Karpaz Cimbomun Girne Trabzon un

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Karpaz Cimbomun Girne Trabzon un"

Transkript

1 Sokaklara dökülmüþler buldozerlerle... Ýhaleler Ankara'da açýlamazmýþ! Neden! Et ve týrnak gibi deðil miyiz? Yoksa Kýbrýslý Türk olduðunuzu siz de mi hatýrladýnýz sonunda? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 11 Mart 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3003 FÝYATI: 1,50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý BÖLÜCÜLER l 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar FELAKET PSÝKOLOJÝSÝ Elvan Levent SAKIN BÝLMÝYORUZ DEMEYÝN Aydýn Hikmet BÝR ÜFLEMEYLE TAMAM... Dolgun Dalgýçoðlu "ÇÖZÜMCÜ ADAY" Mehmet Levent CLÝNTON EKMEÐE YAÐ SÜRDÜ Erdoðan Baybars Yaðma Yanni nin böreði... Kuzey Kýbrýs ý yaðmalamaya devam! Karpaz Cimbomun Girne Trabzon un Kuzey Kýbrýs topraklarý þimdi de burada bir maç bile yapamayan Türkiye spor kulüplerine peþkeþ çekilmeye baþlandý... Galatasaray a Karpaz da denize sýfýr 150 dönümlük arazi tahsis edildi... Trabzonspor a ise Girne de 5 yýldýzlý bir tesis tahsisi yapýldý... n Tahsisi doðrulayan Hüseyin Özgürgün, talebin Galatasaray dan geldiðini söyledi ve protokolün seçimden sonra imzalanacaðýný açýkladý... n Özgürgün: Seçim yasaklarý nedeniyle protokolü imzalayamadýk. 18 Nisan günü yasaklar bittiðinde, Galatasaray Kulübü Baþkaný ný KKTC ye davet edip resmi protokolü imzalayacaðýz... n Trabzonspor a Girne de bir otel ve kamp için tahsis edilen arazi ile ilgili protokol da seçimden sonra imzalanacak... Projenin bu yýl içinde hayata geçirilmesi bekleniyor... l 19. sayfada Flaþ... Flaþ... Flaþ... Flaþ... Flaþ... Flaþ... Flaþ... Flaþ... Flaþ... Türkiye nin deðil, Kýbrýslýtürklerin adayý Yasemin in adayý Zeki Beþiktepeli n Kýbrýslý Türkleri alternatifsiz býrakmamaya karar veren Yasemin Hareketi Zeki Beþiktepeli yi aday gösterdi... n 19. sayfada Gül den onay aldý, aday oluyor n Tahsin Ertuðruloðlu son kararýný vermek için Abdullah Gül e gitti... Gül ün Aday ol dediði ve Ertuðruloðlu nun da bugün bunu açýklayacaðý belirtiliyor... n 19. sayfada DP cephesi Talat a destek yok n Serdar Denktaþ dün akþamki parti meclisi toplantýsýnda Mehmet Ali Talat'ý desteklemeyeceklerini söyledi. Son kararý MYK verecek n 19. sayfada Gizli tutuluyor TDP Talat ý destekleyecek n 19. sayfada Talat ABD ye gitmiyor n Ankara dan dönen Talat, Clinton un davetine icabet etmeyeceðini söyledi... n 19. sayfada Býçak kemiðe dayanýnca... Et týrnaktan ayrýlýr n Kara günler baþlayýnca inþaat müteahhitleri de ayaklandý... Ýhalelerin Lefkoþa da deðil, Ankara da açýlmasýna itirazlarý var... Sustukça, sonunda sýra onlara da geldi... n 3. sayfada Arif H.Tahsin yazýyor: "Anahtaru bizdedur!" Sýký tutalým n 2. sayfada

2 HAVADAKÝ TOZ ZERRECÝKLERÝ CUMARTESÝYE KADAR ETKÝLÝ Güneyli hava akýmlarýnýn Kuzey Afrika üzerinden taþýdýðý ve bir süredir hayatý zorlaþtýran toz zerreciklerinin cumartesi gününe kadar etkili olmasý bekleniyor. Meteoroloji Dairesi'nin raporuna göre Mart tarihlerinde hava genellikle ýlýk, son günler ise serin olacak. Yarýn sabah sis beklendiði belirtilen rapora göre diðer günler parçalý bulutlu veya parçalý çok bulutlu geçecek. 17 Mart Çarþamba günü yer yer hafif saðanak yaðmur bekleniyor. Hava sýcaklýðý yarýn derece; diðer günler derece; periyodun son günlerinde ise derece dolaylarýnda seyredecek. Rüzgar, orta kuvvette, periyodun son günlerinde kuvvetli esecek. Meteoroloji Dairesi raporunda güneyli hava akýmlarýnýn Kuzey Afrika üzerinden taþýdýðý toz zerreciklerinin, 13 Mart Cumartesi gününe kadar bölgede etkili olmasýnýn beklendiði uyarýsý da yapýldý. GÝRNE'DE YATTAN BÝLGÝSAYAR VE MUHTELÝF EÞYALAR ÇALINDI Girne'de yat limanýnda baðlý bulunan ve ikametgah olarak kullanýlan bir yatýn penceresi açýlarak içeriye girildi ve bir adet dizüstü bilgisayar ve aksamlarý ile dört adet parfüm, ve bir adet el feneri çalýndý. Polisten yapýlan açýklamaya göre, Gürdal Mehmetçik'e ait "Blue Dolphin" isimli yattan geçtiðimiz gün yapýlan hýrsýzlýkla ilgili soruþturma devam ediyor. MAÐUSA'DAKÝ EV HIRSIZI 3 ZANLININ BAÞKA SUÇLAR DA ORTAYA ÇIKTI Gazimaðusa bölgesinde Þubat ve Mart aylarýnda meydana gelen birçok ev açma ve hýrsýzlýk meselelerinde zanlý olarak görülüp tutuklanan A.K (E-28), Y.K (E-22) ve H.A'nýn (E- 18) yapýlan ileri sorgulamalarýnda bölgede bir çok ev açma ve hýrsýzlýk olayýna daha karýþtýklarý öðrenildi. Polis'ten yapýlan açýklamaya göre, ileri soruþturmalarýnda zanlýlarýn, Saðlýk Bakanlýðýna baðlý Maraþ Semt Polikliniði içerisinden 90 TL bozuk para; Gazimaðusa'da, faaliyet gösteren "Meleðim Cafe Restoran" içerisinden bir adet diz üstü bilgisayar, bir adet dijital kamera ve bir adet cep telefonu; Gazimaðsa'da "Yusuf Çocuk Ltd" isimli iþ yeri içerisinden bir adet cep telefonu; Yeniboðaziçi'nde "Salamino Restoran" içerisinden toplam altý kasa çeþitli markalarda alkollü içki, bir adet CD çalar, bir adet CD ve kaset çalar müzik seti, bir adet ölçüm cihazý; Gazimaðusa'da Ýlyas Yýlmaz'ýn ikametgahýndan bir adet dizüstü bilgisayar ve bir adet DVD çalar; Gazimaðusa'da Altemur Ticaret'e ait KB 028 plakalý araç içerisinden 48 paket ýslak mendil, 15 kutu çakmak, 96 adet makyaj temizleme mendili, 48 kutu enerji içeceði; Gazimaðusa'da, Gülsüm Çerçioðlu'na ait DL 286 plakalý araç içerisinden 2 adet tava; Gazimaðusa'da Shanu Wale Thankgod ve Solomon Chiza Nnaizu'ya ait ikametgah içerisinden iki adet diz üstü bilgisayar, bir adet cep telefonu, bir muhtelif ziynet eþyalarý; Ýskele Belediyesi'ne ait halk plajýnda bulunan yazlýk gazino içerisinden bir adet müzik seti ve iki adet hoparlörü çaldýklarý tespit edildi. Polis, soruþturmanýn sürdüðünü bildirdi. Olaylar ve Gerçekler Arif Hasan Tahsin Bu haberi herhalde 9 Mart 2010 Salý günü Afrika gazetesinde siz de okudunuz. Ama gözden kaçmýþ olabilir. Onun için bir kez de bu sütuna aktarmakta yarar gördüm. Biz neyin peþindeyiz, dünya neyin peþinde somut olarak görelim. Haber aynen þöyle: "Maldivler yüzen adalara taþýnýyor." Küresel ýsýnma yüzünden tamamen sulara gömülme tehlikesi ile karþý karþýya olan Hint Okyanusu takýmadasý Maldivler, son teknoloji ile yapýlan "yýldýz" þeklindeki yapay adalara taþýnacak. Deniz seviyesinin yaklaþýk iki mere yükselmesi ile sular altýnda kalmasý beklenen Maldivler'de hükümet çýkýþ yolunu buldu. Hükümet turizm cenneti ülkelerine yakýn seçilmiþ bölgede yeni adalar inþa edilmesine karar verdi. Taþýnma projesi kapsamýnda Hollanda firmasý Dockland/Dutch Watervalley ile anlaþma imzalandý. Mimar Koen Olthius çizdiði projede adalar yýldýz þeklinde tasarlandý. Ortasýnda havuz olan yüzen adalarda apartmanlar, alýþveriþ merkezleri, kongre salonlarý, hatta golf sahalarý bile var. Küresel ýsýnmaya kurban giden Maldivlilerin yeni adasý ayrýca tamamen "çevreci" olacak. Sular yükselmeye baþlayýnca, taþýnma iþlemi de baþlayacak. Bu haberi yorumlamaya gerek var mý? Bir onlara bakalým, bir da bize ve utanalým. Utanacak yüzümüz varsa tabii Kýbrýslýlar olarak. Ne düþündük biz Kýbrýslýlar küresel ýsýnma ile ilgili olarak Kýbrýs'ýmýz için? Sular yükselince biz ne yapacayýk? Varýsa da yoðusa da Kýbrýs meselesi... Þu þöyle dediydi, bu böyle dediydi... Dedi da ne oldu? 50 senedir ayný adada yaþayamýyoruz. "Amerika þöyle" dese, "Ýngiliz böyle" dese bu mesele iki daggada çözülecek. Biz Kýbrýslýlar neden anlaþamýyoruz. Aklýmýzý kiraya mý verdik? Sular küresel ýsýnma nedeniyle "ANAHTARU BÝZDEDUR!" SIKI TUTALIM yükselmeye baþlayýnca biz Kýbrýslýlar ne yapacaðýz? Garantileri tartýþmaya devam ederiz herhalde. Ve egemenlik paylaþýmýný vesaire... Dünya neyin peþinde, biz neyin peþindeyiz? Yýktýk, aðacýný kestik, ormanýný yaktýk, daðlarýný delik deþik ettik, kum, çakýl yaptýk, sattýk, satarýz. Onlarýn mühendisleri ada yaparken, bizim mühendislerimiz dere yataklarýna proje çizer... Mimar Mühendis Odalarý da izin verir. Belediyeleri de, kaymakamlýklarý da, iþgal güçleri da, yapýlan kötülüðün farkýnda bile deðiller. Tüm diðer Osmanlý toplumlarý gibi cehalet tahsili gördük çünkü... Geçende bir anketin sonuçlarý yayýnlandý dünyada... Dünya neyin peþinde, biz neyin peþindeyiz? Yýktýk, aðacýný kestik, ormanýný yaktýk, daðlarýný delik deþik ettik, kum, çakýl yaptýk, sattýk, satarýz. Onlarýn mühendisleri ada yaparken, bizim mühendislerimiz dere yataklarýna proje çizer... Konu, okuduðunu anlamayan milletler sýralamasý... Netice: Özellikle teknik meselelerde okuduðunu anlamayanlar sýralamasýnda Türkler birinci geldi. Irza tecavüzde Türkler birinciliði Yunanlýlara kaptýrdý. Bu alanda Türkler ikincilikle yetinmek durumunda kaldý. Kýbrýslýlar olarak adamýza karþý duyarsýzlýðýmýzý, geleceði ile hiç ilglenmediðimizi gördükçe aklýma þu fýkra gelir: Laz'ýn birisi gemiye binmiþ bir yerlere gidecek. Yolda fýrtýna çýkýnca bir dalga gelip valizini alýp gider. Valiz denizde yüzmeðe baþlayýnca Laz kemençesine sarýlmýþ ve, "Anahtaru bendedur, anahtaru bendedur" diye bir türkü tutturmuþ... Bizim, Kýbrýslýlarýn iþi de böyle... Kýbrýs elden gitti, gidiyor ama, "Anahtaru bizdedur"... Ada gitti, elde kaldý anahtar... Sýký tutalým! Çiziktirdi Þener LEVENT Açý BÖLÜCÜLER Düpedüz 'bölücülük'derler buna iþte... Bal gibi de 'bölücülük'... Sokaklara taþmýþ... Ýnletiyor yeri göðü... Trafik durmuþ... Hayat da durmuþ... Ne oluyoruz bre efendiler? Derdiniz ne? Ýhaleler Lefkoþa'da deðil de, Ankara'da mý açýlýyor? E, ne var bunda? Ayrýmýz gayrýmýz mý var? Ha Ankara'da, ha Lefkoþa'da... Ne farkeder ki? Anavatanýmýzla çoktan bütünleþmedik mi? Et ve týrnak deðil miyiz? Her yerde... Her þeyde... Hep beraber de... Sýra ihalelere gelince mi kazan kaynar? Yakýþýr mý size bu? Yakýþýr mý ha? Ey betonlaþmamýzýn kahraman neferleri! Siz ki açýk alýnla çýktýnýz on yýlda her savaþtan... Siz ki beton aðlarla ördünüz yavruvataný dört baþtan... Oturun oturduðunuz yerde... Ve düþünün bir kere daha... Bölücülük deðil, birlik ve beraberlik zamaný þimdi... Nerdesin Vural Türkmen Bey nerde... Milli Konsey... Ulusal Platform... Emekli Astsubaylar... Ve bilumum Hataylýlar... Karadenizliler... Çukurovalýlar... Konyalýlar... Ses verin ses... Sessiz mi kalacaksýnýz bu bölücülüðe yoksa? Et ve týrnak gibiydik hani... Hani yoktu ayrýmýz gayrýmýz... Ne oluyoruz bre efendiler þimdi? Ha Ankara'da açýlmýþ bu ihale... Ha Lefkoþa'da... Ne çýkar sanki... O da Türk... Biz de Türk... Yýllardýr burada herkesin kafasýna vura vura, "Gelen de Türk, giden de Türk" demedik mi? Bizim iki bayraðýmýzdan biri Türk bayraðý deðil mi? Ankara'da "Ankara Gençlik Parký" varsa, bizde de evellallah "Ankara Çaðlayan Parký" var deðil mi? Recep Tayyip Erdoðan Ortaokulu... Yaþar Büyükanýt Sokaðý ve Evren Paþa Caddesi... Yurdumuz anavatan tüter baþtanbaþa... Zaten senin de bunlara hiçbir diyeceðin yok müteahhit kardeþ deðil mi? Ergenekonculara da yok, faili meçhullere de yok, Gönyeli'deki cephanelik araca da yok! Kýyamet yalnýz ihalelere gelince mi kopar? Et ve týrnak yalnýz bu meselede mi ayrýlýr birbirinden? Olmaz... Olamaaaz... Olabilemez... Bölücülüktür bu yaptýðýnýz, düpedüz bölücülük... Ses ver Hasan'ým... Maðusa'dan ses ver... Mücahit Komutanlarý ocaðýndan... Söyle onlara... Uyansýnlar... Malzeme vermesinler gavura... Þehitler ölmez, vatan bölünmez... Sen de hesap sor Yýlmaz Bey... TMT yeminini hatýrlat onlara... Bakalým hangi dýþ mihraklardan emir alýyorlar... Bakalým o dere yataklarýný hangi buldozerlerle doldurmuþlar... Anavatanýmýzdan bizi koparmak isteyenler kim? Þikayetçiyim... Maruzatým var... Davacýyým haberiniz olsun... Ceza Yasasý... Fasýl Türkiye'yle aramýzý açýyorlar! Nerdesin ey UHH nerde... Ne kadar susacaksýn Taner Bey daha... Ya milli þef? Hiç mi diyeceði yok bu bozgunculara? Hapisane yapacaklarmýþ bize... Onlar anavatanýmýzdan daha mý iyi bilir hapisane yapmayý... Bakýn ne güzel hapisane inþa etmiþ bize 74'ten beri... Gül gibi geçinip gidiyoruz iþte... Duvarlarý saðlam... Parkeleri cilalý... Býrak müteahhit kardeþ, býrak sen de artýk bölücülük yapmayý... Titre... Dön... Ve kendine gel... Ayýrma birbirinden... Et ve týrnaðý!

3 AFRÝKA dan mektup... KAÐITTAN KAPLAN Ne demiþtik? Kýbrýs sorununun bir türlü çözümlenemeyiþinden Türkiye'de asker sorumlu tutuluyordu bugüne kadar... Bundan sonra hükümet sorumlu tutulacak. Asker artýk "kaðýttan kaplan"... Ben söylemiyorum yalnýz bunu... Dünyada otoriter kabul edilen uzmanlar da öyle söylüyor. Amerikan "Newsweek" dergisi ne yazmýþ bakýn... "Türk ordusu kaðýttan kaplan" diyor. Yorumu da kýsaca þöyle: "Darbe planlayan karanlýk bir grup generalin gözaltýna alýnmasý adalet için, ordunun politikaya müdahale etmesinin sona ermesi, demokrasi için bir zafer olmalý. Daha çok demokrasi demek olmalý. Bir ülkeyi daha liberal ve daha Avrupa yanlýsý yapmalý. Ancak Türkiye'de siyasi mantýk böyle iþlemiyor. Paradoks þu ki, daha demokratik bir Türkiye anlamýna gelmiyor. Ýktidardaki AKP'nin gücüne son büyük engelin ortadan kalkmasýndan sonra Tayyip Erdoðan, daha islami bir Türkiye vizyonunu uygulamakta özgür olacak. Daha çok demokrasi, daha çok liberalizm anlamýna da gelmiyor." "Newsweek"e göre, Türkiye'de Erdoðan'ýn kuracaðý yeni düzenin ilk kurbaný Avrupa da olabilir. Neden? Erdoðan iktidara geldiði ilk günden beri AB üyeliðini askere karþý bir "kalkan" olarak kullanmýþ zaten... Ancak artýk buna ihtiyacý kalmamýþ þimdi... Ordu "kaðýttan bir kaplan" haline gelmiþ çünkü... Bu tehlike bertaraf edilmiþ... Böylelikle AB üyeliðine artýk eskisi gibi asýlmak gerekmiyor. Siz de farkýndasýnýz herhalde... Özellikle son zamanlarda TC yetkilileri AB üyeliðini küçümseyen bol bol demeçler verdiler... "AB üyeliði için Kýbrýs'ý feda etmeyiz" dediler... Gerçi bir kere de (yalnýz bir kere) "Kýbrýs için AB üyeliðini feda edemeyiz" lafý da çýkmýþ aðýzlarýndan... Ancak sanki bir yanlýþa düþmüþler gibi, daha sonra pek tekrarlamamýþlar bunu... Türkiye'de tablonun netleþmesinden sonra, Kýbrýs Rum politikalarýnýn temel tezleri de artýk yeni bir vizyona ihtiyaç duyuyor herhalde... Bugüne kadar durum neydi? Rum tarafý için en büyük koz Türkiye'nin AB üyeliðiydi... Türkiye'yi bu süreçte sýkýþtýrarak Kýbrýs'ta hedefe ulaþmak... Bu aþamadan sonra bunun pek bir önemi ve yaptýrým gücü kalmaz... Askeri darbe korkusundan kurtulan ve AB üyeliðini artýk eskisi gibi önemsemeyen Türkiye'yi geriletmez bu... Ýkincisi þu: Erdoðan pek çok Kýbrýslýrum için de bir umut olmuþtu... "Çözümsüzlük çözümdür" diyenlerden sonra geliþtirdiði "Çözümsüzlük çözüm deðildir" söylemi su serpmiþti gönüllere... Herkes onun Kýbrýs'ta çözüm ve barýþ istediðine, ancak ordunun buna engel olduðuna inanmýþtý... Bu kesimlere göre, asker engeli olmasa, Erdoðan Kýbrýs'ta iþi bitirirdi hemen... Bu inanýþ, çözümcü ve barýþçý Kýbrýslýtürk kesimleri arasýnda da çok yaygýn aslýnda... Ve galiba, hala da inanýyorlar buna... Bundan dolayý önümüzdeki seçimlerde hiç tereddüt etmeden Ankara'daki hükümetle birlikte hareket etmeye hazýr görünüyorlar... Talat'ýn yanýnda durduðuna inandýklarý Erdoðan'ýn yanýnda duruyor onlar da... Ve eskiden, seçimlerimize müdahale ediyor diye þikayetçi olduklarý Ankara'yý adeta müdahaleye davet ediyorlar þimdi... Talat'ý Eroðlu'nun elinden kurtarsýn diye... Ne yazýk geldiðimiz nokta iþte bu... Bakalým haklý çýkaracak mý onlar Erdoðan... ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE ÝNÞAAT MÜTEAHHÝTLERÝ ÝSYANLARDA Lefkoþa'da araçlý eylem Kýbrýs Türk Ýnþaat Müteahhitleri Birliði, hükümetten talepleriyle ilgili bir çalýþma yapýlmadýðý gerekçesiyle dün Lefkoþa'da araçlý eylem gerçekleþtirdi. Müteahhitler Birliði üyelerine ait iþ araçlarý çeþitli bölgelerden gelerek Küçükkaymaklý'dan þehre giriþ yaptý. Baþbakanlýk önüne gelen ve burada kontak kapatan iþ araçlarý trafiðin aksamasýna neden oldu. Çeþitli noktalara yerleþtirilen trafik polisleri trafiðin akýþýna yardýmcý olmaya çalýþtý. Öte yandan Yeniþehir'deki Vakýflar Bankasý önünden geçerken, eyleme katýlan iþ araçlarý arasýnda olan ve üzerinde greyder bulunan týrýn elektrik tellerine takýlmasý sonucu meydana gelen kazada elektrik direði kýrýlarak devrildi. Kaza trafiðin uzun süre aksamasýna ve bölgede elektrik kesintisine yol açtý. SONER YETKÝLÝ Araçlarýn Baþbakanlýk önüne gelmesinden bir süre sonra Ýnþaat Müteahhitler Birliði Baþkaný Soner Yetkili, basýna eylemin gerekçelerini içeren bir açýklama yaptý. Yetkili, Bakanlar Kurulu toplantýsý olduðu için eylemi bugün gerçekleþtirdiklerini ancak toplantýnýn öðleden sonra 15.00'e ertelendiðini öðrendiklerini, bu nedenle söz konusu saate kadar bekleyerek Baþbakan Derviþ Eroðlu'yla görüþme fýrsatý arayacaklarýný kaydetti. Konuþmasýnýn baþýnda sel felaketinden etkilenenlere geçmiþ olsun dileðinde bulunan Yetkili, bu tür felaketlerin yaþanmamasý için her katkýyý koymaya hazýr olduklarýný söyledi. Eylemde vatandaþa verdikleri rahatsýzlýktan dolayý özür dileyen Yetkili, amaçlarýnýn rahatsýzlýk vermek deðil sektörün önünü açmak olduðunu kaydetti. Yollara çýkmamak için çok çaba sarf ettiklerini belirten Yetkili, çözüm önerilerini bakanlarla görüþtüklerini, somut paketler hazýrlayarak sunduklarýný ancak tüm iyi niyetlerine raðmen sorunlarýna çözüm üretilemediðini, sektörün durma Foto: Mustafa Erkan noktasýna geldiðini söyledi. Çözüm üretemeyenlere seslerini duyurmak için toplandýklarýný belirten Yetkili, hükümet sorunlarýna çözüm üretene kadar eylemlerine devam edeceklerini belirtti. Yetkili amaçlarýnýn inþaat sektörünü ayaða kaldýrmak olduðunu kaydetti. Sorunlarýnýn çözülemeyecek sorunlar olmadýðýný ve sektörün ayaða kalmasýnýn, KKTC ekonomisinin ayaða kalkmasý anlamýna geldiðini savunan Yetkili, çözüm formüllerini hükümete verdiklerini dile getirdi. Kýbrýs Türk Ýnþaat Müteahhitleri Birliði Baþkaný Yetkili, taleplerini de sýraladý. Buna göre, Birliðin hükümetten talepleri þöyle: "Ülkenin saðlýklý büyümesi için hükümetin bir an önce ülke fiziki planýný çýkarmasý ve imar planlarýný hazýrlamasý; tapu devir harçlarý, stopaj ve KDV oranlarýnýn makul seviyelere çekilmesi; yurt dýþý kaynaklý ihalelerin KKTC'de açýlmasý; borçlarýn yeniden yapýlandýrýlmasý, düþük faizli ve uzun vadeli kredilerin saðlanmasý; 2010 bütçesinin gözden geçirilerek yeniden düzenlenmesi ve yatýrýma ayrýlan payýn artýrýlmasý; birlik yasasýndaki deðiþikliklerin yapýlmasý; Ýhale Tüzüðü ve Ýhale Yasasý konusunda birlik temsilcisinin de olduðu komite oluþturulmasý ve ivedi sonuç alýnmasý; emirnamelerdeki düzenlemelerde birliðin ve sivil toplum örgütlerinin de görüþlerinin alýnmasý; kat irtifa koçaný uygulamasý için ilgili yasanýn ivedilikle meclisten geçirilmesi; kira yasasýnýn güncelleþtirilmesi böylece yatýrým yapmayý düþünenlerin yaþayabileceði sýkýntýlarýn ortadan kaldýrýlmasý; mortgage yasasýnýn uluslararasý kriterlere uygun düzenlenmesi; inþaat ruhsatlarý ve nihai tasvip ile ilgili alýnan merkezileþtirme kararýnýn uygulanmasýnýn saðlanmasý; inþaat ruhsatý ve nihai tasvipte kayýtlý müteahhit þartý aranmasý; inþaatlarda yapý denetimi ve malzeme denetiminin yapýlmasý; Yapý Ýnþaatý ve Teknik Ýþler Müteahhitleri Kayýt ve Denetim Yasasý'nýn güncellenmesi; Lefkoþa Ýmar Planý'nýn dikey büyümelere olanak saðlayacak þekilde yeniden düzenlenmesi; Uzun Vadeli Konut Edindirme Yasa Tasarýsý'nýn yasallaþtýrýlmasý." ex istence Elvan Levent FELAKET PSÝKOLOJÝSÝ Newsweek Türkiye dergisinin geçen haftaki sayýsýnda, dünyadaki felaktler ve doðal afetlerle ilgili okuduðum yazý, genel olarak insan psikolojisinin bu tür durumlara karþý olan tutumundan bahsediyordu ki, bu beni oldukça düþündürdü doðrusu. Doðal afet, adý üzerinde meydana geldiði zaman, insan eliyle önüne geçilmesi veya önlenmesi inkansýz bir felaket olsa da, benim okuduklarýmdan çýkardýðým sonuç, temel nedenin rahatsýz edici boyutta insanoðlunun zaaflarýndan kaynaklandýðýydý. Bir tür süratli araba kullanma zaafý gibi birþey... Veya fastfood tüketmeye karþý duyulan zaaf gibi mesela... Ýnsanýn oldukça riskli bir eyleme kalkýþtýðý zaman bile, riski neredeyse hiç önemsememe durumu 'ten bu yana meydana gelen ve bilançosu en yüksek yirmi felaketin yarýsýndan çoðu 2001 yýlýndan sonra yaþanmýþ. Ve üstelik yapýlan araþtýrmalar, bundan sonra da bu felaketlerin baþýmýza çok daha sýk geleceðini gösteriyor. Haiti'deki depremin ardýndan, araþtýrmacýlarýn bir kez daha bütün bunlarýn neden insanoðlunun baþýna geldiði üzerine kafa yormaya baþlamasýyla birlikte, ortaya üç temel neden çýkmýþ: Birincisi, insanlarýn çoðunluðunun doðal afet denilen þeyin hiçbir zaman kendi baþlarýna gelebileceðini akllarýnýn ucundan geçirmiyor olmasý... Ýkincisi, baþkalarýnýn baþýna gelen felaketlerden hiçbir ders çýkarmýyor olmasý... Üçüncüsü ise, doðal afetler ve felaketlerle ilgili yapýlan istatistiklerin ne anlama geldiðini tam olarak kavrayamýyor olmasý... Birinci neden örneðin, kýsmen olsa da, insan beyninin, meydana gelme olasýlýðý düþük olaylarý kavrama konusunda pek de baþarýlý olmamasýyla baðlantýlýymýþ... Yani eðer, Kuzey Kýbrýs'la ilgili bir örnek verirsek, manzara þöyle görünüyor: Eviniz dere yataðýnýn üzerine yapýlmýþ örneðin... Ve siz yýllardýr hiçbir felaketle karþý karþýya kalmadan evinizde rahatça yaþýyorsunuz... Çünkü yýllardýr adaya kýþ aylarýnda bile birkaç damla yaðmurdan fazlasý düþmüyor... Günün birinde bir araþtýrma yapýlýyor ve sonuç olarak, gelecek yýl, Kýbrýs'a þiddetli yaðmurlar yaðmasý ve bir 'sel felaketi'yle karþý karþýya kalma ihtimaliniz konusunda, yüzde bir gibi 'düþük' bir ihtimal çýkýyor ortaya. Dergideki yazýya göre, yüzdeliði böylesine düþük bir ihtimal karþýsýnda, insanlarýn çoðunluðu önlem alma yolunda somut bir adým atmýyorlar. Bu düþük ihtimalin gerçeðe dönüþebileceðini akýllarýnýn ucundan bile geçirmeden, kendilerini 'Allah'a emanet ediyorlar yani... Ýkinci nedene gelince... Yaþanan bir felaket sýrasýnda doruk noktasýna ulaþan panik, ve diðer yoðun duygular, felaketin son bulmasýyla birlikte daðýlýyormuþ... Ayný bizde olduðu gibi yani... Güzelyurt sular altýnda kaldýðýnda, herkes alýnmasý gereken önlemlerden bahsedip durdu ancak, hayat biraz normale döner dönmez, ortalýk duruldu. Dolayýsýyla, yetkili makamlar ilk felaketten bir ders çýkarma yoluna gidip, Lefkoþa ve diðer risk altýndaki yerleþim bölgelerinde acil önlemler almadýlar bildiðiniz gibi. Ve ikinci felaketin ardýndan da bir zaman geçtikten sonra, görüldüðü üzere konu giderek unutulmaya yüz tutmuþ durumda... Üçüncü neden, rakamlarla, rakamlarýn oluþturduðu gerçeklik arasýndaki baðlantýyý algýlayamamamýzla ilgili... Haiti'deki depremde 250 bin kiþi hayatýný kaybetti ancak insanlarýn bu rakamýn nasýl bir gerçeklik oluþturduðunu ve bunun tam olarak ne anlama geldiðini kavrayamamalarý yaþanan ve olasý diðer felaketlerin boyutunu da idrak edememelerine neden oluyor. Ýnsanýn felakete karþý yaklaþýmý da en az felaketin kendisi kadar vahim bir durum gibi görünüyor. Riske karþý zaafýmýz mý var acaba, diye düþünüp duruyorum...

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL "Çözümcü" adaya destek vereceklermiþ Ortada varmýþ gibi sanki "çözümcü" aday Beþ yýl beklediler beþ daha beklerlermiþ Ankara yollarýnda yürüyoruz hep day-day Ali OSMAN Periyodik BÝR TANIDIKLA DÝYALOG... Geçenlerde bir tanýdýkla karþýlaþtýk... Durduðu yerde, -Oyumu Talat'a vereceðim, dedi... -Neden, diye sordum... -Eroðlu'na mý vereyim? Önyargýlý ya... -Kime istersen ver de, oyunu birisine vermen için ikisi arasýnda ne fark buldun? -Çözümcü ve barýþçýdýr... -Çözümcülük ve barýþçýlýk ne demektir? -Kýbrýs konusunda görüþmektedir... -Denktaþ da görüþtü yýllarca... Talat veya bir baþkasý seçilirse o da görüþecek... Tümünün de bir çözümü vardýr... Ancak Ankara mühürlüdür tüm çözümler! -Talat solcudur da... -Solcu özgürlükçü mü, iþgale karþý mý, ezilen halktan yana mý? -Tabii ki... -Talat'ýn Colony macerasýný bilmez misin sen? Ýþadamlarýyla yaptýðý gizli toplantýyý... Bu toplantýda kendisine maddi destek saðlandýðýný... Dahasý golf kulübü açýlýþýnda "Truva atý" olmasýn diye iþadamýnýn yaptýðý konuþmayý bilmez misin sen? Özgürlükçü birisi önce burada özgürlüðün elde edilmesi için çalýþmalý. Mandra düzeninin ve iþgalin görünen yüzü olan KKTC'ye karþý mücadele vermeli... O ne diyor, "KKTC'yi dünyaya tanýttým, büyük iþler baþardým"... Asimile ediliyoruz o buna "Yeni Kýbrýslýlýk" adýný takýyor... Bir seçim olacak... Sen de izliyorsun... Adaylar, etkin olabilecek kiþiler devamlý Ankara'ya çaðrýlýp taktik veriliyor... Bu nasýl bir özgürlüktür? -Cumartesi günkü þölende söylediklerini duydun mu? -Gazetelerden okudum... -Nasýl konuþmalar onlar öyle... -Nasýlmýþ sence? -Yapacaklarýný söyledi... Bolca da alkýþ aldý. Ben de ordaydým... Zannederim size de bir dokandýrma vardý orda... 'Ha o olmuþ, ha bu olmuþ zihniyet halkýmýzý temsil edemez' dediydi... -Biz onun halký deðiliz ki... Biz Kýbrýs Cumhuriyeti vatandaþýyýz.. Onun halký 'Yeni Kýbrýslýlar'dýr... Onun halký Kýbrýs Cumhuriyeti kimliði taþýmayanlardýr... -'KKTC Cumhurbaþkaný Sarý Çizmeli Mehmet Aða deðildir' dedi... -Deðildir tabii... Sarý Çizmeli Mehmet Aða vardý... KKTC yoktur ki cumhurbaþkaný da olsun... -AÝHM kararýna ne diyeceksin öyleyse? -O karar, burada oluþturulan Taþýnmaz Mal Komisyonu ve Yüksek Mahkeme'yi baðlar... Ancak KKTC olarak deðil, Türkiye'nin bir alt yönetiminin iki oluþumu olarak iþlem görür orda... -Talat konuþmasýnda adam kayýrmacýlýðýna, partizanlýða ve devlet kapýsýnda vatandaþýn iþini hýzla çözecek bir sistemin oluþmasýna çalýþacaðýný söyledi... -Sen de inandýn öyle mi? -Tabii.. -Partizanlýk, adam kayýrmacýlýk, krediler, destekler falan hükümetlerin iþidir... Cumhurbaþkanlýðý denen o makamýn deðil... Bunu da mý bilmiyorsun? -Biliyorum... -Madem biliyorsun olmayacak duaya amin demek deðil mi bu? -Sen bilin, ben bilirim, ama köydeki kýrdaki Ahmet Dayý, Hasan Usta bilmez ya... Kalay SEÇÝME DOÐRU... TDP KARARINI GÝZLÝ TUTUYOR Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), 18 Nisan'da yapýlacak Cumhurbaþkanlýðý seçiminde takýnacaðý tavrý önceki akþamki parti meclisi toplantýsýnda belirledi ancak kamuoyuna açýklamayý sonraya býraktý. TAK muhabirinin sorularýný yanýtlayan TDP Genel Sekreteri Esat Varoðlu, önceki gece yarýsýna kadar süren uzun bir toplantý yaparak, mevcut adaylarý, olabilecekleri ve partinin takýnacaðý tavrý uzun uzadýya ve çok düzeyli þekilde deðerlendirdiklerini KTOEÖS DÝPKARPAZ'DA GREV YAPTI Kýbrýs Türk Orta Eðitim Öðretmenler Sendikasý (KTOEÖS), "idari kadronun bulunmadýðý ve hijyen koþullarýnýn saðlanamadýðý" gerekçesiyle Dipkarpaz'daki Recep Tayyip Erdoðan Ortaokulu'nda saatleri arasýnda uyarý grevi yaptý. KTOEÖS Baþkaný Adnan Eraslan grevle ilgili olarak yaptýðý açýklamada, Recep Tayyip Erdoðan Ortaokulu'nda, müdür, müdür muavini ile sekreter bulunmadýðýný, 5 hademenin iþten durdurulmasý nedeniyle okulda gereken temizliðin yapýlamadýðýný, uygun hijyen koþullarýnýn saðlanamadýðýný ileri sürdü. Okulun ihtiyaçlarýnýn derhal giderilmesini yetkililerden talep eden Eraslan, eksikliklerin giderilmemesi durumunda Recep Tayyip Erdoðan Ortaokulu'nda süresiz greve gideceklerini belirtti. Eraslan, iþten durdurulan 5 hademeden birinin tekrar iþe çaðrýldýðý haberini HAVA-SEN: Hiçbir fatura ortada kalmaz Hava-Sen üyeleri, çalýþanlarýn haklarýyla ilgili alýnan kararlarý protesto etmek amacýyla KTHY binasý önünde toplanarak eylem yaptý. Baþbakanlýk önünde eylem yapmak üzere saat 10.00'da toplanmaya baþlayan Hava-Sen üyeleri, Bakanlar kurulunun dün saat 15.00'e ertelenmesi üzerine eylemlerine KTHY önünde devam etti. Ellerinde, "Hiçbir fatura ortada kalmaz TDP'NÝN KARARSIZLIÐI ÞIK DURMUYOR BÝR KERE TDP neyin kararýný veremiyor, bu kararsýzlýk neyin kararsýzlýðý, anlamak mümkün deðil. TDP farklý olduðunu iddia eden bir siyasi parti olarak, neden cumhurbaþkanlýðý seçimlerinde kendi adayýný çýkarmadý, bunu da anlamak mümkün deðil. TDP, Derviþ Eroðlu'na veya Mehmet Ali Talat'a destek verdiði takdirde, hiçbir farký olmadýðýný kanýtlayacak sadece. Hem koskoca partide cumhurbaþkanlýðýna aday olabilecek adam mý yok? Adam yoksa kadýn da mý yok? TDP'nin bu kararsýzlýðý hiç de fotojenik görünmüyor dýþardan bakýldýðýnda. söyledi. Varoðlu, alýnan kararýn açýklanmasý için Merkez Yönetim Kurulu'na, uygun zamanda ve uygun zeminde basýn toplantýsý düzenleme yetkisi verildiðini ifade etti. Varoðlu, zamanýn aday baþvurularýnýn yapýlacaðý cuma gününden önce mi, sonra mý olacaðý sorusuna karþýlýk "Genel baþkanýmýzla MYK deðerlendiriyor" demekle yetindi; kararýn içeriðiyle ilgili sorulara ise yanýt veremeyeceðini belirtti. aldýklarýný belirterek, diðer 4 hademenin de iþlerine geri dönmesi gerektiðini kaydetti. Recep Tayyip Erdoðan Ortaokulu Okul Aile Birliði Üyesi Maþallah Erkan da, okulda hademe bulunmadýðý için gerekli temizliðin yapýlamadýðýný ve çocuklarýn saðlýksýz ortamda ders yaptýklarýný iddia etti. Gereken saðlýk koþullarýnýn saðlanmamasý durumunda çocuklarýný okula göndermeyeceklerini ifade eden Erkan, sorunlarýn giderilmesi için okul aile birliði olarak imza kampanyasý baþlattýklarýný ve yaklaþýk 150 imza toplandýðýný da sözlerine ekledi. GREVE DEVAM KTOEÖS, dün baþlattýðý uyarý grevini bugün de sürdüreceðini açýkladý. KTOEÖS Baþkaný Adnan Eraslan yazýlý açýklamasýnda, bugünkü grevin saatleri arasýnda yapýlacaðýný duyurdu. birgün mutlaka biri öder", "Grevi Yasakla, Maaþý kes, Ýþten At yaðma yok" sloganlarýný içeren pankartlar taþýyan eylemciler, düdük çalarak protestoda bulundular. Hava-Sen üyesi çalýþanlarýn eylemine muhalefet partilerinin yetkilileri de destek verdi. Hava-Sen üyelerinin saat gibi baþbakanlýða yürüyerek orada açýklama yapmasý bekleniyor. Kalaycý Sessizliðin Sesi Mehmet Levent "ÇÖZÜMCÜ ADAY" Bir zamanlar Kýbrýs adasýnda birilerinin KKTC adýný taktýðý bir bölge varmýþ. Bu bölgedeki insanlar, yýllardýr dünyanýn bütün kapýlarý kendilerine kapalý olarak yaþarmýþ. Bu özelliðinden dolayý bölgeye mandra diyenlerin sayýsý hatýrý sayýlýr derecede çokmuþ. Buna raðmen bu KKTC'de demokrasi bile varmýþ! Üstelik bu demokrasi çok iyi iþleyen bir demokrasiymiþ! O kadar iyi iþliyormuþ ki bir zamanlar kimileri bu demokrasiye, "full kebap demokrasi" adýný bile takmýþlarmýþ... Nasýl?.. Daha baþýndan sýkýldýnýz deðil mi bu masaldan? Haklýsýnýz... Ben de anlatmaktan sýkýldým zaten. Yedi baþlý ejderha ya da dev anasý bile daha inandýrýcý gelir bana. Yoksa baþtanbaþa acayip yalanlarla dolu bir masalýn sýkýcý olduðunu ben de bilmez miyim?! Eroðlu 19 Nisan seçimlerinden sonra baþbakan olduðu zaman Ankara'ya yaptýðý ilk ziyarette, KKTC'de "örnek bir demokrasi" olduðunu söylemiþti Erdoðan. Þimdi cumhurbaþkanlýðý seçimleri yaklaþýrken, "örnek demokrasimizi" dillerine doladýlar yine... Dünya burayý Türkiye'nin bir alt yönetimi olarak görüyor ve burada meydana gelen her olaydan ve her uygulamadan Türkiye'yi sorumlu tutuyor ya... Güya bunun böyle olmadýðýný kanýtlayacaklar! Egemen Baðýþ hiç esirgemeden baðýþlýyor meselâ... "KKTC'de çok iyi iþleyen bir demokrasi var." (!) Ardýndan Davutoðlu alýyor ve o da seçimlerin buradaki güçlü demokratik yapý içinde gerçekleþtirileceðini söylüyor! Bütün dertleri güya bu iþe karýþmayacaklarýný göstermek. Oysa "ayinesi iþtir kiþinin lâfa bakýlmaz"... Bir yandan KKTC'de çok iyi iþleyen bir demokrasi olduðunu ve seçimlerimize müdahale etmelerinin sözkonusu olmadýðýný yaymaya çalýþýrken... Bir yandan da bugüne kadarki tüm KKTC seçimlerine yaptýklarý müdahalelerde kýrdýklarý rekorlarýn hepsini de þimdi egale etmiþ oluyorlar! Türkiye ilk kez bu kadar açýktan, hiçbir gizlisi saklýsý olmadan müdahale etmektedir cumhurbaþkanlýðý seçimine. Kesinleþmiþ adaylar da, muhtemel adaylar da sýra ile Türkiye'ye çaðrýldýlar önce... Gittiler geldiler... Sonra gene gittiler geldiler... Ve en sonunda "kullumaka" tümü birden çaðrýldýlar! Þimdi hepsi orada, kalem odasýnda! Son talimatlarý veriyor Ankara... Son "tavsiyeler", son "nasihatler", son rötuþlar yapýlýyor! KKTC'nin "çok iyi iþleyen demokrasisinin" anasýný böyle satýyorlar iþte! Bizim buradaki "çözümcü" örgütlerimiz ise, bu çirkin aþaðýlanma karþýsýnda aðýzlarýný açýp tek kelime etmiyorlar! Yaptýklarý tek þey, "Çözümcü adayý destekleyeceðiz" demek. Sanki ortada çözümcü bir aday varmýþ gibi. Sanki bu yarýþ, kimin Ankara'nýn kuklasý olacaðý yarýþý deðilmiþ gibi. Sanki Ankara'nýn onayý olmadan herhangi bir anlaþmanýn altýna imza atmalarý mümkünmüþ gibi. Çözümcü adaya destek vereceklermiþ! Verin bakalým... Beþ yýl önce de vermiþtiniz! Bu gidiþle nice beþ yýllara deseniz kýyamet mi kopar?! Nasýl olsa battý balýk yan gider! Beþ yýlcýðýn lâfý mý olur koskoca Kýbrýs sorununun çözümü için?

2. Orams. Eylemciler yargýç huzurunda 19 kiþi mahkemeye sýðmadý

2. Orams. Eylemciler yargýç huzurunda 19 kiþi mahkemeye sýðmadý Çakýcý'ya göre, TDP'nin %7'lik oyu adaylar arasýndaki %5'lik farký kapatacakmýþ... Gördünüz mü, kiminin kýsmetine koltuk kapmak, kiminin kýsmetine de köprü olmak düþer bu dünyada! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 21 Nisan 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3408 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DARKOT ÝLE BÝGE ALTIOK'UN

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 21 Nisan 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3408 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DARKOT ÝLE BÝGE ALTIOK'UN Basýna belge sýzdýran Ýhtiyat Sandýðý çalýþanlarýna çok öfkelenen Özay Andýç, "Çalýþanlarýn da yedi garnýný" demiþ... Çalýþanlarý hemen korumaya alýn' 'Garýnlar' saðlam kalsýn! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3597 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3597 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Maliye Bakaný Ersin Tatar'a göre, bu ayki maaþ ödemelerinde bir sýkýntý yokmuþ, ama yine de durum birkaç günde belli olacakmýþ! Nostradamus tam tarih vermedi galiba! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Ekim 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3231 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ATLASINLAR FERÝBOTA GELSÝNLER...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Ekim 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3231 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ATLASINLAR FERÝBOTA GELSÝNLER... Ahmet Uzun'a göre, hakkýnda ortaya atýlan iddialar CTP'yi yýpratmak içinmiþ... Ýlahi Ahmet Bey, kendi kendini hurdaya çevirmiþ olan bir aracýn yýpranacak daha nesi var? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Nisan 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3410 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT "DAVA DANIÞILARAK

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Nisan 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3410 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DAVA DANIÞILARAK Maþallah, dün herkes çocuklara devretmiþ koltucuðunu... Çocuklar o koltuklara çok yakýþtý doðrusu... Ýnternetteki oyunlardan çok daha neþeli hükümetçilik oyunu! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Nisan

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Eylül 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3570 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Penaltý yasaklansýn MAYMUNLARIN EMPATÝ

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Eylül 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3570 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Penaltý yasaklansýn MAYMUNLARIN EMPATÝ Nazým Çavuþoðlu'nun açýklamalarýna göre, þu anda 7 bin 500 kiþinin vatandaþlýk hakký varmýþ. Bundan sonra her iki yýlda bir 2 bin 500, 2014'ten sonra da 5'er bin kiþinin hakký olacak. Gerisini siz hesaplayýn!

Detaylı

Polise ceza yok. Toplumumuzdaki polis terörüne dur demek için geç kalýndý... Açý senerlevent@yahoo.com

Polise ceza yok. Toplumumuzdaki polis terörüne dur demek için geç kalýndý... Açý senerlevent@yahoo.com Tören alanýndaki tutuklama ve polis þiddeti sýrasýnda þeref tribününde oturan Mustafa Akýncý olsa müdahale eder ve töreni de terkederdi mutlaka. Generale yaptýðýný yapardý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 18 Mayýs 2010 Salý YIL: 9 SAYI: 3071 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BOZAN YAYALAR.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 18 Mayýs 2010 Salý YIL: 9 SAYI: 3071 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BOZAN YAYALAR. Zorlu bir hükümet isterdiniz deðil mi? Alýn size iþte Zorlu bir hükümet! Töresi de cabasý... Eðer sigarayý býrakýrsanýz Ýstanbul'dan gümrüksüz puro da getirir ayaðýnýza! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Temmuz 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3494 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TEMMUZ ÝMAMI DA ÇILDIRTTI...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Temmuz 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3494 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TEMMUZ ÝMAMI DA ÇILDIRTTI... UBP Genel Sekreteri Ertuðrul Hasipoðlu'na göre TDP Genel Baþkaný Mehmet Çakýcý 'politikacý' deðilmiþ. Ya siz nesiniz Ertuðrul Bey? Politikacý mýsýnýz, yoksa politik acý mý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

KTÖS ten Tayyip Erdoðan a tarihi yanýt

KTÖS ten Tayyip Erdoðan a tarihi yanýt Tunus halký baþardý ve 'Yasemin Devrimi' yaptý. Turuncu devrimler tarihe karýþtý. Yasemin kokusunu siz de duyuyorsunuz deðil mi? Sýrada bizim Yasemin Devrimi! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Ocak 2011

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Kasým 2010 Cumartesi YIL: 9 SAYI: 3257 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT RUM KUYUYA.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Kasým 2010 Cumartesi YIL: 9 SAYI: 3257 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT RUM KUYUYA. New York'taki üçlü görüþmeden ne anladýnýz siz? Biz bir þey anlamadýk. Her iki taraf da memnunmuþ üstelik bu görüþmeden. BM Genel Sekreteri Nasreddin Hoca'yý da geçti anlaþýlan! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Aðustos 2014 Çarþamba YIL: 13 SAYI: 4621 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Aðustos 2014 Çarþamba YIL: 13 SAYI: 4621 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Hiçbir özel kurum devletin üstünde olamaz mý dediniz? O halde devletin neden YDÜ Hastanesi gibi bir hastanesi yok? Ya devletin Suat Bey'in uçaðý gibi bir uçaðý var mý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Eylül 2011 Çarþamba YIL: 10 SAYI: 3568 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Anlayan beri gelsin YOLCUDUR

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Eylül 2011 Çarþamba YIL: 10 SAYI: 3568 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Anlayan beri gelsin YOLCUDUR Tam bir Baðýþ akýnýna uðradýk dün... Ve bol bol Baðýþ topladýk! Egemenlik onun, Baðýþ bizim oldu! Düzenlenecek yeni kermeste sergilenecek hepsi de... Besleme çantasý 5 TL... ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Aralýk 2010 Cuma YIL: 10 SAYI: 3284 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BARDAK TAÞMA NOKTASINA.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Aralýk 2010 Cuma YIL: 10 SAYI: 3284 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BARDAK TAÞMA NOKTASINA. Kimsenin tam olarak bilmediði nüfusumuz hakkýnda bir rakam daha ortaya atýldý. Hem de Baþbakan Ýrsen Küçük tarafýndan... 600 bin!.. Yok mu artýran? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Aralýk 2010 Cuma YIL:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mart 2010 Cuma YIL: 9 SAYI: 3018 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TALAT'A

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mart 2010 Cuma YIL: 9 SAYI: 3018 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TALAT'A Mehmet Ali Talat seçim için halktan maddi katký bekliyor. Gazetelere ilan da vermiþ. Banka ve hesap numaralarý... Colony aslanlarý bu kez ellerini cebe atmadýlar mý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mart

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 4 Aralýk 2012 Salý YIL: 11 SAYI: 3998 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DÜNYANIN BATMASINI BEKLERKEN

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 4 Aralýk 2012 Salý YIL: 11 SAYI: 3998 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DÜNYANIN BATMASINI BEKLERKEN "Herþeyi Türkiye yapar" diyenler yanlýþ yoldaymýþ Talat'a göre... Yeni ekonomik program bugün imzalanýyor Ankara'da... "Herþeyi Türkiye yapmaz" diyenlere helal olsun! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 4 Aralýk

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 1 Ekim 2010 Cuma YIL: 9 SAYI: 3207 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SALLAMIYORSA.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 1 Ekim 2010 Cuma YIL: 9 SAYI: 3207 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SALLAMIYORSA. Lefkoþa'nýn göbeðindeki tarihi Saray Otel de elden gitti... Sezars Ltd.'e kiralandý 30 yýllýðýna! Sezar'ýn hakký Sezar'a... Saray Otel de Sezar'a! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 1 Ekim 2010 Cuma YIL: 9

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 1 Þubat 2012 Çarþamba YIL: 11 SAYI: 3692 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT OLAN... Ali Osman

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 1 Þubat 2012 Çarþamba YIL: 11 SAYI: 3692 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT OLAN... Ali Osman "Çatýr çatýr iktidara yürüyoruz" diyen Mehmet Çakýcý'ya bir 'Afrika' okuru soruyor: Bu memlekette iktidar mý var? Ýktidarsýzlýktan muzdarip olan bu yerde hangi yol iktidara çýkar? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

Bir usulsüz ihale daha

Bir usulsüz ihale daha Ýrsen Küçük dünkü UBP Parti Meclisi nde çok hassas bir noktaya parmak bastý... Makamlar babamýzdan kalmadý dedi. Haklý... Bu miras her zaman babadan kalmaz, amcadan da kalýr! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

BANDABULÝYA. Dolgun Dalgýçoðlu

BANDABULÝYA. Dolgun Dalgýçoðlu Lefkoþa Kaza Mahkemesi'nin Kýdemli Ceza Yargýcý Fügen Ulutekin Maðusa'ya atandý. Lapta'da ikamet eden yargýcýmýz için uzayan yolun daha çekici olduðunu mu düþündüler? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 13 Mayýs 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3066 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ANNEM VE BEN

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 13 Mayýs 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3066 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ANNEM VE BEN Derviþ Eroðlu üç saatte birçok konuyu görüþmüþ Erdoðan'la. KKTC'nin 'kendine has' ekonomik sorunlarýný enine boyuna tartýþmýþlar. Tak fiþi bitir iþi derler iþte buna! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 13

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 19 Aralýk 2012 Çarþamba YIL: 12 SAYI: 4013 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT GEL...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 19 Aralýk 2012 Çarþamba YIL: 12 SAYI: 4013 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT GEL... 21 Aralýk'ta dünyanýn gerçekten batacaðýna ciddi ciddi inananlar var. Herkes bir tek Þirince'nin batmayacaðýný sanýyor, ama yanýlýyor... Batmayacak bir yer varsa, o da KKTC! Güney için garanti veremeyiz!

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 8 Haziran 2010 Salý YIL: 9 SAYI: 3092 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT OMUZUNA BASACAK? MUAMELE.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 8 Haziran 2010 Salý YIL: 9 SAYI: 3092 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT OMUZUNA BASACAK? MUAMELE. Sulara gömülüp batan KTHY deðil, KKTC'dir aslýnda... Altý uçaðý olan bir havayolu þirketini yönetemeyenler devlet yönetmesini mi bilir? Karada emekleyenler hiç havada mý uçar? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Mayýs 2010 Pazar YIL: 9 SAYI: 3076 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KALKMAYAN AYVAYI YEDÝ...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Mayýs 2010 Pazar YIL: 9 SAYI: 3076 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KALKMAYAN AYVAYI YEDÝ... Ýrsen Küçük, "Türkiye AK Parti hükümetiyle ekonomi ve dýþ politikada atýlým yaptý" diyor. Bunu muhalefetteyken söylemiþ olsa, ancak o zaman bir anlamý olurdu! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Mayýs 2010

Detaylı

Gülü seven dikenine katlanýr

Gülü seven dikenine katlanýr Dün akþamki yemekte Eroðlu ile Hristofyas'a Downer Avustralya þarabý ikram etmiþ. Ancak kanguru koymamýþ masaya... Yazýk! Anasý ile yavrusu tam da bu masaya göreydi! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mayýs

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 22 Eylül 2010 Çarþamba YIL: 9 SAYI: 3198 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BABALAR VARSA VARDIR...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 22 Eylül 2010 Çarþamba YIL: 9 SAYI: 3198 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BABALAR VARSA VARDIR... Bakýn ne diyor Çangar: "Hiçbir bankada kendi adýma tek kuruþluk bir hesabým yok. Ailemin adýna dahi hesabýmýz yok." Gördünüz mü, nasýl günahýna girdiniz Çangar'ýn? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 22 Eylül

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Ekim 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3953 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DÜNYAYI DÜRBÜNDEN SEYREDERLER

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Ekim 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3953 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DÜNYAYI DÜRBÜNDEN SEYREDERLER Ahmet Kaptan'a bakýlýrsa, ülke bir ateþ topu içindeymiþ... Top yuvarlak... Yuvarlanýyor da yuvarlanýyor... Alevlenmeyen ocak yok! En iyisi topu taca atýn siz de! Bu topla oynayamaz Messi bile! ÝCAZETSÝZ

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Haziran 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3813 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Haziran 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3813 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Haberiniz var mý? Türkiye'de mahkeme baz istasyonlarýnýn þehir dýþýna taþýnmasýný onayladý... Uzun vadede insan saðlýðýna zarar verdiði kabul edildi... Bizdekileri ne yapalým þimdi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Eylül 2012 Perþembe YIL: 11 SAYI: 3930 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÇOCUKLARIN EMÝRERLÝÐÝ...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Eylül 2012 Perþembe YIL: 11 SAYI: 3930 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÇOCUKLARIN EMÝRERLÝÐÝ... 'Sahte belge' olayýný kýsa sürede aydýnlattýðý için Ýrsen Küçük polise teþekkür etti. Biz teþekkür heveslisi falan deðiliz... Ama herþeyden önce 'Afrika'ya teþekkür etmesi gerekmez miydi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

Küçük'ü CTP kurtardý

Küçük'ü CTP kurtardý Ankara'dan gelen talimat üzerine CTP ortak mutabakata attýðý imzayý da çiðnedi... Bir de yönetime gelirlerse, Ankara'ya baðlýlýklarýnýn o zaman nasýl olacaðýný düþünün... ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı