S.S. BAHÇEL EVLER BARI ARSA ve KONUT YAPI KOOPERAT F ANKARA 2008 YILI ÇALI MA RAPORU 2008 YILI DENETLEME KURULU RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "S.S. BAHÇEL EVLER BARI ARSA ve KONUT YAPI KOOPERAT F ANKARA 2008 YILI ÇALI MA RAPORU 2008 YILI DENETLEME KURULU RAPORU"

Transkript

1 S.S. BAHÇEL EVLER BARI ARSA ve KONUT YAPI KOOPERAT F ANKARA 2008 YILI ÇALI MA RAPORU 2008 YILI DENETLEME KURULU RAPORU 03 MAYIS 2009 SAAT : MUSTAFA KEMAL MAHALLES TEVF K F KRET L SES ÇOK AMAÇLI TOPLANTI SALONU

2 YÖNET M KURULU Ba kan Fevzi ULU AN II. BA KAN Cemal Oktay MO ULKOÇ MUHAS P ÜYE Mehmet Durak YE LNACAR DENET M KURULU Ahmet Seyfi USLUO LU Mehmet U ur KILIÇ

3 «Kendiniz için de il, millet için elbirli i ile çal n z. Çal malar n en yükse i budur.» 1935 M. Kemal ATATÜRK

4

5 Ç NDEK LER Gündem Yönetim Kurulu Çal ma Raporu Tarihli Bilanço Tarihli Gelir Gider Tablosu Bilanço Kalemlerinin Analizi 151 Yar Mamüller (2008) 770 Genel Yönetim Giderleri (2008) 2009 Y l Gelir Bütçesi (Tahmini) 2009 Y l Gider Bütçesi (Tahmini) Denetim Raporu 2009 Y l Bütçe Uygulamas na ait Genel Kurul Kararlar Sayfa

6 GÜNDEM : 1- AÇILI VE SAYGI DURU U, 2- BA KANLIK D VANI SEÇ M VE TUTANAKLARI MZALAMA YETK S VER LMES, 3- YÖNET M KURULU BA KANININ AÇI KONU MASI, 4- YÖNET M KURULU ÇALI MA RAPORU, B LANÇO VE GEL R-G DER TABLOLARININ OKUNMASI, 5- DENET M KURULU RAPORUNUN OKUNMASI, 6- ÇALI MA RAPORU, B LANÇO VE GEL R-G DER TABLOLARI LE DENET M KURULU RAPORUNUN GÖRÜ ÜLMES, 7- YÖNET M VE DENET M KURULLARININ AYRI AYRI AKLANMASI 8- YÖNET M VE DENET M KURULU AS L VE YEDEK ÜYELER N N SEÇ LMES 9- PARK VE BAHÇELER LE YE L ALANLARIN EBEKE SUYUNDAN SULANMASININ YASAKLANMASI HAL NDE; ALINACAK ÖNLEMLER N GÖRÜ ÜLEREK KARARA BA LANMASI 10- YER OLARAK KULLANILAN KONUTLARIN DURUMUNUN GÖRÜ ÜLMES YILINA A T KOOPERAT F TAHM N GEL R-G DER BÜTÇES N N GÖRÜ ÜLEREK ONAYLANMASI, 12- D LEK VE TEMENN LER. 6

7 Say n Ortaklar ; Kooperatifimizin 2008 Y l Genel Kurul Toplant s ; 03 May s 2009 Pazar günü saat 10:00 da, Mustafa Kemal Mahallesi Tevfik Fikret Lisesi Çok Amaçl Toplant Salonunda yap lacakt r say l Kooperatifler Kanunu ve Ana Sözle me hükümleri; Ola an Genel Kurul Toplant s nda; birinci ve ikinci toplant ay r m yap lmaks z n dörtte bir orta n kat l m n zorunlu k lmaktad r. Bu zorunlu uygulama gere i, Kooperatif Genel Kurul Toplant s n n yap labilmesi için ¼ ço unlu un sa lanmas gerekmektedir. Kooperatif Genel Kurulunun yap labilmesi için ortaklar n bilfiil veya vekâlet ekliyle te rifleri önemle rica olunur. Sayg lar m zla YÖNET M KURULU 7

8 TAR H SAYILI RESM GAZETE DE YAYIMLANAN SANAY VE T CARET BAKANLI ININ TEBL NE GÖRE HAZIRLANAN S.S. BAHÇEL EVLER BARI ARSA VE KONUT YAPI KOOPERAT F 2008 YILI YÖNET M KURULU ÇALI MA RAPORU 1163 say l Kooperatifler Kanunu ve Ana Sözle me hükümlerine göre yap lacak olan Ola an Genel Kurul toplant s n n ortaklar m za hay rl ve ba ar l olmas n diliyoruz. Yönetim Kurulu çal ma raporu, 2008 y l na ait Bilanço, gelirgider hesaplar, 2009 y l na ait tahmini bütçe ile 2009 y l bütçe uygulama talimat inceleme ve onay n za sunulmaktad r. Ayr ca Denetleme Kurulu da, çal ma dönemine ait raporlar n takdirlerinize sunmaktad r. Devletimizin banisi, Cumhuriyetimizin Kurucusu büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkada lar ile vatan için canlar n veren aziz ehitlerimizi, ebediyete intikal eden Kooperatif kurucular ve Kooperatif ortaklar n rahmetle anar, manevi huzurlar nda sayg ile e iliriz. A. GENEL B LG LER a) Kooperatifin Ad : S.S.Bahçelievler Bar Arsa ve Konut Yap Kooperatifi b) Kurulu bilgileri : Ticaret Bak /1892 Tarih ve Say l olur ile izin verilmi tir. c) Tic. Sicili Tescil Tarihi : Sicil Numaras : e) Telefon/Faks No : / f) Web adresi : Elektronik posta B. YÖNET M VE DENET M KURULU LE PERSONEL B LG LER 1) Yönetim Kurulu Üyeleri Görev Dönemi Y ll k Öd.Toplam (Net) Fevzi ULU AN (Ba kan) (2008) 3.600,00.-YTL. Cemal Oktay MO ULKOÇ (II.Ba kan) (2008) 3.600,00.-YTL. Mehmet Durak YE LNACAR(Muh.Üye) (2008) 3.600,00.-YTL. 2) Denetim Kurulu Üyeleri Görev Dönemi Y ll k Öd. Toplam (Net) Ahmet Seyfi USLUO LU (Üye) (2008) 1.800,00.-YTL. Mehmet U ur KILIÇ (Üye) (2008) YTL. 8

9 Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerine yap lan ödemeler için 2.471,51.-YTL yasal kesinti ödenmi tir. 3) Personelin Ad Soyad Görev Dönemi Unvan Y ll k Ödemeler FAT H TÜZÜN (Ba kur) 2008 Koop. Md ,24 YTL SSK Primi ( veren pay ) MUH DD N TURANO LU 2008 Muhasebe ,11 YTL 5.590,38 YTL OYA DO AN 2008 Muhasebe ,32 YTL 2.592,04 YTL TALAT YÜCEER 2008 çi ,64 YTL 3.682,43 YTL GAL P BA KU 2008 n. Ust ,04 YTL 3.747,62 YTL CENG Z AKTA 2008 S h. Tes. Ust ,73 YTL 3.630,58 YTL SAM ÇARDAK 2008 çi ,47 YTL 3.468,62 YTL HÜSEY N DÜZENL 2008 çi ,72 YTL 3.013,33 YTL HAL L ARDIÇ 2008 çi ,41 YTL 2.863,60 YTL AHMET TOK 2008 çi ,65 YTL 2.947,18 YTL ETHEM YILDIZ 2008 çi ,56 YTL 2.322,67 YTL RAS M KURTULAN 2008 çi ,39 YTL 3.008,70 YTL TOPLAM ,61 YTL ,15 YTL 4) Muhasebecinin Ad ve Soyad, görev dönemi ve yap lan ödemeler Muhasebe, Kooperatif bünyemizde yap lmaktad r. 5) FAAL YET DÖNEM YLE LG L GENEL DE ERLEND RME VE GELECE E YÖNEL K BEKLENT LER A. Kooperatif Personeli Hakk nda Bilgiler Kooperatifimizde 1 Müdür, 2 Muhasebe eleman, 2 lokal görevlisi, 2 gece çal an, 2 temizlik eleman ve 3 saha eleman olmak üzere 12 personel çal maktad r. Kooperatif hizmetleri yukar daki tabloda belirtilen 12 ki i ile verilmektedir. Mümkün oldu u kadar tasarruf sa lanarak personel art na gidilmemi olup mevcut personel ile; büro, lokal hizmetleri, kooperatif mülkiyetindeki gayrimenkullerin bak m ve tamirleri, cadde ve sokaklar n temizli i / bak m, ye il alanlar n sulanmas / bak m, gece nöbeti gibi hizmetlerin yan s ra Çankaya Belediyesinden ald m z destekle çevre düzenlemesi yap lm t r. Kooperatif çal anlar na 2008 Y l için 9

10 %12 civar nda zam yap lm t r. Her sene oldu u gibi 1 maa ikramiye, bayramlarda ve y lba nda verilen sosyal yard mlarla personelimiz, ekonomik yönden desteklenmeye çal lm t r Kas m ay n da V.U.K. da yap lan de i iklikle beyannamelerin elektronik ortamdan gönderilmesi mecburiyeti getirilmi tir. Bu itibarla SMMM/YMM odas na kay tl bir Mali Mü avir/muhasebeci ile anla ma yap larak beyannamelerin gönderilmesi gerekti i halde, bu konuda meslek odas na kay tl Yönetim Kurulu üyelerimizden yararlan lm ve tasarruf sa lanm t r y l nda ayl k personel maliyeti ortalama ,00.-YTL olup, aidat gelirimizin %84 nü olu turmaktad r. Geçmi y llardaki personel giderlerinin yüksekli i, ayr lan personellerin sosyal haklar n n ödenmesinden kaynaklanm t r. Kooperatifimizin menfaati dü ünülerek personel verimli bir ekilde çal t r larak azami derecede tasarruf ilkelerine uyulmu tur. B. SKÂN ve TAPU ÇALI MALARI Kooperatifimize ait imar plan süreci 1981 y l nda mar ve skân Bakanl n n onaylad etüt ile ba lam, 1997 y l nda tadilat gere i duyulmu, an lan tarihten bu güne kadar da Ankara Büyük ehir Belediyesi nin muhalefeti nedeni ile uyu mazl klar sürmektedir y l nda yapt r lan plan tadilat n n Büyük ehir Belediyesinin açt dava nedeni ile tarihinde iptal edilmesi üzerine, 2005 y l nda yeniden yapt r lan plan tadilat Çankaya Belediye Meclisinde aynen onaylanmas na ra men, Büyük ehir Belediyesi taraf ndan plan notlar nda de i iklik yap lmak sureti ile tadilen onayland ndan, taraf m zdan plan notlar nda yap lan de i ikliklerin iptali talebi ile yarg ya gidilmi, 13. dare Mahkemesinin bir plan notu d ndaki itirazlar m z n reddine karar vermesi üzerine karar temyiz edilmi, temyiz süreci devam etmektedir. Büyük ehir Belediyesi taraf ndan onaylanmayan plan tadilatlar m z nedeniyle tapusunu alamayan ortaklar m za, kooperatif ana sözle mesinde yap lan de i ikli i müteakip arsa tapular verilmi tir. Kooperatif ortaklar m zdan E ref YAMAK hakk nda 2008 y l nda yap lan Genel Kurulda al nan karar do rultusunda, 407 m 2 den ibaret ada 19 parselin bedeli ödenen 298 m 2 sinin arsa tapusu 10

11 verilmi, parselin 109 m 2 si ise kooperatif bünyesinde b rak lm t r. Konu orta m z taraf ndan yarg ya götürülmü tür. Tapu ve iskân n alamayan 2 orta m z n ve mülkiyetimizdeki i merkezlerimizin durumu ise a a dad r.. Ankara Ö retim Derne i Tevfik Fikret Vakf Ba lat lan iskân çal malar belirli bir a amadan sonra plan tadilat n n 14 numaral plan notundaki karar ve ilan metinleri aras nda çeli ki içeren maddi hata nedeniyle, Çankaya Belediyesi taraf ndan durdurulmu ve maddi hatan n ivedi bir ekilde düzeltilmesi için Çankaya Belediye Meclisince düzeltme karar alarak, Büyük ehir Belediyesine göndermi tir Kas m ay nda Büyük ehir Belediyesi mar Daire Ba kanl n n olumlu görü ü ile konu Büyük ehir Belediye Meclisine gönderilmi ve meclis gündemine al nmas na ra men; görü ülmeyerek bekletildi inden iskân ve tapusu halen al namam t r.. Mukaddes im ek Levent Güler den hacizli oldu unu bilerek devir ald ortakl k hissesi ile ilgili tapu devri s ras nda tapu kayd na haczin i lenmesine r za göstermedi inden dolay sorunlu kooperatif hissesi kay tlar m zda tutulmu tur. Mukaddes im ek taraf ndan, Levent Güler in alacakl s na kar aç lan haczin iptaline ili kin dava reddedilmi, Yarg tay taraf ndan onanan karar n, düzeltilmesi talebi ile bir kez daha Yarg tay a ba vuruldu u ö renilmi tir. Karar n kesinle mesi halinde tapuya haczin i lenmesine ilgilinin muvafakat vermemesi halinde ve uyu mazl n durumuna göre artl olarak yap lan devir i lemi iptal edilerek, ortakl k hissesine isabet eden ta nmaz n hak sahibi ad na tescili sa lanacakt r.. Kooperatif mülkiyetindeki i merkezleri Kooperatif mülkiyetindeki i merkezlerinin iskân çal malar ba lat lm, belirli bir a ama sonras nda plan tadilat n n 14 numaral plan notundaki maddi hata nedeniyle sonuçlanmam t r y l nda tamamlanmas n hedefledi imiz iskân ve tapu çal malar, yap lan maddi hatan n tashihi, Büyük ehir Belediyesinde bekletildi inden gerçekle tirilememi tir. 11

12 Çal malar n tamamlanmas halinde, 2009 y l nda kooperatif tasfiye süreci ba lat lacakt r. C. ALT YAPI ÇALI MALARI I y l nda ASK taraf ndan ilave kanalizasyon hatlar yap lmas ndan sonra alt yap ya büyük bir rahatl k getirilmi tir. Zaman zaman kullan m hatalar ndan dolay kanalizasyon hatlar nda meydana gelen t kan kl klar da an nda müdahale edilerek kooperatifimiz taraf ndan giderilmektedir. Ayr ca, ASK nin sorumluluk alan nda olmas na ra men, periyodik olarak onar m, temizlik hizmetleri kooperatifimiz taraf ndan yap lmaktad r. II. Yönetimimizin uzun süreden beri takip etmekte oldu u havai elektrik hatlarının yer altına alınması projesinin ihalesi BEDA taraf ndan yap lm t r. Yeni kamu ihale kanunu gere i ihalelere yap lan itiraz ve inceleme süreçleri Eylül 2008 ba lar nda tamamlanm ve ihaleyi kazanan firmaya yer teslimi de yap lm t r y l içerisinde projeye ba lanaca ilgililer taraf ndan ifade edilmi tir. III. Yapt m z srarl takipler sonucunda, Çankaya Belediyesi Asfaltlama ekipleri taraf ndan kooperatifimiz yollar onar lm t r. Zemin kaplamas a nan ve spor yap lamaz halde olan basketbol sahas n n zemini de asfaltla kaplanm ve kullan labilir hale getirilmi tir. D. ÇEVRE DÜZENLEME ÇALI MALARI a. Bilindi i üzere; 2007 y l nda oldu u gibi, geçti imiz 2008 y l n n da ya s z geçmesi ve barajlardaki suyun Ankara n n içme suyu ihtiyac n kar layamayaca n n belirlenmesi üzerine; Ankara Büyük ehir Belediyesi taraf ndan ye il alan sulamas n n ebeke suyu ile yap lmas yasaklanm t r. Kooperatif s n rlar içerisinde bulunan ye il alanlar n sulanmas için günlük ortalama 80 ton olan su tüketimi, Temmuz ve A ustos aylar n n s cak geçmesi nedeni ile 120 tona kadar ç km t r. Çankaya Belediyesi Park Bahçeler Müdürlü üne yap lan sözlü ve yaz l ba vurular sonucunda, haftada ancak üç tanker su (60 ton) verebilecekleri ifade edilmi tir. 12

13 2007 Genel Kurulunda bu konuda al nan karar gere ince, siz üyelerimizden al nan ek ödentiler ile ye il alanlar n tanker suyu ile sulanmas na devam edilmi tir. Eksik olan su deposu, su pompas, hortum, rekor, vana, f skiye gibi ihtiyaçlar tamamlanm, 2 adet 10 ton kapasiteli akrilik su deposu ile 1 adet trifaze elektrikli su pompas al nm t r. Su depolar na 3.500,00.- YTL, su pompas na 1.888,00.- YTL di er tesisat malzemelerine (f skiye, hortum, vana vb.) de 1.038,80.-YTL. harcama yap lm t r. Sezon boyunca tankerle al nan suyun tutar ,33.- YTL olmas na kar n ye il alan sulama ve bak m için yap lan toplam harcamam z ,13.- YTL olup, bu tutar n ,00.- YTL si üyelerimizden ek ödenti olarak ve iki e it taksitte ödenmesi talep edilmi tir. %86,84 oran nda tahsilât yap lm olup 4.526,66.- YTL civar ndaki k sm 2009 y l na sarkm t r. Sulama maliyeti olan ,13.- YTL nin 9.491,13.- YTL s ise kooperatif kaynaklar ndan kar lanm t r. Tahsil edilemeyen miktar için yasal süreç ba lat lm t r y l nda da ye il alanlar n ebeke suyu kullan larak sulanmas n n önlenece i dü üncesi ile konu, de erlendirilmek ve siz de erli üyelerimizin takdirine sunulmak üzere Genel Kurul gündem maddesi haline getirilmi tir. b. Çankaya Belediyesi taraf ndan Büyük Ticaret Merkezi alt ndaki mekân n Sosyal, Kültürel ve Sportif amaçl kullan m için gerekli düzenlemenin yap lmas planlanm ve Çankaya Belediye Meclisince bu konuda al nan karar Büyük ehir Belediyesine gönderilmi olup, halen bu konuda bir geli me olmam t r. 29 Mart 2009 mahalli seçimlerinden sonra konu belediye nezdinde gündeme getirilecektir. c. Kooperatif sahas içinde çe itli yerlerdeki 45 adet çöp kutusu Çankaya Belediyesi taraf ndan yenilenmi tir. Çankaya Belediyesince evsel kat at klar n toplanmas amac ile yerle tirilen konteynerlerin bak m ve onar m kooperatifimiz taraf ndan yap lm t r.evsel at k ya lar n toplanmas için Büyük Merkezi, Yönetim Binas ve ok 13

14 Market in oldu u yerlere Çankaya Belediyesi taraf ndan ya toplama bidonlar yerle tirilmi tir. d. Yürüyü parkurunun bulundu u 52, 60 ve 62. sokaklar n sonundaki 1000 m 2 lik ye il alan n Çankaya Belediyesine ait kepçe ile e imi düzeltildikten sonra 5 kamyon toprak personelimiz taraf ndan serilmi tir. Söz konusu park için kullan lmak üzere Çankaya Belediyesi Park Bahçeler Müdürlü ünden a aç ve süs bitkileri, tohum ve gübre al nm t r. Park n a açland rma ve çimlendirmesi personelimiz taraf ndan tamamlanm t r. Ayr ca, kooperatifimiz taraf ndan 100 adet lavanta çiçe i yürüyü alan na dikilmi tir. Jimnastik aletleri Çankaya Belediyesi taraf ndan yerle tirildikten sonra sakinlerimizin kullan m na aç lm t r. e. Çankaya Belediyesinden çimento, bordür, plak ta, kum ve mozaik gibi malzemeler temin edilerek; sitemizin muhtelif yerlerindeki bozuk sokak kald r mlar ile 7. cadde üzerindeki bozuk kald r m, kooperatif elemanlar nca plak ta dö enerek ve tarakl mozaik yap larak onar lm t r. Havalar n s nmas ile eksik kalan k s mlar da tamamlanacakt r. f. Çankaya Belediyesi ve kooperatif kaynaklar ile Nisan ve Ekim aylar nda, kooperatifin çe itli yerlerinde çiçeklendirme çal malar yap lm t r. g ubat ay nda da Büyük ehir Belediyesinden sa lanan 40 adet a aç sitemizin çe itli yerlerine dikilmi tir. h. Çankaya Belediyesince temin edilen 180 ton gübre personelimiz taraf ndan ye il alanlara serilmi tir. i. Çankaya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlü ünün vermi oldu u 100 ton kiremit tozu yürüyü yollar na serilmi tir. j. Sitemizde sportif faaliyetler yap lmas için gerekli kapal mekân bulunmad ndan; arzulanan düzeyde olmamakla birlikte bir k s m ortaklar m z n / sakinlerimizin talepleri do rultusunda, 1A Blok alt nda bulunan mekân n bir k sm n n elektrik tesisat ve lambalar yenilenmi, fayans dö enmi, lavabo ve musluk de i tirilmi, badana ve boyas yap lm ve zemine naylon çim hal serilerek spor yap labilir hale getirilmi ve sakinlerimizin kullan m na sunulmu tur. 14

15 k. Büyük ehir ve Çankaya Belediyelerinin k ve ilkbahar dönemlerinde yapt klar sinek ve sivrisinek mücadele çal malar yan s ra 2008 y l nda YTL ye al nan ULV sistemi ile çal an ilaçlama makinesi kullan lmak sureti ile özellikle yaz aylar nda haftada iki kere ilaçlama yap larak, sinek ve sivrisinek ile mücadele edilmi tir. Ancak, aç a b rak lan çöpler, sinek ve sivrisinek olu umuna neden oldu undan; çevreye çöp b rak lmamas na özen gösterilmesini ve özellikle yaz n tatile giderken, bahçe havuzlar ndaki sular n tahliye edilmesini üyelerimizden rica ederiz. l. Sitemiz a açlar n n budama, ilaçlama, bak m ve sulamalar düzenli olarak yap lm. m. Yang n ç kma riski ve görüntü kirlili i yaratan bahçelerin otlar n n temizli i yapt r lm t r. E. KOOPERAT F MÜLK YET NDE BULUNAN YERLER ve GAYR MENKULLER HAKKINDA B LG LER Ortak mülkiyet alt ndaki tüm yap lar n çat onar m ve bak mlar yap lm t r. a. Yönetim binas I. Yönetim binam zdaki ar iv odalar düzenlenerek badana, boyas yap lm t r. II. Personel dinlenme odas, mutfak, banyo vs. elden geçirilerek badana ve boyas yap lm ; mutfak tezgâh ve dolab, lavabo, fayans ve musluklar yenilenmi tir. III. Depolar elden geçirilerek temizli i, badana ve boyas yap lm t r. IV. Çat oluklar de i tirilmi tir. b. Büyük Ticaret Merkezi I. Çevresinin gece kland r lmas için 3 adet projektör tak lm t r. II. Alt kattaki mekân n ya mur suyu ve pis kanallar elden geçirilerek rögar bak mlar yap lm t r. c. Küçük Ticaret Merkezi ( 58.Sokak No: 21 ) 15

16 I. Alt katta bo alan 6 numaral depo gerekli tamiratlar yap ld ktan sonra badana ve boya yap lacak hale getirilerek Kuru temizlemeciye kiraya verilmi tir. II. Bo alan 8 numaral dükkân elden geçirilerek tekrar terzi ye kiraya verilmi tir. III. 4 numaral dükkân, Elektrik proje ve bak m onar m i leri yapan bir firmaya kiraya verilmi tir. d. Küçük Ticaret Merkezi ( OK MARKET ) I. Çevre düzenlemesi yap lm t r. II. Al veri e gelen ortaklar m z n arabalar n park yapmalar için yan ndaki mevcut mekân n büyütülmesi, üyelerimizden gelen talep üzerine planlanm t r. F. A DAT ÖDENT LER LE LG L AÇIKLAMALAR Ortaklar m z taraf ndan ayl k toplam YTL aidat ödentisi yap lmaktad r. Daha önce belirtildi i üzere aidat gelirinin %84 ü personel giderlerine harcanmaktad r y l ndan bu yana kooperatif aidatlar nda da art yap lmad malumlar n zd r. Gelir gider dengesinin kurulabilmesi, ödeme s k nt s na dü ülmemesi için Kooperatif yönetimi olarak tasarrufa azami ölçüde özen gösterilmekte, harcamalar disipline edilmekte ve aidatlar takip edilmektedir itibar ile Kooperatifin ortaklardan alaca aidat tutar YTL olmu tur. Ortaklar m z n büyük bir k sm ödentilerini düzenli olarak zaman nda yaparken, bir k s m ortaklar m z n da ödentilerini biriktirmeyi al kanl k haline getirdikleri görülmektedir. Yap lan sözlü ve yaz l uyar lara ra men netice al namayanlar ancak yasal yollardan yap lan takipler sonucu tahsil edilmektedir. Bu da istenmeyen sonuçtur. Bu vesile ile aidatlar n zaman nda ödeyen ortaklar m za gösterdikleri özen nedeniyle te ekkür ederiz. 16

17 G. LOKAL H ZMETLER Kooperatif yönetim binas nda yer alan lokalimizde, yaz sezonunda tek personel ile hizmet verilirken, k sezonunda iki görevli ile hizmet verilmektedir. Digitürk ve D-Smart taraf ndan yay nlanan sezonu Türkiye futbol ligi ile Türkiye ve Avrupa kupas maçlar n n lokalde izleme ücretleri yeniden belirlenmi tir. Buna göre y ll k abonman kart ücreti, ek abonman kart, ö renci abonman kart ve maç bileti olarak toplam 5.120,00.- YTL tahsil edilmi tir. Lokalimizde 19 Temmuz 2009 tarihinden itibaren sigara içilmesinin yasa gere i tamamen yasaklanaca n belirtmek isteriz. H. K RACILARIN DURUMU Yarg ya intikal edenler d ndaki i yerlerimizin kira art lar, TU K taraf ndan belirlenen TÜFE ve ÜFE oranlar ndan büyük olan na 5 puan ilave edilmek suretiyle kira sözle meleri devam ettirilmektedir itibariyle; Büyük Ticaret Merkezinde 8 adet kirac olup, bu kirac lar m zdan aidat dahil ayl k YTL, 58. sokaktaki Küçük Ticaret Merkezinde 8 adet kirac olup, bu kirac lar m zdan aidat dahil ayl k YTL, Yönetim binas alt ndaki PTT Bank dan ayl k 159,66.- YTL, di er i yerinden aidat dahil ayl k YTL gelir elde edilmi tir y l nda, 78. Sokaktaki Küçük Ticaret merkezindeki OK markete kiralanm olan i yerinden y ll k kira geliri toplam ,57.-YTL ve ortalama ayl k kira geliri 3.302,21.- YTL olarak gerçekle mi tir. Ayl k ortalama kira gelirimiz ,85.- YTL civar nda ve y ll k toplam kira gelirimiz ,22.- YTL olmu tur. I. D ER KONULAR 17

18 a. Tapu ve skan Ödentilerinden Kalan Bakiyelerin Hak Sahiplerine adesi y l nda 138 orta m za tapu ve iskan için yapt klar ödemelerden arta kalan bakiyeleri kendilerine ödenmi ti. Konutlar nda proje d yapan ortaklar n plan tadilat, tapu ve iskan için yapt klar ödentilerden arta kalan bakiyeleri MART / 2009 da kendilerine ödenecektir. b. Tellcom TELLCOM firmas n n, kooperatif üyelerine internet, ehirleraras / ehir içi/cep telefonu görü mesi ve çe itli televizyon yay n hizmetlerini sunmak üzere herhangi bir ücret talep etmeden alt yap çal mas yapmak talebi ile Kooperatif Yönetimine ba vurmu oldu u malumunuzdur y l Genel Kurulunda al nan karar do rultusunda firma ile yap lan görü mede; ileti im alt yap tesisi hizmetini öncelikle katl konutlara ücretsiz olarak verebileceklerini ve dubleks konutlara da bilahare bu hizmetin verilebilece ini ifade etmeleri üzerine, dubleks konutlara hizmetin yap laca tarihin belirlenmesi istenmi tir. lgili firman n dubleks konutlara götürece i hizmet için tarih veremeyece ini belirtmesi üzerine sözle me yap lmam ve konu ask ya al nm t r. c. Kooperatif Web Sitesi Kooperatif çal malar n n, duyurular n üyelere ve ilgilenenlere aktar lmas, elektronik ortamda bir ileti im kanal n n aç lmas için bariskooperatifi.com.tr ve bariskoop.com.tr domain adlar al nm olup, olu turulan web sitesi ve üzerinden eri ilebilecek ekilde faaliyete geçmi tir. Anadolu Ajans son dakika haberleri, Ankara güncel hava durumu, Döviz kurlar gibi bilgilere eri im imkân yan s ra; üyelerimizin aidat borçlar n takip edebilmeleri için Aidat Takibi, konutlar n satmak veya kiralamak isteyenler için Sat l k/kiral k lanlar bölümleri olu turulmu tur. Web sitemizi sizlerinde önerileri ile geli tirmek arzusunday z. 18

19 d. Bankamatik Büyük u ra lardan sonra Ziraat Bankas Genel Müdürlü ü ile yap lan yaz l ve sözlü görü meler sonucunda sitemize bankamatik cihaz getirilmi tir. Telefon ve elektrik ba lant lar yap ld ktan sonra Mart / 2009 içerisinde hizmete girece i taraf m za bildirilmi tir. e. Güvenlik Sitemizde geçmi te s k s k olan h rs zl k olaylar, yönetimce al nan önlemler ve polisiye tedbirlerle asgari düzeye inmesine ra men tamamen önlenememi tir y l nda yap lan Genel Kurulda maliyeti yüksek olan personelli güvenlik yerine kameral güvenlik sistemi uygulamas gündeme gelmi, Genel Kurul da olumlu görü olu mas na ra men bir k s m ortaklar m z n olumsuz görü bildirmesi sonucu konu hakk nda karar al namam t r. Sitemizin güvenli i halen k s tl kooperatif imkânlar zorlanarak sa lanmaya çal l yorsa da yeterli olmamaktad r. Bir k s m üyelerimizin yap lan uyar lara ra men, araçlar n sokak aralar na srarl olarak park ettikleri gözlenmektedir. Zaten dar olan sokaklara ihtiyaç halinde itfaiye, ambulans gibi araçlar n girememesinin yarataca s k nt lar da dü ünerek üye ve sakinlerimizin bu al kanl klar ndan vazgeçmelerini diliyoruz. Baz ki iler taraf ndan; izin almaks z n da t m, tan t m faaliyetleri yap ld tesbit edilmi tir. Bu tür ki ilerin sakinlerin meskenine gelmesi halinde, yönetime haber verilmesini rica ederiz. f. Konutlar n Kiraya Verilmesi Konusu Kooperatifimizde, bir k s m orta m z n konutunu i yeri olarak kulland veya i yeri olarak kiraya verdi i görülmektedir. Bu durum, ortaklar m z n ve site sakinlerinin ikâyetine neden olmaktad r. Önlem al nmamas halinde gelecekte i yeri kullan m n n artaca ndan endi e edilmektedir. Yönetimimizin hiçbir ekilde muvafakatinin bulunmad bu konu da karar al nmas bak m ndan gündem maddesi olarak siz say n ortaklar m z n takdirlerine sunulmu tur. 19

20 g. Ev ve Sokak Köpekleri Problem haline gelen ba bo köpekler sitemizde çocuklara, site sakinlerine sald rmakta ve buna benzer sorunlar son zamanlarda daha da yo un ikayet konusu olmaktad r. Sakinlerimizin köpek gezdirme ve ihtiyaçlar n gidermede çevre yolunu kullanmalar n, köpeklerin tasmal gezdirilmesini, hayvan sever üyelerimizi de sahipsiz köpekler hususunda, gereken özen ve hassasiyeti göstermelerini diliyoruz. Say n Ortaklar, Çal malar m zda bizlere destek veren de erli ortaklar m z ve site sakinlerimizle, imdiye kadar sitemizde yap lan hizmetlere yard m ve deste ini esirgemeyen Çankaya Belediyesi ve mensuplar na te ekkür ederiz. 20

21 6) Önceki dönem bütçe kalemlerindeki gerçekle meler G E L R L E R ÖNGÖRÜLEN GERÇEKLE EN ORAN % 1 - ORTAK ÖDENT LER A - Aidat Ödentisi ,00 YTL ,73 YTL 98,77 B - Su/Sulama Ödentisi ,00 YTL ,84 YTL 91, D ER GEL RLER A - Kira Gelirleri ,00 YTL ,22 YTL 114,21 B - Ortaklardan Alacaklar a) Aidat ve Di er Ödentilerinden ,20 YTL ,47 YTL 119,09 b) Su / Sulama Ödentilerinden 1.530,50 YTL 4.526,66 YTL 295,76 C - Di er Alacaklar ,66 YTL 2.152,66 YTL 14,74 D - Verilen Avanslar 4.276,47 YTL ,01 YTL 251,45 E - Lokal Geliri ,00 YTL ,50 YTL 119,88 F - Sair Gelirler ,00 YTL ,40 YTL 392,62 (Mevd.+Gec.Faizi, Ba vs.) 3 MEVCUTLAR A Kasa 318,38 YTL 1.982,04 YTL 622,54 B Banka ,76 YTL ,97 YTL 126,4 21

22 G D E R L E R ÖNGÖRÜLEN GERÇEKLE EN ORAN % 1-GENEL YÖNET M G DER A - çi Ücretleri ve Giderleri a ) Brüt Ücretler ,00 YTL ,12 YTL 99,62 b ) S.S.K. veren Paylar ,00 YTL ,15 YTL 85,74 c ) Sosyal Yard mlar ,00 YTL ,49 YTL 93,31 d ) K dem Tazminat ,00 YTL 0,00 YTL 0 B - D ar dan Sa lanan Fayda ve Hizmetler a ) Elektirk,Su,Do algaz ,00 YTL ,49 YTL 123,49 b ) Haberle me 7.000,00 YTL 6.863,91 YTL 98,06 c ) Bak m Onar m 1.500,00 YTL 5.026,46 YTL 335,1 d ) Avukatl k Ücreti ,00 YTL ,80 YTL 97,6 C - Çe itli Giderler a ) Sosyal Giderler 4.000,00 YTL 4.370,00 YTL 109,25 b ) Kültür E itim ve Yay m Giderleri 7.000,00 YTL 7.879,00 YTL 112,56 c ) ehir çi Yol Giderleri 1.000,00 YTL 1.047,00 YTL 104,7 d ) Mahkeme ve Noter Giderleri 5.000,00 YTL 6.656,42 YTL 133,13 e ) Lokal Giderleri ,00 YTL ,61 YTL 93,08 f ) Di er Çe itli Giderler ,00 YTL ,09 YTL 86, GENEL ÜRET M G DERLER A - Çevre ve ye il alanlar Bak m ve onar m ,00 YTL ,58 YTL 119,71 B - Tapu ve skan Harcamalar ,41 YTL ,42 YTL 48,88 (Tapu alamayan Ortaklar, Ticaret Merkezleri ve vergiler vs.) 3 - GELECEK YILDA ÖDENECEK BORÇLAR ( Giderler ) A - Ödenecek Vergi,Fon ve Ssk ,48 YTL 9.841,48 YTL 68,89 B - Di er Çe itli Borçlar ,21 YTL ,21 YTL 33,08 22

23 C) MAL DURUM VE MUHASEBE LEMLER 1) Bilanço ve gelir gider kalemleri hakk nda genel bilgi a) 2008 Y l Bilanço 23

24 24

25 b) 2008 Y l Gelir-Gider Tablosu 25

26 c) Bilanço Kalemlerinin Analizi tarihleri aras ndaki; Bilançomuzun Aktif ve Pasifinde aç klanmas na gerek görülen kalemlerin analizi a a ya ç kar lm t r. AKT F DE ERLERDE Verilen Depozito ve Teminatlar: Verilen Depozito ve Teminatlar K sm nda görünen YTL. Ortaklar m zdan.oktay B LER, Süleyman YARDIMCIEL - ükran YARDIMCIEL ve Mustafa Korel AYTAÇ taraf ndan Kooperatif aleyhine aç lan davalardan dolay icra dairesine yat r lan teminatt r. üpheli Ticari Alacaklar : üpheli Ticari alacaklardaki 731,78.-YTL.s geçmi senelere ait ta eron borçlar olup yasal takibe intikal etmi ve u a amada tahsili mümkün görünmemektedir. Di er Çe itli Alacaklar : Di er çe itli alacaklarda gözüken YTL. s n n 1.608,66.-YTL. önceki y llardan kaynaklanan alacaklar olup, mutabakat sa lanamad için tahsili yap lamam, di er 544,00.- YTL s ise 2008 y l ndaki alacaklar m zd r y l ba nda tahsilâtlar yap lacakt r. PAS F DE ERLERDE Di er Çe itli Borçlar : Di er çe itli borçlar k sm nda gözüken ,00.-YTL. s n n; 3.030,01.-YTL.s Kooperatif hesaplar na yanl ve isimsiz gelen havaleler olup 2009 y l nda mutabakat yap larak ilgili hesaplara aktar lacakt r ,23.-YTL. l k k sm n, 2008 y l nda i yap lan firmalara ait olup, 26

27 5.777,40.-YTL s 2009 y l ba lar nda ödenecektir. Geri kalan 1.704,83. YTL.. s önceki dönemlerden gelen borçlar olup, mutabakat temin edilememi tir ,76.-YTL. s ise skan ve Tapu masraflar ndan dolay bekletilen tutar, ortaklar n alacaklar olup; 2009 y l nda iade edilecektir. Y llara Yayg n n aat Hakedi leri : Y llara yayg n hak edi ler de görünen YTL. s borcun muhtelif ta eronlara ait olup tahsil talebinde bulunan olmam t r. Ödenecek Vergi Ve Di er Yükümlülükler : Ödenecek vergi ve fonlar kalemindeki ,48.-YTL. s n n 8.885,91.-YTL. s 2008 y l Aral k ay na ait personelden kesilen vergi ve SSK. Primleri ile SSK veren pay olup 2009 Ocak ay nda ilgili kurumlara ödenecektir ,00.-YTL.s ise, tapu dairesince al nan harç olup, taraf m zdan aç lan dava sonucu lehimize verilen karar üzerine, Veraset ve Harçlar dairesince iade edilmi tir. Tapu dairesinin karar temyiz etmesi üzerine, söz konusu mebla bankaya bloke edilmi tir. Gelecek Y llara Ait Gelirler : Gelecek aylara ait gelirler kaleminde gözüken 5.850,34.- YTL. ortaklar taraf ndan pe in yat r lan 2009 y l aidatlar ndan olu maktad r. 27

28 d) 2008 Y l Genel Üretim Giderleri 28

29 e) 2008 Y l Genel Yönetim Giderleri 29

30 f) 2009 Y l Tahmin Gelir-Gider Bütçesi GEL RLER 30

31 G DERLER 31

32 2) Dönem içerisinde gerçekle en toplam gelir gider rakamlar öyledir: 1 GEL RLER A Y l Dönem Sonu ve 2008 Y l Gelirler NAK T ,14 YTL Kasa 318,38 YTL Banka ,76 YTL SONU ALACAKLAR ,37 YTL Ortaklardan Alacaklar ,71 YTL Di er Alacaklar (Ta eron-kirac ) ,66 YTL SONU AVANSLAR 4.276,47 YTL Personel Avanslar 4.276,47 YTL 2008 YILI OLA AN GEL RLER ,46 YTL Aidat ,12 YTL Su / Sulama ,00 YTL Aidat (2009 Y l çin Yat r lan) 5.850,34 YTL 2009 YILI PERSONELDEN KES LEN VERG VE SSK 8.885,91 YTL Vergi (Muhtasar) 3.732,45 YTL SSK Primleri 5.153,46 YTL 2008 YILI SA R GEL RLER ,67 YTL Faiz Gelirleri Mevduat Faiz Geliri ,88 YTL Gecikme Faiz Geliri 5.307,79 YTL Di er Ola an Gelirler a. Kira Gelirleri ,22 YTL b. Lokal Geliri ,50 YTL 1- Faaliyet Geliri ,50 YTL 2- Maç Yay n Geliri ( Digitürk) 5.120,00 YTL c. Di er Gelirler ( Ba, Gaz, Elektrik, Su Vs.) 5.696,73 YTL d. Gayrimenkul Hasar Tazmin Bedeli ,00.-YTL ,47 YTL 32

(2016) raporhazir.com

(2016) raporhazir.com YÖNETİM KURULU YILLIK ÇALIŞMA RAPORU (2016) 1 S.S.ÖZMEN KONUT YAPI KOOPERATİFİ KOOPERATİFİ 2016 YILINA AİT YÖNETİM KURULU YILLIK ÇALIŞMA RAPORU İş bu rapor Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın 11/Haziran/2008

Detaylı

2010 YILI GENEL KURULU'NA İLİşKİN DENETLEME KURULU RAPORU

2010 YILI GENEL KURULU'NA İLİşKİN DENETLEME KURULU RAPORU Genel Kurul toplantı tarihi İncelemenin ait olduğu dönem Rapor düzenleme tarihi S.S. BAYINDIRKONUT YAPI KOOPERATİFİ 2010 YILI GENEL KURULU'NA İLİşKİN DENETLEME KURULU RAPORU : 22.05.2011 : 2010 : 15.04.2011

Detaylı

s.s. BAYıNDıR KONUT YAPI KOOPERA TİFİ

s.s. BAYıNDıR KONUT YAPI KOOPERA TİFİ Genel Kurul toplantı tarihi İncelemenin ait olduğu dönem s.s. BAYıNDıR KONUT YAPI KOOPERA TİFİ 2012 YILI GENEL KURULU'NA İLİşKİN DENETLEME KURULU RAPORU : 28.04.2013 : 2012 Rapor düzenleme tarihi : 28.03.2013

Detaylı

YÖNETİM KURULU YILLIK ÇALIŞMA RAPORU A. GENEL BİLGİLER

YÖNETİM KURULU YILLIK ÇALIŞMA RAPORU A. GENEL BİLGİLER YÖNETİM KURULU YILLIK ÇALIŞMA RAPORU A. GENEL BİLGİLER a) Kooperatifin adı :... b) Kuruluş bilgileri :... c)ticaret Sicili Tescil Tarihi ve Sicil Numarası :. d) Adresi :... e) Telefon/Faks Numaraları :

Detaylı

TÜRKİYE BUZ PATENİ FEDERASYONU 01.01.2012 31.08.2012 TARİHLERİ ARASI DENETİM KURULU RAPORU

TÜRKİYE BUZ PATENİ FEDERASYONU 01.01.2012 31.08.2012 TARİHLERİ ARASI DENETİM KURULU RAPORU TÜRKİYE BUZ PATENİ FEDERASYONU 01.01.2012 31.08.2012 TARİHLERİ ARASI DENETİM KURULU RAPORU Türkiye Buz Pateni Federasyonu Denetim Kurulu 01.01.2012-31.08.2012 dönemine ait raporunu hazırlamak üzere 26

Detaylı

İSTANBUL ( ). İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA GÖNDERİLMEK ÜZERE ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA. : TMMOB Şehir Plancıları Odası (İstanbul Şubesi)

İSTANBUL ( ). İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA GÖNDERİLMEK ÜZERE ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA. : TMMOB Şehir Plancıları Odası (İstanbul Şubesi) YÜRÜTMEYİ DURDURMA TALEPLİDİR. İSTANBUL ( ). İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA GÖNDERİLMEK ÜZERE ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA DAVACI VEKİLİ DAVALI : TMMOB Şehir Plancıları Odası (İstanbul Şubesi) :

Detaylı

T.C NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ Yapı Ġşleri ve Teknik Daire Başkanlığı GÖREV TANIM FORMU

T.C NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ Yapı Ġşleri ve Teknik Daire Başkanlığı GÖREV TANIM FORMU UZMANLIK ALANI BAĞLI OLDUĞU UNVAN Teknik Hizmetler Mühendis İnşaat Mühendisi Daire Başkanı Mühendis unvanının gerektirdiği yetki ve devredilmiş olan yetkiler çerçevesinde sorumlu olduğu iş ve işlemleri

Detaylı

EK-1. bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi şartıyla bu alacaklara bağlı faizlerin tahsilinden vazgeçilir.

EK-1. bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi şartıyla bu alacaklara bağlı faizlerin tahsilinden vazgeçilir. EK-1 Madde 17 fıkra 9: a) 12/4/1990 tarihli ve 3624 sayılı Kanun kapsamında, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından 31/12/2010 tarihinden önce

Detaylı

GÖKTAŞ İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

GÖKTAŞ İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU GÖKTAŞ İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU I-) GENEL BİLGİLER A-) Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi: 01.01.2012-31.12.2012 B-) Şirkete Ait Bilgiler: a-) Şirketin ticaret unvanı: GÖKTAŞ

Detaylı

OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 2015 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU OMURGA GAYRIMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş

OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 2015 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU OMURGA GAYRIMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 1- GENEL BİLGİLER 2015 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem: 08.04.2015 30.09.2015 Dönemi Ticaret unvanı : OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 94 İST, 21.10.2013. İade dilekçeleri internet vergi dairesi üzerinden verilecek.

SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 94 İST, 21.10.2013. İade dilekçeleri internet vergi dairesi üzerinden verilecek. SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 94 İST, 21.10.2013 ÖZET: İade dilekçeleri internet vergi dairesi üzerinden verilecek. İADE DİLEKÇELERİNİN İNTERNET VERGİ DAİRESİ ÜZERİNDEN VERİLMESİ ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ Nakden

Detaylı

41 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebli i Yay mland

41 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebli i Yay mland stanbul, 28.02.2012 41 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebli i Yay mland DUYURU NO:2012/19 28.02.2012 tarih ve 28218 Say l Resmi Gazete de yay mlanan 41 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2007 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2007 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 1 SUNUŞ Orman Genel Müdürlüğü 5436 sayılı Kanunla değişik 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun ekinde yer alan I

Detaylı

TMSF YE GEÇEN KIYI BANKALARINDAN ELDE EDĐLEN FAĐZ GELĐRLERĐNĐN VERGĐLENDĐRĐLMESĐYLE ĐLGĐLĐ TEBLĐĞ YAYIMLANDI

TMSF YE GEÇEN KIYI BANKALARINDAN ELDE EDĐLEN FAĐZ GELĐRLERĐNĐN VERGĐLENDĐRĐLMESĐYLE ĐLGĐLĐ TEBLĐĞ YAYIMLANDI 01.07.2008/105 TMSF YE GEÇEN KIYI BANKALARINDAN ELDE EDĐLEN FAĐZ GELĐRLERĐNĐN VERGĐLENDĐRĐLMESĐYLE ĐLGĐLĐ TEBLĐĞ YAYIMLANDI ÖZET : TMSF ye geçen bazı kıyı (offshore) bankalarında mevduat hesabı bulunan

Detaylı

T.C. ZONGULDAK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü mar skan ve Kooperatifler ube Müdürlü ü H ZMET STANDARTLARI TABLOSU BA VURUDA STEN LEN BELGELER

T.C. ZONGULDAK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü mar skan ve Kooperatifler ube Müdürlü ü H ZMET STANDARTLARI TABLOSU BA VURUDA STEN LEN BELGELER T.C. ZONGULDAK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü mar skan ve Kooperatifler ube Müdürlü ü H ZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDA A SUNULAN H ZMET N ADI BA VURUDA STEN LEN BELGELER H ZMET N TAMAMLANMA

Detaylı

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ a) İlgili ayda (211 yılı Mayıs ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri NİSAN 211 MAYIS 211 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN Şirket Kredi

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES 1 2 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl Tel: (286) 218452 Faks: (286) 218451 E-posta: strateji@comu.edu.tr http://strateji.comu.edu.tr/

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 08.03.2016 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2016 / 03 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 08.03.2016 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2016 / 03 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 08.03.2016 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2016 / 03 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA KONU : Pazar Yeri (Akşemsettin) TEKLİFİN ÖZÜ : Sultanbeyli

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI PERSONELİ VAKFI SOSYAL GÜVENLİK YARDIMLARI BÖLÜMÜ ÜYELERİ VE HAK SAHİPLERİNİN KAZANILMIŞ HAKLARI VE TASFİYE PAYLARI RAPORU

T.C. ZİRAAT BANKASI PERSONELİ VAKFI SOSYAL GÜVENLİK YARDIMLARI BÖLÜMÜ ÜYELERİ VE HAK SAHİPLERİNİN KAZANILMIŞ HAKLARI VE TASFİYE PAYLARI RAPORU Hacettepe Üniversitesi Aktüerya Bilimleri Bölümü Hacettepe University Department of Actuarial Sciences 06800 Beytepe-Ankara, Tel:(032)297 660, Faks:(032)297 7998, e-posta:aktuerya@hacettepe.edu.tr T.C.

Detaylı

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Rapor No:01 Rapor Tarihi: 10.03.2011 muz İl Genel Meclisimizin 01.03.2011 tarih ve 2011/33 sayılı kararı doğrultusunda 08-09-10 Mart 2011 tarihlerinde toplanmıştır. İdaremiz araç parkında bulunan makine

Detaylı

TÜRKİYE SATRANÇ FEDERASYONU

TÜRKİYE SATRANÇ FEDERASYONU Türkiye Satranç Federasyonu Denetleme Kurulu 01.10.2010-31.12.2010 dönemine ait raporunu hazırlamak üzere 26.03.2011 tarihinde Federasyon merkezinde toplanmıştır. Türkiye Satranç Federasyonu nun 01.10.2010-31.12.2010

Detaylı

B.07.1.GİB.0.66/6650-150. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı. Seri No:2006/1

B.07.1.GİB.0.66/6650-150. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı. Seri No:2006/1 EMLAK VERGİSİ KANUNU İÇ GENELGESİ SERİ NO : 2006/1 Tarih Sayı Kapsam B.07.1.GİB.0.66/6650-150 T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı SAYI : B.07.1.GİB.0.66/6650-150 KONU:- EMLAK VERGİSİ KANUNU

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/27 TARİH: 16.03.2009

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/27 TARİH: 16.03.2009 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/27 TARİH: 16.03.2009 KONU 5838 Sayılı Kanunun 492 Sayılı Harçlar Kanununda Yaptığı Değişikliklere İlişkin Açıklamaların Yer Aldığı 59 Seri Numaralı Harçlar Kanunu Genel Tebliği

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2012 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2012 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar Varlıklar geçmiş Dipnot 30 Eylül 2012 31 Aralık 2011

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ. (Seri No:30) Sirküler Tarihi: 02.05.2008 Sirküler No: 2008/58

SİRKÜLER RAPOR MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ. (Seri No:30) Sirküler Tarihi: 02.05.2008 Sirküler No: 2008/58 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 02.05.2008 Sirküler No: 2008/58 MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (Seri No:30) 02.05.2008 tarih ve 26864 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 30 Seri No.lu Motorlu

Detaylı

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014 MART 2014 Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2014 31.03.2014 Bankanın Ticaret Ünvanı : TAIB YatırımBank A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sokak Aksoy İş Merkezi No. 7 Kat 3 Zincirlikuyu,

Detaylı

2011 YILI KURUMSAL MAL DURUM VE BEKLENT LER RAPORU

2011 YILI KURUMSAL MAL DURUM VE BEKLENT LER RAPORU B LEC K ÜN VERS TES 2011 YILI KURUMSAL MAL DURUM VE BEKLENT LER RAPORU Strateji Geli tirme Dairesi Ba kanl Temmuz 2011 Ç NDEK LER SUNU 2 I. OCAK-HAZ RAN 2011 DÖNEM BÜTÇE UYGULAM A SONUÇLARI 3 A- Bütçe

Detaylı

TASFİYE HALİNDE S.S.AKKARDELEN KONUT YAPI KOOPERATİFİ YÖNETİM KURULU 2015 YILI FAALİYET RAPORU Mayıs 2016

TASFİYE HALİNDE S.S.AKKARDELEN KONUT YAPI KOOPERATİFİ YÖNETİM KURULU 2015 YILI FAALİYET RAPORU Mayıs 2016 TASFİYE HALİNDE S.S.AKKARDELEN KONUT YAPI KOOPERATİFİ YÖNETİM KURULU 2015 YILI FAALİYET RAPORU Mayıs 2016 Sayın Divan BaĢkanı ve Üyeleri, Sayın Bakanlık Temsilcisi, Sayın Üyelerimiz. Kooperatifimizin 24.

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Üniversitesi Sosyal Tesislerinin kuruluşu ile çalışma usul

Detaylı

www.aktifonline.net 2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.

www.aktifonline.net 2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12. www.aktifonline.net 2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00) SORU - 1 : PARS Ticaret Aġ nin 31.12.2013 tarihli geçici

Detaylı

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği KONU SİRKÜLER 2009 / 32 Sigorta Primi Desteklerine Yönelik Yeni Düzenlemeler (5921 Sayılı Kanun) Genel Olarak İşsizlikle mücadeleye yönelik bir yasal düzenleme olarak nitelendirilebilecek olan 5921 Sayılı

Detaylı

01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU

01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU 01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU EMİNE ERDEM MEVZUAT ANALİZ - ŞUBAT 2016 - İSTANBUL TİCARET ODASI 1 01.01.2016 31.12.2016 TARİHLERİ ARASI

Detaylı

31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir)

31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir) 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO VARLIKLAR Dipnot 31 Aralık 2011 31 Aralık 2010 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12 ve 14 367.180.985 389.133.254 1- Kasa

Detaylı

İZMİR. 5.2.2010. Muhasebe Müdürlüğüne,

İZMİR. 5.2.2010. Muhasebe Müdürlüğüne, Sayı: YMM.03.2010-18 Konu: 396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Form Ba ile Form Bs Bildirimlerinin 2010 Yılı ve Müteakip Yıllarda Verilmesine İlişkin İZMİR. 5.2.2010 Muhasebe Müdürlüğüne, 04.02.2010

Detaylı

ASHOKA VAKFI 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

ASHOKA VAKFI 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO Aktifler 31 Aralık 2014 Dönen varlıklar Hazır değerler 740.363 Bankalar

Detaylı

MAHALL DARELERDE DÖNEM SONU LEMLER. Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman. info@omerdag.net

MAHALL DARELERDE DÖNEM SONU LEMLER. Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman. info@omerdag.net Slide 1 MAHALL DARELERDE DÖNEM SONU LEMLER (Belediyeler, il özel idareleri, ba l idareler ve mahalli idare birlikleri) Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman info@omerdag.net Slide 2 I. Geçici Mizandan Önce Yap

Detaylı

ÖTVK nun 8/1. Maded Uygulamas na Yönelik Asgari Teminat Miktar %25 e Ç kar lm t r. DUYURU NO:2012/70

ÖTVK nun 8/1. Maded Uygulamas na Yönelik Asgari Teminat Miktar %25 e Ç kar lm t r. DUYURU NO:2012/70 stanbul, 17.08.2012 ÖTVK nun 8/1. Maded Uygulamas na Yönelik Asgari Teminat Miktar %25 e Ç kar lm t r. DUYURU NO:2012/70 17.08.2012 tarih ve 28387 say l Resmi Gazete de yay mlanan 24 seri numaral ÖTVK

Detaylı

2015 YILI FAALİYET RAPORU- ÖZET

2015 YILI FAALİYET RAPORU- ÖZET 2015 YILI FAALİYET RAPORU- ÖZET KMK toplantısı 07 Mart 2015 KMK toplantısı Yönetim seçildi 08 Mart 2015 İstifalar, Yeni yönetim göreve başladı 10 Mart 2015 Noter onayı ile işbaşı Aidatlar ve yönetici/personel

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

ANIT PARK SİTESİ FAALİYET RAPORU

ANIT PARK SİTESİ FAALİYET RAPORU 1. GİRİŞ : İzmir ili, Bayraklı İlçesi, Yamanlar Mah. 7355. Sk. No: 203 adresinde bulunan ve Bayraklı Tapu Sicil Müdürlüğüne kayıtlı taşınmazlar üzerine inşa edilen 8 Blok ve 288 Bağımsız Bölümden ibaret,

Detaylı

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Para Birimi -Yeni Türk Lirası (YTL)) Bağımsız denetimden geçmemiş VARLIKLAR Dip Cari Not

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Para Birimi -Yeni Türk Lirası (YTL)) Bağımsız denetimden geçmemiş VARLIKLAR Dip Cari Not AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Para Birimi Yeni Türk Lirası (YTL)) Bağımsız denetimden geçmemiş VARLIKLAR Dip Cari Not Dönem I Cari Varlıklar (30/09/2008) A Nakit Ve Nakit Benzeri

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Şubat 2012 İÇİNDEKİLER 1. Yönetici Özeti... 3 2. Genel Değerlendirme... 3 2.1 Kuruluşun

Detaylı

1. Konu. 2. Basitle tirilmi Tedbirler. 2.1. Basitle tirilmi Tedbirlerin Mahiyeti ve S n rlar

1. Konu. 2. Basitle tirilmi Tedbirler. 2.1. Basitle tirilmi Tedbirlerin Mahiyeti ve S n rlar Maliye Bakanl ndan: Mali Suçlar Ara t rma Kurulu Genel Tebli i (S ra No: 5) (Resmi Gazete nin 9 Nisan 2008 tarih ve 26842 say l nüshas nda yay mlanm t r) 1. Konu 9/1/2008 tarihli ve 26751 say l Resmî Gazete

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61

İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61 T.C YARGITAY 10.HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/1737 Karar No. 2013/7836 Tarihi: 15.04.2013 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2014/1 İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61 YURT DIŞI HİZMET BORÇLANMASINDA YAŞLILIK

Detaylı

ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ

ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 15 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü) Sayı : 90792880-155.15[2013/2901]-889 02/09/2015 Konu : TÜBİTAK tarafından desteklenen

Detaylı

GÜVENCE HESABI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GÜVENCE HESABI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GÜVENCE HESABI YÖNETMELĠĞĠ Yayımlandığı Resmi Gazete: 26.07.2007 26594 Yayımlayan Kurum: Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

AMME ALACAKLARINDA TERKİN TUTARI

AMME ALACAKLARINDA TERKİN TUTARI AMME ALACAKLARINDA TERKİN TUTARI TABLO IV- MUHASEBE KAYITLARINDAN ÇIKARILACAK ALACAKLAR 1. 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 106 ncı maddesi gereğince; 1.1. 213 sayılı Vergi

Detaylı

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 30 Eylül 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 30 Eylül 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 1 Ocak- 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar İçindekiler Sayfa Özet bilanço 1 Özet kapsamlı gelir tablosu 2 Özkaynak değişim tablosu 3 Nakit akım tablosu

Detaylı

S.S. ER-KO ERLER SAHİL ARSA KONUT YAPI KOOPERATİFİ 01.01.2014 31.12.2014 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU YILLIK ÇALIŞMA RAPORU I.

S.S. ER-KO ERLER SAHİL ARSA KONUT YAPI KOOPERATİFİ 01.01.2014 31.12.2014 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU YILLIK ÇALIŞMA RAPORU I. S.S. ER-KO ERLER SAHİL ARSA KONUT YAPI KOOPERATİFİ 01.01.2014 31.12.2014 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU YILLIK ÇALIŞMA RAPORU I. GENEL BİLGİLER a) Kooperatifin adı : S.S. ER-KO ERLER SAHİL ARSA KONUT YAPI KOOPERATİFİ

Detaylı

1.Vergi Usul Kanunu Uyarınca 2016 Yılında Kullanılacak Defterlerin Tasdiki

1.Vergi Usul Kanunu Uyarınca 2016 Yılında Kullanılacak Defterlerin Tasdiki İHSAN AKAR YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR ULUDAĞ BAĞIMSIZ DENETİM VE Y.M.M A.Ş 23 Nisan Mh. 242 Sk. Rızvanoğlu-Paçacı Sit. No:12/A Blok Kat: 2 D: 3 Nilüfer/Bursa Tel: 0 541 3966882-0 224 2401329(pbx.) 0224 2401329

Detaylı

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk.

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Sayı: 64597866-120[94-2014]-131 Tarih: 28/08/2014 T.C. GELİR

Detaylı

12.1 ODA TARAFINDAN AÇILAN DAVALAR VE SONUÇLARI

12.1 ODA TARAFINDAN AÇILAN DAVALAR VE SONUÇLARI 8-29.05.2013 tarih ve 28661 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Maden Kanunu I(A) Grubu Madenleri İle İlgili Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Davası 9-Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Detaylı

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine ihale

Detaylı

S.S YILI GENEL KURULU NA

S.S YILI GENEL KURULU NA S.S. Denizli Otomobilciler ve Galericiler Toplu ĠĢyeri Yapı Kooperatifi 2013 YILI GENEL KURULU NA ĠLĠġKĠN DENETLEME KURULU RAPORU Genel Kurul Toplantı Tarihi : 03.03.2014 İncelemenin ait olduğu Dönem :

Detaylı

ATAMAN KARİNA PENDİK SİTESİ DENETİM KURULU RAPORU

ATAMAN KARİNA PENDİK SİTESİ DENETİM KURULU RAPORU ATAMAN KARİNA PENDİK SİTESİ DENETİM KURULU RAPORU Ataman Karina Site Yönetiminin 01.01.2016-31.03.2016 tarihleri arasındaki üç aylık döneme ait çalışmaları ve faaliyetleri denetlenmiş olup, aşağıdaki hususlar

Detaylı

MERKEZ YÖNET M KAPSAMINDAK KAMU DARELER NDE DÖNEM SONU LEMLER. Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman. www.omerdag.net

MERKEZ YÖNET M KAPSAMINDAK KAMU DARELER NDE DÖNEM SONU LEMLER. Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman. www.omerdag.net MERKEZ YÖNET M KAPSAMINDAK KAMU DARELER NDE DÖNEM SONU LEMLER Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman I. Geçici Mizandan Önce Yap lacak lemler a) Faiz Tahakkuklar Dönen ve duran varl klar ana hesap grubu içindeki

Detaylı

2. Söz konusu koruma amaçlı imar planı üst ölçek plana aykırı hususlar içermektedir.

2. Söz konusu koruma amaçlı imar planı üst ölçek plana aykırı hususlar içermektedir. İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Beykoz I. Bölge, 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı ve Beykoz I. Bölge 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı Bakanlık Makamının 30.12.2014

Detaylı

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği ( Sıra No: 44 ) (TASLAK)

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği ( Sıra No: 44 ) (TASLAK) 15 Ağustos 2011 Maliye Bakanlığından Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği ( Sıra No: 44 ) (TASLAK) 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 227 nci maddesinin

Detaylı

S.S. MARMARA UYUMKENT SİTE İŞLETME KOOPERATİFİ YÖNETİM KURULU 2014 YILLIK ÇALIŞMA RAPORU

S.S. MARMARA UYUMKENT SİTE İŞLETME KOOPERATİFİ YÖNETİM KURULU 2014 YILLIK ÇALIŞMA RAPORU S.S. MARMARA UYUMKENT SİTE İŞLETME KOOPERATİFİ YÖNETİM KURULU 2014 YILLIK ÇALIŞMA RAPORU A. GENEL BİLGİLER a) Kooperatifin adı :S.S. Marmara Uyumkent Site İşletme Kooperatifi b) Kuruluş bilgileri :S.S.

Detaylı

30 EYLÜL 2010 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (*) (Para Birimi - Türk Lirası (TL)) VARLIKLAR Bağımsız I- Cari Varlıklar

30 EYLÜL 2010 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (*) (Para Birimi - Türk Lirası (TL)) VARLIKLAR Bağımsız I- Cari Varlıklar (Para Birimi - Türk Lirası (TL)) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Dipnot Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12 165.631.605 121.912.642 1- Kasa 2.12, 14 1.086 370 2-

Detaylı

YARGITAY 6. HUKUK DA RES

YARGITAY 6. HUKUK DA RES YARGITAY 6. HUKUK DA RES 354 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 6. HUKUK DA RES E: 2007/7994 K: 2007/9777 T: 24.09.2007 CRA TAK B NE VEK L TARAFINDAN YAPILAN T RAZ SONUCU C- RA MAHKEMES

Detaylı

BASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARIMSAL SULAMA TARİFE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

BASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARIMSAL SULAMA TARİFE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar BASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARIMSAL SULAMA TARİFE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Baraj, gölet, bent ve yeraltısuyu kullanılarak tarımsal sulama

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/82

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/82 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/82 KONU: Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Hakkında Kanun Yayımlandı. 6327 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde

Detaylı

ÖDEME TALEP FORMU GIDA, TARIM VE HAYVANCLIK İL MÜDÜRLÜĞÜNE İZMİR

ÖDEME TALEP FORMU GIDA, TARIM VE HAYVANCLIK İL MÜDÜRLÜĞÜNE İZMİR ÖDEME TALEP FORMU GIDA, TARIM VE HAYVANCLIK İL MÜDÜRLÜĞÜNE İZMİR Ek listede belirtilen makine ve ekipman alımlarına ilişkin faaliyetleri Hibe Sözleşmesi hükümlerine uygun olarak gerçekleştirdiğimizi; ilgili

Detaylı

G Ü N D E M. 2. Geçen birleģime ait tutanak özetinin okunması ve oylanması.

G Ü N D E M. 2. Geçen birleģime ait tutanak özetinin okunması ve oylanması. İL GENEL MECLİSİNİN 2016 YILI MAYIS AYI TOPLANTISI GENEL GÜNDEMİ (Valilik Toplantı Salonu 02.03.04.05/05/2016 tarihleri arası Eynesil İlçesi 06/05/2016) G Ü N D E M 1. Yoklama. 2. Geçen birleģime ait tutanak

Detaylı

Ödettirilecek tazminat miktarı

Ödettirilecek tazminat miktarı ASKERİ OKULLARA ALINAN ÖĞRENCİLER İLE SİLAHLI KUVVETLER HESABINA FAKÜLTE VE YÜKSEK OKULLARDA OKUYAN ÖĞRENCİLER İÇİN YÜKLENME SENEDİ DÜZENLENMESİNE VE BU OKULLARDAN ÇEŞİTLİ SEBEPLERLE AYRILACAK ÖĞRENCİLERE

Detaylı

SULTANBEYLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

SULTANBEYLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1 İşyeri Teslim Tutanağı 2 %20 Seviyesinde; 3 %60 Seviyesinde; SULTANBEYLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 2.İş Yeri Teslim Tutanağı 3.Ruhsat Fotokopisi 4.Personel

Detaylı

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU ve ŞEKLİ Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, Şirinyalı Mahallesinde bulunan gayrimenkul (Günübirlik Tesis Alanı ) 2886 sayılı Devlet İhale

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü. Sayı : 90192509-210.05.02-13278 26/11/2014 Konu : Taşınmazlara İlişkin İşlemler.

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü. Sayı : 90192509-210.05.02-13278 26/11/2014 Konu : Taşınmazlara İlişkin İşlemler. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü Sayı : 90192509-210.05.02-13278 26/11/2014 Konu : Taşınmazlara İlişkin İşlemler. Sayıştay tarafından hazırlanan kamu idaresi raporları ile Bakanlığımıza

Detaylı

S.S. MARMARA UYUMKENT SİTE İŞLETME KOOPERATİFİ YÖNETİM KURULU 2013 YILLIK ÇALIŞMA RAPORU

S.S. MARMARA UYUMKENT SİTE İŞLETME KOOPERATİFİ YÖNETİM KURULU 2013 YILLIK ÇALIŞMA RAPORU S.S. MARMARA UYUMKENT SİTE İŞLETME KOOPERATİFİ YÖNETİM KURULU 2013 YILLIK ÇALIŞMA RAPORU A. GENEL BİLGİLER a) Kooperatifin adı :S.S. Marmara Uyumkent Site İşletme Kooperatifi b) Kuruluş bilgileri :S.S.

Detaylı

BÖLÜM 3 : SONUÇ VE DEĞERLENDİRME BÖLÜM

BÖLÜM 3 : SONUÇ VE DEĞERLENDİRME BÖLÜM İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 178 BÖLÜM 1 : Kararların Sınıflandırılması... 179 1.1. Alınan Kararlar... 179 1.2. Kararların İhale Türlerine Göre Sınıflandırılması....180 BÖLÜM 2 : Sonuç Kararlarının Sınıflandırılması...

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. 01 TEMMUZ-30 EYLÜL 2008 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. Raporun Dönemi : 01 Temmuz-30 Eylül 2008 Faaliyete Geçiş Tarihi Bankanın Merkezi Ödenmiş Sermayesi

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ) NİĞDE BOR 5. ETAP ALT GELİR GRUBU KONUT PROJESİ BAŞVURU DUYURUSU

T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ) NİĞDE BOR 5. ETAP ALT GELİR GRUBU KONUT PROJESİ BAŞVURU DUYURUSU T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ) NİĞDE BOR 5. ETAP ALT GELİR GRUBU KONUT PROJESİ BAŞVURU DUYURUSU BAŞVURU ŞARTLARI: İdaremizce; 304 konutluk Niğde Bor 5.Etap Alt Gelir Grubu kapsamında

Detaylı

DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ PROGRAMI PROJE UYGULAMA EĞİTİMLERİ

DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ PROGRAMI PROJE UYGULAMA EĞİTİMLERİ DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ PROGRAMI PROJE UYGULAMA EĞİTİMLERİ PROJE UYGULAMA EĞİTİMLERİ 2 İÇERİK Eğitim temel olarak; Sözleşme yönetimini, Projelerin izleme çerçevesini, Proje yönetimi, uygulama usul ve

Detaylı

LİMİTED ŞİRKET GENEL KURUL EVRAKLARI. Ek:1 MÜDÜR/MÜDÜRLER KURULU KARAR ÖRNEĞİ: Karar Tarihi: Karar No: Toplantıya Katılanlar:

LİMİTED ŞİRKET GENEL KURUL EVRAKLARI. Ek:1 MÜDÜR/MÜDÜRLER KURULU KARAR ÖRNEĞİ: Karar Tarihi: Karar No: Toplantıya Katılanlar: LİMİTED ŞİRKET GENEL KURUL EVRAKLARI Ek:1 MÜDÜR/MÜDÜRLER KURULU KARAR ÖRNEĞİ: Karar Tarihi: Karar No: Toplantıya Katılanlar:. Dönemi Genel Kurulunun. adresinde. tarihinde ve.. saatte aşağıdaki gündem dahilinde

Detaylı

OYAK ATAKENT SİTESİ 46538/2 ADA TOPLU YAPI YÖNETİMİ DENETLEME KURULU BAŞKANLIĞI 06793 ERYAMAN ANKARA SAYI : 2015/04 17 EKİM 2015

OYAK ATAKENT SİTESİ 46538/2 ADA TOPLU YAPI YÖNETİMİ DENETLEME KURULU BAŞKANLIĞI 06793 ERYAMAN ANKARA SAYI : 2015/04 17 EKİM 2015 OYAK ATAKENT SİTESİ 46538/2 ADA TOPLU YAPI YÖNETİMİ DENETLEME KURULU BAŞKANLIĞI 06793 ERYAMAN ANKARA SAYI : 2015/04 17 EKİM 2015 KONU : 3 Üncü Üç Aylık Denetim Raporu. 46538 ADA TEMSİLCİLER KURULU BAŞKANLIĞINA

Detaylı

CEZAİ ŞARTIN TEK YANLI KARARLAŞTIRILAMAYACAĞI

CEZAİ ŞARTIN TEK YANLI KARARLAŞTIRILAMAYACAĞI İlgili Kanun / Madde 818 S.BK/158-161 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/17762 Karar No. 2011/19801 Tarihi: 30.06.2011 CEZAİ ŞARTIN TEK YANLI KARARLAŞTIRILAMAYACAĞI ÖZETİ Cezai şart öğretide,

Detaylı

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot Bağımsız (31/03/2015) (31/12/2014) A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 793.766.217 819.757.469 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 617.053.844 623.405.482

Detaylı

03.12.2012 HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI

03.12.2012 HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI 03.12.2012 HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI Meclis toplantısı Belediye Başkanı Ahmet HERDEM in Başkanlığında ve hoş geldiniz sözleri ile başlatıldı. Açılış ve yoklama yapıldı; Hazirun listesi

Detaylı

Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca Kooperatifler Ve Üst. Toplantılarına Sunacakları Yönetim Kurulu Yıllık Çalışma

Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca Kooperatifler Ve Üst. Toplantılarına Sunacakları Yönetim Kurulu Yıllık Çalışma 12.06.2008/95 KOOPERATĐFLER VE ÜST KURULUŞLARI YÖNETĐM KURULU ÜYELERĐNĐN GENEL KURUL TOPLANTILARINA SUNACAKLARI YÖNETĐM KURULU YILLIK ÇALIŞMA RAPORUNUN USUL VE ESASLARINA ĐLĐŞKĐN TEBLĐĞ YAYIMLANDI ÖZET

Detaylı

İÇİNDKKtLEk " ' : ' ' _ I

İÇİNDKKtLEk  ' : ' ' _ I İÇİNDKKtLEk " ' : ' ' _ I - S a v T a ~% GİRİŞ.:, r.. 1 BİRİNCİ BÖLÜM KOOPERATİFLERİN HUKUKÎ NİTELİĞİ VE VERGİ HUKUKUNDAN DOĞAN YÜKÜMLÜLÜKLERİ I. KOOPERATİF HAKKINDA GENEL BİLGİLER 3 A. Kooperatifin Tanımı

Detaylı

6 Nisan 2011 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27897 YÖNETMELİK

6 Nisan 2011 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27897 YÖNETMELİK 6 Nisan 2011 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27897 YÖNETMELİK İçişleri Bakanlığından: KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU HÜKÜMLERİ GEREĞİNCE UYGULANAN İDARİ PARA CEZALARININ TAHSİLİNDE VE TAKİBİNDE UYGULANACAK USUL

Detaylı

4 Mart 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29643 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: KURUMLAR VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 1) NDE

4 Mart 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29643 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: KURUMLAR VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 1) NDE 4 Mart 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29643 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: KURUMLAR VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 1) NDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR TEBLĠĞ (SERĠ NO: 9) MADDE

Detaylı

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2013/6-2249 K. 2015/1362 T. 15.5.2015

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2013/6-2249 K. 2015/1362 T. 15.5.2015 T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2013/6-2249 K. 2015/1362 T. 15.5.2015 * KİRA SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN ALACAĞA AYLIK %10 GECİKME FAİZİ UYGULANABİLECEĞİ (3095 S.K.'nun Akdi Faiz Oranı Yönünden Bir

Detaylı

6. ODA MERKEZ BÜRO İŞLEYİŞİ

6. ODA MERKEZ BÜRO İŞLEYİŞİ 6. ODA MERKEZ BÜRO İŞLEYİŞİ 25. Dönem Çalışma Programı nda, Odamız merkez ve şubelerin büro işleyişinde etkinliğini arttırıcı teknik alt yapının güçlendirilerek oda çalışma hedeflerine ulaşılmasına hizmet

Detaylı

VARLIKLAR 01 Ocak 2010 01 Ocak 2009 30 Eylül 2010 30 Eylül 2010

VARLIKLAR 01 Ocak 2010 01 Ocak 2009 30 Eylül 2010 30 Eylül 2010 CARDİF SİGORTA A.Ş. VARLIKLAR 01.01.2010-30.09.2010 DÖNEMİ BİLANÇOSU 30 Eylül 2010 30 Eylül 2010 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 18.743.519,30 8.951.613,03 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler

Detaylı

T.C. V 'V * / ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ANTALYA. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü

T.C. V 'V * / ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ANTALYA. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü X T.C. V 'V * / ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ANTALYA İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü 1 3? Sayı : 90852262-301.03- Konu: Kepez 2380 ada 3 parsel UİP. &/12/2014 BAŞKANLIK MAKAMINA

Detaylı

T.C. ÇUKURKUYU BELEDİYESİ 2015 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. ÇUKURKUYU BELEDİYESİ 2015 YILI FAALİYET RAPORU T.C. ÇUKURKUYU BELEDİYESİ 2015 YILI FAALİYET RAPORU PERSONEL DURUMU : - 4 Adet Memur - 4 Adet Kadrolu İşçi - 1 Adet Sözleşmeli Personel 9 Adet Personelle hizmet vermekteyiz. ARAÇ DURUMU : - 2 Adet Hizmet

Detaylı

: Prof. Dr. Nurettin KALDIRIMCI : Kenan TÜRK, Dr. Murat ÇETİNKAYA, Reşit GÜRPINAR, Fevzi ÖZKAN, Dr. Metin ARSLAN, Doç. Dr.

: Prof. Dr. Nurettin KALDIRIMCI : Kenan TÜRK, Dr. Murat ÇETİNKAYA, Reşit GÜRPINAR, Fevzi ÖZKAN, Dr. Metin ARSLAN, Doç. Dr. Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Dosya Sayısı : 2014-1-132 (Önaraştırma) Karar Sayısı : 15-12/159-72 Karar Tarihi : 18.03.2015 A. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER Başkan Üyeler : Prof. Dr.

Detaylı

ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [] 14.06.2014 15:46:12

ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [] 14.06.2014 15:46:12 ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [] 14.06.2014 15:46:12 Ortaklığın Adresi : Büyükdere Cad. Alikaya Sok. No: 5 Levent, Şişli-İstanbul Telefon ve Faks Numarası : Tel : 0212 317 94

Detaylı

KURUL GÖRÜ Ü. TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler. Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A..

KURUL GÖRÜ Ü. TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler. Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A.. KURUL GÖRÜ Ü TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A.. Kurul Toplant Tarihi : 18/10/2011 li kili Standart(lar) : TFRS 2, TFRS

Detaylı

29.01.2016AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI Sicil No:27158 (İstanbul)

29.01.2016AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI Sicil No:27158 (İstanbul) 29.01.2016AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI Sicil No:27158 (İstanbul) Şirketimizin 2015 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurulu 24

Detaylı

2014 YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ Açıklama

2014 YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ Açıklama OCAK Kamu İdaresi Hesaplarının Sayıştay'a verilmesi (Muhasebe i ile Muhasebe Yetkililerinin Bildirilmesi Hakkında Usul ve Esaslar gereğince hesap dönemi başında verilecek bilgiler bildirilir.) (17.12.2011

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi )

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi ) Konsolide Gelir Tablosu Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi ) m. 2010 2009 2008 Faiz ve benzeri gelirler 28,779 26,953 54,549 Faiz giderleri 13,196 14,494 42,096 Net faiz geliri 15,583 12,459 12,453 Kredi

Detaylı

BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. 01.01.2015-30.06.2015 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU

BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. 01.01.2015-30.06.2015 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU A. GĠRĠġ BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. 01.01.2015-30.06.2015 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU 1. BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. nin Faaliyet Konusu Bizim Menkul Değerler A.Ş. (Şirket), 31.07.1990 tarihinde Murad

Detaylı

KONU: Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Had ve Tutarların 2013 Yılı Değerleri Belirlendi

KONU: Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Had ve Tutarların 2013 Yılı Değerleri Belirlendi MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 09/2013 İstanbul, 02.01.2013 KONU: Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Had ve Tutarların 2013 Yılı Değerleri Belirlendi ÖZET: Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer

Detaylı

2 NO LU SERBEST BÖLGELER KANUNU SİRKÜLERİ YAYIMLANDI

2 NO LU SERBEST BÖLGELER KANUNU SİRKÜLERİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 06.07.2010 / 87-1 2 NO LU SERBEST BÖLGELER KANUNU SİRKÜLERİ YAYIMLANDI ÖZET : 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu nun 5810 sayılı Kanunun 7 nci maddesiyle değiştirilen geçici 3 üncü maddesinin

Detaylı

SİRKÜLER 2013/23. : Vadesi Gelmemiş İleri Tarihli Çeklere Senetler Gibi Reeskont Uygulanabilecek

SİRKÜLER 2013/23. : Vadesi Gelmemiş İleri Tarihli Çeklere Senetler Gibi Reeskont Uygulanabilecek SİRKÜLER 2013/23 SİRKÜLERİN Tarihi : 02.05.2013 Konusu Mevzuat Yasal Dayanak : Vadesi Gelmemiş İleri Tarihli Çeklere Senetler Gibi Reeskont Uygulanabilecek : 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu : 30.04.2013 Tarih

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2008/64 İstanbul, 09 Temmuz 2008 KONU : Amme Alacağı Ödenmeden

Detaylı