال اهلل ك ان و م ا ل م ي ش أ 2 إ ن ي أ ع وذ ال ع ظ يم ا لل ه م ة إ ال ب اهلل ال ع ل ي ق و ب ك م ن ش ر ن ف س ي و م ن ش ر ك ل د اب ة أ ن ت ا خ ذ 1. Yüce ve azamet sahibi Allah tan başka ilâh yoktur. O, ne dilemişse olmuş, olmamasını dilediği şey de olmamıştır. Biliyorum ki, Allah ın her şeye gücü yeter ve Allah, ilmiyle her şeyi kuşatmıştır. 2. Allahım, Sen Rabbimsin, Senden başka ilâh yok; Sana tevekkül ettim; Sen, Arş-ı Azîm in Rabbi sin. م س ت ق يم 3 ب ن اص ي ت ه ا إ ن ر ب ي ع ل ى ص ر اط ح ال مل ك هلل و ال ح م د هلل و ال أ ص ب ح ن ا و أ ص ب إ ل ه إ ال اهلل و ح د ه ال ش ر يك ل ه له ال م ل ك و ل ه ال ح م د و ه و ع ل ى ك ل ش ي ء ق د ير 4 Allah, neyi dilediyse o olmuş, olmamasını dilediği şey de olmamıştır; güç ve kuvvet, yüce ve azamet sahibi olan Allah ındır. 3. Allahım, nefsimin ve perçemlerinden tuttuğun her canlının şerrinden Sana sığınırım. Şüphesiz ki Rabbim dosdoğru bir yol üzerindedir. 4. Biz de, bütün mülk de Allah a ait olarak sabahladık. Hamd, Allah a mahsustur. Başka ilâh yoktur, ancak Allah vardır. Onun ortağı yoktur; mülk ve hamd Ona aittir. Onun her şeye gücü yeter. 24

22 ر ب إ ن ي أ س أ ل ك خ ي ر م ا ف ي ه ذ ا ال ي و م م ا ف ي ر م ا ب ع د ه و أ ع وذ ب ك م ن ش ر و خ ي م ا ب ع د ه 1 ر ب أ ع وذ ب ك و م و ش ر ه ذ ا ال ي ء ال ك ب ر 2 ر ب أ ع وذ ب ك م ن ال ك س ل و س و م ن ع ذ اب ف ي الن ار و ع ذ اب ف ي ال ق ب ر 3 أ ع وذ ب ك م ن ال ك ف ر و ال ف ق ر ا لل ه م إ ن ي أ ع وذ ب ك م ن ع ذ اب ال ق ب ر ال إ ل ه ا لل ه م إ ن ي إ ال أ ن ت )٣( 4 ا لل ه م ع اف ن ي ف ي ا لل ه م ع اف ن ي ف ي ب د ن ي ا لل ه م ع اف ن ي ف ي ب ص ر ي ال إ ل ه إ ال س م ع ي أ ن ت )٣( 5 1. Rabbim, bugün ve daha sonraki günlerin hayrını Senden ister, bugün ve daha sonraki günlerin şerrinden ise Sana sığınırım. 2. Rabbim, tembellikten ve ihtiyarlığın dertlerinden Sana sığınırım. 3. Rabbim, Cehennem deki ve kabirdeki azaptan Sana sığınırım. 4. Allahım, bedenime afiyet ver; Allahım, kulağıma afiyet ver; Allahım, gözüme afiyet ver. Senden başka ilâh yoktur. (3 defa) 5. Allahım, Sana sığınırım küfürden ve fakirlikten. Allahım, Sana sığınırım kabir azabından. Senden başka ilâh yoktur. (3 defa) 25

23 ة إ ال ب اهلل م ا س ب ح ان اهلل و ب ح مد ه ال ق و ش ا ء اهلل ك ان و م ا ل م ي ش أ ل م ي ك ن أ ع ل م أ ن ير و أ ن اهلل ق د أ ح اط اهلل ع ل ى ك ل ش ي ء ق د ة ح ن ا ع ل ى ف ط ر ب ك ل ش ي ء ع ل ما 1 أ ص ب ن ا اإل س ا م و ك ل مة اإل خ ا ص و ع ل ى د ين ن ب ي يم ح ن يفا إ ب ر ه م ح م د و ع ل ى م ل ة أ ب ين ا 2 م سل ما و م ا ك ان م ن ال م ش ر ك ين ا لل ه م ء م و س و إ ن ي أ ع وذ ب ك م ن ال ك س ل و ال ه ر ح ن ا ة أ ص ب ا و ع ذ اب اال خ ر ال ك ب ر و ف ت ن ة الد ن ي و أ ص ب ح ال م ل ك هلل ر ب ال ع ال م ين 3 1. Allah a hamd ederek tesbih ederim. Kuvvet ancak Allah ındır. Allah her ne dilediyse olmuş, olmamasını dilediği şey de olmamıştır. Biliyorum ki, Allah ın her şeye gücü yeter ve Allah, ilmiyle her şeyi kuşatmıştır. 2. İslâm fıtratı ve ihlâs kelimesi ile, Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.s.) in dini üzerinde ve müşriklerden olmaksızın Hakk a yönelen ve Müslüman olan atamız İbrahim (a.s) in milletinden olarak sabaha erdik. 3. Allahım, tembellikten, kocamaktan, ihtiyarlığın dertlerinden, dünyanın fitnesinden ve Ahiret azabından Sana sığınırım. Biz de, bütün mülk de, Âlemlerin Rabbi olan Allah a ait olarak sabahladık. 26

24 1. Allahım, Senden bugünün hayrını, fethini, yardımını, nurunu, bereket ve hidayetini istiyor, bugünde ve bundan sonraki günlerde olanların şerrinden Sana sığınıyorum. 2. Allah tan başka ilâh yoktur. Allah büyüktür; başka ilâh yoktur, ancak Allah ا لل ه م إ ن ي أ س أ ل ك خ ي ر هذ ا ال ي و م ف ت ح ه ك ت ه و ه د اه و أ ع وذ ب ك و ن ص ر ه و ن ور ه و ب ر ر م ا ب ع د ه 1 ال إ ل ه إ ال م ن ش ر م ا ف يه و ش اهلل و اهلل أ ك ب ر ال إ ل ه إ ال اهلل و ح د ه ال إ ل ه إ ال اهلل ال ش ريك ل ه ال إ ل ه إ ال اهلل ل ه ال م ل ك و ل ه ال ح م د ال إ ل ه إ ال اهلل و ال ح و ل و ال ق و ة 2 إ ن ي أ س أ ل ك ال ع اف ي ة ف ي ا لل ه م إ ال ب اهلل ال ع ف و 3 إ ن ي أ س أ ل ك ا لل ه م ا و اال خ ر ة الد ن ي اي و أ ه ل ي و م ال ي 4 و ال ع اف ي ة ف ي د ين ي و د ن ي ا لل ه م اس ت ر ع ور ات ي و ا م ن ر و ع ات ي 5 vardır. Allah tan başka ilâh yoktur; Onun ortağı bulunmaz. Allah tan başka ilâh yoktur. Hamd ve mülk Ona mahsustur. Allah tan başka ilâh yoktur; havl ve kuvvet ancak Allah ın elindedir. 3. Allahım, dünyada ve Âhiret te Senden afiyet istiyorum. 4. Allahım, dinimde ve dünyamda, ailemde ve malımda Senden afv ve afiyet istiyorum. 5. Allahım, ayıplarımı ört ve beni korkularımdan emin kıl. 27

25 ن ي د ي و م ن خ ل ف ي ا لل ه م اح ف ظ ن ي م ن ب ي و ع ن ي م ين ي و ع ن ش م ال ي و م ن ف و ق ي و أ ع وذ ب ع ظ م ت ك أ ن أ غ ت ال م ن ت ح ت ي 1 س ب ح ان اهلل و ب ح م د ه س ب ح ان اهلل ال ع ظ يم 1. Allahım, önümden ve arkamdan, sağımdan, solumdan ve üstümden (gelecek tehlikelerden) beni koru ve ayağımın altından derdest edilmekten de Senin azamatine sığınırım. 2 )١٠٠( س ب ح ان اهلل ا ل ح م د هلل ال إ ل ه إ ال اهلل ا هلل أ ك ب ر )١٠٠( 3 ا لل ه م إ ن ي أ س أ ل ك ص ح ة ف ي إ يم ان ن خ ل ق و ن ج احا ي ت ب ع ه و إ يمانا ف ي ح س ة م ن ك ة و م غ ف ر ف ا ح و ر ح م ة م ن ك و ع اف ي و ر ض و انا 4 2. Allah ı her türlü eksiklikten tenzih eder ve Ona hamd ederim. Azîm olan Allah, her türlü eksiklikten münezzehtir. (100 defa) 3. Allah, her türlü eksiklikten münezzehtir; hamd, Allah a mahsustur. Allah tan başka ilâh yoktur. Allah büyüktür. (100 defa) 4. Allahım, Senden, imanda sıhhat, güzel ahlâkla bezenmiş iman, arkasından felâh gelecek bir başarı, katından rahmet ve afiyet ve nezdinden mağfiret ve rıza istiyorum. 28

26 ب إ ل ي ن ا اإل يم ان و ز ي ن ه ف ي ق ل وب ن ا ا لل ه م ح ب و ك ر ه إ ل ي ن ا ال ك ف ر و ال ف س وق و ال ع ص ي ان ي 1 إ ن و اج ع ل ن ا م ن اش الر د ين ا لل ه م أ س أ ل ك ن ف سا ب ك م ط م ئ ن ة ت ؤ م ن ب ل ق ا ئ ك و ت ر ض ى ب ق ض ا ئ ك و ت ق ن ع ب ع ط ا ئ ك 2 1. Allahım, imanı bize sevdir ve onu kalblerimizde tezyin et; küfrü, fıskı ve isyanı bize çirkin göster ve bizi rüşde erenlerden eyle. 2. Allahım, Senden, Seninle doygunluğa ulaşmış, Seninle karşılaşacağına inanan, kazâna râzı ve verdiğine kanaat eden bir nefis istiyorum. 29

27 أ ذ ك ار ال م س اء ي ق ول ب ع د ال م غ ر ب : AKŞAM DUALARI Akşam namazından sonra ا لل ه م أ ن ت الس ا م و م ن ك الس ا م ت ب ار ك ت 1 ام و ت ع ال ي ت ي ا ذ ا ال ج ا ل و اإل ك ر ويقول بعد ذلك: س ب ح ان اهلل و ال ح م د هلل و ال إ ل ه إ ال اهلل و اهلل أ ك ب ر و ال ح و ل و ال 2 ال ع ظ يم ة إ ال ب اهلل ال ع ل ي ق و Akşam namazını kıldıktan sonra sırasıyla şunları okur: 1.Allahım; selam Sensin, selam ve selamet de Sendendir. Çok yücesin, hayrın ve bereketin sınırsızdır ya Ze l-celâli ve l-ikram. 2. Allah ı tüm noksan sıfatlardan tenzih ederim; bütün hamdler, övgüler, Âlemlerin Rabbi Allah adır; Allah tan başka tanrı yoktur; Allah çok büyüktür; güç ve kuvvet, yüce ve kuvvet sahibi olan Allah ındır. 30

28 ثم يقرأ: ا هلل ال إ ل ه إ ال ه و ا ل ح ي ال ق ي وم وات م الس ال ت أ خ ذ ه س ن ة و ال ن و م ل ه م ا ف ي و م ا ف ي األ ر ض م ن ذ ا ال ذ ي ي ش ف ع ع ن د ه إ ال ب إ ذ ن ه ي ع ل م م ا ب ي ن أ ي د يه م و م ا خ ل ف ه م و ال ي ح يط ون ب ش ي ء م ن ع ل م ه إ ال ب م ا ش ا ء و ات و األ ر ض و ال ي ؤ د ه و س ع ك ر س ي ه الس م يم 1 ال ع ل ي ال ع ظ ح ف ظ ه م ا و ه و ثم يقول: س ب ح ان اهلل )٣٣( ا ل ح م د هلل )٣٣( ا هلل أ ك ب ر )٣٣( 2 ثم يدعو ما شاء اهلل... ثم يقول مائة مرة "ال إ ل ه إ ال اهلل " 3 1. Sonra Ayetü l- Kürsî yi okur. Ayetü l- Kürsî nin meali: Allah ki, Ondan başka ilâh yoktur; dâima diri, (yarattıklarını) koruyup-yöneten ve hayatlarını devam ettirendir. Ona ne uyuklama ârız olur, ne de uyku. Göklerde ne varsa, yerde ne varsa hepsi Onundur. İzni olmadan kim Onun katında şefâatte bulunabilir? Önlerinde ne varsa, arkalarında ne varsa, hepsini bilmektedir. Onun ilminden, kendisinin dilediği miktarın dışında bir şey kavrayamazlar. Onun kürsüsü, gökleri ve yeri kaplamıştır. (Gökleri ve yeri) koruyup gözetmek, Ona ağır gelmez. O, yücedir, azamet sahibidir. 2. Bundan sonra 33 er defa Sübhânallah, Elhamdülillâh, Allahu Ekber çekilir. 3. Sonra dua eder. Duadan sonra da 100 defa Lâ ilâhe illâllah der. 31

29 1. Sonra şunu okur: Ey kalbleri evirip çeviren Allahım, kalblerimizi dinin üzerine sabit kıl. 2. Bundan sonra 10 defa istiâze ile besmele çeker. Bunların manaları şöyledir: (Allah ın rahmetinden) kovulmuş şeytanın şerrinden Allah a sığınırım. Rahmân ve Rahîm Allah ın adıyla. ا لل ه م ي ا م ق ل ب ال ق ل وب ث ب ت ثم يقول: ق ل وب ن ا ع ل ى د ين ك 1 أ ع وذ ب اهلل م ن الش ي ط ان ح الر يم )١٠( 2 م ن ب س م ح اهلل الر الر ج يم ال م ل ك هلل ال ش ر يك ل ه ال ن ا و أ م سى أ م س ي ن ا و أ م سى أ م سي ال م ص ير ه إ ل ه إ ال ه و و إ ل ي م ا ء الس ي م س ك ال م ل ك هلل أ ع وذ ب اهلل ال ذ ي ر م ا أ ن ت ق ع ع ل ى األ ر ض إ ال ب إ ذ ن ه م ن ش خ ل ق و ذ ر أ و ب ر أ 3 و إ يمانا ا لل ه م إ ن ي أ س أ ل ك ص ح ة ف ي إ يم ان ف ي ح س ن خ ل ق و ن ج احا ي ت ب ع ه ف ا ح و ر ح م ة انا 4 ة م ن ك و ر ض و م ن ك و ع اف ي ة و م غ ف ر 3. Biz ve mülk, Allah a ait olduğumuz halde akşamladık. Onun ortağı yoktur. Ondan başka ilâh yoktur, dönüş Onadır. Biz ve bütün mülk Allah a ait olarak akşamladık. Gökleri izni olmadıkça yerin üzerine düşmekten alıkoyan Allah a, yarattığı, zürriyet halinde her tarafa saçtığı ve kusursuz meydana getirdiği şeylerin şerrinden sığınırım. 4. Allahım, Senden imanda sıhhat, güzel ahlâkla bezenmiş, peşinden felâh gelecek bir başarı, katından rahmet ve afiyet, nezdinden mağfiret ve rızanı istiyorum. 32

30 1. Gökleri ve yeri yaratan, görüneni ve görünmeyeni bilen, herşeyin rabbi ve sahibi olan Allahım, şehadet ederim ki, ا لل ه م ف اط ر الس م و ات و األ ر ض ع ال م ال غ ي ب و الش ه اد ة ر ب ك ل ش ي ء و م ل يك ه أ ش ه د أ ن ال إ ل ه إ ال أ ن ت أ ع وذ ب ك م ن ش ر ن ف س ي ك ه و أ ن أ ق ت ر ف ع ل ى ن ف س ي و ش ر الش ي ط ان و ش ر م س ل م )٣( 1 ء ا أ و أ ن أ ج ر ه ع ل ى س و ا لل ه م إ ن ي أ م س ي ت أ ش ه د ك و أ ش ه د ح م ل ة ع ر ش ك و م ل ئ ك ت ك و ج م يع خ ل ق ك ب أ ن ك أ ن ت اهلل ال ذي ال إ ل ه إ ال أ ن ت و ح د ك ال ش ريك د ك و ر س ول ك )٣( 2 ل ك و أ ن م ح م دا ع ب ا لل ه م إ ن ي أ س أ ل ك ال ع اف ي ة ف ي الد ن يا و اال خ ر ة 3 Senden başka ilâh yoktur. Nefsimin ve şeytanın şerrinden, onun hile ve komplosundan, nefsime bir kötülük yüklemekten veya bir Müslümana kötülük dokundurmaktan Sana sığınırım. (3 defa) 2. Allahım, Senden başka ilâh olmadığına, Senin bir olduğuna, şerîkin olmadığına ve Hz. Muhammed (s.a.s.) in Senin kulun ve rasûlün olduğuna, Seni, hamele-i arşını, meleklerini ve bütün mahlûkatını şahit tutarak akşamladım. (3 defa) 3. Allahım, dünyada ve ahirette Senden afiyet dilerim. 33

31 ة ف ي د ين ي ا لل ه م إ ن ي أ س أ ل ك ال ع ف و و ال ع اف ي ا لل ه م اس ت ر ع و ر ات ي اي و أ ه ل ي و م ال ي و د ن ي 1 اح ف ظ ن ي م ن ب ي ن ا لل ه م و ا م ن ر و ع ات ي ي د ي و م ن خ ل ف ي و ع ن ي م ين ي و ع ن ش م ال ي و م ن ف و ق ي و أ ع وذ ب ع ظ م ت ك أ ن أ غ ت ال م ن ت ح ت ي 2 ر ض ين ا ب اهلل ر ب ا و ب اإل س لا م د ينا و ب م ح م د ر س وال ر ض يت ب اهلل ر ب ا و ب اإل س ا م ا )٣( 3 د ينا و ب م ح م د ن ب ي ا لل ه م ع اف ن ي ف ي ا لل ه م ع اف ن ي ف ي ب د ن ي ا لل ه م ع اف ن ي ف ي ب ص ر ي ال إ ل ه إ ال س م ع ي أ ن ت )٣( 4 1. Allahım, dinim, dünyam, ailem ve malımda Senden af ve afiyet istiyorum. Allahım, ayıplarımı ört ve beni korkularımdan emin kıl. 2. Allahım, önümden ve arkamdan, sağımdan, solumdan ve üstümden (gelecek tehlikelerden) beni koru ve ayağımın altından derdest edilmekten de Senin azametine sığınırım. 3. Rabb olarak Allah tan, din olarak İslâm dan, resûl olarak Hz. Muhammed (s.a.s.) den razı olduk. Rabb olarak Allah tan, din olarak İslâm dan, nebî olarak da Hz. Muhammed (s.a.s.) den razı oldum. (3 defa) 4. Allahım, bedenime afiyet ver; Allahım kulağıma afiyet ver; Allahım gözüme afiyet ver; Senden başka ilâh yoktur. 34

32 1. Allahım, küfür ve fakirlikten Sana sığınırım. Allahım, kabir azabından Sana sığınırım; Senden başka ilâh yoktur. (3 defa) ا لل ه م إ ن ي أ ع وذ ب ك م ن ال ك ف ر و ال ف ق ر ا لل ه م إ ن ي أ ع وذ ب ك م ن ع ذ اب ال ق ب ر ال إ ل ه إ ال أ ن ت )٣( 1 ة إ ال ب اهلل م ا س ب ح ان اهلل و ب ح م د ه ال ق و ش ا ء اهلل ك ان و م ا ل م ي ش أ ل م ي ك ن أ ع ل م أ ن ير و أ ن اهلل ق د أ ح اط اهلل ع ل ى ك ل ش ي ء ق د ة ن ا ع ل ى ف ط ر 2 أ م سي ب ك ل ش ي ء ع ل ما ن ا اإل س ا م و ك ل مة اإل خ ا ص و ع ل ى د ين ن ب ي م ح م د و ع ل ى م ل ة أ ب ين ا إ ب ر ه يم ح ن يفا م س ل ما و م ا ك ان م ن ال م ش ر ك ين ي ا ح ي ي ا ح م ت ك أ س ت غ يث أ ص ل ح ل ي ش أ ن ي ق ي وم ب ر ن 3 ت ك ل ن ي إ ل ى ن ف س ي ط ر ف ة ع ي ك ل ه و ال 2. Allah ı her türlü eksiklikten tenzih eder ve Ona hamd ederim. Kuvvet ancak Allah ın elindedir. Allah ne dilerse olur, olmamasını dilediği şey de olmaz. Bilirim ki, Allah her şeye kâdirdir ve ilmiyle her şeyi ihata etmiştir. 3. İslâm fıtratı, ihlâs kelimesi Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.s.) in dini ve müşriklerden olmayan atamız hanif Müslüman Hz. İbrahim (a.s.) in milleti üzerine akşamladık. Yâ Hayy, yâ Kayyûm. Rahmetin hürmetine Senden yardım istiyorum, bütün işlerimi düzelt; beni nefsimle göz açıp kapayıncaya kadar dahi olsa baş başa bırakma. 35

33 ا لل ه م أ ن ت أ ح ق م ن ذ ك ر و أ ح ق م ن ع ب د و أ ن ص ر م ن اب ت غ ي و أ ر أ ف م ن م ل ك و أ ج و د م ن س ئ ل و أ و س ع م ن أ ع ط ى أ ن ت ال م ل ك ال ش ر يك ل ك و ال ف ر د ال ن د ل ك ك ل ش يء ه ال ك إ ال و ج ه ك ل ن ت ط اع إ ال ب إ ذ ن ك و ل ن ت ع ص ى إ ال ب ع ل م ك ت ط اع ف ت ش ك ر و ت ع صى 1. Allahım, Sen zikredilmeye en lâyık olansın, ibadet edilmeye ancak Sen lâyıksın, (yardım) istenilenlerin en çok yardım ف ت غ ف ر أ ق ر ب ش ه يد و أ د ن ى ح ف يظ ح ل ت edeni, saltanat ve güç sahiplerinin en şefkatlisi, ken- ل ك disinden bir şeyler د ون الن ف وس و أ خ ذ ت ب الن و اص ي و ك ت ب ت اال ث ار و ن س خ ت اال ج ال ا ل ق ل وب dilenilenlerin en cömerdi, verenlerin en eli açığı, ة ا ل ح ا ل م ا ر ع ن د ك ع ا ن ي ة و الس م ف ض ي her şeyin sahibi أ ح ل ل ت و ال ح ر ام م ا ح ر م ت و الد ين م ا Sensin. Senin ortağın yoktur; eşi ت 1 م ر م ا ق ض ي ش ر ع ت و األ ve benzeri olmayan yegâne varlık Sensin. Senin zatından ve rızandan başka her şey helâke mahkûmdur. Sana ancak Senin iznin ölçüsünde itaat edilir ve ancak ilmin dahilinde Sana isyan edilir. Sana itaat edilir, karşılığını verirsin, Sana isyan edilir, mağfiret edersin, her şeye en yakın şâhit Sen, en yakın koruyucu da Sensin, nefislerin (arzularının) önüne geçer ve perçemlerden tutarsın. İnsanların fiillerini yazdın ve ecellerini takdir ettin. Kalbler Sana akar, gizli Senin yanında ayândır. Helâl Senin helâl kıldığın, haram da haram kıldığındır. Din, Senin teşrî buyurduğun; emir, Senin hükmettiğin; 36

34 د ك و أ ن ت اهلل ا ل خ ل ق خ ل ق ك و ال ع ب د ع ب 1 أ ل ك ب ن ور و ج ه ك يم أ س الر ؤ ف ح الر ال ذ ي أ ش ر ق ت ل ه الس م و ات و األ ر ض ك و ب ك ل ح ق ه و ل ك و ب ح ق الس ا ئ ل ين ع ل ي أ ن ت ق يل ن ي ف ي ه ذ ه ال غ د اة و ف ي ه ذ ه ال ع ش ي ة و أ ن ت ج ير ن ي م ن الن ار ب ق د ر ت ك 2 ح ب ي س اهلل ال إ ل ه إ ال ه و ع ل ي ه ت و ك ل ت و ه و ر ب ال ع ر ش ال ع ظ يم )٧( 3 1. Mahlûk, Senin mahlûkun; kul, Senin kulundur. Sen, Raûf ve Rahîm olan Allah sın. 2. Göklerin ve yerin kendisiyle parıldadığı, yüzünün nuru hürmetine, Senin olan her bir hak hürmetine ve Senden isteyen kulların hürmetine, Senden beni bu sabah ve bu akşam affetmeni ve kudretinle Cehennem ateşinden korumanı diliyorum. 3. Allah bana yeter. Ondan başka ilâh yoktur. Ona tevekkül ettim. O, Arş-ı Azîm in Rabbi dir. (7 defa) 37

35 ا لل ه م أ ن ت ر ب ي ال إ ل ه إ ال أ ن ت خ ل ق ت ن ي و أ ن ا ع ب د ك و أ ن ا ع ل ى ع ه د ك و و ع د ك م ا ء اس ت ط ع ت أ ع وذ ب ك م ن ش ر م ا ص ن ع ت أ بو ء ل ك ب ذ ن ب ي ف اغ ف ر ل ي ل ك ب ن ع م ت ك ع ل ي و أ بو ف إ ن ه ال ي غ ف ر الذ ن وب إ ال أ ن ت 1 ال إ ل ه إ ال اهلل و اهلل أ ك ب ر ال إ ل ه إ ال اهلل و ح د ه ال إ ل ه إ ال اهلل ال ش ر يك ل ه ال إ ل ه إ ال اهلل ل ه ال م ل ك و ل ه ال ح م د ة إ ال ب اهلل 2 ال إ ل ه إ ال اهلل و ال ح و ل و ال ق و و إ يمانا ف ي ا لل ه م إ ن ي أ س أ ل ك ص ح ة ف ي إ يم ان ع ه ف ا ح و ر ح مة م ن ك ح س ن خ ل ق و ن ج احا ي ت ب انا 3 ة م ن ك و ر ض و و ع اف ي ة و م غ ف ر 1. Allahım, Sen benim Rabbimsin; Senden başka ilâh yoktur. Beni Sen yarattın; ben Senin kulunum ve gücüm yettiğince Sana verdiğim ahd ve vaad üzerinde sabitim, işlediklerimin şerrinden Sana sığınırım. Üzerimdeki nimetlerini itiraf eder; günahlarımı da ikrar ederim. Beni bağışla. Zira günahları bağışlayan ancak Sensin. 2. Allah tan başka ilâh yoktur; Allah büyüktür. Allah tan başka ilâh yoktur; O birdir. Allah tan başka ilâh yoktur; Onun ortağı yoktur. Allah tan başka ilâh yoktur; mülk ve hamd Ona mahsustur. Allah tan başka ilâh yoktur; güç ve kuvvet Allah a mahsustur. 3. Allahım, Senden imanda sıhhat, güzel ahlâkla bezenmiş iman, arkasından felâh gelecek bir başarı, katından rahmet ve afiyet ve nezdinden mağfiret ve rızâ istiyorum. 38

36 ب سم اهلل ال ذ ي ال ي ض ر م ع اس م ه ش ي ء ف ي األ ر ض و ال ف ي الس م ا ء و ه و الس م يع ال ع ل يم )٣( 1 أ ع وذ ب ك ل مات اهلل الت ام ات ر م ا خ ل ق )٣( 2 م ن ش ف س ب ح ان اهلل ح ين ت م س ون و ح ين وات م الس ت ص ب ح ون و ل ه ال ح م د ف ي و األ ر ض و ع ش ي ا و ح ين ت ظ ه ر ون ي خ ر ج ت م ن ت و ي خ ر ج ال مي ال ح ي م ن ال م ي ال ح ي و ي ح ي ي األ ر ض ب ع د م و ت ه ا و ك ذ ل ك ت خ ر ج ون 3 1. Ne yerde ne gökte adı(nın anılması) yla hiçbir şeyin zarar veremeyeceği Allah ın ismiyle ki, O Semî ve Alîm dir. (3 defa) 2. Mahlûkâtının şerrinden Allah ın tastamam kelimelerine sığınırım. (3 defa) 3. Akşama girerken ve sabaha ererken Allah ı tesbih edin. Göklerde ve yerde, geceye girildiğinde de öğleye ulaştığınızda da hamd, Ona mahsustur. Ölüden diriyi çıkarıyor diriden de ölüyü çıkarıyor ve ölümünden sonra da yeri diriltiyor. İşte siz de (kabirlerden) böyle (diriltilip) çıkarılacaksınız. 39

37 وم ال ا هلل ال إ ل ه إ ال ه و ا ل ح ي ال ق ي وات م الس ت أ خ ذ ه س ن ة و ال ن و م ل ه م ا ف ي و م ا ف ي األ ر ض م ن ذ ا ال ذ ي ي ش ف ع ع ن د ه إ ال ب إ ذ ن ه ي ع ل م م ا ب ي ن أ ي د يه م و م ا خ ل ف ه م و ال ي ح يط ون ب ش ي ء م ن ع ل م ه إ ال ب م ا ش ا ء و ات و األ ر ض و ال ي ؤ د ه و س ع ك ر س ي ه الس م يم 1 ال ع ل ي ال ع ظ ح ف ظ ه م ا و ه و ال م ل ك هلل و ال ح م د هلل ال ن ا و أ م سى أ م س ي إ ل ه إ ال اهلل و ح د ه ال ش ر يك ل ه ل ه ال م ل ك ير 2 و ل ه ال ح م د و ه و ع ل ى ك ل ش ي ء ق د 1. Sonra Ayetü l- Kürsî yi okur. Ayetü l-kürsî nin meali: Allah ki, Ondan başka ilâh yoktur; dâima diri, (yarattıklarını) koruyup-yöneten ve hayatlarını devam ettirendir. Ona ne uyuklama ârız olur, ne de uyku. Göklerde ne varsa, yerde ne varsa hepsi Onundur. İzni olmadan kim Onun katında şefâatte bulunabilir? Önlerinde ne varsa, arkalarında ne varsa, hepsini bilmektedir. Onun ilminden, kendisinin dilediği miktarın dışında bir şey kavrayamazlar. Onun kürsüsü, gökleri ve yeri kaplamıştır. (Gökleri ve yeri) koruyup gözetmek, Ona ağır gelmez. O, yücedir, azamet sahibidir. 2. Biz ve bütün mülk, Allah a ait olarak akşama ulaştık. Hamd Allah a mahsustur. Allah tan başka ilâh yoktur. O birdir. Ortağı yoktur. Mülk ve hamd Ona mahsustur. Onun herşeye gücü yeter. 40

38 1. Rabbim, bu gecenin ve daha sonraki gecelerin hayrını Senden istiyor, bu gece ve daha sonraki gecelerin şerrinden sana sığınıyorum. ل ة ر ب إ ن ي أ س أ ل ك خ ي ر م ا ف ي ه ذ ه الل ي م ا ف ي ر م ا ب ع د ه ا و أ ع وذ ب ك م ن ش ر و خ ي م ا ب ع د ه ا 1 ر ب أ ع وذ ل ة و ش ر هذ ه الل ي ء ال ك ب ر ر ب أ ع وذ ب ك م ن ال ك س ل و س و ب ك م ن ع ذ اب ف ي الن ار و ع ذ اب ف ي ال ق ب ر 2 إ ن ي أ ع وذ ب ك م ن ال ك س ل و ال ه ر م ا لل ه م ر ا و ع ذ اب ال ق ب ء ال ك ب ر و ف ت ن ة الد ن ي و س و أ م س ي ن ا و أ م س ى ال م ل ك هلل ر ب ال ع ال م ين 3 ل ة و ف ت ح ه ا ا لل ه م إ ن ي أ س أ ل ك خ ي ر ه ذ ه الل ي ك ت ه ا و ه د اه ا و أ ع وذ و ن ص ر ه ا و ن ور ه ا و ب ر ر م ا ب ع د ه ا 4 ب ك م ن ش ر م ا ف يه ا و ش 2. Rabbim, tembellikten ve ihtiyarlığın dertlerinden Sana sığınırım. Rabbim, Cehennem deki ve kabirdeki azaptan Sana sığınırım. 3. Allahım, tembellikten, kocamaktan, ihtiyarlığın dertlerinden, dünyanın fitnesinden ve Âhiret azabından sana sığınırım. Biz ve bütün mülk, Âlemlerin Rabbi olan Allah a ait olarak akşamladık. 4. Allahım, Senden bu gecenin hayrını, fethini, yardımını, nurunu, bereket ve hidayetini istiyor, bu gecenin şerrinden ve daha sonraki gecelerin şerrinden Sana sığınıyorum. 41

39 ب إ ل ي ن ا اإل يم ان و ز ي ن ه ف ي ق ل وب ن ا ا لل ه م ح ب و ك ر ه إ ل ي ن ا ال ك ف ر و ال ف س وق و ال ع ص ي ان 1. Allahım, imanı bize sevdir ve onu kalblerimizde tezyin et; küfrü, fıskı ve isyanı bize çirkin göster; bizleri rüşde erenlerden eyle. 2. Allahım, Senden, Seninle mutmain olmuş, Seninle karşılaşacağına inanan, kazâna razı ve ihsanına kanaat eden bir nefis istiyorum. Uyumak istediğinde ي 1 إ ن و اج ع ل ن ا م ن اش الر د ين ا لل ه م أ س أ ل ك ن ف سا ب ك م ط م ئ ن ة ت ؤ م ن ب ل قا ئ ك و ت ر ض ى ب ق ض ا ئ ك و ت ق ن ع ب ع ط ا ئ ك 2 إ ذ ا أ ر اد أ ن ي ن ام ي ق ر أ : ذ ل ك ال ك ت اب ال ر ي ب ف يه ه د ى ال م ل ل م ت ق ين ا ل ذ ين ي ؤ م ن ون ب ال غ ي ب و ي ق يم ون الص ل وة و م م ا ر ز ق ن اه م ي ن ف ق ون و ال ذ ين ل ك ك و م ا أ ن ز ل م ن ق ب ي ؤ م ن ون ب م ا أ ن ز ل إ ل ي و ب اال خ ر ة ه م ي وق ن ون أ و ل ئ ك ع ل ى ه د ى ال م ف ل ح ون 3 م ن ر ب ه م و أ و ل ئ ك ه م 3. Yatmadan önce şunları okur: Bakara sûresinin ilk beş âyeti: Elif, Lâm, Mim. İşte Kitab! Şüphe yoktur onda. Rehberdir müttakîlere. O müttakîler ki görünmeyen âleme inanırlar. Namazlarını tam dikkatle ifa ederler. Kendilerine ihsan ettiğimiz nimetlerden infak ederler. Hem Sana indirilen Kitabı, hem de Senden önce indirilen kitapları tasdik ederler. Ahirete kesin olarak onlar inanırlar. İşte onlar, Rablerinden gelen bir hidayet üzeredirler ve kurtuluşa erenler de ancak onlardır. 42

40 1. Bakara sûresinin son iki âyeti: Peygamber, Rabbi tarafından kendisine ne indirildi ise ona iman etti, müminler de. Onlardan her biri Allah a, meleklerine, kitaplarına ve resûllerine iman etti. Onun resûllerinden hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz dediler ve eklediler: İşittik ve itaat ettik ya Rabbenâ, affını dileriz, dönüşümüz Sanadır. Allah ا م ن الر س ول ب م ا أ ن ز ل إ ل ي ه م ن ر ب ه و ال م ؤ م ن ون ك ل ا م ن ب اهلل و م ل ئ ك ت ه و ك ت ب ه و ر س ل ه ال ن ف ر ق ب ي ن أ ح د م ن ر س ل ه و ق ال وا ان ك ر ب ن ا و إ ل ي ك ال م ص ير س م ع ن ا و أ ط ع ن ا غ ف ر ال ي ك ل ف اهلل ن ف سا إ ال و س ع ه ا ل ه ا م ا ك س ب ت و ع ل ي ه ا م ا اك ت س ب ت ر ب ن ا ال ت ؤ اخ ذ ن ا إ ن ن س ين ا أ و أ خ ط أ ن ا ر ب ن ا و ال ت ح م ل ع ل ي ن ا ل ن ا ر ب ن ا إ ص را ك ما ح م ل ت ه ع ل ى ال ذ ين م ن ق ب و ال ت ح مل ن ا م ا ال ط اق ة ل ن ا ب ه و اع ف ع ن ا و اغ ف ر ل ن ا و ار ح من ا أ ن ت م ول ين ا ف ان ص رن ا ع ل ى ال ق و م ال ك اف ر ين 1 hiçbir kimseyi güç yetiremeyeceği bir şekilde yükümlü tutmaz. Herkesin kazandığı iyilik kendi lehine, işlediği fenalık da kendi aleyhinedir. Ya Rabbenâ! Eğer unuttuk veya kasıtsız olarak yanlış yaptıysak bundan dolayı bizi sorumlu tutma. Ya Rabbenâ! Bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ya Rabbenâ! Takat getiremeyeceğimiz şeylerle bizi yükümlü tutma. Affet bizi; lütfen bağışla kusurlarımızı, merhamet buyur bize. Sensin mevlâmız, yardımcımız; kâfir topluluklara karşı Sen yardım eyle bize. 43

41 وم ال ا هلل ال إ ل ه إ ال ه و ا ل ح ي ال ق ي وات م الس ت أ خ ذ ه س ن ة و ال ن و م ل ه م ا ف ي و م ا ف ي األ ر ض م ن ذ ا ال ذ ي ي ش ف ع ع ن د ه إ ال ب إ ذ ن ه ي ع ل م م ا ب ي ن أ ي د يه م و م ا خ ل ف ه م و ال ي ح يط ون ب ش ي ء م ن ع ل م ه إ ال ب م ا ش ا ء و س ع ك ر س ي ه الس م و ات و األ ر ض و ال ي ؤ د ه يم 1 ال ع ل ي ال ع ظ ح ف ظ ه م ا و ه و س وسورة السجدة وسورة الملك ويقرأ سورة ي وسورة ق ل ي ا أ ي ه ا ال ك اف ر ون 2 ثم يجمع كفيه فيقرأ س و ر ق ل ه و اهلل أ ح د والفلق والناس فينفث فيهما ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده يبدأ بهما على رأسه ووجهه )٣( 3 1. Ayetü l-kürsî: Allah ki, Ondan başka ilâh yoktur; dâima diri, (yarattıklarını) koruyup-yöneten ve hayatlarını devam ettirendir. Ona ne uyuklama ârız olur, ne de uyku. Göklerde ne varsa, yerde ne varsa hepsi Onundur. İzni olmadan kim Onun katında şefâatte bulunabilir? Önlerinde ne varsa, arkalarında ne varsa, hepsini bilmektedir. Onun ilminden, kendisinin dilediği miktarın dışında bir şey kavrayamazlar. Onun kürsüsü, gökleri ve yeri kaplamıştır. (Gökleri ve yeri) koruyup gözetmek, Ona ağır gelmez. O yücedir, azamet sahibidir. 2. Yâsîn, Secde, Mülk ve Kâfirun sûreleri. 3. Sonra ellerini birleştirerek İhlâs, Felak ve Nâs sûrelerini okur. Avuçlarına üfler, başından ve yüzünden başlamak suretiyle vücudunun ulaşabildiği yerlerine kadar mesh eder.(bu son kısmı üç kere tekrarlar.) 44

42 Yatağa girdiğinde 1. Önce istiğfar eder, sonra 33 defa Allahü ekber, 33 defa Sübhânallah, 33 defa Elhamdülillâh der ve şu duaları okur: إ ذ ا أ و ى إ ل ى ف ر اش ه : ح ان اهلل يستغفر ثم يقول: ا هلل أ ك ب ر )٣٣( س ب )٣٣( ا ل ح م د هلل )٣٣( 1 ا لل ه م أ ن ت خ ل ق ت ن ف س ي و أ ن ت ت ت وف اه ا ت ه ا ف اح ف ظ ه ا ي اه ا إ ن أ ح ي ل ك م م ات ه ا و م ح ي 2 إ ن ي أ س أ ل ك ا لل ه م و إ ن أ م ت ه ا ف اغ ف ر ل ه ا ال ع اف ي 3 ر ب الس م و ات و ر ب ة ا لل ه م األ ر ض و ر ب ال ع ر ش ال ع ظ يم ر ب ن ا و ر ب ك ل ش ي ء ف ال ق ال ح ب و الن و ى و م ن ز ل الت و ر اة و اإل ن ج يل و ال ف ر ق ان أ ع وذ ب ك م ن ت ه 4 ش ر ك ل ش ي ء أ ن ت ا خ ذ ب ن اص ي 2. Allahım, nefsimi Sen yarattın, onu öldürecek de Sensin. Onun ölümü de hayatı da Senin elindedir. Eğer yaşatırsan, onu koru; öldürürsen, mağfiret eyle. 3. Allahım, Senden afiyet diliyorum. 4. Semavât u arzın ve Arş-ı Azîm in Rabbi olan Allahım, bizim Rabbimiz ve her şeyin Rabbi Allahım, taneleri ve tohumları yaran, Tevrat, İncil ve Furkan ı indiren Allahım, alınlarından tuttuğun her şeyin şerrinden Sana sığınırım. 45

43 ا لل ه م أ ن ت األ و ل ف ل ي س ق ب ل ك ش ي ء و أ ن ت ر ف ل ي س ب ع د ك ش ي ء و أ ن ت الظ اه ر ف ل ي س اال خ ف و ق ك ش ي ء و أ ن ت ال ب اط ن ف ل ي س د ون ك ش ي ء ا ق ض ع ن ا الد ي ن و أ غ ن ن ا م ن ال ف ق ر 1 ا لل ه م إ ن ي أ س ل م ت ن ف س ي إ ل ي ك و و ج ه ت ض ت أ م ر ي إ ل ي ك و ج ه ي إ ل ي ك و ف و ك ة إ ل ي ة و ر ه ب و أ ل ج أ ت ظ ه ر ي إ ل ي ك ر غ ب ك ا لل ه م ال م ل ج أ و ال م ن جى م ن ك إ ال إ ل ي ن ب ي ك ال ذ ي ا م ن ت ب ك ت اب ك ال ذ ي أ ن ز ل ت و ا لل ه م ق ن ي ع ذ اب ك ي و م ت ب ع ث أ ر س ل ت ا 2 ع ب اد ك ب اس م ك أ م وت و أ ح ي 1. Allahım, evvel Sensin, Senden önce hiçbir şey yoktur. Âhir Sensin, Senden sonra hiçbir şey yoktur. Zahir Sensin (her şeyin fevkinde Sensin, esbab sırf bir perdedir), Senin üstünde hiçbir şey yoktur. Bâtın Sensin (melekût-u eşya Senin elindedir), Senden öte hiçbir şey yoktur. Uhdelerimizdeki borcu öde, fakirlikten bizi halâs eyle. 2. Allahım, (rahmetini) umarak, (azabından) korkarak kendimi Sana teslim ettim, yüzümü Sana çevirdim, işimi Sana ısmarladım, sırtımı Sana dayadım. Senden başka sığınak, Senden başka dayanak yoktur. Allahım, indirdiğin kitabına, gönderdiğin peygamberine iman ettim. Allahım, kullarını dirilteceğin gün beni azabından koru. Senin ismini (anarak) ölür ve dirilirim. 46

44 ancak yüce ve azamet sahibi Allah ın (elinde)dir. 1. Allah tan başka ilâh yoktur. O birdir. Ortağı yoktur. Hamd ve mülk Ona mahsustur. Onun her şeye gücü yeter. 2. Güç ve kuvvet, ancak yüce ve azamet sahibi Allah ın (elinde)dir. 3. Allah ı her türlü eksiklikten tenzih ederim. Hamd Allah a mahsustur. Allah tan başka ilâh yoktur. Allah büyüktür. Güç ve kuvvet ال إ ل ه إ ال اهلل و ح د ه ال ش ر يك ل ه ل ه ال م ل ك و ل ه ال ح م د و ه و ع ل ى ك ل ش ي ء ب اهلل ير 1 ال ح و ل و ال ق و ة إ ال ال ع ل ي ق د 2 س ب ح ان اهلل و ال ح م د هلل و ال ال ع ظ يم إ ل ه إ ال اهلل و اهلل أ ك ب ر و ال ح و ل و ال ق و ة 3 إ ن ي أ ع وذ إ ال ب اهلل ال ع ل ي ال ع ظ يم ا لل ه م ب و ج ه ك ال ك ر يم و ك ل م ات ك الت ام ة م ن ش ر 4 أ ن ت ت ك ش ف ا لل ه م ت ه م ا أ ن ت ا خ ذ ب ن اص ي 5 ال ي ه ز م ج ن د ك ال م غ ر م و ال م أ ث م ا لل ه م و ال ي خ ل ف و ع د ك و ال ي ن ف ع ذ ا ال ج د م ن ك 6 ال ج د 4. Allahım, Senin perçemlerinden tuttuğun her şeyin şerrinden Senin vech-i kerîmine ve tam kelimelerine sığınırım. 5. Allahım, borçları ve günahları ancak Sen izale edersin. 6. Allahım, Senin ordun hezimete uğramaz. Senin vaadin yalan çıkmaz. Sana karşı hiçbir şan ve şeref sahibine, şan ve şerefinin bir faydası dokunmaz. 47

45 م اهلل ح ان ك الل ه م و ب ح م د ك ب س س ب ا لل ه م اغ ف ر ل ي ذ ن ب ي و ض ع ت ج ن ب ي و أ خ س ئ ش ي ط ان ي و ف ك ر ه ان ي و اج ع ل ن ي 1. Allahım, Sana hamdederek Seni noksanlıklardan tenzih ederim. Allah ın adını anarak yanım üzerine yattım. Allahım, günahımı bağışla, şeytanımın sesini soluğunu kes, nefsim üzerindeki rehni çöz, beni en yüksek meclistekilerin arasına ilhak buyur. 2. Allahım, Senin adınla, yanım üzere yattım, günahımı bağışla Rabbim. 1 م ك ر ب ي ا لل ه م ب اس ف ي الن د ي األ ع ل ى 2 ا لل ه م و ض ع ت ج ن ب ي ف اغ ف ر ل ي ذ ن ب ي أ م ت ع ن ي ب س م ع ي و ب ص ر ي و اج ع ل ه م ا ال و ار ث ن ي ع ل ى ع د و ي و أ ر ن ي م ن ه ث أ ر ي م ن ي و ان ص ر ة الد ي ن و م ن 3 إ ن ي أ ع وذ ب ك م ن غ ل ب ا لل ه م 4 ا ل ح م د هلل ال ج وع ف إ ن ه ب ئ س الض ج يع ال ذ ي أ ط ع من ا و س ق ان ا و ك ف ان ا و ا و ان ا ف ك م ك اف ي ل ه و ال م ؤ و ي ل ه 5 م م ن ال 3. Allahım, kulağımdan ve gözümden beni yararlandır ve (ölünceye kadar) onları sıhhat ü afiyette kıl. Beni, düşmanıma karşı muzaffer eyle ve ondan intikamımı bana göster. 4. Allahım, borca yenik düşmekten ve açlıktan Sana sığınırım; zira açlık ne kötü bir arkadaştır. 5. Bizi yediren, içiren, (her türlü ihtiyaçlarımıza) kifayet eden ve bizi barındıran Allah a hamd olsun; nice kimseler var ki, ihtiyaçlarını karşılayan da yok, barındıran da. 48

46 ا ل ح م د هلل ال ذ ي ك ف ان ي و ا و ان ي و أ ط ع من ي و س ق ان ي و ال ذ ي م ن ع ل ي فأ ف ض ل و ال ذ ي أ ع ط ان ي ف أ ج ز ل و ال ح م د هلل ع ل ى ك ل ح ال 1 ر ب ك ل ش ي ء و م ل يك ه و إ ل ه ك ل ا لل ه م 2 م ك ر ب ي ش ي ء أ ع وذ ب ك م ن الن ار ب اس و ض ع ت ج ن ب ي و ب ك أ ر ف ع ه إ ن أ م س ك ت ن ف س ي ف اغ ف ر ل ه ا و ار ح مه ا و إ ن أ ر س ل ت ه ا اد ك الص ال ح ين 3 ف اح ف ظ ه ا ب م ا ت ح ف ظ ب ه ع ب اد ك )٣( 4 ع ث ع ب ا لل ه م ق ن ي ع ذ اب ك ي وم ت ب إذ ا ر أ ى م ن ن وم ه م ا ي ح ب : إذا رأى من نومه ما يحب يحمد اهلل عليه وال يحد ث بما رأى إال من يحب 5 1. Benim her türlü ihtiyaçlarıma yeten, beni barındıran, beni doyuran, içiren, lütfedip fazla fazla veren, ihsan edip bol bol veren Allah a hamd olsun. Her hâl ü kârda Allah a hamd olsun. 2. Her şeyin Rabbi, Meliki ve her şeyin ilâhı Allahım, C e h e n n e m d e n Sana sığınırım. 3. Rabbim, ismini anarak yanım üzerine yattım ve yine ismini anarak kalkarım. Eğer canımı alacaksan ona mağfiret buyur, ona merhamet eyle. Eğer onu tekrar hayata döndüreceksen, onu salih kullarını koruduğun şeylerle muhafaza eyle. 4. Allahım, kullarını dirilteceğin gün beni azabından koru. (3 defa) Rüyasında hoşlandığı bir şey gördüğünde 5. Rüyasında hoşlandığı bir şey görürse, Allah a hamd eder ve bu rüyayı sevdiklerinin dışında kimseye anlatmaz. 49

47 Rüyasında hoşlanmadığı bir şey gördüğünde 1. Rüyasında hoşlanmadığı birşey görürse, sol tarafına üç defa tüf, tüf, tüf der ve şeytandan Allah a sığınır, yan değiştirir veya kalkıp namaz kılar. ه : إ ذ ا ر أ ى م ن ن و م ه م ا ي ك ر إذا رأى من نومه ما يكره يتفل أو ينفث ثاثا عن يساره ويتعوذ باهلل من الشيطان ويتحول أو يقوم فيصلي 1 إ ذ ا ف ز ع أو و ج د و ح ش ة ي ق ول : أ ع وذ ب ك ل م ات اهلل الت ام ة م ن غ ض ب ه و ع ق اب ه و ش ر ع ب اد ه و م ن ه م ز ات الش ي اط ين و أ ن ي ح ض ر ون ي 2 أ ع وذ ب ك ل م ات اهلل الت ا م ات ال ت ي ال ي ج او ز ه ن ب ر و ال ف اج ر ج ف يه ا م ن ش ر م ا ي ن ز ل م ن الس م ا ء و م ا ي ع ر و م ن ش ر م ا ذ ر أ ف ي األ ر ض و م ا ي خ ر ج م ن ه ا ر ف ت ن الل ي ل و ف ت ن الن ه ار 3 و م ن ش Korktuğunda veya yalnızlık duyduğunda 2. (Allah ın) gazabından ve cezalandırmasından, kullarının şerrinden, şeytanların dürtmelerinden ve benimle bulunmalarından Allah ın tam kelimelerine sığınırım. 3. Ya Rahmân, gökten inen ve oraya yükselen şeylerin şerrinden; (Allah ın) yerde yarattığı ve yerden çıkan şeylerin şerrinden; gecenin ve gündüzün fitnelerinin şerrinden;.. 50

48 1....hayırla gelenler müstesna, gece ve gündüz meydana gelen hadiselerin şerrinden, Allah ın; ne bir iyinin ne de bir kötünün kendilerini aşamayacağı tastamam kelimelerine sığınırım. 2. Allahım, ey yedi gök ve gölgelediklerinin Rabbi, ey yerlerin ve onların taşıdıklarının Rabbi, şeytanların ve saptırdıklarının Rabbi, yarattıklarından birinin ر ط و ار ق الل ي ل و الن ه ار إ ال ط ار قا و م ن ش ي ط ر 1 ق ب خ ي ر ي ا ر ح من ا لل ه م ر ب الس م و ات الس ب ع و م ا أ ظ ل ت و ر ب األ ر ض ين و م ا أ ق ل ت و ر ب الش ي اط ين و م ا أ ض ل ت ك ن ل ي ج ارا م ن ش ر خ ل ق ك أ ج م ع ين أ ن ي ف ر ط ع ل ي أ ح د م ن ه م و أ ن ي ط غ ى ع ز ج ار ك ك ر و ت ب ار ك اس م ك و ج ل ث ن ا ؤ ك و ال إ ل ه غ ي 2 غ ار ت الن ج وم و ال إ ل ه إ ال أ ن ت ا لل ه م و ه د أ ت ال ع ي ون و أ ن ت ح ي ق ي وم ال ت أ خ ذ ه ل ي وم أ ه د ئ ل ي س ن ة و ال ن و م ي ا ح ي ي ا ق ي ن ي 3 و أ ن م ع ي bana taşkınlık yapması ve zulmetmesi (ihtimaline binaen) topyekün bütün mahlukâtının şerrine karşı benim koruyucum ol. Sana sığınan azizdir, ismin bereket kaynağıdır. Sen her türlü senadan daha yücesin.. Senden başka ilâh yoktur. İlâh ancak Sensin. 3. Allahım, yıldızlar batıp kayboldu, gözler kapanıp uykuya daldı, Sen ise kendisine ne uyuklama ne de uyku ârız olmayan Hayy u Kayyûm sun. Yâ Hayy yâ Kayyûm, geceme bir sükunet gözlerime de güzel bir uyku nasib et. 51

(Dersini sabah namazından sonra yapmanı tavsiye etmekle birlikte, sana uygun olan en münasip bir vakitte de yapmanda bir sakınca yoktur.

(Dersini sabah namazından sonra yapmanı tavsiye etmekle birlikte, sana uygun olan en münasip bir vakitte de yapmanda bir sakınca yoktur. 3 1 Değerli Kardeşim; Unutma! Dünya hayatı çabuk geçer, önemli olan bu dünya hayatında kendine, ailene, ümmete ve tüm insanlığa ne kadar faydalı olduğuna bakman ve bunun muhasebesini yapmandır. Toplumun

Detaylı

Sabah Duaları Rahman ve Rahîm Allah ın adıyla. Allahım! Selam Sensin, bütün kusurlardan sâlimsin ve herkes için selamet kaynağısın.

Sabah Duaları Rahman ve Rahîm Allah ın adıyla. Allahım! Selam Sensin, bütün kusurlardan sâlimsin ve herkes için selamet kaynağısın. Sabah Duaları Rahman ve Rahîm Allah ın adıyla. Allahım! Selam Sensin, bütün kusurlardan sâlimsin ve herkes için selamet kaynağısın. Ey celâl ve ikram sahibi! Bereket Senin şiarın, ululuk da şanındır. Allah,

Detaylı

Bayram hutbesi nasıl okunur? - İlyas Uçar - Ebû Rudeyha - Evvâh - Kişisel Bilgi Sitesi

Bayram hutbesi nasıl okunur? - İlyas Uçar - Ebû Rudeyha - Evvâh - Kişisel Bilgi Sitesi Allâhu Ekber Allâhu Ekber Allâhu Ekber Allâhu Ekber Lâ ilâhe illallâhü vallâhü Ekber. Allâhu Ekber ve lillâhil'hamd, Allâhu Ekberu kebiiraa velhamdülillahi kesiiraa ve sübhaanallaahi bükratev ve esıila

Detaylı

KUR AN HARFLERİNİN MAHREÇLERİ (ÇIKIŞ YERLERİ)

KUR AN HARFLERİNİN MAHREÇLERİ (ÇIKIŞ YERLERİ) KUR AN HARFLERİNİN MAHREÇLERİ (ÇIKIŞ YERLERİ) ب ت خ ح ج ث Dil ucu ile üst uçlarından ا ذ ر ز Boğazın ağza en yakın olan kısmından Dil ucu ile üst diplerinden Peltektir. Boğazın orta kısmından Dudaklar

Detaylı

İmam Tirmizi nin. Sıfatlar Hususundaki Mezhebi

İmam Tirmizi nin. Sıfatlar Hususundaki Mezhebi İmam Tirmizi nin Sıfatlar Hususundaki Mezhebi İmam Ebu İsa Muhammed İbni İsa Tirmizi (209H-274H) Cami'u Sünen Tirmizi www.almuwahhid.com 1 بسم هللا الرحمن الرحيم İmam Tirmizi de kendi dönemindeki hadis

Detaylı

Onlardan bazıları. İhtilaf ettiler. Diri-yaşayan. Yüce. Sen görüyorsun ت ر dostlar. ..e uğradı

Onlardan bazıları. İhtilaf ettiler. Diri-yaşayan. Yüce. Sen görüyorsun ت ر dostlar. ..e uğradı Onlardan bazıları م ن ه م Peygamberler ر س ل ك ل م Konuştu د ر ج ات Dereceler آ ت ي ن ا Verdik أ ي د ن ا Destekledik İhtilaf ettiler اخ ت ل ف وا Diledi ش اء م ن ه م Onlardan bazıları ي ر يد İstiyor أ ن

Detaylı

40 HADİS YARIŞMASI DİKKAT 47'DEN 55'E KADAR Kİ HADİSLERİN ARAPÇA METİNLERİ DÜZELTİLMİŞTİR. SINIFI 5-6,7-8 1-) 9-10,11-12 SINIFI 5-6,7-8 2-) 9-10

40 HADİS YARIŞMASI DİKKAT 47'DEN 55'E KADAR Kİ HADİSLERİN ARAPÇA METİNLERİ DÜZELTİLMİŞTİR. SINIFI 5-6,7-8 1-) 9-10,11-12 SINIFI 5-6,7-8 2-) 9-10 DİKKAT 47'DEN 55'E KADAR Kİ HADİSLERİN ARAPÇA METİNLERİ DÜZELTİLMİŞTİR. 5-6, 1-), 5-6, 2-) 5-6 3-) 40 HADİS YARIŞMASI 5-6, 4-) 5-6, 5-) 5-6, 6-) 5-6, 7-) 5-6, 8-) 5-6, 9-) 5-6, 10-) 5-6, 11-) 5-6, 12-)

Detaylı

Rahmân ve Rahîm olan Allâh ın ismiyle Hamd, - Allâh a mahsustur. O na hamd eder, O ndan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ve

Rahmân ve Rahîm olan Allâh ın ismiyle Hamd, - Allâh a mahsustur. O na hamd eder, O ndan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ve إن ال ح م د ل ل ب س م االله الر ح م ن الر ح يم ذ و ع ي و س ت غ ف ر يى و س ت ع و ح م د ي ب ب ل ل م ه ش ر ر أ و ف س ىب م ه ئب ت سي أ ع م بل ىب م ه د ي ا ل ل ف ال م ض ل ل م ه ي ض ل ل ف ال ب د ي ل ي د أ ن

Detaylı

Damla Yayın Nu: Editör Mehmet DO RU. Dil Uzman lyas DİRİN. Görsel Tasar m Uzman Cem ÇERİ. Program Gelifltirme Uzman Yusuf SARIGÜNEY

Damla Yayın Nu: Editör Mehmet DO RU. Dil Uzman lyas DİRİN. Görsel Tasar m Uzman Cem ÇERİ. Program Gelifltirme Uzman Yusuf SARIGÜNEY ا ب ع ق ظ ل ز ك İMAM HATİP LİSELERİ MESLEKİ ARAPÇA 9 Öğrenci Çalışma Kitabı ج ن 9 ل ث ان و ي ات ال ئ م ة و ال خ ط باء ا لل غ ة ال ع ر ب ي ة ك ت اب الت د ر يب ات Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye

Detaylı

األصل الجامع لعبادة هللا وحده

األصل الجامع لعبادة هللا وحده األصل الجامع لعبادة هللا وحده İBADETİN MANASI Şeyh Muhammed bin Abdilvehhab (rh.a) www.almuwahhid.com 2 بسم هللا الرمحن الرحيم Şeyh Muhammed bin Abdilvehhab (rh.a) diyor ki: 1 Sana, tek olan Allah a ibadetin

Detaylı

HADİS II DERSİ EZBER HADİSLER

HADİS II DERSİ EZBER HADİSLER HADİS II DERSİ EZBER HADİSLER م ن ق ال ح ني ي س م ع ال م ؤ ذ ن و أ ن أ ش ه د أ ن ل إ ل ه إ ا ل ا ا لل و ح د ه ل ش ر يك ل ه و أ ان م امد ا ب د د ه و س و ل ه 1 س ض يت ب ا لل س ا ب و ب ح امد س و ل و ب ل و

Detaylı

BAZI AYETLER ÜZERİNE KÜÇÜK Bİ R TEFEKKÜR ( IV)

BAZI AYETLER ÜZERİNE KÜÇÜK Bİ R TEFEKKÜR ( IV) BAZI AYETLER ÜZERİNE KÜÇÜK Bİ R TEFEKKÜR ( IV) ي و ه و ال ذ ي م د األ ر ض و ج ع ل ف يه ا ر و اس اث ن ي ن ي غ ش ي الل ي ل الن ه ا ر إ ن ف ي ذ ل ك م ت ج او ر ات و ج ن ات م ن أ ع ن اب و ز ر ع و ن يل ص ن و

Detaylı

(40 Hadis-7) SEÇME KIRK HADİS

(40 Hadis-7) SEÇME KIRK HADİS www.behcetoloji.com (40 Hadis-7) SEÇME KIRK HADİS BİRİNCİ HADİS ف ض ل ت ع ل ى ا ل ن ب ي اء ب س ت أ ع ط يت ج و ام ع ال ك ل م و ن ص ر ت ل ي ال غ ن ائ م و ج ع ل ت ل ي ا ل ر ض ط ه ور ا و م س ج د ا و أ ر س

Detaylı

Kur an-ı Kerim de Geçen Ticaret, Alım-Satım, Satın Alma Ayetleri ve Mealleri

Kur an-ı Kerim de Geçen Ticaret, Alım-Satım, Satın Alma Ayetleri ve Mealleri Kur an-ı Kerim de Geçen Ticaret, Alım-Satım, Satın Alma Ayetleri ve Mealleri ب س م االله ار ح م ن ار ح يم ي و م ي ج م ع ك م ل ي و م ال ج م ع ذ ل ك ي و م الت غ اب ن Toplanma günü için sizi bir araya getireceği

Detaylı

Kolay Yolla Kur an ı Anlama

Kolay Yolla Kur an ı Anlama بسم هللا الرحمن الرحيم Kolay Yolla Kur an ı Anlama Ders 15 #kuranianlama Bu derste Kur an: Övme, Rukü, secde غ ف ر & ص ب ر ظ ل م ض ر ب : bilgisi Dil Eğitim ipucu: Alışkanlık haline getirme ve davranışlara

Detaylı

Peygamberlerin Kur an da Geçen Duaları

Peygamberlerin Kur an da Geçen Duaları Peygamberlerin Kur an da Geçen Duaları DUA NIN ÖNEMİ و اذ ك ر ر ب ك ف ى ن ف س ك ت ض ر ع ا و خ يف ة و د ون ال ج ه ر م ن ال ق و ل ب ال غ د و و ا ل ص ال و ل ت ك ن م ن ال غ اف ل ي ن Hem Rabbini, içinden yalvararak

Detaylı

ICERIK. Din kelimesinin sözlük anlami Din kelimesinin Kur an daki anlamlari Din anlayislari Dinin cesitleri Ayetlerle din

ICERIK. Din kelimesinin sözlük anlami Din kelimesinin Kur an daki anlamlari Din anlayislari Dinin cesitleri Ayetlerle din DIN KAVRAMI ICERIK Din kelimesinin sözlük anlami Din kelimesinin Kur an daki anlamlari Din anlayislari Dinin cesitleri Ayetlerle din SÖZLÜKTE DIN Cesitli sekilde anlasiliyor; Ilki hakimiyet, güc, üstünlük,

Detaylı

ب Namaz. İbadet ederiz Sen-senin Yol göster

ب Namaz. İbadet ederiz Sen-senin Yol göster Âlemler İsmi ile ب س م ع ال م ين Gün Sahip م ال ك ي و م Gün Din الد ين إ ي ا İbadet ederiz Sen-senin ك ن ع ب د Yol göster اه د Yardım dileriz ن س ت ع ين Yol Biz-bizim ن ا ص ر اط O kimseler ki Dosdoğru

Detaylı

SAHABE NİN ÖNDERİ HZ. EBU BEKİR

SAHABE NİN ÖNDERİ HZ. EBU BEKİR 1 Konumuzla İlgisi SAHABE NİN ÖNDERİ HZ. EBU BEKİR (Radıyallahu anh) ح د ث ن ا ه ن اد ب ن الس ر ى ع ن ع ب د الر ح ن ب ن م م د ال م ح ار ب ع ن ع ب د الس ال م ب ن ح ر ب ع ن أ ب خ ال د الد اال ن ع ن أ ب خ

Detaylı

تلقني أصول العقيدة العامة

تلقني أصول العقيدة العامة تلقني أصول العقيدة العامة SORULU CEVAPLI AKİDE DERSLERİ Muellif: Şeyhulislam Muhammed bin Abdilvehhab (rh.a) www.almuwahhid.com 2 بسم هللا الرمحن الرحيم Soru 1: Rabbin kimdir? 1 Cevap 1: Rabbim Allahtır!

Detaylı

Îman, Küfür ve Tekfir 2

Îman, Küfür ve Tekfir 2 Îman, Küfür ve Tekfir 2 Bizi yoktan var eden Allah Teâlâ ya sonsuz hamt eder, onu tanımamak ve ona karşı nankörlük etmekten ona sığınırız. Hakla batılı, helal ile haramı ayırmak için gönderilen Hz. Muhammed

Detaylı

Namaz Duaları ve Kısa Sureler 2

Namaz Duaları ve Kısa Sureler 2 Namaz Duaları ve Kısa Sureler 2 www.neicc.net islamiccenter.org 2.SEVİYE OKUTMANLAR İÇİN GEREKLİ BİLGİLER: 1.Seviye Bilgilerine ilave olarak: Tesbih duaları Tesbihatın doğru şekilde okunabilmesi Tecvid

Detaylı

ON EMİR الوصايا لعرش

ON EMİR الوصايا لعرش ON EMİR الوصايا لعرش ] ريك - Turkish [ Türkçe - şeyh Muhammed Salih el-muneccid الشيخ د صالح الجد Terceme: IslamQa koordinasyon: Sitesi Islamhouse رجة: وقع الا سلا سو ال وجواب تسيق: وقع IslamHouse.com

Detaylı

HER YIL KIRK HADİS SINIFLAR

HER YIL KIRK HADİS SINIFLAR 4O HADIS HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR ASFA EĞİTİM KURUMLARI 2015-2016 4 4O HADIS ASFA EĞİTİM KURUMLARI Yayın No : Yayın Yılı : 2015 ISBN : 978-000-00000-00 HER SINIFTA KIRK HADİS --- --- --- --- ---

Detaylı

12. CÜZ KURAN OKULU KURAN-DER HASAN TEMUR

12. CÜZ KURAN OKULU KURAN-DER HASAN TEMUR 12. CÜZ KURAN OKULU HASAN TEMUR KURAN-DER 1 12. CÜZ Yeryüzünde ayakları ile yürüyen/hareket eden hiçbir yaratık yoktur ki Rızqı Allah a ait olmasın Onun karar kıldığı yeri de bilir, emanet bırakıldığı

Detaylı

KİTAP-SÜNNET İLİŞKİSİ (Nebi ve Resul Kavramları)

KİTAP-SÜNNET İLİŞKİSİ (Nebi ve Resul Kavramları) SÜLEYMANİYE VAKFI UZAKTAN SEMİNER MERKEZİ (SUSEM) Ders: İslam Hukukuna Giriş Hafta-11 KİTAP-SÜNNET İLİŞKİSİ (Nebi ve Resul Kavramları) Hazırlayan: Doç. Dr. Servet Bayındır İ.Ü. İlahiyat Fak. Öğr. Üyesi

Detaylı

EV SOHBETLERİ AT. Ders : 6 Konu : Kitaplara İman. a) Kitaplara Topyekün İman

EV SOHBETLERİ AT. Ders : 6 Konu : Kitaplara İman. a) Kitaplara Topyekün İman Ders : 6 Konu : Kitaplara İman a) Kitaplara Topyekün İman İmanın şartlarından bir tanesi de Allah ın insanlara yine insanlar arasından seçtiği peygamberleri vasıtasıyla kitaplar gönderdiğine iman etmektir.

Detaylı

HER YIL KIRK HADİS SINIFLAR

HER YIL KIRK HADİS SINIFLAR 4O HADIS HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR ASFA EĞİTİM KURUMLARI 2015-2016 4 4O HADIS ASFA EĞİTİM KURUMLARI Yayın No : Yayın Yılı : 2015 ISBN : 978-000-00000-00 HER SINIFTA KIRK HADİS --- --- --- --- ---

Detaylı

İşte bu peygamberler. (ki) biz bazısını bazısına üstün kıldık. Onlardan bazısı Allah ile konuştu. Ve bazısını derecelerle yükseltti

İşte bu peygamberler. (ki) biz bazısını bazısına üstün kıldık. Onlardan bazısı Allah ile konuştu. Ve bazısını derecelerle yükseltti İşte bu peygamberler (ki) biz bazısını bazısına üstün kıldık Onlardan bazısı Allah ile konuştu Ve bazısını derecelerle yükseltti İsa İbn-i Meryem e beyyineler verdik Ve onu Ruhul Quds ile destekledik Eğer

Detaylı

İHSAN SOHBETLERİ İHSAN SOHBETİ

İHSAN SOHBETLERİ İHSAN SOHBETİ 13. İHSAN SOHBETİ KONU : PEYGAMBERLERE İMAN Sohbetimize iman esaslarından Peygamberlere İman Konusunu işleyerek devam ediyoruz. Sohbetlerimize başladığımız günlerde de değindiğimiz üzere ilk olarak konularımız

Detaylı

BERAT KANDİLİ. Dr. Hamdi TEKELİ

BERAT KANDİLİ. Dr. Hamdi TEKELİ BERAT KANDİLİ Dr. Hamdi TEKELİ I- Konunun Plânı A- Beratın Kelime Anlamı B- Istılah Anlamı C- Kur an ve Sünnette Berat Kelimesi D- Berat Kandilinin Vakti E- Berat Kandilinin Değerlendirilmesi F- Berat

Detaylı

Question. Neden Hz İsa Ruhullah (Allah ın ruhu) olarak adlandırılmıştır? Yüce Allah ın kendi ruhundan. Peygamberi Âdem e üflemesinin manası nedir?

Question. Neden Hz İsa Ruhullah (Allah ın ruhu) olarak adlandırılmıştır? Yüce Allah ın kendi ruhundan. Peygamberi Âdem e üflemesinin manası nedir? Question Neden Hz İsa Ruhullah (Allah ın ruhu) olarak adlandırılmıştır? Yüce Allah ın kendi ruhundan Peygamberi Âdem e üflemesinin manası nedir? Answer: Bazı özellikler değişik ve birçok şey ve bireylerde

Detaylı

1- EBEVEYNLERİN ÇOCUKLAR ÜZERINDEKİ HAKLARI

1- EBEVEYNLERİN ÇOCUKLAR ÜZERINDEKİ HAKLARI Ders : 107 Konu : İSLAMDA AİLE - BİREYLERİNİN SORUMLULUKLARI - 2 1- EBEVEYNLERİN ÇOCUKLAR ÜZERINDEKİ HAKLARI Saygı Çocukların anne-baba üzerinde hakkı olduğu gibi, anne babanın da çocukları üzerinde hakkı

Detaylı

İnsanda bir organ vardır. Eğer o sağlıklı ise bütün vücut sağlıklı olur; eğer o bozulursa bütün vücut bozulur. Dikkat edin! O, kalptir.

İnsanda bir organ vardır. Eğer o sağlıklı ise bütün vücut sağlıklı olur; eğer o bozulursa bütün vücut bozulur. Dikkat edin! O, kalptir. ال ي ل دغ الم ؤم ن م ن ج ح ر مر ت ي ن Mü min bir yılan deliğinden iki defa ısırılmaz. إن م م ا أد ر ك الن اس م ن ك الم الن ب و ة األول ى : إذ ا ل م ت س ت ح ف اص نع ش ئ ت م ا İlk peygamberlerden itibaren

Detaylı

94. SOHBET İslam da İbadet Kavramı Çerçevesinde "Çalışmak İbadet "midir?

94. SOHBET İslam da İbadet Kavramı Çerçevesinde Çalışmak İbadet midir? 94. SOHBET İslam da İbadet Kavramı Çerçevesinde "Çalışmak İbadet "midir? Neden ve Niçin Çalışırız? Çalışmak, bir iş meydana getirmek için zihnî ve bedenî güç sarf etmek, gayret etmek, uğraşmak demektir.

Detaylı

HER YIL KIRK HADİS SINIFLAR

HER YIL KIRK HADİS SINIFLAR 4O HADIS HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR ASFA EĞİTİM KURUMLARI 2015-2016 4 4O HADIS ASFA EĞİTİM KURUMLARI Yayın No : Yayın Yılı : 2015 ISBN : 978-000-00000-00 HER SINIFTA KIRK HADİS --- --- --- --- ---

Detaylı

IGMG Ev Sohbeti. IGMG Ev sohbeti 1

IGMG Ev Sohbeti. IGMG Ev sohbeti 1 Ders : 10 Konu : Kıyamet Alâmetleri ve Ahiret Hayatının Devreleri (1) Bir önceki derste de ifade edildiği gibi, kıyametin ne zaman kopacağını sadece Allah (c.c.) bilir. Nitekim Cibril hadisi diye bilinen

Detaylı

Kur an-ı Kerim den Seçme Metinler

Kur an-ı Kerim den Seçme Metinler Kur an-ı Kerim den Seçme Metinler احمد سداد اوستون ١٤٣٣-2012H Đçindekiler Fatiha 1-7... 1 Bakara 1-5... 2 Bakara 6-12... 3 Bakara 21-22... 5 Bakara 30-32... 6 Bakara 40-45... 7 Bakara 152-157... 9 Bakara

Detaylı

Kur an ın, şerî meseleleri ders verirken aynı anda tevhid dersi vermesi hakkında izahta bulunabilir misiniz?

Kur an ın, şerî meseleleri ders verirken aynı anda tevhid dersi vermesi hakkında izahta bulunabilir misiniz? Sorularlarisale.com Kur an ın, şerî meseleleri ders verirken aynı anda tevhid dersi vermesi hakkında izahta bulunabilir misiniz? "Şeriat" denildiğinde, daha çok dinin ahkâm kısmı anlaşılır. Kur'an-ı Kerîm,

Detaylı

Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuk Usulü II

Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuk Usulü II Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuk Usulü II -Ders Planı- Dersin konusu: manaya delaletinin kapalılığı bakımından lafızlar [hafî-müşkilmücmel-müteşâbih] Ön hazırlık: İlgili tezler: hakkı

Detaylı

YEMEN AHALİSİNE MEKTUP YEMEN AHALİSİNE MEKTUP. Şeyh Muhammed bin Abdilvehhab (rh.a)

YEMEN AHALİSİNE MEKTUP YEMEN AHALİSİNE MEKTUP. Şeyh Muhammed bin Abdilvehhab (rh.a) YEMEN AHALİSİNE MEKTUP Şeyh Muhammed bin Abdilvehhab (rh.a) www.almuwahhid.com 1 Muhammed b. Abdilvehhab ın, Yemen in Sahibi (Lideri) el- Bekbeli ye Göndermiş Olduğu Risalesi 1 Kitabında Hakkı indiren,

Detaylı

İHSAN SOHBETLERİ İHSAN SOHBETİ

İHSAN SOHBETLERİ İHSAN SOHBETİ 8- İHSAN SOHBETİ KONU : MELEKLERE İMAN - 2 Geçen haftadan kesitler: Bir önceki sohbetimizde iman esaslarından olan Meleklere İman konusunu işlemeye başlamıştık. MELEKLERİN MAHİYETİ İmanın şartlarından

Detaylı

HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR

HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR 4O HADIS HER YIL 1-12. SINIFLAR ASFA EĞİTİM KURUMLARI 2015-2016 4 4O HADIS ASFA EĞİTİM KURUMLARI Yayın No : Yayın Yılı : 2015 ISBN : 978-000-00000-00 HER SINIFTA --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Detaylı

EV SOHBETLERİ. (Allah) her şeyi yaratmış, ona ölçü, biçim ve düzen vermiştir. (Furkan, 25:2)

EV SOHBETLERİ. (Allah) her şeyi yaratmış, ona ölçü, biçim ve düzen vermiştir. (Furkan, 25:2) Ders: 13 Konu: Kader ve Kazaya İman (1) İmanın şartlarının 6.sı Kaza ve Kadere inanmaktır. Kader ne demektir? Kaza ne demektir? Önce kısaca bunların tarifini yapacağız, sonra da konuyu anlamaya çalışacağız.

Detaylı

HER YIL KIRK HADİS SINIFLAR

HER YIL KIRK HADİS SINIFLAR 4O HADIS HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR ASFA EĞİTİM KURUMLARI 2015-2016 4 4O HADIS ASFA EĞİTİM KURUMLARI Yayın No : Yayın Yılı : 2015 ISBN : 978-000-00000-00 HER SINIFTA KIRK HADİS --- --- --- --- ---

Detaylı

Erdemli Bir Toplum için Müslüman Sıfatlarına Sahip Olabilmek

Erdemli Bir Toplum için Müslüman Sıfatlarına Sahip Olabilmek Erdemli Bir Toplum için Müslüman Sıfatlarına Sahip Olabilmek İdris YAVUZYİĞİT Müftü idrisyavuzyigit@hotmail.com ALLAH VE İNSAN Allah, insanı en mükemmel şekilde yaratmış, ruhundan üfleyerek şereflendirmiş,

Detaylı

İşaret zamiri. İşaret isimleri. Bu ikisi. Bunlar. Şu ikisi. Şunlar. Onlar. Yakın mesafe için*bu* uzak mesafe için *şu-o* Çoğul İkil Tekil.

İşaret zamiri. İşaret isimleri. Bu ikisi. Bunlar. Şu ikisi. Şunlar. Onlar. Yakın mesafe için*bu* uzak mesafe için *şu-o* Çoğul İkil Tekil. الد ر س األو ل Ders 1 sayfa1 Bu أ س م اء اإل ش ار ة İşaret isimleri Bayan ve müennes kelimeler için. Erkek ve kelimeler için. ھ ذ ا... ھ ذ ه İşaret zamiri Bu م ذ ك ر م ف ر د ھ ذ ا Çoğul İkil Tekil ھ ذ

Detaylı

Gizlemek. أ Helak etmek, yok etmek أ. Affetmek. Açıklamak. ا ر اد Sahip olmak, malik olmak. Đstemek,irade etmek. Seçme Metnler 25

Gizlemek. أ Helak etmek, yok etmek أ. Affetmek. Açıklamak. ا ر اد Sahip olmak, malik olmak. Đstemek,irade etmek. Seçme Metnler 25 136. Ey iman edenler, Allah'a, elçisine, elçisine indirdiği kitaba ve bundan önce indirdiği kitaba iman edin. Kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, elçilerini ve ahiret gününü inkar ederse, uzak bir sapıklıkla

Detaylı

"Duada esas olan onun kabulüne inanmak ve güvenmektir. Duada elleri açmak bir yana, insan asıl gönlünü açmalıdır." *** -Kur'ân-ı Kerim'den Dualar-

Duada esas olan onun kabulüne inanmak ve güvenmektir. Duada elleri açmak bir yana, insan asıl gönlünü açmalıdır. *** -Kur'ân-ı Kerim'den Dualar- "Duada esas olan onun kabulüne inanmak ve güvenmektir. Duada elleri açmak bir yana, insan asıl gönlünü açmalıdır." *** -Kur'ân-ı Kerim'den Dualar- س ب ح ان ك لا ع ل م ل ن ا إ لا م ا ع ل م ت ن ا إ ن ك أ

Detaylı

KURAN DA TEKRARLANAN AYETLER

KURAN DA TEKRARLANAN AYETLER KURAN DA TEKRARLANAN AYETLER Tekrar Eden 97 Ayet 97 ayet diğer ayetler gibi Kuran da sadece bir kez bulunmaz, tekrar ederler. Bu 97 ayetten birçoğuna 2 kez rastlanır, bazısı 3, bazısı ise 4 kez kullanılmıştır.

Detaylı

şeyh Abdulaziz b. Abdullah b. Baz

şeyh Abdulaziz b. Abdullah b. Baz VUKU BULMADAN ÖNCE BÜYÜDEN KORUNMANIN ŞER'Î YOLLARI الوساي ل لرشعية ليت ت ى ق بها السر قبل وقوعه ] ريك - Turkish [ Türkçe - şeyh Abdulaziz b. Abdullah b. Baz الشيخ عبد العز ز بن عبد االله بن باز Terceme:

Detaylı

Bazı Âyetlerin Anlamları ile İlgili Mülahazalar

Bazı Âyetlerin Anlamları ile İlgili Mülahazalar M. GÜNGÖR BAZI ÂYETLERİN ANLAMLARI İLE İLGİLİ MÜLAHAZALAR 113 Bazı Âyetlerin Anlamları ile İlgili Mülahazalar Mevlüt GÜNGÖR Prof. Dr., İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Önce, tek tek hepimizi, kendisine

Detaylı

124. SOHBET Sözü Güzel Söylemek

124. SOHBET Sözü Güzel Söylemek 124. SOHBET Sözü Güzel Söylemek Kendisini ifade etmek için açıklamalarda bulunmak ve anlamlı bir şekilde söz söylemek sadece insana mahsustur. Söz ki, onu insan için yaratan Allahu Teala dır. Rahman suresinde

Detaylı

Kur an-ı Kerim den Seçme Metinler

Kur an-ı Kerim den Seçme Metinler Kur an-ı Kerim den Seçme Metinler احمد سداد اوستون ١٤٣٤-2013K Đçindekiler Fatiha 1-7... 1 Bakara 1-5... 2 Bakara 6-12... 3 Bakara 21-22... 5 Bakara 30-32... 6 Bakara 40-45... 7 Bakara 152-157... 9 Bakara

Detaylı

ÜÇ TEMEL ESAS ÜÇ TEMEL ESAS. Şeyhulislam Muhammed bin Abdilvehhab (rh.a)

ÜÇ TEMEL ESAS ÜÇ TEMEL ESAS. Şeyhulislam Muhammed bin Abdilvehhab (rh.a) الثالثة األصول ÜÇ TEMEL ESAS Şeyhulislam Muhammed bin Abdilvehhab (rh.a) www.almuwahhid.com 1 DÖRT MESELE Şeyhulislam Muhammed bin Abdilvehhab (rh.a) der ki: Şunu bil ki Allah ın rahmeti üzerine olsun

Detaylı

İSLAM HUKUKUNDA CEZA CEZALAR

İSLAM HUKUKUNDA CEZA CEZALAR Cezalar 9 بسم االله الرحمن الرحيم İSLAM HUKUKUNDA CEZA CEZALAR Cezalar, insanları suç işlemekten alıkoymak için vardır. Allah ( ) şöyle buyurmaktadır: "Kısasta sizin و ل ك م ف ي ال ق ص اص ح ي اة ي ا أ

Detaylı

İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI FİNAL SINAVI

İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI FİNAL SINAVI DUZEM-İLİTAM Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi DİCLE ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI 2012-2013 GÜZ DÖNEMİ FİNAL SINAVI (18 Haziran 2013 Salı, Saat: 13:30) İLAHİYAT

Detaylı

AÇIKLAMALI SÛRE MEÂLLERİ

AÇIKLAMALI SÛRE MEÂLLERİ BİLİM ve İNSAN VAKFI ELMALILI HAMDİ YAZIR KUR AN AKADEMİSİ KUR ÂN-I KERÎM EĞİTİM ve ÖĞRETİM PROGRAMLARI TASHÎH-İ HURÛF DERSLERİ AÇIKLAMALI SÛRE MEÂLLERİ Hazırlayan : Yrd. Doç. Dr. Fatih Çollak 1 ÂYETLERİN

Detaylı

و ال ت ق ول وا ل م ن ي ق ت ل ف ي س بيل الل ه أ م و ات ب ل أ ح ي اء و ل ك ن ال ت ش ع ر ون

و ال ت ق ول وا ل م ن ي ق ت ل ف ي س بيل الل ه أ م و ات ب ل أ ح ي اء و ل ك ن ال ت ش ع ر ون Teravih 28 Haziran 1984 (Son Teravih) Yer : Dergah İmam Efendi : Muzaffer Ozak Cumhur Müezzinlik : Dergah Maalesef Yatsı namazı ve Teravih in ilk dört rekatı kayda alınamamış. Kayıt ilk dört rekattan sonra

Detaylı

Ders : 57 Konu: Şeytanla Mücadele

Ders : 57 Konu: Şeytanla Mücadele Ders : 57 Konu: Şeytanla Mücadele Hani Rabbin (ezelde) Ademoğullarının sulblerinden zürriyetlerini almış, onları kendilerine karşı şahit tutarak, Ben sizin Rabbiniz değil miyim? demişti. Onlar da, Evet,

Detaylı

GÜNDE BEŞ VAKİT NAMAZ KILMAK

GÜNDE BEŞ VAKİT NAMAZ KILMAK GÜNDE BEŞ VAKİT NAMAZ KILMAK Değerli Mü minler! Günde beş vakit namaz kılınması âyet ve hadislerle sabittir. Kur an da ısrarla namaz kılınması emredilmiş 1 ve ا ن الص ل وة ك ان ت ع ل ى ال م ؤ م نين ك ت

Detaylı

KALEM SURESİ. Nuzul Ortamı: Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla MEKKE. Nüzul Sırası 7 NÜZUL YERİ KALEM SURESİ. Nuzul Sıra 7.

KALEM SURESİ. Nuzul Ortamı: Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla MEKKE. Nüzul Sırası 7 NÜZUL YERİ KALEM SURESİ. Nuzul Sıra 7. Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla NÜZUL YERİ 1 4 SURENİN KİMLİĞİ MEKKE Mina Müzdelife Arafat Nuzul Sıra 7 KALEM SURESİ Ayet Sayısı 52 KABE Nuzul Yılı 1 2 5 Nuzul Ortamı: Müşriklere Cevap ve Tehdit İçermekte.

Detaylı

EV SOHBETLERİ DERS: 7 KONU: PEYGAMBERLERE İMAN. A) Peygamber (Resȗl-Nebî) Ne Demektir?

EV SOHBETLERİ DERS: 7 KONU: PEYGAMBERLERE İMAN. A) Peygamber (Resȗl-Nebî) Ne Demektir? DERS: 7 KONU: PEYGAMBERLERE İMAN A) Peygamber (Resȗl-Nebî) Ne Demektir? "Peygamber" kelimesi dilimize Farsça dan geçmiş bir kelimedir. Pey haber, ber de getiren demektir. İkisi birden haber getiren demektir.

Detaylı

YAHUDİLER ARALARINDA İMAN SAHİPLERİ ÇOK AZDIR

YAHUDİLER ARALARINDA İMAN SAHİPLERİ ÇOK AZDIR 13/07/2014 Selman UZUNLU Ağaçören İlçe Vaizi Aksaray YAHUDİLER ل ع ن ال ذ ين ك ف ر وا م ن ب ن ي إ س ر ائ يل ع ل ى ل س ان د او ود و ع يس ى اب ن م ر ي م ذ ل ك ب م ا ع ص وا و ك ان وا ي ع ت د و ن "İsrailoğullarından

Detaylı

SURE VE AYET SIRASIYLA KUR AN SÖZLÜĞÜ KİTABINDAN ÖRNEK SAYFALAR OTUZUNCU CÜZ سورة النبا (78)

SURE VE AYET SIRASIYLA KUR AN SÖZLÜĞÜ KİTABINDAN ÖRNEK SAYFALAR OTUZUNCU CÜZ سورة النبا (78) ( Cüz: 30) ( 78 / Nebe Sûresi) 1 SURE VE AYET SIRASIYLA KUR AN SÖZLÜĞÜ KİTABINDAN ÖRNEK SAYFALAR OTUZUNCU CÜZ سورة النبا (78) (NEBE (Önemli Haber) SÛRESİ) (Mekke de inmiştir. 40 ayettir.) CÜZ: 30, KUR

Detaylı

HER YIL KIRK HADİS SINIFLAR

HER YIL KIRK HADİS SINIFLAR 4O HADIS HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR ASFA EĞİTİM KURUMLARI 2015-2016 4 4O HADIS ASFA EĞİTİM KURUMLARI Yayın No : Yayın Yılı : 2015 ISBN : 978-000-00000-00 HER SINIFTA KIRK HADİS --- --- --- --- ---

Detaylı

(Tanımı ve Dayanağı)

(Tanımı ve Dayanağı) DERS -7 NİKAH-I İSLAM HUKUKU-I (Tanımı ve Dayanağı) Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR & Doç. Dr. Servet BAYINDIR İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyeleri DERSİN AKIŞI Nikahın Sözlük Anlamı Nikahın

Detaylı

الصيام برؤية واحدة اسم املؤلف حممد بن صالح العثيمني

الصيام برؤية واحدة اسم املؤلف حممد بن صالح العثيمني 1436 HİLALİN BİR YERDE GÖRÜLMESİYLE ORUCA BAŞLAMAK الصيام برؤية واحدة باللغة الرتكية Muhammed b. Salih el-useymîn اسم املؤلف حممد بن صالح العثيمني Çeviren Muhammed Şahin ترمجة حممد شاهني Gözden Geçiren

Detaylı

Peygamber Efendimizin Yaptığı Günlük Dualar

Peygamber Efendimizin Yaptığı Günlük Dualar Peygamber Efendimizin Yaptığı Günlük Dualar Sabahleyin Uykudan Kalkınca Okunacak Dua: ال ح م د الله ال ذ ا ح ي ان ا ب ع د م ا أ م ات نا و ا ل ي ه الن ش و ر Okunuşu: "Elhamdulillahillezi ehyana ba'de ma

Detaylı

Fatiha Suresi'nin Tefsiri ve Faydaları

Fatiha Suresi'nin Tefsiri ve Faydaları Fatiha Suresi'nin Tefsiri ve Faydaları Şeyh'ul İslam Muhammed ibni Abd'il Vehhab (rahimehullah), Mecmu a et-tevhid, 19-20 www.at-tawhid.org 1 Allah şöyle buyurmaktadır: {ال ح م د ل ل ه ر ب ال ع ال م ين

Detaylı

"Dua etmekte acziyet ve tembellik göstermeyin! Çünkü dua eden helak olmaz, hüsrana uğramaz"(hadisi-şerif)

Dua etmekte acziyet ve tembellik göstermeyin! Çünkü dua eden helak olmaz, hüsrana uğramaz(hadisi-şerif) "Dua etmekte acziyet ve tembellik göstermeyin! Çünkü dua eden helak olmaz, hüsrana uğramaz"(hadisi-şerif) -Kur'ân-ı Kerim'den Dualar- ر ب ن ا لا ت ؤ اخ ذ ن ا إ ن ن س ين ا أ و أ خ ط ا ن ا.ر ب ن ا و ل ا

Detaylı

MAĞRİB AHALİSİNE MEKTUP

MAĞRİB AHALİSİNE MEKTUP والشرك التوحيد بيان املغرب يف أهل إىل رسالة TEVHİD VE ŞİRKİN BEYANI HAKKINDA MAĞRİB AHALİSİNE MEKTUP Şeyh Muhammed bin Abdilvehhab (rh.a) www.almuwahhid.com 2 Tevhid ve Şirkin Beyanı Hakkında Şeyh Muhammed

Detaylı

DUHÂ SÛRESİ. Duhâ Sûresi Tefsîri 3

DUHÂ SÛRESİ. Duhâ Sûresi Tefsîri 3 إ ل ه ن س ت غ ف ر ه و ن ع وذ ب ا ل ل و ين ه ن س ت ع و ن ح م د ه إ ن ال ح م د ل ل م ن ش ور ر أ ن ف س نا و م ن س ي ئا ت أ ع م ال نا م ن ي ه د ه ا ل ل ف ل م ض ل ل ه و م ن ي ض ل ل ف ل ها د ي ل ه و أ ش ه د

Detaylı

PEYGAMBERİN ARKASINDA SAF TUTTUĞU İMAM

PEYGAMBERİN ARKASINDA SAF TUTTUĞU İMAM 1 PEYGAMBERİN ARKASINDA SAF TUTTUĞU İMAM Abdurrahman b. Avf HZ. ABDURRAHMAN B. AVF (Radıyallahu anh) Babası, Avf b. Abdi Avf b. Hâris Annesi, Şifa bint Avf b. Abd b. Hâris. Şifa hatun Resûlullah ın ebesidir.

Detaylı

Melek BOZDOĞAN Murat BOZDOĞAN

Melek BOZDOĞAN Murat BOZDOĞAN ب ت ا ELİF BE Melek BOZDOĞAN Murat BOZDOĞAN KİTAPTAN SEÇİLMİŞ ÖRNEK SAYFALAR ELİF BE Melek BOZDOĞAN Murat BOZDOĞAN 1 بسم هللا الرحمن الرحيم İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...1 ÖNSÖZ...2 Harfler.3 Üstün...5 Esre..6

Detaylı

فضل صالة الرتاويح اسم املؤلف حممد صالح املنجد

فضل صالة الرتاويح اسم املؤلف حممد صالح املنجد 1436 TERÂVİH NAMAZININ FAZÎLETİ فضل صالة الرتاويح باللغة الرتكية Muhammed Salih el-muneccid اسم املؤلف حممد صالح املنجد Çeviren Muhammed Şahin ترمجة حممد شاهني Gözden Geçiren Ali Rıza Şahin مراجعة يلع

Detaylı

AÇIKLAMALI SÛRE MEÂLLERİ

AÇIKLAMALI SÛRE MEÂLLERİ BİLİM ve İNSAN VAKFI ELMALILI HAMDİ YAZIR KUR AN AKADEMİSİ KUR ÂN-I KERÎM EĞİTİM ve ÖĞRETİM PROGRAMLARI TASHÎH-İ HURÛF DERSLERİ AÇIKLAMALI SÛRE MEÂLLERİ Hazırlayan : Yrd. Doç. Dr. Fatih Çollak 1 ÂYETLERİN

Detaylı

AÇIKLAMALI SÛRE MEÂLLERİ

AÇIKLAMALI SÛRE MEÂLLERİ BİLİM ve İNSAN VAKFI ELMALILI HAMDİ YAZIR KUR AN AKADEMİSİ KUR ÂN-I KERÎM EĞİTİM ve ÖĞRETİM PROGRAMLARI TASHÎH-İ HURÛF DERSLERİ AÇIKLAMALI SÛRE MEÂLLERİ Hazırlayan : Yrd. Doç. Dr. Fatih Çollak 1 8. HAFTA

Detaylı

IGMG EV SOHBETLERİ DERSLERİ

IGMG EV SOHBETLERİ DERSLERİ 2. DERS: KONU: İMANIN ŞARTLARINA GENEL BAKIŞ Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah ın adıyla. Salat ve Selam O nun Elçisi Hz. Muhammed (sav) üzerine olsun. 1. Sohbetimizin ana konusu İman

Detaylı

Allah ın rızası, anne ve babanın rızasındadır. Allah ın öfkesi de anne babanın öfkesindedir.

Allah ın rızası, anne ve babanın rızasındadır. Allah ın öfkesi de anne babanın öfkesindedir. ث ال ث د ع و ات ي س ت ج اب ل ه ن ال ش ك ف يه ن : د ع و ة ال م ظ ل وم و د ع و ة ال م س اف ر و د ع و ة ال و ال د ل و ل د ه Üç dua vardır ki, bunlar şüphesiz kabul edilir: Mazlumun duası, yolcunun duası ve

Detaylı

Konulu Tefsir Metodu Bir Usûl Sayılabilir mi ve Bunun Kur an ı Anlamaya Katkısı

Konulu Tefsir Metodu Bir Usûl Sayılabilir mi ve Bunun Kur an ı Anlamaya Katkısı Ö. DUMLU KONULU TEFSİR METODU BİR USÛL SAYILABİLİR Mİ ve BUNUN KUR AN I ANLAMAYA KATKISI 107 Konulu Tefsir Metodu Bir Usûl Sayılabilir mi ve Bunun Kur an ı Anlamaya Katkısı Ömer DUMLU Prof. Dr., Dokuz

Detaylı

Kur an-ı Kerim I. Hafta 10 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ. Yrd.Doç.Dr. Alican DAĞDEVİREN

Kur an-ı Kerim I. Hafta 10 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ. Yrd.Doç.Dr. Alican DAĞDEVİREN SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Kur an-ı Kerim I Hafta 10 Yrd.Doç.Dr. Alican DAĞDEVİREN Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan Öğretim" tekniğine uygun olarak hazırlanan

Detaylı

MÜNAFIKLARIN VASIFLARI MÜNAFIKLARIN VASIFLARI. Şeyh Muhammed bin Abdulvehhab (rh.a)

MÜNAFIKLARIN VASIFLARI MÜNAFIKLARIN VASIFLARI. Şeyh Muhammed bin Abdulvehhab (rh.a) MÜNAFIKLARIN VASIFLARI Şeyh Muhammed bin Abdulvehhab (rh.a) www.almuwahhid.com 1 Büyük Nifak ve Küçük Nifak Nifakın İki Kısmı ve Münafıkların Sıfatları Şeyh Muhammed bin Abdilvehhab (rh.a) Allah onu Firdevs-i

Detaylı

3- Birbirlerine iyi niyetle davranır ve birbirlerine nasihat eder.

3- Birbirlerine iyi niyetle davranır ve birbirlerine nasihat eder. 72. SOHBET 1- Doğru davranır MÜSLÜMANIN AHLAKI Müslüman herkese karşı doğru olmak zorundadır. Hz. Peygamber (s.a.s.) in de en başta gelen özelliği sıdk sahibi oluşudur. İslâm ın bütünü de sıdk sistemidir.

Detaylı

Orucun fazîleti hakkında Selmân'ın rivâyet ettiği zayıf hadis. İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Dâimî Komitesi

Orucun fazîleti hakkında Selmân'ın rivâyet ettiği zayıf hadis. İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Dâimî Komitesi Orucun fazîleti hakkında Selmân'ın rivâyet ettiği zayıf hadis ] ريك Turkish [ Türkçe İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Dâimî Komitesi Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 2011-1432 حديث سلمان يض االله

Detaylı

DUA KİTABIM 2016 HAZİRAN

DUA KİTABIM 2016 HAZİRAN DUA KİTABIM 1 DUA KİTABIM 2016 HAZİRAN Konya Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı Nişantaş Mahallesi Vatan Caddesi No:2 Selçuklu/KONYA +90 332 221 14 00 www.komek.org.tr

Detaylı

555 AYET METİN VE MEALLERİ. Gevşeklik göstermeyin, üzüntüye kapılmayın! Eğer inanmışsanız, üstün gelecek olan sizsiniz.

555 AYET METİN VE MEALLERİ. Gevşeklik göstermeyin, üzüntüye kapılmayın! Eğer inanmışsanız, üstün gelecek olan sizsiniz. 555 AYET METİN VE MEALLERİ 1. Gevşeklik göstermeyin, üzüntüye kapılmayın! Eğer inanmışsanız, üstün gelecek olan sizsiniz. (Âl-i İmrân, 139) و ل ت ه ن وا و ل ت ح ز ن وا و ا ن ت م ا ل ع ل و ن ا ن ك ن ت م

Detaylı

ORUCA BAŞLAMADA ASTRONOMİK HESABA MI GÜVENİLMELİ YOKSA HİLALİ GÖRMEK Mİ GEREKİR? İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Dâimî Komitesi

ORUCA BAŞLAMADA ASTRONOMİK HESABA MI GÜVENİLMELİ YOKSA HİLALİ GÖRMEK Mİ GEREKİR? İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Dâimî Komitesi ORUCA BAŞLAMADA ASTRONOMİK HESABA MI GÜVENİLMELİ YOKSA HİLALİ GÖRMEK Mİ GEREKİR? ] ريك Turkish [ Türkçe İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Dâimî Komitesi Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 20-432

Detaylı

DUASI REDDİLMEYEN SAHABÎ HZ. SAÎD B. ZEYD (Radıyallahu anh)

DUASI REDDİLMEYEN SAHABÎ HZ. SAÎD B. ZEYD (Radıyallahu anh) 1 Saîd b. Zeyd b. Amr b. Nüfeyl el-kureşî. DUASI REDDİLMEYEN SAHABÎ HZ. SAÎD B. ZEYD (Radıyallahu anh) Babası Zeyd b. Amr b. Nüfeyl olup, nesebi Ka b da Resûlüllah (s.a.) ile birleşmektedir. Annesi Fatıma

Detaylı

HZ. PEYGAMBERİN (S.A.) YARDIMCISI HZ. ZÜBEYİR b. AVVÂM (Radıyallahu anh)

HZ. PEYGAMBERİN (S.A.) YARDIMCISI HZ. ZÜBEYİR b. AVVÂM (Radıyallahu anh) 1 HZ. PEYGAMBERİN (S.A.) YARDIMCISI HZ. ZÜBEYİR b. AVVÂM (Radıyallahu anh) Zübeyir b. Avvâm b. Huveylid b. Esed el-kuraşî el-esedî. Künyesi: Ebu Abdullah dır. Hz. Peygamber in (s.a.) halası Safiyye bint

Detaylı

EV SOHBETİ DERSLERİ. Ders: 9 Konu: Âhiret Gününe İman

EV SOHBETİ DERSLERİ. Ders: 9 Konu: Âhiret Gününe İman Ders: 9 Konu: Âhiret Gününe İman EV SOHBETİ DERSLERİ a) Âhiret Günü Ne Demektir? Âhiret, sözlük itibariyle son, sonra olan ve son gün manalarına gelir. Dinî terim olarak âhiret, Sȗr meleği İsrafil (a.s.)

Detaylı

ER-RİSALET'UL MUFİDE (TEVHİD, ŞİRK, KÜFÜR VE NİFAK KAVRAMLARI HAKKINDA FAYDALI, ÖNEMLİ VE DEĞERLİ BİR RİSALE) Şeyh Muhammed bin Abdilvehhab (rh.

ER-RİSALET'UL MUFİDE (TEVHİD, ŞİRK, KÜFÜR VE NİFAK KAVRAMLARI HAKKINDA FAYDALI, ÖNEMLİ VE DEĞERLİ BİR RİSALE) Şeyh Muhammed bin Abdilvehhab (rh. ER-RİSALET'UL MUFİDE (TEVHİD, ŞİRK, KÜFÜR VE NİFAK KAVRAMLARI HAKKINDA FAYDALI, ÖNEMLİ VE DEĞERLİ BİR RİSALE) Şeyh Muhammed bin Abdilvehhab (rh.a) www.almuwahhid.com 1 A-TEVHİD 1 (الت وح يد ) Allah'a hamdolsun

Detaylı

SALÂT I NÛR VE TERCÜMESİ

SALÂT I NÛR VE TERCÜMESİ SALÂT I NÛR VE TERCÜMESİ İbnü l Arabî (1165 1240) Hazırlayan İhramcızâde Hacı İsmail Hakkı ALTUNTAŞ BİR KÜLTÜR HİZMETİDİR PARA İLE SATILMAZ İSBN: ismailhakkialtuntas@gmail.com http://ismailhakkialtuntas.com

Detaylı

Dua ve Sûre Kitapçığı

Dua ve Sûre Kitapçığı Dua ve Sûre Kitapçığı Hazırlayan: Melike MÜFTÜOĞLU instagram.com/oyunveetlinliklerledinogretimi SÜBHANEKE DUASI Allah ım! Sen eksik sıfatlardan pak ve uzaksın. Seni daima böyle tenzih eder ve överim. Senin

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı.... VALİLİĞİNE (İl Müftülüğü)

T.C. BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı.... VALİLİĞİNE (İl Müftülüğü) Evrak Tarih ve Sayısı: 18/09/2015-E.40649 T.C. BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı *BE84E17F* Pin: 83831 Sayı :85079807-201.01- Konu :Kurban Bayramı Özel Programı... VALİLİĞİNE (İl Müftülüğü) 24.09.2015

Detaylı

Ezberlenmesi Tavsiye Edilen Sure, Ayet ve Dualar

Ezberlenmesi Tavsiye Edilen Sure, Ayet ve Dualar Ezberlenmesi Tavsiye Edilen Sure, Ayet ve Dualar Hazırlayan: Abdullah Kuloğlu 9.9.2014 İstanbul GECE TEHECCÜDE KALKTIĞINDA... 3 HELÂYA GİRERKEN... 3 HELÂDAN ÇIKARKEN... 3 ABDESTE BAŞLARKEN... 3 ABDESTTEN

Detaylı

Altı aylık iken anne karnından düşen ceninin cenaze namazını kılmanın hükmü

Altı aylık iken anne karnından düşen ceninin cenaze namazını kılmanın hükmü Altı aylık iken anne karnından düşen ceninin cenaze namazını kılmanın hükmü ] ريك Turkish [ Türkçe Muhammed b. Salih el-useymîn Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 2013-1434 الصلاة ىلع السقط

Detaylı

118. SOHBET Kadir Suresi SÛRE VE MEÂLİ:

118. SOHBET Kadir Suresi SÛRE VE MEÂLİ: 118. SOHBET Kadir Suresi SÛRE VE MEÂLİ: الرحيم الرحمن الله بسم * ا ن ا ش ه ر ف ي ا ن ز ل ن اه ت ن ز ل ال ق د ر ل ي ل ة ال م ل اي ك ة و م ا و الر وح ا د ر اك م ا ل ي ل ة ال ق د ر * ل ي ل ة ال ق د ر خ ي

Detaylı

لا ا ل ه ا لا ٱلله و ح د ه لا ش ر يك ل ه ل ه ٱل م ل ك و ل ه ٱل ع ل ى ٱل ع ظ يم ب س م ٱلله ت و ك ل ت ع ل ى ٱلله لا ح و ل و لا ق و ة ا لا ب ٱلله

لا ا ل ه ا لا ٱلله و ح د ه لا ش ر يك ل ه ل ه ٱل م ل ك و ل ه ٱل ع ل ى ٱل ع ظ يم ب س م ٱلله ت و ك ل ت ع ل ى ٱلله لا ح و ل و لا ق و ة ا لا ب ٱلله Bazı Dualar Sabahleyin evden çıkarken okunur: ب س م ٱلله ت و ك ل ت ع ل ى ٱلله لا ح و ل و لا ق و ة ا لا ب ٱلله ٱل ع ل ى ٱل ع ظ يم "Bismillâhi tevekkeltü alellâah lâa havle velâa kuvvete illâa billâahil

Detaylı

Ders : 19 Konu: İSLAMDA HELALLER VE HARAMLAR

Ders : 19 Konu: İSLAMDA HELALLER VE HARAMLAR Ders : 19 Konu: İSLAMDA HELALLER VE HARAMLAR Bütün dinlerde, hukuk ve ahlâk sistemlerinde yasaklar, çirkin kabul edilen şeyler ve hoş görülmeyen davranışlar vardır. İlâhî-semavî dinlerin sonuncusu ve mükemmeli

Detaylı