Karpaz Cimbomun Girne Trabzon un

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Karpaz Cimbomun Girne Trabzon un"

Transkript

1 Sokaklara dökülmüþler buldozerlerle... Ýhaleler Ankara'da açýlamazmýþ! Neden! Et ve týrnak gibi deðil miyiz? Yoksa Kýbrýslý Türk olduðunuzu siz de mi hatýrladýnýz sonunda? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 11 Mart 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3003 FÝYATI: 1,50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý BÖLÜCÜLER l 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar FELAKET PSÝKOLOJÝSÝ Elvan Levent SAKIN BÝLMÝYORUZ DEMEYÝN Aydýn Hikmet BÝR ÜFLEMEYLE TAMAM... Dolgun Dalgýçoðlu "ÇÖZÜMCÜ ADAY" Mehmet Levent CLÝNTON EKMEÐE YAÐ SÜRDÜ Erdoðan Baybars Yaðma Yanni nin böreði... Kuzey Kýbrýs ý yaðmalamaya devam! Karpaz Cimbomun Girne Trabzon un Kuzey Kýbrýs topraklarý þimdi de burada bir maç bile yapamayan Türkiye spor kulüplerine peþkeþ çekilmeye baþlandý... Galatasaray a Karpaz da denize sýfýr 150 dönümlük arazi tahsis edildi... Trabzonspor a ise Girne de 5 yýldýzlý bir tesis tahsisi yapýldý... n Tahsisi doðrulayan Hüseyin Özgürgün, talebin Galatasaray dan geldiðini söyledi ve protokolün seçimden sonra imzalanacaðýný açýkladý... n Özgürgün: Seçim yasaklarý nedeniyle protokolü imzalayamadýk. 18 Nisan günü yasaklar bittiðinde, Galatasaray Kulübü Baþkaný ný KKTC ye davet edip resmi protokolü imzalayacaðýz... n Trabzonspor a Girne de bir otel ve kamp için tahsis edilen arazi ile ilgili protokol da seçimden sonra imzalanacak... Projenin bu yýl içinde hayata geçirilmesi bekleniyor... l 19. sayfada Flaþ... Flaþ... Flaþ... Flaþ... Flaþ... Flaþ... Flaþ... Flaþ... Flaþ... Türkiye nin deðil, Kýbrýslýtürklerin adayý Yasemin in adayý Zeki Beþiktepeli n Kýbrýslý Türkleri alternatifsiz býrakmamaya karar veren Yasemin Hareketi Zeki Beþiktepeli yi aday gösterdi... n 19. sayfada Gül den onay aldý, aday oluyor n Tahsin Ertuðruloðlu son kararýný vermek için Abdullah Gül e gitti... Gül ün Aday ol dediði ve Ertuðruloðlu nun da bugün bunu açýklayacaðý belirtiliyor... n 19. sayfada DP cephesi Talat a destek yok n Serdar Denktaþ dün akþamki parti meclisi toplantýsýnda Mehmet Ali Talat'ý desteklemeyeceklerini söyledi. Son kararý MYK verecek n 19. sayfada Gizli tutuluyor TDP Talat ý destekleyecek n 19. sayfada Talat ABD ye gitmiyor n Ankara dan dönen Talat, Clinton un davetine icabet etmeyeceðini söyledi... n 19. sayfada Býçak kemiðe dayanýnca... Et týrnaktan ayrýlýr n Kara günler baþlayýnca inþaat müteahhitleri de ayaklandý... Ýhalelerin Lefkoþa da deðil, Ankara da açýlmasýna itirazlarý var... Sustukça, sonunda sýra onlara da geldi... n 3. sayfada Arif H.Tahsin yazýyor: "Anahtaru bizdedur!" Sýký tutalým n 2. sayfada

2 HAVADAKÝ TOZ ZERRECÝKLERÝ CUMARTESÝYE KADAR ETKÝLÝ Güneyli hava akýmlarýnýn Kuzey Afrika üzerinden taþýdýðý ve bir süredir hayatý zorlaþtýran toz zerreciklerinin cumartesi gününe kadar etkili olmasý bekleniyor. Meteoroloji Dairesi'nin raporuna göre Mart tarihlerinde hava genellikle ýlýk, son günler ise serin olacak. Yarýn sabah sis beklendiði belirtilen rapora göre diðer günler parçalý bulutlu veya parçalý çok bulutlu geçecek. 17 Mart Çarþamba günü yer yer hafif saðanak yaðmur bekleniyor. Hava sýcaklýðý yarýn derece; diðer günler derece; periyodun son günlerinde ise derece dolaylarýnda seyredecek. Rüzgar, orta kuvvette, periyodun son günlerinde kuvvetli esecek. Meteoroloji Dairesi raporunda güneyli hava akýmlarýnýn Kuzey Afrika üzerinden taþýdýðý toz zerreciklerinin, 13 Mart Cumartesi gününe kadar bölgede etkili olmasýnýn beklendiði uyarýsý da yapýldý. GÝRNE'DE YATTAN BÝLGÝSAYAR VE MUHTELÝF EÞYALAR ÇALINDI Girne'de yat limanýnda baðlý bulunan ve ikametgah olarak kullanýlan bir yatýn penceresi açýlarak içeriye girildi ve bir adet dizüstü bilgisayar ve aksamlarý ile dört adet parfüm, ve bir adet el feneri çalýndý. Polisten yapýlan açýklamaya göre, Gürdal Mehmetçik'e ait "Blue Dolphin" isimli yattan geçtiðimiz gün yapýlan hýrsýzlýkla ilgili soruþturma devam ediyor. MAÐUSA'DAKÝ EV HIRSIZI 3 ZANLININ BAÞKA SUÇLAR DA ORTAYA ÇIKTI Gazimaðusa bölgesinde Þubat ve Mart aylarýnda meydana gelen birçok ev açma ve hýrsýzlýk meselelerinde zanlý olarak görülüp tutuklanan A.K (E-28), Y.K (E-22) ve H.A'nýn (E- 18) yapýlan ileri sorgulamalarýnda bölgede bir çok ev açma ve hýrsýzlýk olayýna daha karýþtýklarý öðrenildi. Polis'ten yapýlan açýklamaya göre, ileri soruþturmalarýnda zanlýlarýn, Saðlýk Bakanlýðýna baðlý Maraþ Semt Polikliniði içerisinden 90 TL bozuk para; Gazimaðusa'da, faaliyet gösteren "Meleðim Cafe Restoran" içerisinden bir adet diz üstü bilgisayar, bir adet dijital kamera ve bir adet cep telefonu; Gazimaðsa'da "Yusuf Çocuk Ltd" isimli iþ yeri içerisinden bir adet cep telefonu; Yeniboðaziçi'nde "Salamino Restoran" içerisinden toplam altý kasa çeþitli markalarda alkollü içki, bir adet CD çalar, bir adet CD ve kaset çalar müzik seti, bir adet ölçüm cihazý; Gazimaðusa'da Ýlyas Yýlmaz'ýn ikametgahýndan bir adet dizüstü bilgisayar ve bir adet DVD çalar; Gazimaðusa'da Altemur Ticaret'e ait KB 028 plakalý araç içerisinden 48 paket ýslak mendil, 15 kutu çakmak, 96 adet makyaj temizleme mendili, 48 kutu enerji içeceði; Gazimaðusa'da, Gülsüm Çerçioðlu'na ait DL 286 plakalý araç içerisinden 2 adet tava; Gazimaðusa'da Shanu Wale Thankgod ve Solomon Chiza Nnaizu'ya ait ikametgah içerisinden iki adet diz üstü bilgisayar, bir adet cep telefonu, bir muhtelif ziynet eþyalarý; Ýskele Belediyesi'ne ait halk plajýnda bulunan yazlýk gazino içerisinden bir adet müzik seti ve iki adet hoparlörü çaldýklarý tespit edildi. Polis, soruþturmanýn sürdüðünü bildirdi. Olaylar ve Gerçekler Arif Hasan Tahsin Bu haberi herhalde 9 Mart 2010 Salý günü Afrika gazetesinde siz de okudunuz. Ama gözden kaçmýþ olabilir. Onun için bir kez de bu sütuna aktarmakta yarar gördüm. Biz neyin peþindeyiz, dünya neyin peþinde somut olarak görelim. Haber aynen þöyle: "Maldivler yüzen adalara taþýnýyor." Küresel ýsýnma yüzünden tamamen sulara gömülme tehlikesi ile karþý karþýya olan Hint Okyanusu takýmadasý Maldivler, son teknoloji ile yapýlan "yýldýz" þeklindeki yapay adalara taþýnacak. Deniz seviyesinin yaklaþýk iki mere yükselmesi ile sular altýnda kalmasý beklenen Maldivler'de hükümet çýkýþ yolunu buldu. Hükümet turizm cenneti ülkelerine yakýn seçilmiþ bölgede yeni adalar inþa edilmesine karar verdi. Taþýnma projesi kapsamýnda Hollanda firmasý Dockland/Dutch Watervalley ile anlaþma imzalandý. Mimar Koen Olthius çizdiði projede adalar yýldýz þeklinde tasarlandý. Ortasýnda havuz olan yüzen adalarda apartmanlar, alýþveriþ merkezleri, kongre salonlarý, hatta golf sahalarý bile var. Küresel ýsýnmaya kurban giden Maldivlilerin yeni adasý ayrýca tamamen "çevreci" olacak. Sular yükselmeye baþlayýnca, taþýnma iþlemi de baþlayacak. Bu haberi yorumlamaya gerek var mý? Bir onlara bakalým, bir da bize ve utanalým. Utanacak yüzümüz varsa tabii Kýbrýslýlar olarak. Ne düþündük biz Kýbrýslýlar küresel ýsýnma ile ilgili olarak Kýbrýs'ýmýz için? Sular yükselince biz ne yapacayýk? Varýsa da yoðusa da Kýbrýs meselesi... Þu þöyle dediydi, bu böyle dediydi... Dedi da ne oldu? 50 senedir ayný adada yaþayamýyoruz. "Amerika þöyle" dese, "Ýngiliz böyle" dese bu mesele iki daggada çözülecek. Biz Kýbrýslýlar neden anlaþamýyoruz. Aklýmýzý kiraya mý verdik? Sular küresel ýsýnma nedeniyle "ANAHTARU BÝZDEDUR!" SIKI TUTALIM yükselmeye baþlayýnca biz Kýbrýslýlar ne yapacaðýz? Garantileri tartýþmaya devam ederiz herhalde. Ve egemenlik paylaþýmýný vesaire... Dünya neyin peþinde, biz neyin peþindeyiz? Yýktýk, aðacýný kestik, ormanýný yaktýk, daðlarýný delik deþik ettik, kum, çakýl yaptýk, sattýk, satarýz. Onlarýn mühendisleri ada yaparken, bizim mühendislerimiz dere yataklarýna proje çizer... Mimar Mühendis Odalarý da izin verir. Belediyeleri de, kaymakamlýklarý da, iþgal güçleri da, yapýlan kötülüðün farkýnda bile deðiller. Tüm diðer Osmanlý toplumlarý gibi cehalet tahsili gördük çünkü... Geçende bir anketin sonuçlarý yayýnlandý dünyada... Dünya neyin peþinde, biz neyin peþindeyiz? Yýktýk, aðacýný kestik, ormanýný yaktýk, daðlarýný delik deþik ettik, kum, çakýl yaptýk, sattýk, satarýz. Onlarýn mühendisleri ada yaparken, bizim mühendislerimiz dere yataklarýna proje çizer... Konu, okuduðunu anlamayan milletler sýralamasý... Netice: Özellikle teknik meselelerde okuduðunu anlamayanlar sýralamasýnda Türkler birinci geldi. Irza tecavüzde Türkler birinciliði Yunanlýlara kaptýrdý. Bu alanda Türkler ikincilikle yetinmek durumunda kaldý. Kýbrýslýlar olarak adamýza karþý duyarsýzlýðýmýzý, geleceði ile hiç ilglenmediðimizi gördükçe aklýma þu fýkra gelir: Laz'ýn birisi gemiye binmiþ bir yerlere gidecek. Yolda fýrtýna çýkýnca bir dalga gelip valizini alýp gider. Valiz denizde yüzmeðe baþlayýnca Laz kemençesine sarýlmýþ ve, "Anahtaru bendedur, anahtaru bendedur" diye bir türkü tutturmuþ... Bizim, Kýbrýslýlarýn iþi de böyle... Kýbrýs elden gitti, gidiyor ama, "Anahtaru bizdedur"... Ada gitti, elde kaldý anahtar... Sýký tutalým! Çiziktirdi Þener LEVENT Açý BÖLÜCÜLER Düpedüz 'bölücülük'derler buna iþte... Bal gibi de 'bölücülük'... Sokaklara taþmýþ... Ýnletiyor yeri göðü... Trafik durmuþ... Hayat da durmuþ... Ne oluyoruz bre efendiler? Derdiniz ne? Ýhaleler Lefkoþa'da deðil de, Ankara'da mý açýlýyor? E, ne var bunda? Ayrýmýz gayrýmýz mý var? Ha Ankara'da, ha Lefkoþa'da... Ne farkeder ki? Anavatanýmýzla çoktan bütünleþmedik mi? Et ve týrnak deðil miyiz? Her yerde... Her þeyde... Hep beraber de... Sýra ihalelere gelince mi kazan kaynar? Yakýþýr mý size bu? Yakýþýr mý ha? Ey betonlaþmamýzýn kahraman neferleri! Siz ki açýk alýnla çýktýnýz on yýlda her savaþtan... Siz ki beton aðlarla ördünüz yavruvataný dört baþtan... Oturun oturduðunuz yerde... Ve düþünün bir kere daha... Bölücülük deðil, birlik ve beraberlik zamaný þimdi... Nerdesin Vural Türkmen Bey nerde... Milli Konsey... Ulusal Platform... Emekli Astsubaylar... Ve bilumum Hataylýlar... Karadenizliler... Çukurovalýlar... Konyalýlar... Ses verin ses... Sessiz mi kalacaksýnýz bu bölücülüðe yoksa? Et ve týrnak gibiydik hani... Hani yoktu ayrýmýz gayrýmýz... Ne oluyoruz bre efendiler þimdi? Ha Ankara'da açýlmýþ bu ihale... Ha Lefkoþa'da... Ne çýkar sanki... O da Türk... Biz de Türk... Yýllardýr burada herkesin kafasýna vura vura, "Gelen de Türk, giden de Türk" demedik mi? Bizim iki bayraðýmýzdan biri Türk bayraðý deðil mi? Ankara'da "Ankara Gençlik Parký" varsa, bizde de evellallah "Ankara Çaðlayan Parký" var deðil mi? Recep Tayyip Erdoðan Ortaokulu... Yaþar Büyükanýt Sokaðý ve Evren Paþa Caddesi... Yurdumuz anavatan tüter baþtanbaþa... Zaten senin de bunlara hiçbir diyeceðin yok müteahhit kardeþ deðil mi? Ergenekonculara da yok, faili meçhullere de yok, Gönyeli'deki cephanelik araca da yok! Kýyamet yalnýz ihalelere gelince mi kopar? Et ve týrnak yalnýz bu meselede mi ayrýlýr birbirinden? Olmaz... Olamaaaz... Olabilemez... Bölücülüktür bu yaptýðýnýz, düpedüz bölücülük... Ses ver Hasan'ým... Maðusa'dan ses ver... Mücahit Komutanlarý ocaðýndan... Söyle onlara... Uyansýnlar... Malzeme vermesinler gavura... Þehitler ölmez, vatan bölünmez... Sen de hesap sor Yýlmaz Bey... TMT yeminini hatýrlat onlara... Bakalým hangi dýþ mihraklardan emir alýyorlar... Bakalým o dere yataklarýný hangi buldozerlerle doldurmuþlar... Anavatanýmýzdan bizi koparmak isteyenler kim? Þikayetçiyim... Maruzatým var... Davacýyým haberiniz olsun... Ceza Yasasý... Fasýl Türkiye'yle aramýzý açýyorlar! Nerdesin ey UHH nerde... Ne kadar susacaksýn Taner Bey daha... Ya milli þef? Hiç mi diyeceði yok bu bozgunculara? Hapisane yapacaklarmýþ bize... Onlar anavatanýmýzdan daha mý iyi bilir hapisane yapmayý... Bakýn ne güzel hapisane inþa etmiþ bize 74'ten beri... Gül gibi geçinip gidiyoruz iþte... Duvarlarý saðlam... Parkeleri cilalý... Býrak müteahhit kardeþ, býrak sen de artýk bölücülük yapmayý... Titre... Dön... Ve kendine gel... Ayýrma birbirinden... Et ve týrnaðý!

3 AFRÝKA dan mektup... KAÐITTAN KAPLAN Ne demiþtik? Kýbrýs sorununun bir türlü çözümlenemeyiþinden Türkiye'de asker sorumlu tutuluyordu bugüne kadar... Bundan sonra hükümet sorumlu tutulacak. Asker artýk "kaðýttan kaplan"... Ben söylemiyorum yalnýz bunu... Dünyada otoriter kabul edilen uzmanlar da öyle söylüyor. Amerikan "Newsweek" dergisi ne yazmýþ bakýn... "Türk ordusu kaðýttan kaplan" diyor. Yorumu da kýsaca þöyle: "Darbe planlayan karanlýk bir grup generalin gözaltýna alýnmasý adalet için, ordunun politikaya müdahale etmesinin sona ermesi, demokrasi için bir zafer olmalý. Daha çok demokrasi demek olmalý. Bir ülkeyi daha liberal ve daha Avrupa yanlýsý yapmalý. Ancak Türkiye'de siyasi mantýk böyle iþlemiyor. Paradoks þu ki, daha demokratik bir Türkiye anlamýna gelmiyor. Ýktidardaki AKP'nin gücüne son büyük engelin ortadan kalkmasýndan sonra Tayyip Erdoðan, daha islami bir Türkiye vizyonunu uygulamakta özgür olacak. Daha çok demokrasi, daha çok liberalizm anlamýna da gelmiyor." "Newsweek"e göre, Türkiye'de Erdoðan'ýn kuracaðý yeni düzenin ilk kurbaný Avrupa da olabilir. Neden? Erdoðan iktidara geldiði ilk günden beri AB üyeliðini askere karþý bir "kalkan" olarak kullanmýþ zaten... Ancak artýk buna ihtiyacý kalmamýþ þimdi... Ordu "kaðýttan bir kaplan" haline gelmiþ çünkü... Bu tehlike bertaraf edilmiþ... Böylelikle AB üyeliðine artýk eskisi gibi asýlmak gerekmiyor. Siz de farkýndasýnýz herhalde... Özellikle son zamanlarda TC yetkilileri AB üyeliðini küçümseyen bol bol demeçler verdiler... "AB üyeliði için Kýbrýs'ý feda etmeyiz" dediler... Gerçi bir kere de (yalnýz bir kere) "Kýbrýs için AB üyeliðini feda edemeyiz" lafý da çýkmýþ aðýzlarýndan... Ancak sanki bir yanlýþa düþmüþler gibi, daha sonra pek tekrarlamamýþlar bunu... Türkiye'de tablonun netleþmesinden sonra, Kýbrýs Rum politikalarýnýn temel tezleri de artýk yeni bir vizyona ihtiyaç duyuyor herhalde... Bugüne kadar durum neydi? Rum tarafý için en büyük koz Türkiye'nin AB üyeliðiydi... Türkiye'yi bu süreçte sýkýþtýrarak Kýbrýs'ta hedefe ulaþmak... Bu aþamadan sonra bunun pek bir önemi ve yaptýrým gücü kalmaz... Askeri darbe korkusundan kurtulan ve AB üyeliðini artýk eskisi gibi önemsemeyen Türkiye'yi geriletmez bu... Ýkincisi þu: Erdoðan pek çok Kýbrýslýrum için de bir umut olmuþtu... "Çözümsüzlük çözümdür" diyenlerden sonra geliþtirdiði "Çözümsüzlük çözüm deðildir" söylemi su serpmiþti gönüllere... Herkes onun Kýbrýs'ta çözüm ve barýþ istediðine, ancak ordunun buna engel olduðuna inanmýþtý... Bu kesimlere göre, asker engeli olmasa, Erdoðan Kýbrýs'ta iþi bitirirdi hemen... Bu inanýþ, çözümcü ve barýþçý Kýbrýslýtürk kesimleri arasýnda da çok yaygýn aslýnda... Ve galiba, hala da inanýyorlar buna... Bundan dolayý önümüzdeki seçimlerde hiç tereddüt etmeden Ankara'daki hükümetle birlikte hareket etmeye hazýr görünüyorlar... Talat'ýn yanýnda durduðuna inandýklarý Erdoðan'ýn yanýnda duruyor onlar da... Ve eskiden, seçimlerimize müdahale ediyor diye þikayetçi olduklarý Ankara'yý adeta müdahaleye davet ediyorlar þimdi... Talat'ý Eroðlu'nun elinden kurtarsýn diye... Ne yazýk geldiðimiz nokta iþte bu... Bakalým haklý çýkaracak mý onlar Erdoðan... ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE ÝNÞAAT MÜTEAHHÝTLERÝ ÝSYANLARDA Lefkoþa'da araçlý eylem Kýbrýs Türk Ýnþaat Müteahhitleri Birliði, hükümetten talepleriyle ilgili bir çalýþma yapýlmadýðý gerekçesiyle dün Lefkoþa'da araçlý eylem gerçekleþtirdi. Müteahhitler Birliði üyelerine ait iþ araçlarý çeþitli bölgelerden gelerek Küçükkaymaklý'dan þehre giriþ yaptý. Baþbakanlýk önüne gelen ve burada kontak kapatan iþ araçlarý trafiðin aksamasýna neden oldu. Çeþitli noktalara yerleþtirilen trafik polisleri trafiðin akýþýna yardýmcý olmaya çalýþtý. Öte yandan Yeniþehir'deki Vakýflar Bankasý önünden geçerken, eyleme katýlan iþ araçlarý arasýnda olan ve üzerinde greyder bulunan týrýn elektrik tellerine takýlmasý sonucu meydana gelen kazada elektrik direði kýrýlarak devrildi. Kaza trafiðin uzun süre aksamasýna ve bölgede elektrik kesintisine yol açtý. SONER YETKÝLÝ Araçlarýn Baþbakanlýk önüne gelmesinden bir süre sonra Ýnþaat Müteahhitler Birliði Baþkaný Soner Yetkili, basýna eylemin gerekçelerini içeren bir açýklama yaptý. Yetkili, Bakanlar Kurulu toplantýsý olduðu için eylemi bugün gerçekleþtirdiklerini ancak toplantýnýn öðleden sonra 15.00'e ertelendiðini öðrendiklerini, bu nedenle söz konusu saate kadar bekleyerek Baþbakan Derviþ Eroðlu'yla görüþme fýrsatý arayacaklarýný kaydetti. Konuþmasýnýn baþýnda sel felaketinden etkilenenlere geçmiþ olsun dileðinde bulunan Yetkili, bu tür felaketlerin yaþanmamasý için her katkýyý koymaya hazýr olduklarýný söyledi. Eylemde vatandaþa verdikleri rahatsýzlýktan dolayý özür dileyen Yetkili, amaçlarýnýn rahatsýzlýk vermek deðil sektörün önünü açmak olduðunu kaydetti. Yollara çýkmamak için çok çaba sarf ettiklerini belirten Yetkili, çözüm önerilerini bakanlarla görüþtüklerini, somut paketler hazýrlayarak sunduklarýný ancak tüm iyi niyetlerine raðmen sorunlarýna çözüm üretilemediðini, sektörün durma Foto: Mustafa Erkan noktasýna geldiðini söyledi. Çözüm üretemeyenlere seslerini duyurmak için toplandýklarýný belirten Yetkili, hükümet sorunlarýna çözüm üretene kadar eylemlerine devam edeceklerini belirtti. Yetkili amaçlarýnýn inþaat sektörünü ayaða kaldýrmak olduðunu kaydetti. Sorunlarýnýn çözülemeyecek sorunlar olmadýðýný ve sektörün ayaða kalmasýnýn, KKTC ekonomisinin ayaða kalkmasý anlamýna geldiðini savunan Yetkili, çözüm formüllerini hükümete verdiklerini dile getirdi. Kýbrýs Türk Ýnþaat Müteahhitleri Birliði Baþkaný Yetkili, taleplerini de sýraladý. Buna göre, Birliðin hükümetten talepleri þöyle: "Ülkenin saðlýklý büyümesi için hükümetin bir an önce ülke fiziki planýný çýkarmasý ve imar planlarýný hazýrlamasý; tapu devir harçlarý, stopaj ve KDV oranlarýnýn makul seviyelere çekilmesi; yurt dýþý kaynaklý ihalelerin KKTC'de açýlmasý; borçlarýn yeniden yapýlandýrýlmasý, düþük faizli ve uzun vadeli kredilerin saðlanmasý; 2010 bütçesinin gözden geçirilerek yeniden düzenlenmesi ve yatýrýma ayrýlan payýn artýrýlmasý; birlik yasasýndaki deðiþikliklerin yapýlmasý; Ýhale Tüzüðü ve Ýhale Yasasý konusunda birlik temsilcisinin de olduðu komite oluþturulmasý ve ivedi sonuç alýnmasý; emirnamelerdeki düzenlemelerde birliðin ve sivil toplum örgütlerinin de görüþlerinin alýnmasý; kat irtifa koçaný uygulamasý için ilgili yasanýn ivedilikle meclisten geçirilmesi; kira yasasýnýn güncelleþtirilmesi böylece yatýrým yapmayý düþünenlerin yaþayabileceði sýkýntýlarýn ortadan kaldýrýlmasý; mortgage yasasýnýn uluslararasý kriterlere uygun düzenlenmesi; inþaat ruhsatlarý ve nihai tasvip ile ilgili alýnan merkezileþtirme kararýnýn uygulanmasýnýn saðlanmasý; inþaat ruhsatý ve nihai tasvipte kayýtlý müteahhit þartý aranmasý; inþaatlarda yapý denetimi ve malzeme denetiminin yapýlmasý; Yapý Ýnþaatý ve Teknik Ýþler Müteahhitleri Kayýt ve Denetim Yasasý'nýn güncellenmesi; Lefkoþa Ýmar Planý'nýn dikey büyümelere olanak saðlayacak þekilde yeniden düzenlenmesi; Uzun Vadeli Konut Edindirme Yasa Tasarýsý'nýn yasallaþtýrýlmasý." ex istence Elvan Levent FELAKET PSÝKOLOJÝSÝ Newsweek Türkiye dergisinin geçen haftaki sayýsýnda, dünyadaki felaktler ve doðal afetlerle ilgili okuduðum yazý, genel olarak insan psikolojisinin bu tür durumlara karþý olan tutumundan bahsediyordu ki, bu beni oldukça düþündürdü doðrusu. Doðal afet, adý üzerinde meydana geldiði zaman, insan eliyle önüne geçilmesi veya önlenmesi inkansýz bir felaket olsa da, benim okuduklarýmdan çýkardýðým sonuç, temel nedenin rahatsýz edici boyutta insanoðlunun zaaflarýndan kaynaklandýðýydý. Bir tür süratli araba kullanma zaafý gibi birþey... Veya fastfood tüketmeye karþý duyulan zaaf gibi mesela... Ýnsanýn oldukça riskli bir eyleme kalkýþtýðý zaman bile, riski neredeyse hiç önemsememe durumu 'ten bu yana meydana gelen ve bilançosu en yüksek yirmi felaketin yarýsýndan çoðu 2001 yýlýndan sonra yaþanmýþ. Ve üstelik yapýlan araþtýrmalar, bundan sonra da bu felaketlerin baþýmýza çok daha sýk geleceðini gösteriyor. Haiti'deki depremin ardýndan, araþtýrmacýlarýn bir kez daha bütün bunlarýn neden insanoðlunun baþýna geldiði üzerine kafa yormaya baþlamasýyla birlikte, ortaya üç temel neden çýkmýþ: Birincisi, insanlarýn çoðunluðunun doðal afet denilen þeyin hiçbir zaman kendi baþlarýna gelebileceðini akllarýnýn ucundan geçirmiyor olmasý... Ýkincisi, baþkalarýnýn baþýna gelen felaketlerden hiçbir ders çýkarmýyor olmasý... Üçüncüsü ise, doðal afetler ve felaketlerle ilgili yapýlan istatistiklerin ne anlama geldiðini tam olarak kavrayamýyor olmasý... Birinci neden örneðin, kýsmen olsa da, insan beyninin, meydana gelme olasýlýðý düþük olaylarý kavrama konusunda pek de baþarýlý olmamasýyla baðlantýlýymýþ... Yani eðer, Kuzey Kýbrýs'la ilgili bir örnek verirsek, manzara þöyle görünüyor: Eviniz dere yataðýnýn üzerine yapýlmýþ örneðin... Ve siz yýllardýr hiçbir felaketle karþý karþýya kalmadan evinizde rahatça yaþýyorsunuz... Çünkü yýllardýr adaya kýþ aylarýnda bile birkaç damla yaðmurdan fazlasý düþmüyor... Günün birinde bir araþtýrma yapýlýyor ve sonuç olarak, gelecek yýl, Kýbrýs'a þiddetli yaðmurlar yaðmasý ve bir 'sel felaketi'yle karþý karþýya kalma ihtimaliniz konusunda, yüzde bir gibi 'düþük' bir ihtimal çýkýyor ortaya. Dergideki yazýya göre, yüzdeliði böylesine düþük bir ihtimal karþýsýnda, insanlarýn çoðunluðu önlem alma yolunda somut bir adým atmýyorlar. Bu düþük ihtimalin gerçeðe dönüþebileceðini akýllarýnýn ucundan bile geçirmeden, kendilerini 'Allah'a emanet ediyorlar yani... Ýkinci nedene gelince... Yaþanan bir felaket sýrasýnda doruk noktasýna ulaþan panik, ve diðer yoðun duygular, felaketin son bulmasýyla birlikte daðýlýyormuþ... Ayný bizde olduðu gibi yani... Güzelyurt sular altýnda kaldýðýnda, herkes alýnmasý gereken önlemlerden bahsedip durdu ancak, hayat biraz normale döner dönmez, ortalýk duruldu. Dolayýsýyla, yetkili makamlar ilk felaketten bir ders çýkarma yoluna gidip, Lefkoþa ve diðer risk altýndaki yerleþim bölgelerinde acil önlemler almadýlar bildiðiniz gibi. Ve ikinci felaketin ardýndan da bir zaman geçtikten sonra, görüldüðü üzere konu giderek unutulmaya yüz tutmuþ durumda... Üçüncü neden, rakamlarla, rakamlarýn oluþturduðu gerçeklik arasýndaki baðlantýyý algýlayamamamýzla ilgili... Haiti'deki depremde 250 bin kiþi hayatýný kaybetti ancak insanlarýn bu rakamýn nasýl bir gerçeklik oluþturduðunu ve bunun tam olarak ne anlama geldiðini kavrayamamalarý yaþanan ve olasý diðer felaketlerin boyutunu da idrak edememelerine neden oluyor. Ýnsanýn felakete karþý yaklaþýmý da en az felaketin kendisi kadar vahim bir durum gibi görünüyor. Riske karþý zaafýmýz mý var acaba, diye düþünüp duruyorum...

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL "Çözümcü" adaya destek vereceklermiþ Ortada varmýþ gibi sanki "çözümcü" aday Beþ yýl beklediler beþ daha beklerlermiþ Ankara yollarýnda yürüyoruz hep day-day Ali OSMAN Periyodik BÝR TANIDIKLA DÝYALOG... Geçenlerde bir tanýdýkla karþýlaþtýk... Durduðu yerde, -Oyumu Talat'a vereceðim, dedi... -Neden, diye sordum... -Eroðlu'na mý vereyim? Önyargýlý ya... -Kime istersen ver de, oyunu birisine vermen için ikisi arasýnda ne fark buldun? -Çözümcü ve barýþçýdýr... -Çözümcülük ve barýþçýlýk ne demektir? -Kýbrýs konusunda görüþmektedir... -Denktaþ da görüþtü yýllarca... Talat veya bir baþkasý seçilirse o da görüþecek... Tümünün de bir çözümü vardýr... Ancak Ankara mühürlüdür tüm çözümler! -Talat solcudur da... -Solcu özgürlükçü mü, iþgale karþý mý, ezilen halktan yana mý? -Tabii ki... -Talat'ýn Colony macerasýný bilmez misin sen? Ýþadamlarýyla yaptýðý gizli toplantýyý... Bu toplantýda kendisine maddi destek saðlandýðýný... Dahasý golf kulübü açýlýþýnda "Truva atý" olmasýn diye iþadamýnýn yaptýðý konuþmayý bilmez misin sen? Özgürlükçü birisi önce burada özgürlüðün elde edilmesi için çalýþmalý. Mandra düzeninin ve iþgalin görünen yüzü olan KKTC'ye karþý mücadele vermeli... O ne diyor, "KKTC'yi dünyaya tanýttým, büyük iþler baþardým"... Asimile ediliyoruz o buna "Yeni Kýbrýslýlýk" adýný takýyor... Bir seçim olacak... Sen de izliyorsun... Adaylar, etkin olabilecek kiþiler devamlý Ankara'ya çaðrýlýp taktik veriliyor... Bu nasýl bir özgürlüktür? -Cumartesi günkü þölende söylediklerini duydun mu? -Gazetelerden okudum... -Nasýl konuþmalar onlar öyle... -Nasýlmýþ sence? -Yapacaklarýný söyledi... Bolca da alkýþ aldý. Ben de ordaydým... Zannederim size de bir dokandýrma vardý orda... 'Ha o olmuþ, ha bu olmuþ zihniyet halkýmýzý temsil edemez' dediydi... -Biz onun halký deðiliz ki... Biz Kýbrýs Cumhuriyeti vatandaþýyýz.. Onun halký 'Yeni Kýbrýslýlar'dýr... Onun halký Kýbrýs Cumhuriyeti kimliði taþýmayanlardýr... -'KKTC Cumhurbaþkaný Sarý Çizmeli Mehmet Aða deðildir' dedi... -Deðildir tabii... Sarý Çizmeli Mehmet Aða vardý... KKTC yoktur ki cumhurbaþkaný da olsun... -AÝHM kararýna ne diyeceksin öyleyse? -O karar, burada oluþturulan Taþýnmaz Mal Komisyonu ve Yüksek Mahkeme'yi baðlar... Ancak KKTC olarak deðil, Türkiye'nin bir alt yönetiminin iki oluþumu olarak iþlem görür orda... -Talat konuþmasýnda adam kayýrmacýlýðýna, partizanlýða ve devlet kapýsýnda vatandaþýn iþini hýzla çözecek bir sistemin oluþmasýna çalýþacaðýný söyledi... -Sen de inandýn öyle mi? -Tabii.. -Partizanlýk, adam kayýrmacýlýk, krediler, destekler falan hükümetlerin iþidir... Cumhurbaþkanlýðý denen o makamýn deðil... Bunu da mý bilmiyorsun? -Biliyorum... -Madem biliyorsun olmayacak duaya amin demek deðil mi bu? -Sen bilin, ben bilirim, ama köydeki kýrdaki Ahmet Dayý, Hasan Usta bilmez ya... Kalay SEÇÝME DOÐRU... TDP KARARINI GÝZLÝ TUTUYOR Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), 18 Nisan'da yapýlacak Cumhurbaþkanlýðý seçiminde takýnacaðý tavrý önceki akþamki parti meclisi toplantýsýnda belirledi ancak kamuoyuna açýklamayý sonraya býraktý. TAK muhabirinin sorularýný yanýtlayan TDP Genel Sekreteri Esat Varoðlu, önceki gece yarýsýna kadar süren uzun bir toplantý yaparak, mevcut adaylarý, olabilecekleri ve partinin takýnacaðý tavrý uzun uzadýya ve çok düzeyli þekilde deðerlendirdiklerini KTOEÖS DÝPKARPAZ'DA GREV YAPTI Kýbrýs Türk Orta Eðitim Öðretmenler Sendikasý (KTOEÖS), "idari kadronun bulunmadýðý ve hijyen koþullarýnýn saðlanamadýðý" gerekçesiyle Dipkarpaz'daki Recep Tayyip Erdoðan Ortaokulu'nda saatleri arasýnda uyarý grevi yaptý. KTOEÖS Baþkaný Adnan Eraslan grevle ilgili olarak yaptýðý açýklamada, Recep Tayyip Erdoðan Ortaokulu'nda, müdür, müdür muavini ile sekreter bulunmadýðýný, 5 hademenin iþten durdurulmasý nedeniyle okulda gereken temizliðin yapýlamadýðýný, uygun hijyen koþullarýnýn saðlanamadýðýný ileri sürdü. Okulun ihtiyaçlarýnýn derhal giderilmesini yetkililerden talep eden Eraslan, eksikliklerin giderilmemesi durumunda Recep Tayyip Erdoðan Ortaokulu'nda süresiz greve gideceklerini belirtti. Eraslan, iþten durdurulan 5 hademeden birinin tekrar iþe çaðrýldýðý haberini HAVA-SEN: Hiçbir fatura ortada kalmaz Hava-Sen üyeleri, çalýþanlarýn haklarýyla ilgili alýnan kararlarý protesto etmek amacýyla KTHY binasý önünde toplanarak eylem yaptý. Baþbakanlýk önünde eylem yapmak üzere saat 10.00'da toplanmaya baþlayan Hava-Sen üyeleri, Bakanlar kurulunun dün saat 15.00'e ertelenmesi üzerine eylemlerine KTHY önünde devam etti. Ellerinde, "Hiçbir fatura ortada kalmaz TDP'NÝN KARARSIZLIÐI ÞIK DURMUYOR BÝR KERE TDP neyin kararýný veremiyor, bu kararsýzlýk neyin kararsýzlýðý, anlamak mümkün deðil. TDP farklý olduðunu iddia eden bir siyasi parti olarak, neden cumhurbaþkanlýðý seçimlerinde kendi adayýný çýkarmadý, bunu da anlamak mümkün deðil. TDP, Derviþ Eroðlu'na veya Mehmet Ali Talat'a destek verdiði takdirde, hiçbir farký olmadýðýný kanýtlayacak sadece. Hem koskoca partide cumhurbaþkanlýðýna aday olabilecek adam mý yok? Adam yoksa kadýn da mý yok? TDP'nin bu kararsýzlýðý hiç de fotojenik görünmüyor dýþardan bakýldýðýnda. söyledi. Varoðlu, alýnan kararýn açýklanmasý için Merkez Yönetim Kurulu'na, uygun zamanda ve uygun zeminde basýn toplantýsý düzenleme yetkisi verildiðini ifade etti. Varoðlu, zamanýn aday baþvurularýnýn yapýlacaðý cuma gününden önce mi, sonra mý olacaðý sorusuna karþýlýk "Genel baþkanýmýzla MYK deðerlendiriyor" demekle yetindi; kararýn içeriðiyle ilgili sorulara ise yanýt veremeyeceðini belirtti. aldýklarýný belirterek, diðer 4 hademenin de iþlerine geri dönmesi gerektiðini kaydetti. Recep Tayyip Erdoðan Ortaokulu Okul Aile Birliði Üyesi Maþallah Erkan da, okulda hademe bulunmadýðý için gerekli temizliðin yapýlamadýðýný ve çocuklarýn saðlýksýz ortamda ders yaptýklarýný iddia etti. Gereken saðlýk koþullarýnýn saðlanmamasý durumunda çocuklarýný okula göndermeyeceklerini ifade eden Erkan, sorunlarýn giderilmesi için okul aile birliði olarak imza kampanyasý baþlattýklarýný ve yaklaþýk 150 imza toplandýðýný da sözlerine ekledi. GREVE DEVAM KTOEÖS, dün baþlattýðý uyarý grevini bugün de sürdüreceðini açýkladý. KTOEÖS Baþkaný Adnan Eraslan yazýlý açýklamasýnda, bugünkü grevin saatleri arasýnda yapýlacaðýný duyurdu. birgün mutlaka biri öder", "Grevi Yasakla, Maaþý kes, Ýþten At yaðma yok" sloganlarýný içeren pankartlar taþýyan eylemciler, düdük çalarak protestoda bulundular. Hava-Sen üyesi çalýþanlarýn eylemine muhalefet partilerinin yetkilileri de destek verdi. Hava-Sen üyelerinin saat gibi baþbakanlýða yürüyerek orada açýklama yapmasý bekleniyor. Kalaycý Sessizliðin Sesi Mehmet Levent "ÇÖZÜMCÜ ADAY" Bir zamanlar Kýbrýs adasýnda birilerinin KKTC adýný taktýðý bir bölge varmýþ. Bu bölgedeki insanlar, yýllardýr dünyanýn bütün kapýlarý kendilerine kapalý olarak yaþarmýþ. Bu özelliðinden dolayý bölgeye mandra diyenlerin sayýsý hatýrý sayýlýr derecede çokmuþ. Buna raðmen bu KKTC'de demokrasi bile varmýþ! Üstelik bu demokrasi çok iyi iþleyen bir demokrasiymiþ! O kadar iyi iþliyormuþ ki bir zamanlar kimileri bu demokrasiye, "full kebap demokrasi" adýný bile takmýþlarmýþ... Nasýl?.. Daha baþýndan sýkýldýnýz deðil mi bu masaldan? Haklýsýnýz... Ben de anlatmaktan sýkýldým zaten. Yedi baþlý ejderha ya da dev anasý bile daha inandýrýcý gelir bana. Yoksa baþtanbaþa acayip yalanlarla dolu bir masalýn sýkýcý olduðunu ben de bilmez miyim?! Eroðlu 19 Nisan seçimlerinden sonra baþbakan olduðu zaman Ankara'ya yaptýðý ilk ziyarette, KKTC'de "örnek bir demokrasi" olduðunu söylemiþti Erdoðan. Þimdi cumhurbaþkanlýðý seçimleri yaklaþýrken, "örnek demokrasimizi" dillerine doladýlar yine... Dünya burayý Türkiye'nin bir alt yönetimi olarak görüyor ve burada meydana gelen her olaydan ve her uygulamadan Türkiye'yi sorumlu tutuyor ya... Güya bunun böyle olmadýðýný kanýtlayacaklar! Egemen Baðýþ hiç esirgemeden baðýþlýyor meselâ... "KKTC'de çok iyi iþleyen bir demokrasi var." (!) Ardýndan Davutoðlu alýyor ve o da seçimlerin buradaki güçlü demokratik yapý içinde gerçekleþtirileceðini söylüyor! Bütün dertleri güya bu iþe karýþmayacaklarýný göstermek. Oysa "ayinesi iþtir kiþinin lâfa bakýlmaz"... Bir yandan KKTC'de çok iyi iþleyen bir demokrasi olduðunu ve seçimlerimize müdahale etmelerinin sözkonusu olmadýðýný yaymaya çalýþýrken... Bir yandan da bugüne kadarki tüm KKTC seçimlerine yaptýklarý müdahalelerde kýrdýklarý rekorlarýn hepsini de þimdi egale etmiþ oluyorlar! Türkiye ilk kez bu kadar açýktan, hiçbir gizlisi saklýsý olmadan müdahale etmektedir cumhurbaþkanlýðý seçimine. Kesinleþmiþ adaylar da, muhtemel adaylar da sýra ile Türkiye'ye çaðrýldýlar önce... Gittiler geldiler... Sonra gene gittiler geldiler... Ve en sonunda "kullumaka" tümü birden çaðrýldýlar! Þimdi hepsi orada, kalem odasýnda! Son talimatlarý veriyor Ankara... Son "tavsiyeler", son "nasihatler", son rötuþlar yapýlýyor! KKTC'nin "çok iyi iþleyen demokrasisinin" anasýný böyle satýyorlar iþte! Bizim buradaki "çözümcü" örgütlerimiz ise, bu çirkin aþaðýlanma karþýsýnda aðýzlarýný açýp tek kelime etmiyorlar! Yaptýklarý tek þey, "Çözümcü adayý destekleyeceðiz" demek. Sanki ortada çözümcü bir aday varmýþ gibi. Sanki bu yarýþ, kimin Ankara'nýn kuklasý olacaðý yarýþý deðilmiþ gibi. Sanki Ankara'nýn onayý olmadan herhangi bir anlaþmanýn altýna imza atmalarý mümkünmüþ gibi. Çözümcü adaya destek vereceklermiþ! Verin bakalým... Beþ yýl önce de vermiþtiniz! Bu gidiþle nice beþ yýllara deseniz kýyamet mi kopar?! Nasýl olsa battý balýk yan gider! Beþ yýlcýðýn lâfý mý olur koskoca Kýbrýs sorununun çözümü için?

5 11 Mart 2010 Perþembe 5 Þaziye nin Görüþü: Clinton'un davetini de Rum basýnýndan öðrendik. Bu ayýp kimin? * Talat "CTP'nin adayý" deðil, baðýmsýzmýþ. - Öyle diyorsa öyledir * Ziynet Sali'nin babasý balta ve kürekle savaþmýþ. - Yok yok Afrika kabileleri ile deðil. Kýbrýs'ta Rumlarla. * Yapýlan bir ankete göre Rumlarýn yüzde 39'u ayrýlma istiyormuþ. - Ýnanmam Rakam daha büyük olmalý Yoksa bu ayrýlýk sürmezdi. * Talat kazanýrsa "sorun çözülür", Eroðlu kazanýrsa "sorun karýþýr"mýþ. - Madem durum bu kadar net, hemen seçilsin Talat! * Ferdi Sabit Soyer "KTHY ile 20 milyonun karþýlýðý nedir?" - Öküz altýnda buzaðý olup olmadýðýný araþtýrýyor. Oysa hiç gerek yok. Üzümü ye de baðýný sorma iþte. Bugüne kadar hep böyle olmadý mý?! Bayan Clinton'un siyasette iyi olduðunu biliyordum. Talat'a yaptýðý davet ile bir özelliðini daha öðrenmiþ oldum. Mutfakta da, en az siyasette olduðu kadar baþarýlý.. Baksanýza Ekmeðe yað sürmesi mükemmel. Erdoðan Baybars BÖYLE BÝR ANDI CLÝNTON EKMEÐE YAÐ SÜRDÜ Clinton Talat'a "Atla gel bir görüþelim" diye haber gönderdi. Bu bir hakarettir. Hem Talat'a Hem Kýbrýs Türk seçmenine. Umarým Talat bu davete gitmez. Umarým Talat, "Clinton ile görüþürsem oy toplarým" hesabý yapmaz. Bunlar çok basit numaralar Clinton ile görüþmek, Talat'a bir þey kazandýrmaz. New York'ta harcayacaðý zamaný, Büyükkonuk'ta harcasýn daha çok oy toplayacaðýndan eminim. KENTLÝ GÜVERCÝNÝN AKÞAM SEFASI Bu güvercin nereye bakýyor? Daðlara, kýrlara, ovalara mý? Hayýr Bu güvercin gelip geçen insanlarý seyrediyor.. Maðusa'da "kargalar" vardý bir zamanlar. Kargalar baþýný alýp gitti. Þimdi onlarýn yerine güvercinler var. Hisarlar, camiler, kiliseler ve yýkýlmaya terk edilmiþ Suriçi evleri, güvercinler için ideal yaþam alaný... "Palaz" yiyenler, hiç denecek kadar azaldýðý için, çoðaldýkça çoðalýyorlar. Bu güvercin, yýkýlmaya terkedilmiþ taþ bir evi mesken tutmuþ kendine. Az sonra güneþ batacak. Yuvasýna çekilmeden önce, eþinin dönmesini beklerken, Ýstiklal Caddesi'nden gelip geçenleri seyrederek günün yorgunluðunu atmaya çalýþýyor. Ve kimbilir "Bu insanlar ne garip, benden barýþ umuyorlar" diye de düþünüyordur belki. SUSMAK DA GÜZEL BÝR TEPKÝ.. DP Genel Baþkaný Serdar Denktaþ kürsüye çýktý. Baktý hükümet salonda yok. O da, "ben koltuklara konuþmam" diyerek aðzýný açmadý, konuþmadý. Oysa çok deðerli görüþler ortaya koyacaktý. Paylaþamadýk. 13 dakika boyunca kürsüde durup yutkunmakla yetindi. Bir iki defa da su içti. Bravo Denktaþ'a. Susarak da, çok þeyler anlatýlabileceðini dosta düþmana göstermiþ oldu. Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS "Ya dün ya dünya", al ye bulunmaz böyle bamya Düdüklü Tencere Bülent Aykut TAKIM TERFÝ ETTÝREN DÝKTATÖR... Stada taþlar sokuldu önlem alýnmadý... Vali bey iþin kolayýný buldu, maçtan önce önlem almamanýn mazeretini, "Taþlar bir gün evvelden stada sokuldu" diyerek geçiþtirmeye çalýþtý. Bozuk paralar, cep telefonlarý, çakmaklar maça nasýl girdi vali bey? Türkiye'deki stadlarýn çoðunun önünde, 3-5 TL'ye eski cep telefonu satýlýyor! Neden mi? Seyircinin sahaya atmasý için? Valiliðin, emniyetin bundan haberi yok mu? Gelelim medyaya, iki-üç basýnýn saðduyulu kalemi hariç geriye kalan TC medyasý Diyarbakýr'a linç kampanyasý baþlattý... Gazetelerin manþetleri, "Maç deðil savaþ"tý... TV kanallarý "Diyarbakýr sokaklarý savaþ alanýna döndü" diye döndüre döndüre ellerindeki görüntüleri yayýnladýlar. Maçtan sonra Diyarbakýr sokaklarýnda olaylar oldu... Bu olaylarý kim önleyecek? Diyarbakýrsporlu futbolcular mý, yoksa Diyarbakýrspor idare heyeti mi?! Tabii ki ikisi de deðil... Polis ve jandarma... Diyarbakýr sokaklarýnda yaþanan arbedenin sorumlusu Diyarbakýr Valisi, emniyeti ve jandarmasýdýr. Stad çevresinde ve sokaklarda da, hiç bir önlem alýnmamýþ! Sokakta yaþanan arbedeyi de Diyarbakýrspor'un üzerine atma gayreti içinde herkes. Medyada, milli marþýn hýzlý söylenmediði, ayaða kalkmayanlarýn olduðu, ayrýca kalabalýk arasýnda milli marþý söylemeyenler de bulunduðu yazýldý... Ben merak ediyor ve soruyorum... Dünyada, milli marþýnýn oynanan her maçtan önce okunduðu bir ülke var mýdýr? Belki Sudan, Nijerya gibi ülkelerde var ama bilmem. Aklý baþýnda baþka bir ülkede olduðuna dair bir bilgim de yok! Maçýn hakemini kahraman yaptýlar. Oysa hakemin maçtan önce veya maçý daha birinci dakikasýnda tehir etmesi gerekirdi... Ve gerekçe olarak da, valilik, emniyet, stad ve çevresinde gerekli önlemleri almamýþ diye rapor yazmasý gerekirdi... Bu durumda Diyarbakýrspor ceza yemez, maç baþka bir güne ertelenebilirdi! Türkiye'de ve özellikle Diyarbakýr'da idareciler hata yapmaz. Stadta asýlý olan "Türk, Kürt kardeþtir, ayýrým yapan kalleþtir" yazýlý olan dev pankart neden gözlerden kaçtý? Bu pankart sadece iki TV kanalýnda 5 saniye gösterildi. Yeterli güvenlik önlemini almayan "Taþlar maçtan evvel stada sokuldu, sökülen koltuklardan fýrlayan taþlar da sahaya atýldý" diyen vali baþta olmak üzere emniyet müdürünün ve garnizon komutanýnýn görevden alýnmasý lazýmdýr. Kimse farkýnda deðil, ama Diyarbakýrspor bir veya iki þehir haricinde oynadýðý maçlar sanki Türk- Kürt milli maçý gibi!.. Ya da eski yýllarda oynanan Ýskoçya-Ýngiltere milli maçlarý gibi... Gelelim Diyarbakýr'dan, "Türkiye'nin en medeni kasabasý" ilan edilen Muðla/ Bodrum'a... Geçen hafta, Türkiye-Rusya 16 yaþ milli takýmlarý özel bir turnuvada, yani dostluk turnuvasýnda karþýlaþtý. Maç 2-2 bitti ve 3 ülkenin katýldýðý turnuvada Türkiye 16 Yaþ Milli Takýmý dostluk turnuvasýnda þampiyon oldu! Maçtan sonra ne mi oldu? Türkiye milli takýmý futbolcularý, antrenörleri, seyircileri, Rus fubolcularý hastanelik edinceye kadar dövdüler! Rus futbolcularýnýn canýný son anda yetiþen jandarma kurtardý... Ambulanslarla hastaneye taþýndý Rus futbolcular ve milli takýmdan davacý oldular... Ve maç karakolda bitti! Türkiye medyasý bu konuya hiç deðinmedi suskun kaldý! Dünya TV'leri bu görüntüleri günlerdir veriyor... Anlý þanlý Türkiye medyasý bunun ne olduðunu söylemelidir! SON SÖZ: 12 Eylül darbesini yapan sivri zekalar, 1. ligde baþkentin bir takýmýnýn olmamasýný ayýp sayarak, "Ankaragücü"nü 1. Lig'e (süper lig) terfi ettirmiþlerdi. Kenan Evren'in emri ile... Dünyada bir ilke imza attýk darbeler tarihinde. 1. lige takým çýkartan baþka diktatör bulamazsýnýz Futbolda adalet arýyorsanýz, önce 12 Eylül darbecilerinin takýmý Ankaragücü'nü küme düþürün! 12 Eylül'ü yargýlamaya futbolla baþlayýn... Kýyametin nasýl koptuðunu hep beraber görelim...

6 Baflýnýn Köþesi Dr.Dolgun Dalgýçoðlu BÝR ÜFLEMEYLE TAMAM... (Ýstanbul)-Kýbrýs bu günlerde Afrika'dan gelen toz bulutunun etkisi altýnda Uyarýlar, astým hastalarý ve yaþlýlaraydý genelde "sakýn dýþarý çýkmayýn" diye Ta Afrika'da esen rüzgar, oranýn tozunu alýp koca Akdeniz'i aþýrarak Kýbrýs'ýn üzerine konduruyor. Eski zamanlarda olsa, teknolojinin ilerlemediði - telefon televizyon ve her türlü iletiþim ölçüm aletlerinin olmadýðýdönemler, insanlar ki muhtemelen öyle de olmuþtur, toz zerreciklerine bakarak kýyamet yorumlarý yapabilirlerdi. Veya ruhlarýn cezalandýrma durumuna geçtiklerini düþünebilirlerdi. Neyse ki biz hava akýmlarýnýn kýtalararasý toz taþýyabilecek kadar þiddetli olabileceðini biliyoruz. Ancak bu Afrika'dan kopup adamýza kadar gelen toz zerreciklerinin kuzey Kýbrýs'ý etkisi altýna aldýðý söylenir de týpký hava durumu, küçük de olsa deprem veya sel felaketin ile ilgili haberlerde güney Kýbrýs es geçilir.orasý, kuzeyde kendilerini yönetici sananlar için yoktur. Hazýr söz hava akýmlarýndan, esen rüzgarlardan açýlmýþken, Afrika'dan Kýbrýs'ýn kuzeyine akýn eden toz zerreciklerini býrakalým ve Kýbrýs'tan Ankara'ya esen siyasetçi akýnýna bir göz atalým. Ne için giderler, kim gitti, kim döndü, sonra hangisi yeniden gitti. Açýkça söylemek gerekirse benim bu akýmdan baþým döndü. Sanki birer göçmen kuþ bunlar. Yaz aylarýnda kuzeye, kýþ aylarýnda güneye gider gibiler. Seçim zamaný ne oluyorsa, bizdeki seçimlere ýsrarla karýþmadýðýný açýklayan Ankara, bunlarla doluyor Eski zamanda olsaydýk dünyanýn sonu mu geliyor, yoksa ruhlar harekete mi geçti sorusunu sorar telaþlanýrdýk. Hayýrlara vesile olsun derdik. Gidenler için dualar da ederdik. Talat, Ýstanbul'da beklerken, sýkýlmasýn diye belki de Çiçek Pasajý'nda içki içip Ankara'daki randevusunda neler söyleyeceðinin hesaplarýn yapýyordu. Has Kayserili Eroðlu, Tahsin gittiyse ben de gitmeliyim mutlaka deyip, seli, rüzgarý, iþten atýlan memurlarýn sorunlarýný býrakýp, o da koþtu Ankara'ya... Ancak Ýstanbul üzerinden... Bazý görüþmeler ve bazý baðlantýlar kurmak için birkaç görüþmeden sonra, o da muhtemelen görüþme emri gelene kadar beklerken, Ýstanbul Boðaz kýyýsýnda gittiði lüks lokantada kurmaylarýna Tahsin'le ilgili geliþmeleri sorup yorumlar yapýyordu. Tahsin ise randevu veren, ancak torununa koþan Abdullah Gül'ün dönüþünü beklemekten sýkýlmýþ olacak ki, döner lokanta Atakule'de oturup hem Ankara'nýn kirli havasýna üstten bakacak, hem de görüþeceði kiþiden haber gelene kadar keyif yapacaktýr. Ne acý deðil mi? Kýbrýs'ta Kýbrýslýlarýn geleceklerine dair imza atacak kiþiler seçilebilmek adýna baþka bir ülkenin idarecilerinin kapýsýnda "olur" izni almak için sýra bekliyorlar. Ve biz Kýbrýslýtürkler vereceðimiz her oyun aslýnda iþe yaramayacaðýný bildiðimiz halde onlar için kafa patlatýp yorumlar yapýyoruz. Umutlar, olmasý muhtemeller için umuttur. Çok kalmadý Az bir zaman sonra masa üstündeki tozlar gibi ufacýk bir üflemeyle onlar da uçup gidecekler. KTÖS: Okullarda kayýt dýþý çalýþan 30 öðretmen var Kýbrýs Türk Öðretmenler Sendikasý (KTÖS) 20 okulda kayýt dýþý ve asgari ücretin altýnda ücret alan 30 öðretmen yardýmcýsýnýn çalýþtýrýldýðýný belirterek Çalýþma Bakanlýðýný göreve çaðýrdý. KTÖS Gene Sekreteri Þener Elcil imzasýyla yapýlan açýklamada, Tokel'in "sessizliðini devam ettirmesi" durumunda eylem yapýlacaðý kaydedildi., Elcil þöyle dedi: "Medyada her gün boy gösteren statükonun yeni bekçisi UBP'nin Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný, bol bol laf üretirken diðer yandan okullarýmýzda kayýt dýþý çalýþtýrýlan ve asgari ücretin altýnda ücret alan öðretmen yardýmcýlarý için kýlýný bile kýpýrdatmamaktadýr tarihinde basýna ve Sn. Bakana konu ile ilgili yazdýðýmýz ekteki resmi yazýya raðmen herhangi bir yanýt bile verme gereði duyulmamýþtýr. Kaçak iþçiliði önlemek için çalýþma yaptýðýný ifade eden UBP'nin Çalýþma Bakaný okullardaki kaçak çalýþtýrmaya sessiz kalarak, gerçek niyetini ortaya koymaktadýr. Eðitime yeterli bütçe ayýrmayan hükümetler halký özel okullara yönlendirirken, diðer yandan da öðretmen yardýmcýlarýnýn kaçak çalýþmalarýna göz yumarak, tüm yükü öðrenci velilerine yýkmaktadýrlar. Konu ile ilgili olarak UBP Hükümeti'nin Çalýþma Bakaný Sn. Türkay Tokel'e görevini hatýrlatýr, sessizliðini devam ettirmesi durumunda eylemle karþýlýk vereceðimizi tüm kamuoyuna duyururuz." Aþýrý yaðýþlar patateste hastalýða yol açtý Tarým Dairesi, patates üreticilerini aþýrý yaðmurlarýn yol açtýðý "Patates Mildiyösü" hastalýðýna karþý uyardý ve tarlasýnda hastalýk görülen üreticileri Kaza Tarým Dairesi'ne baþvurarak kullanýlacak ilaçlar hakkýnda bilgi edinmeye çaðýrdý. Tarým Dairesi'nden yapýlan açýklamada, patates üretilen alanlarda aþýrý yaðmurlar nedeniyle Patates Mildiyösü (Phytophthora infestans) hastalýðýnýn görülmeye ve Derviþ Eroðlu, KTHY'den temmuz ayýnda iþlerine son verileceði açýklanan 137 kiþinin iþsiz kalmayacaðýný; baþka bir þirkete veya gerekirse devlete alýnacaklarýný açýkladý. Eroðlu, KTHY'nin 90 milyon Dolar borcu olan batmýþ bir þirket olduðunu belirterek, bu iþyerinde örgütlü sendika olan Hava-Sen'in bunlarý görmeyerek eylem yapmasýný sert bir dille eleþtirdi. Eroðlu, KTHY'deki 703 çalýþanýn maðdur olmamasý için uðraþtýklarýný ifade ederek, "Tüm bunlarý biliyorlar ama hâlâ ikramiyeden söz ederler, batan þirketin ikramiye verdiði dünyanýn neresinde görüldü?" diye konuþtu. Bakanlar Kurulu Baþbakan Derviþ Eroðlu baþkanlýðýnda toplandý. Eroðlu toplantýya girerken basýna yaptýðý açýklamada, Baþbakanlýðýn kapýsýnýn eylem yapanlara açýk olduðunu, sorun neyse görüþüp deðerlendirebileceklerini kaydederek, dün araçlý eylem yapan Ýnþaat Müteahhitleri Birliði'ne de yarýn (bugün) için randevu verdiðini ifade etti. Açýklamasýnda, KTHY konusuna deðinen ve Hava-Sen'in eylemini deðerlendiren Baþbakan Eroðlu, batmýþ bir þirketten ikramiye beklemenin doðru olmadýðýný; 703 kiþinin ekmek parasýndan olmamasý için uðraþtýklarýný anlattý. Eroðlu, Hava-Sen'in eyleminden zarar oluþturmaya baþladýðý kaydedilerek, üreticilerin tarlalarýný sürekli kontrol etmesi ve hastalýk tespit edilen tarlalarda tedavi edici ilaçlarla ilaçlama yapýlmasý gerektiði belirtildi. Tarlasýnda hastalýk görülen üreticilerin en yakýn Kaza Tarým Dairesi'ne baþvurmasý istenen açýklamada, kullanýlacak ilaçlar ve hastalýk hakkýnda dairelerden detaylý bilgi edinilebileceði kaydedildi. Eroðlu bir kez daha söz verdi: KTHY'de 137 kiþi iþsiz kalmayacak Selden zarar görenler bir hafta içinde tazmin edilecek Ekonomi ve Enerji Bakaný Sunat Atun, KKTC'de meydana gelen su baskýný ve sel felaketiyle ilgili hane halkýnýn gördüðü zararlarýn bir hafta içerisinde hükümet tarafýndan karþýlanacaðýný bildirdi. Atun, KKTC'de ilk kez tarým sayýmý yapýlmasý kararý alýndýðýný da açýkladý. Bakan Atun, bin metrekare arasýnda yapýlmasý öngörülen bir alýþveriþ merkeziyle ilgili çalýþma yapmak üzere Ekonomi ve Enerji Bakanlýðý bünyesinde komite kurulacaðýný da belirtti. Baþbakan Derviþ Eroðlu üzüntü duyduðunu belirterek, sendika baþkanýnýn da durumu en az kendisi kadar iyi bildiðini belirti ve eylem yapmakla þirketin kurtarýlamayacaðýný söyledi. Sözleþme gereði 18 hafta önceden iþten durdurulacaklarýna dair ihbarda bulunulan 137 çalýþanýn iþsiz kalmayacaðýný, KTHY'yle ilgili baþka bir þirkete veya gerekirse devlete aktarýlacaklarýný belirten Baþbakan Eroðlu, sendika ile KTHY arasýnda arabuluculuk yaptýðýný ve dün anlaþma beklediðini, ancak sendikanýn verdiði sözü yerine getirmeyerek kendisini arada býraktýðýný kaydetti. Baþbakan Eroðlu, KTHY'deki mali zorluklarý anlatarak, "Bunlarý biliyorlar ama hala ikramiyeden söz ederler, batan þirketin ikramiye verdiði dünyanýn neresinde görüldü?" diye sordu. Eroðlu, Dipkarpaz'daki Apostolos Andreas Manastýrý'nýn restorasyonu için ihale yapýldýðýný ve çalýþmalarýn devam ettiðini de belirterek, etraftaki iþyerlerinin yerlerinin restorasyonu engellemeyecek þekilde deðiþtirileceðini ifade etti Ankara'daki temaslarýndan memnun döndüðünü söyleyen Eroðlu, "Memleketi güllük gülistanlýk bulmadýk, her yerde sorun var, canlandýrmaya çalýþýyoruz" dedi. baþkanlýðýnda yaklaþýk iki buçuk saat süren toplantý sonrasýnda alýnan kararlarý Ekonomi ve Enerji Bakaný Sunat Atun açýkladý. Bakanlar Kurulu'nda özel gündemle, KKTC'de meydana gelen su baskýný ve sel felaketiyle ilgili hane halkýnýn gördüðü zararlarýn ele alýndýðýný; uzun süre, soruþturma ve araþtýrmalarla ilgili teknik heyeti dinlediklerini belirten Atun, "Önümüzdeki bir hafta içerisinde hane halkýnýn yaþamýþ olduðu zararlar hükümetimiz tarafýndan karþýlanacaktýr" dedi. GÜNLÜK HEM HOMOFOBÝK, HEM ANTÝFEMÝNÝST, HEM KADIN AKP Hükümeti'nin kadýn ve aileden sorumlu bakaný Selma Aliye Kavaf'ýn, "Eþcinsellik tedavi edilmeli" açýklamasýna yönelik olarak, Saðlýk Bakaný Recep Akdað "Eþcinsellik yaþayanlarca zor bir þeydir. Toplum insaflý olmak durumundadýr" karþýlýðýný verdi. Eþcinselliði biyolojik bozukluk, tedavi edilmesi gereken hastalýk olarak gören Kadýn Bakan sadece Homofobik deðil aslýnda. Kavaf'ýn kadýnlarla ilgili fikirleri de pek parlak sayýlmaz. Televizyon dizilerine getirilecek olan 'Ebeveyn Ýzleme Kurulu'nun öncülüðünü de Kavaf yapýyor. Bu kurulla sansürcü zihniyetin hedeflediði þey kadýn cinselliðini kontrol altýna almak. Kadýn ve Aileden Sorumlu Devlet Bakaný Selma Aliye Kavaf, gençleri evlenmeye teþvik edici bir evlilik kredisi üzerine çalýþýyor bir yandan da. Ahlak bekçileri evlilik dýþý yaþanan cinsellikle uðraþýyor gördüðünüz gibi. Kadýnlarýn çocuk yaþta evlendirilmesi, ya da kadýnlarýn hayatýný karartan töreler umurlarýnda bile deðil. Hem homofobik, hem antifeminist, hem kadýn olmak olaðanüstü bir durum... ASABÝYÝM ASABÝ Ferdi Sabit Soyer hezimetini hala sindirememiþ galiba... Sinirleri çok gergin... Telefonla katýldýðý canlý ekran yayýnýnda "Cemal Bulutoðlularý'ný týmarhaneye týkýn" diyor... CTP'nin niçin seçim kaybettiðini þimdi daha iyi anladýnýz mý? FATURA ÝÞÇÝYE Sivil itaatsizlik yapmaya karar veren inþaat müteahhitleri iþçilerin sosyal sigorta ile ihtiyat sandýðý primlerini de yatýrmayacakmýþ... Faturayý iþçisine kesen direniþçilere bakýn siz! YAÐMA HASAN'IN BÖREÐÝ Karpaz'da Galatasaray'a denize sýfýr 150 dönümlük arazi tahsis edilirken, Trabzonspor'a da Girne'de 5 yýldýzlý bir otel tesisi için yer verilmiþ... Buraya gelip bir maç bile yapamýyorlar, ama kumarhane açabilecekler... DEVLET SIRRI MI? TDP seçimlerde ne yapacaðýna karar vermiþ, ama gizli tutuyor. Açýklamýyor. Ne yani devlet sýrrý mý bu da? Týrnak... "Selin üzerinden 10 günden fazla zaman geçti. Hala servisler rehabilite edilebilmiþ deðil. Þimdi de Yeni Doðan servisinin taþýnmasý nedeniyle bebeklerin mikrop kaptýðýna iliþkin haberler var, gündemde. Ve biliyoruz ki yine hastanede doðum yapan hastalarýn neredeyse tamamý TC kökenli." Aysu Basri AKTER (Yenidüzen) "Burada sorgulanmasý gereken bu ülkeye giriþlerin bu denli, neden rahat oluþudur! Hele, kardeþinin kimliðine bürünerek bir ülkeye giriþ yapýlabiliniyorsa o ülkenin giriþ kapýlarýný sorma-gir haný olduðudur!" Adnan IÞIMAN (Haberdar) "Meseleye hangi yönden bakarsanýz bakýnýz bu komisyonun uygulamalarý halkýmýz ve de milletimiz için aþaðýlayýcý ve de yüz kýzartýcýdýr. Elin mahkemesi senin devletini 'iþgalci' Türkiye'nin Kuzey Kýbrýs'taki 'idari alt birimi' saymakta, biz de bunu alkýþlarla karþýlamaktayýz." Fuat VEZÝROÐLU (Vatan) "Asayiþ berkemal deðil ne yazýk ki... Çok tehlikeli bir sona doðru gitmekte olan kriminal olaylarýn tümüyle ortadan kaldýrýlmasý mümkün olmasa da azaltýlmasýna yönelik hiçbir çalýþma yapýlmýyor... Bütün iþ polise býrakýlmýþ... Mahkeme koridorlarý suçlulardan geçilmiyor... " Bilbay EMÝNOÐLU (Kýbrýs) Günün Kahramaný TAHSÝN ERTUÐRULOÐLU Bugünkü kahramanýmýz bir kez daha Tahsin Ertuðruloðlu... Adaylýk söylentisi çýktý çýkalý gündemden düþmüyor. Ancak dün Lefkoþa'da yayýlan söylentilere bakýlýrsa, aday olacaðý kesinleþmiþ... Bu satýrlarý yazdýðýmýz sýralarda Türkiye'de bulunan ve kendisine ulaþýlamayan Ertuðruloðlu'nun adaya döner dönmez bunu açýklayacaðýna ve Cuma günü de adaylýk için baþvuru yapacaðýna kesin gözle bakýlýyor. Dün toplanan DP Parti Meclisi'nde Serdar Denktaþ "Tahsin Ertuðruloðlu'nun aday olacaðý kesinleþti" demiþ... Parti de Talat ile Eroðlu arasýnda deðil, Eroðlu ile Ertuðruloðlu arasýnda bir tercih yapmaya yönelmiþ... Baþkaca da bir son dakika haberi yok!

7 11 Mart 2010 Perþembe MART 9'U ÞENLÝKLERÝ PAZAR GÜNÜ YAPILACAK Geleneksel Mart 9'u kutlamalarý, Pazar günü Geçitkale'de Mersinlik Piknik Alaný'nda yapýlacak. Geçitkale Belediyesi'nden yapýlan açýklamada, þenlik için hazýrlýklarýn baþlatýldýðý ve bu yýlki kutlamalarýn sportif faaliyetler, yarýþmalar, folklor, tiyatro gösterileri ve benzer etkinliklerle zenginleþtirileceði belirtildi. Açýklamada, þenliklerin "Bahar Bayramý, Türklerin Ergenekon'dan çýkýþ günü veya Nevruz" olarak deðerlendirildiði kaydedildi. ADANA TÝCARET ODASI GELÝYOR Adana Ticaret Odasý, Kýbrýs Türk Sanayi Odasý'nýn davetlisi olarak bugün KKTC'ye gelecek. Sanayi Odasý'ndan yapýlan açýklamada, Oda Baþkaný Þaban Baþ eþliðinde 32 kiþilik iþ adamlarý heyetinin ziyaret gündeminde "Yakýn coðrafya ticareti" bulunduðu bildirildi. Heyet ilk olarak Cuma günü saat 10.00'da Oda konferans salonunda Yatýrým Geliþtirme Ajansý (YAGA) Direktörü Ayþe Dönmezer'in, "KKTC'ye yabancý yatýrýmcý çekme, yerli iþ adamlarýyla ortaklýk ve ülkedeki yatýrým olanaklarýyla ticaret" hakkýnda gerçekleþtireceði sunuma katýlacak. TALAT ANKARA'YA GEÇTÝ Mehmet Ali Talat, temaslarda bulunmak üzere Ýstanbul'dan Ankara'ya geçti. Talat'ý Esenboða havaalanýnda Ankara Vali Yardýmcýsý Fevzi Güneþ ve diðer yetkililer karþýladý. Talat, basýn mensuplarýnýn sorularýna yanýt vermedi. Talat'ýn Ankara'da Modern Tarým Uygulamalarý ve Kýbrýs'a Su Getirme Projesiyle ilgili bilgi almasý bekleniyor. ÖÐRENCÝ BURSLARI CUMA GÜN ÖDENECEK Milli Eðitim, Gençlik ve Spor Bakanlýðý Yüksek Öðrenim ve Dýþ Ýliþkiler Dairesi, öðrenci burslarýnýn Cuma gün ödeneceðini açýkladý. Yüksek Öðrenim ve Dýþ Ýliþkiler Dairesi Müdürü Hüseyin Kavaz yazýlý açýklamasýnda, önlisans ve lisans eðitimi için TC ve KKTC'de yüksek öðrenim gören ve devletten burs alan öðrencilerin ödenmesi için Maliye Bakanlýðý'ndan ilgili daire müdürüyle yapýlan istiþarede, öðrenci burslarýnýn Cuma günü ödeneceðinin belirtildiðini kaydetti. Kavaz, yaþanýlan sýkýntýnýn mevzuattan kaynaklandýðýný ve Maliye Bakanlýðý'na gönderilen öðrenci burs listelerine göre ödemenin yapýlacaðýný bildirdi. GÜÇ-SEN'DEN HAVA-SEN'E DESTEK Güç-Sen, Hava-Sen'in KTHY çalýþanlarýyla ilgili eylemine destek belirterek, "KTHY çalýþanlarý ile gümrük çalýþanlarý 'Þark kurnazlýðý ve Bizans entrikasý' politikalarýna geçit vermeyeceðini dün bir kere daha dayanýþma içinde haykýrmýþtýr" dedi. TDP'den Ýnþaat Müteahhitlerine destek Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Sekreter Yardýmcýsý Hüseyin Moral, Ýnþaat Müteahhitleri Birliði'nin eylemine destek belirtti. Moral, yazýlý açýklamasýnda, UBP hükümetinin, Ýnþaat Müteahhitleri Birliði'nin sektör sorunlarýnýn çözümü için takvimlendirerek sunduðu önerileri dikkate almadýðýný savunarak, " hükümet üç maymunlarý oynamaya devam ediyor" iddiasýnda bulundu. Ýnþaat Müteahhitleri Birliði'nin hükümetten taleplerinin birçoðunu "haklý talepler" olarak deðerlendiren Moral, "Hükümet sektörün önünü açmak istiyorsa bu talepleri görmezden gelmemelidir" dedi. Meclis toplantýsý yeniden ertelendi Pazartesi günü yarým kalan ve ertelenen toplantýsý için dün toplanan Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, yeniden erteleme kararý aldý. Meclis Genel Kurulu'nun dünkü gündemi, gruplar arasý mutabakatla gelecek pazartesi gününe ertelendi. Meclisin toplantýsý, Baþkan Vekili Mustafa Yektaoðlu baþkanlýðýnda saat 11.00'de baþladý. Sunuþlar bölümünde Baþkanlýk Divaný'nýn "Türk Dili Devletlerin Parlamenter Asamblesi Genel Sekreteri ve Yardýmcýsý'nýn KKTC'ye davetini deðiþtiren kararý" onaylandý. Buna göre davet 9-12 Mart tarihlerini kapsýyor. Ardýndan UBP Grup Baþkan Vekili ve UBP Lefkoþa Milletvekili Ýrsen Küçük Ahmet Sadi toplantý salonu açýldý 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü etkinlikleri çerçevesinde Devrimci Ýþçi Sendikalarý Federasyonu (DEV-ÝÞ) ve PEO sendikasý kadýn bürosunun, sendikacý ve gazeteci Ahmet Sadi adýna DEV-ÝÞ Genel Merkezi'nde düzenlediði toplantý salonu, önceki akþam törenle açýldý. DEV-ÝÞ Yönetim Kurulu Üyesi Leyla Ulubatlý'nýn açýlýþ konuþmasýyla baþlayan geceye KKTC'den bazý sendikalarýn temsilcileri, Rum kesiminden de PEO "CTP hükümeti döneminde alýnan kararý deðiþtirmeyerek 106 kilometrelik yol ihalesini Ankara'da açan, Merkezi Cezaevi ihalesinin de Ankara'da açýlmasý düþüncesinde olan hükümetin kendi insanýna hizmet etmediðini" iddia eden Moral, þunlarý kaydetti: "Kuzey Kýbrýs'taki iþletmeler ekonomik olarak zor durumda iken, üstelik Kuzey Kýbrýs'ta bu iþi yapabilecek kapasitede birçok iþletme mevcutken, ihalelerin Ankara'da açýlmasýnýn kendi insanýný ve þirketlerini gözden çýkarma anlamýna geliyor. Bu düþünce sektöre darbe vurmaktýr." gruplar arasý mutabakat gereði bugünkü birleþimin pazartesi gününe ertelenmesini önerdi. Bu sýrada yerinden söz alan CTP- BG Genel Baþkaný Ferdi Sabit Soyer, toplantýnýn ertelenmesine evet dediklerini ancak muhalefet milletvekillerinin yoklamaya katýlmasýna raðmen, iktidarýn mecliste nisabý ucu ucuna saðladýðýný belirterek UBP Meclis Grubu'na ve hükümete meclis çalýþmalarýnýn ciddiyetinin bozulmamasý için büyük görev düþtüðünü belirtti. Daha sonra yapýlan oylamada, erteleme önerisi, DP'nin ret oyuna karþýlýk oyçokluðuyla kabul edildi ve birleþim 15 Mart Pazartesi'ne ertelenmiþ oldu.meclis yarýn denetleme iþleviyle toplanacak. sendikasý temsilcileri katýldý. DEV-ÝÞ Kadýn Kollarý Baþkaný Sevgül Uludað açýlýþta yaptýðý konuþmada; sendikacý, gazeteci ve eylem insaný Ahmet Sadi'nin yaþamý boyunca "taksime ve milliyetçiliðe karþý olup barýþ ve insanlýk için mücadele verdiðini" kaydetti. Uludað, salonun Ahmet Sadi ve tüm diðer yaþamýný yitiren emekçi insanlarý anarak açtýklarýný, salonun her kullanýldýðý etkinlikte bu kiþilerin anýlarýnýn yaþatýlacaðýný söyledi. Foto: Mustafa Erkan Oktay Kayalp belediye baþkanlýðýna aday Gazimaðusa Belediye Baþkaný Oktay Kayalp, haziran ayýnda yapýlacak yerel seçimlerde Gazimaðusa Belediye Baþkanlýðý'na yeniden aday olduðunu açýkladý. Kayalp, dün saat 10.30'da Lefkoþa Golden Tulip Otel'de düzenlediði basýn toplantýsýnda bir yýllýk çalýþmalarýyla ilgili deðerlendirmeyi kamuoyuyla paylaþtý. Belediye Baþkaný Oktay Kayalp, basýn toplantýsýnda bir soruya karþýlýk Gazimaðusa Belediye Baþkanlýðý'na yeniden aday olduðuna iþaret ederek, "Adayým, partim karar verdi Maðusa Türk belediye Baþkanlýðýna adayým" dedi. 7 GÖR DUY KONUÞ GÖR DUY KONUÞ ALO AFRÝKA HATTI Bizim Mandra SELZEDE YARDIMLARI Güzleyurt'tan arayan bir vatandaþýmýz selzedelere daðýtýlan beyaz eþyalardan kendisinin haberi olmadan kendi adýna da alýndýðýný þikayet etti. Vatandaþýmýzýn þikayeti þöyle: "Ben Güzelyurt'tan arýyorum. Sel felaketinden dolayý yaþananlarýn bir kesitini sizlere aktarmak istiyorum. Benim Sosyal Konutlar bölgesinde bir evim vardýr. Selzedelere beyaz eþya falan daðýtýlmýþ geçtiðimiz günlerde. Kiracým o günlerde evimi boþaltmaktaydý. Zaten benim evimi sel falan basmadý ve zarar da görmedim. Ancak kiracým olan aile benim adýma, hem de adýmý yanlýþ yazdýrarak bir buzdolabý almýþ. Güzelyurt Kaymakamlýðý'na, Güzelyurt Sosyal Yardým Dairesi'ne müracaat ettim ve bunun önüne geçilmesini istedim. Benim herhangi bir yere müracaatým olmadýðýný ve adýma verilen buzdolabýný geri almalarýný istedim. Bugüne kadar herhangi bir cevap alamadým. Ýsmi yanýmda... Þikayette bulunduðum daireler gerekeni yapmazlarsa, birkaç gün daha bekleyip konuyu Güzelyurt Polis Müdürlüðü'ne intikal ettireceðim.bu þikayetimi de sizin kanalýnýzla tüm kamuoyunun bilmesi için yazdým." HAMÝTKÖY KAVÞAÐINDAKÝ SOKAK LAMBALARI Telefonla gazetemizi arayan ismi bizde saklý bir taksi þoförü Hamitköy kavþaðýndaki elektrik direklerindeki lambalarýn pozisyonlarýndan þikayetçi oldu. Vatandaþýmýzýn þikayeti þöyle: "Ben taksi þoförüyüm. Bugüne kadar Lefkoþa-Maðusa anayolunda yaptýðým seyahatin hesabýný bilmem. Çok fazla. Ama farkýna varmadýðým bir olay gördüm ve size aktarmak istedim. Dün Hamitköy ýþýklarýnda kýrmýzý yandýðý için durdum. Biraz etrafýma bakýndým. Bir de ne göreyim. Orada galeri var. Ve bu galeri etrafýnda da üç tane elektrik direði. Elektrik düreðindeki lambalar galeriye doðru yerleþtirilmiþ durumda. Tuhafýma gitti. Galerici belediyeyle veya Elektrik Kurumu ile anlaþýp mý böyle bir uygulama yaptýrdý yoksa ne? Geceleyin yanan lambalar sokaðý, yolu deðil de galeriyi aydýnlatmaktadýr. Bu lambalarýn elektriðini biz vatandaþlar ödemekteyiz. Yollar karanlýkta olacak ama galeri bizim paralarýmýzla yani aydýnlatma ve ýsýtma denen kaleme ödediðimiz paralarla ýþýl ýþýl olacak... Bunun gerekçesini anlayan var mý? Varsa söylesin de biz de bilelim. Buradan belediye baþkanýna çaðrýda bulunuyorum... Eðer belediye böyle bir uygulama yapmýþsa hemen geriye kalan vatandaþlarýn evlerinin dükkanlarýnýn da önünde böyle bir uygulama baþlatsýn ki eþitlik saðlanmýþ olsun. Yok eðer Elektrik Kurumu yapmýþsa bunu, o da benzer bir uygulamaya gitsin..." BÝZÝM DUVAR ESKÝDEN ABA DERDÝK, ÞÝMDÝ HEP ANA HEP ANA KKTC'de çok iyi iþleyen bir demokrasi vardýr safsatasýyla herkesin gözünü boyamaya çalýþan Ankara, bir yandan da bu "demokrasinin" anasýný beþ paraya satarak, bütün adaylarý ve muhtelif muhtemel adaylarýn tümünü de huzura çaðýrýp, son talimatlarý vermekte, son rötuþlarý yapmaktadýr. Sokaktaki adam, "Demokrasinin D'sinden SÝ'sine kadar geçirttiler de biz hâlâ 'çözümcü aday' diye kendi kendimizi kandýrmaya çalýþýyoruz" diye imalý imalý söylenir.

8 8 11 Mart 2010 Perþembe Kalem Yalçýn Okut HADÝ ANKARA'YA BÝR! Taksim Meydaný'nda dolmuþçular: Hadi Beþiktaþ'a bir Hadi kalkýyor, Beþiktaþ'a bir!.. diye çýðýrýrlardý, dolmuþun dolmasý için son yolcuyu beklerlerken. Tabii, Topkapý ya da Sarýyer vb diðer semtlere de Yüksek siyaset zevatýmýzýn Ankara'ya taþýnmasý -ya da çaðrýlmasý- bana o günleri anýmsattý Ankara'ya bir Hadi kalkýyor, Ankara'ya bir!.. Hiçbir fetihçi ya da sömürgeci güç sömürgesinde, (hadi kibar olalým, 'alt yönetiminde') kendisine kafa tutacak bir 'alt yönetim' istemez. Ýster ki, kim iþbaþýna gelirse gelsin kendisine biat etsin, boyun eðsin Eðmezse eðdirirler Bu Roma Ýmparatorluðu'nda böyleydi, Osmanlý Ýmpartorluðu'nda da, Büyük Britanya Ýmparatorluðu'nda da Sömürgecilik bir yana, Avrupa'nýn uluslaþma sürecinde bile Örneðin Ýngiltere'nin bugünkü Almanya'nýn ortalarýnda ta Hannover'de, Fransa'nýn Avusturya'da, Rusya'nýn Yunanistan ve Sýrbistan'da kendilerine baðlý yönetimleri destekledikleri, hatta kurdurduklarý bilinmektedir. Yok ki, TC karnýnýn dibinde bulunan fethettiði ve asimile ettiði topraklardaki 'seçimler'e karýþmayacak 74'ten beri hangi seçime karýþmadý TC ki bu seçimlere de karýþmayacak?.. Hatta 1970'te yapýlan sözde seçimlerde bile Denktaþ'tan yana koymamýþ mýydý aðýrlýðýný Türk Derin Devleti?.. Hatýrlarým, herkes yaz tatiline gelmiþti, biz beþ-on kiþi Ýstanbuldaydýk. 'Liderlik' muhaliflerin seçime ayrý liste ile katýlmalarýný engellemiþ, bir 'Çarþaf Liste' hazýrlanmýþ, ahaliye de: "Çarþaf Liste'den istediðiniz adaylarý seçebilirsiniz" denmiþti. Ne büyük lûtuf Muhalif adaylar ayrý liste yapamadýklarýndan ayrý propaganda da yapamamýþlar, 'Milli Çizgi'de sürüp gitmiþti o seçim maskaralýðý Fadýl Dostum (Çaðda) da; "Adaylar hýyar mý ki, seç seç al deniyor" diyen sert bir bildiri kaleme almýþtý. Serigrafi yöntemiyle bir sürü de afiþ basmýþtýk ellerimizle. Afiþte, kocaman harflerle: "Seçimleri Boykot Et, Senden Olmayan Adaylara Oy Verme!" yazmýþtýk afiþlere. Afiþleri ve bildirileri gelen gidenle Kýbrýs'a gönderdikti. Fakat heyhat ki, hemen hemen hepsi de Kýbrýs'ta yaz tatilinde bulunan arkadaþlarýmýz, afiþleri ortadan kestirip ilk kýsmýný atmýþlar sadece ikinci kýsmýný asmýþlardý, o da çok sýnýrlý sayýda Siz bakmayýn demokrasiden dem vurup mangalda kül býrakmayan nutuklara ve nutukçulara Türkiye ta baþýndan beri, 1920'lerden beri Kýbrýs'taki seçimlere hep müdahale etmiþtir ve halen de etmektedir. Çünkü fetihçiliðin ve sömürgeciliðin karakteri/yapýsý öyledir. Demokrasi lafýný dillerinden düþürmezler ama tersini yaparlar hep. Daha geçen gün, Tayyip Erdoðan kadýn haklarýndan dem vurup durdu; ama ayný Erdoðan hükümeti, birçok iþkolunda kadýn çalýþanlarýn ay hali izinlerinin iptali yoluna gitti Koca þair Ahmed Arif þiirinde, "Taný bunlarý" derken ne kadar da haklýydý; ne kadar doðru söylemiþti Nüfusun belirsiz, seçmen sayýsýnýn muðlak ve oynak olduðu bir toplumda bir seçime daha gidiyoruz. Kimi, "Hayýrlýsý ne ise o olsun" diyecek ve kuzu kuzu sandýða gidecek; kimi de bizleri münafýklýkla itham edecek. O ithamlara alýþkýnýz da, "Ne öneriyorsun, boykot mu?" diyenleri de duyar gibiyim. Boykot da çözüm deðildir. Treni çoktan kaçýrdýk, partiyi çoktan yitirdik biz Kýbrýslýlar. Hiç mi çýkýþ yolu yok?.. Özker Hoca Türkiye'nin müdahalelerinden gýna getirdiði bir aþamada 'Dýþ Karýþmacýlýða Son' demiþti. Kimden, nereden ve nasýl gelirse gelsin; 'Dýþ Karýþmacýlýða ve Asimilasyona Hayýr' demediði sürece Kýbrýs Türk Toplumu kaybetmeye devam edecektir. Seçimlere katýlan parti ve adaylardan hiç birisini 'Dýþ Karýþmacýlýða Hayýr' noktasýna getirememiþsek kabahat bizdedir. LTB de BES ile belediye baþkaný arasýnda gerginlik n LTB BAÞKANI BULUTOÐLULARI'NIN BES BAÞKANI ÝLE GENEL SEKRETERÝNÝ "ÝÞTEN ATTIM DEDÝÐÝ" GEREKÇESÝYLE BAZI ÇALIÞANLAR ÝÞ BIRAKTI, SENDÝKAYA DESTEK BELÝRTTÝ n BULUTOÐLULARI: "GREV BÝLDÝRÝSÝ YOK, ÝÞÝNE DÖNMEYENLERÝ ÝÞTEN ATARIM" BES LTB'YE SÝYAH ÇELENK BIRAKTI, ÇALIÞANLARIN NÝSAN'DA ZAMANINDA ÖDENMEMESÝ HALÝNDE ÝÞ BIRAKMA UYARISINDA BULUNDU Lefkoþa Türk Belediyesi (LTB) ile belediyede örgütlü Belediye Emekçileri Sendikasý (BES) arasýnda dün, çalýþanlarýn alacaklarý ve BES yetkilileri ile LTB Baþkaný Cemal Bulutoðlularý'nýn bir televizyon programýnda yaptýklarý karþýlýklý açýklamalarýndan dolayý gerginlik yaþandý. LTB Baþkaný Cemal Bulutoðlularý'nýn söz konusu televizyon programýnda, BES Baþkaný Birtan Aktolga ile BES Genel Sekreteri Ayça Soygur Çýralý'yý "iþten attýðýný söylediði" gerekçesiyle BES'e üye bazý çalýþanlar buna tepki göstererek bina önünde eyleme çýktý. Bunun üzerine, bina önüne çýkarak söz konusu çalýþanlarý iþlerine geri dönmemeleri halinde "iþten atacaðýný" söyleyen Bulutoðlularý'ný BES yetkilileri protesto ederek LTB'ye siyah çelenk býraktý. Eyleme bazý milletvekilleri ile DEV-ÝÞ ve KTAMS da destek belirtti. BES bu arada, LTB'ye siyah çelenk býrakma eylemi sonrasýnda yayýmladýðý yazýlý bildiride ise, Nisan ayý baþýnda, tüm kamu çalýþanlarý gibi, ayýn ilk gününde tüm personelin ödenmemesi halinde "hep birlikte" iþ býrakacaklarýný bildirdi, Bulutoðlularý'na "bu gemiyi hep birlikte kurtaralým" çaðrýsýnda bulundu. LTB Baþkaný Cemal Bulutoðlularý'nýn, dün, BES yetkililerinin katýldýðý bir televizyon programýna telefonla baðlanarak BES Baþkaný Birtan Aktolga ile BES Genel Sekreteri Ayça Soygur Çýralý'yý "iþten attýðýný söylediði" gerekçesiyle BES üyesi bazý çalýþanlar, sendikaya destek amacýyla iþ býrakarak belediye binasý önüne çýktý. Bunun üzerine belediye binasý önüne gelen LTB Baþkaný Cemal Bulutoðlularý ise, çalýþanlara hitaben; "Neden buraya çýktýnýz, grev yazýsý ve bildirisi yoksa derhal iþinizin baþýna, grevlik bir durum yoktur, içeri girmeyenleri iþten atarým... Buradaki herkes parasýný aldý, almayan söylesin" dedi. BES'e destek vermek amacýyla LTB önünde çalýþanlarla birlikte duran Dev-Ýþ Genel Baþkaný Mehmet Seyis ise, Cemal Bulutoðlularý'na, "grev yapmak için ihbara gerek olmadýðý, çalýþanlarý iþten atmakla tehdit edemeyeceði, bunun bir suç olduðunu ve basýnýn önünde yapýlan bu tehdidin bir ihbar olduðu" görüþünü kaydetti. Gergin anlarýn yaþandýðý konuþma sýrasýnda eyleme katýlan bazý çalýþanlar da Bulutoðlularý'ný "Çalýþanlar paralarýný aldýlar" sözleri üzerine protesto ederek, "Paralarýmýzý alamadýk sayýn baþkan, borçlarýmýzý ödeyemedik, bankalar sýkýþtýrýyor" gibi þikayetlerde bulundu ve alkýþlarla Bulutoðlularý'ný protesto ederek "susma sustukça sýra sana gelecek", "Cemal Ýstifa", "Baskýlar bizi susturamaz yýldýramaz" sloganlarý attý. Aydýn Havasý Aydýn Hikmet SAKIN BÝLMÝYORUZ DEMEYÝN "Allah kel versin týrnak vermesin" Canýnýzý yakan birisine yapabileceðiniz en acýmasýz beddua bu olsa gerek. Mecaz olarak kullanýlan bu beddua þöyle açýklanabilir: (Tanrý öyle bir dert versin ki, hiç bir þekilde dermaný bulunmasýn) Bir cilt rahatsýzlýðý yüzünden saçý dökülen ve dayanýlmaz bir kaþýntý duyan dostunuzun, kafasýný kaþýyacak tek bir týrnaðýnýn bile olmadýðýný düþünün. Böyle bir acýya katlanmanýn ne kadar zor olduðunu tahmin edebilirsiniz. Kel denince gözümüzün önüne dazlak kafalý bir adam gelir. Siz bu kelliðin nedenini hiç düþündünüz mü? Bir kafanýn dazlak hale gelmesi iki ayrý nedene baðlýdýr. Biri kalýtýmsaldýr. (Bu konuyu içeren bilim dalýna 'Genetik' denir) Bu tür kelleþme saçlarýn erken yaþta dökülmesiyle baþlar. Süreç öyle hýzlý ilerler ki kafatasý bir zaman sonra kabak gibi olur. Kabak kafalý kimselerin çok zeki olduklarý da ayrý bir gerçektir. Yýllar önce kel bir arkadaþýmla bu konuyu tartýþýyorduk. Ben biraz ileri gitmiþ olacaðým ki, "Sen hiç saçlarý dökülen inek gördün mü?" diye baðýrmak zorunda kalmýþtý kabak arkadaþým. Diðer kellik, kiþinin etrafýna uyup kafayý kazýtmasýyla gerçekleþir. Bir özenti sonucu doðmuþ olan bu tür günümüzde moda haline gelmiþtir. Eskiden sadece çocuklarýn kafalarý kazýtýlýrdý. Nedeni de ailelerin ekonomilerini de þereflerini koruma kaygýsýydý. Uzun saç kýz çocuklarýna mahsustu. Oðlanlarýn saç uzatmasýna göz yummak, onlarý uygunsuz vaziyetlere sevketmek demekti. Traþ zamaný gelince baba oðlunu elinden tutar, onu kendi berberine götürürdü. Çocuk daha berber koltuðuna oturmadan da talimatý verirdi. Babalarýn berbere talimatý kýþ aylarýnda 'ÜÇ' yaz aylarýnda da 'SIFIR' numaraydý. Gençlikte, saçý deðil kazýtmak kýsaltmak bile modaya tersti. Oðullar belli bir yaþa gelince, ailelere müdahaleye son vermek düþerdi. Ben bu konuda da talihsiz bir dönem yaþadým. Sebebi saçýmýn sýk ve kývýrcýk olmasýydý. Fazla uzatmaya gelmezdi. Uzattýðým takdirde yakýþýklý kategorisine deðil, kocabaþ kategorisine düþeceðim kesindi. Düz saçý olup uzatabilenlere, briyantinlenip taranabilenlere hep özendim ama hiç yapamadým. Film yýldýzý Ayhan Iþýk ile Rasih Iþýkman'ý kýskandýðým günleri unutmam mümkün deðildir. Keller için söylenmiþ onca özdeyiþin her biri bir ders niteliðindedir. Layýk olmadýðý bir þeye sahip olan birisi için bakýn ne demiþ atalarýmýz: "Yakýþmýþ kel baþa þimþir tarak" Yapýlan iyiliðin bedelini minnet yerine kalleþlikle ödeyenler için de þunu söylemiþler: "Ýyilik et kele, versin seni ele" Faydasýz bir kimsenin ardýndan faydalý biriymiþ gibi söz edilmesine ise þu karþýlýðý vermiþler: "Kör ölür badem gözlü, kel ölür sýrma saçlý olur" Bu deyiþleri yeri geldikçe sizler de kullanabilirsiniz. Ama siz siz olun, kimse için "Allah kel versin týrnak vermesin" dileðinde bulunmayýn. Mazallah kabul görmesi halinde, bedduanýzýn o insaný ne hale getireceðini bir düþünün. Kelin yaþattýðý ýzdýrabý, onu kaþýyamamanýn verdiði acýyý sizler bilmiyor olamazsýnýz.

9 11 Mart 2010 Perþembe 9 Tünel ALINTI ERDOÐAN OTOKRAÝK EÐÝLÝMLERÝNÝ DÝZGÝNLEMELÝ Türkiye-ABD iliþkileri Temsilciler Meclisi Dýþ Ýliþkiler Komitesi'nin Ermeni soykýrýmýný kýnamasýyla yeni bir darbe aldý. Bizce bu karar gereksizdi, týpký Ankara'nýn bu trajediyi inkârýnýn kendi kendine zarar vermesi gibi. Ankara, ABD'ye tehdit savurmak yerine, Ermenistan'la iliþkileri normalleþtirmeyi öngören mutabakatý rayýna sokmalý. ABD ve diðer Batýlý ülkeler, AB umudunu canlý tutarken Türkiye'yi teþvik etmeyi sürdürmeli. Baþbakan Tayyip Erdoðan da otokratik eðilimlerini dizginlemeli ve ordunun dayattýðý anayasanýn yerine Kürtlerle diðer azýnlýklara hak tanýyan, dini özgürlükleri ve basýn özgürlüðünü garantiye alan, laikliðe ve hukuka dayalý yargýya baðlý kalan bir anayasa için bastýrmalý. Ülkenin askeri liderleri de itidalli davranmaya devam etmeli. The New York Times (Baþyazý) DÝPNOT Seçimlerde adaylýk baþvurusu için polisten bir de 'karakter belgesi', yani 'temiz kaðýt' alýnmasý lazým. BEN OLSAM KÝMSEYÝ ORTADA BIRAKMAZDIM ARÞÝV TARÝH 28 OCAK 2009 Maðusa-Karpaz bölgesinde 16 tane 5 yýldýzlý otel, alýþveriþ merkezi, yat limanlarý ve arýtma tesisleri inþa ediliyor. Ýnþaatlar tamamlanýnca Las Vegas olacakmýþ. Gözden kaçmayanlar... BÜTÜN SUÇ KERPÝÇTE Deprem elbette doðal afettir ama her doðal afetin sebepleri arasýnda doðal olmayan bir sürü afet gizlidir. Elazýð'da yaþanan depremde de ortaya çýktý bu. Siyasiler suçu kerpicin üstüne atarak rahatladýlar. Sanki daha saðlam evler yapacak paralarý vardý da yapmamýþlar gibi... Bir de internette gezinen ahlak zabýtalarý var, tam facia. Onlar diyor ki, "Elazýð'da da zaten günahkarlýk artmýþtý, deprem uyarýdýr." Esas deprem bu kafalarda olmalý ama bu zihniyetin fay hatlarý çatlamýyor ki kolayýna... ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ Kýbrýs Türk liderliði sarý çizmeli Mehmet aða deðildir. Kýbrýs Türk halkýnýn iradesini temsil eder dedim. Bunu 'kim seçilirse seçilsin aynýdýr, bir þey deðiþmez' yaklaþýmýný ortaya koyan çevrelere karþý söyledim. Türkiye'ye karþý söylememin hiç bir anlamý yok. M. Ali TALAT Aklýnýzda bulunsun Antep fýstýðý hücreleri koruyor ABD'nin Teksas Kadýn Üniversitesi tarafýndan yürütülen bir araþtýrma, her gün tüketilen Antep ya da Þam fýstýðýnýn kanserin pek çok türünü önlemeye yaradýðýný ortaya çýkardý. Araþtýrmada, gönüllü katýlýmcýlar iki gruba ayrýldý. Ýlk grupta bulunan deneklere, normal beslenme rutinlerinin yanýnda dört hafta boyunca 68 gram Antep fýstýðý yedirildi. Dört haftanýn ardýndan, Antep fýstýðý tüketen grup ve tüketmeyen kontrol grubu üzerinde çeþitli ölçümler yapýldý. Yapýlan ölçümler sonucunda, her gün Antep fýstýðý yiyenlerin vücudunda bulunan "gamma-tocopherol" adlý maddenin daha fazla olduðu görüldü. E vitamininin bir türevi olan "gamma-tocopherol", antioksidan iþlevi görüyor. "Göçmenköy'de insanlara dönük ne plan, ne program sunuldu... Ne zaman nasýl destek olunacaðýna dair herhangi bir açýklama yapýlmadý." Ferdi Sabit SOYER Memleketimden manzaralar Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... SÝYASÝ TRAFÝÐE PRATÝK ÇÖZÜM Trafik çok yoðun oluyor artýk seçim öncelerinde. Girne'den Anadolu'ya baðlanan yollardan siyasilerin biri gider, diðeri gelir. Bu gitmelere gelmelere mani olabilmek ve olasý kazalarý da engelleyebilmek için bir yol var aslýnda, ama siyasilerimizin akýllarýna gelmez ki... Hiçbiri düþünmese Turgay Avcý mutlaka düþünmeliydi oysa. Girne'den Anadolu'ya baðlanan yollardaki trafik sorununu çözmek için en pratik çözüm þudur: KKTC'nin seçimleri bundan sonra Ankara'da yapýlsýn, sandýklar Ankara'da kurulsun. Nasýl fikir? Marcel Berlins The Guardian da yazdý: Soykýrým kararýný ahlâki otoritesi þüpheli siyasetçiler veremez 'ABD Temsilciler Meclisi'nin Dýþ Ýliþkiler Komitesi Türklerin 1915'te Ermenileri öldürmesinin soykýrým teþkil ettiðine dair bir tasarýyý kabul etti. Bu onlarýn iþi mi? Kararýn doðru olup olmadýðýna dair bir hükümde bulunmuyorum; bunu yapabilecek kadar bilgili deðilim. Benim endiþem, böylesine beceriksiz bir müdahalenin ve gördüðü ilginin, insanlýk tarihindeki en kötü eylem olarak görülmesi gereken bir suçu ayaða düþürmesi ve para kaynaklarý güçlü olan siyasi bir lobinin yürüttüðü kampanyaya karþýlýk veren son derece cahil parlamenterlerin oynadýðý siyasi bir oyun haline getirmesi. Neyse ki bu haddini bilmez kararlarý yasa kitabýnda yer bulmayacak. Baþkan Barack Obama bunu istemiyor; 2007'de de, Temsilciler Meclisi üyelerinin ayný yöndeki Afrika'nýn sizin için "týk"ladýklarý kararý, baþkan Bush bunu siyasi çýkarlarýna uygun bulmadýðý için yasalaþmamýþtý. Soykýrým kelimesi ve orjinal tanýmý 1944'te Polonyalý avukat Raphael Lemkin tarafýndan ortaya kondu. BM 1948'de soykýrým suçunun önlenmesini ve cezalandýrýlmasýný öngören sözleþmeyi kabul etti; bu sözleþmede soykýrým 'ulusal, etnik, ýrksal veya dini bir grubu tamamen veya kýsmen yok etmek niyetiyle yapýlan eylem' olarak niteleniyordu. (1946'daki Nürnberg duruþmalarýnda yargýlananlar bu þekliyle soykýrýmla suçlanmadý, fakat 'iþgal edilen belli bölgelerdeki sivil nüfusa karþý, belli ýrklara ve sýnýflara ait insanlarý, ulusal, ýrksal veya dini gruplarý, bilhassa Yahudileri, Polonyalýlarý ve diðerlerini yok etmek amacýyla kasti sistematik soykýrým -yani ýrksal ve ulusal gruplarýn imhasý- teþkil eden savaþ suçlarý iþlediklerini' vurgulayan bir ifade söz konusuydu. 1948'deki BM tanýmý farklý versiyonlar öneren birçok uzmanýn eleþtirileriyle (sözgelimi, 'kýsmen' yok etme niyeti olabilir mi?) karþýlaþýyor. Fakat ana fikir ayný. Darfur'daki son mezalimler de kafa karýþýklýðýný artýrmýþ durumda. Geçen ay Lahey'deki Uluslararasý Ceza Mahkemesine baðlý bir temyiz komitesi, mahkemeye Sudan Devlet Baþkaný Ömer el Beþir'e yönelik soykýrým suçlamasýný gözden geçirmesini tavsiye etti; bu tavsiye, mahkemenin önceki kararýný tersyüz ediyordu. Tanýmlarýn büyük kýsmýnýn üzerinde uzlaþýlmýþ içeriklerine bakarak, geçen asýrda iki bariz soykýrým olduðu sonucuna varýyorum: Holokost ve Ruanda katliamý. Osmanlý Ýmparatorluðu'nun 1915'te soykýrým yapýp yapmadýðýysa tartýþmaya daha açýk. Mesele kaç kiþinin öldüðü veya hangi korkunç þartlarda öldüðü deðil. Önemli olan imha niyeti ve bu yönde sistematik bir giriþim bulunmasý. Darfur ve Srebrenitsa konusunda da ayný ölçüde kuþkuluyum. Bazý liderlerin ve onlara baðlý askerlerin yaptýklarýna dair birçok dehþet verici ifade var, fakat bu soykýrým yaþandýðý manasýna gelmez. Emin olduðum þey þu: Soykýrým gibi önemli bir sözcüðün kullanýp kullanýlmayacaðý kararýnýn, ahlaki otoritesi þüpheli siyasetçiler tarafýndan deðil, tanýklar ve tarihçilerden yardým alan mahkemelerce verilmesi gerektiði. (Avukat, 8 Mart 2010)

10 10 11 Mart 2010 Perþembe ZÝRAAT MÜHENDÝSLERÝ ODASI GENEL SEKRETERÝ BURCU ERGÜDEN Ziraat Mühendisleri Odasý Genel Sekreterliði'ne Mehmet Ercilasun, Saymanlýðý'na ise Burcu Ergüden getirildi. Oda baþkaný Ozan Özuyanýk'ýn yaptýðý açýklamaya göre, görevlendirmeleri, geçtiðimiz günlerde yapýlan genel kurulda belirlenen Oda Yönetim Kurulu gerçekleþtirdi. SSTB'NÝN EÐÝTÝM VE SPORA KATKILARI SÜRÜYOR Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý'nýn (SSTB) eðitim ve spora katkýlarý sürüyor. SSTB tarafýndan yapýlan yazýlý açýklamaya göre, Engelliler Spor Federasyonu- Tekerlekli Basketbol Takýmý'nýn ihtiyaçlarý doðrultusunda Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý tarafýndan temin edilen spor malzemeleri, Federasyon Asbaþkaný Faruk Taþkýnca ve sporculara teslim edildi. Açýklamada, engelli olmanýn spor yapmanýn önüne geçemeyeceði, inanarak ve gayret ederek yapýlan çalýþmalarýn mutlaka baþarý ile sonuçlanacaðý belirtilerek, Sivil Savunma'nýn, KKTC'yi Tekerlekli Basketbol Liginde Türkiye ve yurt dýþýnda baþarý ile temsil eden sporcularýn her zaman yanýnda olacaðý kaydedildi. ITB BERLÝN 2010 AÇILDI Uluslararasý Turizm Borsasý Fuarý ITB Berlin 2010 açýldý. Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti, Uluslararasý Turizm Borsasý Fuarý ITB Berlin 2010'a geçen yýl en iyi stand ödülü aldýðý kemerli tipik Akdeniz evini yansýtan stand ile katýlýyor. Almanya'nýn Berlin kentinde açýlan ve 14 Mart Pazar günü sona erecek ITB Berlin'e Turizm, Çevre ve Kültür Bakanlýðý, sektör temsilcileri ile birlikte katýlýyor. ITB Berlin 2010 için KKTC Turizm Bakanlýðý yetkilileri ve sektör temsilcileri dün, Turizm, Çevre ve Kültür Bakaný Hamza Ersan Saner ise bugün Berlin'e geldi. ITB Berlin 2010'a sektörden Kýbrýs Türk Seyahat Acenteleri Birliði(KITSAB), Kýbrýs Türk Otelciler Birliði (KITOB), Kýbrýs Türk Rehberler Birliði (KITREB), Restorancýlar Birliði (RESBÝR), Karpaz Eko Birlik, Kýbrýs Türk Hava Yollarý (KTHY), Türk Hava Yollarý (THY) ve Pegasus Hava Yollarý katýlýyor. "EMEK HAREKETÝ ÝÇÝNDE KADININ YERÝ" Hür- Ýþçi Sendikalarý Federasyonu (Hür-Ýþ) "Sendikalarda ve Dünya Emek hareketi Ýçinde Kadýnýn Yeri" konulu bir konferans düzenledi. 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü kutlamalarý çerçevesinde Doðu Akdeniz Üniversitesi'nin katkýlarýyla gerçekleþtirilen konferans dün saat 10:00'da Saray Otel'de yer aldý. Konferans Hür-Ýþ Baþkaný Yakup Latifoðlu'nun açýlýþ konuþmasýyla baþladý. Ardýndan Kenan Baþaran "Dünya, Türkiye ve Ülkemizde Sendikalarda Kadýnýn Rolü"; Hanife Aliefendioðlu da "Dünya Emek Hareketi Ýçinde Kadýnýn Yeri" baþlýklý sunum yaptý. ORMAN MÜHENDÝSLERÝ ODASI'NDAN SEL FELAKETLERÝNE KARÞI UYARI Orman Mühendisleri Odasý Baþkaný Ýlkay Ýlseven, ülkenin sýcak ve kurak olduðuna, yaðýþlarýn da genellikle saðanak yaðmur þeklinde olduðuna iþaret ederek, ülkede planlý programlý ve köklü tedbirler alýnmazsa selin bir tehlike olarak her zaman önlerinde duracaðýna dikkat çekti. Ýlseven, bu çerçevede yapýlmasý gerekenlerin baþýnda göletlerin bir plan ve program dahilinde sayý ve kapasitelerinin artýrýlmasýnýn akla geldiðini, ancak gölet inþaatýna giriþmeden önce gölet havzasýnýn teraslanarak mutlaka aðaçlandýrýlmasý gerektiðini vurguladý. Ýlseven dün konuyla ilgili yaptýðý yazýlý açýklamada, geçmiþte yapýlan göletlerin hiçbirinde bu çalýþmanýn yapýlmadýðý için çok kýsa bir sürede siltasyon oluþumu nedeniyle göletlerin su tutma kapasitelerini büyük oranda kaybettiklerini ifade etti. Ülkenin kurak ve su sýkýntýsý yaþayan bir ülke olduðuna dikkat çeken Ýlseven, bu nedenle yaðacak GENCAY EROÐLU'NU ZÝYARET ETTÝLER- Dipkarpaz Ýlkokulu Ýzcilik Birimi, önceki gün, Gençlik Dairesi Müdürü Gencay Eroðlu'nu ziyaret ederek, çalýþmalarý ve önümüzdeki dönemde gerçekleþtirecekleri faaliyetler hakkýnda bilgi verdi. Gençlik Dairesi Basýn Bürosu açýklamasýna göre, ziyaret dolayýsýyla memnuniyetini dile getiren Gencay Eroðlu, çocuklara yaptýðý konuþmada, izcilik faaliyetlerine katýlan çocuklarýn bilgi ve becerilerinin arttýðýný söyleyerek, izcilerin, tabiatý seven ve koruyan, daha saðlýklý ve olumlu düþünen bireyler olarak yetiþtiklerini dile getirdi. TIP HAFTASI ETKÝNLÝKLERÝ yaðmurlarýn tek bir damlasýnýn bile denize ulaþmamasý gerektiðine vurgu yaparak, þöyle devam etti: "Bunun için önemli dereler üzerine kademeli olarak gölet veya küçük bentler yapmak suretiyle birinden taþan su diðerinde, diðerinden taþan su ötekinde tutulmasý saðlanarak suyun yeraltýna ulaþmasýna yardýmcý olunabilir. Ülkemizin yaklaþýk yüzde 24'ü su erozyonu tehdidi altýndadýr. Ülkemizde hektar I. derece potansiyel su erozyonunun hakim olduðu alan mevcuttur. Bu alanlar bitki örtüsünden tamamen yoksundur. Ayni zamanda hektar civarýnda kýsmen erozyona açýk alan mevcuttur. Tüm bu gerçeklere baktýðýmýzda ülkemizde planlý programlý ve köklü tedbirler alýnmazsa sel bir tehlike olarak her zaman önümüzde duracaktýr. Bu tehlikenin yaratacaðý zararlarý ortadan kaldýrmak, hiç olmazsa meydana gelecek zararlarýn asgari boyutta kalmasýný saðlamak yönünde hepimize görevler düþmektedir." Tabipler Birliði Týp Haftasý etkinlikleri çerçevesinde fidan dkimi de gerçekleþtirdi "SAÐLIK POLÝTÝKALARI VE MEDYA ÝLÝÞKÝSÝ" ÝRDELENDÝ Kýbrýs Türk Tabipler Birliði Týp Haftasý etkinlikleri devam ediyor. Tabipler Birliði'nden yapýlan açýklamaya göre Týp Haftasý etkinlikleri çerçevesinde 8 Mart'ta Birlik lokalinde doktor yazarlarýn kitap söyleþisi gerçekleþtirildi. Söyleþide hekimlik mesleði ile yazarlýk ve sanat dallarýndaki iliþki irdelendi. Toplantýya konuþmacý olarak basýlmýþ kitaplarý bulunan Dr. Bülent Dizdarlý, Dt. Tamer Öncül, Dr. Arif Albayrak, Dr. Filiz Besim, Dr. Turgay Akalýn ve Dr. Ahmet Cavit An katýldý. Veteriner hekim Mustafa Tozaký ise gitarýyla geceye eþlik etti. PANEL "Gazeteci Gözüyle Saðlýk Politikalarý ve Medya Ýliþkisi" konulu panel ise önceki gece birlik lokalinde yer aldý. Oturum baþkanlýðýný Dr. Bülent Dizdarlý'nýn yaptýðý panelde Halkýn Sesi gazetesinden Hasan Kahvecioðlu, Afrika gazetesinden Mehmet Levent, Yenidüzen gazetesinden Çaðýl Günalp ve Havadis gazetesinden Aral Moral yer aldý. Birlik üyeleri bu sabah ise Kýbrýs Türk Tabipleri Birliði Koruluðuna fidan dikimi etkinliði geçekleþtirdi. DÜNYADAN... DÜNYADAN... Trafik kazalarýnýn sonu geliyor Japonya'nýn Honda firmasý, olasý sürüþ risklerini anlamak, engellemek ve sürücülere yardýmcý olmak üzere yeni bir otomobil sürüþ simülatörü geliþtirdi. Yeni geliþtirilen ürünle gerçek hayatta olmasý muhtemelen her türlü detay sürücüye grafik ve yazýlarla açýklanýyor. Ehliyet alýmýnda yapýlan deneme sürüþlerinin de kaza durumlarýna karþý az miktarda öðretilen tecrübe yeni üretilen simülatörle ortadan kalkýyor. Böylelikle sürücü kazanýn oluþum þeklini, olma ihtimallerini, kazadan kurtulma yollarýný yeni simülatörle defalarca tekrarlayarak büyük tecrübe saðlama imkaný yakalýyor. 42 inç ekraný ve yüksek çözünürlük kalitesiyle gerçek sürüþ koþullarý verilen simülatör, ayný zamanda harekete duyarlý moduyla gerçek bir arabanýn hareket dönüþ veya kalkýþ hareketlerini sürücüye birebir yaþatýyor. Gece modu, sis modu ve otoyol deneyim yazýlýmý da bulunan simülatörün Japonya'da ehliyet alýmýndan önce sürücülere kullaným zorunluluðu getirilmesi düþünülüyor. Honda firmasý, üretilen simülatörle trafik kazalarýnýn azaltýlmasýný planlýyor. Yüzlerce yýllýk gemi enkazlarý bulundu Baltýk Denizi'nde yüzlerce yýllýk gemi enkazlarý bulundu. Ýsveç hükümetine baðlý Ulusal Miras Dairesi, Baltýk Denizi'nde Rusya ile Almanya arasýnda deniz altýna boru yerleþtirmeye hazýrlanan bir gaz þirketi tarafýndan bulunan gemi enkazlarýnýn çoðunun 18. ve 19. yüzyýldan kalma olduklarý bildirdi. Açýklamada, gemi enkazlarýndan birinin bin yýllýk olabileceði, üçünün gövdelerinin bozulmadan kaldýðý ve 130 metre derinlikte baþ aþaðý konumda bulunduklarý belirtildi. Gemi enkazlarýnýn, dalgýçlar tarafýndan incelenmesinin beklendiði kaydedildi. Ülkeyi filler bastý: 4 bin kiþi komþuya sýðýndý Yabani fil sürüleri, Angola'nýn güneydeki köylerine saldýrdý. 4 binden fazla insan komþu ülke Namibya'ya kaçmak zorunda kaldý. Dev hayvanlar önlerine çýkan her þeyi ezdi, ekili arazilere zarar verdi. Afrika'da adýný son zamanlarda Nijerya'dan sonra sahip olduðu zengin petrol rezervleri ile duyuran Angola'da hükümet tarafýndan yapýlan açýklamada, fil saldýrýlarý sonucu þu ana kadar ölen yada yaralananýn olmadýðý, ama binlerce insanýn komþu ülke Namibya'ya sýðýndýðý bildirildi. Fillerin saldýrdýðý köylerden Mucusso'nun muhtarý, "30 yýl iç savaþ yaþadýk. Son sekiz yýldýr sadece fakirlik sorunumuz kalmýþtý. Savaþta doðal yaþamda büyük zarar gördü. Bu filler nereden çýktý anlayamadýk." dedi. Angola Radyosu'ndan Manuel Jamba'da örneðine pek rastlanmayan ilginç savaþý, "Mucusso'da durum gittikçe kötüye gidiyor. Þu anda hayvanlarla insanlarýn büyük kavgasýna þahit oluyoruz. Ýki tarafýn da mücadelesinin tek amacý sadece hayatta kalmak." þeklinde yorumladý. Yetkililer, fillerin komþu ülke Bostvana'dan geldiðini söyledi. Angola'da hükümet ile anamuhalefet partisi taraftarlarý arasýnda 30 yýl süren iç savaþ, doðal yaþama da büyük zarar verdi. 2002'de sona eren çatýþmalarda milyonlarca sivilin yanýnda yüzbinlerce hayvan da katledildi. Kuyruklu bebek! Çin'de, Hong Kong adlý 4 aylýk bebek baþarýlý bir operasyonla belinde doðuþtan varolan "kuyruk" tan kurtuldu. Kýzýn babasý "Doðumudan sonra kýzýmýn sýrtýnda bu et parçasýný görünce þoke oldum. Þaþkýnlýðým, kýzým büyüdükçe kuyruðunun uzamasýyla arttý. Ama þimdi çok mutluyum" dedi. Doktorlar, bu et parçasýnýn omurilikteki tümörden kaynaklandýðýný söyledi.

11 11 Mart 2010 Perþembe Güney Kýbrýs.. Güney Kýbrýs.. Güney Kýbrýs.. Güney Kýbrýs.. TALAT ÝLE ANASTASÝADÝS BUGÜN BÝR ARAYA GELECEK Mehmet Ali Talat ile Rum DÝSÝ partisi baþkaný Nikos Anastasiadis'in bugün öðle yemeðinde bir araya gelecekleri bildirildi. Fileleftheros gazetesi konuyla ilgili haberinde Talat ile Anastasiadis'in bugün öðle saatlerinde KKTC'de bir "çalýþma yemeðinde" bir araya geleceklerini yazdý. Görüþmenin, Talat ile Anastasiadis'in bir süre önce Londra'da gerçekleþtirdikleri görüþmenin devamý niteliðinde olduðunu belirten gazete, Anastasiadis'in görüþmede, Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi'nin (AÝHM) Taþýnmaz Mal Komisyonu'yla ilgili kararý ve Cumhurbaþkaný Talat'ýn Mülkiyet konusuyla ilgili deðerlendirmesini almaya öncelik vereceðini kaydetti. AKEL MÝLLETVEKÝLLERÝ DÝPKARPAZ'I ZÝYARET EDECEK AKEL Milletvekilleri Nikos Yoannu ile Yannakis Gavriil, 17 Mart'ta Dipkarpaz'ý ve Sipahi'yi ziyaret edecek. Haravgi gazetesinin haberine göre Yoannu ile Gavriil, Karpaz'da yaþayan Rumlarý, Rum Bakanlar Kurulu'nun son zamanlarda onayladýðý, "Tarýmsal Faaliyetler Sýrasýnda Yaþanan Zorluklar Nedeniyle Tarým ve Hayvancýlýk Ýþletmelerine Yatýrým Yapýlmasý ile Ýlgili Mahsurlarýn Ekonomik Kalkýnma Planý" hakkýnda bilgilendirecek. Gazete dünkü bir haberinde ise, AKEL milletvekilleri Panikos Hambas ile Klavdios Mavrohannas'ýn da 1 Mart'ta Koruçam ve Karpaþa'yý ziyaret ederek oradaki Maronit çiftçileri bilgilendirdiðini bildirmiþti. KIBRISLI TÜRK VE RUM KADINLARDAN ETKÝNLÝK Kýbrýslý Türk ve Rum kadýnlar, 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü'nü, "yeniden yakýnlaþma, Kýbrýs sorununun çözümü ve halk ile vatanýn yeniden birleþmesi" mesajlarýný vermek amacýyla, 21 Mart'ta Oroklini'de düzenlenecek etkinlikle kutlayacak. Haravgi gazetesinin haberine göre etkinliðe katýlacak isimler arasýnda, Rum Yönetimi Baþkaný Dimitris Hristofyas'ýn eþi Elsi Hristofyas, Kýbrýslý Türk gazeteci Sevgül Uludað ve þair Neþe Yaþýn da bulunuyor. AKEL-BKP GÖRÜÞMESÝ Birleþik Kýbrýs Partisi ile AKEL önceki gün görüþtü. Haravgi'nin haberine göre BKP Genel Sekreteri Ýzzet Ýzcan görüþmede yaptýðý açýklamada, ortak gelecek için partisinin iki taraf arasýnda köprü görevi görmeye devam edeceðini belirtti. Ýzcan, "Kýbrýs halkýnýn sýkýntýlarýnýn adanýn yeniden birleþmesiyle son bulacaðýný" söyledi. Ýzcan, çözüm ne kadar gecikirse, problemin çözümünün o kadar zor olacaðýný belirtti. YEÞÝLIRMAK KAPISI ABD 2,5 milyon dolarý vermiyormuþ Rum basýnýnda, bir taraftan Amerikalýlarýn; Yeþilýrmak kapýsýnýn açýlmasýyla ilgili olarak geri adým attýklarý ve 2.5 milyon dolarý vermeyecekleri belirtilirken; diðer taraftan, Rum Yönetimi Baþkaný Dimitris Hristofyas'ýn Yeþilýrmak kapýsýnýn açýlmasý için ABD tarafýndan verilecek yardýmýn geri alýnmasýna dair bilgileri yalanladýðý kaydedildi. Rum gazetelerinden Simerini, "Yeþilýrmak Yerinde Duruyor Amerikalýlar Geri Adým Atýyorlar ve Ýki Buçuk Milyon Euro'yu Vermiyorlar Hristofyas Hepsini Verecek" baþlýklý haberinde, "her þey; Yeþilýrmak kapýsýnýn açýlmasýyla ilgili tüm engellerin yok olduðu ve sýnýr kapýsýnýn önümüzdeki Haziran ayý ortasýnda açýlacaðýna iþaret ederken, finansman sorununun ortaya çýktýðýný" yazdý. Yeþilýrmak kapýsýnýn açýlmasý çalýþmasýnýn maliyetinin 11 milyon 200 bin Euro olduðunu kaydeden gazete, Rum hükümetinin, söz konusu miktarýn Kuzey Kýbrýs'ýn kalkýndýrýlmasýyla ilgili 256 milyon Euro'luk Avrupa yardýmýndan ödenmesi için mücadele ettiðini belirtti. Kýbrýs Türk tarafýnýn; Rum tarafýnýn söz konusu yardýmýn daðýtýlmasýnda söz sahibi olmasýný kabul etmediðini yazan gazete, Kýbrýs Türk tarafýnýn Aþaðý Pirgo-Yeþilýrmak yol çalýþmasýnýn UNDP ve ABD tarafýndan finanse edilmesi formülünü bulduðunu kaydetti. "Lefkoþa'daki Amerikan elçiliðinin, söz konusu çalýþmanýn Amerikan hükümeti tarafýndan sýfýr finansmanla yapýlmasýný tembihlediðini" yazan gazete, "Lefkoþa'daki Amerikan elçiliðinin; bu amaca yönelik baþka hazýr ödenekler bulunduðunu ifade ettiðini" kaydetti. Gazete, Amerikan Kongresi üyelerinin, "Amerikan elçiliðinin; Kýbrýs Türk tarafýný zor bir duruma sokmayý istemediðini ifþa ettiklerini" de savundu. Amerikan Kongresinin beþ üyesinin, ABD AÝHM KARARI KOMÝSYONA, SEÇME BAÞVURULAR YAPACAKLAR Politis; "Komisyona Pilot Davalar... Genel Kurulda Oyun 5'e Karþý 12 Oy Ýle Kaybedildi" baþlýklý haberinde, AÝHM'in 8 Rum'un taraf olduðu pilot davayla ilgili Rum tarafý açýsýndan olumsuz karar almasýnýn ardýndan Taþýnmaz Mal Komisyonu'na; (Rumlar tarafýndan) "seçme ve örgütlü" baþvurular yapýlmasý yönündeki düþüncelerin artýk kesinleþmekte olduðunu haber verdi. Gazete, Rum yönetiminin ve Baþsavcýlýðý'nýn, ertesi güne iliþkin kapsamlý ve net bir tepki planý olmamasýna raðmen; perde gerisinde ilgili taraflarca (gazete ilgili taraflarýn davacýlar olmalarýnýn þart olmadýðýný yazdý), Taþýnmaz Mal Komisyonu'na pilot baþvurularda bulunulmasý yönünde yoklamalar yapýldýðý yönünde bilgiler bulunduðuna iþaret etti, özetle þunlarý yazdý: "Hedef; -mümkün mertebede- AÝHM'e, tazminat komisyonunda yaþanacak uzun bir süreç aracýlýðýyla bu organýn (Taþýnmaz Mal Komisyonu) etkin bir iç yargý imkaný olamayacaðýnýn gösterilmesine uygun Rum baþvurularýnýn seçilmesidir. Bu düþünceler henüz ilk aþamalarýndadýr ve bu nedenle bu tür davalarýn ANASTASÝADÝS: ELÝMÝZDE ABAD KARARI VAR Politis "Nikos Anastasiadis: Bizim Elimizde De ABAD Kararý Var... Tek Yol, Çözüm" baþlýklý haberinde, Rum ana muhalefet DÝSÝ Baþkaný Nikos Anastasiadis'in dünkü açýklamasýnda "Herkes; tek yolun diyalog ve Kýbrýs sorununa; herkesçe, özelikle de Kýbrýs'ýn bugün iþgal altýnda olan bölgelerinin yasal sakinlerince kabul edilecek bir çözüm bulunmasý gereðinde kararlý olunmasý gerektiðine duyarlýlýk göstermelidir" dediðini bildirdi. Gazete, Cumhurbaþkaný Mehmet Ali Talat'ýn; AÝHM kararýnýn mülkiyet baþlýðýnýn nasýl çözüleceðine iliþkin yol gösterici olduðu açýklamasýný yorumlamasý istenen Anastasiadis'in þunlarý söylediðini yazdý: "Sayýn Talat'la Perþembe günü görüþeceðim ve kendisine; AÝHM'in kendi kararlaþtýrdýðý þartlarda kararýný verdiðini, bunun bir gerçek olduðunu ancak ayný gerçeðin Kýbrýslý Türkler için de söz konusu olduðunu çünkü; Kýbrýs Rum mallarýný inkiþaf ettirmelerine engel anlamýna gelen Avrupa Dýþiþleri Bakaný Hillary Clinton'a mektup yollayarak, ABD Dýþiþleri Bakanlýðýnýn Yeþilýrmak kapýsýnýn açýlmasý için Rum tarafýna 2.5 milyon dolarlýk meblaðý vermeme yönündeki kararýndan ötürü endiþelerini belirttiklerini ifade eden gazete, Kongre üyelerinin; "Amerikan hükümetinin, 2004 yýlýnda kaybettiði saygýnlýðý rehabilite etmek istiyorsa benzer ýlýmlý faaliyetleri desteklemesi gerektiðini" kaydettiðini aktardý. Ortaya çýkan sorununun sadece bu olmadýðýný yazan gazete, Kuzey Kýbrýs makamlarýnýn Güzelyurt'la baðlanacak olan yolu kendi iþleri olarak addettiklerini ileri sürdü. Gazete, bu durumu "yani, iþgal altýndaki bölgelerin kalkýnmasý için de para ödeyeceðiz" þeklinde yorumladý. Haravgi ise, "Yeþilýrmak'la Ýlgili Olarak Kýbrýs Cumhuriyeti'nden 3 Milyon Euro" baþlýklý haberinde, Rum Yönetimi Baþkaný Dimitris Hristofyas'ýn; Yeþilýrmak kapýsýnýn açýlmasý için ABD tarafýndan verilecek yardýmýn geri alýnmasýna dair bilgileri yalanladýðýný yazdý. Elde ettiði bilgilere dayanarak, Aþaðý Pirgo- Yeþilýrmak yolu için 0,9 milyon dolarýn (yaklaþýk olarak 600 bin Euro) ABD, bir buçuk milyon Euro'nun da AB tarafýndan ödendiðini kaydeden gazete, yol çalýþmasý maliyetinin 5 milyon Euro olarak hesaplandýðýný, yani Rum tarafýnýn 3 milyon Euro katkýda bulunmasýnýn beklendiðini kaydetti. GAZETELERÝN BAÞLIKLARI ALÝTHÝA: "Yeþilýrmak Kapýsý Kýbrýs Cumhuriyeti de Ödeyecek" POLÝTÝS: "Hristofyas-Yeþilýrmak Elini Cebine Koyuyor" MAHÝ: "Yeþilýrmak'la Ýlgili Miktarý Ödeyeceðiz Hristofyas: ABD Tarafýndan Miktarýn Geri Alýnmasý Konusu Ortada Yok" kriterlerinin ne olacaðý henüz görüþülmedi. Ancak; deðerleri çok büyük ve muhtemelen Kýbrýslý Türklere deðil, baþkalarýna verilmiþ ve iade edilmeleri þart olan mallarýn kriter alýnacaðý deðerlendiriliyor. Þunu belirtmekte fayda var ki; konuyla ilgili bütün düþünce ve deðerlendirmeler henüz baþlangýç aþamasýnda bulunuyor. Masaya, Kýbrýslý Rumlarýn komisyona yalnýzca; AÝHM tarafýndan da izlenen bir dava formülü olan; malýn kullanýlamamasýndan doðan zararýn tazminin talep edilmesi talebiyle baþvurabilecekleri, iade konusunu ise çözüm sonrasýna býrakabilecekleri düþüncesi de konuldu. Bu arada gazetemiz, AÝHM Genel Kurulu'nun ilgili kararý alma yöntemiyle ilgili, eðilimleri ortaya çýkaran bir detaya ulaþtý. Edindiðimiz bilgilere göre karar 5'e karþý 12 oyla alýndý. AÝHM Genel Kurulu, 17 yargýçtan oluþuyor, bunlar arasýnda Türk yargýç Iþýl Karakaþ ve Yunan Yargýç ve ayný zamanda Baþkan Yardýmcýsý Hristos Rozakis de bulunuyor. AÝHM, bu oylamanýn detaylarýný açýklamadý, yalnýzca; kararýn oy çokluðuyla alýndýðýný belirtmekle yetindi." Birliði Adalet Divaný kararýnýn da kesin olduðunu iletmek istiyorum. Avrupa Konularý Mahkemesi kararý tahtýnda, Avrupa vatandaþlarýna yapýlan her satýþ yasadýþý kabul edilir ve Kýbrýs mahkemelerinin verdiði kararlar da icra edilir. Dolayýsýyla, hepimiz; mülkiyet parametrelerinin tek anlamlý olmadýðýna duyarlýlýk göstermeliyiz." AÝHM'in ilgili kararýnýn Rumlarýn aleyhine olduðunu kabul eden Anastasiadis, "Ancak ayný zamanda hepimiz; tek yolun diyalog ve özellikle yasal mal sahiplerinin kabul edeceði bir çözümde ýsrar edilmesi gereðine duyarlýlýk göstermeliyiz" ifadesini kullandý. Simerini; "Biliyorlardý Ama Hiçbir Þey Yapamadýlar" baþlýklý haberinde DÝSÝ'li Avrupa Milletvekili Eleni Theoharus'un AÝHM'in 8 Rum pilot davasýnda nasýl bir karar alacaðýnýn Kasým ayý itibarýyla Rum siyaset ve hukuk çevrelerince bilindiði halde, engellemek için hiçbir þey yapýlmadýðý þikayetinde bulunduðunu bildirdi. 11 DÜNYADAN... DÜNYADAN... Þiþedeki hayaletler satýldý Yeni Zelanda'da ilginç bir açýk artýrma yaþandý. Medyum aracýlýðýyla evinde dolaþan yaþlý bir adam ile genç kýzýn hayaletlerini þiþelettiðini öne süren Avie Woodbury, bunlarý satýþa çýkarmýþtý. Kutsal suyla yýkanmýþ þiþeye hapsedildiði iddia edilen hayaletler, "Trademe" isimli web sitesinin düzenlediði açýk artýrmada 2 bin dolara satýldý. Hayaletleri, sigara býrakmaya yardýmcý olan aletler satan bir þirket satýn aldý. "Dikkat sarhoþ çýkabilir" Romanya'da sürücüleri sarhoþ yayalara karþý uyarmak için yollara iþaret levhalarý konuldu. Ýngiliz Times ve Daily Telegraph gazetelerinin haberlerine göre, ülkenin Macaristan sýnýrýndaki Pecica kasabasýnda yetkililer, kazalarýn artmasý üzerine, sürücülerin yollarda yatan sarhoþlar konusunda dikkatli olmalarý için yol kenarlarýna "Dikkat - Sarhoþ" ibaresi bulunan iþaret levhalarý konulmasý emrini verdi. Kasabanýn en gözde semtlerine, söz konusu ibarenin yer aldýðý, diz çökmüþ, elinde þiþe tutan bir kiþinin çizildiði 10 iþaret levhasýnýn koyulduðu belirtildi. Pecica Belediye Baþkaný Petru Antal, benzer iþaret levhalarýnýn bulunduðu Almanya'nýn bir kasabasýný ziyaretinden sonra bu fikre vardýðýný, 13 bin nüfuslu kasabada, sarhoþ yayalarýn neden olduðu trafik kazalarýnýn sayýsýnýn arttýðýný ve bazýlarýnýn ölümle sonuçlandýðýný kaydetti. Silahlý soygunu böyle önledi ABD'de 7 yaþýndaki bir erkek çocuðu, telefonla polisi arayarak ailesini silahlý soygunculardan kurtardý. Polis, California'da meydana gelen olayda, 7 yaþýndaki çocuðun 3 silahlý soyguncunun evlerine girerek anne ve babasýný tehdit etmesi üzerine, küçük kýz kardeþiyle birlikte saklandýðý banyodan acil durum yetkililerini aradýðýný açýkladý. Çocuðun, yaptýðý telefon görüþmesinde evlerine hemen polis gönderilmesini istediði ve bu sýrada soyguncularýn banyoya girmesiyle çýðlýk atarak, polisi aradýðýný söylediði belirtildi. Soyguncularýn bunun üzerine evden hiçbirþey almadan kaçtýklarý kaydedildi. Los Angeles þerifi Yüzbaþý Pat Maxwell, çocuðun bu cesur hareketinin bir trajediyi önlediðini söylerken, soyguncularýn hala yakalanmadýðý bildirildi. 'Yastýk gelin'lerin sonuncusu... Güney Koreli bir 'otaku' (bilgisayar oyunlarý düþkünü) üstünde bir çizgi karakterin olduðu büyük yastýkla hayatýný birleþtirdi! 28 yaþýndaki Lee Jin-gyu, Tokyo'daki seremonide gelinlik giydirdiði yastýðýný öperek 'gelini' kutladý. Sonra da üzerinde Fate Testarossa adlý karakterin bulunduðu 'yastýk gelin'i yemeðe ve lunaparka götürdü. Fate Testarossa, Japonya'da çok sevilen bir anime dizisi olan 'Magical Girl Lyrical Nanoha'dan bir karakter. Seksi karakter Fate Testarossa ile evliliðini rahip önünde yapan Lee Jin-gyu'nun bir arkadaþý, "Bu yastýða kafayý takmýþ durumda. Her yere götürüyor. Birlikte lunaparka gidip oradaki trenlere, arabalara bile birlikte biniyorlar. Yemeðe gittiðinde yastýðýný da mutlaka yanýna alýyor, bir sandalyeye oturtup ona da yemek sipariþ ediyor" diye anlatýyor. Lee Jin-gyu tuhaf görünen bu davranýþýnda yalnýz deðil. Japonya'da 'dakimakura' adý verilen büyük sarýlma yastýklarý çok yaygýn. 'Aþk yastýðý' diye de bilinen dakimakuralarýn üstünde baský çizimler oluyor. Çizimlerin büyük kýsmý da Japonlarýn çok sevdiði genç ve kadýn anime karakterlerinden oluþuyor. Ülkede bilgisayar oyunu ya da anime serilerine tutkun çok sayýda erkek âþýk olduklarý oyun ya da karakterin bulunduðu yastýklarý seçiyor.

12 Günün Manisi Yokuþlarý çýkarým Daðý daþý aþarým O yar bana gel desin Guþlar gibi uçarým Mart 2010 Perþembe KÜLTÜR - SANAT Kitap Dünyasý Temizlik Kitabý Emine Gürsoy Naskali KÝTABEVÝ ÖZDEYÝÞLER "Baþkasýnýn izinde yürüyen iz býrakmaz." Joan I. Brannon Karikatür Sanatý'na üç yeni karikatür albümü... Kýbrýs Türk Karikatür Sanatý'na; "1. Uluslararasý Zeytin Karikatürleri Yarýþmasý Albümü", "Kýbrýslý Türk Karikatürcülerden - Çizgiler 2008 Albümü" ve "Politika ve Karikatür Albümü" adý altýnda 3 yeni albüm eklendiði bildirildi. Kýbrýs Türk Karikatürcüler Derneði Yönetim Kurulu'ndan verilen bilgiye göre, Girne Belediyesi ile Kýbrýs Türk Karikatürcüler Derneði tarafýndan düzenlenen "1. Uluslararasý Zeytin Karikatürleri Yarýþmasý" nedeniyle hazýrlanan albümde, 42 ülkeden yarýþmaya eser gönderen 204 çizerin eserleri yer alýyor. Girne Belediyesi Yayýnlarý arasýnda hazýrlanan ve 208 sayfadan oluþan "1. Uluslararasý Zeytin Karikatürleri Yarýþmasý Albümü"nde Girne þehrini tanýtýcý fotoðraflara ve Türkçe - Ýngilizce bilgilere de yer verildi. "KIBRISLI TÜRK KARÝKATÜRCÜLERDEN - ÇÝZGÝLER 2008 ALBÜMÜ" Milli Eðitim, Gençlik ve Spor Bakanlýðý Kültür Dairesi "Kültür ve Sanat Derneklerine Yardým Tüzüðü" çerçevesinde, Kýbrýs Türk Karikatürcüler Derneði tarafýndan hazýrlanan 60 sayfalýk "Kýbrýslý Türk Karikatürcülerden - Çizgiler 2008" isimli albümde 13 Kýbrýslý Türk karikatürcünün Türkçe - Ýngilizce özgeçmiþleri ile 2008 yýlýnda Kýbrýs Türk Basýný'nda yayýnladýklarý karikatürler yer alýyor. "POLÝTÝKA VE KARÝKATÜR" ALBÜMÜ Rum Meclisi tarafýndan "Kýbrýs Cumhuriyeti"nin 50. kuruluþ yýldönümü nedeniyle düzenlenen "Politika ve Karikatür" Robin Hood tefeciymiþ Robin Hood'u beyazperdede en son Russel Crowe canlandýrýyor. Ýngiltere'de yeni çýkan bir kitapta, Ýngiliz folklorunun önemli karakterlerinden Robin Hood'un zenginlerden çaldýklarýyla ihtiyacý olanlara kredi açan bir tür tefeci olduðu öne sürüldü. John Paul Davis'in "Robin Hood: Bilinmeyen Tapýnakçý" (Robin Hood: The Unknown Templar) isimli kitabýnda, bir Ýngiliz halk þarkýsýndan alýntýlar yer aldý. Þarkýda baþrahibeye borçlu olan bir þövalyeye Robin Hood 400 sterlin vermeyi kabul ediyor. Þövalye, daha sonra krediyi ödemek için geri geldiðinde ise, Robin Hood o parayý daha sonra baþrahipten çaldýðýný söyleyerek þövalyeden para almýyor. Kitapta Robin Hood'un Tapýnak Þövalyeleri'ne üye olduðu da öne sürüldü. konulu sergi nedeniyle üç dilde (Türkçe - Rumca - Ýngilizce) hazýrlanan "Politika ve Karikatür Albümü"nde ise, yýllarý arasýnda Kýbrýs Rum ve Türk basýn - yayýn organlarýnda yayýnlanan politik karikatürlere yer veriliyor. 80 sayfalýk "Politika ve Karikatür" isimli albümde 9 Kýbrýslý Türk karikatür sanatçýsýnýn eserleri ve Türkçe - Rumca - Ýngilizce özgeçmiþleri yer alýyor. "Allah'ýn Kýzlarý" romanýnýn yazarý Gürsel söyleþiye katýlacak "Allah'ýn Kýzlarý" isimli romanýn yazarý Nedim Gürsel, bugün Doðu Akdeniz Üniversitesi ile Kýbrýs Türk Fransýz kültür Derneði'nde söyleþilere katýlacak. DAÜ Basýn ve Halkla Ýliþkiler Müdüürlüðü'nden verilen bilgiye göre, Yazar Nedim Gürsel bugün saat 10.30'da DAÜ Mehmet Tahiroðlu Salonu'nda saat 10.30'da söyleþiye katýlacak. Gürsel saat 20.00'de ise Lefkoþa'da Kýbrýs Türk Fransýz Kültür Derneði'nde "Nedim Gürsel ile Karþýlaþma, Söyleþi ve Ýmza" etkinliðine katýlacak. GÜRSEL Gaziantep'te 5 nisan 1951 yýlýnda doðan Nedim Gürsel, Galatasaray Lisesi'ni ve Fransa'da Sorbonne Üniversitesi Modern Fransýz Edebiyatý Bölümü'nü bitirdi. Ayný üniversitede karþýlaþtýrmalý edebiyat alanýnda doktora çalýþmasý yaptý. Halen Fransa Bilimsel Araþtýrmalar Merkezi'nde (CNRS) araþtýrma direktörü olarak çalýþan Gürsel, Sorbonne Üniversitesi'nde Türk Edebiyatý dersleri veriyor. Öðretim üyeliðinin yaný sýra gazetecilik de yapan Gürsel, PEN Yazarlar Derneði, Paris Yazarlar Evi ve Akdeniz Akademisiüyesi. Ýlk yazýsý 1966 yýlýnda "Yeni Ufuklar" dergisinde yayýmlanan Nedim Gürsel, çok sayýda edebiyat dergisinde öykülerinin yaný sýra, çaðdaþ düþün ve edebiyat akýmlarý üzerine kaleme aldýðý yazýlarýyla da yer aldý. "Ýlk Kadýn" adlý öyküsü Ýstanbul Devlet Tiyatrosu tarafýndan 1995'te sahnelendi. Radio France Ýnternationale'de ve Berlin Nedim Gürsel Radyosu'nda programlar hazýrlayan Nedim Gürsel'in öykü, roman ve incelemeleri, baþta Fransýzca olmak üzere on iki dile çevrildi. Eserleri, Boðaziçi, Sorbonne ve Nanterre üniversitelerinde çok sayýda doktora tezine konu oldu. TADIMLIK Sen gittin, hayatým deðiþti Vücudum hasretinle doðrulur Karþýmda býraktýðýn Ýstanbul Uykularým sulardýr akar sana doðru Etlerim kemiklerin daðýlýr seni arar Necati Cumalý "Ýstanbul intizar içinde" adlý þiirinden DÝMED'DEN ÇOCUK ONKOLOJÝ BÖLÜMÜ YARARINA KONSER n CEM KAFKAS 19 MART'TA YDÜ'DE KONSER VERECEK Dýþiþleri Bakanlýðý Mensuplarý ve Eþleri Derneði (DÝMED), Dr. Burhan Nalbantoðlu Devlet Hastanesi Çocuk Onkoloji Servisi yararýna Türk Sanat Müziði konseri düzenliyor. Dýþiþleri Bakanlýðý Basýn Merkezi'nden verilen bilgiye göre, Kýbrýslý Sanatçý Cem Kafkas'ýn TRT Ýstanbul saz heyeti eþliðinde 19 Mart Cuma günü saat 20.00'de Yakýn Doðu Üniversitesi, Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi'nde vereceði konserin ederi 25 TL olacak. DÝMED Baþkaný Serpil Plümer, konserden elde edilecek gelirin çocuk onkoloji servisinin ihtiyacý olan monitör alýmýnda kullanýlacaðýný dile getirerek, DÝMED tarafýndan her yýl düzenlenen Geleneksel Bahar Kermesi'nden elde edilecek gelirle de ayný serviste ihtiyaç duyulan mikroskobun alýnacaðýný kaydetti. Plümer, tüm halka konsere katýlma çaðrýsýnda bulunarak, toplumsal duyarlýlýða katkýda bulunulmasýnýn önemini vurguladý. Sinemalarda Bugün-bu gece Lefkoþa Mýsýrlýzade Galeria Veda ( Cuma/Ctesi 23.00) 1. salon Þimþek Hýrsýzý ( Cuma/Ctesi 23.00) 2. salon Muhtar Yusuf Galleria Eyvah Eyvah ( Cuma-Cumartesi 23.00) 1. salon Arthur: Maltazar ýn Ýntikamý ( ) Lefkoþa Astro KAPALI Girne Girne Galeria Sinema Club Recep Ývedik 3 ( ) Maðusa Maðusa Galeria Romantik Komedi ( Cuma/Ctesi 23.15) 1. salon Recep Ývedik 3 ( Cuma/Ctesi 23.15) 2. salon

13 11 Mart 2010 Perþembe Yaþamýn Ýçinden Kâzým Denizci FELAKET VE TÜKENÝÞE GÝDÝÞ Güzelyurt ve Lefkoþa'da meydana gelen sel felaketi sonrasýnda, Talat, Eroðlu, bakanlarý, belediye reisleri ve bazý muhalefet liderleri sel tuzaðýna düþürülen bölgeleri gezerek insanýmýza ninni söylediler! Bu felaket karþýsýnda kimsenin maðdur edilmeyeceðini söyleyip seçim malzemesi olarak kullanýyorlar. Bu bölgelerde yaþayan insanlar tüm eþyalarýný kaybederken yalnýzca iki kat ve üzeri evlerde zarara yol açýlmadý. Günlerdir insanlar evlerini ve iþyerlerini temizlemekle uðraþýrken bir yandan da belediye ekipleri çöpe dönen eþyalarýn enkazýný temizlemekle uðraþýyor. Bu bölgeleri dolaþtýðýmýzda insanlarýn feryatlarýný duyuyoruz. Yatacak yataklarý, oturacak sandalyeleri ve giysilerine kadar neleri varsa kaybettiler. Hasar tespiti yaptýðýný ileri süren hükümet bu insanlarýn hiç bir ihtiyacýný karþýlamýyor, yalnýzca kaybedilen eþyalarýn listesini hazýrlatýyor. Savaþ zamanýnda bile insanlar bu duruma hiç düþmediklerini ve hükümet bu felaket karþýsýnda vatandaþýna yardým edemezse ne zaman edeceðinin sorusunu soruyor. Güzelyurt'ta birþeyler yapýldý... Birçok konuda yüze göze bulaþtýrýldýysa da yapýldý. Sel baskýnýnýn üzerinden günler geçti. Devpa köprüsü yanýndan baþlayarak Marmara, Göçmenköy, Devlet Sosyal Konutlarý, Taþkýnköy, Ortaköy, Kermiya bölgelerinde hasar gören ev ve iþ yeri sahipleri kaderlerine terkedilmiþ vaziyette bekliyorlar. Dörtyol aðýllar bölgesi ve daha önce selden maðdur olan ve hala daha toparlanýp günlük yaþam kavgasýna dönemeyen Güzelyurtlu da, az birþey tazmin edilmesine raðmen, beklemede. Ancak oralara kimseler uðramaz oldu. Yani siyasilerin oralarda yaptýklarý demagojiler sona erdi, oyun bitti. Kýbrýs'ýn kuzeyinde ayrý bir devletin varlýðýndan söz edenler varsa, onlara da vatandaþ soruyor: Nerede bu devlet? Devlet dediðiniz aygýt vatandaþýný kucaklayýp babalýk yapandýr. Siyasi ve ekonomik yapýsý çökmüþ olan Kýbrýs'ýn kuzeyindeki durum, son yaðan yaðmurlarla birlikte tümden sele kapýlýp gitti! Omorfo bölgesini daha bir ay önce yutan su taþkýnlarý, kimseye bir uyarý yapmamýþ olacak ki yöneticiler yan gelip keyfine bakmaya devam etti. Yaþadýðýmýz bu çaðda teknoloji o kadar çok ilerledi ki, hava tahmin raporlarýna günler önce ulaþmamýz eskiye oranla þimdi çok daha kolay iken yan gelip yattýk ve gümbür gümbür geliyorum diyen felaketlere davetiye hazýrladýk. Felakete uðrayan bölgelerde yaþayan insanýmýz çaresizlik içinde düþürüldüðü durumdan kurtulmak için didinip dururken siyasiler onlarýn üzerinden þov yapmayý seçiyor. Kimimiz evimizin, kimimiz ekmek parasý kazandýðýmýz iþyerimizin, kimimiz de her ikisini birden kaybetmenin üzüntüsünü yaþadýk.. Ancak aðzý olan konuþuyor. Yýllardýr hep ayni kiþilerin yalanlarýna kandýk. Bizimle dalga geçmelerine müsade ederek biz küçüldükçe onlarýn yücelmelerini saðladýk. Bu yaþananlar bir kez daha gösterdi ki sanal bir yerde yaþýyoruz... Herþeyin sahte ve makyaj olduðunu tüm çýplaklýðý ile bir kez daha toplumumuz gördü. Dýþ yardýmlar ve kendi vergilerimizden oluþan birikimleri yediler yuttular doðru düzgün yatýrým yapmadýlar... Her þeyin sahte ve yalnýzca makyaj olduðu bu ülkede daðlara yaptýklarý bayraklarla ve attýklarý sahte nutuklarla bu ülke gerçeklerini örtemeyecek ve kapatamayacaklar. Sel felaketinde uðradýðýmýz zararlar ve yaþadýðýmýz aðýr ekonamik krizlerin belki bir miktar faturasý ödenebilir, ama esirliðin, tutsaklýðýn ve azýnlýða düþürülüþümüz ne olacak? Bu gerçekler gözden kaçacak mý? Ankara ve AKP paketleri bizlere dayatýlarak son kalan Kýbrýslýtürkleri tüketme hedefleniyor. Direniþimizi Ankara'ya karþý yükseltemezsek hepimiz de tüketecekler... Ýþte bizi bitirecek olan paketin içinden bize dayatýlanlarýn bazýlarý. TC ile yapýlan protokolde yeralan ve iþbirlikçi UBP hükümeti tarafýndan 350 milyon TL almak için kabul edilen bazý maddeler özelleþtirmeyi ve çalýþanlarýn iþsizliðe terkedilmesini getirecektir. Bunun ilk ayaðýný KTHY'de gördük. Adaylar ve siyasiler Ankara'yý yol yaptýlar. Herþey ayaða düþürüldü. Ýyisi mi "KKTC" talelasýný indirip vilayet tabelasýný assýnlar... Tedrici imha edeceklerine bir hamlede bitirsinler! KADINLAR; TANRININ SOPASI, ERKEÐÝN ASASIDIR... Hiçbir sistemi doðru dürüst oturtulmamýþ bir diyarda, eðer östrojen hormonunu doðuþtan taþýyorsanýz, öazgürlüklerin (?) anasýnýn tertiplendiði Amerikan orijinli 8 Mart "Dünya Kadýnlar Günü", hediye sepetiyle sizindir. Böylesi günlerde kariyer sahibi kadýnlarýn konferanslarýnda; "Taþ Devri'nden teknoloji devrine" verilen yadsýnamaz mücadeleler, eðrisiyle/doðrusuyla tazelenir. Her yýl yapýlan rutin sýzlanmalara ve tespitlere girmenin kaybedilmiþ önemli cephelerde, pek bir anlamý olduðuna inanmam oldukça zor. Bu sene güzel ve anlamlý, (hem nala hem mýha vuran) ünlü sözleri nakletmek geldi içimden... * Kadýnlara benlikleri pahasýna diðer insanlarý kucaklamalarý öðretilir. Erkeklere ise, çoðunlukla diðerleri pahasýna benliklerini korumalarý. Tüm bunlarý dengeye oturtmak çok zor. Harriet Lerner * Kadýnlar, bugüne ve gerçekliðe baðlý kalmaktan üç þekilde kaçýnýrlar: 1- Hayal dünyasýnda yaþayýp gerçeklerle yüz yüze gelmeyerek, 2- Geçmiþi yeniden yazmaya çalýþarak, 3- Geçmiþi bugünden ayýrmayarak. Beverly Engel * Kadýnýn güç mekanýdýr... Karanlýk, eski ve derindir. Andre Lorde * Tüm güzel kadýnlar, günün birinde iskelet olacak. Mario Levi * Evlenmeden evvel gözlerinizi dört açýn. Evlendikten sonra, yarý yarýya kapayýn. Portekiz atasözü Güzellik, tabiatýn kadýnlara verdiði ilk hediye, ayný zamanda geri aldýðý ilk þeydir. Þili atasözü * Saðýr bir kocayla, kör bir kadýn mutlu bir çifttir. Danimarka atasözü * Kadýnlar; erkeklere deðil bir "duruma aþýk olur". Ýþte o "durum", "baþarýdýr", üstün erkek olmaktýr. Ýlhan Uçkan * Kadýn, erkeði kýlýçsýz zapteder ve ipsiz baðlar. Lev Tolstoy * Kadýn, erkekten aslan yüreði içinde kuzu itaati ister. Cenap Þehabettin "ÝKÝNCÝ BAHAR" ÜYELERÝNE GEZÝ- Girne Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü etkinlikleri çerçevesinde, "Ýkinci Bahar" kadýn üyelerine Maðusa'ya kültür gezisi düzenledi. Girne Belediyesi'nden yapýlan açýklamada, önceki gün gerçekleþtirilen gezide "Ýkinci Bahar" üyelerine Girne Belediye Baþkaný Sümer Aygýn ve belediye çalýþanlarýnýn eþlik ettiði kaydedildi. Gezide Lala Mustafa Paþa Camii, Namýk Kemal Zindaný, Salamis Harabeleri ve St. Barnabas Manastýrý ziyaret edildi. 60 YAÞ ÜSTÜ KADINLAR ÝÇÝN GEZÝ- Alsancak Belediyesi 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü dolayýsýyla Alsancak'ta yaþayan 60 yaþ üstü kadýnlarý Zafer Burnu'na götürdü. Belediyeden yapýlan açýklamaya göre 115 kadýnýn katýldýðý gezide ilk durak Ýskele Belediye Parký oldu. Burada Ýskele Belediye Baþkaný Halil Orun tarafýndan ikram yapýlmasýndan sonra Zafer Burnu'na gidildi. Öðle yemeði için yeniden Ýskele Boðazý'na dönen gurubu burada Alsancak Belediye Baþkaný Dr. Yücel Atakara karþýladý. Atakara'nýn da katýldýðý öðle yemeðinde kafile canlý müzik eþliðinde yemek yiyerek eðlendi. 13 Her Telden Gülsade SOYKÖK * Kadýnlar, sevmedikleri adama hiç acýmazlar. Alexandre Dumas * Bir sürü erkek, baþarýsýný ilk karýsýna borçludur. Ýkinci karýsýný da baþarýsýna. Jim Backus * Kadýnlar, güçsüz olana kendilerini bir ödül, güçlü olana bir eþya gibi sunarlar. Cesare Parese * Mükemmel bir kadýný buluncaya kadar evlenmeyen adamýn, Allah yardýmcýsý olsun. Eðer bunu bulursa daha çok yardýmcýsý olsun! Dale Carnegie * Bekar erkekler, kadýnlar hakkýnda evli erkeklerden daha çok þey bilirler. Eðer bilmeselerdi, onlar da evlenmiþ olurdu. H.L. Mencken * Bir erkek, bütün hayatý boyunca erkektir. Ama bir kadýn, "karýn" olana kadar seksidir! Bir ülkeyi mahveden þeyler, bilgisayarlar ve kadýnlardýr. Al Bundy * Kadýnlar, erkeklerle eþit oldukça, bütün ayrýcalýklarýný kaybediyorlar. Bir Fransýz mizahçý * Kadýnlarda feci olan þey, ne onlarla ne de onlarsýz yaþanabilmesidir. Byron * Kadýn her þeyi affeder, ama asla unutmaz. Konfüçyüs * Kadýný güzel yapan Allah, sevimli yapan þeytandýr. Victor Hugo * Sevilen kadýn daima haklý çýkar. Alfred Mussed * Bir erkek karýnýzý elinizden aldýðý zaman, karýnýzý ona býrakmaktan daha büyük bir intikam yoktur! Sacha Gutry * Ýnsan yiðitlikte Zaloðlu Rüstem bile olsa, Hamza'dan bile cesur olsa, yine de hükmetme hususunda karýsýnýn esiridir. Mevlana * Kadýnlar; erkeklerden dört þey ister: Yataðýnda bir kaplan, sýrtýnda bir vizon, garajýnda bir jaguar ve bütün bunlarýn parasýný ödeyecek bir eþþek! Theodore Reik * Kadýnlarýn tek sorunu erkeklerdir. Kate Saracbild * Kadýna güvenen kendini aldatýr. Güvenmeyen ise kadýný! Ivana Trump * Krallar gibi kadýnlar da kendileri için yapýlan her þeyin, esasen bir borç teþkil ettiðine inanýrlar. Balzac * En zeki erkek bile kadýn söz konusu olunca, aklýný kaybeder ve en aptal kadýn bile erkekler konusunda akýllýdýr. Çin atasözü * Bir erkek ölürken kýpýrdayan son yeri kalbidir. Bir kadýn ölürken dili! George Chapman * Kadýn psikolojisini otuz yýldýr incelememe raðmen, büyük soruya cevap bulamadým. Gerçekte, kadýnlar ne istiyor? S. Freud * Bir erkek, bir kadýnýn söylediklerine kulak veriyorsa, o kadýn güzel bir kadýn deðildir. H. Hackins * Size gururla kütüphanesini gösteren bir kadýna rastladýnýz mý? Benjamin Casseres * Kadýn özgürlüðü savunucularýna kýzýyorum. Sokaklarda sandýklarýn üstüne çýkýp kadýnlarýn erkeklerden daha zeki olduklarýný baðýrýp duruyorlar. Bu doðrudur, fakat yüksek sesle söylenmemelidir. Yoksa herþey berbat olabilir. Anita Loor * Dünyanýn en ince kitabý hangisidir? Erkeklerin kadýnlar hakkýnda bildikleri! Anonim * Kocalar arasýnda o kadar az fark var ki, ilkinden de ayrýlmayabilirsiniz! Adela Rogers * Bütün erkekler çakaldýr, fakat bunlardan birine, geri kalanlardan sizi korumasý için ihtiyaç duyarsýnýz. Marlene Dietrich * Kadýnlarýn gözleri keskin, zekalarý uyanýk, düþünceli vesveseli olur. Guy De Maupassant * Ýþte kadýn! Ne olurdu ellerine düþmeden, kollarýna düþebilseydik. A. Birce * Havayý geldiði gibi; rüzgarý estiði gibi, kadýný da olduðu gibi kabul edin. Alfred Musset

14 14 11 Mart 2010 Perþembe BULMACA Soldan Saða: 1-Davranýþlarý, içinde bulunduðu toplumun ahlak anlayýþýna uymayan kadýn için kullanýlýr. 2-Ýz, belirti. Bir kadýn ismi. 3-Birçok kalýn direk yanyana baðlanarak yapýlan düz ve korkuluksuz deniz veya ýrmak taþýtý. Ýbadet veya yakarma amacýyla okunan dini deðeri olan metin. Sona "T" konursa "Üzerine ayakkabý giyilen kýsa konçlu, hafif ve yumuþak bir tür ayakkabý" olur. 4-Hak ve hukuka uygunluk, hakký gözetme, doðruluk. Eski dilde "Övme". 5-Hakan... (Türk erkek pop müzik sanatçýsý). Olgunlaþmamýþ ham DÜN kavun. 6-Doðanýn sebep olduðu yýkým. Kýbrýs Lirasý'nýn kýsa yazýlýþý. 7-Yaydan çýkan. Acý, üzüntü, dert, keder. 8-Bir dans türü. Akdeniz bölgesinde çok yetiþen, kýþýn yapraklarýný dökmeyen ince, uzun bir aðaç. 9-Birine ölen bir yakýnýndan kalan mal mülk, para veya servet. Lityum'un kýsaltmasý. 10-Ters okunuþu "Bebek için hazýrlanan yiyeceklerin genel adý". Bir þeyin içinde bulunan öðelerin bütünü, muhteva. 11-Ýnsanýn ve omurgalý hayvanlarýn çatýsýný oluþturan türlü biçiminde sert organlarýn genel adý (çoðul). Anlam bakýmýndan birbirleriyle ilgili cümleleri birbirine baðlar. Dünün çözümü Hazýrlayan: Osman Levent Nöbetçi Eczaneler Lefkoþa Ecem Eczanesi: Bedrettin Demirel Cad. No:127 Tel: Saðlýk Eczanesi: Ýstanbul Sok. No:51/ B Mücahitler Sitesi Karþýsý Tel: Maðusa Zeynep Eczanesi: Salamis Yolu Ýsmet Ýnönü Bulvarý No:7 (Havuzlu Çember Üzeri, Ýki Minareli Cami Karþýsý) Tel: Girne Güven Eczanesi: Salih Miroðlu Cad. Ersoy 6 Apt. No:9-A Yukarý Girne (Girne Akçiçek Hastanesi Karþýsý) Tel: Güzelyurt Gülsen Eczanesi: Piyale Paþa Mah Sanayi Sitesi No:7 Tel: Yukarýdan Aþaðýya: 1-Birini veya birilerini, yöntem veya yasadýþý davranýþlarýndan dolayý sorguya çekmek (iki kelime). 2-Bir iþi yapmaya hazýr. Kâðýt para. 3-Ceza olarak ayak tabanlarýna vurmakta kullanýlan bir iþkence aracý. Ters okunuþu "Euro'ya geçmeden önceki Alman para birimi". 4-Ýridyum'un kýsaltmasý. Harf okunuþu. Adlar, isimler. 5-Federasyon durumunda birleþmiþ olan. 6-Ýri karýnlý, mýzrapla çalýnan, kiriþli bir Türk müziði çalgýsý. Eskiden þapka yerine kullanýlan, kýrmýzý kalýn çuhadan yapýlmýþ, tepesinde püskülü olan, silindir biçiminde baþlýk. Vilayet. 7-Gözde sarýya çalan kestane rengi. Yayla, diz üzerinde çalýnan, kemana benzer üç telli küçük bir çalgý. 8-Ters okunuþu "Piþirilerek hazýrlanan yiyecek". Topraðýn kayýp akmasýný veya suyun yayýlmasýný önlemek için yapýlan kalýn duvar. Rütbesiz asker. 9-Kadýnlarýn kirpiklerini kývýrmak ve daha uzun göstermek için fýrça ile sürdükleri yaðlý sürme, maskara. Evcil olmayan hayvanlarýn vurulmasý iþi. 10-Ekilecek yer, mezraa. Kemiklerin iç boþluklarýný dolduran yaðlý madde. 11-Giyimine veya eþyanýn temizliðine, düzenine önem vermeyen kimseler için kullanýlýr. Tek rakamlý bir sayý. TV'DE BU AKÞAM Maverick Türü: Yabancý Sinema KANALTÜRK / 19:45 Orijinal Adý : Maverick Yönetmen : Richard Donner Oyuncular : Mel Gibson, Jodie Foster, James Garner, Graham Greene, Alfred Molina, James Coburn Yapým Yýlý : 1994 ABD Western / Aksiyon / Komedi Nehirde bir teknede yapýlacak olan poker turnuvasýna katýlacak olan Maverick (Mel Gibson), yarýþmaya katýlmak için gerekli olan parayý tamamlamaya çalýþýrken usta hýrsýz Anabel (Jodie Foster) tarafýndan soyulur. Ancak Anabel bu sefer sert kayaya çarpmýþtýr. Çünkü Maverick Anabel'in peþini býrakmaz. Karþýlýklý atýþmalar ve ortak bir amaç için çalýþmalarý bilinçsiz olarak Anabel ve Bret Maverick'i yakýnlaþtýrýr. Çit Türü: Yabancý Sinema CINE 5 / 21:30 Yönetmen: PHÝLLÝP NOYCE Oyuncular: KEN- NETH BRANAGH- NAVÝELLE-EVERLYN SAMPÝ-MOLLY-TÝANNA SANSBURY Batý avustralya'daki aborjinler'in baþ koruyucusu neville, yarýaborjin çocuklarýn ailelerinden alýnýp, hizmetkar ya da azat olarak eðitilerek, 'beyazlarýn toplumunda yeni yaþamlarýna hazýrlanabilecekleri' yerleþim bölgelerine götürülmelerini öngören programý savunmaktadýr... Kurt Kapaný Türü: Yabancý Sinema TRT 1 / 19:55 Yönetmen : Mikhail Tumanishuki Oyuncular : Inara Sluckka, Aleksei Guskov Çocuk yaþta kabilesine yapýlan saldýrýdan sadece "Gri Kurt" (Aleksandr Bukharov) lakaplý "Wolfhound" kurtulmuþtur. Anne babasý ile birlikte tüm kabilesini öldüren katillerden öc almaya and içen Gri Kurt'un maceralarýný nefeslerinizi tutarak seyredeceksiniz. Göçebe hayatý yaþayarak büyüyen Gri Kurt, her zaman güçsüzlerin yanýnda yeraldýðý için bir efsane haline gelir. Gri Kurt, birlikte yaþadýðý insanlara eziyet eden diktatör Ogre'yi bir savaþta yok ederek kalesini yerle bir eder ve kör bir bilgeyle genç bir kadýný da Ogre'den çektikleri zulümden kurtarýp yanýna alarak yoluna koyulur. Tabana Kuvvet Türü: Yabancý Sinema TV 8 / 21:15 Orijinal Adý:Rat Race Yönetmen: Jerry Zucker Oyuncular: Whoopi Goldberg, Jon Lovitz, Rowan Atkinson, John Cleese, Dave Thomas, Breckin Meyer, Amy Smart Yapým: Komedi 2001 ABD Las Vegas'ýn en büyük, ýþýltýlý ve þýk kumarhanelerinden birinin sahibi olan Donald Sinclair (John Cleese), mülti-milyarder müþterilerinden en önemlilerini eðlendirmek için, Günah Þehri'nin þimdiye kadar gördüðü en çýlgýn yarýþmayý düzenler. Altý takýmdan oluþan yarýþmacýlar, yüzlerce kilometre uzakta, New Mexico'da bir tren istasyonunun bagaj dolaplarýndan birine kilitlenmiþ olan 2 milyon dolara ilk ulaþan olmaya çalýþacaklardýr. Limasol T.K.B. Asbank Türk Bankasý Ltd. Universal Bank GAZZE ÞERÝDÝ'NDEKÝ BOMBALAR TEMÝZLENECEK Birleþmiþ Milletler'den bir uzman grubu, üzerinden bir yýldan fazla zaman geçen Ýsrail'in "Dökme Kurþun Operasyonu" adýný verdiði Gazze saldýrýlarýnýn ardýndan, Gazze Þeridi'nde halen patlamamýþ durumda bulunan bombalarý imha edecek. BELÇÝKA ASKERÝ UÇAÐI ACÝL ÝNÝÞ YAPTI Belçika'nýn "Brago Alfa Fox" þirketine ait bir askeri uçaðýn Bakü havaalanýna acil iniþ yaptýðý bildirildi. "Lent az" haber sitesinin bildirdiðine göre, Azerbaycan Hava Yollarý'ndan yapýlan açýklamada, Brüksel-Kandahar seferini yapan uçakta, pilotun Azerbaycan hava sahasý yakýnlarýnda motor arýzasý tespit ettiði ve Haydar Aliyev Havaalanýna acil iniþ yaptýðý kaydedildi NÝJERYA'DA ASKERLER GENÇLERE ATEÞ AÇTI Nijerya'da askerlerin bir grup gencin üzerine ateþ açmasý sonucu 2 kiþi öldü, 5 kiþi yaralandý. Bir hemþirenin AP'ye verdiði bilgiye göre, gençler sokaða çýkma yasaðýndan sonra yoldan geçen sýðýr yüklü bir kamyonu içinde silah olduðu þüphesiyle durdurdu. Olay yerine gelen askerler, gençlerden daðýlmalarýný istedi. Askerlerin daðýlmayan gençlere ve kamyona ateþ açmasý sonucu ise en az 2 kiþi öldü, 5 kiþi de yaralandý. Daha sonra kamyonda sadece sýðýr bulunduðu belirlendi. KAMYON PAZAR YERÝNE DALDI: EN AZ 30 ÖLÜ Nijerya'da çimento taþýyan bir kamyon pazar yerine daldý, onlarca kiþi öldü. Polis, kazanýn dün, Kogi eyaletindeki Lokoja bölgesinde bulunan Felele pazar yerinde meydana geldiðini, þoförün kamyonun kontrolünü kaybettiðini belirtti. Pazar yerine dalan kamyonun 30 ila 50 kiþinin ölümüne neden olduðu, kazada yaralananlarýn hastaneye kaldýrýldýðý bildirildi. Yerel basýn ise kazada çoðu tüccar 50 ila 70 kiþinin öldüðünü duyurdu. ÝSRAÝL'DEN DOÐU KUDÜS'TE 1600 KONUTLUK YENÝ PROJEYE ONAY Ýsrail Ýçiþleri Bakanlýðý, Doðu Kudüs sýnýrlarý içindeki bir Yahudi mahallesinde, 1600 konutluk yeni konut projesine onay verdi. Kudüs Bölgesel Planlama Komisyonunun, Ramat Slomo mahallesinde yeni 1600 konutun yapýlmasýný öngören projeyi onayladýðý bildirildi. Ramat Þlomo, Kudüs'ün kuzeyinde, Ramot ile Fransýz Tepesi mahalleleri arasýnda bulunuyor. DÜNKÜ SERBEST PÝYASA DÖVÝZ KURLARI BANKALAR DOLAR EURO S.T.G. Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ

15 11 Mart 2010 Perþembe Papadopulos'u çalan Kitas ve kardeþi imiþ Rum Yönetimi Eski Baþkaný Tasos Papadopulos'un naaþýnýn Deftera'daki mezarlýktan 11 Aralýk'ta çalýnmasý olayýnýn altýndan "Al Capone" lakaplý Andonis Prokopiu Kitas ve kardeþi Mamas Kitas çýktý. Fileleftheros gazetesi, manþetten fotoðraflarla destekleyerek verdiði "Tasos'la Ýlgili 3 Tutuklama" baþlýklý haberinde, Papadopulos'un naaþýnýn çalýnmasý olayýyla ilgili dün akþam Andonis Prokopiu Kitas'ýn kardeþi Mamas Kitas ve sahte pasaportlu, Hindistan uyruklu bir þahsýn tutuklandýðýný, hapiste bulunan Andonis Prokopiu Kitas için de tutuklama emri verildiðini yazdý. Habere göre Hindistan uyruklu þahýs, Papadopulos'un eski korumasý olan Melis Yoannu'yu arayarak naaþýn yerini bildiðini söyledi ve iade edilmesi için 200 bin Euro fidye istedi. Yoannu'dan ret cevabý alan þahýs, daha sonra bu miktarý 100 bin Euro'ya düþürdü, fakat Yoannu yine fidye vermeyi reddetti. Bozuk bir Rumca konuþan þahýs, Yoannu'dan, Papadopulos'un karýsýyla konuþmak istediðini söyledi. Yoannu, þahsýn bu talebi üzerine telefonu, Papadopulos ailesinin bir üyesi olan Maria Yorgacis'e verdi ve Yorgacis, þahsý, naaþýn nerede bulunduðunu söylemesi için ikna etti. Þahýs, Yorgacis'e hayatýndan endiþe ettiðini söyledi ve Yorgacis'ten yurtdýþýna kaçmak için mali yardým talebinde bulundu. Daha sonra þahýs, Yorgacis ve Yoannu'yla polis olmamasý kaydýyla yüz yüze görüþmeyi kabul etti. Bu görüþmenin ardýndan þahýs, aileyi tekrar arayarak naaþýn yerini söyledi. Þahsýn bozuk bir þiveyle konuþmasý, yakayý ele vermesine neden oldu. Deftera'daki bir telefon kulübesinden telefon açtýðý tespit edilen þahýs, yapýlan araþtýrmalar neticesinde tutuklandý. Tutuklanan þahýs polise verdiði ifadesinde, Papadopulos'un naaþýný, Andonis Prokopiu Kitas'ýn talimatýyla Kitas'ýn kardeþi olan Mamas Kitas'la birlikte mezardan çaldýklarýný kabul ettiðini, daha sonra naaþý Strovolos'taki mezarlýða götürdüklerini ve oraya defnettiklerini söyledi. Hindistan uyruklu þahýs ifadesinde, yaklaþýk bir ay önce, Strovolos Mezarlýðý'ndaki mezarý yeniden açtýklarýný ve kimsenin bir þey anlamamasý için üzerine yeniden toprak serptiklerini kaydetti. Þahsýn verdiði bu ifade üzerine, Mamas Kitas da tutuklandý. Gazete, Tasos Papadopulos'un gömüldüðü mezarda, baþka bir cesedin daha gömülü olduðunu kaydetti. Habere göre Kitas ve Hindistan uyruklu þahýs, bugün, tutuklama emri talebiyle Lefkoþa Rum Kaza Mahkemesi'ne çýkarýlacaklar. Andonis Prokopiu Kitas, cinayet suçundan müebbet hapis cezasýna çarptýrýlmýþ, daha sonra tedavi görmekte olduðu hastaneden kaçmýþ, bu yüzden Adalet ve Kamu Düzeni Eski Bakaný Kipros Hrisostomidis'in istifa etmesine neden olmuþtu. Önceki akþam Tasos Papadopulos'un naaþýnýn Strovolos Mezarlýðý'ndaki bir mezarda olduðuna dair Papadopulos'un kýzý Anastasia Papadopulos'a gelen telefon üzerine polisler, Papadopulos ailesi ve yetkili makamlar mezarlýða akýn etmiþ, sonrasýnda ise söz konusu mezarda bulunan ceset üzerinden alýnan örneklerde DNA testi yapýlmýþ ve cesedin Papadopulos'a ait olduðu kesinleþmiþti. KÝPRÝANU'NUN NAAÞINI DA ÇALMA PLANLARI YAPMIÞTI Rum Merkezi Cezaevi Eski Müdürü Panikos Kiriakos, Andonis Prokopiu Kitas'ýn 2004 yýlýnda Rum Yönetimi Eski Baþkanlarýndan Spiros Kiprianu'nun naaþýný çalma planlarý yaptýðýný açýkladý. Kitas'ýn, Kiprianu'nun Limasol'daki mezarýný ziyaret ettiðini ve mezarýn gömülüþ þekli nedeniyle böyle bir eylemi gerçekleþtirmesinin çok zor olacaðýný gördüðünü, bu nedenle de bu eylemden vazgeçtiðini söyleyen Kiriakos, Papadopulos'un naaþýnýn çalýndýðýný duyduðunda polisi aradýðýný ve bu bilgileri polisle paylaþtýðýný belirtti. FÝDYE ÝSTENÝP ÝSTENMEDÝÐÝ TARTIÞMASI Gazete, "Lukas ile Hrisis Arasýnda Fidye Kavgasý" alt baþlýðýyla verdiði bir diðer haberinde ise, Adalet Bakaný Lukas Luka'nýn, Papadopulos'un naaþý karþýlýðýnda Papadopulos'un ailesinden fidye istendiðini açýkladýðýný, fakat Papadopulos'un ailesinin, Tasos Papadopulos Kurumu Müdürü Hrisis Pandelidis aracýlýðýyla Luka'nýn bu iddiasýný reddettiðini yazdý. Ailenin bu söylemi yalanlamasý üzerine Luka, yeni bir açýklamada bulunarak Papadopulos'un naaþýný çalanlarýn, naaþa karþýlýk aileden fidye istediðini, ancak ailenin herhangi bir ödemede bulunmadýðýný söyledi. Ne zaman ve ne kadar fidyenin istendiðine iliþkin bilgi vermeyen Luka, cesedin çalýnmasýnýn ardýnda siyasi nedenler olmadýðýný dile getirdi. Tasos Papadopulos Kurumu Müdürü Hrisis Pandelidis ise, Luka'nýn yaptýðý açýklamanýn doðru olmadýðýný, Papadopulos'un ailesinden herhangi bir fidye talebinde bulunulmadýðýný ve ödeme de yapýlmadýðýný kaydetti. LUKA'NIN, KKTC'YLE ÝLGÝLÝ ÝDDÝASI Öte yandan Mahi gazetesi, Luka'nýn olaya KKTC'den de bazý kiþilerin karýþtýðýný iddia ettiðini yazdý. Gazete, Papadopulos'un naaþýnýn çalýnmasý olayýnda kullanýlan kirecin KKTC'den getirildiði iddialarýna deðinilip deðinilmediðinin henüz belirsiz olduðunu, fakat polis kaynaklarýnýn KKTC'den de bazý þahýslar aleyhinde tutuklama emri verilmesinin olasý olduðunu açýkladýðýný yazdý. HRÝSTOFYAS Rum Yönetimi Baþkaný Dimitris Hristofyas, Papadopulos'un naaþýnýn bulunmasýnýn hem Papadopulos ailesi, hem de herkes için ferahlatýcý bir haber olduðunu söyledi. Haravgi gazetesinin haberine göre Yunanistan'ýn baþkenti Atina'ya gitmeden önce Larnaka Havalimaný'ndan konuyla ilgili açýklama yapan Hristofyas, Papadopulos'un eþi Fotini Papadopulos ile görüþtüðünü ve aileye duyduðu sevinci ilettiðini belirtti. Hristofyas, bundan sonrasýnýn polisin iþi olduðunu ve kendisinin bundan böyle herhangi bir müdahalede bulunmayacaðýný dile getirdi. Tüm gazetelerde geniþ bir þekilde yer alan, fotoðraflarla desteklenen bu haber, diðer gazetelerde þu baþlýklarla aktarýldý: Haravgi Gazetesi: "Derin Araþtýrmalar... Tasos Papadopulos'un Naaþýnýn Çalýnmasý Olayýna Ýliþkin 3 Tutuklama" Politis gazetesi: "Al Capone'du ve Fidye Ýstiyordu... Kardeþi ve Sahte Pasaportlu Hindistan Uyruklu Bir Þahýs da Tutuklandý" Alithia gazetesi: "Kýbrýs'ýn Al Capone'u Kitas... Fidye Ýçin Eski Cumhurbaþkaný'nýn Naaþýnýn Çalýnmasýný Organize Etti" Simerini gazetesi: "Meþhur Müebbetlik, Tasos'un Naaþýnýn Çalýnmasý Olayýnýn Azmettiricisi" Mahi gazetesi: "Naaþýn Çalýnmasý Olayýnýn Arkasýnda Al Capone Var". Çakýcý: KTHY'de bedel ödemesi gereken siyasilerdir Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Baþkaný Mehmet Çakýcý, Kýbrýs Türk Hava Yollarý'nda var olduðunu ileri sürdüðü "yanlýþ karar ve uygulamalar" ile 137 çalýþanýn iþten durdurulmasý kararýný kýnayarak, çalýþanlarýn yanýnda olduklarýný bildirdi. Kýbrýs Türk Hava Yollarýný yýllardýr çiftlik gibi kullanan hükümetlerin yanlýþlarýnýn faturasýnýn yine çalýþana çýkarýldýðýný kaydeden Çakýcý, "Bedel ödemesi gereken çalýþanlar deðil, karar ve uygulamalarý ile KTHY'i iflas noktasýna getiren siyasilerdir" dedi. TDP'den yapýlan açýklamaya göre, TDP Genel Baþkaný Çakýcý, Genel Sekreter Esat Varoðlu ve Genel Sekreter Yardýmcýsý Hüseyin Moral, KTHY'nin dün yaptýðý eyleme katýlarak destek belirtti. KTHY'de kansere dönüþen bir yapý olduðunu ve KTHY'nin bugünlere gelmesinde yýllarýn yanlýþ politikalarýnýn etkili olduðunu savunan Çakýcý, "KTHY yýllarca çiftlik gibi kullanýldý. Hava-Sen in dün yaptýðý eyleme çok sayýda polis gönderilmesi dikkati çekti. Yandaþlar çok yüklü maaþlarla istihdam edildi ve KTHY sonunda çýkmaza sürüklendi" dedi. CTP'nin 6 yýllýk hükümeti döneminde partizanca ve akýl dýþý ekonomik kararlarla kurumu geriye götürdüðünü, CTP-ÖRP koalisyon hükümeti döneminde çalýþanlarýn sözleþmelerinin CAS'a devredildiðini, yýllarca kurumun yönetiminde bulunan UBP'nin ise karar ve uygulamalarý ile kurumu kaosa sürüklediðini ileri süren Çakýcý, KTHY'nin planlý bir þekilde iflasa sürüklendiðini savundu. Çakýcý, "KTHY'yi her türlü özveri ile yaþatmaya çalýþanlar iþten atýlmak yerine, kurumun bu hale gelmesinde sorumlu olanlarýn özür dilemesi, halen görevde olanlarýn da istifa etmesi gerekir" dedi. Mehmet Çakýcý, "KTHY bizim havayollarýmýz. KTHY'nin bizim olabilmesi için yýllarca mücadele ettik. KTHY, Kýbrýs Türk halkýnýn malý olarak kalmalýdýr" diye devam etti. 15 PAPADOPULOS BUGÜN DEFTERA MEZARLIÐI'NA YENÝDEN GÖMÜLECEK Rum yönetimi eski baþkanlarýndan müteveffa Tasos Papadopulos'un naaþý bugün Deftera Mezarlýðý'na yeniden gömülecek. "Tasos Papadoðulos Araþtýrma Merkezi" Müdürü tarafýndan yapýlan açýklamada, cenaze töreninin bugün saat 16.00'da gerçekleþeceði belirtildi. Papadopulos'un mezarý, birinci ölüm yýldönümüne bir gün kala, 11 Aralýk 2009'da açýlmýþ ve çalýnan naþý önceki gün Strovolo Mezarlýðý'ndaki baþka bir mezarda gömülü halde bulunmuþtu. HRÝSTOFYAS'TAN MARAÞ'LA ÝLGÝLÝ MEKTUP Rum Yönetimi Baþkaný Dimitris Hristofyas'ýn, üç gün önce AB üyesi 26 devlet baþkanýna, AB'nin üst düzey yetkililerine ve BM Güvenlik Konseyi Daimi Üyesi'ne Maraþ'la ilgili birer mektup gönderdiði haber verildi. Rum radyosunun haberine göre, Hristofyas'ýn Maraþ konulu mektuplar gönderdiðini Rum Dýþiþleri Bakaný Markos Kiprianu, Rum Meclisi Dýþiþleri Komitesi kürsüsünden açýkladý. Mektuplarda; Maraþ'ýn "yasal sakinlerine iade edilmesi ve uzmanlara, Maraþ kentinin yeniden imarýný incelemeleri izni verilmesi gerektiðini" savunan Hristofyas, Maraþ'ýn açýlmasýnýn müzakerelerdeki ortamý iyileþtireceði iddiasýnda da bulundu. MACARÝSTAN'DA YAHUDÝ SOYKIRIMINI TANIMAYANLARA CEZA Macaristan'da Yahudi soykýrýmýný tanýmayanlara ceza getiren yasa Cumhurbaþkaný Laszlo Solyom tarafýndan imzalandý. Parlamentoda geçen ay kabul edilen yasaya göre, Macaristan topraklarýnda Yahudi soykýrýmýný tanýmayan kiþiler 3 yýl hapis cezasý istemiyle yargýlanacak. Ülkede geniþ tartýþma yaratan, en sonunda Cumhurbaþkaný Solyom'un imzasýyla yürürlüðe giren yasaya sað kesim karþý çýkýyordu. DALAY LAMA: ''ÇÝN, BUDÝZMÝ YOK ETMEYE ÇALIÞIYOR'' Tibet'in ruhani lideri Dalay Lama, Çin yetkililerinin Tibet'te ''Budizmi ortadan kaldýrma'' planý çerçevesinde sistematik bir baský içinde olduðunu söyledi. Çin yönetimine karþý yapýlan baþarýsýz ayaklanmanýn 51. yýldönümünde konuþan Dalay Lama, Çin yetkililerinin, Tibet konusunda uzlaþmaya varmak için gösterdiði tüm çabalarý elinin tersiyle ittiðini belirtti. Çin, Tibet'i kendi topraklarýnýn bir parçasý olarak görüyor ve Dalay Lama'yý baðýmsýzlýk peþinde koþmakla suçluyor. Dalay Lama ise sadece özerklik ve halkýnýn kültürünü, dilini ve dinini serbestçe yaþamasýný istediðini belirtiyor. Dalay Lama, Çin yetkililerini Tibet'teki manastýrlarda ''yurtsever bir yeniden eðitim'' kampanyasý yürütmekle suçladý. ''Rahip ve rahibeleri hapishane benzeri koþullarda tutuyorlar ve kendilerini sükunet içinde çalýþma fýrsatýndan mahrum ediyorlar'' diyen Dalay Lama, Çinlileri ''Budizmi kasten yok etmeye çalýþmakla'' itham etti. Dalay Lama'nýn konuþmasýný dinlemek için sürgündeki birlerce Tibetli, konuþmanýn yapýldýðý tapýnaðýn bahçesinde toplandý. Baþarýsýz ayaklanma giriþiminin ardýndan ülkesinden kaçan Dalay Lama, sürgündeki hükümeti Hindistan'daki Dharmsala'dan yönetiyor. KARAYOLLARINDA ARAÇ SAYIMI TAMAMLANDI Karayollarýnýn altyapýsý ve durumunun saptanmasý için baþlatýlan araç sayýmý tamamlandý. KKTC genelindeki yollarda 39 noktaya yerleþtirilen araç sayým kablolarýyla yollarýn araç yükünün hesaplanmasý ve master plan çerçevesinde projeler hazýrlanmasý hedefleniyor. Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Bakanlýðý Bakanlýk Müdürü Hasan Arkol'dan alýnan bilgiye göre Türkiye Karayollarý Dairesi ile protokol çerçevesinde yapýlan sayýmla elde edilen veriler, Karayollarý Master Planý çerçevesinde hazýrlanacak projelere ýþýk tutulacak.

16 16 11 Mart 2010 Perþembe

17 11 Mart 2010 Perþembe 17

18 18 11 Mart 2010 Perþembe

19 11 Mart 2010 Perþembe KKTC den Cimbom a ve Trabzon a kýyak n GALATASARAY BAÞKANI POLAT: "KKTC'DE TURÝZM YATIRIMI YAPACAÐIZ" n ÖZGÜRGÜN: "GALATASARAY'A KARPAZ'DA ARAZÝ TAHSÝS ETTÝK" Galatasaray Spor Kulübü Baþkaný Adnan Polat, KKTC'de turizm yatýrýmý yapacaklarýný belirterek, "Buradan gelecek gelirle KKTC'de ya da Rum kesiminde, bizim için fark etmez, spor okullarý açacaðýz" dedi. Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Toplantýsý'na katýlan Dýþiþleri Bakaný Hüseyin Özgürgün de, Galatasaray Kulübü'nün talebi üzerine Karpaz bölgesinde denize sýfýr 150 dönümlük bir araziyi kulübe tahsis ettiklerini belirterek, "Seçim yasaklarý nedeniyle bunun protokolünü imzalayamadýk. 18 Nisan günü yasaklar bittiðinde, Galatasaray Kulübü Baþkaný'ný KKTC'ye davet edip, resmi protokolü imzalayacaðýz" dedi. Galatasaray Kulübü'nün 27 Mart Cumartesi günü yapýlacak kongresinde baþkan adaylarý olan Adnan Polat ve Adnan Öztürk, Divan Kurulu'nun Mart ayý olaðan toplantýsýnda projelerini anlattýlar. AA'nýn haberine göre, Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda yer alan toplantýya Dýþiþleri Bakaný Hüseyin Özgürün de katýlarak konuþma yaptý. Dýþiþleri Bakaný Hüseyin Özgürgün konuþmasýnda, sarý-kýrmýzýlý kulübe KKTC'de yapýlan tahsisle ilgili açýklamalarda bulundu. Özgürgün, Galatasaraylý olduðunu, bununla da iftihar ettiðini ve gurur duyduðunu belirterek, "Gittiðim her yerde Galatasaraylýlýðýn ayrýcalýðýný yaþýyorum. Galatasaray'ýn, dünyanýn en ücra köþelerinde bile bilindiðini görüyorum. Bakanlar Kurulumuzda da Galatasaraylý Bakan çok" dedi. Galatasaray Kulübü'nün talebi üzerine, KKTC'nin Karpaz bölgesinde denize sýfýr 150 dönümlük bir araziyi kulübe tahsis ettiklerini anlatan Özgürgün, "Seçim yasaklarý nedeniyle bunun protokolünü imzalayamadýk. 18 Nisan günü yasaklar bittiðinde, Galatasaray Kulübü baþkanýný KKTC'ye davet edip, resmi protokolü imzalayacaðýz" diye konuþtu. Bakan Özgürgün, Galatasaray'a yapýlan bu tahsisten sonra, birkaç kulübün daha KKTC'de arsa tahsisi için baþvuruda bulunduðunu anlatarak, "Ama bu müracaatlarýn, onlar için Galatasaray Kiralýk ev Girne Jasmine Court yaný Belleveu Sitesi nde denize sýfýr, eþyalý kiralýk ev Tel: SATILIK KOLTUK TAKIMI Çok iyi durumda 7 li koltuk takýmý satýlýktýr Tel: SATILIK TAVÞANLAR Cins Califorian tavþanlarý satýlýr veya kümes hayvanlarý ile deðiþtirilir. Müracaat: KÝRALIK EV Girne Ozanköy de müstakil ev MELÝ EMLAK SATILIK 1- Hamitköy de Türk koçanlý 2+1 apt. dairesi 35 bin Stg 2- Lefkoþa hastane yanýnda Türk koçanlý apt. dairesi 65 bin Stg. 3- Ortaköy de Türk koçanlý apt. dairesi 70 bin Stg. 4- Kaymaklý þehit arsasýnda 3+1 zemin üzeri apt. dairesi 50 bin Stg. 5- Girne de 2 yatak odalý Türk koçanlý sýfýr apt. daireleri 45 bin Stg. 6- Hamitköy anayol üzerinde Türk koçanlý 1 evl ayakkare arsa, 60 bin Stg kadar kolay olmayacaðýný söyleyebilirim" ifadesini kullandý. Bakanýn bu sözleri salonda alkýþlandý. POLAT: "ÞAMPÝYON OLMAK ÝSTÝYORUZ" Toplantýda yaptýðý konuþmada, baþkanlýk yaptýðý iki sene içinde gerçekleþtirdiði projeleri anlatan baþkan Adnan Polat, futbol takýmý olarak dönüþüm içinde olduklarýný ve bu süreç yaþanýrken þampiyon olmayý da istediklerini söyledi. Polat, Galatasaray'ýn baþýnda dünya markasý Frank Rijkaard olduðunu belirterek, "Geride kalan haftalarda bu liderliði koruyarak þampiyon olmak istiyoruz. Takýmýmýzýn, Türk Telekom Arena'daki ilk maçlarýna Þampiyonlar Ligi'nde çýkmasýný istiyoruz" þeklinde konuþtu. Baþkan Polat,ileri projelerine de deðinerek, KKTC'de turizm yatýrýmý yapacaklarýný, buradan gelecek gelirle de KKTC'de ya da Rum kesiminde spor okullarý açacaklarýný kaydetti. Trabzon'a Girne'de 5 yýldýzlý tesis! Diðer yandan Sabah gazetesinin bildirdiðine göre gayrimenkul zengini Trabzonspor da, KKTC'nin turizm þehri Girne'de bir otel ve kamp tesisleri için yer aldý. Ýmzalar yakýnda atýlacak. Projenin bu yýl içinde hayata geçirilmesi bekleniyor Trabzonspor, KKTC'ye çýkarma yapýyor. Tesis ve gayrimenkul zengini bir kulüp haline gelmeyi hedeflerinden biri olarak seçen bordo-mavili kulüp, KKTC'nin en gözde þehri ve turizm baþkenti I Jean Armstrong (full name), divorcee, of 65, Namýk Kemal Cadd. Girne, TRNC (full address), intend to marry Celal Aslan (full name of fiancee) divorcee, of 65, Namýk Kemal Cadd, (fiancee s full address), at Þehit Kamil, Gaziantep (name and address of place where marriage is to be solemnised) on 23/04/2010 (date of proposed marriage). Any person knowing of any lawfull impediment to the marriage should without delay notify: British High Commission Consular Section Mehmet Akif Avenue no.:29 Nicosia Tel: TERCÜME YAPILIR Türkçe'den Ýngilizce ve Almanca'ya... Almanca ve Ýngilizce'den Türkçe'ye tercüme yapýlýr. Tel: Girne'ye, 5 yýldýzlý bir otel ile tesis yapacak. Trabzonspor'un eski yöneticisi turizmci iþadamý Utku Bozoðlu, Karadeniz ekibi adýna yaptýðý giriþimlerden sonuç aldý. Bu fikri ilk olarak bordomavili yönetime açan Bozoðlu, olumlu tepki alýnca, kollarý sývadý ve arkadaþý Turizm ve Kültür Bakaný Hamza Ersan Saner ile bir dizi görüþmeler yaptý. Olumlu biten görüþmeler sonrasý Trabzon Kulübü'ne Girne'den bir yer tahsis edilmesi karara baðlandý. Kuzey Kýbrýs'ta Cumhurbaþkanlýðý seçimleri nedeniyle tahsis protokolü seçimlerden sonra imzalanacak. Konuyla ilgili olarak baþkan Sadri Þener, "Trabzonspor'u gayrimenkul zengini bir kulüp haline getireceðiz. Bu önemli bir proje... Utku beyden öneri geldi. Son detaylar bittikten sonra projenin hayata geçmesi için kredi baþvurularý yapacaðýz. Trabzon'a bir kamp tesisi daha kazandýracaðýz" ifadesini kullandý. 'DEVRE ARASI KAMP' Projeyle yakýndan ilgilenen Genel Sekreter Hasan Yener de, "KKTC'deki seçim sonrasý her þey netlik kazanacak. Dünya markasý olan Trabzonspor böyle bir tesis ile bir kamp merkezi daha kazanacak. Hem kulüp hem takým kazanacak. Devre arasý kamplarýný burada yapmayý planlýyoruz" ifadesini kullandý. Öte yandan Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti Kültür Turizm ve Çevre bakaný Hamza Ersan Savaþ, Trabzonspor Kulübü'ne üyelik için baþvurdu. Evraklarýn yönetime ulaþmasýnýn ardandan Ersan Trabzonspor kongre üyesi olacak. SATILIK 123 kasa Mercedes, Maðusa T si ile satýlýk veya kiralýktýr TALAT: CLINTON'UN DAVETÝNE ÝCABET ETMEYECEÐÝM Cumhurbaþkaný Mehmet Ali Talat, Türkiye'deki temaslarýný tamamlayarak dün akþam Anadolu Jet'in Ankara seferiyle KKTC'ye döndü. Ercan Havaalaný'nda Türkiye'deki temaslarý hakkýnda basýna açýklamalarda bulunan ve sorularý yanýtlayan Cumhurbaþkaný Mehmet Ali Talat, Türkiye'deki temaslarý sýrasýnda KKTC'de Nisan'da yapýlacak Cumhurbaþkanlýðý seçimleri ile ilgili herhangi bir görüþmede bulunmadýðýný bildirdi. Talat, basýn açýklamasýnýn ardýndan sorularý da yanýtladý. Türkiye'de anlattýðý temaslar dýþýnda seçimler T veya baþka bir konuyla ilgili herhangi bir görüþmede bulunmadýðýný belirten alat, ABD Dýþiþleri Bakaný Hilary Clinton'ýn davetine karþýlýk vermeyi düþünüp düþünmediðini sorulmasý üzerine, ABD Dýþiþleri Bakaný Hilary Clinton'ýn kendisini ABD'ye davet etmesinin þeklinden rahatsýz olmasýndan ve KKTC'den 3-4 gün de olsa uzak kalmak istemediðinden bu davete icabet etmeyi düþünmediðini söyledi. Talat, ABD'ye en kýsa yönüyle bile gidip gelmenin 3-4 gün süreceðini ve bu kadar süre KKTC'den uzak kalmak istemediðini, ayrýca Clinton'ýn kendisinden önce Rum Dýþiþleri Bakaný'yla görüþeceðini belirterek, bu þekli doðru bulmadýðýný, "çünkü Rum bakanýn kabul gören statüsü gereði sadece Rumlarý temsilen oraya gitmediðine" dikkat çekti. Talat, kendisinin de buna izin veremeyeceðini, davete henüz resmi bir cevap vermese de daveti bu þekliyle deðerlendiremeyeceðini belirtti. DP GENÝÞLETÝLMÝÞ PARTÝ MECLÝSÝ TOPLANDI "TALAT'A DESTEK YOK, YETKÝ MYK'DA" Demokrat Parti (DP) Geniþletilmiþ Parti Meclisi bir araya gelerek Cumhurbaþkanlýðý seçimiyle ilgili geliþmeleri deðerlendirdi. Toplantý dün akþam saat 19.00'da Golden Tulip Otel'de gerçekleþti. DP Genel Baþkaný Denktaþ konuþmalarýn ardýndan yeniden söz alarak dýþ politikada izlediði siyasetten dolayý Cumhurbaþkaný Mehmet Ali Talat'ý desteklemelerinin söz konusu olamayacaðýnýn da altýný çizdi. Toplantýda parti meclisi üyelerinin DP'nin seçimde izleyeceði tutumla ilgili çeþitli görüþleri oldu. Toplantýda son olarak parti meclisi seçim süreciyle ilgili karar vermek üzere Merkez Yönetim Kurulu'nu oy birliði ile yetkili kýldý. Yasemin Hareketi Beþiktepeli aday Dün çok hareketli bir gündü. Günün en flaþ haberlerinden biri Yasemin Hareketi'nden geldi...kýbrýslý Türkleri alternatifsiz býrakmamaya karar veren Yaseminler Zeki Beþiktepeli'yi aday göstermeye karar verdi. Yarýn resmen adaylýk baþvurusu yapmasý beklenen Zeki Beþiktepeli, "Ben Ankara'nýn mührünü almak için yarýþmýyorum. Ben Kýbrýslý Türklerin adayýyým" dedi. Önümüzdeki günlerde bu konuda daha geniþ açýklamalar yapýlmasý bekleniyor... Tahsin Ertuðruloðlu aday oluyor Ankara ile temaslarýný bugüne kadar büyük bir gizlilik içinde yürüten Tahsin Ertuðruloðlu'nun nihayet son kararýný verdiði belirtiliyor. Gazetemize ulaþan bilgilere göre, son Ankara ziyaretinde Tahsin Ertuðruloðlu Abdullah Gül ile görüþtü. Ertuðruloðlu'nun aday olup olmamayý Gül'e sorduðu ve Gül'den bu konuda olumlu yanýt aldýðý bildiriliyor. Ertuðruloðlu'nun bugün adaylýðýný açýklamasý beklenirken, UBP cephesinde de büyük bir hareketlilik yaþanýyor... TDP Talat'ý destekleyecek Geçtiðimiz akþam geç saatlere kadar toplanan Toplumcu Demokrasi Partisi, seçimle ilgili tavrýný belirledi, ancak gizli tutuyor. Edindiðimiz bilgiye göre TDP Talat'ý desteklemeye karar verdi... Ancak bu konuda Talat'la bir görüþme yapacak ve ona bir de manifesto sunacak.

20 Yýldýz basketbolcular Kilis'te Basketbol Federasyonu yýldýz erkek karmasý Mart tarihlerinde Türkiye Yýldýz Erkekler Þampiyonasý Merkez Güney grubu finallerine katýlmak üzere Kilis'e gitti. Takýmýmýzýn bulunduðu grupta Osmaniye, Konya, Kayseri ve Kilis temsilcileri yer alýyor. Grupta 1'inci olmamýz halinde, takýmýmýz 14 Mart Pazar günü final oynayacak. Disiplin Kurulu tarafýndan 8 maç sahasý kapatýlan Lefke, isyanlarý oynuyor. Baþkan Oktay vurguladý: Efe'nin raporu taraflý n Lefke Baþkaný Teoman Oktay "Bir gözlemci kulübeden, 90 dakika maçý nasýl izler ve sahanýn bir diðer ucundaki yan hakemin hatasýný nasýl tespit edebilir? Ayrýca tribündeki olaylar ile sahanýn bir diðer ucundaki kavgaya kimin karýþtýðýný nasýl görebilir de görmediði herhangi bir futbolcuyu raporuna yazarak ceza almasýný saðlar" dedi n Kulüp Baþkaný Teoman Oktay, þiddeti tasvip etmediklerini, ancak verilen cezayý da çok abartýlý bulduklarýný belirterek sahaya çýkmamayý düþündüklerini söyledi. Lefke Baþkaný Teoman Oktay "Aþkan Efe'nin hazýrladýðý raporu ben taraflý bir rapor olarak görüyorum" dedi. Karadað olarak nitelendirilen Lefke 16 Aðustos Stadýnda Lefke - Düzkaya maçý sonrasýnda meydana gelen olaylarýn tartýþýlmasýna devam ediliyor. Futbol Federasyonuna baðlý Disiplin Kurulu tarafýndan verilen tarihi cezanýn büyüklüðü gözlerin yeniden Lefke'de yaþanan olaylara çevrilmesine neden oldu. Lefke - Düzkaya maçýnýn gözlemcisi Aþkan Efe tarafýndan Disiplin Kuruluna verilen raporun tarafsýz olmadýðýný öne süren Lefke Spor Kulübü Baþkaný Teoman Oktay, bu konuda basýný da suçlayarak, 20 kiþilik bir grubun fanatizminin benzeri ayni þuur ve fanatizm ile basýnýn da Lefke'nin üstüne gittiðini belirtti. Sahalarda bir kiþi tarafýndan atýlan bir tokat ile 20 kiþinin sahaya inerek yarattýklarý darp olaylarýnýn da 'þiddet' olduðuna vurgu yapan Teoman Oktay, Spor Dairesi, Futbol Federasyonu ve kulüplerin bir araya gelerek akýlcý bir yol ve uygulanacak caydýrýcý cezalar ile 'fanatizmin' sahalardan uzak tutulmasý gerektiðini belirtti. "Þiddet ve darp ciddi bir suçtur" Lefke Spor Kulübü Baþkaný Teoman Oktay yaptýðý açýklamada, þiddet sonrasýnda yaratýlan darp ciddi bir suçtur. Futbolda þiddet sahalara girmiþ. Bu hiçte küçümsenmeyecek ciddi bir suçtur. Bunun mazareti de yoktur.hakeme veya sahadaki oyuncuya atýlan bir taþ veya küfür de þiddettir. Bir kiþinin de 20 kiþinin de sahaya girmesi de aynidir. Bu futbolumuzda vardýr. Genelgelerde bunlarý görüyor ve takip ediyoruz. Ben bunlarý Lefke'nin yaptýklarýný hafifletmek için söylemiyorum. Ben kulüplerin, Futbol Federasyonu'nun, hakemlerin ve Spor Dairesi'nin ortak akýl ile þiddet sorununu yeni bir arayýþ ve doðru bir çözüm ile çözmesi için söylüyorum dedi. Hentbolda Mehmetçik fýrtýnasý n Final maçý öncesi oynanan üçüncülük maçýný YDÜ-UKÜ maçýný kazanan UKÜ üçüncülüðü elde etti KKTC Hentbol Federasyonu Yýldýz Erkekler finali dün akþam Atatürk Spor Salonu'nda oynandý. Yýldýzlarda Mehmetçik þampiyon olurken, ikinciliði Yükseliþ, üçüncülüðü de Yakýn Doðu Üniversitesi'ni yenen Uluslar arasý Kýbrýs Üniversitesi elde etti. Gecenin ilk maçýnda YDÜ ile UKÜ karþý karþýya geldiler. Ýlk yarýsý UKÜ'nün13-10 üstünlüðüde tamamlanan karþýlaþmanýn sonunda kazanan UKÜ olunca Yýldýz erkekler üçüncülüðünü elde eden taraf oldu. Yükseliþ ile Mehmetçik arasýnda oynanan gecenin final karþýlaþmasý büyük çekiþmeye sahne oldu. Ýlk yarýyý bir sayý farkla 8-7 önde tamamlayan Mehmetçik, maçýn sonunda da karþýlaþmayý rakibinin iki sayý önünde tamamlayarak yýldýz erkekler þampiyonluðuna ulaþtý.þampiyon Mehmetçik'e kupa ve madalyalarýnýmehmetçik Belediye Baþkaný Beyazýt Adalýer, ikinci olan Yükseliþ'e Hentbol Federasyonu Asbaþkaný Ozan Beysan ve üçüncü olan UKÜ'ye de Hentbol Federasyonu Genel Sekreteri Mehmet Aþýk verdi. Turnuvada 73 golle gol krallýðýna ulaþan Mehmetçik oyuncusu Özden Demiralp'e ödülünü Hentbol Federasyonu Baþkaný Barýþ Toprakçý verdi. "Fanatizmi tecrit edelim" Oktay açýklamasýna devamla, ortak bir akýl ile 'Fanatizm' sahalarýmýzdan tecrit edilebilir. Verilecek cezalarýn caydýrýcý olmasý þart. Örneðin sahaya giren bir kiþi bunun bedelinin ne olacaðýný bilmeli. Sahaya girdiði anda kaç para ceza alacaðýný ve kaç yýl sahalara giriþinin yasaklanacaðýný öðrenmeli. Ýngiltere'de olduðu gibi yalnýz kendi takýmýnýn maçlarýna deðil, tüm maçlara girememeli ve fotoðraflarý tüm sahalara daðýtýlarak, Girne'deki, Maðusa'daki, Lefkoþa ve Güzelyurt'taki sahalara da girememeli. Maç günlerinde bölge Polis Müdürlüklerine gidip, bir saat, iki saat imza atýp maçlarýn bitmesini beklemeli. Sahalarýmýzda þiddetin önlenmesi konusunda köklü çözüm ancak bulunacak akýlcý tedbirler ile önlenebilir. Fanatizm Bölgelere göre deðiþir. Fanatizm, Lefkoþa'da, Girne'de ve Maðusa'da farklýdýr. Hatta Türkiye'de, Trabzon'da farklý, Gaziantep'te farklý, Diyarbakýr'da bile farklýlýk arzeder. Bunu inkar edemeyiz. Ve biz kulüp olarak tek baþýmýza bunun üstesinden gelemeyiz. Bu konuda hep birlikte hareket etmemiz gerekir kanaatindeyim. "Ýstinaf etmeyi þimdilik düþünmüyoruz" Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu'nun kararýný yönetim kurulum ile görüþüyoruz. Çok aðýr bir ceza olduðu yönünde görüþ birliðimiz var. Bu ceza ile futbolu sevenler de sahalardan tecrit ediliyor. Mehmet Hulusioðlu ve arkadaþlarý mahkemeye baþ vurdu. 1-2 sene sürecek olan bu mahkemeden belki gün gelecek onlar da usanacak ve þikayetlerinden vazgeçecekler. Kendi antrenörünü darp edip, kendi baþkan ve yönetim kurulu üyelerine saldýran 'Fanatikler' böylelikle mahkemeden de kurtulmuþ olacak ve cezalarýný çekmemiþ olacaklar. Ama cezasýný bizler yani futbolseverler çekecek. Halbuki þiddeti yasalar çerçevesinde çözmüþ olsak, cezayý gerçek fanatikler çekmiþ olacak dedi. "Rapor taraflý" Futbol Federasyonu tarafýndan görevlendirilen gözlemci Aþkan Efe'nin hazýrladýðý raporu ben taraflý bir rapor olarak görüyorum. Aþkan Efe saha içerisinde, sahanýn kenarýnda otururken, kimin ne yaptýðýný Kýbrýs Gazetesi Muhabiri Güran Tilki'den soruyordu. Güran Tilki de Aþkan Efe'ye numaralarý söyleyerek, bilgi veriyordu. Bu duruma ben müdahale ettim ve yanlýþ bilgi aktarýmý yapýlabileceðini herkesin kendi iþini yapmasýný söyledim. Bu konuda nerede, hangi televizyon programýnda isterlerse yüzleþmeye hazýrým diyen Oktay, bir gözlemcinin kulübeden, 90 dakika maçý nasýl izler ve sahanýn bir diðer ucundaki yan hakemin hatasýný nasýl tesbit edebilir? Ayrýca tribündeki olaylar ile sahanýn bir diðer ucundaki kavgaya kimin karýþtýðýný nasýl görebilir de görmediði herhangi bir futbolcuyu raporuna yazarak ceza almasýný saðlar dedi. "Sahaya çýkmayabiliriz" Teoman Oktay ben bu olaylara karýþanlarý kesinlikle kayýrmýyorum. Fanatizimin her türlüsüne karþýyým ama verilen ceza da çok abartýlý. Þiddeti kökünden kurutmaya tamam. Biz fakir bir bölgenin takýmýyýz. 700 Milyar harcama yaparak bölge insanýmýzý futbol sevgisinden yoksun býrakmayalým diye uðraþ veriyoruz. Þiddeti önleyelim diye milyarlarca lira harcama yaparak önlem almaya çalýþtýk. Gelsinler ne yaptýðýmýzý görsünler. Fanatizmi bu kadar masrafa raðmen önleyemedik. Ama böylesine bir cezayý da hak etmedik. Basýnýn da ayni fanatizm ile üstümüze geldiðini gördük. Kararý istinaf etmeyeceðiz ama bundan sonra Saha'ya da çýkmayacaðýz. Bu konu yönetim kurulumuz tarafýndan görüþülüyor. Sahaya çýkma kararý alsak bile 'Genç Takýmýmýzý ' sahaya süreceðiz dedi. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Sahibi AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Direktör Ali Osman TABAK Genel Yayýn Yönetmeni: Þener LEVENT Dizilip Basýldýðý Yer: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Tesisleri Adres: Arca Apt. Ýkinci Selim Cad. No:49, Daire 1 Lefkoþa (Meclis Yaný) Santral: Fax: Reklam servisi: Kültür-Sanat servisi: Dýþ muhabirler: Almanya: Yaþar ALTAY Sidney: Hakan LEVENT Web sayfasý:

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER Kasko Branþý - Ekspertiz yapýlacak tamirhane adresi ve telefonu - Trafik kazasý bilirkiþi tutanaðý, aslý veya sureti - Alkol raporu, aslý veya sureti - Kaza zabtýnýn tutturulmadýðý

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB Danýþma Kurulu 38. Dönem 2. Toplantýsý 16 Nisan 2005'te Ankara'da TMMOB çalýþmalarý üzerine bilgilendirme ve TMMOB çalýþmalarýnýn deðerlendirilmesi gündemi

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Ýçindekiler Kayseri Ýli Yardým Derneði Ýstanbul Þubesi Adýna Sahibi, Dernek Baþkaný Yayýn Yönetmeni Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü M. Orhan CEBECÝ Dergi Komisyonu Gamze POSTAAÐASI Rýfat DEDEMAN Danýþma Kurulu

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Saðlýk emekçilerinin 2 gün süren grevleri baþladý. Ülke genelindeki hastanelerin nereyse tamamýnda hastanede

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi BÝRÝNCÝ BÖLÜM 1 Dünya döndü Son ders zili çalýnca tüm öðrenciler sevinç çýðlýklarý atarak okulu terk etti. Ýkili öðretim yapýlýyordu. Sabahçýlar okulu boþaltýrken, öðleci grup okula girmeye hazýrlanýrdý.

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

BİR GRUP EĞİTİM-SEN ÜYESİ GÖREVİNDEN AYRILAN MUSTAFA ÖZCAN ALEYHİNE EYLEM YAPTI

BİR GRUP EĞİTİM-SEN ÜYESİ GÖREVİNDEN AYRILAN MUSTAFA ÖZCAN ALEYHİNE EYLEM YAPTI BİR GRUP EĞİTİM-SEN ÜYESİ GÖREVİNDEN AYRILAN MUSTAFA ÖZCAN ALEYHİNE EYLEM YAPTI Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özcan ın kurum değişikliği ile Ankara Gölbaşı belediye başkan yardıcılığı görevine

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not 1. Anne Özlemi Ýlkbaharýn tatlý güneþi, Yeþilbað köyünde bütün çatýlarý, avlularý, tarlalarý, dað yollarýndaki keçileri ýsýtmaya baþlamýþtý yine. Tuna bu köyde yaþayan çocuklardan biriydi. Ablasý Suna

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Onaylayan Administrator Pazartesi, 27 Temmuz 2009 Henüz 17 yaþýndaki bir lise öðrencisi ile evlenerek kamuoyundan büyük tepkiler alan Halis Topraka, bir þok

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN YAZ OKULU Çocuklarýnýza YAZ KEYFiNi GYM PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN ONLINE KAYIT facebook.com/gympark instagram.com/gym_park twitter.com/gym park info@gympark.com.tr www.gympark.com.tr 0 236 233 00 55 0

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

Türkiye kapýlarýný kapattýðýna göre, Talat toplumumuza dünyayý nasýl açacak?

Türkiye kapýlarýný kapattýðýna göre, Talat toplumumuza dünyayý nasýl açacak? Amerika ve Ýsveç büyükelçilerini geri çaðýran Türkiye dünyaya kapýlarýný kapatýyor. Türkiye kapýlarýný kapattýðýna göre, Talat toplumumuza dünyayý nasýl açacak? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Mart 2010

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı

8. Türkiye Avrupa'nın en önemli ülkesi

8. Türkiye Avrupa'nın en önemli ülkesi 8. Türkiye Avrupa'nın en önemli ülkesi 1 8. Türkiye Avrupa'nın en önemli ülkesi Kamuoyuna Galatasaray'la yaptığı ortaklıkla gelen American Finans kuruluşu AIG'nin Türkiye Genel Müdürü Paolo Zapparoli,

Detaylı