Yüksekö retime S navs z Geçifl Uygulamas ve Yüksekö retim Sisteminde Yaratt Olumsuz Sonuçlar: Pamukkale Üniversitesi Örne i

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yüksekö retime S navs z Geçifl Uygulamas ve Yüksekö retim Sisteminde Yaratt Olumsuz Sonuçlar: Pamukkale Üniversitesi Örne i"

Transkript

1 Uluslararas Yüksekö retim Kongresi: Yeni Yönelifller ve Sorunlar (UYK-2011) May s 2011, stanbul; 3. Cilt / Bölüm XII / Sayfa Yüksekö retime S navs z Geçifl Uygulamas ve Yüksekö retim Sisteminde Yaratt Olumsuz Sonuçlar: Pamukkale Üniversitesi Örne i Doç. Dr. O uz Karadeniz 1, Ö r. Gör. Kenan Karagül 2, Ö r. Gör. Nigar Karagül 3, Uzm. Murat Do an 4 1 Pamukkale Üniversitesi, ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, Çal flma Ekonomisi ve Endüstri liflkileri Bölümü, K n kl - Denizli, Türkiye 2 Pamukkale Üniversitesi, Honaz MYO, Lojistik Program, Honaz-Denizli, Türkiye 3 Pamukkale Üniversitesi, Honaz MYO, flletme Yönetimi Program, Honaz-Denizli, Türkiye 4 Pamukkale Üniversitesi, Bilgi fllem Dai. Bflk., K n kl -Denizli, Türkiye Özet S navs z geçifl uygulamas ile, meslek lisesi mezunlar n n ön lisans programlar na s navs z geçebilmesini sa layan uygulama ile meslek liselerinde ö renim gören, baflar seviyesi düflük ö renciler ön lisans programlar na kolayl kla geçmeye bafllam fllard r. Uygulama s navs z geçen ö rencilerin ön lisans programlar nda baflar s z olmalar na, yüksekö retimi b rakmalar na ya da s navla üniversiteye yerleflen ö rencilere göre daha uzun sürede programlar n bitirmelerine neden olmaktad r. Çal flman n amac, yüksekö retim sistemine s navs z geçifl uygulamas n n yüksekö retim sistemi üzerindeki olumsuz etkilerini tespit etmektir. Bunun için Pamukkale Üniversitesi'ne ba l 7 meslek yüksekokulunda y llar aras nda ö renim gören 10,697 ö rencinin veri taban ndan s navla ve s navs z geçen ö rencilerin mezuniyet oranlar, okul terk etme oranlar, baflar ortalamalar ve okul bitirme süreleri karfl laflt r lm flt r. Verilerden elde edilen sonuçlara göre s navla gelen ö rencilerin mezuniyet oran %67.5 iken, s navs z gelenlerin %45'tir. S navla ön lisans programlar na yerleflenlerin mezuniyet süreleri aras nda anlaml farkl l k vard r. S navs z üniversiteye girenler, s navla girenlere göre daha uzun sürede programlardan mezun olmaktad r. S navs z geçifl uygulamas, mevcut programlar n e itim-ö retim kalitesini düflürürken, s navs z gelen ö rencilerin yar s ndan fazlas - n n ö renimlerini b rakmas na ya da s navla gelen ö rencilere göre daha uzun sürede okul bitirmelerine neden olmaktad r. Bu durum hem üniversitelere, hem de s navs z geçen ö rencilerin ailelerine ek maliyet yüklemektedir. Anahtar kelimeler: Meslek yüksekokulu, mezuniyet süresi, mezuniyet baflar s, s navs z geçifl. Girifl Mesleki ve Teknik Orta Ö retim Kurumlar ndan mezun olan ö rencilerin istedikleri taktirde bitirdikleri program n devam niteli indeki programlara s navs z geçiflini öngören uygulama ö retim y l ndan itibaren uygulamaya konulmufltur. Meslek liselerinden s navs z yüksekö renime geçen ö rencilerin niteli inin düflüklü ü yüksekö renimdeki baflar lar n olumsuz olarak etkilemektedir. S navs z geçen ö rencilerin baflta meslek dersleri olmak üzere tüm derslerde s navla geçen ö rencilere oranla daha düflük baflar elde etmeleri, yüksekokuldan ayr lma oranlar n n yüksekli i ve yüksekokulu bitirme süresinin s navla gelenlere oranla uzunlu u temel problem alanlar olarak belirlenmifltir. Çal flman n amac meslek yüksek okuluna s navs z geçiflin sonuçlar n n de erlendirilmesi ve mevcut sorunlara yönelik çözüm önerileri sunulmas d r. Araflt rman n Kapsam ve Yöntem Araflt rma Pamukkale Üniversitesi ne ba l Bekilli, Bozkurt, Buldan, Denizli ve Honaz Meslek Yüksekokullar n kapsamaktad r. Araflt rmada öncelikle Ö renci flleri Daire Baflkanl veri taban ndan söz konusu yüksekokul- 1732

2 O. Karadeniz, K. Karagül, N. Karagül, M. Do an lara s navla ve s navs z geçen ö rencilerin genel baflar, meslek yüksekokulu b rakma yüzdeleri ve okul bitirme süreleri elde edilmifltir. Literatür Meslek yüksekokullar na s navs z geçifl ile ilgili araflt rmalar n etkileri üzerine yap lan araflt rmalar az say dad r. Kuflkusuz bunda üniversitelerin s navs z geçen ö renciler ile ilgili veri tabanlar nda yeterli bilgi olmamas ya da olan verilere kimi zaman teknik olanaks zl klar nedeniyle ulafl lamamas söz konusu alanda çal flmalar n yetersiz olmas na neden olmaktad r. Bununla beraber s navs z geçiflin meydana getirdi i sorunlar ile ilgili yap lan çeflitli araflt rmalar söz konusu uygulaman n sonuçlar ile ilgili önemli ipuçlar vermektedir. K r kkale MYO nda yap lan bir araflt rmada s navs z geçifl sonucu teknik programlarda Türkçe ve matematik derslerinde baflar yüzdelerinin düfltü ü, mezuniyet oranlar - n n ise %60.9 dan %27.8 e geriledi i tespit edilmifltir. Ayn çal flmada teknik programlarda yeterli ö retim görevlisi bulunmamas ndan dolay, e itim ö retimin meslek liselerinden gelen ö retmenlerle sürdürülmesi ve mali sorunlar nedeniyle yeni aç lan programlara alt yap oluflturulamamas bir di er sorun olarak tespit edilmifltir (Güler & Uzun, 2005, s. 459). Bolvadin MYO ö rencileri üzerine yap lan bir baflka araflt rmada ise lise mezunu ö rencilerin meslek lisesi mezunlar na oranla daha baflar l olduklar belirlenmifltir. Çal flmada tespit edilen bir di er husus ise meslek lisesi mezunlar n n davran fl bozuklu u içinde bulunmalar d r (Karabulut & Taktak, 2005, s. 44). Amasya da yap lan bir çal flmada ise s navs z geçifl uygulamas ile meslek yüksekokullar na kay t yapt ran ö rencilerin mezun olma oran n n azald, kay t silinme oranlar n n ise artt tespit edilmifltir (fiimflek & Kurt, 2009, s. 2936). S navs z geçifl uygulamas ile birlikte meslek yüksekokullar ndan mezun olan ö rencilerin ortalama baflar puanlar n n h zla düfltü ü görülmektedir. Sa l k Hizmetleri Meslek Yüksekokulu nda yap lan bir araflt rmaya göre; mezun ö rencilerin not ortalamalar 2000 y l nda 76.5, 2001 y l nda 77.5 olarak belirlenmifltir. Söz konusu baflar oranlar s navs z geçiflin bafllad 2001 y l n takiben 2002 y l nda 72.8, 2004 y l nda 71.3, 2005 y l nda 70.2, 2006 y l nda da 69.4 olarak gerçekleflmifltir (Akyurt et al., 2008, s. 166). Ayn çal flmada genel lise mezunlar n n sa l k meslek lisesi mezunlar na göre daha baflar l olduklar ortaya konmaktad r (Akyurt et al., 2008, s. 161). S navla gelen ö rencilerin s navs z gelen ö rencilerden daha baflar l oldu u Zonguldak Alapl Meslek Yüksekokulu nda yap lan bir araflt rmada ortaya konmufltur (Henden & Tunç, Meslek Teknik Ö retimde S navs z Geçifl Uygulamalar, 2005). Meslek yüksekokullar nda çal flan akademik personel s navs z geçiflin etkilerini yak ndan gören ve e itim sisteminin bir parças olarak bundan etkilenen kimselerdir. Trakya Üniversitesi ne ba l 18 meslek yüksekokulunda görevli 252 akademik personel üzerine yap lan bir anket çal flmas n n sonucu s navs z geçifl sisteminin de erlendirilmesi aç s ndan önemli bulgular içermektedir (Eker, Aral k 2003). Söz konusu çal flmaya göre, ankete kat lan akademik personelin %74.14 ü s navs z geçiflin e itim ö retim kalitesini düflürdü ü kan s ndad r. S navs z geçifl projesi ile gelen ö rencilerin temel bilimlerdeki (Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri) seviyeleri yüksektir önermesine ö retim üyelerinin %84.5 i S navs z geçifl projesi ile gelen ö rencilerin ö renme istekleri fazlad r önermesine %69 u, S navs z geçifl projesi ile gelen ö renciler okuma al flkanl na sahiptirler önermesine %70.7 si kesinlikle kat lmamakta, S - navs z geçifl projesi ile gelen ö renciler çal flmasalar bile sistemin onlar mezun edece ine inanmaktad rlar önermesine ise %56.9 u, S navs z geçifl projesi ile gelen ö rencilerin mesleki bilgi ve becerileri yetersizdir önermesine ise %56.9 u kesinlikle kat lmaktad rlar (Eker, Aral k 2003). S navs z gelen ö rencilerin baflar durumlar n etkileyen pek çok faktör olabilir. Ancak bunlardan en önemlisi, ilkö retimden bafllayan baflar s z ö renim hayat n n s navs z geçifl yoluyla yüksekö retime yans mas fleklinde ortaya ç kmas d r. Gerçekten de Türk e itim sistemi, son y llardaki reformlara ve geliflmelere ra men, ezbere dayal, sorgulamayan bir yap n n yan nda, e itime yeterli kayna n ayr lamamas, ö retmen ve okul yetersizli i, kalabal k s n flar gibi nicel sorunlarla da karfl karfl yad r (Karadeniz, Köse, & Durusoy, 2007, s. 141) y l itibariyle Ö renci Seçme Yerlefltirme Merkezi verilerinden yap lan analize göre, ÖSS s nav na giren ö rencilerin sözel ortalamalar 100 üzerinden 35.1, say sal ortalamalar ise 12.8 olarak hesaplanm flt r (Karadeniz, Köse, & Durusoy, 2007, s. 140). S nava giren ö rencilerin bile baflar ortalamas bu kadar düflükken, s navs z üniversiteye yerleflen ö rencilerin üniversitede baflar s z olabileceklerini tahmin etmek hiç de güç de ildir. Di er yandan s navs z üniversiteye geçenlerin baflar s z olmas e itimdeki f rsat eflitsizli inin yüksekö retim sistemine yans mas fleklinde de yorumlanabilir. Gelir seviyesi düflük, yoksul ailelerden gelen ö renciler, ilkö retim s ras nda kalabal k s n flarda yeterli e itimi alamamakta, dershaneye gidememekte ve en baflar s z olanlar meslek liselerine kaydolmaktad r. Dolay s yla sorununun kaynaklar büyük ölçüde e itim sisteminin kendi içindedir. 1733

3 Uluslararas Yüksekö retim Kongresi: Yeni Yönelifller ve Sorunlar (UYK-2011), May s 2011, stanbul Yüksekö retime s navs z geçen ö renciler üzerine yap lan bir baflka araflt rmaya göre, s navs z üniversiteye geçen ö rencilerin anne ve babalar n n e itim seviyesi ilkokul seviyesinde yo unlaflmaktad r. Söz konusu durum ö rencilerin baflar durumlar n da olumsuz yönde etkilemektedir (Henden, 2006, s. 165). Yüksekö retime s navs z geçen ö renciler, büyük oranda ders ile ilgili araç, gereç ve materyale sahip de ildirler ve baflar oranlar düflüktür (fiimflek & Kurt, 2009, s. 2937). Ayn çal flmaya göre, s navs z gelen ö renciler, okuduklar programlardan memnun de ildirler, tesadüfen ya da aile bask s ile programlar tercih etmifllerdir (fiimflek & Kurt, 2009, s ). S navs z gelen ö rencilerin bir ço u ayn liseden, hatta, ayn s n ftan grup olarak meslek yüksekokullar n n programlar na s navs z yerleflmekte ve lisedeki ortamlar n devam ettirmektedirler. Yap lan bir araflt rma söz konusu durumun, ö rencilerin üniversiteli olamamas na, sosyalleflememesine ve baflar düzeylerinin düflmesine neden oldu unu ortaya koymaktad r (Çak lc, Kandilli, & Süerkan, 2009, s. 2943). Hereke ve O. smet Uzunyol Meslek Yüksekokullar nda yap lan bir araflt rma söz konusu tespitleri do rular niteliktedir. Yap lan araflt rmaya göre; meslek yüksekokullar na ÖSS yi kazanarak kay t yapt ran ö rencilerin 43 ilden geldikleri, s navs z geçiflle gelen ö rencilerin ço unlukla ayn liselerden geldikleri ve tek tip davran fla sahip olduklar tespit edilmifl, söz konusu durumun ö renci kaynaflma sürecini olumsuz yönde etkiledi i sonucuna ulafl lm flt r (Çelik & Dinçel, 2005, s. 383). Araflt rman n Bulgular S navs z geçiflin mesleki yüksekö retim üzerine etkisi ile ilgili elde etti imiz bulgular üç ana bafll k halinde toplayabiliriz. Bunlar; s navs z meslek yüksekokuluna giren ö rencinin e itimi terk oran n n s navla gelenlere göre yüksek olmas, ö rencinin yüksekö retim program n s navla gelenlere göre geç bitirmesi ve baflar ortalamalar n n düflük olmas d r (fiekil 1). Sınavsız geçiflin olumsuz etkileri Ö rencinin üniversite e itimini terketmesi Ö rencinin yüksek ö retim program n geç bitirmesi Baflar ortalamalar n n düflük olmas fiekil 1: S navs z geçiflin mesleki e itim üzerine etkisi. Kaynak: Çal flma kapsam nda oluflturulmufltur. Meslek Yüksekokullar na S navs z Gelen Ö rencinin Üniversite E itimini Terk Etme Oran n n Yüksekli i fiekil 2 de Pamukkale Üniversitesi önlisans programlar na s navla ve s navs z girenlerin okulu terk etme oranlar verilmifltir. fieklin incelenmesinden de anlafl laca üzere, Pamukkale Üniversitesi Meslek Yüksekokullar nda, y llar aras nda, s navla ön lisans programlar na girenlerin %17.6 s, s navs z girenlerin ise %34 ü ön lisans programlar n terk etmifllerdir. S navs z gelenlerin yüksekokulu terk oranlar neredeyse s navla gelenlerin iki kat d r. fiekil 3 de Pamukkale Üniversitesi Meslek Yüksekokullar dönemi aras ndaki ö rencilerin mezuniyet oranlar verilmifltir. fieklin incelenmesinden de anlafl laca üzere Pamukkale Üniversitesi önlisans programlar na s navla girenlerin %67.5 i programlardan mezun olurken, söz konusu oran s navs z geçifllerde %45.1 e gerilemektedir. Bir baflka anlat mla MYO programlar na s navla girenlerin üçte ikisinden fazlas, s navs z girenlerin yar s ndan az mezun olabilmektedir. Mezuniyet oranlar na iliflkin tablo incelendi inde, s navl geçifl için en yüksek mezuniyet oran %69 ile Denizli Meslek Yüksekokuluna ait iken, yine s navs z geçen ö renciler için en düflük mezuniyet oran %41 ile Denizli Meslek Yüksekokuluna aittir (Burada flu anda kapal olan Bozkurt Meslek Yüksekokulu dikkate al nmam flt r. Bu hesaplama okulda kay tl olan ö renci say s (S navl /S navs z/tüm) ile mezunlar (S navl /S navs z/tüm) aras ndaki oranlama ile bulunmufltur). 1734

4 O. Karadeniz, K. Karagül, N. Karagül, M. Do an % S navla gelenler S navs z gelenler fiekil 2: Pamukkale üniversitesi meslek yüksekokullar na s navla ve s navs z girenlerin okulu terk etme oranlar. Kaynak: (Pamukkale Üniversitesi, 2011) den elde edilen verilerden çal flma kapsam nda oluflturulmufltur. Toplam Bozkurt Meslek Yüksekokulu Buldan Meslek Yüksekokulu Honaz Meslek Yüksekokulu Bekilli Meslek Yüksekokulu Deniz Meslek Yüksekokulu Çivil Meslek Yüksekokulu %0 %20 %40 %60 %80 %100 S navla giren S navs z giren Toplam fiekil 3: Pamukkale üniversitesi meslek yüksekokullar y llar aras ö renci mezuniyet oranlar. Kaynak: (Pamukkale Üniversitesi, 2011) den elde edilen verilerden çal flma kapsam nda oluflturulmufltur. Meslek Yüksekokullar na S navla ve S navs z Geçen Ö rencilerin Baflar Oranlar Pamukkale Üniversitesi Meslek Yüksekokullar na s navla ve s navs z girenlerin y l na ait akademik baflar ortalamalar fiekil 4 de verilmifltir. fiekil 4 ün incelenmesinden de anlafl laca üzere MYO na s navla girenlerin genel baflar ortalamas %77 iken, s navs z gelenlerin genel baflar ortalamas %53 dür. Denizli Sa l k Hizmetleri MYO hariç tüm meslek yüksekokullar nda s navs z giren ö rencilerin s navla gelen ö rencilere oranla düflük bir baflar ya sahip olduklar görülmektedir. Meslek Yüksekokullar na S navla ve S navs z Gelen Ö rencilerin Programlar Bitirme Süreleri (Gün) Meslek yüksekokullar na s navla ve s navs z gelen ö rencilerin okul bitirme süreleri (gün) olarak flekil 5 de gösterilmifltir. fiekil 5 in incelenmesinden de anlafl laca üzere s navla yüksekö retim programlar na gelen ö rencilerin okul bitirme süreleri 771 gün ile 871 gün aras nda de iflirken, s navs z geçenlerin ise mezuniyet sürelerinin 940 gün ile 1,045 gün aras nda de iflti i görülmektedir. 1735

5 Uluslararas Yüksekö retim Kongresi: Yeni Yönelifller ve Sorunlar (UYK-2011), May s 2011, stanbul 90 S navla gelenler S navs z gelenler Çivril Denizli Denizli Sa l k Hizmetleri Bekilli Honaz Buldan Bozkurt Genel Ortalama fiekil 4: Pamukkale üniversitesi meslek yüksekokullar na s navla ve s navs z girenlerin akademik baflar oranlar (%) Kaynak: (Pamukkale Üniversitesi, 2011) den elde edilen verilerden çal flma kapsam nda oluflturulmufltur. fiekil 5 de okullar baz nda tüm, s navl ve s navs z olmak üzere ortalama mezuniyet süreleri ve tüm yüksekokullar n ö rencilerinin geneli için yine tümü, s navl ve s navs z olmak üzere aç k bir flekilde mezuniyet sürelerinin farkl oldu u aç kça görülmektedir. %100 %90 %80 %70 %60 %50 %40 %30 %20 %10 % Çivril Denizli Bekilli Honaz Buldan Bozkurt Tüm MYO Toplam S navs z gelen S navla gelen fiekil 5: Meslek yüksekokullar na s navla ve s navs z gelen ö rencilerin programlar bitirme süreleri (Gün) Kaynak: (Pamukkale Üniversitesi, 2011) den elde edilen verilerden çal flma kapsam nda oluflturulmufltur. Tüm okullar ve ayr ayr okul baz nda ortalama mezuniyet süreleri aras nda fark olup olmad istatistiksel olarak test edilmifltir. Tablo 1 de Pamukkale Üniversitesi Meslek Yüksekokullar na s navla ve s navs z gelen ö rencilerle ilgili istatistiklere yer verilmifltir. H 0 : μ 0i =μ 1i i: Okul s navl geçifl ile s navs z geçifl ö rencilerinin ortalama mezuniyet süreleri eflittir. i: (310, 320, 350, 370, 380, 500, 550, A) H 1 : μ 0i μ 1i i: Okul s navl geçifl ile s navs z geçifl ö rencilerinin ortalama mezuniyet süreleri eflit de ildir. i: (310, 320, 350, 370, 380, 500, 550, A) 1736

6 O. Karadeniz, K. Karagül, N. Karagül, M. Do an Tablo 1: Pamukkale üniversitesi meslek yüksekokullar na s navla ve s navs z gelen ö rencilerle ilgili istatistikler. Bafl. Bitifl Ö renci Mezun Mez. süre Mez. süre Mez. sür. Mez. sür. Hesaplama Mez. süre Mez. süre S. No MYO y l y l say s say s ortalamas hata KT varyans Std. sapma türü* min (gün) mak (gün) 1 Çivril ,359 2 Çivril ,699 3 Çivril , ,359 4 Denizli , ,482 5 Denizli ,806 6 Denizli , ,482 7 Bekilli ,342 8 Bekilli ,288 9 Bekilli , Honaz , Honaz , Honaz , Buldan , Buldan , Buldan , , Bozkurt , Bozkurt , Bozkurt , , Tüm , Tüm S navl , Tüm S navs z , ,482 *Hesaplama türü (0: Tümü, 1: S navla gelen ö renciler, 2: S navs z gelen ö renciler) Kaynak: (Pamukkale Üniversitesi, 2011) den elde edilen verilerin analizi yoluyla çal flma kapsam nda oluflturulmufltur. 1737

7 Uluslararas Yüksekö retim Kongresi: Yeni Yönelifller ve Sorunlar (UYK-2011), May s 2011, stanbul Tüm okullar için Z istatisti i, %5 anlam düzeyinde, Z 0.05/2 = 2,58 kritik de eri ile karfl laflt r larak karara var - lacakt r. Z istatisti i afla daki formülle hesaplanm flt r. Okullar n tümü için ve tek tek okullar için Z istatistiklerinin hesaplanm fl sonuçlar afla da yer almaktad r. Z istatistikleri do rudan veri taban ndan yaz l m arac l yla hesaplat lm flt r. Z 310 = > Z α/2 = 2,58 (Çivril Meslek Yüksekokulu) Z 320 = > Z α/2 = 2,58 (Denizli Meslek Yüksekokulu) Z 370 = > Z α/2 = 2,58 (Bekilli Meslek Yüksekokulu) Z 380 = > Z α/2 = 2,58 (Honaz Meslek Yüksekokulu) Z 500 = > Z α/2 = 2,58 (Buldan Meslek Yüksekokulu) Z 550 = > Z α/2 = 2,58 (Buldan Meslek Yüksekokulu) Z A = > Z α/2 = 2,58 (Pamukkale Üniversitesi Tüm Meslek Yüksekokullar ) Yukar daki istatistikler incelendi inde, her bir MYO baz nda ve Pamukkale Üniversitesi Yüksekokullar n n tümü için H 0 hipotezi reddedilir. Yani tüm meslek yüksekokullar tek tek analiz edildi inde %5 anlaml l k düzeyinde s navl geçifl yapan ö renciler ile s navs z geçifl yapan ö rencilerin ortalama mezuniyet süreleri aras nda fark vard r. Pamukkale Üniversitesindeki tüm yüksekokullar toplu olarak ele al nd nda yine %5 anlaml l k düzeyinde s navl geçifl yapan ö rencilerle, s navs z geçifl yapan ö rencilerin ortalama mezuniyet süreleri aras ndaki fark istatistiksel aç dan anlaml bir farkl l k göstermektedir. Sonuç ve Öneriler Yüksekö retime s navs z geçifl yüksekö retimin kalitesini olumsuz yönde etkilemektedir. Üniversite ö retimi görmek için temel yetkinliklere sahip olmayan meslek lisesi ö rencileri, s navs z olarak üniversiteye geçmekle, hem lisedeki baflar s zl klar n üniversiteye tafl makta, hem de önlisans programlar n n baflar seviyelerini düflürmektedirler. Pamukkale Üniversitesi Meslek Yüksekokullar nda y llar aras nda ö retim gören ve üniversiteye s navla ve s navs z giren ö rencilerin baflar durumlar karfl laflt r lm flt r. Çal flma sonucunda s navla ön lisans programlar na yerleflenlerin okulu terk etme oranlar n n s navla gelenlerin iki kat oldu u, s navla gelenlerin, %67.5 inin s navs z gelenlerin ise %45.1 inin mezun olabildi i tespit edilmifltir. S navla gelenler ile s navs z gelenlerin önlisans programlar n bitirme süreleri aras nda da anlaml farkl l k bulunmaktad r. S navs z geçifl mevcut haliyle, mesleki yüksekö retim sistemine zarar verir niteliktedir. Mesleki yüksekö retim pahal bir e itim türüdür. S navs z geçen ö rencilerin yar s ndan fazlas n n okullardan mezun olamamas, üçte birinin okullar terk etmesinin maliyetini hem devlet hem de aileler üstlenmektedir. Kuflkusuz, yüksekö retimde maliyet hesaplama zorluklar dikkate al nd nda, söz konusu hesaplaman n ayr bir çal flma konusu olaca göz ard edilmemelidir. Çal flmam z evreni itibariyle Pamukkale Üniversitesi Meslek Yüksekokullar n n tamam n inceleyen ilk çal flmad r. Kuflkusuz konu ile ilgili daha fazla çal flman n yap lmas ve s navs z geçiflin maliyetinin Türkiye genelinde incelenmesi gerekmektedir. Bunun için s navs z geçiflin etkilerini takip etmek üzere ülke genelinde bir izleme sisteminin oluflturulmas ve s navs z geçiflin yaratt olumsuzluklar, nedenleri ve ülke ekonomisine maliyeti konusunda daha detayl araflt rmalar yap lamas n n ve söz konusu araflt rma sonuçlar na göre s navs z geçiflle ilgili yeni politikalar üretilmesinin yerinde olaca kan s nday z. Kaynaklar Akyurt, N., fiahin, H., Demirbafl, B., Özkan, N., Gayef, A., Bekiro lu, N. et al. (2008). Marmara Üniversitesi Sa l k Hizmetleri Meslek Yüksekokulu na S navl ve S navs z Geçifl le Kay t Yapt ranö rencilerin Mezuniyet Baflar lar n n Karfl laflt r lmas. F rat Sa l k Hizmetleri Dergisi, 2 (7),

8 O. Karadeniz, K. Karagül, N. Karagül, M. Do an Çak lc, K., Kandilli,., & Süerkan, R. (2009). S navs z Geçiflle Gelen Ö rencilerin Adaptasyon Eksikli inin Analizi. 1.Uluslararas 5.Ulusal Meslek Yüksekokullar Sempozyumu, May s 2009 (s ). Konya: Selçuk Üniversitesi Kad nhan Faik çil Meslek Yüksekokulu. Çelik, F., & Dinçel, G. (2005). Meslek Yüksekokullar na S navs z Gelen Ö rencilerin Yap Araflt rmas. 3 üncü Ulusal Meslek Yüksekokullar Sempozyumu Eylül 2005 (s ). Burdur: Süleyman Demirel Üniversitesi Burdur Meslek Yüksekokulu. Eker, S. (Aral k 2003). Meslek Yüksekokullar na S navs z Geçiflin Ö renci Baflar lar na Etkisi , 2011 tarihinde Mevzuat Dergisi: adresinden al nd Güler, F., & Uzun,. (2005). Meslek Yüksekokullar na S navs z Geçifl Getirdikleri ve Çözüm Önerileri. 3 üncü Ulusal Meslek Yüksekokullar Sempozyumu Eylül 2005 (s ). Burdur: Süleyman Demirel Üniversitesi Burdur Meslek Yüksekokulu. Henden, R. (2006). Üçüncü Y l nda S navs z Geçifl Uygulamalar : Alapl Meslek Yüksekokulu Örne i. ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 2 (4), Henden, R., & Tunç, A. (2005). Meslek Teknik Ö retimde S navs z Geçifl Uygulamalar.Milli E itim Dergisi, S , 2011 tarihinde adresinden al nd Karabulut, A., & Taktak, F. (2005). Ö renci Profili. 3 üncü Ulusal Meslek Yüksekokullar Sempozyumu (s ). Burdur: Süleyman Demirel Üniversitesi Burdur Meslek Yüksekokulu. Karadeniz, O., Köse, S., & Durusoy, S. (2007). Türkiye'de Befleri Sermayenin De erinin Artt r lmas ve Etkin Kullan m (F rsatlar-engeller). E. O. Karadeniz içinde, Avrupa Birli i Yolunda E itim ve Befleri Sermaye (s ). Ankara : Gazi Kitapevi. Pamukkale Üniversitesi. (2011). Ö renci flleri Daire Baflkanl Veri Taban. Denizli. fiimflek, E., & Kurt, Ü. (2009). S navs z Geçifl Sisteminin Yeniden Gözden Geçirilmesi Gereklili i (Amasya Meslek Yüksekokulu Örne i). 1.Uluslararas 5.Ulusal Meslek Yüksekokullar Sempozyumu, May s 2009 (s ). Konya: Selçuk Üniversitesi Kad nhan Faik çil Meslek Yüksekokulu. 1739

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

Gelece in Bilgi flçilerini Do ru Seçmek: Araflt rma Görevlisi Al m Süreci Örne i

Gelece in Bilgi flçilerini Do ru Seçmek: Araflt rma Görevlisi Al m Süreci Örne i Uluslararas Yüksekö retim Kongresi: Yeni Yönelifller ve Sorunlar (UYK-2011) 27-29 May s 2011, stanbul; 2. Cilt / Bölüm XI / Sayfa 1359-1364 Gelece in Bilgi flçilerini Do ru Seçmek: Araflt rma Görevlisi

Detaylı

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya 287 MAKEDONYA E T M S STEM NDE TÜRKLER N KADRO SORUNU VE GET R LEN ÖNER LER Bayramali LUfi Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya Genel olarak Makedonya ve Nüfus Da l m Güneybat Avrupa da Balkan yar

Detaylı

HAM PUAN: Üniversite Sınavlarına giren adayların sadece netler üzerinden hesaplanan puanlarına hem puan denir.

HAM PUAN: Üniversite Sınavlarına giren adayların sadece netler üzerinden hesaplanan puanlarına hem puan denir. YGS / LYS SÖZLÜĞÜ OBP (ORTA ÖĞRETİM BAŞARI PUANI): Öğrencinin diploma notunun diğer öğrencilerin diploma notlarına oranıdır. En az 100 en çok 500 puan arasında değişen bu değer, öğrencinin başarısı okulun

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

10. Performans yönetimi ve bütçeleme bağlantıları

10. Performans yönetimi ve bütçeleme bağlantıları 10. Performans yönetimi ve bütçeleme bağlantıları girdi süreç çıktı etki, sonuç Üretkenlik,verimlilik, etkinlik Kaynaklar Nihai Hedefler 4.10.2006 1 Yönetim anlaşması en azından aşağıdakileri içermelidir

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

TÜRK YE DE A LE Ç fi DDET Ülke Çap nda Kriminolojik-Viktimolojik Alan Araflt rmas ve De erlendirmeler

TÜRK YE DE A LE Ç fi DDET Ülke Çap nda Kriminolojik-Viktimolojik Alan Araflt rmas ve De erlendirmeler 1 TÜRK YE DE A LE Ç fi DDET Ülke Çap nda Kriminolojik-Viktimolojik Alan Araflt rmas ve De erlendirmeler stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku ve Kriminoloji Araflt rma ve Uygulama Merkezi 2003

Detaylı

KDU (Kazanım Değerlendirme Uygulaması) nedir?

KDU (Kazanım Değerlendirme Uygulaması) nedir? KDU (Kazanım Değerlendirme Uygulaması) nedir? Kazanım Değerlendirme Uygulaması (KDU), Vitamin Ortaokul Kurumsal üyesi olan özel okullarda, öğrencilerin bilgi ve beceri düzeylerinin bilişsel süreçler çerçevesinde

Detaylı

Doç. Dr. Mehmet Durdu KARSLI Sakarya Üniversitesi E itim fakültesi Doç. Dr. I k ifa ÜSTÜNER Akdeniz Üniversitesi E itim Fakültesi

Doç. Dr. Mehmet Durdu KARSLI Sakarya Üniversitesi E itim fakültesi Doç. Dr. I k ifa ÜSTÜNER Akdeniz Üniversitesi E itim Fakültesi ÜN VERS TEYE G R SINAV S STEM NDEK SON DE KL E L K N Ö RENC LER N ALGILARI Doç. Dr. Mehmet Durdu KARSLI Sakarya Üniversitesi E itim fakültesi Doç. Dr. I k ifa ÜSTÜNER Akdeniz Üniversitesi E itim Fakültesi

Detaylı

Sınavlı ve Sınavsız Geçiş İçin Akademik Bir Karşılaştırma

Sınavlı ve Sınavsız Geçiş İçin Akademik Bir Karşılaştırma Sınavlı ve Sınavsız Geçiş İçin Akademik Bir Karşılaştırma Öğr. Gör. Kenan KARAGÜL, Öğr. Gör. Nigar KARAGÜL, Murat DOĞAN 3 Pamukkale Üniversitesi, Honaz Meslek Yüksek Okulu, Lojistik Programı, kkaragul@pau.edu.tr

Detaylı

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi Yüksel Baykara ACAR YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yrd. Doç. Dr. Yüksel Baykara Acar Hacettepe Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü nde Ö retim Üyesi olarak görev

Detaylı

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi özcan DEMİREL 1750 Üniversiteler Yasası nın 2. maddesinde üniversiteler, fakülte, bölüm, kürsü ve benzeri kuruluşlarla hizmet birimlerinden oluşan özerkliğe ve kamu

Detaylı

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir.

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Sıkça Sorulan Sorular Başvuru Başvuru ne zaman bitiyor? 25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Bursluluğun

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

HEMŞİRE İNSANGÜCÜNÜN YETİŞTİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ

HEMŞİRE İNSANGÜCÜNÜN YETİŞTİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ HEMŞİRE İNSANGÜCÜNÜN YETİŞTİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ Doç. Dr. Ülkü TATAR BAYKAL İÜ Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı ve Yönetici Hemşireler Derneği Yönetim Kurulu

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Müsteşarlığı. Sayı : B.O8.0.MÜB.O.37.02.00/ 1174 11/06/2007

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Müsteşarlığı. Sayı : B.O8.0.MÜB.O.37.02.00/ 1174 11/06/2007 1 GENELGE 2007 / 54 İlgi : a) Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumlarında Burs, Parasız Yatılılık ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliği, b) Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Pansiyonları

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

Ö renci Adaylar n n Tercih Ettikleri Programlara Kay t Yapt rmama Nedenleri ve Yeniden Yap land rma: Pamukkale Üniversitesi Araflt rmas *

Ö renci Adaylar n n Tercih Ettikleri Programlara Kay t Yapt rmama Nedenleri ve Yeniden Yap land rma: Pamukkale Üniversitesi Araflt rmas * Uluslararas Yüksekö retim Kongresi: Yeni Yönelifller ve Sorunlar (UYK-2011) 27-29 May s 2011, stanbul; 3. Cilt / Bölüm XIV / Sayfa 1958-1966 Ö renci Adaylar n n Tercih Ettikleri Programlara Kay t Yapt

Detaylı

Ö renim Protokolü

Ö renim Protokolü 21 3.3. Ö renim Protokolü ve Kay t Süreci 3.3.1. Ö renim Protokolü Ö renim Protokolü bölüm baflkan veya onun görevlendirdi i bölüm koordinatörü dan flmanl nda ö renci taraf ndan haz rlanan ve de iflimi

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 :

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : CO RAFYA DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : K rk nc paralel üzerindeki bir noktan n hangi yar mkürede yer ald afla dakilerin hangisine bak larak saptanamaz? A) Gece-gündüz süresinin

Detaylı

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme 8. SINIF Sevgili Ö renciler, SBS nin kald r lmas ile bunun yerine yaz l s navlar n merkezî bir uygulamayla yap lmas n esas alan bir sistem getirilmifltir.

Detaylı

MEZUNİYET ANKETİ. İTÜ, Çevre Mühendisliği Bölümü. Bu önemli geri bildirim için TEŞEKKÜR EDERİZ! Adı Soyadı Öğrenci Numarası Adresi

MEZUNİYET ANKETİ. İTÜ, Çevre Mühendisliği Bölümü. Bu önemli geri bildirim için TEŞEKKÜR EDERİZ! Adı Soyadı Öğrenci Numarası Adresi MEZUNİYET ANKETİ İTÜ, Çevre Mühendisliği Bölümü Tarih:././ Değerli öğrencilerimiz, Çevre Mühendisliği programımızı geliştirmek için aşağıda verilen soruların cevaplandırılması konusunda yardımınıza ihtiyacımız

Detaylı

Ortaö retim Alan Ö retmenli i Tezsiz Yüksek Lisans Programlar nda Akademik Ba ar n n Çe itli De i kenlere Göre ncelenmesi: Mersin Üniversitesi Örne i

Ortaö retim Alan Ö retmenli i Tezsiz Yüksek Lisans Programlar nda Akademik Ba ar n n Çe itli De i kenlere Göre ncelenmesi: Mersin Üniversitesi Örne i Ortaö retim Alan Ö retmenli i Tezsiz Yüksek Lisans Programlar nda Akademik Ba ar n n Çe itli De i kenlere Göre ncelenmesi: Mersin Üniversitesi Örne i Devrim ÖZDEM R ALICI * Özet Bu ara t rmada 2002-2003

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN GEOMETR Geometrik Cisimler Uzunluklar Ölçme 6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN 1. Prizmalar n temel elemanlar n belirler. Tabanlar n n karfl l kl köflelerini birlefltiren ayr tlar tabanlara

Detaylı

fiekil 2 Menapoz sonras dönemde kistik, unilateral adneksiyel kitleye yaklafl m algoritmas (6)

fiekil 2 Menapoz sonras dönemde kistik, unilateral adneksiyel kitleye yaklafl m algoritmas (6) over kanseri taramas ndaki yetersizli ini göstermektedir. (1) Transvaginal ultrasonografinin sensitivitesinin iyi olmas na ra men spesifitesinin yeterli olmamas kullan m n k s tlamaktad r. Son yay nlarda

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

YÖNTEM 1.1. ÖRNEKLEM. 1.1.1. Örneklem plan. 1.1.2. l seçim ölçütleri

YÖNTEM 1.1. ÖRNEKLEM. 1.1.1. Örneklem plan. 1.1.2. l seçim ölçütleri BÖLÜM 1 YÖNTEM Bu çal flma 11, 13 ve 15 yafllar ndaki gençlerin sa l k durumlar ve sa l k davran fllar n saptamay hedefleyen, kesitsel tan mlay c ve çok uluslu Health Behavior in School Aged Children,

Detaylı

4 STAT ST K-II. Amaçlar m z. Anahtar Kavramlar. çindekiler

4 STAT ST K-II. Amaçlar m z. Anahtar Kavramlar. çindekiler 4 STAT ST K-II Amaçlar m z Bu üniteyi tamamlad ktan sonra; Say sal olmayan de iflkenler aras ndaki iliflkinin varl n test edebilecek, Farkl örneklemlerin ayn evrenden seçilip seçilmedi ini test edebilecek,

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER I MURAT YÜKSEL FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER III DR. MURAT YÜKSEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö retim Görevlisi FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER IV Yay

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

Uluslararası Durum. rkiye nin Dikkate Alması Gereken. Prof.Dr.Giray. .Giray Berberoğlu Orta Doğu u Teknik Üniversitesi

Uluslararası Durum. rkiye nin Dikkate Alması Gereken. Prof.Dr.Giray. .Giray Berberoğlu Orta Doğu u Teknik Üniversitesi Uluslararası Durum Belirleme Çalışmaları Kapsamında TürkiyeT rkiye nin Dikkate Alması Gereken Sonuçlar Prof.Dr.Giray.Giray Berberoğlu Orta Doğu u Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkiye nin Katıld

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama 21 G R fi Araflt rman n amac na ba l olarak araflt rmac ayr ayr nicel veya nitel yöntemi kullanabilece i gibi her iki yöntemi bir arada kullanarak da araflt rmas n planlar. Her iki yöntemin planlama aflamas

Detaylı

1) Öğrenci kendi başına proje yapma becerisini kazanır. 1,3,4 1,2

1) Öğrenci kendi başına proje yapma becerisini kazanır. 1,3,4 1,2 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Bitirme Projesi BIL401 7 0+4 2 5 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Seçmeli / Yüz Yüze Dersin

Detaylı

S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla

S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla mali ÇÖZÜM 171 E T M TES SLER VE REHAB L TASYON MERKEZLER NE L fik N KURUMLAR VERG S ST SNASI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla birlikte

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

ELLE SÜT SAĞIM FAALİYETİNİN KADINLARIN HAYATINDAKİ YERİ ARAŞTIRMA SONUÇLARI ANALİZ RAPORU

ELLE SÜT SAĞIM FAALİYETİNİN KADINLARIN HAYATINDAKİ YERİ ARAŞTIRMA SONUÇLARI ANALİZ RAPORU ELLE SÜT SAĞIM FAALİYETİNİN KADINLARIN HAYATINDAKİ YERİ ARAŞTIRMA SONUÇLARI ANALİZ RAPORU Hazırlayan Sosyolog Kenan TURAN Veteriner Hekimi Volkan İSKENDER Ağustos-Eylül 2015 İÇİNDEKİLER Araştırma Konusu

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

Geliflen ve De iflen Üniversiteler ve Türkiye de Yüksekö retimde Çevrimiçi Ö retimin Durumu

Geliflen ve De iflen Üniversiteler ve Türkiye de Yüksekö retimde Çevrimiçi Ö retimin Durumu Uluslararas Yüksekö retim Kongresi: Yeni Yönelifller ve Sorunlar (UYK-2011) 27-29 May s 2011, stanbul; 2. Cilt / Bölüm XI / Sayfa 1365-1372 Geliflen ve De iflen Üniversiteler ve Türkiye de Yüksekö retimde

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

BÖLÜM 7 BİLGİSAYAR UYGULAMALARI - 1

BÖLÜM 7 BİLGİSAYAR UYGULAMALARI - 1 1 BÖLÜM 7 BİLGİSAYAR UYGULAMALARI - 1 Belli bir özelliğe yönelik yapılandırılmış gözlemlerle elde edilen ölçme sonuçları üzerinde bir çok istatistiksel işlem yapılabilmektedir. Bu işlemlerin bir kısmı

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

H. Atilla ÖZGENER* Afla daki ikinci tabloda ise Türkiye elektrik üretiminde yerli kaynakl ve ithal kaynakl üretim yüzdeleri sunulmufltur.

H. Atilla ÖZGENER* Afla daki ikinci tabloda ise Türkiye elektrik üretiminde yerli kaynakl ve ithal kaynakl üretim yüzdeleri sunulmufltur. Mevcut Kaynaklar Kullan lmas na Ra men 2020 li Y llarda Türkiye de Elektrik Enerjisi Aç Olabilir mi? H. Atilla ÖZGENER* I. Türkiye nin Elektrik Enerjisi Durumunun Saptanmas Türkiye nin elektrik enerjisi

Detaylı

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER:

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER: YASAL TEMERRÜT FA Z ORHAN YILMAZ (*) A- G R fi: Bilindi i üzere, gerek yasal kapital faizi ve gerekse yasal temerrüt faizi yönünden uygulanmas gereken hükümler, 19.12.1984 gün ve 18610 say l Resmi Gazete

Detaylı

BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol

BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol 1. Giriş Bu yazıda, Bursa daki (ciro açısından) en büyük 250 firmanın finansal profilini ortaya koymak amacındayız.

Detaylı

İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ. Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015

İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ. Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015 İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015 Sunum Planı Giriş I)Literatür Uluslararası Literatür Ulusal Literatür II)Karşılaştırmalı Analiz III)

Detaylı

Ar. Gör. Cemil OSMANO LU Erciyes Üniversitesi lahiyat Fakültesi Din E itimi Anabilim Dal

Ar. Gör. Cemil OSMANO LU Erciyes Üniversitesi lahiyat Fakültesi Din E itimi Anabilim Dal K TAP TANITIMI Ar. Gör. Cemil OSMANO LU Erciyes Üniversitesi lahiyat Fakültesi Din E itimi Anabilim Dal Doç. Dr. Süleyman Akyürek, lkö retim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ö retmen Adaylar n n Yeterlikleri

Detaylı

Yay n No : 1696 Hukuk Dizisi : 759. 1. Bas m - Kas m 2006 ISBN 975-295 - 590-8

Yay n No : 1696 Hukuk Dizisi : 759. 1. Bas m - Kas m 2006 ISBN 975-295 - 590-8 I MEDENÎ HUKUK PRAT K ÇALIfiMALARI ve SINAV SORULARI Medenî Hukuk (Temel Kavramlar, Kifliler Hukuku, Aile Hukuku) Borçlar Hukuku Genel Hükümler Borçlar Hukuku Özel Hükümler Eflya Hukuku Miras Hukuku Kocaeli

Detaylı

Gençler için Fırsatların Yaygınlaştırılması ve Becerilerin Oluşturulması : Türkiye de Orta Öğretim için Yeni Bir Gündem. Robin Horn Dünya Bankası

Gençler için Fırsatların Yaygınlaştırılması ve Becerilerin Oluşturulması : Türkiye de Orta Öğretim için Yeni Bir Gündem. Robin Horn Dünya Bankası Eğitim Sektörü Çalışması ORTA ÖĞRETİM Gençler için Fırsatların Yaygınlaştırılması ve Becerilerin Oluşturulması : Türkiye de Orta Öğretim için Yeni Bir Gündem Robin Horn Dünya Bankası 1 Bugün n Orta Öğretim

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004 NfiAAT TAAHHÜT filer NDE VE ÖZEL NfiAATLARDA ASGAR fiç L K B LD R M UYGULAMASINDA SON DURUM ( L fi KS ZL K BELGES ) Recep SEL MO LU Yeminli Mali Müflavir 1 6/01/2004 tarihli 25348 say l Resmi Gazete de

Detaylı

TÜİK KULLANICI ANKETİ SONUÇLARI

TÜİK KULLANICI ANKETİ SONUÇLARI TÜİK KULLANICI ANKETİ SONUÇLARI Aralık 1 Giriş Kurumumuz taraf ndan üretilen istatistikler kullan c lara çeşitli kanallar yoluyla sunulmakta, hizmet kalitesini artt rmak ve kullan c ihtiyaçlar n karş lamak

Detaylı

Yurtdışında üniversite yerleştirme işlemi öğrencinin akademik ve dil bilgisi düzeyine göre üç farklı şekilde gerçekleştirilir:

Yurtdışında üniversite yerleştirme işlemi öğrencinin akademik ve dil bilgisi düzeyine göre üç farklı şekilde gerçekleştirilir: ÜNİVERSİTE Yurtdışında üniversite yerleştirme işlemi öğrencinin akademik ve dil bilgisi düzeyine göre üç farklı şekilde gerçekleştirilir: 1. Doğrudan yerleştirme: Akademik ortalaması istenilen düzeyde

Detaylı

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm)

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm) 3. KANAL KONSTRÜKS YONU Türk Standart ve fiartnamelerinde kanal konstrüksiyonu üzerinde fazla durulmam flt r. Bay nd rl k Bakanl fiartnamesine göre, bas nç s - n fland rmas na ve takviye durumuna bak lmaks

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

MATEMAT K. Hacmi Ölçme

MATEMAT K. Hacmi Ölçme Hacmi Ölçme MATEMAT K HACM ÖLÇME Yandaki yap n n hacmini birim küp cinsinden bulal m. Yap 5 s radan oluflmufltur. Her s ras nda 3 x 2 = 6 birim küp vard r. 5 s rada; 5 x 6 = 30 birim küp olur. Bu yap n

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor?

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Doç.Dr. Nilgün GÖRER TAMER (Şehir Plancısı) Her fakülte içerdiği bölümlerin bilim alanına bağlı olarak farklılaşan öznel

Detaylı

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 1 2. B Ö L Ü M TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 199 12. Bölüm, TMS-19 Çal flanlara Sa lanan Faydalar

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

CO RAFYA KONUM. ÖRNEK 2 : Afla daki haritada, Rize ile Bingöl il merkezlerinin yak n ndan geçen boylam gösterilmifltir.

CO RAFYA KONUM. ÖRNEK 2 : Afla daki haritada, Rize ile Bingöl il merkezlerinin yak n ndan geçen boylam gösterilmifltir. CO RAFYA KONUM ÖRNEK 1 : Aralar nda 1 lik fark bulunan iki paralel aras ndaki uzakl k de iflmezken, aralar nda 1 lik fark, bulunan iki meridyen aras ndaki uzakl k Ekvator dan kutuplara gidildikçe azalmaktad

Detaylı

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM, ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı Ağrı İbrahim Çeçen

Detaylı

6. Tabloya bakt m za canl lardan K s 1 CEVAP B. 7. Titreflim hareketi yapan herfley bir ses kayna d r ve. II. ve III. yarg lar do rudur.

6. Tabloya bakt m za canl lardan K s 1 CEVAP B. 7. Titreflim hareketi yapan herfley bir ses kayna d r ve. II. ve III. yarg lar do rudur. SES DALGALARI 1. Kesik koni biçiminde k vr lm fl bir mukavvan n dar k sm kula a tutuldu unda sesin daha iyi duyulmas sesin mukavvan n yüzeyinde çarp p yans mas n n bir sonucudur. Di erleri sesin iletimi

Detaylı

YÜKSEK LİSANS ve DOKTORA KONTENJAN VE KOŞULLARI

YÜKSEK LİSANS ve DOKTORA KONTENJAN VE KOŞULLARI ve KONTENJAN VE KOŞULLARI İŞLETME ANABİLİM DALI Muhasebe ve Finansman 15 2 1 18 İİBF, Siyasal Bilgiler, İşletme, İktisat, Mühendislik ve Turizm Fakültelerinin İşletme, İktisat, Endüstri Mühendisliği, Turizm

Detaylı

standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika

standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika Standartlar ve Sertifikalar.1. Genel Önceki bölümlerde paslanmaz çeliklere ait pek çok özellikler, standartlar ve karfl l klar hakk nda baz bilgiler verilmiflti.

Detaylı

İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET. Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2

İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET. Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2 İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET DOI= 10.17556/jef.54455 Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2 Genişletilmiş Özet Giriş Son yıllarda

Detaylı

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012 Hazırlayanlar Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi Laura D. Tyson, Kaliforniya Berkeley Üniversitesi Saadia Zahidi, Dünya Ekonomik Forumu Raporun

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

5. OTURUM. Oturum Başkanı: Prof. Dr. Zerrin BAYRAKDAR (YTÜ İnşaat Fakültesi)

5. OTURUM. Oturum Başkanı: Prof. Dr. Zerrin BAYRAKDAR (YTÜ İnşaat Fakültesi) 5. OTURUM Oturum Başkanı: Prof. Dr. Zerrin BAYRAKDAR (YTÜ İnşaat Fakültesi) İstanbul Boğazı'ndaki Köprülerin Etkileri Üzerine İsmail ŞAHİN, Demet ERSOY Boğaziçi Köprüsü nden Sabah Geçişlerinin Düzenlenmesi:

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Ölçme ve Değerlendirme MB 302 6 3+0 3 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Ölçme ve Değerlendirme MB 302 6 3+0 3 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Ölçme ve Değerlendirme MB 302 6 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin

Detaylı

ÇEVRE KORUMA TEMEL ALAN KODU: 85

ÇEVRE KORUMA TEMEL ALAN KODU: 85 TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ () TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ ÇEVRE KORUMA TEMEL ALAN KODU: 85 ANKARA 13 OCAK 2011 İÇİNDEKİLER 1.BÖLÜM: ÖĞRENİM ALANLARI VE ÇALIŞMA YÖNTEMİ...3 1.1.ISCED 97

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K S STEM NDE S GORTALILARIN YAfiLILIK AYLI ININ HESAPLANMASININ USUL VE ESASLARI

SOSYAL GÜVENL K S STEM NDE S GORTALILARIN YAfiLILIK AYLI ININ HESAPLANMASININ USUL VE ESASLARI SOSYAL GÜVENL K S STEM NDE S GORTALILARIN YAfiLILIK AYLI ININ HESAPLANMASININ USUL VE ESASLARI Yunus YELMEN* I-G R fi 5510 say l Kanuna göre sigortal lar n yafll l k ayl na hak kazan p kazanmad klar yafl

Detaylı

GENEL MATEMATİK DERSİNDEKİ ÖĞRENCİ BAŞARISI İLE ÖSS BAŞARISI ARASINDAKİ İLİŞKİ

GENEL MATEMATİK DERSİNDEKİ ÖĞRENCİ BAŞARISI İLE ÖSS BAŞARISI ARASINDAKİ İLİŞKİ Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt: 7 Sayı:11 Bahar 006 s. 37-46 GENEL MATEMATİK DERSİNDEKİ ÖĞRENCİ BAŞARISI İLE ÖSS BAŞARISI ARASINDAKİ İLİŞKİ Nezahat ÇETİN Nevin MAHİR ÖZET Bu çalışmanın amacı, fen ve mühendislik

Detaylı

MATEMATİK ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurumunda öğrencilere, matematik ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER

MATEMATİK ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurumunda öğrencilere, matematik ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER TANIM Çalıştığı eğitim kurumunda öğrencilere, matematik ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Matematik ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların,

Detaylı

Resim 1: Kongre katılımı (erken kayıt + 4 günlük kongre oteli konaklaması) için gereken miktarın yıllar içerisindeki seyri.

Resim 1: Kongre katılımı (erken kayıt + 4 günlük kongre oteli konaklaması) için gereken miktarın yıllar içerisindeki seyri. Patoloji Dernekleri Federasyonu Başkanlığına, Son yıllarda patoloji kongrelerinin katılım ücretlerinin çok yüksek olduğu yakınmaları arttı. Bu nedenle kongrelerimizi daha ucuza yapmaya çalıştık. Hemen

Detaylı

1/3 Nerde ya da Kaos a Girifl

1/3 Nerde ya da Kaos a Girifl 1/3 Nerde ya da Kaos a Girifl K aos, matemati in oldukça yeni kuramlar ndan biridir. Kaos, kargafla anlam na gelen Yunanca kökenli bir sözcüktür. Kaos kuram n biraz aç klamaya çal flay m. fiöyle kuvvetlice

Detaylı

2013-2014 Dönemi Erasmus Hareketlilik Faaliyeti Hibe Dağıtım Yöntemi

2013-2014 Dönemi Erasmus Hareketlilik Faaliyeti Hibe Dağıtım Yöntemi T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı 2013-2014 Dönemi Erasmus Hareketlilik Faaliyeti Hibe Dağıtım Yöntemi 1. Performans Hesaplamaları: 2013-2014

Detaylı

DENKLİK İŞLEMLERİ. A-Meslekî ve Teknik Eğitim Yönetmeliğine Göre; Meslekî ve Teknik Eğitimde Belge, Sertifika ve Diplomaların Denkliği

DENKLİK İŞLEMLERİ. A-Meslekî ve Teknik Eğitim Yönetmeliğine Göre; Meslekî ve Teknik Eğitimde Belge, Sertifika ve Diplomaların Denkliği DENKLİK İŞLEMLERİ 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanunun 35.maddesi ile verilen denklik yetkisi çerçevesinde; A-Meslekî ve Teknik Eğitim Yönetmeliğine Göre; Meslekî ve Teknik Eğitimde Belge, Sertifika ve Diplomaların

Detaylı

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U Cengiz SAZAK* 1.G R fi Bilindi i üzere Katma De er Vergisi harcamalar üzerinden al n r ve nihai yüklenicisi, (di er bir

Detaylı

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler . ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m Basit Kesirler. Afla daki flekillerde boyal k s mlar gösteren kesirleri örnekteki gibi yaz n z. tane............. Afla daki flekillerin belirtilen kesir

Detaylı

BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9

BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9 BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9 Attila Hancıoğlu ve İlknur Yüksel Alyanak Sağlık programlarının izlenmesi, değerlendirilmesi ve ileriye yönelik politikaların belirlenmesi açısından neonatal, post-neonatal

Detaylı

F inansal piyasalar n küreselleflmesi, çokuluslu flirketlerin say lar nda yaflanan

F inansal piyasalar n küreselleflmesi, çokuluslu flirketlerin say lar nda yaflanan PERAKENDE SATIfi YÖNTEM NE GÖRE fiüphel T CAR ALACAKLAR VE B R ÖNER Yrd.Doç.Dr. Bar fl S PAH Marmara Üniversitesi,..B.F., flletme Bölümü, Ö retim Üyesi 1.G R fi F inansal piyasalar n küreselleflmesi, çokuluslu

Detaylı

YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES

YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES brahim ERCAN* 1- G R fi Bilindi i üzere, yabanc paralar n de erlemesi, 213 Say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK)

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ ENSTİTÜSÜ 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA ÖĞRENCİ ALIMI İLE İLGİLİ KONTENJANLAR

MARMARA ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ ENSTİTÜSÜ 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA ÖĞRENCİ ALIMI İLE İLGİLİ KONTENJANLAR MARMARA ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ ENSTİTÜSÜ 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA ÖĞRENCİ ALIMI İLE İLGİLİ KONTENJANLAR KONTENJANLAR Anabilim Dalı Ön Koşullar Yabancı Dil Yeterlilik Şartı

Detaylı

Afyon Kocatepe Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim

Afyon Kocatepe Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim Afyon Kocatepe Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Afyon Kocatepe Üniversitesi zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfının eğitim-öğretim

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

2. Söz konusu koruma amaçlı imar planı üst ölçek plana aykırı hususlar içermektedir.

2. Söz konusu koruma amaçlı imar planı üst ölçek plana aykırı hususlar içermektedir. İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Beykoz I. Bölge, 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı ve Beykoz I. Bölge 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı Bakanlık Makamının 30.12.2014

Detaylı

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim 3.2 Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim Zihinden Toplayal m ve Ç karal m 1. Afla da verilen ifllemleri zihinden yaparak ifllem sonuçlar n yaz n z. 50 YKr + 900 YKr = 300 + 300 = 998 100

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

Lisansüstü Programlar, Başvuru ve Kabul Yönetmeliği Sayfa: 1

Lisansüstü Programlar, Başvuru ve Kabul Yönetmeliği Sayfa: 1 DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR, KAYIT VE KABUL YÖNETMELİĞİ DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM, ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ KURULUŞ, İŞLEYİŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI TÜZÜĞÜ (Madde

Detaylı