S.S. BAHÇEL EVLER BARI ARSA ve KONUT YAPI KOOPERAT F ANKARA 2008 YILI ÇALI MA RAPORU 2008 YILI DENETLEME KURULU RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "S.S. BAHÇEL EVLER BARI ARSA ve KONUT YAPI KOOPERAT F ANKARA 2008 YILI ÇALI MA RAPORU 2008 YILI DENETLEME KURULU RAPORU"

Transkript

1 S.S. BAHÇEL EVLER BARI ARSA ve KONUT YAPI KOOPERAT F ANKARA 2008 YILI ÇALI MA RAPORU 2008 YILI DENETLEME KURULU RAPORU 03 MAYIS 2009 SAAT : MUSTAFA KEMAL MAHALLES TEVF K F KRET L SES ÇOK AMAÇLI TOPLANTI SALONU

2 YÖNET M KURULU Ba kan Fevzi ULU AN II. BA KAN Cemal Oktay MO ULKOÇ MUHAS P ÜYE Mehmet Durak YE LNACAR DENET M KURULU Ahmet Seyfi USLUO LU Mehmet U ur KILIÇ

3 «Kendiniz için de il, millet için elbirli i ile çal n z. Çal malar n en yükse i budur.» 1935 M. Kemal ATATÜRK

4

5 Ç NDEK LER Gündem Yönetim Kurulu Çal ma Raporu Tarihli Bilanço Tarihli Gelir Gider Tablosu Bilanço Kalemlerinin Analizi 151 Yar Mamüller (2008) 770 Genel Yönetim Giderleri (2008) 2009 Y l Gelir Bütçesi (Tahmini) 2009 Y l Gider Bütçesi (Tahmini) Denetim Raporu 2009 Y l Bütçe Uygulamas na ait Genel Kurul Kararlar Sayfa

6 GÜNDEM : 1- AÇILI VE SAYGI DURU U, 2- BA KANLIK D VANI SEÇ M VE TUTANAKLARI MZALAMA YETK S VER LMES, 3- YÖNET M KURULU BA KANININ AÇI KONU MASI, 4- YÖNET M KURULU ÇALI MA RAPORU, B LANÇO VE GEL R-G DER TABLOLARININ OKUNMASI, 5- DENET M KURULU RAPORUNUN OKUNMASI, 6- ÇALI MA RAPORU, B LANÇO VE GEL R-G DER TABLOLARI LE DENET M KURULU RAPORUNUN GÖRÜ ÜLMES, 7- YÖNET M VE DENET M KURULLARININ AYRI AYRI AKLANMASI 8- YÖNET M VE DENET M KURULU AS L VE YEDEK ÜYELER N N SEÇ LMES 9- PARK VE BAHÇELER LE YE L ALANLARIN EBEKE SUYUNDAN SULANMASININ YASAKLANMASI HAL NDE; ALINACAK ÖNLEMLER N GÖRÜ ÜLEREK KARARA BA LANMASI 10- YER OLARAK KULLANILAN KONUTLARIN DURUMUNUN GÖRÜ ÜLMES YILINA A T KOOPERAT F TAHM N GEL R-G DER BÜTÇES N N GÖRÜ ÜLEREK ONAYLANMASI, 12- D LEK VE TEMENN LER. 6

7 Say n Ortaklar ; Kooperatifimizin 2008 Y l Genel Kurul Toplant s ; 03 May s 2009 Pazar günü saat 10:00 da, Mustafa Kemal Mahallesi Tevfik Fikret Lisesi Çok Amaçl Toplant Salonunda yap lacakt r say l Kooperatifler Kanunu ve Ana Sözle me hükümleri; Ola an Genel Kurul Toplant s nda; birinci ve ikinci toplant ay r m yap lmaks z n dörtte bir orta n kat l m n zorunlu k lmaktad r. Bu zorunlu uygulama gere i, Kooperatif Genel Kurul Toplant s n n yap labilmesi için ¼ ço unlu un sa lanmas gerekmektedir. Kooperatif Genel Kurulunun yap labilmesi için ortaklar n bilfiil veya vekâlet ekliyle te rifleri önemle rica olunur. Sayg lar m zla YÖNET M KURULU 7

8 TAR H SAYILI RESM GAZETE DE YAYIMLANAN SANAY VE T CARET BAKANLI ININ TEBL NE GÖRE HAZIRLANAN S.S. BAHÇEL EVLER BARI ARSA VE KONUT YAPI KOOPERAT F 2008 YILI YÖNET M KURULU ÇALI MA RAPORU 1163 say l Kooperatifler Kanunu ve Ana Sözle me hükümlerine göre yap lacak olan Ola an Genel Kurul toplant s n n ortaklar m za hay rl ve ba ar l olmas n diliyoruz. Yönetim Kurulu çal ma raporu, 2008 y l na ait Bilanço, gelirgider hesaplar, 2009 y l na ait tahmini bütçe ile 2009 y l bütçe uygulama talimat inceleme ve onay n za sunulmaktad r. Ayr ca Denetleme Kurulu da, çal ma dönemine ait raporlar n takdirlerinize sunmaktad r. Devletimizin banisi, Cumhuriyetimizin Kurucusu büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkada lar ile vatan için canlar n veren aziz ehitlerimizi, ebediyete intikal eden Kooperatif kurucular ve Kooperatif ortaklar n rahmetle anar, manevi huzurlar nda sayg ile e iliriz. A. GENEL B LG LER a) Kooperatifin Ad : S.S.Bahçelievler Bar Arsa ve Konut Yap Kooperatifi b) Kurulu bilgileri : Ticaret Bak /1892 Tarih ve Say l olur ile izin verilmi tir. c) Tic. Sicili Tescil Tarihi : Sicil Numaras : e) Telefon/Faks No : / f) Web adresi : Elektronik posta B. YÖNET M VE DENET M KURULU LE PERSONEL B LG LER 1) Yönetim Kurulu Üyeleri Görev Dönemi Y ll k Öd.Toplam (Net) Fevzi ULU AN (Ba kan) (2008) 3.600,00.-YTL. Cemal Oktay MO ULKOÇ (II.Ba kan) (2008) 3.600,00.-YTL. Mehmet Durak YE LNACAR(Muh.Üye) (2008) 3.600,00.-YTL. 2) Denetim Kurulu Üyeleri Görev Dönemi Y ll k Öd. Toplam (Net) Ahmet Seyfi USLUO LU (Üye) (2008) 1.800,00.-YTL. Mehmet U ur KILIÇ (Üye) (2008) YTL. 8

9 Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerine yap lan ödemeler için 2.471,51.-YTL yasal kesinti ödenmi tir. 3) Personelin Ad Soyad Görev Dönemi Unvan Y ll k Ödemeler FAT H TÜZÜN (Ba kur) 2008 Koop. Md ,24 YTL SSK Primi ( veren pay ) MUH DD N TURANO LU 2008 Muhasebe ,11 YTL 5.590,38 YTL OYA DO AN 2008 Muhasebe ,32 YTL 2.592,04 YTL TALAT YÜCEER 2008 çi ,64 YTL 3.682,43 YTL GAL P BA KU 2008 n. Ust ,04 YTL 3.747,62 YTL CENG Z AKTA 2008 S h. Tes. Ust ,73 YTL 3.630,58 YTL SAM ÇARDAK 2008 çi ,47 YTL 3.468,62 YTL HÜSEY N DÜZENL 2008 çi ,72 YTL 3.013,33 YTL HAL L ARDIÇ 2008 çi ,41 YTL 2.863,60 YTL AHMET TOK 2008 çi ,65 YTL 2.947,18 YTL ETHEM YILDIZ 2008 çi ,56 YTL 2.322,67 YTL RAS M KURTULAN 2008 çi ,39 YTL 3.008,70 YTL TOPLAM ,61 YTL ,15 YTL 4) Muhasebecinin Ad ve Soyad, görev dönemi ve yap lan ödemeler Muhasebe, Kooperatif bünyemizde yap lmaktad r. 5) FAAL YET DÖNEM YLE LG L GENEL DE ERLEND RME VE GELECE E YÖNEL K BEKLENT LER A. Kooperatif Personeli Hakk nda Bilgiler Kooperatifimizde 1 Müdür, 2 Muhasebe eleman, 2 lokal görevlisi, 2 gece çal an, 2 temizlik eleman ve 3 saha eleman olmak üzere 12 personel çal maktad r. Kooperatif hizmetleri yukar daki tabloda belirtilen 12 ki i ile verilmektedir. Mümkün oldu u kadar tasarruf sa lanarak personel art na gidilmemi olup mevcut personel ile; büro, lokal hizmetleri, kooperatif mülkiyetindeki gayrimenkullerin bak m ve tamirleri, cadde ve sokaklar n temizli i / bak m, ye il alanlar n sulanmas / bak m, gece nöbeti gibi hizmetlerin yan s ra Çankaya Belediyesinden ald m z destekle çevre düzenlemesi yap lm t r. Kooperatif çal anlar na 2008 Y l için 9

10 %12 civar nda zam yap lm t r. Her sene oldu u gibi 1 maa ikramiye, bayramlarda ve y lba nda verilen sosyal yard mlarla personelimiz, ekonomik yönden desteklenmeye çal lm t r Kas m ay n da V.U.K. da yap lan de i iklikle beyannamelerin elektronik ortamdan gönderilmesi mecburiyeti getirilmi tir. Bu itibarla SMMM/YMM odas na kay tl bir Mali Mü avir/muhasebeci ile anla ma yap larak beyannamelerin gönderilmesi gerekti i halde, bu konuda meslek odas na kay tl Yönetim Kurulu üyelerimizden yararlan lm ve tasarruf sa lanm t r y l nda ayl k personel maliyeti ortalama ,00.-YTL olup, aidat gelirimizin %84 nü olu turmaktad r. Geçmi y llardaki personel giderlerinin yüksekli i, ayr lan personellerin sosyal haklar n n ödenmesinden kaynaklanm t r. Kooperatifimizin menfaati dü ünülerek personel verimli bir ekilde çal t r larak azami derecede tasarruf ilkelerine uyulmu tur. B. SKÂN ve TAPU ÇALI MALARI Kooperatifimize ait imar plan süreci 1981 y l nda mar ve skân Bakanl n n onaylad etüt ile ba lam, 1997 y l nda tadilat gere i duyulmu, an lan tarihten bu güne kadar da Ankara Büyük ehir Belediyesi nin muhalefeti nedeni ile uyu mazl klar sürmektedir y l nda yapt r lan plan tadilat n n Büyük ehir Belediyesinin açt dava nedeni ile tarihinde iptal edilmesi üzerine, 2005 y l nda yeniden yapt r lan plan tadilat Çankaya Belediye Meclisinde aynen onaylanmas na ra men, Büyük ehir Belediyesi taraf ndan plan notlar nda de i iklik yap lmak sureti ile tadilen onayland ndan, taraf m zdan plan notlar nda yap lan de i ikliklerin iptali talebi ile yarg ya gidilmi, 13. dare Mahkemesinin bir plan notu d ndaki itirazlar m z n reddine karar vermesi üzerine karar temyiz edilmi, temyiz süreci devam etmektedir. Büyük ehir Belediyesi taraf ndan onaylanmayan plan tadilatlar m z nedeniyle tapusunu alamayan ortaklar m za, kooperatif ana sözle mesinde yap lan de i ikli i müteakip arsa tapular verilmi tir. Kooperatif ortaklar m zdan E ref YAMAK hakk nda 2008 y l nda yap lan Genel Kurulda al nan karar do rultusunda, 407 m 2 den ibaret ada 19 parselin bedeli ödenen 298 m 2 sinin arsa tapusu 10

11 verilmi, parselin 109 m 2 si ise kooperatif bünyesinde b rak lm t r. Konu orta m z taraf ndan yarg ya götürülmü tür. Tapu ve iskân n alamayan 2 orta m z n ve mülkiyetimizdeki i merkezlerimizin durumu ise a a dad r.. Ankara Ö retim Derne i Tevfik Fikret Vakf Ba lat lan iskân çal malar belirli bir a amadan sonra plan tadilat n n 14 numaral plan notundaki karar ve ilan metinleri aras nda çeli ki içeren maddi hata nedeniyle, Çankaya Belediyesi taraf ndan durdurulmu ve maddi hatan n ivedi bir ekilde düzeltilmesi için Çankaya Belediye Meclisince düzeltme karar alarak, Büyük ehir Belediyesine göndermi tir Kas m ay nda Büyük ehir Belediyesi mar Daire Ba kanl n n olumlu görü ü ile konu Büyük ehir Belediye Meclisine gönderilmi ve meclis gündemine al nmas na ra men; görü ülmeyerek bekletildi inden iskân ve tapusu halen al namam t r.. Mukaddes im ek Levent Güler den hacizli oldu unu bilerek devir ald ortakl k hissesi ile ilgili tapu devri s ras nda tapu kayd na haczin i lenmesine r za göstermedi inden dolay sorunlu kooperatif hissesi kay tlar m zda tutulmu tur. Mukaddes im ek taraf ndan, Levent Güler in alacakl s na kar aç lan haczin iptaline ili kin dava reddedilmi, Yarg tay taraf ndan onanan karar n, düzeltilmesi talebi ile bir kez daha Yarg tay a ba vuruldu u ö renilmi tir. Karar n kesinle mesi halinde tapuya haczin i lenmesine ilgilinin muvafakat vermemesi halinde ve uyu mazl n durumuna göre artl olarak yap lan devir i lemi iptal edilerek, ortakl k hissesine isabet eden ta nmaz n hak sahibi ad na tescili sa lanacakt r.. Kooperatif mülkiyetindeki i merkezleri Kooperatif mülkiyetindeki i merkezlerinin iskân çal malar ba lat lm, belirli bir a ama sonras nda plan tadilat n n 14 numaral plan notundaki maddi hata nedeniyle sonuçlanmam t r y l nda tamamlanmas n hedefledi imiz iskân ve tapu çal malar, yap lan maddi hatan n tashihi, Büyük ehir Belediyesinde bekletildi inden gerçekle tirilememi tir. 11

12 Çal malar n tamamlanmas halinde, 2009 y l nda kooperatif tasfiye süreci ba lat lacakt r. C. ALT YAPI ÇALI MALARI I y l nda ASK taraf ndan ilave kanalizasyon hatlar yap lmas ndan sonra alt yap ya büyük bir rahatl k getirilmi tir. Zaman zaman kullan m hatalar ndan dolay kanalizasyon hatlar nda meydana gelen t kan kl klar da an nda müdahale edilerek kooperatifimiz taraf ndan giderilmektedir. Ayr ca, ASK nin sorumluluk alan nda olmas na ra men, periyodik olarak onar m, temizlik hizmetleri kooperatifimiz taraf ndan yap lmaktad r. II. Yönetimimizin uzun süreden beri takip etmekte oldu u havai elektrik hatlarının yer altına alınması projesinin ihalesi BEDA taraf ndan yap lm t r. Yeni kamu ihale kanunu gere i ihalelere yap lan itiraz ve inceleme süreçleri Eylül 2008 ba lar nda tamamlanm ve ihaleyi kazanan firmaya yer teslimi de yap lm t r y l içerisinde projeye ba lanaca ilgililer taraf ndan ifade edilmi tir. III. Yapt m z srarl takipler sonucunda, Çankaya Belediyesi Asfaltlama ekipleri taraf ndan kooperatifimiz yollar onar lm t r. Zemin kaplamas a nan ve spor yap lamaz halde olan basketbol sahas n n zemini de asfaltla kaplanm ve kullan labilir hale getirilmi tir. D. ÇEVRE DÜZENLEME ÇALI MALARI a. Bilindi i üzere; 2007 y l nda oldu u gibi, geçti imiz 2008 y l n n da ya s z geçmesi ve barajlardaki suyun Ankara n n içme suyu ihtiyac n kar layamayaca n n belirlenmesi üzerine; Ankara Büyük ehir Belediyesi taraf ndan ye il alan sulamas n n ebeke suyu ile yap lmas yasaklanm t r. Kooperatif s n rlar içerisinde bulunan ye il alanlar n sulanmas için günlük ortalama 80 ton olan su tüketimi, Temmuz ve A ustos aylar n n s cak geçmesi nedeni ile 120 tona kadar ç km t r. Çankaya Belediyesi Park Bahçeler Müdürlü üne yap lan sözlü ve yaz l ba vurular sonucunda, haftada ancak üç tanker su (60 ton) verebilecekleri ifade edilmi tir. 12

13 2007 Genel Kurulunda bu konuda al nan karar gere ince, siz üyelerimizden al nan ek ödentiler ile ye il alanlar n tanker suyu ile sulanmas na devam edilmi tir. Eksik olan su deposu, su pompas, hortum, rekor, vana, f skiye gibi ihtiyaçlar tamamlanm, 2 adet 10 ton kapasiteli akrilik su deposu ile 1 adet trifaze elektrikli su pompas al nm t r. Su depolar na 3.500,00.- YTL, su pompas na 1.888,00.- YTL di er tesisat malzemelerine (f skiye, hortum, vana vb.) de 1.038,80.-YTL. harcama yap lm t r. Sezon boyunca tankerle al nan suyun tutar ,33.- YTL olmas na kar n ye il alan sulama ve bak m için yap lan toplam harcamam z ,13.- YTL olup, bu tutar n ,00.- YTL si üyelerimizden ek ödenti olarak ve iki e it taksitte ödenmesi talep edilmi tir. %86,84 oran nda tahsilât yap lm olup 4.526,66.- YTL civar ndaki k sm 2009 y l na sarkm t r. Sulama maliyeti olan ,13.- YTL nin 9.491,13.- YTL s ise kooperatif kaynaklar ndan kar lanm t r. Tahsil edilemeyen miktar için yasal süreç ba lat lm t r y l nda da ye il alanlar n ebeke suyu kullan larak sulanmas n n önlenece i dü üncesi ile konu, de erlendirilmek ve siz de erli üyelerimizin takdirine sunulmak üzere Genel Kurul gündem maddesi haline getirilmi tir. b. Çankaya Belediyesi taraf ndan Büyük Ticaret Merkezi alt ndaki mekân n Sosyal, Kültürel ve Sportif amaçl kullan m için gerekli düzenlemenin yap lmas planlanm ve Çankaya Belediye Meclisince bu konuda al nan karar Büyük ehir Belediyesine gönderilmi olup, halen bu konuda bir geli me olmam t r. 29 Mart 2009 mahalli seçimlerinden sonra konu belediye nezdinde gündeme getirilecektir. c. Kooperatif sahas içinde çe itli yerlerdeki 45 adet çöp kutusu Çankaya Belediyesi taraf ndan yenilenmi tir. Çankaya Belediyesince evsel kat at klar n toplanmas amac ile yerle tirilen konteynerlerin bak m ve onar m kooperatifimiz taraf ndan yap lm t r.evsel at k ya lar n toplanmas için Büyük Merkezi, Yönetim Binas ve ok 13

14 Market in oldu u yerlere Çankaya Belediyesi taraf ndan ya toplama bidonlar yerle tirilmi tir. d. Yürüyü parkurunun bulundu u 52, 60 ve 62. sokaklar n sonundaki 1000 m 2 lik ye il alan n Çankaya Belediyesine ait kepçe ile e imi düzeltildikten sonra 5 kamyon toprak personelimiz taraf ndan serilmi tir. Söz konusu park için kullan lmak üzere Çankaya Belediyesi Park Bahçeler Müdürlü ünden a aç ve süs bitkileri, tohum ve gübre al nm t r. Park n a açland rma ve çimlendirmesi personelimiz taraf ndan tamamlanm t r. Ayr ca, kooperatifimiz taraf ndan 100 adet lavanta çiçe i yürüyü alan na dikilmi tir. Jimnastik aletleri Çankaya Belediyesi taraf ndan yerle tirildikten sonra sakinlerimizin kullan m na aç lm t r. e. Çankaya Belediyesinden çimento, bordür, plak ta, kum ve mozaik gibi malzemeler temin edilerek; sitemizin muhtelif yerlerindeki bozuk sokak kald r mlar ile 7. cadde üzerindeki bozuk kald r m, kooperatif elemanlar nca plak ta dö enerek ve tarakl mozaik yap larak onar lm t r. Havalar n s nmas ile eksik kalan k s mlar da tamamlanacakt r. f. Çankaya Belediyesi ve kooperatif kaynaklar ile Nisan ve Ekim aylar nda, kooperatifin çe itli yerlerinde çiçeklendirme çal malar yap lm t r. g ubat ay nda da Büyük ehir Belediyesinden sa lanan 40 adet a aç sitemizin çe itli yerlerine dikilmi tir. h. Çankaya Belediyesince temin edilen 180 ton gübre personelimiz taraf ndan ye il alanlara serilmi tir. i. Çankaya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlü ünün vermi oldu u 100 ton kiremit tozu yürüyü yollar na serilmi tir. j. Sitemizde sportif faaliyetler yap lmas için gerekli kapal mekân bulunmad ndan; arzulanan düzeyde olmamakla birlikte bir k s m ortaklar m z n / sakinlerimizin talepleri do rultusunda, 1A Blok alt nda bulunan mekân n bir k sm n n elektrik tesisat ve lambalar yenilenmi, fayans dö enmi, lavabo ve musluk de i tirilmi, badana ve boyas yap lm ve zemine naylon çim hal serilerek spor yap labilir hale getirilmi ve sakinlerimizin kullan m na sunulmu tur. 14

15 k. Büyük ehir ve Çankaya Belediyelerinin k ve ilkbahar dönemlerinde yapt klar sinek ve sivrisinek mücadele çal malar yan s ra 2008 y l nda YTL ye al nan ULV sistemi ile çal an ilaçlama makinesi kullan lmak sureti ile özellikle yaz aylar nda haftada iki kere ilaçlama yap larak, sinek ve sivrisinek ile mücadele edilmi tir. Ancak, aç a b rak lan çöpler, sinek ve sivrisinek olu umuna neden oldu undan; çevreye çöp b rak lmamas na özen gösterilmesini ve özellikle yaz n tatile giderken, bahçe havuzlar ndaki sular n tahliye edilmesini üyelerimizden rica ederiz. l. Sitemiz a açlar n n budama, ilaçlama, bak m ve sulamalar düzenli olarak yap lm. m. Yang n ç kma riski ve görüntü kirlili i yaratan bahçelerin otlar n n temizli i yapt r lm t r. E. KOOPERAT F MÜLK YET NDE BULUNAN YERLER ve GAYR MENKULLER HAKKINDA B LG LER Ortak mülkiyet alt ndaki tüm yap lar n çat onar m ve bak mlar yap lm t r. a. Yönetim binas I. Yönetim binam zdaki ar iv odalar düzenlenerek badana, boyas yap lm t r. II. Personel dinlenme odas, mutfak, banyo vs. elden geçirilerek badana ve boyas yap lm ; mutfak tezgâh ve dolab, lavabo, fayans ve musluklar yenilenmi tir. III. Depolar elden geçirilerek temizli i, badana ve boyas yap lm t r. IV. Çat oluklar de i tirilmi tir. b. Büyük Ticaret Merkezi I. Çevresinin gece kland r lmas için 3 adet projektör tak lm t r. II. Alt kattaki mekân n ya mur suyu ve pis kanallar elden geçirilerek rögar bak mlar yap lm t r. c. Küçük Ticaret Merkezi ( 58.Sokak No: 21 ) 15

16 I. Alt katta bo alan 6 numaral depo gerekli tamiratlar yap ld ktan sonra badana ve boya yap lacak hale getirilerek Kuru temizlemeciye kiraya verilmi tir. II. Bo alan 8 numaral dükkân elden geçirilerek tekrar terzi ye kiraya verilmi tir. III. 4 numaral dükkân, Elektrik proje ve bak m onar m i leri yapan bir firmaya kiraya verilmi tir. d. Küçük Ticaret Merkezi ( OK MARKET ) I. Çevre düzenlemesi yap lm t r. II. Al veri e gelen ortaklar m z n arabalar n park yapmalar için yan ndaki mevcut mekân n büyütülmesi, üyelerimizden gelen talep üzerine planlanm t r. F. A DAT ÖDENT LER LE LG L AÇIKLAMALAR Ortaklar m z taraf ndan ayl k toplam YTL aidat ödentisi yap lmaktad r. Daha önce belirtildi i üzere aidat gelirinin %84 ü personel giderlerine harcanmaktad r y l ndan bu yana kooperatif aidatlar nda da art yap lmad malumlar n zd r. Gelir gider dengesinin kurulabilmesi, ödeme s k nt s na dü ülmemesi için Kooperatif yönetimi olarak tasarrufa azami ölçüde özen gösterilmekte, harcamalar disipline edilmekte ve aidatlar takip edilmektedir itibar ile Kooperatifin ortaklardan alaca aidat tutar YTL olmu tur. Ortaklar m z n büyük bir k sm ödentilerini düzenli olarak zaman nda yaparken, bir k s m ortaklar m z n da ödentilerini biriktirmeyi al kanl k haline getirdikleri görülmektedir. Yap lan sözlü ve yaz l uyar lara ra men netice al namayanlar ancak yasal yollardan yap lan takipler sonucu tahsil edilmektedir. Bu da istenmeyen sonuçtur. Bu vesile ile aidatlar n zaman nda ödeyen ortaklar m za gösterdikleri özen nedeniyle te ekkür ederiz. 16

17 G. LOKAL H ZMETLER Kooperatif yönetim binas nda yer alan lokalimizde, yaz sezonunda tek personel ile hizmet verilirken, k sezonunda iki görevli ile hizmet verilmektedir. Digitürk ve D-Smart taraf ndan yay nlanan sezonu Türkiye futbol ligi ile Türkiye ve Avrupa kupas maçlar n n lokalde izleme ücretleri yeniden belirlenmi tir. Buna göre y ll k abonman kart ücreti, ek abonman kart, ö renci abonman kart ve maç bileti olarak toplam 5.120,00.- YTL tahsil edilmi tir. Lokalimizde 19 Temmuz 2009 tarihinden itibaren sigara içilmesinin yasa gere i tamamen yasaklanaca n belirtmek isteriz. H. K RACILARIN DURUMU Yarg ya intikal edenler d ndaki i yerlerimizin kira art lar, TU K taraf ndan belirlenen TÜFE ve ÜFE oranlar ndan büyük olan na 5 puan ilave edilmek suretiyle kira sözle meleri devam ettirilmektedir itibariyle; Büyük Ticaret Merkezinde 8 adet kirac olup, bu kirac lar m zdan aidat dahil ayl k YTL, 58. sokaktaki Küçük Ticaret Merkezinde 8 adet kirac olup, bu kirac lar m zdan aidat dahil ayl k YTL, Yönetim binas alt ndaki PTT Bank dan ayl k 159,66.- YTL, di er i yerinden aidat dahil ayl k YTL gelir elde edilmi tir y l nda, 78. Sokaktaki Küçük Ticaret merkezindeki OK markete kiralanm olan i yerinden y ll k kira geliri toplam ,57.-YTL ve ortalama ayl k kira geliri 3.302,21.- YTL olarak gerçekle mi tir. Ayl k ortalama kira gelirimiz ,85.- YTL civar nda ve y ll k toplam kira gelirimiz ,22.- YTL olmu tur. I. D ER KONULAR 17

18 a. Tapu ve skan Ödentilerinden Kalan Bakiyelerin Hak Sahiplerine adesi y l nda 138 orta m za tapu ve iskan için yapt klar ödemelerden arta kalan bakiyeleri kendilerine ödenmi ti. Konutlar nda proje d yapan ortaklar n plan tadilat, tapu ve iskan için yapt klar ödentilerden arta kalan bakiyeleri MART / 2009 da kendilerine ödenecektir. b. Tellcom TELLCOM firmas n n, kooperatif üyelerine internet, ehirleraras / ehir içi/cep telefonu görü mesi ve çe itli televizyon yay n hizmetlerini sunmak üzere herhangi bir ücret talep etmeden alt yap çal mas yapmak talebi ile Kooperatif Yönetimine ba vurmu oldu u malumunuzdur y l Genel Kurulunda al nan karar do rultusunda firma ile yap lan görü mede; ileti im alt yap tesisi hizmetini öncelikle katl konutlara ücretsiz olarak verebileceklerini ve dubleks konutlara da bilahare bu hizmetin verilebilece ini ifade etmeleri üzerine, dubleks konutlara hizmetin yap laca tarihin belirlenmesi istenmi tir. lgili firman n dubleks konutlara götürece i hizmet için tarih veremeyece ini belirtmesi üzerine sözle me yap lmam ve konu ask ya al nm t r. c. Kooperatif Web Sitesi Kooperatif çal malar n n, duyurular n üyelere ve ilgilenenlere aktar lmas, elektronik ortamda bir ileti im kanal n n aç lmas için bariskooperatifi.com.tr ve bariskoop.com.tr domain adlar al nm olup, olu turulan web sitesi ve üzerinden eri ilebilecek ekilde faaliyete geçmi tir. Anadolu Ajans son dakika haberleri, Ankara güncel hava durumu, Döviz kurlar gibi bilgilere eri im imkân yan s ra; üyelerimizin aidat borçlar n takip edebilmeleri için Aidat Takibi, konutlar n satmak veya kiralamak isteyenler için Sat l k/kiral k lanlar bölümleri olu turulmu tur. Web sitemizi sizlerinde önerileri ile geli tirmek arzusunday z. 18

19 d. Bankamatik Büyük u ra lardan sonra Ziraat Bankas Genel Müdürlü ü ile yap lan yaz l ve sözlü görü meler sonucunda sitemize bankamatik cihaz getirilmi tir. Telefon ve elektrik ba lant lar yap ld ktan sonra Mart / 2009 içerisinde hizmete girece i taraf m za bildirilmi tir. e. Güvenlik Sitemizde geçmi te s k s k olan h rs zl k olaylar, yönetimce al nan önlemler ve polisiye tedbirlerle asgari düzeye inmesine ra men tamamen önlenememi tir y l nda yap lan Genel Kurulda maliyeti yüksek olan personelli güvenlik yerine kameral güvenlik sistemi uygulamas gündeme gelmi, Genel Kurul da olumlu görü olu mas na ra men bir k s m ortaklar m z n olumsuz görü bildirmesi sonucu konu hakk nda karar al namam t r. Sitemizin güvenli i halen k s tl kooperatif imkânlar zorlanarak sa lanmaya çal l yorsa da yeterli olmamaktad r. Bir k s m üyelerimizin yap lan uyar lara ra men, araçlar n sokak aralar na srarl olarak park ettikleri gözlenmektedir. Zaten dar olan sokaklara ihtiyaç halinde itfaiye, ambulans gibi araçlar n girememesinin yarataca s k nt lar da dü ünerek üye ve sakinlerimizin bu al kanl klar ndan vazgeçmelerini diliyoruz. Baz ki iler taraf ndan; izin almaks z n da t m, tan t m faaliyetleri yap ld tesbit edilmi tir. Bu tür ki ilerin sakinlerin meskenine gelmesi halinde, yönetime haber verilmesini rica ederiz. f. Konutlar n Kiraya Verilmesi Konusu Kooperatifimizde, bir k s m orta m z n konutunu i yeri olarak kulland veya i yeri olarak kiraya verdi i görülmektedir. Bu durum, ortaklar m z n ve site sakinlerinin ikâyetine neden olmaktad r. Önlem al nmamas halinde gelecekte i yeri kullan m n n artaca ndan endi e edilmektedir. Yönetimimizin hiçbir ekilde muvafakatinin bulunmad bu konu da karar al nmas bak m ndan gündem maddesi olarak siz say n ortaklar m z n takdirlerine sunulmu tur. 19

20 g. Ev ve Sokak Köpekleri Problem haline gelen ba bo köpekler sitemizde çocuklara, site sakinlerine sald rmakta ve buna benzer sorunlar son zamanlarda daha da yo un ikayet konusu olmaktad r. Sakinlerimizin köpek gezdirme ve ihtiyaçlar n gidermede çevre yolunu kullanmalar n, köpeklerin tasmal gezdirilmesini, hayvan sever üyelerimizi de sahipsiz köpekler hususunda, gereken özen ve hassasiyeti göstermelerini diliyoruz. Say n Ortaklar, Çal malar m zda bizlere destek veren de erli ortaklar m z ve site sakinlerimizle, imdiye kadar sitemizde yap lan hizmetlere yard m ve deste ini esirgemeyen Çankaya Belediyesi ve mensuplar na te ekkür ederiz. 20

21 6) Önceki dönem bütçe kalemlerindeki gerçekle meler G E L R L E R ÖNGÖRÜLEN GERÇEKLE EN ORAN % 1 - ORTAK ÖDENT LER A - Aidat Ödentisi ,00 YTL ,73 YTL 98,77 B - Su/Sulama Ödentisi ,00 YTL ,84 YTL 91, D ER GEL RLER A - Kira Gelirleri ,00 YTL ,22 YTL 114,21 B - Ortaklardan Alacaklar a) Aidat ve Di er Ödentilerinden ,20 YTL ,47 YTL 119,09 b) Su / Sulama Ödentilerinden 1.530,50 YTL 4.526,66 YTL 295,76 C - Di er Alacaklar ,66 YTL 2.152,66 YTL 14,74 D - Verilen Avanslar 4.276,47 YTL ,01 YTL 251,45 E - Lokal Geliri ,00 YTL ,50 YTL 119,88 F - Sair Gelirler ,00 YTL ,40 YTL 392,62 (Mevd.+Gec.Faizi, Ba vs.) 3 MEVCUTLAR A Kasa 318,38 YTL 1.982,04 YTL 622,54 B Banka ,76 YTL ,97 YTL 126,4 21

22 G D E R L E R ÖNGÖRÜLEN GERÇEKLE EN ORAN % 1-GENEL YÖNET M G DER A - çi Ücretleri ve Giderleri a ) Brüt Ücretler ,00 YTL ,12 YTL 99,62 b ) S.S.K. veren Paylar ,00 YTL ,15 YTL 85,74 c ) Sosyal Yard mlar ,00 YTL ,49 YTL 93,31 d ) K dem Tazminat ,00 YTL 0,00 YTL 0 B - D ar dan Sa lanan Fayda ve Hizmetler a ) Elektirk,Su,Do algaz ,00 YTL ,49 YTL 123,49 b ) Haberle me 7.000,00 YTL 6.863,91 YTL 98,06 c ) Bak m Onar m 1.500,00 YTL 5.026,46 YTL 335,1 d ) Avukatl k Ücreti ,00 YTL ,80 YTL 97,6 C - Çe itli Giderler a ) Sosyal Giderler 4.000,00 YTL 4.370,00 YTL 109,25 b ) Kültür E itim ve Yay m Giderleri 7.000,00 YTL 7.879,00 YTL 112,56 c ) ehir çi Yol Giderleri 1.000,00 YTL 1.047,00 YTL 104,7 d ) Mahkeme ve Noter Giderleri 5.000,00 YTL 6.656,42 YTL 133,13 e ) Lokal Giderleri ,00 YTL ,61 YTL 93,08 f ) Di er Çe itli Giderler ,00 YTL ,09 YTL 86, GENEL ÜRET M G DERLER A - Çevre ve ye il alanlar Bak m ve onar m ,00 YTL ,58 YTL 119,71 B - Tapu ve skan Harcamalar ,41 YTL ,42 YTL 48,88 (Tapu alamayan Ortaklar, Ticaret Merkezleri ve vergiler vs.) 3 - GELECEK YILDA ÖDENECEK BORÇLAR ( Giderler ) A - Ödenecek Vergi,Fon ve Ssk ,48 YTL 9.841,48 YTL 68,89 B - Di er Çe itli Borçlar ,21 YTL ,21 YTL 33,08 22

23 C) MAL DURUM VE MUHASEBE LEMLER 1) Bilanço ve gelir gider kalemleri hakk nda genel bilgi a) 2008 Y l Bilanço 23

24 24

25 b) 2008 Y l Gelir-Gider Tablosu 25

26 c) Bilanço Kalemlerinin Analizi tarihleri aras ndaki; Bilançomuzun Aktif ve Pasifinde aç klanmas na gerek görülen kalemlerin analizi a a ya ç kar lm t r. AKT F DE ERLERDE Verilen Depozito ve Teminatlar: Verilen Depozito ve Teminatlar K sm nda görünen YTL. Ortaklar m zdan.oktay B LER, Süleyman YARDIMCIEL - ükran YARDIMCIEL ve Mustafa Korel AYTAÇ taraf ndan Kooperatif aleyhine aç lan davalardan dolay icra dairesine yat r lan teminatt r. üpheli Ticari Alacaklar : üpheli Ticari alacaklardaki 731,78.-YTL.s geçmi senelere ait ta eron borçlar olup yasal takibe intikal etmi ve u a amada tahsili mümkün görünmemektedir. Di er Çe itli Alacaklar : Di er çe itli alacaklarda gözüken YTL. s n n 1.608,66.-YTL. önceki y llardan kaynaklanan alacaklar olup, mutabakat sa lanamad için tahsili yap lamam, di er 544,00.- YTL s ise 2008 y l ndaki alacaklar m zd r y l ba nda tahsilâtlar yap lacakt r. PAS F DE ERLERDE Di er Çe itli Borçlar : Di er çe itli borçlar k sm nda gözüken ,00.-YTL. s n n; 3.030,01.-YTL.s Kooperatif hesaplar na yanl ve isimsiz gelen havaleler olup 2009 y l nda mutabakat yap larak ilgili hesaplara aktar lacakt r ,23.-YTL. l k k sm n, 2008 y l nda i yap lan firmalara ait olup, 26

27 5.777,40.-YTL s 2009 y l ba lar nda ödenecektir. Geri kalan 1.704,83. YTL.. s önceki dönemlerden gelen borçlar olup, mutabakat temin edilememi tir ,76.-YTL. s ise skan ve Tapu masraflar ndan dolay bekletilen tutar, ortaklar n alacaklar olup; 2009 y l nda iade edilecektir. Y llara Yayg n n aat Hakedi leri : Y llara yayg n hak edi ler de görünen YTL. s borcun muhtelif ta eronlara ait olup tahsil talebinde bulunan olmam t r. Ödenecek Vergi Ve Di er Yükümlülükler : Ödenecek vergi ve fonlar kalemindeki ,48.-YTL. s n n 8.885,91.-YTL. s 2008 y l Aral k ay na ait personelden kesilen vergi ve SSK. Primleri ile SSK veren pay olup 2009 Ocak ay nda ilgili kurumlara ödenecektir ,00.-YTL.s ise, tapu dairesince al nan harç olup, taraf m zdan aç lan dava sonucu lehimize verilen karar üzerine, Veraset ve Harçlar dairesince iade edilmi tir. Tapu dairesinin karar temyiz etmesi üzerine, söz konusu mebla bankaya bloke edilmi tir. Gelecek Y llara Ait Gelirler : Gelecek aylara ait gelirler kaleminde gözüken 5.850,34.- YTL. ortaklar taraf ndan pe in yat r lan 2009 y l aidatlar ndan olu maktad r. 27

28 d) 2008 Y l Genel Üretim Giderleri 28

29 e) 2008 Y l Genel Yönetim Giderleri 29

30 f) 2009 Y l Tahmin Gelir-Gider Bütçesi GEL RLER 30

31 G DERLER 31

32 2) Dönem içerisinde gerçekle en toplam gelir gider rakamlar öyledir: 1 GEL RLER A Y l Dönem Sonu ve 2008 Y l Gelirler NAK T ,14 YTL Kasa 318,38 YTL Banka ,76 YTL SONU ALACAKLAR ,37 YTL Ortaklardan Alacaklar ,71 YTL Di er Alacaklar (Ta eron-kirac ) ,66 YTL SONU AVANSLAR 4.276,47 YTL Personel Avanslar 4.276,47 YTL 2008 YILI OLA AN GEL RLER ,46 YTL Aidat ,12 YTL Su / Sulama ,00 YTL Aidat (2009 Y l çin Yat r lan) 5.850,34 YTL 2009 YILI PERSONELDEN KES LEN VERG VE SSK 8.885,91 YTL Vergi (Muhtasar) 3.732,45 YTL SSK Primleri 5.153,46 YTL 2008 YILI SA R GEL RLER ,67 YTL Faiz Gelirleri Mevduat Faiz Geliri ,88 YTL Gecikme Faiz Geliri 5.307,79 YTL Di er Ola an Gelirler a. Kira Gelirleri ,22 YTL b. Lokal Geliri ,50 YTL 1- Faaliyet Geliri ,50 YTL 2- Maç Yay n Geliri ( Digitürk) 5.120,00 YTL c. Di er Gelirler ( Ba, Gaz, Elektrik, Su Vs.) 5.696,73 YTL d. Gayrimenkul Hasar Tazmin Bedeli ,00.-YTL ,47 YTL 32

S.S. BAHÇELİEVLER BARIŞ ARSA ve KONUT YAPI KOOPERATİFİ ANKARA 2010 YILI ÇALIŞMA RAPORU 2010 YILI DENETLEME KURULU RAPORU

S.S. BAHÇELİEVLER BARIŞ ARSA ve KONUT YAPI KOOPERATİFİ ANKARA 2010 YILI ÇALIŞMA RAPORU 2010 YILI DENETLEME KURULU RAPORU II S.S. BAHÇELİEVLER BARIŞ ARSA ve KONUT YAPI KOOPERATİFİ ANKARA 2010 YILI ÇALIŞMA RAPORU 2010 YILI DENETLEME KURULU RAPORU 01 MAYIS 2011 SAAT : 10.00 Mustafa Kemal Mahallesi Tevfik Fikret Lisesi Çok Amaçlı

Detaylı

01.01.2012-31.12.2012

01.01.2012-31.12.2012 BERGAMA BELED YES FAAL YET RAPORU 01.01.-31.12. Herkes ulusal görevini ve sorumlulu unu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o dü ünceyle, dü ünüp çal may görev edinmelidir. Mustafa Kemal ATATÜRK 2 Sevgili

Detaylı

HEDEF MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLI I A.. 01.01. - 30.06.2010 ARA HESAP DÖNEM

HEDEF MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLI I A.. 01.01. - 30.06.2010 ARA HESAP DÖNEM HEDEF MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLI I A.. 01.01. - 30.06.2010 ARA HESAP DÖNEM NANSAL TABLOLAR VE NCELEME RAPORU stanbul, 2010 01.01. - 30.06.2010 ARA HESAP DÖNEM NANSAL TABLOLAR VE NCELEME RAPORU NDEK

Detaylı

Ç NDEK LER Sunu Buca Belediye Ba kan ve Belediye Meclis Üyeleri Buca Belediyesi Ba kan Yard mc lar ve Birim Müdürleri I- GENEL B LG LER 1 A-M SYON V ZYON VE 3 DE ERLER B-YETK GÖREV VE 3 SORUMLULUKLAR C-

Detaylı

EVG YATIRIM ORTAKLI I ANON M RKET N N 30.06.2010 TAR H T BARIYLA NCELEMEDEN GEÇM F NANSAL TABLOLARI VE D PNOTLARI

EVG YATIRIM ORTAKLI I ANON M RKET N N 30.06.2010 TAR H T BARIYLA NCELEMEDEN GEÇM F NANSAL TABLOLARI VE D PNOTLARI EVG YATIRIM ORTAKLI I ANON M RKET N N TAR H T BARIYLA NCELEMEDEN GEÇM F NANSAL TABLOLARI VE D PNOTLARI BA IMSIZ NCELEME RAPORU Yönetim Kurulu na Giri EVG Yat r m Ortakl A.. nin ( irket ) ekte yer alan

Detaylı

Ç NDEK LER Sunu Buca Belediye Ba kan ve Belediye Meclis Üyeleri Buca Belediyesi Ba kan Yard mc lar ve Birim Müdürleri A-M SYON V ZYON VE DE ERLER B-YETK GÖREV VE SORUMLULUKLAR C- DAREYE L K N B LG LER

Detaylı

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU BÖLÜM I KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.. (Menderes Tekstil veya irket), 31 Aral k 2014 tarihinde sona eren faaliyet döneminde

Detaylı

YÜKSEKÖ REN M KRED VE YURTLAR KURUMU DENET M RAPORU

YÜKSEKÖ REN M KRED VE YURTLAR KURUMU DENET M RAPORU YÜKSEKÖ REN M KRED VE YURTLAR KURUMU 2013 YILI SAYI TAY DENET M RAPORU ustos 2014 NDEK LER KAMU DARES N MAL YAPISI VE MAL TABLOLARI HAKKINDA B LG... 1 DENETLENEN KAMU DARES YÖNET N SORUMLULU U... 1 SAYI

Detaylı

2009 FAALiYET RAPORU

2009 FAALiYET RAPORU 2009 FAALiYET RAPORU Çalýþmak demek, boþuna yorulmak, terlemek deðildir. Zamanýn gereklerine göre bilim, teknik ve her türlü uygar buluþlardan azami derecede istifade etmek zorunludur. Değerli Bucalılar,

Detaylı

stanbul, 02.07.2012 DUYURU NO:2012/57

stanbul, 02.07.2012 DUYURU NO:2012/57 stanbul, 02.07.2012 6327 Say l Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yat r m Sistemi Kanunu ile Baz Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde De i iklik Yap lmas na Dair Kanun Yay mland DUYURU NO:2012/57 29.06.2012

Detaylı

Hizmet Tespiti Davalar nda As l verenin

Hizmet Tespiti Davalar nda As l verenin Prof. Dr. Murat EN Melik ah Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hizmet Tespiti Davalar nda As l verenin Taraf S fat I. G R Bilindi i üzere sigortal lar n, sigortal olarak çal malar n n Sosyal Güvenlik Kurumu

Detaylı

ZM R BÜYÜK EH R BELED YES 2013 YILI SAYI TAY DENET M RAPORU

ZM R BÜYÜK EH R BELED YES 2013 YILI SAYI TAY DENET M RAPORU ZM R BÜYÜK EH R BELED YES 2013 YILI SAYI TAY DENET M RAPORU Eylül 2014 NDEK LER KAMU DARES N MAL YAPISI VE MAL TABLOLARI HAKKINDA B LG... 1 DENETLENEN KAMU DARES YÖNET N SORUMLULU U... 3 SAYI TAYIN SORUMLULU

Detaylı

GECEKONDU KANUNU UYGULAMA YÖNETMEL. Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik 20.7.1966 tarih ve 775 say Gecekondu Kanununun 36.

GECEKONDU KANUNU UYGULAMA YÖNETMEL. Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik 20.7.1966 tarih ve 775 say Gecekondu Kanununun 36. GECEKONDU KANUNU UYGULAMA YÖNETMEL Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik 20.7.1966 tarih ve 775 say Gecekondu Kanununun 36. Maddesi gere ince haz rlanm r. Madde 2- (De ik:rg-26/12/2001-24622) 775 say Gecekondu

Detaylı

2013YILI SAYI TAY DENET M RAPORU

2013YILI SAYI TAY DENET M RAPORU YILDIZ TEKN K ÜN VERS TES 2013YILI SAYI TAY DENET M RAPORU ustos 2014 ÇER K I) YILDIZ TEKN K ÜN VERS TES 2013 YILI DÜZENL K DENET RAPORU 1 II) YILDIZ TEKN K ÜN VERS TES 2013 YILI PERFORMANS DENET RAPORU

Detaylı

Muhasebat Genel Müdürlü ü Genel Tebli i (S ra No:6) Ayl k ve Ücret Ödemeleri

Muhasebat Genel Müdürlü ü Genel Tebli i (S ra No:6) Ayl k ve Ücret Ödemeleri Muhasebat Genel Müdürlü ü Genel Tebli i (S ra No:6) De ik : 28/4/2004 tarihli ve 25446 say R.G. Ayl k ve Ücret Ödemeleri Bilindi i gibi, 28/9/1988 tarihli ve 3472 say Kanunla; - Devlet memurlar ile di

Detaylı

Belediyeler ve Kamu Kurumlar çin SOSYAL GÜVENL K MEVZUATI UYGULAMA REHBER. Konu Anlat ml, Örnekli, Yarg Kararl. sa KARAKA SGK Müfetti i

Belediyeler ve Kamu Kurumlar çin SOSYAL GÜVENL K MEVZUATI UYGULAMA REHBER. Konu Anlat ml, Örnekli, Yarg Kararl. sa KARAKA SGK Müfetti i Belediyeler ve Kamu Kurumlar çin SOSYAL GÜVENL K MEVZUATI UYGULAMA REHBER Konu Anlat ml, Örnekli, Yarg Kararl sa KARAKA SGK Ba müfetti i Mahmut ÇOLAK SGK Müfetti i Ercüment ÖZTÜRK SGK Müfetti i ANKARA

Detaylı

GEL R VERG S REHBER. Tuncel ATABEY. Gelirler Kontrolörü

GEL R VERG S REHBER. Tuncel ATABEY. Gelirler Kontrolörü GEL R VERG S REHBER Haz rlayan Tuncel ATABEY Gelirler Kontrolörü Haz rl k ve Bask : KURT ½ MATBAACILIK Tel.: (0.212) 518 11 28-517 40 10 Sultanahmet - STANBUL SUNU½ Son y llarda vergi kanunlar nda yap

Detaylı

01 Kısaca Fiba Sigorta 02 Faaliyet Sonuçları 03!irketin Ortaklık Yapısı 04 Yönetim Kurulu Ba"kanı'nın Mesajı 07 Genel Müdür'ün Mesajı 08 Denetim

01 Kısaca Fiba Sigorta 02 Faaliyet Sonuçları 03!irketin Ortaklık Yapısı 04 Yönetim Kurulu Bakanı'nın Mesajı 07 Genel Müdür'ün Mesajı 08 Denetim 01 Kısaca Fiba Sigorta 02 Faaliyet Sonuçları 03!irketin Ortaklık Yapısı 04 Yönetim Kurulu Ba"kanı'nın Mesajı 07 Genel Müdür'ün Mesajı 08 Denetim Firmasının Uygunluk Görü"ü 09 Özet Yönetim Kurulu Raporu

Detaylı

Bankac l k Kanunu. Yay n No: 273. Nisan 2011, stanbul

Bankac l k Kanunu. Yay n No: 273. Nisan 2011, stanbul 5411 Say l Bankac l k Kanunu Yay n No: 273 Nisan 2011, stanbul ISBN-978-975-8564-88-0 (Bas l ) ISBN-978-975-8564-89-7 (Elektronik) Serti ka No: 17188 2011.34.Y.8564.273 Türkiye Bankalar Birli i Nispetiye

Detaylı

Banka Kartlar ve Kredi Kartlar Uygulamalar Hakk nda Yararl Bilgiler

Banka Kartlar ve Kredi Kartlar Uygulamalar Hakk nda Yararl Bilgiler Banka Kartlar ve Kredi Kartlar Uygulamalar Hakk nda Yararl Bilgiler Yay n No:257 Nisan 2008, stanbul Türkiye Bankalar Birli i Nispetiye Caddesi Akmerkez B3 Blok Kat:13 34340 Etiler- STANBUL Tel : 212-282

Detaylı

Sa l kl ve sürdürülebilir kentle me anlay içinde, vatanda kat l m ile Konak lçe s n rlar nda ya anabilir bir çevre olu turmakt r.

Sa l kl ve sürdürülebilir kentle me anlay içinde, vatanda kat l m ile Konak lçe s n rlar nda ya anabilir bir çevre olu turmakt r. I- GENEL B LG LER A- M SYON ve V ZYON M SYONUMUZ: Sa l kl ve sürdürülebilir kentle me anlay içinde, vatanda kat l m ile Konak lçe s n rlar nda ya anabilir bir çevre olu turmakt r. V ZYONUMUZ: zmir in turizm,

Detaylı

2011 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BA LI CETVELLER

2011 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BA LI CETVELLER 2011 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BA LI CETVELLER 1 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BAĞLI CETVELLER İÇİNDEKİLER Sayfa No MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI 2011 Yılı

Detaylı

MUHASEBE YÖNETMEL ÇÖZÜMLÜ ÖRNEKLER

MUHASEBE YÖNETMEL ÇÖZÜMLÜ ÖRNEKLER MERKEZ YÖNET M MUHASEBE YÖNETMEL ÇÖZÜMLÜ ÖRNEKLER OCAK 007 ANKARA NDEK LER ÖNSÖZ... NC BÖLÜM... YEVM YE S STEM VE DEFTER KAYITLARI... YEVM YE S STEM, MUHASEBELE RME BELGELER VE AÇILI KAYITLARI... KULLANILACAK

Detaylı

Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeli i. Genel Hükümler. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar

Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeli i. Genel Hükümler. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeli i Yay n : 31/12/2005 tarihli ve 26040 say 3.Mükerrer Resmi Gazete NC KISIM Genel Hükümler NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeli

Detaylı

EYLÜL 12 Y l 7 Say 27

EYLÜL 12 Y l 7 Say 27 MESS Ad na Sahibi Tu rul KUDATGOB L K MESS Yönetim Kurulu Ba kan Yaz leri Müdürü Av. smet S PAH MESS Genel Sekreteri Yay n Yönetmeni Av. Mesut ULUSOY Yay n Kurulu Av. Hakan YILDIRIMO LU Av. Erten CILGA

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU YARGIDA DURUM ANALİZİ TOPLANTILARI

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU YARGIDA DURUM ANALİZİ TOPLANTILARI HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU YARGIDA DURUM ANALİZİ TOPLANTILARI 14-15 Ocak, 2011 1 BURSA YALOVA - B LEC K - BALIKES R 14-15 Ocak 2011 25 HÂK MLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU YARGIDA DURUM ANAL Z TOPLANTILARI

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI 2010 YILI BÜTÇE GEREKÇESİ

T.C. MALİYE BAKANLIĞI 2010 YILI BÜTÇE GEREKÇESİ T.C. MALİYE BAKANLIĞI 2010 YILI BÜTÇE GEREKÇESİ EKİM 2009, ANKARA İÇİNDEKİLER Sayfa BÖLÜM I GENEL EKONOMİK DURUM... 1 BÖLÜM II BÜTÇE PERFORMANSI... 17 BÖLÜM III ORTA VADELİ MALİ PLAN... 45 BÖLÜM IV 2010

Detaylı

Sosyal Güvenlik Kurumundan:

Sosyal Güvenlik Kurumundan: 28 A ustos 2008 PER EMBE Resmî Gazete Say : 26981 Sosyal Güvenlik Kurumundan: YÖNETMEL K SOSYAL S GORTA LEMLER YÖNETMEL NC KISIM Genel Hükümler NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

SÜT ÜRETEN TARIMSAL LETMELERE YATIRIM

SÜT ÜRETEN TARIMSAL LETMELERE YATIRIM Kat l m Öncesi Yard m Arac K rsal Kalk nma Program (IPARD) Tar msal letmelerin Yeniden Yap land r lmas ve Topluluk Standartlar na Ula t r lmas na Yönelik Yat r mlar SÜT ÜRETEN TARIMSAL LETMELERE YATIRIM

Detaylı

26.10.2014 GENEL MUHASEBE. Ömer DA (Maliye Uzman ) www.omerdag.net KASA HESABI 100-KASA HESABI. Bu hesap, i letmenin elinde bulunan ulusal ve yabanc

26.10.2014 GENEL MUHASEBE. Ömer DA (Maliye Uzman ) www.omerdag.net KASA HESABI 100-KASA HESABI. Bu hesap, i letmenin elinde bulunan ulusal ve yabanc GENEL MUHASEBE Ömer DA (Maliye Uzman ) www.omerdag.net KASA ALINAN ÇEKLER BANKALAR VER LEN ÇEKLER VE ÖDEME EM RLER ER HAZIR DE ERLER SSE SENETLER ALICILAR REESKONT UYGULAMASI SATI MAL YET YÖNTEMLER VARLIKLARDA

Detaylı