Karpaz Cimbomun Girne Trabzon un

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Karpaz Cimbomun Girne Trabzon un"

Transkript

1 Sokaklara dökülmüþler buldozerlerle... Ýhaleler Ankara'da açýlamazmýþ! Neden! Et ve týrnak gibi deðil miyiz? Yoksa Kýbrýslý Türk olduðunuzu siz de mi hatýrladýnýz sonunda? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 11 Mart 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3003 FÝYATI: 1,50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý BÖLÜCÜLER l 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar FELAKET PSÝKOLOJÝSÝ Elvan Levent SAKIN BÝLMÝYORUZ DEMEYÝN Aydýn Hikmet BÝR ÜFLEMEYLE TAMAM... Dolgun Dalgýçoðlu "ÇÖZÜMCÜ ADAY" Mehmet Levent CLÝNTON EKMEÐE YAÐ SÜRDÜ Erdoðan Baybars Yaðma Yanni nin böreði... Kuzey Kýbrýs ý yaðmalamaya devam! Karpaz Cimbomun Girne Trabzon un Kuzey Kýbrýs topraklarý þimdi de burada bir maç bile yapamayan Türkiye spor kulüplerine peþkeþ çekilmeye baþlandý... Galatasaray a Karpaz da denize sýfýr 150 dönümlük arazi tahsis edildi... Trabzonspor a ise Girne de 5 yýldýzlý bir tesis tahsisi yapýldý... n Tahsisi doðrulayan Hüseyin Özgürgün, talebin Galatasaray dan geldiðini söyledi ve protokolün seçimden sonra imzalanacaðýný açýkladý... n Özgürgün: Seçim yasaklarý nedeniyle protokolü imzalayamadýk. 18 Nisan günü yasaklar bittiðinde, Galatasaray Kulübü Baþkaný ný KKTC ye davet edip resmi protokolü imzalayacaðýz... n Trabzonspor a Girne de bir otel ve kamp için tahsis edilen arazi ile ilgili protokol da seçimden sonra imzalanacak... Projenin bu yýl içinde hayata geçirilmesi bekleniyor... l 19. sayfada Flaþ... Flaþ... Flaþ... Flaþ... Flaþ... Flaþ... Flaþ... Flaþ... Flaþ... Türkiye nin deðil, Kýbrýslýtürklerin adayý Yasemin in adayý Zeki Beþiktepeli n Kýbrýslý Türkleri alternatifsiz býrakmamaya karar veren Yasemin Hareketi Zeki Beþiktepeli yi aday gösterdi... n 19. sayfada Gül den onay aldý, aday oluyor n Tahsin Ertuðruloðlu son kararýný vermek için Abdullah Gül e gitti... Gül ün Aday ol dediði ve Ertuðruloðlu nun da bugün bunu açýklayacaðý belirtiliyor... n 19. sayfada DP cephesi Talat a destek yok n Serdar Denktaþ dün akþamki parti meclisi toplantýsýnda Mehmet Ali Talat'ý desteklemeyeceklerini söyledi. Son kararý MYK verecek n 19. sayfada Gizli tutuluyor TDP Talat ý destekleyecek n 19. sayfada Talat ABD ye gitmiyor n Ankara dan dönen Talat, Clinton un davetine icabet etmeyeceðini söyledi... n 19. sayfada Býçak kemiðe dayanýnca... Et týrnaktan ayrýlýr n Kara günler baþlayýnca inþaat müteahhitleri de ayaklandý... Ýhalelerin Lefkoþa da deðil, Ankara da açýlmasýna itirazlarý var... Sustukça, sonunda sýra onlara da geldi... n 3. sayfada Arif H.Tahsin yazýyor: "Anahtaru bizdedur!" Sýký tutalým n 2. sayfada

2 HAVADAKÝ TOZ ZERRECÝKLERÝ CUMARTESÝYE KADAR ETKÝLÝ Güneyli hava akýmlarýnýn Kuzey Afrika üzerinden taþýdýðý ve bir süredir hayatý zorlaþtýran toz zerreciklerinin cumartesi gününe kadar etkili olmasý bekleniyor. Meteoroloji Dairesi'nin raporuna göre Mart tarihlerinde hava genellikle ýlýk, son günler ise serin olacak. Yarýn sabah sis beklendiði belirtilen rapora göre diðer günler parçalý bulutlu veya parçalý çok bulutlu geçecek. 17 Mart Çarþamba günü yer yer hafif saðanak yaðmur bekleniyor. Hava sýcaklýðý yarýn derece; diðer günler derece; periyodun son günlerinde ise derece dolaylarýnda seyredecek. Rüzgar, orta kuvvette, periyodun son günlerinde kuvvetli esecek. Meteoroloji Dairesi raporunda güneyli hava akýmlarýnýn Kuzey Afrika üzerinden taþýdýðý toz zerreciklerinin, 13 Mart Cumartesi gününe kadar bölgede etkili olmasýnýn beklendiði uyarýsý da yapýldý. GÝRNE'DE YATTAN BÝLGÝSAYAR VE MUHTELÝF EÞYALAR ÇALINDI Girne'de yat limanýnda baðlý bulunan ve ikametgah olarak kullanýlan bir yatýn penceresi açýlarak içeriye girildi ve bir adet dizüstü bilgisayar ve aksamlarý ile dört adet parfüm, ve bir adet el feneri çalýndý. Polisten yapýlan açýklamaya göre, Gürdal Mehmetçik'e ait "Blue Dolphin" isimli yattan geçtiðimiz gün yapýlan hýrsýzlýkla ilgili soruþturma devam ediyor. MAÐUSA'DAKÝ EV HIRSIZI 3 ZANLININ BAÞKA SUÇLAR DA ORTAYA ÇIKTI Gazimaðusa bölgesinde Þubat ve Mart aylarýnda meydana gelen birçok ev açma ve hýrsýzlýk meselelerinde zanlý olarak görülüp tutuklanan A.K (E-28), Y.K (E-22) ve H.A'nýn (E- 18) yapýlan ileri sorgulamalarýnda bölgede bir çok ev açma ve hýrsýzlýk olayýna daha karýþtýklarý öðrenildi. Polis'ten yapýlan açýklamaya göre, ileri soruþturmalarýnda zanlýlarýn, Saðlýk Bakanlýðýna baðlý Maraþ Semt Polikliniði içerisinden 90 TL bozuk para; Gazimaðusa'da, faaliyet gösteren "Meleðim Cafe Restoran" içerisinden bir adet diz üstü bilgisayar, bir adet dijital kamera ve bir adet cep telefonu; Gazimaðsa'da "Yusuf Çocuk Ltd" isimli iþ yeri içerisinden bir adet cep telefonu; Yeniboðaziçi'nde "Salamino Restoran" içerisinden toplam altý kasa çeþitli markalarda alkollü içki, bir adet CD çalar, bir adet CD ve kaset çalar müzik seti, bir adet ölçüm cihazý; Gazimaðusa'da Ýlyas Yýlmaz'ýn ikametgahýndan bir adet dizüstü bilgisayar ve bir adet DVD çalar; Gazimaðusa'da Altemur Ticaret'e ait KB 028 plakalý araç içerisinden 48 paket ýslak mendil, 15 kutu çakmak, 96 adet makyaj temizleme mendili, 48 kutu enerji içeceði; Gazimaðusa'da, Gülsüm Çerçioðlu'na ait DL 286 plakalý araç içerisinden 2 adet tava; Gazimaðusa'da Shanu Wale Thankgod ve Solomon Chiza Nnaizu'ya ait ikametgah içerisinden iki adet diz üstü bilgisayar, bir adet cep telefonu, bir muhtelif ziynet eþyalarý; Ýskele Belediyesi'ne ait halk plajýnda bulunan yazlýk gazino içerisinden bir adet müzik seti ve iki adet hoparlörü çaldýklarý tespit edildi. Polis, soruþturmanýn sürdüðünü bildirdi. Olaylar ve Gerçekler Arif Hasan Tahsin Bu haberi herhalde 9 Mart 2010 Salý günü Afrika gazetesinde siz de okudunuz. Ama gözden kaçmýþ olabilir. Onun için bir kez de bu sütuna aktarmakta yarar gördüm. Biz neyin peþindeyiz, dünya neyin peþinde somut olarak görelim. Haber aynen þöyle: "Maldivler yüzen adalara taþýnýyor." Küresel ýsýnma yüzünden tamamen sulara gömülme tehlikesi ile karþý karþýya olan Hint Okyanusu takýmadasý Maldivler, son teknoloji ile yapýlan "yýldýz" þeklindeki yapay adalara taþýnacak. Deniz seviyesinin yaklaþýk iki mere yükselmesi ile sular altýnda kalmasý beklenen Maldivler'de hükümet çýkýþ yolunu buldu. Hükümet turizm cenneti ülkelerine yakýn seçilmiþ bölgede yeni adalar inþa edilmesine karar verdi. Taþýnma projesi kapsamýnda Hollanda firmasý Dockland/Dutch Watervalley ile anlaþma imzalandý. Mimar Koen Olthius çizdiði projede adalar yýldýz þeklinde tasarlandý. Ortasýnda havuz olan yüzen adalarda apartmanlar, alýþveriþ merkezleri, kongre salonlarý, hatta golf sahalarý bile var. Küresel ýsýnmaya kurban giden Maldivlilerin yeni adasý ayrýca tamamen "çevreci" olacak. Sular yükselmeye baþlayýnca, taþýnma iþlemi de baþlayacak. Bu haberi yorumlamaya gerek var mý? Bir onlara bakalým, bir da bize ve utanalým. Utanacak yüzümüz varsa tabii Kýbrýslýlar olarak. Ne düþündük biz Kýbrýslýlar küresel ýsýnma ile ilgili olarak Kýbrýs'ýmýz için? Sular yükselince biz ne yapacayýk? Varýsa da yoðusa da Kýbrýs meselesi... Þu þöyle dediydi, bu böyle dediydi... Dedi da ne oldu? 50 senedir ayný adada yaþayamýyoruz. "Amerika þöyle" dese, "Ýngiliz böyle" dese bu mesele iki daggada çözülecek. Biz Kýbrýslýlar neden anlaþamýyoruz. Aklýmýzý kiraya mý verdik? Sular küresel ýsýnma nedeniyle "ANAHTARU BÝZDEDUR!" SIKI TUTALIM yükselmeye baþlayýnca biz Kýbrýslýlar ne yapacaðýz? Garantileri tartýþmaya devam ederiz herhalde. Ve egemenlik paylaþýmýný vesaire... Dünya neyin peþinde, biz neyin peþindeyiz? Yýktýk, aðacýný kestik, ormanýný yaktýk, daðlarýný delik deþik ettik, kum, çakýl yaptýk, sattýk, satarýz. Onlarýn mühendisleri ada yaparken, bizim mühendislerimiz dere yataklarýna proje çizer... Mimar Mühendis Odalarý da izin verir. Belediyeleri de, kaymakamlýklarý da, iþgal güçleri da, yapýlan kötülüðün farkýnda bile deðiller. Tüm diðer Osmanlý toplumlarý gibi cehalet tahsili gördük çünkü... Geçende bir anketin sonuçlarý yayýnlandý dünyada... Dünya neyin peþinde, biz neyin peþindeyiz? Yýktýk, aðacýný kestik, ormanýný yaktýk, daðlarýný delik deþik ettik, kum, çakýl yaptýk, sattýk, satarýz. Onlarýn mühendisleri ada yaparken, bizim mühendislerimiz dere yataklarýna proje çizer... Konu, okuduðunu anlamayan milletler sýralamasý... Netice: Özellikle teknik meselelerde okuduðunu anlamayanlar sýralamasýnda Türkler birinci geldi. Irza tecavüzde Türkler birinciliði Yunanlýlara kaptýrdý. Bu alanda Türkler ikincilikle yetinmek durumunda kaldý. Kýbrýslýlar olarak adamýza karþý duyarsýzlýðýmýzý, geleceði ile hiç ilglenmediðimizi gördükçe aklýma þu fýkra gelir: Laz'ýn birisi gemiye binmiþ bir yerlere gidecek. Yolda fýrtýna çýkýnca bir dalga gelip valizini alýp gider. Valiz denizde yüzmeðe baþlayýnca Laz kemençesine sarýlmýþ ve, "Anahtaru bendedur, anahtaru bendedur" diye bir türkü tutturmuþ... Bizim, Kýbrýslýlarýn iþi de böyle... Kýbrýs elden gitti, gidiyor ama, "Anahtaru bizdedur"... Ada gitti, elde kaldý anahtar... Sýký tutalým! Çiziktirdi Þener LEVENT Açý BÖLÜCÜLER Düpedüz 'bölücülük'derler buna iþte... Bal gibi de 'bölücülük'... Sokaklara taþmýþ... Ýnletiyor yeri göðü... Trafik durmuþ... Hayat da durmuþ... Ne oluyoruz bre efendiler? Derdiniz ne? Ýhaleler Lefkoþa'da deðil de, Ankara'da mý açýlýyor? E, ne var bunda? Ayrýmýz gayrýmýz mý var? Ha Ankara'da, ha Lefkoþa'da... Ne farkeder ki? Anavatanýmýzla çoktan bütünleþmedik mi? Et ve týrnak deðil miyiz? Her yerde... Her þeyde... Hep beraber de... Sýra ihalelere gelince mi kazan kaynar? Yakýþýr mý size bu? Yakýþýr mý ha? Ey betonlaþmamýzýn kahraman neferleri! Siz ki açýk alýnla çýktýnýz on yýlda her savaþtan... Siz ki beton aðlarla ördünüz yavruvataný dört baþtan... Oturun oturduðunuz yerde... Ve düþünün bir kere daha... Bölücülük deðil, birlik ve beraberlik zamaný þimdi... Nerdesin Vural Türkmen Bey nerde... Milli Konsey... Ulusal Platform... Emekli Astsubaylar... Ve bilumum Hataylýlar... Karadenizliler... Çukurovalýlar... Konyalýlar... Ses verin ses... Sessiz mi kalacaksýnýz bu bölücülüðe yoksa? Et ve týrnak gibiydik hani... Hani yoktu ayrýmýz gayrýmýz... Ne oluyoruz bre efendiler þimdi? Ha Ankara'da açýlmýþ bu ihale... Ha Lefkoþa'da... Ne çýkar sanki... O da Türk... Biz de Türk... Yýllardýr burada herkesin kafasýna vura vura, "Gelen de Türk, giden de Türk" demedik mi? Bizim iki bayraðýmýzdan biri Türk bayraðý deðil mi? Ankara'da "Ankara Gençlik Parký" varsa, bizde de evellallah "Ankara Çaðlayan Parký" var deðil mi? Recep Tayyip Erdoðan Ortaokulu... Yaþar Büyükanýt Sokaðý ve Evren Paþa Caddesi... Yurdumuz anavatan tüter baþtanbaþa... Zaten senin de bunlara hiçbir diyeceðin yok müteahhit kardeþ deðil mi? Ergenekonculara da yok, faili meçhullere de yok, Gönyeli'deki cephanelik araca da yok! Kýyamet yalnýz ihalelere gelince mi kopar? Et ve týrnak yalnýz bu meselede mi ayrýlýr birbirinden? Olmaz... Olamaaaz... Olabilemez... Bölücülüktür bu yaptýðýnýz, düpedüz bölücülük... Ses ver Hasan'ým... Maðusa'dan ses ver... Mücahit Komutanlarý ocaðýndan... Söyle onlara... Uyansýnlar... Malzeme vermesinler gavura... Þehitler ölmez, vatan bölünmez... Sen de hesap sor Yýlmaz Bey... TMT yeminini hatýrlat onlara... Bakalým hangi dýþ mihraklardan emir alýyorlar... Bakalým o dere yataklarýný hangi buldozerlerle doldurmuþlar... Anavatanýmýzdan bizi koparmak isteyenler kim? Þikayetçiyim... Maruzatým var... Davacýyým haberiniz olsun... Ceza Yasasý... Fasýl Türkiye'yle aramýzý açýyorlar! Nerdesin ey UHH nerde... Ne kadar susacaksýn Taner Bey daha... Ya milli þef? Hiç mi diyeceði yok bu bozgunculara? Hapisane yapacaklarmýþ bize... Onlar anavatanýmýzdan daha mý iyi bilir hapisane yapmayý... Bakýn ne güzel hapisane inþa etmiþ bize 74'ten beri... Gül gibi geçinip gidiyoruz iþte... Duvarlarý saðlam... Parkeleri cilalý... Býrak müteahhit kardeþ, býrak sen de artýk bölücülük yapmayý... Titre... Dön... Ve kendine gel... Ayýrma birbirinden... Et ve týrnaðý!

3 AFRÝKA dan mektup... KAÐITTAN KAPLAN Ne demiþtik? Kýbrýs sorununun bir türlü çözümlenemeyiþinden Türkiye'de asker sorumlu tutuluyordu bugüne kadar... Bundan sonra hükümet sorumlu tutulacak. Asker artýk "kaðýttan kaplan"... Ben söylemiyorum yalnýz bunu... Dünyada otoriter kabul edilen uzmanlar da öyle söylüyor. Amerikan "Newsweek" dergisi ne yazmýþ bakýn... "Türk ordusu kaðýttan kaplan" diyor. Yorumu da kýsaca þöyle: "Darbe planlayan karanlýk bir grup generalin gözaltýna alýnmasý adalet için, ordunun politikaya müdahale etmesinin sona ermesi, demokrasi için bir zafer olmalý. Daha çok demokrasi demek olmalý. Bir ülkeyi daha liberal ve daha Avrupa yanlýsý yapmalý. Ancak Türkiye'de siyasi mantýk böyle iþlemiyor. Paradoks þu ki, daha demokratik bir Türkiye anlamýna gelmiyor. Ýktidardaki AKP'nin gücüne son büyük engelin ortadan kalkmasýndan sonra Tayyip Erdoðan, daha islami bir Türkiye vizyonunu uygulamakta özgür olacak. Daha çok demokrasi, daha çok liberalizm anlamýna da gelmiyor." "Newsweek"e göre, Türkiye'de Erdoðan'ýn kuracaðý yeni düzenin ilk kurbaný Avrupa da olabilir. Neden? Erdoðan iktidara geldiði ilk günden beri AB üyeliðini askere karþý bir "kalkan" olarak kullanmýþ zaten... Ancak artýk buna ihtiyacý kalmamýþ þimdi... Ordu "kaðýttan bir kaplan" haline gelmiþ çünkü... Bu tehlike bertaraf edilmiþ... Böylelikle AB üyeliðine artýk eskisi gibi asýlmak gerekmiyor. Siz de farkýndasýnýz herhalde... Özellikle son zamanlarda TC yetkilileri AB üyeliðini küçümseyen bol bol demeçler verdiler... "AB üyeliði için Kýbrýs'ý feda etmeyiz" dediler... Gerçi bir kere de (yalnýz bir kere) "Kýbrýs için AB üyeliðini feda edemeyiz" lafý da çýkmýþ aðýzlarýndan... Ancak sanki bir yanlýþa düþmüþler gibi, daha sonra pek tekrarlamamýþlar bunu... Türkiye'de tablonun netleþmesinden sonra, Kýbrýs Rum politikalarýnýn temel tezleri de artýk yeni bir vizyona ihtiyaç duyuyor herhalde... Bugüne kadar durum neydi? Rum tarafý için en büyük koz Türkiye'nin AB üyeliðiydi... Türkiye'yi bu süreçte sýkýþtýrarak Kýbrýs'ta hedefe ulaþmak... Bu aþamadan sonra bunun pek bir önemi ve yaptýrým gücü kalmaz... Askeri darbe korkusundan kurtulan ve AB üyeliðini artýk eskisi gibi önemsemeyen Türkiye'yi geriletmez bu... Ýkincisi þu: Erdoðan pek çok Kýbrýslýrum için de bir umut olmuþtu... "Çözümsüzlük çözümdür" diyenlerden sonra geliþtirdiði "Çözümsüzlük çözüm deðildir" söylemi su serpmiþti gönüllere... Herkes onun Kýbrýs'ta çözüm ve barýþ istediðine, ancak ordunun buna engel olduðuna inanmýþtý... Bu kesimlere göre, asker engeli olmasa, Erdoðan Kýbrýs'ta iþi bitirirdi hemen... Bu inanýþ, çözümcü ve barýþçý Kýbrýslýtürk kesimleri arasýnda da çok yaygýn aslýnda... Ve galiba, hala da inanýyorlar buna... Bundan dolayý önümüzdeki seçimlerde hiç tereddüt etmeden Ankara'daki hükümetle birlikte hareket etmeye hazýr görünüyorlar... Talat'ýn yanýnda durduðuna inandýklarý Erdoðan'ýn yanýnda duruyor onlar da... Ve eskiden, seçimlerimize müdahale ediyor diye þikayetçi olduklarý Ankara'yý adeta müdahaleye davet ediyorlar þimdi... Talat'ý Eroðlu'nun elinden kurtarsýn diye... Ne yazýk geldiðimiz nokta iþte bu... Bakalým haklý çýkaracak mý onlar Erdoðan... ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE ÝNÞAAT MÜTEAHHÝTLERÝ ÝSYANLARDA Lefkoþa'da araçlý eylem Kýbrýs Türk Ýnþaat Müteahhitleri Birliði, hükümetten talepleriyle ilgili bir çalýþma yapýlmadýðý gerekçesiyle dün Lefkoþa'da araçlý eylem gerçekleþtirdi. Müteahhitler Birliði üyelerine ait iþ araçlarý çeþitli bölgelerden gelerek Küçükkaymaklý'dan þehre giriþ yaptý. Baþbakanlýk önüne gelen ve burada kontak kapatan iþ araçlarý trafiðin aksamasýna neden oldu. Çeþitli noktalara yerleþtirilen trafik polisleri trafiðin akýþýna yardýmcý olmaya çalýþtý. Öte yandan Yeniþehir'deki Vakýflar Bankasý önünden geçerken, eyleme katýlan iþ araçlarý arasýnda olan ve üzerinde greyder bulunan týrýn elektrik tellerine takýlmasý sonucu meydana gelen kazada elektrik direði kýrýlarak devrildi. Kaza trafiðin uzun süre aksamasýna ve bölgede elektrik kesintisine yol açtý. SONER YETKÝLÝ Araçlarýn Baþbakanlýk önüne gelmesinden bir süre sonra Ýnþaat Müteahhitler Birliði Baþkaný Soner Yetkili, basýna eylemin gerekçelerini içeren bir açýklama yaptý. Yetkili, Bakanlar Kurulu toplantýsý olduðu için eylemi bugün gerçekleþtirdiklerini ancak toplantýnýn öðleden sonra 15.00'e ertelendiðini öðrendiklerini, bu nedenle söz konusu saate kadar bekleyerek Baþbakan Derviþ Eroðlu'yla görüþme fýrsatý arayacaklarýný kaydetti. Konuþmasýnýn baþýnda sel felaketinden etkilenenlere geçmiþ olsun dileðinde bulunan Yetkili, bu tür felaketlerin yaþanmamasý için her katkýyý koymaya hazýr olduklarýný söyledi. Eylemde vatandaþa verdikleri rahatsýzlýktan dolayý özür dileyen Yetkili, amaçlarýnýn rahatsýzlýk vermek deðil sektörün önünü açmak olduðunu kaydetti. Yollara çýkmamak için çok çaba sarf ettiklerini belirten Yetkili, çözüm önerilerini bakanlarla görüþtüklerini, somut paketler hazýrlayarak sunduklarýný ancak tüm iyi niyetlerine raðmen sorunlarýna çözüm üretilemediðini, sektörün durma Foto: Mustafa Erkan noktasýna geldiðini söyledi. Çözüm üretemeyenlere seslerini duyurmak için toplandýklarýný belirten Yetkili, hükümet sorunlarýna çözüm üretene kadar eylemlerine devam edeceklerini belirtti. Yetkili amaçlarýnýn inþaat sektörünü ayaða kaldýrmak olduðunu kaydetti. Sorunlarýnýn çözülemeyecek sorunlar olmadýðýný ve sektörün ayaða kalmasýnýn, KKTC ekonomisinin ayaða kalkmasý anlamýna geldiðini savunan Yetkili, çözüm formüllerini hükümete verdiklerini dile getirdi. Kýbrýs Türk Ýnþaat Müteahhitleri Birliði Baþkaný Yetkili, taleplerini de sýraladý. Buna göre, Birliðin hükümetten talepleri þöyle: "Ülkenin saðlýklý büyümesi için hükümetin bir an önce ülke fiziki planýný çýkarmasý ve imar planlarýný hazýrlamasý; tapu devir harçlarý, stopaj ve KDV oranlarýnýn makul seviyelere çekilmesi; yurt dýþý kaynaklý ihalelerin KKTC'de açýlmasý; borçlarýn yeniden yapýlandýrýlmasý, düþük faizli ve uzun vadeli kredilerin saðlanmasý; 2010 bütçesinin gözden geçirilerek yeniden düzenlenmesi ve yatýrýma ayrýlan payýn artýrýlmasý; birlik yasasýndaki deðiþikliklerin yapýlmasý; Ýhale Tüzüðü ve Ýhale Yasasý konusunda birlik temsilcisinin de olduðu komite oluþturulmasý ve ivedi sonuç alýnmasý; emirnamelerdeki düzenlemelerde birliðin ve sivil toplum örgütlerinin de görüþlerinin alýnmasý; kat irtifa koçaný uygulamasý için ilgili yasanýn ivedilikle meclisten geçirilmesi; kira yasasýnýn güncelleþtirilmesi böylece yatýrým yapmayý düþünenlerin yaþayabileceði sýkýntýlarýn ortadan kaldýrýlmasý; mortgage yasasýnýn uluslararasý kriterlere uygun düzenlenmesi; inþaat ruhsatlarý ve nihai tasvip ile ilgili alýnan merkezileþtirme kararýnýn uygulanmasýnýn saðlanmasý; inþaat ruhsatý ve nihai tasvipte kayýtlý müteahhit þartý aranmasý; inþaatlarda yapý denetimi ve malzeme denetiminin yapýlmasý; Yapý Ýnþaatý ve Teknik Ýþler Müteahhitleri Kayýt ve Denetim Yasasý'nýn güncellenmesi; Lefkoþa Ýmar Planý'nýn dikey büyümelere olanak saðlayacak þekilde yeniden düzenlenmesi; Uzun Vadeli Konut Edindirme Yasa Tasarýsý'nýn yasallaþtýrýlmasý." ex istence Elvan Levent FELAKET PSÝKOLOJÝSÝ Newsweek Türkiye dergisinin geçen haftaki sayýsýnda, dünyadaki felaktler ve doðal afetlerle ilgili okuduðum yazý, genel olarak insan psikolojisinin bu tür durumlara karþý olan tutumundan bahsediyordu ki, bu beni oldukça düþündürdü doðrusu. Doðal afet, adý üzerinde meydana geldiði zaman, insan eliyle önüne geçilmesi veya önlenmesi inkansýz bir felaket olsa da, benim okuduklarýmdan çýkardýðým sonuç, temel nedenin rahatsýz edici boyutta insanoðlunun zaaflarýndan kaynaklandýðýydý. Bir tür süratli araba kullanma zaafý gibi birþey... Veya fastfood tüketmeye karþý duyulan zaaf gibi mesela... Ýnsanýn oldukça riskli bir eyleme kalkýþtýðý zaman bile, riski neredeyse hiç önemsememe durumu 'ten bu yana meydana gelen ve bilançosu en yüksek yirmi felaketin yarýsýndan çoðu 2001 yýlýndan sonra yaþanmýþ. Ve üstelik yapýlan araþtýrmalar, bundan sonra da bu felaketlerin baþýmýza çok daha sýk geleceðini gösteriyor. Haiti'deki depremin ardýndan, araþtýrmacýlarýn bir kez daha bütün bunlarýn neden insanoðlunun baþýna geldiði üzerine kafa yormaya baþlamasýyla birlikte, ortaya üç temel neden çýkmýþ: Birincisi, insanlarýn çoðunluðunun doðal afet denilen þeyin hiçbir zaman kendi baþlarýna gelebileceðini akllarýnýn ucundan geçirmiyor olmasý... Ýkincisi, baþkalarýnýn baþýna gelen felaketlerden hiçbir ders çýkarmýyor olmasý... Üçüncüsü ise, doðal afetler ve felaketlerle ilgili yapýlan istatistiklerin ne anlama geldiðini tam olarak kavrayamýyor olmasý... Birinci neden örneðin, kýsmen olsa da, insan beyninin, meydana gelme olasýlýðý düþük olaylarý kavrama konusunda pek de baþarýlý olmamasýyla baðlantýlýymýþ... Yani eðer, Kuzey Kýbrýs'la ilgili bir örnek verirsek, manzara þöyle görünüyor: Eviniz dere yataðýnýn üzerine yapýlmýþ örneðin... Ve siz yýllardýr hiçbir felaketle karþý karþýya kalmadan evinizde rahatça yaþýyorsunuz... Çünkü yýllardýr adaya kýþ aylarýnda bile birkaç damla yaðmurdan fazlasý düþmüyor... Günün birinde bir araþtýrma yapýlýyor ve sonuç olarak, gelecek yýl, Kýbrýs'a þiddetli yaðmurlar yaðmasý ve bir 'sel felaketi'yle karþý karþýya kalma ihtimaliniz konusunda, yüzde bir gibi 'düþük' bir ihtimal çýkýyor ortaya. Dergideki yazýya göre, yüzdeliði böylesine düþük bir ihtimal karþýsýnda, insanlarýn çoðunluðu önlem alma yolunda somut bir adým atmýyorlar. Bu düþük ihtimalin gerçeðe dönüþebileceðini akýllarýnýn ucundan bile geçirmeden, kendilerini 'Allah'a emanet ediyorlar yani... Ýkinci nedene gelince... Yaþanan bir felaket sýrasýnda doruk noktasýna ulaþan panik, ve diðer yoðun duygular, felaketin son bulmasýyla birlikte daðýlýyormuþ... Ayný bizde olduðu gibi yani... Güzelyurt sular altýnda kaldýðýnda, herkes alýnmasý gereken önlemlerden bahsedip durdu ancak, hayat biraz normale döner dönmez, ortalýk duruldu. Dolayýsýyla, yetkili makamlar ilk felaketten bir ders çýkarma yoluna gidip, Lefkoþa ve diðer risk altýndaki yerleþim bölgelerinde acil önlemler almadýlar bildiðiniz gibi. Ve ikinci felaketin ardýndan da bir zaman geçtikten sonra, görüldüðü üzere konu giderek unutulmaya yüz tutmuþ durumda... Üçüncü neden, rakamlarla, rakamlarýn oluþturduðu gerçeklik arasýndaki baðlantýyý algýlayamamamýzla ilgili... Haiti'deki depremde 250 bin kiþi hayatýný kaybetti ancak insanlarýn bu rakamýn nasýl bir gerçeklik oluþturduðunu ve bunun tam olarak ne anlama geldiðini kavrayamamalarý yaþanan ve olasý diðer felaketlerin boyutunu da idrak edememelerine neden oluyor. Ýnsanýn felakete karþý yaklaþýmý da en az felaketin kendisi kadar vahim bir durum gibi görünüyor. Riske karþý zaafýmýz mý var acaba, diye düþünüp duruyorum...

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL "Çözümcü" adaya destek vereceklermiþ Ortada varmýþ gibi sanki "çözümcü" aday Beþ yýl beklediler beþ daha beklerlermiþ Ankara yollarýnda yürüyoruz hep day-day Ali OSMAN Periyodik BÝR TANIDIKLA DÝYALOG... Geçenlerde bir tanýdýkla karþýlaþtýk... Durduðu yerde, -Oyumu Talat'a vereceðim, dedi... -Neden, diye sordum... -Eroðlu'na mý vereyim? Önyargýlý ya... -Kime istersen ver de, oyunu birisine vermen için ikisi arasýnda ne fark buldun? -Çözümcü ve barýþçýdýr... -Çözümcülük ve barýþçýlýk ne demektir? -Kýbrýs konusunda görüþmektedir... -Denktaþ da görüþtü yýllarca... Talat veya bir baþkasý seçilirse o da görüþecek... Tümünün de bir çözümü vardýr... Ancak Ankara mühürlüdür tüm çözümler! -Talat solcudur da... -Solcu özgürlükçü mü, iþgale karþý mý, ezilen halktan yana mý? -Tabii ki... -Talat'ýn Colony macerasýný bilmez misin sen? Ýþadamlarýyla yaptýðý gizli toplantýyý... Bu toplantýda kendisine maddi destek saðlandýðýný... Dahasý golf kulübü açýlýþýnda "Truva atý" olmasýn diye iþadamýnýn yaptýðý konuþmayý bilmez misin sen? Özgürlükçü birisi önce burada özgürlüðün elde edilmesi için çalýþmalý. Mandra düzeninin ve iþgalin görünen yüzü olan KKTC'ye karþý mücadele vermeli... O ne diyor, "KKTC'yi dünyaya tanýttým, büyük iþler baþardým"... Asimile ediliyoruz o buna "Yeni Kýbrýslýlýk" adýný takýyor... Bir seçim olacak... Sen de izliyorsun... Adaylar, etkin olabilecek kiþiler devamlý Ankara'ya çaðrýlýp taktik veriliyor... Bu nasýl bir özgürlüktür? -Cumartesi günkü þölende söylediklerini duydun mu? -Gazetelerden okudum... -Nasýl konuþmalar onlar öyle... -Nasýlmýþ sence? -Yapacaklarýný söyledi... Bolca da alkýþ aldý. Ben de ordaydým... Zannederim size de bir dokandýrma vardý orda... 'Ha o olmuþ, ha bu olmuþ zihniyet halkýmýzý temsil edemez' dediydi... -Biz onun halký deðiliz ki... Biz Kýbrýs Cumhuriyeti vatandaþýyýz.. Onun halký 'Yeni Kýbrýslýlar'dýr... Onun halký Kýbrýs Cumhuriyeti kimliði taþýmayanlardýr... -'KKTC Cumhurbaþkaný Sarý Çizmeli Mehmet Aða deðildir' dedi... -Deðildir tabii... Sarý Çizmeli Mehmet Aða vardý... KKTC yoktur ki cumhurbaþkaný da olsun... -AÝHM kararýna ne diyeceksin öyleyse? -O karar, burada oluþturulan Taþýnmaz Mal Komisyonu ve Yüksek Mahkeme'yi baðlar... Ancak KKTC olarak deðil, Türkiye'nin bir alt yönetiminin iki oluþumu olarak iþlem görür orda... -Talat konuþmasýnda adam kayýrmacýlýðýna, partizanlýða ve devlet kapýsýnda vatandaþýn iþini hýzla çözecek bir sistemin oluþmasýna çalýþacaðýný söyledi... -Sen de inandýn öyle mi? -Tabii.. -Partizanlýk, adam kayýrmacýlýk, krediler, destekler falan hükümetlerin iþidir... Cumhurbaþkanlýðý denen o makamýn deðil... Bunu da mý bilmiyorsun? -Biliyorum... -Madem biliyorsun olmayacak duaya amin demek deðil mi bu? -Sen bilin, ben bilirim, ama köydeki kýrdaki Ahmet Dayý, Hasan Usta bilmez ya... Kalay SEÇÝME DOÐRU... TDP KARARINI GÝZLÝ TUTUYOR Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), 18 Nisan'da yapýlacak Cumhurbaþkanlýðý seçiminde takýnacaðý tavrý önceki akþamki parti meclisi toplantýsýnda belirledi ancak kamuoyuna açýklamayý sonraya býraktý. TAK muhabirinin sorularýný yanýtlayan TDP Genel Sekreteri Esat Varoðlu, önceki gece yarýsýna kadar süren uzun bir toplantý yaparak, mevcut adaylarý, olabilecekleri ve partinin takýnacaðý tavrý uzun uzadýya ve çok düzeyli þekilde deðerlendirdiklerini KTOEÖS DÝPKARPAZ'DA GREV YAPTI Kýbrýs Türk Orta Eðitim Öðretmenler Sendikasý (KTOEÖS), "idari kadronun bulunmadýðý ve hijyen koþullarýnýn saðlanamadýðý" gerekçesiyle Dipkarpaz'daki Recep Tayyip Erdoðan Ortaokulu'nda saatleri arasýnda uyarý grevi yaptý. KTOEÖS Baþkaný Adnan Eraslan grevle ilgili olarak yaptýðý açýklamada, Recep Tayyip Erdoðan Ortaokulu'nda, müdür, müdür muavini ile sekreter bulunmadýðýný, 5 hademenin iþten durdurulmasý nedeniyle okulda gereken temizliðin yapýlamadýðýný, uygun hijyen koþullarýnýn saðlanamadýðýný ileri sürdü. Okulun ihtiyaçlarýnýn derhal giderilmesini yetkililerden talep eden Eraslan, eksikliklerin giderilmemesi durumunda Recep Tayyip Erdoðan Ortaokulu'nda süresiz greve gideceklerini belirtti. Eraslan, iþten durdurulan 5 hademeden birinin tekrar iþe çaðrýldýðý haberini HAVA-SEN: Hiçbir fatura ortada kalmaz Hava-Sen üyeleri, çalýþanlarýn haklarýyla ilgili alýnan kararlarý protesto etmek amacýyla KTHY binasý önünde toplanarak eylem yaptý. Baþbakanlýk önünde eylem yapmak üzere saat 10.00'da toplanmaya baþlayan Hava-Sen üyeleri, Bakanlar kurulunun dün saat 15.00'e ertelenmesi üzerine eylemlerine KTHY önünde devam etti. Ellerinde, "Hiçbir fatura ortada kalmaz TDP'NÝN KARARSIZLIÐI ÞIK DURMUYOR BÝR KERE TDP neyin kararýný veremiyor, bu kararsýzlýk neyin kararsýzlýðý, anlamak mümkün deðil. TDP farklý olduðunu iddia eden bir siyasi parti olarak, neden cumhurbaþkanlýðý seçimlerinde kendi adayýný çýkarmadý, bunu da anlamak mümkün deðil. TDP, Derviþ Eroðlu'na veya Mehmet Ali Talat'a destek verdiði takdirde, hiçbir farký olmadýðýný kanýtlayacak sadece. Hem koskoca partide cumhurbaþkanlýðýna aday olabilecek adam mý yok? Adam yoksa kadýn da mý yok? TDP'nin bu kararsýzlýðý hiç de fotojenik görünmüyor dýþardan bakýldýðýnda. söyledi. Varoðlu, alýnan kararýn açýklanmasý için Merkez Yönetim Kurulu'na, uygun zamanda ve uygun zeminde basýn toplantýsý düzenleme yetkisi verildiðini ifade etti. Varoðlu, zamanýn aday baþvurularýnýn yapýlacaðý cuma gününden önce mi, sonra mý olacaðý sorusuna karþýlýk "Genel baþkanýmýzla MYK deðerlendiriyor" demekle yetindi; kararýn içeriðiyle ilgili sorulara ise yanýt veremeyeceðini belirtti. aldýklarýný belirterek, diðer 4 hademenin de iþlerine geri dönmesi gerektiðini kaydetti. Recep Tayyip Erdoðan Ortaokulu Okul Aile Birliði Üyesi Maþallah Erkan da, okulda hademe bulunmadýðý için gerekli temizliðin yapýlamadýðýný ve çocuklarýn saðlýksýz ortamda ders yaptýklarýný iddia etti. Gereken saðlýk koþullarýnýn saðlanmamasý durumunda çocuklarýný okula göndermeyeceklerini ifade eden Erkan, sorunlarýn giderilmesi için okul aile birliði olarak imza kampanyasý baþlattýklarýný ve yaklaþýk 150 imza toplandýðýný da sözlerine ekledi. GREVE DEVAM KTOEÖS, dün baþlattýðý uyarý grevini bugün de sürdüreceðini açýkladý. KTOEÖS Baþkaný Adnan Eraslan yazýlý açýklamasýnda, bugünkü grevin saatleri arasýnda yapýlacaðýný duyurdu. birgün mutlaka biri öder", "Grevi Yasakla, Maaþý kes, Ýþten At yaðma yok" sloganlarýný içeren pankartlar taþýyan eylemciler, düdük çalarak protestoda bulundular. Hava-Sen üyesi çalýþanlarýn eylemine muhalefet partilerinin yetkilileri de destek verdi. Hava-Sen üyelerinin saat gibi baþbakanlýða yürüyerek orada açýklama yapmasý bekleniyor. Kalaycý Sessizliðin Sesi Mehmet Levent "ÇÖZÜMCÜ ADAY" Bir zamanlar Kýbrýs adasýnda birilerinin KKTC adýný taktýðý bir bölge varmýþ. Bu bölgedeki insanlar, yýllardýr dünyanýn bütün kapýlarý kendilerine kapalý olarak yaþarmýþ. Bu özelliðinden dolayý bölgeye mandra diyenlerin sayýsý hatýrý sayýlýr derecede çokmuþ. Buna raðmen bu KKTC'de demokrasi bile varmýþ! Üstelik bu demokrasi çok iyi iþleyen bir demokrasiymiþ! O kadar iyi iþliyormuþ ki bir zamanlar kimileri bu demokrasiye, "full kebap demokrasi" adýný bile takmýþlarmýþ... Nasýl?.. Daha baþýndan sýkýldýnýz deðil mi bu masaldan? Haklýsýnýz... Ben de anlatmaktan sýkýldým zaten. Yedi baþlý ejderha ya da dev anasý bile daha inandýrýcý gelir bana. Yoksa baþtanbaþa acayip yalanlarla dolu bir masalýn sýkýcý olduðunu ben de bilmez miyim?! Eroðlu 19 Nisan seçimlerinden sonra baþbakan olduðu zaman Ankara'ya yaptýðý ilk ziyarette, KKTC'de "örnek bir demokrasi" olduðunu söylemiþti Erdoðan. Þimdi cumhurbaþkanlýðý seçimleri yaklaþýrken, "örnek demokrasimizi" dillerine doladýlar yine... Dünya burayý Türkiye'nin bir alt yönetimi olarak görüyor ve burada meydana gelen her olaydan ve her uygulamadan Türkiye'yi sorumlu tutuyor ya... Güya bunun böyle olmadýðýný kanýtlayacaklar! Egemen Baðýþ hiç esirgemeden baðýþlýyor meselâ... "KKTC'de çok iyi iþleyen bir demokrasi var." (!) Ardýndan Davutoðlu alýyor ve o da seçimlerin buradaki güçlü demokratik yapý içinde gerçekleþtirileceðini söylüyor! Bütün dertleri güya bu iþe karýþmayacaklarýný göstermek. Oysa "ayinesi iþtir kiþinin lâfa bakýlmaz"... Bir yandan KKTC'de çok iyi iþleyen bir demokrasi olduðunu ve seçimlerimize müdahale etmelerinin sözkonusu olmadýðýný yaymaya çalýþýrken... Bir yandan da bugüne kadarki tüm KKTC seçimlerine yaptýklarý müdahalelerde kýrdýklarý rekorlarýn hepsini de þimdi egale etmiþ oluyorlar! Türkiye ilk kez bu kadar açýktan, hiçbir gizlisi saklýsý olmadan müdahale etmektedir cumhurbaþkanlýðý seçimine. Kesinleþmiþ adaylar da, muhtemel adaylar da sýra ile Türkiye'ye çaðrýldýlar önce... Gittiler geldiler... Sonra gene gittiler geldiler... Ve en sonunda "kullumaka" tümü birden çaðrýldýlar! Þimdi hepsi orada, kalem odasýnda! Son talimatlarý veriyor Ankara... Son "tavsiyeler", son "nasihatler", son rötuþlar yapýlýyor! KKTC'nin "çok iyi iþleyen demokrasisinin" anasýný böyle satýyorlar iþte! Bizim buradaki "çözümcü" örgütlerimiz ise, bu çirkin aþaðýlanma karþýsýnda aðýzlarýný açýp tek kelime etmiyorlar! Yaptýklarý tek þey, "Çözümcü adayý destekleyeceðiz" demek. Sanki ortada çözümcü bir aday varmýþ gibi. Sanki bu yarýþ, kimin Ankara'nýn kuklasý olacaðý yarýþý deðilmiþ gibi. Sanki Ankara'nýn onayý olmadan herhangi bir anlaþmanýn altýna imza atmalarý mümkünmüþ gibi. Çözümcü adaya destek vereceklermiþ! Verin bakalým... Beþ yýl önce de vermiþtiniz! Bu gidiþle nice beþ yýllara deseniz kýyamet mi kopar?! Nasýl olsa battý balýk yan gider! Beþ yýlcýðýn lâfý mý olur koskoca Kýbrýs sorununun çözümü için?

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB Danýþma Kurulu 38. Dönem 2. Toplantýsý 16 Nisan 2005'te Ankara'da TMMOB çalýþmalarý üzerine bilgilendirme ve TMMOB çalýþmalarýnýn deðerlendirilmesi gündemi

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN YAZ OKULU Çocuklarýnýza YAZ KEYFiNi GYM PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN ONLINE KAYIT facebook.com/gympark instagram.com/gym_park twitter.com/gym park info@gympark.com.tr www.gympark.com.tr 0 236 233 00 55 0

Detaylı

Ýçindekiler Kayseri Ýli Yardým Derneði Ýstanbul Þubesi Adýna Sahibi, Dernek Baþkaný Yayýn Yönetmeni Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü M. Orhan CEBECÝ Dergi Komisyonu Gamze POSTAAÐASI Rýfat DEDEMAN Danýþma Kurulu

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi BÝRÝNCÝ BÖLÜM 1 Dünya döndü Son ders zili çalýnca tüm öðrenciler sevinç çýðlýklarý atarak okulu terk etti. Ýkili öðretim yapýlýyordu. Sabahçýlar okulu boþaltýrken, öðleci grup okula girmeye hazýrlanýrdý.

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: calismaya hazir Enter Tuþu menülere girmek için kullanýlýr. Kýsa süreli basýldýðýnda kullanýcý menüsüne, uzun sürelibasýldýðýnda

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

Türkiye kapýlarýný kapattýðýna göre, Talat toplumumuza dünyayý nasýl açacak?

Türkiye kapýlarýný kapattýðýna göre, Talat toplumumuza dünyayý nasýl açacak? Amerika ve Ýsveç büyükelçilerini geri çaðýran Türkiye dünyaya kapýlarýný kapatýyor. Türkiye kapýlarýný kapattýðýna göre, Talat toplumumuza dünyayý nasýl açacak? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Mart 2010

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Saðlýk emekçilerinin 2 gün süren grevleri baþladý. Ülke genelindeki hastanelerin nereyse tamamýnda hastanede

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not 1. Anne Özlemi Ýlkbaharýn tatlý güneþi, Yeþilbað köyünde bütün çatýlarý, avlularý, tarlalarý, dað yollarýndaki keçileri ýsýtmaya baþlamýþtý yine. Tuna bu köyde yaþayan çocuklardan biriydi. Ablasý Suna

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 6 Nisan 2010 Salý YIL: 9 SAYI: 3029 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TANI BUNLARI EY HALK SARDI.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 6 Nisan 2010 Salý YIL: 9 SAYI: 3029 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TANI BUNLARI EY HALK SARDI. Yasemin Hareketi adayý Zeki Beþiktepeli, "Bir maþrapa da sen dök, kökün kurumasýn" diye çaðrý yapýyor. Vatandaþ, "Maþrapa ile deðil lengerle dökeceðiz" diye karþýlýk veriyor! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 21 Nisan 2010 Çarþamba YIL: 9 SAYI: 3044 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SENARYOLAR... BAKLA!

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 21 Nisan 2010 Çarþamba YIL: 9 SAYI: 3044 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SENARYOLAR... BAKLA! "Talat varsa ben de varým, çünkü beni Türkiye'ye baðlýyor" demiþtiniz... Talat yoksa, siz de mi yoksunuz yani þimdi? Merak etmeyin, Eroðlu daha iyi becerir baðlama iþini! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

hakkýnda ne düþünüyorsun diye... Ne dedi bilir misiniz? Yesinler birbirlerini!

hakkýnda ne düþünüyorsun diye... Ne dedi bilir misiniz? Yesinler birbirlerini! Bir vatandaþa Eroðlu-Küçük kapýþmasýný sorduk... Sen bu kapýþma hakkýnda ne düþünüyorsun diye... Ne dedi bilir misiniz? Yesinler birbirlerini! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 8 Ekim 2011 Cumartesi YIL:

Detaylı

Fiyasko. Açý senerlevent@yahoo.com. Hala iþ güvenliði yok

Fiyasko. Açý senerlevent@yahoo.com. Hala iþ güvenliði yok Yorgancýoðlu Türkiye'de açýlacak ihalelerin yalnýz Selimiye ve Lala Mustafa Paþa camileriyle ilgili olduðunu söyledi... Kýbrýslý Türkler Allahsýz diye mi camiler Türkiye'ye devredildi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

Endi eli yimserlik Kamuoyu Beklentilerinde Pozitif Trend Devam Ediyor Genel Seçim Sürecine AKP Önde Giriyor, CHP Takipte de Bahar Havasý Türkiye nin LoveMarklarý Arçelik-Adidas-Nokia-LCWaikiki-Beko Türkiye

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Ekim 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3231 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ATLASINLAR FERÝBOTA GELSÝNLER...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Ekim 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3231 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ATLASINLAR FERÝBOTA GELSÝNLER... Ahmet Uzun'a göre, hakkýnda ortaya atýlan iddialar CTP'yi yýpratmak içinmiþ... Ýlahi Ahmet Bey, kendi kendini hurdaya çevirmiþ olan bir aracýn yýpranacak daha nesi var? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25

Detaylı

Keþke hep o vanda kalsaydý

Keþke hep o vanda kalsaydý 101 pare topu Talat baþlatmýþtý. Kendisine "Neden 21 deðil de 101" diye sormuþlar. O da "21'i ben seçildiðim için, 80'i de Denktaþ gittiði için" demiþ... Þimdi de öyle mi oldu? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

ÇOK DÝLLÝ ÇOCUÐUN KONUÞMASI VE DÝLÝNÝN GELÝÞMESÝ NASIL DESTEKLENMELÝ

ÇOK DÝLLÝ ÇOCUÐUN KONUÞMASI VE DÝLÝNÝN GELÝÞMESÝ NASIL DESTEKLENMELÝ Vantaan kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto / Puheterapia Monikielisen lapsen puheen ja kielen kehityksen tukeminen ÇOK DÝLLÝ ÇOCUÐUN KONUÞMASI VE DÝLÝNÝN GELÝÞMESÝ NASIL DESTEKLENMELÝ turkki ÇOK DÝLLÝ

Detaylı

Futbol yeşil sahadan yarış pistlerine iniyor!

Futbol yeşil sahadan yarış pistlerine iniyor! Futbol yeşil sahadan yarış pistlerine iniyor! Vizyon Türkiye de ilk defa tüm Süper Lig futbol kulüplerini ayný sportif rekabet ortamýnda bir araya getirmek Otolig: Bir Yarıştan Fazlasý Otolig, Türkiye

Detaylı

Hayallerimiz için hiç durmadan koþuyoruz Çýtayý Erciyes in zirvesine koyan kent Kayserispor, 10 yýl sonrasýný planlýyor

Hayallerimiz için hiç durmadan koþuyoruz Çýtayý Erciyes in zirvesine koyan kent Kayserispor, 10 yýl sonrasýný planlýyor ARALIK 2009 Hayallerimiz için hiç durmadan koþuyoruz Çýtayý Erciyes in zirvesine koyan kent Kayserispor, 10 yýl sonrasýný planlýyor AKSÝYON DERGÝSÝ NÝN OKURLARINA HEDÝYESÝDÝR EDÝTÖR / ERSAN TEMÝZEL IÇINDEKILER

Detaylı

Tayyip Erdoðan Katar'dan yanýtlamýþ Angela Merkel'i... "Merkel herhalde konuþtuðunu unutuyor" diyor. Hayýr Tayyip Bey hayýr... Kadýn asla unutmaz!

Tayyip Erdoðan Katar'dan yanýtlamýþ Angela Merkel'i... Merkel herhalde konuþtuðunu unutuyor diyor. Hayýr Tayyip Bey hayýr... Kadýn asla unutmaz! Tayyip Erdoðan Katar'dan yanýtlamýþ Angela Merkel'i... "Merkel herhalde konuþtuðunu unutuyor" diyor. Hayýr Tayyip Bey hayýr... Kadýn asla unutmaz! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 12 Ocak 2011 Çarþamba YIL:

Detaylı

Şerafettin TUĞ Kaymakamı

Şerafettin TUĞ Kaymakamı T.C. GAZİEMİR KAYMAKAMLIĞI İLÇE YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ SAYI :BO54VLK4354802.880,01/ 1462 08.09.2010 KONU :19 Eylül 2010 Gaziler günü... GAZİEMİR Gaziemir İlçesi 19 Eylül 2010 Gaziler Günü Anma Tören Programı

Detaylı

Gelin Bir Yolculuða Çýkalým Birlikte

Gelin Bir Yolculuða Çýkalým Birlikte Gelin Bir Yolculuða Çýkalým Birlikte Bir trenin düdük çala çala geçtiðini duyunca ne yaparsýnýz? Tekerlerin demiryoluna çarpa çarpa çýkardýðý sesi dinlemek için, elinizdeki iþi býrakýp kulak kesilmez misiniz?

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 8 Nisan 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3031 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 8 Nisan 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3031 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT "Politis" gazetesine göre, Ankara Eroðlu'nun kazanacaðýndan eminmiþ... Bunun için þimdiden bir yol haritasý vermiþ Eroðlu'na... Yolu yanlýþlýkla Abohor'a deðil, Cihangir'e çýkmasýn diye! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Aralýk 2010 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3283 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ADRENALÝN

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Aralýk 2010 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3283 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ADRENALÝN Eroðlu da Hristofyas da ekonomi baþlýðýnda geliþme ve ilerlemeler saðlandýðýný açýkladýlar. Demek her iki taraf da ekonomik krizin tokadýný yedikçe anlaþýyor. O halde geldinse üç kere vur ey ruh! ÝCAZETSÝZ

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 8 Aralýk 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3638 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. pencereler. Dolgun.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 8 Aralýk 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3638 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. pencereler. Dolgun. Hükümet "Saðlam kafa saðlam vücutta bulunur" sözüne inanmadýðý için okullara beden hocasý göndermiyor! Müzik de ruhun gýdasý deðilmiþ! Müzik hocasý da yok! Sizi gidi ruhsuzlar sizi! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Þubat 2011 Çarþamba YIL: 10 SAYI: 3351 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT NEDEN BATIYORUZ.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Þubat 2011 Çarþamba YIL: 10 SAYI: 3351 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT NEDEN BATIYORUZ. Ferdi Sabit Soyer 2 Mart mitinginde mutlaka TC ve KKTC bayraklarý da olsun istiyor. Onu bundan vazgeçirmek için uðraþmayýn boþuna. Türklük damarý kabardý mý uçar dangalabiþdada! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Kılıçdaroğlu: İş adamı konuşuyor tehdit, gazeteci konuşuyor tehdit, belediye başkanı konuşuyor tehdit, ne olacak tehditlerin sonu? Tarih : 04.06.2011 -BATMAN MİTİNGİ- Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu,

Detaylı

Ben gid-iyor-muş-um git-mi-yor-muş-um. Sen gid-iyor-muş-sun git-mi-yor-muş-sun. O gid-iyor-muş git-mi-yor-muş. Biz gid-iyor-muş-uz git-mi-yor-muş-uz

Ben gid-iyor-muş-um git-mi-yor-muş-um. Sen gid-iyor-muş-sun git-mi-yor-muş-sun. O gid-iyor-muş git-mi-yor-muş. Biz gid-iyor-muş-uz git-mi-yor-muş-uz ÜNİTE 4 Şimdiki Zamanın Rivayeti Ben gid-iyor-muş-um git-mi-yor-muş-um Sen gid-iyor-muş-sun git-mi-yor-muş-sun O gid-iyor-muş git-mi-yor-muş Biz gid-iyor-muş-uz git-mi-yor-muş-uz Siz gid-iyor-muş-sunuz

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Mart 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3017 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Bu manzaraya bakýn ve karar verin

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Mart 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3017 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Bu manzaraya bakýn ve karar verin Turgay Avcý Ankara'nýn talimatý ile Talat'ý desteklemeye karar verdiðini gizlemedi. Mehmet Çakýcý bunu bildiði için mi Ankara'ya boþuna gitmedi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Mart 2010 Perþembe YIL:

Detaylı